You are on page 1of 128

Seksualins b a i m s U d a r erdvi b a i m Aukio baim B a i m pargriti Kelioni baim B a i m vairuoti a u t o m o b i l u n ir gyvuli b a i m Gyvai ir v o r b a i m V a n d e n s b a i m i r b a i m plaukti Stipri gars b a i m B l o g o r o slyg b a i m 4 DALIS:

b a i m 4 DALIS: B a i m dl savojo A B a i m pasirodyti d r o v i a m B a i m , kad nepasiseks B a i m suklysti S k m s arba laims b a i m Kritikos b a i m B a i m bti a t s t u m t a m B a i m bti pagirtam B a i m to, k kiti apie j u s pagalvos B a i m netekti p r i v a t u m o B a i m prarasti savo status Savs b a i m B a i m rodyti j a u s m u s B a i m fotografuotis B a i m per daug j a u d i n t i s per varybas 5 DALIS: Baims namuose Vaik b a i m s ir stresai B a i m dl savo vaik B a i m dl to, kad vaikai palieka n a m u s Tvysts arba m o t i n y s t s b a i m Gimini sujim baim (silauim b a i m

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 101 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 131 132 134 136 138

B a i m praneti b l o g ini N e t v a r k o s ir nevaros b a i m N e r i m a s n a k t ir n e m i g a B a i m btu v i e n a m Tamsos baim 6 DALIS: Socialins baims moni baim B a i m , kad n e a p i m t panika v i e u m o j e B a i m sakyti kalb vieai Minios baim Nepastam moni baim K i t t a u t arba rasi b a i m B a i m d a i n u o t i arba okti kitiems m a t a n t Pasimatym baim P r i e i n g o s lyties b a i m B a i m sipareigoti B a i m nutraukti iblsusios meils ry Homoseksualumo baim 7 DALIS: Baims mokykloje Mokyklos baim B a i m eiti m o k y k l p i r m kart B a i m pasirodyti n i e k a m tikusiam Egzamin baim Mokytoj baim B a i m nepritapti prie b e n d r a a m i Grupuoi baim B a i m dl savo ivaizdos Chuligan baim B a i m prarasti darb 8 DALIS: Baims darbe Stresas darbe Skurdo baim

146 148 152 154 156 159 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 185 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 207 208 212

A u k r i n k j i r telefonins prekybos a g e n t b a i m . . . . 150

B a i m dl g a l i m o santuokos/partnerysts n e s t a b i l u m o . 140 142 144

U D K 159.9 CI-21

Versta i: Q U I C K F I X F S F O R FA'LRYDAY FI-ARS by Michael C l a r k s o n , Key P o r t e r B o o k s Limited, T o r o n t o , C a n a d a

Turinys

1 DALIS: Apie baim apskritai Pagrindins b a i m s rys I kur kyla m s b a i m s monai didiausiai ir sunkumus kvp nar. ir Ir humoras, ir guod ankei sugebs fennifer pagalbininkei, kaip diaugtis mane Skye geriau ir Clarkson kurios gebjimas jo ir su kiekvien viltimi, veikti (Vanderklei) meil, itverti ms kad jos baimes. teikiamais atsidavimas gyvenimo malonumais, eimos karta 2 DALIS: Bendriausio pobdio baims Neinomybs baim B a i m n e k o n t r o l i u o t i situacijos B a i m pokyi B a i m pasinaudoti p r o g o m i s Atsakomybs baim K o n f r o n t a c i j o s arba konflikto b a i m B a i m nebti m y l i m a m I n t y m u m o arba meils b a i m Prietaringumas, arba a n t g a m t i n i reikini b a i m
I angl kalbos vert Laima Agnius Gylien Tarabilda

9 10 19 24 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76

Kaip veikti b a i m K a i p ioje knygoje idstyta mediaga Klausimai savo b a i m m s painti

S v e t i m religij b a i m Likimo baim 3 DALIS: Fizins baims B a i m skristi lktuvu Terorizmo baim B a i m bti apipltam B a i m padti patekusiems nelaim Kraujo b a i m (sueidim b a i m )
Copyright 2 0 0 4 by M i c h a e l C l a r k s o n First published in C a n a d a by Kcy Porter l i o o k s Limited, T o r o n t o , C a n a d a V e r t i m a s lietuvi kalb, Laima (.vlieiir, 'no

Virelio

dailininkas

Mirties baim Lig arba s k a u s m o b a i m G y d y t o j ir dantist b a i m Senjimo baim

