You are on page 1of 119

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Γενικής Παιδείας
Έκφραση - Έκθεση
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γ΄Λυκείου
Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ
ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

EKmPA2B-
EK0E2B
I´AYKEI0Y
kÞl1PÞlA
A-lCAClPzPz
kAAAÞC1APz z1LAlCz
ÞL1ÞA xÞlz1lnA
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!
Hívokoç ncµtc¿oµcvev
lAUzzA-P k\ootkq notôcto oìqv cknotôcuoq """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #
ÞAlALlA- 1o ¢cµo """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $
AnCÞUÞlnA AlkAlUMA1A % Þotôtkq Lpyooto """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &
LÞlAzlA-AnLÞllA- zìouç kotpouç ìqç kptoqç' Ct vcot""" notpvouv ìo µouvó """"""""""""""""""""" (#
ÞClnP-CAnA1lkP ÞClnP-Þcpt ìqç 0ovoìtkqç notvqç """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ($
AlAúPMlzP- 1t ckovc yto ¿povto q ôto¢qµtoq) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (*
kA1AnAAU1lzMCz-++uvt(u ópo unóp¿u, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !(
APMCkÞA1lA-L\cy¿oç ìqç ôqµokpoìtkqç tôcoç """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !-
EAAAAA-E.E. Nie0e µu0iu tuaciveµcvoç, eç çiìcììqvuç! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !.
xAÞAk1PÞlz1lkA 1Un nLCLAAPnUn- Cc\ouµc vo ctµooìc µto ouy¿povq ¿upo) """"""""""" !*
ACAP1lzMCz-A0\qìtoµoç µc kotvuvtkcç kot no\tìtkcç npockìóoctç """"""""""""""""""""""""""""""" #/
ÞA1zlzMCz-LCnlklzMCz- 1o +c0vtkoµcìpo, çovóp¿cìot """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #-
LÞlz1PMP-Lntoìqµq kot ìc¿vo\oyto oìqv kotvuvto µoç """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #.
kAUnCÞClPzP-lcvcìtkq µq¿ovtkq kot k\uvonotqoq """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -(
H ckµqçq þíoç oxtç µcµcç µoç """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -$
MAZCÞClPzP- Cìov ìo n\q0oç ytvcìot o¿\oç """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $#
H TEXNH LTH ZOH TOY ANOPOHOY """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $*
ÞAÞAACzP- P c\\qvtkoìqìo ktvôuvcuct ono cµóç """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .(
ÞnL?MA1lkCz AnCÞUÞCz-C nvcuµoìtkoç óv0punoç oìqv L\\óôo ìqç kptoqç """""""""""""" .#
ClkClLnLlA-0óoµo oìtç oµotµcç yuvotkuv """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1/
Cl P2? z1Pn LkÞAlAL?zP-Ct vccç ìc¿vo\oytcç oìq ôtôooko\to """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1#
AAlklzMCz- 1o ¢óoµo ìou \otktoµou """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" */
LlÞPnP-ÞCALMCz- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!
ÞAlkCzMlCÞClPzP-Þoìptuìtoµoç 3 noykooµtonotqoq """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *&
1C?ÞlzMCz- P ovovcuotµq nqyq cvcpyctoç yto ìqv otkovoµto """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &#
z?lxÞCnCz AnCÞUÞCz- Avo(qìuvìoç ìq ¿oµcvq cuìu¿to """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &$
AM4ILBHTHLH """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &1
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#
IAOLLA-H kìootkq notócío oxqv cknoíócvoq

¸puçci o 4uvqç I. Kukpioqç

Eivui uìq0ciu oti µupc0qkuµc uao tov kuipo tou Aiuçetioµou kui tou A.
Kutupt¸q (1730-1807) vu ìcµc kui vu çuvuìcµc tu ioiu ¸iu to aeç 0u qtuv oeoto vu
oiouokctui otouç Ncocììqvcç o up¿uiocììqvikoç aoìitioµoç - kui auvtu oto tcìoç
vu caikputci o uttikioµoç µc tu ouµçevoìqktu kui tqv ctcpoapooeaiu.
Aç 0uµq0ouµc µiu kuaeç vcotcpq oiutuaeoq. To 1957, aupouoiu¸ovtuç to
ckauiocutiko tou apo¸puµµu, o Icep¸ioç Huauvopcou ci¿c aci:
"H·0cv p coo vo ko:ooypocncv :pv ocnvo:cçiov :oc oo,oìonoí. Eivoi cv:ooap vo
cain/vcncv ciç :pv oioooko·iov ·/çccv -ao·í acoiooo:coo yoonno:ikcv :íacv koi
ocv:ok:ikcv o,pno:cv, aooo0/:ocnc- :pç oo,oioç y·coopç ciç :ov aoc:ov kík·ov :pç
M/opç Hoiocioç nc :o ooçiono, nc :o ,cíooç o:i :o,o :oioc:o:ooacç nc:oyyi¸oncv ciç
:pv v/ov ycvcov :o oyo0o :oc oo,oioc ao·i:ionoí. Ho/aci vo oaok:pocncv :o 0ooooç
:pç o·p0cioç. Eiç oc:ov :ov :c:ooc:p (:o:c) kík·ov p oioooko·io :pç oo,oioç y·coopç
ocv aoooç/oci oyo0o ao·i:ionoí. Hoooç/oci novov :o·oiacoiov koi o:ooyyo·ionov
:cv avccno:ikcv ikovo:p:cv :cv no0p:cv. Eiç :o :c:ooc:/ç ycnvooiov 0o
oioookcv:oi oi E··pvcç k·ooikoi ciç nc:oçoooiv".
To 0uppoç tqç uìq0ciuç to uaoktqouµc cikooi ¿poviu up¸otcpu µc tq
Mctuppu0µioq tou 1976, oµeç to 0uuµu ocv kputqoc aoìu: ¸pq¸opu 0cpic¡c auìi q
ocµvotuçiu tou up¿uïoµou, kui q tuìuiaepiu kui o otpu¸¸uìioµoç çuvup¿iouv to
1992 - kui ouvc¿i¸ovtui eç oqµcpu.
Ooo kui uv tqv u¸uaouµc oi çiìoìo¸oi, ooo kui uv uvu¸vepi¸ouµc to µc¸uìcio kui
tq µopçetikq uçiu tqç up¿uiuç ¸ìeoouç, q iocu oti tq oiouokouµc, eç ¸ìeoou, oc
oìu tu cììqvoaouìu, ¸iu vu µaopcoouv uotcpu vu ¿upouv tu up¿uiu vuµutu
kutcu0ciuv uao tqv aq¸q, µaopci vu ci¿c kuaoio voqµu to ockuto cvuto uievu, kui
oc cvu µcpoç tou cikootou, ooo ci¿uµc tqv aoìutcìciu vu oiouokouµc up¿uiu oc oìcç
tiç tuçciç tqç µcoqç ckauiocuoqç ¸iu cçi kui aupuauve epcç tqv cµooµuou. Oµeç, q
cçupµo¸q tqç oqµcpu civui ìu0oç kui apokuìci aoììuaìq ¸qµiu. 1¿ouv uììuçci oto
µctuçu oqµuvtiku oi ouv0qkcç!
To oaououiotcpo aou uììuçc civui q ouv0coq tev µu0qtev. Huìiu, otu o¿oìciu
tqç µcoqç ckauiocuoqç çoitououv ìi¸u µovo auioiu: uao tu aìouoiu oou cauipvuv tu
¸puµµutu kui uao tu çte¿u tu ioiuitcpu apoikioµcvu - uv tu kutuçcpvuv. Lqµcpu
oto ¸uµvuoio çoitouv oìu tu auioiu tqç Eììuouç kui aoììu çcvu. 1toi, ìo¸ikoç kui
cçiktoç oto¿oç ¸iu tu çiìoìo¸iku µu0qµutu 0u qtuv vu caioieçouµc oi µu0qtcç,
oìokìqpevovtuç tqv uao¿pcetikq touç ckauiocuoq, (u) oto ¸ìeooiko acoio vu
c¿ouv µu0ci oeotu vcu cììqviku kui (µ) oto ¸cvikotcpo µopçetiko acoio vu c¿ouv
kcpoioci µiu apetq ¸vepiµiu µc tqv iotopiu kui tqv aoìitioµikq aupuoooq tou
up¿uiou, tou µcouievikou kui tou vcotcpou cììqvioµou.
Aììo oqµuvtiko otoi¿cio aou c¿ci uììuçci civui o oto¿oç q, kuìutcpu, q
okoaiµotqtu tqç ¸ìeooikqç oiouokuìiuç tev up¿uiev. Av to ockuto cvuto kui tov
cikooto uievu, eç to 1976, oiouokuµc tooo cvtutiku tu up¿uiu cììqviku, ocv qtuv
µovo ¸iu vu ¸vepioouv oi µu0qtcç tu upiotoup¸qµutu tqç up¿uiuç ¸puµµutciuç uao
to apetotuao, uììu acpioootcpo ¸iuti ¿epiç tq oiouokuìiu touç to c0voç 0u c¿uvc
tqv caioqµq ¸ìeoou tou: q ¿pqoq tqç ku0upcuououç 0u qtuv uoiuvoqtq, uv ocv tq
otqpi¸c q cvtutikq oiouokuìiu tev up¿uiev otq µcoq ckauiocuoq. Tepu oµeç q
ku0upcuouou c¿ci kutup¸q0ci kui o,ti qtuv kuaotc ¸ìeooikq apoctoiµuoiu ¸iu touç
ìi¸ouç, aou apoopi¸ovtuv vu ¿pqoiµoaoiqoouv tqv caioqµq ¸ìeoou, c¸ivc tepu
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-
¸ìeooikq ou¸¿uoq - ¸qµiu ¸iu oìouç, aou µiìouv kui ¸puçouv tq oqµotikq.

H aupuììqìq oiouokuìiu tqç up¿uiuç kui tqç vcuç ¸ìeoouç oto ¸uµvuoio
uaoapoouvutoìi¸ci to çuoiko uio0qµu tev µu0qtev: q ¸ìeoou touç çoptevctui o¿i
µovo ìcçiìo¸iku, uììu kui ¸puµµutiku kui ouvtuktiku ouvciu uao tu up¿uiu -
cììqvikoupcç, aou cvviu çopcç otiç ocku civui ìu0q. Ouppciç kui çuvu¸upi¸ouv uao
tqv aioe aoptu oi caiopuociç tqç ku0upcuououç otq ¸ìeoou µuç, tooo aou vu
uvupetictui kuvciç uv uutq qtuv q kpuçq cai0uµiu ooev apoau¸uvoiouv,
apoe0qouv kui actu¿uv tqv cauvuçopu tqç ¸ìeooikqç oiouokuìiuç tev up¿uiev oto
¸uµvuoio.
Tcìiku, to µovo aou oi¸oupu actu¿uivouµc oiouokovtuç oto ¸uµvuoio tqv up¿uiu
¸ìeoou, uao¿pcetiku kui oiaìu oc tpciç uììcç -tu vcocììqviku, tu u¸¸ìiku kui tq
ocutcpq çcvq ¸ìeoou-, civui vu uaoociçouµc citc oti ocv c¿ouµc iocu uao
ckauiocutiko apo¸puµµutioµo citc oti ocv µuç cvoiuçcpouv tu uaotcìcoµutu tou
ckauiocutikou apo¸puµµutoç aou cçupµo¸ouµc citc kui tu ouo!

O vovpç I. Kokoiopç civoi ko0pyp:pç o:o Hovcaio:pnio Icovvivcv.
Apnooicí0pkc o:o acoiooiko KPAMA, T.18/2004

A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 100-110 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tqv aupukute çpuoq tou kciµcvou: «H
aooo··p·p oioooko·io :pç oo,oioç koi :pç v/oç y·coooç o:o ycnvooio
oaoaoooovo:o·i¸ci :o çcoiko oio0pno :cv no0p:cv». 13 µov.
B.2. Hoiu ouììo¸iotikq aopciu ukoìou0citui oto kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç. 05 µov.
B.3. Nu uitioìo¸qoctc tq ¿pqoq tev oqµciev otiçqç otiç aupukute çpuociç tou
kciµcvou: u) «!H·0cv p coo vo ko:ooypocncv. oi E··pvcç k·ooikoi ciç
nc:oçoooiv!. µ) «1¿ouv uììuçci oto µctuçu oqµuvtiku oi ouv0qkcç!» ¸) «Tcìiku, to
µovo citc kui tu ouo!» 03 µov.

B.4. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
B.5. Nu µpcitc tu ooµiku otoi¿ciu kui tov tpoao uvuatuçqç tqç aupukute
aupu¸puçou tou kciµcvou kui vu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç : «To
oaocooio:coo aoc o··oçc. koi :oc vco:cooc c··pvionoí». 07 µov.
B.6. Nu µpcitc 5 oiup0petikcç ìcçciç kui vu acitc µc aoio tpoao ouµµuìouv otq
ouvo¿q tou kciµcvou. 05 µov.
I. Ipuçctc cvu up0po otq o¿oìikq cçqµcpiou o¿ctiku µc touç ìo¸ouç ¸iu touç
oaoiouç apcaci vu apouoai¸ouµc tq ¸ìeoou µuç otq oqµcpivq cao¿q-uutokputopiu
tqç u¸¸ìikqç oc oìouç touç toµciç, uììu kui o¿ctiku µc to aeç 0u µaopououv vu
ouµµuoi¸ouv oto ckauiocutiko apo¸puµµu q vcu cììqvikq kui q up¿uiu. 40 µov.

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$
HAIAEIA- To çcµo
:pç H/apç Ppyoaoí·oc 8-12-09

Auto oto oaoio oìoi ouµçevouv, uvcçuptqtu uao iocoìo¸icç, tuociç, 0cociç,
civui oti to µuoiko apoµìqµu aou uvtiµcteai¸ci uutoç o toaoç c¿ci vu kuvci µc tqv
auiociu.
Yaup¿ci cììciµµu auiociuç, ìcvc kuaoioi, cve uììoi 0cepouv oti auiociu
uaup¿ci µcv, civui ¿uìiu oc. Kui oìoi acpiaou, uv cpetq0ouv, 0u oou µpouv uµcoeç
kui µiu ìuoq. Ou oou µiìqoouv ¸iu uììov tpoao ciou¸e¸qç otu auvcaiotqµiu, ¸iu tq
¿uµqìq q u¡qìq µuoq aou apcaci vu uauitcitui, ¸iu to oìoqµcpo q o¿i o¿oìcio q ¸iu
tqv uutoµopçeoq µcou oc ouììo¸ikotqtcç aou ovoµaupouv q çtuvouv oìouç touç
uotikouç 0coµouç.
Ou oou aouv ukoµu ¸iu tu çcvu iopuµutu «aou civui kuìutcpu uao tu
cììqviku», ¸iu tu ioietiku auvcaiotqµiu aou 0u apcaci caitcìouç vu cp0ouv kui ¸iu
tu koìc¸iu aou civui qoq coe ¸iu vu µuç oeoouv tu çetu touç. Kui ukoµu ¸iu to
aooo ukpiµcç civui oi oaouocç otqv Eììuou, uçou apcaci vu aìqpevouv uao to
Aqµotiko qoq çpovtiotqpiu ¸iu tu auioiu touç. Kui, µcµuiu, ocv 0u ìqoµovqoouv vu
caioqµuvouv oti ocv c¸ivc cv tcìci kui tiaotu µc cvu atu¿io aou 0u aupci kuvciç,
uçou tu acpioootcpu ocv c¿ouv uvtikpioµu otqv u¸opu cp¸uoiuç, ioiuitcpu tepu µc
tqv kpioq.
Av okcçtci kuvciç oìu uutu kui uììu toou aou ukouci, to apeto apu¸µu aou
µaopci vu aci civui oti oìoi c¿ouv oikio. Movo aou ocv µiìouv ¸iu tqv auiociu. Iiuti
q auiociu civui uììou. Eivui otiç µovu¿ikcç epcç aou uvukuìuatci kuvciç oc cvu
autupi to uau¸opcuµcvo µiµìio aou 0u tov ou¸kìovioci q tiç uììcç oc µiu
acpiaìuvqoq otqv aoìq q tqv uvuµvqoq tqç, otuv 0u uvukuìu¡ci çuçviku tqv
cikovu, tqv kivqoq, tq ¿cipovoµiu, tov q¿o aou 0u tou uvoiçouv opoµouç otqv ¡u¿q.
Kui ukoµu otuv cpetcuctui kui uvukuìuatci oti o kooµoç ocv civui aiu uutoç aou
qtuvc, kui 0cìci vu tov µu0ci uao tqv up¿q. 1 auìi µcou otov oiuìo¸o µc touç
ouokuìouç, oc µiu koivq apooau0ciu µc uììouç uv0peaouç q ukoµu oc cvu tuçioi
otov ¿epo q otov ¿povo, tiç epcç ckcivcç tqç ovcipoçuvtuoiuç aou oìu civui ouvutu
q kui otuv cacitu uao µiu koaieoq uokqoq tou vou o' u¸¸içci ckcivo to µikpo çeç
tqç ¸veoqç, tqç oqµioup¸iuç, tqç ¸eqç.
H auiociu ocv civui to µc¸c0oç aou µaopouµc vu µctpqoouµc µc tiç caitu¸cç tqç
ku0c Maoìoviuç. Mc touç uaoìo¸iotcç aou 0u ¿upioouµc oc µu0qtcç ¸iu vu aui¸ouv
ai0uvov µivtco games. Mc tu kivqtu aou 0u kutu¸pu¡ouv tu ocçouuìiku aui¿vioiu
tev uììev, aou caitpcaovtui q µuììov oiuçqµi¸ovtui kui apoe0ouvtui uao tu µcou
cvqµcpeoqç kui tu oiuçopu po¸ tqìcçevu, cve o cpetuç kui q qoovq aupuµcvouv
cvu ¸qtouµcvo. Mc tiç toocç epcç oiouokuìiuç kui tu tuaiku apo¸puµµutu µc touç
oiuçopouç ociktcç uçioìo¸qoqç. H auiociu ¿pciu¸ctui ¿povo ¸iu vu tov ¿uociç kui
ioeç kuaotc vu tov çuvukcpoiociç uvu¸qtevtuç apetu vu kutuktqociç uuto aou
tu¿uivci vu u¸uauç kui µctu to uv kui to aeç 0u µ¸uìciç aotc uao uutqv ìcçtu. H
auiociu civui µiu uptc aoµcpu, uaupuitqtoç opoç ku0c cìcu0cpiuç. Av ocv µ¸ouµc
uao tq ìo¸ikq tou ou¸kpitikou µu0µou kui tou µctpqoiµou, ocv uçiotutui auiociu.
Oµeç tooo q cìcu0cpq auiociu ooo kui q ckauiocuoq uauçievovtui oìo kui aio
aoìu uao cµuç touç ioiouç. Aao tu koµµutu kui tu koµµutioiu aou kutu¸¸cììouv tqv
aupukµq tev auvcaiotqµiev kui tev o¿oìciev, cve µc ku0c tpoao ouµµuììouv oto
vu tqv ¿cipotcpc¡ouv. Aao tu Mcou, aou otuv µiìouv ¸iu auiociu apoµuììouv µovov
o, ti aouìuci, aou ouvq0eç civui q upvqoq kui q kutuotpoçq tqç. Aao tqv ioiu tqv
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.
ukuoqµuïkq koivotqtu, aou aupuauici. Aao µiu koiveviu aou upvcitui acioµutiku vu
aiotc¡ci otov cuuto tqç.
H «uae0qoq», aou ooq¸qoc otqv cvtutikq tov aputuvq tou Kuaooiotpiukou,
kupio Xpioto Kittu|*|, civui apu¸µutiko ¸c¸ovoç aou µctpu tqv cçouoiuotikq ooµq
cvoç cioouç oq0cv uvticçouoiuotev, aou c¿ouv µc0uoci uao tqv tuçìq µiu, uììu kui
ouµµoìiko ¸c¸ovoç, aou µctpu µiu q0ikq kui avcuµutikq kpioq aou apcaci vu
uvtiµcteaiotci. Aììqìc¸¸uq otov aputuvq, uììu kui otqv u¸eviotpiu A¸¸cìikq
Koutoouµaou, tq oqµooio¸puço uaoçoito tou Tµqµutoç Eaikoiveviuç Eììq Zetou
kui oìouç touç uììouç aou uacotqouv uvuitiu tq µiu uao tqv aìcupu tev
uotuvoµikev. O¿i uììu ¡cµutu.

|*| Yacv0uµi¸ctui oti tqv 6q Ackcµµpiou tou 2009, cactcio tqç ouµaìqpeoqç cvoç
ctouç uao tq ooìoçoviu tou Aìcçq Ipq¸opoaouìou, oµuou vcupev ciocµuìc oto
auvcaiotqµio A0qvev kui ¿tuaqoc µc actpcç kui çuìu tov k. Kittu, o oaoioç
µctuçcp0qkc oto voookoµcio µc kpuvioc¸kcçuìikcç kukeociç kui kupoiuko
cacioooio.

A1. Nu ¸pu¡ctc acpiìq¡q tou kciµcvou oc 100-120 ìcçciç. 25 µov.
B.1. «Oncç :ooo p c·cí0cop aoiocio ooo koi p ckaoioccop oaoçicvov:oi o·o koi aio
ao·í oao cnoç :ocç ioiocç». Nu uvuatuçctc to voqµu tou uaooauoµutoç oc 60-80
ìcçciç. 12 µov.

B.2. Nu µpcitc ouvevuµu ¸iu tiç uao¸puµµioµcvcç ìcçciç tou kciµcvou. 10 µov.

B.3. Nu µpcitc tq ouììo¸iotikq aopciu aou ukoìou0citui otq ocutcpq aupu¸puço.
05 µov.
B.4. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç acµatqç aupu¸puçou. 05 µov.

B.5. Nu µpcitc tpciç ìcçciç-çpuociç aou ¿pqoiµoaoicitui q aoiqtikq ìcitoup¸iu tqç
¸ìeoouç. 03 µov.

I. Lto up0po tovi¸ctui q cììci¡q auiociuç otqv cao¿q µuç. Hou oçciìctui uutq kui
aoioi aupu¸ovtcç ouµµuììouv otqv kuììicp¸ciu tqç auiociuç cvoç utoµou;Nu
ck0coctc tqv uao¡q ouç oc cvu up0po aou 0u oqµooicutci otq o¿oìikq cçqµcpiou
(500-600 ìcçciç). 40 µov.

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO

H ov0µentoxtkq notócío
Oi uv0peaiotikcç oaouocç, q uv0peaiotikq auiociu kui q 0coq touç otu o¿oìiku
apo¸puµµutu tev ou¸¿povev koiveviev uaotcìouv oqµcpu cvu uao tu
aoìuou¸qtqµcvu 0cµutu µctuçu tev µu¿iµev ckauiocutikev, tev çiìoooçev tqç
ckauiocuoqç kui tev cioikev aou ku0opi¸ouv tqv ckauiocutikq aoìitikq ku0c ¿epuç.
H iotopiu touç civui ouvuçuoµcvq µc tqv iotopiu tqç Eupeauïkqç ckauiocuoqç kui
tq ou¸kpouoq tev aoìitiotikev uçiev aou apooau0ouv vu kupiup¿qoouv otqv
ckauiocuoq tou Autikou kooµou. Hpokcitui ¸iu cvu 0cµu aìutu kui cçuipctiku
ouv0cto, to oaoio c¿ci oqµioup¸qoci µiu ocipu uao apoµìqµutioµouç aou cvu¸eviu
¸qtouv ìuoq.
Ltqv iotopiu tqç ckauiocuoqç ¸iu cvu µc¸uìo ¿poviko oiuotqµu ci¿uµc ouvq0ioci
vu tuuti¸ouµc tiç uv0peaiotikcç oaouocç µc tqv up¿uio¸veoiu q tiç kìuoikcç
oaouocç, oqìuoq µc tq µc¸uìq ckauiocutikq aupuoooq aou uao tqv Avu¸cvvqoq
µc¿pi tqv uu¸q tou 20ou uievu kupiup¿qoc otq outikq ckauiocuoq. Bìcaouµc oµeç
oti q kupiup¿iu tev kìuoikev oaouoev (aou uacu0uvotuv oc cvuv acpiopioµcvo
upi0µo oaououotev tqç ocutcpoµu0µiuç kui tpitoµu0µiuç ckauiocuoqç), oi oaoicç
0cepouvtuv µc¿pi to tcìoç tou 19ou uievu 0cµutoçuìukcç tqç uv0peaiotikqç
auiociuç, otov uievu µuç, cao¿q tqç µu¸ikqç oqµokputikqç ckauiocuoqç, kìovi¸ctui
kui µc o¿ctiku ¸op¸ouç pu0µouç ¿uvci tqv apetoku0copiu tqç otu o¿oìiku
apo¸puµµutu tqç ou¸¿povqç ckauiocuoqç. Auto to ¸c¸ovoç çuivctui cuoiukpitu µc
tqv ciou¸e¸q uììev tuaev ¸veocev, oi oaoicç otuoiuku ¸ivovtui kupioç kopµoç tev
oiuçopoaoiqµcvev aiu uvuìutikev apo¸puµµutev tqç oqµooiuç uao¿pcetikqç
ckauiocuoqç.
Otuv µcìctuµc tqv iotopiu tqç ckauiocuoqç tou 20ou uievu kui ioiuitcpu o,ti
uçopu tiç uv0peaiotikcç oaouocç, ouvuvtuµc µiu oµuou ¸veocev aou, oaeç oi
apoq¸ouµcvcç, c¿ouv eç uvtikciµcvo µcìctqç kui apoµìqµutioµou touç tu
oqµioup¸qµutu tou uv0peaivou avcuµutoç. Hpokcitui ¸iu tiç ¸veociç ckcivcç aou
ouµµuììouv otqv kuììicp¸ciu tqç cuuio0qoiuç, tqç çuvtuoiuç, tqç
oqµioup¸ikotqtuç, tqç kpitikqç kui tqç uv0peaiuç tou vcou uv0peaou. Eioikotcpu
µaopouµc vu ouµçevqoouµc µc touç 0cepqtikouç tev uv0peaiotikev oaouoev oti
oc ¸cvikcç ¸puµµcç kui ¿epiç kuµiu oiu0coq uçioìo¸ikqç icpup¿qoqç, uutcç oi
¸veociç civui: q oaouoq tqç ¸ìeoouç kui tqç ìo¸otc¿viuç kìuoikqç kui ou¸¿povqç-
, tqç çiìoooçiuç, tqç iotopiuç, tqç 0coìo¸iuç, tev kuìev tc¿vev kui ukoµu uutev
tev koivevikev caiotqµev aou apooc¸¸i¸ouv tu koiveviku çuivoµcvu µc µiu
uv0peaiotikq oiu0coq.
Oµeç ukoµu kui uutq q oicupuµcvq uvtiìq¡q tev uv0peaiotikev oaouoev otqv
ckauiocuoq tou 20ou uievu c¿ci oc¿tci kui cçukoìou0ci vu oc¿ctui µiu ocipu uao
cai0cociç oi oaoicç c¿ouv kìovioci tq 0coq touç kui tiç 0ctouv uao uµçioµqtqoq
tooo otqv ckauiocuoq ooo kui otqv aoìitikq ¸eq. H tcpuotiu uuçqoq tqç ¸veoqç
kui ioiuitcpu tqç caiotqµovikotc¿vikqç c¿ouv ¸ivci oi «vccç 0cotqtcç» uutou tou
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*
uievu. Oi 0cotqtcç uutcç, µc to kupoç aou c¿ouv uaoktqoci otiç ou¸¿povcç
koivevicç, µaopouv kui oickoikouv oìo kui acpioootcpo ¿epo kui ¿povo otu
apo¸puµµutu oaouoev tqç ocutcpoµu0µiuç ckauiocuoqç.
Aao tqv uììq µcpiu µìcaouµc tqv oìo kui uuçuvoµcvq kupiup¿iu tqç µu¸ikqç
kouìtoupuç auve otq ¸eq tou ou¸¿povou uv0peaou. Bìcaouµc oqìuoq oti tu
µioµq¿uviku aoìitiotiku oqµioup¸qµutu, kutu kuvovu ¿uµqìqç aoiotikqç uçiuç,
caiopouv kutuìutiku auve oc uutcç tiç µovuoikcç uv0peaivcç ioiotqtcç, oaeç civui q
uìq0ciu, q cuuio0qoiuç, q oqµioup¸ikotqtu, q oµopçiu, q u¸uaq kui q uvu¸qtqoq
tqç aoiotqtuç, aou uievcç tepu aoiqtcç, çiìoooçoi kui kuììitc¿vcç apooau0ouv vu
ckçpuoouv µc to cp¸o touç.
Aììu to apoµìqµu oc µpiokctui µovo oc uutcç tiç cai0cociç cvuvtiu otiç
uv0peaiotikcç oaouocç. Tu tcìcutuiu ¿poviu uaup¿ci µiu cvtovq ouoaiotiu uao
kpitikouç tou aoìitioµou µuç o¿ctiku µc tqv uçiu tqç uv0peaiotikqç auiociuç, ctoi
oaeç apooçcp0qkc oto aupcì0ov kui cçukoìou0ci vu apooçcpctui eç tepu.
H kpitikq uutq çckivu uao tq ouvcioqtoaoiqoq oti oìq q çpikq tev ouo
au¸kooµiev aoìcµev ku0eç kui oìcç oi uììcç µopçcç aoìitikqç, koivevikqç kui
oikovoµikqç µupµupotqtuç aou ¿upuktqpi¸ouv tq ou¸¿povq iotopiu, c¿ouv eç
apetu¸eviotcç uv0peaouç aou ci¿uv ckauiocutci oc o¿oìciu oaou kupiup¿ouoc q
uv0peaiotikq auiociu. H oiuoikuoiu oµeç uutqç tqç u¸e¸qç ouotu¿eç ocv cçcpc to
ao0qto uaotcìcoµu, oqìuoq tqv cvuv0peaioq touç kui tqv kuììicp¸ciu tqç
uv0peaivqç upctqç, uçicç aou uaotcìouv to iouviko tqç uv0peaiotikqç auiociuç.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&
ANOPOHINA AIKAIOMATA - Hotótkq Eµyooío


H cioqoq ocv ou¸kivqoc kuvcvuv. Oi cçqµcpiocç, tu koµµutu kui oi auoev
uao¿peocev apooocutikoi qtuv uauo¿oìqµcvoi µc to vu uvuìuouv to µqvuµu
tev ckìo¸ev kui ctoi ocv µpqkuv tqv cukuipiu outc vu uvuìuoouv outc vu
kutu¸¸ciìouv oti otqv Kevotuvtivouaoìq auioukiu 10 12 ctev puµouv tu t¸iv
Benetton µc µcpokuµuto 200 op¿. tqv qµcpu. Kuvcvuç oc çevuçc ¸iu okuvouìo,
¸iuti çuivctui oti q Apiotcpu otqv cao¿q tqç au¸kooµioaoiqoqç ocv c¿ci tiaotc
vu aci ¸iu tqv au¸kooµioaoiqoq tqç ckµctuììcuoqç tev auioiev. To 0cµu uv
ocv tqç çuivctui çuoioìo¸iko ocv tqv uauo¿oìci. Ltqv cao¿q µuç okuvouìo
civui oti acçtci to ¿pqµutiotqpio kui o¿i oti ku0c ìcato ac0uivouv 25 auioiu uao
uoitiu. Oti 250 ckutoµµupiu u¸opukiu kui kopitoukiu oc oìov tov kooµo qìikiuç
5 14 ¿povev oouìcuouv 14 16 epcç tqv qµcpu ocvovtuç koµaouç oc ¿uìiu,
otpiµovtuç çuììu kuavou, koµovtuç oaiptu. Oti auioukiu aupuµopçevouv tu
¿cpiu touç puµovtuç µauìcç, koµovtuç oiuµuvtiu, aupuµopçevouv tu aooiu touç
oouìcuovtuç oc uuìoup¸icç, oc vtuµupiu q kuvovtuç touç µuotu¸ouç otiç u¸opcç
(...) oti auioukiu çcçoptevouv touµìu oto Ncauì ¸iu 70 op¿. oc ku0c 100
oiuopoµcç µctuçu tou çoptq¸ou kui tou ¸iuaiou.
O Macvcttov ocv civui outc ¿cipotcpoç outc kuìutcpoç uao touç uaoìoiaouç
up¿ovtcç tev aoìuc0vikev: uao tq Nike, tqv Adidas, tq Fiat k.t.ì. Akoìou0ci
touç voµouç tqç cìcu0cpqç u¸opuç, oaeç kuvouv oìoi, µctuçcpovtuç tqv
aupu¸e¸q tou ckci oaou to kootoç cp¸uoiuç civui ¿uµqìotcpo ckci oaou tu
oikuieµutu cp¸uoiuç civui cìu¿iotu eç uvuaupktu. Kui uv oc uutcç tiç ¿epcç
oouìcuouv µepu, oc çtuivc oi ku0eoapcaci kuaituìiotcç tqç aoìitioµcvqç Auoqç.
4tuivc oi voµoi tev uauvuatuktev kputev, çtuivc oi µupµupoi ¸ovciç tou Tpitou
Kooµou aou µu¸ouv tu auioiu touç vu oouìcuouv.
Oµopçoç o kooµoç tqç cìcu0cpqç u¸opuç, o kooµoç tqç au¸kooµioaoiqoqç
aou «apou¸ci tov aìouto tev c0vev kui tqv cuqµcpiu tev utoµev». Yaup¿ouv
otov aìuvqtq cvu oiockutoµµupio çte¿u auioiu kui oi otutiotikcç tqç UniceI
ìcvc oti cvu otu ouo cp¸u¸ctui otqv kupioìcçiu ¸iu cvu aiuto çui otiç
µioµq¿uvicç aou aupu¸ouv apoïovtu made in ... aou aeìouvtui otiç u¸opcç tqç
Auoqç. Oi otutiotikcç caioqç ìcvc oti to cvu otu ouo auioiu tev çte¿ev kui
uaokìqpev tou aìuvqtq civui aìcovu¸ov. Oi u¸opcç ocv to ¿pciu¸ovtui. Acv civui
aupu¸e¸iko. Kui oaoioç ocv aupu¸ci, eç ¸veotov, oc ¿pciu¸ctui. Ii` uuto
kuìutcpu vu ac0uivouv apotou µc¸uìeoouv kui ¸ivouv caikivouvu. Iiu tou ìo¸ou
to uìq0cç, oi aupuuotuvoµikcç oµuocç otq Bpu¸iìiu ooìoçovouv kutu µcoov opo
tcoocpu auioiu tqv qµcpu, cve otq vupkooqµokputiu tqç Koìoµµiuç (aou civui
aio aupu¸e¸ikoi) ç0uvouv tu cçi auioiu qµcpqoieç.
Iiu ooouç oqkevouv uoiuçopoi touç eµouç voµi¸ovtuç oti uutu ouµµuivouv
µukpiu touç, otq ¸q tev Bupµupev, c¿e ououpcotu vcu. Luµçevu µc to
uaoup¸cio Ep¸uoiuç tev HHA, acvtc ckutoµµupiu auioiu kupieç µctuvuotev
uao tq Autivikq Aµcpikq cp¸u¸ovtui oikoooµevtuç to uµcpikuviko 0uuµu. Ltu
u¸poktqµutu-µovtcìo tou kputouç tqç Kuìiçopviuç 500.000 auioiu uao 5 eç 12
ctev oouìcuouv, ¸iu ouo ooìupiu, 12 epcç tqv qµcpu kute uao tc¿vqtcç µpo¿cç
cvtoµoktovev. Ltq Bpctuviu tou «Tpitou Apoµou» apoç to oooiuìioµo (q
auioikq cp¸uoiu caitpcactui oiu voµou uao 13 ¿povev) tcoocpu otu ocku auioiu
cp¸u¸ovtui µc acvi¿pu µcpokuµutu.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(/
Tu auioiu tou kooµou oupìiu¸ouv otcìvovtuç µqvuµutu u¸eviuç, uììu uutu
oc ç0uvouv otu uutiu tev apooocutikev. 1¿ouv uììu ooµupotcpu apoµìqµutu
vu caiìuoouv uao ckcivu tqç çte¿ciuç, tqç ckµctuììcuoqç, tqç uviootqtuç, tqç
acpi0epioaoiqoqç, tqç uoikiuç. A¸eviouv vu acioouv oti civui upkctu pcuìiotcç
oqìuoq ouvtqpqtikoi ¸iu vu caiµuìouv tqv uvtu¸eviotikotqtu, tqv
cìuotikoaoiqoq, tqv cp¸uoiukq kivqtikotqtu, tqv uvcp¸iu! oti µaopouv vu
0uoiuoouv µcpikcç ckutovtuocç ¿iìiuocç auioiu (tev uììev) oto µeµo tqç
au¸kooµioaoiqoqç.

Booi·pç Moc·oaoc·oç, Hpyp. cçpncoioo To Bpno, 18/10/1998


B. EPOTHLEIL

A. Nu ¸puçci q acpiìq¡q tou kciµcvou (100 ìcçciç)
(25 µovóócç)

B.1. Hoiu civui tu ooµiku otoi¿ciu kui o tpoaoç uvuatuçqç tqç tcìcutuiuç
aupu¸puçou; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç.
(5 µovóócç)

B.2. Hoiouç tpoaouç aci0ouç ¿pqoiµoaoici o ouvtuktqç tou kciµcvou otqv apetq
aupu¸puço; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç.
(5 µovóócç)

B.3. Hoio poìo aui¸ouv tu otutiotiku otoi¿ciu µcou oto kciµcvo; Noµi¸ctc oti tu
otoi¿ciu uutu µaopouv vu 0cepq0ouv uçioaiotu;
(5 µovóócç)

B.4. noµoµoµçevovv: Nu ¸pu¡ctc to aupu¸e¸o ouoiuotiko ku0eç kui uììu
tcoocpu ouv0ctu ouoiuotiku µc to ioio µ` ouv0ctiko. Nu ¸pu¡ctc acvtc
apotuociç, ku0cµiu uao tiç oaoicç vu acpic¿ci cvu uao tu aupuauve ouoiuotiku.
(5 µovóócç)

B.5. apooocutikoi, kutu¸¸ciìouv, çuoioìo¸iko, aupu¸ci, acvi¿pu: Nu ¸puçci uao
cvu uvtevuµo ¸iu ku0cµiu uao tiç aupuauve ìcçciç
(5 µovóócç)

B.6. «Oµopçoç o kooµoç tqç cìcu0cpqç u¸opuç, o kooµoç tqç au¸kooµioaoiqoqç
«aou apou¸ci tov aìouto tev c0vev kui tqv cuqµcpiu tev utoµev». Nu
uvuatuçctc tq çpuoq uutq tou ou¸¸puçcu oc µiu aupu¸puço 80 100 ìcçcev.
(10 µovóócç)

I. Hupoìo aou aoììu kputq kui çopciç u¸evi¸ovtui oqµcpu ¸iu tqv apouoaioq
tev uv0peaivev oikuieµutev, oc aoììcç ¿epcç tou kooµou tu uv0peaivu
oikuieµutu kutuautouvtui. Lc µiu caiotoìq ouç apoç to Icviko Ipuµµutcu tou
OHE vu caioqµuvctc çuivoµcvu kutuautqoqç tev uv0peaivev oikuieµutev oc
oìo tov kooµo kui vu uvuçcpctc tiç apoüao0cociç uao tiç oaoicç µaopci vu
oiuoçuìiotci o ocµuoµoç otu uv0peaivu oikuieµutu. (500-600 ìcçciç)
(40 µovóócç)
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


((
LYMHAHPOMATIKA KEIMENA

Koxonóxqoq ov0µenívev ótkoteµóxev yto xo notótó xev xotyyóvev Poµ-
Hq,q# $$$%&'()*+,-*.*%/-
HEPIHOY cvu ckutoµµupiu auioiu aou uvqkouv otq çuìq tev Poµ «civui uoputu»
oc ¿epcç tqç votiouvutoìikqç Eupeaqç, uçou ocv oiu0ctouv c¸¸puçu aou vu
aiotoaoiouv oti uaup¿ouv, ¿uptiu ¸cvvqoqç, µiµìiupio u¸ciuç k.u. uvuçcpctui oc
ck0coq tev Hveµcvev E0vev aou oqµooioaoiq0qkc oqµcpu oto Bcpoìivo.
1k0coq tqç UNICEF aou oo0qkc otq oqµooiotqtu µu¸i µc o¿ctikq cpcuvu tev Poµ
aou ¸ouv otq Icpµuviu uvuçcpci oti tu auioiu tev toi¸¸uvev Poµ otq votiuvutoìikq
Eupeaq uvtiµcteai¸ouv «µc¸uìqç cktuoqç aupuµiuoq tev uv0peaivev
oikuieµutev».
Lu¸kckpiµcvu uvuçcpctui otqv ck0coq oti uçiotuvtui oiukpiociç kui oie¿vovtui uao
µuoiku kcvtpu u¸ciuç kui uao tiç uaqpcoicç caiµopçeoqç. Hoììu uao tu auioukiu
Poµ ¸ouv oc uutoo¿coiouç kutuuìioµouç kui civui uouvutov vu uaoktqoouv tu
uvu¸kuiu ¿uptiu aou uaooci¿vouv tqv uaupçq touç! Tu acpioootcpu auioukiu Poµ
ocv c¿ouv kuv aiotoaoiqtiko ¸cvvqoqç kui aupuµcvouv uoputu otiç koivevicç oaou
¸ouv, µc uaotcìcoµu kuµiu kputikq uaqpcoiu vu µqv cvoiuçcpctui outc kuv ¸iu tqv
u¸ciu kui tq µuoikq µopçeoq touç.
Mc µuoq tqv ck0coq tu acpioootcpu auioukiu Poµ otq votiouvutoìikq Eupeaq oc
µctpouvtui otiç caioqµcç otutiotikcç kui q UNICEF kuìci tqv EE vu
¿pqoiµoaoiqoci oìu tu µcou eotc tu auioiu uutu vu uaoktqoouv tuutotqtu.
«Euv oouµc tu vcu kputq-µcìq tqç EE 0u oiuaioteoouµc oti to apoµìqµu µc tu
auioiu Poµ uvti vu µcìtie0ci c¿ci ¿cipotcpc¡ci», uvcçcpc cvuç uçieµutou¿oç tqç
UNICEF, o Ikopvtov Aìcçuvtcp.
Ltqv ck0coq uvuçcpctui tcìoç oti otq Icpµuviu ¸ouv 50 ¿iìiuocç µcìq tqç çuìqç
tev Poµ aou ocv c¿ouv kutu¸puçci ukoµu uv kui c¿ouv cì0ci otq ¿epu apooçu¸cç
uao tqv apeqv Iiou¸kooìuµiu coe kui upkctu ¿poviu.
L. Aµoþío: Koxonóxqoq ov0µenívev ótkoteµóxev oxtç yvvoíkcç
Oi ¸uvuikcç otq Luouoikq Apuµiu otcpouvtui tev µuoikev oikuieµutev touç ku0eç
cµaooi¸ovtui ou¿vu uao touç uvopcç "kqocµovcç" touç vu tuçioc¡ouv, vu cp¸uotouv
kui vu auvtpcutouv, oaeç kutu¸¸cììci q uv0peaiotikq op¸uveoq "Human Rights
Watch". H vcoüpkc¸ikq op¸uveoq oqµcievci oc ck0coq tqç oti oi ¸uvuikcç apcaci vu
aupouv uociu uao tov kqocµovu touç -autcpuç, ou¸u¸oç q ¸ioç touç- ¸iu vu
cp¸uotouv, vu tuçioc¡ouv, vu oaououoouv, vu auvtpcutouv q ukoµq kui vu auvc oto
¸iutpo.
H ck0coq, aou c¿ci titìo "Aievieç uvqìikoi: kutuautqociç tev uv0peaivev
oikuieµutev aou uaoppcouv uao tqv kqocµoviu tev uvopev kui tq oiukpioq tev
çuìev otq Luouoikq Apuµiu", µuoi¸ctui oc ouvcvtcuçciç µc acpioootcpcç uao 100
¸uvuikcç. "Oi up¿cç uvtiµcteai¸ouv tiç cvqìikcç ¸uvuikcç ouv uvqìikcç aou ocv
c¿ouv to oikuieµu vu opi¸ouv tq ¸eq touç", tovi¸ci q op¸uveoq cve oc upkctcç
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(!
acpiateociç aou ocv uauitcitui q c¸kpioq tou uvopu kqocµovu oi kuµcpvqtikoi
uçieµutou¿oi ouvc¿i¸ouv vu tqv uauitouv. Iiu aupuoci¸µu, otu ucpoopoµiu oi up¿cç
¸qtouv uao tiç ¸uvuikcç uve tev 45 ctev vu c¿ouv µu¸i touç ¸puatq uociu tou
kqocµovu touç ¸iu vu tuçioc¡ouv, µoìovoti apooçutu q kuµcpvqoq kutqp¸qoc uuto
to µctpo. Lu¸kckpiµcvu, µiu 40¿povq ¸uvuiku oqìeoc otqv op¸uveoq oti ocv µaopci
vu caiµiµuotci oc ucpookuçoç ¿epiç ¸puatq uociu uao tov 23¿povo ¸io tqç. Açi¸ci
vu oqµcie0ci oti q Luouoikq Apuµiu civui q µovuoikq ¿epu otov kooµo aou
uau¸opcuci otiç ¸uvuikcç vu ooq¸ouv uutokivqto.


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(#
EPIALIA-ANEPIIA- Lxovç kotµoúç xqç kµíoqç: Ot vcot... noíµvovv
xo þovvó
Av0µenot nov c¿ooov xtç óovìctcç xovç q cíóov xo ctooóqµoxó xovç vo
µctevovxot, cykoxoìcínovv xo ooxtkó kcvxµo kot ovo¸qxoúv ótcçoóo oxq yq. Tqv
eµo nov q ovcµyío ¿xvnóct "kókktvo", q onoo¿óìqoq oc yceµyío kot
kxqvoxµoçío noµovotó¸ct oúçqoq.
«Acv µpqku kuti vu µc kuìuatci otiç aoìuc0vikcç. Luvcioqtoaoiqou aeç µiu kupicpu
ckci ocv uçi¸ci tov koao. Tepu, aou q kpioq oupevci tu auvtu, uio0uvoµui uaoìutu
oikuieµcvoç ¸iu tqv caiìo¸q µou», ìcci o Aqµ. Ze¸oaouìoç
Tu... µouvu c¿ouv aupci ¿iìiuocç vcoi 1ììqvcç, oie¸µcvoi uao tqv kpioq kui tqv
uvcp¸iu otu µc¸uìu uotiku kcvtpu. Ku0eç oi 0cociç cp¸uoiuç ¿uvovtui q µiu µctu
tqv uììq kui to çuoµu tqç cp¸uoiukqç uvuoçuìciuç µc¸uìevci, aoììoi 30upqocç
caiotpcçouv otu ¿epiu touç, uvu¸qtevtuç µiu kuìutcpq tu¿q. H kutuppcuoq tqç
oikoooµqç kui to kpu¿ otov tpito¸cvq toµcu tev uaqpcoiev oape¿vci oìocvu kui
acpioootcpouç otqv caup¿iu kui tqv u¸potikq ¸eq.
Ltu ¿epiu kui otiç aoìciç tqç uaui0pou, apeqv otcìc¿q ctuipciev, cp¸oìuµoi
oikoooµikev cp¸uoiev, uv0peaoi aou c¿uouv tiç oouìcicç touç q ciouv tu cooou
touç vu acpikoatovtui ¡u¿vouv µiu oicçooo otqv kpioq kovtu otq ¸q kui otu
apoïovtu tqç. Avoi¸ouv kutuotqµutu µc µioìo¸iku apoïovtu, uo¿oìouvtui µc tq
µcìioookoµiu, tqv ktqvotpoçiu kui µc "apetoaopiukcç" kuììicp¸cicç, oaeç tu
ouìi¸kupiu, q tpouçu q tu pooiu, aou c¿ouv kuìq tiµq eç tcìiko apoïov kui o ¿uµoç
touç kutuktu tu oouacp µupkct. H ¸cep¸iu, otouç ¿uìcaouç kuipouç, uv0ci çuvu...
Acv civui tu¿uio aeç cve q uvcp¸iu ¿tuauci kokkivo, oi uauo¿oìouµcvoi otov
apeto¸cvq toµcu, oi u¸potcç oqìuoq kui oi ktqvotpoçoi, uuçuvovtui. Iiu tqv
ukpiµciu, o u¸potikoç toµcuç civui o¿coov o µovuoikoç aou cµçuvi¸ci uuçqoq tqç
uauo¿oìqoqç tu tcìcutuiu ouo ¿poviu. "To apeto cçuµqvo tou 2010 oiuaioteouµc
µiu uuçqoq tqç uauo¿oìqoqç otqv u¸potikq oikovoµiu tqç tuçqç tou 6,1° oc
ou¸kpioq µc tqv ioiu acpiooo tou 2009", oicukpivi¸ci o ¸cvikoç oicu0uvtqç tqç
HALEIEL, Iiuvvqç Toiçopoç, o oaoioç cktiµu aeç to 2010 q ouvoìikq uuçqoq tqç
uauo¿oìqoqç otov kìuoo 0u kuµuv0ci ¸upe oto 10°.
H tuoq uutq up¿ioc vu oiuçuivctui uao to 2008, cve oci¿vci vu au¸ievctui to 2009
kui to 2010. "Hoìuç kooµoç apoµìqµuti¸ctui kui uvu¸qtci ìuoq otqv uaui0po", ìcci
o Aqµqtpqç Mi¿uqìioqç, otcìc¿oç tqç Huvcììqviuç 1veoqç Ncev A¸potev.
"Apkctoi uotoi oicko¡uv çctoç tqv cvoikiuoq tev ¿epuçiev touç, ìc¸ovtuç aeç
0cìouv vu tu kuììicp¸qoouv oi ioioi, cve ouvc¿eç µuç apooc¸¸i¸ouv uv0peaoi uao
A0qvu, Ocoouìovikq k.u. kui µuç petouv ti 0u µaopououv vu kuììicp¸qoouv".
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 80-90 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tqv aupukute çpuoq tou kciµcvou: «Tpv coo
aoc p ovcoyio ,:caoci "kokkivo", p oaoo,o·pop oc yccoyio koi k:pvo:ooçio
aooocoio¸ci oíçpop». 12 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(-
B.2. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 08 µov.
B.3. Nu µpcitc µc aoiov tpoao uvuatuooovtui q tpitq kui q tctuptq aupu¸puçoç tou
kciµcvou. 05 µov.
B.4. Nu µpcitc acvtc ìcçciç aou c¿ouv ouvuaooqìetikq ¿pqoq oto kciµcvo. 10 µov.
I. Lc µiu ckoqìeoq cau¸¸cìµutikou apoouvutoìioµou aou apokcitui vu oicçu¿0ci
oto oqµo ouç µiìutc eç ckapooeaoç tou o¿oìciou ouç ¸iu tiç caiìo¸cç
cau¸¸cìµutev uao touç vcouç oqµcpu, touç ìo¸ouç aou touç ooq¸ouv oc uutcç kui
tq oiuçopu tev caiìo¸ev otq ou¸¿povq cao¿q kui auìuiotcpu. 40 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


($
HOINH-OANATIKH HOINH-Hcµí xqç 0ovoxtkqç notvqç
O. H. Aiovoç, ko0pyp:pç :pç Ho·i:ikpç Oikovonioç o:o Oikovoniko Hovcaio:pnio
A0pvcv. (TO BHMA, 30-11-1997)

Eçqvtu cvu µcìq tou c0vtkoú µuç Koivoµouìiou kutc0couv apotuoq
cauvuçopuç tqç 0uvutikqç aoivqç. Hupuììqìu up¿ioc kui q cai¿cipqµutoìo¸iu ¸iu
tu uacp kui tu kutu tqç cauvuçopuç tqç 0uvutikqç notvqç. Hpiv uao ouo ¿poviu
acpiaou, otiç 4 4cµpouupiou 1996, ci¿u ¸pu¡ci oto «Bqµu» cvu up0po oaou
uaootqpi¸u, cote kui µc kuaoicç cntçvìóçctç, tqv cauvuçopu tqç 0uvutikqç aoivqç.
Lqµcpu aoììoi uv0peaoi c¿ouv tqv ioiu uao¡q kui µuìiotu ¿epiç caiçuìuçciç, oaeç
çuivctui.
Ev o¡ci tev ou¸qtqocev aou 0u okoìov0qoovv civui okoaiµo vu kuvouµc
µiu ovokcçoìoíeoq tev cai¿cipqµutev otov µu0µo aou uuto civui cçikto otov
acpiopioµcvo ¿epo uutou tou up0pou. Tu kúµto cai¿cipqµutu uacp tqç cauvuçopuç
tqç 0uvutikqç aoivqç civui tu cçqç:
Hpetov, q caiµoìq kui cktcìcoq tqç 0uvutikqç aoivqç 0u c¿ci onoxµcnxtkcç
ouvcacicç. Auto ocv oqµuivci oti 0u otuµutqoouv oi ooìoçovicç, uììu civui
uvuµcvoµcvo oti 0u µcie0ouv. Yaootqpi¸ctui oti oi ooìoçovicç uotuvoµikev otiç
HHA civui cìu¿iotcç oioti civui þcþoto oti o ooìoçovoç uotuvoµikou otiç HHA,
oi¸oupu kui ouvtoµu, 0o þµó¸ct oxo ko¸óvto xqç kóìooqç, citc kutuoikuotci uao
oikuotqpio citc o¿i. Eaioqç oc apooçuto up0po tou otu «Ncu» (21.11.1997) o ku0.
A. Aoµcpooç uvuçcpci oti otq Iuììiu, oto oiuotqµu 1970-1980, apo tqç
kutup¸qoqç tqç 0uvutikqç aoivqç c¸ivuv acvtc ooìoçovicç uvqìikev, cve µctu tqv
kutup¸qoq, oto oiuotqµu 1984-1993, oi ooìoçovicç uvqìikev uuçq0qkuv oc 84,
oqì. uuçq0qkuv kutu ockucçtu çopcç!
Acutcpov, c¿ci uaooci¿0ci oti ooìoçovoi aou ocv cktcìcotqkuv µctu tqv
kutuoikq touç, cauvcìuµuv to c¸kìqµu µcou otq çuìukq q cçe. Eivui ¸veotq
acpiateoq tou T¸uk Aµaot, ou¸¸puçcu tou cp¸ou In the Belly oI the Beast kui
ooìoçovou ouo uv0peaev, tou ocutcpou ouo cµooµuocç µctu tqv cçooo tou uao tq
çuìukq oaou ci¿c cykìcto0cí ¸iu tov apeto çovo.
Tpitov, q aoivq ocv caiµuììctui µovo ¸iu vu uaotpc¡ci tqv cauvuìq¡q tqç
apuçqç, uììu xovxó¿µovo ¸iu vu uaooo0ci oikuioouvq kui vu uaokutuotu0ci q
iooppoaiu otqv ¡u¿q ooev uacçcpuv uao to c¸kìqµu. Lc aoììcç acpiateociç µovo q
0uvutikq aoivq µaopci vu uaooeoci oikuioouvq. Oaoioç cvótoçcµcxot ¸iu µiu
upiotoup¸qµutikq oiutuaeoq uutou tou cai¿cipqµutoç, uç çµovxíoct vu oci tqv
tuiviu tou Macp¸kµuv «H Hq¸q tev Hup0cvev» oaou o autcpuç cktcìci touç ouo
µiuotcç kui ooìoçovouç tqç vcupqç kopqç tou.
Aao tqv uììq aìcupu, uaup¿ouv ouo ooþoµó cai¿cipqµutu ¸iu tqv
kutup¸qoq tqç 0uvutikqç aoivqç, ¸cviku, kui ouvcaeç tq µq cauvuçopu tqç otqv
autpiou µuç.
To apeto cai¿cipqµu civui oti uaup¿ci auvtu to cvóc¿óµcvo oikuotikqç
nìóvqç kui ouvcaeç q ouvutotqtu caiµoìqç 0uvutikqç aoivqç uaotcìci cvuv
caikivouvo µq¿uvioµo voµiµqç cktcìcoqç u0eev. To cai¿cipqµu uuto civui apu¸µuti
io¿upo. Yaup¿ouv oµeç uvtcai¿cipqµutu, oaeç, a.¿., oti oc aoììcç acpiateociç o
ooìoçovoç oµoìo¸ci q oti uaup¿ouv uoiuociotu kui caiotqµoviku uoiu¡cuotu
otoi¿ciu q ukoµq oti µaopci vu onotxcíxot q aupcìcuoq cuìo¸ou ¿povou µctuçu
kutuoikqç kui cktcìcoqç.
To ocutcpo cai¿cipqµu uacp tqç µq cauvuçopuç tqç 0uvutikqç aoivqç civui
oti q 0coµo0ctqoq tou 0uvutou uaotcìci uoiuvoqtq, ¸iu tqv cao¿q µuç, apooµoìq
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(.
tou aoìitioµou. Eivui çuoiko kui ovoµcvóµcvo oi uv0peaoi vu ac0uivouv ìo¸e
¸qputoç, ìo¸e uo0cvciev q cçuitiuç utu¿qµutev, uììu civui aupuìo¸o ¸iu µiu
koiveviu, eç ouììo¸ikq ovtotqtu, 0u 0coµo0ctci tov 0uvuto. Miu uauvtqoq oto
cai¿cipqµu uuto civui oti q koiveviu oçciìci vu apootutcuci tu µcìq tqç ukoµq kui
otuv uuto uauitci tov 0uvuto opioµcvev kui kupieç otuv oi c¸kìqµuticç, q0ikoi kui
çuoikoi uutoup¸oi, civui oc aìqpq yveoq tou ti kuvouv, o¿coiu¸ouv kui cktcìouv cv
¡u¿pe tiç c¸kìqµutikcç apuçciç touç oc µupoç uvuaoatev, uouvuµev, uvqìikev kui
uapootutcutev utoµev.
O ku0c aoìitqç µaopci µovoç tou vu oxo0µíoct tu aupuauve uììu kui
nµóo0cxo cai¿cipqµutu kui vu aupci 0coq oto ¸qtqµu tqç cauvuçopuç q µq tqç
0uvutikqç aoivqç. Ou q0cìu oµeç kuaoioç uao ckcivouç aou uaootqpi¸ouv tq µq
cauvuçopu vu cçq¸qoci µc ìcatoµcpciu ¸iuti q koiveviu µuç apcaci vu ocµctui tq
¸eq otu¸cpev çoviuoev otuv oi ioioi ooìoçovouv cv ¡u¿pe u0eu, uouvuµu kui
uvuao¡iuotu µcìq tqç.

