You are on page 1of 2

Informatiepagina van de gemeente Vught

10 - 11 - 2010

HERONTWIKKELING “DE KETTING” LOCATIE NOORD ONTWERP PROJECTBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om voor de herontwikkeling van “De Ketting”, gelegen aan de Ketting te Vught, een projectbesluit te nemen. Goodwinds B.V. te Lage Mierde heeft daarvoor een plan ingediend. Het plan voorziet in twee bouwontwikkelingen: - het uitvoeren van de uitbreiding van verhuisbedrijf Strang met ongeveer 1350m2; - het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw van 1250m2 met een hoogwaardige, architectonische uitstraling. Het ontwerp van het te nemen projectbesluit met bijlagen (kaart bestaande toestand, kaart inrichtingsschets, schriftelijke onderbouwing Strang, bodemonderzoek 2007 en 2010, onderzoek externe veiligheid, geluid en lucht, quickscan natuurwaarden, compensatieplan bomen, geohydrologisch onderzoek, HNO berekeningen waterschap en de aanvraag bouwvergunning 1e fase Strang) ligt van donderdag 11 november 2010 tot en met woensdag 22 december gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de ontvangst en informatiebalie van het gemeentekantoor. Deze documenten zijn ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.vught.nl of in te zien bij de gemeentelijke bibliotheek. Ook door middel van de website www.ruimtelijkeplannen zijn de documenten in te zien. De ingekomen inspraakreacties bij het voorontwerp zijn verwerkt in het ontwerp projectbesluit. Procedure Hierop zijn de procedures 1a, 1b en 3 van toepassing (zie procedurekader). De termijn bedraagt 6 weken vanaf datum van publicatie. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer Van der Elst, van het Projectbureau, die deze aangelegenheid in behandeling heeft. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Vught 073-658 06 80.

Hebt u schulden? Dan kan de gemeente u helpen.

HULP BIJ SCHULDEN
Hebt u schulden? Dan staat u er niet alleen voor. De gemeente kan u helpen een oplossing te vinden. Dat doen wij meestal samen met de kredietbank en het maatschappelijk werk. Wij noemen dit schuldhulpverlening. Wanneer krijgt u hulp? Dat ligt aan uw persoonlijke situatie. U kunt bellen of mailen met het Meldpunt schuldhulpverlening voor een afspraak. We kijken dan samen of hulp bij het terugbetalen van de schulden nodig is. Hoe gaat het in zijn werk? U maakt een afspraak met het Meldpunt schuldhulpverlening. Deze afspraak is in het gemeentekantoor met een medewerker schuldhulpverlening die uw situatie beoordeelt. Leiden de schulden tot problemen, dan gaat de medewerker samen met u op zoek naar een oplossing. Er kan dan worden besloten dat u wordt aangemeld voor schuldhulpverlening bij de kredietbank in ‘s-Hertogenbosch. Bij de kredietbank krijgt u een vaste begeleider. Zelf mijn schulden regelen Wilt u liever zelf uw schulden regelen? Kijkt u dan op www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.simpelhuishoudboekje.nl. Hier staan handige tips over hoe u dat het beste kunt doen. Andere problemen door schulden? Wie schulden heeft, kan daardoor ook andere problemen krijgen. Het Meldpunt schuldhulpverlening helpt en ondersteunt mensen met schulden en bijkomende problemen. Als het nodig is, roept dit meldpunt de hulp in van Juvans. Dat is het maatschappelijk werk. Vragen of een afspraak maken? Belt u dan met het Meldpunt Schuldhulpverlening. Het loket is maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s morgens. Het telefoonnummer is 073-6580 670 of stuur een mail naar schuldhulpverlening@vught.nl. Cursus “creatief omgaan met weinig geld” Geen problematische schulden, maar wel behoefte aan advies? Bijvoorbeeld omdat u opeens veel minder inkomen hebt? Geeft u zich dan op voor de cursus “creatief omgaan met weinig geld”. Deze cursus heeft maximaal 12 deelnemers en duurt vijf ochtenden of middagen. De cursus is twee keer per jaar. U kunt zich aanmelden via het Meldpunt Schuldhulpverlening.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op vrijdag 19 november is het gemeentekantoor gesloten vanaf 12.00 uur. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. Dit in verband met een personeelsbijeenkomst.

