r`rh;% ikB%

lkseizHke~
izLrqr ikB izks- jk/koYyHk f=kikBh }kjk jfpr ^izs{k.klIrde~* uked ukV~;&laxzg ls lEikfnr
dj fy;k x;k gSA ;gk¡ ngst izFkk osQ fuUnuh; :i dk mYys[k fd;k x;k gSA viuh ekrk dh j{kk
osQ fy, ckfydk lkseizHkk }kjk fd;k x;k iz;kl fo'ks"k :i ls mYys[kuh; gSA

.

m
o
c

(rr% izfr'kfr djrykH;ka p{kq"kh ektZ;Urh i×po"kZns'kh;k ckfydk lkseizHkk )
foeyk & v;s tkxfjrk! RojLo rkor~A ifjgh;rs fo|ky;xeuosykA
lkseizHkk & vEc! v| u xfe";kfe fo|ky;e~A
foeyk & (gLrsu lkseizHkka x`ghRok ) v;s fdesrr~ dFk;flA fo|ky;Lrq xUrO; ,o
izfrfnue~A
(lkseizHkk;k% izLFkkue~ )
'oJw% & foeys! vf; nq"Vs! oqQ=k e`rkfl\ fd;r% dkykr~ 'kCnki;kfe\
foeyk & (ld#.ka fu'kE; ) b;a ee 'oJw% lnSo eeZ?kkfrfHk% dVqopuSjkf{kifr
eke~A (mPpS% Lojs.k ) vEc! b;ekxPNkfeA ¯d dj.kh;e~\ (ifjØkefr )A
(rr% izfo'kfr lkVksia dksia fu:i;Urh 'oJw%)
foeyk & vEc! fdekfn'kfl\
'oJw% & (foMEc;Urh ) fdekfn'kfl\ fdfenkuhefi egknsO;k% izHkkrdkyks u l×tkr%\
foeyk & izkr%dkfyoaQ dk;Ztkreso lEikn;kfeA
'oJw% & izkr%dkfyoaQ dk;Ztkra lEikn;flA bnkuhefi pk;is;L; ukfLr dkfi
dFkkA ro firk vkxR; lk/f;";fr ¯d pk;a --- ;su dkfd.kh vfi u
nÙkk --foeyk & ee fir`ikne~ fdeFk± dnFkZ;fl vEc! ;fRdefi dFkuh;a eka izR;so dFk;A
'oJw% & (lHkzwHkÄa õ lHkqt{ksia p ) (v;~ g;~ ) Ük`.kqr vL;k% nq"Vk;k% v/jksÙkje~A
,rkokuso fiz;ks ;fn firk rfgZ r=kSo xRok dFka u e`rk firqx`Zgs ---\

m
e
s

a
l
g

a
.
s

l
o
o

.

h
c
s

w

w

w

18

'kseq"kh

foeyk & l rq eka usrqekxr% Jko.ks foxrsA HkorhfHkjso --'oJw% & vf; nq"Vs! osruL; xoZeqn~ogfl\ vfrek=ka xfoZrkfl f=kprqjku~ i.kdkutZf;Rok
vku;lhR;srsuA fu"Bhoua djksfe ro i.kosQ"kqA Fkq%! ¯d eU;ls Roe~ vtZf;Rok
/ueku;fl\ ¯d ro /ua rr~\ ro firk ;koUra ;kSrdjkf'ka izfrKkroku~
rkorks¿/Zeso lefiZ
a roku~A
foeyk & vgks u`'kalrk ;q"ekde~A vgks yksyqirk --'oJw% & v;s! ,rkoÙko lkgle~ Roa ekekf{kiflA us=ks n'kZ;fl eke~A
('olqj% izfo'; )
'olqj% & ¯d tkre~~\ dks¿;a dygkMEcj% izkr% dkyknso\ izkr%dkfyoaQ pk;eihnkuha
;koUu yC/e~ --'oJw% & dk dFkk pk;ikuL;A =kksfVrkfu vu;k nq"V;k pk;HkktukfuA u e;k fdefi
Hkf.kre~] rFkkfi vf/f{kifr ekfe;e~A o;a u`'kalk%] o;a yksyqik%] o;a
jk{klk%A
'olqj% & ,rRlo± dfFkreu;k\
foeyk & u e;Srr~ dfFkra fir%!
'oJw% & i';r i';r vL;k nkSjkRE;a nqHkZxk;k%A ¯d ¯d nq"ÑR;fe;a u djksfr\
lEeq[keso izR;qÙkjefi nnkfr] ftàka pky;rh;a eRle{ke~A
'olqj% & (lØks/e~ ) vgks vL;k nqLlkgle~!
('olqj% 'oJw'p rka u i';r% mHkkS lØkS;± lfgaÏHkkoa foeyka fuHkky;UrkS
rkeqiliZr%A lkseizHkk izfo'; ,rr~ i';fr )
foeyk & vEc! fir%! u e;k fdefi vijk¼a lR;su 'kikfeA fdfefr ;w;a ekesoa
i';Fk\ ufg] ufg] u eka rkMf;rqegZfUr HkoUr% --- A (mHkkS ft?kkal;k
cykn~ foeyka x`ghRok izèk"kZ;r% )
lkseizHkk & (Hk;xzLrsukfreUnLojs.k ) & vEc --- vEc --('olqjkS rkei';UrkS foeyka d"kZr% )

