‫ב"ה‬

‫מאמר‬

‫וידבר אלוקים ‪ ...‬וארא אל אברהם‬
‫תשי"ב‬

‫"דער פרומער וארא"‬

‫בס"ד‪ .‬ש"פ וארא‪ ,‬כ"ח טבת‪ ,‬מבה"ח שבט‪ ,‬ה'תשי"ב‬
‫)הנחה בלתי מוגה(‬
‫‪2 Questions on the Posuk‬‬

‫וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי' וארא אל אברהם גו' בא‪-‬ל שדי ושמי‬
‫הוי' לא נודעתי להם גו'‪ ,‬ובהמשך הכתובים נאמר והוצאתי גו' והצלתי גו' וגאלתי‬
‫גו' ולקחתי גו'‪ ,‬ד' לשונות של גאולה‪ ,‬וידעתם כי אני הוי'‪ .‬ומשמעות הענין‪ ,‬דע"י‬
‫הגאולה ממצרים דוקא באו לידיעת שם הוי'‪ .‬וצריך להבין‪ ,‬דהרי גם אצל האבות‬
‫מצינו ענין גילוי שם הוי'‪ ,‬כמ"ש וירא הוי' אל אברם‪ ,‬וירא אליו הוי'‪ ,‬וכיו"ב‪ .‬וא"כ‬
‫מהו ושמי הוי' לא נודעתי להם‪ .‬גם צריך להבין מדוע זכו למדריגה זו דוקא ע"י‬
‫יציאת ממצרים‪ ,‬הגאולה ממצרים‪ .‬דמשמע מזה‪ ,‬שדוקא ע"י שהיו בגלות מצרים‬
‫ונגאלו ממנו עי"ז זכו לגילוי שם הוי'‪ .‬דאי אפשר לומר שגילוי שם הוי' הוא רק‬
‫משום שאינם בגלות מצרים‪ ,‬שהרי גם האבות לא היו בגלות‪ ,‬ומ"מ ושמי הוי' לא‬
‫נודעתי להם‪ .‬ומוכח מזה דכוונת הכתוב‪ ,‬שדוקא ע"י שהיו בגלות מצרים ונגאלו‬
‫ממנו‪ ,‬עי"ז באו לגילוי דוידעתם כי אני הוי'‪ .‬וצריך להבין הענין בזה‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪ came specifically as a‬שם הוי' ‪ is that the revelation of‬פסוק ‪The implication of the‬‬
‫‪ (and couldn’t happen without it).‬מצרים ‪ of‬גאולה & גלות ‪result of the‬‬
‫?‪) as well‬מצרים ‪ (before‬אבות ‪ by the‬שם הוי' ‪1. We find the usage of‬‬
‫‪ could only come after being in‬שם הוי' ‪2. What is the reason that the revelation of‬‬
‫‪ – that now they were no longer in‬גאולה ‪? (It is clearly not only a result of the‬גלות‬
‫שם ‪ of‬גילוי ‪ either and yet Hashem says that the‬גלות ‪ were not in‬אבות ‪, as the‬גלות‬
‫)?‪ & subsequently redeemed‬גלות ‪ can only come after being in‬הוי'‬
‫גאולה ‪ to bring the‬תשובה ‪A similar concept with regards to the necessity of‬‬

‫ויובן כל זה בהקדם מארז"ל אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין‪,‬‬
‫ומשמע מזה שהתשובה אינה רק אם יש חטא ועון אלא בכל אופן אי אפשר שתהא‬
‫הגאולה ללא תשובה‪ .‬וכן פסק הרמב"ם דאין ישראל נגאלין אלא בתשובה‪ ,‬דלשון‬
‫אין כו' אלא הוא לעיכובא‪ .‬וצריך להבין‪ ,‬מהו ההכרח שלפני הגאולה יהי' ענין‬
‫התשובה‪ .‬דבשלמא אם יש חטא ועון מובן מדוע צ"ל }צריך להיות{ תשובה ע"ז }על זה{‬
‫לפני הגאולה דלעתיד‪ ,‬שהרי לע"ל כתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ‪ ,‬ולכן‬