ISBN 9955-08-752-8

Leidykla A l m a littera", 2 0 0 5

P o k a l b i o s u p o t e n c i a l i u darbdaviu b a i m B a i m bti atleistam i d a r b o B a i m ieiti pensij Nauj technologij baim B a i m prayti didesnio atlyginimo arba auktesnio p o s t o B a i m nespti atlikti d a r b o iki nustatyto t e r m i n o Virininko baim B a i m atsistatydinti savo n o r u B a i m atleisti blogai dirbant d a r b u o t o j Priekabiavimo baim Konkurencijos baim 9 DALIS: K a i p atsipalaiduoti ir sumainti n e r i m Reali b d sukeltas n e r i m a s K a i p atsipalaiduoti Kaip suvelninti slegiani situacij Kaip suvelninti streso p a s e k m e s Kaip veikti pykt Kai niekas n e p a d e d a Jei per maai bijote K i t o s fobijos Padkos

214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 237 238 240 242 243 244 246 248 250 252

protviai. M e s t a p o m e m s t a n i o m i s btybmis, bet senoji reakcijos b a i m sistema niekur nedingo. ias reakcijas m u m y s e dabar suadina socialins, a k a d e m i n s ar profesins grsms, poreikis ginti savo idid u m ar savj A. J m e t u isiskyrusi energija - dl to, kad nesugebame j o s sudeginti - sukelia tamp, nuovarg, vairius negalavimus. D a n a i neaikiai apibriamas realios kritins situacijos ryys su slegiania situacija arba stresu. O ryys yra toks: atsiradus realiai slegianiai situacijai, o r g a n i z m a s j, taip pat kaip grsm, reaguoja b a i m e . B a i m gali arba m u s kvpti veikti grsmes, arba, j e i g u situacija m u m s a t r o d o neveikiama, sukelti distres. Taigi susiklosius slegianiai situacijai m o n s gali veikti arba geriau, arba blogiau, negu j i e veikia nesant s p a u d i m o , bet vis dlto d a u g u m a tokiose slygose veikia blogiau. Slegianti situacija b n a dvejopa: iorin ir vidin. Prie iorini slegiani situacij g a l t u m e priskirti didel darbo krv, itin griet v i r s i n i n k o k o n t r o l , reikalavim a p m o k t i sskaitas arba gauti gerus paym i u s m o k y k l o j e ir pan. Kaip vidin slegianti situacija gali bti itin dideli sau ikelti udaviniai arba nujautimas, kad kiti m u s deda labai dideles viltis. Jei n e b t j o k i o s p a u d i m o ir iki, gyvenimas b t n u o b o d u s . Taigi slegiani situacij m e s r e a g u o j a m e p i r m i a u s i a b a i m e , kuri savo ruotu sukelia pozityv stres (eustres) arba negatyv stres (distres), o kitaip sakant - p a p i l d o m energij arba jgas a t i m a n i tamp. Kaip mes r e a g u o j a m e slegiani situacij, priklauso n u o paveldjimo, a u k l j i m o ir patirties.

Dar iek tiek apie stres


Kaip m i n j a u , stresas yra reakcija b a i m . Kai pradeda veikti organizmo gynybin reakcija b a i m , isiskiria vadinamoji b a i m s energija bei a t i t i n k a m i h o r m o n a i - tokiu bdu o r g a n i z m a s sutelkia visas jgas grsmei veikti. M s o r g a n i z m o reakcija kiekvien g r s m yra fizin - tokia pat, kokia buvo prie t u k s i a n i u s m e t . Tai reikia, kad o r g a n i z m a s iskiria p a p i l d o m o s energijos. Jei mes sugeba i energij sunaudoti produktyviai, p a t i r i a m e tai, kas v a d i n a m a eustresu, o jeigu ji lieka n e s u n a u d o t a , p a t i r i a m e negatyvj distres. Gaila, bet negatyvusis stresas, arba distresas, patiriamas daug daniau (todl odis stresas" m u m s daniausiai asocijuojasi su neigiamais potyriais). Distresas pasireikia nervingumu, n e r i m o sutrikim,, inzlu-

42

Kaip

veikti

baimes

76

Kaip

veikti

baimei

Fizins

baims

89

Jei jus nervina transporto kamiai, pasirpinkite, kad salone skambt gera muzika. Taiau venkite sunkios muzikos. Tyrimai parod, kad metalo muzikos klausantys vairuotojai daniau patenka avarijas. Kita ieitis - vaiuoti visuomeniniu transportu (a darb vaiuoju autobusu).