ALKHLEIL:

A. Nu ouvtuçctc acpiìq¡q tou kciµcvou. (120 ìcçciç) 25 µov.
B1. Nu cçq¸qoctc to voqµu tqç µctuçopikq çpuoqç aou ukoìou0ci: «0u µpu¸ci otu
ku¸uviu tqç koìuoqç». Iiuti o up0o¸puçoç caiìc¸ci vu tq ¿pqoq tqç; 05 µov.
B2. Lto kciµcvo ¿pqoiµoaoiouvtui aoììoi tpoaoi aci0ouç. Nu touç caioqµuvctc
tckµqpieµcvu. 06 µov.
B3. Mc aoio tpoao uvuatuooctui q o¸ooq/apotcìcutuiu aupu¸puçoç; («To ocutcpo
cai¿cipqµu uacp... kui uapootutcutev utoµev.») 04 µov.
B.4. Nu µpc0ouv uvtevuµu tev aupukute ìcçcev tou kciµcvou:
c0vikou uaotpcatikcç
aoivqç µcµuio
caiçuìuçciç c¸kìcio0ci
ukoìou0qoouv cvoiuçcpctui
kupiu uvuµcvoµcvo
10 µov.

B.5. Nu µpc0ouv ìcçciç (oqµuoioìo¸iku iooouvuµcç) aou µaopouv vu
uvtikutuotqoouv oto kciµcvo tiç aupukute:
uvukcçuìuieoq aìuvqç
tuuto¿povu uauitcitui
çpovtioci ¸veoq
ooµupu otu0µioci
cvoc¿oµcvo apoo0ctu

I. Huipvovtuç uçopµq uao to kciµcvo aou oiuµuoutc, kuìciotc vu ¸pu¡ctc cvu
up0po aou 0u oqµooicutci otq o¿oìikq cçqµcpiou. Nu ck0coctc tiç ouo uao¡ciç aou
uaup¿ouv o¿ctiku µc to ioio ¸qtqµu. (500-600 ìcçciç) 40 µov.
(caiµcìciu: Luµcevioqç Buoiìqç-
http://users.sch.gr/symIo/sholio/ekthesi/c¸likiu/zz.periehomena.htm)
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(1
Oovoxtkq Hotvq kot Atc0vqç Aµvqoxío
H Aic0vqç Aµvqotiu caioiekci tqv kutup¸qoq tqç 0uvutikqç aoivqç
cacioq civui uouµµiµuotq µc tu uv0peaiotiku apotuau. Oi ìo¸oi ¸iu touç oaoiouç
uvtiti0ctui otq 0uvutikq aoivq civui ouvoatiku oi cçqç:
Hiotcuci oti to oikuieµu otq ¸eq civui to u¡ioto uv0peaivo oikuieµu, µc
uaoìutq apotcpuiotqtu uacvuvti oc otioqaotc uììo. To oikuieµu otq ¸eq
kuto¿upevctui tooo oto up0po 3 tqç Oikouµcvikqç Aiukqpuçqç tev
Aikuieµutev tou Av0peaou, ooo kui oc uììcç oic0vciç ouµµuociç (oaeç q
Eupeauïkq Luµµuoq ¸iu tu Aikuieµutu tou Av0peaou).
H 0uvutikq aoivq ocv ouµµuììci otqv aoo·p,p tev c¸kìqµutev. Hio
ou¸kckpiµcvu, uao tq okoaiu tqç cioikqç apoìq¡qç, oqìuoq tqç caioieçqç tou
voµou vu uaotpc¡ci tqv tcìcoq vcev c¸kìqµutev ck µcpouç tou opuotq, q
0uvutikq aoivq tov u¿pqotcuci cvtcìeç, oqµioup¸evtuç voµiko aupuìo¸o µc tqv
cçuçuvioq tqç uv0peaivqç uaupçqç. Aao tq okoaiu tqç ¸cvikqç apoìq¡qç, aupu
tiç caiotqµovikcç µcìctcç, ocv c¿ci uaooci¿0ci oti q 0uvutikq aoivq ouµµuììci
otqv uaotpoaq c¸kìqµutoç aio uaotcìcoµutiku ua` o,ti oi uììcç aoivcç.
Eçuììou, cpcuvu aou c¸ivc to 1989 uao tu Hveµcvu 10vq ¸iu tu uaotcìcoµutu
kui tqv caiopuoq tqç 0uvutikqç aoivqç otu aooootu tev uv0peaoktoviev
uvuçcpci oti "uutq q cpcuvu ocv uacociçc caiotqµoviku aeç oi cktcìcociç c¿ouv
µc¸uìutcpo uaotpcatiko uaotcìcoµu uao tu iooßio ocoµu". Kuti tctoio civui
uai0uvo vu uaooci¿0ci. Eaioqç, ¸ivctui ockto oti tu ooµupu c¸kìqµutu
oiuaputtovtui citc uotcpu uao ¡u¿po uaoìo¸ioµo, oaotc q 0uvutikq aoivq eç
ouvcaciu tou c¸kìqµutoç 0cepcitui uao to opuotq aio uai0uvq uao tq oiuçu¸q,
citc kute uao ouv0qkcç au0ouç kui ¡u¿ikqç uacpoic¸cpoqç, oaotc civui apuktiku
uouvuto vu otu0µiotouv uao to opuotq oi ouvcacicç tqç apuçqç tou. Lc uììcç
acpiateociç oi opuotcç civui ¡u¿iku q oiuvoqtiku uppeotoi kui ouvcaeç ocv
uio0uvovtui çoµo ¸iu tq 0uvutikq aoivq.
Aaotpcactui kui q aupuµikpq ai0uvotqtu vu cktcìcotci cvuç u0eoç ìo¸e
oikuotikqç aìuvqç. Eçuììou civui uouvuto vu ¸vepi¸ouµc uv uutoi aou
cktcìcotqkuv, 0u cauvuìuµµuvuv tu c¸kìqµutu ¸iu tu oaoiu kutuoikuotqkuv.
Yaup¿ouv acpiateociç kutq¸opouµcvev aou cauvqì0uv otqv kuvovikq ¸eq kui
ocv cauvcìuµuv to c¸kìqµu touç. Mc tqv cktcìcoq q aoìitciu upvcitui tqv up¿q
tqç uaokutuotuoqç kui tqç cauvcvtuçqç tou kutq¸opouµcvou otqv koivevikq
¸eq. Eaioqç, ocv 0u apcaci vu oiuçu¸ci tqç apooo¿qç µuç to ¸c¸ovoç oti oooi
kutuoiku¸ovtui oc 0uvuto, civui ou¿vu ¿uµqìev oikovoµikev ouvutotqtev eotc
vu µqv µaopouv vu apooìuµouv cµacipouç kui ikuvouç oikq¸opouç, oaeç caioqç
kui to ¸c¸ovoç oti ckcivoç aou cktcìcitui, ou¿vu ouµµuivci vu kutuoiku¸ctui o¿i
µovo ¸iu tq çuoq tou c¸kìqµutoç tou uììu kui ¸iu tqv c0vikq kui tuçikq
apocìcuoq tou q tiç koivevikcç q aoìitikcç tou uao¡ciç.

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(*
AIAdHMILH- Tt ckovc yto ¿µóvto q ótoçqµtoq;
1tu¿c apiv uao ockuacvtc µcpcç vu aupe µcpoç oc µiu oqµooiu ou¸qtqoq
¸upe uao tq oiuçqµioq kui tq µiu aou op¸uveoc to acpiooiko «H oiuçqµioq uupio».
1vu acpiooiko oto oaoio uao kuipo µiu oµuou uao oqµokputcç oiuçqµiotcç kuvouv
µiuv uacu0uvq kpitikq cçctuoq tev opiev, tev c · o : : c n o : c v , tqç µoipuç tou
cau¸¸cìµutoç touç. Mapoç oto uapooµcvo çcoauoµu uaooooqç cu0uvev ¸iu tq µiu,
µapoç otqv uutokutq¸opiu aou q kutuvuìetikq koiveviu çuivctui oti up¿ioc
oqµooiu, oi oiuçqµiotcç oicpetq0qkuv, o' uutq tq ou¸qtqoq, aoiu civui q µcpiou
cu0uvqç aou touç acçtci. Kui o' uuto to oqµcio µou çuvqkc uaoìutu uvu¸kuio vu
touç ku0qou¿uoe. O¿i uao c a i c i k c i o , uììu ¸iu vu µqv uçqoe tq oikq tev
uaotcìcoµutev vu kuìu¡ci tq oikq tev uitiev.
Ti ckuvc ¸iu ¿poviu q oiuçqµioq µc aupu¸¸cìiu tou ouotqµutoç; Epc0i¸c tiç
cai0uµicç. Kuvovtuç to oµeç, ocv e0qoc uaìu tov kooµo vu 0cìci, uììu tou ciac ti
vu 0cìci kui ti qtuv kuìo vu 0cìci. Av to okcçtouµc kuìu, 0u oouµc oti actu¿c ouo
uaotcìcoµutu uao «uvtikciµcvikq» uao¡q cauvuotutiku (oi apo0cociç oc µuç
cvoiuçcpouv coe). Oi ouvtqpqtikcç koivevicç kui oi o v : i o o o o : i k o i
auiou¸e¸oi oqìevuv auvtu µc ooço tpoao oti oi uacpµoìikcç cai0uµicç civui kuko
apu¸µu kui oti kut' up¿qv ocv apcaci vu oivouµc otouç çte¿ouç tqv cvtuaeoq oti
µaopouv v' uao¿tqoouv tu apu¸µutu tev aìouoiev. To oti oi µuoiìiuocç
µctutoai¸ovtuv µc tq çopqtq aoìu0povu qtuv uaoociçq oti uuto to okcauoto
aoìutcìcç çopcio qtuv µuoiìiko apu¸µu: kuvciç uììoç ocv µaopouoc vu to 0cìci.
H oiuçqµioq, µctuçpu¸ovtuç tq çopqtq aoìu0povu oc «uutokivqto», ciac
ukoµq kui otov uvcp¸o oti µaopouoc vu cai0uµci uutokivqto, oti oìoi µaopououv vu
to uao¿tqoouv ki oti, auvteç, acpioootcpo uao oikuieµu, qtuv uao¿pceoq vu to
cai0uµouv. To ioio c¸ivc kui ¸iu to ouaouvi µc ¸uììiko upeµu kui ¸iu to oiuµcpioµu,
¸iu tq ¸puµutu kui ¸iu to µq¿uvuki.
Miu cai0uµiu, cpc0ioµcvq ki uvikuvoaoiqtq, µaopci vu aupci ouo opoµouç:
tqv utoµikq cçc¸cpoq (tqv c¸kìqµutikq apuçq ¸iu aupuvoµq ioioaoiqoq tev u¸u0ev
uììou) kui tq ouììo¸ikq cauvuotuoq (tov koiveviko u¸evu ¸iu oeototcpq oiuvoµq
tou koivou aìoutou). Acv µaopouµc v' upvq0ouµc oti cvu uao tu uaotcìcoµutu tqç
kutuvuìetikqç apoau¸uvouç uaqpçc kui q uuçqoq tqç koivevikqç u¸eviotikotqtuç
¸iu tqv kutu¿tqoq µiuç cuouiµoviuç aou aupouoiu¸otuvc ouv ouvutq ¸iu oìouç kui
aou tcìiku qtuv o¿coov uçtuotq. H kutuvuìetikq apoau¸uvou civui uvuµçiµoìu
uacu0uvq ¸iu tqv aupuìo¸q uaoçuoq v' uau¿0ci cvu auioi ¸iu v' u¸opuoci o
uau¸e¸cuç µiìu, uììu civui caioqç kui uacu0uvq ¸iu tqv kutuìq¡q oaitiev uao
uv0peaouç aou vie0ouv uaokìcioµcvoi uao u¸u0u aou oiuçqµi¸ovtui o' oìcç tiç
¸evicç tev opoµev.
Kui vu aou q koiveviu, uçou apetu cpc0ioc tiç cai0uµicç ¸iu oìu tu
apu¸µutu, tpoµokputcitui ¸iuti o kooµoç uauitci touìu¿iotov cvu µcpoç ¿epiç vu
apcaci uvu¸kuotiku vu c¸kìqµutqoci. Eivui ouv vu cìc¸c to ouotqµu otouç
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


(&
uaqkoouç tou: «1apcac vu 0cìctc vu çooc¡ctc oìo to µio0o ouç, kui to ockuto tpito
kui to ockuto tctupto, uììu tepu to aupukuvctc: tepu 0cìctc kui uuçqoq µio0ou!
To aui¿vioi ocv qtuv ctoi. Mqv uacpµuììctc, kui okcçtcitc tu u¸u0u tqç ìitotqtuç».
Auto civui, acpiaou, to voqµu tqç ckkìqoqç tou apocopou tqç oqµokputiuç. Kui
tepu aou o kooµoç cai0uµci uacpµoìiku apu¸µutu aoioç çtuici; H oiuçqµioq, ¸iu
aupuoci¸µu, aou apcaci vu apokuìci cai0uµicç ¸iu ¡u¸ciu (ki uìiµovo uv ocv
aouìq0ouv upkctu, 0u kìcioouv tu cp¸ootuoiu). Aììu uv ¸iu v' u¸opuoci o kooµoç
¡u¸ciu uauitci vcu ouììo¸ikq ouµµuoq cp¸uoiuç, totc kuti ocv auci kuìu.
Luvu¸cpµoç, oi aoìitcç kutuvuìevouv aoììu, ¸qtouv aoìutcìcicç.
Heç vu oikuioìo¸q0ouv ¸i' uuto; Kutq¸opevtuç otqv tu¿q, aupuìo¸u. Iiuti
o kukìoç civui çuuìoç, q µiu µpiokctui otqv ioiu tqv iocu tou kcpoouç, civui auìiu
iotopiu: apcaci vu cai0uµciç uutu aou oou apooçcpe o¿i uutu aou c¿e c¸e,
oiuçopctiku oìu tcìcieouv. Hpu¸µuti tcìcieouv: q µiu civui uaotcìcoµu, o¿i uitiu
uutqç tqç kutuotuoqç.
(Ouµacpto 1ko)
EPOTHLEIL
A. Nu ¸pu¡ctc µiu acpiìq¡q tou kciµcvou aou ouç oo0qkc (80- 100 ìcçciç).
Movóócç 25
B1. «H oioçpniop, nc:oçoo¸ov:oç :p çoop:p ao·c0oovo oc «oc:okivp:o», ciac okonp
koi o:ov ovcoyo o:i naoooíoc vo cai0cnci oc:okivp:o, o:i o·oi naoooíoov vo :o
oao,:poocv ki o:i, aov:cç, acoiooo:coo oao oikoicno, p:ov cao,o/cop vo :o
cai0cnoív.» Lto aupuauve uaooauoµu tou kciµcvou ti cçuaqpctci q ¿pqoq tou
uaotu¸µcvou ìo¸ou uao to ou¸¸puçcu; Movóócç 05
B2. Nu ¸pu¡ctc cvu ouvevuµo ¸iu ku0cµiu uao tiç aupukute ìcçciç tou kciµcvou:
|1q§| uapooµcvo,|1q§| uvu¸kuio, |4q§| ioioaoiqoq, |5q§| uauitci, ¸iu
aupuoci¸µu|5q§|. Movóócç 05
B3. Nu ¸pu¡ctc cvu uvtevuµo ¸iu ku0cµiu uao tiç aupukute ìcçciç tou kciµcvou:
|1q§| cìutteµutev, |1q§| caicikciu, |2q§|uvtiopuotikoi. Movóócç 03
B4. |2q§| oµeç, |3q§| ukoµq kui, |4q§| caioqç |5q§| ¸iuti. Hoiu voqµutikq o¿coq
ckçpu¸ci q ¿pqoq ku0cµiuç uao tiç aupuauve ìcçciç otq ocutcpq aupu¸puço tou
kciµcvou; Movóócç 04
B5. Nu uvuìuoctc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç ocutcpqç aupu¸puçou.
Movóócç 06
B6.«Acv naoooínc vo oovp0oínc o:i /vo oao :o oao:c·/ono:o :pç ko:ovo·c:ikpç
aooaoyovooç capoçc koi p oíçpop :pç koivcvikpç oycvio:iko:p:oç yio :pv ko:ok:pop
nioç ccooinovioç.». Lto aupuauve uaooauoµu o ou¸¸puçcuç uacu0uvoµcvoç otq
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!/
ìo¸ikq tou ocktq ¿pqoiµoaoici cvuv ouììo¸ioµo. Nu tov aupouoiuoctc, vu
cvtoaioctc tq µc0ooo uvuatuçqç tou, to ciooç tou kui vu tov uçioìo¸qoctc eç apoç
tqv uìq0ciu, tqv c¸kupotqtu kui tqv op0otqtu tou.
Movóócç 07
B7. .Nu o¿oìiuoctc tq ¿pqoq tev oqµciev otiçqç otu aupukute uaooauoµutu tou
kciµcvou:
|1q§| «H oiuçqµioq uupio»
|4q§| (tqv c¸kìqµutikq apuçq ¸iu aupuvoµq ioioaoiqoq tev u¸u0ev uììou)
|5q§| kui uuçqoq µio0ou!
|5q§| Kui tepu aou o kooµoç cai0uµci uacpµoìiku apu¸µutu aoioç çtuici;
|6q §| Hpu¸µuti tcìcieouv: q µiu civui uaotcìcoµu, o¿i uitiu uutqç tqç kutuotuoqç.
Movóócç 5
I. H koiveviu tqç cuµupciuç aupouoiu¸ci -µc kopeviou tiç oikovoµikcç uçicç - µiu
¸eq ¿epiç iouviku µc uvuatu¸µcvo µovo tov utoµioµo, tov c¸ekcvtpioµo, tqv
ioiotcìciu kui tqv uaìqotiu oto uao¸cio touç. Miu ¸eq oaou q aìq0epu tev
kutuvuìetikev u¸u0ev uuçuvci tiç cukuipicç kui touç acipuoµouç ¸iu
aupuotputqµutu, ¸iu kìoaq kui ¸iu ou¸kpouoq µc touç voµouç. Heç q oiuçqµioq
apoµuììovtuç to kutuvuìetiko apotuao ¸eqç ouvtcìci otqv cçupoq tqç µiuç; Heç
µaopci vu apootutcutci to koiveviko ouvoìo uao tiç upvqtikcç ouvcacicç tqç
oiuçqµioqç; Nu uauvtqoctc tckµqpieµcvu kutuokcuu¸ovtuç kciµcvo 500-600
ìcçcev. Movóócç 40


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!(
KATANAAOTILMOL-«Teví¸e óµo vnóµ¿e»
Zcp Aioko, cç. To N/o, 22/7/2009
Hµoono0oúv vo koìúçovv ovvoto0qµoxtkcç ovóykcç µc xov vncµkoxovoìextoµó
«Ynóµ¿ovv okóµq xo koµxcìókto oc noììó µoú¿o nov þµíokovxot oxqv
vxovìóno µov, xo onoío ócv xo oyóµooo ¿0cç oììó nµtv onó nóµo noìú kotµó.
Avxó qxov nov µov ¿xúnqoc xo koµnovókt kot q cµexqoq xc0qkc: ¿µctó¸oµot
oìq0cto xóoo noììó µoú¿o kot nonoúxoto;».
H Xpiotiuvvu Mcììou, 28 ctev, ioietikq uauììqìoç, ¸vepi¸ci oti q kutuvuìetikq
tqç µuviu c¿ci çtuoci oto uapo¿epqto uììu cçukoìou0ci ukoµq kui tepu vu ¡evi¸ci
µc touç ioiouç pu0µouç. «Hiotcuu oti oìo uuto to kìiµu aou oqµioup¸q0qkc cçuitiuç
tqç oikovoµikqç kpioqç 0u to ¿pqoiµoaoiouou eç oikuioìo¸iu ¸iu vu µaopcoe ¸iu
µcieoe tiç caiokc¡ciç µou otu kutuotqµutu. Oµeç outc uuto µaopcoc vu
ìcitoup¸qoci uvuotuìtiku. Eçukoìou0e vu kutuvuìeve µc tqv ioiu µuviu ¿epiç vu
µaope vu to cìc¸çe».
Oi uv0peaoi- kupieç oi ¸uvuikcç-, oaeç caioqµuivci q ¡u¿oìo¸oç k. Aìcçuvopu
Kuaautou, ¸iu vu kuìu¡ouv opioµcvu kcvu tqç ¸eqç touç ooq¸ouvtui oc µiu
uìo¸iotq u¸opu kui kutuvuìeoq uvtikciµcvev, tu acpioootcpu uao tu oaoiu ocv
touç civui uaupuitqtu. Luµçevu µc tqv ioiu, oi c0ioµcvoi kutuvuìetcç «cai¸qtouv
tqv ikuvoaoiqoq kui tqv cu¿upiotqoq kui ai0uvov tqv kuìu¡q ouvuio0qµutikev
uvu¸kev µcou uao uuto. Ootooo oiuaiotevouv oti to ouvuio0qµu ikuvoaoicitui ¸iu
ìi¸o kui µcvouv µctu µc tq 0ìi¡q kui µc tiç uvu¸kcç aou ocv c¿ouv kuìuç0ci kui
µauivouv oc cvuv çuuìo kukìo. Hioe uao tov uacpµoìiko kutuvuìetioµo aou
ooq¸ci oc uutokutuotpoçikcç kui ukpuicç kutuotuociç µpiokovtui utoµu aou
aupouoiu¸ouv µiu oiutupu¿q, kupieç ouvuio0qµutikq, q oaoiu ìc¸ctui oiaoìikq».
Lto µiµìio tou «All Consuming», o Neal Lawson, aoìitikoç uvuìutqç kui apocopoç
tqç u¸¸ìikqç oµuouç aicoqç «Compass», acpi¸puçci tov uacpkutuvuìetioµo «ouv
tqv qpeivq tqç uv0peaivqç cutu¿iuç, kuti aou to otqpi¸ci oto ¸c¸ovoç oti oi uvu¸kcç
ocv ikuvoaoiouvtui aotc». Hpooau0evtuç vu uvuìuoci acpioootcpo tov ukopcoto
kutuvuìetioµo, o ou¸¸puçcuç uvuçcpci oti «µiu koiveviu kutuvuìetev ocv µaopci
vu caitpc¡ci vu ¡evi¸ouµc kui vu ciµuotc ikuvoaoiqµcvoi ¸iuti to 'ouotqµu 0u
ac0uvci¨. To ouvtoµo ¡u¿oìo¸iko uvcµuoµu aou uio0uvctui o kutuvuìetqç civui q
'uao¸qµieoq¨ µuç ¸iu to oti ocv c¿ouµc aìouoiotcpq kui aìqpcotcpq ¸eq».
ALKHLEIL:
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 80-90 ìcçciç. 25 µov.

B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço 70-80 ìcçcev ¸iu aoiouç ìo¸ouç, ouµçevu µc
to kciµcvo ooq¸ouvtui oi uv0peaoi otqv kutuvuìeoq, ou¿vu µuìiotu otqv
uacpkutuvuìeoq. 13 µov.

B.2. Hoioç tpoaoç aci0ouç caikputci otq 3
q
aupu¸puço; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç. 05 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!!
B.3. Nu µpcitc tu ooµiku otoi¿ciu kui tov tpoao uvuatuçqç tqç tcìcutuiuç
aupu¸puçou tou kciµcvou kui vu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç 05 µov.

B.4. Nu uitioìo¸qoctc tqv caiìo¸q tou pqµutikou apooeaou kui tev oqµciev otiçqç
otiç aupukute çpuociç:
«,ocio¸onoi o·p0cio :ooo ao··o ooí,o koi aoaoí:oio,»
«cai¸p:oív :pv ikovoaoipop. p oaoio ·/yc:oi oiao·ikp».
«All Consuming»
'oío:pno 0o ac0ovci`
'oao¸pnicop` 07 µov.

B.5. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.

I. Luµçevu µc to kciµcvo, µiu «uppeotiu» tqç ou¸¿povqç cao¿qç civui o
uacpkutuvuìetioµoç!aoioi aupu¸ovtcç aiotcuctc oti cu0uvovtui ¸iu tqv kutuotuoq
uutq kui aeç µaopci vu uvtiµcteaiotci; Nu uvuatuçctc tqv uao¡q ouç oc cvu up0po
aou 0u oqµooicutci oc toaikq cçqµcpiou. (500-600 ìcçciç) 40 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!#
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
O vncµkoxovoìextoµóç, µto µcyóìq oo0cvcto
To oo0oo /yoo,c o 16,oovoç no0p:pç B.lkc·ikpç
H oic0vqç, ou¿vu uvuçcpoµcvq kui eç ¿pqµutoaiotetikq, kpioq aou aìqttci µc
ioiuitcpq oçoopotqtu oìcç tiç µioµq¿uvikcç ¿epcç c¿ci apokuìcoci tqv kutuppcuoq
µc¸uìev tpuac¸ev kui ateoq tev u¸opev, cve qoq c¿ci caiçcpci upkctcç ouooievcç
uaciìcç ¸iu tqv oikovoµiu ku0c ¿epuç. «H kpioq uutq c¿ci ìuµci cktuoq ¿epiç
apoq¸ouµcvo, cacioq ukpiµeç kui o ouvcioµoç ci¿c ç0uoci oc caiacoo ¿epiç
apoq¸ouµcvo» ouµçevu µc tu ìo¸iu tou ¸veotou «apoçqtq» oikovoµoìo¸ou Michel
Aglietta.
Hup` oìu uutu upkctoi uv0peaoi 14 ceç 36 ctev caioioovtui oto oaop tou
kutuvuìetioµou, tqv tuoq oqìuoq tev uv0peaev vu cai0uµouv vu u¸opuoouv oìo
kui acpioootcpu apoïovtu q uaqpcoicç, oc µiu apooau0ciu cçiooppoaqoqç tou
coetcpikou touç kcvou, cacioq q otcpouvtui tu µuoiku ¸iu tqv kuìu¡q tev
¡u¿oìo¸ikev kcvev q ìo¸e tqç ç0opuç uao tqv ku0qµcpivq poutivu.
To çuivoµcvo tcivci vu aupci oiuotuociç µiuç kui qoq ¸ouµc oc µiu kutuvuìetikq
koivevikq uvtiìq¡q, aou tqv cvio¿uouv µc ou¸kckpiµcvu apotuau tu MME.
Aç oouµc, oµeç, aou oçciìctui uutq q uo0cvciu tou caiacoou kooµou aou ¸ouµc kui
uç uvuçcpouµc kuaoicç uao tiç ouvcacicç aou çcpvci otq ¸eq µuç.
H apooooç tqç caiotqµqç kui q uvuatuçq tqç tc¿voìo¸iuç uaotcìci µiu µuoikq uitiu
tou kutuvuìetioµou. Eaiapoo0ctu, q uuçqoq tqç aoiotqtuç ¸eqç oc ouvouuoµo µc
to ¸pq¸opo pu0µo tqç kui to ou¸¿povo tpoao tqç kui tu acpiìuµµuvoµcvu
apoµìqµutu tu oaoiu apokuìouv uììotpieoq tou apooeaikou ¿upuktqpu civui cvuç
oqµuvtikoç ìo¸oç aou µuç kuvci µuvieociç kutuvuìetcç. H µu¸ikoaoiqoq, aou c¿ci
µctutpc¡ci tqv kutuvuìeoq oc µoou kui o µoµµupoioµoç oiuçqµiocev aou
oc¿oµuotc ku0qµcpivu, µuç apokuìci µiu ¡cuouio0qoq uvu¸kev. Tcìoç, kupieç
µcoe tou Aiuoiktuou kui o¿i µovov oc ¸veotu site oqµoapuoiev kui uµcoev
u¸opev µuç apooçcpovtui cìkuotikcç apooçopcç, µc uaotcìcoµu vu tu u¸opu¸ouµc
cçuitiuç tqç cukoìiuç aou c¿ouµc otqv aìqpeµq (ooociç, ouvciu, aiotetikcç k.ìa.).
Mqaeç, tcìiku, uutu aou u¸opu¸ouµc civui uaokutuotutu ìo¸e tqç uouvuµiuç µuç
vu ikuvoaoiqoouµc tiç µuoikcç µuç uvu¸kcç; E¸e eç cçqµoç apotcive vu kuvouµc
µiu uììq uçioìo¸qoq tqç ¸eqç. Nu uçioaoicitui oeotu kui oqµioup¸iku o ¿povoç
µuç, vu uçicpevouµc ìi¸o aupuauve otov cuuto µuç kui vu µq µuç cvtuaeoiu¸ci q
aoootqtu uììu q aoiotqtu.


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!-
AHMOKPATIA-Tìcy¿oç xqç óqµokµoxtkqç tócoç

Ayyc·oç Tco¸okpç, Hoooovo:o·ionoç o:ov oicvo

Ltq ¸eq tev ìuev cp¿ctui kuaoiu oti¸µq oaou uao cvuv uotu0µqto ouvcipµo
acpiotuocev, to koiveviko ouvoìo kuìcitui vu oeoci cçctuociç kui v` uaoociçci uv
civui epiµo ¸iu tq Aqµokputiu. Acv apokcitui coe ¸iu tiç çcku0upcç ckcivcç
acpiateociç oaou oqµokputiko kui oìi¸up¿iko ku0coteç uvuµctpievtui, µauivouv
kui tu ouo otqv ¡qçooo¿o kui acpiµcvouv to uaotcìcoµu tqç ckìo¸qç. Mqtc ¸iu tiç
uììo tooo çckó0oµcç, ouvuµikcç cote, uvuµctpqociç tev oooçpu¸µutev. Ekci, o
aoìitqç çcpci kuìu uvuµcou oc ti c¿ci vu oiuìcçci. Hpokcitui ¸iu tiç 0oìcç, tiç
uaouìcç kutuotuociç, oaou aioe uao tiç ìcçciç kpuµovtui cvvoicç çcu¸uìccç, oaou
uììo ¸qtuç ki uììo µpiokciç, oaou oiuìc¸ciç ¿epiç vu çcpciç ti ukpiµeç oiuìc¸ciç. H
cao¿q µuç, µc¸uç oiouokuìoç otiç oiçopouµcvcç cvvoicç, oiuapcaci kui oc tctoicç
onoxqìcç apotuociç ckìo¸qç.
Hoììoi ocv 0u aouµc oi acpioootcpoi voµi¸ouv aeç q Aqµokputiu civui cvu
aoìitcuµu. Acv çcpouv aeç apokcitui ¸i` onóìqçq ki o¿i ¸i` uçctqpiu. Aqµokputiu
oqµuivci uvuµu0µoç aoìitioµou. Hpoüao0ctci aoììu apu¸µutu, o¿i uaìeç cvuv
iocoìo¸iko apoouvutoìioµo q µiu kutcu0uvoq tou ¸ouotou. Iivcoui uçioç vu
u¡e0ciç eç tq oqµokputikq iocu, otuv c¿ciç apiv oiuvuoci kuaoiu otuoiu coetcpikou
ckaoìitioµou. Miu Aqµokputiu otouç Kuçpouç civui uoiuvoqtq, cve civui voqtu
ckci oìu t` uììu ku0cotetu, oìi¸up¿iku, uaoìutup¿iku, ioiuitcpu t` upiotokputiku,
¸iuti q upiotokputiu civui cvvoiu o¿ctikq, cçuptqµcvq otcvu uao toaikouç opouç kui
q0q. Oi çuìup¿oi civui µiu upiotokputiu. H Aqµokputiu ocv çcpci çuìup¿ouç ki
uuto civui µcµuiu aupukivouvcuµcvo, ¸iuti µaopci vu kìovíoct tqv cvvoiu tqç
çuoikqç icpup¿iuç, otuv q aci0up¿iu ocv civui coetcpikq, otuv oqìuoq tu utoµu ocv
c¿ouv ukoµu uçie0ci vu çtuoouv oto caiacoo aoìitioµou oaou o aoìitqç
nµooqìevcxot oc ¸cvikcç ioccç o¿i aupuµopçeµcvcç oc çoµqtpu.
Ku0c çopu aou ckoqìevctui q aou uaoµookci µiu kpioq tqç oqµokputikqç
iocuç, apcaci vu ¡u¿vouµc vu µpouµc uv tu uitiu civui cçetcpiku q coetcpiku, µ`
uììu ìo¸iu uv çtuivc oi iotopikcç ouv0qkcç q µqaeç uaup¿ci µiu uvcaupkciu
op¸uvikq µcou otu utoµuçopciç tqç iocuç. Bcµuiu oi ouv0qkcç uutcç ocv civui
uaoìutcç ioiuitcpu q ocutcpq. Acv çtuivc aotc oìoi ¸iu tqv kóµçq tqç
oqµokputikqç upctqç. Eacioq oµeç oi ìuoi ouv iotopikcç µovuocç ¿upuktqpi¸ovtui
uao tqv aìcio¡qçiu touç, q oto apuktiko caiacoocote kui uao tq o¿ctikq
aìcio¡qçiu, oc acpiateoq tctoiu apcaci v` uvupetioµuotc µqaeç uotcpci kuti otqv
ioiu tqv epiµotqtu tev ìuev uutev. Mqaeç ocv c¿ci ovµnìqµe0cí q oiuopoµq aou
0u touç ckuvc uçiouç tqç Aqµokputiuç.
Eivui auvtotc caikivouvo vu ¸cvikcuci kuvcvuç, uììu kui q oci¸µutoìq¡iu ocv
µaopci vu kutup¸q0ci ou µc0oooç. Mou c¿ci tu¿ci auµaoììcç çopcç, oc ou¸qtqoq o¿i
oiuìo¸ikq uììu oc kukìo, v` ukouoe kuaoiov vu ìcci, otuv oi oiuaioteociç
çuivovtui vu çtuvouv oc uoicçooo: «Mepc cµuç µuç ¿pciu¸ctui oiktutopiu!» kui
ouo-tpciç uììoi ¸upe vu ouµçevouv, kouvevtuç caiookiµuotiku tu kcçuìiu touç.
Totc kuti µupuivctui µcou µou, µc kupicuci u0uµiu. O¿i ¸iuti oi uv0peaoi uutoi
µpiokovtui, kutu tq ¸veµq µou, oc aìuvq. Aììu ¸iuti µìcae aooo cukoìu
uacµaoìouv tu utoµu tiç cìcu0cpicç touç, tu cu¸cvcotcpu oikuieµutu touç, o,ti µc
tooouç u¸evcç c¿ci kutuktq0ci oto µukpoç tqç iotopiuç, µc tooo uiµu. Aacµaoìouv
oqìuoq tqv uv0peaivq uçioapcaciu. Kui aooo civui apo0uµoi oi uv0peaoi vu tqv
uvtuììuçouv µc µiuv uµuouviotq, kovto0epq, ¿uµqìq oµcµtµvqoío, aou ocv touç
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!$
cçuoçuìi¸cioaeç voµi¸ouvtu kcktqµcvu, uììu aou touç oivci tqv ¡cuouio0qoq
aeç tu cçuoçuìi¸ci. Iiuti kuvcvuç, ki o aio uviotopqtoç, ocv µaopci vu µqv çcpci oti
tu tctoiu ku0cotetu, t` uutup¿iku, tu aicotiku, c¿ouv kuko tcìoç, kui aeç tq oti¸µq
tqç uvutpoaqç touç o oauoµoç kìovi¸ci ou0cµcìu, ouvcauipvci tu auvtu, aupuvoµu
kui voµiµu µu¸i, cvo¿u ki u0eu.
Iiu vu ¸ivci cvuç ìuoç óçtoç tqç Aqµokputiuç, apcaci vu au¡ci apetu vu aiotcuci
oto ¿epoçuìuku. Nu µìcaci o` uutov to ouµµoìo tqç cçouoiuç ki o¿i tqv
cvoupkeoq tqç. Nu µqv tov kpivci uaupuitqto oto ku0c tou µqµu, caitqpqtq kui
auiou¸e¸o. 1vuç ìuoç uçioç tqç Aqµokputiuç oivci cçctuociç ku0qµcpivu, o¿i
µovu¿u µapootu otqv kuìaq oivci cçctuociç otu aio µikpu apu¸µutu tqç
ku0qµcpivqç ¸eqç: ocµctui tq 0coq tou otqv «oupu», apooc¿ci vu µqv cvo¿ìci to
oiaìuvo tou, aiotcuci aeç c¿ci apetu ku0qkovtu ki cacitu oikuieµutu. H koivevikq
u¸e¸q civui uvu¸kuiu apoüao0coq tqç Aqµokputiuç. Otuv ukoue touç aupuauve
kupiouç vu ìcvc aeç touç ¿pciu¸ctui oiktutopiu, ¿uµo¸cìe µcou µou, aup` oìq µou
tqv o0vµío, ¸iuti ouììo¸i¸oµui aeç ocv to kutuìuµuivouv ti ìcvc apu¸µutiku: oti
touç ìciaci q u¸e¸q. Heç µaopci vu voq0ci Aqµokputiu oi¿eç to ocµuoµo tou
oiaìuvou oou;
(auvcììqvicç cçctuociç-EHAA, 2010)
ALKHLEIL:
A. Nu uaooeoctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou, ¿epiç oiku ouç o¿oìiu, oc
100-120 ìcçciç. µov.25
B.1. «Ku0c çopu aou ckoqìevctui q uaoµookci µiu kpioq tqç oqµokputikqç iocuç,
apcaci vu ¡u¿vouµc vu µpouµc tu uitiu». Nu cai¿cipqociç vu µpciç kui vu uvuçcpciç
touìu¿iotov tpiu uitiu µcìctevtuç to kciµcvo. µov.10
B.2. Nu oeoctc cvu ouvevuµo ¸iu ku0cµiu uao tiç aupukute ìcçciç:
onoxqìcç, kìovíoct, nµooqìevcxot, ovµnìqµe0cí, o0vµío. µov.05

B.3. Nu oeoctc cvu uvtevuµo (uvti0cto) ¸iu ku0cµiu uao tiç aupukute ìcçciç:
onóìqçq, çckó0oµcç, óçtoç, kóµçq, oµcµtµvqoío. µov.05

B.4. Hoiu ouììo¸iotikq aopciuaupu¸e¸ikq q cau¸e¸ikq ukoìou0ci o ou¸¸puçcuç
oto aupuauve kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç. µov.05

B.5. Nu µpcitc tu ooµiku otoi¿ciu kui tov tpoao uvuatuçqç tqç tcìcutuiuç
aupu¸puçou. µov.05
B.6. Lc aoio ¸puµµutciuko ciooç uvqkci to kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq
ouç. µov.05

I. H oqµokputiu 0cepcitui to kopuçuio aoìitiko ouotqµu oiukuµcpvqoqç µiuç
¿epuç. Hoiu q apooçopu tou oqµokputikou aoìitcuµutoç oto utoµo kui
otqv koiveviu; Heç µaopouµc vu oiuµopçeoouµc aoìitcç µc oqµokputikq
ouvcioqoq;
Nu uvuatuçctc tiç uao¡ciç ouç ¸iu tu aupuauve oc cvu up0po, aou 0u oqµooicutci
otqv cçqµcpiou tou o¿oìciou ouç (500 - 600 ìcçciç). µov.40
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!.
EAAAAA-E.E. Nte0e þo0tó xonctveµcvoç, eç çtìcììqvoç!
Tou Etienne Roland *,otq ¸uììikq 'Le Monde¨.

Nie0e µu0iu tuaciveµcvoç, eç çiìcììqvuç, otuv µiu cçqµcpiou toìµu vu µuìci
titìo aeç q Eììuou civui «µiu ¿epu ioeç ìi¸otcpo 'cupeauïkq¨ ua` o,ti çuivctui» ki
otuv to acpic¿oµcvo uutou tou up0pou civui kukq ouvo¡q µiuç iotopiuç tqv oaoiu oi
ouvtuktcç ocv c¿ouv ¸qoci. Nie0e tuaciveµcvoç, eç Iuììoç, aou.. ouµautpietcç
µou aìq¸evouv µc tctoio tpoao tqv iotopiu kui tpoçoootouv tov µu0o tou ¡cutq
kui aovqpou (poniros oto apetotuao) 1ììqvu.
Av ìoiaov ocv civui q Eììuou cupeauïkq ¿epu, aoioç uçi¸ci uutov tov titìo; O
Icpµuvoç µupµupoç q q uaouìq Aìµiev, tqv oaoiu o µc¸uìutcpoç aoiqtqç tqç, o
Bupevuç, kutq¸opouoc qoq ¸iu ìcqìuoiu tqç ¿epuç tou Oµqpou; Hcpioootcpo
cupeauïkq q A¸¸ìiu, aou ocv cai0uµci kuµiu cupeauïkq uììqìc¸¸uq kui kupieç
o¿i ckcivq aou 0u tqç kooti¸c ¿pqµutu; Acv civui uutq q ¿epu aou cauvcçcpc otqv
Eììuou tov otputo kui tov µuoiìiu oto tcìoç tou B´ Hu¸kooµiou Hoìcµou,
aupoootevtuç cvuv kutukìuoµo aou q Eììuou cµcììc vu aìqpeoci aoìu ukpiµu, µiu
¿epu aou µaopci cvtoutoiç vu uacpqçuvcuctui ¸iu tqv uvtiotuoq tqv aio
uaooci¸µutikq uacvuvti otov Nu¸i kutuktqtq. H iocu tqç Eupeaqç ocv c¿ci kui
aoììu ¿poviu ¸eq, uµçiµuììe uv µaopouµc vu oiuvcµouµc oiaìeµutu
cupeauïkotqtuç. Tooo q iocu ooo kui to ¸ce¸puçiko tqç acpic¿oµcvo civui apoç
oikoooµqoq kui o¿i cvu ukcpuio ocooµcvo.
O Buìcpi Ziokup vt` Eotcv cµuìc tqv Eììuou otqv Eupeaq oioti, ìcci, uao uutq
tq ¿epu cp¿ovtuv q oqµokputiu kui o aoìitioµoç. 1ote, uv kui µaopci kuvciç vu aci
aoììu ¸iu uutq tqv u0qvuïkq oqµokputiu, tqv oauoo tqç oouìciuç, tqv
iµacpiuìiotikq . Aììu o tovoç toao0ctcitui coçuìµcvu, oioti to apoµìqµu ocv
civui vu µu0ouµc aou ¸cvvq0qkc q oqµokputiu, to apoµìqµu civui vu uvu¸vepioouµc
oti o cììqvikoç q, kuìutcpu uç aouµc, o cììqvopeµuïkoç aoìitioµoç civui to µovo
koivo okupoocµu oc µiu iotopiu çtiu¸µcvq uao uvtiauìotqtcç kui au¸kooµiouç
aoìcµouç. Autoç o acpiçqµoç cììqvikoç aoìitioµoç c0pc¡c tqv Avu¸cvvqoq, tu
¸puµµutu kui tiç tc¿vcç, touç kìuoikouç µuç tou 18ou uievu kui ¸oviµoaoiqoc tiç
cìit tou ioiou uutou uievu aou ouvtupuçuv tov kooµo.
H 0coq tqç Eììuouç civui oto kcvtpo tqç Eupeaqç, apokcitui uììeotc ¸iu µiu uao
tiç aio ¸evtuvcç kui tiç aio ìuµacpcç coticç tqç cupeauïkqç kouìtoupuç : µc
apooeau uçiooqµcietu oc oìouç touç toµciç, kui o¿i µovo otqv aoiqoq, µc µiu
apetotuaq o¿oìq ¸e¸puçikqç aou up¿i¸ci uao tov Ocoçiìo kui ooq¸ci otov
Toupou¿q µcoe tou E¸¸ovoaouìou, µc çiìoooçouç oaeç o Kopvqìioç Kuotopiuoqç
. Acitc aoioi µctuçpu¸ovtui otqv Eììuou : o Bcpvuv, o 4ouko kui o Ntcpivtu·
ocitc aou oiuaìu0ovtui oi cìit : otov toµcu tqç iotopiuç, q E.H.E.S.S. (Avetutq
L¿oìq Koivevikev Eaiotqµev) c¿ci auiçci µc¸uìo poìo. Kui 0u µpcitc otqv Eììuou
µiu ¸cviu uçioìo¸ev iotopikev aou ouµµctc¿ouv otqv uvuvceoq tou kìuoou.
Oìoi ìoiaov ¡cutcç kui kìcçtcç touç oaoiouç apcaci vu uacpuoaiotouµc ¸iuti
cçqupuv kuaotc tq ìcçq «oqµokputiu»; Yaup¿ouv aoììu ukoµu apu¸µutu vu
µuìouµc otq ¸u¸upiu: q çiìoooçiu (u ìu outiku), q iotopiu, to 0cutpo. Yaup¿ouv
oqµcpu oc uutq tq ¿epu uvopcç kui ¸uvuikcç uao touç aio kuììicp¸qµcvouç kui touç
aio aoìitioµcvouç aou ¸vepi¸e· ocv oc¿oµui vu touç µu¸ouv «µupµupoi» otov au¸ko
tqç Eupeaqç. Ooo ¸iu touç uçio0pqvqtouç koµaivuoopouç, oc aoiu ¿epu ocv
uaup¿ouv, c¿ovtuç oiuoau0ioci ockuocç oiockutoµµupiu;
To cpetqµu ocv civui uv q Eììuou civui acpioootcpo q ìi¸otcpo cupeauïkq: tu
ioiu tu 0cµcìiu tqç Eupeaqç ocv uçiotuvtui ¿epiç tov cììqvioµo.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!1
Nu 0uµioouµc aeç q Eupeaq qtuv µiu api¸kiaioou uao tq 4oivikq aou uaq¿0q uao
Kpqtcç apokuìevtuç µiu uao tiç apetcç oiuµu¿cç µctuçu Avutoìqç kui Auoqç. H
Eupeaq c¿ci ìoiaov kui uvutoìitikcç pi¸cç ki uutoç civui cvuç aoìu ¿pqoiµoç µu0oç
oc uutcç tiç cao¿cç oiuotuupeoqç tev aìq0uoµev.
Toin/v:o :pç Ecocapç ocv civoi oi :ooac¸cç koi oi :ooac¸i:cç o··o /voç ao·i:ionoç,
koi o c··pvikoç ao·i:ionoç civoi /vo oao :o o:oi,cio aoc noç cvcvocv· uìiµovo,
uaup¿ouv tooo ìi¸u!
Vive la Grece ! Kui uç µqv uçqoouµc tc¿vokputcç vu ¸ovutioouv çiìouç kui
uocìçouç, aooo µuììov vu touç tuaciveoouv kui vu tuaciveoouv ki cµuç.
* O kupioç Eticv Poìuv civui apeqv Aicu0uvtqç tqç Iuììikqç L¿oìqç A0qvev
(E.F.A.) kui Eaitiµoç Ku0q¸qtqç Eììqvikqç Ap¿uioìo¸iuç oto Huvcaiotqµio Paris I
Huv0cov Lopµovq.
To kciµcvo uuto civui q uauvtqoq tou k. Eticv Poìuv oto apooçuto oiocìioo
oqµooicuµu tqç «Monde» µc titìo «Eììuou Eupeaq: q µc¸uìq aupcçq¸qoq», oaou
uµçioµqtouvtuv q cupeauïkotqtu tqç ¿epuç µuç.
TA NEA

ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 100-120 ìcçciç.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tq çpuoq tou kciµcvou: «Toin/v:o :pç
Ecocapç ocv civoi oi :ooac¸cç koi oi :ooac¸i:cç o··o /voç ao·i:ionoç, koi o c··pvikoç
ao·i:ionoç civoi /vo oao :o o:oi,cio aoc noç cvcvocv».
B.2. Nu µpcitc tq ouììo¸iotikq aopciu aou ukoìou0citui oto aupuauve kciµcvo.
B.3. Nu µpcitc to ¸puµµutciuko ciooç oto oaoio uvqkci to ou¸kckpiµcvo kciµcvo.
B.4. Nu uitioìo¸qoctc tu oqµciu otiçqç otiç aupukute çpuociç tou kciµcvou:
Nie0e µu0iu tuaciveµcvoç, eç çiìcììqvuç!
«µiu ¿epu ioeç ìi¸otcpo 'cupeauïkq¨ ua` o,ti çuivctui»
Av ìoiaov ocv civui q Eììuou cupeauïkq ¿epu, aoioç uçi¸ci uutov tov titìo;
B.5. Nu µpcitc tq ouvtuçq otqv aupukute acpiooo tou kciµcvou kui vu tq
µctutpc¡ctc oto uvtiotpoço: «to apoµìqµu ocv civui vu µu0ouµc aou ¸cvvq0qkc q
oqµokputiu, to apoµìqµu civui vu uvu¸vepioouµc oti o cììqvikoç q, kuìutcpu uç
aouµc, o cììqvopeµuïkoç aoìitioµoç civui to µovo koivo okupoocµu oc µiu iotopiu
çtiu¸µcvq uao uvtiauìotqtcç kui au¸kooµiouç aoìcµouç».
I. Lc µiu oµiìiu ouç oto auvcupeauïko µu0qtiko ouvcopio uaoçuoi¸ctc vu µiìqoctc
¸iu tu otoi¿ciu aou oiuµopçevouv tqv koivq µuç cupeauïkq tuutotqtu kui touç
aupu¸ovtcç aou µaopouv vu ouvcioçcpouv otqv kuììicp¸ciu kui toveoq tqç. (500-
600 ìcçciç)


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!*
XAPAKTHPILTIKA TON NEOEAAHNON- Ocìovµc vo cíµooxc
µto oúy¿µovq ¿eµo;
Aqµootcúxqkc: Hcµatq, 21 Okteµpiou 2010 , AIIEAIO4OPOL
Av µiìqoci kuvciç ¸iu to çukcìuki otov toµcu tqç u¸ciuç, civui ouv vu kpouci qoq
uvoi¿tcç 0upcç. Oi auvtcç to c¿ouv uao¡q touç. Oaeç ¸iu tqv uvcp¸iu: oc ku0c oaiti
q oc ku0c oiko¸cvciu uaup¿ci cvuç uvcp¸oç, ctoi kui ¸iu to çukcìuki ocv uaup¿ci
oiko¸cvciu q ooi aou ocv c¿ci oeoci cvu µc¸uìutcpo q µikpotcpo µau¿toioi oc ¸iutpo
¸iu ìo¸ouç u¸ciuç. Oi iotopicç ónctµcç. Kui civui apoç tiµqv tev voookoµciukev
¸iutpev kui tou ouììo¸ou touç, aou ¸iu apetq çopu uvoi¸ouv aoìcµo µc to
çuivoµcvo, ¸qtevtuç uao oìouç touç aoìitcç otuv touç ¸qtcitui çukcìuki vu oivouv
oto ¸iutpo cvuv uocio çukcìo. Apkci oµeç uuto; H uçicauivq uutq apetoµouìiu 0u
cµpiokc tqv oìokìqpeoq tqç, uv ouvoocuotuv kui uao kutu¸¸cìicç oc cvu oeµu
cìc¸ktev - puµao u¸ciuç tev acpiateocev caiopkev ouvuocìçev touç aou
uµuupevouv to cau¸¸cìµu - ìcitoup¸qµu.
H oiuç0opu tcivouµc vu aiotc¡ouµc oti civui ioiov tou 1ììqvu kui oti civui cvuç
kovóvoç µc tov oaoio apcaci vu ouµµieoouµc. Nu çcku0upioouµc, ìoiaov, oti
ótcç0oµµcvot oqµooioi uauììqìoi uaup¿ouv auvtou otov kooµo. Lc oìcç tiç ¿epcç.
Aììu aou0cvu ocv uaup¿ci uuto to ¿uìi aou c¿ci ¸ivci kuvovuç coe. H µuoti¸u,
oqìuoq, tou vu kuvci cvuç oqµooioç uauììqìoç tq oouìciu tou (aoìcoooµiu, oqµoi,
voookoµciu civui ìuµapu aupuoci¸µutu) o¿i µovo µc to µio0o tou, eç oçciìci, uììu
µovov uv aìqpe0ci kuti cçtpu. Tcivouv vu 0cepqoouv kui oi uauììqìoi kui oìoç o
ìuoç aoìu çuoiko to vu uaup¿ci to ìuoeµu, q µi¸u, ìi¸o aoìu oti oc ¸ivctui uììieç.
Autq civui q cììqvikq nµexoxvnío. Acv ciµuotc q aio oicç0upµcvq ¿epu otov
kooµo, uììu µcou otqv Eupeauïkq 1veoq, µcou oto team tev aio ovcnxvyµcvev
¿epev tou OHE, uvuµçiµoìu q Eììuou kutc¿ci tu apetciu.
To ¸qtqµu civui oti oto ¿epo tqç u¸ciuç oiukivouvtui tcpuotiu aoou. Kui tu
ouµçcpovtu civui ¸i¸uvtiu. Yaoup¸oi c¿ouv «çu¸e0ci», cacioq toìµqouv vu µuìouv
to ou¿tuìo ciç tov tuaov tev qìev. Ki uììoi µpc0qkuv oc uao¸veoq, µìcaovtuç to
¿uoç aou capcac vu µuìouv oc tuçq. Ootooo, to çukcìuki uçi¸ci vu to aoìcµqoouµc
oìoi µu¸i, µc tu oeµutciu tev ¸iutpev, tq oioikqoq tou «A¸iou Aqµqtpiou». Oi
tiµioi kui ku0upoi uv0peaoi o' uutov tov toao uaup¿ouv. Kui apcaci vu ouµaqçouv
cvu µcteao kutu tqç oiuç0opuç. Nu ¸ivci cvuç uouoeaqtoç aoìcµoç ¿epiç kuµiu
uvo¿q. Movov ctoi q Eììuou µaopci vu kuvci toìµqpu µqµutu apoç tov
ckou¸¿povioµo tqç.
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 90-100 ìcçciç. 25 µov.
B.1. «H oioç0ooo :civocnc vo aio:/,ocnc o:i civoi ioiov :oc E··pvo koi o:i civoi /voç
kovovoç nc :ov oaoio ao/aci vo ocnßicoocnc». Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tqv
aupuauve çpuoq tou kciµcvou. 10 µov.
B.2. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
B.3. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev µuupioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


!&
B.4. Lc aoio ¸puµµutciuko ciooç uvqkci to aupuauve kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç. 05 µov.
B.5. Nu µpcitc tu ooµiku otoi¿ciu kui tov tpoao uvuatuçqç tqç tcìcutuiuç
aupu¸puçou tou kciµcvou kui vu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç. 05 µov.
B.6. Nu ¿upuktqpioctc to uçoç tou ou¸¸puçcu tou kciµcvou kui vu uitioìo¸qoctc
tqv uauvtqoq ouç. 05 µov.


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#/
AOAHTILMOL-A0ìqxtoµóç µc kotvevtkcç kot noìtxtkcç nµockxóoctç
Tou N. A. Kevotuvtoaouìou, cçqµcpiou «Ku0qµcpivq» 26-06-2010
4uvtu¸cotc o apocopoç tqç Iuììiuç vu kuvci oqìeociç, oc ouvcvtcuçq Tuaou, ¸iu
0cµutu aou uatovtui tqç c0vikqç oµuouç µauokct q µoìcï q ¿uvtµaoì; 1 vu c¸cipctui
µcí¸ov aoìitiko ¸qtqµu otq peoikq Bouìq µc uçopµq uaotu¿iu oc au¸kooµio
apetu0ìqµu µoìcï q ¿uvtµaoì q µauokct q aoìo; Eµciç, o¿i. Lto aooooçuipo, oµeç, q
¸iu touç Oìuµaiukouç A¸evcç, ouµµuivci ov¿vó. Akououµc kui ciouµc apiv uao ìi¸cç
qµcpcç tov Nikoìu Lupko¸i vu kuvci oqìeociç ¸iu tu apoµìqµutu aou uvcku¡uv otqv
c0vikq oµuou aooooçuipou tqç Iuììiuç, aou uactu¿c oto Hu¸kooµio Kuacììo. Tov
4cµpouupio, µc¸ioto aoìitiko ¸qtqµu apokìq0qkc otq Peoiu, cçuitiuç tqç uaotu¿iuç
(¸iu tu ocooµcvu tqç) otouç ¿ciµcpivouç Oìuµaiukouç A¸evcç.
Oi Oìuµaiukoi kui to aooooçuipo çcçcu¸ouv uao to aìuioio µiuç u0ìqtikqç
ckoqìeoqç ki c¿ouv koivevikcç apocktuociç. Oi uv0peaoi, cioiku tev ¿uµqìotcpev
cioooqµutikev tuçcev kui ouvq0eç oi ìi¸otcpqç ckauiocuoqç, tuuti¸ovtui µc tqv
c0vikq touç oµuou aooooçuipou aoìu acpioootcpo uao uutq oaouoqaotc uììou
u0ìqµutoç. Aao tiç caitu¿icç tqç uvtìouv uacpqçuvciu. Mc tqv uvuµovq tev u¸evev,
uììu kui µctu, çcçcu¸ouv uao tqv ku0qµcpivotqtu, tq çte¿ciu, tu apoµìqµutu. Ii`
uuto, oiop¸uveociç au¸kooµiev kuacììev ¿pqoiµoaoiq0qkuv uao oiktutopcç (a.¿.
Mouooìivi ) kui ¿ouvtcç (oaeç tou Biocìu otqv Ap¸cvtivq to 1978) ¸iu v`
uaokoiµioouv, oaeç aiotcuuv, touç ìuouç.
To ioio ouµµuivci kui µc touç Oìuµaiukouç. Kuaotc tu µctuììiu oqµuivuv uacpo¿q
tou aoìitikou - oikovoµikou ouotqµutoç (kuaituìioµoç kutu koµµouvioµou). Tepu, ti
qtuv uuto aou apokuìcoc to ¸qtqµu otq peoikq Bouìq; Mqaeç, aìcov, tu µctuììiu
onoóctkvúovv çuìctikq uacpo¿q; Mu kui q Peoiu kui oi HHA kui aoììcç uììcç ¿epcç
civui aoìuçuìctikcç kui oi c0vikcç touç oµuocç aoìuc0vikcç, ukoµq kui µc µctu¸puçcç.
Apu, ti; Aµµoótóxcµot v` uauvtqoouv civui oi koivevioìo¸oi, oi c0voìo¸oi, oi
aoìitikoi caiotqµovcç.
To aooooçuipo, auvteç, cçukoìou0ci vu ¿pqoiµoaoicitui ouv «oaio tev ìuev».
Tcìcutuiu ukoue ìi¸otcpouç uv0peaouç vu ou¸qtouv ¸iu tu oikovoµiku, uoçuìiotiku
kui cp¸uoiuku 0cµutu kui vu µc petouv ¸i` uutu· civui ckcivoi aou voµi¸ouv aeç oi
oqµooio¸puçoi ¸vepi¸ouv tu auvtu kui otuv touç ìce aeç ocv çcpe kuti aupuauve
uao uutouç, upkctoi ocv µc aiotcuouv kui 0cepouv oti kuti touç kµúþe. Avti0ctu,
aoììoi µc petououv ti 0u kuvci q c0vikq oµuou. Ouooìeç tu¿uiu 0cepe tqv
uacpapooçopu aooooçuipou uao tq oqµooiu tqìcopuoq uutq tqv acpiooo
(uvuçcpoµui kupieç otiç ckaoµacç, o¿i otq µctuoooq tev u¸evev), oaotc
kuoçopouvtui tpoµcpcç uììu¸cç oc ooµupotutu 0cµutu, aou 0u caqpcuoouv
opuµutiku tq ¸eq µuç.
Aao tqv uao¡q uutq, kuìutcpu aou uaokìciotqkc q c0vikq µuç oµuou kui o kooµoç 0u
caikcvtpe0ci otu ovteç ooµupu ¸qtqµutu. Lto kute kute, cvu aui¿vioi (ou¿vu epuio)
civui to aooooçuipo...!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#(
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 80-90 ìcçciç. 25µov.
B.1. Nu µpcitc cvu ouvevuµo ¸iu ku0c µiu uao tiç uao¸puµµioµcvcç ìcçciç. 05 µov.

