Hoe het Paleis de Vlaamse culturele elite inkapselt Thierry Debels @thierryd 23/12/13

Het Paleis kan Vlamingen in de adelstand verheffen. Tussen 200 en 2012 !erden "2 adelbrieven uitgereikt. Van die "2 adelbrieven !erden er 20 t#egekend aan Vlamingen. $en andere manier #m de Vlaamse elite in te ka%selen& is 'e een 'it(e geven in een van de vele sti)htingen van het H#f. *# is er de v'! +,T$-,.T+/,.0$ 12*+$34$D5T-+6D 3/,+,7+, $0+5.8$TH V., 8$07+$.

1

+n de v'! !#rden invl#edri(ke Vlamingen teruggev#nden. *# vinden/v#nden !e in de raad van bestuur Jerry Aerts. .erts is algemeen en artistiek dire)teur van het kunsten)entrum de5ingel in .nt!er%en. /#k Christian Van Thillo van De Persgr#e% heeft een 'it(e in de raad van bestuur van de v'!. $en andere verrassende naam is Vlaming en industrieel Piet Van Waeyenberge. 4e 'ien ##k Marc Clémeur. 1usi)#l##g van #%leiding !as 9l:meur enkele (aren verb#nden als %r#du)er ;ernstige mu'iek< aan de V-T. Daarna v#lgt hi( in 1 = 7erard 1#rtier #% aan het h##fd van de Vlaamse #%era. /#k Albrecht ‘ ert! "e #rae$e vinden !e terug. $n Hugo Vandamme. De'e Vlamingen 'itten naast franstalige belgi)isten #f unitaristen '#als 6ean>Pierre De 8andt& v##r'itter van de 9#udenberggr#e%& een ?#%geheven@ 8elgis)he federalistis)he denktank. 4e denken aut#matis)h aan het b#ek van 6##st 8allegeer& De Vlamingen: een volk zonder bovenlaag ?2itgeveri( 7r#eninghe@ Hierin bes)hri(ft 8allegeer het me)hanisme van het 8elgis)h regime #m elke #ntluikende elitev#rming in Vlaanderen te
2

verhinderen d##r iedere maats)ha%%eli(ke b#venlaag die er 'i)h #nt!ikkelt #nmiddelli(k in te ka%selen in de belgi)istis)he b#venlaag van het regime.

3

"

A

Related Interests