You are on page 1of 12

Kemahiran Hidup Tingkatan 2 (Perdagangan)Bab2

Bantuan perniagaan-perkhidmatan yang diperlukan utk menjalankan aktiviti perniagaan dgn lebih berkesan. bantuan perniagaan,。 bantuan perniagaan boleh terbahagi kepada 6 jenis -perbankan -pergudangan -promosi -insurans -pengangkutan -komunikasi Perbankan -Bank ialah antara bantuan perniagaan yang penting dlm membantu peniaga dlm urusan perniagaan -Kepentingan bank Menyediakan kemudahan penyimpanan wang kepada peniaga sama ada dlm Akaun impanan, Akaun impanan !etap, atau Akaun emasa. Menyenangkan peniaga dalam urusan pembayaran hutang dan membuat pembayaran seperti menggunakan cek Membantu peniaga memungut hutang membantu peniaga mengembangkan perniagaan dengan penyediaan kemudahan pinjaman dan overdra" Menjimatkan masa peniaga dlm menjalankan perniagaan seperti menggunakan kemudahan #ek 。。Akaun semasa merujuk kepada #ek

bank di malaysia
Bank di Malaysia boleh didapati dalam 6 jenis jua , iaitu$ -bank perdagangan -bank pusat -bank badan berkanun -bank islam -bank saudagar -bank koperasi Bank pusat %bank negara Malaysia -ditubuhkan dan dimiliki oleh kerajaan !ujuan-melaksanakan dasar-dasar kewangan kerajaan -mengawasi perjalanan bank-bank perniagaan

0-./#olor-.0-./#olor-.eong Bank Berhad( ---Ambank'Arab-Malaysian Bank Berhad( Bank ini menyediakn kemudahan dan perkhidmatan kpd orang ramai Bank perdagangan penting kpd peniaga kerana ada akauan semasa Kemudahan ini membolehkan peniaga membuat pembayaran dgn menggunakan #ek Bank perdagangan juga memberikan pinjaman dan kemudahan overdra" kpd peniagaPerkhidmatan yg lain ./#olor-.#olor%darkor#hid-peti simpanan malam dan selamat.#olor%darkor#hid-menjadi re"eri atau mengeluarkan surat rujukan.#olor%darkor#hid-memberikan khidmat nasihatkpd peniaga yang melabur.#olor%darkor#hid-perkhidmatan wasiat dan pemegang amanah.&ungsi -mengeluarkan dan mengawal mata wang sama ada wang kertas atau wang syiling -penasihat kewangan dan jurubank kepada kerajaan -mengawal penghantaran wang ke luar negara -menjadi jurubank dan peminjam terakhir kpd bank perdagangan -menyediakan tempat penjelasan #ek Bank perdagangan -ditubuhkan dan dimiliki oleh pihak swasta !ujuan-men#ari keuntungan #th---Maybank'Malayan Banking Berhad。 ---PBB'Publi# Bank( ----B)BB'Bumiputra )ommer#e Bank Berhad ---*+B'*ashid +ussain Bank Berhad ---ABB'A""in Bank Berhad( ---+.0-.b-./#olor./#olor-.0-.#olor%darkor#hid-autopay'。。。。。./#olor- ./b-.0.BB'+ong ./u./#olor-.#olor%blue-bank saudagar.#olor%12b3345-hanya menyediakan perkhidmatan kpd peniaga dan syarikat berhad./list-./#olor-.u-. akaun semasa dan akaun simpanan tetapdan kad kredit -!ukaran wang asing Menjual #ek kembara ./#olor-.#olor%indigo-dimiliki oleh pihak swasta. impanan wang melalui akaun simpanan.