B.2. Nu µpcitc uao cvu uvtevuµo ¸iu ku0c µiu uao tiç µuupioµcvcç ìcçciç. 05 µov.

B.3. Nu µpcitc acvtc oiup0petikcç ìcçciç tou kciµcvou kui vu acitc µc aio tpoao
ouµµuìouv otq ouvo¿q tou kciµcvou. 05 µov.

B.4. «Ii oc:o, oiooyovcociç aoykoonicv kca/··cv ,opoinoaoip0pkov oao
oik:o:oocç (a.,. Mocoo·ivi) koi ,oív:cç (oacç :oc Bio/·o o:pv Aoycv:ivp :o 1978) yio
v oaokoinioocv, oacç aio:ccov, :ocç ·ooíç.» Nu uvu¸vepioctc tq ouvtuçq
(cvcp¸qtikq, au0qtikq) kui vu tq µctutpc¡ctc oto uvtiotpoço. 10 µov.
B.5. «To aooooçoioo, aov:cç, cçoko·oc0ci vo ,opoinoaoici:oi oov «oaio :cv ·ocv».
Nu uvuatuçctc tqv aupuauve çpuoq tou kciµcvou oc µiu aupu¸puço 90-100
ìcçcev. 10 µov.

I. Mc uçopµq tiç ou¸qtqociç ¸upe uao to Hu¸kooµio Kuacììo Hooooçuipou kui tiç
koivevikcç kui aoìitikcç apocktuociç aou µaopci vu aupci o u0ìqtioµoç ¸cvikotcpu
uaoçuoi¸ctc vu ¸pu¡ctc cvu up0po otqv toaikq cçqµcpiou o¿ctiku µc tiç
koivevikcç, oikovoµikcç, aoìitiotikcç k.u. caiateociç, uììu kui tiç ai0uvcç eçcìcicç
tou ou¸¿povou u0ìqtioµou. 40µov.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#!
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
Mto µnóìo nov µoç ncµtc¿ct.
(Kcincvo :oc H Maocko·o oao :ov pncopoio :íao)
Hcpiotutiko apeto: Eve oi kuµcpcç uaotuµicuuv µiu uao tu ¸qacou tqç
Nikuiuç, tou Aµupouoiou, tou Boìou kui tou Hup¸ou, oaou oi apetqç tuçceç
oµuocç coivuv tov u¸evu tov kuìo, otu ¿uµqìu, ckci oaou 0puìcitui oti ukµu¸ci o
cpuoitc¿vioµoç, oto «toaiko vtcpµai» µctuçu ouo oµuoev tqç tctuptqç E0vikqç
kutq¸opiuç to ¸qacoo tqç Attikqç c¿ci µctutpuaci oc koìuotqpio ¸iu tov ooìio to
oiuitqtq: Tpciç çopcç opµqoc kutuauve tou µuivoµcvoç o apocopoç tqç ¸qacoou¿ou
oµuouç, tpciç çopcç tov apoaqìukioc tpciç çopcç tou ciac cçu¸pieµcvoç: «Ecpciç
aoioç ciµui c¸e, pc; Ou oc ìieoe». Kui tpciç çopcç o kupioç apocopoç, oiuapcaqç
ìcci oikq¸opoç, 0uµev tev kuvuìiev, ua' oaou cçuaoìuci tiç uouotoìcç q0ikoìo¸icç
tou apoç auvtuç kui ¸iu tu auvtu, kuµupeoc aou cµìcac, touç oauoouç kui
µaiotikouç tou vu tov kuµupevouv. Iiuti o¿i; Kivouvcuci vu uaootci otioqaotc;
Açou «çcpouµc aoioç civui uutoç», civui cvuç uao ckcivouç touç ìi¸ouç aou, c¿ouv
to ìuciv kui ocoµciv aou çcpouv oìu tu aoptoaupu0upu tou voµou kui aou oi
oiuitqtouìqocç uutou tou kooµou -uv0peaoi aoìu aio uçioapcaciç cv ou¸kpioci µc
auµaoììouç oiuapcaciç- ocv µaopouv vu touç 0içouv, ki uç c¿ouv oìo to oikio µc to
µcpoç touç. Aììeotc oi kuµcpcç ocv qtuv ckci, upu to ouµµuv µaopci vu ckìqç0ci
eç µq ¸cvoµcvo, upu eç µq cvo¿ìqtikov ¸iu to iµut¸ tou kupiou oiuapcaouç,
ocooµcvou oti q µq oqµooiotqtu apootutcuci. Eoe, oc uììu cacioooiu, uaqp¿uv kui
ouo kui tpciç kuµcpcç kui kutc¸pu¡uv ìcatoµcpeç tqv uo¿qµoouvq uììev
oiuapcaev, ckcivoi oµeç ouocv cau0uv. Aioti kui q oqµooiotqtu apootutcuci touç
ckìcktouç tqç.
Hcpiotutiko ocutcpo: Hpeivo oc ¸qacoo ouvoikiuko, aou c¿ci toiµcvto uvti
¸iu aupkc aoìutcìciuç. Hui¸ouv, kuvoviko u¸evu -µc oiuitqtq kui tu ìoiau- tu
apocçqµiku tou µauokct ouo caioqç ouvoikiukev oµuoev: auioiu ockutpiev,
ockutcooupev, ockuacvtc to aoìu. 1çe uao tu oupµutu, oi ¸ovciç kuµupevouv kui,
apiv kuv uvu¡ci to aui¸vioi, apiv cktuìi¿0ci µiu kuaoiu uµçioµqtouµcvq çuoq,
up¿i¸ouv kui µpi¸ouv apoìqatikeç. Bpi¸ouv okuiotutu to oiuitqtq, tov uvtiauìo
apoaovqtq, touç uvtiauìouç, auiktcç, oqìuoq, tu aitoipikiu tev ockutpiev, tev
ockutcooupev, oqìuoq touç çiìouç tev auioiev touç, oqìuoq tu auioiu touç.
Bµí¸ovv ytoxí ócv ovxc¿ovv xqv qxxo, xqv ctonµóxxovv oov nµooentkq xovç
xoncíveoq kui o¿i ouv cvu tpitcuov ¸c¸ovoç, acpuotiko kui uvuipcoiµo, aou uçopu
apetioteç (uv o¿i uaokìciotiku) tu auioiu touç kui o¿i tq oikq touç c¸eau0ciu.
Bµí¸ovv ytoxí kónov nµcnct vo ckxove0cí q cþóoµoótoío ovµnícoq. Ki cacioq,
tepu aiu tu «otuoiu» tqç aoìitikqç kui tou ouvoikuìioµou civui (q aupiotuvovtui)
tiaotcviu, oi uv0peaoi µctutoai¸ovtui otouç ¿epouç oaou q icpotcìcotiu tqç
cktoveoqç 0cepcitui o¿coov voµiµq kui çuoikq, uv ocv caiµuììctui kioìuç uao touç
µq¿uvioµouç aou aoììu c¿ouv vu kcpoioouv uao uutqv tqv ckçuìiotikq µctutoaioq
tqç µu¸ikqç op¸qç q µiuç otu ¸qacou, oaou q ckoqìeoq tqç civui uçoµoieoiµq.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


##
Bpi¸ouv ìoiaov ¸iuti apo0cpµuivovtui ¸iu to uao¸cuµu aou 0u auvc oto µc¸uìo
¸qacoo, ¸iu vu oouv tiç kuvovikcç oµuocç kui vu caioo0ouv ckci oto kuvoviko
uµpcoìo¸io. Bpi¸ouv kui oqìqtqpiu¸ouv tu auioiu touç. Hou ¸pq¸opu çc¿vouv ki
uutu aeç cvu aui¸vioi civui oìo to ¸qtqµu ki up¿i¸ouv tiç u¸picç kovtpcç kui tiç
ooìiotqtcç. Kui ¸ivovtui kukoaiotu kui cai0ctiku. To uao¸cuµu, ioeç 0u auvc ki
uutu oto kuvoviko ¸qacoo, ctoiµuoµcvu ¡u¿oavcuµutikeç ¸iu tqv «kuvovikq»
cktoveoq
Ki uotcpu, µc tctoiu «apoaovqoq», kui µc tqv tcputeoeç apoau¸uvoiotikq
aupouoiu tev u0ìqtikev ìc¸oµcvev çuììev, otckoµuotc µapootu otqv o0ovq q otu
kpcµuoµcvu apetoocìiou aou uaotuaevouv tq ¸qacoikq µiu kui uaokpivoµuotc touç
uiçvioiuoµcvouç, touç kutuotcvo¿epqµcvouç: «Mu civui ouvutov;» ìcµc. «Eoe,
otov toao aou uaqpçc koitiç kui aou tepu 0u ¸ivci kui koìuµµq0pu uvuµuatioqç kui
cçu¸vioµou;» 4uoiku kui civui ouvutov. Açou cµciç, oìoi µuç, µc tqv u0ìqtikq µuç
uacpµoìq, µc tqv auvio¿upq çuvtuoieoq µuç aou µuç oµuooaoici kute uao cvu
ìuµupo aou kuµiu o¿coq ocv c¿ci µc oaoiooqaotc ioceocç, c¿ouµc µctutpc¡ci tov
ioio tov koiveviko otiµo oc ¸qacoo, c¿ouµc µctutpuaci oc oopuçopouç tqç µauìuç:
tqç «otpo¸¸uìqç 0cuç». Kui µctpioau0qç tpoaoç ¸iu vu civui kuvciç çiìu0ìoç,
µuììov ocv uaup¿ci. Aììu ki uv toìµqoci kuvciç vu aoìitcu0ci, µctpioau0eç otu
aooooçuipoµauokctiku, 0u cçoµcìiotci tu¿iotu uao uutouç aou 0cepouoc
oµoïocutcç tou, kui oi oaoioi ocv uvc¿ovtui µcooµc¸iku apu¸µutu kui ouv0ctu
uio0qµutu. 1 cioui q ocv cioui. Ki uv cioui, cioui çuvutiku, uììqìoçu¸iku,
cai0ctiku. Av cioui, cvoiociç uapoµìqµutiotu oto putoioµo otuv uutoç µoìcuci tq
µeµoìo¿ikq tou µuvuuootqtu, (o µuupoç uç aouµc civui «okuìupuauç» ukoµu ki uv
aui¸ci otq oikq oou oµuou), oto ooµivioµo, otov toaikioµo, ¸ivcoui oqìuoq cvuç
uììoç uao uutov aou cioui q voµi¸ciç aeç cioui.
Oaeç µuç acpic¿ci q µikpq o0ovq, aupoti voµi¸ouµc oti µpiokoµuotc
uacvuvti tqç, ctoi µuç acpic¿ci kui q µauìu, apoauvtoç q uoapoµuupq, aupoti
voµi¸ouµc oti aui¸ctui oc uaootuoq uoçuìciuç uao µuç. «Mctpioau0ciç» kui
çuvutikoi, çiìu0ìoi kui oauooi (ouµçevu µc cvuv oiu¿epioµo aou ocv çuivctui kui
tooo io¿upoç), «uvtikciµcvikoi», kui uaokciµcvikotutoi, ¸i' uutqv µiìuµc, ¸i' uutqv
uììqìoacipu¸oµuotc, cote ¸iu aìuku. Aììu kui µc tqv aìuku ukoµq, voµiµoaoiouµc
tov q¸cµovioµo tqç, kui tuuto¿povu voµiµoaoiouµc kui µoviµoaoiouµc- µiuv
uììotpieoq tooo io¿upq aou µuç aci0ci vu uvtiµcteai¸ouµc ouv «u¸evu ¸eqç q
0uvutou» µiuv uoqµuvtq ouvuvtqoq aou 0u cauvuìqç0ci ockuocç çopcç, q vu
µctpuµc ouv uaoociçq çuìctikqç uacpo¿qç µiu apetiu q µiu vikq aou tiaotu ocv
µaopci vu uaoociçci eç apoç tqv aoiotqtu tev ¸ovioiev µuç q to u¡oç tou
aoìitioµou µuç.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#-
PATLILMOL-EONIKILMOL- To «c0vtkóµcxµo» çovóµ¿cxot
tqç Xpiotivuç Kouìoupq (Ku0q¸qtpiu Ncotcpqç Iotopiuç oto Tµqµu Koivevikqç
kui Ekauiocutikqç Hoìitikqç tou Huvcaiotqµiou Hcìoaovvqoou), 28/12/2009
http://www.protagon.gr
Eutu¿eç ocv c¿ouµc tiç okotoupcç tev Iuììev. Eoe kui µqvcç oicçu¸ouv tov
ìc¸oµcvo «oiuìo¸o ¸iu tqv c0vikq tuutotqtu» kui µc¿pi tiç 4 4cµpouupiou 0u
apcaci vu c¿ouv uaoçuoioci ti oqµuivci vu cioui Iuììoç. Hpcaci vu µiìuç tu
¸uììiku ¿epiç apoçopu uaoµu0µioµcvou aupioivou apouotiou; Hpcaci vu c¿ciç
o¿i µovo ¸ovciç uììu kui auaaouocç ¸cvvqµcvouç otq Iuììiu; Ti ¸ivctui µc ooouç
kutu¸ovtui uao tiç apeqv ¸uììikcç uaoikicç, µcpikoi ck tev oaoiev c¿ouv
kutuìuµci kui u¡qìu kputiku uçieµutu; Yaup¿ci kuti ioiuitcpo, q
«¸uììikotqtu», aou tq vie0ciç ki caoµcveç µaopciç µc µcµuiotqtu vu aciç oti
cioui Iuììoç; Eivui apu¸µuti ouvuto, µcou uao oqµooio oiuìo¸o, vu ¸pu¡ciç
cvuv «ockuìo¸o» tqç c0vikqç tuutotqtuç, ¸uììikqç q uììqç;
Ltqv Eììuou, µcµuieç, tu apu¸µutu civui oiuçopctiku. To ti oqµuivci 1ììqvuç
apoooiopi¸ctui µc µuoq tov «uv0cììqvu». Huìiu iotopiu. Ltqv Eììuou, uaqp¿uv
auvtu oi «autpietcç», oi ¸vqoioi 1ììqvcç, kui oi «apoootcç», oi uv0cììqvcç.
Kuti oiuçopctiko uao tq oiukpioq uvuµcou oc 1ììqvcç kui çcvouç. Iiuti µc
µuoq kìuoiku kpitqpiu c0vikou apoooiopioµou ¸ìeoou, kutu¸e¸q, iotopiu,
kouìtoupu ocv qtuv oputq outc uutovoqtq uutq q oiukpioq uvuµcou oc
1ììqvcç-1ììqvcç kui 1ììqvcç-µq 1ììqvcç. Kìqpovoµiu tou Eµçuìiou, oi
c0vikoçpovcç µaopououv vu cçoµcìi¸ouv cktoç kputikev uçieµutev ooouç,
ouµçevu µc to «c0vikoµctpo» aou kputououv, ocv ckpivuv eç caupkeç
«1ììqvcç». Hoio qtuv to kpitqpio; Mu çuoiku, oi ioccç, oi aoìitikcç 0cociç, q
koµµutikq cvtuçq. 1tuv upiotcpoi; Acv qtuv 1ììqvcç! H 0coq touç qtuv otiç
çuìukcç kui tu çcpovqoiu.
Kuti uvuìo¸o ouµµuivci kui oqµcpu, µc uììouç opouç. Eµçuvi¸ctui kuaoioç vu
uaootqpi¸ci uitqµutu tev µctuvuotev; Kuaoioç uììoç vu apotcivci µiu
oiuçopctikq uvtiµcteaioq tev µciovotikev ¸qtqµutev; Eivui uaoatoç oti otqv
cçetcpikq aoìitikq apotcivci apooc¸¸ioq µc tqv Toupkiu; 1¿ci uµçioµqtouµcvcç
uao¡ciç ¸iu tov Mc¸uìcçuvopo; Totc, civui ouçcç oti uvqkci o` uutq tqv
kutq¸opiu tev Eììqvev-µq Eììqvev. Aµcoeç cvcp¸oaoiouvtui tu
uvtuvukìuotiku ooev c¿ouv uuto-opiotci 0cµutoçuìukcç tqç cììqvikqç c0vikqç
tuutotqtuç, kutupti¸ovtui µuupcç ìiotcç, oto¿oaoiouvtui kui ouiµovoaoiouvtui
apooeau µc oqµooiu opuoq. (...)
1oeç tcìiku ocv 0u cµìuatc vu ¸ivci µiu oqµooiu ou¸qtqoq o¿i µovo ¸iu to aoioi
ciµuotc uììu kui ¸iu to aoioç kputu uaciìqtiku to «c0vikoµctpo». Euvu.


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#$
A. Nu ouvtuçciç acpiìq¡q tou kciµcvou oc ckuto (100) acpiaou ìcçciç. 25 µov.
B.1. Hoiu civui q voqµutikq o¿coq tqç apetqç µc tq ocutcpq aupu¸puço; Iiuti
q ou¸¸puçcuç up¿i¸ci to kciµcvo µc uvuçopu otq Iuììiu; 03 µov.
B.2. Heç uvtiìuµµuvcotc tq oqµuoiu tqç ìcçqç «c0vikoµctpo»; Iiuti q
ou¸¸puçcuç to µu¸ci oc ciou¸e¸iku; 03 µov.
B.3. Eçq¸qotc tq ¿pqoq tev ciou¸e¸ikev oc ku0c acpiateoq tqç ocutcpqç
aupu¸puçou. 03 µov.
B.4. Hoiu civui q oiuçopu otov tpoao aou apoooiopi¸ouv oi Iuììoi tqv c0vikq
tuutotqtu touç oc o¿coq µc tov tpoao aou apoooiopi¸ctui otqv Eììuou;Nu
uvuatuçctc tqv uauvtqoq ouç oc µiu aupu¸puço 80-90 ìcçcev. 11 µov.
B.5. Nu µpcitc tu ooµiku otoi¿ciu kui tov tpoao uvuatuçqç tqç tpitqç
aupu¸puçou. 05 µov.
B.6 Oi aupukute apotuociç vu µctutpuaouv oc uvtiotoi¿cç µc au0qtikq
ouvtuçq:
u) Eoe kui µqvcç oicçu¸ouv tov ìc¸oµcvo «oiuìo¸o ¸iu tqv c0vikq
tuutotqtu»
µ) kuaoioç uaootqpi¸ci uitqµutu tev µctuvuotev 05 µov.
B.7. Hoioç tpoaoç aci0ouç caikputci oto kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq
ouç. 05 µov.
I. «Eivui apu¸µuti ouvuto, µcou uao oqµooio oiuìo¸o, vu ¸pu¡ciç cvuv «ockuìo¸o»
tqç c0vikqç tuutotqtuç, ¸uììikqç q uììqç;» 1¿ovtuç uutq tq çpuoq tou
kciµcvou ouv uçctqpiu vu ou¸qtqoctc touç aupu¸ovtcç aou apoooiopi¸ouv tqv
c0vikq tuutotqtu. Hoioi uao uutouç civui acpioootcpo oqµuvtikoi; Maopci vu
uaupçci uaoìuto kpitqpio; 40 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#.
EHILTHMH-Entoxqµq kot xc¿voìoyío oxqv kotvevío µoç
Ito notov óovìcúct q xc¿vo-cntoxqµq oqµcµo;
HAYAOL dPAIKOL I Hcpicktikq Aqµokputiu, tcu¿oç 2 (Iouvioç 2001)
Mc uçopµq to okuvouìo tev µìqµutev uacµaìoutioµcvou oupuviou, aou ¿pqoiµoaoiq0qkuv kutu
touç µoµµupoioµouç tou NATO cvuvtiov tqç Iiou¸kooìuµiuç, cauvqì0c oto apookqvio to
apoµìqµu tqç caiotqµovikqç ukuoqµuïkqç koivotqtuç, oivovtuç µuç tqv cukuipiu vu
aupukoìou0qoouµc tqv caiotqµovikq uu0cvtiu ukoµq µiu çopu oc poìo ku0qou¿uotiko tqç
koivqç ¸veµqç. Mcou uao oiutpqtu caiotqµoviku aopioµutu «kutu aupu¸¸cìiu» aoììoi cpcuvqtcç
oic0vev caiotqµovikev kcvtpev uaoocikvuovtui touìu¿iotov ouvcvo¿oi µiuç aoìitikqç q¸coiuç
uaoìo¸qç, eç µcìoç tou NATO, tou µu¸ikou c¸kìqµutoç aou uuto oicapuçc kutu tev ìuev tqç
Iiou¸kooìuµiuç, tqç Buìkuvikqç ouvoìiku, uììu ukoµq kui tev otputietev tou.
H uvuatuçq tev caiotqµev uao tqv cao¿q tqç Avu¸cvvqoqç ouµµuoioc µc tqv uvuatuçq tqç
oikovoµiuç tqç u¸opuç. Iiu apetq çopu otqv iotopiu, oi çuoikcç caiotqµcç ctcivuv vu ¸ivouv
uµcoq aupu¸e¸ikq ouvuµq kui tqv ioiu oti¸µq cµaopcuµu, µcoe tev tc¿voìo¸ikev cçupµo¸ev. Oi
uaoìo¸qtcç tqç oikovoµikqç cìit tqç oikovoµiuç tqç u¸opuç aou totc uvuou0qkc ci¿uv ouvcioqoq
tqç ouvuµqç tqç uvuouoµcvqç caiotqµqç. H oaoiu 0u µaopouoc vu tc0ci otqv uaqpcoiu tou oto¿ou
¸iu tqv ucvuq oikovoµikq uvuatuçq aou cacµuìc to ouotqµu tqç oikovoµiuç tqç u¸opuç. H
uioioooçq apooatikq tev uotev iocoìo¸ev, q outoaiu ¸iu tqv koiveviu tqç uç0oviuç, ouvoìiku q
iocoìo¸iu tqç apoooou uììu kui uutq tqç uvuatuçqç tpuçqkuv kui uao tqv uvtiìq¡q ¸iu tiç
ouvutotqtcç aou oqµioup¸ouoc q uvuatuçq tev caiotqµev. H cçouoiuotikq iocoìo¸iu tqç
apoooou caqpcuoc kui touç kìuoikouç tou µupçioµou. Hoìu acpioootcpo, touç cai¸ovouç µc
çuvcpu ckoqìcç tiç ouvcacicç otqv cao¿q µuç.
H uvuatuçq tev caiotqµev ouvoc0qkc c¸¸cveç µc tqv uvuatuçq tou oikovoµiuç tqç u¸opuç. Aììu
q uvuatuçq tqç oikovoµiuç tqç u¸opuç cociçc uao tqv up¿q to ou¸kpouoiuko kui µupµupo
¿upuktqpu tqç uao oiuµopçeoq koiveviuç: uvuatuçq tqç caiotqµqç kui tqç tc¿voìo¸iuç otqv
uaqpcoiu tqç oikovoµiuç tqç u¸opuç/uvuatuçqç, aou acpu uao oaoicooqaotc 0ctikcç caiateociç
µuoiku ouvcau¸otuv tq ouvc¿q ou¸kcvtpeoq oikovoµikqç ouvuµqç kui aìoutou kui tq
kutuotpoçq tou acpiµuììovtoç.
H uvtiìq¡q q oaoiu caikputqoc otq Auoq uao tov kuipo tou Aiuçetioµou oti q caiotqµq kui q
tc¿voìo¸iu caitpcaouv tov uv0peaivo cìc¸¿o tqç çuoqç oc µiu ucvuq oiuoikuoiu apoooou kui
¿cipuçctqoqç c¿ci oµeç tc0ci oc ooµupq ookiµuoiu tu tcìcutuiu ¿poviu. Avtikciµcvo
uµçioµqtqoqç c¸ivc o¿i µovo q uvtikciµcvikotqtu kui ouoctcpotqtu tqç caiotqµqç uììu, caioqç, q
uutovoµiu tqç tc¿voìo¸iuç. Eaiaìcov, cvu ooµupotcpo 0cµu aou c¿ci tc0ci uçopu to oqµokputiko
¿upuktqpu tqç oqµcpivqç caiotqµqç kui tc¿voìo¸iuç. H kpioq tqç tc¿vocaiotqµqç qp0c otqv
caiçuvciu acpiaou 30 ¿poviu apiv otuv, uao tq µiu µcpiu, uµçioµqtq0qkc q caiotqµovikq
oiuoikuoiu oqµioup¸iuç «uvtikciµcvikev uìq0ciev» kui, uao tqv uììq, caioqµuv0qkuv oi
upvqtikcç koivevikcç kui oikoìo¸ikcç caiateociç tqç oqµcpivqç tc¿voìo¸iuç. H kpioq tqç
caiotqµqç ci¿c ioiuitcpu kutuotpoçikcç ouvcacicç oc o¿coq µc tqv uìq0oçuvciu tev cpµqvciev
aou uçopououv koiveviku kui oikovoµiku çuivoµcvu.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#1
H caiotqµq aui¸ci oiaìo poìo oc o¿coq µc tqv uvuaupu¸e¸q tqç oikovoµiuç uvuatuçqç. Hpetu
ua` oìu cvu oqµuvtiko iocoìo¸iko poìo oc o¿coq µc tqv oikuieoq tqç oikovoµiuç uvuatuçqç.
Oaeç q 0pqokciu caui¸c cvu oqµuvtiko poìo otqv oikuieoq tqç çcououp¿ikqç icpup¿iuç,
uvtiotoi¿u, q caiotqµq aui¸ci cvu kpioiµo poìo otq oikuieoq tqç ou¸¿povqç icpup¿ikqç koiveviuç.
Aao tq oti¸µq aou q caiotqµq uvtikutcotqoc tq 0pqokciu eç q kupiup¿q kooµouvtiìq¡q ocv
cau¡c vu oikuievci tqv oikovoµiu uvuatuçqç, tooo otqv kuaituìiotikq ooo kui otqv oooiuìiotikq
ckoo¿q tqç.
O ocutcpoç oqµuvtikoç ìcitoup¸ikoç poìoç tqç caiotqµqç cotiu¸ctui otqv uìikq uvuaupu¸e¸q tqç
oikovoµiuç uvuatuçqç, µcoe tqç ku0opiotikqç ouµµoìqç tqç otq apooau0ciu kupiup¿qoqç tou
çuoikou kooµou kui µc¸iotoaoiqoqç tqç uvuatuçqç. Tu uaotcìcoµutu tqç oikovoµikqç uvuatuçqç
auve otq çuoq kui kutu ouvcaciu otqv aoiotqtu tqç ¸eqç c0couv oc uµçioµqtqoq to ìcitoup¸iko
poìo tqç caiotqµqç otq apoe0qoq tqç apoooou.
H tc¿voìo¸iu kui ouvukoìou0u oi çuoikcç caiotqµcç aui¸ouv oqµuvtiko poìo otqv utoµikq kui
koivevikq cìcu0cpiu. Mc uçctqpiu tq oiuaioteoq oti q oikovoµiu tqç u¸opuç civui cvu oikovoµiko
kui koiveviko ouotqµu µuoioµcvo otqv uvioq kutuvoµq cçouoiuç, civui ¸c¸ovoç oti q tc¿voìo¸iu
uvtikutoatpi¸ci uutcç tiç uviootqtcç, cacioq ukpiµeç q tc¿vocaiotqµq ocv cçcìiooctui o` cvu
koiveviko kcvo. Eaoµcveç q ou¸¿povq tc¿vocaiotqµq ocv civui outc «ouoctcpq», outc uutovoµq,
uvti0ctu ku0opi¸ctui uao tiç o¿cociç cçouoiuç aou ouvcau¸ctui to ou¸kckpiµcvo ouµaìc¸µu
koivevikev, aoìitikev kui oikovoµikev 0coµev aou ¿upuktqpi¸ci tqv oikovoµiu
u¸opuç/uvuatuçqç kui to kupiup¿o koiveviko aupuoci¸µu, oqì. to ouotqµu acaoi0qocev, iocev
kui tev uvtiotoi¿ev uçiev aou ouvocctui µ` uutouç touç 0coµouç.
H cçupµooµcvq caiotqµq kui q tc¿voìo¸iu ocv civui ouoctcpq eç apoç tq ìo¸ikq kui tq ouvuµikq
tqç oikovoµiuç tqç u¸opuç. Hup` oìu uutu, q caiotqµq 0u µaopouoc vu ciae0ci oti uvqkci otq
aupuoooq tqç uutovoµiuç tooo uao tqv uao¡q tev µc0ooev aou ¿pqoiµoaoici, ooo kui uao tqv
uao¡q tou acpic¿oµcvou tqç (uaoµu0oaoiqoq ooçuoiev k.ìa.). Auto ìoiaov, aou ¿pciu¸ctui
oqµcpu ocv civui q uaoppi¡q tqç caiotqµqç q tou ioiou tou op0oìo¸ioµou otqv cpµqvciu tev
koivevikev çuivoµcvev, uììu q uacpµuoq tou uvtikciµcvikou op0oìo¸ioµou kui q uvuatuçq cvoç
vcou cioouç oqµokputikou op0oìo¸ioµou o oaoioç 0u µuç ooq¸qoci oc µiu oqµokputikq,
uacìcu0cpetikq tc¿vocaiotqµq.

ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 120-130 ìcçciç.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tq çpuoq tou kciµcvou: «H :c,vo·oyio koi ocvoko·oc0o oi
çcoik/ç caio:pncç aoi¸ocv opnov:iko oo·o o:pv o:onikp koi koivcvikp c·cc0coio».
B.2. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou.
B.3. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç acµatqç aupu¸puçou.
B.4. Nu µpcitc tov tpoao aci0ouç aou caikputci oto aupuauve kciµcvo.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#*
B.5. Nu µpcitc tpciç çpuociç µc uvuçopikq kui ouo µc aoiqtikq ìcitoup¸iu tqç ¸ìeoouç.
I. Lto kciµcvo caioqµuivctui oti q caiotqµq apcaci vu ti0ctui otqv uaqpcoiu tqç koiveviuç. Heç
µaopci vu caitcu¿0ci uuto kui aoiouç kivouvouç c¸kuµovci to oo¸µu «H Eaiotqµq ¸iu tqv
Eaiotqµq»; Nu uvuatuçctc tqv uao¡q ouç 0cepevtuç oti apokcitui vu µiìqoctc oc µiu qµcpiou µc
0cµu «Eaiotqµq kui Koiveviu», oc 500-600 ìcçciç.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


#&
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO

O KOINONIKOL POAOL THL EHILTHMHL
Ko0pyp:pç Iicoyoç Xo:¸pkcvo:ov:ivoc, Av:iaoí:ovpç :oc A.H.O., M/·oç :pç lcv/·ccopç :cv
Av:iaooocacv :oc O.E.E.

To 0cµu tou Koivevikou poìou tqç Eaiotqµqç civui cvu µc¸uìo , aoìuou¸qtqµcvo kui ioiuitcpo
cvoiuçcpov 0cµu to oaoio civui ouokoìo vu cktc0ci oc ìi¸cç ocipcç. To ¸qtqµu µiuç Eaiotqµqç ¸iu
tqv Koiveviu q µiuç Eaiotqµqç ¸iu tqv Eaiotqµq, uauo¿oìqoc touç oiuvoqtcç kui apokuìcoc
cvoiuçcpouocç ou¸qtqociç kui ou¸kpouociç. Mctu uao upkctu ¿poviu apoµìqµutioµev,
ou¸qtqocev kui uvtuììu¸qç uao¡cev, uoiotuktu aìcov uio0cte tqv uao¡q µiuç Eaiotqµqç otqv
uaqpcoiu o¿i µovo tqç Koiveviuç , uììu kui uutqç ku0` cuutqç tqç aoìutiµqç uao0coqç tqç ¸eqç
aou oiukuµcuctui auve o` uutov tov aìuvqtq tqç uv0peaivqç uacpµoìqç. M` uììu ìo¸iu oiutqpe
kui uaootqpi¸e tqv uao¡q µiuç ouçouç kui ovvctóqxqç uvti0coqç o` uuto to oaoio uaokuìcitui
·ouoctcpotqtu tqç caiotqµqç ~.
|.| Koivevikoç o poìoç tqç Eaiotqµqç; Xupq tqç Koiveviuç q caiotqµovikq ¸veoq; Kui ti
oqµuivci caiotqµovuç xµoµokµoxqµcvoç uao tótoxcìcíç ouvuµciç; Tcìoç aeç oi kuivoup¸icç µuç
µq¿uvcç µaopouv vu oqµuvouv kuivoup¸icç ouotu¿icç ; Evoiuçcpovtu tu cpetqµutiku, otuv kuvciç
tu okcç0ci vu uvuouovtui oto aìuioio tqç Ncuç ìc¸oµcvqç Eao¿qç, to ouoiuotiko acpic¿oµcvo tqç
oaoiuç µuç uauo¿oìqoc apoq¸ouµcveç.
Ku0eç eç çuivctui, kui oto µctpo aou to apoq¸ouµcvo okcatiko ocv civui ìuv0uoµcvo, to cp¸o
c¿ci çuvuaui¿0ci oto aupcì0ov kui çuvuaui¸ctui oqµcpu µc uììo okqviko kui oiuçopctikq
cvouµutoìo¸iu. Aç µq çc¿vouµc oti caiotqµovuç civui o uv0peaoç aou kutc¿ci tq µc0ooo kui tu
avcuµutiku cp¸uìciu aou civui ouvutov vu ooq¸qoouv otqv aupu¸e¸q vcuç ¸veoqç ¸u to kuìo q
to kuko. H cçouoctcpeoq tqç ouvcioqoqç tou civui ouvutov vu ooq¸qoci oc µiu uvcu
apoµìqµutioµou apooçopu cp¸uoiuç tu uaotcìcoµutu tqç oaoiuç µaopouv vu ¿pqoiµoaoiq0ouv
uao ioiotcìciç ouvuµciç ¸iu ioiotcìciç okoaouç. . H ouoµuotu¿tq ouvcioqoiukq kpitikq kui
uutokpitikq, o koupuotikoç ooo kui caiµcµìqµcvoç uutoç apoµìqµutioµoç ¸iu to kuìo q to
kuko, to ouokoìo uuto aq¸uivc cìu µctuçu tou koiveviku caikivouvou kui tou ioiotcìeç
apoooooçopou, kute uao ouv0qkcç apooçopcç kui caiµcìeç oiuµopçeµcvcç ,civui ouvuto vu
ooq¸qoouv otqv onoóo¿q µiuç oq0cv caiotqµovikqç ouoctcpotqtuç aou çckoupu¸ci.
Tu tcpuotiu oikovoµiku ouµçcpovtu aou ouvocovtui µc tqv uao0coq tev vcev tc¿voìo¸iev kui
tev vcev caiotqµovikev kutuktqocev, ovokoxí¸ovv tqv apu¸µutikotqtu aou cve µapootu oc vcu
otuupoopoµiu µpiokctui civui cvtoutoiç kui aupuµcvci uoicukpiviotq kui ou¸kc¿uµcvq ku0eç
cµaooi¸ctui vu çcacpuoci tiç u¸kuìeociç tqç µioµq¿uvikqç cao¿qç kui tev iocoìo¸qµutev tqç. O
µq¿uvikioµoç tqç Ncuteviuç kui Koacpvikiuç ìo¸ikqç cçukoìou0ci vu kupiup¿ci otqv oikovoµikq
0cepiu kui apuktikq tq oti¸µq aou o kooµoç µuç uvu¸qtu tq oto¿uotikq cpµqvciu tou, tqv
cpµqvciu tou ai0uvou, tou uµcµuiou kui tou aoìuaìokou.
Avuµçiµoìu o koivevikoç poìoç tqç caiotqµqç uauitci tqv uaupçq cvoç ouµµutou ouotqµutoç
uçiev. Eivui ouokoìo a.¿. vu okcç0ci kuvciç µiu caiotqµq otqv uaqpcoiu tqç koiveviuç otuv q
tcìcutuiu oicactui uao tqv uçiu cvoç ukputou utoµikioµou kui uao tqv cììci¡q ouììo¸ikqç
ouvcioqoqç.
H caikputqoq µiuç tctoiuç µopçqç utoµikioµou ooq¸ci oc ukpuicç uvtu¸eviotikcç kutuotuociç
aou otcpouvtui tou avcuµutoç tqç uµiììuç kui ooq¸ouv otqv kutuçieoq tou io¿upou, ou¿vu oc
otqv aupu¸vepioq tev oikuieµutev tou uouvutou, tou µq uvtu¸eviotikou, tou ìi¸otcpo ca`
uutou apoikioµcvo.
Hupuììqìu civui ouvuto vu uaootqpi¿0ci oti o koivevikoç poìoç tqç caiotqµqç µaopci vu
cuookiµqoci uao ku0coteç uio0ctqoqç µiuç µukpo¿poviuç uaotcìcoµutikotqtuç kui apooatikqç,
ku0eç oto aìuioio uutqç oi koivevicç uvtiìuµµuvovtui tqv ckaìqpeoq tev oto¿ev kui tev
uvu¸qtqocev touç ¸iu cutu¿iu kui cuqµcpiu. H µpu¿u¿poviu uaotcìcoµutikotqtu kupiup¿ouou
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-/
ooq¸ci otqv apooau0ciu ckaìqpeoqç µovoµcpev ioiotcìev caioieçcev aou ouvq0eç otcpouv uao
to koiveviko ouvoìo to uio0qµu tqç koivqç aopciuç kui tqç koivotqtuç tev ouµçcpovtev.
Miu caiotqµq ¸iu tqv koiveviu apoüao0ctci koivevikq cuuio0qoiu kui aupuoo¿q tou ¸c¸ovotoç
oti o uv0peaoç oc µpiokci tqv tcìcieoq tou otqv oikovoµikq caitu¿iu, oto kcpooç kui oto
oikovoµiko oçcìoç. Tqv tcìcieoq uutq tq µpiokci oto ouotqµu q0ikev uçiev, otqv uv0peaivq
ouvtpoçiu, oto c0iµo, otqv aupuoooq kui otqv koivq µoipu , otqv u¸uaq kui otov cpetu aou
o¿coq otcvq oiutqpouv µc tq ouvcioqtoaoiqoq tou uvuaoçcukto tcìouç.
Kui o koivevikoç poìoç tqç caiotqµqç apoüao0ctci , acpuv tqç u¡qìqç avcuµutikqç
kuììicp¸ciuç kui tqç uutoouvcioqoiuç tou caiotqµovu, tqv uaupçq 0coµev kui kuvovev aou
oto¿cuouv otq µcìtieoq kui apootuoiu tqç uaupçqç, uììu kui otqv uio0ctqoq o¿qµutev cçouoiuç
aou ocµovtui tqv uv0peaivq uçioapcaciu, tqv cìcu0cpiu, tov uutoapoooiopioµo kui tqv
oikuioouvq cv iootiµiu O koivevikoç poìoç tou caiotqµovu aq¸u¸ci ua` tqv uu0cvtikq
ouµacpiçopu tou aoìitioµcvou , uaotcìcoµu, uutq, tqç ¸veoqç kui tqç ooçiuç , tou µctpou kui
tqç µctpioçpoouvqç. Miu tctoiu µopçq ouµacpiçopuç ocv c¿ci o¿coq µc tqv uìu¸ovciu outc µc
ouµaìc¸µutu aoikiìqç µopçqç aou o¿cti¸ovtui µc tq otpcµìeoq tqç apooeaikotqtuç. Aauitcitui
kutuktqoq epiµotqtuç ki uutoocµuoµou çuoiko caukoìou0o tev oaoiev civui o ocµuoµoç tqç
uçioapcaciuç kui tqç apooeaikotqtuç tou ouvuv0peaou. Tcìoç uauitcitui Aqµokputikq
ouvcioqoq aou auve ua` oìu oqµuivci ocµuoµoç otq oqµokputikotqtu tou uììou.

ALKHLEIL:
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 120-130 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tqv aupukute çpuoq tou kciµcvou: «Mio
caio:pnp yio :pv koivcvio aooiao0/:ci koivcvikp ccoio0poio koi aooooo,p :oc
ycyovo:oç o:i o ov0ocaoç oc ßoiokci :pv :c·cicop :oc o:pv oikovonikp cai:c,io, o:o
k/oooç koi o:o oikovoniko oçc·oç». 12 µov.
B.2. Nu µpcitc 3 oiup0petikcç ìcçciç kui vu acitc µc aoio tpoao ouµµuìouv otq
ouvo¿q tou kciµcvou. 03 µov.
B.3. Hoioç tpoaoç aci0ouç kupiup¿ci oto kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq
ouç. 05 µov.
B.4. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
B.5. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev µuupioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
B.6. Lc aoio ¸puµµutciuko ciooç uvqkci to aupuauve kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç. 05 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-(
KAONOHOIHLH-Icvcxtkq µq¿ovtkq kot kìevonoíqoq
Eçpncoioo Mokcoovio, 02/06/2002 I Toooç Kocookpç
H cao¿q aou oiuvuouµc ocv civui q cao¿q µovo tqç kìevoaoiqoqç, uììu 0u civui kui
q cao¿q tqç ouvuvtqoqç tqç ¸cvctikqç µq¿uvikqç µc tqv kìevoaoiqoq, oqìuoq q
ouvutotqtu ¸iu uììu¸q tou ¸cvctikou uìikou kui q ouvutotqtu aupu¸e¸qç
uvti¸puçev, o¿i µovov uutev aou uaup¿ouv otq çuoq uììu kui uutev aou 0u
kutuokcuuoouµc...
1oq coe kui ìi¸u ¿poviu µaopouµc, oc opioµcvcç ¸cvctikcç uo0cvcicç vu uììu¸ouµc
tu au0oìo¸iku ¸ovioiu µc çuoioìo¸iku (gene therapy). Auto oqµuivci oti oc ìi¸u
¿poviu, ioeç 0u µaopouµc vu uììu¸ouµc kutu to ookouv, o¿i µovov tu ¸ovioiu aou
o¿cti¸ovtui µc tiç "op¸uvikcç" uo0cvcicç, uììu kui µc tov ¡u¿ioµo, tq oiu0coq, tqv
ouµacpiçopu, tqv cuçuîu k.ìa.
Hoioç ìoiaov µaopci vu uaokìcioci oti oto uµcoo q uaetcpo µcììov, tu tpoµuktiku
uutu caiotqµoviku kui tc¿voìo¸iku cp¸uìciu, oqìuoq q kìevoaoiqoq, oc ouvouuoµo
µc tqv ¸cvctikq µq¿uvikq ocv 0u ¿pqoiµoaoiq0ouv ¸iu tqv kutuokcuq kui
kìevoaoiqoq uv0peaev µc "cioiku" uµctuµìqtu ¿upuktqpiotiku kui apooiu¸puçcç;
Mcpikoi çuvtuoievovtui oti µc tqv µoq0ciu tqç tc¿vocaiotqµqç kui o¿i µc tq
ouvuµikqç tqç koiveviuç 0u µaopououv vu kutup¸q0ouv oi koivevikcç tuçciç, kui
uuto ¸iuti o "¸ovioiukoç uv0peaoç" 0u cactpcac tqv cµçuvioq µiuç koiveviuç oaou
oi tuçikcç kui koivevikcç oiuçopcç 0u qtuv aìcov o¿i aoìitiku uììu ¸cvctiku
ku0opioµcvcç kui kutu ouvcaciu µq uvuotpc¡iµcç. Hpokcitui ¸iu µiu µopçq
"caiotqµovikou putoioµou", oaou uvtiµcteai¸ci tov uv0peao o¿i eç koiveviko ov,
eç ouvoìo oqìuoq tev koivevikev tou o¿cocev aou tov oiuµopçevouv kui tov
¿upuktqpi¸ouv otq opuoq tou, uììu uaokìciotiku eç ¸ovioiukq kutuokcuq.
Oaeç ouµµuivci oµeç o¿coov µc to ouvoìo tqç ¸veoqç, q ¸cvctikq µq¿uvikq kui q
kìevoaoiqoq ocv µaopouv aupu oto oooµcvo koivevikooikovoµiko ouotqµu vu
ku0uaotu¿0ouv otouç voµouç tqç koiveviuç tqç u¸opuç. Oi vccç tc¿voìo¸icç
oqµioup¸ouv vccç uvu¸kcç ¸iu vu uaoppoçq0ouv tu apoïovtu. Mcou o' uuto to
aìuioio ç0uouµc otqv oqµioup¸iu vcev op¸uvioµev aou ocv uaqp¿uv otqv çuoq kui
otqv ouvc¿ciu otqv kìevoaoiqoq touç. Ooo oc q kìevoaoiqoq, oaeç kui ku0c vcu
¸cvctikq apooooç, 0u ku0iotutui oto µcììov cµaopiku ckµctuììcuoiµq, tooo µiu vcu
u¸opu ¸iu tqv tc¿voìo¸iu 0u oqµioup¸citui kui µu¸i µ' uutqv ouv oiouµo uocìçuki
kui q kutuokcuq kutuvuìetikev uvu¸kev otouç uv0peaouç aou otqv ouvc¿ciu 0u
ikuvoaoiouvtui.
Yaootqpi¸ctui µuoiµu aeç uv ocv uaupçci uììu¸q tqç aìuvqtikqç uv0peaivqç
ouvcioqoqç, tu kpitqpiu aou 0u aputuvcuoouv kui otqv acpiateoq tqç µcììovtikqç
kìevoaoiqoqç otov uv0peao, 0u civui ku0upu oikovoµiku.
Kuaoioi caiotqµovcç apotcivouv eç ìuoq o' uuto to ¸oçcpo apu¸µuti toaio, tq
ouotuoq caitpoaev ocovtoìo¸iuç kui µioq0ikqç ¸iu vu ku0opiotouv tu opiu µcou
otu oaoiu 0u kivq0ci q cpcuvu. Xepiç kuvciç vu aupu¸vepi¸ci tq ¿pqoiµotqtu
tctoiev caitpoaev, oçciìouµc vu µìcaouµc oìoi µuç oti q caiotqµq oqµcpu kui
ioiuitcpu q µiotc¿voìo¸iu civui kìcioµcvq otu cp¸uotqpiu tev aoìuc0vikev
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-!
ctuipciev kui tev uapooitev cpcuvqtikev kcvtpev, oqìuoq c¿ci uaooauotci uao tq
ouvcioqoq, tu opiu uvo¿qç kui tqv caoatciu tqç koiveviuç.
To aooß·pno ß/ßoio ocv civoi p caio:pnp oc:p ko0oc:p, o··o p o,/op :cv ov0ocacv
no¸i :pç.
Tcìoç, ¸iu vu kutuvoqoouµc tqv apooatikq cçcìiçqç tou ou¸¿povou uv0peaou, aou
cuoto¿u ¿upuktqpiotqkc eç Homo Xerox, oqìuoq eç uv0peaoç uvti¸puço (aou 0u
apu¸µutoaoicitui µc tqv kìevoaoiqoq), oc uvti0coq µc tov Homo Sapiens, oqìuoq
tov Loço Av0peao, aou caiµievci ukoµu kui oqµcpu, uauitcitui µiu uììq koivevikq
kui aoìitikq oiuauiou¸e¸qoq tev uv0peaev. Miu oiuauiou¸e¸qoq, aou 0u
oiuµopçeoci µiu H0ikq tqç tpitqç ¿iìictiuç aou 0u µu¸ci tov uv0peao o¿i auve uao
tq çuoq, uììu µcou otq çuoq. Kui uuto 0u ¸ivci oto aìuioio µiuç uììqç koiveviuç
kui cvoç uììou o¿oìciou. Otuv ì.¿ 0u cçupµootci cvu vco epoìo¸io apo¸puµµu,
oaou otq 0coq tev apetcuovtev µu0qµutev 0u toao0ctq0ouv iootiµu µc tu uììu
µu0qµutu, oi koivevikcç caiotqµcç, q oikoìo¸iu, to 0cutpo, q µouoikq q aoiqoq, oi
cikuotikcç tc¿vcç, oi koivevikcç caiotqµcç. Totc ioeç uvuou0ci o uv0peaoç µc
oìiotikq apooc¸¸ioq tqç ¸eqç aou 0u µaopci vu ¿cipi¸ctui tu ¸qtqµutu tqç ¸cvctikqç
µq¿uvikqç, tqç kìevoaoiqoqç kui tev uììev caiotqµev, µc µctpo, µc çpovqoq kui
kupieç µc to uio0qµu tou uutoacpiopioµou.
ALKHLEIL:
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 100-120 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço µc ou¸kpioq-uvti0coq tqv aupukute çpuoq
tou kciµcvou: «To aooß·pno ß/ßoio ocv civoi p caio:pnp oc:p ko0oc:p, o··o p o,/op
:cv ov0ocacv no¸i :pç». 10 µov.
B.2. Ltqv tctuptq aupu¸puço tou kciµcvou («Oaeç ouµµuivci. otqv ouvc¿ciu 0u
ikuvoaoiouvtui».) aupu0ctci o up0po¸puçoç cvu ouììo¸ioµo. Nu µpcitc to ciooç tou
ouììo¸ioµou kui vu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç. 06 µov.
B.3. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
B.4. o. Nu µpcitc ouo ìcçciç q çpuociç aou kupiup¿ci q aoiqtikq ìcitoup¸iu tqç
¸ìeoouç.
þ. Nu µpcitc ouo ìcçciç q çpuociç aou kupiup¿ci q uvuçopikq ìcitoup¸iu tqç
¸ìeoouç. 04 µov.
B.5. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç tcìcutuiuç aupu¸puçou tou
kciµcvou kui vu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç. 05 µov.
B.6. Nu µpcitc 5 oiup0petikcç ìcçciç kui vu acitc µc aoio tpoao ouµµuìouv otq
ouvo¿q tou kciµcvou. 05 µov.
I. Lc cvu ookiµiuko kciµcvo 500-600 ìcçcev uvuatuçtc tqv uao¡q ouç o¿ctiku µc tu
0ctiku kui tu upvqtiku tqç kìevoaoiqoqç (kui tqç ¸cvctikqç µq¿uvikqç). 40 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-#
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
Kìevonoíqoq: óvctµo q cçtóìxqç;
¸puçci o Kcvo:ov:ivoç lacoiooaoc·oç, Xocop H/vo, acoiooiko :cv no0p:cv
:oc 2
oc
Evioioc Ackcioc Ayioç Booßoooç


H kìevonoíqoq cívot µto noììó vnoo¿óµcvq xc¿vtkq nov ovoíyct vcovç oµí¸ovxcç oxqv
toxµtkq cntoxqµq. Oo µnoµoúoc óµeç vo µcxoxµcçct xq ¸eq µoç oc cçtóìxq. Mto
octµó onó okcçctç yto cvo onó xo nto oµçtìcyóµcvo cntxcúyµoxo xqç oúy¿µovqç
þtoxc¿voìoyíoç.
H oìokìqpeoq tqç ¿upto¸puçqoqç tqç uìuoiouç tou uv0peaivou DNA civui cvu uao tu
aio aoìuou¸qtqµcvu caiotqµoviku caitcu¸µutu tqç cao¿qç µuç. Akouotqkc oti ¿upiç oc
uutq ocv 0u uaup¿ci aiu 0uvutoç, apu¸µu uoiuvoqto kui aupuììqìu tpu¸iko, uììu ¿upq
otqv apoooo tqç tc¿voìo¸iuç kui tqç ¸cvctikqç o uv0peaoç aiotcuci oti 0u tu kutuçcpci.
Akoµu, o uv0peaoç 0u µaopouoc vu apoìuµµuvci kuaoicç uao tiç aio caikivouvcç
uo0cvcicç oaeç ¸iu aupuoci¸µu tov kupkivo, tqv ìcu¿uiµiu kui uììcç vooouç oi oaoicç ocv
µaopouv cukoìu vu kutuaoìcµq0ouv. Eaiaìcov, 0u µaopcoouµc vu oqµioup¸qoouµc
uv0peaouç oµoiouç uao cvu µovo kuttupo, µc tqv caovoµu¸oµcvq oiuoikuoiu tqç
"Kìevoaoiqoqç" .
Moìiç apetoukouotqkc oti oi caiotqµovcç µpqkuv cvu tpoao µc tov oaoio 0u µaopcoouµc
vu "kìevoaoiqoouµc" 0qìuotiku q kui uv0peaouç uao cvu µovo kuttupo, aoììoi
aiotc¡uv oti uuto civui cvu uao tu koìau tev MME ¸iu vu uvcµci q ukpouµutikotqtu.
Ai¸cç µcpcç up¸otcpu caiµcµuie0qkc oti oi caiotqµovcç kutuçcpuv vu oqµioup¸qoouv
kìevouç-¸cvctiku uvti¸puçu. Mctu uao pcaoptu¸ aou c¸ivuv auve otqv kìevoaoiqoq oi
aoìitcç civui uauioioooçoi ¸iu tu uaotcìcoµutu tqç, oc uvti0coq µc touç ¸iutpouç oi
oaoioi civui uioioooçoi. H kìevoaoiqoq çcpvci oto µuuìo tev uv0peaev tcputo¸cvcociç
kui uììu çpikiuotiku ocvupiu aou c¿ouv oci oc tuivicç 0piìcp.
1vu ovcipo tou Xitìcp qtuv vu oqµioup¸qoci tqv caovoµu¸oµcvq Apiu çuìq, µiu çuìq
uv0peaev, oµoiev µctuçu touç aou tu ¿upuktqpiotqku touç 0u qtuv tu ioiu aou 0u ci¿c
cvuç kìuooikoç tuaoç Icpµuvou oqìuoq ¡iìoi, çuv0oi, oi oaoioi 0u uaukouuv otiç cvtoìcç
tou µc okoao tqv kutuktqoq tou kooµou. Aììu uuto qtuv cvu uaìo ovcipo to oaoio ocv
c¸ivc apu¸µutikotqtu.
H apetq uaoacipu kìevoaoiqoqç cvoç ¸evtuvou op¸uvioµou c¸ivc to 1996, µc caitu¿iu,
oc cvu apoµutuki aou to ovoµuouv Dolly . Hpu¸µutoaoiq0qkc uao tov Ian Wilmut kui tqv
cpcuvqtikq tou oµuou oto Ivotitouto Roslin tqç Lketiuç. H ¸eq tiç Dolly kuìouoc kuìu,
uao tqv caoatciu caiotqµovev, uììu ouvtoµu aupouoiuoc apoµìqµutu u¸ciuç kui ac0uvc
oc qìikiu cçi ctev. O apoepoç 0uvutoç tqç apoµìqµutioc tqv caiotqµovikq koivotqtu.
Lqµcievouµc coe oti o µcooç opoç ¸eqç cvoç apoµutou civui tu 12 ¿poviu
H kìevoaoiqoq ¿epi¸ctui oc ouo kutq¸opicç tqv uvuaupu¸e¸ikq kìevoaoiqoq kui tqv
0cpuacutikq kìevoaoiqoq.
H 0cpuacutikq kìevoaoiqoq civui cvuç vcoç kìuooç tqç kìevoaoiqoqç, o oaoioç c¿ci
oto¿o vu oqµioup¸qoci uvti¸puçu op¸uvev, aou 0u µctuµoo¿cutouv oc uv0peaouç aou
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


--
auo¿ouv uao uviutcç uppeoticç. Hupuoci¸µutoç ¿upq oto au¸kpcuç q oto ouketi. Auto
ukou¸ctui kuaeç aupuìo¸o oioti ctoi ti0ctui to cçqç cpetqµu "aeç 0u kìevoaoiqoouµc
op¸uvu uçou ocv kutuçcpuµc vu kìevoaoiqoouµc uv0peao;". Oi caiotqµovcç
uvukuìu¡uv oti tu ¸oupouviu c¿ouv aoììcç ¸cvctikcç oµoiotqtcç kui op¸uvu aou µaopouv
vu ¸ivouv ouµµutu µc tov uv0peaivo op¸uvioµo, ctoi oiuµcoou tqç kìevoaoiqoqç tev
¸oupouviev 0u c¿ouµc kìevoaoiqµcvu op¸uvu. Aììu uaup¿ci cvu oqµuvtiko apoµìqµu µc
tu ¸oupouviu. 1¿ouv aoìu ouk¿upo kui ctoi tu op¸uvu aou 0u ìqç0ouv 0u c¿ouv u¡qìu
caiacou ouk¿upou kui uuto civui cvu oqµuvtiko apoµìqµu, ¸iuti cvu µc¸uìo aooooto
uv0peaev auo¿ci uao ouk¿upooiuµqtq.
Oi caiotqµovcç ocv cp¿ovtui uvtiµcteaoi µc tiç µc¸uìcç ouokoìicç tev acipuµutev touç
µovo, uììu kui µc tiç oiuçopcç 0pqokcicç oi oaoicç civui ku0ctu uvti0ctcç µc tqv iocu tqç
kìevoaoiqoqç. Oi 0pqokcutikcç ooçuoicç civui uvti0ctcç µc touç caiotqµovcç oioti
uaootqpi¸ouv oti o uv0peaoç oqµioup¸q0qkc uao tov `¡ioto kui Huvtoouvuµo Oco, µc
tqv Ociu Tou avoq. 1oqçuv tqv cvtovq uvti0coq touç kuvovtuç oiuµuptupicç µc
uaotcìcoµu vu cacµµouv oi Avetutcç Ap¿cç oc aoììcç acpiateociç oioti ci¿c
oqµioup¸q0ci ouìoç. Opioµcvcç 0pqokcicç, oaeç o Bouoioµoç kui o Koµçoukiuvioµoç,
ìcvc aeç uv o uv0peaoç 0u kìevoaoiqoci oµoio tou, 0u cì0ci to tcìoç tou kooµou, cacioq
o uv0peaoç µaopcoc vu ¸ivci oµoioç tou Ocou kui Ekcivoç 0u kutuotpc¡ci tov kooµo.
Auto civui ìu0oç. 1oq tu MME uvcçcpuv oti oi Kopcutcç ckuvuv µiu caitu¿q
kìevoaoiqoq kui ua' oti µìcaouµc ocv c¸ivc tiaotu uao uutu aou çoµotuv.
To µovo aou civui oi¸oupo civui oti tepu aiu tiaotu ocv µaopci vu otuµutqoci tov
uv0peao oto vu caitu¿ci tov oto¿o tou. Oìoi oµeç cìai¸ouµc apoç oçcìoç tou. Ii' uuto
apcaci vu uaup¿ci cp¸uotqpiukoç cìc¸¿oç kui koivq uaooo¿q µuoikev kuvovev µioq0ikqç
aou ouvtoµu 0u apcaci vu 0coaioouµc.

