You are on page 1of 11

PEMETAAN DSP RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

TAHUN 2014

1D : Keistimewaan aya i) Mengenal pasti kelebihan dan batasan diri ii) Menggunakan kelebihan diri dalam Kehidupan iii) !ersyukur dengan anugerah "uhan 1! : 'ita-cita aya i) Mengenal pasti cita-cita dan potensi diri ii) Menghubungkaitkan potensi diri dengan citacita iii) Mengambil daya usaha untuk mencapai citacita. 1# : Mencapai 'ita-cita i) Mengenal pasti cara mencapai cita-cita ii) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita !1D1#1 !$D1#1 !%D1#1 • • • • Menyatakan biodata diri Menulis diari atau puisi untuk melahirkan perasaan Merancang dan melaksanakan akti&iti peningkatan diri Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan diri 2 TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1/ IDENTITI DIRI 3 MAULI DUR RASUL 14 JANUA RI SELASA • !)D1#1 • Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai cita-cita Mengumpul maklumat tokoh-tokoh yang telah berjaya dalam kerjaya masing-masing !*D1#% • • • Membuat kajian mudah tentang kerjaya masa depan Menunjukkan kejayaan dalam bidang yang diceburi Menyatakan sumbangan kepada . 1' : "okoh (ang aya anjung i) Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri. ii) Mencatat perancangan perkembangan diri dalam sehari iii) Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.RANCANGAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 EVIDE NS DSP MINGG U 1 JAN TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI MINGGU ORIENTASI 1A : Diariku i) Mengenal pasti potensi diri dan langkahlangkah untuk mengembangkan potensi diri. ii) Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri. iii) Menghargai sumbangan tokoh-tokoh yang disanjungi.

akan i) Menerangkan kepentingan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatiii) Menyelesaikan kon-lik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi iii) Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatiTEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK %' : Dilemaku i) Menyatakan cara menyelesaikan dilema yang dihadapi ii) Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilemma iii) Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan dilema %! : ikap Aserti.egati.akan Menyelesaikan Kon-lik !)D%#1 • !%D%#1 • sekolah dalam bidang-bidang tertentu Mengenal pasti tingkah laku anti sosial dan agresi.untuk menangani pengaruh negati&e rakan sebaya /iii) Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatiTAHUN BARU CINA 31 JAN JUMAAT TAHUN BARU CINA %D : +ilihan !ijak i) Mengenal pasti teknik menyelesaikan kon-lik ii) Menggunakan teknik penyelesaian kon-lik secara bijak iii) Membuat pertimbangan secara rasional dalam penyelesaian kon-lik %# : Membantu .. Menyatakan tindakan anda dalam membantu rakan menyelesaikan !*D1#1 • .untuk menangani pengaruh rakan sebaya Melakonkan tingkah laku asertiuntuk menangani pengaruh negati- ! FEB " Menyatakan teknik penyelesaian kon-lik yang sesuai untuk mengatasinya.aya /i) Mengenal pasti ciri-ciri indi&idu yang bersikap aserti/ii) !ertindak secara aserti.iii) Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita %A : Menangani +engaruh .dan cara mengatasinya 4 !$D%#1 • • • Menyenaraikan ciri-ciri pemilihan rakan sebaya Mengamalkan sikap aserti.

