Агуулга

Товч дүгнэлтүүд ...................................................... 1
Банкны салбарын өсөлт ................................................ 2
Хөрөнгийн өсөлт ...................................................... 3
Нийт актив, пассивын бүтэц ........................................... 4
Хадгаламж ............................................................ 5
Зээл ................................................................. 6
Зээлийн өрийн үлдэгдлийн бүтэц ....................................... 7
Орон нутаг дахь банкны үйл ажиллагаа ................................. 8
Чанаргүй зээл ....................................................... 10
Хэвийн зээлийн хугацааны бүтэц ...................................... 12
Хүү, хүүгийн зөрүү .................................................. 12

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг
Зураг

1. Санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
2. Мөнгөний нийлүүлэлтийн (M2) бүтэц
3. Банкуудын нийт актив, түүний өсөлт
4. Банкны системийн актив, пассивын бүтэц
5. Нийт хадгаламж, түүний өсөлт, бүтэц
6. Зээлийн өрийн үлдэгдэл, түүний өсөлт
7. Зээлийн үлдэгдэл, эдийн засгийн салбараар
8. Аймгуудын хадгаламж, зээлийн динамик
9. Аймгуудын хадгаламж, зээлийн үлдэгдлийн улирлын индекс
10. Аймгуудын хадгаламж, зээлийн хамаарал
11. Зээлийн чанарын ангилал болон нийт зээлд эзлэх хувь
12. Чанаргүй зээл, эдийн засгийн салбаруудаар
13. Хэвийн зээлийн хугацааны бүтэц
14. Зээлийн хүүгийн динамик

2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Товч дүгнэлтүүд

Нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх санхүүгийн салбарын жин
өсч байна.
Мөнгөний нийлүүлэлт дэх банкнаас гадуурх мөнгөний эзлэх хувь
буурч байна.
Банкны салбарын нийт актив сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өсч
байгаа хэдий ч жилийн өсөлтийн хувь нь эдийн засгийн нөхцөл
байдлаас хамааран хэлбэлзэж байна.
Нийт хадгаламжийн хэмжээ өсөх хандлагатай байгаа ч жилийн
өсөлтийн хувь нь 2011 оны 2 дугаар улирлаас хойш буурч байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар зээл нь нийт активын 54
хувийг бүрдүүлж байгаа бол пассивын 31 хувийг хадгаламж
бүрдүүлж байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар (i) Бөөний болон жижиглэн
худалдаа, (ii) Барилга, (iii) Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын
зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь хамгийн өндөр байна.
Аймгуудын хадгаламжийн үлдэгдэл болон зээлийн үлдэгдэл нь
улирлын шинж чанараас хамаарах хэлбэлзэл өндөртэй байна.
Чанаргүй зээл буурч байна. 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар
чанаргүй зээл нийт зээлийн 4 хувийг эзэлж байна. Харин чанаргүй
зээлийн 70 хувь нь муу ангиллын зээл юм.
Хэвийн зээл дэх 5 ба түүнээс дээш жилийн хугацаатай зээлийн
өсөлт болон нийт зээлд эзлэх хувийн өсөлт удааширч байна.
Зээлийн хүүгийн зөрүү буурах хандлагатай байна.

Банкны зах зээлийн үзүүлэлтүүд, 2013 оны эхний хагас жил
Банкны тоо / ББСБ-ын тоо
13/229
1
Санхүүгийн салбарын ДНБ (их наяд / ДНБ-д эзлэх %)
0.25/4.5
15.9/104.8
Нийт актив (их наяд ₮ / ДНБ-д эзлэх %)
5.0/32.9
Нийт хадгаламж (их наяд ₮ / ДНБ-д эзлэх %)
8.6/56.2
Нийт зээл (их наяд ₮ / ДНБ-д эзлэх %)
4.7/30.9
Хувийн зээл (их наяд ₮ /ДНБ-д эзлэх %)
Ипотекийн зээл (их наяд төгрөг / ДНБ-д эзлэх %)
1.9/6.8
1.5/10.1
ЖДҮ-ийн зээл (их наяд ₮ / ДНБ-д эзлэх %)
Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх %
3.7
Хадгаламжийн хүү/зээлийн хүү
12.1/17.9
Орон нутаг дахь банкы салбар, тооцооны төв, кассын тоо
1,021
АТМ-ны тоо
711
1

