You are on page 1of 91

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 1

(Thùc hiÖn tõ ngµy 7/9 ®Õn ngµy 11/9/09)

Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, híng dÉn trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n
§ãn trÎ - Trã chuyÖn víi trÎ vÒ thêi tiÕt
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1, Tay 4, Ch©n 1, Bông 3, BËt 1.
- §iÓm danh

1/91
1. T¹o h×nh: VÏ hoa (®Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
Thø 2
2. ThÓ dôc: Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng
7/9/09
(T1)
- BTPTC: Tay 4; Ch©n 1; Bông 3;
BËt 1
- V§CB: Tung bãng lªn cao vµ
b¾t bãng
- TCV§: C¸o vµ thá
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n sè lîng 1
- 2. NhËn biÕt s« 1 - 2. ¤n so s¸nh chiÒu dµi.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
8/9/09
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “S¸ng thø hai” ( T1)
- NDTT: D¹y h¸t bµi: “S¸ng thø
hai”
- NDKH: Nghe h¸t: “Trêng em”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: §Ëp bãng xuèng sµn vµ b¾t
häc bãng (T1)
Thø 4 - BTPTC: Tay 4; Ch©n 1; Bông 3;
9/9/09 BËt 1.
- V§CB: §Ëp bãng xuèng sµn vµ
b¾t bãng
- TCV§: C¸o vµ thá
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
2. Th¬: Lµm anh (T1)
1. T¹o h×nh: NÆn c¸c lo¹i qu¶ trßn (§Ò tµi)
2. MTXQ: Trêng líp mÉu gi¸o cña bÐ
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “S¸ng thø hai” ( T2)
10/9/09
- NDTT: Nghe h¸t: “Trêng em”
- NDKH: ¤n h¸t: “S¸ng thø hai”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷
Thø 6 c¸i: O, ¤, ¥
11/9/09 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
2. TruyÖn: Ba c« g¸i (T1)

2/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Trêng mÇm Quan s¸t Quan s¸t
®éng non c©y keo xe ®¹p
ngoµi - TCV§: Ng- - TCV§: - TCV§:
trêi êi tµi xÕ ChuyÒn MÌo ®uæi
giái bãng chuét
- Ch¬i tù - Ch¬i tù - Ch¬i tù
do: VÏ phÊn do: Ch¬i víi do: VÏ
lªn s©n tr- l¸ bµng kh« phÊn lªn
êng s©n trêng

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Gia ®×nh. X©y dùng Gia ®×nh X©y dùng Gia ®×nh
vui - XÕp hét khu tËp - XÕp hét khu tËp - XÕp hét
ch¬i h¹t. thÓ em h¹t thÓ em h¹t
(lµng em) (lµng em)
- VÏ tù do - VÏ tù do - VÏ tù do
trªn s©n - VÏ c©y trªn s©n - VÏ c©y trªn s©n
trêng. xanh trêng xanh trêng

- ¤n luyÖn: - ¤n s« l- - ¤n th¬: ¤n: NÆn - ¤n: NhËn


Ho¹t VÏ hoa îng 1-2. Lµm anh c¸c lo¹i biÕt ch÷
®éng - Ch¬i tù NhËn biÕt - Ch¬i tù qu¶ trßn c¸i o. «. ¬
chiÒu do ë c¸c s« 1-2. ¤n do - Ch¬i tù - Nªu g-
gãc so s¸nh do ¬ng tr¶ trÎ
chiÒu dµi.
- Ch¬i tù
- Ch¬i tù do
do

3/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 2
(Thùc hiÖn tõ ngµy 14/9 ®Õn ngµy 18/9/09)

Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, híng dÉn trÎ cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng
§ãn trÎ n¬i quy ®Þnh
- Trã chuyÖn víi trÎ vÒ së thÝch cña trÎ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 2, Tay 1, Ch©n 1, Bông 3, BËt 1.
- §iÓm danh

4/91
1. T¹o h×nh: NÆn c¸c lo¹i qu¶ dµi (®Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
Thø
2. ThÓ dôc: §Ëp bãng xuèng sµn vµ b¾t bãng
2
(T2)
14/9/
09 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 1; Bông 3; BËt
1.
- V§CB: §Ëp bãng xuèng sµn vµ b¾t
bãng
- TCV§: C¸o vµ thá
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n sè lîng 3.
NhËn biÕt s« 3. ¤n so s¸nh chiÒu réng.
Thø * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
3
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “S¸ng thø hai” ( T3)
15/9/
09 - NDTT: Vç tay theo nhÞp: “S¸ng thø
hai”
- NDKH: Nghe h¸t: “Trêng em”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
1. ThÓ dôc: Bß b»ng bµn tay, c¼ng ch©n chui
C¸c tiÕt qua cæng (T1)
häc Thø - BTPTC: Tay 4; Ch©n 1; Bông 3; BËt 1.
4
- V§CB: Bß b»ng bµn tay, c¼ng ch©n
16/9/
chui qua cæng
09
- TCV§: TÝn hiÖu
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
2. Th¬: Lµm anh (T2)
1. T¹o h×nh: VÏ gµ m¸i (MÉu)
2. MTXQ: Gia ®×nh cña ch¸u
Thø
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Vên trêng mïa thu”
5
( T1)
17/9/
09 - NDTT: D¹y h¸t bµi: “Vên trêng mïa
thu”
- NDKH: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi
6 ch÷ c¸i: O, ¤, ¥
18/9/ * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
09
2. TruyÖn: Ba c« g¸i (T2)

5/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t
®éng
ngoµi - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:
trêi BÇu trêi Thêi tiÕt Quan s¸t
- TCV§: C¸o buæi s¸ng xe ®¹p
¬i ngñ µ - TCV§: C¸o - TCV§: MÌo
- VÏ phÊn ¬i ngñ µ ®uæi
tù do - VÏ phÊn tù chuét
do - Ch¬i víi l¸
kh« theo ý
thÝch

Ho¹t - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
®éng x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
vui X©y bÖnh Gia ®×nh. X©y bÖnh Gia ®×nh. X©y bÖnh
ch¬i viÖn - XÕp hét viÖn - XÕp hét viÖn
- Ch¬i bÕ h¹t. - Ch¬i bÕ h¹t. - Ch¬i bÕ
em. - VÏ phÊn em. - VÏ phÊn lªn em.
- VÏ bÇu lªn s©n tr- - VÏ bÇu trêi s©n trêng - VÏ bÇu
trêi khi ma. êng khi ma trêi khi ma

Ho¹t - ¤n: NÆn - ¤n sè l- - ¤n : Bß ¤n: VÏ gµ - ¤n:


®éng c¸c lo¹i qu¶ îng 3. b»ng bµn m¸i Nh÷ng trß
chiÒu dµi NhËn biÕt tay, c¼ng - Ch¬i tù do ch¬i víi
- Ch¬i tù s« 3. ¤n so ch©n chui ch÷ c¸i o,
do s¸nh qua cæng «, ¬
chiÒu - Ch¬i tù do - Nªu g¬ng
réng. tr¶ trÎ
- Ch¬i tù - Ch¬i tù
do do
6/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 3
(Thùc hiÖn tõ ngµy 21/9 ®Õn ngµy 25/9/09)

Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy nghØ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 2, Tay 1, Ch©n 1, Bông 3, BËt 1.
- §iÓm danh

7/91
1. T¹o h×nh: NÆn c¸i lµn (giá) (MÉu)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
Thø
2. ThÓ dôc: Bß b»ng bµn tay, c¼ng ch©n chui
2
qua cæng (T2)
21/9/
09 - BTPTC: Tay 4; Ch©n 1; Bông 3; BËt 1.
- V§CB: Bß b»ng bµn tay, c¼ng ch©n
chui qua cæng
- TCV§: TÝn hiÖu
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n sè lîng 4.
NhËn biÕt s« 4. ¤n nhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh
Thø ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c.
3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
22/9/
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Vên trêng mïa thu”
09
( T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
- NDKH: ¤n h¸t: “Vên trêng mïa
thu”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
C¸c tiÕt
häc 1. ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc (T1)
- BTPTC: Tay 4; Ch©n 3; Bông 3; BËt
Thø 1.
4
- V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc
23/9/
09 - TCV§: Nh¶y tiÕp søc
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
2. Th¬: Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn (T1)
1. T¹o h×nh: VÏ gµ trèng (MÉu)
2. MTXQ: Mét sè ®å dïng trong gia ®×nh
Thø
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Vên trêng mïa thu”
5
( T3)
24/9/
09 - NDTT: Vç tay theo tiÕt tÊu chËm bµi:
“Vên trêng mïa thu”
- NDKH: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i: O, ¤, ¥
6 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
25/9/
2. TruyÖn: Ba c« g¸i (T3)
09

8/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t C©y mÝt C©y bµng Tranh tµu
®éng - TCV§: - TCV§: thuû
ngoµi ChuyÒn Nh¶y tiÕp - TCV§:
trêi bãng søc ChuyÒn
- Ch¬i lµm - Ch¬i víi l¸ bãng
con vËt kh« - VÏ phÊn tù
theo ý do
thÝch tõ l¸
kh«

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Cöa hµng Khu tËp Cöa hµng Khu tËp thÓ Cöa hµng
vui b¸ch ho¸ thÓ nhµ b¸ch ho¸ nhµ em b¸ch ho¸
ch¬i - Ch¬i ®äc em - Ch¬i ®äc - Cho bóp - Ch¬i ®äc
®ång dao. - Cho bóp ®ång dao. bª ¨n. ®ång dao.
- NÆn theo bª ¨n. - NÆn theo - Ch¬i chó - NÆn theo
ý thÝch. - Ch¬i chó ý thÝch tµi xÕ. ý thÝch
tµi xÕ.

- ¤n: NÆn - ¤n s« l- - ¤n ¤n: T« mµu - ¤n luyÖn:


Ho¹t c¸i lµn (giá) îng 4. th¬:ØT¨ng mét sè ®å tËp t« ch÷
®éng - Ch¬i tù NhËn biÕt ¬i tõ ®©u dïng trong c¸i o, «, ¬
chiÒu do s« 4. ¤n ®Õn gia ®×nh - Nªu g¬ng
nhËn biÕt - Ch¬i tù do - Ch¬i tù do tr¶ trÎ
h×nh
vu«ng, - Ch¬i tù
h×nh ch÷ do
nhËt,
h×nh tam
gi¸c..
- Ch¬i tù
do

9/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 4
(Thùc hiÖn tõ ngµy 28/9 ®Õn ngµy 2/10/09)

Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh gäi tªn c¸c lo¹i rau, qu¶
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 2, Tay 1, Ch©n 1, Bông 3, BËt 1.
- §iÓm danh

10/91
1. T¹o h×nh: D¸n c¸c h×nh trßn mµu (MÉu)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
Thø
2. ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc (T2)
2
28/9/ - BTPTC: Tay 4; Ch©n 1; Bông 1; BËt
09 3.
- V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n sè lîng
trong ph¹m vi 5. NhËn biÕt s« 5.
Thø * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y vµo nh¶y ra
3
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “G¸c tr¨ng” ( T1)
29/9/
09 - NDTT: D¹y h¸t bµi: “G¸c tr¨ng”
- NDKH: Nghe h¸t: “¸nh tr¨ng hoµ
b×nh”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi
h¸t
1. ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t
C¸c tiÕt (T1)
häc Thø - BTPTC: Tay 1; Ch©n 3; Bông 3; BËt
4 1.
30/9/
- V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi
09
tói c¸t
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: ¤ ¨n quan
2. Th¬: Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn (T2)
1. T¹o h×nh: C¾t nan giÊy (MÉu)
2. MTXQ: C¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng
Thø
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “G¸c tr¨ng ” ( T2)
5
1/10/ - NDTT: Nghe h¸t: “¸nh tr¨ng hoµ
09 b×nh”
- NDKH: ¤n h¸t: “G¸c tr¨ng”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
Thø 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i
6 a, ¨, ©
2/10/ * Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
09
2. TruyÖn: Ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n (T1)

11/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Tranh Tranh ¶nh C©y cèi
®éng phong vÒ ph¬ng thiªn nhiªn
ngoµi c¶nh miÒn tiÖn giao - TCV§:
trêi nói th«ng. B¸nh xe
- TCV§: - TCV§: quay
B¸nh xe Rång r¾n - Ch¬i lµm
quay lªn m©y c¸c con vËt
- Ch¬i víi l¸ - Ch¬i vÏ b»ng l¸ kh«
kh« phÊn tù do theo ý
thÝch

