സർ പാപ നിവാരണ ശിവമ

ം ( തികാല ഭജന
ി ):
-------------------------------------------------------------------------പാപം െച ാ
വരായി ആരുമു
ാകില. അവ അറിേ

അറിയാെതേയാ ആകാം. ഇവരിൽ മി
വരും പിെ


പി
ുകയും െച േത ാം. പ

ാപം ഏ വും വലിയ
പാപപരിഹാരമാകു ു.
സർ പാപശമന
ിനായി മൂ ് േനര
ളിലും
ശിവമ
ം എഴുതു ു. പാപം െച
വർ
ഇെതഴുതു
. മറി ്, അറിവിലാ മ െകാ

പാപപരിഹാരമായാ
ഇതിവിെട എഴുതു

ജപി
ാവു

പരിഹാരമായല
സംഭവി

.

ഈ സർ പാപനിവാരണമ
ം പൂജാമുറിയി
െന വിള ്
െകാള
ിെവ ് വട
് ദി
ിേല
് േനാ ിയിരു ് ജപി
ണം.
ജപേവളയിൽ കറു

തം ധരി ു
അത ു
മം ആകു ു.
പഭാത

ിൽ ജപി

ം 108 ഉരു ജപി

ണം.

പഭാത
ിൽ ജപി


ം:
----------------------------------------" ഓം ശീ രു ദായ പാപരാശി നിവൃ
കായ ഹീം
രു ദാ
േന ശാ ായ നിത ായ നിർ ലാ
േന
ഹീം ഐം കലി ക മഷഹരായ നമ:ശിവായ"


ിൽ ജപി


ം (ഇ
108 ഉരു ജപി
--------------------------------------------------------------------

ണം):

"ഓം േവദമാർ ായ ശാ ായ ശംഭേവ നമ:ശിവായ
സദാശിവായ കാലേകയായ തിേവദാ േയ നമ:ശിവായ"

ാേനര
് ജപി


ം (ഇ
312 ഉരു ജപി
-------------------------------------------------------------------"ഓം നീലക ഠായ നീലവ
തായ
ാനിേന
ഹീം ഐം പരമാ
േന ശീ മഹാേദവായ നമ:"

ണം):

തി ളാ ച, പേദാഷദിവസം, ശിവരാ തി ദിവസം, തിരുവാതിര ദിവസം
എ ിവയിെലാ ിൽ ഈ മ
ം ജപി

അതീവ ഫല പദമായി
ഭവി
ു താ . േജ ാതിഷചി യിൽ പാപപരിഹാരം ആവശ മായി
വരു വർ ും ഇ

ിേയാെട അത ു
മം ആയ ഒരു ദിവസം
ജപി
ാവു തുമാകു ു.

മഹാഗണപതി മ ം: *************************** ഈ മ ജപം െകാ ് ഏ വും ഗുണ പദമായി ഭവി ു . മ ൾ ജപി ുേ ാൾ വ തേയാെടയും സാവകാശ ിലും മാ തം ജപി ് ശീലി ണം. അതായ .) േതാ ത ള ം (അറിയുെമ ിൽ) ജപി ് അർ യും നട ി അവസാനം െത കു ൾ ് മാ ം അേപ ി ് അവർ ് നൽകു മാനസപൂജയി സേ ാഷം കെ ണം. സർ സി ികള ം ലഭി ു അത ു മം ആയതും ഗണപതിമ ളിൽ െവേ വും ഫല പദവുമായ മ വുമാണി . മാനസപൂജ: *************** കുടുംബ ് ആർെ ിലുേമാ അെല ി നമുേ ാ േവ ി എെ ിലും കാരണവശാൽ പേത ക പാർ ന േവ ിവ ാ െന വിള ് െകാള ി. ആ േദവതെയ ധ ാനി െകാ ് 24 മിനി ി (ഒരു നാഴിക േനരം) കുറയാെത ഭ ിപുര രം ഈ മ ൾ ജപി െകാ ് മാനസപൂജ െച ക. പ തുത േദവെന അെല ിൽ േദവിെയ എ േത ് കുളി ി ് െപാ കു ി ഉടയാട ധരി ി ് മാല ചാർ ി മുഖം മിനു ി ധൂമ-ദീപാദികൾ നൽകി അ -പാനീയ ൾ നൽകി ഭഗവാെ ഇ പു പാ ജലികൾ നൽകി ഇ മ ള ം (അറിയുെമ ിൽ) സൂ ള ം (അറിയുെമ ിൽ). മഹാഗണപതി മ ം ിരമായി ജപി ു വർ ് അ ുതകരമായ ഒരു വശ ശ ി ലഭി ും. . ആർ ും ബഹുമാനി ണം എ ചി യു ാകും. സ ഭാവ വികലതയു ജാതകെ േപരും ന തവും െകാ ്. മാനസപൂജ എ ാൽ . മാനസപൂജേയാളം വലിയ ഒരു ഈശ രാരാധന ഇെല റിയുക. ഇവെയാെ നാം ഭഗവാനുേവ ി അെല ിൽ ഭഗവതി ുേവ ി െച തായി മന ിൽ ഏകാ ഗതേയാെട കാണണെമ ് സാരം. ആവശ മു വർ ് മാനസപൂജയും െച ാവു താകു ു. 'സ ഭാവ ചി ാർ ം' മഹാഗണപതി മ സഹിതം പു പം അർ ി നട ു ഗണപതിേഹാമം അതീവ ഫല പദമാ .ചില അതി പധാന ഗണപതിമ ൾ: ************************************************ വിനായക ചതുർ ി മുത ജപി തുട ാവു അ ുതശ ിയു 4 ഗണപതിമ ൾ എഴുതു ു. സ ഭാവം ലഭി ും എ താ .

