TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

PHẦN SỐ HỌC
ÔN TẬP TẬP HỢP VÀ NHỮNG DẠNG TOÁN LIÊN QUN
!"#C TIÊU
- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử !ng "#ng,
ch$nh %&c c&c k$ hi'(
, , , , ∈∉ ⊂ ⊃ ∅
)
- S* kh&c nha( gi+a tập hợp
,
, N N
- -iết t.m s/ ph0n tử của một tập hợp "ược viết ưới 1ng 23 s/ c45(3 6(ật
$!%I&N TH'C C($)N
7) 8n tập 69 th(3ết)
Câu 1: H23 cho một s/ ;< v= tập hợp thư>ng g?p trong ">i s/ng h@ng ng@3 v@ một s/ ;<
v= tập hợp thư>ng g?p trong to&n hAcB
Câu 2: H23 nC( c&ch viết, c&c k9 hi'( thư>ng g?p trong tập hợp)
Câu 3: Dột tập hợp c4 thE c4 Fao nhiC( ph0n tửB
Câu 4: G4 g. kh&c nha( gi+a tập hợp
N
v@
,
N B
77) -@i tập
Gh+a F@i HIJIKILIMINIOPIOOIOHQS-RJ,K,LS
*.Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, ! "#ng k$ hi%u
$*+ ,: Gho tập hợp T 6@ c&c ch+ c&i trong c!m tU VRh@nh ph/ HW Gh$ DinhX
a) H23 6i't kC c&c ph0n tử của tập hợp T)
F) Yi=n k$ hi'( th$ch hợp v@o Z v(Zng
b A c A h A
Hướng [n
a\ T ] ^a, c, h, 7, m, n, Z, p, t_
F\
b A ∉ c A ∈ h A ∈
`ư( 9 HS: -@i to&n trCn khZng phan Fi't ch+ in hoa v@ ch+ in thư>ng trong c!m tU "2
cho)
$*+ -: Gho tập hợp c&c ch+ c&i b ] ^T, G, c_
a\ R.m ch!m ch+ t1o th@nh tU c&c ch+ của tập hợp b)
F\ ;iết tập hợp b Fdng c&ch chỉ ra c&c t$nh chet "?c trưng cho c&c ph0n tử của b)
Hướng [n
a\ Ghfng h1n c!m tU VGT GTcX ho?c VG4 G&X
F\ b ] ^%: %-ch+ c&i trong c!m ch+ VGT GTcX_
$*+ ./ Gho c&c tập hợp
T ] ^OI HI JI KI LI M_ I - ] ^OI JI LI NI g_
O
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ ;iết tập hợp G c&c ph0n tử th(ộc T v@ khZng th(ộc -)
F\ ;iết tập hợp < c&c ph0n tử th(ộc - v@ khZng th(ộc T)
c\ ;iết tập hợp h c&c ph0n tử vUa th(ộc T vUa th(ộc -)
\ ;iết tập hợp i c&c ph0n tử ho?c th(ộc T ho?c th(ộc -)
Hướng [n:
a\ G ] ^HI KI M_
F\ < ] ^LI g_
c\ h ] ^OI JI L_
\ i ] ^OI HI JI KI LI MI NI jI g_
$*+ 0: Gho tập hợp T ] ^OI HI aI F_
a\ H23 chỉ rk c&c tập hợp con của T c4 O ph0n tử)
F\ H23 chỉ rk c&c tập hợp con của T c4 H ph0n tử)
c\ Rập hợp - ] ^a, F, c_ c4 phli 6@ tập hợp con của T khZngB
Hướng [n
a\ ^O_ ^ H_ ^ a _ ^ F_
F\ ^OI H_ ^OI a_ ^OI F_ ^HI a_ ^HI F_ ^ aI F_
c\ Rập hợp - khZng phli 6@ tập hợp con của tập hợp T Fmi v. c B ∈ nhưng c
A ∉
$*+ 1: Gho tập hợp - ] ^%, 3, n_ ) Hoi tập hợp - c4 tet cl Fao nhiC( tập hợp conB
Hướng [n
- Rập hợp con của - khZng c4 ph0n tU n@o 6@

)
- Rập hợp con của - c4 Oph0n tU 6@ ^%_ ^ 3_ ^ n _
- G&c tập hợp con của - c4 hai ph0n tử 6@ ^%, 3_ ^ %, n_ ^ 3, n _
- Rập hợp con của - c4 J ph0n tử ch$nh 6@ - ] ^%, 3, n_
;ậ3 tập hợp T c4 tet cl j tập hợp con)
phi ch#) Dột tập hợp T Fet kq 6(Zn c4 hai tập hợp con "?c Fi't) Y4 6@ tập hợp rrng

v@
ch$nh tập hợp T) Ra 5(3 ước

6@ tập hợp con của mri tập hợp)
*Dạng 2: C&c '(i tập v) *&c +,nh - ph.n t! c/0 12t tập hợp
$*+ ,: pAi T 6@ tập hợp c&c s/ t* nhiCn c4 J ch+ s/) Hoi tập hợp T c4 Fao nhiC( ph0n tửB
Hướng [n:
Rập hợp T c4 Qggg s OPPS t O ] gPP ph0n tử)
$*+ -: H23 t$nh s/ ph0n tử của c&c tập hợp sa(:
a\ Rập hợp T c&c s/ t* nhiCn 6u c4 J ch+ s/)
F\ Rập hợp - c&c s/ H, L, j, OO, ))), HgM)
c\ Rập hợp G c&c s/ N, OO, OL, Og, ))), HjJ)
H
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Hướng [n
a\ Rập hợp T c4 Qggg s OPOS:H tO ] KLP ph0n tử)
F\ Rập hợp - c4 QHgM s H S: J t O ] gg ph0n tử)
c\ Rập hợp G c4 QHjJ s N S:K t O ] NP ph0n tử)
Gho HS ph&t FiE( tvng 5(&t:
- Rập hợp c&c s/ chwn tU s/ chwn a "ến s/ chwn F c4 QF s aS : H t O ph0n tử)
- Rập hợp c&c s/ 6u tU s/ 6u m "ến s/ 6u n c4 Qn s mS : H t O ph0n tử)
- Rập hợp c&c s/ tU s/ c "ến s/ 6@ 23 s/ c&c "=(, kholng c&ch gi+a hai s/ 6iCn tiếp
của 23 6@ J c4 Q s c S: J t O ph0n tử)
$*+ .: Tn m(a một 5(3En s/ ta3 @3 HLM trang) YE ti'n thxo ki xm "&nh s/ trang tU O "ến
HLM) Hoi xm "2 phli viết Fao nhiC( ch+ s/ "E "&nh hết c(/n sv ta3B
Hướng [n:
- RU trang O "ến trang g, viết g s/)
- RU trang OP "ến trang gg c4 gP trang, viết gP ) H ] OjP ch+ s/)
- RU trang OPP "ến trang HLM c4 QHLM s OPPS t O ] OLN trang, c0n viết OLN ) J ] KNO s/)
;ậ3 xm c0n viết g t OjP t KNO ] MMP s/)
C!H2ỚNG D3N V4 NHÀ/
bxm 61i nh+ng F@i tập "2 ch+a,nym v+ng pp gili c&c 1ng to&n "2 "ược hAc)
PH5P C6NG VÀ PH5P NH7N 8 PH5P T9: VÀ PH5P CHI
!"#C TIÊU
- 8n tập 61i c&c t$nh chet của phzp cộng v@ phzp nhan, phzp trU v@ phzp chia)
- Rèn 6(3'n k{ năng vận !ng c&c t$nh chet trCn v@o c&c F@i tập t$nh nh|m, t$nh nhanh v@
gili to&n một c&ch hợp 69)
- ;ận !ng vi'c t.m s/ ph0n tử của một tập hợp "2 "ược hAc trước v@o một s/ F@i to&n)
- Hướng [n HS c&ch sử !ng m&3 t$nh Fo t#i)
$! %I&N TH'C
7! ÔN TẬP L; THUY&T)
t }hzp cộng hai s/ t* nhiCn Fet k. 6(Zn cho ta một s/ t* nhiCn (3 nhet gAi 6@ tvng của
ch#ng)Ra~ng e( VtX "E chỉ phzp cộng:
;iết: a t F ] c
Q s/ h1ng S t Qs/ h1ngS ] Qtvng S
tS}hzp nhan hai s/t* nhiCn Fet k.6(Zn cho ta một s/t* nhiCn (3 nhetgAi 6@ t$ch của ch#ng)
Ra ~ng e( V)X Rha3 cho e( V%X m tiE(hAc "E chỉ phzp nhan)
J
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
;iết: a ) F ] c
QthUa s/ S ) QthUa s/ S ] Qt$ch S
, Gh# 9: Rrong một t$ch nế( hai thUa s/ "=( Fdng s/ th. Fyt F(ộc phli viết e( nhan V)X G•n
c4 một thUa s/ Fdng s/ v@ một thUa s/ Fdng ch+ ho?c hai thUa s/ Fdng ch+ th. khZng c0n
viết e( nhan V)X G€ng "ược );$ !: OH)J c•n K)% ] K%I a ) F ] aF)
tS R$ch của một s/ với P th. Fdng P, ngược 61i nế( một t$ch Fdng P th. một trong c&c thUa s/
của t$ch phli Fdng P)
, R•: ‚ế( a )F] Pth. a ] P ho?c F ] P)
tS R$nh chet của phzp cộng v@ phzp nhan:
aSR$nh chet giao ho&n: a t F] Ft a a ) F] F) a
}h&t FiE(: t ƒhi "vi chr c&c s/ h1ng trong một tvng th. tvng khZng tha3 "vi)
t ƒhi "vi chr c&c thUa s/ trong t$ch th. t$ch khZng tha3 "vi)
FSR$nh chet kết hợp: Q a t FS tc ] at QFt cS Qa )FS) c ]a )Q F)c S
}h&t FiE( : t D(/n cộng một tvng hai s/ với một s/ th„ Fa tac4 thE cZng s/ th„ nhet với
tvng của s/ th„ hai v@ s/ th„ Fa)
t D(/n nhan một t$ch hai s/ với một s/ th„ Fa ta c4 thE nhan s/ th„ nhet với t$ch
của s/ th„ hai v@ s/ th„ Fa)
cSR$nh chet cộng với P v@ t$nh chet nhan với O: a t P ] Pt a] a a ) O] O)a ] a
SR$nh chet phan ph/i của phzp nhan với phzp cộng: a)QFt c S] a)Ft a)c
}h&t FiE(: D(/n nhan một s/ với một tvng ta nhan s/ "4 với tUng s/ h1ng của tvng rWi cộng
c&c kết 5(l 61i
, Gh# 9: ƒhi t$nh nhanh, t$nh Fdng c&ch hợp 6$ nhet ta c0n ch# 9 vận !ng c&c t$nh chet
trCn c! thE 6@:
- ‚h> t$nh chet giao ho&n v@ kết hợp nCn trong một tvng ho?c một t$ch ta c4 thE tha3 "vi v…
tr$ c&c s/ h1ng ho?c thUa s/ "Wng th>i sử !ng e( ngo?c "E nh4m c&c s/ th$ch hợp với nha(
rWi th*c hi'n phzp t$nh trước)
- ‚h> t$nh chet phan ph/i ta c4 thE th*c hi'n thxo c&ch ngược 61i gAi 6@ "?t thUa s/
ch(ng a) F t a) c ] a) QF t cS
Câu 1: }hzp cộng v@ phzp nhan c4 nh+ng t$nh chet c† Fln n@oB
Câu 2: }hzp trU v@ phzp chia c4 nh+ng t$nh chet c† Fln n@oB
II! $ÀI TẬP
Gh+a F@i KJ "ếnLJQS-Rj,gS
*.Dạng 1: C&c '(i to&n t$nh nh0nh
$*+ ,: R$nh tvng sa( "a3 một c&ch hợp 69 nhet)
a\ MN t OJL t JJ
K
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
]QMNtJJS t OJL ] OPP t OJL ] HJL
F\ HNN t OOJ t JHJ t jN ] QHNNt JHJS t QOOJt jNS
] MPP t HPP] jPP
$*+ -: R$nh nhanh c&c phzp t$nh sa(:
a\ j % ON % OHL ] Qj )HLS)ON ]OPP)ON]ONPP
F\ K % JN % HL ] Q HL)KS)JN ] OPP)N]NPP
$*+ .: R$nh nhanh một c&ch hợp 6$:
a\ ggN t jM F\ JN) Jj t MH) JN
c\ KJ) OOI MN) OPOI KHJ) OPPO \ MN) ggI ggj) JK
Hướng dẫn
a\ ggN t QJ t jJS ] QggN t JS t jJ ] OPPP t jP ] OPjJ
Sử !ng t$nh chet kết hợp của phzp cộng)
‚hận %zt: ggN t jM ] QggN t JS t QjM -JS ] OPPP t jJ ] OPjJ) Ra c4 thE thCm v@o s/ h1ng
n@3 "Wng th>i Fớt "i s/ h1ng kia với c~ng một s/)
F\ JN) Jj t MH) JN ] JN)QJj t MHS ] JN)OPP ] JNPP)
Sử !ng t$nh chet phan ph/i của phzp nhan "/i với phzp cộng)
c\ KJ) OO ] KJ)QOP t OS ] KJ)OP t KJ) O ] KJP t KJ ] KJNJ)
MN) OPO] MNMN
KHJ) OPPO ] KHJ KHJ
\ MN) gg ] MN)QOPP s OS ] MN)OPP s MN ] MNPP s MN ] MMJJ
ggj) JK ] JK) QOPP s HS ] JK)OPP s JK)H ] JKPP s Mj ] JJ JH
$*+ 0/ R$nh nhanh c&c phzp t$nh:
a\ JNLjO s gggg c\ KjLJHO s ggggg
F\ NJKL s Oggj \ NLgJ s OggN
Hướng dẫn:
a\ JNLjO s gggg ] QJNLjO t O S s Qgggg t OS ] JNLjH s OPPPP ] HNLjH
Qcộng c~ng một s/ v@o s/ F… trU v@ s/ trUS
F\ NJKL s Oggj ] QNJKL t HS s QOggj t HS ] NJKN s HPPP ] LJKN
c\ YS: JjLJHH
\ YS: LLgM
$*+ 1/ R$nh nhanh:
aS OL) Oj FS HL) HK cS OHL) NH S LL) OK
tSR$nh nhanh t$ch hai s/ Fdng c&ch t&ch một thUa s/ th@nh tvng hai s/ rWi &p !ng t$nh
chet phan ph/i:
;<: R$nh nhanh: KL)M ] Q KP t LS) M ] KP) M t L) M ] HKP t JP ] HNP)
L
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ 6 :R$nh nhanh:
aS HL) OH FS JK) OO cS KN) OPO S OL)JPH xS OHL)Oj gS OHJ) OPPO
tS Sử !ngt$nh chet giao ho&n kết hợp của phzp cộng "E t$nh Fdng c&ch hợp 6$:
;<:Rh*c hi'n phzp t$nh Fdng c&ch hợp 6$ nhet:
OJL t JMP t ML t KP ] QOJL t MLS t Q JMP t KPS ] HPP t KPP ] MPP)
$*+ 7: Rh*c hi'n phzp t$nh Fdng c&ch hợp 6$ nhet:
aS KMJ t JOj t OJN t HH FS Ojg t KHK tLOO t HNM t LL
cS QJHO tHNS t Ng S OjL tKJK t LOL t HMM t OLL
xS MLH t JHN t OKj t OL t NJ ‡S JKN t KOj t OHJ t OH
t) Sử !ng t$nh chet giao ho&n kết hợp của phzp nhan"E t$nh Fdngc&ch hợp 6$ nhet:
;<: R$nh Fdng c&ch hợp 6$n het:
L) HL) H) JN) K ] QL) HS) QHL) KS) JN ] OP) OPP) JN ] JN PPP)
$*+ <: R$nh Fdng c&ch hợp 6$ nhet:
aS L) OHL) H) KO) j FS HL) N) OP) K cS j) OH) OHL) H S K) JM) HL) LP
,) Sử !ng t$nh chet phan ph/i "E t$nh nhanh:
Gh# 9:
•(3 tyc "?t thUa s/ ch(ng : a) Ft a)c ] a) QFt cS ho?c a) F t a) c t a) ] a)QF t c t S
;<: R$nh Fdng c&ch hợp 6$ nhet:
aS Hj) MK t Hj) JM ] Hj)QMK t JM S ] Hj) OPP ] HjPP
FS J) HL) j t K) JN) M t H) Jj) OH ] HK) HL t HK) JN t HK) Jj ] HK)QHL t JN t Jj S
] HK) OPP ] HKPP
$*+ =/ R$nh Fdng c&ch hợp 6$ nhet:
aS Jj) MJ t JN) Jj FS OH)LJ t LJ) ONHs LJ) jK
cS JL)JK tJL)Jj t ML)NL t ML)KL , Jg)j t MP)H t HO)j
x, JM)Hj t JM)jH t MK)Mg t MK)KO
,Gh# 9: 3u-n nhân 1 - c4 2 ch5 - v6i 11 t0 c2ng 2 ch5 - +4 78i ghi kết 9u: v&o gi50
2 ch5 - +4. ;ếu t<ng =6n h>n ? th@ ghi h(ng +>n v, v&o gi50 78i c2ng 1 v(o ch5 -
h(ng ch#c.
v : JK )OO ]JNK I Mg)OO ]NLg
S 7=!,>, ?7=@,>> A,B ?7=>> A7= ?7=7=
,Gh# 9: 1u-n nhân 12t - c4 2 ch5 - v6i 1A1 th@ kết 9u: ch$nh =( 1 - c4 +Bợc 'Cng
c&ch viết ch5 - +4 2 =.n kh$t nh0u
v: jK )OPO ]jKjK I MJ )OPO ]MJMJ I gP)OPO ]gPgP
,Gh# 9: 1u-n nhân 12t - c4 3 ch5 - v6i 1AA1 th@ kết 9u: ch$nh =( 1 - c4 +Bợc 'Cng
c&ch viết ch5 - +4 2 =.n kh$t nh0u
M
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
;$ !:OHJ)OPPO ] OHJOHJ

PH5P C6NG VÀ PH5P NH7N 8 PH5P T9: VÀ PH5P CHI
(tiếp)
*.Dạng 2: C&c '(i to&n c4 =iDn 9u0n +ến "EF -, tập hợp
O:<23 s/ c&ch "=(:
;<: R$nh tvng: S ] O t J t L t N t ))) t Kg
, ‚hận %zt:t s/ h1ng "0(6@ : Ov@ s/ h1ng c(/i 6@: Kg)
t ƒholng c&ch gi+a hai s/ h1ng 6@: H
tS c4 HL s/ h1ng "ược t$nh Fdng c&ch: Q Kg sO S: H t O ] HL
Ra t$nh tvng S như sa(:
S ] O t J t L t N t )) ) t Kg
S ] Kg t KN t KL t KJ t )) ) t O
S t S ] Q O t KgS t Q J t KNS t QL t KLS t QN t KJS t )) ) t QKg t OS
HS ] LPt LP tLP t LP t)) ) tLP Qc4HL s/ h1ng S
HS ] LP) HL
S ] LP)HL : H ] MHL
,R•: Gho Rvng : S ] aO t aH t aJ t )) ) t an
Rrong "4: s/ h1ng "0( 6@: aO Is/ h1ng c(/i6@: an I kholng c&ch 6@: k
S/s/ h1ng "ược t$nh Fdng c&ch: s/ s/ h1ng ] Q s/h1ng c(/is s/ h1ng "0(S :kholng c&ch t O
S/s/ h1ng m ] Q an s aO S : k t O
Rvng S "ược t$nh Fdng c&ch:Rvng S ] Q s/ h1ng c(/it s/ h1ng "0( S)S/s/ h1ng : H
S ] Q an t aOS ) m : H
$*+ ,/R$nh tvng sa(:
aS T ] O t H t J t K t )) ) t OPP
S/ s/ h1ng của 23 6@: QOPP-OS:OtO ] OPP
T] QOPP t OS )OPP : H ] LPLP
FS - ] H t K t M t j t )) ) t OPP
s/ s/ h1ng 6@: QOPP-HS:HtO ] LP
N
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
-]QOPP tHS)Kg :H ] LLO )LP ] HLLP
cS G ] K t N t OP t OJ t )) ) t JPO
S < ] L t g t OJ t ON t )) )t HPO)
QHS t* gili 6Cn Flng tr.nh F@3S
$*+ -: Q;‚SR$nh c&c tvng:
aS T ] L t j t OO t OK t )) ) t JPH FS - ] N t OO t OL t Og t )) )t HPJ)
cS G ] M t OO t OM t HO t )) ) t JPO S < ]j t OL t HH t Hg t )) ) t JLO)
$*+ .: Gho tvng S ] L t j t OO t OK t )) )
aSR.m s/ h1ng th„OPP của tvng)
FS R$nh tvng OPP s/ h1ng "0( tiCn)
pili:
lưu ý: số cuối = (số số hạng-1) . h!"ng c#ch $ số %&u
a) vậ3 s/ th„ OPP ] QOPP-OS )J t L ] HgNt L ] JPH
F) S] QJPH t LS )OPP:H ] OLJLP
$*+ 0/ Q;‚ S Gho tvng S ] N t OH t ON t HH t )) )
aSR.m s/ h1ng thứ LP của tvng)
FS R$nh tvng của LP s/ h1ng "0( tiCn)
HS t* gili
$*+ 1/R$nh tvng của tet cl c&c s/ t* nhiCn %, Fiết % 6@ s/ c4 hai ch+ s/ v@
OH ˆ % ˆ gO
T] ^OJIOKIOLIOMI))))IgP_
S/ s/ h1ng 6@: gP -OJ tO ]Nj
T ] QgPt OJSNj : H ]KPON
$*+ 6/ Q;‚S
aS R$nh tvng của c&c s/ t* nhiCn a , Fiết a c4 Fa ch+ s/ v@ OOg ˆ a ˆ LPO)
$*+ 7: R$nh O t H t J t )) ) t Oggj t Oggg
Hướng [n
- &p !ng thxo c&ch t$ch tvng của pa(ss
- ‚hận %zt: Rvng trCn c4 Oggg s/ h1ng
<o "4
S ] O t H t J t )) ) t Oggj t Oggg ] QO t OgggS) Oggg: H ] HPPP)Oggg: H ] OgggPPP
$*+ </ R$nh tvng của:
a\ Ret cl c&c s/ t* nhiCn c4 J ch+ s/)
j
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
F\ Ret cl c&c s/ 6u c4 J ch+ s/)
Hướng [n:
a\ S
O
] OPP t OPO t )) ) t ggj t ggg
Rvng trCn c4 Qggg s OPPS t O ] gPP s/ h1ng) <o "4
S
O
] QOPPtgggS)gPP: H ] KgKLLP
F\ S
H
] OPOt OPJt )) ) t ggNt ggg
Rvng trCn c4 Qggg s OPOS: H t O ] KLP s/ h1ng) <o "4
S
H
] QOPO t gggS) KLP : H ] HKNLPP
$*+ =: Q;‚SR$nh tvng
a\ Ret cl c&c s/: H, L, j, OO, )) ), HgM
F\ Ret cl c&c s/: N, OO, OL, Og, )) ), HjJ Q YS: a\ OKNLO F\ OPOLP S
G&ch gili tư†ng t* như trCn) G0n %&c "…nh s/ c&c s/ h1ng trong 23 sZ trCn, "4 6@ nh+ng
23 s/ c&ch "=()
$*+ ,>: Gho 23 s/:
a\ O, K, N, OP, OJ, Og)
F\ L, j, OO, OK, ON, HP, HJ, HM, Hg)
c\ O, L, g, OJ, ON, HO, )) )
H23 t.m cZng th„c FiE( i‰n c&c 23 s/ trCn)
'(:
a\ a
k

] Jk t O với k ] P, O, H, )) ), M
F\ F
k

] Jk t H với k ] P, O, H, )) ), g
c\ c
k

] Kk t O với k ] P, O, H, )) ) ho?c c
k

] Kk t O với k


)hi ch*: G&c s/ t* nhiCn 6u 6@ nh+ng s/ khZng chia hết cho H, cZng th„c FiE( i‰n 6@
H O +
, k


