LAPORAN PENDAHULUAN MENINGITIS TB 1. PENGERTIAN Meningitis adalah radang pada eningen !

e "ran #ang engelilingi $ta% dan Meningitis siste pri er. adalah ed&la spinalis' dan dise"a"%an $leh (ir&s) peradangan pada selap&t eningen) /airan

"a%teri ata& $rgan*$rgan +a &r!S elt,er) -..1'. sere"r$spinal dan spinal /$l& n #ang en#e"a"%an pr$ses in0e%si pada

sara0 p&sat !S&riadi 1 Rita) -..1'. 2$/&s pri er "iasan#a #ang ter"an#a% adalah $ta% TB par& a%i"at

Meningitis TB adalah radang selap&t $ta% a%i"at %$ pl%asi TB !N$(areni) -..3'. Meningitis %$ pli%asi er&pa%an t&"er%&l$sa se/ara adalah radang selap&t eningitis pri er) hist$l$gi% t&"er%&l$sa

ening$4en0e0alitis !t&"er%&l$sa' di

ana ter+adi in(asi eningen)

%e selap&t dan +aringan s&s&nan sarat p&sat. Meningitis t&"er%&l$sis adalah peradangan pada selap&t /airan sere"r$ pr$ses er&pa%an salah spinal) sat& dan spinal %$l& na #ang peradangan pada siste $leh "asil en#e"a"%an TB #ang #ang

sara0 p&sat !S&riadi) -..1 5 67' dari pen#a%it M#/$"a/teri& t&"er/&l$sis

ani0estasi

dise"a"%an en#erang s#ste -. ETIOLOGI TB terse"&t en#e"ar

sara0 p&sat.

adalah

pen#a%it %& an

in0e%si %edala

en&lar t&"&h

dan

enah&n

#ang %& an

dise"a"%an$ l e h

M#/$"a/teri&

T&"er/&l$sis) an&sia lain

"iasan#a as&% dari par&*par& darah) %e

elal&i elal&i

&dara !perna0asan' %edala pen#e"aran

par&*par&) %e &dian %& an terse"&t #ang li 0e) er&pa%an 1).*1.; ) s a l & r a n perna0asan) "asil tida% #ang "er"ent&% dan "ersi0at

$rgant & " & h

%elen+ar

pen#e"aran langs&ng %e $rgan t&"&h lain !S#l(ia Anders$n1778 5 983' M#/$"a/teri& "atang) "er&%&ran tida% t&"er/&l$sis .)-*.):; < "ergera%

e "ent&% sp$ra.

M#/$"a/teri&

t&"er/&l$sis

e "ent&% dari %elen+ar sehingga -*@ ?a%t& getah ingg& "ening setelah %edala t e r + a d i pen#e"aran he at$gen. Reser($ir parti%el dit&lar%an dr$plet pada par& elal&i di%el&ar%an t&"er%&l$sis "at&%. engelilingi a%r$0ag %e &dian darah. terin0e%si) in0e%si 0ag$sit #ang tetapi dari Setelah sel&lar terhadap ter"ent&%lah r e s p $ n i &nitas disti &lasi #ang Li 0$sit*T li 0$%in) dala ini "an#a% li 0$sit ne%r$ti% $lehantigen "asil ini &nt&% enga%ti(asis e l Dala #ang lain dapat ati) ati. dala elal&i in0e%si /erna sal&ran in0e%si p e r t a a "iasan#a sal&ran a%r$0ag %&lit +arang ter+adi. P i n t & na0as sehingga Trans isi r&ang par&*par&. en#e"ar ter&ta a %e %elen+ar getah "eninghil&s.$"ligat +aringan aer$") #ang hal ini enerang%an predile%sin#a ape%s pada par&) $%sigenasin#a t i n g g i seperti gin+al dan $ta%. pen#a%it an&sia) ter&ta a penderita $rang $leh pada dan adalah T&"er%&l$sis pen#a%it ini a n & s i a . Dr$plet #ang terin0e%si "er%e "ang a&p&n %& an "ia% al(e$li) a%r$0ag #ang "erasal en/apai al(e$li dan al(e$li Se+& lah d a r i sir%&lasi. Lesi li 0en#a darah dise"&t %$ ple%s = Gh$n>. PATO2ISIOLOGI Meningitis t&"er%&l$sis pri er pada & & n#a se"agai pen#e"aran 0$%&s pri er in0e%si dari #ang saat in0e%sit&"er%&l$sis er&pa%an &ta an#a $rang %e dite pat lain. Pada as&% 0ase a?al pri er pada par&*par& "er&pa lesi e%s&dati0 paren%i al dan %elen+ar %& an aliran Dala terse"&t. Biasan#a se/ara in0e%si pri er di par&*p a r & . 3. Parti%el*parti%el #ang as&% %edala adalah ter+adi pada engand&ng M#/$"a/teri& as&% t&"er/&l$sis ini dan ini dapat "ertahan la a di &dara ata& pada de"& r& ah dan terhir&p par&*par& $rang sehat. e a%r$0ag $n$n&%lear dia%ti(asi se"ali%n#a Ae &dian a%r$0ag) +aringan aliran +&ga dan $rganis ter"ent&%lah t&"er%el sel*sel se"agai d a n per%i+&an . terdiri p&satn#a.