2005 оны үнээр үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон 2012 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

1|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Банкны салбарын өсөлт

Санхүүгийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
Манай улсын санхүүгийн салбарын 95 хувийг банкны салбар бүрдүүлж
байна. Тиймээс санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
өсөлтөөс банкны салбарын өсөлтийг харах боломжтой юм.
Санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2010 онд 143.6
тэрбум төгрөг байсан бол 2012 онд 277.0 тэрбум төгрөг болж, 2
жилийн хугацаанд 2 дахин өссөн байна.
Зураг 1. Санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Санхүүгийн салбарын ДНБ-ий нийт
ДНБ-д эзлэх хувь
300.00

Санхүүгийн салбарын ДНБ, тэрбум
төгрөгөөр, зүүн тэнхлэг

Нийт ДНБ-ий өсөлт
277.0

250.00

150.00
100.00

169.6

3.6%

40.0%

143.6
7.0%

4.3%

Санхүүгийн салбарын ДНБ-ий өсөлт

30.4%

38.5%

19.5%
20.0%

5.0%
3.7%

3.4%

4.1%

5.0%
3.0%

50.00

39.4%

30.0%

9.0%
143.1

130.0

13.0%
11.0%

198.8
200.00

15.0%

50.0%

17.5%

10.0%
10.2%

0.3%
8.9%

-1.3%

2008

2009

0.0%
2007

1.0%

12.4%
6.4%

2010

2011

2012

-10.0%
0.00

-1.0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

-15.6%
-20.0%

2007-2011 онуудад санхүүгийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
нь нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дундажаар 3.8 хувийг бүрдүүлж
байсан юм. Харин 2012 онд нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5
хувийг санхүүгийн салбар бүрдүүлсэн байна.
Мөнгөний нийлүүлэлтийн бүтэц
Мөнгөний нийлүүлэлтэд (M2) эзлэх банкнаас гадуурх мөнгөний бууралт
нь банкны салбарын өсөлтийг харуулах нэг гол үзүүлэлт юм. Манай
улсын хувьд банкнаас гадуурх мөнгө 1999 онд мөнгөний нийлүүлэлтийн
39 хувийг эзэлдэг байсан бол 2013 оны эхний хагас жилд 7.5 хувь
болж, 13.5 жилийн хугацаанд 5.2 дахин буурсан байна. Өөрөөр
хэлбэл, нийт мөнгөний 92.5 хувь нь банкаар дамжиж байна.
Дараах зургаас 2013 оны эхний хагас жилийн
нийлүүлэлтэд эзлэх хадгаламжийн хэмжээ 2012

байдлаар мөнгөний
оны түвшингээс 2
2|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

хувиар буурч, харилцах дансны үлдэгдэл 3 хувиар өссөн байгааг харж
болохоор байна.
Зураг 2. Мөнгөний нийлүүлэлтийн (M2) бүтэц
100%

Гадаад валютын
харилцах

90%
80%

Гадаад валютын
хадгаламж

70%
60%

Байгууллагын
төгрөгийн хадгаламж

50%
40%

Иргэдийн төгрөгийн
хадгаламж

30%

Төгрөгийн харилцах

20%
10%
2013-I

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0%

Банкнаас гадуурх
мөнгө

Мөн 2013 оны эхний хагас жилд мөнгөний нийлүүлэлтэд эзлэх гадаад
валютын харилцах, хадгаламжийн хэмжээний 5 хувиар буурч, төгрөгийн
харилцах хадгаламжийн хэмжээ 5 хувиар өссөн байна.