വശ ഗണപതി മ ം: *************************** ദാ ത കലഹശമനം. ി പഗണപതി മ ം: **************************** തട ശമനം.മ ം: ******** "ഓം ശീം ഹീം ീം െ ൗം ഗം ഗണപതേയ വര വരദ സർ ജനം േമ വശമാനയ സ ാഹാ" ല ്മീവിനായകം: ************************* ഇ ദാരിദ ശാ ി നൽകും. മ ം: ******* "ഓം ശീം ഗം സൗമ ായ ഗണപതേയ വരവരദ സർ ജനം േമ വശമാനയ സ ാഹാ" 108 ആ ജപസംഖ . ധനാഭിവൃ ി ും ജാതക ിൽ ഓജരാശിയിൽ നിൽ ു ശു കെന പീതിെ ടു ാനും. മ ം: ******* " ഹീം ഗം ഹീം വശമാനയ സ ാഹാ" ിവ ് ഇ അതീവ . േ പമസാഫല ം എ ഫല പദം ആകു ു. ര ാം ഭാവ ിൽ േകതു നിൽ ു ജാതകർ ും ഈ ഗണപതിമ ം അത ു മം ആകു ു. മ ം: ******** "ഗം ിപ 108 ആ ി എ ിവ ് ഈ മ ജപം പസാദനായ നമ:" ജപസംഖ . ി പകാര സി അത ു മം ആകു ു.

) േതാ ത ള ം (അറിയുെമ ിൽ)-). മഹാേദവെന ധ ാനി െകാ ് 24 മിനി ി (ഒരു നാഴിക േനരം) കുറയാെത ഭ ിപുര രം ഈ മ ജപി െകാ ് മാനസപൂജ െച ക. േ തദർശന സമയ ും ജപി ാം. ൈശവമ ം: -------------------" ഹീം നമ ിവായ ശിവായ രു ദായ േലാേകശായ േഘാരാകാരായ സംഹാരവി ഗഹായ തിപുരഹരായ മൃത ു ജയായ മാം ര ര ഹും ഫൾ സ ാഹാ" ൈശവമാലാ മ ം: ----------------------------"ശിവായ ഹീം നമ:ശിവായ തിപുരഹരായ കാലഹരായ സർ ദു ഹരായ സർ ശ തുഹരായ സർ േരാഗഹരായ സർ ഭൂത-േ പത-പിശാചഹരായ ധർ ാർ -കാമ-േമാ പദായ . ************************** ശിവഭ ർ ായി ൈശവമ വും ൈശവമാലാ മ വും എഴുതു ു.108 ആ ജപസംഖ . കുടുംബ ് ആർെ ിലുേമാ അെല ി നമുേ ാ േവ ി എെ ിലും കാരണവശാൽ പേത ക പാർ ന േവ ിവ ാ െന വിള ് െകാള ി.. ഇവെയാെ നാം ഭഗവാനുേവ ി െച തായി മന ിൽ ഏകാ ഗതേയാെട കാണണെമ ് സാരം. ഭഗവാെന എ േത ് കുളി ി ് െപാ കു ി ഉടയാട ധരി ി ് മാല ചാർ ി മുഖം മിനു ി ധൂമ-ദീപാദികൾ നൽകി അ -പാനീയ ൾ നൽകി ഭഗവാെ ഇ പു പാ ജലിക നൽകി ഭഗവാെ ഇ മ ള ം (അറിയുെമ ിൽ) സൂ ള ം (അറിയുെമ ിൽ). അതായ . മാനസപൂജ എ ാൽ . മാനസപൂജേയാളം വലിയ ഒരു ഈശ രാരാധന ഇെല റിയുക.) ജപി ് അർ യും നട ി അവസാനം െത കു ൾ ് മാ ം അേപ ി ് ഭഗവാ നൽകു മാനസപൂജയിൽ സേ ാഷം കെ ണം. ആരാധനാ സമയ ളിൽ ഇവയിെലാരു മ േമാ അെല ി ഇവ ര ുേമാ ഭ ിേയാെട ജപി ുക.