G&c s/ t* nhiCn chwn 6@ nh+ng s/ chia hết cho H, cZng th„c FiE( i‰n 6@
H
, k

‚S
*Dạng 3: G@1 *
$*+ ,/R.m %

‚ Fiết
aS Q% sOLS )OL ] P FS JH Q% sOP S ] JH


% sOL ] P

% sOP ] O


% ]OL

% ] OO
$*+ -:R.m %

‚ Fiết :
a S Q% s OL S s NL ] P FSLNL- QM% tNPS ]KKL cS JOLtQOHL-%S] KJL

% sOL ]NL

M%tNP ]LNL-KKL

OHL-% ] KJL-JOL


% ]NL t OL ]gP

M% ]MP

% ]OHL-OHP


% ]OP

% ]L
g
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ .:R.m %

‚ Fiết :
aS % sOPL :HO ]OL FS Q%- OPLS :HO ]OL


%-L ] OL

%-OPL ]HO)OL
⇔% ] HP

%-OPL ]JOL


% ] KHP
$*+ 0: R.m s/ t* nhiCn % Fiết
aQ % s LSQ% s NS ] P QYS:%]LI % ] NS
F\ LKO t QHOj s %S ] NJL QYS: % ] HKS
c\ gM s JQ% t OS ] KH QYS: % ] ONS
\ Q % s KNS s OOL ] P QYS: % ] OMHS
x\ Q% s JMS:Oj ] OH QYS: % ] HLHS
C!DDEF 0: Da phư†ng
Gho Flng s/ sa(:
G&c s/ "?t trong h.nh v(Zng c4 t$nh chet ret "?c Fi't) "4 6@ tvng c&c s/ thxo h@ng, cột ha3
"ư>ng chzo "=( Fdng nha() Dột Flng Fa •ng Fa cột c4 t$nh chet như vậ3 gAi 6@ ma phư†ng
cep J Qh.nh v(Zng kq i'(S
$*+ ,/ Yi=n v@o c&c Z c•n 61i "E "ược một ma phư†ng cep J c4 tvng c&c s/ thxo h@ng,
thxo cột Fdng KH)
Hướng dẫn:


OP
g O
g
L
N O
O
OL
O J OP
,
1
,
>
,-
,
1
,
>
ON
O
M
O
K
,-
O O OJ
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
LUG TH: VỚI SỐ "H TI NHIÊN
"#C TIÊU
- 8n 61i c&c kiến th„c c† Fln v= 6({ thUa với s/ m€ t* nhiCn như: `€3 thUa Fậc n của s/ a,
nhan, chia hai 6({ thUa c~ng c4 s/, )) )
- Rèn 6(3'n t$nh ch$nh %&c khi vận !ng c&c 5(3 tyc nhan, chia hai 6({ thUa c~ng c† s/
- R$nh F.nh phư†ng, 6ập phư†ng của một s/) piới thi'( v= ghi s/ cho m&3 t$nh Qh' nh… phanS)
- -iết th„ t* th*c hi'n c&c phzp t$nh, ước 6ượng kết 5(l phzp t$nh)
$! %I&N TH'C
I! ÔE JKL MN JOPQRJ!
1. HIF thJ0 'ậc n c/0 - 0 6@ t$ch của n thUa s/ Fdng nha(, mri thUa s/ Fdng a
{
) )))
n
+ + + + ·
Q n

PS) a gAi 6@ c† s/, no gAi 6@ s/ m€)
2. ;hân h0i =uK thJ0 cLng c> - )
, n , n
+ + +
+
·
3. Chi0 h0i =uK thJ0 cLng c> - :
, n , n
+ + +

· Q a

P, m

nS
•(3 ước a
P
] O Q a

PS
4. HuK thJ0 c/0 =uK thJ0 ( )
n
, , n
+ +
×
·
M. HuK thJ0 12t t$ch ( ) ) )
,
, ,
+ b + b ·
N. 32t - =uK thJ0 c/0 1A:
- Dột ngh.n: O PPP ] OP
J
- Dột v1n: OP PPP ] OP
K
- Dột tri'(: O PPP PPP ] OP
M
- Dột tỉ: O PPP PPP PPP ] OP
g
Rvng 5(&t: nế( n 6@ s/ t* nhiCn kh&c P th.: OP
n
] OPPPŠPP
II! $*+ JKL
*.Dạng 1: C&c '(i to&n v) =uK thJ0
$*+ JKL ,: viết c&c t$ch sa( ưới 1ng O 6({ thUa
a) L)L)L)L)L)L ] L
M
F)H)H)H)H)J)J)J)J] H
K)
) J
K

c)OPP)OP)H)L ]OP )OP)OP)OP]OP
K
$*+ JKL -/ t$nh gi& tr… củ c&c FiE( th„c sa(:
a) J
K
: J
H
] J
H
] g
F) H
K)
) H
H
] OM )K ] LK
c) QH
K)
S
H
] H
j
] HLM
$*+ ./ ;iết c&c t$ch sa( "a3 ưới 1ng một 6({ thUa của một s/:
a\ T ] j
H
)JH
K
F\ - ] HN
J
)g
K
)HKJ
'(: a\ T ] j
H
)JH
K
] H
M
)H
HP
] H
HM)
ho?c T ] K
OJ
OO
n thUa s/ a
n s/ P
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
F\ - ] HN
J
)g
K
)HKJ ] J
HH
$*+ 0: R.m c&c s/ m€ n sao cho 6({ thUa J
n
thlo m2n "i=( ki'n: HL ˆ J
n
ˆ HLP
Hướng dẫn
Ra c4: J
H
] g, J
J
] HN ‹ HL, J
K
] KO, J
L
] HKJ ˆ HLP
nhưng J
M
] HKJ) J ] NHg ‹ HLP
;ậ3 với s/ m€ n ] J,K,L ta c4 HL ˆ J
n
ˆ HLP
$*+ 1: So s&ch c&c c?p s/ sa(:
a\ T ] HN
L
v@ - ] HKJ
J
F\ T ] H
JPP
v@ - ] J
HPP
Hướng dẫn
a\ Ra c4 T ] HN
L
] QJ
J
S
L
] J
OL
v@ - ] QJ
L
S
J
] J
OL
;ậ3 T ] -
F\

T ] H
JPP
] J
J)OPP
] j
OPP
v@ - ] J
HPP
] J
H)OPP
] g
OPP
;. j ˆ g nCn j
OPP
ˆ g
OPP
v@ T ˆ -)
Ohi chP: Rrong hai 6({ thUa c4 c~ng c† s/, 6({ thUa n@o c4 c† s/ 6ớn h†n th. 6ớn h†n)
a
H
gAi 6@ F.nh phư†ng của a ha3 a F.nh phư†ng
a
J
gAi 6@ 6ập phư†ng của a ha3 a 6ập phư†ng
$*+ 6: R$nh v@ so s&nh
a\ T ] QJ t LS
H
v@ - ] J
H
t L
H
F\ G ] QJ t LS
J
v@ < ] J
J
t L
J
'(: a\ T ‹ - I F\ G ‹ <
`ư( 9 HS tr&nh sai 6dm khi viết Qa t FS
H
] a
H
t F
H
ho?c Qa t FS
J
] a
J
t F
J
*.Dạng 2: Ohi - cho 1&F t$nh Q h% nh, phânR"ạng n(F chS gi6i thi%u cho hTc inh
kh& U
- ‚hyc 61i v= h' ghi s/ thập phan
-.: Oggj ] O)OP
J
t g)OP
H
tg)OP t j
K J H
)OP )OP )OP )OP +bcd/ + b c d / · + + + + trong "4 a, F, c, , x 6@ một trong c&c s/ P, O, H, Š, g
với a kh&c P)
- YE ghi c&c sZ ~ng cho m&3 "i'n to&n ngư>i ta ~ng h' ghi s/ nh… phan) Rrong h' nh…
phan s/ QHS +bcd/ c4 gi& tr… như sa(:
K J H
QHS )H )H )H )H +bcd/ + b c d / · + + + +
$*+ ,: G&c s/ "ược ghi thxo h' nh… phan ưới "a3 Fdng s/ n@o trong h' thập phanB
a\ QHS OPOOOPO A · ]O)H
M
tP)H
L
tO)H
K
tO)H
J
tO)H
H
tP)H
O
tO] gJ
F\ QHS OPOPPPOPO B · ]O)H
j
tP)H
N
tO)H
M
tP)H
L
tP)H
K
tP)H
J
tO)H
H
tP)H
O
tO] JHL
$*+ -: ;iết c&c s/ trong h' thập phan ưới "a3 ưới 1ng s/ ghi trong h' nh… phan:
a\ HP ] H)OP F\ LP ]L)OP c\ OJJL ] O)OPPPtJ)OPP t J)OP t L
OH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
'(: HP ] QHS OPOPP Q] O)H
K
tP)H
J
tO)H
H
tP)H
O
tP ] HP S
LP ] QHS OOPPOP OJLL ] QHS OPOPPOOPOOO
p; hướng [n cho HS H c&ch ghi: thxo 69 th(3ết v@ thxo th*c h@nh)
$*+ .: R.m tvng c&c s/ ghi thxo h' nh… phan:
a\ OOOOO
QHS

t OOOO
QHS
F\ OPOOO
QHS

t OPPOO
QHS
Hướng dẫn
a\ Ra ~ng Flng cộng cho c&c s/ thxo h' nh… phan
Y?t phzp t$nh như 6@m t$nh cộng c&c s/ thxo h' thập phan
F\ `@m tư†ng t* như ca( a ta c4 kết 5(l OPOPOP
QHS
*.Dạng 3: GhV tW thWc hi%n c&c phXp t$nh Q B6c =Bợng c&c phXp t$nh
- ŒC( c0( HS nhyc 61i th„ t* th*c hi'n c&c phzp t$nh "2 hAc)
- YE ước 6ượng c&c phzp t$nh, ngư>i ta thư>ng ước 6ượng c&c th@nh ph0n của phzp t$nh
$*+ ,: R$nh gi& tr… của FiE( th„c:
T ] HPPH)HPPOHPPO s HPPO)HPPHHPPH
Hướng dẫn
T ] HPPH)QHPPOPPPP t HPPOS s HPPO)QHPPHPPPP t HPPHS
] HPPH)QHPPO)OP
K
t HPPOS s HPPO)QHPPH)OP
K
t HPPOS
] HPPH)HPPO)OP
K
t HPPH)HPPO s HPPO)HPPH)OP
K
s HPPO)HPPH ] P
$*+ -/ Rh*c hi'n phzp t$nh
a\ T ] QKLM)OO t gOHS)JN : OJ: NK
F\ - ] •QJOL t JNHS)J t QJNH t JOLS)NŽ : QHM)OJ t NK)OKS
'(: T ] HHj - ] L
$*+ J: R$nh gi& tr… của FiE( th„c
a\ OH:^JgP: •LPP s QOHL t JL)NSŽ_
F\ OHPPP sQOLPP)H t OjPP)J t OjPP)H:JS
'(: a\ K F\ HKPP
*.Dạng 4: G@1 *
-@i O: R.m %, Fiết:
a\ H
%
] OM
]‹ H
%
] H
K
]‹%] K YS: % ] K
FS %
LP
] % ]‹%] PIO QYS: %
{ } PIO ∈
S
OJ
t P O
P P O
O O OP
O O O O OQHS
t O O O OQHS
O P O O O PQHS
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Gh+a F@i OPK "ếnOOPQS-R OLS
0ưu ý: khi gili F@i to&n t.m % c4 6({ thUa phli Fiến "vi v= c&c 6({ thUa c~ng c† s/ ho?c c&c
6({ thUa c~ng s/ m€ v@ c&c trư>ng hợp "?c Fi't
----------------------------

DSU HIỆU CHI H&T
!"#C TIÊU
- HS "ược củng c/ khyc sa( c&c kiến th„c v= e( hi'( chia hết cho H, J, L v@ g)
- ;ận !ng th@nh th1o c&c e( hi'( chia hết "E nhanh ch4ng nhận ra một s/, một tvng ha3
một hi'( c4 chia hết cho H, J, L, g)
$!%I&N TH'C/
I! ÔE JKL MN JOPQRJ!
ABTTNH CHST CHI H&T CU "6T TVNG!
G$nh chYt 1: a  m , F  m , c  m ⇒ Qa t F t cS  m
Gh# 9: R$nh chet O c€ng "#ng với một hi'( a  m , F  m , ⇒ Qa - FS  m
G$nh chYt 2: a  m , F  m , c Mm ⇒ Qa t F t cS Mm
Gh# 9: R$nh chet H c€ng "#ng với một hi'() a  m , F Mm , ⇒ Qa - FS MmG&c t$nh chet
O• H c€ng "#ng với một tvngQhi'(S nhi=( s/ h1ng)
ABDSU HIỆU CHI H&T CHO -W CHO 1!
DXP O+YP ZO+[ ORJ ZO\ -/ 1#c số c2 ch3 số t4n c5ng l6 ch3 số ch7n th8 chi+ hết ch! 9 :6
ch; nh3ng số %2 ,ới chi+ hết ch! 9)
DXP O+YP ZO+[ ORJ ZO\ 1/ 1#c số c2 ch3 số t4n c5ng l6 < h!=c > th8 chi+ hết ch! > :6 ch;
nh3ng số %2 ,ới chi+ hết ch! >)
Z- chi0 hết cho 2 v( M c4 ch5 - tận cLng 'Cng A
ABDSU HIỆU CHI H&T CHO .W CHO =!
DXP O+YP ZO+[ ORJ ZO\ ./ G&c s/ c4 tvng c&c ch+ s/ chia hết cho J th. chia hết cho J v@ chỉ
nh+ng s/ "4 mới chia hết cho J)
1h* ý: S/ chia hết cho g th. chia hết cho J)
S/ chia hết cho J c4 thE khZng chia hết cho g)
H- Sử !ng t$nh chet chia hết của một tvng v@ một hi'()
II! $*+ JKL
Gh+a F@i OOKIOOLIOOMIOONIOOjIOHPIOHJIOHKIOHLIHMIOHNIOHjIOHgOJPIOJJ
"ếnOJgQS-RON,OgS
OK
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ JKL ,/ T]\EF Z^Z _` _[P _` E*\ ZO+[ ORJ ZO\ -aZOa ZO\.a CO\ =a
OPNMI MJNLI NjPPI LHKOI HJKMIgHPN
)i"i: S/ chia hết cho H 6@: OPNMI NjPPI HJKM
S/ chia hết cho L6@ :NjPPI MJNL
S/ chia hết cho J 6@: MJNLI LHKOI HJKMI gHPN
S/ chia hết cho g 6@: gHPN
$T -/ bcJ def Z^Z O+YP _[P Zg ZO+[ ORJ ZO\ 6 hOiEFa
a\ MM s KH
Ra c4: MM  M , KH  M ⇒ MM s KH  M)
F\ MP s OL
Ra c4: MP  M , OL MM ⇒ MP s OL M M)
$T ./ bcJ def JjEF E*\ ZO+[ ORJ ZO\ <a
a\ HK t KP t NH
HK  j , KP  j , NH  j ⇒ HK t KP t NH  j)
F\ jP t HL t Kj)
jP  j , HL Mj , Kj  j ⇒ jP t HL t Kj Mj)
c\ JH t KN t JJ)
JH  j , KN Mj , JJ M 8 nhng
47 + 33 = 80  8 ⇒ 32 + 47 + 33  8.
*. BT t×m ®iÒu kiÖn cña mét sè h¹ng ®Ó tæng (hiÖu ) chia hÕt
cho mét sè:
$*+ JKL 0/ <~ng K ch+ s/ PIOIHIL c4 t1o th@nh Fao nhiC( s/ c4 K ch+ s/, mri ch+
s/ "2 cho chỉ ~ng O 60n sao cho:
a, c&c s/ "4 chia hết cho H)
F,G&c s/ "4 chia hết cho L
c)c&c s/ chia hết cho J
)i"i:
a) c&c s/ c4 chưa s/ P tận c~ng gWm c&c s/: OLHPI OHLPIHOLPIOHLPILOHPILHOP
F) c&c s/ c4 ch+ s/ H tận c~ng gWm c&c s/:LOPHI LPOHI OLPHI OPLH
c) c&c s/ chia hết cho J gWm c&c s/ c4 tvng c&c ch+ s/ chia hết cho J khZng c4
s/ n@o)
$T 1/ Gho T ] OH t OL t HO t % với %

‚)
OL
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
R.m "i=( ki'n của % "E T  J, T MJ)
)i"i:
- Rrư>ng hợp T  J
;. OH J,OL J,HOJ nCn T J th. % J)
- Rrư>ng hợp T MJ)
;. OH J,OL J,HOJ nCn T MJ th. %
M
s
J)
$T 6/ƒhi chia SR‚ a cho HK "ược s/ ư 6@ OP) Hoi s/ a c4 chia hết cho H khZng,
c4 chia hết cho K khZngB
)i"i:
S/ a c4 thE "ược FiE( i‰n 6@: a ] HK)k t OP)
Ra c4: HK)k H , OP H ⇒ a H)
HK) k K , OP MK
⇒ a M4.
*. BT chn !"a m# $éng:
BT %: Chøng tá r»ng:
a/ Tæng ba STN !"n t!#$ % &'t s( )h!a h#t )h* 3.
b/ Tæng b(n STN !"n t!#$ % &'t s( +h,ng )h!a h#t )h* 4.
Gi¶i:
a/ Tæng ba STN !"n t!#$ %:
a + -a + ./ + -a + 2 / = 3.a + 3 )h!a h#t )h* 3
b/ Tæng b(n STN !"n t!#$ %:
a + -a + ./ + -a + 2 / + -a + 4/= 4.a + 0
+h,ng )h!a h#t )h* 4.
G)HDVN : %xm 61i nh+ng F@i "2 ch+a, nym v+ng c&c e( hi'( chia hết 6@m nh+ng F@i tập
c•n 61i trong S-R to&n M F@i e( hi' chia hết cho J, cho g)
----------------------------

-(vi M
OM
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
2ỚC VÀ $6I! SỐ NGUYÊN TỐ!HỢP SỐ
k "#C TIÊU
- HS Fiết kiEm tra một s/ c4 ha3 khZng 6@ ước ho?c Fội của một s/ cho trước, Fiết c&ch
t.m ước v@ Fội của một s/ cho trước )
- -iết nhận ra một s/ 6@ s/ ng(3Cn t/ ha3 hợp s/)
- -iết vận !ng hợp 69 c&c kiến th„c v= chia hết "2 hAc "E nhận Fiết hợp s/)
$k %I&N TH'C
I! ÔE JKL MN JOPQRJ!
Câu 1: Rhế n@o 6@ ước, 6@ Fội của một s/B
Câu 2: ‚C( c&ch t.m ước v@ Fội của một s/B
Câu 3: Y…nh ngh•a s/ ng(3Cn t/, hợp s/B
Câu 4: H23 kE HP s/ ng(3Cn t/ "0( tiCnB
II! $*+ JKL
Dạng 1: G@1 '2i c/0 12t -
$*+ ,/ R.m c&c Fội của K, M, g, OJ, O
-QKS] ^PIKIjIOHIOMIHP)))_
-QMS] ^PIMIOHIOjIHKIJPI)))_
-QgS] ^PIgIOjIHNIJMIKLI)))_
-QOJS] ^PIOJIHMIJgILHI)))_
-QOS] ^PIOIHIJIKIL))))_
HBu [: \R0U ]^0.k _ k∈;`
$*+ -: GhAn khfng "…nh "#ng trong c&c khfng "…nh sa(:
a)Dột s/ vUa 6@ Fội của J vUa 6@ Fội của L th. 6@ Fội của OL
F)Dột s/ vUa 6@ Fội của J vUa 6@ Fội của g th. 6@ Fội của HN
c)Dột s/ vUa 6@ Fội của H vUa 6@ Fội của K th. 6@ Fội của j
)Dột s/ vUa 6@ Fội của J vUa 6@ Fội của M th. 6@ Fội của Oj
Rrl 6>i: khfng "…nh a "#ng
ƒhfng "…nh F sai v. nế( a ]Oj th. aΜJ v@ aΜg nhưng a Μ HN
ƒhfng "…nh c sai v. nế( a ]K th. aΜH v@ aΜK nhưng a Μ j
ƒhfng "…nh sai v. nế( a ]OH th. aΜJ v@ aΜM nhưng a Μ Oj
HBu [: nếu 0Μ 1 , 0Μ n v( R1,nU]1 th@ 0ΜR1.nU
$*+ .: R.m s/ t* nhiCn % sao cho :
a) n t H chia hết cho n - O
F) Hn tO chia hết cho M - n
)i"i:
ON
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a. Ra c4 n t H Μ n-O s(3 ra •Qnt HS s Qn- OSŽ Μ Qn- OS ha3 JΜQn- OS
<o "4 n-O phli 6@ ước của J
S(3 ra n -O ]OIJ
‚ế( n -O ] O s(3 ra n ] H
‚ế( n -O ]J s(3 ra n ] K
;ậ3 n] H ho?c n]K th. n t H Μ n-O
b. Hn t O Μ M-n s(3 ra •QHnt OS s HQnt OSŽ Μ Qnt OS ha3 LΜQnt OS
S(3 ra nt O ]O ho?c nt O ] L
;ới ntO ] L th. n] K
;ới nt O]O th. n ] P
;ậ3 n]P ho?c n]K th. Hn t O Μ M-n
$*+ 0/ ƒhi chia một s/ t* nhiCn cho HLL ta "ược s/ ư 6@ ONP)Hoi s/ "4 c4 chia hết cho
jL khZngB ;. saoB
pili : gAi s/ "4 6@ a: ta c4 a ] HLL)k t ONP Q k∈‚S
;. HLLΜ jL s(3 ra HLL)kΜ jL
D@ ONP Μ jL s(3 ra HLLk t ONP Μ jL nCn a khZng chia hết cho jL
$*+ L: Gh„ng to rdng:
a\ pi& tr… của FiE( th„c T ] L t L
H
t L
J
t )) ) t L
j
6@ Fội của JP)
F\ pi& tr… của FiE( th„c - ] J t J
J
t J
L
t J
N
t )) )t J
Hg
6@ Fội của HNJ
Hướng [n
a\ T ] L t L
H
t L
J
t )) ) t L
j
] QL t L
H
S t QL
J
t L
K
S t QL
L
t L
M
S t QL
N
t L
j
S
] QL t L
H
S t L
H
)QL t L
H
S t L
K
QL t L
H
S t L
M
QL t L
H
S
] JP t JP)L
H
t JP)L
K
t JP)L
M
] JP QOt L
H
t L
K
t L
M
S MJ
F\ -iến "vi ta "ược - ] HNJ)QO t J
M
t )) ) t J
HK
SMHNJ
$*+ 6/ -iết s/ t* nhiCn aaa chỉ c4 J ước kh&c O) t.m s/ "4)
Hướng dẫn
aaa ] OOO)a ] J)JN)a chỉ c4 J ước s/ kh&c O 6@ JI JNI J)JN khia a ] O)
;ậ3 s/ phli t.m 6@ OOO
Q‚ết a

H th. J)JN)a c4 nhi=( h†n J ước s/ kh&c OS)
Dạng 2:
$*+ 7/ Rvng Qhi'(S sa( 6@ s/ ng(3Cn t/ ha3 hợp s/:
a\ JOLP t HOHL
F\ LOMJ t HLJH
c\ Og) HO) HJ t HO) HL )HN
\ OL) Og) JN s HHL
Oj
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Hướng dẫn
a\ Rvng 6ớn h†n L v@ chia hết cho L, nCn tvng 6@ hợp s/)
F\ Hi'( 6ớn h†n J v@ chia hết cho J, nCn hi'( 6@ hợp s/)
c\ Rvng 6ớn h†n HO v@ chia hết cho HO nCn tvng 6@ hợp s/)
\ Hi'( 6ớn h†n OL v@ chia hết cho OL nCn hi'( 6@ hợp s/)
$*+ </ Gh„ng to rdng c&c s/ sa( "a3 6@ hợp s/:
a\ HgNI JgNKJI gjNMHK
F\ OOOŠO c4 HPPO ch+ s/ O ho?c HPPN ch+ s/ O
c\ jNML JgN MJg NMJ
Hướng dẫn
a\ G&c s/ trCn "=( chia hết cho OO
<~ng e( hi'( chia hết cho OO "C nhận Fiết: ‚ế( một s/ t* nhiCn c4 tvng c&c ch+ s/ "„ng
m v… tr$ h@ng chwn Fdng tvng c&c ch+ s/ m h@ng 6u Q s/ th„ t* "ược t$nh tU tr&i 5(a phli, s/
"0( tiCn 6@ s/ 6uS th. s/ "4 chia hết cho OO) Ghfng h1n LMO, HLNK,Š
F\ ‚ế( s/ "4 c4 HPPO ch+ s/ O th. tvng c&c ch+ s/ của n4 Fdng HPPO chia hết cho J) ;ậ3
s/ "4 chia hết cho J) Rư†ng t* nế( s/ "4 c4 HPPN ch+ s/ O th. s/ "4 c€ng chia hết cho g)
c\ jNML JgN MJg NMJ ] jNMLK)OPPPPO 6@ hợp s/)
$*+ =/ Gh„ng minh rdng c&c tvng sa( "a3 6@ hợp s/
a\ N +bc+bc +
F\ HH +bc+bc +
c\ Jg +bc+bc +
Hướng dẫn
a\ N +bc+bc + ] a)OP
L
t F)OP
K
t c)OP
J
t a) OP
H
t F)OP t c t N
] OPPOPPa t OPPOPF t OPPOc t N
] OPPOQOPPa t OPOF t cS t N
;. OPPOMN

