1.

FÁZE VÝZKUMU
VCFA ČVUT

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Program výzkumu, vývoje a inovací hlavního města Prahy | Vztah rozvoje měst a přípravy plánovací dokumentace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PROGRAMOVÝ PROJEKT HL. MĚSTA PRAHY 2013 - 15, SKHP 201211223/MHMPP05SMPIF „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“ Výzkumné centrum Fakulty architektury ČVUT v Praze Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Jan Jehlík

A CÍL PROJEKTU

HLAVNÍ CÍL PRÁCE DLE PROGRAMU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vypracování obecné metodiky kvalitního zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek a vymezení vztahu strategie rozvoje města a metody a metodologie zpracování plánu se zvláštním zřetelem ke specifikaci rozhodujících hodnot města.

A CÍL PROJEKTU

DÍLČÍ CÍLE PRÁCE DLE PROGRAMU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- nastavení podmínek a požadavků na digitální zpracování územně plánovací dokumentace odpovídající charakteru a podrobnosti příslušné územně plánovací úrovně, agregace dat a jejich transformace na využitelné informace - v rámci zadání územně plánovací dokumentace vytvoření předpokladů pro vznik ujasněné celistvé koncepce péče o civilizačně-kulturní a přírodně-krajinné hodnoty - návrh koncepce územních plánů jakožto nástrojů vyjadřujících přiměřenými prostředky prostorovou strukturu města jakožto urbánní formu vzešlou z procesu utváření území - výzkum míry regulace odpovídající charakteru území a zvolené plánovací úrovni, nástroje obrany před fragmentací území; výzkum posílení stability plánu, nepodléhajícího častým změnám bez účinné kontroly a koordinace - výzkum aspektů čitelnosti a srozumitelnosti plánu, sdělitelnosti plánu širší veřejnosti a tudíž jeho použitelnosti v rozhodovacích procesech samosprávných i při výkonu státní správy

A CÍL PROJEKTU

DALŠÍ CÍLE PRÁCE DLE PROGRAMU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- vymezení fenoménů „obraz města“ a „strategie vývoje města“ jako základního interpretačního rámce pro utváření (uspořádání a využití) města v širším prostorovém kontextu - definování případů s potřebou dvojvrstvého územního plánu se současnou změnou měřítek a podrobností - přechod od funkčního vymezení k vymezení (uspořádání) území města podle urbánního charakteru – lokality – a jejich vřazení do systému území stabilizovaných, transformačních a rozvojových

B VÝZKUMNÉ OTÁZKY

SMYSL

Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy – mimo jiné – z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení (de lege lata). Všude tam, kde se budou výsledky výzkumu od platné legislativy průkazně odchylovat, to jest všude tam, kde pro dosažení smyslu a účelu plánování nebude právní forma zkoumaného nástroje vyhovovat, nebo bude dokonce na překážku, budou tyto odchylky podrobně popsány, dostatečně zdůvodněny a budou navrženy tomu odpovídající změny práva.

B VÝZKUMNÉ OTÁZKY

ZÁKLADNÍM TÉMATEM JE VZTAH PLÁNOVÁNÍ, STAVĚNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Jedná se o výzkum nástrojů plánování a jejich vztahu na jedné straně k zadávání územního plánu, na druhé straně k reálnému řízení a budování města a k cílům jeho rozvoje. Jinak řečeno, jde o výzkum vazeb mezi dynamikou rozvoje města a statičností územního plánu v době velkých a nepředpokládatelných sociálních akcelerací, vědeckých inovací či kulturních proměn. Otázkou je, jak dosáhnout stability plánu i města jako výsledku jejich adaptability.

B VÝZKUMNÉ OTÁZKY

ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY

1. Jak zadat a jak a co kontrolovat? („místa rozhodnutí“, „cost-benefit“ apod.) 2. Jaké jsou znaky kvalitního sídla? 3. Jaké jsou plánovací nástroje kvalitního rozvoje sídla? 4. Co je to kvalitní plán? - jak vypadá zodpovězení otázek v zadání? - jak vypadá komplexní informace? - jak se ověřuje právní relevance? (nárokovost, vymahatelnost apod.) 5. Kde jsou omezení plánu? (k čemu je a k čemu není tento nástroj)

C ÚZEMNÍ PLÁN - VYBRANÉ POJMY

ROLE

1. Vize obrazu města 2. Podklad pro veřejné investice 3. Podklad pro správní řízení v území

C ÚZEMNÍ PLÁN - VYBRANÉ POJMY

FORMA kategorie, pojmy, vazby

Vrstvy 1. Zobrazení – grafika 2. Popis – text, tabulky, diagramy 3. Předpis – normativ („Co se zobrazuje – co se popisuje – co se předepisuje“) Roviny 1. Strategická 2. Taktická 3. Operační Geometrie 1. Struktura 2. Vzorec 3. Rozhraní

C ÚZEMNÍ PLÁN - VYBRANÉ POJMY

FORMA kategorie, pojmy, vazby

Struktura 1. Metastruktura (obraz, vize, vazby) 2. Struktura (veřejné/neveřejné, zastavěné/nezastavěné, zpevněné/nezpevněné) 3. Infrastruktura (občanská, dopravní, technická) Předpis 1. Regulace 2. Iniciace 3. Akce Limity 1. Režim 2. Měřítko 3. Zátěž

C ÚZEMNÍ PLÁN - VYBRANÉ POJMY

FORMA kategorie, pojmy, vazby

Lokalizace (informace) 1. Centrum (jádro, vnitřní prstenec) 2. Masa (střední prstenec) 3. Rozhraní (vnější prstenec) Vztahy 1. k občanům 2. k investorům 3. ke státu Vlivy 1. na sousedící území 2. na sousedící měřítka 3. na správní řízení

C ÚZEMNÍ PLÁN - VYBRANÉ POJMY

FORMA kategorie, pojmy, vazby

Vazby 1. časové 2. kompetenční 3. realizační (změny) Data a informace 1. Struktura a hierarchie informací - jaké jsou vzájemné vztahy informací, často vzájemně si protiřečících 2. Struktura dokumentů - jaké jsou časové, prostorové a kompetenční vazby všech úrovní 3. Struktura institucí

