usyf 750

°

oif,aeYzwf&rnfh tem*wfowif;pmapmif

qD;*drf;owif;rsm;
pm -2? 3? 8? 60
"mwfykH - vGifudkwdwf

myanmar.mmtimes.com

twGJ 33? trSwf 651 (13 • 19--? 12? 2013)

jrefrm a&T 18 ckjzifh OD;aqmifae

½dk;&mjcif;vHk;? 0l½SL;ESifh 0gwmydkvdkNydKifyJGrsm; NyD;pD;

owif;wdkrsm;

ausmfZifvSKdif

qD;*d-rf;-jr-if;-pD;-Nyd-KifyJG tdrf-&S-if-jr-ef-rmtoif; aiGwH-qdyfwpfck pwif&&dS

(27)Burd af jrmuf ta&SUawm-it
-f m&Stm;upm;
-Nyd-Kif-yJG\ ½dk;&mjc-if;-vHk;? 0l-½SL;? 0g-wm-ydk-vdk-Nyd-Kif-yJG
rsm; usif;-yNyD;pD;-cJh&m tdrf-&S-if-jr-ef-rm-toif;
onf ½dk;&mjc-if;vHk;NydKif-yJG-wGif a&TwHqdyf
ajcmufck? 0l½SL;Nyd-Kif-yJG-wGif a&TwH-qd-yfig;-ckwdkYudk
qGw-cf ;l -E-ikd -cf o
hJ nf/jc-if;-vHk;Nyd-Kif-yJG-wGif NydKif-yJG-0if-Edk-if-iH-rsm;tjzpf
tdrf-&S-if-jr-ef-rm-Edk-if-iH-tygt0if vmtdk? rav;
&Sm;? pifumyl? xdik ;f ? uarÇm'D;,m; tp&daS om
Edkif-iH-ayg-if;-ajcm-uf-Edk-if-iHrS tm;upm;orm;
108 OD;0if-a&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-cJh-Muonf/ NydKif-yJGwGif NydKif-yJG-trsKd;tpm; &SpfrsKd;twGuf a&T
wHqdyf &SpfckcsD;jr§-ifh-cJhNyD; tdrf-&S-if-jr-ef-rm-toif;
u NyKd i-yf -t
GJ rsK;d tpm; ajcmufrsK;d wGif 0ifa&m-uf
,S-Of-Nyd-Kif-cJh&m a&TwH-qdyfajcmufckudk &,lEdk-ifcJNh y;D (27)Burd a-f jrmuf qD;*dr- ;f N- yK-d iy-f w
-GJ iG f tdr&-f i-S -f
jr-ef-rm-toif;-twGuf vuf&Sd-tcsd-eftxd
tatmif-jr-if-qHk; jz-pf-aeonf/'k-wd,tatm-if-jr-if-qHk; tm;-upm;-enf;tjzpf 0l½SL;tm;-upm;-enf;rS a&TwH-qdyf ig;ck?
aiGwq
-H yd f ig;ckEiS hf aMu;wHq
- yd f ig;ckukd qGwcf ;l
Edkif-cJhNyD; zGifh-yJG-rwdk-ifrD ,cifESpf qkwH-qdyf pHcsd-efudk -aus-mfvG-ef-Edk-if-cJhNyD; tdrf-&S-if-jr-ef-rm-Edk-if-iHonf
Edkif-iH-tvdkuf &yfwnf-rI tqifh(1) &&dS&eftwGuf qkwH-qd-yfrsm;udk &,lay;-Edk-if-cJhonf/
0l½SL;NydKif-yJG-wG-if -td-rf-&S-if-jr-ef-rm-Edk-if-iH-tygt0if

(27) Budrf-ajrm-uf-ta&SUawm-if-tm-&S-jr-if;pD;
NydKif-yJGudk -0PÖod'¨djr-if;-pD;-tm;-upm;-uG-if;-wGif
usif;-yjyK-vk-yf-cJh&m tdrf-&S-if-jr-ef-rm-jr-if;-pD;toif;onf toif;vdkuf jrif;-pD;-Nyd-Kif-yJG-wGif
aiGwH-qdyfwpfckudk &&dSxm;-onf/Nyd-Kif-yJG-wGif tdrf-&S-if-jr-ef-rm-Edk-if-iH-tygt0if
tif'dk-eD;-&Sm;? rav;-&Sm;? zd-vpf-ydk-if?-pif-um-yl? -xdk-if;-? uarÇm-'D;,m;-Edk-if-iHrsm;rS
jrif;-pD;-tm;-upm;orm; 69 OD; 0ifa&m-uf
,S-Of-Nyd-Kif-vs-uf-&dSNyD; tdrf-&S-if-jr-ef-rm-rS jrif;-pD;tm;-upm;orm; 16 OD; 0ifa&m-uf
,S-Of-Nyd-Kif-vs-uf-&dS-onf/- Nyd-Kif-yJGudk 'DZif-bmv
11 &ufaeYrS 18 &ufaeYtxd usif;-yjyK
-vk-yf-oGm;rnf-jz-pfNyD; a&TwH-qdyf ajcmufck?
aiG-wH-qdyf ajcmufck?aMu;-wH-qdyf ajcmufck
csD;jr§ifh-oGm;rnf-jz-pf-onf/- vuf-&dS-wGif
rav;&Sm;toif;u a&TwH-qdyf ESpfck
&&dSxm;NyD; tdrf-&S-if-jr-ef-rm-toif;-twGuf
aiGwH-qd-yf-qkudk odef;-0if;-? aus-mfZif?ouf-a0-vif;? Edkif-0if;-wdkY yg0ifaom
toif;u toif;vdk-uf-jr-if;-pD;-Nyd-Kif-yJG-wGif
&,lEdk-if-cJh-jc-if;-jz-pfonf/  ausmfZif-vdIif-

0l½SL;NydKifyGJwGif a&TwHqdyf&&SdcJhaom
AD,uferfrS tm;upm;orm;wpfOD;tm;
qk,ltNyD; awGU&pOf/  "mwfyHk • atmifaX;vdIif

&G-uf-avS-Nyd-Kif-yGJrsm; zGihf-vS-pftif'dk-eD;&Sm;? vmtdk? rav;&Sm;? zdvpf-ydkif?
pifumyl? xdkif;? AD,uferf? b½lEdk-if;-? uarÇm'D;,m;-Edk-if-iHrsm;rS 0l½SL;tm;-upm;orm; 127
OD; 0ifa&muf ,SOf-Nyd-Kif-cJh-Muonf/ qD;*d-rf;Nyd-Kif-yJG-wGif 0l½SL;tm;-upm;-enf;-twG-uf- a&TwH-qyd f 23 ck? aiG-w-q
H yd f 23 ck? aMu;-w-q
H yd f 28

ck ay;-tyf-csD;jr-§ifh-cJh-onf/0g-wm-ydk-vdk-tm;-upm;NydKifyJGudk aZ,smoD&d
a&ul;-uef-wGif usif;-ycJh&m tdrf-&S-if- jr-ef-rmEdk-if-iH-tygt0if tif'dk-eD;-&Sm;? xdk-if;? pifumyl?
rav;&Sm;Edk-if-iHrsm;rS 0gwm-ydk-vdk- tm;-upm;
orm; 76 OD;0ifa&m-uf ,S-Of-Nyd-Kif-cJh-MuNyD;

jref-rm-Edk-if-iHrS tm;upm;orm; 13 OD;
0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-cJhonf/
0gwm-ydk-vdk-tm;-upm;-enf;-wGif trsKd;om;toif;-vdkufNydKif-yJG-trsKd;tpm;-wpf-ckom
yg0ifNyD; a&TwH-qdyf wpfck? aiGwH-qdyf wpfck?
aMu;-wH-qdyfwpfck -csD;jr-§ifh-cJhonf/

trsKd;om;toif;vkduf aoewfypfNydKifyGJ jrefrm wwd,qk&
a&T&nfapmjrifU
(27)Burd a-f jrm-u-f ta&SUawm-it
-f m&S tm;upm;
NyKdif-yGJ aoewf-ypf-NyK-dif-yGJ- yJGOD;-xGuf yGJpOfjzpfonf-h trsK;d- om;-toif;v
- u
dk f rDwm 50 ½kid zf ,f
0rf;vsm;arSmuf aoewf-ypf-NyK-dif-yGJ-wGif jref-rmtrsK-d;om;-toif;rS wwd,qk&&Sd-cJh-onf/tqkd-yg-yGJ-pOfukd 'DZif-bmv 11 &ufaeY
&efuk-ef-NrKdU? ajrmuf-'*kH-NrdKUe,f jref-rm-Ekd-if-iHao-ewf-ypf-uGif;wGif eHeuf 9 em&DrS pwif
usif;-ycJhNyD; EkdifiHaygif;-&S-pf-Ekd-if-iHrS tm;upm;
orm; 24 OD; 0if-a&m-uf,S-Of-Ny-dKif-cJh-onf/-

tqky-d g-yp-JG OftNy;D rdepf 50 tMumwGif yg0if
,S-Of-Ny-dKif-aom xkdif;toif;u &rSwf 1841
'or 0 jzihf yxr? AD,uferftoif;u &rSwf
1837 'or 6 jzifh 'kwd,ESifh- jr-ef-rm-toif;
u 1836 'or 1 rSwf-jz-ifh- wwd,qk-&&SdcJh-onf/tqkd-yg-&v'f-ES-ifh-ywf-oufNyD; NyKdif-yGJ-0ifjr-ef-rmtm;upm;orm; a0,Hrif;-olrSm
rsuf-&nfrsm; uscJh-ojzifh jref-rm-Ekd-if-iH-om;
yGJMu-nfh-y&d-owfrsm;u 0kdif;-0ef;-ES-pf-od-rfh-ay;cJh-Mu-onf-ukd- awGUcJh-&onf/jr-ef-rm-trsKd;om;-toif;-rS ,S-Of-Ny-Kdifonfh

tm;upm;-orm;rsm;rSm atmif-vif;? atmifol-&ESifh a0,Hrif;-olwkdY jzpf-Mu-onf/yGJ-pOf\ qkH;jzwf-cs-uft& jref-rm-Ekd-if-iHrS
tm;upm;orm; ESpf-OD;-jz-pfonfh atmif-vif;ESifh atmif-ol&wkdYu aeYv,f 11 em&D-cGJ-wGif
qufvufusif;yonfh trsKd;om; wpfOD;-c-sif;
rDwm 50 ½kdifz,f 0rf;vsm;arS-muf-ao-ewf-y-pfjyK-dif-yGJ-wGif qufvuf-,S-Of-Ny-Kdif-cG-ifh-&cJhonf/
AD,uferftoif;u yxr? xkdif;-Ekd-ifiH
toif;u 'kwd,ESifh pifumyltoif;u
wwd,qk&&Sd-cJhNyD; jref-rm-toif;rS ,SOf-Ny-Kdifol-ES-pf-OD;rSm eHygwf(6)ESifh eHygwf(8) tqifh

csdwf-chJ-onf/xdk-uJh-odkY vGJacs-mfcJh-&jc-if;rSm ,ckES-pfwGif
trSwfay; pnf;rs-Of;-pnf;-urf;-topfaMumifh
jzpf-onf[k jref-rm-tm;-upm;orm;wpfOD;jz-pfol ukdatm-if-vif;-u Ny-dKif-yGJ-tNyD;wGif
rD'D,mrsm;ukd ajymjy-onf/
]]uRef-awmf-wkdY Ny-Kdif-yGJ-r0if-cif-uwnf;u
awmh pnf;rs-O;f -pnf;-urf;-twk-id ;f - avh-us-i-chf -yhJ g
w,f/ 'gayrJh olwkdY trSwfay; pnf;urf;xJ
r0if-cJh-wm-aMumifh tckvkd- qk-wH-qd-yf-eJY vGJ-acs-mf
cJh-&wmyg/ 'DtwG-uf-awm-h pd-wf-raum-if;-jz-pf&ygw,f}}[k ¤if;u ajymonf/-

aiG-aqm-if-urf;-ajc-wGif usif;yonfh
&Guf-avS-Nyd-Kif-yGJ-zG-ihf-yGJ-tcrf;-tem;udk 'DZifbmv 11 &ufaeYu pwifzG-ihf-vS-pf-cJh&m
{&m0wD-wdk-if;-a'oBuD; 0efBuD;csKyf OD;od-ef;
-atmif? jref-rm-Edk-ifiH &Guf-avS-tzGJ-YcsKyf Ouú|
OD;rdk;jr-ihf-ESihf wm0ef-&Sd-olrsm;u zJBud-K;jz-wfzG-ifh-vS-pf-ay;-cJhonf ta&SUawmif-tm&S
tm;upm;-Nyd-KifyGJ &Guf-avS-Nyd-Kif-yGJ-rsm;wGif
jrefrm? xdkif;? rav;&Sm;? pifumyl?
tif'dk-eD;-&Sm;ESifh zdvpf-ydk-if-Edk-if-iHrsm;rS
tm;upm;orm; 125 OD; &Guf-avStm;upm; 13 rsKd;wGif yg0if,SOf-Nyd-Kif-rnf
-jz-pfonf/ jref-rm-toif;u tm;upm;
orm; 25 OD;jzifh yGJpOf-tm;vHk; yg0if
,S-Of-Nyd-Kif-rnf-jz-pfonf/ ausmfZif-vdIif-

jr-efrm zlq,f- ½IH;edrfh'D-Zifbm 10 &ufaeY aejy-nf-awmf
0PÖod'd¨-tm;-upm;-uG-if;-wG-if-us-if;-yjyK-vk-yf
onfh ta&SUawm-if-tm-&S-tm;-upm;-Nyd-Kif-yGJ\
zlq,f-trs-dK;orD;-Nyd-Kif-yGJ-wGif tdrf-&Sif jref-rmtrsKd;orD;toif;u AD,uferftrs-Kd;orD;-toif;ukd ajcmuf*dk;jywf-½IH;ed-rfh
-cJhonf/ odkYaomf jref-rm-trsKd;orD;toif;\ enf;jy TEPPEI KOHISHI
u aemufqHk;-tqifh-xd- wuf-Edk-if&ef
arQmfvifhxm;aMumif;ajymonf/
atmifausmfñGeYf

a&T

aiG aMu;

jrefrm

18

8

10

AD,ufferf

10

5

7

xdkif;

6

10

4

tif'dkeD;&Sm;

5

9

10

rav;&Sm;

5

5

12

zdvpfydkif

3

5

3

uarÇm'D;,m;

2

4

7

pifumyl

2

2

5

vmtdk

1

5

8

b½lEdkif;

1

0

1

ta&SUwDarm

'DZifbmv 11 &ufaeYtxd
EdkifiHtvdkuf qkwHqdyf&&SdrI
EdkifiH

0

0

0

'DZif-bmv 11 &ufaeYu aejy-nf-awmf- 0PÖod-'d-¨tm;-upm;-uG-if;-wG-if- us-if;-ycJhonfh (27)Budrf-ajrmuf ta&SUawmif-tm-&S-tm;-upm;-yGJ
zGihf-yGJ-tcrf;-tem;ukd crf;em;-odk-uf-Nrd-Kuf-atmifjrifpGm- us-if;-yEdk-if-cJhonf/ odkYaomf tm;upm;-0ef-BuD;Xme\ aemuf-qkH;tpnf;-ta0;qk;H jzwfcsu-af Mumifh zGi-yfh -t
JG wGuf 0ifc-iG -u
hf wf-rsm; &&S-x
d m;onfh rD',
D mrsm;? *sme,f-w-u
kd -w
f pf-w-u
kd v
f Qif ESp-Of ;D om 0ifc-iG -jhf yK-c-o
hJ nf-t
h wGuf
em;vnf-rI-vGJ-acs-mfrI-rsm; jz-pfyGm;cJhonf/ tm;-upm;-uG-if;-twGif; tifwm-euf-vdkif; csKdU,G-if;-rI-rsm;&Sd-cJhNyD; ydkYaqmifa&;-owf-rS-wf-cs-uftcsKdUaMum-ifhvnf; oHwref-tcsKdU pd-wf-taES-mifh-t,S-uf-jz-pf-cJh-onf/  owif; � pkvidI x
f eG ;f ^ "mwfykH � vGiu
f w
kd w
d f

news

jynfwGif;owif; 4

www.mmtimes.com

MYANMAR CONSOLIDATED MEDIA Ltd.
trIaqmift&m&Scd sKyfEiS  hf pmwnf;rª;csKyf (jrefrm)  a'gufwmwifxGef;OD;
management@myanmartimes.com.mm
drtto@myanmartimes.com.mm
pmwnf;rª;csKyf (t*Fvdyf)  
a&mh(pf)'efuvD
rsdunkley@gmail.com
pDrHcefYcJGrIt&m&SdcsKyf
0if'Drm'&D*,f
madrigalmcm@gmail.com
taxGaxGtMuHay;ESifh
'kwd,pmwnf;rª;csKyf (jrefrm)
aZmfjrifh
editormtm@myanmartimes.com.mm
pmwnf;rª; (jrefrm)
qef;OD;
sannoo@myanmartimes.com.mm
pmwnf;rª; (t*Fvdyf)
aomrwfpfuif;(ef)
tdkean@gmail.com
pmwnf;rª; (txl;tcsyfydk)
rsKd;vGif
myolwin@myanmartimes.com.mm
owif;axmufcsKyf
aZmf0if;oef;
zawwinthan@gmail.com
'k-pmwnf;rª;ESifh
pD;yGm;a&;pmwnf; (jrefrm) wifrkd;atmif
'k-pmwnf;rª;ESifh
vlrIb0pmwnf; (jrefrm) rkdYrkdYaomf
timeout2@myanmartimes.com.mm
'k-pmwnf;rª; (jrefrm)
at;py,fjzL
tBuD;wef;pmwnf;
jrifhpkd;? armifaoG;opf
twkdifyifcHpmwnf;
rod*Ð
'k-pD;yGm;a&;pmwnf; (jrefrm) at;oDwmausmf
pD;yGm;a&;pmwnf; (t*Fvdyf)
zD;vpf
tBuD;wef;vufaxmufpmwnf;   pE´mvGif
tm;upm;pmwnf;
xGef;aeatmif
sports@myanmartimes.com.mm
vlrIb0pmwnf; (t*Fvdyf) refeDarmif
EdkifiHwumpmwnf;
wifpdef
bmomjyefXmewm0efcH
udkudk
"mwfyHkXme (refae*sm)
aumif;xuf
"mwfyHkowif;axmufrsm;
bl;oD;? vGifudkwdwf?

oD&dvl? atmifaX;vIdif
rEÅav;½Hk;cJG
mdybranch@myanmartimes.com.mm
aejynfawmf½Hk;cGJ
capitalbureau@myanmar.com.mm
xkwv
f yk af &;Xme
production@myanmartimes.com.mm
'DZdkif;Xme'g½kdufwmrsm;
 wifaZmfaxG;? ukdNzdK;
yHkESdyfXmerª;
aX;armif
printing@myanmartimes.com.mm
refae*sm (ykHESdyfpuf) cifarmif
aMumfjimXme
advertising@myanmartimes.com.mm
aMumfjimXme 'k-'g½kdufwmrsm;
nDnDxGef;? csrf;omOD;?

aersKd;OD;? eE´mckdif
ta&mif;refae*sm (Classies) cifrGefrGef&nf
aiGpm&if;refae*sm
rGefrGefomqdkif
finance@myanmartimes.com.mm
pDrHa&;&mXme
administration@myanmartimes.com.mm
xkwaf 0ol
a'gufwmwifxGef;OD; (NrJ-04142)
tdik w
f rD efae*sm
ausmfaZ,smvif;
webmaster@myanmartimes.com.mm
jzefYcsda&;'g½kdufwm  a*sqDa*h(csf)
distmgr@myanmartimes.com.mm
circulation@myanmartimes.com.mm
aMumfjimESifh vay;0,f,la&; udpörsm; pHkprf;&ef
zkef; (951) 253 642? 392 928? zufpf (951) 254 158
Email: management@myanmartimes.com.mm

jrefrmwdik ;f (rf)owif;ESihf pD;yGm;a&;*sme,fukd jrefrmuGeq
f v
kd 'D w
d w
f uf
rD',
D m (Myanmar Consolidated Media) u ydkifqdkifNyD; a&Tpif
ykHESdyfwkduf (0368) ESifh pG,pf rkH 'D ,
D m (08102) u wm0ef,l yHEk ydS x
f w
k af 0
ygonf/ acgif;pD;pmom;rSm t*Fvyd b
f momtm;jzifh The Myanmar
Times jzpfNyD; jrefrmbmomtm;jzifh jrefrmwkdif;(rf)[lí jzpfum
jrefrmwdkif;(rf)\trSwfwHqdyfvdk*dk(Logo) tygt0if oufqikd af om
oauFwtrSwt
f om;rsm;tm;vH;k udv
k nf;aumif;? pmapmifrsm;wGif yg&Sad om
owif;? "mwfyHk tp&Sdonfh taMumif;t&mtm;vH;k udv
k nf;aumif;?
wpfpdwfwpfa'oudkvnf;aumif; jrefrmuGefqdkvD'dwfwuf rD'D,m
(Myanmar Consolidated Media) \ pmjzifh a&;om;cGijhf yKcsur
f ygbJ
jyefvnf ul;,lazmfjyjcif; rjyKMu&ef/

Myanmar Consolidated Media Ltd.
www.mmtimes.com
379^383? Adv
k af tmifausmv
f rf;? ausmufww
H m;NrKd Ue,f? &efuek /f
zkef; (951) 253 642? 392 928/ zufp f (951) 254 158
rEÅav;½H;k cG-J wkduf p^1? ref;rEÅvmtdrf&m? 35 vrf; (70 ESi  fh 71 vrf;
Mum;)? &efrsKd;vkH&yfuGuf? csr;f at;ompHNrdKUe,f? rEÅav;/
zke;f (02) 65391? 74585? zufpf (02) 24460
aejynfawmf½Hk;cGJ- trSw f 10^72? Akdvfawmufxdefvrf;? 
&efatmif (1)&yfuGuf? ysOf;rem;/ w,fvDzkef; (067) 23064? 23065/

qdyfurf;ta&muf armfawmf,mOf
wefzdk; wpfywftwGif; xGufrnf
at;Nidrf;0if;
vwfwavmtwGi;f vltrsm;pd-w-0f if-pm;-aeaom armfawmf,m-Of-wif-oG-if;-rI-qdk-if&m qdyf-urf;-ta&m-uf-wef-zdk;owf-rS-wfrIudk wpfywf-twGif; xkwf-jy-ef-rnf-jz-pf-aMumif; pD;yGm;a&;-ES-ifhul;-oef;-a&m-if;-0,f-a&;-0ef-BuD;XmerS wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-u
ajymonf/
]]um;ta&mif;-pif-wm-ydk-if-&S-if-awGeJY um;0,f-a&m-if;awGtm;-vHk;nd§EdI-if;-NyD; wif-jy-xm;-wmudk uRef-awmf-wdkYu
armfawmf-,m-Of-wif-oG-if;-rI-qdk-if&m BuD;Muyfa&;aumfrwD-ukdwif-jyr,f/ aumfrwDu twnfjyK-qHk;jz-wf-NyD;rSom 2014
ckES-pf-twGuf ajymif;-oGm;wJh-pD-tdk-if-tuf-zf-wefzdk;u twnf
jz-pf-rSmyg/ trsm;BuD;awmh avsmhoGm;rSm-r[k-wf-ygbl;/ 'gayrJh
tm;vHk;eJY-udk-uf-nDwJh tv,ftvwf aps;EIef;-wpf-ck-awm-h
jz-pf-vm-rSm-jz-pfNyD; wpfywf-twG-if;- wd-uswJhwefzdk;wpf-ckxG-uf-vm-rSmyg}}[k pD;yGm;a&;-ESifh ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;0ef-BuD;XmerS 'kwd,ñTef-Mum;a&;-r·;csKyf OD;rif;-rif;-u
ajymonf/
vmrnfh 2014 ckES-pf-wGif armfawmf-,m-Of-wif-oG-if;-cG-ifhqd-yf-urf;-ta&m-uf-wef-zdk;ajym-if;-vJ-rnf[k owif;rsm;
xG-uf-ay:-ae-onhf-twGuf armfawmf-um;-0,f-rnfh-olrsm;rSm
tqdkyg wefzdk;owf-rS-wf-rI-udk-apm-ihf-qdk-if;-aeNyD; um;ta&m-if;pif-wm-rsm;wGif ta&mif;-t0,f-tenf;-i,f-at;-oGm;cJh
onf/
]]um;0,fr,ho
-f a-l wGu pDti-kd t
-f ufzw
f efz;kd usr,fq
- akd wmh
r0,fao;-bJ-xdk-if-apm-ihf-ae-Muw,f/ NyD;awmh vlawG&JU
obm0t& aumvm[vjzpfawmh ½HI;oGm;rSm aMumuf-Mu
w,f/ oufqdk-if-&m-0ef-BuD;Xmeu oHk;vBudKNyD; aMu-nm-ay;r,f-vkd-Y ajym-xm;-cJhw,f/ trSefu tJavm-uf-Bud-KaMu-nmrS

tdyaf &;r0olrsm;
aemufausmzHk;rS

tvkyfawGudk tm;wufoa&mvkyfaqmifaeMuwJh ]"mwk
0rf;oufowå0grsm;} eJY a&SmifvJTír&awmhyg/
NyD;awmh qufwdkufMum;vm&wmu [dkvlygoGm;NyD?
'Dvyl goGm;NyeD /YJ aemufq;Hk vl&if;awGxu
J q&mBu;D ok;H aumif
a&SUqifhaemufqifhvnf; ygoGm;a&m uRefawmf[m tJ'D
ywf0ef;usifeJY a0;a0;vHvHudka&mufum tqifajyaewm
aMumifh bk&m;ocifukd ,aeYwikd f aus;Zl;wifvYkd rqk;H aMumif;
aMunmtyfygw,f/ tcspq
f ;Hk oli,fcsi;f wpfa,mufq&kd if
nrtdyfwJht&omudk BudKufESpfoufoGm;NyD; ,aeYwdkif
oltdyfwJh nqdkwm cyf&Sm;&Sm;&,f? bmtusKd;tjrwf&Edkif
vJ? zHGUNzdK;wdk;wufrIaum &Sdygovm;/ 'gayrJh 'Dwpfckwnf;
udk tjypfwifvYkd r&ygbl;/ jrefrmEdik if &H UJ tifwmeufev
YJ nf;
rsm;pGm oufqdkifaeygw,f/ r,kH&if reufum;rusyfcif
tcsdef reuf 8 em&DcJGuae naeapmif;twGif; BudKufwJh
tcsdef Facebook wufMunfhvdkufyg/ wpfaeYeJYwpfaeY
Connection raumif;vdkY arwåmydkYaeolawG trsm;tjym;

oabFmwif-vmwJh tcsdef-eJYqdk tqifajyrSm/ tcku twd
tus-rxG-uf-ao;bJ [dkajym-'D-ajym-awG-aMumifh ta&mif;t0,f-udk- ydk-NyD;xd-cdk-ufoGm;wm}}[k Farmer Auto rS ydkif-&Sif
a'guf-wm-pdk;xG-ef;-u ajymonf/
pDtkd-if-tuf-zf-wef-zdk;tajym-if;-tvJ-twGuf t"dutm;jzifh 1500 pDpD-oHk;um;-rsm;twGuf tcGef-wefzdk;udk vuf&Sday;-aqm-i-af e&aom tcGef tar&d-uef-a':vm 10ç000 cefY
tpm; a':vm 8ç000 cefYtxd avQmhcs-&ef- wif-jy-cJh-MuNyD;
tjcm;trsK;d tpm;-um;-rsm;twGu
- rf l xl;xl;j- cm;jcm;ajym-i;f v
- J
&ef r&Sdao;-aMum-if;-vnf;- od&onf/
]]um;opfawG-jz-pfwJh 2008 ckES-pf-eJYtxuf-um;-awGtwGuf pDtdk-if-tuf-zf-wef-zdk;uawmh ajymif;-rSm-r[k-wfbl;/
1 'or 5 pDpD av;awG-uawmh tcGef-aqm-if&wm a':vm
10ç000 ausmfoGm;wJh-twGuf aps;rsm;w,fqdkNyD; ajymMu
w,f/ 'gaMumifh jyefp- p-d pfa- y;r,f/ ,mOft
- ,
kd m-Oa-f [m-i;f v
- w
-J -hJ
tpD-tpOf-rSm-awmh wdk,dkwm-qvG-ef;-awG-twGuf wefzkd;u
wpf-rsKd;yJ-owf-rS-wf-xm;w,f/ 1 'or 5 pDpD-yJ-jz-pf-jzpf? 1
'or 3 pDp-yD -jJ z-p-jf zpf 'Daps;yJ-jz-p-af ew,f/ aemuf-E-pS rf mS tJv-kd
rxm;-awmhbl;/ tckrl-0g'u tjrihf-um;-oG-if;rS udkuf-wJhoabm-jz-pf-aew,f/ 'gaMum-ifh-tJ-vdk-rjz-pf-atmif tm;vHk;eJYudk-uf-nD-atm-if-jy-ef-vk-yf-ay;-rSmyg/ pDtdk-if-tufzf wefzdk;avs-mh
oGm;vdkY pdwf-ys-ufNyD; ½IH;awmhrSm-yJ-vdk-YawG;vdkYr&bl;}}[k
OD;rif;-rif;-u ajymonf/
2002 armf',fvf wdk,dkwm rwfwl; a&Tig; wpfpD;\ rlv
aps;EI-e;f rSm jref-rm-aiG-usyf ode;f 20 cefo
Y m-us-oih-af omfvnf;
tqifhqifh-tcG-ef-aqm-if-NyD;ygu usyf odef; 180 ausmfcefYtxd- &Sd-oGm;onfh-twGuf tcGef-rsm;rsm;avQ-mhygu um;0,fEkd-if-ol-ydk-rsm;vm-rnf-jz-pf-aMumif; OAC um;-ta&m-if;-pif-wm
rS OD;cif-arm-if-wif-u ajym-onf/

ausmif;om;av;OD;
aysmufqHk;NyD;aemuf
aejynfawmfü
jyefvnfawGU&Sd
atmifausmfrif;
&efu
- e-k N-f rdKU? r&rf;uk-ef;-Nrd-KUe,f-wGif 'DZif-bmv 9 &ufaeYu
ausmif;-wufoGm;&if; aysmufqkH;oGm;aom owårwef;aus-mif;-om;-av;-OD;udk aejy-nf-awmf blwm-BuD;wGif 28 em&DtwGif; jyef-vnf-awG-U&Sd-cJh-aMumif; tdrf-eD;-cs-if;-wpf-OD;-jz-pfol
OD;0if;-Ekd-ifu ajymonf/r&rf;-uk-ef;-NrdKUe,f? tajccH-ynm-txuf-wef;-aus-mif;
trSwf(4)u armif-wif-udk-udk? armif-ok-waqG? armif-rif;udk-udk? armif-Nid-rf;-cs-rf;-aomf-wdkYonf 'DZifbmv 9 &ufaeY
rGe;f wnfh 12 em&D-wiG f aetd-rrf S xGuo
f mG ;Ny;D aemuf wpfem-&-D
cefYtMum-wGif twef;ydk-if-q&mru ausmif;odkY a&muf&Sd-vm
-jc-i;f -r&S-o
d jzifh rdbrsm;xH taMumif;-Mum;vmrS aysmuf-q;Hk ae
aMumif; od&Sd-cJh-&jc-if;-jz-pfNyD; 'DZif-bmv 10 &ufaeY nae 5
em&DcGJwG-if- ae-jy-nf-awmf-odkY a&muf-&Sd-ae-aMumif; zkef;-tquftoG,f-&&SdNyD; jyef-vnf-awG-U&Sd-cJh-jc-if;-jz-pfonf/
tqdkyg-aus-mif;-om;rsm;onf aejy-nf-awmf-wGif usif;-y
vs-uf-&Sdaom ta&SUawmif-tm-&S-tm;-upm;-yGJ-awmf-odkY ¤if;wdk-Y
pk-xm;aom rkefY-zdk;ydk-uf-qH-jzifh um;pD;oGm;NyD; vrf;p&d-wf-ukef?
aiGjy-wfum rjyef-wwf-ojzifh trsm;jynf-ol-okH;w,f-vD-zk-ef;rS
wpfqifh zkef;-quf-vm-ojzifh jyef-vnf-&Sm-azG-awG-U&Sd-&jcif;
jzpfonf/
zkef;-qkd-ifrS OD;cs-uf-BuD;qdk-olu zkef;-quf-aeaom uav;
av;-a,m-uu
f kd ar;jr-e;f í rdr-w
d x
Ykd H zke;f -qufum uav;rsm;
twGuf rpdk;&drf-&ef-ajymMum;NyD; ¤if;wdkYudk xdef;-od-rf;-ay;-xm;rnf[k ajymMum;vm-NyD;aemuf OD;0if;-Edk-if-udk,f-wdkif um;jzifh
csuf-cs-if;-vdk-uf-oGm;cJh-MuNyD; 'DZif-bmv 11 &ufaeY eHeuf 6
em&D-wGif jyef-vnf-a&m-uf-&Sd-vm-NyD-jz-pf-aMumif; rdcif-wpf-OD;
-jz-pfol a':vS-vS-jr-ifhu ajymonf/
xdkaus-mif;-om;-av;-a,m-uf-ays-muf-qkH;rIudk r&rf;uk-ef;Nrd-KUe,f-&J-pcef;-wGif vlays-muf-rI-jzifh trIzG-ifh-wdk-if-Mum;xm;NyD;
,cktcg jyef-vnf-awG-U&Sd-oGm;NyD-jz-pf-aMumif; r&rf;ukef;
&J-pcef;rS wm0ef-us-&J-t&m-&Sdu ajymonf/

awGU&Sd&ygvdrfhr,f/ arwåmydkYwJholawG[m Internet
Connection aumif;wJh nydkif;rSm rtdyfrae touf&Snf
aeMuwJh Social Network wpftdk;wpftdrf xlaxmifolrsm;
toif;0ifawG jzpfygw,f/
tonf;uJGolawG? twif;tzsif; pdwf0ifpm;olawG?
npfnrf;"mwfyHk 0goem&Siaf wG? txD;useo
f al wGeYJ wd;k wuf
&m wd;k wufaMumif; &SmazGoal wG[m npOfnwdik ;f ]tdyaf &;
ysufa&m*gonf} b0udk jzwfoef;Mu&ygw,f/ vl&if;xJrSm
renf;/ 'DvdkvlawGeJY cifAsm; a&&SnfrSm b,fvdkvkyfNyD;
tvkyq
f ufvyk rf vJ/ ]]a0;av aumif;av ta0;udk igxGuf
ajy;rvdkY}} aemaemf&JU oDcsif;udkom qdkaerdawmhygw,f/
ckeuajymoGm;wJh q&mhq&mawG tm;vkH;u uRefawmhf
xuf awmfwv
hJ al wGcsn;f yJ/ tckawmh pdwo
f mG ;wdik ;f ud,
k rf yg
awmhbl;/ udk,fhudk,fudk,fwefzdk;rxm;&if b,folu
vmwefz;kd xm;rSmvJAsm/ uReaf wmft
h azuawmh ajymw,f/
]]n tdyfa&;rysufapeYJ? Mum&ifaovdrfhr,f}}wJh/ awmfygNyD at;py,fjzL
av? uRefawmfvnf; tdyfawmhr,f/ tJ rtdyfcif qkawmif;
- m;-yifv
- ,fa- tmfw
- i-G -f jz-pf-ay:-vs-uf-&Sdaom qdkifuvk-ef;vdu
k yf gOD;r,f/ vl? owå0gtm;vk;H ]tdyaf &;ysuaf paom tqdyf b*Fv
rk-ef-wdkif; r'DaMumifh jref-rm-Edk-if-iH-a'-otcsKdUwGif tcsdef-tcgtawmuf} rsKd;pkHwdkYu uif;a0;EdkifMuygapownf;/
r[kwf rd;k &GmoGe- ;f E- i-kd a-f Mumif; rd;k av0oESihf ZvaA'ñTe- M-f um;
rI-O;D -p;D -Xmeu 'DZif-bmv 10&ufaeY-wiG f xkw-jf y-e-x
f m;onf/rdk;^ZvXm-e\xk-wf-jy-ef-cs-uft& rEÅav;? rauG;? yJcl;-?
&ef-uk-ef-ESifh {&m0wD-wdk-if;-a'oBuD;rsm;? &Srf;-?cs-if;? &cdkif
jynfe- ,fw
- w
Ydk iG f 'DZifb
- mv 13 &ufaeYtxd tcsed t
-f cg-r[kw
- -f
rdk;&Gm-oG-ef;-Edk-if-aMumif; azmfjy-xm;-onf/'D-Zif-bmv 11 &ufaeY wdkif;-xGm-cs-ufrsm;t& b*Fvm;yif-v,f-atmf-taem-uf-awm-if-ydk-if;-wG-if- jz-pf-ay:-aeonfh
tm;tvG-ef-aum-if;onfh qdkif-uvk-ef;-rk-ef-wdkif; r'Donf
tm;avs-mv
h m-cu
hJ m tdE,
d´ Ed-ik if H ta&SUbufurf;-ajc-bufoYkd
quf-vufa&GUvsm;NyD; qufvuf-tm;-avs-mhoGm;rnf[k
rdk;^ZvXmeu cefYrS-ef;-xm;-onf/tqdk-yg-rk-ef-wdk-if;-aMumifh jref-rmh-urf;-½dk;wef;-ESifh urf;vG-efyifv
- ,fj- yi- w
-f w
Ykd iG f wpfcgwpf&H rd;k oufav-jyi- ;f r- sm;usa- &m-uf
um vIdif;-BuD;Edk-if-ojzifh urf;eD;-urf;a0; ig;zrf;-a&,m-Ofrsm;?
oabFmrsm;taejzifh rkew
-f i-kd ;f t
- EÅ&- m,fa- &Sm- if&mS ;&ef rd;k ^Zv
Xmeu owday;-xm;-onf/

qdkifuvkef;]r'D}aMumifh
tcsdeftcgr[kwf
rdk;&GmoGef;Edkif

news

5 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

EdkifiHa&; tusOf;om;
41 OD; xyfrHvGwfajrmuf
0vHk;ESifh EdkEdkatmif
yk'- r-f 18 jzifh tusOf;-us-cH-ae&ol trsm;pk
yg0ifaom Edkif-iH-a&;-tus-Of;om; 41 OD;udk
tpdk;&u 'DZif-bm- 11 &uf-aeYwGif tusOf;axm-if-toD;-oD;rS xyfrH-vT-wf-ay;-vdk-ufonf/Edk-if-iH-awmf-or®w OD;od-ef;-pd-efu vufus-efEdkif-iH-a&;-tus-Of;-om;rsm; pdppf-a&;-aumf-rwD
u wifjy-cJhonfh tusOf;om; 41 OD;udk
zGJUpnf;-yHk-tajc-cHOya' yk'fr 204 (u)ESifh
vTwf-ay;-cJh-jc-if;-jz-pf-aMumif; Edkif-iH-awmf-or®w
ajyma&;-qdk-cG-ifh-&Sdol OD;&J-xG-#fu ¤if;\
azh-pfbG-wf-cfpm-rs-uf-ESm-wG-if-a&;-om;-xm;-onf/tqdk-yg- vG-wf-ajrm-uf-vm-olrsm;rSm tif;pd-efaxm-ifrS 11 OD;? yJ-cl;-axm-ifrS ajcmufOD;?
aumhaom-i;f a- xm-irf S av;OD;? awmifi- a-l xm-irf S
wpfOD;? om,m0wD-axm-if-rS ESpfOD;? bl;oD;awm-if-axm-ifrS wpfOD;? rEÅav;-tdk-bkd-axmifrS wpfO;D ? bm;tH-axm-irf S wpfO;D ? awmif-Bu;D
axm-irf S wpfO;D ? ykor-d a-f xm-irf S ESpOf ;D ? jrpfBu;D em;
axmifrS wpfO;D ? oxkaH xmifrS 10 OD; jzpfo
- nf/vuf-yHawm-if;-awm-if-ta&;-ud-pö-qE´-jy-&mwG-if- yg-0if-rI-aMumifh yk'f-r 18 jzifh Munfh-jr-ifwdkif? tvkH? prf;-acsmif; w&m;½kH-;wdkY ayg-if;
um axmif-'Pf-wpfvpD csrS-wf-cH-cJh&aom
udk'D-Nid-rf;-vif;? udkrdk;aoG;? udkpdk;rdk;xG-ef;?
udkatm-if-rsK-d;OD;? udkjr-ifh-aus-mfOD;? roEÅmwdkY 6
OD; tygt0if pkpk-ayg-if; 11 OD; tif;pd-ef-axm-if
rS vGwf-ajrm-uf-vm-cJh-onf/]]z-r;f v
- u
-kd v
-f w
-T v
-f u
-kd q
-f w
dk hJ udpu
ö kd uRea-f wmftaeeJY rESpf-Nrd-KUyg-bl;/ tBudrf-Bud-rf-vG-wf-Nid-rf;cs-rf;-om-cG-ifh-ay;-ae-wJh-ud-pöu avQmhaps; ayg-h
aps;jz-pf-ygw,f/ vlY&JU-*k-Pf-od-u©m-us-qif;-apyg-w,fvdkY uRef-awmf-jy-if;-jy-if;-xef-xef-ajymMum;vdy-k gw,f}} [k &ufayg-i;f 20 Mum tusO;f axm-if-xJ-wG-if-ae-xdk-if-cJh&um jyefvnfvGwfajrm-uf-vmol udkpdk;rdk;xG-ef;-u ajym-onf/Nid-rf;-cs-rf;-pGm-pD-wef;-vS-nfh-vnf-cGifh yk'fr 18
jzifh axmif-'Pf-us-cH-ae&onfh rdaus-mif;-uefoyd-wf-acg-if;-aqmif ESpf-OD;rSm ,ckv 11
&ufaeY reufu Ekdif-iH-awmf-or®w\ Ekdif-iHa&;- tus-Of;-om;- vG-wf-Nid-rf;-cs-rf;-om-cG-ifh-jzifh
jyef-vnf-vG-wf-ajrm-uf-vm-aMumif; od&onf/

]]'DaeYreuf 8 em&Du Ekdif-iH-awmf-or®-w
trd-efYeJY vGwf-w,f-qkdNyD; vmajym-ygw,f/
ñTef-csKyf? axmif-r·;wdkYeJY cPawGUNyD; 12
em&DrSm vGwf-vmw,f}} [k rdaus-mif;-uefoyd-wf-acg-if;-aqmif OD;pd-ef-oef;u ,ckv
11 &ufaeY-wGif jref-rm-wkd-if;(rf)udk ajymonf/
vGef-cJhonfh ESpf-aygif; 20 cefYu ppfwyfuod-rf;,l-cJhonfh oCFef;-uR-ef;-NrdKUe,f? rdaus-mif;
uef tydkif; 1? 2? 3 ajrrsm;tm; jyef-vnf&&Sd&ef ,refES-pfrSpwifí ukd;Budrf-xuf
renf; qE´xk-wf-azmf-cJh&m OD;aqm-if-OD;-&G-uf-jyK
ol OD;pd-ef-oef;-ESifh OD;aus-mfvG-if-wkd-YES-pf-OD;-tyg
t0if t&yfbuf-tzGJUtpnf;-wpf-ck-jz-pfonfh
MDCF rS ukdxif-aus-mfwkdY okH;OD;ukd Ekd0if-bm
v 26 &ufu tif;pd-ef-axm-ifü tvkyf-Mu-rf;ES-ifh- axm-if'Pf okH;vuscH-ap&ef trdefY-csrS-wf-cJhonf/
]]ukdxif-aus-mfuawmh 'DtrI-rSm-vG-wf-vmNyD;awmhrS yk'fr 505 (c) eJYtrI-wpf-ck-us-ef-aevkdY axmifukd jyef-ygoGm;w,f/ uRef-awmfeJY
OD;aus-mfvG-if-wdkY vGwf-vm-ygw,f}} [k OD;pd-efoef;u qkdonf/
qufvufNyD; Edkif-iH-a&;-tus-Of;-om;-rsm;
pd-ppf-a&;-aumf-rwD-\pm-&if;t& tusOf;axm-if-rsm;wG-if- Edk-if-iH-a&;-tus-Of;-om;-[kowf-rS-wf-cH-xm;-&ol-aygif; 43 OD; usef-&Sd-ae
ao;aMumif;- od-&onf/]]uR-ef-awmfwdkY qkH;jzwf-&cuf-ae-wm
u wcsK-dUu rl;,pf-aq;-0g;-rI-eJY -ywf-ouf-ae
w,f? wcsKdUu vlowf-rI-awGeJY ywfouf-ae
w,f? wcsKdUu rk'd-rf;-rIeJY ywfouf-ae-w,f?xyf-NyD; pdppf-NyD;awm-h wif-rSmyg/ uRef-awmfwdYk aumfr- wDt
- ae-eu
YJ awmh 'Dvuke- t
-f uke- v
-f ;Hk
vG-wf-atm-if- Bud-K;pm;aeygw,f}}[k Edkif-iHa&;
tusOf;-om;rsm; pdppf-a&;-aumf-rwD0if OD;ndKxG-ef;-u jr-ef-rm-wdk-if;-(rf)odkY ajym-onf/tus-Of;-axm-if-toD;-oD;-wGif usef-&Sd-aeao;aom ppfaxm-uf-vS-rf;-a&;-a[m-if;-rsm;
ES-ifh-ywf-oufNyD; usef-&Sd-onfh-Edk-if-iH-a&;-tus-Of;om;-pm-&if;-wGif xnfhoG-if;-ay;-&ef-awm-if;-qdkrI-rsm;&Sd-ae-aomfvnf; vuf&Sd-us-ef-&Sd-aeaom
pm&if;-wGif ¤if;wdkYryg-0if-aMumif; Edkif-iH-a&;tus-Of;-om;-a[m-if;-rsm;tzGJUuajymonf/

usif;yaeonfh ta&SUawmiftm&S tm;upm;NydKifyGJ 0l½SL;NydKifyGJrsm;wGif wpfOD;wnf; a&TwHqdyfoHk;ck&&SdcJhonfh jrefrmh0l½SL;vufa&G;pif
tm;upm;orm; a0NzdK;atmiftm; qkwHqdyfrsm;ESihftwl awGU&pOf/ "mwfyHk • atmifaX;vdIif

'kwd,tBudrf csif;trsKd;om; nDvmcHtNyD;
bkHoabmwlnDcsuf 13 csuf xkwfjyefaMunm
Nidrf;tdtdaxG;
Ek0-d ifb
- mv 12 &ufaeYrS 15 &ufaeYtxd
csif;-jy-nfe,f? [m;cg;-Nrd-KUü usif;-ycJhonfh
'kwd,tBud-rf-ajrmuf csif;-trsK-d;om;-nDvm-cH-tNyD;wGif wufa&m-ufol csif;-wkd-if;&if;-om;rsm;\ aqG;aEG;nd§EId-if;-cs-ufrsm;rS
bkHoabm-wl-csuf 13 csufukd nDvm-cH-jz-pfajrm-ufa&; aumfrwD-0if-rsm;ESifh OD;aqm-ifaqG;aEG;olrsm;u NyD;cJhonfh oDwif;-ywfu
xkwf-jy-ef-aMu-nm-cJh-onf/aMu-nm-cs-uf-wGif wpfEkd-if-iH-vkH;qkd-if&m
typftcwf-&yf-pJ-a&;-jyK-vk-yfum trsKd;om;
tqifh Ekdif-iH-a&;aqG;aEG;yGJrsm; jyKvk-yf-&efawm-if;-qkd-cJhNyD; ]csif;} [lonfh trnfemrtm;
2014 ckESpf oef;acg-if-pm-&if;-aum-uf,l-&mwGif csif;-wkd-if;-&if;-om;-wpf-&yf-vkH;twGuf
trsKd;om;-trnf-tjzpf oabmwl-nD-cJhonf/cs-if;-trsK-d;om;-wkdY\ rsKd;EG,f-pkrsm;ukd

owfrS-wf-jc-if;-ESifh ywf-oufí csif;-trsK-d;om;wkdYuom qkH;jzwf-ykd-if-cG-ifh-&Sd-onfh-tjyif ZkdrD;[l-onfh- wkd-if;-&if;om;rsKd;EG,fr&SdaMumif;udk
nDvm-cH-wGif csif;-wkd-if;-&if;-om;-rsK-d;EG,f-pkta&;ukd OD;aqm-if-aqG;aEG;cJhol qvkdif;
*sL;bkdif-aom-if;u ajymonf/]]cs-if;-wkd-if;-&if;-om;&JUatmufrSm csif;rsK-d;EG,fpk 53 rsKd;&Sd-yg-w,f/ -'gu rdom;-pkoabm-rsKd;eJY Munfh-r,f-qkd&if rdom;-pk-em-rnf
u csif;jzpfNyD; rdom;-pk0if emrnfawG uGJjym;
oGm;ovkd-yg-yJ/ -'g-aMumifh wkdif;-&if;-om;trnfrSm csif;-vkdYyJ owfrS-wf-rSm-jz-pf-ygw,f/
ZkdrD;-uawmh Ekdif-iH-awmfu w&m;0if-xk-wf-jy-efxm;wJh csif;-vl-rsK-d;awG&JU rsKd;EG,f-pk-jy-pm-&if;rSm
rygygbl;/ Zkdqkd-wmyJ ygygw,f}} [k qvkdif;*sL;bkd-if-aom-if;u ajymonf/cs-if;-trsK-d;orD;rsm; zGHYNzd-K;wkd;wuf-a&;qkd-if-&m-ESifh e,fy,f-toD;-oD;-wGif csif;-trsK-d;
orD;-yg-0ifrI tenf;qkH; 30 &mckd-if-EI-ef;-

&Sd-a&;-onfvnf; oabmwl-nD-cs-uf-wGif yg0if
NyD; nDvm-cH-wuf-a&m-uf-a&;-wG-ifvnf;
csif ; - t rsK- d ; orD ; rsm;uk d
OD ; pm;- a y;zd-wf-Mum;cJh-aMumif; nDvm-cH-jz-pf-ajrm-ufa&;
wm0ef-&Sd-ol-wpf-OD;-jz-pfonfh qvkdif; tkduf-Zufcifu ajymonf/cs-if;-vl-rsKd; 'ku©-onf-rsm;ta&;? csif;jy-nf-e,f-twGif; pkduf-ysK-d;arG;jrL-a&;-ESifh
vrf;yef;-quf-oG,fa&; wkd;wuf&ef rl0g-'
a&;-qGJ-a&;-ESifh ynma&;-u@wGif jynf-e,f
tpkd;&tm; 80 &mckd-if-EI-ef;-ay;-tyf-a&;-wkd-Yukd
vnf; bkHoabm-wl-nD-cs-uf-wGif xnfhoG-if;azmf-jy-xm;-onf/nD-vm-cHu oabmwl-nD-cs-ufrsm;ukd
qufvuf-taum-if-txnf-azmf-Ekd-if&ef csif;jy-nf-e,frS oufqkd-if-&m-u@ukd,f-pm;vS,f
45 OD;yg-0ifonfh nd§EId-if;-ayg-if;-pyfa&;
aumfrwD-wpf-&yfukd zGJUpnf;-cJhNyD; Zefe0g-&D-v
wGif yxrtBudrf-awG-UqkH-rnf-jz-pfonf/

vlYtcGifhta&;
vIyf&Sm;rIrsm;
tmqD,H
aqG;aEG;rnf
a&T&nfapmjrifU
tmqD,aH 'owGi;f vlYtcG-ifhta&;
jr§ifh-wif-jcif;ESifh umuG,f-a&;-twGuf
zGJUpnf;xm;onfh ASEAN Intergovermental Commission on
Human Right (AICHR) u tpnf;

ta0;-rsm;wGif jrefr- m-Ei-kd i-f u
H aqG;aEG;
&ef tqdjk yKxm;aom obm0ywf0- ef;us-if-ESifh vlYtcG-ifh-ta&;-qkd-if&m vIyf&Sm;rIr- sm;ESihf ywfoufonfh taMumif;t&mrsm;ukd t"duxm; aqG;aEG;oGm;
rnfjzpf-aMumif; jref-rm-Ekd-ifiH tmqD,H
vlt
Y cG-it
hf a&; aumfr&S-i\
f uk,
d pf m;
vS,f OD;aus-mfwifh-aqGu ajymonf/tpnf;-ta0;rsm;ukd ,ck 'DZif-bmvuk-ef-wGif b½lEkd-if;-Edk-if-iHü usif;-y
rnf-jz-pfNyD; 2014 ckES-pf-wGif jref-rmEdk-if-iHü usif;-yrnf-jz-pfonf/
]]jrefr- m-Ei-dk i-f u
H uk,
d pf m;-v,
S t
-f ae
eJY 2014 ckES-pfrSm obm0ywf-0ef;us-ifeJY vlYtcG-ifh-ta&;-qkd-if&m vIyf-&Sm;
rIrsm;ukd OD;pm;ay;aqG;aEG;ay;zdkY
awmif;-qkd-xm;wJh twGuf-aMumifh
'Dud-pö-&yf-awGukd aqG;aEG;rSm jzpf-yg
w,f}}[k 'DZif-bmv 7 &ufaeYwGif
&efu-ek -Nf rKUd ü usi;f -ycJo
h nfh ukvor*¾
vltcG-ifh-ta&;aeY tcrf;tem;-wGif
OD;aus-mfwifh-aqG-u ajym-onf/AICHR udk 2009 ckES-pf-wGif
tmqD,t
H zGUJ 0if Ekid i-f rH sm;u tmqD,H
y#dnmOff pmcsK-yf\ rl0g-'rsm;ES-ifhtnD
vltcG-ifh-a&;-qkd-if&m tzGJUwpfzGJU
xlaxm-ifoGm;&eftwGuf zGJUpnf;
wnfa- xm-ic-f j-hJ cif; jzpfonf/ tmqD,H
10 Edkif-iH-rS -tzGJU0if-ukd,f-pm;vS,f 10
OD;yg-0ifNyD; ,ckES-pf\ obmywdrSm
b½lEkd-if;- ukd,f-pm;-vS,f-jz-pfum 2014
ckESpf? Zefe0g&D vrS pwifcg jref-rmEkd-if-iHu obmywdtjzpf wm0ef,l
-rnf-jz-pf-onf/-

 vGwfvyfpGm udk;uG,f  ,HkMu 
cs,f&Dodef;
a&;om;onf/

2012 ckE-pS -t
f wGi;f &cdik -jf y-n-ef ,f-wiG f
jzpf-yGm;cJhaom Ak'¨-bm-om-ESifh rGwf
pvif bmom-0ifrsm;tMum; y#dyu©tajc-taersm;onf Edkif-iHwum
owif;pm-rs-uf-ESm-ESifh aqG;aEG;yGJrsm;
wGif a&SUwef;-u ae-&m,l-cJhonf/
tar&d-uef-Edk-if-iH-jcm;a&;- 0ef-BuD;
Xm-eu xk-wf-jy-efaom 2013 ckES-pf\
vGwf-vyfpGm udk;uG,f,HkMu-nf-cG-ifhqdk-if&m tpD&if-cH-pmt& rGwfpviftzGJUtpnf;rsm;udk wdkuf-cdk-uf-rI-ESifh
ywfoufí jref-rm-Edk-if-iHonf txl;
apm-ifh-Mu-nfh-oifhaom Edkif-iH-wpf-Edk-if-iHtjzpf azmfjy-xm;onf/
tpD&if-cH-pmt& rGwfpvif-tzGJU
tpnf;rsm;om bmom-a&;-tay:tajc-cHonfh cGJjcm;quf-qH-jc-if;
udk cHae-&jc-if;-r[k-wf-aMumif; azmfjyxm;onf/
2012 rS 2013 ckESpf tpD&if-cH-pm
t& ucsif-jy-nf-e,f-wGif jzpf-yGm;cJh
aom ppfab;-tajc-tae-rsm;aMumifh
c&pf,mef-bm-om-0ifrsm;tm; bm
oma&;? vlraI &; ponfrsm; csK;d azm-uf
-cH-&rI-rsm;vnf;-&Sd-aMum-if;? tvm;wl
Ak'¨-bm-om-0if -bk-ef;-BuD;rsm;rSmvnf;
tpdk;&tm;qefYus-ifaom tkyf-pktjzpf pGyf-pGJ-cH&um ausmif;rS a&TU
ajymif;-cH-&jc-if;vnf; &SdcJh-aMum-if;udk
azmfjy-xm;onf/
jref-rm-Edk-if-iH-qdk-if&m vlYtcG-ifhta&;
txl;udk,f-pm;vS,f rpöwm-uif-wm;em;\ tpD&if-cH-pmt& ucsif-ESifh csif;jy-nf-e,f-twG-if;&Sd c&pf,mef-bm-om0ifrsm;tm; twif;tusyf Ak'¨-bmomodkY ajymif;-cdk-if;-jc-if;? bmom-a&;qdk-if&m uefYowf-cs-ufrsm;? wm;jr-pf-rIrsm;&Sd-ae-aMumif; azmfjy-xm;onf/
odkY&m-wG-if2010 a&G;aumuf-yGJ
tNyD; tpdk;&opfvuf-xufrS 'Drdkua&-pD-pepf-odkY toG-iful;-ajym-if;-ae

aom jref-rm-Edk-if-iHtaejzifh vlYtcG-ihf
ta&; csKd;azm-uf-rIrsm;onf twdwf
u taMumif;-&yf-rsm;tjzpf usef-&SdaeNyD; vuf&Sd-yG-ifh-vif;-vm-onfh- tajctae-wGif tqdkyg tpD&if-cH-pmrsm;
onf vltrsm; vufcH-xm;-onf-ESifh
udkuf-nD-rI- r&Sd-aMum-if;awGU&onf/
bmom-ayg-if;pHk cspf-Mu-nf-a&;tzGJU
rS tzGJU0ifwpf-OD;-jz-pfaom OD;atm-ifEd-ik u
f vlw-ikd ;f -wiG f rdrad usy-eG -pf mG xrf;aqm-if&rnfh wm0ef-ESifh0wå&m;-rsm;
&SdNyD; vlwpf-OD;-cs-if;-tae-jzifh tqdkyg
wm0efrsm;udk ausyG-ef-pGm-xrf;-aqm-ifaeoa&GU xdkolonf vlYtcG-ifh-ta&;udk- &NyD;ol-wpf-a,m-uf-jz-pf-onf-[k-qdk
onf/ vlwdkif;rdrd-ouf-0if,Hk-Mu-nfcs-ufudk vGwf-vyf-pGm-vk-yf-aqm-if-cG-ihf&SdNyD; bmom-w&m;\ tqHk;trESifh
tnD usifh-MuH-ae-xdk-if-&rnf[k ¤if;u
ajymonf/
]]wpf-cg-wpf&H vlenf;-pku rdrd&Sd
aMum-if;-ay:-vG-if-apwJhqE´ jy-if;-jy-pGmeJY vIyf-&Sm;vm-wJh tcg-rsKd;wGif
vlrsm;pk-rSmvnf; pdwf-taES-mihf
-t,S-uf-jz-pfum cGJjcm;quf-qH-rIawG
pwifaqm-i&-f u
-G v
-f m-Muw,f/ tu,f
í vlawG[m udk,fhbm-omudk,f
wjcm;olawGudk ajymif;-ap-zdkYvk-yfaqm-if-cs-uf-awG- &yf-vdk-uf-r,f-qdk&if
jyóem-tawmfrsm;rsm; ajyvnf
oGm;r,f}}[k OD;atm-if-Edk-if-u ajym
onf/
jref-rm-Edk-if-iH-wGif Ak'¨bm-om- udk;
uG,f-olrsm;onf trsm;pkjz-pf-aomf
vnf; tpdk;&taejzifh Ak'¨bmom
tygt0if tjcm;bmom-0if-rsm;udk
vnf; wef;wl-tcG-ifh-ta&;rsm; ay;
xm;-onf[k ,HkMu-nf-aMum-if;-ESifh
bmom-wpf-ckudk oD;jcm;tcG-ifh-ta&;ay;-ygu y#dyu©-tajc-tae-jz-pf-vmvQif xdef;-od-rf;&ef cufcJ-Edk-if-onfhtwGuf tpdk;&csrS-wf-xm;aom rl0g'
udk ¤if;tae-jz-ifh- axm-uf-cH-aMum-if;qdkonf/
rGwfpvif- bm-om-0if-wpf-OD;-jz-pf
aom a':,rif;atm-ifuvnf;

&efukefNrdKUü rMumrDujyKvkyfcJhonfh rGwfpvifbmoma&;yGJawmfwpfckwGif yg0ifqifETJaeol trsKd;orD;i,fwpfOD;
bmom-a&; ,Hk-Mu-nf-rIrsm;onf
wpfo;D y- *-k v
¾ ESi- o
hf m oufqi-kd a-f Mum-i;f ESifh Edkif-iHa&; rl0g-'qdk-if-&m-rsm;ESifh
ra&m,Suf-oifh-aMum-if;-ajymonf/
]]rdom;-pk-0if-awG- tcs-if;-cs-if;awmif wpfa,m-ufeJY wpfa,m-ufoabm-xm;? tBudKuf? ,HkMu-nf-cs-uf
awG rwlMubl;/ 'gayrJh 'DvdkyJ tcsif;
-cs-if;-nd§EIdif;NyD;? em;vnf-vuf-cH-NyD;
twlw
- a-l e-Ei-kd M-f uw
- m-ygyJ/ tdra-f xm-if
-wpf-ck-rSmvnf; tukef-vHk;xyf-wl-us
-w,f-qw
kd hJ twGq
J w
kd m r&Sb
d ;l / 'Dvykd J
vlYtzGJUtpnf; twGif;-rSmvnf;
tm;vHk;&JU oabmxm;-awG? bmom
a&; ,HMk u-n-rf aI wG b,fw-El -ikd -yf ghrvJ/
jyóem-wpf-ck-ck-jz-pf&if tpdk;&tydkif;

u csuf-cs-if;- ta&;,l-xd-ef;-od-rf;-oifh
w,f/ t&ifp-pkH rf;-ae-wmeJY Mum;xJu
bmrS rqdkif-wJh-ol-awGu cHvkd-uf&
w,f/ bmom-a&;eJY Edkif-iH-a&;udk
ra&maxG;oifh-ygbl;/ 'DvdkyJ udk,fhrSm
tcGihf-ta&;-&Sdovdk olrsm;rSmvnf;
&Sdw,f-qdk-wmudk vlwdk-if;-em;-vnfoabm-ayg-ufNyD; 'gudk taumif;qHk;
toHk;jyKoihf-ygw,f}}[k a':,rif;
atm-if-u ajymonf/
jref-rm-Edk-if-iH-tae-jzifh vGwf-vyfpGm
udk;uG,f,HkMu-nfrI-tydk-if;-wGif &&SdrItm;-enf;-ae-onf-qdk-onfh- tcs-ufudk
raxmuf-cH-aMumif; ¤if;u qdkonf/
ESpf-jcif; c&pf,mef wpfOD;-jz-pfaom
OD;apm-a*s-mha&Su jref-rm-Edk-if-iH-tae-

jzifh vGwf-vyfpGm udk;uG,f,HkMu-nf-cG-ifhwGif wm;jr-pf-cs-uf-rsm;&Sd-ae-aomf
vnf; oufqkd-if-&m-bm-om-tvkduf
bmom-a&;- vk-yf-aqm-if-cs-ufrsm;udk
rdrd-wdkYbmom-a&;- taqm-uf-ttHkrsm;twG-if;- vGwf-vyf-pGm-vk-yf-aqm-ifEdk-if-aMumif; ajymonf/
]]udk,fh-bm-om-twG-if;-rSm-awmif
wm;jr-pf-cs-uf-awG-&Sd-aewm tpdk;&
taeeJY bmom-rsKd;pHk-udk-quf-qH-ae&wJh-twGuf wm;jr-pf-cs-uf-tenf;eJY
trsm;awmh&Sd-rSm-ygyJ/ udk,fhbm-oma&;-taqm-uf-ttHk-xJrSm oD;oefY
vk-yf-aqm-if-rI-awG-twGuf omoema&;-0ef-BuD;Xmeudk BudKwif jyKvk-yf-cG-ifhawm-i;f -q&kd w,f/ cGi-jhf yK-wmeJY vky-cf -iG -hf

a':aemftkef;vS xyfrH w&m;pGJcH&
w½kwjf ynfoYl or®-wEkd-if-iH-awmf-tvH
ukd rD;½dIUum vufyH-awm-if;-awmif
aMu;eD-pD-rH-ud-ef;-&yf-qkd-if;-ay;&ef qE´
azmf-xk-wf-rI-aMumifh Ekdif-iH-awmf wnf
Nid-rf-at;-cs-rf;-a&;-aES-mihf,S-uf-rI -yk-'fr
505(c)t& w&m;pGJ-qkd-jc-if;-cH&onfh
a':aemf-tk-ef;vSukd 2007 ckES-pfu
jypf-rI-a[m-if;-wpf-ck-jzihf a&Twd-*kH-bk&m;
a*gyutzGJYu xyfrH-w&m;-pGJ-qkd-cJhaMumif; od&onf/

trsm;jynfol
rsm;pdwftaESmifh
t,Sufjzpfap&ef
atmf[pf
qkawmif;cJh

2007 ckEpS ?f arv 20 &ufaeY wGif
a&Twd-*kH-bk-&m;-&if-jy-ifay: t*Fgaxm-ifh
-wGif a':aemf-tk-ef;vSonf vl 25 OD;
jzihf trsm;jynf-ol-rsm;pdwf taESmifh
t,Suf jzpfa- p&ef atmf[pf- qka- wm-i;f cJh-aom-aMumifh jypf-rI-yk-'fr 296 jzihfa*gyutzGJUu '*kHNrd-KUe,f-w&m;-½kH;
wGif w&m;pGJ-qkd-xm;-cJh-onf[k od&
onf/ vufyH-awm-if;-awmif aMu;eDpD-rH-udef; &yfqkd-if;a&; qE´jy-rI-aMumihf
a':aemf-tk-ef;vSonf axmif'Pf
ESpf-ES-pf-cs-rS-wf-cH&NyD; Ekd0if-bmv 15
&ufaeYwGif jyef-vnf-vG-wf-ajrm-uf-cJh
onf/ xkdokd-YvG-wf-ajrm-uf-vmpOf
,cktcsd-ef-wGif jypf-rI-qkd-if-&m-Oya'yk'- fr 505(c)t& '*kHNrdKUe,f ausmufwH-wm;-ESihf yef;bJ-wef;-Nrd-KUe,f w&m;½kH;rsm;wGif trIrsm;&if-qkd-if-ae-&
aMum-if;-owif;-&&Sdonf/

 nfcGifhESihf jrefrmEdkifiH

; tm; awGY&pOf/  "mwfyHk • aumif;xuf
&Sdw,f/ 'DvdkyJ bmom-a&;-tqm-uf
ttHk aqmuf-zdkYvnf;-ygw,f/ 'gay
rJh udk,fvk-yf-aqm-ifr,hf bmoma&;
vkyf-ief;-awGu trsm;eJY oufqkd-ifwJh
vlYtzGJUtpnf;-twG-if;-rSm-qdk&if vkyfaqm-if-cG-ifh&zdkY enf;enf;-cufr,f/
bmvdkYvJqdk-awmh wkdif;-jy-nf- tajc
tae? taMumif;-t&meJY tjcm; Edkif-iH
-a&;-qefwJh tajctaeawG jzpf-rvmzdkYtwGuf 0efBuD;XmeeJY tpdk;&tykdif;uawmh aocsm pdppf-rSm-yJav/ 'gay
rJh wcsKUd u 'gudk rapmifE-h i-kd b
f J vkyv
-f u
-kd f
&if w&m;r0if-awmhbl;/ wm;jr-pfw,f-qdkwJh tjrif-rMu-nf-rI-awG-jz-pfvm-Muw,f/ ta&;Bu;D qH;k u vlwi-kd ;f
[m 'gawGudk em;vnf-oabm-ayg-uf

r,f rdrt
d wåwpfc- w
-k nf;udk rMunfb
h J
trsm;twGufvnf; xnfhoG-if;-pOf;pm;-Edk-if-r,f-qdk&if bmom-a&;-vG-wfvyfc- i-G q
-hf w
kd m vlwi-dk ;f &- ae-Muy- gw,f}}
[k OD;apm-a*s-mha&S-u ajymonf/
vuf&Sd jref-rm-Edk-if-iH-twGif; bmom
a&;? Edkif-iH-a&;-ESifh vlrsKd;a&; a&m,Sufae-onfh-tajc-tae-rsm;jz-pf-ay:-rI-udkum-uG,f-Edk-if-&ef-twGuf tpdk;&ESifh
tky-cf sK-y-o
f -t
l yd-ik ;f u wm0ef-&-adS Mum-i;f ?
vGwf-vyf-pGm-ukd;uG,f-cG-ifh- vl-wdk-if;cHpm;cGifh-&Sd-oifh-ovdk? tumtuG,fapm-ifh-a&S-muf-rI -cH,l-ydk-if-cG-ifh-vnf;-&SdaMumif; ¤if;u qkdonf/
vGwf-vyfpGm udk;uG,f,HkMu-nf-cG-ifh
[k qdk&m-wGif vlwkd-if;-oD;jcm;pGm
bmom-w&m;-&Sd-ydk-if-cG-ifh? ½dk;&mbm-omw&m;-&Sd-ydk-if-cG-ifh? "avh½dk;&m-ESifh rouf
qdk-ifonfh bmom? bmomopf?
bmom-rJh-&Sd-ydk-if-cG-ifhudk umuG,f-ay;xm;-onf-[k-qdk-vdkonf/
xdkYjyif udk;uG,fonfh bmom-ES-ifhywf-oufí xkwf-azmf-cG-ifh? bmomw&m;udk ,HMk un
- y-f i-kd c-f i-G ?hf bmom-t,l
-0g-'ajym-if;-vJ-cG-ifh-ESifh rdrd\ bmomw&m;udk jr§ifh-wif-ydk-if-cG-ifh -ay;-xm;aMumif; "r®a&m-i-jf cnf "r®'g-evk-y-if ef;
rS Ouú| OD;vS-rsKd;u ajymonf/
]]vlrsm;pk-udk;uG,faom Ak'¨-bmomudk ydkí txl;tcG-ifh-ta&;-ay;-ae
wm r[kwf-ygbl;/ Ak'¨-bm-om-udk
vnf; uefYowf-csuf? wm;jr-pf-cs-uf
awG trsm;BuD;&Sdae-wm-ygyJ/ 2007
udpö? t&ifES-pf-awGu w&m;yGJ-awGukd
usi;f yzdu
Yk kd wif;us-y-x
f m;wJh udp-aö wG
udk Munfh-&if-od-Edk-if-ygw,f/ t&ifu
jref-rm-Edk-if-iHrSm rwlnDwJh bmom-0iftcs-if;-csif; at;at;-cs-rf;-cs-rf;-ae-Muwm-ygyJ/ tckrS-jy-óemawG xjzpfae-Mu-w,f-qdk-wmudk vlwdkif; aocsmpOf;-pm;-oifhw,f/ 'g[m bmom-a&;
-vm;? Edkif-iH-a&;-vm;? vlrsKd;a&;-vm;qdk
wm/ wpfcc-k j-k zp- w
-f ikd ;f ightcGi- t
-fh a&;eJY
igqkdNyD; xvkyf-wwf-Mu-wmudk qif
jc-if-zdkYaum-if;w,f/ Edkif-iH&JU tul;
tajym-if;rSm aumif;aom? wdk;wuf

aom ajymif;-vJ-jc-if;udk jzpf-ap-zdkYvdk
w,f}}[k OD;vS-rsKd;u ajymonf/
Ak'-b
¨ m-omtm; Edik -if -aH wmf bmomtjzpf rowfrS-wf-xm;-aomfvnf;
ax&0g' Ak'¨-bm-omudk xdef;-od-rf;
-apm-ifh-a&S-muf-xm;onfh Edkif-iH-jz-pf
onfh tm;avsmfpGm bmom-a&;ukd
xdcdk-uf-ys-uf-pD;-apaom tcsufrsm;udk
ta&;,lcJh-jc-if;-om- jz-pf-aMumif; rdk;jym
*dkPf; OD;ÓPudk jypf-'Pf-p&-D ifj- ci- ;f E- iS hf
ywfoufí jynfy- Edi-k i-f rH sm;u vlt
Y cGi- -hf
ta&;- csKd;azm-uf-jc-if;-jz-pf-aMumif;
azmjfycs-ufudk jiif;-qdk-xm;-onf/Equality Myanmar rS OD;atm-ir
-f sK;d
rif;u vGwf-vyfpGm udk;uG,f,HkMu-nfydk-if-cG-ifhudk csKd;azm-uf-jc-if;-onf-t&yfom;rsm;\ tjcm;tcGifh-ta&;udk csKd;
azm-uf-jc-if;-ESifh twlwl-yif-jz-pf-onf[k-qdkonf/ tb,faMum-ifh-qdk-aomf
pD;yGm;a&;? vlrIa&;? ½dk;&m"avhtcG-ifh
-ta&;rsm;ESifh ywfouf-ae-jc-if;aMumifh jzpfovdk bmom-a&;udk tajc
cHí vlenf;-pk-udk;uG,fonfh bmom
-rsm;tay:- cG-jJ cm;quf-q-jH c-i;f onf vl
enf;-pk-rsKd;EG,frsm;\ pD;yGm;a&;? vlrI
-a&;rsm;udk xdcdk-uf-apNyD; vlYtodk-if;t0dk-if;-wG-ifvnf; rNidrf-ouf-rI-rsm;jz-pfay:-ap-onf[k ¤if;u ajymonf/
bmom-a&; -vG-wf-vyf-jc-if;-ta&;Bu;D &jc-i;f rSm wpfO;D -cs-i;f -p-w
D iG f bmoma&;udk tajccHonfh vu©Pmrsm;?
udk,fydk-if,Hk-Mu-nf-rIrsm; wnfaqm-ufcG-ifh-ESifh ,if;,HkMu-nf-rIrsm;udk usifh-oHk;
azmf-xk-wf-cG-ifhwdkYtm; vlwdk-if;-udkay;
pGrf;-Edk-if-jcif;aMumifh bmom-a&;-vG-wf
-vyf-cG-ifhonf vGef-pGm-ta&;-yg-aMumif;
¤if;u ajymonf/
]]tpd;k &u vGw-v
f yf-pmG - ud;k uG,,
f -kH
Mu-nf-cG-ifhudk yHhydk;ay;-zdkYwm-0ef-&Sdovdk
umuG,f- apm-ifh-a&S-muf-ay;zdkYvnf;
wm0ef-&Sdw,f/ jyóem-wpf-ck-ck-jz-pf
&if csuf-csif; ta&;,lajz-&S-if;&r,f/
'DvdkyJ jyóem-jz-pf-yGm;apwJh aphaqmfrI-awG? rD'D,m-awGu azmfjy-cs-uf-awG?
wvJGjz-pf-apr,fh xifjr-if-cs-ufawG
rjzpf-atmif wm;jr-pf-zkdYvnf; wm0ef-

jrefrmh vlYtcGifhta&;
tajctae ,dk,Gif;aeqJ
&Sdw,f/ aemuf-bm-om-a&;- acg-if;aqmifydk-if;-awGuvnf; udk,fhe,fy,f-twG-if;rSm owif;rSm;awG?
vIHYaqmf-rI-awG- rjz-pf-atm-ifvnf;
bmom-a&;- a[m-ajym-cs-ufutp
qifjc-if-aqm-if-&G-uf-oifhw,f/ acgif;aqm-if-ydk-if;uvnf; ighbm-omrS
ighjz-pf-ae&if bmom-tcs-if;-csif;
jyóem-awG-jz-pf-vmr,f/ 'gqdk
tmPm-&S-if-wpf-pk&JU tBudKuf-jz-pfoGm;rSmyJ/ tmPm-&S-if-qefwJh xdef;csK-yfrI yHkpH-jz-pfoGm;&if vlwdkif; rdrd-wkdY
,Hk-Mu-nf-rI-&SdwJh bmom-tvdkuf
udk;uG,fcG-ifhawG &rSmr[k-wf-awmh
bl;/ pdwf-ydk-if;-qkd-if-&m-xd-cdk-uf-rI-awGjz-pf-vmr,f/ tvkyf-aum-if;-aum-if;rvk-yf-Edk-if-Mu-awmh&if wkdif;-jy-nf-vnf;qk-wf,k-wf-vm-rSmyJ/ 'Dvdk taMumif;cH-awGudk vlwdk-if;-em;-vnf-oabmayg-uf-oifh-ygw,f/ vGwf-vyf-pGm
-udk;uG,f-cG-ifhudk taumif;-qHk;toHk;
jyK-oifh-ygw,f}}[k OD;atm-if-rsKd;rif;
u ajymonf/
vlwdk-if;-wGif vGwf-vyf-pGm-awG;ac:ydk-if-cG-ifh? todw&m;-&Sd-ydk-if-cG-ifh-ESifh
udk;uG,fcG-ifh-&Sdonf/ xdktcG-ifh-ta&;rsm;wGif vGwf-vyfpGm udk;uG,f,Hk
Mu-nf-cGifhESifh rdrd-udk;uG,fonfh
bmom-w&m;? udk;uG,f,HkMu-nf-cs-ufESifh oufqdk-ifonfh usifh-pOf-w&m;?
0wfjyK -udk;uG,f-rI-ESifh emcH-vdk-uf-em-rI
rsm;udk wpfO;D -csi;f aomfvnf;-aumif;?
tpktzGJUvdk-uf-aomf-vnf;-aum-if;?
trsm;jynf-ol-a&S-UwGif udk,fydk-if-azmfxkw
- y-f i-kd c-f i-G &-hf o
-dS nf[k tjynfj- yn
- q
-f i-kd f
&m vlYtcG-ifhta&; aMunmpmwrf;
tydk'f 18 wGif azmfjy-xm;onf/
bmom-uGJ-jym;olrsm;tMum; Nidrf;cs-rf;-a&;? twl,SOf-wGJ-ae-xdk-if-jc-if;? 'Drdkua&-pD-pepf-zGH-Nzd-K;a&;-ESifh tjcm;aom
vlYtcG-ifh-ta&;-ponfwdkYudk ay;pG-rf;Edk-ifNyD; vlwdk-if;-udkvnf; tusKd;tjr-wf
-&&Sd-aponf/ xdkYaMumifh bmom-a&;vG-wf-vyf-cG-ifh-twGuf vkyf-aqm-if-jc-if;
onf a,bk,s-tm;-jzifh vlYtcG-ifh
ta&; jr§ifh-wif-jc-if;-jz-pf-onf/

0vkH;
jrefrmEdik if \
H vuf-&Sd-vlY-tcG-ifh-ta&;tajc-taersm;rSm tbufbufrS
,dk,Gif;-ae-qJ-jz-pf-aMumif; 'DZif-bmv
10 &ufaeYwGif usa&m-ufaom (65)
ESpf-ajrmuf tjynf-jy-nf-qdk-if-&m-vlY
tcG-ihf-ta&;-aeYwGif xkwf-jy-efonfh
vlxk-tajc-jyK- tzGJUtpnf;rsm;\
aMunm-cs-uf-wG-if -azmf-jy-xm;NyD;
tpdk;&tygt0if vlYtcG-ifhta&;
av;pm;-vdk-uf-em-&ef- wm-0ef-&Sdonfh
tmPm-ydk-if-rsm;tae-jzifh vlYtcG-ifhta&;-&&Sa-d &;udk tjynft
-h 0taum-if
-txnf-azmf-&ef- awm-if;-qdk-vdk-ufonf/jr-ef-rmtpdk;&onf 2010 jynfhESpf
a&G;aumuf-yGJ-NyD-csd-ef-rSpNyD; t"du
ta&;-ygaom tajymif;-tvJ-rsm;jz-pf
onfh &mES-ihf-csDaom Edkif-iH-a&;-tus-Of;om;rsm; jyef-vT-wf-ay;-jc-if;? rD'D,mxd-ef-csK-yf-rI-tm;- avQmhayg-hay;-jc-if;?
trsKd;om;-vlYtcG-ifh-ta&;- aumf-r&S-ifzGJUpnf;-jc-if;-ponf-wdkYudk aqmif-&G-ufcJh-aomfvnf; tusOf;-axm-if-rsm;ESifh
wdkif;-&if;-om;-a'-orsm;ü tygt0if
a'owG-if; -vlY-tcG-ifh-ta&;-csK-d;azm-ufrIrsm;rSm pdk;&drf-zG,f-&m-jz-pf-aMumif;
vlYtcG-ifh-ta&;-ppfwrf; aumuf,la&;-tzG-UJ (Network for HumanRight
Domentation-Burma) \tpD&if-cHpm-wGif azmfjy-xm;-onf/xdk-tzGJYrS aumuf,l-&&Sd-cJhonfh
ppfwrf;-rsm;ESihf avhvm-cs-u-rf -w
S -w
f rf;
rsm;t& jref-rm-tpdk;&ppf-wyf-ESifh
tusif-ysuf tpdk;&0efxrf;rsm;\
tEdik u
-f sihf csK;d azm-urf I trsm;qk;H cHae
&aom a'orsm;rSm wdkif;-&if;-om;a'-orsm;jz-pfonf/ ,if;a'orsm;\
vlYtcG-ifh-ta&;- tajc-taersm;udk
Munfh-jc-if;-tm;-jzifh jref-rm-jy-nf-olrsm;
onf Edkif-iH-wumOya'? Edkif-iH-wG-if;
-Oya'-rsm;ES-ifhtnD tcGifh-ta&;-rsm;
&&Sd&ef? umuG,f-apm-if-a&S-muf-rI-rsm;
&&Sd&ef tvSrf;-a0;-ae-qJ-jz-pf-aMumif;

qufvuf- azmf-jy-xm;-onf/urÇm-vkH;qdk-if&m Edkif-iH-a&;? pDyGm;
a&;? vlrI-a&;-EiS fh obm0ywf-0ef;-us-if
-a&;-&m-xd-cdk-uf-rIrsm;udk ppfaq;aom
NAdwd-ef-tajc-pdkuf tzGJUtpnf;wpf-ckjz-pfonfh Mapelcroft tzGJUtpnf;u
vnf; 2013 ckES-pf-twGif; urÇmh
xd-cdk-uf-rI-t&SdqkH; 10 Edkif-iH-pm-&if;-wGif
jref-rm-Edk-if-iHudk tqifh (8) ae&mü
azmfjy-xm;-onf/xdkYjyif tjynf-jy-nf-qdk-if-&m-vlY-tcG-ifh
-ta&;-apm-ifh-Mu-nfh-a&;-tzGJU (HRW)
u jref-rm-Edk-if-iH-wGif jyKjy-if-ajym-if;-vJ-rIrsm;jz-pf-ay:-cJh-aomfvnf; 2012 ckES-pf
-twGif; vlYtcG-ifh-ta&;-tajc-tae
rSm edrfh-us-ae-qJ-jz-pf-aMum-if;-xk-wf-jy-efxm;-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iH\ vuf&Sd-tae-txm;
onf toGif-ul;-ajym-if;-a&;-um-v
wpf-ckudk &ifqdk-if-jz-wf-oef;-aeonfh
tcsdef-jz-pfNyD; jref-rm-tpdk;&ESihf jynfol-rsm;taejzifh wdkif;-jy-nf-topfudk
rnfonfh-ykH-pH-ESihf xkqpf-Mu-rnfvJ-qdkonfukd qkH;jzwf-Mu-&rnf-jz-pf-aMumif;
jref-rm-Edk-if-iH-qdk-if&m tar&d-uefoH-trwfBuD; 'J&pf-rpf-cs,fu ajym
onf/NAd-wd-ef-oH-trwf-BuD; ruf-o&l;a[h*sfuvnf; Nidrf;-cs-rf;-pGm-pD-wef;vS-nhf-vnf-cG-ifh-Oya't& w&m;pGJ-qdkcH-xm;-&ol-rsm;&Sd-ae-jc-if;-uJh-okdY wpfOD;cs-if;-ESihf vlrI-todk-if;-t0dk-if;-twGuf
pdef-ac:-rI-rsm; &Sd-ae-qJ-jz-pf-onf[k
ajymonf/Equality Myanmar tzGJUtpnf;
rS trIaqm-if-t&m&Sd OD;rsK-d;rif;-atm-if
uvnf; ]]Edkif-iH-a&;-tus-Of;-om;-awG
udk wpfzufu vTwf-NyD; wpf-zufu
jyef-NyD;zrf;-wJh-tajc-tae[m rSefuefwJh vlUtcG-ifh-ta&;-tajc-taewpfck r[kwf-yg-bl;? vlajym-if;oGm;wm-yJ-&Sd-ygw,f? Oya'trd-efYeJY
&yfwnf-cs-ufawG rajymif;-ao;-bl;qdk-wmudk uRef-awmf-wdkY axm-uf-jy-cs-if
-ygw,f}}[k ajymonf/

trsKd;om;? trsKd;orD; abmvHk;toif;rsm; &v'faumif;&&Sd
xGef;aeatmif
usi- ;f y- vsu
- &-f adS om (27)Budrf-ajrm-ufta&SUawm-if-tm&S tm;upm;-Nyd-KifyGJ
\ abmvHk;yGJ-pOfrsm;ü jref-rm-trsK-d;
om; ,l-¼23 toif;-ESifh jref-rmtrsKd;orD;vufa&G;pif-toif;-wdkY
&v'faum-if;-rsm;xG-uf-ay:-cJh-onf/jr-ef-rm-trsKd;om; ,l¼23 toif;
onf 'DZifbm 7 &ufaeYu tzGiy-hf p-JG Oftjzpf uarÇm'D;,m;-toif;-ESifh
,SOf-Nyd-Kif-upm;-cJh&m oHk;*dk;jywf-jz-ifhtEdk-if-&&Sd-cJhonf/
xdkyGJ-pOf-wGif jref-rm-toif;twGuf
*dk;rsm;udk aZmfrif;-xGef; (17 rdepf)ESifh ausmfudkudk (34? 47 rdepf)-wdkYu
oGif;,l-ay;-cJh-jc-if;-jz-pfonf/
'kwd,yGJ-pOf-tjzpf 'DZifbm 9
&ufaeY-wGif ta&SUwDarmtoif;
ESifh ,SOf-Nyd-Kif-upm;-cJh&m 3¼1 *dk;jzifh
tEdkif-&&Sd-cJhNyD; jref-rm-toif;-twGuf
*dk;rsm;udk ausmfaZ,sm0if; (12
rdepf)? ausmfudkudk (yif-¼70 rd-epf)ESifh Munfvif; (78 rdepf)-wdkYu
oGif;,l-ay;-cJhonf/ xdkYaMumifh jref-rm- jrefrmESifh ta&SUwDarmyGJpOfü jrefrmtoif;rS Munfvif; *dk;oGif;NyD;aemuf atmifyGJcHaepOf/  "mwfyHk ¼ bl;oD;
trsKd;om; ,l¼23 toif;rSm yGJpOf- tkyf-pk-(c)-trS-wf-ay;Z,m;xdyfqHk;rS (u) yGJpOf-rsm;wGif yxraeYyGJ-pOfrsm; pif u m- y l - E S i f h vmtd k - t oif ; - w d k Y
ES-pf-yGJ-upm;-NyD;csd-ef-wGif ESpf-yGJpvHk; OD;aqm-if-vs-uf-&Sd-onf/ü AD,uferft
- oif;u b½lEi-kd ;f t
- oif; wpfzuf wpf*dk;pD oa&us-cJhonf/
tEdkif-&&SdNyD; &rSwf-ajcm-uf-rS-wf-jzifh
trsK-d;om;-abm-vHk;Nyd-KifyGJ tkyf-pk udk ckepf-*dk;jy-wf-jz-ifh- tEdk-if-&&Sd-cJhNyD; 'kwd,aeY-yGJ-pOf-wGif rav;&Sm;toif;
u b½lE-ikd ;f -toif;udk ESp*f ;kd ¼*d;k r&Sjd zifh
tEdkif-&cJhNyD; pifum-yl-toif;u
AD,uferf-toif;udk wpf*;kd ¼*d;k r&Sjd zifh
tEdkif-&&Sd-cJh-onf/trsK-d;orD;-abm-vHk;Nyd-KifyGJ tzGifhyGJ-pOfudk 'DZifbm 10 &ufaeYu pwif
us-if;-ycJh&m jref-rm-trsK-d;orD;-toif;
u zdvpf-ydk-if-trsK-d;orD;toif;udk
ESpf-*dk;¼*dk;r&Sd-jzifh tEdkif-&&Sd-cJhNyD;

tEdkif*dk;rsm;udk cifr;kd a0 (29 rdepf)ESifh oef;oef;axG;(58 rdepf-)wdkYu
oGif;,l-ay;-cJh-jc-if;-jz-pf-onf/trsK-d;om;-abm-vHk;yGJ-pOf-&v'f-rsm;
tk-yfpk (u)
8.12.13
AD,uferf 7¼0 b½lEdk-if;pif-umyl 1¼1 vmtdk10.12.13
b½l-Edkif; 0¼2 rav;&Sm;
AD,uferf 0¼1 pifum-yltk-yfpk (c)
7.12.13
ta&SUwDarm 1¼3
xdkif;jr-efrm
3¼0 uarÇm'D;,m;9.12.13
uarÇm'D;,m; 0¼1 tif'dk-eD;-&Sm;
jr-efrm
3¼1 ta&SUwDarmtrsK-d;orD;-abm-vHk;yGJ-pOf-&v'f-rsm;
10.12.13
jr-efrm 2¼0 zdvpf-ydk-if-

trsKd;om; abmvHk;NydKifyGJ
trSwfay;Z,m; tkyfpk(u)
toif;
pifumyl
AD,uferf
rav;&Sm;
vmtdk
b½lEkdif;

yGJ
2
2
1
1
2

Ekdif oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
1 1 0 2 1 4
1 0 1 7 1 3
1 0 0 2 0 3
0 1 0 1 1 1
0 0 2 0 9 0

trsKd;om; abmvHk;NydKifyGJ
trSwfay;Z,m; tkyfpk(c)
toif;
jrefrm
xkdif;
tif'dkeD;&Sm;
wDarm
uarÇm'D;,m;

yGJ
2
1
1
2
2

Ekdif oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
2 0 0 6 1 6
1 0 0 3 1 3
1 0 0 1 0 3
0 0 2 2 6 0
0 0 2 0 4 0

trsKd;orD; abmvHk;NydKifyGJ
trSwfay;Z,m; tkyfpk(u)
toif;
jrefrm
zdvpfydkif
AD,uferf

yGJ
1
1
0

Ekdif oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
1 0 0 2 0 3
0 0 1 0 2 0
0 0 0 0 0 0

jrefrmtoif;udk tm;ay;aeaom y&dowfwpfOD;/ "mwfyHk ¼ bl;oD;

news

9 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

wdusaom uwd&vQif oydwfpcef;½kyfrnf[kqkd
EdkEdkatmif
rda- us-mif;u
- efj- y-no
-f rl sm;\ epfem-cs-ufukd
ajr,maumf-r&S-ifu tcsdef-owf-rS-wf-cs-ufwpf-ck-jzifh pkHprf;-ppf-aq;-ay;-rnf[k aocsm
aom uwdu0wf-wpfckjyKrnf-qkd-vQif oydwfpcef;-½k-yf-od-rf;-rnf[k oydwf-acg-if;-aqm-ifrsm;
u 'DZif-bmv 11 &ufaeY-wGif ajymonf/
oCFef;-uR-ef;-NrdKUe,f? rdaus-mif;uef
tydkif; 1? 2? 3 &yfuG-uf&Sd ,cifae-xkd-if-cJh-zl;
aom ajrrsm; jyef-vnf-&&Sd-a&;-twGuf oydwfpcef;-zGifh qE´xk-wf-azmfaeonfrSm 16 &uf
Mum-jr-ifh-NyD-jz-pfNyD; tqkdyg-&uf-ydk-if;-twGif;
vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,frsm;? wkdif;-a'-oBuD;
tpkd;&tzGJY? ppfwyf-wkd-YESifh oydwf-ukd,f-pm;vS,frsm; tBudrf-Bud-rf-awG-UqkH-nd§EId-if;-ae-Muaomfvnf; tpkd;&bufrS a&&maom tajz
wpfck ray;Ekd-if-ao;ay/
]]aemuf-qkH;taeeJY vTwf-awmfu ajr,m
aumf-r&Sif Ouú| OD;wif-xG-wf-vuf-rS-wfeJY
rdaus-mif;-uef-jy-nf-ol-awG&JU epfem-cs-uf-awGudk
pkpH rf;p- pfa- q;-ay;-yg-r,fq
- Ndk y;D pmxkw
- z-f ?Ydk aemuf
Ny;D b,favm-ut
-f cse-d t
-f wGi;f pkpH rf;a- y;-r,fq
- -dk
wJh- tcsd-ef-owf-rS-wf-cs-uf-yg-0if-zkdYudk awmif;-qkdxm;-ygw,f}}[k oydwfpcef; acgif;-aqm-ifwpf-OD;-jz-pfonfh raeEG,f-oef;u ,ckv 11
&ufaeYwGif jref-rm-wkd-if;-(rf)ukd ajymonf/

]]'g uR-ef-rwkd-Ybufu trsm;BuD;avQmhcsvdk-uf-wmyg}} [k ¤if;uqkdonf/
NyD;cJhaom &ufrsm;twGif; wkdif;-a'-o
BuD; 0ef-BuD;csK-yf-OD;-jr-ifh-aqG? e,fpyf-a'-oES-ifhvkH-jcH-Ka&;-0efBuD; OD;wif-0if;-wkd-YESifh awGUqkHaqG;aEG;cJh-pOfu ajymxm;-onfrsm;udk aemufydk-if;-vk-yf-&yfrsm;? rudkuf-nD-onf-rsm;&Sd-aomaMumifh tmPm-ydk-if-rsm;ay;rnfh rnfonfh-EI-wfuwd-ukdrQ r,kHawmh[k ¤if;uajymonf/
]]yxroyd-wf-pcef;-wk-ef;uvnf; aqmif&G-uf-ay;-r,f-qkd-vkdY oydwf-pcef;-od-rf;-vkd-uf
w,f/ veJcY sa-D yr,fh bmawGa- qm-i&-f u
-G a-f y;-aerSe- ;f vnf; rod&bl;/ tckwpfa- cg-ua-f wmh pm&Gu
- -f
pm-wrf;-eJY-aocsm uwday;rS? b,ftcsd-eftawm-twG-if;-qkd-wm-udkyg aocsm-ajymrS
½kyf-od-rf;-ygr,f/ oydwf-pcef;-tajc-taeu
tckcsd-ef-xd-awmh at;at;-aq;-aq;-ygyJ}} [k
raeEG,f-oef;u ajymonf/
'DZif-bmv 7 &ufaeYu tjiif;-yGm;ajrae-&mtm; wyfrS jcHpnf;-½kd;cwf-yd-wf-qkd-Y&mrS
qE´xk-wf-azmf-ol-rsm;ESifh wyfpnf-yif[k qkdol
rsm; y#dyu©-jz-pf-yGm;cJhNyD; trsKd;orD;ukd;OD;
aq;½kHokdY ykdYaqm-if-cJh&onf/
tajctaerSm wif;rm-ae-cJhNyD; NrdKUe,f-tk-yfcsK-yf-a&;r·;u oydwf-pcef;tm; 'DZif-bmv 9
&ufaeY nae 6 em&D-aem-ufqkH;xm; z,f&Sm;
ay;&ef aMunm-cs-uf-xk-wf-cJhonf/

'DZifbmv 7 &ufaeYu tjiif;yGm;ajrae&mtm; wyfu csufcsif; jcHpnf;½kd;cwf um&HcJh
NyD;aemuf awGU&pOf/ "mwfyHk • ZmenfNzdK;
oydwf-pcef;rSm z,f&Sm;jc-if;-r&Sd-cJhbJ wyfrS
oydwf-pcef;-aem-ufbuf jcHpnf;-½kd;twG-if;
-wGif tapmifhrsm; csxm;-cJh-aomfvnf;
rnfonfhjzpf&yfrS jzpfyGm;cJhjcif;r&Sday/
okdYaomf oydwf-pcef;tm; tiftm;-okH;
Nzd-KcG-if;-rnf[k owif;rsm;xG-uf-ay:-ae-onfhtwGuf vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,f-rsm;ESifh
Ekdif-iH-a&;-vI-yf-&Sm;olrsm;u tmPm-ykd-ifrsm;

tm; tMurf;-zuf-jc-if;-rjyK&ef arwåm-&yf-cHxm;onf/
rdaus-mif;-uef- qE´-xk-wf-azmf-rI-twGuf
Ekd0if-bm-vtwG-if;u acgif;-aqm-if-ES-pfOD;
yk'fr 18 jzifh axmif-oHk;v uscH-ae&NyD; 7
&ufaeYu y#dyu©-twGuf oydwf-pcef;rS
qE´xk-wf-azmfol 28 OD;tm; ydkif-euf-usL;vG-efrI-jzifh trIzG-ifh-xm;-onf/

tdkifpDtm&fpDESihf
&JwyfzGJU yl;aygif;
aqG;aEG;yGJ usif;y
tjynf-jy-nf-qdk-if-&m- Mu-uf-ajc-eD-aumfrwD
(ICRC) ESifh jref-rm-Edk-if-iH-&J-wyf-zGJUwdk-Yyl;-ayg-if;í
trsm;jynfol Nidrf-0yf-yd-jym;rI-xd-ef;-od-rf;-a&;qdk-if&m Edkif-iHwum pHEI-ef;-rsm;ESifh &Jvk-yf-ydk-if-cG-ifhus-ifh-oHk;jc-if;-qdk-if&m tvkyf-½Hk-aqG;aEG;yGJudk
ppfawG-Nrd-KUü usif;-yrnf-jz-pfonf/
'DZif-bmv 10 &ufaeYrS 13 &ufaeYtxd
av;&uf - M um- u s- i f ; yrnf h
tvk y f - ½ H k aqG;aEG;yGJonf &cdkif-jy-nf-e,ftqifh &Jt&m&Sd-rsm;twGuf yxrqHk;tBudrf aqG;aEG;yGJjz-pf
NyD; 'kwd,&J-r·;BuD;tqifhrS 'kwd,&J-r·;tqifh
txd &Jt&m-&Sd-pk-pk-aygif; 35 OD;wuf-a&m-ufrnf-jz-pfonf/ tvkyf-½Hk-aqG;aEG;yGJü &Jt&m&Sd-vkyfouf ESpf-aygif; (30) ausmf&Sdaom tdkifpD-tm-&f-pDrS uRrf;-us-ifol rpöwm-*R-ef-tJ-&pf-*s-efpefu t"du OD;-aqm-if-ydkYcsrnfjz-pf-onf/]]jr-ef-rm-Edk-if-iH-&J-wyfzGJUeJY ydkrdk-awGUqHkaqG;aEG;rIawG quf&Sd-vm-wJh-twGuf 0rf;omygw,f/ 'Dtvk-yf-½Hk-aqG;aEG;yGJeJY aemif-tem*wf-tvk-yf-½Hk-aqG;aEG;yGJ-awGuae ESpf-OD;-ES-pfzuf-tusK-d;&SdwJh tawGUtMuHKawGudk rQa0-Edk-ifr,f-vdkY arQmfvifh-ygw,f}}[k tdkif-pD-tm-&f-pD\
jref-rm-Edk-if-iH-tBuD;tuJ rpöwm,k-&f-cf-rG-ef-wmeDu ajymonf/  at;Nidr;f 0if;

news

jynfwGif;owif; 10

www.mmtimes.com

U.S. Embassy seeks Program Management
Specialist (INL)
Basic Function of the Position:
Serve as the principal International Narcotics and Law
Enforcement (INL) locally-engaged subject matter expert on
law enforcement issues and capacity-building in Myanmar.
Participate in planning, negotiations, implementation, and
evaluation of law enforcement capacity-building projects;
maintain long-term relationships with Myanmar government
officials and NGO representatives; develop and
maintain substantive reports, project plans, and bilateral
agreements; ensure that project implementation actions,
such as purchase authorizations and contract requests,
are prepared in a timely and accurate manner. Manage
all logistics related to participation of Burmese officials in
USG-funded law enforcement capacity building activities.
Qualifications Required:
1. Bachelor's degree in law, political or social sciences or
development.
2. Minimum five years experience in managing or assisting
with the management of assistance programs or related
activities.
3. Fluent speaking/reading/writing English and Burmese.
4. Must have a broad familiarity with major issues relating
to crime, law enforcement, and the Myanmar criminal
justice system, and, to a lesser but still significant extent,
in neighboring countries like Laos and Thailand.
5. Must have basic knowledge of MS Office applications.
Eligible candidate may submit application to Human
Resources Office, P.O. Box 521, GPO, Yangon not later
than December 20, 2013.
Detail information can be found in the website http://burma.
usembassy.gov/job_opportunities.html

VACANCY NOTICE
No. 2013/020
Want to be part of a team advancing sexual and reproductive
health and promoting reproductive rights within Myanmar?
Join us and you will, because at UNFPA, everyone counts.
We are seeking a creative, dynamic and highly motivated
individual to join our growing communications effort to
drive forward to the next level our country programme on
population, gender equality and reproductive health and
reproductive rights. If you’re looking for an opportunity to
make a difference, thrive in a challenging yet rewarding
teamwork environment and have a strong communications
background, then we wish to hear from you.
Position and Grade : National Programme Officer (Advocacy,
Communication and Resource Mobilization) NOB
Type of Contract : Fixed-Term
Duty Station
: Yangon
Application Deadline : 30December 2013
Applications should be addressed to UNFPA Representative.
Attention: International Operations Manager, Room A-07,
UNFPA, No.6, Natmauk Road, Yangon.
Email : myanmar.office@unfpa.org
For further details, please see the vacancy announcement
posted at UN billboard. No.6, Natmauk Road, Yangon and
also at UNFPA website (http://myanmar.unfpa.org)

New Vacancies APPLY NOW!

Applications will be considered only when meeting all
requirements set in detailed vacancy announcement.

