PENGURUSAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO

)

PENDAHULUAN Aktiviti kokurikulum telah lama diperkenal dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan di negara ini, iaitu sejak zaman penjajahan British lagi. Contohnya, penubuhan pergerakan pengakap yang pertama di Malaysia mengambil tempat di Singapura pada tahun 1909. Aktiviti kokurikulum diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang terkandung dalam surat arahan School Course of Studies Regulations 1956 dan Pindaan Tahun 1961 (Akta Pendidikan 1961, No. 552). Aktiviti ini lebih dikenali dengan nama Kegiatan Kumpulan. Seterusnya pada tahun 1985, mata pelajaran kokurikulum diajar dan dimasukkan ke dalam jadual waktu persekolahan di sekolah rendah. Sebahagian besar aktiviti kokurikulum dilaksanakan di luar bilik darjah. Kadangkala aktiviti kokurikulum juga dilaksanakan di dalam bilik darjah. Pada asasnya, gerak kerja kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap pelajar perlu melibatkan diri dalam aktiviti ini. Mengikut Md. Aris Mansor (1985), kokurikulum merupakan satu bidang pembelajaran yang berasaskan mata pelajaran akademik. Walau bagaimanapun, sebahagian besar gerak kerja kokurikulum merangkumi pembelajaran yang bukan berasaskan mata pelajaran akademik. Secara amnya, kokurikulum merujuk aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Kokurikulum lebih banyak dilaksanakan secara tidak langsung atau tidak formal. Aktiviti kokurikulum lebih menekankan nilai, bakat, peranan, kepimpinan, sosial dan sebagainya. Aktiviti ini juga dikenali kurikulum tersembunyi.

1

KONSEP, MATLAMAT DAN STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)

AKTIVITI KOKURIKULUM Konsep, Matlamat dan Strategi Pelaksanaan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO)

1.0

KONSEP

2

1.1

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

1.2

Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa:
1.2.1

Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani);

1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid. 1.3 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta

3

Pendidikan

1996,

Peraturan-Peraturan

(Kokurikulum

Kebangsaan)

mendifinisikan kokurikulum sepertu berikut: “Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan darjah.” murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik

2.0

MATLAMAT

Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut: (Ab. Alim: 2005) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Menyemai perasaan muhibbah, perpaduan dan integrasi nasional di kalangan generasi muda; Menggalakkan peningkatan disiplin pelajar; Memperkenalkan pengalaman yang menyeluruh dan keseimbangan dengan pendidikan formal; Menanam, memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan, sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar; Menyumbangkan usaha membina iklim, budaya dan tempat belajar yang menarik dan menyeronokkan; Mewujudkan perimbangan antara perkembangan intelek dengan perkembangan jasmani, rohani dan emosi; Mengisi masa lapang dengan berfaedah; Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum.

4

3.0

STRATEGI PELAKSANAAN

Menurut Ab. Alim Abdul Rahim (2005), Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum boleh merancang aktiviti kokurikulum sepanjang tahun bersama-sama dengan semua penasihat atau jurulatih daripada semua persatuan daripada ketiga-tiga bidang. Sesetengah aktiviti dalam bidang unit beruniform dan bidang sukan perlu diselaraskan di peringkat daerah. Contohnya permainan bola sepak telah ditetapkan musim perlawanan dan pertandingan di peringkat Majlis Sukan Sekolah Daerah. Perkhemahan Pengakap di peringkat daerah telah ditentukan olah badan induk persatuan tersebut. Pihak sekolah perlu mengikuti dan mengubahsuai perancangan supaya selaras dengan pertandingan dan aktiviti tersebut. Cadangan aktiviti sekolah daripada persatuan dikemukakan aktiviti kepada sekolah Jawatankuasa termasuklah Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Takwim Sekolah. Takwim menyatakan keseluruhan perancangan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Pelaksanaan kokurikulum di sekolah rendah dapat dilaksanakan dengan jayanya melalui strategi yang tertentu.

3.1

Strategi Pelaksanaan Kokurikulum di Sekolah ialah:

3.1.1 Melibatkan semua pelajar secara aktif samada secara individu atau berkumpulan dalam semua bidang kokurikulum dan khidmat sekolah serta masyarakat.

5

3.1.2 Merancang kokurikulum dengan teliti dengan menggunakan Management by Objective (MBO). 3.1.3 Mencatat semua gerak kerja kokurikulum dan kemajuan yang telah dicapai atau dijalankan. 3.1.4 Memberi penghargaan kepada pelajar yang terlibat seperti surat penghargaan, penganugerahan tokoh pelajar aktif kokurikulum, majlis penyampaian sijil dan sebagainya. 3.1.5 Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS), 3.1.6 Melibatkan PIBG, masyarakat setempat dan agensi luar, terutama bagi memberi sokongan, latihan dan kewangan. 3.1.7 Mengada dan mengagihkan peruntukan kewangan sekolah kepada setiap persatuan atau berpandukan aktiviti yang telah dilaksanakan. 3.1.8 Berusaha mendapatkan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti kokurikulum samada dibeli atau melalui sumbangan daripada pihak luar. 3.1.9 Mewujudkan atau mengemaskan sistem rumah dan mengadakan jadual tahunan kegiatan rumah yang tersusun rapi. 3.1.10 Mengadakan aktiviti yang boleh disertai oleh ramai pelajar seperti sukan tara, merentas desa, perkhemahan unit beruniform dan sebagainya. 3.1.11 Menghantar guru mengikuti kursus dan latihan dalam kegiatan kokurikulum mengikut bidang dan jenisnya. 3.1.12 Mengadakan pertandingan antara darjah atau rumah dalam pelbagai aktiviti seperti berbalas pantun, kuiz, syarahan, sukan dan permainan, sebagainya. 3.1.13 Mengadakan hari unit beruniform lengkap mengikut unit masingmasing. 3.2 Jenis-Jenis Aktiviti bilik darjah tercantik, membaca, bercerita dan

6

Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Mei 1998, Jilid 42.No 11 Tambahan No.41 Perundangan P.U (A) 196, pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 3.2.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 3.2.2 Hobi dan rekreasi; 3.2.3 Sukan dan permainan; 3.2.4 Badan beruniform; atau 3.2.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. 3.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, Jilid 11, Bil. 27, No. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut: Sekolah Rendah Tahun 1 dan 2 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit 60 minit 120 minit

(Nota: Peruntukan masa minumum seminggu) 3.4 Tugas dan Tanggungjawab Guru

Dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Bahagian 2, jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar, Penolong Pendaftar,

7

menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa-apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar. 3.4.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru:
a.

Hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik oleh Menteri; Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru;

b.

c. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri, dan boleh melantik apa-apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d. Timbalan Ketua Pendaftar, Pendaftar, dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini, dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi-fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau Pendaftar; f. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini, tertakluk kepada apa-apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar . 3.4.2 Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. dijalankan oleh Timbalan Ketua

8

3.5

Langkah-Langkah Pelajaran Malaysia

yang

Dilaksanakan

oleh

Kementerian

3.5.1 Melantik

pegawai

sepenuh

masa

untuk

menyelia

dan

melaksanakan tanggungjawab mengurus gerak kerja kokurikulum samada di peringkat Kementerian, Pejabat Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah atau sekolah. Jawatan yang dimaksudkan termasuklah Ketua Penolong Pengarah, Penyelia Kokurikulum atau Penolong Kanan Kokurikulum.
3.5.2

Kementerian

Pelajaran

dari

semasa

ke

semasa

telah

mengeluarkan arahan dan pekeliling serta dasar tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah dan maktab perguruan.
3.5.3

Struktur pengurusan kokurikulum di sekolah telah dikemas kini dengan lebih jelas dan teratur. Seorang Penolong Kanan Kokurikulum telah dimasukkan ke dalam carta organisasi. Carta organisasi dapat menjelaskan tugas dan tanggungjawab guru yang melaksanakan gerak kerja kokurikulum.

3.6

Merancang Aktiviti Kokurikulum di Sekolah pengurus dan guru sekolah perlu merancang gerak kerja

Pentadbir,

kokurikulum (GERKO) yang dilaksanakan di sekolah. Keberkesanan pelaksanaan GERKO di sekolah bergantung pada perancangan, strategi pelaksanaan dan penyeliaan yang teliti daripada semua pihak. Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum perlu berganding bahu membuat perancangan aktiviti dan

9

cara pelaksanaan kokurikulum sekolah. Kedua-dua jawatankuasa ini perlu memikirkan beberapa perkara semasa merancang aktiviti kokurikulum di sekolah. Antaranya ialah: 3.6.1 Mengutamakan aktiviti yang melibatkan penyertaan lebih ramai pelajar.
3.6.2

Gerak kerja yang pelbagai corak untuk memupuk, melatih dan mengembangkan bakat yang berkaitan dengan seni suara, lakonan, muzik, kepimpinan, syarahan dan sebagainya.

3.6.3 Melaksana 3.6.4 Melaksana
3.6.5

dan dan

mempelbagaikan mempelbagaikan

aktiviti aktiviti

yang yang

melibatkan menyemai

pendidikan di luar ataupun secara tak formal dan bukan formal. penerapan nilai-nilai murni. Merancang dan menyediakan perancangan tahunan serta blueprint tentang sasaran pencapaian bagi setiap jenis dan bidang gerak kerja kokurikulum. Kebanyakan sekolah melaksanakan gerak kerja kokurikulum pada semester pertama persekolahan. Pada semester kedua, tumpuan diberikan kepada peperiksaan.

3.7

Prosedur Tetap Penubuhan Persatuan

( Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan) 3.7.1 Penubuhan i)
ii)

Mesyuarat penaja. Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan,

10

Kelab Sukan / Permainan kepada Pengetua / Guru Besar. (Rujuk Lampiran 1) iii) Surat Pelantikan dari Pengetua / Guru Besar kepada Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan. (Rujuk Lampiran 2)
iv)

Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan dari Pengetua / Guru Besar kepada Guru Pemimpin / Penasihat. (Rujuk Lampiran 3)

v)

Tanggungjawab Guru Pemimpin / Penasihat. (Rujuk Lampiran 4) Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui

vi)

Pengetua / Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa (AJK). (Rujuk Lampiran 5)
vii) viii)

Tanggungjawab AJK. (Rujuk Lampiran 6) Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. (Rujuk Lampiran 7A, 7B)

3.8

Pelaksanaan

3.8.1 Perkara-perkara yang perlu ada dalam Takwim (Rujuk Lampiran 8) a. b. Pendaftaran. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan.

11

c. d. e. f. g. h.

Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan bagi kali 1,2 ..,. Rancangan aktiviti. Hari Kokurikulum Sekolah. Penilaian Pelaporan.

3.8.2 Contoh Bentuk Format Takwim. (Rujuk Lampiran 9)
3.8.3

Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan. (Rujuk Lampiran 10)

3.8.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Guru Besar dan contoh resit derma.(Rujuk Lampiran 11) 3.8.5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa / penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. (Lampiran 12) 3.8.6 Surat pemberitahuan kepada ibubapa / penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. (Rujuk Lampiran 13) 3.9 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 3.9.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan / Permainan. (Rujuk Pengurusan Fail)

12

3.9.2

Kandungan dalam buku pelaporan. (Rujuk Lampiran I dan J)

3.10

Lawatan 3.10.1 Prosedur-prosedur lawatan. (Rujuk Lampiran H)

Lampiran 1 Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan

13

SK Air Putih, Parit Sulong, 83500 Batu Pahat. JOHOR. Tarikh: 12 Disember 2007 Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong Batu Pahat. JOHOR. Tuan,

Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SKAP/08/P/2008(20)

PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya, En. Mohd. Fahrulrazi bin Abdul Jalil berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SK AIR PUTIH, PARIT SULONG, BATU PAHAT mulai 1 hb.Januari, 2008. 2. Bersama-sama ini disertakan : 2.1 Draf Perlembagaan. 2.2 Draf Aktiviti Asas. 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja. 3. Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai

dan diucapkan terima kasih Sekian.

14

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Fahrulrazi ………………………………….. ( EN. MOHD. FAHRULRAZI BIN ABDUL JALIL) Guru Pemimpin Pengakap, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. s.k. Fail Pengakap

Lampiran 2 Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan

15

SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR.

Rujukan Tuan: SKAP/7/P/2007( 20 ) Rujukan Kami: JBA0096/PKS/05/2003(5) Tarikh: 2 Januari 2008

Encik Fahrulrazi bin Abdul Jalil, Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Tuan, KELULUSAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP Merujuk surat tuan SKAP/7/P/2007(20) bertarikh 12 Disember 2007 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan PERGERAKAN PENGAKAP SK AIR PUTIH, BATU PAHAT, JOHOR adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai 1 hb. Januari 2008. 2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Ishak

16

…………………………….. ( HJ. ISHAK BIN SIRAJ ) Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s.k. 1. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah GPK Kokurikulum Fail Pengakap

Lampiran 3 Contoh Surat Perlantikan

SK Air Putih,

Rujukan Tuan: SKAP/7/P/2007(20)

17

83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR.

Rujukan Kami: JBA0096/PKS/05/2008(6) Tarikh: Januari 2008

Encik Mohd. Fahrulrazi bin Abdul Jalil, Guru, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Tuan, PERLANTIKAN SEBAGAI PEMIMPIN PERGERAKAN PENGAKAP Berhubung perkara diatas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap, Sekolah Kebangsaan Air Putih berkuatkuasa mulai 1 hb. Januari 2008 hingga 31hb. Disember 2008.
2.

Bersama-sama

ini

disertakan

senarai

tanggungjawab

yang

perlu

dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan

tanggungjawab untuk meninggikan pergerakan pengakap. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

prestasi perkhidmatan pendidikan dan

18

Saya yang menurut perintah, Ishak ……………………………………………. ( HJ. ISHAK BIN SIRAJ ) Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s.k. 1. 2. 3. Fail Peribadi Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap

Lampiran 4 Tanggungjawab Guru Pemimpin / Penasihat
1.

Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.

2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.

19

3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti Perlembagaan. 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7.

terkandung dalam

Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.

8.

Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diurus dengan baik.

9. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan.
10.

Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan kepada Pengetua / Guru Besar atau Badan Induk.