ചി ം. ഇ നിത വും ജപി ു വർ ് ആേരാഗ വർ നവും.മാം ര ര *************** ഹും ഫൾ" **************** ***************** ശീകൃ ണ ഭ ർ ായി "അ ദശാ ര ൈവ ണവ മ ം" (18 അ ര ള ) അഥവാ "മഹാബല േഗാപാലമ ം" എഴുതു ു. എ ് എ ീ ഭാവ ളിൽ നിൽ ു വർ ും സു ബ ണ ഗായ തി ിരമായി ജപി ാം. ര ്. ദാരി ദ ശമനവും. മ ം: ******* ''ഓം നേമാ വി ണേവ സുരപതേയ മഹാബലായ സ ാഹാ" 9 അെല ി 9 െ ഗുണിത ളായി ജപി ാവു താ . അവി ം ന ത ാർ ും. കുംഭം എ ീ രാശികളിൽ നിൽ ു വർ ും. ദധിവാമനരൂപം (െവ ക തി ു ഉ ി െ രൂപം) മന ിൽ ക ുെകാ ് ജപി ു അത ു മം. സ ാന ള െട ഇ ം ലഭി സു ബ ണ ഗായ തി ജപി സു ബ ണ ഗായ തി: *************************** ാനായും അവരുെട ഉയർ ാം. ഒരു ജാതക ി െചാ േമടം. വ ാഴാ ച സൂേര ാദയം മുതൽ ഒരുമണി ൂർ വെരയു വ ാഴകാലേഹാരയിലും ബുധനാ ച സൂേര ാദയം മുതൽ ഒരുമണി ൂർ വെരയു ബുധകാലേഹാരയിലും ഈ മ ം ജപി ാവു താ . െതാഴിലിൽ േപരും പശ തിയും ലഭി ു താ . ായും ് . ഏ . രാഹൂർദശയി െചാ യുെട അപഹാരകാലം (രാഹൂർദശയുെട അവസാനകാലം അഥവാ ദശാസ ി ാലം) ഉ വർ ഇവയി ഒ ജപി ു അതീവ ഗുണ പദം ആയിരി ും. തുലാം. ********************* *********************** ********************* **** സു ബ ണ ഗായ തി: **************************** മകയിരം. ചി ിര. ധനു. മിഥുനം. അതുമെല ിൽ 5 അെല ി ത ി കൂ ിയാ 5 കി സംഖ യായും ജപി ാവു താകു ു. ല ം.