Business Development manager
Marketing manager
Sales and distribution manager
Brand manager
Logistic officer
Medical doctor
Project manager
Sales engineer
Site engineer
Chief Accountant
Accountant
HR Manager
HR Executive
Legal executive
Secretary
Passenger service agent ( airline)
Receptionist

Customer service

No. 851/853 (A/B), 3rd Floor, Room (7/8), Bogyoke Aung San Road,
Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.
Tel: (951) 229 437, 09 49 227 773, 09 730 94007
Email: esearch@yangon.net.mm, esearch.myanmar@gmail.com
www.esearchmyanmar.com www.facebook.com/esearchmyanmar

SATIRE
rma*s
]]qD;*dr- ;f y- B-JG uD; atm-if-atm-if-jr-if-jr-if-eJY
jr-ef-jr-ef-qef-qef- us-if;-yNyD;pD;-yg-apbk&- m;}}.-..qdN-k y;D olt
-Y cef;u
- bk&- m;-pif
-a&SUrSm- qG-rf;-? qD-rD;-yl-aZmf-NyD; qk-awm-if;ae-wJh arm-if<uuf-eD-udk- apm-apm-pD;-pD;
awGUvdk-uf-&vdkY olYaem-uf-uae-&yfNyD;•
]]om-"k ...om-"k- ...om-"k-yg-Asm-/
arm-if<uufeD-wdkYrsm; udk,fhwdk-if;-jy-nfudk,fhvl-rsKd;udk- tawmf-cs-pfwwf-wmyJ/- ig-uvnf;- or®-wrjz-pf-awmh cufae-w,f/ -ig-om- or®-wqdk-&if- rif;-udkbG J U xl ; - * k - P f - x l ; - w pf - c k - a vm- u f - a wmh
vG-wf-vyf-a&;-aeYrSm-ay;-OD;-rSm-...}}
qdk-NyD;ajym-vdk-uf-&if-yJ- arm-if-<u-uf-eD-u
aem-uf-buf-vS-nfhNyD; •
]]bm-awG- vm-azm-ae-wm-vJ?- 'D-rSmtif-wm-euf-uG-ef-euf-&S-if-awG- aES;ae-vdkY?
bm-aMum-ihf aES;ovJ-p-pkH rf;-awmh qD;-*-rd ;f
-&-dv
S kYd ae-jy-nf-awmf-y-J jr-ef-atm-if-vk-yf-xm;
-wm-qdk-vdkY qD;-*d-rf;-jr-ef-jr-ef-NyD;zdkY qk-awm-if;
-ae-wm?- quf-oG,f-a&;-uvnf; vk-yfvdk-uf-&if- tcsKd;udk-rus-bl;-}} ...wJh/
]]tJ-'D-vdk-awmh quf-oG,f-a&;-udktjy-pf-rajym-yg-eJY-uGm/ quf-oG,f-a&;-u
rys-uf-ruG-uf-ay;-ae-wJh 0ef-aqm-if-rI
ESp- c-f -k &Sy-d g-w,f/ a- jym-&ifa- umif;w
- m-av;vnf; wGJ-ajym-yg-[}} vdkYvnf; ajym-a&marm-if-<u-uf-eD-u •
]]uR-ef-awmf-jz-ifh quf-oG,f-a&;-udktaumif;-ajym-p&m-qdk-vdkY wpf-uG-uf-rS&Sm-r&yg-bl;-Asm-/ ajym-prf;-yg-OD;-? cif-Asm;
BuD;u bm-rsm;awGUxm;-vdkYvJ}} wJh/
]][m-..[m..-[ .. -w,f-vD-zk-ef;rSm -vuf-us-ef-aiG-ES-pf-&m-atm-uf-a&m-ufae-NyD-qdk-wm-&,f?- aiG-oG-if;-NyD;&if-jy-ef-NyD;
rwf-pd-ydkYwm-&,f- ES-pf-ck-udk-quf-oG,f-a&;
-buf-u ys-uf-uG-uf-zl;-vdkYvm;-/ vuf-us-efaiG-us-yf-ig;-q,f-atm-uf-a&m-uf-wm-eJY
ajym-ae-whJ zk-e;f -u-kd wd-ceJ-jz-w-cf s-v-u
kd -w
f m-

tifwm&yf
a&m- rS-ef-ae-wm-yJ- r[k-wf-vm;-}} qdk-NyD;
arm-if-<uuf-eD-udk- jy-ef-cG-yf-vdk-uf-awmh
oif;-u •
]]t[k-wf-rS-wf-vdkY em;-axm-if-ae-w,f?'g-u ol-wdkYaiG-&r,fh ud-pö-udk;As/ tck-u
zG-bk-wf-awm-if-oHk;r&awmh tG-ef-vdk-if;ay:-wuf-NyD; ESm-bl;-xzdkY (tJ-av)owif;-yvif;-em;-axm-if-zdkYawm-if -cufae-w,f-}} qdk-yJ/ -'g-eJY rm-a*s-u •
]]rif;-vdk-om- ajym-&&if- igh-rSmvnf;ajym-p&m-awG- trsm;BuD;? ½Hk;rSm -wynfh
awG-u tif-wm-euf-aES;w,f-qdk-vdkY
wpfv 25 a':vm-wef-uae- a':-vm
-60 wef -ajym-if;,l-vnf; 'D-twdk-if;-u
'Dtwdk-if;-yJ/- wpf-vudk- av;-aom-if;-eD;yg;-ydk-ay;-&wm-yJ -tzwf-wif-w,f/
ae-jy-nf-awmf-udk- qD;-*d-rf;-tm;-upm;-yGJawG- ½k-yf-oH-½dk-uf-ul;-zdkY a&m-uf-ae-wJh
uda-k Zmfo
- ufa- xG;uvnf;- rD'- ,
D m-pifw
- mrSm -tif-wm-euf-u oH;k r&atm-i-faES;aevdkY qif-ajc-qif-vuf- wuf-rd-yg-w,f?
-AD-tdk-if-yD-0dk-if-zdk-if-udk- a':vm 400 ay;
NyD;oHk;yg-qdk-wJh tajz-yJ-&vdkY pdwf-em-ae
-owJh}}
]]tpf-udk-BuD;u rs-uf-pd-BuD; em;-BuD;qdkawmh bm-awG-rsm;jz-pf-vdkY uRef-awmf-wdkY
Edk-if-iH-rSm -tif-wm-euf-ukd- jr-ef-atm-ifrvk-yf-Edk-if-&wm-vJajym-jy-Asm/ uR-ef-awmfwdkYu ol-rsm;Edk-if-iH-vdk- w,f-vD-zk-ef;-vdk-if;
-0,f-wm-eJY tif-wm-euf-udk- tvum;vnf;- oHk;ae-&wm-r[k-wf-bl;-/ wpf-rd-epf
-udk- ES-pf-us-yf-ay;-NyD; oHk;ae-&wm-As-}}
]]tif;- ... tif-wm-euf-wif-ru
yg-bl;-? jr-ef-rm-Edk-if-iH-rSm -tcsKd;ajy-wm-bmrsm; rif;-jr-if-zl;-vdkYvJ/ -vrf;-cif;-&if-vnf;rnD-rnm?- vQ-y-pf pf-r;D -q-&kd if-vnf; -r-eS -rf -eS -f
rvm? -cs-rS-wf-vdk-uf-wJh pnf;-urf;-Oya'awG-uvnf; y&rf;-ywm-eJY-? tck-&uf-ydk-if;rSm- tif-wm-euf-u aES;wm-wif- rubl;-?
vH;k 0ud-k &yf-ae-wm/ -ightxif-awmh Ed-ik -if -H
awmf-rSm -<u-m;vHk;xk-wf-zdkYyJ- taqm-ufttHk-awG- aqm-uf-wJh ae-&m-rSm- aiG-awG-

vSd-rfhoHk;NyD; us-ef-wJh -jz-nfhqnf;-p&m-awG
u
- kd v
- n
-S a-hf wm-i-f rMun
- b
hf ;l - xify- g-&UJ u
- mG /
wpf-cg-w-av-rsm; ig-wpf-vavm-ufor®-wjz-pf-ap-cs-if-vdk-uf-wm?- 'g-rS -tcsKd;
rus-wm-awG-udk-Oya'-uJhodkY wnf-aomtrd-efY-awG- bm-awG-xk-wf-NyD; jy-if-cdk-if;-vdkY&
rSm-}}
]]awmf-prf;-yg? -cif-Asm;om-or®-wjz-pf&if- wdk-if;-jy-nf-ys-uf-rSm-/ cif-Asm;BuD;u
ighjr-if;-ig-pdk-if;- ppf-udk-if;-a&m-uf-a&m-ufqdk-wJh tpm;-xJ-u? -rod-wm-awG-Mu-ae
-wm-yJ-}}vdkY arm-if-<u-uf-eD-u Mo-bm-ay;yg-av-a&m •]]cs-nf-wdk-if-em;-rSm-yJ- ywf-ajy;-ae-wmxuf-pm-&if- ppf-udk-if;-avm-uf-a&m-uf-&ifawmf-ao;-wm-aygh arm-if-<-uufeD-&,f/
Mu-nfh&wm- ig-BuD;yGm;rSm-udk- rem-vdk- r½IqdwfwJh-txJ -rif;-vnf;-yg-w,f-xifw,f}}
]]uR-ef-awmf-uawmh b,f-ol-or®-w
jz-pf-jz-pf? -tif-wm-euf-av;- rS-ef-rS-ef-oHk;vdkY
&&if -awmf-yg-NyD}}
]]rif;-t&if-ajym-awmh ajr-atm-uf&xm;-jz-p-jf z-p?f - rd;k ys-&H xm;-jz-p-jf z-p-af qm-uf
-r,fh yg-w-u
D -kd axm-u-cf -rH ,f-q-?kd rJ-ay;-r,fqdk}} olYt&if-ajymvHk;awG-eJY -jy-ef-cs-nfvdk-uf-&w,f/ -ol-u •
]]awmf-yg-NyD? tJ-'g-awG- pd-wf-avQmhvdk-uf
-Ny-/D tck-awmh tif-wm-euf-ay:-rmS - cs-p-o
f -l
av;-wpf-a,m-uf-avm-uf- &Sm-cG-ifh&&if-yJ
-awmf-vS-yg-NyD-/ tck-awmh tif-wm-eufr[k-wf-bJ -tif-wm-&yf- jz-pf-ae-w,f/t0dk-if;-av;-vnf-wm-udk- t&if-uMu-nfh
NyD; orm-"d-awm-if-&ao;-vdkY tif-wm-euf
-uodk-Pf;-vdkY emrnf-ay;-xm;-wm? -tckawmh t0di-k ;f a- v;-awm-ir-f vnfE- i-kd a-f wmh
bl;-/ aem-uf-aem-if-rsm; Edk-if-iH-awmf-rSmbm-yGJvrf; -BuD;BuD;us,f-us,f-rS- rvk-yfzdkY qE´-jy-&rvdk- jz-pf-ae-NyD-As-}}
]]rif;-u cs-pf-ol-eJY -usL-zdkY tif-wm-eufoHk;cs-if-wm?- ighrSm- NyD;cJh-wJh- pae-u ½Hk;rSmtif-wm-euf-vHk;0 zG-ifhr&bl;/ 'g-eJY uG-ef-y

vd-efYwif-awmh qm-Am-jy-if-ae-wm-wJh/
rEÅ- a v;- o wif ; - a xm- u f - u vnf ; rEÅav;-rmS -tif-wm-euf-v-ikd ;f -awG- us-ae
-vdkY 'D-wpf-ywf-owif;-ydkYvdkY r&bl;-wJh?
csm-csm-udk -vnf-oGm;wm-yJ/ -'g-ay-odok-0PÖuG-if;-rSm -abm-yGJ-oGm;Mu-nfhwJh
wynf h w pf - a ,m- u f - u awmh tJ - ' D abm-v;kH uGi- ;f x
- r-J mS - tifw
- m-eufa- umif;
-cs-uf-u vef-xG-uf-ae-NyD; Edk-if-iH-jcm;xufom-owJh/ wpf-puú-efY-udk -2mb &vdkY
abm-yGJ-Mu-nfh&if; -oD-cs-if;-tyk'f 20
avmuf- a'g-if;-vm-cJhw,f-qdk-yJ-}}
]]tJ-'g-yJ-ayghAs? -wu,fhtjz-pf-r&Sd-bJ
[ef-jy-awGyJ- vk-yf-vk-yf-jy-ae-wm/ Edk-if-iH
-jcm;upm;-orm;-awG-u tJ-'g-awG-udkt[k-wf-xif-OD;-r,f/ -uR-ef-awmf-wdkY Edk-if-iHrSm -aumif;-wm-bm-rsm;&Sd-ao;-vJ-Asm-}}
]]&Sd-wm-aygh arm-if<u-uf-&,f? -Edk-if-iHw-umayg-uf-aps;xuf?- *sL-wD-z&D;-a&S-mh
vdkYac:-wJh tcG-ef-vG-wf-qdk-if-awG-xuftvG-ef-ouf-om-wJh aps;eJY -t&uf-0,faom-u-Ef -ikd -w
f m?- bD,m-u-kd aps;tayg-q;kH
0,f-aom-u-Ef -ikd -w
f m? -p;D -u&uf-u-kd tvd-yf
-cs-if;-0,f-aom-uf-Edk-if-wm-awG-? vrf;-ay:
-rSm -wH-axG;Bud-Kuf-ovdk- axG;Edk-if-wm-awG-?
uG-rf;-wH-awG;xk-yf-udk- um;-ay:-uaeb,f-olYrS-ef-rS-ef-qdk-NyD; ypf-cs-Edk-if-wm-awG-?
trIduf-udk- ypf-cs-if-wJhae-&m -ypf-Edk-if-wmawG-u aum-if;-wm-aygh[/ *k-P,
f l-wwf
r,f-qdk-&if- MuH-zef,l-p&m-awG- trsm;BuD;?
'g-erYJ S r- ause- yfa- o;-&if- jyn
- o
-f j-l yn
- o
-f m;awG- vQ-yf-ppf-rD;-avQmhxG-ef;-NyD; aqm-ufxm;-wJh jr-pf-ul;-wH-wm;-BuD;awG-uvnf;rsm;rS-rsm;? rif;-tJ-'g-awG-udk- *k-Pf,l-vdkY
&w,f-av-}} vdkYvnf; ajym-vdk-uf-a&m- •
]][m...cif - A sm;BuD ; uawmh
b,f-vdk-rS- rEdk-if-wJhtxJ-uyJ/ -qD;-*d-rf;-rSmtrsm;jy-nf-ol-oHk;wJh tif-wm-euf-udkaES;NyD; ae-jy-nf-awmf-rSm-yJ- jr-ef-EI-ef;-jr-ifh
atm-if- cif-Asm;BuD;rsm; tMuH-ay;-vdk-ufovm;-rod-yg-b;l -}} qd-Nk y;D ajc-ypf-vuf-ypfjz-pf-oGm;yg-av-a&m/

tvdktavsmuf ,mOfaMum&Sif;pepfudk pwiftoHk;jyK
at;Nidrf;0if;
,m-Oa-f Mum-usy- w
-f nf;r- u
I kd avsmhenf;oGm;ap-&ef-twGuf ,mOf-aMumrsm;udk
tvdktavs-muf- &S-if;-ay;-Ekd-ifaom
axmuf-vS-rf;-a&;-uif-r&m -wyf-qiftoH;k jyKj- ci- ;f udk r&rf;uke- ;f N- rKd Ue,f? &Spr-f i-kd -f
vrf;-qHk-wGif 'DZif-bmv 8 &ufaeY-rS
pí toHk;jyKae-NyD-jz-pfonf/

tqdkyg pepfudk- us-ifh-oHk;&ef-twG-uf
-*s-yef-tjy-nf-jy-nf-qdk-if&m yl;ayg-if;aqm-i&-f u
-G af &; at*si- p-f D (JICA) rS vGec-f hJ
aom ajcmuf-vaus-mfcefYu ppfwrf;aum-uf,l-rIrsm; jyKvk-yf-cJhNyD; cHk;ausmf
wH-wm;-raqm-ufbJ ,mOf-aMum-yd-wf-qdkY
rI-udk-ajz-&S-if;-Ekd-if&ef &nf&G,fNyD; ueOD;
pD-rH-udef;tjzpf pwifcJh-jc-if; -jz-pfonf/
]],mOf-oGm;vm-rIEIef;jref-vm-wm-udk-

awG-U&w,f/ pepfuawmh ,mOf-pD;-oGm;
vm-ru
I kd sensor eJY MunhN-f y;D awmh ,mOfp- ;D a&-ydkrsm;wJh vrf;aMumukd OD;-pm;ay;
vTwf-wJh-pepfyg/ tJ'D-pepfrSm Auto a&m
Manual a&m-oHk;vdkY&w,f/ ,mOf-xd-ef;av;OD; r&rf;uk-ef;-rD;-yGd-Kifh-rSm- xdk-if-NyD;
awmh uGyu
-f M-J uy- r-f wfa- e-w,f/ t&ifu
&Spr-f i-kd v
-f rf;q
- u
kH kd cH;k ausmw
f w
-H m;-aqm-uf
r,hf tpDtpOfu
- ae- ppfw
- rf;a- um-u,
f l

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) in Myanmar is inviting qualified candidates to apply for the
following positions:
Sr. Title and level

Duty Station
Position Deadline
1. Vehicle Maintenance Helper (LICA 1A) Yangon
National 13 Dec 13
2. ICT Assistant (LICA 3)
Yangon
National 15 Dec 13
3. Security Guard (LICA 1A) (3 Positions) Yangon
National 19 Dec 13
The benefit package for the above positions includes an attractive remuneration, 30 days annual leave and 10 holidays
per year, medical insurance, learning and development opportunities and a challenging working environment with 250
national and international colleagues.
All applications must be made through the UNOPS E-recruitment System (https://gprs.unops.org) and click on the
post you are interested in applying for.
For Sr.1 and 3, applicants are kindly requested to submit by manual application (paper) to HR Unit, UNOPS Myanmar
at No. 12(O), Pyithu Lane, 7 Mile, Mayangone Township, Yangon.
If you have further queries, please contact 95 1 657 281-7 Ext: 149

r- t
I & wHwm;-aqm-up-f &m-rvkb
-d eJ YJ rD;yGKd i-hf
rSmyJ &Sif;-wJh-pepfeJY aqmif-&G-uf-wJhtcg
tqifajy-wm awGU&w,f}} [k &xm;
ydaYk qm-i-af &;-0ef-Bu;D Xme? jref-rmh-r;D &xm;
(atmufj- re- r-f m-jynf) rS refae*sm OD;xGe- ;f atm-if-oif;u ajymonf/
uifr&mudk ,mOf-xd-ef;-tcs-uf-jy-rD;wkd-if-rsm;wG-if- wyf-qif-xm;NyD; tqdkyg
uifr&m\ tm½Hk-cH-ud-&d,mrS rDwm 30
twGi;f -0if-vmaom ,mOfrsm;udk zrf;,l
Ekd-ifNyD; ,mOf-ydkrsm;aom ,mOf-aMumudk
OD;pm;-ay;-vT-wf-ay;-rnf-jz-pfonf/
]]um;enf;ae-ao;-wJh ,m-Of-aMum-rSmqdk&if rD;yGd-Kifh-uquf-NyD;eD-aer,f/ ,mOfrsm;wJh-vrf;-aMum-if;-udk-vT-wf-ay;w,f/
tcsdef-b,f-avm-uf-twGif; vkyf-ay;
w,fqdkwm-uawmh ajymzdk-Y cuf-cJ-yg
w,f/ um;oGm;wJa-h y:-rw
-l nfNy;D vkya-f ewm-jz-p-yf gw,f/ aemuf-y-ikd ;f rSm Control
Centre yg-&-v
dS m-&if-awm-h yd-Nk y;D tqif-ajyrSmyg}} [k trSwf (2) ,mOf-xd-ef;-&J-wyf-zGJ-U
cGJr·;½Hk;rS &Jtkyfrdk;oD[aus-mfu ajym
Mum;onf/

Views

½IjrifoHk;oyfcsuf 12

www.mmtimes.com

rqv arSmifcdkacwfudk jyefajymif; owd&apwJh jyoem
pnfolatmifjrifU
a&;om;onf/

cifAsm;taeeJY &efuk-ef-Nrd-KUv,faum-if
u vpfum-a[m-ufpf (t&uf? bD,m?
0dkifrsKd;pHk oD;oefY a&mif;-wJh-qdkif)
wpfqdk-if-qdk-ifxJ0ifNyD; t&uf? bD,m
wifxm;wJh aumifw
- m-awGukd ai;Mun
- hf
-vdk-ufyg/ Ekdif-iH-jcm;jzpf t&uf? bD,m?
0dkif wpfyk-vif;rS rawGU&ifvnf;
pdwf-ysufroGm;ygeJY/ odyf-rMumcif
ta&mif;-pm-a&;-rav;u cifAsm;udk
vufvm-wdk-Yvd-rfhr,f? tpfudk bvuf
,lrvm;? *sufvm;? tm;vHk;&Sdw,f/
tajctae raumif;-vdkY zGuf-xm;
wm/ vdkcs-if&if oGm;,lay;-r,fav
aemfvdkY ajymyg-vd-rfhr,f/ uJ tJ'gawG
wu,fjz-pf-vm-ygNyD/ 'Dtjzpf-tys-ufawG[m jynfyoGi;f -uek f tm;vH;k eD;yg;
ydwf-yif-xm;-cJhwJh t&iftmPm-&S-ifa[mif; OD;ae-0if;&JU rqv (jref-rmhqdk-&S,fvpf vrf;pOf-ygwD tkyf-csK-yf-wJh)
acwf? wpfenf; arSmif-cdk-ac-wfudk
jyef-ajymif; owd&ap-ygw,f/ vuf&Sd
bmawG-jz-pf-aeovJ? bmaMum-ifh-jz-pfvm&ovJ? aemuf-uG,frSm bm
jy-óemawG &SdEdk-ifrvJ? 'Dwpf-ywf
aqG;aEG;wifjy-oGm;ygh-r,f/Ekd-if-iH-jcm;jzpf t&ufawG ra&mif;awm-hbl;-vm;/
ck-qdk&if jref-rm-Ekd-if-iHrSm tatmifjr-ifqHk;eJY qkdif-cJGtrsm;qHk; zGifh-vS-pf-xm;
-wJh Ekdif-iH-jcm;jzpf t&uf? bD,m? 0dkif

-awG-qdk&if tppfqdkNyD; pddwf-cs&wJh
pD;wD;rwf qdkif-awGrSm Edkif-iH-jcm;jzpf
t&uf? bD,m? pD;u&ufeJY 0dkifawG
a&mif;-cs-wmudk acwå-&yf-qdk-if;-xm;-ygonf qdkNyD; pmwef;awG uyfxm;-yg
w,f/ tJ'D *,ufeJYtwl tjcm;ukefwkd-ufawG? vpfuma[m-ufpfawGu
vnf; Ekdif-iH-jcm;jzpf t&uf? bD,m?
0dkif-awGudk pifawG-ay:uae z,f&Sm;
cJhNyD;jz-pf-ygw,f/
'D-twGuf Ekdif-iH-jcm;jzpf t&uf?
bD,m? 0dkif aomuf-oHk;vdkwJh jynf-ol
awG tcuftcJ awGU&ygw,f/
aumif;-a&m-if;-aum-if;0,f qdkif-zG-ifha&m-if;-ol-awGuvnf; b,faeY- vmzrf;rvJ? zrf;&if oGif;-uk-ef-Oya'eJY
ta&;,lcH&r,f? tmrcH r&bl;?
tcsKyx
f aJ &mufr,fqNkd y;D pd;k &drf xdw-f
vefY-ae&wJh tcsdefvnf; jzpf-yg-w,f/-

0ifa&m-uf-pD;eif; cH&awm-hwm-ygyJ/
NyD ; cJ h w J h v wk e f ; - u awmh Quarto
Products ukrÜ-PD&JU *dka'gif 0ifpD;-cH-&
ygw,f/ w&m;0if wifoG-if;-vm
aMumif; taxmuftxm; rjyEkd-ifwJh
0dik y-f v
k if; aomif;e- cYJ sD awGUwmaMumifh
wm0ef-&SdwJh refae*sm rdef;uav;
oGif;-uk-ef-Oya'eJY ta&;,lcH&NyD;
tcsKyfxJ a&muf-oGm;ygw,f/ ck
wpf-Bud-rf-uawmh jref-rm-Edk-if-iHrSm
tatmif-jr-ifqHk; pD;wD;rwf [dk;vf'if;
ukrÜPD tkyf-csK-yfrI'g½dk-ufwm a':0if;0if;wifh 0ifa&m-uf-ajz-&S-if;-ay;-ae
w,fqw
kd hJ Premium Food Services
Products ukrÜ-PD-ydkif *dka'g-ifyg/
Ekdif-iHjcm;u oGif;-vmwJh 0dkif-ykvif;
udk;aomif;-eD;-yg;? t&ufykvif;
wpfaxm-if-ausmfeJY at;cJtom;
wefeJYcsD rdygw,f/ at;cJ-tom;-u
vJG-vdkY tjcm;0dkif-yk-vif;-awG-twGuf
taxmuftxm; wifjy-Ekd-if-jcif; r&Sd
ao;-bl;-vdkY qdkygw,f/ wpf&uf- ES-pf&uf-twGi;f rwifjy-E-idk &f if ypön;f awG
todrf;-cH&? wm0ef-&Sd-ol-wpf-a,m-ufa,muf Oya't& w&m;pJ-cG &H tcsKyf
-xJvnf; a&muf-&OD;-rSmyg/ 'D jyóemawG&JU *,uftjzpf pD;wD;-rwfeJY
ukef-wdk-uf-awG[m olwdkYaumif-wmawGuae Ekdif-iH-jcm;jzpf t&ufawG?
bD,mawGukd z,f&mS ;ae-Muwm jzpfy- gw,f/-

bm-aMumifh jzpf-&ovJck - u d p ö j zpf & wJ h vwf w avm
taMumif;-&if;-uawmh Edkif-iHjcm;u
oGif;-vmwJh t&uf? bD,m? 0dkifawG
odak vS-mif-xm;wJh *dak 'g-i-af wGukd pD;yGm;ul;oef;0efBuD;Xmeu zJGUxm;wJh
Mobile Team vdkYac:wJh arSmif-cdkzrf;
tzJGUawGu 0ifa&m-uf-pD;-eif;-ae-vdk-Yyg
yJ/ yxrydkif;-wk-ef;-uawmh ta&
twGuf odyrf rsm;wJh *dak 'g-i-af v;-awG?
ukef-wif-um;-awGyg/ aemuf-ydkif;
wkdif&if b,frSmrqdk zrf;ay;r,f
qdkwJh aMunmcsuf xkwf-vdk-uf- t&if;-ppf-vdk-uf-&ifNyD;aemuf jynf-wG-if;udk Ekdif-iH-jcm;jzpf
wu,f-awmh jref-rm-Ekd-if-iHrSm
t&uf? bD,m? 0dkifeJY tom;awG Edkif-iHjcm;uae b,f t&uf? bD,m?
wifo-iG ;f -aewJh ukr-P
Ü -yD ikd f *dak 'g-iaf wG 0dkif-awG-udkrqdk vHk;0 wifoG-if;-cGifh r&Sd
ydwf-yif-xm;w,fqdkwm jynf-ol
trsm;pk rodMu-ygbl;/ wpfzuf-rSmawmh tpdk;&[m Ekdif-iH-jcm;om;awG
wnf;wJh [dkw,f-awGudk vdktyf-cs-uf
t& Edkif-iH-jcm;jzpf t&uf? bD,m? 0dkif?
pD;u&uf? at;cJ-tom;? [if;oD;[if;-&G-ufawGudk vdkif-pif-avQmufxm;-apNyD; tuefYtowfeJY wifoG-if;
-cG-ifh- jyK-xm;-wm-rsKd;awmh vkyf-xm;ygw,f/ tJ'D a[mfw,f-awG

uvnf; udk,fwkdif wifoG-if;-wm-rsKd;
awmh rvkyf-ygbl;/ Edkif-iHjcm;rSm ypönf;0,f-&mrSm uRrf;us-ifwJh oGif;-uk-eform;-awGudk vdkif-pif-ay;NyD; wifoG-if;apwm jzpf-ygw,f/ tJvdk wifoG-if;vm-NyD;&ifvnf; tJ'D t&uf? bD,m?
0dkifawG trsm;jynf-oludk a&mif;-cs-cG-ifh
-r&Sd-ygbl;/ [dkw,frSm toHk;jyKzdkYeJY
[dkw,f-y&0Pf-xJ-rSmyJ a&mif;-cs-zdkYyg/
tck ta&;,lcH-ae-&ol-awG[m tJ'D
oGif;-uk-ef-orm;-awG-yg/'g-qdk&if t&ifu ukef-w-u
kd -af wG?
wcsKUd uke- p-f q
-kH i-kd a-f wG? vpfum-a[m-up-f -f
awGrmS azmazm-oo
D D 0,fv&-Ykd ae-wmawGu b,fu 0ifvmvJ ar;p&m
&Sdygw,f/ tm;vHk; arSmif-cdk-enf;eJY
e,fpyf? a&aMumif;? avaMumif;?
vrf;aMumif; trsKd;rsKd;uae cdk;0Suf
oGif;,l-vm-Mu-wm-awGyg/ oufqdk-if&m-awGudk trsKd;rsKd; vmbfxdk;NyD;
oGif;,l-vm-Mu-wm-awGyg/ Oya'
pnf;rs-Of;-udkvnf; rjyif? arSmif-cdk-awGudkvnf; rzrf;awmh tJ'Dvdk aygayg
rsm;rsm; aps;uGufxJ a&muf-vm-wm
yg/ tckawmh Oya'udv
k nf; jyifr- ay;?
jynfo
- a-l wGt
- wGu
- v
f nf; rpOf;pm;bJ
pnf;urf;eJYrnD&if zrf;&rSmyJ qdkwJh
tcg ckvkd jyóemawG jzpf-ay:-vm
&wm jzpf-ygw,f/
b,f-olawG tudsK;&Sd-oGm;rvJrdk-bdk-if;-wif;rf&JU zrf;qD;-rI-awG[m
Oya'twdik ;f vky&-f wmygqd&k ifawmh
vl&,fp&m pum;jzpf-oGm;yg-vd-rfh
r,f/ t&ifac-wfu tpdk;& tquf
quf-ajym-cJhovdk Oya' twdkif;
vkyf-&wmygqdkwJh t&Sufod-u©m-rJh
pum; jzpf-oGm;yg-vd-rfhr,f/ pm;oHk;ol
vdktyf-csuf tvGef-BuD;rm;w,f?
aps;uGufuvnf; tvGef-BuD;rm;
w,f? tJ'gudk trsm;jynf-olawG
wifoG-if;-cGifh vHk;0 ydwf-yif-xm;w,f?
'DtwGuf awGU&ifawmh Oya'
csKd;azm-uf-wmyJqkdNyD; zrf;r,fqD;r,f
axmif-csr,fqw
kd m[m t&if rqv
acwf wpfavQmufvHk; vkyf-cJhwJh

npfywfwJh tpdk;&&JU vkyf-enf;vk-yf[ef? vkyf-ief;-&S-ifeJY jynf-oltm;vHk;udk Oya'tjy-ifbuf wGef;-ydkY
vdk-ufwJh vkyf-&yf-rsKd;awGyJ jzpf-ygw,f/
tJ'D-aem-uf-uG,frSm tusKd;pD;yGm;
wcsKdU &SdEkd-if-yg-w,f/
yxrwpfcu
k pD;yGm;ul;oef; 0efBu;D
Xme xdyf-ydkif; t&m&Sd-awG? tpdk;&
xdyf-ydkif; tmPm-&Sd-ol-awG-taeeJY
'DEkdif-iH-jcm;jzpf t&uf? bD,m? 0dkif
wifoG-if;-cGifh ygrpf xkwf-ay;-Ekd-if-cG-ifh?
ñTef-Mum;Ekd-if-cG-ifh? cGifh-jyK-Ekd-if-cGifh &SdaewJh
udpöyg/ 'gudk olwdkY tcGifh-ta&;-vdkY
rSwf,l-Ekd-if-ygw,f/ arSmif-cdk- vrf;aMum-if;uae aygaygrsm;rsm; 0ifvmwJhtcg olwdkY vkyf-ydk-if-cG-ifh-tmPm
wefzdk;us-ygw,f/ 'gaMumifh ckvdk
t"dyÜm,frJh zrf;qD;-cdk-if;wm jzpf-Ekd-ifygw,f/ (NyD;cJhwJh Mo*k-wfv 'DuefY
owf-csuf y,fzs-u-zf Ykd aqG;aEG;wJt
h cg
vufrcH-cJh-Mu-yg-bl;-)
aem-uf-wpf-cs-ufu rdkbdk-if;-wif;rf
rSm yg0if-wJh-ol-awG[m zrf;qD;-rd-wmawG-xJu olwdkYudk b,favm-uf-ay;
ygqdkwJh a0pkcJGawmif;-qdkrI w&m;0if
&SdcJh-ygw,f/ wefzdk;&Sd-wmawG zrf;rd
av a0pk-NrdK;NrdK;jr-uf-jruf rsm;rsm;
pm;pm; &avygyJ/ tck omauwu
*dka'gif zrf;qD;rI wpfck-wnf;uae
usyf odef;-aygif; ig;axmifuae
wpfaom-i;f tMum; (usyaf iG wpfbv
-D s-H
zdk;eD;-yg;) 0dkifawG zrf;qD;-&rd-wmyg/
olwdk-Yawm-if;-qdkwJh a0pk-om&&if
enf;wJhaiG r[kwf-ygbl;/ rqv
acwfuvnf; tJvkd a0pk-cw
GJ hJ vky-&f yfawG-aMumifh arSmif-cdk-zrf;-qD;a&;tzJGU
awG[m "m;jy-omom vk,ufwJh
jzpf&yf tajrmuftjrm; vkyf-cJh-zl;yg-w,f/aem-ux
f yf oHo,&Sp-d &mu jrefr- m
j- zpf bD,m? t&uf xkwv
-f y-k o
-f a-l wGyg/
jref-rm-jy-nf-wG-if;rSm odyf-rsm;rsm;
pm;pm; r&Sdygbl;/ ppfwyf-OD;-ydkif?
jrefr- mhp- ;D yGm;a&; aumfya-kd &;-&i-S ;f ? tdik b
-f -D
wDpD pwJh ukrÜ-PD-BuD;awGyg/ tck[m
qD;*d-rf;-umvyg/ 'DZif-bmvyg/

Edik -if -jH cm;om;awG t0ifrsm;wJh umv
yg/ ajym&&if Ekdif-iH-jcm;jzpf t&uf?
bD,m? 0dkif a&mif;tm;tvGef-aum-if;
r,fh umvyg/ 'DumvrSm ckvkd tm;vH;k
aMumuf-vefY-wMum;jz-pfNyD; ra&mif;awmhwJh umvrSm tJ'DukrÜ-PDawG
tusKd;tjrwf tvGefYtvGef-rsm;aer,f-qdk-wm-uawmh ajrBuD;vufcwf
rvJGygbl;/ tJ'D tiftm;BuD; ukrÜ-PDawG&JU zdtm;? ya,m* ygEkd-if-rvm;?
pOf;pm;-p&m-yg/b,f-vdk-jz-pf-oihf-ovJ-
tpdk;&opf[m t&ifppftpdk;&
vkyf-cJh-wm-awGuae vrf;cJG-xG-uf-cJh-NyDvdkY aMunmygw,f/ pD;yGm;a&;-udk
vnf; wu,fha&jy-ifnD ,SOf-Nyd-Kif-vdkY
&wJh uGif;-jz-pf-atmif? Ekdif-iH-jcm;&if;-ESD;
jr§-Kyf-ESH-olawG 0ifvm-atmif? yGifh-vif;jr-if-omwJh pD;yGm;a&; yHkpH-jz-pf-atmif
vky-rf ,f-vYkd wpfcg-wpf&H ajymygw,f/
&if;ESD;jr§Kyf-ESHrI -aumf-r&S-ifuvnf;
jynf-wG-if;rSm vuf0g;-BuD;tkyf rjzpf-&
awm-hav-atmif [ifeDuif? um;vf-pf
bwf? bD,mcs-ef;vdk ukrÜ-PD-awGudk
puf½Hkwnf &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-cG-ifh-ay;-yg
w,f/ 'gayrJh pD;yGm;-ul;oef; 0efBuD;
Xm-euawmh tJvdkr[kwf-ygbl;/
t"dyÜm,f-rJhwJh t&ifppf-tpdk;&ac-wfuwnf;u vkyf-cJhwJh t&uf? bD,m?
0dkif wifoG-if;-cGifh vHk;0ydwf-yif-xm;wJh
ay:vpD qufus-ifh-oHk;ygw,f/ um;
wif-oG-if;-cG-ifh-udkvnf; trsKd;om;
-pD-rH-udef; atmif-jr-ifrI r&atmif enf;
ayg-if;-pHkeJY ydwf-yifrI qufvk-yf-ygw,f/
'DtwGuf jynf-olawGtwGuf tusKd;
r&Sd-wJh? aps;uGuf-pD;-yGm;a&;t&
t"dyÜ,f-rJhwJh oGif;-ukef ydwf-yif-xm;rI-awGudk zGifhyg? zGifh-&ifvnf; yGifh-vif;
jr-if-om-rI&Sd-atmif vkyfyg? pD;yGm;a&;
vkyf-ief;-&S-if-awGudk &mZ0wf-om;-awGtjzpf a&muf-atmif wGef;-rydkYyg-eJY?
jynf-ol-awGudk rqvacwf? arSmif-cdkac-wfxJ aexdk-if&ovdk usD;vefYpmpm;-awGvdk jzpf-atmif rzefwD;-ygeJY
vdkY wdkuf-wG-ef;-vdk-uf-&yg-w,f/

news

13 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

Nidrf;csrf;a&;vkyfief;pOfESihf ajrjr§Kyfrdkif; &Sif;vif;a&;
0vkH;
jrefr- m-Ei-kd i-f t
-H wGi;f q,fpE-k p-S a-f yg-i;f rsm;
pGm jzpfy- mG ;cJah om vufeufu
- i-kd y-f #dy- u©rsm;aMumifh tpdk;&ESifh- wdk-if;-&if;om;
vufeufu
- i-kd w
-f yfz- UJG rsm;tMum; tjyef
-tvSef ajrjrK§ yrf -ikd ;f rsm; axmif-c-MhJ u&m
ESpf-zuf-txd-tcdkuf tustqkH;rsm;
pGm-&Sd-cJhNyD; tjypf-rJh-t&yf-om;-jy-nf-olrsm;b0udkvnf; xdcdk-uf-ap-cJh-aMumif;
Edkif-iHwum ajrjr§Kyfrdk-if;-apm-ifh-Mu-nhfavh-vm-a&;tzGJUu Edk0if-bmv 26
&ufwGif xkwf-jy-ef-aMu-nm-cJh-onf/tpdk;&Nid-rf;-cs-rf;-a&;- azmf-aqm-if-a&;
-aumf-rwD-ESifh wdkif;-&if;-om;-vuf-euf
u
- i-kd t
-f zGUJ tpnf;rsm;Mum; Nird ;f c- sr- ;f a- &;aqG;aEG;yGr-J sm;wGif rnfonfv
-h ufe- uf
u
- i-kd t
-f zGU-J tpnf;rsm;urS ,if;vlo
- wf
r- i-kd ;f rsm; tok;H jyKru
I kd pGev
Yf w
-T a-f Mumif;
w&m;0if-xk-wf-azmf-aMu-nm-cJh-jcif;
rjyKvk-yf-ao;-onf-ukd-vnf;- awGU&
onf/Edi-k i-f a-H wmfor®w½k;H 0efBu;D OD;atm-if
rif; OD;aqm-ifaom jynf-axm-if-pk-Nid-rf;cs-rf;-a&;-azmf-aqm-if-a&;-aumf-rwDu
rdkif;-&S-if;-vif;-a&;- vk-yf-ief;-aqm-if-&G-uf
&ef rltm;-jzifh oabmwlc- N-hJ y;D jzp- o
f nf/
Edkif-iH-wum-rdk-if;-&S-if;-vif;-a&;-tzGJ-Ursm;
ESifh yl;ayg-if;-aqG;aEG;rIrsm; jyKvk-yf-cJhaomfvnf; ,cktcse-d t
f xd taumif
-txnf-azmf aqmif-&G-uf-Edk-if-rI-rjyKvk-yf-Edk-if-ao;-aMumif; wm0ef-&Sd-ol
-wpf-OD;-u ajym-onf/ajrj- rK§ yrf i-kd ;f &- i-S ;f v
- if;a- &;rSm wpfzuf
-E-iS -w
hf pfzuf ,kMH u-n-rf -eI nf;-yg;-ae-orQ
-um-vywfvkH; NyD;ajrmuf-atm-ifaqm-if-&G-uf&ef cufcJ-ae-OD;rnf[k
jrefrmNidrf;-cs-rf;-a&;-pif-wmrS OD;aersKd;Edk-if-u ajym-onf/ajrj- rK§ yrf i-kd ;f &- i-S ;f v
- if;a- &;-aqm-i&-f u
-G -f
&m-wiG f tpd;k &ESihf vufeufu
- i-kd w
-f yfz- UJG
rsm; typftcwfxyfrH r- jzp- y-f mG ;aMumif;
aocsmaom oabmwl-nD-cs-ufrsm;
vdt
k yfNy;D tpd;k &taejzifh rdik ;f &- i-S ;f v
- if;
-a&;tzGJUudk w&m;0if-xl-axm-ifum
rdkif;-&S-if;-vif;-a&;-vk-yf-ief;rsm; vkyf-&ef
vdktyf-aMumif; ¤if;uajym-onf/]]'D-ae-&m-rSm-oabm-wlvdkY rdkif;-&S-if;
-vdk-uf-NyD qdk-Mu-yg-pdkY/ raocsmwJh Nidrf;cs-rf;-a&;-aMumifh typftcwf-jy-ef-jz-pf
vdkY rdkif;-jy-ef-axm-if&if aemuf-wpf-cgvm-&S-if;-zdkY rvG,fawmhbl;/ 'Da'-o
tay:rSm ,kMH un
- r-f a-I ysm- ufq
- ;Hk oGm;Edi-k -f
wJh-twGuf Nidrf;-cs-rf;-a&;u t&rf;udk
-ao-csm-zdk-Yvdk-ygw,f}} [k ¤if;u
ajym-Mum;onf/ajr-jr§Kyfrdk-if;-apm-ifh-Mu-nfh-avh-vm
a&;okawoD rpöwm,uf-ql-[Gmu
ajrjr§Kyfrdk-if;rsm; jyef-vnf-xk-wf-azmf
-zs-u-q
f ;D -onf-h vk-y-if ef;rsm;udk raqmif
-&G-uf-Edk-if-ygu Nidrf;-cs-rf;-a&;-aqG;aEG;
yGJrsm; jyKvk-yf-&m-wGif t[efYtwm;rsm;jz-pf-ae-rnf[k qkdonf/
ajrj- rK§ yrf i-kd ;f rsm;onf pwifwyfq
- if
-cJh-onfh-tcsd-ef-rSpí y#dyu©-um-v
wpf-avQ-mufvkH; ,if;{&d,m-wpf-0dk-uf
-wiG f aexd-ik -Mf uaom jynf-o-rl sm;pGm\
touftdk;td-rfrsm;udk Ncdrf;-ajcm-uf-aecJhNyD; vuf&Sd-y#d-yu©-vG-ef-um-vwG-if

vnf; qufvuf-Ncd-rf;-ajcm-uf-ae-qJjz-pf-aMumif; rpöwm,uf-pfql-[Gm-u
ajym-onf/jr-ef-rm-Edk-if-iHonf ajrjr§Kyfrdk-if;-tokH;
jyK-rI-wm;-jr-pfa&; atmfw0g-pm-csK-yf
-(Ottawa Convention) udk oabmwlvuf-rS-wf-a&;-xdk;xm;-jcif; r&Sdao;
aom Edik -if -w
H pf-E-ikd -if -jH z-pNf y;D ajrjrK§ yrf -ikd ;f tEÅ-&m,f-t&SdqkH; urÇmhEdk-if-iH-ig;-Edk-if-iHwGif wwd,tqifh&Sd-ae-aMumif;
owfrS-wf-cH-xm;-&onf/tpdk;&tae-jzifh ajrjr§Kyfrdk-if;rsm;udk
jynf-ol-vl-xk\ touftdk;td-rf-pnf;
-pd-rf-ydk-if-qdk-if-rI-rsm;ESifh rdrd-udk,frdrd ckcHum-uG,f-vdk-jc-if;-twGuf tokH;jyK&
jcif; jzpfa- Mumif; 2012 ckEp-S ?-f Ed0-k ifb
- m-v
wG-if -jyK-vk-yf-cJhaom tmqD,H-xd-yf-oD;
-aqG;aEG;yGJ-ü Edkif-iH-awmf-or®-wOD;-od-ef;
-pd-efu ajymMum;cJh-zl;-onf/trsK-d;om;-'D-rdk-ua&-pD-tzGJUcsK-yfOuú|? jynf-olY-vT-wf-awmf-ukd,f-pm;
vS,f a':atm-iq
-f ef;p- M-k un
- u
f vnf;
ajrjr§Kyfrdk-if;rsm;onf jref-rm-Edk-if-iH\
Nidrf;-cs-rf;-a&;-ESifh trsKd;om;-jy-ef-vnf&if-Mum;aph-a&;-twGuf BuD;rm;aom-

jy-óem-wpf-ck-jz-pf-aMumif; ,ckES-pftapm-ydk-if;u jref-rm-Edk-if-iH -roefpG-rf;-ol-rsm;toif;ü ajymMum;cJhonf/ajr-jr§Kyfrdk-if;-apm-ifh-Mu-nfh-a&;-tpD-&if
-cH-pmt& yJcl;-wdk-if;-taem-uf-buf-jc-rf;
&Sd anmif-ajc-axm-u-w
f iG f wnf&o
dS nfh

xm;-onf/ajr-jr§Kyfrdk-if;-apm-ihf-Mu-nhf-avh-vma&;-tzGJU\ tpD&if-cH-pmt& b*Fvm;a'h&Sf? xdkif;-Edk-if-iH-wdkYESifh xdpyf-aeaom
e,fpyf-a'orsm;? txl;ojzifh jref-rmEdk-ifiH ta&SUbufjc-rf;-a'-orsm;wGif
rdkif;trsm;tjym; ysHUESHYwnf-&Sd-ae-Edk-if

rd-kif;-xdvdkY udk,fhajc-axm-uf-wpf-zuf- r&Sdawm-hbl; -qdk-Mu-yg-pdkY/ aoG;awGuvnf;
tjyif-udk-xG-uf-ae-wJh-tcsdef ...
umuG,f-a&;-ES-ifh- ppf-ypö-nf;-xk-wf-vk-yf
-a&;-puf-½kHrS rdkif;-&Sm-puf-ud-&d,m-jzifh
&SmazGír&aom tpdwf-tydk-if;-rsm;
tygt0if jzefYxG-uf-vl-owf-rkd-if;-ESifh
eif;rdi-k ;f r- sm; xkw
- v
-f y-k o
-f nf[
- q
-k o
kd nf/
xdkYjyif wdkif;-&if;-om;-vuf-euf-udk-if
t
- zGUJ tpnf;r- sm;jzp- o
-f nfh KIO? KNLA?
u&ifeD-wyf-rawmf-ESifh 0trsKd;om;aoG;pnf;-nD-ñG-wf-a&;-wyf-rawmf-wdk-Y
onfvnf; eif;rdi-k ;f E- iS hf xyfqifa-h yg-u-f
uGJ-rdk-if;-rsm; xk-wf-vk-yf-aMumif; azmfjy-

NyD; ucsif? u&if? u,m;? rGef? &cdkifESihf
&Srf;-jy-nf-e,f-tjyif yJcl;-ESifh weoFm&Dwdk-if;-twG-if;-&Sd- Nrd-KUe,f-rsm;wG-ifae-xdk-ifaom jynf-olrsm;rSm vlowfrdk-if;-tEÅ&m,f-atm-uf-wGif usa&m-ufae-onf/u&if-jy-nf-e,f-ESifh yJcl;-wdk-if;-wdkY
onf ajrjr§Kyfrdk-if;-trsm;qkH;wnf-&Sdaeonfh a'orsm;tjzpf oHo,&Sa-d e
NyD; rdkif;-aMum-ifh- xd-cdk-uf-rItrsm;qkH;
a'owpf-ckvnf; jzpf-onf/-

a'-ocHrsm;onf pm;0wf-ae-a&;
-twGuf awmwG-if;-0if-a&m-ufum
aq;zuf-0if-tyif -&Sm-azG-jc-if;rsm;?
aetd-rf-aqm-uf-vk-yf&ef opfck-wf-jc-if;
rsm;? tpm;tpm-twGuf zm;ig;-&mS -azGjc-if;-rsm;jyK-vk-yfpOf ajrjr§Kyfrdk-if;\
om;aum-if- jz-pf-cJh-Mu&onf/ ajrjr§Kyf
rdk-if;-xd-cdk-uf-rIrsm;onf rsm;aomtm;
-jzifh oGm;a&;vma&;-twGuf vrf;r&Sdaom a- e-&mrsm;? um;jzi- o
-hf mG ;vm-í r&
aom-ae-&mrsm;? usef;-rm;a&;-apm-ifh
-a&S-mufrI? aq;0g;-tul-tnD-ESifh
tvGef-trif;-tvS-rf;-uGmaom ae&mrsm;wG-if- jz-pf-yGm;avh-&Sd-onf/
15 ESpf-twGif; ajrjr§Kyfrdk-if;-apm-ihfMu-nfh-avh-vm-a&;-tzGJUu aumuf,l&&S-dcJhaom pm&if;rsm;t& vlaygif;
3ç349 OD;xd-cdk-uf-'Pf-&m-&&Sd-cJhNyD;
2ç829 OD;rSm udk,fcE¨mtpdwf-tydk-if;rsm; xdc- u
-kd u
f m 'kuw
-d© b0jzifh b0udk
cufcJpGm &ifqdk-if-jz-wf-oef;-ae&NyD;
usef-olrsm;rSm aoqkH;cJh-&aMum-if;azmf-jy-xm;-onf/]]rd-kif;-xdvdkY udk,fhajc-axm-uf-wpf
-zuf-r&Sd-awm-hbl; -qdk-Mu-yg-pdkY/ aoG;awG

uvnf; tjyif-udk-xG-uf-ae-wJh-tcsdef?
aq;0g;-tul-tnDawG b,favm-ufMum-r&-S r,fq
- w
-kd m- arQm- rf e-S ;f v
- Ykd r&ao;
bl;-qdk-wJh-tcsdef? tJ'g-uawmh rufzl;
-orQ-xJrSm tqkd;qHk;tdyf-ruf-wpf-ckjz-pf-yg-vd-rfhr,f}}[k rpöwm,uf-pfql[Gm-u qdk-onf/rk-e;f -a'o&Sd roefrpGr;f 'ku-w
d© b0
jzifh b0udjk zw
- o
-f ef;a- e&ol 90 &mcdi-k f
-EI-ef;rSm ajrjr§Kyf-rdk-if;-'Pfudk cHpm;-cJh-&
olrsm;jzpf-NyD; tvk-yf-vk-yf-Edk-ifonfh
t&G,af &m-uv
-f maom tcsed t
-f wGi;f
,if;uJh-odk-Ytjz-pf-rsKd; awGUMuHKcJh&jc-if;
-jz-pf-aMumif; yJcl;-wdk-if;? ausmuf-BuD;
NrKd Ue,f roefp-rG ;f -orl sm;toif; Ouú|
udkjr-wf-OD;u ajymonf/Edk-if-iHwum ajrjr§Kyfrdk-if;-wm-qD;-a&;tzGJU (ICBL) rS tqifhjr-ihf-udk,f-pm;vS,f-zGJUESifh jref-rm-tpdk;&wdkY ,ckES-pfarvtwGi- ;f u awGUqkaH qG;aEG;rIr- sm;
jyK-vk-yf-cJh-NyD; tpdk;&xd-ef;-csK-yf-&m-a'-o
rsm;twGif; rdkif;topfaxm-if-jc-if;?
xkwv
-f y-k j-f ci- ;f E- iS hf rdik ;f E- iS hf ywfoufa- omvk-yf-ief;rsm; aqmif-&G-uf-jc-if;rsm;udk
&yfwefY&ef awmif;-qdk-cJh-Mu-onf/

news

jynfwGif;owif; 14

www.mmtimes.com

tajccHOya'ta&; av;yGifhqdkif awGUqkHaqG;aEG;Edkif&ef tife
0vkH;
a&;om;onf/

trsK;d om;'Dru
dk a&pDtzGUJ csKyf (tifef-t,fv
- '-f )D
u zGUJ pnf;ykt
-H ajcc- O-H ya'- jyKj- yi- a-f jym-i;f v
- a-J &;
-twGuf av;yG-ifh-qdk-if-awGUqkH-aqG;aEG;Edk-ifa&;
qufvuf vkyf-aqm-if-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;
ygwD-wm-0ef-&Sd-ol-wpf-OD;u ajym-onf/]]uR-ef-awmfwdkYu vkyf-oifh-vk-yf-xdk-uf-vdkY
vkyf-wJh-[m-rS-eforQ b,fawm-hrS-aem-uf-vnf;
-rqk-wf-bl;/ b,fawm-hrS-vnf;-rpG-efY-bl;? quf
vk-yf-rSmyJ/ bmvk-yf-rSm-vJ-vdkY twdtus-ar;-&if
-awmh twdtus xkwf-ajym-vdkYrjz-pf-yg-bl;/
awGUqkHaqG;aEG;a&;-twG-uf-awmh arQmfvifhae-ygw,f}}[k ygwD-ajym-a&;-qdk-cG-ifh-&Sdol
OD;ÓPf-0if;u jrefrmwdkif;(rf)udk ajymonf/tzGJUcsK-yf-Ouú-| a':-atm-if-qef;-pk-Mu-nfu
Edkif-iH-awmf-or®-wOD;-od-ef;-pdef? vTwf-awmf-ESifh
wyfrawmf-um-uG,f-a&;-OD;-pD;-csKyf Adkvf-csK-yf-r·;
-BuD;rif;-atm-if-vdIifwdkYESifh awGUqkHEdkif&ef
arwåm-&yf-cH-pm-wpf-apm-ifudk NyD;cJhonfh Edk0ifbmv 23 &ufaeY-u ay;-ydk-YcJh-onf/odk-Yaomf tpdk;&ajyma&;-qdk-cG-ifh-&Sdol OD;&J-xG-#f
u tqdkyg-awGUqkHaqG;aEG;a&; arwåm-&yf-cHcs-uf-ES-ifh-ywf-oufNyD; tcsdef-rwef-ao;aMumif; {&m0wD-owif;-Xm-eES-ifh- tif-wm-

AsL;wG-if-ajym-qdk-xm;-onf/]]uR-ef-awmf-wdkYu tajccH-Oya'-avh-vmokH;oyf-a&;-aumf-rwD&JU tpD&if-cH-pm-xG-uf-NyD;
awmhrS jyef-vnf-vk-yf-aqm-if-oifh-w,f-vdkYjy-ef
-Mum;ygw,f/ aumfrwD-tay:rSm zdtm;-ay;ovdk qefYus-if-wJh-tcs-uf-awG-yg&if ydk½I-yf-axG;
rSm-aygh}}[k ¤if;\ ajymMum;cs-ufudk xnfhoG-if;azmf-jy-xm;-onf/jy-nf-olY-vT-wf-awmf-ESifh trsKd;om;-vT-wfawmf-ES-pf-&yfrS tzGJU-0ifaygif; 109 OD;yg-0if
aom zGJUpnf;ykH tajccHOya' avhvm-okH;oyfa&;-yl;-ayg-if;-aumf-rwD-tae-jzihf vmrnfh
Zefe0g-&Dv 31 &ufwGif zGJUpnf;ykH-tajc-cHOya'-jyK-jy-ifa&; avhvm-qef;-ppf-cs-uf-tpD-&ifcH-pmudk jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-odkYwif-oG-if;&rnf-jz-pf-onf/]]yl;ayg-if;-aumf-rwDu olYvk-yf-ief;-ol-vk-yfrSmyJ? uRef-awmf-wdkYu 'Drdk-ua&-pDeJY vlYtcG-ifh
-ta&;-Nid-rf;-cs-rf;a&; wpfNyd-Kif-euf-jz-pf-oGm;
atmif ta&;BuD;wJh tqdkyg-yk-*¾d-Kvfrsm;u
oabmwl-Mu&if ydkNyD;awmh t"dyÜm,f-&Sd-wJhjr-ef-qef-wJh- ajym-if;-vJ-rI-jz-pf-r,fvdkY ,kHMu-nfygw,f}}[k OD;ÓPf-0if;u ajymMum;onf/a':-atm-if-qef;-pk-Mu-nf\ tqdkjyK-vTm-wGif
vTwf-awmf-yg-0if-ae-NyD;jz-pf-onfh-tjyif jynfaxm-if-pk-vT-wf-awmfu aqmif-&G-uf-aeonfh
yl;ayg-if;-aumf-rwD\ vkyf-ief;rsm;udk yHhydk;ay;
-Edk-if-&ef-jz-pf-aom-aMumifh vTwf-awmf-udk-aus-mf

vTm;oGm;onf[k ajymqdk-&ef-taMum-if;-r&Sd-[k
vnf; tifet
f ,f-v-'f \
D 'DZif-bmv 2 &ufu
aMunm-cs-uf-wGif xnfhoG-if;-azmf-jy-cJh-onf/Edk-if-iH-awmf-or®-w½kH; ajym-a&;-qdk-cG-ifh-&Sd-oltae-ESifh awGUqkHaqG;aEG;a&;udk rvdkvm;
aom ajymMum;cs-ufrsm;t& tpdk;&onf 'Drdkua&-pD-ta&-;ESifh jyKjy-if-ajym-if;-vJ-a&;-udk-rvdkvm;-[k,l-qaMumif; azmfjy-xm;-onf/jy-nf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-Ouú| ol&OD;a&T-ref;uvnf; awGUqkHaqG;aEG;jc-if;-onf
om taumif;-qkH;jz-pf-aMumif; 'DZif-bmv 7
&ufaeYu jynf-cdk-if-Nzd-K;yg-wD-0if-rsm;ESifh awGUqkH
a&; c&D;pOf-wpf-ck-twGif; jref-rm-wdk-if;-(rf)udk-ajym-onf/]]Ed-kif-iH-twG-uf- aum-if;-zdk-Yqdk&if MoZm-&Sd-wJhvl-awG? trsm;Munf-ndK-av;-pm;-wJh-olawG
awGUNyD; awGUqkHnd§-EId-if;-wJh-ud-pö-uawmh
taumif;-qkH;aygh/ 'gaMum-ifh zGJUpnf;ykH-tajc-cHOya'-wif-ruyg-bl;? b,fud-pörqdk tm;vkH;
nd§-n§d-EId-if;-EdI-if;- wdk-if-wdk-if-yif-yif-vk-yf-wm-awmh
taumif;-qkH;aygh}}[k ¤if;u qdk-onf/]]Nid-rf;-cs-rf;-a&;-&zdk-Yqdk&if zGJUpnf;ykH-tajc-cH- Oy
a'-jy-if-rS&r,f/ zGJUpnf;ykH-jy-if-zdkYqdk&if 'Dyk-*¾d-Kvf
awG awGUqkHNyD;awmh tm;vkH;oabm-wl-w,fqdk&if jyif-qifrI ydkrdk-acsmarGUr,f}}[k OD;ÓPf0if;uvnf; ajymonf/tpdk;&taejzifh awGUqkH-aqG;aEG;a&;-ES-ifhywf-oufNyD; tifeft,f-vf-'D-yg-wD-wpf-ck-wnf;-

zJGUpnf;yHktajccHOya' twnfjyK&ef jyifqifaepOfu Oya'rlBurf;pmtkyftm; a&mif;cs
aeonfh aps;onfwpfOD;/  "mwfyHk • attufzfyD
ESifh awGU&efroifh-awmf-aMumif; ajymqdk-cs-uf wk-jYH y-e-cf s-u-u
f -o
hJ Udk jz-p-af e-aMumif; tifet
f ,fv-f
onf 1988 ckEpS f trsK;d om; jyef-vnf-&if-Mum; 'Du a0zef-cJh-onf/aph-a&;-twGuf xdkpOfu e0w(ppf-tpdk;&)\
vuf-&Sd-jr-ef-rm-Edk-if-iH\ Edkif-iH-a&;-tus-yf-

news

15 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

ef t,fvf'D arQmfvifhaeqJ zGJUpnf;ykHtajccHOya' jyifqifa&;udk rsufpdrSdwf
twnf;rsm;udk vufawGUus-us-ajym-if;-vJ-Edk-if
-a&;-twGuf awGUqkHaqG;EG;-a&;rSm rjzpf-rae
-azmf-aqm-if&rnfh ta&;BuD;aom Edkif-iH-a&;tqifh-wpf-ck-jz-pfum ,if;tqifhudk azmf
aqm-if-Edk-if-jc-if;-r&Sdoa½GU vuf&Sd-wdk-if;-jy-nf\
jyóem-rsm;udk-ajz-&S-if;-Edk-ifa&; tvSrf;-a0;-aeOD;rnfjz-pf-aMumif; Edkif-iH-a&;-ok-aw-oDa'g-uf-wm- &ef-rsK-d;od-rf;-u okH;oyf-onf/]]w-pf-zuf-eJY-wpfzuf tjyef-tvS-ef-jz-pf-vmwJh-taetxm; &Snf-Mum-vm-&if-awmh wdkif;jy-nf-eJY-vl-rsK-dtwG-uf- trsm;BuD;epf-em-Edk-if-yg
w,f/ awGUqkHaqG;aEG;a&;udk tcsdef-rus-ao;bl;? apmao;-w,f-vdkYajym-wm[m vuf&Sdtajc-tae-eJY -rudk-uf-nD-yg-bl;? wdkif;-jy-nf-&JU
tajc-taeu txl;Mu-yf-rwf-uk-ocef;-xJ-rSm
yg 'Dtcsd-efrSm rawGU&if b,ftcsd-ef-rSm- awG-U
r,f-qdk-wm- xk-wf-ajym-zdkYvdk-r,f-xif-ygw,f}}
[k ¤if;u ajym-onf/tpG-ef-xG-uf-rI-enf;NyD; ESpf-zuf-em;-vnf-Edk-ifrnfh-enf;-vrf;-rsm;jz-ifh-oGm;ap-vdkNyD; vkyf-enf;rwl-nD-aom-aMumifh em;vnf-rI- vTJ-rSm;oGm;
rnfukd pdk;&drf-rd-aMumif; Edkif-iH-a&;-ok-awoD
q&maus-mf0if;uvnf; okH;oyfonf/]]ol-wdkYMum;xJrSm ausnuf-Edk-if-zkdYu awmf
awmf-ta&-BuD;wJh-tcs-ufyg/ 'gudk-a':-atm-ifqef;-pk-Munf awGUqkHaqG;aEG;a&; awmif;-qdk
wm rlt&oabm-usw,f/ odkYaomfwpf-ck-&Sdwmu 'gawGu Edik i-f a-H &;rSm w&m;0if vlo&-d i-S -f
Mum;vk-yf-Mu-wm-rsKd;eJU wpfcg-wav vlrod-

ol-rod-eJU-vk-yf-wm-awGu ydkc&D;-a&m-uf-r,f
xifw,f}}[k ¤if;u ajym-onf/trsKd;om; jyef-vnf-oifh-jr-wf-a&;? wdkif;-jy-nfzGUHNzd-K;a&;? wdkif;-&if;-om;-rsm;wef;-wl-tcG-ifhta&;-&&Sd-a&;-twG-uf -awGUqkH-aqG;aEG;a&;udk
wpfzuf-rS -yd-wf-qdk-Yxm;-ygu tem*wf-wGif
jzpf-y:-vmrnfh tajctaerSm rSe;f -q&ef-cuf-cJ
NyD; xdwf-wdk-uf-&if-qdk-if-rI-rsm;jz-pf-ay:-vm-ygu
,cif(p-pf-tk-yf-csK-yf-a&;-ac-wf)- tajc-taersK-d;jz-pf-Edk-if-ajc-&Sd-aum-if;-&Sd-Edk-if-aMumif; owif;
pmq&m OD;pnf-ol-atm-if-jr-ifh-u ajym-onf/]]t-pdk;&u cs-xm;-ay;-wJh- vrf;-aMum-if;u
vTwf-awmf-xJ-rSm-yJ- ajym-Mu-qdk-Mu-qdk-NyD;awm-h
vk-yf-cJhwm? wu,fwrf; -vT-wf-awmf-xJ-rSm
u bmrS-ajym-vdkYqdk-vdkYr&bl;-qdkwm oufaovnf;-jy-cJhNyD;NyD/ tJ'g-aMumifh w&m;0if-aqG;
aEG;zdkYudk-awm-if;-qdk-wm-aygh? awGUqkHaqG;aEG;yGJwu,f-jz-pf-vm-NyD? tmPm-ydk-if-awG-bufu
trsKd;om;-jy-ef-vnf-oifh-jr-wfa&; aqG;aEG;yGJ
awG-wu,f-vk-yf-ae-NyD-qkd-wmeJY &v'fb,fvdk-yJ- &Sd-&Sd-wdk-if;-jy-nf-twG-uf-aum-if;-wJh-vu©PmyJ}}[k ¤if;u ajym-onf/tpdk;&ae-ESifh tifeft,f-vf'D-yg-wD-wpf-ckwnf;-ES-ifh- awGUqkH-aqG;aEG;&ef- roifh-awmfaMumif; ajymMum;cs-u-rf mS vnf; tifet
f ,f-v-f
'D-ESifh a':atm-if-qef;-pk-Mu-nf\ tcef;u@
udk 1998 ckES-pf-rSpí ,aeYtcsd-eftxd tod
trSw
- j-f yKj- ci- ;f r- &Sa-d o;-onfr- mS - xif&- mS ;aMumif;
OD;pnf-ol-atm-if-jr-ifhu ajymonf/

jiif;qefygu trSm;wpf&yf usL;vGefovdk
jzpfrnf[k jynfcdkifNzdK;ygwD Ouú| ajymMum;
0vkH;
jynfaxmifpk MuHhcdk-if-a&;-ESihf zGHYNzd-K;a&;-yg-wD-0ifrsm;tae-ESifh zGJUpnf;ykH-tajc-cH-Oya'-jy-if-qifa&;udk rsuf-pd-rS-dwf-ji-if;-qef-ygu trSm;wpf&yfusL;vG-efovdk jzpf-rnf-jz-pf-aMum-if;- yg-wD-Ouú-|
ESihf jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-Ouú-|vnf;-jz-pf
ol ol&OD;-a&T-ref;u 'DZif-bmv 7 &ufaeY-u
jyK-vk-yf-cJhaom a&Tjy-nf-om-NrdKUe,f? ygwD-0if-rsm;
ESihf awGUqkHyGJ-wG-if-ajym-Mum;onf/]]'D-ae-&mrSm vkyf-oifh-wm- rvk-yf-&if-vnf;trSm;jz-pf-wwfw,f? wdkYzGJUpnf;ykH-tajccH
Oya'u aum-i;f w,f jyifp- &m-rvdb
-k ;l ? jy|m-e;f
-xm;-wm-vnf;-rMum;ao;-bl;? 'Dvdk-rs-uf-pd-rSd-wfNyD;awmh vkyf-r,f-qdk-vdk-Y&Sd&if trSm;wpf&yfusL;vG-e-w
f myJ? bmjz-p-v
f m-E-ikd -v
f -q
J -akd wmh Edik -if -H
awmf-wnf-Nid-rf-at;-cs-rf;-a&;? zGHUNzdK;wdk;wufa&;udk wpfck-r[k-wf-wpfck taESmihf-t,S-ufjz-pf-vm-Edk-ifw,f/ wdkif;-&if;-om;-jy-ef-vnfoifh-jr-wfa&; Nidrf;-cs-rf;-a&;-ud-pö-twG-ufvnf;
jyóem-jz-pf-vm-Edk-ifw,f/ 'Drdk-ua&pD jyKjy-ifajym-if;-vJ-a&;-rSm-vnf;yJ oluaem-uf-aMum-if;

jynfaxmifpk vTwaf wmfOuú| OD;ol&a&Tref;
-rjy-ef-ay-r,fhvdkY wjcm;vk-yf-&yf-awG-aMumifh
aemuf-aMum-if;-jy-ef-wJh-vk-yf-&yf-awG-jz-pfoGm;rSm
rvdkvm;bl;}}[k ¤if;u ajym-onf/zGJUpnf;-ykH-tajc-cH-Oya'-tygt0if jy|m-ef;xm;aom Oya'rsm;onf Edkif-iH-ESifh Edkif-iH-om;rsm;\ tusK-d;pD;yGm;rsm;udk umuG,f-apm-ifh-

a&S-muf-aom- Oya'-rsm;r[k-wf-ygu jyif-qifjc-if;? y,fzs-uf-jc-if;? topfjy-ef-vnf-a&;-qGJ-jc-if;rsm;jyK-vk-yf-&rnf-jz-pfNyD; ,if;twG-uf-zGJUpnf;-ykHtajc-cH-Oya'udk avhvm-okH;oyf-xm;-aMumif;
ol&OD;-a&T-ref;u ajymonf/zGJUpnf;-ykH-tajc-cH-Oya'udk jyif-qif-jc-if;-ES-ifhywf-oufNyD; OD;wnf-cs-uf-oHk;&yf-cs-rS-wf-xm;&m
tajccH-Oya'-udk-jy-qif-ygu Edkif-iH-awmf\
wnfNid-rf-at;-cs-rf;-a&;-ESihf zGHUNzdK;a&;udk
taESmifh-t,S-uf-rjz-pf-apbJ ydkrdkaumif;-rG-ef-ap&rnf-jz-pfNyD; wdkif;-&if;-om;-pnf;-vkH;nD-ñT-wf
-a&;? trsKd;om;-jy-ef-vnf-oifh-jr-wf-a&;? Nidrf;cs-rf;-a&;udk ydkrdk-aum-if;-vm-ap-&ef-tjyif 'Drdkua&-pD-jyK-jy-if-ajym-if;-vJ-a&;udk t&Sdeft[k-efjr-ifh-ap-rnhf- jy-if-qif-rI-rsK-d;jz-pf-&rnf[k jynfaxm-if-pk-vT-wf-awmf-Ouú-|u ajym-Mum;onf/jy-nf-olU-vT-wf-awmf-ESifh trsKd;om;-vT-wfawmf-ES-pf-&yfrS vTwf-awmf-udk,f-pm;vS,f 109
OD; yg-0ifaom zGJUpnf;ykH-tajc-cHOya' avhvmokH;oyf-a&;-aumf-rwDu vmrnfh Zefe0g-&Dv
31 &ufwGif jynf-axm-if-pk-vT-wf-awmf-odkY
tpD&if-cH-pm wifoG-if;-&rnf-jz-pf-onf/

news

jynfwGif;owif; 16

www.mmtimes.com

ydkufvkdif;rsm;vkHjcHKa&;ESifh ywfoufí
vTwfawmfwGif ajzMum;ay;&ef&Sd

cs,f&Dodef;

atmif&Sif
a&;om;onf/

uefY- uG-uf-rI-rsm; &Sd-ae-qJ-jz-pfonfh
jrefrmÒw½kwf a&eH-ESifh obm0
"m-wf-aiGUydk-uf-vkd-if;rsm;\ ab;uif;vkHjcHKa&; tpDtrH-rsm;ESifh ywfoufí
pGrf;-tif-0efBuD;Xmeu aemuf-wpfBud-rf-us-if;yrnfh vTwf-awmf-tpnf;ta0;-rsm;wGif ajzMum;oGm;&ef-&Sdonf[k wm0ef-&Sd-olrsm;u ajym
onf/]]yd-kuf-vdk-if;-aweJY ywfoufNyD;
ab;tEÅ-&m,f-uif;-&S-if;-a&; -tpD-trH
awG b,fv-adk qm-i-&f -u
G -x
f m;-w,f-qkd
wm rMumcPtar;-c-&H wJ-h ar;-c-eG ;f -yg
yJ/ vTw-af wmfuvnf; ar;jr-e;f -xm;-yg
w,f/ aemufv
- w
-T a-f wmft
- pnf;t
- a0;
rSm ajzMum;zdv
Yk nf; jyif-qif-xm;-NyD;yg
NyD/ ckae-ajym-vkd-uf&if rjynfhrpkHjzpf
-oGm;rSm-pkd;vkdY vTwf-awmf-udk- ajzMum;
NyD;rS ajymyg&ap}} [k pGrf;-tif-0ef-BuD;
Xme? 'kwd,0ef-BuD;jz-pfol OD;jr-ifhaZmfu NyD;chJonfh- oD-wif;-ywf-wGif
jref-rm-wkdif; (rf)okd-Y ajym-Mum;cJh-onf/vuf-&Sd -pwif-vnf-ywf-ae-NyD-jz-pf
onfh obm0"m-wf-aiGUydk-uf-vkd-if;-ESifh
&mEI-ef;-jy-nfh-eD;-yg;-wnf-aqm-uf-NyD;pD;aeonfh a&eH-pd-rf;-ydk-uf-vdk-if;-rsm;ESifh
ywfoufí ab;tEÅ-&m,f-uif;-&S-if;
a&; tpDtrHrsm;udk ydkuf-vkd-if;-pD-rH-cefY-cGJa&;-uk-rÜ-PD-ESifh yl;wGJí NyD;cJhonfh
vtenf;i,f-uwnf;u a&;om;jyK-pk-ae-onf-[kvnf; pGrf;-tif-0ef-BuD;
Xme ajyma&;-qkd-cG-ifh-&Sd-ol- wpf-OD;u
vnf; ajymonf/]]c-if-Asm;wkd-Yar;-xm;wJh jref-rmhyif-v,f-jy-ifrSm a&eH-wif-oabF-mawGjz- w f - o ef ; - w J h t cg jzpf - a y:- v mEdk-ifwJh a&eH-zd-wf-pOf-jc-if;-rsKd;vkd
obm0ab;-tEÅ&m,fawGtwGuf

ysLvuf&m a&S;a[mif;
ypönf; tyfESHoltm;
odef; 210 ausmf csD;jr§ifh

w½kwaf &eHEiS o
fh bm0"mwfaiGUydu
k v
f ikd ;f oG,w
f ef;pOfu vkyif ef;cGiw
f pfae&mtm; awGU&pOf/  "mwfykH •- jrefrmwdik ;f (rf)
b,fvkd-pD-rH-aqm-if-&G-uf-xm;-ovJ-qkdwm- awGvnf; ygrSmyg}}[k tqkdygwm-0ef-&Sd-olu ajymonf/ydu
-k v
-f i-kd ;f r- sm;pDr- c-H efc-Y a-JG &;udk wm0ef
,l-aqm-if-&G-uf-aeonfh SEAG-P/
SEAOP uk-rÜ-PD-tae-jzifh ydkuf-vkd-if;
-xd-ef;-od-rf;-apm-ifh-a&S-mufa&; tpDtpOf
rsm;ukd oD;jcm;xkw
- j-f ye- o
-f mG ;&ef&- o
-dS nf
[k ukrÜ-PD-wm-0ef-&Sd-olrsm;u ajym
onf/]]uR-ef-awmf-wkd-Y uk-rÜ-PD-taeeJY
tcsuf-tvuf-awGeJY pkaqm-if;-aeygw,f/ 'DZif-bm-vqef;-avm-ufrSm
NyD;pD;zkdY arQmfrS-ef;-xm;-ygw,f/ NyD;&if
awmh w&m;0if-xk-wf-jy-ef-aMu-nm-oGm;
rSmyg/ ydkuf-vkd-if;-{&d,m-wpfavQ-muf
rSm &SdwJh-jy-nf-ol-vl-xkawG odatm-if

vnf; vdkuf-vH-a[m-ajym-zkdY &Sdygw,f}}
Ü ?D jynfo
- -Yl
[k SEAG-P/SEAOPukr- P
quf-qH-a&;-Xm-ewm-0ef-&Sd-ol-jz-pf-olu
ajymonf/ydk-uf-vkd-if;rsm; ab;uif-;vkH-jcHKa&;tpD-trHrsm;udk Edkif-iH-wum-ydk-uf-vdk-if;
-wnf-aqm-ufa&; pHEI-ef;-rsm;ES-ifhtnD
SEAG-P/SEAOP uk-rÜ-Pu
D aqmif&Gu
- a-f e-onf[k qkad omfvnf; yifv,fjy-if-a&-eH-zd-wf-pOf-Edk-ifrI ab;tEÅ-&m,fESifh ywfoufírl oufqkd-if&m a&eH
-wif-oabF-mrsm;wG-ifom wm0ef&SdEdk-ifrnf-jz-pfNyD; ¤if;wkd-Ytae-jzifh aocsmod-&Sd-jc-if;-r&Sd[k ¤if;wm-0ef-&Sd-ol
u ajymMum;cJh-onf/t&yf-buf-tzGJUtpnf;-aygif; 25
zGJUyg0if-zGJUpnf;-xm;onfh jrefrmÒ

w½kwf a&eH-EiS hf obm0"m-w-af iGUyd-u
k f
-vkd-if;rsm; apmifh-Mu-nfh-a&;-aumfrwD
taejzifh ydkuf-vdk-if;-rsm;jz-wf-oef;wnf-&Sd&m NrdKUe,f-aygif; 21 NrdKUe,fwGif tcsu-t
f vufrsm; rSw-w
f rf;-jyK-pk
-aeNyD; 'DZif-bm-vwGif xkwf-jyefoGm;
&ef&Sd-onf[k od&onf/
]]ydu
k v
-f i-kd ;f a- wGeYJ ywfoufNy;D ajr,m
avs-mfaMu;-ud-pö- &S-if;-&S-if;-vif;vif;
rjzpf-ao;ovkd obm0ywf-0ef;-usif
xdckd-uf-ys-uf-pD;-wm-awGvnf; awGUae
&w,f/ ydu
k v
-f i-dk ;f v
- j-Hk cKH a&;eJY ywfouf
NyD;vnf; vkHavm-ufwJh tmrcH
-aqm-if-&G-uf-xm;-rI-rsKd; tckxd rjrif-&
ao;bl;}} [k tqkdyg aumfrwD\
tMuHay;-wpf-OD;-jz-pfonfh OD;wif-opf
u ajymMum;onf/

ysLac-wv
-f uf&m a&S;a[mif;-ypönf;
tyfEo
HS l awmifo
- w
-l pfO- ;D udk ,Ofaus;rI
-0ef-BuD;Xmeu usyf-odef; 210 ausmf
*kPf-jyK-csD;jr§-ifh-cJh-onf/
ppfudk-if;-wkd-if;? jrif;-rl-NrdKUe,f? oref;
awm-aus;&Gmae OD;oef;-aZmfonf
x,fxdk;pOf&&SdcJhaom oD&d-0pä-yHkyg
av;axm-ifh-a&T-yg;-wpfjym; wpfck?
tjc,ftvS,f-tajym-uftrG-rf;-yg
a&Tyk-wD;-aph-t&G,fpHk 26 vkH;? a&TuG-if;ajym-i;f q
- u
-dk pf kH 2ç159 ck? qif½y-k i-f g;-½y-k f
yg a&mif-p-ykH -w
k ;D aph 21 vH;k ? qvif'gyHk
ausmuf-yk-wD;aph wpfck? aiGzvm;oHk;
vHk;wdkYudk ,Ofaus;rI0efBuD;XmeodkY
tyfESH-cJh-jc-if;- jz-pfonf/
a&S;a[mif;-ok-awoe? trsKd;om;jy-wdk-uf-ESifh pmMu-nhf-wdk-uf-OD;-pD;-Xme&Sd
a&S;a[mif;-ypö-nf; -ac-wf-cGJ-jcm;
owf-rS-wf-a&;-tzGJUu ypönf;rsm;ukd
ppfaq;NyD; rlvwefzdk;? acwf-um-v
aMu;? vuf&m-aMu;-rsm; wG-uf-cs-uf
í ,Ofaus;rI-0ef-BuD;Xme 'kwd,
0efBuD; a':-pE´m-cifu a&S;a[mif;ypö-nf;-tyf-ESH-oltm; *kPfjyKrSwf-wrf;
-vTm-ES-ifhtwl qkaMu;aiG usyf
21ç332ç654 udk 'DZifb
- mv 4 &ufaeY
u ay;tyf-csD;jr§-ifh-cJhonf/
]]Edkif-iH-awmfudk tckvdkwm0ef-od-odvm-a&m-uf-tyf-ESH-wJh-twG-uf-aus;Zl;wif-ygw,f/ 'g[m Edkif-iH-om;-wpf-OD;
&JU wm0ef-aus-yG-ef-jc-if; -jz-pf-ygw,f/
vma&muftyfESHwJh ypönf;-awGu
&Sm;yg;NyD; ysLacwf yef;xdrf-vuf-&mtqifh-twef;-jr-ifh-rm;-rIudk azmfjy-Edk-if
wJh ypönf;-awG-jz-pfvdkY tckvdkxdkuf-wefpGm -csD;jr§-ifh-&wmyg/ tckvmtyf-ESHwJh

ypön;f -awGu acwf-umv wefz;kd t&
odef; 140 cefYqdk-ayr,fh acwf-um-v
wefz;kd qkaMu;? vuf&m-wefz;kd qkaMu;
awG ygwJh-twGuf usyf-odef; 210
ausmfay;-tyf-wmyg}} [k a':pE´m-cif
-u ajymonf/
jref-rmh,Ofaus;rI tarGtES-pfypö-nf;rsm;tm; taMumif;-trsKd;rsKd;
aMumifh awGU&Sdygu wm0ef-od-od-jzifh
Edik -if -aH wmf-oYkd tyf-E-aHS p-&efvnf; tod
ynm-ay;-vs-uf-&Sdonf/ tvm;wl
a&S;a[mif; ,Ofaus;rI-tarG-tES-pfypö-nf;rsm;tm; vma&m-uf-tyf-ESH-ygu
a&S;a[mif;-ypö-nf;rsm;\ rlvwef-zdk;
tay:-wGif acwf-um-vwef-zdk;ES-ifhvuf-&m-wef-zdk;rsm; xyf-aqm-if;-vsuf
xdkuf-wef-pGm- csD;jr§-ifh-ay;-vs-uf-&SdNyD;
tqdkyg ,Ofaus;rI-wef-zdk;jrifh ypönf;
rsm;udk pkaqm-if;-xd-ef;-od-rf;-vs-uf-&Sd
onf/ ,Ofaus;rI-wefzdk; jrifh-rm;onfh
a&S;a[mif;-ypö-nf;rsm;udk zsuf-qD;jc-if;? w&m;r0if-a&m-if;-cs-jc-if;-rsm;udk
vnf; wnfqO-J ya'rsm;t& umuG,-f
xd-ef;-od-rf;-vsuf&dSaMumif; a':pE´m
-cif-uajym-onf/tvm;wl rEÅav;-w-ikd ;f ? jyif-O;D -v-iG f
-c½dkif? oydwf-us-if;-NrdKUe,f? Mumn§yf
w
- u
-kd ef ,f? q,fZif;u
- e-k ;f aus;&Gmtkypf k
rif;uk-ef;-aus;&Gmae OD;wifh-vG-ifonf
,mxG-ef-&mrS&&Sdaom tjc,ftvS,ftajym-uftrGrf;yg a&Tyk-wD;-aphrsm;?
tv,fwGif bD;vHk;ykH-oP²mef a&Tjym;
vdyf? a&Tvuf-aum-uf-rsm;tygt0if
a&Txnfypön;f 27 rsK;d ? aiGzvm; av;ck?
ausmuf-uG-if;-wpf-ckwdkYudk ,Ofaus;rI
-0ef-BuD;XmeodkYtyfESH-cJh&m Xmeu
qkaMu;aiG usyf 52ç228ç550 udk
csD;jr§-ifh-ay;-cJh-onf/

qif;&JEGrf;yg;aom ausmif;om;
ausmif;olrsm;ukd 'kwd,tBudrf
ynmoifqkrsm; csD;jr§ifh
tdoJoJEdkif
qif;&- EJ r-G ;f y- g;NyD; ynma&;-wG-if-xl;-cR-ef
aom txufwef; ausmif;-om;
-aus-mif;ol 100 OD;ukd SCG u SCG
Sharing the Dream tpD-tpOf-jzifh
'kwd,tBud-rf-ajrmuf ynmoif-qk
rsm;ukd ay;tyf-cJh-onf/ynm-oif-qk-ay;-tyfonfh tcrf;
tem;ukd Ekd0if-bmv 28 &ufaeYu
&efuk-ef-NrdKU IBC cef;-rwGif jyKvk-yf-cJh
&m &efuk-ef-NrdKU&Sd qif;&J-EG-rf;-yg;aom
ausmif;-om;-aus-mif;ol 100 OD;ukd
wpfOD;-vQif usyf ESpf-od-ef;pD ynmoifp&d-wf- axm-uf-yHh-ay;-cJh-onf/]]'D-vdk-rsKd; txufwef;-aus-mif;-om;
-awGudkyJ ynm-oif-p&d-wf-csD;jr§-ifh-&wJhtaMum-if;-uawmh 'Dt&G,f-awGu

&nf&G,f-cs-ufawG t&rf;&Sd-Mu-ygw,f/
txufwef;-aus-mif;- qkd-wmu
ausmif;-om;-aus-mif;-ol-awG&JU b0
rSm ta&;Bu;D qk;H tcsed -af wG-ygyJ/ tJ'g
-aMumifh olwdkYynmoif-wJh-tcgrSm
vkdtyf-cs-uf-awG -jz-nfh-Ekd-if-zkd-YtwGuf
txuf w ef ; - a usmif ; - o m;- a wG u k d
-Ü \
D
a&G;cs,cf y-hJ gw,f}} [k SCG ukrP
jref-rm-Ekd-if-iH-qkd-if&m ñTef-Mum;a&;r·;
csef;-em-ylrif;u ajymonf/SCG ukrÜ-PDonf ynmoif-qkay;-tyf&ef ausmif;-om;-aus-mif;-ol
rsm;ukd MBE (Myanmar Business
Executive) u qufo,
G c-f NhJ y;D ausmif;&Sd-q&m-q&mrrsm;\ axmuf-cH-cs-ufjzifh ynma&;-wGif xl;cR-ef-xuf-jr-ufaom -aus-mif;-om;-aus-mif;-ol-rsm;ukda&G;cs,f-cJh-jc-if; -jz-pf-onf/

news

17 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

Edk0ifbmvü ,mOfwkdufrI 1350
jzpfyGm;cJhNyD; 327 OD;aoqHk;
jrefrmEkid if H wpf0ef;-vkH;wGif Ekd0if-bm-v
twGif;,mOf-wkd-ufrI 1ç350 jzpf-yGm;cJhNyD; 'Pf
&m-&&Sdol 2ç333 OD;ES-ihf-aoqkH;ol 327 OD; &Sd
aMumif; jref-rm-Ekd-if-iH-&J-wyf-zGJU\ xk-wf-jy-ef-cs-ufrsm;t&od&onf/
aejy-nf-awmf-wGif ,mOf-wkd-ufrI 33 rI?
'Pf&m-&&So
d l 52 OD;?aoqk;H ol 23 OD;? ppfu-idk ;f wkd-if;-a'-oBuD;wGif ,mOf-wkd-ufrI 137 rI?
'Pf&m-&&Sdol 213 OD;?aoqkH;ol 45 OD;?
weoFm&D-wkd-if;-a'-oBuD;wGif ,mOf-wkd-ufrI
32 rI? 'Pf-&m-&&Sdol 56 OD;? aoqkH;ol&SpfOD;?
yJ-cl;-wkd-if;-a'-oBuD;wG-if,m-Of-wkd-ufrI 162 rI?
'Pf-&m-&&Sdol 318 OD;?aoqkH;ol 37 OD;?
r&rf;uke- ;f N- rdK- Ue,fw
- i-G &f dS *E¨rm-ue-k w
-f u
-dk r-f ;D a- vm-ir-f j-I z-py-f mG ;cJN-h yD;aemuf aoqH;k olrsm;udk o,fxw
-k a-f epOf/ 'DZifb
- mv 10 &ufaeY n 12 em&D- rauG;wk-id ;f -a'-oBu;D wGif ,mOf-w-u
dk rf I 125 rI?
aus-mfcefY-ü a0Z,EÅm-vrf;-ES-ifh-*E¨-rm-vrf;-axm-ifh&Sd *E¨rm-uk-ef-wdk-uf-wGif rD;avm-if-rI-jz-pf-yGm;cJhonf/ -uk-ef-wdk-uf-\tay:-qHk;xyf&Sd Venus 'Pf-&m-&&Sdol 225 OD;?aoqkH;ol 29 OD;?
Garden Spa tvSjy-iq
-f -ikd w
-f iG f vQyf-ppf-r;D -yt
-l m;-r;D -yvyfx
- ;kd xm;-&mrS tylcsde- -v
f e-G u
-f u
J m rD;pwif-avm-i-u
f Rrf;-jc-i;f -jz-pNf yD; rD;avm-ir-f aI Mumifh rEÅav;-wkd-if;-a'-oBuD;wGif ,mOf-wkd-ufrI 208
qdkif-twG-if;&Sd usm;oHk;OD;? rESpf-OD;? usm;^rcJGr&ESpf-OD;-? pk-pk-ayg-if;-ck-epf-OD;-ao-qHk;cJhonf/  owif; • wdk;a0atmif? "mwfyHk • attuf-zf-yD-^pdk;oef;0if; rI? 'Pf-&m-&&Sdol 339 OD;? aoqkH;ol 36 OD;?

&ef-uk-ef-wkd-if;-a'-oBuD;wGif ,mOf-wkd-ufrI 293
rI? 'Pf-&m-&&Sdol 444 rI? aoqkH;ol 48 rI?
{&m0wD-wd-kif;-a'-oBu;D wGif ,mOf-w-kdurf I 107
rI? 'Pf-&m-&&Sdol 224 OD;? aoqkH;ol 18 OD;
&Sd-cJhNyD; jynf-e,f-rsm;tae-jzihf &Srf;-jy-nf-e,fwGif ,mOf-wkd-ufrI 87? 'Pf&m-&&Sdol 154 OD;?
aoqk;H ol 38 OD;? &ckid j-f yn
- e-f ,fw
- i-G ,
f m-Ow
-f u
-dk f
rI 24 rI?'Pf-&m-&&Sdol 56 OD;? aoqkH;ol
av;OD;-?rG-ef-jy-nf-e,f-wGif ,mOf-wdk-ufrI 60 rI?
'Pf-&m-&&Sdol 98 OD;? aoqkH;ol 18 OD;? ucs-if
-jy-nf-e,f-wGif ,mOf-wkd-ufrI 30 rI? 'Pf-&m-&&Sd
ol 32 OD;? aoqkH;ol 23 OD;? u,m;-jy-nfe,fwG-if,m-Of-wkd-ufrI &SpfrI? 'Pf-&m-&&Sdol 11 OD;
ES-ihf-ao-qkH-ol-ES-pf-OD;? u&ifjy-nf-e,f-wGif ,mOf
-wkd-ufrI 40 rI? 'Pf-&m-&&Sdol 75 OD;? aoqkH;
ol ajcmufOD;ESihf csif;-jy-nf-e,f-wGif ,mOf-wkd-uf
rI av;rI? 'Pf-&m-&ol 16 OD;wkd-Yjz-pf-onf/

ÓPypönf;zefwD;ol\ tusKd;pD;yGm;udk umuG,fay;oGm;rnf
ÓPypön;f ydik q
f ikd rf I Oya'ü xnfhoG-if;-xm;onfh-azmf-jy-xm;onfh Oya'av;-rsK-d;wGif
oufqi-kd &f m u@toD;oD;t
- wGuf ESpu
-f m-v
tuefY-towf-jzifh wDxG-if-zef-wD;-ol\ tusKd;
pD;-yGm;wpf-pkH-wpf&m &&Sdonftxd umuG,fay;-oGm;rnf-jz-pfNyD; trsm;jynfol od&Sd-Edk-if-&efvnf;-aqm-if-&G-uf-oGm;rnf-[k-tqdkyg Oya'
udk urÇmhÓPypö-nf;-ydk-if-qdk-if-rI-tzGJ-Utpnf;ESifh yl;ayg-if;-a&;-qGJNyD; Oya'ay:-xG-uf-Edk-if&ef
aqmif-&G-uf-vsuf-&Sdonfh jref-rm-Edk-if-iH-od-yÜH-ESifh
enf;ynm-0ef-BuD;Xme vufaxm-uf-ñT-efMum;a&;r·; a':ES-if;-EG,fat;u ajymonf/
Oya'wG-if-yg-&Sdaom wDxG-if-rI-rl-ydk-if-cG-ifh
Oya'? ukef-trS-wf-wH-qd-yfOya'? pufrI-'D-Zkd-if;

Oya'? pmayrl ydkif-cG-ifhOya' ponfh Oya'
av;rsKd;twGuf vuf&Sd-a&;-qGJ-xm;-onfhrl-Mu-rf;-wGif ESpf-owf-rS-wf-csuf oD;jcm;pDjzifh
tumtuG,f-ay;rI jy|m-ef;-ay;-xm;NyD;
,if;ES-pf-um-vtwGif; pD;yGm;a&;-tusK-d;
tjrwf wpfpkHwpf&m &&Sdonftxd tum
tuG,f-ay;-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;? ,if;aem-ufydk-if;-wGif trsm;jynfoltaejzifh enf;ynmqdk-if&m avhvm-Edk-if-&ef-cG-ifh-jyK-oGm;rnf-jz-pfaMumif; ¤if;u ajymonf/
a&;qGJ-xm;-onfh- Oya'-rl-Mu-rf;-aem-uf-qkH;
tqifh-wGif wDxG-if-rI-rl-ydk-if-cG-ifh-twGuf 10 ESpf?
uke-t
f rS-w-w
f -q
H yd t
f wGuf 10 ESp?f pufr-'I -ZD -ikd ;f
-twG-uf- 15 ESpfESifh pmay-rl-ydk-if-cG-ifh-twGuf
pma&;-ol-\ wpf-ouf-wm-vkH;ESifh uG,fvG-ef-NyD;
aemuf ESpf-aygif; 50 xd tumtuG,f-ay;oGm;rnf-jz-pfNyD; ukef-trS-wf-wH-qd-yf-twGuf
oufwrf;- wdk;cG-ifh-xnfh-oG-if;-ay;-xm;-aMum-if;od&onf/ xdkYjyif Oya'ESifh tusKH;0ifonfh
wDxG-if-zef-wD;-rI-rsm;twGuf vdktyf-cs-uf-rsm;

twdkif; wifjy-rS-wf-ykH-wif-oGm;&rnf-jz-pfNyD;?
vuf&Sd-us-ifhokH;qJ ukef-trS-wf-wH-qdyf rSwf-ykHwif-jc-if;-vk-yf-xkH;vk-yf-enf;-rsm;ESifh uGJjym;rnfjz-pf-aMum-if;? rSwf-ykH-wif-aMu;-ay;-oG-if;-jc-if;udk
ueOD; ig;ESpf-pm-ay;-oG-if;-oGm;&rnf-jz-pfNyD;?
,if;aem-uf-ydk-if;-wGif wpfESpfjcif;aomfvnf;aum-if;? ig;ESpf wpfNydKifwnf;aomf-vnf;aumif; ay;oG-if;-Edk-if&ef pDpOf-ay;oGm; rnfjz-pf
-aMumif; od&onf/]]O-ya'-udk- tjr-ef-qkH;twnf-jyK-Edk-if-atm-ifBud-K;pm;-ae-ygw,f/ vmr,fh-ES-pf-twGif;
vTwfawmf wifEdk-if-atmif aqmif-&G-uf-ae-yg
w,f}}[k tqdkyg-0ef-BuD;Xme 'kwd,ñT-ef-Mum;
a&;r·; a':at;-oD-&d-a0u ajymonf/tqdkyg Oya'tjr-ef-qkH;ay:-ayg-uf-a&;twGuf odyÜH-ES-ifh-enf;-ynm-0ef-BuD;Xm-eES-ifh
twl jref-rm-Edk-if-iH-ukefonfBuD;rsm;ES-ifh-puf-rI
-vuf-rI-vk-yf-ief;-&S-if-rsm; toif;-csK-yfuvnf;
yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-vsuf-&SdNyD;? Oya'ay:
xGuf&ef rsm;pGmeD;-uyf-ae-NyD-jz-pf-aMum-if;?

,if;Oya'onf wdik ;f j- ynf pD;yGm;a&;? a&SUquf
oGm;rnfh pD;yGm;a&;-tvm;-tvm-ESifh jref-rmhtrS-wf-wH-qd-yf-rsm;twGuf tvGef-ta&;-BuD;
aMumif; jref-rm-Edk-if-iH-ukefonfBuD;rsm;ESifhpuf-rI-vk-yf-ief;-&S-if-rsm;toif;-csK-yf- wGJ-zuftaxG-axG-twG-if;-a&;r·; OD;at;-vG-if-u
ajym-onf/
jref-rm-Edk-if-iHü ÓPypönf;-ydk-if;-qkd-if-rI-Oya'ay:-ayg-u-af &;-twGuf 1998 ckE-pS u
f pwifí
urÇmhÓP ypönf;-ydk-if-qdk-if-rI-tzGJ-Ytpnf;-ES-ifhyl;-ayg-if;um a&;qGJ-cJh-jc-if;-jz-pfNyD; 2004 ckESpf?
atmuf-wdk-bmv 12 &ufwGif yxrrlMu-rf;
udk a&;qGJ-Edk-if-cJhNyD; 2005 ckESpf? rwfvwGif
(7)Budrf-ajrmuf rlMu-rf;udk a&;qGJ-cJh-NyD;aemuf
qufvuf-a&;-qGJ-Edk-if-jc-if;-r&SdbJ &yfwefY-oGm;
cJh-jc-if;-jz-pfonf/ ,if;aemuf 2012 ckES-pf-wGif
Oya' a&;qGJ Edkif&ef n§dEId-if;-aqG;aEG;rIrsm;
jyef-vnf-pwif-Edk-if-cJhNyD; aqG;aEG; n§dEId-if;rI-aygif; tBudrf 40 ausmfjyK-vk-yfNyD; aemuf
2013 ckESpf? Edk0if-bm-vwGif 11 Budrf-ajrmuf

n§EId-if;-aqG;aEG;NyD;aemuf aemufqkH;tqifh
Oya'rlMu-rf;udk twnfjyKEdkif-cJh-jc-if;-jz-pfaMum-if;-od-&onf/
]]tdkif-yD-ppfpwrf (IP Syatem) owf-rS-wfcsufu jref-rmh-pD;-yGm;a&;-zGH-YNzd-K;rI-twGuf r&Sd
rjzpf vkyif ef;jzpf-ygw,f/ 'gu Edik -if -jH cm;&if;-E;DS
jr§-Kyf-ESH-rI-udkvnf; ydkrdk-wG-ef;-tm;-ay;-&m-vnf;a&m-uf-ygw,f/ jrefrmh pD;yGm;a&;,EÅ&m;twGuf vdktyf-cs-uf-jz-pf-ygw,f}}[k ÓP
ypönf;-ydk-if-qdk-ifrI Oya'ay:ayg-ufa&;twGuf
jrefrmEdkif-iHudk ulnD-aqm-if-&G-uf-ay;-aeonfh
*syef-Edk-if-iHwum yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-a&;at-*si- pf D jynfoaYl y:vpD csrw
-S a-f &;-Xme tBu;D
tuJ rpöwm rluD-tem-tdk-wdkuajymonf/tqdkyg Oya'ay:-xG-uf-vm-vQif Edkif-iH-jcm;
&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rIudk ydkrdk-jr§-ifh-wif-Edk-if-rnf-jz-pfaMumif;? rdrd wDxiG f zefw;D onfh uke-yf pö-n;f -u-kd
um-uG,f-Edk-if-rnf-jz-pfovdk rdrd-uk-ef-ypö-nf;-\
wefzdk;udk jr§ifh-wif-Edk-if-rnf-jzpfaMumif; ¤if;u
ajym-onf/

news

19 jynfwGif;owif;

www.mmtimes.com

EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrI uefYowfonfhpm&if; jyifqif&ef&Sd
pE´mvGif
a&;om;onf/

Edik if jH cm;&if;ES;D jr§KyfErHS I Oya't&
pnf;urf;-owf-rS-wf-cs-uf-jzifh Edkif-iH-jcm;
&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-cG-ifh-jyKonfh pD;yGm;a&;vk-yf-ief;-rsm;pm-&if;-ESifh vHk;0cGifh-rjyK
onfh vkyf-ief;-rsm;pm-&if;udk jyif-qifoGm;rnf-jz-pf-aMumif; trsKd;om;-pD-rHud-ef;-ESifh pD;yGm;a&;-zGHUNzd-K;wdk;wufrI
0efBuD;XmerS 'kwd,ñT-ef-Mum;a&;r·;
a':jr-pE´mu ajymonf/jre- r-f m-Ei-kd i-f &-H if;E- ;DS jrK-§ yE-f r-HS -I aumfr- &Sif
trdefY-aMumf-jim-pm-trSwf 1^2013
jzifh xkwf-jy-efonfh pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;
-trsK-d;tpm;-rsm; owf-rS-wf-jc-if;yg
vkyf-ief;rsm;udk jyefvnf pdppf-ajym-if;vJ-jcif;jzpfNyD; 'DZif-bmv? odkYr[kwf
vmrnfh-ES-pf-qef;-wGif xkwf-jy-ef&ef &Sd
aMumif; ¤if;u ajymonf/]]jy-if-zdk-Yvk-yf-aew,f/ tckxd-awmh
n§dEId-if;-qJyJ/ xkwf-jy-ef-r,fh-&ufu
vlBuD;&Sdr&Sday: rlwnf-wmav/

Ekd0ifbmvü
avmif;aMu;
usyf194 odef;
cefY odrf;qnf;
wdk;a0atmif
jrefrmEkid if H wpf-0ef;-vkH;wGif Ekd0if-bmvtwGif; avmif;-upm;-Oya'-t&
ta&;,l-cH-&rI-ayg-if;-rSm 290 cefY&SdNyD;
avmif;-aMu;aiG usyf 194 ode;f ausmf
odrf;-qnf;-&rd-cJh-aMumif; oufqkd-if-&m\ xk-wf-jy-ef-cs-uf-rsm;t&od-&onf/Ekd-0if-bm-vtwGif; jref-rm-Ekd-if-iHwpf-0ef;-vkH;wGif zrf;qD;-&rd-cJhonfh
ESpf-vkH;xD-avm-if;-upm;rI 178 rIzrf;
qD;-&rd-cJhNyD; avmif;-upm;-jyK-vk-yfol
209 OD;ESihf avmif;-aMu;aiG usyf
12ç516ç825 ukdvnf;-aum-if;? cJsxDavm-if;-upm;rI 28 rIzrf;-qD;-&rd-cJhNyD;
avmif;-upm;-jyK-v-yk o
f l 34 OD; avmif;aMu;-aiG-usyf 2ç530ç800 ukdvnf;aum-if;? zJavm-if;-upm;rI 32 rIukdzrf;-qD;-cJhNyD; avmif;-upm;-jyK-vk-yfol
164 OD;ESihf avmif;-aMu;-aiGusyf
1ç867ç860 ukdvnf;-aum-if;? *sifavm-if;-upm;rI wpfrIukd-zrf;-qD;-cJhNyD;w&m;cH cke-pf-OD;-ES-ihf-avm-if;-aMu;aiG-usyf 50ç800 udkvnf;-aum-if;?
tjcm;avmif;-upm;-zrf;-qD;rI 51 rI
ukd -ta&;,l-cJhNyD; avmif-upm;-jyK-vk-yf
ol 140 OD;ES-ihf-avm-if;-aMu;-aiG-usyf
2ç447ç250 wkdYukd-vnf;-aumif;
zrf;qD;-od-rf;-qnf;-cJhonf/ pkpk-ayg-if;od-rf;-qnf;-&rdonhf avmif;-aMu;aiGrSm usyf 194ç153ç535 jzpfaMum-if;-od&onf/

2014 avmufawmh jzpf-&if-jz-pfoGm;
r,f? 'DZif-bmvnf; jzpf&if jzpfoGm;
r,f/ vkyf-wm-awmh vkyf-aew,f}} [k
¤if;u ajymonf/rl-&if;O- ya'yg 100 &mcd-ik E-f eI ;f Edik -if -H
jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-cG-ifh-jyKNyD; vkyf-ief;rsm;ESifh xyfae-jcif; &Sdr&Sd? vkyf-ief;tvdkuf Edkif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrI cGifh-jyK
oifhroifh jyefvnf oHk;oyfjc-if;?
-0efBuD;Xmersm;u ay;ydkYonfh tcsuftvuf-rsm;ESifh n§dEId-if;-jc-if;rsm; jyKvkyf
jyif-qif-jc-if;-jz-pf-aMumif; tqdkyg-0efBuD;XmerS t&m&Sdrsm;u ajymonf/
]]100 &mcdk-if-EIef; vkyf-Edk-ifwJh tydkif;
-awGudk ('Dpm-&if;-rSm) xnfhxm;w,f/
rvdkwJh tcgus-awmh tJ'gudk jyef-NyD;
awmh jzKwf-wmyg/ avsmhawmh avsmh
oGm;r,fxifw,f? rlvuawmh rsm;
aewm 200 ausmaf vmuf &Sad eawmh}}
[k a':jr-pE´mu ajymonf/pm-&if;-topf-wGif 0efaqm-if-rIvk-yf-ief;rsm;ü Edkif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrI
cGifh-jyK-xm;-rIudk jyefvnf uefYowfzG,f-&SdNyD; tjcm;vkyf-ief;-topfrsm;
yg0if-vm-Edk-if-aMum-if; od&onf/-

]]Ed-kif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrI Oya'eJY
vkyfp&m rvdkbJeJY ukrÜ-PD-tuf-Oya'
eJY (Edik -if -o
H m;-awG) vky-v
f &Ykd wJh vky-if ef;
awG &Sdw,fav/ Oyrm pm;aomuf-qdk-if-vk-yf-ief;-wdkY? c&D;oGm;vk-yf-ief;uk-rÜ-PD-wdkY ponfjzifh jyef-pd-ppf-wm
yg}}[k a':jr-pE´mu ajymonf/]]o-uf-qdk-if-&mtpdk;u 0efBuD;Xm-e
awGuae ay;xm;wJh tcsuf-ay:rSm

rsm;udk &uf 90 twGif; xkwf-jy-ef&ef
xnfhoGif; jy|m-ef;-cJh&m ,if;wdkYudk
Zefe0g-&Dv 31 wGif xkwf-jy-ef-cJh-onf/jy-if-qif-cs-ufudk jref-rm-Edk-if-iH-&if;-ESD;
jr§-Kyf-ESHrI aumfr&S-if-ESifh 0efBuD;rsm;
tzGUJ tpnf;-ta0;-oYkd wifjy xkw-jf y-e-f
rnf-jz-pf-aMum-if;-od-&onf/]]'gu ta&;vnf;BuD;w,f/ jyef
Ny;D aemufxyf jyifz- u
Ykd rvG,b
f ;l av/

t&if;tESD; &Sm&vG,foGm;r,f/ tckawmh
'Dudpöu oyGwftlvdkufaew,f
rlwnf-NyD;awmh ajymif;-vJ-zkdY &Sdw,f/
b,fXmeawG qdkwmawmh tvGwfawmhajymvdkY r&bl;/ &xm;ydk-Yaqm-if
-a&;-wdkYqdk t&ifwk-ef;-uawmh rygbl;/
tck &if;ESD;jr§-Kyf-ESHrI cGifh-jyK-zdkY xyfxnfhxm;wm&Sdw,f}}[k &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-ESifh
ukrÜ-PDrsm; ñTef-Mum;rI-OD;-pD;-XmerS
tjcm;t&m&Sd-wpf-OD;u ajymonf/Edk-if-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI- Oya'udk
2012 ckESpf? Edk0if-bm-vwGif jy|m-ef;-cJh
NyD; enf;Oya'? pnf;rs-Of;-pnf;-urf;

tpfrwdk-Ybufuvnf; n§dNyD;awmh
tJvdk vkyf-ae-wm-aygh/ vkyf-wm-awmh
vkyf-ae-ygw,f/ twwfEdk-if-qHk;awmh
jref-jr-ef-awmh xGuf-rSmyg}}[k a':jrpE´mu ajymonf/vuf&dS vky-if ef;-trsK;d tpm; pm&if;
-wGif Edkif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrI cGifh-rjyK
onfh vkyf-ief;rsm;? Edkif-iH-om;-ESifh
zufpyf-cG-ifh-jyKonfh vkyf-ief;rsm;? ouf
qdk-if&m 0efBuD;Xme\ rl0g-'ES-ifhtnD
vkyf-udk-if&rnfh vkyf-ief;rsm;? oD;jcm;

pnf;urf;-owf-rS-wf-cs-uf-jzifh cGifh-jyK
onfh vkyf-ief;rsm;? obm0ywf-0ef;us-if-ESifh vlYtzGJUtpnf; xdcdk-ufrI &Sd
r&Sd qef;ppf&rnfh vkyf-ief;rsm;[k
ig;rsKd; jy|m-ef;-xm;-onf/vHk;0cG-ifh-rjyKonfh vkyf-ief;-rsm;wGif
vufeuf-cJ,rf;-xk-wf-vk-yf-jc-if;? vQyfppf-"m-wftm; ukef-oG,f-jc-if;? jref-rmtygt0if wdkif;-&if;-om;-bm-om-jzifh
tcsdef-rS-ef-xkwf pmapm-if-xk-wf-a0-jcif;
ponfrsm; yg0ifNyD; aqmuf-vk-yf-a&;?
avaMum-if;-ydk-Yaqm-if-a&;? aq;½Hk-vk-yfief;? c&D;oGm;vk-yfief; ponfrsm;udk
Edkif-iH-om;-ESifh zufpyf vkyf-udk-ifcG-ifh
-jyK-xm;-onf/Thura Swiss twdk-if-yif-cH-uk-rÜ-PD
rS 'kwd,Ouú| Jeremy Rathjen u
jref-rm-Edk-if-iH\ &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-Oya'
onf tjcm;Edkif-iH-rsm;ESifh EdIif;,S-Of-yg
u xdyf-qHk;pm-&if;-wGif yg0if-NyD;jz-pfaMumif;? &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-ol-rsm;taejzihf tajccH-taqm-uf-ttHk? vQyf-ppf"m-wf-tm;-vHk-avm-uf-rI-ESifh Oya'
pdk;rdk;rI-wdkYtay: ydkrdkaMumifh-Mu-MuaMumif; ajymonf/-

]]jr-ef-rm-ydk-if-uk-rÜ-PD-awGrSm Edkif-iH-jcm;
om;-awGudk &S,f,m0,f-cG-ifh-ay;wm
ponfjzihf trsm;BuD;ydkNyD; tylwjy-if;vk-yf&r,fh udpöawG &Sdygw,f/ pnf;
rs-Of;-pnf;-urf;-topfrSm 'gawG yg&ifawmh csuf-csif; tusKd;ouf-a&m-ufrI
&Sdr,f}}[k ¤if;u ajymonf/]]jr-ef-rm-uk-rÜ-PD-awG-taeeJY csufcs-if;ukd t&if;tESD; &Sm&vG,foGm;
r,f/ tckawmh 'Dud-pöu oyGwf-tlvdk-uf-aew,f/ vkyf-&rSmu zufpyfuk-rÜ-PD-wpfck axmif? tck&SdwJh vkyfief;-awG? ydkif-qdk-if-rI-awGudk tJ'D-zuf-pyfuk-rÜ-PD-pm-&if;xJ ajymif;&r,f/ tJ'D
rSm Edkif-iH-jcm;om;awG ydkif-vdkYr&wJh
]ajr}ponf &Sad e&if jyóem-wufw
- m
yJ}}[k ¤if;u ajym-onf/]]p-n;f -rs-O;f awG tckxufykd ½Iy-af xG;
vd-rfh-r,f-vdk-Yawmh rxifygbl;/ ½Iyf-&if
vnf; taESmift
-h ,Suf jzpfr- mS yJ/ b,f
vdk pnf;rs-Of;-opf-awG-yJ-jz-pf-jzpf ao
ao-csmcsm pOf;pm;-cs-ifh-csd-ef-xm;NyD;
Edkif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-olawG tm;
wuf-ap-atmif &nf&G,f-r,f-vdkY xif
ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

qdkifu,fpD;OD;xkyftvHk; 2ç600 jzefYa0

owif;wdkrsm;
Edk-if-iH-awmf-{nfh-a*-[m-twGif; Edkif-iH-awmf-tqifh{nfh-a*-[m-[dk-w,f-rsm; zG-ifh-vS-pf-

pkvSKdifxGef;

Edk-if-iH-awmf-{nfh-a*-[m-jz-pfonfh Edkif-iH-wum-tBuD;tuJ-rsm; wnf;-cdkrnfh
[dkw,fBuD;rsm;udk 'DZif-bmv 4 &ufaeY-upwif-zG-ifh-vS-pf-cJhonf/
tqdkyg-aeY-wGif atpD-tD;-aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-pk\
Hotel Royal ACE ESifh 'DZif-bmv 10 &ufaeY-wGif a&Tawm-if-vk-yf-ief;-pk\
Junction [dk-w,f-wdkYudk zGifh-vS-pf-cJhonf/ {nfha*[mtwGif;&Sd
[dkw,f 10 vkH;udk 'DZif-bm-vwG-if-tNyD;zG-ifh-vS-pf-oGm;rnf-jz-pf-aomf-vnf;aqm-uf-vk-yf-a&;-vk-yfief; aqmif-&G-uf-rIrsm;rSm NyD;pD;jc-if;-r&Sd-ao;acs/ Edkif-iH-wumtpnf;-ta0;-rsm;us-if;-yjc-if;? wnf;cdk-jc-if;-rsm;aqmif&Guf-rnf-jz-pfNyD; jyif-qifrIrsm;? vkHjcH-Ka&;-rsm;udk-Edk-if-iH-wum-tqifh-jzifh aqmuf-vk-yf-xm;onf/
wnf;cdk-p&dwfrsm;udkvnf; omref-EI-ef;-xm;-xuf-wdk;jr§-ifh-rnf[k
[dkw,f-todk-if;-t0dk-if;u od&onf/ wnf;cdk-aqmifrsm;udk oD;oefY-vkH;cs-if;taqm-uf-ttkH-rsm;jzifh zGJUpnf;wnf-aqm-uf-xm;onf/ rMumrDusif;yrnfh
tmqD,H-xd-yfoD; tpnf;ta-0;-vm-{nfh-onf-awmfrsm; wnf;cdk-Edk-if&ef
wnfaqm-uf-ae-jc-if;-jz-pf-onf/-

,mOfrawmfwq rIrsm;aMumifh armf
awmf-qdk-if-u,f- pD;-eif;-ol-rsm;wGif
OD;acg-if;-ydk-if;-xd-cdk-uf-'Pf&m &&Sdí
aoqH;k rIukd avQmch s&ef armfawmf-q-ikd -f
u,fpD; OD;xk-yf2ç600 vkH;udk jynf-xJ
-a&;-0ef-BuD;Xme OD;aqm-if-rI-jzifh 'DZif
bm 10 &ufaeY-wGif aejy-nf-awmfaum-if-pD-½kH;a&SUESifh 0PÖod'¨d tm;
upm;-uG-if;-teD;-wdk-YwGif qdkif-u,f-pD;eif;-olrsm;xH ay;tyf-cJh-onf/,m-Of-rawmf-wq jz-pf-yGm;rI-rsm;
wGif OD;acg-if;-ydk-if;-xd-cdk-uf-jc-if;rsm;
onf armfawmf-qdk-if-u,f-pD;-eif;-olrsm;wGif tjzpf-rsm;onfh-twGuf
armfawmf-qdk-if-u,f-pD;- OD;-xkyfrsm;udk
ay;v·-jc-if;-jz-pf-onf[k aejy-nf-awmf,m-Of-pnf;-urf;-xd-ef;-od-rf;-a&;- BuD;
Mu-yf-rI-aumf-rwDrS &Jr·;a':-au-oDxG-ef;u ajymonf/
]]wdkuf-vdk-uf-NyDqdk qdkif-u,fyJ/

ROYAL HANTHA yef;-csD-jy-cef;\

okH;ESpf-jy-nfh-yef;-csD-jy-yGJ-

wpf-vwm- jy-ornfrPd-&wem-aus-muf-pd-rf;-cef;-rteD;&Sd ROYAL HANTHA ART GALLERY \
okH;ES-pf-jy-nfh-jy-yGJ-udk- 'D-Zif-bmv 8 &ufaeY-rSpí wpfvwm jyoGm;rnfjz-pfonf/ yef;csD-q&m-BuD;OD;-vG-ef;-<u,f\ om;wynfh-yif-wdkif yef;csDq&m
18 OD;\ yef;csD-vuf-&m-um;-aygif; 89 um;udk okH;ESpf-ajrm-uf-trS-wfw&
jyoa&m-if;-cs-ay;-rnf-jz-pfonf/ ]]okH;ESpf-jy-nfh-yGJrSm qD;*d-rf;-yGJ-BuD;eJY-wdk-uf-ae-vdkY
t&rf;*k-Pf,l-rdw,f/ aejy-nf-awmfBuD;uvnf; ydktouf-0if-vS-yvm-ygNyD/
yef;csD rdom;-pk-awGeJY awGUqkHNyD; yef;csD-taMum-if;-awG-ajym-vdkY cifrif-&if;-ESD;rIawGvnf; ydkrdk-aEG;axG;vm-Muw,f}}[k yef;csD-q&m-vG-ef;-azu ajymonf/
]]a'ocH yef;csD-q&m-awG-eJYvnf; ydkvdk-Y&if;-ESD;vmw,f/ jyyGJ-vk-yf-wmuvnf;
0goem-wl-csif; vma&m-uf-tyef;-ajz-zdkY cifrif-&if;-ESD;zdkY vkyf-cJh-wmyg/ pdwf-cH-pm;-rIawG-rwl-nDwJh vlrsKd;pkHudk &ompkH-wJh-[if;-tdk;BuD;vdk-Y 'D-yef;-csD-awGudk cHpm;-Ekd-if-zdk-Y
zef-wD;-xm;-ygw,f}}[k yef;csD-q&m-ouf-armfu ajymonf/ uG,fvG-ef-NyD;
jz-pfonfh yef;csDq&m jrdwf-0if;-xd-ef\ yef;csD-um;rsm;vnf;
yg0if-jy-oxm;-onf/VESTIGE MERCANTILE & RELICS trS-wf-w&qdk-if-

ae-jy-nf-awmf-wG-if- zG-ifh-vS-pfjr-ef-rmrI jref-rmh-[ef-rsm;udk-cH-pm;-Ekd-if-onfh-trS-wf-w&ypö-nf;rsm;udk udk,fydk-if[ef-jz-ifh-xk-wf-vk-yf-a&m-if;-cs-aeonfh VESTIGE MERCANTILE & RELICS
trS-wf-w&qdk-ifudk aejy-nf-awmf-Owå-&oD-&d-a&Smhyif; uGef-yvuf-pf-wGif 'DZifbmv 9 &ufaeYu zGifh-vS-pf-cJhonf/ udk,fydk-if VESTIGE trSwfwHqd-yfyg
qD;*drf; trSwfw& t0wftxnfrsm;? a&S;qefonfh pm&G-uf-om;-rsm;jz-ifhjyK-vk-yf-xm;onfh rSwf-pk-pm-tk-yf-av;rsm;? uRJcsKdjzifh jyKvk-yf-xm;onfh vuf0wf&wemrsm;? aeYpOf-tokH;taqm-ifrsm;? obm0ywf-0ef;-usifudk xd-ef;-od-rf;onfh
csnf-ppf-ppf-jz-ifh-&uf-vk-yf-xm;onfh vufqGJ-td-wf-rsm;ESifh &ufuef;xnf
csdwf-vkH-cs-nfrsm;? y0grsm;udk 0,f,l&&Sd-Ekd-ifonf/ ]]aeYpOf-okH;ypö-nf;-awGudk
jref-rm-rI-jyK-xm;w,f/ a&S;qefqef-cH-pm;-rI-av;awGvnf; cHpm;-&atmif
udk,fydk-if-[ef-eJY-jy-if-qif-cJh-wmyg/ ½dk;&m,Ofaus;rI-xd-ef;-od-rf;-rI-udkvnf; cHpm;-Edk-ifatmif pDpOf-xm;-wm-awGyg/ 'Dvdk-udk,f-ydk-if-[ef-awGudk qD;*d-rf;-vm-Ekd-if-iH-wum{nfh-onf-awGudk csjy-cs-ifw,f/ 'gawGu udk,fydk-if-[efeJY udk,fydk-if-xk-wf-vk-yfrI-awGyg}}[k VESTIGE MERCANTILE & RELICS trS-wfw& qdkifrS
rtdoOÆm-[efu ajymonf/  pkvIdifxGef;

aejynfawmfaumifp&D ;Hk a&SUwGif 'DZifbm 10 &ufaeYu qdik u
f ,fp;D eif;olrsm;udk armfawmfqikd u
f ,fO;D xkwrf sm;tm;
,mOfpnf;urf;xdef;odrf;a&;BuD;MuyfrIaumfrwDu ay;tyfaepOf/  "mwfyHk • pkvdIifxGef;
OD;acg-if;-ydk-if;- xd-cdk-uf-rI-aMum-ifhyJ trsm; ¤if;u ajym-onf/
2013 ckES-pf-wG-if-jz-pf-yGm;cJhaom
qkH;aoMu-wmyJ/ 'gaMumifh qdkif-u,fjref-rm-aiG-usyf 9ç000 cefY wefzdk; ,mOf-rawmf-wqrIrsm;\ 60 &mcdk-ifpD;-jy-nf-olawG OD;xk-yf-aqm-if;-Muyg/ &Sdaom xdkif;-Edk-if-iH-xkwf armfawmf-qdk-if- EI-ef;onf armfawmf-qdk-if-u,f-rawmfrjrif-Edk-if-wJh-tEÅ-&m,f-awGudk BudKwif- u,f-pD;-OD;-xk-yfrsm; v·'g-ef;-rItm; wqrI-rsm;jz-pfonf/ ,ckES-pf-wGif
um-uG,f-xm;-Mu-&ygr,f/ 'gawG-udk- or0g,rbPfESifh jynf-ol-wcsKdU\ ,mOf-rawmf-wqrI-rsm;aMumifh ao
jy-nf-ol-awG-od-zdkY OD;xk-yf-awGudk jynf- yHhydk;rI-jzifh aqmif-&G-uf-cJh-jc-if;-jz-pf-onf qkH;ol-OD;a& 1ç000 ausmfvG-ef-NyD-jz-pf
ol-awG-vuf-xJ-xnfh-ay;-wmyg}}[k [k a':au-oD-xG-ef;u ajymonf/ -aMumif; od&onf/

aejynfawmf wd&pämefO,smOfü qD;*drf;umvtwGif;
jrefrmhqiftaMumif; rSwfwrf; ½kyf&Sifrsm; jyornf
jynfhoufNzdK;
aejynfawmf? wd&päm-ef-O,sm-Ofü
(27)Budrf-ajrmuf ta&SUawmif-tm-&Stm;-upm;-Nyd-Kif-yGJ- us-if;-yae-pOf-um-v
twGi;f jynf-w-iG ;f ? jynfyrS vma&m-u-f
vnf-ywfonfh {nfhonfrsm; pdwf-0ifpm;-aprnfh jref-rm-hqif-taMum-if;udk
jyif-opf-Edk-if-iH-tajc-pdkuf ½kyf-&S-ifuk-rÜ-PD-wpf-ck-jz-pfonfh Compass
Film- ESifh yl;ayg-if;um ]xl;}azmif-a';&S-if;u eu©wfwm-&m-jy-cef;-wGif jyo
oGm;rnf[k od&onf/tqdkyg ½kyf-&S-if-wGif qifrsm;tm;
rnfodkY xdef;-od-rf;-apm-ifh-a&S-muf-yHkrsm;
udk t"duxm; ½dkuf-ul;-xm;-onfh
The Elephant Power ESifh Life Size
Memory ½k-yf-&S-ifrsm;udk jyornf jzpfonf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-tae-jzifh tm&S-wG-ifomru urÇmay:-wGif tm&S-qifrsm;
'kwd,trsm;qHk; ydkif-qdk-if-xm;onfh

aejynfawmf wd&pämefO,smOftwGif; jyoxm;onfh qifrsm;udk
awGU&pOf/  "mwfyHk • jynhfoufNzdK;
Edkif-iH-jz-pf-aMum-if;udk od&Sd-ap-Edk-if-jc-if;?
qifrsm;\ obm0udk avhvm-xdawGUap-Edk-if-jc-if;? qifrsm;ESifh vlom;
rsm;\ qufET,f-rIrsm; od&Sd-ap-Edk-if-jc-if;wdkYtjyif tm&SrsKd; qifrsm;tm; ,ck
xuf-ydk-rdkí rsKd;yGm;wdk;wuf-apNyD; a&

&S-nf-wnf-wHh-Edk-if-a&;-twGuf jynf-ol
rsm; ydkrdk-od-&Sdum xdef;-od-rf;-apm-ifha&Sm- ufr- v
-I y-k i-f ef;r- sm;wGif yg0ifa- qm-if
-&G-uf-vm-ap-Edk-if-jc-if;ponfh &nf&G,fcs-ufrsm;jzifh -jy-ojc-if;-jz-pf-onf[k
wd&päm-e-fO,sm-O-f tk-yf-csK-y-fa&;rSL; OD;cif-

jr-iu
hf ,ckv 9 &ufaeYu ajymonf/]]tck qD;*d-r;f -umvudk OD;pm;-ay;-w-hJ
taeeJY jyooGm;r,f/ t&ifjy-aewJh
eu©wfwm-&m-tpD-tpOfawG Mum;xJ
rSm xnfo
h -Gi;f -jy-ooGm;rSmyg/ Ny;D awmh
vma&m-uf- Mu-nhf-½Iol-awG-tqif-ajyatmif Munfh-½I-cEI-ef;-xm;-awG-udk
vnf; avQmhoGm;rSmyg/ aemuf-ydk-if;rSm
tqifajy&if qufNyD; jyooGm;r,f}}
[k ¤if;u ajymonf/wd-&päm-ef-O,sm-Of-0if-aMu;rSm vlBuD;
usyf 1ç000 -EiS hf uav; usyf 500 -jzpf
NyD; eu©wfwm-&m-jycef;twGif; Munfh½Ic EIef;-xm;rSm usyf 5ç000 owf
rS-wf-xm;-aomfvnf; qD;*d-rf;-um-v
twGif; Munfh-½I-ol-rsm; tqifajy ap
&ef usyf 2ç000 txd avQmch s-aum-u-f
cHoGm;rnf-[k OD;cif-jr-ifhu ajymonf/vuf&Sd aejy-nf-awmf wd&päm-efO,sm-Of-twG-if;-wGif qiftxD; ig;
aumif-ESifh tr ajcmuf-aumif? pkpkaygif; 11 aumif-&Sd-onf/

naypyitaw

21 aejynfawmf

www.mmtimes.com

VESTIGE Mercantile & Relics

aejynfawmf awG YMuqkHMu aysmf&TifMu

qdkifzGifhyJG

Royal Hantha okH;ESpfjynfh yef;csDjyyJG

pkvSkdifxGef;
a&;om;onf/

a':oufxm;wif

udkausmfaZ,s

roÍÆmvwfeJY rtdoÍÆm[ef

0efBuD;a':pE´mcif

Hotel Royal Ace zGifhyJG

rvJh&nf0if;eJYrauaucdkif

ukdxGef;xGef;0if;

rESif;qDeJYudkxGef;OD;

jynfhNzdK;ausmfeJY
rcufcufatmif

wufa&mufvmonfh{nfhonfrsm;

'DwpfywftwGuf renf;rrsm;ae-jy-nfawmf-qdk-&S,f-yGJ-awGudk a0a0-qm-qm-azmf-jyay;-yg-OD;-r,f-&Sif/ 'DZif-bmv 4 &ufaeYu
Ekdif-iH-awmf {nfha*-[m-twG-if;u
Hotel Royal ACE zGifh-yGJeJY Owå&oD&d
Commercial Complex rSmzG-ifh-vS-pf-a&m-if;cs-ay;wJh Ekdif-iH-wum-tqifh-jr-ifh-pm;-aom-ufuk-ef-rsm;&&Sd-Ekd-ifwJh Premium Food
Service Product qdkif-zG-ifh-yGJ-awGudk a&mufjz-pf-cJh-ygw,f / 'DZif-bmv 8 &ufrSm-awmh
qD;*d-rf;-yGJ-awmf-eJY-wdk-uf-qdk-if-oGm;wJh Royal
Hantha Art Gallery &JUokH;ES-pf-ajrmuf
trSwf-w&jy-yGJu yef;csD-vuf-&mrsm;
vma&m-uf-cHpm; Munfh-½I-Ekd-if-zdkY wpfv
wm-jy-oay;-rSm-ygwJh/ 9 &ufaeY
rSmvnf; Owå&oD&d Commercial
Complex rSm jref-rmh-vuf-&mrsm;udk-cH-pm;-Edk-if-r,fhtjyif trSwf-w&
vuf-aqm-if-rsm;
0,f,l-Edk-ifr,hf

q&mvGef;azeJY yef;csDq&mrsm;

rodef;odef;pdk;? rrsKd;jrwfausmf? reDvmpdk;eJYrpdk;pdk;OD;

OD;xGef;OD;? OD;0if;atmifeJYOD;vGef;az

OD;jrifharmifausmfeJYrdom;pk

Premium Food Service Product zGifhyJG

Premium

rS0efxrf;rsm;

Mr. James Marsden

VESTIGE MERCANTILE

qdkifzG-ifh-yGJ-awG-udkvnf;
azmfjy-ay;-vdk-uf-yg-w,f-&S-if/& RELICS

tEkynm&Sifrsm;

eef;qk&wDpdk;

Premium

rS0efxrf;rsm;

rcifoEÅmpH

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

jrefrmEdkifiH&JUtifwmeuf apmifhMunhfcHae&ovm;
aomrwfpfuif;ef
zkef;-ac:-qdk-rI-awGudk Mum;jzwfem;-axm-ifwm? tD;ar;-vf-awG-udk0if-a&m-uf-zwf-½I-wm-rsKd;awGeJY tpdk;&
tzGJUu jynf-ol-awGudk apmifh-Mu-nhfae-w,f-qdk-wmudk uRef-awmf-wdkYawG
vufcH-cJhwm ESpf-tawmf-Mum-ygNyD/
'gayrJh tckawmh wu,fhapm-ihf
-Mu-nhf-olBuD; ay:vm-ygNyD/ oluawmh
ppfwyf-axm-uf-vS-rf;-a&;-tzGJ-Yvnf;r[kw
- o
f vdk qufo,
G af &; 'grSr- [kwf
jynf-xJ-a&;-0ef-BuD;Xmeu wm0ef-&Sdol-awG-vnf;-r[k-wf-ygbl;/ tJ'g-u
awmh MopaMw;vs? tar&duef jynfaxm-ifpk? ,lau? uae'geJY e,l;ZDvef-Edk-if-iH-wdkY yg0ifwJh Five Eyes tzGJ-U
twGuf tDvuf-x&Gef;-epf-owif;tcs-u-t
f vufawG Mum;jzwf-&,l-ay;
-aewJh pifum-yl-Edk-if-iHeJY MopaMw;-vsEdk-if-iHwdkYyJ jzpf-yg-w,f/trsKd;om;-vHk-jcH-Ka&;-aum-if-pD-(t-if-eftuf-pfat) uefx½dk-uf-wm-a[mif;
tuf'yG -pf Ed;k 'ef-aMumifh owif;ayg-uf
-Mum;cJhwJh 2012 yg0g-yGd-Kifh-qvdk-'fu&
wJh tifef-tuf-pf-at&JU xdyf-wef;vQKdU0S-uf-ajr-yHkt& pifum-yl-Edk-if-iH[m
Five Eyes- tzGJ-U0if-Edk-if-iH-awG-twGuf
olY&JU-a'-owG-if;u qufoG,f-a&;-awG
udk apmihf-Mu-nhf-ay;-zdkY tultnD-ay;ae-wmudk odvu
-kd &-f ygw,f/ 'Dy;l a- yg-i;f
-rI[m Oa&myuae MopaMw;-vseJY
*syef-Ekd-if-iHtxd qufoG,f-xm;wJh
SEA-ME-WE 3 a&-atm-uf-aub,fv
- B-f uKd ;u owif;tcsu
- t
-f vufawGudk Mum;jzwf-&,fapEdk-if-yg-w,fvdkY owif;rD-'D,m-awGrSm azmfjy-xm;ygw,f/ 'Dajr-yHkudk 'wfcsf-owif;pm
NRC Handelsblad rSm Ny;D cJw
h t
-hJ ywf
u azmfjy-xm;-ygw,f/ wpfcgwav
qufo,
G -af &;-Bu-Kd ;cs-w
d -q
f ufwJh Edkif-iH
-ES-pf-Edk-ifiH e,fajr-tjyif pifum-yl-eJY
awm-if-udk-&D;,m;vdk wjcm;Mum;Edkif-iH-