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng L¾p ghÐp B¸c sÜ L¾p ghÐp B¸c sÜ L¾p ghÐp
vui bÖnh viÖn bÖnh bÖnh viÖn bÖnh nh©n. bÖnh viÖn
ch¬i - Ch¬i nh©n. - Ch¬i - TËp tíi - Ch¬i
®ãng vai - TËp tíi ®ãng vai c« c©y, nhæ ®ãng vai
c« gi¸o c©y, nhæ gi¸o cá, nhÆt l¸ c« gi¸o
- T« mµu, cá, nhÆt - T« mµu, vÏ. rông. - T« mµu,
vÏ. NÆn c¸c l¸ rông. NÆn c¸c - Ch¬i chän vÏ. NÆn c¸c
con vËt - Ch¬i con vËt ®óng ch÷ con vËt
sèng díi n- chän sèng díi níc. c¸i theo sèng díi n-
íc. ®óng ch÷ truyÖn íc.
c¸i theo
truyÖn

- ¤n: D¸n - ¤n s« l- - Nghe kÓ ¤n: T« mµu - ¤n : NhËn


Ho¹t c¸c h×nh îng trong chuyÖn, c¸c lo¹i ph- biÕt ch÷
®éng trßn mÉu ph¹m vi 5. ®äc th¬ ¬ng tiÖn c¸c a, ¨, ©
chiÒu - Ch¬i tù NhËn biÕt - Ch¬i tù do giao th«ng - Nªu g¬ng
do s« 5. - Ch¬i tù do tr¶ trÎ
- Ch¬i tù - Ch¬i tù
do do

12/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 5
(Thùc hiÖn tõ ngµy 5/10 ®Õn ngµy 9/10/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ ngµy nghØ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 2, Tay 1, Ch©n 3, Bông 1, BËt 2.
- §iÓm danh

13/91
1. T¹o h×nh: VÏ vên c©y ¨n qu¶ (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
Thø
2. ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t
2
(T2)
5/10/
09 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 3; Bông 3; BËt
1.
- V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi
tói c¸t
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: X¸c ®Þnh vÞ
trÝ phÝa trªn, phÝa díi, phÝa tríc, phÝa sau cña ®èi
Thø tîng (cã sù ®Þnh híng)
3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
6/10/
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “G¸c tr¨ng” ( T3)
09
- NDTT: Vç tay theo tiÕt tÊu bµi: “G¸c
tr¨ng”
- NDKH: Nghe h¸t: “¸nh tr¨ng hoµ
b×nh”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
1. ThÓ dôc: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn
C¸c tiÕt ch©n qua 5 hép c¸ch mnhau 60 cm (T1)
häc Thø - BTPTC: Tay 1; Ch©n 3; Bông 6; BËt
4 2.
7/10/
- V§CB: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay,
09
bµn ch©n qua 5 hép c¸ch mnhau 60 cm
- TCV§: ChuyÒn bãng
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
2. Th¬: ¤n th¬: Lµm anh, Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn
1. T¹o h×nh: NÆn c¸c con vËt gÇn gòi (®Ò tµi)
2. MTXQ: Ph©n nhãm c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao
Thø th«ng
5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: Díc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng”
8/10/
( T1)
09
- NDTT:D¹y h¸t: “Díc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng”
- NDKH: Nghe h¸t: “ChiÕc ®Ìn «ng
sao”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi
6 ch÷ c¸i a, ¨, ©
9/10/ * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
09
2. TruyÖn: Ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n (T2)
14/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Ch¨m sãc Thêi tiÕt C©y hoa
®éng c©y, tíi - TCV§: C¸o - TCV§:
ngoµi c©y ¬i ngñ µ Nh¶y tiÕp
trêi - TCV§: søc
- VÏ phÊn
Nh¶y tiÕp trªn s©n -NhÆt l¸,
søc c¸nh hoa
- NhÆt l¸ ®Ó xÕp
bµng lµm h×nh c¸
con vËt con vËt,
theo ý lµm con
thÝch tr©u.

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
Ho¹t Vên hoa
®éng Cöa hµng Vên hoa Cöa hµng ¨n Cöa hµng
¨n uèng. (c«ng uèng. (c«ng viªn). ¨n uèng.
vui
ch¬i - Xem viªn). - Xem tranh - C¾t, xÐ - Xem
tranh ¶nh. - C¾t, xÐ ¶nh. d¸n theo ý tranh ¶nh.
d¸n theo ý - XÕp hét thÝch.
- XÕp hét - XÕp hét
h¹t thÝch. h¹t - Ch¨m sãc h¹t
- Ch¨m c©y xanh
sãc c©y
xanh

- ¤n: vÏ v- - ¤n : X¸c - ¤n th¬: ¤n: Ph©n - ¤n :


Ho¹t ên c©y ¨n ®Þnh vÞ Tr¨ng ¬i tõ nhãm c¸c Nh÷ng trß
®éng qu¶ trÝ phÝa ®©u ®Õn. lo¹i ph¬ng ch¬i víi
chiÒu - Ch¬i tù trªn, phÝa - Ch¬i tù do tiÖn giao ch÷ c¸i a,
do ë c¸c díi, phÝa th«ng ¨, ©
gãc tríc, phÝa - Ch¬i tù do - Nªu g-
sau cña ¬ngÎt¶ trÎ
®èi tîng
(cã sù - Ch¬i tù
®Þnh h- do
íng).

15/91
- Ch¬i tù
do

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 6


(Thùc hiÖn tõ ngµy 12/10 ®Õn ngµy 16/10/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, híng dÉn trÎ cÊt ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i
§ãn trÎ quy ®Þnh
- Trã chuyÖn, xem tranh gäi tªn c¸c lo¹i hoa, qu¶
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 4, Tay 2, Ch©n 2, Bông 1, BËt 1.
- §iÓm danh

16/91
1. T¹o h×nh: VÏ ®µn gµ nhµ bÐ (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
Thø 2
2. ThÓ dôc: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn
12/10/0
ch©n qua 5 hép c¸ch mnhau 60 cm (T2)
9
- BTPTC: Tay 1; Ch©n 3; Bông 6; BËt
2.
- V§CB: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay,
bµn ch©n qua 5 hép c¸ch mnhau 60 cm
- TCV§: ChuyÒn bãng
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: §Õm ®Õn 6.
NhËn biÕt c¸c nhãm cã 6 ®èi tîng. NhËn biÕt sè 6.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
13/10/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Díc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng” (
9
T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “ChiÕc ®Ìn «ng sao”
- NDKH: ¤n h¸t: “Díc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
1. ThÓ dôc: §i bíc dån tríc (dån ngang) trªn ghÕ
C¸c tiÕt thÓ dôc (T1)
häc Thø 4 - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
14/10/0
- V§CB: §i bíc dån tríc (dån ngang) trªn ghÕ
9
thÓ dôc
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
2. Th¬: Gi÷a vßng giã th¬m (T1)
1. T¹o h×nh: NÆn ®å ch¬i mµ ch¸u thÝch (®Ò
tµi)
Thø 5 2. MTXQ: Mét sè c©y c¶nh
15/10/0
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: Díc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng”
9
( T3)
- NDTT: Móa h¸t: “Díc ®Ìn díi ¸nh
tr¨ng”
- NDKH: Nghe h¸t: “ChiÕc ®Ìn «ng
sao”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i a, ¨, ©
16/10/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
9
2. TruyÖn: Ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n (T3)

17/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Vên rau Con vËt Ph¬ng tiÖn
®éng - TCV§: Thi nu«i cho giao th«ng
ngoµi lÊy bãng chóng ¨n - TCV§: Thi
trêi uèng lÊy bãng
- Ch¬i víi
®å ch¬i - TCV§: - Ch¬i víi
Nh¶y lß cß ®å ch¬i.
- Ch¬i víi
vËt ch×m
næi

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
x©y dùng: ®ãng x©y dùng: ®ãng kÞch: x©y dùng:
Ho¹t Nhæ cña
®éng Doanh tr¹i kÞch: Nhæ Doanh tr¹i Doanh tr¹i
bé ®éi. cña c¶i. bé ®éi. c¶i. bé ®éi.
vui
ch¬i - Ph©n vai - Xem - Ph©n vai - Xem tranh, - Ph©n vai
gia ®×nh. tranh, gia ®×nh. ¶nh. gia ®×nh.
- BiÓu diÔn ¶nh. - BiÓu diÔn - L¾p ghÐp - BiÓu diÔn
c¸c bµi h¸t - L¾p c¸c bµi h¸t theo ý c¸c bµi h¸t
®· häc ghÐp theo ®· häc thÝch ®· häc
ý thÝch

- ¤n: vÏ - ¤n : §Õm - ¤n th¬: ¤n: NÆn ®å - ¤n : TËp


Ho¹t ®µn gµ ®Õn 6. Gi÷a vßng ch¬i mµ t« ch÷ c¸i
®éng nhµ bÐ NhËn biÕt giã th¬m. ch¸u thÝch a, ¨, ©
chiÒu - Ch¬i tù c¸c nhãm - Ch¬i tù do - Ch¬i tù do - Ai ®¸ng
do cã 6 ®èi t- khen nhiÒu
îng. NhËn h¬n
biÕt sè 6.
- Nªu g¬ng
- D¹y h¸t tr¶ trÎ
bµi: G¸c
tr¨ng - Ch¬i tù
do
- Ch¬i tù
do

18/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 7
(Thùc hiÖn tõ ngµy 19/10 ®Õn ngµy 23/10/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gio¸ dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ ngµy nghØ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 2, Tay 1, Ch©n 3, Bông 1, BËt 1.
- §iÓm danh

19/91
1. T¹o h×nh: VÏ theo ý thÝch (ý thÝch)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
Thø 2
2. ThÓ dôc: §i bíc dån tríc (dån ngang) trªn ghÕ
19/10/0
thÓ dôc (T2)
9
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
- V§CB: §i bíc dån tríc (dån ngang) trªn ghÕ
thÓ dôc
- TCV§: ChuyÒn bãng
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: NhËn biÕt mèi
quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 6
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
20/10/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Em ®i mÉu gi¸o” ( T1)
9
- NDTT: D¹y h¸t: “Em ®i mÉu gi¸o”
- NDKH: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: BËt xa 45cm (T1)
häc - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: +BËt xa 45cm
21/10/0
9 +NÐm xa b»ng 1 tay
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
2. Th¬: Gi÷a vßng giã th¬m (T2)
1. T¹o h×nh: NÆn bóp bª mÆc v¸y (MÉu)
2. MTXQ: Mét sè lo¹i hoa
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Em ®i mÉu gi¸o” ( T2)
22/10/0
9 - NDTT: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
- NDKH: ¤n h¸t: “Em ®i mÉu gi¸o”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i e,
23/10/0 ª
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
2. TruyÖn: §ãng kÞch “Ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n”
(T4)

20/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Tranh c¸c Con ngùa Tranh con
®éng con vËt - TCV§: MÌo c¸
ngoµi nu«i trong ®uæi chuét - TCV§: Thi
trêi gia ®×nh ®i nhanh
- Ch¬i víi
- TCV§: Thi vËt ch×m - Ch¬i víi
®i nhanh næi phÊn
- Ch¬i th¶
thuyÒn

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Trêng mÉu X©y dùng Trêng mÉu X©y dùng Trêng mÉu
vui gi¸o. vên b¸ch gi¸o. vên b¸ch gi¸o.
ch¬i - T« mµu thó. - T« mµu thó. - T« mµu
c¾t, xÐ - Ch¬i b¸n c¾t, xÐ d¸n - Ch¬i b¸n c¾t, xÐ
d¸n lµm cê. hµng. lµm cê. hµng. d¸n lµm cê.
- Ch¬i l« - BiÓu - Ch¬i l« t«, - BiÓu diÔn - Ch¬i l«
t«, xÕp sè diÔn xÕp sè lîng nh÷ng bµi t«, xÕp sè
lîng c¸c nh÷ng bµi c¸c con vËt h¸t ®· häc lîng c¸c con
con vËt h¸t ®· häc vËt

- ¤n: vÏ - ¤n : - Nghe kÓ ¤n: NÆn - ¤n luyÖn:


Ho¹t theo ý NhËn biÕt chuyÖn, bóp bª mÆc nhËn biÕt
®éng thÝch mèi quan ®äc th¬. v¸y ch÷ c¸i e,
chiÒu - Ch¬i tù hÖ h¬n - Ch¬i tù do - Ch¬i tù do ª.
do ë c¸c kÐm vÒ - Nªu g¬ng
gãc sè lîng tr¶ trÎ
trong
ph¹m vi 6.. - Ch¬i tù
do
- Ch¬i tù
do