‫צ"ל לפני זה ביטול החטאים והעוונות‪ ,‬שלא תהי' לעניני לעו"ז }לעומת זה{ שום אחיזה‬
‫אצל האדם במחדו"מ }במחשבה דיבור ומעשה{ שלו‪ .‬אבל כשאין חטאים למה צריך לענין‬
‫התשובה‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪ can‬גאולה ‪. Now, the fact that the‬תשובה ‪ comes as a result of‬גאולה ‪We find that the‬‬
‫‪only come after being cleansed from our sins, is understandable. Yet the‬‬
‫?‪ even without sins‬גאולה ‪ is a prerequisite of‬תשובה ‪ is that‬חז"ל ‪implication of‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫מצות & תורה ‪ through‬ה' ‪ - connecting to the essence of‬תשובה ‪The purpose of‬‬

‫אך הענין הוא‪ ,‬דהנה בנוגע לענין התשובה )שעתידים ישראל לעשות בסוף גלותן(‬
‫כתיב כי לא ידח ממנו נידח‪ ,‬ממנו דייקא‪ ,‬דקאי על עצומ"ה }עצמותו ומהותו{ ית'‪ ,‬שכל‬
‫הניצוצות שבכל נפשות ישראל סופן לאשתאבא בגופא דמלכא ‪{become one with the‬‬
‫}”‪ ,“body of the King‬עצומ"ה ית'‪ .‬אך איך תהי' הנפש הזאת שהיא בבחינת גבול ונברא‬
‫משתאבת בגופא דמלכא‪ ,‬עצומ"ה א"ס ב"ה‪ ,‬שהוא בחינת בלי גבול ובורא‪ .‬ויתר על‬
‫כן‪ ,‬דבאמת אי אפשר לומר עליו ח"ו גם התואר }‪ {description‬בלי גבול‪ ,‬כשם שאי‬
‫אפשר לומר ח"ו שהוא בגדר גבול‪ ,‬דעצומ"ה הוא שלילת הגבול ושלילת הבל"ג‪,‬‬
‫שלילת החיוב ושלילת השלילה‪ .‬וא"כ יפלא ביותר איך תהי' התקשרות הנפש עם‬
‫העצמות‪ ,‬שהנפש היא בבחינת גבול בקצה השני ממש‪ ,‬ובפרט כשהיא מלובשת‬
‫בגוף‪ .‬אך הענין הוא‪ ,‬דההתקשרות היא ע"י תורה ומצוות‪ .‬דהתורה היא חכמתו‬
‫ורצונו של הקב"ה והמצוות הן איברין דמלכא‪ ,‬ואעפ"כ נשתלשלו וירדו ממקום‬
‫כבודם ומתלבשים בענינים גשמיים‪ .‬דלענין התורה הרי ארז"ל דכשבקשו המלאכים‬
‫שתינתן להם התורה הי' המענה על בקשתם כלום למצרים ירדתם ‪,‬יצה"ר יש ביניכם‬
‫וכו'‪ .‬דמזה שענין זה הובא לגבי נתינת התורה )ולא רק קיום המצוות( מוכח שהתורה‬
‫עצמה נתלבשה בדברים גשמיים‪ .‬וכן הוא גם במצוות בפשטות‪ ,‬שהמצוות הם‬
‫בדברים גשמיים‪ .‬ואפילו המצוות שקיומם הוא במוח ובלב‪ ,‬הרי שיעור המצוה הוא‬
‫שתהא נרגשת במוח הגשמי ובלב הגשמי‪ .‬ולכן התומ"צ הם הממוצעים המקשרים‬
‫ומחברים את הנפש האלקית שהיא בגדר גבול ומקום ומלובשת בגוף‪ ,‬שתוכל להבטל‬
‫ולהכלל באור א"ס ב"ה‪ ,‬לאשתאבא בגופא דמלכא‪ ,‬עצומ"ה ית'‪ .‬ומטעם זה נקראו‬
‫המצוות בשם לבושים‪ ,‬שהם מלבישים את נשמת האדם שתוכל להכלל באור א"ס‬
‫ולחזות בנועם הוי' ולאשתאבא בגופא דמלכא‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪ who is so beyond any limitation, that‬ה' ‪ that is limited connect to‬נשמה ‪How can a‬‬
