You are on page 1of 3

San ejha Usame bin Ladena, Allah mu se smilovao (aurirano)

SRIJEDA, 08 JUN 2011 20:37

Samilosnog!

U ime Allaha, Milostivog,

Ovaj dogaaj mi je ispriao student znanja koji je proveo vise od 20 godina u dru tvu uleme tra!e"i znanje# $spriao mi je san koji je Usama %in &aden usnio kada je imao svega ' godina, a koji je nagovje tavao da ga je Uzvi eni Allah jo od djetinjstva pripremao za %or%u protiv krsta a# (aj student mi je to rekao dok smo jednom sjedili, diskutuju"i o !alosnom stanju ummeta, ali svjesni injeni)e da se svi musi%eti koji su sna li muslimanski ummet odvijaju po Allahovom planu i da je sigurno da "e Allahova po%jeda do"i# On "e zasigurno poslati vou koji "e povesti poni!eni i jadni ummet prosvijetljenim putem uspjeha i ponosa# *oeli smo da se pitamo ko %i mogao da %ude ta oso%a# U trenutku, pomislili smo na ejha Usamu %in &adena, jer smo znali koliko se !rtvovao za stvar ummeta# (ada mi je moj drug rekao+ $spria"u ti san ejha Usame %in &adena, %i"e ti drago da ga uje , a tvoja lju%av prema mud!ahidima "e se samo pove"ati# ,ekao je+ -io sam u Medini, u ku"i alima koji je dr!ao predavanja u *oslanikovoj, sallAllahu alejhi .e sellem, d!amiji# (ek smo %ili stigli u njegovu ku"u, kada je neko zaku)ao na vrata# /ejh se vratio u dru tvu oso%e ija je pojava odavala utisak asnog i prosvijetljenog ovjeka# $mao je otprilike 00 godina# 1oma"in mu je po!elio do%rodo li)u, a zatim ga je zamolio da nam protumai nekoliko kur2anskih ajeta# *a!ljivo smo slu ali kako prido li gost )itira kur2anske ajete a zatim ih detaljno tumai# (ako mi Allaha, prouavao sam mnoge te3sire, ali je ovaj ejh %io pravo more znanja# 4ada je zavr io svoje predavanje, doma"in ga je pozvao na ruak, ali je on utivo od%io, tako da smo mi odmah shvatili da je on postio# 5a kraju, gost je tra!io izun da ode, ali je doma"in insistirao+ 65e mo!e oti"i dok nam jo jedanput ne ispria san ejha Usame#2

