Miletić Milan

Dolap Milan Rakić
U pesnikovom sećanju se još u detinjstvu urezala slika starog dolapa za navodnjavanje, koji se nalazio u blizini njegove kuće. Slika dolapa je postepeno dobijala smisao koji je bio u skladu sa pesnikovim misaonim i emotivnim preokupacijama. Ta se slika !"#. godine preto$ila u kompaktnu alegorijsku sliku % pesmu Dolap. &a po$etku pesme, narativno intoniranim polusti'om ()a znam jedan dolap(, predo$ena je slika dolapa. * tek posle pauze sledi nastavak sti'a, drugi polusti', kojim se slika dolapa konkretizuje nekolikim osobinama+ Drn, glomazan, truo, % Stoji kao spomen iz prastari' dana. *nverzijom su karakteristike dolapa došle na dvostruko istaknuto mesto+ na kraju sti'a ,drugi polusti'- i na po$etku sintaksi$ko % intonacione celine. .stala dva sti'a su opet sećanje kroz koje je dopunjena slika dolapa % (škripa(, (stara gruba sprava(. *zbor re$i koje su poslu/ile za oblikovanje slike dolapa do$arava speci0i$nu atmos0eru, raspolo/enja i osećanja+ crn, glomazan, truo, prastari, spomen, škripa, stara, gruba. Dolap će biti spomenut samo još jednom, u trećoj stro0i % (i dolap si stari...( Druga stro0a u sećanje i vidno polje lirskog subjekta uvodi vranca koji okreće dolap+ on je mali, trom, malaksao, bedno kljuse, sipljivo. Slika vranca je u potpunom skladu sa slikom dolapa+ kao da i vranac poti$e, poput dolapa, (iz prastari' dana(. 1rva i druga stro0a imaju uvodni karakter+ predo$ena je predmetnost pesme ,dolap i vranac-2 izvor lirskog kazivanja je sećanje2 priroda sećanja nameće vrlo spor ritam2 re$enice ,sintaksi$ko % intonacione celine- završavaju se smirivanjem, prekidanjem, pauzom ,ta$kom kao interpunkcijskim znakom-. .d treće stro0e pa do kraja pesme u središtu lirskog kazivanja je vranac. 1esnik se poslu/io apostro0om kao stilskim sredstvom za postizanje neposrednosti, dinamike i uverljivosti. 3postro0a uvodi promenu li$nog oblika, vokativ naglašava dijalošku 0ormu, dijalog, iako redukovan ,iskazan je samo lirski subjekt- dinamizuje kazivanje i obogaćuje intonaciju. 4ivotni put vran$ev prikazan je kratko ,u trećoj i $etvrtoj stro0n-+ on je mlad, sna/an, pun snage i volje, radio je /ivo, bio ispunjen nadom u bolje dane, obuzet snovima o budućnosti. Mnogo je nevolja prešlo preko njegove glave, stigla je malaksalost i nemoć. 1eta stro0a predstavlja misaono ,i smisaono- $vorište pesme. Sti'ovi pokazuju da je vranac oli$enje sudbine svi' /ivota i svi' /ivi' duša koji su se našli (pred opštom neminovnom bedom(. .vde se razrešava alegorijska slika+ vranac je simbol $oveka koji nema nikakvu šansu za napredak, dobro, zadovoljstvo ili sreću. 3ko je vranac simbol $oveka, njega onda predstavlja dolap5 .n je simbol /ivota koji je jednoli$an, monoton, bez ikakve perspektive.

vi sti'ovi. na oslanjanje na sebe i prezir prema la/nim i apsurdnim obećanjima .(nebo će ti dati(-. vran$e.ljutina-. Ti si. ali on.od mladosti rane Osetio opstu sudbu sto nas gazi. Sanjao o dobrom. obećanje . Deseta stro0a ostavlja utisak o klicama bunta.(nagradu za trude nebo će ti dati(. (neminovna beda(.sudbine. monoton i ubita$an .i iznenadni prelom koji izneverava o$ekivanje i još više isti$e mra$nu viziju $ovekove sudbine % (mra$nu. . nagradi. koji upućuju na sopstvenu snagu. sudbina. uskraćivanje vode i 'rane pod 0ijukom bi$a mo/e da se s'vati kao slika socijalne nepravde. 7esmislenost /ivota koji je zatvoren. . dobroj raki ne nudi mra$ni pesimizam+ on je ubla/en baš ironi$nim obrtom i tonom. Jednake pred opstom neminovnom bedom. umoran. /edan i gladan. &aime. 3li poenta pesme o pustim snovima i mra$noj.$ovekove. kao I ja .(napred. ali je to. i po tome se pesma odredi kao socijalna. kao I ja. od šeste do devete stro0e. bledo jer re$ ostaviti nema u sebi siline ili snage.O kako te zalim! . ok zubori voda kraj tebe u viru. bracu ljude. Sanjao o sreci. na julijskoj zezi. sve na istoj stazi. ne nudi svetlu perspektivu. suprotstavljanja. i pored paralele (ko zmija( . izrabljivanja. 7i$ nema ovde socijalnu simboliku nego $isto meta0izi$ku % bi$ je neumitnost. suze me guse.gle. dobru raku. U osmoj i devetoj stro0i lirski subjekt se poistovećuje sa vrancem. 6esta i sedma stro0a razvijaju motive teškog /ivota i patnje+ oko vranca su /ubor vode i miris trave. protesta.(sve u istom krugu.vakav završetak pesme potpuno je logi$an kraj prikazivanja vran$eve . 1oslednja stro0a donosi ironi$ni obrt+ podsticaj . I sve zive duse. mora napred gonjen 0ijukom bi$a. Tebe. I nezi. mogu da navedu $itaoca da pogrepšo s'vati smisao neki' slika i sadr/insku dominantu pesme. i ve$iti mir(. I gladan I zedan provodio dane Sve u istom krugu. . a to su elementi koji još jednom otkrivaju alegorijski smisao i simboli$nu 0unkciju vran$eve sudbine+ Ti si. sve na istoj stazi(-. zasluzenom miru. pa je zato i pesma u svojoj suštini misaona % misao je iskazana na simboli$an na$in kroz alegorijsku sliku. Olicena sudbo svih zivota redom. nemoj stati(-.