Хөрөнгийн өсөлт
2013 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Монголын арилжааны банкуудын
нийт хөрөнгө 15.94 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 54
хувь, 2011 оны мөн үеэс 107 хувиар тус тус өссөн байна.
Банкны салбарын нийт актив сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өсч байгаа
хэдий ч жилийн өсөлтийн хувь нь эдийн засгийн нөхцөл байдлаас
хамааран хэлбэлзэж байна. Нийт активын жилийн өсөлт дэлхийн эдийн
засаг, санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр 2008 оны 4 дүгээр улирлаас
огцом унаж, 2009 оны 2, 3 дугаар улирлуудад харгалзан 1.8 хувь,
1.4 хувь болж уналтын доод цэгтээ хүрсэн байна.
Улмаар, нийт активын жилийн өсөлт 2010 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн
тасралтгүй өссөөр 2011 оны 3 дугаар улиралд 55.6 хувьд хүрч
хямралаас хойшхи хамгийн өндөр цэгтээ хүрчээ. Харин түүнээс хойш
өсөлтийн хэмжээ буурсаар 2012 оны 4 дүгээр улиралд нийт активын
жилийн өсөлт 28 хувьд хүрсэн юм.

3|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Зураг 3. Банкуудын нийт актив, түүний өсөлт
Нийт актив, тэрбум төгрөгөөр

Жилийн өсөлт, баруун тэнхлэг

18,000.00

70%
15,940.91
0.5460%

15,000.00

50%
12,000.00

10,348.90

9,000.00
6,000.00
3,000.00

40%

7,691.62

2,010.97

2,771.14

3,849.38

3,920.81

30%
20%

4,938.69

10%
0%

-

-10%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 он гарсаар банкуудын нийт активын жилийн өсөлтийн
сэргэж, 2 дугаар улирлын байдлаар 54 хувьд хүрээд байна.

хувь

Нийт актив, пассивын бүтэц
Зураг 4–т нийт актив, пассивыг бүтцээр нь задлан харууллаа. 2013
оны 2 дугаар улирлын байдлаар банкны системийн нийт активын 54
хувийг зээл, 18 хувийг банкны нөөц, 14 хувийг Засгийн газар, төв
банк болон бусад үнэт цаас, 4 хувийг гадаад актив тус тус бүрдүүлж
байна.
Харин нийт пассивын 31 хувийг хадгаламж, 15 хувийг харилцах, 10
хувийг гадаад пассив, 7 хувийг Засгийн газрын хадгаламж, 7 хувийг
өөрийн хөрөнгө тус тус бүрдүүлж байна.
Зураг 4. Банкны системийн актив, пассивын бүтэц
Нийт активын бүтэц, 2013 оны II
улирал

Нийт пассивын бүтэц, 2013 оны II
улирал

Зээл
Хадгаламж

10%
4%

Банкны нөөц

8%

Засгийн газрын
үнэт цаас
Бусад үнэт цаас

Харилцах

6%

54%
18%

Гадаад актив
Бусад

30%

31%

Гадаад пассив
Өөрийн хөрөнгө

15%

7%
7%
10%

Засгийн газрын
хадгаламж
Бусад

4|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Хадгаламж
Нийт хадгаламжийн хэмжээ өсөх хандлагатай байгаа ч жилийн өсөлтийн
хувь нь 2011 оны 2 дугаар улирлаас хойш буурч байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монголын арилжааны банкуудын
нийт хадгаламж 5.0 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 20 хувь
өссөн байна.
Нийт хадгаламжийн 29 хувийг хугацаагүй хадгаламж, үлдсэн 71 хувийг
хугацаатай хадгаламж эзэлж байна. Хугацаатай хадгаламжид эзлэх
төгрөгийн хадгаламж 2011 оны дөрөвдүгээр улиралд 76 хувь байсан
бол 2012 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар 70 хувь болж буурсан
байна.
Зураг 5. Нийт хадгаламж, түүний өсөлт, бүтэц
Хадгаламж, тэрбум төгрөгөөр

Жилийн өсөлт, баруун тэнхлэг

6,000.00

4,186.61
4,000.00

80%
5,012.39
60%

3,334.02

40%
20%

1,994.60
2,000.00
896.56

1,232.56

1,494.77

20%

1,493.94

0%

-

-20%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Зээл
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар зээл нь нийт активын 54
хувийг бүрдүүлж байна. Нийт зээлийн өсөлтийн хурд 2011 оны
дөрөвдүгээр улирлаас эхлэн 4 улирал дараалан буурсан ба харин 2013
оны эхний улирлаас өсөх хандлагатай байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монголын арилжааны банкуудын
нийт зээлийн үлдэгдэл 8.5 их наяд төгрөг болж, 2012 оныхоос 36
хувиар өссөн байна.
Зураг 6. Зээлийн өрийн үлдэгдэл, түүний өсөлт
Нийт зээл, тэрбум төгрөгөөр