B a i m gali isklaidyti m a l o n u s bendrakeleivis. Taip pat padeda grjimasis vaizdais ( i n o m a , su saiku, kad n e s u m a t b u d r u m a s ) . L a b a i gera p r i e m o n n e i g i a m o m s su v a i r a v i m u susijusioms e m o c i j o m s iblakyti yra h u m o r a s . Pavyzdiui, pasijuokite i j u s suerzinusi v a i r u o t o j .

Jeigu kitas vairuotojas ustoja j u m s keli arba kitaip j u m s trukdo, n e m a n y k i t e , kad j i s tyia nori j u m s b l o g o . J u k j i s j s net nepasta! Stenkits j pateisinti: gal jis grta i laidotuvi, gal s k u b a l i g o n i n arba apskritai ta d i e n a j a m labai bloga.

N e s i s t e n k i t e n u b a u s t i j u m s n e p a t i k u s i o v a i r u o t o j o . Atsispirkite n o rui atsilyginti t u o paiu. J u k j e i g u b t u m t e n e a u t o m o b i l y j e , j u m s net galv n e a t e i t m i n t i s elgtis agresyviai.

vykus avarijai, suvaldykite e m o c i j a s . Jeigu tai nedidelis autovykis, kai k u r leidiama n e p r a n e t i policijai. T u o m e t patys s u i n o k i t e vis reikaling i n f o r m a c i j : avarij patekusij pavardes, v a i r u o t o j o teisi n u m e r , d u o m e n i s apie d r a u d i m .

N u o l a t o s t o b u l i n k i t e v a i r a v i m o gdius, m o k y k i t s vairuoti nep a l a n k i o m i s o r o slygomis. V y r e s n i o a m i a u s vairuotojai turt nebijoti reguliariai pasitikrinti savo gdius, nes g e b j i m a s laiku reaguoti n e t i k t u m u s su a m i u m i maja. Visada patikrinkite, ar j s v e a m i keleiviai yra usiseg saugos dirus.

Rpinkits a u t o m o b i l i o t e c h n i n e bkle, reguliariai keiskite padangas. REKOMENDUOJAMA M A N T R A : A sugebu vairuoti!

J u m s palankus faktas: iaurs Amerikoje kiekvienam i 160 000 milijon nuvaiuot kilometr tenka maiau n e g u vienas mirties atvejis. altiniai: Leon James, Diane Nahl, Road Rage and Aggressive Driving, Prometheus, 2000. www.learningmethods.com (mokymosi bdai) D a r s k a i t y k i t e : b a i m n e k o n t r o l i u o t i situacijos, lig i r s k a u s m o baim , b a i m netekti p r i v a t u m o , mirties b a i m , s e n j i m o b a i m , udar erdvi b a i m , k e l i o n i b a i m , savs b a i m .

11

Baime

dl

savojo

103

Susitaikykite su tuo, kad varymosi visikai ivengti n e m a n o m a ir kad kartais i ypatyb gali ieiti gera. I m o k i t e i to pasijuokti. Palengva t r e n i r u o k i t s vis aukiau k e l d a m i kartel, k a d b u v i m a s visuomenje nebekelt j u m s baims ir galtumte joje normaliai jaustis. Kai bsite vieni, pasiaipykite i savs, pavyzdiui, garsiai sau pasakydami: Na ir kvailys, kaip galiu toks b t i ? " Stebkite, kaip tai reaguosite. I m o k y t e neprisitaikyti sau kit m o n i kandi pasakym.

Kad a t p r a s t u m t e n u o varymosi, kartais tyia atkreipkite save kit d m e s arba pasirodykite silpni. Pavyzdiui, per golfo treniruot tyia pavarykite k a m u o l i u k tolyn nuo vietos, i kurios jis yra m u a m a s , ir nusijuokite. Stebkite ne tik savo paties, bet ir kit reakcij. Greitai sitikinsite, kad m o n s j jus kreipia ne taip j a u daug dmesio, ir, nepaisant j s klaid", gyvenimas tsiasi.

Adekvaiai vertinkite save. N e b i j o k i t e pripainti savo silpnybi. J visi t u r i m e . B k i t e kukls, bet n e e m i n k i t e savs. Tada maiau jausite aplinkos s p a u d i m ir s u m a s situacij, kuriose j a u i a t s suvaryti.

