You are on page 1of 68

m9$# uq9$# !

$# 0

Esad Baji

SMRT, KABUR I SUDNJI DAN


u Kur'anu, hadisu, prijanjim objavma i naunim injenicama

Konjic 2013.g.

Naziv knjige: Smrt, kabur i Sudnji dan Autor: Izdava: Suizdava: Urednik: Recenzenti: tampa: Tira: Esad Baji Fondacija Lijepa rije Konjic Optinski odbor Ilmije Konjic Alija Drki Almir Hondo Salih Nefer Sabah print, Ilida 100

Za izdavaa: Esad Baji

KUR'AN O SMRTI Kaf. Tako Mi Kurana slavnog,. oni se ude to im je doao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je udna stvar: zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv je to povratak!"1 Zar ovjek misli da kosti njegove neemo sakupiti? Hoemo, Mi moemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo!" 2 as e bez sumnje doi i Allah e one u grobovima proivjeti."3 Obeanje je Allahovo, a Allah e obeanje Svoje ispuniti, ali veina ljudi ne zna; oni znaju samo spoljanju stranu ivota na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnoduni. A zato ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono to je izmeu njih sa ciljem i do roka odreenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da e pred Gospodara svoga doista izii.?4 Allah vas iz trbuha majki vaih izvodi, vi nita ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. 5 Reci: "Kaite vi meni, ako bi vas Allah sluha vaeg i vida liio i srca vaa zapeatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?"6 Reci: 'Kaite vi meni - ako bi Allah dao da vam no potraje vjeno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne ujete?'7 Reci: 'Kaite vi meni - ako bi Allah dao da vam dan potraje vjeno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, osim Allaha, no dao da u njoj otpoinete? Zar ne vidite?'8 Reci: "Posmatrajte ono to je na nebesima i na Zemlji...!"9
1 2

Kaf, 1-3. El-Kijame, 3-4. 3 El-Had, 7. 4 Er-Rum, 6-8. 5 An-Nahl,78. 6 El-En'am,46. 7 El-Kasas,71. 8 El-Kasas,72. 9 Junus - 101

Zar se moe sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje?10 On vam pokazuje dokaze Svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete? 11 I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaih i boja vaih; to su, zaista, pouke za one koji znaju.12 Na nebesima i zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju. I stvaranje vas i ivotinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su vrsto ubijeeni; i smjena dana i noi i kia koju Allah s neba sputa da pomou nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oivi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti.13 Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noi i dana, laa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kia koju Allah puta s neba pa tako u ivot vraa zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka iva bia, promjena vjetrova, oblaci koji izmeu neba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti.14 Upitaj: 'Ko vas hrani s neba i iz zemlje, ije su djelo sluh i vid, ko stvara ivo iz neivog, a pretvara ivo u neivo, i ko upravlja svim?' 'Allah!' - Rei e oni -, a ti reci: 'Pa zato Ga se onda ne bojite? 15 Allah svjedoci da nema istinskog boga osim Njega - i meleki i ueni (svjedoe isto)- i On pravdu vri/pravedno postupa. Nema istinskog boga osim Njega, Silnog i Mudrog!16

10 11

Ibrahim -10 El-Mu'min-81 12 Er-Rum - 22 13 El-Gaija :3-5 14 El-Bekare-164 15 Junus-31 16 Ali Imran-18

PREDGOVOR U svakodnevnom ivotu nailazimo na prepreke, tekoe, fizike i duhovne. Na razliite naine, zavisno od same nae linosti, suoavamo se s njima i prevlaujemo ih, jedni borbom, jedni potpunim preputanjem. Veinom, zadnji atom snage vadimo iz spoznaje da e sve jedno proi pa ako je ba nevolja teka onda ovjek posegne za svjetlom koje donosi spoznaja da na kraju mora biti smrt koja e sve prekinuti. No, ono to me navelo da kroz podsjeanje na smrt i Sudnji Dan sakupim iz raznih izvora materiju o ovoj temi i objedinim je u ovoj knjizi jeste pitanje koliko razmiljamo o smrti kao vratima u novi oblik vjenog ivota u kom neemo moi rei ono dunjaluko: SVE E JEDNOM PROI.? vjenost nema prolaska, nema smrti u njoj. Koliko se pitamo ta ako smru dopadnemo jo vie muka, ta ako je danas zadnja prilika da ugrabimo osmjeh u toj vjenosti? Bez pogovora je dunjaluk mjesto gdje se moe rei: SMRT E SIGURNO DOI, no isto tako dunjaluk je mjesto gdje se trudimo da dolazak smrti ne bude dolazak vjene patnje nego da ta tekoa smrti bude zalog vjene sree u ivotu koji e se nastaviti njenim skonanjem, tj. naim preseljenjem. Allah se obraa poslaniku Muhammedu u Kur'anu rijeima: Ti si mrtav, a i oni su mrtvi. (Ez-Zumer-30). Ovdje se ne kae: Ti e umrijeti, nego se kae Ti si mrtav. Svatko od nas na svojim pleima nosi svoje tijelo, u svakom dahu ostavlja dio umrlosti svoje ba kao to stablo ostavlja svoje uvehlo i umrlo lie. Smrt je prisutna u svakom momentu. Nita uistinu nije ivo osim Allaha . U jednom hadisi-kudsiji Uzvieni Allah kae Muhammedu : ivi koliko god hoe, ti si mrtav.. Voli koga god hoe jednog dana morae da ga napusti .. Imaj koliko god hoe sve to posjeduje pripada zemlji.. Radi to god hoe tvoj rad je jedini tvoj saputnik. Ebu Hamid Muhammed el-Gazali kae: Znaj da je smrt ukoenost tijela, a zna da je ukoenost ruke njeno odbijanje poslunosti tebi,

mada ona postoji, ali nema snage pomou koje bi ona mogla da slui. Razumi da je smrt totalna paraliza svih organa i izvlaenje snage i sposobnosti iz njih. Smrt ti oduzima ruku, nogu, oko i ostala osjetila, mada ti ostaje, ostaje onaj dio tebe koji te ini takvim kakav jesi. Ti si sada ovjek koji si bio i u mladosti svojoj, mada od onog tijela nije nita ostalo, nego je sve prolo, a ishranom je dolo do promjene...17 Iz ovog nam se nudi obrazloenje islamskog shvatanja smrti. Ovo shvatanje nije dananje shvatanje veine ljudi kod kojih termin SMRT znai, nestanak, kraj, zavretak. Mi rabimo u naem jeziku ovu rije, no muslimani pod njom ne smiju podrazumijevati nestanak i kraj. Prava rije koja se neto rjee koristi ali je puno blia pravo znaenju i pravom shvatanju onoga to oslovljavamo kao smrt jeste rije PRESELJENJE. Mi za nae umrle kaemo da su preselili sa ovog svijeta. Time potvrujemo da smrt nije kraj, nije totalni nestanak. Ona jeste kraj u smislu da je smrt kraj naeg truda kojim sebi priskrbljujemo dobra djela s kojima emo moliti Boiju milost i oprost na sudnjem danu. Upozorenje na smrt ponovljeno je u Kur'anu na desetine mjesta. Allah uzima due u asu njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadrava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka odreenog. 18 Mi se nalazimo pred ovjekom kao istinom. Jedan dio ovjeka je utonio u vrijeme, tee s vremenom, raste i doivljava starost (ljudsko tijelo), a drugi dio ovjeka je izvan ovog vremena, ne raste niti stari. Kada tijelo postane zemlja, ovaj dio e i dalje ostati u svome stanju i ivjeti svojim posebnim ivotom koji nije ogranien vremenom. Ovaj dio tijela oslovljavamo imenom DUA. Svako od nas u sebi moe da osjeti ovu duhovnu egzistenciju i da shvati da se ona po svojoj vrsti razlikuje od ovog naeg tijela, nae vanjske manifestacije. Reci: Smrt od koje bjeite zaista e vas stii.19 Kakvo treba biti nae shvatanje smrti moe se vidjeti iz sljedeih primjera: Poslanik kae: Sjeajte se to vie smrti koja niti svaku
17 18

etrdeset osnova vjere, str 244 Ez-Zumer-42 19 Dum'a 8

slast. i kae: Ko mrzi susret sa Allahom i Allah deleanuhu mrzi susret s njim. Hazreti Aia je upitala: Hoe li iko biti proivljen sa ehidima, Allahov poslanie? On odgovori: Hoe, onaj ko se dnevno bude prisjeao smrti deset puta. Poslanik je prolazio pored jedne grupe ljudi koji su se smijali pa je rekao: Ubacite u svoj razgovor spomen na ono to muti svaku radost i uitak. Upitae: A ta je to? On odgovori: SMRT! Takoer se prenosi da je Poslanik rekao: Smrt je dovoljan savjetnik! Ostavio sam dva savjetodavca: jednog koji uti i jednog koji govori; onaj koji uti je smrt, a onaj koji govori je Kur'an. Nekog ovjeka su spomenuli kod Poslanika hvalei ga pa ih je Poslanik upitao da li se taj ovjek sjeao smrti, nakon to odgovorie da je rijetko spominjao Poslanik ree: Onda on nije onakav kakvim ga smatrate! Jedan Ensarija je pitao poslanika o tome ko je najopskrbljeniji i najplemenitiji ovjek? Pa mu je Poslanik odgovorio: Onaj ko se najvie smrti sjea i najbolje priprema za nju, to su najopskrbljeniji, oni su sa sobom ponijeli dunjaluki rahatluk i ahiretsko uivanje. Poslanik kae: Ruhul-Kudus je udahnuo u moje srce: Voli to hoe ali znaj da e to napustiti; ivi kako hoe, na kraju e umrijeti i radi ta hoe, bit e ti obraunato po zasluzi. Pored ovog Sudnji dan ili da kaemo totalni nestanak svega to vidimo je neminovnost koju potvruje i nauka. Mi ivimo u univerzumu koji se iri ve bilionima godina od svog nastanka. Oboje, roenje univerzuma "Velikim Praskom" i njegova ekspanzija su opisani u Kuranu. Naunici ne znaju da li e se ekspanzija nastaviti u beskonanost, ili e jednog dana univerzum poeti da se skuplja (kontraktira). Ipak, Kuranske reenice sugeriraju da se univerzum nee iriti u nedogled i da e Smak Svijeta zapoeti sa

kontrakcijom univerzuma. Izgleda da e se vrijeme i gravitacija obrnuti kada otpone skupljanje univerzuma. Obrtanje (inverzija) vremena e dovesti do proivljenja ljudi iz grobova. U ovom svijetu obrnutog vremena mi emo se suoiti sa svim dobrim i loim djelima koja smo poinili u svojim ivotima. Obrtanje gravitacije e izazvati finalni zemljotres, spomenut u asnom Kuranu. To e uiniti da se zemlja izvrati i transformira u gigantsku praznu sferu sa nebom u svom sreditu. Ova obrnuta gravitacija fokusirana prema "Zemljinom sredinjem-nebu" e imati efekt na prostor kao pijavica u moru ili slivnik kuda su stvari usisane. Prostor u sredinjem-nebu e bukvalno biti rastrgnut time proizvodei otvore ili prolaze u nebu prema viim dimenzijama koje se nalaze van i iza ovog univerzuma. Kroz ove otvore, mi emo biti uklonuti iz ovog kolapsirajueg univerzuma. Svako e biti uklonjen da izbjegne neumoljivi efekt obrtanja vremena koji bi nas mogao povratiti u nitavilo u majinoj utrobi. U nekoj vioj dimenziji ili ravni ljudi e se sakupiti iz svih epoha i mjesta u ljudskoj historiji, da se suoe sa obraunavanjem svojih djela i Dennetom i Dehennemom. Vrijedno je pomena da je Smak Svijeta univerzalni dogaaj i da e se desiti na svakom nebeskom tijelu u univerzumu. Nikakav broj ratova, atomskih bombi, udaraca kometa, ili meteora, nee dovesti do Smaka Svijeta20 Iz Kurana, je evidentno da vrijeme Smaka Svijeta
(Kada se kae "Svijet" onda se misli na ovaj materijalni univerzum sa bezbrojnim galaksijama i nebeskim tijelima. Stoga kada se kae Smak Svijeta to ustvari podrazumijeva Smak materijalnog univerzuma. Isto tako kada se u Kuranskim reenicama spominje Zemlja vjerovatno da to u irem pojmu podrazumijeva sve planete. Nemojmo zaboraviti da Kuran spominje sedam nebesa od kojih najvjerovatnije prva nastupaju od onog mjesta gdje prostor bude rastrgnut i prolaz ili kapija bude otvorena k njemu. Druga subsekventna nebesa koja u sfernoj strukturi vode ka Allahovom prijestolju, koje se nalazi transcedentno sedmom nebu, su u terminima ovog dokumenta poreena sa viim dimenzijama. Svako nebo ima svoj sistem ureenja i odgovarajue stanovnike. Takoe vrijeme u tim nebesima je ili vrlo sporo ili apsolutno zaustavljeno. To moe objasniti zato se vrijeme na drugom svijetu tj, svijetu iza ovog univerzuma, naziva kao vjenost. To takoe moe objasnit kako to daje Poslanik Muhammed vidio i prolost i budunost u isto vrijeme opisujue ljude koji su ivjeli prije njega i poslije njega. To takoe objanjava da ovdje moe protei hiljade i milione godina dok tamo samo jedan tren. Mirad (uspinjanje prema Allahovom prijestolju) Poslanika je vrlo lijep dokaz relativnosti fenomena vremena. Dakako postoje stvari i realnosti vjenog svijeta
20

nee nikad biti otkriveno i da se moe desiti u bilo kom trenutku. Mi treba da smo svjesni da je Smak Svijeta vrlo blizu svakom od nas jer po umiranju neemo imati osjeaj proticanja vremena. Ovo su neki od razloga zbog kojih sam htio grau o SUDNJEM DANU i SMRTI da objedinim u jednim koricama kako bi nam bila blia za opomenuti se, za osvijestiti se nakon raznih dunjalukih iluzija koje znaju ovjeka i godinama drati u nerealnom u neznanju i to je najopasnije u nerazmiljanju. Prilikom sakupljanja grae koristio sam tekstove mnogih naih autora koji su pisali na ovu temu ija imena moete vidjeti u literaturi na kraju ove knjige. SMRTNI AS Prema hadisima, bol tog momenta je neopisivo velik i teak. Njega e, pored nevjernika, naroito osjetiti sljedee grupe ljudi, pa bili oni i muslimani: Nepravedni vladari, i svi oni koji zloupotrebljavaju mo koju imaju nad drugima, kao to su roditelji nad djecom, mu nad enom, uitelj nad uenicima, ef nad radnicima, i sl. Oni koji se lano zaklinju i svjedoe. Oni koji maltretiraju siroad i oduzimaju im imovinu. Oni koji iz neznanja ine grijehe i ne izvravaju svoje dunosti prema Allahu i drugima, a imaju mogunosti i sposobni su da saznaju, nee biti izuzeti od kazne. Bol koji ovjek doivljava pri smrti hiljadu puta je vea od bola kada se pri u vrelom ulju. Da bi sebi olakali u tom tekom momentu poslanik Muhammed i njegovi nasljednici po znanju nam otkrivaju ta poduzeti: Klanjati namaze tano u njihovom propisanom vremenu. Davati odjeu u sadaku. initi majku srenom i zadovoljnom. Uiti sure Jasin i es-Saff't. Kada se ove sure ue pored osobe na umoru olakavaju joj bolove. Gusuliti umrle. Onaj ko je za ivota gusulio umrle, elei time samo Allahovo
koje ljudski razum ne moe i nee nikad pojmiti. Stoga nema svrhe lupati glavu sa onim to je van naeg domaaja jer to ionako nee utjecati na na vjeni spas ili propast.)

zadovoljstvo, bie izuzet bola pri vlastitoj smrti. Postiti 24. i zadnjeg dana mjeseca redeba. Meutim, onaj ko nije postio u danima vadib posta mora ih prvo napostiti da bi mu mustehab post bio prihvaen. Uiti suru Zil zal bar u jednom dnevnom namazu. Selman Farsi, leei bolestan u krevetu, sjetio se jednog razgovora sa poslanikom Muhammedom ''Kada te bolest snae, otii do harema i nazovi selam. Ako ti neko iz kabura odgovori znaj da ti je smrtni as blizu'',Selman je zamolio prijatelja da mu pomogne da ode do oblinjeg harema. Kada dooe do ulaza Selman ree: ''Selamun alejkum!'' Poslije malo vremena iz jednog starog kabura u oku harema ulo se: ''Alejkumu selam!'' Selman je sada znao ovo su njegovi zadnji trenuci ivota. Oslanjajui se na prijatelja, polahko se pribliio kaburu. ''Ja sam stari ashab poslanika Muhammeda . elio bih da mi kae kako ti je bilo kada si umirao.'' Osoba iz kabura je odgovorila: ''Evo, prolo je dugo godina od tog trenutka, ali jo osjeam taj bol. Kada dua izlazi, Selmane, to ti je neopisiv bol.'' ''Da li si saznao ta bi ti najvie koristilo u tom trenutku, neto to bol moe ublaiti?'', upita Selman r.a. ''Sada znam, Selmane. To su tri stvari: sabah namaz onaj ko ga klanja na vrijeme ima manje smrtne muke; duga je post u dugim ljetnjim danima onaj ko ih posti ima manje smrtne muke; i tree je sadaka onaj ko je daje na takav nain da se onaj ko je prima ne osjea postienim ili uvrijeenim, ima manje smrtne muke.'' KABUR "A na Dan kada ih On sakupi, uinit e im se da su boravili (u grobu) samo jedan as u danu, i jedni druge e prepoznati. Oni koji su poricali da e pred Allaha stati i nisu pravim putem ili bie izgubljeni."21
21

Junus, 45.

10

U Kuranu, dua se poredi sa svijeu a smrt sa spavanjem. Jednom kada nas smrt savlada neemo biti svjesni proticanja vremena i sljedea stvar koju emo ugledati e biti Sudnji Dan. "A na Dan kad nastupi as oivljenja, zloinci e se zaklinjati da su u grobovima samo jedan as ostali; a i prije su istinu izbjegavali. A rei e oni kojima je dato znanje i vjerovanje:"Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oivljenja .A ovo je Dan oivljenja, samo to vi niste znali."22 Na Sudnjem Danu, realnost drugog svijeta (ahireta) i istinske vjere Islama e biti svima apsolutno jasna. Oni koji su se uputali u zla djela i slijedili neispravna vjerovanja e poeljeti da nisu nikad ni postojali; ali e se neminovno morati suoiti sa finalnim obraunom. "Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na Dan kad nastupi as oivljenja, oni koji su lai slijedili e biti izgubljeni."23 Sa ogromnim naunim napredkom dvadesetog vijeka, mi smo povjerili nauci i tehnologiji da rijei sve nae probleme. Zaslijepljeni sposobnou tehnologije da proizvede brze rezultate, naa vjera u Allaha je postala vrlo slaba. Naa aktivnost se svela na postizanje ovosvjetskih uspjeha, iako bi jae vjerovanje u Allaha i strah od odgovornosti u ivotu poslije smrti napravilo od nas mnogo bolje ljude. Mi moemo vidjeti posljedice nedostatka istih u moralnoj dekadenciji ljudskih zajednica irom svijeta. Allah je slao uputu ljudskim biima shodno okolnostima koje su ih okruivale u korespondirajuem periodu historije. Kada je Faraon vladao, magija je bila vrlo popularna zabava. Onda je Musa doao sa Allahovim udesima i porazio arobnjake Faraonovog dvora. Ljudi u vrijeme Isa'a su slino bili duboko u arolijama i udesima, i mi moemo vidjeti da je Isaov ivot prepun udesa. Kada je Vjerovjesnik Muhammed doao, Arapski jezik i poezija su bili u zenitu svog razvoja. Kuran asni sa svojom jasnom porukom je objavljen u najrjeitijoj poeziji bez premca i vrlo unikatnog stila. Ipak, Kuran je Allahovo udo i uputa za sva vremena, i prema tome prikladno je vjerovati da je on istovremeno izvor najuzbudljivijih otkria u epohi
22 23

Er-Rum, 55-56. El-Gaije, 27.

