PENGERTIAN PEMINANGAN Meminang ialah pihak lelaki atau wakilnya datang dan meminta kepada seorang perempuan yang

lelaki itu ada cita-cita untuk mengahwininya atau meminta menerusi keluarga perempuan itu. Namun terdapat pelbagai pendapat mengenai pengertian dan definisi peminangan ini. Sayyid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. inangan ini merupakan syariat !llah S"# yang harus dilakukan

sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui. "ahbah $uhaili pula mengatakan bahawa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahawasanya ia ingin menikahinya% baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. enyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. !dapun !mir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkahwinan. eminangan disyariatkan

dalam suatu perkahwinan yang waktu pelaksanaannya diadakan dalam tempoh sebelum berlangsungnya akad nikah. !l-&amdani berpendapat bahwa pinangan ertinya permintaan seseorang lelaki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikahwini% sebagai pendahuluan nikah. 'ari beberapa pendapat di atas% dapat disimpulkan bahawa pinangan (khitbah) adalah proses penyataan hasrat untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan baik

. . Sabda /asulullah bermaksud0 1Mana-mana perempuan yang meminta suaminya menjatuhkan talak tanpa apa-apa kesalahan% maka haramlah ke atasnya bau syurga.2 3.sebagai isteri jika diceraikan oleh suaminya. Maksudnya disini perempuan tersebut belum diikat dengan perjanjian dan persetujuan pertunangan samaada dengan kerelaan ataupun tidak. (a dianggap mengikat apabila kedua-dua pihak saling bersetuju.meminang-. eminangan itu akan mendorong perempuan meminta cerai daripada suaminya sebagai jalan untuknya berkahwin dengan kekasihnya.etika wanita itu tidak menjadi tunangan orang. !dalah menjadi satu kesalahan besar manamana isteri meminta cerai daripada suami tanpa apa-apa kesalahan dilakukan oleh suami. +elaki yang menjalin hubungan dengan isteri orang sering menyatakan kesediaan untuk mengambil . BILAKAH WAKTU YANG DIBOLEHKAN DAN DIHARAMKAN MEMINANG Waktu yang dibol !kan " "inang adala!# ). Sesungguhnya perceraian amat ditegah oleh (slam.secara langsung ataupun melalui wali.enyataan itu juga bermaksud . *ang dimaksudkan disini adalah perempuan itu masih gadis dan belum berkahwin lagi.kekasihnya. ketika wanita itu tidak menjadi isteri orang. .

Mereka yang haram dipinang dengan sebab perkahwinan seperti ibu isteri (mertua)% isteri anak kandung%anak tiri perempuan yang ibunya telah disetubuhi oleh lelaki yang mengahwininya dan ibu tiri. . Masa edah ialah tiga kali haid atau )66 hari bagi wanita yang diceraikan atau kematian suaminya. Ma$a yang di!a%a"kan " "inang #erbahagi kepada dua 7 iaitu haram selamanya dan haram sementara. &' Ha%a" $ la"anya wanita yang haram dipinang selamanya di sebabkab oleh tiga sebab seperti *ang pertama dengan sebab nasab. (ni bererti wanita yang tidak boleh dipinang kerana keturunan adalah seperti ibu kandung%anak perempuan kandung% saudara perempuan (adik beradik)% ibu saudara dari pihak ayah% ibu saudara dari pihak ibu%anak perempuan saudara lelaki (anak saudara) dan anak perempuan saudara perempuan (anak saudara) *ang kedua dengan sebab perkahwinan. (anya bukan terdiri dari adik beradiknya% saudara maranya atau pun adik beradik susuan dan saudara susuannya dan sebagainya. .etika tidak di dalam iddah. Sah nikah dengannya atau bukan dari Muhrimnya % samada keturunan susuan dan persaudaraan. Maksudnya (dah ialah masa selepas diceraikan sehingga genap tempohnya yang membolehkan perempuan berkahwin semula. 5.4.