21/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 8
(Thùc hiÖn tõ ngµy26/10 ®Õn ngµy 30/10/09)

Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gio¸ dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ së thÝch cña trÎ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 4, Tay 2, Ch©n 2, Bông 1, BËt 1.
- §iÓm danh

22/91
1. T¹o h×nh: VÏ ®å ch¬i trong líp ®Ó tÆng b¹n
(§Ò tµi)
Thø 2 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
26/10/0
2. ThÓ dôc: BËt xa 45cm (T2)
9
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
- V§CB: + BËt xa 45cm
+ NÐm xa b»ng 1 tay
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: Thªm, bít,
chia nhãm ®å vËt cã 6 ®èi tîng lµm 2 phÇn
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
27/10/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Em ®i mÉu gi¸o”
9
( T3)
- NDTT: Vç tay theo tiÕt tÊu chËm: “Em ®i
mÉu gi¸o”
- NDKH: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
C¸c tiÕt - TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
häc 1. ThÓ dôc: NÐm xa b»ng 1 tay (T1)
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: + NÐm xa b»ng 1 tay
28/10/0
9 + BËt xa 50cm
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
2. Th¬: H¹t g¹o lµng ta (T1)
1. T¹o h×nh: D¸n c¸c nan giÊy (MÉu)
2. MTXQ: Mét sè lo¹i qu¶
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “§êng vµ ch©n” ( T1)
29/10/0
9 - NDTT: D¹y h¸t: “§êng vµ ch©n”
- NDKH: Nghe h¸t: “Trèng c¬m”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi
30/10/0 ch÷ c¸i e, ª
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y vµo nh¶y ra
2. TruyÖn: “Chó Dª §en” (T1)

23/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - §i d¹o


Ho¹t Thêi tiÕt C©y cèi - TCV§: Ai
®éng - TCV§: Ai thiªn nhiªn. nhanh h¬n
ngoµi nhanh h¬n - TCV§: B¸nh
trêi - Ch¬i víi
- VÏ phÊn xe quay vËt ch×m
lªn nÒn - Ch¬i víi l¸ næi
kh«

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i


x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: - Trß ch¬i x©y dùng:
Ho¹t ph©n vai:
®éng X©y dùng Ch¬i X©y dùng X©y dùng
vên hoa phßng vên hoa Ch¬i phßng vên hoa
vui kh¸m.
ch¬i (c«ng viªn). kh¸m. (c«ng viªn). (c«ng viªn).
- Ph©n vai - NÆn ®å - Ph©n vai - NÆn ®å - Ph©n vai
gia ®×nh. dïng cña gia ®×nh. dïng cña gia ®×nh.
bÐ. bÐ.
- T« mµu - T« mµu - T« mµu
ph¬ng tiÖn - ¤n l¹i c¸c ph¬ng tiÖn - ¤n l¹i c¸c ph¬ng tiÖn
giao th«ng bµi h¸t giao th«ng bµi h¸t giao th«ng

- ¤n: vÏ ®å - ¤n : - ¤n thÓ ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn:


Ho¹t ch¬i trong Thªn, bít, dôc: NÐm D¸n c¸c nan nh÷ng trß
®éng líp ®Ó chia nhãm xa b»ng 1 giÊy ch¬i víi
chiÒu tÆng b¹n ®å vËt cã tay - BËt xa - Ch¬i tù do ch÷ c¸i e,
- Ch¬i tù 6 ®èi tîng 50cm. ª.
do ë c¸c lµm 2 - Ch¬i tù do - Nªu g¬ng
gãc phÇn. tr¶ trÎ
- Ch¬i tù - Ch¬i tù
do do

24/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 9
(Thùc hiÖn tõ ngµy 02/11 ®Õn ngµy 6/11/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ thêi tiÕt
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3, Tay 2, Ch©n 3, Bông 4, BËt 1.
- §iÓm danh

25/91
1. T¹o h×nh: XÐ vµ d¸n h×nh con c¸ (MÉu)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
Thø 2
2. ThÓ dôc: NÐm xa b»ng 1 tay (T2)
2/11/09
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
- V§CB: + NÐm xa b»ng 1 tay
+ BËt xa 50cm
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: NhËn biÕt
(Ph©n biÖt) khèi cÇu, khèi trô.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
3/11/09
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “§êng vµ ch©n” ( T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Trèng c¬m”
- NDKH: ¤n h¸t: “§êng vµ ch©n”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
1. ThÓ dôc: Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ
dôc (T1)
C¸c tiÕt Thø 4 - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
häc 4/11/09
- V§CB: Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ
dôc
- TCV§: Ai nhanh h¬n
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
2. Th¬: H¹t g¹o lµng ta (T2)
1. T¹o h×nh: NÆn thó rõng (§Ò tµi)
2. MTXQ: Mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh cã
Thø 5 2 ch©n, cã 2 c¸nh cã má
5/11/09
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “§êng vµ ch©n” ( T3)
- NDTT: VËn ®éng minh ho¹: “§êng vµ
ch©n”
- NDKH: Nghe h¸t: “Trèng c¬m”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i e, ª
6/11/09 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. TruyÖn: “Chó Dª §en” (T2)

26/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Xem tranh, - Quan s¸t:


Ho¹t Hoa hång ¶nh luËt lÖ C©y keo
®éng - TCV§: Ai giao th«ng. - TCV§:
ngoµi nhiÒu - TCV§: Thi ChuyÒn
trêi ®iÓm nhÊt lÊy bãng bãng
- Ch¬i - Ch¬i tù do - Ch¬i víi
nhÆt l¸ c¸t, níc vµ
xÕp h×nh ®å ch¬i
thiÕt bÞ
ngoµi trêi

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
Ho¹t X©y dùng
®éng Trêng mÉu X©y dùng Trêng mÉu Trêng mÉu
gi¸o. l¨ng B¸c. gi¸o. l¨ng B¸c. gi¸o.
vui
ch¬i - X©y dùng - ¤n l¹i c¸c - X©y dùng - ¤n l¹i c¸c - X©y dùng
lµng em. bµi h¸t vµ lµng em. bµi h¸t vµ lµng em.
sö dông c¸c
- Cöa hµng sö dông - Cöa hµng dông cô gâ - Cöa hµng
¨n uèng c¸c dông ¨n uèng ¨n uèng
cô gâ ®Öm.
®Öm. - Xem tranh
- Xem truyÖn vÒ
tranh gi÷ g×n vÖ
truyÖn vÒ sinh c¬ thÓ.
gi÷ g×n
vÖ sinh
c¬ thÓ.

- ¤n luyÖn: - ¤n : - ¤n: Th¬ - Xem tranh - ¤n: TËp t«


Ho¹t XÐ vµ d¸n NhËn biÕt H¹t g¹o lµng Mét sè con ch÷ c¸i e,
®éng h×nh con (ph©n ta. vËt nu«i ª.
chiÒu c¸ biÖt) khèi - Ch¬i tù do trong gia - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù cÇu, khèi ®×nh cã 2 tr¶ trÎ
do trô. ch©n, cã 2
c¸nh, cã - Ch¬i tù
- Ch¬i tù do
do má.
- Ch¬i tù do

27/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 10
(Thùc hiÖn tõ ngµy 9/11 ®Õn ngµy 13/11/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh truyÖn vÒ gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3, Tay 2, Ch©n 3, Bông 4, BËt 1.
- §iÓm danh

28/91
1. T¹o h×nh: VÏ trang trÝ h×nh vu«ng (MÉu)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
Thø 2
2. ThÓ dôc: Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ
9/11/09
dôc (T2)
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
- V§CB: Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ
dôc
- TCV§: Ai nhanh h¬n
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: §Õm ®Õn 7.
NhËn biÕt c¸c nhãm cã 7 ®èi tîng. NhËn biÕt sè
Thø 3 7.
10/11/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
9
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Cho t«i ®i lµm ma víi”
( T1)
- NDTT: D¹y h¸t: “Cho t«i ®i lµm ma víi”
- NDKH: Nghe h¸t: “Reo vang b×nh minh”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
1. ThÓ dôc: BËt s©u 25cm (T1)
C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 4; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: BËt s©u 25cm
11/11/0
9 - TCV§: KÐo co
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
2. Th¬: ¤n th¬: Gi÷a vßng giã th¬m, H¹t g¹o
lµng ta
1. T¹o h×nh: VÏ Êm trµ (MÉu)
2. MTXQ: Mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh cã
Thø 5 4 ch©n ®Î con
12/11/0
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Cho t«i ®i lµm ma víi”
9
( T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Reo vang b×nh
minh”
- NDKH: ¤n h¸t: “Cho t«i ®i lµm ma víi”
- TC¢N: Ai nhanh h¬n
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i
13/11/0 u,
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. TruyÖn: “Chó Dª §en” (T3)

29/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t ®µm tho¹i Tranh ph- Tranh con
®éng vÒ c¸c ph- ¬ng tiÖn vÞt
ngoµi ¬ng tiÖn giao th«ng - TCV§: Ai
trêi giao th«ng hµng nhanh h¬n
- TCV§: Ai kh«ng.
- Ch¬i theo
nhanh h¬n - TCV§: Ngêi ý thÝch
- Ch¬i vÏ tµi xÕ giái
phÊn lªn - Ch¬i tù do
nÒn

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng X©y dùng Cöa hµng X©y dùng Cöa hµng ¨n X©y dùng
vui vên hoa ¨n uèng. vên hoa uèng. vên hoa
ch¬i (c«ng viªn). - Ch¬i (c«ng viªn). - Ch¬i nÆn (c«ng viªn).
- Ph©n vai nÆn theo - Ph©n vai theo ý - Ph©n vai
gia ®×nh. ý thÝch. gia ®×nh. thÝch. gia ®×nh.
- VÏ nÆn, - ¤n l¹i c¸c - VÏ nÆn, - ¤n l¹i c¸c - VÏ nÆn,
®å dïng bµi h¸t. ®å dïng häc bµi h¸t. ®å dïng
häc tËp. tËp häc tËp

- ¤n luyÖn: - ¤n : §Õm - BÐ tËp kÓ - ¤n: T« - ¤n: NhËn


Ho¹t Trang trÝ ®Õn 7. chuyÖn. mµu mét sè biÕt ch÷
®éng h×nh NhËn biÕt - Ch¬i tù do con vËt nu«i c¸i u, .
chiÒu vu«ng c¸c nhãm trong gia - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù cã 7 ®èi t- ®×nh cã 4 tr¶ trÎ
do îng. NhËn ch©n ®Î
biÕt sè 7. con - Ch¬i tù
do
- Ch¬i tù - Ch¬i tù do
do

30/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 11
(Thùc hiÖn tõ ngµy 16/11 ®Õn ngµy 20/11/09)

Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ thêi tiÕt
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 5, Tay 2, Ch©n 2, Bông 4, BËt 2.
- §iÓm danh

31/91
1. T¹o h×nh: ¤n tËp: VÏ gµ m¸i
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
Thø 2
2. ThÓ dôc: BËt s©u 25cm (T2)
16/11/0
9 - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 4; BËt 1.
- V§CB: BËt s©u 25cm
- TCV§: KÐo co

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: NhËn biÕt mèi


quan hÖ h¬n kÐm trong ph¹m vi 7.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
17/11/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Cho t«i ®i lµm ma víi” (
9
T3)
- NDTT: Vç tay theo nhÞp bµi: “Cho t«i ®i lµm
ma víi”
- NDKH: Nghe h¸t: “Reo vang b×nh minh”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
C¸c tiÕt
1. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng thang (T1)
häc
- BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: TrÌo lªn xuèng thang
18/11/0
9 - TCV§: Ch¬i ®ua ngùa
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
2. Th¬: ¤n tËp c¸c bµi th¬ ®· häc

1. T¹o h×nh: VÏ hoa tÆng c« 20/11 (§Ò tµi)


2. MTXQ: Mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “L¸ xanh” ( T1)
19/11/0
9 - NDTT: D¹y h¸t: “L¸ xanh”
- NDKH: Nghe h¸t: “Ma r¬i”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
20/11/0 c¸i u,
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
2. TruyÖn: “Hai anh em” (T1)

32/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Con gµ Tranh mét C©y chuèi
®éng - TCV§: §æi sè lo¹i rau. - TCV§: Ai
ngoµi kh¨n - TCV§: nhanh h¬n
trêi ChuyÓn
- Ch¬i víi - Lµm ®å
®å ch¬i trøng ch¬i víi vËt
ngoµi trêi - Ch¬i trß liÖu thiªn
ch¬i d©n nhiªn
gian

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ®ãng xÕp h×nh: ®ãng kÞch: xÕp h×nh: ®ãng
®éng kÞch: C« Ch¬i xÕp C« bÐ Ch¬i xÕp kÞch: C«
vui bÐ quµng h×nh quµng kh¨n h×nh b«ng bÐ quµng
ch¬i kh¨n ®á. b«ng hoa ®á. hoa vµ c©y kh¨n ®á.
- Ch¬i vµ c©y - Ch¬i cèi. - Ch¬i
phßng cèi. phßng - VÏ trang phßng
kh¸m: C¸ch - VÏ trang kh¸m: C¸ch trÝ ¸o quÇn. kh¸m: C¸ch
gi÷ g×n trÝ ¸o gi÷ g×n vÖ - Ch¨m sãc gi÷ g×n vÖ
vÖ sinh quÇn. sinh r¨ng c©y xanh. sinh r¨ng
r¨ng - Ch¨m miÖng. miÖng.
miÖng. sãc c©y - VÏ nÆn, - VÏ nÆn,
- VÏ nÆn, xanh. ®å dïng häc ®å dïng
®å dïng tËp. häc tËp.
häc tËp.