Menghasilkan puisi5poster yang bertemakan keluarga bahagia Menyatakan cara anda membantu ahli setiap keluarga Melakonkan cara membantu anggota keluarga di rumah Membuat catatan peristiwa kehidupan yang berkaitan dengan 10 !)D$# 1 • .i) Mengenal pasti punca dan akibat sesuatu kon-lik ii) Membantu rakan membuat keputusan yang wajar dalam menyelesaikan kon-lik yang dihadapi iii) Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah %0 : aya bertindak .asional /i) Menerangkan akibat kegiatan negatikepada diri1 keluarga dan masyarakat /ii) Mengambil tindakan yang wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negati/iii) Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negati$A : 2bu1 Ayah 3antung 4atiku i) Menerangkan pentingnya kasih sayang kepada ibu bapa atau penjaga ii) Meluahkan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa atau penjaga iii) Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga $! : Kemesraan "erjalin Keluarga !ahagia i) Menyatakan kepentingan menjalin hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga. ii) !erkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga iii) Menyayangi anggota keluarga $' : aling Membantu esama Keluarga i) Menjelaskan cara membantu anggota keluarga ii) Memberikan bantuan kepada anggota keluarga iii) Menghargai bantuan anggota keluarga $D : 4argai Keluarga Anda !*D%#1 • masalah dihadapi Menyatakan keputusan anda untuk menyelesaikan kon-lik yang dihadapi # !1D%#1 • Mengisi salasilah keluarga dengan lengkap. $ TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA !%D%#1 • • • !$D$#1 • • Memahami dan mengetahui tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh setiap indi&idu adalah penting. Melengkapkan jadual peranan ahli keluarga.

Menerangkan kesan masyarakat tidak mengamalkan adab dan sopan dalam masyarakat. Menulis surat atau menghasilkan kad untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih !*D$#1 • • • • 14 12 % 13 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1& 22/3'30/3 TEMA 3 : $0 : Keluarga aya ihat HIDUP i) Menjelaskan kepentingan anggota keluarga BERMASYARA mengamalkan pemakanan yang seimbang dan KAT sihat UNIT 4 : ii) Menyediakan menu makanan yang seimbang dan BANGGA sihat untuk keluarga TERHADAP iii) Menghargai anggota keluarga dengan SEKOLAH mementingkan kesihatan keluarga !1D$#1 )A : 2nilah ekolah aya i) Menerangkan sejarah tentang sekolah ii) Melaksanakan tanggungjawab sebagai murid iii) Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah )! : +eraturan ekolah aya +atuhi i) Menerangkan kepentingan peraturan sekolah ii) Mematuhi peraturan sekolah i&) Mendisiplin diri dengan mematuhi peraturan sekolah !%D)#1 !%D)#% • • Merancang dan menulis menu mingguan yang sihat untuk keluarga Membincang kepentingan menjaga kesihatan dan kebersihan diri dari perspekti. • .kesejahteraan keluarga • • Mengumpul maklumat dan menghasilkan -olio tentang sejarah sekolah Melukis5Menampal lencana sekolah anda dan menghuraikan maksud setiap lambang Menerangkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi.11 Menjelaskan perlunya menghargai ibu bapa dan anggota keluarga ii) Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga $# : Membina Keluarga !ahagia i) Mengenal pasti tingkah laku yang mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga ii) Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia iii) !ertingkah laku mulia kearah pembentukan keluarga bahagia i) • keluarga bahagia Menyatakan penyelesaian masalah dihadapi dalam membantu ahli keluarga. Menyatakan cara anda beradab sopan dengan ahli keluarga anda. Menyatakan cara anda menunjukkan perasaaan kasih sayang kepada keluarga anda.

. 1 1! TEMA 3 : HIDUP BERMASYARA KAT UNIT : PENJAGAAN DAN PENINGKATA N IMEJ SEKOLAH *A : Murid !ersahsiah i) Mengenal pasti sikap positi. Menyatakan tanggungjawab sebagai seorang pelajar untuk meningkatkan imej sekolah.yang dimiliki ii) Mengamalkan sikap yang positiiii) Menunjukkan perasaan bangga kerana dapat menaikkan imej sekolah !$D)#1 • 1" *! : !erganding !ahu Menjayakan ukan i) Mengenalpasti -aedah melibatkan diri dalam menjayakan akti&iti sukan di sekolah ii) Melibatkan diri dalam menjayakan akti&iti sukan di sekolah iii) Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan akti&iti sukan di sekolah *' : 4ormati 6arga ekolah i) Mengenal pasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah ii) Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah • 1# HARI PEKERJ A 1 MEI KHAMI S • !)D)#1 !)D)#% • Menjana idea secara kumpulan untuk menghasilkan projek: o sekolah penyayang o keceriaan sekolah o kemudahan sekolah o pusat pembelajaran kendiri o stesen kokurikulum Memberi respon semula demi menghormati pelbagai kebolehan dalam komuniti sekolah !ersikap terbuka terhadap pendapat orang lain.• )' : !udaya ekolah i) Mengenal pasti budaya sekolah sendiri ii) Menyumbangkan tenaga kearah pengayaan budaya sekolah iii) !erbangga dan menghargai budaya sekolah )D : ekolahku Kebanggaanku i) Mengenal pasti ciri-ciri sekolah yang membanggakan warga sekolah ii) Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah • • • • Menyatakan tujuan peraturanperaturan yang ada di sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Membuat projek membaiki peralatan sekolah Melakonkan sesuatu akti&iti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menerangkan bentuk bakti dan khidmat yang dapat diberikan dalam bentuk pengayaan budaya sekolah.

Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 20 HARI WESAK 13 MEI SELASA • 21 !*D1#% 23 !1D)#1 • • !%D*#1 !%D*#% • Menyatakan jenis-jenis kaum dan cerita rakyat dari pelbagai kaum di Malaysia !erkongsi cerita rakyat pelbagai kaum Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum .akyat 6arisan !udaya PELBAGAI i) Menerangkan usaha-usaha yang dilakukan KAUM untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat ii) Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh !*D)#1 !*D)#% • • Menyatakan perkara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara harta benda sekolah.akyat WARISAN i) Mengenal pasti pengajaran yang terdapat KEPELBAGAIAN dalam cerita rakyat pelbagi kaum BUDAYA ii) Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum SEKOLAH iii) Mengumpul cerita rakyat pelbagai kaum UNIT ! : CERITA RAKYAT 8! : 'erita . Menyatakan akti&iti keceriaan dan akti&iti keindahan kawasan sekolah.1$ *D : Keceriaan ekolah i) Menghiburkan cara untuk meningkatkan keceriaan ii) Melibatkan diri dalam akti&iti keceriaan sekolah iii) Menghargai kecerian sekolah *# : ekolahku Milikku i) Mengenal pasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah ii) Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah *0 : +asukan ekolah Kebanggaan Kami i) Menerangkan kepentingan memberikan sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan ii) Menunjukkan cara memberikan sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan iii) Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah *7 : !erbakti Kepada ekolah i) Mengenal pasti tanggungjawab terhadap sekolah ii) Memberikan sumbangan kepada sekolah iii) Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2#/ '1 /! HARI YDP AGUNG " JUN SABTU TEMA 4 : 8A : +elbagai 'erita .

akyat i) Mengenal pasti pelbagai jenis cerita rakyat ii) Menghasilan himpunan cerita rakyat secara kreatiiii) Menunjukkan perasaan bangga dengan cerita rakyat 8# : Mari !ercerita i) Mengenal pasti cerita rakyat Malaysia ii) Menceritakan sebuah cerita rakyat Malaysia iii) !erbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum .' : Demokrasi di .egara Kita i) Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia ii) Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia iii) !erbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia !$D*#1 • • Menceritakan cerita rakyat dihadapan kelas. o pertandingan bercerita 9cerita rakyat: Malaysia Menyatakan identiti negara. 8D : Koleksi 'erita . Menyenaraikan pengajaran daripada cerita rakyat pelbagai kaum !)D*#1 • • Menghasilkan koleksi cerita rakyat pelbagai kaum secara kumpulan Menunjukkan amalan nilai-nilai murni dalam kehidupan Mempersembahkan koleksi cerita rakyat pelbagai kaum. Mencipta lagu dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi !*D*#1 • • • !1D*#1 2# !%D8#1 !%D8#% • • Menerangkan maksud demokrasi.A : <agu Demokrasi i) Menerangkan -aedah amalan demokrasi ii) mencipta dan menyanyikan lagu yang bertemakan demokrasi iii) menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia . • Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia .pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Menyatakan tujuan cerita rakyat disampaikan 24 2 2! 2" TEMA : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT " : KERAJAAN DEMOKRASI 8' : ang Kancil Menjadi 4akim i) Menyenaraikan pengajaran dalam cerita rakyat ii) Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat iii) Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Menyenaraikan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi. • • Memberi contoh cerita rakyat pelbagai kaum yang diketahui.