OPPOQOPPa t OPOF t cS MN v@ NMN
<o "4 N +bc+bc + MN, vậ3 N +bc+bc + 6@ hợp s/
F\ HH +bc+bc + ] OPPOQOPPa t OPOF t cS t HH
OPPOMOO

OPPOQOPPa t OPOF t cS MOO v@ HHMOO
S(3 ra HH +bc+bc + ] OPPOQOPPa t OPOF t cS t HH chia hết cho OO v@ HH +bc+bc + ‹OO nCn
HH +bc+bc + 6@ hợp s/
c\ Rư†ng t* Jg +bc+bc + chia hết cho OJ v@ Jg +bc+bc + ‹OJ nCn Jg +bc+bc + 6@ hợp s/
$*+ ,>/ a\ R.m s/ t* nhiCn k "E s/ HJ)k 6@ s/ ng(3Cn t/
F\ R1i sao H 6@ s/ ng(3Cn t/ chwn (3 nhetB
Hướng dẫn
Og
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ ;ới k ] P th. HJ)k ] P khZng 6@ s/ ng(3Cn t/
với k ] O th. HJ)k ] HJ 6@ s/ ng(3Cn t/)
;ới k‹O th. HJ)k MHJ v@ HJ)k ‹ HJ nCn HJ)k 6@ hợp s/)
F\ H 6@ s/ ng(3Cn t/ chwn (3 nhet, v. nế( c4 một s/ chwn 6ớn h†n H th. s/ "4 chia hết cho
H, nCn ước s/ của n4 ngo@i O v@ ch$nh n4 c•n c4 ước 6@ H nCn s/ n@3 6@ hợp s/)
$*+ ,,/ R.m một s/ ng(3Cn t/, Fiết rdng s/ 6i=n sa( của n4 c€ng 6@ một s/ ng(3Cn t/
Hướng dẫn
Ra Fiết hai s/ t* nhiCn 6iCn tiếp Fao gi> c€ng c4 một s/ chwn v@ một s/ 6u, m(/n cl hai 6@
s/ ng(3Cn t/ th. phli c4 một s/ ng(3Cn t/ chwn 6@ s/ H) ;ậ3 s/ ng(3Cn t/ phli t.m 6@ H)
Dạng 3: DYu hi%u +a nhận 'iết 12t - nguFDn t-
Ra c4 thE ~ng e( hi'( sa( "E nhận Fiết một s/ n@o "4 c4 6@ s/ ng(3Cn t/ ha3 khZng:
V S/ t* nhiCn a khZng chia hết cho mAi s/ ng(3Cn t/ p m@ p
H
ˆ a th. a 6@ s/ ng(3Cn t/)
VD,: Ra "2 Fiết Hg 6@ s/ ng(3Cn t/)
Ra c4 thE nhận Fiết thxo e( hi'( trCn như sa(:
- R.m c&c s/ ng(3Cn t/ p m@ p
H
ˆ Hg: "4 6@ c&c s/ ng(3Cn t/ H, J, L QN
H
] Kg Og nCn ta
Ung 61i m s/ ng(3Cn t/ LS)
- Rhử c&c phzp chia Hg cho c&c s/ ng(3Cn t/ trCn) Rk r@ng Hg khZng chia hết cho s/
ng(3Cn t/ n@o trong c&c s/ H, J, L) ;ậ3 Hg 6@ s/ ng(3Cn t/)
VD-: H23 %zt %xm c&c s/ t* nhiCn tU OggO "ến HPPL s/ n@o 6@ s/ ng(3Cn t/B
Hướng dẫn
- Rrước hết ta 6o1i Fo c&c s/ chwn: OggH, OggK, )) ), HPPK
- `o1i Fo tiếp c&c s/ chia hết cho J: OggL, HPPO
- Ra c•n phli %zt c&c s/ OggO, OggJ, OggN, Oggg, HPPJ / ng(3Cn t/ p m@ p
H
ˆ HPPL 6@ OO,
OJ, ON, Og, HJ, Hg, JO, JN, KO, KJ)
- S/ OggO chia hết cho OO nCn ta 6o1i)
- G&c s/ c•n 61i OggJ, OggN, Oggg, HPPJ "=( khZng chia hết cho c&c s/ ng(3Cn t/ tCn)
;ậ3 tU OggO "ến HPPL chỉ c4 K s/ ng(3Cn t/ 6@ OggJ, OggN, Oggg, HPPJ
G)H<;‚: %xm 61i nh+ng F@i "2 ch+a,nym v+ng e( hi'( nhận Fiết s/ ng(3Cn t/,hợp s/
$Pj+ 7/
PH7N TTCH "6T SỐ 9 TH: SỐ NGUYÊN TỐ
k "#C TIÊU
- HS Fiết phan t$ch một s/ ra thUa s/ ng(3Cn t/)
HP
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
- <*a v@o vi'c phan t$ch ra thUa s/ ng(3Cn t/, HS t.m "ược tập hợp của c&c ước của s/
cho trước
- piới thi'( cho HS Fiết số h!6n ch;nh)
- RhZng 5(a phan t$ch ra thUa s/ ng(3Cn tv "E nhận Fiết một s/ c4 Fao nhiC( ước, „ng !ng
"E gili một v@i F@i to&n th*c tế "†n giln)
- Rèn k‘ năng t.m ước ch(ng v@ Fội ch(ng: R.m giao của hai tập hợp)
- -iết t.m ’G`‚, -G‚‚ của hai ha3 nhi=( s/ Fdng c&ch phan t$ch c&c s/ ra thUa s/
ng(3Cn t/)
- -iết vận !ng ’G, ’G`‚, -G, -G‚‚ v@o c&c F@i to&n th*c tế "†n giln)
$k %I&N TH'C
I! ÔE JKL MN JOPQRJ!
Câu 1: Rhế n@o 6@ phan t$ch một s/ ra thUa s/ ng(3Cn t/B
Câu 2: H23 phan t$ch s/ HLP ra thUa s/ ng(3Cn t/ Fdng H c&ch
Ga( J: ’ớc ch(ng của hai ha3 nhi=( s/ 6@ giB %

’GQaI FS khi n@oB
Ga( K: -ội ch(ng nho nhet của hai ha3 nhi=( s/ 6@ giB
Ga( L: ‚C( c&c Fước t.m “G``
Ga( M: ‚C( c&c Fước t.m -G‚‚
II! $*+ JKL
$*+,/ : H23 phan t$ch c&c s/ sa( ra thUa s/ ng(3Cn t/:Kj,OPLIHjM:
Kj H OPL J HjM H
HK H JL L OKJ OO
OH H N N OJ OJ
M H O O
J J
O ;ậ3
Kj ] H
K
)J
OPL ] J)L)N
HjM ]H)OO)OJ
$*+ -/ }han t$ch c&c s/ OHP, gPP, OPPPPP ra thUa s/ ng(3Cn t/
'(: OHP ] H
J
) J) LI
gPP ] H
H
) J
H
) L
H
OPPPPP ] OP
L
] H
H
)L
L
-@i J:
a)R$ch của H s/ t* nhiCn FdngNL) t.m hai s/ "4
F)t$ch của H s/ t* nhiCn a v@ F Fdng JM) t.m a v@ F Fiết aˆF
HO
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
pili:
a)gAi H s/ t* nhiCn phli t.m 6@: a v@ F ta c4:a)F ]NL
}han t$ch NL ra thUa s/ ng(3Cn t/: NL] J)L
H
;.

a)F ]NL nCn c&c s/ a v@ F 6@ ước của NL)
Ra c4:
a O J L OL HL NL
F NL HL OL L J O
c) pil tư†ng t* như ca( a với aˆF)
Y&p s/: a∈ ^OIHIJIK_) - ∈^JMIOIHIg_
$*+ .) Dột s/ t* nhiCn gAi 6@ số h!6n ch;nh nế( tvng tet cl c&c ước của n4 gep hai 60n s/
"4) H23 nC( ra một v@i số h!6n ch;nh.
;< M 6@ s/ ho@n chỉnh v. ’QMS ] ^OI HI JI M_ v@ O t H t J t M ] OH
Rư†ng t* Kj, KgM 6@ s/ ho@n chỉnh)
$*+ 0: HAc sinh 6ớp MT "ược nhận ph0n thưmng của nh@ trư>ng v@ mri xm "ược nhận
ph0n thưmng như nha() GZ hi'( trưmng "2 chia hết OHg 5(3En vm v@ HOL F#t ch. m@() Hoi s/
hAc sinh 6ớp MT 6@ Fao nhiC(B
Hướng dẫn
‚ế( gAi % 6@ s/ HS của 6ớp MT th. ta c4:
OHgM% v@ HOLM%
Ha3 n4i c&ch kh&c % 6@ ước của OHg v@ ước của HOL
Ra c4 OHg ] J) KJI HOL ] L) KJ
’QOHgS ] ^OI JI KJI OHg_
’QHOLS ] ^OI LI KJI HOL_
;ậ3 %

^OI KJ_) ‚hưng % khZng thE Fdng O) ;ậ3 % ] KJ)
*Dạng toán tìm số ước của 1 số
;<: - Ra c4 ’QHPS ] ^O, H, K, L, OP, HP_) S/ HP c4 tet cl M ước)
- }han t$ch s/ HP ra thUa s/ ng(3Cn t/, ta "ược HP ] H
H
) L
So s&nh t$ch của QH t OS) QO t OS với M) RU "4 r#t ra nhận %zt g.B
$*+ ,: a\ S/ t* nhiCn khi phan t$ch ra thUa s/ ng(3Cn t/ c4 1ng H
H
) J
J
) Hoi s/ "4 c4 Fao
nhiC( ướcB
F\ T ] p
O
k
) p
H
6
) p
J
m
c4 Fao nhiC( ướcB
Hướng dẫn
a\ S/ "4 c4 QHtOS)QJtOS ] J) K ] OH QướcS)
F\ T ] p
O
k
) p
H
6
) p
J
m
c4 Qk t OS)Q6 t OS)Qm t OS ước
HH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
phi nhớ: ‚gư>i ta ch„ng minh "ược rdng: Z- c&c B6c c/0 12t - tW nhiDn 0 'Cng 12t
t$ch 1( c&c thJ0 - =( c&c - 1I c/0 c&c thJ0 - nguFDn t- c/0 0 c2ng thD1 1
a ] p
k
5
m
)) )r
n
S/ ph0n tử của ’QaS ] QktOSQmtOS)) )QntOS
$*+ -: H23 t.m s/ ph0n tử của ’QHLHS:
YS: Oj ph0n tử)
II! $*+ JKL
Dạng 1:
$*+ ,: ;iết c&c tập hợp
a\ ’QMS, ’QOHS, ’QKHS v@ ’GQM, OH, KHS
F\ -QMS, -QOHS, -QKHS v@ -GQM, OH, KHS
'(:
a\ ’QMS ]
{ } OI HIJI M
’QOHS ]
{ } OI HIJI KI MIOH
’QKHS ]
{ } OI HIJI MI NIOKI HOI KH
’GQM, OH, KHS ]
{ } OI HIJI M
F\ -QMS ]
{ } PI MIOHIOjI HKI)))IjKIgPI)))IOMjI)))
-QOHS ]
{ } PIOHI HKI JMI)))IjKIgPI)))IOMjI)))
-QKHS ]
{ } PI KHIjKIOHMIOMjI)))
-G ]
{ } jKIOMjI HLHI)))
$*+ -/ R.m ’G`` của
a\ OH, jP v@ LM
F\ OKK, OHP v@ OJL
c\ OLP v@ LP
\ OjPP v@ gP
Hướng dẫn
a\ OH ] H
H
)J jP ] H
K
) L LM ] J
J
)N
;ậ3 ’G`‚QOH, jP, LMS ] H
H
] K)
F\ OKK ] H
K
) J
H
OHP ] H
J
) J) L OJL ] J
J
) L
;ậ3 ’G`‚ QOKK, OHP, OJLS ] J)
c\ ’G`‚QOLP,LPS ] LP v. OLP chia hết cho LP)
\ ’G`‚QOjPP,gPS ] gP v. OjPP chia hết cho gP)
$*+ .: R.m
a\ -G‚‚ QHK, OPS
F\ -G‚‚Q j, OH, OLS
Hướng dẫn
HJ
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ HK ] H
J
) J I OP ] H) L
-G‚‚ QHK, OPS ] H
J
) J) L ] OHP
F\ j ] H
J
I OH ] H
H
) J I OL ] J)L
-G‚‚Q j, OH, OLS ] H
J
) J) L ] OHP
Dạng 2: DLng thuật to&n bc=it +a t@1 cCHH Rkhdng c.n phân t$ch chPng 70 thJ0 -
nguFDn t-U
O\ p; giới thi'( ”c6it: ”c6it 6@ nh@ to&n hAc th>i cv H3 `1p, t&c gil nhi=( cZng tr.nh khoa
hAc) 8ng s/ng v@o thế k‘ th„ 777 trước G‚) G(/n s&ch gi&o kha h.nh hAc của Zng tU h†n
HPPP nưam v= trước Fao gWm ph0n 6ớn nh+ng nội (ng mZn h.nh hAc phv thZng của thế giới
ng@3 na3)
H\ piới thi'( th(ật to&n ”c6it:
YE t.m ’G`‚Qa, FS ta th*c hi'n như sa(:
- Ghia a cho F c4 s/ ư 6@ r
t ‚ế( r ] P th. ’G`‚Qa, FS ] F) ;i'c t.m ’G`‚ Ung 61i)
t ‚ế( r ‹ P, ta chia tiếp F cho r, "ược s/ ư r
O
- ‚ế( r
O ]
P th. r
O
] ’G`‚Qa, FS) <Ung 61i vi'c t.m ’G`‚
- ‚ế( r
O
‹ P th. ta th*c hi'n phzp chia r cho r
O
v@ 6ập 61i 5(& tr.nh như trCn) cCH;R0, 'U =(
- "B kh&c A nhe nhYt t7ong "EF phXp chi0 n4i t7Dn.
;<: H23 t.m ’G`‚ QOLNL, JKJS
Ra c4: OLNL ] JKJ) K t HPJ
JKJ ] HPJ) O t OKP
HPJ ] OKP) O t MJ
OKP ] MJ) H t OK
MJ ] OK)K t N
OK ] N)H t P Qchia hếtS
;ậ3: H23 t.m ’G`‚ QOLNL, JKJS ] N
Rrong th*c h@nh ngư>i ta "?t phzp chia "4 như sa(:
S(3 ra ’G`‚ QOLNL, JKJS ] N
$*+ JKL,: R.m ’G`‚QNPH, JPMS Fdng c&ch phan t$ch ra thUa s/ ng(3Cn t/ v@ Fdng th(ật
to&n ”c6it)
HK
OLNL JKJ
JKJ HPJ K
HPJ OKP O
OKP MJ O
MJ OK H
OK 7 K
P H
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
YS: Oj
$*+ JKL -: <~ng th(ật to&n ”c6it "E t.m
a\ ’G`‚QJOj, HOKS
F\ ’G`‚QMNLM, HKMJS
YS: a\ H F\ O Qngh•a 6@ MNLM v@ HKMJ 6@ hai s/ ng(3Cn t/ c~ng nha(S)
<1ng H: R.m ước ch(ng thZng 5(a ước ch(ng 6ớn nhet
Dạng 3: C&c '(i to&n thWc tế
$*+ ,: Dột 6ớp hAc c4 HK HS nam v@ Oj HS n+) G4 Fao nhiC( c&ch chia tv sao cho s/
nam v@ s/ n+ "ược chia "=( v@o c&c tvB
Hướng dẫn
S/ tv 6@ ước ch(ng của HK v@ Oj
Rập hợp c&c ước của Oj 6@ T ]
{ } OI HIJI MIgIOj
Rập hợp c&c ước của HK 6@ - ]
{ } OI HIJI KI MIjIOHI HK
Rập hợp c&c ước ch(ng của Oj v@ HK 6@ G ] T

- ]
{ } OI HIJI M
;ậ3 c4 J c&ch chia tv 6@ H tv ho?c J tv ho?c M tv)
$*+ -/ Dột "†n v… Fộ "ội khi %ếp h@ng, mri h@ng c4 HP ngư>i, ho?c HL ngư>i, ho?c JP
ngư>i "=( thUa OL ngư>i) ‚ế( %ếp mri h@ng KO ngư>i th. vUa "ủ QkhZng c4 h@ng n@o thiế(,
khZng c4 ai m ngo@i h@ngS) Hoi "†n v… c4 Fao nhiC( ngư>i, Fiết rdng s/ ngư>i của "†n v…
chưa "ến OPPPB
Hướng dẫn
pAi s/ ngư>i của "†n v… Fộ "ội 6@ % Q%

‚S
% : HP ư OL

% s OL MHP
% : HL ư OL

% s OL MHL
% : JP ư OL

% s OL MJP
S(3 ra % s OL 6@ -GQHP, HL, JLS
Ra c4 HP ] H
H
) LI HL ] L
H
I JP ] H) J) LI -G‚‚QHP, HL, JPS ] H
H
) L
H
) J ] JPP
-GQHP, HL, JLS ] JPPk Qk

‚S
% s OL ] JPPk

% ] JPPk t OL m@ % ˆ OPPP nCn
JPPk t OL ˆ OPPP

JPPk ˆ gjL

k ˆ
ON
J
MP
Qk

‚S
S(3 ra k ] OI HI J
Ghỉ c4 k ] H th. % ] JPPk t OL ] MOL MKO
;ậ3 "†n v… Fộ "ội c4 MOL ngư>i
----------------------------
HL
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

-(vi j
ÔN TẬP CH2(NG ,
k "#C TIÊU
- 8n tập c&c kiến th„c "2 hAc v= cộng , trU, nhan, chia v@ nang 6Cn 6({ thUa)
- 8n tập c&c kiến th„c "2 hAc v= t$nh chet chia hết của một tvng, c&c e( hi'( chia hết
- -iết t$nh gi& tr… của một FiE( th„c)
- ;ận !ng c&c kiến th„c v@o c&c F@i to&n th*c tế
- Rèn k‘ năng t$nh to&n cho HS)
$k N6I DUNG
I! C^Z l*+ JKL J]mZ EFO+Yf JjEF OnL
Câu 1: Gho hai tập hợp: b ] ^aI FI OI H_, Œ ] ^HI JI KI LI N_) H23 "i=n k9 hi'( th$ch hợp
v@o Z v(Zng:
a\ a 9 b F\ J 9 b
c\ F 9 Œ \ H 9 Œ
Câu 2: Gho tập hợp T c&c s/ t* nhiCn 6ớn h†n H v@ nho h†n OP, tập hợp - c&c s/ t* nhiCn
chwn nho h†n OH) H23 "i=n k$ hi'( th$ch hợp v@o Z v(Zng:
a\ OH - F\ H T
a\ L - a\ g T
Câu 3: Gho tập hợp T ] ^HI JI KI LI M_) H23 "i=n ch+ YQ"#ngS, S QsaiS v@o c&c Z v(Zng
FCn c1nh c&c c&ch viết sa(:
a\ T ] ^HI KI MI J I L_
F\ T ] ^
• N ? N ? ∈ <
_
c\ T ] ^
• H M ? N ? ∈ ≤ ≤
_
\ T ] ^
,• N ? N ? ∈ <
_
Câu 4: H23 "i=n v@o chr tr/ng c&c s/ "E mri •ng t1o nCn c&c s/ t* nhiCn 6iCn tiếp tăng
0n:
a\ Š, Š, H
F\ Š, a, Š
c\ OO, Š, Š, OK
\ % - O, Š , % t O
Câu M: H23 t$nh rWi "i=n kết 5(l v@o c&c phzp t$nh sa(:
a\ HJ)LL s KL)HJ t HJP ] )) )
F\ NO)MM s KO)NO s NO ] )) )
c\ OO)LP t LP)HH s OPP ] )) )
HM
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
\ LK)HN s HN)LP t LP ] )) )
Ga( M: H23 "i=n c&c e( th$ch hợp v@o Z v(Zng:
a\ J
H
H t K
F\ L
H
J t K t L
c\ M
J
g
J
s J
H)
\ O
J
t H
J
] J
J
QO t H t J t KS
H
Ga( N: YiCn ch+ "#ng QYS, sai QSS c1nh c&c khfng "…nh sa(:
a\ QJL t LJ SML F\ Hj s NN MN
c\ QHJ t OJS MM \ gg s HL ML
CoP <: YiCn ch+ "#ng QYS, sai QSS c1nh v@o c&c Z v(Zng c1nh c&c ca( sa(:
a\ Rvng của hai s/ t* nhiCn 6iCn tiếp chia hết cho H
F\ Rvng của Fa s/ t* nhiCn 6iCn tiếp chia hết cho J
c\ R$ch của hai s/ t* nhiCn 6iCn tiếp chia hết cho H
\ R$ch của Fa s/ t* nhiCn 6iCn tiếp chia hết cho J
Câu ?: H23 "i=n c&c s/ th$ch hợp "E "ược ca( "#ng
a\ S/ 6ớn nhet c4 J ch+ s/ kh&c nha( chia hết cho H 6ập "ược tU c&c s/ O, H, L 6@ Š
F\ S/ 6ớn nhet c4 J ch+ s/ kh&c nha( chia hết cho L 6ập "ược tU c&c s/ O, H, L 6@ Š
c\ S/ nho nhet c4 J ch+ s/ kh&c nha( chia hết cho H 6ập "ược tU c&c s/ O, H, L 6@ Š
\ S/ nho nhet c4 J ch+ s/ kh&c nha( chia hết cho L 6ập "ược tU c&c s/ O, H, L 6@ Š
Câu 1A: H23 "i=n s/ th$ch hợp v@o e( , "E "ược ca( "#ng
a\ J,OH chia hết cho J
F\ HH,OH chia hết cho g
c\ JP,g chia hết cho J m@ khZng chia hết cho g
\ K,g vUa chia hết cho J vUa chia hết cho L
Câu 11: H23 "i=n c&c s/ th$ch hợp "E "ược ca( "#ng
a\ RU O "ến OPP c4 )) ) s/ chia hết cho J)
F\ RU O "ến OPP c4 )) ) s/ chia hết cho g
c\ RU O "ến OPP c4 )) ) s/ chia hết cho cl H v@ L
\ RU O "ến OPP c4 )) ) s/ chia hết cho cl H, J, L v@ g
Câu 12: GhAn ca( "#ng
a\ ’QHKS ] ^PI OI HI JI KI MI OH_
F\ ’QHKS ] ^OI HI JI KI MIjI OHI HK_
c\ ’QHKS ] ^PI OI HI JI KI MI OHI HK_
\ ’QHKS ] ^PI OI HI JI KI MI OHI HKI Kj_
HN
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Câu 13: H23 t.m ước ch(ng 6ớn nhet v@ "i=n v@o e( )) )
a\ ’G`‚QHK, HgS ] )) )
F\’G`‚QOHL, NLS ] )))
c\’G`‚QOJ, KNS ] )) )
\’G`‚QM, HK, HLS ] )) )
Câu 14: H23 t.m Fội ch(ng 6ớn nhet v@ "i=n v@o e( )) )
a\ -G‚‚QO, HgS ] )) )
F\-G‚‚QO, HgS ] )) )
c\-G‚‚QO, HgS ] )))
\-G‚‚QO, HgS ] )) )
II! $*+ J\^E Jp MPKE
-@i O Gh„ng to rdng:
a\ j
L
t H
OO
chia hết cho ON
F\ Mg
H
s Mg) L chia hết cho JH)
c\ j
N
s H
Oj
chia hết cho OK
Hướng dẫn
a\ j
L
t H
OO
] H
OL
t H
OO
] H
OO
QH
H
t OS ] H
OO
) ON MON) ;ậ3 j
L
t H
OO
chia hết cho ON
F\ Mg
H
s Mg) L ] Mg)QMg s LS ] Mg) MK MJH Qv. MKMJHS) ;ậ3 Mg
H
s Mg) L chia hết cho JH)
c\ j
N
s H
Oj
] H
HO
s H
Oj
] H
Oj
QH
J
s OS ] H
Oj
)N ] H
ON
)OK MOK)
;ậ3 j
N
s H
Oj
chia hết cho OK
-@i H: R$nh gi& tr… của FiE( th„c:
T ] QOO t OLgS) JN t QOjL s JOS : OK
- ] OJM) HL t NL) OJM s M
H
) OP
H
G] H
J
) L
J
- ^N
H
) H
J
s L
H
) •K
J
:j t OO
H
: OHO s HQJN s L)NSŽ_
Hướng dẫn
T ] ONP) JN t OLK : OK ] MHgP t OO ] MJPO
- ] OJMQHL t NLS s JM) OPP ] OJM) OPP s JM) OPP ] OPP)QOJM s JMS ] OPP) OPP ] OPPPP
G] NJJ)
$*+ ./ S/ HS của một trư>ng RHGS 6@ s/ t* nhiCn nho nhet c4 K ch+ s/ m@ khi chia s/
"4 cho L ho?c cho M, ho?c cho N "=( ư O)
Hướng [n
pAi s/ HS của trư>ng 6@ % Q%