&efuek Nf rdKU&Sd tifwmeufuaz;wpfcük
udkyg jzwf-ausmfoGm;&wJh jref-EI-ef;-jr-ifhzef-rQ-if-quf-oG,f-a&;-Bud-K;awG-udk Five
Eyes tzGJUu apmifh-Mu-nfh&m urÇm
wpfvmT ;u ae&m 20 rSm pifum-yE-l i-kd i-f H
[m wpfck-tyg-t0if-jz-pf-aMumif;
'Dajr-yHk-rSm azmf-jy-xm;-yg-w,f/jr-ef-rm-Edk-if-iH-twGuf 'Dowif;[m
bmaMumifh ta&;BuD;ud-pö-jz-pf-ae-&
ygovJ/ jref-rm-Edk-if-iH&JU tifwmeuf
vdk-if;-tm;-vHk;eD;-yg;[m 'Dau-b,f-vfBuKd ; wpfc-w
k nf;-uykd J qufo,
G -t
f oH;k
jyK-ae-wm-jz-pf-wJh-twGuf jref-rm-Edk-if-iH
&JU qufoG,f-a&;-uG-ef&uf[m 'Dvdkapm-ifh-Mu-nhf-rI-rsKd;eJY ywfoufNyD;
tm;enf;-cs-uf-&Sd-ae-ygw,f/ jref-rm
E- i-kd i-f [
H m SEA-ME - WE 3 eJY ywfouf
NyD; ta<u;awG-&Sd-ae-ao;-wJh-twGuf
SEA - ME -WE 4 udk wd;k csUJ csw
d -q
f ufcGi- r-hf &ao;-yg-b;l / 'g-ayrJh aub,fv
- -f

tifwmeufo;kH pGaJ eonfh vli,fwpfO;D / "mwfykH • ZmenfNzKd ;
Bu-Kd ;opf-[mvnf; 2012 ckEp-S u
f pNy;D The Age rSm t&ifwk-ef;u azmfjycJh-zl;-yg-w,f/apmih-Mf u-n-cfh -aH e&yg-w,f/SEA-ME-WE 3 au-b,fvfu
jr-ef-rm-Edk-if-iH&JU qufoG,f-a&;-vdk-if;
f vufawG csw
d -q
f uf
[m t"du SEA-ME-WE 3 au- owif;tcs-u-t
b,fvf-BudK;uae pifum-yl-Edk-if-iH-teD; a- y;-yzY-kd t
Y-kd wGuf pifum-yE-l i-kd i-f u
-H m-u,
G f
u cGJxG-ufNyD; uyÜvD-yif-v,f-wpf -a&;-0ef-BuD;Xme&JU vHkjcH-Ka&;-eJY-axm-ufavQ-muf-jz-wfum {&m0wD-jr-pf-0uR-ef;- vSr- ;f a- &;-Xme[m 'Dtufp- '-f eD YJ yl;ayg-i;f
ay:qD qufoGm;NyD; zsmyHk-NrdKUteD;rSm -aqm-if-&G-uf-ae-w,f-vdkY MopaMw;-vsajratm-ufuae qufvuf-quf- axm-uf-vS-rf;-a&;-Xmeu owif;
oG,f-xm;-yg-w,f/t&if;-tjr-pf-wpf-OD;u The Age udk
Mo-paMw;-vs&JU tDvufx&Gef;-epf- ajymygw,f/ 2000 jynfhES-pfrSm au
- Bf uKd ; uDvr-kd w
-D m 39,000 txd
owif;-tcs-uf-tvuf-apm-ifh-Mu-nhf- b,fv
&,l-a&;-at-*s-if-pD-jz-pfwJh Defence qufoG,f-ay;-cJhwJh vkyf-ief;-pkBuD;
Signals Directorate ('D-tuf-pf-'D) rS m yg0if w J h pif u m- y l - t pd k ; &yd k - i f [m SEA-ME-WE 3 au-b,fvB-f uKd ; quf-oG,f-a&;-uk-rÜPD SingTel u
u owif;tcs-uf-tvuf-Mum;jz-wf pDpOf-ay;-xm;wJh aub,fvfuae
-&,l-zdk-YtwGuf pifum-yl-axm-uf-vS-rf; owif;tcs-uf-tvufawG &,lw,f-a&;-tzGJUeJY yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-ae- vdkY olu ajymygw,f/ 'geJU-ywf-ouf
w,f-vdkY MopaMw;-vs-owif;pm NyD; ajzMum;ay;-zdkY Sing Tel u NyD;cJh

wJh-tywfrSm jiif;-qdk-cJhovdk &efuk-ef
-rSm-&SdwJh pifum-yl-oH½Hk;uvnf;
jyef-vnf-ajz-Mum;jc-if;- r&Sd-cJhyg-bl;/
'D-owif;-eJY- ywf-ouf-NyD;twnf-jyKcsu
- &-f ,lz- Ykd 'Dtufp- '-f u
D kd jrefr- m-wi-kd ;f (-r)f
u qufoG,f-ar;-jr-ef;-cJh-&m-rSm-awmh
axmuf-vS-rf;-a&;-owif;-ud-pö-awGeJY
ywfoufNyD; a0zef-ajym-Mum;jc-if;-r&Sd
-wm[m MopaMw;-vs-tpdk;&tquf
quf tcdkif-trm-us-ifh-oHk;cJh-wJhenf;-vrf;-jz-pf-w,f-vdkY tqdkygajym
cG-ifh-&yk-*¾d-Kvfu jyef-vnf-ajz-Mum;cJhyg-w,f/
jref-rmh-quf-oG,f-a&;-vk-yf-ief;-u
awmh 'DpG-yf-pGJ-cs-uf-awGudk rodyg-bl;-vdkY
jyefv
- nfa- jzM- um;xm;-ca-hJ yr,fh jrefr- m
tpdk;&uvnf; 'Dud-pö-eJY ywf-oufNyD;
vlod-&S-ifMum; a0zef-ajym-Mum;zdk-Yvk-yf&OD;-rSm-yg/-

'g-ayrJh zefrQ-if-quf-oG,f-a&;-BudK;
udk olvQKdUvk-yf-axm-uf-vS-rf;-Edk-ifwJh
tvm;tvmeJY ywfoufwhJ 'Dowif;
-x-u
G -v
f m-w-t
hJ wGuf pifum-yel YJ rav;
&Sm;Edk-if-iHawGtwGif;rSm oHwref-a&;
t& tcsif;-rsm;rIudk jzpf-yGm;ap-cJh-yg
w,f/ pifum-yl-oH-trwf-BuD; Ong
Keng Yong udk rav;&Sm; Edkif-iH-jcm;
a&;-0ef-BuD;XmerSm vma&m-uf-awG-UqHk
-zdkY Edk0if-bmv 26 &ufaeYrSm qifhqdkrI- &Sd-cJh-yg-w,f/rav;&Sm;tpdk;&[m 'Dowif;eJY
ywfoufNyD; t&rf;udk pdk;&drf-yl-yef-aew,fv
- Ykd rav;&Sm;Edi-k i-f j-H cm;a&;-0efBu;D
teDzm-at-refu ajymMum;wmudk
attuf-zf-yDrSm udk;um;azmf-jy-xm;
-yg-w,f/]]w-u,f-vdkY 'DpG-yf-pGJ-cs-uf-awG
om rSeu
-f efr- ,fq
- &kd if 'g[m rav;&Sm;
tpdk;&u pufqk-yf-wJh? tjyif;-txefuefY-uG-ufwJh ta&;BuD;udpö wpf&yf
jzpf-vm-rSmyg }} vkdY olu ajymMum;
xm;-yg-w,f/tif-ef-tuf-pf-at-ajr-yHkt& tifeftuf-pf-at[m urÇmwpfvTm;rSm-&Sd
wJh uGe-yf sL-wm-u-eG &f uf-aygif; 50,000
udk malwar-e awG ul;puf-ap-Ekd-ifcJhNyD; vkdtyf-wJh-tcsdef 0ifa&m-ufum
tcsuf-tvufawG cdk;,lEdk-if-w,fvdkYvnf; od&ygw,f/ 'DuG-ef&uftrsm;pk[m t"duypf-rSwfw½kwfEdk-if-iH-vnf;- yg-0if-ygw,f/
jref-rm-wdk-if;(-rf)u t&ifuazmf-jy-cJhovdkyJ 2012 ckES-pfupNyD; &efuk-efrSm
topfwnf-aqm-uf-cJh-wJh- tar-&d-uefoH½;kH [m w,fv-zD -ek ;f eJY qufo,
G -af &;uG-ef&uf-awGudk apmifh-Mu-nhf&m
tDvuf-x&Gef;epf-axm-uf-vS-rf;-a&;twGuf toHk;jyK&m-ae&m 80 xJu
wpfck-qdk-wmudk tifef-tuf-pf-at&JU
taxmuftxm; pm&G-uf-pm-wrf;awGt& od&yg-w,f/oD-&d-rif;-xGef;

bmom-jy-ef-onf/

technology

23 enf;ynm
tar&duef
jyifyzkef;ac:
qkrd aI wGvnf;
apmihfMunhf
cHae&
owif;tcsu
- t
-f vuf- axm-uf-vS-rf;Edk-if-zdkUtwGuf oHo,jz-pf-zG,f-c&D;oGm;vm-rI-yHk-pHawG 'grS-r[kwf tcsif;cs-if;-csd-wf-quf-aqm-if-&G-uf-rI-awGudk
&SmazGzdkY BudK;yrf;-&mrSm tar&d-uefEkd-if-iH-jy-if-yrSm-&SdwJh odef;-axm-if-eJY csD-&Sd
wJh qJvf-zk-ef;-awG&JU wnfae-&meJY
qufoG,f-ajym-qdk-rI-awGudk trsKd;om;vHk-jcH-Ka&;-aum-ifpD (tif-ef-tuf-pf-at)
u ajc&m-cH-apm-ihf-Mu-nhf-ae-w,f-vdkY
tifef-tuf-pfat uefx½kd-uf-wma[mif; tuf'f-0yfa*s-pEdk;'ef-aMumifh
ayguf-Mum;cJhwJh vsKdU0S-uf-pm-&G-uf-pmwrf;-awGt& od&yg-w,f/owif;-tcs-uf-tvuf-awG- &&Sd-zkd-Y
twGuf ajc&m-c&-H mrSm tifet
-f ufp- a-f t
[m zefrQ-if-quf-oG,f-a&;-Bud-K;awGeJU
wjcm;qufoG,f-a&;-Bud-K;awGuae
owif;Mum;jz-wf-&,l-jc-if;eJY tar&duef-Edk-if-iH-jy-if-yrSm-&SdwJh qJvf-zk-ef;-awG
&JU zkef;-ac:-qdk-rI-rS-wfwrf; ig;bD-vsH-eD;yg;-avm-uf-ukd- aeY-pOf-pk-aqm-if;-&&Sd
-w,f-vdkY taxmuf-txm;-pm-&G-ufawGrSm azmfjy-xm;-ygw,f/ zkef;-awG
udk vkdwJhtcg ajc&m-cH-zdk-YtwGuf
'Dtcs-uf-tvuf-awGudk odrf;-qnf;xm;-yg-w,f/tif-ef-tuf-pf-at[m tar&d-uefjy-nf-wG-if;-rSm-&SdwJh tar&d-uef-qJ-vfzk-ef;-awG&JU wnfae-&meJY ywfoufwJh
owif;tcs-uf-tvuf-ayg-if;-ajrm-ufjrm;pGmudk 2010 eJY 2011 ckEp-S t
-f wGi- ;f
rSm pkaqm-if;zdkU vQKdU0S-uf-prf;-oyf-pD-rHud-ef;-wpf-ckudk aqmif-&G-uf-cJh-w,f-vdkY
atmuf-wdk-bmvrSm e,l;a,m-uf
w
- i-kd ;f r- u
f azmfjyx
- m;-ygw,f/
trsKd;om;axm-uf-vS-rf;-a&;-tzGJY
&JU 'g½dk-ufwm *sdrf;-pf-tm-&f-uvyf-yg
-*sL-eD,mu 'Dprf;-oyf-rI-eJY-ywf-oufNyD;
[kwf-rS-ef-aMumif; twnfjyKay;-cJhNyD;
vufawGUtaumiftxnf-razmf-jz-pfcJh-yg-bl;-vdkY ajymygw,f/
tifef-tuf-pf-at&JU jynfyEdkif-iHawGtay: olvQKdvk-yf-axm-uf-vS-rf;
-wJh-e,f-y,f[m us,fjy-efY-vm-yHk-&aewJt
-h wGuf tifet
-f ufp- a-f t&JU zke;f a- c:
-qdk-rI- rS-wf-wrf;-pk-aqm-if;-rI-eJY-ywf-ouf
wJh owif;awG-ay:-xG-uf-vm-wm[m
Edkif-iH-jcm;om;-awGudk rausreyf-jz-pfap-rSm-awmh aocsm-yg-w,f/aem-uq
-f ;kH xGu
- a-f y:-vmwJh vQKUd 0Su
- f
-pm-&G-uf-pm-wrf;-awGt& tifef-tuf-pfat[m wnfae-&m-jy-owif;-tcs-uf
-tvuf-awGudk t&ifu pdwf-ul;-vdk-Y
awm-if-r&cJhwJh EIef;xm; (wpf-&ufudk
urÇmwpf-0ef;-rSm-&SdwJh vlOD;a&oef;
ayg-i;f r- sm;pGm&JU owif;tcsu
- t
-f vufawG-udk-pk-aqm-if;-jc-if;) eJY pkaqm-if;
-ae-w,f-q-w
kd t
hJ csuu
f awmh xif&mS ;
aeygw,f/
(tif-ef-0dk-if-wdk-if;-rf-pf)oD-&d-rif;-xGef; bmom-jy-ef-onf/

www.mmtimes.com

tm;upm;uGif;rsm;twGif; qif;uwfrsm; a&mif;cs
atmifausmfnGeY f

jrefr- m-Ei-dk i-f w
-H iG f tdrf-&S-if-tjz-pf-vuf-cHus-i;f -yaeonfh 27 Burd -af jrm-ut
f a&SU
awmif-tm-&S-tm;-upm;-Nyd-Kif-yGJ-wGif
jynfw
- iG ;f jynfy- owif;r- '-D ,
D m-rsm;ESihf
Ekdif-iH-jcm;om;-rsm;omru tm;upm;yGrJ sm; vma&m-uM-f un
- ½-hf aI om y&do
- wfrsm;twGuf owif;ESifh qufoG,f
a&; tcuftcJ-r&Sd-ap&ef jrefrmh
qufoG,f-a&;-vk-yf-ief;u enf;trsKd;
rsKd;jz-ihf- 0ef-aqm-if-rI-ay;-ae-onf-ukd
awGU&onf/
aejyn
- a-f wmf aZ,smoD&- t
d m;-upm;
-uG-if;? 0PÖod-'¨dtm;-upm;-uGif;ESifh
tm;upm;-&Gm-rsm;wGif Ekdif-iH-jcm;om;
-rsm;twGuf rdkbdk-if;-zk-ef;-qif;-uwfrsm;
udk usyE-f p-S a-f om-i;f E- iS hf a&mif;c- sa- y;-ae
NyD; xdkqif;-uwfrsm;udk xnfhoG-if;toHk;jyK-Ekd-ifaom aps;EIef;csKdom
onfh [ef;quf-rsm;udyk g a&mif;-cs-ay;
-ae-onfukd awGU&onf/ xdkYjyifaiG
jz-nfh-uwf-rsm;udkyg a&mif;-cs-ay;-vs-uf
-&Sd-onf/0PÖ-od-'¨dtm;-upm;-uG-if;-ESifh tm;
upm;-&Gm-rsm;wGif ¤if;[ef;-quf-rsm;
ESi- hf a- iGj- zn
- u
-hf wfr- sm;ESifh qif;uwfrsm;

tm;upm;uGi;f twGi;f zGiv
fh pS x
f m;onfh qif;uwf? aiGjznhu
f wfEiS fh [ef;qufta&mif;Xmewpfc/k "mwfykH •atmifaX;vdiI f
a&mif;-tm;-aum-if;-vs-uf-&Sd-aMumif;
aejy-nf-awmf jref-rmh-quf-oG,f-a&;vk-yf-ief;rS ta&mif;-0ef-xrf;-rsm;u
ajym-onf/]]aZ,sm-oD-&dtm;-upm;-uG-if;-rSm
u a&mif;-tm;-enf;w,f/ 0PÖod'¨d
tm;upm;-uG-if;-rSm-awmh a&mif;&

w,f/ bmjz-pf-vkd-YvJ-qkd-awmh tJ'DrSm
vlvnf;rsm;w,f/ yGJawGuvnf;
usif;-ywm-rsm;awmh tJ'DrSm Ekdif-iH-jcm;
om;-awG- 0,f-Muw,f}} [k ta&mif;0ef-xrf;-wpf-OD;u ajymonf/]]tm;upm;yGJusif;-ywJh- ae-&m-awGrSm-vkd-uf-NyD; a&m-if;-cs-ay;-ae-ygw,f/

uRer-f wdt
Y-k zGU-J awG- cGN-J y;D awmh tm;upm;
-uGif; ae&m-wdk-if;-rSm-a&m-if;-Ekd-if-atmif
aqmif&- u
-G a-f e-ygw,f}} [k ¤if;u ajym
-onf/,ck-0ef-aqm-if-rIudk ta&SUawmiftm- & S - t m;- u pm;- N yd - K if - y G J - N yD ; qH k ; csd - e f txd o m0ef a qm- i f - r I - a y;- r nf - j z- p f -

aMum-if;vnf; od&onf/
ta&SUawmif-tm-&S-tm;-upm;-Nyd-Kif
-yGJudk &efuk-ef-NrdK hrSvm-a&m-uf-Mu-nfh-½I
ol OD;atm-if-0if;u ]]tckvdk jref-rmhquf-oG,f-a&;-uay;wJh 0efaqm-if-rI
udk BuKd uyf gw,f/ bmjzp- v
f v
Ydk q
J a-dk wm-h
uRe- a-f wmfw
- u
Ykd e,fca-H wGr- [kw
- a-f wmh
'D t m;upm;uG i f ; b,f - e m;- a wG r S m
aiGjz-nfh-u'f-awG-0,f-vdkY&r,fh ae-&mawGudk rodbl;}} [k ¤if;uajym-onf/ys-Of;-rem;-NrdKU aps;uGuf-wG-ifvnf;
aiGjz-nhf-uwf-a&m-if;-cs&rI jrifh-wufvm-onf[k rdkbdk-if;-ta&m-if;-qdk-if-rsm;
rS- ajym-onf/k -ikd ;f
ys-O;f -rem;-NrKd ah y:&Sd Sky light rd-b
-qdk-ifrS qkdif-ydk-if-&Sif r&wemu ]]uRefr
wdkY qkdif-rSm-awmh aiGjz-nfh-uwfawG
vuf&SdrSm ydka&m-if;&w,f/ tcku
vnf; qif;uwf-awGu aus;vuf
txd-a&m-uf-ae-Mu-NyD-qkd-awmh aiGjz-nfhuwf-awG-ua&m-if;&w,f/ uRef-rwdkY
Edk0if-bm-avm-uf-uqkd&if a&mif;tm;
20 &mcd-ik -Ef -eI ;f -avmuf a&mif;-&ayr,fh
,ckqD;-*d-rf;-um-vjz-pfwJh 'DZif-bm-v
rSm-awmh aiGjz-nfh-uwf-a&m-if;tm;
yHrk -eS x
f uf 30 &mcd-ik -Ef -eI ;f -avm-u-af wmhwuf-vmw,f}} [k ajymonf/

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

EdkifiHjcm;jzpf 0kdif
t&uf? bD,mESifh
pD;u&ufrsm;
a&mif;csjcif;udk City
Mart acwå&yfqdkif;
aomrwfpfuif;
Ekid i-f jH cm;rS wifoG-if;onfh 0kdif? t&uf?
bD,mESifh pD;u&ufrsm;ukd ¤if;\
vkyf-ief;-rsm;jz-pfaom City Mart qdk-ifcGJrsm;? Ocean aps;0,f-pif-wm-rsm;ESifh
City Express ta&m-if;-qdk-if-rsm;wGif
a&mif;-cs-jc-if;udk 'DZif-bmv 6
&ufaeY-rS-pwifcg acwå-&yf-qdk-if;-xm;rnf-jz-pf-aMumif; City Mart Holdings
Co.,Ltd u aMunmcJhonf/
¤if;wdk-Y a&m-if;-cs-vs-uf-&Sdaom
tazsmf,rumrsm;udk t"duwifoG-if;onfh Premium Distribution
Co.,Ltd--vk-yf-ief;-ykdif ukef-avS-mif-½kH
udk 'DZifbm v 4 &ufaeYu w&m;
r-0if- uk-ef-oG,f-rI-wm;-qD;-a&;-vk-yf-ief;rsm; aqm-if-&G-uf-vs-uf-&Sdonfh vIyf-&Sm;
&Sm-azG-ppf-aq;-a&;-tzGJU 0ifa&m-ufppf-aq;-cJhtNyD; City Mart Holdings
u xkdokd-YaMu-nm-cJh-jc-if;jzpfNyD; vuf&Sdus-ifh-okH;vs-uf-&Sdonfh ukef-oG,f-rIrl-0g' &Sif;-vif;-rI-r&Sd-jc-if;-udkvnf;
axmuf-jy-cJhonf/
jref-rm-Ekd-if-iH\ tBuD;qkH; vufvDta&m-if;-qkd-if-BuD;jz-pfaom City Mart
\ aMunm-cs-uf-wGif t&ufESifh
pD;u&uf- wif-oG-if;-jc-if;-rsm;ES-ifhywf-oufí ra&r&mjz-pf-aeonfh
tajctae-aMumifh ¤if;vuf-vDta&m-if;-qkd-ifrsm;rS ukef-ypö-nf;-rsm;
a&m-if;-cs-jc-if;udk ,m,D&yf-qdk-if;-jc-if;jz-pf-aMumif; azmfjy-cJh-onf/
1996 ckE-pS -rf pS í t&uf? pD;u&uf?
bD,mESifh 0dkifrsm;ukd ykHrS-ef-oG-if;-uk-efvdk-if-pif-jzifh wifoG-if;-cG-ifh-rjyK-cJhyJ
[kdw,f-ESifh avqd-yfrsm;&Sd taumuftcG-efrJh ypönf;-ta&m-if;-qkd-if-rsm;ukd
om w&m;0if-wif-oG-if;-cG-ifh- jyK-xm;
onfh vuf&Sd-uk-ef-oG,f-a&;-rl-0g'
onf pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;-rsm;ESifh
pm;ok H ; ol - r sm;twG u f qk H ; ½I H ; rI

rsm;&Sdae-onfh tajc-tae-&Sd-onfhtjyif wdkif;-jy-nf-twG-ufvnf; tcGef
b@m qkH;½IH;rIrsm; jz-pf-ay:-aeaMum-i;f vnf; ukrP
-Ü \
D aMunm-csu
- f
wGif azmfjy-onf/xkd-Yjyif ,if;rl-0g-'aMumifh aps;uGuftwGif; tqkdyg-uk-ef-ypö-nf;-rsm;
a&m-i;f c- sE- i-dk a-f &;rSm [kw
d ,f? taumuftcG-ef-rJh- ypö-nf;-ta&m-if;-qkd-if-rsm;ESifh
w&m;r0if vrf ; aMum- i f ; rsm;rS
wifoG-if;um jzefY-jzL;ol-rsm;ukdom
tm;xm;&onfh taetxm;-ukdom
jzpf-ap-aMum-if;vnf; ukrÜ-PDu
xnfhoG-if;- aMu-nm-cJh-onf/
1996 ckE-pS -rf pS í vufv-t
D a&m-i;f aps;uG-uf-twGif; ukef-ypö-nf;-rsm;
a&m-if;-0,f-azm-uf-um;-rI-wGif yGifh-vif;
jr-if-om-rI- r&Sd-cJh-jc-if;? ukef-ypö-nf;wif-oG-if;-olrsm;u rnfokd-Y wif-oG-if;-rIjyK-vk-yf-onfukd ppfaq;-Mu-nfh-½I&ef
cufcJ-jc-if;-ESifh xkduJhokdY tajctaeü
yif oufqdk-if-&mrS w&m;r0ifuk-ef-ypö-nf;-rsm;tjzpf 0ifa&muf
odrf;-qnf;-ydk-if-cG-ifh- &Sd-ae-jc-if;-wdkYrSm
tcuf t cJ - r sm;pG m - a y:- a yg- u f
-ap-aMumif; azmfjy-cJhNyD; wkdif;-jy-nf\
tem*wf-pD;-yGm;a&;u@ zGHYNzd-K;
wkd;wuf-rI-twGuf tvGefta&;yg
aom yGifh-vif;-jr-if-omNyD; &Sif;-vif;wd-usaom ukef-oG,f-a&;-qdk-if&m
pnf;rs-Of;-rsm;ESifh rl0g'rsm; vkdtyfae-aMumif; azmfjy-cJhonf/
City Mart uk-rÜ-PDonf pufwifbm-vqef;-ydk-if;u ykdYuk-ef-wif-oG-if;rI
pnf;rs-Of;rsm;tm; jyKjy-if-ajym-if;-vJrIrsm; jyKvk-yf-&ef-twGuf jref-rm-Ekd-if-iHvufvD a&mif;-cs-ol-rsm;toif;rSwpfqifh tMuHjyK-cs-ufrsm;udk pD;yGm;
a&;-EiS hf ul;oef;-a&m-i;f -0,fa&; 0efBu;D
Xm-eodYk ay;ydc-Yk -ahJ Mum-i;f vnf; aMunmcs-uf-wGif azmfjy-onf/f nf/  -Zm-Zmpk;d bmom-jy-e-o

'DZifbmv 4 &ufaeYu omauwpufrIZkeftwGif;&Sd Premium
Distribution Co.,Ltd ydi
k q
f ikd af om ukeaf vSmif½w
Hk iG f vIy&f mS ; &SmazGppfaq;a&;
tzGJUu a&Smifwcif 0ifa&mufppfaq; NyD;aemuf&SmazGawGU&Sdonfh w&m;
r0if wifoGif;xm;aom 0dkifykvif;rsm;udk tzGJU0ifrsm;u rSwfwrf;wif
odrf;qnf;aepOf/ "mwfykH•bl;oD;

business

pD;yGm;a&;owif; 26

www.mmtimes.com

tao;pm;ESihf tvwfpm;vkyfief;rsm; FMI u tpk&S,f,m
zGHUNzdK;&ef taumiftxnfazmfrItm;enf; usyf 25 bDvsHzdk;
a&mif;csoGm;rnf

ÓPfvif;atmif
jrefr- m-Ei-kd i-f \
H tao;pm;-ES-ifh- tvwf
pm; pD;yGm;a&;-vk-yf-ief;-rsm;zGYHNzd-K;rI
onf Edkif-iH-pD;-yGm;a&;-wdk;wuf-rItwGuf ta&;BuD;aom-tcef;-u@
wG-i-&f -adS omfvnf; vufawG-Utaum-i-f
txnf-azmf-rI-wGif tm;enf;-cs-uf-rsm;
&Sd-aMumif; trsKd;om;-pD-rH-ud-ef;-ESifh
pD;yGm;a&-;zGH-UNzd-K;rI-0ef-BuD;Xme 'kwd,
ñTef-Mum;a&;-r·;-csKyf a'guf-wm
-oef;-xG-#f-uajym-onf/
2-015 ckES-pf-wGif ay:ayg-uf-vm
rnfh tmqD,-H pD;y- mG ;a&;-todu
-k t
-f 0ef;
t& jref-rm-Edk-if-iH\ tao;pm;-ESifh
tvwfpm;- pD;-yGm;a&;-vk-yf-ief;rsm;
onf urÇmESifh ,SOf-Nyd-Kif-Edk-if-a&;xuf
pD ; yG m ;a&;- tif - t m;- e nf ; - o nf h tm-qD,H-Edk-if-iH-rsm;jz-pfaom vmtdk-ESifh
uarÇm'D;,m;-Edk-if-iHrsm;&Sd vkyf-ief;-rsm;
ESifh ,SOf-Nyd-Kif-Edk-if-&efyif cufcuf-cJ-cJBud-K;pm;-&OD;-rnf-jz-pfNyD; ,if;u@
zGH-UNzdK;&ef aqmif-&G-uf-ae-aomfvnf;
yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf-rI-ESifh vufawGU
taum-it
-f xnfa- zmfr- w
-I iG f tm;enf;
-aeqJ jzpf-aMumif; ¤if;u ajymonf/]]uR-ef-awmf-wdk-Ywdk-if;-jy-n&f UJ SME
u@u t&rf;ta&;-yg-wmudk vlwi-kd ;f odM- uw,f/ or®wBu;D ud,
k w
-f i-kd v
-f nf;
tao;-pm;eJY tvwfpm;-vk-yfief;
zGHUNzdK;wdk;wuf-a&;-aumf-rwD&JU Ouú|
jz-pf-ygw,f/ 'Du@eJY-ywf-oufNyD;
rl0g' ñTef;-ud-ef;-wdkY? erlem,l-&r,fh[m-wdkY a0;a0;-oGm;&Smp&m rvdkbl;/
eD;eD;-av;-rSm-yJ-&Sdw,f/ 'gawGu
tukefvkH;vnf; odNyD;om;-awGyJ/
'gayrJh bmyJ-v-akd e-vq
J -akd wmh pkayg-i;f
-NyD;vk-yf-zdkYyJ vdkaew,f/ rl0g-'
a&;-qJG-ol-awGuvnf; 'gudk aocsmatm-if-a&G;cs,f-Edk-if-zdkYvdkNyD; aocsmjyK-jy-if-Edk-if-zkdYvdkw,f}} [k a'gufwm

wif&wemxGef;

tao;pm;ESihf tvwfpm;vkyif ef;rsm;wGif yg0ifaom a&ToefpY ifa&;vkyif ef;wpfcu
k kd awG&Y pOf/   "mwfykH•aumif;xuf
oef;xG-#fu ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iH-wGif tao;pm;-ES-ifhtvwf-pm;-pD;-yGm;a&;-vk-yfief; pkpkaygif; okH;odef;-aus-mf&Sd-aomfvnf;
w&m;0if-rS-wf-ykH-wif -rI -pm-&if ;-w G if
wpfo-ed ;f -aus-mcf ef-o
Y m&SNd y;D xdv
k -yk -if ef;rsm;zGH-YNzdK;&ef Edkif-iH-wumrS acs;aiGyHhydk;rI-rsm;ay;-xm;-aomfvnf; vkyf-ief;rsm;okdY vufawG-UaiG-xk-wf-acs;&m-wGif
tcuftcJr- sm;pGm&- a-dS Mum-i;f ? rSwy-f w
Hk if
aMu;-uif;-vG-wf-cG-ifh-ay;&ef vkyf-ief;&S-ifrsm;u awmif;-qdk-Mu-aomfvnf;
vufawG-UwGif taumif-txnf-azmf
&ef tcuftcJ-&Sd-jc-if;-aMumifh t&JpGefY
vkyf-udk-if-&rI-rsm;vnf; -&Sd-aMumif;
tao;pm;-ESifh tvwfpm;-pD;-yGm;a&;vk-yf-ief;-rsm;zGH-YNzd-K;rI- A[dk-XmerS
vuf a xm- u f - ñT - e f - M um;a&;rS L ;
a'gufwmtda&Tp- ifx
- e-G ;f u ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iHonf 2014 ckES-pf-wGif
tmqD,H-Ouú| &mxl;-udk-xrf;-aqm-if&rnf-jz-pfovdk 2015 ckES-pf-wGif

ay:ayg-uv
-f mrnfh tmqD,p-H ;D yGm;a&;
todkuft0ef;twGuf jyif-qif-rI
rsm; aqmif-&G-uf-ae-csd-ef-wGif tmqD,HEdk-if-iH-rsm;ESifh pD;yGm;a&;,S-Of-Nyd-Kif-Edk-if&ef-ESifh Edkif-iH-\tusK-d;pD;-yGm;umuG,f&ef t"duvdk-tyf-cs-uf-jz-pfaom
Oya'rsm; jy|m-ef;-Edk-if&ef aqmif-&G-ufvsuf-&Sdonf/ xkdYaMumifh wkdif;-jy-nf\
pD;yGm;a&;-zGH-YNzd-K;rI-twGuf t"du
tcef ; u@wG - i f
&S d - a eonf h
tao;pm;-ESifh tvwfpm;- pD;-yGm;a&;vk-yf-ief;rsm; zGHUNzd-K;wdk;wuf&ef tyl
wjy-if; -aqm-if-&G-uf-vsuf-&Sd-jcif; jzpf
onf/
okaYd omf ,if;tcsu
- rf sm; vufawGUtaum-if-txnf-azmf&m wGif vdktyfcs-uf-rsm;pGm-&Sd-aeNyD; tpdk;&ydkif;rS
jznfh-qnf;-aqm-if-&G-uf-ay;&rnfh udpö
-&yfrsm;pGm usef-&Sd-ae-ovdk? yk*¾-vd-u
u@yd k - i f ; \ yl ; ayg- i f ; - y g- 0 if r I
vdktyf-csuf rsm;&Sdae-qJ-jz-pfaMumif;
rkH&Gm-pD;-yGm;a&;-wuú-odkvf pDrH-cefY-cGJ-rI

-a&;-&m-Xme ygarmu© a'guf-wm
-a':-Ek-Ek-vG-ifu ajymonf/
]]wu,fawmh jrefr- m-Ei-kd i-f u
H tckrS
emvefx vlrrm-wpf-a,m-ufyg/
tmqD,H-pD;-yGm;a&;-todk-uf-t0ef;u
pD;yGm;a&;-zGH-YNzd-K;rI-twGuf aumif;rG-efwJ-h tajc-tae-wpf-c-q
k -akd yr,fh jref-rmEdk-if-iHu qD;csK-da&m-*g-onf-vdk- jz-pf-aeawmh olrsm;acs-muvuf-auR;wdk-if;
vnf; pm;vkd-Yrjz-pf-ygbl;/ 'gayrJh
'Dtwdk-if;-cs-nf;-yJ-vm;-qdk-awmhvnf;
r[kwf-ygbl;/ a&m*gudk uk-ae-wmyg/
aemuf ESpf-ES-pf-twG-if;-rSm-awmh 'gudk
&ifqdk-if-vm-Edk-if-r,f- xif-ygw,f/
tcku yk*¾-vduvkyf-ief;- vk-yf-udk-if-ae
wJh vkyf-ief;-awG&JU 99 &mcdk-if-EI-ef;avm-ufu pufta[m-if;-awG? enf;
ynm- ta[m-if;-awG-eJY-rdkY ,SOf-Nyd-Kif-r,fqdv
k nf; t&nftaoG;rDrmS r[kw-yf g
bl;}} [k jref-rm-puf-rI-Zk-efrsm;toif;
A[dktvk-yf-trI-aqm-if -tzJGU0if
OD;xG-ef;-Edk-if-atm-ifuajymonf/

FMI uk-rÜ-PDonf &nfrS-ef;-xm;
aom pDrH-ud-ef;-rsm; taum-if-txnfazmf&ef vdktyfaom usyfaiG 25
bDvsH (tar-&d-uef-a':vm 25 'or
6oef;) &&Sdap&ef pkpk-ayg-if;&S,f,m
2 'or 5 oef;udk tpk&S,f,mwpf-ck-vQif usyf 10ç000 EIef;-jzifh
a&mif;-cs-oGm;rnf-jz-pf-aMumif; Ouú|
OD;od-rf;-a0u Edk0ifbmvtwGif;ujyK-vk-yfaom ukrÜ-PD\ 22 Budrfajrmuf ESpf-ywf-vnf-tpnf;-ta0;wGif ajymonf/OD;p- m;-ay;-tjzpf yxr tpk&,
S ,
f m
rsm;ukd &S,f,m&S-ifrsm; yxrqHk;
0,f,lEkd-if&ef pDpOf-ay;-oGm;rnf-jz-pf
NyD; ykdvQH-vm-ygu jynf-ol-vl-xk-odkY
a&mif;-cs-ay;oGm;rnf jzpf-aMumif;
¤if;u ajymonf/
]],ckv25 &ufaeYuae Zefe0g-&D
v 8 &ufaeYxd tpk&,
S ,
f m-&i-S a-f wGukd
OD;pm;ay; a&mif;-ay;r,f/ b,f
avm-uyf J 0,f&r,f-vYkd uefo
Y wf-xm;wm-rsKd; r&Sdbl;/ Zefe0g-&Dv 8 &uf
aem-uf-ydkif; tpk&S,f,m-opf-awGus-ef-ae-ao;&if jynf-ol-vl-xkukd xkw-f
a&m-if;oGm;r,f}}[k OD;od-rf;-a0u
ajymonf/&S,f,m-a&m-if;-&aiGrsm;udk ukrÜ-PDvk-yf-ief;rsm; topfwdk;csJU&ef-ESifh
vuf&Sd-vk-yf-ief;rsm;ukd wkd;csJUEdkif&ef
aiGaMu;-taxm-uf-tyHh-tjzpf toHk;
jyKoGm;rnf jzpf-aMumif; ukrÜ-PD\
aMunm-cs-uf-wGif azmfjyonf/ usyf
10ç000 wef tpk&S,f,m-topfrsm;
onf ,cif&S,f,m-rsm;ESifh tusKd;cHpm;-cG-ifh -wl-nD-rnf-jz-pfNyD; 2013-•14

b@mES-pf-wGif cGJa0-ay;rnfh tjrwfa0-pkrsm;udk ydkif-qdk-if-cG-ifh-&&Sdrnf
jzpfonf/
]]&S,f,ma&m-if;&aiG 2 'or 5
bDvsH-&zdkY SPA Myanmar eJY tc
aMu;aiG ESpf-&m-cdk-if-EI-ef;-ay;NyD; pmcsK-yfcsK-yf-xm;w,f/ SPA Myanmar u
&S,f,m tm;vHk;a&m-if;-&zdkY wm0ef,lNyD;om;yg}} [k SPA Myanmar \
Ouú|vnf;-jz-pfol OD;od-rf;-a0u
ajymonf/FMI uk-rÜ-PD\ tpk&S,f,mrsm;
onf wpfck-vQif usyf 12ç000 EIef;jzifh ta&mif;-t0,f- jz-pf-vs-uf&SdNyD; ,ckxk-wf-a&m-if;aom &S,f,m
f maps;EIe- ;f topfrsm;rSm FMI \ &S,,
atmuf 20 &mcdk-if-EI-ef;-avQ-mhay;-xm;jcif; jzpf-onf/&S,f,m-opf- a&m-if;-&aiGrsm;udk
oDv0g- txl;-pD;-yGm;a&;-Zk-ef- pD-rH-ud-ef;tygt0if c&D ; oG m ;vk - y f - i ef ; ?
armfawmf-,m-Of- vk-yf-ief;u@?
oefvs-if- Mu,f-pif-td-rf&m pDrH-ud-ef;?
FMI Air uk-rÜ-PDrsm;ukd ydkrdk-BuD;xGm;
atm-if- aqm-if-&G-uf-rnfjzpfonf/
xkdYjyif&efuk-ef-Nrd-KUv,f&Sd 10 {u
tus,t
f 0ef;&- adS om Grand MeeYa
Htar ajrae-&m-wGif [dkw,f-ES-pfck?
½Hk;cef; taqm-uf-ttHk-ES-pfck? aps;0,f
pif-wm-wpfck? Service Apartment
wpf-ck-ESifh tqifhjr-ifh-uG-ef-'dk-rD-eD,Hwpfckyg0ifonfh wnfaqm-uf-rIpD-rH-ud-ef;-wpfck jzpfaom Landmark
Development Project [k ,m,D
ac:a0:-vsuf&Sdonfh pDrHudef;wGif
&if;ESD;jr§-Kyf-ESHoGm;&ef pDpOfxm;
aMumifukrÜPD\ aMunm-cs-uf-wGif
azmfjy-xm;onf/

business

27 pD;yGm;a&;owif;
ukepf nfaps;EIe;f
&efukef
usyf
a&T (wpfusyo
f m;)
658ç000
qDaps;EIef;(wpfydómEIef;)
usyf
yJqD
3ç600
usyf
1ç800
pm;tkef;qD
usyf
4ç500
ESrf;qD
qef (wpfjynf)
1ç400
ay:qef;(&S,f) usyf
1ç300
awmifjyef(&S,f) usyf
usyf
900
{nfhrx
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
Muuf
6ç000
usyf
7ç000
0ufom;
usyf
8ç000
trJom;
us
y
f
15ç000
qdwfom;
MuufoGefjzL (vufvD)
tjrifh^tedrfh usyf
1ç000-•800
MuufoGefeD (vufvD)
900-•700
tjrifh^tedrfh usyf
pufoHk;qDaps;EIef; (wpfvDwm)
usyf
"mwfqD
814 usyf
usyf
'DZ,f
940 usyf

rEÅav;
a&T(wpfusyfom;) usyf
658ç000
qD(oefY)
usyf
yJqD
3ç200
us
y
f
1ç690
pm;tkef;qD
usyf
3ç850
ESr;f qD
oefYpifNyD;qef (wpfwif;cGJtdwf)
usyf
36ç000
ay:qef;
usyf
39ç000
raemokc
usyf
38ç050
r*srf;awm
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
6ç000
Muuf(pDyD)
usyf
6ç000
Muuf(jrefrm)
us
y
f
8ç000
0ufom;
usyf
qdwfom;
9ç000
MuufoGefjzL
1ç800-•600
tjrifh^tedrfh usyf
MuufoGefeD (vufum;)
tjrifh^tedrfh usyf
1ç000-•300
pufoHk;qDaps;EIef; (wpf*gvef)
usyf
"mwfqD
4ç000
us
y
f
4ç000
'DZ,f

aejynfawmf ysOf;rem;
a&T (wpfusyfom;) usyf
650ç000
qef(wpfjynf) (topf)
ay:qef; (a&Tb)kd usyf
1ç7001ç600
ay:qef;(zsmyHk) usyf
usyf
1ç000
ZD,m
usyf
1ç000
raemokc
qD (wpfydómEIef;)
usyf
ajryJqD
4ç000
usyf
3ç500
ESrf;qD
usyf
1ç750
pm;tkef;qD
MuufoGefeD (wpfydómEIef;)
tjrif^h tedrhf usyf
900•700
MuufoGefjzL (wpfydómEIef;)
tjrifh^tedrfh usyf 2ç800•-2ç000
w½kwfMuufoGefjzLBuD;
usyf
1ç800
wpfydóm
tom;aps;EIef; (wpfydómEIef;)
usyf
pDyDMuuf
7ç000
usyf
7ç500
jrefrmMuuf
us
y
f
6ç500
0uf(tom;)
usyf
8ç000
qdwf
pufoHk;qDaps;EIef; (wpf*gvef)
usyf
"mwfqD
4ç400
usyf
3ç500
'DZ,f
('DZifbm 10 &uf aps;EIef;)

www.mmtimes.com

pD;yGm;a&;zGUH NzKd ;rItwGuf trsK;d orD;rsm;u@ ta&;yg
pkNzdK;0if;
wk;d wufvmaom enf;ynm-ESifh pD;yGm;a&;todk-if;-t0dk-if;u jref-rm-trsKd;orD; -pD;-yGm;a&;
-pG-rf;-aqm-if-&S-ifrsm;udk tcGifh-tvrf;-aum-if;
rsm; zef;-w;D -ay;-E-ikd -af e-csed w
f iG f a&S;½k;d qefonfh
½dk;&mrd-om;-pk- tpOf-tvmrsm;u pD;yGm;a&;u@wdk;wuf&ef aqmif-&G-uf-&m-wGif t[efY
twm;-jz-pf-ap-Edk-if-aMumif; 'DZif-bmv 6 &uf
aeYu yxr&uftjzpf usif;-ycJhaom
Myanmar Women's Forum wGif xdyf-wef;trsKd;orD;-pG-rf;-aqm-if-&S-ifrsm;u ajymonf/jr-ef-rm-Edk-if-iHonf zGHUNzd-K;qJ-Edk-if-iH-wpf-ck- jz-pfonfh-tavsmuf wkdif;-jy-nf-wpf-ck-vHk; zGH-UNzd-K;
wdk;wuf-atm-if- pG-rf;-aqm-if-ae-&m-wGif Edkif-iHhvl-O;D -a&\ xuf0uf-cef-&Y adS om trsK;d orD;-rsm;
yg-0ifr- t
-I cef;u@u tvGet
-f "du
- usa- Mumif;
jref-rm- trsKd;orD;-pG-rf;-aqm-if-&S-if-rsm;toif;rS
'kOuú| a'gufw
- m-oufo
- ufc- i-dk u
f ajymonf/]]wdik- ;f j- yn
- -f zGUH NzK-d ;wk;d wufz- q
Y-kd &kd if trsK;d orD;
-awG&JU zGHUNzd-K;wkd;wuf-rIudk arhxm;-cJh-vdk-Yr&
ygbl;/ uRef-rwdk-Yvl-OD;-a&oef; 60 &SdwmrSm
trsKd;orD;-awG-udk-arh-xm;&if vloef; 30 &JU
pGrf;-aqm-if-Ekd-if-rI-awGudk arhxm;-ovdk-jz-pf-ae-yg-

udk,fht&nf-tcs-if;-&Sd-oavmuf ae&mr&bJ
yg0if-cG-ifh-r&wm-wdkY? uefYowf-cH-&wm-wdkY &Sdaeao;w,f/ 'gu vlrI-todkif; t0kdif;-BuD;wpf-ck
vHk;&JU ,Ofaus;rI-vT-rf;-rdk;wmudk jyif-rS&r,f/
Oya'eJY- vuf-awG-Urudk-uf-nD-wmawG &Sdae
w,f}}[k ¤if;uajymonf/xdk-odk-Y jyK-jy-if-&m-wGif pifum-yl-Edk-if-iH-uJh-odkY
trsK;d orD;p- r-G ;f a- qm-i&-f i-S r-f sm;jzp- &f ef ajrawm-i-f
ajr§-muf-ay;-Edk-ifrnfh Oya'rsKd; a&;qGJ-aqm-if&G-uf-ygu ,ckxuf-ydkí jref-jr-ef-qef-qefwdk;wuf-vm-Edk-if-aMum-if;vnf; a'guf-wmouf-ouf-cdk-ifu ajymonf/Inle Lake View Hotel ESifh Sandar Tour
\ tkyf-csK-yf-rI-'g-½dk-ufwm a':cif-pE´m-0if;u
vnf; a&S;½dk;pGJtrl-tus-ifhrsm;u trsKd;orD;
rsm;tm; trsKd;om;rsm;ESifh wef;wl- &if-ayg-ifwef;-&m-wGif tcuftcJ-jz-pf-ap-aMumif; ajym
onf/odk-Yaomf wkd;wufvm-aom- enf;-ynmMyanmar Women's Forum wGif jrefrmtrsdK;orD;pGrf;aqmif&Sifrsm;toif; 'kOuú|
ESifh aiGaMu;-qdk-if-&m-tcG-ifh-tvrf;rsm;u
a'gufwmoufoufckdif aqG;aEG;aepOf/ "mwfykH•bl;oD;
trsdK;orD;-pG-rf;-aqm-if-&S-if-rsm;twGuf tcGifhvd-rfhr,f/ trsKd;orD;-awG[m t&nftcs-i;f eJY aMumifh aemuf-rSm-cs-ef-xm;-cH-ae-&wk-ef;-ygyJ}} tvrf;-aum-if;-rsm; zef-wD;-ay;-EdkifaMumif;ESifh trsdK;om;rsm;\ yHhydk;ay;-rI-rsm;vkd-tyfpD;yGm;a&;- vk-yf-ief;-awGrSm yg0if-Edk-if-pG-rf;- [k ¤if;u ajymonf/&Sd-ae-ayrJh ,cif½dk;&m-trl-tus-ifh- wcsKdU
]]w-csKdUae-&m-awGrSm trsKd;orD;-awG[m aMumif; a':cif-pE´m-0if;u ajymonf/

business

pD;yGm;a&;owif; 28

www.mmtimes.com

jynfyu wifoGif;onfh ,rumrsm;tm; zrf;qD;rI t&Sdefjr§ifh
at;oDwmausmf
tpm;-taom-uf-ESifh tazsmf,rumrsm;
jynf-wG-if;-aps;uG-uf-odkY jzefYjzL;&m 'kwd,
tBu;D qH;k ukr- P
-Ü BD u;D onf ,rum w&m;r0if
-wif-oG-if;-rI-jz-pf-Edk-ifaom udpö-ESifh ywfoufNyD;
pHkprf;-ppf-aq;-cH-ae-&onf/-'D-Zif-bmv 4 &uf
aeY-wiG f e,fpyf-EiS fh yifv,f-a&-aMumif; w&m;
r0if-uk-ef-pnfrsm; vIyf-&Sm;&Sm-azG-ppf-aq;-a&;tzGJUonf omau-wNrdKUe,f pufrI-Zk-ef&Sd
Premium Distribution Co.,Ltd (y-&D-rD,H)-ydkif
ukef-avS-mif-½kHwpf-½kHwGif 0dkif-ESifh pm;aom-ufuk-ef-aowåm 1ç000 udk &SmazG-awG-U&Sd-cJh-onf/tqdkyg pHkprf;-ppf-aq;-rI-aMumifh &efuk-ef-Nrd-KU
tESHY&Sd pwdk;qdkif-rsm;ESifh plyg-rm;-uuf-rsm;
wGif jynfyu wifoG-if;-vmonfh 0dkif-ESifh
,rumrsm;udk odr;f q
- nf;v
- u
-kd &f Ny;D pm;oH;k olrsm;udkvnf; t&nftaoG;raum-if;[k
emrnf- xG-uf-aeonfh jynf-wG-if;-jz-pf,rumrsm;udkom aomuf&onfh tjzpf-odkY a&muf-&SdoGm;ap-onf/w&m;r0if ,rumwifo
- i-G ;f r- rI sm;udk ESrd e-f if;aeonfh tzGJUwGif yg0ifonfh ukef-oG,f-a&;0ef-BuD;XmerS 'kwd,ñT-ef-Mum;a&;r·; OD;aiGpdk;
u y&DrD,H-uk-rÜ-PD\ &efuk-ef&Sd ukef-avS-mif-½kH
u odrf;-qnf;-&&Sdonfh 0dkif-yk-vif;rsm;\
wpfyv
k if; cefrY e-S ;f w
- efz;kd rSm usyf 7,000 rS usyf
20,000 txd &Sdonf[k ajymonf/- ]]'D-EI-ef;xm;-awGu y&Dr,
D u
H ajymwJh aps;EIe;f -awGukd
udk;um;NyD; ajymwm-yg/-uR-ef-awmf-wdkY rcefYrS-ef;
&ao;-ygbl;}} [k ¤if;uajym-onf/-tqdk-yg
-EI-ef;-xm;rsm;t& zrf;qD;-xm;onfh ypönf;-rsm;
\wefzdk;onf tar&d-uef-a':vm odef;-csDwef-rnf-jz-pf-onf/&Sm-azG-ppf-aq;-a&;tzGJUu 0dkif-yk-vif;-aygif;
80,000 eD;-yg;-ESifh at;cJ-xm;-onfh-tom;-?
toD;-t&G-uf-ESifh toifhpm;-tpm;-tpmrsm;
tygt0if pm;aom-uf-uk-ef-wef-csdef 30 [k
cefYrS-ef;-xm;-aomfvnf; pwk&ef;ay 7,920 &Sd
ae&m-wpf-ck-wGif 0dkif-yk-vif;-aygif; 90,000
odrf;qnf;xm;onf[k y&DrD,HrS wm0ef-&Sd-olwpf-OD;u ajymonf/- pHk-prf;-ppf-aq;-rIrsm;udk
xdn
k wGif tNy;D owf aqm-i&-f u
-G r-f nfj- zp- a-f Mum-i;f ESifh ukef-ypö-nf;rsm;ukd odrf;-qnf;-rnf-jz-pfaMumif; 'DZif-bm- 5 &uf-aeYrSpNyD; pm;aom-ufuk-efrsm;udk qufvuf-&Sm-azG-ppf-aq;-ae-qJ
-jz-pfonfh ppf-aq;-a&;-tzGJUu ajymonf/pHk-prf;-ppf-aq;-rIrsm; qufvuf-aqm-if-&G-ufae-jc-if;-ESihf ywfoufNyD; y&DrD,H\ refae*sm
a':ar-rsKd;OD;udk jref-rm-wdk-if;-(rf)u qufoG,far;-jr-ef;-cJh-aomfvnf; tqdkyg-ud-pö-ES-ifh-ywfoufNyD; ajzMum;ay;&ef jiif;-qdk-cJh-onf/jy-nf-yydkYuk-ef- wif-oG-if;-jz-efY-jzL;&m-wGif
&efukef-Nrd-KUwGif tBuD;qHk;jzpfonfh y&DrD,Hjy-nf-yuk-ef-jz-efY-csd-a&;-uk-rÜ-PDonf ¤if;\

,ckv (4) &ufaeYu omauwpufrIZkef&Sd Premium Distribution Co.,Ltd ydkifqdkifaom ukefavSmif½kHwGif vIyf&Sm;&SmazGppfaq;a&;
tzGJUu a&Smifwcif0ifa&mufppfaq;NyD;aemuf &SmazGawGU&Sdonfh w&m;r0ifwifoGif;xm;aom 0dkifykvif;rsm;udkawGU&pOf/  "mwfykH•bl;oD;
0dkif-ES-ihf ,rum-ta&m-if;-qdk-ifrsm;udk NyD;cJhonfhtywf-u ydwf-xm;-vdk-uf-onfh-twGuf ¤if;\
pm;oHk;olrsm;tm; tcuftcJ-jz-pf-oGm;aponf[k tqdkyg-tajc-taersm;udk od&Sd-olwpf-OD;u ajymonf/]]w-u,f-awmh qD;*d-rf;u vmawmhr,f/
b,fol-YqDrSmrS 0dkif-r&Sd-bl;/ c&pörwfvnf;
0dkif-rygbJ ajcmufuyfuyfBuD; jzpf-aeawm-hrSmyg }} [k trnfrazmf-vdkonfh owif;
&if;-jr-pf-wpf-OD;u ajymonf/-

tqdk-yg-pHk-prf;-ppf-aq;-rI-rsm;aMumifh jref-rmEdk-if-iH-om;-ydkif plyg-rm;-uuf-uk-rÜ-PDBuD; pD;wD;rwfudk trsuf-xG-uf-ap-cJhonf/ pD;wD;-rwf
onf jref-rm-tpdk;&\pm;-aom-uf-uk-ef-ES-ifh
,rum- wif-oG-if;-rI-ay:-vpDudk yGifh-yG-ifhvif;vif; a0zef-ajym-qdk-xm;-onf/]]uR-ef-awmf-wdkY 1996 ckES-pfupNyD; pwif
vk-yf-udk-if-cJh-uwnf;u vufvD-ta&m-if;-qdk-if
u@rSm yGifh-vif;-jr-if-omrI r&Sdygbl;}}[k pD;wD;rwf\ 'DZif-bmv 6 &ufaeYu xkwf-jy-ef-cs-uf-

qD;*drf;u vmawmhr,f/ b,fol-YqDrSmrS 0dkifr&SdMubl;/ c&pörwfvnf; 0dkif-rygbJ ajcmufuyfuyfBuD; jzpf-aeawm-hrSmyg . . .
y&D-rD,H-uk-rÜ-PDonf oHk;vausmfavmuf
0dkif-wif-oG-if;-cG-ifh-r&Sd-awm-honhf-twGuf ¤if;\
azmuf-onfrsm;onf vufxJ&Sd jynf-y0dk-ifrsm;ESihf t&ufrsm;udk pwif odkavS-mif-xm;-ae
-Mu-onf[k ¤if;uajym-onf/]]t-ck-tcsd-efrSm &Sef-yd-ef-awmif r&awmh
ygbl;/ olu a&TvdkyJ &Sm;aeNyD}} [k ¤if;u
ajymonf/- ydk-Yuk-ef-wif-oG-if;-rI- pnf;-rs-Of;-topfr&Sd-ygu jref-rm-Edk-if-iH-wGif Edkif-iH-jcm;jz-pf
,rumrsm; r&Edkif-awmhonfh taetxm;
rsm; wpfvtwGif; jzpf-vm-Edk-if-onf-[kvnf;
¤if;u ajymonf/-

wGif azmfjy-xm;-onf/-¤if;-wdkY qdkif-rsm;wGif
wifxm;onfh Edkif-iH-jcm;jz-pf,rum-rsm;ES-ifh0dk-ifrsm;udk odrf;-vdk-uf-NyD-jz-pf-aMum-if;vnf;
aMumnmxm;-onf/]]t-ck-tcsd-efrSm ukef-oG,f-a&;-qdk-if-&may:-vpDu &Sif;-&S-if;-vif;vif; r&Sdyg-bl;/
'g-aMumifh NyD;cJhwJh oHk;vavmuf-uwnf;u
plyg-rm;-uuf-wcsKdUeJY pwkd;qdkif-wcsKdUrSm jynf-y
pm;-aom-uf-uk-efawG rwifMu-awm-hyg-bl;/
pD;-wD;-rwf?- tdk-;&S-if;eJY pD;wD;-td-wf-pf-y&uf-awG
rSm tckupNyD; Edkif-iH-jcm;,rumawG ra&mif;Mu-awm-hygbl;}} [k tqdkyg xkwf-jy-ef-cs-uf-wGif

azmfjy-xm;-onf/od k - Y a omf pD ; wD ; - r wf - w pf - c k - w nf ; om
jynfyu wifoG-if;-vmonfh 0dkif-rsm;ES-ifh
,rumrsm; a&mif;-cs-rIudk &yfqdk-if;-vdk-uf-jc-if;r[k-wf-acs/ y&D-rD,H-uk-rÜ-PDudk pHkprf;-ppf-aq;rI
jyKvk-yf-ae-onfh-tcsd-ef-wGif &efuk-ef-NrdKU&Sd
qdkif-trsm;pkvnf; ¤if;wdkY wifxm;onfh
Edkif-iH-jcm;jzpf ,rumrsm;udk odrf;-qnf;-xm;vkd-ufNyD; The Warehouse uJhodkY Edkif-iH-jcm;jz-pf0dk-if- ta&m-if;-qdk-ifrsm;vnf; &uftuefY
towfr&Sd ydwf-vdk-uf-Mu-onf/tjy-nf-jy-nf-qdk-if-&m- [dk-w,f-rsm;twGuf
t"du pm;aom-uf-uk-ef-rsm;ES-ifh ,rumrsm;
wifoG-if;-ay;-aeonfh Quarto Products udk
atmuf-wkd-bm-vtuk-ef-ykd-if;-wGif ydwf-od-rf;
-vdk-uf-NyD;aem-uf-ydk-if;- tqdkyg w&m;r0ifwif-oG-if;-vmonfh ukef-ypö-nf;rsm; &SmazG-zrf;qD;-rIrsm;udk jyKvk-yf-ae-jc-if;-jz-pf-onf/- ul;-oef;a&m-if;-0,f-a&;-0ef-BuD;Xme\ ul;oef;-a&m-if;0,fa- &;-EiS hf pm;oH;k ola- &;-&m-Xmeonf Quarto
\ refae-*s-if;-'g-½dk-uf-wmudk w&m;pGJ-qdk-xm;
NyD; jypf'PfuscH-Edk-if-zG,f-&m-&Sd-onf/- tqdk-yguk-rÜ-PDonf ,if;tcsd-ef-uwnf;u jzefY-jzL;rI
rsm;udk jyef-vnf-aqm-if-&G-uf-ae-NyD-jz-pf-onf/]]Quarto udk ppfaq;-&Sm-azG-wJh-tcgrSm
[dkw,f&JU wifoG-if;-cG-ifh-vdk-if-pifudk jyoEdk-if-cJh-ygw,f/- 'g-ayrJh y&DrD,HrSm vdkifpif 'grS-r[kwf
tcGef-vG-wf-wif-oG-if;-cGifh wpfck-ck-r&Sd-bl;-qdk-&ifawmh tcuftcJ-jz-pf-vm-Edk-if-yg-w,f/- ol-wdkY
wifo-Gif;-vm-w-Jhuk-e-fawGu trsm;Bu;D ygyJ}} [k

ul;oef;-a&m-if;-0,f-a&;-0ef-BuD;XmerS w&m;
r0if-uk-ef-oG,f-rI-wm;-qD;-a&;-ESifh xdef;-csL-yf-a&;aumfrwD ñTef-Mum;a&;r·;u ajymonf/vdk-tyf-onhf-pm-&G-uf-pm-wrf;rsm; pDpOf-ay;
Edk-if&ef y&DrD,Htm; ta&;,laqm-if-&G-uf-jc-if;rjyKcif oHk;av;ywf-tcsd-ef-ay;-rnf[k ¤if;u
ajymonf/]]t-uf-zf-'D-at&JU cGifh-jyK-csuf jyEdk-if-r,f-qdk&if
olwdkY&JU pm;aom-uf-uk-ef-awGudk uRef-awmf-wdkY
cGifh-jyK-ay;-rSmyg/ 'gayrJh wu,fvdkY 0dkif-eJY
,rumawG wifoG-if;-zdkY wifoG-if;-cG-ifh-vdk-ifpif
olwdkYrSm r&Sdbl;-qdk-&if-awmh Oya't& ta&;
,l&rSmyg}} [k ¤if;u ajymonf/Oya't& 0dkif-wif-oG-if;-cG-ifh-r&Sd-aomfvnf;
[dkw,fESifh tcGef-vG-wf-qdk-if-rsm;rSmrl jref-rmEkd-if-iH-twG-if;-okdY ,rumrsm;ESihfaq;vd-yfrsm;
wifoG-if;-cG-ifh-&Sd-onf/ q,f-pk-ES-pf-ayg-if;rsm;pGmu csrS-wfcJhonfh vuf&Sd-pnf;-rs-Of;rsm;
onf arSmif-cdk-wif-oG-if;-rIudk jzpf-ap-onf[k
a0zef-ajym-qdk-ae-Mu-onf/tqdk-yg-wm;-jr-pf-rIrS vGwf-uif;-&ef-twGuf
tcsKd U pD ; yG m ;a&;- v k - y f - i ef ; - & S - i f r sm;onf
,rumrsm;wif-oG-if;&ef [dkw,f-rsm;ESihf
yl;ayg-if;-aqm-if-&G-ufum ,if;wif-oG-if;-vm
onfh ukef-pnfrsm;udk pm;aom-uf-qdk-if-rsm;
ESifh vufvD-ta&m-if;-qdk-if-rsm;odkY jyef-vnfa&m-if;-cs-Muonf/
,rumtenf;-i,fom wifoG-if;-ae
onfh [dkw,frsm;onf jzefY-jzL;a&;-uk-rÜ-PD-rsm;
ESifh ylayg-if;-aqm-if-&G-uf&ef ydkvG,f-onfudk
awGU&onf/oda-Yk omf Ny;D cJo
h nf-v
h wGif jy|m-e;f cJhonfh pnf;rs-Of;-wpf-ckt& [dkw,frsm;onf
,rumrsm;udk jzefj-Y zL;a&;-ur-k P
-Ü r-D sm;rSwpfqifh
wifoi-G ;f p- &m-rvda-k wmhbJ wdkuf-½dk-uf-wif-oG-if;
Edi-k a-f Mumif; [dw
k ,fE- iS hf c&D;oGm;vm-a&;-vyk if ef;
0ef-BuD;Xmeu cGifh-jyK-vdk-uf-onf/- ul;-oef;a&m-if;-0,f-a&;-0ef-BuD;Xmeuvnf; wifoG-if;cG-ifh-vdk-if-pif?-ta&m-if;-t0,f-pm-csKyf? ukefypönf; trsKd;trnf-ES-ifh-aps;EIef;wdkYudk ppfaq;oGm;rnf-jz-pfNyD; [dkw,frsm;uvnf; ¤if;wdkY
ukef-ypö-nf;rsm;udk qdkif-rsm;odkY a&mif;-cs-jc-if;rjyK-&efvnf; oabmwl-xm;-&onf/
2-012-¼13 b@m-ES-pf-wGif [dkw,f-ES-ifhc&D;-oGm;vm-a&;vkyfief; 0efBuD;Xm-e\
axm-u-cf -pH mjzifh [dw
k ,frsm;onf tar&d-uef
a':vm 330ç000 wefzdk;&Sd ,rumrsm;
ES i h f pm;aom- u f - u k - e f r sm; (,rum
tar&duefa':vm 124ç000 zdk;tygt0if)
udk wifoG-if;-cJh-Mu-onf[k tpdk;&\ tcsuftvufrsm;wGif azmfjyonf/ ,ckES-pf-wGif
Edk0ifbmvtxd a':vm 216ç000 zdk;
(,rum tar&duefa':vm 123ç000zdk;)
wifoG-if;-cJh-onf[k od&onf/  zd-vpf-a[;ref; yHyh ;kd a&;-om;-onf/
  oD&-rd if;-xeG ;f bmom-jy-e-o
f nf/

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

toif;0ifudk vkdifpif
axmufcHcsufay;rnfh
tqkd tusKd;aqmifrsm;
oabmxm; uGJvGJ
EdkEdkatmif
a&;om;onf/

[kd-w,f-opftwGuf yEéuf-wif-yGJ-tcrf;-tem;usif;y&m wufa&mufmonhf wm0ef&o
dS rl sm;tm;awGU&pOf/ "mwfykH - oD&v
d l

&Sef*&Dvmu 'kwd,ajrmuf[kdw,ftwGuf
]uef} a':vm 115 oef; &if;ESD;jr§KyfESHrnf
a[m-ia-f um-it
-f ajc-pu
kd f &Sef-*&D-vm-[kd-w,fvk-yf-ief;-pkrS &efuk-ef-NrdKU uefawmfBuD; eHab;wG-if-zG-ifh-vS-pfrnfh Mu,fig;-yG-ifh-tqifh&Sd
-d ,f'kw,
d ajrmuf Lakeside Shangri -La [kw
pD-rH-ud-ef;-twGuf cefYrS-ef;ajc tar&d-uefa':vm 115 oef; &if;ESD;jr§-Kyf-EHS-oGm;rnf[k
tqdkyg-vk-yf-ief;-pk-'g-½dk-uf-wmu ajymonf/]]t-cef;-aygif; 350 yg0ifr,fh 'D[kd-w,fpD-rH-ud-ef;-twGuf cefYrS-ef;ajc tar&d-uefa':vm 115 oef; &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-oGm;rSmyg}} [k
Shangri-La Yangon Co., Ltd rS 'g½dk-uf-wm
-wpf-OD;-jz-pfol Madam Kuok Koon Kwong
u ajymonf/
Lakeside Shangri-La [kd-w,f[k trnf
&onfh tqkdyg-[kd-w,f- yEéuf-wif-yGJ-tcrf;tem;udk ,ckv 8 &ufaeYu usif;-ycJh
onf/ [kdw,f\ wnfaqm-ufa&; vkyf-ief;
rsm;udk vmrnfo
-h ;Hk ESp- t
-f wGi;f Ny;D pD;&efv
- smx
- m;
NyD; 2017 ckES-pf-wGif zGifh-vS-pf-Ekd-if&ef

arQmfrS-ef;-xm;-aMumif; ¤if;u ajymonf/tqkdyg [dkw,f-wGif pm;aom-uf-qkdif
okH;qkdif? tazsmf,rum-qkdif ESpf-qkd-if-ESifh
tpnf;ta0;-cef;r? usef;-rm-a&;-uvyf-rsm;
ESifh jyif-ya&-ul;-uef-wdkY yg0if-rnf-jz-pfonf/
]]Shangri-La Residences &JU vlaewkd-uf-cef;-awG? ½kH;cef;awG? vufvD-qkd-if-awGyg-0ifwJh wm0g-ES-pf-ckudk 1994 - 95 rSm
aqmuf-vk-yf-cJh-ayr,fh taMumif;-aMum-if;aMumifh MuefY-Mum-oGm;cJh-&ygw,f/ vGef-cJhwJh
ESpf-ES-pfu jyef-vnf-aqm-uf-vk-yf-Ekd-if-cJhNyD; zGifhvS-pf-xm;-NyD-;jz-pf-ygw,f/ tck [kdw,fu
'kwd,tqifhyg}} [k Madam Kuok Koon
Kwong u ajymonf/
[kdw,f-ES-ifh- c&D;-oGm;vm-a&;-vkyfief;
0ef-BuD;Xme jynf-axm-if-pk-0efBuD; OD;-aX;-atm-if
uvnf; jref-rm-Ekd-if-iHokdY c&D;oGm;trsm;
tjym;0if-a&m-uf-vm-ae-onfh-twGuf tcef;
vkd-tyf-csd-ef-wGif ay:xG-uf-vmrnfh Lakeside

Shangri-La [kd-w,f-twGuf &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rIrSm

tusKd;&Sd-rnf[k ,kHMu-nf-aMumif; ajymonf/
]]2011 ckES-pfupNyD; jref-rm-Edk-if-iH[m urÇmeJY
t0ef; vlod-rsm;vmNyD; c&D;oGm;{nfh-onf-awG
vnf; trsm;tjym;vma&m-uf-cJh-ygw,f/
2013 ckEpS ?f Ek0d ifb
- mvrSm {nfo
h nf- 0ifa- &m-u-f
vm-EI-ef;[m 82 &mckd-if-EIef; wkd;wufvm-NyDjz-pf-ygw,f/ Ekdif-iH-jcm;wkd-uf-½kd-uf-&if;-ESD;jr§-Kyf-ESHrI-awG-jz-pfwJh Emerald Rose Garden Hotel
eJY Center Point Tower awG-tjyif jynf-wG-if;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-awG-jz-pfwJh Taw Win Garden
eJY Novotel tp&SdwJh [kdw,f-awG-[mvnf;
2014 ckESpf yxrav;vrSm zGifh-vS-pf-awmhrSm
jzpf-ygw,f}} [k 0efBuD;u ajymonf/
&efue-k N-f rK-d UwGif [kw
d ,fE- iS hf wnf;ckc-d ef;a- ygif;
200 ausmf&SdNyD; tcef;aygif; 9ç000 &Sdaomf
vnf; urÇmvSnfh c&D;oGm;rsm; trsm;tjym;
0ifa&m-u-v
f m-onf-E-iS t
hf rQ tcef;vkt
d yfcsuf
rSm &Sdae-qJ-jz-pf-onf/          EdEk akd tmif

tdrjf cHajr tusKd;aqm-if-vkyfief; vkyfudkif
olrsm;onf w&m;0if- td-r-jf c-aH jr- tusK;-d aqm-i-f
vkd-if-pif-&&Sd&ef jref-rm-EkdifiH tdrfjcHajr
0efaqm-i-rf t
I oif; (A[k)d u pDpOf-ae-rt
I ay:
tqkdyg 0efaqm-ifrI vkyf-ief;-&S-ifrsm;u trsKd;
rsKd; a0zef-okH;oyf-vs-uf-&Sd-Muonf/
tdrfjcHajr ta&m-if;-t0,f-ESifh ywfouf
onfh t½Iyf-t&S-if;-jy-óemrsm;udk umuG,fEkd-if&ef &nf&G,fí tdrfjcHajrtusK-d;aqm-ifvkd-if-piftm; pDpOf-&jc-if;-jz-pf-aMumif; jref-rm
Ekd-ifiH tdrfjcHajr 0efaqm-if-rItoif; (A[kd)
twGif;-a&;r·; a':rkd;rkd;atm-ifu ,ckv 10
&ufaeYu ajymonf/]]t-jy-ifrSm tdrfjcHajreJY ywfouf-wJhta&m-if;-t0,frSm t½Iyf-t&S-if;-av;awG
&Sdw,f-ayg-haemf/ b,folu a&mif;-oGm;rS-ef;
rod? yGpJ m;-b,f-o-rl -eS ;f rod pwmawG-aygh/ vkid -f
pif-&Sd-xm;-wJh-tcgus jyóem-wpf-pkH-wpf&mqkdvnf; tvG,fwul-ajz-&S-if;-ay;-Ekd-ifr,f}}
[k ¤if;u qkdonf/tdrfjcHajr0ef-aqm-ifrI vkyf-ief;rsm;rSm
service licence jz-ifh-vk-yf-ukd-if-aeNyD; trsm;
tm;jzifh tusKd;aqm-if-vk-yf-ief;- qkd-if;-bkwf-wifNyD; vkyf-udk-if-ae-Mu-ol-rsm;jz-pf-onfhtwGuf vkdif-pif-oD;-oefY-&Sd-vQif ykdtqif-ajyrnf[k ,lqonf[k qkdonf/

]]toif;-om;-jz-pf-aMumif; axmuf-cH-w,f
qkd vkdif-pif-&r,f-qkd-wJh-oabm-ygyJ/ usef-wmbmrS xl;xl;-jcm;jcm;r&Sd-ygbl;/ uRef-rwkdYu
tdrfjcHajr toif;-om;-awGudk vkdif-pif- xk-wfay;-awm-hr,f-vkdY owif;aum-if;-yg;NyD; tBudK
jy-i-q
f if-r-t
I aeeJY ajymwJ-o
h abmyg/ w&m;0if
-vkd-if-pifeJY wu,fvk-yf-r,fh-ol-awGudk tpkd;&u
vkdif-pif-cs-ay;-wJhtcg jref-rm-Ekd-ifiH tdrfjcHajr
toif;-0if-qkd-awmh tm;vkH;tqif-oifh-jz-pf-aer,f]} [k a':rkd;rkd;atm-ifu ajymonf/okd-Yaomf rnfonfh-0ef-BuD;Xmeu rnfonfh-

tdrfjcHajr ta&mif;
t0,fESifh ywfouf
onfh t½Iyf-t&S-if; 
-jyóemrsm;tm;
umuG,f-Ekd-if&ef
&nf&G,fí - . . .
tpD-tpOf-jzifh vkdif-pif-cs-xm;-ay;-rnf-qkdonf h t aMum- i f ; ud k twnf j yK- E k d - i f - j cif ;
r&Sdao;-[k-qkd-onf/Estate Myanmar tdrfjcHajr tusK-d;
aqm-ifvkyfief;rS trIaqm-if-t&m&Sdjzpfol
OD;[d-ef;-rkd;jr-ifh-vG-ifuvnf; w&m;0if- vkd-if-pif-&SdpmrsufESm 31 odkY

property

tdrfjcHajru@ 30

www.mmtimes.com

cGifhjyKcsufapmihfqdkif;aeqJ &efukef
NrdKUv,fu aqmufvkyfa&;pDrHudef;
aomrwfpfuif;? OmPfvif;atmifESifU wif&wemxGef;
pDru
-H e-d ;f udk pD;yGm;a&;t& tvm;tvm-&Sdatmif jyKvk-yf-ay;-Edk-if&ef y"meus-onf[k
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-&S-if-rsm;u qdkonfh
iSm;&rf;rI- pm-csK-yf-ouf-wrf;-wdk;ay;-&ef-twGuf
&efuk-ef-Nrd-KUv,f&Sd tar&d-uef-a':vm oef;
400 wef aqmuf-vk-yf-a&;-pD-rH-udef;jzpfonfh
Landmark project onf rD;&xm;-0ef-Bu;D Xm-e
\ twnf-jyK-cs-ufudk apmifh-aeqJjzpfonf/NyD;cJh-onfh-ES-pf-wGif 0efBuD;tajym-if;-tvJquf-wkd-uf-jz-pf-ay:-cJh-onfh-twGuf tqdkygpD-rH-ud-ef;-twGuf iSm;&rf;rI-pm-csK-yf-ouf-wrf;wdk;ay;-a&;-twGuf cGifh-jyK-cs-uf-&&Sd&ef MuefY-Mumae-&jcif; jzpf-onf[k ,if;pD-rH-ud-ef;udk t"du
aiG-aMu;-yHh-ydk;ay;ol rpöwmqmh*sfyefu NyD;
cJhonfh-&ufowåywf-wGif ajymMum;cJhonf/
odkYaomf pDrH-ud-ef;-twGuf aqmuf-vk-yfa&;-vk-yf-ief;rsm; pwifEdk-if&efESifh pDrH-ud-ef;-wGif
&if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rnfh-ol-rsm;ESifh oabmwl-nD-rI-pmcsKyf tNyD;owfcsK-yf-qdk-Edk-if&ef vdktyfonhf
pm&G-uf-pm-wrf;rsm;udk vmrnhf-vrsm;wGif
&&Sdvd-rfh-rnf[k ¤if;u arQmfvifh-xm;-onf/ajr-ae-&mtus,f 10 {u ausmfwGif
taqmufttH-rk sK;d pHk aqm-u-v
f -yk rf nhf tqdyk g
-p-rD -u
H -ed ;f -wiG f a&S;a[mif;-tarG-tES-p-pf m-&if;0if
jref-rmh-rD;-&xm;-Xm-e½Hk;csK-yf- taqm-uf-ttHka[m-if;udk Peinsula Hotel Yangon tjz-pfajym-if;-vJ&ef a[mif-aum-if-tajc-pdkuf HK &
Shanghai hotels u tusKd;wl-yl;-ayg-if; -yg-0ifrnf-jz-pfonf/ rpfql-bD-&SD-aumf-ydk-a&;-&S-if;-ESifh
rpfql-bD-&SD-tuf-pf-wd-wf-uk-rÜ-PD-wdkY yl;ayg-if;aqm-if-&G-uf-rnfh-pD-rH-ud-ef;-wGif oD;jcm;[dkw,f?
y&dabm-*yg- toifh-ae-wdk-uf-cef;? tqifhjr-ifh
uG-ef-'dk? vufvD-ta&m-if;-qdk-if-ESifh ½Hk;cef;
taqmuf-ttHkrsm; yg0if-rnf-jz-pfNyD; ql;avbk-&m;-vrf;-ESifh Adkvf-csK-yf-atm-if-qef;-vrf;axm-ifh&Sd tuGuf-tuG-if;-aum-if;-onfh-ae-&mwGif aqmuf-vk-yf-rnf-jz-pf-onf/tqdk-yg-pD-rH-ud-ef;-BuD;ESifh ywfoufNyD;
NrdKUawmf-pnf-yif\ NrdKUawmf-tuG-uf-cs-owfrS-wf-a&;-pD-rH-ud-ef;-ESifh udkuf-nDNyD; a&S;a[mif;-

tarG-tES-pf-ESifh ywfoufNyD; pnf;½Hk;vIHYaqmfolrsm;\ uefYuG-uf-jc-if;rsm; r&Sdonfh-twGuf
&efuk-ef-Nrd-KUawmf- pnf-yif-om,m-a&;-aumf-rwDxHrS rltm;-jzifh cGifh-jyK-cs-uf-&xm;-NyD;jz-pf-aomf
vnf; iSm;&rf;rI-ouf-wrf;-wdk;ay;&ef jref-rmhrD;-&xm;-ESifh &if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-aumf-r&S-if\
cGifh-jyK-cs-uf-rsm;&&Sd&ef vdktyf-ae-onf/tqdk-yg-pD-rH-ud-ef;udk vuf&Sd-&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI
Oya't& rlv 1995 ckE-pS -if mS ;&rf;-ru
I kd trsm;
qHk; ESpf 70 txd (ESpf50 iSm;&rf;rIESifh 10ESpf
ESp-Bf urd )f oufwrf;-w;kd ay;&ef 0efBu;D Xm-ewGif
avQmuf-vmT -wif-xm;-onf[k yk*k -v
¾ u
d ukrP
Ü D
First Myanmar Investment (FMI)? serge
Pun & Associates (Myanmar) SPA ESifh
pifum-yl-Edk-if-iH-wGif pm&if;-0ifonfh Yoma
Strategic Holdings \ Ouú| rpöwmyefu
jref-rm-wdk-if;-(rf-)ESihf oD;oefY-tif-wm-AsL;wGif
ajymonf/-

NrdKUawmf-tuG-uf-cs-owfrS-wf-a&;- pD-rH-ud-ef;-ESifh
udkuf-nDNyD; a&S;a[mif;tarG-tES-pfESifh . . .
]]pk-pk-ayg-if;-&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI[m a':vm oef;
400 avmuf ukef-us-rSmyg/ 'gu uRef-awmfwkdY rSef;-xm;-wmxuf awmfawmf-av;udk
rsm;ygw,f/-'g-aMumifh tckxG-uf-ay:-vmwJh
Ekdif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rI- Oya'-eJYtnD uRefawmf-wdkY&JU pDrH-ud-ef;udk trsm;qHk;vufcH-Edk-ifwJh-umvtxd iSm;&rf;vk-yf-udk-if-cG-ifh-ouf-wrf;wdk;ay;-zdkY avQmuf-vTm-wif-xm;-ygw,f}}[k
¤if;u 'DZif-bmv 5 &ufaeY-wGif ajymonf/
tqdkjyK-xm;onfh oabmwl-nD-rIt&
tufzf-trf-tdk-if-ESifh ½dk;rwdkUonf tqdkyg-pD-rHud-ef;-twGuf t"du &S,f,m&S-ifrsm; jzpf-vm
rnf jzpf-onf/iSm;&rf;-vk-yf-udk-if-cG-ifh- ouf-wrf;-um-vES-ifhywfo
- ufNy;D rD;&xm;-0efB- u;D Xme\ oabmwl-

cG-ifh-jyK-cs-uf-&vQ-if-&csif; trftdk-if-pD-odkY vkyf-ief;iSm;&rf;-vk-yf-udk-if-cG-ifh- ouf-wrf;-twGuf
avQmuf-vTm-quf-wif-oGm;rnf[k ¤if;u
ajymonf/ rlviSm;&rf;r- u
I kd 2012 ckEp-S -f tuke- -f
ydk-if;-wGif twnfjyK-ay;-cJhonfh Edkif-iH-jcm;&if;-ESD;
jr§-Kyf-ESHrI Oya'ES-ifhtnD jyif-qif-ay;&ef a&SUaecsK-yf-½Hk;odkYvnf; avQmuf-xm;NyD; jzpf-onf/]]t-rf-tdk-if-pD-uawmh olYqD-a&m-uf-vmwJh
udpö-awGudk twnfjyK-ay;wJh tzGJUwpf-zGJUyg/
trftdk-if-pDudk wifzdk-YtwGuf rD;&xm;-0ef-BuD;
XmeeJY csKyf-qdk-xm;wJh oabmwl-nD-cs-uf-&zdkY
vdkovdk jref-rmh-rD;-&xm;u vufrS-wf-xdk;ay;xm;wJh trftdk-if-pD- avQ-muf-vTm-twGuf
axmuf-cH-cs-ufvnf; vkdyg-w,f}} [k ¤if;u
ajymMum;onf/
]]0-ef-BuD;opfu wm0ef-vTJ-ajym-if;,l-wJhtcg
'Dud-pöudk tpuae jyef-NyD;avh-vm-oHk;oyf&ygw,f/ 'gu tcsdef-uk-ef-ap-ygw,f/ jref-rmhrD;-&xm;u xdyf-wef;-tm-Pm-ydk-if-awG-udkvnf;
tvm;wl tcsed -u
f -ek -af p-ygw,f/ uRe-af wmf-wYkd
'gudk-onf;-cH-NyD;awmh apmifh-qdk-if;-½Hk-yJ- &Sd-yg
w,f}} [k rpöwmyefajymonf/]]'Da- e-&mrSm bmaqm-ur-f ,f-qw
kd m vlwi-kd ;f od-ygw,f/ uefYuG-uf-wJh-olvnf; r&Sdyg-bl;/
'g-ayrJh trftdk-if-pD-&JU- cG-ihf-jyK-cs-uf-r&rcsif;
aqmuf-vk-yf-a&;-vk-yf-ief;-awGudk pwifzkd-Yygrpf
vnf; &rSmr[k-wf-yg-bl;}} [k ¤if;uqdkonf/
,ck-ES-pf-twG-if;-wGif cGihf-jyK-cs-uf&&ef tvm;
tvm- od-yf-r&Sd-awm-haomfvnf; ¤if;onf
Edk0if-bmv 22 &ufaeU-wGif usif;-ycJhonfh
tufzf-trf-tdk-if- ES-pf-ywfvnf taxGaxG
tpnf;ta0;-wGif pDrH-ud-ef;-twGuf cGifh-jyK-cs-ufus-vm-Edk-if-rnf[k ¤if;\ arQmfvifh-cs-ufudk
ajymMum;cJh-onf/]]'Dp- r-D u
-H e-d ;f t
- wGuf oufwrf;w
- ;kd cGi- j-hf yKc- suf
&rSmyg-vdkY tpdk;&u uRef-awmfhudk tBudrf-Budrf
tckid t
-f rm-ajym-ygw,f/ 'gu vky½-f ;kd vky- p-f Ofyg/
'DpD-rH-ud-ef;-twGuf cGifh-jyK-cs-uf-cs-ay;-zdkYudpöaES-mihf-aES;ae-wmudk owdjyK-rd-aMum-if;eJY
tjref-qHk; aqm-if-&G-uf-ay;-Edk-if-atm-ifvnf;
ñTef-Mum;cs-uf-awG- ay;-xm;-yg-w,f-vdkY NyD;cJhwJh
oH;k av;&uf-uawmif or®w½H;k u uRe-af wmfh

pDrHudef;t& aqmufvkyfoGm;rnfh taqmufttkHrsm;udk 'DZdkif;ynm&Sifu pdwful;ykHazmfxm
udk ajymvm-ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/tqdkyg pDrH-ud-ef;-ajr-ae-&m-wGif iSm;&rf;
vk-yf-udk-if-aeonfh rD;&xm;-tjy-nf-jy-nf-qdk-if-&m[dk-w,f\ &S,f,mtrsm;pk-ydkif rlv &if;ESD;
jr§-Kyf-ESHol Nawarat Patanakarn Public
Company ESihf tjiif;y
- mG ;rIukd ajz&Si- ;f N- y;D rSom
Landmark project pD-rH-ud-ef;udk a&SUquf
aqm-if-&G-uf-oGm;Edk-ifrnf jzpfonf/ &S,f,m
tenf;-pk-ydkif zufpyf-vk-yf-ief;-&Sif tufpf-yD-atESihf xdik ;f u
- r-k P
-Ü MD um;rS jyóemudk 2012 ckEpS ?f
Mo*k-wf-vwGif ]rdwf-rys-uf-ap-aom-enf;} jzifh
ajz&S-if;-ay;-Edk-if-cJhNyD; ¤if;\ tpdk;&tay:wif&Sd-aeonhf a<u;NrDrsm;udkvnf; tufpf-yfD-at
u ajz&S-if;-ay;-cJh-aMumif; ¤if;uajymonf/tqdk-yg-ud-pö-ajz-&S-if;-ay;NyD;aemuf oHk;v
tMum Edk0if-bmv 19 &ufaeYwGif rD;&xm;Xm-e taqm-ufttHk topfjyK-jy-if-aqm-uf-

vk-yf-jc-if;? Grand Mee Ya Hta Executive
Residences ESifh tufzf-trf-tdk-if-pifwm NzdKcsjc-if;? taqmuf-ttHk-opfav;ck aqmuf-vk-yfjc-if;wdkY yg0ifonfh Landmark project udk
wm0ef,l-aqm-if-&G-uf-rnf-jz-pf-aMumif; ½dk;r
(Yoma) u today; aMunm-cJh-onf/tqdk-yg-pD-rH-ud-ef;-rS-wpf-ck-jz-pfonfh rD&xm;Xme XmecsK-yf-a[m-if;udk Peninsula [dkw,ftjzpf ajymif;-vJrnfh pDrH-ud-ef;-twGuf
a[mif-aum-if-ESifh &Sef-[dk-if;-[dk-w,frsm; (HK&
Shanghai Hotels) wdkYESifh tusKd;wl- yl;-ayg-if;
-aqm-if-&G-uf&ef oabmwl-nD-cs-ufudk {NyDv
wGif &&SdcJhonf/ tqihfjrifh Peninsula
Residences udkvnf; ½dk;ru pDrH aqmif-&G-ufoGm;rnf-jz-pfNyD; pD;yGm;a&;-t&tokH;jyK-Edk-if
onfh [dkw,f-vnf-ywf-a&;-twG-ufrl tar
&d-uef-uk-rÜPD Starwood Hotels udk a&G;cs,f

property

tdrfjcHajru@ 31

www.mmtimes.com

m;onfh ykHpHi,fudkawGU&pOf/ "mwfykH•Yoma Strategic Holdings
xm;-onf/aqm- u f - v k - y f - a &; - u k - r Ü - P D r sm;onf
Landmark pDrH-ud-ef;rsm; iSm;&rf;rI-ouf-wrf;wdk;ay;-a&;-twGuf Zefe0g-&D-vuk-ef-ydk-if;-wGif
Edkif-iH-jcm;&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-rIOya' xkwf-jy-ef-NyD;
aemufydkif;-wGif csuf-cs-if;-eD;yg; avQmuf-vTmwif-oG-if;-cJh-Mu-onf[k rpöwmyefu ajym
onf/ odkYaomf ZGefv 16 &ufaeY-wGif
aemuf-qHk;tiSm;oufwrf; (ta&m-if;-t0,fpm-csK-yf-oabm-wl-nD-cs-uft& tiSm;pmcsK-yfouf-wrf;wdk;&ef tufpf-yD-at\ aemuf-qHk;
tiSm;pm-csK-yf&uf) udk ZGefv 30 &ufrS
'DZifbmv 31 &ufodkY aemuf-qk-wf-vdk-ufaMumif; ½dk;ruaMunmcJhonf/
½dk;ronf Landmark aqm-uf-vk-yf-a&;pD-rH-ud-ef;udk yl;ayg-if;-aqm-if-&G-uf&ef *syef-Edk-if-iH
\ tdrf-jcHajr-aqm-uf-vk-yf-a&;-u@wGif

tBuD;qHk; ukrÜ-PD-jz-pfonfh rpfql-bD-&SDaumf-ydka&;&Sif;-ESifh rpfqlbD-&SD-tuf-pf-wd-wf-wdk-Y
ESifh em;vnf-rI-pm-cR-ef-vTmudk vufrS-wf-a&;-xdk;
NyD ; jz- p f - a Mumif ; atmuf - w d k - b m- v wG i f
aMunmcJhonf/
tqdkyg-pD-rH-ud-ef;-wGif rpfql-bD-&SDonf
&S,f,m tenf;pkom yg0if-zG,f-&m-&SdNyD;
tufzf-trf-tdk-if-ESifh ½dk;rwdkYu &S,f,mtrsm;pk
yg0if-rnf-jz-pfonf/ aqmuf-vk-yf-a&;-pD-rH-ud-ef;
\ ukef-us-p&dwf 50 &mcdk-if-EI-ef;-cefYudk tpk
&S,f,m&Sifrsm;\ &S,f,maiG-rsm;jzifh pkayg-if;us-cH-Mu-rnf-jz-pfNyD; usef-uk-ef-us-p&d-wfrsm;udk
acs;aiGjzifh ay;acs-rnf-jz-pf-onf/odk-Yaomf vuf&Sd-iSm;&rf;-rIudk oufwrf;wd;k ay;&ef jref-rm-E-ikd -if -&H if;-E;DS jr-K§ y-Ef -rHS -I aumfr- &Si- f
\ cGifh-jyK-cs-uf-r&rcsif; a[mif-aum-if-ESifh
&Sef-[dk-if;-[dk-w,frsm;? rpfql-bD-&SD? pwm;0k-'f-wdkY

ESihf jyKvk-yf-xm;onfh oabmwl-nD-cs-ufrsm;udk
a&SUquf aqmif-&G-uf-Edk-ifrnf r[kwfacs/
½dk;rukrÜ-PD-udk,f-wdk-ifyif w&m;0if pD;yGm;zuf
rjzpf-ao;acs/ tu,fí pDrH-ud-ef;-a&SUqufraqm-if-&G-uf-Edk-if-ygu ½dk;r\ a':vm-oef;ayg-if;rsm;pGm ukef-usrnfh ueOD;uk-ef-us-p&d-wf
rsm;udk tufpyf a-D t-EiS hf rpöwmyefwu
Ykd aiGpu
-kd -f
xk-wf-ay;&ef oabmwl-ay;&rnf jzpf-onf/]]w-&m;-0if-oawm-w-n
l -cD s-u-af wGeYJ pDr-u
H -ed ;f
-awG- a&SUquf-raqm-if-&G-uf-cifrSm trftdk-if-pD
&JU aemuf-qHk;cG-ifh-jyK-cs-uf-&zdkY uRef-awmf-wdkY
apmifh-qdk-if;-ae-ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/tqdkyg pDrH-ud-ef;-BuD;twGuf w&m;0ifavQ-mufvTm ra&muf-vm-ao;-aMumif;
&if;ESD;jr§KyfESHrIaumfr&Sif (trftdk-if-pD) tzGJU0ifwpf-OD;u NyD;cJhonfh- &ufowåywf-u
ajymMum;onf/]]'D-pD-rH-ud-ef;-twGuf ukrÜ-PD-awGeJY tpdk;&
tzGUJ aqG;aEG;n§Ed i-Id ;f a- e-ao;-w,fv
- Ydk uRea-f wmfwdYk xifygw,f}}[k trfti-kd p-f t
-D zGUJ 0ifE- iS hf &if;ES;D
jr§-Kyf-ESH-rI-ESifh ukrÜ-PD-rsm;ñT-ef-Mum;rI-OD;-pD;-Xme
ñTeM-f um;a&;r·; a':cifa- t;-wifu
h ajymonf/]]w-u,f-vdkY avQmuf-vTm-wpf-apm-if-apm-if&xm;-r,f-qdk&if 'DpD-rH-ud-ef;udk aumfr&S-if&JU
vkyf-xHk;vk-yf-enf;t& pOf;pm;-oHk;oyf-ay;-zdkY
tqifoifh-ygyJ}}[k ¤if;u ajymonf/tqdk-yg-pD-rH-ud-ef;BuD;onf Yoma Strategic
Holdings \ tem-*wf- tvm;-tvm-twGuf
ta&;ygonfh pDrH-ud-ef;-BuD;wpf-ck-jz-pfonf/
½dk;r\ &S,f,mrsm;onf pifumyl pawmh
td-wf-csd-ef;-wGif ¤if;\a&mif;-tm;-taum-if;qHk;tcsdef 2012 ckES-pf-atmuf 25 qifhcefY
usqif;oGm;onfh EIef;-xm;-jz-pfonfh pifum-yla':vm okn 'or 75 (uef-a':vm okn
'or 6)cefY &&Sdae-onf/
pD r H - u d - e f ; - a jr- a e&m &&S d a &;- t wG u f
'DZifbmv 31 &ufaem-uf-qHk;owf-rS-wf-&ufwGif tNyD;owf raqmif-&G-uf-Edk-if-jc-if;onf
&S,,
f maps;EI-e;f rsm;udk ,m,D usqif;-aumif;
usqif;-ap-Edk-ifNyD; &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-ol-rsm;udkvnf;
¤if;wdkY\ &if;ESD;jr§-yf-ESH-rIudk &yfqdk-if;-xm;&ef
jzpf-aumif; jzpf-ap-rnf[k 'DZif-bmv 4
&ufaeY-wGif xkwf-jy-ef-cJhonfh ukrÜ-PD-\
tajc-tae-ES-ifh-ywf-oufí pifum-yl-tajcpdkuf tdkpD-bDpD &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-rI-ok-aw-oeuk-rÜPDu cefYrS-ef;-xm;onf/ tqdkyg pDrH-ud-ef;udk
ukrÜ-PD\ &S,f,maps;EI-ef; tajymif;-tvJjz-pf-ap-onfh-t&m-tjzpf aps;uGuf-ok-awoeuk-rÜ-PDu owfrS-wf-xm;-onf/f nf/  oD-&-rd if;-xeG ;f bmom-jy-e-o

toif;0ifudk vkdifpif axmufcHcsufay;rnfh
tqkd tusKd;aqmifrsm; ...
pmrsufESm 29 rS
xm;-jci- ;f onf tusK;d aqm-iv
-f y-k i-f ef;E- iS hf vkyi-f ef;tyf-ESH-olrsm;tm; umuG,f-NyD;om;-jz-pf-oGm;
rnf[k okH;oyfonf/
]]vkdif-pifawG &Sdxm;-wJh-tcgus jyóem-jz-pf
&if vkdif-pif-jy-ef-½k-yf-od-rf;-vkd-uf-vkdY &Ekdifw,f/
tusKd;aqm-if-a&m? uyfpwef-rma&m ESpf-OD;-ES-pfzuf- um-uG,f-NyD;om;-jz-pf-wm-aygh/ 'g&Sd-xm;wmudk uyfpwef-rm-od&if yGJpm;-vd-rf-wmawG
bmawGvnf; vkyf-vkd-Yr&awmhbl;/ uRef-awmfuawmh tusKd;aqm-if-tvk-yfudk Ekdif-iH-wumrSm-vkd- ya&mfzuf-&S-if-e,f-tvk-yf-rsK-d; jz-pf-apcs-ifw,f/ zkef;-wpfvkH;? yg;pyf-wpf-ayg-uf-&Sd½kHeJY yGJpm;-vk-yf-ae-wm-rsKd;awG rjzpf-ap-cs-ifawmhbl;}} [k ¤if;uqkd-onf/td-rf?-jcH-?ajr-aps;uGuf tm;aum-if;-vm-onfES-ifhtrQ tusKd;aqm-ifrsm;vnf; rsm;jym;
vmonfh-twGuf azmuf-onf-rsm;bufrS
epfem-qkH;½IH;rI-rsm;&Sd-vm-vQif t,kHtMu-nf-

Ekdif-iH-wum-rSmvkdya&mfzuf-&S-if-e,f-tvkyfrsK-d; jz-pf-ap-cs-ifw,f/
zkef;-wpfvkH;? yg;pyf-wpfayg-uf-&Sd-½kHeJY- . . .
ys-uf-oGm;Ekd-if-onf[k ajrmuf-'*kH-Nrd-KUe,f
aumif;-aumif; tdrf- jcH ajr tusKd;aqm-ifrS
ukdatm-if-rkd;ausmfu qkdonf/
]]tdrf jcH ajr ta&mif;-t0,f-awGu aiG
yrm-PawGuvnf; rsm;vmNyD/ aps;uGufu
vnf; t&rf;aum-i;f -ae-w-t
hJ cgus t&yfy-pJG m;awGvnf; rsm;vmw,f/ yGpJ m;uvnf; Oya'
eJY -pm-csK-yf-pm-wrf;-taMumif; bmrS-em;rvnf?
uyfpwef-rmuvnf; em;rvnf-qkd&if epfemrI-awG-&Sd-vm-Ekd-ifw,f/ wm0ef-r,l-Ekd-if-wm-awG&Sd-vm&if tusKd;aqm-if-awGudk t,kHtMu-nfys-ufr,f/ vkdif-pifeJY vkyf-vkd-uf-wJh-tcgus MuyfrwfNyD;om; jzpf-oGm;wm-aygh}} [k udkatm-ifrkd;ausmfu ajymonf/
wpfEkd-if-wpf-ykd-if- vk-yf-udk-if-aeaom t&yf

yGJ-pm;-rsm;tygt0if ykHpH-trsK-d;rsK-d;jzifh vkyf-ief;vk-yf-udk-if-vs-uf-&Sdaom tusKd;aqm-ifrsm;
(yGJpm;rsm;) taejzifh jref-rm-Ekd-ifiH tdrf? jcH?
ajr 0efaqm-if-rI-toif;-0if-jz-pf-vQif vkdif-pif&&S&d ef toif;u axmufc- a-H y;-rnfj- zp- a-f Mumif;
tdrf jcH ajr 0efaqm-if-rI-toif;u tpnf;
ta0;-wpf-c-w
k iG f ajymqk-cd NhJ y;D rEÅav;rS tdrf jcH
ajr tusK-d;aqm-ifrsm;u tqkdyg rl0g'udk
uefYuG-uf-cJhonf/
toif;0if-jz-pfonfh pkdif;-cG-ef-aemif tdrf
jcH ajr tusK-d;aqm-if-vk-yf-ief;rS OD;&ef-atm-if
uvnf; jref-rm-Ekd-if-iH- td-rf jcH -ajr- toif;-0ifjz-prf S vkid -pf if-&&S&d ef axmuf-c-aH y;-rnf-q-o
dk nf
rSm toif;0if-r[k-wfonfh tusKd;aqm-ifvk-yf-ief;-rsm;twGuf em;vnf-rI-vGJ-ap-Ekd-ifaMumif; okH;oyfajym-qkdonf/
]]tusK-d;aqm-if-vk-yf-ief;-qkdwm vltrsm;udk
0efaqm-if-rI-ay;wJh vkyf-ief; jzpf-wJh-twGuf
0efaqm-if-rI-vk-yf-ief;-vkd-if-pifyJ ,l&wm-aygh/
'Dvkd-if-pifuvnf; tpkd;&Xme? w&m;0ifvkd-if-pif-cs-xm;-ydk-if-cG-ifh-&Sd-wJh-qDuae &wmygyJ/
tJ'Dawmh tdrf jcH ajr tusK-d;aqm-if-vkd-if-pif&zkdY&m toif;0if-jz-pfrS &Ekdif-r,f-qkd-wmu
em;vnf-rI-vGJ-ap-Ekd-ifw,f/ jref-rm-Ekd-ifiH tdrf
jcH ajrtoif;u tmPm-ydk-if-tzGJ-Utpnf;r[k-w-b
f ;l av}} [k OD;&ef-atm-iu
f ajymonf/
vuf&Sd 0efaqm-ifrI vkyf-ief;-rsm;wGif
ukrÜ-PD-vk-yf-ief;-vkd-if-pif-jzifh vkyf-udk-if-olrsm;?
NrdKUawmf-pnf-yif-vk-yf-ief;-vkd-if-pif-jzifh vkyf-udk-ifolrsm;? tpkpyf-vk-yf-ief;-vkd-if-pif-jzifh vkyf-udk-ifolrsm; ponfjzifh vkyf-ief;-vkd-ifpif okH;rsKd;jzifh
vkyf-udk-if-vs-uf-&Sdonf/
jref-rm-Ekd-ifiH tdrf jcH ajr 0efaqm-if-rI-toif;wGif (u) ukrP
-Ü ^-D vky- i-f ef;&- i-S rf sm;? (c) tpkpyfvky- i-f ef;&- i-S r-f sm;ESihf (*) wpfO;D w
- pfa- ,m-uw
-f nf;vk-yf-udk-if-olrsm; (vrf;-avQ-muf-yGJ-pm;? t&yfyGJpm;rsm;) ponfjzifh tkyf-pkokH;ck owfrS-wf-xm;
Ny;D toif;0if-aMu;rSm (u) tky-pf -t
k wGuf usy-f
wpf-od-ef;? (c) tkyf-pk-twGuf usyf 50ç000
ESifh (*) tkyf-pk-twGuf usyf 30ç000 owfrS-wfxm;-aMum-if;-od&onf/
vuf&Sd jref-rm-Ekd-ifiH tdrf jcH ajr 0efaqm-if-rItoif;-wiG f toif;0if-aygif; 2ç150 0ef;us-if
&SdNyD; trsm;pkrSm &efuk-efrS tusKd;aqm-if
vk-yf-ief;-vk-yf-udk-if-ol-rsm;jz-pf-aMumif; od&
onf/

property

tdrfjcHajru@ 32

www.mmtimes.com

AdkvfcsKyfatmifqef;aps;
ausmufrsufcef;r&Sd
qdkifcef;rsm;ukd z,f&Sm;cdkif;
jrwfNird ;f at;
Adv
k- c-f sKy- a-f tm-iq
-f ef;aps; plyg-a0gvf
ausmuf-rs-uf&wem cef;rtwG-if;wG-if-&Sdonfh ausmuf-rs-uf-&wemta&mif;aumif-wmrsm;tm; tqkdygpl-yg-a0gvf cef;r\ydk-if-&S-ifu iSm;&rf;
xm;-vs-uf-&Sd&m ,cktcg-wGif qkdif-cef;
rsm;tm; tBuD;pm;jy-if-qif-rIrsm;
jyKvk-yf-&ef-twGuf iSm;&rf;olrsm;tm;
'DZif-bm-vuk-ef-rSpí z,f&Sm;cdk-if;aomfvnf; iSm;&rf;ol-rsm;url quf
vuf-vk-yf-ukd-if-oGm;rnf-[k qdkonf/]]uR-ef-rwkdY&JU qkdif-cef;-awGrSm
'DZif-bmv 1 &uf-aeY-uwnf;u
owday;-pmawG vmuyfoGm;w,f/
tJ'D-pm-xJrSm 'Dvuk-ef-rSm tNyD;xGufay;-&r,fq
- Ndk y;D a&;xm;w,f/ ukrP
-Ü -D
tae-eu
-YJ awmh 'Dcef;rBu;D udk tBu;D pm;
jyi- q
-f ifr- aI wG vkyr-f ,fv
- yYdk J ajymw,f/
wjcm;bmrS rajymbl;/ rajymwJt
-h jyi- -f
pHk-prf;-ar;-jr-ef;-jc-if;- onf;-cH-yg-qkdNyD;
vnf; pm-uyfxm;ao;w,f/- ol-wkd-Y
tae-eJY-awmh n§dEId-if;-rI- vk-yf-ay;-oifh
w,f/ uRef-rwkdY qkdif-cef;iSm;wJholawGtae-e-u
YJ awmh vH;k 0 z,f&mS ;ray;Ed-ik -f
ygbl;}}[k Adkvf-csK-yf-atm-if-qef;-aps;
wGif 10 ESp- a-f usmf zGiv
-hf p-S c-f o
hJ l Golden
House ausmuf - r s- u f - q k d - i f - y d k - i f - & S i f
a':cif-rm-0if;u ajymonf/tqdkyg plyg-a0gvf ausmuf-rs-uf&wem-cef;-rwGif ausmuf-rs-u&f wem
ta&mif;a- um-iw
-f m-aygif; 60 0ef;usi- -f
cefY-&SdNyD; aumif-wm-iSm;&rf;ol 30
0ef;us-if-cefY-&Sd-aMumif; od&onf/]]uR-ef-rwkdYvdk ausmuf-rs-uf-&wemqkd-if-qkd-wmu Adkvf-cs-yfaps;vkd ae&mrSmrS rzGifh&if wjcm;ae&m-awGrSm
b,fvkdrS tqifrajybl;/ Adkvf-csK-yfaps;xJrSm wjcm;ae&m-vG-wfawG r&Sd
awm-hbl;-qdk-awmh qkdifudk Adkvf-csK-yf-aps;
xJrSm jyef-zGifhqkdwmvnf; b,fvdkrS
rjzpf-Edk-if-ygbl;/ 'g[m uRef-rwkd-Y&JUpD;-yGm;a&;udk xdcdk-uf-vm-wJh-twGuf
uRef-rwkd-Yuvnf; 'DrSm qkdif-zG-ifhvm-wm 10 ES-pf-aus-mf&Sd-ae-ygNyD}} [k
a,mf&Tif ausmuf-rs-uf-qdk-if-ydk-if-&S-ifa':cif-<u,fuajymonf/
,if;Adk-vf-csK-yfaps;&Sd ausmuf-rs-uf&wem-cef;rrSm ,cifu or0g,r
ydik -jf z-pí
f 1993 ckE-pS -w
f -iG rf I plyg-a0gvf
ukrÜ-PD-odkY wm0ef,l-&ef-vTJajym-if;-ay;-

cJhNyD; ,cktcg-wG-ifrI tqkdyg ausmufrs-uf-&wem-cef;rrSm yk*¾-vd-uydk-ifcef;-r jzpf-onf/xkd-Yjyif ,ckjz-pf-ay:-vs-uf-&Sdonfh
qkdif-cef;-iSm;&rf;-olrsm;tm; z,f&Sm;
ckd-if;-rItay: &efuk-ef-wkd-if;-a'oBuD;
trsKd;om; vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,f
u NyD;cJhonfh-vT-wf-awmf-wGif wifjyxm;-NyD;jz-pfNyD; vmrnfh-vTwf-awmf-wG-if
vnf; qufvuf-wif-jy-oGm;rnfjz-pf-aMumif; &efuk-ef-wkd-if;-a'oBuD;
trsKd;om;-vT-wf-awmf udk,fpm;-vS,f
u OD;xG-ef;-jr-ifh-atmif uajymonf/
]]1993 ckES-pf- rwkd-ifcifuawmh
'Dqkd-if-cef;-awG-uawmh or0g,r
qdkif-cef;-awG? Ekdif-iH-ydk-if-qkd-ifcef;awG
jz-pfw,f/ tapmydk-if;-rSm-awmh or0g
,rvkyf-ief;-awGudk trIaqm-if-tzGJU
awGudk vk-yf-ydk-if-cG-ifhawG ay;xm;-yg
w,f/ 'gayrJh 'D-vk-yf-ief;-awGudk
olwkd-YawG-rydk-if-ygbl;/ 1993 ckES-pfavm-ufupNyD; tr·aqm-if-tzGJ-UawG
&,f or0g,ru tqifeh rd hf wm0ef&dS
tzGJU&,f yl;ayg-if;-NyD;awmh a&mif;-r,fqkd-NyD;vk-yf-Mu-ygw,f/ 'gayrJh udk,fydk-ifypö-nf;udk a&mif;-wm-0,f-wmu
jyóem-r&Sd-ayr,fh Edkif-iH-ydkifypönf;udk
a&mif;-wm-0,f-wmu Ekdif-iH-awmftqifhu a&mif;&rSm jzpf-ygw,f}}[k
¤if;uajym-onf/odk-Yaomf or0g,rOD;pD;-Xm-eES-ifhpl-yg-a0g-vf-uk-rÜ-PDtm; 1993 ckES-pfwGif ,if;tcsd-ef-üwm-0ef,lonfh or
0g,r trIaqm-if-tzGJ-UESifh or0g,r
OD;pD;-Xme wm0ef-&Sd-yk-*¾d-Kvfrsm;\
oabmwl-nD-cs-uf-jzifh a&mif;-cs-xm;
onfh rSwf-wrf;-rsm;awGU&Sd-onf[k
or0g,rOD;pD;-XmerS xkwfjyefxm;
aMumif; ¤if;uajymonf/ausmuf-rs-uf-&wem- cef;-rwG-if
,cifu or0g,rausmuf-rs-uf&wem-cef;-rtjz-pf- plyg-a0g-vf-uk-rÜ-PD
rS wpfqifhcH-iSm;&rf;-cJh-jcif;jzpfonf/]]t-&if-wk-ef;u or0g,ru
qkdif-cef;awGudk plyga0gvfu wpfqifh
iSm;w,f-vdk-YyJ- uRefrwdkY xif-cJhwm/
qkdif;-cef;-c&S-if;-vdkY aiGvuf-iif; -jz-wfydk-if;-ay;-&ifvnf; or0g,rqkdwJh
wHqd-yf-eJYyJ ay;cJhwm/ tckaem-uf-ydk-if;
rS olwkd-YawGu yk*¾-vdu ydkif-qkdNyD;
z,fc-ikd ;f -ae-wmyg}} [k a':cif<- u,fu
ajymonf/

'DZifbmv 1 &ufaeUu armfawmf,mOfrsm;oGm;vm&ef pwifzGifhvSpfvdkufonfh a&T*kHwdkif ckH;ausmfwHwm;opfudk awGY&pOf/ xdkuJhodkY
zGifhvSpfvdkufjcif;aMumifh &efukefNrdKUaevlxk ,cifu aeYpOfMuKHawGYae&onfh a&T*kHwdkifrD;ydGKifh armfawmf,mOfydwfqdkYrIrSm twdkif;twmwpfcktxd
oufomoGm;cJhonf/ av;vrf;oGm;vrf;azmufvkyfxm;onfh tqdkygwHwm;opfrSm aqmufvkyfcsdefwpfESpfeD;yg; MumjrifhcJhonf/ "mwfykH•bl;oD;

a&T*HkwdkifcHk;ausmfwHwm; pwiftoHk;jyKae
jrwfNidrf;at;

-P
-Ü u
D cH;k ausmw
f w
-H m;
corporation ukr

urÇma- t;-b&k m; vrf;rwpf-avQmuf
a&T*Hk-wdk-if-vrf;-qHk-ESifh "r®ap-wD-vrf;-qHkES-pf-ck-wkdYtm; awmif-ajrm-uf-OD;-wnf
um jzwf-aus-mfwnf-aqm-uf-xm;
onfh a&T*Hk-wdk-if-cHk;aus-mfwH-wm;-opf
tm; 'DZif-bmv 1 &ufaeYrS pwifcg
jzwf-oef;-oGm;vm-cG-ifh- jyK-xm;-cJh-NyD;jz-pfonf/tqkdyg a&T*Hk-wdk-if-cHk;aus-mfwH-wm;
tm; &efuk-ef-wkd-if;-a'-oBuD; tpkd;&
tzG J Y \ pD p Of - r I - j zif h Capital
Development Limited (CDL) ukr
-P
-Ü D
u wm0ef,-w
l nf-aqm-u-cf u
hJ m *syefEdk-if-iHtajcpdkuf JFE engineering

\ 'DZdk-if;udk a&;qGJum yl;ayg-if;- vk-yfaqm-if-cJh-jcif; jzpfonf/
a&T*Hk-wdk-if- cHk;aus-mfwH-wm;-wnfaqm-uf-rIudk 2012 ckESpf? Edk0if-bmv
12 &ufaeY-wGif pwifcJhNyD; 2013
ckESpf? Edk0if-bmv 30 &ufaeY-wGif
NyD;pD;cJhum wnfaqm-uf-rI-umv
wpf E S - p f - e D ; - y g;cef Y Mumjr- i f h - c J h N yD ;
'DZif-bmv 1 &ufaeY-wGif ,OfaMum
rsm;tm; jzwf-oef;-oGm;vm-cG-ifh-jyKcJh-aMumif; Capital Development
Limited (CDL) uk-rÜ-PD pDrH-udef;
tif * s- i f e D , m OD ; pd - e f - a rm- i f u
ajymonf/cHk;aus-mfwHwm; t&SnfrSm 421

rDwm &Snfvsm;NyD; av;vrf;-oGm;
wH-wm;-jz-pfonf/ wHwm;- wnfaqm-uf-rI-twGuf &efuk-ef-wkd-if;-a'o
BuD; tpkd;&tzGJU012-¼13 b@m
ES-pf\ aiGaMu;-tqdk-jyKaiG usyf 17
'or 44 bDvsH-cefY-jz-pfNyD; cGifh-jyKaiG
17 'or 2 bDvsH-jzifh ,if;aiG-aMu;twG-if;-wG-ifom ukef-us-cH- wnfaqm-uf-cJhum pkpk-ayg-if;-uk-ef-us-p&d-wf
udk pm&if;-twd-tus xkwf-jy-efjc-if;-r&Sd-ao;-aMumif; a&T*Hk-wdk-if-wH-wm;pDr- u
-H ed ;f 'g½du
-k w
-f m-jzp- o
f l OD;at;-aomf
u ajymonf/,if;-a&T-*Hk-wdk-if-wH-wm;\ w&m;0ifjyK-vk-yfrnfh zGifh-yGJ-tcrf;-tem;-twG-uf
vnf; &efuk-ef-wkd-if;-a'oBuD; tpdk;&

tzGJU? &efuk-ef-Nrd-KUawmf-pnf-yif-om,m
a&;aumfrwD-wkdY\ cGifh-jyKrI vrf;ñT-efcs-uf-jzifh jyKvk-yf-oGm;rnf-jz-pf-aMumif;
¤if;uajym-onf/
]]tckavm-avm-q,f-awmh jzwfoef;-oGm;vm-cG-ifh- jyK-xm;w,f/
w&m;0if wHwm;-zG-ifhyGJ twGuf-awmh
uRef-awmf-wkdY twdtus-awmh rajym
Edk-if-ao;-ygbl;/ tpdk;&tzGJYu tqif
ajyr,fh tcsdef-udka&G;NyD; olwkdYu ñTefMum;awmhrS jyKvk-yf-rSmyg/ 'gayrJh
wHwm;-wnf-aqm-uf-NyD-vdkY jzwf-oef;
-oGm;vm-cGifh jyKvkd-ufwJhtwGufaMumifh ,OfaMum-yd-wf-qkdYrIawG
ouf-om-oGm;wmudk jrifh-awGU&yg
w,f}}[k ¤if;u ajymonf/

 tdrfjcHajru@

b,fvdk
aMumfjim&rvJ
jynfy (tiSm;)
pifumyl
wGif tdrif mS ;vko
d rl sm; pHpk rf;Ekid yf g
onf/ zke;f -01-398299? 09517-3979? 09-861-0464/

tdrjf caH jr (tiSm;)
vIdif^Adkvfwaxmif^ajrmuf
Ouúvm
(1) bk&ifah emif? jruefom? 85
ayESihf ay 80? 2RC, 9MBR. 55
ode;f (2) armifarmifBu;D wm0g?
urf;em;vrf;? 1650 Sqft,
1MBR, 2BR, FF, topf? USD
2800. (3) ok"r®mvrf;r? ay
100 ESihf ay 200? ajr/ ode;f 120/ (4) okr*Fvmvrf;r?
eE´0efaps;teD;? ay 20 ESiahf y
60? 3RC. ode;f -30/ zke;f 09-540-5482? 09-73105296/

vom
(1) Akv
d &f v
JG rf;? Condo, 17
ayESihf ay 60? 5 vTm? wdu
k o
f pf?
Lift, 1 MBR, 1 BR, 3 AC

topf? uRe;f ygau;? jyifNy;D ? 12
ode;f / (2) ay 50 ywfvnf? 1
MBR, 2 BR, 5 AC, Lift, jyifNy;D /
18 ode;f / zke;f -09-861-3388/

or®w[dw
k ,f teD;
pwk&ef;ay 2600? a<ujym;cif;?
1 MBR, 1 BR, a&csKd ;cef;tdro
f m
2? zke;f 1? tJueG ;f 3? rD;pufyg?
n§Ed idI ;f vpm? 35-ode;f / iSm;olrS
yGcJ ay;&efrvd/k zke;f -09-43083781/

tif;pdef
ta0&mvrf;oG,?f vrf;opf
vrf;? jcaH y 60 ESiahf y 80?
tdrf 2xyf RC? a&? rD;?vdik ;f
zke;f / ndE§ iId ;f aps;/ 8ode;f / tusKd ;
aqmifrvdyk g/ zke;f -095-121517/

oCFe;f uRe;f ^A[ef;

 uGefysLwmESifU tdkifwD

zufpfydkYvdkvQif - 951-254158
tD;ar;vffydkYvdkvQif - classified@myanmartimes.com.mm, advertising@myanmartimes.com.mm
pmwdkufrSwqifh - 379 383? Adkvfatmifausmfvrf;? ausmufwHwm;NrKdUe,f? &efukef/
(1) a&T*w
kH idk v
f rf;r? ay 50 ESihf
65 ay? 5 RC. ode;f -120/ (2)
q&mpHvrf;r? ay 100 ESiahf y
90? 1RC-2. ode;f -150/ (3)
urÇmat;vrf;r? ay 70 ESiahf y
130? 3RC, a&ul;uef/ USD
k rf;r? ay
25000. (4) tvHv
120 ywfvnf? 2RC. USD
25000. zke;f -09-540-5482?
09-7310-5296/

vIid f
(1) bk&ifah emifvrf;rBu;D teD;?
at;&dyrf eG v
f ;kH csi;f ? ay 80 ywf
vnf? 2RC, toifjh yifNy;D ? (2)
,kZevrf;ESiu
hf yfvsu?f &wem
rGet
f rd &f m? vH;k csi;f ? ay 120
ywfvnf? 2RC, toifjh yifNy;D /
zke;f -09-7315-3141/

A[ef;
(1) tif;,m;NrKd ifvrf;? 8000
Sqft, 2RC. 65 ode;f (2)
prf;a& wGi;f vrf;? 45 ayESihf
ay 90? 2RC. USD 5000. (3)
om,m0 wDvrf;? ay 100
ESiahf y 70? 2RC. USD 7000.
(4) wuúov
kd f &dyrf eG t
f rd &f m? 65
ayESihf ay 100? 2RC. USD
8000. zke;f -09-540-5482?
09-7310-5296/

ykZeG af wmif^vIid f
(1) a&ausm?f r[maZ,svrf;?
15 ayESiahf y 50? ajrnD? xyfc;kd ?
wdu
k o
f pf? tJueG ;f ? zke;f ? y&d
abm*pH?k ygau;? a<ujym;cif;/
6 ode;f / (2) bk&ihaf emif&yd o
f m
vrf;? opfawm½H;k teD;? ay 30
ESiahf y 60? 2RC, zke;f yg/ 6.5
ode;f / zke;f -09-4500-01890?
378045/

omauw
(1) urmMunfvrf;? ay 40
ESiahf y 60? Land, 3.5 ode;f /
(2) jrcGmndKtdr&f m? ay 40 ESihf
ay 60? 2RC, 3BR. 8 ode;f /
zke;f -09-7323-6717? 097324-3982/

A[ef;

(1) av;axmifu
h efvrf;r? ay
60 ESiahf y 70? 5 RC, Hall
(2) wuúov
kd &f yd rf eG ?f ay 80
ywfvnf? 2RC (3) q&mpHvrf;
r? 92 ayESihf ay 100 (4) zk;d
pdeu
f eG 'f ?kd 1600 Sqft, 1MBR,
2SR. zke;f -09-4211-70702/

(1) oHviG v
f rf;? ay 50 ESiahf y
70? 2½RC wku
d o
f pf (2) ewf
armufvrf;? ay 60 ESiahf y 120?
1RC ESp&
fn
S &f (3) a&T*w
kH idk v
f rf;?
95 ayESiahf y 200? 2RC. zke;f 09-4211-70702/

ok0PÖ

9 rdik f

VIP II, cGee
fv
D rf;oG,f 2? RC 1
xyfwu
kd ?f 2BR, BuKd ;zke;f yg? a&rD;

oD&&d yd o
f m?

pH?k toifah eEdik ?f 1 v-4 ode;f /
zke;f -09-7315-3493/

vIid o
f m,m
pufrZI ek f 5? vrf;ray:? ay 30
ESiahf y 80? *dak 'gif? ajray 50
ESihf ay 100/ 12 ode;f / zke;f 09-855-2882/

ausmufajrmif;
atmifr*Fvmvrf;xdy?f pmoif
cef;r tcsed yf ikd ;f iSm;rnf/ zke;f 09-509-6794/

A[ef;^tvHk

aomMumaeY? 'DZifbm 13 - 19? 2013

awmf0ifvrf;?
1500 Sqft, Fully Furnish t
qifjh rifjh yifqifNy;D ? toifah eEdik ?f
ESpcf sKyf ydik &f iS u
f ,
kd w
f idk if mS ;rnf/
yGpJ m;rvd/k zke;f -200581? 09500-0621/

wmarG^'*H^k Adv
k w
f axmif
(1) ewfarmufvrf;? 0.246{u?
2RC. ode;f -80? (2) jynfvrf;?
97 ayESihf 76 ay? 2RC. USD
k ;f ? ay
6000. (3) a&Tawmifue
70 ESiahf y 100? 2RC. USD
6000. (4) odrjf zLvrf;r? ay
120 ESiahf y 60 ajr/ ode;f 60/ zke;f -09-540-5482? 097310-5296/

tdrw
f i
G ;f tvSqifEi
S hf tdrjf ca
H jr

vIid o
f m,m
FMI City? ay 80 ESifh 60 ay?
vH;k csi;f ESpx
f yfwu
kd ?f atmuf
xyfwiG f MBR1, SR 3, A/C 2,
xrif;pm;cef;? rD;zdck ef;? {nfch ef;?
tay:xyf
3MBR, {nhf
cef;?0&efwm? a&yl^at;? jct
H rd f
tjynhaf <ujym;cif;^uyf? vdik ;f
zke;f -1? Ext Ph 1. zke;f -09731-81377? 09-254007712/

ajrmuf'*kH
pufrZI t
Hk wGi;f ? OD;0dpm& vrf;
ray:? R/C 2 xyfwu
kd ?f um;*dk
a'gif? a&? rD;? BuKd ;zke;f 2 vk;H /
zke;f -09-7312-6761? 097315-4474? vdik ;f cG-J 104/
Sanchaung
Min St, 1st Fl, fully furniture,
1BR, 1 kitchen, 1 Bathroom.
US 600. Shan Shan: Ph-097319-2603, Moe Hein: Ph09-4250-18442.

ausmufajrmif;
wmarG? 15 ayESihf 55 ay? ajrnD?
tqifjh rifjh yifqifNy;D ? usm;uGuf
opfvrf;rBu;D *kww
f u
kd ?f tdyf
cef; 1 cef;yg? xyfc;dk ygonf/
zke;f -09-2540-09007/

oCFe;f uRe;f ^ A[ef; ^
ausmufww
H m;
(1) Tosta Garden tdr&f m? ay
80 ESiahf y 60? 2RC. 22 ode;f
(2) q&mpHvrf;r? 38 ayESihf ay
70? 2PT. 55 ode;f (3) prf;a&
wGi;f vrf;? 45 ayESiahf y 100?
2RC. USD 5000. (4) yef;qd;k
wef;? Business Tower, 2800
Sqft, 2MBR, 3BR. USD
4000. zef;-09-540-5482?

