ארוקה לא םילימ המכ

אב יתייהו ל"ז סננ רזעילא ר"הומ שפנ תוריסמה שיא םסרופמה דיסחהל הברה יתברקתנ ח"לשת תנשמ ל"תב
תנש עצמאב .ויפמ יתעמשש םירופיס יתמשר ךכו ,ירוה תיבב םימעפל ןסכאתמ היה אוה םגו ,ותיבל הברה
תלעותל םיעטק הזיא יתטקל םהמ קלחמ רשא ,םיבתכמ רשקב ומע יתדמע זאמו ,םילשורי תא יתבזע ד"משת
היהו ,'ג"הרה ישפנכ יביבחו יריקי ישפנ דידי ת"כ תלעמל' ביבח חסונב בתכמה תא ליחתמ היה בורל .םיברה
ותורשקתה הארי ונינפלש םיבתכמב ןייעמה לכ .'תמאב הבר הבהאב ךריקומ ךדידי' הונעב וכרדכ םתוח
.ךורבה ורכזל ויהיש ןתי ימו ,בל ירשי לכ םיררועמה םירבד ,שטיוואבוילב השענה לכלו ק"הוברל
ה"משת ןושח א"י
יל בותכתו לאירטנאמב גנורפשריה פ"רהמ ג"הרהל תוחילש ךידיב ןתנ א"טילש ר"ומדא ק"כש הבוט הרושב
.לכה
ה"משת טבש 'ט
התאש בוט ...ךתכרב םגו א"טילש ר"ומדא ק"כ תכרבכ החלצהב רבע חותינה ה"ב םיליהת תרימא לע ח"ושת
בוט .הארוהב הבוט רתויה תומילש הז יכ תונייד לע םג הכימס לבקתשו מ"וחו ע"האו ה"ואב הברה דמול
.םש השענמ יל בותכתו טבש ד"וי לע א"טילש יברהל עסונ התאש
,םינוגינ דומיל לע ןמז היה אל ינמזב :איה הבושתה שטיוואבוילב םינוגינה רדס היה ךיא ךתלאש ד"ע
,םירופ ,ולסכ ט"י ומכ תודעותה התיה רשאכו ,םינגנמה לצא םידמול ויה הניגנ שוח םהל ויהש םירוחבה
תא עמש רשאכ ןכלו בוט דאמ הניגנ שוח ול היה ע"נ יברה .םינגנמ ויה םה יזא ת"חמשו פ"ש ןורחא
תא םמורמ הניגנה ...ךירצש ומכ העונתה םינגנמל רסומ היה יזא העונת הזיאב םירסחש םינוגינה
טרפבו ,םינוגינה לכ קוידב לכה היהיש םינגנמה םירוחבה תא ריהזמ ע"נ יברה ...תועושי לעופו המשנה
.א"עיז ןקזה ר"ומדאמ תובב 'ד לש ןוגינה
ללכ ךרדב :איה הבושתה הבישיה ידימלתל ע"נ ר"ומדא ק"כל רות היה םא הינשה ךתלאש ד"ע
רמאמ םיעמוש ונייה תבשו תבש לכב .דאמב הלודג התיה ע"נ ר"ומדא ק"כל םידימלתה לש תורשקתהה
יברהו ,דימלת לכ לע ק"כל יטרפ ח"וד םידיגמ ויהו ,ע"נדא ק"כ םע ק"ש ליל תליפת ונללפתהו ח"אד
יברה ה"ה ע"נ יברה ןבמ ונל היה הלודג תוברקתהה ,ג"ורב דימלתה לש ובצמב דאמ ןינעתמ היה
תויחנה ונל רסומ היהו ,םעפב םעפ השעש םיפוכתה תודעותה תעב םידימלתה םע רביד רשאכ ץ"יירה
ברקמ 'יה ירשת שדוח לע בוטסורל ע"נ ר"ומדא ק"כ לא ונאב רשאכ פ"רת-ז"ערת תונשב .ע"נדא ק"כמ