11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
12.

Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/ zon/ daerah/ negeri dan kebangsaan dengan baik.

13.

Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.

14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 15. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.

20

16.

Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

17. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 18. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
21.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

Lampiran 5 Contoh Surat Penurunan Kuasa daripada Guru Penasihat / Pemimpin kepada Ahli Jawatankuasa SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKAP/07/P/2008(2) Tarikh: 20 Januari 2008

21

Nazrul Helmey bin Rani, Tahun Enam Pintar, SK Air Putih. Melalui dan salinan: Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Saudara, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara tersebut diatas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SK Air Putih, berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2008. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu

dilaksanakan oleh saudara. 3. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

22

Saya yang menurut perintah, Fahrulrazi ..................…………………………. ( EN. MOHD. FAHRULRAZI BIN ABDUL JALIL ) Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. s.k. 1. 2. Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Guru Pemimpin

Lampiran 6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa 1. Pengerusi 1.1 1.2 Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.

23

1.3

Membincangkan penasihat.

semua

program

dan

aktiviti

mingguan,

semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru 1.4 1.5 Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa 2. Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 3. Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 4. Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan

tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

24

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Lampiran 7A/7B

Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat / Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Persekutuan Pengakap Malaysia, Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKAP/7/P/2008(10) Tarikh : 21 Januari 2008

25

Rumah Pengakap, Jalan Hang Jebat, 56000 Kuala Lumpur. Melalui dan salinan: Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Tuan, PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas, bersama-sama disertakan senarai ahli-ahli Kumpulan Pengakap SK Air Putih, Parit Sulong, Batu Pahat dan juga senarai guru-guru penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. 2. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. Sekian , terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Fahrulrazi ……………………………………………. ( EN. MOHD. FAHRULRAZI BIN ABDUL JALIL ) Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap,

26

SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. s.k. 1. 2. 3. 4. 5. Pengarah Pendidikan Johor. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap

Lampiran 8/9

Contoh Perkara-Perkara Yang Perlu Ada Dalam Takwim / Rancangan Pengakap

Bulan Januari

Minggu/ Tarikh Minggu 2

Aktiviti Pendaftaran Kelab / Persatuan

Catatan/ Tindakan Pengetua / GuruBesar / GPK KOKO / Guru Penasihat

Minggu 4

Pendaftaran Ahli

27

Februari

Minggu 2

Suai Kenal Antara Ahli Pengakap

Minggu 4 Mac Minggu 2 Minggu 4 April Minggu 2

Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang

Minggu 4 Mei Minggu 2 Minggu 4 Jun Minggu 2 Minggu 4 Julai Minggu 2 Minggu 4 Ogos Minggu 2 Minggu 4 September Minggu 2

Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung

28

Minggu 4 Okotber Minggu 2 Minggu 4 November Minggu 2 Minggu 4

Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum

Lampiran 10 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SK Air Putih SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:SKAP/07/P/2008( 15 ) Tarikh :22 Januari 2008

29

Tuan, PERMOHONAN MEMUNGUT DERMA PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnnya dimaklumkan bahawa saya, EN. MOHD. FAHRULRAZI BIN ABDUL JALIL berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196 , yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk memungut derma Pergerakan Pengakap SK Air Putih, Parit Sulong, Batu Pahat mulai 1 hb.Januari, 2008. 3. Bersama-sama ini disertakan keputusan mesyuarat jawatankuasa mengenai jumlah pungutan derma yang dipohon untuk dikutip daripada setiap ahli. 3.1 Kutipan setiap minggu ialah RM 0.25 3.2 Kutipan setiap bulan ialah RM 1.00. 3.3 Kutipan setahun ialah RM 12.00. 3. Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai

dan diucapkan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Fahrulrazi …………………………………….. (EN. MOHD. FAHRULRAZI BIN ABDUL JALIL ) Guru Pemimpin Pengakap, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong,

30

Batu Pahat, JOHOR. s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap

Lampiran 11 Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SK Air Putih, Parit Sulong SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat. JOHOR. Rujukan Tuan: SKAP/7/P/2008( 15 ) Rujukan Kami: JBA0096/PKS/05/2008(10) Tarikh: 25 Januari 2008

Encik Mohd. Fahrulrazi bin Abdul Jalil, Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap, Sekolah Kebangsaan Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR.

31

Tuan, KELULUSAN MEMUNGUT DERMA PERGERAKAN PENGAKAP Merujuk surat tuan SKAP/7/P/2008(15) bertarikh 25 Januari 2008 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan Air Putih adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai 1 hb. Januari 2008. 2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Ishak …………………………………….. ( HJ. ISHAK BIN SIRAJ ) Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s.k. 1. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap Fail Guru Penasihat/Guru Pemimpin

32

Lampiran 12 Contoh Surat Pemberitahuan kepada Ibu Bapa / Penjaga, Penglibatan Anaknya dalam Pergerakan Pengakap SK Air Putih SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Encik Rani bin Nordin, No. 21, Kg. Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat JOHOR. Rujukan Tuan: Rujukan Kami:JBA0096/PKS/05/2008 (12) Tarikh: 28 Januari 2008

33

Tuan, PENERIMAAN AHLI PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Nazrul Helmey bin Rani pelajar tahun enam pintar, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SK Air Putih, Parit Sulong dan dikehendaki menjalani latihan / perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 9.30 hingga 11.30 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan

kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun. Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2008. 2. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi

penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Ishak …………………………………….. ( HJ. ISHAK BIN SIRAJ ) Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH

34

s.k.

1. 2. 3.

Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Pengakap Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap

Lampiran 13 Contoh Surat Pemberitahuan kepada Ibu Bapa / Penjaga, Ketidakhadiran Anaknya dalam Pergerakan Pengakap SK Air Putih SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Encik Rani bin Nordin, No. 21, Kg. Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR. Rujukan Tuan: RujukanKami: JBA0096/PKS/05/2008(25) Tarikh: 3 Mac 2008

35

Tuan, KETIDAKHADIRAN AHLI PERGERAKAN PENGAKAP Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Nazrul Helmey bin Rani pelajar tahun enam pintar, seorang ahli Pergerakan Pengakap SK Air Putih, Parit Sulong telah tidak hadir semasa latihan / perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 9.30 hingga 11.30 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 2. 10 Januari, 17 Januari, 8 Februari 2008

Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama

pihak tuan untuk mempastikan bahawa ketiidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Pihak kami sangat berbangga jika pihak tuan dapat berjumpa Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap (En. Mohd. Fahrulrazi bin Abd. Jalil) untuk mendapat makluman selanjutnya. 2. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi

penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Ishak …………………………………….. ( HJ. ISHAK BIN SIRAJ ) Guru Besar, SK Air Putih, 83500 Parit Sulong, Batu Pahat, JOHOR.