09-7310-5296/

urm&Gwf^vIdifom,m^vrf;
rawmf
(1) Diamond Condo, tcef;
6-01? taqmuftOD;-bD? jynf
vrf;ESihfemewfawmvrf;axmif/h
Sqft 1550, 2AC, ud,
k yf ikd rf w
D m?
furniture tyg/ $ 3000. (2)
247 - E/F, qdyu
f rf;om vrf;?
pufrZI ek -f 2? 2 xyftaqmuf
tOD;? 0efxrf; 850 cefq
Y ef?Y
111'5 x 74'7 (8308.67 Sqft)

zke;f av;vk;H yg/) (3) 9 vrf;?
wdu
k -f 9?
oD&rd eG yf vmZm?
yxyfEiS Yf 'kxyf? ajc&if;cef;? 25
ayESihf 35 ay0ef;usi?f 1MB,
2BR. zke;f -09-860-0126?
09-205-4634/

oCFe;f uRe;f
arctdr&f mteD;? 12.5 ayESiahf y
50? yxyf? a&csK;d cef;? bdx
k ikd f
tdro
f m? rD;zdck kH a<ujym;uyfNy;D ?
oHyef;? qef;&Sw
d yf g? ywf0ef;usif
oef/Y zke;f -09-2540-07712/

A[ef;^vIid ^f '*Hk
(1) tif;,m;NrKd if?

7000 Sqft,
2RC, 2MBR, 2BR. 65 ode;f
(2) ykvu
J eG 'f ?kd 1450 Sqft,
1M, 2BR, FF, USD 2000 (3)

a&T [oFmuGe'f ?dk 2100 Sqft,
1MBR, 2BR, FF, USd 5000
(4) raemf [&DueG 'f ?kd 1600
Sqft, 3MBR, FF, USD 6000.
zke;f -09-540-5482?
7310-5296/

09-

ausmufww
H m;
Adv
k af tmifausmv
f rf;? 25 ayESihf
ay 60 ay? a<ujym;cif;? 7
ay tjrif?h xyfc;kd tjynf?h zke;f ?
n§Ed idI ;f vpm-ode;f -30/ iSm;olrS
tusKd ;aqmifcay;&efrvd/k zke;f
-09-4308-3781/

iSm;vdo
k nf
vrf;rawmf^vom^
yef;bJwef;
ausmufww
H m;? tvHw
k Ukd wGif
1.5 ode;f wef;wdu
k cf ef; iSm;vdk
onf/zke;f -09-4200-30991/

0,fvo
kd nf
0,fvo
kd nf
&efuek -f yJc;l vrf;rBu;D ? &efuek -f
jynfvrf;rBu;D rsm;ay: (trSwf 1
rS 7 tjrefvrf;ray:)? oDv0g?
ta&SU'*H?k r*Fvm'H?k vSn;f ul;
ve-39 usNy;D (okUd ) pufraI jr?
O,smOfjcaH jr? v,fajrrsm; {u
rsm;rsm;0,frnf/ ydik &f iS rf sm;quf
oG,yf g/ tusK;d aqmifcn§Ed iId ;f
ay;rnf/ zke;f -09-508-1460

a&mif;^iSm;
tif;pdev
f rf;ray:
teD;?
owår xyf? 930 pwk&ef;ay?
a&mif;-400? iSm;-1.2ode;f /
zke;f -09-4500-05227? 094500-64058/

Ford car showroom

tif;pde^f A[ef;
(1) tif;pdev
f rf;rBu;D ? qifa&
wGi;f rSww
f ikd t
f eD;? ajrnD? a&rD;
pHk (2) at;&dyrf eG t
f rd &f m? RC vH;k
csi;f 2 xyfwu
dk ?f a&rD;pH?k ajr
ae&mus,f (3) Oóz&m;vrf;?
ajr 0.123 {u/ zke;f -09511-7683/

tvHk
54? ajrnDxyf? odyv
HÜ rf;? qif
rif;&yfuu
G ?f 25 ayESifh 50
ay? Hall Type? ud,
k yf ikd rf w
D m/
vdik ;f zke;f 2vk;H / (vkyif ef;twGuf
oifaY wmfonf/) a&mif;-ode;f
2000 (n§Ed iId ;f )/ iSm;-15 ode;f /
zke;f -09-860-0126? 09205-463

0,f^iSm;
ajruGuf
ajrmuf'*H?k awmif^ajrmufOuú
vm? tif;pde?f tvH?k Munfjh rif
wdik ?f vrf;rwef;&Sd pwk&ef;ay
15000 ESit
hf xuf ajruGurf sm;
tm; vkyif ef;vkyu
f ikd &f eftwGuf
0,f^ESp&f n
S if mS ;vdo
k nf/ ydik &f iS f
ud,
k w
f idk q
f ufo,
G yf g/ zke;f 09-4211-25209/

&efuek f (ta&mif;)
oCFe;f uRe;f
arctdr&f mteD;? 12.5 ayESiahf y
50? yxyf? a&csK;d cef;? bdx
k ikd f
tdro
f m? rD;zdck kH a<ujym;uyfNy;D ?
oHyef;? qef;&Sw
d yf g? ywf0ef;usif
oef/Y zke;f -09-2540-07712/

vIid ^f &efuif;^r&rf;uke;f
(1) &efuek t
f if;pdev
f rf;r? ay
100^130 ESiahf y 80^90 ajr?
axmifu
h u
G /f ode;f -42000/ (2)
rd;k aumif;vrf;r? 75 ayESiahf y
100 ajr? ode;f -27000/ (3)
atmifaZ,svrf;r? ay 20 ESihf
ay 130? 2RC. ode;f -11000/
(4) urÇmat;ADvm? 85 ayESihf
ay 110 ajr/ ode;f -29000/
zke;f -09-540-5482? 097310-5296/

prf;acsmif;
(1) ZvGev
f rf;? ajrnDxyf? jyif
Ny;D ? 12.5 ayESiahf y 50? 1BR?
ode;f -550/ (2) ajrmif;jrvrf;?
ajrnDxyf? jyifNy;D ? 12.5 ayESihf
ay 50? Hall. ode;f -800/ (3)
rtlyifvrf;? ajrnDxyf? jyifNy;D
16 ayESiahf y 60? 1BR. ode;f 1200/ (4) ZA®L&pfvrf;? ajrnD
xyf? jyifNy;D ? 15 ayESiahf y 60?
Hall. ode;f -1200/ zke;f -09861-3388/

oCF e f ; uRef ; ^&ef u if ; ^
ajrmufOuúvm
(1) ysi;f rNrKd ifvrf; ESpx
f yfwu
kd f
cef;wGaJ &mif;&ef/ (2) a&Ttek ;f
yiftrd &f m? jyifqifNy;D ? 900
pwk&ef;ay/ (3) a0ykvt
’ rd &f m?
1200 pwk&ef;ay? Hall type.
zke;f -09-7324-1848? 09860-1042/

oCFe;f uRe;f
jynfom,mvrf;rBu;D ay: (16)
&yfuu
G ?f 4 vTm? axmifw
h u
kd ?f
12.5 ayESiahf y 60? a&csKd ; cef;?
tdro
f ma<ujym;cif;?
toifh
aexdik Ef ikd ?f ode;f -360/ n§Ed idI ;f /
tusKd ;aqmifrvd/k zke;f -097309-5834/

5 rdik cf JG
671^at? uarÇmZbPfab;?
okcurÇm aq;½Ht
k 0ifvrf;? rm
vmaqmifrw
S w
f ikd ?f jynfvrf;?
1sq ft=5.2 Lakh, 20,000sqft.

udak Zmf-09-4200-70692/

ajrmuf'*Hk
ajrwdik ;f &yfuu
G f 32? a&Tjynfom
vrf;? ay 40 ESiahf y 60? ygrpf
ajr? 2 uGuw
f ?JG 1 uGuv
f Qif
16 ayESiahf y 50? a&csK;d cef;ESihf
tdro
f m 2 cef;vH;k wGiyf gonf/ jcH
0ef;cwfNy;D ? ydik &f iS t
f rnfayguf/
ode;f -2500/ zke;f -09-250154824/

Adv
k w
f axmif ^ r*Fvm'Hk ^
'*Hq
k yd u
f rf;
(1) 46 vrf;? 6 vTm? 25 ayESihf
ay 60? ta&SUvSn?fh tdycf ef; 3
cef;? tdro
f m 2 vH;k ? tqifjh rifh

jyifqifNy;D / ode;f -1000/ (2)
trSwf 3 vrf;rBu;D ausmuyf?
ay 100 ywfvnf? ygrpfajr/
ode;f -2500/ (3) blwmBu;D pDrH
ude;f teD;? &yfuu
G f 149? avSmf
um;vrf;rwef;ar;wif? avSmf
um;vrf;twGi;f vrf;qH?k ygrpf
ajr? ay 40 ESiahf y 60? ajruGuf
trSwf 1704-ode;f -330/ ajr
uGut
f rSw-f 1709-ode;f -380/
zke;f -09-514-2988/

Munhjf rifwikd ^f ykZeG af wmif
(1) yef;vIid v
f rf;? yef;vIid t
f rd &f m?
yxyf? ay 25 ESihf 35 ay? tdyf
cef; 2 cef;? vQmxd;k ? rD;zdak csmif?
a&csKd;cef;tdrfoma<ujym;uyf?
bdx
k idk ?f jcifqefcg? tqifjh rifh
jyifqifNy;D ? ode;f -570/ (2) r[m
AE¨Kvvrf;ray:? 8 vTm? 25 ay
ESiahf y 60? tdycf ef; 3 cef;? yg
au;? rD;zdak csmif? a&csK;d cef;? tdrf
oma<ujym;uyf?
jcifqefcg?
tJueG ;f / ode;f -380/ zke;f -094016-04499/

yH*k NH rdKUopfteD;
{&m0wDjrpfeab;? urf;yg;tjrifh
ae&mwGif qdwNf ird Nf y;D ? 2.65
{u us,0f ef;aomajruGu/f vl
aetaqmufttHkaqmufvkyf
Ekid o
f nf/
zke;f -09-420164692/

A[ef;
ajr{u0ufe;D yg;? 1RC, 1Sqft5 ode;f / n§Ed idI ;f ay;rnf/ zke;f 09-4200-76256/

ajrmuf'*Hk
42 &yfuu
G ?f ay 40 ESiahf y 60?
ESpf 60 *&ef t½Iyt
f &Si;f uif;?
a&rD;pH?k t0Dpw
d iG ;f yg/ zke;f -092557-60809? 09-420762126/

vIid o
f m,m
rD;cGuaf ps;? r*Fvmcef;r? oif
wef;cef;r? zke;f pifwmzGiEhf ikd af om
aps;vrf;rBu;D ? 27 ayESiahf y 60?
axmifu
h u
G ?f aps;eD;? a&rD;pH?k
*&efyg? ode;f -1500/ zke;f -092562-08952/

A[ef;
(1) csi;f acsmif;vrf;? KBZ &dyf
om? ay 50 ESiahf y 120/ (2)
tif;,m;vrf;? ay 50 ESiahf y
100 (3) atmifrif;acgifb&k m;
vrf;? ay 200 ESiahf y 100/
zke;f -09-4211-70702/

awmif ' *H k ^ oCF e f ; uRef ; ^
a&SU'*H^k ykZeG af wmif^ajrmuf'*Hk
(1) 70 &yfuu
G ?f ay 20 ESiahf y
60? 1PT. ode;f -120/ (2) 24
&yfuu
G ?f 13 ayESiahf y 60?
ajrnD/ ode;f -300/ (3) ok0PÖ?
13 ayESiahf y 50? ajrnD/ ode;f 280/ (4) bk&m;vrf;teD;? 15
ayESiahf y 60? 3 vTm? ode;f 450/ (5) urmMunfvrf;eD;? ay
20 ESiahf y 60? 2BN. ode;f 600/ (6) a&ausmv
f rf;eD;? 25
ayESiahf y 60? ajrnD/ ode;f 1100/ (7) 36 &yfuu
G ?f ay
50 ESiahf y 60? 2RC. ode;f -

'Dae&mrSmaMumfjimvdkvQif
cifrGefrGef&nf- 951-253642? 392928

classified@myanmartimes.com.mm
1500/ zke;f -09-540-3148?
09-505-1785/

vIid ^f A[ef;
(1) jynfvrf;? 6 rkid cf ?JG ay 350
ESihf ay 400? 2RC, 5MBR,
7BR, 2AC. 1 sq-18 ode;f / (2)
"r®ap wDvrf;? 30000 Sqft,
1sqft-10 ode;f / zke;f -378045?
09-4306-5349/

(2) tif;vsm;vrf;oG,?f ay 50
ESiahf y 100? ode;f -18000/ (3)
atmifrif;acgifb&k m;vrf;? ay
200 ESihf ay 100? 1Sqft- 3.5
ode;f / zke;f -09-4211-70702/

axmufMuefY
ywf0ef;usio
f ef?Y 1RC, 2BR,
a&rD;pH?k ay 30 ESihf 55 ay/
zke;f -09-4200-30991/

a&mif;rnf

ausmufajrmif;

(1) 29 &yfuu
G ?f 45 ayESiahf y
60 ajruGuaf y:wGif RC 2
xyfwu
kd t
f jynhaf qmufNy;D ? 0if;
jccH wfNy;D ? ESpf 60 *&ef/ ode;f 1500/ (2) ppfwuúov
kd t
f eD;?
45 ayESiahf y 100 ajruGuaf y:
wGif 36 ayywfvnf RC 2
xyf? a&rD;pH?k ESpf 60 *&ef/
ode;f -2000/ (3) oHvsi?f
atmifcsr;f om&yfuu
G ?f ay 40
ESiahf y 60? 8 uGuw
f ?JG pdu
k yf sK;d
ajrcGijhf yKNy;D ?
ode;f -1000/
zke;f -09-2503-57638? 018610176/

ajrnDxyfEiS hf ajrydik q
f ikd rf I *&ef
trnfayguf? 25 ayESifh 55
ay? rD;zdck ef;txd ygau;cif;Ny;D ?
toifah eEdik ?f pD;yGm;a&;vky&f ef
ae&maumif;? aps;? rlBuKd ? rlv
wef; ausmif;? um;*dwef ;D / zke;f 01-545738? 09-503-4309/

wmarG^tif;pde^f a&Tjynfom
(1) arwåmñGe?Yf pufrv
I rf;? ay
40 ESiahf y 100? ESpf 60 *&ef?
ode;f -4300/ (2) rif;"r®vrf;r
ay:? ay 20 ESiahf y 60? 6 cef;wG?J
ode;f -500/ (3) rif;"r®twGi;f
buf? 4 cef;wGJ (2 xyf)? 2 vH;k
yg? ode;f -300/ (4) bk&ifah emif
vrf;rBu;D axmifu
h u
G ?f ay 70
ESihf ay 60? 2 xyftrd yf g? *&ef
avQmufxm;qJ/ ode;f -4000/
(5) a&Tjynfomyef;jcpH ?k ay 70
ESihf ay 100? t&yfpmcsKyf 11
cef;wGJ 2 xyf? tkwn
f y§ f + uGef
u&pfcif;? oGyrf ;kd ? ode;f -1500/
zke;f -09-7302-0211/

abmufaxmf^A[ef;^Munfh
jrifwikd f
(1) atmifaZ,svrf;r? 22
ay ESihf ay 130? 2RC. ode;f 9800/ (2) tif;,m;NrKd ifvrf;r?
50^38 ayESihf ay 70? 1RC.
ode;f -15000/ (3) 0uFbmvrf;
r? 38^25 ayESihf ay 90?
2BN. ode;f -12000/
(4)
atmufMunhf jrifwikd v
f rf;r?
23 ayESihf ay 90 ajr/ ode;f 1500/ zke;f -09-540-5482?
09-7310-5296/

axmufMuefY
tydik -f 1? yke;f nufvrf;? ulBu;D
uke;f ? 12 ayESihf 83 ayajr? wpf
xyfwu
kd ?f jcu
H mNy;D ? oHyef;oHwH
cg;wyf? a&wGi;f yg? tdr-f 11
ayESihf 45 ay? a&SUrsuEf mS pm 11
ayESihf 35 ay? uGeu
f &pfvrf;/
155 ode;f / zke;f -09-36120403/

r&rf;uke;f
73^'D? jruefomvrf;oG,?f 10
rdik u
f ek ;f aps;teD;? apmfbmG ;Bu;D
uke;f ? ay 50 ESiafh y 90/
zke;f -09-4280-19996? 097320-4815/

vSn;f ul;
trSwf 2 vrf;rBu;D ab;? v,f
ajrrsm; a&mif;&ef&o
dS nf/ vdo
k
avmufcaJG &mif;rnf/ zke;f -09508-0101? 09-514-0338/

r*Fvm'Hk
ay 30 ESiahf y 50? ysOu
f m?
oGyrf ;kd ? ysOcf if;? tkwjf cpH nf;½d;k ?
axmifjh c?H toifah e/ ode;f 600/ (ndE§ iId ;f )/ zke;f -09-49306628/

oCFe;f uRe;f
11.5 ayESiahf y 50? ajrnD
wdu
k o
f pf? toifjh yifNy;D ? ird;k &dyf
pHjy 5 vrf;/ ode;f -350/ zke;f 09-504-5884/

anmifwek ;f

aZ,smoD&d 13vrf;? vrf;oefU?
12.5 ayESiahf y 50? 4 vTm?
wdu
k o
f pf? 1BR, ygau;? bdx
k ikd ?f
rD;zdak csmifa<ujym;uyf? jyifqif
Ny;D ? toifah exdik Ef ikd /f ode;f 250/ zke;f -09-4305-0685/

rJZvDatmufppk jH yaus;&Tm? 15
wefusqefpuf? ajray 60 ESihf
ay 200 ausm?f pufa&SUvrf;?
pufaemufjrpfacsmif;? taqmuf
ttH?k 45 ayESihf 72 ay? oGyf
rd;k tkwyf wfNy;D / n§Ed idI ;f aps;/ zke;f 09-3140-3969? 09-5179377/

arSmb
f D

vrf;rawmf

uGi;f trSw-f 595^bD? aZmwd
uke;f uGi;f ? 0g;eufacsmif;? OD;ydik f
trSw-f 112^2? 119^2? pkpk
aygif; 1.37 {u? ydik &f iS u
f ,
kd f
wkid af &mif;rnf/ zke;f -09-5031356/

100? 12 vrf;? 25 ayESiahf y
50? 5 xyf? 4F, 3BR, Line
Phone, jyifqifNy;D ? aq;topf?
ab;avSum;yg? 7 xyfwu
dk ?f
ud,
k yf ikd af &rD;/ ode;f -600/ zke;f 226255/

A[ef;

ajreDuek ;f

(1) uarÇmZ&dyo
f mvrf;? ay
50 ESiahf y 120? ode;f -22000/

5 vTm? r[mabm*vrf;? '*Hpk if
wmteD;?0ifaiG 2 ode;f ausmf

a'gyHk

0efxrf;tvd&
k o
dS nf

CLASSIFIEDS

tcrJhaMumfjimu@ 34

www.mmtimes.com

tdrw
f i
G ;f tvSqifEi
S hf tdrjf ca
H jr

vpOf0ifEidk af omtaqmif? a&rD;
pH?k tqifajyvG,u
f í
l a&&Snf
jrK§ yfE&HS efaumif;rGeaf om ae&m
aumif;/ zke;f -09-517-9398?
09-7322-3421/

wmarG^vIid o
f m,m^vom
(1) arwåmñGe?Yf rmvmEG,v
f rf;?
15 ayESihf 55 ay? ajrnD? a[m?
ajrnD-ode;f -450/ yxyf-ode;f
-380/ (2) O-Block, opfcG
vrf;? ay 60 ESiahf y 80? 2RC,
ode;f -350/ (3) armifcikd v
f rf;
(v,f)? 33 ayESiahf y 60? 4
vTm? MB + 3 BR, AC, Ph
J &T(life), ode;f -2500/ ykva
zke;f -09-508-1460/

vIid o
f m,m^ausmufajrmif;
(1) FMI vH;k csi;f ? ay 40 ESiahf y
60? 2RC, MBR + 2BR, tay:
atmufygau;? oHyef;? jcifvkH
qefum? tJueG ;f ? *&ef/ ode;f 2800/ (2) e0a';O,smOftrd &f m?
ay 20 ESiahf y 60? 2RC, 3BR,
tqihjf rifjh yifqifNy;D /
ode;f 2200/ (3) Mobmvrf;twGi;f
buf? 16 ayESiahf y 60? 5
xyf? tdycf ef; 1? a&rD;pH?k ode;f 480/ (4) ol<u,fvrf;? 15
ayESihf ay 60? yxyf? tdrcf ef;
2 cef;? ode;f -450/ ykvaJ &Tzke;f -09-508-1460/

,kZeO,smOfNrdKUawmf
pD-1 vrf;? 25 ayESifh ay 50?
ajrnD2? tvlreD ,
D w
H cH g;Bu;D rsm;?
a<ucif;zdu
k b
f mwdik Bf u;D ? bdx
k ikd f
tdro
f m 2tqifjh rifh aq;rsm;?
rD;rsm;jzifjh yifqifNy;D / ode;f -320/
zke;f -09-4210-23972/

prf;acsmif;
r[mabm*vrf;? ajreDuek ;f 5
vTm? 750 sq ft jynfo&l ifjyif
happy zone teD; av0ifav
xGuaf umif;/ ode;f -350/ zke;f 09-535-1853? 514136/

urm&Gwf
A[dv
k rf;*kwjf c?H 10 ayESihf ay
60? a& + rD; + BuKd ;zke;f vdik ;f 2
vdik ;f tygt0iftm; a&mif; (odUk )
AA, BB, uu? Aif? Probox,
Succes, Mark-2 um;ESihf vJ
rnf/ vrf;ñGe-f t-r-u t
rSwf (15) ausmif;ESihf BRB-bD&m
qdik u
f m; rSwf wdik Mf um;? atmifa&cJaowåmjyifqikd w
f u
kd \
f t
aemufzufjct
H rSwf (-44-u)
trSew
f u,f 0,frnfoo
l m
qufo,
G yf g&ef/ zke;f -09-501
-0830/

oHvsif
26 ayESiahf y 40? jccH wfNy;D ?
axmihu
f u
G ?f ausmufwef;NrKd U t
0if0/ ode;f -100/ (tavsmt
h
wif;&S)d /zke;f -09-7303-9536/

wdu
k cf ef;
13 ayESihf 45 ay? ajrnDxyf?
Air Con? BuKd ;zke;f ? a<ujym;cif;?
a<ujym;uyf/ ode;f -1200/ zke;f
- 09-7314-3638? 09-3104
-9511/

4590? 09-2502-66260/

vIid f
wdu
k -f 25? aZ,sr*Fvm (1)
vrf;? ajrnD? 23 ayESiahf y 40/
zke;f -708126?
09-31461806/

tvHk ^ Munhjf rifwikd f ^
tif;pdef ^ vIid o
f m,m
(1) ausmif;vrf;? 6 vTm? 15
ayESihf 65 ay? 2BR, 2AC, yg
au;? zke;f ? a&rD;pH/k ode;f -400/
(2) tke;f yifvrf;? 7 vTm^8 vTm?
12.5 ayESiahf y 50/ ode;f 380^ode;f -350/ (3) oD&rd *Fvm
vrf; (*syefvrf;)? ay 20 ESiahf y
60? 2PT. ode;f -2000/ (4) 5
&yfuu
G ?f yDr;kd ESi;f *kw?f ay 20
ESiahf y 60? *&ef? 2BN. ode;f 400/ (5) 12 &yfuu
G ?f csi;f wGi;f
vrf;? ay 20 ESiahf y 60 ajr?
jccH wfNy;D / ode;f -230/ zke;f 378045? 09-4306-5349/

wmarG
153 vrf;? AsKid ;f a&td;k pifEiS fh uyf
vsu?f atmifock vrf;oG,?f
12.5 ayESihf ay 60? 4 vTm?
acgif;&if;cef;/ 175 ode;f / n§Ed idI ;f
aps;/ zke;f -09-4210-08804?
09-7308-9515/

oHvsif
(1) xrvk?H wrmefawmf&mG vrf;
ray:? O,smOfjcaH jr? 0.3 {u?
(2) oDv0gqdyu
f rf;? a&Tjynfom
,m? qDuefem;? {u 70/ zke;f 09-508-1460/

tif;pde^f vIid f
(1) aygufawmrD;ydKG ift
h eD;? ay
130 ESiahf y 170? ode;f -4500/
(2) u-3 vrf;? NrKd Uopf? 23
ayESihf ay 60? ysOaf xmif? a&rD;pH?k
ode;f -400/ (3) oD&v
d rf;oG,?f
ajrnD? 12.5 ayESihf ay 50?
2 cef;wG?J a[m? ode;f -620/
zke;f -09-7323-9273/

rk'w
d muGe'f kd (1)
awmf0ifaqmufvyk af &;? OD;b
[efvrf;? tqifjh rifjh yifqif Ny;D ?
650 Sqft, ajrnD? (bD) aqmif?
t0iftxGuef ;D onf/ ode;f 520/ zke;f -09-3156-0089/

r&rf;uke;f
atmifo'd v
¨d rf;rBuD;ausmuyf?
rsuEf mS pm 82 ay? ab; 62
ay? taemuf 76 ay? bd;k bGm;
ydik af jr? ESpx
f yfwu
kd ?f a&(2)/
rDwm/ ode;f -7000/ ndE§ iId ;f /
zke;f -09-4201-42156/

'*Hq
k yd u
f rf;^ta&SU'*Hk
(1) 149 &yfuu
G ?f tuGut
f rSwf
- 986/ 75-ode;f / (2) tuGuf
trSw-f 322/ ode;f -80)/ (3)
159 &yfuu
G ?f tuGut
f rSwf
-584/ ode;f -60/ zke;f -094500-13041/

aps;qdik cf ef;

ajrnDwu
kd cf ef;? 25 ayESiafh y
60? tjrifh 8 ay&Sd xyfc;kd tjynf?h
avQmah ps;jzifh tjrefa&mif;vdk
onf/ zke;f -09-4308-3781/

NrKd UawmfA[dak ps;Bu;D (ac:) odrf
Bu;D aps; ('D)½H?k ajratmufvmT ?
vrf;us,Ef pS v
f rf;qH&k m ae&m
aumif;wGi&f adS om 6 ay ywf
vnf qdik cf ef;ESpcf ef; a&mif;
rnf/ wpfcef;-ode;f -330/ zke;f
- 09-519-8291? 09-5198281/

vIid f

vIid ^f A[ef;^r&rf;uke;f

at;&dyrf eG t
f rd &f m? 24 ayESihf 52
ay? 1MBR, 2BR, ajrnDxyf/
ode;f -1100/ zke;f -09-8610345/

(1) jynfvrf;? *kw?f 0.25 {u?
1 RC (2) "r®apwDvrf;? *kw?f
ay 80 ESiahf y 70 ajr (3) urÇm
at;bk&m;vrf;? *kw?f ay 70
ESihf ay 100 ajr (4) jynfvrf;?
*kw?f ay 100 ywfvnfajr
(8 rdik )f / zke;f -09-540-5482?
09-7310-5296/

odrjf zLvrf;r

axmufMuefY
ydawmufvrf;? yJc;l vrf;&yfuu
G ?f
ajray 20 ESiahf y 50? tdr-f 15
ayESiahf y 30? RC 2 xyf? a&rD;
pH?k aps;? ausmif;? um;*dwef ;D /
ode;f -390/ n§Ed idI ;f aps;/ zke;f 09-3333-5632/

r*Fvm'H^k 'v
(1) uke;f wvaygif;&yfuu
G ?f a&T
apwD 3 vrf;? ajray 60 ESiahf y
70/ (2) 'v-wGaH w;vrf;rBu;D
ab; (ydwEf ,
G )f ? ajray 40
ESiahf y 120/ zke;f -09-73203718/

vIid o
f m,m^ tif;pdef
(1) usepf pfom;vrf;rwef;? e0
a';qdik cf ef; 2 cef;wG?J ay 40
ESihf ay 60? ode;f -3000/ (2)
tif; pdeaf bm*vrf;? ay 80 ESihf
77 ay? RC 1, *dak 'gif? a&rD;pH?k
ode;f -4500/ zke;f -09-7318-

oCFe;f uRe;f
Juction Z0eteD;? uGe'
fw
kd u
kd f
opf? y-xyf? 1530Sqft,1MBR,
3 SR, um;yguifyg? zke;f -094201-57539/

urm&Gwf
'dik ;f rGe;f uGe'f ?kd

jynfvrf;r?

1400 Sqft, 1MB, 2BR, Ph,
k yf ikd rf w
D m? ½I
4AC, ygau;? ud,

cif;tvGeaf umif;/ ode;f -3700
zke;f -09-518-8320/

a&Tjynfom
y'krm® vrf;oG,?f tkwf
zdrk w
S w
f ikd ?f jccH wfNy;D ? ajrzdYk Ny;D ?
oH yef;wHcg;? ay 60 ywfvnf?
rDwmyg? t0Dpw
d iG ;f wl;Ny;D ? tdr-f
15 ay ywfvnf/ ode;f -800/

VIP (4),

yGpJ m;rvd/k
zke;f -09-5186452? 09-4282-10855? 09
-3609-8978/

ta&SU'*Hk
L uGu?f 140 &yfuu
G ?f r*¾iv
f rf;?

ay 20 ESiahf y 60? axmifu
h u
G ?f
ygrpf? (tusKd ;aqmifrvdyk g)/
ydik &f iS u
f ,
kd w
f ikd af &mif;rnf/ zke;f
-09-4480-35361/

e,fta&mif;
awmifBuD;NrdKU
awmifBu;D rS 6 rdik cf ef(Y uyful
bk&m; oGm;vrf;rab;)? ay
110 ESiahf y 60? jccH wfNy;D / ode;f 200/ n§Ed idI ;f aps;/ zke;f -097320-4633? 09-501-2834/

awmifil
ajr ay 40 ESiahf y 60 x 165
ay? ode;f -1800/ n§Ed idI ;f aps;/
zke;f -09-4200-76256/

yJc;l
avqdyt
f opfoUkd oGm;aom
vrf;rBu;D ab;? ay 60 ESiahf y
80/ zke;f -09-4304-1416/

aejynfawmf
v,fa0;NrKd U? trSwf 6 &yfuu
G ?f
a&Ttifawmifausmif;vrf;? tdrf
trSw-f 6^393? ay 50 ESiahf y
60? 2 xyf? eHuyfwu
kd ?f a&rD;pH?k
BuKd ;zke;f yg? aexdik &f eftoif/h
zke;f -09-4202-14455? 09201-6693/

rEÅav;
Owå&oD&Nd rKd U? Ocean teD;? ay
100 ywfvnfay:wGif ay 40
ESiahf y 50 RC wpfxyfwu
kd f
aqmufNy;D ? a&rD;pH?k ESpf 60 *&ef/
ode;f -3000/ zke;f -09-250357638? 01-8610176/

jyifO;D vGif
qdwNf ird &f yfuu
G ?f &yfuu
G Bf u;D -6?
jyifO;D vGiaf *gufuiG ;f teD;? uef
awmfBu;D ESihf uefawmfav;Mum;?
½IwifjcEH iS ehf ;D ? ay 80 ESiahf y 60?
t½Iyt
f &Si;f uif;? vuf&adS yguf
aps;jzifah &mif;rnf/ zke;f -097306-6181/

jyifO;D vGiNf rdKU
teD;? &yfuu
G Bf u;D 12?
55 ayESiahf y 150? jccH wfNy;D
(oHyef;wHcg;)? n§Ed idI ;f aps;? yGpJ m;
rvd/k zke;f -09-7320-4633?
09-501-2834/

DSTA

ykord f
(1) acsmif;om[dw
k ,fZek f (1)? 1
{u-1500/ (2) ykord -f acsmif;
omurf;em;vrf;ay: [dw
k ,fZek f
ajruGu?f ay 80 ywfvnf?
4 uGuw
f aJG jr? ode;f -600012000/ (3) a&Taomif,o
H mG ;
vrf;ray:? [dw
k ,fZek f 2? v730? vrf;cif;Ny;D ? acsmif;om;rS
9 rkid /f 1 {u-ode;f -600/ (4)
acsmif;om[dw
k ,fZek ?f vrf;r
wef;? ay 100 ywfvnf-2
uGu?f ay 80 ywfvnf-1
uGu?f ode;f -6000/ (5) ykord -f
acsmif;omvrf;rteD;? 9 rkid ?f
a&mfbmjc?H 1.35 {u? yHpk -H 105
xGuNf y;D ? ode;f -600/ ykvaJ &Tzke;f -09-508-1460/

yk*NH rdKUopf
avmueE´mab;rJOh ,smOfab;?
a&TwiG ;f aus;&Gm? anmifO;D NrKd Ue,f
&Sd ajr 6.5 {u? trnfayguf jzifh
ydik &f iS u
f ,
kd w
f ikd af &mif;rnf/ zke;f 09-541-7670? 09-7322
-1557/

xm;0,fNrdKU
32? Adv
k cf sKyfvrf;ray: (okc
vrf;) wvdik ;f r&yfuu
G ?f ay
50 ESihf ay 160/ ndE§ iId ;f aps;/
zke;f -09-4986-7339? 09513-4224? 09-4910-1016/

tdrjf caH jr tusK;d aqmif
tusK;d aqmif
&efuek Nf rKd UwGi;f ^jyifwiG f puf½kH
aqmufvyk &f ef oifah wmfaom
10 {uESihf txufajruGurf sm;
a&mif;&ef&o
dS nf/ ode;f 1000
cefrpS um legal pufraI jr
veusNy;D om;ajrrsm;ESihf pufrI
vkycf iG &hf adS om aps;oufomonfh
ajrrsm; {u 100 0ef;usif
txd&ydS gonf/ aemufqufwJG
veavQmufjcif; a&wGi;f wl;jcif;
jcpH nf;½d;k cwfjciif;? rdwmoG,f

wef;jcif;wdUk udyk g one stop
0efaqmifraI y;ygonf/ aiGaqmif
k ,fZek f
wGif Seaview [dw
wGi;f ajr rsm;vJa&mif; &ef&ydS g
onf/ vkyif ef;&Sirf sm; ESihf buyer
rsm;ud,
k w
f ikd q
f ufo,
G yf g/ (yGJ
pm;? at;*siEhf iS hf third party
rsm;yg0ifvmygu tusKd ;aqmifc
ay; rnfr[kwyf g/) zke;f -094500-59037? 09-425016396/

tusK;d aqmif
]pGr;f opfcikd }f Real Estate @
Car Rental: tdr?f jc?H ajr? um;

a&mif;^0,f^iSm; pdww
f ikd ;f us
qufo,
G Ef ikd yf gonf/ tcsed yf ikd ;f ?
em&Dyikd ;f ? NrKd UwGi;f ^NrKd Ujyif? ESpcf sKyf?
vcsKyf? tJueG ;f yg tqifjh rihf
u;rsm;udk pdww
f ikd ;f usimS ;&rf;Edik f
ygonf/ ,mOfyikd &f iS rf sm;vnf;
qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f -094200-58997/

tusK;d aqmif
Powerful Co., Ltd rS

wdu
k cf ef;?
uGe'f ?kd vH;k csi;f ? tdrjf caH jr? a&mif;?
0,f? iSm;&rf;jcif;rsm;udk pdww
f ikd ;f
us0efaqmifrI ay;aeygonf/
186^188? Adv
k q
f eG yf ufvrf;?
yef;bJwef;/ zke;f -09-43065349? 09-4500-0190/

taxGaxG0efaqmifrI
uGe'f ?kd tdrjf caH jrESihf taxGaxG
0efaqmifrIvkyfief;-N0.304,
Bldg - 8, Hninsi Kone
Housing, Thingangyun Tsp/
Ph: 09-7305-4091, 09-425305409.

tusK;d aqmif
tdrjf cHajrtusKd;aqmifvyk if ef;?
pmcsKyfpmwrf;? Oya'a&;&mudpö
rsm; wdik yf ifaqG;aEG;Edik o
f nf/
Golden Pearl Co., Ltd
(Real Estate Services) Your
Satisfaction is Our Goal:

100? 12 vrf;? vrf;rawmf/
zke;f -09-508-1460/

tusK;d aqmif
tdrjf caH jrydik q
f ikd rf I pmcsKyf? *&ef?
½H;k udp?ö taqmufttHak qmuf
vkyjf yifqifrrG ;f rHjcif;udprö sm; wdik f
yifaqG;aEG;Edik Mf uygonf/ t
aumif;qH;k jzpfap&rnf/ wpfBurd f
omqufqMH unhyf g/
qef;
(Sunn) Cons. & Law +
Consultant Firm: zke;f -09-

508-1460/

tusK;d aqmif
tdr?f jc?H ajrrsm;udk a&mif;0,fimS ;
&rf;vdyk gvQif Area 51 Group
G yf g&ef/
RealEstateodUk qufo,
No.128/130(GF), 52 St
(Middle-Block), Pazuntaung
Tsp,Yangon.

tusK;d aqmif
Htoo: a&mif;? 0,f? iSm;? oefvQif

ESihf '*H&k dS pufrZI ek af jr? vlae&yf
uGu?f ygrpfajr? O,smOfjcH ajr?
rsm;udk ar;jref;pHpk rf; iSm;^ 0,f^
a&mif;Edik yf gonf/
zke;f -093323-8702?
09-256024890/ Email-zawhtetmail

@gmail.com

tusK;d aqmif
NrKd Ue,fp&kH dS tdrjf caH jrrsm; a&mif;
0,fimS ;vdyk gonf/ ydik &f iS rf sm;
vnf;qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f
-09-4037-04805? 293314/
Facebook

pmrsuEf mS

Real
Agent.Myanmar

Estate

wGif
vk;H csi;f tdr?f jc?H ajr a&mif;^0,f
aqmif&u
G af y;aeygonf/ 0,f
olrsm; pdwBf uKd ufae&ma'o
rsm;
(&efuek w
f ikd ;f twGi;f )udk
vnf; Message (or) Post
wpfcx
k m;cJNh y;D rSm,lEikd yf gonf/

tusK;d aqmif
NrKd UwGi;f ? NrKd Ujyif c&D;rsK;d pHk vcsKyf?
ESpcf sKyf um;rsK;d pHik mS ;&rf;jcif;vkyf
ief;ESihf tdrjf caH jra&mif;0,fimS ;
&rf;jcif;vkyif ef;rsm;twGuf t
usK;d aqmifay;ygonf/ zke;f 09-4250-12807/

tusK;d aqmif
vH;k csi;f ?
wdu
k cf ef;ESiahf jrrsm;
a&mif;0,fimS ;&rf;vdyk gu yef;
aomfwm tusKd ;aqmifEiS hf quf
oG,v
f u
kd yf g/ zke;f -09-420076256/

CLASSIFIEDS

35 tcrJhaMumfjimu@
uGeyf sLwmESit
hf ikd w
f D
Computer Home Special

uGeyf sKwm tajccH rS Professirsm;txd
Courses
pmoifouf 6 ESpaf usmf q&m?
q&mrrsm;rS Home Special
oifay;aeygonf/ Private
ausmif;rsm;twGuv
f J uGeyf sK
wm course rsm;udk Grade
tvdu
k f Int'l course rsm;jzifh
oifMum;ay;aeygonf/ zke;f 09-4500-59037/

onal

Computer
IDM Internet Download
Manager Licence Version
0,fEikd Nf y/D Skype GiftCard
10$-12000ks Viber Out
acgqdv
k o
kd rl sm;twGuf Viber

taumifx
Y o
J Ykd aiGoiG ;f ay;onf/
Ekid if jH cm;ausmif; pmar;yGaJ Mu;
ausmif;0ifciG aYf Mu; Appliaction
oGi;f ay;onf/Skype,
Fee
hotfile rapidshare taumifY
aiGoiG ;f onf/ Premium t
aumifY
wpfck
&S½d jSH zifY
Filehosting aygif; 90 rS File
rsm; tvG,w
f ul Download
qEkid Nf y/D Iphone 3gs/4g/4s/5
AT&T USA tvH;k rsm;udk
f y;onf/
Official Unlock vkya
Itune Account zGia
Yf y;onf/

File Sharing service License
Software rsm;? Online Game
rsm; 0,fay;onf/Premium
Proxy VPN VPS. Paypal
Moneybooker
/Cafezee
Google Earth Pfingo/Gmail/
Y opf
Skype/A/C taumift
zGiaYf y;onf/ um;avvH www.
jpcenter.ru VIP Account
a&mif; onf/ jpcenter.ru wGif

aMujimxnfY oGi;f ay;onf/
zke;f -09-517-8391/
Computer

You Provide The Vision, I
Provide The Solution vkyf
ief;oH;k Computer Application
(Software) rsm;? Web Site rsm;
ESihf Personal oH;k Web Site
rsm;? [dw
k ,fo;kH Application
rsm;ESihf Travel & Tour Booking
Infinity
System rsm;udk
f ikd ;f us
Destination rS pdww
aqmif&u
G af y;ygonf/ Tin Myo
Win: 09-550-4973.

Computer

rS A4wpfrsuEf mS -7 usyf (ausmuyf14 usy)f ? Legal-14 usyf (ausm
uyf-18 usy)f jzifh rdwLå ul;ay;
jcif;tm; aps;EIe;f csKo
d mpGmjzifh
aqmif&u
G af y;aeygonf/ uGef
ysLwmrsm;udv
k nf;
tdrt
f
a&muf 0efaqmifrrI sm;jzifjh yKjyif
ay;aeygonf/
Official
Network wyfqifay;jcif;ESihf
Troubleshooting
rsm;udk
aqmif&u
G af y;aeygonf/ Z^541?
ok"r¨ mvrf;rBu;D ? (£NEm´ rSwf
wdik )f teD;? aNrmufOuúvm/
zke;f -09-504-5132? 094315-7893/
YK Computer

Website

acwfrv
DS yS Ny;D
oyf&yfaom
Website rsm;uka
d ps;EIe;f csKd ompGm
jzifh a&;qGaJ y;jcif;? aemufq;kH ay:
enf;ynmrsm;jzifh
Web
Application rsm; a&;qGjJ cif;?
customized software a&;
qGjJ cif;rsm;ukd aps;EIe;f csKd ompGm
jzifw
h m0ef,la&;qGJay;ygonf/
vpOf vlBu;D rif;wd\
kY website
f J 0e
maintenance twGuv

rdv
k b
f i
kd ;f zke;f

www.mmtimes.com

xrf; oD;oefx
Y m;p&mrvdb
k J
pdww
f ikd ;f usonftxd wm0ef,l
aqmif&u
G af y;ygonf/ zke;f 09-4308-9946? 09- 42371008/ email: technoexpert.
mm@gmail.com

Computer Service

vkyif ef;ok;H Software rsm; a&;qGJ
ay;onf/ Cable & Wireless
Networking
Service
(CPE, RT, AP) Hardware
& Maintenance Service,
Computer Training Service.
Ph: 09-7307-5931, 254066167. zinmyintzx@gmail.
com,zinmyint.blogspot.com

Computer Service

uGeyf sLwm bmaMumihyf J ysuf
ysu?f b,fvykd J Error wuf
wuf aps;EIe;f csKd ompGmjzihf tdrf
ta&muf
0efaqmifraI y;yg
onf/ CTS Group: Ph-093125-9962.

uGeyf sLwm

Services rsm;twGuf zke;f -09-

7319-9523 odUk qufo,
G Ef ikd f
ygonf/

Computer Service

uGeyf sLwmjyKjyifjcif;? "mwfyEkH iS hf
ADEikd ;f (qdik rf sK;d pH)k ? Outdoor
I y;jcif;? vdik f
Service0efaqmifra
pif"mwfy?kH AD',
D akd cGumbm 'D
Zdik ;f ? Windoe & Softward
vdypf muwfEiS hf
Installation,
ausmif;om;uwftrsK;d rsK;d ? ukrP
Ü D
aMumfjim'DZikd ;f ? "mwfyakH [mif;jyK
jyifay;jcif;? vufurf;aMumfjim
pmapmiftrsK;d rsK;d ? yHEk ydS v
f ufcaH y;
jcif;vkyif ef;wdUk udk zke;f quf½jkH zifh
aps;EIe;f csKo
d mpGm aqmif&u
G af y;
ygonf/ Computer Home:
A-21, Kyaung St, Taunglone
Pyan Ward, Mingalar Taung
Nyunt Tsp. Ph: 09-73169105, 09-3115-8565.

Computer Service

(topf/ ta[mif;)taumif;
rsm;ukd txl;aps;rSef ay;0,f
vkyd gonf/ 0,fonf/ tvJ

50000 usyf 0ef;usirf S txuf
Desktop rsm; a&mif;^vJ&ef&Sd
onf/ uGeyf sLwm tdrt
f a&muf
jyKjyifonf/ 1291? opömvrf;?
11 &yfuu
G ?f &efuif;/ zke;f -094480-49543/

com, info@mmwebpro.com

ygonf/zke;f -09-4317-0906/

Computer Service

Computer Services

Orient Computer Service rS
Computer, Internet, Network,
hf wfowfaom t
Games ESiy

window wifay;jcif;? Software
oGi;f ay;jcif;? virus owfay;jcif;?
½k;H rsm;twGuf
Computer
rsm;ukd network csw
d af y;jcif;?
Game oGi;f ay;jcif;? internet

cuftcJrsm;udk tdr?f ½H;k rsm;okYd
ta&mufjyKjyifay;onf/ puf
rIZek rf sm;odv
Yk nf; oifw
h ifah om
EIe;f rsm;jzifh 0efaqmifraI y;yg
onf/zke;f -09-4210-90100/

Computer Services

uGeyf sLwmjyKjyifjcif;? Windows
Installation, Virus owfjcif;?
Network / wireless /wireless
router /router configuration
/ CPE /files and printer
sharing /accesspoint / server
/ Internet, GSM, CDMA (800
MHz), Line Phone rsm;jzifY
d q
f ufjcif;rsm;udk
Internet csw

tdr^f ½H;k rsm;okt
Yd a&muf (vcsKyf
pepfjzifv
Y nf;)
0efaqmifrUI
ay;aeygonf/
Kasper
Computer Services: 3? orm
"dvrf;? ausmufuek ;f ? 14 &yf

qkid rf sm;twGuv
f nf; vcsKyf
ESpcf sKyfrsm;jzifv
Y nf; txl;0ef
aqmifraI y;ygonf/
CPE
Configure , Router Configure

rsm;ukdvnf;jyKvkyfay;ygonf/
Thu: zke;f -09-420110247/

Si

Computer Services

vlBu;D rif;wk&Yd UJ

computer
Windows
installation,
software,
internet
network installation and
configuration, virus cleaning,
CDMA 800/GSM internet

csw
d jf cif; tywfpOf? vpOfv
ay;jzifY services jyKvkyaf y;yg
onf/ zke;f -09-4200-33781/

ESiyhf ufoufí

Hardware,
Software,
Network
Installation & Maintenance
rsm;jyKvkyaf y;jcif;?
Virus
Cleaning&Updating,Internet
ESiyhf ufoufaom Services
rsm;jyKvkyaf y;jcif;?
Router/
CPE/ AccessPoint/ Wireless
Settings Configuration rsm;
jyKvkyaf y;jcif;? Sever / Client
f y;
Configuration rsm;jyK vkya
jcif;? Internet Cafe ESihf
k rf sm;twGuv
f nf;
Game qdi
Maintenance wdu
Yk ckd sKo
d maom

aps;EIe;f jzifh aqmif½u
G af y;aeyg
onf/ Email: aungthumin

87@gmail.com, kolin.ict@
gmail.com.
Ph:09-73041789, 09-4211-15631, 092500-17064.

uGeyf sLwmoifwef;rsm;

Infinity Destination: You
Provide the Vision, I Provide
f ef;oH;k
the Solution: vkyi
Computer
System
&
Application (Software) rsm;?
vkyif ef;oH;k Web Site rsm;ESihf
Personal oH;k
Web Site
rsm;? [dw
k ,fo;kH Application
rsm;ESihf Travel & Tour Booking
f a&muf
System rsm;udk tdrt
0efaqmifraI y;ygonf/
Tin
Myo Win: Ph-09-550-4973.
Email: mrtinmyowin115@
gmail.com

0efaqmifraI y;ygonf
New Gmail Account zGia
hf y;
ygonf/ GSM Internet &
Ykd kd vlBu;D
Others ponfwu

rif;wd\
Yk a&SUwGif wpfcgwnf;
tNy;D vkyaf y;ygonf/ zke;f av;
wpfcsuo
f m
qufvu
kd yf g/
Ph:09-2501-41352.
+959250141352.

Viber:

Viber

jzifY Ekid if w
H umodYk wdu
k ½f u
dk f
zke;f acgqdEk idk Nf y/D wzufvw
l iG f
Viber &d&
S ef rvdt
k yfyg/ Viber
jzifY rdrEd pS o
f ufaom Edik if t
H m;
Direct
zke;f ac:Ekid o
f nf/
Viber taumift
Y wGi;f aiGoiG ;f
ay;onf/ zke;f - 09-31775707? 09-517-8391/

Power Myanmar Computer
® ?D toif;tzGUJ rsm;
(PMC): ukrP

twGuv
f yk if ef;cGif ta&muf
oifMum;ay;ygonf/ oifMum;rI
tawGUtMuKH &ifu
h suNf y;D vkyf
ief;cGit
f awGUtMuKH &Sad om q
&m? q&mrrsm;rS vkyif ef;cGif
wGif wdu
k ½f u
kd f toH;k csEikd af p&ef
txl;Muyfrwf oifMum;ay;
onf/ tcsed u
f n
kd Ed§ iId ;f oifMum
;ay;ygrnf/ Basic, Internet

& E-mail, DTP, Graphic,
Excel (Advanced), Graphic
Design, AutoCAD 2D,3D,
Advanced, M & E Drawing,
LCCI Level I,II,IIII, MYOB
LevelI,II,III. zke;f -09-4211-

01878/

Basic, DTP (Pagemaker,
CorelDraw), Graphic Design
(Pagemaker,
CorelDraw

uGeyf sLwm
tdrt
f a&muf uGeyf sLwm oif
Mum;ay;ygonf/ Internet &
Email oifwef;rsm; touf
t&G,t
f vdu
k f oif½;dk ñTe;f wef;
owfrw
S af y;ygrnf/ oif½;kd ñTe;f
wef;rsm;? oifwef;aMu;ESihf ywf
owfí zke;f -09-7303- 9303
odUk pHpk rf;Edik yf gonf/
Computer Training

jzifh zke;f ac:qdv
k o
kd rl sm;twGuf

Computer Services

uGeyf sLwm

Computer

Skype
Skype 10$=11000 Ks,
Unlimited World=13000 Ks,
Korea 400 Minutes=7500
Ks, Malaysia 400 Minutes =
13500 Ks, Unlimited Call for
SingaporeorUS=8000Ks jzifh
aiGoiG ;f ay;ygonf/ MEB Talk2
(10 Euro)=12000 Ks, Pfingo
15SGD=11000 Ks, Rynga
h sm;odUk vJ
& Free Call taumifr
aiGoiG ;f ay;ygonf/ 40(B), 3rd
Flr, Yangon-Insein Road,
Hledan. Ph : 09-509-1820.

udk ,lvmay;yg/ tdrf ta&muf
wpfv 8 aomif;? q&mhqD
vmoifygu wpfv 7 aomif;/
zke;f -09-2501-41352/

B.E

onfh

xyf
iT

vkyaf y;onf/
&

Mobile

Used
Changer.rS

oiftok;H rvkd a&mif;vk^d vJvdk
aom rkb
d idk ;f Phone trsK;d rsK;d /
Laptops rsK;d rsK;d ESihf Tablet
Pc rsm;ukd aps;aumif;ay;
0,fvydk gonf/
zke;f -094302-7553/
Ekid if jH cm;ausmif; pmar;yGaJ Mu;
ausmif;0ifciG aYf Mu; Appliaction
Fee oGi;f ay;onf/ Skype,
hotfile rapidshare taumifY
aiGoiG ;f onf/ Premium t
aumifw
Y pfc½k ½dS jkH zifY Filehosting
aygif; 90 rS File rsm; tvG,f
wul Download qGEJ ikd Nf y/D
phone 3gs/4g/4s/5 AT&T
USA tvH;k rsm;udk Official
f y;onf/ Itune
Unlock vkya
Yf y;onf/ File
Account zGia
Sharing service License
Software rsm;? Online Game
rsm; 0,fay;onf/ Premium
Proxy VPN VPS.Paypal
Moneybooker
/Cafezee
Google Earth Pfingo/Gmail/
Y opf
Skype/A/C taumift
zGiaYf y;onf/ um;avvH www.
jpcenter.ru VIP Account
a&mif;onf/ jpcenter.ru wGif

aMujim xnfo
Y iG ;f ay;onf/ zke;f
-09-517-8391/

Website
MWP: Web Development
Ü v
D yk if ef;?
Services rS ukrP

Services

oifwef;ausmif;? c&D;oGm; vkyf
ief; tp&Sad om vkyif ef;rsm;
twGuf Web Site rsm;udk tp
tqH;k wm0ef,l a&;qGaJ y;
vQu&f ydS gonf/ Ph: 09-7321-

Computer
Services,
Software Services, Web Site

8021,
09-4211-39021.
Email: admin@mmwebpro.

uGu?f &efuif;/ zke;f -09-5019230? 561449/
Computer
High Light Computer Group
: Computer Training & Software Development - 26,
Myoh Thit (1) St, Kyauk
Myaung, Tamwe, Yangon.
Ph: 09-731-46123, 09-250001664.

Computer Services
iTECH Computer Services
rS
& Networking Group
OS Installation, Software &
Game Installation, Laptop,
PC & Network Manintenance
Contract Service, Virus
Cleaning
&
Anti-Virus
Software
Database
Updating, Data recovery,
GSM,
CDMA
Internet
connection
installation,
Wire & Wireless Network
Installation & Configuration
d m
Services rsm;udk aps;EIe;f csKo

pGmjzifh pdww
f ikd ;f us aqmif&u
G f
ay;aeygonf/
zke;f -094309-5592?
09-42145849/

Computer Service
Software and Hardware
installation, window wifjcif;?
virus owfjcif;ESiv
hf t
kd yfonfh
software rsm;xnfo
h iG ;f jcif;?
zke;f rsm;wGif applications and
h iG ;f jcif;? zke;f
game rsm;xnfo

jyKjyifjcif;wdUk udk &efuek Nf rKd UwGi;f
tdrt
f a&muf services ay;yg
onf/ computer basic and
f
hardware A+ wdUk udk tdrt
a&muf wpfO;D csi;f oifMum;ay;

Computer Services
CORE net: - Laptop and
f sLwmrsm; jyK
Desktop uGey
jyifay;onf/ Android and
Iphone
Software
and
hardware jyKjyifjcif;? Game
ESiv
Yf t
kd yfaom software rsm;
xnfah y;onf/ Phone Battery,
memory card, computer
keyboard, memory stick,
mouse wdUk udk aps;EIe;f csLd ompGm
0,f,&l &SEd ikd yf gonf/ Mobile
Phone
Software
and
Hardware oifwef;om;rsm;

vufcaH eygNy/D 47^3? r*Fvm
vrf;? azmYuef? tif;pde/f zke;f 09-4200-57007/

Computer
(HD Game, app install
iPhone, iPod touch 6000ks,
iPad 8000ks) iOS 7 upgrade,
All iDevices iOS 6 - 6.1.2full
jailbreak,(iTunesUSaccount
open- u can HD game, app
download) Gmail account
open, iPhone, iPod, iPad
firmware upgrdae/restore
/Jailbreak/Cydia
tweaks
tok;H jyKyk?H crack game rsm;
xnfo
h iG ;f enf;/ US iTunes
f /Hk jrefrmpm
account jyKvkyy
font xnfo
h iG ;f enf;rsm;udk oif
Mum;ay;Ny;D vdt
k yfaom lated
HD Game, Apps, Jailbreak
toufom
tools rsm;udk
qk;H EIe;f jzifh share &ef&ydS gonf/

(or) Illustrator, Photoshop
CS2), WebDesign (HTML,
Adobe Photoshop CS2,
Dreamweaver, JavaScript),
AutoCad (2D/3D) AutoCad
(CIVIL Only), AutoCad
(Mechanical Only), C++,
Excel Special, Microsoft
Access,
3Ds
Max,
Microstation, LCCI I,II,III,
MYOB II, III, Peachtree,
UBS, AutoCount. ICTC
Computer
Technology
zke;f -09-4925Center:

5368? 09-2540-86001/

Computer
Basic, Internet & Email, Page
maker, DTP, Photoshop

tdrt
f a&muf oifMum;ay;onf/
uGeyf sLwmjzihf pmpDpm½du
k jf yKvkyf
ay;onf/ zke;f -09-420269747/

uGeyf sLwm
tdrt
f a&mufoifMum;ay;onf/
Basic, Advanced Excel,
DTP, Graphic Design. zke;f -

09-4224-86337/

uGeyf sLwm
Basic, i-Office, Graphic
Design, Web Design, 3D
f
Character Design tdrt

a&muf oifonf/ wifrsK;d 0if;zke;f -09-550-4973/

zke;f -09-514-7480/

uGeyf sLwm

Computer Services

udk tajccHrpS Ny;D ? Facebook
oH;k enf;? zGiehf nf;? &Smenf;udk
yg oifay;onf/ q&mhtrd w
f iG f
vmoifrnf qdyk gu USB
Keyboard & Mouse wpfpkH

ATM Computer Services
vlBu;D rif;wd\
Yk
Group rS
½k;H ok;H ^tdro
f ;Hk Computer rsm;

uRr;f usif0efaqmifrI

bGUJ &rsm;jzifo
h m oifMum;

Future I.T Computer
Training: Server based
Networking. A+ Hardware.
Basic Programming (C+,
C++, OOP), Basic Java.
Intermediate Programming
(VB,
SQL,
Access,
Crystal Report). Advance
Programming (C#, Java).
AutoCAD (2D, 3D,Isometric,
Rendering). AutoCAD (M &
E). Microstation. Graphic
(Photoshop,
Illustrator,
Corel Draw). Basic DTP for
d -f 7?
Office. 32? 3 vTm? wku

ordik ;f vrf;qHrk ;D yGKd ifah xmif/h zke;f 09-4305-6543? 09-401557536/

Choice Computer Training
zke;f -09-4932Centre:

1305/

Computer Training
INFO Computer Training &
Service Center: oifwef;Ny;D

qH;k ygu tvkyt
f udik Ef iS hf csw
d f
qufay;jcif;? tcsed n
f E§d iId ;f oif
Mum;ay;Edik jf cif;? vufawGUavh
usirfh rI sm; ppfaq;rIrsm; aqmif
&Gujf cif;? wwfajrmufonftxd
oifMum;ay;Edik jf cif;? tcsed rf a&G;
jyefvnfavhusiEhf ikd &f ef aqmif
&Guaf y;jcif;/
Jnunction
h ef
Zawana a&SU? av;axmifu
vrf;rBu;D ? oCFe;f uRe;f / zke;f
-573778? 09-501-8494/

uGeyf sLwm
Basic, DTP (Pagemaker,
CorelDraw) , Graphic Design
(Pagemaker,
CorelDraw
(or) Illustrator, Photoshop
CS2), WebDesign (HTML,
Adobe Photoshop CS2,
Dreamweaver,
Java
Script), AutoCad (2D/3D),
AutoCad (CIVIL Only),
AutoCad
(Mechanical
Only), C++, Excel Special,
Microsoft
Access,3Ds
Max, Microstation. ICTC
Computer
Technology
Center: Ph-09-4925-5368.

Java Programming
HTML, CSS, Java Script,
J2SE,
Jdbc
(MYSQL
data base) J2EE, Struts
h u
Ykd kd
Framework, PHP ponfw

tdrt
f a&muf oifMum;ay;onf/
wnfaqmufEidk o
f nf
txd oifMum;ay;onf/ zke;f 094217-45370/

Project

Computer
GraphicDesign(Photoshop),
Computer Basic, General
Computer Skill, Microsoft
Office, DTP (Adobe Page
f a&mufoifMum;
maker) tdrt

ay;rnf/
90661/

zke;f -09-4200-

uGeyf sKwm

Computer Training

tajccHrS

iTECH Computer Training
rS Basic Course (Microsoft
Office Word, Excel, Power
point), Graphic Course
(Adobe
Photoshop,
Illustrator) DTP Course
(Adobe PageMaker, Corel
Draw), Email & Internet
f
Course oifwef;rsm;udk tdrt

Home Special oifMum;ay;
aeygonf/ Private ausmif;rsm;
twGuv
f J uGeyf sKwm course
rsm;udk Grade tvdu
k f Int'l
course rsm;jzifh oifMum;ay;ae

a&muf pepfwusoifMum;ay;yg
onf/ zke;f -09-4309-5592?
09-4201-45849/

uGeyf sLwm
jynfwiG ;f ? jynfywGif uGeyf sLwm
bmom&yfrsm;jzifh vkyif ef;cGif 0if
a&mufvo
kd rl sm;twGuf uRr;f
usiaf om vkyif ef;cGif tawGU
tMuKH &Sd q&m^q&mrrsm;rS tdr?f
ukrP
Ü ?D ½k;H ta&muf oifMum;
ay;onf/
Basic/Internet
& E-mail/ DTP/ Graphic
Design/ Excel (Advanced)/
AutoCAD 2D, 3D, Advanced/
3D Studio Max/Estimate/
MYOB Level I,II,III Course/
(UK
LCCI LevelI,II,III

pmar;yGJajzqdkvdkolrsm;twGuf
pDpOfay;onf/) bmom&yfwikd ;f
twGuf oifwef;qif;atmif
vufrw
S af y;rnf/
Future

Professional
Courses rsm;txd pmoifouf

6 ESpaf usmf q&m?q&mrrsm;rS

ygonf/
59037/

zke;f -09-4500-

uGeyf sLwm
tajccHrpS í tdrt
f a&muf pepf
wus
oifMum;ay;ygonf/
Basic, DTP, Advance Excel,
Graphic, Internet & Email,
Microsoft Access, Video
Editing, Web Application,
PHP, MYOB, Peachtree,
f EÅm-zke;f Accounting. rcspo

09-4200-84679/

uGeyf sLwm
tdrv
f u
dk o
f ifonf/ tajccHrS
pí pepfwus oifay;onf/
Basic,
DTP,
Graphic,
Access, Advance Excel
Video Edit, Child Course,
MYOB, Peachtree, Web
Application, PHP Prograd ;f aX;-zke;f -09mming. rjrNir

4201-16221/

CLASSIFIEDS

tcrJhaMumfjimu@ 36

www.mmtimes.com

zuf&i
S E
f i
S hf tvSty

onf/ udak usmrf if;OD;-zke;f -09
-4202-75779/

uRr;f usi0f efaqmifrI
pm&if;Z,m;
SME vkyi
f ef;&Sirf sm;twGuf

0ef
aqmifrrI sm; - (u) vuf&v
dS yk f
ief;\ b@ma&; tajctae
jy&Si;f wrf;rsm; a&;qGjJ cif;/ (c)
vpOf (odUk ) oifah vsmo
f nfu
h mv
tydik ;f tjcm;tvdu
k f vkyif ef;\
t½H;I tjrwfpm&if;ESihf b@ma&;
&Si;f wrf;rsm; a&;qGaJ y;jcif;/ (*)
rdrw
d Ukd vkyif ef;ESihf oifah vsmrf nfh
pm&if;xde;f odr;f rIypHk rH sm; tMujH yK
csrw
S af y;jcif;/ qufo,
G pf pHk rf;
&ef-(1) OD;oufEikd -f zke;f -097319-5117 (2) a':aZmfjrwf
jrwfE,
G f - zke;f -09-73218175/
Tube ware & water Supply

ESpaf ygif; ESpq
f ,fausmt
f awGU
tMuKH &Sd ynm&Sirf OS ;D aqmifNy;D
uefx½du
k w
f u
kd rf sm;? vH;k csi;f
tdrrf sm;twGuf t0Dpw
d iG ;f wl;
jcif;? jyKjyifjcif;rsm;udk tjref
aqmif&u
G f
ay;ygonf/
Construction Company rsm;
twGuv
f J txl;EIe;f jzift
h vkyf
vufcaH eygonf/ zke;f -093129-4519/

0efaqmifrv
I yk if ef;
tcGef &Si;f vif;a&;pm&if;rsm;?
bPfacs;aiGpm&if;rsm;a&; qGJ
ay;jcif;? tcsed yf ikd ;f pm&if;a&;
qG^J ppfaq;ay;jcif;? pm&if;udik f
vdt
k yfaeaom vkyif ef;rsm; t
wGuf pm&if;udik rf sm;ESiYf quf
oG,af y;jcif;? vkyif ef;cGit
f oH;k cs
pm&if;udik yf nm oifMum;ay;
jcif; paom 0efaqmifrI trsKd ;rsKd ;
udk
aqmif&u
G af y;ygonf/
Innovation
Auditing
Accounting Services:

2 Duo Laptop

rsm; txl;
avQmah ps;jzifah &mif;rnf/ zke;f 09-2540-20893/

avhusichf ef; tdrt
f a&mufvyk f
aqmifay;onf/ zke;f -09-7304
-1296? 09-4211-19700/

ewforD; travel rS acsmif;om
c&D;pOf Hotel + Transportation

iPads & Tablet

oGm;aq;cef;

topfe;D yg;

+ Lunch + Dinner + Breakfast
(Buffe) wpfO;D vQif 1 night 2
days (48000 kyats/68000
kyats) aomMumaeU nxGuf
we*FaEGaeY jyefa&muf/ 2 night
3 days (68000 kyats/ 88000
h kd ah qmifay;aeygNy/D
kyats) jzify
Reservation & Booking: Ph09-4500-59037.

iPads & Samsung Tablet

oGm;bufqikd &f m ukorItrsK;d rsK;d
oGm;jrpfwjk zifh oGm;wkwyfqif
jcif;ESihf oGm;n§yd g&*lrS rnDnm
aomoGm;rsm;tm; jyKjyifay;
onf/ aeYpOfreG v
f JG 2 em&DrS n
8;45 xd/ ]cdik pf [
H ed ;f } oGm;aq;
cef;-59? 52 vrf;/ zke;f -094306-8360/

c&D;oGm;

xdik ;f c&D;pOf
aqmif;&moDxikd ;f Promotion
h ps;
Package Tour txl;avQma
US 590 (befaumuf-t,k

'¨,-ywå&m;) 4 ntdyf - 5
&uf (vufrw
S +f [dw
k ,f +
jrefrmvrf;ñTef + tpm; t
aomuf) “Dec 22 oGm; Dec
26tjyef c&pörwfc&D;pOfukd Ed0
k if
bmvtwGi;f pm&if;ay;oGi;f yg
u BuKd ay; Discount tNy;D tpD;
US 590. rSwc
f su-f jynfwiG ;f ?
jynfyav,mOfvuf
rSw?f
um;vufrw
S rf sm;udk tdraf &muf
0efaqmifraI y;aeygonf/ H&N
Travels and Tours: 33^u?
157 vrf;? wmarG/ zke;f -094015-43732? 01-546875?
09-43192255/

um;rsK;d pHk
]jrpkyikd }f um;iSm;vkyif ef;rS c&D;
pOftrsK;d rsK;d twGuf um;rsK;d pHik mS ;
&ef&o
dS nf/ ,mOfyikd &f iS rf sm;vnf;
qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f -09517-1469/

&

zke;f 09-540-3746? 09-73231378/

uefx½ku
d w
f u
kd af qmufrnf
&efuek Nf rKd UtwGi;f uefx½ku
d f
wdu
k f taqmufttHrk sm; tusLd ;
wl yl;aygif;aqmufvyk v
f akd om
ajrydik &f iS rf sm;qufo,
G yf g/ (vrf;
rwef;ESifhtcsuftcsmusaom
ae&mrsm;OD;pm;ay;onf/) zke;f 09-42018-7004/

tm;upm;ypön;f
trsK;d rsK;d jzpf
aom
vrf;avQmufpuf?
pufb;D
eif;pufrsm;udk tdrt
f a&mufjyK
jyifay;aeygNy/D udEk idk 0f if;ESit
hf zGUJ
-zke;f -09-7309-8630/
Technical Service
Silver Crown Technical
G ;f ? a&cJ
Service rS tJue

aowåm? t0wfavQmpf uf jyKjyif
wyfqifjcif;ESihf aq;aMumjcif;
vkyif ef;rsm;udk tdrt
f a&muf
0ef
aqmifraI y;aeygonf/
zke;f -09-7314-3638? 094224-81587/
TV, LCD TV

tm;upm;qki
d f

B.Sc Edi
k 0f if;-TV, LCD TV,
Plasma TV, Projector, 2'UBC
f a&muf
& Audio oD;oefY tdrt

jyKjyifay;ygonf/
7309-8630/

zke;f -09-

bmomjyef
jrefrm-t*Fvyd ?f t*Fvyd -f jrefrm
bmom jyefonf/ jrefrm-*syef?
*syef-jrefrm bmomjyefonf/
Teacher Katherine: zke;f -09516-8697/

uefx½du
k w
f u
dk f
omauw? xlyg½Hv
k rf;em;? opöm
vrf;xdy?f pkaygif;vH;k csi;f tdr&f m?
33 ayESihf 55 ay? *&efajray:?
6 xyfuefx½du
k w
f u
kd af qmuf
rnf/ tusK;d wly;l aygif;rnfh uef
x½du
k rf sm; tjrefqufo,
G yf g/
zke;f -09-508-1460/

c&D;oGm;0efaqmifrI

Email:classified@myanmartimes.com.mm

um;pD;vH;k iSm;rnf
NrKd UwGi;f ? NrKd Ujyif c&D;wk^d &Sno
f mG ;
csio
f rl sm;twGuf Double Pickup, 13 a,mufp;D ? aps;EIe;f csKd
ompGmjzihf
0efaqmifraI y;yg

rsm; a&mif;rnf/ zke;f -09-3128
-8077/

a&mif;rnf
trSew
f u,fo
h ;kH olrsm;twGuf
oufomaomaps;jzifh a&mif;ay;
rnf/ (1)
umvmy&ifwm
(canon - PIXMA-MP-287) yg
uifyw
d f (2) yvyfpwDavmif;
puf (w½ky)f + ygvyfpwD 3
xkyt
f ygt0if/ zke;f -09-5010830/

vrf;avQmufpuf
Daily Youth, KL-809, Used
Electric Treadmills with
motor vrf;avQmufpuf a&mif;

rnf/ zke;f -09-2500-50133/
CNG Taxi

um;opf a&mif;rnf/ Toyota
Corolla Van (zifaumuf)?
CC/8---, 1998 Mdl, Grey
Color Steering Airbag, Rear
Wiper, aemufav; um;tvGef

aumif; (vk;H 0 rcdik ;f &ao;)?
CNG avQmufxm;qJ/ 185
ode;f (Price can a little bit
Negotiable). zke;f -09-421085755/
Laptop
Dell Laptop Brand new
a&mif;&ef&o
dS nf/ Make in
Dubai (550,000ks) Core
i7 build in windows8 RAM
4GHD 1TB Silver skin Ph:
09-4315-7893.

iPhone
Used iPhone 5S /5C /5 /4/
S nf/ zke;f 4S rsm; a&mif;½do

taqmufttHrk sK;d pHk
jrefaumif;oufompGm aqmuf
ay;onf/ ynm'geaqmufvyk f
a&;vkyif ef;udk tcrJo
h ifMum;ay;
onf/ &efuek -f zke;f -09-5005817? pifumyl-zke;f -65-8541
-8217/

aumif;rGeaf om

09-2540-04420/

Ruby Car Rental

NrKdUwGi;f ? NrKdUjyif? vcsKyf? ESpcf sKyf
c&D;pOf trsK;d rsK;d twGuf um;
rsK;d pHk pD;vH;k iSm;onf/ zke;f 09-517-7212? 535100?
519100/

um;rsK;d pHk
NrKd UwGi;f ? NrKd Ujyifc&D;pOfrsK;d pHt
k
wGuf Super Custom, Grand
Cabin G paom 7 a,mufp;D ?
8 a,mufp;D ? 9 a,mufp;D ? 13
a,mufp;D um;rsm;jzifh 24 em&D
0efaqmifraI y;ygonf/ tjcm;
,mOfyikd &f iS rf sm;vnf; tusK;d wl
yl;aygif;aqmif&GufEdkifygonf/
xufawmf0if tqifjh rihcf &D;oGm;
vkyif ef;-zke;f -09-4210-33744/

um;rsK;d pHk
NrKd UwGi;f ^NrKd Ujyif
um;rsKd ;pHk iSm;&ef&o
Sd nf/ ,mOfyikd f
&Sirf sm;vnf; qufo,
G Ef ikd yf g
onf/
zke;f -09-250197282? 09-4200-16615/

DYNASTY:

Tour Car

rsm;

iSm;&ef&o
Sd nf/ ,mOfyikd &f iS rf sm;
vnf; qufo,
G Ef ikd yf gonf/ zke;f
-09-2501-97282/

um;rsK;d pHk
]ÓmPfjriho
f }l
um;tiSm;0ef
aqmifrv
I yk if ef;- NrKd UwGi;f ^ jyif?
e,fc&D;a0;rsm;twGuf vd&k m
c&D;udk ta&mufyaYkd qmifay;&ef
ESifh pdwcf sr;f ajrph mG c&D;oGm;vm
Edik &f ef um;rsK;d pHik mS ;&rf;&ef &Syd g
onf/ zke;f -246551? 375283/

a&mif;&ef
tjrefq;kH a&mif;rnf
tm'H&,f {0&,f 'ó&,f
tu,f'rD&aom ½ky&f iS Zf mwf
um; udjk refrmaiG 20000
jzifh tjrefq;kH a&mif;rnf/ Full
HD Version + Interview
ygonf/uGeyf sLwm Format
jzpfaom
MP4 Format
tGev
f ikd ;f
Version,Original
Copy. No cover include.SD
k yf gonf/
Card jzifh vnf;&Edi
vH;k 0tqif;&m r&Syd g/ Ph:
09-2501-41352
(Viber
+959250141352 @9Pm)

Laptop
Core i3,i5,i7, DulCore, Core

acG;om;aygufrsm;
acG;om;
ayguf (txD;) av;rsm;a&mif;&ef
&So
d nf/ zke;f -09-508-7002/

Golden Retriever

wd&pämefuse;f rma&;
0g&ifh wd&pämef aq;ukq&m0ef
ud,
k w
f ikd t
f rd t
f a&muf wd&pämef
use;f rma&; apmifah &SmufraI y;
onf/ a'gufwm&Jx#G f BVS
(Ygn): zke;f -09-538-2212/

onf;ajctdwaf usmufwnf
a&m*g? tonf;tqDz;kH a&m*gESihf
ausmufuyfausmufwnf a&m
*g? aysmufaq;enf; tcrJah y;
rnf/ (1) onf;ajctdwf ausmuf
wnf? tonf;tqDz;kH a&m*g
twGuf 1 &ufvQif yef;oD;
5 vH;k pD? 5 &ufpm;Ny;D aemuf?
6 &ufajrmuf aeYwiG f aqmif
&Gu&f ef&o
dS nfrsm;udk wduspmG
aqmif&u
G jf cif;jzifh 7 &ufajrmuf
aeYü onf;ajctdwx
f rJ aS usmuf
rsm;? tonf;rSmzH;k aeaom t
qDzwfrsm; 0rf;ESit
hf wlxu
G f
usvmonfukd rdru
d ,
kd w
f ik d jfrif
awGU&ygrnf/ ud,
k af wGUjzpfNy;D
onf;ajctdwu
f kd vH;k 0 (vH;k 0)
cJpG w
d x
f w
k pf &m rvdyk g/ (2)
ausmufuyf ausmufwnf a&m*g
twGuf 1 &uftwGi;f a& 3
ykvif;aomufí aqmif&u
G &f ef
&So
d nfrsm;udk wduspmG aqmif
&Gujf cif;jzifh 1 ywf twGi;f
ausmufuyf ausmufrsm;aysm?h
aMuí t&nfaysmNf y;D qD;ESit
hf
wl xGuu
f svmygrnf/ ausmuf
uyfausmufrsm; vH;k 0 (vH;k 0)
cGpJ w
d x
f w
k pf &m rvdyk g/ aq;
enf;
tjynft
h pHo
k &d v
dS ykd gu
OD;oef;0if; - tmqD,t
H if*sif
eD,m? tif*sief ,
D mrSL;Bu;D (Nird ;f )
- zke;f -09-507-0157 odUk
qufo,
G yf g/

0,fvo
kd nf

um;
zifaumuf? AA, 1500 CC,
CNG, tjzLa&mif/ 175 ode;f /
zke;f -641804?
09-5076446/

Mobile/ Laptops

Samsung
(White)

ypön;f rsm;ukd (txl;aps;aumif;
aumif;ay;) 0,fvo
dk nf/-Akv
d f
qGeyf uf(ay:)vrf;? yxrxyf/
zke;f -09-4302-7553/

Amazing

oif

vJv^dk a&mif;vkad om

Mobile [ef;zke;f rsm;? Laptops
rsm;? Note/TabletPc rsm;ponfh

oH;k v warranty yg 1 ode;f /
tndKa&mif qdzk mxdik cf kH qdzk m
aemufrEDS iS hf pwD;yGvuf&ef;yg?
xdik cf EkH pS v
f ;kH a&mif;rnf/ 1 vH;k
- 18000/ zke;f -09-73215521? 09-533-3411/

Oya'pmtkyf

rkezYf w
k pf ufEiS hf *wfprf ;D zdk

Sim Card

rkezYf w
k v
f yk if ef;rsm;twGuf txl;
oifah vsmaf om Professional
vkyif ef;oH;k rkeUf zkwpf ufEiS hf *wfpf
rD;zdBk u;D tygt0if rD;zdak csmifypön;f
rsm; a&mif;&ef&o
dS nf/ 90% t
opfe;D yg;aumif;rGeo
f nf/ zke;f
-01-526476?
513709?
514047/ Email: patrickrobert
09@gmail.com

uGeyf sLwm^zke;f ^UPS
(1) LCD wide screen yg? P4
uGeyf sLwmwpfp?kH UPS tygt
0if/ 1.6 ode;f / (2) 23 ode;f
ay; 0,fxm;onfh 15 ode;f wef
zke;f jzpfonf/ b,fawmhrS zke;f
rSm;r0ifEikd af om
rSwrf v
d ,
G f
aom eHygwftvS 09-5068485 jzpfonf/ pmcsKyfpmwrf;
tjynft
h pkH yg0ifonf/ tifwm
eufygonf/ 5 ode;f / (3)
Power Tree wHqy
d f S6 5
0BX UPS topfpufpuf 3
vH;k txl;avQmah ps;/ wpfv;kH
3 aomif;/ 3 vH;k ,lygu 8
aomif;/ zke;f -09-506-8485/

bwfpu
f m;
vuf&dS 39 ,mOfaMum bwfpf
um;vdik ;f wGifajy;qGv
J su&f adS om
um;eHywf 6p^6 axmifausm?f
Isuzu trsK;d tpm;? tif*sie
f yH wf
6QA2 bufpu
f m;Bu;D a&mif;
rnf/ zke;f -09-512-1239?
09-2501-53392/

aq;½Hk ^ aq;cef;
use;f rma&;
avjzwfvel mrsm;tm; tcsed yf ikd ;f

pm&Gupf mwrf; ta[mif;? topf
rsm;0,fvo
kd nf/ zke;f -226255/
0955--15 ode;f wef WCDMA
kd nf/
Sim Card tjref 0,fvo
zke;f -09-540-04420? 093100-8866/
Phone & Laptops

(topf^ta[mif;) taumif;
rsm;ukd txl;aps;rSef ay;0,fvdk
ygonf/ 0,fonf/ tvJxyf
vkyaf y;onf/ UsediT&Mobile
oiftok;H rvkd
Changer.rS
a&mif;vk^d vJvadk om
rkb
d idk ;f
Phone trsK;d rsK;d ?
Laptops
rsK;d rsK;d ESihf Tablet Pc rsm;ukd
aps;aumif;ay; 0,fvydk gonf/
zke;f -09-4302-7553/

ynma&;
Study Guide
In'l School ESihf tajccHynm
ausmif;rsm;rSm ausmif;om;rsm;
udk Guide vkyaf y;aeygonf/
aZmfrikd cf eG f - zke;f -09-421074658/

Study Guide

2013-2014 ynmoifEpS w
f iG f
9wef;? 10wef; ausmif;om;
ausmif; olrsm;twGuf bmompHk
^wpfbmomcsi;f
"study
tdrv
f u
kd o
f ifonf/
guide".
ukad xG; (Myanmar Maritime
University) zke;f -09-43083909/

t*Fvyd ^f TOEGL
(1) Englsih Conversation
Class: USA rS jyefvmaom

jrefrm q&mrud,
k w
f idk o
f ifonfY

CLASSIFIEDS

37 tcrJhaMumfjimu@
English

Speaking Class
(2) JICE JDS
Scholarship
Entrance
Y f nf/
(TOEFL) txl;oif wef;zGir
Entrance TOEFL txl;oif

zGiYf rnf/

onf/ zke;f -09-514-2301/

t*Fvyd pf m
tpd;k &ausmif; ESihf Int'l School rS
uav;rsm;twGuf t*Fvyd pf m
ESiphf um;ajymoGuv
f uf vmap
&ef Edik if jH cm;wGif oifMum;a&;
tawGUtMuKH&dS q&mrrS oif
Mum;ay;ygrnf/ Edik if w
H um t
qifrh pD mtkyrf sm;ESihf oif½;dk rsm;
om tok;H jyKygrnf/ Edik if jH cm;
wGiyf nmoifvo
dk ?l tvkyv
f yk f
vko
d ?l t*Fvyd b
f mompum;udk
oGuo
f u
G f vufvufajymwwf
vdo
k rl sm;twGuf
pepfwus
oifMum;ay;ygonf/ Ms Si Si
-zke;f -09-4207-85157/

rSw&f &ef ÓmPfprf;ar;cGe;f wGuf
csio
f o
l rl sm;udk txl;*½kpu
kd ?f
pdw&f n
S &f n
S jf zifh bmompHak tmif
jrif&eftmrcHjzifh oifMum;^vrf;
ñTeaf y;ygonf/ b,fvt
kd ajc
taeausmif;om;^olrqdkatmif
jrifatmif oifMum;ay;ygonf/
pdwBf uKd uftcsed n
f í
d§ oifMum;
Edik yf gonf/ Teaching + Guide
+ Test + Exam tNy;D tpD; t
rSwaf y;pnf;rsO;f ESit
hf nD 0g&ihf
q&mrS oifMum;ay;onf/ zke;f 09-3163-5413/

oifMum;ay;onf
2014 ckEpS t
f wGuf 10 wef;oD;
oefU bmompHk (odUk ) wpfbm
omcsi;f StudyGuidevkyfonf/
ar;cGe;f a[mif;
avhusiahf y;
onf/ trSwjf ynf&h &efwm0ef,l
onf/ q&mroD&D - zke;f -094210-71145/

Maths and English

oifMum;ay;onf

Secondary uav;rsm;twGuf
Maths and English oD;oefU

pifumylwiG f pmoif Mum;ay;
cJah om? 0g&ih?f uRr;f usi?f oif
Mum;vrf;ñTerf I 12 ESp&f dS

tdrt
f a&muf oifMum;ay;yg
onf/ zke;f -09-510-5654/

t*Fvyd pf m
KG rS

8 wef;xd vufa&;vSNy;D
toHxu
G rf eS rf eS jf zifh pmudk pepf
wus zwfwwf&ef avhusiahf y;
onf/ General English,
Grammar, Essay, Letter ESihf
ausmif;pmtkyrf sm;udk uRr;f usif
pGmoifMum;ay;onf/
Int'l
f uf&ifh q&mr
School rS vkyo
Bu;D -zke;f -296270/

oifMum;ay;onf
a'gufwm bGUJ &rsm; (Ph.D) OD;
aqmifaom 9^10 wef;bmom
pHEk iS hf ½lyaA'txl; oifMum;rI?
Primary,
Secondary,
k ifEiS hf *du
k /f
IGCSE bmompHo
a'gufwmaqG½yl (Ph.D): zke;f -

09-4200-23457/

oifMum;ay;onf
rsm;rS primary,
uav;rsm;tm;
bmompHt
k rd t
f a&mufwm0ef,l
oifMum;ay;ygonf/ zke;f -09510-5654/

Int'l schools
secondary

oifMum;ay;onf
Daw Tin Tin
(Maths): ocFsm

Hla-MSc

(oD;oefU)?
jref rmpm (oD;oef)Y ? bmompHk
(Grade 1 to 8) wpfO;D csi;f ^ 0di
k ;f
tdrv
f u
kd o
f ifonf/ ocFsmudk
txl; ydik Ef ikd u
f Rr;f usiaf tmif
oifMum;ay;onf/ zke;f -097309-3968?
09-420135767/

oifMum;ay;onf
5 wef;rS 8 wef;xd usupf mrsm;
udk trSwjf rifrh m;ap&ef bGUJ &?
vkyo
f uf&if?h 0g&iht
f awGUtMuKH
&Sd q&mrrS oifMum;ay;onf/
zke;f -09-7308-2503/
Study Guide

aq;wuúov
kd f ausmif;omr;sm;
tm; Study Guide jyKvkyaf y;
onf/ zke;f -09-506-2034/

oifMum;ay;onf
udk &rSwaf umif;
&vdo
k rl sm;twGuf Band Score
8 &aom q&mukd,fwdkif wpfOD;
csif; (odkY) tzGJUvdkufoifMum;
jyoay;onf/ zkef;-09-430
-56192/
IELTS Exam

ocFsm
ocFsmbmomwGif tm;enf;ol
rsm;twGuftajccHyikd Ef ikd Nf y;D uRr;f
usipf mG wwfajrmufatmif oif
Mum;ay;onf/ &nfreS ;f csujf rifh
rm;olrsm;twGuf xl;cRex
f uf
jrufatmif oifMum;ay;onf/
ocsmF bmomudk pdw0f ifpm;ap
&ef apwemtjynfjh zifo
h ifMum;
ay;ygonf/ tpd;k &ausmif;rsm;ESihf
Ekid if w
H umausmif;rsm;rS ausmif;
om;^olrsm;twGuf Grade 7 to
11 oifwef;rsm;? GCE ajzqdk
rnfo
h rl sm;twGuf txl;oif
Mum;ay;onf/ q&mra':EkE&k D

Int'l School (Primay &
Secondary Levels) (All
Subjects) Speaking Class
for company. q&m Bryan
M.E: zke;f -09-4200-70692/

oifMum;ay;onf
IMM (English Education
f ifMum;jcif;jzifh
Centre) wGio

vufawGUb0 aexdik rf o
I ifcef;
pmrsm;? tm½Hik g;yg;zGUH NzKd ;&ifo
h efap
aom avhusichf ef;rsm;? t*Fvyd f
bmomtoHxu
G ?f ta&;? t
zwf? tajymoifcef;pmrsm;? ocFsm
bmom&yf? ,Ofaus;rIEiS hf odyHÜ
bmom&yfrsm;? tEkynmzefw;D
wifqufr?I aw;oD;csi;f rsm;ESihf
tu? O,smOfyef;refpu
kd yf sK;d jcif;
ponfwUkd udk upm;&if;ESihf ynm
oif,El idk yf gonf/ 55^bD? zd;k pdef
vrf;? A[ef;/ zke;f -546097?
546761/

(Eng):

zke;f -09-3155-1853?
400931/

ay;ygonf/ a':pE´m0if;-zke;f 680240? 09-7306-0780/

oifMum;ay;onf

oifMum;ay;onf

Tr. Daw Aye Mi Aung, MAC
(Eng); Dip in Eng (YUFL);
Dip in ELTM (UE); rS (1) SAT,
GMAT, GCE 'O' Level, GCE
'A' Level. (2) IELTS, TOEFL
(Regular + Intensive. (3)
British & American English
(Four skills). (4) EnglishMyanmar Translation. (5)
Myanmar Language (Five
Skills) (For only Foreigner).
(6) English+Other Subjects
For Int'l School Students.
(7)
English+General
Knowledge for All Entrance
G Ehf iS hf
Exams (tpd;k & &mxl;0ifci

Maths,Chemistry & Physics

ukrP
Ü D tifwmAsL;rsm;ajzqdk
vko
d rl sm;twGu)f ? (8)Speaking
& Writing (oD;oef)Y ? (9)

Grammar + Phonetics
(Basic - Advanced). (10)
English
(Test+Grammar)
(Grade V - XI). Home Tuition

zke;f -09-4200-61774/

oifMum;ay;onf
reDvmaqG-oli,fwef;rS 8 wef;
txdbmompHo
k ifonf/ wpf
OD;csi;f oifvo
kd rl sm;? 3 a,muf?
5a,muf
0dik ;f oifcsio
f rl sm;
qufo,
G yf g/ zke;f -09-43152570/

oifMum;ay;onf
9? 10 wef; bmompHk *du
k v
f yk af y;
onf/ zke;f -09-509-6818/

oifMum;ay;onf
oli,fwef;rS 4 wef;xd-bm
ompH?k 5 wef;rS 8 wef;xd
usupf mrsm;udk trSwjf ri§ rhf m;ap
&ef bGUJ &? vkyo
f uf&ih?f 0g&ihf
tawGUtMuKH &Sd q&mrrSoifMum;
ay;onf/ zke;f -09-73082503/

oifMum;ay;onf

"mwkaA'

Int'l School rsm;jzpfaom
IISY, Diplomatic School,
MIS, Alba ausmif;rS G-1 to
G-6 uav;rsm;udk bmompHk
tdrv
f u
kd o
f ifonf/ Teacher
zke;f -09-516Katherine:

10 wef;? "mwkaA'udk tcsed w
f kd
twGi;f wwfajrmufvo
kd rl sm;?
trSwjf ynfh arQmrf eS ;f olrsm;t
wGuf q&mOD;rsK;d 0if; (uxdu)
rS oifMum;ay;rnf/ zke;f -093101-5314/

8697/

oifMum;ay;onf
(1) enf;ynmwuúov
kd f (GTU)
1st year and 2nd year (Civil,
MP, EC, EP) twGuf AGTI
Level oifwef;rsm; B.Tect yg

Chemistry Classes
Int'l School (Sec-Levels),
IGCSE, Cambridge Int'l AS
& A Level & SAT -2. Saya
Saw Aung (Ex.AP): Ph-09500-5470.

ap&ef/ (2) 10 wef;-ocFsm?
Physics txl;*kPx
f ;l oifwef;
2D ygap&ef/ tmrcHjzifh oifMum;
í BuKd wiftyfEyHS g/ bD^410? ,k
Zewdu
k cf ef;? Anm;'vvrf;?
atmifr*Fvm um;rSww
f ikd t
f eD;/
zke;f -09-4500-64009? 092540-51408/

ZD0aA'

oifMum;ay;onf

oifMum;ay;onf

rlvwef;rS 10 wef;txd? om;^
orD;ynma&; ylyefrrI &Sad p&ef
tdrt
f a&mufoifMum;ay;onf/
q&mrxufxufatmif? zke;f 09-2540-84167/

Grade X, XI (All Subjects),
IGCSE, BCA (All Subjects),
IELTS, Interview (Home
Service). Teacher Myo: 37?

IGCSE
Secondary 2,3,4: Physics,
Mathematics B & Pure
Mathematics, Practice with
20-years old questions.
Allow individual or section.
Only 5 students for one
section. Near Hledan Sein
Gay Har.Ph: 09-450025213, 524617.

oifMum;jcif;ESiMhf uyfrwfjcif;
rlBuKd ? rlvwef;? tv,fwef;
rsm;twGuf ocFsm? t*Fvyd pf m
ESihfusupf mrsm;? txufwef;rsm;
twGuf ZD0aA'/ q&mra':cif
aqG0if; (t.x.u ok0PÖNird ;f )- zke;f -09-7309-9679/
Guide

3476? 09-519-3468/

9^10 wef;twGuf Biology
f y;onf/
1
Guide vkya
v-2 aomif;/ rESi;f tdjzLzke;f -385588?
09-31058827/

oifMum;ay;onf

t*Fvyd pf m

10 wef;teD;uyf Old Question
avhusichf sio
f rl sm;? bmompHk
pmar;yGaJ jzqd&k ef toifrh jzpf
ao;olrsm;? pmar;yGaJ tmifjrif
&ef tm;enf;aeolrsm;? *kPx
f ;l

rlvwef;? tv,fwef;ESihf Int'l
School ausmif;om;^olrsm;udk
pdw&f n
S ?f vuf&n
S u
f Rr;f usiyf ikd f
Ekid pf mG tdrt
f a&mufoifMum;ay;
ygonf/ q&mOD;ausmo
f rl ;kd BA

B.Sc (Hons;), M.Sc (Maths),
zke;f -09-7309Ex-Tutor:

www.mmtimes.com

10 wef;-ZD0aA'udk oifMum;rI
tawGUtMuKH 15 ESp&f dS r[modyHÜ
bGUJ &q&mrS oifMum;ay;rnf/
udu
k akd qG (&efuek w
f uúov
kd )f
BSc (Bot), MSc (Cradid):

zke;f -09-4225-38396/

tcef;-5? a&ausmv
f rf;r? ykZeG f
awmif/ zke;f -09-513-2373?
09-7322-1317/

Teaching English

tpd;k &ausmif; ESihf Int'l School rS
uav;rsm;twGuf t*Fvyd pf m
ESihf pum;ajymoGuv
f ufvm
ap&ef Edik if jH cm;wGif oifMum;a&;
tawGUtMuKH &Sd q&mrrS oif
Mum;ay;ygrnf/
Edik if w
H um
tqifrh pD mtkyrf sm;ESihf oif½;dk rsm;
om tok;H jyKygrnf/ Edik if jH cm;
wGiyf nmoifvo
dk ?l tvkyv
f yk f
vko
d ?l t*Fvyd b
f mompum;udk
oGuo
f u
G v
f ufvuf ajymwwf
vdo
k rl sm;twGuf
pepfwus
oifMum;ay;ygonf/ Ms Si Si:
zke;f -09-4207-85157/

pmoifpmusu0f ikd ;f
aZ,smjrifrh &dk f pmoifpmusu0f ikd ;f
- rlvwef;rS tv,fwef;txd
pepfuspmG oifMum;ay;onf/
9^10 wef; abm*aA' bmom
txl;oifMum;onf/ tdrt
f
a&muf0ikd ;f oifay;onf/ q&mr
ñGeñ
Yf eG aYf 0 (B.A .Eco): 24?
6 vTm? acgif;&if;cef;? wmarG
aps;vrf;? wmarG/ zke;f -094311-8590/

oifMum;ay;onf
Phy, Chem, Maths

oifMum;

trSwaf umif;aumif;jzifh xl;cGsef
vdak om
wynfrY sm;twGuf
oD;oefo
Y ifwef;/ Tr.Kaung
Myat(Special for Maths)
BE(PE) Guide& Lecturer:

wdu
k -f 26? ajrnD? uGi;f ausmif;
ESpv
f rf;? tvk/H zke;f -097314-2020/

oifMum;ay;rnf
S’pore
wGif
Brodrick
Secondary School ausmif;ol
rsm;vnf; Guide vkyzf ;l onf/
Horizon, MISY, ISM rS

uav;rsm;udo
k ifMum;aeonf/

Foreign School ausmifom;
rsm;twGuf
All subjects
(Primary to Grade VII) Pre:
KG uav;rsm;udk Computer,
Drawing ESihf bmompHk oifMum;
onf/ Home wGif Pre-KG

(7)
twGuf
t*Fvyd v
f kd
oifMum;Edik o
f /l trSwpf Of (8)
twGuf Snack ESihf Western
f /l
Food csujf yKwfuRr;f usio
ESpyf wftwGi;f "mwfykH 1 yH?k
rSwyf w
Hk ifrw
d Lå ? &Jpcef;axmuf
cHpm CV ESiw
hf uG vlu,
kd f
wdik v
f ma&muf avQmufxm;Edik f
onf/ vkyif ef;tawGU tMuKH &Sd
olukd OD;pm;ay;rnf/ 66? a&Tw*d Hk
bk&m;vrf;? '*kNH rKd Ue,f/ zke;f 376236? 376314? 384055/

tvd&k o
dS nf
(1) HR Manager M/F 1
Posts-bGUJ &? HR Diploma or
MBA, ABE, touf 30 ESihf

txuf? vkyo
f uf 3 ESp/f (2)
HR Executive M/F 3 PostsbGUJ &? touf 30-40 ESp?f HR
f uf 2 ESp?f
Management vkyo
(3) Senior Accountant M/F 3
Posts-B.com (or) LCCI I+II,
III / Computerized Software
oH;k wufo?l word / excel

bmompH*k P
k x
f ;l &SiEf iS q
hf &mrrS
ausmif;om;^olrsm;udk bmom
pH*k P
k f xl;xGuaf tmif oifMum;
ay;ygonf/ zke;f -09-5139298/

oH;k wuf&rnf/ vkyo
f uf 2
ESp/f (4) Junior Accountant
M/F 3 Posts-bGUJ &? LCCI I+II
ESihf Computerized software
oH;k wuf&rnf/ (5) Store
Accountant M/F 3 PostsbG&YJ ? LCCI I+II, vkyo
f uf 2
ESp/f ud,
k af &;tusO;f ? rSwyf w
kH if?
&Jpcef;axmufcHpmwkdUESifhtwl
wpfywftwGi;f avQmufxm;Edik f
ygonf/ MBC Software

tvkyt
f vd&k o
dS nf

Development & Education
k ;f
Centre: 3^bD? 3 vTm? ajreDue

uav;tyfEjHS cif; vufco
H nf/
Call
:
(Christine).

09-514-6505

IGCSE

tcsed yf idk ;f pm&if;ukid f
rSeu
f efwu
d sNy;D ?
jynfpY aHk om
vcsKyf? ESpcf sKyf aiGpm&if;&Si;f wrf;
rsm;? t½I;H tjrwf pm&if;rsm;?
vufuse&f iS ;f wrf;rsm;ukd pm&if;
ukid t
f awGUtMuKH tESpf 30 &Sd
olrS Bu;D MuyfoifMum; jyoa&;
qGaJ y;ygonf/ zke;f - 09-31033755/

tcsed yf ikd ;f pm&if;udik f
uGeyf sLwm Excel, Internet &
f nf/ tcsed yf ikd ;f
Email uRr;f usio
pm&if;udik v
f yk v
f ykd gonf/ rjzLjzL
0if;-zke;f -385588/

0efxrf;tvd&k o
dS nf
tvd&k o
dS nf
IGCSE
bmom&yfrsm;
(Maths, Chem, Phy, Bio,
ko
f nfY
Accounting) oifMum;Edi

q&m^q&mrrsm;tvdk&Sdonf/
avQmufxm;olrsm;onf M.Sc,
YG pfcck k &&Sx
d m;ol
Ph.D bJw
jzpf&rnf/ oufqikd &f mbmom
&yftm; English vdk oifMum;
Edik o
f jl zpf&rnf/ trSw-f 66?
a&Tw*d b
Hk &k m;vrf;? '*HNk rKd Ue,foYkd
"mwfykH 2 yH?k CV ESiw
hf uG vl
ud,
k w
f ikd f vma&muf avQmuf
xm;Edik o
f nf/ zke;f - 376236?
376314? 384055/

tvd&k o
dS nf
MiTA Myanmar @ ISBC
Company is urgently looking
for Myanmar nationals for
the following positions: (1)
Maintenance Engineer 2
Post- Packaging Industry
(2)
Sales Engineer 2
Posts – Packaging Industry.
Work Location: Yangon,
Myanmar;
Training
in
Bangkok, Thailand. To know
more about above positions
& Other Vacant positions
and sending CV, please visit:
https://mitaservices.com.sg/
jobs-career/myanmar.

tvd&k o
Sd nf
topfziG v
hf pS rf nfh Int'l School
twGuf (1) Receptionist r
2 OD; (2) Hardware, Software,
Networking uRr;f usif usm;^r
1 OD; (3) Librarian (Admin
ESihf twlwí
JG vkyaf qmifEikd o
f l
jzpf&rnf) r 1 OD; (4) Copier
Maintenance usm; 1 OD; (5)
Office Staff usm; 2 OD; (6)
Driver usm; 3 OD; (7) Art
Teacher usm;^r 2 OD; (8)
Kitchen Staff usm; 3 OD;^
r 2 OD;/ trSwpf Of (1? 2? 3)
twGuf t*Fvyd pf um;ajymqdk
qufqEH ikd o
f ?l qufqaH &;ajy
jypfaumif;rGeo
f /l
uGeyf sLwm
tok;H jyKEdik &f rnf/
trSwpf Of
(6) twGuf vdik pf ifoufwrf;
3 ESpaf usmf &So
d /l trSwpf Of

yvmZm? '*Hpk ifwmESihf *rke;f yGihf
Mum;? prf;acsmif;/

tvd&k o
dS nf

expanding business. Be part
of the team and send your
application letter and CV to
mailhrdepartment@gmail.
com!

tvd&k o
dS nf
&Sr;f ½k;d &m pm;aomufqikd rf S (1)
pm;zdrk LS ; (Chef) usm; 1 OD;European tpm;tpm uRr;f usif
ol? tvkyEf iS yhf wfoufaom
oifwef;wpfcck rk S oifwef;qif;
vufrw
S &f o
dS l OD;pm;ay;rnf/
vkyo
f if 2 ESpf (2) vufaxmuf
pm;zdrk LS ; (Assistant Chef) usm;
1 OD;- European tpm;tpm
uRrf;usifpGmcsufjyKwfEdkifol?
tvkyEf iS yh f wfoufaom oifwef;
wpfcck rk S oifwef;qif; vuf
rSw&f o
dS Ol ;D pm;ay;rnf/ vkyo
f uf
1 ESp/f (3) Chief Cashier usm;^r 1 OD;-bGUJ &? touf 25
- 35 twGi;f / tawGUtMuKH
2 ESp?f uGeyf sLwm aumif;rGepf mG
toH;k jyKEdik &f rnf/ aiGaMu;ESihf
ywfoufí wdus aocsmpGm
wm0efcH aqmif&u
G Ef ikd &f rnf (4)
Assistant Cashier usm;^r 1
OD;- bGUJ &? touf 25-35 ESp?f
vkyo
f uf 1 ESp/f e,frv
S molrsm;
aep&mtaqmifpDpOfay;rnf/
1 ywftwGi;f tifwmAsL;
ajz&rnf/
ud,
k af &;tusO;f ?
"mwf yHk 1 yH?k rSwyf w
kH if? t
vkyo
f rm;uwf? &Jpcef; axmuf
cHpmrdwLå rsm;ESit
hf wl 'DZifbm
v 27 &ufaeYxd avQmuf
xm;Edik yf gonf/ 55 ('D)?
wuúov
kd &f yd o
f mvrf;? A[ef;/
zke;f - 525657? 2304083
(odUk ) E-mail : asiasungroup.
hr@gmail.com

(1)

tvd&k o
dS nf

txuf? bGUJ &? vkyo
f uf 1 ESp?f
(4) Office Staff M/F 3 Post
-touf 20-23 ESp?f bGUJ &/

vHjk cKH a&; trsKo
d m;^trsK;d orD;touf 18-55 ESp?f vpm-7
aomif;? t&nftcsi;f tvdu
k f
tqifjh rifw
h m0efrsm;xrf;aqmif
cGi&hf &So
d t
l wGuf txl;vpmp
&dwrf sm;cHpm;cGiahf y;rnf/ tvkyf
p0ifonfah eYrpS í pm;aomuf
a&;? 0wfqifa&;? aexdik af &;udk
wm0ef,Nl y;D aemuf rdom;pkupd ö
rsm;udyk g ukrP
Ü rD S ulnaD qmif
&Guaf y;rnf/ Eagle vHjk cKH a&;0ef
aqmifrv
I yk if ef;-43? rd;k aumif;
bk&m;vrf;? 14 &yfuu
G ?f ausmuf
uke;f ? &efuif;/ zke;f -566060?
566211/

Manager (Sales &
Marketing) M/F 1 Post vkyouf 3 ESp?f Marketing
J ikd o
f /l
(2)
Plan a&;qGE
Manager (Admin + HR) F 1
f xuf?
Post- touf 30 ESpt
vkyo
f uf 3 ESp/f (3) Secretary
F 2 Posts-touf 22 ESpf

Microsoft Office, Internet
ko
f ?l (5) Web
& Email jyKEdi
Designer/ Programmer M/F
2 Post- bGUJ &? Web Page 1
ck tm; zefw;D a&;qGEJ ikd o
f /l CV

(1) pH?k "mwfykH 1 yHEk iS hf twl
14-12-2013) xd avQmuf
xm;Edik yf gonf/ Inno Tech:
Rm-401,
Condo
(C),
Kabaraye Villa Residence,
Mayangone Tsp. Ph: 094211-30003,
09-421156547.
Email:
eng@
innotechmyanmar.com

tvd&k o
dS nf
KELVIN CHIA Yangon Ltd is
a foreign legal consultancy
firm.We invite motivated
and committed individuals
to join us as: Admins trative
executiver Requirements:
Good written and spoken
communication
skills
in English. Mature and
capable of supervising and
directing
subordinates.
Must be well-organized,
meticulous, have initiative
and execute instructions
promptly. Some accounting
background and experience
preferred.
Interested
applicants are invite0d
to send their full resume
stating their current and
expected salaries, together
with a recent photograph to
chw@kcyangon.com. We
regret that only shortlisted
candidates will be notified.

tvd&k o
dS nf
Centure Myanmar, a leading
office furniture provider in
Myanmar, is seeking (1)
Sales manager 1 post (2)
Sales Executive 2 posts (3)
Marketing Executive 1 post
(4) Showroom manager 1
post (5) Showroom Sales
2 posts (6) Sales Trainee
2 posts (7) Secretary/
Assistance 1 post (8) Driver
2 posts. We offer a young
and international working
atmosphere and search for
competent and dedicated
employees to grow with our

aq;½H?k aq;cef;^ wdi
k ;f &if;aq;

0efxrf;tvd&
k o
dS nf

tvk&d o
dS nf
NrdKUe,fuiG ;f qif;BuD;Muyfa&;rSL;
2 OD;-jrefrmEkid if o
H m;? bGUJ &? vl
xktajcjyK use;f rma&;ESihf a&S;OD;
jyKpkjcif;vkyif ef;rsm;wGif tawGU
tMuKH &So
d ?l MuufajceDapwem
vkyt
f m;&Sirf sm;udk OD;aqmifEikd f
ol? t*Fvyd pf um;a&;om;ajym
qdEk idk o
f ?l uGeyf sLwm Excel uRr;f
usio
f ?l ygwDEikd if aH &;uif;&Si;f
ol? a'ocH OD;pm;ay;rnf/ ud,
k f
a&;tusO;f ? "mwf yHk 1 yH?k rSwf
yHw
k if? tvkyo
f rm;uwf? &Jp
cef;axmufcpH mrdwLå rsm;ESihf t
wl 'DZifbmv 18 &ufaeYxd
avQmufxm;Edik yf gonf/ jrefrm
Ekid if MH uufajceDtoif;-&mZo*F
[vrf;rBu;D ? 'u©P
d oD&Nd rKd U? ae
jynfawmf/ Email: mrcshr
recruitment@gmail.com

tvd&k o
dS nf
vQypf pfqikd w
f iG f tvkyv
f yk &f ef
ta&mif;0efxrf; r 2 OD;-nydik ;f
nae 5 em&DrS n 9 em&Dtxd/
zke;f -09-515-3818?
097314-2365/

tvd&k o
dS nf
tvStyESihf use;f rma&;qdik &f m
ukorIaq;cef;rS Receptionist
r 1 OD;-bGUJ &? tawGUtMuKH &So
d ?l
t*Fvyd pf um;ajymEdik o
f /l ud,
k f
a&;tusO;f ? "mwfy?kH bGUJ vuf
rSwrf w
d Lå ? ynmt&nftcsi;f
taxmuftxm;tjynft
h pHEk iS hf
twl 19-12-2013 &ufaeYxd
avQmufxm;Edik yf gonf/ IHBC:
365^367? Adv
k af tmifausmv
f rf;
(txuf)? ausmufww
H m;/ zke;f
-01-392955? 392590/

Vacancy Announcement
Nestle is the world’s leading Nutrition, Health
and Wellness Company.Nestle Nutrition is in
need of able high caliber candidates who will
fill in the vacant positions to help us drive the
growth of our Nutrition business here in Myanmar. We are seekingfor the following position.
Nutrition Advisor – Yangon /Mawlamying/
Mandalay
• Bachelor’s Degree in Medical, Food Science,
Food Technology,Nursing, Pharmaceutical or
any Science related field.
• Preferably with at least 1 year work experience
in Nutrition
• Has great work ethics and willing to perform
under pressure
• Must be results focused and willing to walk
the extra mile
• Highly trainable, Passionate, and self-driven
• Good command of the English language and
computer literate.
Huge opportunity awaits for the qualified candidates to join the biggest Consumer Company
worldwide!!! Candidate who are interested in
applying for this position, please submit your
complete detailed resume to the following address as soon as possible.
Nestle Myanmar Limited
No-65, 11th Floor, Centerpoint Towers
Corner of Sule Pagoda Road & Merchant
Street, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
Phone : (+95)1 708452, (+95) 9 73232462
Or you may email it to:
Email : zinhnaung_a@nestlemyanmar.com.mm
(OR) tztzha@gmail.com

tvk&d o
dS nf
(1) Cashier r 4 OD;-touf
25 ESpaf tmuf? bGUJ &? uGeyf sLwm
tajccH&o
dS l (2) Admin
f sL
Assistant r 3 OD;-bGUJ &? uGey
wmuRr;f usi?f touf 20-30
ESpf (3) Sales & Marketing
usm; 2 OD;-bGUJ &? touf 2030 ESp?f vdik pf if&o
dS /l ud,
k af &;
tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k tvkyf

Fax: 254158

CLASSIFIEDS

tcrJhaMumfjimu@ 38

www.mmtimes.com

[dw
k ,f

orm;uwf? rSwyf w
kH if? &Jpcef;
axmufcpH mwdUk ESit
hf wl 10 &uf
twGi;f avQmufxm;Ekid o
f nf/
Win & Spam Group: 87? jynf
vrf;? r&rf;uke;f ? 8 rkid /f zke;f 656860? 656870/

51^52? A[dpk nftrd &f m? vrf;
rawmf/ zke;f -09-7315-3493?
09-7322-4601/

Edik yf gonf/

tvk&d o
dS nf

tvd&k o
dS nf

(1)

tvd&k o
dS nf

vkyo
f uf 5 ESp?f t*Fvyd ^f uGeyf sL
wmuRr;f usif (2) Supervisor
(FOH) usm;^r 2 OD;-bGUJ &?
vkyo
f uf 3 ESp?f t*Fvyd ^f uGeyf sL
wmuRr;f usif (3) Supervisor
(BOH) usm;^r 2 OD;-bGUJ &? vkyf
ouf 3 ESp?f t*Fvyd ^f uGeyf sLwm
uRr;f usif (4) Manhattan

bk&ifah emif (r&rf;uke)f wGif wm
0efxrf;aqmif&ef pma&;^ pma&;
r tvk&d o
dS nf/ zke;f -09- 7303
-0271/

(1) Project Manager (Civil)
usm; 1 OD;-vkyo
f uf 5 ESpf
(2)Site Engineer (Civil)
usm;^r 3 OD;-vkyo
f uf 2 ESpf
(3) QS (Engineer) (Civil)
usm;^r 2 OD; (4) Accountant
(LCCI Level 3) r 2 OD;/
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
2 ywftwGi;f avQmufxm;Ekid f
onf/ 36? yxyf? uRe;f awm
vrf;? anmifwek ;f vrf;xdy?f prf;
acsmif;/ zke;f -701837/

tvd&k o
dS nf
pm&if;ppfacgif;aqmif usm;^r
1 OD;-touf 40 ESpt
f xuf?
vkyf ouf 8 ESp?f B.Com,
ko
f /l
CPA atmif? c&D;oGm;Edi
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
10 &uftwGi;f avQmufxm;Ekid f
onf/ rif;&mZm a&vkyif ef; ukrÜ
PDvrD w
d uf-004^u? wku
d -f
at? ,kZevrf;? Highway
Complex, urm&Gw/f

tvd&k o
dS nf
r -touf
25-45 ESp?f bGUJ &? B.Com or
LCCI Level 3 or ACCA atmif?
uGef ysLwmuRr;f usi?f vpm-2
ode;f ESit
hf xuf/ Lin Technical
Services: 90? q&mpHvrf;?
A[ef;/ zke;f -09-7303-3299?
09-7322-5775/
Accountant

tvd&k o
dS nf
c&D;oGm;vkyif ef; (&efuek ½f ;kH csKyf)
twGuf (1) Accountant pm&if;
udik f (B.Com, LCCI Level 3)
usm;^r 3 OD; (2) Cashier 4
OD;-bGUJ &? (3) IT Technician Networking uRr;f usif (4) ,mOf
armif;-vdkifpifoufwrf;&Sdol?
armif;ouf 3 ESp/f &Sr;f jynfawmif
ydik ;f tif;av;a'o&Sd Inle Lake
k ,ftwGuf
View Resort [dw
(5) HR/Admin Manager
-bGUJ &? vkyo
f uf 2 ESp/f
(6) HR/Admin Assistant
-bGUJ &? vkyo
f uf 1 ESp/f
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
avQmufxm;Ekid o
f nf/ tcef;
404? 4 vTm? Royal Yaw Min
f 52? a,m
Gyi Condo, trSwrif;Bu;D vrf;? '*HNk rKd Ue,f/ zke;f 393112 ~ 114/

tvd&k o
dS nf

taxGaxG

Medical Officer 5 OD; (2)
B.Pharm 5 OD; (4) olemjyKtul

(1)

usm;^r 10 OD;-use;f rma&;apmifh
avQmuf r I o if w ef ; qif ; rsm;
(5) oef&Y iS ;f a&; r 3 OD;/
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
2 ywftwGi;f avQmufxm;Ekid f
onf/ 20^at? urÇmaat;bk
&m;vrf;? A[ef;/ zke;f -558401?
552547? 558459/

tvd&k o
dS nf
Sales
&
Marketing
Department rS Office Staff

[dkw,f
aMumfjimrsm;udk
aps;EIef;csKdompGmjzifh
xnhfoGif;Ekdifygonf/
zkef;- – 253642? 392676/

usm;^r -bGUJ &? aqmufvyk af &;
ypönf;aps;uGufpdwf0ifpm;ol?
vkyo
f uf 2 ESp?f t*Fvyd pf m^
pum;em;vnfo?l
touf
23-30 ESp?f NrKd UwGi;f uRr;f usi/f
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
avQmufxm;Ekid o
f nf/ Asterism
d jf rifrh &kd f
Int'l Co., Ltd: 81? vIi
1 vrf;? vdiI /f zke;f -521264?
513087/

tvd&k o
dS nf
(1) ½H;k ^tdrt
f a&muf uGeyf sLwmjyK
jyifjcif;? Internet & Network
csw
d jf cif;? Games & Software
oGi;f jcif;? Virus owfjcif;ESihf
Windows wifjcif;wdUk udk uRr;f
usio
f nf0h efxrf; usm; 2 OD;vpm + aumfr&Sif ay;rnf/ (2)
uGeyf sLwm pmpDpm½du
k u
f Rr;f usif
usm;^r 1 OD;-vpm-8 aomif;/
Quality Computer Service:

Assistant Restaurant
Manager usm;^r 2 OD;-bGUJ &?