.רבד ול שיש ימ ברקמ היהו ...הבישיהל ע"נ ץ"יירה יברה ןב אב היה םימעפ הברה ...דאמ ונתוא
בצמ לע בותכל השקבבו .ךורא ןמז א"טילש ר"ומדא ק"כ תודיחיב םירובידה ויה המ יל בותכל השקבב
.'יש ךיבא לש תואירבה
ה"משת רדא 'י
ק"כ לצא תופיכתב התאש לודג תוכז הז ...ה"עב ירמגל אירב היהיו תצק לקוה 'יחי ךיבאלש העידיה לע הדות
.רקיעה אוה תוימינפו ...'ה תדובעב חכ ןתונו א"טילש ר"ומדא
ה"משת ןסינ ב"י
היהיש דאמ לודג ןינעו ... הדובעב ןהו תודיסחהו הלגנה דומילב ןה חילצת םימינפה ךתוחוכ תא הלגת רשאכ
.הקבר היח ןב רזעילא יליבשב ח"פ לטיפק רמאל השקבב ...ךירומ תא תואור ךיניע
ה"משת רייא 'ב
.אשידק אינת רפס הברה דומלת ...ם"במרה םויסב תפתתשה התא םגש ןותעב רמאמ ךילע יתארק
רזעילא ןורכז סרטנוק
ל"ז סננ רזעילא יבר דיסחה יל חלשש םיבתכמ ו"מ םיעטק
1
ה"משת רייא ב"וט
ג"הרה ללוכה שארל ש"ד רוסמת .'וכו םירועישו ט"וימ תצק ףיע ינא ...א"טילש ר"ומדא ק"כל תעסנש דאמ בוט
.רעללעה ףסוי 'ר
ה"משת רייא ח"י
.הלעמ תולעל ןח ךב ת"ישה ןתונ זאו לכב החלצה שי זאו הרותב חילצהלו דאמ הברה דומלל ךירצ
ה"משת ןויס ז"כ
זוע ןיאו ,זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ יכ םידימלתל הרות ץיפהל שי ...לאירטנאמב דומלל ךישממ התאש בוט
.תודיסחה תרות טרפבו ,הרות אלא
ה"משת זומת 'ח
תואירבמ גאדומ דאמ ינא ...קראי אונב ללוכה שארה רעללעה ףסוי ר"גה ונידידי םע רבדת הארוה ינינע לכב
.השלח דאמ דאמ איהש 'יחת יתגוז
ה"משת בא 'ה
תויהל הוקאו ץייקה לע וואנילעב ברה 'פשמל אילטיאל םינשה לכבכ הנשה עוסנל לוכי ינניא יתשא בצמ דצמ
דומלל ע"ושב ןינע לכ ינפלו .הארוה הרומ תויהל םינברה לצא שומיש לע לדתשת םג דומילה לע ףסונ .הפב
.םלוכ ודמל ךכו שטיוואבוילב 'יה ןכ .בטיה ארמגב איגוסה
ה"משת בא ה"כ
ןחביהלו מ"וח ע"וש ולסכ שדוח דע רומגל לדתשת ...ךוניחב תושעל םידימלת לע עיפשמ תויהל לודג תוכז
.בוטב פ"עב
ה"משת לולא ו"ט
עכענ תב לזייר יתגוזו הקבר היח ןב רזעילא רובע נ"פ בותכת א"עיז ץ"יירהומ ק"כ להאב היהתשכ השקבב
השקו דאמ שלח ינא לבא םירופיס הברה ילצא שי .א"טילש ר"ומדא ק"כל נ"פ ןתת םגו ילש בלב ש"ופרל
.הביתכה וישכע
ו"משת תוכוס ברע
.ע"נ יברה להא לע םגו ונירובע א"טילש ר"ומדא ק"כל נ"פ תשגה רבכ וא שיגתש הצורמ יננה תישאר