‚S
% : L ư O

% s O ML
% : M ư O

% s O MM
% : N ư O

% s O MN
Hj
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
S(3 ra % s O 6@ -GQL, M, NS
Ra c4 -G‚‚QL, M, NS ] HOP
-GQL, M, NS ] HOPk Qk

‚S
% s O ] HOPk

% ] HOPk t O m@ % s/ t* nhiCn nho nhet c4 K ch+ s/ nCn %

OPPP
s(3 ra HOPk t O

OPPP

k


LJ
K
NP
Qk

‚S nCn k nho nhet 6@ k ] L)
;ậ3 s/ HS trư>ng "4 6@ % ] HOPk t O ] HOP) L t O ] OPLO QhAc sinhS

Ch/ +) ?/ TẬP HỢP q CÁC SÔ NGUYÊN
k "#C TIÊU
- Gủng c/ kh&i ni'm –, ‚, th„ t* trong –)
- Rèn 6(3'n v= F@i tập so s&nh hai s4 ng(3Cn, c&ch t.m gi& tr… t(3't "/i, c&c F@i to&n t.m %)
- 8‚ tập HS v= phzp cộng hai s/ ng(3Cn c~ng e(, kh&c e( v@ t$nh chet của phzp cộng
c&c s/ ng(3Cn
- HS rèn 6(3'n k{ năng trU hai s/ ng(3Cn: Fiến trU th@nh cộng, th*c hi'n phzp cộng)
- Rèn 6(3'n k{ năng t$nh to&n hợp 69, Fiết c&ch ch(3En vế, 5(3 tyc Fo e( ngo?c)
$k N6I DUNG
I! CoP Or+ iE JKL MN JOPQRJ
Câu 1: `e3 ;< th*c tế trong "4 c4 s/ ng(3Cn am, gili th$ch 9 ngh•a của s/ ng(3Cn am
"4)
Câu 2: Rập hợp – c&c s/ ng(3Cn Fao gWm nh+ng s/ n@oB
Câu 3: Gho Fiết trCn tr!c s/ hai s/ "/i nha( c4 "?c "iEm g.B
Câu 4: ‚4i tập hợp – Fao gWm hai Fộ phận 6@ s/ t* nhiCn v@ s/ ng(3Cn am "#ng khZngB
Câu M: ‚hyc 61i c&ch so s&nh hai s/ ng(3Cn a v@ F trCn tr!c s/B
Câu N: D(/n cộng hai s/ ng(3Cn ư†ng ta th*c hi'n thế ndoB D(/n cộng hai s/ ng(3Cn
am ta th*c hi'n thế n@oB Gho ;<B
Câu f: ‚ế( kết 5(l tvng của hai s/ "/i nha(B Gho ;<B
Câu g: D(/n cộng hai s/ ng(3Cn kh&c e( khZng "/i nha( ta 6@m thế n@oB
Câu ?: }h&t FiE( 5(3 tyc phzp trU s/ ng(3Cn) ;iết cZng th„c)
II! $*+ JKL
Hg
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ ,/ Gho tập hợp D ] ^ PI -OPI -jI KI H_
a\ ;iết tập hợp ‚ gWm c&c ph0n tử 6@ s/ "/i của c&c ph0n tử th(ộc tập D)
F\ ;iết tập hợp } gWm c&c ph0n tử của D v@ ‚
Hướng dẫn
a\ ‚ ] ^PI OPI jI -KI -H_
F\ } ] ^PI -OPI -jI -KI -HI OPI jI KI H_
$*+ -/ Rrong c&c ca( sa( ca( n@o "#ngB ca( n@o saiB
a\ DAi s/ t* nhiCn "=( 6@ s/ ng(3Cn)
F\ DAi s/ ng(3Cn "=( 6@ s/ t* nhiCn)
c\ G4 nh+ng s/ ng(3Cn "Wng th>i 6@ s/ t* nhiCn)
\ G4 nh+ng s/ ng(3Cn khZng 6@ s/ t* nhiCn)
x\ S/ "/i của P 6@ P, s/ "/i của a 6@ QsaS)
g\ ƒhi FiE( i‰n c&c s/ Q-LS v@ Q-JS trCn tr!c s/ th. "iEm Q-JS m FCn tr&i "iEm Q-LS)
h\ G4 nh+ng s/ khZng 6@ s/ t* nhiCn c€ng khZng 6@ s/ ng(3Cn)
YS: G&c ca( sai: F\ g\
$*+ ./ Rrong c&c ca( sa( ca( n@o "#ngB ca( n@o saiB
a\ -et kq s/ ng(3Cn ư†ng n@o %€ng 6ớn h†n s/ ng(3Cn an)
F\ -et kq s/ t* nhiCn n@o c€ng 6ớn h†n s/ ng(3Cn am)
c\ -et kq s/ ng(3Cn ư†ng n@o c€ng 6ớn h†n s/ t* nhiCn)
\ -et kq s/ t* nhiCn n@o c€ng 6ớn h†n s/ ng(3Cn ư†ng)
x\ -et kq s/ ng(3Cn am n@o c€ng nho h†n P)
YS: G&c ca( sai: \
$*+ 0/ a\ Syp %ếp c&c s/ ng(3Cn sa( thxo th„ t* tăng 0n
H, P, -O, -L, -ON, j
F\ Syp %ếp c&c s/ ng(3Cn sa( thxo th„ t* gilm 0n
-OPJ, -HPPK, OL, g, -L, HPPK
Hướng dẫn
a\ -ON) -L, -O, P, H, j
F\ HPPK, OL, g, -L, -OPJ, -HPPK
$*+ 1/ Rrong c&c c&ch viết sa(, c&ch viết n@o "#ngB
a\ -J ˆ P
F\ L ‹ -L
c\ -OH ‹ -OO
\ •g• ] g
x\ •-HPPK• ˆ HPPK
JP
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
‡\ •-OM• ˆ •-OL•
YS: G&c ca( sai: c\ x\ ‡\
$*+ 6/ R.m % Fiết:
a\ •%- L• ] J
F\ •O -%• ] N
c\ •H% t L• ] O
Hướng dẫn
a\ •% -L• ] J nCn % -L ]
t
J
t S % - L ] J

% ] j
tS % - L ] -J

% ] H
F\ •O - %• ] N nCn O -% ]
t
N
tS O -% ] N

% ] -M
tS O - % ] -N

% ] j
c\ % ] -H, % ] J
$*+ 7/ So s&nh
a\ •-H•
JPP
v@ •-K•
OLP

F\ •-H•
JPP
v@ •-J•
HPP
Hướng dẫn
a\ Ra c4 •-H•
JPP
] H
JPP
• -K •
OLP
] K
OLP
] H
JPP
;ậ3 •-H•
JPP
] •-K•
OLP

F\ •-H•
JPP
] H
JPP
] QH
J
S
OPP
] j
OPP
-J•
HPP
] J
HPP
] QJ
H
S
OPP
] g
OPP
;. j ˆ g nCn j
OPP
ˆ g
OPP
s(3 ra •-H•
JPP
ˆ •-J•
HPP

----------------------------
$Pj+ ,>
TẬP HỢP q CÁC SỐ NGUYÊNWC6NGW T9: SỐ NGUYÊN@ J+RLB
Dạng 1:
$*+ ,/ Rrong c&c ca( sa( ca( n@o "#ng, ca( n@o saiB H23 chư€a ca( sai th@nh ca( "#ng)
a\ Rvng hai s/ ng(3Cn ư†ng 6@ một s/ ng(3Cn ư†ng)
F\ Rvng hai s/ ng(3Cn am 6@ một s/ ng(3Cn am)
JO
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
c\ Rvng của một s/ ng(3Cn am v@ một s/ ng(3Cn ư†ng 6@ một s/ ng(3Cn ư†ng)
\ Rvng của một s/ ng(3Cn ư†ng v@ một s/ ng(3Cn am 6@ một s/ ng(3Cn am)
x\ Rvng của hai s/ "/i nha( Fdng P)
Hướng dẫn a\ F\ x\ "#ng
c\ sai, ;< Q-LS t H ] -J 6@ s/ am)
Sửa ca( c\ như sa(:
Rvng của một s/ ng(3Cn am v@ một s/ ng(3Cn ư†ng 6@ một s/ ng(3Cn ư†ng khi v@ chỉ
khi gi& tr… t(3't "/i của s/ ư†ng 6ớn h†n gi& tr… t(3't "/i của s/ am)
\ sai, sửa 61i như sa(:
Rvng của một s/ ư†ng v@ một s/ am 6@ một s/ am khi v@ chỉ khi gi& tr… t(3't "/i của s/
am 6ớn h†n gi& tr… t(3't "/i của s/ ư†ng)
$*+ -/ Yi=n s/ th$ch hợp v@o Z tr/ng
Q-OLS t 9 ] -OLI Q-HLS t L ] 9
Q-JNS t 9 ] OLI 9 t HL ] P
Hướng dẫn
Q-OLS t P ] -OLI Q-HLS t L ] HP −
Q-JNS t LH ] OLI HL − t HL ] P
$*+ ./ R$nh nhanh:
a\ HJK - OON t Q-OPPS t Q-HJKS
F\ -gHN t OKHO t gJP t Q-OKHOS
YS: a\ ON F\ J
$*+ 0/ R$nh:
a\ OO - OH t OJ s OK t OL s OM t ON s Oj t Og s HP
F\ OPO s OPH s Q-OPJS s OPK s Q-OPLS s OPM s Q-OPNS s OPj s Q-OPgS s OOP
Hướng [n
a\ OO - OH t OJ s OK t OL s OM t ON s Oj t Og s HP
] •OO t Q-OHSŽ t •OJ t Q-OKSŽ t •OL t Q-OMSŽ t •ON t Q-OjSŽ t •Og t Q-HPSŽ
] Q-OS t Q-OS t Q-OS t Q-OS t Q-OS ] -L
F\ OPO s OPH s Q-OPJS s OPK s Q-OPLS s OPM s Q-OPNS s OPj s Q-OPgS s OOP
] OPO s OPH t OPJ s OPK t OPL s OPM t OPN s OPj t OPg s OOP
] Q-OS t Q-OS t Q-OS t Q-OS t Q-OS ] -L
$*+ 1/ Rh*c hi'n phzp trU
a\ Qa -OS - Qa -JS
F\ QH t FS - QF t OS ;ới a, F @ ∈
Hướng [n
JH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ Qa - OS - Qa -JS ] Qa - OS t QJ - aS ] •a t Q-aSŽ t •Q-OS t JŽ ] H
F\ Rh*c hi'n tư†ng t* ta "ược kết 5(l Fdng O)
$*+ 6/
a\ R$nh tvng c&c s/ ng(3Cn am 6ớn nhet c4 O ch+ s/, c4 H ch+ s/ v@ c4 J ch+ s/)
F\ R$nh tvng c&c s/ ng(3Cn am nho nhet c4 O ch+ s/, c4 H ch+ s/ v@ c4 J ch+ s/)
c\ R$nh tvng c&c s/ ng(3Cn am c4 hai ch+ s/)
Hướng [n
a\ Q-OS t Q-OPS t Q-OPPS ] -OOO
F\ Q-gS t Q-ggS t Q-gggS ] -OOPN
$*+ 7/ R$nh tvng:
a\ Q-OHLS tOPP t jP t OHL t HP
F\ HN t LL t Q-ONS t Q-LLS
c\ Q-gHS tQ-HLOS t Q-jS tHLO
\ Q-JOS t Q-gLS t OJO t Q-LS
$*+ </ R$nh c&c tvng "1i s/ sa(:
a\ S
O

] H - K t M - j t ) )) t Oggj - HPPP
F\ S
H

] H - K -M t j t OP- OH - OK t OM t )) )t OggK - OggM -Oggj t HPPP
Hướng [n
a\ S
O

] H t Q-K t MS t Q s j t OPS t )) ) t Q-OggM t OggjS - HPPP
] QH t H t )) ) t HS - HPPP ] -OPPP
G&ch H:
S
O

] Q H t K t M t )) ) t OggjS - QK t j t )) ) t HPPPS
] QOggj t HS)LP : H - QHPPP t KS)LPP : H ] -OPPP
F\ S
H

] QH - K - M t jS t QOP- OH - OK t OMS t )) ) t QOggK - OggM - Oggj t HPPPS
] P t P t )) ) t P ] P
Dạng 2: \G &p "#ng 9uF thc 'e "Yu ngoic, chuFan vế
$*+ ,/ R#t gAn FiE( th„c
a\ % t Q-JPS s •gL t Q-KPS t Q-JPSŽ
F\ a t QHNJ s OHPS s QHNP s OHPS
c\ F s QHgK tOJPS t QgK t OJPS
Hướng dẫn
a\ % t Q-JPS s gL s Q-KPS s L s Q-JPS ] % t Q-JPS s gL t KP s L t JP
] % t Q-JPS t Q-JPS t Q- OPPS t NP ] % t Q- MPS)
F\ a t HNJ t Q- OHPS s HNP s Q-OHPS ] a t HNJ t Q-HNPS t Q-OHPS t OHP ] a t J
c\ F s HgK s OJP t gK tOJP ] F s HPP ] F t Q-HPPS
JJ
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ -/ O\ Y†n giln FiE( th„c sa( khi Fo ngo?c:
a\ -a s QF s a s cS
F\ - Qa s cS s Qa s F t cS
c\ F s Q Fta s cS
\ - Qa s F t cS s Qa t F t cS
Hướng dẫn
O) a\ - a s F t a t c ] c s F
F\ - a t c sa t F s c ] F s Ha)
c\ F s F s a t c ] c s a
\ -a t F s c s a s F s c ] - Ha -Hc)
$*+ ./ So s&nh } với • Fiết:
} ] a- ^Qa s JS s •Q a t JS s Q- a s HSŽ_)
• ] • a t Qa t JSŽ s •Q a t HS s Qa s HSŽ)
Hướng dẫn
} ] Ha t j)
• ] Ha s O
bzt hi'( } s • ] QHa t jS s QHa s OS ] Ha t j s Ha t O ] g ‹ P
;ậ3 } ‹ •
$*+ 0: Gh„ng minh rdng a s QF s cS ] Qa s FS t c ] Qa t cS s F
Hướng dẫn
&p !ng 5(3 tyc Fo e( ngo?c
$*+ 1/ Gh„ng minh:
a\ Qa s FS t Qc s S ] Qa t cS s QF t S
F\ Qa s FS s Qc s S ] Qa t S s QF tcS
&p (ng t$nh
O) QJHL s KNS t QONL -LJSI H) QNLM s HONS s QOjJ -KKS
Hướng dẫn:
&p !ng 5(3 tyc Fo e( ngo?c)
Dạng 3: G@1 *
$*+ ,/ R.m % Fiết:
a\ -% t j ] -ON F\ JL s % ] JN
c\ -Og s % ] -HP \ % s KL ] -ON
Hướng dẫn
a\ % ] HL F\ % ] -H c\ % ] O \ % ] Hj
$*+ -: R.m % Fiết
JK
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ •% t J• ] OL F\ •% s N• t OJ ] HL
c\ •% s J• - OM ] -K \ HM - •% t g• ] -OJ
Hướng dẫn
a\ •% t J• ] OL nCn % t J ]
t
OL
tS % t J ] OL

% ] OH
tS % t J ] - OL

% ] -Oj
F\ •% s N• t OJ ] HL nCn % s N ]
t
OH
tS % ] Og
tS % ] -L
c\ •% s J• - OM ] -K nCn % s J ]
t
OH
tS % - J ] OH

% ] OL
tS % - J ] -OH

% ] -g
\ Rư†ng t* ta t.m "ược % ] JP I % ] -Kj
$*+ .) Gho a,F

–) R.m %

– sao cho:
a\ % s a ] H F\ % t F ] K
c\ a s % ] HO \ OK s % ] F t g)
Hướng dẫn
a\ % ] H t a F\ % ] K s F c\ % ] a s HO
\ % ] OK s QF t gS
% ] OK s F s g

% ] L s F)
-(vi OO
NH7N HI SỐ NGUYÊN 8 TTNH CHST CU PH5P NH7N
k "#C TIÊU
- 8‚ tập HS v= phzp nhan hai s/ ng(3Cn c~ng e(, kh&c e( v@ t$nh chet của nhan c&c s/
ng(3Cn
- Rèn 6(3'n k{ năng t$nh to&n hợp 69, Fiết c&ch ch(3En vế, 5(3 tyc Fo e( ngo?c)
JL
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$k N6I DUNG
I! CoP Or+ iE JKL Ms JOPQRJ/
Câu 1: }h&t FiE( 5(3 tyc nhan hai s/ ng(3Cn kh&c e() &p !ng: R$nh HN) Q-HS
Câu 2: H23 6ập Flng c&ch nhận Fiết e( của t$chB
Câu 3: }hzp nhan c4 nh+ng t$nh chet c† Fln n@oB
II! $*+ JKL
$*+ ,/ O\ Yi=n e( Q ‹,ˆ,]S th$ch hợp v@o Z tr/ng:
a\ Q- OLS ) Q-HS  P
F\ Q- JS ) N  P
c\ Q- OjS ) Q- NS  N)Oj
\ Q-LS ) Q- OS  j ) Q-HS
Hướng dẫn
O\) a\ > F\ < c\ · \ >
H\ Yi=n v@o Z tr/ng
a - K J P g
F - N KP - OH - OO
aF JH - KP - JM KK
Hướng [n
a - K J 8 , P g 8 0
F 8 < - N KP - OH 8 0 - OO
aF JH 8 -, - KP > - JM KK
J\ Yi=n s/ th$ch hợp v@o Z tr/ng:
% P - O H M - N
%
J
- j MK -
OHL
-@i H: ) O\;iết mri s/ sa( th@nh t$ch của hai s/ ng(3Cn kh&c e(:
a\ -OJI F\ - OL c\ - HN
Hướng dẫn:
a\ - OJ ] OJ )Q-OS ] Q-OJS ) O
F\ - OL ] J) Q- LS ] Q-JS ) L
c\ -HN ] g) Q-JS ] Q-JS )g
$*+ ./ O\R.m % Fiết:
a\ OO% ] LL F\ OH% ] OKK
c\ -J% ] -OH \ P% ] K
x\ H% ] M
JM
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Hướng dẫn
O)a\ % ] LI F\ % ] OHI c\ % ] K
\ khZng c4 gi& tr… n@o của % "E P% ] K
x\ %] J
H\ R.m % Fiết:
a\ Q%tLS ) Q% s KS ] P
F\ Q% s OS ) Q% - JS ] P
c\ QJ s %S ) Q % s JS ] P
\ %Q% t OS ] P
hướng [n
H) Ra c4 a)F ] P

a ] P ho?c F ] P
a\ Q%tLS ) Q% s KS ] P

Q%tLS ] P ho?c Q% s KS ] P

% ] L ho?c % ] K
F\ Q% s OS ) Q% - JS ] P

Q% s OS ] P ho?c Q% - JS ] P

% ] O ho?c % ] J
c\ QJ s %S ) Q % s JS ] P

QJ s %S ] P ho?c Q % s JS ] P

% ] J Q trư>ng hợp n@3 ta n4i phư†ng tr.nh c4 nghi'm kzp 6@ % ] J
\ %Q% t OS ] P

% ] P ho?c % ] - O
$*+ 0/ R$nh
a\ Q-JN s ONS) Q-gS t JL) Q-g s OOS
F\ Q-HLSQNL s KLS s NLQKL s HLS
$*+ 1/ R$nh gi& tr… của FiE( th„c:
a\ T ] La
J
F
K
với a ] - O, F ] O
F\ - ] ga
L
F
H
với a ] -O, F ] H
$*+ 6/ ) R$nh gi& tr… của FiE( th„c:
a\ a% t a3 t F% t F3 Fiết a t F ] -H, % t 3 ] ON
F\ a% - a3 t F% - F3 Fiết a t F ] -N, % - 3 ] -O
$*+ 7: R$nh một c&ch hợp 6$ gi& tr… của FiE( th„c
a\ T ] Q-jS)HL)Q-HS) K) Q-LS)OHL
F\ - ] Og)HL t g)gL t Og)JP
Hướng dẫn:
a\ T ] -OPPPPPP
F\ G0n ch# 9 gL ] L)Og
&p !ng t$nh chet giao ho&n, kết hợp "E t$nh, ta "ược - ] OgPP
JN
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
\u<i 12
$6I VÀ 2ỚC CU "6T SỐ NGUYÊN
k "#C TIÊU
- 8n tập 61i kh&i ni'm v= Fội v@ ước của một s/ ng(3Cn v@ t$nh chet của n4)
- -iết t.m Fội v@ ước của một s/ ng(3Cn)
- Rh*c hi'n một s/ F@i tập tvng hợp)
$k N6I DUNG
I! CoP Or+ iE JKL Ms JOPQRJ/
Câu 1: ‚hyc 61i kh&i ni'm Fội v@ ước của một s/ ng(3Cn)
Câu 2: ‚C( t$nh chet Fội v@ ước của một s/ ng(3Cn)
Câu 3: hm c4 nhận %zt g. %= Fội v@ ước của c&c s/ P, O, -OB
II! $*+ JKL
DDEF ,/
$*+ ,/ R.m tet cl c&c ước của L, g, j, -OJ, O, -j
Hướng dẫn
’QLS ] -L, -O, O, L
’QgS ] -g, -J, -O, O, J, g
’QjS ] -j, -K, -H, -O, O, H, K, j
’QOJS ] -OJ, -O, O, OJ
’QOS ] -O, O
’Q-jS ] -j, -K, -H, -O, O, H, K, j
H) ;iết 1ng tvng 5(&t của
aS G&c Fội của L I N I OO
F\ Ret cl c&c s/ chwn
c\ Ret cl c&c s/ 6u
Hướng dẫn
a\ -ội của L 6@ Lk, k

–I -ội của N 6@ Nm, m

– I -ội của OO 6@ OOn, n


F\ Hk, k


c\ Hk
t
O, k


$*+ -/ R.m c&c s/ ng(3Cn a Fiết:
a\ a t H 6@ ước của N
F\ Ha 6@ ước của -OP)
Jj
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
c\ Ha t O 6@ ước của OH
Hướng [n
a\ G&c ước của N 6@ O, N, -O, -N o "4:
tS a t H ] O

a ] -O
tS a t H ] N

a ] L
tS a t H ] -O

a ] -J
tS a t H ] -N

a ] -g
F\ G&c ước của OP 6@
t
O,
t
H,
t
L,
t
OP, m@ Ha 6@ s/ chwn o "4: Ha ]
t
H, Ha ]
t
OP
 Ha ] H

a ] O
 Ha ] -H

a ] -O
 Ha ] OP

a ] L
 Ha ] -OP

a ] -L
c\ G&c ước của OH 6@
t
O,
t
H,
t
J,
t
M,
t
OH, m@ Ha t O 6@ s/ 6u o "4: Ha tO ]
t
O, Ha t O ]
t
J
S(3 ra a ] P, -O, O, -H
$*+ ./ Gh„ng minh rdng nế( a

– th.:
a\ D ] aQa t HS s aQa s LS s N 6@ Fội của N)
F\ ‚ ] Qa s HSQa t JS s Qa s JSQa t HS 6@ s/ chwn)
Hướng [n
a\ D] aQa t HS s aQa - LS s N
] a
H
t Ha s a
H
t La s N
] Na s N ] N Qa s OS 6@ Fội của N)
F\ ‚] Qa s HS Qa t JS s Qa s JS Qa t HS
] Qa
H
t Ja s Ha s MS s Qa
H
t Ha s Ja s MS
] a
H
t a s M s a
H
t a t M ] Ha 6@ s/ chwn với a

–)
$*+ 0/ Gho c&c s/ ng(3Cn a ] OH v@ F ] -Oj
a\ R.m c&c ước của a, c&c ước của F)
F\ R.m c&c s/ ng(3Cn vUa 6@ ước của a vUa 6@ ước của F\
Hướng [n
a\ Rrước hết ta t.m c&c ước s/ của a 6@ s/ t* nhiCn
Ra c4: OH ] H
H
) J
G&c ước t* nhiCn của OH 6@:
’QOHS ] ^O, H, H
H
, J, H)J, H
H
) J_ ] ^O, H, K, J, M, OH_
RU "4 t.m "ược c&c ước của OH 6@:
t
O,
t
H,
t
J,
t
M,
t
OH
Rư†ng t* ta t.m c&c ước của -Oj)
Jg
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Ra c4 •-Oj• ] Oj ] H) J
J

G&c ước t* nhiCn của •-Oj• 6@ O, H, J, g, M, Oj
RU "4 t.m "ược c&c ước của Oj 6@:
t
O,
t
H,
t
J,
t
M,
t
g
t
Oj
F\ G&c ước s/ ch(ng của OH v@ Oj 6@:
t
O,
t
H,
t
J,
t
M
phi ch#: S/ c vUa 6@ ước của a, vUa 6@ ước của F gAi 6@ ước ch(ng của a v@ F)
Dạng 2: \(i tập dn tập chung
$*+ ,/ Rrong nh+ng ca( sa( ca( n@o "#ng, ca( n@o sai:
a\ Rvng hai s/ ng(3Cn am 6@ O s/ ng(3Cn am)
F\ Hi'( hai s/ ng(3Cn am 6@ một s/ ng(3Cn am)
c\ R$ch hai s/ ng(3Cn 6@ O s/ ng(3Cn ư†ng
\ R$ch của hai s/ ng(3Cn am 6@ O s/ ng(3Cn ư†ng)
Hướng [n
a\ Y#ng
F\ Sai, chfng h1n Q-KS s Q-NS ] Q-KS t N ] J
c\ Sai, chfng h1n Q-KS)J ] -OH
\ Y#ng
$*+ -: R$nh c&c tvng sa(:
a\ •HL t Q-OLSŽ t Q-HgSI
F\ LOH s Q-jjS s KPP s OHLI
c\ -QJOPS t Q-HOPS s gPN t OPNI
\ HPPK s OgNL sHPPP t HPPL
Hướng [n a\ -Og
F\ NLI c\ -NPPI \ JK
HNK) R.m tvng c&c s/ ng(3Cn % Fiết:
a\
L L ? − ≤ ≤
F\
HPPK HPOP ? ≤ ≤
$UVI ,.
PH7N SỐ 8 PH7N SỐ $tNG NHU
k "#C TIÊU
- HAc Zn tập kh&i ni'm phan s/, "…nh ngh•a hai phan s/ Fdnh nha()
- `(3'n tập viết phan s/ thxo "i=( ki'n cho trước, t.m hai phan s/ Fdng nha(
- Rèn 6(3'n k{ năng t$nh to&n)
KP
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$k N6I DUNG
$*+ ,: Y…nh ngh•a hai phan s/ Fdng nha() Gho ;<B
$*+ -: <~ng hai trong Fa s/ sa( H, J, L "E viết th@nh phan s/ Qtử s/ v@ me( s/ kh&c nha(S
Hướng dẫn
G4 c&c phan s/:
H H J J L L
I I I I
J L L H H J
$*+ ./ O\ S/ ng(3Cn a phli c4 "i=( ki'n g. "E ta c4 phan s/B
a\
JH
O + −
F\
L JP
+
+ +
H\ S/ ng(3Cn a phli c4 "i=( ki'n g. "E c&c phan s/ sa( 6@ s/ ng(3Cn:
a\
O
J
+ +
F\
H
L
+ −
J\ R.m s/ ng(3Cn % "E c&c phan s/ sa( 6@ s/ ng(3Cn:
a\
OJ
O ? −
F\
J
H
?
?
+

Hướng dẫn
O\ a\
P + ≠
F\
M + ≠ −
H\ a\
O
J
+ +


– khi v@ chỉ khi a t O ] Jk Qk

–S) ;ậ3 a ] Jk s O Qk

–S
F\
H
L
+ −


– khi v@ chỉ khi a - H ] Lk Qk

–S) ;ậ3 a ] Lk tH Qk

–S
J\
OJ
O ? −

– khi v@ chỉ khi % s O 6@ ước của OJ)
G&c ước của OJ 6@ OI -OI OJI -OJ
S(3 ra:
F\
J
H
?
?
+

]
H L H L L
O
H H H H
? ?
? ? ? ?
− + −
· + · +
− − − −

– khi v@ chỉ khi % s H 6@ ước của L)
$*+ 0: R.m % Fiết:
a\
H
L L
?
·
I F\
J M
j ?
·
I c\
O
g HN
?
·
\
K j
M ?
·
I x\
J K
L H ? ?