Brand Ambassador (MBA)

r 2 OD;-t*Fvyd af &;^ajymuRr;f
usi?f touf 25 ESpaf tmuf
(5) Restaurant FOH/BOH
f uf 1
Crew usm;^r-vkyo
ESp?f touf 25 ESpaf tmuf/
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
avQmufxm;Ekid o
f nf/ 111? a&T
awmifwef;vrf;? vrf;rawmf/
zke;f -224810/

tvk&d o
dS nf
Ureshii Kitchen Japanese
d yf ikd ;f pm;
Restaurant rS tcse

yGx
J ;kd usm; 2 OD;^r 2 OD;/ tvkyf
csed -f nae 5 em&DrS n 10 em&D
xd/ 111? a&Tawmifwef;vrf;?
vrf;rawmf/ zke;f -224810/

tvd&k o
dS nf
uifr&mtpdwftydkif;trsKd;rsKd;
xkwv
f yk o
f nfph uf½rHk S (1) w
½kwpf um;jyef usm;^r 20 OD;
(2) BE (Mechanical) usm;^r
3 OD; (3) Doctor usm;^r 1
OD; (4) Driver usm; 2 OD; (5)
vQyf ppfuRr;f usif usm; 2 OD;
(6) puf ½Ho
k ef&Y iS ;f a&; usm;^r 5
OD;/ ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2
yH?k tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
avQmufxm;Ekid o
f nf/ Myanmar
Asia Optical Co., Ltd: A2, A3,

r*Fvm'Hpk ufrZI ek ?f atmifr*Fvm
ta0;ajy;*dwt
f eD;? tv,f
aygufrw
S w
f ikd ?f r*Fvm'H/k zke;f 3336078? 639032/

tvd&k o
dS nf
(1) Auto CAD 2D, 3D Max
r 2 OD; (2) DTP r 2 OD;
(3) Sales Staff r 2 OD; (3)
Marketing Staff usm;^r 2 OD;
(4) vQypf pf uRr;f usif usm; 1
OD; (5) Driver usm; 2 OD;/ zke;f 09-7397-3060/

tvd&k o
dS nf
bGUJ &0efxrf;/ vdk
tyfonfrsm;ESit
hf wl avQmuf
xm;Ekid yf gonf/
jct
H rSw-f
3^at? 7 rdik ?f at'Dr;D yGKd ift
h eD;?
r&rf;uke;f /
zke;f -09-5039067/

BE (Archi)

tvk&d o
dS nf
(1) Senior Reservation Staff
r 1 OD;-English 4 Skills uRr;f
usi?f vkyo
f uf 2 ESpf (2)
Office Staff usm;^r 1 OD;-bGUJ &?
English 4 Skills uRr;f usi/f
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
31-12-2013 xd avQmufxm;
Ekid o
f nf/ Asia Central Link
Travel & Tours: No. 294/3#
3A, B, Shwe Gon Daing
Main Rd, Opposite of NgaHtut-Kyi Pagoda, Bahan.
Ph: 8603291~94. Email:
Office@asiacentrllink.com

tvk&d o
dS nf
(1) um;av;,mOfarmif; usm;
5 OD; (2) um;vwf 2 wef;^
3 wef,mOfarmif; usm; 5
OD; (3) um;Bu;D 10 wef;^15
wef ,mOfarmif; usm; 5 OD;/
ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k
tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
1 vtwGi;f avQmufxm;Ekid f
onf/ 64? a0Z,EÅmvrf;? 8 &yf
uGu?f awmifOuúvmpufrZI ek /f

tvd&k o
Sd nf
(1) C#.NET Trainer M/F 1
Post (2) Java (J2SE) Trainer
d nfb
h mom
M/F 1 Post tp&So

&yfrsm;udk
od&eSd m;vnfNy;D
oifMum;rIyikd ;f wGif pdw0f ifpm;ol
jzpf&rnf/ ITbGUJ &&do
S jl zpf&rnf/
taqmif-5? tcef;-4? MICT
d /f zke;f - 652288?
Park, vIi

521125/ Email: m3wi.ats
@gmail.com odUk avQmufxm;

tvd&k o
dS nf
(1) aq;0g;uRr;f usif usm;^r 3
OD;- B.Pharm, BA, BSC bGUJ &?
tawGUtMuKH &So
d ?l (2) vkjH cKHa&;
usm; 1 OD;-tv,fwef;atmif?
tawGUMuKH&o
dS rl sm; avQmufxm;
Edik yf gonf/ World Trade
Associate Trading Co., Ltd:
No. 40/42, 136 St, Tarmwe.
Ph:09-500-7041, 09-505993.

tvk&d o
dS nf
(1) Accountant r 1 OD;touf 30 ESpt
f xuf?
aqmuf
vkyaf &;ypön;f
a&mif;0,frI vkyf ouf 3 ESp?f
Marketing Executive usm;^r
2 OD;-t ouf 30 ESpaf tmuf?
,mOfarmif;vdik pf if oufwrf; 3
ESp&f o
dS ?l B Tech bGUJ &? uGeyf sL
wmuRr;f usi/f zke;f -09-5006033? 09-3156-9369/

tvd&k o
dS nf
Best Auto Co., Ltd ESihf Best
Auto Construction rS (1)
Manager usm;^r 10 OD; (2)
Sales & Marketing usm;^r

10 OD;-touf 18-25 ESpf (3)

Site Engineer usm;^r 2 OD; (4)
vdik pf if& Engineer usm;^r 2
OD; (5) IT uRr;f usio
f l usm; 2

OD; (6) ,mOfarmif; usm; 3 OD;
(7) vHjk cKH a&; 3 OD;/ 2 ywftwGi;f
avQmufxm;Ekid yf gonf/ 7^8^9?
wku
d -f at^bD^pD? a&Tjr,mtdrf
&m? jr,muke;f vrf;? r*Fvm
awmifñeG /Yf zke;f -8619022?
09-7318-4111/

tvk&d o
dS nf
oGi;f uke?f
xkwu
f ek f
ukrP
Ü t
D wGuf (1) Manager
usm;^r 5 OD; (2) Sale usm;^r
10 OD; -touf 18-25 ESpf
(3) ,mOfarmif; usm; 3 OD;vdik pf ifteD (odUk ) teuf&o
dS ?l
UBM BG Co., Ltd twGuf
(1) Manager usm;^r 5 OD; (2)
Sale usm;^r 10 OD;-touf
18-25 ESpf (3) ,mOfarmif;
usm; 3 OD;/ 7^8^9? wku
d -f
at^bD^pD?
a&Tjr,mtdr&f m?
jr,muke;f vrf;? r*Fvmawmif
ñGe/Yf zke;f -8619022? 097318-4111/
RWS

tvd&k o
dS nf
,mOfarmif;-tajccH
vpm
2 ode;f ay;rnf/ ud,
k af &;t
usO;f ? "mwfykH 2 yH?k tvkyf
orm;uwf? rSwyf w
kH if? &Jpcef;
axmufcpH mwdUk ESit
hf wl 2 ywf
twGif;avQmufxm;Ekdifonf/
tmeE´mukrP
Ü -D
106^bD?
teEÅo&l ,
d vrf;? apmfbmG ;Bu;D
uke;f &yfuu
G /f zke;f - 662200?
09-4253-65215/

tvd&k o
dS nf
Advance & Style Co., Ltd.rS (1)
Office Coordinators usm;^r 4

OD; -bGUJ &/? t*Fvyd pf mtajccHa
umif;ol? uGeyf sLwmuRr;f usi?f
bwfpu
f m;jzifh oGm;vmEdik o
f /l
(2) Car Sticker uyfuRr;f usif
usm;^r 5 OD;/ (3) Layout
Design uRr;f usif usm;^r 2
OD;-jrefrm? t*Fvyd f aumif;pGm
pmpDwwfuRr;f ol? indesign ESihf
photoshop udu
k Rr;f usio
f l (4)
Graphic Design uRr;f usif
usm;^r 2 OD;- jrefrm? t*Fvyd u
f kd
aumif;pGmpmpDwwf uRr;f ol/
(5) Marketing uRr;f usif r
4 OD;-bGUJ &/? t*Fvyd pf mtajccH
aumif;ol? (6) Accountant
r 1 OD;-certificate/ diploma
&So
d ?l (7) Driver usm; 1 OD;
-,mOfarmif;oufwrf; 2 ESp&f dS
ol/ ud,
k af &;tusO;f ? "mwfykH 2
yH?k tvkyo
f rm;uwf? rSwyf w
kH if?
&Jpcef; axmufcpH mwdUk ESit
hf wl
2 ywftwGi;f avQmufxm;Ekid f
onf/ 504^506? 8vTm?
tcef; -at? ukeo
f nfvrf;r?
39vrf;xdy?f ausmufww
H m;/

tvk&d o
dS nf
Myanmar Intelligent Effort
Co., Ltd rS Business Coordi-

r 2 OD;-touf 2025 ESp?f bGUJ &? vkyo
f uf 2 ESp?f
t*Fvyd af &;zwfajymuRr;f usi?f
uGeyf sLwmuRr;f usi/f ud,
k af &;
tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k tvkyf
orm;uwf? rSwyf w
kH if? &Jpcef;
axmufcpH mwdUk ESit
hf wl avQmuf
xm;Ekid o
f nf/ 459^at? t cef;
-203? wuúov
kd &f yd o
f mvrf;
opf? A[ef;/ zke;f -8605148?
09-7322-3325/

nator

tvd&k o
dS nf
Sub Assistant Engineer
(SAE) Foreman- BE, B.Tech,
AGTI (Chemical, Electrical)
bGUJ & (2) Junior Computer
Technician -bGUJ &? Software/
Hardware Certificate or
d l (3) Apprentice
Diploma &&So
Medical Technologist-B.Med
("mwfccJG ef;enf;ynm)
Tech
bGUJ &? (4) Junior Pharmacist
- B.Pharm bGUJ &? (5) Account
Assistant-B.Com, BA (Eco)
kd b
f UJG &?
or pD;yGm;a&; wuúov
(6) Office Staff -bGUJ &? (7)

,mOfarmif;-armif;ouf
3
ESp/f (8) oef&Y iS ;f a&; (House
keeper) usm;^r (9) tul0ef
xrf; (Helper) usm;/ ud,
k af &;
tusO;f ? "mwfykH 2 yH?k tvkyf
orm;uwf? rSwyf w
kH if? &Jpcef;
axmufcpH mwdUk ESit
hf wl 15-12
-2-13 &ufaeYxd avQmuf
xm;Ekid o
f nf/ tm&Sawmf0ifaq;
½H-k 14? A[dv
k rf;? prf;acsmif;/
zke;f -538055 vdik ;f cG-J 1921?
1918/

tvd&k o
dS nf
SME Myanmar Business
D m
Magazine rS (1) t,f'w

usm;^r 1 OD; (2) tBu;D wef;o
wif;axmuf usm;^r 2 OD; (3)
Designer usm;^r 2 OD; (4)
Layout Desinger usm;^r 1
OD; (5) Photographer usm;^r
1 OD; (6) Accountant r 1 OD;
(7) Marketing Manger r 1 OD;
(8) Marketing Executive r 2
OD; (9) Office Staff usm; 2 OD;
(10) Distribution usm; 2 OD;/
ud,
k af &;tusO;f ? rSwyf w
kH if? t
vkyo
f rm;uwf? "mwfykH 2 yH?k
&Jpcef;axmufcpH mwdUk ESit
hf wl 2
ywftwGi;f avQmufxm;Edik yf g
onf/ 256^266? tcef;-4^pD?
½Iid ;f uGe'f ?kd qdyu
f rf;om;vrf;
(tay:)? ausmufww
H m;/ zke;f 381197/

tvd&k o
dS nf
Tour

Operation

usm;^r- vkyo
f uf
5ESpf ESit
hf xuf (2) Tour
Reservation Staff usm;^rvkyo
f uf 2 ESpEf iS t
hf xuf/ ud,
k f
a&; tusO;f ? rSwyf w
kH if? tvkyf
orm;uwf? "mwfykH 2 yH?k
&Jpcef;axmufcHpmwdkUESifhtwl
avQmufxm;Ekid yf gonf/ Wide
Manager

View Travels & Tours: 108, 52
St-Middle, Pazaungtaung.

zke;f -9010396? 9010397/

tvk&d o
dS nf
(1) Sales Manager usm;^r
3 OD; (2) Sales Supervisor
usm;^r 5 OD; (3) Sales
Rep; usm;^r 6 OD; (4) Sale
&Marketing usm;^r 5 OD;
(5) Promotion Girlr 10 OD;
(6) Driver usm;4 OD; (7)
Assistant Accountant r 5
OD;/ N0.(S/B-4), atmifaZ,s
tdr&f m? urf;em;vrf;ESihf tvkH
vrf;axmif?h qifrif;aps;rSwf
wdik t
f eD;? tvk/H zke;f -215247?
224060? 2300252? 094303-9843/

tvd&k o
dS nf
(1)

Accountant r 2 OD;-B.
Com, B.Ecom bGUJ &? DALCCI
Level III, CPA atmif? touf

20-30 ESp?f vkyo
f uf 2 ESpf
(2) Sale Leader r 2 OD;bGUJ &? vkyo
f uf 2 ESp?f t ouf
25-35 ESpf (3) Sale Girl r 2
OD;-touf 18-25 ESp?f bGUJ &?/
ud,
k af &;tusO;f ? rSwyf w
kH if? t
vkyo
f rm;uwf? "mwfykH 2 yH?k
&Jpcef;axmufcpH mwdUk ESit
hf wl 2
ywftwGi;f avQmufxm;Edik yf g
onf/ 110? OD;cspaf rmifvrf;?
q&mpHajrmuf^ta&SU&yfuGuf?
A[ef;/ zke;f -545110? 097311-2695/
Receptionist

Integrated

2^bD? Adv
k w
f
axmifb&k m;vrf; (v,f)/ zke;f 09-7320-8423? 09-73165226/

tvd&k o
dS nf
uwf'eD m;Aif? CNG um;
rsm;twGuf aeY^n ,mOfarmif;
tvd&k o
dS nf/ 250? rd;k ukwv
f rf;?
23 &yfuu
G ?f awmif'*Hk pufrZI ek f
1/ zke;f -09-512-4006? 094500-63404/

tvd&k o
dS nf
(1) oDcsi;f VCD ½du
k rf nfjzpfí
jref rm? rGe?f ucsi?f csi;f ? &Sr;f ?
u&if tp&Sad om wdik ;f &if;om;
armf',f usm;-5 OD;^ r- 5
OD;/ (2) aw;pD&;D xkwrf nfjzpfí
tqdNk yKd ifyw
JG iG f ]qk}&&Scd ahJ om t
qd&k iS o
f pfacwfay: usm;-5 OD;^
r-5 OD; ESihf jrefrmoH usm; -5
OD;^ r 5 OD; tjreftvd&k o
dS nf/
zke;f -09-4310-6567/

r 4 OD;-

2 OD;-M.B.B.S bGUJ &? Health
Care & Consultant vkyf 1
ESp?f touf 25-35 ESp?f (2)

t*Fvyd pf um; ajymuRr;f usi f
usm;^r 5 OD;- English 4 Skills
uRr;f usio
f ?l Microsoft Office,
DTP uRr;f usi?f touf 1928 ESpf (3) Executive usm;^r
2 OD;? bJUG &? (4) SMS Content
Administrator usm;^r 5 OD;bGUJ &? touf 22-25 ESpf (5)
Content Administrator usm;
2 OD;? r 1 OD;-bGUJ &? uGeyf sLwm
uRr;f usi?f (6) Calling Agent
usm;^r 10 OD;- L.L.B bGUJ &? t
ouf 19-28 ESpf (7) Calling
Agent (IT & Mobile) usm;^r
6 OD;- bGUJ &/ touf 18025
ESpf (8) Calli usio
f )l usm;^r 5
OD;-bGUJ &? touf 18-25 ESpf
(9) oefU&Si;f a&;0efxrf; r 2
OD;- touf 20-35 ESp/f 2
ywf twGi;f vma&mufavQmuf
xm;Ekid yf gonf/
Gmail:
callcenterhr16@gmail.
com. 37? tvHjybk&m;vrf;?

vjynf0h ef; yvmZm (nmbuf
jcrf;)? '*HNk rKd Ue,f/

tvd&k o
dS nf

tvd&k o
dS nf

(1)

(1)
Pharmacist usm;^r
5 OD;-B.Pharm bGUJ & (2)
Lab Technician usm;^r 2
OD;-B.Med Tech bGUJ & (3)
Physiotherapist r 2 OD;-B.

armif;Edik o
f ?l touf 35 ESp?f
armif;ouf 3 ESp/f (2) Senior

Med Tech (Physiotherapy)

bGUJ &/ OSC Hospital: zke;f 656176? 653207/

tvd&k o
dS nf
pm&if;ppf usm;^r 4 OD;touf 25-35 ESp?f vkyo
f uf
3 ESp?f B.Com or B.Act or BA
(Eco) or DA or LCCI Level
e,fomG ;Ekid o
f /l
III atmif?

ud,
k af &;tusO;f ? rSwyf w
kH if? t
vkyo
f rm;uwf? "mwfykH 2 yH?k
&Jpcef;axmufcHpmwdkUESifhtwl
10 &uftwGi;f avQmufxm;Edik yf g
onf/ rif;&mZm a&vkyif ef;ukrÜ
PDvrD w
d uf-004^u? wdu
k -f
at? ,kZevrf;? Highway
Complex, urm&Gw/f

tvd&k o
dS nf
(1) SeniorAssistant Engineer
(SAE) usm; 3 OD;-AGTI,
B-Tech, BE (Civil), touf 30
ESpaf tmuf? vkyo
f uf 5 ESp?f (2)

Junior Engineer (JE) usm;^r
3 OD;-AGTI, B-Tech, BE
(Civil), touf 25 ESp?f Auto
Cad (2D, 3D), Estimate.

ud,
k af &;tusO;f ? rSwyf w
kH if? t
vkyo
f rm;uwf? "mwfykH 2 yH?k
&Jpcef;axmufcHpmwdkUESifhtwl
avQmufxm;Edik yf gonf/ 80?
vIid jf rifrh &kd f (1) vrf;? vIid /f zke;f 521264? 530003/

tvd&k o
dS nf
(1)
Assistant Manager
(Front Office) usm; 1 OD; (2)
Receptionist (Front Office)
usm;^r 3 OD; (3) Bell Boy
usm; 6 OD; (4) Housekeeping
Manager usm;^r 1 OD; (5)
Housekeeper usm;^r 10 OD;
(6) F & B Manager usm;^r 1
OD; (7) F & B Captain usm;^r 3
OD; (8) F & B Watier/Watiress
12 OD; (9) Chef usm; 1 OD; (10)
Kitchen Cook (Hot Kitchen)
usm;^r 5 OD; (11) M & E jyif
^ xde;f usm; 4 OD; (12) pm&if;
udik f usm;^r 3 OD; (13) Cashier
4 OD;/ tcef;-404? 4 vTm?

Royal Yaw Min Gyi Condo,

trSw-f 52? a,mrif;Bu;D vrf;?
'*H/k zke;f -393112 ~ 114/

tvk&d o
dS nf

Driver M 2 Posts- Auto
/ Manual / Light Truck

web designer / Senior web
developer M/F 2 Posts - Web
f enf;qH;k 1
Industries wGit
ESpv
f yk zf ;l ol/ (3) Security M
2 Post-Day/Night Security
tjzpf vdt
k yfovdq
k if;Edik o
f ?l 12
vkyEf ikd &f rnf/
Hours Shift
touf 30 txuf/ (4) HR
& Admin Executive F 1
f uf 3 ESp/f
Post - HR vkyo

58^bD? jrefrmh*P
k af &mif tdrf
&m? oHork mvrf;? wmarG/ (Muuf
bJaps;teD;)/ zke;f -430897?
430013? 549193/

tvd&k o
dS nf
Management Level (Sale &
Procurement Department)
M/F 1 Post-MBBS (With or
Withour Sama License), 5
years experience in related
field, Age 30-50 years,
Proficiency
in
English
Language Skill. Closing
date for application: 31st,
December 2013. Submit
Application
to
Human
Resource Department: No.
14, Baho Rd, Sanchaung
Tsp. Ph: 538055 Ext-1918,
1921.

bmompum;
English 4 Skills
UK wGif English pmoiftawGU
tMuKH &SNd y;D vuf&dS American
ESihf British ausmif;om;rsm; udk
Online Tution oifMum;vQuf
&So
d nfh Teachal Sarah rS 4 Skill

udkxdxdrdrdwufajrmufatmif
oifMum;ay;vQuf &Syd gonf/
Company,

Sarah: Ph- 09-4500-59037.

t*Fvyd f
tajccHpum;ajym? 4 Skills
English (Basic to Advanced),
k if jH cm;
IELTS Foundation, Edi

oGm;rnfo
h rl sm;twGuf t*Fvyd f
pum;ajym Courses wdu
Yk kd
rdrt
d m;vyfcsed Ef iS hf
ndE§ iId ;f Ny;D
wpfO;D csi;f (od)Yk tzGUJ vdu
k f
oifMum;yHjk zifh tdrv
f u
kd o
f ifMum;
ay;aeygNy/D zke;f -09-73215521? 09-533-3089/

t*Fvyd f

tvd&k o
dS nf

Apply

vdiI o
f m,mwGiv
f yk u
f idk &f ef (1)
,mOfarmif; 3 OD;? (2) oefU&Si;f
a&; r- vom? prf;acsmif;?
oCFef;uRef;wkdUwGifvkyfukdif&
ef/ Thiri Cosmetic Co., Ltd.
(Mistine): 12^14? vomvrf;
(atmuf)? vom/ zke;f -73001?
09-7315-4474? 73126761
vdik ;f cG-J 104/

t*Fvyd f

(1)MedicalConsultantusm;^r

Organization

rsm;twGuf Special class
rsm;vJ
pwifvufcaH eygNy/D
Private School rsm;twGuf
Grade tvdu
k f Int'l course
rsm;&Sx
d m;Ny;D Part Time oif
Mum;ay;aeygonf/ Teachal

armfwmpufcsKyfuRr;f usif (r)
-reuf 8 em&DrS nae 5 em&D
xd qif;Ekid o
f /l zke;f -09-5157523? 569982/

tvd&k o
dS nf

tvk&d o
dS nf
(1)

Resources
Servcies: 219?

AA,

(1)

(1)

bGUJ &? qufqaH &;ajyjypfol (2)
Computer Typing uRr;f usif
usm; 2 OD;^ r 2 OD;-bGUJ &?
uGeyf sLwmuRr;f usi?f t*Fvyd ^f
jrefrmuRrf;usifpGm½dkufEdkifol/

English

Grammar

vufawGUtoH;k cs t*Fvyd pf m?
o'´g tdrt
f a&mufoifay;onf/
zke;f -09-514-5616? 097320-3661/
English 4 Skills udk tajccHrp
S
í pepfwus tdrt
f a&mufoif
ay;onf/ Grammar Basic
r&Sd olrsmESit
hf m;enf;olrsm;udk
vnf; oD;oefo
Y ifay;onf/
Phrase in Common Use,

CLASSIFIEDS

39 tcrJhaMumfjimu@
Idiomatic Phrase & Verb
k nf; tao;
Followed rsm;udv

pdwef m;vnfatmif oifMum;ay;
onf/ tcsed x
f ad &mufr&I adS p&ef
ESihf wd;k wufr&I adS p&eftwGuf
Practise Time jyKvkya
f y;onf/
1OD;vQi-f 2aomif;(4OD;txuf)/
Teacher [efec
D sKd (c) NzKd ;jrwf
rGe-f zke;f -09-4318-5584/

ud&k ;D ,m;
pmar;yGaJ jzqdNk y;D
ud&k ;D ,m;oGm;rnfo
h rl sm;twGuf
wef;cGo
J pfEiS hf pum;ajymwef;cGJ
rsm;pHpk rf;Edik yf gonf/
KBJ

KPS-TOPIK

Korean Language Centre:

52^bD? tif;pdev
f rf;? vSn;f wef;?
pH&yd Nf ird f 3 vrf;ESihf 4 vrf;Mum;?
urm&Gw/f
zke;f -09-5166258? 09-4309-7510/

t*Fvyd ^f w½kwf
(1) English 4 Skills ESihf Edik if jH cm;
oGm;vdo
k rl sm;twGuf pum;
ajym wpfO;D csi;f ^tkypf v
k u
kd f oif
Mum;ay;onf/ Int'l ausmif;rsm;
rS MISY, ILBC, PISM, YIS,
MLA, Horizon, Total ausmif;
rsm;rS bmompH^k wpfbmomcsi;f
KG rS Secondary 2 xdoifMum;
ay;onf/
w½kwpf m^pum;
(Standard Spoken Chinese
Language) oifMum;ay;onf/

zke;f -43126202/

t*Fvyd pf m
Cambridge University tod
trSwjf yKvufrw
S &f Instructor
rS 1 to 1, Home Section rsm;ukd
oifMum;ay;aeygonf/ 4 Skills
+ Grammar ForAll Programs,
Basic, General, Communicative, Business English.
English program for young
learners plus starter, mover,
flyer (Exam preparation).
Ph : 09-730-26906, 09-31056840.

wmarGaps;vrf;? 164 vrf;
axmif?h wmarG/ zke;f -543143?
09-515-7028/
English (Home Tuition)
Speaking, Grammar, IELTS,
TOEFL, GCE, SAT, IGCSE,
Eassay,
Letter,
Issue,
Academic Writing, Hotel
& Interview, Local and Int'l
School English 4 Skills,

oabFmom;0ifciG hf t*Fvyd pf m
rsm;udk tdrt
f a&muf oifMum;
ay;ygonf/ q&mOD;Munfpif
-zke;f -09-4210-67375/

w½kwf
w½kwb
f mompum;tm; tajc
cHEiS t
hf qifjh rifph um;ajym tdrf
ta&muf oifMum;ay;ygonf/
bmomjyef? pum;jyeftcsed yf idk ;f
0efaqmifay;ygonf/ H.S.K
oH½;Hk pmar;yGt
J wef;rsm;vnf;
oifMum;ykUd csay;ygonf/ q&m
pkid ;f aemfred ;f -zke;f -09- 421027171/

t*Fvyd f
Edik if w
H um oif½;dk ñTe;f ? zwfpm
tkyrf sm;om tok;H jyKoifMum;
jcif;? t*Fvyd v
f o
kd m t"du ajym
qdak pjcif;jzifh t*Fvyd pf m t
&nftaoG;wd;k wufvmapyg
rnf/ t*Fvyd pf um;udak jymwwf
csio
f rl sm;? Edik if jH cm;wGif tvkyf
vkyv
f o
dk rl sm;? ausmif;wufvo
kd l
rsm;twGuf vkyif ef;ok;H aeYpOf
ok;H t*Fvyd pf m? tajccH t*Fvyd f
pmrsm;udk wpfO;D csi;f odrYk [kwf
tzGUJ vdu
k f oifMum;ay;aeygNy/D
Teacher
Yamin:
zke;f 291679? 09-2501-36695/
Speaking

Edik if jH cm;oGm;rnfo
Y rl sm; tm;
tdrw
f ikd &f ma&muf Speaking
oifMum;ay;ygonf/ zke;f (09
540 3453)

xkid ;f

t*Fvyd f

xkid ;f bmompum; tajccHoif
Mum;ay;onf/ tcsed w
f t
kd wGi;f
ajymEkid &f rnf/
tcsed n
f E§d idI ;f
ay;onf/ Teacher Izzy. Ph :

aeYpOfo;kH t*Fvyd pf mudk txuf
wef;jyq&mvkyo
f uf 12 ESp?f
ukrP
Ü rD efae*sm tawGUtMuKH
jzifv
h nf;aumif;? atmifjrif
aom Tourist Guide tjzpf 15
ESpt
f awGUtMuKH rsm;jzifh Victor
Ü t
D Bu;D tuJ
Hla Wai rS ukrP
ESihf 0efxrf;rsm;tm; oifMum;
ay;ygonf/ zke;f -09-421018410/

09-506-1615

t*Fvyd pf um;ajym
tajccHt*Fvyd pf um;ajym? o'´g?
aps;0,fxu
G jf cif;ESihf vkyif ef;cGif
tifwmAsL;rsm; oD;oefo
Y ifMum;
ay;onf/ zke;f -09-421068275/

t*Fvyd f
Victor t*Fvy
d pf um;ajym tajc
cHtm;enf;olrsm;twGuf wpfO;D
csi;f oD;oef^Y tdr0f ikd ;f rsm; oif
Mum;ay;ygonf/ atmifr*Fvm
vrf;rxdy?f ausmufajrmif;/ zke;f
-09-509-6794/

t*Fvyd pf m
OD;cifatmif B.A (E.Litt), B.Ed,
d pf matmif&if
MA (Eng): t*Fvy
atmifygNyq
D ak d om10wef;ausmif;
om;^olrsm;twGuf t*Fvyd pf m
(atmif&rnf)/ 3 vjywfEiS hf Int'l
School ausmif;om;^olrsm;t
wGuf txl;oD;oefY t*Fvyd pf m
wpfO;D csi;f ^0dik ;f tdrv
f u
kd o
f if
onf/ zke;f -09-7306-3093/

*syefpm
Kizuna Japanese Culture
k t
J kd rod
Center rS ttdtt

vnf;*syefvrl sK;d awGepYJ um;ajym
Ekid Nf y;D zwfpmtkyx
f w
J iG rf oif
aom vufawGUtok;H cs*syef p
um;ajymoifwef;? *syefpmt
ajccHoifMum;&efrvkd tcsed w
f dk
twGi;f *syefvrl sK;d ESiphf um; ajym
Ekid Nf y;D ? *syefq&mwpfO;D ESihf jref
rmq&mwpfO;D twly;l wGJ oif
Mum;aom txl;oifwef;? *syef
vlrsK;d q&m\ toHxu
G f em;
axmifEidk Nf y;D jrefrmq&mrS rSef
uefwu
d saom jrefrmpum;jzifh
&Si;f jyay;Ny;D oifwef; wpfck
wGif ausmif;om; 10 OD;om
oif Mum;ay;aeygonf/ zke;f 09-4312-0025/

t*Fvyd f
tajccHrpS í 4 Skills udk zwfpm
Textbook ESihf tjcm;Eki
d if jH cm;
xkwpf mtkyrf sm;udik v
f sufpmoif
ouftESpf 40 ausmNf y;D t*Fvyd f
pum;ajymESihf o'´gpmtkyrf sm;
ud,
k w
f idk af &;om; xkwaf 0ae
aom 0g&ihq
f &mud,
k w
f idk o
f if
ay;ygrnf/ q&mOD;rd;k jrihf B.Sc,
Dip in Eng (UFL): 19? 4 vTm?

www.mmtimes.com

IELTS, TOEFL, SAT, General
English (4 Skills), Spoken
English, Grammar, Business
English rsm;udk oifMum;ay;yg
onf/ q&mOD;aX;vGi-f B.A
(Hons), (English), M.Phil,
M.A, Dip English, Retd.
Head,
Deaprtment
of
English. Tel : 09-519-3468,
09-730-93476.

English Speaking
BZM Language
English Speaking

Centre:

ynm'ge?
trsK;d orD;oD;oefY 15 ESpEf iS fh
txufvufco
H nf/
25?
Ek0d ifbm 2013 prnf/ Mon
du
f kd
to Wed (1 to 3 pm) tcse
tusK;d &Spd mG toH;k csvNkd y;D trSef
wu,f wwfajrmufvo
dk rl sm;
tm;BuKd qdyk gonf/ trsK;d orD;
oD;oefY15 ESpEf iS t
fh xuf tcay;
oifwef;rsm;ukv
d nf; Mon to
Sun (3 to 5 pm) oifMum;ay;
ygonf/ Tr. Zin Mar Myint
(TKT Cambridge and British
Council ausmif;qif;)/ a&T

tke;f yiftrd &f m? &efuif;? zke;f 09-430-26789/

t*Fvyd f
English 4 Skills tm; (Basic
rS Advanced Level) txd

uRr;f usiyf ikd Ef ikd pf mG ajymqdak &;
om;Edik Nf y;D Edik if jH cm;om; wpf
a,mufuo
hJ Ukd toHxu
G af umif;
aumif;ESihf oGuo
f u
G v
f ufvuf
ajymEdik o
f nftxd tdrt
f &muf
oifMum;ay;onf/ pnf;pepf
userI r&Sad om (Broken
English) tm;vH;k 0oif Mum;jcif;
r&Sb
d J (Grammatically) usus
toH;k tEIe;f rSeu
f efpmG ajymqdk
a&;om;Edik &f ef wm0ef,l oif
Mum;ay;onf/ q&mrtdrw
f iG f
vma&muf oifMum;Edik o
f nf/
Edik if jH cm;
oGm;rnfo
h rl sm;ESihf
American English oD;oefU
avhvmcsio
f rl sm;twGuf vnf;
tdrt
f a&mufoifMum;ay;onf/
q&mryef;Ek-zke;f - 09-43170906? 09-42366-1740/

ud&k ;D ,m;
4 Skills
oifMum;vdak om
ausmif;om;^olrsm;twGuf tdrf
0dik ;f vufco
H ifMum;ay;ygonf/
zke;f -09-7312-3196/

oifwef;ausmif;

Hindi, English & Myanmar

zuf&iS Ef iS hf pufcsKyf

Writing, Reading & Speaking
by an Expert Teacher. High
Language Centre (HTC): 98?

jrefrm? w½kw?f ,d;k ',m;? pifum
yl? ud&k ;D ,m;zuf&iS f 'DZikd ;f yHq
k ef;
rsm;udk vufawGUcsKyfvyk Ef ikd o
f nf
txd aemufq;kH ay:enf;pepfrsm;
twdik ;f pepfwusoifMum;ay;
ygonf/ 50% Discount. ]jryGihf
jzLpde}f tqifjh rihzf uf&iS Ef iS hf puf
csKyfvyk if ef;-tdr-f 560? urf;em;
vrf;? 9 vrf;ESihf 10 vrf;Mum;?
yxyf? vrf;rawmf/ zke;f 225541/ qkid -f 523? ta&SUbD
½H?k Adv
k cf sKyfatmifqef;aps;/

wwd,xyf? (nm)? 38 vrf;
(atmuf)?
ausmufww
H m;/
zke;f -09-4210-98790/

English speaking

jyefq&mwpfO;D rS t*Fvyd f
pum;ajymudk ta jccHrpS Ny;D wwf
uRr;f onftxd tdro
f v
Ykd u
kd o
f if
ay;ygonf/ Edik if jH cm;oGm;cgenf;
olrsm;? company 0efxrf; tzGUJ
rsm;qufo,
G Ef ikd yf gonf/ q&m
JIMMY: zke;f -09-517-0895/

UK

w½kwpf m
a&;? zwf? ajym tajccHoifwef;
tdrt
f a&mufoifMum;ay;onf/
uav;rsm;ESihf trsK;d orD;rsm;
oD;oefo
Y ifwef;&So
d nf/ zke;f 09-4211-56070?
092501-49817/

ud&k ;D ,m;
pmar;yGo
J ifwef;?
pum;ajymoifwef;? ynm'ge
tajccHwef;cG?J vpOfwef;cG&J d S onf/
46^523? Adv
k rf LS ;Axl;vrf;? Adv
k f
csKv
d rf;axmif?h 46 &yfuu
G ?f
ajrmuf'*H/k zke;f -09-43046930? 09-4281-19556/

EPS-Topik

*syef
tajccHrpS í tqifjh rift
h xd 4
Skills oifMum;wwfajrmufvkd
olrsm;twGuf pmoifvyk o
f uf&
q&mrrS wpfO;D csi;f ^tzGUJ vdu
k f
tdrt
f a&muf oifMum;ay;yg
onf/ Basic Level rSpí t
qifjh rift
h xd wpfqifch si;f em;
vnf oabmaygufonftxd
wm0ef,l oifMum;ay;onf/
rtd-zke;f -09-7309-2196/

t*Fvyd pf m
t*Fvyd pf mudk uRr;f usipf mG wwf
ajrmufNy;D &nfreS ;f csujf ynf0h ol
rsm;twGuf
tajccHrpS Ny;D
tqifh jrihx
f o
d ifMum;ay;onf/

zuf&iS f 'DZikd ;f
zuf&iS f 'DZikd ;f oif
wef;ausmif;rS zuf&iS 'f ZD ikd ef m
wpfO;D jzpfvmap&ef wdusaom
pifwrD w
D menf;jzifh wpfO;D csi;f
twwf oifMum;ay;ygonf/ (1)
62^at? tcef;-5? zd;k pdev
f rf;?
wmarG/ (2) 54? 7 vTm?
td;k bd-k tay:vrf;? Munfjh rif
wkid /f Designer - Thet Hnin
Dar: zke;f -09-7322-5134?
541094? 517366/
G' Wench

Tourist Guide

{nfv
h rf;nTef 0ifciG phf mar;yGv
J rf;
ñTeo
f ifwef;ESihf
Tourism
Management oifwef; t
wGuf we*FaEGwef;cGrJ sm;zGiNhf y/D
{nfv
h rf;ñTe0f ifciG phf mar;yGJ vrf;
ñTeo
f ifwef;ESihf
Tourism
Management we*FaEG wef;cGJ
rsm;wufvydk gu
Teacher
ukt
d jrefqufo,
G yf g/
Aung
zke;f -09-4200-48040? 094015-43732/
Body Fitness

oifh Body vSyzd0Yk g&ifh q&m
ud,
k w
f ikd o
f ifMum;ay;Ny;D aps;EIe;f
csKd ompGm upm;Edik yf gonf/ 55?
5 vrf;? vrf;rawmf/ zke;f -097309-7150/

zke;f jyKjyif
Handset zke;f jyKjyif

oifwef;rsm;

twwfoif
zGiv
hf pS o
f ifMum;

ay;aeygNy/D
01136/

zke;f -09-4211-

&wem'DZikd ;f
(1) tajccH'ZD ikd ;f a&;qGeJ nf; (t
xl;) (2) txnfwpfcv
k ;kH wGu?f
vH;k pD;wGu?f pdeaf ps;wGu?f &wD
wGuef nf;rsm; (3) oifMum;&rnfh
bmom&yfrsm; 7 rsK;d ESit
hf xuf
&SNd y;D trsK;d om;^orD;0wf Int'l
J nf; (4) taqmif
Design a&;qGe
&wemausmufrsm;taMumif; (5)
pde?f ywåjrm;? eDvmponfjh zifh &
wemwdUk \ taMumif;rsm;udv
k nf;
&Siv
f if;pGm oifMum;ay;ygrnf/
oifwef;umv 1 v/ oifwef;
om;wwfajrmufraI y: rlwnfí
oifwef;umv n§Ed iId ;f ay;yg
rnf/ zke;f -09-4250-15326/

jrefrmtu? apmif;
ywåvm;? ½kyaf o;oifwef;-Edik f
iHjcm;oGm;rnfo
h rl sm;udk tjreft
wwfoifMum;ay;ygonf/ Ekid if H
jcm;om; {nho
f nfawmfrsm;t
wGuf jrefrmh½;k d &mtuESih f ½kyaf o;
yG?J apmif;azsmaf jzrIrsm;udpk pD Ofwif
qufay;aeygonf/ wpfcikd v
f ;kH
a&T at;at;jrifh - wdu
k -f 289?
tcef;-2? ta&SU&efuif;vrf;
oG,-f 3? &efuif;/ zke;f -094317-9211? 555250/

jrefrmapmif;? ywåvm;
Edik if jH cm;om; {nfo
h nfrsm;t
wGuf jrefrmh½;kd &mtuESihf ½kyaf o;
yG?J apmif;? ywåvm;azsmaf jzrIrsm;
tvSLr*FvmyGrJ sm;? r*Fvm{nfch H
yG?J jrefrmhapmif;jzihf r*Fvmtcg
awmfoq
D ykd x
JG w
k jf cif;rsm;udk pDpOf
wifqufay;ygonf/ q&mr
Bu;D a':oef;oef;aX;
BA
(Myanmar): zke;f -09-31047621? 09-4317-9211/

um;armif;
vlBu;D rif;wd\
Yk tdru
f m;jzifh wpf
OD;csi;f um;armif;twwfoifvkd
olrsm;? ukrP
Ü ?D ½H;k Xmersm;rS 0ef
xrf;rsm;? jyifyrS tkypf v
k u
kd f oif
Mum;vdo
k rl sm;twGuf tcsed u
f ek f
oufomap&ef vlBu;D rif;wdUk \
tdr?f ukrP
Ü ?D ½H;k Xmersm;odUk q&m
ud,
k w
f ikd f vma&mufoifMum;
ay;ygrnf/ zke;f -09-73115728/

trsm;odap&ef
MIT \ 2nd Talk
MIT (Motivational Intellectual
Talk) 2nd Talk: jyKjyifajymif;vJ

vmaom acwfeUJ tnD rsK;d quf
opfvil ,frsm;urÇmESih f &ifabmif
wef;Ny;D xl;cRex
f ufjrwf ,Of
aus;odraf rGUaom tem*wf
acgif;aqmifaumif;rsm; jzpfvm
ap&ef&nf&,
G í
f
GETC
oifwef;ausmif;rS pwifzUJG pnf;
cJo
h nf MIT \ 2nd Talk udk
'D Zifbm 15? 2013 &uf?
aeYvnf 1 em&DrpS í MICT
Park Confereence Hall ü
usi;f yrnfjzpfNy;D ygaru©a'guf
wmatmifxeG ;f oufrS Learn to
h nf;aumif;?
Lead acgif;pOfjzifv
q&m[de;f vwfrS
Service
acgif;pOfjzifv
h nf;
Mindset
aumif; a[majymydUk csay;ygrnf/
rnforl qdq
k ufo,
G pf m&if;ay;
Edik yf gonf/ GETC (George
English Training Centre):
Ph-01-502775,
537895,
530097.

&efyakH iGyEJG iS hf aps;a&mif;yGaJ wmf
GETC oifwef;ausmif;rS

pDpOf
aom rdbrJu
h a;vrsm;ynma&;
&HyakH iGyEJG iS hf aps;a&mif;yGaJ wmfukd
21-12-2013 &uf? aeYvnf
1 em&DrS nae 6 em&Dxd pdr;f
vef;pdjk ynfO,smOfwiG f usi;f yyg
rnf/ ausmif;ol^om;rsm;\
azsmaf jzrIrsm;? Edik if aH usmt
f qdk
awmfrsm;ESihf Dancers tzGUJ rsm;
\ oDqu
kd jyazsmaf jzrIrsm;ESihf
vufrSwf0,f,lvSL'gef;olrsm;
tm; arwåmwHUk jyefaomtm;jzifh
Samsaung Tab 3 1 vH;k ?
Huavei G700 1 vH;k ? Lenovo
A 1000 Tablet 2 vH;k tygt0if
tjcm;qkraJ ygi;f rsm;pGmudk rJazmuf
ay;ygrnf/ &efyakH iGrS &&Sad om t
usK;d tjrwfrsm;udk rdbrJu
h av;
rsm; ynma&; &efyakH iGya'om
yif pdu
k x
f v
l LS 'gef;ygrnf/ vuf
rSw0f ,f,v
l ykd gu 1 apmif
2500 EIe;f jzif,
h v
l LS 'gef;Edik yf g
onf/ GETC Centre (1) 18?
yxyf? ajrEkvrf;? ajreD uke;f ?
prf;acsmif;/
zke;f -537895?

502775?

09-510-2264/
aumf 1
vrf;? 5 &yfuu
G ?f jr uefom
tdr&f m? vIid /f zke;f -530097?
09-4200-9357/

Centre (2): R- 11, uHh

apwem a0'ynm
jrefrmEkid if H a0'okawoetzGUJ
\ wdik ;f a'oBu;D ESihf jynfe,f
tajct
H qifh (1? 2? 3) apwem
a0'oifwef;rsm;udk 19-122013 rS 28-12-2013 &uf
(aeYpOf eHeuf 9 em&DrS nae
4 em&D)xd oifMum;ay;ygrnf/
28-12-2013 nwGif nvH;k
ayguf tjrifeu©wMf unfyh v
JG nf;
yg0ifygrnf/
oifwef;wuf
a&mufvo
kd rl sm; trSw-f 171^
181? ajrnDxyf? 28 vrf;
(txuf)? yef;bJwef;/ zke;f 377983 odUk pm&if; ay;oGi;f Edik f
ygonf/

jrwfq&mylaZmfyJG
r*FvmawmifñeG ?Yf trSwf 1?
tajccHtxufwef;ausmif; (,
cifuefawmfuav;pwdw)f wGif
1952 ckEpS rf S 2013 ckEpS x
f d 0mm
0efxrf;aqmifcahJ om tNird ;f pm;
q&m^q&mrBu;D rsm;tm; e0r
tBurd af jrmuf jrwfq&mylaZmfyJG
ESihf rdwq
f pkH m;yGu
J kd 2014? Zefe
0g&Dv 5 &uf (we*FaEGaeY) eH
euf 9 em&DwiG af usmif;jrwf
r*Fvmcef;rü usi;f yrnfjzpf
ygí zdwpf m&onfjzpfap? r&
onfjzpfap wufa&mufMuyg
&efEiS hf vSL'gef;vdyk gu ausmif;
tkyfBuD;-01-376429?OD;aZmf
rif;-09-501-4958? 'kAv
kd f
rSL;BuD;aZmfrif;(Nidrf;)-09-516
-6534? a':aqGaqG0if;-09
-508-2218? OD;a';ApfxeG ;f
-09-509-7702? a':rlr-l 09
-7315-2023? OD;ausmpf ;kd 09-516-9089? OD;aZmfjrif-h
09-2500-79015? OD;xGe;f at;
-09-511-5978? a':cifr;kd jrihf
-09-216-6054? udak usmpf mG
[de;f -09-2500-79857? udk
awZNzKd;-09-7318-9731? OD;
wifoed ;f -01-297959? a':,k
,k a rmf - 09-4203-08580?
a':Munfjrih-f 09-511-5167?
OD;ausmfjrifh-09-518-7113
xHoUkd vnf;aumif;? wmarGjref
rmhp;D yGm;a&;bPfcaJG iGpm&if;&Sif
CF-000690 odUk vnf;aumif;
vSL'gef;Edik yf gonf/

armifw&Ykd mG rS
HIV / AIDS / umvom;a&m*g
rsm;taMumif; od&v
dS ykd gu www.
maungdoeywar.com wGif 0if

a&mufMunh½f EI ikd Nf y;D ESpu
f ,
kd Mf um;
aqG;aEG;wkid yf ifcsiyf gu zke;f 09-731-22566 ESif h g-mail
jzihf qufo,
G v
f v
kd Qif hotline
counsellor@gmail.com wGif
wdik yf if aqG;aEG;Edik yf gonf/

tusK;d wl
tdrt
f a&muf uGeyf sLwmjyKjyif
jcif;? Internet & Net Work csw
d f
jcif;? Games & Softwaers
oGi;f jcif;? Virus owfjcif;ESihf
Windows wifjcif;ponfh uGef
ysLwm0efaqmifrv
I yk if ef;rsm;udk
uRr;f usio
f rl sm;ESihf tusK;d wl
yl;aygif; vkyu
f ikd v
f o
kd nf/ zke;f 09-7315-3493? 09-73224601/

tmp&d,ylaZmfyJG
&efuek w
f ikd ;f ? A[ef;NrKd Ue,f? Adv
k f
csKd (1) &yfuu
G ?f tru (13)
A[ef; ausmif;om;^ola[mif;
rsm;\ yxrtBurd f tmp&d,
yl aZmfyu
JG kd o'´gwuftm;oa&TU
qufo,
G v
f 'l gef;Ekid yf gonf/ udk
rsK;d rif;pd;k -09-518-2733? Dr.
k sK;d
Gobin: 09-516-5760? udr
0if;xuf-09-7308-1491? ukd
NzdK;a0Zif-09-4211-78691?
DrEG,e
f 0D if;-09-7309-6211?
rat;rOÆL-09-4201-71540?
rpE´mpd;k -09-7320-9756/

tmp&d,ylaZmfyJG
&efuek pf ufrw
I uúov
kd f 73-79
ckEpS ?f bmom&yfaygif;pHk ausmif;
om;^olrsm;\ tmp&d,ylaZmfyJG
udk 28-12-2013? paeaeY?
nae 5 em&DwiG f yef'g[dw
k ,f?
rif;&Jausmpf mG vrf;? vrf;rawmf
wGif usi;f yygrnf/ oli,fcsi;f
tm;vH;k wufa&mufyg&ef zdwf
Mum;tyfygonf/ qufo,
G v
f LS
'ef;vdyk gu-a':jyKH ;jyKH ;OD; (Civil):
09-7301-8811? a':MunfMunf
0if; (EP): 573839? 09870-2263? a':cdik cf idk f (Civil):

562853? 09-4201-82838?
OD;cifarmifjrifh (Min): 09-5104928? a':ñGeñ
Yf eG aYf qG (Civil):
09-3106-8384?
OD;armif
armiftek ;f (Min): 09-5062654? OD;oufEidk f (Mech):
09-4500-46758/

aq;½H?k aq;cef;^ wdi
k ;f &if;aq;

jrwfq&mylaZmfyJG
txu (3) vIid f (OK) ausmif;
\ yOörtBurd af jrmuf jrwfq&m
ylaZmfyu
JG kd
29-12-2013?
we*FaEGaeY? eHeuf 9 em&DwiG f
pnfum;odu
k Nf rKd ufpmG usi;f yyg
rnf/ ausmif;om;^ola[mif;rsm;
tm;vH;k wufa&mufMuyg&ef zdwf
Mum;tyfygonf/ udo
k ufviG Of ;D
-09-517-4229? 09-73213555? udak tmifjrifOh ;D -09-861
-6119? udak X;atmif-09-4958
-6288? udak rmifarmifoef;-09
-4310-8966? udjk rihpf ed (f tdacsm
pwk;d )-09-516-7386? udx
k uf
udkudk0if;-09-4500-20348?
rcifav;ydik -f 09-4316-2439/

tpm;tpmESihf pm;aomufqi
kd f

tmp&d, ylaZmfyJG
1996-1970 ckEpS f pD;yGm;a&;
wuúodkvfausmif;om;^olrsm;
\ 11 Burd af jrmuf tmp&d,
ylaZmfyEJG iS Yf rdwq
f ykH JG tcrf;tem;
udk 2013 ckEpS ?f 'DZifbm 22
&ufaeY? we*FaEGaeY eHeuf
(9;30) em&D Western Park
Restaurant (1) ocifjryef;jcH
ü usi;f yrnfjzpfygí 1996 1970 pmoifEpS rf S oli,fcsi;f
a[mif;rsm; pHn
k pD mG wufa&muf
Muyg&ef aEG;axG;pGm zdwMf um;
tyfygonf/ vI'gef;vdo
k rl sm;
zke;f 01-296565 02-36900
odq
Yk ufo,
G v
f LS 'gef;Edik yf gonf/

taxGaxG
y&dabm*
]*EÅ0ifeef;awmf} y&dabm*wdu
k f
- 38? q&mpHvrf; (pwd0k if;)?
"mwfqq
D ikd t
f eD;/ zke;f -097310-5243/ 12^14? ta&SU
aps;a[mif;vrf;? q&mpHajrmuf
&yfuu
G ?f A[ef;/ zke;f -093122-7422/

qef
ay:qef;arT;opf? 12 jynf0,f
vQif tdrt
f a&mufyUkd ay;rnf/
zke;f -09-855-2882/

pmtkyf
cspcf if&if;ES;D wJo
h al wGukd pmtkyf
aumif;av;wpftyk f
vuf
aqmifay;zdUk
pdwu
f ;l aeygo
vm;/ Meiji Soe &JU Culture
& Beyond Myanmar pmtkyf
xJrmS jrefrmvlrsK;d wdUk &JU ,HMk unfr?I
pGv
J ef;rI? t,lonf;rIrsm;udk
u@tvdu
k cf NJG y;D ½kyyf rkH sm;eJU a0
a0qmqm azmfjyxm;ygw,f/
MCM Ltd: zke;f -253642?
392928? 392910/ Email:
distmgr@myanmartimes.
l &SEd ikd yf g
com.mm wGif 0,f,&

onf/

oJ'ikd f
]ydawmuf} oJ'ikd -f ajruGuEf ;HI oJ
zdv
Yk yk if ef;? aps;EIe;f csKo
d mNy;D oifh
xHta&muf tjrefq;kH 0efaqmif
rIay;onf/ NrKd Uywfvrf;? 22
&yfuu
G ?f a&Tayguú/H zke;f -097301-4531?
09-31260806/

a&ydu
k yf pön;f jyKjyifa&;
a&ydu
k v
f ikd ;f rsm; jyKjyifwyfqif
jcif;? a&csK;d cef;oH;k ypön;f rsm;t
vSqifjcif;? a&armfwmESihf Auto
Pressure Pump rsm; jyKjyifwyf
qifjcif;?
t0Dpw
d iG ;f wl;jcif;?
Water Heater wyfqifay;jcif;?
taqmifttHt
k wGi;f &Sd a&ydu
k f
vkid ;f topfwyfqifjcif;vkyif ef;
rsm;udk pdww
f ikd ;f us aqmif&u
G f
ay;ygonf/ ]udEk ikd }f a&ydu
k Ef iS hf
ydu
k q
f ufypön;f jyKjyifa&mif;0,f
a&;-wdu
k -f 1? tcef;-1? ta&SU
&efuif;vrf;r? &efuif;/ zke;f 09-4210-16292? 09-4200
-6399/
Fashion Shop

]jrrmvm} Fashion Shop: qdik f
trSw-f 333? ½H-k 4? Adv
k cf sKyf
atmifqef;aps;opf?
yef;bJ
wef;/ zke;f -09-517-1269/

bdvyfajr
xdik ;f qifwq
H yd fbdvyfajrud,
k pf m;
vS,f,lvdkolrsm;qufoG,fyg/
Bryan–zke;f -09-4200-70692/

taxGaxG

 tdrfjcHajru@

 uGefysLwmESifU tdkifwD
tdrjf caH jr

0efxrf;tvd&
k o
dS nf

rEÅav;

Vacancy Announcement
CB Bank onf (21) ESpfwmumvtwGif; Customer rsm;twGuf tqifajyacsmarGUaom 0ef

aqmifrIrsm;udkaqmif&Gufay;vsuf&dSNyD; EdkifiHwumESifhtrD aiGaMu;0efaqmifrIvkyfief;rsm;udk
wdk;wufatmifaqmif&GufaepOftwGif; vlpGrf;tm;t&if;tjrpf wdk;wufzGHUNzdK;ap&eftwGuf
oufqdkif&m&mxl;rsm;wGifcefYxm;Edkif&ef atmufygt&nftcsif;ESifh jynfhpHkolrsm;avSsmufxm;
Edkifygonf/
1. Human Resources Division
(Deputy General Manager)

Male / Female (2) Post

vdktyfonfh t&nftcsif;
(u) bGJUwpfck&&dSNyD; MBA (odkYr[kwf) DMA (odkYr[kwf) pDrHcefYcGJrI qdkif&m'Dyvdkrmwpfckck
&&dS&rnf/
(c) EdkifiHjcm;wGif HR tawGUtMuHK (10) ESpf&dS&rnf/ bPfwGiftenf;qHk; (3) ESpf wm0ef
xrf;aqmifEdkif&rnf/
(*) English (4 skills) uRrf;usif&rnf/ Microsoft Office uRrf;usif&rnf/ Internet,
Email uRrf;usif&rnf/
(C) Xmersm;ESifh nd§EdIif;yl;aygif;aqmif&GufEdkif&rnf/
(i) qufqHa&;txl;ajyjypf&rnf/
2. Human Resources Division
(Assistant General Manager)

aomMumaeY? 'DZifbm 13 - 19? 2013

Male / Female (4) Post

vdktyfonfh t&nftcsif;
(u) bGJUwpfckck&&dSNyD; MBA (odkYr[kwf) DMA (odkYr[kwf) pDrHcefYcGJrIqdkif&m 'Dyvdkrmwpfckck
&&dS&rnf/
(c) oufqkdif&mvkyfief;tawGUtMuHK (5) ESpf&dS&rnf/ bPfwGiftenf;qHk; (3) ESpfwm0ef
xrf;aqmifEdkif&rnf/
(*) HR Software System toHk;jyKEkdif&rnf/
(C) English (4 skills) uRrf;usif&rnf/ Microsoft Office uRrf;usif&rnf/ Internet,
Email uRrf;usif&rnf/
(i) Xmersm;ESifh nd§EdIif;yl;aygif;aqmif&GufEdkif&rnf/
(p) qufqHa&;txl;ajyjypf&rnf/
3. Human Resources Division (Manager) Male / Female (8) Post

vdktyfonfh t&nftcsif;
(u) bGJUwpfckck&&dSNyD; MBA (odkYr[kwf) DMA (odkYr[kwf) pDrHcefYcGJrIqdkif&m 'Dyvdkrmwpfckck
&&dS&rnf/
(c) oufqkdif&mvkyfief;tawGUtMuHK (3) ESpf&dS&rnf/ bPfwGiftenf;qHk; (3) ESpfwm0ef
xrf;aqmifEdkif&rnf/
(*) HR Software System toHk;jyKEkdif&rnf/
(C) English (4 skills) uRrf;usif&rnf/ Microsoft Office uRrf;usif&rnf/ Internet,
Email uRrf;usif&rnf/
(i) Xmersm;ESifh nd§EdIif;yl;aygif;aqmif&GufEdkif&rnf/
(p) qufqHa&;txl;ajyjypf&rnf/
tvkyfavSsmufxm;olrsm;onf rdrd\tvkyfavSsmufvTm CV wGif vdktyfonfht&nftcsif;
taxmuftxm;rsm;? vkyfief;tawGUtMuHKaxmufcHpm? tvkyform;rSwfyHkwifrdwåL (avbm)?
tusifhpm&dwåaumif;rGefaMumif;&yfuGufaxmufcHpmrl&if;? &Jpcef;axmufcHpmrl&if;? rSwfyHkwif
rdwåL? oef;acgifpm&if;rdwåLrsm;udkyl;wGJwifjyNyD; atmufazmfjyygvdyfpmodkY (20.12.2013)
&ufaeY aemufqHk;xm;í avQmufxm;Ekdifygonf/ owfrSwft&nftcsif;jynfhpHkolrsm;udk
ajzqdkrnfhaeY&uftm; zkef;jzifhqufoG,fay;ygrnf/
pDrHcefYcGJrIESifh vlhpGrf;tm;t&if;tjrpfXme or0g,rbPfvDrdwuf(&Hk;csKyf)
trSwf(334?336)? urf;em;vrf;ESifh (23)vrf;axmifh? vomNrdK he,f?&efukefNrdK h/
Tel - (95-1) 371848,372646,372655,373425,373426, 373434,373424
E-mail - hr.dept@cbbank-myanmar.com, hr@cbbankmm.com

26 x 27 vrf;Mum;? 58
vrf;? ay 40 ESiahf y 60? tdrf
ESiq
hf ikd cf ef;rsm;? *&efyg? a&rD;pHk
a&mif;rnf/ zke;f -09-33175377? 09-9100-4988/

rEÅav;
86 vrf;? 21 x 22 vrf;Mum;?
a&Twacsmif;ta&SUbuf? 65 ay
ESiahf y 70? axmifu
h u
G ?f bd;k bGm;
ydik ?f ode;f -4000/ zke;f -097323-9773/

rEÅav;
pdeyf ef;vrf;rBu;D ESihf wm&drv
f rf;
axmif?h pmwdu
k w
f ef;&yfuu
G ?f
,cifw&m;½H;k a[mif;? awmif
buf? pdeyf ef;? 25 ayESiahf y
30? vH;k csi;f tdryf g/ zke;f -094026-78997/

rEÅav;
o&ufuek ;f ? 54 x 55 Mum;?
25 vrf;? ay 30 ESiahf y 40?
zke;f -09-7349-1296/

rEÅav;
vrf; 60? 19 x 20 vrf;? &JZm
enfvrf;? atmifppfonf&yf
uGu?f eef;a&SU? ay 40 ESifh 85 ay?
tdrt
f aemufajryd&k EdS iS hf ig;uef&?dS
RC eHuyf?
wpfxyfcw
JG u
kd ?f
2BR, 1MBR, 3AC, um;*da
k 'gif
yg? a<ujym;ESihf jcifvq
Hk efum
wyfNy;D ? taemufvn
S ?hf ESpf 30
*&efajr/ ode;f -3ç000/ zke;f 09-910-11220? 09-91055474/

rEÅav;
vrf; 80 ESihf 28 vrf;Mum;? csr;f
at;ompHNrKdUe,f? w½kww
f ef;?
a&SUawmfajy;0ef;? 18 ayESihf ay
80? ESpx
f yfwu
kd ?f bd;k bGm;ydik af jr/
zke;f -09-512-8933/

jyifO;D vGif
jyifO;D vGi-f rd;k ukwv
f rf;? rdik w
f ikd f
1? odrt
f if;&Gm? rd;k BuKd ;ypfaus;
&Gmtkypf ?k &yfuu
G Bf u;D 21? atmif
od'b
d¨ &k m;vrf;ray:? oD&ed '´g
pkaygif;pdu
k yf sK;d a&;jc?H 0.61 {u?
wpfxyfwu
kd o
f pf? e*g;armuf
yif 600 ausm?f opfarT; 30? oD;
yifpm;yifp?kH a&rD;pH?k tqifjh rifh
jyifqifNy;D / ode;f -6ç000/ zke;f 09-500-9166? 527285/

jrif;jcH
16? ausmaf Z,s&yfuu
G ?f pGe;f
vGe;f *lausmif;a&SU? ay 60 ywf
vnfajray:wGif 2 xyfysOf
axmif? bd;k bGm;ydik af jr axmifh
uGu?f t½Iyt
f &Si;f uif;? yGpJ m;
rvd/k
zke;f -09-500-5507?
09-4211-33007/

rEÅav;
15 x 16 Mum;? 87 vrf;ay:?
128 ay? ay 20 ywfvnfajr
uGuaf y:wGif 18 ay x ay 40
RC topf? 2 xyfwu
kd f 1
vH;k yg? a&rD;pH/k bd;k bGm;ydik af jr/
ode;f -2ç800/ zke;f -09-2036059? 09-9104-9182/

rEÅav;

Recruit! Local Correspondent in Yangon


Good skills of English and Computer
Experience as a journalist at least 2 or 3 years
Basic Salary 800 US$ (Trial period 700 US$) + Transportation
expense + Telephone Bill & Internet Bill + Daily allowence
(in case of duty-trip)
Mainichi is a Japanese Daily Newspapers

Takayuki KASUGA
Bureau Chief, Asia General Bureau
If you are interested, please send your CV to the following
kasuga-t@mainichi.co.jp

Fax: 254158

&wemyHk w,fvyD Uk dteD;? jyifO;D
vGi-f ausmufqnf um;vrf;ab;
(enf;ynmwuúov
kd t
f eD;) ajr
uGurf sm;/ rEåav;-jyifO;D vGif
um;vrf;ray:ESihf
teD;wGif
[dw
k ,f aqmufEikd o
f nfah e&m
aumif;rsm;a&mif;rnf/ vtenf;
i,ftwGi;f ode;f axmifcst
D usK;d
&SEd ikd yf gonf/ zke;f -09-73075265/

rEÅav;

t0Dpw
d iG ;f ? rDwmyg? vlae&ef
toif?h n§Ed idI ;f aps;/ zke;f -09730-62420/

uÍöer[d&yfuu
G ?f
rEÅav;/
zke;f -09-203-4653/

tdr&f maqmufvyk jf cif;

]ykvrJ mvm} oGm; ESihf cHwiG ;f
aq;cef;- zGichf sed -f eHeuf 8 em&D
rS n 8;30 xd/ 349? 62
vrf;? 33 ESihf 34 vrf;Mum;?
csr;f at;ompH? rEÅav;NrKd U/ zke;f 5251693? 09-201-3244/

jyifO;D vGi?f rEåav; teD;w0du
k f
wGif aps;EIe;f csKd omí yHpk q
H ef;jym;
aom vH;k csi;f tdraf v;rsm; aqmuf
vkyv
f ykd gu tjrefqufo,
G f
vdu
k yf g/ vuf½&dS wemyHw
k ,fvD
ydUk teD;wGif aqmufvyk af &; vkyf
i ef;cGif &So
d nf/ avhvmEdik o
f nf/
ukeu
f sp&dwf oufompGm 0ef
aqmifraI y;rnf/
zke;f -097307-5265/

tusK;d aqmif
tusK;d aqmif
]jynfph 0Hk if;}wdu
k ?f tdr?f jcaH jr
a&mif;0,fa&;ESifhtusKd;aqmif
vkyif ef;-vv-2^6 (ps) &yf
uGu?f
jynfBu;D wHceG Nf rKd Ue,f?
rEÅav;/ zke;f -09-2032271/

uGeyf sLwm
uGeyf sLwmjyKjyif
uGeyf sLwmrsm;udk
window
wifjcif;? Driver xnfjh cif;?
Game
xnfjh cif;? Virus
owfjcif; (Update) vkyjf cif;?
zke;f jzifh Internet csw
d q
f ufjcif;?
uGeyf sLwmjyKjyifjcif;
ponfh
uGeyf sLwmESihf oufqikd af om
jyoemrsm;udk
tdrt
f a&muf
0efaqmifraI y;ygonf/ zke;f 09-495-90439?
067422433/ (aejynfawmf)NrKd Uraps;/

uGeyf sLwm
]a&Tpum;} rEÅav; uGeyf sLwm
tdrv
f u
kd o
f ifonf/ Computer
ForKids,BasicAccountingfor
job i-Office, Advanced Excel
Course, DTP Course, MYOB
Software,
Peach
Tree
Software, Window Shortcut
Course, Email & Internet
Course, Mp3, Mp4, Video
Editing, Multimedia Course.

zke;f -09-4440-11279/

uRr;f usi0f efaqmifrI
Oa&myum;rsK;d pHk
vlBu;D rif;wdUk \ Oa&my um;rsK;d
pHu
k kd (OBD) pufjzihf pdww
f ikd ;f us
jyKjyifay;ygonf/ ]wHceG w
f ikd }f
&efuek -f rEÅav;vrf;rab;/ Dr
Kyaw Oo: zke;f -2210531?
09-4025-00811/

tdr&f maqmufvyk jf cif;
jyifO;D vGi?f rEåav;teD; wpf
0ku
d w
f iG f aps;EIe;f csKd om? yHpk q
H ef;
jym;aom vH;k csit
f rd af v;rsm;
aqmufvykd gu ukeu
f sp&dwf
oufompGm0efaqmifraI y;rnf/
&wemyHk
w,fvyD Ukd teD;wGif
vkyif ef;cGif avhvmEdik o
f nf/
zke;f -09-730-75265/

atmhzpf uf? *&yfzpf'ZD ikd ;f
]udu
k }kd atmhzpf uf uGeyf sLwm?
*&yfzpf'ZD ikd ;f ?
yvyfpwpfwH
qdy½f u
kd ?f zdwpf mESihf a&mifpyHk EHk ydS f
vkyif ef;- 41vrf;? trSwf (3)
um;*dwt
f eD;? pdeyf ef;? rEÅav;/
zke;f -09-910-01902/

aq;½H?k aq;cef;
oGm;ESichf w
H iG ;f aq;cef;
]zl;yGio
hf m} oGm;ESichf w
H iG ;f aq;
cef;-aq;cef;zGichf sed -f
aeYpOf
eHeuf 8 em&DrS n 8 em&Dxd
y-4^84? 62 vrf;? 41 x 42
vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f -09203-3085? 02-62283/

csr;f at;omZHNrKd Ue,f? 74 vrf;?
31 vrf;ESihf 32 vrf;Mum;? oH;k
xyfwu
kd ?f ajr 55 ayESihf ay
70/ ode;f -12ç000/ n§Ed idI ;f /
zke;f-09-500-8319/

oGm;ESichf w
H iG ;f txl;uk

r*Fvm'Hk

taxGaxGEiS hf emwm&Snf

0g,mvuf? yv&tdraf jc 100?
ay 40 ESihf ay 60? ygrpfajr
ay:wGif 2 xyfwu
kd cf yH sOaf xmif?

]xl;uJ} aq;cef;? taxGaxGEiS hf
emwm&Snftxl;uk-163^at?
32 vrf;? 76 x 77 vrf;Mum;?

]rif;0g} oGm;ESichf w
H iG ;f txl;uk
aq;cef;-31? 38 vrf;? 72 x
73 vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f 02-9100333? 91019845/

oGm; ESihf cHwiG ;f

ynma&;
oifMum;ay;onf
ONE-STOP
Int'l
Edu
Centre Foreign & Local
Teacher IGCSE/GCE 'O' (all
subjects)
www.facebook.
com/
superstarigcse
theinhtikesan01@gmail.
com. 09-732-55281, 09513-9298

oifMum;ay;onf
One-stop
IGCSE
Edu
Int'l
Centre: bmompHk
ausmif;Ny;D London GCE 'O'
bmompH*k P
k x
f ;l &Sirf S
Level

OD;pD;aom q&mrsm;jzifh oifMum;
onfh wpfcw
k nf;aomae&m/

Foreign & Local Teacher
rsm;jzifh
English pmtm;
txl; oifMum;onfh IGCSE

oif wef;ausmif;/ jrefrm
ausmif;ESihf Int'l ausmif;
(8) wef; (9) wef;atmif
ausmif;om;rsm;vnf; ajzqdEk ikd f
onfh Edik if w
H um ausmif;0ifciG hf
IGCSE Exam
usL&Sif xyf
,lp&mrvdak tmif Study Guide
rsm;xm;&Sad y;onfh A* (*kPx
f ;l )
rsm;pGmxGuo
f nfh
oifwef;/
aq;ESit
hf if*sief ,
D m ausmif;
0ifciG hf twGuf (10)wef; trSwf
enf;aeolrsm;twGuf ajzqdk
oifo
h nfh IGCSE Exam &yfa0;
ausmif;om;^olrsm; twGuf
ae^pm; pDpOfay;onf/ bmompHk
pcef;oGi;f pmoif0ikd ;f rsm; BuKd
wifpm&if;oGi;f tyfEEHS ikd Nf y/D oif?
usu?f Guide xda&mufpmG
avhusiahf y;jcif;/
No.757,
2nd Flr, Mahabandoola Rd,
Lanmadaw, Ygn. Ph: 097325-5281, 09-513-9298.

oifMum;ay;onf
Int'l
ausmif;om;rsm;twGuf
Study
Guide
Starters,
Movers, Flyers and English
f
Language 4 Skills. tdrt

a&muf oifMum;ay;onf/ zke;f 09-7309-3799/

10 wef;*du
k f
2013-14 ynmoifEpS t
f wGuf
10 wef; oD;oefY Study Gide
vkyaf y;ygonf/ ausmif;om;^ol
rsm;udk wpf&ufpm wpf&ufNy;D
jywfatmif ulní
D usurf w
S f
ay;onf/ Teacher pkjrwfo'´gzke;f -09-203-6059/

tvkyt
f vd&k o
dS nf
tvkyt
f vd&k o
dS nf
ausmufrsuu
f rk P
Ü w
D iG f tvkyf
vkyv
f o
k d nf/ ausmufrsujfyyGJ
udprö sm;ausmufvyk u
f u
G favQmuf
jcif;? oufwrf;wd;k jcif;? ukrP
Ü D
wnfaxmifjcif;? oufwrf;wd;k
jcif;? tcGeaf qmifjcif;? aejynf
awmf½;kH udprö sm; vkyEf ikd o
f nf/
zke;f -09-9102-8772/

bmompum;

&JreG af wmif&yfuu
G ?f r[matmif
ajrNrKd Ue,f? rEÅav;/ zke;f -0262686? 09-4026-26510/

oifwef;ausmif;
odik ;f ajymif;jyef
em,uq&mBu;D OD;armifav;\
uarÇmZeef;wGi;f cl;umcseo
Yf ikd ;f
ajymif;jyef ud,
k v
f ykH nmoiwef;
rS odik ;f ajymif;jyefynm&yfukd q
&mBu;D OD;armifarmif OD;pD;í oif
Mum;ay;aeygNy/D 16 vrf;? 87
vrf;axmif?h atmifajrompHNrKd U
e,f? rEÅav;/ zke;f -09-420779417? 09-3303-3843/

taxGaxG
uaz;ESihf tat;
]vrf;qH}k uaz;ESit
hf at;qkid -f
73 x 36 vrf;axmif?h rEÅav;NrKd U/
zke;f -09-3329-5291/

qHyif? rdwu
f yf^um;vufrw
S f
aomif;pd;k ESihf nDrsm;-trsK;d om;^
trsK;d orD; qHyif? rdwu
f yftvS
jyKjyifa&;ESihf tqifjh rihcf &D;oGm;
0efaqmifrI um;vufrw
S t
f
a&mif;Xme-(1) 38 vrf;? 72
x 73 vrf;Mum;? rEÅav;NrKd U/ (2)
77 vrf;ESihf 36 vrf;axmif?h
rEÅav;/ zke;f -09-205-8126/

ysK;d O,smOf
]yef;ocif}ysK;d O,sO-f atmifqef;
wd;k csUJ &yfuu
G ?f BOC (1) vrf;?
a&OD;NrKd U? ppfuikd ;f wdik ;f a'oBu;D /
zke;f -09-4005-32583/

*wfr;D zdEk iS hf oH*a[ypön;f
]ae&Sief ,f}-*wfr;D zdEk iS hf oH*a[
ypön;f a&mif;0,fa&;-161? vrf;
80? 28 x 29 vrf;Mum;? rEÅav;
NrKd U/ zke;f -02-34104? 60711?
72941/
Textile & Fashion shop

qdik cf JG 1-507^
508? 595^596? ta&SUbD½?kH
Adv
k cf sKyfaps;/ zke;f -09-5014836/ qdik cf JG 2-18^bD?
ajrnD? e0a';vrf;? '*HNk rKd Ue,f/
zke;f -374651/ qkid cf JG 3-235?
32 vrf;? 81 x 82 vrf;Mum;?
rEÅav;/
zke;f -02-60805?
09-511-7977/

Ever Queen:

]rwifh &JU rEÅav;zufxyk yf yl l
av;}
tpm;aumif;aumif;
BuKd uforl sm;twGuf rEÅav;
a&muf&if rwif&h UJ zufxyk q
f ikd f
udk vmjzpfatmif vmcJyh gaemf/
aqGrsK;d arhomG ;r,f/ 76-77
vrf;Mum;? &wemyHak ps;teD;?
rEÅav;NrKd U/ zke;f -09-20223762/

vQypf pfypön;f
]aiGvrif;}vQypf pfypön;f a&mif;
0,fa&;? 11^13? Adv
k cf sKyf vrf;?
&efatmif 1 &yfuu
G ?f aejynf
awmf ysO;f rem;/ zke;f -06721568/

pwd;k
]jrif;ys}H pwd;k - 4^4? Adv
k cf sKyf
vrf;? a&Tcs&D yfuu
G ?f aejynfawmf
ysO;f rem;/ zke;f -067-21458/

pwd;k
]jrihjf riho
f ef;} pwd;k -911? Adv
k f
csKyfvrf;? r*Fvm&yf? aejynf
awmf ysO;f rem;/ zke;f -06721660? 22295/

{nh&f yd o
f m
]jrifjh rwf} {nh&f yd o
f m- 8^89?
OD;&mZwfvrf;? &efatmif 2 &yf
uGu?f aejynfawmf ysO;f rem;/
zke;f -067-22556/

Edik if jH cm;aq;ESiw
fh idk ;f &if;aq;
]at;rr} Edik if jH cm;aq;ESifh wkid ;f
&if;aq;rsK;d pH-k 11^49? bk&m;
vrf;? &efatmif 1 &yfuu
G ?f
aejynfawmf ysO;f rem;/ zke;f 067-22768/

'decf sOEf iS afh &cJrek Yf
]ausm}f rvdik ?f 'decf sOEf iS afh &cJrek ?Yf
6^56? 7 vrf;? a&Tcs&D yfuu
G ?f
aejynfawmf ysO;f rem;/ zke;f 09-430-18149/

um;rD;cGu?f &Sv
J yf vyfpwpf
]rmef} um;rDcu
G ?f &Sv
J yf vyf pwpf
jyKjyifa&; yy-9^24? 62^63
vrf;Mum;? py,fvrf;? pufrI
Zkef (1)? rEÅav;/ zke;f -09680-4067/

vufzufajcmuf

pHy,fjzL

]a&Torif} vufzufajcmuf?
11^68?
Akv
d rf if;acgifvrf;?
r*Fvm &yf? aejynfawmf
ysO;f rem;/ zke;f -067-22342/

(trsK;d orD;oD;oef)Y
Beauty Salon- rdwu
f yf? qHyif?
vufonf;? ajconf;/ 73
vrf;? 38 x 39 vrf;Mum;? vrf;
oG,?f auaZmfpma&;ud&,
d m
vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f -099104-6803/

zke;f
Haier wHqy
d f GSM txdik zf ek ;f

udk 15000 EIe;f jzifh aps;EIe;f csKd
ompGm a&mif;csay;aeygonf/
atmifMu,fpif-31 vrf;? 74
x 75 vrf;Mum;? rEÅav;/ zke;f 02-22323? 09-201-6098/

uzD;ESit
hf at;
]qef;½Iid ;f } uzD;ESit
hf at;? Adv
k f
csKyfvrf;? NrKd UOD;&yfuu
G ?f aejynf
awmf ysO;f rem;/

Muufom;qefjyKwf
aomufMunft
h m;&Sd trsm;od
]om;om;} Ready Made Muuf
om;qefjyKwf/ oef&Y iS ;f oyf&yfpmG
jyKvkyx
f m;ygojzifh vlrsK;d bmom
ra&G; oH;k aqmifEidk yf gonf/ zke;f
-09 2003249? 09 6803149/

qkid u
f ,ftydyk pön;f qkid f

c&D;oGm;vkyif ef;cGif (,mOfarmif;)
vufawGUtoH;k cs t*Fvyd pf um;
ajymESihf
c&D;oGm;0efaqmifrI
twwfynm-rodrjzpfodxm;
&rnfh tajccHowif;tcsut
f
vufrsm;? ,Ofaus;rI xH;k wrf;
tpOftvmrsm;? ordik ;f qkid &f m
tcsut
f vufrsm;udk tajccH
tusq;kH &Si;f vif;jyojcif;rsm;/

]rd;k ,H} qkid u
f ,ftydyk pön;f qkid ?f
Adv
k cf sKyfvrf;?
NrKd UOD;&yfuu
G ?f
aejynfawmf ysO;f rem;/ zke;f 09-492-03271/

a&T0wfreI v
f rf;oG,?f vrf; 40
ESihf 41 vrf;Mum;? 58 vrf;?

zufxyk f

Beauty Salon

t*Fvyd f

Mandalay In Blool (MIB)
Travel Services: 59^9?

OD;ausmo
f ef;+a':eef;crf; txnf
qdik -f C- 6L, yxyf? aps;csK/d
zke;f -22759? 73109/

pdu
k yf sK;d a&;aq;qkid f
}a&T,majr} rsK;d aph"mwfajrMoZm
ESifh pdu
k yf sK;d a&;aq;qkid ?f Adv
k cf sKyf
vrf;? NrKd UOD;&yfuu
G ?f aejynf
awmf ysO;f rem;/ zke;f -09-49228585/

txnfqikd f

yJrek Yf
]ypfwidk ;f axmif} txl;pyg,f&,
S f
yJrek Uf -11^76? Akv
d rf if; acgifvrf;?
r*Fvm&yf? aejynfawmf ysO;f r
em;/ zke;f -067-21279/

pdu
k yf sK;d a&;aq;qkid f
]eDvmNzKd ;} pdu
k yf sK;d a&;aq;qkid -f
88?Adv
k af wmufxed v
f rf;? r*Fvm
&yf? aejynfawmf ysO;f rem;/
zke;f -067-21989/

ewfo'k g¨ 'Hayguf
yef;½d;k r ewfo'k g¨ 'Hayguf- jrefrm
xrif;[if;? &Sr;f ? w½kw?f yef;ao;
tpm;tpmtrsK;d rsK;d ESihf a&cJrek /Yf
qkid f (1) trSwf (1^14)? 9 vrf;?
r*Fvm&yf? ysO;f rem;? zke;f -06723537/ qkid f (2) tcef; 5?
pm;aomufcef;r?
tqifjhrihf
uav; upm;uGi;f teD;? aZ,sm
oD&d ukeyf a'omwdu
k ?f aejynf
awmf/ zke;f -09-492-11682?
09-495-77760/

{nh&f yd o
f m
]a&To&zl} {nh&f yd o
f m?-15^61?
Adv
k w
f m&mvrf;? &efatmif 1
&yfuu
G ?f aejynfawmf ysO;f r
em;/ zke;f -067-21186/

[dw
k ,f
]okcNrKd if} [dw
k ,f? Adv
k cf sKyfvrf;?
a&Tcs&D yfuu
G ?f
aejynfawmf
ysO;f rem;/ zke;f -067-23131?
23133/

aomMumaeY? 'DZifbm 13 -• 19? 2013

acwfay:
c&pörwf0wfpHkeJY
av'D*g*g
olUcE¨mudk,fudk c&pörwfopfyifyHkpH
tvSqifxm;wJh tqdkawmf
av'D*g*gudk wevFmaeYu
vef'efNrdKUrSm awGU&pOf/
*g*g[m olU&JUt,fvfbrfopfjzpfwJh
"ART POP" udk aMumfjimzdkYtwGuf
NyD;cJhwJh oDwif;ywfxJu
t*FvefEdkifiHudk a&muf&SdaewmjzpfNyD;
olUpwdkiftwdkif; txl;tqef;
0wfpHkrsm; 0wfqifNyD;
y&dowfawGudk qGJaqmifcJhygw,f/
"mwfykH - pwm;ayghpf

ausmfol&JU ]uRefawmf
om or®wBuD;jzpfcJh&if}
pmtkyf wpfvtwGif;
okH;BudrfyHkESdyfcJh&
ZGefyef;yGifU
1990  0ef;usi- -f avm-uf-uwnf;u
uRef-rwdk-Ytd-rfrSm ½kyf-jr-if-oH-Mum;pufr&Sd-ao;cif ausmfolY-Zm-wf-xk-yf-awGudk
AD'D,dk-½kHrSm pMunfhzl;ygw,f/ tJ'Dtcsd-efu toufig;-ES-pf-ausmfom
&Sdao;wJh uRefr[m emrnf-rrS-wf-rdawmhwJh xdk½k-yf-&S-if-xJu qHyif-tv,fcGJeJY Eke,fndKarm-if;aom ausmfoludk
,ckwdk-if-atmif trS-wf-&ae-rd-ygao;
w,f/
pum;ajym-&if yDyD-oo r&Sd-wJh
obm0rif;om; ausmfol[m tEk
ynm-oufwrf; ESpf-aygif; 30 ausmf
twGif; AD'D,dk-Zm-wfum;aygif;-rsm;pGmxJrSm yg0if-o½k-yf-aqm-if-cJhNyD; ½kyf-&S-ifxl;-cR-ef-qk-ES-pf-qkudk xdkuf-xdk-uf-wef
wef &&SdcJh-ygw,f/ 2000 jynfh-ES-pfaem-uf-ydk-if;-rSm-awmh ausmfolY&JUb0
[m wpfqpfcsK;-d ajym-i;f -vo
J mG ;um ½ky-f
&S-if-rif;-om;b0uae vlxk-twGuf
trSef-wu,f-ay;-qyfwJh y&[dw
orm;-wpf-OD; -jzpfvmcJh-ygw,f/
'gaMumifh olYb0tp ½kyf-&S-ife,f-y,f-xJ-a&m-uf-oGm;ykH? b0&JUtcsKd;
tauGUrSm ema&;-ul-nD-rI-toif;-Ouú|tjzpf y&[dworm;-jz-pfvm-ykH?
aeYpOf ole-x
YJ -ad wGUae&wJh vlwef;-pm;
-rsK-d;pkH-&JU-b0taxG-axGudk olY&JU-azh-pfbG-wf-cf-pm-rs-uf-ESm-ay:rSm a&;om;&if;
xdktaMum-if;-t&m-awGudk pmtk-yf-

wpf-tk-yf-tjzpf zefwD;-zdk-Y jz-pf-vm-cJh-yg
w,f/ azhpf-bG-wf-cfay:rSm a&;xm;
orQ pkpnf;-xk-wf-a0-vdk-ufwJh ]uRefawmf-om- or®wBuD;jzpf-cJh&if} pmtk-yf
udk Edk0if-bmv 1 &ufaeYrSm jzefY-csdcJh-ygw,f/
ema&;-ul-nD-rI-vk-yf-ief;udk vkyf-udk-ifae&if; jref-rm-Edk-if-iH-tESH-Ytjym;rSm-&SdwJh
pmoif-Mum;zdkY tcuftcJ-jz-pf-aewJh
EGrf;-yg;-uav;-i,f-awG&JU b0awG?
xrif;eyf-rrS-efwJh vlrrnf-uav;
i,f-awG&JU tajctae-awG-udkvnf;
axmuf-jy-a&;-om;-xm;wJh tJ'D-pmtk-yf[m xGuf-&SdNyD; okH;&uftMumrSm
pmtk-yf-qdk-if-awGrSm a&mif;-uk-ef-oGm;cJhwm-aMumifh Edk0ifbm 9 &ufaeY-rSmyJ
'kwd,tBud-rf-tjzpf xyfrH-xk-wf-a0&ygw,f/ Edk0if-bm 27 &ufaeY-rSmawmh wwd,tBudrf-tjzpf xyfrHxk-wf-a0-cJh-ygw,f/
]]uRef-awmf vlrI-a&;-tvk-yf-awGvk-yf-ae&if; awGUMuHK&wJh jynf-ol-awG&JU-cH-pm;-cs-uf-awGudk azhpf-bG-wfcfrSm
a&;cJh-ygw,f/ xkwf-a0-olu urf;
vS-rf;-wmeJY pmtk-yf-tjz-pf- xk-wf-jz-pfwm-yg}}vdYk y&[dworm; rif;om;Bu;D
(OD;)ausmfolu jref-rm-wdk-if;-(rf)udk
ajymyg-w,f/aus-mfol&JU ]uRef-awmfom or®w
BuD;jz-pf-cJh&if} pmtk-yfudk yÍö*H-pm-tk-yfwdk-ufu xkwf-a0NyD; aps;EIef;-uawmh
g
usyf 6ç000 jzpf-yg-w,f/  

xdkif;o½kyfaqmifawGeJY Zmwfum;½dkufzdkY
75 &mcdkifEIef;aocsmw,fvdkY ADMA rD'D,mqdk
vGifrmxGef;
xdkif;rif;-orD; Davika Hoorne eJY
tqdkawmf? rif;om; MOS wdkY[m
qD;*d-rf;-azs-mfajza&;twGuf NyD;cJhwJh
oDwif;ywfu jref-rm-Edk-ifiHudk vm
a&m-uf-NyD;wJh-aemuf vlrif; 'g½dk-uf-wm
-vk-yfNyD; pdkif;-pdk-if;-crf;vdIif o½kyf-aqm-ifr,fh- Zm-wf-um;rSm yg0if-jz-pf-zdkY 75
&mcdk-if-EIef; aocsm-oGm;NyDvdkY ADMA
rD-'D,mrS refae-*s-if;'g-½dk-ufwm udka0
-rif;-arm-ifu jref-rm-wdk-if;-(rf)udk
ajymygw,f/
]]olwdkYu jref-rm-Edk-if-iH&JU ½dkuf-uG-if;tajc-taeeJY ywf0ef;-us-if-taetxm;udk vmavh-vm-OD;-r,f-vdk-Yajym

NyD; NyD;cJhwJh 'DZifbm 3 &ufu jref-rm
-Edk-if-iHudk vma&m-uf-aqG;aEG;jz-pfNyD;
tckcsd-ef-rSm-awmh Zmwf-um;-½dk-uf-ul;jz-pf-zdkYu usdef;-ao-oavm-uf-yg-yJ}}vdkY
vnf; ajymyg-w,f/
½kyf-&S-if-½dk-uf-ul;-zdk-YtwGuf Zmwfvrf;? Zmwf-ñTef;pwmawGudk ADMA
rD-'D,mu pDpOf-wm-jz-pfNyD; Zmwf-ñT-ef;
udk rif;xif-udk-udkBuD;u vuf&dS-a&;om;-ae-qJjz-pfygw,f/ Zmwf-vrf;½dk-uf-ul;-wJh-tcg-rSmvnf; xdkif;Edk-if-iHbufu enf;ynm-qdk-if-&mom yg0ifjz-pf-rSm-jz-pf-w,f-vdkYvnf; ajymyg
w,f/
]]tcku olwdkYeJY Zmwf-um;-½dk-uf-ul;zdk-YtwG-uf-uawmh ajymNyD;qdkNyD;tajc-

tae-aygh/ 'gayrJh pmcsK-yf-rcsK-yf-&ao;
bl;/ NyD;awmh Zmwf-ñTef;uvnf; tck
xd-rNyD;ao;-awmh olwdkYeJY aqG;aEG;wJh
tcg-wk-ef;u aocsm-rajym-cJh-&bl;
aygh/ tJ'g-aMumifh qD;*d-rf;-NyD;wmeJY
xdkif;-Edk-if-iH-udkoGm;NyD; aphpyf-nd§-EId-kif;wmawG vkyf-jz-pf-OD;-r,f}}vdkY udka0-rif;arm-ifu ajymygw,f/
Zmwf-ñT-ef;eJY ywfouf-wmawG
ajymqdk-Mu-rSm-jz-pfNyD; ESpf-OD;-ES-pf-zuf-ygap-cs-ifwJh Zmwf-uG-uf-awGudk nd§EdI-if;
-NyD;xnfh-oG-if;-oGm;zdk-YtwGuf aqG;aEG;
rSmjz-pf-w,f-vdkYvnf; od&ygw,f/
tJ'D-c&D;-pOfrSm udka0-rif;-arm-if-eJYtwl
vlrif;eJY pdkif;-pdk-if;-crf;-vdI-if-wdkYvnf;
pmrsufESm 45 odkY 

timeout

vlrIb0&opHkvif 42

www.mmtimes.com

eE´matmif
a&;om;onf/

]auma'gNrdKU&JUt&Sio
f cif paumh
wvefEdkifiH&JU bk&ifjzpfr,f} qdkNyD;
paumhwvefol pkef;roHk;a,muf&JU
BudKwifa[mcsufoHk;csufu &JpGrf;
owådeJYjynfhpHkwJh ppfolBuD; Macbeth
twGuf xD;eef;tmPmudk vdck siw
f yf
rufarmpdwfukd jyif;xefvmapNyD;
enf;vrf;aygif;pHk oHk;NyD; xD;eef;odrf;
,lzdkYqHk;jzwfcJhwmuae 'DZmwfvrf;
u tpysKd;vmcJhwmyg/
Macbeth Zmwfvrf;udk &SdwfpyD;
,m;&JU emrnfBuD;jyZmwfxJrSm 0rf;
enf;zG,f&mawG? tarSmifawGeJY jynfh
ESufaewJhtaMumif;awGeJY awGU&rSm
yg/ paumhwvefEdkifiHrSm xD;eef;
tmPmudkrufarmNyD; owfjzwfvk
,lcJh&muae aemufqHk; raumif;ol
wdkYvm;&mudk oGm;cJh&wJh ppfolBuD;
rufbufofeJY olY&JUZeD; av'Druf
bufof&JUtaMumif;udk Zmwfvrf;
qifwifqufxm;wmyg/
'DZmwfvrf;udk 'DZifbmv 6 &uf
aeYu trsKd;om;Zmwf½HkBuD;rSm EdkifiH
wumausmif;rsm;? bkef;awmfBuD;
oifynma&;ausmif;rsm;eJY tEkynm
oifausmif;wdkYrS toufajcmufESpf

uae touf 20 Mum;&SdwJh uav;eJY
vli,f 300 eD;yg;avmuf pkaygif;NyD;
wifqufcJhwm[m tHhrcef;ygyJ/
Great Britain &uf o wå y wf & J U
azsmfajzyGJ wpfpdwfwpfydkif;tjzpf
NAdwdoQoH½Hk;&JU yHhydk;ay;rIeJY London's
Globe Theatre u uRrf;usif;ol
awG? &efukef&SdwfpyD;,m;ausmif;u
tultnDawGeJY tcrJhazsmfajzyGJ
wpfcktjzpf wifqufEdkifcJhwm jzpfyg
w,f/
tcef;wdkif;udk jrefrmy&dowfawG
a&m? EdkifiHjcm;om;y&dowfawGyg
em;vnfEdkifatmifvdkY jrefrmbmom
pum;a&m t*Fvdyfbmompum;udk
ygoHk;NyD; azsmfajzcJhwmjzpfygw,f/
t"duZmwfaumifawGjzpfwJh bk&if
Macbeth eJY olY&JUrdzk&m; Lady
Macbeth ae&mudk ausmif;wdkif;u
uav;awGu tcef;wpfcef;pDrSm
wpfvSnfhpD o&zlawGudk,fpDaqmif;
vdkY o½kyfaqmifMuwmaMumifh Munfh
wJholawGtaeeJY tpydkif;rSm enf;
enf;½IyfaxG;w,fvdkY xif&ayr,fh
uav;awGuawmh olwdkYtvSnhfeJY
olwdkYae&mudk wm0efausauseJY
o½kyfaqmifEdkifcJhMuygw,f/
toufi,fwJh uav;awGu
tm;vHk;pkaygif;NyD;awmh o½kyfazmf
&wJhae&mawGrSm ausmif;tvdkuf

EdkifiHa&;awGeJY jynfhESufaewJh
      uav;i,faygif;&mausmfeJY
wpfpkwpfa0;wnf;awGU&NyD; touf
BuD;wJh uav;awGusawmhvnf;
olwdkYae&mawGrSm wpfudk,fwnf;
trSm;r&Sd o½kyfaqmifoGm;cJhMuwm
yg/ &SdwfpyD;,m;&JU rl&if;jyZmwf
wpfckvHk;u vkyfMuHowfjzwfcef;
awGeJY &uf&ufpufpufjynfhESufae
ayr,fh tJ't
D cef;awGukd uav;awG
o½kyfazmfvdkufwJhtcgrSm vufeuf
rygbJeYJ vuf[efajc[efeYJ wdu
k cf u
kd f
wJhyHkpHawG? cspfp&maumif;wJh uav;
awGaMumifh aMumufp&m? pufqkyf
p&m raumif;wJhtjyif &,fp&m
awmif aumif;vdkYaeygao;w,f/
]]uav;awGu wu,fudk cspfzdkY
aumif;ygw,f}}vdkY yGJvmMunfhwJhol
wpfOD;jzpfwJh *syefvlrsKd; Marca u
yGJtNyD;rSm ajymcJhygw,f/ ]]olwdkY
tm;vHk; jyZmwfwpfckvHk; NyD;wJhtxd
trSm; wpfckESpfckavmufu vGJNyD;
tm;vHk; tqifajyajyeJY vkyfEdkifMuyg
w,f/ uRefawmfhuifr&m r,lvmrd

vdYk uReaf wmf awmfawmfav;aemifw
&rdygw,f}}vdkYvnf; qdkygw,f/
jyZmwfrazsmfajzrD 'DZifbmv
4 &ufaeYuawmh yxrOD;qHk;jyuGuf
jzpfwJh ppfwyfwpfcktjzpf o½kyfazmf
zdkYtwGuf ppf0wfwefqmawGtpm;
oeyfcg;yg;uGufMum;? ausmif;0wfpHk
tjzLeJY tpdrf;udk qifwl0wfxm;wJh
touf 10 ESpf0ef;usift&G,f
uav;i,f ta,muf 20 ausmf
udk EdkifiHjcm;om;oifMum;a&;r·;ESpfOD;
uae oifMum;ay;cJMh uygw,f/ olwYkd
av;awGeJY wjcm;ausmif;u tvm;
wluav;awG&JU BudK;pm;oif,lrI
aMumifh trsKd;om;Zmwf½Hku azsmfajz
yGJBuD;[m atmifatmifjrifjrifeJY
y&dowf&JUtm;ay;rIudk &&SdcJhMuyg
w,f/
azsmfajzyGJrSm uav;awG oif
Mum;ay;cJhyHkawGudk twdkcsLyfjyocJh
wJh AD'D,kdeJY pwifzGihfvSpfvdkufcJhyg
w,f/ tJ'DAD'D,dkxJrSm pifay:udk
,HkMunfrItjynfheJY wufvdkY&atmif
oifMum;ay;aewJh oifMum;a&;r·;
ESpfa,mufjzpfwJh Liam Shae ?
James Erskine wdkYeJY wav;wpm;
oif,laeMuwJh EdkifiHwumausmif;rS
uav;awGeYJ bke;f awmfBu;D oifynm
a&;ausmif;rSuav;awG&JUBudK;yrf;rI
awGudk awGUMu&ygw,f/
oifMum;a&;r·; wpfOD;jzpfwJh
taemufEdkifiHom; Liam u 'Dvdk
oifMum;ay;jcif;aMumifh&&SdvmwJh
tusKd;&v'fawGudk azsmfajzyGJrwkdifrD
olwdkY&JU aemufqHk;avhusifhcsdefjzpfwJh
vIdifom,mpufrIZkefxJrSm wnf&SdwJh
pE´m&mr bkef;awmfBuD;oifynma&;
ausmif;rS uav;awGukd avhusio
hf if
Mum;ay;NyD;wJhtcsdefrSm &Sif;jyyg
w,f/ ]]uav;awGtaeeJY &SdwfpyD;
,m;jyZmwfudk xda&mufwJhoifMum;
rIeYJ oifMum;ay;Ny;D awmh tusK;d &v'f
aumif;awG &zdkY &nf&G,fygw,f}} vdkY
olu ajymygw,f/

&SdwfpyD;,m;jyZmwftwGuf avhusifhaewJh pE´m&mrbkef;awmfBuD;
ausmif;rS uav;i,frsm;udk 'DZifbmv 4 &ufaeYu awGU&pOf/ 
]]NyD;awmhvnf; twlwuGvkyf
aqmifjcif;&JU ta&;ygyHkudk uav;
awG odEdkifygvdrfhr,f/ &SdwfpyD;,m;
udk vufcv
H matmif vkyEf ikd w
f mygyJ/
EdkifiHwumausmif;u uav;awGeJY
bkef;awmfBuD;oifynma&;ausmif;
u uav;awG&JUawGUqHkrIvdkYvnf;
qdkEdkifygw,f/ b,fvdkuGmjcm;wm
awGyJ&Sd&Sd aomMumaeYnrSm twl
wuG pifjrifhay:rSm wifqufrIawG
udk twlwuG jyKvkyfoGm;rSmyg/
jyZmwfrSmawmh olwdkYtm;vHk;u
twlwyl gyJ}}vdYk touf 34 ESpt
f &G,f
Liam Shae u qdkygw,f/
jynfwGif;u bkef;awmfBuD;oif
ynma&;ausmif;av;ausmif;jzpfwJh
pE´m&mrausmif;? eef;OD;? rd*'g0HkeJY
a&TrÍÆLbkef;awmfBuD;oifynma&;

ausmif;awGeJY *DwrdwfrScsdwfquf
ay;wmjzpfNyD; British Council ?
Laurel Art School tygt0if wjcm;
emrnfBuD;ausmif;awGu ausmif;
om;? ausmif;olta,muf 300 0ef;
usifavmufu British Embassy
eJY Shakespeare ausmif;tul
tnDeYJ &Sw
d pf yD;,m;jyZmwf Macbeth
udk aomMumaeYu NrdKUrausmif;vrf;
rSm azsmfajzcJhwmyg/
&SdwfpyD;,m;jyZmwfudk ausmif;pm
oifcef;awmfawmfrsm;rsm;rSm vG,f
vG,feJY oifMum;EdkifzdkYqdkwm cJ,Of;
ovdk EdkifiHjcm;om;ESpfOD;u wdkif;wpf
yg; bmompum;udkoHk;NyD; oifMum;
aeayr,fh bmomjyefol&JU tawGU
tMuHKaumif;awGaMumifh avhusifh
aepOfrmS q&mawGeYJ wynfah wGMum;

Universiti Malaysia Sarawak, the first full-fledged public university in Sarawak, invites qualified and
dynamic individuals with explorative spirit to join its academic group as contract staff in the required
fields below at Faculty of Medicine and Health Sciences:
• Anatomy

• Internal Medicine

• Physiology

• Obstetrics and Gyneacology

• Forensic Pathology

• Psychological Medicine

• Clinical Pharmacology

• Accidents & Emergency

• Immunology
Applicants are invited to attend the Walk-in Interview session as stated below:
Date: 19th Dec 2013 (Thurs)
Time: 0900 - 1200; 1400 - 1700
Location: PARKROYAL HOTEL, Yangon, Myanmar
Please visit our website www.unimas.my for further information on the required fields, qualifications
requirement and walk-in interview procedures.

timeout

43 vlrIb0&opHkvif

www.mmtimes.com

&SdwfpyD;,m;jyZmwfudk
 toufoGif;wifqufEdkifcJh

"mwfyHk • ZmenfNzdK;

rSm tay;t,lrQaewmudk awGU&yg
w,f/
touf 36 ESpf&SdaeNyDjzpfwJh *Dw
rdwrf S jyZmwfoifMum;ol udo
k v
D rif;
u uav;awGukd tEkynmtaMumif;
oifay;&if b,fvdktusKd;&v'fawG
&r,fqdkwm odwmaMumifh 'Dvdk
oifMum;ay;wmudk vufcHcJhw,fvdkY
qdkygw,f/
]]uRefawmfwdkY *DwrdwfeJY 'Dausmif;
xdkifeJYu t&ifuwnf;u odMuwm
yg/ olwdkYbmawGoifMur,f? bm
awG avhusifhay;Mur,fqkdwmudk
uRefawmfu t&ifuwnf;u 'D
ausmif;xdkifeJY q&mrawGudk &Sif;jy
xm;w,f? q&mrawGtaeeJYu
vnf; olwdkYwynfhawGudk tEkynm
taMumif;oifay;&if b,fvdktusKd;
&v'fawG&r,fqdkwm odw,fav/
NyD;awmh uRefawmfwdkY *Dwrdwfu
vnf; aEG&moDwdkif; 'DvdkrsKd;ausmif;
awGudk oGm;NyD;awmh tEkynmeJY
ywfoufwmawGudk oifMum;ay;

avh&Sdw,f/ 'gaMumifh tEkynmeJY
ywfoufwJh b,ft&mukdrqdk 'Du
uav;awGtaeeJY tcuftcJr&Sd
oifMum;EdkifMur,fvdkY ,HkMunfyg
w,f}}vdkY udkoDvrif;u qkdygw,f/
jyZmwfudk tcsdefoHk;ywfeJY wu,fh
pifay:rSm ujyEdkifzdkYqdkwm wjcm;
uav;awGtwGuf cufcJEdkifayr,fh
pE´m&mr bkef;awmfBuD;oifynm
ausmif;u uav;awGuawmh at;
at;aq;aq;ygyJ/
]]uRefawmfu jyZmwftprSm
paumhwvefbk&if 'efuef&JU *vuf
rpfNrdKUudk tykdifpm;&wJh ppfolBuD;
rufbufoftjzpf o½kyfaqmif&yg
w,f/ 'efuefbk&ifBuD;u auma'g
NrdKU&JU tBuD;tuJudk owfNyD;
uRefawmfhudk tJ'DNrdKUudk tydkifpm;
ay;wJhtcef;rSm uRefawmfu o½kyf
aqmifay;&rSmyg/ t&ifaeYawGu
a&m 'DaeYa&m tJ'Dtcef;udk avhusifh
ae&ayr,fh aemufxyfvnf; vkyf
csifaeao;w,f/ uRefawmfwdkY

oli,fcsif;awG tukefvHk; 'DvdkrsKd;
jyZmwfuzdt
Yk wGuf avhusiahf e&wm
aysmfovdk yGJrSmuzdkYtwGufvnf;
aysmfygw,f}}vdkY touf 11 ESpf&SdNyD
jzpfwJh ausmif;om;av; pdk;udkudku
jyZmwftwGuf avhusihfaepOfrSm
ajymjyygw,f/
wGJzuf'g½dkufwmjzpfwJh paumh
wvefvlrsKd; James Erskine u
awmh jyZmwfxJrSmygwJh paumh
wvef½dk;&mtu[m uav;awG
twGuf twlwuG vkyfaqmifEdkif

vlawmfawmfrsm;rsm;
u &SdwfpyD;,m;&JU
jyZmwftaMumif;udk
olY&JUpmawGzwfvdkY?
pmawGa&;vdkY...
r,fh taumif;qHk; tuwpfrsKd;vdkY
qdkygw,f/
]]bkef;awmfBuD;oif ynma&;
ausmif;u uav;awGtwGufu
topfvdkrsKd;jzpfaeawmh pdwf0if
wpm;udk oif,Ml uygw,f/ wjcm;ol
awGtwGuf cufcJw,fvdkYxifae
wmu olwdkYawGtwGufuawmh

aysmfp&mawmifaumif;aeovdkygyJ/
uRefawmfwdkYESpfa,muf vkyfcdkif;
wmudkvnf; rnnf;rnLvkyfay;
Muwmu cspfzdkYaumif;vSygw,f}} vdkY
oluajymygw,f/
]]'DrSmrS r[kwfygbl;/ urÇmay:rSm
&SdwJh vlawmfawmfrsm;rsm;u &SdwfpyD;
,m;&JU jyZmwftaMumif;udk olY&JUpm
awGzwfvdkY? pmawGa&;vdkY csOf;uyf
Muwmudk awGU&w,f/ 'gayrJh tJ'v
D kd
rsKd; tpysKd;wmu tcsdefMumvmwm
eJYtrQ olwdkYudk NiD;aiGUoGm;apw,f
vdkY uRefawmf jrifw,f/ uRefawmfh
twGufuawmh &SdwfpyD;,m;jyZmwf
awGudk tjyifrSm vufawGUo½kyf
aqmifvdkufwm? o½kyfazmfwmudk
MunfhvdkufwmawGudk pmtwdkif;
vdkufzwfae&wmxuf ESpfouf
w,f}}vdkY James Erskine u ajym
ygw,f/
'DvdkrsKd; jyZmwfuw,fqdkwm vl
wdkif;? t&G,fwdkif;twGuf taumif;
qHk;oifcef;pmwpfckygyJ/ emrnf
ausmfjyZmwfq&mBuD; &SdwfpyD;,m;
ajymovdkaygh/ ]urÇmBuD;u ZmwfcHk
BuD;wpfckqdk&if a,musfm;wdkif;?
rdef;rwdkif;u o½kyfaqmifawGcsnf;
ygyJ} qdkwJhpum;u NyD;cJhwJh aomMum
aeYu uav;awG ujyazsmfajzcJhwJh
azsmfajzyGJBuD;uae oufaojyvdkuf
ovdkyJvdkYawmif xifrdygw,f/  g

timeout

vlrIb0&opHkvif 44

www.mmtimes.com

qefcgwifckepfum;eJY

ZGefyef;yGifU ESihf vGifrmxGef;
a&;om;onf/

'DZifb
- m 29 &uf ok0PÖtm;-upm;½HkrSm tu,f'rD-yGJ-BuD; us-if;-yr,fqdw
k m aocsm-omG ;Ny-q
D -akd wmh wpfcsed f
vHk; aoG;at;aew,f-vdk-Y xif&wJh
½kyf-&S-if-y&d-owf-awGvnf; enf;enf;awmh vIyf-vI-yf-&G-&G- jz-pf-vm-Mu-ygNyD/
um,uH&S-if-awG-jz-pfwJh tEkynm-&S-ifawGvnf; olx
Y uf-ig- tvSq;kH yGw
J ufzdkY jyif-qif-ae-Mu-&if;u wpfay;-cH-&
ol-uawmh &ifck-ef-EI-ef;-awG- ydk-vdk-Yjr-efqef-ae-avm-uf-Mu-ygNyD/
2012 ckES-pf-wG-if;rSm ½Hkwif-cJhwm
pkpk-aygif; 17 um;jz-pfNyD; xHk;pHtwdkif;
[moum;-awGu wpf0uf-ruyg0if-wmyg/ 'gayrJh xl;jcm;rI-wpf-ck-u
awmh taMumif;-trsK-d;rsK-d;aMumifh
½Hkwif-Edk-if-zdkY ESpf-ayg-if;rsm;pGm MuefY-Mumae-cJh&wJh ]u,ef;tvS} eJY ]armfuif;O'g-ef;} Zmwf-um;-ES-pf-um;[m 'DES-pfpm&if;-xJrSm yg0if-Edk-if-wm-yJ- jz-pf-yg
w,f/ ydkNyD;awmh xl;jcm;wm-uawmh
tJ'D-um;-awG[m Edkif-iH-wG-if;u wdkif;&if;om;awG&JU "avhp½dk-uf-ay:
-tajc-cH-½dk-uf-ul;-xm;-wm -jz-pfNyD;

aemuf-qHk;qefcg-wif-Zm-wfum; ckepfum;-pm&if;-xJ-rSmvnf; yg0if-aejy-ef-wm-yJ-jz-pf-ygw,f/
'g½dk-ufwm atmif-udk-vwf[m
oludk,f-wdk-if-xk-wf-vk-yf-xm;wJh olY&JU
-]u,ef;-tvS}-Zm-wf-um;-xJrSm emrnfaus-mfo½k-yf-aqm-ifawG wpfOD;-wpfa,m-uf-udkrS xnfhoG-if;-toHk;rjyKbJ
u,ef; wdk-if;-&if;-om;-awG-eJYom
t"du½kd-uf-ul;-wif-quf-cJh-wm- jz-pfygw,f/ aMu;ywf-olrsm;udk &Srf;bm-om-pum;t& ya'gif vdkYac:wJh- u,ef;-wdk-if;-&if;-om;-awG[m
taMumif;-trsK-d;rsK-d;aMumifh xdkif;-Edk-if-iH-

jr-ef-rmh-½k-yf-&S-if-Zmwfum;awG&JU t&nf
taoG;awGu ajym&
&if-awmh odyf-NyD;
tm;-&p&m- ...

qD- a&m-uf-&Sd-uk-ef-wm-aMumifh jref-rm
-Edk-if-iH-wG-if;rSm vlrsK-d;wHk;vk-eD;yg; jzpf-aewJh-taMum-if;udk ½dkuf-ul;-wif-jy-xm;wm-rdkY Zmwf-vrf;[m tESpf-om-&&Sd
ovdk pufrI-ydk-if;-qdk-if&m Zmwf-um;t&nf-taoG;[mvnf; wjcm;
jref-rm-Zm-wf-um;-awGxuf tq
aygif;rsm;pGm omvG-ef-ae-ygw,f/
]armfuif;-O'g-ef;} udkawmh vyfuD;qJAif;uae xk-wf-vk-yf-wm-jz-pfNyD;
'g½dk-ufwm a0rId-if;-ndKu udk,fwdk-if-yJZm-wf-ñT-ef;-a&;NyD; ½dkuf-ul;-cJhwm jzpfygw,f/ qvHkwdk-if;-&if;-om;-awG-&JU
b0eJY vlae-r-pI ½d-u
k -af wGukd yHak zmf-xm;wm-Mumifh ½dkuf-uG-if;-udkvnf; weoFm
&D-wdk-if;? Nrdwf-uR-ef;-pk-&Sd-uRef;awGrSm
tajcjyK-NyD;zef-wD;-cJh-wm-jz-pf-ygw,f/
t"duo½k-yf-aqm-if-awG-tjzpf ñGefY0if;? ausmf[def;? vlrif;? Edkif;-Edk-if;?
olx;l pH? AsKu
d ef YJ eE´mvd-iI -w
f Ykd yg0if-xm;MuNyD; a'ocH-awG-eJY- wpfom;-wnf;
-jz-pf-aewJh o½kyf-aqm-if-[efeJY 0wfpm;qif,if-rI-awG-aMumifh omref-cs-pf-uGJnm;-Zmwfum;awG-xuf- xl;jcm;wJh

Zmwf-um;-wpf-um;-yJ-jz-pf-ygw,f/
'DZm-wf-um;[m ½Hkwif-jy-oEdk-if-zdkY
&Spf-ES-pf-ausmf? udk;ESpf-eD;-yg;-avm-ufMu-efY-Mum-cJh&um aemuf-qHk;tpdk;&
opf-vuf-xufrSm ½Hkwif-Edk-if-cJhNyD;
tu,f'rD-qefcgwif Zmwf-um;pm&if;-xJrSm yg0if-ae-ay-r,fhvnf;
½dkuf-ul;-cJh-ol- 'g-½kd-ufwm a0rId-if;ndK?
wGJzuf-'g-½dk-uf-wmtjzpfeJY wnf;jz-wfydk-if;udk wm0ef,l-cJhol wmwD;? aemuf
o½kyf-aqmif AsKdufwdkYrSm b0wpfyg;
udk ul;ajym-if;-oGm;cJh-NyD- jz-pf-ygw,f/
ausmf[def;uvnf; vl0wf-aMum-ifudk
pGefY-oGm;cJh-NyD-jz-pfovdk eE´mvdIifu
vnf; tEkynm-tvk-yfawG rvkyfawm-hwm- Mum-cJh-ygNyD/ 'DZm-wf-um;-xJ
u wpfpHk-wpf-a,m-ufom xl;cR-ef-qkqG-wf-cl;-cJh-r,f-qkd-&if-awmh tzGJUom;
awG-tm;vHk; 0rf;enf;-0rf;-om-jz-pfMu&rSm aocsm-ygw,f/
qefcgwif-pm&if;-0ifwJh aemufxyf-Zm-wf-um;-ES-pf-um;-uawmh rdb
ar-wåm-udk-azmf-usL;½dk-uf-ul;-xm;wJh
Zmwf-um;-awG-jz-pfwJh ]wdrf-rif;-orD;&JU
'@m&D}eJY ]arGcH-xdk-uf-ol-jz-pf-ygap}
Zmwf-um;-awG-jz-pfNyD; tJ'D-um;-awG
rSm t"duZm-wf-aqm-if-tjzpf yg0ifxm;wJh rif;orD; -e0&wfuvnf;
taumif;-qHk;trsK-d;orD;-Zm-wf-aqm-ifqk-&S-if-jz-pf-Edk-if-ol-tjzpf wpfajy;-aeyg
w,f/ tJ'D-ES-pf-um;-pvHk;&JU-xk-wf-vk-yfoluvnf; e0&wfy-jJ z-pNf y;D 'g½du
k -w
f mawG-uawmh aeydkifeJY a&TjynfuwHk;

rESpfu usif;ycJhwJh tu,f'rDqkay;yGJwGif qkvufcHtNyD;
0rf;omaysmf&TifaewJh r,fvdk'Dudk awGU&pOf/ "mwfyHk • vGifudkwdwf
yJjz-pf-ygw,f/
]arG-cH-xdk-uf-ol-jz-pf-yg-ap}rSm e0&wf
[m olaX;-orD;b0eJY om;ays-muf-udkvdk-uf-&SmwJh olawm-if;-pm;b0udk yHkpH
ESpfrsKd;eJY o½k-yf-aqm-ifxm;wm jz-pfNyD;
wdrf-rif;-orD;&JU'@m&D} Zmwfum;

xJrSmawmh ½kyfqifwlNyD; p½dkufrwl
wJh t`rTmnDtpfrtjzpf ESpfudk,fcGJ
o½kyfaqmifxm;wm jzpfygw,f/
aem-uf-wpfum;uawmh ½kduf-ul;pOf-umvrSm xkw-v
f -yk -o
f el YJ 'g½k-u
d -w
f mwdkYtMum; y#dyu©awG jzpf-yGm;cJh-wJh

timeout

45 vlrIb0&opHkvif

www.mmtimes.com

tu,f'rDyGJBuD; b,folawG aysmfMu&rSmvJ

Mum;u o½kyf-aqm-ifopf azG;azG;udk
a&G;cs,fNyD; zciftay:- em-Munf;-rk-ef;wD;-aewJh Zmwf-aum-if-p½kd-uf-rsKd;
ay:vG-if-atmif vrf;aMum-if;-ay;-Edk-ifcJhwJh 'g½kd-uf-wm-0dk-if;&JU ]vufyH} Zmwfum;yJ jzpf-ygw,f/ 'DZm-wf-um;-½Hk-wifcsd-efrSm ]]azG;azG; o½kyf-aqm-if-wwfw,f}}vdkY vlajym-rsm;cJh-wm-aMumifh
ckcsd-efrSm azG;azG;vnf; &ifck-ef-aeavm-uf-ygNyD/
qefcgwif-pm&if;-xJrSm wpfum;wnf;-om-ygwJh [moZm-wf-um;uawmh ]O} jz-pfNyD; tJ'D-Zm-wf-um;rSm
arTpd-ef-t½l;-rtjzpf o½kyf-aqm-ifxm;
wJh acsm&wemuvnf; Zmwf-ydk-YqktwGuf vlajym-rsm;ae-jy-ef-ygw,f/
'Dum;u aw;a&;? aw;qdk t½dk;&JU

oDcs-if;udk Zmwf-vrf;-zef-wD;NyD; 'g½dk-uf
wm udkaZmf(t½kPfOD;)u ½dkuf-ul;xm;-wm-jz-pf-ygw,f/ [moum;qdk-ayr,fh avmbwpf-ck-aMumifh
t&mrsm;pGm-ys-uf-pD;-&yHkudk oifcef;-pmay;-xm;wJh Zmwf-vrf;-yJ- jz-pf-ygw,f/
csrf;om (a&Tref;obif)&JU Zm-wfvrf;udk 'g½dk-uf-wm-ausmfZ ½dkuf-ul;xm;-wJh- ]t-rk-ef;-rD;awmuf} Zmwf-um;
-uawmh trkef;? tmCmw? rmef-rm-e
wdk-Y tm;-Nyd-Kif-rIuae &&SdwJh-raum-if;
wJh- &v'fudk rD;arm-if;-xkd;jy-xm;wJh
'&mrm-Zm-wf-vrf;-yJ- jz-pf-ygw,f/
cefYpnfol? [def;a0,H? pdk;jrwf-olZm?
aroef;Ek? pdk;jynfhoZif pwJhem-rnfaus-mfo½k-yf-aqm-if-awG yg-0if-xm;-Mu
ovdk tJ'D-um;eJY cefYpnfol qk&Edk-if-

w,f-vdkY ajymMu-ayr,fh odyf-us,fus,f-avm-if-avm-ifBuD;vnf; r[kwfjy-ef-ygbl;/ ajym&&if 'DES-pf[m wjcm;
ESpf-awGeJY EdIif;,S-Of&if awmfawmf-av;toH-wd-wf-wJh- ES-pf-vdkYyJ oHk;oyf&vd-rfhr,f-xif-ygw,f/ wpfpwpfpeJY yGJ&ufeD;-vm-ayr,fh wpfay;-cH-&ol-awGem-rnf-[mvnf; odyf-NyD;awmh xGufrvm-cJh-wm-uawmh vlawG- jr-ef-rmZm-wf-um;awG tMunfh-enf;-vm-wmaMum-ifh-rsm;vm;-vdkYvnf; awG;rdyg
w,f/ rESpu
f 2011 ckE-pS -t
f wGuf xl;cR-e-f
qk-a&G;cs,f-&mrSm tqifhoHk;qifh-owfrS-wfNyD; a&G;cs,fcJh-ayr,fh 2012 ckES-pftwG-uf-udk-awmh tqifhES-pf-qifh-rSmyJ
tNyD;owfa&G;cs,f-cJh-wm-jz-pf-ygw,f/
'kwd,qifh- tuJ-jz-wf-tzGJUxJ-yg-0if
wJh pma&;q&m? Zmwf-ñT-ef;-a&;q&m
cspf-OD;ndKuawmh jref-rmh-½k-yf-&S-if[m
tusydk-if;-a&m-uf-ae-wJh-twGuf Zmwfum;-awGudk qktwG-uf- okH;oyf-&mrSm
odyf-NyD;tm;-r&vS-yg-bl;-vdk-Yqdk-yg-w,f/]]jr-ef-rmh-½k-yf-&S-if-Zm-wf-um;-awG&JU
t&nftaoG;awGu ajym&&if-awmh
odyf-NyD;tm;-&p&m-r&Sd-ygbl;/ ZmwfñT-ef;-yJ-jz-pf-jzpf? Zmwf-um;yJjzpf-jzpf?
Zmwf-aum-if-udk-yJ-jz-pf-jzpf okH;oyfa&G;
cs,-&f mrSm owfr-w
S -x
f m;wJh pHE-eI ;f awG
udk rrD&if-awmh tJ'D-qk-trsK-d;tpm;twGuf ray;½kH-ygyJ/ qkta&-twGuf
jynfh-atm-if-awmh pOf;pm;-aerSm
r[kwf-yg-bl;}}vdkY q&mcs-pf-OD;-ndKu
rcsifh-r&J- qdk-yg-w,f/'D-ES-pfrSm &Sm;&Sm;yg;yg;-toH-xG-ufae-wm-uawmh ]vuf-yH}-Zm-wf-um;eJY
azG;azG;? aemuf ]wdrf-rif;-orD;-&JU'@m&D} eJY ]arGcH-xdk-uf-ol-jz-pfygap}
Zmwf-um;-ES-pf-um;vkH;rSm tNydKif-MuJ
xm;wJh e0&wfwdkYjz-pf-MuNyD; olwdk-Y
ES-pf-OD;-xJu wpfOD;yJ taumif;-qHk;
Zm-wf-aqm-if-qk-&S-if-tjzpf a&Tpif-½kyf
ydkuf-Edk-if-rvm;? arQmfvifh-rxm;wJh
wjcm;olwpf-OD;yJ jzpf-oGm;rvm;?

