You are on page 1of 17

MOSTOVI

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE KATEDRA ZA MOSTOVE

GRAENJE MOSTOVA
Projektant mosta tijekom svih faza izrade mosta mora imati na umu ne samo konano stanje nego i faze graenja Usavravanjem postupaka graenja tijekom proteklih nekoliko desetljea omogueni su, ekonomski isplativi, znatni pomaci granica moguih dometa

GRAENJE MOSTOVA

ibenski most prvi luk u potpunosti sagraen slobodnim konzolnim postupkom

M Odr. ST VI prof. sc.O Jure Radi

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Naini i postupci graenja


PROIZVODNJA ELEMENTA MOSTA

Naini i postupci graenja


SKELE I OPLATE

MONOLITNA GRADNJA

GRAENJE MOSTOVA

MONTANA GRADNJA

Sastavljanjem od komada koji su izraeni izvan mosta

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

GRAENJE MOSTOVA

Graenje zidanjem ili lijevanjem svakoga elementa na njegovu konanom mjestu

Graenje na fiksnim, o tlo oslonjenim skelama Graenje na pominim skelama Slobodno graenje bez skela

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Naini i postupci graenja


POLOAJ STRUKTURE ZA VRIJEME GRAENJA

Naini i postupci graenja


METALNI MOSTOVI

GRAENJE MOSTOVA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

GRAENJE MOSTOVA

Graenje na mjestu Uzduno ili popreno potiskivanje ili navlaenje Vertikalno ili horizontalno zaokretanje

Izravna montaa Montaa na skeli Slobodna konzolna gradnja Uzduno potiskivanje i navlaenje Bono potiskivanje Zaokretanje rasponskih sklopova

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Naini i postupci graenja


IZBOR POSTUPKA GRADNJE OVISI O:

Naini i postupci graenja


Svaka faza graenja mora biti analizirana i proraunata

GRAENJE MOSTOVA

GRAENJE MOSTOVA

Osobinama strukture Potencijalima okolia Ekonomskoj opravdanosti i optimalizaciji Zahtjevima zatite okolia Raspoloivoj opremi

Konstrukcija Skela Sve vee iezavanje skele Dijelovi strukture ujedno slue i kao pomagala u gradnji

DANANJA USMJERENOST POSTUPAKA GRADNJE


Koritenje plovnih vodotoka za dopremu i podizanje velikih i tekih elemenata

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONOLITNA GRADNJA
GRAENJE MOSTOVA GRAENJE MOSTOVA

MONOLITNA GRADNJA
6,0

Lijevanje, zidanje ili sastavljanje nosivog sklopa na skeli koja se odstranjuje ili pomie tek kad konstrukcija ili njen dio moe samostalno nositi Klasian nain graenja Zahtijeva skelu i oplatu

116,00

PRIMJENA

Kod mostova malih raspona Kod mostova nisko nad dobro pristupanim terenom Na skeli mogu biti graeni svi tipovi mostova od grednih do viseih

141,25

Ponekad je izgradnja skele sloeniji zadatak od samoga mosta

Klasina drvena skela za Trojanoviev most preko Tare visine 141 m primjer je iznimne sloenosti monolitne gradnje

Ope je nastojanje da se izbjegne i zamijeni ekonominijim metodama

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Izvedba na fiksnim skelama


Najstariji nain graenja na fiksnim o tlo oslonjenim skelama Drvene ili eline skele, sastavljene od mnogo manjih elemenata - najee su to reetkasti prostorni sustavi

Izvedba na fiksnim skelama


Rad na skeli zahtjeva precizan raspored i dinamiku ugradbe pojedinih dijelova:

MONOLITNA GRADNJA

MONOLITNA GRADNJA

Da bi bile upotrijebljene na drugome mjestu, moraju biti rastavljene pa ponovno sastavljene Kod mostova malih raspona, nisko nad dobro pristupanim terenom Omoguuje izvedbu najrazliitijih tipova i oblika struktura armiranobetonskih mostova u oplati