36

Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH s.k. 1. 2. 3. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Pemimpin Pengerakan Pengakap. Fail Pengakap

KOMPONEN / BIDANG, STRUKTUR DAN CARTA ORGANISASI
37 KOKURIKULUM SK AIR PUTIH

1.0 KOMPONEN / BIDANG GERAK KERJA KOKURIKULUM

Gerak kerja kokurikulum di sekolah rendah dapat dikategorikan kepada tiga jenis atau bidang iaitu: Unit beruniform / pasukan pakaian seragam Kelab dan Persatuan Sukan dan Permainan 1.1 Bidang Unit Beruniform / Pasukan Pakaian Seragam

Sesebuah sekolah rendah boleh menubuhkan unit beruniform / pakaian seragam mengikut keperluan setempat, kemudahan peralatan, personal atau jurulatih dan kemudahan sedia ada di sesebuah sekolah bagi mengendali dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform. Antara pasukan pakaian seragam yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah ialah:

38

• • • • • • 1.2

Kumpulan Pengakap (unit Pengakap Kanak-Kanak) Kumpulan Pandu Puteri (unit Tunas Puteri) Persatuan Bulan Sabit Merah (Pasukan Link) Pasukan St. John Ambulan (pasukan SJAM Junior) Kadet Remaja Sekolah (Tunas Kadet Remaja Sekolah) Puteri Islam Bidang Persatuan dan Kelab

Bidang persatuan dan kelab yang ditubuhkan di sekolah boleh dikategorikan kepada dua iaitu persatuan dan kelab yang berasaskan mata pelajaran (akademik) dan persatuan dan kelab yang berasaskan minat, perkhidmatan, kecenderungan dan hobi. 1.2.1 Persatuan dan Kelab Berasaskan Akademik atau Mata Pelajaran Penubuhan persatuan berasaskan akademik atau mata pelajaran bertujuan untuk menambahkan minat dan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Sekolah boleh menubuhkan persatuan dan kelab ini berdasarkan keperluan sekolah dan kemudahan yang diperoleh. Antara persatuan dan kelab yang boleh ditubuhkan di sekolah rendah adalah seperti:

Bahasa (berasaskan bahasa yang diajar di sekolah seperti Persatuan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan sebagainya) Sains Matematik Seni Lukis Muzik Komputer Agama (seperti Persatuan Agama Islam)

• • • • •

39

1.2.2 Persatuan dan Kelab Berasaskan Minat, Perkhidmatan, Kecenderungan dan Hobi Persatuan berasaskan minat, perkhidmatan, kecenderungan dan hobi

ditubuhkan di sekolah bertujuan untuk menarik minat dan memberi ilmu pengetahuan. Persatuan yang boleh ditubuhkan di sekolah adalah seperti: • • • • • Perpustakaan / pusat sumber Koperasi sekolah Pendidikan Pengguna Koir Bimbingan dan Kaunseling

1.3

Bidang Sukan dan Permainan

Banyak aktiviti sukan dan permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah rendah. Aktiviti sukan terbahagi kepada dua iaitu berasaskan sukan dan permainan antarabangsa, contohnya bola sepak, olahraga dan yang berasaskan permainan tradisional seperti wau, gasing dan sebagainya. Antara bidang sukan dan permaianan yang boleh dilaksanakan di sekolah adalah seperti: • • • • • • • Bola Sepak Bola Jaring Olahraga Pingpong Wau Sepak Takraw Gimnastik

40

2.0

PENGURUSAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)

Penyertaan pelajar dalam gerak kerja kokurikulum bergantung pada peraturan sekolah yang dikenakan ke atas mereka. Kebanyakan sekolah telah mewajibkan setiap pelajar menyertai gerak kerja kokurikulum. Di samping itu, terdapat beberapa faktor lain yang menentukan penyertaan pelajar seperti: (a) minat pelajar; (b) guru yang terlatih dalam gerak kerja kokurikulum; (c) galakan dan dorongandaripada pihak sekolah; (d) kejayaan pelajar terdahulu dalam gerak kerja kokurikulum; (e) Penglibatan aktif guru dalam gerak kerja kokurikulum; (f) Kemudahan fizikal dan kewangan sekolah; dan (g) Sikap dan sokongan ibu bapa. 2.1 Carta Organisasi Kokurikulum di Sekolah

Setiap sekolah rendah perlu mewujudkan dua buah jawatankuasa, iaitu Jawatankuasa Kokurikulum Kokurikulum Sekolah lebih Sekolah berfungsi dan Jawatankuasa Pelaksanaan manakala Kokurikulum. Kedua-dua jawatankuasa ini adalah berbeza. Jawatankuasa menyediakan polisi, Jawatankuasa Pelaksanaan Kokurikulum lebih ke arah melaksanakan polisi yang telah ditetapkan. Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki, mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Beberapa perkara perlu diambil kira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah iaitu:

41

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. Kekerapan mengadakan mesyuarat. Pembentukan jawatankuasa kecil. Pelaporan berkala. Dokumentasi

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM
GURU BESAR JBPS JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

42

PENYELARAS PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

PENYELARAS KELAB / PERSATUAN

PENYELARAS KELAB SUKAN / PERMAINAN

Setiausaha Sukan

Guru Ketua Rumah
GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT

Guru Sukan Dan Permainan

Guru Rumah Sukan

PENGERUSI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN, KELAB SUKAN/PERMAINAN, KETUA RUMAH DAN KAPTEN PASUKAN SEKOLAH (MURID-MURID)

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KO-KURIKULUM SK AIR PUTIH TAHUN 2008
GURU BESAR SK AIR PUTIH

HJ. ISHAK BIN SIRAJ

JBPS JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH

GPK KO-KURIKULUM

PAAT BIN MINGAN

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM

SETIAUSAHA SUKAN ABD ALIM MUHAMMAD B. SAMIRAN

M. FAHRULRAZI BIN ABD JALIL

GURU RUMAH SUKAN

43

PEMIMPIN PENGAKAP

PENYELARAS KELAB / PERSATUAN

PENYELARAS KELAB SUKAN / PERMAINAN

LAKSAMANA

M. FAHRULRAZI BIN ABD JALIL

YUSOFF BIN KARIM

CHE ALI BIN AHMAD

GURU SUKAN DAN PERMAINAN

EN. MAHFOT

BENDAHARA

EN. NORIZAM
B. MELAYU / B. INGGERIS

MAHFOT BIN TAIB
MATEMATIK / SAINS

OLAHRAGA / B. SEPAK / S.TAKRAW / B. BALING

EN. YUSOFF BIN KARIM
B. TAMPAR / BADMINTON / PERMAINAN DALAM

TEMENGGONG

EN. PAAT

HIRMAN BIN SATEMIN
AGAMA ISLAM

EN. PAAT BIN MINGAN NORIZAM BIN SELAMAT
BOLA JARING

SYAH BANDAR

EN. YUSOFF CIK ISYANTY BTE ITHNAIN

PENGERUSI PASUKAN PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN, KELAB SUKAN/PERMAINAN, KETUA RUMAH DAN KAPTEN PASUKAN SEKOLAH

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PELAKSANAAN KO-KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008
PENASIHAT TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ GURU BESAR

(MURID-MURID)

NAIB PENGERUSI 1 PENGAKAP EN. MOHD MAHFOT BIN TAIB GPK 1 CIK ISYANTY BTE ITHNAIN CIK NOOR HIDAYA BTE MOHD JAMIL NURUL HUDA BTE OMAR EN. PAAT BIN MINGAN PENYELARAS BADAN EN. BERUNIFORM MAHFOT BIN TAIB EN NORIZAM BIN SELMAT EN. MD. FAHRULRAZI BIN ABD JALIL EN. YUSOFF BIN KARIM EN. A. ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN EN. HIRMAN BIN SATEMIN EN. CHE ALI BIN AHMAD