Jei per daug varots, galbt j u m s trksta pasitikjimo savimi ir savigarbos. Pasikalbkite apie tai su patikimu m o g u m i arba kreipkits gydytoj ar psicholog.

Jei gr n a m o pabuv su m o n m i s vis dar nesmagiai j a u i a t s ir prisimenate, kaip ten elgts, gali bti, kad i ties pasielgte, kaip nedert. Pavyzdiui, jei aisdami odi loto js sukiausite ir kas n o r s tai pamatys, nesistebkite, kad gr n a m o jausits nesmagiai ir dar ilgai apie tai galvosite.
RI:KOMKNIH'O|AMA MANTRA: Kam tai rpi?

altinis: Jonathan Berent, Beyond Shyness: How to Conquer Social Anxieties,

S i m o n and Schuster, 1 9 9 3 . D a r s k a i t y k i t e : b a i m n e k o n t r o l i u o t i situacijos, b a i m suklysti, baim to, k kiti apie j u s pagalvos, b a i m igirsti p a g y r i m , b a i m rodyti j a u s m u s , b a i m sakyti k a l b vieai, b a i m d a i n u o t i a r okti k i t i e m s matant.

Baim

dl

savojo

105

Tegul b a i m j u m s b n a kaip stimulas geriau pasiruoti atlikti uduot. O kai ateis laikas uduot atlikti, dmes sutelkite j, savo gdius, o ne baim. Pavyzdiui, jeigu bijote m a t e m a t i k o s egzamino, prie j intensyviai mokykits, o kai ateis egzamino diena, pasitikkite savimi ir galvokite apie atsakymus, o ne apie galim neskm.

G a l j s per daug i savs reikalaujate? Gal siekiate t o b u l u m o ? Klaidos - tai ne pasaulio pabaiga. Klysta kiekvienas mogus. e n kite toliau. irkite klaidas su h u m o r u , n e e m i n k i t e savs.

Jei pastebite, kad mgstate vilkinti darbus, prieastis gali bti ne tingumas, bet b a i m patirti n e s k m . Neleiskite, kad neskms lugdyt js siekius. Winstonas Churchillis yra pasaks: S k m a p l a n k o tuos, kurie, patyr neskm , nepraranda e n t u z i a z m o " .

Apie 7 0 % s k m pasiekusi m o n i yra patyr n e s k m i ir kartais aplinkini buvo vadinti apsiaukliais, bet ie igyvenimai tik dar labiau paskatino j u o s siekti tikslo ir rodyti savo teisum.

Jei j u m s nepasiseks kas nors svarbaus, pavyzdiui, neilaikysite egz a m i n o arba sulugs darbo projektas, kuriam laikui pasinerkite m a l o n i veikl, kuri j u s iblakyt. T y r i m a i rodo, kad negatyviai patirtas n e s k m e s arba ikilusias p r o b l e m a s reaguojantys m o n s s p r e n d i m u s suranda daug sunkiau.

Apskritai n e s k m e s retai patiria daug dirbantys ir kantrybs nestokojantys m o n s . Itikus n e s k m e i , gailtis reikt tik tada, jeigu nieko i to nepasimokytumte. R E K O M K N D U O j A MA siai man pasiseka. MANTRA: Kodl turtu nepasisekti? juk daniau-

altinis: Gillian Butler, Overcoming Social Anxiety and Shyness, New York University, 1 9 9 9 . D a r s k a i t y k i t e : b a i m suklysti, kritikos b a i m , b a i m bti a t s t u m t a m , b a i m to, k kiti apie jus pagalvos, b a i m pasirodyti droviam, b a i m n e k o n t r o l i u o t i situacijos, b a i m pasinaudoti p r o g o m i s , s k m s arba laims b a i m , k o n k u r e n c i j o s b a i m , b a i m per daug jaudintis per varybas, e g z a m i n b a i m .

Michael Clarkson KAIP {VEIKTI BAIMES

Redaktore Korektore Maketavo

Dovile Ramul Zita

Svetikien Prapiesticn Pikturuien

T i r a a s 3(100 egz. Ileido leidykla Alma littera", A. J u o z a p a v i i a u s g. 6/2, 0 9 3 1 0 Vilnius I n t e r n c t o svetain: http://www.almaliltera.lt Spaud AM spaustuv Spindulys", G e d i m i n o g. 10, 4 4 3 1 8 K a u n a s Internete svetaine: littp://www.spindulys.il