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-$
H ckµqçq þíoç oxtç µcµcç µoç
Ikouµuç Ltuµ., 18/06/2012
To tcìcutuio oiuotqµu civui aio oputo uao aotc aeç uuçuvovtui µc ¸ceµctpikq
apoooo tu çuivoµcvu µiuç tu oaoiu c¿ouv oiuçopcç ckçuvociç kui aoikiìu
uaotcìcoµutu(tpuuµutioµoi, 0uvutoi ktì).Eivui koivu aupuockto aeç ku0c µopçq
µiuç uao oaou kui uv apocp¿ctui ouµµuììci otqv uaootu0cpoaoiqoq tqç koivevikqç
ouvo¿qç q oaoiu otiç µcpcç µuç civui uvu¸kuio vu oiuoçuìiotci.
Oç ckçpuoq tqç uv0peaivqç çuoqç, q µiu civui to utcìcoçopo µcoo aou
¿pqoiµoaoicitui uao utoµu aou citc ocv oiu0ctouv to uaupuitqto ¸veotiko caiacoo
eotc vu uvtiµcteaioouv tiç oaoicç ouokoìicç µc to oiuìo¸o, citc eç uvtiopuoq µiuç
uo¿qµu ooµqµcvqç apooeaikotqtuç aou apocp¿ctui uao acpiµuììovtiku
cpc0ioµutu, oaotc µiìuµc ¸iu µiu oiuçopctikq acpiateoq. Ltqv apetq acpiateoq
uvuaoçcuktu q µiu civui to µcoo ckçpuoqç tev opµev tqç çuoqç tou uv0peaou, µiu
çuoq oµeç aou oiuaìu0ctui otqv aopciu tqç ¸eqç uao tiç ckauiocutikcç
opuotqpiotqtcç otiç oaoicç ouµµctc¿ci o uv0peaoç. Eaoµcveç µiu apetq
apokciµcvq civui oti q µiu civui otoi¿cio µiuç apooeaikotqtuç µc cììciµµutikq
auiociu. Eììciµµutikq auiociu uao tqv uììq civui to uvcììiacç ouvoìo
uçiev,iouvikev,uao¡cev,¸veocev kui uuto¸veoiuç.
Eaiapoo0ctu q oupµivikq aopciu tqç uv0peaivqç ¸eqç aou civui uaotcìcoµu tqç
cçcìiçqç tev ¸veocev,tqç apoooou tou uv0peaou uaoocikvuci tou ìo¸ou to uìq0cç.
Ltiç up¿c¸ovcç koivevicç caikputouoc o voµoç tou io¿upotcpou, oaeç ukpiµeç otiç
tpoçikcç uìuoiocç(µovo aou ckci uvqkouv tu ¸eu),cv ouvc¿ciu ukoìou0qouv aopcicç
kutuktqtikev aoìcµev citc ¸iu cacktuoq couçikqç kupiup¿iuç citc ¸iu aoìitioµikq
cçuaìeoq. Huvteç o iµacpiuìioµoç uutoç aioe uao tu oaoiu uitiu, ci¿c ouv kivqtpo
tqv oikovoµikq uaotcìciu kui ckµctuììcuoq tou uììou kui auve uao oìu 0uµutu
kui vckpouç. 1toi otqv µukpuievq aopciu tqç ¸eqç µc µiu ouvtoµq uvuokoaqoq
auputqpouvtui tctoiu çuivoµcvu oaeç tqv acpiooo tev uvukuìu¡cev, tqv acpiooo
tqç o0eµuvikqç kupiup¿iuç,tqv cacktuoq tev çcououp¿iev,tqv caikputqoq tooo tou
otuìivikou ooo kui vu¸iotikou ku0cotetoç.
Ltiç µcpcç µuç uuto to cììciµµu auiociuç aiotevctui kupieç otiç oµuocç ckcivcç
aou civui otq µuoq tqç koivevikqç aupuµiouç kui uaotcìouv kutu kuaoio tpoao touç
uaooioaoµauiouç tpu¸ouç tqç oqµcpivqç koiveviuç. Hpokcitui ouvq0eç ¸iu tiç
oµuocç aou civui 0uµutu tou kputikou ouoìcitoup¸ioµou kui tqç uoiuçopiuç tou
oaeç oi u0i¸¸uvoi,tu utoµu uao ¿uµqìu oikovoµiku otpeµutu kui oi uììoouaoi. Oi
tcìcutuioi ,aio caikuipoi uao aotc µuìiotu ìo¸e tev cacp¿oµcvev ckìo¸ev,c¿ouv
tqv kukq tu¿q vu ti0cvtui auvtu oto caikcvtpo oaotc civui 0utcç oc cacioooiu µiuç
kuti eotooo aou oçciìctui otqv uvcaupkq auiociu touç kui aoìu acpioootcpo oto
ocutcpo aupu¸ovtu aou civui oi acpiµuììovtikcç ouv0qkcç, q koivevikooikovoµikq
kutuotuoq oqìuoq. Iiu aupuoci¸µu kuaoioç aou cp¿ctui otq ¿epu µuç , apooçu¸uç
q oikovoµikoç µctuvuotqç ocv c¿ci eç uutookoao vu kìc¡ci,vu µiuoci q vu okoteoci
cktoç kui uv µiìuµc ¸iu ¡u¿iku oiutupu¸µcvq apooeaikotqtu, acpiateoq aou
ouvuvtutui oc oìcç tiç ¿epcç. Hpoçuvcotutu cp¿ctui ¸iu vu oickoikqoci cvu
kuìutcpo caiacoo ¸eqç tooo ¸iu tov ioio ooo kui ¸iu tqv oiko¸cvciu tou, oµeç
cp¿oµcvoç oc cvu çcvo acpiµuììov oaou ai0uvotutu oc ¸vepi¸ci tq ¸ìeoou kui o
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-.
ioioç ocv c¿ci tiç kutuììqìcç ¸veociç kuìcitui vu uvtuacçcì0ci oc µiu de Iacto
ouoµcvq 0coq.
Hupuììqìu uv uvuìo¸iotouµc aeç q ¿epu otqv oaoiu aq¸uivci ocv c¿ci kutuììqìcç
ouv0qkcç µiotikou caiacoou(µìcac Eììuou)oaeç 0cociç cp¸uoiuç kui oikovoµikcç
uaoìuµcç uvu¸kuotiku 0u otpuçci oc apuçciç µiuç eotc vu uaooauoci cvu aooo
¿pqµutev.Iiu vu kutuotci ukoµu aio ouçcç µc cvu aoìu uaìo aupuoci¸µu. 1¿ouµc
cvu µikpo oci¸µu koivevikou ouvoìou 10 utoµev oi¿eç vu ìqç0ci uao¡q q
kutu¸e¸q. Autq ìoiaov q oµuou 10 utoµev µoipu¸ctui 240.000 cupe ku0c ctoç, o
ku0cvuç auipvci kuti ìi¸otcpo q kuti acpioootcpo uvuìo¸u µc tq oouìciu aou c¿ci
uììu auvteç oìoi cp¸u¸ovtui.Otuv oi ouv0qkcç uììu¸ouv c¿ouv vu µoipuotouv
aìcov 150.000 cupe kuti aou µc uaìq µu0qµutikq ìo¸ikq oqµuivci aeç citc oìoi 0u
kupae0ouv uuto to aooo ¸evtuç µc uio0qtu µcieµcvcç uaoìuµcç citc kuaoioi 0u
uaokìciotouv ¸iu vu ¸qoouv ikuvoaoiqtiku kutu kuaoio tpoao oi uaoìoiaoi. Oi 3-4
aou 0u uaokìciotouv to apeto oiuotqµu ai0uvotutu 0u cìaioouv otqv cupcoq µiuç
cukuipiuç.Lc cvu ocutcpo caiacoo 0u apooµcvouv otqv uììqìc¸¸uq tev uììev.`Otuv
oi uvu¸kcç(acivu,otc¸uoq) 0u uuçq0ouv kui tu apoµìqµutu touç 0u uauitouv
caiìuoq otqv kuìutcpq acpiateoq 0u ··¿tuaqoouv aoptcç kìciotcç~~, q otq
¿cipotcpq acpiateoq 0u tiç uvoiçouv oi ioioi ¸iu vu uaoktqoouv to µcoo ¸iu tqv
caiìuoq tev apoµìqµutev touç oqìuoq kuaoio uìiko u¸u0o aou aupuvoµu otcpcitui
uao kuaoiov aou to oiu0ctci.
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 100-120 ìcçciç.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tq çpuoq tou kciµcvou: «Eivoi koivo
aoooock:o acç ko0c nooçp ßioç oao oaoc koi ov aoo/o,c:oi ocnßo··ci o:pv
oaoo:o0cooaoipop :pç koivcvikpç ocvo,pç p oaoio o:iç n/ocç noç civoi ovoykoio vo
oiooço·io:ci».
B.2. Nu µpcitc tov tpoao aci0ouç aou caikputci otqv tcìcutuiu aupu¸puço.
B.3. Nu µpcitc tov tpoao uvuatuçqç tqç tpitqç aupu¸puçou.
B.4. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou.
B.5. Nu µpcitc tcoocpiç oiup0petikcç ìcçciç oto kciµcvo kui vu ¸pu¡ctc ti
çuvcpevouv.
I. To tcìcutuio oiuotqµu uuçuvovtui ouvc¿eç kpouoµutu ku0c µopçqç µiuç. Nu
¸pu¡ctc touç ìo¸ouç aou ooq¸ouv otqv ckpqçq µiuiev çuivoµcvev kui tiç ouvcacicç
uutev kutu tqv uao¡q ouç, oc cvu up0po otqv toaikq cçqµcpiou. (500-600 ìcçciç)!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-1
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
...kot xt ócv qxov
Ltu0qç N. Kuìuµuç , Kupiukq 6 Ackcµµpiou 2009 cçqµcpiou TO BHMA
Eacioq q ovo¸qxqoq tou ti qtuv q ìc¸oµcvq «cçc¸cpoq» tou acpuoµcvou
Ackcµµpiou civui ouµçutq µc 0cepqtikoìo¸icç aou c¿ouv µc¸uìutcpq o¿coq µc tiç
cai0uµicç (q kui çuvtuoieociç) tou ku0c o¿oìiuotq kui ìi¸otcpq µc tqv
apu¸µutikotqtu, civui ioeç aio ¿pqoiµo vu uvtiotpuçci to cpetqµu: Ti ocv p:ov q
«cçc¸cpoq tou Ackcµµpq»;
Eoe civui uaupuitqtq µiu apokutupktikq oicukpivioq: o ìo¸oç aou uaokuìouµc tu
¸c¸ovotu tou acpuoivou Ackcµµpiou «cçc¸cpoq» (kui aou uo¿oìouµuotc µc uutu)
civui cacioq qtuv µiuiu. Av oi oiuµuptupicç ¸iu tov çovo tou Aìcçuvopou
Ipq¸opoaouìou qtuv cipqvikcç, uv ncµtoµí¸ovxov otiç poutiviupikcç kui µi¸cpcç
kutuìq¡ciç o¿oìciev kui oc uao¿cç uao µu0qµutu, ocv 0u ci¿uv apokuìcoci tq
oic0vq apooo¿q kui ocv 0u ¸puçuµc ¸i´ uutcç oqµcpu. Eaoµcveç, otuv
uvuçcpoµuotc otqv «cçc¸cpoq» kui otouç «cçc¸cpµcvouç», uvuçcpoµuotc
apetup¿iku otu ¸c¸ovotu kui otu utoµu aou ouµµctci¿uv otu µiuiu cacioooiu.

Ti ocv p:ov, ìoiaov, q «cçc¸cpoq tou Ackcµµpq»;

Acv p:ov nio «cç/ycoop» :pç vco·oioç. To ook aou apokuìcoc o çovoç tou µu0qtq
qtuv io¿upo uììu q ouvtpiatikq nìctovóxqxo tev vcev ocv ouµµctci¿c otiç
oiuoqìeociç outc uììeotc tuutiotqkc µc tiç kutuotpoçcç kui µc tqv iocoìo¸iu tev
oµuoev aou apetootutqouv oc uutcç, oaeç apokuatci uao tiç o¿ctikcç
oqµookoaqociç. H ouµµcto¿q uììev oµuoev tou aìq0uoµou qtuv ukoµq aio
acpiopioµcvq kui oi cukoìcç ¸cvikcuociç acpi «uoçuçiuç» kui «op¸qç» tev Eììqvev
eç uitiev tqç «cçc¸cpoqç» civui to ìi¸otcpo uacpµoìikcç.
Acv p:ov no¸ikp. H ouµµcto¿q otiç oiuoqìeociç ocv çuivctui vu çcacpuoc tiç 8.000
cve tu utoµu aou ouµµctci¿uv otiç kutuotpoçcç ocv qtuv aupuauve uao µcpikcç
ckutovtuocç, ououvuìo¸u µikpoç upi0µoç oc o¿coq µc to µc¸c0oç tev kutuotpoçev
kui to caikoiveviuko touç uaotcìcoµu. H cktuoq tev kutuotpoçev ¸ivctui
kutuvoqtq µovo uv ìqç0ci uao¡q q «kutuotuoq au0qtikqç uµuvuç» otqv oaoiu q
totc kuµcpvqoq c0coc tqv Aotuvoµiu, q uaoçuoq tqç, oqìuoq, vu aupuoeoci tqv
aoìq otouç c¿0pouç tqç (µiu uao tiç uaoçuociç ¸iu tiç oaoicç, uììeotc, tiµepq0qkc
otiç ckìo¸cç).
Acv p:ov oc0oonp:p. Av kui q apoocìcuoq otiç oiuoqìeociç aoììev vcev, ioiuitcpu
µu0qtev, qtuv uu0opµqtq, o okìqpoç aupqvuç aou nµexooxóxqoc otiç
kutuotpoçcç ku0c uììo aupu uu0opµqtu copuoc. Ivepi¸ouµc aeç o ouvtovioµoç
µcoe Aiuoiktuou kui kivqtev cauiçc kpioiµo poìo otqv kìiµukeoq tqç µiuç.
Tuuto¿povu q op¸uveµcvq µiu ìcitoup¸qoc eç aupuoci¸µu ¸iu ooouç ci¿uv
apetup¿iko touç kivqtpo to µau¿uìo kui tqv kutuotpoçq.

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-*
Acv cnacoici,c i,voç oiokoc, oc:o0coioç p ycvvoio:p:oç. H ouµµcto¿q otiç
kutuotpoçcç qtuv uvcçooq kui ck tou uoçuìouç, µiu kìuoikq acpiateoq «t¸uµau
µu¸kiuç» aou uv0ci oc ku0coteç uvoµiuç.
Acv p:ov oao:/·cono :pç oic0voíç oikovonikpç koiopç. Avti0ctu ua´ o,ti uaootqpiçuv
çcvoi kupieç oqµooio¸puçoi, tu onoxcìcoµoxo tqç oikovoµikqç kpioqç ocv ci¿uv
ç0uoci ukoµq otqv Eììuou. Tepu aou cç0uouv µc ku0uotcpqoq ocv çuivctui,
aupuooçeç, vu aupu¸ouv cçc¸cpociç.
Acv p:ov aoooinio cvoç oic0voíç kíno:oç cçcy/ooccv, oaeç çuvtuoie0qkuv
opioµcvoi aou ciouv otqv cauvuotuoq to vco cçu¸e¸iµo apoïov tqç ¿epuç. Kuaoicç
apooau0cicç µiµqoqç oc opioµcvcç ¿epcç cacouv ¸pq¸opu oto kcvo. H uao¡q oti q
cììqvikq cçuipcoq oçciìctui oto ¸c¸ovoç aeç q cììqvikq vcoìuiu civui q aio
ouotu¿ioµcvq otov kooµo (vui, ¸puçtqkc ki uuto!) civui kuti aupuauve uao
uvoqtq.

Acv p:ov koi :ooo aoc:oyvcop. H cktuoq tev kutuotpoçev qtuv apetoçuvqç kui o
upi0µoç tev utoµev aou ouµµctci¿uv oc uutcç µc¸uìutcpoç ua´ o,ti ouvq0eç, uììu
to µovtcìo kivqtoaoiqoqç aupcacµac otiç ¿povicç kui cauvuìuµµuvoµcvcç
kivqtoaoiqociç aou tuìuvi¸ouv tq ¿epu kui aou oiukpivovtui uao tqv uvcµaooiotq
opuoq tev oiuçopev «uvticçouoiuotikev» oµuoev, tq o¿ctikq ouµau0ciu µc tqv
oaoiu uvtiµcteai¸ovtui uao µcpiou tev MME, tou aoìitikou kooµou uììu kui tev
ìc¸oµcvev «cvo¿ikev µcoqìikev», tqv au¸iu µcvtctu touç µc tqv Aotuvoµiu kui tqv
ckµctuììcuoq tou auvcaiotqµiukou uouìou. To µovtcìo uuto c¿ci eç ouµµoìiko
0cµcìio tqv totcµikq ìcitoup¸iu tqç cçc¸cpoqç tou Hoìutc¿vciou to 1973, aou
ìcitoup¸ci eç cvu apotuao to oaoio q ku0c ¸cviu 0u apcaci vu uvuaupu¸ci uv 0cìci
vu cvqìikie0ci: ku0c ¸cviu kui to Hoìutc¿vcio tqç. H Avvu Auµiuvioq, q oaoiu
ouµµctci¿c otqv apu¸µutikq cçc¸cpoq tou 1973, cacoqµuvc tov aupuìo¸ioµo uutov:
«Tpcìuivoµui otuv ukoue vcouç vu ìcvc aeç ci¿uµc to apovoµio tqç cçc¸cpoqç.
Ocìuµc vu ¸qoouµc, vu ¿upouµc tu viutu µuç, tiç cupeauïkcç kutuktqociç. Nu ¸ouµc
oaeç cociç oi vcoi tepu».
Acv onçioßp:poc :iç kcoioo,cç vcoc··pvik/ç oçicç. Avti0ctu, uaqpçc µiu ¸vqoiu
ckçpuoq touç: tqç uoiuçopiuç, uv o¿i tou µioouç, ¸iu tqv acpiouoiu tev uììev kui
tq oqµooiu ioioktqoiu, tqç oickoikqoqç oikuieµutev oi¿eç uao¿pceociç, tqç
tuuto¿povqç uauitqoqç ¸iu kuìoaìqpeµcvcç oouìcicç kui tqç uvtiopuoqç otiç
µctuppu0µiociç aou 0u tiç aupu¸u¸ouv, tqç oiuµuptupiuç cvuvtiu oto kputoç uììu
kui tou ovcipou µiuç kputikooiuitqç ¸eqç, tqç qµiµu0ciuç aou ckçpu¸ctui µc cvuv
ìo¸o kouçio, koivotoao kui uaoìuto.
Acv oçpoc koaoio i,voç aioc :pç. Oi cçc¸cpociç tev µuupev otiç uµcpikuvikcç
aoìciç to 1968 q tev çoitqtev oto Hupioi tov Muq tqç ioiuç ¿poviuç ci¿uv
kutuìutikcç ouvcacicç. H «cçc¸cpoq» tqç A0qvuç ocv ci¿c kuµiu uaoìuteç aoìitikq
apocktuoq, µc cçuipcoq tqv cµçuvioq µiuç vcuç ¸cviuç tpoµokputikev op¸uveocev
kui tq o¿coov ku0qµcpivq apuktikq tou apoaqìukioµou avcuµutikev uv0peaev. Ou
uaoktqoci cvoc¿oµcveç iotopikq oqµuoiu uv uaooci¿0ci oti kutuçcpc vu uçuavioci
tqv koiveviu kui vu tqv kuvci vu uvtiìqç0ci to kootoç aou cvc¿ci q ouvtqpqoq kui
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


-&
uvuaupu¸e¸q µiuç çcacpuoµcvqç kouìtoupuç otov kopço tqç oaoiuç aupu¸ovtui
çuivoµcvu oaeç q «cçc¸cpoq tou Ackcµµpq».
O u% 2zó0qç A% Kozôßoç eívoi uo0q,qzqç Hoziziuqç Eniozquqç ozoHoveniozquio
Y'0,%

Hpoaqìukioµoç ÷ cçuµpioq

A. Nu ¸pu¡ctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve uaooauoµutoç uao0ctovtuç oti
cvqµcpevctc tqv tuçq ouç oc 110-130 ìcçciç. (µov.25)
B1. 1otuv uvuçcpoµuotc otqv «cçc¸cpoq» kui otouç «cçc¸cpµcvouç»,
uvuçcpoµuotc apetup¿iku otu ¸c¸ovotu kui otu utoµu aou ouµµctci¿uv otu µiuiu
cacioooiu.» Nu uvuatuçctc tqv aupuauve çpuoq oc µiu aupu¸puço( 70-80 ìcçciç )
µc aupuoci¸µutu. (µov.10)
B2. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev aupukute ìcçcev: ovo¸qxqoq, ncµtoµí¸ovxov,
nìctovóxqxo, nµexooxóxqoc, onoxcìcoµoxo kui vu o¿qµutioctc µiu apotuoq µc
ku0cvu uao uutu. (µov.10)
B3. Ltq ocutcpq aupu¸puço vu µpcitc tq ouììo¸iotikq aopciu aou ukoìou0ci o
kciµcvo¸puçoç kui vu ¿upuktqpioctc to ouììo¸ioµo eç apoç tq µopçq tou.
(µov.10)
B4. Lc aoio kciµcviko ciooç uvqkci to aupuauve kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç. (µov.5)
I. To o¿oìcio ouç oiop¸uvevci µiu qµcpiou µc uçopµq tu ¸c¸ovotu tou acpuoµcvou,
uììu kui to çctivou Ackcµµpq kui kuìciotc vu aupctc µcpoç eç ckapooeaoç tqç
tuçqç ouç. Ltqv cioq¸qoq ouç 0u µiìqoctc ¸iu tiç cçc¸cpociç kui tqv uokqoq µiuç oc
oiuçopcç koivevikcç ckoqìeociç kui 0u apotcivctc tpoaouç uµµìuvoqç tqç µiuç otq
ou¸¿povq koiveviu.
"#$%&


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$/
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
L¿oìtkq þío: dotvóµcvo xqç cno¿qç
Hµcpoµqviu oqµooicuoqç: 19 Lcatcµµpiou 2008
Iooçci o Eco:oo:ioç Hoaovpç, Eaikocooç Ko0pyp:pç Hovcaio:pnioc Aiyoioc

H o¿oìikq µiu uaotcìci au0o¸cvciu tqç cao¿qç kui ouvouu¸oµcvq µc tqv cµaopiu kui
¿pqoq cçuptqoio¸ovev ouoiev µcou otu o¿oìciu ku0iotu to acpiµuììov tou µu0qtq
ioiu¸ovteç caikivouvo. Hupuììqìu, q cçuptqoq uao to oiuoiktuo kui tu qìcktpoviku
aui¿vioiu uuçuvouv tu aooootu tqç auioikqç kui cçqµikqç kutu0ìi¡qç, cve
aupuììqìu uuçuvctui q ouvcioqtoaoiqoq kivouvev, oaeç q kukq oiuitu tev
µu0qtev kui tu utu¿qµutu µcou kui cçe uao to o¿oìcio.
H µiu ìuµµuvci aoikiìcç µopçcç kui ocv uaup¿ci cvuç ku0oìikoç opioµoç tqç.
Luvq0eç eç µiu opi¸ctui q ¿pqoq tqç çuoikqç ouvuµqç q tqç aicoqç - uaciìqç
cvuvtiov cvoç µcµoveµcvou utoµou q kutu µiuç oµuouç aou µaopci vu ooq¸qoci oto
0uvuto, otov tpuuµutioµo q otq ¸cvcoq ¡u¿oìo¸ikev oiutupu¿ev (World Health
Organization, 1999, p.2).
Oi ìo¸oi aou ooq¸ouv otqv uokqoq µiuç civui aoììoi kui oiuçcpouv uvuìo¸u µc tqv
koivevikooikovoµikq kutuotuoq tev utoµev, tqv iotopikq ou¸kupiu, tqv
kouìtoupu kui tov aoìitioµo. Ltouç ckìutikouç aupu¸ovtcç acpiìuµµuvovtui tu
¿upuktqpiotiku tqç apooeaikotqtuç, q cììiaqç kuììicp¸ciu, oi ku0` cçiv µiuicç
ouµacpiçopcç aou cvio¿uovtui uao to acpiµuììov, q çuvtuoieoq tqç µiuç, oi
cììiaeç uvuatu¸µcvcç caikoiveviukcç ikuvotqtcç, q uvcaupkqç ¸ovikq uaootqpiçq
kui caippoq, oi uoikcç tiµepicç kui q kukoaoiqoq tev auioiev, q çte¿ciu, o
uacpaìq0uoµoç kui o ouveotioµoç, q caippoq tev µcoev µu¸ikqç cvqµcpeoqç kui oi
koivevikcç vopµcç.
H µiu civui µiu µopçq ckçpuoqç tou 0uµou q tou çoµou, kui uaotcìci µiu
çuoioìo¸ikq uv0peaivq uvtiopuoq (Harvard EDC, 1996). Mu0uivctui oc µikpq
qìikiu, ouvcaeç µaopci vu uaoçcu¿0ci µcou uao apeiµcç 0ctikcç cµacipicç
(American Psychological association, 1993).
H o¿oìikq µiu cµçuvi¸ctui kupieç, µc tq µopçq tou o¿oìikou ckçoµioµou
(bullying), o oaoioç acpiìuµµuvci tq ìcktikq, tq oeµutikq, tqv ¡u¿oìo¸ikq, tq
ocçouuìikq aupcvo¿ìqoq, ku0eç kui to µuvouìioµo. Aaotcìci cokcµµcvq apuçq,
aou uaookoaci otqv apokìqoq oeµutikou q ¡u¿ikou aovou kui otqv uaotu¸q tou
0uµutoç. O ckçoµioµoç civui ouv0cto çuivoµcvo kui µaopci vu uvuçcpctui oc
oeµutikq (oapeçiµutu, kìetoicç, µaouvicç), ouvuio0qµutikq, q ìcktikq cai0coq
(kopoïoiu, µpioicç, oupkuoµo, ¿cipovoµicç, oukoçuvticç, ¸cìoioaoiqoq, uaciìcç),
ocçouuìiko (uvcai0uµqto u¸¸i¸µu, apooµìqtiku µqvuµutu, ìcktikq aupcvo¿ìqoq)
kui qìcktpoviko ckçoµioµo (kukoµouìu sms, kìqociç, e-mail, chat µc uaciìqtiko
acpic¿oµcvo).
H o¿oìikq µiu civui µiu µopçq koivevikou cììciµµutoç aou tqv koivevikq
uviootqtu, tov uaokìcioµo kui tq µutuieoq tev utoµikev apooookiev. H o¿oìikq
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$(
µiu ouo¿cti¸ctui uµcou µc tqv c¸kìqµutikotqtu otqv cuputcpq koiveviu kui civui
ociktqç tqç uvo¿qç tqç. Iiu to ìo¸o uuto, q cçuìci¡q tqç ouvocctui µc tqv
apootuoiu tev 0coµev kui tev uçiev tou koivevikou aìuioiou.
H otuoq kui q ouµacpiçopu tev aupuµutikev µu0qtev uaotcìci µikpo¸puçiu tou
oiko¸cvciukou, o¿oìikou kui koivevikou acpiµuììovtoç. Luvcaeç, q apoìq¡q apcaci
vu otqpi¸ctui otqv oìiotikq uvuaìuioieoq kui otqv uio0ctqoq oiouktikev µc0ooev
aou apou¸ouv tqv aci0up¿iu, aupuììqìu µc tqv uio0qoq tqç oikuioouvqç. Oi
aci0uvu¸kuotikoi µc0oooi, oi uoikcç tiµepicç, q apiµoootqoq opioµcvev µu0qtev
oqµioup¸ouv upvqtiku apotuau, aou uvuaupu¸ouv tq µiu.
Ltoi¿ciu, oaeç q cvio¿uoq tqç uutocktiµqoqç µcoe tqç caiµpuµcuoqç kui tqç
uvu¸vepioqç, q ouvcp¸uoiu kui q aupe0qoq cvio¿uouv tqv uaoktqoq vcev
ocçiotqtev kui oiouokouv otouç µu0qtcç tqv op0q oickoikqoq tev caioieçcev touç.
H ouµµcto¿q kui q cvcp¸oç opuoq tev µu0qtev oc koiveviku cai0uµqtcç
opuotqpiotqtcç, cktovevci tqv cvcp¸ciu kui aupuììqìu touç cçoaìi¸ci µc ocçiotqtcç
aou 0u uaooci¿0ouv ¿pqoiµcç otqv koivevikq touç apooupµo¸q.
Tu apo¸puµµutu u¸e¸qç u¸ciuç caioiekouv tqv uvuatuçq otputq¸ikev ¸iu tq
µcìtieoq tqç aoiotqtuç ¸eqç, tqv apoìq¡q kui tq çpovtiou, tqv uoçuìciu, tqv
uaouoiu tou çoµou kui tq µu0qoq µc0ooev uvtiµcteaioqç uaciìqtikev
kutuotuocev. Ev0uppuvouv tqv cipqvikq oicu0ctqoq tev ou¸kpouocev, tiç tc¿vikcç
oiuapu¸µutcuoqç, tovi¸ovtuç tq oqµuoiu tev uv0peaivev oikuieµutev, tqç
uììqìc¸¸uqç kui tqç iootqtuç. 1vu uaotcìcoµutiko apo¸puµµu apoìq¡qç tou
ckçoµioµou civui to Olweaus Bulling Prevention Program, (Olweaus, 1993).
Hpokcitui ¸iu cvu ouv0cto apo¸puµµu aou cçupµo¸ctui oto ¿epo tou o¿oìciou kui
acpiìuµµuvci tpiu otuoiu:
To otuoio tqç ¸cvikqç oiuµcooìuµqoqç, kutu to oaoio uao¸puçctui cvu
¸cviko ouµµoìuio µq µiuç uao touç µu0qtcç, oqµioup¸citui µiu ouvtoviotikq
caitpoaq aupukoìou0qoqç tou o¿oìikou aìuioiou kui ckauiocuctui to
oiouktiko apooeaiko. Mc µuoq tu aupuauve 0coai¸ovtui ¸cvikoi kuvovcç ¸iu
tqv apoìq¡q tou ckçoµioµou kui cvcp¸oaoicitui cvu ouotqµu caiµìc¡qç
kutu tq oiupkciu tev oiuìciµµutev
To otuoio oiuµcooìuµqoqç oc caiacoo tuçqç, kutu to oaoio, µcou uao tqv
uvuatuçq oiuìcktikqç o¿coqç, tq oicçu¸e¸q oiuìo¸ou µc ¸ovciç kui µu0qtcç,
0coai¸ovtui kuvovcç kutu tou ckçoµioµou, kui
To otuoio oiuµcooìuµqoqç oc utoµiko caiacoo, kutu to oaoio uvuìuovtui
apooeaiku µieµutu kui cµacipicç µiuç uao touç µu0qtcç 0utcç/0uµutu.
To ckauiocutiko ouotqµu kuìcitui µcoe tqç kutuììqìqç ¿pqoqç µc0ooev kui
tc¿vikev vu µcieoci q ukoµq kui vu cçuìci¡ci çuivoµcvu, oaeç q o¿oìikq µiu. Oi
µc0oooi kui oi tc¿vikcç aou ¿pqoiµoaoiouv tu apo¸puµµutu u¸e¸qç u¸ciuç civui
kupieç, µieµutikcç kui cvcp¸qtikcç, aou kuììicp¸ouv ¿upuktqpiotiku, oaeç q
oµuoikotqtu, q ouvcp¸uoiu kui q uvuociçq tqç apooeaikotqtuç. Oi µieµutikcç
µc0oooi uaoµìcaouv otqv cvio¿uoq tou uutoouvuio0qµutoç, otqv cvio¿uoq tqç
uutocktiµqoqç tou µu0qtq kui otqv uvuatuçq koivevikev kui apooeaikev
ocçiotqtev apooupµo¸qç.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$!
Tctoiou cioouç ckauiocutikcç tc¿vikcç civui q opuµutoaoiqoq, to 0cutpiko aui¿vioi,
oi o¿qµutikcç uvuaupuotuociç, q apoooµoieoq poìev, q ¸veotikq uouµçeviu, q
caiìuoq apoµìqµutev kui q ¿pqoq µctuçopev. To opuµutiko aui¿vioi cµacpic¿ci
otoi¿ciu cìcu0cpqç ckçpuoqç, uu0opµqtioµou, oqµioup¸iuç, uììu tuuto¿povu
apokcitui ¸iu cvu aui¿vioi aou aq¸u¸ci uao tqv apu¸µutikq ¸eq. Mcou uao to
aui¿vioi to auioi µu0uivci cukoìu, ¸pq¸opu uììu kui cu¿upiotu.
Hupuììqìu µc tq ¿pqoq tev apouvuçcp0cvtev oiouktikev apooc¸¸iocev civui
uvu¸kuiu q oqµioup¸iu koivevikev, ouµµouìcutikev kui ¡u¿oìo¸ikev uaqpcoiev µc
okoao tqv apoìq¡q tqç µiuç. Lqµuvtikq civui q ouvcp¸uoiu µc touç ¸ovciç kui tqv
toaikq koivotqtu, ¸iu tqv op¸uveoq oµuoev uutoµoq0ciuç kui tq oicçu¸e¸q
cvqµcpetikev ouvuvtqocev. Oi ckauiocutikoi apcaci vu cvqµcpe0ouv otq
oiu¿cipioq ouvuio0qµutikev, ¡u¿ikev kui koivevikev ou¸kpouocev, aou
ìuµµuvouv ¿epu otq o¿oìikq ui0ouou kui otqv cuputcpq koiveviu, eotc vu
µaopouv vu cçupµooouv apo¸puµµutu ¸iu tqv koivevikq cvtuçq tev µu0qtev kui
tqv apoìq¡q tqç o¿oìikqç µiuç (Lekou, 2002). Oi ckauiocutikcç caiokc¡ciç, oi
aoìitiotikcç uvtuììu¸cç, oi ouvcp¸uoicç, uvuatuooouv tqv caikoiveviu kui tqv
uutocktiµqoq.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$#
MAZOHOIHLH- Oxov xo nìq0oç yívcxot ó¿ìoç
Tqç Tuoouìuç Kupuïokukq
Oi ou¸¿povcç koivevicç tuìuvtcuovtui uvuµcou otqv uao¸veoq kui tqv
au0qtikotqtu, tqv uopuvciu kui tq oiuµuptupiu. Aao ti kivouvcuci acpioootcpo q
oqµokputiu, uao tqv c¸pq¸opoq q tqv ukivqoiu; Ltiç ¸eqpcç ou¸qtqociç tev qµcpev
¸iu tq ouµacpiçopu tou aìq0ouç, ¸iu to aeç to utoµo okcatctui kui opu µcou otqv
uvuµpu¸ouou koiveviu, ou¿votcpu caiìc¸ctui q apetq, cve aio uìq0ivq µoiu¸ci q
ocutcpq.
O 4poivt cìc¸c aeç q µu¸u «oikoooµcitui» uao tiç vcupeociç tou utoµou. Eve o
Aµcpikuvoç koivevioìo¸oç Ntciµivt Pioµuv apcoµcuc («To µovu¿iko aìq0oç») oti to
utoµo uvtìci tov apoouvutoìioµo tou uao tov ou¸kuipivo tou· uvtuaokpivctui uììu
ocv caiìc¸ci, oìo kui acpioootcpo okìuµoç tqç koivqç ¸veµqç. Heç okcçtovtui, aeç
uvtiopouv oooi oqµcpu uvuµci¸vuovtui kui u¸koµu¿ouv oto aq¸uiv` cìu tqç
µupµq¸kiuç tou Luvtu¸µutoç; A¸veoto.
To µcµuio civui aeç ocv uaotcìouv cvu oµoio¸cvcç ouvoìo. Aììu aoììu oeµutu µc
oiuçopctikq kivqtikotqtu kui uvtiopuociç. Av kuti tu cvevci, civui q uvu¸kq vu
ckçpuoouv tq ououpcokciu touç. Miìiouviu ou¸kcvtpevovtui oc ku0c kuìcoµu. Miu
io¿upq ouvtpiatikq uìq0ciu aou ocv µaopci vu uaotiµq0ci. Kui oaeç cvu ku¸uvi aou
µpu¸ci, ctoi kui oi ku0qµcpivcç ou¸kcvtpeociç ocv civui oìotcìu cipqvikcç.
Lto¿oç tqç op¸qç ¸ivovtui o¿i µovov oooi c¿ouv uvuµci¿0ci otu aio µpeµiku
okuvouìu, c¿ouv voµiµoaoiqoci tiç aio uvq0ikcç ouµacpiçopcç, c¿ouv uaooc¿0ci tq
ouvuììu¸q eç caikputouou tuktikq, uììu oìoi oi aoìitikoi. Hìqpevouv, ¿epiç
aoììcç cçuipcociç, tiç ouvcacicç tqç oiuç0opuç, tqç aoìu¿povqç uouìiuç touç, tqç
uoiuìciatqç µctpqoqç tou aoìitikou kootouç (µc µuoq kupieç tiç uvtiopuociç tev
ctuipev tqç cçouoiuç, tev oµuoev ouµçcpovtev, tev ouvtc¿viev, tev
kputikooiuitev ouvoikuìiotev), to ¸c¸ovoç oti ukoµq kui otqv kopuçeoq tqç
kpioqç, uaoçuociç ìuµµuvovtui aioe uao kìciotcç aoptcç kui o kooµoç ocv ¸vepi¸ci
oìq tqv uìq0ciu.
1toi to au0oç aou e0ci touç aoìitcç vu opouv ¸iu to koivo kuìo, vu uvtiotckovtui
otiç cai0cociç tev c¿0pev tqç aoìitciuç, vu kivqtoaoiouvtui ki otuv aupuµiu¸ovtui
tu oikuieµutu µovov cvoç, ocv civui cvcp¸o ua` ukpq o` ukpq tqç ouveotioµcvqç
aìutciuç. Aììotc uvuµìu¸ci to c¸e tqç qaiotqtuç ki uììotc to c¸e tqç
cai0ctikotqtuç, tev cvotiktev. Kui to aìq0oç, cviotc, ¸ivctui o¿ìoç.
Oi apuçciç tou o¿ìou ocv kutcu0uvovtui outc kui cìc¸¿ovtui uao tq ìo¸ikq.
Eaqpcu¸ovtui uao tu uio0qµutu aou apokuìouv oi uvuìuµacç tqç ou¸kupiuç. O
o¿ìoç µctuµopçevci tqv apooeaikotqtu ooev tov uaotcìouv. O qaioç kui o µiuioç,
o uçcotoç kui o cu¸cvqç, uaoktouv oµoiu kpitqpiu, ioicç uvtiopuociç. O o¿ìoç ocv
okcçtctui, uio0uvctui. Acv apoo¿coiu¸ci, ki u¡qçu tiç ouvcacicç. O o¿ìoç otcpcitui
µctpou. Kutuppiatci ku0c çpu¸µo, çcoaevtuç cai oikuiev kui uoikev.
Oµeç q cçoooç uao tqv kpioq ocv µaopci vu apocì0ci uao µiu op¸ioµcvq kui
kutukcpµutioµcvq koiveviu. Aao tq pi¡q otov Kuiuou oìev tev up¿ev ki oìev tev
0coµev. H ¸cvikcuoq µiuç tctoiuç otuoqç ioeç cotpcçc tµqµutu tqç koiveviuç oc
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$-
caikivouvcç kutcu0uvociç, ioeç ooq¸ouoc oc ukpuicç cçcìiçciç. Ou apcaci q op¸q vu
¸ivci opµq kui cpµu µiuç vcuç op¸uveoqç µc koivevikq oiuçuvciu kui koivevikq
oikuioouvq. Miuç koivqç ¸ìeoouç. Miuç vcuç cuapcaciuç.
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 100-110 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tqv aupukute çpuoq tou kciµcvou: «Aao :i
kivocvcíci acoiooo:coo p opnokoo:io, oao :pv cyopyooop p :pv okivpoio,» Hoiu civui
q uao¡q tqç ou¸¸puçceç; 13 µov.
B.2. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 07 µov.
B.3. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç ocutcpqç aupu¸puçou. 05 µov.
B.4. Lc ti uaookoaouv tu cpetqµutu otqv apetq kui ocutcpq aupu¸puço; Nu
uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç. 05 µov.
B.5. Nu µpcitc 5 oiup0petikcç ìcçciç kui vu acitc µc aoio tpoao ouµµuìouv otq
ouvo¿q tou kciµcvou. 05 µov.
I. Ltqv cao¿q µuç auputqpcitui cvtovu to çuivoµcvo tqç µu¸oaoiqoqç. Nu
uvuçcpctc oc cvu up0po aou 0u ¸pu¡ctc otq o¿oìikq cçqµcpiou tu uitiu tqç kui
tpoaouç uvtiµcteaioqç. (500-600 ìcçciç)

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$$
TEXNH- Kóìntkq noìtxtoxtkq cvóotµovío
Tqç Mupiuç Kutoouvukq
Ltqv qìcktpovikq auìq tou uaoup¸ciou Hoìitioµou, uaup¿ci cioikq aupuaoµaq otu
µouociu tqç ¿epuç. Avti¸puçouµc uao tqv iotoocìiou tou E0vikou Ap¿uioìo¸ikou:
«To E0viko Ap¿uioìo¸iko Mouocio civui to µc¸uìutcpo tqç Eììuouç kui cvu uao tu
oqµuvtikotcpu tou kooµou (.). Oi aìouoicç ouììo¸cç tou, aou uaupi0µouv
acpioootcpu uao 11.000 ck0cµutu, apooçcpouv otov caiokcatq cvu auvopuµu tou
up¿uiou cììqvikou aoìitioµou uao tiç up¿cç tqç apoïotopiuç ceç tqv uotcpq
up¿uiotqtu. Oi ck0coiukoi ¿epoi tou, ockuocç ui0ouocç oc ku0c opoço, kuìuatouv
cktuoq 8.000 t.µ. kui otc¸u¸ouv tiç acvtc µc¸uìcç µoviµcç ouììo¸cç».
Tqv acpuoµcvq Tctuptq q «K» oqµooicuoc pcaoptu¸ ¸iu to Ap¿uioìo¸iko Mouocio
kutu¸puçovtuç tu cçqç: 64 ui0ouocç civui kìciotcç kui µovov 8 uvoiktcç! To
aeìqtqpio kìcioto, ¿iìiuocç toupiotcç koµouv cioitqpio uvuao¡iuotoi ¸i` uuto aou
ukoìou0ci. O Muvoç I. Eìcu0cpiou uutoatqç µuptuç tqç ¡u¿poìouoiuç tev
caiokcatev µctuçcpci: «Hoììoi çcvoi (apcoµcutcç µuç oto cçetcpiko!) qp0uv oc
pqçq kui aupu ìi¸o otu ¿cpiu µc touç uauììqìouç, uçou µpqkuv uvoi¿to to cvu ckto
tou.».
Hpiv uao ìi¸cç qµcpcç oc puoioçevikq tou ouvcvtcuçq o uaoup¸oç Hoìitioµou ciac
µctuçu uììev: «O toupioµoç uao tqv kpioq µ¸qkc aupu aoìu ouvuµeµcvoç, civui
cvu kuìo apotuao ¸iu to aeç 0u capcac vu koituµc tqv uvuatuçq otqv Eììuou. O
aoìitioµoç, aupu tiç ouokoìicç, c¿ci kutuçcpci vu uvtcacçcì0ci, acpu uao tiç oaoicç
apooookicç... (.) To apeto oiµqvo, çctoç, ci¿uµc µiu uuçqoq tqç tuçceç tou 5° -
6°, to oaoio oci¿vci oti uao acpuoi çcpvouµc µiu ouvuµikq çctoç, aou uv
ouvc¿iotci, 0u civui µiu kuìq ¿poviu ¸iu tov Toupioµo...».
Lqµcpu, to E0viko Ap¿uioìo¸iko Mouocio c¿ci 30 çuìukcç, cve ¿pciu¸ctui
touìu¿iotov 130 ¸iu vu ìcitoup¸qoci. O oicu0uvtqç tou N. Kuìtouç oqìevci otqv
«K» (1/6) oti q apokqpuçq ¸iu tqv apooìq¡q 115 vcev ouµµuoiou¿ev c¿ci ¸ivci, q
caiìo¸q oìokìqpe0qkc, uììu ckkpcµci q tcìikq c¸kpioq uao to YHHOT tqv oaoiu
acpiµcvouv «uao epu oc epu, uao µcpu oc µcpu».
Luv0ctovtuç tu otoi¿ciu, to toaio aou uvuouctui acpic¿ci oìcç tiç au0o¸cvcicç, oi
oaoicç ¿upuktqpi¸ouv tq o¿coq kputouç - aoìitiotikqç kìqpovoµiuç, coe kui
ockucticç. To µovo kuivoup¸io aou c¿ci apootc0ci civui q kpioq aou aoììuaìuoiu¸ci
tiç uopuvcicç kui ooq¸ci µc tu¿utqtu otqv aupukµq. Maopci o k. Icpouìuvoç vu
uioioooçci ¸iu tov toupioµo kui vu civui apu¸µuti ctoi q kutuotuoq oaeç tqv
acpi¸puçci, oµeç q cao¿q aou ¸ouµc civui tqç Acpvuiuç `opuç. Hpooau0ciç vu
ko¡ciç to cvu kcçuìi tou kukou kui otq 0coq tou çutpevouv uììu ouo.
Luooepcuµcvcç ckkpcµotqtcç ¿povev aou «oiop0evovtuv» cµµuìeµutiku tqv
tcìcutuiu oti¸µq, kuììicp¸evtuç tqv uutuautq tqç apooepivqç ìuoqç, µpiokovtui
aìcov ¸uµvcç kui cktc0ciµcvcç otov tuçevu tqç oikovoµikqç kpioqç.
«Tu µouociu ocv µaopouv vu ìcitoup¸qoouv uììo eç uaìcç oqµooicç uaqpcoicç aou
uau¸ovtui oto YHHOT. Oçciìouv vu civui o¿qµutu cucìiktu kui uutooioikouµcvu.
Nu ckou¸¿poviotouv. Lqµcpu civui op¸uvioµoi uaoìuteç uvu¿poviotikoi», o¿oìiu¸c,
oc apo tpictiuç up0po µuç, up¿uioìo¸oç.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$.
Ti c¸ivc oto cvoiuµcoo oiuotqµu; Hooo q oioikqtikq op¸uveoq tev up¿uioìo¸ikev
µouociev uvtuaokpivctui otiç ou¸¿povcç uvtiìq¡ciç kui uvu¸kcç; Otuv ¸iu
oaoiuoqaotc uaoçuoq, uao to uaìouotcpo, tqv acpiouììo¸q tev okouaioiev otov
acpiµuììovtu ¿epo (aou apoç to aupov c¿ouv uvuìuµci µc oiku touç cçoou oi 4iìoi
tou Mouociou), µc¿pi to aio ouv0cto, tov apoüaoìo¸ioµo, ¿pciu¸ctui cvuç
µupu0evioç uao¸puçev, c¸kukìiev kui c¸kpiocev;
To aeç µuç µìcaouv oi çcvoi, cioiku otov apovoµiuko toµcu tou up¿uioìo¸ikou
aìoutou, civui q µiu atu¿q tou apoµìqµutoç. Buoikq, uv apooookouµc cooou kui
kuìq µuptupiu. H uììq, oµeç, atu¿q civui q aio µuouviotikq: aeç µìcaouµc cµciç
touç cuutouç µuç eç aoìitcç uutqç tqç aìouoiuç oc koituoµutu aoìitioµou ¿epuç;
Heç «µìcaci» to kputoç tiç cu0uvcç tou; Kuµiu cikovu ocv civui uvcçuptqtq uao tqv
uììq. O kuipoç tev apooepivev ìuocev aupqì0c, eç kuìaiko µcpoç ki uutoç tqç,
µc¸uìqç, aìuoµutikqç cuouiµoviuç.
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 100-110 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Hoiouç tpoaouç aci0ouç kui aoiu µcou aci0ouç ¿pqoiµoaoici q up0po¸puçoç
otqv apetq kui ocutcpq aupu¸puço tou kciµcvou; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq
ouç. 08 µov.
B.2. «acç ß·/aocnc cnciç :ocç coc:oíç noç cç ao·i:cç oc:pç :pç a·oíoioç oc
koi:oono:o ao·i:ionoí ,cooç,» Nu uvuatuçctc tq oikq ouç uao¡q oc µiu aupu¸puço
80-100 ìcçcev. 12 µov.
B.3. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç tcìcutuiuç aupu¸puçou.
05 µov.
B.4. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 05 µov.
B.5. Nu µpcitc tpciç ìcçciç q çpuociç µc µctuçopikq oqµuoiu kui ouo ìcçciç-çpuociç
µc kupioìcktikq oqµuoiu oto kciµcvo. 05 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$1
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO

«H Tc¿vq eç q Bóoq xqç Hotócíoç»
:pç Ho·cç/vpç Mo:/c


1¿ci cauvciìqµµcvu toviotci uao kopuçuiouç auiou¸e¸ouç óxt o oúy¿µovoç
nµooovoxoìtoµóç xqç ycvtkqç Hotócíoç oçqvct ¿eµíç óvvoxóxqxo cçcìtçqç
oµtoµcvcç nìcvµcç xov ovonxvooóµcvov ov0µenov noo uvqkouv q çuvtuoiu, q
oqµioup¸ikotqtu, q cuuio0qoiu.
Iiu vu ouµaìqpe0ci to kcvo uuto kui vu cp¿ovtui tu auioiu oc cauçq µc tiç
kuììitc¿vikcç µopçcç, oiuçopu kputq cçupµo¸ouv cvu apo¸puµµu nov acpiìuµµuvci
caiokc¡ciç oc µouociu, uvuìuoq cp¸ev tqç au¸kooµiuç ìo¸otc¿viuç,
aupukoìou0qoq 0cutpikev aupuotuocev kui ouvuuìiev. Tu auioiu oµeç tiç
acpioootcpcç çopcç ocv civui kutuììqìu apoctoiµuoµcvu ¸iu vu uçoµoieoouv tu
cpc0ioµutu, eotc vu µcvci tcìiku oìq q apooau0ciu ukupaq.
Ltqv Eììuou apiv uao tpiuvtu ukpiµeç ¿poviu ¡qçiotqkc Noµoç nov
uvuçcpctui oti oto uvuìutiko apo¸puµµu tev Iuµvuoiev apcaci vu
acpiìuµµuvovtui kui aoìitiotikcç ckoqìeociç. Aao totc uaup¿ouv cvociçciç tctoiev
apooau0ciev, uììu to apoµìqµu ocv c¿ci uvtiµcteaiotci ouv µuoiko. Iiu vu to
caitu¿ouµc uuto, 0u apcaci uao tiç apetcç tuçciç tou oqµotikou vu oeoouµc oc o,ti
c¿ci o¿coq µc tiç Mouocç tqv ioiu µuputqtu µc tu µu0qµutu ¸veoqç µc auçiou tqv
kuììicp¸ciu tqç çuvtuoiuç tou auioiou.
Hoììoi uvu¸veotcç 0u okcçtouv xt ovxonícç cívot ovxcç. Lc µiu cao¿q aou q
tc¿voìo¸iu apo¿epci tooo tu¿uppu0µu kui ku0c ¿epu c¿ci uvu¸kq uao otputicç
caiotqµovev ¸iu vu ouµµuoioci µc tu oic0vq ocooµcvu, uutu çuivovtui acpittu.
Akpiµeç, uauvte, cnctóq q xc¿voìoyío cçcìíoocxot tìtyyteóeç. Eveaiov tou
kivouvou tqç aìqpouç uììotpieoqç apcaci vo þµoúµc cvo ovxíóoxo. Eçuipctiku
oqµuvtiko ¸iu tqv uvtiµcteaioq tou apoµìqµutoç civui to cp¸o tou H.Rend
'Education through Art¨ («p Ekaoioccop n/oc :pç T/,vpç») aou up¿i¸ci µc tiç cçqç
çpuociç « H 0coq aou uaootqpi¸e oto µiµìio µou ocv civui kuivoup¸iu. Tqv
apetooiutuaeoc apiv ouoµioi ¿iìiuocç ¿poviu o Hìutev. H 0coq uutq civui oti «q
tc¿vq 0u capcac vu civui q µuoq tqç Huiociuç».
Aç µou caitpuaci tcìcievovtuç vu çcpe cvu aupuoci¸µu uao tq çuoq. Av cvu
up¿iku ¸oviµo couçoç ocv kuììicp¸q0ci kui µcivci cktc0ciµcvo otouç uvcµouç,
aupuoupctui to ¿eµu kui cacp¿ctui q oiuµpeoq. 1toi 0u ouµµci kui µc tqv ¡u¿q tou
µikpou auioiou ¿epiç kuììicp¸ciu. Ei0c q tc¿vq vu oiuopuµuti¸ci oqµuvtiko poìo
otqv auiociu . -
( Aiuokcuq, uao tov qµcpqoio Tuao)

Aç oyonqoovµc xo µovocío µoç

Oopouíoze zo uoooeío zopo% Mezó zq zqozeío ozqv Ap¿oío Ozounío2 op¿oiozó,oi
uoi onzoí nozízeç ovqoo¿oôv ,io zqv ooçózeio eu0euózov no,uóouioç
ouzivoßozíoç
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$*
Euavqouµc, cote kui µc oouvqpo tpoao. Oìu tu µouociu, oi oicu0uvtcç, oi
up¿uioìo¸oi kui oi çuìukcç, oi uauììqìoi tou uaoup¸ciou civui oto aooi µctu tqv
apooçutq kìoaq oto auìuio µouocio tqç Ap¿uiuç Oìuµaiuç kui tqv apoq¸ouµcvq
tqç Hivuko0qkqç.
Oµeç upkci uuto; H kivqtoaoiqoq tev cp¸u¸oµcvev kui tev i0uvovtev civui
cvu µuoiko µqµu, uììu ocv oqµuivci tiaotu uv ocv µoq0qoouv oìoi. Ltq
Ocoouìovikq o oqµoç aqpc apetoµouìicç oc ouvcp¸uoiu µc tu acvtc µouociu kui tu
auioiu, cve otqv uaoìoiaq Eììuou kui tqv A0qvu c¿ouv uììcç apotcpuiotqtcç. Oi
toaikcç koivevicç oc oìq tqv acpiçcpciu, aou cµçuvi¸ctui çckpcµuotq ooov uçopu
tu µouociu tqç kui ìuµeµcvq uao tiç ku0qµcpivcç ìu0puvuokuçcç, caiµuììctui vu
µoq0qoouv cioiku otov kuipo µuç.
Huve ua` oìu apcaci vu cuuio0qtoaoiq0ci o kooµoç. Nu µu0ouµc vu u¸uauµc
tqv aoìitiotikq µuç kìqpovoµiu, vu aupotpuvouµc tu auioiu µuç vu aupukoìou0ouv
ckauiocutiku apo¸puµµutu, vu µuìouµc tiç caiokc¡ciç tev µouociev otq ¸eq µuç,
otu Luµµutokupiuku µuç. Nu caitpcaouµc otouç cuutouç µuç ouvtoµcç caiokc¡ciç
¸iu vu 0uuµuoouµc to cupqµu tou µqvu -aoììu µouociu c¿ouv- q vu uvukuìu¡ouµc
tqv iotopiu cvoç µovo cupqµutoç o` uutu.
Iiu vu u¸uaqoci o 1ììqvuç tu µouociu tqç ¿epuç tou apcaci vu tu
caiokcatctui tuktiku. Mc tqv ioiu oiu0coq aou otuv aq¸uivci oto Hupioi q to
Aovoivo 0cepci uao¿pceoq tou µiu caiokc¡q oto Aouµpo kui to Bpctuviko
Mouocio. Mc tov ioio tpoao apcaci vu çuvuoouµc tu µouociu µuç: Bu¸uvtivo, E0viko
Ap¿uioìo¸iko, Noµioµutiko, to Eai¸puçiko aou oi acpioootcpoi ocv ¸vepi¸ouv tqv
uaupçq tou. Nu çtiuçouµc apoopioµouç, oi uv0peaoi tqç aoìqç. Ltqv Eìcuoivu, tov
Mupu0evu, tov Puµvouvtu, to uacpo¿o µouocio tqç Bpuupevuç uììu kui aio
µukpiu.
1vu uao tu cµaooiu otq ouµµcto¿q tev caiokcatev civui q uµq¿uviu oti ocv
civui cuapooocktoi. O «çoµoç tqç cioooou». To uuotqpo acpiµuììov tev
aupuoooiukev µouociev kui q cììci¡q cçuaqpctqoqç uao0uppuvouv. Tu oqµooiu
µouociu apcaci vu oeoouv µc¸uìutcpq oqµuoiu otov caiokcatq ¸iu vu oiuoçuìioouv
to koivo touç. Nu µuç ouotq0ouv oto µctpo, otiç otuociç tev ìceçopciev, oc
µauvcp kui uçiocç.
Totc kui oi caiokcatcç ocv 0u `vui au0qtikoi ocktcç ¸veocev, uììu 0u
ouµµctc¿ouv. Lc µiu koiveviu aou u¸picuci ukoµq kui otu µouociu tqç, apcaci vu
cuuio0qtoaoiq0ouµc oìoi. H oneìcto xev noìtxtoxtkev 0qoovµev cívot ótkq µoç
oneìcto.
|HHIH. Iic:o lckko, cçpncoioo KAOHMEPINH]


Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço 100-120 ìcçcev tqv aupukute çpuoq tou
kciµcvou: 1H onozeio zov nozizioziuov 0qooopov eívoi ôiuq uoç
onozeio3%

H TEXNH LTH ZOH TOY ANOPOHOY
(12-06-09)
H Tc¿vq civui koiveviko çuivoµcvo, civui µiu cioikq opuotqpiotqtu tqç
koivevikqç ¸eqç, aou uµcooç okoaoç tqç civui q oqµioup¸iu tou epuiou.
Hq¸u¸ci uao tq µu0utcpq uvu¸kq tou uv0peaou vu ¸vepioci o¿i µovo tov
cuuto tou kui tov kooµo tou, uììu kui tov 'uììo' kooµo kui touç uììouç
uv0peaouç.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


$&
Lkoaoç tqç Tc¿vqç ocv civui uììoç uao to çuvcpeµu tqç oµopçiuç. To
kuììoç uuto ku0uuto kuììicp¸ci tov uv0peao, tov u¡evci, to µopçevci. O
aìoutioµoç kui q cvtuoq tqç ouvuio0qµutikqç µuç ¸eqç, q apooçopu tqç
ioiotuaqç ckcivqç ou¸kivqoqç kui ¿upuç, tqç µu0utcpu ¡u¿ikqç cuçopiuç aou
¿upi¸ci otov uv0peao to kuììoç civui o okoaoç tqç Tc¿vqç.
Oµeç q Tc¿vq ocv civui uutookoaoç, uììu kui µiu koivevikq ìcitoup¸iu aou
c¿ci apoopioµo vu µoq0qoci tov uv0peao, eotc vu çcacpuoci tu apoµìqµutu
tou kui vu tov cvio¿uoci otov u¸evu tou ¸iu apoooo.
1vuç uììoç okoaoç tqç Tc¿vqç civui vu ckçpu¸ci o kuììitc¿vqç oto cp¸o
tou, ouvcioqtu q uouvcioqtu, tqv kpioq tou, vu ìcci tq ¸veµq tou ¸iu oou
auputqpci otq ¸eq, vu apoµuììci q vu ìuvci tu apoµìqµutu aou oqµioup¸ci
q ¸eq. O kuììitc¿vqç c¿ci uao¿pceoq kui uvu¸kq vu auipvci µcpoç otq ¸eq
tqç koiveviuç otqv oaoiu ¸ci kui vu ouµaupuotckctui otouç ouµaoìitcç tou.
Iiuti oaoioç c¿ci aoìito¸puçq0ci otev 'iocev tqv aoìq' (kutu tqv ckçpuoq
tou Kuµuçq) c¿ci µupicç cu0uvcç uacvuvti otouç ouvuv0peaouç tou.
Auokoìu µaopci vu uaupi0µqoci kuvciç tiç uaqpcoicç aou apooçcpci q
Tc¿vq oto koiveviko oeµu. Tpu¸ououci tiç cµacipicç kui tiç apooookicç, tiç
¿pcicç kui tiç µìc¡ciç tou uv0peaou. Aivci coptuotiko tovo otiç aio caiaovcç
kui 0ìiµcpcç, otiç aio aikpcç kui ac¸cç acpiotuociç tqç ¸eqç kui ctoi µaopci o
uv0peaoç vu 'oqkevctui', vu µq ouv0ìiµctui uao tiç ¿upcç kui tiç ìuacç tou,
uao tiç caitu¿icç kui tu ocivu tou. 1vu cp¸o tc¿vqç µoq0uci tov uaìo
uv0peao vu vieoci ou¸kivqociç, to 0cì¸ci kui tov kuvci aìouoiotcpo oc
cµacipiu ¸eqç, tov cu¸cvi¸ci, cktcivci kui uvutcivci to ouvuio0qµutiko tou
kooµo. Iivctui cvuç uììoç uv0peaoç µc uvukuivioµcvq tqv coetcpikq tou
¸eq, uçou uçie0qkc vu ¸vepioci µiu uapooookqtq ¡u¿ikq cuçopiu. Oi
1ììqvcç 0cepououv tqv Tc¿vq, o¿i uaìq tcp¡q, uììu auiociu cço¿q ¸iu touç
aoìitcç. H uaouoiu tqç Tc¿vqç uao tq ¸eq qtuv uçopqtq ¸i'uutouç, ¸iuti
iooouvuµci o¿i µovo µc u¿upq ¸eq, uììu µc ¸eq tuçìq, uauiocutq,
ukuììicp¸qtq. Aikuioìo¸qµcvu, o Mapc¿t caiµcvci otqv ¡u¿u¸e¸ikq uììu
kui oiouktikq oaououiotqtu tqç Tc¿vqç: H caiotqµq kui q Tc¿vq
ouvuvtievtui oc touto: oti okoaoç kui tev ouo civui vu kuvouv aio cukoìq tq
¸eq tev uv0peaev.
Ioiuitcpu otiç µcpcç µuç, q ¸eq civui aio ouokoìq uao uììcç cao¿cç, cacioq
caikputci µiu 'ou¸¿uoq' oto¿ev kui µiu koivevikq uvutupu¿q. H Tc¿vq
apootutcuci to ou¸¿povo uv0peao uao tqv iooacoeoq aou apokuìci q
koiveviu tqç kutuvuìeoqç. To µoq0u vu uvtiìuµµuvctui tqv oµopçiu kui vu
vie0ci cu¿upiotqoq acpu uao tq ¿pqoq uìikev uvtikciµcvev kui ctoi vu
uvtiotckctui otiç aìuotcç kui ¡cuoevuµcç uìiotikcç oµopçicç. Eaoµcveç,
civui uvu¸kuio o ou¸¿povoç uv0peaoç kui ioiuitcpu o vcoç vu civui oc 0coq
vu uaoìuµµuvci ku0c µopçq tc¿vqç. Eivui uvu¸kuio vu ¸ivctui 'ocktqç' tev
µqvuµutev, tev cvtuaeocev, tev uao¡cev, aou ckçpu¸ci o kuììitc¿vqç µc
cvu cp¸o tc¿vqç. Auto, µcµuiu, 0u caitcu¿0ci, otuv 0u au¡ci vu aiotcuci oti q
cauçq µc tqv Tc¿vq civui µiu 'cìitiotikq' ouvq0ciu kui oti uçopu touç ìi¸ouç,
touç ckìcktouç tou avcuµutoç.
To o¿oìcio, otqv apetoµu0µiu kui ocutcpoµu0µiu µu0µiou, c¿ci tq
ouvutotqtu vu µuqoci to auioi kui tov cçqµo otq ¿upu aou apooçcpci q
Tc¿vq kui vu cuuio0qtoaoiqoci tqv ¡u¿q tou oto ukouoµu µiuç µouoikqç
ouv0coqç, tq 0cu cvoç ¸ìuatou q ¸e¸puçikou cp¸ou, tqv aupukoìou0qoq
µiuç 0cutpikqç aupuotuoqç. Auto 0u ouvtcìcotci o¿i µovo µc tq oiouokuìiu
µu0qµutev aou uçopouv tiç 'kuìcç tc¿vcç', uììu kupieç µc tq ouvc¿q cauçq
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


./
tou µu0qtq µc tiç kuììitc¿vikcç oqµioup¸icç. To o¿oìcio 0u apcaci vu civui
uvoi¿to otu aoìitiotiku opeµcvu tqç koiveviuç µcou otqv oaoiu µpiokctui.
Op¸uveµcvcç caiokc¡ciç oc µouociu, aivuko0qkcç, ck0cociç µiµìiev,
aupukoìou0qoq 0cutpikev aupuotuocev q kivqµuto¸puçikev tuiviev 0u
µoq0qoouv to µu0qtq vu µieoci tqv cvuo¿oìqoq µc tqv Tc¿vq eç
¡u¿u¸e¸iu, eç uìq0ivq tcp¡q tqç ¡u¿qç kui vu µqv uo¿oìcitui µovo µc tiç
ou¸¿povcç µopçcç oiuokcouoqç (kuçctcpicç, µaup k.t.ì.). Aììu kui to ioio vu
op¸uvevci aoìitiotikcç kui kuììitc¿vikcç ckoqìeociç, eotc o vcoç vu µpiokci
oicçooo, vu çcçcu¸ci uao tq poutivu kui tqv ku0qµcpivotqtu kui vu ¸ci
aupuììqìu µc tq µioìo¸ikq kui tqv avcuµutikq ¸eq...
Lu¸puçcuç: NIKOL ZYIOIIANNHL Ko0qyqxqç


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.(
HAPAAOLH- H cììqvtkóxqxo ktvóvvcúct onó cµóç
TOY AAEKOY dALIANOY [ Kvµtokq 17 Iovovoµíov 2010, E4HMEPIAA «TO
BHMA»
Ku0c kuaoiu ¿poviu, ocv µaope vu nµooótoµíoe aoou ukpiµeç, ouµµuivouv
uììu¸cç otqv tuutotqtu cvoç toaou. Oµeç, ouvq0eç, oi uììu¸cç uutcç ocv
caqpcu¸ouv oc µu0oç tqv ouoiu tqç tuutotqtuç. 1toi kui oi uììu¸cç aou ouµµuivouv
tu tcìcutuiu ¿poviu, citc cvoo¸cveç otqv Eììuou, citc ckcivcç aou civui uaotcìcoµu
cçetcpikev µctuµoìev, ocv caqpcu¸ouv tqv ouoiu tqç cììqvikqç tuutotqtuç, ooo ki
uv tepu aou tiç µievouµc µaopci vu µuç çuivctui uììieç. Oi up¿uioi 1ììqvcç
çopououv ¿itevcç, oi u¸eviotcç tou ´21 çouotuvcìcç, cµciç, oqµcpu, çopuµc
auvtcìoviu cupeauïkou tuaou, uììu ocv uììu¸ouµc. Kui ocv uììu¸ouµc, cacioq
¸ouµc kute uao to ioio çeç, oto ioio kìiµu, uvuavcouµc tov ioio ucpu, ¿uipoµuotc
tqv ioiu çuoq, kuvouµc tiç ioicç ¿cipovoµicç. Tcìiku, q cììqvikotqtu ¸cvvictui
kupieç uao tov toao aou ¸ouµc kui ko0oµí¸cxot uao uutov kui uao tq ¸ìeoou, kui
¸i´uuto up¸u q ¸pq¸opu 0u cvtu¿0ouv oc uutq tqv cììqvikotqtu ki oooi çcvoi
cp¿ovtui vu ¸qoouv oc uutov tov toao. Hoììoi, aou u¸voouv cvtcìeç tqv
ku0opiotikq oqµuoiu oìev uutev, aiotcuouv uvti0ctu oti q cììqvikotqtu µpiokctui
otqv aupuoooq aou uaciìcitui uao tiç uììu¸cç. Tocç oioçcíyci o:i koi p ioio p
aoooooop ko0ooi¸c:oi oao :ov :oao koi oao :o çcç :oc. Aììu, kupieç, kuvouv to
µc¸uìo ìu0oç vu tuuti¸ouv tq oiutqpqoq tqç cììqvikotqtuç µc tq µiµqoq tou
aupcì0ovtoç. Ki uuto civui cvu c¸kìqµu, aou ¸cvvu tcputu. H µiµqoq tou
aupcì0ovtoç, tou up¿uiou, tou µu¸uvtivou q oaoiou uììou, civui kuti kuko kui
caikivouvo aou kìcivci tq okc¡q µuç, µuç otcpci ku0c óvvoxóxqxo vu uvuvceoouµc
ki cµciç tqv cììqvikq tuutotqtu kui vu tqv aupuoeoouµc ovovceµcvq otouç
caoµcvouç. To aupcì0ov µuç µoq0u otuv µu0uivouµc uao uuto, o¿i otuv to
uvti¸puçouµc.

To ioio kuko ¸ivctui ki otuv uvti¸puçouµc çcvu otoi¿ciu, oaeç ckuvuv oi cììqvcç
¸e¸puçoi tou 19ou uievu aou aq¸uv oto Movu¿o. Ze¸puçi¸uv cììqviku 0cµutu,
uììu ouv Icpµuvoi. Aììu to ¸cpµuviko çeç, q µuììov q ¸cpµuvikq kutu¿viu, aou
cµu0c touç Icpµuvouç vu çtiu¿vouv upiotoup¸qµutu, ocv c¿ci kuµiu o¿coq µc to
çeç tqç Eììuouç. To ioio ki oi okicç. Kui, çuçviku, uvuµcou otouç
¸cpµuvooaouou¸µcvouç «ìo¸iouç» cììqvcç ¸e¸puçouç, uao to aou0cvu,
çcncxó¿xqkc cvuç Ocoçiìoç, cvuç çuaoìutoç µc µiu ìcpq çouotuvcìu, aou cçcçpuoc
tqv uìq0ivq cììqvikotqtu ooo kuvcvuç uììoç... E¸e, oouìcuovtuç auve otq okìqpq
uvti0coq tqç okiuç kui tou çetoç tou cììqvikou, ouvc¿i¸e ukpiµeç uutq tqv
aupuoooq µc vco tpoao. Ki ctoi oc oìov tov kooµo uv0peaoi µou ìcvc oti vie0ouv
µcou uao tu cp¸u µou tq ouvc¿ciu µc tov up¿uio cììqviko kooµo, ¿epiç vu çcpouv
to ¸iuti...

Lqµcpu, tqv cììqvikotqtu tq µìcae ukoµu kui otu uu0uipctu. Ltu oaitiu aou
¿ti¸ovtuv µcou oc cvu µpuou oaeç oaeç, µc o,ti tuacivu uìiku uaqp¿uv oiu0coiµu
ckcivq tq oti¸µq. Avti0ctu, ocv tq µìcae ku0oìou oc tcputeoq ktipiu otq Mukovo
q oc uììu vqoiu, aou µaopci vu kputouv to ìcuko ¿peµu q tqv actpu, uììu aou oi
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.!
oiuotuociç, oi uvuìo¸icç kui oi o¸koi touç ocv c¿ouv kuµiu o¿coq µc tqv uìq0ivq
up¿itcktovikq ckcivqç tqç ¸qç kui tqv apooµuììouv. To Ai¸uio, aou tepu oìoi
µiìouv ¸i´ uuto, ocv to çcpuµc, o Eìutqç µuç to ´µu0c, uììu ocv to kutuìuµuµc.

Eììqvikotqtu ocv civui vu aq¸uivciç kui vu uvti¸puçciç to aupcì0ov oou.
Eììqvikotqtu civui vu µu0uivciç uao oìu uutu, vu tu kouµuìuç µcou oou kui vu tu
çcpciç, uììu, oaeç o Oouoocuç, vu kuvciç uuto aou uutoç coe o toaoç oou ¸qtu. Nu
auipvciç to cììqviko kui vu to kuvciç au¸kooµio. E¸e touìu¿iotov uuto
apooau0qou vu kuve oìu uutu tu ¿poviu. Kui to ciou vu ¸ivctui. H up¿q tqç
Oouoociuç civui q cììqvikotqtu. Kui ¸i´ uuto ocv kivouvcuci uao oìcç tiç uììu¸cç.
Av kivouvcuci q cììqvikotqtu, kivouvcuci µovo uao cµuç touç ioiouç...
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 90-100 ìcçciç,
uao0ctovtuç oti cvqµcpevctc tqv tuçq ouç. 25 µovóócç
B.1. «Oi oo,oioi E··pvcç çoooíoov ,i:cvcç, oi oycvio:/ç :oc '21 çoco:ov/·cç, cnciç,
opncoo, çooonc aov:c·ovio ccocaoìkoí :íaoc, o··o ocv o··o¸ocnc. Koi ocv
o··o¸ocnc, caciop ¸oínc ko:c oao :o ioio çcç, o:o ioio k·ino, ovoav/ocnc :ov ioio
o/oo, ,oioonoo:c :pv ioio çíop, kovocnc :iç ioicç ,cioovonicç. Tc·iko, p c··pviko:p:o
ycvvi/:oi kcoicç oao :ov :oao aoc ¸oínc koi ko0ooi¸c:oi oao oc:ov koi oao :p
y·cooo, koi yi' oc:o ooyo p yopyooo 0o cv:o,0oív oc oc:p :pv c··pviko:p:o ki oooi
ç/voi /o,ov:oi vo ¸poocv oc oc:ov :ov :oao.»
Nu µpcitc to ciooç kui tq µopçq tou aupuauve ouììo¸ioµou kui vu tu
uitioìo¸qoctc. 6 µovóócç
B.2. «lpncoo, :pv c··pviko:p:o.:o ko:o·oßonc.» Nu µpcitc tov tpoao uvuatuçqç
tqç aupuauve aupu¸puçou. 5 µovóócç
B.3. Nu µpcitc tcoocpiç (4) oiup0petikcç ìcçciç tou kciµcvou kui vu acitc ti
oqìevouv. 4 µovóócç
B.4. Nu µpcitc uao cvu ouvevuµo ¸iu ku0c µiu µuupioµcvq ìcçq tou kciµcvou kui
¸pu¡ctc µiu apotuoq µc uuto. 10 µovóócç
B.5. «Tocç oioçcíyci o:i koi p ioio p aoooooop ko0ooi¸c:oi oao :ov :oao koi oao :o
çcç :oc». Nu uvuatuçctc tqv aupuauve apotuoq oc µiu aupu¸puço 90-100 ìcçcev
µc aupuoci¸µutu. 10 µovóócç
I. Oç µcìoç tou ockuacvtuµcìouç ouµµouìiou tou Aukciou oou ckapooeaciç
touç ouµµu0qtcç oou oc µiu ckoqìeoq tqç acpio¿qç oou aou c¿ci eç 0cµu
tq o¿coq tev vcev µc tqv aupuoooq. Nu oiuµopçeociç µiu cioq¸qoq µc tqv oaoiu
0u aupouoiuociç tqv oatikq ¸eviu uao tqv oaoiu kpivouv oi vcoi tqv iotopikq kui
aoìitioµikq kìqpovoµiu. Hoiu otoi¿ciu civui uutu aou uaooc¿ovtui kui uçioaoiouv
kui aoiu uaoppiatouv. (500-600 ìcçciç). 40 µovóócç
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.#
HNEYMATIKOL ANOPOHOL-O nvcvµoxtkóç óv0µenoç oxqv Eììóóo
xqç kµíoqç
Hcµatq, 28 Aapiìioç 2011 07:55 Mupiu Kpctoq
O avcuµutikoç uv0peaoç uììotivev cao¿ev-citc aoìu µukpivev citc aio
apooçutev-otqv iotopikq kui aoìitioµikq oiuopoµq tqç Eììuouç µpiokotuv oc µiu
ouvc¿q kui uµcoq caikoiveviu ìo¸e kui cp¸e µc touç uaìouç aoìitcç.
Ii` uuto uììeotc qtuv kui ioiuitcpu cvo¿ìqtikoç ¸iu to aoìitiko, koiveviko kui
oikovoµiko kutcotqµcvo tqç cao¿qç tou. Buouviotqpiu, 0uvutoç, cçopiu,
uutocçopiu, koivevikoç uaokìcioµoç qtuv µcpikcç uao tiç µopçcç tqç
«¸cvvuiooepqç uµoiµqç» aou ciocaputtuv oi avcuµutikoi uv0peaoi tou toaou µuç,
otuv tu cµu¸uv µc tqv ku0cotqkuiu tuçq q otuv caikputououv ouv0qkcç aoìitikou
µcouievu. Hpoç caippeoq tev aupuauve ouo ¿upuktqpiotiku aupuoci¸µutu.
O Lekputqç cotpc¡c oìo to cvoiuçcpov kui touç oto¿uoµouç tou otov uv0peao
kui tu apoµìqµutu tou. 1tuv tuktikoç 0uµevuç tqç A¸opuç, oaou ou¸qtouoc µc
touç aoìitcç aoikiìu 0cµutu. Lu¿vu¸c caioqç otu ¸uµvuotqpiu tou kuipou tou kui
ouvoµiìouoc µc touç vcouç kupieç aou ou¿vu¸uv ckci. Icvikotcpu ocv uçqvc
cukuipiu uvckµctuììcutq ¸iu vu kuììicp¸qoci otouç A0qvuiouç çiìoooçikcç
uvqou¿icç kui µuìiotu uµio0i. Ii` uuto oikuieç ìc¸ctui oti qtuv o çiìoooçoç aou
kutcµuoc tq 4iìoooçiu uao tov oupuvo otq ¸q. To tiµqµu ¸iu tqv apooçopu tou
otqv avcuµutikq c¸pq¸opoq tev ouµaoìitev tou qtuv µiu uio¿pq oikq aou ooq¸qoc
otq 0uvutikq tou kutuoikq.
O Iiuvvqç Pitooç qtuv kovtu otouç ou¸kputouµcvouç tou otu çcpovqoiu tqç
cçopiuç kui touç coivc ouvuµq. «To otputoacoo tev uvuçiev, to otputoacoo tqç
apooooiuç, to otputoacoo tou µioouç, to otputoacoo tqç uokqµiuç µcou oc µiu epu
ci¿c oµopçuvci, ci¿c uvcµci ¡qìu, aoìu ¡qìu, ckci aou çtcpou¸ioc to acpiotcpi tou
aoiqtq ki ckuvc tu uouvutu ouvutu ¸iu vu tov oeoci. Ekcivo to µpuou, q u¸uaq tou
µuç ci¿c çcokcauoci kui ciouµc aeç ocv ciµuotc apoootcç, ocv ciµuotc uokqµoi.
Mcou otu otq0iu µuç ¿tuaouoc µiu kupoiu, q kupoiu tqç u¸uaqç»(µuptupiu
¸e¸puçou Muv0ou Kctoq uao Mukpovqoo).
Lqµcpu oi avcuµutikoi uv0peaoi ocv cçopi¸ovtui, ocv 0uvutevovtui. Touç
aupc¿ctui µqµu otu M.M.E., ocv oiekovtui ¸iu tu aoìitiku touç çpovqµutu, tu
µiµìiu touç outc uau¸opcuovtui outc pi¿vovtui otqv aupu, ku0c avcuµutikq touç
cp¸uoiu apoµuììctui kui oiukivcitui cìcu0cpu kui «ìo¸okpivctui» uao to cupu koivo
otu aìuioiu µiuç kpitikqç aou auipvci tq µopçq tqç uaooo¿qç q tqç uaoppi¡qç, tqç
ouµçeviuç q tqç oiuçeviuç, kui aoìu oauviu tqç ukpuiuç uaoookiµuoiuç tev
uvup0pev çevev kui tev oçupi¸µutev( a.¿. 0cutpikcç aupuotuociç aou oi¿uouv to
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.-
koivo), q ukuoqµuïkq touç kupicpu cçcìiooctui uapookoatu, ooo µaopci µcµuiu
uuto vu to caitpcaci q cvoqµouou otq ¿epu µuç uvuçiokputiu. O ìo¸oç tou aoiqtq,
tou ouokuìou, tou kuììitc¿vq, tou caiotqµovu, tou ukuoqµuïkou up0pevctui
cìcu0cpoç.(Tou ukuoqµuïkou cviotc aìqttctui uao tq «µiu tou uouìou»).
Ekçcpctui cìcu0cpoç, uììu ocv c¿ci ouvuµq. Acv çtuvci ot` uutiu tev aoìitev,
ku0eç-cioiku oqµcpu- kuìuatctui uao tqv tupµq tqç aupuaoìitikqç çìuupiuç kui
tqç oikovoµiotikqç kui tc¿vokputikqç apooc¸¸ioqç kui uvuìuoqç, 0uµctui kute uao
tov µopµopo tqç tqìcopuoqç aou ¿cipu¸e¸ci tq okc¡q tiç epcç tqç u¡qìqç
tqìc0cuoqç, aupuìuci uao to uvuio0qoio¸ovo tqç uauiocuoiuç kui tqç avcuµutikqç
ve0potqtuç, uoçuktiu uao tiç uvu0uµiuociç tou utoµikioµou eç otuoqç ¸eqç. Kui
otiç acpiateociç aou kutuçcpvci vu çtuoci, uìq0ivoç, uacìcu0cpetikoç, ìutpetikoç,
aupq¸opqtikoç, uipctikoç, uvutpcatikoç kui cauvuotutikoç, uaouoiu¸ci o
oqµioup¸oç tou uao tq ¸evtuvq apu¸µutikotqtu. Luv vu aupukoìou0ci eç uaìoç
0cutqç oou ouoµuotu¿tu ouµµuivouv otouç uv0peaouç, otouç oaoiouç «µiìuci» kui
ouvtpoçcuci µc to avcuµutiko tou cp¸o.
Iiuti o oqµcpivoç aoìitqç otqv Eììuou tqç tpoikuç 0cìci tov avcuµutiko uv0peao
cvcp¸o ouµaupuotutq tou otov u¸evu tou ¸iu cìcu0cpiu, oikuioouvq, oqµokputiu,
c0vikq kupiup¿iu kui uutooiu0coq. Tov 0cìci oto aìcupo tou, oto opoµo, otu
o¿oìciu, otouç toaouç tqç uaouµciµoµcvqç cp¸uoiuç, otq ìuïkq ¸citoviu, otq
oiuoqìeoq, otqv uacp¸iukq kivqtoaoiqoq, otqv «uvtiotuoq». Nu u¸evi¸ctui o¿i uao
tq 0coq «io¿uoç» aou kutc¿ci kui tqv uoçuìciu aou tou cçuoçuìi¸ouv oi otqìcç µiuç
caiçuììiouç oc µiu c¸kpitq cçqµcpiou q to ukuoqµuïko µqµu, uììu vu u¸evi¸ctui
oiaìu otov uv0peao tqç µioauìqç, tov µikpocai¿cipqµutiu, tov ¿uµqìoouvtuçiou¿o,
tov uaoìuµcvo µcoqìiku, tov uvcp¸o, tov µctuvuotq, tqv aoìutckvq µqtcpu, tov
çte¿o, tov uotc¸o, tov cçu0ìieµcvo, oiaìu oc ku0c cuuìetq kui uouvuµq koivevikq
oµuou. Ltiç µcpcç µuç q coeotpcçciu tou avcuµutikou uv0peaou civui aoìutcìciu,
avcuµutikoç vupkiooioµoç, q0iko utoaqµu, caikivouvq oìi¸epiu ¸iu tqv c0vikq
uaootuoq tqç ¿epuç µuç.

ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 110-130 ìcçciç.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tq çpuoq tou kciµcvou: « O avcuµutikoç
uv0peaoç uììotivev cao¿ev-citc aoìu µukpivev citc aio apooçutev-otqv iotopikq
kui aoìitioµikq oiuopoµq tqç Eììuouç µpiokotuv oc µiu ouvc¿q kui uµcoq
caikoiveviu ìo¸e kui cp¸e µc touç uaìouç aoìitcç».
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.$
B.2. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou.
B.3. Nu µpcitc tov tpoao kui tu µcou aci0ouç otqv tctuptq aupu¸puço.
B.4. Nu µpcitc tq ooµq tqç tcìcutuiuç aupu¸puçou.
I. «Iiuti o oqµcpivoç aoìitqç otqv Eììuou tqç tpoikuç 0cìci tov avcuµutiko
uv0peao cvcp¸o ouµaupuotutq tou otov u¸evu tou ¸iu cìcu0cpiu, oikuioouvq,
oqµokputiu, c0vikq kupiup¿iu kui uutooiu0coq» ¸puçci q up0po¸puçoç. Iiu aoiouç
ìo¸ouç civui uaupuitqtq q cvcp¸q aupouoiu tev avcuµutikev uv0peaev otqv cao¿q
µuç kui aeç µaopci uuto vu apu¸µutoaoiq0ci; Nu ckçpuoctc tiç uao¡ciç ouç otqv
oµiìiu aou 0u ckçevqoctc otq Bouìq tev Eçqµev. (500-600 ìcçciç)
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


..
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
To cììctµµo

Mupevitqç, Aqµqtpqç N.
Mctu to ook (koiveviko, aoìitiko, koµµutiko) aou c¿ouv apokuìcoci tu ocutcpu
kuµcpvqtiku µctpu (oi¸oupu µupiu, uv o¿i uoqketu), ¸iu tqv uvtiµcteaioq tqç
opiukqç oqµooiovoµikqç µuç kpioqç, caiµupuµcvqç kui uao tqv cçetcpikq ¿ìcuq
acpi c0vikqç uvuçioaiotiuç, µiu¸oµui vu çcaìqpeoe tqv uaoo¿coq, µc tqv oaoiu
ckìcivc to µovotoviko tqç acpuoµcvqç Kupiukqç· µiìe ¸iu ckcivo to uacpiokcato
«apooc¿eç kui cu0upoeç». Açopµq to cvu¸evio up0po tou Avtevq Kupukouoq oto
ku0qµcpivo «Bqµu» (27.2), oaou, µctuçu uììev, cçioevovtui oi «oiuvoqtcç» kui oi
«cai¿cipqµuticç» µcou otov ¸cvikotcpo cìc¸¿o ooev uaoçcu¸ouv vu aouv tov
uacu0uvo ìo¸o touç ¸iu to caiµu¿o 0cµu, aou acpiìqatikeç, µuììov uveouvu,
ovoµuotqkc «apo¸puµµu otu0cpotqtuç». Eacioq oto µctuçu oi uu0opµqtcç kui
cvtctuìµcvcç uvtiopuociç aoììuaìuoiu¸ovtui kui aupoçuvovtui, µc uapoµìcatcç
ioeç ouvcacicç, oqìeve oqµcpu tqv apooeaikq µou ¸veµq, caiµcvovtuç oc
oiìqµµutu kupieç µc0ooou. Ocepe kutup¿qv uookiµq tqv cçioeoq «oiuvoqtev» kui
«cai¿cipqµutiev» otqv apokciµcvq acpiateoq, o¿i µcµuiu cacioq çuvtu¸oµui oti oi
apetoi oikuiouvtui uçioìo¸iko apoµuoioµu cvuvti tev ocutcpev. Yaup¿ouv oµeç
kuaoicç uììcç oiuçopcç, oi oaoicç, ¸iu to ou¸qtouµcvo 0cµu, uaooci¿vovtui
ku0opiotikcç, µc µuoiko kpitqpio tqv oikovoµikq okoacuoq. Aqìuoq: otqv
acpiateoq tev cai¿cipqµutiev kui tqç cai¿cipqoqç q uçieoq tou kcpoouç aupuµcvci
opoç uutovoqtoç kui oµoìo¸qµcvoç· ocv ouµµuivci oµeç to ioio µc touç «oiuvoqtcç»,
uv µuìiotu oc¿touµc tq ouµµutikq touç cçcioikcuoq, oaeç tqv opi¸ci kui o Avtevqç
Kupukouoqç, µoipu¸ovtuç touç çopciç tqç oiuvoqoqç otouç «avcuµutikouç
uv0peaouç, kuììitc¿vcç, ou¸¸puçciç, kui auvcaiotqµiukouç». Oaou, touìu¿iotov oc
caiacoo pqtopikqç q0ikqç, q uµcoq caioieçq kcpoouç 0cepcitui oiuµìqtq q kui
auvtcìeç uaupuocktq.
Tiaotc µcµuiu ocv uau¸opcuci tqv kcpooçopiu eç aupcaoµcvo kui tqç oiuvoqtikqç
uokqoqç· to kcpooç µaopci vu kukìoçopci kui coe uvcvo¿ìqto, ocv caitpcactui oµeç
vu apoµuììctui eç caioiekoµcvoç oto¿oç· uvt´ uutou ¸ivctui ocµvoapcaeç ìo¸oç
acpi uµoiµqç q kui uao¸qµieoqç. Aao tqv uao¡q uutq 0u apcaci vu oiukpi0ci q
ouµµutq acpi kcpoouç ciìikpivciu tev cai¿cipqµutiev uao tqv uouµµutq uaokpioq
tev «oiuvoqtev». Ekkpcµci µcµuiu to ouoiuotiko cpetqµu aou tcìikeç acçtouv tu
aoììu ìcçtu, oaotc cvoc¿ctui vu uvu¸vepiotouv, çuvcpcç q ìuv0uvouocç,
ckìcktikcç ou¸¸cvcicç µctuçu tev ouo kutq¸opiev.
Hpooeaiku auvteç, 0cìovtuç kui µq, kututuoooµui, eç auvcaiotqµiukoç kui
ou¸¸puçcuç, otqv tuçq tev oiuvoouµcvev, q oaoiu eotooo uao tiç up¿cç tqç
ockuctiuç tou o¸oovtu ouvc¿eç kui aoììuaìeç uaoµu0µi¸ctui. Ltqv uuçouou uutq
uaoµu0µioq cvc¿ovtui tooo tu uaokciµcvu tqç ç0ivououç oiuvoqoqç ooo kui to
uvtikciµcviko acpiµuììov (koiveviko, aoìitiko, oikovoµiko, aoìitioµiko,
iocoìo¸iko). Mc touç opouç uutouç, q oqµcpivq oiuvoqoq ocv c¿ci aìcov
uaoìo¸ioiµo cpcioµu otqv Eììuou, oaotc q uauitqoq tqç koiveviuç ¸iu opuotikq
aupcµµuoq tev oiuvoouµcvev otu kpioiµu ¸c¸ovotu tev qµcpev cìc¸¿ctui ìi¸o
aoìu uvuaootutq.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.1
To cììciµµu eotooo opuotqpiuç kui uvu¸vepioµcvqç oiuvoqoqç otiç µcpcç µuç
cvoc¿ctui vu c¿ci uvuìo¸q oqµuoiu µc to uaciìqtiko oikovoµiko µuç cììciµµu. Ea´
uutou cvu, uao0ctiko apoçuveç, o¿qµu, aou µaopci vu ouµµuìci kuaeç otqv
acpi¸puçq kui otqv cçq¸qoq tou ou¸kckpiµcvou çuivoµcvou. Hpoq¸ouµcveç oµeç
apotcive: u) tqv opiotikq uaoppi¡q tou acpiìqatikou opou «avcuµutikoi
uv0peaoi», aou cço¸kevci tq oiu¿utq uaokpioiu tooo tqç aoìitciuç ooo kui tqç
aìciovotqtuç tev aoìitev oto kcçuìuio uuto· µ) tq µcìu¸¿oìikq oiu¸puçq tqç,
oauviotutqç ctoi ki uììieç, kutq¸opiuç tev, cktoç ciou¸e¸ikev tepu, oiuvoqtev,
uçou q aup´ oìi¸ov oìikq ckìci¡q touç otov toao µuç çuivctui opiotikq.

Hpo¿epe tepu otqv uµq¿uvq ¿upuçq tou o¿qµutoç aou uaoo¿c0qku, cìai¸ovtuç
aeç ocv 0u uaoppiç0ci uou¸qtqti eç uçcìqç aupu¿upuçq. Aio0uvoµui oti q
oqµooiovoµikq µuç kpioq, µc tu apoq¸ouµcvu kui tu aupcaoµcvu tqç, µaopci vu
opiotci kui vu cktiµq0ci µc tpciç ouµµuììoµcvouç ouvtcìcotcç: eç cµacipiu, eç
¸veoq kui eç ckçpuoq. H cµacipiu uvuìo¸ci otov tpoao kui otov µu0µo aou
µievctui q oikovoµikq uoçuçiu oc apooeaiko kui ouììo¸iko, tuçiko kui oiutuçiko
caiacoo. H ¸veoq uvuçcpctui otqv caiaovq voqoq kui uvu¸vepioq tou
apoµìqµutikou çuivoµcvou, µc iotopiku kui auiocutiku kpitqpiu. H ckçpuoq, tcìoç,
kuìuatci tooo tiç kuµcpvqtikcç opuociç, aou cai¸puçovtui ouvoìiku «apo¸puµµu
otu0cpotqtuç», ooo kui tiç uvtikuµcpvqtikcç uvtiopuociç (koivevikcç kui
koµµutikcç, qaiotcpcç kui µiuicç). L´ uuto to tpi¸eviko aìuioio cvtuooctui q
uµq¿uvq apotuoq µou.
ALKHLEIL
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 100-120 ìcçciç. 25 µov.
B.1. «To /··cinno co:ooo oooo:poioç koi ovoyvcoion/vpç oiovopopç o:iç n/ocç noç
cvo/,c:oi vo /,ci ovo·oyp opnooio nc :o oaci·p:iko oikovoniko noç /··cinno». Nu
uvuatuçctc tqv aupuauve apotuoq tou kciµcvou oc µiu aupu¸puço 80-90 ìcçcev.
12 µov.
B.2. To kciµcvo uuto civui ookiµio. Nu acitc uv apokcitui ¸iu uaoociktiko q
oto¿uotiko ookiµio kui vu uvuçcpctc tpiu ¿upuktqpiotiku aou to kututuooouv oto
¸puµµutciuko ciooç tou ookiµiou. 05 µov.
B.3. Hoiu ouììo¸iotikq aopciu ukoìou0citui otq ocutcpq aupu¸puço; Nu
uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç. 05 µov.
B.4. Nu µpcitc tov tpoao uvuatuçqç tqç tpitqç aupu¸puçou. 03 µov.
B.5. Nu µpcitc µc aoio tpoao cçuoçuìi¸ctui q ouvo¿q µctuçu tev aupu¸puçev tou
kciµcvou. 05 µov.
I. Luç oivctui q cukuipiu, µc uçopµq µiu aoìitiotikq ckoqìeoq tou o¿oìciou ouç,
vu ouvuvtqoctc cvuv oiuvoouµcvo. Hoicç okc¡ciç 0u tou ck0ctutc o¿ctiku µc to aeç
apcaci vu ouµµuììci otqv uvtiµcteaioq tev apoµìqµutev aou uvtiµcteai¸ci q
vcoìuiu oqµcpu; (Nu kutu¸pu¡ctc tiç okc¡ciç ouç oc cvu ookiµio aci0ouç 500-600
ìcçcev aou 0u tou oeoctc). (auvcììqvicç 2001) 40 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.*
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
Hvcvµoxtkóç óv0µenoç: Koµvçoío úìq xqç ¸eqç
1oeç, otouç oqµuoiukouç kuipouç aou ¸ouµc, ouotqµutu koiveviku, iocoìo¸icç,
utoµu µcµoveµcvu ìo¸qç-ìo¸qç kooµo0cepicç kui µio0cepicç, aoìitiku ¸c¸ovotu,
aoìcµikcç ou¸kpouociç, aoikiìiu cauvuotutikev kivqµutev, vu µqv kuvouv tiaotc
uììo, uao to vu u¸evi¸ovtui uac¸veoµcvu vu ouokotioouv, µcou kui cçe uao tov
uv0peao, tu uaoµcivupiu tou aupuocioiukou çetoç, aou ouvc¿i¸ouv cote kui
uµuopu, vu çeti¸ouv tqv u¸evieoq aopciu tou, auve otov aìuvqtq µuç.
1oeç, oi uçicç, tu iouviku, o,ti cµu0c vu ocµctui kui oc o,ti apoe0citui uao µiuv
ukutuvikqtq coetcpikq opµq o uv0peaoç, vu µqv ci¿uv utovqoci tooo aoìu, uv o
ku0c okcatoµcvoç uv0peaoç apooau0ouoc vu çcoiuìuvci tqv oµi¿ìq aou acpiµuììci
tiç ìcçciç kui cµµu0uvc aio aoìu otqv ouoiu tev apu¸µutev.
H ocipu tev okc¡cev aou 0u ukoìou0qoouv, çckivevtuç ua' uutqv ukpiµeç tqv
up¿q, c¿ci ouv okoao vu oiuìuoci, ooo civui ouvuto, tq ou¸¿uoq, aou caikputci ¸upe
uao tqv cvvoiu tou avcuµutikou uv0peaou kui aou ooq¸ci, aoììcç çopcç, oc
aupcçq¸qociç q ìuv0uoµcvcç cvtuaeociç.
Av kui o opoç "Hvcuµutikoç uv0peaoç" c¿ci, otqv cao¿q µuç, uaootci kuaoiu
uio0qtq µcieoq tqç µuputqtuç tou, ouvc¿i¸ci auvtu vu uaotcìci cvuv ¿upuktqpioµo
µc ouoiu kui caiµoìq. Ii' uuto, aiotcue, aeç uçi¸ci tov koao vu tov uvuìuoouµc.
Hoììcç çopcç oiuµu¸e oc otqìcç acpiooikev q cçqµcpioev ou¸qtqociç ¸upe uao
tov ku0opioµo tqç cvvoiuç tou Hvcuµutikou uv0peaou. Aao tqv aoikiìiu tev
¸veµev apokuatci uµiuotu to ouµacpuoµu. Hupu tq ou¿vq-aukvq ¿pqoq tou opou
"Hvcuµutikoç uv0peaoç", ocv ¸vepi¸ouµc to uìq0ivo voqµu tou, ocv c¿ouµc tq
ouvutotqtu vu apoooiopioouµc tqv uìq0ivq tou oqµuoiu.
Ltqv cao¿q µuç, µiu cao¿q ukputou apuktikou uìioµou kui cuouiµovo0qpiuç, to
uitqµu tou avcuµutikou uv0peaou, aupouoiu¸ctui ioiuitcpu caituktiko kui caci¸ov.
Lc oti¸µcç aou tu c0vq uaciìouvtui µc uçuvioµo, uao coetcpikouç kui cçetcpikouç
c¿0pouç, uio0uvovtui cvtovq uvu¸kq uv0peaev, aou 0u çcactu¿touv, aoììcç çopcç
uao to uvevuµo aìq0oç, ¸iu vu oeoouv tqv uaupçq tou kui vu tou ¿upioouv tqv
iotopikq ouvc¿ciu. To ioio ukpiµeç ouµµuivci kui µc tqv avcuµutikq ¸eq tqç
uv0peaotqtuç. Lc kuipouç ouv touç oikouç µuç, aou q uaootuoq tqç kivouvcuci,
¸iuti o uv0peaoç ooq¸citui µoipuiu uao tov ioio tov µc¸uìoçuq cuuto tou otqv
uutoktoviu, aupouoiu¸ctui µc ioiuitcpq oçutqtu to apoµìqµu tou avcuµutikou
uv0peaou. 1oeç uuto to apoµìqµu vu civui kui o Iopoioç ocoµoç tqç ¸eqç. Av ìu0ci
uuto, ai0uvov q ¸eq µuç vu ¸ivci aio uìq0ivq, aio uu0cvtikq.
O kooµoç µcµuiu, uììu¸ci kui q µctuµoìq uutq civui, ku0eç çuivctui, pi¸ikq. Zouµc
oc µiu okìqpq kui u¿upq cao¿q, aou upvcitui kui uvtiµu¿ctui to avcuµu, cve
ìutpcuci tqv uìq, uao0cevci tov upi0µo, aupuoioctui uvcu opev, otq µq¿uvq. Zouµc
oc µiu ¡u¿pq, u¸¿eoq, aupctikq kui vcupetikq cao¿q, tcìcieç çcvq apoç to pu0µo
tqç avcuµutikqç ¸eqç.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


.&
Tu auvtu oci¿vouv uçqviuoµcvu. Oi 0coµoi, oi pu0µoi, oi vcoi, oi ¸cpoi, oìoi c¿ouv
aupci cvuv kutqçopo, aou ooq¸ci oc µiu uvuaotpcatq kutuotpoçq q ckµupµupeoq.
Kutu tov ku0q¸qtq Aìcç. Toipivtovq, oicp¿oµuotc µiu acpiooo auìiµµoµupoioµou.
Kui uç µq voµioci kuvciç aeç apokcitui ¸iu avcuµutikq cìcu0cpiu, ¸iuti kui otqv
cìcu0cpiu io¿uouv kuaoioi voµoi. Eoe apokcitui ¸iu µiu ouiµovikq uvup¿iu, aou
ouvtpiµci uoiotuktu ku0c ti avcuµutiko. Kui otq 0coq tou uvuotuivci cioeìu q to
µqocv. O avcuµutikoç uv0peaoç uio0uvctui cvtovu aeç µpiokctui oc ououpµoviu µc
tq vootpoaiu kui to uçoç tqç oqµcpivqç ¸eqç.
H cao¿q aou acpvuµc civui ouçcotutu uvtiavcuµutikq. Kui o¿i µovov uuto. Aaìu µc
tqv uìoçpoouvq tqç uaìevci auve uao touç avcuµutikouç uv0peaouç, cvu ¸oçcpo
acaìo uauioioooçiuç, aou u¿pqotcuci to ouvuµioµo, oµqvci to çeç kui otpu¸¸uìi¸ci
tiç uauitqociç tou avcuµutoç.
Eiauv: O uv0peaoç civui q apetq uìq tqç ¸eqç. Ou ouµaìqpevu: O avcuµutikoç
uv0peaoç civui q kopuçuiu uìq tqç ¸eqç.
Ii' uuto civui uaupuitqtoç Xepiç uutov ocv µaopci vu uaupçci uìq0ivq ¸eq.
Avuaupçiu avcuµutikev uv0peaev, oqµuivci uaouoiu uìq0ivqç, ¸cµutqç voqµu,
¸eqç.
Autoç civui to uìuti tqç ¸eqç. Tqv apootutcuci uao tq ouaiìu. Eivui cvu oiupkcç
kcvtpioµu, aou kuaotc-kuaotc çtuvci otqv uvu¸kuiu okìqpotqtu tou
uutoµuoti¸eµutoç, uaoµukpuvovtuç ku0c otoi¿cio µukupiotqtuç, uçou q
avcuµutikotqtu ocv civui µiu ioiotqtu uvukouçiotikq.
Autoç uaotcìci to aio io¿upo uvtiooto ¸iu tqv uacìaioiu, tq 0uvutqçopo uutq
uppeotiu, oaeç tqv uaokuìci o Kipkc¸keç.
Lc cao¿cç ou¸¿uoqç o avcuµutikoç uv0peaoç civui q cìaiou µuç. H µoipu tou tov
0cìci çpoupo otiç cauìçciç tqç ¸vqoiuç ¸eqç, uacpuoaiotq uutou aou c¿ci uaoµcivci
uao tq ¿uµcvq autpiou.
Hpetoap. Huvu¸. L. Xuìkiuç
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1/
OIKOIENEIA-Xóoµo oxtç oµotþcç yvvotkev
H ¡uìiou µc touç µio0ouç tev uvopev cçukoìou0ci vu civui ukoµq µc¸uìq
H Hµcpu tqç Iuvuikuç coptuotqkc ¿0cç, oaeç ku0c ¿povo otiç 8 Muptiou, oµeç tu
otoi¿ciu ¸iu tqv kutuotuoq tev ¸uvuikev uvu tov kooµo kutuocikvuouv oti 0u
apcaci vu ¸ivouv ukoµq aoììu ¸iu tq µcìtieoq tqç.
Lto aìuioio tev apooau0ciev ¸iu tqv cçioeoq tev uµoiµev µctuçu uvopev kui
¸uvuikev cp¸u¸oµcvev, q Biµiuv Pcvtiv¸k, caitpoaoç ¸iu tu Ocµcìieoq Aikuieµutu,
oqìeoc oti 0u apotcivci ou¸kckpiµcvu µctpu apoç uutq tqv kutcu0uvoq, ku0eç
cçcçpuoc cvtovq uvqou¿iu ¸iu to oti to ¿uoµu otiç uµoiµcç tev cp¸u¸oµcvev
cìu¿iotu c¿ci µcie0ci 15 ¿poviu µctu tq Aiuokc¡q tou OHE ¸iu tiç Iuvuikcç oto
Hckivo, to 1995, q oaoiu ci¿c cvtuçci otouç oto¿ouç tqç tqv iootqtu otiç uµoiµcç
uvopev kui ¸uvuikev.
Luµçevu caioqç µc ck0coq tou Luµµouìiou tqç Eupeaqç, q oaoiu coo0q otq
oqµooiotqtu tqv acpuoµcvq Hupuokcuq, to ¿uoµu otqv ckapooeaqoq tev
¸uvuikev kui tev uvopev otiç ¿epcç-µcìq tou op¸uvioµou aupuµcvci oqµuvtiko.
Ltqv apetq 0coq tou kutuìo¸ou tev ¿epev µc to u¡qìotcpo aooooto
ckapooeaqoqç tev ¸uvuikev oto c0viko koivoµouìio µpiokctui q Louqoiu, µc
aooooto 46,4°, cve otqv tcìcutuiu q Lìoµcviu, µc 11,1°. Lqµcietcov oti q
Eììuou, µc aooooto 16°, µpiokctui kui uutq otiç tcìcutuicç 0cociç.
Evoiuçcpov caioqç aupouoiu¸ci kui o¿ctikq ck0coq tou OOLA aou oqµooicutqkc
caioqç µc uçopµq tqv Hµcpu tqç Iuvuikuç, otqv oaoiu tovi¸ctui oti to µio0oìo¸iko
¿uoµu µctuçu uvopev kui tev ¸uvuikev cçukoìou0ci vu uçiotutui, ku0eç kui otiç
aìouoicç ¿epcç oi uµoiµcç tev ¸uvuikev civui, kutu µcoo opo, kutu cvu acµato
¿uµqìotcpcç uao uutcç tev uvopev. Kui aupoti tu aooootu uauo¿oìqoqç tev
¸uvuikev c¿ouv uuçq0ci oc oìcç tiç ¿epcç-µcìq tou OOLA, oi ¸uvuikcç
cçukoìou0ouv vu çcpouv to µupoç tqç çpovtiouç tev auioiev, ¸c¸ovoç aou
uvtuvukìutui kui otiç apooatikcç µcìtieoqç tev uµoiµev touç.
«Ooo oi ¸uvuikcç cçukoìou0ouv vu auipvouv uocicç uao tqv cp¸uoiu touç ¸iu vu
uçicpevouv ¿povo otq çpovtiou tev auioiev touç, 0u uaup¿ouv cp¸oootcç aou 0u
0cepouv oti oi ¸uvuikcç cvoiuçcpovtui ¸iu tq oouìciu touç ìi¸otcpo uao o, ti oi
uvopcç» cacoqµuvc q Moviku Kciocp, caikcçuìqç tou toµcu Koivevikqç Hoìitikqç
tou OOLA. Oi µc¸uìutcpcç uaokìiociç otiç uµoiµcç uvopev kui ¸uvuikev
auputqpouvtui otqv Kopcu kui tqv Iuaeviu, oaou oi uvopcç uµciµovtui kutu 30°
acpioootcpo uao tiç ¸uvuikcç ouvuocìçouç touç. Ltq Icpµuviu, tov Kuvuou kui tq
Bpctuviu to uvtiotoi¿o aooooto civui 20°.
Eaioqç, q oic0vqç oikovoµikq kpioq uvuµcvctui vu µu0ioci 22 ckutoµµupiu ¸uvuikcç
otqv uvcp¸iu, ¸c¸ovoç aou cktiµutui oti 0u c¿ci eç uaotcìcoµu vu uuçq0ci q uvcp¸iu
tev ¸uvuikev oto 7,4°, oc o¿coq µc to 7° tev uvopev.
Mcµtkq onoo¿óìqoq
Ev0uppuvtiko eotooo civui to ¸c¸ovoç oti to aooooto tev ¸uvuikev aou
cp¸u¸ovtui, ouµçevu auvtu µc touç ouvtuktcç tqç ck0coqç, c¿ci uuçq0ci uao 45°
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1(
aou qtuv to 1970 oc 62° to 2008. Ootooo, o¿coov oc oìcç tiç ¿epcç tou kooµou oi
¸uvuikcç uçicpevouv oiaìuoio ¿poviu uao o, ti oi uvopcç otq çpovtiou kui tqv
uvutpoçq tev auioiev, ¸c¸ovoç aou c¿ci eç ouvcaciu vu uvu¸qtouv 0cociç cp¸uoiuç
µcpikqç uauo¿oìqoqç kui vu acpiopi¸ovtui oc oouìcicç aou uµciµovtui ìi¸otcpo
kuìu oc o¿coq µc touç uvopcç.
Mqvuµu ¸iu tqv Hµcpu tqç Iuvuikuç uaqu0uvc kui o ¸. ¸. tou OHE, Mauv Ki Mouv,
o oaoioç tovioc oti q iootqtu tev ouo çuìev kui q ¿cipuçctqoq tev ¸uvuikev
uaotcìouv µuoiku otoi¿ciu tqç uaootoìqç tou OHE, cve apoo0coc oti q iootqtu ¸iu
tiç ¸uvuikcç kui tu kopitoiu uaotcìci oikovoµikq kui koivevikq caitu¸q.
ALKHLEIL
A. Nu ¸pu¡ctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 100-120 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Lc ti ¿pqoiµcuouv tu otutiotiku otoi¿ciu oto kciµcvo; Hoioç tpoaoç aci0ouç
caitu¸¿uvctui µc uutov tov tpoao;
B.2. Nu µpcitc tov tpoao uvuatuçqç tqç apotcìcutuiuç aupu¸puçou.
B.3. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1!
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO
Hotoç 0o nìúvct oqµcµo xo ntóxo;
Oi upocvikoi uç au¡ouv vu ovcipcuovtui tq ¸ìukiu tqìcoatikq uao¿uuveoq.
Eaiotpcçovtuç oto oaiti, 0u aìuvouv tu aiutu kui 0u µuìouv aìuvtqpio. O voµoç
apcaci vu uao¿pcevci touç ou¸u¸ouç vu µoipu¸ovtui cçioou tiç oouìcicç tou oaitiou,
cçooov cp¸u¸ovtui kui oi ouo. Auto uauitci to koµµu tev Hpuoivev otq Icpµuviu,
uaootqpi¸ovtuç oti ctoi ouµµuììci otqv cvio¿uoq tqç iootqtuç uvuµcou otu ouo
çuìu.
Ootooo, q apooau0ciu vu pu0µiotouv oi ioietikcç o¿cociç oiu voµou ouviotu
uvuopoµq oc µcouievikcç apuktikcç. Avcçuptqtu oµeç uao uuto, uv oi Hpuoivoi
q0cìuv apu¸µuti vu uacìcu0cpeoouv tq ¸uvuiku uao tqv c0iµikq apooookiu vu
çpovti¸ci to oaiti, 0u capcac vu voµo0ctqoouv aeç oc kuµiu acpiateoq oi
auvtpcµcvcç ¸uvuikcç -kui o¿i µovo oi cp¸u¸oµcvcç- ocv civui uao¿pceµcvcç vu
kuvouv tiç oouìcicç tou oaitiou. Oooi upocvikoi c¿ouv uvtippqoq uç ... µpeµioouv.
Auto aou cau¸¸cììovtui oi µouìcutcç tev Hpuoivev uaoku0iotu çuivoµcviku q
oikuioouvq, acpiopi¸ci oµeç tqv cìcu0cpiu tev ou¸u¸ev. 4uivoµcviku, ¸iuti uçopu
µovo tiç cp¸u¸oµcvcç -kuti aou uvtiti0ctui otov oikouµcvioµo tou oiuçetioµou- kui
0coµo0ctci cµµcou tqv uao¿pceoq tev µq cp¸u¸oµcvev ¸uvuikev vu kuvouv tiç
oouìcicç tou oaitiou, oiuievi¸ovtuç tqv uaotcìciu touç. Apu, oi Hpuoivoi
cvoiuçcpovtui vu uaokutuotqoouv tqv iootqtu µctuçu tev ou¸u¸ev µovo otov
cau¸¸cìµutiko otiµo. Av tu ku0qkovtu tev ¸uvuikev oto oaiti acpiopiotouv, uutcç
0u uaooioouv kuìutcpu otqv cai¿cipqoq. Auto µaopci vu cuvoqoci tqv kupicpu touç,
cuvoci oµeç kui tqv uaooooq tou kcçuìuiou ¸iu ooouç 0uµouvtui touç kìuoikouç
oikovoµoìo¸ouç. Mqaeç tu ìc¸oµcvu 'apooocutiku¨ koµµutu tqç Eupeaqç tcìouv
oc aìqpq ou¸¿uoq;
(Ao0oo, c·oçoo ocv:onccn/vo koi oiookccoon/vo, :oc H. Io·io:oo:oc, oc novinp
o:p·p nc :i:·o 'Mio io:ooio`, o:pv cçpncoioo 'To N/o` 29.5.99- Kcincvo oao :o
KEE)!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1#
OI H/Y LTHN EKHAIAEYLH-Ot vccç xc¿voìoyícç oxq ótóookoìío
Toc IIOPIOY v. AAEEANAPATOY*
Hupuììqìu µc tq pu¸ouiu cçcìiçq tev Tc¿voìo¸iev tqç Hìqpoçopiuç kui tqç
Eaikoiveviuç (THE), otov ¿epo tqç ckauiocuoqç caikputci µiu oic0vqç tuoq ¸iu
otpoçq uao to aupuoooiuko µovtcìo oiouokuìiuç kui µu0qoqç, to oaoio
uvtuaokpivotuv otiç ouv0qkcç tqç µioµq¿uvikqç cao¿qç kui otq ìo¸ikq tou
caiotqµoìo¸ikou uvtikciµcvioµou, apoç cvu acpioootcpo µu0qtokcvtpiko,
cvcp¸qtiko, caoikoooµiotiko kui ¿cipuçctiko oiouktiko µovtcìo, µc cµçuoq otiç
oicpcuvqtikcç/uvukuìuatikcç, uutovoµcç, µieµutikcç, ouvcp¸utikcç, kui
cviuioaoiqtikcç otputq¸ikcç kui µc0ooouç oiouokuìiuç.
Mc0ooouç, oi oaoicç cµaìckouv touç µu0qtcç oc uvetcpu caiacou µu0qoqç
cçoikcievovtuç touç ou¸¿poveç µc tq oqìetikq kui µc tq oiuoikuotikq ¸veoq uììu
kui µc tq µctu¸veoq**, ku0iotevtuç touç ikuvouç vu uvtuaokpivovtui otiç
uauitqociç tqç ou¸¿povqç, µctuµovtcpvuç auiou¸e¸ikqç kui ouvukoìou0u tqç
µctuµovtcpvuç koiveviuç.
Mc tqv cçupµo¸q kutuììqìev ckauiocutikev ìo¸ioµikev otq oiouktikoµu0qoiukq
oiuoikuoiu, oto aìuioio cvoç kutuììqìou auiou¸e¸ikou o¿coiuoµou, civui ouvutov
vu oqµioup¸q0ouv uvuµu0µioµcvu, ouvuµiku acpiµuììovtu µu0qoqç, tu oaoiu
¿upuktqpi¸ovtui uao µu0qtokcvtpikq kui koiveviokcvtpikq apooc¸¸ioq. Euvocitui q
oikoooµqoq tqç ¸veoqç, apoe0citui q cvcp¸oç ouµµcto¿q tev µu0qtev, cve
ou¸¿poveç uvu¸vepi¸ctui q oqµuoiu tou koivevikou aìuioiou tqç µu0qoiukqç
oiuoikuoiuç kui ouvtcìcitui q kuììicp¸ciu tqç caikoiveviuç kui tqç ouvcp¸uoiuç tev
µu0qtev.
Oi oqµioup¸ikcç µu0qoiukcç opuotqpiotqtcç, aou uaoppcouv uao tiç ouvutotqtcç
tev THE:
*Aicukoìuvouv tqv uvuatuçq tqç ikuvotqtuç tou µu0qtq vu okcatctui kui vu
oqµioup¸ci, cvcp¸oaoievtuç µu0qoiuku µovtcìu kui uvuaupuotuociç tqç ¸veoqç
(ouµµoìikcç, aoìuuio0qtqpiukcç, oiuio0qtikcç/apuçiukcç).
*Hupc¿ouv cukuipicç kui kivqtpu µu0qoqç µcou uao aoikiìcç otputq¸ikcç kui
cìkuotikcç oiuoikuoicç uvu¸qtqoqç - cacçcp¸uoiuç - oiu¿cipioqç kui koivevikqç
oiuapu¸µutcuoqç - uçioìo¸qoqç - ouv0coqç kui aupouoiuoqç tev aìqpoçopiev kui
tev iocev.
*Ev0uppuvouv tqv uvuìutikq kui tq ouv0ctikq okc¡q, tiç µctu¸veotikcç
oiuoikuoicç, tqv uvuatuçq tqç uutoacaoi0qoqç, tqv kuììicp¸ciu uçiev kui tqv
uvuìq¡q koivevikqç opuoqç.
*Aqµioup¸ouv acpiµuììov oicpcuvqoqç kui acipuµutioµou kui cuvoouv tqv
uvuatuçq ocçiotqtev µovtcìoaoiqoqç kui caiìuoqç aoikiìev apoµìqµutev.
*Euvoouv tqv cvio¿uoq tou ouµµcto¿ikou, ouvcp¸utikou kui ouììo¸ikou ¿upuktqpu
tqç µu0qoqç aupc¿ovtuç ¿epo, ¿povo kui o¿coio opuoqç ¸iu tov okoao uutov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1-
*Açioaoiouv tiç oiktuukcç tc¿voìo¸icç eç cp¸uìcio caikoiveviuç, okc¡qç kui
uvuµu0µioqç tou koivevikou acpiµuììovtoç tqç µu0qoqç.
*Hupc¿ouv cu¿cpciu otq ¿pqoq cp¸uìciev oqµioup¸ikqç ckçpuoqç kui oiuaìokqç
tou ¸puatou, apoçopikou kui «aoìuµcoikou» ìo¸ou.
*Hupc¿ouv caioqç cp¸uìciu, oiuoikuoicç kui cukuipicç µu0qoqç otouç µu0qtcç µc
oiuçopctikq koivevikq, c0vikq kui çuìctikq apocìcuoq kui µc oiuçopctikcç
ikuvotqtcç µu0qoqç ouµµuììovtuç uvtiotu0µiotiku otqv uµµìuvoq tev koivevikev
uviootqtev.
*Hpooc¸¸i¸ouv tq µu0qoq oçuipiku, oicaiotqµoviku, oiu0cµutiku kui ouµµuììouv
otqv uµµìuvoq tqç tc¿vqtqç kututµqoqç tqç ¸veoqç uao tu aupuoooiuku uvuìutiku
apo¸puµµutu.
*Hpoe0ouv to auiou¸e¸iko aui¿vioi.
H cvtuçq touç otq oiouokuìiu, oµeç, apoüao0ctci tq ouµaopcuoq touç µc tiç
cçcìiçciç tev 0cepiev tqç µu0qoqç, tqç oiouktikqç µc0oooìo¸iuç, tqç ou¸¿povqç
auiou¸e¸ikqç, tev ckauiocutikev ouotqµutev o¿coiuoµou µu0qoqç kui
oiouokuìiuç. Lc uvti0ctq acpiateoq, q auiou¸e¸iku ukpitq ¿pqoq touç civui
ouvutov vu cvio¿uoci acpioootcpo, uvti vu uµµìuvci, tu uvcai0uµqtu
¿upuktqpiotiku tqç aupuoooiukqç ckauiocuoqç, ku0eç kui tiç aupcvcp¸cicç aou
cììo¿cuouv uao tqv uvcçcìc¸ktq cvuo¿oìqoq tev µu0qtev µc uutcç.
H uvuµu0µioq tou µu0qoiukou acpiµuììovtoç oto o¿oìcio, µc tqv uçioaoiqoq tev
ouvutotqtev tev THE, ocv civui cukoìq outc uaìq. Aauitouvtui apoüao0cociç oi
oaoicç uçopouv -cktoç uao tqv uutovoqtq uaupçq tc¿voìo¸ikqç uaoooµqç- kui tqv
uvuìo¸q cacvouoq oc uv0peaivo ouvuµiko. Iiu tqv uacpµuoq opioµcvev
¿upuktqpiotikev tqç oqµcpivqç o¿oìikqç apu¸µutikotqtuç -q oaoiu ioeç o¿i uoiku
uçiotutui kpitikq- kpivctui uvu¸kuiu q uvuìo¸q auiou¸e¸ikq kutuptioq kui oiupkqç
caiµopçeoq tou ckauiocutikou, o cauvuapoooiopioµoç tou poìou tou o¿oìciou, tou
poìou tou ckauiocutikou µcou oto o¿oìcio kui apoçuveç q uììu¸q otuocev,
ouµacpiçopev kui uvtiìq¡cev tev ckauiocutikev çopcev. Hpokcitui ¸iu µiu
apotcpuiotqtu aou ouotu¿eç ocv c¿ci tu¿ci tqç ocououç apooo¿qç uao tq µc¿pi tepu
ckauiocutikq aoìitikq otq ¿epu µuç, aup' oìo aou c¿ci çuvci oti q cacvouoq otqv
tc¿voìo¸ikq uaoooµq ocv upkci uao µovq tqç vu apokuìcoci ouoiuotikq uììu¸q ¸iu
tqv uvuµu0µioq tqç ckauiocutikqç oiuoikuoiuç.
Iiu tqv uaotcìcoµutikq ¿pqoq tev vcev tc¿voìo¸iev uao touç µu0qtcç uauitcitui q
kuììicp¸ciu ouvutotqtev kui q uvuatuçq ikuvotqtev tctoiev, eotc vu kutuotouv
ikuvoi vu uçioaoiqoouv 0ctiku tiç ouvutotqtcç aou touç aupc¿ci q oiupkeç
cçcìioooµcvq tc¿voìo¸iu kui vu kutuvoqoouv tiç oaoicç tu¿ov upvqtikcç q kui
caikivouvcç ouvcacicç µaopci vu uaoppcouv uao tq ¿pqoq touç.
Hio ou¸kckpiµcvu, oi µu0qtcç apcaci vu kutuotouv ikuvoi vu oiu¿cipi¸ovtui kui vu
aupu¸ouv tov «aoìuµcoiko ìo¸o», vu µu0uivouv uutovoµu, vu caikoivevouv kui vu
uììqìcaiopouv kpitiku, vu ¸ivovtui acpioootcpo cvcp¸oi ìutcç apoµìqµutev kui
uvoi¿toi otiç kuivotoµicç. Oi ocçiotqtcç uutcç oµeç c¿ouv voqµu kui uçiu cçooov
ouvtcìouv otqv oìoaìcupq apooeaikq kui koivevikq uvuatuçq tev µu0qtev kui
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1$
otq oqµioup¸iu µiuç acpioootcpo oqµokputikqç, uv0peaiotikqç, oikouµcvikqç kui
oikoìo¸iku apoouvutoìioµcvqç koiveviuç.
O pu¸ouioç pu0µoç cçcìiçqç tqç tc¿voìo¸iuç civui ocooµcvoç, cve oi ouvutotqtcç tqç
aupuµcvouv ukoµq oc µc¸uìo µu0µo uvuçioaoiqtcç. Zqtouµcvo aupuµcvci q
ouvutotqtu cìc¸¿ou, ¿cipioµou kui uçioaoiqoqç tqç uao tq 0coµo0ctqµcvq
ckauiocuoq kui touç çopciç tqç.
* O oo IIOPIOl v. AAEEANAPATOl civoi o,o·ikoç oínßoc·oç Hoc:oßo0nioç
Ekaoioccopç N. Kcço··pvioç koi oioookci o:o Hoiooycyiko Tnpno Apno:ikpç Ekaoioccopç
:oc Hovcaio:pnioc A0pvcv, o:o Moooo·cio Aioooko·cio Apno:ikpç Ekaoioccopç, o:o TEI
Iovicv
**µctu¸veoq÷ Luµçevu µc tov Flavell (1976) o opoç "µctu¸veoq" uvuçcpctui otq
¸veoq aou c¿ouµc ¸iu tq ¸veotikq oiuoikuoiu (uvtiìq¡q, apooo¿q, µvqµq, okc¡q,
¸ìeoou, µu0qoq), oto uaotcìcoµu tqç kui oc otioqaotc o¿ctiko µc uutu.
A. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 100-120 ìcçciç. 25 µov.
B.1. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço µc aupuoci¸µutu tqv aupukute çpuoq tou
kciµcvou: «Mc tqv cçupµo¸q kutuììqìev ckauiocutikev ìo¸ioµikev otq
oiouktikoµu0qoiukq oiuoikuoiu, oto aìuioio cvoç kutuììqìou auiou¸e¸ikou
o¿coiuoµou, civui ouvutov vu oqµioup¸q0ouv uvuµu0µioµcvu, ouvuµiku
acpiµuììovtu µu0qoqç, tu oaoiu ¿upuktqpi¸ovtui uao µu0qtokcvtpikq kui
koiveviokcvtpikq apooc¸¸ioq». 10 µov.
B.2. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou. 10 µov.
B.3. Hoioç tpoaoç aci0ouç kupiup¿ci oto kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq
ouç. 05 µov.
B.4. Nu µpcitc tu ooµiku otoi¿ciu kui tov tpoao uvuatuçqç tqç aupukute
aupu¸puçou tou kciµcvou kui vu uitioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç : «H cvtuçq touç
otq oiouokuìiu. cvuo¿oìqoq tev µu0qtev µc uutcç». 05 µov.
B.5. Nu µpcitc µc aoio tpoao cçuoçuìi¸ctui q ouvo¿q µctuçu tev tpiev tcìcutuiev
aupu¸puçev tou kciµcvou. 05 µov.
I. Lc cvu kciµcvo aou 0u oqµooicutci otq o¿oìikq cçqµcpiou uvuatuooctc tov
apoµìqµutioµo ouç ¸iu tq 0coq aou c¿ci q tc¿voìo¸iu kui kupieç q aìqpoçopikq
oto cììqviko o¿oìcio. Eaioqç aupu0ctctc 0ctikcç kui upvqtikcç atu¿cç aou µaopci
vu c¿ci q uuçuvoµcvq ¿pqoq qìcktpovikev uaoìo¸iotev otqv o¿oìikq
ku0qµcpivotqtu. (500-600 ìcçciç) 40 µov.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1.
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO

Ot Ynoìoytoxcç oxqv cknoíócvoq: Mú0ot kot nµoyµoxtkóxqxcç
zoo EY1YXH HAHAAOHE1PAKH 4
Mio iozopío ue oquooío
O kupioç X, ku0q¸qtqç tqç Hìqpoçopikqç oqµcpu oc Eììqviko Huvcaiotqµio, µc
oaouocç otq Ncu Yopkq, caiokcç0qkc apooçutu tqv aoìq tev çoitqtikev tou
¿povev kui 0cìqoc vu oci uao kovtu aeç ci¿uv cçcìi¿0ci tu o¿oìciu otiç HHA.
Eaiokcç0qkc apetu tiç çte¿o¸citovicç tqç N. Y. kui cµcivc ckaìqktoç: Tu
o¿oìciu ci¿uv uììuçci ooµq, qtuv aio ku0upu kui auvtou uaqp¿uv H/Y µc tu auioiu
tou kutetcpou 0cou, kutu kuvovu µuupev kui ioauvoçevev, µapootu otiç o0ovcç v`
uutoµopçevovtui (;) µc µuviu.
Eaiokcçtqkc µctu tu o¿oìciu otiç ouvoikicç tev aìouoiev kui cµcivc ouo çopcç
ckaìqktoç: Tu o¿oìciu ci¿uv aupuµcivci kìuoiku, oi ui0ouocç µc to µuupoaivuku, µc
touç ¿uptcç kui tiç cikovcç otouç toi¿ouç, tu tµqµutu oìi¸upi0µu, tu cp¸uotqpiu, oi
µiµìio0qkcç, tu ¸uµvuotqpiu aìouoioaupo¿u, kìa.
O onozo,iozqç eívoi çiziuóç2 éçonvoç2 ouizqziuóç%%%
Avuµçiµoìu o H/Y civui µiu µq¿uvq. Ti cioouç oµeç µq¿uvq civui;
Otuv o u¸pioç ukoµu apo¸ovoç µuç cçtuoc µc cvu puµoi to çpouto aou ocv cçtuvc
µc to ¿cpi tou, apu¸µutoaoiqoc µiu kutuaìqktikq cçcupcoq: caiµqkuvc to ¿cpi tou.
Tq ¸veoq uutq tq oiouçc µc to aupuoci¸µu (o apoçopiku up0peµcvoç ìo¸oç up¸qoc
vu cµçuviotci) otiç caoµcvcç ¸cvicç. Otuv to puµoi ¿pqoiµoaoiq0qkc eç µo¿ìoç,
aoììuaìuoiuoc uçuvtuotu tq µuïkq tou ouvuµq. Ekutoµµupiu ¿poviu µctu otuv o
Ap¿iµqoqç uvukuìu¡c to çuoiko voµo aou oicaci to çuivoµcvo uuto, uvuçevqoc (oc
acioµu uvtiìq¡cev tou Apiototcìq ¸iu tqv kivouou ouvuµq) aeç 0u µaopouoc vu
kivqoci kui tq ¸q. Eivui q apetq çopu aou o uv0peaoç ouvcioqtoaoici µc tooq
ouçqvciu tiç tcpuoticç ouvutotqtcç aou tou oivci q uaìq kui µovo ¸veoq tev voµev
tqç çuoqç. H ouvtpiatikq aìcio¡qçiu tev µq¿uvev, aou uao totc okupeoc o
uv0peaoç, ukoìou0ouv tq ¸puµµq uutq tqç cacktuoqç tqv µuïkev kui
uio0qtqpiukev (µikpookoaiu, tqìcokoaiu) ouvutotqtev tou uv0peaivou oeµutoç,
µc¿pi oìikqç uvtikutuotuoqç tou.
H uììq kutq¸opiu µq¿uvev, uutcç aou ¿cipi¸ovtui ¸cviku aìqpoçopicç, up¸qouv vu
cì0ouv oto apookqvio tqç iotopiuç. Eµçuviotqkuv tqv kìuoikq up¿uiotqtu eç
uutoµutoi µctpqtcç uaootuocev (oooµctpu), q kui cacçcp¸uotcç aìqpoçopiev µc
otu0cpo uì¸opi0µo, cvoeµuteµcvo oc aoìuaìoku ouotqµutu ¸puvu¸iev, oaeç o
qµcpoìo¸iukoç uaoìo¸iotqç tev Avtiku0qpev. Eoe ¸iu apetq çopu cµçuvi¸ctui
tµqµu cioooou ocooµcvev, tµqµu cacçcp¸uoiuç kui tµqµu cçooou. Oi
upi0µoµq¿uvcç, tuaou Pascal, q kui aio cçcìi¸µcvcç, kivouvtui otqv ioiu ìo¸ikq. To
¸cviko ¿upuktqpiotiko otiç µq¿uvcç uutcç civui oti q kivqoq apu¸µutoaoicitui oto
µukpokooµo, civui oputq, kui kutuvuìevouv µq¿uvikq cvcp¸ciu. Oi µq¿uvcç uutcç,
o` uvti0coq µc tiç apoq¸ouµcvcç, uvuìuµµuvouv vu cktcìcoouv uv0peaivcç
ìcitoup¸icç, o¿i aìcov µuïkcç q uio0qtqpiukcç uììu voqtikcç.
To ¸cviko ¿upuktqpiotiko otiç oqµcpivcç uaoìo¸iotikcç µq¿uvcç civui oti q kivqoq
apu¸µutoaoicitui oto µikpokooµo, uçou kivouvtui µovo qìcktpoviu, civui kutu
ouvcaciu uoputq, kutuvuìevouv qìcktpikq cvcp¸ciu, uìoaoiouv uacpiopioto upi0µo
uao uì¸opi0µouç µc uouììqatcç tu¿utqtcç kui to uaotcìcoµu otqv cçooo touç
µaopci vu civui kciµcvo, cikovu, q¿oç q kui ouvouuoµoç oìev uutev. Tu
¿upuktqpiotiku uutu uaotcìouv µiu uvtikciµcvikq µuoq ¸iu tqv uv0peaoµopçikq
opoìo¸iu aou c¿ouv ku0icpeoci oi kutuokcuuotpicç ctuipcicç, eotooo q opoìo¸iu
uutq kuìuatci, ¸iu tov aoìu kooµo kui kupiu tu auioiu, tiç µq¿uvcç uutcç µc cvu
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


11
acaìo µuotqpiou otu opiu tou ocouç. Kui to ocoç cçuçuvi¸ci ku0c cvoiu0cto ¡q¸µu
kpitikqç 0cepqoqç.
O uaoìo¸iotqç µou civui çiìikoç! Mu q çiìiu uaotcìci µiu µu0iu koivevikq uµoiµuiu
o¿coq otq µuoq tqç iootiµiuç µc aoìu cvtovq tqv ¡u¿oìo¸ikq çoptioq,
¿upuktqpiotiku aou ocv apooioiu¸ouv oc µiu µq¿uvq.
O uaoìo¸iotqç µou civui cçuavoç! Mu q cçuavuou civui oepo tqç koiveviuç otov
uv0peao, apooioiu¸ci µovo o` cvu koiveviko utoµo. «H cçcavooo ocv civoi o··o,
o:pv aooyno:iko:p:o, yooçci o E. I·/vkoç, oao :p oiovop:ikp koc·:oíoo :pç
ov0ocao:p:oç, nc:oo,pno:ion/vp oc aooocaikp «ioiok:poio», oc oo,p
oooo:poio:p:oç :oc aooocaoc. Eivoi o cço:onikccn/voç oiovop:ikoç a·oí:oç :pç
koivcvioç.»
Eivui uììo apu¸µu µiu cçuavu kutuokcuuoµcvq µq¿uvq - kui oi H/Y civui
uvuµçioµqtqtu tctoioi - kui uììo µiu cçuavq µq¿uvq. H ¸eq civui auvtu uou¸kpitu
aio cçuavq uao tov aio cçuavo apo¸puµµutiotq, aooo µuììov uao tq µq¿uvq aou
apo¸puµµuti¸ci. Nui, uììu o H/Y vikqoc tov apetu0ìqtq tou kooµou oto okuki!
Hpu¸µuti, µovo aou o apetu0ìqtqç ocv cauiçc µc tq ou¸kckpiµcvq µq¿uvq uììu µc
oìouç touç µc¿pi totc apetu0ìqtcç kooµou, ouµacpiìuµµuvoµcvou kui tou cuutou
tou, uçou µc uutu tu ocooµcvu ci¿c apo¸puµµutiotci.
O kutuìo¸oç civui µukpuç ¸iu vu cçuvtìq0ci oto aìuioio cvoç µikpou up0pou, uììu
apcaci vu aouµc ukoµq ¸iu tqv cçoµoieoq (q kui apoooµoieoq) tqç
apu¸µutikotqtuç kui tqv cikovikq apu¸µutikotqtu oti kui coe q opoìo¸iu cukoìu
aupuaìuvci. Acv apokcitui ¸iu tqv apu¸µutikotqtu uììu ¸iu uuto aou voµi¸ci (q
0cìci vu voµi¸ci, q cvoc¿oµcveç vu 0cìci vu acpuoci) oti civui q apu¸µutikotqtu,
uutoç aou cçtiuçc to uvtiotoi¿o apo¸puµµu. 1, otqv kuìutcpq acpiateoq, uuto aou
aiotcuci q caiotqµq tq oti¸µq aou çtiu¿vctui to apo¸puµµu oti civui q
apu¸µutikotqtu. Kui ocv µiìuµc µcµuiu ¸iu to caiacoo tqç cpcuvuç q tqç
ckauiocuoqç caiotqµovev, oaou oi ouvutotqtcç kui q uçioaoiqoq tev H/Y civui
ckaìqktikcç, q ¸iu acpio¿cç tqç apu¸µutikotqtuç, oaou q µovq ouvutotqtu
apooacìuoqç civui q cçoµoieoq (a.¿. µikpokooµoç q µc¸ukooµoç kìa), uììu ¸iu tq
¿pqoq tctoiev apo¸puµµutev q cikovikqç apu¸µutikotqtuç ¸iu tq oiouokuìiu, kui
µuìiotu ciou¸e¸ikq, µuoikev caiotqµovikev cvvoiev otqv apetoµu0µiu ckauiocuoq
q kui to Iuµvuoio. Iiu to Aukcio kui ¸iu opioµcvcç cvvoicç, oaeç q cvvoiu tou opiou
otu Mu0qµutiku, ioeç uaup¿ouv kuaoicç ouvutotqtcç. Aììu to vu «oiouçciç» tqv
cvvoiu tou aupuììqìcaiacoou (to aupuoci¸µu ocv civui outc çuvtuotiko outc
uao0ctiko) µc ¿pqoq cikovikqç apu¸µutikotqtuç, µc qìcktpooiu otu ¿cpiu kui kuoku
oto kcçuìi, oc auioiu tou oqµotikou, ¸iuti ctoi 0u µu0ouv ìcci aio ¸pq¸opu tiç
ioiotqtcç tou aupuììqìcaiacoou, uuto ocv civui µovo ìu0oç uao ¸veoio0cepqtikq
uao¡q civui caikivouvo kui ¸iu tq oeµutikq u¸ciu tev auioiev.

O tµncµtoìtoµóç xqç ctkóvoç
Mio cikovo oçi¸ci ooo ,i·icç ·/çciç, ìcci µiu auìiu Kivc¸ikq aupoiµiu. Tqv cao¿q aou
oiutuae0qkc qtuv apu¸µuti ooçq, cikovcç apoocçcpc µovo q çuoq kui to
kuììitc¿viko ¿cpi tou ¸e¸puçou. L¿coov uaokìciotikoç çopcuç tqç aìqpoçopiuç
qtuv o ìo¸oç, apoçopikoç q ¸puatoç. Mc tqv uçq¸qoq o ukpoutqç uvuaìu0ci tqv
cikovu, tqv apooeaikq tou cikovu, tq oiuµcooìuµqµcvq oqìuoq uao tq
apooeaikotqtu tou kui tqv ¡u¿oìo¸ikq kutuotuoq kui çoptioq tqç oti¸µqç. Kui
uaup¿ci coe oqµuvtiko otoi¿cio oqµioup¸ikotqtuç, µiu ìcitoup¸iu oqµuvtikq tqç
okc¡qç, tqç oaoiuç q ckauiocuoq up¿i¸c µc tqç ¸iu¸iuç tu aupuµu0iu uao tq vqaiukq
qìikiu.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1*
H cçcupcoq tqç çeto¸puçikqç µq¿uvqç, tou kivqµuto¸puçou kui q cçcìiçq tev
ouvutotqtev tqç tuao¸puçiuç cµuìuv ¸iu tu kuìu tqv cikovu o¿i µovo otqv
ku0qµcpivq µuç ¸eq uììu kui otqv ckauiocuoq. Tu tcìcutuiu tpiuvtu ¿poviu, µc tqv
tqìcopuoq kui touç apooeaikouç uaoìo¸iotcç, q cikovu c¿ci uvtikutuotqoci to ìo¸o
ioeç kutu tqv uvuìo¸iu tqç Kivc¸ikqç aupoiµiuç, ioeç kui acpioootcpo. H aupouoiu
tqç cikovuç ckci aou o ìo¸oç apcaci vu c¿ci tov apeto ìo¸o, µaopci vu cçoikovoµci
o¿oìiko ¿povo, oµeç otcpci uao to µu0qtq tq ¸oviµq oiuoikuoiu tqç uvuaìuoqç uao
to ìo¸o tqç oikiuç tou cikovuç. 1toi, utoµiku o ku0c µu0qtqç ocv uvuatuooci tq
oqµioup¸ikq tou çuvtuoiu, kui to ouvoìo çte¿uivci oc ouììo¸ikq çuvtuoiu,
cacp¿ctui oqìuoq cvu ciooç oµo¸cvoaoiqoqç, uçou oìoi tqv ioiu cikovu 0u c¿ouv oto
µuuìo touç.
Lc oti uçopu oc tiç 0ctikcç caiotqµcç, µiu cikovu µaopci vu uçi¸ci ooo ¿iìicç ìcçciç,
uììu ¿iìicç ìcçciç aou ocv acpic¿ouv kuvcvu otoi¿cio ouììo¸ioµou! Oµeç o
ouììo¸ioµoç, o ìo¸ikoç oqìuoq ouµacpuoµoç, uaotcìci uvuaooauoto op¸uviko
otoi¿cio tev caiotqµovikev ¸veocev, citc apokcitui ¸iu apocaiotqµovikcç
cµacipikcç oto Aqµotiko kui to Iuµvuoio citc apokcitui ¸iu ¸veociç op¸uveµcvcç oc
uçieµutiko ouotqµu, uvcçuptqtu uao to µu0µo tqç uuotqpotqtuç tou ouotqµutoç
uutou, oto Aukcio. To vu oci to auioi kui vu aupci aìq0epu aìqpoçopiev kui
cikovev, uuto oc ouviotu ooçiu, uv kui o ooçoç apcaci vu çcpci aoììu. Kui o poìoç
tou o¿oìciou ocv civui vu oiouçouµc tu auioiu µiu oìokìqpq caiotqµq uììu apoc¿ci
vu tu µoq0qoouµc vu µu0ouv vu okcçtovtui, vu µu0ouv vu µu0uivouv. Lto µu0µo
aou uuto ocv caitu¸¿uvctui, q aìq0epu tev µq op¸uvikev cv tcìci ¸veocev civui
u¿pqotq.
H ¿puoq tcìiku uvuìo¸iu cikovuç-ìo¸ou ocv civui ocooµcvq kui o µovoç aou µaopci
vu c¿ci tqv aio oìokìqpeµcvq cktiµqoq ¸i` uutqv civui o ¸evtuvoç ouokuìoç, otu
¿cpiu tou oaoiou o H/Y µaopci vu civui cvu aoìu oqµuvtiko cp¸uìcio.
Mnopeí o onozo,iozqç vo ovziuozoozqoei zo Aóouozo5
Aç ou¸qtqoouµc to 0cµu ¸iu tiç tpuçcpcç qìikicç tou Aqµotikou kui tou Iuµvuoiou.
Eoe c¿ouµc vu kuvouµc µc auioiu. Ti civui oµeç to auioi;
Oaeç aoìu cuoto¿u auputqpci o Vygotsky, to auioi ocv µaopci vu kutuvoq0ci eç
µikpo¸puçiu tou cvqìikou outc q oiuvoiu tou uaotcìci oµikpuvoq tqç oiuvoiuç tou
cvqìikou. To opoµo tqç cçcìiçqç tou µaopouµc vu tov kutuvoqoouµc µovo uv tov
okcçtouµc otouç koivevikouç tou opouç. Kui o opoµoç tqç cçcìiçqç uutqç ocv civui
uutoç tqç otuoiukqç koivevikoaoiqoqç aou µctuµiµu¸ctui oto auioi ua` cçe, uììu q
otuoiukq cçutoµikcuoq, aou ¸cvvictui otq µuoq tqç koivevikqç tou uaootuoqç. To
auioi 0u aupci, 0u oikcioaoiq0ci, uao to ouvoìo tqç oiuvoqtikqç kouìtoupuç tqç
koiveviuç tev µc¸uìev, o,ti cçutoµikcuoci eç op¸uviko µcv µcìoç tqç, uììu
oiutqpevtuç ukcpuiu oìu tu otoi¿ciu tqç uutotcìciuç tou. H cçutoµikcuoq oc uutq
apu¸µutoaoicitui µcou otu aìuioiu tqç ¸evtuvqç µieµutikqç uììqìcaiopuoqç tou
auioiou µc to çuoiko kui koiveviko acpiµuììov otqv oìotqtu touç. Lto aìuioio tqç
o¿oìikqç apu¸µutikotqtuç ocoao¸ouou civui q uììqìcaiopuoq ouokuìou-µu0qtq,
¿epiç uuto vu oqµuivci oti ocv uaup¿ouv uììcç. Kui o ouokuìoç o` uuto to oiaoìo
ocv uvtiku0iotutui. H uììqìcaiopuoq µq¿uvqç-µu0qtq, aou aoììoi io¿upi¸ovtui oti
µc kutuììqìu ooµqµcvu apo¸puµµutu caitu¸¿uvouv, civui uììoç cvuç µu0oç: O
µu0qtqç ocv uììqìcaiopu çuoiku µc tq µq¿uvq uììu µcoe tqç µq¿uvqç µc tq okc¡q
tou apo¸puµµutiotq, okc¡q oµeç uaootceµcvq kui kìcioµcvq oc koutukiu, oocç
cvuììuktikcç ouvutotqtcç ki uv c¿ci apoµìc¡ci. Aìq0ciu, uv to auioi c¿ci çuci
otuçu ouµuokqvu, civui ukcço kui ouµacpiçcpctui uììokotu, aeç 0u to
«kutuìuµci» o uaoìo¸iotqç, ¸iu vu uvuapooupµooci tq «ouµacpiçopu» tou; Tctoicç
«uììqìcaiopuociç» µovo otqv tuaoaoiqoq tqç okc¡qç kui tou auioiou, otov
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


1&
ukpetqpiuoµo oqìuoq tqç cuçuiuç tou, µaopouv vu ooq¸qoouv. Movo ckci µaopci
vu ooq¸qoci q cote kui µcpikq uvtikutuotuoq tou ouokuìou.
1eziuó ózo uô0oç5
4uoiku kui o¿i. Oi uaoìo¸iotcç kui oi ouvutotqtcç aou uvoi¸ouv (aoìuµcou,
oiuoiktuo-caikoiveviu, apooµuoq kui ¿cipioµoç tcpuotiou o¸kou aìqpoçopiev,
k.t.ì.) oto ouokuìo civui kuti to uaoìutu apu¸µutiko. Lc o,ti uçopu oc to µu0qtq
uaup¿ci kutu tq ¸veµq µuç µiu apoüao0coq, cvu kpioiµo oqµcio, µctu to oaoio o
uaoìo¸iotqç µaopci vu uaotcìcoci cvu oqµuvtiko cp¸uìcio ¸iu tq cçutoµikcuoq tqç
oiuvoqtikqç kouìtoupuç tqç cao¿qç tou. Kui q apoüao0coq uutq ocv civui uììq uao
tqv kutuktqoq cvoç oìokìqpeµcvou kui uutovoµou tpoaou okc¡qç kui oti to auioi
c¿ci µu0ci vu µu0uivci.


!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*/
AAÏKILMOL- To çóoµo xov ìoïktoµoú
Tou Aouku Tooukuìq*
Tqv acpuoµcvq µooµuou c¸ivuv µc¸uìcç oiuoqìeociç kutu tev µctpev ìitotqtuç oc
aoììcç cupeauïkcç aoìciç. Op¸uve0qkc kui µiu µc¸uìq oiuoqìeoq otiç Bpuçcììcç
uao tu cupeauïku ouvoikutu. Li¸oupu, 0u ukoìou0qoouv kui uììcç ooo tu µctpu
acpiotoìqç tev oqµooiovoµikev cììciµµutev, uao tq Bpctuviu kui tqv Ipìuvoiu
µc¿pi tqv Ioauviu kui tqv Hopto¸uìiu µcoe Iuììiuç (otqv Eììuou tu vie0ouµc qoq
cvtovu oto actoi µuç), µctuçpu¸ovtui oc acpikoacç µio0ev, ouvtuçcev kui 0cocev
cp¸uoiuç.
Ou civui µiu ouokoìq acpioooç, ioiuitcpu ¸iu to µuìuko uao¸uotpio tqç Notiuç
Eupeaqç. Oi aoìitikcç kui koivevikcç ouvcacicç tqç ¿pqµutoaiotetikqç kpioqç
cp¿ovtui auvtotc µc kuaoiu ku0uotcpqoq. H çouoku cokuoc: tooo q kputikq ooo
kui q ioietikq kutuvuìeoq 0u apcaci vu apooupµootouv otiç aupu¸e¸ikcç
ouvutotqtcç tqç oikovoµiuç. O oic0vqç uvtu¸evioµoç cvio¿uctui. Tuuto¿povu, q
¸qpuvoq tou aìq0uoµou otqv Eupeaq caiµuììci µiu oouvqpq apooupµo¸q tev
c0vikev ouotqµutev u¸ciuç kui koivevikev uoçuìiocev.
H acpiçqµq µu¸ciu tqç u¸opuç, aou apoau¸uvoiouv µc tooq caitu¿iu Pci¸kuv kui
Outocp ouvcaikoupouµcvoi uao tq µc¸uìq aìcio¡qçiu tou oikovoµikou icputciou,
ocv uokci aìcov tqv auìiu tqç cìçq. Aììu oooi uvukuìu¡uv ck tev uotcpev touç
acpiopioµouç kui tiç c¸¸cvciç uouvuµicç tou µq¿uvioµou tqç u¸opuç, kupieç ooov
uçopu tq ìcitoup¸iu tev ¿pqµutoaiotetikev u¸opev, ocv otpuçqkuv uao¿pcetiku
oc kputikiotiku µovtcìu aou ci¿uv qoq uauçie0ci apo aoììou. Oooi acpiµcvuv oti q
oikovoµikq kpioq 0u cçcpvc cvu auvio¿upo kputoç oto apookqvio, µuììov
µiuotqkuv - µcpikoi uaìeç µacpoc¡uv tiç cai0uµicç touç µc tqv apu¸µutikotqtu. To
kputoç ¿pciuotqkc vu aupcµµci oc aoììcç ¿epcç µc tpoao oupetiko ¸iu vu oeoci tiç
tpuac¸cç uao tov kuko cuuto touç. B¸uivci oµeç to ioio uouvuµo otq ouvc¿ciu,
kutu¿pceµcvo kui ¿epiç µc¸uìq uçioaiotiu otqv ioiu tqv koiveviu. Auto ìcvc tu
acpioootcpu ckìo¸iku uaotcìcoµutu µctu tqv kpioq oc oiuçopcç ¿epcç, ku0eç kui
oi oqµookoaqociç.
Mctu to 1989 kui tqv kutuppcuoq tqç koµµouviotikqç outoaiuç (q ouotoaiuç),
cp¿ctui cikooi ¿poviu up¸otcpu kui q uaoooµqoq cvoç uììou µu0ou, tqç tcìciuç
u¸opuç aou µuoiotqkc otqv op0oìo¸ikq ouµacpiçopu kui tq oeotq aìqpoçopqoq.
To auìio ac0uivci, cve to kuivoup¸io ocv c¿ci apoìuµci ukoµq vu ¸cvvq0ci, oaeç c¿ci
aci kui o µc¸uìoç Ituìoç oto¿uotqç tqç Apiotcpuç, o Avtovio Ikpuµoi. Lc uutqv tqv
cvoiuµcoq çuoq, aou ¸ouµc oqµcpu, oc µiu iocoìo¸ikq uouçciu kui µc tiç koivevikcç
ou¸kpouociç vu cvtcivovtui µc kupio ¸qtouµcvo to µoipuoµu µiuç aituç aou
ouppikvevctui, ocv uaup¿ouv ukoµq outc çcku0upcç outc kui cuputcpu uaoocktcç
uauvtqociç.
O µc¸uìoç kivouvoç oc µiu tctoiu cao¿q civui q oio¸keoq tou ìuïkioµou otov oaoio
tcivouv vu apooçu¸ouv oqµu¸e¸oi kui aoìitikuvtqocç µc oto¿o vu ¿uïoc¡ouv uutiu,
vu uvu¸qtqoouv uaooioaoµauiouç tpu¸ouç (uììo apu¸µu o oikuioç caiµcpioµoç
cu0uvev aou ¿pciu¸ctui ooo aotc uììotc), ku0eç kui cukoìcç, ooo kui uveouvcç,
ìuociç oc ouv0ctu apoµìqµutu. To µìcaouµc qoq oc upkctcç cupeauïkcç ¿epcç - kui
ai0uvov ocv c¿ouµc oci ukoµq tiaotc.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*(
Ltq oikq µuç ¿epu c¿ouµc µc¸uìq kui ouooepcuµcvq ¸veoq eç apoç tqv tc¿vq tou
ìuïkioµou. Tqv uokci uao auìiu µct` cutcìciuç cvu µc¸uìo µcpoç tou aoìitikou µuç
kooµou. Autoç o ìuïkioµoç oiuµpeoc tu 0cµcìiu tou µctuaoìitcutikou ouotqµutoç.
Kuipoç vu to aupuoc¿touµc oti q aio ouoiuotikq oqµokputiu aou c¸qoc uutq q
¿epu, uao to 1974 kui acpu, otqpi¿tqkc oc oqµuvtiko µu0µo oc cvuv aìciotqpiuoµo
aupo¿ev kui oc ouvciku. Oouvqpq q oiuaioteoq, uììu ocv c¿ci aìcov voqµu vu
kpuµoµuotc aioe uao to ouktuìo µuç. Muç µu0uvc, uììeotc, kui oi uacçe. Kui
tepu aou cçtuoc o ìo¸upiuoµoç, µc cvu kputoç oiuìuµcvo kui µiu koiveviu oc
kutuotuoq ook, aoììoi ouvc¿i¸ouv vu ìuïki¸ouv ¿epiç i¿voç vtpoaqç q kui cu0uvqç.
Avoiçtc tiç tqìcopuociç ouç kui tu puoioçevu kui 0u touç ¿upcitc oc oìo to
çcoiuvtpoao µc¸uìcio touç. Hpooçcpouv cukoìcç ìuociç ¸iu tu auvtu, kutuoiku¸ouv
touç aoìitikouç uvtiauìouç eç uvikuvouç q µcioootcç, kui oivouv ou¸¿epo¿upti otqv
acìutciu - cç opioµou, ocv çtuici aotc o ìuoç, µuç ìcvc. Av uacpio¿uoouv uutoi kui
oi uao¡ciç touç, tu oqµcpivu ocivu ocv 0u civui tiaotu oc ou¸kpioq µc uutu aou
cp¿ovtui.
* O k. A. Tooukuìqç civui ku0q¸qtqç oto Huvcaiotqµio A0qvev kui apocopoç tou
EAIAMEH.
ALKHLEIL
A. Nu ¸pu¡ctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 110-120 ìcçciç. 25µov.
B.1. Lc aoio ¸puµµutciuko ciooç uvqkci to aupuauve kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç.
B.2. Hoiu ouììo¸iotikq aopciu ukoìou0citui oto kciµcvo; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç.
B.3. Hoioç tpoaoç aci0ouç caikputci otqv tcìcutuiu aupu¸puço; Nu uitioìo¸qoctc
tqv uauvtqoq ouç.
B.4. Nu µpcitc tu uvtevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou.
B.5. Nu µpcitc 5 oiup0petikcç ìcçciç kui vu acitc µc aoio tpoao ouµµuìouv otq
ouvo¿q tou kciµcvou.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*!
EIPHNH-HOAEMOL-

O/uµnio Toouµnpq" Bn#" #
O
EHA^

Oosç Çopsç o óv0punoç o:qv io:opio oksÇ:qks /oyikó koi unsu0uvo" sÇ:oos o:qv npóoöo$
Oosç Çopsç óµuç yivó:ov :o ov:i0s:o" öq/oöq ösv oksÇ:ó:ov /oyikó koi unsu0uvo nopó
onspioksn:o koi ovsu0uvo" ko:sÇuys o:qv oypió:q:o koi o:qv µio$ H /sçq sipqvq ovonousi
:iç kopöisç ó/uv :uv ov0punuv koi sksivuv okóµq nou öisnpsµov o:o no/sµikó µs:uno koi
onsonooov :qv noykóoµio öóço$ H sipqvq oqµoivsi ó¿i µóvo :qv ovunopçio :uv svon/uv
ouykpouosuv o//ó koi :qv svspyó Çi/io nou npoüno0s:si :qv ouvspyooio :uv kpo:uv koi
koivq npoonó0sio yio öikoiq öisu0s:qoq :uv öioÇopuv$
Oooi ösv ysu:qkov :ov nó/sµo sivoi os 0soq vo Çpi::ouv ko0uç öioµó(ouv :qv io:opio q
okouv :o óoo ouµµoivouv os no/sµouç nou onopó(ouv okóµq koi ou:q söu :qv o:iyµq
opks:ó s0vq$ H sipqvq sivoi q opµovikq koi Çi/ikq o¿soq µs:oçu :uv o:óµuv koi /ouv$
Ano:s/si novov0punivo oi:qµo" npooÇspsi n/q0oç oyo0uv koi ouµµó//si onoÇooio:ikó o:qv
npóoöo :uv o:óµuv koi koivuviuv$ Zuv:s/si o:qv o//q/oyvupiµio koi :qv o//q/oko:ovóqoq
:uv /ouv$
Ns :qv sipqvq ösv unóp¿ouv ösoµó nou vo sµnoöi(ouv :ov óv0puno vo oçionoiqosi :iç
sµÇu:sç k/iosiç :ou$ Z:ov snoyys/µo:ikó :oµso µoq0ósi :ov óv0puno vo ns:u¿si"
onoÇsuyov:oç :ov Çóµo :ou no/sµou$ Zuv:oç sipqvikó o óv0punoç µnopsi vo ko:oçiu0si
µsoo o:o koivuvikó ouvo/o$ To ó:oµo sivoi s/su0spo vo öqµioupyqosi" vo ovoiçsi öpóµouç
yio µio ko/u:spq (uq$ Akóµq µnopsi vo o/ok/qpu0si nvsuµo:ikó µs µu¿oyuyikó :oçiöio"
µiµ/io koi :o kupió:spo onouöó(ov:oç$ Zs µio sipqvikq koivuvio kopnoÇopouv ó/o :o
nvsuµo:ikó koi u/ikó oyo0ó$ H ouvspyooio npoóys:oi :óoo o:qv snio:qµovikq spsuvo óoo koi
o:qv koivq µio:ikq npoonó0sio" µs ouvsnsio :qv ko//ispysio :uv snio:qµuv" :qv q0ikq
ouykpó:qoq :qv npoounikó:q:oç :ou o:óµou" :qv npooyuyq :ou si/ikpivouç öio/óyou" :qv
oµoiµoio µs/:iuoq :uv ouv0qkuv (uqç ó/uv :uv koivuvikuv :óçsuv" :qv nio öikoiq
ko:ovoµq :ou s0vikou n/ou:ou$
Oi sipqviksç koivuvisç yvupi(ouv onuoöqno:s nvsuµo:ikq koi u/ikq suqµspio nou ouv:s/si
o:qv npóoöó :ouç$ O/o ou:ó npoüno0s:ouv µsµoio koi :qv sipqvikq öioµiuoq :uv o:óµuv
nou (ouv µsoo o:qv koivuvio yio:i sóv ösv unóp¿si o//q/oosµooµóç" oyónq koi ko:ovóqoq
µs:oçu :ouç :ó:s q sipqvikq öioµiuoq 0o sivoi o:o npó0upo :qç skpqçqç$ Z:qv (uq :uv /ouv"
q sipqvq ov:inpoounsusi :q Çuoikq ko:óo:ooq :qç öioµiuoqç µs:oçu :ouç$
H sipqvq öqµioupysi npoüno0sosiç suvoïksç yio :qv snikoivuvio :uv /ouv$ Avoyvupi(s:oi q
oçio :ou ov0punou" ópo sçooÇo/i(s:oi o osµooµóç :uv ov0punivuv öikoiuµó:uv$
LiooÇo/i(s:oi q oµo/ó:q:o o:q /si:oupyio :uv no/i:siokuv koi koivuvikuv 0soµuv$ To
ó:oµo çsnspvó :ov o:oµoksv:pioµó :ou" ouvöio/sys:oi koi ouvspyó(s:oi µs :o ó//o ó:oµo
yio :o koivó ko/ó$ To ó:oµo sivoi s/su0spo vo oksÇ:si" vo öqµioupyqosi" vo skÇpoo:si" vo
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*#
nio:susi os npoounikó iösuöq$ Av0ouv :o ypóµµo:o koi oi :s¿vsç koi ysvikó npoóys:oi o
no/i:ioµóç$
To ópoµo :qç sipqvqç onsi/si:oi onó no//ouç nopóyov:sç nou o¿s:i(ov:oi µs :qv
Çuoioyvuµio :qç sno¿qç µoç$ Z:iç µspsç µoç q sipqvq :ou kóoµou öisp¿s:oi µsyó/q kpioq" ki
ou:ó nposp¿s:oi ouoioo:ikó on :qv n/oo:q sipqvq nou unóp¿si o:qv s0vikq (uq :uv
kupió:spuv kpo:uv nou snqpsó(ouv :qv ov0punivq ioopponio$
Ho//sç qysoisç ösv sk:iµouv ouo:ó" op0ó :iç ko:oo:poÇiksç ouvsnsisç nou µnopsi vo s¿si
svoç snsk:o:ikóç nó/sµoç$ Ns:oçu :uv qysoiuv ou:uv ösv unóp¿si snoikoöoµq:ikóç
öió/oyoç$ Hpoono0ouv vo /uoouv :iç öioÇopsç :ouç" ó¿i sipqvikó o//ó µs :qv µsoo/óµqoq
:uv ón/uv$
Oi óv0punoi oöqyouv:oi o:qv nopoµiooq :uv ov0punivuv öikoiuµó:uv" nspisp¿ov:oi os
q0ikó çsnsoµó koi oöqyouv:oi o:o oµoöikó syk/qµo:o$ Z ou:ó µsµoio ouµµó/si koi q
s//siµq nvsuµo:ikqç ko//ispysioç" o ovo/Çoµq:ioµóç nou kupiop¿si o:iç nspiooó:spsç
nspio¿sç$
Ooo q öis0vqç sipqvq sivoi su0pouo:q" :óoo q öuonio:io µsyo/uvsi koi :óoo nio no//ó
sµnóöio sµÇovi(ov:oi o:q ouvspyooio :uv s0vuv os vsupo/yikouç :oµsiç" ónuç oi sµnopiksç
ov:o//oysç" q kuk/oÇopio koi q s/su0spq ov:o//oyq iösuv$ Zs no//sç ¿upsç nopoµió(ov:oi
:o ov0punivo öikoiuµo:o ko0uç ösv unóp¿si osµooµóç o:qv yvuµq :ou ó//ou µs
ono:s/soµo vo kupiop¿si :o µiooç" nou oöqysi µsµoio o:ov nó/sµo$ Espouµs nuç o
Çovo:ioµóç kóo:ios koi os npóouno koi os s0vq koi no/oió:spo koi ko:ó :o npóoÇo:o
¿póvio$ Oo:óoo yio :qv npoóonioq :ou oyo0ou :qç sipqvqç unóp¿ouv no//oi :pónoi$
H snikpó:qoq :uv ov0punio:ikuv oçiuv" ónuç q öikoioouvq" q ioó:q:o ko0uç koi q
ouvoös/Çuoq :uv /ouv µnopouv vo oöqyqoouv o:qv npóoöo :uv koivuviuv" o:qv u/ikq
suqµspio koi o:qv npooyuyq :ou no/i:ioµou$ Oo µnopouos vo unópçsi öió/oyoç ovóµsoo o:o
kpó:q yio :qv sni/uoq :uv öioÇopuv :ouç koi ó¿i vo ko:oÇsuyouv o:qv sni/uoq :uv
npoµ/qµó:uv :ouç µs :o ón/o$ H ovón:uçq öis0vuv o¿sosuv ovóµsoo o:o s0vq" os
oikovoµikó" koivuvikó koi no/i:io:ikó sninsöo söpoiuvsi :qv sipqvq$ Enioqç ovon:uooov:oi
ösoµoi Çi/ioç ovóµsoo o:o s0vq" onó(ov:oç :o µiooç$ To NNE npsnsi vo öpoo:qpionoiq0ouv
uo:s vo suoio0q:onoiqoouv :qv noykóoµio koivq yvuµq$ Koi :s/oç sóv q sipqvq sivoi
öuoko/oko:óp0u:q" ou:ó ouµµoivsi yio:i o oyuvoç :ou ov0punou yio :qv o/ok/qpuoq :ou
sivoi öuoko/oç$ H io:opio Ls µoç npooÇspsi öuo:u¿uç nspi0upio ou:ono:uv$ Oi nó/sµoi 0o
ouvs¿i(ov:oi niou óµuç onó :ov opuµoyöó koi :ov nóvo" 0o µsyo/uvouv o:q ouvsiöqoq :uv
ov0punuv :o oyo0ó :qç sipqvqç$


I. Mc uçopµq to aupuauve kciµcvo, vu ¸pu¡ctc cvu up0po uvuçopiku µc tiç
«aoìcµikcç µc0ooouç kui tc¿vikcç aou ¿pqoiµoaoiouvtui otqv cao¿q µuç» kui ¸iu tqv
uao¡q ouç ¸iu to aeç 0u µaopouoc vu cçuoçuìiotci q cipqvq. (400-500 ìcçciç)
40 µov.
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*-
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO

Hoxc nto nóìcµoç!

!1iç zezeozoíeç vô¿zeç ôev ßzéno óveipo2 çoßóuoi nio vo oveipeôouoi! eíne zo
o¿zó¿povo noiôí onó zo Kóoooßo%

To auioi çuvu¸ouoc otu ovcipu tou tov cçiuìtq tou aupuìo¸ou aoìcµou. Eµciç, aeç
toìµuµc vu ovcipcuoµuotc; "Hoìcµoç cvuvtiov tou aoìcµou". Aacipcç çopcç c¿ci
¸puçtci kui ukouotci uuto to ouv0qµu-oìo¸kuv. Kui oµeç, o aoìcµoç ¸ci kui
µuoiìcuci kui tu auvtu oukutcuci: uv0peaivcç ¸ecç, oqµioup¸qµutu tqç caiotqµqç
kui tqç tc¿voìo¸iuç, aoìitiotikq kìqpovoµiu, to acpiµuììov. Eiç touç uievuç tev
uievev aoìcµoç. Aiu¡cuotqkuv tpu¸iku oi cìaiocç aou ci¿uµc oti aoìcµoç ocv 0u
çuvu¸ivci aotc aiu.

"Hoìcµoç auvtev autqp" ciac o Hpukìcitoç. 1vuç autcpuç aou kutuµpo¿0i¸ci tu
auioiu tou. To ouvq0iouµc aiu, coe civui o µc¸uç kivouvoç. Eve aoìcµoi kui
cµçuìioi oaupu¸µoi µuivovtui ¸upe µuç, touç 0cepouµc kuti çuoiko kui
uvuaotpcato.

Hpetq apotcpuiotqtu otq ìiotu tev 0uµutev tev aoìcµev c¿ouv tu auioiu. Tu
µìcaouµc otqv tqìcopuoq, ¿upq o'uutqv c¿ouv µaci otu oaitiu µuç - otqv ¡u¿q µuç
oµeç c¿ouv upu¸c µaci;

Huioiu aou touç oivouv oaìu µc¸uìutcpu uao to µaoi touç kui tu otcìvouv vu
kìuoc¡ouv tq ¸eq uììou uv0peaou kui vu ac0uvouv kui tu ioiu. Huioiu aou tu
aoti¸ouv µiooç ¸iu tov aìqoiov. Aììu to auioi okcçtctui tqv cipqvq, tqv
ovcipcuctui, tq ¸e¸puçi¸ci, tqv tpu¸ouou.