11

nauke. Nauka, pomou Kurana moe otkriti ono to je religija uvijek zastupala, tj. da e se proivljenje iz grobova neminovno desiti. Postoje mnoge teorije o budunosti univerzuma. Uprkos velikom znanju, naunici su nesposobni odluiti koja od tih teorija je ispravna. Vjerovanje da univerzum ima svrhu i znanje sadrano u Kuranu, moe biti najbolji vodi u naoj potrazi za istinom. Prouimo sebi sljedee ajete: "Smrtna agonija e doista doi - to je neto od ega ne moe pobjei, i u rog e se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti."24 U asu smrti dua izlazi iz tijela i u svakom trenutku je svjesna svega to se oko nje dogaa. Prati gusul, kafan, klanjanje denaze i ukopavanje. Poslije ovoga smjeta se u novo tijelo u kojem treba da proe prva ispitivanja. Prvi dan i prva no u kaburu su najtei za umrlog. Odmah nakon to je zakopan, i ljudi iz denaze se vrate kuama, dva meleka, Munkir i Nakir, posjeuju umrlog da ga pitaju o njegovoj vjeri i djelima. Vjernicima Allah alje dva meleka Mubeira i Beira u pomo pri ovom ispitivanju. Svako e biti pitan sljedee: Ko je bio tvoj gospodar? Kome si robovao?Ko je bio tvoj poslanik? ta si vjerovao?ta je bila tvoja knjiga?Gdje je bila tvoja kibla? Koje si voe (imame) slijedio? Samo vjernici e biti u stanju odgovoriti na ova pitanja. Ostali, koji ne mognu bie odvedeni u vadiul-barhut (dolina nevolja) da budu kanjeni. Ovo mjesto je dehennem u malom s vatrom, zmijama, korpionima, mrklinom i smradom. Poslije e vjernici biti pitani jo tri pitanja: Da li si slijedio Boije propise, pridravao se Njegovih zabrana i izvravao Njegova nareenja? Da li si zaraivao za ivot i sticao imetak na halal nain? Da li si troio imetak na halal stvari? Oni vjernici koji uspjeno odgovore na svih devet pitanja bie odvedeni u mjesto vadiul-selam (dolina mira) da prime nagradu. Ovo mjesto je dennet u malom sa baama, raznim voem, pjesmom
24

Kaf, 19-20.

12

ptica, lijepim naseljima, i sl. Oni koji padnu na bilo kojem pitanju bie kanjeni pritiskom kabura. Pritisak je toliki da se od njega kosti poinju mrskati. Sljedei dogaaj nam govori vie o ovoj kazni: Jedan od Poslanikovih ashaba se zvao Sahab. On ga je uvijek pratio, klanjao iza njega i borio se rame uz rame s njim. Za vrijeme bitke kod iskopa bio je smrtno ranjen. Poslanik ga je lino gusulio, zamotao u kafan, klanjao denazu i spustio u kabur. Poslije denaze Poslanik i ashabi poee naputati harem. Kada je malo odmakao Poslanik se okrenu prema Sahabovom kaburu i poe plakati. Svi bijee iznenaeni. ''Sahab biva stiskan kaburom, njegove kosti se lome i ujem ga kako vriti i zove me u pomo. Allah ga kanjava jer se nije brinuo o staroj i bolesnoj majci. Kada bude kanjen za taj grijeh, Allah e ga nagraditi za njegova dobra djela.'', Poslanik . im ree: Umobolni, djeca, dobri alimi i ehidi su izuzeti od kazne pritiska kabura. Svi ostali e se osjetiti stisnutim a jaina pritiska e ovisiti o vjeri i dobrim, odnosno loim djelima, koja je osoba inila. Poslije ispitivanja Munikira i Nakira, umrlog posjeuju posebni Nakala meleci. Njima je Allah naredio da naine tijelo potpuno jednako tijelu umrlog. U to novo tijelo se smijeta dua umrlog. Staro tijelo ostaje, truhli i potpuno nestaje u zemlji gdje e biti sve do Sudnjeg dana.Poslanik je rekao: Vjernik je u svom kaburu, u zelenoj bai i kabur mu se proirio sedamdeset lakata, dok mu je lice svjetlo kao pun mjesec. Znate li zato je objavljne ajet: .. taj e tekim ivotom ivjeti.25. Odgovorie: Allah deleanuhu i Njegov Poslanik najbolje znaju. On ree: Zbog nevjernikove patnje u kaburu, njemu e biti odreeno devedeset i devet adaha, a znate li ta je adaha? To je devedeset i devet zmija i svaka zmija ima devet glava i one e mu kou guliti i ujedati ga i puhati u njegovo tijelo sve do Dana proivljenja.

25

Taha 124

13

Imam Ali govorei o svojoj smrti veli: O ljudi, svima nam valja susresti ono od ega elimo pobjei. Smrt je mjesto u koje ivot putuje. Pobjei od smrti znai sustii je! Koliko li dana potroih u odgonetanju te tajne!? Ali Allah ne dopusti raskrivanje njezino. Daleko od toga! To je znanje skriveno. U vezi s oporukom mojom!? Evo je! Allah -ne pripisujte Mu druga; i Muhammed - ne zanemarujte Sunnet njegov! Odravajte ta dva oslonca i palite te dvije svjetiljke! Sve dok niste razdvojeni od njih nikakvo vas zlo nee snai. Neka svaki od vas nosi breme svoje i neka ga ne unite neznalice. Skrbnik je milostiv! Vjera je potpuna! Imam je znalac! Juer bijah s vama, danas sam vam pouka, a sutra emo se rastati. Neka Allah oprosti i meni i vama! Ako je stopalo postojano na skliskom mjestu ovom, dobro je. Ali ako se ono klie, to je zato jer smo u hladu grana na vjetrometini, ispod svoda oblaka iji se slojevi raspruju u nebu i iji tragovi nestaju u zemlji. Bijah susjed va. Tijelo moje bijae s vama izvjestan broj dana, a uskoro ete ga nai praznim; ono e se umiriti poslije kretanja i zanijemiti poslije govorenja. Neka vam umirenost moja, sklapanje oiju mojih i nepokretnost udova mojih, budu pouka. To onima koji pouku uzimaju doista daje savjet bolji nego to ga daju govor rjeit i rije glasna. Naputam vas kao onaj koji udi za susretom. Sutra ete gledati u dane moje pa e vam se raskriti unutarnjosti moje. I upoznat ete me nakon to mjesto moje ostane prazno i drugi ga zauzme umjesto mene. SVIJET VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG Kuranski pogled, kao to vidimo, dijeli ovaj svijet u kojem ovjek ivi na dvije polovine: ,,podruje Nevidljivog (alemu l-gajb) i ,,podruje Vidljivog (alemu -ehadeh). Od ova dva dijela, samo je vidljivi dio ovjeku na raspolaganju, dok Bog vlada obadvjema cjelinama, kako nam se i kae u suri Ez-Zumer:12 ,,Ti reci: ,,O Allahu, nebesa i Zemlje Stvoritelju, Znalcu svijeta nevidljivoga i vidljivoga . . .

14

Treba napomenuti da je ova sama distinkcija znaajna samo u odnosu na osnovnu epistemoloku sposobnost ovjekovog uma. To je, drugim rijeima, distinkcija napravljena samo iz ljudskog gledita, jer, sa stanovita Boijega, ne moe biti uope nikakvog gajba. Bog je sveznajui, kako to Kuran kategoriki i opetovano izjavljuje. ,,...zbilja, znanjem Allah svaku stvar obuhvata! Prema tome, kad uzmemo tipian primjer koji se tie znanja Smaka Svijeta (es-sa ah), to jest znanja kada e se tano Dan Sudnji poeti zbivati, to je bio jedan od istaknutih tadanjih problema kako za muslimane tako i za kafire, i bilo im je reeno da samo Allah znade ,,kada, i niko vie na svijetu ne zna, ak ni sam Poslanik . Ljudi te pitaju o Smaku Svijeta, ti reci: ,,Znanje o njemu samo je u Allaha! A ti ne zna, moda je blizu Smak Svijeta! Kad bi bio pitan tako veliko pitanje koje se odnosi na gajb, tj. Nevidljivo, Poslanik bi odgovarao na sljedei nain: ,,. . . Ja ne znam da li je blizu ono ime vam se prijeti ili e Gospodar moj uiniti pa e to nakon dugog vremena biti! On je Znalac tajne,pa ne otkriva Svoje tajne nikome... A to je zbog toga jer je ovjek, ovakav kakav jeste ovdje, stvoren da ivi u Vidljivome svijetu (ehadah). Njegovo znanje ne see ponad granice njegovog prirodnog podruja. Ovaj svijet kakvog ovjek stvarno iskuava i u kojem ivi, kao cjelina, naziva se ed-dunja, doslovno ,,Donji ili ,,Blii svijet. Kuran uglavnom koristi frazu el-hajatu d-dunja ,,donji ivot umjesto jednostavne rijei ed-dunja. Rije ed-dunja pripada naroitoj kategoriji rijei, koje moemo nazvati korelacija - rijei, tj. rijei korelacije. To su, naime, rijei koje stoje kao korelativni pojmovi, kao ,,mu i ,,ena, ,,brat i ,,sestra, itd., svaki lan para pretpostavlja drugog semantiki i stoji na samoj osnovici ove korelacije. ovjek, naime, moe biti ,,mu samo u odnosu na ,,enu. Pojam ,,mua, drugim rijeima, implicitno sadri pojam ,,ene, i obratno. Upravo na isti nain, pojam ed-dunja pretpostavlja pojam ,,svijeta koji e doi, ,,budueg svijeta, to jest, ahireta i stoji njemu nasuprot. Kuran je vrlo svjestan ove korelacije kad god

15

koristi bilo koju od te dvije rijei, a da i ne govorimo o estim sluajevima gdje su u istom mahu spomenute obje rijei kao, na primjer, u sljedeem ajetu: ,,Vi elite prolazna blaga Svijeta Ovoga (ed-dunja )a Allah eli Onaj Svijet (el-ahireh) . Sudnji dan ili Posljednji dan (Jevmul-ahir), naziva se tako zato to on slijedi nakon ovog dunjalukog ivota i to poslije njega ne postoji drugi dan. On se u Kur'anu naziva i drugim imenima. Naziva se Jevmul-kijame (Dan stajanja), zato to e svi ljudi tog dana stajati pred Gospodarem svjetova i polagati raun za ono to su radili na dunjaluku. Pored toga naziva se Vakia' - Straan dogaaj, zatim "Najvei strah" (Fezeul-ekber), "Istinito obeanje" (Vadul-hakk) itd.Sva ova imena govore o veliini ovog dogaaja i teini stanja u kome e se nai ljudi toga dana. To je dan u kome e pogledi ostati ukoeni, a srca e se pomjeriti sa svojih mjesta i doprijeti do grkljana. To je dan u kome e ovjek pobjei od brata i majke i oca i ene i djeteta svoga i u kome bi ovjek rtvovao sve to je na Zemlji, samo da se iskupi i spasi. Vjerovanje u Sudnji dan podstie ovjeka na rad i pripremu za taj dan, kao to kae Uzvieni: "Ko se nada susretu sa svojim Gospodarem, neka ini dobra djela i neka, klanjajui se svome Gospodaru, ne smatra Njemu ravnim nikoga." 26 Kroz Kur'an nas Allah obavjetava ta je to unitilo prijanje narode, a to je nevjerovanje u Sudnji dan iz kojeg je proisteklo i nevjerovanje u Allaha Silnog i Uzvienog. Naime, ljudi koji ne vjeruju u proivljenje i polaganje rauna iz dana u dan upadaju u sve vee i vee grijehe. Kae se u suri Saffat 51- 57, u ajetima u kojima razgovaraju dennetlije: "I jedan od njih e rei: 'Imao sam druga jednog koji je govorio: 'Zar i ti vjeruje da emo kada pomremo i zemlja i kosti postanemo, doista raun polagati?' 'Hoete li da pogledate?' - I oni e pogledati i toga usred dehennema ugledati. 'Allaha mi', - rei e 'zamalo me nisi upropastio, da nije bilo milosti Gospodara moga, ja bih se sada muio.'"

26

El-Kehf, 110.

16

Mnogi ljudi zasljepljeni svojim nevjerovanjem, zaboravljaju na strahote koje je Allah pripremio za nevjernike u Njega i Sudnji dan. Da bi na trenutak pribliili ono to nas je Allah obavijestio o Sudnjem danu naveemo samo dva ajeta: "Zaista e potres kada Smak svijeta nastupi veliki dogaaj biti! Na dan kada ga doivite svaka dojilja e zaboraviti ono to doji, a svaka e trudnica plod svoj pobaciti, i ti e vidjeti ljude kao pijane, a oni nee pijani biti ve e tako izgledati, zato to e Allahova kazna strana biti."27 Zamislite sada, kakav e strah biti kod ljudi kada e dojilja zaboraviti na svoje dijete. Zamislite da majka zaboravi dijete, na svoje edo, na dio njenog srca ili da trudnica pobaci svoj plod. Svi znamo kako je porod teak, ali ovdje e od straha pobaciti svoj plod kao kada kap ide iz flae. Toliki e biti strah na tom danu. Kur'an kae da je to: "... dan najveeg straha." U jednom poznatom hadisu o Dibrilovom dolasku Allahovom Poslaniku se izmeu ostalog kae da je Dibril upitao Poslanika kada e nastupiti Sudnji dan, na to mu je Poslanik rekao: "Upitani ne zna vie od onoga koji ga pita, ali u te obavijestiti o njegovim predznacima: kada majka rodi sebi gospodaricu, kada vidi bosonoge, siromane pastire kako se takmie u gradnji visokih kua." Biljei Muslim. STVRANOST SVJEDOI O IVOTU POSLIJE SMRTI I SUDNJEM DANU Istina je da razum ne negira ivot poslije smrti. Poslanici nisu dolazili sa neim to je neprihvatljivo ljudskom razumu. Zbog ljudskih sumnji i nevjerovanja u proivljenje i mi emo, uz Allahovu pomo, spomenuti ovaj dogaaj, koji je jedan dio od onoga to e se desiti na Sudnji dan i navest emo dokaze iz Kur'ana, koji nam ukazuju na to da e se proivljenje poslije smrti sigurno desiti. Prvi i najvei dokaz da e se desiti proivljenje jeste obavjetenje Sveznajueg i Svemonog, Allaha o tom dogaaju. Onaj ko
27

Hadd, 1- 2

17

vjeruje u Allaha , istinitim smatra poslanika Muhammeda kojeg je Allah poslao, i u Knjigu koju je spustio nema nikakve osnove da ne vjeruje u ono o emu nas obavjetava Allah kao to je proivljenje, okupljanje, nagraivanje, obraun, Dennet i Dehennem. Allah , nas na razliite naine obavjetava o tome da bi to ostavilo to vie traga na duama i da bi se to bolje uvrstilo ubjeenje u srcima. Allah , se nekada kune da e se dogoditi proivljenje: "Allah e vas - nema Boga osim Njega - sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A ije su rijei od Allahovih istinitije?".28 Nekada opet nareuje Poslaniku da se zakune da e se proivljenje dogoditi: "Nevjernici tvrde da nee biti oivljeni. Reci: "Hoete Gospodara mi moga, sigurno ete biti oivljeni, pa o onome to ste radili, doista, biti obavjeteni!" 29 Nekada Allah , hvali one koji vjeruju u Sudnji dan i istie to kao jasan dokaz vjerovanja i ubjeenja: "Elif Lam Mim. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali..."30 Nekada nas obavjetava o dolasku i blizini Sudnjeg dana: "Oni misle da je on (Sudnji dan) daleko, a Mi znamo da je sigurno blizu." 31 Nekada nas Allah , obavjetava da je stvaranje i proivljenje koje ljudi ne mogu pojmiti niti izvesti, Allahu lahko: "Stvoriti sve vas i sve vas oivjeti isto je kao i stvoriti i oivjeti jednoga ovjeka; Allah, zaista, sve uje i sve vidi."32 Mi svaki dan svojim oima vidimo nastajanje novih ivota. Raaju se djeca, ptice se izlijeu iz jaja, vidimo dolazak na svijet raznih vrsta ivotinja, i rijeke i jezera pune raznovrsnih riba itd. Sve to ovjek gleda svojim oima, a zatim porie da e se dogoditi ponovno stvaranje, odnosno proivljenje.

28 29

En-Nisa, 87. (Et-Tegabun, 7. 30 El-Bekare, 1. - 5. 31 El Mearid, 6. - 7. 32 Lukman, 28.

18

Oni koji trae dokaz za proivljenje poslije smrti, zaboravljam da je samo njihovo stvaranje najvei dokaz za to. Onaj Ko je bio moan da ih prvi put stvori, moan je da to i ponovi. Kur'an nas podsjea na prvog ovjeka, Adema Allah ga je stvorio od biti zemlje. I Onaj Ko je stvorio tako savren i skladan lik ovjeka od zemlje, zar nije u mogunosti da to ponovo uini nakon smrti. Onaj ko je u stanju da stvori neto ogromno i veliko, u stanju je da stvori ono to je manje od toga. Runo je to to slabani ljudski razum potvara Allaha da ne moe uiniti neto to je lahko i jednostavno za Gospodara svjetova, a poznato je da On ini neto to je vie od toga. Kao kada bi rekli osobi koja je savladala drugu osobu koja posjeduje veliku snagu i mo, da ne moe savladati nekog slabia, ili da onome ko je u stanju da izgradi ogromnu graevinu kaemo da ne moe izgraditi baraku ili obinu kuu. A Allahu , pripada najuzvieniji primjer. Kako da se kae Onome Ko je stvorio nebesa i Zemlju da nije u stanju stvoriti neto to je mnogo manje od toga. "Oni govore: "Zar kada se u kosti i prainu pretvorimo, zar emo kao nova bia, doista, biti oivljeni?".33 "Zar oni ne znaju da je Allah, Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju, kadar da stvori sline njima i da im je ve odredio as oivljenja u koji nema sumnje? Ali nevjernici samo poriu?"34 Mo Uzvienog da pretvara stvorenja iz jednog stanja i oblika u drugi. Oni koji poriu priivljenje vide smrt stvorenja i njihovo truhljenje i rastakanje u zemlji, pa smatraju nemoguim da poslije toga budu proivljena. "Oni govore: "Zar emo kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?" Oni ne vjeruju da e pred Gospodara svoga izii."35 Allah, nam na mnogo mjesta u Kur'anu objanjava da je od savrenstva Njegove boanstvenosti, mo da pretvara stvorenja u druge oblike.
33 34

El-Isra, 49. El-Isra, 99. 35 Es-Sedde, 10.