לודגה םוחה דצמ תסנכה תיבל ךליל היה השק יכ ,תיבב ילצא ןינמ היה כ"הויו ה"רב יכ בטוה בצמה ה"ב ילצא
רעללעה יולה םהרבא ףסוי 'ר ג"הרה ונידידיל בתכמ ב"צמ יננה .נ"כהבל ךליל ןנוכתמ ינא וישכעו ,היהש
הברה דמל םילשוריב תמא תרות תבישיב הפב הנה :'ומצע תעד לע' ל"ז סננ רזעילא יבר בתכש בתכמב ןושלה הז
רוחב היהו ,תודיסחב םינינע לע רבדל ילא אב 'יהו הבישיל בורק אוה ילש הרידה יכ בוטב ותוא ריכמ ינאו ...ברה םינש
...הארוהב וברקל אנאו ןידי ןידי הרוי הרוי הארוהל םינבר י"ע ךמסנו םיקסופ םג דמל םינש המכ הזו ,יתימאו ימינפ
ו"משת ולסכ 'ח
ונתוקת לכ ןכל םיבר םימחר םיכירצ ירישעה רושעהל םיברקתמ רשאכ יכ םיבר םימחרל ךירצ ינא
ןתנ ברה םע תודיסח דמלתש בוט ...הבר החמשב ותוא לבקנו א"בב אוביש ונקדצ חישמ לע ונתויפצו
.דאמ הנידע הנבהב תודיסחב לודג ןקמע היהו איסורב שטיוואבוילמ דוע יתרכה ל"ז השמ ברה ויבאש ,'ירארוג
יתיכז ינאש ...א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפ לע בתכנ הזה רפסה הנה 'אטאבוס' רפסה תאירק ךרד לע
ופסנש ילש םירבחה יניע דגנל דימת תדמוע ידגנ לבא ,ריביסב ויה רשא תונכסה לכ לע ה"עב רבגתהל
לש סוכה תא ...ינשה רפס בותכל ךירצ ינא התעו ,ש"הקע ולעש םיארונה םיאנתה ינפמ ריביסב המש
.א"טילש ר"ומדא ק"כל נ"פ ב"צמ .הדות ברו יתלבק תחלשש ךאקעלהו הכרב
2
ו"משת טבש
.הלודג הבוט הזו א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא הברה התאש יתחמש דאמ דאמ
ו"משת טבש 'י
א"טילש ר"ומדא ק"כ תרתכה םויו א"עיז ר"ומדא ק"כ לש אלוליהד אמוי לודגה םויה הרושב םוי םויה
להא לע םתוא חינהל ךממ שקבמו ידימלת רובעו ירובע ךעלעטיווק יתש תא ךל חלוש ינא ןכל ט"חלבי
.ךדומיל רדס יל בותכת .א"עיז ר"ומדא ק"כ
ו"משת ןושאר רדא ד"י
.םייחב ךרד לכב חילצתש ת"ישה ךל רכזי ,בוט רתויה ןפואב יתשקב תא םייקמ התאש דאמ יתינהנו הדות
לע ךלש הכימסהמ םוליצ-קתעה יל חלשתו ...א"טילש ר"ומדא ק"כל תמרגש חור תחנהמ יל בותכת השקבבו
.תונייד
ו"משת רתסא תינעת
.לארשי תדע גיהנמ תויהל רשכומ 'בכו ...ןידי ןידי-הרוי הרוי הכימס קתעהה יתלבקש ט"זמ ט"זמ
ו"משת ינש רדא ז"כ
תיכזש יל רמוא יבלו דאמ לודג ןינע הזש ןידי ןידי תכימס ןינע לע א"טילש ר"ומדא ק"כ תמכסה לע ט"זמ ט"זמ
.פ"עב הברה ןחבהל םיכירצ םידימלתש ג"לשתב תודיחיב יל רמא ש"דא ק"כו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ ןוצר םייקל