Gradnja se odvija po sektorima da se konstrukcija jednako optereuje i progiba

Primjena

Skele se izvode sa nadvienjem da bi konstrukcija u konanici imala eljeni oblik Odvajanje skele od konstrukcije potrebno je unaprijed definirati:

Prednost

ili otputanjem skele ili izdizanjem konstrukcije

Gradnja Domovinskog mosta na fiksnim skelama

MOST SALGINATOBEL Model i gradnja pomou fiksnih skela

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Izvedba na pokretnim skelama


Skele koje se mogu pomicati uzdu ili poprijeko na most Pomicanje se ostvaruje: MOST GLADESVILLE

Izvedba na pokretnim skelama


MONOLITNA GRADNJA
Pokretna skela koju je Freyssinet primijenio za gradnju lunog mosta preko rijeke Elorn u Plougastelu Drvena luna skela koritena za gradnju tri jednaka AB luka premjetanjem pomou plovila.

MONOLITNA GRADNJA

pomou kotaa na tlu na tranicama na plovilima

- skela poprijeko premjetana 4 puta

Hidraulike pree pomau pri odvajanju prije pomicanja Primjena


Nie gredne mostove s vie uz ravno i dobro nosivo tlo Popreno pomicanje - iri mostovi,

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Izvedba na lansirnim skelama


Tip pokretnih skela koje se umjesto u tlo oslanjaju o stupove PREDNOSTI:

Izvedba na lansirnim skelama


MONOLITNA GRADNJA
NOSIVI SKLOP OVIH SKELA MOE BITI: Ispod elemenata koji se betoniraju Iznad elemenata koji se betoniraju POKRETNE RADIONICE: Izgradnja je neovisna o vanjskim uvjetima Gradnja rebrastih struktura itava oplata se premjeta sa skelom Gradnja sanduastih struktura Sloenija: unutarnja oplata je zasebna Gradnja jednog odsjeka obino traje dva tjedna Prekidi - na mjestima nul toaka momentnog dijagrama

MONOLITNA GRADNJA

Nisu ovisne o uvjetima na terenu Omoguuju odvijanje prometa ispod mosta Ne zadiru u vodotok Rijetko se koriste za raspone iznad 50 m jer su robusnih dimenzija

NEDOSTACI:

Ponekad se podupiru s jednim ili dva privremena pomona oslonca Ureaji za pokretanje iz raspona u raspon:

Izvlaenjem i uvlaenjem pojedinih dijelova Pomicanjem itave skele duine vee od dva raspona

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONTANA GRADNJA
Gradnja od predgotovljenih, montanih elemenata Posebno razvijena kod elinih mostova PREDNOSTI:

MONTANA GRADNJA
NEDOSTACI:

GRAENJE MOSTOVA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

GRAENJE MOSTOVA

Elementi/itavi nosai izraeni u radionicama ili tvornicama Gotovo idealni uvjeti i kvaliteta Proizvodnja neovisna o dinamici posla na gradilitu Jeftinija proizvodnja od one na gradilitu

Znatni trokovi transporta nekad se rade radionice na gradilitu Potrebna pomagala za dizanje i ugradbu

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONTANA GRADNJA
GRAENJE MOSTOVA GRAENJE MOSTOVA
Montana gradnja dobiva sve vie na znaenju jer smanjuje ljudski rad na gradilitu i vrijeme graenja Predgotovljeni komadi se ve toliko rutinski proizvode da se za vrijeme njihove proizvodnje jo ni ne zna gdje e se ugraditi
D C
t 0 0 6

MONTANA GRADNJA
Tei se montanoj gradnji sa to manjim brojem dijelova i spojnica ali ogranienje su dimenzije zbog ureaja za montau

Transport gotovih nosaa Dubrovakog mosta specijalnim vozilom Dizalica za utovar i vozilo za transport gotovih nosaa

t 5 7 2

t 5 2 2

MOSTOVI

30-50 m

Montani elementi za 5 km dug most preko zaljeva Oesterschelde u Nizozemskoj

t 0 9 1

t 0 1 4

22.5 0

t 0 1 4 t 0 1 4

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Ugradba montanih elemenata


PROIZVODNJA: - na gradilitu - u radionici na trasi prometnice, neposredno iza upornjaka ili ispod mosta, minimalni transport - horizontalni pomaci - podizanja

Ugradba montanih elemenata


Ugradba pomou dvije dizalice montirane na ve gotov dio konstrukcije

MONTANA GRADNJA

potreban transport vozilima ili plovlima UGRADBA: - autodizalicama - plovnim dizalicama

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONTANA GRADNJA
MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Ugradba montanih elemenata


Ugradba pomou lansirne reetke prihvaa nosa i transportira ga na mjesto ugradbe i tamo postavlja u konaan poloaj, pomiu se uzduno i popreno, nosivost do 200t

Ugradba montanih elemenata


Lansirnim reetkama je mogue uzduno sklapati pojedine segmente rasponskog sklopa i povezivati ih kablovima s izvedenim dijelom

MONTANA GRADNJA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONTANA GRADNJA
MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Ugradba montanih elemenata


Ugradnja kabelskim kranom na primjeru Krkog mosta cijela struktura je koncipirana iz vie manjih elemenata

Ugradba montanih elemenata


Plovni vodotoci pruaju posebna pogodnosti pri transportu i ugradbi vodeni transport je znatno jeftiniji od ostalih oblika, a plovne dizalice imaju znatno Most Akashi Kaikyo veu nosivost od ostalih (vie tisua tona!) Smanjuje se vrijeme ugradnje Ugradbeni elementi su cjeloviti, nekad i cijeli rasponski sklopovi pa nema puno spojeva

MONTANA GRADNJA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONTANA GRADNJA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Polumontani postupci
Montane strukture velik broj spojeva u njima

Polumontani postupci
NAINI IZVEDBE

Funkcionalni i trajnosni problemi

MONTANA GRADNJA

MONTANA IZVEDBA: nosai rasponskog sklopa MONOLITNA IZVEDBA: kolnika ploa nad njima, popreni nosai Jednostavnost i brzina Ravnost podloge za hidroizolaciju i kolnik

Zadrane prednosti montane gradnje

MONTANA GRADNJA

Za gredne mostove do 40 m primjenjuju se ee polumontani postupci

Gornje pojasnice nosaa se Nosai se postavljaju dodiruju a nad njima se bez razmaknuto, procijep meu potrebne oplate betonira kolnika njima se prekriva montanim ploa, popreni nosai se izvode (omnia) ploama koje slue nad osloncima kao izgubljena oplata
n o a t a e j a os bc i l t l apo al f oBn s zAT ai mmmm cccc 50 712 8 1 a n o o al t p a e j oaa bc i t is lal pn a lBm o f o s n zAoI ai mmmmm ccccc 780 711 2 1

Dodana prednost monolitne gradnje

16

12

131

5 40 5

131

131

131

250

40

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

20 15

41 18 41 100 15

150 180

15

70 15 120

180

Polumontani postupci
NAINI IZVEDBE

Polumontani postupci
KONTINUITET NOSAA NAD OSLONCIMA

MONTANA GRADNJA

spregnuti sustav

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MONTANA GRADNJA

Polumontana izvedba ploastih mostova niski olakani nosai se montiraju jedan do drugoga a nad njima se izvodi monolitna ploa Spregnuti sustavi nad montiranim elinim nosaima se betonira kolnika ploa

Puni kontinuitet monolitna izvedba leajnih poprenih nosaa i prihvaanje leajnih momenata gipkom armaturom ili kabelima Uspostava kontinuiteta pomou elastine armiranobetonske ploe ili eline ploe privrene za beton prednapetim vijcima

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA


Nain graenja bez skele u kojem se napredovanje gradnje ostvaruje konzolno od oslonaca prema sredini otvora Pravi razvitak u velikim grednim i lunim reetkastim elinim mostovima 19.st. Logino rjeenje graenja ovjeenih mostova

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA


Revolucionaran napredak AB grednih (Njemaka) i lunih (Hrvatska) mostova koje su ih uinile konkurentnima metalnim na rasponima 200 do 500 m Monolitna, montana, kombinirana Simetrino balastno napredovanje ili nesimetrino napredovanje uz odgovarajue sidrenje

GRAENJE MOSTOVA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

GRAENJE MOSTOVA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA

Monolitna konzolna gradnja grednih mostova


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA
Prvi puta primijenio konstruktor Finsterwalder za gradnju mosta Worms preko Rajne Kasnije usavren za ostale gredne mostove velikog raspona

Skele u konzolnoj gradnji:


Znatno krae Privruju se za prije izraeni dio konstrukcije Premjetaju se postupno prema sredini otvora Nastoji se da budu to lake Kod monolitne gradnje nose oplatu i sektor strukture koji se betonira Kod montane gradnje slue kao radna platforma i za prihvaanje predfabrikanata Velika uteda u skeli Omoguavanje dostatnog slobodnog profila ispod mosta uz neometano odvijanje prometa

Prednosti konzolne gradnje:


Balastni postupak konzolne gradnje mosta Kamanik

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Monolitna konzolna gradnja grednih mostova


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA
Na prije dovreni dio konstrukcije se privrsti konzolna skela s oplatom (krletka) u kojoj se betonira odsjeak strukture duljine 3-5 m Raspored radnog tjedna pri izradi jednog takta: Dan u tjednu Ponedjeljak Radne aktivnosti - Prednapinjanje proli tjedan izbetoniranog segmenta - Pomicanje krletke s vanjskom oplatom u novi poloaj - Postavljanje armature donje ploe i hrptova - Pomicanje i namjetanje unutarnje oplate - Postavljanje donje armature kolnike ploe i zatitnih cijevi kabela za uzduno i popreno prednapinjanje - Postavljanje gornje armature kolnike ploe - Betoniranje - Ugradba kabela za prednapinjanje - Njega betona

Monolitna konzolna gradnja grednih mostova


Osim klasinog balasnog postupka konzolne gradnje mogua je i izvedba koritenjem pomonog nosaa povrh rasponskog sklopa na kojeg se vjea oplata Mogue graditi itav presjek odjednom ili samo sredinji dio pa ga potom popreno dograditi Rad u krletci

Utorak

Srijeda etvrtak Petak Subota

M O S T O V- I Nedjelja Njega betona

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Montana konzolna gradnja grednih mostova


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA
Pojedini odsjeci se izvedu i pripreme izvan mosta pa nema vie betoniranja u skeli nego se gradnja vri montano Prikladna nad plovnim putevima i vodotocima jednostavna doprema elemenata

Montana konzolna gradnja grednih mostova


Izrada odsjeaka:

U tvornicama Na gradilitu Izrada ne ovisi o ostalim radovima ubrzava se gradnja Mogua izrada gdje je dodirna povrina jednog segmenta oplata za idui segment savrena tonost nalijeganja Epoksidna ljepila nepropusnost strukture Potpuno prednapinjanje vei utroak kabela Na hrptovima nalaze se zupci za prihvaanje poprenih sila smanjuju velike momente dugih konzola zategama prihvaaju konzolu povrh strukture prikladni za dostavu gotovih elemenata po gotovom dijelu strukture

Spajanje odsjeaka

Privremeni piloni:

Primjer montane konzolne gradnje

Privremeni nosai:

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Monolitna konzolna gradnja lunih mostova


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA
Kod gradnje AB lunih mostova najvei dio trokova otpadalo je na izradu skele Prvi puta primijenjena u hrvatskoj gradnjom ibenskog i Pakog mosta 60-ih godina 20.st.

Monolitna konzolna gradnja lunih mostova


RIJEKA ZADAR

Monolitna konzolna gradnja luka Skradinskog mosta

POSTUPAK GRADNJE: elina reetkasta skela se s jedne strane prihvaa na prije dovreni dio konstrukcije, a s druge strane se prihvaa zategama koje se preko stupova sidre u obalu U skeli se nalazi oplata za betoniranje odsjeka svoda Nakon betoniranja i ovrivanja betona skela se pomie u novi poloaj i prihvaa novom zategom gradnja napreduje konzolno od peta prema tjemenu Zategama se prihvaaju i dovreni dijelovi strukture

Monolitna konzolna gradnja luka Maslenikog mosta

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

10

K I N E B I G A P

Monolitna konzolna gradnja nih mostova Skela lu se premjetala pomou


246

. 6 6 9 1

IBENSKI I PAKI MOST

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA

plovne dizalice usporava gradnju Koriste se privremeni stupovi iznad razine nivelete

Montana konzolna gradnja lunih mostova


Gradnja konzolnim postupkom od predgotovljenih elemenata PREDNOSTI:

. 8 6 9 1

193 K R K . 0 8 9 1

Poveava se brzina gradnje Teina elemenata doputa upotrebu kabelske dizalice manje nosivosti Brojne sljubnice su izvor trajnosnih problema, pogotovo uzdune koje nisu stlaene Nedostatak se moe eliminirati lijepljenjem odsjeaka (most Natchez)

NEDOSTATAK:

390

MASLENIKI MOST Pomicanje skele vie ne zahtjeva plovnu dizalicu jer je skela samopokretna

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA

Najprije je montano konzolno graen sredinji sanduk luka sastavljen od ravnih ploa Nakon toga popreno je izgraen ostatak luka Brojne poprene i uzdune sljubnice

SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA

KRKI MOST

A C I N E L S A M A K R K A N I T E C

MOSTOVI

Montana konzolna gradnja lunih mostova

MOSTOVI

. 7 9 9 1

Most Natchez (SAD)

. 5 0 0 2

204 . 7 0 0 2

141

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Istodobna gradnja i luka i grede


Gredna struktura se ukljui u strukturu tijekom gradnje tako da luk i stupovi formiraju tlani, a nadluni sklop i dijagonale vlani pojas jedne reetke Predgotovljeni segmenti svih dijelova mosta
Rekonstrukcija starog Maslenikog mosta

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

11

Istodobna gradnja i luka i grede


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA

Slobodna konzolna gradnja ovjeenih mostova


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA
Pogodnost ove gradnje je da se sva pridranja tokom gradnje mogu obaviti pomou konanih zatega

PREDNOSTI:
Maksimalno smanjenje dodatnih dijelova Ubrzanje gradnje

Minimalna dodatna i privremena pomagala racionalna i brza izgradnja

Razlika u gradnji luka : klasinim konzolnim postupkom (lijevo) i uz istodobnu gradnju luka i grede (desno)

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Slobodna konzolna gradnja ovjeenih mostova


SLOBODNA KONZOLNA GRADNJA
TIJEK GRADNJE:

GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA


Dijelovi rasponskih sklopova ili itavi sklopovi se rade na nekom pogodnijem mjestu ili poloaju pa se onda potpuno ili djelomino gotovi pomiu ili zakreu u definitivan poloaj
Potiskivanje ili uzduno navlaenje Zaokretanje polulukova Popreno zaokretanje i translatiranje Izostanak skupe skele Neometan promet ispod mosta Bolji uvjeti za rad i kvaliteta izvedenih dijelova koji se rade u zatienim uvjetima

Prvo se izgradi donji ustroj i piloni Zatim se gradi rasponski sklop u konzolnoj gradnji Uvijek je prije zatege potrebno konzolno sagraditi dio nosaa u koji se ta zatega sidri Konzolna gradnja zato zapoinje s odsjekom nosaa uz pilon Simetrino napreduje na obje strane prema sredini raspona i upornjacima Nakon spajanja ugrauje se oprema mosta

FAZA 1

GRAENJE MOSTOVA
6. svibnja 2013.