PENGERUSI BAHASA MELAYU EN. PAAT BIN MINGAN GPK KO-KURIKULUM EN. MAHFOT BIN TAIB EN. CHE ALI BIN AHMAD CIK NOOR HIDAYA MOHD SETIAUSAHAJAMIL KO-KURIKULUM EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN BAHASA INGGERIS EN. MOHD FAHRULRAZI BIN ABD JALIL PENYELARAS KELAB / EN. A. ALIM MUHAMMAD BIN PERSATUAN SAMIRAN EN. YUSOFF BIN KARIM AGAMA ISLAM EN. NORIZAM BIN SELAMAT CIK NURUL HUDA BTE OMAR SAINS DAN MATEMATIK EN. PAAT BIN MINGAN EN. HIRMAN BIN SATEMIN 44 EN. YUSOFF BIN KARIM

NAIB PENGERUSI 2 EN. NORIZAM BIN SELAMAT BOLA SEPAK GPK HAL EHWAL MURID EN. A. ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN BOLA BALING EN. MAHFOT BIN TAIB BOLA JARING PENYELARAS SUKAN / PERMAINAN CIK ISYANTY BTE ITHNAIN EN CHE ALI BIN AHMAD SEPAK TAKRAW EN. YUSOFF BIN KARIM CATUR EN. CHE ALI BIN AHMAD OLAHRAGA EN. HIRMAN BIN SATEMIN

GURU-GURU PEMIMPIN / JURULATIH Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik / Sains Persatuan Pengakap Bola Sepak Bola Jaring Sepak Takraw Bola Baling Bola Tampar Badminton Permainan Dalam Olahraga Setiausaha Sukan : : : : : : : : : : : : : En. Paat bin Mingan En. Mohd Fahrulrazi bin Abd Jalil En. Hirman bin Satemin En. Mohd Fahrulrazi bin Abd Jalil En. Abd Alim Muhammad bin Samiran Cik Isyanty bte Ithnain En. Yusoff bin Karim En. Hirman bin Satemin En. Norizam bin Selamat En. Paat bin Mingan Cik Noor Hidaya bte Mohd Jamil En. Mahfot bin Taib En. Abd Alim Muhammad bin Samiran

45

RUMAH SUKAN Merah (Laksamana) : 1) En. Mahfot bin Taib 2) En. Hirman bin Satemin 3) Cik Noor Hidaya bte Mohd Jamil Hijau (Bendahara) : 1) En. Norizam bin Selamat 2) En. Che Ali bin Ahmad 3) Pn. Siti Haslinda bte Taib Kuning (Temenggung) : 1) En. Paat bin Mingan 2) En. Mohd Fahrulrazi bin Abdul Jalil 3) Cik Nurul Huda bte Omar Biru (Syah Bandar) : 1) En. Yusoff bin Karim 2) Cik Isyanty bte Ithnain

JAWATANKUASA BILIK PENGURUSAN SUKAN SEK. KEB. AIR PUTIH 2008

3) Abdul
Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : AJK : HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN CIK NOOR HIDAYA BTE MOHD JAMIL EN. YUSOFF BIN KARIM EN. HIRMAN BIN SATEMIN ISMAIL BIN ROSLI AMIRUL FAHMI BIN GIMAN INTAN ZHULAIKA BTE SAJALI ARINAHUDA BTE SALLEH

En. Alim

AJK Kebersihan :

Muhammad Samiran

46

CARTA ORGANISASI KELAB BOLA BALING SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Guru Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : : : : : : EN. MAHFOT BIN TAIB AIDIL JUNAIDI B. ABD WAHID MOHAMAD ILHAM M. AZMAN MUHAMAD HAFIZ BIN ROSMAN MUHAMMAD ADAM BIN SUKAIMI MUHAMAD ASRAF BIN SAMAD MUHAMAD FITRI BIN ROSMAN MOHD FA’RIS HAKIMI BIN ESA

CARTA ORGANISASI KELAB OLAHRAGA SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Guru Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : : : : : : EN. HIRMAN BIN SATEMIN MOHD AFIQ BIN ABD AZIZ NORFAAIZA BT MOHD NORDIN MOHD HARIZAL BIN SHAHRI MOHD AMIRUL BIN RAHMAT MOHD FADZIL BIN HASNUDIN MOHD ILHAM BIN MOHD AZMAN 47 INTAN ZHULAIKA BTE SAJALI ARINAHUDA BTE SALLEH

CARTA ORGANISASI KELAB BOLA SEPAK SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum Guru Penasihat: EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN

Pengerusi: M. ALHAFIZUDDIN BIN SAMSUDIN CARTA ORGANISASI KELAB SEPAK TAKRAW SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Naib Pengerusi: MOHD AFIQ BIN ABD AZIZ Pengerusi: Setiausaha: Bendahari: Naib Pengerusi: AJK: Guru Penasihat: Pengerusi: Naib Pengerusi: Setiausaha: Bendahari: AJK: TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ MOHD Guru Besar MARMAN NAZRI BIN NUR IMAN HAQIM BIN HASSAN EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum NAZLEY HAKIMEY BIN NOOR AZMI M. HARIZAL BIN SHAHRI EN. YUSOFF BIN KARIM MUHAMMAD AZHAR BIN KAMIN ZULIZWAN BIN JOMARI NAZRUL HELMI BIN RANI MOHD HARITH BIN KAMRI M. NABIL HISYAM BIN SAMSUDIN MOHD AFIQ BIN ABD. AZIZ 48 MOHD. NAZRI BIN MARMAN MOHD HARIZAL BIN SHAHRI

CARTA ORGANISASI PERSATUAN AGAMA ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi CARTA ORGANISASI KELAB CATUR SEKOLAH KEBANGSAANMINGAN EN. PAAT BIN AIR PUTIH 2008 GPK Ko-kurikulum Pengerusi: TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Setiausaha Ko-kurikulum Naib Pengerusi: ABD EN. PAAT BIN MINGAN SAMIRAN EN ALIM MUHAMMAD BIN GPK Ko-kurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat: EN. CHE ALI BIN AHMAD EN. NORIZAM BIN SELAMAT Pengerusi: M. AMIRUL HAKIM BIN AZMI CIK NURUL HUDA BTE OMAR Naib Pengerusi: Setiausaha: Bendahari: AJK: SITI NUR HAFIZA BTE MAHADI Pengerusi MOHD FADZIL BIN HASNUDIN ARINAHUDA BTE SALLEH INTAN ZHULAIKA BTE SAJALI Naib Pengerusi ISMAIL BIN ROSLI MUHAMMAD NAZRI BIN MARMAN MOHD ADAM BIN SUKAIMI AKHMALULHAKIM BIN ROSNADA Setiausaha INTAN ZHULAIKA BTE SAJALI Bendahari MOHAMAD AKHMALULHAKIM BIN ROSNADA AJK
49

SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6

CARTA ORGANISASI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum Setiausaha Ko-kurikulum EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN Guru Penasihat EN. PAAT BIN MINGAN EN. HIRMAN BIN SATEMIN EN. YUSOFF BIN KARIM Pengerusi MOHD ALHAFIZUDIN BIN SAMSUDIN Naib Pengerusi ZULIZWAN BIN JOMARI Setiausaha NOR DIANA BTE AZMAN Bendahari MIZA RIDWANA BTE KARIM AJK SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6
50

CARTA ORGANISASI PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum Setiausaha Ko-kurikulum EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN Guru Penasihat EN. MD. FAHRULRAZI BIN ABD JALIL CIK ISYANTY BTE ITHNAIN Ketua MOHD ALHAFIZUDIN BIN SAMSUDIN Penolong Ketua NAZRUL HELMI BIN RANI Setiausaha NOR DIANA BTE AZMAN Bendahari NURUL FARAHANANI BINTI AZMI AJK MOHD HARITH BIN KAMRI ASLINA BTE ISMAIL MIZA RIDWANA BTE KARIM 51 ZULIZWAN BIN JOMARI

CARTA ORGANISASI PERSATUAN BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum Setiausaha Ko-kurikulum EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN Guru Penasihat EN. MAHFOT BIN TAIB EN. CHE ALI BIN AHMAD CIK NOOR HIDAYA BTE MOHD JAMIL Pengerusi NOR DIANA BTE AZMAN Naib Pengerusi MIZA RIDWANA BTE KARIM Setiausaha MOHD ALHAFIZUDDIN BIN SAMSUDIN Bendahari MOHAMAD SYAZWAN BIN SAHAB AJK SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6
52

CARTA ORGANISASI PERSATUAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-kurikulum Setiausaha Ko-kurikulum EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN Guru Penasihat EN. MD. FAHRULRAZI BIN ABD JALIL EN. ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN Pengerusi NOR DIANA BTE AZMAN Naib Pengerusi MIZA RIDWANA BTE KARIM Setiausaha MOHD ALHAFIZUDDIN BIN SAMSUDIN Bendahari ZULIZWAN BIN JOMARI AJK
53 SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6

CARTA ORGANISASI KELAB BOLA JARING SEKOLAH KEBANGSAAN AIR PUTIH 2008 Pengerusi TUAN HAJI ISHAK BIN SIRAJ Guru Besar Naib Pengerusi EN. PAAT BIN MINGAN GPK Ko-Kurikulum Setiausaha Ko-kurikulum EN ABD ALIM MUHAMMAD BIN SAMIRAN Guru Penasihat CIK ISYANTY BTE ITHNAIN CIK NOOR HIDAYA BTE MOHD JAMIL CIK NURUL HUDA BTE OMAR Pengerusi NOR DIANA BTE AZMAN Naib Pengerusi ASLINA BTE ISMAIL Setiausaha MIZA RIDWANA BTE KARIM Bendahari SITI NUR HAFIZA BTE MAHADI AJK SEMUA MURID PEREMPUAN TAHUN 4, 5 DAN 6 54

55

AKTA PELAJARAN / SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN PERATURAN-PERATURAN AM

1.0

AKTA,

SURAT

PEKELILING

IKHTISAS

DAN

PERATURAN-

PERATURAN AM PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

56

1.1

Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah

Menurut sumber dari laman web kokurikulum SMART, sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan demikian seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.{Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam

KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985} .

1.2

Kemahiran Ikhtisas

Mengurus

dan

Memimpin

Pelaksanaan

Kegiatan

Kokurikulum Berdasarkan Ordinan, Akta dan Surat Pekeliling

57

1.2.1

Peraturan dalam Ordinan Pelajaran 1956 (Kursus-kursus Pengajian Sekolah) • Peruntukan masa kegiatan kokurikulum

1.2.2

Peraturan dalam Ordinan Pelajaran 1957 (Lawatan Sekolah) • Panduan dan peraturan menjalankan kegiatan lawatan

1.2.3

Peraturan-Peraturan dalam Akta Pendidikan 1996 (Kurikulum Kebangsaan Sekolah) • Kokurikulum pembelajaran sebagai pelengkap pengajaran dan

1.2.4

Peraturan-Peraturan dalam Akta Pendidikan 1996 (Persatuan Sekolah) • Jenis persatuan dan syarat penubuhan

1.2.5

Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai panduan mengurus kegiatan kokurikulum di sekolah

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8

Surat-surat Pekeliling Ikhtisas: Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 4/1983: Bil. 7/1983: Bil. 3/1984: Bil. 1/1985: Bil. 4/1985: Bil. 2/1986: Bil. 1/1988: Bil. 8/1988: Iklan / Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-murid Sekolah Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan di Sekolah Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) Sekolah sebagai Institusi Masyarakat Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Reka cipta Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah
58

1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14

Bil. 10/1989: Atur cara Majlis Rasmi Sekolah Bil. 1/1991: Bil. 3/1991: Bil. 7/1991: Bil. 9/1991: Bil. 1/1995: Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Kawasan Luar Sekolah

1.3.15

Bil. 3/1995:

Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan dan Bukan Kerajaan

1.3.16

Bil. 24/1998: Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

1.3.17 1.3.18

Bil. 7/1999: Bil. 9/2000:

Penubuhan Kelab Pencegah Jenayah di Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Kawasan Sekolah

1.3.19 1.3.20 1.3.21 1.3.22

Bil. 12/2000: Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan Bil. 14/2000: Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Sekolah Bil. 20/2000: Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di Sekolah-Sekolah Bil. 9/2004: Panduan penglibatan Murid-Murid Sekolah Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Agensi-Agensi Selain Daripada Agensi di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia

59

1.3.23 1.3.24

SPI Bil. 7/2001: SPI Bil. 9/2003:

Pakaian Guru Sekolah Laporan Adab Belajar

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7

Surat-surat Pekeliling Ikhtisas – Kementerian Pendidikan Malaysia. SPI Bil. 13/1969: SPI Bil. 1/1972: SPI Bil. 5/1977: SPI Bil. 3/1983: SPI Bil. 4/1984: SPI Bil. 10/1991: SPI Bil. 7/1995: Pakaian Guru-Guru Sekolah Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah Perhimpunan Sekolah Penggunaan Buku Kerja di Sekolah Rendah Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Murid-Murid Sekolah

1.5

PANDUAN KESELAMATAN DAN PERATURAN DI PADANG 1) Pakai pakaian sukan atau pakaian yang sesuai sahaja ketika menjalankan aktiviti jasmani atau senaman di padang. 2) Sentiasa berhati-hati dan berwaspada ketika menjalankan aktiviti jasmani yang lasak serta tidak memaksa diri untuk melakukan aktiviti yang di luar had kemampuan. 3) Jaga kebersihan padang, kutip dan buang sampah ke dalam tong sampah atau sebagainya. 4) Dinasihatkan memakai kasut ketika menjalankan aktiviti sukan atau senaman bagi mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan. 5) Tidak dibenarkan bermain di padang sewaktu hujan.

