You are on page 1of 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 TAHUN 2014

MINGG U 1 1/1/201 4– 2/1/201 4 2 &/1/201 4– '/1/201 4 SE SI 1 2 TEMP AT Bilik darjah Bilik darjah TUNJANG SUB TOPIK Amalan p ma!anan "an# $%&a! '%(a$ Kesihatan Diri & Keluarga i. ii. Anoreksia nervosa Bulimia Amalan p ma!anan "an# $%&a! '%(a$ iii. iv. Kesan (engam"ilan (il Menguruskan Badan Kesan Amalan )idak *ihat Da"a $a(an !a*&%+,a'!)la* .atihan ar ,ourse .atihan #artlek 1.Mengenal asti tanda!tanda anoreksia nervosa dan "ulimia. 2.Menjelaskan #aktor $ang mem engaruhi "erlakun$a anoreksia nervosa dan "ulimia. %.Menjelaskan maksud anoreksia nervosa dan "ulimia OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL M)!a ')*a$ EVIDENS

1.Mengenal asti tanda!tanda anoreksia nervosa dan "ulimia. 2.Menjelaskan #aktor $ang mem engaruhi "erlakun$a anoreksia nervosa dan "ulimia. %.Menjelaskan maksud anoreksia nervosa dan "ulimia.

B1 DK1 E1

1

Bilik darjah

Kesihatan Diri & Keluarga

M)!a ')*a$

B2 DK1 E1 B2 DK1 E2

2

Bilik darjah

% 12/1/20 14 – 1+/1/20 14

1

(adan g

Ke,ergasan #i-ikal

i. ii.

K/ Mengetahui #aedah aktiviti D)K (/ Melakukan aktiviti da$a tahan kardiovaskular dengan "etul dan "erkesan A/ Mem amerkan si#at "ertanggungja0a" dan "ekerjasama 1. Men$atakan otot!otot utama $ang terli"at dalam latihan da$a tahan kardiovaskular 2. Men$atakan aktiviti!aktiviti untuk mem"ina da$a tahan kardiovaskular %. Men$atakan #aedah!#aedah memiliki da$a tahan kardiovaskular $ang "aik. 4. Men$enaraikan langkah!langkah keselamatan dalam latihan da$a tahan kardiovaskular K. Men$atakan langkah!langkah ansur maju dalam aktiviti da$a tahan dan kekuatan otot. (. Melakukan aktiviti!aktiviti dalam latihan da$a tahan dan kekuatan otot dengan teknik $ang "etul se,ara selamat. A. Menunjukkan sika ingin men,u"a dan tidak mudah "er utus asa. 1. Men$atakan maksud da$a tahan otot. 2. Men$atakan #aedah latihan da$a tahan otot %. Men$atakan erkaitan antara "e"an dengan ulangan dalam latihan da$a tahan otot.

B- DJ1 E1 B4 DJ1 E1

2

Bilik darjah

Ke,ergasan #i-ikal

Da"a $a(an !a*&%+,a'!)la*

M)!a ')*a$

B2 DJ1 E1

1 4 20/1/20 14 – 2%/1/20 14 2

(adan g

Ke,ergasan #i-ikal

Da"a $a(an +$+$ &an ! !)a$an +$+$

B- DJ1 E1 B4 DJ1 E1

Bilik darjah

Ke,ergasan #i-ikal

B. DJ1 E1

Da"a $a(an +$+$ &an ! !)a$an +$+$

A.u"a.MINGG U & 2+/1/20 14 !%0/1/20 14 + %/2/201 4– +/2/201 4 SE SI 1 2 TEMP AT Bilik darjah Bilik darjah TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL EVIDENS Kesihatan Diri & Keluarga K ! l)a*#aan 1. Mem"e-akan eranan ahli keluarga. Mem"in.ergasan #i-ikal K+mp+'%'% Ba&an 1. 2 1 2 '/2/120 14 – 1%/2/20 14 4 1+/2/20 14 – 20/2/20 14 ' 2 Ke. 2. Mem"in. Men$atakan maksud kom osisi "adan. Mengukur kom osisi lemak "adan dengan kali er %. Melakukan langkah!langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Merekod dan menganalisis data kom osisi lemak "adan dengan merujuk ke ada 3adual (eratusan .DK1 E1 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 . Menunjukkan ke$akinan dan kemam uan diri $ang tinggi. Men$atakan maksud kuasa . 2. (. Men$enaraikan eranan dan tanggungja0a" setia ahli keluarga. M)!a ')*a$ B1 DJ1 E1 B.ergasan #i-ikal K !)a$an O$+$ K. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men.ergasan #i-ikal K)a'a K. %. Men$atakan maksud kekuatan otot.Men$atakan jenis!jenis nutrien 2. (. 2 1 2%/2/20 14 – 22/2/20 14 Bilik darjah Bilik darjah 5a$a 6idu *ihat P ma!anan 1. Men$enaraikan sum"er!sum"er nutrien %. Melakukan sekurang!kurangn$a tiga aktiviti kuasa dengan kaedah $ang "etul dan selamat.angkan #ungsi!#ungsi nutrien 2 B1 DK2 E1 B2 DKE1 B.emak.DJ1 E2 B4 DJ1 E2 1 (adan g Ke.angkan eranan tia !tia ahli keluarga dalam mem"entuk keluarga "ahagia M)!a ')*a$ B2 DK2 E1 1 (adan g (adan g Bilik darjah Bilik darjah Ke. A.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 .

Menghu"ungkait antara rinsi latihan dan ermainan M)!a ')*a$ B1 DJ2 E1 B2 DJ2 E1 2 Bilik darjah B. Menunjukkan sika "ekerjasama1 kegigihan dan keadilan . =ujuk "orang skor 1 Ke.ari e.ergasan #i-ikal P*%n'%p La$%(an 1.ari e.ut 100 meter 2 (adan g K. Men$atakan aktiviti!aktiviti $ang dilakukan dalam 7jian *tandard Ke. Melakukan sekurang!kurangn$a satu aktiviti kelajuan dengan "etul dan selamat A.ergasan 8i-ikal Ke"angsaan 9*:5AK. 2 14 +/4/201 4– 10/4/20 14 1 Bilik darjah Bilik darjah 5a$a 6idu *ihat P n#)*)'an K+n4l%! 1. Mengenal asti kemahiran asas 9lakuan.Men$atakan kesan stres $ang "iasa dialami 2. . Menga likasikan undang!undang dan eraturan asas dalam ermainan "ola "aling A.MINGG U 10 2/%/201 4 – +/%/201 4 11 '/%/201 4– 1%/%/20 14 SE SI TEMP AT TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL EVIDENS 1 (adan g UJIAN STANDARD KECERGASAN FI/IKAL KEBANGSAAN 0 PRE TEST 1SEGAK2 2 (adan g 1. Mem"in. DK1 E1 2 .angkan kesan stres terhada diri sendiri B. 2.DJ2 E1 B4 DJ2 E1 1% %0/%/20 14 – %/4/201 4 1 (adan g (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi B+la Bal%n# K.ut +0 meter ii. Men$atakan maksud kekhususan dan tam"ah "e"an dalam rinsi latihan 2. Menentukan BM< individu. Men$atakan maksud kelajuan (.u"a. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men.. B4 DJ1 E1 12 1+/%/20 14 – 20/%/20 14 1 Bilik darjah Ke. Menjelaskan konse tam"ah "e"an dalam rogram latihan %.ergasan #i-ikal K la3)an i. dalam ermainan "ola "aling (. . %. Melakukan ujian *:5AK dengan teknik $ang "etul dan selamat. Men$enaraikan #aedah mem un$ai harga diri $ang tinggi %.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 .

ari e. 1 Ke.ut +0 meter ii.ergasan 8i-ikal 2 K !)a$an O$+$ i.DJ2 E1 B4 DJ2 E1 1 (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi Ba&m%n$+n 2 (adan g (adan g K. Mengnal asti kesalahan teknik lakuan dalam a.ut 100 meter K. . Men$atakan sekurang!kurangn$a em at kesalahan teknik lakuan dalam ermainan "ola "aling (.u"a.ergasan 8i-ikal Ola(*a#a 1Balapan2 A5a*a la*% B *#an$% 0 Gan$% i. Men$atakan #aedah latihan aktiviti kelajuan (. Mem"in.om at selang seli "ersama "e"an iii. B. Mem amerkan si#at "erdisi lin dan ingin men. . A. )eknik larian di selekoh (adan g 2 K.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN MINGG U SE SI TEMP AT TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL EVIDENS 1& 1%/4/20 14 ! 12/4/20 14 1+ 20/4/20 14 ! 24/4/20 14 12 22/4/20 14 ! %0/4/20 14 14 4/&/201 4 ! 4/&/201 4 1' 11/&/20 14 ! 1&/&/20 14 20 14/&/20 14 ! 22/&/20 14 21 2&/&/20 14 ! 2+/&/20 14 1 (adan g (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi B+la Bal%n# K. A.ari e.ara sukan A. Melakukan sekurang!kurangn$a tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah $ang "etul. Men$atakan maksud kekuatan otot (. DK1 E1 Ke. ii.u"a. Menga likasikan undang!undang dan eraturan asas dalam ermainan "ola "aling.angkan erkaitan antara "e"an dengan ulangan dalam latihan da$a tahan otot A.u"a. B2 DJ. DJ2 E1 1 Ke. Bangkit tu"i sisi K la3)an i. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men. . Mem amerkan sika "ekerjasama1 kegigihan dan "erdisi lin B.ergasan 8i-ikal 2 K. .ara lari "erganti (. DJ2 E1 2 1 (adan g 2 (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi Ba&m%n$+n K. A.u"a. Melakukan kemahiran lari "erganti!ganti dengan teknik $ang "etul dan selamat. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men. . >aik turun "angku "ersama "e"an ii. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men.u"a. Men$atakan maksud dan #aedah da$a tahan otot (. )eknik hantaran dan terima "aton.om at selang seli 2 1 K. B. Melakukan sekurang!kurangn$a lima kemahiran asas dalam ermainan "adminton dengan teknik $ang "etul dan selamat.DJ2 E2 1 Bilik darjah (adan g (adan g (adan g (adan g (adan g Ke.ergasan 8i-ikal Da"a Ta(an O$+$ i. Menga likasikan undang!undang dan eraturan asas dalam ermainan "adminton A. Men$atakan sekurang!kurangn$a em at kesalahan teknik lakuan dalam ermainan "adminton (. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men.E1 B. Men$atakan sekurang!kurangn$a em at kesalahan teknik lakuan dalam ermainan "adminton (. A. Mem amerkan sika "ekerjasama1 kegigihan dan "erdisi lin B. Menga likasi kelajuan dalam a. Bangkit tu"i silang ii.

TINGKATAN 2 .

ii. DJ. As ek!as ek keselamatan iii. Menggunakan kom as untuk men.DK2 E1 1 Bilik darjah Balik darjah 2 Kemahiran *ukan & =ekreasi 1.Mem"in. Melaksanakan langkah!langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari "erganti!ganti A. (eranan agensi 1. Keluarga R !* a'% i.ari "earing dan o"jek %. Mem amerkan si#at kerjasama1 "erdisi lin dan ingin men.Men$atakan jenis enderaan kanak!kanak 2. Menjelaskan #aedah $ang di eroleh dalam aktiviti orienteering B1 DJ4 E1 B2 DJ. ii.Menjelaskan eranan agensi $ang ter"a"it dalam kes enderaan kanak!kanak .adangkan endirian $ang erlu diam"il terhada dadah.E1 1 Bilik darjah 5a$a 6idu *ihat Balik darjah P n"ala(#)naan Ba(an Kesan engam"ilan dadah ke ada / i. As ek keselematan 1.ari "earing dan o"jek 2.u"a. Akta erlindungan Keselamatan kanak!kanak. >egara 1. Men$atakan kesan engam"ilan dadah terhada "adan 2. As ek keselematan 1. B. 2. 2 1 Bilik darjah Balik darjah 2 Kemahiran *ukan & =ekreasi R !* a'% i.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 MINGG U SE SI TEMP AT (adan g (adan g 2 Bilik darjah 5a$a 6idu *ihat 2 Balik darjah TUNJANG SUB TOPIK Ola(*a#a 1Balapan2 A5a*a la*% B *#an$% 0 Gan$% i.Men$atakan maksud orienteering 2. 7ndang!7ndang dan (eraturan OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL EVIDENS 22 1&/+/20 14 ! 1'/+/20 14 1 Kemahiran *ukan & =ekreasi K. B4 DJ2 E2 2% 2%/+/20 14 ! 2+/+/20 14 24 2'/+/20 14 ! %/2/201 4 2& +/2/201 4 ! 10/2/20 14 2+ 1%/2/20 14 ! 12/2/20 14 22 20/2/20 14 ! 24/2/20 14 1 P n"ala(#)naan Ba(an Kesan engam"ilan dadah ke ada / i. Melakukan langkah!langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.Men$atakan akta erlindungan kanak!kanak %. Mem"eri . B4 DJ4 E1 1 Bilik darjah 2 Balik darjah K ' lama$an A!$a &an Un&an#6Un&an# Ke"ersihan dan i.Men. Kedudukan elari dalam lorong dan -on ertukaran "aton. ?rienteering ii. Agensi "agi erlindungan kanak! kanak iv.ontoh kesan engam"ilan dadah ke ada institusi kekeluargaan. Mas$arakat ii. )u"uh "adan ii.angkan "aha$a dadah ke ada mas$arakat dan negara. Men$atakan undang!undang dan eraturan dalam a. Menggunakan kom as untuk men.ara lari "erganti!ganti (. 3enis enderaan (ersekitaran iii. E1 B. ?rienteering ii.

ara merejam lem"ing (.E1 . Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men. )eknik egangan lem"ing ii. Mengenal asti langkah!langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lem"ing (. 3enis enderaan (ersekitaran iii.E1 1 (adan g 2 (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi P n&%&%!an P *# *a!an G%mna'$%! I*ama i.DJ2 EB4 DJ2 E2 1 2 Kemahiran *ukan & =ekreasi P n&%&%!an P *# *a!an G%mna'$%! A*$%'$%! i. B2 DJ4 E1 B4 DJ. =ujuk "orang skor 1 Kemahiran *ukan & =ekreasi B1 DJ. Men$atakan aktiviti!aktiviti $ang dilakukan dalam 7jian *tandard Ke.Men$atakan akta erlindungan kanak!kanak %. Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men. 8asa!#asa dalam merejam lem"ing.u"a. Keselamatan ii. Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men.u"a.E1 2 %0 12/4/20 14 ! 21/4/20 14 1 2 Bilik darjah Bilik darjah K ' lama$an A!$a &an Un&an#6Un&an# i. K.ergasan 8i-ikal Ke"angsaan 9*:5AK. Melaksanakan langkah!langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar A. 2.u"a. Agensi "agi erlindungan kanak! kanak iv. Menentukan BM< individu. Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men. ii. Men$atakan ansur maju $ang erlu di"uat se"elum kemahiran gerak edar se enuhn$a dilakukan (.u"a B2 DJ4 E1 B4 DJ. Melakukan kemahiran merejam lem"ing dengn teknik "etul dan selamat A. ii. Melakukan ujian *:5AK dengan teknik $ang "etul dan selamat. Men$atakan #asa!#asa kemahiran dalam merejam lem"ing A.E1 B2 DJ. Men$atakan undang!undang dan eraturan dalam a. 7ndang!undang dan (eraturan 1. Meringkuk dan melunjur ii. B.. (eranan agensi Ola(*a#a 1Pa&an#2 M * 3am L m7%n# i. (ola 5erak :dar As ek!as ek keselamatan K.MINGG U 24 %/4/201 4 ! 2/4/201 4 2' 10/4/20 14 ! 14/4/20 14 SE SI TEMP AT TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL EVIDENS 1 (adan g UJIAN STANDARD KECERGASAN FI/IKAL KEBANGSAAN 0 POST TEST 1SEGAK2 2 Bilik darjah Bilik darjah Ola(*a#a 1Pa&an#2 M * 3am L m7%n# i. Akta erlindungan Ke"ersihan dan kanak!kanak. %. Men$atakan ansur maju $ang erlu di"uat se"elum kemahiran gerak edar se enuhn$a dilakukan (. 8asa!#asa dalam merejam lem"ing 1. Melaksanakan langkah!langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar A. As ek!as ek keselamatan K.Menjelaskan eranan agensi $ang ter"a"it dalam kes enderaan kanak!kanak %1 24/4/20 14 ! 24/4/20 14 %2 1/'/201 4 ! 4/'/201 4 %% 2/'/201 4 ! 11/'/20 14 1 (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi 2 (adan g Bilik darjah (adan g K. Men$atakan jenis enderaan kanak!kanak 2.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 .

)ema 4 – (erkaitan antara el"agai "ahagian tu"uh "adan P *# *a!an K* a$%4 )ema ergerakan kreati#/ i.). Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur ( Melakukan ergerakan meringkuk dan melunjur "ersama alatan.ara melaksanakan rosedur ).Men$atakan insenti# dalam sukan dan ermainan 2.(.). )ema + ! (enggunaan tu"uh "adan se"agai alat iii. Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men. MODUL EVIDENS %4 21/'/201 4 ! 2&/'/201 4 %& 24/'/201 4 ! 2/10/201 4 %+ 2/10/201 4 ! '/10/201 4 %2 12/10/20 14 ! 1+/10/20 14 1 Bilik darjah Bilik darjah Kesukanan i. ii.?. <nsenti# dalam sukan dan ermainan ii. E1 B2 DJ8 E1 B. Melakukan ga$a ergerakan tema % dan tema 4 dengan teknik "etul dan selamat A.ontoh . Melakukan ga$a ergerakan tema &1 tema + dan tema 2 dengan teknik "etul dan selamat A. )ema % – Kesedaran masa ii.DKE1 B4 DK1 E1 2 1 2 Kemahiran *ukan & =ekreasi P n&%&%!an P *# *a!an G%mna'$%! I*ama i.ergasan $ang dia likasikan dalam aktiviti gimnastik endidikan (.Menghuraikan jenis dan kesan insenti# dalam sukan dan ermainan %.ergasan $ang dia likasikan dalam ergerakan kreati# (.Menerangkan . As ek!as ek keselamatan G%mna'$%! P n&%&%!an )ema gimnastik endidikan/ i. Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men.A. Mem amerkan si#at ikut arahan1 "erdisi lin dan ingin men.* %.ara men$emak stok alatan sukan dan ermainan %.(. Meringkuk dan melunjur ii.ara elaksanaan rosedur ). A.DJ.E1 2 P *$+l+n#an C ma' 1 Bilik darjah Bilik darjah (adan g (adan g Ke"ersihan dan Keselamatan (ersekitaran i. Mengenal asti kom onen ke.). Mengenal asti kom onen ke.(. )ema & ! (en$esuaian terhada rakan ii.Mem"uat en$emakan stok alatan sukan dan ermainan 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 MINGGU SE SI TEMP AT TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.A.* 1.?.u"a 1 (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi 2 (adan g K. B1 DJ.(. (rinsi dan rosedur ). )ema 2 ! .Menamakan #aedah melakukan en$emakan stok alatan sukan dan ermainan.* B.a an lakuan da$a asas I')6 %') &alam S)!an &an P *ma%nan i. *osio"uda$a K.u"a %' 2+/10/20 14 ! %0/10/20 14 1 Bilik darjah Bilik darjah Kesukanan 2 1.Menjelaskan rinsi dan rosedur ertolongan .Menghuraikan isu!isu sosio"uda$a dalam sukan dan ermainan.emas ).A.Menjelaskan dengan .* 2.u"a %4 1'/10/20 14 ! 22/10/20 14 1 (adan g Kemahiran *ukan & =ekreasi 2 (adan g K.Menunjuk.A. P n#)*)'an (engurusan alatan sukan dan ermainan (em$emakan stok B.?.). DJ4 E1 .?.

Menghuraikan . ii.ara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan ermainan 4.Mem"in. E2 2 (3 PENTAKSIRAN PUSAT 42 1+/11/20 14 ! 20/11/20 14 (K PENTAKSIRAN PUSAT . Men$atakan maksud etika dalan sukan 2.angkan amalan ermainan "ersih dalam kum ulan MODUL EVIDENS 40 2/11/201 4 ! +/11/201 4 41 '/11/201 4 ! 1%/11/20 14 1 Bilik darjah Bilik darjah Kesukanan i.Men$atakan amalan ermainan "ersih dan maksud semangat kesukanan %.MINGGU SE SI TEMP AT TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. E$%!a Amalan (ermainan Bersih *emangat kesukanan B1 DJ.