Tu auioiu-0uµutu vu µqv tu µctpuµc µc vouµcpu, çtuvci kui µovo cvu auioi vu ¿u0ci
ctoi, totc o kooµoç µuç o oq0cv aoìitioµcvoç, o oq0cv ¿piotiuvikoç, c¿ci
¿pcokoaqoci. Auto aou ac0uivci civui q ¡u¿q tou auioiou.
Av:cvpç lonoookpç!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*$
Kcíµcvo A` HEPIBAAAON- H Moíµq Lcìcï oxq dovkovoíµo
Tou Nikou I. Euoukq
Tq oiuppoq tou uvtiopuotqpu tou Tocpvoµaiì tqv ci¿u aiu çc¿uoci to 1999, otuv
tuçioc¡u oto Iopuqì. Ei¿u çc¿uoci tov auviko, tov çoµo ¸iu tu ìu¿uviku kui to
¸uìu, tq 0cuµutikq uuçqoq tev oiutupu¿ev tou 0upcocioouç. To Tocpvoµaiì qtuv
aupcì0ov. To çuvu0uµq0qku otqv Kuacpvuouµ. Ku0eç o µovu¿oç Eipqvup¿oç µuç
coci¿vc tov cììqvop0oooço vuo tev A¸iev Aaootoìev kui tqv u¸io¸puçqoq tou,
kuµeµcvq uao 4ìepivietcç µuotopouç, to µìcµµu cacoc oc çeto¸puçicç auioiev,
µcpcç kui çte¿iku poìo¸iu, aou kpcµovtuv oto tcµaìo. Ti civui; Tuµutu ¸iu auioiu
uao tqv Oukpuviu, ¸iu auioiu ¿tuaqµcvu uao tq ìcu¿uiµiu tou Tocpvoµaiì. Tuµutu
kui oukpuu uao okotcivcç oµuocç ¸uvuikev µuvtiìoçopcµcvev, µc ooq¸o cvuv
otupctç. Xiìiuocç apooeau, ¿iìiuocç tuµutu, 0uµqtupiu ¡u¿ev, aou kìuçtqkuv
µouµu. 1toi çuvu0uµq0qku to Tocpvoµaiì tou uaupktou oooiuìioµou.
Heç 0u 0uµq0ouµc tqv aupqvikq kutuotpoçq tqç 4oukouoiµu, aou ou¸kìovi¸ci o¿i
µovo tq ìuµeµcvq Iuaeviu, uììu oìokìqpq tqv uçqìio; Yao0cte oc kuaoio
µcììovtiko tablet uçqç, made in Japan, 0u µìcaouµc apooeau kui µivtco vckpev oc
cvu µukuµpio slide show. Kui uvuaoçcuktu 0u ouo¿cti¸ouµc tq 4oukouoiµu µc tq
Xipooiµu, otuv to Enola Gay cotciìc tqv koìuoq uao tov oupuvo.
H Xioooino aooiao0/:ci :p vockocoino, aooo:i çoivov:oi oioçooc:iko ocnßov:o. Koi
o:o oío koivo o:oi,cio civoi p ov0ocaivp lßoiç.
Ltq Xipooiµu, q `µpiç tou vikqtq, tou uìu¸ovu, aou uçuvi¸ci uµu¿ouç kui qoq
qttqµcvouç, ¸iu vu ociçci ukoµq aio tpoµcpq tqv aìuvqtikq tou kutio¿uoq. H `µpiç
tou uv0peaou aou µpqkc caitcìouç to oaìo oìokìqpetikqç kutuotpoçqç kui to
cçupµo¸ci ¸iu acipuµutikq cauìq0cuoq. Ltq 4oukouoiµu, q `µpiç tou uçpovoç, o
oaoioç uacotq to aupqviko oìokuuteµu kui kutoaiv, caiìqoµev tou oìc0pou,
ookiµu¸ci tqv aupqvikq cvcp¸ciu aiotcuovtuç ukpuouvtu oti tq ouµu¸ci, oti q
caiotqµovikq ¸veoq µaopci vu uvtiµcteaioci tiç çuoikcç ouvuµciç.
To aupqviko utu¿qµu otq 4oukouoiµu oci¿vci oti ukoµq kui q aio tc¿voìo¸iku
apooocuµcvq ¿epu, o aio aci0up¿qµcvoç kui ckauiocuµcvoç ìuoç, ocv µaopouv vu
apoµìc¡ouv tu auvtu, ocv µaopouv vu apoµìc¡ouv tq oçoopotqtu tev çuoikev
çuivoµcvev, kui kupieç ocv µaopouv vu apoµìc¡ouv to uv0peaivo oçuìµu. Ltq
4oukouoiµu ouvcµqouv oìu µu¸i, aupuµiu¸ovtuç ku0c µctpo apoìq¡qç: o ocioµoç
qtuv apetoçuvouç cvtuoceç, to toouvuµi uapoµìcato, tu ouotqµutu uoçuìciuç
uvcaupkq q ìuv0uoµcvu. Mu ¸iuti oi Iuaevcç ¿ti¸ouv aupqviku cp¸ootuoiu otqv aio
ocioµo¸cvq acpio¿q tou aìuvqtq; Aioti ocv oiu0ctouv caupkciu cvcp¸ciukev aopev,
ocv c¿ouv uv0puku, actpcìuio, ucpio. Kui oioti oi cvcp¸ciukcç uvu¸kcç tqç
uouììqatu aupu¸e¸ikqç Iuaeviuç civui tcpuoticç. Heç uììieç 0u kutukìuoouv tov
kooµo µc tu 0uuµuotu Toyota, Sony, Seiko, Panasonic, Toshiba, Nintendo; Kui oioti
to oikovoµikokoiveviko µovtcìo aou caikputci ku0oìiku otov 21o uievu uauitci
oiupkq uvuatuçq, oiupkeç µc¸uìutcpq uvuìeoq apetev uìev kui cvcp¸ciuç,
oiupkeç µc¸uìutcpq aupu¸e¸q, oiupkeç µc¸uìutcpq kutuvuìeoq.
O tpoaoç aou uvtiìuµµuvoµuotc tov kooµo kui tq ¸eq µuç civui q oiupkqç
ouooepcuoq kui µc¸c0uvoq, q ku0uaotuçq tqç çuoqç, q ckµctuììcuoq tev aq¸ev
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*.
ceç cçuvtìqoceç, q uaoppi¡q tev uvtikciµcvev µiuç ¿pqoceç, q aupu¸e¸q
okouaioiev, kui çuvu aupu¸e¸q. Autoç o ouiµovikoç kukìoç aupu¸e¸qç
kutuvuìeoqçuaoppi¡qç uauitci oìocvu acpioootcpq cvcp¸ciu. Ootc to apoµìqµu
ocv civui uv q aupqvikq cvcp¸ciu civui caikivouvq q ku0upq, uììu uv o uv0peaivoç
aoìitioµoç µaopci ucvueç vu kivcitui µc uutq tqv apooqìeoq otqv uieviu
ouooepcuoq, tqv uµctukivqtq aiotq otqv uieviu apoooo, ¿epiç kuv cvooiuoµouç
¸iu tq µq ¸puµµikq kui apoµìc¡iµq ouµacpiçopu tev uv0peaivev koiveviev, ¸iu tq
¿uotikq ouvuµikq tev çuoikev çuivoµcvev.
H vcetcpikotqtu oçpu¸i¸ctui uao tqv aiotq otiç uotcipcutcç ouvuµciç tqç caiotqµqç
kui tqv u¸u0q çuoq tou uv0peaou, aou totc uvuouctui aio oìokìqpeµcvu kui eç
utoµo kui eç aoìitqç. Mu¸i oµeç µc tqv uioioooçiu tou ku0oìikou o¿coiou tou
Aiuçetioµou, µu¸i µc tiç uvukuìu¡ciç tev çuoikev caiotqµev, µu¸i µc tov
0pqokcuoµcvo Aupµivo kui tov vtctcpµiviotq Mupç, qoq uao tiç apetcç ockucticç
tou 19ou uievu, q ìo¸otc¿viu ¸e¸puçi¸ci tu opiu kui touç kivouvouç: o
4puvkcvotuiv tqç Muipqç Lcìcï okiu¸ci tov opi¸ovtu uioioooçiuç, ouvo¡i¸ci tq
poµuvtikq ouììq¡q tou kooµou, tqv uvtiµioµq¿uvikq kui uvtiouooepcutikq,
apoüao0ctovtuç tiç µc¸uìcç pe¸µcç tou 4poivt kui tou Nitoc. Lc uutcç tiç pe¸µcç
otckoµuotc auìi oqµcpu· otiç pe¸µcç tou ocioµou, tqç `µpceç, tqç µq
apoµìc¡iµotqtuç, tev uoicçooev cvoç uutupcokou caiotqµovioµou, tqç oiupkouç
ouooepcuoqç.
Kcíµcvo B` - Kutu tiç tcìcutuicç ockucticç c¸ivc uvtiìqato oti q uv0peaivq
koiveviu, otqv apooau0ciu tqç ¸iu oiupkq oikovoµikq uvuatuçq, apokuìci tcpuoticç
uììu¸cç otov aìuvqtq Iq: oautuìu µc oìo kui uuçuvoµcvouç pu0µouç touç
çuoikouç aopouç, puauivci oìo kui cvtovotcpu tov ucpu, to couçoç kui tu vcpu,
apokuìci tqv cçuìci¡q oìo kui acpioootcpev cioev auviouç kui ¿ìepiouç.
Hupuììqìu, çuvqkc aeç q oikovoµikq uvuatuçq, oaeç tq ¸vepiouµc kutu tiç
tcìcutuicç ockucticç, aupu¸ci o¿i µovo aìouto uììu kui µu0iu çte¿ciu (o¿i µovo
otov Tpito Kooµo uììu kui otiç HHA kui otqv Eupeaq o upi0µoç tev çte¿ev
uuçuvctui ouvc¿ciu). O apoµìqµutioµoç uutoç kutuìq¸ci oto ouµacpuoµu oti uutou
tou cioouç q oikovoµikq uvuatuçq ocv µaopci vu ouvc¿iotci ca` uacipov. Eiµuotc
aoìu kovtu otu «opiu tqç uvuatuçqç». H uµçioµqtqoq tqç uvuatuçqç ooq¸qoc otqv
apokpioq cvoç cvuììuktikou µovtcìou, uutou tqç uciçopou uvuatuçqç. Aciçopoç
ovoµuotqkc q uvuatuçq aou ikuvoaoici tiç uvu¸kcç tev tepivev ¸cvcev, ¿epiç vu
cµaooi¸ci tiç µcììovtikcç ¸cvccç vu ikuvoaoiqoouv tiç oikcç touç uvu¸kcç.
Luvuçqç µc tqv aio auve uao¡q 0cepcitui q oìiotikq uao¡q ¸iu tov kooµo, eç
aupuµctpoç aou oçciìci vu oiuaoti¸ci tqv acpiµuììovtikq ckauiocuoq, q oaoiu c¿ci
uvtikciµcvo µcìctqç to acpiµuììov kui oto¿o tq µcìtieoq tqç aoiotqtuç tou. To
acpiµuììov civui uvu¸kq vu 0cepcitui otqv oìotqtu tou, cçctu¸oµcvo uao
oikoìo¸ikq, koivevikq, aoìitikq, oikovoµikq, aoìitiotikq uao¡q. Oìcç uutcç oi
uao¡ciç c¿ouv o¿coq µctuçu touç, oiuaìckovtui. H uao¡q uutq uvuatu¿0qkc eç
uvtiµupo otqv kupiup¿q, kutukcpµutioµcvq 0cuoq tou kooµou, ouµçevu µc tqv
oaoiu o kooµoç ¸ivctui uvtiìqatoç ouv cvuç oepoç uao uvtikciµcvu kui ¸c¸ovotu,
aou ocv c¿ouv ioiuitcpcç o¿cociç µctuçu touç.
Mc oto¿o tqv cuuio0qtoaoiqoq tev µu0qtev ¸iu to acpiµuììov, q µu0qoq oto
o¿oìcio apcaci vu otqpi¸ctui otu cvoiuçcpovtu touç kui vu op¸uvevctui ctoi aou tu
auioiu vu µu0uivouv µovu touç µc oiuoikuoiu µu0qtokcvtpikq. Hpcaci ukoµu vu
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*1
uvuatuooci tqv kpitikq okc¡q, tqv uutoacaoi0qoq kui tov uutoocµuoµo, vu µpiokci
¿epo ¸iu kuììicp¸ciu tqç çuvtuoiuç kui tqç oqµioup¸ikotqtuç, vu kuto¿upevci to
oikuieµu otiç oiuçopctikcç uao¡ciç. Oìu uutu tu ¿upuktqpiotiku ocv µaopouv vu
cuookiµqoouv aupu oc cvu acpiµuììov cìcu0cpiuç kui uu0opµqtioµou, oto oaoio to
o¿oìcio vu civui uvoikto otq ¸eq kui cioikotcpu otqv toaikq koivotqtu. H «cçoooç»
uao to o¿oìcio civui µiu uvcktiµqtq kui uvuvtikutuotutq cµacipiu: µoq0uci tu
auioiu vu cp0ouv oc cauçq µc tov apu¸µutiko kooµo tqç ¸eqç kui vu µu0uivouv o¿i
uvuaupu¸ovtuç ¸veociç uao µiµìiu, uììu cacçcp¸u¸oµcvu cµacipicç tiç oaoicç
µctutpcaouv oc µieµutikq ¸veoq. Eaiaìcov, koiveviku ¸qtqµutu - oaeç to 0cµu tqç
cipqvqç - civui ouvuçuoµcvu µc tqv acpiµuììovtikq ckauiocuoq, ¸iu touç aupukute
ìo¸ouç: apetov, oìo kui ou¿votcpu cµçuvi¸ovtui acpiateociç, kutu tiç oaoicç q
oikovoµikq uvuatuçq uaovoµcuci µuoiku uv0peaivu oikuieµutu, oaeç a.¿. to
oikuieµu tqç oiuµieoqç o` cvu u¸icivo acpiµuììov, to oikuieµu tqç uaoìuuoqç cvoç
çuoikou toaiou, tu oikuieµutu tou ac¸ou kui tou aooqìutq µapootu otqv
o¸kouµcvq kupiup¿iu tou uutokivqtou ktì. Acutcpov, au¸kooµieç cµçuvi¸ctui oìo
kui aio cvtovoç uvtu¸evioµoç uvuµcou oc oiuçopcç koivevicç kui kputq ¸iu tq voµq
çuoikev aopev, aou tcivouv vu ¸ivouv u¸u0u cv uvcaupkciu, oaeç to actpcìuio q to
vcpo. Tpitov, µapootu otouç uvu¸kuiouç acpiopioµouç, a.¿. otqv kutuvuìeoq
çuoikev aopev q otqv kukìoçopiu uutokivqtev, oi oaoioi civui uvu¸kuioi ¸iu µiu
op¸uveoq tqç ¸eqç ouµçevu µc tiç oikoìo¸ikcç caitu¸cç, q acpiµuììovtikq
ckauiocuoq aui¸ci cvuv aoìu oqµuvtiko poìo, aìqpoçopevtuç tov aìq0uoµo kui
oqµioup¸evtuç ouvuivcoq oc ai0uvcç µq oqµoçiìciç uaoçuociç. Hpotcivctui, ìoiaov,
q oiuµopçeoq cvoç «vcou acpiµuììovtikou q0ouç», aou 0u oiuacpvu tq o¿coq
uv0peaou µc uv0peao uììu kui tq o¿coq uv0peaou-çuoqç. Eaioqç, apotcivctui o
cauvuapoooiopioµoç tqç cvvoiuç tqç uvuatuçqç, eotc vu ouµacpiìuµci tu au¸iu
uitqµutu tqç koivevikqç iootqtuç kui oikuioouvqç, tqç oqµokputiuç kui tev
uv0peaivev oikuieµutev.
Aìckoç Icep¸oaouìoç, «H apoµìqµutikq tqç acpiµuììovtikqç ckauiocuoqç»,
(oiuokcuq), Oikoìo¸iu kui caiotqµcç tou acpiµuììovtoç, A0qvu 1998
ALKHLEIL Kciµcvo A`
A. Nu ¸pu¡ctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 90-100 ìcçciç. MON.25
B.1. Hoioç tpoaoç aci0ouç kupiup¿ci otqv apetq aupu¸puço; MON.05
B.2. Nu µpcitc µiu ouvevuµq ìcçq ¸iu ku0c µiu uao tiç uao¸puµµioµcvcç ìcçciç tou
kciµcvou. MON. 06
B.3. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç 5

aupu¸puçou. MON..04
B.4. Nu uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço tqv aupukute çpuoq tou kciµcvou: «H
Xioooino aooiao0/:ci :p vockocoino, aooo:i çoivov:oi oioçooc:iko ocnßov:o. Koi
o:o oío koivo o:oi,cio civoi p ov0ocaivp lßoiç.» MON.10
ALKHLH Kciµcvo B`
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


**
B.5. O tpoaoç aci0ouç aou ¿pqoiµoaoicitui otqv apetq aupu¸puço civui q caikìqoq
otq ìo¸ikq. Nu uvuçcpctc ouo µcou µc tu oaoiu caitu¸¿uvctui q ou¸kckpiµcvq
caikìqoq kui vu tckµqpieoctc tqv uauvtqoq ouç µc otoi¿ciu uao to kciµcvo.
MON.05
I. «Hoo:civc:oi, ·oiaov, p oionooçcop cvoç «v/oc acoißo··ov:ikoí p0ocç», aoc 0o
oioacovo :p o,/op ov0ocaoc nc ov0ocao o··o koi :p o,/op ov0ocaoc-çíopç.»Lc
oµiìiu oou oc Hu¸kooµio Luvcopio Ncoìuiuç ¸iu to Hcpiµuììov vu aupouoiuociç tu
tpiu aio oqµuvtiku, kutu tq ¸veµq oou, oikoìo¸iku apoµìqµutu aou uvtiµcteai¸ci o
aìuvqtqç µuç kui vu cioq¸q0ciç tpoaouç oiuµopçeoqç tou vcou acpiµuììovtikou
q0ouç ou apcaci vu oiuµopçeoci o uv0peaoç, oaeç uvuçcpctui oto ocutcpo kciµcvo.
(500-600 ìcçciç) MO.40!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


*&
HAIKOLMIOHOIHLH-Hoxµtextoµóç & noykooµtonoíqoq
Lc ovo¸qxqoq óqµtovµytkqç oúv0coqç
Tou Iiep¸ou Kuptoou, 19-03-2011
Ltqv Eììuou 0cepouµc oti o autpietioµoç kui q au¸kooµioaoiqoq civui cvvoicç
uouµµiµuotcç. Autoi aou c¿ouv autpietikcç cuuio0qoicç apooau0ouv vu
oqµioup¸qoouv cvu o¿upo aou 0u touç apoçuìuçci uao tiç upvqtikcç caiateociç tqç
au¸kooµioaoiqoqç kui uutoi aou c¿ouv uvoi¿touç opi¸ovtcç uvtiµcteai¸ouv tov
autpietioµo ouv cvu uaoµcivupi tou aupcì0ovtoç aou otckctui cµaooio otq
¸pq¸opq kui uaotcìcoµutikq apooupµo¸q otiç vccç ouv0qkcç. 1vuç uao touç
µuoikouç ckçpuotcç tqç apetqç o¿oìqç okc¡qç uaqpçc o µukupiotoç
Ap¿icaiokoaoç Xpiotooouìoç kui aoììoi 0cepouv µuoiko ckapooeao tqç uììqç
o¿oìqç okc¡qç kui opuoqç tov ape0uaoup¸o k. Huauvopcou.
Kutu tqv uao¡q µuç, cçtuoc q epu vu cai¿cipqoouµc tq oqµioup¸ikq ouv0coq tou
autpietioµou µc tqv au¸kooµioaoiqoq. O autpietioµoç oc ouv0qkcç
au¸kooµioaoiqoqç civui q caioieçq µiuç ¿epuç kui tou ìuou tqç vu
apetu¸eviotqoouv otiç cçcìiçciç uçioaoievtuç tiç cukuipicç aou apooçcpovtui kui
acpiopi¸ovtuç, oto µctpo tou ouvutou, tiç upvqtikcç caiateociç tqç.

H au¸kooµioaoiqoq civui µiu uvuaoçcuktq oiuoikuoiu aou µpiokctui oc aìqpq
cçcìiçq. Acv µaopouµc vu tqv upvq0ouµc outc vu tqv uaoçu¸ouµc. Auto aou
¿pciu¸ctui civui vu uììuçouµc kutq¸opiu oc o,ti uçopu to caiacoo ouµµcto¿qç µuç
oc uutqv. Yaup¿ouv toµciç oaou q Eììuou c¿ci kutuçcpci vu uçioaoiqoci oc oçcìoç
tqç tqv au¸kooµioaoiqoq, µc ¿upuktqpiotikotcpq tqv acpiateoq tqç cµaopikqç
vuutiìiuç. H ouvuµikq uvuatuçq tqç Kivuç kui uììev ¿epev otq oiupkciu tev
tcìcutuiev ockuctiev µc¸uìeoc tov kukìo cp¸uoiev tqç cììqvikqç vuutiìiuç kui
cçuoçuìioc cvtuaeoiuku kcpoq otouç cçoaìiotcç kui oçcìq otqv cììqvikq
oikovoµiu. Apkctu kuìu tu aq¸uivouµc otov toupioµo oaou oµeç ¿uvouµc
oqµuvtikcç cukuipicç oc oçcìoç tev uvtu¸eviotev µuç kui otov toµcu tev
uaqpcoiev, oaou q oic0voaoiqoq tev cììqvikev tpuac¸ev coeoc cvtuaeoiuku
uaotcìcoµutu.

Acv uaup¿ci kuvcvuç ìo¸oç vu ciµuotc oi ¿uµcvoi tqç au¸kooµioaoiqoqç otov
u¸potiko toµcu, oaou uçqvouµc uvuçioaoiqtu tu ou¸kpitiku µuç aìcovcktqµutu, q
otiç ciou¸e¸cç-cçu¸e¸cç cµaopcuµutev, oaou c¿ouµc ouµµiµuotci µc cvu cììciµµu-
pckop oto cµaopiko ioo¸u¸io. H µcieoq tou to tcìcutuio oiuotqµu oçciìctui
acpioootcpo otu µctpu ìitotqtuç kui ìi¸otcpo otqv uvuoiop¸uveoq tev cçu¸e¸ikev
kìuoev.

doþtkq ovxíóµooq
H çoµikq uvtiopuoq aoììev Eììqvev otqv au¸kooµioaoiqoq ouvocctui µc tq
µu¸ikq aupuvoµq µctuvuotcuoq, aou oqµioup¸ci tcpuotiu oikovoµiku, koiveviku kui
aoìitioµiku apoµìqµutu. Tu µctuvuotcutiku pcuµutu civui uvuaoçcuktu otov
ou¸¿povo kooµo, cçooov ouvocovtui µctuçu touç cçcìiçciç oto Hukiotuv, oto
Aç¸uviotuv, otq Bopciu Açpikq kui otqv E.E. Acv uaup¿ci oµeç tiaotu to
uvuaoçcukto oto ¸c¸ovoç oti çtuouµc vu uaooc¿oµuotc to 80° tev aupuvoµev
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&/
µctuvuotev aou ciocp¿ovtui otqv E.E. kui otq µctutpoaq tev µc¸uìev uotikev
kcvtpev tqç autpiouç µuç oc «uao0qkcç» aupuvoµev µctuvuotev. Oìu civui 0cµu
aoìitikev caiìo¸ev, oiu¿cipioqç tev apoµìqµutev kui op¸uveµcvqç uvtiopuoqç tqç
oqµooiuç oioikqoqç kui tqç koiveviuç.
ALKHLEIL
A. Nu ¸pu¡ctc tqv acpiìq¡q tou kciµcvou oc 110-120 ìcçciç.
B.1. Nu µpcitc tq ooµq kui tov tpoao uvuatuçqç tqç apetqç aupu¸puçou.
B.2. «l:pv E··ooo 0ccooínc o:i o ao:oic:ionoç koi p aoykoonioaoipop civoi /vvoicç
oocnßißoo:cç». Luµçevci o up0po¸puçoç µc tqv uao¡q uutq; Nu uitioìo¸qoctc tqv
uauvtqoq ouç.
B.3. Lto kciµcvo caikputci q caikìqoq otq ìo¸ikq. Nu uvuçcpctc tpiu touìu¿iotov
oqµciu tou kciµcvou kui vu oikuioìo¸qoctc tqv uauvtqoq ouç.
B.4. Nu µpcitc tu ouvevuµu tev uao¸puµµioµcvev ìcçcev tou kciµcvou.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&(
LYMHAHPOMATIKO KEIMENO

Tt cívot noykooµtonoíqoq

Tou I.X. HAHAIEOPIIOY

1. Ti ukpiµeç civui, ìoiaov, q au¸kooµioaoiqoq;

- O opoç acpi¸puçci to oikovoµiko çuivoµcvo tqç
uacìcu0cpeoqç tev u¸opev, oic0veç, kui tqç
oqµioup¸iuç cviuiev kuvovev oto cµaopio kui,
cuputcpu, otqv oikovoµikq ¸eq (çopoìo¸iu, kuvovcç
uvtu¸evioµou, µovtcìu ìcitoup¸iuç tev
cai¿cipqocev kui tou oqµooiou toµcu). Kcçuìuiu,
cp¸u¸oµcvoi kui cµaopcuµutu kivouvtui auvtou cìcu0cpu, µc tov ioio tpoao! Mc¿pi
tepu, acpioootcpo kivouvtui tu kcçuìuiu (µc tq µoq0ciu tqç tc¿voìo¸iuç otu oic0vq
¿pqµutiotqpiu) kui tu cµaopcuµutu (µc tqv Hu¸kooµiu Op¸uveoq Eµaopiou vu
uipci ouvc¿eç touç o¿ctikouç acpiopioµouç).

2. Ti oqµuivci, oqìuoq, uuto, otqv apuçq;

- Aqµioup¸citui µiu o¿ctiku oµoio¸cvqç au¸kooµiu u¸opu apoïovtev kui uaqpcoiev.
Oi cai¿cipqociç µc¸uìevouv ¸iu vu uvtuaokpi0ouv oto µc¸c0oç tqç u¸opuç kui vu
acpiopioouv to kootoç touç.

L¿qµutiku: Miu µioµq¿uviu aui¿vioiev otiç HHA kui µiu uììq otq Muìuioiu apcaci
vu apooçcpouv to ioio apoïov, otqv ioiu tiµq, otuv oi µio0oi otq Muìuioiu civui
ockuocç çopcç ¿uµqìotcpoi 9,5 ooì. to µcpokuµuto otq Muìuioiu, 2 ooì. otq Kivu,
80 ooì. otiç HHA). Euv q uµcpikuvikq µioµq¿uviu ocv µaopci vu apooçcpci
uvtu¸eviotikcç tiµcç, q 0u µctuçcpci tqv aupu¸e¸q tqç otq Muìuioiu, q 0u
aìqpeoci... µuìuioiuvouç µio0ouç q 0u kìcioci. To aìcovcktqµu civui oti, auvtou,
0u kukìoçopouv ctoi aoìu ç0qvu aui¿vioiu ¸iu tov kutuvuìetq. To µciovcktqµu,
oµeç, civui oti tu «kcktqµcvu» (kputoç apovoiuç, acpi0uì¡q, ouvtuçq k.u.), aou
uuçuvouv to cp¸uoiuko kootoç, kivouvcuouv -kui qoq ouppikvevovtui.

Ltqv apu¸µutikotqtu, µcµuieç, to «kìcioi» civui to tc¿voìo¸iko caiacoo, aou
cçuoçuìi¸ci u¡qìq aupu¸e¸ikotqtu. Ii' uuto kui tu apoïovtu u¡qìqç tc¿voìo¸iuç
c¿ouv µc¸uìutcpq apooti0cµcvq uçiu kui u¡qìotcpu acpi0epiu kcpoouç. Lc ¿epcç
oaeç q Tuïµuv a.¿., kutuokcuu¸ovtui tu acpioootcpu «koutiu» ¸iu uaoìo¸iotcç (µc
aoìu µikpo acpi0epio kcpoouç) uììu 9 otouç 10 uaoìo¸iotcç ¿pqoiµoaoiouv
cacçcp¸uotcç (toiaukiu) tqç uµcpikuvikqç Intel tu oaoiu c¿ouv apooti0cµcvq uçiu
auve uao 65°. Ii' uuto kui oi aoìuc0vikcç toao0ctouv to kcvtpo oioikqoqç otq
Auoq kui tiç aupu¸e¸ikcç µovuocç touç otqv acpiçcpciu q apoµq0cuovtui tu
apoïovtu uao «vtoaiouç» uacp¸oìuµouç touç ckci.

3. Eivui aoìitiko ¸qtqµu q au¸kooµioaoiqoq;

- O opoç c¿ci vcoçiìcìcu0cpq apocìcuoq kui q cçupµo¸q tqç au¸kooµioaoiqoqç
apoooiopi¸ctui uao vcoçiìcìcu0cpcç apuktikcç (uouoooiu tqç u¸opuç, 0coaoiqoq
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&!
tou uvtu¸evioµou, cììci¡q koivevikou apoouvutoìioµou kui oqµokputikou cìc¸¿ou
tev uaoçuocev k.u.). Lqµcpu oµeç aìq0uivouv oi apooocutikcç çevcç ¸iu
kcïvoiuvou tuaou apooc¸¸ioq, µc oçuipikq pu0µioq kui caoatciu tqç ìcitoup¸iuç
tev u¸opev uao oic0vciç op¸uvioµouç kui 0coµouç.

Eivui tooo «aoìitikq», ooo «aoìitikq» civui kui q oikovoµiu. H aoìitikq cçouoiu
aupuµcvci op¸uveµcvq oc c0vikq µuoq, cve q oikovoµiu (kui q oikovoµikq cçouoiu)
op¸uvevctui, aìcov, oc oic0vq µuoq. Lc µiu c0vikq u¸opu, q kuµcpvqoq, cçooov
aic¸ctui uao tqv koiveviu, µaopci a.¿. vu aupcµµci ¸iu vu uuçqoci touç çopouç, ¸iu
vu uokqoci koivevikq aoìitikq, vu uaotpc¡ci uaoìuociç q µcieoq µio0ev oc µiu
cai¿cipqoq. Euv, oµeç, q cai¿cipqoq µaopci, tqv uììq µcpu, vu «µctukoµioci»
uììou, q c0vikq kuµcpvqoq uvu¸ku¸ctui vu oqµioup¸qoci cvu çiìcìcu0cpo
oikovoµiko acpiµuììov ¸iu vu oiutqpci kui vu apoocìkuci tiç cacvouociç.

Hio uµcoo civui to apoµìqµu uao tq oiukivqoq tou ¿pqµutoç q oaoiu civui, tcìcieç
cìcu0cpq. Oi o¸koi kcçuìuiev aou oiukivouvtui, ¸iu µpu¿uapo0coµo kcpooç, civui
tcpuotioi kui µaopouv vu uaootu0cpoaoiqoouv tiç c0vikcç oikovoµicç, cv piaq
oç0uìµou.

4. Hpokcitui µovo ¸iu cvu oikovoµiko çuivoµcvo;

- Lqµuvtiko µu0µo oìokìqpeoqç c¿ci kui q aoìitiotikq au¸kooµoaoiqoq (oi
aoìuc0vikcç tou 0cuµutoç kui tqç cvqµcpeoqç c¿ouv actu¿ci µc¸uìo µu0µo
ou¸kcvtpeoqç). To ioio ouµµuivci kui µc tu tpoçiµu, tqv cvcp¸ciu, uììu kui... to
c¸kìqµu, aou caioqç au¸kooµioaoicitui, uaukouovtuç oto µuoiko oikovoµiko
kuvovu: Iiu vu uuçqociç tu kcpoq oou, apcaci vu uuçqociç tov t¸ipo oou. Oacp
oqµuivci: acpioootcpouç ¿pqotcç vupketikev kui acpioootcpq ìcukq oupku otqv
u¸opu.

5. H au¸kooµioaoiqoq uuçuvci tiç koivevikcç uviootqtcç otov aìuvqtq;

- Aaoococi¸µcvu! Oi uaootqpiktcç tqç oµeç, caikuìouvtui tqv uuçqoq tou µiotikou
caiacoou oc aoììcç uvuatuoooµcvcç (kui uììotc çte¿cç) ¿epcç: Ltqv Tuïµuv, oto
Xov¸k-Kov¸k kui otq Li¸kuaoupq, to µiotiko caiacoo uuçq0qkc tu¿utcpu ukoµu kui
uao uuto tqç Auoqç. Tuuto¿povu, q kutuotuoq c¿ci ¿cipotcpc¡ci oc aoììcç ¿epcç
tou uììotc ìc¸oµcvou tpitou kooµou.

Oi uacpµu¿oi tqç au¸kooµioaoiqoqç aiotcuouv oti oi uviootqtcç tev µio0ev, µcou
oc µiu ¿epu, oçciìovtui acpioootcpo oc coetcpikouç aupu¸ovtcç, oaeç kupieç q
tc¿voìo¸ikq apooooç aou «uaoµu0µi¸ci» opioµcvu cau¸¸cìµutu.

H «uììq aìcupu» oiuaiotevci oti tu oçcìq tqç au¸kooµioaoiqoqç oio¿ctcuovtui
µovoµcpeç q ououvuìo¸u otouç io¿upouç aoìouç tou ouotqµutoç (tiç aio
uvcatu¸µcvcç ¿epcç) oi oaoicç uçuiµuooouv aopouç, apetcç uìcç uììu kui
kcçuìuiu, µcìtievovtuç tq oikq touç 0coq oc cvu «vco-uaoikiuko» µovtcìo.!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&#
TOYPILMOL- H ovovceotµq nqyq cvcµyctoç yto xqv otkovoµío
O toupioµoç µc tqv cuputcpq cvvoiu tqç Bioµq¿uviuç tou cìcu0cpou ¿povou
uaotcìci tqv oqµuvtikotcpq uµcoq kui cµµcoq oikovoµikq opuotqpiotqtu kui to
ou¸kpitiko aìcovcktqµu tqç ou¸¿povqç Eììuouç. Hup` oìu uutu uaotcìci
uvtikciµcvikq oiuaioteoq, oti to kupiup¿o toupiotiko apoïov tqç ¿epuç µuç, o
µovooiuotutoç aupu0cpiotikoç toupioµoç tou qìiou kui tqç 0uìuoouç, aupouoiu¸ci
oqµuoiu koaeoqç. Tuuto¿povu, uçiotutui okìqpo uvtu¸evioµo uao ¸citovikouç
apoopioµouç, aou oiu0ctouv ìo¸e tou ¿uµqìou cp¸utikou kootouç- ç0qvu,
aupuaìqoiu µc tqv ¿epu µuç toupiotiku apoïovtu (Toupkiu, Ai¸uatoç, Tuvqoiu,
Kpoutiu k.u.).
Luvcaeç q cacvouoq otqv cikovu tqç Eììuouç eç ¿epu cu¿upiotqç vu ¸ciç, vu
cp¸u¸coui kui vu cai¿cipciç µc uoçuìciu uaotcìci tqv apoüao0coq ¸iu tqv
cìkuotikotqtu tqç eç apoopioµou caiokcatev kui kcçuìuiev.
H µctuoìuµaiukq Eììuou apcaci vu apooçcpci otouç kutoikouç tqç oqµioup¸ikcç
uaoooµcç, acpiµuììov kui ¿epouç uvu¡u¿qç ¸iu tov cìcu0cpo ¿povo touç. Totc
µovov oi aoìitcç tqç ¿epuç 0u uaotcìcoouv tqv kpioiµq µu¸u ouvtqpqoqç tqç
toupiotikqç µioµq¿uviuç cktoç oc¸ov eotc vu c¿ouµc toupioµo oìo to ¿povo kui oc
oìu tu oqµciu tqç Eììuouç.
Lqµcpu oi uvtu¸eviotpicç ¿epcç otqv votiu Eupeaq, otpcçovtui aìcov c¸kuipu otq
Ncu Toupiotikq Oikovoµiu, aou uçopu kuivotoµu toupiotiku apoïovtu, uaqpcoicç
u¡qìou caiacoou kui ou¸¿povcç uaoooµcç. Tuuto¿povu, oi uvuatu¸µcvcç toupiotiku
¿epcç oivouv ioiuitcpq oqµuoiu otov cìcu0cpo ¿povo tev kutoikev touç. H
uvuµu0µioq tqç aoiotqtuç ¸eqç, q cvio¿uoq tqç coetcpikqç toupiotikqç ¸qtqoqç, q
uvuatuçq aoìitikev ¸iu tqv uvu¡u¿q tqç vcoìuiuç, tev cp¸u¸oµcvev kui tqç tpitqç
qìikiuç kui q uvuou¸kpotqoq tqç uaui0pou µcoe tou toupioµou, uaotcìouv
oqµuvtikcç aoìitikcç touç apotcpuiotqtcç.
Ltq ¿epu µuç ouotu¿eç oqµcpu, o µiooç aìq0uoµoç aupuµcvci uaokìcioµcvoç uao
tiç oiukoacç. To vco µovtcìo toupiotikqç uvuatuçqç, oçciìci vu uçioaoici tov
aoìitioµo, vu ocµctui to acpiµuììov, vu uvuocikvuci kui v` uçioaoici tu koiveviku
¿upuktqpiotiku tev caiµcpouç toupiotikev apoopioµev. Mc µuoq uutov tov
o¿coiuoµo apcaci vu apoocìkuoouµc kui touç çcvouç caiokcatcç. Xpqµutu ¸iu tq
oiuçqµioq civui qoq cçuoçuìioµcvu, ¿epiç acpikoacç uao tov ckuototc uaoup¸o
Oikovoµiuç, eç au¸io aooooto cai tev kcpoev tou Ku¸ivo tqç Hupvq0uç µctu tqv
uaokputikoaoiqoq tou. Autu tu ¿pqµutu oµeç apcaci vu uçioaoiq0ouv µctu uao
market study kui marketing plan,apu¸µu aou µc¿pi oqµcpu ocv c¿ci ¸ivci.
Luµacpuoµutiku o toupioµoç civui q uvuvceoiµq aq¸q cvcp¸ciuç tqç Eììqvikqç
Oikovoµiuç cçooov ocv uvtiµcteai¸ctui µc upi0µouç toupiotev uììu µc uçioaiotu
oikovoµiku µc¸c0q kui µc cacvouociç aou 0u uçioaoiouv tqv toupiotikq acpiouoiu.
HANAIIOTHL LIOYPIAHL
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&-
EPOTHLEIL
A. Nu aukveoctc to kciµcvo oc 90 µc 100 ìcçciç. Movóócç 25

B.B1. Iiuti oto kciµcvo ouvocctui o toupioµoç µc tq µioµq¿uviu tou cìcu0cpou
¿povou; Movóócç 5
B2. Lc aoio ¸puµµutciuko ciooç uvqkci to kciµcvo kui ¸iuti;
Movóócç 5
B3. Hoiu civui q ouììo¸iotikq aopciu aou ukoìou0ci o ou¸¸puçcuç otqv uvuatuçq
tou kciµcvou;
Movóócç 5
B4. N` uvuatuçctc oc µiu aupu¸puço 120 ìcçcev to aoìu tq 0coq tou ou¸¸puçcu
aeç to vco µovtcìo toupiotikqç uvuatuçqç oçciìci vu ocµctui to acpiµuììov.
Movóócç 11
B5. Nu µpcitc tu ouvevuµu kui uvtevuµu tev aupukute ìcçcev : cìkvoxtkóxqxo,
nìcovckxqµo, ovoóctkvúct, ovxoyevíoxµtcç.
Movóócç 4
B.6. Hoiu civui q ooµq kui aoioç o tpoaoç uvuatuçqç tqç 1

aupu¸puçou;
Movóócç 5
I. Lc µiu qµcpiou oto aoìitiotiko kcvtpo tou oqµou ouç uvuatuooctc µiu oµiìiu
otqv oaoiu uvuçcpcotc otouç tpoaouç aou µaopci o toupioµoç v` uçioaoiqoci to
aoìitioµiko kcçuìuio cvoç toaou ku0eç kui to acpiµuììovtiko, oivovtuç cµçuoq
otov poìo aou µaopouv vu auiçouv otqv kutcu0uvoq uutq tu utoµu kui oi uaoooµcç.
(500-600 ìcçciç).
Movóócç 40!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&$
LYIXPONOL ANOPOHOL- Avo¸qxevxoç xq ¿oµcvq cvxv¿ío
|...| Eutu¿iu, µc¸uìq ìcçq çuoiku, uçou oi cioikoi io¿upi¸ovtui aeç µc tqv cutu¿iu
ouµµuivci o,ti ukpiµeç kui µc tov 1ìio q to 0uvuto: ocv µaopouµc vu tqv
koituçouµc kutuçutou. Moìiç 0cìqoouµc vu tqv aiuoouµc, cçoçovi¸c:oi. Ecpouµc
aoìu kuìu aotc ciµuotc ouotu¿ciç, ckvcupioµcvoi, 0uµeµcvoi q 0ìiµµcvoi, uììu ocv
ouvcioqtoaoiouµc aotc ciµuotc cutu¿ioµcvoi, aupu µovov otuv aiu q kutuotuoq
uutq uaotcìci aupcì0ov. Ootooo, tqv uvu¸qtouµc ouv vu capokcito ¸iu µiu
kocnn/vp oiuotuoq, µiu ¿epu aou 0cìouµc vu kutuktqoouµc, tqv kuvq¸uµc ouv cvu
u¸pio 0qpuµu. Iiu vu actu¿ouµc to okoao µuç, ku0q¸qtcç oc ooµupu auvcaiotqµiu
µcìctouv to 0cµu, cve oqµioup¸q0qkuv qoq kìivikcç ¸cìiou, kutuotpe0qkuv
kuµcpvqtiku o¿coiu, caiotqµovcç uvutcµvouv tov c¸kcçuìo ¸iu vu cvtoaioouv tq
¸evq cutu¿iuç, ¿uaiu oiuti0cvtui, oaeç tu acpiçqµu Hpo¸uk... 4uivctui, tcìiku, aeç
0cepouµc tqv cutu¿iu uvuçuipcto oikuieµu µuç. Oooi oµeç voµi¸ouv aeç µaopouv
vu tqv u¸opuoouv µc to ¿pqµu, uautevtui, ¸iuti civui aìcov oi¸oupo aeç q cutu¿iu
ocv u¸opu¸ctui. O¿i µovo to vu kutc¿ciç oìo kui acpioootcpu uìiku u¸u0u ocv
apooçcpci apu¸µutikq ikuvoaoiqoq, uììu caiaìcov ckcivoi aou c0couv tov
a·oc:iono eç apotcpuiotqtu otq ¸eq touç ¸pq¸opu uvtiµcteaiouv to u¸¿oç kui tqv
kutu0ìi¡q oc uouvq0ioto µu0µo kui ou¸¿poveç ciouv µcieµcvq tqv uio0qoq tqç
cuµupciuç. To ioio io¿uci ¸iu ckcivouç aou uvu¸qtouv, acpu uao otioqaotc uììo, tq
ooçu kui to vu ¸ivouv c·kco:ikoi auoq 0uoiu. Lc ¡u¿oìo¸iko caiacoo -auvtu-
çuivctui aeç ocv tu kutuçcpvouv kuìutcpu uao ckcivouç aou, uvti0ctu, uvti ¸iu
ooçu caioiekouv vu oqµioup¸qoouv otcvcç o¿cociç µc touç uììouç, vu uvuatuçouv
tq oikq touç tuutotqtu q vu µoq0qoouv touç ouvuv0peaouç touç.
Huìuiotcpcç µcìctcç ci¿uv ociçci aeç outc tu cooou outc q oµopçiu c¿ouv o¿coq µc
tqv uio0qoq tqç cu¸eiuç, uììu o Pitoupvt Puiuv, ku0q¸qtqç 1u¿oìo¸iuç oto
Huvcaiotqµio tou Putocotcp, ckuvc ukoµq aio uvqou¿qtikcç uvukuìu¡ciç. Lc tpciç
cpcuvcç, aou oqµooicutqkuv uao to 1993 oc oqµuvtiku cvtuau 1u¿oìo¸iuç kui aou
ouµaìqpevovtui ouvc¿eç, oi cpcuvqtcç okiu¸puçouv cvu aoìu okotcivo aoptpcto
ooev oivouv apotcpuiotqtu otouç "ouµµutikouç oto¿ouç" oaeç to ¿pqµu, tq ooçu q
tqv oµopçiu.
Autu tu utoµu o¿i µovo acçtouv aio ou¿vu oc kutu0ìi¡q uao tu uììu, uììu
aupouoiu¸ouv µc¸uìutcpcç oiutupu¿cç ouµacpiçopuç. Huputqpcitui caioqç
,onp·o:cop ¸etikotqtu kui uio0qoq tou uvikuvoaoiqtou. |...|
To 0cµu oµeç c¿ci kui tqv oikovoµikq tou aìcupu. O oikovoµoìo¸oç Poµacpt
4puvk, oto µiµìio tou "Luxury Fever", aou kukìoçopqoc apooçutu otiç HHA,
oiuaiotevci aeç ouo ockucticç aìoutioµou kui uacpµoìikev ouauvev ocv ckuvuv
kuvcvuv cutu¿cotcpo. Eivui apoçuvcç aeç o uìo¸iotoç kutuvuìetioµoç ocv aui¸ci
¸iu aoìu kuaoio 0cpuacutiko poìo. Luµçevu µc to ou¸¸puçcu, o outikoç kooµoç
caioo0qkc oc µiu µuviu µc¸uìqç oautuìqç, aou tcìiku kutcktqoc kui tiç
µcouicç tuçciç, ukoµq kui tiç ¿uµqìcç. Auto aou auìuiotcpu c0cepcito aoìutcìciu,
oqµcpu c¸ivc uao¿pcetiko u¸u0o kui q cììci¡q tou aq¸q ouotu¿iuç. Mc¸uìu oaitiu,
uutokivqtu ¸pq¸opotcpu, oiukoacç oìo kui aio µukpivcç, uììu kui ìi¸otcpo ¿povo
uçicpeµcvo otqv oiko¸cvciu kui touç çiìouç, acpioootcpoç ¿povoç oto vtiµuvi tou
¡u¿uvuìutq. Mqaeç ciµuotc kutuoikuoµcvoi vu aupuµcivouµc uievieç
uvikuvoaoiqtoi; |...|
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&.
Hou µpiokctui, ìoiaov, q cutu¿iu uotcpu uao toocç µcìctcç kui cpcuvcç; Mqaeç oto
vtiµuvi tou ¡u¿iutpou; Oìoi ¡u¿vouµc vu µpouµc tiç uiticç tou uvikuvoaoiqtou kui
q ¸eq µuç ¸ivctui cvu tuçioi oc uvu¸qtqoq tou cuutou µuç, µc tqv apo0coq vu
µpouµc otq oiuopoµq tqv cutu¿iu. Aììu kuvciç ocv çcpci aou ukpiµeç µpiokctui.
Huvteç, civui ouçcç aeç ocv tq µpiokouµc uvu¸qtevtuç tqv, oaeç uììeotc kui ocv
koiµoµuotc cacioq ctoi 0cìouµc. H cutu¿iu civui cvu uaoapoïov, µiu cvvoiu aou
aupuµcvci uvuµcou otiç ¸puµµcç, civui ouv µiu okiu. Mc tqv ¡u¿o0cpuaciu
µaopouµc ioeç vu µpouµc tiç uiticç tou aovou q tqç kukoouiµoviuç µuç kui
ouvcioqtoaoievtuç tcç vu çuvuaupouµc tq ¸eq otu ¿cpiu µuç. Aììu uuto ocv
oqµuivci aeç µpiokouµc kui tqv cutu¿iu. Ekcivoç aou io¿upi¸ctui aeç civui
cutu¿ioµcvoç civui uutoç aou civui ouvc¿eç uauo¿oìqµcvoç µc kuti, aou c¿ci aoììcç
opuotqpiotqtcç. L' uuto kutuìq¸ouv oìcç oi caiotqµovikcç cpcuvcç ¸iu tqv cutu¿iu.
Oi cutu¿ioµcvoi uv0peaoi c¿ouv auvtu kuaoio okoao otq ¸eq touç. Oooi cp¸u¸ovtui
c¿ouv acpioootcpcç ai0uvotqtcç vu cutu¿qoouv uao o,ti oi uvcp¸oi kui ocv civui
aupu µovo µcpikeç, ¸iu oikovoµikouç ìo¸ouç. Oi ckkcvtpikoi kputouv to µuotiko
tqç cutu¿iuç: uo¿oìouvtui µc au0oç µc tiç cµµovcç touç. Kui tu cutu¿ioµcvu auioiu
civui ckcivu aou uaoppoçevtui cvtcìeç uao tu aui¿vioiu touç.
Tcìiko ouµacpuoµu; Mqv u¸opu¸ctc ìu¿ciu, µq oautuìutc oìcç tiç oikovoµicç ouç
oc aoìutcìciç toaouç oiukoaev. Kuìutcpu tuktoaoiqotc cvu vtouìuai aou 0cìctc vu
to kuvctc coe kui µqvcç kui caitcìouç, kuvtc ki ckcivo to ouokoìo tqìcçevqµu aou
uvuµuììctc ouvc¿eç. Luµçevu µc opioµcvcç µcìctcç 0u uio0uv0citc cutu¿ciç. Aììu,
ukoµq ki uv oi µcìctcç uaooci¿0ouv ìuv0uoµcvcç, 0u c¿ctc touìu¿iotov
tuktoaoiqµcvo to vtouìuai ouç, uvti vu µpc0citc oto ¿cpi µc cvu ìu¿cio ¿epiç kuµiu
uçiu!
B. Toiepou, cçqµ. EAEYOEPOTYHIA 11-8-1999
B. Eµexqoctç
1. Nu ouvtuçctc tqv acpiìq¡q tou aupuauve kciµcvou oc 120-130 ìcçciç.25 µov.
2. Hou uvu¸qtci tq ¿uµcvq cutu¿iu q ou¸¸puçcuç; Nu to uvuatuçctc oc µiu
aupu¸puço 80-90 ìcçcev. 10 µov.
3. H ou¸¸puçcuç oicpetutui "µqaeç ciµuotc kutuoikuoµcvoi vu aupuµcivouµc
uievieç uvikuvoaoiqtoi". Hoiu tckµqpiu tqv ooq¸qouv oto ouµacpuoµu
uuto; 05 µov.
4. Nu µpcitc ouvevuµcç ìcçciç ¸iu tiç uao¸puµµioµcvcç ìcçciç tou
kciµcvou:oioo:oop, nc·/:p, :oçp, aoo0cop, yoonnp. 05 µov.
5. Nu µpcitc uvtevuµu ¸iu tiç ìcçciç aou civui ¸puµµcvcç µc aìu¸iu ¸puçq oto
kciµcvo. 05 µov.
6. Nu çuvu¸pu¡ctc tqv tcìcutuiu aupu¸puço tou kciµcvou µctutpcaovtuç tov
cu0u ìo¸o oc aìu¸io. 10 µov.
I. Lu¿vu uaootqpi¸ctui kui cukoìu oiuaiotevctui oti o ou¸¿povoç uv0peaoç,
µoìovoti c¿ci ikuvoaoiqoci aoììcç uao tiç uvu¸kcç tou, ocv civui cutu¿ioµcvoç. Heç
cçq¸citc to çuivoµcvo uuto; Nu ck0coctc tiç uao¡ciç ouç oc cvu kciµcvo 500-600
ìcçcev aou apokcitui vu oqµooicu0ci otq o¿oìikq ouç cçqµcpiou. 40 µov.

!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&1
AMdILBHTHLH
%Zouµs os µio sno¿q q onoio ¿opok:qpi(s:oi onó no//ouç uç nopó/oyq$ O! vsoi ou¿vó
kou:qpió(ouv :o kokuç ksiµsvo koi oµÇioµq:ouv oçisç koi 0soµouç$ & No nopouoióos:s
nopoösiyµo:o nou nio:onoiouv :o nopó/oyo :ou kóoµou µoç koi nou ono:s/ouv nó/ouç
oµÇioµq:qoqç :uv vsuv$ & Huç ¿opok:qpi(s:s :qv oµÇioµq:qoq :uv oqµspivuv vsuv' sivoi
óyovq q ouvoösus:oi onó :o uµq/ó sksivo opóµo:o" nou sivoi ikovó vo ovoöqµioupyqoouv
:ov kóoµo µoç()


Z:iç µspsç µoç oi µo0u:o:sç kpiosiç" ovoko:o:óçsiç koi ouv:s/ouµsvsç 0soµiksç o//oysç
öisysipouv óµsoo :ov npoµ/qµo:ioµó koi :q kpi:ikq oksµq :ou koivuvikou ouvó/ou koi
kupiuç :uv vsuv$ Oi vsoi nspiooó:spo onó no:s kpivouv oqµspo :o óoo ouµµoivouv yupu
:ouç npoµ/qµo:i(ov:oi" onoös¿ov:oi q onoppin:ouv koi ó:ov ov:i:i0sv:oi os kónoio ónoµq"
oçio" vóµo" op¿q :ó:s on/ioµsvoi µs svspysio koi onoÇooio:ikó:q:o oµÇioµq:ouv$
Z:q ouy¿povq %nopó/oyq) ónuç ¿opok:qpi(s:oi onó no//ouç sno¿q ösv sivoi /iyoi oi
nopóyov:sç nou suvoouv :o Çoivóµsvo :qç oµÇioµq:qoqç koi nio:onoiouv :o nopó/oyo :ou
kóoµou µoç$ Av:i0s:uç kó0s :oµsoç :qç ov0punivqç öpoo:qpió:q:oç ono:s/si 0o /syoµs
nó/o oµÇioµq:qoqç yio :ouç vsouç$
AvoµÇioµq:q:o oi ov:iÇóosiç :ou ouy¿povou no/i:ioµou ono:s/ouv svio¿u:ikó nopóyov:o
:ou Çoivóµsvou$ O no/i:ioµóç µoç svu onoyys//s:oi :qv suqµspio koi :qv su:u¿io" ösv
ko:op0uvsi vo :qv npoyµo:onoiqosi$ Oi Çpiko/só:q:sç öuo noykooµiuv no/sµuv o//ó koi o
Çóµoç svóç :pi:ou oÇpóyioov :ov oiuvo µoç$ Oi nopoöooioksç oçisç onoµu0onoiq0qkov svu
ovoöu0qkov q unokpioio koi q q0ikq skn:uoq$ H sµnio:oouvq :uv vsuv o:o npóouno :uv
µsyo/u:spuv k/ovio:qks koi q:ov snóµsvo vo ov:iöpóoouv oµÇioµq:uv:oç :o o:oi¿sio sksivo
nou öioiuvi(ouv :o µsuöoç koi :qv skµs:ó//suoq$ A//ó koi o u/ikóç suöoiµovioµóç yio :ov
onoio öiokpivs:oi q ouy¿povq koivuvio" q npooq/uoq o:qv u/q" o k/ovioµóç oçiuv onó :q
µio koi q ovóösiçq :ou ¿pqµo:oç uç unsp:o:o oyo0ó onó :qv ó//q ösv oÇqvouv oöióÇopouç
:ouç vsouç$ Av:i0s:uç npoko/ouv :q öuvoµikq :ouç ov:iöpooq" :ouç öivouv svo okóµq
sps0ioµo vo oµÇioµq:qoouv$
Hopó//q/o sivoi ysyovóç ó:i o 0sµs/iokóç koivuvikóç 0soµóç :qç oikoysvsioç öisp¿s:oi µio
µo0ió kpioq oqµspo$ H sni:o¿uvóµsvq sçs/içq :uv npoyµó:uv nopsoups o:q öivq :qç koi :o
0sµs/io :qç oikoysvsioç koi o o/osvo ouçovóµsvoç opi0µóç öio(uyiuv" q :ou:ó¿povq µsiuoq
:uv yóµuv" q npo:iµqoq :qç ouµµiuoqç sp¿ov:oi vo nio:onoiqoouv :o ysyovóç koi vo
npoko/soouv :qv oµÇioµq:qoq :ou 0soµou$
To ov:inopoöooiokó k/iµo :qç sno¿qç ösv suvosi snioqç kovsvóç siöouç oçio koi q q0ikq
kpioq :uv qµspuv o:spsi onó :ouç ov0punouç oçisç koi ouvoio0qµo:o$ t:oi oi óv0punoi
viu0ouv /iyó:spq ovóykq yio ouoioo:ikq snoÇq koi opkouv:oi o:iç sniöspµiksç o¿sosiç
o:o¿suov:oç µio o:oi¿siuöq snikoivuvio svu öio/uouv suko/ó:spo :ouç ösoµouç :ouç
oöioÇopuv:oç yio :iç snin:uosiç o:o supu koivuvikó ouvo/o$ Zuµnspooµo:ikó 0o /syoµs ó:i
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$


&*
:o koivuvikó k/iµo nou snikpo:si o:q oqµspivq sno¿q :poÇoöo:si ouvs¿uç :o Çoivóµsvo :qç
oµÇioµq:qoqç koi oi vsoi Ls öio:ó(ouv vo :qv sköq/uoouv noiki/óµopÇo" ó//o:s /iyó:spo
koi ó//o:s nspiooó:spo sv:ovo$
Oo:óoo q unopçq oµÇioµq:iuv ono:s/si ovov:ippq:o 0s:ikó o:oi¿sio yio µio koivuvio µioç
koi nio:onoisi :qv s//siµq oöpóvsioç" syyuó:oi koi öioÇu/ó::si :q öqµokpo:io" :qv
s/su0spio" :q öikoioouvq" ovonpooopµó(si vóµouç" op¿sç koi oçisç$
H oµÇioµq:qoq óµuç s¿si vóqµo µóvo ó:ov s¿si nspis¿óµsvo" ó:ov okonsusi o:q öióp0uoq
koi ó¿i o:qv ko:ó/uoq$ Oi oqµspivoi oµÇioµq:isç kou:qpió(ouv koi onoppin:ouv ko0s:i ¿upiç
vo s¿ouv iöovikó" opóµo:o" o:ó¿ouç ikovouç vo ovoöqµioupyqoouv :o nopó/oyo kóoµo µoç$
Oo /syoµs ó:i sivoi oi¿µó/u:oi :ou ko0opó ov:inopoöooiokou koi ovo0supq:ikou nvsuµo:oç
:qç sno¿qç s:oi nou oµÇioµq:ouv :o nóv:o" oçisç" ou0sv:isç" nopoöóosiç$
Oi vsu:spio:sç" koivo:óµoi" oouµµiµoo:oi vsoi :qç sno¿qç µs :q öisupuµsvq noiösio koi :qv
:o¿u:spq koivuvikonoiqoq ovoipouv koi onoppin:ouv ¿upiç óµuç vo s¿ouv kó:i vo
ov:inpo:sivouv$ Av:i0s:uç µpiokov:oi onoµovuµsvoi ki ovqµnopoi os µio koivuvio nou
o:spsi:oi iöso/oyioç koi nio:qç koi nou oi oçisç Ç0sipov:oi µs sni:o¿uvóµsvo pu0µó
nio:onoiuv:oç :qv koivuvikq nopokµq" s:oi nou ov:iöpouv ki snovoo:o:ouv npoono0uv:oç
ouoioo:ikó vo ko/uµouv :o sou:spikó :ouç ksvó$ Lsv çspouv :i vo oµÇioµq:qoouv ou:s nuç"
on/ó ov:i:i0sv:oi o:o ko:so:qµsvo" os ko0s:i no/oió koi ovo(q:ouv :o vso$
Anó öu koi µnpoç :o Çoivóµsvo :qç oµÇioµq:qoqç 0o yivs:oi ó/o koi nio sv:ovo koi o
opi0µóç :uv oµÇioµq:iuv 0o ouçóvs:oi öiopkuç$ H oµÇioµq:qoq sivoi onopoi:q:q yio :qv
koivuvio$ Eniµó//s:oi óµuç q snovsçs:ooq :uv npoyµó:uv onó :ouç oµÇioµq:isç ko0uç koi
q ouvsiöq:onoiqoq :uv vsuv ó:i oµÇioµq:ouv µs o:ó¿o :qv ovoöqµioupyio koi ó¿i :qv
ko:óppiµq" :qv onóppiµq :ou nops/0óv:oç o//ó :qv onoöo¿q :uv 0s:ikuv o:oi¿siuv :ou"
sµn/ou:ioµsvuv µs ouy¿povo o:oi¿sio" s:oi nou µs :q yóviµq oµÇioµq:qoq 0o oöqyq0si q
koivuvio µoç o:qv npóoöo koi o:qv ovón:uçq$
Nóv:io Pqyó:ou" Fn*" #+ EHA^!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 1HX XEAlAAXAHOAYTHPIEL EEETALEIL I´ TAEHL
HMEPHLIOY IENIKOY AYKEIOY
TPITH "# MAÏOY "##$
EEETAZOMENO MAOHMA%
NEOEAAHNIKH IAOLLA IENIKHL HAIAEIAL
LYNOAO LEAIAON% TELLEPIL &'(


KEIMENO

Bç|oxó|co¡s o` svc o¡cvçooçó|| osv µ|co¡cv ao¡s
cao|ovæ|svo| |s|vc|s aév¡c cvo|,¡o| o` óìc ¡c çsv|c¡c
Avc¡oìµ xc| Avoµ xc| ¡` c¡o|o|ævc|s 0cv|éo|c ¡|, æçs, aov
ìs|¡ovçyovoc|s ocv svçæo¡o, oçycv|o|ó,. ¸.] Xvv¡cçc,ó|co¡s x|
s|s|,, o|xc|oìoyµ|svc µ co|xc|oìóyµ¡c, caó o|coo,|xs, xç|os|,,
caoxcìva¡|xs, s¡svçsos|, xc| ¡ó¡ov,, aov osv c¡µvovv ¡ov
cv0çæa|vo vov vc µçs|µos| ocv ¡µv xcìc||é o¡ov xé|ao.
Maçoo¡é o` cv¡é, ¡| |c, |svs| y|c vc ¡co¡éçov|s cv cacçvµ0ov|s
¡ov scv¡ó |c,, As |svæ ¡v¡ìó, o¡c ¢syéo|c
1
|c,, cììé s,æ ¡µv
|o|o¡çoa|c vc a|o¡svæ o¡ov scv¡ó |c,. Xc, acçcxcìæ vc |s
ovy,æçµos¡s aov |vµ|ovsvæ soæ açooæa|xs, s|as|ç|s, osv s,æ
éììo as|çc|c¡ó,æo caó s|svc. Kc| µ açooæa|xµ |ov s|as|ç|c |ov
os|,vs| aæ, ¡o açéy|c aov |s ¡oµ0µos, asç|ooó¡sço caó xé0s éììo,
osv µ¡cv o| c¡µçµ|svo| o¡o,co|o| svó, o|cvoov|svov, cììé µ a|o¡µ
xc| µ açooµìæoµ |ov o` svcv xóo|o ,æv¡cvæv xc| asçco|svæv
2

cv0çæaæv o¡c sçyc ¡ov,, o¡|, ¡ævs, ¡ov,, o¡o çv0|ó ¡ov,, o¡µ
oçoo|é ¡ov,. Av¡ó, o xóo|o,, óìo, |c,|, |ov soæos ¡o ovvc|o0µ|c
aæ, osv s||c| ||c cosoao¡µ |ovéoc, svc é,sço o¡` cìæv|. Mov
soæos ¡µ ovvc|µ vc xçc¡µ0æ cvé|soc o¡ov, ,cìco|ov, aov µ¡cv
¡µ, |o|çc, |ov vc |oæ. K| cxó|µ, |` sxcvs vc v|æoæ, ó¡cv çcvcs|oc
¡o ,æ|c aov |s ysvvµos, aæ, o év0çæao, s,s| ç|,s,, x| ó¡cv ¡|,
xó¢ovv aovs|, ¡|oìoy|xé, óaæ, ó¡cv ¡ov cxç桵ç|éoovv.