b-./b-./b.b-./#olor-.b./b./b.dan.#olor%darkolivegreen-.#olor%yellowgreen-bank pertanian./b-.b-./b-./list-.#olor%1""33""-tiga prinsip yg diikut.b-./u-./b-. iaitu ./b- .b-)ontoh..b-.b-.#olor%15"2"2"-Bank badan berkanun terbahagi kepada 6 jenis.#olor%1336233-Bank Pertanian-mengembangkan sektor pertanian.b-./#olor-.#olor%1333343-.b-.#olor%1336233-Bank Pembangunan dan in"rastruktur Malaysia Berhadmenggalakkan penyertaan bumiputera dlm sektor perniagaan dan perindustrian./#olor-.#olor%1334333-Bank kerjasama rakyat Malaysia berhad 'bank rakyat( .b-.#olor%navy-.#olor%navy-.u-Perkhidmatan.#olor%darkred-bank pembangunan dan in"rastruktur Malaysia Berhad./#olor-.0-.#olor%1""33""-membantu dlm pen#antuman den pengambilalihan syarikat berhad.b-./b./b-./u-./b.u-./b.#olor%darkgreen-Bank simpanan nasional-menggalakan sikap menabung dan berjimat #ermat./#olor-.#olor%1""33""-ditubuhkan mengikut akta bank islam 8946 yg menjalankan aktiviti berlandaskan hukum syarak.u-Bank badan berkanun./#olor-./#olor.#olor%indigo-bank simpanan nasional.umbangan modal diperoleh drp koperasi dan individu yg menjadi ahli.#olor%1""33""-membantu menguruskan pelaburan bagi pihak syarikat./#olor-.#olor%#yan./#olor-./#olor-./b./b-./#olor-.#olor%darkslategray-dimiliki oleh kerajaan./b./#olor-.b-./#olor.#olor%magenta-.#olor%magenta-./b-./b./#olor.0-.b-.list-./b./#olor-.b-.#olor%1""33""-bank islam Malaysia berhad 'B:MB(.#olor%1333343-ditubuhkan di bawah 7rdinan Koperasi 8924 utk mempergiatkan pergerakan koperasi dan semangat bekerjasama dlm kalangan ahli-ahli./b-./#olor-.0.0-./b./#olor-./#olor-.#olor%1""33""-membantu menerbitkan syer atau debentur.b-./#olor.b-)ontoh./#olor-.b-. kerajaan yang menyumbangkan modal..b-.u-Bank Koperasi.#olor%14b3333.b-Bank islam./#olor-./#olor-./b./#olor-.#olor%1""33""-menerima simpanan drp syarikat-syarikat.#olor%1""33""-)ontoh.b-.b-.#olor%1""33""-Memberi pinjaman kpd syarikat besar./u-.akura Mer#hant Bank Berhad./#olor-.#olor%green-./b.0-.b-.b-./#olor-./#olor-./#olor-. ./#olor-./b.#olor%darkred-Arab Malaysian Mer#hant Bank Berhad./u.b-./b!ujuan-Menjaga kepentinagan dan kebajikan ahli-ahli ./b./#olor-.

