You are on page 1of 20

DIAR10 OfICIAL

DEL
.
MINlSTEQIO DEL EJERCITO'
__ __ .. ______ .. __ .. __________ ......... 1
DEORETOS
PRESIDmCIA DEL GIBIERIlO
Por convcrliencins del major
fSCrvi<.:io. .'
V\.lH!,li ('n nomhrnr i1cn(!rnl Jefe
de la!'! li'U('i'?nl'l de Ti"rm.. :\tnr 'Y
Akc las l!,iml Hnloarcs, 0.1 Ca*
piti'n' de
lar.;o. T). Alfredo l?unny.
Dado en 1<;1 Pttr<lt1 (t
de n\f\l'O dQ mil novecientos CU:lw
renia.
FRANCISCO FRANCO
tDei l1oft'tn Oficial nm,
ORDENES
Hlftl1TERIO DEL EJERCITO
Secretaria generld -
BAJAS
Clero Cailtl'enfltl
Y de los para t
eubrir vacante de Su cIase, al
nar:o D, Gr;s
h'.:o 'T't'5ta SIIS t'n el
d{' nm. 1,
do cfl:t'luar !tI! i!h'\>t'I/Qracim con. la
Direccin general de Reda.
miento J Persopal
BA:rAS
ma;,:.>r UJ.lillc:ia.
.Madrid, 17 de mayo de 19:fO.
DISPONIBLES
l:nfanterfa
Par co.nvcn;,IlC'llg di!!
;;a. bj:l. en la, Tr<ltll\;; de la Cmm
litar de S. R el Jl!ft' del Estado y
GI'!lcra1s:ll1o de 105 EjCtrcitos, el
'tle Illfal1tera D. Antonio
tinez El-p:mm, quedando en' la shila-
eil'm de d<;ponble forzoso en. la
mcra ngi6n. ,
Madrirl, 17 .d niayo de 19.1o.
VARlttA
HABILtTACION :DE MA'l'E1UAL
Sanidad .Uitar (Veterinaria)
I En virtd de sC'ntl'l'u:ia impucr.ta pOot
f de Gucrra
1
por la (!ue se lt!ll
I <:o!ld'u, a ,ia pena <le tres aos y un
1
di; de lH::ijn t'oW.lcclQl1nl y
,:,;urlas legah's, se dispone la baja en
el EJrcito de los veterin:trios
ros 1), ltranclSCo Soto y de U:;a y
D. ';ulalio Ventosa Mom, d/!'!ilcndo
lm<:;seles por el Cunsejo Supremo
de Justicia Militar, el sealaulH'Ilto
de haber pasivo. qt.:e les co,res!)o.uda,
por sus anos de srvicio.
Madrid, 'lO de mayo. de 1940.
VA:Il&A
CONDECORACIONES
l,ntendencia
. Se cr":t drPClH1H!n!e <Id E!ltado Ma.-
Por habrr !lido reclama-do fl'or 5U$1 yor del Ejrcito y al l'cfvlcio de "te,'
euperiorl.'; baja en Ulla HahlHt<tdn de 11 alt'1'ial v
la Militar de S, el Jefe {lel posifara ,le d<tctns. 'Tcnddt, reSflt'C-
Estado y el capelln to a 'tlue! C(:ntro. la lithf"1l1 'jue
A51ll:1a,I1, Dt:tleHdado .Ia catedral la ahnnl cerca dl'! misM
de !i<:gnrbc ti, Juaflltn Galindo Calvo. mo, \" Hah'!itat'm (\(;'1
Se COJ:loCe<le autorizadn al Inten-
dente de Ejrcito D. Migue! Gallego
Ramos, para el uni!orm
la Cruz !{'! :Mrito. de. la Orden del
AQ;ttila Alemana, con HSlrrllns y Es-
l'ndas. que 1,,' ha sido otorgada 'vor
el Re'dl
Madrid, d,e ,m,.aY-o do(! 1940.
VMIltU.
Madrttl, t <le mayo de 1,lO. tlqelllH'nt ,lit S<!('t'('t:lrl:: Gcneral,
rCfO NH'l (lQtlll'kta imll!llclltleucia de
-
:Ulltt!lI:t.
l.a !nnrim\t!!\ te hahi1itnt!o !\eru
lltlr un cnpitfm de Se autorba n.l d;t taller
tendencin, de!4:gnaclo por CtHICUfSO. D. G6mez Gl para us.ar
Sanidad Militar prx'mo. ton espadas, que loe ha 5100 otorgaLa
.".t ' por el Relch Ale<nln.
La nueva HabililacUm comen?:.r: .el uruforme la del Mnt-o
a regir a partir de pdmero' de junio I qe la Orden .del AgUl!;a Alemana)
Madn<J., 16 '\.le mw,y-c de 1940 Madrid. 20 .d>6 .m"""'" de 1""0.
Se destina. a las Trop3lS de la Casa. ,
l4:iJ,ita.r <leS. E, Jefe del E&ta.OO VAUU VARDLA
Variaa I ld<em de dem D. Jess Tou-es
. 1 Martinez, ,nombrado OficIal.
concede autorizacin a; los je- I IClero de Artillera D. Salvador
y Oficiales. que a continuaci6n se I Cruz Caballero.
para usar el l!-ni- I l.iadnd. 20 de mayo d,e 1940.
f<l>rme la del Mnto. de la Or-I VA:RELA
den del Aguila Alemana, con esp ... -
rlas que les ha sido Qtorgada per
el Reich Ale:xp.n >en. las clases que
se
ldem dem D. Ant<luio Torres Bes-
-
DESTINOS
Ingenieros
Comnel de D. Juan ere_,
mades Su<ll, de primera c!a.se.
tard, de D los Soto- . Pa$<!. destinado forzoso disponi-
ldem de,. rtI 8:. dase bJe en la pr:mera regin al regimien-
mayor Patlp<? de d iita.r fa mixto de Ingerderos nm. 19 (Me
Md
h
.!CO
J
d!,! Hila) el teniente coronel d Ingenie-
D, 1.'\11S RU:lo antm. ros D. Joaqun Milans d-el Bosch:y
Se, e b n d p'no.
'reniente coron<el dd
e
3;. a er \a 0: Madr:d 21 d", :l11ayo de' 194
0

Julio P,r<>7. Salas, p!'lmera <: ; -
hiero dem de lngen:er<?s D.Pe-
dro Lozano, de !i}l;lmel'a
St'o 1 G d' C'
'f.('I1I('nfe coronel de a Hl . -
vil D. Ganig6s Btrnaoou
de <;f'I\undada;c.
';rNHc com(u'l hahilt:vl0 at'
n. R a 111 n Gotnncdona
Pmt,.;. de prinH>ra <:.nj(!.
ClIfll:lInd:mte tlf' lnfanttlr{;, D.
quin V;lra dI', Rey Y Sanz, de segun-
da das('.
Cftmambnte de Artillf'ria n. Jos
Chal't'ln Vcr6n, de !'t'!und:lI eh'i!>/!.
Idl"ll1' de 1 H. "ctor
lftn Dim:. de dase,
ldem d{' 'dem D. Luis Garda.
fo7., de s'gunda dase. ..
. ldl'm de fdnm D. Jos Maristany
GOll'l:lez, de segunda clase.
10<>m de la Guardia Civil D. Cal'
105 Cord-n Ocrvera, de terra (;11.'"
se.
ClIIpitn de Infantera :O. 'Miguel
Cle Lamo Montnlbn) de tercera 'Clase.
,Id-em de ArtiUer!a Juan
cisco ESIJon.era Andrs) d'l tercera
clase. .
Mem lnteudeu,ci.a :O. Alejandro
Lucini Bayod. de ter<:era c1ns-e.
Iclem de rnlf<mie1'O:S D. J'l:ix Arro':
yo Gnrcfa, d. tel'Cera c1as-!l.
Teniente .de Infantera :O. Ang.el
Lp.ez Ot'teglll., de terera clase.
Idem pr,avisional de Infantera clon
Recaredo de Gara.y Gamy, do(';
ra clas-e.
Madrid) 2odoe mayo de 1940.
Sanidad MiUtar {Medicina)
QlIl'd,'l sin d{'('to ti dt's!i!lo
al C:lllittm D. Anton;o lnf;mte
Vl'lltw, J!O!' r>nkn de :bl'i! i!l-
timn ej). O. m'UIl, ; St'X'\'ici(,;
,11' " del
Hi'liln:l Mi!ital'tk Trlu'm,conti.
llIt:ltltln ('f'll\O de '1:1 Atarle-
min de Militar, flara cuyo
carlito fn;), I!()mhr:udo (:n concurso,
por ord<'ll tic g de enero del
llre<;(,f!t, .. aln D. O. nm, S). ..
Madrid, :?I1' de m.ayo de 1940
Cuerpo AUXmllr Subalterno
Ejrcito
Pasan a ocupar los destinos qut' 51!
:,m1ican el .del Cuerpo Subal-
trno ne Ingenieros (a extinguir) y
,del Cuerpo Auxiliar dl
Ejrcito que a contimtacin lite rela-
'ciona:
VOLUNTARIOS
, Celador '<le Oh r a s MiHtare1! >don
Francisco Rodrigue? Lemas, del re-
gitnien'to de Ingl'l1'ero.s
1'0 9. a la Coman,dancia de Obras y
Fortificacin de Ceuta. '
Colado):, de QBr:lg Milit'l'!s don
Prand1!co G:m:fn Mnflt;1io, <le la Cn
mlItld:mcia' >dI.'! y ltol'tificadn
I lIe ecuta, n la miMlla. '
56 oon<:le au,tor2:ad6n 111,1 y ,Cl'laclr.- (tI' (Jilmtft Mil'tnrPll D,
ofiei,a.lell que ,a C0l1ti!\U!lci6n IH' t't\la- l1ando Molino. Alcnrm,:, del
ei<ona,l1, nara. llftal' ftol-ml 1 uniforme to tllixto nm, lO, al
l.a. inaignla de la Ord.en M,(!hdauia, de
Ls. C/u</!! aebll.llan en pOII!lsin <1m loaCelMar >tie Obras, Militare!. <In,
gr.a.do! que l1Je <!llCipT{!\Sa:n 1 AclJolfo Fet'nndez Par04i. del il'Jegi-
Oome:ndante d.>e lnfa'llte:da :O .el. milllll'to mixto de IngenIeros nm. lO,
priano Cardel.ooa. Matheu, nombrado al, mismo.
(cO:G:da.!.)). ' -Ccla>dot' <loe Obras M',uta(\'es D. Juan
Capitll de Infan'1lerw. D. Vicente Mira'l1da, de la Comandancia
Galinc10 Montosa, 1Il00000bmdo de Obras Y' FortLficacin >de ,Melilla,
<cia:llt. ' , a la misma.. '
D. O. nitm. lIS
-Celador <Le Obras Militares D. Jos
Arregui Iribllirren, de la CC>l11andan-
ciade Obras y fornicacin ,de Me--
ila, a la misma. . ,
Celador de Obras Militares D. Ma-
nue! Rodrguez Fueht;:s, -1e! ba,ta!E.u.
de de Marruecos, al
mismo.
. Ayudante de Taller D. ,Dimas Fer-
m.nl1\!z " del
mixto de Ingenieros nm. 9, al mismo.
Au."i!iar de Taller D. FranciscO'
Ventura Tr:o!a del regim'ento mix-
to de. Ingeniero; n:n. 6, al,regimien-
to murto de Ingtn:eros numo 9:
. AuxH:arde Taller D. Luis lim-
nez Criado,' d,;:l reg:m:ento m:s:to de
111gen:eros nm. lO, al mismo. '
AuxTar de Taller D. Jos Prieto
Snchez, de! reg:tnEent m:xto de In-
nm. lO, al
Auxi;iar Talter don Eustasio
Co:::rcdt>r N;SIIS. del regim:pmo de
F,'rtilicacin nm. 4, al Grupo de
Attfom(",leli .. novI.:no Cuerpo de
ENrdto.
Aux ni< tic Ta114'r D. Tc"h:ldo
lance j',nta'!lJ, dd ;erv;::I) 11, Auto-.
tlltW ;!i"lIlO !.I arfU(170);, a! (irUllt) de
AlllmlHWm:,mo del novenu t:ucrt() t.1e
EjC-reto.
Anx;:;ar d" '1'n!t"'r l\f<lvi"lnna! don
ElWtU\- Cama ll{HI. dd do de
;\ de 1;\ liriml'ra irg:6n,
:tI Gl'u:
,
f de AU1!'>11l<wiliMllQ del no-.
veul} e 1! rpll de Ejr<'itc).
Auxial' de TallC1l' n. Hafael Sin-
!tttani), !le n;;mA:3tl0 nI
to de l'mtificacibn nm, 5. al Grupo
de l\ utmuov:liSlllo del dcl'no
po de Ejrcito,
Auxiliar de Taller prov'.gional don
A f!tonio M afros Se ;,"tl rrt , dI! la
ci6n g-cneral de Transor!<1s (Parques
y 'l':dlcrcs) al Grupo de
1110 del dcimo Cuerpo de Ejrc'to.
Auxiliar di:: 'rnlleiCS n. Ares-
te Amlilo;o, d<'l batalln d('
Si()ll(ll\ de ?brruecos y ('\1 ('omi,,'n en
el r<lgimiento de Fortificacin n(m. 3.
al batnlln de Automviles de
cos (H,'serva General)
AmJlittr de Taller f'ovIslonal don
Em iIi (1 Martn Alonso, del de
Automcdllsmo de la segunda reg:6n,
al batalln <le Autoffi'(vi!cs de Ma-
rruecos (Reserva Genera!),
Auxi1ia<r de Taller provisional don
MalHte! Garda Morilla, del sl.'!rvicio de
Aut!J!l1(wilif.l!110 de la 5-ep;tmtia reg'n,
al batalln de Autom6viles de
rruecoII .
1\11ldj'ar Taller b, Jo-s Fores
LI>r, c ngnglttlo al l*ep;imi{,l1to de
.'1<ftifiracilm rtm'dl), al ha:talUm de

