You are on page 1of 5

http://sinhalawalkathapage.blogspot.

com/

වැහි ලිහිනි 2

හින් එතනා නිදිලෙසම හිටිලේ නිෙලේ අලේ ලමොකටදැයි සිතා ගැන්මටත් බැරිවය.
නිලෙලේ පැමිනිලේ කුමක් සදහාද හින් එතනා කල්පනා කරන්න විය. නිෙලම තාමා
අසෙම බව හින් එතනා සිතා ගත්ලත් නිෙලමලේ පපුලේ ගැස්ම දැලනන්න වු
නිසාලවනි. හින් එතනා තවත් දැස් තදකරගත්ලත් මැද සාලල් ොේපුලවන් ගො එන
එලිය නිසා තාමා නිදි නැතිවග නිලෙලමට දැලනයිලදො කියාය. නිහැඩියව නිසාම හින්
එතනා කල්පනා කලෙ තාමා ස්වයන් වින්දනලය සිටිය අකාරලයන්ම සිටින නිසා
නිෙලේ ලදපසට වුනු ලරද්ලදන් තම රහස් ගුෙ රසවිදිනවා ඇතයි සිතාය. තාමා අසලින්
පුන්චි නිෙලම ඇත් වු බව ඇගුලන් පපුලේ ඩිගි ඩිගිය ඇත්වුනු නිසාලවනි. හිේන් තම
දැස් විවර කර හින් එතනා බැලුලේ නිෙලම කුමක් කරනවාද යැයි සිත තුෙ නැගුනු
ලදලේඩියව නිසාමය. පුන්චි නිෙලම ලසලමන් ලදොරෙගට යනු හින් එතනා දුටුලවය.
පුුංචි නිෙලම තම කාඹරයට පැමිනිලේ ඇයි. පැමිනි විගසම අපහු යන්ලන් ඇයි. කුමක්
ලහො අසනිපක් නිසා පැමින තාමා සිටින ඉරියේව දැක්ක ලනොකියා යන්න අපහු හැරුනා
වත්ද. දහසකුත් ලද් මැද පුුංචි නිෙලම කඹරලය ලදොර අගුලුො අපහු හැලරන චායාව
නිසාම හින් එතනා තිගැස්සිගිලයය. තම කාඹරලය ලදොර අගුලු වැටුනු පෙමු වාතාව
නිසාම ලනොව. පුුංචි නිෙලම නටන්න යන නාඩගම ඉලවන් ලමන් දැනුනු නිසාය.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