‫?‪He cannot even be described as unlimited‬‬
‫‪. On one hand, they are‬מצות & תורה ‪ gave us the‬ה' ‪It is for this purpose that‬‬
‫‪completely one with Hashem, and yet they are descended into the physical world.‬‬
‫‪.‬ה' ‪ to‬נשמה ‪In this way they serve as a catalyst for connecting the‬‬
‫ה' ‪ to‬נשמה ‪ that connects the‬מצוה ‪Every day needs it’s‬‬

‫וזהו מ"ש }מה שכתוב{ ואברהם זקן בא בימים גו'‪ ,‬ואיתא בזוהר על הפסוק‪ ,‬דבא‬
‫בימים פירושו ביומין שלמים }‪ ,{complete days‬אינון יומין עילאין }‪{these are higher days‬‬
‫שהם הלבושים דתומ"צ‪ .‬דהימים הם בחינת לבושים להלביש את נשמת האדם‪ ,‬והם‬
‫הם לבושי התומ"צ‪ ,‬שעל ידם יוכל האדם להמשיך עליו אחדותו ית'‪ .‬וזהו מ"ש‬
‫ואברהם זקן בא בימים‪ ,‬זקן זה שקנה חכמה‪ ,‬דבחינת חכמה הוא גילוי האחדות‬
‫דלמעלה‪ ,‬כמבואר בתניא דבחינת החכמה היא מה שהוא לבדו הוא ואין זולתו‪ ,‬וכדי‬
‫‪3 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫להגיע למדריגה זו הי' אברהם בא בימים‪ ,‬היינו לבושי התומ"צ‪ .‬וענין זה קשור עם‬
‫ימים כפשוטם‪ ,‬שכל יום צריך להיות מלא בקיום התומ"צ‪ ,‬כמאמר בכל יומא ויומא‬
‫עביד עבידתי' }‪ ,{each day accomplishes its job‬היינו שבכל יום ויום צ"ל קיום התומ"צ‬
‫שבאותו היום‪ .‬דעי"ז אפשר להגיע להתקשרות הנפש עם עצומ"ה ית'‪ .‬ולכן צריך‬
‫האדם לסגל }‪ {gather‬תורה ומצוות ואפילו מצוה אחת כמה פעמים כמספר הימים אשר‬
‫ניתנו לו מן השמים‪ .‬ועוד זאת‪ ,‬שלפעמים עושה מצוה אחת כמה פעמים באותו היום‪,‬‬
‫וכמו בענין התפלות שיש ג' תפלות בכל יום ובשבת ויו"ט ד' תפלות וביו"כ ה'‬
‫תפלות‪ .‬ויש להוסיף בזה‪ ,‬דהנה לכאורה אינו מובן‪ ,‬דהרי ידוע שמעלת הנשמות היא‬
‫היותן בבחינת מהלכים דוקא‪ ,‬שעבודתם היא בבחינת הילוך ועלי' ממדריגה‬
‫למדריגה‪ ,‬וכמבואר בפירוש הכתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה‪ ,‬וא"כ‬
‫מדוע צ"ל העסק באותה מצוה כמה פעמים באותו היום‪ .‬אך ע"פ הנ"ל מובן‪ ,‬דהן‬
‫אמת שהעבודה עצמה היא בבחינת עלי' מדרגא לדרגא‪ ,‬אבל המצוות הם רק בבחינת‬
‫לבושים שעל ידם יוכל לקשר נפשו באלקות‪ ,‬ולכן צ"ל עשיית מצוות אלו פעמים‬
‫רבות כדי שתוכל נשמתו להתקשר עם אלקות‪ ,‬ואז תוכל להיות העלי' וההילוך‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪ – the revelation of Hashem’s oneness by filling‬חכמה ‪ reached the level of‬אברהם‬
‫‪, every‬ה' ‪ to‬נשמה ‪. In order to connect the‬תומ"צ ‪every day with the garments of‬‬
‫‪ (even the‬מצות ‪person was given a set amount of days. When he fills them with‬‬
