PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 - 2015

ANALISIS SWOC KELAB PERMAINAN BADMINTON

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1. Peratus sambuta !e"a#ar me $$a"a%%a S2. &5' $uru mem!u (a) bu*a(a %er#a !+s)t), S3.Pe $urusa %+%ur)%u"um -su%a *a !erma) a . (a $ ber%esa

/1. Peratus %e0a*)ra !e"a#ar t)*a% me"eb)0) 50' /2. Guru-$uru !e as)0at %ura $ !e $a"ama *a"am asas ba*m) t+ /3. Guru t)*a% *a!at me um!u !er0at)a se!e u0 (a !a*a a%t)1)t) %era a %e%a $a masa. /2. T)a*a $e"a $$a $ *a"ama -indoor court.

PELUANG (O) O1. Ibu ba!a (a $ meme t) $%a %+%ur)%u"um a a%-a a% mere%a O2. S+%+ $a *ar)!a*a ba*a *ar) "uar se%+"a0 se!ert) Persatua 3a*m) t+ Ne$er) O3- Se%+"a0 satu ses) b+"e0 me $a*a%a a%t)1)t) !a*a 4a%tu !eta $

CABARAN( C )
C1. 3a (a% !e $aru0 e$at), *) se%e")") $ se%+"a0 C2. Seb)"a $a !e"a#ar mem!u (a) "atarbe"a%a $ %e"uar$a (a $ bermasa"a0. C3. Pe"a#ar t)a*a ) )s)at), u tu% me ) $%ata %ema0)ra *a )"mu !e $eta0ua *a"am a%t)1)t) (a $ *)#a"a %a .

: : Pengliba an !ela"a# $ala% a& i'i i l(a# bili& $a#"a) (&*+&(#i&(l(%) !a$a a)a! &(#ang %e%(a.an be#&(ali i /ang $a!a %e%en()i &e!e#l(an gl*bal .&anMen"ana in.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .2015 KELAB PERMAINAN BADMINTON ISU STRATEGIK 5 TERAS STRATEGIK .

e!a& (n (& %ena#i& %ina %(#i$ . 2 Memu!u% sema $at %er#asama *a %reat). 0123 0125 INISIATI56 STRATEGI 1 Me ) $%at%a !e $")bata mur)* *a"am a%t)1)t) "uar b)")% *ar#a0 -%+%ur)%u"um.2015 BIL OB4EKTI5 KPI TO7 SASARAN 012.. Mem!e"ba$a)%a ) se t).9 a u$era0 serta !e $0ar$aa %e!a*a mur)* KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN TINDAKAN 0123 OB4EKTI5 2 : Mening&a &an !engliba an %(#i$ $ala% a& i'i i l(a# bili& $a#"a) (K*&(#i&(l(%) STRATEGI 2 : Mening&a &an il%( !enge a)(an !e#&a#a a. Me ) $%at%a )"mu !e $eta0ua !er%ara asas ba*m) t+ 60' 70' &0' 1.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .a. $an a& i&al b*la . $uru !e as)0at *a mur)* ba$) memast)%a %e5er)aa !a!a %e (ataa serta !erta *) $a ba*m) t+ *)"a%sa a%a *e $a "a 5ar Pe 5a!a)a mur)* *a"am %e$)ata %+%ur)%u"um se%ura $%ura $ (a $re* C Peratus !e $")bata mur)* me"eb)0) 80' *a"am %a"a $a a0") 20' 60' 75' &5' 1.

eb . Lat)0a asas %ema0)ra ba*m) t+ Guru Pe as)0at A:K A0")-a0") T)a*a 80' a0") b+"a se!a% ter")bat 25' mur)* b+"e0 me $uasa) %ema0)ra 20 mur)* terba)% ter!)")0 u tu% sar) $a me4a%)") se%+"a0 Kursus *a "at)0a *)#a"a %a *) !er) $%at se%+"a0 Sar) $a sem) $$u se%a") u tu% !em)")0a tera%0)r 2 Pr+#e% "at)0a ber%a"a *a %+ s)stem u tu% !em)")0a 4a%)" se%+"a0 PK KOKO Guru Pe as)0at A:K Mur)* RM 200.e%anga &e#"a.2015 BIL AKTI7ITI TANGGUNG 4AWAB KOS 6 SUMBER TEMPOH MASA TARIKH 4ANGKA :a .PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .en i86an(ge#a) &e!a$a %(#i$ /ang e#liba .00 .a%a $an &#ea i8 $ala% !elbagai a& i'i i STRATEGI 2 : Me%!elbagai&an &a eg*#i in.Ma5 TARIKH LAKSANA KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSI 1 .A!r)" 100' a0") ba*m) t+ ter")bat *a"am !em)")0a KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN TINDAKAN 0123 OB4EKTI5 0 : Me%(!(& .