r[kwf-&ifvnf; b,fol-YudkrS ray;
vdk-uf-wJh- y,f-qk-jz-pfoGm;rvm; qdkwmuawmh yGJaeY-usrS od&Sd-&rSm-yJ-jz-pf-yg
w,f/
]]'DES-pfrSm uRef-awmfu Zmwf-ñT-ef;eJY
Zmwf-um;-&JU-tEk-ynm-t&nf-taoG;
ydk-if;udk Munfh-&ygw,f/ o½kyf-aqm-ifawG-&JU- tEkynm tm;xk-wf-rIudk
tm;r&ygbl;/ Zmwf-aum-if-awG&JU
trlt&m-awGu tydkawG- jz-pf-ae
w,f/ obm0rusb;l / eif;uef-jyL;jy-J
NyD; vk-yf-jy-ae-wmawG awGU&w,f}}
vdkYvnf; q&mcs-pf-OD;-ndKu ajymyg
w,f/

xdkuf-wef-atm-if- aum-if;-vG-ef;-aewm-rsK-d; awGU&wm-aMumifh Zmwf-um;tm;vHk;udk tacguf-acg-uf-tcgcg
Munfh-&w,f-vdkYvnf; armif-ES-if;rdk;u
ajymygw,f/
]]'DES-pfrSm tm;&p&m-aum-if;wJh
Zmwf-um;- ygygw,f/ wpfum;-wnf;
uyJ tm;vkH; &cs-if&oGm;Ekdifovdk
qkwpfqk-wnf;yJvnf; &csif& oGm;
Edkifw,f/ tJ'D-ck-ES-um;udk tenf;qkH;
rMu-nfh-bl;-qdk-&if-awmif wpfum;udk
av;Budrf? ig;Bud-rf-avm-uf- Mu-nfhw,f}}vdkYvnf; oluajym-ygw,f/
'kwd,tqifh-&JU- tuJ-jz-wf-'dk-if- wpf-

tEkynm-t&nf-taoG;udk-yJ- Mu-nfhNyD;
qHk;jzwf-&wm-yg ...
aemuf-qkH;qifh- tuJ-jz-wf-tzGJU&JU
Ouú|jz-pfwJh 'g½kd-ufwm armif-ES-if;rdk;
uawmh ud,
k w
f -ikd v
f nf; Ouú|wm0ef
,lNyD; Munfh-ay;-&ayr,fh b,fum;
uae &oGm;Edkif-ovJ-qdk-wm-udk-awmh
ckcsd-efxd cefYrS-ef;-vdk-Yr&ao;-yg-bl;-vdkY
Edk0if-bmv 26 &ufaeYu jyKvk-yfcJhwJh tifwmAsL;rSm ajymjy-ygw,f/
]]tu,f-'rD-a&G;cs,f-&mrSm tzGJU
0if-awGu trsm;BuD;qdkawmh wpf
a,m-uf-eJY-wpf-a,muf tBudKuf-cs-if;rwl-Mu-ygbl;/ aemuf-qkH;qifhrSm
tBudKuf-rwlwJh tzGJU0if-awG-xHu
wufvm-wJh-trS-wfawG pkayg-if;NyD;
trSwf-trsm;qkH;&wJh-oludk ay;&wmjz-p-yf gw,f/ ud,
k phf -w
d -Bf u-Kd uef YJ use-w
f -hJ
tzGJUawGu b,fvdk-ay;-xm;-rS-ef;-rodwJhtcg ajymzdk-Ycuf-ygw,f/ tckcsd-ef
rSm b,fol&r,f? b,fES-qk-vJ-qdkwm
cefYrS-ef;-&cuf-yg-w,f}}vdkYvnf; ajym
ygw,f/
qefcgwif-ck-epf-um;-xJ-rSmrS Zmwfum;-raum-if;-vdkY 'g½kd-uf-wm-udk ay;
-p&m-r&Sd-&if-awm-ifrS tJ'D-xJu Zmwf
ydkY? Zmwf-&Hu tu,f'rD-qk-twGuf

OD;-jz-pfwJh a':cif-av;-odrfhuawmh
qefcgwif-pm&if;-xJu wcsKdUZm-wfum;-awG[m Edkif-iH-wumu qkawG&xm;-NyD;ayr,fh tJ'D-twG-uf-aMumifh
qkay;-zdk-Y xl;jcm;NyD; tcGifh-ta&;ay;rSm r[kwf-yg-bl;-vkd-Yqdk-ygw,f/
]]Edik -if jH cm;rSm qk&wd-ik ;f ? oGm;jywd-ik ;f

vnf; ydkNyD;tcG-ifh-ta&;-&dSrSm r[kwf-yg
bl;/ Edkif-iH-wumrSm oGm;rjyay-r,fh
vnf; wu,faum-if;wJh Zmwf-um;awGuvnf; &dSae-ao;-awmh tukef
vHk;udk olwdkY&JU tEkynm-Bud-K;yrf;-tm;xk-wf-rIeJY t&nftaoG;wdk-Ytay:rSmyJ tuJjz-wf-ygw,f}} vdkY ajymyg
w,f/
'DES-pfqefcg-wif-Zm-wf-um;-trsm;pk
[m jynf-yEdk-if-iH-awGrSm enf;ynmeJY
um;ul;? um;qufawG jyKvk-yfxm;wJh Zmwf-um;awG yg-0if-ayr,fh
tuJjz-w-w
f -t
hJ cgrSm tEkynmt&nftaoG;udkyJ OD;pm;-ay;NyD; qHk;jzwf-rSm
j- zp- w
-f ,fv
- v
Ykd nf;oluqdyk g-ao;w,f/
]]tu,f-'rD-qk-qdk-wmu xl;cR-ef-wJhtEk-ynm-t&nftaoG;udk t"du
Mu-nfhNyD; ay;wJh-qk-ayg-haemf/ tckES-pfrSmu Edkif-iH-wumu enf;ynmydkif;awGeJY aygif;-pyf-xm;-wJh-um;-awG- ygw,f-qdk-ayr,fh tJ'gu ½kyf-oH-Mu-nfvif-w,f- qdk-wm-avm-uf-yJ-aygh/ usef
wJh tEkynm-ydk-if;-awG-us-awmh tEk
ynm-t&nf-taoG;udk-yJ- Mu-nfhNyD;
qHk;jzwf-&wm-yg}}vdkY a':cif-av;-od-rfh
g
u ajymyg-w,f/  

xdkif;o½kyfaqmifawGeJY Zmwfum;½dkufzdkY
75 &mcdkifEIef;aocsm ...
pmrsufESm 41 rS

yg0if-Mu-rSm-jz-pf-ygw,f/
]]t"d-urif;-orD;-jz-p-w
f hJ Davika Hoorne eJY aemuf-xyf-rif;-om;-wpf-a,m-u-f
taeeJY xdkif;-rif;om; MOS yg/ pdkif;-pdk-if;u acgif;-aqm-if-rif;-om;-jz-pfNyD;
usefwJh o½kyf-aqm-if-awG-ae-&m-rSmvnf; jref-rm-Edk-if-iHu vlawG-udkyJ xnfhoHk;
oGm;rSm-yg}} vdkY ajymygw,f/
tckvdk xdkif;-rif;-orD;eJY jref-rm-Edk-if-iHu tEkynm-&S-if-awG yl;ayg-if;NyD;
Zmwfvrf;-zef-wD;&wJh taMumif;-udkvnf; olu ]]t"d-uuawmh jref-rmh½ky- &-f i-S u
f kd urÇmu odap-csi- w
-f myg/ tJ'g-aMumifh vwfwavmrSm owif;Bu;D wJh
urÇmaus-mfrif;-orD; Davika Hoorne eJY-wGJNyD; tckvdk Zmwf-vrf;-½dk-uf-ul;g
&jc-if; -jz-pf-w,f}} vdkY qdkygw,f/  

socialite

awGU MuqHkMuaysmf&TifMu 46

www.mmtimes.com
Sony

Junction Square

txl;aps;a&mif;yGJawmf

(14) ESpfjynfhtcrf;tem;

qef;wkd;Ekdif? xGef;ukdukdESifh eef;jrwfNzdK;oif;

OD;tkdufxGef;ESifh a':pE´mxGef;

OD;a0vGif

eef;cifaZ,sm

wDtrf'AÁvsL 0efxrf;rsm;

OD;Munfarmif? OD;aZmfrkd;ESifh OD;ausmfrif;

roEÅmaqGESifh rvGifvGifjr

0efxrf;rsm;
7 Day in Myanmar

"mwfykHpmtkyfrdwfqufyGJ

pkjrwf?ykd;bJESifh pEkd;
Wuttisak Clinic zGifhyGJ

0efxrf;rsm;

wm0ef&dSolrsm;

yGJwufa&mufol

socialite

47 awGU MuqHkMuaysmf&TifMu

www.mmtimes.com

City Mart

tDwvDtpm;tpmyGJawmf

Nidrf;tdtdaxG;
NzdK;

a&;om;onf/

qk&d ,
S af eY&ufawG&UJ yxrqk;H wufa&mufcw
hJ hJ yGu
J awmh
jrefrmEkid if u
H "mwfyq
Hk &mawG ½ku
d u
f ;l cJMh uwJh 7 Days
in Myanmar "mwfyjHk yyGe
J YJ pmtkyrf w
d q
f ufyt
JG crf;
tem;jzpfNy;D wevFmaeYu csux
f &D,rf[w
dk ,frmS
usi;f ycJw
h myg/ aqmif;aeYv,f aeyl-'Pfudk
raMumufayr,fh Mum;&ufawGrmS bmyGzJ w
d pf mrS
r&cJw
h mrkYd ½k;H rSmyJ Nird Nf ird af v;aecJw
h ,fq&dk if qk&d ,
S f
y&dowfuawmif ,kyH ghrvm;rodb;l aemf/aomMumaeY
reufcif;rSmawmh TMW Complex rSmusi;f y
cJw
h hJ Sony txl;aps;a&mif;yGaJ wmfudk wufa&mufchJ
ygw,f&iS /f paeaeYuawmh *se;f &Si;f pifwmawG&UJ
14 ESpjf ynft
h crf;tem;? ukeo
f nfBu;D rsm;[kw
d ,frmS
d ,f½;kH cGzJ iG yhf eJG YJ &Daqmh
usi;f ycJw
h hJ Shangri-La [kw
h hJ tDwvD
vkyif ef;rS Market Place rSm usi;f ycJw
tpm;tpmyGaJ wmfeYJ ukeo
f nfBu;D rsm;[kw
d ,frmS
usi;f ycJw
h hJ c&pörwfopfyifr;D xGe;f yGaJ wmfwu
Ydk dk
f ek t
f xl;
wufa&mufcw
hJ ,f&iS /hf Casabella ESpu
aps;a&mif;yGaJ wmfu ykaH wGvnf; trSww
f &azmfjy&if;.../
Casabella

ESpfukeftxl;aps;a&mif;yGJawmf

reE´m? a':cifrmvm? *sufqDauhcsfESifh csrf;ajrhatmif

0efxrf;rsm;

ukefonfBuD;rsm;[kdw,f c&pörwfrD;xGef;yGJ

OD;rsKd;nGefY? a':oG,foG,fMunfESifh 0efxrf;wpfOD;

Fatimah Wille

? *sifeDESifh OD;pkd;0if;

csKd0wf&nf

rarZifpkd;xuf

Shangri-La

[kdw,f½Hk;cGJzGifhyGJ

Mr Phillip Couvaras?

pD;wD;rwf 0efxrf;rsm;

OD;armifaMu;ESifh

Mr Kieran Twomey

Ms Kay Kuok

Tea break

em;em;aeaepdwfyef;ajz 48

www.mmtimes.com

wpf
ywfpm oif\uHZmwm
ya&mzufjrwfopf (eu©wåa0'ynm&Sif)
tcef;(201)? 'kw,
d xyf? wdu
k (f 4)? oD&*d P
k t
f rd &f m
a0Z,EÅmvrf;? 16^2 &yfuu
G ?f oCFe;f uRe;f /
zke;f 09 7300 4932? 564765? 577991/

u m wG ef ;

2013?'DZifbmv
13 &ufrS 19 &uftxd

rdó&moDzGm; (Aries)  rwf 22 rS {NyD 20  � &mxl;0ifcGihfpmar;yGJajz

qdkolrsm; uHaumif;rnf/ tvkyf&Smol tvkyftudkifawGUrnf/ tBuD;tuJ?
rdb? ewfa'0wmrsm;aMumihf b0tajcwdk;wufrnf/ ynmawmfoifqkrsm;
csD;jr§ihfcH&wwfonf/ rSefuefaomqHk;jzwfcsuf csEdkifrnf/ ZdrfcHypönf;? tdrfjcH
ajr? um;? ynma&;vkyfief; tusKd;ay;rnf/ rdwfaqGaumif; wdk;yGm;rnf/
,Mwm -�  arG;eHaxmihfü a&TouFef;uyf&ef tvªaiG xnfhyg/
Nydó&moDzGm; (Taurus)  {NyD 21 rS ar 21  � vlaerItqihftwef;
wdk;wufrnf/ ZdrfcHtdrfoHk;ypönf; 0ifrnf/ twwfynmrsm; qnf;yl;&mü c&D;
a&mufrnf/ vkyfief;aqmif&Guf&mü qE´rapmoihf/ pnf;pdrfcsrf;omwdk;Edkif
oavmuf tvk y f r Ed k i f a tmif jzpf a ewwf o nf / y&[d w vk y f i ef ; rsm;
apwemtjynfhESihf aqmif&Guf&if; udk,fwdkifvnf; BuD;yGm;wdk;wufrnf/
,Mwm -�  tcif;aumfaZmponf vªyg/
arxkef&moDzGm; (Gemini)  ar 22 rS ZGef 22  � EdkifiHjcm;tquftoG,f
aumif; &rnf/ csrf;omonfhrdwfaqGo*F[rsm;ESihf pyfwlvkyfudkif&rnf/
om;csif ; rsm;u aumif ; usKd ; jyKrnf / *k P f j 'yf M oZmBuD ; ol w d k Y \
tm;xm;jcif;cH& rnf/ vkyfief;cGifoifwef; tusKd;jzpfrnf/ trsKd;rsKd;aom
avmuDpnf;pdrf csrf;omESihf vdktifqE´jynfh0atmif aqmif&GufEdkifvdrfhrnf/
,Mwm -�  wevFmaxmihfü aiGzvm;ESihf EGm;EdkY uyfvªyg/
u&u#f&moDzGm; (Cancer)  ZGef 23 rS Zlvdkif 23  � ynmt&nftcsif;
wd k ; wuf r nf / enf ; vrf ; pH k j zih f aiG 0 if r nf / tNyd K if t qd k i f v k y f i ef ; wG i f
tom&rnf/ uHwufaecsdefjzpfí tMuHtpnfopf pwiftaumif t xnf a zmf o ih f o nf / vk y f i ef ; opf t wG u f &if ; ES D ; jr§ K yf E H S & rnf /
tpdk;&udpö&yfrsm; aqmif&GufolwdkYtzdkY wm0efBuD;rsm; tyfESif;cH&rnf/
,Mwm -�  tkef;qGrf; uyfvªyg/
od[f&moDzGm;  (Leo)  Zlvdkif24 rS Mo*kwf 23  � ynma&;c&D;vrf;
tajctaeaumif;MuHKrnf/ *gxmrEÅef&GwfzwfrI tusKd;rsm;rnf/ wynfh?
om;orD;tusKd; aqmifMuOf;ay;Edkifrnf/ cHpm;ae&onfh a&m*grsm; oufom
aysmufuif;rnf/ aiGaMu;qdkif&m vmbfydwfaerIrsm; NyD;qHk;oGm;awmhrnf/
rnf o nf h e ,f y ,f ü rqd k emrnf * k P f o wif ; xif & S m ;ausmf M um;vmrnf /
,Mwm -�  xD;? zdeyfponf vª'gef;yg/
uef&moDzGm; (Virgo)  Mo*kwf 24 rS pufwifbm 23   � 13 &uf? 17
&ufwüYkd uHyykd iG afh ernf/ vdt
k ifqE´ jynf0h rnf/ aiGay;aiG,u
l pd ö tqifajyrnf/
toif;tzGJUwdkYü pnf;½kH;ajymqdkrIatmifjrifrnf/ tpkpyfESihf tdrfaxmifzuf\
tvkyftudkif atmifjrifrnf/ tm;udk;&aomrdwfaqGaumif; wdk;yGm;rnf/
uk o k d v f a &;ud p ö c&D ; a&muf r nf / trsm;\,H k M unf t m;xm;rI cH & rnf /
,Mwm -�  aq;0g;"mwfpm vª'gef;yg/
wl&moDzmG ; (Libra)  pufwifbm 24 rS atmufwdkbm 23  � tvkyftudkif
rsm; tqifajyacsmarGUrnf/ cHpm;cGihf vkyfydkifcGihf wdk;rnf/ emrnfaumif;jzihf
ausmfMum;rnf/ epfemqHk;½IH;rIab;rS uif;a0;rnf/ toHk;taqmifypönf;rsm;
aps;oufoufomomESihf 0ifrnf/ ukodkvfa&;t"d|mef atmifrnf/ tcuftcJ
jyóem trIudpöponfwdkYudk t<uif;rJh tEdkif&vdrfhrnf/
,Mwm -�  tcif;aumfaZmponf vªyg/
NAdpäm&moDzGm; (Scorpio)  atmufwdkbm 24 rS Edk0ifbm 22  � udk,f&nf
udk,faoG;? ÓmPfynm? todtvdr®m? *kPf&nftqihftwef; wdk;wufrnf/
½kyf0w¬Kqdkif&m vdktifqE´jynfh0rnf/ owådAswåd&SdrIaMumihf ydkta&;ygt&ma&muf
rnf/ vQKdU0Sufuavmif&Sif? owif;axmufrsm; ydkrdkatmifjrifvmrnf/ bmom
aA'? abm*aA'? "mwkaA'ESihf opfawmynm&yfwGif xl;cRefxufjrufEdkif\/
,Mwm -�  arG;eHaxmifhü yv’ifawmfudk a&Tcsyg/
"Ek&moDzmG ; (Sagittarius)  Ed0k ifbm 23 rS 'DZifbm 22  � vufveG x
f m;aom
aiGrsm; jyef0ifEdkif\/ tcuftcJESihf jyóemwdkYudk ajz&Sif;Edkifrnf/ twdkuftcH
ESihf ,SOfNydKifbufrsm;tay: tompD;&aernf/ trIudpöjzpfaeolwdkY udpöNyD;jywf
aysmf&Tif&rnf/ usef;rma&;nHhzsif;rIrsm; oufom&m&vdrfhrnf/ tpkpyfvkyfief;
rpwifoifhao;/ bkef;uHMoZm jrihfrm;wdk;wuf ta&;ygt&ma&mufrnf/
,Mwm -�  oD;pHkxkd;rkefY uyfvªyg/
rum&&moDzmG ; (Capricorn)  'DZifbm 23 rS Zefe0g&D 19  � tvky&f yfqikd ;f
cH&jcif;rS jyefvnfvkyfaqmif&rnf/ odu©mwdk;rnf/ pdwf"mwfpGrf;&nf cdkifrm
vmrnf/ &yfa0;c&D;aumif; oGm;&wwfonf/ &wemo,HZmw a&S;a[mif;
aysmufuG,fypönf; &SmazGwl;azmfrItusKd;&Sdrnf/ &J0HhpGm qHk;jzwfaqmif&Gufwwf
rIaMumihf tjrwftpGef;BuD;Edkifonf/
,Mwm -�  arG;eHaxmihfü a&mifpHkza,mif;wdkifrsm; xGef;n§dylaZmfyg/
uH&k moDzmG ; (Aquarius)  Zefe0g&D 20 rS azazmf0g&D 19  � tpkpyfvkyfief;
pwif&wwfonf/ tdrfaxmifzufaMumihf twGif;ypönf; wdk;yGm;Edkifonf/
oHwrefa&;&mudpö atmifjrifrnf/ pkaqmif;aiGrsm;udk ynma&;? avvHwif'g
udpö ,m,Day:yiftvkyfwdkYü jr§KyfEHS&mwGif tusKd;&Sdrnf/ avmif;upm;
taysmftyg;wdkYaMumihf oHk;pGJrdvQifrl qHk;½IH;rIBuD;rm;vdrfhrnf/
,Mwm -�  bk&m;zl;xGufrnfh &[ef;awmfwpfyg;tm; c&D;pm;&dwfvª'gef;yg/
rdef&moDzGm; (Pices)  azazmf0g&D 20 rS rwf 21  � uHaumif;aernf/
om;orD; wynfhwyrf;wdkYrS tusKd;ay;rnf/ "mwkypönf;? puúLESihfpma&;ud&d,m?
pme,fZif;? ynma&;0efaqmifrI? a&vrf;ukefoG,frIwdkYü uHaumif;vdrfhrnf/ rdrd
rEdik af omwm0efrsm; twif;tusyaf y;tyfaomaMumihf txuftBuD;tuJwEYkd iS fh
oabmxm;uGJEdkifonf/ &wemoHk;yg;aus;Zl;aMumihf tcuftcJyaysmufrnf/
,Mwm -�  we*FaEGaxmihfü qGrf;ESihf qGrf;[if; uyfvªyg/

'D wpf ywf ½kyf &Sif
or®weJY oGif ½kHawGrSm 'g½dk-uf-wm-udk-aZmf (t½k-Pf-OD;)&JU ]ao;-ao;-av;-yJvm; BuD;BuD;vm;}
Zmwf-um;-udk- quf-vuf-½Hk-wifxm; ygw,f/ r*Fvm(1)eJY awmh½Gd-Kif-&G,f- ½Hk-rSm-awmh "Enter's Game"
wl;-'D-tuf-&S-if-Zm-wf-um;udk pwifjy-oae-ygw,f/ a&SUaqmif ½kH-rSmvnf; "Home Front" wl;-'D-tuf&Sifum;udk½Hk-wif-vmNyD; aejy-nf-awmf- ½Hk-rSmvnf; "Hunger Games: Catching Fire" wl;-'D-Zm-wf-um;-udk½Hkwif-vm-ygw,f/ r*Fvm(2) ½HkrSmawmh "Make Me Shudder" o&D;-'D-xdk-if;-o&J-um;-udk-yJ- quf-vufjy-oae-yg-w,f/- *s-ef;-&S-if;-armf-wif- ½Hk-rSm-awmh ]ao;ao;-av;-yJvm; BuD;BuD;vm;} Zmwf-um;eJY
"Frozen" o&D;-'D-tef-eD-ar;-&S-if;-um-wG-ef;-Zm-wf-um;-wdk-YudkyJ qufvuf-jy-oaeNyD; *sef;-&S-if;-puGJ- ½k-yf-&S-if½kHrSmvnf; ]ao;ao;-av;-yJvm; BuD;BuD;vm;} ? "Frozen" eJY "Tom Yum Goong 2" o&D;-'DZm-wfum;-wdk-YudkyJ qufvuf-½Hk-wif-xm;-ygw,f/ aejy-nf-awmf *sef;-&Sif; Minitheatre rSm 'g½dk-ufwm PBuD;
½dkuful;wJh ]b,f-uvmvJ bmvk-yf-aevJ b,fudk-oGm;rSmvJ} Zmwf-um;udk pwif½Hk-wif-xm;NyD; &Jwdkuf?
tqdkawmf-a*s;rD? azG;azG;? aroef;EkeJY wjcm;o½k-yf-aqm-if-rsm;pGmu yg0if-o½k-yf-aqm-if-xm;-yg-w,f/ g

ÓPfaum-if;-yHkrsm;...
vifr,m;-ES-pf-a,m-uf[m &efjz-pf-Mu-NyD;wJhaemuf ZeD;jz-pf-ol[m c&D;aqm-if-td-wf-xJudk
olr&JU-t0wf-tpm;-awG- xnfh-ae-yg-awmh
w,f/
cifyGef; • ]]rif;u b,fudk-oGm;rvdkYvJ}}
ZeD; • ]]uRefr tarqDrSm ajymif;-aeawm-hrvdk-Y}}
trsK-d;orD;-&JU-pum;tqHk;rSm trsKd;om;u
vnf; tdwf-wpf-vHk;,lNyD; olYt0wf-tpm;awGudk pNyD;xnfhyg-awm-hw,f/
ZeD; • ]]&Siu
f a&m b,fomG ;rvdYk pOf;pm;aewmvJ}}
cif-yGef; • ]]igvnf; ightar-td-rf- ajym-if; aeawmhr,f}}
ZeD; • ]]'Dvdk-qdk&if uav;awG-ua&m}}
cif-yGef; • ]]tdk ..'gu &S-if;&S-if;-av;yg/
rif;u rif;tar-tr-d -f oGm;aer,f/
iguvnf; ightar-qDoGm;r,f/
'Dvdk-qdk-awmh olwdkYvnf; olwdk-Y
tar-qDyJ vdkuf-ae-rSm-ayg-h}}
rdr-Yk a-Ykd omf bmom-jy-e-o
f nf/

g

vlYtcGifhta&;qdkif&m
umwGef;jyyGJNydKifyGJ
vlY-tcG-ifh-ta&;udk umwG-ef;eJY
o½kyf-azmf-wif-jy-xm;wJh
]umwG-ef;-uajymaom
vlYtcG-ifh-ta&;} umwG-ef;-jy-yGJeJY
NydKif-yGJudk 'DZifbm 13 uae
15 &ufaeYtxd a,mrif;BuD;
vrf;&Sd *,fvm&D 65 rSm jyo
oGm;rSm jzpf-ygw,f/ umwG-ef;
-jy-yGJ-eJYNydKif-yGJ-twGuf umwG-ef;
-q&mawGudk atmuf-wdk-bm-v
uk-ef-ydk-if;u pwif zdwf-ac:-cJhNyD;
umwG-ef;-aygif; 247 um;
Nyd-Kif-yGJ-0if-cJh&m qefcgwifum;
50 udk tckyGJrSm jyorSmjzpfyg
w,f/ qefcgwif-um;-awG-xJ
urS yxr? 'kwd,? wwd,eJY
ESpf-od-rfhqk ESpf-qkudk a&G;cs,frSmg
jz-pf-ygw,f/  ZGe-yf ef;-y-iG -hf

&cdk-if-jy-nf-e,f-aeYyGJ-awmfwdk-if;-&if;om; ½dk;&myGJ-awmfawGudk ESpf-Ncd-Kuf-ol-awG-twGuf
'DZif-bmv 15 &ufaeYrSm
usa&m-ufr,fh &cdkif-jy-nf-e,faeYudk oHvs-if-wH-wm;-teD;-rSm&SdwJh wdkif;-&if;-om;-aus;&GmxJrSm reuf 10 em&D-uaepwifNyD; nae 6 em&Dtxd
usif;-yoGm;rSmyg/ &cdkif-jy-nf-e,faeYrSm &cdkif-½dk;&m-eyef;-yGJ-awG?
&cdkif-½dk;&m-tuawGudk Munfh-½IEdk-if-rS-mjz-pfNyD; &cdkif-½dk;&m-tpm;tpm-awG-udkvnf; w0BuD;
jrnf;-prf;-MunfhcGifh-&&SdrSm
g
jzpfygw,f/  eE´m-atm-if

Tea break

49 pm;r,faomufr,f vQmvnfvnf

www.mmtimes.com

z&JoD;-ok-yfpHk
wJGpm;-&if-ykdaumif;ygw,f/ aemufNyD; oHy&m-oD;av;-eJY-vnf;- vkd-uf-ygw,f/ prf;Mu-nfh-yg-tkH;aemf-/
z&J-oD;-ESifh
organic flat roquette salad

Phyo's cooking adventure

z&Jo;D udk NzdK;wkd-YawGu opfoD;-tcsK-dyGJtwGuf
'grS-r[kwf azsmf&nf-tjzpf jyif-qif-pm;-oHk;avh&Sd-ygw,f/ 'Dwpf-ywf-rSm-awmh z&JoD;ukd bbq
pm;-yJG-awGeJY wGJzuf-pm;-oHk;Edk-ifwJh tokyf (salad)
tjzpf jyif-qif-pm;-oHk;Edk-ifr,fh enf;av;-awGudk
a&;oGm;ygr,f/ qpf'feDrSm 'Dtcsd-ef-qkd&if aEG&moD-rdkY z&JoD;-awG-ayg-vSygw,f/ z&JoD;udk oD;pHkok-y-t
f ae-e-o
YJ m pm;-z;l -wm-rYdk yxrqH;k tom;uifawGeJY wGJpm;-csd-efu enf;enf;-awmh xl;qef;wmtrS-efygyJ/ pyfpk-cs-if-pd-wf-eJYom pm;Mu-nfh-vdk-ufwm
tckawmh bbq vkyf&if z&JoD; salad av;- xnfhvkd-uf&rS jynfh-pHk-ovkdyJ/ 'Dwpfywf Sharky's rSm
roquette oGm;0,f&if; organic flat roquette eJY
organic cress t&G-uf-awGukd &cJhwm-eJY- tawmf-yJjz-pfoGm;w,f/ z&JoD;ukd cg;qd-rfh-qd-rfh-&Sd-wJh salad
t&G-uf-awG&,f? feta csdpf-vkd-rsK-d; qd-rfh-wJh-csd-pf-awGeJY

yg-0if-ypö-nf;-rsm; (6 a,muf-pm-)
zz z&J-oD;tao; 1 jcrf; (okdY) 700-•800 *&rf
zz Marinated fetta csdpf 125 *&rf
zz Organic flat roquette t&Guf 150 *&rf
zz oH-vG-if-qD-pm;-yGJ-ZGef; 3 ZGef;zz oH - y &m&nf
(toD;-rS-cs-uf-cs-if;-n§-pf,lyg)
vufzuf-&nf-ZGef; 1 ZGef;-cGJjy-if-qif-yHkz&J-oD;rsm;ukd oHk;pifwD-rD-wm-ywf-vnf-eD;yg;
twHk;av;rsm;jz-pf-atmif vDS;yg/ taphvnf;xk-wf-xm;yg/ aemuf yef;uef-jym;BuD;BuD;
wpfckay:rSm organic flat roquette rsm;ukd
yg;yg;av; -jz-efY-cif;-NyD;&if z&JoD;rsm;ukd jzefY-xnfh
yg/ aemuf Marinated fetta csd-pf-rsm;ukdvnf;
cyfao;-ao;-pD- zJhum tESHYjzL;yg/ NyD;rS oHvG-ifqDeJY
oHyk-&m-&nfukd yef;uef-jym;tESH-Yqrf;um jznf;jz-nf;-av;-arTyg/ t&omtwGuf qm;eJY i½kwfaum-if;-teuf-rI-efY-wkdYukd jzL;yg/

0dkifjzL
ajrm-if;-jr-em-ewf-oD;-0dkif (2004)

z&JoD;-ESifh
organic cress salad

yg-0if-ypö-nf;-rsm; (6 a,muf-pm-)
zz z&JoD;tao; 1 jcrf; (okdY) 700-•800 *&rf
zz Organic cress t&Guf 150 *&rf
zz oH-vG-if-qD-pm;-yGJ-ZGef; 3 ZGef;zz oH-y&m-&nfftcGH (jcpf-jz-ihf- cyf-Ek-yf-Ek-yf-av;
-jc-pf,lyg) vufzuf-&nf-ZGef; 1 ZGef;-cGJjy-if-qif-yHkz&J-oD;rsm;ukd oHk;pifwD-rD-wm-ywfvnf- eD;yg;
twHk;av;rsm;jz-pf-atmif vDS;yg/ taphvnf;xk-wf-xm;yg/ aemuf yef;uefjym;BuD;BuD;wpfckay:rSm organic cress rsm;eJY z&JoD;rsm;ukd jzefYxnfhyg/ aemuf-oH-y&m-cHGrsm;udk jcpf-xnfhyg/
NyD;rS oHvG-if-qDukd yef;uef-jym;tESHY qrf;um
jznf;-jz-nf;-av;- arTyg/ t&omtwGuf qm;eJY
g
i½kwf-aum-if;-teuf-rI-efY-wkdYukd jzL;yg/  

'D0dk-if-uawmh emewf-oD;-t&omvnf; r&ygbl;/ csKdwJht&om-awmif r&Sdygbl;/ teHYuvnf; ESmacg-if;-xJrSm
awmfawmfav; pl;&S-ygw,f/ 0dkif-aumif; wpfyk-vif;r[k-wf-ayr,fh jynf-yuwif-oG-if;-vmwJh 0dkif-awGudk
wm;jr-pf-ae-csd-efrSm uRef-awmf-wdkYrSm
Score Box
'gyJ- aom-uf-p&m-&Sd-yg-awmhw,f/

0dkifeD
at;-om,m-0dk-ifeD (2012)
&Srf;-jy-nf-e,f-xGuf 'D0dk-if-eDuvnf; odyf-taum-if;-BuD;awmh
r[kwf-ygbl;/ enf;enf;-av;-cg;NyD; a&t&omvnf;
&ygw,f/ teHYuvnf; t,fvf-udka[meHY jy-if;-ygw,f/
b,fvdk-tjr-nf;-eJY- wGJ&rvJ? b,ftpm;-tpm;eJY vdkuf-zuf
rvJ qdkwm awmfawmf-av;-pOf;-pm;Score Box
vdk-uf-&yg-ao;-w,f/-

aps;0,fvrf;-ñT-ef-

6 / 10

Organic cress ESifh organic flat
roquette wkd-Yukd Sharky's rS

usyf -3ç000

4 / 10

0,fyg-onf/

usyf 9ç500

oD&drif;xGef; bmomjyefonf/

g

jyifopftpm;tpmawG&wJh a&TawmifMum;vrf;u Alamanda pm;aomufqdkif
&efu
- e-k N-f rdKU&JU emrnf-ausmf a&Tawm-if-Mum;&yfuG-ufu vrf;Mum;awG-twdk-if;- oGm;vdk-uf&if
at;cs-rf;-qd-wf-Nid-rfwJh ae&m-aum-if;-wpf-ckudk
awGU&rSmyg/ tJ'g-uawmh Alamanda Inn
qdk-wJh- ae-&m-av;yg/ taqmuf-ttHk-&Sd&m
0if;twG-if;udk 0ifoGm;wJh-vrf;-wpfavQ-muf
rSm pufbD;-ta[m-if;-av;-awGudk twef;
vdk-uf- awGU&rSmyg/ yefum-awG-wyf-qifxm;wJh rsuf-ESm-us-uf-jr-ifh-jr-ifh? [if;vif;-yG-ifhpm;-aom-uf-cef;eJY tpdrf;-a&m-if-t&G-uf-awGu
tylydk-if;-a'-o&JU-ywf-0ef;-us-ifudk oufaom-ifhouf-om -jz-pf-ap-yg-w,f/ jc-ifawG tem;roD-Ekd-if-atmif yefum-av&wJh-pm;-yGJudk ra&G;rdbJ tpGef-ydk-if;-pm;-yGJudk
a&G;xdkif-rd-wm-uawmh trSm;t,Gif;-wpf-ck-vdkY
ajym&rSmyg/ pm;yGJ-atm-ufrSm jcif-aq;-acG-awGxG-ef;-xm;-ay-r,fhvnf; qdk;0g;vS-wJh-jc-if-awG
u ajcaxm-ufudk wpfcsdef-vHk; udk-uf-ae-Mu-yg
w,f/ 'gaMumifh nbuf pm;aom-uf-jz-pf-wJhtcg-rsKd;rSm yefum-av&wJh tv,fydk-if;-ae-&m
u pm;yGJ-awGudk a&G;cs,fMu-zdkY tMuHay;-cs-ifyg-w,f/-

tJ-'DrSm wnf;cdk-ae-xdk-ifp&m tcef;aum-if;
-aum-if;udk reufpm-0ef-aqm-if-rI-eJYtwl pDpOfay;-xm;ovdk t&om&Sd-wJh- tpm;-tpm-awGudkrS tm;yg;-w& pm;-aom-uf-cs-if-ae-wJh-ol-awGudkvnf; tjrJBud-Kqdk- jz-nhf-qnf;-ay;-aeyg
w,f/ 'Dqdk-ifrSm &EdkifwJh tpm;tpmtrsm;pk
u jyif-opf-pm-awG-jz-pfNyD; armf½dk-udk-tpm;-tpmawGvnf; rDEl;rSm awGU&ygw,f/ armf½dk-udktpm;-tpm-awG-xJrSm tom;ig;-wpf-rsK-d;rsKd;eJY
toD;t&G-uf-awG- a&m-cs-uf-xm;wJh tajine awG
u aumif;-w,f-vdkY uRef-rudk- tMuH-jyK-Muyg-w,f/Fish tajine (usyf 10,000) eJY couscous
vdaYk c:-w-hJ *sKaH ph-jyKwf (usyf 2ç000) udk rSm-v-u
kd -f
ygw,f/ (*sKHaph-jyK-wfudk oD;oefYyGJtjzpf csray;bJ [if;yGJ-xJ-a&m-NyD; cs-ay;-ygw,f/ 'gay
rJh rrSm&if-awmh tJ'D-vdk&rSm r[kwf-ygbl;/)
*sKHaphav;-awGuvnf; El;nHh-ays-mhajym-if;NyD;
fish tajine uvnf; tom;xl-wJh-ig;&,f?
toD;t&G-uf-awG&,f? wm&S-nf-cH-atm-if-pD-rHxm;-wJh-oH-yk-&m-oD;? oHvG-if-oD;-tpd-rf;awG yg-0if
wJh [if;yGJ-BuD;wpf-yGJyg/ toD;t&G-uf-t&nf

awG *sKHaphjyK-wfxJ pdrfh-0if-oGm;wJh-twGuf csKdcsK-d
cs-Of-cs-OfeJY t&om&Sd-vS-yg-w,f/ twl-yg-vmwJh rdwf-aqG-uawmh ydkNyD;pm;aum-if;wJh toD;t&G-uf-awG-eJY-twl- cs-ay;wJh hunter-style steak (usyf 8ç500) eJY
taMumfwpfyGJ (usyf 2ç000) udk rSm-vdk-ufyg
w,f/ toifhtwifh-us-uf-½Hk-cs-uf-xm;wJh
tom;wHk;BuD;awGudk c&rf;cs-Of-oD;-tajccH
cacciatore pwdkif-aqm-hpfeJY jyif-qif-ay;-xm;ygw,f/ tom;awGuvnf; trsm;BuD;ygNyD;
t"du[if;-yGJ-&JU-ab;rSm taMumfyGJ-udk- cs-xm;vdk-uf-wJh-tcg-rSm-awmh ukef-atm-if-pm;-Edk-if-zdkY
pdef-ac:-ae-wJh-yHk- ayg-uf-oGm;yg-w,f/uR-ef-rwdkYawG t"duyGJ- rrSm-cifrSm tjrnf;
yGJ tartine au bleu (usyf 3ç000) udkvnf;
rSmvdk-uf-Mu-yg-ao;w,f/ 'gayrJh tJ'gu
t"du [if;-yGJNyD;rS a&muf-vm-ygw,f/
qefYus-if-buf-t&om-awGudk ay:vG-if-ap-zdk-Y
twGuf tjzLa&m-if-ayg-if-rk-efY-uif-cyf-<u-yf-<u-yfay:rSm t&nfays-mfae-wJh- 'd-ef-cJ-jym-eJYtwl
t&nf&T-rf;-aewJh c&rf;cs-Of-oD;-pd-wf-av;-awGyg
wifay;-xm;-ygw,f/ 'gayrJh t"du[if;-yGJ-udkAlamanda

tartine au bleu

hunter-style steak

pm;aomufqdkif

pm;NyD;rS pm;jz-pf-wm-aMum-ifh- xif-ygw,f/
tjrnf;-yGJu uRef-rcH-wG-if;-xJrSm odyf-t&omrawGUvS-ygbl;/ 'gayrJh bmyJ-jz-pf-jzpf 'def-cJ-jymuawmh aygif-rk-efYudk pm;aum-if;-ap-wm
trSef-yg-yJ/ 'D-pm;-aom-uf-qkd-ifrSm aps;EIef;-toifhtwifh-&SdwJh jyif-opf-taem-uf-awm-if-ydk-if;xGuf abm'dk;0dk-if-rsK-d;pHkvnf; &ygw,f/ uRef-r
wdk-Y rSm-xm;wJh tpm;tpm-awGeJY vdkuf-zuf
wJh Chateau Bel-Air (usyf 23,000) 0dkif-u
awmh odyf-rjy-if;-vSovdk ESpf-csK-dU0dk-if-awG-vdk

t&om-rsK-d;&Sdygw,f/ 'D0dk-if-uawmh 'def-cJ-jym&JU-t&om-rsK-d;pHkudk ay:vG-if-apovkd El;nHh-wJhig;-&JU-t&omeJY teDa&m-if-tom;&JU csKdjr-wJht&om-udkvnf; rysuf-pD;-ap-ygbl;/ 'Dqdk-ifu
tpm;tpm-awGu uRef-rtwGuf pm;&wm
tqifajy-vS-ygw,f/ txl;ojzifh 'Dqdk-ifu
tpm;tpm-awGu yGJcyfBuD;BuD;awG jzpf-wmaMum-ifh&,f? aps;EIef;uvnf; toifhtwifhjz-pf-wm-aMum-ifh&,f aemuf-xyf-oGm;pm;-jz-pf-zdkYawmh aocsm-vS-ygw,f/  refeaD rmif
oD&-rd if;-xeG ;f bmom-jy-e-o
f nf/

g

Travel

jynfwGif; c&D;oGm; 50
www.mmtimes.com/images/flight-schedules.pdf

www.mmtimes.com

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

DOMESTIC FLIGHT SCHEDULES
Yangon to Nay Pyi Taw

K7 224

Flight

Days

Dep

Arr

FMI A1

1,2,3,4,5

7:30

8:30

Y5 777

1,2,3,4,6

7:45

8:25

FMI A1

6

8:00

9:00

Daily

14:30

16:35

W9 129

Daily

15:00

16:55

YH 731

Daily

15:00

17:10

6T 501

Daily

15:30

17:30

W9 211

Daily

15:30

16:55

FMI B1

1,2,3,4,5

11:30

12:30

FMI A1

7

15:30

16:30

Flight

Days

Dep

Arr

FMI C1

1,2,3,4,5

16:30

17:30

YJ 901

Daily

7:40

9:45

YH -SPL

1,4,6

18:00

19:10

YH 910

1,2,3,4,5

7:55

10:00

Y5 233

Daily

8:10

9:25

YH 918

2,3,4,5,6,7

8:20

10:15

YJ 891

Daily

8:30

10:25

Nay Pyi Taw To Yangon

Mandalay to Yangon

Flight

Days

Dep

Arr

FMI A2

1,2,3,4,5

8:50

9:50

FMI A2

6

10:00

11:00

YH 910

7

8:35

10:00

FMI B2

1,2,3,4,5

13:00

14:00

6T 402

Daily

8:45

10:45

FMI A2

7

17:00

18:00

K7 223

Daily

8:55

11:00

Y5 778

1,2,3,4,6

17:30

18:10

W9 201

Daily

9:10

11:05

FMI C2

1,2,3,4,5

18:00

19:00

W9 144

Daily

9:20

10:45

YH -SPL

1,4,6

19:10

20:02

YH 918

1

9:20

11:15

Y5 132

3,5,6,7

9:30

10:30

YJ 001

1,2,3,4,5

9:50

10:45

K7 227

2,4

10:35

12:00

K7 627

1,5

10:55

12:20

YH 832

2,4,6

11:30

12:55

K7 845

2,4,7

12:50

16:00

6T 808

7

13:15

15:15

Yangon to Mandalay
Flight

Days

Dep

Arr

YJ 901

Daily

6:00

7:25

YH 917

2,3,4,5,6,7

6:00

8:20

YJ 891

Daily

6:10

8:15

Y5 234

Daily

6:15

7:30

YH 909

1,2,3,4,5

6:15

7:55

YH 909

7

6:15

8:35

6T 401

Daily

6:20

8:25

K7 222

Daily

6:30

8:40

K7 626

1,5

6:45

8:10

K7 226

2,4

6:45

8:10

YH 917

1

7:00

9:20

YH 831

2,4,6

7:00

8:40

YH 909

6

7:00

8:40

YJ 001

1,2,3,4,5

7:30

9:20

W9 201

Daily

7:30

8:55

8M 6603

2,4,7

9:00

10:10

YH 737

5

10:15

12:25

K7 624

Daily

10:30

11:55

YJ 211

5,7

10:30

11:55

YJ 601

1

10:30

11:55

YH 737

7

10:30

12:40

YJ 761

1,2,4,6

11:00

12:55

YJ 201

1,2,3,4

11:00

12:25

YJ 751/W9 7751

3,5,7

11:00

12:55

YH 737

3

11:00

13:10

YH 729

2,4,6

11:00

14:00

W9 251

2,5

11:15

12:40

6T 807

7

11:30

12:55

YH 727

1

12:00

15:35

6T 807

1

12:00

13:25

6T 808

1

13:45

15:45

YJ 602

6

15:10

16:35

YJ 202

1,2,3,4

15:30

16:55

YJ 212

5,7

15:30

17:35

YH 738

5

16:35

17:45

YJ 762

1,2,4,6

16:35

18:00

W9 120

1,3,6

16:30

17:55

YH 738

7

16:40

18:05

K7 225

Daily

16:50

19:00

W9 129

Daily

17:10

18:35

YH 738

3

17:10

18:35

W9 211

Daily

17:10

19:15

YH 732

Daily

17:10

19:15

K7 625

Daily

17:10

18:35

8M 6604

2,4,7

17:20

18:30

YH 728

1

17:30

YH 730

2,4,6

6T 502
YJ 752/W9 7752

6:15
6:20
6:30
6:30
7:00
7:15
14:30
15:30
15:00
15:30

8:40
7:40
7:50
7:50
8:35
8:35
17:25
17:40
17:55
18:20

Nyaung U to Yangon
Flight
Days
Dep
YH 917
2,3,4,5,6,7 7:35
YJ 891
Daily
7:45
YH 910
6
7:50
YH 910
7
7:50
W9 141
Daily
7:50
K7 222
Daily
8:05
YJ 901
1,2,3,4,5,6 8:25
YH 910
1,2,3,4,5
8:40
YH 917
1
8:35
W9 144
Daily
8:50
6T 351
5
10:50
K7 225
Daily
17:45
W9 211
Daily
17:55
YH 732
Daily
17:55
6T 502
Daily
18:35

Arr
10:15
10:25
9:10
10:00
10:40
11:00
9:45
10:00
11:15
10:10
13:55
19:00
19:15
19:15
19:55

Yangon to Myitkyina
Flight
Days
Dep
YH 831
2,4,6
7:00
K7 844
2,4,7
7:30
K7 624
Daily
10:30
YJ 211
5,7
10:30
YJ 201
1,2,3,4
11:00
W9 251
2,5
11:15

Arr
10:05
11:05
13:25
13:20
13:50
14:10

Myitkyina to Yangon
Flight
Days
Dep
YH 832
2,4,6
10:05
YJ 211
7
13:35
YJ 211
5
13:35
YJ 202
1,2,3,4
14:05
K7 625
Daily
15:40
W9 252
2,5
16:05

Arr
12:55
16:55
17:35
16:55
18:35
19:00

Flight
YH 917

1,2,3,4,5
Daily
1,2,3,4,6,7
Daily
1
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Yangon to Heho
Days
Dep
2,3,4,5,6,7 6:00

18:55

Daily

6:10

9:00

W9 141

Daily

6:15

8:20

17:45

19:10

6T 401

Daily

6:20

9:20

Daily

17:50

19:55

K7 222

Daily

6:30

9:30

3,5,7

17:50

19:15

Days
2,3,4,5,6,7
Daily
Daily
Daily
6,7

Dep
6:00
6:00
6:10
6:15
6:15

Arr
7:35
8:10
7:30
7:35
7:50

YH 737

3

11:00

12:25

6T 807

7

11:30

13:50

W9 203

Daily

11:00

12:10

W9 119

1,3,6

11:15

12:25

W9 129

Daily

15:00

16:10

K7 826

2,6

11:45

13:00

YH 727

1

12:00

13:25

6T 807

1

12:00

14:20

K7 224

Daily

14:30

15:45

YH 731

Daily

15:00

16:25

6T 501

Daily

15:30

16:40

Heho to Yangon
Days
Dep
Daily
8:35
Daily
9:00
2,3,4,5,6,7
9:05
Daily
9:15
Daily
9:35
Daily
9:45
Daily
9:55
1
10:05
2,3,4,6,7
11:55
Daily
12:25
1,3,5
13:50
7
14:05
1
14:35
1,3,6
15:45
1,2,4,6
15:50
7
15:55
Daily
16:00
3
16:25
Daily
16:25
Daily
16:25
5
16:35
1
16:45
Daily
16:55
2,6
17:25

Arr
10:40
11:10
10:15
10:25
10:45
11:00
11:05
11:15
14:00
13:35
15:05
15:15
15:45
17:55
18:00
18:05
19:00
18:35
18:35
19:15
17:45
18:55
19:55
18:40

YANGON TO SIT T WE
Flight
Days
Dep
6T 605
Daily
11:15

Arr
13:15

Flight
W9 141
6T 352
YH 918
YJ 891
6T 402
K7 223
W9 201
YH 918
YH 506
W9 204
K7 829
6T 808
6T 808
W9 120
YJ 762
YH 738
K7 224
YH 738
W9 129
YH 731
YH 738
YH 728
6T 501
K7 827

Yangon to Thandwe
Flight
Days
Dep
W9 141
Daily
6:15
6T 351
1,2,3,4,6,7
6:30
6T 605
Daily
11:15
YH 505
2,3,4,6,7
10:30
W9307
2,4
11:30
W9 309
1,3,5,6,7
11:30
YH 511
1,5
10:30

Arr
9:35
10:00
12:10
13:10
13:50
13:50
13:05

Thandwe to Yangon
Flight
Days
Dep
W9 141
Daily
9:50
6T 632
1,2,3,4,6,7 10:15
6T 605
Dailys
12:25
6T 632
5
13:00
YH 512
1,5
13:05
YH 506
2,3,4,6,7
13:10
W9 307
2,4
14:05
1,3,5,6,7
14:05

Arr
10:40
11:10
15:00
13:55
13:55
14:00
14:55
14:55

Domestic Airlines
Air Bagan Ltd. (W9)

Tel : 513322, 513422, 504888, Fax : 515102

Air KBZ (K7)

Tel: 372977~80, 533030~39 (Airport),
Fax: 372983

Air Mandalay (6T)

Tel : (Head Office) 501520, 525488,
Fax: 525937. Airport: 533222~3, 09-73152853.
Fax: 533223.

Asian Wings (YJ)

Tel: 951 516654, 532253, 09-731-35991~3.
Fax: 951 532333

Golden Myanmar Airlines (Y5)
Tel: 95 9 400446999, 95 9 400447999,
Fax: 01 860 4051

Yangon Airways(YH)

Tel: (+95-1) 383 100, 383 107, 700 264,
Fax: 652 533.

FMI Air Charter - Sales &
Reservations

Tel: (95-1) 240363, 240373 / (+95-9) 421146545

6T 611

4,6

14:30

15:55

W9 309

1,3,5,6,7

11:30

12:55

YH 511

1,5

10:30

12:05

K7 426

Daily

12:30

13:50

Domestic
6T = Air Mandalay
W9 = Air Bagan

Arr
9:05

YJ 891

Yangon to Nyaung U
Flight
YH 917
YJ 901
YJ 891
W9 141
YH 909

YH 909
6T 401
6T 351
K7 222
YH 917
W9 143
K7 224
W9 211
YH 731
6T 501

SIT T WE to yangon
Flight
Days
Dep
YH 512
1,5
12:05
6T 606
Daily
13:35
K7 427
Daily
14:05
6T 612
4,6
16:15

6T 351

1,2,3,4,6,7

6:30

8:45

YH 917

1

7:00

10:05

W9 201

Daily

7:30

9:40

K7 828

1,3,5

7:30

8:45

YH 737

5

10:15

11:40

YH 737

7

10:30

11:55

YH 505

2,3,4,6,7

10:30

11:55

YJ 751/W9 7751

3,5,7

11:00

12:10

Flight
K7 320

YJ 761

1,2,4,6

11:00

12:10

YH 633

Arr
13:55
15:00
15:25
17:40

Yangon to Myeik
Flight
Days
Dep
K7 319
Daily
7:00
YH 633
1,3,5,7
7:00

Arr
9:05
9:15

Myeik to Yangon
Days
Dep
Daily
11:30

Arr
13:35

1,3,5,7

12:25

13:25

YJ = Asian Wings
K7 = AIR KBZ
YH = Yangon Airways
FMI = FMI AIR Charter
Y5 = Golden Myanmar Airlines

Subject to change
without notice
Day
1 = Monday
2 = Tuesday
3 = Wednesday

4 = Thursday
5 = Friday
6 = Saturday
7 = Sunday

51 EdkifiHwum c&D;oGm;

Travel

www.mmtimes.com/images/flight-schedules.pdf

aomMumaeY? 'DZifbm 13- •- 19? 2013

www.mmtimes.com

International FLIGHT SCHEDULES
Flights
PG 706
8M 335
TG 304
PG 702
TG 302
PG 708
8M 331
PG 704
Y5 237
TG 306

YANGON TO BANGKOK
Days
Dep
Daily
7:15
Daily
8:40
Daily
9:50
Daily
10:30
Daily
14:55
Daily
15:20
Daily
16:30
Daily
18:20
Daily
18:05
Daily
19:45

Arr
9:30
10:25
11:45
12:25
16:50
17:15
18:15
20:15
19:50
21:40

Flights
DD 4231
FD 2752
FD 2756
FD 2754
FD 2758

YANGON TO DON MUENG
Days
Dep
1,3,5,7
8:00
Daily
8:30
Daily
12:50
Daily
17:35
1,2,3,4
20:55

Arr
9:45
10:20
14:40
19:25
22:50

YANGON TO SINGAPORE
Flights
Days
Dep
MI 509/SQ 5019 1,2,6,7
0:25
8M 231
Daily
8:00
8M 233
5,6,7
14:00
Y5 233
Daily
10:10
SQ 997/MI 5871 Daily
10:25
3K 586
Daily
11:40
MI 517/SQ 5017 Daily
16:40
TR 2827
1,6,7
15:10
TR 2827
2,3,4,5
17:10
3K 588
2,3,5
19:30
Flights
8M 501
AK 1427
MH 741
MH 743
AK 1421
Flights
CA 906

YANGON TO KUALA LUMPUR
Days
Dep
1,2,3,5,6
11:30
Daily
8:30
Daily
12:15
Daily
16:00
Daily
18:50
YANGON TO BEIJING
Days
Dep
2,3,4,6,7
14:15

Arr
5:00
12:25
18:25
14:40
14:45
16:20
21:15
19:35
21:35
00:10+1
Arr
15:30
12:50
16:30
20:15
23:10
Arr
21:55

Flights
8M 711
CZ 3056
CZ 3056

YANGON TO GAUNGZHOU
Days
Dep
2,4,7
8:40
3,6
11:35
1,5
17:40

Arr
13:15
15:50
22:15

Flights
8M 7502
8M 7702

YANGON TO INCHEON
Days
Dep
Daily
0:50
Daily
23:45

Arr
8:50
8:05

Flights
CI 7916
QR 288

YANGON TO TAIPEI
Days
Dep
1,2,3,5,6
10:50
2,5,6
11:35

Arr
16:15
17:20

YANGON TO KUNMING
Days
Dep
1,3
12:20
Daily
14:40
2,3,4,6,7
14:15

Arr
18:35
18:00
17:35

YANGON TO CHIANG MAI
Flights
Days
Dep
W9 9607
4,7
14:20

Arr
16:10

YANGON TO HANOI
Days
Dep
1,3,5,6,7
19:10

Arr
21:30

Flights
MU 2012
MU 2032
CA 906

Flights
VN 956

YANGON TO HO CHI MINH CITY
Flights
Days
Dep
Arr
VN 942
2,4,7
14:25
17:10
Flights
QR 619
QR 919

YANGON TO DOHA
Days
Dep
Daily
7:30
Daily
7:30

Arr
11:15
11:15

Flights
8M 403

YANGON TO PHNOM PENH
Days
Dep
1,3,6
8:35

Arr
12:30

Flights
0Z 770
KE 472

YANGON TO SEOUL
Days
Dep
4,7
0:50
Daily
23:35

Flights
KA 251
Flights
NH 914

YANGON TO HONG KONG
Days
Dep
1,2,4,6
01:10
YANGON TO TOKYO
Days
Dep
Daily
22:10

Flights
8M 401

YANGON TO SIEM REAP
Days
Dep
1,3,6
8:35

Flights
8M 601

YANGON TO GAYA
Days
Dep
1,3,5,6
9:00

Flights
PG 722

NAYPYIDAW TO BANGKOK
Days
Dep
Daily
19:45

Arr
22:45

Flights
MU 2029

KUNMING TO MANDALAY
Days
Dep
Daily
13:55

Arr
13:50

Flights
8M 336
TG 303
PG 701
TG 301
PG 707
PG 703
TG 305
8M 332
PG 705
Y5 238

BANGKOK TO YANGON
Days
Dep
Daily
11:55
Daily
8:00
Daily
8:50
Daily
13:00
Daily
13:40
Daily
16:45
Daily
17:50
Daily
19:20
Daily
20:00
Daily
21:10

Arr
12:40
8:45
9:40
13:45
14:30
17:35
18:45
20:05
21:15
21:55

Flights
PG 721

BANGKOK TO NAYPYIDAW
Days
Dep
Daily
17:15

Arr
19:15

Flights
DD 4230
FD 2751
FD 2755
FD 2753
FD 2757

DON MUENG TO YANGON
Days
Dep
1,3,5,7
6:30
Daily
7:15
Daily
11:35
Daily
16:20
1,2,3,4
19:35

Arr
7:15
8:00
12:20
17:05
20:25

SINGAPORE TO YANGON
Flights
Days
Dep
SQ 998/MI 5872 Daily
7:55
8M 6231/3K 585 2,4,7
8:55
3K 585
Daily
9:10
8M 6231/3K 585 1,3,5,6
9:10
8M 232
Daily
13:25
TR 2826
1,6,7
13:10
MI 518/MI 5018 Daily
14:20
TR 2826
2,3,4,5
15:00
Y5 234
Daily
15:35
3K 587
2,3,5
17:20
8M 234
5,6,7
19:25
MI 520/SQ 5020 1,5,6,7
22:10

Arr
9:20
10:25
10:40
10:40
14:50
14:30
15:45
16:30
17:05
18:50
20:50
23:35

BEIJING TO YANGON
Days
Dep
2,3,4,6,7
8:05

Arr
13:15

Flights
CA 905
Flights
AK 1426
MH 740
MH742
8M 502
AK 1420

KAULA LUMPUR TO YANGON
Days
Dep
Daily
6:55
Daily
10:05
Daily
13:50
1,2,3,5,6
16:30
Daily
17:20

Tel : 513322, 513422, 504888, Fax : 515102

Air China (CA)

Tel : 666112, 655882.

Air India

Tel : 253597~98, 254758. Fax: 248175

Bangkok Airways (PG)

Tel: 255122, 255 265, Fax: 255119

Condor (DE)

Tel: + 95 1 -370836 up to 39 (ext : 810)

Tel: 95-1-255320, 255321, Fax : 255329

Golden Myanmar Airlines (Y5)
Tel: 95 9 400446999, 95 9 400447999,
Fax: 01 860 4051

Silk Air(MI)

Flights
CI 7915
BR 287

TAIPEI TO YANGON
Days
Dep
1,2,3,5,6
7:00
2,5,6
7:45

Arr
9:55
10:35

Flights
8M 7701
8M 7501

INCHEON TO YANGON
Days
Dep
Daily
18:40
Daily
19:30

Arr
22:15
23:40

Flights
MU 2011
CA 905
MU 2031

KUNMING TO YANGON
Days
Dep
1,3
8:20
2,3,4,6,7
13:00
Daily
13:30

Arr
11:30
13:15
13:55

CHIANG MAI TO YANGON
Flights
Days
Dep
W9 9608
4,7
17:20

Arr
18:10

HANOI TO YANGON
Days
Dep
1,3,5,6,7
16:35

Arr
18:10

Flights
VN 957

Tel : 387648, 241007 ext : 120, 121, 122 Fax
: 241124

Myanmar Airways International(8M)
Tel : 255260, Fax: 255305

Tel: 255 287~9, Fax: 255 290

Flights
8M 602

GAYA TO YANGON
Days
Dep
1,3,5,6
11:20

Arr
14:30

Flights
8M 404

PHNOM PENH TO YANGON
Days
Dep
1,3,6
13:30

Arr
14:55

Arr
10:45

Flights
KE 471
0Z 769

SEOUL TO YANGON
Days
Dep
Daily
18:30
3,6
19:30

Arr
22:30
23:40

Arr
10:20

Flights
NH 913

TOKYO TO YANGON
Days
Dep
Daily
11:40

Arr
17:15

HONG KONG TO YANGON
Flights
Days
Dep
KA 250
1,3,5,7
21:50

Tel : 255491~6, Fax : 255223

Vietnam Airlines (VN)

Fax : 255086. Tel 255066/ 255088/ 255068.

Qatar Airways (Temporary Office)
Tel: 01-250388, (ext: 8142, 8210)

International
FD & AK = Air Asia
TG = Thai Airways

Arr
23:45

BANGKOK TO MANDALAY
Days
Dep
2,4,6
7:30
5,7
17:30
Daily
12:05

Arr
8:45
18:45
13:25

Y5 = Golden Myanmar Airlines
PG = Bangkok Airways
MI = Silk Air
VN = Vietnam Airline
MH = Malaysia Airlines
CZ = China Southern
CI = China Airlines
CA = Air China
KA = Dragonair
Y5 = Golden Myanmar Airlines
IC = Indian Airlines Limited
W9 = Air Bagan
3K = Jet Star
AI = Air India
QR = Qatar Airways
KE = Korea Airlines
NH = All Nippon Airways
SQ = Singapore Airways
DE = Condor Airlines
MU=China Eastern Airlines
BR = Eva Airlines
DE = Condor

MANDALAY TO BANGKOK
Days
Dep
2,4,6
9:30
5,7
19:35
Daily
14:15

Arr
11:45
21:45
16:40

Flights
FD 2761

MANDALAY TO DON MUENG
Days
Dep
Daily
12:50

Arr
15:15

Flights
TG 2981
TG 2983
PG 709

Arr
17:20

DON MUEANG TO MANDALAY
Flights
Days
Dep
Arr
FD 2760
Daily
10:55
12:20

[dkw,frsm;twGuf
aqmhzf0J rdwfquf
tdtdol

Thai Airways (TG)

8M = Myanmar Airways International

HO CHI MINH CITY TO YANGON
Flights
Days
Dep
Arr
VN 943
2,4,7
11:40
13:25

c&pörwftcsdef eD;uyfvmNyDjzpfojzifh &efuek Nf rdKU&Sd [dw
k ,fBuD;rsm;wGif a&mifprkH ;D tvSrsm;
jzifh tNydKiftqdkiftvSqifaeMu&m qD'dk;em;[dkw,fü c&pörwfrD;tvS jyifqifxm;
rIukd awGU&pOf/f  "mwfykH •- ZmenfNzKd ;

Dragonair (KA)

Arr
10:30
16:35
15:50

Flights
TG 2982
TG 2984
PG 710

MANDALAY TO KUNMING
Flights
Days
Dep
MU 2030
Daily
14:40

Air Bagan Ltd.(W9)

GUANGZHOU TO YANGON
Flights
Days
Dep
CZ 3055
3,6
8:40
CZ 3055
1,5
14:45
8M 712
2,4,7
14:15

Arr
06:29+1
6:29

Arr
06:45+1

Tel: 251 885, 251 886.

Malaysia Airlines (MH)

Flights
QR 618
QR 918

Arr
05:35

Air Asia (FD)

Arr
8:00
11:15
15:00
17:30
18:25

DOHA TO YANGON
Days
Dep
Daily
21:15
Daily
21:15

Arr
8:50
07:45+1

International Airlines

AI = Air India

Subject to change
without notice
Day
1 = Monday
2 = Tuesday
3 = Wednesday

4 = Thursday
5 = Friday
6 = Saturday
7 = Sunday

[dw
-k ,fE- i-S -hf c&D;o
- mG ;vky- i-f ef;rsm; zGUH Nz-Kd ;wd;k wuf
-ap-&ef-ESifh jynf-wG-if;-rS-[dk-w,f-rsm;Edk-if-iH-wumtqifhrD [dkw,f-0ef-aqm-if-rI-rsm;ay;-Edk-if&ef
Lucky Bird uk-rÜ-PDrS [dkw,f-vk-yf-ief;oHk;
Optima aqm-hzf0J-utaMum-if; aqG;aEG;yGJudk
'DZif-bmv 6 &ufaeYu ukef-onf-puf-rItoif;-csK-yf-ü us-if;-yjyK-vk-yf-cJhonf/
jynfw
- i-G ;f [
- w
-kd ,fr- sm;wGif Optima aqm-zh 0f -J
wyf-qif-toHk;jyK-jc-if;-jzifh [dkw,f-qdk-if-&mvky- i-f ef;rsm;udk tcsed w
-f t
-kd wGi;f pepfwusj- zi- -hf
pD-pOf-aqm-if-&G-uf-Edk-if-NyD; Edk-if-iH-wumrS [kdw,frsm;twdkif; {nfhonf-rsm;tm; -0ef-aqm-if-rIay;-Edk-if-rnf-jz-pf-aMumif; Silverbyte System
tpöa- &;-aqm-zh 0f u
-J r-k P
-Ü rD S taxGaxGr- efa- e*sm
Mr. David Boker u aqmhzf0J-eJY- ywf-oufNyD;
&Sif;-vif;-ajym-Mum;cJhonf/
1992 ckepf-wGif pwifwnf-axm-if-cJhaom
Silverbyte System tpö-a&;-aqm-hzf0J-uk-rÜ-PD
onf [dkw,f-vk-yf-ief;-oHk;aqm-hzf0J-rsm;udk
[kdw,f-vk-yfief; uRrf;-us-if-ynm-&S-if-rsm;ESifh
aygif;-pyf-a&;-qGJ-cJhNyD; tpöa&;? Oa&my? tm&SESifh tmz&du&Sd emrnf-BuD;[dk-w,f-rsm;ü
oHk;pGJvs-uf-&Sdum aps;uGuf-wGif xif&Sm;aom
ukrÜ-PD-wpfckjzpf-onf-[k- od-&onf/]]uR-ef-rwdkY ukrÜ-PDu Silverbyte System
tpö-a&;-aqm-hzf0J-uk-rÜ-PDeJY t&ifuwnf;u
pD;yGm;a&;-eJY-ywf-oufNyD; tquftoG,f-&Sdygw,f/ 'Daqm-hzf0Ju jref-rm-jy-nf-aps;uG-ufeJv
Y nf; udu
k -n
f -rD -&I -rdS ,f-xif-wm-aMumifh 2013
ckEpS -t
f apm-y-ikd ;f -uwnf;u pwifNy;D jynf-w-iG ;f
-[dk-w,f-awGeJY rdwf-quf-ay;-cJhwmyg/ wpfES-pf-

twG-if;rSm oHk;pGJolawG ,HkMu-nf-vuf-cH-vmatm-if a- wmfa- wmfB- uK-d ;pm;-c&-hJ ygw,f}}[k Lucky
Bird ukr
-P
-Ü rD S a':ar-jzL-o,
G u
f jrefr- m-wi-kd ;f (- rf)udk-ajym-onf/]]Ed-kif-iH-wum-tqifh-rD-NyD;om;- [dk-w,f-awGtae-eJYu xyfNyD;vk-yf-p&m-awm-hrvdk-awm-h
bl;-aygh/ olwdk-Y[m-ol-wdkY Edkif-iH-wum-eJY-csd-wfquf-vdk-Y&wm-qdk-awmh jynf-wGif;[dkw,f-awGtwG-uf-yJ- t"du &nf&G,f-ygw,f/ jynf-wG-if;
-[dk-w,f-awGrSm jzpf-ae-wmu tcsuf-tvuf
-eJY-ywf-oufNyD; pepfwusjyKvk-yf-xm;-wm-rsKd;
r&Sd-wJh-twGuf olrsm;[dk-w,fawG aps;wuf
&if- vdk-uf-wuf-wm-rsKd;awG- jz-pf-ae-ygw,f/
Optima aqm-z
h 0f u
-J [dw
k ,fe- y-YJ wfo
- ufNy;D Edik i-f H
-wum-[dk-w,f-awG-twdkif; pepfwusvkyfaqm-if-Edk-if-wJh-twGuf jynf-wG-if;-[dk-w,f-awGtwGuf Edkif-iH-wum-tqifh-0ef-aqm-if-rI-rsKd;ay;Edk-if-rSmyg/ uRef-rwdkY ukrÜ-PD-taeeJY aqmhzf0JeJY-ywf-oufNyD; taumif;qHk; 0efaqm-if-rIay;-zdk-Y pD-pOf-xm;-ygw,f/ enf;ynm-ydk-if;-u
awmf-awmf-av;-taxm-uf-tul-jyK-wJh-twGuf
'Daqm-hzf0J-u jynf-wG-if;-[kd-w,f-awG-twGuf
awmfawmf-av;- aum-if;-ygw,f}}[k ¤if;u
ajym-onf/Optima aqm-hzf0J-udk wyfqif-&m-wGif
toHk;jyKrnfh [dkw,f\ tcef;ta&-twG-ufay:-rw
-l nfí tar&du
- efa- ':-vm-wpfa- om-i;f 0ef;-us-if-twG-if;om ukef-us-rnf-jz-pfNyD; vdktyf
onfh enf;ynm-yi-kd ;f q
- i-kd &f m tcsut
-f vufr- sm;
twGuf Silverbyte System tpö-a&;-aqm-zh 0f -J
Ü -w
D u
Ykd tcsed -Ef -iS -hf
-u-rk -P
Ü -ED iS hf Lucky Bird uk-r-P
wpfajy;nD oif-wef;-rsm; ydkYcsay;rnfjzpfaMumif; od&onf/

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

vkduf[JAD;0dwfvufa0SYcsefyD,Ho&zludk
umuG,fEdkifcJhwJh t'GefepfpwDAifqif
WBC
ausmfausmfrif;
uD;G bufNrKd Uu Colisee Pepsi Centre
rSm usif;-yoGm;cJhwJh WBC vkd-uf-[J-AD;0d-wf-vuf-a0S-Yo&zl-vk-yGJ[m uae'gom;-awG-twGuf auseyf-*k-Pf,lp&m
yGJwpf-yGJ-jz-pf-cJh&ovdk NydKif-bufawG
awmfawmfrsm;rsm;udk tvJxkd;NyD;
WBC vkd-uf-[J-AD;-0d-wf-cs-ef-yD,H-jz-pf-vm
ol uae'g-Bud-K;0kd-if;-bk&if t'Gef-epfpwD-Aif-qif[m olY&JU-½HI;yGJ-r&Sd-pH-csd-efudk
qufxe-d ;f E- i-kd c-f w
-hJ m-[mvnf; vufa0SYpm-rsu
- E-f mS rSm wmpm;-aewJh taMumif;cs-if;-&m-awG-yg-yJ-vkdY ESPN u csD;rGrf;cef;-zG-ifh-vm-ygw,f/ vuf&Sd WBC
cs-efyD,H pwDAif-qif[m pdef-ac:-yGJaygif; 24 yGJrSm tvJxkd;yJG 20? EkdifyGJ
23 yGJeJY ½HI;yGJr&Sd oHrPd-vl-om;-wpf-OD;jz-pfNyD; pdef-ac:-vmol NAdwd-ef-vuf-a0S-Y
ausmf wkdeD-'J-vl;-uawmh pdef-ac:-yGJ

aygif; 20 rSm EkdifyGJ 17 yGJ&Sd-xm;ol
tausmftarmf-vuf-a0S-Ypwm;-wpf-OD;yJ-jz-pf-ygw,f/ uae'g-y&dowf
wpfaom-i;f c- a-JG usmf ud,
k w
f i-dk u
f ,
dk u
f s
vma&m-uf-Mu-nfh-½I-tm;-ay;-cJhwJh 'D
vkd-uf-AJ-[D;-0d-wf-o&zl-vk-yGJrSm vuf&Sdcs-eyf ,
D H pwDAif-qif[m q|rajrmuf
yGJcsDrSm NydKif-bufudk BudK;0kd-if;-Mu-rf;-jy-if
udk vSJod-yf-Ekd-if-cJhNyD; 'dkif-yGJ-&yfeJY WBC
cs-e-yf ,
D -aH &T-cg;-ywf qufvuf-qif-jr-e;f cG-ifh-&cJh-jc-if;eJY ywfoufvdkY rGef-x&D&,fpm-apm-if-awGu pmzGJUrqHk;&Sd-ae-Muyg-w,f/Pepsi Centre u 'D[-A
J ;D -0-w
d -o
f &zlvk-yGJudk y&dowf-trsm;pku yGJcsD-jynfh
12 csD a&uk-ef-a&-crf;-xkd;owf-&vd-rhfr,f-vkdY ,lqcJh-Mu-ayr,fh txifeJY
vufawGUjz-pf-&yf[m wufwuf-pifatmif vJo
G mG ;cJ-&h wm-uv
kd nf; yGpJ -pD Of
ol emrnfBu;D 'Geu
-f if;u oabmawGU

ae-ygw,f/ yGJcsD-jy-nfh-xkd;owfNyD;rS
&rSwfeJY Ekdif-wJh-yGJ-rsKd;xuf tckvdk
tjzLtrnf;-uGJjym;wJh tvJxkd;yGJ-rsKd;
udk ydEk p-S o
-f ufy- g-w,fv
- v
Ykd nf; 'Geu
-f if;
u ESPN eJY awGUqHkcef;rSm ajzMum;
oGm;ygw,f/ Superman vkdY vufa0S-Yy&d-owf
Mum;rSm ausmMf um;ol pwDAifqif[m
a[wD-Nrd-KUawmf ydkYatmy&ifh-pfrSm
arG;zGm;cJhayr,fh uae'g-rSm -BuD;jy-if;cG-ifh-&cJhol b,foef-vuf-a0S-Yaus-mf
wpf - O D ; - y gyJ / Nielson Media
Research Firm &JU ppfwrf;t&
uGD;buf-ajru [JAD;-0d-wf-o&zl-vk-yGJ
udk ½ky-o
f u
H wku
d -½f -u
kd -Mf u-n-½hf -t
I m;-ay;ol-yrmP 1 'or 4 oef; eD;yg;&Sd-cJhNyD; tckES-pf-twGuf pHcsd-efopf
wpf&yf-yJ-vkdY od&ygw,f/ HBO u
wkduf-½dk-uf-wif-quf-cJhwJh 'Do&zl-vk-yGJ
&JU q|rajrmuf-yGJ-csD-uawmh tm;vHk;

udk [ifceJ [mceJ-jz-pf-ap-cJhwJh
rsuf-vS-nfh-qefwJh tvSnfh-tajym-if;yGc-J sy-D j-J zp- y-f gw,f/ Bomber vkYd t*Fvefy&d-owfawG trnfay;-xm;ol wkdeD
udk plyg-rif;-pwD-Aifu tvJxkd;Ekd-if-cJh
wm odyf-rqef;-yg-bl;-vkdY aumif;-csD;
ay;-ae-Mu-wm-udkvnf; em;vnfay;-&OD;-rSm-yJ-r[k-wf-ygvm;/ ]]trS-eftwkd-if;-ajym&&if 'DyGJudk tckvdkjr-ef-jr-ef-qef-qefeJY yGJod-rf;-Edk-if-r,f-vdkY
rxifxm;-rd-ygbl;/ tedrfh-qHk;yGJ-csD-jynfh
xdk;owf&vd-rhf-r,f-vkdY ,lqxm;-wm
yg/ Bomber vdYk ausmMf um;olukd vJNS z-Kd
Ekd-if-cJhovdk WBC o&zl qufvufum-uG,f-Ekd-if-cJh-wJh-twGuf *kPf,l0rf;-ajrm-uf-rd-ygw,f/ vmr,fh-yGJ-pOfawG-twG-ufvnf; toifh&Sd-ae-ygw,f}}vkdY plygrif; pwDAifu ½kyf-oHtif-wmAsL;rSm &ifzG-ifh-pum;-qkd-cJhyg
aMumif; wifjy&if;.../

WBC

vdu
k [
f AJ ;D 0dwcf seyf ,
D H pwDAifqif

sport

53 tm;upm;

www.mmtimes.com

bGef'ufpfvD*gyJGpOf(16)

tdrfuGif;rSm bdkif,efjrL;epf qufvufatmifyGJcHOD;r,f
Oa&myaqmif;-&m-ou
D kd 0ifa&m-u-fvm-wm-et
YJ rQ *smref-b-Ge-f'uf-p-fv-D*g-[mvnf; &moD-0uf-jy-n-hfzYkd wpfy-JGom-v-kdyg-awmhw,f/ wef;pD-Z,m;udk av;rS-w-fjz-wNf y;D OD;aqm-i-f
aewJh bdkif,ef-jrL;epf[m 'Dwpf-ywf-rSmvnf; Z,m;tv,f-em;u [rf;bwfudk tdrf-uG-if;rSmawGUqHk&rSm-rdkY tajctae-aum-if;-ae-w,f-vdkY rSwf,l&rSm jzpfygw,f/udkxG#f(pdefh*Ref;)
[m-om-bmvif ¼ 0g'g-b&D-rif
aemufqHk;awGUqHkrI
3¼3¼12 [mom-bmvif 1¼0 0g'g-b&D-rif[m-om-bm-vif&JU tdrf-uG-if;rSm
'DES-pf-oif;-aem-ufqHk; oHk;Budrf-awGUqHkcJh-&m-rSm-awmh [mom-bm-vifu
ESpf-Bur-d E-f i-kd Nf y;D 0g'g-b&Dr- ifu wpfBur-d -f
Edk-if-cJh-ygw,f/ [mom-bm-vifu
'D&m-oD-aem-ufqHk; bGef-'uf-pf-vD*g
ESpf-yGJrSm ay;*dk;r&Sd-cJh-ayr,fh 0g'g-b&Drif-uawmh aemufq;kH av;yGrJ mS 17 *d;k
ay;xm;-&ygw,f/ a[mhzef-[d-rf;
NyD;&if ay;*dk; trsm;qHk;jzpfwJh 0g'gb&D-rifudk jiif;-y,f-cs-if-yg-w,f/bdk-if,efjrL;epf ¼ [rf;bwf
aemufqHk;awGUqHkrI
20¼7¼13 [rf;bwf 0¼4 bdkif,ef-jrL;epftpOf-tvm-ydk-if;t& 'DES-pfoif;
aemufqHk; ig;Bud-rf-awGUqHk-&mrSm
[rf;bwf[m bdkif,efudk ausmfvdkY
r&Edkif-cJh-ygbl;/ vuf&Sd &pforft&

vnf; bdkif,efu aemufqHk; oHk;yGJrSm
ay;*dk;r&Sd atmif-yGJ-cH-xm;-ygw,f/
bdkif,efeJY ESpf-oif;-aygif; oGif;*dk;
trsm;udk a&G;cs,f&rSm jzpf-yg-w,f/[ef-EdkAm ¼ Ek&if-bwf
aemufqHk;awGUqHkrI
17¼2¼13 Ek&ifbwf 2¼2 [efEdk-Am[ef-Edk-Am&JU 'D&moD tdrf-uG-if;-yGJ-pOfawGrSm wpfyGJ-om-½IH;xm;NyD; a[m-h
zef-[d-rf;udk 1¼4 eJY ½IH;cJhwm jzpf-yg
w,f/ wef;qif;-Zk-efxJ usa&m-uf-ae
NyD; tcktcsd-eftxd ta0;uGif; Edkif-yGJr&ao;wJh Ek&if-bwfudkvufa&S-mif&yg-r,f/a[m-hzef-[drf; ¼ a'ghrG-ef
aemufqHk;awGUqHkrI
18¼5¼13 a'ghrGef 1¼2 a[mhzef-[d-rf;td-rf-&S-if-a[m-hzef-[d-rf;[m 'D&moD
cHppf-tm;-tenf;-qHk;jz-pfNyD; 15 yGJ
upm;NyD;csd-efrSm ay;*dk; 35 *dk;&Sdxm;ygw,f/ tpOftvmt& a[mhzef[d-rf;&JU tdrf-uG-if;rSm a'ghrG-efudk 1¼0
&v'fawGeJY ESpf-Bud-rf-Edk-if-cJh-zl;-ygw,f/

'gayrJh 'D&moD tdrf-uGif; aemufqHk;
oHk;yGJrSm a[mhzef-[drf; Edkif-yGJ-r&Sd-vdkY
a'ghrG-efudk a&G;cs,ftm;-ay;-cs-if-ygw,f/rd-efYZf ¼ rGef-cs-if-*vuf-bwf
aemufqHk;awGUqHkrI
11¼5¼13 rdefYZf 2¼4 rGef-cs-if-*vuf-bwf
tqifh (8) ae&mu rdefY-Zf[m tdrfuG-if;-&S-pf-yGJrSm 12 *dk;oGif;NyD; 12 *dk;
jyef-ay;-c-&hJ ygw,f/ tqifh (4) ae&m
u rGef-cs-if-uawmh ta0;uGif; ckepfyGJrSm 10 *dk;oGif;NyD; 12 *dk; jyef-ay;-cJh&vdkY ta0;uGif; cHppf-ydkif; tm;enf;rI
&Sdae-wm-awGU&rSmyg/ 'gayrJh 'D&moD
ta0;uGif; aemuf-qHk;ES-pf-yGJrSm 0¼2
awGeJY-csnf; atmif-yGJ-cH-xm;wJh rGef-cs-if*vuf-bwfudk BudKuf-yg-w,f/atm-hpfbwf ¼ ba&muf-csf
aemufqHk;awGUqHkrI
13¼5¼07 ba&mufcsf 0¼1 atmhpf-bwfZ,m;-atm-ufqHk;u wef;wufba&m-u-cf s[
f m ta0;uG-if;-wdk-uf-ppf
tm; tenf;qHk; toif;jz-pf-ygw,f/

tqifh (9) ae&mu atmhpf-bwf-u
awmh bGef-'uf-pf-vD*grSm tdrf-uG-if;ajc-pG-rf;t& aumif;aewmrdkY 'DyGJu
tdrf-&S-if-udkyJ a&G;&r,fhyGJ-yg-/0k-zfbwf ¼ pwk*wf
aemufqHk;awGUqHkrI
19¼1¼13 0kzfbwf 2¼0 pwk*wftd-rf-&S-if-0k-zf-bwfu tqifh (5)
ae&m &yfwnf-aeNyD; tdrf-uGif; tae
txm;t& ckepfyGJrSm 14 *dk; oGif;-Edk-ifcJh-vdkY *dk;oGif;-tm;-&Sd-ae-ygw,f/ tqifh
(10) u pwk*wf-uawmh ta0;uGif;
&Spf-yGJrSm 18 *dk;jyef-ay;-xm;-&wmyg/
ta0;uG-if;-awGrSm *dk;jywf-½IH;avh-&Sd
wJh pwk*wf tpOftvm-ydk-if;t&
vnf; racsmif-avm-uf-yg-bl;/
a&S-mfvfau; ¼ z½dkif;-bwf
aemufqHk;awGUqHkrI
18¼5¼13 z½dkif;bwf 1¼2 a&Smfvf-au;a&S-mfvf-au;[m aemufqHk; ta0;
uG-if;-yGJ-pOfrSm rGef-cs-ifudk 2¼1 eJY ½IH;cJhNyD;
½IH;yGJquf-aew,f/ z½dkif;bwfu
vnf; aemuf-qHk;upm;wJh oHk;yGJpvHk;

½IH;aewm-rdkY tdrf-uG-if;-tm;-om-cs-uf&SdwJh a&Smfvf-au;udk a&G;r,f/
av-Am-ulqif ¼ z&efYzwf
aemufqHk;awGUqHkrI
19¼1¼13 avAm-ulqif 3¼1 z&efYzwfav-Am-u-q
l ifu a'ghr-eG v
f kd toif;
rsK-d;udk-awmif ta0;uG-if;rSm Edkif-vdk-uf-

vdkY ,HkMu-nf-rI-ydk&oGm;w,f/ ESpf-oif;
pvHk;[m Mum;&ufawGrSm Oa&my
tqifh NyKd iy-f aJG wG upm;&rSmr- Ykd ESpo
-f if;
pvHk;yGJyef;wm-csif; twlwl-cs-nf;ygyJ/ 'gayrJh tpOftvm-ydk-if;t&
&pforf-rS-ef-aewJh avAm-ul-qif-buf
u &yfwnf-&-rSm-yg/-

*smrefbGef'ufpfvD*g yJGpOf(15)

bGef'ufpfvD*gyJGpOf(15)
z½kdif;bwf 0-3 0kzfbwf
ba&mufcsf 0-2 [mombmvif
*vufbwf 2-1 a&Smfvfau;
z&efYzwf 1-2 a[mhzef[drf;
[rf;bwf 0-1 atmhpfbwf
pwk*wf 4-2 [efEdkAm
0g'gb&Drif 0-7 bkdif,ef
a'ghrGef
0-1 avAmulqif
Ek&ifbwf 1-1 rdefYZf
oGif;*dk;trsm;qHk;
vD0rfa'gpuD; (a'ghrGef) 11 *dk;
udkif;bvif; (avAmulqif) 9 *dk;
refZlupf (bkdif,ef)
9 *dk;
tkdifbDpDApf (pwk*wf)
9 *dk;

toif;
yGJ Ekid f oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
bdkif,ef
15 13 2 0 39 7 41
avAmulqif 15 12 1 2 32 14 37
a'hgrGef
15 10 1 4 35 16 31
*vufbwf 15 10 1 4 33 17 31
0kzfbwf
15 8 2 5 23 16 26
a&Smfvfau; 15 7 3 5 30 28 24
[mombmvif 15 6 4 5 22 17 22
rdefYZf
15 6 2 7 22 29 20
atmhpfbwf 15 6 2 7 16 23 20
pwk*wf
15 5 4 6 28 28 19
a[mhzef[drf; 15 4 5 6 34 35 17
[efEkdAm
15 5 2 8 19 26 17
[rf;bwf 15 4 4 7 30 32 16
0g'gb&Drif 15 4 4 7 19 34 16
z&efYzwf
15 2 5 8 18 28 11
z½kdif;bwf 15 2 5 8 14 28 11
Ek&ifbwf 15 0 9 6 14 30 9
ba&mufcsf 15 2 2 11 8 28 8

sport

tm;upm; 56

www.mmtimes.com

Oa&my ajy;vrf;ay:u tJAmwef
atmifrdk;aZmf
'DE- p-S &-f moD y&DrD,m-vd-*f-rSm -enf;-jytajym-if;-tvJ-jz-pf-wJh-toif;-BuD;awGu cs,fvfqD;-? ref-pD;-wD;-? ref,l?- tJ-Amwef-wdk-Y jz-pf-yg-w,f/ 'D-av;oif;-xJ-rSmtoif;-eJY- tjr-ef-qHk;tH-0if-atm-ifjy-if-qif-xm;-Edk-if-wJh-toif;-u tJ-Amweft
- oif;j- zp- w
-f ,fq
- w
-kd m-u-kd rsu
- 0-f g;xif-xif-jr-if-awG-Uae&NyD jzpf-yg-w,f/
-ref,l?- ref-pD;-wD;-? cs,fvfqD;-wdk-Y
avm-uf- xif-&Sm;rI-r&Sd-vS?- xd-yf-oD;upm;-orm;-0,f,l-jz-nfh-wif;-Edk-if-rIr&Sd-vS-wJh- toif;-jz-pf-wJh- tJ-Amwefudk
od-yf-NyD;txif-BuD;vS-jc-if; -r&Sd-cJh-Muyg-bl;/ cs,fvfqD;-[m- armf-&if-ndKjy-ef-a&m-uf-vm-w,f/ upm;-orm;aum-if;-jz-nfh-xm;-w,f/ armf-&if-ndKbm-vkyfOD;rvJ-qdk-wm-udk-yJ- arQ-mfvifhae-Muovdk enf;jy-opf-y,f-vD*&D-eD&JUref-pD;-wD;-toif;-uvnf;- upm;orm;-aum-if;-awG-jz-nfh-cJh-vdk-Y bm-awG
xyfvkyf-OD;-rvJ-qdk-wm-udk- apm-ifh-Mu-nfh
ae-cJh-Mu-yg-w,f/ -NyD;awm-h vuf-&Sdcs-ef-yD,H-ref,l-&JU- ref-ae-*sm-opfrdk,uf-pf-wpf-a,m-uf-tae-eYJ-vnf;zm-*l-qefvdk vkyf-Edk-if-rvm;-qdk-wm-udkvnf; -pd-wf-0if-pm;-ae-cJh-Mu-yg-w,f/'g-ay-rJh -ref-ae-*sm-opf-rm-wD-euf-pftae-eJY- tJ-Am-wef-udk- bm-vk-yf-jy-rvJqdk-wm-udk-awm-h od-yf-NyD;owd-xm;-raecJh-Mu-yg-bl;-/ tck-awm-h tJ-'D-ted-rfh-pHtJ-Am-wef[m taumif;-qHk;yHk-pH-awG
udk armf&if-ndK-? rdk,uf-pf?- y,f-vD*&D-eD?tmqif0if;*g;-? b&ef-'ef-a&mf-*sm-wdk-Y
udk- &if-ayg-if-wef;-vm-wJh-tqifh-udka&m-uf-oGm;cJh-NyD-jz-pf-yg-w,f/- zd-tm;uif;-uif;-eJY- tJJ-Am-wef-[m- yJG-wdk-if;-udktm½Hkpdkuf-rI-tjy-nfh-eJY- cs-Of;-uyf-vmvdk-Y tck-qdk-&if- cs-ef-yD,H-vd-*f-0if-cG-ifhae-&m-udk- arQ-mfrS-ef;-vm-ae-Edk-if-cJh-NyD-jz-pfyg-w,f/yGJ-pOf-(15)tNyD;rSm- tJAm-wef-[mtqifh-(5)ae-&m-udk- a&m-uf-vm-cJh-ygNyD-/ &rS-wf-u 28 rS-wf-&xm;NyD; 'kwd,?wwd , ae- & m- a wG - u vD - A m- y l ; ?-

cs,fvfqD;-wdk-YeJY- ESpfrS-wf-tuGm?tqif(-h 4)ae-&m-u refp- ;D w
- ;D e- w
-YJ pfrw
-S -f
tuGm-rSm- &yf-wnf-ae-wm-jz-pf-ygw,f/ -'D-avm-uf-txd- trS-wf-eD;-uyfaer,fvdkY xif-rxm;-cJh-yg-bl;/ ref,luyf-vkd-uf-rvm;/ pyg;-uyf-vdk-ufrvm;-qdk-wm-udk-yJ- arQ-mfvifh-xm;-Muwm-yg/ tJ-Am-wef-udk-awm-h arQ-mfvifhrxm;-cJh-Muygbl;/ tckawm-h rm-wDeuf-Zf-[m- wwf-Edk-if-cJh-NyD-jz-pf-yg-w,f/tJ-Am-wef-&JU- yxr&m-oD-0uf-c&D;-[mtaum-if;-qHk;jz-wf-oef;-oGm;Edk-if-cJh-wmyJ-jz-pf-ygw,f/ tJJAm-wef-[m-yxr
&m-oD-0uf-rSm- toif;-BuD;awG-tm;-vHk;
eJY- upm;-NyD;oGm;cJh-NyD-jz-pf-yg-w,f/toif;-BuD; ajcmufoif;-eJY- b,f-vdkupm;-oGm;ovJ-qdkwmudk Mu-nfh-vdk-uf
&if cs,fvfqD;-udk-tEdk-if?- ref,l-udktEdkif? refpD;-wD;-udk-t½HI;? tm-qif-e,fudk-oa&? -vD-Am-yl-;udk-oa&?- pyg;-udk
oa& pkpa-k yg-i;f t
- Edi-k Ef pS yf ?GJ oa&-o;kH yJ?G
t½HI;wpfyGJ toif;BuD;ajcmufoif;xH-uae -&rS-wf-udk;rS-wf-&,l-oGm;cJh-ygw,f/- ref-pD;-wD;-wpfoif;-udk-yJ- ½HI;cJhwm-udk-Mu-nfh-vdk-uf-&if- tJAmwef[mxd-yf-wef;-ajc-pG-rf;-wpf-ck-udk- ydk-if-qdk-ifxm;-w,f-qdk-wm-udk- awG-U&rSm-yJjz-pf-yg-w,f/- *dk;roG-if;-Edk-if-wJh-yJG[m- pyg;-wpf-yJG-om-yJ-&Sd-cJh-wm-udkMunfhvkduf-&if- tJ-Am-wef-&JUwdk-uf-ppf-[m xd-yf-wef;-tqifhrsKd;jz-pf-w,f-qdk-wm-udk- awGU&
wm-yJ-jz-pf-yg-w,f/tck-aem-uf-qHk;
xd-yf-qHk;u tm-qif-e,f-udkoa&
upm;-vdk-uf-wJh-yJG-tNyD;rSm-awm-h
ol-wdk-Y[m -cs-ef-yD,H-vd-*f-0if-cG-ifhae-&m-twG-uf- td-yf-ruf-rufvm-cJh-Mu-NyD-jz-pf-ygw,f/
tqif h - ( 5)ae- & m- u
tJ-Am-wef-u wpfyGJ-om½HI;xm;-csd-efrSm toif;BuD;
ajcmufoif;-u b,f-vdkjz-pf-ae-ovJ-qdk-wm-Mu-nfhvdk-uf-&if- vuf-&Sd-cs-efyD,H
ref,l[m- ig;yGJ-½HI;xm;NyD;jz-pf-yg-w,f/- cs-ef-yD,H-

o&zl-udk- ref,l-b,f-vdk-rS-xd-ef;-od-rf;
-Edk-if-pG-rf;- r&Sd-awm-hyg-bl;/ cs-ef-yD,Htoif;-[m-wpf-&m-oDvHk;rSm av;yJG
xuf-ydk-NyD; ½HI;ed-rfh-vdk-Yr&yg-bl;-/ cs-ef-yD,Hjz-pf-r,f-vdk-Y a&-yef;-pm;-wJh-cs,fvfqD;[m- oHk;yGJ-½HI;xm;-NyD;jz-pf-ygw,f/
'kwd,ae-&m-u a&-yef;-pm;-ae-wJh
refpD;wD;-toif;-u av;yGJ-½HI;xm;NyD;
jz-p-yf gw,f/ 'kw,
d ae-&m-rmS - &yf-wnfae-wJh- vD-Am-yl-;[m oHk;yJG-½HI;xm;-NyD;jz-pfovd-k xdy- q
-f ;kH u tm-qife- ,f[
- m ESpyf GJ
½HI;xm;-cJh-yg-w,f/- ½HI;yJG-tae-txm;-eJYMu-nfh-vdk-uf-&if- tJ-Am-wef-[m xd-yf-qHk;
rSm-&Sd-ae-w,f-qdk-wm-udk- awGU&r,fhtae-txm;-jz-pf-yg-w,f/wu,f - a wm- h tJ - A m- w ef - & J U tif-tm;-[m- cs,fvfqD;-? ref-pD;-wD;-wdk-Y
vl-tif-tm;-eJY- tawmf-udk-uGm-jcm;cJhwm-yg/ 'g-ay-rJh-ol-wdk-Ytck-vdk-bm-vdYk

wwfEikd c-f &-hJ wmvJM- un
- v
-hf u
-dk &-f if- rm-w-D
euf-Zf-[m- pl-yg-pwm;-toif;-udkwnf - a qm- u f - x m;wm- r [k - w f - b J toif;-vdk-uf- pk-pnf;-rI-qdk-wm-udkwnf - a qmuf x m;Ed k - i f - w m- a Mum- i f h qdk-wm- xif-&Sm;ae-yg-w,f/- pwm;yav,m-qdk-wm- tJ-Am-wef-rSm -wpfa,m-uf-rS- &Sd-rae-cJh-yg-bl;/ toif;-udkMu-nhf-vdk-uf-&if- vlumul? b,f-&D?'D,l-vdk-zl;-wdk-Yqdk-wm- tiSm;awG-eJY-ac:xm;-&wJh-upm;-orm;awG-om-yJ-jz-pf-ygw,f/- 'g-ay-rJh- tJ-'Dupm;-orm;-awG
[m- tJAm-wef-rmS taumif;-q;kH upm;Edk-if-ol-awG-jz-pf-vm-cJh-yg-w,f/- tJ-Amwef-v-il ,f-u xG-u-v
f m-w-hJ bm-uav
[m -rm-wD-euf-Zf-eJYtawGUrSm-awm-h
taum-if;-qHk;yHk-pHudk &oljz-pf-vm-cJh-yg
w,f/ 4¼2¼3¼1 upm;uG-uf-atm-ufrSm -bm-uav[m taxmif-wdk-uf-ppfpmrsufESm 58 odkY 

y&DrD,mvd*fyJGpOf(16)

'D-wpf-Bud-rf- td-rf-uG-if;-yGJ-rSm ref-pD;wD;tEdk-if-&ygh-rvm;atmifrdk;aZmf
ref-pD;-wD;- ¼ tm-qif-e,fref,?l tJ-Am-wef?- pyg;-wu
-Ykd kd *d;k jywf-awG-e-cYJ s-n;f - tEd-ik -&f xm;-v-Ykd tm-qif-e,fcuf-rSm-yJ-vdk-Y xif-p&m-jz-pf-yg-w,f/ -'g-ay-rJh- tm-qif-e,f-udk- avQ-mhwG-uf-vdk-Yr&
yg-bl;/ tm-qif-e,f-oa&-awm-h upm;-Edk-if-wJh-yJG-jz-pf-yg-w,f/- tm-qif-e,f-u
ae-vdk-uf-yg/pyg;-¼vD-Am-yl-;
ES-pf-oif;-pvHk; ajc-jy-ef-NyD;rS-ef-ae-Mu-yg-w,f/ vD-Am-yl-;u td-rf-uG-if;-rSm ESpfyJGquf-wkd-uf-tEdk-if-&NyD; udk;*dk;oG-if;-cJh-ovdk- pyg;-uvnf;- ta0;-uG-if;rSm ESpfyJG
quf-wdk-uf-tEdk-if-&xm;-yg-w,f/- tckyGJutoif;udk- ra&G;bJ- *dk;trsm;udka&G;wm- taum-if;-qHk;jz-pf-yg-w,f/AD-vm-¼ref,l ref,l-tae-eJY- td-rf-uG-if;-rSm ESpfyJG-quf-wkd-uf-½HI;vdk-uf-wJh- xdk;ES-uf-rI-u 'D-yJG-rSmayg-uf-uGJ-Edk-if-rvm;-qdk-wm apm-ifh-Mu-nfh-&rSm-jz-pf-yg-w,f/- tck-yJG-rSm -AD-vmudk
avQmhwG-uf-vdk-Yr&yg-bl;-/ AD-vm-ajc-awG-U&if- ref,lupm;&cuf-oGm;Edk-if-ygw,f/
*dk;trsm;udk-a&G;wm -toifh-awmf-qHk;yg/cs,fvfqD;-¼c&pö-w,f pyg,f-&S,f-0rf;-BuD; NyD;cJh-wJh-tywf-u pwk-wf- tEdk-if,l-oGm;wm-udk-cH-vkd-uf-&
yg-w,f/- tck-yGJ-u c&pö-w,f-eJY-td-rf-uG-if;-qdk-awm-h cs,fvfqD;-Edk-if-rSm- ao-csm-yg
-w,f/- cH-ppf-udk-yJ- OD;-pm;-ay;-xm;-Edk-if-vdk-Y cs,fvfqD;oHk;*dk;awm-h oG-if;-Edk-if-r,fh-yJGjz-pf-yg-w,f/tJ-Am-wef-¼zl-vf-[rf tJ-Am-wef-uawm-h q&m-BuD;jz-pf-ae-ygw,f/ ref,ludk-Edk-if?- tm-qif-e,f-udkoa&-upm;-xm;-vdk-Y pd-wf-"m-wf-uawm-hwuf-aeyg-w,f/- 'g-ay-rJh- zl-vf-[rf-[menf;-jy-ajym-if;-vJ-oGm;NyD;aem-uf-rSm- upm;-yHk-ajym-if;-vJ-oGm;wm-awG-U&ygw,f/
tJ-Am-wef-tck-yGJ-Ekd-if-&if-awm-if- *dk;rjy-wf-Ekd-if-vkd-Y zl-vf-[rf-u ae-&rSmyg/e,l;-um-q,f-¼aqm-uf-orf-wef e,l;-um-q,f-uawm-h taum-if;-qHk;ajc-pG-rf;-udk-jy-oae-yg-w,f/ -aem-uf-qHk;
ajcmufyGJ-rSm ig;yJG-Edk-if-xm;-wJh-toif;-jz-pf-yg-w,f/- aqm-uf-orf-wef-u tm-qife,f?- cs,fvfqD;-? ref-pD;-wD;-wdk-YeJY upm;cJh-&vdk-Y yJG-yef;-ae-yg-w,f/ e,l;-um-q,ftEdk-if-&r,fh-yJG-jz-pf-ovdk- *dk;vnf;-enf;-r,fh-yGJ-jz-pf-yg-w,f/um-'pf-zf-¼0uf-pf-b&Gef;
um-'pf-zf-u tdr- u
-f i-G ;f q
- &-kd if- upm;-tm;-aum-i;f w
- t
-hJ oif;j- zp- y-f gw,f/ 0uf-pfb&Gef;ajc-pG-rf;-u-ododomom-us-qif;-oGm;cJh-yg-w,f/ td-rf-uG-if;aum-if;
-wJh- um-'pf-zf-udk-Bud-Kuf-yg-w,f/aemf0pfcsf¼qG-rf-qD;aemf0pfcsfu td-rf-uG-if;-tm;-udk;jyK-upm;-wJh-toif;-jz-pf-yg-w,f/ qGrf-qD;-u
td-rf-uG-if;-upm;-tm;-aum-if-NyD; ta0;-uG-if;-rSm-awmh oifh½Hk-yJ- &Sd-yg-w,f/tck-yJG-u tBud-wf-te,f-&Sdr,fhyJG-jz-pf-vdk-Y *dk;tenf;-udk-a&G;wm- taum-if;-qHk;yg/0uf-pf-[rf;-¼qef;-'g;-vef;0uf-pf-[rf;-u td-rf-uG-if;-qdk-&if-awm-h upm;-tm;-&Sd-wJh-toif;-jz-pf-yg-w,f/qef;-'g;-vef;uvnf; ½kef;-uef-ae-&ay-r,hf- cH-ppf-uys-uf-ae-wm -jy-if-vdk-Yr&jz-pfae-yg-w,f/- ajcruGm-Mu-vdk-Y 'D-yJG-[m- oa&-eJY-NyD;oGm;Edk-if-wJh-yJG-jz-pf-yg-w,f/[m;-vf-pD;-wD;-¼pwk-wf[m;-vf-pD;-wD;-u td-rf-uG-if;-qdk-&if- taum-if;-qHk;upm;-ae-wJh-toif;-jz-pf-ygw,f/-vD-Am-yl-;udk-awm-if- tEdk-if-upm;-xm;-yg-w,f/- pwk-wf-us-awmhvnf;
cs,v
f q
f ;D -u-kd tEd-ik -u
f pm;-xm;-v-Ykd pd-w-"f m-w-u
f wuf-ae-yg-w,f/ -ajc-u od-y-Nf y;D
ruGm-Mu-yg-bl;-/ 'D-yJG-[m- oa&-eJY-tqHk;owf-Edk-if-vdk-Y pwk-wf-udka&G;wm taum-if;qHk;yg/

y&DrD,mvd*f yJGpOf (15)

y&DrD,mvd*fyJGpOf(15)

toif;
yGJ Ekid f oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf qGrq
f ;D 1-1 [m;vfp;D wD;
tmqife,f 15 11 2 2 30 11 35 zlv[
f rf 2-0 ADvm
vDAmyl;
15 9 3 3 34 18 30
tmqif
e,f 1-1 tJAmwef
cs,fvfqD; 15 9 3 3 30 17 30
refpD;wD;
15 9 2 4 41 15 29 ref,
l
0-1 e,l;umq,f
tJAmwef 15 7 7 1 23 14 28 c&pöw,f 2-0 um'pfzf
pyg;
15 8 3 4 15 16 27
f rf;
e,l;umq,f 15 8 2 5 20 21 26 vDAmyl; 4-1 0ufp[
aqmuforfwef 15 6 5 4 19 14 23 aqmuforfwef 1-1
refp;D wD;
ref,l
15 6 4 5 22 19 22 pwkw
f
3-2 cs,v
f q
f ;D
qGrfqD;
15 5 4 6 21 20 19
0uf
p
b
f
&G
e
;
f
0-2
aemf
0
pf
csf
ADvm
15 5 4 6 16 18 19
qef
;
'g;vef
;
1-2
pyg;
[m;vfpD;wD; 15 5 3 7 13 19 18
pwkwf
15 4 5 6 15 20 17
oGif;*dk;trsm;qHk;
aemf0pfcsf 15 5 2 8 14 28 17
qG
m
&uf
Z
f (vDAmyl;)
14 *d;k
0ufpfb&Gef; 15 3 6 6 17 21 15
t*l
½
d
k
(ref
p
;
D
wD
;
)
12 *d;k
um'pfzf
15 3 5 7 11 22 14
0ufpf[rf; 15 3 4 8 13 19 13 pwm;&pfcsf (vDAmyl;)
9 *d;k
zlvf[rf
15 4 1 10 14 26 13
&G
e
a
f
e
(ref
,
)
l

8 *d;k
c&pöw,fyaJ vhpf 15 4 1 10 10 22 13
&D
r
D
(e,l
;
umq,f
)

8 *d;k
qef;'g;vef; 15 2 2 11 12 30 8

sport

57 tm;upm;

www.mmtimes.com

tDwvDpD;&D;atyJGpOf(16)

EdkifyGJjyef&Smr,hf zDtdk&ifwD;em;
0PÖ(prf;acsmif;)
um-wm-eD;,m;--¼AD-½dk-emqrf-'dk;&D;,m;? atpD-rDvef? wdk&D-Edk-wdkYudk oHk;yJGqufwdkuf½HI;xm;-cJh-&mrSm
umwm-eD;,m;[m udk;*dk;toGif;-cH-vdkuf&vdkY aemufwef; ]yGifh} aewmxif&Sm;
w,f/ AD½dk-em-uawmh twåvEÅm-eJY-yJGrSmatmufuvdkufNyD; rdepf 80 ausmfrSm
acsy*d;k eJ-t
Y Ek-id *f ;kd awG oGi;f -Eidk cf v
hJ Ykd upm;tm;? pdw-"f mwfjyef-wuf-vm-w,f-vYkd
,lq&w,f/ AD½dk-em-bufu t&JpGefY-oihf-w,f/csD-a,-Adk-¼qrf-'dk;&D;,m;Nrd-KUcH-Nyd-Kifbuf AD½dk-emudk Edkif-wJh-yJGupNyD; awmufavQmuf-ajc-wuf-vmwJh
csDa,-Adk[m av;yJG-quf-wkduf Edkif-xm;-vdkY jyefNyD;OD;arm-hvmw,f/ 'gayrJh
qrf'dk;&D;,m;uvnf; enf;jyopf rD[dk-if;-vdkApf udkif-wG,f-NyD;aemuf pGrf;aqm-if-&nfa&m? &v'fyg odod-omom wdk;wufvmw,f/ csDa,-Adk-wuf-&d-yf
-jyae-ayr,fh qrf'dk;&D;,m;udk ydkBudKuf-w,f/zD-tdk-&if-wD;-em;--¼bdk-avm-hemzD-tdk-&if-wD;-em;[m pD;&D;-ateJY ,l½dk-yg-vd-*f-Nyd-KifyJG ESpfckwpfNyd-Kifeufwnf;
upm;ae-&vdkY yJGus-yfNyD; zdtm;rsm;ae-ayr,fh wdkuf-ppfeJY *dk;oGif;tm;-uawmh
usroGm;bl;/ bdkavm-hem-uawmh ajcmuf-yJG-quf-wdkuf EdkifyJGays-muf-ae-&m
rSm wdkuf-ppfa&m? cHppfyg ½kef;-uefae&w,f/ zDtdk-&if-wD;-em;udk ydkBud-Kuf-w,f/*sD-Edk-tm--¼twåvEÅm*sDEdk-tm[m tdrf-uG-if;-ajc-pGmNyD; ]n§pf} tm;&Sdovdk 0g&ihf-wdk-uf-ppfr·; *Dvm'DEdk
*dk;jrL;aew,f/ twåvEÅ-muawmh ta0;uG-if;-av;-yJG-quf-wdkuf ½HI;cJh&mrSm
wpf*dk;yJ-jy-ef-oG-if;-Ekd-if-vdkY wdkuf-ppfa&m cHppfyg tm;&p&mr&Sdbl;/ *sDEdk-tm
twGuf oHk;rSwf-ao-csm-wJhyJG jzpfygw,f/vm-ZD,dk-¼vD-aAmf-Edkem-ydk-vD-eJY- wkd-&D-Edk-wdkYudk qufwdk-uf-½HI;cJhwJh vmZD,dktaeeJY tckyJGudk tEdkif-&
atmif ]n§pf}NyD; toif;udk jyefvnf qJGwifr,f-vdkY,lq&w,f/ vDaAmfEdk
u atpD-rDvefudk 2-¼2 oa&us-cJhayr,fh ajcpG-rf;utusbuf-a&mufae
w,f/ uGif;v,fomNyD; tdrf-&S-if-tm;-om-cs-uf-&SdwJh vmZD,dkudk ydkBudKufw,f/
*sL-Aif-wyf-¼qufpl-vdktdrf-uG-if;rSm zDtdk&ifwD;em;udk ½HI;edrfh-NyD;aemuf *sLAif-wyf[m pD;&D;-atrSm
ckepf-yJG-quf-wkduf Ekdif-cJh-w,f/ qufpl-vdk-uawmh NyD;cJhwJhES-pf-yJG-qufwdk-uf
½HI;xm;-vdkY ajcpGrf;-jy-ef-us-oGm;NyD-vdkYqdkEdk-ifw,f/ csefyD,Hvd*f upm;xm;&
wJt
h csuu
f kd xnhw
f -u
G -&f rSm-jz-p-v
f Ykd *sLAifwyf cyfyg;yg; tEdik -af vm-uyf J upm;
r,fvdkY ,lq&w,f/em-ydk-vD-¼tif-wm-rD-vefcs-ef-yD,H-vd*f tqHk;tjzwf-yJG-tjzpf tdrf-uG-if;rSm tmqif-e,fudk tBudwfte,f-upm;-xm;-&vdkY yJGyef;? yJGus-yfwJh 'Pfcs-uf-awGudk emydk-vD-wdkY tenf;eJY
trsm; cHpm;-ae&w,f/ tifwm-rD-vef-uawmh atmufwdkbm-vuk-ef-ydk-if;u
pNyD; udk;yJGquf-wkduf ½HI;yGJr&Sdao;ayr,fh ta0;uG-if;-av;yJGrSmEdkif-yJG-wpf-yJG
om &cJhw,f/ tifwm-rDvef oa&avmufupm;Edk-if-r,f-vdkY ,lqrdw,f/
yg;-rm;¼--uuf-*vD,m-&Drxif-rS-wfbJ emydk-vD-uG-if;rSm 1-¼0 eJY Edkif-vdk-ufwmuvJG&if vuf&Sd-tcsd-efrSm
yg;rm;-ajc-pG-rf;u ]tusbuf ,dkif}-aew,f/ uuf*vD,m&DuawmhajcpG-rf;
-jy-ef-vnf-OD;-arm-hvmNyD; *dk;oGif;tm; jyef-wuf-vmw,f/ 'gaMumihf uuf*vD
,m&Dudk a&G;cs,foihf-w,f/,l-'D-;ed-pf-¼-wdk-&D-EdkzDt
- &-kd ifw
- ;D -em;? *sLAifwyf? emyd-v
k -w
D u
Ykd kd qufwu
kd -u
f pm;-c&hJ wJh ,l'-;D ed-p[
f m
vwfwavm xdyo
f ;D awGeYJ yJu
G sy- af wG qufwu
-kd u
-f pm;-ae-&ayr,fh *sLAifwyf
wpf-oif;-udkyJ 1-¼0 eJY yGwf-um-oDum ½HI;cJhw,f/ wdk&D-Edk-uawmh ta0;uG-if;
ig;yJGquf-wdkuf Edkif-yJG-ays-muf-cJh-&mrSm 10 *dk;toGif;-cH-vdk-uf-&vdkY wpfyJG-ysrf;rQ-ay;*dk; ESpf-*dk;EI-ef;-&Sd-aew,f/ ,l'D-;ed-pfudk ydkBud-Kuf-w,f/

tDwvD pD;&D;atyJGpOf(15)

tDwvD pD;&D;atyJGpOf(15)

toif;
yGJ Ekid f oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf ½d;k rm;
2-1 zDt&dk ifw;D em;
*sLAifwyf 15 13 1 1 31 10 40
uuf
*
vD
,
m&D

2-1
*sED t
kd m
½dk;rm;
15 11 4 0 29 5 37
AD
½
e
k
d
m
2-1 twå
v
EÅm
emydkvD
15 10 2 3 31 17 32
tifwm
15 7 7 1 34 17 28 qrf';kd &D;,m; 2-0 umwmeD;,m;
zDtkd&ifwD;em; 15 8 3 4 29 20 27 qufpv
l
kd
0-1 csaD ,Adk
AD½dkem
15 8 1 6 27 25 25
wk
&
d
E
D

k
d
1-0 vmZD
,dk
wk&d ED kd
15 4 7 4 24 23 19
*sDEkdtm
15 5 4 6 16 18 19 tifwm 3-3 yg;rm;
atpDrDvef 15 4 6 5 23 23 18 vDaAmfE
kd
2-2 atpDrv
D ef
yg;rm;
15 4 6 5 22 24 18
emyd
v
k

D
3-3 ,l
'
;D edpf
uuf*vD,m&D 15 4 6 5 17 23 18
bd
a
k
vmh
e
m 0-2
*s
L
Aif
w
yf
vmZD,dk
15 4 5 6 19 22 17
twåvEÅm 15 5 2 8 16 20 17
oGif;*dk;trsm;qHk;
,l'D;edpf
15 5 2 8 15 19 17
*l
q
pf
y
a
D
&mh
pD (zDt&kd ifw;D em;) 12 *d;k
csDa,Akd
15 4 3 8 12 18 15
yvmpD
,
k
d
(tif
wm)
9 *d;k
qrf'dk;&D;,m; 15 3 5 7 17 24 14
qufplvkd 15 3 5 7 17 31 14 qmqD (wk&
d ED )dk
8 *d;k
vDaAmfEkd
15 3 4 8 15 25 13
*D
v
m'D
E
k
d
(*s
E
D
t
k
d
m)
7 *d;k
bkdavmhem 15 2 6 7 16 28 12
[D
*
&
l
if
(emyd
v
k
)
D