19

On je Onaj Koji usmruje, oivljava, stvara, rastvara, izvodi ivo iz neivog i neivo iz ivog. On iz neivog zrna izvodi zelenu biljku, koja cvjeta i raa plodovima, a zatim ova iva biljka daje ponovo neiva zrna. Allah iz ivih ptica izvodi mrtva jaja, a iz mrtvih jaja ive ptice, koje se kreu i privlae ljude svojom ljepotom i glasom i ljupkou. Zadnja tri dokaza koja smo spomenuli nalaze se na jednom te istom mjestu u Kur'anu: "I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori: "Ko e oivjeti kosti kad budu truhle?" Reci: "Oivjeete ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve to je stvorio. Onaj Koji vam iz zelenog drvea vatru stvara i vi njome potpaljujete."36 Onaj ko je naveo ovaj primjer bio je jedan bezboni Arap, koji je donio kost, zatim je smrvio i puhnuo u nju i rekao Muhammedu : "O Muhammede, zar smatra da e Allah ovo proivjeti?" Pa je Allah, objavio ove ajete ismijavajui ovog tvrdoglavog nevjernika i neznalicu. Da je ovaj ovjek imao pameti i razuma ne bi postavio ovo pitanje, jer samo njegovo stvaranje i postojanje, odgovor je na njegovo pitanje. Allah nam u ovim ajetima za drugo stvaranje iznosi kao dokaz prvo stvaranje, jer svako pametan zna da Onaj Ko je kadar da uini ovo prvo, kadar je i ovo drugo, a ako nije kadar drugo onda je pree da nije bio u stanju ovo prvo. Zatim, Allah, zna sve u detalje o prvom stvaranju i o materijama koje su bile potrebne za to, pa zar Onaj Koji je savrenog i apsolutnog znanja, nije u stanju da oivi truhle kosti. Nakon toga Allah potvruje ovu stvar neoborivim dokazom koji je drugi odgovor na pitanje ovog nevjernika. Kosti koje istruhnu postaju suhe i hladne, a za ivot je potrebna materija koja je vrua i svjea. Kako onda da iz truhlih i hladnih kostiju nastane ivot. "Onaj Koji vam iz zelenog drvea vatru stvara i vi njome potpaljujete." 37
36 37

Ja sin, 78.-80. Ja sin - 80.

20

Allah nas obavjetava da ovaj element koji dostie vrhunac toplote i suhoe (vatra) nastaje od zelenog drveta koje je ispunjeno svojstvima svjeine i hladnoe. Dakle, Onaj Ko je kadar da iz jedne stvari izvede drugu koja joj je suprotna (u ovom sluaju iz zelenog i hladnog drvea - usijanu suhu vatru), kadar je da iz truhlih kosti da ivot. Zatim potvruje sve ovo dokazom da je Onaj Koji je kadar da stvori neku ogromnu stvar u stanju da stvori manju od toga. "Zar Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima sline? Jeste, On sve stvara i On je sveznajui." 38 I na kraju zavrava time da ono to On ini nije isto, niti slino onome to rade ljudi i ostala stvorenja kojima je potreban alat, veliki trud i mnogi pomagai u onome to oni ine, jer nisu u stanju da to sami urade. A Allahu, je dovoljno da kae "kun" (budi), i biva. "I zaista On moe, kada neto hoe, samo za to rekne: "Budi!", i ono bude." 39 Neki ljudi su bili svjedoci povratka ivota u mrtvo tijelo i istruhle kosti i, ta vie, gledali su udahnjivanje ivota u neive tvari. Samo u suri Bekare Allah, spominje pet takvih primjera: "I kada ste uglas rekli: "O Musa, mi ti neemo vjerovati dok Allaha ne vidimo!" Munja vas je oinula, vidjeli ste. Zatim smo vas, poslije smrti vae, oivjeli da biste zahvalni bili." 40 Pored toga Allah, u suri Ali Imran, 49. ajet spominje sluaj Isa, koji je puhnuo u glinenu pticu i ona je Allahovom voljom i odredbom oivjela, a ljudi su to gledali i vidjeli svojim oima. Zatim, sluaj Musa i njegovog tapa, koji je postao prava zmija na oigled mnotva prisutnih ljudi. Allahova mudrost i pravda zahtijevaju da On proivi Svoje robove da bi ih nagradio ili kaznio za ono to su radili. On je stvorio stvorenja da samo Njega oboavaju, slao je poslanike, spustio knjige
38 39

Ja sin, 81. Ja sin, 82. 40 El-Bekare, 55.-56.

21

da bi im objasnio pravi put koji treba da slijede. Ima ljudi koji su ustrajali u pokornosti Allahu, do svoje smrti i rtvovali sebe i svoj imetak na tom putu. A ima i onih koji su to odbili i koji su se uzoholili nad Allahovom istinom, pa su krenuli putem zla, inei nasilje, nepravdu i nered na zemlji. Pa zar dolikuje Allahovoj pravednosti da i jedni i drugi pomru, a da onaj ko je inio dobro, bio od koristi ljudima, borio se za pravdu i istinu, ne bude nagraen, a da nevjernici, oni koji su prkosili Allahu, inili nasilje ljudima i irili nered na Zemlji, ne budu kaenjeni. Zar je mogue i zamisliti da neprijatelji istine i ovjenosti, koji su poinili tolike zloine, obeastili bezbroj ena, poubijali na hiljade djece i nevinih ljudi prou nekanjeno za svoj zloin. I zar je pravedno da takvima, ije se zlodjelo ne da opisati, sudi i odreuje kaznu nekakav Haki tribunal i onome ko je ubio hiljade ljudi, silovao desetine ena, bio sauesnik u ubijanju i protjerivanju stotina hiljada nevinih i nedunih ljudi, odredi kaznu u trajanju od 10 ili 15 godina. I kada bi taj ili bilo koji drugi sud na Zemlji bio maksimalno pravedan i objektivan i kada bi svim tim zloincima odredili smrtnu kaznu, to nije ni blizu adekvatna presuda i kazna u odnosu na zloin koji su poinili. Zato je neminovno da postoji apsolutno pravedan sud i apsolutno pravedan sudija, a to je Gospodar svih svjetova, Allah a taj sud e se desiti na Ahiretu, kada e svakome biti presueno po pravdi i nikome se nee uiniti ni koliko trun nepravde. Kada to ne bi bilo tako i samo tako, onda bi ljudski ivot na Zemlji bio krajnje besmislen i bez ikakve svrhe. U tom sluaju moral, dobro, istina, pravda, srea - ne bi imali smisla, kao to ne bi imala smisla ni borba i rtva za uzviene ideale. U tom sluaju dobro i zlo bi se izjednailo i bilo bi sasvim svejedno ta e od toga ovjek initi. Ne, nego je Allah, stvorio ovjeka sa uzvienim ciljem i zbog uzvienog cilja i odredio mu velianstvenu ulogu na Zemlji, zbog koje e ili vjeno uivati dennetske blagodati ili vjeno kuati patnje dehennemske. Kae Uzvieni: "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se neete vratiti?".41
41

El-Mu'minun, 115.

22

I rekao je: "Zar emo muslimane sa nevjernicima izjednaiti?! ta vam je, kako rasuujete?"42 Ako bismo pogledali u svarnost ne bismo pronali ni jednu stvar koja se odlikuje stabilnou i trajnou, sama po sebi, osim Stvoritelja, neka je slavljen samo On. Jer sve drugo ne postaje samo od sebe, niti opstoji samo po sebi, nego ono egzistira u zavisnosti od drugog, postalo je nakon to nije bilo, postoji do odreenog roka, zatim se njegova stranica zatvara. Jasna istina koju potvruje ljudska priroda i razum, a to svjedoi i svaki red, ak svaki detalj u svemu postojeem, da je Allah hakk, a sve drugo batil. To je ono to je Allahova istinita Knjiga obznanila u vie sura, kao to je Uzvieni rekao:To vam je Allah, Gospodar va istinski! Zar poslije istine ima ita osim zablude? Pa kuda se onda odmeete?43 Zato to Allah postoji, (Hakk) i to je On kadar da mrtve oivi, i to On sve moe44 To je zato to Allah postoji, a oni, kojima se oni, pored Allaha klanjaju, ne postoje, i zato to je Allah uzvien i velik45 Otuda je i Poslanik rekao: Najtanije rijei koje je rekao jedan pjesnik su rijei Lebida, SVE, OSIM ALLAHA, JE PROLAZNO. Ko danas ovu istinu ne spozna, shvatie je sutra, na dan kada sa njegova pogleda bude uklonjena koprena pa vidi istinu jasnu, bez ikakvih lanih maski i uljepanih prekrivaa. Tog Dana Allah e ih kazniti kaznom koju su zasluili i oni e saznati da je Allah, doista, oliena istina.46 Iz svakog naroda doveemo svjedoka i rei: Dajte svoj dokaz!, i oni e saznati da je Bog jedino Allah, a nee im biti onih koje su izmiljali47 Sva mudrost ovog stava je saeta u ovom plemenitom kuranskom ajetu:Sve e, osim Njega propasti! On e suditi, i Njemu ete se povratiti.48
42 43

El Kalem, 35 - 36. Junus; 32 44 Al-Hadd; 6. 45 Al-Hadd; 62. 46 An-Nur; 25. 47 Al-Qasas; 75.

23

AJETI I HADISI O SUDNJEM DANU Allah kae: Pitaju te o smaku svijeta: Kada e se dogoditi? Ti ne zna, pa kako da o njemu zbori, o njemu samo Gospodar tvoj zna. Tvoja opomena e koristiti samo onome koji Ga se bude bojao a njima e se uiniti, onoga Dana kada ga doive, da su samo jedno vee ili jedno jutro njezino ostali. 49 Pitaju te o smaku svijeta kada e se zbiti. Reci:To zna jedino Gospodar moj, On e ga u njegovo vrijeme otkriti, a teak e biti nebesima i zemlji, sasvim neoekivano e vam doi. Pitaju te kao da ti o njemu neto zna. Reci: To samo Allah zna. 50 Ima puno Ajeta i Hadisa koji govore o Smaku Svijeta:Allah deleanuhu kae:Blii se as i Mjesec se raspolutio!51 Poslanik ree, dok je pokazivao skupljeni kaiprst i srednji prst, Moja pojava i Smak Svijeta su blizu kao ova moja dva prsta. U drugom Hadisu kae: "Smak Svijeta umalo da me pretekne! Ovo nam govori koliko smo stvarno blizu tom neminovnom Dogaaju, imajui u vidu da je to na Poslanik govorio prije 1400 godina.Allah kae:Ljudima se blii as polaganja rauna njihova, a oni bezbrini, ne mare za to.52 Ono to je Allah odredio - dogodit e se; zato to ne pourujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!53 Pouruju ga oni koji u njega ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega-strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o asu oivljenja raspravljaju!54
48 49 50

El-Qasas; 88.

El-Naziat, 42-46 El-Araf, 187 51 El-Kamer,1 52 El-Enbija,1 53 En-Neba,1 54 E-ura,18

24

U Sahih Buhariju se prenosi Hadis u kome se kae da je jedan Beduin (Nomad) pitao Poslanika o Sudnjem Danu. Poslanik mu ree: Taj as e neumitno doi. A ta si ti pripremio za njega? ovjek odgovori: O Allahov Poslanie, ja nemam puno obavljenih Namaza niti drugih dobrih djela, ali puno volim Allaha i Njegova Poslanika. Poslanik mu ree: Ti e biti s onim koje voli. Ashabi su bili vrlo radosni kad su to uli jer svakom od njih Allah i Njegov Poslanik su bili drai od svega ostalog. Neki Hadis kae da su pitali Poslanika o Sudnjem asu na ta je on pogledao jednog djeaka i rekao: Ako on poivi, nee puno ostariti kad e vidjeti va Zadnji as. S ovim se misli na njihovu smrt i ulazak na Ahiret (Vjeni svijet), zato to svako u asu smrti pree u taj svijet vjenosti. Neki kau da kada neko umre njegovo suenje je ve poelo. Ovaj Hadis s ovim znaenjem je Sahih (autentian). Neki nevjernici komentariui ovaj Hadis pridaju mu neispravno znaenje o tome da nee biti Smaka svijeta, kao to se vidi iz Hadisa u kojem Poslanik kae: Ima pet stvari o kojima niko ne zna osim Allaha, onda je prouio: Samo Allah zna kad e Smak Svijeta nastupiti, samo On sputa kiu i samo On zna ta je u matericama, a ovjek ne zna ta e sutra zaraditi i ne zna ovjek u kojoj e zemlji umrijeti, Allah uistinu sve zna i o svemu je obavjeten.55 Kada je Dibril doao Poslaniku u obliku Beduina i pitao ga o Islamu, Imanu i Ihsanu (Savrenom vjerovanju), Poslanik mu je dao odgovore. Ali kad ga je upitao o Smaku svijeta On mu je rekao, Onaj koje upitan ne zna nita bolje od onog koji pita. Huzejfa (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je ustao jedan dan i obraajui nam se rekao sve to e se desiti do Smaka svijeta ne ostavivi nita neizreeno. Neki od nas su to sve zapamtili. Ja se ne sjeam svega, ali ponekad mi bljesne u sjeanju kao kad se ovjek sjeti ovjeka koga ugleda poto ga je odavno zaboravio. (Ebu Davud, Muslim) Imam Ahmed (rahmetullahi `alejh) prenosi preko Ebu Nadra da je Ebu Said rekao: Jednog dana poslije `Asr (Ikindije) namaza

55

Lukman, 34

25

Poslanik je ustao i govorio nam do zalaska sunca. Obavjestio nas je o svemu to e se dogoditi do Smaka svijeta i nije nita izostavio da kae. Neki od nas su to sve zapamtili a neki zaboravili. Jedna od stvari koju je spomenuo je i ovo: O ljudi, ovaj svijet je pun primamljivih iskuenja. Allah vas je odabrao kao svoje namjesnike na ovom svijetu i On e vas motriti kako e te se ponaati. Pa uvajte se onda ovozemaljskih iskuenja i ena. Na kraju svog govora je rekao: Sunce samo to nije zalo, i ta je preostalo od ovog svijeta naspram onog to je prolo, je isto to je preostalo od ovog dana naspram onog to je prolo. Ovaj Hadis se odnosi na neto to je van svake sumnje, ta je preostalo od ovog svijeta, naspram onog to je prolo je zaista vrlo malo. Uprkos toj injenici, niko ne zna tano koliko je vremena preostalo osim Allaha Preuzvienog, i niko ne zna koliko je vremena tano prolo od poetka svijeta, osim Allaha Velianstvenog. Imam Ali govorei o Sudnjem danu kae: To je dan kad e Allah sakupiti u njemu prve i posljednje radi svianja rauna i isplate za djela.. Oni e pokorno stajati, dok e im znoj do usta dopirati, a tlo se pod njima tresti. U poloaju najboljem od njih bie onaj koji uspije nai mjesto za obje noge svoje i dovoljno mjesta za sebe. Takoer se prenosi od njega: Kada ono to je zapisano dosegne rok svoj, stvari upotpune svoje granice odreene, stvor se posljednji prikljui prvom, te sve to Allah hoe dogodi se u obliku proivljenja stvorova Njegovih, tada e On smotati nebesa i rascijepiti ih, trehnuti i ustresti Zemlju, iupati planine i razbacati ih, te e one zdrobiti jedna drugu iz straha pred slavom Njegovom i iz straha pred silom Njegovom. On e izvaditi ono stoje u njoj. I On e ih oivjeti nakon to su bili istruhli i skupit e ih nakon to bijahu razbacani. Onda e ih On odvojiti za ispitivanje o djelima skrivenim i inima tajnim. Zatim e ih podijeliti na dvije skupine, nagraujui jednu i kanjavajui drugu. to se tie ljudi poslunih Njemu, On e ih nagraditi blizinom Svojom i zauvijek e ih drati u kui Svojoj, odakle se oni koji se nastane u njoj nee iseljavati. Poloaj njihov nee podlijegati promjeni, strah ih nee pogaati, bolesti ih nee napadati, opasnostima se nee izlagati, a putovanja ih nee uznemiravati.

26

to se tie grjenika, On e ih naseliti na mjesto najgore, vezat e ruke njihove uz vratove, privrstit e uvojke eone za stopala i navuci e im koulju od katrana i odjeu ognjevima iskomadanu. Oni e biti u kazni ija e vruina biti estoka, vrata e biti zatvorena za stanovnike u vatri povika i krikova punoj, i plamena sukljajuih, i glasova stranih. Stanari njezini se nee iseliti iz nje, zatoenici njezini se ne mogu osloboditi otkupom, i lanci njezini ne mogu biti raskinuti. Nema vremena odreenog za tu kuu, da bi se moglo istroiti, niti razdoblja za postojanje njezino koje bi moglo minuti. On se odnosio prema svijetu ovom prezirno i smatrao ga niskim. Drao ga je bezvrijednim i mrzio ga. Shvatio je da je Allah izborom Svojim drao svijet ovaj udaljenim od njega i da ga je rasprostro radi drugoga, omalovaivi ga. Zato je srcem svojim ostao daleko od njega, umrtvio spominjanje njegovo u dui svojoj, te volio da ukrasi njegovi budu odsutni iz oka njegova, tako da ne bi priskrbljivao ogrtanje bilo kakvo ili nadu o prebivanju u njemu. Od Gospodara svoga prenio je pozive, savjetovao je sljedbenike svoje kao upozoritelj i pozivao u Dennet kao prenositelj vijesti dobrih OPIS SMAKA SVIJETA U kazivanju ejha Hamid el-Gazalija Kada Allah htjedne da nastupi Smak svijeta (Es-Sa'a), naredie Israfilu da puhne u rog (sur), na nain kako smo to objasnili u "Ihjau". Brda e poeti da lete poput oblaka, mora e poeti da se izlijevaju i mijeaju, Sunce e se pomraiti i biti poput crne kugle, mora e uzavreti, zrak e se ispuniti parom, svjetovi e se meusobno izmijeati, zvijezde e se raspriti i iskoiti iz svojih ustaljenih putanja, nebo e biti poput rastopljene mase u krunom kretanju, Zemlju e potresati jaki zemljotresi tako da e se ona, poput mijeha, naizmjenino skupljati i iriti. Na kraju e Uzvieni usmrtiti i meleke, tako da e due biti uzete svim ivim stvorenjima i u sedam zemalja i na sedam nebesa, makar se radilo i o duhovnim biima, te ni na Zemlji ni na nebesima nee biti ni jednog njihovog ivog stanovnika bilo koje vrste.

