PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

UNIT 5 : PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER
Objektif am : Objektif khusus : Mengenali istilah komputer yang terdiri dari perkakasan dan perisian. Di akhir unit ini pelajar sepatutnya dapat : • • • • • Menerangkan Istilah Komputer Menyatakan kepentingan system pengoperasian DOS dan Windows dan komponennya. Memasang system komputer yang lengkap. Mengesan masalah yang disebabkan oleh perisian komputer. Mengesan masalah kehilangan dan pemulihan data.

5.0

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

5.1 Istilah Perisian dan Perkakasan: 5.1.1 Perisian Perisian merupakan aturcara (program) yang berfungsi untuk menjalankan komputer. Aturcara tersebut akan diproses oleh mikroprosesser mengikut bahasa yang difahami dan seterusnya melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh arahan tersebut Sistem-sistem pada komputer perlu arahan perisian untuk ia berfungsi. Ia boleh di kelasifikasi kepada beberapa jenis aturcara antaranya seperti ; Pengoperasian Sistem ( DOS, UIX,CPM ), aturcara pengguna (pemproses perkataan, helaian elektronik, data base dan lain-lain), aturcara utilities (PCTOOL,NORTON), aturcara diagnosis QAPLUS,CHECKIT,DIAGNOSIS). 5.1.2 Perkakasan Perkakasan merupakan alat atau komponen elektronik yang di pasang pada papan litar tercetak dan membentuk kad atau sebuah mesin. Ia boleh di lihat secara fizikal. Hasil penyambungan kad atau E3005 /UNIT 5/1

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER mesin tersebut membentuk sistem yang static. Contoh perkakasan komputer adalah seperti ;Papan Litar Utama, Kad - kad pilihan, Pemacu Cakera, Paparan, Pemcetak dan lain-lain( Sila lihat Rajah 5.1) Kombinasi perisian dan perkakasan ini membentuk satu mesin atau komputer yang berkeupayaan melaksanakan berbagai kerja mengikut kehendak pengguna. Ia berbeza dengan mesin elektronik yang lain, kerana mempunyai aturcara yang boleh melakukan berbagai - bagai kerja.

Rajah 5.1 : Gambarajah Perkakasan Sistem Komputer IBM PC Serasi 5.2 Jenis dan Keupayaan Kemampuan , jenis dan kegunaan komputer adalah di pengaruhi oleh keupayaan manusia sesuatu tamadun atau zaman tersebut. Dimana bermulanya komputer abacus adalah di sebabkan oleh bermulanya manusia berfikir untuk memperbaiki cara membuat pengiraan dan mempercepatkan proses tersebut. Bermula dari sinilah maka evolusi kearah system komputer yang lebih canggih bermula.Evolusi komputer bolehlah di bahagikan kepada empat zaman atau tamadun iaitu ;a. b. c. d. Zaman komputer ABACUS Zaman komputer Mekanikal Zaman komputer Elektro-mekanikal Zaman Komputer Elektronik Digital/Komputer Diskrer (IC) E3005 /UNIT 5/2

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Sejarah komputer boleh dikatakan bermula pada tahun 1940an. Tempoh ini boleh diagih kepada beberapa kategori seperti Jadual 5.1 Generasi Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Tahun 1943-1956 1957-1964 1965-1971 1972-1989 1990- now

Jadual 5.1: Generasi kewujudan komputer. Penemuan IC (litar bersepadu) generasi baru yang menggantikan tiub vakum dan transistor telah telah megubah dimensi peranti komputer. Dimana dengan teknik ini beribu hingga berjuta transistor dapat dibentuk dalam satu chip. Dengan ini ruang simpanan, memori dan kelajuan proses data bertambah. Sebagai contoh, IC Pentium 4 mempunyai kelajuan 1.7 GigaHz dan bus data sebanyak 64 bit tetapi saiz IC tersebut cuma sebesar tiga susun jari. Sila lihat Rajah 5.2 untuk mengetahui kedudukan komponen utama dalam ‘motherboard’.

E3005 /UNIT 5/3

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Rajah 5.2: Litar asas papan litar utama 5.3 Sistem Operasi DOS dan Windows Sistem operasi komputer adalah sumber utama bagi menggurus perkakasan komputer seperti mendefinasikan antaramuka (peripheral) pengguna, berkongsi perkakasan diantara pengguna, berkongsi data pengguna, menyediakan kemudahan input/output dan mengelak berlakunya kesilapan. Sumber-sumber utama yang diuruskan oleh system operasi adalah seperti ; i. Processor ii. memori (storage) iii. peranti input/output. iv. data. Selain itu sistem operasi berupaya untuk menghubungkan perkakas komputer dengan modul-modul berikut : E3005 /UNIT 5/4