- ¤n th¬: - ¤n : - ¤n h¸t: V- - NÆn mét - ¤n:


Ho¹t Lµm anh. NhËn biÕt ên trêng sè con vËt Nh÷ng trß
®éng - VÏ gµ m¸i mèi quan mïa thu. nu«i trong ch¬i víi
chiÒu hÖ h¬n - Ch¬i tù do gia ®×nh ch÷ c¸i u,
- Ch¬i tù kÐm nhau .
do - Ch¬i tù do
vÒ sè lîng - Nªu g¬ng
trong tr¶ trÎ
ph¹m vi 7
- Ch¬i tù
- Ch¬i tù do
do
33/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 12
(Thùc hiÖn tõ ngµy 23/11 ®Õn ngµy 27/11/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ së thÝch cña trÎ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3, Tay 3, Ch©n 3, Bông 4, BËt 2.
- §iÓm danh

34/91
1. T¹o h×nh: VÏ vµ t« mµu l¸, qu¶
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
Thø 2
2. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng thang (T2)
23/11/0
9 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 4; BËt 1.
- V§CB: TrÌo lªn xuèng thang
- TCV§: Ch¬i ®ua ngùa

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: Thªm, bít, chia


lµm 2 phÇn nhãm ®å vËt cã 7 ®èi tîng.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
24/11/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “L¸ xanh” ( T2)
9
- NDTT: Nghe h¸t: “Ma r¬i”
- NDKH: ¤n h¸t: “L¸ xanh”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t

1. ThÓ dôc: ¤n tËp: TrÌo lªn xuèng thang


C¸c tiÕt - BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 4; BËt 1.
häc Thø 4
- V§CB: TrÌo lªn xuèng thang
25/11/0
9 - TCV§: Ch¬i ®ua ngùa
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: §¸nh cÇu
2. Th¬: C¸i b¸t xinh xinh (T1)

1. T¹o h×nh: ¤n tËp: VÏ vµ t« mµu c©y xanh


2. MTXQ: Cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ c¸c ph¬ng
Thø 5 tiÖn giao th«ng.
25/11/0
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “L¸ xanh” ( T3)
9
- NDTT: Vç tay theo nhÞp bµi h¸t: “L¸
xanh”
- NDKH: Nghe h¸t: “Ma r¬i”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t

Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i u,


26/11/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
9
2. TruyÖn: “Hai anh em” (T2)

35/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- §i d¹o - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t - TCV§: C¸o Con c¸. Tranh con
®éng ¬i ngñ µ - TCV§: chim bå
ngoµi ChuyÓn c©u
trêi - Ch¬i víi
®å ch¬i, trøng - TCV§:
thiÕt bÞ - Ch¬i theo ChuyÓn
ngoµi trêi ý thÝch trøng
- Ch¬i víi
bong bãng
xµ phong

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng X©y dùng BÖnh X©y dùng BÖnh viÖn. X©y dùng
vui vên b¸ch viÖn. vên b¸ch - Ch¬i nh¹c vên b¸ch
ch¬i thó. - Ch¬i thó. cô, nghe thó.
- Ch¬i nh¹c cô, - Ch¬i ©m thanh, - Ch¬i
®ãng vai nghe ©m ®ãng vai c« nghe móa ®ãng vai
c« gi¸o. thanh, gi¸o. h¸t, vËn c« gi¸o.
- D¸n l¸ cho nghe móa - D¸n l¸ cho ®éng. - D¸n l¸ cho
c©y, xÐ h¸t, vËn c©y, xÐ d¸n c©y, xÐ
d¸n c©y ®éng. c©y to, d¸n c©y to,
to, nhá. nhá. nhá.

- ¤n tËp: - ¤n : - ¤n th¬: - ¤n: Xem - ¤n: T«


Ho¹t + BËt xa. Thªm, bít, C¸i b¸t xinh tranh ¶nh ch÷ c¸i u, .
®éng chia lµm 2 xinh . vÒ c¸c ph- - Nªu g¬ng
+ NÐm xa phÇn ¬ng tiÖn
chiÒu b»ng 1 tay. nhãm ®å - Ch¬i víi tr¶ trÎ
®å ch¬i giao th«ng
+ Ch¹y vËt cã 7 - Ch¬i víi
- Ch¬i víi ®å ch¬i
nhanh 10m ®èi tîng. ®å ch¬i
- Ch¬i víi - Ch¬i tù
®å ch¬i do

36/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 13
(Thùc hiÖn tõ ngµy 30/11 ®Õn ngµy 04/12/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh gäi tªn c¸c lo¹i ®å dïng trong gia
®×nh
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1, Tay 1, Ch©n 2, Bông 1, BËt 3.
- §iÓm danh

37/91
1. T¹o h×nh: VÏ nhµ cña bÐ (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
Thø 2
2. ThÓ dôc: L¨n bãng b»ng 2 tay vµ ®i theo bãng
30/11/0
(T1)
9
- BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông1; BËt 2.
- V§CB: L¨n bßng b»ng 2 tay vµ ®i theo bãng
- TCV§: NÐm bãng vµo ræ

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: NhËn biÕt


(Ph©n bÞtt) khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
01/12/0
2. ¢m nh¹c: TiÕt tæng hîp
9
- NDTT: Ríc ®Ìn díi tr¨ng, vên trêng mïa thu, cho
t«i ®i lµm ma víi
- NDKH: Nghe h¸t: Trèng c¬m (D©n ca quan hä
B¾c Ninh
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt

C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: L¨n bãng b»ng 2 tay vµ ®i theo bãng
häc (T2)
Thø 4 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 1; BËt 2.
02/12/0
- V§CB: L¨n bãng b»ng 2 tay vµ ®i theo bãng
9
- TCV§: NÐm bãng vµo ræ
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
2. Th¬: C¸i b¸t xinh xinh (T2)

1. T¹o h×nh: VÏ trang trÝ h×nh trßn (MÉu)


2. MTXQ: Ngêi b¸n hµng vµ ngêi mua hµng.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “B¸c ®a th vui tÝnh”
03/12/0
( T1)
9
- NDTT: D¹y h¸t bµi: “B¸c ®a th vui tÝnh”
- NDKH: Vç tay theo nhÞp bµi: “L¸ xanh”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái

Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i i,
04/12/0 t, c
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. TruyÖn: “Hai anh em” (T3)

38/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Thêi tiÕt Con gµ m¸i. Con Tr©u
®éng - TCV§: §ua - TCV§: B¸nh - TCV§: §ua
ngoµi ngùa xe quay ngùa
trêi
- NhÆt l¸ - VÏ tù do - Ch¬i víi
lµm co trªn s©n tr- ®å ch¬i
tr©u êng ngoµi trêi

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ®ãng ph©n vai: ®ãng kÞch: ph©n vai: ®ãng
®éng kÞch: §ãng BÖnh §ãng kÞch BÖnh viÖn. kÞch: §ãng
vui kÞch B¸c viÖn. B¸c gÊu - T« mµu, vÏ, kÞch B¸c
ch¬i gÊu ®en - T« mµu, ®en vµ 2 nÆn vÒ c¸c gÊu ®en
vµ 2 chó vÏ, nÆn chó thá con vËt vµ 2 chó
thá vÒ c¸c con - X©y dùng sèng trong thá
- X©y dùng vËt sèng vên b¸ch rõng. - X©y dùng
vên b¸ch trong thó. - XÕp « t«, vên b¸ch
thó. rõng. - T« mµu tµu ho¶.... thó.
- T« mµu - XÕp « t«, ph¬ng tiÖn - T« mµu
ph¬ng tiÖn tµu ho¶.... giao th«ng, ph¬ng tiÖn
giao th«ng, biÓn hiÖu giao th«ng,
biÓn hiÖu giao th«ng. biÓn hiÖu
giao th«ng. giao th«ng.

- ¤n luyÖn: - ¤n ¤n luyÖn - VÏ trang - ¤n: NhËn


Ho¹t VÏ nhµ cña luyÖn: ®äc th¬: trÝ h×nh biÕt ch÷
®éng bÐ NhËn biÕt C¸i b¸t xinh trßn. c¸i i, t, c.
chiÒu - Ch¬i tù (ph©n xinh. - Ch¬i tù do - Nªu g¬ng
do biÖt) khèi - Ch¬i tù do tr¶ trÎ
vu«ng,
khèi ch÷ - Ch¬i tù
nhËt. do
- Ch¬i tù
do

39/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 14
(Thùc hiÖn tõ ngµy 7/12 ®Õn ngµy 11/12/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn víi trÎ vÒ c¸ch gi÷ g×n vÖ sinh r¨ng miÖng vµ
¨n uèng hîp lý
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 4, Tay 5, Ch©n 2, Bông 3, BËt 1.
- §iÓm danh

40/91
1. T¹o h×nh: NÆn theo ý thÝch (ý thÝch)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: NÐm cßn
Thø 2
2. ThÓ dôc: Bµi tËp tæng hîp (T1)
7/12/09
- BTPTC: Tay 5; Ch©n 1; Bông1; BËt 3.
- V§CB: + BËt xa
+ NÐm xa b¨ng 1 tay
+ Ch¹y nhanh 10m

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: X¸c ®Þnh phÝa


ph¶i, phÝa tr¸i cña b¹n kh¸c, cña ®èi tîng kh¸c (cã
Thø 3 sù ®Þnh híng)
8/12/09 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nhµy vµo nh¶y ra
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “B¸c ®a th vui tÝnh” (T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Lý c©y xanh”
- NDKH: ¤n h¸t: “B¸c ®a th vui tÝnh”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái

1. ThÓ dôc: Bµi tËp tæng hîp (T2)


C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 5; Ch©n 1; Bông 1; BËt 3.
Thø 4
- V§CB: + BËt xa
9/12/09
+ NÐm xa b¨ng 1 tay
+ Ch¹y nhanh 10m
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. Th¬: Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma (T1)
1. T¹o h×nh: C¾t d¸n h×nh vu«ng to vµ nhá
(MÉu)
Thø 5 2. MTXQ: Chó c«ng nh©n.
10/12/0
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “B¸c ®a th vui tÝnh”
9
( T3)
- NDTT: VËn ®éng minh häa, móa bµi h¸t.
- NDKH: Nghe h¸t: “Lý c©y xanh”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
11/12/0 c¸i i, t, c
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: ¤ ¨n quan
2. TruyÖn: “Sù tÝch b¸nh trng b¸nh giÇy” (T1)

41/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- §è vÒ c¸c - D¹o quanh - Xem


Ho¹t lo¹i qu¶ s©n trêng tranh kÓ
®éng - TCV§: BÉy hÝt thë tªn c¸c con
ngoµi chuét kh«ng khÝ vËt, nªu
trêi trong lµnh. ®Æc ®iÓm
- Ch¬i th¶ cña chóng
thuyÒn - TCV§: Ai
nhanh h¬n - TCV§: BÉy
- Ch¬i víi chuét
phÊn - Ch¬i víi
®å ch¬i
ngoµi trêi

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Gia ®×nh C«ng viªn Gia ®×nh C«ng viªn Gia ®×nh
vui - XÕp h×nh c©y xanh. - XÕp h×nh c©y xanh. - XÕp h×nh
ch¬i x©y dùng - §äc th¬, x©y dùng - §äc th¬, x©y dùng
vên hoa. kÓ vên hoa. kÓ chuyÖn, vên hoa.
- Ch¬i l« chuyÖn, - Ch¬i l« t«, xem tranh - Ch¬i l«
t«, xÕp sè xem tranh xÕp sè lîng ¶nh rau, t«, xÕp sè
lîng c¸c ¶nh rau, c¸c con c«n qu¶. lîng c¸c con
con c«n qu¶. trïng. c«n trïng.
trïng.