/#olor-./td-.b./#olor-./#olor-."aedah dan riba./b-./b-.b-./tr-.b-. Pembahagian keuntungan berdasarkan keubtungan yg dipersetujui.b-.#olor%red-menerima simpanan orang ramai melalui akaun simpanan ./b-./#olor-.b-.#olor%1""3333-membiayai sesebuah perniagaan berdasarkan prinsip al-musyarakah dan alwakala./td-./#olor-./td-.#olor%navy.b-./b.0-. Kadar keuntungan dan kerugian sama dengan Al-Mudharabah.0-. kad kredit.pemegang akaun.i.td./td-./b.#olor%darkor#hid./b.b-.b. dan al-baial-ta=jiri./i-- 。。。 Ong 56-2-5339 88?52 AM .b-./b.#olor%19965##-!anggungjawab menjaga wang tunai atau harta pelanggan yg dipesan kpd pihak bank..#olor%navy-urus niaga.#olor%sienna-Al-Mudharabah.55d-Perjanjian antara pihak bank dhn pelanggan dlm menjalankan sesuatu projek se#ara usaha sama.#olor%royalblue-Al-Musyarakah./td-. #ek kembara./td-./tr-./b-.。。。。。 。。。 7ng 。 5./b-.ain-lain perkhidmatan spt tukaran wang asing./#olor-./b. dan mengurus pelaburan pelanggan.b.b-./#olor-.#olor%navy./list./i-./b.#olor%navy-berpandukan kpd prinsip-prinsip dan hukum syarak.menjadi amalan biasa dan merupakan sumber pendapatan./b-./#olor-./td-.i-.#olor%darkor#hid-aspek.td-.b./#olor-./b-.b-./#olor-.al-ijarah./b.#olor%navy.table%94@-.#olor%darkor#hid.0-. pemegang amanah.b-.>ard al-hassan .tr-./#olor-./td-.b-.0-./b.bank konvensional.td-./tr-.td-. akaun semasa dan akaun pelaburan.td-.#olor%1a3.td-.tr-.-2-5339 88?32 PM 。。 ..td-.#olor%darkor#hid-Al-<adiah./#olor-.b-./#olor-./#olor-./#olor-.bank islam.#olor%darkslategray-Perkhidmatan.#olor%1""3333-memberi pinjaman dan pembiayaan sesuatu projek berdasarkan prinsip al-murababah 。。。。.#olor%navy-tidak dibenarkan kerana ada unsur penindasan.b-.td-.#olor%1""3333-./#olor-./td-.tr-.b-.b-./#olor-. ai-bah=bithaman ajil.berpandukan kpd undang-undang awam dam peraturan Akta yarikat.b. Begitu juga jika mengalami kerugian ke#uali kerugian akibat ke#uaian pihak bank.#olor%navy./b- .list-./b-./#olor-./#olor-./#olor-.td-./b-.#olor%12869e8-Perjanjian antara pihak bank dengan dua atau lebih pemodal bagi membuat sesuatu projek./b./#olor-.#olor%navy./#olor-.td-./b-.b-.b-.pulangan kpd.b-.tr-./b-./b-.

td-.b-mengikut nisbah A3peratus kepada penyimpan dan 63 peratus kpd bank./td-./b-./table-.tr-.pelabur -pemilik modal.#olor%navy-"aedah tetap akan dibayar walaupun bank rugi.b-./b-.td-.b-./b./#olor-.#olor%navy..b-./td-.stok./b./#olor./#olor-.*isiko ialah kemungkinan berlakunya kemalangan yg akan menyebabkan kerugian. *isiko dikira berdasarkan rekod kejadian pada masaa lalu.b-./#olor-./b.b-./b.#olor%navy-jika rugipenyimpan akan tanggung.diberi "aedah yg ditetapkan oleh pihak bank.pembahagian keuntungan. :ni penting bagi menentukan kadar premium yg akan dikenakan./#olor-./#olor-.b-.stok./#olor-./b.td-.b-peranan bank terhadap pelabur.tr-./#olor./b-./b. *isiko yg boleh diinsuranskan -liabiliti awam'tuntutan ganti rugi drp pelanggan yg mengalami kemalangan sewaktu di premis perniagaan( -pampasan kerja'tuntutan gantirugi kpd pekerja yang mengalami kemalangan semasa bekerja( -jaminan setia'pekerja menyeleweng wang perniagaan atau tidak jujurC -kenderaan perniagaan'kenderaan terbabit dlm kemalangan atau di#uri( -ke#urian dan rompakan'wang tunai./td-.rakan kongsi..#olor%deepskyblue-semua peniaga terdedah kpd risiko yg boleh menyebabkan kerugian../tr-.#olor%navy..b-.#olor%navykadar "aedah ditetapkan oleh pihak bank./#olor./td-./b-./tr-.#olor%navy.#olor%navy-diberi "aedah berdasarkan pembahagian keuntungan./td-./#olor./#olor-.td-./#olor-.b-./tr-.#olor%deepskyblue-:nsurans./td-./#olor-.b-./b.Peniaga boleh mendapatkan perlindungan insurans bagi melindungi perniaga drp risiko.td-.td-.peralatan./b-./td-.b-./#olor*isiko yg boleh diinsuranskan ialah risiko yg boleh dikira./td-.#olor%navy./b-.#olor%navy-perbeBaan antara bank konvensional dengan bank islam./td-.td-.b.#olor%navy-bank-ejen yg melabur bagi pihak pelabur.#olor%red-.dan kelengkapan perniagaan( *isiko tidak boleh diinsuranskan -hutang lapuk -pengurusan tidak #ekap -perubahan "esyen dan #ita rasa -kemeseletan ekonomi -ketidakstabilan harga ./#olor-.#olor%navy.dan peralatan berharga di#uri atau dirompak( -kebakaran'kebakaran kedai.#olor%navy.td-.