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER i. ii. iii. iv. v. vi. iaitu: i. ii. berkomunikasi dengan pengguna berkomunikasi dengan perkakasan. operator perisian penggunaan(applications program) sistem aturcara(sistem programmers) aturcara perkakasan pengguna

Jadi system operasi (os) disimpulkan melakukan 2(dua) fungsi utama dalam kebanyakan masa,

Pada masa kini system operasi yang biasa atau kerap digunakan adalah MS-DOS,UNIX, LINUX, dan Windows, malah dua system utama iaitu MS-DOS dan Windows ini berkerjasama sesebuah komputer untuk menjalan pelbagai fungsi komputer. Seterusnya kita akan lihat komponenkomponen (perisian) yang menjalankan system operasi MS-DOS. 5.3.1 Sistem Operasi MS-DOS Sistem operasi MS-DOS dan Windows kerap digunakan dalam komputer. Sistem ini diwujudkan oleh Microsoft Corp. untuk komputer peribadi dimana ia mempunyai empat komponen utama iaitu: i. ii. iii. iv. i. Boot Record Boot Record Antaramuka BIOS Read Only Memory(IBMBIOS.COM) Aturcara DOS fail.(IBMDOS.com) Command Processor (COMMAND.COM)

Boot record adalah aturcara permulaan untuk memulakan system. Sekiranya boot record tiada atau kerosakan berlaku dalam disket tersebut maka isyarat kesalahan ‘Non System disk’ akan dipaparkan. Bagi boot record pada cakera keras, ia berada pada track 0, sector 1, side 0 pada semua disket storan DOS. E3005 /UNIT 5/5

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

ii.

BIOS Read Only Memory (fail IBMBIOS.COM)

Dalam MS-DOS aturcara antaramuka BIOS ini dipanggil IO.SYS dan dan bagi IBM ia dipanggil IBMBIO.COM. Ia adalah ‘hardware-independent’ modul yang berfungsi menyediakan antaramuka paras tinggi diantara pengguna dengan komputer. IBMDOS.COM oleh pengguna dengan senang. MSDOS.SYS menerima permintaan logical 1/0 (logical 1/0 request) dari aturcara pengguna atau modul OS yang lain dan memperterjemahkan kepada fizikal 1/0 command yang dihantarkan kepada IO.SYS, Yang mana hanya IO.SYS sahaja berhubung secara terus kepada perkakasan komputer. iii. Aturcara DOS (fail IBMDOS.COM) dan IBM asli adalah mengandungi aturcara mengandungi aturcara pengurusan fail, data blok untuk disket dan juga beberapa fungsi yang lain yang dapat boleh dicapai

Aturcara operating system bagi MS-DOS dipanggil MSDOS.SYS paras tinggi diantara pengguna dengan komputer. IBMDOS.COM

IBMDOS.COM. Ia adalah ‘hardware-independent’ modul yang berfungsi menyediakan antaramuka pengurusan fail, data blok untuk disket dan juga beberapa fungsi yang lain dimana boleh dicapai oleh pengguna dengan senang.MSDOS . SYS menerima permintaan logical i/o (input output) dari aturcara pengguna atau modul operating system yang lain dan menterjemah kepada fizikal i/o command yang dihantar kepada IO.SYS. Dimana hanya IO.SYS sahaja berhubung secara terus kepada perkakasan komputer. iv. Command Processor ( fail Command.com)

Command processor mempunyai tiga bahagian utama, iaitu : i. ii. resident portion memory. initialization portion.

E3005 /UNIT 5/6

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER Resident portion memory – berada dalam lokasi RAM selepas IBM.COM yang berfungsi sebagai pengambil dan melaksanakan fail-fail yang mempunyai sambungan .com dan . exe dan juga menjalankan DOS ‘error’ . Arahan untuk resident portion memory terdiri dari BREAK, CLS, COPY, DATE, ERASE, EXIT, GOTO, FOR REM, TYPE dll. Initialization portion – ia mengandungi set-up routine untuk melaksanakan AUTOEXEC.BAT 5.4 Memasang Komputer Dengan merujuk gambarajah sistem blok umum pada Rajah 5.3 anda dapat mengetahui secara kasar kedudukan komponen sistem komputer . Sebagai permulaan untuk memasang komputer anda perlulah menghilang tenaga elektrik static yang tedapat pada bahagian tangan (badan) anda dengan cara mendiscaskannya. Maka apa yang anda perlu buat adalah pasang gelang tangan pembumi (antistatic) atau sekurang-kurangnya memegang pada badan komputer berbumi(grounding) untuk menghilangkan cas elektrik static pada badan anda. Cuba elakan menyentuh bahagian sambungan kad (cooper) semasa memegang kad kerana tenaga elektirk static yang terdapat pada badan kita mampu untuk merosakan komponen yang terdapat dalam papan litar dan tangan yang berminyak boleh menyebabkan sentuhan kad dengan slot menjadi kurang baik.

