ARGIBAY JUNCAL, FRANCISCO DOPAZO ALONSO, NOEMÍ

FERNÁNDEZ BALO, NURIA ACTIVIDADE 8

O obxetivo deste tipo de tarefas ou proxectos, non é tanto que o alumnado aprenda determinados conceptos ou interiorice información sobre un tema determinado, neste caso o xabón, senón que adquira as competencias que lle permita facer un traballo cooperativo cos demais compañeiros e responsabilizarse tamén do seu propio traballo autónomo, pois o alumnado desempeña un papel moi activo ó ser responsable do seu propio proceso de aprendizaxe. Ademais, este tipo de actividades complexas, fomentan a competencia no tratamento da información e competencia dixital ó ter que investigar en diversas fontes para atopar aquelas cuestións de interese e polas que os alumnos e alumnas teñen curiosidade. Ao realizar a investigación, os alumnos deben saber buscar, analizar, contrastar e sintetizar a información, sendo capaces de distinguir o importante do secundario e refutando aquela información que sexa inútil. Por último, os proxectos teñen tamén como obxetivo que os alumnos sexan autocríticos, pois eles deberán ser conscientes do que saben ou aprenderon e do que todavía lles falta por aprender.

As conclusións que podemos sacar da realización das tarefas deste proxecto son numerosas e variadas. En primeiro lugar, poderiamos falar da forma na que realizamos a avaliación diagnóstica, as preguntas poderían estar máis dirixidas e ser máis limitadas xa que o tema de buscar tanta información resulta caótico e moi pesado. A realización do xabón non foi en tódolos casos exitosa. Por isto, poderiamos realizar unha pequena investigación de porque nuns casos quedou ben feito o xabón e porque noutros quedou unha masa xelatinosa. Ademais, tamén se podería investigar que reaccións tiveron lugar cando o xabón mudou a súa cor durante o repouso. Estes proxectos resultan moi doados, motivadores e atractivos xa que constitúen unha forma sinxela e divertida de aprender a través de experiencias. Estes tipos de traballos

suscitan a curiosidade no alumnado, o porque ou buscar unha consecuencia a un proceso pode nacer de cada cuestións. Tras a realización deste proxecto sabemos cousas sobre a fabricación e a composición de xabón, os elementos que precisamos e os procedementos que temos que seguir, ademais, sabemos historia sobre o xabón que posiblemente descoñeciamos totalmente. Tras a realización deste experimento, xurdíronnos algunhas dúbidas que por falta de tempo non se puideron plantexar na aula, algunhas delas son (Qué procesos químicos interveñen na formación do xabón?, Por qué cambia de cor o xabón?, Cómo podemos aumentar a hidratación do xabón?, Sería posible realizar xabón con crema hidratante?, etc) A partir deste proxecto poden xurdir outros semellantes como fabricar perfumes ou cremas.

1 PUNTO

2 PUNTOS Desenvolve as tarefas, nalgunha medida, de maneira secuenciada.

Relación entre Desenvolve algo as tarefas e o seu tarefas, pero estas se desenvolvemento presentan de maneira illada

Expresión escrita

Utiliza unha expresión inadecuada (lingüística ou científica)

Utiliza unha expresión comprensible, mais precisa de maior claridade e corrección

3 PUNTOS Desenvolve bastante as tarefas de maneira secuenciada e establece algunhas relacións significativas. Utiliza unha expresión clara, pero os termos han de ser máis precisos.

4 PUNTOS Presenta actividades completas, relacionadas significativamente, integradas e documentadas Utiliza unha expresión clara e correcta desde o punto de vista lingüístico e científico Integra a ciencia escolar e o currículo na proposta didáctica de maneira coherente. Relaciona a tarefa con situacións de fóra da aula.

Relación entre a tarefa e a ciencia escolar presente no currículo de EP

Cita textualmente algúns aspectos do currículo, pero non establece relación co resto da documentación precisa Non relaciona significativamente a actividade con coñecementos anteriores nin establece relacións entre coñecementos dentro da propia actividade

Relaciona algúns aspectos da tarefa coa ciencia escolar

Relaciona a actividade co currículo e con situacións reais diferentes das de aula

Relación entre a tarefa e coñecementos adquiridos anteriormente

Achegas significativas

Non realiza achegas

Competencias básicas e docentes

Non indica as competencias ás que se contribúe coa actividade.