ඇද ෙගට පැමිනි නිෙලම තම සරම දනිස් ලදලකන් පාහාතට දාමා නිරුවත් විය. ඇස්
ලකොනකින් හින් එතනා දුටු ලදයින් හින් එතනාලේ ලතොෙ කට ලවලිගිලයය. පුුංචි
නිෙලම තම රහස් අවයවය දැතින් පිරිමදිමින් හින් එතනාලේ රහස් ගුෙ ලදස
බොසිටියි. හින් එතනා ලම පුුංචි නිෙලමලේ රහස් අවයවය දකින්ලන් දස අවුරුදකට
පසුවය. එදවස් වෙ තාමා සිතුවා ලසම අසාමාන්ය ලෙස වැඩි ඇත. දසවසරකට ලපර
නිෙලම කැෙැලේ ලසල්ේකරිමට ලගොස් පැමින පැවසුලේ රහස් ලපලදස කුමන ලහො
සලතක් දෂ්ට කර ඇති බවයි. ලවදරාෙ ලබලහත් තෙපයක් දුන්ලන් තාවා රාත්්‍රිලේ
ගල්වා තබන්න කියායි. මැනිලකත් අරච්චිෙත් නිෙලේත් එලහට ලමලහට උනු පසු
ලවදරාෙ හින් එතනාට කනට ලකරුලේ "අබුඩ ලකටියක් ගස්සොම තියපන්
හැමලවොලවම, ඇස් වහා වදි, ඔක පරිසේ කරො තියාගත්ලතොත් මුලු ගමට වගකියයි
ඔුං" කියාය. එ එකෙත් සමවයලසේ ගැටවු සමග බැලුකෙ නිෙලමලේ පුරුෂ නිමිත්ත
අසාමන්්‍ය ලෙස ලෙොකු නිසාය. වෙවුව තුෙත් කසුකුසුව ගිලේ නුෙටය. හින් මැනිකා
හා වෙවුවට පමනක් සිමා වුනු රහසක් වු පුරුෂ නිමිත්ත ගැන කාතාව ෙැවුගින්ක් ලෙස
ගමම ගිනි තියන්න. ගතවුලේ සිුංහෙ පැය තුන හතරකි. නාන ලතොලටත් ලහලනත්
මගුලෙදිත් මරලන දිත් බවෙතුන්ලේ දිව නැටවුලන් නිෙලමලේ පුරුශ නිමිත ගැනය.
පිරිමින්ට වඩා ගලම ගැනුන්ලේ අඩුවැඩිය වුලේ නිලෙලේලේ නිමිතය. ලබොලහොලදනා
අඩු වැඩිය එක්කලෙ තමා දුටුබව අගවමින්ය. එලහත් ලේ වනවිට නිෙලේලේ පුරුශ
නිමිත්ත දැක තිබුලන් වෙවුලේ වුන් පමනි. ගලම ලම කතා නිසා පිරිමි වුන් කාතා කලර
ඉරිසියාව හිතතුෙ සගවලගන බව ඔවුන් දනි. ලමයින් වඩාත් කෙබෙවුලේ හින්
එතනාය. නිෙලමලේ පුරුශ නිමිත්ත රහසක් ලෙස තබාගැනිමට හින් එතනා දැරු සියලු
උත්සහයන් එදායින් පසුව නිශ්පෙවිය. හින් එතනා ලම ගැන සැකහිතුලේ ලවදරාෙ
ගැනය. ලකලසේ නමුත් ලවදරාෙලග කටින් එ ගැන නික්මුලන් නැත. ඔහු තම ලසවය
ගැමියන්ලේ රහස්ය බාවය බිදකුත් පෙදුකලර නැත. ලවද රාෙ ගලම සියලු ලදනාලේම
ලෙඩදුක් දනි එවා රහසක් ලකොට රැක්ලක්ය. නමුත් හින් එතනා ලවදරාෙ ගැන ඇතුවු
සැකය පහව ගිලේ නැත. ලකලසේ ලහො ලම බව ගම පුරා පැතිරුලන් වෙවුලේ
කරත්තලය වැඩකරන කලුබුංඩාලගනි. එදා ලවද රාෙ වෙවුවට රැලගන විත් එය අසෙම
සිටිලේ අපසු ලවදරාෙ ගිහින් ඇරලිමටය. අතර පුුංචි නිෙලමලේ රහස් අවයවය ඔහුට
ලනතුගැටුන අතර ලවද රාෙ හින් එතනට කනට ලදඩු රහසත් ඔහු කන වැකිනි. රා
කට්ටක් ලතොෙ වැටුන පසු ඔහුට එය ලහොද කාතාවක්ම විය. වෙවුවත් හින් එතනත්
පුන්චි නිෙලම උපන් දාපටන් රැක් රහස ලමලසේ එලිවිය.
ඔය කල්පනාවන් මැලදදිම පුන්චි නිෙලමලේ අතක් හින් එතනාලේ කෙවා ලපලදස
පිරිමැලදය. හින් එතනා මහත් ගිනිලගොඩකට හිරවිය. එක අතකින් ලමවලග පුරුශ
නිමිතකින් සතුටවන්නත්, අනිත් අතින් වෙේවට ලදොරිහිවනවද ඇයට ම සිතා ගන්න
ලනොහැකිවිය. හින් එතනාලේ ස්වයන් වින්දනලයන් පහව ලනොගිය අසාව වැලහන්න
විය. හින් එතනාහට තවත් ඉවසන් සිටිය ලනොහැකි තැන ඇය
"මලග ලදොයිලයො ලම ලමොකද ලේ" කියන් ලරද්ද හදාලගන ඇලද් ඉදගත්තාය
"එතනා මට ඉවසන් ඉන්න බැරිම තැන ලේ අලේ" නිෙලම පැවසුලේ මහත් ලවවුවෙන
කට හඩිනි. ලමොනවා උනත් තමාව මවලසම රැක බාොගත් ඇයට ඔහු බය පක්ශපාති
විය.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

