You are on page 1of 3

aan de heer Kris Peeters

,

Minister-president van de Vlaamse Regering

en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid

én de heer Geert Bourgeois,

Vice minister-president van de Vlaamse Regering

en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand

Geachte Minister-president,

Geachte Vice Minister-president,

Betreft: Flanders House New York (FHNY)

Het Flanders House New York (FHNY), de regionale vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in
New York, die tot doel heeft om Vlaanderen in New York te promoten en daartoe ‘Flanders
Investment and Trade’ (FIT) én ‘Toerisme Vlaanderen’ herbergt, is ondergebracht in de prestigieuze
New York Times building in het hartje van Manhattan (620 Eight Avenue, 44th floor New York, NY
10018). De jaarlijkse huurprijs bedraagt 500.000 US dollar.

Volgens onze informatie is ‘Flanders House Incorporated’ een ‘Non-for-profit organisation’ type
501c3 naar Amerikaans recht, met een vijftal werknemers. Het krijgt voor haar werking een jaarlijkse
werkingsdotatie van de Vlaamse regering. Vermits zowel ‘Flanders Investment and Trade’ (FIT) als
‘Toerisme Vlaanderen’, interne verzelfstandigde agentschapen zijn (met rechtspersoonlijkheid van de
Vlaamse gemeenschap), binnen het Departement internationaal Vlaanderen, en bijgevolg met
Vlaams belastingsgeld werken, zien wij ons genoodzaakt u enkele pertinente vragen te stellen
betreffende de werking van deze instellingen.
1. Niettegenstaande ‘Toerisme Vlaanderen’ volledig opereert vanuit het Flanders House in de
NYT Building, huurt Toerisme Vlaanderen nog steeds een pand aan de 220 East Second 42nd
street (suite 3402 34th Floor), en dit samen met het Waalse OPT (l’Office du Promotion en du
Tourisme). Omwille van de bestaande specifieke dubbele huurovereenkomst kan dit pand
niet onderverhuurd worden en betaalt Vlaanderen dus voor een dure lege doos. Graag
hadden wij vernomen hoelang dit huurcontract voor dit ongebruikt pand nog loopt? Hoeveel
de huurprijs bedraagt én hoeveel huur ‘Toerisme Vlaanderen’ eventueel nog betaalt aan
Flanders House Inc. voor haar nieuwe huisvesting in de NYT Building?

2. Het beheer van Flanders House Inc. werd toevertrouwd aan Directeur Philip Fontaine na de
‘klassieke’ selectieprocedure door het recruteringsbureau ‘Hudson - Dewitte & Morel’.
Betrokkene zou zelf zijn wedde bepalen (naar verluidt 250.000 US dollar netto per jaar)
evenals de weddes voor vier Vlaamse medewerkers, dit alles naar Amerikaans recht. Volgens
onze informatie zouden er voor de vier medewerkers geen sociale bijdragen worden betaald,
noch ziekteverzekering of arbeidsongevallenverzekering. Hun loon zou tevens te laag zijn om
zelf in deze verzekeringen te voorzien. Met het oog op het nastreven van een goed Vlaams
bestuur en een sociaal aanvaardbare tewerkstelling hadden wij graag vernomen of deze
informatie correct is? Naar onze bescheiden mening bestaan er immers wel degelijk
samenwerkingsakkoorden, beleidsnota’s en/of beheersovereenkomsten die de contouren,
taken en geplogendheden van het statuut en de werking van diplomatieke
vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en hun collega’s en/of personeel beschrijven.
Flanders House Inc. wordt immers gefinancierd met geld van de Vlaamse belastingbetaler.
Naast het ontbreken van de nodige verzekeringen voor het personeel zouden ook de
verzekeringen voor het gebouw (brand e.d.m.) niet in orde zijn.

3. De heer Philip Fontaine is naast Directeur van Flanders House Inc. ook nog eigenaar en
oprichter van Italian Days Inc. (538 Portside Drive, Edgewater NJ 07020, PO BOX 210 –
518.943.0800) dat hij samen met zijn levenspartner Anastasia Bizarri runt. Op enkele
maanden tijd werden er door Italian Days Inc. voor tienduizenden US dollars, al dan niet
gepresteerde diensten, gefactureerd aan Flanders House Inc. Wij kunnen u, indien door u
gewenst, nummers, bedragen en data van deze facturen, bezorgen. Gelet op bovenvermelde
transacties vragen wij u enerzijds of het gebruikelijk is dat Directeurs van Vlaamse Huizen
naast een riante wedde ook nog diensten kunnen leveren en factureren zonder enige vorm
van mededinging? Moeten deze praktijken niet juridisch worden gecatalogiseerd onder de
term ‘belangenneming’, wat strafrechterlijk vervolgbaar is?

4. Naast de werkingsdotatie van 1.000.000 euro voor het jaar 2009, krijgt Flanders House Inc.
via projectfiches heel wat extra middelen van het Departement internationaal Vlaanderen
toegeschoven, voor diverse evenementen en organisaties. Er wordt met budgetten
geschoven, van een documentaire film over ‘The Flamisch American’ tot een academische
zitting van ‘Ons Erfdeel’. Op 3 september e.k. bijvoorbeeld wordt er een galadiner ingericht
naar aanleiding van de James Ensortentoonstelling in het MoMA (Museum of Modern Arts,
New York). Flanders House Inc. heeft voor deze tentoonstelling alle private sponsors
overvleugeld (wat volkomen ongebruikelijk is in de Amerikaanse kunstwereld) met een
cadeaucheck van 250.000 US dollar. Deze betaling zou echter te laat zijn gebeurd waardoor
Flanders House Inc. op de zwarte lijst van de Amerikaanse kunsthuizen zou fungeren. Wij
vragen u in eerste instantie te onderzoeken of deze ‘donatie’ al dan niet werd verstrekt?
Tevens hadden wij graag vernomen of deze middelen uit het werkingsbudget geput werden
of uit een extra budget van het Departement internationaal Vlaanderen of uit sponsorgelden
verworven door FHNY? Conform de taakbeschrijving bij de aanwerving bestaat de opdracht
van Directeur Philip Fontaine in het actief op zoek gaan naar sponsering én bijdragen om de
financiële ondersteuning van de diverse projecten kracht bij te zetten.

Mijnheer de Minister-president, Mijnheer de Vice Minister-president, Wij wensen ons met deze
vragen niet te mengen in de recente polemiek over het nut van een Vlaams Huis in New York. Als
vertegenwoordigers van het volk wensen wij énkel tekst en uitleg te bekomen over de werking
van deze instelling middels en democratische controle op het oordeelkundig gebruik van
zuurverdiend en bijgevolg correct te besteden belastingsgeld.

Hopend op een spoedig antwoord tekenen wij met de meeste hoogachting,

Jean-Marie Dedecker, Lode Vereeck,

LDD-Voorzitter LDD-Fractievoorzitter