Prednosti

FAZA 2

FAZA 3

FAZA 4

MOSTOVI

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

12

Potiskivanje ili uzduno navlaenje


GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

Potiskivanje ili uzduno navlaenje


Tijek gradnje

Na posebno ureenom prostoru iza upornjaka se betoniraju odsjeci grede i u odgovarajuim taktovima potiskuju ili navlae preko prije izvedenih stupova Prednosti

Monolitna gradnja bez spojeva i reki Betoniranje u gotovo idealnim uvjetima natkrivene radionice Betoniranje u istoj oplati Mogue male udaljenosti za dostavu gradiva Nema potrebe za znatnijim skelama i poduporama Nema potrebe za dizalicama jer se struktura izvodi u razini nivelete

U oplati iza upornjaka betonira se odsjeak nosaa Najee sanduasti popreni presjek Duina 10 30 m, izmeu L/6 i L/2, L do 60m Nakon stvrdnjavanja betona centrino se prednapinje Guranje nosaa naprijed Upotreba teflonskih leajeva Upotreba hidraulikih prea Izrada idueg odsjeka koji se dodiruje ela prethodnog itd. Odsjeci se izrauju u tjednim taktovima Nakon dosezanja suprotnog upornjaka prednapinju se preostali potrebni kablovi za uporabno optereenje
L/6-L/2 L L L L L L

Vijadukt Zeeve Drage graen je metodom uzdunog potiskivanja

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Potiskivanje ili uzduno navlaenje


Nedostaci
GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

Potiskivanje ili uzduno navlaenje


Razlika uzdunog potiskivanja i navlaenja
GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

U svim presjecima se naizmjenino javljaju i pozitivni i negativni momenti dodatno prednapinjanje Prednji dio nosaa je u fazi potiskivanja konzola veliine raspona Postavljanjem elinog kljuna na elo prvog nosaa skrauje se konzola Privrivanje konzole preko privremenog jarma i zatega Oslanjanje konzole na privremene stupove unutar otvora
Vijadukt Mirna

Kod navlaenja nosa se pomie navlaenjem pomou vitala i uadi Vee duine S vie otvora U pravcu ili konstantnoj zakrivljenosti i konstantnom nagibu Glavni nosai prvo premoste otvore pa se onda na njima rade kolnike ploe, sekundarni nosai, konzole itd.

postupci navlaenja i potiskivanja su prikladni za mostove:


Rjeavanje nedostataka

Postupak je puno ranije primjenjivan za eline i spregnute mostove

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

13

Zakretanje polulukova
GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

Zakretanje polulukova

Po pola luka se betonira u uspravnom poloaju nad njihovim petama i onda zaokrenu prema tjemenu u konani poloaj Tijek izvedbe

Izvedba peta Betoniranje luka u uspravnom poloaju do 1/4 visine Zaokretanje luka za odreeni iznos unatrag Betoniranje druge etvrtine luka Sputanje polulukova u konaan poloaj

2. FAZA

Most Yajisha 76+360+76 m

1. FAZA
15
47

3. FAZA

Nakon otputanja i spajanja polovica u tjemenu petni se zglobovi zapunjuju betonom upeti luk

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Zakretanje polulukova
PREDNOSTI POSTUPKA:
GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

Popreno zaokretanje i translatiranje


GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

Jednostavno betoniranje u podiznoj oplati u uspravnom poloaju Jednostavno premjetanje oplate koja omoguuje izvedbu vie odsjeaka tjedno Manja koliina sidara i zatega od one kod konzolne gradnje, odnosno njihova kraa upotreba Ogranieni raspon (do 200 m) radi ogranienja visine polovica koje se uspravno izvode Ograniena spljotenost na priblino f/L = 1/5 zbog velikih deformacija Dodatni trokovi za privremeni zglob.
2. FAZA

Polovice rasponskog sklopa se grade na obali okomito na konanu i spoje na sredini os mosta, a kada su gotove zarotiraju se za 90 raspona Gredni i ovjeeni mostovi Popreno zakretanje mosta sagraenog na skeli na obali