C ÚZEMNÍ PLÁN - VYBRANÉ POJMY

PROCESY

Popis procedur - rozhraní vrstev (nástrojů) územního plánování - rozhraní předpisů - rozhraní účastníků procesů Strukturovaný dotazník (jak a proč) - pro veřejnou správu - pro zpracovatele - pro státní orgány Odůvodnění - jaké jsou části (měřítko) - co je „objektivní“ a co „subjektivní“ (k rozhodování) - způsob porovnání zadání vs. návrh Operativnost - změny, zpřesnění, doplňky - nabídka - kdy se mění podstata plánu

D ZADÁVÁNÍ PLÁNU - TÉMATA

OTÁZKY K ZADÁVÁNÍ (CO – JAK – PROČ)

1. Co vím? 2. Co se chci dozvědět? 3. Co vědí druzí?

D ZADÁVÁNÍ PLÁNU - TÉMATA

OTÁZKY K ZADÁVÁNÍ (CO – JAK – PROČ) Aneb: Jak dojít k tomu, co se obecně nařizuje a co se nechává na konkrétní aktivitě?

1. Jak má vypadat plán, aby byl podnětný, srozumitelný a použitelný 2. Jaké podklady (data a informace) je potřeba pro různé měřítkové vrstvy 3. Co jsou povinné a co volitelné informace 4. Co se zobrazuje v jakém měřítku 5. Co se popisuje v jakém měřítku 6. Co se předepisuje v jakém měřítku 7. Jaké jsou územní jednotky ve vazbě na měřítko plánu a měřítko informace 8. Jaké se k nim vztahují relevantní zobrazení, popisy a předpisy 9. Jaké vlastnosti mají na svých rozhraních (zobrazení, popis, předpis) ánovací nástroje (měřítkové vrstvy)

D ZADÁVÁNÍ PLÁNU - TÉMATA

OTÁZKY K ZADÁVÁNÍ (CO – JAK – PROČ) Aneb: Jak dojít k tomu, co se obecně nařizuje a co se nechává na konkrétní aktivitě?

10. Jaké jsou vazby ÚP na ostatní územně plánovací nástroje (měřítkové vrstvy) 11. Jaké jsou vazby ÚP na veřejné investice 12. Jaké jsou vazby ÚP na soukromé záměry 13. Jaké jsou iniciační, stabilizační (záchovné) a regulační nástroje 14. Jaká je obrazová struktura plánu 15. Jaká je textová, tabulková a diagrafická struktura plánu 16. Jaké jsou hodnotové vrstvy ve smyslu stanovení priorit pro dohadování 17. Jaké jsou vazby mezi mírou regulace a potenciálem individuálního záměru 18. Jaké jsou funkční vrstvy plánu, jaká je jejich vnitřní struktura a provázanost - metastruktura: obraz, vize, vazby - struktura: veřejné/neveřejné, zastavěné/nezastavěné, zpevněné/ nezpevněné - infrastruktura: občanská, dopravní, technická z hlediska prostorového uspořádání, funkčního využití a podmínek realizace

D ZADÁVÁNÍ PLÁNU - TÉMATA

OTÁZKY K ZADÁVÁNÍ (CO – JAK – PROČ) Aneb: Jak dojít k tomu, co se obecně nařizuje a co se nechává na konkrétní aktivitě?

19. Jaké jsou relevantní přírodní jevy (zobrazení, popis, předpis) 20. Jaké jsou relevantní sociální jevy (zobrazení, popis, předpis) 21. Jaké jsou relevantní kulturní jevy (zobrazení, popis, předpis) 22. Jaké jsou relevantní ekonomické jevy (zobrazení, popis, předpis) 23. Jaké jsou relevantní technické jevy (zobrazení, popis, předpis) a jaké mají tyto jevy vzájemné vazby 24. Jak se dochází k dohodě - v celku plánu (vznik) - v části plánu (změna) 25. Jak vypadá nástroj použitelný v rámci různých míst, měřítek a cílů rozvoje (pevné a flexibilní roviny plánu)

E POSTUP - METODA

METODA

Vzhledem k šíři a složitosti problému nevychází metoda z tradičního deduktivně induktivního postupu, ale spíše z postupu abduktivního.

E POSTUP - METODA

1. HLAVNÍ ŘEŠITEL

Tým hlavního řešitele je tvořen pedagogy a doktorandy ústavu urbanismu v celé šíři procesu vzniku města (teorie – vývoj – navrhování - realizace). Kromě koordinační, organizační a kontrolní činnosti pracují členové tohoto týmu na aktuálních výstupech z výzkumu, dále je rozpracovávají a tím vytváří podklady pro další kroky celého výzkumného týmu.

E POSTUP - METODA

2. ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

Řešitelské týmy jsou vytvořeny tak, aby pokrývaly všechny měřítkové hladiny zapojené do vzniku města, respektive, aby každý reprezentoval jednu hladinu (region – sídlo – část – detail), samozřejmě s patřičnými překryvy do hladin sousedních. To vše s cílem nalézt relevantní vazby k územnímu plánu města a jeho zadání.

E POSTUP - METODA

3. ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

Řešitelé dílčích částí jsou renomovaní praktikující architekti se zkušeností v celé škále měřítek a typů architektonické práce. Současně jsou těmi, kteří víceméně dennodenně používají územní plány jako podklad pro svoji práci, a jsou tak de facto „referenty“ srozumitelnosti a užitečnosti těchto plánů. Kromě toho je tento blok spolupracovníků členěn tak, aby každý tým pokrýval určitou teritoriální nebo tematickou část města a tím i územního plánu.

E POSTUP - METODA

4. KONZULTANTI

Konzultanti jsou mimořádně zkušení „senioři“ schopní nahlédnout na řešené problémy z mnoha úhlů a z vlastních praktických zkušeností v České republice i v zahraničí. Jsou součástí evaluačních kroků výzkumu.

E POSTUP - METODA

METODA

Metoda práce je založena na rozboru cílů, analýze stavu, pracovních hypotézách, případových studiích, expertních posudcích a závěrečných evaluacích. Výzkum zadávání územních plánů bude v rámci jednotlivých fází a kroků postupně odpovídat na výše uvedené otázky a bude se zabývat níže uvedenými dílčími výzkumy odrážejícími aktuální požadavky měst a tím i zadávání územních plánů těchto měst.