/b-. ganti rugi tidak akan dibayar .0-. :ni bermakna jika berlaku kemalangan terhadap kepentngan tersebut./#olor.b-.#olor%darkgreen-penuh per#aya.#olor%1333343-Al-Maisir-wujud unsur perjudian.-rusuhan atau peperangan -ban#ana alam :nsurans terbahagi konvensional dan islam Konvensional dimiliki oleh swasta #ontoh mayban general assuran#e berhad kurnia insurans maa assurans m#is Buri#h assuran#e ./#olor.#olor%darkgreen-doktrin pun#a terdekat.#olor%14b3333-#ara penggunaan wang oleh syarikat taka"ul.list-.0-.#olor%14b3333-syarak dan hak yg diberikan oleh syarikat taka"ul kpd peserta./#olor-.#olor%1333343-syarikat taka"ul malaysia sendirian berhad ./u./#olor--ganti rugi tidak akan melebihi kerugian sebenar ./#olor-.u-empat prinsip yg diamalkan./list- .#olor%navy-:nsurans islam%taka"ul.#olor%darkgreen-berikut ialah perkara yg bertentangan dgn hukum syarak./#olor.#olor%darkgreen-Kepentingan boleh diinsuranskan.b-.#olor%1333343-*iba-unsur "aedar./b-.#olor%1333343-#ontoh.#olor%1333343-dimiliki oleh swasta./#olor--jika didapati maklumat tidak betul./#olor-.#olor%1333343-Prinsip ini menjelaskan tentang ./#olor.#olor%14b3333-man"aat yg didapati oleh peserta ./#olor./#olor--individu yang mengambil insurans mestilah mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diinsuranskan sahaja. individu akan mengalami kerugian./#olor./#olor--ganti rugi akan dibayar apa yang diinsuranskan sahaja .#olor%14b3333-keuntungan yg dibahagi antara dua pihak./#olor. .#olor%1333343-mengikut hukum syarak atau undang5 dlm islam.#olor%1333343-insurans islam mengikut prinsip al-Mudharabah iaitu syarikat taka"ul bertindak sebagai pengusaha 'Al-Mudharib( manakala peserta sebagai pemodal' ahid-ul-Mal(./#olor.#olor%darkgreen-ganti rugi.b-.#olor%1333343-Al-Dharar-maklumat tidak jelas./#olor-.0-./#olor./#olor./b-./b-.b-./#olor./b-.0-.