000 സംഖ പൂർ ിയാകു . മൂലമ ം ിൽ സാ ാ ് സൈധര ം സു ബ ണ രായം: ************************* "ഓം ശരവണ ഭവ:" സു ബ ണ മ ള ം മ ് ജപ ള ം ഒരു െചാ ാ ച ദിവസം ഉദയം മുതൽ ഒരു മണി ൂ വെരയു െചാ ാകാലേഹാരയി ഭ ിേയാെട ജപി തുട ണം. ************** ******************* *********************** ശാ താവിെ ഭ ർ ായി 21 ഇ മ എഴുതു ു: ************************************************************************** "ഓം കപാലിേന നമ: ഓം മാനനീയായ നമ: ഓം മഹാധീരായ നമ: ഓം വീരായ നമ: ഓം മഹാബാഹേവ നമ: ഓം ജടാധരായ നമ: ഓം കവേയ നമ: ഓം ശൂലിേന നമ: ഓം ശീദായ നമ: . അതിൽ 'സു ബ ണ രായം' എ ാേണാ 21. ."സനൽ ുമാരായ വി മേഹ ഷഡാനനായ ധീമഹീ തേന ാ ക : പേചാദയാ " സു ബ ണ മൂലമ ം: ***************************** "ഓം വച ഭുേവ നമ:" ഗുരുവിെ ഉപേദശം ലഭി ി ിലാ ഭ ജപി ണെമ ് അതിയായ ആ ഗഹം ഉെ പരമശിവെന ഗുരുവായി സ ൽ ി െകാ ജപി തുട ാം. െപാതുേവ സു ബ ണ മ ള ം മ ് ജപ ള ം 21 പാവശ ം വീതമാ ജപിേ . അ ുമുതൽ സാ ാ സു ബ ണ െ അനു ഗഹം ലഭി തുട ുെമ ് അനുഭവസാ ം.

നീലശംഖുപു പം െകാ ് അർ ന നട ു തും അത ു മം. പൂയം. മകരം-കുംഭം കൂറുകാരും ല ാരും. ജപ ിനായി ഒരു മ വും ഗായ തിയും എഴുതു ു. ഈ മ ജപം അഭീ സി അത ു മം ആകു ു. ശനിേദാഷ നിവാരണം എ ിവ ******************* ് *********** കാർ വീര ാർ ുന മ വും കാർ വീര ാർ ുന ഗായ തിയും: ****************************************************************************** ******** ഇ വിവിധ ളായ മ ളായി ഗ ളിൽ പറ ിരി ു ു. ***************** ******** ി. പരീ ാവിജയം. േകാടതിയിെല േക കള െട വിജയം. അനിഴം. ഗായ തി: *********** "കാർ വീര ായ വി മേഹ ു . വ തുവകകള െട ലാഭകരമായ ക വടം എ ിവ ് കാർ വീര ാർ ുന മ വും ഗായ തിയും നിത വും ജപി അതീവഗുണ പദമാകു ു. ഉതൃ ാതി ന ത ാർ എ ിവ ശനിയാ ചകളിൽ സൂേര ാദയം മുതൽ ഒരുമണി ൂർ വെരയു ശനി കാലേഹാരയിൽ െന വിള ് ക ി െവ ് 19 ഉരു ജപി ണം.ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം ഓം വി ണുപു തായ നമ: ഋേഗ ദരൂപായ നമ: പൂജ ായ നമ: പരേമശ രായ നമ: പു കലായ നമ: അതിബലായ നമ: ശരധരായ നമ: ദീർഘനാസായ നമ: ച രൂപായ നമ: കാലഹേ നമ: കാലശാ േ ത നമ: മദനായ നമ:" ശനിേദാഷം ഉ വർ. ഗഹനിലയി ശനി വ ക ഗതിയി ഉ വ . ശനിയുെട ദശാപഹാരം ഉ വർ.

പഭാത ളിൽ മാ തം ഭാഗ സൂ ം ജപി ശീലി ണം. ശനിദശയി ച ാപഹാരം ആെണ ി പാർ തി അെല ിൽ ദുർ ാേദവിേയയും ധ ാനി ശാ െകാ ) താവിേനയും ് . അതിൽ ചില യാഥാർ ം ഇലാെതയുമില. ഇ തയും ദീർഘമായ സൂ (ഇതിലും വളെര വലിയ സൂ ള മു ്) ജപി ാേനാ അർ ന നട ാേനാ തിരേ റിയ ഒരു േ ത ിെല കർ ി ് സാധി ണെമ ില. (ദശാപഹാര വിവര ൾ ഈ െവ ൈസ ി ലഭ മാ അതായ ..മഹാവീരായ ധീമഹീ തേന ാർ ുന: പേചാദയാ (ഇ മ ജപ ി മു " ് മൂ ുരു ജപി മ ം: ******** "ഓം നേമാ ഭഗവേത ശീകാർ വീര ാർസർ ദു ാ കായ തേപാബലപരാ കമായ പരിപാലിത സമ തദ ീപായ സർ രാജന ചൂഡാമണേയ മഹാശ ിമേത സഹ സ ബാഹേവഹും ഫൾ സ ാഹാ" ണം) ുനായ ശ തുനാശ ിനായും കാർ വീര ാർ ുന മ ം ഭ ജപി ാറു ്. ആകയാൽ അതി തുല മായ തുക േ ത ിൽ സമർ ി ് സ ഭവന ിൽ ഇരു ് പഭാത ളി ഇ േദവതെയ ധ ാനി െകാ ് ഭാഗ സൂ ം ജപി ാവു താ . "ചില കർ ിക വഴിപാടായി നട ു ഭാഗ സൂ ം ജപി ാറിെല ്". അതാ ദശാപഹാര നാഥ ാെരയും അവരുെട അധിേദവതകെളയും ധ ാനി െകാ ് മൂ ് പാവശ ം ജപി ണം. ***************** ********************** ********* ിേയാെട ************** ഭാഗ സൂ ം: *************** മി ഭ ർ ും ഒരു പരാതിയു ്..