Menyatakan amalan demokrasi yang terdapat di sekolah Memilih tokoh murid secara demokrasi Membuat simulasi pemilihan dan menerima pendapat majoriti dalam membuat keputusan. 34 =' : 'abaran .emaja i) Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran !$D.! : +emilihan "okoh Murid i) Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi ii) Memilih tokoh murid secara demokrasi iii) Menerima keputusan pemilihan tokoh murid !)D8#1 • • !*D8#1 • • Mereka cipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip sistem demokrasi di Malaysia Meluahkan perasaan bangga anda terhadap negara dalam bentuk surat5email kepada rakan dari luar negara.D : +rinsip Demokrasi i) Mengenal pasti amalan dan prinsip demokrasi ii) Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di malaysia • !$D8#1 • 30 .#1 • • Menyatakan jenis cabaran kesinmabungan kesejahteraan rakyat. 32 HARI RAYA PUASA TEMA ! : =A : CABARAN MASA i) DEPAN ii) UNIT # : KESINAMBUNGA N KESEJAHTERAA N RAKYAT 31 2#/"( 2$/" ISNIN( SELASA Kempen Kesedaran i&ik Menerangkan kepentingan kesedaran si&ik Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran si&ik • • Menyatakan maksud kesedaran si&ik Mengadakan kempen kesedaran si&ik di peringkat sekolah 33 =! : 7ambaran Masyarakat ejahtera i) Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera ii) Mengamalkan kehidupan yang sejahtera iii) Menghargai kehidupan yang sejahtera !1D8#1 !%D. Komited dengan setiap amalan demokrasi di sekolah.2$ . .#1 • Menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi sebagai seorang pelajar. Menyenaraikan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Menulis cadangan kepada pihak berkenaan tentang kemudahan awam untuk golongan kurang upaya Menyatakan cabaran dihadapai sebagai serang remaja dan mengambil tindakan wajar menangani setiap cabaran. 0A2< DA.> A.7>. .7>. . 3! SEPT HARI KEBANGSAAN 31/# AHAD 3" 3# +#.#K?D +! +#.#K?D +! +#.Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran iii) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran =D : Alam (ang aya ayangi i) Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup ii) Melibatkan diri dalam menjaga alam sekitar iii) Menghargai dan menyayangi alam sekitar =# : 4ormati Mereka i) Menerangkan kepentingan kemudahan untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya ii) !ekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya iii) !erempati dan menghormati golongan kurang upaya ii) • !)D.> A. 0A2< DA.#K?D +! 3$ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2& 13/$'21/$ HARI MALAYSIA 1!/$& SELASA .#1 • • !*D.> A. 0A2< DA.7>. .#1 • 3 • • • Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam Menyenaraikan penglibatan diri dalam akti&iti kemasyarakatan. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan caracara untuk membantu mereka Mengadakan pameran yang bertemakan keamanan5perpaduan Menyatakan tindakan yang dapat menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran tersebut.

> A.7>. 0A2< DA.#K?D +! +#. "A4>.40 OKT 41 42 43 44 NOV HARI DEPAVALI 23/10 KHAMIS AWAL MUHARAM 2 /10 SABTU 4 4! 4" CUTI AKHIR TAHUN& 22/11'4/1 +#. 0A2< DA.7>.7>.7>.> A.7>.#K?D +! +#.#K?D +! +#. 0A2< DA.#K?D +! '>"2 AK42.#K?D +! +#. 0A2< DA. .> A.> A. 0A2< DA. .M><A %%5115%@1) A )515%@1) .7>.> A. . 0A2< DA. . '>"2 #K?<A4 !#.> A.#K?D +! +#. . .