.

m
o
c

m
e
s

a
l
g

a
.
s

l
o
o

.

h
c
s

w

w

w

19

lkseizHke~

& u;rq ,uka egkule~ b;a r=kSo ToyrqA
(lkseizHkk lglk iz/koUrh fu"ØkefrA foeyk vkRe=kk.kk; lizk.ki.ka
iz;rrs] usiF;s xh;r s)

'oJw%

m
o
c

.

m
e
s

a
l
g

a
.
s

l
o
o

h
c
s

.

w{k.ks {k.ks izo/Zrs /uk; fgaÏrk [kyS&

w foZyksI;rs¿frfunZ;a p tUrqfHkeZuq";rkA

w

foHkkftra txn~f}/k fugU;rs p ?kkroSQ&
jrho nSU;ekxrkfLr lk/qrk euq";rkAA
(foeyk;kLrhoz'phRdkj%A iq#"kfujh{kosQ.k lg lkseizHkk izfo'kfr )
iq#"kfujh{kd% & (mil`R;) gs! ¯d fØ;rs] ¯d izpyR;=k\ eq×pr ,uke~A
'oJw%
& (lEHkzee~ ) egkHkkx! u fdeI;R;kfgre~A b;eLekda lkèoh Luq"kk
#X.kk orZrsA ,ukeqipjke%A

20

'kseq"kh

fujh{kd% & mipkj% fØ;rs! ;qo;ks#ipkjega dfj";sA loZega tkukfeA (lkseizHkka fufnZ'; )
lo± fuosfnreu;k ckfyd;kA
('oJw% 'olqj'p foeyka eq×pr% )

m
o
c

.

m
e
s

a
l
g

a
.
s

l
o
o

h
c
s

.

w

foeyk & (ld"Va lkseizHkkeqil`R; ) & iqf=k! Roe~ --- dFka Rofeg --lkseizHkk & vEc! ee mikugkS =kqfVrs] iqLrde×t
o|ky;kn~ x`geso vfoyEcekxUrO;e~A vrks¿ga x`gekxrk (jksfnfr)
foeyk & ek jksnh% iqfË! loZeqiiUua Hkfo";frA
lkseizHkk & v=kkxR; e;k n`"Va ;r~ firkeg% firkegh p Roka ekj;r%A vrks¿ga èkkoa
èkkoa LFkkuoaQ xrkA iq#"k& fujh{kdk; e;k fuosfnre~ ---

w

w

foeyk

& (lok"ia lxn~xna d.BekfyÄ~X; lkseizHkke~ ) Ro;k vga =kkrkA egr% lÄïVkr~
Roa ekeqn~/`rorhA fiz;a Ñra Ro;k esA