Rajah 5.3 : Kedudukan komponen sistem komputer

E3005 /UNIT 5/7

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER Langkah pertama yang anda perlu buat adalah menyediakan kerangka yang diperlukan seperti pada Rajah 5.4 . Dimana kebanyakan kerangka XT dan AT tidak memerlukan banyak persediaan kerana kerangka tersebut hampir siap dan begitu juga dapatkan tapak untuk badan kerangka CPU(ic Central Processing Unit) dimana ia juga memainkan peranan utama untuk memerangkap getaran dari pemacu cakera, kipas dan sebagainya.

Rajah 5.4 : Kerangka (chasis) computer Sila perhatikan Rajah 5.5 menunjukan system susunan hubung (jumper) untuk paparan kelajuan . Dimana LED untuk paparan akan dilekatkan pada ‘casing’ dimana ‘jumper’ digunakan untuk menghubungkan 2(dua) pin. Kadangkala banyak pin perlu dihubung (jumper) untuk menetapkan kelajuan komputer yang hampir dengan kelajuan ic CPU. Ingat paparan tersebut tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kelajuan tapi cuma untuk paparan sahaja.

Rajah 5.5 : Sistem susunan jumper untuk paparan kelajuan

E3005 /UNIT 5/8

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

5.4.1 Langkah Pemasangan Perkakasan Sekarang kita lihat langkah-langkah yang perlu dibuat untuk proses pemasangan(installations) yang lengkap untuk mewujudkan sebuah komputer dari cebisan kerangka dan kad pilihan. 1. Jika casing tersebut mempunyai paparan kelajuan, pasangkan jumpers untuk lampu display yang menunjukan paparan kelajuan hampir dengan kelajuan CPU. 2. Pasangkan tapak getah pada casing . 3. Pasangkan suis bekalan dan pembesar suara jika perlu. 4. Pasangkan kad RAM pada papan litar utama (mother board). 5. Setkan jumper pada papan litar utama untuk RAM dan video. 6. Sebelum langkah di atas, anda hendaklah memasang papan utama (mother board) dalam casing ini termasuklah memasang wayar suis bekalan , pembesar suara begitu juga jika terdapat ‘turbo swicth’. Cuba perhatikan contoh kedudukan papan utama pada Rajah 5.6

Rajah 5.6 : Kedudukan papan litar utama 7. Pasangkan kotak bekalan kuasa (buat langkah ini selepas memasang papan utama kerana ia memberi ruang untuk memudahkan memasang kotak bekalan). Hubungkan wayar bekalan dari kotak bekalan ke papan utama seperti Rajah 5.7.

E3005 /UNIT 5/9

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Rajah 5.7 : Penyambungan wayar ke papan utama 8. Hubungkan wayar bekalan papan system. 9. Pasangkan papan kunci dan perhatikan punat penyambung papan kunci bertanda bertala ke atas dan juga skru dengan kemas slot penyambung pada casing keluaran komputer. 10. Selitkan kad paparan video dalam slot penghubung dan biasanya kad video diletak paling jauh dari kotak bekalan kuasa (cuba lihat gambarajah kedudukan kad video pada Rajah 5.8 di bawah ).

Rajah 5.8 : Gambarajah kedudukan kad video 11. Seterusnya sambungkan kabel isyarat monitor ke kad video. 12. Begitu juga sambungkan kabel bekalan au diantara kotak bekalan ke monitor dan hidupkan suis pada monitor. E3005 /UNIT 5/10

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER 13. Pasangkan kad kawalan pemacu cakera liut (lihat Rajah 5.9). Biasanya kad ini dislotkan dalam slot I/O. Kad ini boleh terdiri dari :i. ii. iii. dual kad pemacu cakera liut. Kad gabungan kawalan liut dan keras. Kad I/O multi.

Rajah 5.9 : Pemasangan kad kawalan pemacu cakera liut 14. Pasangkan kad adaptor pencetak, modem, joystik, pengimbas optical dan peripheral yang lain 15. Begitu juga pasangkan pemacu. Maka keseluruhan system telah dipasang dan bersedia untuk berfungsi. Biasanya pemacu cakera tidak diformat atau diformat pada tahap rendah oleh itu pemacu cakera keras perlu diformat semula sebelum aturcara penggunaan dimasukan. 16. Untuk meningkatkan tahap sistem , wujudkan fail AUTOEXEC.BAT dan CONFIG.SYS mengikut arahan disket install yang digunakan.

E3005 /UNIT 5/11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.