BURGEMEESTER VRAAGT NOGMAALS OM EXTRA WAAKZAAMHEID
In de afgelopen weken zijn in Vught 11 auto’s uitgebrand en er is één poging tot autobrand gedaan. De politie gaat uit van brandstichting. Het is logisch dat dit binnen onze gemeenschap leidt tot onrust en vragen. De politie doet er alles aan om de zaak op te lossen en de brandweer staat paraat. Ook u, als inwoner, kunt helpen. Burgemeester Van de Mortel vraagt u nogmaals dringend extra alert te zijn op ongebruikelijke situaties of gedragingen. Ziet u iets dat u vreemd vindt, aarzel dan niet en geef het door aan de politie. Hebt u een tip, bel dan met 0900-8844. Bij spoed of heterdaad, bel dan direct 112. Geeft u liever anoniem een tip door, neem dan contact op met ‘Meld Misdaad Anoniem’ (0800-7000). U kunt beter een keer teveel bellen dan te weinig. Alle informatie die kan helpen om een einde te maken aan de autobranden is meer dan welkom.

Gemeenteraad
DE RAAD VERSLAAT: ‘BEGROTING 2011’ VASTGESTELD
De gemeenteraad heeft de ‘Begroting 2011’ vastgesteld op donderdag 4 november jongstleden. De fracties van D66, Gemeentebelangen, VVD en PvdAGroenLinks stemden voor; de fracties van CDA en SP stemden tegen. In de begroting staan per programma, bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, afval of bouwen en wonen, de plannen van de gemeente voor 2011 en het geld dat daarvoor beschikbaar is. De volledige begroting kunt u raadplegen op www.vught.nl. Voor 2011 presenteerde het college een sluitende begroting zonder enorme ingrepen te hebben gedaan. De gemeenteraad constateerde dan ook terecht dat de nodige toekomstige bezuinigingen maar voor een beperkt deel zijn vertaald naar de ‘Begroting 2011’. De komende jaren staat de gemeenteraad, gezien het financiële klimaat, voor meer ingrijpende keuzes. Gevolgen van de bezuinigingen in deze begroting zijn onder andere minder culturele activiteiten. Verder versobert de afvalinzameling. Welke maatregelen dat precies zijn, moet nog besloten worden. Het college stelde ook een bezuiniging van het leerlingenvervoer voor. Hier ging de gemeenteraad niet mee akkoord. Met een bezuiniging van € 100.000 op wegenonderhoud wordt er wel minder uitgegeven aan de openbare ruimte. Eerder gaf de gemeenteraad al aan dat bij wegwerkzaamheden een goede planning en onderlinge afstemming van belang is. Hier komt extra aandacht voor. De OZB wordt in 2011 uitsluitend met de inflatiecorrectie van 1,75% verhoogd. Er vindt geen reële indexatie van het tarief plaats. Tot slot nam de raad afscheid van raadslid Ben Brands van de fractie PvdA-Groenliks die wethouder wordt in Maasdonk. Een uitgebreid verslag van de begrotingsbespreking van 4 november jongstleden staat vanaf begin december op www.vught.nl.

procedures
1 Ter inzage en/of informatie De stukken liggen ter inzage in de periode die vermeld staat in de publicatie. Informatie over en inzage in publicaties is verkrijgbaar bij: a Ontvangst- en Informatiebalie b  Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 28,Vught (ma t/m vr 11.00-20.00 uur, za 11.00-17.00 uur) c Bouwen en Wonen (op afspraak) d Beheer Openbare Ruimte Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden. 2 Zienswijzen door belanghebbenden Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar, tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken, tenzij anders in de publicatie staat vermeld). Wat doet de gemeente met uw reactie? Na afloop van de termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het besluit. 3 Zienswijzen door een ieder Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven. 4 Bezwaarschrift Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij anders in de publicatie staat vermeld): College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10100, 5260 GA Vught Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch 5. Beroepschrift Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van het beroep Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank ‘s Hertogenbosch sector Bestuursrecht Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.vught.nl en de VTV1kabelkrant.