21

lkseizHke~

'kCnkFkkZ%
us=ks
ektZua oqQoZUrh
'kh?kzrka oqQ#
foyEcks Hkofr

p{kq"kh
ektZ;Urh
RojLo
ifjgh;rs
'oJw%
'olqj%
'kCnki;kfe
vkf{kifr
eeZ?kkfrfHk%
lkVksie~
dksie~
dnFkZ;fl
i.kdku~
fu"Bhoue~
;kSrdjkf'ke~
u`'kalrk
yksyqirk
=kksfVrkfu
Hkktukfu
Hkf.kre~
nkSjkRE;e~
lØkS;Ze~
ft?kkal;k
fuHkky;UrkS
izèk"kZ;r%
d"kZr%
egkule~

vkdkj;kfe
vk{ksia djksfr
eeZ gfUr bfr
eeZ?kkrh rS% eeZ?kkfrfHk%
xosZ.k lfgre~
Øks/e~
fuUn;fl

l
o
o

h
c
s

.

w

w

w

FkwRÑre~
dU;k'kqYde~
funZ;rk
yksHkizo`fÙk%
Hkf×trkfu
ik=kkf.k
dfFkre~
nq"VkReRoe~
lu`'kalRoe~
gUrqe~ bPNk ft?kkalk
r;k ft?kkal;k
i';UrkS
la?kêð;r%
izlg~; u;r%
ikd'kkyke~

m
o
c

.

m
e
s

a
l
g

a
.
s

nksuksa vk¡[ksa
lkiQ djrh gqbZ
'kh?kzrk djks
nsj gks jgh gS
lkl
'olqj
vkokt nsrh gw¡ @ nsrk gw¡
rkuk ns jgh gS
eeZHksnh ('kCnksa ls)
xoZ fn[kkrh gqbZ
Øks/ dksA
fuUnk djrh gks
iSls
Fkwduk
ngst dh jkf'k
funZ;rk
yksHk dh izo`fÙk
rksM+ Mkyk x;k
ik=k ( crZu)
dgk x;k
nq"Vrk
ozwQjrk osQ lkFk
ekjus dh bPNk ls
ns[krs gq, (nks)
[khaprs gSa
cyiwoZd ys tkrs gSa
jlksbZ ?kj esa

22

'kseq"kh
nq"VS%
R;tr
vfgre~ vdjoe~
iq=ko/w%
vLoLFkk
in=kk.ks
fiVde~
mfpre~
fir`tud%
fir`tuuh
jf{kLFkkue~

[kyS%
eq×pr
vR;kfgre~
Luq"kk
#X.kk
mikugkS
e×tw"kk
miiUue~
firkeg%
firkegh
LFkkude~

nq"Vksa }kjk
NksM+ks
vfgr fd;k
cgw
chekj
twrs (nks)
isVh (cSx)
lgh] Bhd&Bkd
nknk
nknh
Fkkuk

m
o
c

.

m
e
s

a
l
g

vH;kl%

a
.
s

1- v/ksfyf[krkuka iz'ukuke~ mÙkjkf.k laLÑrHkk"k;k fy[kr&
(d) vè;kfidk lkseizHkka d{kk;k% fdeFk± fu"dkflrorh\
([k) fo|ky;kr~ x`ge~ vkxR; lk (lkseizHkk) fde~ vi';r~\
(x) foeyk;k% 'olqj% 'oJw% p rke~ oqQ=k fdeFkZ×p u;r%\
(?k) lkseizHkk dFke~ ekrq% =kk.ke~ vdjksr~\
(Ä) lkseizHkk;k% vk;q% dfr o"kkZf.k vklhr~\
(p) vfLeu~ ukVosQ iq#"kfujh{kdL; (vkjf{k.k%) drZO;ijk;.krk of.kZrk¿fLr Hkz"Vkpkjijk;.krk
ok\

l
o
o

h
c
s

.

w

2-

w
fuEufyf[krL;
w 'yksdL; vk'k;a fgUnhHkk"k;k vkÄ~XyHkk"k;k ok fy[kr&
{k.ks&{k.ks izo/Zrs /uk; fgaÏrk[kyS&
foZyksI;rs¿frfunZ;a p tUrqfHkeZuq";rkA
foHkkftra txn~f}èkk fugU;rs p ?kkroSQ&
jrho nSU;ekxrk¿fLr lk/qrk euq";rkAA

3- (d) v/ksfyf[krkuka inkuka i;kZ;ina ikBkr~ fpRok fy[kr&
---------------------------(i) iq=ko/w
&
---------------------------(ii) in=kk.ks
&