‫‪.‬ה' ‪ to‬נשמה ‪ many times), the days become garments that connect the‬מצוה ‪same‬‬
‫תורה ‪Explains why there are differences in the requirements of learning‬‬

‫ובזה יש לבאר מה שמצינו סתירה בענין החיוב דתלמוד תורה‪ ,‬דבמ"א ארז"ל דמי‬
‫שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק עליו נאמר כי דבר הוי' בזה גו' הכרת תכרת‬
‫גו'‪ ,‬ובמ"א אמרו דמי שאי אפשר לו לעסוק בתורה כל היום מפני עסקו במשא ומתן‬
‫די לו בפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית‪ .‬דאי נימא דזה שהמתבטל מת"ת עליו‬
‫נאמר כי דבר הוי' בזה הוא מצד מעלת התורה‪ ,‬שהוא בזיון התורה‪ ,‬אם כן מדוע בעל‬
‫עסק די לו בפ"א שחרית ופרק א' ערבית‪ .‬ואם נאמר שענין עסק התורה תלוי בפנאי‬
‫שיש לאדם‪ ,‬דלכן מי שהוא בעל עסק די לו בפ"א שחרית ופ"א ערבית‪ ,‬א"כ מה‬
‫הרעש אם מי שיש לו פנאי מתבטל שעה קלה‪ ,‬עד שעליו נאמר הכרת תכרת גו'‪ .‬אך‬
‫הענין מובן ע"פ משנת"ל שהתורה היא לבוש לנשמה שתוכל להתקשר עם אלקות‪,‬‬
‫לאשתאבא בגופא דמלכא‪ .‬ולכן ה"ז }הרי זה{ תלוי באיזו נשמה מדובר‪ .‬דיש נשמה‬
‫שצריכה יותר ללבושים‪ ,‬ויש נשמה שאצלה הצורך בלבושים אינו גדול כ"כ‪ .‬ולכן‬
‫מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה כל היום כולו מחמת עסק הפרנסה‪ ,‬הרי מאחר שלא‬
‫הזמינו לו פרנסתו מן השמים שיהי' פנוי כל היום לעסוק בתורה‪ ,‬מוכח מזה שנשמתו‬
‫אינה צריכה כ"כ ללבושי התורה ‪,‬ודי לו בפ"א שחרית ופ"א ערבית‪ .‬אך מי שאפשר‬
‫‪4 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫לו לעסוק בתורה כל היום‪ ,‬מוכח מזה שנשמתו צריכה ליותר לבושים‪ ,‬ולכן אסור לו‬
‫לבטל אפילו רגע א'‪ ,‬אלא צריך לעסוק כל היום כפי שיעור הלבושים הדרושים‬
‫לשורש נשמתו‪ ,‬ואם לאו הרי הכרת תכרת גו'‪ ,‬שאין נשמתו יכולה לעלות וליראות‬
‫באור ה'‪ .‬וראי' לדבר ממה שארז"ל שמי שביטל מצות ק"ש אפילו פעם אחת כאילו‬
‫לא קרא כל ימיו‪ ,‬דמכיון שחסר לו בלבוש זה‪ ,‬א"כ חסר אצלו בהתקשרות עם‬
‫עצומ"ה א"ס ב"ה‪ .‬ודוקא ע"י קיום התומ"צ בכל יום ויום‪ ,‬כפי מספר הימים‬
‫הקצובים }‪ {that are set‬לו‪ ,‬אפשר שתהי' התקשרות הנשמות עם עצומ"ה א"ס ב"ה‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪: For someone who doesn’t have‬תלמוד תורה ‪Extreme differences in requirements of‬‬
‫‪time a little bit is sufficient, because he obviously does not need as many garments.‬‬
‫‪Whereas, someone who has time and wastes even a moment is not creating the‬‬
‫‪.‬שמע ‪ it is considered as if he never said‬ק"ש ‪necessary garments. If one misses one‬‬
‫תשובה ‪If a person’s days aren’t complete he can fix it through‬‬