Xustifica a maioría de Xustifica todos os aspectos e aspectos e achegas da tarefa, achegas da tarefa, mais non establecendo establece relacións relacións significativas entre significativamente coñecementos coñecementos Realiza bastantes Realiza algunhas Realiza algunhas achegas achegas, mais achegas significativas e non son significativas coherentes co que significativas se pretende na actividade. Xustifica algunha Xustifica as Indica algunhas das competencias competencias das competencias docentes e básicas docentes e as docentes e que contribúe a competencias básicas ás que desenvolver a básicas que contribúe o realización da contribúe a

Xustifica algúns aspectos e achegas da tarefa, mais non establece relacións significativas entre coñecementos

desenvolvemento da actividade

Conclusións e valoración

Non recolle debates de aula, nin de grupo, nin reflexiona sobre as aprendizaxes realizadas e tampouco non fai explícitas as súas necesidades formativas.

Obxectivos da tarefa

Non indica os obxectivos da tarefa

desenvolver a realización da actividade Recolle os Reflexiona sobre Reflexiona sobre o debates da aula, o que aprendeu, que aprendeu, reflexiona sobre o mais non realiza recolle o debatido que ten propostas de na aula e no aprendido, fai mellora na súa grupo, fai explícitas as súas formación nin explícitas as dúbidas, indica o recolle os dúbidas e as súas que falla por debates de aula. necesidades de aprender e formación. formula propostas de formación e mellora. Indica unha Indica gran parte Indica todos os pequena parte dos obxectivos da obxectivos da dos obxectivos da tarefa tarefa tarefa

actividade

ACTIVIDADE 7

Obxectivos: Os obxectivo fundamental desta tarefa é traballar, coas distintas competencias e criterios avaliación do currículo, pensando en como se relacionarían para poder traballalas na práctica, para que ditas competencias e ditos criterios de avaliación sexan alcanzadas polo alumnado. En primeiro lugar temos unha actividade na que temos que relacionar a competencia de coñecemento e interacción co mundo físico có tratamento da información e a competencia dixital. A primeira competencia está relacionada directamente con esta materia e a segunda é fundamental para traballala en calquera área. Buscando as relación que teñen, logramos ter unha visión de cómo traballar as competencias de forma global e non illada, como neste caso, vemos a necesidade de que se traballe a selección e o análise da información para obter a información do entorno e comprendelo. Na segunda actividade relacionamos as competencias cun criterio de avaliación da área de coñecemento do medio natural, social e cultural. É moi importante xa que axúdanos a pensar como os nenos conseguiran lograr os obxectivos establecidos nos criterios de avaliación, adquirindo tamén as habilidades e destrezas que se requiren para alcanzar as competencias expostas e que sexan traballadas de forma eficaz. Por iso, xustificamos con que competencias está relacionado o parágrafo e de que forma se traballan para adquirilas. Neste último apartado, o obxectivo é que sexamos capaces de deseñar actividades complexas a partir de diferentes criterios de avaliación. É a parte de esta actividade que máis temos que desenrolar, xa que supón pensar que tipos de actividades se van a traballar e como adaptalas, de xeito que os nenos e nenas participen activamente, podendo desenvolver as súas habilidades e que logren con éxito conseguir alcanzar o que se pide nos criterios de avaliación expostos na tarefa. Ademais traballase nos tres ciclos de primaria, polo que tamén temos unha visión de cómo debemos plantexar as actividades para os nenos e nenas de distintas idades. Como os criterios tamén son diferentes, vemos como traballar diferentes temáticas dos bloques do currículo, dentro da área de coñecemento do medio natural, social e cultural.