7 *d;k
umwmeD;,m;15 2 3 10 10 28 9

½dk;rm;eJY *dk;trsm;udk a&G;oifhw,f
0PÖ(prf;acsmif;)
at-pD-rD-vef-¼½dk;rm;puf-wifbm 28 &ufwGif qrf'dk;
&D;,m;udk 1-¼0 jzihf-Edk-if-cJhaom yJGpOfrS
pí jyef-vnf-a&-wG-uf-cJh-vQif atpDrD-vefonf pD;&D;at 10 yJGquf-wkd-ufwGif EkdifyJGoHk;yJGom &cJhonf/ ,if;
oHk;yJGrSm qrf'dk;&D;,m;-ESihf ,l'D;-ed-pfwdkYudk tdrf-uG-if;ü 1-¼0 jzihf yGwf-umoDumEdkif-cJhNyD; ta0;uG-if;-wGif
umwm-eD;,m;udk 3-¼1 jzihf EdkifaomyJGrsm;jzpfonf/ usef-ck-epf-yJG-wGif
*sLAifwyf? yg;rm;? zDtdk-&if-wD;-em;wdkYudk ta&;ed-rfhNyD; av;yJGoa&uscJhaom-aMumihf atpD-rD-vef-ajc-pG-rf;
onf ]tuszuf ,dkif}-ae-aMumif;
xif&Sm;onf/pD;&- ;D a- t-EiS fh csey-f ,
D v
-H *d f NyKd iy-f E-GJ p-S cf k
wpfNyd-Kifeufwnf; zGihf-upm;-&mü
atpD-rD-vefonf csef-yD,H-vd*fwGif
tajctae- a um- i f ; - a omf v nf ;
pD;&D;-atü ajcpGrf;-us-qif;-rI-rsm;ESihf
qufwu
kd f MuKH awGUae&onf/ aemufwef;-wGif xdcdk-uf-'Pf-&m&ol rsm;jym;

um rwnfNidrf-rIrsm; MuHKawGUae&csd-efESifh wdu
k q
-f i-kd p-f mG yif uGi;f v,fwu
kd p-f pf
orm; umum-onfvnf; 'Pf&maMumihf wpfv0ef;usif em;vdk-uf&
onf/ xdktawm-twG-if;-rSmyif
wdkuf-ppf-wG-ifvnf; bmvdk-w,fvD
*dk;ayguf-aysmufoGm;onf/
at-pD-rD-vef-a&SUwef;-wGif rmx&D?
a&mfbif-[dk? jyif-opf-wdk-uf-ppfr·;av;
eD,ef;ESifh 'Pf&mrS jyefvnf oufomvmaom tJv&-f mS 0- w
-D &Ykd MdS ua- omfvnf;
*dk;&&Sda&;rSm bmvdk-w,f-vD-ESihf
umum-wdk-Yay:-wG-ifom trsm;qHk; rDScdkae&onf/ odkY&m-wGif NyD;cJhaom
pD;&D;atES-pf-yJG-quf-wdk-uf-wGif bmvdkw,fvD *dk;rsm;jyefvnf oGif;,l-vmEdk-if-jc-if;-aMumihf atpD-rD-vef-wdk-uf-ppf
udk jyefvnf owdrlp&m jzpf-vm-aomf
vnf; a,bk,stm;jzihf bmvdk-w,fvD-ESihf umum-wdkYudk xdef;-csK-yf-Edk-if-vQif
atpD-r-v
D ef\ *d;k oGi;f ,EÅ&m; &yfwef-Y
oGm;Edk-ifzG,f&Sdonf/
wpf-zuf-wGif ½dk;rm;onf wdk&DEdk?
aqmhplvdk? uuf*vD,m&D? twå
vEÅm-wdk-YESihf av;yJG-quf-wdkuf oa&

uscJh-NyD;aemuf toif;udkjyefvnf
]qJGwif}&ef tawmfyif BudK;yrf;cJh-&
onfukd awGU&onf toif;acgif;aqmif
wdkuf-ppfr·; awmhwD-ESihf *smAif-[dk-wdkY
'Pf&m&csdefrS pwifum Edkif-yJG-ays-muf
oGm;aom ½d;k rm;-wiG f *smAif[jkd ye- v
-f nfupm;-Edk-if-NyD-jzpfaomfvnf; awmhwD
rSm ,ckcsd-efxd em;ae&ao;onf/ xdk
tajc-tae-wGif ½dk;rm;onf toif;
udk jyef-vnf-]qJ-Gwif}&ef tawmfyif
BudK;pm;-cJh-&aomfvnf; NyD;cJhaomyJG-pOf-wGif zDtdk-&if-wD;-em;udk 2-¼1 jzihf
Ekdif-vdkufjcif;-aMumihf qdk;&Gm;aom
tcsdef-um-vwpf-ckudk ausmfjzwfoGm;
Edk-if-NyD[k qdk&rnf jzpf-onf/½dk;rm;-uG-if;v,f A[dkcs-uf-wGif
'Da&mhpD (30 ESpf)? yefepf (22 ESpf)?
uDAif-px½krif; (23 ESpf)-wdk-YESihf pkzJGU
xm;NyD; 0g&ihf-upm;orm; 'Da&m-hpD-jzihf
t"du xdef;ausmif;-ay;-xm;-aomaMumihf upm;tm;? ajy;tm;? zsut
f m;?
a&GUvsm;rI? upm;uG-uf-azmf-aqm-ifrI
tp&Sdonfhtydk-if;rsm;udk [efcs-ufnDnD vkyf-aqm-if-ay;-EdkifcJhonf/
NyD;cJhaom yJGpOf-rsm;twGif; ½dk;rm;

uG-i;f v,f A[dck s-u\
f pGr;f -aqm-i-&f nfydi-k ;f onf yHrk e-S a-f tm-ub
f ufoYkd tenf;
i,f-usqif;oGm;aomfvnf; t"du
jyóemrSm tNyD;owf*dk;oG-if;,lrI
usqif;oGm;íom av;yJGquf-wdkuf
Ekdif-yJG-ays-muf-oGm;jcif; jzpf-onf/jcH-KMu-nfh-vQif atpD-rD-vefonf
tdrf-&S-if-tm;omcsuf- &Sd-aomfvnf;
Mum;&ufxJ-wGif csef-yD,H-vd-*f-yJGpOf
tjzpf at*s-uf-Zfudk upm;xm;&
onf/ wpfzef atpDrD-vefonf pD;&D;at-yJG-pOf-rsm;twGif; ajcpG-rf;rwnf
Nidrf-rI-rsm;ESihf MuHKawGUae&NyD; xdyf-oD;rsm;ESihf &ifqdk-if&mwGifvnf; &v'f
rsm; qdk;&Gm;cJhonf/ wpfzuf-wGif
½dk;rm;onf toif;acg-if;-aqmif
awmhwD jyefupm;vmEdk-if-zG,f-&Sd-aomaMumihf wdkuf-ppf-ydk-if;udk rsm;pGm tm;
wufaponf/ ½dk;rm;aem-uf-wef;
onf ay;*dk;jr-ihfwuf vmaomfvnf;
rnfonfh-toif;-udkrQ wpf*dk;xuf
ydkay;-&jcif;r&Sday/
odkYuvdk-aMumihf ,ckyJGwGif ½dk;rm;
udk BudKufNyD; *dk;rsm;aomyJG jzpf-vmEdk-if-onf/

sport

tm;upm; 58

www.mmtimes.com

Oa&my ajy;vrf;ay:u...
pmrsufESm 56 rS
u vl-um-ul-udk- taxm-uf-tyHh-ay;-½Hk-wifr[kw
- a-f wm-b
h J- ol-udk,f-wdk-ifuyg wdkuf-ppf-udkwGJ-Edk-if-ol-jz-pf-cJh-yg-w,f/ tck-qdk&if- olY-udkapm-ifh-Mu-nhf-ae-wJh-xd-yf-wef;-uvyf-awGu
trsm;tjym;jzpf-vm-ae-NyD-jz-pf-yg-w,f/- rm-wDeuf-Zf-&JU- passing-game upm;[ef-atm-ufrSm- toif;-vdk-uf-pk-pnf;-rI-aum-if;-jc-if;-u
tJ-Am-wef-tck-vdk-xd-yfwef;tqifhudk- a&m-uf-zdk-Y
jz-pf-vm-ap-wm-yJ-jz-pf-ygw,f/ -av-wef-bd-ef;-pfem-oGm;vdk-Y aem-uf-wef;-b,f-tpG-ef-[mtcuf-awGUav-rvm; -xif-&ay-r,fh- aumf
pwm&D-um-vuf-a&G;pif- tdk-bD-a,-'dk-[m-vnf;taum-if;-qHk;upm;-Edk-if-cJh-awm-h tJ-Am-wef-[mae-&m-pHk-rSm- vHk-avm-uf-rI-&Sd-wJh-toif;-jz-pf-vm-

ap-cJhygw,f/ 'g-aMum-ifhvnf; rmwD-euf-Zf[m
y&Dr,
D m-v*-d r-f mS b
- ,ft
- oif;u
- r-kd -S raMum-u&-f UHG
awm-hbl;-vdk-Yajym-qdk-vdk-uf-wm-yJ-jz-pf-yg-w,f/
]]td-rf-uGif;rSm cs,fvfqD;-udk-Edk-if-xm;-NyD-/ ref,ludk- ta0;-uG-if;-rSm-Edk-if-cJh-w,f/ xd-yf-qHk;u
tm-qif-e,f-udk-ta0;-uG-if;-rSm-oa&-upm;-Edk-ifcJh-w,f/ 'g-[m- tJ-Am-wef&JU xl;xl;uJ-uJwdk;wuf-vm-rI-aMum-ifhyg/ armf-'ef-abm-vHk;
upm;-enf;-rSm-awmh 11 a,muf-pvHk;[mcH-ppf-udk- a&GUvsm;upm;-Edk-if-&rSm-jz-pf-ovdkwdkufppfudk-vnf;- 11 a,m-uf-pvHk; vdk-uf-ygupm;-Edk-if-&yg-r,f/ 'D-enf;-eJY- toif;-vdk-ufpk-pnf;-rI-udk- wnf-aqm-uf-xm;-wm-jz-pf-ygw,f}}vdk-Y rm-wD-euf-Zfu ajymqdk-vdk-uf-yg-w,f/
ref,l-yJG-? tm-qif-e,f-yJG-awG-rSm -awGUvdk-uf-Mu

&rSm-yg-vdk-Yvnf;- xyf-qifh-ajym-qdk-oGm;cJh-ygw,f/rm-wD-euf-Zf-[m- tJ-Am-wef-udk- &rS-wf- 70&atm-if- upm;-oGm;r,f-vdk-Y ajym-qdk-vdk-uf-ygw,f/ x
- y-d o
-f ;D t
- oif;Bu;D awGu
- -kd aem-ua-f um-u-f
usoGm;atmif-cs-xm;-Edk-if-cJh-jc-if;-[m- tJ-Am-weftwG-uf- tm;-&p&m-jz-pf-ayr,fh c&pöw,fyJ-avh-pf-vdk-toif;-udk- oa&-usoGm;? [m;-vfpD;-wD;-udk- td-rf-uG-if;rSm oa&us-oGm;rsKd;awGuawm-h epf-em-rI-yJ-jz-pf-yg-w,f/- vuf-&Sd-toif;
-BuD;awG-udk- upm;-cJh-wJh-ajc-pG-rf;-rsKd;awG-udkvnf;
toif;i,f-awG-eJY-awG-U&if-vnf; -jy-oEdk-ifzdk-Yu ta&;-BuD;yg-w,f/ -'g-rS-om-cs-efyD,Hvd-*f-0if-cG-ifh-ae-&m-udk-&&Sd-Edk-if-rSm-jz-pf-ygw,f/
vuf-&Sd-Edk-0if-bm? 'DZifbm-ajc-pG-rf;awG-[m
tJ-Am-wef-twG-u-f taum-i;f -q;kH yH-pk rH mS &Sd-aeovdk-rsKd; vuf-us-ef-yJG-awG-udk-upm;-Edk-if-zdk-Y

vd k - t yf - v m- N yD - j z- p f - y g- w ,f / - ref , l r S m
rd,
k ufp- w
-f pfa- ,m-u-f tcuft
- cJa- wGe- M-YJ uH-KawG-U
ae-cs-ed -rf mS - tJ-Am-wef- refae*s-mopf-rm-wD-euf-Zftae-eJY-uawm-h ,Hk-Mu-nfrItjynfheJY- jz-wf-oef;Edk-if-ae-wmuawm-h ref-ae-*sm-opf-ES-pf-a,m-uf&J U - r wl - n D - r I - y J - j z- p f - y g- w ,f / - tck - q d k - & if tJ-Am-wef-y&d-owfawG-&JU ,Hk-Mu-nfrIu
rmwDeuf-Zf-twG-uf- tm;-wuf-vmp&mawGvnf;-jz-pf-yg-w,f/- vmr,fh- 'D-Zif-bm- yJG-u-syfum-vwpf-ck-udk- aus-mfvTm;Edk-if-r,f-qdk-&iftJAm-wef-[m- cs-ef-yD,H-vd-*f-0if-cGifh-ae-&mudk
cs,fvfqD;-? ref-pD;-wD;-? vD-Am-yl;? tmqife,f?pyg;-wdk-YeJY-tNyd-Kif-jz-pf-vm-awm-hrSmyJ- jz-pf-ygw,f/- vHk-avm-uf-wJh-uGif;v,fupm;uGufeJY
toif;-vdk-uf-pk-pnf;-rI-aum-if;-ae-cJhjc-if;u
tJ-Am-wef-twG-uf- arQ-mfvifh-vdk-Y&Edk-if-vm-wJhtae-txm;-vdk-YyJ- jrifaerd-yg-&JU-.../

uEl;? u,uf
yxraeYyGJpOfwGif
a&ToHk;ck? aMu;
wpfck jrefrm
qGwfcl;
xGef;aeatmif
(27)Budra-f jrm-u-f qD;-*d-rf;-Nyd-Kif-yGJ\ avSavS-mf
NyK-d iy-f rJG sm;rS uEl;? u,uf NyKd iy-f rJG sm;udk 'DZifbm
10 &ufaeYu pwifus-if;-ycJh&m ,if;aeY-Nyd-Kif-yGJrsm;tNyD;wGif jref-rm-Edk-if-iHu a&TwH-qdyfoHk;ck
ESifh aMu;wH-qdyf wpfckqGwf-cl;-Edk-if-cJh-aMum-if;od-&Sd-&onf/uEl;? u,ufNydKif-yGJrsm;rS jref-rm-Edk-if-iHtwGuf a&Twq
-H y-d q
-f rk sm;udk uEl; rDwm 1ç000
trsKd;om;-wpf-OD;-cs-if;-Nyd-Kif-yGJ-wGif 0if;xdk-uf-uvnf;-aum-if;? uEl;rDwm 1ç000 trsKd;om;ESp- a-f ,m-uw
-f N-JG yK-d iy-f w
-JG iG f pdik ;f r- if;a- 0-EiS hf 0if;xdu
-k -f
wdYk twGu
J vnf;a- um-i;f ? u,uf rDwm 1ç000
trsKd;orD;-av;-a,m-uf-wGJ-Nyd-Kif-yGJ-wGif jrifh-jr-ifhoef;? oif;oif;-MuL? at;rd-cdk-if-ESifh aemftJ-vfvm-&SD-wdk-YtwGJ-uvnf;-aumif; toD;oD;
-qG-wf-cl;-cJhNyD; aMu;wH-qd-yf-qkudk u,ufrDwm
1ç000 trsKd;om;-av;-a,m-uf-wGJ-Nyd-Kif-yGJ-wGif
apmac;oQ? atmif-rsKd;ol? aZmfa0-vwf-ES-ifhEdk-if-vif;-wdk-YtwGJu qGwf-cl;-cJh-jc-if;-jz-pf-onf/'DZ- ifbm 10 &ufaeYw
- iG f uEl;? u,uf NyKd iy-f -JG
ESp- r-f sK;d rS yGpJ Ofa- v;yGJ ,SON-f yK-d ic-f &hJ m jrefr- m-Ei-kd i-f u
H
a&TwH-qdyfoHk;ck qGwf-cl;-cJh-jc-if;-jz-pf-onf/-

eyef;NydKifyGJrS
jrefrmwdkY a&TESpf?
aiGwpfESifh aMu;ESpf
qGwfcl;xm;
xGef;aeatmif
(27)Budra-f jrm-u-f qD;-*d-rf;-Nyd-Kif-yGJ\ eyef;Nyd-KifyGJ
yGJpOfrsm;udk &efuk-ef-trsK-d;om;-tm;-upm;Nyd-Kif-yGJ½Hk (1)ü 'DZif-bmv 9 &ufaeY-rSpí
usif;-yvs-uf-&Sd&m jref-rmh-vuf-a&G;pif-toif;
onf 'DZifbm 10 &uf 'kwd,aeYyGJpOf-rsm;
tNyD;wGif a&TwH-qd-yf-ES-pfck? aiGwH-qdyf wpfckESifh
aMu;wH-qd-yf-ES-pfck pkpk-ayg-if;-qk-wH-qdyf ig;ckqG-wf-cl;-xm;-onf/'D-Zif-bmv 9 &ufaeY-wGif usif;-ycJhonfh
yxraeYyGJ-pOf-rsm;tNyD;wGif jref-rm-Edk-if-iH
twGuf a&Tw-q
H -yd -q
f rk sm;udk trsK;d om; Greco
120 uDvw
-dk ef;w
- iG f jrifZ-h ifE- iS hf trsK;d orD; Free
Style 67 uDvdk-wef;-wGif aroZif-zl;-wdkYuqG-w-cf ;l -ay;-co
hJ nf/ aiGw-q
H -yd -q
f u
k kd trsK;d om;
Greco 60 uDvw
-dk ef;w
- iG f 0PÖxe-G ;f u qGwc-f ;l ay;-cJhNyD; aMu;wH-qd-yf-qkudk trsKd;om; Greco
66 uDvkd-wef;-wGif xGef;-atm-ifu qGwf-cl;-ay;cJhjcif;jzpfonf/'kw
- ,
d aeYy- p-JG Oft
- jzp- u
-f si- ;f y- cJah om 'DZifbm
10 &ufaeY yGJpOf-rsm;wG-ifrl jref-rm-eyef;-upm;orm;-rsm;tae-jzifh qkwH-qd-yf-rsm;ESifh a0;uGmcJh&NyD; trsKd;orD; Free Style 55 uDvdk-wef;wGif at;at;-atm-ifu aMu;wH-qd-yf-wpfck
qGwf-cl;-ay;-Edk-if-cJhonf/

sport

tm;upm; 60

www.mmtimes.com

tdfrfuGif;jzpfayr,fh bmumudk owdxm;NyD; a&G;&r,f
[def;oefh
bmpDvdkem ¼- ADvm&D;,Jvf
Mum;xJrSm udkyg',fa&;yGJawG
0ifvmNyD;aemuf jyefupm;r,fh
vmvD*guawmh ydkNyD;pdwf0ifpm;p&m
aumif;oGm;ygNyD/ bmpDvdkemeJY
tvufwDudku trSwfwl? 'DESpfoif;
&JU aemufoHk;rSwftuGmrSm &D;,Jvf
ruf'&pfu uyfvkdufvmvdkY aqmif;
rckdrD vmvD*g&JU csefyD,Hb,foljzpf
rvJqw
kd mudak wmif rSe;f q&cufvm
cJhygNyD/
txl;ojzihf t&Sdefaumif;aumif;
eJyY x
JG u
G v
f mwJh bmpDvekd m[m Ny;D cJw
h hJ
yGJpOf(15) rSmyJ bDvfbmtkdukd ta0;
uGif;rSm 1¼-0 eJY ½IH;yGJoGm;MuHKvkdufvkdY
bmpDvdkemtwGufawmh t&Sdefavsmh
oGm;ovkd jzpfoGm;rvm;qkdwm
apmifhMunfhcsifp&m aumif;vmcJhyg
w,f/ 'Dwpfywfvnf; bmpDvdkem
&ifqkdifupm;&r,fh toif;[m
vmvD*g &JUtqihf(5) ae&mrSm&Sdae
wJh ADvm&D;,JvfeJYjzpfvdkY bmpDvdkem
twGufawmh 2014 ukdrul;rD yGJusyf
awGMum;rSm &v'faumif;atmif
qufNyD;pGrf;aqmifEkdifyghrvm;qkdwm
uvnf; apmihMf unfch sipf &mydak umif;

vmcJhygw,f/
'gayrJh bmpDvdkem[m tck ADvm
&D;,JvfeJYyGJudk tdrfuGif;rSm vufcH
upm;&rSmjzpfvdkY tcGihfta&;awmh
ykdaumif;aew,fvdkY ajymEkdifw,f/
tdrfuGif;yGJawGrSm bmpDvdkem[m
ykHrSefajcpGrf;jyavh&SdNyD; wkdufppfydkif;
rSmvnf; tdrfuGif;rSm *dk;&atmifykdNyD;
upm;wwfwJhykHrsKd;aMumifh 'DyGJ[m
ADvm&D;,Jvf&JU awmifhcHEkdifpGrf;udkyJ
apmihfMunfh&ygvdrhfr,f/
ADvm&D;,Jvfuawmh 'D&moDrSm
wef;wufvmwJhtoif;qkdayr,fh
t&ifolwdkY&JU t&Sdeft0gudk qufNyD;
xdef;xm;EkdifcJhNyD; tqihf(5) txd
a&mufatmif taumif;qkH;upm;jy
aew,f/ 'gayrJh ADvm&D;,Jv&f UJ cHppf
ykdif; tm;enf;rI&Sdaeao;wm&,f?
ta0;uGif;yGJawGrSm ajcpGrf;twuf
tusrrSefao;wJh tcsufawGu
awmh ADvm&D;,Jvf&JU tm;enf;rIvdk
jzpfaeygw,f/ 'gayrJh tlcsDOD;aqmif
wJh ADvm&D;,Jvfwkdufppf[m *dk;&
atmif upm;wwfwJhtcsufuawmh
cHppfaMumif;rSm wnfNidrfrIvkdaeao;
wJh bmpDvdkemudk jyefNcdrf;ajcmuf
Edkifr,fhtcsuf wpfckvkdYawmhajymEkdif
w,f/ upm;uGufydkif;rSm bmpDvdkem

vkdtoif;udk ,SOfEkdifzdkY odyfrvG,fvS
ayr,fv
h nf; ADvm&D;,Jv&f UJ wefjyef
wkdufppfawG[m xda&mufrI&Sdwwf
wm awGU&w,f/ wku
d pf pfrmS a'ghqef;
wdkYpf&JU tuGufjrifwwfrI? vsifjrefrI
awGu bmpDvdkemaemufwef;udk
tvkyfrsm;apEkdifovkd uGif;v,frS
umeD&JU zefwD;ay;EkdifpGrf;awGu
vnf; bmpDvdkem&JU cHppftwGuf
owdxm;&r,fhtcsufjzpfaew,f/
bmpDvdkemuawmh csefyD,Hvd*feJY

wkdufppfr·;awGjzpfwJh aerm? yuf'½dk?
tvufqpfwdkY&JU *dk;oGif;EIef;awG
uawmh vdktyfrIawG&Sdaeao;wm
udkawGU&w,f/ udkyg',fa&;rSm
&ifqkdifcJh&wm[m toif;i,fav;
jzpfvdkY bmpDvdkem&JUtEkdifjywfom;rI
[m odyfNyD;csD;usL;csifp&mr&SdvS
ayr,fh zdtm;jyef0ifvmwJh vmvD*g
bufrmS awmh bmpDvekd m[m tdru
f iG ;f
trSm;t,Gif;rvkyfrdzdkY ydkNyD;BudK;pm;
vmawmhr,fhykHrSm&Sdw,f/

bmpDvdkemtwGufawmh 2014 ukdrul;rD
yGJusyfawGMum;rSm &v'faumif;atmif
qufNyD;pGrf;aqmifEkdifyghrvm; ...
vmvD*grSmta0;uGif; ESpfyGJquf
t½IH;aMumifh zdtm;awG0ifvmwJh
tjyif a0zefrItcsKdUudkygcHvm&
ayr,fh NyD;cJhwJh udkyg',fa&;yGJrSm
awmh toif;i,fav; umwm*Dem
udk &ifqkdif&mrSm enf;jyrmwDEdk[m
olYtoif;udk zdzdpD;pD;upm;apcJhNyD;
vltiftm;tjynfeh ;D yg;yGJ xkwu
f pm;
ckdif;cJhvdkY bmpDvdkem&JU tEkdif&v'f
[mvnf; jywfom;rI&SdcJhwmawGU&
w,f/ 'gayrJh bmpDvdkem&JU t"du

Mum;xJrSm csefyD,Hvd*faemufqkH;
yGJtjzpf qJvfwpfeJYvnf;upm;xm;
cJh&wmaMumifh enf;jyrmwDEkd[m
ADvm&D;,JvfeJYyGJrSm olYtoif;ukd
tajymif;tvJ tenf;i,fvkyfvm
Ekdifayr,fhvnf; t"duupm;orm;
awGjzpfwJh aemufwef;rSyDau;?
uGif;v,frS ZmAD? tifeDa,pwm?
bufpfuGufZf? a&SUwef;rSm aerm?
tvufqpfwv
Ydk kd upm;orm;rsK;d awG
udk csefxm;wJhtxdawmh pGefYpm;vdrhf

r,f r xif y gbl ; / AD v m&D ; ,J v f
toif;uvnf; ajcpGrf; awmifhwif;
wJh toif;rsKd;jzpfvdkY bmpDvkdem
twGuf ayghqvdkYr&wJhyGJrsKd;qkdwm
enf;jyrmwDEkdvnf; oabmayguf
ygvdrhfr,f/
'gayrJh bmpDvdkem&JUtaetxm;
aMumihf bmpDvdkemudkyJ t&JpGefYa&G;
xm;&rSmjzpfNyD; *dk;rsm;EkdifwJhyGJwpfyGJ
jzpfvmvdrhfr,fxifygw,f/

pydefvmvD*g yJGpOf (15)
toif;
yGJ Ekdif oa& ½HI; &*k;d ay;*k;d &rSwf
bmpDvkdem 15 13 1 1 42 9 40
tvufwDukd 15 13 1 1 40 9 40
&D;,Jvf
15 12 1 2 44 17 37
bDvfbmtkd 15 9 2 4 23 19 29
ADvm&D;,Jvf 15 8 4 3 25 14 28
qkdqD'uf 15 6 5 4 25 21 23
*Dwmaz; 15 7 2 6 18 21 23
qDADvm
15 6 4 5 29 27 22
AvifpD,m 15 6 2 7 21 23 20
tufpfyefndK 15 5 3 7 18 21 18
t,fvfcsD 15 4 5 6 15 20 17
*&efem'g 15 5 2 8 12 19 17
vDAefaw; 15 4 5 6 13 21 17
q,fvfwm 15 4 3 8 20 23 15
rmvm*g
15 3 5 7 17 22 14
tdkqmqlem 15 4 1 10 11 25 13
&m,dk
15 4 1 10 15 36 13
A,fvm'dk;vpf 15 2 6 7 16 25 12
t,fvrf &D ,
D m15 3 3 9 16 32 12
bufwpf 15 2 4 9 14 30 10

tjcm;yGJpOfrsm;
vDAefaw; ¼- t,fvfcsD Ä
Ä tdkqmqlem -¼
&D;,Jvf
&m,dk
-¼ *&efem'g Ä
Ä rmvm*g -¼ *Dwmaz;
Ä t,fvfrD&D,m -¼ tufpfyefndK
Ä qkdpD'uf -¼ bufwpf
Ä qDADvm -¼ bDvfbmtkd
Ä tvufwDukd -¼ AvifpD,m
A,fvm'dk;vpf -¼ q,fvfwm Ä
pydefvmvD*gyJGpOf(15)
bufwpf 2-2 &m,dk
*&efem'g 1-2 qDAv
D m
Avifp,
D m 3-0 tdq
k mqlem
bDvb
f mtk
d 1-0 bmpDvekd m
t,fvcf s
D
0-2 tvufwu
D kd
q,fvw
f m 3-1 t,fvrf &D ,
D m
&D;,Jv
f
4-0 A,fvm'd;k vpf
tufpyf efnKd 1-2 qkpd 'D uf
*Dwmaz; 1-0 vDAefaw;
A,fvm'd;k vpf 1-1
rmvm*g
oGif;*dk;trsm;qHk;
a&mfe,f'kd (&D;,Jv)f
17 *d;k
aumfpwm (tvufwu
D )kd 15 *d;k
*&pfZrf ef; (qdpk 'D uf)
9 *d;k
rufqD (bmpDvekd m)
8 *d;k
a';ApfAv
D m (tvufwu
D )kd 8 *d;k

½dk;&mjcif;vHk;NydKifyJGwGif a&TwHqdyf ajcmufck&,lEdkifcJhonfh jrefrmtoif;
ausmfZifvdSKif
jr-er-f m-Ei-kd i-f w
-H iG f tdrf-&S-if-tjz-pf- vuf-cHus-if;-yjyK-vk-yfonfh (27)Budrf-ajrmuf
ta&SUawmif-tm-&S-tm;-upm;-Nyd-Kif-yJG
\ ½kd;&mjc-if;-vHk;Nyd-KifyJGudk NyD;cJhonfh
'DZif-bmv 4 &ufaeY 9 &ufaeYtxd
aejy-nf-awmf 0PÖod'¨drdk;vHk-av-vHktm;upm; cef;rwGif usif;-yjyK-vk-yfcJh&m tdrf-&Sif jref-rm-½kd;&m-jc-if;-vHk;
toif;onf arQmfrS-ef;-xm;onfh
twdik ;f - a&Tw
- q
-H yd f ajcmufcu
k kd &,lEi-kd -f
cJh-onf/Nyd-Kif-yJG-\ aem-uf-qHk;aeU-yJG-pOfrsm;udk
'DZif-bmv 9 &ufaeYu us-if;-ycJh&m
NydKif-yJG-trsKd;tpm;(4) 'kwd,tqifhrsKd;uJG-Nyd-Kif-yJG- zdk-if-e,f-yJGpOfwGif jref-rmtrsKd;om;-toif;u xdkif;-trsKd;om;
toif;udk 195 rSwf 121 rSwfjzifh tEdkif-&&dS-cJhovdk trsKd;orD;zdk-if-e,f-yJG-pOf-wG-ifvnf; jref-rm-trsKd;
orD;-toif;u xdkif;-trsKd;orD;toif;udk 157 rSwf 101 rSwf-jzifh
tEdkif-&&dS-cJhNyD; a&TwH-qd-yf-qkrsm;udk
&,lEdk-if-cJhonf/ tdrf-&S-if-jr-ef-rmtoif;-twGuf a&TwH-qd-yf-qkrsm;udk
NydKif-yJG-trsKd;tpm;(1) rlvtqifh
rsK;d uJ-NG y-Kd i-yf -w
GJ iG f trsK;d om;-? trsK;d orD;
toif;rsm;uvnf;aum-if;? NydKif-yJGtrsKd;tpm;(3) tajccHtqifh rsKd;uGJNyd-Kif-yJG-trsKd;tpm;-wGif trsKd;om;-?
trsK;d orD; toif;rsm;uvnf;aum-i;f ?
NydKifyJG trsKd;tpm; (4) 'kwd,tqifh
rsKd;uJG-Nyd-Kif-yJG-wGif trsKd;om;-?trsKd;orD;
toif;rsm;uvnf;aumif; qGwf-cl;-

jrefrmh½dk;&mjcif;vHk;NydKifyGJwGif 0ifa&muf,SOfNydKifcJhonfh NydKifyGJtm;vHk;ü a&TwHqdyfrsm;qGwfcl;ay;cJhonfh jrefrmhvufa&G;pif jcif;vHk;toif;\
NydKifyGJ,SOfNydKifaepOf/ "mwfyHk ¼ atmifaX;vdIif
Edk-if-cJh-jc-if;-jz-pf-onf/
]]udk,fhEdk-ifiH y&dowfa&SUrSm udk,fh
½k;d &m-tm;-upm;udk upm;Ny;D a&Twq
-H yd f
qk&&d-w
S -t
hJ wGuf ajymrjy-wwf-atm-i-f
0rf;-om-ygw,f/ uRef-rwdk-YtwGuf
'DqD;-*d-rf;-Nyd-Kif-yJGu yxrqHk;Edkif-iHwum-Nyd-Kif-yJG-jz-pf-ygw,f/ aemuf-ES-pfqD;-*d-rf;-Nyd-Kif-yJG-awG-rSmvnf; tckvdkyJ
a&TwH-qd-yf-qk-awG-&,l-ay;NyD; Edkif-iH-h
*k-Pfudk aqmif-Edk-if-atm-if-quf-vufBud-K;pm;-oGm;yg-r,f/- 'D-Nyd-Kif-yJGNyD;&if

uRef-r&JU-toif;-jz-pfwJh aqmif;-pH-y,fjzL-jc-if;-vHk;toif;rSm qufvufupm;-oGm;ygr,f}}[k jr-ef-rmh-½kd;&mjc-if;-vHk;toif;rS trsKd;orD;-vuf
a&G;pif r*sL;*sL;u jref-rm-wdk-if;-(rf-)udkajym-onf/tqdk-yg-Nyd-Kif-yJG-wGif NydKif-yJG-0if-Edk-if-iHrsm;tjzpf tdrf-&S-if-jr-ef-rm-Edk-if-iH- tyg
t0if vmtdk-? rav;-&Sm;? pif-um-yl?xdk-if;-? uarÇm'D;,m; tp&dSaom Edkif-iHaygif; ajcmufEikd if rH S tm;upm;orm;

108 OD;0if-a&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-cJh-Mu
onf/ jr-ef-rm-½kd;&m- jc-if;-vHk;tm;-upm;enf;udk qD;*d-rf;-Nyd-KifyJG oufwrf;wpfavQmuf ,ckES-pf-wGif yxrqHk;
tBurd t
f jzpf xnfo
h iG ;f usi;f y- jyKv
- y-k -f
jcif;jzpfNyD; NydKif-yJG-trsKd;tpm; trsKd;
om; av;rsKd;? trsKd;orD; av;rsKd;
pk-pk-aygif; &SpfrsKd;udk xnfhoG-if;-us-if;-y
cJhjcif;-jz-pfonf/ NydKifyJG0ifEdk-if-iHwpf-Edk-if-iH-vQif NydKif-yJG-0if- trsKd;tpm;

ajcmufrsKd;om 0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-KifcG-ifh-&dSNyD; jref-rmh-½kd;&m-jc-if;vHk;tzGJU
onf NydKif-yJG-trsKd;tpm; ajcmufrsKd;
pvH;k 0ifa&m-u,
f O-S N-f yK-d ic-f NhJ y;D a&Twq
-H yd f
ajcmufckpvHk; &,lEdkifcJhjc-if;-jz-pfonf/xdk-if;-Edk-if-iHonf a&TwH-qdyf ESpfck?
aiGwH-qdyf av;ckjzifh Edkif-iH-tvdkuf
tqifh &yfwnf-rI-wGif tqihf (2) &&dS
cJhonf/ (27)Budrfajrmuf qD;*d-rf;Nyd-Kif-yJG-wGif jcif;-vHk;tm;-upm;enf;-

twGuf a&TwH-qdyf&Spfck? aiG-wH-qdyf
&Spfck? aMu;-wH-qdyf 16 ck? pk-pk-aygif;
qkwH-qdyfaygif; 32 ckay;-tyf-csD;jr-§ifhcJh-onf/
]]'DNyd-Kif-yJGu uRef-awmf-wdkYtwGuf
yxrqHk;NydKif-yJG-qdk-awmh tcuftcJawG-awmh &dSyg-w,f/- avh-us-ifh-csd-efenf;w
- t
-hJ csu
- u
f vnf; tm;enf;c- suf
wpfc-yk g/ -jc-i;f -v;kH tm;-upm;-enf;[m
tcsdef,l-NyD; avh-us-ifh-&wJh- tm;-upm;enf;-wpf-ckyg/ jref-rm-toif;-uawmh
olwdk-Y&JU½kd;&m tm;upm;enf;-jz-pfwm-aMumifh olwdk-Yudk,S-Of-Nyd-Kif-&mrSm
cufcJ-yg-w,f/- aem-uf-ES-pf-Nyd-Kif-yJG-awGrSm-awmh taumif;-q;kH yH-pk aH wG &&dv
S m
r,fvdkY,Hk-Mu-nf-ygw,f}}[k xdkif;trsKd;om;-jc-if;-vHk; vuf-a&G;piftoif;-enf;jy Atiyut Kim Thong
u jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajymonf/]]jc-if;-vHk;tm;-upm;-enf;u jref-rm
½kd;&m-tm;-upm;-enf;-wpf-ck-jz-pfwmaMumifh jref-rm-upm;-orm;-awGu
t&rf;awmf-Mu-yg-w,f/- uR-efrwdkY
taeeJY udk,fh-½kd;&m-tm;-upm;enf;
r[kwf-wm-aMumifh 'DNyd-Kif-yJG-rSm- a&TwH-qd-yfudk rarQmfrS-ef;-cJh-yg-bl;/ uR-efr
wdkYu ykduf-aus-mfjc-if;-upm;-cJh-whJtajc-cH-&dSwmaMumifh 'D½kd;&m-jc-if;
Nyd-Kif-yGJudk 0ifa&m-uf,S-Of-Nyd-Kif-Edk-ifwm-yg/- aem-u-x
f yf-Ny-Kd i-yf aGJ wG 'Dxuf-y-kd
Bud-K;pm;-avh-us-ifhNyD; jref-rm-toif;udk
&ifqdk-if,S-Of-NydKifoGm;ygr,f}}[k xdkif;
jc-if;-vHk; trsKd;orD;-vuf-a&G;pif-rS
Jiraporn Palasri ujref-rm-wdk-if;-(rf-)
udk- ajym-onf/

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

xdkif;twdkuftcHqE´jyolrsm;u oufqif
tpdk;&udk tjrpfjzKwf&ef qE´jyrIrsm;quf
befaumuf ” tpdk;&udkqefY-us-ifqE´-jy-rI-rsm; ay:-ayg-uf-ae-onfh- xdk-if;
-Edk-if-iH-wGif Edkif-iH-a&;- y#d-yu©-rsm;udktqH;k owfE- i-kd &-f eft
- wGuf a&G;aumufyGJ-wpf-&yf- us-if;-yay;-rnf[k xdkif;0efB- u;D csKy- f ,ifv
- wf&i-S e-f m-0yfu 'DZifbmv 9 &ufaeYu ajymMum;cJhaomf
vnf; qefYus-if-qE´-jyol 100ç000
cefYu 0efBuD;csK-yf,if-vwf tpdk;&udkjzK-wf-cs&ef befaum-uf-Nrd-KUawmftwGif; qefYus-if- uefY-uG-uf-rI-rsm;
quf-vuf-vk-yf-aqm-if-cJh-Mu-onf/qefY-us-if-qE´-jy-olrsm;u NrdKUawmftwG-if;- vrf;-tcsKdUrS ¤if;wdk-Y t"du

tjz-pf-rS -jzK-wf-cs-cH-cJh-&aom -ouf-qif&S-if-em-0yf\ nD-rjz-pfol ,ifvwf&S-if-em-0yfu 'DZif-bmv 9 &ufaeYu
½kyf-jr-if-oH-Mum;rS-wpfqifh- xk-wf-vT-ifhcJhonfh Edkif-iH-awmf- rd-efY-cG-ef;-wpf-&yf-wG-ifajym-Mum;cJh-onf/]]tpdk;&u jynf-ol-awG-xd-cdk-uf- aoqH;k &wm-rsK;d ud-k b,f-v-rkd -S tjz-p-rf cH-E-ikd -f
ygbl;}} [k ¤if;u ajym-Mum;cJhonf/
t"du½kPf;rsm; xyfrH-jz-pf-yGm;rnf-udkpdk;&d-rf-yl-yef-rI-rsm; ay:-ayg-uf-ae-onfh
Mum;u uefu
Y u
-G q
-f E´j- yo
- rl sm;u xdik ;f Ed-ik -if -\
H Nr-Kd Uawmf- bef-aum-uüf aemufxyf- vl-xk-qE´-jy-yGJ-BuD;wpf-ck-udk- pwif-

oufqif-tpdk;&udk xdk-if;-Edk-if-iH-u tjr-pfjyK-wf-atm-if- z,f-&Sm;ypf-zdkYu uRef-awmfwdk-Y&JU- &nfrSef;-cs-uf-jz-pf-ygw,f ...
pk-a0;-Mu-rnfh- tpdk;&Xm-ecsK-yf-qD-odk-Y
csD-wuf-qE´-jy-Mu&m tcsKdUaom -ae-&mrsm;wGif ,mOf-toGm;tvm- yd-wf-qdk-Y
rI-rsm; jz-pf-ay:-cJh-onf/xdk-if;-Edk-if-iH-wGif 0efBuD;csK-yf ,if-vyf&S-if-em-0yfudk qefYus-if-onfh- vI-yf-&Sm;rIrsm; ay:-ayg-ua-f e-onfrmS wpfvausm- f
Mum-jr-ifh-cJh-NyD-jz-pfonf/ qE´jy-uefY-uG-ufrI-rsm; quf-vuf- t&Sd-ef-jr-ifh-vm-cJh&m
'DZifbmv 8 &ufaeYwGif twdkuftcH-Oya'-jyK- vT-w-af wmf-trwfrsm;u
xdkif;-yg-vD-ref-rS- tvHk;t&if;-jz-ifh- EkwfxG-uf-cJh-Mu-onf/
ygvD-ref-udk- zs-uf-od-rf;-ay;-rnf-jz-pfaMum-if;-ESifh taxGaxG-a&G;aum-uf-yGJwpf-ckudk jzpf-Edk-if-orQ- tjr-ef-qHk;us-if;-y
jyK-vk-yf-ay;-rnf-jz-pf-aMumif; 0efBuD;csK-yf-

vdk-uf-csd-ef-wGif ,ifvyf-u xdk-odk-Yajym
-Mum;cJh-jc-if;-jz-pf-onf/- odk-Yaomfvnf;
xdkif;-Edk-if-iH-udk- ouf-qif-\ Mo-Zm-vT-rf;rdk;rI-rS- z,f-&Sm;ypf-vdkonfh tpdk;&
qefYus-if-a&;-vI-yf-&Sm;rI- acg-if;-aqm-if
rsm;u a&G;aumuf-yGJ-jyK-vk-yf-ay;-rnfqdk-jc-if;-udk -aus-eyf-jc-if;-r&Sd-aMum-if;ajym-Mum;cJo
h nf/ MoZm-wu
-d r-ú &So
-d nf-h
pD;y- mG ;a&;- vky- i-f ef;&- i-S B-f u;D wpfO- ;D t
- jzp- -f
rS-0ef-BuD;csK-yf-jz-pf-vmol oufqif-&S-ifem-0yfonf vGef-cJh-onfh-ck-epf-ES-pf-u
jz-pfyGm;aom tmPm-od-rf;-rI- wpf-ckwGif 0efBu;D csKy- &-f m-x;l r- -S jzKw
- c-f sc- c-H &hJ Ny;D
,cktcg jynf-yü wd-rf;-a&S-mif-ae-xdk-ifvs-uf-&Sd-onf/]]t-pdk;&qefY-us-if-a&;- vI-yf-&Sm;rI-awGudk- quf-vk-yfoGm;NyD; oufqif-tpdk;&

twm;tqD;rsm;udk z,f&Sm;íatmifyGJcHaeaom xdkif;qE´jyorm;rsm;/

udk xdk-if;-Edk-if-iH-u tjr-pf-jyK-wf-atm-ifz,f&- mS ;ypfz- u
Ykd uRea-f wmfw
- &Y-kd UJ - &nfreS ;f
c- su
- j-f zp- y-f gw,f/ ygvDr- efu
- -kd zsu
- o
-f r-d ;f
NyD; a&G;aumuf-yGJ- us-if;-yay;-r,fqd-ak y-r,fv
h nf; oufqif MoZmvT-r;f rdk;wJhtpdk;&u qufNyD;us-ef-ae-OD;rSmjzp- y-f gw,f}} [k tpd;k & qefu
Y si- q
-f E´j- yrI-rsm;udk-OD;-aqm-if-cJhol 'kwd,0ef-BuD;
csK-yf-a[mif; qlouf-aom-if-ql-befu
attuf-zf-yD-odk-Y ajym-Mum;cJh-onf/]]t-wu
-k d t
-f cHq
- E´j- yo
- a-l wGu tpd;k &
zsuf-od-rf;-wm-avm-uf-eJY- raus-eyf-Edk-ifygbl;/ olwdkYu olwdk-Y&JU- tcsK-yf-tjcmtm-Pm-udk- jy-ef-&zdkY pdwf-ydk-if;-jz-wf-xm;-

Mu-wm-jz-pf-ygw,f}} [k ¤if;uajym
-Mum;cJh-onf/ouf-qifu tmPm-&yg-wD-udktky- c-f sKy- a-f e-onf[k trsm;u owfrw
S -f
xm;-Muonf/ q,fpk-ES-pf-wpf-ck-aus-mf
twGif; usif;ycJhonfh a&G;aum-uf-yGJwdk-if;ü uefYuG-uf-rI-rsm; &Sd-aomfvnf;
oufqif-vdk-vm;-aom- Edk-if-iH-a&;-yg-wDrsm;om- tEdk-if-&cJh-MuNyD; xyfrHjyKvkyfrnf-h a&G;aum-u-yf üJG vnf; ,ifvyf-\
yg-wDu tEdkif-&zG,f-&Sd-aMumif; Edkif-iHa&;-uRr- ;f u
- si- o
-f t
l rsm;tjym;u ,lq
xm;Muonf/ (attufzfyD)
0if;aomfwm bmom-jy-e-o
f nf/

g

'DZifbm 10 &ufaeYu wyfrawmfuvyfwGif ,ifvwfudk awGU&pOf/

asia

tm&Sowif; 62

www.mmtimes.com

xdkif;EdkifiH vmjyefNyDvm;
xdkif;0efBuD;csKyf,if-vwf-&JU tpdk;&[m olY&JU-tpfudk 0efBuD;csK-yf-a[mif;
oufqif-&S-if-em-0yf&JU vTrf;-rdk;rIudk vGef-vG-ef-uJ-uJ- cH-cJh&w,f
a&mf*smrpfwef
a&;om;onf/

rMumao;wJh tcsdef-um-vtwG-if;
u befaum-uf-Nrd-KUrSm-jz-pf-cJhwJh qE´jy-rIawG[m or®musr- ;f p- m-xu
J Barabbas
yHk-jy-ifudk a&mif-jy-ef-[yf-ovdk-&Sdw,f/
vlwpf-pk-&JU-pd-wf-cH-pm;rI wkef-vI-yf-acsmufcsm;zG,f o½kyf-jy-rI-av;-ckpvHk;u
azmfjy-cJh-Mu-w,f/t,lo
- efo
- a-l wG&- UJ - vHaY-I qmfr- aI Mumifh
vltk-yf-pk-wpf-pk[m Jesus udk aoapvdk-Muw,f/ 'gayrJh NrdKUe,f-tk-yf-csK-yfa&;r·; Pontius Pilate u Jesus [m
olY&JU-a'-oem-udk- a[m-jy-wm-uvGJ&if
bmrS-tEÅ-&m,f-r&Sd-bl;-qdk-wmudk odwJhtwGuf bmrSrvk-yf-bJ-ae-cJh-w,f/Pilate u oHk;Budrf-wdk-if-wdkif aus&mausa- Mum-i;f v
- y-k z-f eYkd YJ aqG;aEG;zdBYk uK-d ;pm;
c- a-hJ yr,fh EI;d qGvaY-IH qmfc- x
-H m;&wJh vlNyed ;f wpf-pku tavQmhvHk;0ray;-cJh-ay/pd-wf-taES-mifh-t,S-uf- jz-pf-aewJh
Pilate [m aemuf-enf;-wpf-ck-udkoHk;
um at;aq;-wnf-Nid-rfwJh Jesus udk
vTwf-ay;-&rvm;? 'grSr[kwf ykef-uefx<u-rIeJY vlowf-rI- usL;vG-ef-cJhwJh
Barabbas udk vTwf-ay;-&rvm;-vdkY
ar;wJt
-h cgrSm Barabbas udk vTwa-f y;
-zdkY xdkvl-tk-yfu awmif;-qdk-cJh-w,f/pum;-tjz-pf-ajym&&if xdkuf-xdk-uf-

wefwef a&G;aumuf- wif-ajr§-muf-jc-if;cHx
- m;&wJh 0efBu;D csKyf ,ifvwf&- i-S e-f m0yf-&JU tpdk;&udk olwdk-Y&JU- acg-if;-aqmif
qloufaomifqb
-l eft
- wGuf z,fay;zdkY xdktk-yf-pku awmif;-qdk-ae-w,f/t&ifu qlouf&UJ r&Si;f r- &Si- ;f - udp- ö
awG-aMumifh tJ'D-tcsd-efu 0efBuD;csKyf
cRrf-vdydk-if&JU 'Drdk-u&uf-yg-wD- OD;-aqm-if
wJh tpdk;&[m 1995 ckES-pfu jyKwf-uscJh-NyD;aem-uf-ydkif; 2009 ckES-pf-rSm Oya'
csK;d- azm-ur-f -I udp- w
-ö pfc- t
-k wGuf qlouf
[m ygvD-ref-trwf-tjz-pfrS xkwf-y,fcH-cJh-&w,f/tJ'- a-D em-uy-f ikd ;f rMumcifr- mS yJ t&if
'Dru
-kd &uft
- pd;k &wke- ;f u 'kw,
d 0efB- u;D
csK-yf-taeeJY befaum-uf-Nrd-KUv,f-rSm&SdwJh &Syf-eD-qE´-jy-olawGudk ppfwyfu
ESdrf-eif;-zdk-Ytrd-efYudk vufrS-wf-a&;-xdk;
cJhw,f/ tJ'D-wk-ef;u t&yfom;tawmfrsm;rsm; aoqHk;cJh-Mu-w,f/rMum-ao;-cifuvnf; qlouf[m
olY&JU emZD-qefqef teuf,leD-azm-if;ud-0k wf-qifum ol&Y UJ - aem-u-v
f -u
kd -af wG
udk rif;rJp-h ½du
-k q
-f efwhJ aoG;½l;aoG;wef;
tajctae-udk- a&m-uf-atmif wGef;-ydk-Y
vs-u-&f NdS y;D jynf-o-yl ikd f taqmufttHk
awGudk odrf;-ydk-uf-zdk-Y vHI-Yaqmf-vs-uf&Sd-w,f/trS-ef-wu,fawmh olYudk Barabbas eJY EIdif;,S-Of-wmudku Barabbas
tay: rw&m;bl;-vdk-Y xifw,f/
qloufukd tBurd a-f yg-i;f rsm;pGm awGUqHk

ar;-jre- ;f c- NhJ y;D ol&Y UJ vufaxm-uaf [mif;
Likit Hongladarom eJY ESpf-ayg-if;rsm;
pGm aeYv,f-pm-twl-pm;-cJh-vdkY 'Dvdk-ajymEdk-if-wm-jz-pf-w,f/'g-awG-ajym-wmeJY ,ifvwf-&JU
tpdk;&[m ajcmuf-jypf-uif;-w,f-vdkY
rqdkvdk-yg-bl;/
,if-vwf-&JUtpdk;&[m olY&JU-tpfudk
0efBuD;csK-yf-a[mif; oufqif-&S-if-em0yf&JU vTrf;-rdk;rIudk vGef-vG-ef-uJ-uJ- cH-cJh&
w,f/ oufqif[m jcpm;-rI-twGuf
tusO;f c- sc- &-H jci- ;f rS a&Smif&- mS ;Ny;D wjcm;
Edk-if-iH-udk xGuf-ajy;-wd-rf;-a&S-mif-ae-oljz-pf-w,f/ouf-qif&JU odom-wJh-ñT-ef-Mum;rIaMumifh BuD;rm;wJh- Edk-if-iH-a&;-vk-yf-&yftrSm;awGudk usL;vGef-cJh-wJh-txJrSm
pyg;pdk-uf-wJh-v,f-orm;-awGudk olwdk-Y
&JUo
- ;D E- t
-HS wGuf tmrcHx
- m;-wa-hJ ps;EIe- ;f ay;r,fh tpDtpOf[m trSm;BuD;rSm;
cJhw,f/oufqif xdkif;-Edk-if-iHudk jyef-vm-apEdi-k rf ,fh tm;vH;k tusK;H 0ifwhJ vGwN-f ir-d ;f cs-rf;-om-cG-ifh-rl-Murf; wifoG-if;-&m-rSm
vnf; ratmifj- ri- c-f y-hJ gbl;/ atmifj- ri- -f
cJh&if qlouf&if-qdk-if-ae&wJh vlowfrI-pGJ-cs-ufawG uif;vG-wf-oGm;Edk-if-w,f/'g-ayrJh ,Ofaus;wJh vlt
Y zGUJ tpnf;
rSm vlt-yk -pf ak wG[m qly-&l rf;-um;-jc-i;f rvk-yfbl;/ Edkif-iH-a&;-orm;-awG-udk
vnf; rl0g'awG vGJacs-mfcJh&if um;pifwifNyD; tqHk;pD&if-wm-awG-vnf;- r&Sd

xdik ;f twdu
k t
f cHacgif;aqmif qloufukd uefu
Y u
G q
f E´jyyGrJ sm;wGiaf xmufco
H rl sm;ESiahf wGU&pOf/ "mwfyHk”attufzfyD
bl;/ 'gayrJh tJ'-D jyp- '-f Pfa- wGtpm; ol
wdw
Y-k pfa- wG[m ygwDw
- i-G ;f - acgif;aqmif
rI pdef-ac:-wm-awG- &if-qdk-if-Mu&w,f?
odkYr[kwf ygvD-refrSm t,HktMu-nfr&Sd-tqdkawG wifoG-if;-cH-Mu-&w,f/wu,f-ajym&&if ,ifvwf[m
vGef-cJh-wJhvu t,HktMu-nf&Sd rJudktEdk-if-&cJhw,f/ wu,fvdkYom t,Hk
tMu-nfr&Sd tqdkrJom tEdkif-&oGm;
cJ&h if ,ifvwf[m a&G;aumufy- -JGusi- ;f yzdk-Yac:&&ef&SdNyD; olYuH-Mu-r®mudk jynfol
awG qHk;jzwf-ay;-zdk-Yom- &Sd-awm-hw,f/½k-yfao; tbDqpf- OD;-aqm-ifwJh
qlouf&JU 'Drdk-u&uf-wpf-yg-wD[m
vuf&Sd rwnfNid-rf-rt
I ay: 'Dvt
-kd jzp- -f
rsK;d udk vufcr-H mS r- [kw
- b
f ;l / bmaMumif-h
vJ-qdk&if taxGaxG-a&G;aum-uf-yGJudk
tEdkif-&avm-uf-atmif axmuf-cH-rItjy-nfht0r&Sdbl;/

tm-Pm-&&Sd-zdkY wpfck-wnf;-aomenf;v
- rf;[m ppfwyf0- ifv
- m-atmif vl
tk-yf-pktzGJUawG qlyl-zdk-YvHI-Yaqmf-ay;-wmyJ-jz-pfw,f/ 2008 ckES-pfu 'Drdk-u&uftpdk;&wuf-vm-wm-rsKd;vdk jzpf-vm-zdk-Y
twGuf arQmfrS-ef;-ae-Mu-w,f/'Dv
- j-kd zp- r-f vm-c&hJ if 2006 ckEp-S w
-f e-k ;f uvdyk J aemufa- &G;aum-uy-f u
JG kd oydw-f
arS-mufNyD; olwdk-Yryg-0if-wJh-twGuf rJ
&v'f[m rrSef-uef-bl;-vdkY qifajcay;NyD; vltk-yf-pkeJY 0½kef;-ok-ef;um;tajc-taeudk xyfrH- zef-wD;-OD;-rSm-jz-pf
w,f/ tqHk;rowfEdk-ifwJh pufqk-yfzG,f-aum-if;wJh puf0ef;-yJ-jz-pf-w,f/jz-pf-Edk-ifwJh wpfck-wnf;-aom- xG-ufl m
ayg-ufrSm Pilate udk twk,u
,ifvwfeYJqlouf wpfa,m-uaf ,m-uf
udk jynf-ol-awG-udkom a&G;cs,fcG-ifh-ay;
-vdk-uf-zdk-YyJ-&Sd-w,f/-

trsK-d;orD;-awGeJY aus;vufa'-o
awG-rSm-&Sd-MuwJh qif;&J-wJh- vl-awG-u
awmh ,ifvwfudk axmuf-cH-Mu-zdk-Y
rsm;w,f/'D-vdk-ud-pö-awGudk tqHk;tjzwf-ay;
wJh befaum-uf-Nrd-KUrSm-&SdwJh pm;zm;-BuD;
awG-uawmh ]qloufudk igwdk-Yudk-ay;}
vdkY atmfMu-rSm-jz-pf-w,f/ol-wdk-YudkyJ qloufudk- ay;-vdk-ufyg/
tJ'grS olwdk-YtrS-ef-udk-od-vd-rfh-r,f/qlo
- ufukd b,favm-ux
f d onf;cHEdk-if-rvJ-qdk-wmudk apmifh-Mu-nfh-ao;wm-aygh/ rMumcifrSm rpö,ifvwf
jyef-vm-yg-awm-hqdkNyD; olwdk-Yawm-if;-qdkMu-rSm-ao-csm-w,f/(þ-aqm-i;f y- g;onf a&mf*sm-rpfw
- ef\
tmabmf-om-jz-pf-onf)(MTE)

-aom-i;f -ñeG Yf bmom-jy-e-o
f nf/

ajrmufudk&D;,m;acgif;aqmif\ OD;av; &mxl;rSz,f&Sm;cH& owif;wdk
qdk;vf ” ajrmuf-udk-&D;,m;-acg-if;aqmif uif*sH-Ktef;\ OD;av;-awmfpyf-oo
l nf &mZ0wf-r-rI sm; usL;vG-eNf y;D
wefjyef awmfve-S a-f &;-orm;-rsm; tky- p-f -k
udk- OD;-aqm-if-cJh-jc-if;-aMumifh &mxl;rS
z,f&Sm;cH-cJh-&onf-[k- Edk-if-iH-ydkif KCNA
owif;X- meu 'DZifbm 9 &ufaeYw
- i-G -f
xk-wf-jy-ef-aMu-nm-cJh-onf/uif-i,f-&G,f-pOfu &ifcG-if-ydk-uf-tk-yfpd;k cJo
h l csea-f qm-iw
-f ufonf uGej-f rLepfEdk-if-iH-\ acg-if;-aqm-if-rI-tydk-if;udk ,SOfNydKif&ef tiftm;-pk-cJh-onf-qdk-aompG-yf-pGJ-cs-uf-rsm;jzifh &&Sdxm;-onfh- bGJ-YES-ifh&m-xl;-rsm;tm;vHk;rS z,f&Sm;cH-cJh-&jc-if;jz-pfonf[k ajrmuf-udk-&D;,m;- tpdk;&
ydk-if-owif;-pm-wGif azmfjy-xm;-onf/zcifu
- ,
G v
-f e-G N-f y;D aemuf 2011 ckEpS ?f
'DZif-bm-wGif uif tm-Pm-&vm-csd-efwGif taygif;-yg-ES-pf-OD;udk uGyf-rs-ufcJh&m csef-onf-vnf;- yg-wD-twG-if;rS
oefYpif-cH-&rnf-rSm -ao-csm-ae-aomaMumifh ¤if;tae-jzifh tBuD;tus,f
wke- v
-f yI f acsmufc- sm;oGm;rnf[k awmifudk&D;,m; axmuf-vS-rf;-a&;-Xmeu
Ny;D cJo
h nf-h &ufo
- wåy- wfw
- iG f ajymMum;
cJh-onf/yg-wD- A[dk-aumf-rwD\ Edkif-iH-a&;-ES-ifh-

uif*sKHtef;OD;av;]csef}udk vTwfawmftwGif;rS ajrmufudk&D;,m;&Jrsm;u qGJxkwfpOf/ "mwfyHk”attufzfyD
ywf-ouf-aom- tpdk;&XmerS 'DZifbm
8 &ufaeY-wGif aqG;aEG;yGJ jyK-vk-yf-NyD;
aemuf ]cse\
f vkya-f qm-ic-f su
- rf sm;udk
qufvuf- rapm-ifh-Mu-nfh-Edk-if-awm-h
onft
-h wGuf cseu
-f -kd yg-wr-D -S z,f&- mS ;Ny;D
¤if;-\ tk-yf-pkudkvnf; zsuf-od-rf;-cJh
onf} [k tmPm-& tvk-yf-orm;-

rsm;yg-wDu twnfjyK- ajym-Mum;cJhaMumif; KCNA owif;-wGif azmfjy-cJhonf/- cs-ef-aqm-if-wuf- tk-yf-pkonf
ygwD-pnf;-vHk;rI-ES-ifh- pnf;-vHk;nD-nG-wfrIudk jznf;-jz-nf;-cs-if;- ys-uf-jym;aprnfh
wefjy-e-af wmfveS -af &;- tk-y-pf -rk sm;zGUJ um
ygwD-qefY-us-if-a&;-vk-yf-ief;-rsm; usL;

rsm; ul;puf-cH-&NyD;aemuf Edkif-iHjcm;&Sd
umpD-Edk- avm-if;-upm;-0dk-if;-rsm;wGif
usuf-pm;-cJhovdk trsKd;orD;-rsm;ESifh
roifah vsmo
f nfh qufqr-H r-I sm;&Sc-d u
hJ m
aq;pGJNyD; tusifh-ys-uf-jc-pm;-rI-rsm;jz-ifh&I-yf-axG;ayG-vD-vSonfh tusifh-pm-&dwå
raumif;ol jzpf-aom-aMumifh ¤if;\
tjy-pf-rsm;udk- zHk;zd-&ef-Bud-K;pm;-jc-if;-jz-pfonf-[kvnf; qdkxm;-onf/cs-efu ygwDudk xdef;-od-rf;-rnfh-[efaqm-ic-f NhJ y;D aemufu
- ,
G w
-f i-G -f vdr- v
-f nf
NyD; trsm;ESifh-rwl-onfh- pd-wf-ul;-rsm;&SdcJh-aom-aMumifh tkyf-pk-zGJ-U vI-yf-&Sm;rI-rsm;
wGif acgif;-aqm-if-tjzpf pdwf-yg-0ifpm;pGm yg0if-aqm-if-&G-uf-cJhonf[k
tpD&if-cH-pm-u qkd-onf/cs-efonf Edkif-iH-\ aiG-aMu;-pD-rH-cefY-cGJrI-yHk-pHtm; ½Iyf-axG;apNyD; Edkif-iH-\ o,HZmwrsm;udk avQmah ps;jz-i-hf a&m-i;f -csNy;D
ajrmuf-u-&kd ;D ,m;-tpd;k &ydik f oHrPd-E-iS -hf
"m-wf-ajr-Mo-Zm- vk-yf-ief;-rsm;tm;aES-mif,
h -u
S -jf c-i;f -rsm; tygt0if tjcm;
aom ao;ao;-rTm;rTm; tjy-pfrsm;udk
ckepf-pOf- trQ-if-wef;- vk-yf-aqm-if-cJh-oljz-pf-onf[k pGyf-pGJ-xm;-onf/-

vG-ef-cJh-onf[k tvkyf-orm;-rsm; yg-wD
\ aMunm-cs-uf-wGif a&;om;-xm;onf[k KCNA owif;wG-if- azmf-jyxm;-onf/uifzcif- uif-*sKHtD-buf-rS- ta':awmfpyfolES-ifh- td-rf-axm-if-us-cJh-aom (at-tuf-zf-yD-)
c- se- o
f nf t&if;&Si- w
-f \
Y-kd ae-xi-kd r-f p-I ½du
-k f oJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

g

cJjzifhayguf tqHk;pD&ifrdefY
cH&aom trsKd;orD;udk
tmz*ef&JwyfzGJYu u,fwif
uGef-'lYZf ” tmz*ef-epö-wef-Edk-if-iHajrm-uf-ydk-if;- a0;-vH-acg-if-zsm;aom
t&yf-a'o&Sd ppfaoG;<u-wdk-Y\
trm-cH-e,f-ajr-jz-pf-onfh- aus;&Gmwpf-&Gm-wGif wmvD-bef-wdkYu
raorcs-if; -cJ-jz-ifh- ayg-uf-owf-&efpD-&if-cs-uf-cs-xm;aom tdrf-axm-ifa&;-azm-uf-jym;onf-[k- pG-yf-pGJ-cH-&
onfh- trsKd;orD;-wpf-OD;udk
tmz*ef-&J-wyf-zGJUu u,fwif-Edk-if-cJhaMumif; t&m&Sdrsm;u 'DZif-bmv
10 &ufaeYu ajymMum;cJh-onf/tqdk-yg-trsKd;orD;udk ¤if;\cif-yG-ef;
u tdrf-axm-if-a&;- azm-uf-jy-ef-aeonf-[k- pG-yf-pGJ-cJh-NyD;aemuf wmvDbef-ppf-aoG;<ursm;u ao'Pfcs-rS-wf-cJh-jc-if;-jz-pfonf/ ¤if;udk
&Jrsm;u wmvD-bef- tajc-pdk-ufpcef;-wpf-ck-tjz-pf- toHk;jyK-xm;
onfh jcH0if;-wpf-ck-xJ&Sd tcsKyf-cef;wpf-ck-xJ-rS- u,f-wif-cJh-jc-if;-jz-pfNyD;
&Jrsm;a&m-uf-&Sd-csd-ef-wGif wmvD-befwdk-Yu ¤if;-tm;-cJ-jz-ifh- ayg-uf-owf&efjy-if-qif-ae-Mu-aMumif; uGef-'lYZfpD-&if-pkrS ajyma&;-qdk-cG-ifh-&Sd-ol-&J-t&m-&Sduqdkonf/ &J-rsm;a&m-uf-&Sd-oGm;csd-efwGif wmvD-bef-rsm; xG-uf-ajy;oGm;MuNyD; trsKd;orD;-udk-u,f-wifEdkifcJh-onf/(attufzfyD)
0if;-aomfwm bmom-jy-ef-onf/

g

asia

tm&Sowif; 64

www.mmtimes.com

ausmufrD;aoG;wl;azmfrI abmfeD,dkuRef;0ef;usif xdcdkuf
qrm&if'g ” ausmuf-r;D aoG; tjynf-h
tarm-uf-wif-xm;onfh &Snfvsm;
aom pDbDac: 0rf;jym; uk-ef-wif,mOf
(wGJorÁef) BuD;rsm;onf tif'dk-eD;-&Sm;
Edk-ifiH? abmfeD,dk-uR-ef;-ay:&Sd npfnrf;vs-u-&f adS om a&xk-jz-i-hf jy-n-Ehf -u
S -v
f s-u-f
&Sdonfh r[murf- jr-pf-aMum-if;-twdk-if;wpf-pif;-NyD;wpfpif; rdepf-ydk-if;-om
jcm;í pkef-qif;-ae-Muonf/ a0[if-rSMun
- y-hf gu w½kwE-f i-kd i-f E-H iS hf tdE,
d´ Edi-k i-f H
rS vQyf-ppf-"m-wf-tm;-ay;- puf-½Hk-rsm;odkY
OD;wnf-oG,f-wef;-vs-uf-&Sdaom trJ
a&m-i-f BuKd ;wef;wpfcu
k kd rsup-f w
-d pfq
- ;kH
jr-if-ae-&ouJh-odk-Yyif- jz-pf-onf/tif-'dk-eD;-&Sm;Edk-ifiH ta&SU umvDref
wef-jy-nf-e,f-odkY Edkif-iH-wumrS
ausmuf-rD;-aoG;wGif; wl;azmf-a&;vk-yf-ief;-uk-rÜ-PDrsm; tvkt,uf-vma&m-ufum wGif;-opf-rsm; wl;-azmfxkw
- v
-f y-k a-f e-Mua- om-aMumifh jynfe- ,fNrd-KUawmf qrm&if-'grSm ½kyf-ys-uf-qif;ys-uf-jz-pf-aeonf/ jynf-e,f\ o,H
Zm-w aus-muf-rD;-aoG;aMumrsm;udk
qufvuf-wl;-azmf-ae-ygu qrm&if'g-Nrd-KUawmf-onfyif ausmuf-rD;-aoG;

wG-if;rsm;\ 0g;rsK-djc-if;-udk- cH-&zG,f-&Sdae-onf/aus-muf-rD;-aoG;vk-yf-ief;-ydkif ajr
{&d,mrSm qrm&if-'g- Nrd-KUjy-{&d,m\
70 &mcdk-if-EI-ef;-aus-mf&Sd-ae&m vkyf-ief;-rSxG-uf-vmrnfh &THUESpf-rsm; Nyd-Kqif;-rI-ESifh
npfnrf;aom aomuf-oHk;a&-tEÅ&m,frS vGwf-uif;-&m-odkY aus;&Gmrsm;
&GmvHk;uR-wf-ESifh pmoif-aus-mif;rsm;
udk rjzpfrae ajymif;-a&TUay;-Mu-&zdk-Y
&Sd-ae-onf/rD;-aoG;vk-yf-ief;-twGuf vrf;rsm;
azm-uf-&m-wGif NrdKUjy-0ef;-us-ifrS opf
awm-opfy- ifrsm; jyKe;f w
- ;D M- u&í a&vTr- ;f
-rdk;rIudk umuG,f-xd-ef;-od-rf;-ay;onfh
obm0 Mum;cH-wpf-ckvnf; ysuf-pD;&
onf/ xdkYaMumifh ,cktcg rdk;&moD
ajcmuf-vum-vwGif cg;qpf-txd-jr-ifh
onfh a&Bu;D a&-vQr-H r-I sm;ESihf rMumcP
MuH-KawGUae-Mu-&onf/xdjY-k yif ta&SUumvDr- efw
- ef- jyn
- ef ,f
rS ESppf Of ausmufr- ;D a- oG; wefc- se-d a-f ygif;
oef;- 200 wl;azmf-wif-ydk-Y a&m-if;-cs-ae
onfqakd omfvnf; jynf-e,f- Nr-Kd Uawmf
BuD;rSm rMumcP em&D-ayg-if;rsm;pGm

tarSmif-wdk-uf-xJ- a&m-uf-ae-avh-&Sdonf/- qrm-&if-'g-ESifh reD;ra0;-wGif
1985 ckES-pf-uwnf;u aexdk-if&if;
udk,fydk-if- pyg;-pdk-uf-cif;-uav;-ESifh
ig;arG;vm-cJhaom touf 70 t&G,f
v,form;BuD; udkrm-&Du olYpdk-uf-cif;xJrS a&ESifh a&uef-uav;rsm;rSm
rD;aoG;wGif;rsm;aMumifh tqdyf-oifhuke- a-f Mumif;? 'Da&? 'Dqefu
- ykd if pm;ae
&ao;-aomfvnf; rpm;oifh-awm-h[kxif-rd-aMum-if;? roefY&S-if;-onfh-a&aMumifh ta&jym;rsm; ,m;,HaeaMumif;? pyg;yif-rsm;twGif; ajcus-if;0wf-txd-eufaom ndKnpfnpf Eke;f
tenftE- pS x
f -w
J -iG -f rwf-wyf-&yf-vs-u-f
ajym-jy-onf/rd-rd-wdk-Ya'o\ a&t&if;-tjr-pfrsm;
udk npfnrf;-atm-if-vk-yfrI? ausmufrD;-aoG;wG-if;rsm;udk pnf;urf;-rJhpGm
wl;azmf-x-w
k -v
f -yk -cf -iG -jhf yK-r-w
I j-Ykd zifh tpd;k &
tzGUJ rS wm0ef-&-o
dS rl sm;tm; udrk m-&-ED iS hf
tjcm;v,form; 18 OD;wdu
Yk w&m;pGJ
qdkxm;Muonf/ olwdkYu avsmfaMu;&,l-vdk-jc-if;-r[kwf/ olwdk-Y v,f,mrsm;ESifh uyfvs-uf-&Sdonfh ausmuf-

ausmufrD;aoG;rsm; wl;azmfae&m wGif;ywf0ef;usifa'o tajctae/ "mwfyHk”attufzfyD

ausmufrD;aoG;rsm;udk wGJorÁefBuD;rsm;jzifh o,faqmifvmpOf/ "mwfyHk”attufzfyD
rD;-aoG; uk-rÜ-PD-wpf-cktm; a&rsm;udknpf-nrf;-atm-if-rjyK-&ef-ESifh usef;-rma&;-apm-ifh-a&S-muf-rIrsm; aqmif-&G-ufay;&ef tpdk;&u ñTef-Mum;ay;-ap
-vdk-Mu-onf/,cifE- pS f 30 u qrm&if'- g-NrK-d UawmfwGif arG;zGm;cJhaom tl'if-qdk-olu
]]uRefawmf uav;b0wk-ef;u 'D
uRea-f wmfh- Zm-wN-d rKd U[m atmf&ef*- w
l ef
arsmuf-0H-awG-eJY- jy-nfh-aewm/ ta&mifrsK-d;pHkwJh &Sm;yg;iS-uf-awGvnf; rsm;rS
rsm;/ tckawmh ajymif-wvif;cg?
aysmfp&m-uif;-ae-NyD}}[k-qdk-onf/tif'- e-kd ;D &- mS ; Edi-k i-f w
-H pf0ef; owåKwiG ;f vk-yf-ief;-aMumifh qdk;usKd;cH-pm;-Mu-&olrsm;udk,f-pm;jyK tzGJUtpnf;wpf-ck-jz-pf
onfh ]*smwrf}u ,ckuJh-odkY qdk;usKd;
rsm;jz-p-af y:-&jc-i;f rSm a'ocH- wm-0ef-&-dS
yk-*d-¾Kvfrsm; vmbf-pm;-í jz-pf-&onf[k
qdo
k nf/ qrm&if'- g-NrKd Uudk c½dek q
D akd om
vmbf-ay;-ol-wpf-pku zsuf-qD;-cJh-onf[kvnf; azmfxk-wf-ajym-Mum;onf/tif-'dk-eD;-&Sm;Edk-ifiH vmbf-ay;-rIyays-muf-a&;-tzGJUodkY *smwrf-tzGJUESifh
tif'dk-eD;&Sm; tusifh-ys-uf-jc-pm;-rI-apm-ifhMu-n-ahf xm-u-v
f -rS ;f -a&;-tzGUJ wdYk aemufqHk;yl;-ayg-if;-ay;-ydkYonfh tpD&if-cH-pm
t& 2009 ckEp-S w
-f iG f tif'e-kd ;D &- mS ;ukr- P
Ü D
jzpfonfh "Graha BenuaEtam" u
owåKwi-G ;f w
- ;l a- zmfc- i-G -hf &zdt
Y-k wGuf qrm
&if-'g-NrdKUrS pGrf;-tif-ES-ifh- owåK-wG-if;-Xme
tBu;D tuJa[m-i;f tm; vmbfaiG ½ly;D
,m; av;bDvsH (a':vm 340ç000)

xufrenf; ay;cJh-onf[k qdkonf/uR-ef;-aygif; 17ç000 ausmf yg-0if
aom tif'dk-eD;-&Sm;Edk-if-iH-wGif w&m;
Oya'pd;k rd;k rI avsm&h w
-J wfa- omaMumifh
owåKwG-if;-a[m-if;rsm;udk oufqdk-ifaom-u-rk -P
Ü rD sm;u vky-if ef;- yd-w-o
f rd ;f
ajrjz-nfh-yd-wfroGm;í 2011 ckESifh
2012 ckES-pf-twG-if;u uav;ck-epf-OD;
-tygt0if vl 10 OD;ausmfwdkY ,if;
wG-if;-rsm;xJ-odkY jyKwf-us-ao-qHk;cJhaMumif; a'ocH-rD-'D,m-owif;rsm;u
qdkonf/urÇm-h wwd,tBuD;qHk;jz-pfonfh
abmfeD,dk-uR-ef;onf wpfcsd-efu wpf
uR-ef;-vHk;eD;-yg;- zk-ef;-vT-rf;-cJhaom opf
awmrsm;rSm ,cktcg xuf0uf-0ef;us-i-af ys-muf-q;kH oGm;Ny[
D k obm0ywf0ef;-us-if-a&;&m urÇmh&ef-yHk-aiGtzGJU
"WWF - World Wide Fund for
Nature" uqdk-onf/-

ay:rS rdk;opfawmrsm;onf tarZk-efrdk;opf-awm-rsm;uJh-odkYyif &moD-Owkajym-i;f -v-Jr-Ijz-p-fpOfukd jzpf-ay:-aponfh
umAG-ef-"m-wfaiGUudk avxk-xJrS pkyf,lae-Mu-onf/,cktcg obm0twdi-k ;f - use- &-f a-dS e
-ao;onfh umvD-ref-wef- tv,f-ydk-if;a'-ouJo
h Ykd abmfe,
D u
-kd Re- ;f a- '-otcsKUdodkY ausmuf-rD;-aoG;wG-if;- vk-yf-udk-if-ol
rsm; wdk;csJUaqmif-&G-uf&ef pDpOf-aeaMumif; NGO tzGJUwpfzGJU "World
Development Movement" u
owday;-xm;-onf/rD;-aoG;wGif; wdk;csJU vkyf-udk-ifrnfh
"Anglo-Australian BHP Billiton"

ukr- P
-Ü u
D vnf; umvDr- efw
- efw
- iG w
f ;kd
csUJ orQvy-k i-f ef;w
- i-kd ;f udk obm00ef;u
- si- -f
ESifh vlrI-b0 xd-cdk-uf-rI-r&Sd-atmif
tav;xm;-aqm-i&-f u
-G r-f nf[k qdx
k m;
-onf/-

,if;-jz-p-pf Ofonf ,aeY jz-p-½f ;kd jz-p-f (at-tuf-z-yf )D f mvif; bmom-jy-e-o
f nf/
pOf- wpf-ck-om-jz-pf&m abmfeD,dk-uR-ef;- atm-i-o

ausmufrD;aoG;rsm;udk pDbD(ac:) ukefwGJrsm;jzifh o,faqmifvmpOf/

pifumyl armfawmf,mOfwdkufrI EdkifiHjcm;tvkyform;rsm;qE´jy
pifumyl ” pifum-yE-l i-kd i-f w
-H iG f vltao
tays-muf-&Sdonfh ,mOf-wdk-uf-rI-wpf-ckaMumifh awmif-tm&S tvkyf-orm;&m-ayg-if;-rsm;pGmonf a'gojz-pfNyD;
'DZif-bmv 8 &ufaeY- aES-mif;-ydk-if;ü
qlyl-qE´-jy-Mu&m vl 18 OD; xdcdk-uf'Pf-&m&NyD; &Jum;-rsm; rD;-½dIUcH&onf/
xdkjz-pf-&yfonf ESpf 40 ausmftwGif;
pifum-yl-Edk-if-iH-wGif tqdk;&Gm;qHk;
tMurf;-zuf-rI-jz-pf-onf/
touf 33 ESpf&Sd tdE´d,vl-rsK-d;
wpfOD; bwfpf-um;-wpf-pD;- twdk-ufcH&NyD; aoqHk;oGm;cJh&m vlOD;-a&- xlxyfaom vpfwJ-vf-td-E´d,c½dk-if-wGif
qlyv
l y-I &-f mS ;rI- pwif-jz-pf-yGm;cJh-aMumif;
&JtpD-&if-cH-pm-wpf-ck-u qdk-onf/½k-wf-½k-wf-oJ-oJ-jz-pf-rI-wpfck owif;
ydk-Ycs-ufrsm;udk &Jt&m-&Sdrsm;u rqdkif;rwG- wHk-Yjy-ef-NyD;aemuf tcif;jz-pf-onfhae-&m-ü&Sdaom vl 400 cefYonf qlyl-

qE´-jy-jc-if;-ESifh bwfpf-um;-tjyif &J
awm-if-tm-&S-tvk-yform; 27 OD;
um;-rsm;udk wdk-uf-cdk-uf-jc-if;rsm; pwif tzrf;-cH&NyD; axmif-'Pf- ck-epf-ES-pfjyKvk-yf-cJh-aMumif; &Juajym-onf/
txd-EiS hf Burd -'f Pf-yg-ay;-E-ikd o
f nfh qly-l
&J 10 OD;? umuG,f-a&;-t&yf-om;- qE´-jy-rI-pGJ-cs-uf-jzifh w&m;pGJ-cH-&onf/ql-y-q
l E´-jy-ro
I nf rnfonf-h jz-p-&f yfurqdk- jz-pf-EdkifaMumif;? odkYaomf
,if;od-Yk tMu-r;f -zufrI zsu-v
f -zkd s-u-q
f ;D vk-yf-rI-ESifh Oya'csK-d;azm-ufaom tjyK
trlrsm;udkrl cGifh-rvT-wf-Edk-ifaMumif;
0efBuD;csKyf vD&S-ef-vG-ef;u xkwf-jy-efcs-uf-wpf-ck-wGif twdtvif; -azmf-jycJh-onf/½kw
- ½-f w
-k o
-f o
-J -J jzp- c-f se-d üf &Jum;-o;kH pD;ESifh umuG,f-a&;- t&yf-om;tzGJU\
vlem-wif,m-O-f wpfp- ;D t
- ygt0if ,mOfig;-pD; rD;-½dIUcH&NyD; &Jum;-ES-pf-pD;- wdrf;
tzGJUav;-OD;? bwfpf-um;,m-Of-arm-if;- arS-muf-cH&um yk*¾-vd-u ,m-Of-tcsKdU
ESihf vufr-w
S -af &m-i;f -wYkd xdc-u
kd -'f Pf-&m zsuf-qD;-cH-&aMumif; od&onf/&Ny;D 'Pf&m-rjyi- ;f x
- efa- Mumif; wm0ef- (at-tuf-z-yf )D g
ñG-e-ñ
Yf -eG 0Yf if; bmom-jy-e-o
f nf/
&Sd-ol-rsm;u ajym-onf/,mOfwdkufrIjzpfyGm;cJhonfh bwfpfum;udk &Jtapmifhrsm;csxm;aepOf/ "mwfyHk”attufzfyD

tMu-r;f -zufrzI suv
f -kd
zs-uf-qD;-vk-yf-rI-ESifh
Oya'csK-d;azm-uf
aom tjyKtrlrsm;udk
cGifh-rvT-wf-Edk-if...

g

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

owif;wdk

zdvpfydkifwGif &ufowåESpfywftwGif;ypfcwf
cH&NyD;aoqHk;ol ½kyfoHowif;axmufoHk;OD;&Sd
reDvm ” zdvpf-ydk-if-wGif ½kyf-oH-owif;axm-uf-wpf-OD;udk aoewf-orm;rsm;
u ypfowfc- a-hJ Mumif; 'DZifbm 11 &uf
aeYwiG f &Jwyfz- U-JG uajym-Mum;cJNh y;D ,if;
ao-qHk;rIonf owif;axm-uf-rsm;
twGuf urÇmhtEÅ-&m,f-trsm;qHk;
Ed-ik -if -rH sm;xJrS wpfE-ikd -if -jH z-po
f nfh zdvpfydk-if-wGif &ufowå- ES-pf-ywf-twGif;
½kyf-oHowif;-axm-uf-rsm; toufqHk;½IH;onf-txd- wdkufcdkuf-cH-&rI-wG-ifoH;k Bur-d a-f jrm-uj-f zp- a-f Mum-i;f - od&- onf/armf-awmf-qdk-if-u,f-rsm; pD;-vm
onfh aoewf-orm;rsm;u touf
44 ESpf-t&G,f&Sd ½dk*sD-vD,dk-bl-wm-vpfqdk-oltm; rif'g-em-tdk- uR-ef;-ay:-&Sdawm-if-ydk-if;-Nrd-KUawmf wm*rf;wGif
wdkuf-cdk-uf-cJh-jc-if;-jz-pf-aMumif; a'ocH&J-wyf-zGJUrS ajyma&;-qdk-ciG &hf o
dS l axmufvSr- ;f a- &;t&m-&c-dS sKyf *suu
-f v,frmu
ajymMum;cJh-onf/]]olv
-Y -yk -if ef;-aMum-i-hf towf-c-&H wmvm;-qw
kd hJ jzpfE- i-kd a-f jca- wGukd uRea-f wmfwdYk pHpk rf;&- mS a- zGa- e-ygw,f}} [k uv,f
rmu owif;axm-urf sm;udk ajymMum;

cJo
-h nf/- blw
- m-vpfonf a&'D,akd e;&Si;f
½k-yf-oHrS owif;aMu-nm-ol-jz-pfNyD;
tusifh-ys-uf-jc-pm;-rI-rsm; tygt0if
jynf-wGif; owif;trsK-d;rsKd;udk udkifwG,-af jz-&-iS ;f -ay;aom ¤if;xk-w-v
f -iT -chf -hJ
onfh-tpD-tpOf-aMumifh rvdkolrsm;u
ypfcwf-cJh-jc-if;-jzpfEdkif-aMumif; uv,f
rmu ajymonf/odk-Yaomfvnf; towfcH-&olonf
atmuf-w-b
kd m-vwGif tBuw
d -t
f e,f
,S-Of-Nyd-Kif-cJh&aom c½dkif-&m-xl;-ae-&mtwGuf a&G;cs,fcH-cJh-&ol-jz-pf-aomaMumifh ¤if;tm;- ypf-owf-jc-if;onf
Edik -if -aH &;-t& vIa-YH qmf-jc-i;f -jz-p-Ef -ikd o
f nf
[k &Jt&m-&Sdu ajymMum;cJhonf/
Ekd0ifbm 29 &ufaeYu NrdKUawmfAvifp- ,
D m-wiG f ½kyo
-f o
-H wif;a- xm-u-f
*sK-d;pf-'pf-*f-Edkpf owfcH-cJh&NyD; wpfquf
wnf; rSmyif DXFM a&-'D,dk-twGuf
pum;0di-k ;f t
- pDt
- pOf- wifqufaeaom
rpfcs,f a'hpf-rD-vdkonf 'DZifbm 6
&ufaeYwGif towfcH-cJh-&onf/rnf-ol-rnf-0g-rS-ef;- rod-ao;aom
aoewf-orm;-rsm;onf- tcs-u-t
f csm-

w½kwfEdkifiHwGif tpm;taomuf
vufum;qdkifBuD; rD;avmif
ayusif; ” w½kwf-Edk-if-iH&Sd tpm;
taom-ua-f &m-i;f c- so
- nfa-h ps;wGif 'DZif
bm 11 &ufaeY- tapm-yi-kd ;f u rD;avm-i-f
rI-jz-pyf mG ;&m vl 15 OD;xufrenf; aoqHk;cJh-aMumif; a'ocH-tm-Pm-ydk-ifrsm;
u ajymonf/- w[k-ef;-[k-ef;- awm-ufavm-if-cJhaom rD;avm-if-rI-onfa[m-ia-f um-ie-f ,fpyf pifu
h si- &f dS Rong

&SdcJhNyD; wpfem-&D-cGJ-Mum -Nid-§rf;-owf-cJh-MuaMum-if;-od&onf/ rD;avm-if-&onfhtaMum-if;-&if;udk pHkprf;-ae-qJ-jz-pfNyD;
u,fq,f-a&;-orm;-rsm;onfvnf;
rD;avm-if-&m-ae&mudk &SmazG-ae-qJ-[kqdk-onf/- Edk-if-iH-ydkif½kyf-oH-jz-pfonfh pDpDwDADowif;Xmeu aoqHk;ol 16
a,muf-&Sd-NyD-[k- qkd-onf/jianAgricultural Wholesale Market
w½k-w-Ef -ikd -if o
H nf vky-if ef;-c-iG af e-&m
wG-if-jz-p-fymG ;cJ-hjc-i;f -jz-p-af Mumif; NrKd Uawmf- -rsm;wGif ab;uif;-vHk-jcH-KrI- tm;-enf;rD;-owf-Xm-eu ajym-Mum;cJh-onf/onfh-Ekd-if-iH-jz-pfNyD; owåKwG-if;-ES-ifh- puf-½Hk
ao-qHk;ol-OD;a& 15 a,muf-&SdNyD; rsm;wGif toufqHk;½IH;&onfh rawmf
ig;OD; 'Pf&m-&&Sd-cJh-onf[k wGpf-wm- wqrIrsm; tjrJvdk-vdk- jz-pf-yGm;avh-&SduJh-odkY w½kwf-vl-rsK-d;wdkY toHk;rsm;onfh aom-aMumifh pnf;urf;Oya'rsm; wif;
qDem-a0ydk 0ufbf-qdk-uf-wGif a&;om;- us-yfrIr&Sd[k wcsKdUu jypf-wifajym-qdkxm;-onf/ae-Mu-onfh- Edk-if-iH-vnf;-jz-pf-onf/rD;-Nir-§d ;f -owf&ef rD;owform; 145 (at-tuf-z-yf -)D
g
f nf/
a,muf-ES-ifh-rD;-owfum; 29 pD;a&m-uf- oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o

rD;avmifcH&NyD;aemuf ysufpD;oGm;aom aps;qdkifcef;rsm;/ attufzfyD

uso
- nfh tDvt
kd v
D Nkd rK-d UwGif 'DZifbm 10
&uf nae-yi-kd ;f u av;a,m-ua-f jrm-u-f
tjzpf a&'D,dk-owif;-axm-uf-wpfOD;
jzpfonfh *sKdem-Aif-AD-vuf-b,f-vfudk
ypfcwf-cJh-&m- 'Pf-&m-&&Sd-cJhonf/
tqdyk g-wu
-dk c-f u
-kd r-f -I av;-cw
-k iG f ypfcwfcJh-onf-[k ,l-q&olrsm;rSm vGwf-aeqJ-jz-pf-aMumif; &Jwyf-zGJUu ajymonf/]]'Dv
- y-kd pfc- wfr- a-I Mumifh pdwr-f aumif;
j- zp- &f ovdk pdwy-f su
- p-f &m-vnf;a- um-i;f ygw,f/ uRef-rwdk-YtzGJUu wjcm;
wpfa,mufvnf; towfcH-cJh-&yg
w,f}}[k zdvpf-ydk-if-Edk-if-iH\ owif;pm

q&mrsm;or*¾

(National Union

tzGJUrS Ouú|jzpfol
½dk0if-em-yg&ef;u ajymonf/tqdk-yg-vl-owf-rIrsm;udk tjref-qHk;
ajz&- i-S ;f &ef tmPm-yi-kd rf sm;udk ¤if;trsK;dorD;u wdkuf-wG-ef;- ajym-Mum;xm;NyD;
,if;odk-Y wkd-uf-cdk-uf-rI-rsm; jyK-vk-yf-aeNyD;
tjypf-ay;-jc-if;- rcH-&ol-rsm;udkvnf;
¤if;u ½Iwf-cs-ajym-qdk-cJh-onf/zd-vpf-ydk-if-Edk-if-iHonf owif;rD-'D,m
rsm;udk wdkuf-cdk-uf-onfh- tMu-rf;-zufwdu
-k c-f u
-kd r-f rI sm;udk ESrd e-f if;&- ef- ysu
- u
f u
-G f
NyD; ]tjy-pf-ay;-jc-if;-rcH-&onfh- tnT-ef;of Journalists)

tEÅmwdu taemufydkif;
a&cJjyifqHk;½HI;rIwdk;vm

ud-ef;}wGif- wwd,tqdk;qHk; Edk-if-iHtjzpf owif;axm-uf-rsm;ta&;um-uG,f-ay;aeonfh e,l;a,m-hcftajc-pdk-uf- aumf-rwDu owfrS-wf-cJh
onf/
,ck vwfwavm aoqHk;onfh
oHk;a,muf-ryg-0ifbJ zdvpf-ydk-if-wGif
1992 ckES-pf-uwnf;-u towf-cH-cJh&
onfh owif;axmufrsm;rSm tenf;
qHk; 72 a,mufcefY&Sdonf[k ,if;
aumf-rwDu ajymMum;cJh-onf/(at-tuf-z-yf -)D
oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o
f nf/

g

yg&D ” tEÅmwdu taemufydkif;
a'orS a&cJjyifBuD;rSm vGefcJhaom
ESpftwefMumuxuf a&cJrsm;
ododomomydkí t&nfaysmfqHk;½HI;
oGm;cJh&onf[k &moDOwkokaw
oewpf&yfu 'DZifbmv 11
&ufwGif azmfjycJhonf/ apmapm
ydkif; okawoevkyfief;rsm;t&
2005 rS 2010 jynfhESpfMum;wGif
a&cJjyifonf wpfESpfvQif okn
'or 28 rDvDrDwm (okn 'or
1 vufr) u urÇmhyifv,f
a&rsufESmjyif jrifhwufvmap&ef
jznfhqnf;ay;cJhonf/ Oa&myrS
a&cJjyifapmifhMunfh avhvma&;
N*dK[fwk c½dik ,
f q
kd ufu oH;k ESpMf um
avhvmrIt& xdkuJhodkYjznfhqnf;rI
onf ,cktcg 15 &mcdkifEIef;ydkwdk;
vmonfqdk\/ a&cJjyifrSm wpfESpf
vQif ukAuDvdkrDwm 150 qHk;½HI;cJh
onf[k od&onf/ (attufzfyD)

world

urÇmYowif; 68

www.mmtimes.com

{nfhcHyGJwpfckodkYwufa&mufvmaom e,fqifrif'Jvm;udk ZeD; *&mumu az;rac:aqmifvmpOf/

tar&duefor®w tdkbm;rm;ESifh usL;bm;or®w &mtl;vfuufpx½dkwdkY vufqGJEIwfqufpOf/

rif'Jvm; atmufarhzG,f tcrf;tem;usif;y
*sKd[efe- ufpbmh*f ” uG,fvG-ef-oGm;NyDjz-pfonfh tom;ta&m-if-cGJ-jcm;rI-qefYus-if-a&;-acg-if;-aqm-if- e,f-qif-rif'Jvm;-twGuf jyKvk-yf-onfh- atm-uf-arhzG,-t
f crf;-tem;-wpf-cu
k kd 'DZif-bmv
10 &ufaeYu *sKd[ef-eufpbmh*fNrdKU
qdk0D-wdk-t&yf&Sd tm;upm;½Hkwpf-½Hkü
jyK-vk-yf-cJh&m urÇmwpf-0ef;&Sd Edkif-iHhtBuD;tuJ-acg-if;-aqm-if-aygif; 100
cefY wuf-a&m-uf-*k-Pf-jyK-cJh-Muonf/
axmifa- yg-i;f r- sm;pGmaom tmz&du
jy-nf-olrsm;uvnf; tmz&d-uacg-if;
-aqm-if-a[mif; e,fqif-rif'J-vm;-udkaem-uf-qHk;tBud-rf- *k-Pf-jyK-&ef- 2010
jynfh-ES-pfu urÇmhzvm;-yGJ-us-if;-ycJh&m
*sKd[ef-eufpbmh*fNrdKU&Sd tqdkygtm;-upm;-½o
-kH Ykd tapmydik ;f u
- wnf;u
a&muf&Sd apm-ifh-qdk-if;-ae-cJhMu-onf/
av;em-&D-Mum- us-if;-yjyK-vk-yf-cJh-onfhrif'v
-J m;-atm-ua-f rhz- ,
G -f tcrf;tem;wGif tar&d-uef-or®-w tdk-bm;-rm;?
tdEd´,or®w? usL;bm;or®w? erfrD;bD;,m;-or®-wESifh b&m;ZD;vf-or®w
ponfh urÇmah cg-i;f a- qm-irf sm;u rif'-J
vm;-twG-u-f *k-P-jf yK-trS-w-w
f &pum;rsm; ajym-Mum;cJh-Mu-onf/
awmift
- m-z&du
- or®w
- *sua-f umhb-f
Zl;rm; atmuf-arh-zG,f-tcrf;-tem;us-if;-y&m- tm;-upm;-½Hk-odk-Y a&m-uf-vmcsd-ef-ESifh trSwfw&pum; ajym-cg-eD;tcse-d w
-f w
Y-kd iG f awmift
- m-z&du
- jyn
- o
-f -l
rsm;u avS-mif-ajym-if-oa&mf-jc-if;-rsm;
&Sd-cJh-aomfvnf; Zl;rm;u tom;

rm;-tjyif or®wa[m-if;- a*s-mh&Sf'AÁvsL-bGwf&Sf? or®wa[mif; bDvfuvif-wef-ESifh *sif-rDum-wm-wdk-Yvnf;yg-0ifonf/ xdkYjyif NAdwd-ef0efBuD;csKyf
a';Apf-uif-r&G-ef? jyif-opf-or®w z&ef
qGma- [mfv
- ef;? tmz*efe- pöwef or®w
[m-rpfu
- m-Zi-kd ;f E- iS hf ukvor*¾- twGi;f
a&;r·;c- sKyf befur-D e-G ;f w
- v
Y-kd nf;y- g-onf/
rif'v
-J m;udk Edik i-f a-H wmfp- smye tcrf;
-tem;-jz-ifh- *k-Pf-jyK-NyD;aemuf ¤if;\
arG;&yfajr ulEl-&Gm-ü 'DZif-bmv 15
&ufwGif *loG-if;-jr§-Kyf-ESH-rnf-jz-pf-onf/
awmif-tm-z&d-uEdk-if-iH-\ yxrqHk;
vl-rnf;-or®-wjz-pfNyD; tom;ta&m-if-

'g[m b0rSm
wpf-Bud-rf-yJ- BuH-KawG-U
&r,fh- ordk-if;-0iftjz-pf-tys-ufwpf-ckyg ...
tvkyfMurf;ESifhaxmifuspOfu ausmufrdkif;odkY oGm;a&mufvnfywfpOf/

ta&mif-cGJ-jcm;rI- qefY-us-if-a&;-acg-if;aqm-i-f rif'v
-J m;-taMum-i;f u
- -kd *kP
- j-f yKajym-Mum;ae-pOfürl axmif-ayg-if;rsm;pGma- om- jyn
- o
-f rl sm;u Nird o
-f ufpmG
-em;-axm-if-cJh-Muonf/ or®w *suf
aum-hbf-Zl;-rm;onf awmif-tm-z&d-u
Edi-k i-f w
-H i-G -f jzp- y-f mG ;aeaom qif;&Jr- a-JG w
rI? &mZ0wfr- E-I iS hf tvkyv
-f ufr- j-hJ yóem
rsm;ponfh trsKd;rsKd;aom- ud-pö-&yf-rsm;
wGif tpdk;&\ udk-if-wG,f-ajz-&Sif;yHkES-ifh
ywfoufNyD; jypf-wif-a0-zef-cH-ae-&oljz-pf-onf/
xdt
k crf;t
- em;ü aemufx
- yft
- jzp- -f
tys-uf-wpf-ckrSm tar&d-uef-or®-w
tdb
-k m;-rm;u usL;bm;or®w &mtl;vfuufp- x½du
-k -kd vufq
- E-JG w
-I q
-f ufc- j-hJ ci- ;f
-jz-pfonf/ tar&d-uef-ES-ifh- usL;bm;Edi-k i-f w
-H o
Ykd nf usL;bm;awmfv
- e-S a-f &;-wiG f
&mtl;-vf-\ tpf-udk- tmPm-&vm-NyD;
aemuf ESpf-ES-pftMum 1961 ckES-pfuwnf;u oHwref-quf-qH-a&;
rif'Jvm;ZeD; *&mum/ attufzfyD -jy-wf-awm-uf-cJhonf/ odkYaomfvnf;

,if;rSm acgif;-aqm-if-ES-pf-a,m-uftMum; tjy-ef-tvS-ef- EI-wf-quf-jc-if;oufo
- ufo
- m-jzp- a-f Mumif; tar&duefwm-0ef-&Sd-ol-rsm;u ajym-Mum;cJhonf/
rif'J-vm;- atm-uf-arh-zG,f- tcrf;tem;odk-Y wuf-a&m-uf-onfh-ol-rsm;xJwGif tar&du
- efE- i-kd i-f u
H or®w tdb
-k m;-

ZeD;a[mif; 0ifeD/ attufzfyD

jAdwdefEdkifiHwGif rif'Jvm;udk bk&ifrBuD;tJvdZbufuBudKqdkpOf/
avm-urS- tem;,l-cJh-onf/
]]'g[m b0rSmwpf-Bud-rf-yJ- MuH-KawG-U
&r,fh- ordk-if;-0if-tjz-pf-tys-uf- wpf-ck
yg/ 'gaMumifh 'Dtcrf;t
- em;udk ½kyj-f ri- -f
oH-Mum;uae- rMu-nfhbJ udk,fwdk-ifvm-a&m-uf-cJh-wmyg}} [k touf 36
ESpft&G,f Edkrm-udk-Am-u ajym-Mum;cJhonf/ EdkifiHawmftvHvTrf;jcHKxm;
aom rif'Jvm;\acgif;wvm;udk
teufa&mifedAmÁ ef,mOfjzifh tapmifh
ta&Smuf armfawmfqdkifu,f 16 pD;
0ef;&Hum y&Dwdk;&D;,m;&Sd ppfaq;½Hk
wpf½HkrS awmiftmz&dutpdk;&
taqmufttHk\ cef;rqDodkY 'DZif
bmv 11 &ufaeYu o,faqmifcJh

&m awmiftmz&dujynfolrsm;u
vrf;wpfavQmufwGif tvHrsm;a0SU
,rf;í *kPfjyKcJhMuonf/
¤if;\rdom;pk0ifrsm;? EdkifiHhtBuD;
tuJrsm;? tEkynm&Sirf sm;ESihf jynfol
rsm;Munfh½IEdkif&ef ,if;taqmuf
ttHk\cef;rxJwGif rif'Jvm;\ ½kyf
tavmif;udk oHk;&ufMumxm;&Sdrnf
jzpfonf/ rif'Jvm;\psmyeudk
oHk;&ufMum vSnfhvnfjyoay;rnf
jzpfum vSnfhvnfjyoonfhtcg
wdik ;f ,if;taqmufttHo
k jYkd yefvnf
o,faqmifxm;&Sdrnfjzpfonf/

cGJ-jcm;rI-qefY-us-if-a&;- vI-yf-&Sm;rI-acg-if;aqmif 95 ESpf-t&G,f- e,f-qif-rif'Jvm;onf tqkwf-ydk;0if-rI-udk- em-wm&S-nf-a&m-*g-tjz-pf- cH-pm;-cJh-&NyD;aemuf
*sK[
d efe- ufpbmh*Nf rK-d U&S-d ¤if;\
- ae-tr-d üf
(attufzyf )D
'DZif-bmv 5 &ufaeY-u uG,f-vG-ef0if;aomfwm bmom-jy-e-o
f nf/ g
oGm;cJ&h m wpfurÇmvH;k u ¤if;twGu
- -f
0rf;-enf;-*k-Pf-jyK-cJh-Mu-onf/
q,fpk-ES-pf-oHk;ck-eD;-yg;- tus-Of;-cs-cH-cJh&aom- e,fq
- ifr- if'v
-J m;onf tusO;f
a- xm-ir-f -S vGw
- a-f jrm-uN-f y;D aemuf 1993
ckES-pf-wGif vljzL-or®-w 'D-uvyf-ES-ifh
twl Edkb,f-Nid-rf;-cs-rf;-a&;-qk-u-kd yl;-w-JG
cs;D jri-§ c-hf c-H &hJ onf/ xdaYk emuf 1994 ckEpS f
arv 20 &ufaeY- touf 75 ESpf
t&G,fwGif ordkif;-0if- a&G;aum-uf-yGJus-if;-ycJh&m rif'J-vm;u awmiftm-z&d-uEdk-if-iH-\ yxrqHk; vl-rnf;or®-wjz-pf-vm-cJhonf/ odkYaomfvnf;
¤if;u yxr or®wouf-wrf;-wpf-ckwnf;-om- wm-0ef,l-cJhNyD; 1999 ckES-pfwG-if- &m-xl;-rS- qif;-ay;-cJhum Edkif-iH-a&;- rif'Jvm; axmifrSvGwfajrmufjyD;aemuf yxrqHk;rdefYcGef;ajymMum;pOf/

world

urÇmYowif; 70

www.mmtimes.com

ysm;rsm;jzifh0wfrIeful;jcif;u xifxm;onf
xuf oD;ESHrsm;twGuf tusKd;aus;Zl;rsm;
yg&D ” ysm;rsm;onf trsm;odxm;onfxuf pD;yGm;a&;-aps;uG-uf-wGif
tifrwef- tzdk;wef-onfh- t&m-jz-pfaMumif; 'DZifbm 4 &ufu xkwf-jy-efcJah om pawmfb,f&D pdu
k c-f if;t
- wGi- ;f
-jyK-vk-yf-cJhonfh odyÜH-enf;-us- avhvm
prf;oyfrIwpfcku qdkonf/ysm;rsm; 0wfr- e-I u
-f ;l x
- m;onfh pawmf
b,f-&D-oD;rsm;onf avaMum-if;-rS0wfr- e-I u
-f ;l j- ci- ;f ? tcsi;f c- si- ;f 0- wfr- e-I u
-f ;l
-jcif; jyKvk-yf-xm;onfh toD;rsm;xuf
aps;tvGef-uGmjcm;NyD; aps;uGuf-wG-ifaps;aum-if;&onfh toD;rsm;jz-pfaMumif; od&onf/
*smreDw
- iG f jyKvy-k c-f o
hJ nfh okawoe
ynm-&S-if-rsm;\ tqkdt& ysm;rsm;
0wfrI-ef-ul;-xm;onfh toD;rsm;onf
uspv
-f sp- N-fy;D tav;-cse-d p-f ;D ovdk ta&mifyd-ak wm-uu
f m Mum&S-n-f txm;-c-o
H nf[k-qdk-onf/ysm;rsm;ESi- y-hf wfo
- ufNy;D pd;k &dr&-f onf-h
tcs-ufrSm ydk;owfaq;-ES-ifh- ywf-0ef;
u
- si- n
-f pfn
- rf;r- w
-I aY-kd Mumifh ysm;tHyk su
- pf ;D
NyD; ysm;rsm; upOfhuvsm;jz-pf-rnfudk
pdk;&drf-&jc-if;-jz-pf-onf/uk-vor*¾ obm0ywf-0ef;-us-ifxd-ef;-od-rf;-a&;-tpDtpOf (UNEP) u
2011 ckEp-S w
-f i-G -f xkw
- j-f ye- o
-f nf-h tpD&- ifcHpmt& wpfurÇm-vHk; tpm;-tpmxk-wf-vk-yf-rI-wef-zdk;pk-pk-ayg-if;\ ,l½dk
153 bDvsH (a':vm 204bDvs)-H wefz;kd
cef&Y dS 9 'or 5 &mcdi-k E-f e-I ;f onf ysm;ESihf
tjcm;aom tif;qufr- sm;jzi- -hf 0wfr- e-I -f
ul;um xkwv
-f y-k c-f a-hJ Mum-i;f - od&- onf/odk-Yaomf tqkdyg- cefY-rS-ef;-cs-ufrsm;
onf owfrS-wf-xm;-onfh- pH-csd-ef-ES-ifhtvSrf;-a0;-aum-if;- a0;-ae-rnf-jz-pfonf[k avhvm-csu
- -f topfw
- pf&yfu
qdkonf/*smr- eD&dS University of Goettingen
wuú-odk-vfrS aumuf-yJ-oD;-ESH-rsm; od-yÜHenf;-us- prf;-oyf-pdk-uf-ysK-d;onfh- Xme
(Department of Crop Sciences ) rS
bD*sK-d&ef-uvwf- OD;-aqm-if-onfh-tzGJU

0wfrIeful;jcif;udk ysm;rsm;u taxmuftuljyKay;onf/ attufzfyD
u prf;oyf-pdk-uf-ysK-d;onfh- uG-if;-wGif 0wfrI-ef-ul;-jc-if;xuf 11 &mcdk-if-EI-ef;trsKd;rsKd;aom pawmfb,f-&D- pdk-uf-cif;- ydk-av;NyD; udk,fwdk-if-0wf-rI-ef-ul;-jc-if;
udk;ckudk prf;oyf-pdk-uf-ysK-d;cJh-onf/
xuf 30 'or 3 &mcdk-if-EIef; tav;
oD;oefY-jyK-vk-yf-xm;onfh tyifrsm; csd-ef-ydk-pD;-onf/- xdk-Yjyif uspf-vs-pf-rI-wG-if
udk avaMum-if;rS 0wfrI-ef-ul;-Edk-if&ef vnf; avaMum-if;rS 0wfrI-ef-ul;-xm;
tdwt
-f usr-J sm;jzi- -hf zH;k xm;ovdk ysm;rsm; onfh pawmfb,f&- rD sm;xuf 12 em&D0ifa&m-uf-Edk-if&ef ,if;odk-Y rzHk;bJ-zG-ifh- xd-txm;-cHNyD; tcsif;-cs-if;-0wf-rI-efxm;onfh tpd-wf-tydk-if;-rsm;vnf;&Sd- ul;-jc-if;xuf 26 em&D-ausmfMum
onf/ toD;rsm;udk 0,for-l sm; oabm- txm;cH-onf/usrnfh aps;uGuf-0if- pH-EI-ef;-twdkif;
av;-&uf-Mum- odk-avS-mif-NyD;aemuf
tqifhowf-rS-wfum cl;,lMu-onf/- pawmfb,f&D 90 &mcdk-if-EI-ef;-ausmf
cl;Ny;D om; opfo;D rsm;tm; ta&mif? onf aps;uGuf-r0if-awmhbJ tom;
uspv
-f sp- r-f E-I i-S -hf yHr-k e-S x
-f ufa- pmí aysmt
h -d rsm;tdum yGef;-yJhNyD; rIdwuf-vm-onf/oGm;Edk-if-aom- toD;-rsm;\ cHEkd-if&nf?
Oa&m-yaps;uGu
- w
-f iG f a&mif;c- sonfh
odkYr[kwf rIdwuf-Edk-if-jc-if;-&Sd- r&Sd-wdkYudk pawmfb,f&D wefcse-d 1f 'or 5 oef;
tuJ-jz-wf-&ef-twGuf "mwf-cGJ-prf;-oyf- wGif ysm;jzifh-0wf-rI-ef-ul;-jc-if;u tav
rI-trsK-d;rsK-d; jyK-vk-yf-onf/tvGihf jzpfr- u
I kd wpfEp-S v
-f Qif 11 &mcdi-k -f
trsKd;tpm; 10 rsKd;rS ckepf-rsK-d;wGif EI-ef;? a':vm oef; 320 avQmhcsEdkifysm;rsm; 0wfrI-ef-ul;-xm;-onfh- toD; aMumif; tqdyk g okaw-oepm-wrf;u
rsm;onf ud,
k w
f i-kd -f 0wfr- e-I u
-f ;l j- ci- ;f E- i-S hf qkdonf/- ysm;rsm; 0wf-rI-ef-ul;NyD;onfh
avaMumif;-rS- 0wf-rI-ef-ul;-jc-if;-wdk-YESifh pawmfb,f-&-D a&m-if;aps; tar&d-uefEIdif;,S-Of-ygu teDa&m-if-ydk-awm-uf- a':vm 2 'or 9 bDvsw
-H iG f 1 'or
onf-udk- awG-U&onf/44 bDvsH eD;yg;&Sad Mumif; ,if;prf;o
- yf,if;-toD;rsm;onf avaMum-if;rS rI-uqdk-onf/-

ysm;rsm;jzi- -hf 0wfr- e-I u
-f ;l j- ci- ;f \ tusK;d
aus;Zl;rSm csKdifh-0if-aeaom pawmf
b,f-&D-oD;\ ab;om;rS taphav;
rsm;twGuf- tusK-d;&v'f-aum-if;rsm;&Sd-aMum-if;-udkvnf; &Sif;-jy-cJh-onf/ysm;rsm;0wf-rI-ef-ul;NyD; &&Sdvm-onfhpawmfb
- ,f&- o
-D ;D rsm;onf tjcm;aom
toD;rsm;xuf taphrsm; rsK;d- yGm;rIE- e-I ;f
ydk aumif;onf/ tif;qufrsm;rSm vHv
Yk
0D&- ,
d xkw
- N-f y;D vky- w
-f wfo
- nf-h ¤if;w
- \
Y-kd
Ó-Ot
f & ¤if;wd&Y-k a-dS eonfh tydik ;f xuf
tyif\ tpd-wf-tydk-if;- tm;vHk;udk
0wfrI-ef-ul;-jc-if;-aMum-ifh- jz-pfonf/
auxin [kac:aom tyifr-S a[mfre
-k ;f xG-uf-EI-ef;-yrmPudk xdef;-csK-yf-Edk-if-aomaMumifh ,if;taphrsm;rSm ta&;ygvS
onf/ tqdk-yg- a[mfrk-ef;-"m-wfonf
tyifBuD;xGm;rI-EI-ef;-udk- jr-§ifh-wif-ay;aom gibberelic acid [k-ac:onhf
'kw,
d wef;p- m;-[r-dk e-k ;f "- m-wu
f kd vTr;f r- ;kd
xm;-Edk-if-onf/]]&vmwJh tajzawGu 0wfrI-ef-ul;xm;wJh oD;ESu
H xifxm;-wm-xufy- Nkd y;D
aps;uGur-f mS - aps;aum-i;f &ygw,f}} [k
NAw
d e-d E-f i-kd i-f x
-H w
-k -f *sme- ,fw
- pfc- j-k zp- o
f nfh
Proceedings of the Royal Society
B wGif

azmfjy-xm;onf/]]uR-ef-awmf-wdkY&JU NyD;jynfh-pHk-wJh- &Sm-azGawG-U&Sd-cs-uf-awGu oD;ESHawG {&d,m
rsm;rsm;rSm pdkuf-ysK-d;Edk-if-zdkY ajymif;-vJ-ay;
-Edk-ifNyD; ckcsd-ef-xd- avQ-mhwG-uf-xm;-wJhysm;eJ-Y 0wfr- e-I u
-f ;l w
- mudk vufawGU- jyo
Edi-k r-f ,fx
- ify- gw,f/ oD;ESa-H wG&- UJ t
- &nftaoG; wdk;wuf-rIu aps;uGufrSm
a&mif;-xG-uf-zdkY trsm;BuD; taxmuftul-jz-pfNyD; tpm;tpmawG avvG-ifhqHk;½IH;wm-awGudk avQmhcs-ay;-Edk-if-yg
w,f/ pufrI-zGH-UNzd-K;wJh- Edk-if-iH-awG-rSmqdk
pdkuf-cif;-awG&JU 30 &mcdkifEIef;eJY 50
&mcdi-k E-f e-I ;f [m pm;oH;k ola- wGeYJ vufv-D
a&m-i;f c- sw
- o
-hJ a-l wGq
- r-D mS yJ tavtvGi- -hf
jz-pfoGm;w,f}} [k ,if;avh-vm-cs-ufuqkd-onf/- (at-tuf-zf-yD-)

oJ-oaJ xG; bmom-jy-e-o
f nf/

g

*syefEdkifiHwGif rD;awmifaygufuGJ
uRe;f opfwpfuRe;f ay:vmcJh
wku
d sKd ” *syefE- i-kd i-f \
-H yifv
- ,fu
- rf;a- jcES-ifh-rvS-rf;-rurf;-wGif rD;awm-if-wpf-ckayg-uu
-f NJGy;D uRe;f o
- pfw
- pfu
- Re- ;f ay:vm
um ,ckcse-d t
-f xd- qufv
- ufw
- nf&- a-dS eaMumif; odyÜH-ynm-&S-ifrsm;u 'DZifbm
10 &ufwiG f ajymMum;cJNh y;D xkEi-S x
h-f nfES-i-jhf z-p-af e-aom- tqd-yk g-uR-e;f onf ESp-f
twef-Mum-onftxd rayguf-uGJbJ
MuHhMuH-hcHEdk-ifrnf-[kvnf; xyfavm-if;ajym-Mum;cJhonf/
Ny;D cJo
h nfv
h upNy;D yifv,fatmufrS- rD;-awm-if-wpfck pwifayg-uf-uGJ-cJh&m
acsm&f nfrsm; wjznf;-jz-n;f -csi;f ayguf
uGJxGufum at;cJ-vmNyD; tpdkif-tcJtjz-pf- yif-v,f-rs-uE-f mS j- yi- -f txufoYkd
ay:vm-Ny;D aemuf wku
d sK\
d- awm-ib
f ufwGif uDvdk-rDwm 1,000 (rdkif 600)
tus,ft0ef;&Sd uRef;-wpf-uR-ef;xG-uf-ay:-vm-jc-if;-jz-pf-onf/wpf-csd-ef-wnf;-rSmyif Edkif-iH-\ ajr-yHkwGif ae&m-opf-tjz-pf- owf-rS-wf-&ef
rSm apmvG-ef;-ae-aMum-if;? taMumif;
rSm tqdkyg uRef;onf rMumrD-tcsd-eftwGif; uG,fays-muf-oGm;Edk-if-aomaMum-ifh-jz-pf-aMumif; *syef-Ekd-if-iH\ urf;
ajc-apm-ifh-wyfu ajymMum;cJh-onf/tqdy-k g-uRe- ;f onf tcsed t
-f wefMumonftxd &Sdae-OD;-rnfh-yHk-ay:aMumif;
*syef-Edk-if-iH\ rdk;av0oqkd-if-&m -Xm-e
u 'D-Zifbm 10 &ufwGif ajymonf/]]rD;awm-if-ayg-uf-uGJ-wmu quf
vuf- jzp- y-f mG ;ae-we-k ;f y- q
-J a-kd wmh 'DuRe- ;f
&JU-uH-Mu-r®mu b,fvdk-jz-pf-vm-rvJ-

qdk-wm uRef-awmf-wdkYvnf; rodygbl;/
&-uf-ydk-if;-twGif; 'grS-r[kwf &uf
owåw
- pfy- wf- ESp- y-f wft
- wGi- ;f rSm aysmufuG,-o
f mG ;wm-rsK;-d awmh rjzpf-E-ikd -yf gbl;/
ayguf-u-rJG -I Bu;D Bu;D rm;-rm;- quf-jz-pNf y;D
wpfppD-jz-pf-oGm;wm-rsK-d; rjz-pf-awm-hbl;
-qkd&if ESpf-tydk-if;-tjcm;avm-uf-awmh
MumEkd-ifw,f}} [k ,if;XmerS t&m&Sdwpf-OD;-jz-pfonfh wdkrdk,l-uD-um-Edku
ajymonf/,ck-vtapm-ydk-if;-wGif uRef;onf
e*dkrl-vt&G,f-tpm;xuf oHk;qcGJ
aus-mfaus-mf ydk-BuD;vmNyD; 'DZifbm 4
&ufwGif okn 'or 056 pwk&ef;uD-vdk-rDwm (14 {u) t&G,ftpm;-odk-Y
a&m-uf-&Sd-cJh-onf/]]uR-ef;-i,f-uae-a&m-uf-vmwJh jym
awGeYJ xGua-f y:-ae-w-hJ rD;c- ;kd wef;awGukd
jri- a-f e&w,f/ &Hzef&- cH g rIwx
f w
k v
f u
-k d f
wJh acsmf&nf-awG-udk-vnf; awGU&
w,f}}[k umEdku ajymonf/
1970 jynfhES-pf-rsm; tapm-ydk-if;-ESifh
80 jynfhES-pf-rsm;tv,f-wGif *syefydk-if-euf-twGif; ay:ayg-uf-cJhaom
tvm;wl uRe;f i- ,fa- v;rsm;\ wpf0ufwpf-ysuf? odkYr[kwftm;vHk;onf
ork'´-&mwGif;odkY jyefjrKyfoGm;onf/*syefEikd if \
H a&ydik ef uf{&d,m us,f
jyefv
Y monft
h wGuaf Mumifh ,if;udpö
onf vwfwavmwGif 0efBuD;rsm;
tzdkY t&Tef;azmufp&m jzpfcJh&onf/
(at-tuf-zf-yD-)
oJ-oJaxG; bmom-jy-ef-onf/

g

wdkusKdawmifbufwGif ay:vmaom rdkif 600 us,fonfhuRef;wpfuRef;/

BACK
PAGE
BEATS
DELIVERED BY J-ME

tdyaf &;r0olrsm;
tdy&f m0if&r,fh tcsdefrSm rtdyfcsif?
rtdyfcsifawmh tdyfa&;ysuf? tdyfa&;
ysufawmh aemufaeY rvef;qef;?
rvef;qef;awmh a'goawGjzpf?
a'goawGjzpfawmh jyóemwuf?
jyóemawGwufawmh pdwf"mwf
usvm? pdw"f mwfusvmawmh twGi;f
pdwfeJY tm;i,f? tm;i,fawmh
pum;trSm;awGajym? pum;trSm;
awGajymawmh vlawGeJYtqifrajy?
vlawGeJY tqifrajyawmh tvJGawG
vky?f tvJaG wGvyk af wmh bk&m; w&m;
eJYa0;? bk&m;w&m;eJY a0;awmh
aqmufwnf&mrJh? aqmufwnf&mrJh
awmh 'kua© wGa&muf? 'kua© wGa&muf
awmh rauseyf? rauseyfawmh tcJ
raus? tcJrausawmh Stress rsm;?
Stress rsm;awmh tdyf&m0if&r,fh
tcsdefrSm rtdyfcsif? uJ ... Mum;vdkY
aumif;Muao;&JUvm; t&yfuwdkY/
rD'D,mawG&JU axmifhrsKd;pkHu
tiftm; tvkH;t&if;eJY xdef;csKyfcH
xm;&wJh vli,fawG&JU aeYpOfb0rSm
odyfawmh roufomvS/ pdwfnpf
p&mawmif tvum;r& ydkufqHeJY
0,f,l&wJhacwf/ ajym&if; qdk&if;
ajcqpf? vufqpfawGawmif anmif;
csnfhcsifovdk jzpfvmNyD/ zHGUNzdK;qJ
EdkifiH jzpfaewmeJYvnf; qdkifr,feJY
wlygw,f/ topftqef;wpfckay:
vmNyDqdk&if; ]a[;} ceJ ][m;} ceJ
&GmvkH;uRwf rD;cdk;wdwf/ oem;zdkY
aumif;ykHrsm; ajymygw,f/ tm;ae
wmeJYvnf; qdkifw,fAs/ vkyfp&mrS
r&Sdwmudk;/
vGefcJhwJh 12 ESpfavmufu
Zmwfvrf;pcJhw,fvdkY ajym&rvm;
yJ/ 2000 jynfEh pS af emufyikd ;f rSm pwif
oduRrf;cifrifcJhwJh ]rdkif;armf} buf
uRefawmfh oli,fcsif;aumif;BuD;rsm;
&JU yg;pyfzsm;rSm a&yef;pm;aewJh
ZmwfawmfBuD;/ tr,f zm;uefYbuf

u ausmufolaX;om; wpfaumif
awmif 0if0if<u,faeao;oAs/
xdkumvawGrSmawmh pdwf0ifpm;rI
odyfr&SdcJh/ tb,faMumifhqdkaomf
uReaf wmfpw
d 0f ifpm;wmu olwYkd ]tdr}f
uGef'dkrDeD,H wdkufcef; taumif;pm;
rSm tdrfwGif; tokH;taqmifypönf;
awGudk {nfch ef;uae aemufaz;txd
xdak cwfrmS uReaf wmft
h wGuf yxr
OD;pGm jrifawGUzl;jcif;jzpfw,f/
'DaumifeJY bmtrsKd;rS rawmfbJ
]tpfudk} vdkY ajymajymaeus Aef'def;
pHodrf;*kdufeJYyJ qifjref;xm;wJh (tdrf
ae&if;ESifh tjyifrSmaomf vnf;
aumif;) t0wftpm;awG[m xdk
acwftcgu tedrfhqkH; MK Fashion
rSmom&EdkifwJh wD&SyfeJY *sif;abmif;bD
awGjzpfw,f/ tdrfrSmrdbawGr&Sd?
ausmif;udkvnf; wpfcgrS vdkufrvm?
udkAef'def;BuD;yJ Body Guard a,mif
a,mif? tpfudk 0rf;uJGa,mifa,mif
ygvmwwfw,f/ ]]bmrsm;vkyfpm;
MuovJ rodbl;aemf}} vdkY &Hzef&Hcg
twGif;pdwx
f J ar;cGe;f xkwrf o
d nfrmS
tacgufaygif; renf;/ tck 'Daumifh
udk jyefawGUcJh&if ar;csifwmu
]]a[haumif rif;wdu
Yk ausmufatmif
wmvm;? bmatmifwmvJuG}} .....
&Sif;&Sif;av;/ tckMunfhae tcef;
uae Skip cvkwfudk vlBuD;rif;
pdwfBudKuf tm;&oavmufom ESdyf
vdkufyg/ uJ...qufvuf½Ipm;Mu
ayawmh/ trnfrazmfvw
kd hJ uReaf wmhf
oli,fcsif;wpfaumifu olY (,ck
ydwfvdkuf&NyDjzpfaom) Studio rSm
abmf'g taygif;toif; a&mif;&if;
awGudk wpfa,mufNyD;wpfa,muf
ac:ac: zsufqD;av awmhw,f/
aemifvrsm;pGmMumaomf b,fae&m
a&mufa&muf? b,ftodkif;t0dkif;
oGm;oGm; xdktaMumif;ajymí xdk
pmrsufESm 4 odkY