.ךלש תויטרפה תושדחה לכמ טרופמ בותכתש בתכמ לבקא בורקבש הוקמ ינא
ו"משת ןסינ ז"כ
.תודיסחו הרותב ימינפ שיא היהת קר 'וכו ךמצעב ןימאת לא לבא גנורפשריה ברה לצא ללוכב ךדומילמ יתינהנ
.רלוד םישימחו תואמ עבש עובש לכב האופרה תואצוה דבל וישכע ךירצ ינא יתשא ילופיטל
ו"משת ןויס ג"י
.הארוה הרומ תויהל לאירטנאמב םייתנב ראשתש םש ולבקת יאדובש בתכמ ךנתוחל יתחלש
ו"משת זומת ט"כ
,ךבתכמ לע ךל בישהל רהממ ינאו לאירטנאממ זומת 'ט םוימ ךבתכמ תא יתלבקו ךיריצמ יתאבש העשכ הז
םג ןידי ןידי תלבקש בוט ...יתעדי רבכ רלוד ה"כ ךליבשב ךיבאל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנש הנתמה ד"ע
.טרופמה ךבתכמ לע הכחמ ינא ...ךליל תלחתה התאש ךרדל םינויצ ךל הז יכ ןויצל ןושארהמ
ו"משת בא א"כ
ו"סרת ךשמהב יתדמל וישכע הז .יתחמשו תולאש קסופו לאירטנאמ ריעב תונברב בשוי התאש יתעמש
ונוצר אוהו םדאה שפנב הובג הגירדמ הזו ,הכלהה תיתימא איהו הלענ דאמ איה השעמל הכלה דומילהש
.ש"תי
ק"כ םגו ,חילצתש ןמיסו הלענ הז הארוה ילעבמ בשחנ התאש ןבומ ךיבאל א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הלאשהמ
ה"ב האור ינא יכ יתינהנו ת"ס תביתכ םויס תגיגח היה הפב ...םירלוד המכ 'גוזו ךליבשב ןתנ א"טילש ר"ומדא
.ךרבל ךירצו לארשימ תובבר לש לודג ץוביק
ו"משת לולא ז"י
.להאה לע םגו א"טילש יברהל נ"פ ונירובע בותכל אנא ...םיבוט םייחל רתלאל ומתחתו ובתכת הבוט הנשל
ס"ערפסקע בתכמה חלוש ינא .םש םירועיש ךישמהלו ,לאירטנאמ ד"יבב ךישמהל וישכע ךירצ התאש יאדו
.ה"ר ינפל נ"פ בותכל גישתש ידכ
ו"משת לולא ה"כ
לאירטנאמל ךל יבתכמ יתבתכ ינא מ"מ א"טילש ר"ומדא ק"כל ה"ר לע םתא םיעסונש תבתכ אל התאש םגה
3
נ"פ הנשה שאר ברע שיגהלו בותכל ךתוא יתשקב ינא ,ה"ר לע המש היהת התא יאדוב יכ קראי אונל םגו
.להאה לע םגו ונידעב םג
רזעילא ןוידפ ... רבעה שדוח לע ח"וד שדוח לכ יל חלשתש יאנתב ךלש עיפשמה תויהל ילע לבקל םיכסמ ינא
ש"ופרו םימי תוכירא עכענ תב לזיירו הקבר היח ןב
ו"משת לולא ו"כ
א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא ונתוא ריכזתש יתשקב ....רבעה שדוח לע ןובשחו ןיד יל ןתת בר ךל השע ןינעב
ש"ופרו םימי תוכירא עכענ תב לזיירו הקבר היח ןב רזעילא ןוידפל ...ה"ר רחאל וליפא