NEDOSTACI POSTUPKA:

1. FAZA
15
47

3. FAZA

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

14

Popreno zaokretanje i translatiranje


Prednosti
GRAENJE METODAMA POMICANJA I ZAOKRETANJA

GRAENJE DONJEG USTROJA


Razliiti terenski uvjeti uvjetuju razliite metode izvedbe RAZLIITOST SE OITUJE U:

Na obalama se moe izvesti jednostavna fiksna skela i ostvariti puna monolitna izvedba Ne zadire se u plovni prostor Korisna metoda pri zamjeni dotrajalog sklopa koji se u tom sluaju ostavlja u funkciji sve dok novi nije gotov

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

GRAENJE MOSTOVA

Poprena translatacija gotovog sklopa

Razliitim visinama Razliitim uvjetima temeljenja Razliitim djelovanjima

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

GRAENJE DONJEG USTROJA


SLOENOST I POTEKOE PRI GRADNJI PROIZLAZE IZ:

Monolitna izvedba
Rad u potpunoj oplati
GRAENJE DONJEG USTROJA

GRAENJE MOSTOVA

Teke dostupnosti kanjoni, padine, provalije Temeljenja Rada pod vodom Podlokavanje i oteavanje temelja Pilotiranje Rad u bunarima, kesonima Podvodna betoniranja Pomaka oslonaca Aktiviranje prea

Kod dijelova donjeg ustroja manje visine

Niveleta nisko nad terenom

Odjednom izvedena oplata za itavu visinu elementa Drvena ili metalna oplata

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

15

Monolitna izvedba
Rad u prijenosnoj (sektorskoj) oplati
GRAENJE DONJEG USTROJA GRAENJE DONJEG USTROJA

Monolitna izvedba
Rad u prijenosnoj (sektorskoj) oplati POSTUPAK IZVEDBE:
Premjetanje nosaa oplate Premjetanje oplate Postavljanje armature Betoniranje Ovrivanje betona uplji sanduci imaju i unutranju oplatu koja se pomie zajedno s vanjskom

Koristi se za stupove veih visina Izvode se odsjeci visine 3-5 m Pomicanje oplate

Klasian nain Hidrauliki pogon Elektromehaniki pogon

Oplata se pridrava za prije izvedeni dio, a kad se izbetonira odsjeak ona se premjeta u novi poloaj Mogua svakodnevna izvedba jednog sektora Pridrajni dio oplate moe biti vrsta cjelina s njom ili odvojen od nje

Vijadukt Hreljin betoniranje stupova u prijenosnoj oplati

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

Monolitna izvedba
Rad u kliznoj oplati
GRAENJE DONJEG USTROJA GRAENJE DONJEG USTROJA

Montana izvedba
PRIKLADNO ZA:
Elemente manjih visina Viekratno opetovanje nadvonjaci nad autocestama, obronaki i dugi mostovi

Oplata se stalno pokree du stupa odreenom brzinom pa se betoniranje odvija bez prekida
VISINA OPATE: 1 1,5 m BRZINA PODIZANJA: 3-5m/24h, ovisi o brzini stvrdnjavanja betona OPLATA

Glatka i blago nagnuta prema osi stupa Sastoji se od:

Cijevi Hidraulinih ureaja za dizanje Metalnih jarmova Glatke oplate Radne platforme za armiranje i betoniranje

Dimenzije prilagoene mogunostima dizala i prenosila Spojevi tlano napregnuti smanjeni trajnosni problemi

25% oplate odnosi se na formiranje, 45% na vezanje, a 30% na ovrivanje betona

Doplovljavanje preko Sjevernog mora kesona za most preko Temze, koji je izveden u jednom doku u Rotterdamu

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

MOSTOVI

6. svibnja 2013.

16

MOSTOVI

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE KATEDRA ZA MOSTOVE

Sljedee predavanje 13.05.2013.: ODRAVANJE MOSTOVA I MOSTOVI U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA


M Odr. ST VI prof. sc.O Jure Radi 6. svibnja 2013.

17