27

Zatim e se Uzvieni pojavati u jednom oblaku; nebesa e uzeti u Svoju desnicu a sedam zemalja u Svoju drugu ruku, pa e rei: "O dunjalue, o ti niski svijete! Gdje su sada tvoji gospodari? Gdje je tvoje drutvo koje si svojom prolaznom ljepotom zavodio i odvraao od ahireta (onoga svijeta)?" Zatim e Uzvieni, onako kako On htjedne, Sebe slaviti i ponositi se Svojim svojstvom da nikada nee nestati, i Svojom vjenom Uzvienou, i vlau koja vjeno traje, i Svojom svemoi, i beskrajnom mudrou, a zatim e upitati: "Kome danas pripada vlast?" Poto mu niko nee davati odgovora, sam e odgovoriti: "Allahu, Jedinom, Svemonom". Zatim e uiniti neto jo vie od toga, a to je da e nebesa uzeti jednim, a sedam zemalja drugim prstom, prodrmati ih i rei: "Ja sam vladar! Ja sam vladar! Gdje su oni kojima je pored Mene robovano i koji su mi pridruivani u vlasti? Kome danas pripada vlast?" Na to mu niko nee odgovarati. Tri puta e to ponoviti, ali odgovora nee biti. Zatim e Uzvieni rei: "Allahu, Jedinom, Svemoguem". To e tako potrajati dokle On bude htio. Od Allahovog Prijestolja puinu e nadvisivati samo jedan mali dio. Uzvieni e, prethodno, uspavati dennetske ljepotice i poslugu. Zatim e Uzvieni otvoriti jednu od sekarskih (dehennemskih) jama iz koje e suknuti vatra i zapaliti etrnaest mora, koja e gorjeti kao raupana vuna i od kojih nee ostati ni kap vode. Zemlja e biti poput crnog kamena, a nebesa poput taloga rastopine, ili kao rastopljeni bakar. Kada vatra htjedne zahvatiti i vidljivi dio nebesa, Uzvieni Allah e toj vatri zapovjediti da se povue, tako da e se ona povui i od nje se vie nikada nee dii ni jedan plamen. Zatim e Uzvieni Allah otvoriti jednu od riznica Svog Prijestolja (Ara) u kojoj se nalazi "more ivota". Od toga e na zemlju pasti kia, koja e biti poput ljudskog sjemena. edna i zamrla zemlja e poeti da se trese i oivljava. Nivo vode koji e se na nju spustiti iznosie etrdeset arina. Ljudska tijela e najednom poeti da niu iz donjih dijelova kimi. U jednom od hadisa se navodi: "Sve tvoje e se raspasti, izuzev donjeg dijela kime; iz njega je ovjek potekao, a iz njega e i drugi put potei". To je, ustvari, jedna mala kost veliine slanutka. Nije, dakle, rije o

28

modini. Iz nje e u grobovima nicati tijela, kao to nie zelen. Ta tijela e se usljed njihovog, mnotva meusobno ispreplesti, tako, da e glava jedne osobe biti na ramenima druge, da e trup jedne biti na nogama druge, itd. Na ovo ukazuju rijei Uzvienog: "Mi znamo ta e od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve uva" 56 Kada se to (novo) stvaranje dovri na nain koji mu odgovara, tako, da starija osoba izraste u stariju osobu, sredovjena u sredovjenu, mlada u mladu.....Uzvieni e narediti da ispod Prijestolja (Ara) puhne vjetar koji e sadravati njenu toplinu i koji e to iznjedriti iz zemlje. Zemlja e tada biti ravna, bez brda i dolina. Brda e prije toga biti pretvorena u pijesak i prainu. Tada e Uzvieni oivjeti Svoga roba (meleka) Israfila koji e, sa stijene u Bejtu-l-makdisu, puhnuti u sur. Sur je svjetlosni rog. Na sebi e imati (14) oreola-veliina jednog oreola je veliine nebesa i Zemlje - i imae toliko rupa koliko bude stvorenja. Zvuk e mu biti poput zujanja pela, a ispunie prostor od istoka do zapada. Zatim e svaka dua doi svom tijelu. Neka je slavljen Onaj koji e im dati nadahnue za to. ak i zvijeri, i ptice, i sve to ima duu. Jednom rijeju svi To drugo puhanje u rog rezultirae izuzetno jakim glasom, kako kae Uzvieni: 'To e biti samo glas jedan, i svi e odjednom biti u "sahin"57, tj. na najniem katu zemlje, jer e oni, nakon to ustanu, otvoriti oi i vidjeti da su brda (i planine) sravnjene, da na zemlji nema ni brda ni dolina, da je sve ravno i glatko poput ploe, i udie se kada sve to vide. U oekivanju, uenju, razmiljanju i izvlaenju pouka svi e, neodjeveni, sjediti na svojim grobovima, kako se navodi i haberu "uraten, garla" (potpuno goli). Izuzetak e biti oni vjernici koji su umrli u tuini i koji nisu umotavani u efine (prilikom sahrane) - oni e biti proivljeni u dennetskoj odjei - kao i oni pripadnici Muhammedovog ummeta koji budu slijedili njegov Sunnet, ne
56 57

Kaf En-Naziat, 13-14

29

odstupajui ni malo u tome. U predaji se navodi: "Neka kefini vaih umrlih budu bogati! Moj ummet e biti proivljen u kefinima, a ostali ummeti neodjeveni:" Revahu Ebu Sufjan. U jednom od hadisa stoji: Mejt e biti proivljen u svojim kefinima. Prenosi se da je neki ovjek na samrti rekao svojoj porodici: "Obucite mi to i to odijelo!" Oni ga nisu posluali, pa je umro u odjei u kojoj je spavao ; u toj istoj odjei je i sahranjen. Za nekoliko dana vien je na snu, pa ga je sniva pitao: "Kako si ?" Ovaj nije htio da ga pogleda, i rekao je: "Nisu mi dali moju odjeu i pustili su me da budem proivljen u spavaici".58 O Sudnjem danu se govori i u drugim objavama sputenim prije asnog Kur'ana, ovdje u navesti odlomak iz prevoda Bernabinog evanelja59 koje je na na jezik preveo uvaeni Mustafa Mlivo.
Ebu Hamid el Gazali: ivot poslije smrti Evanelje po Barnabi je bilo prihvaeno kao kanonsko evanelje do 325. godine. Irenej (130-200) je pisao podravajui isti monoteizam i suprostavljajui se Pavlu zbog unoenja u kranstvo dogmi rimske paganske relegije i platonske filozofije. On je obimno citirao Evanelje po Barnabi radi podrke svojim stavovima. Ovo pokazuje da je Evanelje po Barnabi bilo u opticaju u prvom i drugom stoljeu kranstva. U 325. godini odran je Nikejski koncil gdje je nareeno da se sva orginalna evanelja na hebrejskom pismu unite. Izdat je ukaz da e svako ko bude imao ovo Evanelje biti kanjen smru. U 383. godini papaz je obezbijedio jedan primjerak Evanelja po Barnabi i zadrao ga u svojoj privatnoj biblioteci. U etvrtoj godini imperatora Zenoa (478.) otkriveni su posmrtni ostaci Barnabe i tu je na njegovim grudima naen primjerak Evanelja po Barnabi, pisanog njegovom vlastitom rukom. (Acia Sanctorum, Boland Junii, tom II, stranice 422 i 450, Antwerp 1698). Izgleda da je uvena Vulgata Biblija bazirana na ovom evanelju. Papa Siksto (1585-1590) je imao prijatelja Fra Marina. On je naao Evanelje po Barnabi u privatnoj biblioteci pape. Fra Marino je bio zainteresiran jer je itao spise Irinejeve u kojima je Barnaba obilno citiran. Talijanski rukopis je proao kroz razliite ruke, dok nije stigao "osobi visokog zvanja i autoriteta", u Amsterdamu, "za kojeg se u toku njegovog ivota esto ulo da istie visoku vrijednost ovog spisa". Poslije njegove smrti on dolazi u posjed J.E. Kramera, kancelara kralja Pruske. U 1713. godini, Kramer je prezentirao ovaj rukopis uvenom poznavaocu knjiga, princu Eugenu od Savoje. U 1738. godini, zajedno sa prinevom bibliotekom on se obreo u Hofbiblioteci u Beu. Ono sada tamo poiva. Latinski tekst su na engleski jezik preveli gospodin i gospoa Ragg, a bio je tampan na Clarendon Pressu u Oxfordu. Objavio ga je Oxford University Press 1907. Ovaj engleski prevod je misteriozno iezao sa trita. Poznato je da postoje sada dva primjerka ovog prevoda, jedan je u Muzeju Britanije a drugi u Kongresnoj
59 58

30

OPIS SUDNJEG DANA U BARNABINU EVANELJU Sudnji dan Boiji e biti tako straan da - uistinu vam kaem - bi prokletnici rae izabrali deset pakla nego da idu sluati kako Bog govori u bijesu protiv njih, protiv kojih e sve stvorene stvari svjedoiti. Doista, kaem vam, da se nee samo prokletnici bojati ve i sveti i odabranici Boiji, tako da Abraham nee vjerovati u svoju pravednost, a Job nee imati povjerenja u svoju nevinost. A ta kaem ja? ak e se plaiti i Poslanik Boiji - jer e Bog da bi se spoznalo velianstvo njegovo, liiti svog Poslanika pamenja, tako da on nee imati sjeanje kako mu je Bog dao sve stvari. Doista, kaem vam da - govorei iz srca, ja drhtim jer e me svijet nazvati bogom, i ja u zbog ovoga morati da poloim raun. Tako mi Boga ivog, pred kojim stoji moja dua, ja sam smrtnik kao i drugi ljudi, kako me je Bog postavio kao proroka nad domom Izraelovim za zdravlje slabih i popravak grenika, ja sam sluga Boiji, a vi ste tome svjedoci kako ja govorim protiv onih podlih ljudi koji e nakon mog odlaska sa svijeta ponititi istinu mog Evanelja radom Satane. Ali ja u se vratiti pri kraju, a sa mnom e doi Enoh i Ilija, i mi emo svjedoiti protiv loih iji e kraj biti proklet". Poto je tako govorio Isus proli suze, nato njegovi uenici glasno zaplakae, i podigoe svoje glasove govorei: "Oprosti, o Gospode Boe i imaj milosti nad svojim nevinim slugom". Isus odgovori: "Amen, amen". "Prije no to e taj dan doi", ree Isus, "na svijet e doi veliko razaranje, jer e izbiti rat tako okrutan i nemilosrdan, da e otac ubiti sina, a sin e ubiti oca, zbog podjele naroda. Gradovi e biti uniteni, a zemlja e postati pustinja. Doi e takav pomor da niko nee moi da nosi mrtve na sahranu, tako da e oni biti ostavljeni kao hrana zvijerima. Onima koji ostanu na zemlji, Bog e poslati takvu oskudicu da e se hljeb cijeniti vie od zlata i oni e jesti sve vrste neistih stvari. O jadne godine, u kojima e se rijetko neko uti da kae: "Ja sam zgrijeio, imaj milosti prema meni, o Boe", nego e
biblioteci, Vaington. Prvo novo izdanje na engleskom je bilo sa mikrofilmovane kopije Knjige u Kongresnoj biblioteci u Vaingtonu, a dobijena je ljubaznou prijatelja iz SAD.

31

on stranim glasovima huliti na njega, koji je slavan i blagoslovljen za svagda. Poslije ovoga, kad se dan priblii, petnaest dana e svaki dan dolaziti straan znak iznad stanovnika Zemlje. Prvog dana e Sunce ii svojom putanjom na nebu bez svjetla, a bie crno kao boja za odjeu, i ono e stenjati, kao to otac stenje za sinom koji je blizu smrti. Drugog dana, mjesec e biti pretvoren u krv i krv e stii na zemlju kao rosa. Treeg dana vidjee se kako se zvijezde meusobno bore kao armija neprijatelja. etvrtog dana stijenje i kamenje e udarati jedno u drugo kao okrutni neprijatelji. Petog dana, svaka biljka i travka e liti krv. estog dana, more e se dii bez naputanja svog mjesta do visine sto pedeset lakata i stajat e itav dan kao zid. Sedmog dana ono e suprotno utoniti, tako da e se jedva vidjeti. Osmog dana e ivotinje zemlje i vode i ptice skupiti zajedno i hurlati i kriati. Devetog dana e biti oluja s gradom tako strana da e ona ubijati, tako da e jedva desetina ivog umai. Desetog dana e doi tako strano sijevanje i grmljavina, da e se treina planina raspui i spriti. Jedanaestog dana e svaka rijeka tei nazad i tei e krv, ne voda. Dvanaestog dana e svaka stvorena stvar kriati i vikati. Trinaestog dana e nebesa biti smotana kao knjiga i bjesnie vatra, tako da e sve ivo pomrijeti. etrnaestog dana e biti zemljotres tako straan da e vrhovi planina letjeti kroz vazduh kao ptice, i sva e zemlja postati ravna. Petnaestog dana, pomrijet e sveti aneli, i samo e Bog ostati iv, kojem je ast i slava". Rekavi ovo Isus udari svoje lice rukama objema, a zatim svojom glavom udari o zemlju. I podigavi svoju glavu on ree: "Proklet neka je svako ko bude umetnuo u moj govor, da sam ja sin Boiji". Na te rijei uenici padoe kao mrtvi, nato ih Isus podie govorei: "Bojmo se Boga, ako neete da se bojite u tom danu". Kad prou ovi znaci bie mrak nad svijetom etrdeset godina, Bog e jedino biti iv, kojem neka je slava i ast za svagda. Kad proe etrdeset godina, Bog e dati ivot svom Poslaniku, koji e se podii ponovo kao Sunce, ali sjajno kao hiljadu sunaca. On e sjesti i nee govoriti, jer e on biti kao izvan sebe. Bog e ponovo podii etvoricu anela favorizovanih od Boga, koji e traiti Poslanika Boijeg, i poto ga nau, postavie se na etiri strane mjesta da paze na njega. Zatim e Bog dati ivot svim anelima, koji e doi kao pele kruei oko Poslanika Boijeg. Slijedee e On dati ivot svim

32

svojim prorocima, koji e, slijedei Adama, ii da poljube ruku Poslanika Boijeg, podvrgavajui se njegovoj zatiti. Slijedee e Bog dati ivot svim izabranicima, koji e povikati: "O Muhammede, imaj nas u vidu!" Na njihove povike probudie se saaljenje u Poslaniku Boijem i on e razmotriti ta treba da radi, plaei se za njihov spas. Slijedee e Bog dati ivot svakoj stvorenoj stvari i one e se vratiti svom prethodnom postojanju, ali e sve posjedovati mo govora. Slijedee e Bog dati ivot svim prokletnicima, na ije e proivljenje zbog njihove podlosti sva Boija stvorenja povikati i uplaiti se: "Ne dopusti da nas napusti milost Tvoja, o Gospode Boe na". Poslije ovoga e Bog dati da ustane Satana, na iji e pogled svako stvorenje biti kao mrtvo, zbog straha od stranog oblika njegove pojave. Neka Bog bude zadovoljan da ja ne vidim tu neman tog dana. Poslanik Boiji se jedino nee uplaiti takvih oblika, jer e se on plaiti samo Boga. Zatim e aneo - na zvuk ije trube e sve biti podignuto, zatrubiti ponovo, govorei: "Doite na sud, o stvorenja, jer va Stvoritelj hoe da sudi vama". Zatim e se pojaviti usred neba, nad dolinom Jeho apata blistavi prijesto, nad kojim e doi bijeli oblak, na to e aneli povikati: "Blagoslovljen neka si Ti Boe na, koji si nas stvorio i spasio nas od pada Satane". Tad e se uplaiti Poslanik Boiji, jer e opaziti da niko nije volio Boga kao on. Jer onaj ko bi dobio u razmjeni zlatnik mora imati ezdeset novia; jer ako on ima samo jedan novi, on ga ne moe zamijeniti. Ali, ako e se plaiti Poslanik Boiji, ta e raditi bezbonici koji su puni poronosti?" Poslanik Boiji e ii da sakupi sve proroke, s kojima e on govoriti, molei ih da idu s njim da mole Boga za vjernike. I svakoji e se opravdavati zbog straha; ne bih ni ja, tako mi Boga ivog, iao tamo znajui ta znam. Tad e Bog vidjevi ovo, podsjetiti svog Poslanika kako je On stvorio sve stvari za ljubav njegovu, i tako e ga njegov strah napustiti i on e ii blizu prijestolja sa ljubavlju i potovanjem, dok e aneli pjevati: "Blagoslovljeno neka je Tvoje sveto ime, o Boe, Boe na". I kad se on bude primakao prijestolju, Bog e otvoriti (svoj um) svom Poslaniku, kao prijatelj prijatelju koji se nisu dugo sreli. Prvi e govoriti Poslanik Boiji, koji e rei: "Ja Te oboavam i volim o

33

moj Boe, i svim svojim srcem i svom svojom duom, ja Ti zahvaljujem to si se udostojio da me stvori da budem Tvoj sluga i to si stvorio sve za ljubav moju, tako da bih Te ja volio radi svih stvari i u svim stvarima i iznad svih stvari; zato neka Te sva Tvoja stvorenja hvale, o moj Boe". Zatim e sve stvari koje je stvorio Bog rei: "Mi Ti zahvaljujemo, o Gospode, i blagoslovimo Tvoje sveto ime". Doista, kaem vam, demoni i prokletnici sa Satanom e onda plakati tako da e vie vode tei iz oiju jednog od njih, nego to je ima u rijeci Jordan. Jo nee vidjeti Boga. I Bog e govoriti svom Poslaniku, rei e: "Ti si dobrodoao, o Moj vjerni slugo; zato trai ta eli, jer ti e sve dobiti". Poslanik Boiji e odgovoriti: "O Gospodaru, ja se sjeam da, kad si me Ti stvorio, Ti si rekao da si elio za moju ljubav stvoriti raj i anele i ljude, da bi Te oni slavili preko mene Tvog sluge. Zato, Gospode Boe, milosrdni i pravedni, ja Te molim da se Ti sjeti svog obeanja datog tvom sluzi". I Bog e odgovoriti kao prijatelj koji se ali s prijateljem, i rei e: "Ima li svjedoke ovome, moj prijatelju Muhammede?" I sa potovanjem e on rei: "Da Gospodaru". Tad e Bog odgovoriti: "Idi pozovi ih, o Gabriele". Aneo Gabriel e doi Poslaniku Boijem i rei e: "Gospodaru, ko su tvoji svjedoci?" Poslanik Boiji e odgovoriti: "Oni su Adam, Abraham, Jimael, Mojsije, David i Isus sin Marijin". Zatim e aneo otii, i on e pozvati navedene svjedoke koji e tamo ii sa strahom. I kad oni budu prisutni, Bog e im rei: "Sjeate li se vi toga ta tvrdi Moj Poslanik?" Oni e odgovoriti: "ta Gospodaru?" Bog e rei: "Da sam Ja stvorio sve stvari za njegovu ljubav, tako da bi me sve stvari hvalile preko njega". Tad e svaki od njih odgovoriti: "Imaju sa nama tri svjedoka bolja od nas, o Gospodaru". A Bog e odgovoriti: "Ko su ta tri svjedoka?" Tad e Mojsije rei: "Knjiga koju si dao meni, je prvi"; a David e rei: "Knjiga koju si dao meni, je drugi", a onaj koji govori tebi (o Barnaba) (tj. Isus) e rei: "Gospode, itav svijet obmanut od Satane je govorio da sam ja Tvoj sin i Tvoj ortak, ali knjiga koju si dao meni kae istinu da sam ja Tvoj sluga; i ta knjiga potvruje to to tvoj Poslanik tvrdi". Zatim e govoriti Poslanik Boiji, a rei e: "Tako kae knjiga koju si meni dao, o Gospodaru". I kad Poslanik Boiji bude rekao ovo, govorie Bog, rei e: "Sve to sam Ja sada uinio je zato da svi znaju koliko