60

6) Dilarang berkeliaran di padang selain waktu matapelajaran pendidikan jasmani, ketika sukan atau aktiviti yang dibenarkan pihak sekolah. 7) Sila beratur setiap kali datang ke padang dan setelah selesai aktiviti sukan. 8) Tidak digalakkan membawa barang kemas atau barang berharga ke padang untuk mengelakkan sebarang kecurian dan kehilangan. 9) Penjagaan bagi peralatan sukan yang telah digunakan adalah wajib. Sila kembalikan ke tempat asal setelah digunakan.
10)

Dilarang menggunakan padang oleh orang luar selain murid, guru dan kakitangan sekolah tanpa kebenaran pihak sekolah.

11) Laporkan segera kepada guru bertugas sekiranya berlaku sebarang kecemasan atau kehilangan untuk tindakan selanjutnya.
12)

Tanamkan semangat kesukanan ketika di padang, sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

61

PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)

1.0

Pentaksiran Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO)

62

Jawatankuasa

Kokurikulum

Sekolah

dan

Jawatankuasa

Pelaksanaan

Kokurikulum perlu bekerjasama bagi melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah. Setiap ahli jawatankuasa Kokurikulum Sekolah perlu memahami peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh mereka. Mereka harus tahu cara mengelolakan pelaksanaan kokurikulum di sekolah dan mengetahui apa yang berlaku di sekolah. Penolong Kanan Kokurikulum perlu bekerjasama dengan Setiausaha Kokurikulum untuk mengelola pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Setiap murid yang menceburkan diri dalam aktiviti kokurikulum perlu dicatat dan dilaporkan. Sesetengah sekolah menggunakan buku catatan khas atau borang khusus. Pelaporan aktiviti perlu dilaksanakan mengikut arahan dan Pekeliling Ikhtisas 4/86, Kementerian Pendidikan Malaysia. Maklumat-maklumat yang dicatat adalah seperti berikut:
a) b)

Nama persatuan. Nama guru-guru penasihat / jurulatih.

c) Tarikh dan masa perjumpaan. d) Kehadiran guru penasihat / jurulatih. e) Kehadiran dan jumlah kehadiran pelajar. f) Jenis aktiviti yang diadakan. g) Maklumat umum. Buku catatan atau laporan ini perlu disemak oleh Penolong Kanan Kokurikulum pada setiap minggu. Cara ini sesuai digunakan juga untuk pemantauan mingguan yang boleh dilaksanakan oleh pentadbiran sekolah terhadap setiap persatuan yang ditubuhkan di sekolah. Laporan ini juga dapat memudahkan pentadbiran sekolah membuat laporan apabila Jabatan atau Pejabat Pendidikan Daerah memohon laporan aktiviti kokurikulum. Setiap kehadiran pelajar perlu dicatat dalam buku khusus dan kad laporan pelajar. Guru penasihat atau jurulatih juga perlu menandatangani buku kehadiran kokurikulum dan kad rekod pelajar. Satu format borang telah disediakan oleh

63

Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai kad rekod pelajar. Kad ini boleh digunakan untuk sepanjang persekolahan pelajar selama lima tahun. 1.1 Pengukuhan dan Pengayaan

Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid-murid mamahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Di samping itu, cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. Ini boleh membantu murid-murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan / pengalaman tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains.

Perkhemahan:

Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta, di samping dapat memberi pengetahuan dan

64

pengalaman kepada murid tentang

cara

hidup

berdikari, semangat kembara, berani dan berikhtiar. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan, semangat berkerjasama, menurut perintah serta melatih kepimpinan. Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid-murid menambah pengetahuan dalam matapelajaran yang berkaitan. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid-murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta. Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada pengetahuan murid-murid mereka menggunakan dalam matematik

disamping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup.

Aktiviti Sukan / Permainan:

65

Olahraga:

Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada muridmurid berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. Murid akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu.

Bola Sepak:

Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan, persefahaman, ketangkasan, kepada bekerjasama, berdisiplin, ketahanan ketabahan, diri dan dan

ketepatan membuat keputusan. Ia memberi peluang murid-murid memperkukuhkan memperkayakan pendidikan jasmani, nilai agama dan moral, sivik dan lain-lain. 1.2 Khidmat Masyarakat

Murid, guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat, bekerjasama dan saling membantu antara sama lain.
1.2.1

Sumbangan Sekolah kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid-murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. suasana hubungan dua hala seperti Contohnya, melalui aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan bergotong-royong, membersihkan masjid, kawasan kampung, mengadakan minggu kerja, ceramah, bimbingan dan latihan tertentu.

66

1.2.2 Sumbangan Masyarakat kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material, tenaga, usaha, buah fikiran dan kepakaran. Antaranya ialah : • Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan, pakaian, komputer dan lain-lain; • Memberi ceramah, tunjuk ajar tentang perkara-perkara seperti dalam bidang kerjaya, bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu, seperti menganyam, membuat tembikar, menjahit, menekat, silat, mengukir, membuat alat-alat permainan tradisi dan sebagainya; • • • • Memberi bantuan kepada murid; Mengadakan projek anak angkat; Mengadakan rumah terbuka pada hari-hari perayaan khusus untuk murid-murid daripada pelbagai kaum; Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan, bergotongroyong, membersih dan mengindahkan sekolah. 1.3 Hobi dan Rekreasi Aktiviti ini dapat memberi keseronokan kepada murid. Antara contoh aktiviti ialah membaca, bersukan, berternak, berkebun, menanam bunga, menghias / menggubah, menyanyi, bermain alat-alat muzik, menulis sajak / cerpen / syair / rencana, melukis kartun, mengumpul setem/daun-daun kayu / keratan akhbar, membuat model, mengukir, memancing.

67

1.4

Kerjaya Ia juga dapat serta dapat murid.

Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran pemilihan menimbulkan kesedaran dan penyediaan

kerjaya

Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. 1.4.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup - seni bina, pertukangan, membaiki radio dan TV, mekanik, kimpalan dan lain-lain. Seni Lukis seni lukis, tenunan, krafrangan, seni ukir, anyaman, membuat gasing, wau, tembikar, papan congkak, sangkar burung, tudung saji dan lain-lain. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidangbidang tertentu, di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. Dalam hal ini, pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik. 1.4.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan

pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah, pameran, kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan,

68

swasta dan perseorangan.

Ini termasuklah bidang pekerjaan

seperti pasukan polis, tentera ,bomba, pentadbiran, perusahaan, perniagaan, dan lain-lain perkhidmatan sosial dan profesional. 1.5 Perkembangan Diri Individu

Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri, berdisiplin, memupuk minat dan bakat serta membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. 1.5.1 Kesihatan Aktiviti berikut: i.
ii.

kokurikulum

dapat

digunakan

untuk

melatih

murid

membiasakan jagaan kebersihan diri, antaranya melalui aktiviti Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan
iii.

langkah

keselamatan

untuk

mengelakkan

kemalangan: Latihan sukan yang mementingkan kesihatan. Kerja-kerja amal dan ibadah. iv.

1.5.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu.

69

REFLEKSI

1.