23

lkseizHke~
(iii)
(iv)
(v )
(vi)

ikd'kkyke~
'kh?kza oqQ#
ik=kkf.k
gUrqe~ bPNk

([k) lfU/a oqQ#r&
(i) dyg $ vkMEcj%
(ii) izpyfr $ vË
(iii) u $ vfLr
(iv) izfr $ ,o
(v ) e;k $ ,rr~
(vi) r=k $ ,o

&
&
&
&

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

&
&
&
&
&
&

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m
o
c

m
e
s

.

a
l
g

a
.
s

4- mnkgj.keuql`R; izÑfrizR;;la;ksxa oqQ#r&
;Fkk& vk $ xe~ $ Y;i~
& vkxR;
le~ $ iwt~ $ Y;i~
& lEiwT;
(d) vfHk $ xe~ $ Y;i~
& ---------------------------([k) fo $ gk $ Y;i~
& ---------------------------(x) fuj~ $ xe~ $ Y;i~
& ---------------------------(?k) fo $ gl~ $ Y;i~
& ---------------------------(Ä) iz $ Dy`i~ (Ñi~) $ Y;i~ & ---------------------------(p) le~ $ cq/~ $ Y;i~
& ----------------------------

l
o
o

h
c
s

.

w

w

w

5- v/ksfyf[krs"kq ins"kq milxZina fpuqr&
(d) ifjgh;rs & ---------------------------(x) vf/f{kifr & ---------------------------(Ä) izo/Zrs
& ---------------------------(N) mipjke% & ----------------------------

([k)
(?k)
(p)
(t)

l×tkr%
izR;qÙkje~
foyksI;rs
mn~/`rorh

&
&
&
&

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

'kseq"kh

6-

LFkwyinkU;f/ÑR; iz'ufuekZ.ka oqQ#r&
(d) v| fo|ky;e~ u xfe";kfeA
([k) vu;k nq"V;k pk;Hkktukfu =kksfVrkfuA
(x) foeyk vkRe=kk.kk; iz;rrsA
(?k) Roe~ lÄïVkr~ eke~ mn~èk`rorhA
(Ä) Roe~ osruL; xoZe~ mn~ogflA

7-

?kVukØekuqlkja okD;kfu iqu% fy[kr &
(d) lkseizHkk vkjf{k.k% lehie~ vxPNr~A
([k) foeyk;k% 'oJw% rke~ dVqopuS% vkf{kifrA
(x) lk vkRe=kk.kk; iz;Rua djksfrA
(?k) foeyk;k% 'oJw% 'olqj% p rke~ Tokyf;rqe~ egkula u;r%A
(Ä) iq#"kfujh{kd% lkseizHk;k lg vkxPNfr rL;k% =kk.ka djksfrA

m
o
c

.

m
e
s

a
l
;ksX;rkfoLrkj%
g
a
ifjp;&vokZphu laLÑr lkfgR; esa vusd jpukdkj
viuh jpukvksa osQ ekè;e ls lkekftd
.
s
folaxfr;ksa dk mn~?kkVu djrs gq, vU;k;] 'kksl"k.k vkSj neu osQ izfrdkj osQ fy, vkàku dj jgs
gSaA fL=k;ksa ij gksus okys vR;kpkj vkSj ukjhoLokrU=; osQ Hkko dk fp=k.k vfHkjkt jktsUnz feJ
osQ ,dkadh ukVd ^oS/s;foØee~* eso
a feyrk gS tks muosQ ,dkadh laxzg ^prq"iFkh;e~* esa
h
izdkf'kr gSA gfjnÙk 'kekZ dk ,dka
dh ^o/wngue~* (f=kirkde~] 1987 esa ladfyr) Hkh blh
c
leL;k ij osQfUnzr gSA jkèkkoYyHk
s f=kikBh dh turkygjh] jksfVdkygjh vkfn dkO; rFkk
.
izs{k.k& lIrde~ osQ vU; ,dkadh Hkh bl n`f"V ls iBuh; gSaA
w
izks- jk/koYyHk f=kikBh dk tUe 15 iQjojh 1949 bZ- dks eè;izns'k osQ jktx<+ tuin
w
esa gqvkA vki MkW- gjhflag xkSj fo'ofo|ky; osQ laLÑr foHkkx esa vkpk;Z ,oa foHkkxkè;{k gSaA
w
vkèkqfud laLÑr lkfgR; esa vkidk eguh; ;ksxnku gSA
Hkkf"kdfoLrkj%
'kCnki;kfe & ¶vkdkj;kfe¸ & cqykrk gw¡ & bl vFkZ esa 'kCnki;kfe 'kCn vk;k gSA fgUnh esa
bldk cM+k vPNk iz;ksx gS & ^vkokt nsrk gw¡A*
fir`ikne~ & ik /krq esa r`p~ izR;; tqM+us ls firk 'kCn cukA ikfr&j{kfr bfr firk vFkkZr~ tks
j{kk djrk gS og firk gSA vknj osQ fy, ikne~ 'kCn tksM+dj fir`ikne~ 'kCn
curk gS ftldk vFkZ gS iwT; firkthA