ാചീനം വസുവിദം ഭഗേ ാരഥമിവാശ ാ വാജിന ആവഹ അശ ാവതീർേ ാമതീർ ഉഷാേസാ വീരവതീ ദമു ദുഹാനാ വിശ ത: പപീനായൂയം പാത തിഭി േയാ മാേ ഭാഗിനം സ മഥാഭാഗ കുരു മാമേ ഭാഗിനം കുരു. അഭാഗമേ ------------------------------------------ദുർ ാസൂ ം (പ ദുർ ാമ ം): ****************************************** ു. തം . അതീവേദാഷ പദമായി നിൽ കാലമാെണ ിൽ ജപസംഖ യും കൂ ാവു താ . ു പഭാത ളിൽ അ ി. ഇ സകലവിശ ാസികൾ ും ജപി ാവു തുമാകു ു. ഉേതാദിതാ മഘവൻ സൂർ സ വയം േദവാനാം സുമതൗ സ ാമ. ഭഗ പേണതർഭഗ സത രാേധാ ഭേഗമാം ധിയമുദവ ദദ േണാ ജനയ േഗാഭിരൈശ ർഭഗ പനൃഭി നൃവ സ ാമ. സമ അർ രാേയാഷേസാ നമ ദധി കാേവവ ശുചേയ പദായ. പ ഉേതദാനീം ഭഗവ സ ാേമാത പപിത ഉത മേ അ ാം. ു ഭാഗ സൂ ം: *************** ഓം പാതര ിം പാതരി ം ഹവാമേഹ പാതർ ി താ വരുണാ പാതരശ ിനാ. ത ാ ഭഗ സർ ഇേ ാഹവീമി സ േനാ ഭഗ പുര ഏതാ ഭേവഹ. പാതർഭഗം പൂഷണം ബാ ണ പതിം പാതേ ാമമുത രു ദം ഹുേവമ. ഇ ൻ ഇത ാദി സകല േദവതകേളയും പാർ ി ു വർ ് ഉ േരാ രം ഭാഗ പാ തിെയ ലഭ മാ മ ഭാഗ ൾ അട ിയതാ "ഭാഗ സൂ ം".ഭാഗ സൂ ം ജപി ണം. : ഭഗ ാ. ു ഭ ദാ: ഘൃതം ദാ ന: ികീർഷതി. ഭഗ ഏവ ഭാഗവാൻ അ തു േദവാ േതന വയം ഭഗവ ാമ. പാതർ ിതം ഭഗമു ഗം ഹുേവമ വയം പു തമദിേതർേ ാ വിധർ ആ ിദ ം മന മാന തുര ി ദാജാ ചിദ ം ഭഗം ഭ ീത ാഹ.