Dibujante!), J o a d
ele la Cutman(lanc!a de Obr",.
y F{}rHliC'nid6n d{' Ccuta, a la mis,ma.
. l!Ol\:lIOSOS
.
Celador d'e Obras Militares D. Ra<-
fael Vi11anueva Os'Setti. <lel servici<l'
de AutOmovilismo <le Mar<ruecos, al
:regimie'ruto mino <1';' .I ngente:rQs n-
trJIefQ 9< '
D. Q. nm. lIS .
Celador de Obras D .. ( En atencin a los relevantes ser-
Damin Rodrguez de la Comandan-' vicios .prestados durante la Guerra
da de Obras:,' Fortificac:n de Ceuta, Nacional por el capitn de Infante-
al reg:miento mixto <le Ingr';J)ieros ra D. Rufino Garzn Snchez, reti-
nmero 9. :rado y de acuerdo con
AuxiLar de Taller D. J!ls Saori lo informado .1!0:':' l Jefe del
Tejada. d batalln de Trallsmis:ones Cuerpo de EjerCIto de CastIlla", se le
<le al regimiento mb..-tode el empleo, honorfico de, c.o-
Ingen:eros nm. 9. maRGan,e, COl} a lo que se d..s-
lla de SufrImientos po-r la Patria al ca-
pitn de Infantera D. Gabriel Verd Mo
us, y ;:Q:'l1;:ll"ohado que de:;")us de ba-
ber sido dado de alta recay. causando
136 hosll=ta:idades ms, se ampl1a la
nren::onada orden en el sentido de que la.
pens:n que perdbi debe ser- :ncremen-
tau<i con 2.040 ;pesetas. '
Los re:adonados en orden se i
one
la le:\,: de 7 de octubre de
;;'ncon.yara 11 en sus 9;39.. ( :.0. numo ro) y .en la orden
u - <4' ". ,.. mln"stenal de d f b l .
th'os estnos en el plazo de Dcho das (D' O n'" ?) e e rero tUllO
. :'fadrid, ro de ma,yQ <le 19'10.
t . .
VARELA
a partir de ia fecha de la '. ,;,
de la m:sma. . 1 > 1 e mayo ue 1940.
.:la:!r:, 20 de mayo de 1940.. VA'REI.A
Por orden de 24 de JUnIO. de 1938
(B. O. nm, 2I), se om:edi la Meda-
lla de Sttfnientos 'POr la Patria, llen-:
DISPONI:BLES
Ingenieros
!'as:m .n la siluadCIU
.... '1 ::1_ rn:Wll\'''' tjl1' :'it' illdi
Cn !p" j,., 111< .'\1'111:1 ,J. n'W!l 171'1'"
{jlll: :l rt,mimmc:oll Su
CllYCIlCll'$
JI, JI1,.": lit.' la 1 ', 11 1(' ::
FCl'Il:'mi!z d. la flor
ardclI lk () j;l t!J. n, Ilm<'
ro Wl}. n la l'l'iml:ra rl1gi6n lUmlar,
D. !Hanen ;;11%,
1101' !)nL n tk i) t!ci actual (D. O.
lluro w.jI, en la octava. rq.!n mili-
tar.
Ttmicncs cor()Ilele$
D. PiC3.50S0 Vlccmt llar par
a la <:,eala cnmpWmclllar:a. SCgllll
orden d (lJ. O. IIlm,'fO l()()),
-<.'11 la primer:l t(g;{n
D. Joaql1ll del Bosch j' d('l
l'ino, asc:endido por ordl'u de {} -del
actual (l). O. nm. 1(4), en la rime-
ra rt'gibn mm!ar.
MaJ.ri<l, 20. <te m1tyo de 1940.
VAr<t.tJ..
'EllU'LEOS HONORIFWOS
Infantera'
En a los relevantes
lPNstad-ol!' durante la .. Guerra
'Nadonal por \!!.1 c()'\,on.el di!
Infantera D. Manuel Pena Vida!,
o:.etirado por edad, y de acuerdo con
informado !por el Jef.e de
\le. octava. r-eg16n militar, ee le
oede el e1llpleo hOMdfieo de coronel,
OOll ,arreglo a lo que. me dillpon.e en
la. ley de '1 deootubre de 1939 (DrA"
.10 OFxcrAL nm. lO y en la orden
ministerial de 9 de '<:ilbl'ero ltin.o
(D. O. nlttn. . '
. Mad,rid. 16 de mayo doe %940-.
L ......
7/1' ..
. ---":1' sanada, a; teniente prll\':sional de In-
ESCALA COMPLEMENTARIA fanteria D. Ra iae:" \:ez-Rarnue\"o de
Artilleda la las 9t..'e r:;'b1 el
" 19 de *JIl.IO tic ItJ3i" Stl.'!lUQ ahl'rez; y
Se conc('de- el pase a la e.cala com;Ir,)h;ldn, <In,> c1'.'l'l\1lI!S de ",do
a pcticl1n y dado !k' r:!ta rn'Y", t':m,,111do 371
crm ;1:11').;10 :'I! artinllo j';('j.undo dd l}itn!id:,;<>>, mib, !'(' 1I1ll1,:a ia
Ilt' 1..1 d: m:!y,j .tk 'i'MH da u:'dclI t'II e; !>tnt!.!) d.' qtll' l:! wn
Id; (lid,! Ilnll. ;:! l, a !os "fid;lll's si(1II Plt! im:r{,lIlem;:da.
!I('Ait tl"!i:t !tlH' :. {'ontilHl:H';<in ;e 'CI! a 2:13
r.!:n:wl:II.1, tU;I!.''' t-n la mximn '111(:' se te 'll\ll: ."f:wl'der.
h- el> IHIl1!hll' (ll!JSO t'rt' pof/ine HlllI:.d",: II h:s 511; ya
:3" 11\11' imUran: . :1'" 11\'\5 .aii\!; f1ml' cumo
D. Gob.:l!ltf's del Val, . mitc $Cii::a <,1. de la
en 1.1 kd'('n m;btal'. .. den do 7 de JltJ!) de 1\)2;1 {e. L. llU-
Otro, n. Hr;vO Carc<t, mero 2i3}.
en la md1tar. . 'Madr:d ro d mayo de 1MO.
D. \'lctor Scllz VICIOSO, en ,(l "..
la nllsma.
J<l'{'nil>ntll D. Eut!quio Hllreda .
neTa un la .' .
Otro, D. lWsco Mornl.as Torres,
{n la segunda rllg6n milltar.
Otro, D. Balhino Martfn-ez
ro, en la sexta :!'-egin militar.
Otrp, D. Fernando 'Hans G6mez
en la sllj!Unda regrn militar. '
Otro, D. Ramt'ln Gt'lmez ]mnez
en la sexta regin militar. ;
Otro, D. Francisco Choclan
r-es, en Ceuta.
Madrid, 17 de mayo de 1040.
VAULA
M;ElDALLA DE SUFRIMIENTOS
POR LA PATRIA
En n""loga .con 10 d!!(puesto -en .el
reglamento liIlprobatlo !por de
15 de marzo de 1940 (D. O. :o.1imero
7<), se conced.e la Medalla doe $11*
frimientoll por la. Patria, con dtta.
azul y cl.rcter honortflcCl, nl Gene*
ral de brgada. D. Frandsco de Barbn
y de la Tone, por bahar sufrirlo pri*
sUn m!! de trfll m'l!lK'!l coo motivo del'
A1:tam.i-ento de la de a.gost.n de X932.
M.ad.rkl- ro de mayo e 1940.
--
Intanterla
Caballera
I.Al. 'fl(!nsi6n (le 3 .\'!;10 pesetas, Ill)'exa
a la Me!lalla de Sufr;mientos por la
Patria que se com'ed6 al teniente de
(:{Illi)Jem<:nto de Caballera D. Guller-
mo de Gregorio Har<:>ld . pot' crden de
.8 de marzo de 1939 (B.O, nm. 8<),
debe $<'1' en 1.000 !X'setal.
ror estar dellKlstrado que caus 282 hos-
(lltalidades.
MadrId, 20 de mayo (te 1940.
Con a 10 d Stf)ttesto en re--
.g'amento 3fl'1'obado p.or dilCt'etO de
marzo de t<)40 (D. Q. nm, 79),
ae cl1'fl('('de la 'Medalla de Sufrimientot
r-or la Patria, am!'!. por haber
sufrido en zona roja,'" los.
fcs f oficiales t,' conti!l!Wici6n
.r-elaelonan,
Teniente oot'<:\1lW)l de ItlIfanterfa D.
deonllO' de Molins y Manzana't'{!s. .
Comandante de Infantera. D. l;ui
Muooll: Va!cl:rcel.
Coman-da!1ll;e de Infantera retirado don
Toms ChfU:eCa Udaondo.
p(l'l' oroonde 24 de jumo de 1938' Comndante de IngenierO$ D. MarI.-
(lB. O. nm. 616); se ooncedi, la 00 Salas G.l.va-mi.
, .
D. O. nln. lIS
D. O. wm. IIS :z; de mayo de 1940
(Confinuar)
..
PRORROGAS DE
ClON A FILAS
Los individuOl! perteneci<lntes a
:plazos <1esmov!i2iaoos que disfruta,l"otl'
de los beneficios de la orden de :ro de
f<i.hrero de :t937, (E. ,0. nm: IOZS). no-
d<1:hen a fila! a <:'1.tt'rI'pihf' el total'
del t1l:mpo de !t!rvic() que IH'eshll'01'l lo!!
de 3U mlSlfil rcernq)lazo y trimestN,
toda. VCz <l1e dehe serie! romputndo como
serviCIo at'tivo en todo -el que
licem:iado! Il!n uso de 10!-
beneficiol expresados.
Los que Etcttuflmente se ll!ocuentrcl'l en
.ftlasor ;erttlllll!cer a los
que se 'hallan en servici) activo. sern
licenciados al mIsmo rcm,110 que los dd
'Y trimestre lA {!u.e pertenecen.
cualquie,ra que sea al tlCID'P'Q de servi- '
co efectivo que lleven en' filas cuanclK>
$>e disponga el. lic{!ndamiento.
Ma1irid, 20 de t\1kl.y<l de 11940.
OOm. I!3
BBCOMPBNSAS
InfanterIa
Vista . de 3.fedana Mlli-
tar <;oIectiva, y de acuerdo. con el:nfor-
me lel" Coosejo del Ejrcito,
se" concede la expresada recompensa a
la. segunqa <:ompaia del, sptImo. ,bata-
nn de! reg'.mieno de Infantera Gra ..
nada nm, 6, por los meritorios servi-
cios que se citan a continuacin, con-
trados durante los' mas 5 y 6 de enero
de 1939 en la !:OS':dn de la "Emta
de la Antigua" (sector' de Pearroya).
22 de mayo de 1940
. I
-....
de Medalla Militar
eoIectiva, y de acuerdo. con el informe
4el Consejo Superior del Ejrcito, se
concede la expresada reco:tl:llpensa al
sexto batalln del >teg:iniento Infantera
Arge nm. 27, :por los -meritorios ser-
vicios que Se citan a coutinuactn, con-
trados durante los das 6 al n de ju-
1ia de 1937 .
Madrid, 20 de mayo de 940.
, . .
. VAl$I.A
El-da 6 de julio de 1937 el enemigo
desencaden sobre las ')?OsidOnes de Ba-
surero (frente de Madrid) un' fortsimo
ataque con gran masa artillera. unos
treinta tanques, rUSOs y un
de fuerzas que se allt'oximaba a 20.000
hombres, con el llr0p6sito indudable de
envolver las posiciones de Carabancl1el,
carretera de Extrcmadura y Casa de
ea.. y Utllt'5e con los que
tK'amcnte rea:izaban el ataque !)rincitlQl
El da .5 de enero de 1939. el t por -el sector de Bruuete. El sexto Oaa
<!On graoo('ll contingente3 y preVIa tal! Argel, que guarnec:'!, el Barrio
$a, prGl,u:lcin al'tttt<.'t'a, inicia (le , ru6 intensame,nte atacado po:!'
{<nI.' contra el ('entro de resistend'!!. Un ('fl('migo muy superior en nmero,
de "Cerro Cansino" Jse<:tor !'efiarroya), arorado por la masa artillera y la
guarll<>cido POI" d sptimo b.."tta1l6n del 1 cin de los tanques ant<1& citados. que
.f{'::,imit'nto Infantcra Grnnada .ntm. 6. logr6 destruir -1;, casi tota'idadde
El cnrmigo. en (''le ata(jue, tras trincheras 'f cegar los nidO!! di!
-'lndo durante treinta s llora!!, trllta I am,drailadora!!. a ,pes,ar de lo cual, el
do OCUP.1r la la Antigua", s('>:to batan6n <fe Arg'! se ,poderde
<!re est por dos sece:ones l' cuatro tanques y res!stl con tenllddad
de la' s(!glnda com);ia y los dos 'f durante toda la noche. sobre el te--
lotes de sostn de dica p6sicin, que! rreno, las intmeros;s' y vio!entas aco-
los defi{ndc la tercera ,,5cc<:'n de la 'metidas. Al da siguiente el enemigo
misma Unidad. Los formidables asaltos intensific el eaoneo y sus afaqttee:
que lamaS el enemigo sohr-e e-l conjunto tra la 'POsicin y no obstante .aas bajas
de esta compaa, pl:eeedi'os de 1 sufridas por los defensores, que
simas PI:, eparaClOOOS artilleras y uelS03j ban la. de dOScic,ntas, am' parndose
d'l! los tanques que la. rodeaban, se en los muros de las easas destruidas
trelIaron, tilla y otra vez, ante el valor inmediatas a la posien, rechaz6 '!.os
d estos so1dados, y s610 en las prime-, constantes asaltos del enem:go;,
horas de la. noche; lluct:unhierOn 10$ tndole en tal forma qI.l.e hubo de
de sostn ante! mencionados. No r,arse fracasado en sus que
resignados a ello, loS escasos eran los de romper e! cerco de Madrid.
vil:ntes de esta reforzados, con
otra secei6n llrComj)l-eta, continan de:*
en sus Hneas, y en d'l1dsima
lucha consiguieron nuevamente roner p!.e
uno de los mellrCionadoil, en el
que !f.e mantuvieren basta el amanecer.
La posicin .de 1a Ermita queda abro-
luta y totalmente cnvt:telta 'POI." lo! tan-
e Illfllntera enMlig<n, penetrando
aqulIo8, II.pl aatando 108 atr:rH:herami<m",
toa, qU<l amdrallaron y en. ()<S (]'Uf!
guiel'on dl! felX1Mndos.e con tesn, basta
terca del merliodla. en qu'l
da qa po,iCIfl, mmrto! Ol ociales '!l
l'ed'llddo eSC:Ulimentll :l - <-unee h01:\1lbres
el efectivo de la f'Uerza, el tenienl'e, co--
mandan-te de la cornpafHa, viend()< ya
evitnhleSll cada en maMa; del enemigo,
C4lballeda
(IJ1":"*: ti" P'
Pua a la sitrOOein de :t'tirado por
haber eurup1ido la edad
para el ruill1TLO H del actuail, el te-
de CManera D. MulIO%
I3er.rml, hlc el Qm..
se;o de JUI '1.ltl1' el
tilllanliento pui"lo <lU!) !lOa
.
Madrid, 18 de mayo <k 1940.
1:'eUni6 a. este pui'lad'o de hombra. Yo
brecha. en el enemIgo, hacia SEPARAOIONDBL SERVIOIO
van.guardia, consi"gui a una de .:
las ppslciQnes del {Arro de 105 Cansinos,
donde continu la lucha, en unin' de las'
Infanteria
fuerzas del mismo batalllJ que Se' ,<:oncede la separacin diel, servi-
cra esta pos.idn. ' do, a lletidn pr-opia, al capit:n de In-
fanf1era .. oon destino en el Grupo de TI-
radores de Hui n\im. l. D. Rafael
rros Manzanares, pasando a formar
,parte de la oc:alidad de complemento
<:{m arreglo a '10 dispuesto en el aar-
tado cuarto del artculo 444 del re-
glamento pam la, .a.plicacin de fa Ti-
gente ley de Reclutamiento.
:'iadrid, 20 le mayo de 19;4(}.
VJ.:Bf':..A