Kepentingan pengangkutan kepada usahawan dan peniaga a)perhubungan lebih dekat b)memudahkan urusan perniagaan c)meluaskan pemasaran d)menjimatkan masa e)mengurangkan kos menyimpan stok . Kemudahan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank perdagangan kepada usahawanan ialah:  a)memberi kemudahan simpanan kepeda pelanggan seperti akaun simpanan. Pengangkutan sangat penting kepada usahawan untuk membawa dan memindahkan barangan dari satu tempat ke tempat yang lain.Bantuan Perniagaan Perkhidmatan Bank 8. Bank memainkan peranan yang penting untuk membantu usahawan dalam aspek kewangan 5. Jenis-jenis pengangkutan yang digunakan adalah seperti berikut: a)air b)udara c)darat 3.akaun semasa dan akauan tetap b) membayar dan menerima wang bagi pelanggan yang mempunyai akaun semasa melalui pembayaran cek c) menyediakan kemudahan kad kredit supaya pemegangnya dapat membeli barang perkhidmatan tanpa membayar secara tunai d) memberi nasihat kewangan e) memberikan kemudahan pinjaman kepada pelanggannya Pengangkutan 1.!aktor-"aktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pengangkutan . 2.

e. Peranan insurans diasaskan daripada prinsip yang bernasib baik menolong yang malang. mendapatkan ganti rugi #. d. 5. peranan insurans adalah membantu sipemilik kedai yang terbakar. 6. Jenis-jenis perhubungan yang biasa digunakan ialah: a. risiko kerosakan/kehilangan harta benda 8. 'sahawan dan peniaga membeli insurans untuk mendapat perlindungan atas segala 5. (isiko-risiko yang dihadapi dalam perniagaan adalah seperti: a. akan ditanggung bersama. melindugi keluarga dengan mengadakan satu peruntukan jika sidiinsurans itu mati atau tidak dapat bekerja akibat kemalangan.a) kos b) jenis barang c) kuantiti.saiz dan berat barang d) jarak e) keselamatan Perhubungan 8. Jadi. risiko yang mungkin berlaku ke atas dirinya atau harta bendanya. d. risiko kemalangan #. 'sahawan yang mengambil insurans + sidiinsurans . Perhubungan adalah sangat dalam akti&iti perniagaan seperti membuat pesanan%menghantar dokumen dengan lebih $epat dan sebagainya 6. melindungi usahawan dan peniaga daripada tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga 8. 5. )nsurans sangat penting kerana: a.yarikat-"irma yang beri perlindungan + penginsurans leh itu. risiko kehilangan nyawa b. 2. mel perkhidmatan kurier Telefon telegraf teleks Insurans 8. kerugian . *ontoh: Tiap-tiap peniaga menanggung risiko kebakaran atas kedai mereka. b. #. melindungi nyawa dan harta benda b. #aksud perhubungan ialah penyampaian maklumat se$ara lisan%bertulis atau isyarat.

insurans jaminan amanah d. 6. "enghubungi agen/syarikat insurans "engisikan borang "embayar premium "enerima resit bayaran "enerima polisi bila siap Pengiklanan 8.juga dikenali sebagai iklan persaingan digunakan oleh peniaga yang menjual barangan yang sama tetapi jenama berlainan . insurans kecurian e. a. #. kepada orang ramai.. Premium ialah wang yang kena dibayar oleh sidiinsurans untuk perlindungan. b.hanya menyampaikan maklumat tidak memujuk orang ramai untuk membeli barangan tersebut b) !klan pertandingan . d. d. Premium untuk sesutau jenis insurans bergantung kepada: a.angkah-langkah membeli insurans: a. insurans kebakaran #. Pengiklanan ialah $ara unutk memperkenalkan sesuatu jenis barang-perkhidmatan 5. A. insurans pampasan pekerja ". Polisi merupakan satu perjanjian di antara sidiinsurans dan penginsurans. insurans kemalangan perseorangan h. d. insurans perkapalan 8. e. Pengiklanan dibahagi kepada 3 jenis iaitu a) !klan penerangan .. /ujuan lain ialah: mempertingkatkan permintaan memperluaskan pasaran memberitahu maklumat terbaru mengekalkan nama baik jenama 8. #. . jenis perlindungan yang diperlukan kadar risiko yang terlibat jumlah yang diinsuranskan tempoh kuat kuasa polisi 8. !nsurans kenderaan bermotor b. b. 'mumnya% jenis-jenis insurans terdiri daripada berikut: a. insurans jaminan nyawa g. #. b.

Jika untuk sesuatu golongan atau kawasan% maka media seperti poster% pameran% pertunjukkan% peragaan% katalog atau sampel adalah sesuai. #. 5.mengggunakan berbagai-bagai $ara untuk memujuk pengguna supaya membeli barang yang diiklankan. *iri-$iri pembungkusan yang baik ialah: a.#edia digunakan mengikut sasaran seperti untuk anak-kanak% wanita dan muda-mudi. &engiklanan . dan menambahkan lagi nilai sesutau barangan itu. $. murah tetapi berkesan b.Pengiklanan melalui tele&isyen lebih mahal drpd majalah-surat khabar b) Jenis barangan . b. a. Pembungkusan adalah penggunaan bekas% sarung atau pembungkus untuk melindungi 5. e.c) !klan memujuk . d. Jenis pengguna . d. )a boleh membuat produk tersebut kelihatan lebih menarik serta memberi imej.ampel 8. 1. #edia pengiklanan yang biasa digunakan: a.0lat solek dan pakaian wanita adalah lebih baik diiklankan di dalam majalah wanita.urat khabar-majalah (adio-tel&isyen Poster-papn tanda (isalah #brochure)% pameran dan pertunjukan . a. b. . 6. 8.ampu neon . ". #edia yang digunakan untuk pengiklanan adalah: a. boleh meliputi kawasan yang luas Pembungkusan 8. %iputan b. e. #. /ujuan pembungkusan dari aspek strategi pemasaran ialah: ada daya menarik mudah disimpan mudah dipegang harag berpatutan melindungi produk daripada sebarang kerosakan semasa diedarkan 8. Pemilihan media bergantung kepada: a) $os . sesuai dengan jenis pengguna yang hendak dihubungi #. cara mengangkut produk tersebut .

. 'udang &ersendirian b.gudang-gudang yang dilengkapi alat penghawa dingin dapat membantu usahawan meyimpan barang-barang yang $epat rosak seperti sayur% ikan% daging dan buahbuahan. 'udang &emborong . membantu proses agihan ". Keperluan asas dari segi pandangan penggunaan pengeluar ialah: a. jangka masa keluaran itu perlu berada di dalam bungkusan #. menggred% menimbang dan melabelkan barang boleh dibuat di gudang. Keperluan asas pembungkusan asas dari sudut pandangan pengguna ialah: a. e.pergudangan dapat membantu pengilang menyimpan barang-barang yang dikeluarkan di tempat tertentu sahaja sehingga dihantar ke tempat-tempat lain. . . j. g. mengelakkan kesesakan ruang di kilang h. #. #. peranan promosi yang dimainkan olah cara pembungkusan 8.  pemborong dapat meme$ahkan pukalnya di gudang dan kerja-kerja lain seperti 8. tahan lamam cantik/menarik saiz bersesuaian senang dibuka/ditutup senang disimpan 2.elain daripada menyimpan barangan unutk sementara% peranan gudang ialah: a. .barang-barang keluaran kilang yang berlebihan disimpan di gudang untuk mengelakkan kesesakan ruang di kilang. b. . memudahkan kerja pemborong l. d. mengelakkan kekurangan bekalan b. menstabilkan harga d. mudah disimpan/diatur tanpa memerlukan ruang yang banyak bahan yang digunakan tahan lama murah menarik Pergudangan 8. 3arga barangan akan meningkat sekiranya barangan di pasaran kurang dan sebaliknya. i. b. Beberapa jenis gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti: a.b. #.mengimbangkan penawaran-permintaan dengan mengawal aliran barangan yang masuk ke dalam pasaran supaya tidak berkurangan.menyimpan hasil-hasil yang bermusim seperti beras dan gandum untuk dibekalkan se$ara berterusan kepada pengguna sepanjang tahun. menyimpan barang-barang yang mudah rosak k. e. . d.

'udang &engilang d.#. 'udang (impanan (ejuk .