25

lkseizHke~

& u` $ 'kl~ $ v.k~ & u`'kal 'kCn cuk vkSj bldh Hkkookpd laKk u`'kalrk gSA
bldk vFkZ gS funZ;rk & dBksjrk] ozwQjrkA
vkRe=kk.kk; & vius =kk.k osQ fy, & vius cpko osQ fy,A =kS $ Dr vkSj ^r* dk uRo@.kRo
gksus ij =kk.ke~ 'kCn curk gSA vkReu% Ëk.kk; & ;gk¡ "k"Bh rRiq#"k lekl gSA
fujh{kosQ.k
& fuj~ $ bZ{k~ $ Y;qV~ esa ^v* djosQ fujh{kd 'kCn curk gS ftldk vFkZ gS ns[kus
okyk] fopkj djus okyk] voyksdu djus okykA blesa r`rh;k foHkfDr dk
iz;ksx gksus ij fujh{kosQ.k 'kCn cukA
lkèoh
& lk/q 'kCn esa Ähi~ izR;; djosQ lkèoh 'kCn fu"iUu gksrk gSA bldk vFkZ
gS&lrh L=kh ;k ifrozrk L=khA
mipkj%
& ^mi* milxZ iwoZd pj~ /krq ls ?k×k~ izR;; djus ij mipkj% 'kCn fu"i gksrk
gS ftldk vFkZ gS & lsok & 'kqJw"kk] lRdkj] fpfdRlk vkfnA
fu"dkflrorh & ful~ milxZiwoZd ^dl~ /krq ls f.kp~ vkSj Drorq izR;; ls fu"dkflroku~ 'kCn
cukA L=khfyÄõ esa ;gh fu"dkflrorh gks x;kA
lkVksie~
& (lg vkVksisu) & ?keaM esa Hkjk gqvk ;k iQwyk gqvkA gsdM+h osQ lkFk] vdM+dj]
bBykdj ;k jksc osQ lkFk tc vkMEcjiwoZd dksbZ ckr dgh tkrh gS rks mls
lkVksi dFku dgrs gSaA
1- fuEuizdkj osQ mnkgj.k ns[ksa] le>sa o ;kn djsa&
gUrqe~
bPNk
ft?kaklk
ikrqe~
bPNk
fiiklk
HkksDrqe~
bPNk
cqHkq{kk
Kkrqe~
bPNk
ftKklk
drqZe~
bPNk
fpdh"kkZ
Jksrqe~
bPNk
'kqJw"kk
nz"Vqe~
bPNk
fnn`{kk
2- fo'ks"k%&
l LoHkk"kk;ka lekukFkZdiz;ksxEkfUo";r&ftàka pky;frA
l pk;is;L; ukfLr dk¿fi dFkkA
l fdfenkuha egknsO;k% izHkkrdkyks u l×tkr%A
l vgks ,rkokaLro lkgl%A
vè;srO;% xzUFk%&
pr"iFkh;e~& vfHkjkt jktsUnzfeJ%] oSt;Ur izdk'ku] bykgkcknA
u`'kalrk

.

m
o
c

m
e
s

a
l
g

a
.
s

l
o
o

.

h
c
s

w

w

w