‫ומבאר רבינו הזקן‪ ,‬דהנה אין כל אדם זוכה לזה שיהיו כל ימיו שלימים ולא יחסר‬
‫מהם אפי' שעה ורגע אחת‪ .‬ויש לומר בביאור דיוק לשון רבינו הזקן שאין כל אדם‬
‫זוכה לזה‪ ,‬דמשמע שזהו ענין של זכות מלמעלה‪ ,‬ולא דבר התלוי }‪ {dependent‬בבחירה‪.‬‬
‫וי"ל דמובן הוא ע"פ הידוע דביטול תורה אין אדם ניצול ממנו בכל יום‪ ,‬כמובן‬
‫ממארז"ל ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום כו'‪ ,‬ונמצא שאין זה דבר התלוי‬
‫בבחירת האדם אלא צריך לזה זכות וסייעתא דשמיא‪ .‬וממשיך רבינו הזקן‪ ,‬דהעצה‬
‫לזה היא שיהי' כל ימיו בתשובה‪ .‬פירוש הדברים‪ ,‬דכיון שאין כל אדם יכול לזכות‬
‫לזה שלא יהי' חסרון בלבושו‪ ,‬וא"כ איך יבוא האדם להתקשרות נשמתו עם עצומ"ה‬
‫א"ס ב"ה‪ ,‬הנה העצה לזה היא ע"י התשובה‪ .‬דגם ע"י תשובה יכול לבוא‬
‫לאשתאבא בגופא דמלכא‪ .‬ומבאר שם‪ ,‬דשובה אותיות בושה‪ ,‬וכן תשוב אותיות‬
‫בושת‪ .‬דענין תשובה הוא שיבוא ליראה בושת‪ ,‬יראה מחמת בושה‪ .‬דע"י שיעמיק‬
‫בשכלו בגדולת ה' אשר הוא ממכ"ע וסוכ"ע וכולא קמי' כל"ח }כלא חשיב{‪ ,‬ואור אין‬
‫סוף למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית‪ ,‬בודאי תיפול עליו הבושה ממנו ית'‪.‬‬
‫דאף שהוא אוהב את השם וירא את השם‪ ,‬מ"מ אין האהוי"ר שלו נחשבת לכלום‪.‬‬
‫וכמו שמביא ע"ז אדמו"ר הצ"צ מ"ש רבינו הזקן בד"ה וטהר לבנו בשם הרב‬
‫המגיד נ"ע‪ ,‬דפירוש יראה בושת הוא ע"ד מ"ש כתר עליון אף על גב דאיהו אור צח‬
‫}‪ {pure‬אור מצוחצח }‪ {polished‬אוכם הוא }‪ {it is black‬קדם עילות העילות ‪{before the‬‬
‫}‪ ultimate purpose‬אז ווען כתרא עילאה דערהערט }‪ {recognizes‬עילת העילות און ווי עס‬
‫האט א שייכות צו איר‪ ,‬פאלט אויף איר א אימה ופחד‪ .‬וכאשר האדם ידקדק על‬
‫עצמו וישים אל ליבו }‪ {realize‬איך אפילו כתר עליון דאצילות אוכם הוא ומתבייש‬
‫נגד אוא"ס ב"ה‪ ,‬אז תיפול עליו אימה ופחד ביותר‪ .‬ובפרט כשיתבונן האדם שהוא‬
‫‪5 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫אינו יודע גם מהות הע"ס }העשר ספירות{‪ ,‬שהרי ידיעתו בהם היא רק ידיעת המציאות‬
‫}‪ {knowing that they exist‬ולא השגת המהות }‪ ,{understanding their essence‬וכ"ש וק"ו }וכל שכן‬
‫וקל וחומר{ שאינו יודע בחינת כתרא עילאה }כתר עליון{‪ ,‬ובפרט כמו שהוא לפני הצמצום‪,‬‬
‫דגם כתרא עלאה שלפני הצמצום אוכם הוא קדם עילת העילות‪] .‬דענין זה הוא בכל‬
‫המדריגות שבכתרא עילאה‪ ,‬דאפילו במדריגות הכי עליונות שבו‪ ,‬ואפילו במדריגה‬
‫שלמעלה מגדר מדריגות כלל‪ ,‬גם שם אוכם הוא קדם עילת העילות‪ ,‬דאדרבה‪ ,‬עילת‬
‫העילות נמצא למטה דוקא‪ ,‬כמבואר במ"א‪ [.‬וע"י התבוננות זו בא האדם לבחינת‬