AKTIVITI KOKURIKULUM

70

Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Air Putih melibatkan semua guru dan murid. Penglibatan murid tahap dua iaitu darjah empat, lima dan enam diutamakan. Aktiviti kokurikulum ini juga diadakan setiap minggu kedua dan keempat pada setiap bulan. Murid yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum akan memakai pakaian seragam pengakap lengkap pada hari tersebut. Ini bagi memastikan murid-murid diterapkan dengan disiplin di samping menimbulkan rasa semangat dalam diri mereka semasa menjalani aktiviti kokurikulum di sekolah. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum, murid dapat

memperoleh pengetahuan dan kemahiran, di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental. Untuk memastikan semua aktiviti kokurikulum berjalan dengan lancar dan teratur, cikgu Paat bin Mingan sebagai guru penolong kanan kokurikulum akan memastikan dan memantau setiap perjalanan aktiviti supaya berjalan dengan baik dan lancar. Pemantauan yang dijalankan adalah bagi memastikan muridmurid menjalankan aktiviti dalam keadaan selamat dan berjaya. Selain itu juga, semasa menjalankan aktiviti kokurikulum, pihak sekolah perlu memberi perhatian terhadap perkara-perkara seperti semua aktiviti perlu mendapat kebenaran daripada Guru Besar, kebenaran bertulis daripada ibu bapa, guru penasihat perlu sentiasa mengawasi murid sepanjang aktiviti dijalankan dan juga murid perlu diberitahu tentang segala peraturan dan undangundang penyertaan aktiviti kokurikulum.

2.

KELEBIHAN

71

Terdapat kelebihan dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Air Putih. Antaranya Guru Penolong Kanan Kokurikulum menyediakan jadual waktu gerak kerja kokurikulum dan memaklumkannya kepada semua guru, pelajar dan ibu bapa. Kedatangan pelajar juga direkodkan setiap kali latihan atau aktiviti diadakan. Selain itu, dengan adanya aktiviti kokurikulum yang dijalankan di sekolah, beberapa orang murid telah mewakili sekolah ke acara sukan sekolah peringkat zon Parit Sulong dan mendapat tempat ketiga dalam acara sepak takraw. Selain itu, Nor Diana bte Azman, murid tahun enam telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan berzanji, majlis tilawah al-Quran peringkat zon Sri Medan. Sebelum ini SK Air Putih tidak pernah mendapat sebarang tempat apabila diadakan pertandingan. Selain itu juga, semangat perpaduan antara penduduk kampung meningkatkan rasa semangat di kalangan murid-murid untuk menyertai aktiviti gotong-royong. Ini disebabkan mereka sudah terdedah dari kecil lagi untuk membantu jiran tetangga seperti aktiviti rewang untuk majlis-majlis tertentu. Sikap muhibbah ini menimbulkan rasa tanggungjawab murid terhadap aktiviti sekolah khususnya dan aktiviti masyarakat kampung amnya. Ini berbeza dengan murid yang bersekolah di kawasan bandar yang kebiasaannya agak kekok dengan aktiviti amal dalam masyarakat. Mereka yang bersekolah di bandar besar biasanya akan mengambil jalan mudah iaitu dengan cara memanggil catering untuk memasak dan sebagainya untuk sesuatu majlis . Tetapi sekolah di dalam kawasan kampung akan melibatkan guru, murid dan ibubapa untuk bergotong royong menyiapkan sesebuah jamuan.

3.

KELEMAHAN

72

Terdapat juga kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Air Putih. Antaranya kekurangan kemudahan atau prasarana aktiviti kokurikulum seperti tempat khas untuk persatuan pengakap menjalankan aktiviti. Ini disebabkan keadaan sekolah yang kecil dan padat. Selain itu, hanya terdapat satu sahaja persatuan badan beruniform di sekolah ini iaitu persatuan pengakap. Ini mungkin disebabkan jumlah murid tahun empat hingga enam hanya seramai 41 orang sahaja. Selain itu juga, keadaan murid yang kurang terdedah dengan suasana bandar menyebabkan kurangnya minat di kalangan mereka untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain semasa pertandingan diadakan. Selain itu juga, hanya ada sebuah sahaja persatuan badan beruniform di sekolah saya iaitu persatuan pengakap. Ini mungkin disebabkan jumlah murid sekolah yang sedikit dan menyebabkan semua murid tiada pilihan lain untuk persatuan badan beruniform. Walaubagaimanapun, ianya tiada menjadi masalah kerana bilangan murid tahap dua hanya 41 orang sahaja. Setiap murid di sekolah saya ada bakat yang tersendiri dalam aktiviti kokurikulum. Oleh itu, guru bertanggungjawab menggilap bakat-bakat tersebut bagi membangkitkan kejayaan sekolah di masa akan datang.

4.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Cadangan penambahbaikan aktiviti kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Air Putih adalah dengan mengadakan bilik gerakan bagi ketiga-tiga bidang unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan dan kelab. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menyediakan satu sistem penilaian dan pengiktirafan kepada pelajar yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum. Pengiktirafan tersebut samada dalam bentuk sijil, surat akuan atau anugerah.

73

Selain itu, bilik gerakan bagi tiga-tiga bidang tersebut perlu dilantik beberapa murid untuk ditubuhkan jawatankuasa. Ini dapat mendedahkan kepada murid rasa kepimpinan terhadap tanggungjawab menjaga dan membersih bilik tersebut. Ini sedikit sebanyak boleh mendidik murid merasai suasana yang akan berlaku semasa di sekolah menengah dan institut pengajian tinggi kelak. Selain itu juga saya mencadangkan supaya aktiviti seperti khidmat masyarakat diteruskan sepertimana yang pernah saya lalui semasa di bangku sekolah rendah dahulu. Di mana saya sebagai ahli persatuan tunas puteri pergi ke sebuah-sebuah rumah untuk menawarkan khidmat membuat apa-apa kerja seperti mengemas rumah, mengumpul daun-daun kering dan sebagainya. Selesai sahaja menyiapkan kerja yang diberikan, tuan rumah akan memberi sumbangan terhadap kerja yang dilakukan. Sumbangan tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun persatuan untuk jamuan akhir tahun dan sebagainya. Aktiviti seperti ini dapat menanamkan sifat saling membantu di kalangan murid khususnya dan di kalangan masyarakat umumnya. Jawatankuasa kokurikulum sekolah perlu mengambil kira beberapa perkara semasa merancang kegiatan kokurikulum di sekolah. Antaranya ialah membanyakkan aktiviti yang dapat memupuk nilai murni dalam jiwa murid seperti bergotong royong, kerjasama dan sebagainya. Antara lain, memberi keutamaan dan penekanan kepada aktiviti dan program yang melibatkan penyertaan lebih ramai murid. Selain itu, mengadakan aktiviti dan program yang dapat memupuk dan mengembangkan bakat dan kemahiran yang berkaitan dengan seni suara, lakonan, muzik, syarahan dan sebagainya. Akhir sekali adalah dengan menjalankan dan membanyakkan aktiviti yang melibatkan pendidikan bukan formal kerana pendedahan awal bermula di bangku sekolah rendah adalah sangat penting kepada mereka. BIBLIOGRAFI

74

Ab. Alim Abdul Rahim. 2005. Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Atas talian. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. http://www.smart.edu.my/. (10 Ogos 2008). Ahmad Fauzi bin Mohamed. Perbandingan Akta Pelajaran 1961 dengan Akta Pendidikan 1996. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

75

LAMPIRAN

76

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.