¸.]

TEAOX 1HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 2HX XEAlAAX


K| óìc ¡ov¡c 0c |aoçovoc vc ¡c ovo|éoæ |s ¡µ ìsçµ
¬opóoouj, aov ¡µv cxov|s xéao¡s ¢v,çé xc| |c, ¡c|vs¡c|
vaóo|xµ
3
. Aìµ0s|c, vaéç,ovv çoas,
4
aov vo||,ovv aæ, µ
acçéoooµ |c, o¡çs¡s| os sçyc acçæ,µ|svc
5
xc| cv0çæaov,
acçæ,µ|svov, aæ, s|vc| açéy|c ¡sìs|æ|svo xc| é,çµo¡o y|c ¡|,
oµ|sç|vs, |c, cvéyxs, aæ, osv |aoçs| vc ¡oµ0µos| os ¡|ao¡s ¡ov
oµ|sç|vó ¡s,voxçc¡|xó év0çæao aov yvæç|os ¡ç|,¡ov, aoìs|ov,
xc| ¡ç|,¡ó¡sçc o¡çc¡óasoc ovyxsv¡çæosæ, cv¡óv ¡ov év0çæao
aov c|¡|¡cìcv¡svs¡c| cvé|soc o¡µv xc¡éo¡coµ ¡ov 0µç|ov xc| ¡µv
xc¡éo¡coµ ¡ov cvoços|oov,
6
. H acçéoooµ s|vc| ìo|aóv svc asç|¡¡ó
¡éço, aov açsas| vc sço¡sì|o¡s|
7
. Mov ¡c|vs¡c| aæ, cv¡s, o| çoas,
sxaoçsvovv¡c| caó ¡µ ovy,çovµ casìa|o|c y|c ¡µv cç|c ¡ov
cv0çæaov. E|vc| ¡c ov|a¡æ|c¡c svó, acv|xov, aov sv ovó|c¡| ¡ov
cv0çæaov ¡s|vovv vc xc¡cxsç|c¡|oovv ¡µv ¢v,µ ¡ov cv0çæaov.
O|æ, ¡| cao|svs| cv ¡yéìov|s caó ¡µ |soµ ¡ov év0çæao,

l. Xs¡sçµ, Ao×iaéç, ¡. 2, sxo. Txcço,, A0µvc 1974, oo. 175-177


1. ¢syéo|c. sìc¡¡æ|c¡c
2. asçco|svæv. cv0çæaæv aov s,ovv ¡vys| caó ¡µ ,æµ
3. vaóo|xµ. vaóìoyµ, svo,µ
4. çoas,. caó¢s|,
5. acçæ,µ|svc. çsasçco|svc
6. ¡ov cvoços|oov,. ¡ov cv0çæaó|oç¡ov
7. sço¡sì|o¡s|. o|æ,¡s|


A) Nc yçé¢s¡s o¡o ¡s¡çéo|ó oc, ¡µv asç|ìµ¢µ (90-110
ìsçs|,) ¡ov xs||svov aov oc, oó0µxs.
Mevú6t¡ "*

B+) Nc cvca¡vçs¡s os ||c acçéyçc¡o (70-80 ìsçs|,) ¡o
asç|s,ó|svo ¡ov acçcxé¡æ caooaéo|c¡o, ¡ov xs||svov.
,At µévm tvçî6¡ otu ¢tyú6.u µu¡- uîîú é¿m tqv
.6.etqen|u vu n.ottvm otev tuvt6 µu¡.)
Mevú6t¡ +#
TEAOX 2HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 3HX XEAlAAXB")u( To o¡o,co¡|xó oox|||o s,s| ov,vé açooæa|xó -
¡|æ|c¡|xó ,cçcx¡µçc. Nc xc¡cyçé¢s¡s ovo o,s¡|xé
acçcos|y|c¡c caó ¡o xs||svo aov oc, oó0µxs.
Mevú6t¡ "

j( Bco|xó, sa|oµ,, ,cçcx¡µç|o¡|xó ¡ov o¡o,co¡|xov
oox|||ov s|vc| µ |s¡c¡oç|xµ ìs|¡ovçy|c ¡µ, yìæooc,.
Nc xc¡cyçé¢s¡s ¡ç|c o,s¡|xé acçcos|y|c¡c caó ¡o
xs||svo aov oc, oó0µxs.
Mevú6t¡ /

B/) Nc o,µ|c¡|os¡s ||c açó¡coµ µ ||c asç|ooo y|c xc0s||c
caó ¡|, acçcxé¡æ ìsçs|,.
tçtvqéot.¡- tµnt.q|u- uµç.tuîuvttvttu.- tt¿ve×qut.×6-
nuv.×ev)
Mevú6t¡ *

B') Aaó ¡o ¡´ ovv0s¡|xó ¡æv acçcxé¡æ ìsçsæv vc
o,µ|c¡|os¡s ||c vsc ovv0s¡µ ìsçµ.
otuvqe6q6µ.- une×uîvnt.×é¡- j.eîey.×ú- nuqú6eoq-
vn66.×q)
Mevú6t¡ *

I) O Aµ|o, oc, o|oçycvævs| ||c sxoµìæoµ |s 0s|c ¡µv
acçéoooµ. O, sxaçóoæao, ¡µ, |c0µ¡|xµ, oc, xo|v󡵡c,
cvcìé¡c¡s ¡µ ovv¡cçµ svó, xs||svov aov 0c sx¡ævµ0s| o¡µv
sxoµìæoµ. X` cv¡ó vc cvc¡sçs¡s ¡|, c|¡|s, y|c ¡|, oao|s,
aoììo| vso| oµ|sçc s,ovv cao|cxçvv0s| caó ¡µv acçéoooµ
xc| vc aço¡s|vs¡s ¡çóaov, sacvcovvosoµ, ¡ov, |s cv¡µv
(500-600 ìsçs|,).
Mevú6t¡ *#

TEAOX 3HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 4HX XEAlAAXOAHIIEL &y.u tev¡ tçttuçeµévev¡(

+) X¡o ¡s¡çéo|o vc yçé¢s¡s |óvo ¡c açoxc¡cçx¡|xé (µ|sço|µv|c,
sçs¡c,ó|svo |é0µ|c). Nu µqv uvt.yqú¢ttt ¡c 0s|c¡c o¡o
¡s¡çéo|o.
") Nc yçé¢s¡s ¡o ovo|c¡saævv|ó oc, o¡o aévæ |sço, ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv c|soæ, |óì|, oc, acçcoo0ovv. Atv tn.tqénttu.
vu yqú¢ttt xc||é éììµ oµ|s|æoµ) Kc¡é ¡µv cao,æçµoµ oc, vc
acçcoæos¡s |c,| |s ¡o ¡s¡çéo|o xc| ¡c ¡æ¡ocv¡|yçc¡c.
/) Nc cacv¡µos¡s ote tttqú6.6 ou¡ os óìc ¡c 0s|c¡c.
') Nc yçé¢s¡s ¡|, cacv¡µos|, oc, |óvo |s |aìs µ |óvo |s |cvço
o¡vìó.
*) Ké0s caév¡µoµ ¡sx|µç|æ|svµ s|vc| caoosx¡µ.
0) A|éçxs|c sçs¡coµ,. ¡çs|, (3) æçs, |s¡é ¡µ o|cvo|µ ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv.
1) Xçóvo, ovvc¡µ, cao,æçµoµ,. |s¡é ¡µ 10. 30´ açæ|vµ.


2AAH EHITYXIA

TEAOL MHNYMATOL

TEAOX 4HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH "HX XEAlAAXAHOAYTHPIEL EEETALEIL I´ TAEHL
HMEPHLIOY IENIKOY AYKEIOY
HAPALKEYH "# MAÏOY $%%&
EEETAZOMENO MAOHMA'
NEOEAAHNIKH IAOLLA IENIKHL HAIAEIAL
LYNOAO LEAIAON' TELLEPIL ()*

KEIMENO

H |sycìv¡sçµ cçs¡µ ¡ov ¡|¡ì|ov s|vc| ó¡| oov aço¡s|vs|
svcv aóìs|o sv¡||o# A|cìsys|, ¡c ¡|¡ì|c aov 0sìs|, |óvc
¡ov, sxs|vc$ ó¡cv o|c0s¡s|, µ0|xµ vys|c$ os acçcx|vovv$ x|%
é0sìé ¡ov, cxó|c$ vc o|c¡éos|, éììc$ cv¡|0s¡c$ y|c vc
|oç¡æos|, yvæ|µ$ vc ovyxç|vs|,$ vc o|c¡æ¡|o¡s|,$ vc
sa|¡s¡c|æos|, ¡µv açooæa|xµ oov cv¡o¡sìs|c$ vc |µ y|vs|,
s¡sçó¡æ¡o,$ s¡sçox|vµ¡o,& T¡o|$ |s ¡o svc ¡|¡ì|o v% cvcoxsvé,s| µ
vc aoìs|és| ¡% éììo$ óìc |c,| os yv|vé,ovv o¡µ o|co|xco|c
¡ov o|cìóyov$ óaov xcvsvc, osv 絡oçsvs| caó '0sosæ,
|o,vo,($ y|c¡| soæ ¡µv cv0sv¡|c$ ó¡cv x|% óaov vaéç,s|$ |s
¡çóao aév¡æ, sìsyç||o$ osv ¡µv asç|¡çovçs| xc|||é
co¡vvo||xµ ovvc|µ& A|xc|æ|é oov vc xç|vs|, xc| ¡ov,
|sy|o¡ov,$ vaó açooæa|xµ oov sv0vvµ& M% cv¡µ ¡µv svvo|c
xc| |óvo ) oµìcoµ |s ¡µv v¢µìó¡sçµ ) |aoçs| xcvsvc, vc
||ìés|$ óaæ, ovvµ0|,s¡c|$ y|c 'oµ|oxçc¡|c ¡æv lçc||é¡æv(&
Asv s|vc| xc0so¡æ, cxs¡cìo# o| éç|o¡o| o|cìé|aovv$ xc| os
xì||cxc o|s0vµ& Aììé osv os vao,çsævs|$ oµìcoµ osv os
vao¡éoos|$ xcvsvc, ¡ov,&
H cçs¡µ ¡ov¡µ y|vs¡c| sv¡ovó¡sçc c|o0µ¡µ os xc|çov,
aoì|¡|xé oxo¡s|vov, µ |ox|æ|svov,$ ó¡cv ¡c |c,|xé |soc
sa|xo|væv|c, |ac|vovv cv0æçs|
"
o¡µv vaµçso|c ¡ov
oc¡çca|o|ov
*
& To ¡|¡ì|o ¡ó¡s$ æ, sìsv0sçµ sx¡çcoµ |osæv$ µ
cacyoçsvs¡c| ) x| cv¡ó y|vs¡c| ¡ó¡s acvµyvç|xµ sxoµìæoµ
covvc||c, ¡æv xçc¡ovv¡æv ) µ cao|svs| |óvo ¡ov vc
o|coæ,s| ¡µv cç|oaçsas|c ¡æv ovvs|oµosæv& Tc |soc
|c,|xµ, sa|xo|væv|c, ¡ov o¡µvovv aoì|oçx|c o¡svµ$ y|c vc
TEAOX "HX AHO + XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH *HX XEAlAAX


¡o acçc|sç|oovv$ vc ¡o vaoxc¡co¡µoovv& O¡cv ¡o
as¡v,c|vovv$ cv¡ó aìµçævs¡c| acvéxç|¡c caó ¡ov
év0çæao$ |s cv¡|¡||o ¡o cv¡sçovo|ó ¡ov& Aox||éo¡s ó|æ,
vc ,çµo||oao|µos¡s ¡o ¡|¡ì|o æ, |soo açoacyévoc,#
Avco|vs| c|soæ, ||cv cao¡oçé
,
o% cx¡|vc |cxçv¡c¡µ$
s|ooao|s|& E|vc|$ 0c sìsys xcvsvc,$ |cy|xµ$ cxc¡éìv¡µ$ µ
,ævµ aov asç|¡éììs| ¡µv cyv󡵡c ¡ov ¡|¡ì|ov&
Yaéç,ovv oo¡cço| ìóyo| vc a|o¡svov|s aæ, o
aoì|¡|o|ó, |c, s,s| acçsxxì|vs|$ cv osv s,s| aéçs| oìó¡sìc
o¡çc¡ó oçó|o xé¡æ caó ¡µv sa|oçcoµ oxo¡s|væv
sx|s¡cììsv¡æv& Móvµ sìa|oc vc o|oç0æ0s| µ aoçs|c ¡ov$
óoo 0c s|vc| cxó|c xc|çó,$ ¡o ¡|¡ì|o& O Boì¡c|ço, s|,s as|
xéao¡s aæ, ¡ov xóo|o ¡ov xv¡sçvévs ¡c ¡|¡ì|c& Xµ|sçc
açsas| svc, éììo, ìóyo,$ cxó|c a|o xç|o||o,$ vc s|aæ0s|#
Hæ, o xóo|o,$ cv oæ0s|$ 0c ¡o ,çæo¡és| o¡o ¡|¡ì|o& l|c¡|
cv¡ó ¡o yxóì¡|
+
¡µ, cv0çæa|é, s,s| ¡µ ovvc|µ vc çoçx|,s|
¡c oc||óv|c$ vc sçvy|c|vs| ¡µv c¡|óo¡c|çc$ vc oaì|,s| ¡µ
ìv¡çæ¡|xµ ¡cv¡co|c$ vc çvavés| ¡µv cv¡oyvæo|c$ v% cvé¡s|
¡o |é¡|$ vc o¡vìævs| ¡o ¡çóvµ|c$ vc ¢v,ævs| ¡o ,sç|& H
|é,µ ¡ov cv0çæaov osv 0c ,c0s| svóoæ 0c vaéç,s|
xc¡c¡vyµ ¡ov Aóyov$ ¡o ¡|¡ì|o&


Ayysìov Tsç,éxµ$ Topo¸aévrç ¸·_éç$ O| Exoóos|, ¡æv 1|ìæv$
A0µvc "--,$ oo& "../".0
"& cv0æçs|# sv0v,$ c|soæ,
*& oc¡çca|o|ó,# osoao¡|o|ó,$ cv¡cç,|o|ó,
,& cao¡oçé# ovoéçso¡µ oo|µ$ xcxoo||c
+& yxóì¡|# syxóìa|o$ ¡vìcx¡ó
TEAOX *HX AHO + XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH ,HX XEAlAAX


A+ Nc yçé¢s¡s o¡o ¡s¡çéo|ó oc, ¡µv asç|ìµ¢µ ¡ov
xs||svov aov oc, oó0µxs 1-2/""2 ìsçs|,3&
Mevú6t¡ $#
B"+ Nc cvca¡vçs¡s os ||c acçéyçc¡o 42 sæ, "22 ìsçsæv ¡o
asç|s,ó|svo ¡ov acçcxé¡æ caooaéo|c¡o, ¡ov xs||svov#
,µt te évu j.jî|e v- uvuo×tvúçt. q vu neîtµút. t- úîîe.
6îu µuç| ot yvµvúçevv otq 6.u6.×uo|u tev 6.uî6yev+++
Mevú6t¡ ""
B$+ u* O ovyyçc¡sc, ,çµo||oao|s| æ, ¡çóao as|0ov, xc|
¡µv sa|xìµoµ o¡µv cv0sv¡|c& Nc sv¡oa|os¡s ¡o
ovyxsxç||svo ¡çóao as|0ov, o¡o xs||svo xc| vc
c|¡|oìoyµos¡s ¡µ ,çµoµ ¡ov&
Mevú6t¡ )
j* Nc ¡çs|¡s ¡soosçc acçcos|y|c¡c |s¡c¡oç|xµ,
,çµoµ, ¡ov ìóyov |soc caó ¡o xs||svo aov oc,
oó0µxs&
Mevú6t¡ )
B/+ u* Nc yçé¢s¡s svc c v ¡ æ v v | o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcxé¡æ ìsçs|,#
tttq6çmte¡. tîéyç.µe¡. tv0vvq. tîtv0tqq. u6vvuµ|u+
Mevú6t¡ #
j* Nc yçé¢s¡s svc o v v æ v v | o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcxé¡æ ìsçs|,#
uqttq. yvmµq. .o¿v¡. ntq.çqevqm. çq6vqµu+
Mevú6t¡ #
B)+ Nc cvcyvæç|o¡s| ¡o s|oo, ¡µ, ovv¡cçµ, 1svsçyµ¡|xµ, µ
ac0µ¡|xµ,3 o¡|, acçcxé¡æ aço¡éos|, xc| vc |s¡c¡çcas|
µ xc0s||é ovv¡cçµ o¡µv cv¡|0s¡µ ¡µ,#
u* '5y|c¡| soæ ¡µv cv0sv¡|c$ ó¡cv x|% óaov vaéç,s|$ |s
¡çóao aév¡æ, sìsyç||o$ osv ¡µv asç|¡çovçs| xc|||é
co¡vvo||xµ ovvc|µ&(
TEAOX ,HX AHO + XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH +HX XEAlAAX


j* 'H |é,µ ¡ov cv0çæaov osv 0c ,c0s| svóoæ 0c
vaéç,s| xc¡c¡vyµ ¡ov Aóyov$ ¡o ¡|¡ì|o(&
Mevú6t¡ 0
I+ Xv,vé acçc¡µçs|¡c| aoììo| |c0µ¡s, vc xc¡co¡çs¡ovv
¡c o,oì|xé ¡ov, ¡|¡ì|c o¡c açocvì|c ¡æv o,oìs|æv
xc¡é ¡o ¡sìo, ¡ov o,oì|xov s¡ov,& Xs éç0ço aov 0c
oµ|oo|sv0s| o¡µ o,oì|xµ oc, s¡µ|sç|oc vc
c|¡|oìoyµos¡s ¡o acçcaévæ ¡c|vó|svo xc| vc
cvc¡sç0s|¡s o¡ov, ¡çóaov, aov 0c ov|¡éìovv o¡µv
cç|ov|xµ ovvvacççµ ¡ov ¡|¡ì|ov |s ¡c µìsx¡çov|xé
|soc aìµço¡óçµoµ, xc| yvæoµ, 1.22/022 ìsçs|,3&
Mevú6t¡ )%

OAHIIEL (y.u tev¡ tçttuçeµévev¡*

"+ X¡o ¡s¡çéo|o vc yçé¢s¡s |óvo ¡c açoxc¡cçx¡|xé 1µ|sço|µv|c$
sçs¡c,ó|svo |é0µ|c3& Nu µqv uvt.yqú¢ttt ¡c 0s|c¡c o¡o
¡s¡çéo|o&
$+ Nc yçé¢s¡s ¡o ovo|c¡saævv|ó oc, o¡o aévæ |sço, ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv c|soæ, |óì|, oc, acçcoo0ovv& Atv tn.tqénttu.
vu yqú¢ttt xc||é éììµ oµ|s|æoµ+ Kc¡é ¡µv cao,æçµoµ oc, vc
acçcoæos¡s |c,| |s ¡o ¡s¡çéo|o xc| ¡c ¡æ¡ocv¡|yçc¡c&
/+ Nc cacv¡µos¡s ote tttqú6.6 ou¡ os óìc ¡c 0s|c¡c&
)+ Nc yçé¢s¡s ¡|, cacv¡µos|, oc, |óvo |s |aìs µ |óvo |s |cvço
o¡vìó&
#+ Ké0s caév¡µoµ ¡sx|µç|æ|svµ s|vc| caoosx¡µ&
0+ A|éçxs|c sçs¡coµ,# ¡çs|, 1,3 æçs, |s¡é ¡µ o|cvo|µ ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv&
1+ Xçóvo, ovvc¡µ, cao,æçµoµ,# "2& 22 a& |&

2AAH EHITYXIA

TEAOL MHNYMATOL

TEAOX +HX AHO + XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 1HX XEAlAAXAHOAYTHPIEL EEETALEIL I´ TAEHL
HMEPHLIOY IENIKOY AYKEIOY KAI HANEAAAAIKEL
EEETALEIL I´ TAEHL EHAA "OMAAA B´#
HAPALKEYH $% MAÏOY &'$'
EEETAZOMENO MAOHMA(
NEOEAAHNIKH IAOLLA IENIKHL HAIAEIAL
LYNOAO LEAIAON( TELLEPIL "%#

KEIMENO

Ms ¡ov óço o·roa6p¡ouj asç|yçé¡ov|s ||c ovv0s¡µ
sxac|osv¡|xµ o|co|xco|c ¡µ, oao|c, 0s|sì|æoµ, x|vµ¡µç|c ovvc|µ
s|vc| o |o|o, o év0çæao,, o oao|o,, s,ov¡c, sa|yvæoµ ¡æv cvcyxæv
xc| ¡æv sa|0v||æv ¡ov, xcìs|¡c| vc ov|¡éìs| cao¡co|o¡|xé o¡µv
aoçs|c ¡µ, sxac|osv¡|xµ, xc| sacyysì|c¡|xµ, ¡ov xc¡éç¡|oµ,. Xs
cv¡µ ¡µv c¡o||xµ, xc| aoììs, ¡oçs, sçc|çs¡|xé ovoxoìµ, aoçs|c
xc¡éx¡µoµ, vsæv yvæosæv, osv svsçys| |óvo, ¡ov, óaæ, 0c
|aoçovoc|s vc vao0soov|s |s ¡éoµ ¡o açæ¡o ovv0s¡|xó ¡µ, ìsçµ,
o·ro!a6p¡ouj. O év0çæao, osv oçco¡µç|oao|s|¡c| |soc os svc
xo|væv|xó xsvó, cììé |soc os svc xo|væv|xó asç|¡éììov. Bç|oxs¡c|
oµìcoµ os ovvt¿q sa|xo|væv|c |s ¡ov, éììov,, os sac¡µ xc|
cv¡cììcyµ |s ¡ov, sa|oµ|ov, µ cvsa|oµ|ov, sxac|osv¡|xov,
0so|ov,, |s ao|x|ìov, oçycv|o|ov, xc| xsv¡çc xc¡éç¡|oµ,, cxó|µ
xc| ó¡cv o| vss, ¡s,voìoy|s, ¡ov sa|¡çsaovv vc |c0c|vs| xc| vc
sçyé,s¡c| os ¡vo|xµ caóo¡coµ caó ¡ov, éììov,.
Ms cv¡µ ¡µv svvo|c, o| o|co|xco|s, xc| o| açcx¡|xs,
cv¡o|óç¡æoµ, o¡µ oµ|sç|vµ sao,µ osv oµ|c|vovv ¡µv caovo|c ¡æv
éììæv, 0so|æv xc| c¡ó|æv, ov¡s ¡µv xo|væv|xµ cao|óvæoµ ¡ov
xc0svó, c¡ó|ov, cììé ¡µv svsçyµ¡|xµ o¡éoµ ¡ov, c¡ov ¡o |o|o
cao¡co|,s|, éììo¡s cv¡o¡ovìæ, xc| éììo¡s xé¡æ caó ¡µv a|soµ
ovyxsxç||svæv cvcyxæv, vc sxac|osv0s|. H svsçyµ¡|xµ o¡éoµ
ovv|o¡c¡c| o¡o ó¡| o év0çæao, xcìs|¡c| vc o|c|oç¡æos| |c,| |s
¡ov, éììov, ov||s¡s,ov¡s, (oçycv|o|ov,, sxac|osv¡s,,
sxac|osvó|svov,) ¡o asç|s,ó|svo, ¡µ o|co|xco|c xc| ¡ov, ¡çóaov,
¡µ, sxac|osvoµ, ¡ov.
TEAOX 1HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 2HX XEAlAAX


O|æ, o| açæ¡cç,|xo| acçéyov¡s, aov xc0|o¡ovv ¡µv
cv¡o|óç¡æoµ cvcyxc|c y|c ¡c é¡o|c ¡æv ovy,çovæv xo|væv|æv
s|vc| o| vss, sa|o¡µ|ov|xs, xc| ¡s,voìoy|xs, cvcxcìv¢s|, xc| o|
ovvsacxóìov0s, |s¡c|oç¡æos|, ¡µ, cyoçé, sçyco|c,. M|c caó ¡|,
ovvsas|s, cv¡æv ¡æv cììcyæv s|vc| ó¡| aoììé sacyysì|c¡c ,évovv
yçµyoçc ¡µv cç|c xc| ¡µ ¿qqo.µ6tqtú ¡ov,, svæ o| yvæos|, xc| o|
osç|󡵡s, aov ¡c é¡o|c xc¡sx¡µocv o¡c açæ¡c o¡éo|c ¡µ, ,æµ,
¡ov, xc0|o¡cv¡c| cvsacçxs|, y|c ¡o acçóv xc| ¡o |sììov. H
ovvoì|xµ ¡s,voìoy|xµ cvco|éç0çæoµ ¡µ, sçyco|cxµ,
oçco¡µç|󡵡c, o¡sçs| óìo xc| asç|ooó¡sço o¡c é¡o|c ¡µ
ovvc¡ó¡µ¡c vc o|c¡µçovv aío ×oi aovooi×j sacyysì|c¡|xµ
¡cv¡ó¡µ¡c os óìµ ¡µ o|éçxs|c ¡µ, svsçyov ,æµ, ¡ov,. Kc¡é
ovvsas|c, cvsçé硵¡c caó ¡|, ¢v,oxo|væv|xs, ovvént.t¡ cv¡µ, ¡µ,
xc¡éo¡coµ, y|c ¡c é¡o|c, o| vso| év0çæao| ¡æv ¡s,voìoy|xæv
xo|væv|æv xcìovv¡c| vc cììéçovv ovo µ ¡ç|c sacyysì|c¡c o¡µv
sacyysì|c¡|xµ aoçs|c ¡ov,. To ysyovó, cv¡ó sa|¡éììs| o¡c é¡o|c
vc xc¡cx¡ovv o|cçxæ, yvæos|,, vc cvcvsævovv ¡|, 6tç.6tqté¡ ¡ov,,
vc caox¡ovv yçµyoçc vss, s|o|xsvos|,, oµìcoµ, vc sxac|osvov¡c|
ovvs,æ,.
H sxac|osvoµ osv vos|¡c| a|c æ, µ caìµ, xcvov|o¡|xµ |s¡éoooµ
yvæosæv caó ¡|, |sycìv¡sçs, ysv|s, o¡|, vsó¡sçs,, óaæ, ¡µv óç|,s o
E. Durkheim xc¡é ¡ov 19
o
c|ævc. Kc| ¡ov¡o sas|oµ, ¡óoo ¡o
asç|s,ó|svo ¡µ, sxéo¡o¡s sxac|osv¡|xµ, açéçµ, óoo xc| o ,çóvo,
aov c¡|sçævs¡c| os cv¡µv, cao¡sìovv cv¡|xs||svo o|caçcy|é¡svoµ,
cvé|soc o¡|, o|c¡oçs¡|xs, ysv|s,, ¡c ovo ¡vìc xc| ¡|, o|c¡oçs¡|xs,
xovì¡ovçs, ¡æv cv0çæaæv, ysyovó, aov acçc¡µçs|¡c| os óìs, ¡|,
ovy,çovs, açcx¡|xs, ¡µ, xc0µ|sç|vµ, ,æµ,. H sxac|osv¡|xµ açéçµ
×u0|otutu. sao|svæ, ||c o|co|xco|c aov osv asç|oç|,s¡c| o¡o ,æço
(¡o o,oìs|o) xc| ¡o ,çóvo (asç|ooo, ¡µ, vs󡵡c,), cììé
sasx¡s|vs¡c| os óìµ ¡µ o|éçxs|c ¡µ, ,æµ, xc| asçcv ¡æv o,oì|xæv
¡s|,æv.
Aìsçévoçc Koçævc|ov, E׬oiorúovroç E×r6ç Z_oîrío·, 2002
(A|coxsvµ)
TEAOX 2HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 3HX XEAlAAX


A$) Nc yçé¢s¡s o¡o ¡s¡çéo|ó oc, ¡µv asç|ìµ¢µ ¡ov xs||svov aov
oc, oó0µxs (100-120 ìsçs|,).
Mevú6t¡ &*
B$) Nc cvca¡vçs¡s os ||c acçéyçc¡o 80 sæ, 100 ìsçsæv ¡o
asç|s,ó|svo ¡ov acçcxé¡æ caooaéo|c¡o, ¡ov xs||svov. ))) e.
vée. úv0qmne. tmv tt¿veîey.×mv ×e.vmv.mv ×uîevvtu. vu
uîîúçevv 6ve q tq|u tnuyyéîµutu otqv tnuyytîµut.×q
neqt|u tev¡ )))
Mevú6t¡ $&
B&) u# Ms ao|ov ¡çóao cvca¡voos¡c| µ ¡sìsv¡c|c acçéyçc¡o,
¡ov xs||svov, (H sxac|osvoµ osv vos|¡c| ... ¡æv o,oì|xæv
¡s|,æv) (|ovéos, 4)
j# Nc sv¡oa|os¡s ¡c oo||xé |sçµ ¡µ, |o|c, acçcyçé¡ov ¡ov
xs||svov (|ovéos, 3)
Mevú6t¡ +
B,) u# Nc yçé¢s¡s svc c v ¡ æ v v | o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcxé¡æ ìsçs|,.
c¡o||xµ, sa|¡çsaovv, cvsacçxs|,, o|c¡oçs¡|xs,,
sasx¡s|vs¡c|. (|ovéos, 5)
j# Nc yçé¢s¡s svc o v v æ v v | o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcxé¡æ ìsçs|,.
ovvt¿q- ¿qqo.µ6tqtu- ovvént.t¡- 6tç.6tqtt¡- ×u0|otutu.)
(|ovéos, 5)
Mevú6t¡ $'
B%) Nc sa|oµ|évs¡s ¡ç|c ,cçcx¡µç|o¡|xé yvæç|o|c¡c
sa|o¡µ|ov|xov ìóyov o¡o xs||svo aov oc, o|vs¡c|.
Mevú6t¡ .
I$) Xs éç0ço aov 0c oµ|oo|sv0s| o¡µv s¡µ|sç|oc ¡ov o,oìs|ov oc,
vc cvc¡sç0s|¡s o¡µ oµ|co|c ¡µ, cv¡o|óç¡æoµ, xc| vc
aço¡s|vs¡s ¡çóaov, açcy|é¡æoµ, ¡µ, os óìµ ¡µ o|éçxs|c ¡µ,
,æµ, ¡ov cv0çæaov. (500-600 ìsçs|,).
Mevú6t¡ %'

TEAOX 3HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 4HX XEAlAAX


OAHIIEL "y.u tev¡ tçttuçeµévev¡#

$) X¡o ¡s¡çéo|o vc yçé¢s¡s |óvo ¡c açoxc¡cçx¡|xé (µ|sço|µv|c,
sçs¡c,ó|svo |é0µ|c). Nu µqv uvt.yqú¢ttt ¡c 0s|c¡c o¡o
¡s¡çéo|o.
&) Nc yçé¢s¡s ¡o ovo|c¡saævv|ó oc, o¡o aévæ |sço, ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv c|soæ, |óì|, oc, acçcoo0ovv. Atv tn.tqénttu.
vu yqú¢ttt xc||é éììµ oµ|s|æoµ) Kc¡é ¡µv cao,æçµoµ oc, vc
acçcoæos¡s |c,| |s ¡o ¡s¡çéo|o xc| ¡c ¡æ¡ocv¡|yçc¡c.
,) Nc cacv¡µos¡s ote tttqú6.6 ou¡ os óìc ¡c 0s|c¡c.
%) Nc yçé¢s¡s ¡|, cacv¡µos|, oc, |óvo |s |aìs µ |óvo |s |cvço
o¡vìó cvsç|¡µìµ, |sìévµ,.
*) Ké0s caév¡µoµ ¡sx|µç|æ|svµ s|vc| caoosx¡µ.
.) A|éçxs|c sçs¡coµ,. ¡çs|, (3) æçs, |s¡é ¡µ o|cvo|µ ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv.
+) Xçóvo, ovvc¡µ, cao,æçµoµ,. 10. 00 a. |.

/AAH EHITYXIA
TEAOL MHNYMATOL
TEAOX 4HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 1HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON

HANEAAHNIEL EEETALEIL I´ TAEHL
HMEPHLIOY IENIKOY AYKEIOY KAI EHAA "OMAAA B´#
HEMHTH $% MAÏOY %&$$
EEETAZOMENO MAOHMA'
NEOEAAHNIKH IAOLLA IENIKHL HAIAEIAL
LYNOAO LEAIAON' TELLEPIL "(#

KEIMENO

E|vc| osoo|svo ó¡| ¡o o|co|x¡vo s¡sçs ||c a|o |oó¡||µ açóo¡coµ o¡µ
yvæoµ. Zov|s svc xv|c sxoµ|oxçc¡|o|ov ¡µ, yvæoµ,. Hcì|ó¡sçc, y|c vc
os| xcvs|, ¡µ ¡|¡ì|o0µxµ ¡ov Ks|aç|¡,, saçsas vc ¡cç|os¢s| ,|ì|éos,
,|ì|ó|s¡çc. Xµ|sçc, |aoçs| vc ¡çs| ¡c ¡|¡ì|c ¡µ, caó ¡o yçc¡s|o ¡ov.
Hcì|ó¡sçc, saçsas vc s,s| xéao|o, ìs¡¡é y|c vc acçcxoìov0µos|
|c0µ|c¡c ¡ov MlT
1
. Xµ|sçc, sç,ov¡c| o|co|x¡vcxé o¡o oa|¡| ¡ov.
X` cv¡óv ¡ov vacçx¡ó sxoµ|oxçc¡|o|ó ¡µ, yvæoµ, oç0ævov¡c| ¡çs|,
yxç|v|s,. H ||c s|vc| µ éçvµoµ ¡µ, ¡s,voìoy|c,, sçc|¡|c, ¡æv n.0uvmv
x|vovvæv aov s,s| µ cvéa¡vçµ ¡µ,. O Hoì B|ç|ì|o, y|c acçéos|y|c,
syçc¢s ¡µv «Hìµço¡oç|cxµ Bó|¡c». E|vc| o|yovço, ó¡| µ xo|væv|c ¡µ,
yvæoµ, svs,s| x|vovvov,, cììé éyvæo¡ov,. Asv ¡ov, çsçs|,
cììé...vaéç,ovv. H osv¡sçµ yxç|v|c s,s| vc xévs| |s ¡c «ac|oéx|c ¡µ,
A¡ç|xµ,». To cxov|s y|c xé0s vsc ¡s,voìoy|c. «T| vc ¡o xévæ syæ ¡o
s|¡óì|o y|c ¡o Aì¡o,é||sç
2
, ó¡cv ¡c ac|o|é ¡µ, A¡ç|xµ, osv s,ovv ov¡s
coa|ç|vµ y|c ¡ov avçs¡ó,». To sa|,s|çµ|c s,s| sv |sçs| ìoy|xµ.
Hçcy|c¡|xé «¡| vc ¡o xévs|, ¡o s|¡óì|o y|c ¡o Aì¡o,é||sç, cv osv s,s|,
Aì¡o,é||sç,». Av ó|æ, caox¡µos|,, ¡o açæ¡o aov çt¿vú¡ s|vc| ¡c
«ac|oéx|c ¡µ, A¡ç|xµ,». H ¡ç|¡µ yxç|v|c s,s| vc xévs| |s ¡o o|c¡óµ¡o
«¢µ¡|cxó ,éo|c». Bs¡c|c, xc||é ¡s,voìoy|c, xc||é sa|o¡µ|ov|xµ
sacvéo¡coµ osv o|c,ss¡c| c|soæ, os óìµ ¡µv v¡µì|o. O lov¡s|¡sçy|o,
¡vaæos ¡µv aç桵 B|¡ìo ¡o 1455 æo¡óoo o¡µv Eììéoc µ ¡vaoyçc¡|c
µç0s o¡|, cç,s, ¡ov 19ov c|ævc. Ooo y|c ¡o ¡vaæ|svo ¡|¡ì|o, cxó|µ
aco,|,ov|s vc y|vs| x¡µ|c ¡ov sììµv|xov ìcov. To oµ|cv¡|xó, ó|æ,,
s|vc| ó¡| µ sacvéo¡coµ sy|vs xc| cxó|µ aço,æçs|. Eçéììov, cv¡o| aov
||ìovv y|c ¢µ¡|cxó ,éo|c o¡µv A¡ç|xµ açsas| vc cvcìoy|o¡ovv ao|o
s|vc| ¡o ¡vaoyçc¡|xó ,éo|c ¡ov ov¡|xov xóo|ov |s ¡µv A¡ç|xµ.
Hoìv asç|ooó¡sço| év0çæao| |aoçovv vc |s¡s,ovv |oó¡||c o¡µv
xo|væv|c ¡µ, yvæoµ, xc| aìsov ó,| |óvov æ, cvcyvæo¡s,, cììé xc| æ,

TEAOX 1HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 2HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON
ovyyçc¡s|,. X¡ov xv¡sçvo,æço, o|xovo||xé xc| ¡s,voìoy|xé, óìo|
¡ç|oxov¡c| o¡o |o|o oµ|s|o sxx|vµoµ,. X¡o o|co|x¡vo, ¡o éç0ço svó,
oµ|oo|oyçé¡ov s|vc| sç|oov açoo¡éo||o |s ¡o éç0ço svó, a|¡o|ç|xov.
Aµìcoµ, ¡c o|x¡vc sa|xo|væv|æv |ooasoævovv acì|s, |sçcç,|s, ¡µ,
¡|o|µ,cv|xµ, xo|væv|c, xc| cao|svs| vc oov|s cv 0c ovv0soovv vss,.
X¡ov xv¡sçvo,æço ìs|¡ovçys| xc0svc, ov|¡ævc |s ¡|, cvéyxs, ¡ov xc|
¡|, ovvc¡ó¡µ¡s, ¡ov. Av¡ó ó|æ, oµ||ovçys| svcv ×utu×tqµut.oµ6 ¡µ,
s|as|ç|c, aov ¡ço|é,s| aoììov,. H xo|v󡵡c ,çs|é,s¡c| ¡µv xo|vµ
s|as|ç|c y|c vc s|vc| xo|v󡵡c. Aaó ¡µv éììµ, óìµ cv¡µ µ aìµ0æçc
o|c0so||æv aìµço¡oç|æv µttutqénttu. os éy,o,. «Hìµço¡oç|cxó
éy,o,» ¡o ovo|é,ovv xéao|o| ¢v,oìóyo|. «vc açoìé¡æ vc oæ ¡o svc, vc
o|c¡éoæ ¡o éììo, vc |µ ,éoæ ¡o ¡ç|¡o, æo¡s vc |µv s||c| sx¡ó, 0s|c¡o,
xc| sx¡ó, ¡µ, xo|v󡵡c, óaov ,æ xc| ìs|¡ovçyæ». Av¡ó ¡o éy,o, s|vc|
ìoy|xó vc vaéç,s| xc| vc |sys0vvs¡c|, óoo |sycìævs| ¡o aooó ¡æv
aìµço¡oç|æv aov óìo| s,ov|s o|c0so||s,.
Oìc cv¡é s|vc| açcy|c¡|xé, cììé ¡o |o|o 0c sìsys x| svc, |ovc,ó,
¡ov Msoc|ævc ¡ìsaov¡c, ¡µv aìµ||vçc ¡æv c|çs¡|xæv xs||svæv aov
éç,|ocv vc ¡yc|vovv caó ¡|, ¡vaoyçc¡|xs, |µ,cvs,. Asv açsas| vc
çs,vé|s ó¡| µ aìµço¡oç|xµ sacvéo¡coµ s|vc| os |s¡é¡coµ xc| xé0s
sacvéo¡coµ os |s¡é¡coµ 6.uont|qt. ovy,voµ. To acì|ó osv s,s| as0évs|
xc| ¡o xc|vovç|o osv s,s| ysvvµ0s|.

Héo,o, Mcvoçc¡sìµ,. Aaó ¡ov µ|sçµo|o ¡vao (o|coxsvµ).


1. MlT. Ts,voìoy|xó lvo¡|¡ov¡o Mcoc,ovos¡µ,.
2. Aì¡o,é||sç. Nóoo, |s xvç|ó¡sço ov|a¡æ|c ¡µv caæìs|c ¡µ, |vµ|µ,.


TEAOX 2HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 3HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON
)$* Nc yçé¢s¡s o¡o ¡s¡çéo|ó oc, ¡µv asç|ìµ¢µ ¡ov xs||svov
aov oc, oó0µxs. (100-120 ìsçs|,)
Mevú6t¡ %+

B$* «H xo|v󡵡c ,çs|é,s¡c| ¡µv xo|vµ s|as|ç|c y|c vc s|vc|
xo|v󡵡c». Nc cvca¡vçs¡s os ||c acçéyçc¡o 60 - 80
ìsçsæv ¡o asç|s,ó|svo ¡µ, acçcaévæ asç|óoov.
Mevú6t¡ $&

B%* u# Nc cvc¡sçs¡s ovo ¡çóaov, cvéa¡vçµ, ¡µ, osv¡sçµ,
acçcyçé¡ov. («X` cv¡óv ¡ov vacçx¡ó ¸. . . ] |s ¡µv A¡ç|xµ»).
(Movéos, 4)
j# Nc ¡çs|¡s ¡µ oo|µ ¡µ, |o|c, acçcyçé¡ov. (Movéos, 3)
Mevú6t¡ ,

B-* u# Nc c|¡|oìoyµos¡s ¡µ ,çµoµ ¡æv s|ocyæy|xæv o¡|,
acçcxé¡æ asç|a¡æos|,.
.Hìµço¡oç|cxµ Bó|¡c/
.T| vc ¡o xévæ syæ ¡o s|¡óì|o y|c ¡o Aì¡o,é||sç, ó¡cv ¡c
ac|o|é ¡µ, A¡ç|xµ, osv s,ovv ov¡s coa|ç|vµ y|c ¡ov
avçs¡ó,/
.Hìµço¡oç|cxó éy,o,/
(Movéos, 3)
j# Nc ¡çs|¡s o¡o xs||svo asv¡s acçcos|y|c¡c
|s¡c¡oç|xµ, ìs|¡ovçy|c, ¡µ, yìæooc,. (Movéos, 5)
Mevú6t¡ 0

B(* u# Nc yçé¢s¡s caó svc ovvævv|o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcxé¡æ ìsçs|, ¡ov xs||svov.
n.0uvmv, çt¿vú¡, ×utu×tqµut.oµ6, µttutqénttu.,
6.uont|qt.. (Movéos, 5)
j# Nc yçé¢s¡s caó svc cv¡ævv|o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcxé¡æ ìsçs|, ¡ov xs||svov.
vacçx¡ó, éçvµoµ, o|yovço,, açoo¡éo||o, ìoy|xó.
(Movéos, 5)
Mevú6t¡ $&


TEAOX 3HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 4HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON

I$* O, o||쵡µ, os µ|sç|oc aov oçycvævs| ¡o o,oìs|o oov |s
0s|c ¡µ ,çµoµ ¡ov o|co|x¡vov, vc cvca¡vçs|, ¡|, caó¢s|,
oov o,s¡|xé |s ¡|, vaµçso|s, aov açoo¡sçs| ¡o o|co|x¡vo
o¡µ o|éoooµ ¡µ, yvæoµ,, xc0æ, xc| ¡ov, ¡çóaov, |s ¡ov,
oao|ov, |aoçs| cv¡ó vc cç|oao|µ0s| oµ||ovçy|xé o¡o
aìc|o|o ¡ov o,oìs|ov. (500-600 ìsçs|,)
Mevú6t¡ (&OAHIIEL "y.u tev¡ tçttuçeµévev¡#

$* X¡o ¡s¡çéo|o vc yçé¢s¡s |óvo ¡c açoxc¡cçx¡|xé (µ|sço|µv|c,
sçs¡c,ó|svo |é0µ|c). Nu µqv uvt.yqú¢ttt ¡c 0s|c¡c o¡o
¡s¡çéo|o.
%* Nc yçé¢s¡s ¡o ovo|c¡saævv|ó oc, o¡o aévæ |sço, ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv c|soæ, |óì|, oc, acçcoo0ovv. Atv tn.tqénttu.
vu yqú¢ttt xc||é éììµ oµ|s|æoµ* Kc¡é ¡µv cao,æçµoµ oc, vc
acçcoæos¡s |c,| |s ¡o ¡s¡çéo|o xc| ¡c ¡æ¡ocv¡|yçc¡c.
-* Nc cacv¡µos¡s ote tttqú6.6 ou¡ os óìc ¡c 0s|c¡c.
(* Nc yçé¢s¡s ¡|, cacv¡µos|, oc, µ6ve |s |aìs µ µ6ve |s |cvço
o¡vìó.
+* Ké0s caév¡µoµ ¡sx|µç|æ|svµ s|vc| caoosx¡µ.
1* A|éçxs|c sçs¡coµ,. ¡çs|, (3) æçs, |s¡é ¡µ o|cvo|µ ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv.
,* Xçóvo, ovvc¡µ, cao,æçµoµ,. 10. 00 a. |.

2AAH EHITYXIA

TEAOL MHNYMATOL


TEAOX 4HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 1HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON KAl A´EXHEPlNON

HANEAAHNIEL EEETALEIL
I´ TAEHL HMEPHLIOY KAI A´ TAEHL ELHEPINOY
IENIKOY AYKEIOY KAI EHAA "OMAAA B´#
AEYTEPA $% MAÏOY $&%$
EEETAZOMENO MAOHMA'
NEOEAAHNIKH IAOLLA IENIKHL HAIAEIAL
LYNOAO LEAIAON' TELLEPIL "(#

KEIMENO

Huvuv0qmn.ve µqvvµu té¿vq¡

Ké0s aoì|¡|o|ó, s,s| ¡c óç|c xc| ¡o o¡|y|c ¡ov o¡ov |o¡oç|xó
,æço xc| ,çóvo. Msoc æo¡óoo o¡µv |o¡oç|c ¡ov xóo|ov, ¡o
cç,c|osììµv|xó c|o0µ¡|xó tn|ttvyµu oµ|cosvs| ¡µv xc¡cyæyµ ||c,
¡s,vµ, |s acvcv0çæa|vo |µvv|c xc| |s o|co¡éos|, acyxóo||s,, 0c
sìsyc o,soóv sçæ,çov|xs,. Hç桵 sx¡çcoµ ¡µ, caoo¡co|oao|µoµ,
¡ov cv0çæaov caó ¡µv cvcyxc|󡵡c ¡µ, ¡voµ,, ,éçµ o¡µ
|s¡c|óç¡æoµ ¡µ, vìµ, os avsv|c, ¡o sììµv|xó aìco¡|xó xc¡óç0æ|c
oµìævs| ¡µv sa||ovµ xc| sììoyµ açooaé0s|c ¡ov xcìì|¡s,vµ vc
6uµúot. ¡o aé0o, xc| ¡µ |o|çc |s ¡c sçyc ¡ov vov xc| ¡µ, xcço|é,,
cv¡é aov ¡sçvovv ¡ov év0çæao óìo xc| a|o xov¡é o¡o Osó, cv¡é
aov ¡ov ooµyovv o|aìc o¡o ovvév0çæao.
Aaoxçvo¡éììæ|c ||c, oç0µ, xc| óç0|c, oxs¢µ,, ¡o cç,c|o
éycì|c (|s|ovæ|svo µ æ, cvcaóoaco¡o |sço, cç,|¡sx¡ov|xov
ov|aìsy|c¡o,) xc0cy|é,s| xc| cyìc|,s|
1
¡ov, ,æçov, ¡µ, aóìµ,.
Xµ|c cvé¡coµ, ¢v,|xµ, xc| oçóoµ|o acvéç,c|c, |vµ|µ,, 0v||,s|
o¡ov, aoì|¡s, ¡µv c|sç|o¡µ sv0vvµ ¡ov, y|c ¡µ ovvo,µ ¡µ,
xo|væv|xµ, o|éoc, xc| oç0ævs¡c| syyvµ¡µ, ¡µ, |o¡oç|xµ,
cììµìsyyvµ, ¡ov ovvóìov. A|cyçé¡s| o ¡s,v|¡µ, ¡c aìc|o|c ||c,
aév¡c svvo|ov|svµ, xc| |ooççoaµ|svµ, aoì|¡s|c,, s¡o| óaæ, ¡µv
ovs|çsvó¡cv µ vsoysvvµ¡µ oµ|oxçc¡|c xc| s¡o| óaæ, ¡µv oç|,s| µ
aìc¡|é s|çµvsv¡|xµ x|vµoµ ¡ov 0s|xov ¡çc,|ovc o¡o cs¡æ|c ¡ov
oìv|a|cxov vcov. K|vµoµ aov cvcos|xvvs| ¡ov Aaóììævc çv0||o¡µ
o¡µ o|c|é,µ ¡ov cv0çæaov |s ¡o ,æo, |s ¡o |v0|xó Ksv¡cvço, o¡µv

1
uyîu|çm=ìc|açvvæ

TEAOX 1HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 2HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON KAl A´EXHEPlNON
Oìv|a|c, xc| oçycv桵 ¡µ, ,æµ, |soc o¡o ¡æ, ¡ov ìóyov. To
asçco|c caó ¡o |v0o o¡o ìóyo sy|vs, ,éçµ o¡µv ¡s,vµ, éycì|c,
0sc|c xc| 0sæç|c. ¸.]
To asçco|c caó ¡o ,æo, ¡µv éyç|c ¡voµ xc| ¡ov, cyçov,, o¡o
oo|µ|svo éo¡v xc| o¡µv oçycvæ|svµ aóìµ, c, aov|s ¡µ 0s|xµ
µttújuoq caó ¡µv xvvµys¡|oc Aç¡s|| o¡µv aoì|éoc A0µvé,
oµìævs| |s xé0s ¡µ, |o硵 xc| os xé0s ¡µ, ¡µ|c µ cç,c|c sììµv|xµ
¡s,vµ, aç桵 cv¡µ syçµyoçoµ ¡ov cv0çæaov o¡ov xóo|o ¡ov
sìsv0sçov avsv|c¡o,. Av¡ó |oæ, s|vc| ¡o ovvoa¡|xó |sy|o¡o
|é0µ|c ¡ov cç,c|osììµv|xov ¡|æ|c¡o,, ¡æv cv0çæaæv aov açæ¡o|
o||ìsvocv o¡o çvìo, o¡µv as¡çc xc| o¡o |éç|cço, ¡µ |o硵 ¡µ,
soæ¡sç|xµ, svc¡sv|oµ,, ovvovco|svµ |s ¡µv |osc¡µ nîqq6tqtu ¡µ,
¡vo|xµ, o|oç¡|é,. Mcç¡vçs| y|c ¡c ìsyó|své |ov ¡o c|v|y|c¡æos,
,c|óysìo ¡ov cç,c|xov xovçov xc| µ cvs|a桵 sxaìµçµ o¡o ¡ìs||c
¡µ, xóçµ, |soc o¡µv aoìva¡v,µ ¡oçso|é ¡µ,.
loov µ cacç,µ ¡µ, açooaé0s|c, y|c yvæoµ xc| y|c
cv¡oyvæo|c, |oov ¡o açæ¡o sç桵|c¡|xó, ¡o y|c aév¡c
cvcaév¡µ¡o, |oov µ cvyµ ¡ov |vo¡µç|ov aov ooµyµos ¡ov év0çæao
vc y|vs| aìéo¡µ, c0évc¡ov sçyov, oµ||ovçyó, oµìcoµ 0sæv.
Aé|cos µ sììµv|xµ ¡s,vµ ¡o ,æo aç|v cvcxcìv¢s| ¡ov ¡sìs|o
év0çæao. To ovv¡ço¡|xó ovvcaév¡µ|c ¡ov cv0çæaov |s ¡ov, 0sov,
o|oéoxs| µ cç,c|c c|o0µ¡|xµ, o¡µv açooaé0s|é ¡µ, vc c|,|cìæ¡|os|
¡µv ¡sìs|c |o硵 ¡µv aév¡c |s¡sæçµ xc| aév¡c ¡s¡c|svµ aço, ||c
|osc¡µ aìµç󡵡c, aço, svc csvco y|yvso0c|. Nc y|c¡| µ cç,c|c
¡s,vµ 0c |svs| aév¡c açæ¡oaoç|cxé sa|xc|çµ xc| ,æv¡cvµ. s|vc| µ
¡s,vµ avç|oc xc| o¡c0sçó, açoocvc¡oì|o|ó,, cv¡µ aov osv
yvæç|os c|µ,cv|s, xc| cyvos| ¡c co|sçooc, y|` cv¡ó xc| s|avss|
xé0s cvcysvvµoµ, y|` cv¡ó xc| |svs| µ ¡éoµ xé0s avsv|c¡|xµ,
acì|vvóo¡µoµ, aço, ¡o evo.m6t¡, oµìcoµ ¡µ oµ||ovçy|c sìsv0sç|c,.


Eîévq Iîv×utçq)Aqjtîéq
Hoîirioµoç ×oi Eîîqvioµoç
Hpooeyyíoeiç* A0qvu $&&+
"A.uo×tvq#

TEAOX 2HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 3HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON KAl A´EXHEPlNON

,%- Nc yçé¢s¡s o¡o ¡s¡çéo|ó oc, ¡µv asç|ìµ¢µ ¡ov xs||svov
aov oc, oó0µxs (100-120 ìsçs|,).
Mevú6t¡ $.

B%- H uq¿u|u té¿vq 0u µévt. núvtu nqmteneq.u×ú tn|×u.qq ×u.
çmvtuvq- Nc cvca¡vçs¡s ¡o asç|s,ó|svo ¡µ, ¡çéoµ, os ||c
acçéyçc¡o (70-90 ìsçs|,).
Mevú6t¡ %&

B$- u# Nc ¡çs|¡s ¡ov, ovo ¡çóaov, as|0ov, aov ,çµo||oao|s| µ
ovyyçc¡sc, o¡µv ¡sìsv¡c|c acçéyçc¡o xc| vc
¡sx|µç|æos¡s ¡µv caév¡µoµ oc, |s ||c cvc¡oçé y|c xé0s
¡çóao (|ovéos, 6).
j# Nc sv¡oa|os¡s o¡o xs||svo ¡soosç|, ìsçs|, µ ¡çéos|, |s
|s¡c¡oç|xµ oµ|co|c (|ovéos, 4).
Mevú6t¡ %&

B/- u# tn|ttvyµu* 6uµúot.* µttújuoq* nîqq6tqtu* evo.m6t¡.
Nc yçé¢s¡s caó svc ovvævv|o y|c xc0s||é caó ¡|,
acçcaévæ ìsçs|, (|ovéos, 5).
j# sììoyµ, xov¡é, ovvoa¡|xó, ¡vo|xµ,, c|,|cìæ¡|os|. Nc
yçé¢s¡s caó svc cv¡ævv|o y|c xc0s||é caó ¡|, acçcaévæ
ìsçs|, (|ovéos, 5).
Mevú6t¡ %&

B(- Nc cvcyvæç|os¡s ¡o s|oo, ¡µ, ovv¡cçµ, o¡|, acçcxé¡æ
¡çéos|, xc| vc ¡|, |s¡c¡çs¢s¡s o¡o cv¡|0s¡o s|oo,.
A.uyqúçt. e tt¿v|tq¡ tu nîu|o.u µ.u¡ núvtu tvveµevµtvq¡
×u. .oeqqenqµévq¡ neî.tt|u¡ (|ovéos, 2)-
Aúµuot q tîîqv.×q té¿vq te çme nq.v uvu×uîv¢t. tev téît.e
úv0qmne (|ovéos, 3)-
Mevú6t¡ .

I%- Xs µ|sç|oc ¡ov oµ|ov oov |s 0s|c «Ts,vµ xc| Zæµ»
ov||s¡s,s|, æ, sxaçóoæao, ¡ov o,oìs|ov oov |s s|oµyµoµ
500-600 ìsçsæv. X¡µv s|oµyµoµ cv¡µ cvc¡sçsoc| o¡µv
açoo¡oçé ¡µ, Ts,vµ, o¡ov, vsov, oµ|sçc, xc0æ, xc| o¡ov,

TEAOX 3HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$
APXH 4HX XEAlAAX - l´ HMEPHXlON KAl A´EXHEPlNON
¡çóaov, |s ¡ov, oao|ov, |aoçs| ¡o o,oìs|o vc ov|¡éììs|
o¡µv ovo|co¡|xµ sac¡µ ¡ov, |s cv¡µv.
Mevú6t¡ (&OAHIIEL "y.u tev¡ tçttuçeµévev¡#

%- X¡o ¡s¡çéo|o vc yçé¢s¡s |óvo ¡c açoxc¡cçx¡|xé (µ|sço|µv|c,
sçs¡c,ó|svo |é0µ|c). Nu µqv uvt.yqú¢ttt ¡c 0s|c¡c o¡o
¡s¡çéo|o.
$- Nc yçé¢s¡s ¡o ovo|c¡saævv|ó oc, o¡o aévæ |sço, ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv c|soæ, |óì|, oc, acçcoo0ovv. Atv tn.tqénttu.
vu yqú¢ttt xc||é éììµ oµ|s|æoµ- Kc¡é ¡µv cao,æçµoµ oc, vc
acçcoæos¡s |c,| |s ¡o ¡s¡çéo|o xc| ¡c ¡æ¡ocv¡|yçc¡c.
/- Nc cacv¡µos¡s ote tttqú6.6 ou¡ os óìc ¡c 0s|c¡c.
(- Nc yçé¢s¡s ¡|, cacv¡µos|, oc, µ6ve |s |aìs µ µ6ve |s |cvço
o¡vìó.
.- Ké0s caév¡µoµ ¡sx|µç|æ|svµ s|vc| caoosx¡µ.
0- A|éçxs|c sçs¡coµ,. ¡çs|, (3) æçs, |s¡é ¡µ o|cvo|µ ¡æv
¡æ¡ocv¡|yçé¡æv.
+- Xçóvo, ovvc¡µ, cao,æçµoµ,. 10. 00 a. |.

1AAH EHITYXIA

TEAOL MHNYMATOL


TEAOX 4HX AHO 4 XEAlAEX
!
"
#
$
%
&
'
%

(
)
'
*
+
#
%
+
!
)
#
$