‫בושה‪ ,‬שזהו ענין התשובה‪ .‬וע"י התשובה תוכל להיות התקשרות הנפש בעצומ"ה‬
‫א"ס ב"ה‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪Not everyone merits that all his days are full, not missing even one moment‬‬
‫‪ is through‬ה' ‪(specifically of Torah study). In that case, the way to connect to‬‬
‫‪ when contemplating‬ביטול ‪ feels a‬כתר עליון ‪ how even‬מתבונן ‪. When a person is‬תשובה‬
‫‪,‬ספירות ‪, and the person doesn’t even understand the 10‬עלת העילות ‪its connection to‬‬
‫‪ is down here; he is then consumed by a‬עילת העילות ‪, and‬אצילות ‪ of‬כתר ‪certainly not‬‬
‫‪.‬תשובה ‪great shame that brings him to‬‬
‫‪ thus exceeding all limits‬תשובה ‪Explains how distance brings one to‬‬

‫וביאור הענין הוא‪ ,‬דהנה כתיב כי נער ישראל ואוהבהו וממצרים קראתי לבני‪.‬‬
‫הענין הוא כמו שאנו רואים עד"מ }על דרך משל{ אצל בן נער‪ ,‬שכל זמן שנמצא בקירוב‬
‫לאביו ואביו מראה לו אהבתו ומקרבהו באהבה וחיבה יתירה‪ ,‬אז מתרהב הבן בנפשו‬
‫}‪ {takes it in himself‬לעשות מילין דשטותא }‪ {silly things‬מצד קטנות המוחין‪ ,‬אף שהוא‬
‫נגד רצון אביו‪ ,‬ואף אם אביו מוחה בידו אינו משגיח בו ואינו שומע לקולו‪ .‬ורק‬
‫כשאביו מסתיר פניו ממנו ודוחה אותו החוצה עד שאומר לו שאינו אביו כלל‪ ,‬אז‬
‫דוקא יתעורר הבן להיות בקרבת אביו‪ .‬וכך הוא הענין באהבת ישראל למקום ב"ה‬
‫המסותרת בלב כל או"א מישראל‪ ,‬שאינה יוצאת מן ההעלם אל הגילוי כי אם ע"י‬
‫ההתבוננות בריחוקו מה'‪ .‬וזהו כי נער ישראל ואוהבהו‪ ,‬דכאשר ישנו ענין הקירוב‬
‫)ואוהבהו( יכול להיות נער ישראל‪ ,‬שיעשה מעשי נערות וקטנות‪ ,‬ודוקא ממצרים‬
‫קראתי לבני‪ ,‬דע"י מצרים הוא מיצר וקטנות‪ ,‬ענין הבושה הנ"ל‪ ,‬עי"ז קראתי לבני‪,‬‬
‫שעי"ז הוא גילוי האהבה ביתר שאת‪.‬‬
‫והנה בפרטיות יותר ענין גלות מצרים שעל ידו הוא גילוי האהבה ה"ז מה שהאדם‬
‫נמצא בעבודתו במצב של ירידה‪ ,‬שזה מעורר בו עוד יותר את הרגש הבושה‬
‫והתשובה‪ .‬ובזה גופא יש כמה מדריגות‪ ,‬וכמבואר במאמר אדמו"ר הזקן שיש בחינת‬
‫מצרים דקדושה ובחינת מצרים דלעו"ז }דלעומת זה{‪ .‬דבחינת מצרים דקדושה הוא‬
‫שמסתפק }‪ {suffices‬בתורתו ועבודתו שלומד בתורה ועובד ה'‪ ,‬ואינו משתדל להרבות‬
‫‪6 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫בתורה ומע"ט }ומעשים טובים{ אלא די לו במה שעוסק‪ ,‬כי לפי ראות עיניו יוצא ידי‬
‫חובתו‪ .‬ויש לומר שזהו גם ענין קיום המצוות כמצות אנשים מלומדה‪ .‬ומבחינת‬
‫מצרים שבקדושה נמשך ונשתלשל עד שנעשה למטה בקליפה בחינת מצרים‬
‫דלעו"ז‪ ,‬דהיינו בחינת פגם הברית‪ .‬דלפעמים הוא שלא ברצונו‪ ,‬שמטמאין אותו‬
‫בע"כ שלא ברצונו במקרה לילה‪ ,‬וכמ"ש אשר מצרים מעבידים אותם‪ .‬וענין יציאת‬
‫מצרים הוא בחינת תשובה על ידי ענין זה עצמו‪ ,‬כשרואה בעצמו שהוא רחוק מה'‬
‫בתכלית‪ ,‬דאז ממצרים קראתי לבני‪ ,‬שהריחוק דוקא מעורר בו את התשובה ואת‬
‫ההרגש שהוא בני‪ ,‬ועי"ז מקשר נפשו עם עצומ"ה‪ ,‬לאשתאבא בגופא דמלכא‪.‬‬
‫ומכל זה יובן במעלת ענין התשובה‪ ,‬דגם מי שאין ימיו שלמים‪ ,‬שחסר בלבושי‬
‫התומ"צ שלו‪ ,‬דאין כל אדם זוכה לזה כנ"ל‪ ,‬אפשר שתהי' התקשרות נפשו‬
‫בעצומ"ה ע"י התשובה‪ .‬ואדרבה‪ ,‬יש מעלה בהתקשרות שע"י התשובה על‬
‫ההתקשרות שע"י לבושי התומ"צ‪ .‬דההמשכה שע"י לבושי התומ"צ היא בבחינת‬
‫גבול‪ ,‬מבחינת ממכ"ע }ממלא כל עלמין{‪ .‬אבל ע"י התשובה‪ ,‬שהתשובה היא בשעתא חדא‬
‫וברגעא חדא‪ ,‬הרי ההמשכה שעי"ז היא בלי גבול‪ .‬וכמשנת"ל }וכמו שנתבאר לעיל{ דענין‬
‫התשובה היא הבושה‪ ,‬שכל ענין של מדידה והגבלה יודע שהוא אוכם קדם עילת‬
‫העילות‪ ,‬ורוצה לצאת מהגבלה זו‪ ,‬ולכן ההמשכה שע"י התשובה‪ ,‬בחינת ממצרים‬
‫קראתי לבני‪ ,‬היא המשכה נעלית עוד יותר‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪When a child is close to his father, he can bring himself to act foolishly. However,‬‬
‫‪when his father pushes him away, he is aroused with a great love. Similarly,‬‬
‫‪.‬עצמות ומהות ‪ and to connect to‬תשובה ‪ we are aroused to‬גלות מצרים ‪through‬‬
‫קליפה ‪ of‬מצרים ‪ and this leads to‬עבודה ‪ is when a person limits his‬קדושה ‪ of‬מצרים‬
‫‪ to the extent that it even happens against a‬פגם הברית ‪which is sins, specifically‬‬
‫‪’s essence, beyond limitations.‬ה' ‪person’s will. This brings the person to connect to‬‬
‫‪ did they reach the unlimited‬גלות ‪ had a limited revelation – only through‬אבות‬

‫וזהו וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא‪-‬ל שדי גו'‪ ,‬דהגילוי לאבות הוא בחינת‬
‫א‪-‬ל שדי‪ ,‬דבכללות זהו ענין ממכ"ע‪ .‬דהגם שיש כמה בחינות בא‪-‬ל שדי‪ ,‬דישנו ענין‬
‫שאמר לעולמו די‪ ,‬שזהו טבע העולם שהוא בבחינת העלם והסתר‪ ,‬ויש ענין א‪-‬ל שדי‬
‫למעלה מזה‪ ,‬דע"ז כתיב והריקותי לכם ברכה עד בלי די וארז"ל כדי סיפוקו ‪{as much‬‬
‫}‪ ,as he needs‬שהיא המשכת אלקות בעולמות‪ ,‬מ"מ }מכל מקום{ ה"ז }הרי זה{ רק כדי‬
‫סיפוקו ולא ענין העשירות‪ .‬וכידוע בענין די מחסורו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב‬
‫עליו ועבד לרוץ לפניו‪ ,‬שכל זה הוא ענין של מילוי החסרון בלבד ולא ענין של‬
‫עשירות ומותרות }‪ .{extra‬דהיינו ההמשכה שמבחינת ממכ"ע‪ .‬אמנם ע"י הירידה‬