Жилийн өсөлт, баруун тэнхлэг
8,553.4780%

9,000.00

60%

6,266.01
6,000.00

37% 40%

4,517.28
2,558.88

3,000.00
1,051.06

2,670.87

20%

2,849.06

1,599.16

0%

-

-20%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Зээлийн өрийн үлдэгдлийн бүтэц
Зураг 7–д зээлийн өрийн нийт үлдэгдлийг эдийн засгийн салбаруудаар
нь ангилж харууллаа. 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар бөөний
болон жижиглэн худалдааны салбар нийт зээлийн үлдэгдлийн 18 хувь
буюу бусад салбаруудаасаа хамгийн өндөр жин эзэлж байна. Мөн
барилга, үл хөдлөх, уул уурхай болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн
салбарууд нь бүгд нийт зээлийн үлдэгдлийн 10 хувиас дээш жин
эзэлдэг томоохон салбарууд юм.
Дээр дурьдагдсан нийт зээлийн үлдэгдэлд өндөр жин эзэлдэг
салбаруудын зээлийн өсөлт мөн өндөр байна. Манай улсын эдийн
засгийн гол салбар болох хөдөө аж ахуйн салбар нийт зээлийн 2.5
хувь орчмыг эзэлж байна.
Зураг 7. Зээлийн үлдэгдэл, эдийн засгийн салбараар
Бөөний болон жижиглан худалдаа
Барилга
үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа
Уул уурхай, олборлолт
Боловсруулах үйлдвэрлэл
Тээвэр ба, агуулахын үйл ажиллагаа
ХАА, ойн аж ахуй, загас барилт,…
Байр, сууц болон хоол хүнсээр…
Захиргааны болон дэмжлэг…

2011-IV

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн …

2012-IV
2013-II

Санхүүгийн болон даатгалын үйл…
Мэдээлэл холбоо
Цахилгаан, хий, уур,…
Боловсрол
Төрийн удирдлага ба батлан…
Усан хангамж, бохир ус, хог,…
Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан…
Бусад
0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

Нийт
зээлийн
үлдэгдэлд
бага
жин
эзэлдэг
санхүү,
даатгал;
боловсрол;
цахилгааны
үйлдвэрлэл
зэрэг
салбаруудын
зээлийн
үлдэгдэл 2012 онд буурах хандлагатай байсан ч 2013 оны эхний хагас
жилд сэргэж эхэлсэн байна.

7|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Орон нутаг дахь банкны үйл ажиллагаа
Аймгуудын хадгаламж болон зээлийн үлдэгдэл
ерөнхийдөө өсөх
хандлагатай байна. 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар аймгуудын
нийт хадгаламж 890.4 тэрбум төгрөг буюу улсын нийт хадгаламжийн 18
хувь, нийт зээлийн үлдэгдэл 1,897.4 тэрбум төгрөг буюу нийт
зээлийн 22 хувийг эзэлж байна.
Зураг 8. Аймгуудын хадгаламж, зээлийн динамик
1,000.0
800.0

Орон нутаг дахь хадгаламж

25%

Орон нутаг дахь хадгаламжийн
нийт хадгаламжид эзлэх хувь

20%

600.0

2,000.0

Орон нутаг дахь зээл

30%

1,600.0

Орон нутаг дахь зээлийн нийт зээлд
эзлэх хувь

25%

1,200.0
15%

20%

400.0

800.0
10%

200.0
0.0

15%

400.0

5%

0.0

10%

I III I III I III I III I III I III I

I III I III I III I III I III I III I

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Аймгуудын хадгаламжийн үлдэгдэл болон зээлийн үлдэгдэл нь улирлын
шинж чанараас хамаарах хэлбэлзэл өндөртэй байна. Энэ нь манай
улсын
хөдөө
орон
нутгийн
Зураг 9. Аймгуудын хадгаламж,
иргэдийн
орлого,
зарлагын зээлийн үлдэгдэлийн улирлын индекс
түвшин улирлын шинж чанараас
хамааран
өөрчлөгддөгтэй
Хадгаламжийн улирлын индекс
Зээлийн улирлын индекс
холбоотой юм.
25
20
Тэрбум төгрөгөөр