tot medio februari 2011.

verkeer
STREMMINGEN Taalstraat Op 11 en 12 november tussen 09.00 uur en 16.00 uur gaat men aan de slag met onderhoudswerkzaamheden aan het kunstwerk op de Taalstraat, ter hoogte van de kruising met de A65. Één rijbaan is dan afgesloten. Intocht Sinterklaas Op zondag 14 november komt Sinterklaas aan op het station van Vught. Sint vertrekt vanaf 13.00 uur eerst naar het raadhuis, waarbij hij de volgende route neemt: Stationsstraat, Nieuwstraat, St.Elisabethstraat, Kloosterstraat, Kerkstraat, Kapellaan, Secr. van Rooijstraat, Raadhuisstraat en Leeuwensteinplein. Vanaf het Raadhuis gaat hij in optocht naar sportcentrum Ouwerkerk, waarbij hij de volgende route neemt: Leeuwensteinplein, Leeuwensteinlaan, Vliertstraat, Vlasmeersestraat, Hoogstraat, Repelweg, Molenstraat en de Maarten Trompstraat. Het verkeer kan enige vertraging oplopen. Spoorwerkzaamheden Van 15 november tot en met 21 november 2010 wordt er aan het spoor gewerkt. Locatie: op het baanvak Tilburg-Vught nabij de Breautelaan en de Eikenlaan. De werkzaamheden kunnen voor omwonenden geluidshinder veroorzaken. Spoorlaan, Repelweg, Twijnstraat en Haspelstraat De kruising Twijnstraat-Raamweg is opgebroken. Hierdoor is de gehele Twijnstraat incl. de kruising Raamweg gestremd. De werkzaamheden duren tot medio december. R. vd Voortlaan en Mgr. Goossensingel De R. van de Voortlaan is gestremd tussen de Prof Dondersstraat en P. Vreedesingel, in verband met het vervangen van riolering en verhardingen. Dit duurt tot eind december. Eikenlaan De Eikenlaan is gestremd tussen de Boslaan en het Eksterpad. De werkzaamheden duren tot medio november. Eksterpad Het Eksterpad is geheel gestremd, in verband met het vervangen van de verhardingen en de riolering. Deze stremming duurt tot medio december. Zeeldraaierstraat De Zeeldraaierstraat is geheel gestremd tot ongeveer november. Bronoliebergweg - Jagersweg De Bronoliebergweg is geheel gestremd

Bosscheweg In verband met de aanleg van een rotonde is de Bosscheweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto’s worden omgeleid. Fietsers kunnen wel van de weg gebruik maken. De werkzaamheden duren tot begin november. Kampdijklaan Tot eind november wordt ter hoogte van Kampdijklaan 83 de nieuwe kruising aangelegd. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten via een tijdelijke asfaltverharding. Reconstructie St. Lambertusstraat (Cromvoirt) Sinds maandag 25 oktober is men bezig met de werkzaamheden aan de St. Lambertusstraat in Cromvoirt. Vanaf die datum is de St. Lambertusstraat gestremd tussen het stroompje de Zandley en huisnummer 112. M. Trompstraat Van maandag 15 november t/m uiterlijk vrijdag 19 november is de M. Trompstraat gestremd tussen de M. de Ruyterweg en de Esschestraat, in verband met het aanpassen van rioolputten.