.er tipe !-. t&"er%&l$sis.1 5 -198' %lasi0i%asi eningitis di"agi dan &ta a #ait& enga/& eningitis pada asepsis) sepsis eningitis t&"er/&l$sis. P a d a $ r a n g d e n g a n d a # a r e n d a h ) pen#e"aran #ang 0atal) #ang Pada dise inata. Rea%ti(asi dari 0$%&s per%i+&an a % a n h$st t&"er%el) en&r&n) p&sat t e r + a d i pe "esaran per%i+&an "asil e n g a l a i pen/airan) pr$li0erasi) lesi a%an pe/ah lal& elepas %an$rganis e dan a%a pr$d&%*pr$d&% antigen %e +aringan dise%itarn#a. . a. Alien dengan in0e%si "er%e "ang en+adi t&"er%&l$sis ter+adi a%a "ila a%an a%an engala i e ili%i resi%$ 1. ALASI2IAASI Men&r&t en+adi 3 S elt. /.B &nt&% tahan dan t&"&h a%ti0.in0e%si $rang#ang tahan perta a sehat t&"&h dapat lesi #ang & & a%an ter+adi se "&h d&a sp$ntan %e &ng%inan) dengan pada eninggal%an a%an di ana %alsi0i%asi dan + a r i n g a n 0 i " r $ t i % .a. Meningitis t&"er%&l$sis dise"a"%an t&"er%&l$sis. Apa"ila hal* hal #ang di+elas%an di atas ter+adi pada s&s&nan sara0 p&sat a%an ter+adi in0e%si #ang dise"&t @. #ang "esar he at$gen dise"&t %eadaan en#e"a"%an resp$n h$st ti "&l laten da#a el&na% 0$/&s 0i"r$sa tetapi in0e%si se"agai t&"er%&l$sis illier per%i+&an asih /&%&p e0e%ti0 tetapi %&rang e0isien a%an dan engala i en%aps&lasi en#i pan "asil #ang d$r an. Meningitis (ir&s asepsis salah s a t & eningitis #ang ata& en#e"a"%an iritasi eningen dise"a"%an $leh a"ses $ta%) ense0alitis) li 0$ a) le&%e ia) ata& darah di r&ang s&" ara%hn$id. ". Meningitis sepsis ening$%$%&s)sta0il$%$%&s) $leh "a%teri i%$"a%teri& Meningitis #ang dise"a"%an $rganis e ata& "asil&s in0l&en.