Me #a"a %a a%t)1)t) %e5er)aa *a me $emas%) ) !a!a %e (ataa Perta *) $a *a"ama -single/double.Se! TARIKH LAKSANA KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSI 1 .00 :u .:u"a) 60' a0") ter")bat *a"am !erta *) $a KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI TAHUN 0123 . Pa!a %e (ataa se t)asa *)%emas%) ) *a "e $%a! Sar) $a 0) $$a !er) $%at a%0)r *)a*a%a *ua m) $$u sebe"um %e#+0a a mss* 2 PK KOKO Guru Pe as)0at A:K Mur)* RM 200.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .00 Semua A:K tert) $$) ter")bat Pa!a %e (ataa *)se*)a%a *e $a seba)% (a Me *a!at%a 2 set !asu%a "e $%a! -3 single < 2 double 9 !asu%a . Guru Pe as)0at A:K A0")-a0") RM 100.2015 BIL AKTI7ITI TANGGUNG 4AWAB KOS 6 SUMBER TEMPOH MASA TARIKH 4ANGKA :a .

Mera 5a $ #a*ua" !e"a%sa aa Pe"a%sa aa "at)0a asas Pema taua Pe )"a)a Tem!+09Tar)%0 Kum!u"a Sasara Guru Ter")bat Pr+ses Ker#a Ke%a $a Pe"a#ar (a $ t)*a% mem!u (a) ra%et ba*m) t+ se *)r) 1.2015 Nama Pr+$ram9A%t)1)t) Ob#e%t).PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 . A0") = a0") 1. Guru !e as)0at As!e% !e )"a)a me")!ut) > 1. Lat)0a asas %ema0)ra ba*m) t+ Me"at)0 *a me ) $%at%a !e $eta0ua !e"a#ar !er%ara asas ba*m) t+ :a uar) = . 5. Me $a*a%a mes(uarat A$+ $ ba$) me"a t)% A:K T) *a%a . Peratus !ema) (a $ b+"e0 me $uasa) %ema0)ra !erma) a ba*m) t+ Pema taua Pe )"a)a Pe amba0ba)%a Pe amba0ba)%a a%a *)"a%u%a ba$) me ) $%at%a %e0a*)ra !e"a#ar *a tamba0a te a$a !e"a#ar (a $ bertau")a0 .ebruar) Semua a0") %e"ab !erma) a ba*m) t+ 1. 2. 2. Guru !e (e"aras K+%ur)%u"um 3. PK K+%ur)%u"um 2. 3. Guru !e as)0at 2. A:K 3.

2015 KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI TAHUN 0123 .PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .

Guru Pe as)0at As!e% !e )"a)a me")!ut) > Peratus !ema) 9a0") !r+#e% (a $ 0a*)r "eb)0 rama) u tu% !em)")0a 4a%)" se%+"a0 Pe amba0ba)%a a%a *)"a%u%a u tu% !emberba)%) !e $urusa "at)0a (a $ *)#a"a %a .2015 Nama Pr+$ram9A%t)1)t) Ob#e%t). Pe +"+ $ Ka a K+%ur)%u"um 2.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 . 2. Pe )"a)a Pe amba0ba)%a . Me eta!%a #uru"at)0? tar)%0 *a tem!at "at)0a . Mera 5a $ #a*ua" !e"a%sa aa . 5. 3. Me $a*a%a Mes(uarat A$u $ ba$) me"a t)% A:K T) *a%a . Tem!+09Tar)%0 Kum!u"a Sasara Guru Ter")bat Pr+#e% "at)0a ber%a"a *a %+ s)stem u tu% !em)")0a se%+"a0 Me"at)0 *a me ) $%at%a )"mu !e $eta0ua %ema0)ra !erma) a ba*m) t+ sebe"um !em)")0a . Pe +"+ $ Ka a K+%ur)%u"um 2. Guru Pe as)0at 1. Pema taua 6.ebruar) = Ma5 A0") %e"ab !erma) a ba*m) t+ 1. Pe )"a)a Ke0a*)ra a0") semasa !er#um!aa "at)0a . Guru !e (e"aras K+%ur)%u"um 3. Pr+ses Ker#a Ke%a $a Pema taua 1. Pe"a%sa aa . 2. Guru Pe (e"aras K+%ur)%u"um 3.

2015 KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI TAHUN 0123 .PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .

2. Pe amba0ba)%a Pe amba0ba)%a a%a *)"a%u%a ba$) me $emas%) ) *a 5ara !e"a%sa aa !a!a %e (ataa se5ara ber!er) $%at. A:K 3. Pe +"+ $ Ka a K+%ur)%u"um 2. Peratus %e%emasa *a !e"a%sa aa !a!a %e (ataa . Peratus !a!a %e (ataa (a $ "e $%a! *a %emas%) ). Me eta!%a ba0a !er0)asa (a $ 0e *a% *)be"). 1. Mera 5a $ #a*ua" !e"a%sa aa . Pe )"a)a Ke0a*)ra a0") !erma) a b+"a se!a% semasa !er#um!aa . Pema taua 6. 2. Pr+ses Ker#a Ke%a $a Pema taua Pe )"a)a . 2. Guru Pe (e"aras K+%ur)%u"um 3. Me $a*a%a Mes(uarat A$u $ ba$) me"a t)% A:K T) *a%a . Guru Pe as)0at 2. Memu!u% sema $at %er#asama *a me 5) ta) se%+"a0 *a"am %a"a $a a0") %e"ab !erma) a ba*m) t+ :a uar) .PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 . Tem!+09Tar)%0 Kum!u"a Sasara Guru Ter")bat Me #a"a %a a%t)1)t) %e5er)aa *a me $emas%) ) !a!a %e (ataa . A0")-a0") 1. A:K As!e% !e )"a)a me")!ut) > 1.2015 Nama Pr+$ram9A%t)1)t) Ob#e%t). Guru Pe as)0at 2. 3.Se!tember A0") %e"ab !erma) a ba*m) t+ 1. 5. Pe"a%sa aa %er#a me $0)as *a me $emas%) ) !a!a %e (ataa .

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .2015 KELAB PERMAINAN BADMINTON PELAN OPERASI TAHUN 0123 .

3. Pe +"+ $ Ka a K+%ur)%u"um 2. Pe"a%sa aa . Me eta!%a a"ata (a $ *)!er"u%a . Mera 5a $ #a*ua" !e"a%sa aa . Memu!u% sema $at %esu%a a *a me 5u $%)" ba%at baru A!r)" . Me $a*a%a Mes(uarat A$u $ ba$) me"a t)% A:K T) *a%a . Pr+ses Ker#a Ke%a $a Pema taua Pe )"a)a Pe amba0ba)%a . Tem!+09Tar)%0 Kum!u"a Sasara Guru Ter")bat Perta *) $a *a"ama -single/double. Pe )"a)a Ke4a $a u tu% me (e*)a%a 0a*)a0 !erta *) $a . 2.Me) A0") %e"ab !erma) a ba*m) t+ 1. 2.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 . 5. Pe +"+ $ Ka a K+%ur)%u"um 2. Pema taua 6. Guru Pe (e"aras K+%ur)%u"um 3. Guru Pe as)0at 1. 1. Guru Pe as)0at As!e% !e )"a)a me")!ut) > Peratus !ema) 9a0") me (erta) !erta *) $a "eb)0 rama) Pe amba0ba)%a a%a *)"a%u%a *a"am mem!erba)%) a%t)1)t) (a $ *)#a"a %a .2015 Nama Pr+$ram9A%t)1)t) Ob#e%t).

Ma5 :a uar) .Me) . Perta *) $a *a"ama -single/double.ebruar) .Se!tember A!r)" ..ebruar) . AKTI7ITI TARIKH :a uar) .2015 KELAB PERMAINAN BADMINTON TAKWIM TAHUNAN 0123 BIL 1 2 3 2 Lat)0a asas %ema0)ra ba*m) t+ Pr+#e% "at)0a ber%a"a *a %+ s)ste u tu% !em)")0a se%+"a0 Me #a"a %a a%t)1)t) %e5er)aa *a me $emas%) ) !a!a %e (ataa .PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .

.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 .2015 SMK TAMAN MUTIARA RINI 0 4OHOR BAHRU CARTA GANTT KELAB PERMAINAN BADMINTON (TAHUN 0123) BIL 2 NAMA PROGRAM 4AN 5EB MAC APRIL MEI 4UN 4ULAI OGOS SEP Lat)0a asas %ema0)ra ba*m) t+ 0 Me #a"a %a a%t)1)t) %e5er)aa *a me $emas%) ) !a!a %e (ataa .

MUAAMMA@ SALLEA 3IN ROSLI. Pr+#e% Lat)0a ber%a"a *a %+ s)stem u tu% !em)")0a 4a%)" se%+"a0 3 Perta *) $a *a"ama -single/double) @ISE@IAKAN OLEA> @ISEMAK OLEA> BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .PN.PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KO-KURIKULUM SMKTMR2 2013 . . AALIMAA 3INTI MOAAME@.2015 . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .