FONDS PERDJUANGAN R.M.S.

Fonds ter ondersteuning van de strijd voor een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken van een eigen representatieve kantoor in *ederland- het werk van .arang Salawaku en eventueel enkele politieke organen o organisaties- de viering van de ona hankelijkheidsproclamatie- het organiseren van een seminar over de toekomst van Maluku met Molukkers van over de hele wereld- het organiseren van een internationale con erentie etc.etc. 8 begrijpt dat hier heel veel geld voor nodig is.

1. DE RMS HEEFT UW STEUN NODIG
Elke politieke strijd kost geld. Dat geldt ook voor de R.M.S.-strijd. Zonder geld blijven alleen mooie plannen en goede voornemens over. Momenteel beschikken wij over onvoldoende middelen. Dit is de reden dat de R.M.S.regering tot nu toe beperkt is in haar mogelijkheden. Daarom doet zij hierbij een dringend beroep op u deze strijd inancieel te ondersteunen. DONATEUREN WERVING ! Eén van onze acties is de werving van donateurs die bereid zijn onze politieke strijd maandelijks met minimaal " 10 Euro’ te ondersteunen. #ns streven is binnen $ jaren minimaal %&&& mensen bereid te vinden om donateur te worden.

3. FONDS PERDJUANGAN RMS (FPRMS)
7et 4onds .erdjuangan RMS is door de RMS-regering in het leven geroepen- en is daarmee het o ici9le onds van de RMS-regering. 7et 4onds .erdjuangan RMS staat onder direct toezicht- beheer en controle van de RMS-regering en is een puur uitvoerend orgaan. Ze kan niet zel standig bepalen o zij de RMS-regering geld wil geven voor diens werkzaamheden o niet. De regering bepaalt welke organen en -indien nodig ook organisaties- in aanmerking komen voor inanci9le ondersteuning van hun werkzaamheden.

2. WAAR IS HET GELD VOOR NODIG ?
'E(E)D - De RMS-regering hee t haar beleidsvoornemens neergelegd in de *ota “S ME! S"ER#ER$ %Strategis&he 'oofdpunten van het beleid van de Regering in ballings&hap van de RMS()00*+, De belangrijkste beleidsterreinen waar dringend geld voor nodig is zijn+ a, onze ondergrondse organisatie in Maluku- b, de samenwerking met onze bondgenoten waaronder de #.M e.a.- c, internationale lobb/ binnen de 0*- in de .aci ic- bij verschillende *1#2s en regeringen- d, ons werk binnen de gemeenschap in *ederland. S.E3)4)356)E ! 7et voert te ver om in deze older in detail aan te geven waarvoor het geld allemaal nodig is. #m u toch een indruk te geven voor welke bijzonder zware taak de RMS-regering staat volgt hierbij een beknopte opsomming. 7et geld is nodig voor bijvoorbeeld humanitaire hulp aan politieke gevangenen en hun amilies- de organisatie-opbouw van de ondergrondse in Maluku- communicatie en transportatie aldaar- de reis- en verblij skosten van RMS-vertegenwoordigers in binnen- en buitenland- .R en 0oorlichtingsactiviteiten- politieke vormingsactiviteiten- het ontwikkelen en onderhouden van een eigen website- de inrichting en het onderhoud

4. PERIODIEKE VERANTWOORDING
)*4#'8((E6)* - 7et 4onds .erdjuangan RMS zal op transparante wijze de donateurs melding maken van de vorderingen van haar werkzaamheden- 7iertoe zal zij eens in de zes maanden een in ormatiebulletin uitgeven. #ok zal het 4onds in ormatie verstekken via haar website. :55R0ERS(51 ! 0oorts zal zij tijdens een jaarlijkse bijeenkomst verslag uitbrengen van de inkomsten en uitgaven. 5. BOEK TIANG2 PERDJUANGAN! '#E;+ "6)5*1$ .ERD:85*15*2! Elke donateur wordt- tesamen met anderen die de strijd op enige wijze daadwerkelijk ondersteunenopgenomen in een speciaal boek genaamd "6)5*1$ .ERD:85*15*2

Donateurs hebben tijdens deze bijeenkomsten recht van spreken over het te voeren o het gevoerde beleid. 8 krijgt dan van ons een schri telijke bevestiging dat u als donateur staat ingeschreven. ------------------------------------5ls u na het lezen van deze older de RMS-strijd wilt ondersteunen kunt u dat op drie manieren doen+ a. de $< april-herdenkingen. RE376 05* S. 5an hen wordt verantwoording a gelegd.2&.ostbus %&A%B$&& '' (el/stad C e-mailadres+ .454 o gironummer 3%. . Sahetap/ om u als donateur te laten registreren. Drs. BIJ#ONDERE POSITIE S.o.zoals voor o.(.waardoor deze voortgezet kon worden. 8 kunt zel uw maandelijkse donatie rechtstreeks storten op bankrekening-nummer 3$.erdjuangan RMS te (el/stad. u kunt bijgaande machtigings ormulier invullen en aan ons terugsturen. 2'antuan tetap2.(-Steunpilaren van de Strijd’+.- 0oor in ormatie en machtigings ormulieren : 4#*DS .:. :.=ilt u helpen anderen te in ormeren over het onds en deze older kopi9ren en aan ge>nteresseerden doorgeven ? 'edankt voor uw medewerking. 'ij voorbaat onze dank voor uw ondersteuning. ". Dit boek is bedoeld als naslagwerk.0*/ 0* B'110*/+23'4 .) RMS-.v.v.)/).b. u kunt contact opnemen met de 4ondsbeheerder dhr.resident Republik Maluku Selatan FONDS PERDJUANGAN RMS @4onds ter ondersteuning van de strijd voor een ona hankelijke Republiek der Zuid-Molukken. Sahetap/4ondsbeheerder.om met name latere generaties te in ormeren welke Molukkers en niet-Molukse s/mpathisanten de strijd in bijzonder moeilijke tijden o. inancieel tot steunpilaar zijn geweest.a.RE.4".35.E* ! Er worden speciale in ormatieve bijeenkomsten belegd die alleen voor donateurs toegangkelijk zullen zijn. :.$2& van het 4onds .E3)5(E 1E(E1E*7EDE* ! Donateurs krijgen een speciale uitnodiging voor bijzondere gelegenheden en voor hen worden aparte plaatsen gereserveerd. Dhr. 6utuhatunewa . 4.a. N'()*+ . WORDT U OOK DONATEUR ? .ERD:85*15* RMS. # c.

prms.com )n oE prms.com C tele oon+&A!<F$.com .ondsDperdjuanganDrmsE/ahoo.GH IB< - www.