·
− +
I ‡\
j
H
?
?

·

Hướng dẫn
KO
% - O -O O -OJ OJ
% P H -OH OK
% - H -O O -L L
% O J -J N
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\
H
L L
?
·
L)H
H
L
? ⇒ · ·
I F\
J M
j ?
·
j)M
OM
J
? ⇒ · ·
c\
O
g HN
?
·
HN)O
J
g
? ⇒ · ·
I \
K j
M ?
·
M)K
J
j
? ⇒ · ·
x\
J K
L H ? ?

·
− +
Q HS)J Q LS)Q KS
J M K HP
H
? ?
? ?
?
⇒ + · − −
⇒ + · − +
⇒ ·
‡\
j
H
?
?

·


H
) j)Q HS
OM
K
? ?
?
?
⇒ · − −
⇒ ·
⇒ · t
$*+ 1/ a\ Gh„ng minh rdng
+ c
b d
·
th.
+ + c
b b d
t
·
t
H\ R.m % v@ 3 Fiết
L J
? A
·
v@ % t 3 ] OM
Hướng dẫn
a\ Ra c4
Q S Q S
+ c
+d bc +d +b bc +b + b d b + c
b d
· ⇒ · ⇒ t · t ⇒ t · t
S(3 ra:
+ + c
b b d
t
·
t
F\ Ra c4:
OM
H
L J j j
? A ? A +
· · · ·
S(3 ra % ] OP, 3 ] M
$*+ 6/ Gho
+ c
b d
·
, ch„ng minh rdng
H J H J
H J H J
+ c + c
b d + d
− +
·
− +
Hướng dẫn
&p !ng kết 5(l ch„ng minh trCn ta c4
H J H J
H J H J
+ c + c + c
b d b d b d
− +
· · ·
− +
$*+ 7: O\ Gh„ng to rdng c&c phan s/ sa( "a3 Fdng nha(:
a\
HL
LJ
I
HLHL
LJLJ
v@
HLHLHL
LJLJLJ
F\
JN
KO
I
JNJN
KOKO
v@
JNJNJN
KOKOKO
H\ R.m phan s/ Fdng phan s/
OO
OJ
v@ Fiết rdng hi'( của m[( v@ tử của n4 Fdng M)
Hướng dẫn
O\ a\ Ra c4:
HLHL
LJLJ
]
HL)OPO HL
LJ)OPO LJ
·
I
HLHLHL
LJLJLJ
]
HL)OPOPO HL
LJ)OPOPO LJ
·
F\ Rư†ng t*
H\ pAi phan s/ c0n t.m c4 1ng
M
?
? +
Q%

-MS, thxo "= F@i th.
M
?
? +
]
OO
OJ
KH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
RU "4 s(3 ra % ] JJ, phan s/ c0n t.m 6@
JJ
Jg
$*+ <) pili th$ch v. sao c&c phan s/ sa( Fdng nha(:
a\
HH HM
LL ML
− −
·
I F\
OOK LNLN
OHH MOMO
·
Hướng dẫn
a\
HH HO:OO H
LL LL:OO L
− − −
· ·
I
HM OJ H
ML ML:OJ L
− −
· ·
F\ HS gili tư†ng t*
$*+ 0g R#t gAn c&c phan s/ sa(:
OHL Ogj J OPJ
I I I
OPPP OHM HKJ JPgP
Hướng dẫn
OHL O Ogj OO J O OPJ O
I I I
OPPP j OHM N HKJ jO JPgP JP
· · · ·
-@i OP R#t gAn c&c phan s/ sa(:
a\
J K K H H
H H J J H
H )J H )L )OO )N
I
H )J )L H )L )N )OO
I F\
OHO)NL)OJP)OMg
Jg)MP)OO)Ogj
I c\
Oggj)OggP JgNj
OggH)OggO JgjK
+

Hướng dẫn
a\
J K J H K H
H H
K H H
J J H
H )J H )J Oj
H )J )L L L
H )L )OO )N HH
H )L )N )OO JL
− −
· ·
·
F\
H H H H H
H H H J
OHO)NL)OJP)OMg OO )L )J)OJ)L)H)OJ OO)L )OJ
Jg)MP)OO)Ogj J)OJ)H )J)L)OO)H)J H )J
· ·
c\
Oggj)OggP JgNj QOggO HS)OggP JgNj
OggH)OggO JgjK QOgP HS)OggO JgjK
OggP)OggO JgjP JgNj OggP)OggO H
O
OggP)OggO JgjH JgjK OggP)OggO H
+ − +
·
− + −
− + −
· · ·
+ − −
$*+ ,,) R#t gAn
a\
OP HO
HP OH
J )Q LS
Q LS )J


I F\
L N
L j
OO )OJ
OO )OJ

I c\
OP OP OP g
g OP
H )J H )J
H )J

I \
OO OH OO OO
OH OH OO OO
L )N L )N
L )N g)L )N
+
+
Hướng dẫn
a\
OP HO
HP OH
J )Q LS L
Q LS )J g
− −
·

I c\
OP OP OP g
g OP
H )J H )J K
H )J J

·
$*+ ,-) Rvng của tử v@ m[( của phan s/ Fdng KjOH) Sa( khi r#t gAn phan s/ "4 ta "ược
phan s/
L
N
) H23 t.m phan s/ chưa r#t gAn)
Hướng dẫn
Rvng s/ ph0n Fdng nha( 6@ OH
Rvng của tử v@ m[( Fdng KjOH
<o "4: tử s/ Fdng KjOO:OH)L ] HPPL
KJ
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
D[( s/ Fdng KjOH:OH)N ] HjPN)
;ậ3 phan s/ c0n t.m 6@
HPPL
HjPN
$*+ ,.) D[( s/ của một phan s/ 6ớn h†n tử s/ OK "†n v…) Sa( khi r#t gAn phan s/ "4 ta
"ược
ggJ
OPPP
) H23 t.m phan s/ Fan "0()
Hi'( s/ ph0n của m[( v@ tử 6@ OPPP s ggJ ] N
<o "4 tử s/ 6@ QOK:NS)ggJ ] OgjM
D[( s/ 6@ QOK:NS)OPPP ] HPPP
;13 phan s/ Fan "0( 6@
OgjM
HPPP
$*+ ,0/ a\ ;ới a 6@ s/ ng(3Cn n@o th. phan s/
NK
+
6@ t/i giln)
F\ ;ới F 6@ s/ ng(3Cn n@o th. phan s/
HHL
b
6@ t/i giln)
c\ Gh„ng to rdng
J
Q S
J O
n
n N
n

+
6@ phan s/ t/i giln
Hướng dẫn
a\ Ra c4
NK JN)H
+ +
·
6@ phan s/ t/i giln khi a 6@ s/ ng(3Cn kh&c H v@ JN
F\
H H
HHL J )L
b b
·
6@ phan s/ t/i giln khi F 6@ s/ ng(3Cn kh&c J v@ L
c\ Ra c4 ’G`‚QJn t OI JnS ] ’G`‚QJn t O s JnI JnS ] ’G`‚QOI JnS ] O
;ậ3
J
Q S
J O
n
n N
n

+
6@ phan s/ t/i giln Qv. tử v@ m[( 6@ hai s/ ng(3Cn t/ c~ng nha(S
$Pj+ ,0/
QUY uvNG "3U PH7N SỐ 8 SO SÁNH PH7N SỐ
k "#C TIÊU
- 8n tập v= c&c Fước 5(3 "Wng m[( hai ha3 nhi=( phan s/)
- 8n tập v= so s&nh hai phan s/
- Rèn 6(3'n HS 9 th„c 6@m vi'c thxo 5(3 tr.nh, th*c hi'n "#ng, "03 "ủ c&c Fước 5(3 "Wng,
rèn k{ năng t$nh to&n, r#t gAn v@ so s&nh phan s/)
KK
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$k N6I DUNG
I! CoP Or+ iE JKL MN JOPQRJ
Câu 1: }h&t FiE( 5(3 tyc 5(3 "Wng m[( hai ha3 nhi=( phan s/ c4 m[( s/ ư†ngB
Câu 2: ‚C( c&ch so s&nh hai phan s/ c~ng m[() T< so s&nh hai phan s/
ON
HP

v@
Og
HP

Câu 3: ‚C( c&ch so s&nh hai phan s/ khZng c~ng m[() T< so s&nh:
HO
Hg

v@
OO
Hg −
I
J
OK
v@
OL
Hj
Câu 4: Rhế n@o 6@ phan s/ am, phan s/ ư†ngB Gho ;<)
II! $*+ J\^E
$*+ ,/ a\ •(3 "Wng m[( c&c phan s/ sa(:
O O O O
I I I
H J Jj OH

F\ R#t gAn rWi 5(3 "Wng m[( c&c phan s/ sa(:
g gj OL
I I
JP jP OPPP
Hướng dẫn
a\ Jj ] H)OgI OH ] H
H
)J
-G‚‚QH, J, Jj, OHS ] H
H
) J) Og ] HHj
O OOK O NM O M O Og
I I I
H HHj J HHj Jj HHj OH Hjj
− −
· · · ·
F\
g J gj Kg OL J
I I
JP OP jP KP OPPP HPP
· · ·
-G‚‚QOP, KP, HPPS ] H
J
) L
H
] HPP
g J M gj gK HKL OL JP
I I
JP OP HPP jP KP HPP OPP HPP
· · · · ·
$*+ -/ G&c phan s/ sa( c4 Fdng nha( ha3 khZngB
a\
J
L

v@
Jg
ML −
I F\
g
HN

v@
KO
OHJ

c\
J
K

v@
K
L −
I \
H
J −
v@
L
N

Hướng dẫn
- G4 thE so s&nh thxo "…nh ngh•a hai phan s/ Fdng nha( ho?c 5(3 "Wng c~ng m[( rWi so
s&nh
- ƒết 5(l:
a\
J
L

]
Jg
ML −
I F\
g
HN

]
KO
OHJ

I c\
J
K


K
L −
I \
H
J −

L
N

$*+ ./ R#t gAn rWi 5(3 "Wng m[( c&c phan s/:
a\
HL)g HL)ON
j)jP j)OP

− −
v@
Kj)OH Kj)OL
J)HNP J)JP

− −
F\
L L
L H L
H )N H
H )L H )J
+

v@
K M
K K
J )L J
J )OJ J

+
KL
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Hướng dẫn
HL)g HL)ON
j)jP j)OP

− −
]
OHL
HPP
I
Kj)OH Kj)OL
J)HNP J)JP

− −
]
JH
HPP
F\
L L
L H L
H )N H Hj
H )L H )J NN
+
·

I
K M
K K
J )L J HH
J )OJ J NN
− −
·
+
$*+ 0/ R.m tet cl c&c phan s/ c4 tử s/ 6@ OL 6ớn h†n
J
N
v@ nho h†n
L
j
Hướng dẫn
pAi phan s/ phli t.m 6@
OL
+
Qa
P ≠
S, thxo "= F@i ta c4
J OL L
N j +
< <
) •(3 "Wng tử s/ ta "ược
OL OL OL
JL HK +
< <
;ậ3 ta "ược c&c phan s/ c0n t.m 6@
OL
JK
I
OL
JJ
I
OL
JH
I
OL
JO
I
OL
JP
I
OL
Hg
I
OL
Hj
I
OL
HN
I
OL
HM
I
OL
HL

$*+ 1/ R.m tet cl c&c phan s/ c4 m[( s/ 6@ OH 6ớn h†n
H
J

v@ nho h†n
O
K

Hướng dẫn
G&ch th*c hi'n tư†ng t*
Ra "ược c&c phan s/ c0n t.m 6@
N
OH

I
M
OH

I
L
OH

I
K
OH

$*+ 6/ Syp %ếp c&c phan s/ sa( thxo th„ t*
a\ Rămg 0n:
L N N OM J H
I I I I I
M j HK ON K J
− −
F\ pilm 0n:
L N OM HP HOK HPL
I I I I I
j OP Og HJ JOL OPN
− −
Hướng dẫn
a\ YS:
L J N H N OM
I I I I I
M K HK J j ON
− −
F\
HPL HP N HOK L OM
I I I I I
OPN HJ OP JOL j Og
− −
$*+ 7/ •(3 "Wng m[( c&c phan s/ sa(:
a\
ON
HP
,
OJ
OL
v@
KO
MP
I F\
HL
NL
,
ON
JK
v@
OHO
OJH
Hướng dẫn
a\ ‚hận %zt rdng MP 6@ Fội của c&c m[( c•n 61i, ta 6e3 m[( ch(ng 6@ MP)
Ra "ược kết 5(l
ON
HP
]
LO
MP
I
OJ
OL
]
LH
MP
I
KO
MP
]
KO
MP
F\ - ‚hận %zt c&c phan s/ chưa r#t gAn, ta c0n r#t gAn trước
ta c4
HL
NL
]
O
J
,
ON
JK
]
O
H
v@
OHO
OJH
]
OO
OH
KM
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
ƒết 5(l 5(3 "Wng 6@:
K M OO
I I
OH OH OH
$*+ <: Gho phan s/
+
b
6@ phan s/ t/i giln) Hoi phan s/
+
+ b +
c4 phli 6@ phan s/ t/i giln
khZngB
Hướng [n
pil sử a, F 6@ c&c s/ t* nhiCn v@ ’G`‚Qa, FS ] O Qv.
+
b
t/i gilnS
nế( 6@ ước ch(ng t* nhiCn a của a t F th.
Qa t FSM v@ a M
S(3 ra: •Qa t FS s a Ž ] F M, t„c 6@ c€ng Fdng O)
kết 6(ận: ‚ế( phan s/
+
b
6@ phan s/ t/i giln th. phan s/
+
+ b +
c€ng 6@ phan s/ t/i giln)
----------------------------
$Pj+ ,1 NF*Q >=w>.w->,>
C6NGW T9: PH7N SỐ
k "#C TIÊU
- 8n tập v= phzp cộng, trU hai phan s/ c~ng m[(, khZng c~ng m[()
- Rèn 6(3'n k{ năng cộng, trU phan s/) -iết &p !ng c&c t$nh chet của phzp cộng, trU phan
s/ v@o vi'c gili F@i tập)
- &p !ng v@o vi'c gili c&c F@i tập th*c tế
$k N6I DUNG
I! CoP Or+ iE JKL MN JOPQRJ
Ga( O: ‚C( 5(3 tyc cộng hai phan s/ c~ng m[() T< t$nh
M j
N N

+
Ga( H: D(/n cộng hai phan s/ khZng c~ng m[( ta th*c hi'n thế n@oB
Ga( J }hzp cộng hai phan s/ c4 nh+ng t$nh chet c† Fln n@oB
Ga( K: Rhế n@o 6@ hai s/ "/i nha(B Gho ;< hai s/ "/i nha()
Ga( L: D(/n th*c hi'n phzp trU phan s/ ta th*c hi'n thế n@oB
II! $*+ JKL
$*+ ,/ Gộng c&c phan s/ sa(:
a\
ML JJ
gO LL

+
I F\
JM OPP
jK KLP
+

I c\
MLP Ljj
OKJP MjM

+
I \
HPPK j
HPOP MNP
+

Hướng dẫn
YS: a\
K
JL
F\
OJ
MJ

c\
JO
NN
\
MM
NN
$*+ -/ R.m % Fiết:
a\
N O
HL L
?

· +
I F\
L K
OO g
? · +

I c\
L O
g O J
? −
+ ·

Hướng dẫn
KN
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
YS: a\
H
HL
? ·
F\
O
gg
? ·
c\
j
g
? ·
$*+ ./ Gho
HPPK
HPPL
OP O
OP O
A
+
·
+
v@
HPPL
HPPM
OP O
OP O
B
+
·
+
So s&nh T v@ -
Hướng dẫn
HPPK HPPL
HPPL HPPL HPPL
OP O OP OP g
OP OP) O
OP O OP O OP O
A
+ +
· · · +
+ + +
HPPL HPPM
HPPM HPPM HPPM
OP O OP OP g
OP OP) O
OP O OP O OP O
B
+ +
· · · +
+ + +
Hai phan s/ c4 tU s/ Fdng nha(, OP
HPPL
tO ˆ OP
HPPM
tO nCn OPT ‹ OP -
RU "4 s(3 ra T ‹ -
$*+ 0/ G4 g 5(l cam chia cho OH ngư>i) `@m c&ch n@o m@ khZng phli cyt Fet kq 5(l n@o
th@nh OH ph0n Fdng nha(B
Hướng dẫn
- `e( M 5(l cam cyt mri 5(l th@nh H ph0n Fdng nha(, mri ngư>i "ược — 5(l) G•n 61i J
5(l cyt 6@m K ph0n Fdng nha(, mri ngư>i "ược — 5(l) ‚hư v13 g 5(l cam chia "=( cho OH
ngư>i, mri ngư>i "ược
O O J
H K K
+ ·
Q5(lS)
Gh# 9 g 5(l cam chia "=( cho OH ngư>i th. mri ngư>i "ược g\OH ] — 5(l nCn ta c4 c&ch
chia như trCn)
$*+ 1/ R$nh nhanh gi& tr… c&c FiE( th„c sa(:
-N O
T ] QO S
HO J
+ +
I
H L M
- ] Q S
OL g g

+ +
I
-O J J
G] Q S
L OH K

+ +
Hướng dẫn
-N O
T ] Q S O P O O
HO J
+ + · + ·
H M L HK HL O
- ] Q S
OL g g KL KL OL
− −
+ + · + ·
J J O O O L H N
G] Q S
OH K L H L OP OP OP
− − − − − − −
+ + · + · + ·
$*+ 6/ R$nh thxo c&ch hợp 6$:
a\
K OM M J H OP J
HP KH OL L HO HO HP
− −
+ + + + + +
F\
KH HLP HOHO OHLOHL
KM OjM HJHJ OKJOKJ
− −
+ + +
Hướng dẫn
a\
K OM M J H OP J
HP KH OL L HO HO OP
− −
+ + + + + +

O j H J H OP J
L HO L L HO HO HP
O H J j H OP J J
Q S Q S
L L L HO HO HO HP HP
− −
· + + + + + +
− −
· + + + + + + ·
Kj
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
F\
KH HLP HOHO OHLOHL
KM OjM HJHJ OKJOKJ
HO OHL HO OHL HO HO OHL OHL
Q S Q S P P P
HJ OKJ HJ OKJ HJ HJ OKJ OKJ
− −
+ + +
− − − −
· + + + · + + + · + ·
$*+ </ R$nh:
a\
N O J
J H NP

+ −
I F\
L J J
OH OM K
− +

YS: a\
JK
JL
I F\
ML
Kj
$*+ =/ R.m %, Fiết:
a\
J
O
K
? − ·
I F\
O
K
L
? + ·
c\
O
H
L
? − ·
\
L O
J jO
? + ·
YS: a\
O
K
? ·
F\
Og
L
? · −
c\
OO
L
? ·
\
OJK
jO
? · −
$*+ ,>/ R$nh tvng c&c phan s/ sa(:
a\
O O O O
O)H H)J J)K HPPJ)HPPK
+ + + + 1
F\
O O O O
O)J J)L L)N HPPJ)HPPL
+ + + + 1
Hướng [n
a\ p; hướng [n ch„ng minh cZng th„c sa(:
O O O
O Q OS n n n n
− ·
+ +
H<: •(3 "Wng m[( ;R, r#t gAn "ược ;})
RU cZng th„c trCn ta the3, c0n phan t$ch F@i to&n như sa(:
O O O O
O)H H)J J)K HPPJ)HPPK
O O O O O O O O
Q S Q S Q S ))) Q S
O H H J J K HPPJ HPPK
O HPPJ
O
HPPK HPPK
+ + + +
· − + − + − + + −
· − ·
1
F\ Y?t - ]
O O O O
O)J J)L L)N HPPJ)HPPL
+ + + + 1
Ra c4 H- ]
H H H H
O)J J)L L)N HPPJ)HPPL
O O O O O O O
QO S Q S Q S ))) Q S
J J L L N HPPJ HPPL
O HPPK
O
HPPL HPPL
+ + + +
· − + − + − + + −
· − ·
1
S(3 ra - ]
OPPH
HPPL
$*+ ,,/ Hai can "*ng OJ 6$t nước) ‚ế( Fớt m can th„ nhet H 6$t v@ thCm v@o can th„ hai
g
H

6$t, th. can th„ nhet nhi=( h†n can th„ hai
O
H
6$t) Hoi 6#c "0( mri can "*ng "ược Fao nhiC( 6$t
nướcB
Kg
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Hướng dẫn
- <~ng s† "W "o1n thfng "E E @ng the3 c&ch 6@m)
-Ra c4:
S/ nước m can th„ nhet nhi=( h†n can th„ hai 6@:
O O
K H NQ S
H H
l + + ·
S/ nước m can th„ hai 6@ QOJ-NS:H ] J
Q S l
S/ nước m can th„ nhet 6@ J tN ] OP
Q S l
$UVI ,6 NF*Q ,>w.w->,>
SO SÁNH PH7N SỐ
YE so s&nh H phan s/ , t~3 thxo một s/ trư>ng hợp c! thE của "?c "iEm c&c phan s/ , ta c4 thE
sử !ng nhi=( c&ch t$nh nhanh v@ hợp 6$ )R$nh chet Fyc c0( của th„ t* thư>ng "ược sử !ng Q

+ c c , + ,
th8
b d d n b n
> > >
S, trong "4 ph&t hi'n ra một s/ tr(ng gian "E 6@m c0( n/i 6@ ret 5(an
trAng)Sa( "a3 tZi %in giới thi'( một s/ phư†ng ph&p so s&nh phan s/
PHẦN I/ CÁC PH2(NG PHÁP SO SÁNH !
j_CkCl 1:
;$ ! : So s&nh
OO ON