F ŘEŠITEL
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

AKTÉŘI VÝZKUMU A JEJICH ROLE

F ŘEŠITEL

HLAVNÍ ŘEŠITEL

Jan Jehlík Jiří Plos Michal Bartošek Lenka Burgerová Irena Fialová Radmila Fingerová Petr Hlaváček Radek Kolařík Edita Lisecová Hana Špalková Jana Zdráhalová Kateřina Čechová Roman Čerbák Diana Kunešová Filip Landa Kateřina Richtrová

F ŘEŠITEL

ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

Tým Tým Tým Tým Tým

1 2 3 4 5

-

Milan Körner / MAKROÚROVEŇ Jan Sedlák / MEZOÚROVEŇ I Michal Kohout / MEZOÚROVEŇ II Jaroslav Zima / MIKROÚROVEŇ Karel Maier / PROCESY na všech úrovních

F ŘEŠITEL

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

Jan Aulík, Jakub Fišer Miroslav Cikán Petr Hájek Mirek Holubec, Michal Fišer, Milan Jirovec, Matyáš Sedlák, Štěpán Špoula Petr Kordovský, Pavla Kordovská Jiří Poláček Václav Škarda

F ŘEŠITEL

KONZULTANTI

Milan Svoboda / ČR Zdeněk Zavřel / ČR Ivan Nosek / BRD Robert Votický / GB

G HARMONOGRAM

FÁZE PRVNÍ DO 30. 11. 2013

2013 1. Příprava struktury práce a podkladů 02 2. Konzultace struktury s týmy 03 3. Zadání týmům 03 4. Analýzy hlavního týmu, zpracování zdrojů, systematizace 06 5. Práce týmů – problémy úp a rešerše vlastních prací 06 6. Zpracování výstupů, zapracování analýz hlavního týmu 06 7. Konference, prezentace – otevření témat a okruhů 06 8. Expertní posouzení struktury, témat a okruhů 08 9. Zpracování výstupů hlavním týmem 09 10. Prezentace výstupů, kostra výstupů 11 11. Evaluace zadání, konkrétní bloky, redukce zpracovatelů 11 12. Zadání týmům v konkrétních tematických blocích 12 13. Doplnění zadání u slabě obsazených okruhů a bloků 12

G HARMONOGRAM

FÁZE DRUHÁ DO 31. 8. 2014 FÁZE TŘETÍ DO 31. 3. 2015

2014 14. Práce týmů – koncept; standardy, modely a vzory 03 15. Zpracování výstupů, struktura metodiky 03 16. Konference, prezentace – ucelené dílčí výstupy 03 17. Expertní posouzení konceptu celku a dílčích částí a vrstev 05 18. Zpracování syntetických výstupů hlavním týmem 08 19. Prezentace výstupů, koncept výsledku práce 09 20. Evaluace a celková syntéza, metodika 11 21. Zadání dopracování práce 12 2015 22. Práce hlavního týmu na čistopisu 01 23. Kontrola výstupu dílčími zpracovateli 02 24. Dopracování závěrečného elaborátu 02 25. Prezentace finálních výstupů 03

G PRŮBĚH PRÁCE

1. FÁZE VÝZKUMU

3 pracovní konference 6 workshopů Série pracovních jednání, které přinesly dílčí výstupy a směry práce týmů ucelených částí. Tým hlavního řešitele byl rozčleněn do skupin tak, aby jednotlivé skupiny spolu s doktorandy pracovaly na výzkumu 12 témat.

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

AKTÉŘI A JEJICH ROLE VE VÝZKUMU V PRŮBĚHU 1. FÁZE

inventura urbanismu

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

1.2.2013 PODPIS SMLOUVY

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

1.2.2013 ZADÁNÍ, PODKLAD PRO PRÁCI ŘEŠITELŮ A EXPERTŮ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DOKUMENT SE ZÁKLADNÍMI OTÁZKAMI, TÉMATY, STRUKTUROU VÝZKUMU A HARMONOGRAMEM

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

23.5.2013 1. PRACOVNÍ KONFERENCE ZPŘESNĚNÍ TÉMAT A POSTUPU

G PRŮBĚH PRÁCE

23.5.2013 1. PRACOVNÍ KONFERENCE ZPŘESNĚNÍ TÉMAT A POSTUPU

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

30.5.2013 2. PRACOVNÍ KONFERENCE ZPŘESNĚNÍ TÉMAT A DÍLČÍCH VÝSTUPŮ

G PRŮBĚH PRÁCE

30.5.2013 2. PRACOVNÍ KONFERENCE ZPŘESNĚNÍ TÉMAT A DÍLČÍCH VÝSTUPŮ

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

5.6.2013 1. WORKSHOP PREZENTACE A KOORDINACE TÉMAT TÝMU

G PRŮBĚH PRÁCE

5.6.2013 1. WORKSHOP PREZENTACE A KOORDINACE TÉMAT TÝMU

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

14. 6. 2013 3. PRACOVNÍ KONFERENCE, 1.DEN, PREZENTACE DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ, OTEVŘENÍ TÉMAT A OKRUHŮ 15.6.2013 2. DEN, ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ TÝMEM HLAVNÍHO ŘEŠITELE

G PRŮBĚH PRÁCE

14. 6. 2013 3. PRACOVNÍ KONFERENCE, 1.DEN, PREZENTACE DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ, OTEVŘENÍ TÉMAT A OKRUHŮ 15.6.2013 2. DEN, ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ TÝMEM HLAVNÍHO ŘEŠITELE

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

28. 6. 2013 ODEVZDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, PRACOVNÍCH PODKLADŮ A VÝSTUPŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ TÝMEM HLAVNÍHO ŘEŠITELE A EXPERTNÍ POSOUZENÍ STRUKTURY TÉMAT A OKRUHŮ

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

24.7. 2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA HLAVNÍHO ŘEŠITELE PÍSEMNÁ REAKCE NA PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY A PREZENTACE TÝMŮ UCELENÝCH ČÁSTÍ

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

22.8.2013 AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ŘEŠITELŮM A EXPERTŮM SE ZPŘESNĚNÝMI TÉMATY

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

12.9.2013 2. WORKSHOP STRUKTURA OD VRSTEV METASTRUKTURY, STRUKTURY, INFRASTRUKTURY, PO SKLADEBNÉ JEDNOTKY, PO TÉMA KRAJINY JIŘÍ PLOS, JAN JEHLÍK

G PRŮBĚH PRÁCE

12.9.2013 2. WORKSHOP STRUKTURA OD VRSTEV METASTRUKTURY, STRUKTURY, INFRASTRUKTURY, PO SKLADEBNÉ JEDNOTKY, PO TÉMA KRAJINY JIŘÍ PLOS, JAN JEHLÍK

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

19.9.2013 3. WORKSHOP PLÁN A CO SE V NĚM ZOBRAZUJE, POPISUJE, PŘEDEPISUJE IRENA FIALOVÁ RADEK KOLAŘÍK MICHAL BARTOŠEK

G PRŮBĚH PRÁCE

19.9.2013 3. WORKSHOP PLÁN A CO SE V NĚM ZOBRAZUJE, POPISUJE, PŘEDEPISUJE IRENA FIALOVÁ RADEK KOLAŘÍK MICHAL BARTOŠEK

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

25.9.2013 4. WORKSHOP PROCESY KAREL MAIER VÍT ŘEZÁČ

G PRŮBĚH PRÁCE

25.9.2013 4. WORKSHOP PROCESY KAREL MAIER VÍT ŘEZÁČ

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

30.9.2013 ODEVZDÁNÍ VÝSTUPŮ ŘEŠITELI UCELENÝCH ČÁSTÍ A HLAVNÍMI ŘEŠITELI ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ A POSOUZENÍ VÝZKUMU EXPERTY

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

1.10.2013 SPUŠTĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLOVNÍKU WIKIPEDIE

G PRŮBĚH PRÁCE

ÚLOŽIŠTĚ

G PRŮBĚH PRÁCE

VP.FA.CVUT.CZ

G PRŮBĚH PRÁCE

WIKIPEDIE VP.FA.CVUT.CZ/SLOVNIK

A Areál Autor B Bezpečí BID Blok C Centrum Čára Činnost Činnosti duchovní Činnosti obchodní Čtvrť D Děj Dominanta Dům E Ekumena Enviromentální indikátory Exploatace krajiny F G Genius loci Gentrifikace H Hladina záplavy Hmota Hranice CH Charakter I Identita Informace Investice Infrastruktura J

K Komunikace Koncepce Krajina Krajina lesní Krajina obdělávaná Krajina obhospodařovaná Krajina příměstská Krajina přírodní Krajinná ekologie Krajinná matrice Krajinný celek Krajinný ráz Krajina příměstská Krajina nelesní Krajina zemědělská Krajinné území Krajinný typ Krása Kulturní hodnoty území Kvalita L Limity Linie Lokalita M Město Město kolonizační Město lineární Městys Městská krajina Měřítko Metastruktura Metropole Metropolitní plán Mikroregion Místo Morfologie

N Nábřeží Náměstí Nezastavěné území Nezastavitelné plochy O Obraz města Obytnost Ochrana krajiny Ochrana krajinného rázu Ochrana před povodněmi Ochrana přírody Ochrana veřejných zájmů Ochranné pásmo zvláště chráněného území P Památný strom Parcela Park Parter Periferie Plocha Plužina Pohledový horizont Prázdno Proces Produkce Produkce nerušící Proluka Proporce Prostor Prostor polosoukromý Prostor poloveřejný Prostranství Prostupnost území Předměstí Příměstí Q

R Regulační plán Rekreace aktivní Rekreace pasivní Rekreace přírodní Reprezentace Režim Riziko Role Rozhraní Rozmezí Rozvoj Rozvojová lokalita Rozvojová území Řeka S Satelit Sídliště Sídlo Silueta Soukromý prostor Správní území Stabilizovaná lokalita Stabilizované území Strategie rozvoje města Stromořadí Struktura Struktura lokality Struktura prostorová T Tendence Topografie Topologie Transformační lokalita Transformační území Typologie U Účel užívání

Ulice Uliční čára Uliční prostor Uliční průčelí Urbanismus Urbanizace Urbánní území Utváření Území nezastavěné Území nezastavitelné Území obytné Území zastavěné Území zastavitelné Územní jednotka Územní plán Územní studie V Venkov Veřejná prostranství Veřejný prostor Veřejný zájem Vize Vnější město Vnitřní město Vybavenost Vzorec W X Y Z Záplavové území chráněné Zastavěné území Zastavitelné plochy Zastavitelné plochy Zastavitelné území Zátěž území Zastavovací studie Zeleň

G PRŮBĚH PRÁCE

WIKIPEDIE VP.FA.CVUT.CZ/SLOVNIK

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

10.10.2013 5. WORKSHOP SÍDLIŠTĚ, ROZHRANÍ MĚSTA A KRAJINY MILAN JIROVEC MATYÁŠ SEDLÁK ŠTĚPÁN ŠPOULA MICHAL FIŠER VÁCLAV ŠKARDA

G PRŮBĚH PRÁCE

10.10.2013 5. WORKSHOP SÍDLIŠTĚ, ROZHRANÍ MĚSTA A KRAJINY MILAN JIROVEC MATYÁŠ SEDLÁK ŠTĚPÁN ŠPOULA MICHAL FIŠER VÁCLAV ŠKARDA

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

15. 10. 2013 ODEVZDÁNÍ VÝSTUPŮ

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

24.10.2013 6. WORKSHOP ÚZEMNÍ JEDNOTKY PLÁNU JAN JEHLÍK ROMAN KOUCKÝ

G PRŮBĚH PRÁCE

24.10.2013 6. WORKSHOP ÚZEMNÍ JEDNOTKY PLÁNU JAN JEHLÍK ROMAN KOUCKÝ

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ KONZULTANTI ŘEŠITELÉ HLAVNÍ ŘEŠITEL UCELENÝCH ČÁSTÍ DÍLČÍCH ČÁSTI 1.2.2013_PODPIS SMLOUVY o poskytnutí podpory programovému projektu mezi zástupcem hlavního města Prahy (RNDr. Tomáš Hudeček, PhD.) a zástupcem Českého vysokého učení v Praze (Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel) 1.2.2013_ZADÁNÍ, podklad pro práci řešitelů a expertů výzkumného úkolu, dokument se základními výzkumnými otázkami, tématy, strukturou výzkumu a rmonogramem. 23.5.2013_1. PRACOVNÍ KONFERENCE zpřesnění témat a postupu 30.5.2013_2. PRACOVNÍ KONFERENCE zpřesnění témat a dílčích výstupů 5.6.2013_1. WORKSHOP prezentace a koordinace témat týmu 14. 6. 2013_3. PRACOVNÍ KONFERENCE, 1.den, prezentace dosavadních výsledků, otevření témat a okruhů 28.6.2013 ODEVZDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV A VÝSTUPŮ Z KONFERENCÍ 15.6.2013_3. PRACOVNÍ KONFERENCE, 2. den, zpracování 28.6.2013 ODEVZDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, expertní posouzení struktury témat a okruhů expertními konzultanty

AKTÉŘI A JEJICH ROLE VE VÝZKUMU

24.7.2013_HODNOTÍCÍ ZPRÁVA, písemná reakce na průběžné zprávy a prezentace týmů ucelených částí. 22.8.2013_AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ všem řešitelům a expertům výzkumného úkolu se zpřesněnými tématy všech řešitelů

12.9.2013_2. WORKSHOP STRUKTURA, od vrstev metastruktury, struktury, infrastruktury, po skladebné jednotky, po téma krajiny. Jiří Plos, Jan Jehlík 19.9.2013_3. WORKSHOP PLÁN a co se v něm zobrazuje, popisuje, předepisuje, Irena Fialová, Radek Kolařík, Michal Bartošek 25.9.2013_4. WORKSHOP PROCESY, Procesy, Karel Maier, Vít Řezáč 30.9.2013_ODEVZDÁNÍ VÝSTUPŮ řešiteli ucelených částí a hlavními řešiteli; zpracování výstupů a posouzení výzkumu experty 15. 10. 2013 ODEVZDÁNÍ VÝSTUPŮ 1.10.2013_spuštění WEBových stránek a slovníku WIKIPEDIE

10.10.2013_5. workshop SÍDLIŠTĚ, rozhraní města a krajiny Milan Jirovec, Matyáš Sedlák, Štěpán Špoula, Michal Fišer, Václav Škarda 24.10.2013_6. WORKSHOP ÚZEMNÍ JEDNOTKY PLÁNU, Jan Jehlík, Roman Koucký ZPRACOVÁNÍ PANELŮ PRO INVENTURU URBANISMU MĚSTO / PLÁN / ZADÁNÍ
PANELISTÉ 29/30.11.2013_INVENTURA URBANISMU Konference Inventura urbanismu, prezentace výstupů první fáze výzkumu, pracovní panely se základními tématy výzkumu

30.11.2013_ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍ FÁZE

G PRŮBĚH PRÁCE
VEŘEJNOST OBČANÉ ODBORNÁ UŽIVATEL MĚSTA INVESTOR IPR / URM VÝZKUMNÝ TÝM ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTI ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL KONZULTANTI

ZPRACOVÁNÍ PANELŮ PRO INVENTURU URBANISMU MĚSTO PLÁN ZADÁNÍ

inventura urbanismu

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

MAKROÚROVEŇ Tým 1 - Milan Körner Plánovací úroveň širších vztahů [regionálních, nadregionálních, středoevropských, resp. kontinentálních s přihlédnutím k postavení Prahy a významnějších českých a moravskoslezských urbánních aglomerací: Plzeň, Brno, Ústí-Teplice, Hradec-Pardubice, LiberecJablonec, Ostravsko]

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

MEZOÚROVEŇ I Tým 2 - Jan Sedlák, Ivan Plicka Plánovací úroveň územního plánu jakožto komplexního dokumentu pořizovaného pro celé správní území (v Praze plánu metropolitního).

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

MEZOÚROVEŇ II Tým 3 - Michal Kohout, Filip Tittl, David Tichý, Jan Karásek Plánovací úroveň města, resp. jeho částí (rozhraní územního a regulačního plánu – uspořádání urbánního prostoru), typologie struktur osídlení.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

MIKROÚROVEŇ Tým 4 - Jaroslav Zima, Tomáš Prouza Plánovací úroveň regulačního plánu a rozhraní s územním řízením (popis jevů v detailu území, opět s přihlédnutím k předpokládané plánovací úrovni města jako celku (územní plán pro celé správní území).

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ UCELENÝCH ČÁSTÍ

PROCESY na všech úrovních Tým 5 - Karel Maier, Daniel Franke, Petr Klápště, Jan Vozáb, Veronika Šindlerová, Vít Řezáč, Jakub Vorel Procesní souvislosti a jevy související s přípravou zadání a navazujícími postupy projednávání návrhu územního plánu.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

STŘEDNÍ PRSTENEC MĚSTA Jan Aulík, Jakub Fišer 1/ Střední prstenec města Cíl: Pojmenování, grafické vyznačení a definování specifických nároků území ve středním prstenci města pro zpracování ÚP. Specifikace: Pro analýzu města jsou reprezentativní zejména radiální vztahy, pro potřebu popsání a rozvoje středního prstence města jsou to i okružní vztahy a souvislosti. Pro jejich popsání a zobrazení je třeba teprve najít vhodná měřítka. 2/ Iniciační proces ve městě Cíl: Vyhodnocení potenciálu a možností integrace středního prstence do města, stanovení přiměřenosti cílů a nákladů, definování rozhraní mezi městským a komerčním developmentem. Specifikace: Pro popsání Iniciačního procesu chceme zobecnit situaci ve středním prstenci města. Za nejkomplikovanější na celé věci považujeme nastavení veřejných prostředků tak, aby zajišťovaly zejména veřejný zájem. Pro to je třeba pevně definovat co je městský development a co komerční development.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ ROZMĚR VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ Miroslav Cikán 1/ Společensko-kulturní role veřejného prostoru Cíl: Jak definovat veřejný prostor a jeho kvalitu v rámci možných nástrojů územního plánování? Specifikace: Role veřejného prostoru ve struktuře a společnosti města. Humanizace veřejného prostoru. 2/ Společensko-kulturní rozměr historické substance Cíl: Vytvoření předpokladů pro vznik ujasněné celistvé koncepce péče o civilizačně-kulturní v rámci zadání územně plánovací dokumentace a přírodně-krajinné hodnoty. Specifikace: Specifika plánování v historické substanci, společensko-kulturní rozměr historické substance a jeho role v územním plánování. 3/ Vztah památkové péče k veřejnému prostoru města Cíl: Vyhodnocení vztahu památkové péče k veřejnému prostoru města a jeho dalšímu rozvoji. Specifikace: Hlediska obsahu a formy stávající historické substance měst. Kulturní Kontinuita a kontext.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