- NÆn theo - ¤n - Nghe kÓ - ¤n luyÖn: - ¤n: Trß


Ho¹t ý thÝch luyÖn: X¸c chuyÖn, C¾t d¸n ch¬i víi
®éng - Ch¬i gieo ®Þnh ®äc th¬. h×nh vu«ng ch÷ c¸i i, t,
chiÒu h¹t phÝa ph¶i, - Ch¬i tù do to vµ nhá. c.
phÝa tr¸i - Ch¬i tù do - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù cña b¹n
do tr¶ trÎ
kh¸c, cña
®èi tîng - Ch¬i tù
kh¸c (cã do
sù ®Þnh
híng).
- Ch¬i tù
do
42/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 15
(Thùc hiÖn tõ ngµy 14/12 ®Õn ngµy 18/12/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ ngµy nghØ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1, Tay 1, Ch©n 2, Bông 3, BËt 3.
- §iÓm danh

43/91
1. T¹o h×nh: VÏ quµ tÆng chó bé ®éi (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
Thø 2
2. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng thang (T1)
14/12/0
9 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
- V§CB: + TrÌo lªn xuèng thang
+ Ch¹y nhÊc cao ®ïi

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: §Õn ®Õn 8.


NhËn biÕt c¸c nhãm cã 8 ®èi tîng. NhËn biÕt s« 8.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
15/12/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Chó bé ®éi ®i xa” (T1)
9
- NDTT: D¹y h¸t: “Chó bé ®éi ®i xa”
- NDKH: VËn ®éng minh ho¹ bai: “B¸c ®a th vui
tÝnh”
- TC¢N: Chim gâ kiÕn
C¸c tiÕt
1. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng thang (T2)
häc
- BTPTC: Tay 6; Ch©n 3; Bông 1; BËt 3.
Thø 4
- V§CB: + TrÌo lªn xuèng thang
15/12/0
9 + Ch¹y nhÊc cao ®ïi
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
2. Th¬: Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma (T2)

1. T¹o h×nh: VÏ lä hoa vµ qu¶ bãng (MÉu)


2. MTXQ: B¸c ®a th.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Chó bé ®éi ®i xa” ( T2)
17/12/0
9 - NDTT: Nghe h¸t: “Mµu ¸o chó bé ®éi”
- NDKH: ¤n h¸t: “Chó bé ®éi ®i xa”
- TC¢N: Chim gâ kiÕn
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i i, t, c
18/12/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
9
2. TruyÖn: “Sù tÝch b¸nh trng b¸nh giÇy” (T2)

44/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - TÕt ®å - §i d¹o


Ho¹t Thêi tiÕt, ch¬i, lµm - TCV§:
®éng l¾ng nghe ®å ch¬i §Õm tiÕp
ngoµi ©m thanh b»ng c¸c
trêi ë s©n tr- lo¹i l¸. - Ch¬i gieo
êng h¹t
- TCV§:
- TCV§: chuyÒn
§Õm tiÕp bãng
- Ch¬i vÏ tù - Ch¬i theo
do ý thÝch

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng X©y dùng Cöa hµng X©y dùng Cöa hµng X©y dùng
vui lµng em b¸n thùc lµng em b¸n thùc lµng em
ch¬i - XÐ d¸n phÈm - XÐ d¸n phÈm s¹ch. - XÐ d¸n
trang trÝ s¹ch. trang trÝ - ¤n ch÷ trang trÝ
ph¬ng tiÖn - ¤n ch÷ ph¬ng tiÖn c¸i, to¸n. ph¬ng tiÖn
giao th«ng. c¸i, to¸n. giao th«ng. - Ch¬i víi giao th«ng.
- XÕp hét - Ch¬i víi - XÕp hét c¸t, níc - XÕp hét
h¹t theo ý c¸t, níc h¹t theo ý h¹t theo ý
thÝch. thÝch. thÝch.

- VÏ quµ - ¤n - ¤n th¬: - ¤n luyÖn: - ¤n: T«


Ho¹t tÆng chó luyÖn: Chó bé ®éi VÏ lä hoa vµ ch÷ c¸i i, t,
®éng bé ®éi ®Õm hµnh qu©n qu¶ bãng c.
chiÒu - BÐ tËp ®Õn 8. trong ma - Ch¬i tù do - Nªu g¬ng
kÓ chuyÖn NhËn biÕt - D¸n hoa tr¶ trÎ
c¸c nhãm tÆng c«
- Ch¬i tù cã 8 ®èi t- - Ch¬i tù
do îng. NhËn - Ch¬i tù do do
biÕt sè 8
- Ch¬i tù
do

45/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 16
(Thùc hiÖn tõ ngµy 21/12 ®Õn ngµy 25/12/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh vÒ chó bé ®éi
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1, Tay 1, Ch©n 2, Bông 3, BËt 1.
- §iÓm danh

46/91
1. T¹o h×nh: VÏ ng«i nhµ cña bÐ (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
Thø 2
2. ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc (T1)
21/12/0
9 - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 2.
- V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc
- TCV§: Nh¶y tiÕp søc

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: D¹y trÎ biÕt mèi
quan hÖ trong ph¹m vi 8
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
22/12/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Chó bé ®éi ®i xa” (T3)
9
- NDTT: Vç tay theo nhÞp bµi h¸t: “Chó bé ®éi
®i xa”
- NDKH: Nghe h¸t “Mµu ¸o chó bé ®éi”
- TC¢N: Chim gâ kiÕn

1. ThÓ dôc: §i trªn ghÕ thÓ dôc (T2)


C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 2; Ch©n 2; Bông 1; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc
23/12/0
9 - TCV§: Nh¶y tiÕp søc
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
2. Th¬: ChiÕc cÇu míi (T1)

1. T¹o h×nh: VÏ bÇu trêi khi ma (®Ò tµi)


2. MTXQ: Nh÷ng ®å dïng cïng lo¹i.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
24/12/0
( T1)
9
- NDTT: D¹y h¸t: “Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
- NDKH: Nghe h¸t: “H¹t g¹o lµng ta”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i b,
25/12/0 d, ®
9 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
2. TruyÖn: “Sù tÝch b¸nh trng b¸nh giÇy” (T3)

47/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Hoa cóc C©y cèi C¸c khu
®éng - TCV§: thiªn nhiªn vùc trong
ngoµi Ch¹y cíp cê - TCV§: MÌo trêng
trêi ®uæi chuét - TCV§:
- Ch¬i theo
ý thÝch - Ch¬i víi Ch¹y cíp cê
®å ch¬i - Ch¬i tù
do

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Cöa hµng X©y dùng Cöa hµng X©y dùng Cöa hµng
vui b¸n níc gi¶i c«ng viªn, b¸n níc gi¶i c«ng viªn, b¸n níc gi¶i
ch¬i kh¸t vên hoa. kh¸t vên hoa. kh¸t
- T« mµu - Ch¬i - T« mµu - Ch¬i - T« mµu
h×nh c¸c t×m ch÷ h×nh c¸c t×m ch÷ h×nh c¸c
con c«n c¸i trong con c«n c¸i trong con c«n
trïng. tõ. trïng. tõ. trïng.
- Ch¬i víi - Ch¬i víi
c¸t, níc c¸t, níc

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn: - ¤n h¸t - Ch¬i víi l« - ¤n: NhËn


Ho¹t VÏ ng«i nhµ D¹y trÎ biÕt - Nghe kÓ t« nh÷ng biÕt ch÷
®éng cña bÐ mèi quan chuyÖn ®å dïng c¸i b, d, ®.
chiÒu - Ch¬i tù hÖ trong cïng lo¹i - Nªu g¬ng
ph¹m vi 8 - Ch¬i tù do
do - Ch¬i tù tr¶ trÎ
- Ch¬i tù do - Ch¬i tù
do do

48/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 17
(Thùc hiÖn tõ ngµy 28/12 ®Õn ngµy 31/12/09)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy nghØ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3, Tay 2, Ch©n 4, Bông 1, BËt 2.
- §iÓm danh

49/91
1. T¹o h×nh: XÐ vµ d¸n theo ý thÝch (ý thÝch)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
Thø 2
2. ThÓ dôc: BËt s©u 25 - 30cm (T1)
28/12/0
9 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 5; Bông 2; BËt 1.
- V§CB: BËt s©u 25 - 30cm
- TCV§: KÐo co

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: Thªm, bít, chia


nhãm ®å vËt cã 8 ®èi tîng lµm 2 phÇn.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: ChØm næi
29/12/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
9
(T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “H¹t g¹o lµng ta”
- NDKH: ¤n h¸t: “Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái

C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: BËt s©u 25 - 30cm (T2)


häc - BTPTC: Tay 1; Ch©n 5; Bông 5; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: BËt s©u 25 - 30cm
30/12/0
9 - TCV§: KÐo co
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
2. Th¬: ChiÕc cÇu míi (T2)

1. T¹o h×nh: XÐ vµ d¸n hoa d©y (®Ò tµi)


2. MTXQ: Ph©n nhãm ®å vËt theo chÊt liÖu.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
31/12/0
( T3)
9
- NDTT: Vç tay theo tiÕt tÊu phèi hîp bµi:
“Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy”
- NDKH: Nghe h¸t: “H¹t g¹o lµng ta”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6
01/01/0 NghØ tÕt d¬ng lÞch
10

50/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t BÇu trêi, Ch¨m sãc
®éng hiÖn tîng c©y, tíi c©y
ngoµi n¾ng, giã, - TCV§:Ètêi
trêi m©y.... ma
- TCV§: Ng- - Ch¬i vËt
êi tµi xÕ nµo ch×m,
giái vËt nµo næi
- Ch¬i thæi
bong bãng
xµ phßng

- Trß ch¬i - X©y - Trß ch¬i - X©y


Ho¹t x©y dùng: dùng x©y dùng: dùng
®éng X©y dùng doanh tr¹i X©y dùng doanh tr¹i
vui l¨ng B¸c bé ®éi. l¨ng B¸c bé ®éi.
ch¬i - VÏ, nÆn - XÕp hét - VÏ, nÆn - XÕp hét
c¸c con vËt h¹t. c¸c con vËt h¹t.
sèng díi n- - §äc th¬ sèng díi níc. - §äc th¬
íc. kÓ l¹i - KÓ chuyÖn kÓ l¹i
- KÓ nh÷ng s¸ng t¹o nh÷ng
chuyÖn c©u theo tranh c©u
s¸ng t¹o truyÖn ®· truyÖn ®·
theo tranh nghe nghe

- BÐ tËp kÓ - ¤n luyÖn: - ¤n th¬: - ¤n: XÐ


Ho¹t chuyÖn. Thªm, bít, C¸i b¸t xinh d¸n hoa
®éng - Xem chia nhãm xinh d©y
chiÒu tranh c¸c ®å vËt cã - Ch¬i tù do - Ch¬i tù
lo¹i rau 8 ®èi tîng do
lµm 2 phÇn
- Ch¬i tù
do - Ch¬i tù
do

51/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 18
(Thùc hiÖn tõ ngµy 4/01 ®Õn ngµy 8/01/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy nghØ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3, Tay 2, Ch©n 4, Bông 1, BËt 2.
- §iÓm danh

52/91
1. T¹o h×nh: XÐ d¸n h×nh con c¸ (MÉu)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y vµo nh¶y ra
Thø 2
2. ThÓ dôc: ChuyÒn b¾t bãng bªn ph¶i, bªn tr¸i
4/01/01
(T1)
0
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 4; Bông 2; BËt 2.
- V§CB: + ChuyÒn b¾t bãng bªn ph¶i, bªn
tr¸i
+ Ch¹y chËm 100m
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n tËp: NhËn
biÕt s« lîng, ®Õm, thªm, bít sè lîng trong ph¹m vi
Thø 3 8
5/01/01 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y vµo nh¶y ra
0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Móa víi b¹n t©y Nguyªn”
(T1)
- NDTT: D¹y h¸t: “Móa víi b¹n t©y Nguyªn”
- NDKH: Nghe h¸t: “Xe chØ luån kim” (DCQH
B¾c Ninh )
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t

C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: ChuyÒn b¾t bãng bªn ph¶i, bªn tr¸i
häc (T2)
Thø 4 - BTPTC: Tay 2; Ch©n 4; Bông 2; BËt 2.
6/01/01
- V§CB: + ChuyÒn b¾t bãng bªn ph¶i,
0
bªn tr¸i
+ Ch¹y chËm 100m
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: §¸nh cÇu
2. Th¬: ¤n c¸c bµi th¬ ®· häc