ദുർ ാസൂ ി അ ് മ ൾ അട ിയിരി ു ു. രാ തിയിൽ ദു:സ നം കാണു കു ികള െടയും. ശ തുനാശം. ച ദശയും ച ാപഹാരവും ഉ വരും. ഇതിെല ര ാമെ മ ിെല 'ദുർ ാം േദവീം ശരണമഹം പപേദ ' എ ഭാഗം മാ തം നിത വും ജപി ു നി ള െട മന ിെ പിരിമുറു ം കുറ ും.ഇ ദുർ ാസൂ െമ ും പ ദുർ ാമ െമ ും അറിയെ ടു ു. ദുർ ാേദവി ് അഭിേഷകസമയ ും ദുർ ാസൂ ം ജപി ു ു. ആദ മ ം ' തി ് മ ം' എ ും അറിയെ ടു ു. കർ ടക ൂ ആയവരും (പുണർതം-അവസാന പാദം. േപ േപാെലതെ ദുർ ാേദവിയുെട മ മാകു ു. ഭൂത-േ പതബാധാശമനം. ദീർഘായു ് എ ിവ ് തി ്മ ം അത ു മം ആകു ു. ഭഗവതിേസവയിൽ വലിയ വിള ിെല അ ് തിരികള ം ക ി ു ദുർ ാസൂ ിെല ഓേരാ മ വും ജപി െകാ ായിരി ും. അ ം. സകലവിധ കാര സാ ിനും ദുർ ാസൂ ം ജപി പു പാ ജലി അത ു മം ആയിരി ുെമ ് പറേയ തിലേലാ. പൂയം. ദുർ ാസൂ ം (പ ദുർ ാമ ം): ---------------------------------------------------1) " ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമരാതീയേതാ നിദഹാതി േവദ: സ ന: പർഷദതി ദുർ ാണി വിശ ാ നാേവവ സി ും ദുരിതാത ി: . േരാഗശമനം. ആയില ം). തിരുേവാണം എ ീ ന ത ാരും. അസമയ ് ഭയ ് നിലവിളി ു കു ു ള െടയും തലയി ൈകെവ ് മാതാേവാ പിതാേവാ ഭ ിേയാെട ഇതിെല ആദ മ ം മാ തേമാ അെല ിൽ അ ് മ ൾ പൂർ മാേയാ പതിെനാ ് പാവശ ം ജപി ു വളെര ഗുണ പദമായിരി ും. േക ). േരാഹിണി. ഒ താംഭാവാധിപനായ ച ൻ അനി ഭാവ ിൽ നിൽ ുവരും ിരമായി ദുർ ാസൂ ം ഭ ിേയാെട ജപി ു വളെര നലതാ . അനിഴം. അതിൽ. ച ൻ നീചരാശിയായ വൃ ിക ിൽ നിൽ ു വരും (വിശാഖം-അവസാനപാദം.

ശിവേ ത ളിൽ ഈ അേഘാരമ ം െകാ ് ചര ജപി നൽകു സർ സാധാരണമാ . ഗഹ ിഴ മൂലമു സകല േരാഗ ള ം നശി ും. അേഘാരമ െ അതിഭയ രമായ ശ തുസംഹാരമ മായി കരുതാറു ്. രാ തിയിൽ ദു:സ നം ക ുണരു പവണത നശി ും. അേഘാരമ ം എ അതിശ മായ ബാധാശമന ൈശവമ ം ആകു ു. ****************************************************************************** * .2) താമ ിവർ ാം തപസാ ജ ല ീം ൈവേരാചനീം കർ ഫേലഷു ജൂ ാം ദുർ ാം േദവീം ശരണമഹം പപേദ സുത-രസിത-രേസ നമ: 3) അേ ത ം പാരയാ നേവ ാ അ മാൻ സ വിശ ാ പൂ പൃഥ ി ബഹുലാ ന ഉർ ീ ഭവാ േതാകായ തനയായ ശം േയാ: 4) വിശ ാനീ േനാ ദുർ ഹാ ജാതേവദ ദുരിതാതിപർഷി അേ അ തിവ ന ാ ഗൃണാേനാ ി തിഭിരതി ദുർ ാണി ും ന നാവാ മാകം േബാധ വിതാ ത 5) പൃതനാജിതം സഹമാനമു ഗമ ിം ഹുേവമ പരമാ സധ സ ന: പർഷദതി ദുർ ാണി വിശ ാ ാമേ േവാ അതി ദുരിതാത ി:" ൃനാം ാ ********************************************* അേഘാരമ ം: ----------------------"ഓം ഹീം ഫുര ഫുര പ ഫുര പ ഫുര േഘാരേഘാര തര തനുരൂപ ചട ചട പചട പചട കഹ കഹ വമ വമ ബ ബ ഘാതയ ഘാതയ ഹും ഫ സ ാഹാ" ഇ ഭ ിേയാെട ജപി ു വർ ് അപ മാരം മുതലായ േരാഗ ഉ ാകുകയില. ചില ഭ ർ. എ ാൽ അ ശരിയല. ഭൂതേ പത ബാധാശമനം ലഭി ും.