ROZVOJOVÝ POTENCIÁL ŘEKY VLTAVY – ČAS A HRANICE Petr Hájek 1/ Město a čas, město a hranice Cíl: Analyzování historických a současných strategií rozvoje města na základě časoprostorového kritéria; Kategorizace strategií; Metoda Specifikace: Současné plánování a rozvoj měst v dostatečné míře nezohledňuje čas pro realizaci cílového stavu. Časovým hlediskem se rozumí v podstatě pouze etapovitost výstavby. Stav místa v průběhu realizace záměru je chápán jako provizorium. 2/ Rozvoj města, propojování, kombinace funkcí Cíl: Propojování, kombinování funkcí, nové strategie schopné reagovat na růst měst Specifikace: Města narůstají, “propojování” a “kombinování funkcí” je jedním z efektivních způsobů, jak čelit této situaci. Takovéto přístupy si však vynutí mnoho změn v oblasti legislativy a technických norem, ale také v našem myšlení a schopnosti obětovat soukromý prostor ve prospěch veřejného - sdíleného.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

SÍDLIŠTĚ | PŘÍMĚSTSKÁ OBLAST | PERIFERIE | ROZHRANÍ Mirek Holubec, Michal Fišer, Milan Jirovec, Matyáš Sedlák, Štěpán Špoula 1/ Procesy – vytvoření společných pravidel, vztah mezi soukromými a veřejnými investicemi Cíl: Pokusit se nalézt mechanismy a pravidla, použitelné při zadání a přípravě územního plánu. Specifikace: Modelové příklady řešení organizace území v posloupnosti. 2/ Okraje měst - vnější nezastavěný prstenec; sídelní formy okraje města (sídliště, satelity, pozůstatky tradičních forem, alternativní formy, řízené slumy atd.) a příměstská krajina Cíl: Definice hodnot krajiny na okraji města, k ochraně sídlišť; územní předpoklady peri-urban parku; možnosti a způsoby strategického rozhodování o těchto územích; metodika ochrany a správy těchto území. Specifikace: Funkční a prostorová specifika sídlištní výstavby, problematika sídlišť nejen poměřováním ke kompaktnímu městu, ale i ke krajině. Případové studie.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

BLOKY A NE-BLOKY, DOMINANTY LOKÁLNÍ SOCIOKULTURNÍ PODMÍNKY JAKO PRVEK NÁVRHU Petr Kordovský, Pavla Kordovská 1/ Charakter prostředí jako jedno z kritérií pro podmínky územního plánu. Cíl: Stanovení podstatných charakteristik a vlastností místa (problematika bloků), formulace pravidel. Specifikace: Výstavba v hotových (stabilizovaných) částech města. 2/ Výšková regulace jako výtvarný, kompoziční a orientační prvek. Cíl: Způsob určení množství a četnost věží, vertikál, dominant ve vazbě na historii a její poselství pro soudobý výraz města. Specifikace: Lokální znalost a sběr dat v místě. 3/ Lokální sociokulturní podmínky jako prvek návrhu. Cíl: Najít neviditelné hranice oddělující jednotlivé funkční a pocitové oblasti obrazu města. Specifikace: Lokální sociokulturní podmínky jako prvek návrhu obchodní a kulturní obchodní aktivity v místě.

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

PŘECHODOVÉ PROSTORY – „MEZIČTVRTÍ“ Jiří Poláček Cíl: zjistit možnosti specifického definování rozhraní lokalit při zadávání územních plánů Specifikace: - analýza stávajících stavů – realita x plán - zobrazení / nezobrazení v různých měřítkách a stupních plánu - vliv různých nastavení na obraz města, charakter a rozvoj místa - uvažování „od kraje“ x uvažování od „centra“ - pojmenování, čeho chceme dosáhnout

I VÝSTUPY

ŘEŠITELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ

FENOMÉN OKRAJE MĚSTA Václav Škarda Cíl: Jak se starat o okraj města? Specifikace: Co je to hranice města? Historická proměna hranic města Rozbor hranice – okraje města Problémy okraje a za okrajem Náměty pro okraj města

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

1. Sběr územních plánů - ČR MICHAL BARTOŠEK, ROMAN ČERBÁK Jak územní plány vznikaly, jak jsou využívány, jaké jiné dokumenty navazují, databáze, zdroje. Následně bude probíhat vyhodnocení plánů.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

2. Sběr územních plánů - EU IRENA FIALOVÁ, DIANA KUNEŠOVÁ, KATEŘINA ČECHOVÁ Jak územní plány vznikaly, jak jsou využívány, jaké jiné dokumenty navazují, databáze, zdroje. Následně bude probíhat vyhodnocení plánů.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

3. Soutěže, ČR, EU RADEK KOLAŘÍK, FILIP LANDA Předmět, zpracovatel, forma, požadavky na plnění, databáze. Následně bude probíhat vyhodnocení soutěží.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

4. Pojmy - slovník KATEŘINA RICHTROVÁ Sběr kategorizace pojmů s definicemi, propojení na jiné slovníky. Sdílená databáze.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

5. Plány - zadávání JIŘÍ PLOS Principy, vztahy, procesy (role účastníků), do jaké míry je předmět věcí dohody a kdy rozhodnutí?