34

te volim". I kad On bude tako govorio, Bog e dati knjigu svom Poslaniku u kojoj su zapisani svi izabranici Boiji. Zato e svako stvorenje izraziti potovanje Bogu, govorei: "Tebi jedinom, o Boe neka je slava i ast, to si nas dao svom Poslaniku" (kraj citata iz Barnabe) MALI HISTORIJSKI PRESJEK OVJEKOVOG ODNOSA KA BUDUEM IVOTU Jo je praovjek slikao ivotinje po kamenim zidovima svojih primitivnih prebivalita a onda bi ispred njih izvodio neku vrstu religioznih igara, ispriavajui se time duama pobijenih ivotinja. Ispod tih primitivnih slikarija prinoeni su razni pokloni jer se vjerovalo da su due pobijenih ivotinja prele poslije smrti u slikarije. Prastara plemena amerikih Indijanaca su vjerovala da se dua poslije smrti seli u 'vjena lovita'. Eskimi s Grenlanda danas vjeruju da je ovjek sainjen od svoga tijela, due i imena. Kada tijelo umre dua se seli u neku drugu formu a ime prelazi na novoroeno dijete. Zagrobni ivot bio je znan i starim plemenima Inka, Maleana, Popuanaca i uroenicima sa Fijia i Bornea. Libanonski Druzi, Bengalci i mnogi Burmanci vjeruju u ponovno roenje, kao i mnoga afrika plemena Mandinga, Zulu, Joruba i Bantu. Poznato je da su jo osnivai prastarog Egipta polagali svoje mrtve u grobove u dijelovima. Kako bi ih sprijeili da se vrate odsijecali bi im glave i udove. Time su ih prisiljavali da ostanu na drugoj strani. Egipani iz faraonskog doba nastavili su ovo vjerovanje svojih praotaca i poeli uz mrtva tijela ostavljati i osobne stvari pokojnika, ak i hranu. Bili su vrsto uvjereni da e time olakati duu umrloga i daljnju egzistenciju na onom svijetu. Kasnije je dolo do uvenog balzamiranja tijela samo iz elje da se i ono sauva za budui ivot iza smrti. Egipatski su sveenici takoer vjerovali u osobite duhove, voditelje, koji s onu stranu ivota ekaju na ovjekovu duu i pomau joj da prijee iz ove dimenzije u drugu. Uslijedile su istonjake religije poput Hinduizma i Brahmanizma koje su propovijedale reinkarnaciju kao sredstvo da se iz niih razina postupno prijee u vie duhovne razine. Sikhi, koji su se izdvojili iz

35

Hindu grupe i poprimili neto od Islama, takoer vjeruju da se pomou uestalih reinkarnacija dua filtrira i usavrava dok ne postane dovoljno dobra i ista za konaan put u vjenost. Buda, koji je svoju doktrinu ubrzo proirio iz Indije u Kinu, Burmu, Japan, Tibet i jugoistonu Aziju, uio je da ne postoji mogunost da se naa zla djela izbjegnu, ve ih se moramo odricati ili ih otplaivati kroz bolna i duga razdoblja reinkarnacije. Grki filozofi, poput Platona, vjerovali su da su sve naravi na svijetu posljedica neije ideje o idealnoj formi, koja je sama po sebi privremena i u ovom svijetu samo slui za prijenos znanja i ideja s generacije na generaciju. Znai, kada prestane postojanje svijeta u nama e ostati ideja o njemu i idealnim formama koje smo kroz ivot spoznali. SMRT I IVOT NAKON SMRTI U DANANJEM KATOLIANSTVU Da bi u potpunosti prenio kransko shvatanje ovih pojmova donosim tekst pisan rukom njihovog svetenika60 Vrhunac kranske vjere i potpuno ostvarenje svake osobe ostvaruje se u konanoj proslavi u uskrsnuu tijela i vjenom ivotu. 1. Uskrsnue tijela Uskrsnue Isusa Krista, u koje vjeruju krani, temeljna je istina kranstva. Kroz Boju objavu vjera Starozavjetnog vjernika u uskrsnue tijela polako je sazrijevala. Tako itamo kako muenici Makabejci ispovijedaju vjeru da e zato to umiru za Boje zakone biti uskrieni na ivot vjeni (2 Mak 7,14). U Isusovo vrijeme susreemo farizeje koji vrsto nauavaju uskrsnue, za razliku od saduceja koji ga nijeu. Isus vjeru u uskrsnue povezuje sa svojom osobom i zato je rekao: Ja sam uskrsnue i ivot, tko u mene vjeruje, ako i umre, ivjet e. (Iv 11,25) Da Isus misli ozbiljno kada govori o uskrsnuu vidi se po tome to on nekim mrtvima vraa ivot i tako najavljuje vlastito uskrsnue. Isus navjeuje svoje uskrsnue tri dana poslije smrti. Uskrsnue je stvarnost koja nadilazi nae
60

Na osnovu teksta Franje Ivankovia: uskrsnue tijela i ivot vjeni

36

tjelesno iskustvo i zato nailazi na mnoga protivljenja. Mnogi se protive uskrnuu jer je ono teko shvatljivo. Lake je prihvatiti da se ljudski ivot poslije smrti nastavlja na duhovan nain. Kako je mogue da tijelo koje se tako brzo raspadne ponovno bude oivljeno. Smru se rastaju dua i tijelo. Tijelo se raspada, a dua ide u susret k Bogu ekajui slavni dan kada e se ponovno sjediniti s tijelom. Snagom Isusova uskrsnua Bog e naim tjelesima darovati nepokvarljiv ivot. Uskrsnue je dakle ponovno sjedinjenje tijela i due u neraspadljivom stanju. Uskrsnut e svi koji su umrli u svom vlastitom tijelu koje e biti preobraeno. Kako e se i kada tono dogoditi uskrsnue mrtvih nitko ne zna. Ta stvarnost nadilazi nau matu i nae shvaanje. Tu bitnu injenicu nae vjere moemo dokuiti samo vjerom. Uskrsnue mrtvih dogodit e se o Kristovom drugom dolasku, tj. na svretku svijeta. Oni koji vjeruju u Krista s njim su na neki nain ve suuskrsli jer su s njim najtjenje povezani vjerom i sakramentima. Uskrsnuti moe samo onaj tko je prethodno umro. Da se uskrsne s Kristom treba i umrijeti s Kristom. Smrt je injenica koja se duboko tie svakog ljudskog bia. Za vjernike smrt je plaa grijeha i za one koji umiru s Kristom ona je sudjelovanje u Kristovoj smrti da bi mogli konano sudjelovati u njegovu uskrsnuu. Smrt je prestanak zemaljskog prolaznog ivota. Smrt je normalan svretak zemaljskog ivota svih ivih bia. Tako nas smrt podsjea da imamo odreeno vrijeme za ostvarenje vlastitog ivota. Za vjernike smrt je posljedica istonog grijeha. ovjek od Boga nije stvoren zato da umre, nego da ivi. Smrt je ula u svijet kao posljedica grijeha. Po Kristu je smrt preobraena, pobijeena. Isus je sam na sebe uzeo smrt da bi je preobrazio. Tako zahvaljujui Kristu za krane smrt ima pozitivni smisao. Vjernik umire siguran da e nastaviti ivjeti s Kristom jer je na njega ve po krtenju nakalamljen. Po smrti Bog ovjeka zove k sebi. Zato vjernik koje se vrsto nada boljem ivotu eli to prije biti potpuno sjedinjen s Kristom. Zato molimo u predslovlju na misama za pokojne: Tvojim se vjernima, Gospodine, ivot mijenja, a ne oduzima; i poto se raspadne dom ovozemnog boravka, stjee se vjeno prebivalite na nebesima. Smru zauvijek prestaje na zemaljski, prolazni ivot. Samo se jednom umire i nema vraanja u novi zemaljski ivot ili reinkarnacije. Zato nas crkva potie da se pripremimo za trenutak smrti.

37

2. ivot vjeni Za vjernika smrt je dogaaj potpunog sjedinjenja s Kristom u koga je vjerovao. U Novom zavjetu susreemo mjesta gdje se govori o neposrednoj nagradi ili kazni poslije smrti, a koja e biti dodijeljena svakom prema njegovim djelima i vjeri. Navodimo ovdje samo nekoliko mjesta: prispodoba o siromanom Lazaru, Kristovo obraanje razbojniku na kriu... Svaka osoba ve od asa smrti, na posebnom sudu koji mu ivot stavlja u odnos prema Kristu, prima u svojoj besmrtnoj dui vjenu nagradu ili kaznu: ili treba proi kroz ienje, ili ui u neposredno nebesko blaenstvo, ili e se odmah osuditi. A) Nebo Oni koji umiru u milosnom stanju i posve su slobodni od grijeha ve uivaju vjenu slavu gledanja Boga licem u lice. Taj savreni nain ivota koji se ostvaruje u zajednitvu sa samim Bogom i svim svetima naziva se nebo. Zato ivjeti u nebu znai ivjeti s Kristom. Boga se moe gledati licem u lice samo onda kada se on objavi ovjeku onakav kakav jest. B) istilite Oni koji umiru u prijateljstvu s Bogom, a nisu posve isti od grijeha moraju proi ienje kako bi konano postigli svetost. Samo onaj tko je bez grijeha, ist, moe ui u zajednicu svetih Nebo ili Raj. To konano ienje Crkva naziva istilitem. Nauk Crkve o istilitu oslanja se na tekstove Svetog pisma, posebno na onaj iz Starog zavjeta kada je Juda Makabejac prinio rtvu nadnadnicu za pokojne vojnike da im se oproste grijesi. Zato je praksa Crkve da moli i prinosi misnu rtvu za svoje mrtve kako bi im se oprostili grijesi te uivali slavu Raja. Crkva takoer preporuuje za pokojnike djela ljubavi, pokore, milostinju i oproste za pokojne. C) Pakao S Bogom moe biti sjedinjen samo onaj tko se za taj in sam osobno opredijeli. Boga nije mogue ljubiti ako inimo teke grijehe protiv njega, blinjeg ili samog sebe. Zato kae sveti Ivan u svojoj poslanici da onaj tko ne ljubi ostaje u smrti. Zato nas Isus upozorava da emo

38

biti od njega odijeljeni ako ne priskoimo potrebnima u pomo. Bog potuje ovjekov slobodni izbor. Onaj tko se ne eli s Bogom izmiriti i prihvatiti njegovu milosnu ljubav ne moe uivati Raja. Pakao je stanje konanog i vjenog odjeljivanja od Boga. Pakao je stanje za koje se ovjek sam opredijelio; sam se odijelio od Boje ljubavi i Bog potuje to njegovo opredjeljenje. Isus u vie navrata govori o paklenoj vatri ili ognju. Crkva poziva sve osobe da svoju slobodu iskoriste odgovorno u cilju svoje vjene sudbine. Bog nikoga ne eli odbaciti i zato je njemu ao svakog jadnika koji se opredijeli za ustrajnost u zlu. D) Posljednji sud Posljednji sud prethodit e konanom uskrsnuu svih mrtvih i spaenih i osuenih. To e se dogoditi o konanom dolasku Isusa Krista. Samo Otac nebeski zna kada e biti Kristov drugi dolazak na zemlju. Posljednji sud e razotkriti sva ljudska djela. To e biti konana pobjeda Boje pravde. Poruka Posljednjeg suda je poziv svakoj osobi na obraenje. E) Nova nebesa i nova zemlja Na dan Posljednjeg suda sav e svemir biti obnovljen. To je tajanstvena obnova koju Biblija naziva nova nebesa i nova zemlja. To e biti konano ostvarenje Bojeg plana da sve bude proslavljeno u Kristu. Tako e tada nastati eljeno jedinstvo cijelog ljudskog roda. Sav svemir takoer e biti preobraen kao i ljudska tijela. Tako emo u vjenom ivotu pronai sve dobre plodove naeg ljudskog truda. ZNAKOVI SMAKA SVIJETA Abdullah ibn Amr (radiallahu `anhu) kae: Otiao sam jednog dana do Poslanika i zatekao ga kako polako i paljivo uzima abdest. Podigao je glavu, pogledao me i onda rekao: est stvari e se dogoditi ovom Ummetu:- Smrt vaeg Poslanika je prva od tih stvari. Druga stvar je da e se vae bogatsvo toliko poveati da ako nekom date deset hiljada dinara mislit e da ste mu malo dali na spram onog to posjedujete. Tree to e se desiti je da e belaj doi na vrata svakog od vas. etvrto je da e se proiriti iznenadna smrt

39

(vjerovatno se misli na pogibiju, rat itd.). Peto je da ete potpisati primirje sa Rimljanima (Kranima), oni e devet mjeseci pripremati vojsku protiv vas i onda e prvi prekriti dogovor. esto je da e te zauzeti grad. Ja upita: Koji to grad, o Allahov Poslanie? On : Konstantinopol (Istanbul)! (Ahmed) Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Pourite da uinite to vie dobrih djela prije negoli se desi est stvari: izlazak sunca sa Zapada, pojava dima, Deddal, zvijer iz zemlje, smrt nekog od vas, ili opti mete i smutnja. (Ahmed, Muslim) Huzejfa ibn Ubejd (radiallahu `anhu) kae: Jednom nam je priao Poslanik dok smo razgovarali. On nas upita: O emu to diskutujete? Mi mu odgovorismo: O Smaku svijeta. On ree: Nee nastupiti dok se ne desi slijedeih deset stvari: pojava Dima, Deddala, Zvijeri iz zemlje, izlazak sunca sa Zapada, silazak Isa (`alejhi selam) sa neba, pojava Jeduda i Meduda (Goga i Megoga), tri zemlje ne potonu, jedna na Istoku, jedna na Zapadu i jedna u Arapskoj peninsuli, i na kraju e vatra izbiti iz pravca Adena (Jemen) koja e potjerati ljude do njihovog finalnog mjesta okupljana na zemlji. (Ahmed) Abdullah ibn Omer kae: Poslanik je doao kod nas i rekao 'O Muhadiri, mogli bi nastradati od pet nevolja: -Nedao Allah Milostivi da ih doivite. Ako se blud rairi, znajte da se to nikad nije desilo meu ljudima a da se nije pojavila neka nova bolest za koju njihovi prethodnici nisu uli a niti su od nje bolovali. Ako ljudi ponu da zakidaju na mjeri a da ne nastupi sua i glad, a da njima ne zavladaju tirani. Ako ljudi budu krili Zekat znajte da se to nikad nije desilo a da kia nije uskraena zemlji, a da nije radi ivotinja nikad ponovo ne bi ni pala. Ako ljudi prekinu obavezu datu Allahu i Njegovom Poslaniku, znajte da se to nije nikad desilo a da Allah nije poslao neprijatelje na njih da im otmu na silu njihova imanja; Ako vladari ne budu vladali ljudima po Kuranu, znajte da e ih Allah razbiti u grupe te e se meusobno krviti. (Ibn Medah) Imam Ali ibn Ebu Talib (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Kad se u mom Ummetu pojavi 15 stvari nevolja e ih poklopiti. Neko upita: Koje su to stvari, o Allahov Poslanie? On ree: Kad se neka dobit bude dijelila samo meu bogatima, bez

40

udjela sirotinji, kada emanet postane sredstvo za sticanje profita, kada Zekat postane teret ljudima, kada ovjek bude pokoran eni a nepokoran majci, i kada bude ljubazan prema prijatelju a osoran prema ocu, i kada se povie glasovi u damiji i kad im vladari budu najgori izmeu njih i kada se ljudi budu s potovanjem odnosili prema nekom bojei se njegove pakosti, i kad se vino (alkohol) bude mnogo pilo i kada mukarci budu oblaili svilenu odjeu, i kada pjevaice i muziki instrumenti budu popularni, i kada zadnji u ovom ummetu ponu proklinjati one prve- onda oekujte crvene oluje, ili zemlja da ih proguta, ili da se pretvore u ivotinje. (Tirmizi) Imam Ali ibn Talib (radillahu `anhu) kae: Poslanik nas je vodio u Sabah Namazu i kad je zavrio Namaz jedan ovjek ga zovnu: Kad e biti Smak svijeta? Poslanik ga opomenu i ree mu da bude tih. Poslije malo vremena on podie pogled prema nebu i ree: Slavljen neka je Onaj koji ga je uzdigao i vodi brigu o njemu. Onda obori pogled na zemlju i ree: Slavljen neka je Onaj koji te je proirio i stvorio. Onda Poslanik ree: Smak e doi kad vam vladari budu tirani, i kad ljudi budu vjerovali u zvijezde a poricali ElKadar (Allahovo odreenje sudbine), i kada emanet postane sredstvo profitiranja, i kada ljudi budu nerado plaali Zekat, i kad se blud rairi - kad se ove stvari pojave, tvoj narod e nestati. Imran ibn Husejn kae: Poslanik je rekao: Neke ljude ovog Ummeta e progutati zemlja, neki e se pretvoriti u ivotinje a neki e nastradati od kie kamenja. Jedan od prisutnih upita: Kad e se to dogoditi, o Allahov Poslanie ? On odgovori: Kad pjevai i muziki instrumenti postanu popularni, i kad se puno vina (alkohola) bude pilo. Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae Poslanik je rekao: Smak svijeta nee doi dok se sljedee stvari ne dese: -dva bloka iste vjere e ratovati i mnogo e ljudi izginuti. Skoro 30 Deddala (varalica) e se pojaviti tvrdei da su Allahovi Poslanici. Znanje (vjersko) e nestati. Zemljotresi e esto potresati zemlju. Vrijeme e ubrzano proticati. Kataklizme e se pojaviti i Hard (ubijanje) e se poveati. Bogatstvo e se rasprostraniti do te mjere da e bogata ii uokolo da nae nekog da mu da zekat ali niko nee biti u potrebi za sadakom. Ljudi e se natjecati u podizanju velikih kua i graevina. Kad