േ ത ിൽ നൽകുകേയാ. തുളസി നു േ ാൾ ജപി ണം. തുളസി മ ് പു പ ള െട കൂെട കൂ ി ുഴ ുകയും െച രു . ണുപൂജ " പസീദ തുളസീ േദവി പസീദ ഹരി വലേഭ ീേരാദ മഥേനാ ഭൂേത തുളസീ ത ാം നമാമ ഹം" തുടർ സമർ ് 'തുളസീ ി ണം. അെല ിൽ വി സ മായി െച കേയാ ആകാം. ദ ാദശി എ ീ തിഥികളിലും സൂര ച ഗഹണകാല ും. പൂജ െച ുെവ ിൽ താെഴ റയു മ ം ജപി ് തുളസി െതാ വ ി ണം. കറു വാ . സം കാ ിയിലും തുളസി നു രു . തവം' ഭ തുളസീ തവം: ------------------"ജഗ ാ തി നമ തുഭ ം വി േണാ പിയവലേഭ ിേയാെട ജപി ് തുളസീദള ൾ ഭഗവാ .തുളസീദളം നു േ ാഴും അർ ി ുേ ാഴും ജപി ു മ ൾ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------തുളസി നു പകൽ േനര ളി കിഴേ ാ ് തിരി ുനി ാകണം. "തുളസ മൃത ജ ാസി സദാത ം േകശവ പിേയ േകശവാർ ം ചിേനാമി ത ാം മസ ഹരിവലേഭ" ത ദംഗസം ഛൈദ നിത ം പൂജയാമി ജഗ പതിം തഥാ കുരു പവി താംഗി കലൗ പാപവിനാശിനി" തുടർ ് തുളസി. തുളസ ാഹരണമ ം: ---------------------------------ഇ .

യേതാ ബ ാദേയാ േദവാ: സൃ ി ിത കാരിണം നമ തുളസി കല ാണീ നേമാ വി ണു പിേയ ശുേഭ നേമാ േമാ പേദ േദവീ നമ: സ ൽ പദായിേക തുളസീ പാതുമാം നിത ം സർവാവ ാപി സർവദാ കീർ ി താപി മൃതാ വാപി പവി തയതി മാനവം നമാമി ശിരസാ േദവീം തുളസീം വിലസ നും യാം ദൃ ട ാ പാപിേനാമർ ാമുച േ സർ കിൽബിഷാ തുളസ ാ ര ിതാം സർ ം ജഗേത ജഗേദത രാചരം യാവിനിർഹ ി പാപാനി ദൃ ട ാ വാ പാപിഭിർ ൈര: നമ തുളസ തിതരാംയൈസ ബ ാ ജലിം കലൗ കലയ ി സുഖം സർ ം തിേയാ ൈവശ ാ തഥാപേര തുളസ ാനാപരം കി ീൈ വതം ജഗതീതേല യയാപവി തിേതാ േലാേകാ വി ണുസംേഗന ൈവ ണവ തുളസ ാ പലവം വി േണാ: ശിരസ ാേരാചിതം കലൗ ആേരാപയതി സർവാണീ േ ശയാംസി വരമ തേക തുളസ ാം സകലാ േദവ വസ ി സതതം യത അത താമർ േയേലാേക സർവാ േദവാൽ സമർ യ നമ തുളസി സർ േ പുരുേഷാ മ വലേഭ പാഹിമാം സർ പാേപഭ സർ സ ൽ പദായിേക തുളസീ ശീ മഹാല ്മീർ വിദ ാവിദ ാ യശസ ിനീ ധർ ധർ ാനനാ േദവീ േദവ േദവ മന പിയാ ല ്മീ: പിയസഖീസാ ീം ദൗഭൂമിരചലാചലാ േഷാഡൈശതാനീ നാമാനീ തുളസ ാ കീർ യ നര: ലഭേത സുതരാം ഭ ിമേ വി ണുപദം ലേഭൽ തുളസീ ശീസഖി ശുേഭ പാപഹാരിണി പുണ േദ നമ േത നാരദനുേത നാരായണമന: പിേയ ഇതി േതാ തം പുരാഗീതം പു രീേകണ ധീമതാ വി ണുമർ യതാ നിത ം േശാഭൈന തുളസീദൈല:" .