1. T¹o h×nh: XÐ d¸n ®µn c¸ b¬i (®Ò tµi)


2. MTXQ: T×m hiÓu mét sè lo¹i rau.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Móa víi b¹n t©y
7/01/01
Nguyªn” ( T2)
0
- NDTT: Nghe h¸t: “Xe chØ luån kim”
(DCQH B¾c Ninh)
- NDKH: ¤n h¸t: “Móa víi b¹n t©y Nguyªn”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
8/01/01 c¸i b, d, ®
0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
2. TruyÖn: “S¬n tinh, thuû tinh” (T1)
53/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- §i d¹o - Quan s¸t: - Quan s¸t


Ho¹t - TCV§: C¸o C©y cèi vµ nãi vÒ
®éng ¬i ngñ µ thiªn nhiªn thêi tiÕt,
ngoµi - Ch¬i chã c©y cèi
trêi - NhÆt l¸
r¬i, xÐ sãi xÊu - TCV§: C¸o
xÕp h×nh tÝnh. ¬i ngñ µ
theo ý - Ch¬i víi - Ch¬i tù
thÝch ®å ch¬i do
ngoµi trêi

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng B¸n hµng X©y dùng B¸n hµng X©y dùng B¸n hµng
vui - T« mµu, trêng häc - T« mµu, trêng häc - T« mµu,
ch¬i c¾t d¸n - Trß ch¬i c¾t d¸n - Trß ch¬i c¾t d¸n
ng«i sao häc tËp: ng«i sao häc tËp: ng«i sao
trªn mò Ph©n biÖt trªn mò chó Ph©n biÖt trªn mò
chó bé c¸c h×nh bé ®éi. c¸c h×nh chó bé
®éi. khèi cÇu, - BiÓu diÔn khèi cÇu, ®éi.
- BiÓu diÔn khèi trô. l¹i nh÷ng khèi trô. - BiÓu diÔn
l¹i nh÷ng - Ch¨m sãc bµi h¸t ®· - Ch¨m sãc l¹i nh÷ng
bµi h¸t ®· c©y xanh häc c©y xanh bµi h¸t ®·
häc häc

- ¤n luyÖn: - Nghe kÓ - ¤n l¹i - Xem - ¤n: Trß


Ho¹t XÐ d¸n chuyÖn, nh÷ng bµi tranh ¶nh ch¬i ch÷
®éng h×nh con ®äc th¬ th¬ ®· häc vÒ mét sè c¸i b, d, ®.
chiÒu c¸ - Ch¬i tù - Ch¬i tù do lo¹i rau - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù do - Ch¬i tù tr¶ trÎ
do do - Ch¬i tù
do

54/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 19
(Thùc hiÖn tõ ngµy 11/01 ®Õn ngµy 15/01/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn víi trÎ vÒ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3, Tay 2, Ch©n 5, Bông 1, BËt 2.
- §iÓm danh

55/91
1. T¹o h×nh: VÏ b¹n trai hoÆc g¸i cña ch¸u (§Ò
tµi)
Thø 2 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Chång nô chång hoa
11/01/0
2. ThÓ dôc: NÐm xa b»ng 2 tay (T1)
10
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 3; Bông 2; BËt 3.
- V§CB: + NÐm xa b»ng 2 tay
+ Ch¹y nhanh 15m
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n tËp: NhËn
biÕt vÞ trÝ ®å vËt ë phÝa trªn, phÝa díi, phÝa sau
Thø 3 cña ®èi tîng (cã sù ®Þnh híng)
12/01/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Móa víi b¹n t©y Nguyªn”
(T3)
- NDTT: Móa bµi h¸t: “Móa víi b¹n t©y Nguyªn”
- NDKH: Nghe h¸t: “Xe chØ luån kim” (DCQH
B¾c Ninh )
C¸c tiÕt - TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
häc
1. ThÓ dôc: NÐm xa b»ng 2 tay (T2)
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 3; Bông 2; BËt 3.
Thø 4
- V§CB: + NÐm xa b»ng 2 tay
13/01/0
10 + Ch¹y nhanh 15m
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Chång nô chång hoa
2. Th¬: Hoa cóc vµng (T1)
1. T¹o h×nh: NÆn theo ý thÝch (ý thÝch)
2. MTXQ: C©y xanh vµ m«i trêng sèng.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Mïa xu©n ®Õn råi”
15/01/0
( T1)
10
- NDTT: D¹y h¸t: “Mïa xu©n ®Õn råi”
- NDKH: Nghe h¸t: “Ma r¬i” (D©n ca x¸)
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i b, d, ®
15/01/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Chång nô chång hoa
10
2. TruyÖn: “S¬n tinh, thuû tinh” (T2)

56/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Tranh con Mét sè lo¹i C©y cèi
®éng VÞt qu¶ thiªn nhiªn
ngoµi - TCV§: - TCV§: Thá - TCV§:
trêi ChuyÒn ®æi ChuyÒn
bãng chuång. bãng
- §äc ®ång - Ch¬i tù do - Ch¬i víi
dao vÒ c¸c phÊn
con vËt

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng X©y dùng B¸c sÜ X©y dùng B¸c sÜ X©y dùng
vui vên b¸ch - H¸t, vËn vên b¸ch - H¸t, vËn vên b¸ch
ch¬i thó ®éng thó ®éng thó
- §ãng kÞch nh÷ng bµi - §ãng kÞch nh÷ng bµi - §ãng kÞch
b¸c gÊu h¸t vÒ ph- b¸c gÊu h¸t vÒ ph- b¸c gÊu
®en. ¬ng tiÖn ®en. ¬ng tiÖn ®en.
- NÆn theo giao th«ng. - NÆn theo giao th«ng. - NÆn theo
ý thÝch - VÏ vên ý thÝch - VÏ vên ý thÝch
hoa hoa

- ¤n luyÖn: - TÕt ®å - Nghe kÓ - NÆn theo - ¤n: T«


Ho¹t VÏ b¹n trai ch¬i, lµm chuyÖn, ý thÝch ch÷ c¸i b,
®éng hoÆc b¹n ®å ch¬i ®äc th¬ - Ch¬i tù d, ®.
chiÒu g¸i cña b»ng l¸ - Ch¬i tù do do - Nªu g¬ng
ch¸u - Ch¬i tù tr¶ trÎ
- Ch¬i tù do - Ch¬i tù
do do

57/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 20
(Thùc hiÖn tõ ngµy 18/01 ®Õn ngµy 22/01/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh vÒ mét sè nghÒ phæ biÕn trong x·
héi
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 5, Tay 6, Ch©n 4, Bông 2, BËt 1.
- §iÓm danh

58/91
1. T¹o h×nh: VÏ hoa mïa xu©n (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: ¤ ¨n quan
Thø 2
2. ThÓ dôc: NÐm tróng ®Ých n»m ngang (T1)
18/01/0
10 - BTPTC: Tay 6; Ch©n 3; Bông 2; BËt 3.
- V§CB: + NÐm tróng ®Ých n»m ngang
+ Nh¶y lß cß
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: D¹y trÎ thao t¸c
®o ®é dµi 1 ®èi tîng
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
19/01/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Móa víi b¹n t©y Nguyªn”
10
(T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Ma r¬i” (D©n ca x¸)
- NDKH: ¤n h¸t: “Mïa xu©n ®Õn råi”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái

1. ThÓ dôc: NÐm tróng ®Ých n»m ngang (T2)


C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 6; Ch©n 3; Bông 2; BËt 3.
Thø 4
- V§CB: + NÐm tróng ®Ých n»m ngang
20/01/0
10 + Nh¶y lß cß
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: NÐm cßn
2. Th¬: Hoa cóc vµng (T2)
1. T¹o h×nh: D¸n h×nh « t« chë kh¸ch (MÉu)
2. MTXQ: Mét sè con vËt sèng trong rõng.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Mïa xu©n ®Õn råi”
21/01/0
( T3)
10
- NDTT: D¹y móa bµi: “Mïa xu©n ®Õn råi”
- NDKH: Nghe h¸t: “Ma r¬i” (D©n ca x¸)
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i l,
22/01/0 n, m
10 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Chång nô chång hoa
2. TruyÖn: “S¬n tinh, thuû tinh” (T3)

59/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Vên rau Mét sè c©y C©y cèi
®éng - TCV§: c¶nh thiªn nhiªn
ngoµi B¸nh xe - TCV§: - TCV§:
trêi quay Chim bay, B¸nh xe
- Ch¬i tù cß bay quay
do - Ch¬i víi - Ch¬i víi
®å ch¬i phÊn

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng - ph©n vai: x©y dùng - ph©n vai:
®éng Trêng mÉu l¾p ghÐp: Trêng mÉu l¾p ghÐp: Trêng mÉu
vui gi¸o Khu vên tr- gi¸o Khu vên tr- gi¸o
ch¬i - Trß êng cña - Trß êng cña - Trß
chuyÖn vÒ em chuyÖn vÒ em chuyÖn vÒ
nguån níc, - Ch¬i víi nguån níc, - Ch¬i víi nguån níc,
Ých lîi, t¸c bóp bª. Ých lîi, t¸c bóp bª. Ých lîi, t¸c
dông cña - Ch¬i vÏ dông cña n- - Ch¬i vÏ dông cña
níc. hoa theo ý íc. hoa theo ý níc.
- Ch¨m sãc thÝch - Ch¨m sãc thÝch - Ch¨m sãc
c©y xanh c©y xanh c©y xanh

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn: - ¤n th¬: T« mµu - ¤n: NhËn


Ho¹t VÏ hoa mïa Thao t¸c Hoa cóc tranh c¸c biÕt ch÷
®éng xu©n ®o ®é dµi vµng con vËt c¸i l, n, m.
chiÒu - Ch¬i tù mét ®èi t- - Ch¬i tù do sèng trong - Nªu g¬ng
do îng rõng tr¶ trÎ
- Ch¬i tù - Ch¬i tù - Ch¬i tù
do do do

60/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 21
(Thùc hiÖn tõ ngµy 01/02 ®Õn ngµy 5/02/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh ¶nh vÒ ®å vËt vµ ph¬ng tiÖn giao
th«ng
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1, Tay 1, Ch©n 2, Bông 2, BËt 1.
- §iÓm danh

61/91
1. T¹o h×nh: VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh (§Ò
tµi)
Thø 2 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: §¸nh cÇu
25/01/0
2. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng ghÕ (T1)
10
- BTPTC: Tay 6; Ch©n 4; Bông 2; BËt 1.
- V§CB: TrÌo lªn xuèng ghÕ
- TCV§: Ai nÐm xa nhÊt
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n tËp: NhËn
biÕt ®îc vÞ trÝ cña ®å vËt ë phÝa ph¶i, tr¸i cña
Thø 3 b¹n kh¸c
26/01/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: ¤ ¨n quan
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “S¾p ®Õn tÕt råi” (T1)
- NDTT: D¹y h¸t: “S¾p ®Õn tÕt råi”
- NDKH: Nghe h¸t: “inh l¶ ¬i”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng ghÕ (T2)
häc
- BTPTC: Tay 6; Ch©n 4; Bông 2; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: TrÌo lªn xuèng ghÕ
27/01/0
10 - TCV§: Ai nÐm xa nhÊt
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. Th¬: Nµng tiªn èc (T1)
1. T¹o h×nh: D¸n trang trÝ trªn b¨ng giÊy (MÉu)
2. MTXQ: Th¨m c¸nh ®ång lóa.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “S¾p ®Õn tÕt råi” ( T2)
28/01/0
10 - NDTT: Nghe h¸t: “inh l¶ ¬i”
- NDKH: ¤n h¸t: “S¾p ®Õn tÕt råi”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
29/01/0 c¸i l, n, m
10 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
2. TruyÖn: “Sù tÝch hå g¬m” (T1)

62/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng Tranh con BÇu trêi C©y trong
ngoµi bß s©n trêng
trêi - TCV§: MÌo
- TCV§: ®uæi chuét - TCV§:
Nh¶y tiÕp - VÏ tù do Nh¶y tiÕp
søc trªn s©n søc
- Ch¬i tù - Ch¬i tù
do do

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Gia ®×nh BÖnh viÖn Gia ®×nh BÖnh viÖn Gia ®×nh
vui - Ch¬i l« t« - Ch¬i tËp - Ch¬i l« t« - Ch¬i tËp - Ch¬i l« t«
ch¬i xÕp sè lîng lµm c« gi¸o xÕp sè lîng lµm c« gi¸o xÕp sè lîng
c¸c ®å vËt. - XÐ d¸n c¸c ®å vËt. - XÐ d¸n c¸c ®å vËt.
- XÕp h×nh trang trÝ - XÕp h×nh trang trÝ - XÕp h×nh
theo ý theo ý theo ý
thÝch thÝch thÝch

