HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NEMO OUTDOOR 5 ĐO VOÌCE QUALÌTY

I. GIỚI THIỆU CÁC THIẾT BỊ :
1) Điện thoai Nokia N95
2) GPS dê djnh vj duòng di
3) Soundcard Terratec dê cho chât luong thoai tôt khi Benchmark Audio
4) Dongle Nemo Outdoor dê chay chuong trình do Voice Quality
5) Thùng Nemo 5 gôm có Hub usb và các loai cáp cân thiêt nhu cáp USB Data, cáp
Headset.
II) Các Drivers, Software c! t"i#t:
1) Driver cho diện thoai Nokia N95 có tên files
Nokia_Connectivity_Cable_Driver_7_1_16_0.msi
2) Driver cho GPS : Driver së riêng cho tùng loai GPS
3) Driver cho Soundcard Terratec 6Fire USB có tên:
DMX_6Fire_USB_Vista_XP_1.3.1.10.exe
4) Chuong trình do Voice: Nemo Outdoor 5 có tên file là
Nemo_Outdoor_5.10.6_SSU800.exe
• Tât cá driver và software cân thiêt dêu duoc chép chung vào thu muc Nemo
Ìnstallation 5.x
Môt sô hình ánh cúa kit Nemo Outdoor 5:

III) Các $%&c c'( ")!" c"o *e+o ,(t-oor
.) C'( ")!" t"i#t $/ c"o *e+o Set
1) Cài dãt tât cá các drivers software ó muc ÌÌ vào máy laptop
2) Cãm nguôn cho Soundcard Terratec và cho Nemo Set
3) Cãm dây Headset có sãn trong bô Nemo vào Nokia N95, 2 dâu ra 1 dó và 1 den
së duoc cãm vào Soundcard Terratec nhu trong hình
4) Cãm dây USB data vào Nokia N95, dâu kia cãm vào Hub USB cúa Nemo set
0) *#( c1 !"i2( "3! 4 *o5ia *60 t") c7+ t%3!8 t9 v:o các ;ac5 <, =,> tr?!
H($ USB v: tr?! So(!- car-
B) Ti!" c"@!" A"! +2+ So(!-car- tr?! *e+o set:
1) Tinh chinh Soundcard Terratec nhu trong hình minh hoa bên duói:
Tât cá các nút vãn Headphone, Gain 1, Gain 2, Phono in, Monitor dêu vãn hêt vê
bên trái Minimum
Switch 48V và D-Pad chuyên sang Off
2) Cãm dây USB cúa Sound card truc tiêp vào máy Laptop
3) Chay phân mêm DMX 6Fire cúa Soundcard dã duoc cài dãt trên laptop
4) Chinh tât cá Volume cúa diện thoai Nokia N95 vê múc 8/10
5) Tinh chinh các thông sô cúa soundcard nhu sau:
a) Ìnput setting:
Ìnput ½ và input ¾ chinh vê 5 db
Chinh Waveplay ½ và Waveplay ¾ vê thành -5 dB
Chinh Waveplay ½ ó muc Link vê ½ và Waveplay ¾ vê ¾ nhu trong hình
b) Output settings:
Chinh tât cá các thông sô trong Output setting vê Level 0 nhu trong hình
c) Ó muc Miscellaneous/ Asio/ Asio Latency: Chon chê dô Maximum (8.0 ms 384
samples)
C) B#t !Ci các t"/#t $/ v&i DaAtoA:
1) Kêt nôi GPS vàp laptop
2) Kêt nôi Soundcard vào Laptop truc tiêp bãng dây cáp Usb cúa Soundcard và
tinh chinh nhu muc B
3) Kêt nôi dây USB Hub cúa Nemo Set vào máy laptop
4) Kêt nôi các diện thoai Nokia N95 vào chuong trình Nemo Outdoor:
Luu ý: nên kêt nôi tùng diện thoai lân luot vào Nemo Outdoor dê biêt rõ diện
thoai nào sú dung port nào
Phân kêt nôi các thiêt bj nhu vây là ok
Các Ei2( D%( F 5"i Eo Goice H(aDitI $J!8 *e+o ,(t-oor:
Cân có 1 bô nguôn ôn djnh dê câp cho bô Nemo Set, nên nôi truc tiêp bô
Ìnverter có sãn trong bô Nemo vào bình ãc quy cúa xe hoi dê câp diện cho
Nemo.
Nên sac các bô Nemo cho dú diệm truóc khi do Voice quality
Các diện thoai Nokia N95 nên duoc sac pin dây dú truóc khi do và trong truòng
hop hêt pin thì không nên cãm sac Nokia tù nguôn truc tiêp lây tù USB Hub mà
nên lây nguôn riêng tù ô cãm AC.
Môi khi khói dông lai máy tính thì cân fái chinh lai các thong sô cho soundcard
Terratec 6Fire
Xe hoi chay càng nhanh thì diêm quality càng thâp.
Khi do Voice quality, trong fân Phone Properties, úng vói tùng diện thoai sô mây
mà ta së chon soundcard channel sô mây
Ó diện thoai goi di, ta cân chon chê dô goi Voice quality, lây m•u sample 4s.
Tuong tu ó diện thoai nhân cuôc goi thì ta cân check vào chê dô voice quality
(trong fân Measurement Properties, muc Configuration, fân Voice number, click
vào nút Properties và check vào ô Voice quality và lây sample 4s)

Related Interests