**************************************************** ഭയനിവാരണ ിനായി ഒരു അതിവിശി ദുർ ാമ ം. ജപേവളയിൽ കറു വ തം ധരി ു അത ു മം ആകു ു. ഇ െനയു വർ ് ജപി ാനായി ഒരു ദുർ ാമ ം പരിചയെ ടു ു ു. -----------------------------------------------------------------സർ പാപനിവാരണ മ ം ( തികാല ജപം): -------------------------------------------------------------------പാപം െച ാ വരായി ആരുമു ാകില. -------------------------------------------------------------------------വാഹനം ൈകകാര ം െച േ ാൾ. പാപം െച വർ ു പരിഹാരമായല ഇെതഴുതു .. അസമയ ു യാ തയി .. . പഭാത ിൽ ജപി ു മ ം 108 ഉരു ജപി ണം. വലിയ ഉ രവാദിത മു െതാഴിൽ െച േ ാ . മറി ്. അറിവിലാ മ െകാ ് സംഭവി ു പാപപരിഹാരമായാ ഇതിവിെട എഴുതു . ഭയംവും അകാരണമായ െടൻഷനും തീർ യായും നീ ു താ . സർ പാപശമന ിനായി മൂ ് േനര ളിലും ജപി ാവു ശിവമ ം എഴുതു ു. ഈ സർ പാപനിവാരണമ ം പൂജാമുറിയി െന വിള ് െകാള ിെവ ് വട ് ദി ിേല ് േനാ ിയിരു ് ജപി ണം. അവ അറിേ ാ അറിയാെതേയാ ആകാം. അർ രാ തിയി എ ി െന ഭയമു ാകാവു േമഖലകൾ പലതാ . മ ം: -------"ഓം സർ സ രൂേപ സർേ േശ സർ ശ ി സമന ിേത ഭേയഭ താഹിേനാ േദവി ദുർേ േദവി നേമാ തുേത" പതിെനാ ാ ജപസംഖ .മഹാവി ണുവിെ മു ി തുളസീദള സമർ ി ് നിത വും ഈ 'തുളസീ തവം' ഭ ിേയാെട ജപി ു അത ു മം ആെണ ് പറേയ തിലേലാ. ഇവരിൽ മി വരും പിെ പ ാ പി ുകയും െച േത ാം. പ ാ ാപം ഏ വും വലിയ പാപപരിഹാരമാകു ു. രു ദാ ം ധരി െകാ ് ജപി ു അത ു മം.

േജ ാതിഷചി യിൽ പാപപരിഹാരം നിർേ ശി െ വർ ും ഇവ ഭ ിേയാെട ജപി ു അത ു മം ആകു ു.പഭാത ിൽ ജപി ു മ ം: ----------------------------------------" ഓം ശീ രു ദായ പാപരാശി നിവൃ കായ ഹീം രു ദാ േന ശാ ായ നിത ായ നിർ ലാ േന ഹീം ഐം കലി ക മഷഹരായ നമ:ശിവായ" മ ാ ിൽ ജപി ു മ ം (ഇ 108 ഉരു ജപി ണം): ----------------------------------------------------------------------------------(ന ത-ദിവസഫലം േപാ ് െച േ ാ ഉ രാ േജ ാതിഷ ഗേവഷണേക ം കൃത ം മ ാ ം എഴുതാറു ്) "ഓം േവദമാർ ായ ശാ ായ ശംഭേവ നമ:ശിവായ സദാശിവായ കാലേകയായ തിേവദാ േയ നമ:ശിവായ" സ ാേനര ് ജപി ു മ ം (ഇ 312 ഉരു ജപി --------------------------------------------------------------------------------"ഓം നീലക ഠായ നീലവ തായ ാനിേന ഹീം ഐം പരമാ േന ശീ മഹാേദവായ നമ:" ണം): തി ളാ ച. തിരുവാതിര എ ീ ദിവസ ളിെലാ ിൽ ഈ മ ൾ ജപി ു അതീവ ഫല പദമായി ക ുവരു ു. പേദാഷം. . ശിവരാ തി.