/ejh se nasmijao i upitao+ 6Misli na san koji je ejh Usama usnio kada je imao ' godina7 1oma"in je potvrdno odgovorio# $ ejh je tada poeo da govori o snu# 8-io sam %lizak prijatelj Muhammeda %in &adena, o)a Usame %in &adena# Mnogo sam vremena provodio u njegovom dru tvu, i ne%rojeno puta sam ga posje"ivao u njegovoj ku"i# 9esto su na razgovor prekidala njegova dje)a koja su se igrala, tako da %i ih on zamolio da odu napolje da se igraju# Ali me je udilo kada sam vidio da jedan njegov sin uvijek sjedi pored njega# *itao sam ga+ 6:%og ega se ovaj tvoj sin ne igra sa ostalom %ra"om, da li je %olestan72 Muhammed se nasmijao i rekao+ 65e, ve" postoji ne to pose%no u vezi sa ovim mojim sinom#2 4ada sam ga pitao za njegovo ime, Muhammed ree+ 6On se zove Usama, ima ' godina# $spria"u ti ne to udno to mu se dogodilo prije nekolio dana#2 6Moj sin me je pro%udio nekoliko minuta prije sa%ahskog ezana# ,ekao mi je+ 61ragi oe, !elim da ti ispriam san koji sam usnio#2 *omislio sam da je imao no"nu moru# Uzeo sam a%dest i zajedno smo krenuli u mesd!id#2 6*utem mi je rekao+ 6U snu sam vidio se%e usred ogromnog, otvorenog prostora# ;idio sam vojsku na %ijelim konjima koja se kre"e prema meni# Svi su nosili )rne tur%ane# <edan konjanik, koji je imao svijetle oi, pri ao mi je i upitao me+ 61a li si ti Usama %in Muhammed %in &aden72 odgovorio sam+ 61a#2 *itao me je ponovo+ 81a li si ti Usama %in Muhammed %in &aden72 $ ponovo sam mu odgovorio+ 61a, to sam ja#2 Upitao me je i tre"i put+ 81a li si ti Usama %in Muhammed %in &aden72 Odgovorio sam+ 6(ako mi Allaha, ja sam Usama %in &aden#2 :atim mi je dao zastavu u ruke i rekao+ 6*reda"e ovu zastavu $mamu Mehdiju %in A%dullahu na kapijama 4udsa# Uzeo sam zastavu od njega, i vidio sam kako sva vojska mar ira iza mene#= Muhammed %in &aden ree+ 6-io sam iznenaen ovime, ali sam, zauzet poslom i o%avezama, za%oravio na ovaj san# Sljede"eg jutra, pro%udio me je pred sa%ah i ispriao mi kako je sanjao potpuno isti san# 4ada se isto ponovilo i tre"eg jutra, poeo sam da se %rinem za sina# Odluio sam da ga odvedem kod uenog ovjeka koji zna tumaiti snove# 1akle, odveo sam Usamu kod uenjaka i o%avjestio ga o )ijelom sluaju# $znenaeno nas je gledao i upitao me je+ 61a li je ovo taj tvoj sin koji je usnio taj san72 61a2, odgovorio sam#2 1ugo je gledao u Usamu# Moja strahovanja su se samo gomilala# On me je ohra%rivao i rekao mi je+ 6*ostavi"u ti nekoliko pitanja# Siguran sam da "e mi iskreno na njih odgovoriti#2 Upitao je Usamu+ 6Sine, sje"a li se neega u vezi sa zastavom koju ti je predao konjanik72 61a, sje"am je se#2 Upitao je+ 6Mo!e li mi je opisati, kako je izgledala72 Usama ree+ 6-ila je slina zastavi Saudijske Ara%ije, ali njena %oja nije %ila zelena ve" )rna, i ne to je na njoj %ilo napisano %ijelom %ojom# :atim ga je ejh upitao+ 61a li si vidio se%e kako uestvuje u %or%ama72 Usama je rekao+ 6<a konstantno sanjam takve snove#2 :atim je ejh zamolio Usamu da izae iz

prostorije i da proui ne to iz 4ur2ana# Onda se ejh okrenuo prema meni i upitao je+ 6Odakle si ti porijeklom72 Odgovorio sam da sam iz >adreme.ta u <emenu# :atim me je pitao da mu ka!em ne to o mom plemenu# ,ekao sam da je ono u srodstvu sa plemenom iz /an.e koje je ogranak plemena ?ahtani iz <emena# :atim je on glasno donio tek%ir, pozvao je Usamu i polju%io ga je, glasno plau"i# (akoe je rekao da je %lizu treutak kada "e ku)nuti 9as#

@Op. rec.+ -uharija i Muslim %ilje!e hadis *oslanika, sallAllahu alejhi .e sellem+ Nee nastupiti Sudnji dan dok ne izadje ovjek iz plemena Kahtan, vodie ljude svojim tapom. @-uhari ABCDE, MuslimA0CBEF 4ahtana) je do%ar ovjek# Sudi pravedno# (o potvruje predaja $%n >ad!era od 5u=ajma %in >amade da on jakom predajom prenosi od A%dullah %in Amra da je spomenuo hali3e a potom+ G###i ovjek i plemena !ah"an## (akoe o tome govori i predaja do%rog seneda od $%n A%asa+ $... i ovjek i plemena !ah"an, svi su dobri.$ @HathulI-ari, ECJBJF $mam 4urtu%i ka!e+ 4ahtana) je slo%odnjak iz plemena 4ahtan kojem pripadaju stanovni)i <emena iz plemena >amir, 4ande, >emedan i drugi# 4ahtana) je do%ar ovjek, sudi pravedno, i jo veli+ Svakako da i samo pominjanje tapa u hadisu upu"uje na njegovu gru%ost i !estinu# K4raj op#re)#LF 5a kraju mi je rekao+ 6O Muhammede, ovaj tvoj sin "e pripremiti vojsku za imama Mehdija, i on "e radi ouvanja njegove vjere, uiniti hid!ru u >orosan @A3ganistan, op#re)#F# O Usama! -lagoslovljen je onaj koji "e voditi d!ihad uz te%e, a poni!en "e %iti onaj ko te %ude napustio i %orio se protiv te%e!2 A# red!e%, AMB2# h#g#, su%ota, M# jun 20AA# $zvor+ (heunjustmedia#)om *rijevod+ Asha%