"මලග ලද්යිලයො ලේ වැලේ නාකයි" හින් එතනා බැගැපැත් විය
" එතනා මට ලපොේඩක් ඉඩදියන්" නිෙලම බලයන් බැගැපත් විය. ඔහුට බය විමට
කාරනා විය. අප්ලපොච්චාත් මැය සමග නිදිවදින බව ඔහු දනි. ලම ගැන අප්ලපොච්චට
කිවුලවත් ලවන සන්දියත් ඔහු දනි.
"මලග ලදයිලයො දැන් යන්ට මට ලකොලහොමත් බැ " පවසමින් හින් එතනා බිම වැටි
තිබුන සරම නිෙලමට ඇන්දුලවය. ඇයට ලමය අරුමයක් ලනොලවයි. කුඩා කෙත් පුන්චි
නිෙලමට ලම සියලු ලද් කලෙ හින් එතනා විසිනි. නිෙලම ඇයට අවනත විය
"මට සාමාලවයන් හින් එතනා" නිෙලම ලේ ඇස් අග කදුලු සිරවිය.
"මලග ලදයිලයො දැන් යන්ට" කියා හින් එතනා පෙමු වරට ඇගිල්ලු ලදරගුලු හැර පිටත්
ලකොට උලුවස්සටම ලහතුවි කල්පනා කලර මින් පසු ලේ ලදොර අගුල්ෙන වද නැද්ද
කියායි. ඇලේ කල්පනාව බිදින්නට අරචිෙලග උගුර පැදිම ප්්‍රමානවත් විය. හින්
එතනා තිගැස්සිනි. අරච්චිෙ ලමය දුටුවානේ කලපොති
"මලේ ලදොයිලයො ලමොකද ලේ රාත්තිරිලේ සක්මන් ලකොරන්ලන්"
"ලපොඩි සදයක් අවා එකයි මුං ලේ බැලුලේ" කියන ගමන් හින් එතනා දිහා අමුතු
බැල්මක් ලහලිය. හින් එතනා වැරදි කාරියක ලමන් බිම බොගත්ලත් ඇත්ත ණැත්ත
දැන් පහාදා දිමට සුදුසු ලවොව ලනොවන නිසාය
"උබ නිදාගනින් ලදොර අඩවක් ලකොරන්" කියා අරචිෙ අපසු යන්නට හැරුලනය.
ගිනියේ වි තිබුනු හින් එතනාලේ සිත අපහු ගිනියේ විය අරච්චිෙ හරවා යවන්න ලෙොබ
සිතු නිසාමද
" එන්ලන් නැලත්යි ඇතුෙට" ඇය ලකදිරුවාය
" මලය හත්තිය නැ දැන් මැනිලකත් තාම නිදිනැතුවා" කියා අපසුයන්නට ගිලයය. හින්
එතනාලේ ලනතගට කදුෙක් නැගිනි. කවදාවත්ම නැතුව අරච්චිෙ හැරිෙ ගිය නිසාමය.
තමා අසනිප දවසක හැර අන් කවරදාවත් අරචිෙ ලේලසේ අපසු ගිහින් නැත. කවම
දාවත් නැතුව මැනිලක් සමග රතිලයන් පසුව අද අ එකද හින් එතනට පුදුමයක් විය.
එදින රැය පහන් කලෙ ලකලස දැයි හින් එතනට හිතනවත් බැරිවිය. උලදම අරචිෙට
කිරි ලකොප්පය තබා හින් එතනා හරි බරි ගැසුලන් කතාවකට බව අරච්චිෙට දැනින.
"මලය තරහක් නැ උබ එක්කො" අරච්චිෙ ඇත මනයක් බාොලගනම කිය.
"මලග ලද්යිලයො වැරදක් හිලතන් මවාලගන" හින් එතනා කරුනු කරනා පැහැදිලි
කරන්නට ලයදුලන අරච්චිො තාමාව විශ්වාස කරනබවත් නිෙලම දඩුවේ ලනොකරන
බවත් දන්නා නිසාය
"මම දන්නවා මම ඔලකොම කන තියාන උන්ලන්" උබ ගැන කිසිම කහටක් නැ මට
අරච්චිෙ සිනා මුසු මුහුනින් හින් එතනාට ලදඩුලේ තාමා ලවත කිරි ලකොප්පය ගන්න
ගේන්ය
" නිෙලම ගැනත් අහිතක් හිතන්න නාකයි, මම කරුනු කාරනා ලතොරො දුන්නා, අනික
ලතල් මද ලමොරන වයසලන" හින් එතනා අරච්චිෙට ලදඩුලේ නිලෙලමට දඩුවන්
කරතැයි බිලයනි.
" මලය අහිතක් නැ, උලබත් අහිතක් නැත්තේ නිෙලම එක්ක නිදිවැදුනට"