La real orden circular de 30 de ene-::
ro de t930 (C. L. an 23). impone a
!05 .A;yuntamientos la obhgaci6n de
tregar un socor'l'O rilado de. dol! pese-
tas a lO!! y a qu4I
deban a la de la
vineia para ante tu Jootas
de Cla$:fieu:wn.
Mas teniendo cuenta <\.le dka
cantidad, actualmente insulkientl! :Pl\r.l
atender a su' y que en la
mayora de los ca'SOS. se trata dfl
nas enfernm, de aCU<lrdo CM el
10 de :!vfnl!ltroll. se resuelve, dicho
socorro ser de dos 1XllJeta'. Cl.l1CUenta
cntimo!!, debiendo ser .incluida pr 10!.1
A,yu.tttll.mient! en $/\.W presupuestos <'1'-
dinarlos la, cantidad .que calculen
'sara rara que modificacin tenga
ap:icaci6n a. :pamr del 1 de enero de
1941
Madrid, 14 de mayo de 1940.
VARl!:!,A
.... , ..
Consejo Supremo da JustiCIa
Militar
Per!Onal' elv!)
Por la Pr.aiidencia d.a esbe CQnsejo
Suprtmo .s.e d:ice '"l:'O\n esta. fecha a la
Direcl&l gel1f>t"al de: 1ta Detl!h 1.
Paos '
u. 1nO. ro virtud de
lu q1n le 1u le;rlll
de 13 de enero de 5 de
bre de 1939 (D. O. nWril. t, aoexo'$ ll.i1
decluado . con derecho a peMilm a klf
la umdi\l'rt!a<:1n, <i:M
et'll4Pilela e<:.m &AIt ]o'-'l;uin Sall1Vem
y termina con Emilis. .J.
C:I<la. Mn:l'tlne::!, haJX'l'es pa$lVoe
lle tu satid3lrJu en 1191 forma (J:\.te "'
!!Xpfe,sa dkll3t re1acin rl1IIenwa'll.
S't'fvell aptitud legal p.1ra el
Lo que de orden del
sideute mianlfieSJt:o a V. E. paro su co-
MCimientQ y dems
de a V. E.
de mayO de 1940.-:E'i
tario; ArturO' Ce17ridn.
Excmo. Sr; ..
A=a. Cuer>()
<> ; ndad a qll<;
los

-1
BELACION
CLASES Y NOIDmES DE LOS CL"SANTES
Doa Jooquhia Sa!avera cmps o E. M. G ... General de divisin D.Fr-mcisco Salavera Salvador
Doa los Reyes Quirs ""
Prex ..... : ................................... IHurfar.as Ide.m General de Brigada D. :M:anuel Quirs Palacios .
Doa Quirs Prez .......... . .
!Doa Enriqueta Soriano Cardona. Id 1 f t' Coronel D. Jos Soriano Olivn
Doa Concepcin Soriano Ca:rdQna. em n a.n erm
Daa Dolor.es Nez de Castro JI
. la.Sierra ............................... Hu&fana ..... Idem Coronel D. 'Frandsc{) N-Ge:z: de Castro. V:il:que14 ........ .
Dona Pilar Pastor Velasoo ............. Idf>m ...... .: Idem ......... Teniente coronel D. Hd(>fonso Pastor ............... .
Doa Carmen Torres Martnez ...... ldem ......... ldem ........ Temente .coronel D. Baldomero Tones Sa.tnaniego .... ..
Doa. A'::li
la
Corts .. !-6LpeL: .. ... .. Hurat.'l$ ." ... Teniente coronel' D. Trinidad Corts Lucas ............. ..
Doa ;.milia Corte;:> "' ...... z ......... .
Doa A11r{)ra $.eviUaM :Fraga ...... Hu&:farul. ... Armada U" Teniente coronel D. Ma:riano Sevillano Pita ............. ..
Carmen A1Alonso ..... ...... Hurfa.r.a. O. Militares Archivero 2gu'lldo D. PordQ Alo'llso. Arcona.d& ....... ..
Dona M.ada Al-Oil!O "" ... eva'S ... u.... .
Doa M':ttild:e CarM , .. ,
Doi\a MarIa de.l Catm-t'll arb
diyi<!lRo 'lliUltil\,iltt;u:u*,..,U .. .-.HiO .. n",UHU.",fi'i'''''' Hufrfan(.)f}
Doa Eler.a Carb Valdivielso u.v.'
D. Han11-cl CarD Valdi.vielso ....... ..
.
Intendencia. D Carb6 Fores
Doa E:rnilia Sncllez F'uensanta .... Hurfana O. Militar.es Archivero terceto D. J{)s S:nchez Robl.es ................ "
Doa Sira Biedma Conde
Doa Mara del Carmm Biedma Hurfa:as 1'llter1fenci6n Comisario de Guerra D Francisca Bi..edma EfJpl.no
Conde "" ........ l ,..
Her:m!nia Ri!bio Sala ......... Hurfanas Idem
Dona; Nataha RublO Sala. .......... ..
Capitlin :O. Julirtn Rul>io Gl!,rda ,. ............ ,. ................ .
Doa Jose'lla Ball<\':ste'r(Y.!l Orozco ... .. ldcm Capit'll D. Juan Ballesteros Navas
lloa Teresa PasuaJ Bertrdn ....... ..
Doa Josefa Pascual Bertrn .......... Hurfanas
Dofta Luil!a P.a:l)Cual Bertrn ..... , ....
'Carabineros D . Cndido Pascual IglesM ...................... ..
Doa Luereci.a Roja!! Santa Ana ... '
Dopa Flon:ntna Rojas Satta Ana ... Id-e:m ......... lnfanta ... D. Ram6:o Rojas Vitches ......................... ..
Dafta Mada de la Soledad Ajenjo .
Go'ostiol.. ................................. tdpm ......... Alal>arderos ,5argt'nto D. Fru('tuoso AjM1jO Zamajo """ .............. .
Doa Mara L6pe,; Urrejoll.l. ......... Idem ......... AdUln. M. Auxiliar :O. Lorcm:o Lpez Galana ......................... ..
General dC' Brigada D. Vit:(:tlte Aguilcrn 'tm'l.l1o ."",
Doa J();'U!lli'nu Ch.ne6n y SUva , .. Viuda ........ .;. NI ....... " Coronel n. Mii\1C!l Cn&tvdt'in y EUc. ... ",
Doa M ,r {.:\ ';gido ltuthr ... " ....... : Jr1l'm ......... {;lIrof)t"l n. ,Ha'l')';lIwn (::H:t1:t ." ....................... .
Doa '1'omIMIl\ COlO ......... " IOl'm ....... " G. Civil .. n n. 'l'um:'l; Hoya!! Ml'llndo ...................... " .. '
Atallasia l.Haa San!! ............ UlNn ......... IdC'm' .... u ... n. Tt'!nlli M:lftiflt'% Mmitl7, .... " ........ " .......... .
Doa Marta Ba:rrafontlS "' ... rclt'1'll ......... Infllfltt'r!a Suboficial n. Jonqun Es;C'rh:hs Agram'Unt ................ ..
-Doa. Juana lUana. San:r; ............... ldem ,,"' .... Artlllera ... Ma.est'ro herrador n. Mariano dt'l Hierro ,.,
Doa Soledad Arana" F.erondez ... Idero ......... Infantera ... Comnndt'-nte n. Manuel Maldonado Roto ..... ; ........ " .
p'ona. Isabel Lloren Prez ............ Idem ......... Idcl.l1 .......... Comar,dante D. Rafae.l Mancha Soto ........................... :
Doa Carmen R.ej;na,' Morn ......... Idem .... ,. ... C1aballe.ria. .. Comandante. D Fernando Freyre Gal'ciade Leaniz "'1
Mara z Prez .. ...... Id<e1ll .... ,"' .. Ide.m. :.": .... .D. Federic? Martn ............... ::::
D{)n,a, MagdalelUl.. Carreras Orilla Idem ......... Infanterw. . Ca:lltn 1;),. Ram9n TeJ.edor .Garca ................... .
Doa Elia Yun.qUiera. Al.oo ............ I,d.e:m ......... Meml ......... b. 'Manuel Garddo .................... .
1). o.
- -
1 anual FECHA Delegacin d ,\ 9
se le" Gobie!"!lG Militar Hadend" de la' 1\ESlDENCIA DE LOS Il!'(TE:Eg.BOS ,,<;
,cede o Autoridad qUe o en que debe <empe:t:ar el ;'1'
- debe dar etmQC1- abono de la pensin se lescousilroa i>
neub a loo in- que se k>s el pago - . '1
t<lresados - Dla _Mes AG -. (2) Pueblo l'r,.v:n"" ;
________ ; __ ._
abril 1936 Barcelona Barcel'OIl.a ................... Barcelona ";1 A.
1.650,00 Madrid
1.6$0,00 Id<l$l ........ .
1.875,00 ........ .
1.
62
5,00 ....... ..
1500.00 Logroo ... .
62),00 MadrV! " ...
t.Sco,oo ldem .........
1.000,00 Madrid .....