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

6. Vývoj měst, tendence, témata, ČR EU IRENA FIALOVÁ, DIANA KUNEŠOVÁ, KATEŘINA ČECHOVÁ Aktuální témata a přístupy, vazby na lokální standardy a historii, teorie

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

7. Popis území RADEK KOLAŘÍK, FILIP LANDA Co a jak se zobrazuje? Co a jak se popisuje? Co a jak se předepisuje?

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

8. Kdo staví město? PETR HLAVÁČEK Účastníci procesů a jejich role, způsoby spolupráce, výměna informací.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

9. Hodnoty JIŘÍ PLOS Památková ochrana měst, individuální podstata měst, urbánní vzorce.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

10. Sídlo a Krajina, ČR, EU, svět RADMILA FINGEROVÁ, HANA ŠPALKOVÁ Krajina a město, aktuální tendence

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

11. Infrastruktura JAN JEHLÍK Jak se město má chovat bezpečně? Jak se projevují inovace? Voda v území.

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL

12. Doprava PETR HLAVÁČEK Kapacita, intenzita, veřejný prostor.

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

SBĚR ÚZEMNÍCH PLÁNŮ - EU

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

A / TEXTOVÁ ČÁST 1. cíl výzkumu 2. metodika 2.1. klíč k výběru územních plánů 2.2. sběr územních plánů 2.3. porovnání územních plánů 2.4. zasazení úp do legislativního a správního systému EU 2.5. další fáze výzkumu 2.6. kritéria hodnocení územních plánů 3. přehled systémů územního plánování v EU 3.1. rodiny / families of nations / 3.2. tradice prostorového plánování 3.3. makro-regionální perspektivy evropského prostorového plánování 3.4. čtyřdimenzionální „hyperkostka“ teritoriálního přístupu a kombinace taxonomií nordregio a espon 2.3.2 3.5. společný evaluační systém, založený na hodnocení aspektů administrativy a plánování pro rur / rural-urban-regions 3.6. výsledné hodnocení efektivity plánovacích systémů

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

4. správní a legislativní rámec úp vybraných zemí 4.1. Holandsko 4.2. Německo 4.3. Francie 4.4. Dánsko 4.5. Rakousko 5. slovníček B/ OBRAZOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

A/ Městská resp. regionální strategie existuje pro celé město spíše jako koncepce a soubor doporučení a městský rozvoj je realizován pomocí klasického dvojvrstvého plánování B/ Vůdčí strategie velmi konkrétně zastřešuje rozvoj v měřítku městského celku a městské části a obvody zpracovávají v různých časových rovinách vlastní funkční a rozvojové plány, ve kterých dané podmínky naplňují

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

A/ 1/ Rozvojové strategie a vize / koncepční, ideální hlavní motivy a záměry především dvojrozměrné diagramatické a koncepční omezená kontrola a opravy 2/ Územní plán / rozvojový rámec stabilizovaná a navržená urbanistická struktura otevřené prostory / veřejná prostranství klíčová infrastruktura funkční využití především dvojrozměrný je orientační, pokud existuje další stupeň

B/ 1/ Rozvojové strategie a vize / konkrétní, čas, rozpočet rozvojový rámec, hlavní záměry především dvojrozměrné diagramatické a koncepční závazný jen pro své autory 2/ Územně-regulační plán / závazný dokument určuje pravidla hry ve stabilizované urbanistické struktuře otevřené prostory / veřejná prostranství klíčovou infrastrukturu funkční využití specifikuje hlavní záměry určuje bloky a parcely stanoví, jaké normy a nařízení se na území vztahují dvojrozměrný až trojrozměrný

3/ Regulační plán / závazný dokument určuje urbanistickou strukturu a funkce určuje bloky a parcely stanoví, jaké normy a nařízení se na území vztahují 3/ Městský projekt / závazný dokument vysoce normativní, trojrozměrný řeší konkrétní pozemky / území je často spojený s ekonomií a spoluúčastníky transakce určuje využití pozemků, dopravní obsloužení určuje objem a podlahovou plochu určuje uliční a výškovou hranici trojrozměrný

HIERARCHICKÝ SYSTÉM, KTERÝ MÁ V TRŽNÍM FLEXIBILNÍ SYSTÉM BEZ CÍLOVÉ IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ PROBLÉM S ČASOVOU POSLOUPNOSTI VIZE, VYŽADUJÍCÍ DEMOKRATICKOU DISKUZI, PLÁNŮ A ZMĚN. SPOLUPRÁCI A KONSENSUS.

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

Prosperující města mají vizi. Úspěšná města iniciují prioritní projekty, v souladu se svou vizí. Vizi naplňují prostřednictvím nástrojů, které zajišťují v rozvoji města řád. Kontinuitou svého plánování přispívají ke kvalitě, stabilitě a rozvoji svého města a společnosti. Plánováním svého územního rozvoje: - identifikují naléhavé problémy a dostupné zdroje - kontrolují, zda iniciativy nejsou nadbytečné nebo protichůdné - ochraňují obecně sdílené hodnoty – garantují kvalitu prostředí - koordinují prostorové umístění aktivit a zefektivňují účinek veřejných investic

I VÝSTUPY

TÝM HLAVNÍHO ŘEŠITELE Irena Fialova

policy-design-regulate policy-design-regulate educate-participate-manage plan-manage-monitor

I VÝSTUPY

HLAVNÍ ŘEŠITEL Jiří Plos

AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
fyzická nebo právnická osoba

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

JEDNOTLIVCI

SKUPINY

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

SKUPINY

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

SKUPINY

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

SKUPINY

SKUPINY

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

SKUPINY

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

ZASTUPITELSTVO

ÚŘAD / ÚŘAD

SKUPINY

SKUPINY

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

SKUPINY

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD
SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD
OBEC S ROZŠ. PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD
OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVÁ OÉČE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS
DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVÁ OÉČE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS MINISTERSTVO / VLÁDA PČR
DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVÁ OÉČE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS MINISTERSTVO / VLÁDA PČR OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S
SOUDY DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

MĚSTO
OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVÁ OÉČE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS MINISTERSTVO / VLÁDA PČR OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S
SOUDY DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
fyzická nebo právnická osoba

MĚSTO
OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO
veřejná správa
OBEC

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVÁ OÉČE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS MINISTERSTVO / VLÁDA PČR OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S

metastruktura struktura infrastruktura
fyzická nebo právnická osoba

veřejnost uživatel vlastník investor
SOUSEDNÍ OBCE OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT SOUDY