- ¤n luyÖn: - Ch¬i gi¶i - XÕp h×nh - ¤n luyÖn: - ¤n: Trß


Ho¹t VÏ ngêi ®è vÒ mét ®å vËt theo D¸n trang ch¬i ch÷
®éng th©n trong sè hiÖn t- ý thÝch trÝ trªn c¸i l, n, m.
chiÒu gia ®×nh îng thêi b»ng hét h¹t b¨ng giÊy - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù tiÕt vµ c¸c - Ch¬i tù do - Ch¬i tù tr¶ trÎ
do mïa do - Ch¬i tù
- Ch¬i tù do
do

63/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 22
(Thùc hiÖn tõ ngµy 01/02 ®Õn ngµy 5/02/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh ¶nh vÒ ®å vËt vµ ph¬ng tiÖn giao
th«ng
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1, Tay 1, Ch©n 2, Bông 2, BËt 1.
- §iÓm danh

64/91
1. T¹o h×nh: VÏ theo ý thÝch (ý thÝch)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
Thø 2
2. ThÓ dôc: BËt liªn tôc 4 - 5 vßng (T1)
01/02/0
10 - BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 2; BËt 1.
- V§CB: BËt liªn tôc 4 - 5 vßng
- TCV§: KÐo co
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: §Õm ®Õn 9.
NhËn biÕt c¸c nhãm ®å vËt cã 9 ®èi tîng. NhËn
Thø 3 biÕt s« 9.
02/02/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cê g¸nh
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “S¾p ®Õn tÕt råi” (T3)
- NDTT: VËn ®éng minh ho¹ bµi: “S¾p ®Õn tÕt
råi”
- NDKH: Nghe h¸t: “inh l¶ ¬i”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
1. ThÓ dôc: BËt liªn tôc 4 - 5 vßng (T2)
C¸c tiÕt - BTPTC: Tay 1; Ch©n 2; Bông 2; BËt 1.
Thø 4
häc - V§CB: BËt liªn tôc 4 - 5 vßng
03/02/0
10 - TCV§: KÐo co
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
2. Th¬: Nµng tiªn èc (T2)
1. T¹o h×nh: XÐ d¸n theo ý thÝch (ý thÝch)
2. MTXQ: MÆt trêi, mÆt tr¨ng vµ c¸c v× sao.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “C¶ tuÇn ®Òu ngoan”
4/02/01
( T1)
0
- NDTT: D¹y h¸t: “C¶ tuÇn ®Òu ngoan”
- NDKH: Nghe h¸t: “§i häc”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i l, n, m
5/02/01 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
0
2. TruyÖn: “Sù tÝch hå g¬m” (T2)
NghØ tÕt nguyªn ®¸n
(Tõ ngµy 8/02 ®Õn ngµy 19/02/2010)

65/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

- Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


Ho¹t Tranh con Khu nhµ Tranh con
®éng ngçng bÕp cña tr©u
ngoµi - TCV§: Thi nhµ trêng - TCV§: Thi
trêi lÊy bãng - TCV§: Thi lÊy bãng
- Ch¬i tù lÊy bãng - VÏ tù do
do - Ch¬i - Ch¬i tù do trªn s©n tr-
nÆn c¸c - Ch¬i vÏ tù êng
con vËt do trªn s©n
gÇn gòi trêng

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng X©y dùng Gia ®×nh X©y dùng Gia ®×nh X©y dùng
vui vên b¸ch - Ch¬i nÊu vên b¸ch - Ch¬i nÊu vên b¸ch
ch¬i thó ¨n thó ¨n thó
- ChÕ biÕn - Ch¬i cho - ChÕ biÕn - Ch¬i cho - ChÕ biÕn
thøc ¨n cho em bÐ ¨n. thøc ¨n cho em bÐ ¨n. thøc ¨n cho
®éng vËt. ®éng vËt. ®éng vËt.
- Ch¬i cho - Ch¬i cho - Ch¬i cho
c¸c con vËt c¸c con vËt c¸c con vËt
¨n ¨n ¨n

- D¹y h¸t: - ¤n luyÖn: - ¤n th¬: - BÐ tËp kÓ - ¤n luyÖn:


Ho¹t ¤ng ch¸u §Õm ®Õn Nµng tiªn chuyÖn. t« ch÷ c¸i
®éng - Ch¬i tù 9. NhËn èc. - Ch¬i tù l, n, m.
chiÒu do biÕt c¸c - Ch¬i do - Nªu g¬ng
nhãm ®å ch×m næi tr¶ trÎ
vËt cã 9
®èi tîng. - Ch¬i tù do - Ch¬i tù
NhËn biÕt do
s« 9.

66/91
- Ch¬i tù
do

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 23


(Thùc hiÖn tõ ngµy 22/02 ®Õn ngµy 26/02/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c©y xanh vµ m«i trêng
sèng
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1; Tay 4; Ch©n 4; Bông 2; BËt 1.
- §iÓm danh

67/91
1. T¹o h×nh: NÆn c¸c qu¶ cã ë ®Þa ph¬ng (§Ò
tµi)
Thø 2 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
22/02/0
2. ThÓ dôc: ChuyÒn b¾t bãng qua ®Çu (T1)
10
- BTPTC: Tay 4; Ch©n 4; Bông 2; BËt 1.
- V§CB: + ChuyÒn b¾t bãng qua ®Çu
+ Ch¹y chËm 120m
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: D¹y trÎ biÕt mèi
quan hÖ cña c¸c nhãm ®å vËt khi chóng h¬n kÐm
Thø 3 nhau vÒ sè lîng trong ph¹m vi 9
23/02/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “C¶ tuÇn ®Òu ngoan”
(T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “§i häc”
- NDKH: ¤n h¸t: “C¶ tuÇn ®Çu ngoan”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
1. ThÓ dôc: ChuyÒn b¾t bãng qua ®Çu (T2)
C¸c tiÕt - BTPTC: Tay 4; Ch©n 4; Bông 2; BËt 1.
häc Thø 4
- V§CB: + ChuyÒn b¾t bãng qua ®Çu
24/02/0
10 + Ch¹y chËm 120m
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
2. Th¬: §äc ®ång dao: C«ng cha nh nói th¸i s¬n
1. T¹o h×nh: VÏ ch©n dung mÑ, em bÐ, c¸c b¹n
trong líp
Thø 5 (®Ò tµi)
25/02/0
2. MTXQ: B¸c n«ng d©n.
10
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “C¶ tuÇn ®Òu ngoan”
( T3)
- NDTT: Vç tay theo tiÕt tÊu nhanh bµi: “C¶
tuÇn ®Òu ngoan”
- NDKH: Nghe h¸t: “§i häc”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i
26/02/0 h, k
10 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
2. TruyÖn: “Sù tÝch hå g¬m” (T3)

68/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng C©y keo C©y bµng Tranh c©y
ngoµi quÕ
trêi - TCV§: Thi - TCV§: Thi
®i nhanh ®i nhanh - TCV§: Thi
- Ch¬i víi - Ch¬i víi ®i nhanh
vËt ch×m ®å ch¬i t¹o - Ch¬i vÏ
næi h×nh they ý phÊn tù do
thÝch theo ý
thÝch

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng Lµng em Ch¬i cöa Lµng em Ch¬i cöa Lµng em
vui - Xem hµng b¸ch - Xem tranh hµng b¸ch - Xem
ch¬i tranh ¶nh. ho¸ ¶nh. ho¸ tranh ¶nh.
- XÕp hét - Chän ch÷ - XÕp hét - Chän ch÷ - XÕp hét
h¹t c¸i ®óng h¹t c¸i ®óng h¹t
víi tªn c©u víi tªn c©u
chuyÖn chuyÖn
- Ch¬i víi - Ch¬i víi
c¸t vµ níc c¸t vµ níc

- NÆn c¸c - ¤n luyÖn: - ¤n h¸t - ¤n c¾t - ¤n: NhËn


Ho¹t lo¹i qu¶ cã D¹y trÎ biÕt - Ch¬i tù do hoa biÕt ch÷
®éng ë ®Þa ph- mèi quan - Ch¬i tù c¸i h, k.
chiÒu ¬ng hÖ cña c¸c do - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù nhãm ®å tr¶ trÎ
do vËt khi
chóng h¬n - Ch¬i tù
kÐm nhau do
vÒ s« lîng
trong ph¹m
vi 9

69/91
- Ch¬i tù
do

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 24


(Thùc hiÖn tõ ngµy 01/03 ®Õn ngµy 5/03/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ rau qu¶ xung quanh bÐ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 2; Tay 6; Ch©n 3; Bông 3; BËt 1.
- §iÓm danh

70/91
1. T¹o h×nh: NÆn theo ý thÝch (ý thÝch)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
Thø 2
2. ThÓ dôc: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn
01/03/0
ch©n qua 5 - 6 hép c¸ch nhau 60cm (T1)
10
- BTPTC: Tay 6; Ch©n 3; Bông 6; BËt 1.
- V§CB: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn ch©n
qua 5 - 6 hép c¸ch nhau 60cm
- TCV§: ChuyÒn bãng qua ®Çu
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: Thªm, bít, chia
nhãm ®å vËt cã 9 ®èi tîng lµm 2 phÇn.
Thø 3 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
02/03/0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “¤ng ch¸u” (T1)
10
- NDTT: D¹y h¸t: “¤ng ch¸u”
- NDKH: Vç tay theo tiÕt tÊu bµi: “C¶ tuÇn
®Òu ngoan”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn
häc ch©n qua 5-6 hép c¸ch nhau 60cm (T2)
Thø 4 - BTPTC: Tay 6; Ch©n 3; Bông 6; BËt 1.
03/03/0
- V§CB: Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay, bµn
10
ch©n qua 5-6 hép c¸ch nhau 60cm
- TCV§: ChuyÒn bãng qua ®Çu
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
2. Th¬: Bã hoa tÆng c« (T1)
1. T¹o h×nh: VÏ c« gi¸o em (MÉu)
2. MTXQ: B¸c thî may.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “¤ng ch¸u” ( T2)
4/03/01
0 - NDTT: Nghe h¸t: “ChØ cã mét trªn ®êi”
- NDKH: ¤n h¸t: “¤ng ch¸u”
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
5/03/01 c¸i h, k
0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
2. TruyÖn: “Qu¶ bÇu tiªn” (T1)

71/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng Tranh c©y C©y trong BÇu trêi
ngoµi quÕ s©n trêng
trêi - TCV§: MÌo
- TCV§: - TCV§: Tung ®uæi
Tung bãng bãng chuét
- Ch¬i víi l¸ - Ch¬i vÏ - Ch¬i víi la
kh« theo ý phÊn tù do kh« theo ý
thÝch trªn s©n tr- thÝch
êng

- §ãng - Ch¬i - §ãng kÞch: - Ch¬i - §ãng


Ho¹t kÞch: Chó ph©n vai: Chó de ®en ph©n vai: kÞch: Chó
®éng de ®en TËp lµm c« - X©y dùng TËp lµm c« de ®en
vui - X©y dùng gi¸o. vên hoa.. gi¸o. - X©y dùng
ch¬i vên hoa.. - Ch¬i b¸n - VÏ theo - Ch¬i b¸n vên hoa..
- VÏ theo hµng chuyÖn cæ hµng - VÏ theo
chuyÖn cæ - H¸t biÓu tÝch theo ý ÇnHts biÓu chuyÖn cæ
tÝch theo ý diÔn, ch¬i thÝch diÔn, ch¬i tÝch theo ý
thÝch víi c¸c víi c¸c thÝch
dông cô dông cô
©m nh¹c ©m nh¹c

- - ¤n luyÖn: - ¤n th¬: Bã - ¤n luyÖn: - ¤n: Trß


Ho¹t D¹y h¸t: Thªm, bít, hoa tÆng VÏ Êm trµ ch¬i víi
®éng Nhí ¬n B¸c chia nhãm c« - Ch¬i tù ch÷ c¸i h,
chiÒu ®å vËt cã - Xem tranh, do k.
- Ch¬i tù 9 ®èi tîng
do biÓn hiÖu - Nªu g¬ng
lµm 2 phÇn c¸c lo¹i ph- tr¶ trÎ
- Ch¬i tù ¬ng tiÖn - Ch¬i tù
do giao th«ng do
- Ch¬i tù do