1939 Madrid ..... , Madrid ........................ Afadrid ..... 1 B.
1938 Ic1em:t : ...... Id-em ........................... ldem ......... 1 C.
marro
9
marzo
13 septiembre 193
8
Id.em: ......... 14em ........................... ldem ......... CH.
27 abril 1938 Id.em ......... ........................... Id.exn .... " ... -D.
23 noviembre 1939 l..ogroo :. Haro ........................... LogrQo . '" E.
24 febrero H,lSq Madrid ..... Cnamardn de la Rosa... Madrid ..... F
1'} diciembre lQ36 ld.ml ......... Madrid ........................ ......... G.
"1 febrero IQ3(} ldeorn ......... ldem ............. " .......... " We:m ......... H
julio
t938 I<l<em1 ......... ld.em ........................... Idem
..... ".. 1.
14 1938 ......... 1 Id-em ........................... lderm ........ J.
'$ -''''''''''' '.37 l<km .. .. :t""" .......................... I
ld

m
......... K.
S septiembre
1
93
8
ld.e!m ........ lllclem ........................... Idem ........ , L.-
17 -er.-ero 1939 Barcelooa )Barc-elona .................... Barcelona ., LL
'" .n"o ,.,. ..... I,Mad"d ....................... M ,ld ...... M.
'1 abril X936 Bar-r.-elo-na . Turr-ellas, de FOlx , ....... ! B:rcelona .. N.
'o" ma:,. '." M,d" ...... M.d,/,d ......................... 1 M.d';" ..... 11.
x.oo,oo ldem ......... 8 abnl .939 ld,em ......... Idero ........................... ' ldcm ......... 0'.
833,331dem ......... 23 novi-embd-e ),36 ldtl!n ......... ldero ................ : .......... ldem ......... P.
, . . I
t,lSlOO Idem........... \131 mayo t):R rd,om ......... lclero ...................... v ... ; idem ......... Q.
Iero ......... 'Decreto de 22 de. 1:1 diciembre Icl,('ro ...... ,,,Ifd,em ........................... lldt m... 'H
300p,00 Bnrrll,hma" de %t,):i4 16 1'138 ................... :
'800,00 Madnd ..... (D O nO 20 ) 1
I
HU7 MadrId ..... ,M. il-drld ....... , ..... " .. " ..... 1 M'Htnd ... ..
833,'23 'Toledo ...... S '!H\erO Tol&do .... , p'llledo ..................... , .. .. , .. .
736,66 Bnrt'l"lonn " U) didembre 1937 Hnrc-eloull Calelln " ..................... i Barc-e:lona.. R
_ <;)t6,66 .. :... , 16 1937 ...... ........................ l Murd.a ...... ,
... :, .. de 1938 Ml!-dnd ..... M,,!:dnd ........................ l. .... .
Ahcante.... cienda de 6 de 4 Illov,embt.e 1938 A}('ante .... Ahcar.te ...................... ,' AlIcante .. ..
2.175,00 Cd1z ........ mayo y 7 de;!! octuhre 1939 J. Frolltera.IJerez de la Frontera ...... 'Cdb; ....... ..
2375i)O Madrid ..... agost(l de 1<+31 < 18 - 1938 Madrid ..... !Madrid ........... : ............ Madrid ... ..
2.
12
5,00 Baleares .... D. O. nlIW'(25 s.ptlembre 1938 Mahn ...... Mah6n , ........................ j Baleares ...
1.875,00 Valencia... 101 Y In) ..... : 30 marzo .1938 Valenda C.Valencia del Cid ........... , V.aler,da C.
5.
J
NOM}5RElS DE LOS IXTERES.ADOS.
Par-entesco
oon 1C'l1
causantes
Arma, Cuerpo
\lo rn1dad a qttf
\ .,rteneciall los

D. n. nro. 113
CLASES Y NOMBRES ,DE LOS CAUSA:NTES
D()a Carmen Costilla Gonzlez ... Viuda ..... :. Intendencia. Intendente de Ejrcito D. Cayetano TeImens de Jt\t
Riva .................................................................. ,
. Doa Micaela Ares de Parga. ...... Idem ......... Infanter:a ... C,oronel D. Antn de. Fuentes ... : .................. .
Doa Matilde Felices Gutirrez '00 Idem ..... Idem .... Coionel D. Joaqun Tourn Silonis .......................
Doa Gregoria Durn Aniquno .. , IdWil ........ Idem ........ Teh:ellte Coronel.D. Ram6n de Fuentes Cantillana-
Doa Nieves Vaquero Herrero Idem ...... G. Civil .. Comandante D. Genaro Audrada PaJados .............. .
Doa Mercedes Gonzlez Pinedo . Idem ......... Armada : ... Cap:tn de Navo D. Jos Ferrer Antn ................ .
Doa Carmen Mnngaa Arce ...... Idem ......... Infanter:a ... Ten:ente D. 'fau!ltlno Fuente Arce .... " ................. ..
Doa Albina Labara Tremosa" ...... Idem ......... G. Civil .. :.Ten:ente D. Santiago. Endnas Polaneo ................. :.
Doa Encarnacin Rivas Martfnez. Idem ......... Carahineros Teniente D .. Wen,ceslao Domingo A:rahuetel
IMa Adoracin Santos Prez ......... Idem ......... G. CiviL Sargento D. Eusebio Snchez .................... ..
Doa Angeles Carbajal Prez ... Idem ......... Infanter:a . D. Angel Segade Rodriguez .................... ..
Constanz.a Rico Oquen(ip: ...... Mem ..... fde.:u ...... : D. Arpn Ramirez ................... i
Dona Concep<:ln. P1Tet Barber ... hiero ......... IntervencIn Amnlun .D. Em:l:o Antolm Infante ...................... 1
Doa RosariO' Martn Beato ......... lclero ......... C. A. S. E. !\.iaestn. gtarnidO'nero D. Luis Goenaga Martnf!!l.' .. "
Doa Ana Amat Garda ................ 1dem ......... dem ... :Uae:itro errador D. los Diaz Amor6! .................. :
Doa 'Carmt>l) de la Vega P.elegdn. Idem ......... Idf'm .......... segundo D. Joaq1,lIn Egea G6me: .............
D. M:muel Somal0 ...... p d
Doa Julia Palacios E"p.e)o ......... a res
In ... A.lfrl'l. D. Juan Jos Som.ialo Paiac;os
D. Antonio Monje Arro}'o ............. ..
l10a ,Ioaquina Fernndez H-ernn- ......... Ide-m ......... ;i;\l'gl'nto D. Jos Monje Fern,ndet
(1.('% .. _" . ...... .,* ... .... ".,.,. .. ... '\\
.
D. Flix ChruH'!no Granado ......... Id
Doa Andre:l Ganido RodrfJ,fuez...... . e\tll
Callo Tnm:b Chaparro Gan:da
D, AMonio Fl'rnndc:I! Garrido ... .. Id Id
Doila Catalina Sncnez Junquera... W1 ..... ".. e-m
Cabo Francisco Fernnde.: Snchez ..................... ".
; ,
1), Lerma Martn ............ d F ..,..... CA' fj' 'd L' G . /.}
D\'ia Plrida Gonzlez Lpez ...... 1 e-m ......... 1..... , .... JI) nT!A'1 o l.'rma o!lza ez
n. Alonso Saa .................. Id".m T f S ld d J '1 N
nona Manuela Navaza ......... ,. .. "'.... n antn:ll. .... o a o t'sus 1, onsa nvaza
D. Gahriel Vidal 130seh ............... ldem
Dca Villalonga Pujol ...
Ide.m Soldado Jos Vidal ViHalonga
P. J""r; "mm !7.uhcldia .... , ............... ldem
l)f)ia yrriza'rllrti ............ .
D. Frandsco Mor.eno Vallejo ......... Id
D(ia .'t.rmlM Segura Ayear. ...... em
n. JOl'{ N. ........................ d n
HUlm Mara J 11l1qUl'ra F.ernndez ... 1 em ......... Clm
Soldado Hlm:ro Ramos Junquera ............. " ........ ..
1). An1'l1 (.-; Vez Gonzl-ez ............ d' fd ". l,'d S t' Y R"'ned"
Cndida Henedo Gonzlez ... 1 en:! ......... , e'm ......... "0 (,a o <In lago el.... y ........................ '
D. J !;'slls Cavada Hedia . .............. 1
nm,; M:ll'in fkdia Holado ............. !d.ell'll ......... ! em
Frandllco Cavada Badfa ....................... .
n. :\tttlm ldem ... , ..... ldem
l)l'Ii\;1 \:4;1111' l''Cm.. "" .. .
Soldado AntoniQ Roorfgllt;;D.mJngue; .............. .
l). An.:-t'l Hl;ll'lfO ............ lJlAn Tdero Scld;lo Antonio CalltUo Velao ..... "' .................. .
11ot)1\ Ana Velu Mudn ............... Vv' ......... . .......... .
U. I.e6n gnrt:lllll.eI'Hli$l, Lop&-
.. ... Id1'lll ......... ldem ........ SoMndl) Jos Ugarte\tlle.nda Lopetl!gul .............. :
()Yl f1.lml .. j;, ,!., t!l .. II'.f"fl!!JHI'*"'''_
i
U. Manuel Ros Ex,p6sito ...... : ...... I&e.m .. : ...... ldelll ..... , ... Soldado Jos Luis Ros Autre.c.oechE'a ............ , ..... .
Doa Felisa Aurrecoechea Zu'l:n3.ur. , .
D. Secu:.dino Ra,moll Crist6bal ...... Id.em ......... Id.em ......... Soldado Ventura Ramos Cristbal .......... .. ; ......... ..
Doa Alejandra Crist6bal Tamayo .. .
D. O. nm. IlS
Pen!li6n aUlla, " 1" FECHA (')
-e 1e$ Mil!tar Delegacin d ltESIJ>EHCIA DE !.OS INTERESADOS 1; "
<mtW<:dc o Autoridad que u..ye;l (> {:11 que e! Haciellda. de -----I! r;
mienb a 100 in. que !le b se les . .,
- debe dar IlOlloct.,. aho<ic> de 1& pensll!:, rmvincl:l. en que. 1', ;;l
P/tsI!tGlS; te>:<:ss.dos \ Da Mes Ao el p:o, 1I Pnel", Prwiuda r -, o'
-." ;1-.....:::-------..-_- ------1;
\t

,..-
5.
000
,00 Ma(irid
3.
2
5,00 Valencia C.
3.000,00 Cdiz ..
2.'250)00 Tanagona
2.2:50>00 Barcelqpa.:
3.250,00 Madrid .... .
1.25,00 Burg<lS ..... .
1.25.00 Madrid
1.2$0,00 1\,1: ..
1.000,00 M d ..
.,250,00 LOOu ....... .
1.000,00 Logroo .
1.);25.00 Madrid .....
h2S0.oo Salamanca ..
1.'250,00 Mlaga .... .
1.'000,00 Murea. .: .. ..
19!ItSO Cdiz
79!Mo Toledo .....
10 uQviembre 1937 .IIMadrid ..................... Madrid ... ll T
2>2 diciembre 193
8
del Cid ...... C'II
5 abril 1939 CadlZ :........ ....... ; ... Cad!]; .... ,.
1 mayo 1939 Valenca C oua ............. Tanagona .I
i
":
3 abril 1959 Barcelona na ................ '1 Barcelona -. i
25 fubliero 1940 .Uadnd . rid .......... '" ............ Madrid ..... 1'
2Il mayo 1938 Burg?S .. ........................ , ...... 1 TI.
22 octubre 1938 ...."lc. f. adnd ........................ ..... ".
30 1939 lIalaga .;:iMlaga ........................ '!'.lalaga ..... .
'1 :marzo 1938 Madrid ..... iMadrid .............. ........ I Madrid .. ,'
30 octubre 1937 Len .. ........................... 1 Len ......... 1
1
,
14 mayo 1939 Lugrono .. .:Logroo ...................... Logroo ... : V.
14 1938 Madrid !IMadrid ................... : .... , Madrid ... '
22 julio 1939 Salatnanca .. l'Salamanca .................. Salamanca . l'
''1 septiembre 1939 .... ........................ ..... \
1 enero 1931 MurCIa .. r-attagen ................... lur(;a ...... !;
t5 enero 939 Barc.fl::ona .'BarCelona :: .................. Barcelona :