41

ovjek bude prolazio kraj neijeg groba rei e: Da mi je da sam na tvom mjestu! Sunce e se pojaviti sa Zapada, i kad izie sa Zapada ljudi e povjerovati, ali, Onog dana kad neki predznaci od Gospodara tvoga dou, nijednom ovjeku nee biti od koristi to e tada vjerovati, ako nije prije toga vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro djelo uradio... (6:158) Smak e doi iznenada, kada ovjek koji je pomuzao kamilu ne bude imao vremena da to mlijeko popije, kada ovjek koji bude popravljao korito za stoku ne bude imao vremena da ga napuni vodom i kada ovjek koji podigne zalogaj hrane ne bude imao vremena da ga proguta. (Buhari) Huzejfa ibn Jemeni (radiallahu `anhu) kae: Od svih ljudi, ja znam najvie o fitni koja e se dogadati do Smaka svijeta i to ne zbog toga to mi je Poslanik rekao neto to nije rekao drugima nego zato to sam bio prisutan kad je govorio o tim dogaajima i svi oni koji su bili tada sa mnom su ve pomrli. Poslanik je spomenuo tri nedae od kojih skoro niko nee ostati bezbjedan. Neke od njih su velike a neke male. (Muslim) Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Ako poivite neko vrijeme, vidjeete ljude koji e napustiti kuu izazivajui Allahov bijes a vratit e se sa Allahovim prokletstvom, i nosie u rukama bieve debele kao volovski repovi. (Ahmed, Muslim) Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Dvije vrste ljudi koji e biti u Dehennemu jo nisam vidio. Prva su ljudi koji e tui ljude sa bievima debelim kao volovski repovi, a druga su ene koje e boti gole iako su odjevene, same e biti zavedene a vodit e i druge u zabludu, glave (frizure) e im liiti na devinu grbu. Te ene nee ui u Dennet a niti e osjetiti miris Denneta. A miris Denneta e se osjetiti na toliku i toliku udaljenost. Enes ibn Malik (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je bio upitan: O Allahov Poslanie , ta e se desiti ako prestanemo nareivati dobro i spreavati zlo: On ree: Ono to se desilo Izraelianima (idovima):-raskalaenost i blud e se rairiti meu vaim vladarima,

42

znanje e biti u rukama najgorih meu vama, vama e vladati najbezvrjedniji meu vama. (Ibn Medah) Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Teko se Arapima zbog ogromnog zla koje nadire kao crni olujni oblaci. ovjek e ustati ujutro kao vjernik a zanoiti kao nevjernik. Ljudi e se odricati svoje vjere zbog mrve dunjaluka. Onaj ko se bude drao vjere u to vrijeme e biti kao onaj koji dri eravicu u golim rukama. (Ahmed) Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae: uo sam Poslanik kako kae Savbanu: O Savbane, ta e ti raditi kad nemuslimanske nacije budu nudile da vas istrijebe kao to vi nudite jelo jedni drugima? Savban upita: O Allahov Poslanie! Hoe li to biti tako zbog nae malobrojnosti? Poslanik (sallallahu `alejhi ve sellem) mu odgovori:Ne, nego e tada Muslimani imati bolest srca (Vahn). Ljudi upitae: Kakva je to bolest o Allahov Poslanie? On ree: Puno e voliti ivot na ovom svijetu, a mrziti borbu (zbog straha da ne poginu). (Ahmed) Poslanik kae: Biti e takvih smutnji u kojima onaj koji bude spavao e biti bolji od onoga koji bude leao budan, onaj koji bude leao biti e bolji od onoga koji bude stajao, onaj koji bude stajao od onoga koji bude hodao, onaj koji bude hodao od onoga koji bude jahao, jer e svi poginuli otii u Dehennem. Sahaba koji prenosi ovaj Hadis ree: O Allahov Poslanie, kad e to biti? On ree: Kad dani ratova nastupe. Sahaba upita: Kad e ti dani nastupiti? On ree: Kad ovjek ne bude vjerovao onome s kim bude priao. Sahaba upita: ta mi savjetuje da inim tada? Izoluj se i vrati u svoje prebivalite. Sahaba opet upita: ta ako neko doe u moj komiluk da me ubije? On ree: Idi na mjesto gdje klanja i sjedi skupljenih ruku i govori Moj Gospodar je Allah dok te smrt ne stigne. Kada se manji znakovi, od kojih smo mnoge vidjeli nabrojane u prethodnim hadisima, pojave i dostignu kulminaciju ovjeanstvo e biti na velikim mukama. I onda e se kao prvi veliki predznak pojaviti od muslimana arko oekivani IMAM MEHDI (onaj koji je na pravi put upuen). Nee biti nikakve sumnje o njegovoj pojavi, ali njegov dolazak e biti oigledan i jasan samo ljudima sa velikim

43

znanjem i imanom. Imam Mehdi e vladati do pojave Lanog Mesije61 (Deddala, Antikrista), koji e proiriti zlo i smutnju po cijeloj planeti. Samo oni koji budu imali veliko znanje i jekin (ubjeenje) e biti u stanju da ga prozriju i sauvaju se njegove fitne (smutnje). Lani Messija e za kratko vrijeme donijeti takvu propast i zlo ovjeanstvu da se to nije nikad desilo od Postanka svijeta. Onda e se Isa (`alejhi selam) spustiti sa neba sa dvojicom Meleka, da bi donio pravdu i red na zemlju. On e ubiti Deddala, i poslije toga nastupit e godine mira i sigurnosti na zemlji. Onda e se iznenada pojaviti Jedud i Medud (Gog i Megog)62 te e
Poslanik je rekao: Doista prije Smaka svijeta e se pojaviti Deddal i jo 30 varalica. (Ahmed) Salim (rahmetullahi `alejh) kae: Ibn Omer (radiallahu `anhu) je rekao: Poslanik je jednom ustao i veliajui Allaha rekao o Deddalu: Ja vas upozoravam na njega, i nema Poslanika a da nije upozorio svoj Ummet na njega, pa ak i Nuh je upozorio svoje sljedbenike na njega. Ali ja u vam rei neto o njemu to ni jedan Poslanik prije nije rekao svojim sljedbenicima. Morate znati da je Dedddal jednooki (orav), a Allah nije orav. Ibn Sibab (rahmetullahi `alejh) kae: Omer ibn Sabit (rahmetullahi `alejh) mi je rekao da su mu neki Ashabi rekli da je tog dana kad je govorio o Deddalu, Poslanik (sallallahu `alejhi ve sellem) rekao: Na njegovom elu e pisati Kafir (nevjernik), i svaki vjernik e moi to proitati. I treba da znate da niko od vas ne moe vidjeti Allaha dok ne umre. (Muslim, Buhari) Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Hoete li da vam kaem neto o Deddalu to nijedan Poslanik do sada nije rekao svojim sljedbenicima? Deddal je jednooki, i imat e sa sobom neto to e liiti na Dennet i Dehennem. Ono to on bude ljudima predstavljao kao Dennet e ustvari biti Dehennem i obratno. Pazite! Upozoravam vas na njega kao to je Nuh upozoravao svoj narod. (Buhari,Muslim) 62 Ebu Hurejra (radiallahu `anhu) prenosi da je Poslanik rekao: Svaki dan, Gog i Megog pokuavaju da prokopaju branu koju je izgradio Zulkarnejn. Kad god ugledaju sunevu svjetlost kroz malu rupu, njihov vladar im rekne: Odmorite se sada, sutra emo nastaviti, i kad se sutra vrate, zateknu branu snaniju nego prije. Tako e potrajati sve dok njihovo vrijeme ne doe, i Allah im ne dozvoli da izau u svijet. Taj dan e oni kopati kao i normalno, i ba kad ugledaju svjetlost dana kroz rupu u brani, njihov vladar e im rei: Hajdemo nazad, sutra emo dovriti s tim InaAllah (ako Allah dadne). Kad se sutra vrate nai e rupu kako su je i ostavili. Onda e nastaviti kopanje i pohrliti napolje u pohod na svijet. Oni e popiti svu vodu na zemlji, a narod e se zatvoriti u svojim tvravama, strahujui od njih. Onda e Gog i Megog gaati strijelama u nebo, pa e strijele krvave padati na zemlju. Kad to vide Gog i Megog e rei: Pobjedili smo stanovnike i zemlje i nebesa. Onda e Allah poslati na njih neke insekte, koji e im prouzrokovati rane na vratovima, te e svi od toga pomrijeti. Tako mi Onoga u ijoj ruci je dua Muhammedova, leinari e se dobro ugojiti od njihovih leeva.
61

44

prouzrokovati veliko zlo i krvoprolie. Isa e se moliti Allahu da ih zatiti od tih krvoednih divljaka te e ih Allah unititi i mir e se opet povratiti na zemlju. Takvo stanje e potrajati do smrti Isa'a . Ulema se razila u miljenju o redosljedu slijedeih velikih predznaka koji e se desiti neposredno prije Smaka svijeta: -Unitenje Kabe i otkrivanje njenog blaga. -Izlazak sunca sa zapada. -Izlazak zvjeri iz zemlje koja e govoriti sa ljudima. -Veliki Dim. -Povjetarac koji e uzeti due svim vjernicima. -Kuran e biti uzdignut na Nebo. -Vatra e proganjati ljude do njihova zadnjeg skupa. -Zvuk Sura (Roga) e se zauti od kojeg e svi ivi zapasti u neopisive muke i strahote, na drugi zvuk Sura svi e popadati mrtvi, a na trei zvuk Sura svi e biti proivljeni za TEKI OBRAUN svojih djela na ovom svijetu. IMAM MEHDI Mehdi e doi pred kraj ovog svijeta i on je jedan od Ispravno upuenih Halifa i Imama. Njegova je potvrena Hadisom Poslanik da e se on pojaviti pred Smak svijeta. Ali (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Mehdi je jedan od nas iz moje kue (Potomstva). U jednoj noi Allah e ga nadahnuti i pripremiti da obavi najteu zadau za koju je predodreen. (Ahmed i Ibn Medah) Ebu Davud (rahmetullahi `alejh) je u svojoj zbirci Hadisa Sunenu posvetio cjelo poglavlje Mehdiju. Na poetku ovog poglavlja on prenosi Hadis od Ibn Semrah, u kojem je Poslanik rekao: Ova vjera (Islam) e ostati jaka dok se nad vama ne izmjenja 12 Halifa. Dabir kae kad su ljudi to uli obradovali su se i uzviknuli ALLAHU EKBER! Onda je Poslanik neto proaptao. Ja sam upitao mog oca: ta je to Poslanik proaptao. Moj otac mi ree: Svih 12 e biti iz plemena Kureja.

45

Drugi Hadis kae da su poslije toga kad se Poslanik vratio kui Kurejije dole kod njega da se pitaju ta e se desiti poslije tih 12 Halifa? On im ree:"Onda e nastupiti neredi i ubijanja. Ebu Davud (rahmetullahi `alejh) prenosi Hadis od Abdullaha ibn Mesuda (radiallahu `anhu): Poslanik je rekao: Da je preostao samo jedan dan od ovog svijeta Allah Velianstveni bi ga produio dok se ne bi pojavio ovjek od moga potomstva. Njegovo ime e biti kao i moje ime, a i ime njegova oca e biti kao ime moga oca. On e ispuniti zemlju pravdom kao to je do tada bila ispunjena nepravdom. Smak svijeta nee doi dok ne zagospodari ovjek od moje familije ije e ime biti isto kao i moje. Ebu Said (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Mehdi e biti od mog potomstva, imat e visoko elo i povijen nos. Ispunit e zemlju pravdom i mirom kao to je do tada bila ispunjena nepravdom i smutnjom, i vladae 7 godina. (Ebu Davud) Ummi Selmah (radiallahu `anha) kae: ula sam Poslanik da je rekao: Mehdi e biti jedan od mojih potomaka, od Fatimine (`alejha selam) djece. (Ebu Davud) Umme Selmah (radiallahu `anha) kae: Poslanik je rekao: Ljudi e se poeti razilaziti poslije vladareve smrti. ovjek iz Medine e pobjei u Mekku. Nekoliko ljudi iz Mekke e doi i na silu uzeti Bejat (zakleti mu se na poslunost) od njega. Bejat e se desiti izmeu Ruknul Jemeni i Mekami Ibrahima. Neprijateljska armija e krenuti iz Sirije protiv njega ali e je zemlja progutati u pustinji izmeu Medine i Mekke. Kad se sazna za taj dogaaj skupine ljudi iz Sirije i Iraka e doi da se stave pod njegovu komandu. Mehdi e vladati po Sunnetu Poslanika i onda e umrijeti. Muslimani e se moliti za njega. (Ebu Davud) Ali (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: ovjek po imenu Haris ibn Haris e doi iz Transoksanije. Njegovu armiju e predvoditi vojskovoa po imenu Mensur. On e utrti put i teren za Mehdijevu vlast kao to su Kurejije utrle put Poslanikovoj vlasti. I svaki vjernik je obavezno duan da mu pomogne u tome. (Ebu Davud)

46

Abdullah ibn Haris ibn Duz el-Zubejdi kae: Poslanik je rekao: Doi e ljudi sa Istoka koji e utrti put za Mehdija. (Ibn Medah) Abdullah kae: Dok smo bili sa Poslanikom , neki mladii iz plemena Benu Haim su nam prili. Kad ih je Poslanik ugledao njegove se oi napunie suzama a lice mu promjeni boju. Ja mu rekoh: Mi vidimo da si se zbog neeg promjenio i to nas puno brine. Poslanik ree: Mi smo pripadnici Ehli Bejta (familija Poslanika za koje je Allah izabrao Ahiret umjesto ovog svijeta. Poslije moje smrti, moji potomci e se puno napatiti i biti proganjani sve dok sa Istoka ne dou ljudi sa crnim barjacima. Oni e traiti od ljudi da praktikuju Poslanikov zakon, ali e ljudi to odbiti, zbog toga e doi do borbe i ljudi sa crnim barjacima e pobijediti, ali ljudi opet nee biti zadovoljni s njima sve dok ne predaju vlast Mehdiju. Onda e on uspostaviti pravdu i mir na zemlji, isto kao to je do tada bila ispunjena nepravdom. Ako iko od vas doivi da se Mehdi pojavi, mora mu se pridruiti, pa makar na svom putu morao puziti po ledu.Sevban (radiallahu `anhu) kae: Poslanik je rekao: Tri ovjeka e biti ubijena na mjestu gdje vam je riznica (Kaba). Sva trojica e biti sinovi Halifa (Kraljeva), i niko od njih nee zagospodariti riznicom (Kabom). Onda e crni barjaci (muslimanska vojska) doi sa Istoka, i oni e vas (stanovnike Arabije koji im se suprotstave) ubijati na nain koji jo niko nije vidio. (Opaanje prevodioca:- ovo moe znaiti da e ih ubijati modernim orujem koje se pojavilo tek u ovom vjeku. Razlog invazije e biti korupcija i haos u Saudi Arabiji, prouzrokovan unutranjom borbom za Kraljevsku stolicu izmeu sinova umrlog Kralja Saudijske dinastije. Ta vojska sa Istoka e ustvari donijeti eriatsku upravu i predati vlast Imam Mehdiju koji e se pojaviti u tom vremenu, kako smo ve vidjeli iz drugih Hadisa.) Onda je rekao neto ega se ne sjeam, pa onda, ako ga vidite, idite dajte mu bejat (zakletvu vjernosti) pa ak kad bi morali na tom putu puziti preko leda, jer on je ALLAHOV HALIFA, MEHDI. (Ibn Medah) Pouzdani Hadisi govore da e se Mehdi pojaviti sa Istoka, i da e mu prve pristalice dati zakletvu u Kabi. Za vrijeme Mehdijeve vladavine biti e mir, napredak, obilata nafaka i bogatstvo. Njegovi guverneri e biti jaki i pravedni narodu. Islamski zakon e biti praktino uspostavljen kao dravni zakon.

47

IVOT POSLIJE SMRTI KROZ PRIZMU NAUNOG PROMILJANJA63 Vjerovanje u ivot poslije smrti je univerzalno; ono je sadrano u uenjima svih veih svjetskih religija, proimajui kulturu i vrijeme. Usprkos ogromnom naunom i tehnolokom napretku dvadesetog vijeka, mi znamo vrlo malo o ivotu poslije smrti. ta se deava s nama po umiranju? ta je dua? Da li ona naputa tijelo ulazei u duhovni svijet, koji je izvan ljudske percepcije u nekoj drugoj dimenziji? Jesu li due reinkarnirane u nekom drugom tijelu da bi se ponovo prole ciklus ivljenja kao to je vjerovanje nekih dalekoistonih zemalja? Je li dua zarobljena i uvana negdje do Sudnjeg Dana da bi se tada ujedinila sa tijelom koje e se proiviti iz groba? Kako moe tijelo koje je struhlo i nestalo u praini, povratiti svoj originalni oblik i formu? Mi ivimo u svijetu koji zahtijeva dokaz ne zadovoljavajui se samo s vjerovanjem. Dokaz pak, je samo za zadovoljstvo vjernika, a vjerovanje dolazi iz naih srca. ak ni najvei dokaz nee zadovoljiti nevjernika, dok i najmanji dokaz moe biti izvor velikog zadovoljstva za vjernika. U ovom kontekstu osvrnimo se na priu o Poslaniku Ibrahimu (mir neka je s njim) koja se navodi u asnom Kuranu.64 Poslanik Ibrahim je elio da zna kako Allah daje ivot mrtvome (tj. proivljava mrtve). On je imao vjerovanje ovjeka koji je bio spreman rtvovati svog vlastitog sina kako bi ispunio Allahovo nareenje, pa ipak je elio uvjerenje; koje mu se podarilo u formi velikog uda. Obini ljudi kao mi su takoer u potrebi za uvjerenjem (osiguranjem) u svijetu gdje su nauka i tehnologija poprimile veu vanost od religije. Muslimani su vrlo sretni u ovom pogledu poto imaju finalnu Boansku objavu Kuran, udo za sva vremena.
Za ovaj dio knjige koriteni su djelovi knjiga FIZIKA SUDNJEG DANA, Dr. Mohammad Humayoun Khan. Illinois USA te knjiga PROIVLJENJE OVJEANSTVA KROZ OBRTANJE VREMENA iji se saetci mogu nai u prevodu Ebi Irfan El-Bosnevi na http:// vilajah.fsn.net
64 63

(El-Bekare, 260.)