Hierop is procedure 1c van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer. VOORNEMEN VERLENEN ONTHEFFING De volgende ingediende aanvragen voor een bouwvergunning zijn in strijd met het bestemmingsplan: - Bremlaan 12, uitbreiden woning, BR20101133. Het college van B en W heeft het voornemen medewerking te verlenen aan de bouwplannen met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1a en 2 van toepassing (zie procedurekader). De termijn bedraagt zes weken en start op 7 oktober 2010. VERLEENDE LICHTE BOUWVERGUNNINGEN - Walstrostraat 21, veranderen van de garagedeur in metselwerk met een raamkozijn, BL20100116. De bouwvergunning is verzonden op 2 november 2010. - Vughterhage 25, uitbreiden van de woning aan de achterzijde, BL20100115. De bouwvergunning is verzonden op 5 november 2010. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1c en 4 van toepassing (zie procedurekader). De termijn eindigt zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden aan de aanvrager. VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN - Sportlaan sectie A nummers 660 en 658, plaatsen van lichtmasten en werpkooien ten behoeve van de aanleg van een atletiekbaan, BR20101152; - Stadhouderspark/Parkbos, oprichten van 12 appartementen type E, BR20101125. De bouwvergunningen zijn verzonden op 2 november 2010. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1c en 4 van toepassing (zie procedurekader). De termijn eindigt zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden aan de aanvrager. VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNING FASE 2 - Poortlaan 6, oprichten van een woning, B2 20102002. De bouwvergunning is verzonden op 2 november 2010. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1c en 4 van toepassing (zie procedurekader). De termijn eindigt zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager.

VERLEENDE AANLEGVERGUNNING - Parkbos kadastraal perceel sectie E nummer 658, rooien van 13 aanlegvergunningplichtige bomen, AV20107007. De aanlegvergunning is verzonden op 5 november 2010. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1c en 4 van toepassing (zie procedurekader). De termijn eindigt zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager.

groen
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Onlangs zijn door het gemeentebestuur de volgende kapvergunningen verleend: - Kanaaldijk (ongenummerd), 4 essen, 29 oktober 2010; - Eikenlaan 12, 8 eiken, 2 moeraseiken, 1 sequoia, 4 esdoorns en 1 kastanje, 4 november 2010. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1d en 4 van toepassing (zie procedurekader). De termijn bedraagt zes weken vanaf de datum van verzending van de kapvergunning. WET MILIEUBEHEER AANVRAAG VERGUNNING J.M. Hendriks heeft een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat ze de aanvraag gedeeltelijk wil weigeren en voor het overige positief wil beslissen op de aanvraag. Ook wil het college, ter bescherming van het milieu, voorschriften verbinden aan de vergunning. De vergunning heeft betrekking op een rundvee- en paardenhouderij gelegen aan de St. Lambertusstraat 73 in Cromvoirt. PROCEDURE Hierop zijn de procedures 1a en 3 van toepassing (zie procedurekader) vanaf 11 november 2010. MELDING ARTIKEL 8.40 WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Vught hebben van Résidence café De Lovert een melding ontvangen voor het in werking hebben van een horeca-inrichting, gelegen aan de Loverensestraat 11, 5266 AM in Cromvoirt. De melding is op grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer ingediend. PROCEDURE Hierop is de procedure 1a van toepassing (zie procedurekader) van 11 november 2010 tot en met 1 december 2010.

BOUWEN
WELSTAND De meeste bouwaanvragen worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. Sommige bouwaanvragen worden ambtelijk getoetst, namelijk als ze voldoen aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar. De agenda voor elke vergadering staat op de site van de gemeente Vught, www. vught.nl. De vergaderingen zijn in de even weken op dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Welstandscommissie via de balie Bouwen en Wonen, telefoon 073 - 6580620, bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur. INGEKOMEN AANVRAGEN BOUWVERGUNNING - Dorpsstraat 14, uitbreiden woning met een erker en uitbreiden berging, OV20101014, ingekomen 29-10-2010; - Louise de Colignylaan, oprichten woongebouw met bergingen-/parkeerkelder en aanleg uitrit, OV20101015, ingekomen 25-10-2010; - Willem III-Laan 13, oprichten vrijhangende overkapping aan de zijkant van de woning, OV20101016, ingekomen 01-11-2010; - Van Sasse van IJsseltstraat 2, brandveilig gebruik voor opvang van kinderen, UV20104002, ingekomen 28-10-2010.

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.vught.nl en de VTV1kabelkrant.