ז"משת ירשת ג"י
'יחת הרש םכתוחא לש םיכודישה ירשק לע םכירוהלו םכל ט"זמ ט"זמ...יתשקב תא םתמייקש םכל הבר הדות
םע תודיסחב םירועישה תא לבא םוצה רחאל שלח דאמ ינא ...י"נ וואנאמענ קחצי ףסוי הלענה רוחבה םע
.תומילשב םייקמ ינא םויה ידימלת
ז"משת ירשת ה"כ
ק"כ תמכסהב קר ויהי ךלש תועיסנה לכ .םכלש תוכזה הזו טעמ 'יחת 'גוז בצמ בטוה ךלש לעטיווקל תודוה
.א"טילש ר"ומדא
ז"משת ירשת ה"כ
ןחלשה לע תדמוע וישכע איהו תערגמ םוש ילב המילש לבקתנ הנומתה ,םכרובע הדות ברו ונלבק הנומתה
חאקעל לבקל דאמ חמשאו ,ונייח תיבב רקיעהו ונליבשב םיגאוד םתאש םינינעה לכ דעב הבר הדות .ידגנל
.חולשל לק אל הזש הכרב לש סוכמ חולשל לכות םא םגו ,א"טילש יברהמ
ז"משת ןושח 'ט
םש םכתא רקבל ה"עב ינא הכזנו .ונל תחלשש הכרב לש סוכו חאקעלה תא 'יש לדנעמ ךיחאמ יתלבק םויה
ק"כ םע תוארתהל בורקב הכזנש ר"היו .םיחרוא ליבשב רדח הרידהב היהיש החוור הריד המש םכל היהיש
םלוע תחמשב םילשוריל א"טילש ר"ומדא ק"כ שארב לארשי םע לכ םע ואובתש םילשוריב א"טילש ר"ומדא
.הבר החמשב םכתא לבקל הכזנ ונאו
ז"משת ןושח א"כ
עוסנל ת"ישהל ינא הוקמ יכ תושדח םכליבשב יל שי וישכעו .ןחלשה לע ידגנל דימת תדמוע םכלש הנומתה
.רבדנ המשו א"טילש יברהל לאירטנאממ ולסכ ט"י לע ואובתו ...א"טילש יברהל ןושח ח"כ םויב
ז"משת תבט ט"י
תודוא החמשה לע א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא תויהל תיכזש דאמ יתחמשו םכבתכמ תא יתלבק םויה הז
השק בצמה סנ היהיש הוקנ 'יחת 'גוז לש תואירבה בצמ ...ונילצא היה אל דוע וזכ החמש תמאבש םירפסה
.ט"כב 'יחת ךתגוז תא תכרבמ 'יחת יתגוזו .דאמ
ז"משת טבש ג"כ
הלגתנ ילצא .טבש ד"וי לע א"טילש יברה לצא תייהש בוט ...ךלש חבשב רביד גרבדלוג 'ימחנ ןמלז יבר ןואגה
.הנש םירשעמ רתוי הז התוא יתשגרה אלש הנשי הלחמ
ז"משת ןסינ 'ג
תונברה תדובעמ לודג קלח לטונ התאש םגו ,לודג ןינע הז ךלש רפסה תספדה תא רמוג התאש דאמ בוט
עכענ תב לזיירו הקבר 'יח ןב רזעילא ...תובושתו תולאשב
ז"משת חלשב ק"שע
רוא ץיפהל שי םג לבא הארוה ינינעב וישכע דאמ סומע התאש הארנ .תובוט תורושבה רובע הדות בר
4
ם"במרה םויס היה .םכתא רקבל םכילצא תויהל ה"עב הכזנש יאולה...ד"יבב םיבשוי םא וליפא תודיסחה
ךיחאל ש"ד .םיבושח םינברו ם"ירומדא ויהו י"נ אדנל השמ ר"גה יפמ ןרדהה ועמשו םיפלא ויה "המואה ינינב"ב