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO

metastruktura struktura infrastruktura

fyzická nebo právnická osoba

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO
fyzická nebo právnická osoba

metastruktura struktura infrastruktura

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO
fyzická nebo právnická osoba

metastruktura struktura infrastruktura

PLÁN

ZADÁNÍ

VCFA ČVUT

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

MĚSTO

PLÁN

OBČANSKÁ VEŘEJNOST ODBORNÁ VEŘEJNOST JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY JEDNOTLIVCI SKUPINY ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR ÚŘAD / ÚŘAD ZASTUPITELSTVO RADA / HEJTMAN ÚŘAD / ÚŘAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVÁ OÉČE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS MINISTERSTVO / VLÁDA PČR OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S
SOUDY DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ SOUSEDNÍ OBCE

metastruktura struktura infrastruktura

ZADÁNÍ

VCFA ČVUT

veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC

fyzická nebo právnická osoba

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE
STÁT

NÁSTROJE

NÁSTROJE POLITICKÉ A PROGRAMOVÉ • komplexní „Program rozvoje obce“ • jednotlivé politiky města (sociální, bezpečnostní, zdravotní etc.)

NÁSTROJE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ • legislativní (související s přípravou novel předpisů, nových předpisů/jejich rušení) • správní správní rozhodování ve správních řízeních (standardy) kontrolní / inspekční iniciační organizační / koordinační / metodické

NÁSTROJE EKONOMICKÉ VČETNĚ FINANČNÍCH • ekonomické – způsob nakládání majetkem / investiční činnost • finanční nakládání s rozpočtem / rozhodování o investiční činnosti a vytváření nezbytných fondů dotace – úvěry – půjčky pojištění

NÁSTROJE VĚCNÉ/ODBORNÉ (ZPRAVIDLA PLÁNOVACÍ A PROJEKTOVÉ) • urbanisticko-architektonické a krajinné, včetně územně technických • stavebně technické • infrastrukturní

NÁSTROJE INFORMAČNÍ, VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ (OSVĚTOVÉ)

NÁSTROJE
POLITICKÉ PRÁVNÍ / SPRÁVNÍ EKONOMICKÉ / FINANČNÍ VĚCNÉ / ODBORNÉ
INFORMAČNÍ / VZDĚLÁVACÍ

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO
metastruktura struktura infrastruktura
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC SOUSEDNÍ OBCE OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT SOUDY

fyzická nebo právnická osoba

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

RADA / HEJTMAN

ÚŘAD / ÚŘAD

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

PAMÁTKOVÁ OÉČE

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

SKUPINY

SKUPINY

SKUPINY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

MINISTERSTVO / VLÁDA

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

PČR

NÁSTROJE
POLITICKÉ PRÁVNÍ / SPRÁVNÍ EKONOMICKÉ / FINANČNÍ VĚCNÉ / ODBORNÉ
INFORMAČNÍ / VZDĚLÁVACÍ

PLÁN

ZADÁNÍ

VCFA ČVUT

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Program výzkumu, vývoje a inovací hlavního města Prahy | Vztah rozvoje měst a přípravy plánovací dokumentace

OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S

NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO
metastruktura struktura infrastruktura
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC SOUSEDNÍ OBCE OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT SOUDY

fyzická nebo právnická osoba

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

RADA / HEJTMAN

ÚŘAD / ÚŘAD

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

PAMÁTKOVÁ OÉČE

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

SKUPINY

SKUPINY

SKUPINY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

MINISTERSTVO / VLÁDA

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

PČR

NÁSTROJE
POLITICKÉ PRÁVNÍ / SPRÁVNÍ EKONOMICKÉ / FINANČNÍ VĚCNÉ / ODBORNÉ
INFORMAČNÍ / VZDĚLÁVACÍ

PLÁN

ZADÁNÍ

VCFA ČVUT

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Program výzkumu, vývoje a inovací hlavního města Prahy | Vztah rozvoje měst a přípravy plánovací dokumentace

OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S

NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO
metastruktura struktura infrastruktura
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC SOUSEDNÍ OBCE OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT SOUDY

fyzická nebo právnická osoba

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

RADA / HEJTMAN

ÚŘAD / ÚŘAD

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

PAMÁTKOVÁ OÉČE

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

SKUPINY

SKUPINY

SKUPINY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

MINISTERSTVO / VLÁDA

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

PČR

NÁSTROJE
POLITICKÉ PRÁVNÍ / SPRÁVNÍ EKONOMICKÉ / FINANČNÍ VĚCNÉ / ODBORNÉ
INFORMAČNÍ / VZDĚLÁVACÍ

PLÁN

ZADÁNÍ

VCFA ČVUT

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Program výzkumu, vývoje a inovací hlavního města Prahy | Vztah rozvoje měst a přípravy plánovací dokumentace

OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S

NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S

I AKTÉŘI A JEJICH ROLE PŘI FORMOVÁNÍ (VEŘEJNÉHO) ZÁJMU, PROCES UTVÁŘENÍ MĚSTA / OBCE MĚSTO
metastruktura struktura infrastruktura
veřejnost uživatel vlastník investor veřejná správa
OBEC SOUSEDNÍ OBCE OBEC S ROZŠ. KRAJ PŮSOBNOSTÍ DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY/ ÚŘADY STÁT SOUDY

fyzická nebo právnická osoba

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

ÚŘAD / ÚŘAD

RADA / HEJTMAN

ÚŘAD / ÚŘAD

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A HZS

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OBČANSKÁ VEŘEJNOST

ODBORNÁ VEŘEJNOST

PAMÁTKOVÁ OÉČE

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

RADA / STAROSTA - PRIMÁTOR

SKUPINY

SKUPINY

SKUPINY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

MINISTERSTVO / VLÁDA

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

JEDNOTLIVCI

PČR

NÁSTROJE
POLITICKÉ PRÁVNÍ / SPRÁVNÍ EKONOMICKÉ / FINANČNÍ VĚCNÉ / ODBORNÉ
INFORMAČNÍ / VZDĚLÁVACÍ

PLÁN

ZADÁNÍ

ČAS

VCFA ČVUT

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ Program výzkumu, vývoje a inovací hlavního města Prahy | Vztah rozvoje měst a přípravy plánovací dokumentace

OKRESNÍ S / MĚSTSKÝ S - KRAJSKÝ S / VRCHNÍ S

NEJVYŠŠÍ S/ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ S / ÚSTAVNÍ S