!'
9 noviembr.e 1938 .\adrld .. .. fMadrid "' .... u............. Madrid
, d
23 mayo 1937 Avila ........ !INaVal0!1gUma .............. !AVila
I
15 octuble f938 J: Frontera.!_Jer.ez de la Frontera.: .... lcdiz
,! I
2:?: septiembre 1938 Toledo ... .JIPelustn ..................... !Tnledo .", ..
Estatuto de CIa ..
&';3,soPontev,edra. Ses Pasivas del 22
, Estado de '22
de octuhre de
. I
febreIo 1939 pont.evw:ra.TUirZ ........... , ............. j POlltevedra.,
1938 Bal.ea.res .... Palma de Mallorea ...... , Baleares ... .1'
X.
enero 1939 Navarra ldw .. .................... 1 Navarra H.
Z M!ptiembre 1937 Burgos Miranda 'de Ehro ......... 1 Burgos .....
julio
&,;,:; 50 Balear.es .... 1026 ............. 27
. I
17
n
o
vi
emhre 19.38 La Corui5a Tutees (Touro) ............ i La COTuna ..
603.;0
Valladolid
3"
enero
1938 Valladolid Valbuena de Duero ......
Valladolid
.
693,50 Santander . 6 imero
1939 Sant.u:ui.er . Pontejos
" ,,, "'. """ Santander ..
693);0 Sevilla
1,3
"
di d.e.tribrfl
1937 Sevilla it"' Catmona .'Uf.+., ... .. lIi1OiI
Sevilla
_.. t
69';,50 Seg<vi.a nu_ ro ml!l.r:w
1939 Segovia iU", Segova iIi 11I'1!I.1f.tHI; ... 'Io"'*
Sego\'i, '"
603,$0. GUiP":zooa .
'1
abrU
193
7 -Guip,coa
Le.aburu f 1f.t<t"*R'tj.i t '" ... Guipt1zcoa
,
&';$)So Vizcaya ..... ;t
S
mayo
193
8 Vizcaya .
Zamndio() t,U . _f.fl' #" \!'" Vizcaya .....
&';:M
(1 Burgos
u ...... 1) octuh:re
193
6 Burgoo
" 1It
............... '''' t. Burgos
XOll:l:SRES DB LOS l);TERESADOS
p" 'ientes('()
con lO!!
causantes
Arma,
:> 'C',;dad a 4U<:!
t:''Stenecian.
-:ausantes
D. O. nm. 113
CLASES Y NOMBRES DE LOS
D. Chno Ruiz Sanz ......................... PAdres . Infantera Sold.ado Jess Ruiz lI,!enec , ......................... ,
Doa Marfa Santos ::\eneo LlPez .. ,
D GreGorio Bnstamanile GaIda' Id ; . "11' - d d .
. _ RO . aro. ......... :"I11 ena . a o Antonio Bustamante G6mez ... r ...............
Dona osano omez auu .... .
D. PedIo ............ Idem ... : . . Soldado Pedro Basurto L6pez ............................... ..
Doa Josefa Lope;; Urbma ......... Artlllena . Soldado Jos Basurto rApez ................................... .
.::: Idem ......... Reglares SOtldado Primitivo de la Torre .................... .
D Francisco L6pez Morillas ......... Id Id S 1d-'> J -" L" V
D
M' < V V gas ,en ........ ero. ......... (1 CflUO 0= "pe;; ata ....................................... ..
..... one. ar.a lH'U ene ., ........... .
D. Luis B.a.ez Sa.lvll ..................... Id Id S id d Cal' B H d
Doa Frar.<:isca H-ernndez To:rres... em. ......... ero. ......... o a o lxtO ez ern n ez ........................... "
D. Jos Rodrlguez RiVIM ........... Id-eu.u
Doa Elisa Migu-en!! Da Pont-e .... ..
Armada .... MlrhH'ro Luis Rodrguez Migc-ens
1>, Vcer.tf Ausejo Ale..t'!lll ... H .... " ... Ict&m
DoiHil Julia V-ergara Vi-en3. "' ....... ..
Falangista Jesl1$ Ausejo Verga:ra ............................ "
D. Re-migio Collado Alonso .........
Doia. Purifktdn F-enndez Abas- Id-e.m ......... Idem ......... "alangista Rafael Collado. Fernndet
(al .. .,.".,,, ........ _, ,.,..,#1I-"'tlf'''4;1'
D. os Ho.lgado Mols .............. ,... 1 d-e.m . H".. Mero
Dona Mara Mols Herrero .......... ..
Falangista Pablo Holgado Mols
D. Francisco Camach<l ......... 1d6 "" 1"
Duia Rosario Rodrguez Doron:guell. .""", ......... <.Ie-m .........
Falangista Bernardo Ru:! Rodrguez ... " .................. .
D. }<'rancisco Bellido Garcfa ......... Id""'" 1"
D
'" , M G ' ,...... ......... 'Uero.
oila I.Jlhores art ll. a:rc,a .........
Falangista An.tonio Bellido Martn
D. Ruiz Gambel'e ............ Padre ......... Regulares .. Sargento D. Bernardo Ruiz ................ , ........ ..
n: Sehastin .Gonzlezd-e Zrat.e y Id-em ......... F. E. T: i .. Sal'gento. D. 'Casto Gonzle.z de Zrate Martnez .... ..
Gonzlez de Mendoz.a .................. Infant';a ... COO Sotero Gonzlez de Zrate Martnez .............. .
D. Benito Romero V-ela.do ............ Id'llllll ......... Artillera ... C,tOO Abraham Rom-ero Ant6n .... " ......................... ..
D. Flor-entin-o Orive Pr.ez ............ lden:n ......... Infantera ... Soldado Gregario Oriv.e Salazar ................... "': ....... ...
D. Victnlano Ruhio Setan ............ Id-en; ......... lde.ro. ......... Soldado Ram.6n Rubio ................................ .
D. Agustn 'NavarJaz Aa;:>: ............ Idem ......... F. E. 'r .... :atan,gista Mximo Navarlaz Val.enda ........... , ....... ..
Doa Carmen de la C011cha e In-
dart .......................................... Madre ....... lnfanteria ... Ca.pitn D. Frandoco Dabn y de la Concha .......... ..
Doa Julieta {uinter? ......... Id.e:in ......... ldero. ......... D. Nilo Navelra Araujo ...... : ..................... ..
D>oa COM<llac,t\.r Munoz Ohva. ...... Id.en ......... ldero ......... D. Rafruel A.:rliI.rade VandrwIld.e y Muficn .. .
Doa T>rs.,1. L&p.ez ......... I<lem ......... Idem ......... Teniente D. Rafael Bel'lXll-dez Gallego- ...... u ........... ..
Doa Mara COro"'fO Rubia.l-e$ ...... ld.em ......... CabaUe.ra . Alfrez D. Anselmo Martn Cor-dero .................... " ..
Dofia Maria de lal! M-ercede-s Pa-
lIeif.o .............................. Ul.e:m. ......... F. E. T .... Je.fe lJ. Angel Palleiro .............................. .i
Doa Ptwh GuiJIn .... u ... Id-e:m ......... ... 8arg-ento D. Federi,co Quira.nt-e Poch ........................ '1
Dua JU:llla ....... ldm ......... 'f. ..;. T .... r:a!" O. Rodul,f() S4IHhez .......................... .
no'\.n Mnr{l I\vila Ramal! ............... h}.cm ...... '" lnfnnttrfa ... Sulda,do Rafntol I\vla Ramos , .. ,.. ........ ,." .. '" .......... ...
Duia Cl'ft<rllta I'w:o AJ<IfI:'!1l ............ ld.co..m ......... dem ........ , Sq,l,rllldo Junn Pozo ............... " ...... , ........... .
1)0;1 MaHn":!. F.ernl'in-
rll';!' ..................... , .... 'Z ................. Id,ero. ......... ldem ......... sol,cllldo Hnm(\n Quinta!! Martne: ............................. .
l1oli:t Ju.ana Blanco Fernndez ...... Idero ......... intendencia. Soldad-; Jos Dar. Bll'ln.:o ..................................... ..
Doria Sf'r:undina na?: Alvarez ...... Idem ......... Inf.antera .. SoMa,do Jess Dhl7. ................................ " ..
Doa Paula Urizarbarrena Aguine-
baa .......................................... Idero ......... Ingeniero! So1.dado Jos Mara Tellera Uriz-a.rhanen..a .............. .
Doa Josefa Rivas Co.bas ............. ;. Idem ......... Legin ...... Legionario. Salva,dor Novoa Rivas .......................... .
Doa Aquilina de JaCruz S'ez ..... Mero ......... F. E. T .... Falangista Emilio Orive de la Cruz ...................... " ...
Doa Josefa, Bern.at Juste .............. Idern ......... Idem ......... Falangista: Jos Oncins B.eroot .... ,,, ........................... .
D. O. nm. XlS
GOO .. rno
., A"",ri'hil o
debe d:rr CO::OCi'tl
. FECHA! 11
Dele'lo.ein d<!:
en que debe empezar el, de lai',=================1I
miento" los m. qe g les aplica
teresados.
al:ront> de la pellsi6u I ,,<,, __incia en que!
SI' es consigna
el pago I
Da Provincia
----
6gS,50.Bu:rgos
. I .
"
1.44,00;", . <J
693;5
0
Dur",os
.
, 1: .440)00 Salam.anca. ..
Oo1!,S.(, .. ,,' ....
"93>S. ("" .... de
69s15
0
f
SeVilla ..... ,
693,$0, Sala:!:nanca
I '
o,S,soGranada ....
693,SO\SeVillp. .
3.500,001. Mlaga .....
::I.x60,ao Al
795,5
0
; ava .......
I
'l9!hSO I Burgo!
9:h5
0
Alava .... ...
Toledo ... ..
693)soiNaVarra ... .
1.1>00,01> Madrid ... ..
S.OOU,OO I.a Corua .
5.000,00 SeviJIa .... ..
S.Q(Il1,OO Burgos ..... .
. ..,.:lOO,o! ..
-,..000,00 Mnrrul!!coI
3.5<lQ,OO Blft'ltma ..
7Q5,5u Ovi('clo .... ..
6113,5(1 Mtla)\a .. ...
69,l,S!Jl V.a1!a \oUd
QS,Sfl ON!nS!; .... "
6qlhSo La Corua ..
"
693,So Bilbao .... ..
.106,00 Lugo ...... ..
69,,5 Alava ..... ..
.... ..

1935f'" Burgos .... ..1 Qllintanaloranco Burgo;
5
jnlio
. I "
28 marzo 19331 Santand.e:r ,-rObeS(} .......................... Santander
BurgOs,,", '::lbg:ouzalo-Pedernaies .. Burgos
ti septiembre 1
93
6
1
.. Valde10sll ............ : : Salamanca
t93a t Granada lorgiva ........................ Granada julio
27 o<:tubre 193
8
Ten:rif, o,. Laguna ... :..............
'1 marzo 1938 ..................
., >n". '9" N .,,. :". r'l'" ........................ N . ....,.. ... .
() enero 1939 Santand(!l' Sartas ......................... San'ta:ndet
julio
julio
abril
Estatuto de
ses Pasivas del x
Estado de 22
de octubr.e de
1926 ...... " .... 25 octubre.
8 enero.
1 septiembre
25 mayo
8 ,tmero
27 octuhre
29 abril
17 febrero
2 septiembre
16
lS noviembre
-24 febrero
ts
fellrC!to
2,2 agosto
28 marzo


muyo
li'
julio
4
<l>Ctuhre
:13
abril
'038 So.!!la .... &.,lIa ..
1 ,
'037 . S'l""''''''''lu",. S ... ,. . ....... ,.... Sa-'n"'.. X.
1
937 Gra:nada ......... l .......... .. Grana.da ... .
1937 Sevilla ...... !Lebrija ........................ Sevilla ..... .
1938 Mlaga ...l Mlaga .......... : .... " ....... Mlaga .... .
Alava ....... Arm.entia de Vitola...... Alava
1938 Burgos ...... Villaescu!la de Roa ....... Bllrgos .... ..
1939 ....... lRivera Paja ................ Alava " ... ..
lQ38 rulado ..... Navalcu ..................... Toledo , ..... .
1937 Navarra ... Puey,o ; .......... " ............. Navarra ''''
%<);38 Madrid ..... Madrid- ........................ Madrid
1936 Zaral,ioza La Corua. ................... La Corua.
1938 Sevilla ...... IMan:hena. .... ".H ........... Scvilia ..... .
U)39 Hurgos ",Burgo5 ........................ Burgos ...... .
%937 Salamanca .. S<l.lllmanCa .. : ............... Salamanca ..
..
1937 " ... M-$lllln. ........................ Marrueco!!
U136 Hart'l!lona Batt'tlol111 .................... ,1h.t<:elona
()Vlt'tlo !lUi'U feIfHIlitI'HUlllHnHt.fUH UHU
!ifiiH :tvfl:tg:\ U*UHIHIHiUUHHUU Ullh
1938 Valladolid. Valladolid ..................
lQ37 Orenst HItUJl H .... H.UUU""'U'*lIUU\l1 Oren!-t Ui'H*
1938 La Corua .. La: Corua .................. La Corua.
\1938 Santa.nder Los Corrales ........... :... Santander
abril
julio.
l()ctuor'e
junio
. 1938 Bi.lbao- .. u ... Bilbao UU Bilhao ...... .
1:938 Lugo ... tI ....... ,.,L\lbeiros ....... H .... Hn ....... u .. _
1936 Vitorii1 ...... V,alluerca. .............. ,. ..... .
. '1938 Huasca ...... A. de San Juan .......... .
LugQ ....... .
Alava ..... ..
Huesca.' ..... .
NOMBRES DE LOS INTERESA:DOS
Par<lntesoo
<:<>n los
causante! '
Arma. Cue1'PO
() Unidad a que
;,,,,rtenecian los