OH Oj


B
Ra viết :
OO JJ ON ON JK

OH JM Oj Oj JM
− − − −
· · ·

I
JJ JK OO ON
JM JM OH Oj
-8
− − −
> ⇒ >

Gh# 9 :Bh"i :iết phCn số dưới ,ẫu dưDng .
jj_CkCl 2:
LP
QPQ xyEF fzP {|}EF ]y+ _\ _^EO Z^Z J~ /J~ E*\ M•E O}E JO€ LOoE _`
xg M•E O}E
QPQ xyEF J~ {|}EF ]y+ _\ _^EO Z^Z fzP Zg Z•EF {XP ‚Aƒ O[Q Z•EF
{XP ‚8‚/ fzP E*\ EOr O}E JO€ LOoE _` xg M•E O}E !
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
;$ ! O :
H H
L KI
L K
:8 > − < −
− −

J J
N L
N L
:8 > >
;$ ! H: So s&nh
H L

L N
B
Ra c4 :
H OP L OP

L HL N HK
· ·
I
OP OP H L
HL HK L N
-8 < ⇒ <
;$ ! J: So s&nh
J M

K N
− −
B
Ra c4 :
J J M M M

K K j N N
− −
· · ·
− − −
I
M M J M
j N K N
-8
− −
> ⇒ >
− −
CO„ N / mhi 9uF +8ng t! c&c phân - th@ ph:i viết c&c t! "B>ng .
jjj_CkCl 3:
;$ ! O:
L N
L)j N)M
M j
:8 < <
;$ ! H:
K K
K)j K)L
L j
:8
− −
< − < −
;$ ! J: So s&nh
J K
• B
K L − −
Ra viết
J J K K

K K L L
− −
· ·
− −
I ;. t$ch chzo sJ)L ‹ -K)K nCn
J K
K L
>
− −
CO„ N / nh:i viết c&c 1ou c/0 c&c phân - =( c&c 1ou "B>ng
jp_CkCl 4:
,B D•EF _` , M*f J]PEF F+[E/
[B NRP
O•O
+ c + c
b d b d
> > ⇒ >
lB NRP
OI O
+ c
E N
b d
− · − ·
f* " k N JO€
+ c
b d
>
• "WN M* LO…E JO†[ _\ ‡•+ , Zˆ[ - LOoE _` x‰ ZO\ !
• POoE _` E*\ Zg LO…E JO†[ M•E O}E JO€ LOoE _` xg M•E O}E!
ZB NRP
OI O
+ c
E N
b d
+ · + ·
f* " k N JO€
+ c
b d
<
• "WN M* LO…E JO+RP O[Q LO…E l• xRE x}E ‡Š Zˆ[ - LOoE _` xg!
• POoE _` E*\ Zg LO…E l• M•E O}E JO€ LOoE _` xg EOr O}E!
 $*+ JKL ^L {‹EF /
$*+ JKL ,: So s&nh
Og HPPL
• B
Oj HPPK

Ra c4 :
Og O HPPL O
O• O
Oj Oj HPPK HPPK
− · − ·
I
O O Og HPPL
Oj HPPK Oj HPPK
-8 > ⇒ >
LO
@TsZO ZOc\ ‡•+ Z^Z fzP l ‡* { xŒP M* {|}EF B
t‚ế( a)‹F)c th.
+ c
b d
>
t ‚ế( a)ˆF)c th.
+ c
b d
<
I
t ‚ế( a)]F)c th.
+ c
b d
·
D•EF _` O\•Z LOoE _` M*f J]PEF F+[E !
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ JKL -/ So s&nh
NH gj
• B
NJ gg
Ra c4 :
NH O gj O
O• O
NJ NJ gg gg
+ · + ·
I
O O NH gj
NJ gg NJ gg
-8 > ⇒ <
$*+ JKL . : So s&nh
N Og
• B
g ON
Ra c4
N Og N Og
O
g ON g ON
< < ⇒ <
HS D•EF , LOoE _` M*f J]PEF F+[E:Q}han s/ n@3 c4 tử 6@ tử của phan s/ th„ nhet , c4
m[( 6@ m[( của phan s/ th„ haiS
;$ ! : YE so s&nh
Oj OL

JO JN
ta %zt phan s/ tr(ng gian
Oj
JN
)
;.
Oj Oj Oj OL Oj OL

JO JN JN JN JO JN
> > ⇒ >
,‚hận %zt : Rrong hai phan s/ , phan s/ n@o vUa c4 tử 6ớn h†n , vUa c4 m[( nho h†n th.
phan s/ "4 6ớn h†n Q"i=( ki'n c&c tử v@ m[( "=( ư†ng S)
,R$nh Fyc c0( :

+ c c , + ,
th8
b d d n b n
> > >
 $*+ JKL ^L {‹EF /
$*+ JKL ,/ So s&nh
NH Lj
• B
NJ gg
-bzt phan s/ tr(ng gian 6@
NH
gg
, ta the3
NH NH NH Lj NH Lj

NJ gg gg gg NJ gg
> > ⇒ >
-Ho?c %zt s/ tr(ng gian 6@
Lj
NJ
, ta the3
NH Lj Lj Lj NH Lj

NJ NJ NJ gg NJ gg
> > ⇒ >
$*+ JKL -: So s&nh
,
O
• I Q S
J H
n n
n N
n n
+

+ +
<~ng phan s/ tr(ng gian 6@
H
n
n +
Ra c4 :
,
O O
• I Q S
J H H H J H
n n n n n n
n N
n n n n n n
+ +
< < ⇒ < ∈
+ + + + + +
$*+ JKL ./ QR* giliS So s&nh c&c phan s/ sa(:
aS
OH OJ
• B
Kg KN
xS
KLM OHJ
• B
KMO OHj
FS
MK NJ
• B
jL jO
‡S
HPPJ)HPPK O HPPK)HPPL O
• B
HPPJ)HPPK HPPK)HPPL
− −
cS
Og ON
• B
JO JL
gS
OKg KKg
• B
OLN KLN
S
MN NJ
• B
NN jJ
hS
Oggg)HPPP HPPP)HPPO
• B
Oggg)HPPP O HPPP)HPPO O + +
(Hướng dẫn : FG cCu +

c :HIt phCn số tJung gi+n.
FG cCu d

h :HIt ph&n b5 %ến %Dn :K )
.B D•EF LOoE _` dXL dŽ M*f LOoE _` J]PEF F+[E!
;$ ! : So s&nh
OH Og
• B
KN NN
Ra the3 cl hai phan s/ "2 cho "=( %ep %ỉ với phan s/ tr(ng gian 6@
O
K
)
LH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
Ra c4 :
OH OH O Og Og O OH Og

KN Kj K NN NM K KN NN
> · < · ⇒ >
 $*+ JKL ^L {‹EF /
<~ng phan s/ %ep %ỉ 6@m phan s/ tr(ng gian "E so s&nh :
OO OM Lj JM OH Og Oj HM
S • I S • I S • I S •
JH Kg jg LJ JN LK LJ Nj
OJ JK HL NK Lj JM
S • I S • I S • )
Ng HPK OPJ HgL MJ LL
+ b c d
/ L h
p_ CkCl M:
$*+ JKL ,: So s&nh
OO OP
OH OO
OP O OP O
• B
OP O OP O
A B
− +
· ·
− +
Ra c4 :
OO
OH
OP O
O
OP O
A

· <

Qv. tử ˆ m[(S
OO OO OO OP
OH OH OH OO
OP O QOP OS OO OP OP OP O
OP O QOP OS OO OP OP OP O
A B
− − + + +
· < · · ·
− − + + +
;ậ3 T ˆ - )
$*+ JKL -/ So s&nh
HPPK HPPL HPPK HPPL
• B
HPPL HPPM HPPL HPPM
E N
+
· + ·
+
Ra c4 :
HPPK HPPK
HPPL HPPL HPPM
HPPL HPPL
HPPM HPPL HPPM
¹
>
¹
¹ +
;
¹
>
¹
+ ¹
Gộng thxo vế ta c4 kết 5(l D ‹ ‚)
$*+ JKL .: So s&nh
JN JNJN

Jg JgJg
B
pili:
JN JNPP JNPP JN JNJN
Jg JgPP JgPP Jg JgJg
+
· · ·
+
Q&p !ng
)
+ c + c
b d b d
+
· ·
+
S
pj_CkCl N:
$*+ JKL ,:Syp %ếp c&c phan s/
OJK LL NN OOM
I I I
KJ HO Og JN
thxo th„ t* tăng 0n)
pili: "vi ra hrn s/ :
L OJ O L
J I H I K IJ
KJ HO Og JN

Ra the3:
OJ L L O
H J J K
HO KJ JN Og
< < <
nCn
LL OJK OOM NN
HO KJ JN Og
< < <
)
$*+ JKL -: So s&nh
j j
j j
OP H OP
• B
OP O OP J
A B
+
· ·
− −
pili:
j j
J J
O • O
OP O OP J
A B · ·
− −
m@
j j
J J
OP O OP J
A B < ⇒ <
− −
$*+ JKL ./ Syp %ếp c&c phan s/
KN ON HN JN
I I I
HHJ gj OKj OjJ
thxo th„ t* tăng 0n)
LJ
D•EF JsEO ZOXJ _[P ‡•+ f

> /
, O
+ + + ,
b b b ,
+
< ⇒ <
+

, O )
+ + + ,
b b b ,
+
· ⇒ ·
+
, O
+ + + ,
b b b ,
+
> ⇒ >
+

, )
+ c + c
b d b d
+
· ·
+
Yvi phan s/ 6ớn h†n "†n v… ra hrn s/ "E so s&nh :
AH•E _` E*\ Zg LO…E EFPQ•E M•E O}E JO€ O•E _` xg M•E O}E!
t‚ế( ph0n ng(3Cn Fdng nha( th. %zt so s&nh c&c phan s/ kèm thxo)
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
pili: bzt c&c phan s/ ngh…ch "lo:
HHJ gj OKj OjJ
I I I
KN ON HN JN
, "vi ra hrn s/ 6@ :
JL OJ OJ JL
K IL IL I K
KN ON HN JN
Ra the3:
OJ OJ JL JL
L L K K
ON HN JN KN
> > >


ON HN JN KN
Q S
gj OKj OjJ HHJ
+ c b d
:8
b d + c
< < < < ⇒ >
$*+ JKL 0/ So s&nh c&c phan s/ :
JLJL)HJHJHJ JLJL HJHJ
I I
JLJLJL)HJHJ JLJK HJHH
A B 1 · · ·
B
Hướng dẫn gi"i: R#t gAn T]O , "vi -IG ra hrn s/

Tˆ-ˆG)
$*+ JKL 1/ So s&nh
( )
H
H
L OO)OJ HH)HM
OJj MgP
• B
HH)HM KK)LK OJN LKj
E N


· ·
− −
Hướng dẫn gi"i:-R#t gAn
L O OJj O
O • O )
K K OJN OJN
E N E N · · + · · + ⇒ >
Q Gh# 9: MgP]OJj)L•LKj]OJN)K S
$*+ JKL 6: QR* giliS Syp %ếp c&c phan s/
MJ OLj KJ Lj
I I I
JO LO HO KO
thxo th„ t* gilm 0n)
COˆ xŒ ,6/ PH5P NH7N VÀ PH5P CHI PH7N SỐ
k "#C TIÊU
- HS Fiết th*c hi'n phzp nhan v@ phzp chia phan s/)
- ‚ym "ược t$nh chet của phzp nhan v@ phzp chia phan s/) &p !ng v@o vi'c gili F@i tập
c! thE)
- 8n tập v= s/ ngh…ch "lo, r#t gAn phan s/
- Rèn k{ năng 6@m to&n nhan, chia phan s/)
$k N6I DUNG
I! CoP Or+ iE JKL MN JOPQRJ
Ga( O: ‚C( 5(3 tyc th*c hi'n phzp nhan phan s/B Gho ;<
Ga( H: }hzp nhan phan s/ c4 nh+ng t$nh chet c† Fln n@oB
Ga( J: Hai s/ như thế n@o gAi 6@ hai s/ ngh…ch "lo của nha(B Gho ;<)
Ga( K) D(/n chia hai phan s/ ta th*c hi'n như thế n@oB
II! $*+ J\^E
$*+ ,/ Rh*c hi'n phzp nhan sa(:
a\
J OK
N L
×
I F\
JL jO
g N
×
I c\
Hj Mj
ON OK
×
I \
JL HJ
KM HPL
×
Hướng [n
YS: a\
M
L
I F\
KL
I c\
j
I \
O
M
$*+ -/ R.m %, Fiết:
LK
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ % -
OP
J
]
N J
OL L
×
I F\
J HN OO
HH OHO g
? + · ×
I c\
j KM O
HJ HK J
? × − ·
I \
Kg L
O
ML N
? − · ×
Hướng dẫn
a\ % -
OP
J
]
N J
OL L
×
N J OK OL Hg
I I
HL OP LP LP LP
? ? ? · + · + ·
F\
J HN OO
HH OHO g
? + · ×
I
J J J
I
OO HH HH
? ? · − ·
c\
j KM O
HJ HK J
? × − ·
j KM O H O O
) I I
HJ HK J J J J
? ? ? · − · − ·
\
Kg L
O
ML N
? − · ×
Kg L N M
O ) I O I
ML N OJ OJ
? ? ? · − · − ·
$*+ ./ `ớp MT c4 KH HS "ược chia 6@m J 6o1i: pioi, kh&, RF) -iết rdng s/ HSp Fdng O\M s/
HS kh&, s/ HS RF Fdng O\L tvng s/ HS gioi v@ kh&) R.m s/ HS của mri 6o1i)
Hướng dẫn
pAi s/ HS gioi 6@ % th. s/ HS kh& 6@ M%,
s/ hAc sinh tr(ng F.nh 6@ Q% t M%S)
O M
L L
? ? +
·
D@ 6ớp c4 KH hAc sinh nCn ta c4:
N
M KH
L
?
? ? + + ·
RU "4 s(3 ra % ] L QHSS
;ậ3 s/ HS gioi 6@ L hAc sinh)
S/ hAc sinh kh& 6@ L)M ] JP QhAc sinhS
S&Z hAc sinh tr(ng F.nh 6@ QL t JPS:L ] N QHSS
-@i K: R$nh gi& tr… của cyc FiE( th„c sa( Fdng cach t$nh nhanh nhet:
a\
HO OO L
) )
HL g N
I F\
L ON L g
) )
HJ HM HJ HM
+
I c\
J O Hg
Hg L J
¸ _
− ×
÷
¸ ,
Hướng dẫn
a\
HO OO L HO L OO OO
) ) Q ) S)
HL g N HL N g OL
· ·
F\
L ON L g L ON g L
) ) Q S
HJ HM HJ HM HJ HM HM HJ
+ · + ·
c\
J O Hg Hg J Hg Hg OM
) O
Hg OL J J Hg KL KL KL
¸ _
− × · − · − ·
÷
¸ ,
$*+ 1/ R.m c&c t$ch sa(:
a\
OM L LK LM
) ) )
OL OK HK HO

I F\
N L OL K
) ) )
J H HO L


Hướng dẫn
LL
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\
OM L LK LM OM
) ) )
OL OK HK HO N
− −
·
F\
N L OL K OP
) ) )
J H HO L J

·

$*+ 6/ R$nh nh|m
a\
N
L)
L
I F)
J N O N
) )
K g K g
+
I c\
O L L O L J
) ) )
N g g N g N
+ +
I \
J g
K)OO) )
K OHO
$*+ 7/ Gh„ng to rdng:
O O O O
))) H
H J K MJ
+ + + + >
Y?t H ]
O O O O
)))
H J K MJ
+ + + +
;ậ3

O O O O
O O )))
H J K MJ
O O O O O O O O O O O O O O O O O O
QO S Q S Q S Q ))) S Q )) S Q ))) S
H J K L M N j g OP OO OM ON Oj JH JJ JK MK MK
O O O O O O O
O )H )H )K )j )OM )JH
H K j OM JH MK MK
O O O O O O
O O
H H H H H MK
J
O J
MK
H
H
H
H
+ · + + + + +
· + + + + + + + + + + + + + + + + + + + −
+ > + + + + + −
+ > + + + + + −
+ > +
<o "4 H ‹ H
$*+ =/ R.m T Fiết:
H J
N N N
)))
OP OP OP
A · + + +
Hướng [n
Ra c4 QT -
N
OP
S)OP ] T) ;ậ3 OPT s N ] T s(3 ra gT ] N ha3 T ]
N
g
$*+ ,>/ `#c M gi> LP ph#t F1n ;i't "i %x "1p tU T "ến - với vận t/c OL km\h) `#c N gi>
OP ph#t F1n ‚am "i %x "1p tU - "ến T với vận t/c OH km\h\ Hai F1n g?p nha( m G 6#c N gi>
JP ph#t) R$nh 5(2ng "ư>ng T-)
Hướng dẫn
Rh>i gian ;i't "i 6@:
N gi> JP ph#t s M gi> LP ph#t ] KP ph#t ]
H
J
gi>
•(2ng "ư>ng ;i't "i 6@:
H
OL
J
×
]OP QkmS
Rh>i gian ‚am "2 "i 6@:
N gi> JP ph#t s N gi> OP ph#t ] HP ph#t ]
O
J
gi>
LM
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
•(2ng "ư>ng ‚am "2 "i 6@
O
OH) K
J
·
QkmS
$*+ ,,/ ) R$nh gi& tr… của FiE( th„c:
L L L
HO HO HO
? A M
A
− − −
· + +
Fiết % t 3 ] -n
Hướng dẫn
L L L L L
Q S Q S P
HO HO HO HO HO
? A M
A ? A M M M
− − − − −
· + + · + + · − + ·
$*+ ,-/ R$nh g$ tr… c&c FiE( th„c T, -, G rWi t.m s/ ngh…ch "lo của ch#ng)
a\ T ]
HPPH
O
HPPJ

F\ - ]
ONg Lg J
JP JP L
¸ _
− −
÷
¸ ,
c\ G ]
KM O
OO
L OO
¸ _
− ×
÷
¸ ,
Hướng dẫn
a\ T ]
HPPH O
O
HPPJ HPPJ
− ·
nCn s/ ngh…ch "lo của T 6@ HPPJ
F\ - ]
ONg Lg J HJ
JP JP L L
¸ _
− − ·
÷
¸ ,
nCn s/ ngh…c "lo cl( - 6@
L
HJ
c\ G ]
KM O LPO
OO
L OO L
¸ _
− × ·
÷
¸ ,
nCn s/ ngh…ch "lo của G 6@
LPO
L
$*+ ,./ Rh*c hi'n phzp t$nh chia sa(:
a\
OH OM
:
L OL
I F\
g M
:
j L
I c\
N OK
:
L HL
I \
J M
:
OK N
$*+ ,0/ R.m % Fiết:
a\
MH Hg J
) :
N g LM
? ·
I F\
O O O
:
L L N
? · +
I c\
H
O
: H
H O
?
+
·
+
Hướng dẫn
a\
MH Hg J LMjK
) :
N g LM jJN
? ? · ⇒ ·
F\
O O O N
:
L L N H
? ? · + ⇒ ·
c\
H H
O O
: H
H O HQH OS
? ?
+ +
· ⇒ ·
+ +
$*+ ,1/ YWng hW chỉ M gi>) Hoi sa( Fao 6a( kim ph#t v@ kim gi> 61i g?p nha(B
Hướng dẫn
`#c M gi> hai kim gi> v@ ph#t c&ch nha( O\ H v•ng tr•n)
;ận t/c của kim ph#t 6@:
O
OH
Qv•ng\hS
Hi'( vận t/c gi+a kim ph#t v@ kim gi> 6@: O-
O
OH
]
OO
OH
Qv•ng\hS
LN
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
;ậ3 th>i gian hai kim g?p nha( 6@:
O OO
:
H OH
]
M
OO
Qgi>S
$*+ ,6/ Dột canZ %(Zi •ng tU T "ến - met H gi> v@ ngược •ng tU - v= T met H gi> JP
ph#t) Hoi một "&m Fèo trZi tU T "ến - met Fao 6a(B
Hướng dẫn
;ận t/c %(Zi •ng của canZ 6@:
H
AB
Qkm\hS
;an t/c ngược •ng của canZ 6@:
H, L
AB
Qkm\hS
;ận t/c •ng nước 6@:
H H, L
AB AB ¸ _

÷
¸ ,
: H ]
L K
OP
AB AB −
: H ]
HP
AB
Qkm\hS
;ận t/c Fèo trZi Fdng vận t/c •ng nước, nCn th>i gian Fèo trZi tU T "ến - 6@:
T-:
HP
AB
] T- :
HP
AB
] HP Qgi>S
PHẦN II/ CÁC $ÀI TẬP TVNG HỢP !
$*+ JKL ,/ So s&nh c&c phan s/ sa( Fdng c&ch hợp 69:
N HOP OO OJ JO JOJ LJ LJO HL HLHLO
S • I S • S • S • S •
j HKJ OL ON KO KOJ LN LNO HM HMHMO
+ b c d /
QOợi [: +) NuA %Ong tP c) HIt ph&n b5 Q ch* ý :
OP OPP OPP
KO KOP KOJ
· >
d)1h* ý:
LJ LJP
LN LNP
·
HIt ph&n b5 %ến %Dn :K
/)1h* ý: ph&n b5 %ến %Dn :K l6:
O OPOP OPOP
HM HMHMP HMHMO
· >
)
$*+ JKL -/ ƒhZng th*c hi'n phzp t$nh m m[( , h23 ~ng t$nh chet của phan s/ "E so
s&nh c&c phan s/ sa(:
HKK)JgL OLO KHJOJK)jKMHMN KHJOJJ
S •
HKK JgL)HKJ KHJOJJ)jKMHMN KHJOJK
+ A B
− −
· ·
+ +
Hướng dẫn gi"i:Sử !ng t$nh chet aQF t cS] aF t ac
t;iết HKK)JgL]QHKJtOS)JgL]HKJ)JgLtJgL
t;iết KHJOJK)jKMHMN]QKHJOJJtOS)jKMHMN])) )
tƒết 5(l T]-]O

LJ)NO Oj LK)OPN LJ OJL)HMg OJJ
S I I B
NO)LH LJ LJ)OPN LK OJK)HMg OJL
b E N B
− − −
· · ·
+ + +
Qpợi 9: 6@m như ca( a m trCn ,kết 5(l D]‚]O,}‹OS
$*+ JKL ./ So s&nh
J
J J
JJ)OP JNNK

H )L)OP NPPP LHON
A B · ·
+
pợi 9: NPPP]N)OP
J
,r#t gAn
JJ JNNK:OOO JK

KN LHON :OOO KN
A B · · ·
Lj
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
$*+ JKL 0: So s&nh
H J K K H J
K J L M L M K L
L • L B
N N N N N N N N
A B · + + + + · + + + +
pợi 9: Ghỉ t$nh
H K K H K K
J M OLJ M L JHg
))) • )))
N N N N N N
+ · · + · ·
RU "4 kết 6(ận ‰ @ng : T ˆ -
$*+ JKL 1/So s&nh
OgOg)ONONON Oj

OgOgOg)ONON Og
E N · ·
B
pợi 9: OgOg]Og)OPO • OgOgOg]Og)OPOPO I ƒết 5(l D‹‚

"‘ ]’EF / ,-.,-.,-.?,-.!,>>,>>, “!!!
$*+ JKL 6/ So s&nh
ON ONON
• B
Og OgOg
pợi 9: tG&ch O: Sử !ng
)
+ c + c
b d b d
+
· ·
+
I ch# 9 :
ON ONPP
Og OgPP
·
tG&ch H: R#t gAn phan s/ sa( cho OPOŠ)
$*+ JKL 7/ Gho a,m,n


,
)H23 so s&nh :
OP OP OO g
• B
, n , n
A B
+ + + +
· + · +
pili:
OP g O OP g O

, n n , n ,
A B
+ + + + + +
¸ _ ¸ _
· + + · + +
÷ ÷
¸ , ¸ ,
D(/n so s&nh T • - ,ta so s&nh
O
n
+

O
,
+
Fdng c&ch %zt c&c trư>ng hợp sa(:
aS ;ới a]O th. a
m
] a
n


T]-
FS ;ới a

P:
• ‚ế( m] n th. a
m
] a
n


T]-
• ‚ế( mˆ n th. a
m
ˆ a
n


O O
, n
+ +
> ⇒
T ˆ -
• ‚ế( m ‹ n th. a
m
‹ a
n


O O
, n
+ +
< ⇒
T ‹-
$*+ JKL </ So s&nh } v@ •, Fiết rdng:
JO JH JJ MP
) ) )))) • O)J)L)N))))Lg
H H H H
B N · ·
B
JP JP
JO JH JJ MP JO)JH)JJ))))MP QJO)JH)JJ)MPS)QO)H)J))))JPS
) ) ))))
H H H H H H )QO)H)J))))JPS
QO)J)L))))LgS)QH)K)M))))MPS
O)J)L))))Lg
H)K)M))))MP
B
N
· · ·
· · ·
;ậ3 } ] •
$*+ JKL =/ So s&nh
N)g OK)HN HO)JM JN
• B
HO)HN KH)jO MJ)OPj JJJ
E N
+ +
· ·
+ +
pili: R#t gAn
N)g OK)HN HO)JM N)g)QO H)J J)KS JN: JN O