jika salah seorang melakukan kecurangan (tuduhan 8ina) .*ang ketiga dengan sebab susuan . !pabila seseorang itu menghisap susu seorang wanita maka mereka haram meminang apatah lagi mengahwini perempuan-perempuan tersebut seperti% ibu susu (di mana darah daging lelaki itu merupakan sebahagian dari darah daging ibu susu)% ibu dari ibu susu iaitu neneknya% ibu daripada bapa susu% saudara perempuan ibu susu% saudara perempuan bapa susu% cucu perempuan ibu susu dan saudara perempuan sesusu sama ada sebapa atau seibu atau sekandung."anita yang berada di dalam ihram samada ihram haji atau ihram umrah tidak boleh dipinang untuk di nikahi% kecuali setelah tamat tempoh ihram tersebut dan berada di kawasan yang dibenarkan. "anita yang pernah bersumpah bersama suaminya untuk menerima laknat dari !llah s.w. Seorang lelaki tidak boleh meminang untuk tujuan bernikah dengan dua wanita adik beradik samaada bersaudara kandung atau dari ibu yang berlainan atau dari bapa yang berlainan. *ang keempat dengan sebab wanita tersebut adalah bekas isteri yang telah dilaknati. (' Ha%a" ) " nta%a "anita yang haram dipinang sementara adalah disebabkan tujuh sebab seperti 0 *ang pertama dengan sebab perempuan adik beradik. !pabila seorang wanita di talak tiga kali% suaminya tidak boleh meminang dan menikahi kembali kecuali setelah wanita itu telah dinikahi terlebih dahulu oleh lelaki lain.t. *ang ketiga dengan sebab wanita tersebut dalam ihram. *ang kedua dengan sebab wanita yang ditalak tiga.

:leh itu tidak halal dia membeli pembelian saudaranya% dan tidak halal pula dia meminang pinangan saudaranya itu. <anda diceraikan dengan talak bain tidak boleh dirujuk atau berkahwin semula dengan bekas suaminya.2 (&adis riwayat Muslim). . =agaimanapun% peluang untuk kedua-duanya berkahwin semula hanya ada setelah wanita itu berkahwin dengan lelaki lain% dan di antara kedua-duanya telah bercampur kemudian diceraikan pula oleh suami kedua. (steri ditalak dengan talak bain (talak tiga)% juga perlu melalui tempoh edah. . +arangan lelaki meminang perempuan menjadi tunangan lelaki lain dinyatakan melalui sabda /asulullah bermaksud0 1Seorang Mukmin adalah saudara bagi Mukmin yang lain.dah bagi memastikan dia benar-benar tidak mengandungkan 8uriat (dapat pastikan dengan setelah tiga kali suci haid) bekas suaminya.ecuali sudah diketahui bahawa peminangan terdahulu tidak diterima atau pun dibatalkan. *ang ketujuh dengan sebab wanita tersebut masih di dalam iddah. *ang keenam dengan sebab wanita tersebut sudah menjadi tunangan orang. 9mat (slam diharamkan daripada melakukan peminangan dan berkahwin dengan wanita musyrik iaitu mereka yang menyembah berhala%8indiq%primitif dan sebagainya.*ang kelima dengan sebab wanita tersebut adalah wanita musyrik. . <ika dia mengandung% edahnya dilanjutkan sehingga melahirkan kandungan.

Namun begitu peminangan secara kiasan boleh dilafa8kan kepada janda-janda yang diceraikan oleh suaminya dengan talak raji@ ataupun janda yang bercerai mati dengan suaminya.MAK)UD PEMINANGAN )E*ARA TERU) TERANG +afa8 yang digunakan secara pasti bagi menunjukkan keinginan untuk berkahwin. eminangan secara kiasan ini boleh disampaikan juga ke pihak waris atau keluarga anak dara atau janda yang tidak ada kaitan lagi dengan bekas suaminya% iaitu sudah habis iddahnya. eminangan secara terus terang ini boleh disampaikan ke pihak waris atau keluarga anak dara atau janda yang tidak ada kaitan lagi dengan bekas suaminya% iaitu sudah habis iddahnya MAK)UD PEMINANGAN )E*ARA KIA)AN +afa8 yang digunakan tidak pasti menunjukkan keinginan lelaki itu untuk berkahwin atau tidak.ngkau cantik? atau ?=oleh jadi ramai orang akan tertarik pada engkau? atau ?Siapalah orangnya yang akan mendapat orang seperti awak? atau seumpamanya. >ontohnya seorang lelaki berkata kepada kepada seorang perempuan yang masih dalam iddah0 ?. . >ontohnya ?!ku ingin mengahwini mu? atau ?apabila kamu habis iddah% aku akan mengahwinimu?.

=hd.adir &j.uala +umpur. . . #erbitan !l-&idayah ublishers. !bdullah &assan. erkahwinan Menurut (slam. erkahwinan 'alam (slam. ()AA)). 'aud.Mustaffa &j. >heras% ./ujukan0 ). &j !bdul .uala +umpur. 4. 3. (3663). #erbitan 9tusan ublications B 'istributors Sdn.