Stadi& Biasan#a %ed&a &lai le"ih les&) %a%& endada%) tanda*tanda #ang paling sering %&d&%) %e+ang*%e+ang) dengan tanda %ernig ata& "a"ins%# p$siti0) "iasan#a %etiga ditandai &ntah) %el& p&han s#ara0 /ranial. Pe "&r&%an #ait& 5 perta a ingg& #ang ditandai $leh de a ) n#eri %epala) n$nspesi0i% engant&% dan seperti alaise). AOMPLIAASI a. sehingga atian ed&lla eningen en#e"a"%an perna0asan tida% ade%&at. Per/epatan "er%$relasi per%e "angan hidr$se0al&s) pening%atan te%anan intra/ranial. setelah in0e%si pri er. Aardi$(as%&lar P r $ s e s per&"ahan peradangan pada en#e"a"%an p a d a +aringan selap&t $ta% sehingga engha "at sir%&lasi darah. Gangg&an p $ l a n a 0 a s .8. Siste +aringan $ta%) distres perna0asan perna0asan a % i " a t pene%anan $"l$ngata $leh pening%atante%anan intra%ranial. a. Stadi& Biasan#a adalah %linis /. TANDA DAN GECALA Aadang*%adang dapat stadi& /epat eningitis t&"er/&l$sis dapat ter+adi "e"erapa tah&n eningitis t&"er/&l$sis %linis Ge+ala dapat di"agi en+adi 3 ata& perlahan*lahan. dengan %$ndisi $%sigen ter+adin#a% e di Penderita P$la dapat a%an $ta% perna0asan sehingga /$ntr$l s#ste na0as "er&"ah "er%&rang) engha "at %e%&rangan sehingga #ang penga "ilan "era%hir Aer&sa%an (as/&lar pada +aringan s&s&nan sara0 p&sat pr$ses tran0$rtasi "erda pa% p&sat $%sigen #ang sel*sel ter+adi b. Stadi& Dang se/ara %has "erahir sela a 1*ge+ala*ge+ala irita"ilitas) ". dengn %$ a) he iplegi/ ata& paraplegi) %e &nd&ran tanda*tanda (ital) dan ahirn#a %e atian !nels$n) ' :. Siste Perna0asan eningitis dapat engala i %er&sa%an $%sigen sara0 dari pengat&r at $s0ir hip$%sia.

%eadaan I pr$ses dapat a % a n eni "&l%an resp$n n#eri #ang a%an sese"ri dand a l a iritasi %ernig Siste sara0 p$siti0) eningen # a n g ditandai dengan adan#a %a%& %&d&%) II)serta laseF&e pada p$siti0. Pada %$ndisi &%$sa sehingga la "&ng #ang &ntah dan na0s& "arier n&trisi #ang %r$nis %eadaan ini a%an %er&sa%an as&pan perdarahan terse"&t la "&ng !stress ter+adilah %$ndisi % l i e n t i d a % ade%&at #ang d.ins%i &s%&l$s%eletalP r $ s e s eni "&l%an "er"agai h a " a t a n dala perangsangan . s&s&nan in0la asi "r&d. $pti%&s ner(&s ata) 0&ngsi %esadaran #ang Pada di ana dan p e n g $ n t r $ l %esadaran #ang dapat dapat sara0 enga%i"at%an %ranial p$la #ait& ter+adi pene%anan pada sara0 p&sat na0as ner(&s enelan) (is&al) # a n g enga%i"at%an #ang III) IE) EI pen&r&nan #ang ner(&s re0le% 0&ngsi #ang dapat enggangg& EIII %er&sa%an dapat eng gangg& Pada lan+&t dan pergera%an %er&sa%an dapat e n g g a n g g & peradangan eni "&l%an erangsang %$rte%s pendengaran.0. e n & r & n d a n 0re%&ensi nadi Ter+adi t&"&h elal&i $ede a &nt&% sere"ral dengan enga%i"at%an engel&ar%an Hal &al) dan ini %$ pensasi adrenal "erpengar&h en#e"a"%an enangani ster$id perangsangandari hip$tala &s. eni "&l%an la "&ng terhadap pening%atan se%res i asa hiperasiditas #ang a%an eni "&l%an &%$sa &l/er ' a%a is%e i pada a%an "er%&rang. Siste $%sigen en&r&n darah #ang "agian "er%&rang ditandai t&"&h sehingga adan#a darah per0&si sian$sis ening%at dengan pada " e " e r a p a Pen/ernaan te%anan ening%at.%adar +aringan ata& /. Siste Pr$ses sara0 Persara0an peradangan p&sat eni "&l%an %lien %&rang n&trisi eningen dapat a%an eni "&l%an ter+adi pening%atan %er&sa%an eni "&l%an tida% (ag&s ner(&s "$la te%anani n t r a % r a n i a l ) pen&r&nan perna0asan e0e%ti0.

6. PENATALAASANAAN MEDIS Pada ?a%t& %e+ang 5 a.ne&r$ &s%&ler sehingga dapat ti "&l %ele ahan$t$t*$t$t dan ter+adi paralise. PEMERIASAAN PENUNCANG a. Gt* s/an &nt&% sara0 lainn#a. 9. La"$rat$ri& #ang %has adalah Analisis /airan $ta% &nt&% +& lah) engetah&i adan#a ede a sere"ral ata& pen#a%it pr$tein) gl&%$sa dan +& lah sel ".epa IE . Peng$"atan si t$ atis Dia.)8 gH%gH-@ +a gHAg BBHd$sis %e &dian dilan+&t%an dengan 0enit$in 8 Pen&r&n panas) antipireti% ". Hal ini ter+adin#a%$ntra%t&r dapat e. Peng$"atan s&p$rti0 Gairan intra(ena Iat asa 7. Peng%a+ian . ASUHAN AEPERAJATAN A. Siste Integ& en eta"$lis e ti "&l dengan /airan) %lien selain e &ng%in%an %lien tida% dapat e per"erat %$ndisi ela%&%an a%ti0itas gera% t&"&hn#a se/ara $pti al "ah%an Pening%atan t&"&hsehingga %e"&t&han selain it& enga%i"at%an de a )#ang it& %lien eningitis pening%atan dengan s&h& dapat sering ening%at%an eningitis ter+adi %ali pen&r&nan %esadaran sehingga %lien har&s "er"aring la a di te pat tid&r dan dapat ter+adi gangg&an integritas %&lit se"agai da pa% dari #ang "er"aring la a.)-*.

Aetida% e0e%tipan p$la pernapasan seh&"&ngan dengan per&"ahan ting%at %esadaran. Gangg&an per0&si +aringan peri0er seh&"&ngan dengan in0e%si ening$%$%&s @.ins%i p$siti0) tanda Aernig p$siti0. Diagn$se %epera?atan 1. Per&"ahan per0&si +aringan $ta% seh&"&ngan dengan peradangan dan ede a pada $ta% dan selap&t $ta%. Aa%& %&d&%. -. sadar %e &dian deliri& dan ening%at dan Ting%at %esadaran5 M&la* &la a%hirn#a A$ a.. M&s%&l$s%eletal Mening$%$%se ia %r$ni% 5 "eng%a% dan n#eri T&rg$r %&lit en$n+$l !"a#i'. - Persara0an5 a"d$ en) Per&"ahan re0le%s. S&h& t&"&h5 364 @1K G) di &lai pada 0ase siste i%) %e erahan) panas) %&lit %ering)"er%eringat. Pada pen#a%it #ang "erat dapat dite &%an e%i $sis #ang "esar pada ?a+ah dan e%stre itas. Tida% ena% "adan dan &dah terangsang. Tida% adan#a re0le%s dinding adan#a re0le%s %re asteri% pada la%i*la%i) tida% gangg&an re0le%s tend$n. 3. Aetida% e0e%ti0an "ersihan +alan na0as seh&"&ngan dengan per&"ahan ting%at %esadaran. . A&lit5 Mening$%$%se ia5Pte%ia dan lesip&rp&ra #ang didah&l&i $leh r&a .Sa%it %epala #ang he"at) n#eri $t$t) %a%& %&d&%) sa%it p&ngg&ng) dingin) e%spresi rasa ta%&t. Tanda Eital5 Nadi la "at sehingga intra %ranial Te%anan Darah ening%at. +ele%) "er%&rangn#a pada sendi*sendi "esar !%h&s&sn#a l&t&t dan pergelangan %a%i'. Tanda Br&d. B. U"&n*&"&n "esar Gairan 1 Ele%tr$lit5 $&tp&t &rin.

8. tid&r terlentang e#e"a"%an resi%$ &nt&% ter+adin#a herniasi $ta% stat&s Dapat eng&rangi %er&sa%an $ta% ne&r$l$gis dengan GGS. :. G. inter(ensi 1. P$tensial "erle"ihann#a ($l& e /airan se%resi ADH "erle"ihan. M$nit$r seperti Res$irasi tanda*tanda TD) dan Nadi) hati*hati le"ih lan+t (ital Pada S&h&) %eadaan n$r al a&t$reg&lasi 0l&%t&asi. 1. 7. seh&"&ngan dengan • Rasa sa%it %epala "er%&rang • Aesadaran ening%at • Adan#a pening%atan %$gniti0 dan tida% ada ata& hilangn#a tanda* tanda te%anan intra%ranial #ang Ren/ana Tinda%an INTERVENSI Pasien p$sisi "antal M$nit$r tanda*tanda "ed rest t$tal RASIONALISASI dengan Per&"ahan tanpa a%an dapat pada te%anan inta%ranial ening%at. Hiperte ia seh&"&ngan dengan in0e%si. e pertahan%an %eadaan te%anan darah "er&"ah se/ara pada siste i% . Gangguan perfusi jaringan sehubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial T&+&an • Pasien %e "ali pada)%eadaan stat&s ne&r$l$gis se"el& • Mening%atn#a %esadaran pasien dan 0&ngsi sens$ris Ariteria hasil • Tanda*tanda (ital dala "atas n$r al sa%it &ntah dan de a . Ta%&t seh&"&ngan dengan parahn#a %$ndisi. N#eri seh&"&ngan dengan peradangan pada selap&t $ta% dan +aringan $ta%. P$tensial de0isit /airan seh&"&ngan dengan 6. 9. A&rangn#a pera?atan diri sendiri seh&"&ngan dengan per&"ahan s&s&nan sara0 p&sat..

. (as%&ler (etri%si dan intra%ranial Mengel&ar%an diri dari apa"ila "ergera% ata& "er"ali% se?a%t& "ergera% ata& di te pat tid&r. s&h& dapat in0e%si. a&t$reg&ler %er&sa%an a%an (as%&ler dan /ere"ral #ang dapat di ani0estasi%an pening%atan $leh Sedang%an sist$li% pen&r&nan te%anan pening%atan engga "ar%an per+alanan M$nit$r inta%e dan $&tp&t hiperter i pening%atan resi%$ dapat IJL dan en#e"a"%an ening%at%an pada ter&ta a dehidrasi pasien #ang tida% sadra) na&sea #ang en&r&n%an inta%e per $ral Bant& &nt&% pasien &nt&% e "atasi A%ti0itas ini dapat ening%at%an dan napas e0e% &ntah) "at&%. dapat (alsa(a A$la"$rasi Beri%an /airan perin0&s dengan Me ini al%an perhatian %etat. An+&r%an pasien te%anan engel&ar%an napas intraa"d$ en.hipertensi sist$li% Aegagalan en#e"a"%an dengan dii&%&ti diast$li%. elind&ngi er&"ah p$sisi 0l&%t&asi te%anan dan pada /airan "e"an dapat intra%ranial) /airan en&r&n%an ede a /ere"ral M$nit$r AGD "ila diperl&%an Adan#a %e &ng%inan asid$sis disertai dengan ting%at pelepasan sel dapat $%sigen pada en#e"a"%an pe "erian $%sigen ter+adin#a is%he i% sere"ral Beri%an d$%ter terapi ses&ai ad(is Terapi #ang di"eri%an dapat seperti5 Ster$id) A in$0el) Anti"i$ti%a. en&r&n%an per ea"ilitas %apiler.