Аймгуудын хадгаламжийн үлдэгдэл
жил бүрийн 2 дугаар улиралд
хэвийн
үеэс
13.3
тэрбум
төгрөгийн
хадгаламж
илүү
хийгдэж,
зээлийн
үлдэгдэл
хэвийн
үеэс
12.4
тэрбумаар
буурдаг төлөв ажиглагдаж байна.
Энэ нь 4, 5, 6 дугаар саруудад
малчдын орлогын гол эх үүсвэр
болох ямааны ноолуурын орлого
орж ирдэг сарууд юм.

15
10
5
0
-5

1

2

3

4

-10
-15

Харин 3 дугаар улиралд аймгуудын хадгаламж үлдэгдэл хэвийн үеэс
9.9 тэрбум төгрөгөөр, зээлийн үлдэгдэл хэвийн үеэс 22.2 тэрбум
8|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

төгрөгөөр өсдөг төлөв ажиглагдаж байна. Энэ нь орон нутгийн
иргэдийн зардлын томоохон хэсэг болох оюутны сургалтын төлбөр
болон хот руу хүүхдээ сургуульд явуулахтай холбоотой зардал гардаг
үе юм.
Мөн 4 дүгээр улиралд аймгуудын хадгаламжийн үлдэгдэл өсч, зээлийн
үлдэгдэл буурч байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар хамгийн өндөр хадгаламжтай
аймгууд бол Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь зэрэг аймгууд байна.
Хамгийн өндөр зээлийн үлдэгдэлтэй аймгуудад мөн Орхон, Дархан-Уул,
Сэлэнгэ аймгууд орж байна.
Сүүлийн жилүүдэд Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хадгаламж
зээлийн үлдэгдэл эрчимтэй нэмэгдэх хандлагатай байна.

болон

Зураг 10. Аймгуудын хадгаламж, зээлийн хамаарал

Хадгаламжийн үлдэгдэл, тэрбум
төгрөгөөр

Аймгуудын хадгаламж, зээлийн хамаарал
Linear (Аймгуудын хадгаламж, зээлийн хамаарал)
120.0
Орхон

100.0
80.0

Өмнөговь
Дархан-Уул

60.0
Дорноговь

40.0

Сэлэнгэ

20.0
Говьсүмбэр

0.0
0.0

50.0

100.0
150.0
Зээлийн үлдэгдэл, тэрбум төгрөгөөр

200.0

9|Хуудас

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Чанаргүй зээл
Зураг 11–д банкны системийн
ангиллын динамикийг харуулав.

2000

оноос

хойшхи

зээлийн

чанарын

Зураг 11. Зээлийн чанарын ангилал болон нийт зээлд эзлэх хувь
Хэвийн зээл
Хэвийн бус зээл
Муу зээл

35%
30%

Хугацаа хэтэрсэн зээл
Эргэлзээтэй зээл

25%
20%
15%
10%
5%
0%
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

2000 оны эхний улиралд чанаргүй зээл маш өндөр буюу нийт зээлийн
30 хувь орчмыг эзэлж байсан байна. Түүнээс хойш эрчимтэй буурсаар
2001 оны 4 дүгээр улиралд 6 хувьд хүрч тогтворжсоноор 2008 оны 3
дугаар улирал хүртэл тогтвортой байсан байна.
Харин 2008 онд эхэлсэн санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр чанаргүй зээл
2008 оны 4 дүгээр улирлаас эхлэн 4 улирал өсч, 2009 оны 4 дүгээр
улиралд дээд цэгтээ буюу нийт зээлийн 17 хувь хүртэл өсчээ.
Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь хэмжээ 2011 оны сүүлчээр
эргэн 6 хувь хүртэл буурч, түүнээс хойш тогтворжих хандлагатай
байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар чанаргүй зээл нийт зээлийн 4
хувийг эзэлж байна. Харин чанаргүй зээлийн 70 хувь нь муу ангиллын
зээл юм.

10 | Х у у д а с

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Зураг 12–т эдийн засгийн салбаруудын чанаргүй зээлийн тухайн
салбарынхаа нийт зээлд эзлэх хувийг сүүлийн хоѐр жилийн 4 дүгээр
улирал болон 2013 оны 2 дугаар улирлын байдлаар харуулав.
Зураг 12. Чанаргүй зээл, эдийн засгийн салбаруудаар
Боловсрол
Цахилгаан, хий, уур, …
Уул уурхай, олборлолт
Тээвэр ба, агуулахын үйл…
Усан хангамж, бохир ус,…
ХАА, ойн аж ахуй, загас…
Санхүүгийн болон…
Боловсруулах үйлдвэрлэл
2011-IV

Бөөний болон жижиглан …

2012-IV

Барилга

2013-II

Байр, сууц болон хоол…
Мэргэжлийн, шинжлэх…
Мэдээлэл холбоо
үл хөдлөх хөрөнгийн үйл…
Төрийн удирдлага ба…
Бусад
Захиргааны болон дэмжлэг…
Хүний эрүүл мэнд ба…
0.00

0.05

0.10

0.15

2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар (i)
Цахилгаан, хий, (iii) уул уурхайн салбаруудын
нийт зээлд эзлэх хувь хамгийн өндөр байна.

0.20

0.25

Боловсрол, (ii)
чанаргүй зээлийн

11 | Х у у д а с

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил

Хэвийн зээлийн хугацааны бүтэц
Хэвийн зээлийн хугацааны бүтцийн динамикийг Зураг 12-т харуулав.
2004 оныг хүртэл нийт хэвийн зээлийн 90 гаруй хувийг 1 жил хүртэлх
буюу богино хугацаатай зээл эзэлдэг байжээ. Харин 2004 оноос эхлэн
1-5 жилийн хугацаатай зээлийн нийт хэвийн зээлд эзлэх хувь өссөөр
2013 оны эхний хагас жилд 58 хувьд хүрсэн байна.
Зураг 13. Хэвийн зээлийн хугацааны бүтэц
100%
90%
5 ба түүнээс
дээш жилийн
хугацаатай

80%
70%
60%
50%

1-5 хүртэл
жилийн
хугацаатай

40%
30%
20%

1 хүртэл
жилийн
хугацаатай

10%
0%
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013

2007 оноос хойш 5 жилээс дээш хугацаатай хэвийн зээл өсөлт
нэмэгдэж 2010 оны гуравдугаар улиралд нийт хэвийн зээлийн 22 хувьд
хүрсэн байна.
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар 5 жил хүртэл хугацаатай
хэвийн зээл нийт хэвийн зээлийн 19 хувийг бүрдүүлж байна.

Хүү, хүүгийн зөрүү
Зураг 13-т зээл, хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү болон хүүгийн
зөрүүний динамикийг харуулав. 2012 оны 2 дугаар сард хүүгийн зөрүү
7.6 нэгж хувь байсан бол 2013 оны 6 сард 6.3 нэгж хүртэл буурсан
байна.
Хүүгийн зөрүү буурч байгаа нь банкуудын өрсөлдөөн нэмэгдэж, зах
зээлийн нөхцөл байдал сайжирч байгааг харуулдаг юм.

12 | Х у у д а с

Банкны аж үйлдвэр
2013 оны эхний хагас жил
Зураг 14. Хүүгийн динамик
20.0

Зээлийн жигнэсэн дундаж хүү

28.0

18.0

Хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү

16.0

Хүүний зөрүү, баруун тэнхлэг

14.0

23.0

12.0
10.0

18.0

8.0
6.0

13.0

4.0
2.0
0.0
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V

8.0
2009

2010

2011

2012

2013

МОНГОЛЫН БАНКНЫ ХОЛБОО

13 | Х у у д а с