48

Postoji samo jedna verzija Kurana i to je jedina religijska knjiga za koju ak i kritiari Islama priznaju da nikad nije bila izmijenjena od vremena njene objave Poslaniku Muhammedu prije 14 stoljea. Nauna otkria su obezbijedila mnogo bolje razumijevanje brojnih Kuranskih reenica (ajeta) koje su u prolosti izgledale dosta nejasne. Kuran tano opisuje razne naune injenice koje su otkrivene u zadnjem stoljeu. Ovo je jedan od razloga to Kuran stoji u autoritetu vrlo visoko nad svim ostalim religijskim knjigama kao istinski Objavljena knjiga. Kuran u mnogim reenicama (ajetima) opisuje budunost univerzuma i Smak Svijeta. Ajeti izgleda opisuju neke vrlo velike finalne katastrofe koje e uticati na cijeli univerzum. Mnoga poglavlja spominju finalni zemljotres, otvaranje kapija u nebesima i "vrijeme" u kojem e ljudi vidjeti ta su uradili tako da e sami protiv sebe svjedoiti. Ovdje emo istraiti neke slinosti izmeu Kuranskih opisa Sudnjeg Dana (Smak Svijeta) i nekih teorija o kosmologiji koje predskazuju preokretanje (inverziju) vremena u budunosti na poetku faze kontrakcije univerzuma (naspram sadanje ekspanzije istog). Biete iznenaeni da religijska tvrdnja o proivljavanju ovjeka iz groba (rezurekciji) nije mit ili pusta elja nego injenica bazirana na realnim naunim principima. Nekoliko rijei upozorenja za itaoca o injenici da se naune ideje mijenjaju, i da ova prezentacija nipoto ne znai da je ovo jedini nain da se ovjeanstvo proivi (rezurektuje). Allah ima apsolutnu mo, kada On poeli neto da se desi On samo rekne BUDI i ono JEST (tj. biva). JE LI PROIVLJENJE (REZUREKCIJA) FIZIKI PROCES? "Allah alje vjetrove koji pokreu oblake, onda ih u mrtve predjele upravlja i zemlju oivljava, koja je mrtva bila; takvo e biti i Proivljenje."65 Pokretanje tj. podizanje oblaka i rast biljaka poslije kie doista izgleda udesan i kao takav se i smatrao u prolosti. Danas mi shvatamo to kao fenomen usljed raznih prirodnih zakona. U Kuranu se proivljenje poredi sa fizikim procesima kao to su rast biljaka poslije kie; to sugerira da je proivljenje poslije smrti
65

Fatir-9

49

takoe bazirano na nekim fizikim zakonima koje je Allah Mudri stvorio. Glavne teme opisane u Kuranu povodom Smaka Svijeta (Sudnjeg Dana) su sljedee: (1) Finalni zemljotres i transformacija Zemlje (planeta) u ispraznu sferu. (2) Dizanje (proivljenje) iz grobova. (3) Vrijeme kada e nae ruke, stopala i jezik svjedoiti protiv nas. (4) Otvaranje kapija (prolaza) u nebu, kroz koje e svako biti prenesen na neku viu dimenziju postojanja koja je iza i iznad (transcendentna) ovog umirueg univerzuma. Ovi dogaaji se mogu objasniti na bazi obrtanja (inverzije) vremena i prateeg preokretanja gravitacije za koju fiziari vjeruju, da se mora desiti ako doe do obrtanja vremena. U odreenoj budunosti znanje o Sudnjem Danu ili Smaku Svijeta koje se nudi u Kuranu moe postati irom poznato i prihvaeno kao istina. KOSMOLOGIJA Da bi se shvatilo kako je budunost univerzuma povezana sa Sudnjim Danom, odreeno poznavanje kosmologije je esencijalno. U nekoliko narednih stranica mi emo nauiti, kako je univerzum nastao, kako izgleda sada i kakve su mu mogue perspektive. Na sunev sistem se sastoji od Zemlje i drugih osam planeta koje orbitiraju oko zvijezde koju mi nazivamo Sunce. Sunce, zajedno sa dvije stotine biliona drugih zvijezda, sainjava nau galaksiju "Mlijeni Put." Galaksije su oblikovane otprilike kao diskovi, sa zvijezdama koje orbitiraju na raznim udaljenostima oko ogromne sredinje mase. SVJETLOSNA GODINA Univerzum je toliko prostran da se udaljenost izmeu zvijezda i galaksija mora mjeriti u "svjetlosnim godinama." Svjetlosna godina je udaljenost koju svjestlost pree u godini dana, brzinom od 300.000 kilometara u sekundi. Udaljenost od Sunca do Zemlje je samo osam minuta svjetlosne brzine. Uporedivi to s ovim, nama najblia zvijezda osim Sunca, je na udaljenosti od etiri svjetlosne godine. Galaksija u kojoj obitavamo, "Mlijeni Put," je 150 svjetlosnih

50

godina u rasponu. To znai da bi putujui brzinom svjetla, uzelo 150.000 godina da preemo udaljenost s jednog kraja Mlijenog Puta do drugog. Galaksije su u prosjeku udaljene jedna od druge oko 10 miliona svjetlosnih godina. Mnoge stotine biliona takvih galaksija sainjavaju istinski gigantski univerzum. "Stvaranje nebesa i Zemlje je posigurno vee nego stvaranje ljudskog roda, ali veina ljudi ne zna." 66 ODMICANJE GALAKSIJA Galaksije mimo naeg "Mlijenog Puta" se odmiu od nas ogromnim brzinama. To se moe ustanoviti, analiziranjem svjetla kojeg te galaksije emitiraju, instrumentom po imenu spektroskop. to je galaksija udaljenija njena brzina odmicanja je vea. Ovo kretanje galaksija je usljed ekspanzije univerzuma. Univerzum je nastao otprilike prije 15-20 biliona godina usljed ogromne eksplozije nazvane "Big Beng tj. Veliki Prasak" i u jo uvijek je u procesu ekspanzije. Univerzum nije samo sfera galaksija koje bjee tj. udaljavaju se jedna od druge u beskrajnom praznom prostoru. On se moe uporediti sa balonom koji ima mnoge take na sebi, gdje svaka predstavlja galaksiju. Ipak, povrina ovog balona, koji je dvodimenzionalan, predstavlja sve tri dimezije naeg prostora (svemira), i ekspanzira se u viu dimenziju, koja je van nae imaginacije. BUDUNOST UNIVERZUMA Nije poznato da li e se univerzum iriti u nedogled, ili e jednog dana poeti da se skuplja (kontraktira). U bilo kojem sluaju, budunost svih obitelja univerzuma bi mogla biti vrlo hladna i turobna. Ako se ekspanzija nastavi, poslije biliona godina, sva energija Sunca i ostalih zvijezda e biti iscrpljena i svako ivo bie e se smrznuti do smrti. Naposljetku, ostat e samo ekspanzirajua praznina. Alternativa tome je da ako ima dovoljno mase u univerzumu, gravitacija e jednog dana zaustaviti ekspanziju i
66

El-Mu'min - 57

51

zapoet e kontrakcija (skupljanje ratrkane materije). Kontraktirajui univerzum e ultimativno svriti u vrlo uarenom stanju nazvanom "Big Crunch ili Veliko Zbijanje." Ovo e takoe unititi sve ive forme, onakve kakve ih mi poznajemo. Pored gornja dva depresivna i besciljna scenarija budunosti, postoji druga mogunost. Neki fiziari misle da bi se vrijeme moglo povratiti (obrnuti) kada univerzum pone svoju kontrakciju (skupljanje). Ovaj prospekt (mogunost) ima okantnu slinost sa Kuranskim opisom Sudnjeg Dana (Smak Svijeta). Hajde sad, da obratimo panju na reenice (ajete) u Kuranu koje opisuju nastanak, ekspanziju i eventualnu kontrakciju univerzuma. Postoji zabiljeena slinost izmeu Kuranskih objava i nedavnih otkria u kosmologiji. Kuranske reenice pak, idu daleko ispred suvremene kosmologije u opisivanju budunosti univerzuma. Kuran nam daje uvid u zakone univerzuma koji se tek trebaju otkriti zakone kontraktirajueg univerzuma. VELIKI PRASAK (BIG BANG)67 Univerzum je nastao prije bilione godina usljed ogromne eksplozije po imenu "Veliki Prasak." Ovo je jasno spomenuto u Kuranu u 21 suri 30 ajet: "Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja billi jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve ivo stvaramo? Pa zar nee onda vjerovati?" Otkrie o "Velikom Prasku" i "Vodenom porijeklu ivota" je djelo ne-Muslimana, ("nevjernika"). Na poetku univerzuma je sva materija i prostor (nebesa) bili u jednoj taki (jednom komadu). Onda je sve razdvojeno u onom to fiziari opisuju kao "Veliki Prasak." Dokazi da je univerzum nastao usljed tog "Velikog Praska" su toliko prevladavajui da se to sada smatra injenicom a ne samo teorijom.

U knjizi ZNAKOVI ZA RAZUMOM OBDARENE (drugo izdanje pod nazivom KUR'ANSKI IZAZOV ZNANOSTI) naveo se detaljan opis svih etapa BIG BANGA. Vidi istu na strani 30.

67

52

Univerzum se konstatno iri od samog svog nastanka. Ovu vrlo znaajnu injenicu je otkrio astronom Hubbell, na poetku ovog stoljea. To je takoe predskazano Antajnovom teorijom "Generalnog Relativiteta." Ekspanzija univerzuma je jasno spomenuta u sljedeoj Kuranskoj reenici: "Mi smo nebesa moi Svojom sazdali, i mi ih jo irimo." 68 Vrijeme je jedna od najlukavijih misterija univerzuma. Niko stvarno ne zna ta je vrijeme. Albert Antajn je objasnio vrijeme rekavi da je to neto to mi mjerimo sahatom. Vrijeme prolazi polako unutar objekata koji se kreu brzinom blizu brzine svjetlosti i potpuno stane na stepenu brzine svjetlosti. Vrijeme je takoe usporeno u blizini masivnih objekata kao to su Zemlja, Sunce, vrlo guste zbijena zvijezda koja se naziva neutronska zvijezda, i skoro potpuno stane unutar super masivnih zvijezda poznate kao "Crne Rupe." Vrijeme ima direkciju, ono se uvijek kree prema budunosti. Mi vidimo kiu kako pada sa neba, predmeti se razbijaju, ljudi staraju, i ljudi umiru. Mi ne vidimo au kako postaje "sklopljena iz paramparadi" ili bilo koga da se povraa iz mrtvih. To bi se moglo desiti samo kad bi se vrijeme preokrenulo unazad. Neki fiziari kao Michael Berry, Thomas Gold, i Steven Hawking su predpostavili da bi se vrijeme moglo preokrenuti kada nastupi kontrakcija univerzuma. Reenice u Kuranu sugeriraju da e univerzum jednog dana doista poeti da se skuplja i to e se podudariti sa poetkom Sudnjeg Dana i preokretanjem (inverzijom) vremena. "Onoga Dana kada smotamo nebesa kao to se smota list papira. Onako kako smo prvi put iz nita stvorili, tako emo ponovo iz nita stvoriti, - to je obeanje Nae, Mi smo kadri to uiniti." 69 U gornjoj reenici, "Dan" oznaava Sudnji Dan a kontrakcija univerzuma, je uporeena sa savijanjem papira. Tada se moe desiti preokretanje vremena. Inverzija vremena e uzrokovati ovjeka da se digne i proivi iz groba. Svaki dogaaj e biti repriziran jer je sve ostalo zabiljeeno u vremenu.

68 69

Ez-Zarijat; 47 El-Enbija;104

53

"Ova Kniga Naa o vama e samo istinu rei,jer smo naredili da se sve zabiljei to ste radili." 70 "Nema nieg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj (u vremenu)." 71 Kada se historija ovjeanstva bude odvijala unazad kroz vrijeme, nacije e se povratiti jedna za drugom. Sva dobra i loa djela pojedinaca kao i nacija e biti otkrivena pri obrtanju vremena. "I vidjee sve narode kako na koljenima klee; svaki narod pozvan prema svojoj Knjizi:'Danas ete biti nagraeni ili kanjeni prema tome kako ste postupali." 72 Repriziranje vremena unazad e uiniti da ljudi vide sve to su prije poinili. Oni nee imati kontrole nad svojim rukama, stopalima, ustima, i oima. Sve dobro ili loe to su poinili e se ponoviti pred njima. U ovom smislu, usta, ruke, i stopala, e postati svjedoci protiv njih ispred anela (meleka) i Allaha, i oni nee moi porei nijednu greku. "Na Dan kada protiv njih budu svjedoili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono to su radili." 73 "Mi vas na skoru patnju upozoravamo,na Dan u kome e ovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao."74 "I, kad se Vjerovjesnici u odreeno vrijeme skupe..."75 ovjeku je podarena slobodna volja da izabere izmeu dobra i zla u ekspanzirajuem univerzumu, tj, kada e se sva njegova djela biljeiti (urezivati, snimati) u vremenu. U kontraktirajuem univerzumu pak, nee biti slobodne volje, i niko nee imati snage da pomogne ili odmogne drugima, ili da promjeni bilo ta poinjeno u prolom ivotu. "Dan kada niko nikome nee moi nimalo pomoi, Toga Dana e vlast jedino Allah imati."76
70 71

El-Gaije 29 En-Neml;75 72 El-Gaije;28 73 En-Nur 24 74 En-Naba'; 40 75 El-Mursalat; 11 76 El-Infitar; 19

54

INVERZIJA GRAVITACIJE "Kada se Zemlja najeim potresom svojim potrese."77 Gravitacija je usljed siunih razlika u vremenu na razliitim visinama. Vrijeme se odvija malo bre na vrhu planine, naspram onoga na morskom levelu. Ova razlika u vremenu, iako nama neuoljiva, je dovoljna da uini da stvari padnu na zemlju, i moe se izmjeriti pomou atomskih satova. Ako se vrijeme obrne u kontraktirajuoj fazi univerzuma, onda e se i ova razlika u odvijanju vremena takoe obrnuti. To e uzrokovati obrtanje gravitacije tako da e sve stvari padati prema gore, proizvodei zemljotres nevienih razmjera. Zemlja i planine e iznenada biti podignute (poletjeti) prema nebu, a onda e pasti mrvei se u prainu. "A kad se jednom u rog puhne, pa se Zemlja i brda podignu i od jednog udara zdrobe.Toga Dana e se Smak Svijeta dogoditi." 78 Obrtanje gravitacije e uiniti da zemlja bukvalno eksplodira i izvrati se prema napolje. Planine e se raspasti. Crvena uarena lava e biti izbaena prema nebu kao istopljeni bakar. "Onoga dana kada nebo bude kao istopljeni bakar, i brda kao vuna raupana." 79 EKSPANZIJA ZEMLJE "I kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono to je u njoj, i potpuno se "isprazni."80 (84: 3 i 4) Obrtanje (inverzija) gravitacije e uzrokovati ekspanziju Zemlje prema vani, izbacujui svu svoju utrobu. Ipak masa zemlje, se nee raspriti, obrtanje vremena e upravljati svu materiju prema njenoj prethodnoj poziciji u vremenu. Tako, vrijeme i gravitacija e postati dvije sukobljavajue sile u kontraktirajuem univerzumu. Balans izmeu ove dvije sile e uiniti da se zemlja transformira u veliku
77 78

Ez-Zilazal; 1 El-Haqqa; 13-15 79 El-Mearid; 8 80 El-Mutaffifun; 3-4

55

sferu, iznutra bijavi prazna. Pozicija neba e se takoer izmijeniti tako da e ono sada okupirati centar ispranjene Zemlje. "Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom Zemljom, a i nebesa, i kad svi iziu pred Allaha, Jednog i Svemonog."81 Unutranja povrina ispraznjene Zemlje e biti istovjetna-replika (kopija) sadanje Zemlje kada se vrijeme bude odvijalo unazad. Spoljanja povrina Zemlje e pak, biti tena lava koja je bila izbaena vani, tako postavi glatka bez planina, brda, dolina ili bilo kakve nejednakosti. "A pitat ete o planinama, pa ti reci: Moj Gospodar e ih u rasuti prah zdrobiti, a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti, tako da niti udubina niti uzvisina na Zemlji nee vidjeti."82 Naredni Kuranski ajeti opisuju Sudnji Dan na vrlo obuhvatan (komprehensivan) nain. Sudnji Dan e otpoeti sa finalnim zemljotresom usljed obrtanja (inverzije) gravitacije. Obrtanje gravitacije e uzrokovati Zemlju da izbaci sve iz svoje utrobe, time postajui, potpuno prazna. Isprazna Zemlja e imati nebo prema svom centru. Ljudi e poeti da izlaze iz grobova proivljeni, jedni za drugim, "u razbacanim skupinama". Historija naroda e se odvijati unazad. ovjeanstvo e biti totalno bespomono zahvaeno odvijanjem vremena unazad. Oni e bespomono obnoviti i svjedoiti vlastita djela iz prolosti. Ova drama e se nastaviti sve dok se i zadnja osoba ne proivi (rezurektuje) i ukloni u drugu dimenziju (transcendenciju). "Kada se Zemlja najeim potresom svojim potrese.I kada Zemlja izbaci (iznutra) terete svoje.I ovjek uzvikne: ta joj je?! -Toga Dana e ona vijesti (historiju) svoje kazivati, Onako kako je Gospodar tvoj nadahne. Tog Dana ljudi e se odvojeno pojaviti da im se pokau djela njihova:Onaj ko bude uradio koliko atom dobra - vidjee ga,a i onaj ko bude uradio koliko atom zla - vidjee ga!" 83
81 82

Ibrahim; 48 Ta-Ha; 105-107

56

Ispitivajuem umu, se moe postaviti pitanje, 'ta e se desiti poslije proivljavanja iz grobova?' Da li emo postajati mlai i mlai u nae djetinjstvo i naposljetku povratiti se u nitavilo u majinoj utrobi? Ovo, takoe, to teorije povratka tvrde, je opet besciljna vjeba. E, pa nije ba tako! Misao o velikom i finalnom zemljotresu moe unijeti strah u naa srca, ali stvarna svrha tog zemljotresa je da se vie dimenzije uine pristupanim za bjekstvo iz kolapsirajueg univerzuma. Allah Velianstveni je uredio univerzum sa zadivljujue velikom preciznou. Poslije rezurekcije (proivljenja), aranmani su napravljeni, da se pobjegne od neumoljivog efekta obrtanja (inverzije) vremena, u dimenziju iza ovog univerzuma. Da bi razumjeli kako e se to desiti potrebno je da shvatimo koncept viih dimenzija i crnih rupa u svemiru. Matematiki postoji beskonaan broj dimenzija. Pa ipak mi ivimo samo u trodimenzionalnom svemiru. Svaki objekt u naoj svakidanjici ima duinu, irinu i visinu. Koncept postojanja vie od tri dimenzije je nemogue zamisliti. Ipak, vie dimenzije doista postoje poto snana gravitacija blizu Sunca uzrokuje savijanje (krivljenje) prostora u ekstra viu dimenziju. Ajntajn je bio prvi da to uzme u razmatranje te je tano izraunao orbitu unutranje planete Merkur. Ajntajnova teorija o generalnom relativitetu je zapravo zasnovana na konceptu viih dimenzija. Mi moemo dobiti neki uvid u koncept viih dimenzija studirajui probleme s kojim su se suoavali ljudi u prolosti. Nekada su ljudi vjerovali da je Zemlja pljosnata. Oni su se bojali da putuju predaleko da ne bi pali preko njene ivice. Naravno to se ne moe desiti poto je povrina Zemlja uvijena (okrugla) i neprekidna kao sfera. Da bi sili sa Zemlje mi moramo da se kreemo u dimenziji (direkciji) koja je okomita povrini. To znai pravo gore, gdje god da se nalazimo. Mi se sueljavamo sa slinim koncepcijalnim problemom u razumijevanju viih dimenzija. Mi bi mogli zamisliti da moemo napustiti univerzum samo putujui vrlo daleko, ali to takoer nije tano. ak kad bi putovali i bilione milja, mi bi opet bili ogranieni naim trodimenzionalnim svemirom (prostorom).