Men&r&n%an ede a sere"ri Men&r&n%a dan %e+ang. eta"$li% sel H %$ns& si 2. Ren/ana Tinda%an INTERVENSI Independent Usaha%an e "&at ling%&ngan Men&r&%an rea%si terhadap rangsangan e%ternal ata& %esensiti0an terhadap /aha#a dan "eristirahat A$ pres dingin !es' pada %epala Dapat dan %ain dingin pada La%&%an ata& latihan pasi0 ata en#e"a"%an (as$%$ntri%si engan+&r%an pasien &nt&% RASIONALISASI #ang a an dan tenang pe "&l&h darah $ta% a%ti0 Dapat e "ant& tegang rela%sasi dapat $t$t*$t$t en&r&n%an gera% ses&ai %$ndisi #ang dan dengan le "&t dan hati*hati A$la"$rasi rasa sa%it H dis/$ 0$rt . Nyeri sehubungan dengan adanya iritasi lapisan otak T&+&an Pasien terlihat rasa sa%itn#a "er%&rang H rasa sa%it ter%$ntr$l Ariteria e(al&asi • Pasien dapat tid&r dengan tenang • Me (er"alisasi%an pen&r&nan rasa sa%it.

perubahan status mental dan penurunan tingkat kesadaran T&+&an5 Pasien "e"as dari in+&ri #ang dise"a"%an $leh %e+ang dan pen&r&nan %esadaran Ren/ana Tinda%an INTERVENSI Independent $nit$r %a%i) lainn#a %e+ang pada tangan) Ga "aran &%a p&sat &nt&% %$ pli%asi. .epa ) %e+ang. Gatatan stat&s 5 er&pa%an "erda pa% %$ntraindi%asi pada en&r&n%an Nar%$ti%a %arena ne&r$l$gis sehingga s&%ar &nt&% di%a+i. Persiap%an ling%&ngan #ang a an Melind&ngi seperti "atasan ran+ang) papan ter+adi penga an) dan alat s&/ti$n selal& "erada de%at pasien. Resiko terjadinya injuri sehubungan dengan adanya kejang.Beri%an $"at analgesi/ M&ng%in diperl&%an &nt&% rasa sa%it. 3. Pertahan%an sela a 0ae a%&t "edrest t$tal Meng&rangi ter+adi A$la"$rasi Beri%an d$%ter terapi ses&ai ad(is Unt&% en/egah ata& eng&rangi resi%$ +at&h H terl&%a pasien "ila %e+ang tri"alitas e erl&%an en/egah siste e(al&asi sara0 #ang RASIONALISASI &l&t dan $t$t*$t$t ses&ai dengan inter(ensi #ang tepat ter+adin#a +i%a (ertig$) sin/$pe) dan ata%sia sepertiL dia.

LAPORAN PENDAHULUAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA AN ”R” DENGAN DIAGNOSA MEDISMENGINITIS TB(TUBERCOLOSA) DI RUANG 7B RS SAIFUL ANWAR MALANG 19-24 NOVEMBER 2 12 OLEH! NAMA ! INDRI PRIMADANI NPM ! "# 1# $"9 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS-VIII .phen$"ar"ital) dll. Gatatan 5 Phen$"ar"ital respirat$ri&s dapat depresi en#e"a"%an dan sedasi.

SEKLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM MALANG 2 12 LEMBAR PENGESAHAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA AN ”R” DENGAN DIAGNOSA MEDIS MENINGITIS TB(TUBERKLOROSIS) DI RUANG 7B RS SAIFUL ANWAR MALANG TANGGAL 19-24 NOVEMBER 2 12 Telah diset&+&i dan disah%an pada 5 Hari Tgl 5 5 MAHASISJA !INDRI PRIMADANI' MENGETAHUI) PEMBIMBING AAADEMIA PEMBIMBING LAHAN ! ' ! ' .

AEPALA RUANGAN ! ' .

Related Interests