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

" යසට හිටියි මලග ලදොලයො අප්පො පුතාො ලදන්නා එක්කම නිදිවැදුලනොත්" හින්
එතනා තරමක ලකන්තින් ජිවිලත් පෙමු වරට අරච්චිෙට දාමාගැසිය.
" අලප් එකා පිටට ලනොයා, කතාවක් හදාලනොගන්නා තැනට වැඩකරන එක උබට
බාරයි ඔන්" මම මැනිලක් එක්කත් ලදඩුවා ලේගැන ඉලේ රාත්්‍රිලේ.
" අලන් මලය ලදොයිලයො මලග දරුලවක් ගානයි නිලෙලේ මට "
" උබ නිලෙලමලේයි. වෙවුලේයි ඔක්ලකොම රාජකාරි ලකරුවට මහා වයසක්ද උබට,
මටත් දැන් වැඩි මනාපයක් නැතුවා ලදන්ලනකුට ඔටුලවන්න"
" අලන් මලය ලදයිලයො මලගන් වරදක් උනාවත්ද "
" නැ නැ මම නැවිත්ම ඉන්නවා ලනලවයි බුං මට ඔන අලප් එකා රැක ගන්න" තවත්
කතා කිරිලමන් පෙක් නැති බව හින් එතනා දනි. හින් එතනලගත් ආසවක් නැතුවම
ලනොවන වග අරචිෙට එත්තු ේය.
" මලග ලදයියන්ලේ කැමැත්තක් "
" උබ ගැනත් මම දන්නවලන ඉතින් " අරච්චිෙ ලකොප්පය ලදනගමන් හින් එතනා ලදස
බැලිය. හින් එතනා බිම බොගත්ලත් ෙැජ්ජාව නිසාමය.
එදින සවස නිෙලම වැවට නාන්න යන්න සැරලසත්ම හින් එතනා නිලෙලමට
කිට්ටුවිය.
" එතනා අප්පචිට කලන තිබ්බා ලනද ලසරම"
" නැ මලග ලදයිලයො, එවා ඔක්ලකොම කන තියන් අහන් ඉදො "
" විනාසයි මම එලහනේ " නිෙලම කෙබෙ විය
" බය ලවන්න කාරියක් නැ, නා කියාලගනම අවනේ ලහොදා, මම ලදොර අගුලුලනොදාම
තියන්නේ " හින් එතනා දහසකුත් බාොලපොලරොතු කැටිව නිෙලම ලදස බැලිය.
" ලමොනවා..... ඔය ඇත්තමද එතනා " නිෙලම හින් එතනාට ෙුංලවත්ම හින් එතනා
දිවලගන වෙවුව ඇතුෙට අලේ තාම නාබර වසනිසාමද නැතිනේ ෙැජ්ජාවටද. හින්
එතනත් වෙවුලේ ලිදෙගට ගැටුලේ පිබිදුනු සිතක් ඇතිවය. එ බව කාට නැතත්
අරච්චිෙටත්, මැනිලකටත් දැනින. හින් එතනා ඉක්මනින් නාකියාලගන වෙේවට
ඇතුලුවත්ම මැනිලක් ඇතුලල් සිට හින් එතනා දිහා බො
" උබ අද කලින් නිදාගනින් මම ලමවා අවරක් කරවො නිදාගන්නේ " මැනිලක් කිවුලේ
ඇලතන්ම හිත තුෙ ඇයට ඇති අදරය නිසාමය.
" නැ මැණිලක් මම ඔක්ලකොම අහවරයක් කරෙම ඇෙලවන්නේ " හින් එතනාට
ෙැජ්ජාව නිසාම බිම බාෙලගන මැනිකට කිය.
" එතනා මට උබව ේශ්වාසයි ලමවා රහසක්ම කරගනි කියො " මැනිලක් ඇලේ ඔලුව
අත ගැවාය. හින් එතනා ළැජ්ජා බරිත මුන සගවන් මුකුත්ම ලනොලදොඩා සිටිලේ ලකොයි
ලමොලහොලත් ලමතනින් පැන ගන්නවද සිතමින්ය.
හින් එතනා තම කාඹරයට පිය මනිත්තම මැනිලක් නැවත වරක්
" හින් එතනා මම ඩිුංගිරිට කිවුවා කබෙ ෙැස්ති කරන කියො දුේ අල්ෙ ගන්න, දුේ
කබෙත් අරන් උබත් වලරන් අද ඉතින් දුන් ටිකක් අල්ෙ ගන්න" හින් එතනාලේ
ෙැජ්ජාව තවත් වැඩිවිය. ඇය ඉක්මන් ලකොට තමාලේ කාඹරයට පිය නැගුලේ තවත්
සිටිලයොත් ෙැජ්ජාලවන් ඇස්රතු
්‍ ලවන නිසාය. අලුත් ලරද්දකුත් තනපටයකුත් ඇද
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

ගත්ලත් අද මලග තවත් අලුත් දවක් යැයි සිතමින. කාඹරලය සිට වෙවුලේ පිටිපස්ස
පාර දිහා බෙන් උන්ලන් එතනා පුන්චි නිෙලේ දැකගන්නටය. පුන්චි නිෙලම පරක්කු
ලවත්ම සියුේ තරහකුත් ඇය තුෙ ඇතිවිය. එත එක්කම එතනා කියා ඩිුංගිරි
අඩගසන්ලන් දුේ කඹෙ ෙැස්ති නිසා බව දත් එතනා කවදාවත් නැතුව උනන්දුලවන්
එය ඉටුකරන්නට ෙැස් වුලන් ජිවිලත් පෙමු වරට රහස් ලපදසට දුේ අල්වා සුවදවත්
ලකොට යහන් ගතවන්නටය. සැබැවටම හින් එතනාලේ එය මුංගෙ රාතිරිය ලදොයි ඇයට
සිතිනි.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5