As conclusións que sacamos foron as seguintes, en primeiro lugar, a importancia de coñecer a relación entre as distintas competencias. Tamén vemos a importante relación que teñen as competencias cos criterios de avaliación que son a esencia do

que queremos que os nenos consigan adquirir no seu proceso de ensinanzaaprendizaxe. Unha vez que sabemos o que queremos que os nenos aprendan, que habilidades queremos adquiran, é cando debemos plantexarnos qué actividades debemos realizar e como se deben desenvolver para que os nenos aprendan todo o que pretendemos ensinarlles. Por último, cabe destacar que para que as actividades teñan os resultados esperados deben estar orientadas a práctica, que é onde o neno adquire realmente o seu aprendizaxe, colaborando, experimentando, traballando de forma máis autónoma, aprendendo dos seus erros… Polo que debemos enfocar as nosas clase a ese tipo de prácticas, enfocándoos sempre os criterios e competencias queremos que adquiran. A hora de plantexarnos que nos falta por aprender despois de esta tarefa, son varias, como por exemplo, traballar con criterios de outras áreas do currículo. Outro exemplo, sería traballar con outros criterios como poden ser distintas correntes metodolóxicas; outro exemplo sería en cada membro do grupo nos puxésemos no papel de mestres de diferentes áreas e como nos coordinariamos de forma efectiva para lograr o aprendizaxe significativo dunha temática e como lograriamos que os nenos desenrolen as competencias,… Eses serian uns exemplos dos moitos que poderiamos traballar e que poderiamos desenrolar no proceso de formación continua do profesorado.

1 PUNTO

2 PUNTOS Desenvolve as tarefas, nalgunha medida, de maneira secuenciada.

Relación entre tarefas e o seu desenvolvemento

Desenvolve algo as tarefas, pero estas se presentan de maneira illada

Expresión escrita

Utiliza unha expresión inadecuada (lingüística ou científica)

Utiliza unha expresión comprensible, mais precisa de maior claridade e corrección

Relación entre a tarefa e a ciencia escolar presente no currículo de EP

Cita textualmente algúns aspectos do currículo, pero non establece relación co resto da documentación precisa Non relaciona significativamente a actividade con coñecementos anteriores nin establece relacións entre coñecementos dentro da propia actividade

Relaciona algúns aspectos da tarefa coa ciencia escolar

3 PUNTOS 4 PUNTOS Desenvolve Presenta bastante as actividades tarefas de completas, maneira relacionadas secuenciada e significativamente, establece integradas e algunhas relacións documentadas. significativas. Utiliza unha Utiliza unha expresión clara, expresión clara e pero os termos correcta desde o han de ser máis punto de vista precisos. lingüístico e científico Integra a ciencia escolar e o Relaciona a currículo na actividade co proposta didáctica currículo e con de maneira situacións reais coherente. diferentes das de Relaciona a tarefa aula con situacións de fóra da aula. Xustifica a maioría de aspectos e achegas da tarefa, mais non establece relacións significativamente coñecementos

Relación entre a tarefa e coñecementos adquiridos anteriormente

Xustifica algúns aspectos e achegas da tarefa, mais non establece relacións significativas entre coñecementos Realiza algunhas achegas, mais non son significativas

Xustifica todos os aspectos e achegas da tarefa, establecendo relacións significativas entre coñecementos Realiza bastantes achegas significativas e coherentes co que se pretende na actividade. Xustifica as competencias docentes e as

Achegas significativas

Non realiza achegas

Realiza algunhas achegas significativas

Competencias básicas e

Non indica as competencias ás que

Xustifica algunha Indica algunhas das competencias das competencias docentes e básicas

docentes

se contribúe coa actividade.

docentes e básicas ás que contribúe o desenvolvemento da actividade

que contribúe a desenvolver a realización da actividade

Conclusións e valoración

Non recolle debates de aula, nin de grupo, nin reflexiona sobre as aprendizaxes realizadas e tampouco non fai explícitas as súas necesidades formativas.

Obxectivos da tarefa

Non indica os obxectivos da tarefa

Reflexiona sobre o que aprendeu, recolle o debatido na aula e no grupo, fai explícitas as dúbidas e as súas necesidades de formación. Indica unha Indica gran parte pequena parte dos obxectivos da dos obxectivos da tarefa tarefa

Reflexiona sobre o que aprendeu, mais non realiza propostas de mellora na súa formación nin recolle os debates de aula.

competencias básicas que contribúe a desenvolver a realización da actividade Recolle os debates da aula, reflexiona sobre o que ten aprendido, fai explícitas as súas dúbidas, indica o que falla por aprender e formula propostas de formación e mellora. Indica todos os obxectivos da tarefa