HO)HN KH)jO MJ)OPj HO)HN)QO H)J J)KS JJJ: JN g
E N
+ + + +
· · · ·
+ + + +
;ậ3 D ] ‚
$*+ JKL ,>/ Syp %ếp c&c phan s/
HO MH gJ
I •
Kg gN OKP
thxo th„ t* tăng 0n B
pợi 9: •(3 "Wng tử rWi so s&nh )
$*+ JKL ,,: R.m c&c s/ ng(3Cn %,3 Fiết:
O O
Oj OH g K
? A
< < <
B
Lg
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
pợi 9 : •(3 "Wng m[( , ta "ược
H J K g
JM JM JM JM
? A
< < < ⇒
H ˆ J% ˆ K3 ˆ g
<o "4 %]3]O ha3 %]O I 3]H ha3 %]3]H)
$*+ JKL ,-: So s&nh
N M L J
O O J L
S • I S •
jP HKJ j HKJ
+ A B b 1 .
¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
· · · ·
÷ ÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
pili: Tp !ng cZng th„c:
( )
)

n
n
n
, , n
n
? ?
? ?
A A
¸ _
· ·
÷
¸ ,
N N N M M
K Hj L JP Hj JP
L L J J
J OL L OL
O O O O O O O O O
S • I
jP jO J J HKJ J J J J
J J HKJ L L OHL
S • )
j H H HKJ J J
+ A B -8 A B
b 1 .
¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
· > · · · · · > ⇒ >
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
· · · · · ·
÷ ÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
GhAn
OL
OHL
H
6@m phan s/ tr(ng gian ,so s&nh
OL
OHL
H

OL
OHL
J


G ‹ <)
$*+ JKL ,./ Gho
O J L gg H K M OPP
) ) ))) • ) ) )))
H K M OPP J L N OPO
E N · ·
aSGh„ng minh: D ˆ ‚ FS R.m t$ch D)‚ cS Gh„ng minh:
O
OP
E <
pili: ‚hận %zt D v@ ‚ "=( c4 KL thUa s/
aS;@
O H J K L M gg OPP
I I I)))
H J K L M N OPP OPO
< < < <
nCn D ˆ ‚
FS R$ch D)‚
O
OPO
·
cS;. D)‚
O
OPO
·
m@ D ˆ ‚ nCn ta s(3 ra "ược : D)D ˆ
O
OPO
ˆ
O
OPP
t„c 6@ D)D ˆ
O
OP
)
O
OP


D ˆ
O
OP
$*+ JKL ,0: Gho tvng :
O O O
)))
JO JH MP
( · + + +
)Gh„ng minh:
J K
L L
( < <
pili: Rvng S c4 JP s/ h1ng , c„ nh4m OP s/ h1ng 6@m th@nh một nh4m )pi+ ng(3Cn tử ,
nế( tha3 m[( Fdng một m[( kh&c 6ớn h†n th. gi& tr… của phan s/ s˜ gilm "i) ‚gược 61i ,
nế( tha3 m[( Fdng một m[( kh&c nho h†n th. gi& tr… của phan s/ s˜ tăng 6Cn)
Ra c4 :
O O O O O O O O O
))) ))) )))
JO JH KP KO KH LP LO LH MP
(
¸ _ ¸ _ ¸ _
· + + + + + + + + + + +
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,

O O O O O O O O O
))) ))) )))
JP JP JP KP KP KP LP LP LP
(
¸ _ ¸ _ ¸ _
< + + + + + + + + + + +
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,
ha3
OP OP OP
JP KP LP
( < + +
tUc 6@:
KN Kj
MP MP
( < <
;ậ3
K
L
( <
QOS
D?t kh&c:
O O O O O O O O O
))) ))) )))
KP KP KP LP LP LP MP MP MP
(
¸ _ ¸ _ ¸ _
> + + + + + + + + + + +
÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ ,

OP OP OP
KP LP MP
( > + +
t„c 6@ :
JN JM
MP MP
( > >
;ậ3
J
L
( >
QHS)
RU QOS v@ QHS s(3 ra :"pcm)
MP
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
COˆ xŒ ,7/ H”N SỐ! SỐ THẬP PH7N! PHẦN T9•"
k "#C TIÊU
- 8n tập v= hrn s/, s/ thập phan, phan s/ thập phan, ph0n trăm
- HAc sinh Fiết viết một phan s/ ưới 1ng hrn s/ v@ ngược 61i)
- `@m 5(xn với c&c F@i to&n th*c tế
$k N6I DUNG
$*+ JKL
$*+ ,/ O\ ;iết c&c phan s/ sa( "a3 ưới 1ng hrn s/:
JJ OL HK OPH HPPJ
I I I I
OH N L g HPPH
H\ ;iết c&c hrn s/ sa( "a3 ưới 1ng phan s/:
O O HPPP HPPH HPOP
L Ig IL I N I H
L N HPPO HPPM HPOL
J\ So s&nh c&c hrn s/ sa(:
J
J
H
v@
O
K
H
I
J
K
N
v@
J
K
j
I
J
g
L
v@
M
j
N
Hướng dẫn:
O\
J O K O O
H , H , K ,OO ,O
K N L J HPPH
H\
NM HKK OHPPL OMPHJ OHPj
, , , ,
OL HN HPPO HPPJ KPJ
J\ D(/n so s&nh hai hrn s/ c4 hai c&ch:
- ;iết c&c hrn s/ ưới 1ng phan s/, hrn s/ c4 phan s/ 6ớn h†n th. 6ớn h†n
- So s&nh hai ph0n ng(3Cn:
t Hrn s/ n@o c4 ph0n ng(3Cn 6ớn h†n th. 6ớn h†n)
t ‚ế( hai ph0n ng(3Cn Fdng nha( th. so s&nh hai phan s/ "i kèm, hrn s/ c4 phan s/ "i
kèm 6ớn h†n th. 6ớn h†n) m F@i n@3 ta sử !ng c&ch hai th. ngyn gAn h†n:
O H
K J
H J
>
Q o K ‹ JS,
J J
K K
N j
>
Qo
J J
N j
>
, hai phan s/ c4 c~ng tử s/ phan s/ ns• c4 mss€
nho h†n th. 6ớn h†nS)
$*+ -/ R.m L phan s/ c4 m[( 6@ L, 6ớn h†n O\L v@ nho h†n
H
O
L
)
Hướng dẫn:
O H J K L M H N
, , , , O
L L L L L L L L
< < ·
$*+ ./ Hai Z tZ c~ng %(et ph&t tU H@ ‚ội "i ;inh) 8 tZ th„ nhet "o tU K gi> OP ph#t, Z tZ
th„ hai "ia tU 6#c L gi> OL ph#t)
MO
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
a\ `#c
O
OO
H
gi> c~ng ng@3 hai ZtZ c&ch nha( Fao nhiC( kmB -iết rdng vận t/c của ZtZ th„
nhet 6@ JL km\h) ;ận t/c của ZtZ th„ hai 6@
O
JK
H
km\h)
F\ ƒhi ZtZ th„ nhet "ến ;inh th. ZtZ th„ hai c&ch ;inh Fao nhiC( ƒmB -iết rdng H@ ‚ội
c&ch ;inh JOg km)
Hướng dẫn:
a\ Rh>i gian Z tZ th„ nhet "2 "i:
O O O O O O
OO K N N N
H M H M J J
− · + − · + ·
Qgi>S
•(2ng "ư>ng Z tZ th„ nhet "2 "i "ược:
O H
JL)N HLM
H J
·
QkmS
Rh>i gian Z tZ th„ hai "2 "i:
O O O
OO L M
H K K
− ·
Qgi>S
•(2ng "ư>ng Z tZ th„ hai "2 "i:
O O L
JK M HOL
H K j
− ·
QkmS
`#c OO gi> JP ph#t c~ng ng@3 hai Z tZ c&ch nha(:
H L O
HLM HOL KO
J j HK
− ·
QkmS
F\ Rh>i gian Z tZ th„ nhet "ến ;inh 6@:
K
JOg: JL g
JL
·
Qgi>S
8tZ "ến ;inh v@o 6#c:
O K Lg
K g OJ
M JL HOP
+ ·
Qgi>S
ƒhi ZtZ th„ nhet "ến ;inh th. th>i gian ZtZ th„ hai "2 "i:
Lg O HMg O LJj OPL KJJ
OJ L N N N
HOP K HOP K KHP KHP KHP
− · + − · + − ·
Qgi>S
•(2ng "ư>ng m@ ZtZ th„ hai "i "ược:
KJJ O
N )JK HNN
KHP H

QkmS
;ậ3 ZtZ th„ nhet "ến ;inh th. ZtZ th„ hai c&ch ;inh 6@:
JOg s HNN ] KH QkmS
$*+ 0/ Rvng ti=n 6ư†ng của F&c cZng nhan T, -, G 6@ H)LPP)PPP ") -iết KP™ ti=n 6ư†ng
của F&c T vdng LP™ ti=n 6ư†ng của F&c - v@ Fdng K\N ti=n 6ư†ng của F&c G) Hoi ti=n 6ư†ng
của mri F&c 6@ Fao nhiC(B
Hướng [n:
KP™ ]
KP H
OPP L
·
, LP™ ]
O
H
MH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
•(3 "Wng tử c&c phan s/
O H K
, ,
H L N
"ược:
O K H K K
, ,
H j L OP N
· ·
‚hư vậ3:
K
OP
6ư†ng của F&c T Fdng
K
j
6ư†ng của F&c - v@ Fdng
K
N
6ư†ng của F&c G)
S(3 ra,
O
OP
6ư†ng của F&c T Fdng
O
j
6ư†ng của F&c - v@ Fdng
O
N
6ư†ng của F&c G) Ra c4
s† "W như sa(:
`ư†ng của F&c T : HLPPPPP : QOPtjtNS % OP ] OPPPPPP Q"S
`ư†ng của F&c - : HLPPPPP : QOPtjtNS % j ] jPPPPP Q"S
`ư†ng của F&c G : HLPPPPP : QOPtjtNS % N ] NPPPPP Q"S
COˆ xŒ ,</ T–" GIÁ T9— PH7N SỐ CU "6T SỐ CHO T92ỚC
k "#C TIÊU
- 8n tập 61i 5(3 tyc t.m gi& tr… phan s/ của một s/ cho trước
- -iết t.m gi& tr… phan s/ của một s/ cho trước v@ „ng !ng v@o vi'c gili c&c F@i to&n th*c
tế)
- HAc sinh th*c h@nh trCn m&3 t$nh c&ch t.m gi& tr… phan s/ của một s/ cho trước)
$k N6I DUNG
$*+ ,: ‚C( 5(3 tyc t.m gi& tr… phan s/ của một s/ cho trước) &p !ng: R.m
J
K
của OK
$*+ -/ R.m %, Fiết:
a\
LP HL O
OO
OPP HPP K
? ?
?
¸ _
− + ·
÷
¸ ,
F\ ( )
JP HPP
L ) L
OPP OPP
?
? − · +
Hướng dẫn:
a\
LP HL O
OO
OPP HPP K
? ?
?
¸ _
− + ·
÷
¸ ,

OPP HL O
OO
HPP K
? ?
?
+
¸ _
− ·
÷
¸ ,

HPP OPP HL O
OO
HPP K
? ? ? − −
·

NL% ]
KL
K
)HPP ] HHLP

% ] HHLP: NL ] JP)
F\ ( )
JP HPP
L ) L
OPP OPP
?
? − · +
MJ
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
&p !ng t$nh chet phan ph/i của phzp nhan "/i với phzp trU ta c4:
JP OLP HP
L
OPP OPP OPP
? ?
− · +
&p !ng m/i 5(an h' gi+a s/ F… trU, s/ trU v@ hi'( ta c4:
JP HP OLP
L
OPP OPP OPP
? ?
· + +
&p !ng 5(an h' gi+a c&c s/ h1ng của tvng v@ tvng ta c4:
OP MLP MLP
)OPP :OP ML
OPP OPP OPP
?
? ?
¸ _
· ⇒ · ⇒ ·
÷
¸ ,
$*+ ./ Rrong một trư>ng hAc s/ hAc sinh g&i Fdng M\L s/ hAc sinh trai)
a\ R$nh %xm s/ HS g&i Fdng me3 ph0n s/ HS to@n trư>ng)
F\ ‚ế( s/ HS to@n trư>ng 6@ OHOP xm th. trư>ng "4 c4 Fao nhiC( HS trai, HS g&iB
Hướng [n:
a\ Rhxo "= F@i, trong trư>ng "4 c„ L ph0n hAc sinh nam th. c4 M ph0n hAc sinh n+) ‚hư
vậ3, nế( hAc sinh trong to@n trư>ng 6@ OO ph0n th. s/ hAc sinh n+ chiếm M ph0n, nCn s/ hAc
sinh n+ Fdng
M
OO
s/ hAc sinh to@n trư>ng)
S/ hAc sinh nam Fdng
L
OO
s/ hAc sinh to@n trư>ng)
F\ ‚ế( to@n tư>ng c4 OHOP hAc sinh th.:
S/ hAc sinh n+ 6@:
M
OHOP MMP
OO
× ·
QhAc sinhS
S/ hAc sinh nam 6@:
L
OHOP LLP
OO
× ·
QhAc sinhS
$*+ 0/ Dột miếng "et h.nh ch+ nhật @i HHPm, chi=( rộng Fdng — chi=( 6@i) ‚gư>i ta
trZng ca3 %(ng 5(anh miếng "et, Fiết rdng ca3 nA c&ch ca3 kia Lm v@ K g4c c4 K ca3) Hoi c0n
tet cl Fao nhiC( ca3B
Hướng dẫn:
Ghi=( rộng h.nh ch+ nhật:
J
HHP) OML
K
·
QmS
Gh( vi h.nh ch+ nhật:
( ) HHP OML )H NNP + ·
QmS
S/ ca3 c0n thiết 6@: NNP: L ] OLK Qca3S
$*+ 1/ -a 6ớp M c4 OPH hAc sinh) S/ HS 6ớp T Fdng j\g s/ HS 6ớp -) S/ HS 6ớp G Fdng
ON\OM s/ HS 6ớp T) Hoi mri 6ớp c4 Fao nhiC( hAc sinhB
Hướng dẫn:
S/ hAc sinh 6ớp M- Fdng
g
j
hAc sinh 6ớp MT Qha3 Fdng
Oj
OM
S
S/ hAc sinh 6ớp MG Fdng
ON
OM
hAc sinh 6ớp MT
Rvng s/ ph0n của J 6ớp: OjtOMtON ] LO Qph0nS
S/ hAc sinh 6ớp MT 6@: QOPH : LOS ) OM ] JH QhAc sinhS
MK
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
S/ hAc sinh 6ớp M- 6@: QOPH : LOS ) Oj ] JM QhAc sinhS
S/ hAc sinh 6ớp MG 6@: QOPH : LOS ) ON ] JK QhAc sinhS
$*+ 6/ O\ pi+ ng(3Cn tử s/, h23 tha3 "vi m[( s/ của phan s/
HNL
Hjg
soa cho gi& tr… của n4
gilm "i
N
HK
gi& tr… của n4) D[( s/ mới 6@ Fao nhiC(B
Hướng dẫn
pAi m[( s/ phli t.m 6@ %, thxo "= F@i ta c4:
HNL HNL N HNL HNL N HNL ON HNL
) O )
Hjg HK Hjg Hjg HK Hjg HK KPj ?
¸ _
· − · − · ·
÷
¸ ,
;ậ3 % ]
HNL
KPj
$*+ 7/ -a tv cZng nhan trWng "ược tet cl HjM ca3 m cZng viCn) S/ ca3 tv O trWng "ược
Fdng
g
OP
s/ ca3 tv H v@ s/ ca3 tv J trWng "ược Fdng
HK
HL
s/ ca3 tv H) Hoi mri tv trWng "ược Fao
nhiC( ca3B
Hướng dẫn:
gP ca3I OPP ca3I gM ca3)
COˆ xŒ ,=/ T–" "6T SỐ $I&T GIÁ T9— PH7N SỐ CU N˜
)
k "#C TIÊU
- HS nhận Fiết v@ hiE( 5(3 tyc t.m một s/ Fiết gi& tr… một phan s/ của n4
- G4 k• năng vận !ng 5(3 tyc "4, „ng !ng v@o vi'c gili c&c F@i to&n th*c tế)
- HAc sinh th*c h@nh trCn m&3 t$nh c&ch t.m gi& tr… phan s/ của một s/ cho trước)
$k N6I DUNG
$*+ JKL
$*+ ,/ O\ Dột 6ớp hAc c4 s/ HS n+ Fdng
L
J
s/ HS nam) ‚ế( OP HS nam chưa v@o 6ớp th.
s/ HS n+ gep N 60n s/ HS nam) R.m s/ HS nam v@ n+ của 6ớp "4)
H\ Rrong gi> ra ch†i s/ HS m ngo@i Fdng O\L s/ HS trong 6ớp) Sa( khi H hAc sinh v@o 6ớp
th. s/ s/ HS m ngo@i FUng O\N s/ HS m trong 6ớp) Hoi 6ớp c4 Fao nhiC( HSB
Hướng dẫn:
O\ S/ HS nam Fdng
J
L
s/ HS n+, nCn s/ HS nam Fdng
J
j
s/ HS cl 6ớp)
ƒhi OP HS nam chưa v@o 6ớp th. s/ HS nam Fdng
O
N
s/ HS n+ t„c Fdng
O
j
s/ HS cl 6ớp)
;ậ3 OP HS FiE( th…
J
j
-
O
j
]
O
K
QHS cl 6ớpS
ML
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
‚Cn s/ HS cl 6ớp 6@: OP :
O
K
] KP QHSS
S/ HS nam 6@ : KP)
J
j
] OL QHSS
S/ HS n+ 6@ : KP)
L
j
] HL QHSS
H\ `#c "0( s/ HS ra ngo@i Fdng
O
L
s/ HS trong 6ớp, t„c s/ HS ra ngo@i Fdng
O
M
s/ HS
trong 6ớp)
Sa( khi H xm v@o 6ớp th. s/ HS m ngo@i Fdng
O
j
s/ HS của 6ớp) ;ậ3 H HS FiE( th…
O
M
-
O
j
]
H
Kj
Qs/ HS của 6ớpS
;ậ3 s/ HS của 6ớp 6@: H :
H
Kj
] Kj QHSS
$*+ -/ O\ -a tem vli c4 tet cl LKHm) ‚ết cyt tem th„ nhet
O
N
, tem th„ hai
J
OK
, tem th„ Fa
Fdng
H
L
chi=( @i của n4 th. chi=( @i c•n 61i của Fa tem Fdng nha() Hoi mri tem vli Fao
nhiC( mztB
Hướng dẫn:
‚g@3 th„ hai hợp t&c %2 g?t "ược:
L N OJ N N
O ) )
Oj OJ Oj OJ Oj
¸ _
− · ·
÷
¸ ,
Qi'n t$ch 6#aS
<i'n t$ch c•n 61i sa( ng@3 th„ hai:
OL N O
O
Oj Oj J
¸ _
− + ·
÷
¸ ,
Qi'n t$ch 6#aS
O
J
i'n t$ch 6#a Fdng JP,M a) ;ậ3 tr@ 6#a sớm hợp t&c %2 "2 g?t 6@:
JP,M :
O
J
] gO,j QaS
$*+ ./ Dột ngư>i c4 %o@i "xm F&n) Sa( khi &n "ược H\L s/ %o@i v@ O tr&i th. c•n 61i LP tr&i
%o@i) Hoi 6#c "0( ngư>i F&n c4 Fao nhiC( tr&i %o@i
Hướng dẫn
G&ch O: S/ %o@i 6„c "0( chia L ph0n th. "2 Fyn H ph0n v@ O tr&i) ‚hư vậ3 s/ %o@i c•n 61i 6@
J ph0n Fớt O trsi t„c 6@: J ph0n Fdng LO tr&i)
S/ %o@i "2 c4 6@
L
)L jL
JO
·
tr&i
G&ch H: pAi s/ %o@i "xm F&n c4 a tr&i) S/ %o@i "2 F&n 6@
H
O
L
+ +
S/ %o@i c•n 61i Fdng:
H
Q OS LP jL
L
+ + + − + · ⇒ ·
Qtr&iS
MM
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
COˆ xŒ ->/ T–" T™ SỐ CU HI SỐ
k "#C TIÊU
- HS hiE( "ược 9 ngh•a v@ Fiết c&ch t.m tỉ s/ của hai s/, tỉ s/ ph0n trăm, tỉ 6' %$ch)
- G4 k• năng t.m tỉ s/, tỉ s/ ph0n trăn v@ tỉ 6' %$ch)
- G4 9 th„c &p !ng c&c kiến th„c v@ k• năng n4i txxn v@o vi'c gili một s/ F@i to&n th*c
ti‰n)
$k N6I DUNG
$*+ JKL
$*+ ,: O\ Dột Z tZ "i tU T v= ph$a -, một %x m&3 "i tU - v= ph$a T) Hai %x khmi h@nh
c~ng một 6#c cho "ến khi g?p nha( th. 5(2ng "ư>ng ZtZ "i "ược 6ớn h†n 5(2ng "ư>ng của %x
m&3 "i 6@ LPkm) -iết JP™ 5(2ng "ư>ng Z tZ "i "ược Fdng KL™ 5(2ng "ư>ng %x m&3 "i
"ược) Hoi 5(2ng "ư>ng mri %x "i "ược Fdng me3 ph0n trăm 5(2ng "ư>ng T-)
H\ Dột Z tZ kh&ch ch13 với t/c "ộ KL km\h tU H@ ‚ội v= Rh&i S†n) Sa( một th>i gian một
ZtZ ( 6…ch c€ng %(et ph&t tU H@ ‚ội "(vi thxo Z tZ kh&ch với vận t/c MP km\h) <* "…nh
ch#ng g?p nha( t1i th… %2 Rh&i -.nh c&ch Rh&i S†n OP km) Hoi 5(2ng "ư>ng H@ ‚ội s Rh&i
S†nB
Hướng dẫn:
O\ JP™ ]
J g
OP JP
·
I KL™ ]
g
HP
g
JP
5(2ng "ư>ng ZtZ "i "ược Fdng
g
HP
5(2ng "ư>ng %x m&3 "i "ược)
S(3 ra,
O
JP
5(2ng "ư>ng ZtZ "i "ược Fdng
O
HP
5(2ng "ư>ng %x m&3 "i "ược)
•(2ng "ư>ng ZtZ "i "ược: LP: QJP s HPS % JP ] OLP QkmS
•(2ng "ư>ng %x m&3 "i "ược: LP: QJP s HPS % HP ] OPP QkmS
H\ •(2ng "ư>ng "i tU ‚ "ến Rh&i -.nh @i 6@: KP s OP ] JP QkmS
Rh>i gian ZtZ ( 6…ch "i 5(2ng "ư>ng ‚ "ến Rh&i -.nh 6@: JP : MP ]
O
H
QhS
Rrong th>i gian "4 ZtZ kh&ch ch13 5(2ng "ư>ng ‚G 6@: KP)
O
H
] HP QkmS
Rỉ s/ vận t/c của %x kh&ch trước v@ sa( khi tha3 "vi 6@:
KP g
KL j
·
Rỉ s/ n@3 ch$nh 60 tỉ s/ 5(2ng "ư>ng D "ến Rh&i -.nh v@ D "ến G nCn:
g
j
E FB
E1

·
D

R- s DG ]
g
j
DG s DG ]
O
j
DG
;ậ3 5(2ng "ư>ng DG 6@: OP :
O
j
] jP QkmS
MN
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
;. D