D. O. r.m. lIS
CLASES Y NO:M.BRES -J#E LOS CAUSANTEl?

Doa An; del Hoyo 1fadre : ..... F. E. T . Falangista Jos RQurgu,ez del Hoyo. ..................... "
Doa Casilda Osario Nieto .. Idem .... Infant. M .. Soldado Se1itl.tln Abuin Os:>ro ............................. ...
..,
Doa Maura Pramo Uzurzml .. Iclero ......... Armada . Marinero Luis Abre Pramo ..................... , .......... ..
Doa Arac-eli Romero Sanz ....... " ... Vit&a ........ Infantera Teniente coronel D. Garca B:dsolary ......... ..
Doa Arsenia: Cmara Levia ......... Iclem ......... G. Civil Teniente D. Teoooro Carazo ._ ................... .
Doa Concepcin ZebaUos Ziga Idem " .. F. E. T. '" Teniente D.Jos Mara Gordillo .Carrasco ............... ..
Doa Adela Bravo Lorente ............ Idem ......... Infantera" Alfrez; D. Pedro Gonzlez Prez ..... ; ................... .
Doa Josefa Aguirre Mgica ......... Idero ......... F. E. T. '" Alfrez D. Jos Antonio Odriozola Munduate ..,.
Doa Francisca Andrs Hernndez... {clero ......... G. Civil Brigada D. Francisco 'Martn Conde ....................... .
Doa Dolores Santos Valle ............. Idem .......... Infantera Sbldado Jos Garca Santos ................................... ,
Doa Mara Ri!yes Melgar ............ Idem ......... ......... Soldado Jos Gontle7. Melgar ..... ; ........... .., ........ ..
C. ............ Idem ........ .!.j ..... soldad<r FHxPrados .Vinar ............................... .... ..
Dona Mtguela Ortega G11 ............ Idero ......... 1 ros Soldado T.e6fi.lo Gil Alanzo .................................. ..
DOa Emilia Lilao ...... Idem . ivil ..... Guard;a Inoe:endo Villel Snchez ............................ .
D-oa Isabel Snchez Hernndez ... Idem ..... " .. Iclero .......... Guardia D. Antonio Arval0 ................... ..
Doa Martina Benito Cmara ...... Idexn ......... lclero " ....... Guardia D. Q,lb:to Camarero 'Ber.ito ....................... .
Doila Francisca Vidal ......... Iclem ......... Guardia D. Angel Nebot Nebot ............... : ............... ..
Doa Higinia de la Torr-e. ......... Infantera. Capitn D. Ricardo Sem: 11Istrillas ............. ..
Dl)l1a. I.eonol' Viana, Quincoe<s ....... Idem. ......... ldcro ,,"u ... Jt'llhmto n. Pazos Buigns ... "' ............ " ........ "
Doa Rafaela. Aparicio Aparido ...... Iclero ... : .. .,. E. M. n .. General de Divisi6n D. Rafael Villegas Montesinos .. '
Doa "rlmdsca Martincz Casas OH Hurfana .. rmada .... D. Francisco 'Martinez Domene.ch ...
Doa COfl5tudo Ortega Tercero ..... Viuda ........ InJantera Ccnonel n, J o!t Crdenas ...... , .................. ..
Doa Maria Esperanza Berreiro Ro- . '..
<Irguez ....................................... lclero. ......... ({ero ..... H Comandante D. Rafael Ga'SU!Sl Val-ern!:n ................. '
Doa Pilar Mal't}nez Aguirre ""'H ldcro ......... Comandante D. Mariano Barrasa\ Estevas .... : .......... ..
Doa J05cfinn Rita BUSi.ltil .......... :. Idcm ......... Infanter1a. Capiltll D. G.crvaslo Hetnndez -Snz """ .............. '
Dalia Bl:mca BruIl Nater ............ Idero ......... Artillera 'H Capitn D. E(hardo PUlg de Iriarte .................. ".' ..
Doa Matllde Rosario Rodrguez '
Carda ....................... t. ........ ..... IdlJ1l;l. . : ...... Iclero ......... CnpHn D. Alejandro Garda Vega ..... u ................. ..
Doa Soledad Sn.nthiz Granero ...... Iclem ......... G. Civil ..... Ctp:tn D. J'ss Cejudo Be.lmontc ......................... .
Doa Teresa Araniburo SantaolalIa. Iclero ......... Armada. Capitn de Navo D, Jos Cantillo y Barreda .......... .
Dona Carolir.a Martnez Galinsoga ... Idem ......... Arti11erfa ... D, Jes arrexo .......... : .................. ,
, Doa Fernndez Autr.a.n ." IdGro ......... Armada .... Tenienta de Navo D. Guillermo S<:harfhauS>!11 ........ ;
Doa gn<:arnacin Murcia Madrid ... Idem ......... Idcm ......... Teniente dl.! N.avo D. Alfredo Llamusi. ........ 1
D-oa Herm{;1in<Ia Casademunt
It!.ero .. H*nHu ... H Idern HUUU$ Ingerderos 14 ,-'\lfr.az D Torres
., Dona Enullana Navarro AhuJa ...... Idem ......... Infante:da D. Bernndez ................. ,
Doia Mara Juana Id-em ..... " .. Idem ......... CapItn D: Enr,lque Rtera Martnez .......... " ........... !

Doa R-eg{n.a. Gu.etrer<J Uguet ...... Bud!rran.a. " Idem ......... Teniente coronel D. Ricardo Guerrero ........ 1
Dofia Lui'i5a Rubio Ganga. ............ Idem .. ",,,,, Idem ......... D. Luis Rublo, Yal:to- ................................... 1
Dofta. .ocmcepci!Ol :Laga.rmin.a.ga .. ,." l'
GonlllUe21 ' ..... H ................... ,: ....... Idl!!m ......... Idem .... "", qoronel D. Jo:>6 La.garmina.ga. y Ardaga. ............. , .. ':
DoI''lI\ Mulloll Ga:rea ......... !dl!llI. ......... Cllballi!lrfa ... Coronel .o. Ramll MUlioll Zamora ........ H .............. ..
Da,l'l.a. Carmlltl. Molina, Moral-u un .. 1dom .. " ..... Inan1:et'lo. ,Comandante D. JeslS! Malilla Hernnd>Z , ....... ;"." ... ;
#. Dolia Clot)'k'le Gnrv! Sn.eh>llll ....... "
" Doi\a M4Irfa. del Car:m,en Garvi Id-e-m ......... Ie:m ." ...... Capitn D, Joa.1un Garvi Mo.lina .......................... .
ellel il
Dof.a. Am'lllia. Ma;eia,n' So-J,er ............ Ide.m. ......... G. Civil .... Teniente D. Jooo Macin Martnez .......................... ,.
Doa 'del Carnuen SO'lo.niz Lo .... Idean .:'HHH Arma(l. _"f Contraalmirante D, g,alrador Ruiz Verdejo . ;
bat'n ...... .... .. ......... :i."' .....
Doa Rita Ser,rau,o Garcfa HU", ....... Ide.m oU'''''''' .... Angel Val Sancho ".u.n.,.Jt.nH'h"u ..
D. O. nm. Us n de mayo de I940
Militar ,FECHA Delegacin l<ES!DENC1A Dl!: !.OS INTER.ESADOS i
Grcede: o AutQddad que Iqe!! o - que debe eD1pez<U' el Hacienda de "':, ,
- .' debe conoc- , ,,00.00 de la pensin provincia en q\''''1 t '
l
miento a ltlS in- que se aplica se les consigna! '
',setas teresados D: Mes . AO_ ' el pago Pueblo - .1?rovlnC:a
, . 1-
693,5
0
Cdiz........ 18 febrero 1937 'Cdiz ........ de la Frntera ... .1 Cdiz ......... \,
97,001 Ponteveura. ,13 junio, 1:937Po'iltevedra.':pontevedra ................... Por.tevedra .. :
l;,o8I,00IAlava .......\ '1 Alava .. ........................ Alava ...
II.OOO .{) o (Navarra . s. .m:-;;} 1'),",<' Barcelona .!!MarCdla ...................... Navar:-a .,.
'V 1 . . l' 6 VI' IV' l' , Valencla
.,.000.00 a em:Ia, o.. 24 1u 10 193 a e:aCla . ! a encm ..................... . .
4000.00, Badajoz h.. 8 noviembre 1936 Badajoz ... ,3. de Maimona ............. : ...
IN' di' 1. <' 'L N , LOGrono
4-
000
,001 avarra .... 30 Ciemure 1930 ogruno gre ........................ '?, .. ..
4.
000
,OOIGUiPZCoa diciembre 1937 Guipzooa rria .................... Gmpl!ZCOa X.'
5
00

00
. :Madrid " .... Estatuto de CIa.-In agostO' 1936 )fadrid ....... d .......... "........ ..... 11adrld .!o
603,50 ,La Corua.. ses Pasivas del'I3 septiem. bre 1937 La COl1lia.:'Rivur.o .......................... La Coruna.
693-5'OCceres ..... Estado de 22 15 febrero 1937 Cceres Valencla de Alcntara ... CceTes . .:, ...
693,soLa. Corua.. de octubre de 30 mayo '1"938 F. CaudiUo.;'Cervas ..................... ... i;a
Qq,3.so Guadalajara t926. t -enero I938 Gundalajara'i Semillas ...................... ajara
3200,00 Terud ...... 1 agosto .936 Zar .. goza emado ............... ierue ..
3.
2
(10.00 oza 28 agosto 1931 tdero. ........ a ..................... ...
3.200,00 ' d' "n' 5 septIembre 1936 !\1adnd .... " ...... ;............... e a .....
. CasteU6n 14 agosto 1;)36 uc'lla del Cid ..... u..... n. ..
A.rdc1.l1o :;egUnd01. \
de 1 Decreto
5
2
5,00 Barcelona., n." .9:
U
<le , de ,';u s<!>ptiembre t<"l36 llarcelona .... !Barcelona .................. " Barcelona 1
Vitcaya..... d e,' x diciembre f9Z Vb:caya. Ir as A.rer as .................. Vizcaya .... .
1 9,3 (} (B. O. ..' , ''':''1''''''
del E. n," SI}.
:li2.000,OO :\fndritl ..... 124 agosto HI;l6 ",!.adrid ..... lMadrid ... H................... :M'adr}d .... .
lS(lrll',rn>, Cnrtagena 3r ao!;to HU6 {arta'rena Cartagena ................... Murclt\ ...... "
13,OOO'
uo
l MndrM ..... \8 noviemhre Madrid ..... Madri<t ........................ Madrid "'''1
to.'loo.OOl<lem ......... "Z4 .a.gnsto 1<},36 ldem .......... Idem ........................... Idem ....... ..
9,<XVI,IlO\ Snl1tnnder " 14 nov!>mhrc IQ3( Snntander ,Santa.nder ................... Santander
SIlO,IIO Mndr!d ..... XC} I\l,3 :\f"ndrid ..... Madrid ............. : .... .,. ... Madrid ..
5
flO
,oo Barcelona 20 julio 1936 Barcelona. 'Barc-elona ....... " ........... Barce'ona
Decreto de 18 de .
i .5
00
,00 Madrid ..... abril de 'H)g8 '(1 noviembre tQ36 \fadrid 1..... drd .... H.................. Madrid y.
7$00,00 tclero ......... (B. O. del E.' 8 novirmbre !<[36 Iem ......... dem .......... : ... : ............ Idi>ro
13.000,00 rdem ......... ' nm. 540). \.8 noviembre 1936 tdem ......... Idem ... " .. , ................... ,dem ....... ..
, ,
5000.00 Murcia .. :.:. 30 -agosto 1036 Murcia. ...... Cartagena ..... .............. MurcIa, ..... \
7.5("00 ,!'ontev.edra. x6 ago:to In,,6 Pontevedra. Pontevedra .................. p.ontevedra ..
'7S00,l(J MUfe'a ...... .6 19J6 CaMagenn ............... , ... Murc'a ..... ,
li.OOO,no "l{,laJ.m :.... 14. septlembre H}3( 'M'eli11a ..... Melilla ."' ......... :., ... .... Mlag::, .... .
13$00.00 Madrid ..... 8. Mv!en;bre 1036 Madrid .. Madrid .. " ....... " ... Madrid ... "
i"5
00
,00 Id.em ......... 's Juho 1936 ldem ......... [dem ........ H ............ 'd-em ........ .
.' jOrden "de: Xi' del
%.:t50,bo Castelln.. febr.ero de l!SSs agosto t t036 Castelln 'p Vinar-oz ....................... Cast-e!l6u , . :-",
. Orden. de 25 de\ ".
:1.1
8
7,50 Madrid ..... marzo de t8.!t6. 9 n-oviembre 193QMadrid ..... Ma.drid ....................... M.a:d1"ia , .... A. Mil
'1'7:i1S,qcl Ifle>In ......... R-eglameuto S
3.000,on BarcdolUl... MIllo u
Madrid HIn taf fUttU.UUi-HU 12
mn.rzo 1038 Id-em HUtUti l-cl.em ':'UUUUi-HHHHhilH"H tdero HUhU :a 1>t.
junio 1036 Bnrct'lona Bllrc,e.Iona. , ........... "' ..... Barcelona , e b'.
junio' ,19313 Mll.drid " ... Madrid ...... , ............... " Madrid ..... D J.!I
"toOOOO Valencia ... e.n-ero :939 Valencia ... ............ " ....... Valencia 1!' bIs
cw ' 2: "
$::zso)uo Maddd ..... marzo y 7 de '23 1<)38 ..... Madriq' .... ; .................. Madrid
, agosto de 1931
X.Qso,oo Navarra . . (D; O. n:ms. so ,enero 1939 P;lJtnplona Pamplona, ................. ,.1 Navarra .. .
HU Y 177) .....
22 de mayo de 1940 D. O. llm IIS
NOMBRES DE LOS
P,uen\1:'sm
ro:} los
tausantes
An..,::.
o C"'dad '" que
los
ca.UEa:ntes
Doa Albina Marti:t MorenQ . ......... Caballera
- , .
Doa Te!"esa FemCldez Cantos IiJ.em .
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSA::\TES
"
Corollel D. Luis -Dez Sllchez
Deta Fle.rinda Ramrez Jaime 1 '"
Doa Gloria Ramrez J a:me ;... <
Doa Nieves Ramirez Ja:rne. ..... Hurfaoos .
D. Federko Ramret Jalme
G. Civil" . Coronel D . Federico "RamiTaz Ors.;heUs .................. "
D. Antonio Ranirez Jaime ........... .
Doila Asuncin "Azan Conzlez Viuda .. : luem ......... Corunel D. P;o Jos Navarro Lopez ..................... ,
Doa Remed:os Cereceda Fernndez. ........ .I1dem ......... D. Balciomero Torres ............... ,
Doa lsabel EscC!bar Garda ........... clero ......... l C. Gue:rra . de Cuena de segunda D. Jos Val
Doa Eiosn Alvarez Gonzlez ...... Iclem .......... Il1fanterfa ... .. ::::::::::::::::::::::
Doitn Rtlf<arlo Puente Arfva!o ......... clero ......... ' i\nuada .... : Cap:t,h de Corheta JOSt: Carda Quesada y Ji'em!
Do!1:'l <Emlia Pnscual Gom.:ll"z ...... Ide,m ......... ! Snndad ,! Farmacutico D. Carlos Ulibarri Ru.blo ................... .
Dona Pascuala La:a Lacambra ...... clem ........ .!G. Civil .h' Tcni\':I7Ite D. Emilio Gilve Pcz ........................... ..
Juljana. Sanz Gon.:tlez. tdl'm ......... Ilnfantera !llat'stto dl.' ll:'llda O.los RUl'; ............. ..
Dona Vlilalobos Tnllo., .. ......... e, A. S. E. herrador D. :.nl'lque Santan:; Martn ....... .
R P.rfia. Pea ............... .. P"d""" 1 f_ 'S D . .,
MOna "nOCenellt San Jos Lobo ...... '" ..... ....... n .... argnto Pea >:Jan 0= H ............ " .. ..
D. Manuel Rodrguez Rodrguez
Doa, Cndida Pr.ez F-ernndez ... ::: Idem
ServalJ.do Rodrguez P1rcz ..................... '
DD' Antonio Rocna Aloujar ............ Id
oa ObduIia Mogoll6n Nia .... :.... e:m
Soldado Arturo R().Cha Mogoll6n ..... ; ................ ' ..... ..
D: Rodrguez Manzorro ... . . Id
Dona Mara Josefa Infante Garda ... ldem .. : ... n. em
Soldado Alfonso RooTfguez Infante .............. : .......... .
D. Mateo R"'evuelta Gorjn.
Dona Mara. Valcro Martn ............ Idem ......... ldem
Soldado Juan Valero .......... ... T .... .. ..
D. Jos Caamae Lojo ................ ..
Doa Laura' Garda. Doesta ........... ..
., ,\
rdem ......... Armada .... MarinerO' . Joaquin Caamao G{l.rca ................... ..
D. Jo!'< R!1ina: ................ ..
Doiia Teresa Ro,"ucro Rico .. : ....... ..
Td
rtm ' .... t.. '" Falau'y.lsta Jos6 Reina Remaro ................... ; . " .. ..
. " " ...... J;.'. l!.. ....... '"
D. Sinz' Arroyo ............... Pndre ........ infantera Teniente D. l'emando S6.iz Ort(\'ga. ........... .... u ... "
D. Yl:-entC" ..... .,: .... ld"m ......... lckm ......... D. Moreno Alonso u .................
D. mm Btunun Gnrd'tmdia ... " .... lJcm ......... l<J'm ......... Holtlado Pedro <Bnzqun Urri' ........................... ..
B' Antonio Runno Chil .................. T,lem ......... I<tem ......... Soldad!'> J1H1II RU'lllO Domngucz "' ...................... .
Pedro Novo Regiro ................ ldem ......... Anunda .... Mnrint!!o Dnlmiro Novo Cagigno ......................... '-
D-oila. "('lieiarlll, Prieto Rul'Sio .. "'lndre RUg"ularm; .. 1'mncnte D. Julio Sanz Prieto .................. : ......... '
Dol":t l'astom Fernndcz lrlem .. ::::::: Infantera D. Csar' Ca.ml F:llnnndez ......... : ......... .
Gainza ... hlem ......... F. E. T .... Jl'fe D. Julio Bnstlngorri ...................... '
DC)lyl Cndid::- Rumrez Cahallero ... Tclem .. " ..... tcl>m ......... l D. Fram:lsro de la Ramfn:z ............. '
DOl!o. M:ntitilM l<:toiti ... 1 clem ......... lnSanterfa So"d .. do Jul1h M:tttmma ............ " .... ..
D.omt Mara. l' ernndl.'zVilla.
,da ' . T<:{cm l<lrm '.'1It'1l",*,'if.
i'iolrlado M(i;.imo Quintl'!to y y'(\rnitndtlzVilla ....... '
Garrfll. ............ ldt'm ......... rtillr'r{:t ,
D I\IlHl'1n 1<'rurtuo50 1'('5tn1 ....... Ttlrm : ........ n.. l'lvl1 ....
Alhl1it. A1.!>W.;(l, .. " .. VHHI, ........
01111. (;rnlt'n Aklllr:t ...... lttt?tn ", ...... C;al.w,llrda
[loiia. E:IC'ban '
n !'tlcm -llilliI't-'''''4f (1s C!ivil u
o'ha Marali'r'rn:1nd!'z 1I
Y
Ill'l('('1 Iclero. A;al'to .......
Dalia Carmen del Pello Martn :::::: lcll\m :.:.::::: lnfantt\l'a'

lCafitom Snehe;o: Prez ......... ,.!clem ......... l({:m : ...... ..


ona ,1.'6nideli Hrnndez Morales ... ldem ......... G. Civil .. ..
Doa Carmen Fernndez Cal;teiro .... lelem ......... tclem
Doa 'Ana Herriz Snchez ............ Idem ... , ..... rclem

Dol<;res Fogue Rosas, ., ......... Id.em ......... Idem


oua Elvrra Herrero Agustn. .. ... : Iclem ......... Idem
. Doa Escalada Martnez ..... I-dem . ; .... ldem ....... ..
So.ldndo Fl'lipe HU!'fta .;tIllnr ......................... '
Antnio Fnll'!umm .'
'f1'1lH'ntr n. (tulI7.alo M;YOTdul!w t:n}vo ...... l ..... ..
Callo D. Jernimo GamadH1 .: ... : .. : ....... ,
Cnh'l n. Mcrino Carda ... 1 .... : ............ .. ..
C:lhll n. Bdtn1.n .............................. .
301r1:tdo Rufino de Pahlo M:trtn ..................... .
SolrlMl0 N "meno Snch('; Fernnd('7. ............... .
Guardia Manuel Prez .: ................... .
Guardia segundo Luis Prez Arias .............. "',"
Guardia segundo Rafael Baena Sandoval ......... .
Guardia segundo "lJ.lhn Ruz Rojo .................. .
G1;.ardia segund Jos. Carda He,rnndez ......... "
s-eguttdo . :AlOO! Martn Mgp.len ........... .
..... --.......... --.......... ..... ..... --------.......... --------.......... ----..... --.....
D. O. nm. IIS
..
2,50.00 Barcelona ..
-750.00 ,
1So
""lId'
em ... "
.250,00 Grannda
.875,ou.Valencia _
375,00 ).bdrid
81$,oo:'tdem ....... ..
25 noviembre r939 Zaragoza Zaragoza Zaragoza .
r5 mayo
1936 Barcelona Ba.rcelona .................... Barcelona
G.l>is
t.4 diciernbre 1939 !\fadrld Mad:rid ........................ Madrid 1
19 -enero 194
Q
IIdem ......... Idem ............................ ldem .: 1.
S marzo 1939, Granada Granada .............. , ........ Granada .. .
S julio 19S91Madrid " Madrid ........................ ... ..
",2;O,.,(!O ldem .. *oiI..
.. Idf"ffi u,"'u,*,u.
.lISu,OOMehlla ......
SC'govia. .. :'
4 se;ptHtrnhre Val(,>ncia ..................... Valencia "'!'
.6 mayo 1937 lId. enl' ......... !Idem ........................... Idern ........ .
9 Jebrero 19S!! 11 clero. ......... 1 clero. ........................... ldem ........ .
8 octuhre Hl:6 Id.cm ... " ..... ,.1dem .......................... , Id(,>t!1 .. " ..... iI:.I,
a6 febrero 1939 Z\lelma ..... 'Il\h:Hlla ..................... ". Mlaga ....
I ,
Sl enero 1938 Segcvia .... (astTosenacfn .. "'.......... Segovia .... .1
So (TenSe ......
693,50. Bndajoz ':"
'S '93) ...... ir'li." ...................... 0".'" .... ..
2$ ru.ho l038 HadaJoz .... ljM. de las Torres ":".... Badajoz .. ..
603.l
o
!'''!dr, ..... : .. 30 octuble 1938 Cdiz ........ Jerez d: la ...... Cdiz ..... ".
69. 3'501 Slllamallea ..
",i! 9,,0 S 1 1
M
Salamanca ..
..o v .=U" A Ji> a amanca . " osueco ..................... .
Estatuto de
. 97
o
,OO
I
La corU,a.. ses Pasivas del 7
Estado de <lz
de octubre de
marzo.
juni.o
693,5 I Mlaga. ..... 1926 .............. 2'1
S.ooo,()oBnr;os .,m. xS rehrllro
4.oo0,Pi s:damanc:3... 16 diciembre
6<13.5tlINavarrn .... 7 julio
fS<J3"tl Las Palmas 21
, 97H,m;) La Coruim ' 7 marzo
'.ooo.(lo"'.\1:tdrid . ,. 11 . Qctllhre
Orl'm;e ...... 14 dicil.!mbr.e
...... 18
$.rl,O! Gm!1l1da .... 19'
.ag!J!>to
cC'tuh:re
junio .. 693,50 NaVarra .... 4<
;&)3,$0' Gtngoa ...... 14 enero

I
Sntia "'"... 16 >enero
3.ao<l,;Ju \ Hadnlm: .... 24 lehrtfO
!.oon,\!n,Vall;tlthd S ,diclf'mbre
%938 La de Compostcela. Corua. .....
'. I
193
8
Mlaga. ..... IV. Tabuzo ...... ............. Mlaga ... ..
X937 :::.Jaramilio ............ = ....... Butgoll ... ...
1937 Snlamanca \.!v. de .Yeltes ............... Salamanca ..
IIJ:81 Navarra ... :;Echarn ." .................... Navarra ... .
1I)3<)I1.a5 Palma.!ljA
g
umes ..................... Cmarias ... X.
l<;:S La Corua',"Irijoa ....................... ". La Corua.
,193(:.' Madrid ..... 1).1adrid ................ : ....... Madr;d .... ,
1938tOrense ...... 113entrances .............. " ... Orense .... ..
1\137 Sevilla ...... Sevilla ........................ Sevilla ...... .
1()38 firanada. "'4 U .. iOl-HHh"' .... u .. Uuu' (iran2f\.a HU
1937 Navarra H" .......................... Navarra ... .
%Q38 BU1'g'O!l ... :" f:spinosa de 108 Montes, Bur:rOll ...... ".
193
8
Soda. u.m" Arcos de Jal6n .... .. Soril'l. ..... ..
IQ37 lladajm: .... MOI1:l!lterto .................. nndajo% .... .
l<j36 Valladolid Valladolid .......... ,,; ......
1938 Alm<l.r!a .... tos G:;tlU(!l!; ......... :...... Almllrfll ....
.... 10 novielllbre
,s.4S.O{)'IVltmtl. ...... ::13 ,eptiel:Xl.bre 10S6 Alnvl\ ..... " Vitora ...... I"' .... "." .. .. 'Vitora ......
$.so.O(l 7.nrng-oza .. Znrngoza .. Zaragoza ..... " .............. Zaraioza ...
, Avila ... ,..... :;u junio 1938 Avila ........ :'!l Hovo ..................... AVlla ...... ..
. C:rN',es ..... 8 julio 1937 C'c:eres ..... Aldeanueva de la Vera, ... ..
3\t60.(lo ldC!m ......... 28 julio 1936 Iclero. ......... Segura de TOlO ..... ""..... Idem ..... : ..
Orense ...... 9 ma;JlJ) 1937 Orense- Carballino .................... Orensa : .... .
3.llpo,oo Jan .... ,.... :1; diciembre X936 Crdoba .... Jan ................... ; ....... Jan ........ .
3:00,00 ValladQJid 23 julio 1936 Valladolid . Valladolid ......... ,. ........ Valladolid
3.200,00 Salamanca.. 25 julio936 Salalllanca Tala ........................... S,alamallca
. ' l' . .
L
is.loo.co So:ria ...... :: s,etptimebl'otl '1936 Soda ......... Quintana Redondo ....... Soria ....... .
..
22 de D. O. nm.
. ,
fecha que se indica Ji previa liqmdad6n le fu concedida por el Consejo 'Su- '
UBSER\"ACIONES I tanto consen'e la aptitud legal desde la 'doa Ol'llcepctn Qrozco Batres, a quien
{A) Se le transmite la '13.- y deduccn de las <:antldades que hll- prerno de Guerra Ji Marina con feclta
.cante rol:' iallemiento de su madre beran sido satisfechas a la inter<:sada l 16 de enero de 1930. La eri
<l.oa Joaqu:na Castaos, a qm
eu
por todo anterior sealam:ento. tanto con;;erve la aptitud l;gar y previa
le fu concedida pOl:' el Consejo Sllpre- tH) Se les transmite la" pensin ""a- liquidacin y deduccin de las canti-
lOO d.e Guerra y Mar.na CQ.ll fecJ;a 31 cante por fallecimtento 'de. su. madre dades que hubiese recibido. la interesada
de jl.Ulio de 1924. La percibir e. tanto doa Isabel Cuevas Snchez, a quien por todQ anter:or
co&-erve la apatud lega1 y l'reVla li\m- te fu 'concedida, por acuerdo del Con-l (N) Se les transmite la pensin va.-
-dadn S deduccin de las cantidades sa,.. sejo Su,rremO de Guen:a y Marina del cante por fallecmentQ de su. madre
_ a :a. interesada. Por todo 6 de I93O- La percibirn I <laa En.c:nacia .Be:trn A .. "Uu, ,a
tenor senaiamlento.. . po!' partes 19ua..es y en tantO' couseITen l qu:en le fue concedIda por el Ccnselo
(E') Se.l:es p-ansmite la pensIn \'":: I ,a"aptitud legal; caso de ;eroorla a!gu-! SU]t"Cmo de Guerra y MarIna con" f:=-;
-caute por 1aUeClm,ellto,de su madre dona'j na, su pane se acumulara a la,.'de la, cIta 10 de octubre de I925. La perc:bmm,
Carmen Perez Rufo, a qtien le fu I .c,::ra. sb 1:<,ce51dad de r.l1e\"O seata- ! por partes iguales y en tanto conserven
cneed:<!a por el Consejo. Sn1}remo de m:ento. " la aptitud legal, previa :iquidac,n y'
Guerra y Manna con fecha 1 de mayo (1) Se les transmite la pens:6n \'a- t deducc!n de as cantidades sasiedIaS
de llP4, La per.:::birn por partes 1 cante l,'.or de su m;tdre' a las :nteresadas por todo anfttlOr se-
, les y en tau:<;> CQIl6e,.''Clt la legal; doa; de 1a . : .. La parti: de la que
<:a$<.I de pcr<ler,a :ugtma su pa:;'te .a qu',:!! le fue tOll;;:cal.!..' por <lcuE'rdo del 'InercIa la art:tud ;egal acrcrera la
!a ,k ::1 t'La,. "b lecc$:dad de I (oll..;"jo St:!}remo de Gnc,fra y );fanna. 1a de las que la eomen'en, sin
'luevo s('ila/amiento. i,dw, 31 e mll'ZO de 1937. La I sdad de sdialam:ento.
(t:) tic :es la pensin va" I nin i}.;}r y en tanlo con- I (R) Se les transmite la pell$'n va-
(ame <IT fallc..:,mrelltu de su madre S<!rWn 'a lega! as lJ"mlras. callte ,por fnllcdmiento, de su mad1'e
:>\n:mlio qu;cn I y el \";m>:l! pUl" 11:;\:'10 de su tutQ:- legal, l d<;iia. F,!or":lll!ll:l S:II!?, Ana
le t\le com:l.'dlM lrol' el l:asej() d lila el! ctunr>:a: !'u quwn 1{' fm. 11M tI (,m"'!!)o
pl'<:1I1Q de y !\larma c{)n ti,' Lit ,:!rte del que ,i Stlll:'dl10 \lc Cu('rra ),' . M:tri:l:t C{lll k ... ha
lO <1.. : juuiv d.: .l;to. 1.3. p;rdl>ir,ill rOl' ri,,'r<!; la <llnl!ud k:;:I.' la de lo> f.1 de abrEi (le i?(;. La !>I''t"''r;11I por
!':Irh- \' \;,;;!,. ':'."lI':n:Cll 13. "pI! ;'1 " .. 11, IlC"llj ';I'I<:S i;I!(!"s y <'u tallt l'O:\'l'fWn la
<lIltitM h'ga!, lillU\I;,I!!tm :( dI:' n".la;t ,dI.' 1U!('\'\.1 '. ' . ;1:)t:fuf1 k;.;:t1, liu!d:v:i.{n y de
d\l"I' tl;l ,k ,lit' hul,H:r:m (J) Se le Ir:\!l'llllt.' 1:1 va*, d(:' las. ,<::l!lwb<ks a
sido II lIlHm:sdas cante pn:, falkdmirnt.o <le Mt maAr<: I 1;1' f"'r t .. :,
t.odu :llt{'rl{}r Sdnl{ll'll.iClli<l, La p:\.rlo di.lim At.ela R:mlim. a f.tiCn,' ;:lInh:ntn, .. Caso d<'- la :t'P-'
<le la hll&rin:! <111 .... ll :t:rd:t la :11)!ilUd 11.' {',.mc'dda 11M el COllsj.c, SUf're. tilwl kl':ll :l'rr'.'{'r; lii !T, h Ira, "s:n
:1\'\'1'\" 1:1_::1 '",I;\ .. tm, s!tt IIc.:,:sidad mo 1<.! (,l1{)W y Marmt ;:<!!l, fecha l;,'{'S:{!:\d de nuevo seiia';1n:ento.
<le 1l1l<lVJ .. d.' de 1j);IJ. fX'fclh:rw ('n tan,., (O) Se le transmite la X'l1sin va#
(GIl) 5e lt.l la pell'Slon va: h; cOIl:;crvc 1.'1' !ll)tud k$!;n.l. de.sde: la >canle por d' su ml!r.::
('finte falllll'lml\:l'J.to de m .. f('c11:t qu.!), lIdn';t y !tf(1,!I(l;('lfm I doila l;hf(<'r"la
doj;t l;'I'.ta de la a le fue y !le hIS (';:mhdades .ra, la cual le ru .:onoc;edida ror e' Con.,.
rol:' el COllseJO' Supremo de a Ithcres:tdll por iodo a;ntenor SoIi1na ;ejo Suprem'O de Guerra y Marina coo
Gu;>rra y Marula oon {('ella 9 de l.nnmmto, .' . fecha 5 de agoSto de 1915. La jl('fC bid.
lO:O de Xi/SI. ,La pt'rI::l>:r en tanto (K) Se les la pe11.sl6n -en tanto conserve la aptitiud
serve la !l!llbtud legal. cante llOr fallccunJento de su madre (1') ', ..
, (U) Se le trans!l1te la ,pensin va- (1hit$< Conde Ma.rcos,. a quien. S<t,le tra!Hll:ll,e la
capte por fallecfttllento su ma<;fte 1<' fu conct'dlda por el. Consejo c:tnte,p,o.r falL cll}1.nto ,de !in
dalia Elena V-elasco Galwls. a qUIen mo de Guerra y Marma con fecha 6 (ua ,1 c!'r;a Vrr('J<ha,: l.cz<:ano (\1111'11
le fu{> ("llsclIl'da 'por el Cmst'jo S,upre
w
de n:aY<l de '1930. La perCIbirn por .rar- fUI e con
I
C'7(J
1
)Ic!a !lor
roo dt' Guerra y Ma.rlna. con feclla 18 t<,s Iguales y en tanto (\')Ilserven. la 31)- ll>;m {iZn <!.UI a. y ll,<;Cs. aSl\:as,
de abril de 1925, !..a percibir en tanto t:tud legal, l)t'Via l.iqu1dad6n y deduc- C?I: 6 <le alml C!,! 1<)36. l.a.
comerve la apt:too legal, previa ritlll M a liS rllma tanto conS<etV, la. ill!fltud
<laci6n y deduccI6n de las cantidades int<tres,:idaspOr todo anterior legn.l .. d; la. fl'eha (1U(' :'11. en y
satisfechas a la interesa;:la, or todo to, La parte <le 1a. hu6r,fanlt que pierda 11'N1v;a hflIlc!ac:'I'm v: d", las
t'CJ'ior S'e.alamicnto. 1:1 a(,f('{'('l'; la de la otra, eantldadt's, .qlle hU!lIcrlltl ;; do
'CE) Se le transmite la pensin sin !1;C(!esidl!!. de nUevO' seiatatrllento. chal' a IIlt.:.rc'Sl.<la por todo antefwr
<:ante por falfcC'imlemo de: su mad1re (L) Se le tra.n9lnlte la,
dona Pui&, Martinez Oteiza. a quien le <'a-nte por fal1ecim!cl1to de su 11:ladt:e (O) La p"rcibirn fHl1' part<,s
fu conct'dida por el Cot!MjO S1Jij)remo dona oscfa lribarr.en Go, que te fu ye.n t:mj.o la a.Pf,tud.
de Gue.rr y Marina por orden d;:! lS' de '<la por, el Con.;,ejo del Ejrcito y l<.'gaI, casa de perd
i
ziI'la alguna. Su 'pl1/r
8
julio de yr:lIr (D', O. nm. 157). lA Marina ('on {echa 2't de agosto de 1930. te acrecer la de la otra, necesidad
pere:bil' la fecha que l1ldica y I..a perdbir en tanto la SlPtitllid de nuevo seiala,n1iLenio.
en tlll1/:O oonwve }.;t ,pttud l{'gal. legal. < (R) Se' te 'l' milI' t'l1. l'1 rI>e
(F> Se les transmite la pensIn .(t .. L) Se trnnS1Ulie 111. vensi11t 1ft cita,un tllI!' 1(' !u6
ea.nte 'flOr <te su ClIl1te por tLe IU madre tIa 1>01' la gen<lra\ d la'
dof\a. ConcfI'iK'ln Lpez Diez, a d.nl1a Marfn dd Sata Blll.n(!t), a l)clId.. y con recM
('ml>l't'tlida 11<11' d<l'l (I"!:('I\ le fn: 'Imr el :'''1} dC' Jllnkt. d-t' t,f:,\R Y M'I
jo SUtt'l'emo de Guerra f MarlM <1'1' HtlI1't';:me, de Gut'rrn y Marina )11 fecha .ahnl1O -en vlr!u,! eh! orl,p,n tic 1.<1.
.3(1 tk< !'tovienli\)1'(! d.e 1929. IJI. In f9'aO. La percibirn 5'd<lIltl.'ln .dc kt CU'I11!l!<i'l'm t!1
l,TOr y cm tllnto por p..1rtfl! y QfI tanto eooaenen da. tl'l'htt 24 de t\,q'Osto. tloe 1937, La
lit aptitud t Cll'u. de aJgtllla, la lesa.l. P'f')V1a. liqt!ldadn y }l!rCilbil!'li en tanlto -can;-ervc ti.
Sil p,arte nc-rec{i 111. 11:(' 'a sin Mce" de- las cantida<lie90 ,tll,el 1a f.echa que
.idid de nueVO S<ef\a.lamle:nto. a las pQ4' todo wteriar dica v previa 1irl'uidaci6n v d'l'lduccin
Se le tra.nsm!1le 11\1 pensin VIl,M la
'
am!eillto. La l,ll3:rte de la. hurfana que- de: las que hubiese
cante por fallecimiento die su madir.:: pierda. la ,legal la. de <lo por ,c;,uent del sdaJamlento, qF-e
dofia Felisa Fraga Martin, a quien le la otra. sin ,neceSIdad! de nuevo le ftt hecho pOIr el gobIerno ma.r::e:'s-
fu concooi<la pOr Muerde> de! Coooejo " ta, el 'cual .que.da an'Ula.do.
Supremo ce Guerra y Muina de feclta tM) Se le trail1lSlt11ll.te la pensioo (S):Se je repone e,n el percibo de
!lO ;mar:zo de,I9Z3. La pet"Cibir elt cante fallecimien.to de srtt mailh la clta<IapenSljn, .q,U'C': e fu con.ce-
iD, O. nm. XlS
l). O. ndm. us

CONnECURACU)NF.S. RAN*
DEltAS
y
J::ST ANl>AR'fES
rAHNIl;S. Y
GOtAS, CASCOS, ROSES Y
GORRAS,
y .H.OMBRERAS, SABLES

:. =:;
JORDANA
CtUa tunrl ti f/ln 18J!i
Prlnctpe MADRID '1'61. t38!3
artlculQ,lt
filtra. regal6't
motivo de
)1.
ENTORCrfAfm:;;,
COnrmA-
lES.
no;;. CONDONgS. GAl:ClNi':S,
y
PLUMEROS. MRTAU?S, gM. '.
:aLEMAS, BASTONES, ETC.
.
.

Snvlcl0 GEOGl.l\'ICO y CA1!l'OGaAno:;.