‫‪7 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫לגלות מצרים דוקא הגיעו לגילוי שם הוי'‪ ,‬ממצרים קראתי לבני‪ ,‬ההמשכה מבחינת‬
‫הוי'‪ ,‬בלי גבול‪ ,‬וידעתם כי אני הוי'‪.‬‬
‫וזהו וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי'‪ .‬דהנה פסוק זה הוא מענה על‬
‫שאלת משה לעיל למה הרעות לעם הזה‪ ,‬דהיינו למה הוצרך להיות כל ענין גלות‬
‫מצרים‪ .‬וע"ז בא המענה ויאמר אליו אני הוי'‪ ,‬דתכלית ענין גלות מצרים הוא גילוי‬
‫שם הוי'‪ .‬והגם שהי' ענין שם הוי' גם אצל האבות כנ"ל‪ ,‬ה"ז בחינת הוי' דלתתא ‪{the‬‬
‫}‪ ,lower level of Havaya‬בחינת שם הוי' השייך לעולמות‪ ,‬הוי' לשון מהווה‪ .‬אמנם ע"י‬
‫הירידה דגלות מצרים באו לגילוי דוידעתם כי אני הוי' שלמעלה מגדרי העולם‪,‬‬
‫דהוי' הוא הי' הווה ויהי' כאחד‪ .‬וענין זה בא ע"י עבודת התשובה כנ"ל‪ ,‬דזהו מ"ש‬
‫ונתתי אותה לכם מורשה‪ ,‬כי האהבה הבאה מבחינת התשובה היא כמו ירושה שנפל‬
‫לו הון רב }‪ {a big fortune‬אשר לא עמל בו‪ ,‬וכך האהבה וקרבת ה' הבאה ע"י התשובה‬
‫והבושה היא שלא ע"י מעשיו הטובים דבר יום ביומו )כנ"ל( כי אם בשעה אחת‪,‬‬
‫בתורת ירושה הבאה מלמעלה‪ .‬ויש להוסיף עוד בזה‪ ,‬דענין הירושה הוא מצד שיש‬
‫ליורש יחס }‪ {a relationship‬אל המוריש ואינו נוגע בזה מצב היורש‪ ,‬ולכן גם חרש‬
‫שוטה וקטן יורש‪ ,‬כי מה שנוגע הוא רק שיש לו יחס אל המוריש‪ .‬וזהו מורשה אני‬
‫הוי'‪ ,‬דבכדי להגיע לבחינת הוי' דלעילא }‪ {higher level of Havaya‬הוא ע"י ירושה‪ .‬ועוד‬
‫יש להוסיף‪ ,‬דמורשה הוא גם מלשון ראש‪ ,‬היינו ההתקשרות עם ראש העדה‪,‬‬
‫ראשיכם שבטיכם‪ ,‬שע"י ההתקשרות עם ראשיכם שבטיכם הנה גם חוטב עציך‬
‫}‪ {wood chopper‬ושואב מימיך }‪ {water carrier‬יגיעו לגילוי שם הוי'‪ .‬אך צ"ל ההתקשרות‪,‬‬
‫ולא להפרד ח"ו מהמוריש והראש‪ ,‬וכנ"ל בענין התשובה‪ ,‬שהוא כמו הבן שאינו‬
‫יכול לסבול }‪ {to take it‬שאביו אומר שאין הוא אביו‪ ,‬ורוצה להיות מקושר אליו‪ .‬ועי"ז‬
‫וידעתם כי אני הוי'‪ ,‬שתהיו מקושרים )דעת לשון התקשרות( לשם הוי' דלעילא‪,‬‬
‫בחינת הי' הווה ויהי' כאחד‪ ,‬בחינת בל"ג }בלי גבול{‪ ,‬שכל זה בא ע"י התשובה‪.‬‬
‫‪Review:‬‬
‫‪ which is‬שם הוי' ‪ & the lower level of‬קל ש‪-‬די ‪ had the revelation of‬אבות ‪The‬‬
‫‪ that they reached the level of‬מצרים ‪limited. It is only through the constraints of‬‬
‫‪ and is unlimited. The only condition is‬מוריש ‪ which is a connection to the‬תשובה‬
‫‪.‬ראש בני ישראל ‪that one must have the connection and not be separated from the‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪8 ‬‬
‫‪ ‬‬