.'יש לדנעמ ךורב
ז"משת ןויס 'כ
'ימחנ ןמלז יבר ןואגה ...א"טילש ר"ומדא ק"כמ יתלבקש תוכרבה לכ ומיוקיש הוקנ .יתשלחנ דאמ ינא
.ןידי ןידי הרוי הרוי הכימס ךל ןתנ יכ יל רמא גרבדלוג
ז"משת בא ז"ט
רפסה תא וסיפדת .דאמ בוט םשו זנאצ ילגב הינתנב תועובש יתש יתייה .'יחת 'צה ב"ונ 'גוזל תדחוימ הכרב
המ עודי אל דוע לבא איסורב םיבורק יל שי ,איסורב ונייה דוע רשאכ ונינשמ הנומת םכל חלשא .םכלש
.םהמע היהי
ידעב בותכתש השקב יל שי .תומוקמ ינש ןמזב יתינק רבכש ד"בח תקלחב םיתיזה רהב ה"ע יתגוז לש כ"נמ
.שפנ ןוידפ שיגת ע"נ ר"ומדא להוא לע םגו ,התא שיגתש וא ה"ר לע תונוידפ
ח"משת ירשת 'ה
הנממ תחנ בור ולבקתו ט"עמלו הפוחלו הרותל התוא ולדגתש ר"היו 'יחת הרקיה םכתב תדלוהל ט"זמ ט"זמ
יננה .רבד לכב ומע הכלהו םכב םייקתישו הבר החלצהב תונברה אסכ לע ט"עשב ורדתסתש ר"היו .ח"וי לכמו
.הלש הבצמהמ הנומת םגו ,ונלש הנומתה םגו ,ה"ע יתשא תריטפ לע ד"בח רפכ ןועובשב ש"מ םכל חלוש
ח"משת ירשת ט"כ
ט"עמלו הפוחלו הרותל םכתב ולדגתש ט"זמ ט"זמ .בתכמה םגו תואוקמ לע ךלש סרטנוקה תא יתלבק םויה
ליבשב םכל הדות .םהמ חור תחנ ולבקתו ה"עב םינב הברה ויהיש א"ז ,םינבל הפי ןמיס הלחת תב .תחנ ברו
.ה"ע יתגוז םש לע השדקהה
ח"משת טבש א"כ
ליחתאו א"טילש יברהמ תוכרב יתלבק ה"ב לבא ,תואירבה ד"ע תוגאדו ךרדהמ ףיע קראי אונמ יתאב הז
.םירועישה בוש
ח"משת אשנ 'פ ק"שע
תבשב יכ ול עדונ רשאכו ,'פשמו קמעה לדגממ ןמסארג קחצי דוד ר"גה םג היה םש הינתנב זנאצ ילגב יתייה
היה ט"ויו ,ש"הגחב תרחמל השע אוה הככו החמשו תודעותה ידובכל המש השע אוה ילש תדלוה םוי רבדמב
,המלועל הכלה איה ז"משת ןויס 'יב יכ ה"ע 'גוז רבק לע םיתיזה רהל םישנא ןינמ ונעסנ 'ה םויבו .החמשב
יל ןתי ת"ישהש תוניעמה תצפה תא ךישמהל ליחתמ ינא וישכעו .הרזחו םשל העיסנה טקשב היהש ה"בו
.דאמ בוט תולאשה יוביר ךליבשבש וילאמ ןבומ .החלצהב ךישמהל לכואש הבוט תואירבו חכ
ח"משת לולא ח"ר
הוקמו שדח םובלאב םכלש תונומתה תא יתתנו ,תונבהמ תונומתה שלש םע רקיה םכבתכמ דעב הבר הדות
ילש בלהש אצמ יתוא רקיבש רוספורפה .ה"עב תונומת הברה דועב הזה םובלאה תא תואלמל דוע הכזאש ינא
.תיבב תבשל קר הצוחה תאצל אל םייעובש ילע רזגו לודג ישוקב דקפתמ
ט"משת תבט ה"כ