RS ] O -
J
OJ
]
OP
OJ
QH

RSS
;ậ3 kholng c&ch H@ ‚ội "ến Rh&i S†n QH‚

RSS @i 6@:
OPP :
OP
OJ
] OPP)
OJ
OP
] OJP QkmS
$*+ -/ ) O\ ‚h@ xm c4 MP kg g1o "*ng trong hai th~ng) ‚ế( 6e3 HL™ s/ g1o của th~ng th„
nhet ch(3En sang th~ng th„ hai th. s/ g1o của hai th~ng Fdng nha() Hoi s/ g1o của mri
th~ng 6@ Fao nhiC( kgB
Hướng dẫn:
‚ế( 6e3 s/ g1o th~ng th„ nhet 6@m "†n v… th. s/ g1o của th~ng th„ hai Fdng
O
H
Q"†n v…S Qo
HL™ ]
O
K
S v@
J
K
s/ g1o của th~ng th„ nhet Fdng s/ g1o của th~ng th„ hai t
O
K
s/ g1o của
th~ng th„ nhet)
;ậ3 s/ g1o của hai th~ng 6@:
O J
O
H H
+ ·
Q"†n v…S
J
H
"†n v… Fdng MP kg) ;ậ3 s/ g1o của th~ng th„ nhet 6@:
J H
MP: MP) KP
H J
· ·
QkgS
S/ g1o của th~ng th„ hai 6@: MP s KP ] HP QkgS
$*+ ./ Dột "ội m&3 c@3 ng@3 th„ nhet c@3 "ược LP™ &nh "Wng v@ thCm J ha n+a) ‚g@3
th„ hai c@3 "ược HL™ ph0n c•n 61i của c&nh "Wng v@ g ha c(/i c~ng) Hoi i'n t$ch c&nh "Wng
"4 6@ Fao nhiC( haB
H\ ‚ước FiEn chưa M™ m(/i Qv= kh/i 6ượngS) Hoi phli thCm Fao nhiC( kg nước thư>ng
v@o LP kg nước FiEn "E cho hrn hợp c4 J™ m(/iB
Hướng dẫn:
O\ ‚g@3 th„ hai c@3 "ược:
J
g: OH
K
·
QhaS
<i'n t$ch c&nh "Wng "4 6@: ( )
LP
OH J : JP
OPP
+ ·
QhaS
H\ `ượng m(/i ch„a trong LPkg nước FiEn:
LP M
J
OPP
×
·
QkgS
`ượng nước thư>ng c0n phli pha v@o LPkg nước FiEn "E "ược hrn hợp cho J™ m(/i:
OPP s LP ] LP QkgS
$*+0/ RrCn một Fln "W c4 tỉ 6' %$ch 6@ O: LPPPPP) H23 t.m:
a\ ƒholng c&ch trCn th*c tế của hai "iEm trCn Fln "W c&ch nha( OHL mi6imxt)
F\ ƒholng c&ch trCn Fln "W của hai th@nh ph/ c&ch nha( JLP km QtrCn th*c tếS)
Hướng [n
a\ ƒhlng c&ch trCn th*c tế của hai "iEm 6@:
OHL)LPPPPP QmmS ] OHLLPP QmS ] MH)L QkmS)
F\ ƒhlng c&ch gi+a hai th@nh ph/ trCn Fln "W 6@:
Mj
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
JLP km: LPPPPP ] JLPPPP:LPPPPP QmS ] P)N m
u4 SỐ HỌC 6 N7NG CO SỐ,
O) ;iết c&c tập hợp sa( Fdng c&ch 6i't kC c&c ph0n tử của n4:
aS Rập hợp T c&c s/ t* nhiCn c4 hai ch+ s/ trong "4 ch+ s/ h@ng ch!c 6ớn h†n ch+ s/
h@ng "†n v… 6@ J)
FS Rập hợp - c&c s/ t* nhiCn c4 Fa ch+ s/ m@ tvng c&c ch+ s/ Fdng L)
H) , phi s/ nho nhet c4:aS ch$n ch+ s/
FS n ch+ s/ Qn∈ ‚,S
cS mư>i ch+ s/ kh&c nha(
,, phi s/ 6ớn nhet c4: aS ch$n ch+ s/
FS n ch+ s/ Qn∈ ‚,S
cS mư>i ch+ s/ kh&c nha(
J) ‚gư>i ta viết 6iCn tiếp c&c s/ t* nhiCn th@nh 23 s/ sa(:
O H J K L M N j g OP OO OH OJ OK OL OM ON Oj Og HP HO )))Hoi:
aS Gh+ s/ h@ng "†n v… của s/ LH "„ng m h@ng th„ me3B
FS Gh+ s/ "„ng m h@ng th„ jNJ 6@ ch+ s/ g.B Gh+ s/ "4 của s/ t* nhiCn n@oB
K) Yi=n k$ hi'( th$ch hợp v@o Z v(Zng:
aS H  ^OI HI M_ xS ∅  ^a_
FS J  ^OI HI M_ ‡S P  ^P_
cS ^O_  ^OI HI M_ gS ^JI K_  ‚
S ^HIOI M_  ^OI HI M_ hS P  ‚,
L) Rrong "ợt thi "(a š-Zng hoa "iEm OPš mUng ng@3 ‚h@ gi&o ;i't ‚am - `ớp M\O c4 KL F1n
"1t tU O "iEm OP trm 6Cn, Jj F1n "1t tU H "iEm OP trm 6Cn, OL F1n "1t tU J
"iEm OP trm 6Cn, g F1n "1t K "iEm OP, khZng c4 ai "1t trCn K "iEm OP) Hoi trong "ợt thi "(a
"4, 6ớp M\O c4 tet cl Fao nhiC( "iEm OPB
M) Rrong "ợt * thi šHội khou }h~ Yvngš, kết 5(l "i=( tra m một 6ớp cho the3I c4 HL hAc
sinh th$ch F4ng "&, HH hAc sinh th$ch "i=n kinh, HK hAc sinh th$ch c0( 6Zng, OK hAc sinh th$ch
F4ng "& v@ "i=n kinh, OM hAc sinh th$ch F4ng "& v@ c0( 6Zng, OL hAc sinh th$ch c0( 6Zng v@
Mg
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
"i=n kinh, g hAc sinh th$ch cl J mZn, c•n 61i 6@ M hAc sinh th$ch c> v(a) Hoi 6ớp "4 c4 Fao
nhiC( hAc sinhB
N) D(/n viết tet cl c&c s/ t* nhiCn tU O "ến OPPP phli ~ng Fao nhiC( ch+ s/ LB
j) Yi=n c&c ch+ s/ th$ch hợp v@o Z tr/ng "E tvng Fa ch+ s/ 6i=n nha( Fdng HJ:
g) R.m s/ c4 hai ch+ s/ sao cho s/ "4 6ớn h†n M 60n tvng c&c ch+ s/ của n4 6@ H "†n v…)
OP) R.m s/ F… chia v@ s/ chia nho nhet "E thư†ng của phzp chia 6@ OL v@ s/ ư 6@ JM)
OO) hm h23 "?t c&c e( QtS v@ e( Q-S v@o gi+a c&c ch+ s/ của s/ O H J K L M N j g Qc4 thE
ghzp ch#ng 61i với nha(S "E kết 5(l của phzp t$nh Fdng HPP)
OH) R.m s/ t* nhiCn c4 hai ch+ s/, Fiết rdng tvng c&c ch+ s/ của n4 6@ OO v@ nế( "vi chr hai
ch+ s/ "4 cho nha( ta "ược s/ mới h†n s/ c€ MJ "†n v…)
OJ) Dột phzp chia c4 tvng của s/ F… chia v@ s/ chia 6@ gN) -iết rdng thư†ng 6@ K v@ s/ ư 6@ N)
R.m s/ F… chia v@ s/ chia)
OK) So s&nh: H
OPPP
v@ L
KPP
OL) R.m n ∈ ‚, Fiết:
aS H
n
) j ] LOH FS QHn t OS
J
] NHg
OM) R$nh gi& tr… của FiE( th„c:
aS J
g
: J
N
t L ) H
H
FS H
J
) J
H
- L
OM
: L
OK
ON) R.m %, 3 ∈ ‚, Fiết rdng: H
%
t HKH ] J
3

Oj) R.m % ∈ ‚, Fiết:
aS OKKP : •KO - QH% - LSŽ ] H
K
) J
FS L)•HHL - Q% - OPSŽ -OHL ] P
Og) R$nh gi& tr… của c&c FiE( th„c sa(:
aS •LKL - QKL t K)HLSŽ : LP - HPPP : HLP t H
OL
: H
OJ
FS •LPK - QHL)j t NPSŽ : g - OL t Og
P
M j
cS
K
N
) J
K
) g
M
M
OJ
S
H
OM
t H
j
H
OJ
t H
L
NP
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
cS L ) ^HM - •J)QL t H)LS t OLŽ : OL_
S •OOPK - QHL)j t KPSŽ : g t J
OM
: J
OH
HP) R.m % Fiết:
aS Q% - OLS : L t HH ] HK
FS KH - QH% t JHS t OH : H ] M
cS OJK - H^OLM - M)•LK - H)Qg t MSŽ_) % ] jM
HO) bzt %xm:
aS HPPH
HPPJ
t HPPJ
HPPK
c4 chia hết cho H khZngB
FS J
Kn
- M c4 chia hết cho L khZngB Qn ∈ ‚,S
cS HPPO
HPPH
- O c4 chia hết cho OP khZngB
HH) R.m %, 3 "E s/
?A JP
chia hết cho cl H v@ J, v@ chia cho L ư H)
HJ) ;iết s/ t* nhiCn nho nhet c4 năm ch+ s/, tận c~ng Fdng M v@ chia hết cho g
m6nh ch(o 9u[ thầF c# v( cec 'ạn.
`ời đầ( ti>n cho phộp t!i được gửi tới 5(9 thầ3 c! v@ coc Fạn 6ời chqc tốt đẹp
nhất) ƒhi thầ3 c! v@ coc Fạn đọc F@i viết n@3 nghĩa 6@ thầ3 c! v@ coc Fạn đ4 c# thi>n
hướng 6@m kinh oanh
‚ghề gioo 6@ một nghề cao 5(9, được %4 hội coi trọng v@ t!n vinh) R(3 nhi>n, c# 6ẽ
cũng như t!i thấ3 rằng đồng 6ương của m›nh 5(o hạn hẹp) ‚ế( kh!ng phải m!n học
chớnh, v@ nế( kh!ng c# ạ3 th>m, 6iệ( rằng tiền 6ương c# đủ cho những nh( cầ( của thầ3
c!) G€n coc Fạn sinh vi>nŠvới Fao nhi>( thứ phải trang trải, tiền gia đ›nh gửi, ha3 đi gia
sư kiếm tiền th>m 6iệ( c# đủB
-ản thkn t!i cũng 6@ một gioo vi>n ạ3 m!n Rcœ‚ v› vậ3 thầ3 c! sẽ hiể( tiền
6ương mỗi thong th( về sẽ được Fao nhi>() ;ậ3 6@m coch n@o để kiếm th>m cho m›nh K,
L triệ( mỗi thong ngo@i tiền 6ương)
Rhực tế t!i thấ3 rằng thời gian thầ3 c! v@ coc Fạn 6ướt •xF trong một ng@3 cũng
tương đối nhiề() ‚go@i mc đớch kiếm t›m th!ng tin phc v ch(3>n m!n, coc thầ3 c! v@
coc Fạn c€n sư( tầm, t›m hiể( th>m rất nhiề( 6ĩnh vực khoc) -ậA tại s+! chRng t+ hSng
bỏ J+ ,ỗi ng6A > đến 1< phRt lướt T/b để iế, ch! ,Unh VQ > tJiệu ,ỗi thWng.
!iề( n@3 6@ c# thểB) Rhầ3 c! v@ coc Fạn h43 tin v@o điề( đ#) Rất nhi>n mọi thứ đề( c# gio
của n#) !ể 5(9 thầ3 c! v@ coc Fạn nhận được K, L triệ( mỗi thong, cần đ€i h"i # thầ3 c!
v@ coc Fạn sự ki>n tr›, ch$( kh# v@ Fiết sử ng mo3 tớnh một chqt) ;ậ3 thực chất của
việc n@3 6@ việc g› v@ 6@m như thế n@oB •(9 thầ3 c! v@ coc Fạn h43 đọc F@i viết của t!i,
v@ nế( c# hứng thq th› h43 F%t ta3 v@o c!ng việc nga3 th!i)
Rhầ3 c! ch%c đ4 nghx nghiề( đến việc kiếm tiền 5(a mạng) Gh%c ch%n 6@ c#) R(3
nhi>n tr>n intxrnxt hiện na3 c# nhiề( trang žxF kiếm tiền kh!ng (3 tớn
Q đ# 6@ những trang •xF nước ngo@i, những trang •xF trả th* 6ao rất cao)))S) ‚ế( 6@ •xF
nước ngo@i th› chqng ta sẽ g&p rất nhiề( kh# kh'n về m&t ng!n ngữ, những •xF trả th*
6ao rất cao đề( kh!ng (3 tớn, chqng ta h43 nhận những g› tương %ứng với c!ng 6ao của
chqng ta, đ# 6@ sự thật)
( ;iệt ‚am trang •xF thật sự (3 tớn đ# 6@ : http:\_[J[‡+E[!Z\f )`qc đầ( Fản thkn
t!i cũng thấ3 kh!ng ch%c ch%n 6%m về coch kiếm tiền n@3) Nhưng giờ tSi đ2 h!6n t!6n tin
tưởngQ đơn giản :U tSi đ2 được nhận tiền từ cSng tA)Q thầ3 c! v@ coc Fạn cứ tớch 6ũ3
NO
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
được LP)PPP th!i v@ 3>( cầ( satavina thanh toon Fằng coch nạp th) điện thoại 6@ sẽ tin
nga3S)Rất nhi>n thời gian đầ( số tiền kiếm được ch*ng Fao nhi>(, nhưng sa( đ# số tiền
kiếm được sẽ t'ng 6>n) G# thể thầ3 c! v@ coc Fạn sẽ n#i: đ# 6@ vớ v+n, ch*ng ai tự nhi>n
mang tiền cho m›nh) !qng ch*ng ai cho kh!ng thầ3 c! v@ coc Fạn tiền đk(, chqng ta phải
6@m việc, chqng ta phải mang về 6ợi nh(ận cho họ) Xhi chRng t+ đọc Yuảng cW!Q ?/, :id/!
Yuảng cW! nghĩa 6@ mang về oanh th( cho Satavina, đương nhi>n họ 'n cơm th› chqng ta
cũng phải c# choo m@ 'n chứ, kh!ng th› ai ại g› m@ 6@m việc cho họ)
;ậ3 chqng ta sẽ 6@m như thế n@o đk3) Rhầ3 c! v@ coc Fạn 6@m như n@3 nhộ:
,w S[J[‡+E[!Z\f M* Z‹EF JQ EO ư JO ế E*\/
!# 6@ c!ng t3 c, phần hoạt động trong nhiề( 6ĩnh vực, tr s# tại t€a nh@ ixmi%co, Rầng M,
HJO-HJJ `> Rhonh R!n, })-ến Rh@nh, •)O, R}) Hồ Ghớ Dinh)
p}ƒ< số PJOPJJHNOP - o S# ƒế Hoạch v@ !ầ( Rư R})HGD cấp) piấ3 phộp 7G} số
OJ\p}-SRRRR o S# Rh!ng Rin • Rr(3ền Rh!ng R})HGD cấp)5(ận O Rh@nh }hố HGD)
ƒhi thầ3 c! 6@ th@nh vi>n của c!ng t3, thầ3 c! sẽ được hư#ng tiền hoa hồng t- việc
đọc 5(ảng coo v@ %xm vixo 5(ảng cooQ tiền n@3 được trớch ra t- tiền th(> 5(ảng coo của
coc c!ng t3 5(ảng coo th(> tr>n satavinaS
-w CrZ l ướ Z đă EF h• M* JO*EO ‡+šE ‡* ZrZO h+ ế f J+ ề E/
!ể đ'ng kớ 6@m th@nh vi>n satavina thầ3 c! 6@m như sa(:
$ ướ Z ,/
‚hập đ$a ch. •xF: OJJL/ww_[J[‡+E[!Z\f v@o tr›nh (3ệt •xFQ <*ng tr›nh (3ệt ‡irx‡o%,
kh!ng n>n *ng tr›nh (3ệt x%p6orxrS
piao iện như sa(:

Để EO[EO ZO„EF ›PN JOầQ Z‹ ‡* ZrZ lạE Z„ JOể Z\LLQ
đườEF M+EO _[P/
http:\satavina)com\Rxgistxr)asp%BhrŒmai6]hoangngoccHtm3Ÿgmai6)com•hr7<]MMJPg
( FhầA cS :6 cWc bạn chỉ điền thSng tin củ+ ,Unh l6 được. FuA nhiZnQ chức năng đăng ớ
th6nh :iZn ,ới chỉ được ,ở :6i lần tJ!ng ng6A. Eục đớch l6 để thầA cS :6 cWc bạn tU,
hiểu ĩ :ề cSng tA tJước hi giới thiệu bạn bố )
NH
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

$ ướ Z -/
G6ick ch(ột v@o mc !'ng kớ, g#c tr>n F>n phảiQ c# thể sẽ kh!ng c# giao iện #
Fước J v› thời gian đ'ng kớ kh!ng 6i>n tc trong cả ng@3, thầ3 c! v@ coc Fạn phải thật
ki>n tr›S)
$ ướ Z ./
‚ế( c# giao iện hiện ra) thầ3 c! khai Foo coc th!ng tin:
TO ầ Q Z‹ hO[+ lr\ Z ụ JO ể ZrZ f ụ Z EO ư _[P/
t Dai6 người giới thiệ(Q 6@ mai6 của t!i, t!i đ4 6@ th@nh vi>n chớnh thứcS:
O\[EFEF\ZZ-JfQœFf[+M!Z\f
t D4 số người giới thiệ(Q ‚hập chớnh %ocS : 66.>=
loặc 9u[ thầF c# v( cec 'ạn cP thể coppF Hink giới thiệu t7ực tiếp:
http:\satavina)com\Rxgistxr)asp%B
hrŒmai6]hoangngoccHtm3Ÿgmai6)com•hr7<]MMJPg
NJ
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

t !$a ch. mai6: đk3 6@ đ$a ch. mai6 của thầ3 c! v@ coc Fạn) ƒhai Foo đ$a ch. thật để c€n v@o
đ# kớch hoạt t@i khoản nế( sai thầ3 c! v@ coc Fạn kh!ng thể 6@ th@nh vi>n chớnh thức)
t ‚hập 6ại đ$a ch. mai6:)))))
t Dật kh+( đ'ng nhập: nhập mật kh+( khi đ'ng nhập trang •xF satavina)com
t Goc th!ng tin # mc:
TO‹EF J+E ZOủ J*+ hO\ảE: thầ3 c! v@ coc Fạn phải nhập chớnh %oc t(3ệt đối, v› th!ng tin
n@3 ch. được nhập O 6ần (3 nhất, kh!ng sửa được) Rh!ng tin n@3 6i>n 5(an đến việc giao
$ch sa( n@3) Sai sẽ kh!ng giao $ch được)
t ‚hập m4 %oc nhận: nhập coc chữ, số c# F>n cạnh v@o ! trống
t G6ick v@o mc: t!i đ4 đọc kĩ hướng /n)))))
t G6ick v@o: !0‚p ƒ
Sa( khi đ'ng kớ •xF sẽ th!ng Foo th@nh c!ng ha3 kh!ng) ‚ế( th@nh c!ng thầ3 c! v@ coc
Fạn v@o h€m thư đ4 khai Foo để kớch hoạt t@i khoản) ƒhi th@nh c!ng 5(9 thầ3 c! v@ coc
Fạn v@o •xF sẽ c# đầ3 đủ th!ng tin về c!ng t3 satavina v@ coch thức kiếm tiền) H43 tin
v@o 6ợi nh(ận m@ satavina sẽ mang 6ại cho thầ3 c!) H43 F%t ta3 v@o việc đ'ng kớ, chqng ta
kh!ng mất g›, ch. mất một chqt thời gian trong ng@3 m@ th!i)
ƒớnh chqc 5(9 thầ3 c! v@ coc Fạn th@nh c!ng)
‚ế( 5(9 thầ3 c! c# th%c m%c g› trong 5(o tr›nh tớch 6ũ3 tiền của m›nh h43 gọi trực
tiếp ho&c mai6 cho t!i:
‚gười giới thiệ(: ‚g(31n ;'n Rq
hmai6 người giới thiệ(: hoangngoccHtm3Ÿgmai6)com
D4 số người giới thiệ(: MMJPg
qu[ thầF c# v( cec 'ạn cP thể coppF Hink giới thiệu t7ực tiếp:
http:\satavina)com\Rxgistxr)asp%BhrŒmai6]hoangngoccHtm3Ÿgmai6)com•hr7<]MMJPg
-w CrZO JO ứ Z _[J[‡+E[ J•EO đ +ể f ›PQ ][ J+ ề E ZO\ JO ầ Q Z‹ ‡* ZrZ l ạ E/
t !iểm của thầ3 c! v@ coc Fạn được tớch 6ũ3 nhờ v@o đọc 5(ảng coo v@ %xm vixo
5(ảng coo)
‚ế( ch. tớch 6ũ3 điểm t- chớnh ch. coc thầ3 c! v@ coc Fạn th› O thong ch. được khoảng
Otr)‚hưng để t'ng điểm thầ3 c! cần phot triển mạng 6ưới Fạn F/ của thầ3 c! v@ coc Fạn)
.w CrZO JO ứ Z LOrJ J]+ ể E f ạ EF M ướ +/
- bxm O 5(ảng coo vixo: OP điểm\gik3) Qc# hơn OP vixo 5(ảng coo, mỗi vixo tr(ng F›nh
O phqtS
- !ọc O tin 5(ảng coo: OP điểm\gik3) Qhơn L tin 5(ảng cooS
¡Rrả 6ời O phiế( khảo sot):OPP,PPP điểm \ O F@i)
¡;iết F@i))))
Rrong O ng@3 Fạn ch. cần @nh ớt nhất L phqt %xm 5(ảng coo, Fạn c# thể kiếm được:
OP%MP%L] JPPP điểm, như vậ3 Fạn sẽ kiếm được JPPđồng )
- -ạn giới thiệ( OP người Fạn %xm 5(ảng coo Qgọi 6@ Dức O của FạnS, OP người n@3 cũng
@nh L phqt %xm 5(ảng coo mỗi ng@3, c!ng t3 cũng chi trả cho Fạn JPPđồng\người)ng@3)
- Gũng tương tự như vậ3 OP Dức O của Fạn giới thiệ( mỗi người OP người th› Fạn c#
OPP người Qgọi 6@ mức H của FạnS, c!ng t3 cũng chi trả cho Fạn JPPđồng\người)ng@3)
- Rương tự như vậ3, c!ng t3 chi trả đến Dức L của Fạn thxo sơ đồ sa( :
- ‚ế( Fạn %k3 ựng đến Dức O, Fạn được J)PPPđồng\ng@3
2 gP)PPP đồng\thong)
NK
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7
- ‚ế( Fạn %k3 ựng đến Dức H, Fạn được JP)PPPđồng\ng@3
2 gPP)PPP đồng\thong)
- ‚ế( Fạn %k3 ựng đến Dức J, Fạn được JPP)PPPđồng\ng@3
2 g)PPP)PPP đồng\thong)
- ‚ế( Fạn %k3 ựng đến Dức K, Fạn được J)PPP)PPPđồng\ng@3
2 gP)PPP)PPP đồng\thong)
- ‚ế( Fạn %k3 ựng đến Dức L, Fạn được JP)PPP)PPPđồng\ng@3
2 gPP)PPP)PPP đồng\thong)
R(3 nhi>n thầ3 c! v@ coc Fạn kh!ng n>n mơ đạt đến mức L) Gh. cần cố g%ng để Othong
được O]‹OP triệ( 6@ 5(o ,n rồi)
‚hư vậ3 thầ3 c! v@ coc Fạn thấ3 satavina kh!ng cho kh!ng thầ3 c! v@ coc Fạn tiền đqng
kh!ng) ;ậ3 h43 đ'ng kớ v@ giới thiệ( mạng 6ưới của m›nh nga3 đi)
`ư( 9: Gh. khi thầ3 c! v@ coc Fạn 6@ th@nh vi>n chớnh thức th› thầ3 c! v@ coc Fạn mới
được phộp giới thiệ( người khoc)
H43 giới thiệ( đến người khoc 6@ Fạn F/ thầ3 c! v@ coc Fạn như t!i đ4 giới thiệ( v@
h43 5(an tkm đến những người m@ Fạn đ4 giới thiệ( v@ ch'm s#c họQ khi 6@ th@nh vi>n
thầ3 c! v@ coc Fạn sẽ c# m4 số ri>ngS)ƒhi giới thiệ( Fạn F/ h43 tha3 nội (ng # mc
th!ng tin người giới thiệ( 6@ th!ng tin của thầ3 c! v@ coc Fạn) Ghqc 5(9 thầ3 c! v@ coc
Fạn th@nh c!ng v@ c# thể kiếm được O khoản tiền cho ri>ng m›nh)
‚gười giới thiệ(: ‚g(31n ;'n Rq
hmai6 người giới thiệ(: hoangngoccHtm3Ÿgmai6)com
D4 số người giới thiệ(: MMJPg
qu[ thầF c# v( cec 'ạn cP thể coppF Hink giới thiệu t7ực tiếp:
htt$://sata2!na.)*&/34g!st4r.as$56
hr7&a!=h*angng*))2t&89g&a!.)*&:hr;<=0030=


>4bs!t4:
htt$://2!*4t.2n/ng?84nt?)2thanh&8
HÃY KIÊN NHẪN
BẠN SẼ THÀNH
CÔNG
Chúc bạn thành công!
NL
TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

NM

Related Interests