,lu&def; qE´jyrIrsm; t&Sdefjrifhvm
udAf ” Oa&myor*¾- axm-uf-cH-aomqE´-jyol 200 cefY &ufowå-wpf-ywfausm- Mf um-or-d ;f y- u
-kd x
-f m;onfh NrKd Uawmfcef;-r taqm-uf-ttHkudk ,lu&d-ef;vHk-jcH-Ka&;-wyf-zGJ-U0ifrsm;u 'DZif-bmv
11 &ufaeYu jyef-vnf-od-rf;-ydk-uf-&efBud-K;yrf;-cJh&m atmif-jr-if-rI-r&Sd-bJqk-wf-cGm-cJh-&onf/ud-Af-NrdKU&Sd NrdKUawmf-cef;-rtjy-ifbufwGif &Jwyf-zG-JU0if-rsm;ES-ifh- qE´-jy-olrsm;
y#dyu©-rsm;jz-pf-yGm;cJh&m &Jwyf-zGJ-U0if
rsm;u qE´jy-olrsm;udk eHyg-wf-wk-wfrsm;jz-ifh- ½dk-uf-ES-uf-cJh-MuNyD; qE´jy-olrsm;uvnf;-&J-rsm;udk- wk-wf-rsm;jz-ifhjy-ef-vnf-ck-cH- wdk-uf-cdk-uf-cJh-Muonf/
xdktcsd-ef-wGif taqmuf-ttHk-twG-if;&Sd- qE´-jy-olrsm;u vrf;ay:-&Sd- &J-wyf-zGJ-U
0ifrsm;udk rD;owf-ydk-uf-rsm;jz-ifh- wdk-ufcdk-uf-cJh&m &Jrsm;qk-wf-cGm-cJh-&onf/NrK-d Uawmfc- ef;r ta&SUbuf 0ifayg-u-f
tjy-if-buf-wG-if- &yf-xm;aom &Jum;rsm;ay:-wGif vHkjcH-Ka&;-wyf-zGJ-Y0if-rsm;
&S-ad epOf tjyif-buf-ü qE´-jy-o-rl sm;u
0ef;&- x
-H m;Ny;D &Jwyfz- 0Y-JG ifrsm;u tqdyk gtaqm-uf-ttHk-udk- xyf-rH-pD;-eif;-wdk-uf-

qE´jyorm;rsm;\pcef;rsm;udk ,lu&def;vHkjcHKa&;wyfzGJUrsm;&Sif;vif;pOf/
cdk-uf-jc-if;-jyK-rjyK-udkrl rod&Sd-&ao;ay/
xdt
k cse-d w
-f iG f qE´jyo
- rl sm;u taqmufttHk-tay:rS qdkAdk-bdk-'g- yg-wD-tvH
rsm;udk a0SU,rf;atm-if-yGJ-cH-cJh-Muonf/
xdkYjyif 'DZifbmv 11 &ufaeY
a'opH-awmf-csdef eHeuf 2 em&D-tcsd-efcefYu udAf-Nrd-KUv,f-&Sd- vG-wf-vyf-a&;&if-jy-ifudk 0ifa&m-uf-pD;-eif;-wdk-uf-cdk-ufcJhaom ,lu&d-ef;-vHk-jcH-Ka&;- wyf-zGJ-U0if
rsm;udk or®w,m-El-udk-Apfu jyef-vnf-

quf-vuf-pcef;-cs-ae-Mu-onf/&Jwyf-zGJ-Y\pD;-eif;-rI-wGif qE´jy-oltcsKdU'Pf-&m-&&Sd-cJhNyD; tmPm-ydk-ifrsm;
u qE´jyol 11 OD;udk-zrf;-qD;-oGm;MuaMumif; qdkAdk-bdk-'g- vI-yf-&Sm;rI-acg-if;aqmif tdkvuf-wdk-if-&uf-eD-bG-wf-cf-u
ajym-Mum;cJhonf/
ud-Af-Nrd-KUodk-Y a&m-uf-aeaom tar&duef- vuf-axm-u-Ef -ikd -if -jH cm;a&;0efBu;D
Apf w d k ; &D ; ,m;- E sL- v ef ; uvnf ;
,lu&d-ef;-or®-w ,m-El-udk-Apf-ES-ifh-awG-Y
qHk-aqG;aEG;rnf-[k- arQ-mfvifh-&onf/MoZm-wd-uú-r&Sdaom a&S;½dk;c&pf
,mef- toif;-awmf-qdk-if&m ,lu&d-ef;*dkPf;-tk-yf- bk-ef;-awmfBuD; zDvm-&ufu
,lu&d-ef;-Edk-if-iH-wG-if- tMu-rf;-zuf-rI-rsm;
quf-vuf-jz-pf-yGm;ae-ygu jynf-wG-if;y#d-yu©-wpf-&yf-tjz-p-o
f -Ykd a&m-u-&f o
dS mG ;
Edk-if-aMumif; 'DZif-bmv 11 &ufaeY
u owday;-ajym-Mum;cJhNyD; Oa&my
or*¾-ES-ifh- uk-ef-oG,f-cG-ifh- oabm-wlpm-csK-yf-udk- vuf-rS-wfxdk;&ef ,lu&d-ef;tpdk;&udk- awm-if;-qdk-cJhonf/

½k-yf-od-rf;-ay;-cJh-onf-/,l-u&d-ef;-or®-w ,m-El-udk-Apfu
½k&Sm;\uefY-uG-uf-rI-aMumifh Oa&my
or*¾- uk-ef-oG,f-cG-ifh- oabm-wl-pm-csK-yfudk- vuf-rSwfxdk;&ef ji-if;-y,f-cJh-jc-if;aMumifh tBu;D tus,f a'g-oxGu
- a-f eMua- om-qE´j- yo
- rl sm;u &Jrsm;\ pD;e- if;wdk-uf-cdk-uf-cH-&NyD;aemuf &ifjy-if-rS-xG-ufcGm-oGm;jc-if;-r&SdbJ &Jwyf-zGJ-U0if-rsm;udk- (attufzyf )D
f nf/
wG-ef;-vS-ef-ck-cH-cJhNyD; xdkae-&m-üyif- 0if;aomfwm bmom-jy-e-o

g

aomMumaeY? 'DZifbm 13 •- 19? 2013

0ufao oydwo
f ;kH &uftMum ndE§ idI ;f rItqifajy
pnfolvGif
rEÅ-av;-wdk-if;-a'oBuD;? oydwf-us-if;NrdKUe,f? tkef;-Zk-ef;-aus;&Gm-tk-yfpk?
0ufao-aus;&Gm-ydk-ifajr jyef-vnf&&Sd-a&;-twGuf a'ocH-rsm;ES-ihf-tjcm;
aus;&Gmrsm;rS &Gmol&- mG o
- m;rsm; pkayg-i;f
NyD; vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,f-wpf-OD;ydk-if-qdk-ifaom a&Tvk-yf-uGuf ukrÜ-PD
a&SUwGif ,ckv 'DZifbm 6 &uf?
eHeuf 8 em&D-rSpí xdkif-oyd-wfpcef;
zGihf-cJh-Mu&m 'DZifbm 8 &ufaeY
nae 4 em&Dü wm0ef-&Sd-olrsm;u
nd§EId-if;-Mu&m ajyvnf-rI-&&Sd-ojzifh
oydwfpcef; ydwf-od-rf;-cJh-aMumif;
a'ocHrsm;u qdkonf/0uf-ao-aus;&Gm-ydkif ajrae&m
rlv twdkif;twmtwdkif; -jy-ef-vnf&&Sd-a&;udk t"duxm;-awm-if;-qdk-cJhMuNyD; xdkif-oyd-wf-qif-ETJ-cJh-Mu&m
tiftm;wpf&m-cefYrS pwifcJhNyD;
aemuf-&ufrsm;wGif teD;&Sd aus;&Gm
q,f&Gm-ausmfrS vma&muf-tif-tm;jz-nhf-wif;-cJhMuaomaMumihf ckepf-&mausmfxd a&muf-&Sd-oGm;cJh-aMumif;
od&onf/
]]6 &ufaeY reufuwnf;u pNyD;
xdkif-Muwm/ aeYa&m na&myJ/ 8 &uf
aeY nae 4 em&DrSm tkyf-csK-yf-a&;-wm0ef-&Sd-ol-awGeJY ukrP
Ü w
D m0ef&o
dS a-l wGeYJ
ndE§ i-dI ;f w
- t
hJ cg oH;k vtwGi;f uRea-f wmfwdk-Yawm-if;-qdk-xm;-wJh- tcs-uf-awGudk
aqmif-&G-uf-ay;-r,fvdkY uwd&wJhtwGuf oydwf-pcef;udk ydwf-od-rf;-cJhwmyg}}[k 0ufao-aus;&GmrS a'gufwm
OD;xG-ef;-a0u jref-rm-wdk-if;-(rf)udk ajym
onf/awGUqHk-aqG;aEG;yGJ-wGif tcsuf 11
csu-yf g-0ifaom oabmwl-pm-csK-y-cf sK-y-f
qdk-cJh-MuNyD; a&Tvk-yf-uG-uf-wl;-azmfa&;awGeJY ywfoufNyD; NrdKUe,f &JwyfzGJU?
owåKwG-if;-0ef-BuD;Xme wm0ef-&Sd-ol
rsm; ESihf &yfrd&yfzwdkYyg0ifaom
]apmifh-Mu-nhf-a&;tzGJU} zGJUpnf;xm;cJhMuNyD; apmihfMunhf-oGm;rnf-jz-pfaMumif; ¤if;u qufvuf-ajym-onf/aqG;aEG;yGJ-wGif a'ocHrsm;u
&Gmajr-jy-ef-vnf-&&Sd-a&;? w&m;0if
aus;&Gm ajr 155 'or 36 {u
twdkif; jyef-vnf-&&Sd-a&;? ukrÜ-PD-

oydw
- p-f cef;z- i-G Nfh yD; qE´jy-awm-i;f q
- c-kd M-hJ uaom a'ocHr- sm;udak wGU&pOf/ "mwfykH • tdik t
-f ,fv
- t
-f k d

vk-yf-ydkifcGihf oufwrf;-uk-ef-qHk;aeaomfvnf; qufvuf-wl;-azmf-aerIrsm;udk &yfwefY-ay;NyD; w&m;Oya'twdk-if;-ta&;,l-ay;-a&;? oydwfpcef;-xdk-if-cJh-olrsm;udk yk'fr 18 jzihf
ta&;r,l a &;? oef Y & S - i f ; aom
aomufoHk;a& &&Sdatm-if-aqm-if-&G-ufay;-a&;? ukrÜ-PD-ESihf aus;&Gmajr ESpf-ck
tMum; e,fed-rdwf owfrS-wf-ay;-a&;ES-ihf- obm-0ywf-0ef;-us-if-rzs-uf-qD;
a&;wdkYudk oabmwl-cJh-Mu-aMumif;
aqG;aEG;yGJodkY wuf-a&m-uf-cJhaom
0ufao&GmrS OD;arm-iBf u;D u qdo
k nf/
]]ukrÜ-PDu a&Tvk-yf-uG-ufawG wl;
awmh ajratmuf a&awGu t&if
uvdk raumif;-awmhbl;/ tJ'D-a&udk
oefY&S-if;-atmif vkyfay;r,f qdkNyD;
awmh ukrÜ-PD-buf-uawmh oabm
wl-ygw,f/ wjcm; tcsufawGu
awmh jynf-axm-ifpk tpdk;&udk wifjyay;oGm;r,fvdkY wm0ef&SdolawG
u uwday;-w,f/ 'Da&Tvk-yf-uG-ufu
oufwrf; jynhfaewmvnf; MumcJh-ygNy?D 'gaMumihf w&m;0ifpm-wif-Ny;D awmh

Mo*k-wfvwkef;uvnf; qE´jy-cJh-ao;
w,f? bmta&;,lrIudkrS aqmif&G-uf-cJhwmvnf; rawGU&ygbl;}}[k
OD;arm-ifBuD;u qufvuf-ajym-onf/0uf-ao-aus;&Gmudk 2011 ckES-pf-cefY
u jynf-xJ-a&;-0ef-BuD;Xme w&m;0if
aus;&Gmajr-tjzpf {u 150 ausmfudk
owfrS-wf-ay;-cJhNyD; tqdkyg ajr{u

Edkif-iH-twGuf Oya'awG a&;qGJ-ae&wJh
vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,f-uawm-ifrS
Oya'jyif-ya&m-uf-ae- . . .
twGif;ü a&Tvk-yf-uGuf ukrÜ-PDrsm;udk
csxm;-ay;-cJh-aMum-if; od&onf/
]]w&m;Oya'-txufrSm pD;yGm;a&;
vkyf-ief;-&S-ifawG a&muf-ae-NyD-vm;?
vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,frdkYvdkY ta&;
,lrI-awG-rvk-yf-wm-vm;? uRefawmf
wdkY tck oHk;vtcsdef-&ygw,f/ tJ'DoHk;vtwG-if;rSm awmif;-qdk-xm;-wm
awG rqifrajy-bl;-qdk-&if-awmh

csr;f jrompnfavqdyt
f ajcjyKí av,mOfi,fajy;qGJ
rEÅa- v;-NrdKU csr;f j- ro
- m-pnfa- v-qy-d u
f kd
tajcjyKí ydaYk qm-ia-f &;-0efB- u;D Xme?
jrefr- mha- v-aMum-i;f onf tar&du
- efEd-ik -if -x
H w
k f qufpem av,mOfi,frsm; (Cessna 208 B Grand
Caravan Ex) jzifh pwifajy;-qa
-JG wm-h
rnfj- zp- a-f Mumif; od&onf/,if;o
- aY-kd jy;-q&-JG m-wiG f pD;yGm;a&;udp?ö txl;udp- &-ö yfr- sm;twGu
- -f c&D;oGm;jc-if;? &Icif;rsm; vSnfh-vnfMu-nfh-&I-jc-if;? aq;0g;-uk-ojc-if;-wdk-Y
twGuf pif;vH;k iSm;&rf;E- i-kd Nf y;D c&D;

onf 12 OD;vdu
-k y-f g-Ei-kd a-f Mumif; od&
onf/½Ic- if;r- sm;vSn
- v
-hf nfM- un
- ½-hf &-I m-wiG f
rEÅav;-NrKd U teD;0ef;u
- si?f yk*a-H nm-iO-f ;D a'o? {&m0wDj- rp- E-f iS hf csi;f w
- i-G ;f j- rp- q
-f -k H
&m- a'-orsm;yg-0ifa- Mum-i;f ? wpfywfvQif ESpB-f ur-d a-f jy;-qu
JG m wpfO;D v
- Qi- -f
usyf 16ç000 EIe;f j- zifh vSnv
-hf nfMun
- &-hf E-I i-kd a-f Mum-i;f ? pif;vH;k iSm;twGu
- -f
wpf-em-&-v
D Qif usy&f pS -o
f ed ;f EIe;f -jzifh
yso
H ef;a- y;-rnfj- zp- a-f Mumif; od&onf/vuf&- j-dS re- r-f m-Ei-kd i-f w
-H iG f qif;ouf-

qufvuf-NyD;awmh oydwfpcef;zGifh
awmif;-qdkoGm;r,f}}[k OD;arm-ifBuD;
u qdkonf/0uf-ao-aus;&GmrS tvkyform;
ESihf a'ocH-rsm;twGuf vdktyf-onf
rsm;udk oGm;a&muf-ajz-&S-if;-ul-nD-ay;cJh-aom Facilitators Network with
ILO ESihf csdwf-quf-aqm-if-&G-uf-ae

aom-ui-G ;f r- sm;tygt0if a0;vHa- cg-i-f
oDaom e,fpyfu
- i-G ;f r- sm;odYk qif;
oufE- i-kd &f ef ydaYk qm-iaf &;0efBu;D Xmeodw
Y-k ifj- yí avaMum-i;f O- ;D p- ;D X- me\
twnfjyK-cs-uf-&,l-aqm-if-&GufoGm;
rnfjzp- a-f Mumif; od&onf/tar-&u
-d efE- i-kd i-f x
-H w
k f tqdyk g-qufpem- av,m-Oi-f ,frsm; pwifajy;-qJG
onfh c&D;pOf zGiy-hf t
-JG crf;t
- em;udk
'DZifb
- mv 8 &ufaeYu rEÅav;-NrKd U
csr;f j- ro
- m-pnfa- v-qy-d w
-f iG f usi;f y- cJ-h
onf/  oef;Edik pf ;kd

aom txufjr-ef-rm-jy-nf-½Hk;wm0efcH OD;udkBuD;u ]]tvkyf-orm;-awG
eJY a'ocH-awG-twGuf vdktyf-wmawG
aqmif-&G-uf-ay;zdkY oGm;a&muf cJhwm
wu,fvnf; 'ku©-awG-udk-cH-pm;-ae-Mu
&w,f/ pdwr-f aum-i;f w
- m-awGu Edik i-f -H
twGuf Oya'awG a&;qGJ-ae&wJh
vTwf-awmf-udk,f-pm;-vS,f-uawm-ifrS
Oya' jyif-ya&m-uf-ae-wmeJY oabm

wl-pm-csK-yf-csK-yf-qdk-wJh-ae-&m-rSmvnf;
jynhfpHkrI r&SdwmawGudk awGU&awmh
pdwf-raum-if;-jz-pf-rd-ygw,f/ vdktyfae- w J h - tul t nD a wG - u d k v nf ;
qufvufaqmif-&Gufay;oGm;rSmyg}}
[k ajymonf/oabm-wl-nDrI uwdpm-csK-yf-csK-yf-qdk&m-wGif tpdk;&wm0ef-&Sd-olrsm;u
vufrS-wf-a&;-xdk;jc-if;-r&SdbJ txuf
tqihf-udkom owif;wif-jy-oGm;rnfjzpfaMumif;- od-&onf/]]uk - r Ü - P D - w m- 0 ef - & S d - w J h - o l - a wG e J h
a'ocH-awGMum;rSm nd§EId-if;-ay;-wJhoabm-avm-uf-ygyJ/ atmuf-ajc-rSmjz-pf-ae-wmawG atmuf-ajc-rSmyJ
ajyvnfoGm;Muygw,f/ olwdkY
uwdpm-csK-yf-awG-rSm-awmh tpdk;&
0efxrf;-jz-pf-ae-wJh-twGuf vufrS-wfrxdk;ay;-cJh-ygbl;/ txufudk-owif;tjz-pfyJ wifjyay;r,fvdkYyJ ajymcJhygw,f}}[k oydwf-us-if;-NrdKUe,f
tkyf-csK-yf-a&;r·; OD;udk-udk-vId-ifu
jref-rm-wdk-if;-(rf)\ ar;jr-ef;-cs-uf-rsm;
udk- jy-ef-vnf-ajz-Mum;cJh-onf/-

,mOfraI vsmh
aoEIe;f jrifh
2013 ckEpS ?f Zefe0g-&v
D rS Ed0k ifb
- m
vtxd rEÅav;-c½di-k t
-f wGi- ;f ,m-O-f
wdu
-k r-f E-I e-I ;f onf ,refEp-S E-f i-S u
-hf mv
wl EdiI ;f ,S-O-yf gu avsmo
h mG ;aomf
vnf; aoqH;k EIe;f rSm jrifv
-h m-aMumif;
trSw(f 11) ,mOf-x-ed ;f -&-'J -w
k yf-z-UJG cG-J
(r-EÅa- v;-)xHrS pHpk rf;o
- &-d &-dS onf/,ck-ESpf Edk0if-bm-vuk-eftxd
,mOf-wdk-ufrI 365 rIjz-pf-yGm;cJh&m
,refEp-S ,
f m-Ow
-f u
-kd rf I 516 rIEi-S E-hf i-Id ;f
,SOyf gu 151 rI avsmu
h somG ;cJh
onf/ odaYk omf ,refEp-S u
f ,mOfwdu
-k r-f a-I Mumifh 174 OD;om aoqH;k cJ-h
&mrS ,ckEp-S w
-f iG f 176 OD;txd qH;k yg;
cJo
-h nf/,if;-wGif qdkif-u,f-yg-0if-aom
,m-Ow
-f u
-kd rf I 264 rIjzp- y-f mG ;cJNh y;D 130
OD;aoqH;k um 283 OD; xdcu
-kd '-f Pf&- m&&Sc-d o
hJ nf/ qdik u
-f ,fc- si;f wdu
k rf ?I qdik -f
u,fw
- r-d ;f a- rSm- ufr?I qdik u
-f ,fu vl?
pufb;D E- iS hf tjcm;t&mrsm;udw
-k u
-kd -f
rIw
- x
Ykd uf qdik u
-f ,fE- i-S hf ,m-Ow
-f u
-kd -f
rIrmS trsm;qH;k jzpfonf/,m-Ow
-f u
-kd r-f -I 365 rIteuf um;
yg-0ifa- om,m-Ow
-f u
-kd r-f rI mS 101 rI
om-jzp- y-f mG ;cJNh y;D 46 OD; aoqH;k um
167 OD; 'Pf&m-&cJo
h nf/ ,mOfw
- u
-kd r-f -I
trsm;qH;k jzp- y-f mG ;cse-d rf mS nae 6 em&D
rS n 12 em&Dt
- wGi;f jzpfNy;D ,if;
tcse-d t
-f wGi;f jzpfy- mG ;rIrmS 142 rI
txd &Scd o
-hJ nf/]]wu,fawmh ,mOf-pD;-a&-enf;jci- ;f ? rsm;jcif;u t"dutaMum-i;f &if; r- [kw
- y-f gbl;/ vrf;toH;k jyKo
- -l
awGu
- ,
kd w
-f ikd f ,mOfp- nf;u
- rf;v
- rf;pnf;urf; rvdu
k e-f m-wmeJY pnf;urf;rJw
h hJ olawGukd xdxa-d &m-ua-f &muf
ynmay;- ta&;r,lEdkif-wm-awGaMumifh jzpf-ymG ;&wm-yg}}[k- r[matm-ia-f jrN- rK-d Ue,frS udak usm- o
f ufx
- ;l
u ajymonf/rEÅa- v;-c½dik f (7) NrKd Ue,ft
- wGi- ;f
ü ,mOf-wdk-uf-rI-trsm;qHk;jz-pf-yGm;
onfh-Nrd-KUe,frSm tr&yl&Nrd-KUe,fjzpfNyD; jynf-BuD;wH-cG-ef-Nrd-KUe,f-wGif
trsm;qHk;aoqHk;um ykod-rf-BuD;
NrK-d Ue,fü xdcu
-kd '-f Pf&- m&rI trsm;qH;k
jzpfa- Mumif; od&onf/  oef;Edik pf ;kd

upper myanmar

3 jrefrmjynftxufydkif;owif;

www.mmtimes.com

xifrxm;wJh tajymif;tvJ pmayESihf tEkynm&Sirf sm; uxdeüf tNird jhf zifah zsmaf jz
awGeYJ 2013 yJrsK;d pkaH ps;uGuf NzdK;a0ausmfESifY oef;Edkifpdk;
,cifwpfywfrStquf
]]t&if-E-pS -af wGu 'D&m--orD mS olw-Ykd
bufu pdu
k w
f hJ yJwp-D r-d ;f a- wGu jyefa- y:-ae--wm--rv
-Ykd Ydk vdo
k avm--uyf J 0,fwm
wtm;rwufbl;/ 'DES-pfu w½kwf-bufrmS ESi;f -½u
dk ?f a&Bu;D wmeJY yJcif;awGu ysu-w
f m&,f/ tdE,
d´ bufu
vnf; yJwD-pd-rf;-pdk-uf-ayr,fh rkef-wkd-if;aMum--i-hf ys-u-w
f m--&,f-aMumifh 'D&m--oD
rSm 'Davm-u
- a-f ps;jzp- o
f mG ;wm/ rESpu
-f
awmif 94ç000 yJ tjrifq
-h ;kH jzp- c-f w
hJ m/
'gawmif pay:wJh arvrSm jzpf-c-w
hJ hJ
aps;/ yJw-pD -rd ;f u tck &moD-v;kH 0uk-e-f
awm--hrSm}}vdkY abm*yGJ-½kHu OD;arm--ifaX;u 'DE-pS &f UJ taetxm;udk ajymjyyg--w,f/'D-ES-pf-rSm-awmh yJwD-pd-rf;udk w½kwf-E-ikd -if -u
H omru ygupö-wefeYJ tdE,

uvnf; 0,f,lae--wm--aMumifh
avmavm--q,f-awmh aps;aumif;-ae-ayr,fh vmr,fh-ES-pf-twG-uf-awmh
cefrY -Se;f -& cuf-ae--ao;--w,f-vYdk olu
qdyk gw,f/
ESpf-ES-pf-quf-wdk-uf-aps;aum--if;-r&cJh&muae 'DES-pf-txG-uf- enf;- wm-aMumifh aps;jyef-jr-i-v
hf m--cw
hJ hJ yJpif;-iu
kH
vnf; wpfES-pf-vHk;jcH-KMu-nfh-vdk-uf-awmh
uke-o
f nfawG ajymMuwJh ]]ao}}w,f
qkdwJh yJtrsKd;tpm;--xJrSm ygae--jy-efygw,f/ aps;jrifh-cJhwJhtwGuf tae
txm;--rqkd;bl;-vkdY ajymEkd-if-ayr,fh
tapmBu;D aps;wufNy;D jyefu
- so
- mG ;wm-aMumifh rSe;f -cs-uef YJ ESr;f -x-u
G -rf ud-u
k -cf -hJ
-b;l -vv
Ydk nf; qkMd u-yg--w,f/]]yJ-pif;-iHku ESpfqef; azazmf-0g--&Davm--urf mS pay:wm/ ay:ay:--cs-i;f
rSm wpftw
-d u
f kd usyf 52ç000 avmufe- YJ
pw,f/ tJ'u
D ae 54ç000? 55ç000
xd wufv-u
dk Nf y;D 51ç000 xd jyef-us
w,f/ tJ'aD ps;uae awmufa- vQm- ufjye- w
-f ufwm rwfvavm-u
- rf mS tjrifh
qH;k usyf 66ç000 avmufxd a&mufvkd-ufw,f/ tJ'D 66ç000 uae
wtdted YJ jyef-uswm 'DaeY ay:ump
aps; usyf 51ç000 avmufxd jyef-us
Ny;D jyefukd emvef-rxl-awmhb;l /
]]'DEp-S x
-f ifo
- avmuf aps;rjzpfv
- u
- dk - f
wJt
-h aMum-i- ;f &- if;u ypön;f a- y:Ny;D aps;
wufw-t
hJ cs-ed rf mS tdE,
d´ eJY ta&mif;t0,f-jz-pf-awmh pmcsK-yf-awG-bm--awG-csK-yf-Muw,f/ 'gayrJh wu,fwrf;
rSm aps;t&rf;wuf-awmh pmcsK-yf-xJ
u aps;xuf tjyif-uayg-ufaps;u
rsm;aeawmh a&mif;w
- v
-hJ al wG tuke½-f ;HI
Mu-wmyJ/
]]tjr-ifh-qHk;aps;a&m--uf-wJh-tcsd-efrSm
tdE´d,bufu tJ'D-aps;ray;--awmh
bl;/ 'Dbufukd t0,f&yfNy;D wjcm;
Edik i-f u
H aps;aygwm-a- wGu
- ykd J tpm;xd;k
Ny;D 0,fomG ;w,f/ 54ç000 eJY 55ç000
aps;avmufxd uswJh- tcsd- efrSm
ta&mif;-t0,f-jy-ef-jz-pf-ayr,fh tJ'D
xuf aps;twufrcH-awmhb;l / 'DEpS f
yJpif;-i-kt
H xG-u-fE-Ie;f u wpf0uf-aus-mf
aus-mfusw,f/ tJ'g--aMumifh ypönf;enf;-w,f-qkdNyD; aps;udkqGJ-wifwm/
wu,fu aps;uGuf tJah vmufrvku
d f
bl;/ tckaem--uf-ydk-if;rSm tdE´d,u

tmz&durSm ajriSm;NyD; oD;ESH-awGpd-u
k -v
f m--awmh tJ'u
D tpm;xd;k oD;-E-HS
awGuvnf; 0ifvmw,f/ tJawmh
aps;uGuu
f xifoavmuf wufrvm
bl;/ 'DE-Spf-twG-u-fa&m--i;f -aum--if;-r,fvkdY arQmfvifh-xm;--wJh-yJ-xJrSm yJpif;iHk
ygw,f/ tJ'g-a- Mumifh avSmifv
- ufa- wG
u trsm;Bu;D vku
d -0f ,f-Mu-wmav/
Edik -fi-Hjcm;vk-dtyf-csu&f u
dS kd &Srd mS -y-Jq-kw
d -hJ
arQ--mfvifh- cs--ufeJY awmuf- avQmuf
0,fMuwm tukef-½IH;uk-ef-wmyJ}}[k
abm*yG½-J u
Hk OD;arm-i- a-f X;u qufajym-yg--w,f/wu,f-awmh yJpif;-iHk[m ESpf-ES-pf-quf-wu
dk f wpft-w
d u
f kd usyf 40ç000
ywfcsmvnf jzpfa- e-w
- muae 'DEp-S rf mS
usyf 66ç000 aps;udk &cJw
h myg/ 'gay-rJv
h nf; aps;aumif;u jynf-w-iG ;f -rmS yJ
jzpf-v-u
dk Nf y;D tdw-pf yf u
Ykd aps;jri§ -rhf 0,fcJ-hw-ht
J wGuf uke-fonfawG txdem-cJh-wm--vdkY ajym&rSmyg/ vmr,fh-ES-pfrSm-awmh yJpif;-iHkudk tvm;tvm-aum--if;-Ekd-if-w,f-vkdY OD;arm--if-aX;u
cefYrS-ef;-oGm;ygw,f/ bmvkd-YvJ-qkdawmh yJpif;-iHk-pdk-uf-wJh-Ekd-if-iH-awGrSm
&moD-Owk-tajc-tae--aMumifh yJawG
awmfawmfav; ysuf- pD;- w,f- vkdY
owif;Mum;&wJ-htwGuf jref-rm--jy-nf
u yJpif;-iHkudk 0,fudk-0,f-&r,f-vkdY
ukeo
-f nftrsm;pk rSe;f x
- m;-M- uy- gw,f/
aps;EIef;-udk-awmh twdtus-ajym--vkd-Y
r&ao;--ayr,fh usyf 50ç000 ausmf
avm--uu
f ae pNy;D aps;wufr,f-vYdk
rSe;f -yg--w,f/
2012 ckES-pf-wk-ef;udk wpftd-wfudk
usyf 70ç000 ausmx
f d tjrifq
h ;kH jzpfcJh-MuwJh ukvm;--yJ-awGuvnf; 'DES-pfrSm-awmh t½I;H rsm;cJw
h ,f-vYdk uke-pf nf'di-k j-f ye- M-f um;a&;-t
- zGUJ 0ifw
- pfO- ;D u ajym
ygw,f/ pay:ay:--cs-i;f rSm bDw;l u
usyf 49ç000? xdkif-0rfu usyf
46ç000 tedrq
-hf ;kH jzp- c-f a-hJ yr,fh avSmifvufawG 0dkif;- 0,f- Mu--vdkY aps;
t&rf;wuf-omG ;wm--aMumifh tdw-pf -yf Ykd
u t0,fenf;-cJh-w,f-vkdY aps;uGuf-owif;-awGt& od&ygw,f/
]]rESp- u
f usyf 44ç000 ? 45ç000 rSm
ygupö-wefu 0,fw,f/ 'gayrJh
48ç000 rSm t0,f&yfoGm;w,f/
t0,fr&yfcif 45ç000? 46ç000 aps;
eJY wpf0uf-avmuf tdwf-pfydk-YxG-ufo
- mG ;awmh jynfw
- i-G ;f u puform;-a- wG
u wpf0uf-avm--ufyJ jzKef;-&wm-qkd-awmh jzKef;-Edk-ifw,f/ 'DES-pfu
aps;tjrif-u
h ae- pvd-u
k -af wmh [db
k uf
u vHk;0r0,fbl;/ tukef-vHk;eD;-yg;
u jynf-wG-if;-rSm-yJ-qkd-awmh puf
orm;vnf; rjzKe;f -E-idk -af wmhb;l / tJ'g
eJY aps;jyef-usNy;D tuke½f ;HI a&m/
]][db
k ufukd enf;enf;yJ xGuv
-f u
-dk f
wm/ wu,fu tJhvkd-yHk-pH-rsKd; rjzpf-oifhbl;/ ukef-aps;EIef; wnfNid-rf-a&;
tzGUJ u xde;f -oifw
h ,f/ Ekid -fijH cm;u
0,f&if 0,fwJhaps;rSm Nidrf-atmif
xde;f -E-ikd &f rSm/ tck Ed0k if-bm--vuk-erf mS
pay:wJh aps;wufukd enf;oGm;wm-qd-ak wmh ½I;H vm; r½I;H vm; tJ'gom
rEÅav;pmrsufESm 5 odkY

rEÅa- v;-NrdKUrS pmay-ESifh tEkynm-&S-if
rsm;\ ,ckE-pS -u
f xd-e-yf -w
JG iG f rEÅav;NrdKUcH vli,f-owif;-orm;rsm;u
wpfcef;-&yf-jy-Zm-wf-ESifh tNidrfhcef;rsm;jzifh ujyazs-mfajz-cJhaMumif;
od&Sd&onf/
(12) Budrf-ajrm-uf-us-if;yaom
tqdkyg-uxd-ef-yGJ-awmfü rEÅav;-NrdKU
&Sd owif;pm-ESifY *sme,f-wdk-uf-cGJrsm;
rS owif;axm-ufrsm;u ,ckv 7
&ufaeY nydkif;ü 84 vrf;ay:&Sd
vlxk-pm-ay-wdk-uf-a&SUwGif tNidrfY-pifaqm-uu
f m vlxt
k m; ujyazs-maf jzcJh&m tm;ay;-ol-rsm;jzifh txl;
pnf-um;-cJhonf/
owif;-axm-ufrsm;u ujy&mwGif wpfcef;-&yf-jy-Zm-wf-tjzpf
]NrdKif-Nrd-Kif-qdk-if-qdkif pwkw¬-r@dKif}
trnfjzifh owif;orm;-avm-u
wGif jrifa- wGUae&aom tqDtai:-

rEÅav;NrdKUcH owif;axmufrsm;rS vl&iT af wmfcef;jzifh azsmaf jzwifqufaepOf/ "mwfyHk • NzKd ;a0ausmf
rwnfhrIrsm;udk Zmwf-vrf;-qif,ckESpf uxdef-yGJ-wGif aiGom;- aus;&Gm&Sd bkef;-awmf-BuD;oifujy-cu
YJ m rif;orD;-cef;? vl&-iT -af wmf- usyf 17 odef;-aus-mfESifh v·zG,f- ynm-a&;-aus-mif;-odkY v·'g-ef;-cJhcef;-rsm;jz-ifhvnf; azsmfajz-cJhonf/ ypö-n;f rsm;udk pOfu
h ;l -NrKd Ue,f? a&Tjynf aMumif; od&onf/-

yef;csq
D &m ajcmufO;D pkaygif;í yef;csjD yyGjJ yKvyk rf nf
vdSKifausmfpdk;
rEÅ-av;-NrdKUrS yef;csD-q&m-ajcm-uf-OD;pk-ayg-if;í yef;csDjyyGJudk 'DZif-bm
v15aeYrS20&ufaeYtxdjrrEÅv
- m[dk-w,f-wGif eHeuf 10 em&DrS nae
5em&D txd usif;-yjyK-vk-yf-rnf-jz-pfaMumif; od&onf/tqdk-yg-yef;-csD-jy-yGJ-wGif yef;csD-um;aygif; 51 um; jyornfj- zp- Nf y;D yef;cs-D

um;-wpf-um;-vQ-if- usyfwpfod-ef;rS- usyfig;odef;txd aps;EIef;owf-rSwfxm;aMum-if;-ESifh rnfol
rqd k vma&m- u f - M u- n f h - ½ I - E d k - i f aMumif; q&mra':-csK-dcsK-datmifu
ajymonf/]]y-ef;-csD-jy-yGJ-jyK-vk-yf&wm rEÅav;u ynm&S-if-awGu tjyif-udkrazm-uf-xG-uf-Edk-ifbl;/ &efuk-ef-u
ynm-&S-if-awGuawmh udk,fhenf;

udk,fh[efeJY tjyifudk azmuf-xG-ufEdk-ifw,f/
]]tckawm-h td-E´d,Edk-ifiH? tifzmNrdKUu rEÅav;-u ynm-&S-ifudk
zdwf-ac:NyD; jyyGJ-jyK-vk-yf-ay;-r,f-qdkawmh tjyif-udk- azm-uf-xG-uf-Edk-if
NyDaygh/
]]rMum-ao;-cifuvnf; tdE´d,?jr-ef-rm-cs-pf-Mu-nf-a&;u yef;csD-jy-yGJudk
tifzm-NrdKUrSm jyKvk-yf-ay;-cJh-ygw,f/

olw
Y u
Ykd rEÅav;u ordik ;f -0if-ae&m
yef;csDyHkawGudk pdwf-0if-pm;wm
awGU&w,f/ tJ'g-aMumifh 'Dvdk-jy-yGJav;-jyK-vk-yfwm}}[k ¤if;u ajym
onf/tqdk-yg- yef;-csD-jy-yGJü yef;csDq&m
rsm;jzpfMuaom xGef;-pd-ef?- udk-udk-BuD;?
csK-dcsK-datm-if?- ar-cdk-if?- vG-if-rdk;? ouf-pDwd\
Yk yef;cs-u
D m;rsm;udk jyornf-jz-p-f
aMumif; od&onf/

upper myanmar

5 jrefrmjynftxufydkif;owif;

www.mmtimes.com

rEÅav;-NrdK- UwGif (27) Budra-f jrm-u-f
ta&SUawm-i-f tm-&-S
tm;-upm;-NydK- iyf JG zGiyhf r-JG usi- ;f y
rD NrdKUwGi- ;f ü rsup-f y-d om-'jz-p-f
ap&ef jyifq
- ifr- rI sm; jyKvy-k c-f &hJ m
aps;csKt
d eD;&Sd wpfcw
-k nf;a- oma&S;a[m-i;f t
- aqm-ut
-f tk-H
jz-po
f nfY em&Dp- ifukd ,ckv
7 &ufaeYu rGr;f r- t
-H vSq
- ifaepOf/ (27) Budra-f jrmuf
ta&SUawmift
- m&S tm;upm;-NydK- iy-f JG
trsK;d orD;a- bm-v;Hk NydK- iy-f u
JG kd
rEÅav;-NrdKU rEÅvm-o&-D -d
tm;-upm;-ui-G ;f ü ,ckv
10 &ufwiG f pwifusi- ;f y- cJNh yD;
jrefr- m-toif;E- i-S t
Yf wl
-f sa- &m-uc-f o
hJ nfh
tkypf k (A) wGiu
tif'e-kd ;D &- mS ;toif;rSm
NydKiy-f pJG wif usi;f y- cg-e;D w
- iG f
Ekwx
-f u
-G o
-f mG ;cJah om-aMumifh
yGpJ Oftajymif;t
- vJrsm;
jzpfa- y:-c&hJ onf/
owif;ESihf "mwfyHk • NzKd ;a0ausmf

ref;a&Tpufawmf&m Mo0g'gp&d,q&mawmfBu;D rsm;\ Mo0g'cH,l
ref;a&Tp- ufa- wmf&- m-b&-k m;-BuD; Mo0- g-'g
p&d,q&m-awmfB- u;D rsm;xHrS Mo0g-'
cH,l-yGJ-tcrf;-tem;udk rif;bl;-Nrd-KU?
trS-w-(f 2)&yf-u-u
G &f dS r[m 0do-w
k
&m-rwd-u
k -o
f pf-aus-mif;-wiG f 'DZif-bm
7 &ufu us-i;f -ycJ-o
h nf/tcrf;-tem;-wGif a*gyutzGJU
Ouú|u ref;a&Tp- ufa- wmf&- m-a*gyu
tzGJUonf bk&m;-BuD;\om-oed-u
taqm-ut
f tHrk sm; jyKjyif xde;f o
- r-d ;f jc-i;f -rsm;? bk-&m;-Bu;D b@m-awmf-aiGwdk;wuf-&&Sd-a&;-ES-ifh- xd-ef;-od-rf;-xm;&S-rd -rI sm;? 2014- ck-E-pS -yf -aJG wmf-us-i;f -y

Ed-ik af &;twGu-f Bu-Kd wif-jy-i-q
f ifa&;
vkyf-ief;rsm; pwifaqm-if-&G-uf-ae-rI
rsm;udk pnf;urf;-wus-aqm-if-&G-ufae-Mu-yg-aMum-i;f -? twd-u
k -t
f cH-wpf-pk
u vuf&-adS *g-yutzGUJ udk zsu-o
f -rd ;f í topf-zUJG pnf;-ay;-&ef- wd-ik -Mf um;
rI-rsm;ES-ifh- owif;-rD-'D,m-rS-wpfqifh
rrSef-xk-wf-vT-ifh-rI-rsm; &Sd-ae-yg-ojzifh
q&mawmfBuD;rsm;u vdktyf-onfhMo0- g-'rsm;ay;-Ei-kd &f ef avQmufxm;cJh
&m Ouú-|q&m-awmf-E-iS -t
hf usK;d awmfaqm-i-q
f &m-awmf-wu
Ykd ref;a&Tp- ufawmf&- m-b&-k m;-Bu;D \vHj-k cK-H a&;-? tky- c-f sKy- -f

a&;ta&;BuD;ausmif;-? a'-o tzGUJ rsm;? Xm-eqdi-k &-f m-rsm;u xde- ;f o
- r-d ;f - atmif BudK;pm;aqmif-&G-uf-oGm;Muqd-ik -&f m- tk-y-cf sK-y-af &;-tzGUJ rsm;? Xm-e &ef-wm-0ef-&í
dS ,cku-o
hJ -Ykd wm-0ef,-l &ef-jz-pf-aMumif; Mo0g-'rd-efY-Mum;cJhG f (rauG;)
qd-ik -&f mrsm; rygbJ-v-yk -u
f -ikd -&f ef- rjz-p-f ae-&jc-if;-jz-pf-aMum-if;? trSm;r&Sd onf/  apmvSE,
Edk-if-yg-aMum-if;-? rvdkolrsm;u rvdk
ovdk- ac-wf-um-voabmt&
ajymqd-ak e-rrI sm;udk a&Smif-v-í
JT r&
Edi-k a-f Mum-i;f ? pnf;urf;&- pdS mG ? pnf;vH;k
nD-ñG-wf-pGm- aqm-if-&G-uf&efomjz-pfaMum-if;-? ref;-a&T-puf-awmf-bk-&m;BuD;rSm- Edk-if-iH-awmf-(u)-tqifh-0ifbk-&m;-BuD;jz-pf-ojzifh Edkif-iH-awmfoHCr[m em,u tzGUJ \ ñTeM-f um;
vTmt& a'oqdk-if-&m-tk-yf-csK-yf-a&;-

xifrxm;wJh tajymif;tvJawGeYJ . . .
rEÅav;pmrsufESm 3 rS

wGu-Mf u-n-ahf y--awm-}-h }vkYd olu rESpu
f
tajctaeeJY EdiI ;f ,S-O-jf y-yg--w,f/Edk-0if-bm--vuk-ef-rSm-awmh bDwl;-wpf-t-w
d u
f kd usyf 48ç000 txuf&-dS
cJNh y;D xkid -0f rf-uawmh usyf 44ç000
txufjz-pf-cJh-ygw,f/ 'DES-pf-aps;us-wyhJ J aemuf-E-pS -af ps;wuf-rvm;? 'DE-pS -f
aps;wuf- wJh- yJua&m aemuf- ES- pf-'-v
D ykd J aps;aumif;-&rSm-vm;--q-w
dk mu
b,folrS taotcsm-rajym--Ekd-ifwJh
udpö-awGyg/ 0,f,lwJh-Ekd-if-iH&JU &moDtae--txm;? vdktyf-csuf? aiGaps;?
'gawG-tm;vHk;u xnfhNyD;pOf;-pm;--&
r,fh-t&m--awG-ygyJ/ [dk;t&ifES-pf-awGwk-e;f u aps;wufw,f-qw
dk m aiGaps;
u wpfa':--vmudk jref-rmaiG usyf
1ç400 avmuf-&-w
dS m--aMum--i-v
hf Ydk ajym
Ed-ik -af yr,fh tck 2013 ckEpS f tae
txm;uawmh aiGaps;us-&UJ -om;--eu
YJ kd
rjzpfrae 0,f&r,fh taetxm; jzpfae--wm--aMumifh aps;aumif;-&cJh-wJh-ES-pfv
- Ykd em;vnfo
- a-l wGu ajymMuy- g-w
- ,f/'D-ES-pf-xJrSm aps;uGuf-wnf-Nid-rf-zkd-Y
twGuf &efue-k rf mS ukeo
-f nfB- u;D a- wGeYJ
oufqi-dk &-f m-X- meawG toD;oD; pkayg-i- ;f
Ny;D uke-af ps;eI-e;f -wnf-Ni-rd af &; tzGUJ zGUJ

vk-u
d -w
f muvnf; 'DE-pS &f UJ xl;jcm;rI-vYdk
vnf; qkyd gw,f/ tJ'-t
D zGUJ zGUJ vku
d -f
NyD;aem--uf-ydk-if;rSm aps;EIef;u odod-omom Nird -o
f mG ;wm--rYkd vmr,fh 2014
rSmawmh odomwJh tajymif;-tvJ-wpf-ck-jr-if-&r,f-vkdY ukef-onf-awGu
arQmv
f if-ah e--Mu-yg--w,f/
]]2014 ckE-Sprf mS odom--vm--rmS yg/
ukef-aps;EI-ef;-wnf-Nid-rf-a&;--tzGJUtaeeJY
wu,fyy-D j-D yi- j-f yi- v
-f y-k &f if ukea-f ps;EIe- ;f
u wu,fNid-rf-rSmyg/ yJtm;vHk;
aps;uGuf-aum--if;-zdkY? ukef-onfawG
repfem--zkdY? awmif-olvnf; tjynfh-t0&zdYk qdw
k muvnf; aps;EIe;f -wnfNid-rf-rI-tay:rSm trsm;BuD;rlwnfyg
w,f/ wdw-u
d s-us-aqm--i-&f -u
G -af y;--r,fqkd&if aps;uGufvnf; wnfNid-rf
r,f/ ukef-onf-awGvnf; txdkuftavsm- uft
- usK;d &Sr-d ,f}}vkYd abm*yG½J Hk
ydkif-&Sif OD;arm--if-aX;u olYtjr-ifudk
ajymyg--w,f/uk - e f - o nf - a wG - t ae- - e J Y v nf ;
aps;aumif;-&&Sd-zkd-YtwGuf jynfyudk
ukef-Mu-rf;-cs-nf;-ra&m--if;bJ ukef-acs-m
taeeJY ajymif;vJxw
k -v
f -yk -af &m--i;f -cs-zYkd
tpDtpOf-awGvnf; &Sdw,f-vkdY od&
ygw,f/ enf;ynmeJY pufypö-nf;vk-t
d yf-cs-u-af wG? 0,f,rl ,fh ukr-P
Ü eD YJ

csdwf- quf- zkdY pwmawG- &Sdao;wm
aMumifh vufawG-Uawmh taumif-txnf-razmf-E-ikd -af o;--b;l -vYkd rEÅav;-uk-ef-pnf-'dk-ifu yJuk-ef-onf-awGu
qkyd g--w,f/]]t--&if-uvk-ad wmh vky-&f ud-ik &f wm
rcufcJ- awmhbl;/ 0,fr,fh- oludk
ud,
k w
f i-dk v
f nf; oGm;csw
d p-f &m-r- vkb
d ;l /
pD;yGm;ul;-oef;vdk 0efBu;D Xmeu Mum;
uae csdwf- ay;rSm/ 'gayrJh
wpfa,m--u-w
f nf;-e-aYJ wmh &rSmr[k-wf
bl;/ tzGUJ tpnf;eJ-aY wmh oGm;&r,f/
tJ'Dvkd ukef-Mu-rf;-omru ukef-acsm
vnf; wifyE-Ykd -idk rf ,f? Edik -if -aH yg--i;f -p-u
kH kd
vnf; wifya-Ykd &m--i;f -cs-E-idk -w
f t
hJ xd yGi-hf
v
- if;v
- m-r- ,fq
- &dk if yJrsK;d pHa-k ps;uGu
- u
f
t&ifuvkd tESrd -rf cH-&awmhb;l /
]]twuft
- usvnf; rrsm;awmhb;l aygh/ wu,fy-iG -v
hf if;-vmr,f? ouf
qkd-if-&m -wm--0ef-&Sd-wJh-vl-awGu olwdkY
ajymxm;-w
- m-a- wGukd wu,f taumiftxnf - a zmf - E k d - i f - r ,f - q k d - & if - a wmh
uRef- awmf- wkdY ukef- onf- awG- a&m?
v,form;--awGyg ESpf- OD;- ES- pfzuf
tqifajy-vm--E-idk -yf g--w,f}}vdYk rEÅav;-uk-ef-pnf-'dk-ifu yJuk-ef-onf-wpf-OD;u
qkyd g--w,f/  aMu;-r-0Hk if;

owif;wdkrsm;
ESmacgif;pnf;tkyfí vk,uf
,cktcg rEÅav;-Nrd-KUwG-if;ü
vk,ufrIrsm; rMumcPjz-pf-ay:-aeum jypf-rI-usL;vG-ef-ol-trsm;pkonf
ESmacg-if;-pnf;-wyfí qdkif-u,f-jzifh
vk,ufonfudk awGU&ojzifh
ESmacg-if;-pnf;udk rwyfqif-Mu&ef
wm0ef-&Sd-olrsm;u ,ckv yxr
ywfrSpí today;-vm&onf/
rEÅav;-wdk-if;-a'-oBuD;twGif;
2013? Zefe0g-&DvrS Edk0if-bmv
txd vk,ufrI 70 cefYjz-pf-yGm;cJhaMum-if;vnf; od&onf/
NzdK;a0-aus-mf

trsKd;orD;abmvHk;toif;
rD'D,mrsm;ESihfawGUqHk
'D-Zifbm 10 &uf? nae 3 em&Dtcsdef? rEÅav;-NrdKU csrf;-jr-om-pnfNrd-KUe,f&Sd rEÅvm-oD&d
tm;upm;-uG-if;&Sd rD'D,m
uGefz&ifh-wG-if- jref-rm-toif;wm-0ef-&Sd-olu ]]qD;*drf;upm;yGJrSm
aysmfays-mf&T-if-&T-if-upm;oGm;r,f/
toif;wdk-if;u a&TrS-ef;vdkY&yg
w,f}} [k ajymMum;onf/ NydKif-yGJwGif tif'dk-eD;&Sm; xGuf-oGm;&jc-if;taMum-if;-udk-ar;-jr-ef;-Mu&m wm0ef&Sd-olrsm;u ajzMum;cJh-jc-if;-r&Sdacs/
tif'dk-eD;-&Sm;xG-uf-oGm;onfh-twGuf
yGJpOf-Z,m;rsm;udk jyefvnfa&;qGJcJh&aMumif;-od-&onf/
pnfo-v
l -iG -f

upper myanmar

7 jrefrmjynftxufydkif;owif;

www.mmtimes.com

HOUSE OF THE WEEK

aps;teD;u wpfxyfwdkuf
vSKdifausmfpdk;
a&;om;onf

'Dw
- pfy- wfa- wm-h aps;eJY-eD;NyD; jcH0if;-us,u
f m
vrf;yef;q
- ufo
- ,
G a-f &;-aum-i;f r- e-G w
-f ?hJ rdrB-d uK-d u-f
ES-pf-ouf-ovdkY xyfrH-rG-rf;-rH-vdkY&wJhwpf-xyfwdk-uf-av;eJY rdwf-quf-ay;-cs-if-ygw,f/
wdkuf-td-rf-av;[m jynf-BuD;wH-cG-ef-NrdKUe,f?
&efukef•rEÅav;-vrf;-rBuD;aem-uf-aus-mvrf;rSm-&Sd-vdkY qufoG,f-oGm;vm-a&;-uawmh txl;
aum-if;-rG-efygw,f/ NyD;awmY wHcG-efaps;&JU
taemuf-buf-uyf-vs-ufrSm wnf&Sd-vdkY wdkufrs-uf-ESm-pmrSm qdkif-cef;-awG-aqm-ufNyD; iSm;&rf;
zdk-YyJ-jz-pf-jzpf? udk,fwdk-if- qdk-if-zG-ifhzdk-YyJ-jz-pf-jzpf
tqifajy-rSm-yg/wd k - u f - t eD ; rS m txuf w ef ; aus- m if ; -

quf-oG,f&ef -�
jynfBuD;wHcGefNrdKUe,f? aps;wef;wHcGefwkdif&yfuGuf/
aps;EIef;
� ta&mif;-(nd-§EId-if;-)/
09 402663657? 09 33323240/
zkef;

wpf-aus-mif;-vnf;-&Sd-wJh-twGuf ynma&;twG-ufvnf; ylp&m-rvdk-ygbl;/ jcHtus,ft0ef;-taeeJY a&SUrsuf-ESmpm tus,ft0ef;
u 85 ayeJY aem-uf-buftus,fu ay 40
&Sd-wJh-twGuf aemuf-buf-udk-us-Of;-oGm;wJhtae-txm;-jz-p-yf g-w,f/- a&SU? aemuf tus,f
uawmhay 190 ay&Sd-ygw,f/ wdkuf-tus,ft0ef;u
- awmh 24 ayeJY 32 ayyg/ wdu
k t
-f wGi- ;f
udk 0if0if-cs-if;u {nfhcef;-jz-pfNyD; rdom;pk
tdyfcef; oHk;cef;vnf; yg0if-wJh-tjyif rD;zdk-cef;
udk aemuf-bufrSm oD;jcm;zGJUay;-xm;-yg
w,f/ wdkuf-tjy-ifbuf jcH0if;-twG-if;rSm
a&avm-if;-td-rfom ESpfvHk;vnf; yg&Sd-yg-ao;w,f/
a&? rD;tjy-nfh-tpHk- yg-0if-NyD; pD;-yGm;a&;twGuf txl;ta&;-yg-wJh- ae-&m-av;udk
pdwf-0if-pm;-w,f-qdk-&if-awmh azmfjy-yg-vd-yf-pmtwdkif; qufoG,f-Edkifygw,f/-

tvkyfvkyfoifhcsdefjzpfayr,fhvnf; tvkyfrjzpfwJh
rEÅav;NrdKUawmf&JU tdrfjcHajraps;uGuf
NzdK;a0ausmf
rEÅ-av;-NrdKU&JU tdrf-jcH-ajr- aps;uG-uf[m
tcktcgrSm a&mif;-cs-if-0,f-cs-if-ol-awG-twGuf
tvkyfvkyf-zdk-Yaum-if;-wJhtcsd-ef-vdkY okH;oyfEdk-ifayr,fh vuf&Sd ta&mif;-t0,f-cyf-Nid-rf-Nid-rf
taetxm;rSm tvkyf-od-yf-rjz-pf-aMumif;
tdrf-jcH-ajr-tusKd;aqm-if-awGu oHk;oyfajymjy
Muyg-w,f/td-rf-jcH-ajr-aps;uG-ufrSm vuf&Sd-jz-pf-aewJh
taetxm;udk wu,fwrf;- wG-uf-qMu-nfh
&if ajr0,fNyD; oifhwifhwJhtusKd;tjr-wf&&if
jyef-a&m-if;-zdkY pdwf-ul;wJY 0,fxd-ef;-awG? a&&S-nf&if;-ESD;jr§-Kyf-ESH-zdkY pdwf-ul;-ol-awG-taeeJY tvkyfvk-yf-zdk-Ypd-wf-0if-pm;NyD; aps;uGufrSm cyfoG-ufoG-uf- tvk-yf-jz-pf-oifhwJh tcsdef-vdkY tusdK;
aqm-if-awGu okH;oyfygw,f/
'gayrJh vufawGUrSm aps;uGuf-oG-uf-ap

r,fh 0,fxd-ef;-awG? &if;ESD;jr§-Kyf-ESH-ol-awGtaeeJY a&mif;wm? 0,fwm- enf;-yg;-ae
NyD; wu,fae-xdk-if-zdkY vdktyf-ol-awG-avm-ufeJYom aps;uGufu vnfywf-ae-&aMumif;
tdrf-ajr-tusKd;aqm-if-awGu ajymygw,f/]]t-ck-jz-pf-aewJY aps;uGuf-tae-txm;u
0,fxd-ef;-cs-if-wJh ol-awG-taeeJY qlvG,feyfvG,f aps;upm;MuwJh tuGuf-tuG-if;jz-pf-wJh? aps;EIef;-wefzdk; oifhwifhwJh ajr-uG-ufawGudk twwfEdk-ifqkH; aps;EdIuf-vdk-Y&Edk-ifwJh
taetxm;- jz-pf-ygw,f/ tcktcsd-efrSm
wcsKdUajr-uG-uf-ydk-if-&S-if-awGu aps;uGufudk
apmifhMu-nfhNyD; tedrfhaps;eJY rxkwf-cs-if-Muayr,fh jyef-xk-wf-cs-if-wJh ol-awGvnf;
awmfawmf-rsm;rsm;&Sd-ae-wm-aMumifY wu,f
&Sm-NyD;0,f&if uGuf-usefav;awG &Edkif-wJhtcsd-ef-yg-yJ}}vdkY NrdKUopfu 0g&ifhtd-rf-ajr-tusKd;
aqm-if-awGu ajymyg-w,f/-

aiG-ydk-aiG-vQH-&Sd-ol-awG-taeeJY 'Dvdk-uG-uf-us-efav;-awGudk &Sm0,f-oifhwJhtcsd-ef-jz-pf-ayr,fh
ta&mif;-t0,f-enf;-yg;NyD; aps;uGuf-Nid-rf-ae
&wJY taMumif;-&if;-awGu trsKd;rsKd;&Sd-ae-wJh
txJrSm 0,fvuf-awG- rvI-yf-&Sm;&J-wmu

ydk-if;rSm jyef-vnf-Nid-rf-ouf-cJhwmrdkY ykHrS-eftvk-yf-jz-pf-zdk-YcufwJh aps;uGuf-tjzpf umv
Mum-&S-nf-ae-cJhwm-[mvnf; tdrf-jcH-ajraps;uG-uf-udk-0if-a&m-ufNyD; aiGxnfhxm;-cs-if-olawGudk wGefY-qk-wf-ap-yg-w,f/-

&efukefrSm usifhokH;wJhpH-EI-ef;-jz-wf-wJh ykH-pHeJY
rwlbl;-qdkwJh a0zef-cs-uf-awGvnf; xGufaeyg
w,f/ ajra&m-if;-&m-0,f-&mrSm b,folrqdk . ..
ajraps;uG-uf a&&S-nf-Nid-rf-ouf-ae-cJhwmu
vnf; taMumif;-&if;-wpf-ck-jzpfygw,f/
NyD;cJhwJh 2011 ESpf-uk-ef-ydk-if;rSm rEÅav;-NrdKU&JU
tdrf-jcHajr aps;uGuf[m ESpf-vavmuf
rxifrS-wfbJ vIyf-vI-yf-cwf-cwf-jz-pf-cJhNyD;aem-uf-

'D-vdk-apm-ifhMu-nfhae-MuwJh taetxm;rSm
tdrf-jcH-ajr- ta&m-if;-t0,f- jyK-vk-yf-&mrSm
owfrS-wf-tcG-ef-EI-ef;-xm;udk rjzpf-rae-aqm-if&r,fh tae-txm;udk 'DES-pf-uk-ef-cgeD;rSm
zefwD;-vm-wmuvnf; tdrf-jcH-ajr-aps;uG-uf-

&JU-vnf-ywf-r,fht&Sd-efudk ydkrdk-aES;auG;apcJhw,f-vdkY tusKd;aqm-if-awGu qdkyg-w,f/]]aps;uG-uf- ES-pf-&S-nf-Nid-rf-ae-vdkY b,fawm-Y
jy-ef-oG-uf-avm-uf-rvJ-vdkY arQmfae-wJY-tcsd-ef
rSm tcGef-pH-EI-ef;-owf-rS-wf-cs-uf-ud-pöu ay:vm
awmh arQmfvifhcsufu odyf-ra&-&m-bl;-jz-pf
oGm;w,f/
]]tcGef-twGuf ajraps;pH-EI-ef;- owf-rS-wfcs-uf-awGu wcsKdUae-&m-awGrSm vuf&Sdayg-ufaps;xuf rsm;aew,f/ &efukefrSm
usifhokH;wJhpH-EI-ef;-jz-wf-wJh ykH-pH-eJY rwlbl;-qdkwJh
a0zef-cs-uf-awGvnf; xGufaeygw,f/
ajra&m-if;-&m-0,f-&mrSm b,folrqdk pmcsK-yfpmwrf; cdkif-rm-atm-if-vk-yf-cs-if-Mu-ol-cs-nf;-qdkayr,fh vkyf-om-udk-if-om-&Sdr,fh owfrS-wf-cs-ufrsKd; jz-pf-zdk-Yvdk-ygw,f/ 'grSyJ aps;uGufudk
taxmuf-tyHhjz-pfNyD; tvkyf-jz-pf-rSm-yg}}vdkY
tusKd;aqm-if-awGu okH;oyfyg-w,f/

upper myanmar

jrefrmjynftxufydkif;owif; 8

www.mmtimes.com

q&muefawmhyGJ

r*FvmyGJ
aMu;rkH0if; pDpOfonf

a':ciftkef;jrifh

a':vJhvJhaomif;

a':EG,feDvS

a':at;at;jrifh

rrDrD0if;

rvif;vif;jrwf

zuf&SifqkdifzGifhyGJ

y&dowfBuD;a&.../ arav;&JU qdk&S,fu@u azmfjyp&m yGJawGrsm;
vGef;jyef&ifvnf; tcufawGY&wwfygw,f/ wpfywfwnf;rSmyJ yGJudk;yGJ?
q,fyGJ&SdaewJhtcg aemufqHk;yGJawGudk csefxm;cJh&wmrkdY wpfywf? wpfywf
update tjrJwrf;jzpfaezkdY rvG,fulawmhygbl;/ taMumif;trsKd;rsKd;
aMumifh yGJawGudk aemufusrS azmfjy&wJhtcg qdk&S,fy&dowfBuD;taeeJY
em;vnfay; apcsifygw,fvdkY/ uJ-º'Dwpfywfarav; yxrqHk;oGm;cJhwJh
OD;ausmfausmfeJYa':avma&T
yGJuawmh Edk0ifbmv 29 &ufaeYu jyKvkyfcJhwJh a&T,rif;ydk;xnfwkdufu OD;atmifrdk;eJYa':&D&DvGif
armifodef;xdkufatmifeJY rxufxufatmifwkdY&JU r*FvmyGJav;yJjzpfyg
w,f/ 'kwd,yGJuawmh "Myat Ko" Quality Shop zuf&SifqkdifzGifhyGJav;
yg/ 34 vrf;? 84 vrf;eJY 85 vrf;Mum;rSm Edk0ifbmv 30 &ufaeYu
jyKvkyfcJhwm jzpfygw,f/ 'DZifbmv 2 &ufaeYu [dkw,fa&Tjynfom
rSmusif;ycJhwJh *smrefenf;ynmoHk; Dixan eJY X-TRA qyfjymrIefYawG&JU
ukefypönf;rdwfqufyGJ udkvnf; arav; oGm;jzpfcJhygao;w,f/
'DZifbmv 3 &ufaeYrSmawmh o&zlr*¾Zif;&JU 16 ESpfjynfhtxdrf;trSwf
Crown Couple Award 2013 a&G;cs,fyGJ udk rEÅav;tkd&D&efw,f
a[mufpfeJY Tominaga (Myanmar) Corporation &JU Online Car
Auction zGifhyGJudk a&TjzLyvmZm 'kwd,xyfrSm toD;oD;jyKvkyfcJhMu
ygw,f/ 'Dwpfywf&JU aemufqHk; taeeJY 86 vrf;? 31 vrf;eJY 32 vrf;
Mum;rSm zGifhvSpfwJh Snow White tvStyeJY usef;rma&;aq;cef;zGifhyGJeJY
armifodef;xkdufatmifeJY rxufxufatmif
txu(8) &JU 18 Budrfajrmuf q&muefawmhyGJ tcrf;tem;udk
azmfjyay;vkdufygw,f/ aemufwpfywfrS jyefawGYMur,faemf.../

tGefvdkif;um;avvHyGJ

o&zlr*¾Zif;yGJ
roZifjrifh

udkjzL0if;ausmf udkatmif&Jpdk;eJYudkjrwfudk

udkpkd;vGif? udkarmifpdk;? udkxGef;rif;eJY udkcspfudk

a':cifcsKdcsKdOD;

a':eef;tdtdZm

rjzLjzLatmif

a':cifnGefYMunf

udkrsKd;eJYra&Tpif

ukefypönf;rdwfqufyGJ

Mr Jens

OD;odef;xGef;

Mr Grover

OD;ausmfqef;xGef;

udkausmfpGmxGef;

rrdk;yGifhjzL? rjrauoG,farmifeJY rMunfMunf[ef

aq;cef;zGifhyGJ

a':oef;oef;pdk;

a'gufwmcifbkef;jrifh

OD;pdk;0if;jrifh

rpdk;eE´matmifeJY roif;oD&dxGef;

u rEÅav;owif;txl;u@

mandalay extra
www.mmtimes.com

NrKd UuGuo
f pfazmf&efEiS hf &Jwyf&if;zGi&hf ef v,fajrodr;f qnf;[kqkd
aMu;rHk0if;
ppfuikd ;f wkid ;f a'oBuD;? ,if;rmyif
NrKd Ue,f? ykord •f rH&k mG um;vrf;opfab;
&Sd tHw
k ykH ifaus;&Gmydik f v,fajr{u
70 ausmu
f kd NrKd UuGuo
f pfazmf&efEiS hf
&Jwyf&if; zGifhvSpf&ef[kqkdum
odrf;qnf;&ef vkyfaqmifaeonfh
twGuf or®wxHoYkd wkid Mf um;xm;
aMumif; v,f,majr todr;f qnf;cH&
onfh awmifot
l csKUd u ajymonf/
]]uRerf wkYd vkyaf ewJh v,fajrawGukd
ve 39 usvmNy/D &Jwyf&if; aqmufzYdk
twGuf ajrodr;f r,f/ ajray;&if ay;?
ray;&ifvnf; odrf;rSmyJ/ tom
wMunfay;wmrS epfemaMu;&OD;
r,fqNdk y;D aus;&Gmtkypf k tkycf sKyaf &;
r·;eJY aus;&GmtkyfcsKyfa&;r·;awGu
vmajymygw,f/ olwu
Ydk yg;pyfuom
ajymNy;D bmtaxmuftxm;rSvnf;
rjyygbl;/ Ekd0ifbmvqef;ydkif;u
wnf;u olwYkd uRerf wku
Yd kd tJ'v
D dk
vmajymNy;D tpnf;ta0;awGvnf;
cPcPac:ygw,f/ awmifoal wG
u ajrray;csirf eS ;f odawmh wpftrd f
wufqif;vku
d Nf y;D oabmwlaMumif;
vufrSwfxkd;ckdif;ygw,f/ wcsKdUtdrf
awGqdk nBu;D oef;acgif Ed;I Ny;D vufrw
S f
xd;k cdik ;f wmrsK;d awmif &Syd gw,f/ wcsKd U
awmifolawGu aMumufaMumuf
eJY vufrw
S x
f ;kd ay;vku
d &f ygw,f/ 'gay
rJh b,forl aS wmh ajrodr;f wJh udpu
ö kd
oabmrwlMuygbl;/ todr;f cH&wJh vl
41 a,mufavmufxrJ mS oabmwlwhJ
vlqv
kd Ydkwpfa,mufEpS af ,mufavmuf
yJ &Sdwmyg}}[k ,if;rmyifNrdKUe,f?
pkef;usif;aus;&Gmtkyfpk? tHkwHkyif
aus;&GmrS a':vdiI ;f &ifu ajymonf/
awmiforl sm;ydik q
f idk o
f nfv
h ,f,m
ajrrsm;udk ykord f • rH&k mG um;vrf;\
ta&SUbufjcrf;wGif NrdKUuGufopf
azmf&efESifh taemufbufjcrf;wGif
&Jwyf&if;trSwf 28 wnfaqmuf&ef

tHw
k ykH ifaus;&Gm&Sd todr;f qnf;cH&aom v,fajrrsm;wGif pdu
k yf sK;d vkyu
f ikd v
f su&f adS om awmiforl sm;udak wGU&pOf/
odrf;,ljcif;jzpfNyD; wpf{uvQif
tuGuif g;uGu½f u
dk u
f m ESpu
f u
G u
f kd
awmifolrsm;xH jyefay;rnfjzpf
aMumif; Ed0k ifbmv 13 &ufaeYu
aus;&Gmtkycf sKyaf &;rS wm0ef&o
dS rl sm;
u awmiforl sm;udk ajymMum;cJah Mumif;
¤if;u jznfph u
G af jymonf/
]]uRerf wku
Yd avsmaf Mu;vnf; rvkd
csib
f ;l / ajrtpm;vnf; jyefrvkcd siyf g
bl;/ uRefrwdkY bkd;pOfabmifquf
vkyfpm;cJhwJh ajrudyk J jyefvdck sifwm
yg/ olwYkd ajrtpm;jyefay;r,fqw
dk m
uvnf; tajymyJ &SNd y;D b,fae&mrSm
jyefay;r,fqkdwmvnf; rodygbl;/
aemufNy;D ay 200 ausmyf wfvnf
ajruGuu
f kd ig;ydik ;f ydik ;f Ny;D ESpyf idk ;f jyef
ay;r,fqw
dk mu ud,
k ahf jrudk ud,
k hf
jyefay;wmrsdK;yg/ trsm;BuD;,lNyD;

1300 jynfh ta&;awmfykH
txdr;f trSwyf JG usi;f yrnf
1300 jynfh ta&;awmfyw
kH iG f rEÅav;
NrKd UrS tmZmenf 17 OD; usq;kH cJ&h m
vmrnfh 2014 ckEpS ?f azazmf0g&Dv20
ESihf 21 &ufaeYrsm;wGif 75 ESpf jynfh
rnfjzpfojzifh txdrf;trSwftcrf;
tem;rsm;udk tdraf wmf&m&ifjyifEiS hf
tmZmenfArd mefwnf&o
dS nfh wrÜ0wD?
ol<u,fuek ;f wGif usi;f yjyKvyk rf nf
jzpfaMumif; od&onf/
tqdyk gtcrf;tem;udk tdraf wmf&m
bk&m; 14 cef;Z&yfwGif w&m;yGJ?
vlxka[majymyGJ? oHCmawmftyg;
1ç300 udk qGrf;avmif;v·yGJESifh
tmZmenfuek ;f wGif tmZmenf 17 OD;
trS w f w &
*k P f j yKarmf u G e f ;
ausmufpm zGiv
hf pS jf cif;? oHCmawmf
75 yg;udk qGr;f uyfv'· gef;jcif;?Mo0g'
q&mawmfwpfyg;u Mo0g'`ru
G Mf um;
jcif;? tzGt
YJ pnf;toD;oD;u *kPjf yK

yef;acG? yef;jcif;cs tav;jyKjcif;rsm;udk
jyKvyk rf nfjzpfaMumif; 'DZifbmv 5
&ufaeYu 1300 jynft
h a&;awmfy&Hk iS ;f
vif;yGw
J iG f q&mrif;xufNird ;f csr;f u
ajymonf/
]]tdrfawmf&m 14 cef;Z&yfrSm
azazmf0g&D 20 &ufnae 4 em&DrmS
vlxak [majymyGaJ wG? n 8 em&DrmS w&m;
yGaJ wG vkyrf ,f/ 21 &ufaeYrmS awmh
eHeuf 5 em&Davmuf oHCmawmftyg;
1ç300 udk bHkqGrf;avmif;r,f/
tmZmenfuek ;f rSm oHCmawmf 75 yg;
udk qGr;f uyfr,f/ yef;acGawG? yef;jcif;
awGcsNy;D tav;jyKtcrf;tem;awG
vkyrf ,f}}[k ¤if;uajymonf/
26 vrf;wGif tmZmenf 17 OD;
usq;kH cJjh cif;aMumifh 26 vrf;udk tmZm
enfvrf;[k owfrw
S af y;oifah Mumif;?
rEÅav;pmrsufESm c odkY

enf;enf;av; jyefay;r,fh oabmyg
yJ/ ydq
k ;dk wmu v,fajrawGae&mrSm
NrKd UuGuo
f pfazmfvu
dk &f if pdu
k v
f Ykd ysK;d
vkyYd g r& jzpfomG ;rSm/ uRerf wku
Yd 'Dajr
eJY toufarG;0rf;ausmif;jyKvmwm
jzpfwt
hJ wGuf 'Dajrudk todr;f rcHEidk f
ygbl;}}[k v,fajrtodr;f cH&olwpfO;D
jzpfol rat;at;0if;u qko
d nf/
vwfwavmwGif aus;&Gmtkyfpk
tkycf sKyaf &;r·;ESit
hf zGUJ u odr;f ,lrnfh
ajrrsm;udk ajrwdik ;f jcif;? wkid ½f u
dk jf cif;
rsm; jyKvkyfaeaomfvnf; pdkufysdK;
xm;onfh oD;ESrH sm;udk zsuq
f ;D jcif;?
awmiforl sm;udk twif;t"r®z,f&mS ;
ckdif;jcif;udkrl jyKvkyfjcif;r&Sdao;
aMumif; od&onf/
]]olwu
Ydk b,fob
l ,f0g&JU trdeyYf g
vkYd twdtusrajymbJ vkyaf eMuNy;D

uReaf wmfwu
Ydk rauseyfvYdk wkid rf ,f?
wef;r,fvkyfumrS ppfudkif;wkdif;
a'oBu;D tpd;k &tzGUJ twGi;f a&;r·;&JU
w,fvzD ek ;f eJY vrf;ñTecf sut
f & vky&f
wmygqkNd y;D 'DZifbmv 1 &ufaeYrmS
NrKd Ue,ftyk cf sKyaf &;r·;u pmxkwaf y;yg
w,f/ b,fvedk nf;eJyY jJ zpfjzpfuReaf wmf
wd&Yk UJ ajrudk todr;f rcHEidk yf gbl;/ ajrjyef
&wm r&wmxuf pdu
k yf sK;d ajrysuo
f mG ;
rSmudk pd;k &drw
f myg}}[k tHw
k ykH if&mG om;
wpfO;D uvnf; ajymonf/
v,f,majr odrf;qnf;cH&onfh
awmifol ta,muf 40 ausmf&Sd
onft
h euf awmifol ud;k a,mufu
vufyHawmif;awmif tpD&ifcHpm
pHkprf;ppfaq;a&; tzGJU0ifwpfOD;\
tultnDjzifh Ed0k ifbmv 30 &ufaeY
u or®w OD;ode;f pdex
f o
H Ykd wkid Mf um;

xm;aMumif;vnf; tqkyd g &Gmom;u
qko
d nf/
,if;rmyifNrdKUe,ftkyfcsKyfa&;r·;
uvnf; wd;k csUJ NrKd UuGuo
f pfazmfjcif;
vkyfief;rSm wkdif;a'oBuD; tpdk;&
tzGUJ \ tpDtpOfomjzpfonft
h wGuf
ppfudkif;wdkif;a'oBuD;tpdk;&tzGJU
ESifh awmifolrsm;tm; awGUqHk&ef
pDpOfay;cJah Mumif;? NrKd UuGuo
f pfazmf
jcif; vkyif ef;qufvufvyk u
f ikd jf cif;&Sd
r&Su
d rkd l ¤if;u rqH;k jzwfEidk af Mumif;
jrefrmwkid ;f (rf)udk ajymonf/
]]ppfudkif;wkdif;a'oBuD; tpdk;&
tzGUJ ? twGi;f a&;r·; OD;pd;k pd;k aZmfeYJ c½dik f
tkycf sKyaf &;r·; ESpaf ,mufawmh tck
v7&ufaeYuawmifoal wGeYJvmawGU
oGm;ygw,f/ oluawmh NrKd UuGuo
f pf
azmfwmu 'Da'ozGUH NzKd ;a&;twGuf

vkyw
f mjzpfwt
hJ wGuf awmifoal wG
taeeJY 'DtpDtpOfukd vufcaH pcsif
wJhtaMumif; ajymoGm;ygw,f/
awmifolawGu olwkdYvkyfudkifpm;
aomufaewJah jrawG jzpfwt
hJ wGuf
ray;Edkifbl;vkdY ajymawmh olwdkYu
ajrtvGwfawGvkdY xifwmaMumifh
cGijhf yKcw
hJ m? 'Dupd aö wGukd rodb;l vkYd
vnf; ajymoGm;w,f/ uRefawmfh
txifawmh wdkif;a'oBuD; tpdk;&
tzGu
YJ dk wifwek ;f u pdu
k yf sK;d ajrr[kwf
wJ[
h mawGukd "mwfy½kH u
dk Nf y;D wifvu
dk f
w,f xifygw,f/ tcktcsdefxd
awmh awmifoal wGeYJ wkid ;f a'oBu;D
tpd;k &tzGUJ eJY ajyvnfrI r&ao;ygbl;/
'Dupd u
ö kd a&SUqufrvm;? aemufqw
k f
rvm;qdw
k mvnf; aocsm rod&yg
bl;/ tqifajyatmif vkyaf y;r,fvyYdk J
ajymoGm;w,f}}[k tHkwHkyifaus;&Gm
v,fajrodr;f qnf;cH&rIeyYJ wfoufí
ulnaD qmif&u
G af y;aeol udak X;vdiI f
u qko
d nf/
tHkwHkyifaus;&Gmudpöudk vwf
wavmwGif a&SUaeuGe&f ufwpfcu
k
ulnDvkyfaqmifay;aeNyD; tifef
t,fvf'D vTwfawmfudk,fpm;vS,f
a':cifpef;vdiI u
f v
kd nf; tHw
k ykH ifoYkd
vma&muf&ef zke;f ESihf qufo,
G af jym
Mum;xm;aMumif; ¤if;uajymonf/
tHw
k ykH ifaus;&Gmonf yJpif;iH?k ESr;f ?
MuufoeG ?f c&rf;csOpf onfh &moDay:
oD;ESHrsm; pdkufysKd;&ma'ojzpfNyD;
vufyHawmif;awmif? pHy,fawmif
wkdYESifh ESpfrdkifcefY tuGmta0;wGif
wnf&Sdonfh&GmjzpfaMumif;? 2012
ckESpf? Zefe0g&Dvuvnf; tqkdyg
v,fajrrsm;udk tuGuf½kdufí
odrf;qnf;&ef BudK;yrf;cHcJh&NyD;
ppfuikd ;f wkid ;f a'oBu;D 0efBu;D csKyx
f H
toem;cHpmwifcJhojzifh jyefvnf
vkyyf ikd cf iG &hf &Scd jhJ cif;jzpfaMumif;vnf;
tHw
k ykH ifaus;&GmrS awmifot
l csKd Uu
ajymonf/

wpfywftwGi;f owif;wdx
k mG
rEÅav;blwmBuD; oef&Y iS ;f a&;
vkyu
f ikd &f mwGif pnf;urf;rJh
uGr;f wHawG;rsm;aMumifh
tcufawGUae
rEÅav;NrKd U NrKd Uv,faumifwiG w
f nf&dS
onft
h xyfcek pfxyfygrEÅav;blwm
Bu;D onf jrefrmEdik if t
H xufyikd ;f ESihf
atmufyikd ;f wdq
Yk &kH m &xm;vrf;qHk
blwmBu;D jzpfonf/ xdo
Yk v
Ykd rf;qHk
blwmBu;D jzpfonft
h wGuf qdik u
f ,f
tiSm;,mOfarmif;rsm;? um;tiSm;
,mOfarmif;rsm;?c&D;onfBuKd yo
Ykd rl sm;
aeYpOf0ifxu
G rf &I adS eNy;D trsm;pkrmS
pnfurf;rJh uGr;f wHawG;axG;rIrsm;
aMumifh rEÅav;blwmBu;D oef&Y iS ;f
a&;vkyu
f ikd &f mwGit
f cufawGUap
aMumif; rEÅav;blwmBu;D oef&Y iS ;f
a&;wm0efcOH ;D Munf&edS x
f rH o
S &d onf
[k 'DZifbm 5 &ufaeYxw
k f
txufjrefrmrEÅav;owif;*sme,f
rSm azmfjyxm;ygw,f/

pdeaf c:&rf;um;í
&yfuu
G t
f yk cf sKyfa&;rª;tm;
&yfr&d yfzu NrdKUe,f½;Hk odYk
wdik Mf um;xm;
rEÅav;atmifajrompHNrKd Ue,f
tr&XmeDtaemuf &yfuu
G f
tkycf sKyaf &;r·;u vufzuf&nf

qdik t
f wGi;f 0ifa&muf&rf;um;í
pdeaf c:cJo
h jzifh NrKd Ue,f
tkycf sKyaf &;r·;xH wdik Mf um;cJ&h m
wdik Mf um;olEiS hf todoufao
rsm;tm; NrKd Ue,ftyk cf sKyf
a&;r·;½k;H wGif ac:,lar;jref;
cJah Mumif; todoufao

vdu
k yf golwpfO;D \ ajymMum;
csut
f & od&onf[k
'DZifbmv 9 &ufaeYxw
k f
a&TrEÅav;owif;*sme,frmS
azmfjyxm;ygw,f/
wefcsdev
f eG u
f m;BuD;rsm;aMumifh
armiftw
kd w
H m; rMumcP
ysufp;D
tif;0a&S;a[mif;,Ofaus;rI
a'o&Sd r[maZ,syx
trnf& rif;om;Bu;D armiftkd
wHwm;[k vlord sm;aom
tkww
f w
H m;Bu;D onf
wefcsed v
f eG f 10 bD;um;ESihf
wGu
J m;Bu;D rsm;oGm;vmrIaMumifh
rMumcP xdcu
kd yf supf ;D ae&
aMumif; od&&dS onf[k 'DZifbm
5 &ufaeYxw
k f txufjrefrm
rEÅav; owif;*sme,frmS
azmfjyxm;ygw,f/

mandalay extra

rEÅav;owif;txl;u@ c

www.mmtimes.com

zGpJ nf;yHt
k ajccHOya'qkid &f m
qufwu
kd af qG;aEG;vsu&f dS

uGef;cdk&m
NzdK;a0ausmf
b*FgvDuAsmq&m? pma&;q&mBu;D
&mbifj'mewfw*dk;&JU The Home
and the World 0w¬Kukd pma&;q&m
a0,Hbkef;u ]uGef;cdk&m} trnfeJY
jrefrmjyefqx
kd m;wJh bmomjyefpmtkyf
aumif; jzpfygw,f/
bmomjyefoltwGuf yxrqkH;
bmomjyeftm;xkwrf v
I uf&mjzpfwhJ
'Dpmtky[
f m bmomjyef 0w¬Kpmtkyf
aumif; awmifw
h aewJh pmcspo
f al wG
twGuf twdik ;f twmwpfct
k xd pdwf
auseyfraI y;Edik rf mS udk awGU&Ny;D Ny;D cJw
h hJ
1916 ckEpS u
f xkwaf 0cJw
h hJ w*d;k &JU
0w¬K&Snf&oudk zwf½ItuJjzwfEdkif
MurSmyg/ 'Dpmtkyu
f kd tdE,
d´ Edik if rH mS
b*FgvDbmomeJY pwifxw
k af 0cJw
Y m
jzpfNy;D tckbmomjyefpmtkyu
f akd wmh
ql&ifj'mewfw*d;k &JU t*Fvyd b
f momjyef
rluae jyefqx
kd m;w,fvo
Ykd &d ygw,f/
'D0w¬KrmS t"duZmwfaumifawG
taeeJY ba*Fgjynfe,fu ajr&Siw
f pfO;D
jzpfwhJ eDac;? eDac;&JUZeD; bDrmvm
eJY eDac;&JU i,foil ,fcsi;f oEÅb
d mbl
wdkYyg0ifxm;NyD; olwdkYwpfOD;csif;&JU
rS w f w rf ; ajympum;awG u ae
wpfqifh Zmwftrd ef YJ ZmwfaumifawG
udk &uf,S,fNyD; ZmwfoGm;tay:
pdwf0ifpm;zG,fjzpfatmif wpfqifh
csi;f qGaJ c:oGm;rSmjzpfygw,f/ 'Dae&m
rSm bmomjyefoltaeeJY 'D0w¬Kudk
a&G;cs,fbmomjyefjzpfwJhtaMumif;
&if;uvnf; pdwf0ifpm;p&mjzpfae
ygw,f/
]]uGsefawmfwdkYEdkifiH acwfajymif;
pepfajymif;aeNyD[kqdkonfhtcsdefrSm
yif vlrsK;d a&;? bmoma&; y#dyu©rsm;
ESifh MuKHqkH&onf/ trsKd;om;a&;
pdwf"mwfrsm; jrifYwufvmonf/

trsK;d om;a&;u yxr? vlt
Y cGit
hf a&;
ESihf vpfb&,fwefz;kd wdu
Yk 'kw,
d [k
qdo
k rl sm;yif &Sv
d monf/ þ 0w¬K
wGif 0w¬Ka&;q&monf trsK;d om;
a&;tay: tajccHonfh qGma'&Sd
vIyf&Sm;rIudk raxmufcHonfhtjyif
¤if;\tEÅ&m,fudkyg owday;cJh
onf/ Nidrf;csrf;rItay:,HvTmudk
jcKv
H rT ;f xm;onfh vIy&f mS ;rIonf wpfrk
[kwfcsif; &efvdkonfhtrsKd;om;a&;
0g'tjzpfodkY toGifajymif;oGm;Edkif
onfudkvnf; w*dk;odonf/ xdkodkY
ajymif;vJrIonf wdkif;jynftwGuf
taumif;xuf tqdk;omay;Edkif

onf}}[k olu rD;armif;xd;k jyonf/
]]t*Fvyd u
f ek yf pön;f rsm;udk rok;H pGJ
a&;? wdik ;f &if;jzpfrsm;udo
k m tm;ay;
a&; vIaYH qmfrrI sm;? a[majymrIrsm;
onf 0HomEkpw
d "f mwftay: tajccH
ovdv
k Ekd iS hf ]qGma'&S}d onf aemufq;Hk
rsuf u ef ; rsKd ; cspf p d w f " mwf u d k o m
arG;zGm;ay;vdu
k Nf y;D [dEL´ •rGwpf vif
t"du½kP;f rsm; ay:aygufum aoG;
xGuo
f ,
H jkd zpfrrI sm;om tzwfwifchJ
&m ,aeYuGsefawmfwdkYjrefrmEdkifiH&Sd
trsK;d om;a&;tpGe;f a&mufaZmif;ay;
olrsm;vnf; owdjyKqifjcifp&m
jzpfygonf}}vdYk qdx
k m;ygw,f/

tck0w¬KZmwfomG ;t&awmY ba*Fg
jynfe,fukd 1905 ckEpS rf mS tdE,

bk&ifccH sKyu
f e,fajr owfrw
S v
f u
kd f
NyD;aemufydkif;rSm t*Fvdyftpdk;&udk
qefu
Y siw
f YJ ]qGma'&S}d vdaYk c:wJY NAw
d o
d Q
ukefypönf;awGudk oydwfarSmufNyD;
jynfwGif; pufrIvufrIvkyfief;awG
udk tm;ay;wJh trsK;d om;a&; vIy&f mS ;
rItay: tajccHxm;ygw,f/ 'D
vIy&f mS ;rIxrJ mS w*d;k ud,
k w
f ikd v
f nf;
yg0ifcJhw,fvdkYod&NyD; aemufydkif;
rSm vrf;aMumif;ajymif;oGm;cJhwJh 'D
vIy&f mS ;rIukd olu,
kd w
f ikd af wGUjrifcpH m;
csuaf wGtay: tajccHum 'D0w¬Kukd
zefwD;xm;cJhwmaMumifh 0w¬KxJu
ZmwfaumifawG&UJ awG;ac:vIy&f mS ;ykH
awG[m aumif;aumif; touf0if
aeygw,f/
tMurf;zuf t"du½kPf;toGif
ajymif;vJvmcJhwJh trsKd;om;a&;
vIyf&Sm;rIMum;rSm ZmwfaumifawG
&JU ½d;k &m"avheYJ acwfopf0g'tm;NyKd if
rIawG? bmoma&;eJY avmuDqefwJh
trsKd;om;a&;Mum;u tm;NydKifrIawG?
tdE´d,trsKd;orD;awG&JU vlYtzGJU
tpnf;twGi;f u tcef;u@awGukd
vnf; waphwapmif;avhvmEdkifrSm
jzpfaMumif; bmomjyefoluqdkxm;
NyD; aumif;rIeJY raumif;rIwdkY&JU
vGefqGJyGJudk qGJaqmiftm;aumif;pGm
awGUMu&rSmyg/
NyD;awmh w*dk;&JU vSytm;aumif;
wJh pum;vkH;wefqmqifrI? edrdwfykHeJY
tvuFmawGukd pmzwfoal wGpw
d x
f J
ESpfoufvmatmif &oajrmufpGm
tm;xkwfxm;wmudk jrifawGU&r,fh
'Dpmtkyfudk 0drkwådpmayuae 2013?
Edk0ifbmvrSm yxrtBudrftkyfa&
500 xkwfa0xm;NyD; wefzdk; usyf
3ç500 jzpfygw,f/

1300 jynfh ta&;awmfyt
kH xdr;f trSwyf JG . . .
rEÅav;pmrsufESm u rS

tmZmenfuek ;f onf tpd;k & ydik rf [kwf
bJ olaX;av;OD;u pkaygif;v·'gef;í
tmZmenfAdrmefudkjyKvkyfv·'gef;
cJjh cif;jzpfaMumif;? 1300 jynft
h a&;
awmfyHktxdrf;trSwfudk vlxku
tdraf wmfb&k m;rS pwifxu
G cf mG jcif;

jzifh usi;f yrnfjzpfaMumif; OD;ode;f wef
uajymonf/
]]1300 ta&;awmfyu
kH kd tckuav;
awG rodwo
hJ rl sm;w,f/ rEÅav;rSm
tmZmenfuek ;f &Sw
d mudk rodMubl;/
t&iftpd;k &u ordik ;f udk azsmufzsuf
xm;w,f/ 1300 jynft
h a&;awmfyrkH mS
rEÅav;u tmZmenf 17 OD;usq;kH

cJo
h vdk wjcm;e,fawGrmS vnf; usq;kH
cJw
h hJ tmZmenfawG &Syd gw,f/ pkpk
aygif; 33 OD;&Sw
d ,f}}[k ¤if;uajymonf/
tmZmenfArd mefuv
kd nf; a&&Snf
wnfwchH ikd jf raJ tmif aumfrwDtzGUJ rsm;
zGUJ í vkyaf qmifrnfjzpfNy;D tqdyk g
tcrf;tem;aeYwGif pwk'Dom
auR;arG;rnfjzpfum 1300 jynft
h a&;

awmfykHESifh ywfoufonfh ordkif;
rSwfwrf;"mwfyHkrsm;vnf; ay;ydkYEdkif
aMumif;? 1300 ta&;awmfyHkudk
rEÅav;NrKd UwGio
f mru a&eHacsmif;?
acsmuf? jynf? atmifv?H [oFmw?
&efuek Nf rKd Ursm;wGiv
f nf; usi;f yjyKvyk f
rnfjzpfaMumif; ¤if;wdu
Yk &Si;f vif;yGJ
wGif ajymonf/  vIid af usmfp;kd

cifqka0
zGpYJ nf;yHt
k ajccHOya'qdik &f m vlxk
aqG;aEG;yGu
J kd rEÅav;NrKd UwGif Ed0k ifbm
6 &ufaeYu usi;f ycJNh y;D xdak qG;aEG;yGrJ S
jynfov
l x
l \
k qE´ oabmxm;rsm;?
oH;k oyfcsurf sm;? tMujH yKcsurf sm;udk
&&S&d ef zGUJ pnf;yHt
k ajccHOya'qdik &f m
uGe&f ufu tm;xkwcf o
hJ nf/
,if;aqG;aEG;yJGrSm rEÅav;NrdKUrS
pma&;q&m nDaprif; yg a[majymcJNh y;D
vlO;D a& &m*Pef;ausmf wufa&muf
cJhonhf yGJvnf;jzpfonf/ zGJYpnf;yHk
tajccHOya'qdkif&m uGef&ufu
yxrtBudrf vlxkaqG;aEG;yGJudk
atmufwb
kd m 17 &ufaeYwiG f &efuek f
üvnf;aumif;? Ed0k ifbm 8 &ufaeYwiG f
&Sr;f jynfe,füvnf;aumif; usi;f ycJh
MuNy;D jynfaxmifpv
k w
T af wmfzUJG pnf;
yHktajccHOya' avhvmoHk;oyfa&;
yl;aygif;aumfrwDu jynfox
Yl H tMujH yK
awmif;cHonfh aemufqHk;&ufESifh
vkyfief;pOfrsm;onf vlxkoabm
xm;udk jynfph pkH mG xif[yfjcif; r&Sd
aMumif; xdpk Ofu oabmxm;xkwjf yef
cJo
h nf/
tqd k y g uG e f & uf t ygt0if
rEÅav;NrKd U&Sd tzGUJ tpnf;aygif;pkiH g;zGUJ
xufrenf; zGUJ pnf;yHt
k ajccHOya'ESifh
pyfvsO;f onfhaqG;aEG;yGrJ sm;? a[m ajym
yGrJ sm; jyKvyk cf MhJ uonf/
tajccHOya' avhvmoH;k oyfa&;
yl;aygif; aumfrwDu tBuHjyKcsuf
pkpak ygif; 2ç505 ck&&Sad Mumif; owif;
xkwjf yefcNhJ y;D ,if;wdt
Yk euf tcef;1
wGif tMujH yKcsuf 593 csu?f tcef; 2
wGif tMujH yKcsuf 36 csu?f tcef; 3
wGif tMujH yK csuf 261 csu?f tcef; 4
wGif tMujH yKcsuf 309 csuf ponfjzihf
tcef;vdkuf tMuHjyKcsufrsm; &&SdcJh
onf[k qko
d nf/
&efuek Nf rKd U csux
f &D,rf[w
kd ,fwiG f
jyKvyk af om trsK;d orD;zd&k rf owif;pm
&Sif;vif;yGJwGifrl a':atmifqef;pk
Munfu zGUJ pnf;yHt
k ajccH Oya'jyifqif
a&;wGif tjyKoabmaqmifonfukd
awGU&aomfvnf; xifoavmuf
tajctaexd r[k w f a Mumif ;
ajymMum;cJo
h nf/
&Sr;f a&;&mtzG?YJ ucsijf ynfe,fu
vnf; tcef; 1? 4 ? 5 wdt
Yk wGuf
tMujH yK jyifqifcsurf sm;udk jrpfBu;D em;

NrKd U&Sd trsK;d om; 'Dru
kd a&pDtzGUJ csKyo
f Ykd
ay;yd&Yk m tMujH yKcsuf 10 csuf &Sd
aMumif; atmufwb
kd mvxkwfowif;
xkwjf yefcsux
f w
J iG f azmfjyyg&So
d nf/
2008 zGJUpnf;yHktajccHOya'\
tm;omcsufrsm;rSm zGJYpnf;yHkrJhae
cJ&h mrS zGpYJ nf;yHw
k pf&yf jzpfwnfvm
jcif ; ?
wpf j ynf a xmif p epf r S
jynfaxmifpk pepfta&GUokYd ajymif;a&TU
vmjcif;? tmPm&Sipf epfrS or®wpepf
okdY ajymif;vJvmjcif;? vTwfawmfrJh
Oya'jyKonft
h jzpfrS vTwaf wmfjzihf
Oya'jyKvmjcif;? tkycf sKyrf I tum
tuG,fjyKa&; w&m;pepfrS w&m;
Oya'pd;k rd;k rIac: tkycf sKyrf u
I kd oD;jcm;
tumtuG,frjyKonfhpepftoGif
ajymif;vJvmjcif;? wkdif;a'oBuD;
ESifh jynfe,frsm; tmPmoHk;&yf
pvHk;cGJa0rI pwifjcif; wdkYjzpfMu
aMumif;? tm;enf;csufrsm;rSm
jynfaxmifpk zGUJ pnf;yHk yDjyifrrI &Sjd cif;?
jyifqif&ef cufcv
J eG ;f jcif;? tao;
pdwfqefaomfvnf; a&SUaemufrnD
jcif;? a&maxG;vGe;f aom Oya'pepf
rsm;udk usifhoHk;xm;jcif;? EkdifiHom;
rsm;\ rlvtcGit
fh a&;udk tmrcHrI
enf;yg;jcif;? tkyfcsKyfrIudk oD;jcm;
tumtuG,fray;onfh pepf[k
qdkaomfjim;vnf; oD;jcm;owfrSwf
aom
tzG J Y t pnf ; &S d a ejcif ; ?
jynfoltrsm;pktm; tmrcHcsuf&Sd
pGm qGJaqmifodrf;oGif;EkdifpGrf;r&Sd
jcif;wdYk jzpfaMumif; Oya'aqmif;yg;
rsm; a&;om;ol pma&;q&maomfae
aZmfu Ekid if aH &;tusO;f om;a[mif;
rsm; uGe&f uf( txufArmjynf) wGif
usi;f yonfh zGUJ pnf;yHt
k ajccHOya'ESifh
pyfvsO;f onfh tvky½f aHk qG;aEG;yGw
J iG f
qdck o
hJ nf/

jynfaxmifpk
zGJUpnf;yHk yDjyifrI
r&Sdjcif;? jyifqif&ef
cufcJvGef;jcif;?
tao;pdwfqef
aomfvnf; a&SU
aemufrnD . . .

* rEÅav;owif;txl;u@

a':Or®mvIid f

tD;tdycf sb
f rD S 'g½ku
d w
f m a':Or®mvdiI Ef iS ahf wGUqHjk cif;
1995 ckEpS u
f ae tcktcsed x
f d urÇmh
EdkifiHtoD;oD;u t&nftaoG;jrifh
tdraf qmufypön;f eJY enf;ynmawGukd
wifoiG ;f ay;aewJh EHB Group of
Companies u 'g½du
k w
f m a':Or®m
vdiI ef YJ awGUqHNk y;D ol&Y UJ ukrP
Ü eD YJ ukef
ypön;f awGtaMumif; tckvakd wGUqHk
ar;jref;jzpfcyhJ gw,f/
Ä EHB Group of Companies
taMumif; t&ifqHk; rdwfquf
ajymjyay;ygOD;/
uRerf wdYk Myanmar EHB Co.,Ltd
udk 1995 ckESpfrSm yxrqHk; pwif
wnfaxmifcJhNyD; t&nftaoG;jrifh
tdrrf ;kd wJh ypön;f awG? aqmufvyk af &;
oHk; "mwkaA'ypönf;awGeJY ajr,m
½Icif;rSm toHk;jyKwJh ypönf;awGudk
t"duxm;NyD; wifoGif;cJhygw,f/
aemufydkif;rSm 1999 ckESpfupNyD;
Gypsum Board eJYvkyfwJh rsufESm
MuufawG? Partition vkyfief;awGudk
t"duxm;vkyfwJh ART Decoration
Co.,Ltd, tcef;wGif; tvSqifrIawG

vkyfay;wJh a12 (Myanmar) Co.,Ltd
eJY pifumylEdkifiHu aqmufvkyfa&;
vkyfief;oHk;"mwkaA'ypönf;awGudk
t"duxm;wifoiG ;f wJh B2 - Innovez
(Myanmar) Co.,Ltd tygt0if
Flortec Co.,Ltd eJY Myanmar
EB Facilities Management Ltd

qdkwJh ukrÜPDig;ckudk xyfrHwdk;csJU
wnfaxmifcJhygw,f/
Ä EHB Group of Companies
vufatmufu ukrÜPw
D ikd ;f vkv
d dk
u t&nftaoG;jrifh tdrfaqmuf
ypönf;awG? tdrftvSqifypönf;
awGqkdawmh 'Dvkdypönf;awGudk
a&G;cs,fwifoiG ;f jzpfwhJ taMumif;
&if;udkvnf; odcsifygw,f/
uRefrwkdY EHB Group of
Companies u wu,fawmh tdrf
wpfvHk;cdkifcHhrI&Sdatmif yHhydk;ay;&wJh
ypönf;eJY enf;ynmawGudk wifoGif;
ay;wmyg/ 'Dvdk t&nftaoG;jrifh?
wefzdk;jrifhypönf;awGudk oGif;jzpf
w,fqkdwmuawmh udk,fwkdifu

vnf; tdrfaqmufypönf;eJYywfouf
&if ypön;f aumif; oH;k csio
f vdk olrsm;
udkvnf; oHk;apcsifwJhapwem
aMumifhyg/
Ä t"dutm;jzifh b,fEdkifiHawGu
ypönf;awGudk wifoGif;jzefYcsday;
aewmygvJ/
txl;ojzifh jyifopf? *smreD?
tDwvD? pifumyl? tif'dkeD;&Sm;?
rav;&Sm;pwJh EdkifiHawGuae t&nf
taoG;jrifhNyD; udk,fhEdkifiHtwGuf
vkdtyfr,fh ypönf;rsKd;awGudkyJ wif
oGif;ay;ygw,f/ uRefrwkdY wifoGif;
wJhypönf;awG? ukeftrSwfwHqdyfawG
[mqdk&if urÇmrSm twdkif;twm
wpfckxd emrnf&NyD;om;? Standard
&SdNyD;om; ypönf;awGcsnf;ygyJ/
Ä EHB u vuf&SdwifoGif;aewJh
ukeyf pön;f trsKd;tpm;aygif; b,f
ESpfrsKd;&SdaeygNyDvJ/
EHB u vuf&SdwifoGif;aewJh
ukefypönf;trsKd;tpm;aygif; (50)
rEÅav;pmrsufESm C odkY

today; taMumif;Mum;tyfygonf
jrefrmwdkif;(rf) rEÅav;½Hk;cGJ&Sd jzefYcsda&;XmevufatmufwGif ta&mif;jr§ifhwifa&; tBuD;wef;0efxrf;tjzpf
wm0efxrf;aqmifco
hJ l armif&x
J eG ;f Edik f (Edik if o
H m;pdppfa&;uwfjym;trSwf 9^crc (Edik )f 021991)udk udik af qmifol
ESifh aiGaumuf0efxrf;tjzpf wm0efxrf;aqmifcJhol armifaX;rsKd;Edkif (EdkifiHom;pdppfa&; uwfjym;trSwf *^rbe
109639)udk udkifaqmifolESpfOD;wdkYonf 2013 ckESpf? 'DZifbmv 1 &ufaeYESifh 2013 ckESpf? 'DZifbmv 7 &ufaeY
wdw
Yk iG f ¤if;wdo
Yk abmqE´tavsmuf tvkyrf S toD;oD; Ekwx
f u
G o
f mG ;MuNy;D jzpfygonf/ azmfjyygudpEö iS yhf wfoufí
¤if;wdkYESpfOD;onf jrefrmwdkif;(rf)ESifh vkH;0ywfoufjcif;r&Sdawmhyg/ odkYjzpfygí jrefrmwdkif;(rf)owif;pmudk vay;
rSm,l aiGay;oGif;vdkolrsm;ESifh vufvDvufum; a&mif;0,fvkyfudkifaeonfh vkyfief;&Sifrsm;onf jrefrmwdkif;(rf)
owif;pmESifhywfoufonfh aiGaMu;qdkif&m udpörsm;wGif xdkolESpfOD;ESifh qufoG,faqmif&Gufjcif; rjyKMuyg&ef
today; arwåm&yfcHtyfygonf/ ¤if;wdkYESpfOD;ESifh vkyfief;vkyfudkifcJhzl;onfh vkyfief;&Sifrsm;onf jrefrmwdkif;(rf)u
xdkolESpfOD;ae&mwGif tpm;xdk;cefYtyfxm;onfh 0efxrf;rsm;ESifhom qufoG,fí tvkyfvkyfudkifMuyg&efudkvnf;
xyfrHarwåm&yfcHtyfygonf/
jrefrmwkdif;(rf)

mandalay extra
www.mmtimes.com

rEÅav;owif;txl;u@ C

tD;tdycf sb
f rD S 'g½ku
d w
f m a':Or®mvdiI Ef iS ahf wGUqHjk cif; ...
rEÅav;pmrsufESm * rS

ausmf &Syd gw,f/ tckavmavmq,frmS awmh
*smreDEdkifiHvkyf Terreal trSwfwHqdyf
trd;k jym;udk txl;jyKNy;D wifoiG ;f xm;ygw,f/
Ä trsKd;tpm; b,fESrsKd;avmuf &Sdwm
ygvJ/
*smreDEdkifiHvkyf Terreal Terradach 12
trsK;d tpm; (3)rsK;d &Syd gw,f/ tJ'gawGuawmh
Matt Finish, Semi-Gloss Finish eJY High
Gloss Finish jzpfNyD; ta&miftrsKd;tpm;
a&G;cs,fp&mvnf; rsm;ygw,f/
Ä vuf&Sdaps;uGufxJrSm&SdaewJh trdk;jym;
awGeJY ,SOf&if b,fvkdtm;omcsufawG
&SdEdkifygovJ/
tm;omcsuu
f wyfqif&wm vG,u
f Nl y;D
trd;k jym;xyfwhJ {&d,mvkid ;f oH;k vkid ;f yg&Syd g
w,f/ tjyifq;kH vdik ;f u tjrifq
h ;kH eJY twGi;f
vkdif;u tenf;i,fedrfhay;xm;wmaMumifh
a&pD;a&vmaumif;NyD; twGif;udk jyefr,dk
pdrfhEdkifawmhygbl;/ 'gaMumifh rdk;r,dkEdkifwJh
trd;k jym;tjzpf pdwcf svufcs oH;k pGEJ idk yf gw,f/
Ä Terradach 12 eJY aps;uGufrSm&SdwJh wjcm;
*smreDxkwf tkyf<uyftrdk;jym;awG&JU
uGmjcm;yHkav;udk odcsifygw,f/

Terradach 12 [m ta&mifMunfh½kHeJYwif

vif;vif;vufvufeJY acgifrkd;udk ydkNyD;½kyfvkH;
<uapygw,f/ &THUom;ydkaumif;wJhtwGuf
aMumifh trdk;udk acgufMunfh½kHeJY toHxGuf
odomygw,f/ tdk;rsm; 0,fcgeD;&if rD;em
rem acgufMunfhovdkygyJ? trdk;jym;udkvnf;
acgufMunfhNyD; &THUom; aumif;raumif; rD;em
rem odEdkifygw,f/ Inter Rock pepfrSmvnf;
pepfwusyHkazmfNyD; xkwfay;xm;wJhtwGuf
'dkif;eJYjrm;wef; tuGmta0; rSef&if vG,ful
pGm wyfqifEkdifygw,f/
Ä
trdk;jym;udk oHk;wJhtcgrSm usefwJh
Accessories awGa&m
yl;wGJoHk;&yg
ovm;/
[kwfuJh/ Accessories taeeJY trdk;jym;
atmufcH tylcHjym; (Insulation) eJY oHqefcg
(Wiremesh) awGudk yl;wJGoHk;r,fqkd&if
tusKd;aus;Zl; tjynfht0 &&SdEdkifygw,f/
EHB u wifoi
G ;f vmwJh Wiremesh uvnf;
oHacs;rwufEdkifwJh tvlZifhtrsKd;tpm;udk
oH k ; xm;NyD ; Insulation ud k v nf ;
Waterproofing aq;ygwJh txlpm;udk
wyfqifa&mif;csay;aeygw,f/ 'ghjyif
acgifvkdif;rSm Dry Fix udk cHNyD;rS acgiftkyf
awG pDNyD; r,fqkd&ifvnf; ivsif'Pfukd cHEkdif

MANDALAY

apygw,f/ t&ifuqkd&if bdvyfajrawGeJY
acgifudk pGJuyfNyD; rdk;wmjzpfwJhtwGuf wkduf
tdrf&JU ta&GUudk rcHEkdifygbl;/ uGJvG,fapyg
w,f/ 'ghjyif Bird Net vdkYac:wJh pmydwf
vk d if ;rsm;ud k v nf ; wH puf N rd w f awmuf
avQmufrSm wyfqifoHk;pGJ&if iSufawG r0if
atmif umuG,fEkdifovdk tvif;0ifEdkif
wJh Lighting Tiles awG? av0ifavxGuf
aumif;wJh Ventilation Tiles awGudkvnf;
acwfeJYtnD wyfqifoHk;pGJEkdifNyDjzpfygw,f/
Ä trd;k eJY ywfoufNyD;a&m b,fv0dk efaqmifrI
awG ay;ygovJ/
trd;k eJY ywfoufNy;D tdr&f iS u
f Plan ay;vm
wmeJY vdktyfr,fh Accessories 'grSr[kwf
Roof yrmPudk wGufcsufay;ygw,f/
wu,fvkdY tydktvkd&Sdvm&if ukrÜPDu
wm0ef,lNyD; ypönf;xyfaqmif;ay;jcif;?
ydkaiGjyeftrf;jcif;awGudkyg vkyfay;ygw,f/
ta&mif;tjyif wyfqifwJh 0efaqmifrIudkyg
wpfygwnf; &&SdEdkifygw,f/
Ä 'Dypönf;taMumif;udk oHk;pGJolawG aocsm
od&edS m;vnfEidk af tmif bmawGvyk af qmif
xm;ygovJ/
ypönf;u topfvnf; jzpfw,f/ wefzdk;
vnf; jrifhw,f/ 'gaMumifh olY&JU toHk;0ifyHk

awGudk vufawGUoHk;pGJr,fhvlawG od&SdEdkif
atmif vmr,fh 'DZifbmv 19 &ufaeYrSm
ypönf;eJYywfoufwJh Seminar wpfckudk
rEÅav;qD'dk;em;[dkw,frSm jyKvkyfoGm;zdkY&Sdyg
w,f/ oHk;pGJolawGtaeeJY pdwf0ifpm;vkdY
wufa&mufcsifw,fqkd&if 'DZifbmv
17 &ufxuf aemufrusbJ rEÅav;½kH;udk
Contact vkyfay;apcsifygw,f/ tJ'gqkd
uRefrwkdY tcsdefrD zdwfpmydkYay;oGm;rSmyg/
Ä EHB u wifoGif;xm;wJh ypönf;awG
taMumif; tao;pdwfodcsifw,fqkd&if?
toHk;jyKcsifw,fqkd&if b,fvdyfpmudk
qufoG,fEkdifygovJ/
rEÅav;rSmawmh tdrfeHygwf 6^3? 65
vrf;? vrf; 30 eJY 31 vrf;Mum;? zkef;eHygwf
02 64518 eJY 09 5007967 udk qufoG,f
Edkifygw,f/ tvm;wl &efukef? aejynfawmf?
awmifBuD;NrdKUawGrSmvnf; ½kH;cGJawG zGifhvSpf
xm;ygw,f/ ½kH;cGJawGuvGJvkdY wjcm;qdkifawG
rSm EHB ypönf;awGudk jzefYjzL;a&mif;cs
xm;jcif; r&Sdygbl;/
Ä tdrfaqmufypönf;awGudk wifoGif;wJh
ukrÜPt
D aeeJY oH;k pGo
J al wGukd tMuHay;csif
wmrsm; &Sdygovm;/
tdrfqdkwmu q,fESpfudk wpfvHk;aqmuf

QuickGuide

zkdY vG,fwmrsKd; r[kwfygbl;/ 'gaMumifh
a&&SnfckdifcHhrIvnf; &Sdatmif? usef;rma&;
twGufvnf; aumif;atmif? om;pOf
ajr;quftxdvnf; pdwfcsvufcsaexkdif
Edkifr,fh tdrfrsKd;aqmufr,fqkd&if EHB u
wifoGif;wJh ypönf;awGu tdrfwpfvHk;
a&&SnfckdifcHhatmif trsm;BuD; yHhydk;ay;Ekdif
ygw,f/ tdrfwpfvHk; paqmufNyDqkduwnf;
u wpfcgwnf; xnfhoGif;wnfaqmuf
oifhwJhypönf;rsKd;awG &Sdygw,f/ uRefrwdkY
wifoGif;wJh ukefypönf;awGuvnf; tJ'Dvkd
ypönf;rsKd;awGygyJ/ ukefusp&dwftm;jzifh
enf;enf; ydu
k ek rf mS jzpfayr,fh a&&Snt
f wGuf
pdwfcsapEdkifrSm jzpfygw,f/
Ä xyfNyD; jznfhpGufajymcsifwmrsm;&Sd&if.../
uRefrwdkYukrÜPDu a&mif;wJh ypönf;
rSeo
f rQ[m w&m;0if wifoiG ;f cGiv
hf idk pf ifeYJ
wifoGif;vmwJhypönf;awG jzpfygw,f/
e,fpyfuoGi;f vmwJh ypön;f awGukd aps;jri§ Nhf y;D
a&mif;csaewmr[kwyf gbl;/ tJ'v
D kd jynfol
vlxu
k kd vdrn
f mNy;D a&mif;aew,fq&dk ifvnf;
uRerf wkYd ukrP
Ü u
D 'Davmuf 18 ESpMf umwJh
txd &yfwnfaeEkid rf mS r[kwyf gbl;/ 'gudak wmh
oHk;pGJoljynfolvlxktaeeJY uRefrwkdYudk
,HMk unfrI &Sad pcsiyf gw,f/

Advertising Hotline:
02 65391 | 02 24450
www.mmtimes.com