יננהו ,גאה ק"קד ד"בא ברל םכתונמתה לע הבוט הרושב םע רקיה םכבתכמ תא וישכע הז יתלבק בוט לזמ
האור ינאש הפב םתייה רשאכ םכל יתרמאש המ םייקתהל ליחתמש חמש ינא םג .הבר החלצה םכל לחאמ
וזה הנשב ,א"טילש ר"ומדא ק"כל עסונ יתייהש םינש המכ יתיכזש רחאל ינא .םש ד"באו שארכ םכתא
.הפב היהאש ילע ורזגש תואירבה ינפמ עסיל דוע יתיכז אל ט"משת
5
ט"משת טבש ג"י
,דחי םג ג"ורב הבר החלצה ת"ישה ךל ןתיש ,הלענהו השדחה הרשמהב ןושארה ךבתכמ דעב הבר הדות
םיינחורה םיכרצהב בר ןויעבו תברקמ ןימיב גהנתהל םיכירצ הלחתהב לבא .תופיקתבו המרב ךתוכלמ גיהנתש
םכתלהק תא גיהנהל לכותו ,הלהקה ירבח לכ יניעב לבוקמו בוהא היהת זאו ,גאהב הלהקה לש םיימשגהו
.הלהקה לע ביבח היהת ןכלו תולעמה לכב ת"ישהמ ןנוחמ התא ה"בו .רשיהו בוטה ךרדב
ת"ישהשו םכדעב יל שי םוקמ יכ םכתא חראל עיצמ ינא ךלש רפסה סיפדהל םילשוריל ואובת ה"עב רשאכ
םידימלת ואב ילא חמש היה ת"חמשב .הבר החמשו הבוט תואירבב םכתא לבקל לכואש ש"ופר יל חלשי
.החמשו הבוט תודעותה היהו הבישימ
תואירב לע השודקה ותכרב לע הכחמ ינא וישכעו א"טילש ר"ומדא ק"כל עוסנל ילע ורסא םיאפורה
.א"טילש ר"ומדא ק"כ םע בורקב שגפהל ףוגהו שפנה
ט"משת לולא א"י
ינא .י"אל ונילא עוסנל ךירצ התא ןכל לוז רתוי רפסה לש סופדה ךל הלעי י"אבש בשוח ינא ךלש רפסה ד"ע
.שמח העשב ה"עב םוקל ךירצ ינאו תרחואמ העשה יכ בותכל טעממ
נ"שת טבש ח"כ
תפש לע 'איסורב ךרפ תדובע תונחמב הנש םירשע' ילש רפסה לש םוגרת ד"ע הלודג הגאד וישכע יל שי
לכל רוזעל הברה לוכי רפסה הזו ,םירפס תולבגה ילב איסורל רפסה תא חולשל םילוכי וישכע יכ ,תיסורה
יתייה יכ רדסב כ"כ אל תואירבב ילש בצמה .תודיסח לא איסורב םידוהיה תא ברקל םש וישכע רשא ש"נא
תושילח שיגרמ ינא ןכו בלה דצמ יל השק וישכע המשל ןוריואב העיסנהו א"טילש יברה לצא תבטו וילסכ 'חב
דאמ ינא .ךישמהל חכ יל ןתי ת"ישהש חוטב ינא םדקמכ ךישממ ינא םירועישה לש רדסה תא לבא ,בלב
םיצור רשא םישנאה לא בוריק םגו ,הארוהב םג חכ ךל ןתונ הז יכ ארמגב רועיש ןתונ םוי ידמ התאש חמש
א"טילש יברה לצב יתייה רשאכ ינא .המש ךלש םינינעה לכב החלצהו תוכז הברה ןתונ הז םגו ברקתהל
.וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכב קזחו אירב היהיש יאולהו ,תוינוציחב רדסב הארנ אוהו י"נ ךיבא תא יתשגפ
6