83

Sura Ez-Zilzal

57

"I mi znamo da ne moemo Allahu na Zemlji umai, i da od Njega ne moemo pobjei."84 Jedini nain da se ode van univerzuma je ulaskom u viu dimenziju u direkciji koja je okomita naem trodimenzionalnom prostoru, upravo odavde gdje se nalazimo. Ovo nije mogue sada, poto na prostor (svemir) nije neprekidan u odnosu sa (ne nastavlja se na) viim dimenzijama. Da bi se to desilo, na prostor bi prvo morao biti bukvalno rastrgnut i onda spojen sa viim dimenzijama. Ovo se moe desiti samo u centru crnih rupa. "I nebo e se otvoriti i mnogo kapija imati."85 Otvaranje kapija u nebu je slino konceptu crnih rupa. Takvi otvori mogu biti izlazi (prolazi) van univerzuma kroz vie dimenzije. Masivne zvijezde, koje pod vlastitom teinom kolapsiraju prema svojoj unutranjici (centru), mogu formirati crne rupe. Gravitacija u takvim objektima je toliko snana da ak ni svjetlo joj ne moe umai te tako postaju nevidljive. Otuda, dolazi ime crne rupe. Fiziari vjeruju da se prostor-vrijeme moe rastrgnuti u crnim rupama, proizvodei prolaze k van ovog univerzuma. Ipak, u sadanjem ekspanzirajuem univerzumu masa crnih rupa takoer spreava otvaranje koje bi trebala proizvesti, tako spreavajui bjekstvo k viim dimenzijama. U kontraktirajuem univerzumu, ovaj problem ne bi trebao postojati. Obrtanje (inverzija) gravitacije e promjeniti Zemlju i sva nebeska tijela u masivne isprazne strukture sa praznim nebom u njihovim sreditima. Gravitacija ak i relativno lahkog objekta kao to je Zemlja, fokusirana na sredinje-nebo e imati bjeei (usisavajui) efekt. Materijal prostor-vremena e se poderati formirajui time ulaze ili prolaze k viim dimenzijama. Fiziar se moe zapitati kako se to moe desiti. ta e tada biti toliko drukije? Na Sudnjem Danu vrijeme e biti povezano sa kontrakcijom prostora (svemira). Bre vrijeme u sredinjem-nebu e pojaati obrnutu gravitaciju time vie ubrzavajui kontrakciju prostora koja e zauzvrat jo vie ubrzati vrijeme. Ovaj samo-pokretaki ciklus breg vremena i jae
84 85

Din; 12 En-Naba'; 19

58

gravitacije e naposljetku dovesti do raspuknua prostor-vremena formirajui prolaze van ovog univerzuma. "I nebo e se rascijepiti, tog dana e labavo biti." Fascinirajue je uoiti da su Kuranske reenice vrlo kratke pa ipak tako precizne. Gornje reenice nam govore da e se nebo raspuknuti, poto e na Sudnjem Danu biti labavo (slabano). To oigledno znai da ono trenutno nije labavo dok je univerzum u fazi irenja. Moete se takoe prisjetiti da Kosmolozi vjeruju da su crne rupe nastale od vrlo masivnih nebeskih tijela. Kako se masa objekta zbija u manji i manji prostor, tako bi se i gravitacija trebala vie i vie poveavati. Teorija inverzije vremena na to stavlja limit poto jaka gravitacija takoe umanjuje ekspanziju prostora i usporava vrijeme. Kada se ekspanzija zaustavi, gravitacija koja je vremenski drukija ne moe vie jaati i stoga nema takve stvari kao to je beskonana gravitacija. Ovo je zatitni mehanizam, koji spreava masivne objekte da prave rupe u prostoru i nestaju iz univerzuma. To potvruje ono to Kuran kae, da crne rupe ne mogu formirati izlaz iz univerzuma dok je u fazi irenja (tj. nebesa sada nisu labava ali e biti na Sudnjem Danu.) ovjeanstvo e vidjeti mnoge udne stvari u kontraktirajuem univerzumu koje mogu proizvesti nejasnost i zbunjenost, (kada se pogled zbuni.) Jedna od ovih udnih stvari je izlazak Sunca sa zapada, koji je spomenut, u autentinom predanju od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim i njegovim). Ovaj fenomen kao posljedica obrtanja vremena e biti vidljiv samo zakratko, momentalno propraen finalnim zemljotresom, koji e transformirati Zemlju u ispraznu strukturu; iz koje ni Sunce ni Mjesec nee biti vidljivi. (Mjesec se pomraio.) Izlazi (prolazi) iz ovog univerzuma e se oformiti u sredinjem-nebu, i mogu izgledati kao bljetavo svjetlo koje konstantno sjaji pravo odozgo. Ta vizija nas moe zauditi pitajui se da moda nisu Sunce i Mjesec postali jedno tijelo: (Sunce i Mjesec su se ujedinili.). Ova dilema je vjerovatno spomenuta u narednim redcima.

59

"Kad se pogled od straha ukoi, i Mjesec pomrai (skriven od pogleda) i Sunce i Mjesec ujedine. (Izgledaju kao jedno svjetlo)"86 Zvijezde e prestati sjajiti poto e se svjetlo odmicati unazad sa inverzijom vremena. One e takoe biti skrivene od pogleda iznutra ispraznjene Zemlje. "Kada zvijezde izgube sjaj." 87 "A na Dan kad se nebo rastvori,I samo tanak oblak pojavi, I meleki (aneli) grandiozno spuste"88 Kako se kapije u sredinjem-nebu Zemlje otvore, ukazat e se vrlo spektakularan prizor. Hiljade meleka (anela) e se spustiti na Zemlju da ispune svoju zadau na Sudnjem Danu. "A na Dan kada planine uklonimo,i kad vidi Zemlju ogoljenu, a njih smo ve sakupili nijednog ne izostavljajui." 89 Sve i jedno ljudsko bie e biti pokupljeno prije ultimativnog unitenja univerzuma u vatrenoj lopti nazvanoj "Veliko Zbijenje" (Big crunch). Meleki (aneli) "Grandioznog silaska" e vjerovatno biti ti koji e ispuniti skupljanje i uklanjanje ljudi "van univerzuma". Kuran potvruje da niko nee biti izostavljen. "Vi ete se sigurno "voziti" s ravni na ravan."90 Na naem finalnom putovanju kroz prolaze u nebu, mogue je da emo putovati kroz mnoge ravni ili dimenzije. Rije "vonja" je koritena u Kuranu, kao da e se ovo putovanje obaviti vonjom na "neemu." Po izlasku iz ovog univerzuma mi emo se okupiti na nekoj prostranoj ravni u drugoj dimenziji, svako e doi iz svog vremena i mjesta da se suoi sa obraunom Dennetom (rajom) i Dehenemom (paklom). Ovaj scenario je opisan u mnogim predanjima od Poslanika Muhammeda .
86 87

El-Kijama (Smak svijeta); 7-9 El-Mursalat; 8 88 El-Furkan;25 89 El- Kehf ; 47 90 Al-Inikak; 19 (Korkut je ovo preveo ovako: vi }ete sigurno na sve te`e i te`e prilike nailaziti

60

KADA E DOI SUDNJI DAN? "Ljudi te pitaju o Smaku Svijeta, reci: To jedino Allah zna! A ti ne zna moda je Smak Svijeta blizu!"91 "Oni od tebe trae da ih to prije stigne patnja.A da nije odreenog roka za to, kazna bi im dola, a doi e im, zasigurno, iznenada, Kada je nee ni vidjeti." 92 Izgleda da kad bi mogli ustanoviti kojom brzinom se ekspanzija univerzuma usporava, onda bi mogli predvidjeti kada e nastupiti Sudnji Dan. Ako je vrijeme povezano sa ekspanzijom prostora (svemira), mi ne moemo osmotriti usporavanje ekspanzije. Kao primjer, uzmite auto sa sahatom povezanim sa tokovima na taj nain da brzina vremena ovisi od brzine auta. Ako auto uspori i sahat e usporiti i brzina auta ako se izrauna, koristei usporeni sahat e uvijek izgledati ista. Slino tome kako se irenje univerzuma usporava, nae vrijeme i kretanje se takoe usporava, stoga brzina irenja e izgledati ista. Paradoksno irenje u udaljenim oblastima univerzuma koje ovisi o poveanju totalnog meuprostora moe izgledati da je jo bre kada se mjerenja obave s naim sporijim vremenom. ak i najnaprednija civilizacija u univerzumu bi ustanovila da se univerzum iri istom ako ne i veom brzinom od one poetne. To znai, da se poetak Sudnjeg Dana ne moe predvidjeti. Samo Allah, Koji je neovisan i transcendentan vremenu, poznaje stvarni trenutak Smaka Svijeta. KORISTI VJEROVANJA U SUDNJI DAN Vjerovanje u Sudnji dan donosi smirenost i stabilnost pri susretu sa neprijateljem i potstie ga na sabur (strpljivost) na iskuenjima i u tekim situacijama, kao to kae Uzvieni u prii o Talutu i njegovoj vojsci, koja se sukobila sa tehniki i brojem mnogo jaim neprijateljem: "I kad Talut vojsku izvede, ree: "Allah e vas staviti
91 92

El-Ahzab; 63 El-Ankebut; 53

61

na iskuenje kraj jedne rijeke: onaj ko se napije iz nje - nije moj, onaj ko se ne napije, jedino ako akom zahvati, moj je". I oni se, osim malo njih, napie iz nje. I kad je preoe, on i oni koji su s njim vjerovali - povikae: "Mi danas ne moemo izai na kraj sa Dalutom i vojskom njegovom!" Ali oni koji su tvdo vjerovali da e pred Allaha izii, rekoe: "Koliko su puta malobrojne ete, Allahovom voljom, nadjaale mnogobrojne ete!" - A Allah je na strani izdrljivih.93 Nasuprot tome nevjerovanje u Sudnji dan i proivljenje poslije smrti odvodi ovjeka u nevjerstvo, grijeenje, injenje nepravde i nereda na Zemlji. "O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji uinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strau da te ne odvede sa Allahova puta; one koji skreu s Allahova puta eka teka patnja na onom svijetu zato to su zaboravljali na Dan u kome e se raun polagati." 94 "Oni nisu oekivali da e raun polagati i dokaze Nae su pretjerano poricali..." 95 "Zna li ti onoga koji onaj svijet porie? Pa to je onaj koji grubo odbija siroe, i koji da se nahrani siromah ne podstie."96 O vjerovanju u Sudnji dan i proivljenju govori Kur'an i Sunnet Poslanika . Poznato je da je Kur'an od poetka do kraja ispunjen ajetima koji govore o dogaajima na Sudnjem danu koji detaljno objanjavaju ono to e se desiti toga dana. Sve to je utvreno vjerodostojnim vijestima i navedenim primjerima radi uzimanja pouke. Pored toga, u Kur'anu se navode dokazi koji potvruju Sudnji dan i odbacuju sumnje onih koji ga poriu. Zdrava ljudska priroda (fitra) takoer nas poziva i ukazuje na vjerovanje u proivljenje i nije istina ono to govore oni koji su u zabludi, da ljudski razum odbija da se dogodi proivljenje, zato dragi brate i potovana sestro prisjetimo se da je ovaj dunjaluk kratak bez obzira koliko trajao i da svi imamo ugovoreni sastanak koji nikako ne moemo zaobii?! Zastanimo pored mezara, pogledajmo i pomislimo koliko je naroda, generacija i stoljea proteklo, svi pokopani i nestali, a nama ostali tragovi.
93 94

El-Bekare, 249. Sad, 26. 95 En-Nebe, 27. -28. 96 El-Ma'un 1- 3.

62

Jedan islamski uenjak je rekao: "Svi smo mi mrtvi, samo se po redu kopamo." Neminovno je da nam smrt dolazi, a da li znamo kuda poslije smrti? U islamu je odgovor, ali malo ko je zavirio u Kur'an i pogledao ta ga oekuje kada mu Allah uzme duu, a on (ovjek) nee moi sprijeiti rastanak sa ovim svijetom. Tada e ga sva njegova auta, njegove kue, vile, djevojke, ene za kojima je ludovao i posveivao im najvie panje, ostaviti. "O ovjee, budi vjernik, pokori se Allahu i Njegovom Poslaniku, slijedi Kur'an, a ostavi zabludu zvanu dunjaluk. Dunjaluk ionako prolazi kao i tvoja posjeta na njemu. Ti si samo putnik na ovome svijetu, koji treba da se preseli na onaj drugi vjeni. Niko ne moe Allaha varati, a onaj koji eli Allaha prevariti, uistinu je sam sebe prevario. Zamisli, o ovjee, da ti Allah uzme duu u nekoj kafani u kojoj se opija i kri Allahovu naredbu o zabrani alkohola, zamisli da ti Allah uzme duu, a ti u nezakonitom zagrljaju neke druge ene, kao da nisi uo da je Allah zabranio blud, zamisli da ti uzme Svemogui duu, a ti Ga psovao i po sto puta na dan, zamisli... Neka nas Allah sauva takvog ponienja, neka nas sauva zla naeg jezika. Znajmo da grijeenjem samo sebi moemo nauditi i da emo pred Allahom polagati raun, onoga dana kada nam On uzme duu. Ako budemo grijeili, zaista e nas ponienje i na Dunjaluku i na Ahiretu stii. Molim Allaha da ovaj moj trud u sabiranju i sakupljanju grae o smrti i Danu sudnjem podstakne na razmiljanje sve one koji se pitaju: "...Ko e oivjeti kosti kada budu truhle..." tj. kada se budu pitali: "Ko e nas oivjeti kada pomremo." Na kraju donosim dovu Ali ibn el-Husejna, Poslanikovog praunuka koju je uio kad bi uo za neiju smrt ili se sjetio smrti: Boe, blagoslavi Muhammeda i eljad njegovu, sauvaj nas dugog nadanja i skrati ga u nama iskrenou poslava, da se ne nadama oekujui namirenje asa za asom, okonanje dana za danom, povezivanje daha s dahom ili sustizanje koraka korakom!

63

Sauvaj nas od zabluda oekivanja, zatiti nas od zala njihovih, stavi pred nas smrt u raskritosti, i neka nae prisjeanje na nju ne prolazi! Pokai nam meu poslovima pravednim posao kojim emo osjeati povratak Tebi kao spor, a eljeti brzo susretanje s Tobom, tako da smrt bude boravite nae s kojim smo bliski, poznato mjesto nae za kojim eznemo, i blii srodnik na, iju blizinu volimo! Kada nam je da i spusti nam je, usrei nas njome kao posjetiteljem, utjei nas dolaskom njezinim, ne unesrei nas pozivanjem njezinim, ne ponizi nas posjetom njezinom, i uini je jednom od kapija oprostu Tvome i jednim od kljueva milosti Tvojoj ! Daj nam da umremo upueni, ne zalutali, pokorni, ne protivni kajui se, ne nepokorni i nepopravljivi.. .

64

Izvori: Abduhu Muhammed,Risale Et-Tewhid. Sarajevo, El Kalem. 1989 Barnabino evanelje, prevod: Mustafa Mlivo, Internet izdanje Besi Korkut, Prevod Kur'ana Bucaille Maurice, 1978: Biblija, Kur'an i Nauka. Sarajevo, Starjeinstvo Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. 5. asopis za naunu, kulturnu i duhovnu afirmaciju Novi Horizonti 6. engi Hasan, Islamske teme. Zagreb, Islamska zajednica Zagreb,1990. 7. Dr. jusuf Rami: Povodi objave Kur'ana, El-Kalem, Sarajevo 1990.g. 8. Dr. Mohammad Humayoun Khan:Fizika Sudnjeg dana,. Illinois USA 9. Dr. Mustafa mahmud; Kur'an, suvremeni pokuaj razumijevanja, Islamska misao, Sarajevo 1981.g. 10. El-Disr Nedim, 1984: Vjerovanje u Boga u svjetlu filozofije, Nauke i Kur'ana. Sarajevo, Starjeinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije. 11. Esad Baji, Znakovi za razumom obdarene. Medlis IZ-e Konjic 2002.g. 12. Es-Sejjid E-erif Er-Radi; Staza rjeitosti, izreke, pisma i govori Imama Alije, Islamska zajednica Zagreb 1994.g., Prijevod Rusmir Mahmutehaji, Mehmedalija Hadi 13. Franje Ivankovia: uskrsnue tijela i ivot vjeni 14. Garaudy Roger, ivi islam. Sarajevo, El Kalem. 1990 15. Husejn ajlakovi: Od Ezela do Vjenosti, Zenica 2002.g. 16. Ibn Kesir: Predznaci Sudnjeg dana, Preveo i obradio Ebu Irfan elBosni, http:// vilajah.fsn.net: 17. Imam Ali ibn El-Husejn, Zejnul Abidin:Sahifa-Potpuna knjiga Sedadova, DID, Sarajevo 1997.g. 18. Imam Ebu Hamid Muhammed El-Gazali Et-Tusi: ivot poslije smrti (izdanje na internetu www.islam-bih.net) 19. Imam Ebu Hamid Muhammed El-Gazali Et-Tusi; etrdeset osnovavjjere, Sarajevo 2000.g. 20. Islamski omladinski asopis SAFF br. 69, Tekst Abdusameda nasufa Buatlia: Pojava Mehdija u svjetlu Kur'ana i sunneta 1. 2. 3. 4.

65

21. Josip Stani:Nevidljivi svijet, Internet izdanje http://www.josip666.com 22. Jusuf El-Karadavi; Ibadet u islamu, Medlis IZ-e Konjic, 2000.g. Prijevod Mesud Daji i Numan osi 23. Kari Enes, Hermeneutika Kur'ana. Zagreb, Hrvatsko filozofsko drutvo. 1990. 24. Meyerovitch De Vitray Eva, Antologija sufijskih tekstova. Zagreb, Naprijed, 1988. 25. Murteza Mutaharri; Fetrat, beograd 1991.g. 26. Mustafa Mlivo, Kur'an ispred nauke i civilizacije, MIZ-e Bugojno, 2001.g. 27. Sejjid Muhammed Husein Tabatabai: Kur'an u islamu, prijevo Enesa Karia i Nusreta anara, Kulturno odjeljenje ambasade Islamske republike Iran, beograd 1991.g. 28. Smailagi Nerkez, Leksikon islama. Sarajevo, Svjetlost. 1990.

66

SADRAJ Kur'an o smrti 3 Predgovor 5 Smrtni as 9 Kabur 10 Svijet vidljivog i nevidljivog 14 Stvranost svjedoi o ivotu poslije smrti i sudnjem danu 17 Ajeti i hadisi o Sudnjem danu 24 Opis smaka svijeta U kazivanju ejha Hamid el-Gazalija 27 Opis sudnjeg dana u Barnabinu Evanelju 31 Mali historijski presjek ovjekovog odnosa ka buduem ivotu 35 Smrt i ivot nakon smrti u dananjem katolianstvu 36 Znakovi smaka svijeta 39 Imam Mehdi 45 ivot poslije smrti kroz prizmu naunog promiljanja 48 Je li proivljenje (rezurekcija) fiziki proces 48 Kosmologija 50 Svjetlosna godina 50 Odmicanje galaksija 51 Budunost univerzuma 51 Veliki prasak (big bang) 52 Inverzija gravitacije 55 Ekspanzija Zemlje 55 Kada e doi sudnji dan? 61 Koristi vjerovanja u Sudnji dan 61 Izvori 65

67

68

You might also like