72/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 25
(Thùc hiÖn tõ ngµy 8/03 ®Õn ngµy 12/03/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ thêi tiÕt
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3; Tay 2; Ch©n 2; Bông 6; BËt 1.
- §iÓm danh

73/91
1. T¹o h×nh: XÐ vµ d¸n vên c©y ¨n qu¶ (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
Thø 2
2. ThÓ dôc: Bµi tËp tæng hîp (T1)
8/03/01
0 - BTPTC: Tay 3; Ch©n 2; Bông 3; BËt 1.
- V§CB: + Bµi tËp tæng hîp: + BËt qua 3 - 4
vßng
+ L¨n bãng 4m
+ Ch¹y nhanh
10m
1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: §o mét ®èi tîng
b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. NhËn biÕt kÕt
Thø 3 qu¶ ®o.
9/03/01 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “¤ng ch¸u” (T3)
- NDTT: Vç tay theo nhÞp bai: “¤ng ch¸u”
- NDKH: Nghe h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi
- TC¢N: Ai ®o¸n giái
1. ThÓ dôc: Bµi tËp tæng hîp (T2)
C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 3; Ch©n 2; Bông 3; BËt 1.
Thø 4
- V§CB: Bµi tËp tæng hîp: + BËt qua 3 - 4
10/03/0
vßng
10
+ L¨n bãng 4m
+ Ch¹y nhanh
10m
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Bá giÎ
2. Th¬: Bã hoa tÆng c« (T2)
1. T¹o h×nh: VÏ vÒ biÓn (§Ò tµi)
2. MTXQ: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè nghÒ phæ
Thø 5 biÕn trong x· héi.
1103/01
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “Móa cho mÑ xem”
0
( T1)
- NDTT: D¹y h¸t: “Móa cho mÑ xem”
- NDKH: Nghe h¸t: “Em lµ chim c©u tr¾ng”
- TC¢N: §o¸n tªn bµi h¸t
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« ch÷ c¸i h, k
12/03/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
10
2. TruyÖn: “Qu¶ bÇu tiªn” (T2)

74/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng C©y trong BÇu trêi Ph¬ng tiÖn
ngoµi vên trêng giao th«ng
trêi - TCV§: Chã
- TCV§: Ai sãi xÊu tÝnh ®êng thuû
nhiÒu - GÊp - TCV§: Ai
®iÓm nhÊt thuyÒn nhiÒu
- VÏ c©y theo ý ®iÓm nhÊt
xanh thÝch - VÏ theo ý
thÝch

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng:
®éng X©y dùng BÖnh viÖn. X©y dùng BÖnh viÖn. X©y dùng
vui vên b¸ch - Ch¬i l« t« vên b¸ch - Ch¬i l« t« vên b¸ch
ch¬i thó cÕp sè lîng thó cÕp sè lîng thó
- Xem ®å vËt - Xem tranh ®å vËt - Xem
tranh ¶nh - T« mµu, ¶nh - T« mµu, tranh ¶nh
- XÕp hét vÏ, nÆn - XÕp hét vÏ, nÆn - XÕp hét
h¹t theo ý h¹t theo ý h¹t
thÝch thÝch

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn: - D¹y h¸t: - ¤n luyÖn: - ¤n: T«


Ho¹t XÐ vµ d¸n §o mét ®èi Em thªm VÏ vÒ biÓn ch÷ c¸i h,
®éng vên c©y ¨n tù¬ng mét tuæi - Ch¬i tù k.
chiÒu qu¶ b»ng c¸c - Ch¬i tù do do - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù ®¬n vÞ tr¶ trÎ
do ®o kh¸c
nhau. NhËn - Ch¬i tù
biÕt kÕt do
qu¶ ®o.
- Ch¬i tù
do

75/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 26
(Thùc hiÖn tõ ngµy 15/03 ®Õn ngµy 19/03/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn, xem tranh gäi tªn c¸c con vËt sèng díi níc
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 4; Tay 3; Ch©n 4; Bông 5; BËt 2.
- §iÓm danh

76/91
1. T¹o h×nh: XÐ d¸n thuyÒn trªn biÓn (§Ò tµi)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: BÞt m¾t ®¸nh trèng
Thø 2
2. ThÓ dôc: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng (T1)
15/03/0
10 - BTPTC: Tay 2; Ch©n 4; Bông 5; BËt 2.
- V§CB: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng
- TCV§: C¸o vµ thá

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n tËp: NhËn


biÕt, thªm bít ®Ó t¹i nhãm ®å vËt cã sè lîng cho
Thø 3 tríc, so s¸nh c¸c nhãm ®å vËt trong ph¹m vi 9.
16/03/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Móa cho mÑ xem” (T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Em lµ chim c©u tr¾ng”
- NDKH: ¤n h¸t: “Móa cho mÑ xem”
- TC¢N: §o¸n tªn b¹n h¸t

1. ThÓ dôc: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng (T2)


C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 2; Ch©n 4; Bông 5; BËt 2.
Thø 4
- V§CB: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng
17/03/0
10 - TCV§: C¸o vµ thá
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
2. Th¬: MÌo ®i c©u c¸ (T1)

1. T¹o h×nh: VÏ vÒ miÒn nói (§Ò tµi)


2. MTXQ: Giíi thiÖu vÒ thñ ®« Hµ Néi.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “Móa cho mÑ xem”
1803/01
( T3)
0
- NDTT: VËn ®éng bµi: “Móa cho mÑ xem”
- NDKH: Nghe h¸t: “Em lµ chim c©u tr¾ng”
- TC¢N: §o¸n tªn bµi h¸t
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i
19/03/0 p, q
10 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. TruyÖn: “Qu¶ bÇu tiªn” (T3)

77/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng Thêi tiÕt, Tranh con Thêi tiÕt,
ngoµi d¹o ch¬i mÌo d¹o ch¬i
trêi s©n trêng s©n trêng
- Ch¬i trß
- TC: Thi ®i ch¬i d©n - TC: Thi ®i
nhanh. gian: MÌo nhanh.
- Ch¬i trß ®uæi chuét - Ch¬i trß
ch¬i d©n - Ch¬i tù do ch¬i d©n
gian gian

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai: x©y dùng: ph©n vai:
®éng Cöa hµng X©y dùng Cöa hµng X©y dùng Cöa hµng
vui b¸ch ho¸ vên hoa. b¸ch ho¸ vên hoa. b¸ch ho¸
ch¬i - X©y dùng - XÐ, d¸n - X©y dùng - XÐ, d¸n - X©y dùng
ng«i nhµ trang trÝ ng«i nhµ trang trÝ ng«i nhµ
cña bÐ ph¬ng tiÖn cña bÐ ph¬ng tiÖn cña bÐ
- Nghe kÓ giao th«ng. - Nghe kÓ giao th«ng. - Nghe kÓ
chuyÖn chuyÖn chuyÖn

- ¤n luyÖn: - ¤n h¸t: - ¤n th¬: - ¤n luyÖn: - ¤n: NhËn


Ho¹t XÐ d¸n Móa cho MÌo ®i c©u VÏ vÒ miÒn biÕt ch÷
®éng thuyÒn mÑ xem c¸ nói theo ý c¸i p, q.
chiÒu trªn biÓn - Ch¬i tù - Ch¬i tù do thÝch - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù do - Ch¬i tù tr¶ trÎ
do do - Ch¬i tù
do

78/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 27
(Thùc hiÖn tõ ngµy 22/03 ®Õn ngµy 26/03/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ thêi tiÕt
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 3; Tay 2; Ch©n 2; Bông 5; BËt 1.
- §iÓm danh

79/91
1. T¹o h×nh: NÆn ngêi (MÉu)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
Thø 2
2. ThÓ dôc: Nh¶y t¸ch khÐp ch©n (T1)
22/03/0
10 - BTPTC: Tay 3; Ch©n 2; Bông 5; BËt 2.
- V§CB: + Nh¶y t¸ch khÐp ch©n
+ Tung vµ b¾t bãng

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: ¤n tËp: T×m vµ


t¹o nhãm ®å vËt cã d¹ng khèi vu«ng, khèi ch÷
Thø 3 nhËt
23/03/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “C« gi¸o miÒn xu«i” (T1)
- NDTT: D¹y h¸t: “C« gi¸o miÒn xu«i”
- NDKH: Móa bµi: “Móa cho mÑ xem”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t

1. ThÓ dôc: Nh¶y t¸ch khÐp ch©n (T2)


C¸c tiÕt
häc - BTPTC: Tay 3; Ch©n 2; Bông 5; BËt 2.
Thø 4
- V§CB: + Nh¶y t¸ch khÐp ch©n
24/03/0
10 + Tung vµ b¾t bãng
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y lß cß
2. Th¬: MÌo ®i c©u c¸ (T2)

1. T¹o h×nh: XÐ d¸n theo ý thÝch (ý thÝch)


2. MTXQ: Mét sè luËt lÖ giao th«ng phæ biÕn.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “C« gi¸o miÒn xu«i”
25/03/0
( T2)
10
- NDTT: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
- NDKH: ¤n h¸t: “C« gi¸o miÒn xu«i”
- TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
26/03/0 c¸i p, q
10 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m næi
2. TruyÖn: “C©y tre tr¨m ®èt” (T1)

80/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - §i d¹o - Quan s¸t: - §i d¹o


®éng quanh s©n Con lîn quanh s©n
ngoµi trêng trêng
trêi - TCV§: Ai
- TCV§: MÌo nhanh h¬n - TCV§: MÌo
®uæi - Ch¬i tù do ®uæi
chuét chuét
- Ch¬i theo - Ch¬i theo
ý thÝch ý thÝch

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t Ph©n vai: x©y dùng: Ph©n vai: x©y dùng: Ph©n vai:
®éng Cöa hµng L¾p chÐp Cöa hµng L¾p chÐp Cöa hµng
vui b¸ch ho¸ nhµ, xÕp b¸ch ho¸ nhµ, xÕp b¸ch ho¸
ch¬i - T« mµu, ®êng vÒ - T« mµu, ®êng vÒ - T« mµu,
c¾t xÐ d¸n nhµ bÐ c¾t xÐ d¸n nhµ bÐ c¾t xÐ d¸n
theo ý - Ch¬i trß theo ý - Ch¬i trß theo ý
thÝch ch¬i häc thÝch ch¬i häc thÝch
- BiÓu diÔn tËp... - BiÓu diÔn tËp... - BiÓu diÔn
nh÷ng bµi - VÏ theo ý nh÷ng bµi - VÏ theo ý nh÷ng bµi
h¸t ®· häc thÝch h¸t ®· häc thÝch h¸t ®· häc

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn - Nghe kÓ - T« mµu - ¤n: Trß


Ho¹t NÆn ngêi hµi h¸t: chuyÖn mét sè ph- ch¬i víi
®éng - Ch¬i tù S¸ng thø ®äc th¬ ¬ng tiÖn ch÷ c¸i p,
chiÒu do hai. - Ch¬i tù do giao th«ng q.
- Ch¬i tù - Ch¬i tù - Nªu g¬ng
do do tr¶ trÎ
- Ch¬i tù
do

81/91
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 28
(Thùc hiÖn tõ ngµy 29/03 ®Õn ngµy 02/4/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng cã ë ®Þa ph¬ng
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 4; Tay 3; Ch©n 4; Bông 6; BËt 2.
- §iÓm danh

82/91
1. T¹o h×nh: VÏ vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng (§Ò
tµi)
Thø 2 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
29/03/0
2. ThÓ dôc: ¤n tËp
10
- BTPTC: Tay 3; Ch©n 2; Bông 5; BËt 2.
- V§CB: + BËt qua 3 - 4 vßng
+ L¨n bãng 4m
+ Ch¹y nhanh 4m

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: X¸c ®Þnh vÞ


trÝ phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña ®èi tîng (cã sù ®Þnh
Thø 3 híng)
30/03/0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
10
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “C« gi¸o miÒn xu«i” (T3)
- NDTT: Vç tay theo nhÞp bµi: “C« gi¸o miÒn
xu«i”
- NDKH: Nghe h¸t: “Bµi ca ®i häc”
C¸c tiÕt - TC¢N: NhËn h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t
häc
1. ThÓ dôc: TrÌo lªn xuèng ghÕ (T1)
- BTPTC: Tay 3; Ch©n 4; Bông 6; BËt 2.
Thø 4
- V§CB: TrÌo lªn xuèng ghÕ
31/03/0
10 - TCV§: Ai nÐm xa nhÊt
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch×m nåi
2. Th¬: MÌo ®i c©u c¸ (T3)

1. T¹o h×nh: C¾t d¸n ®å ch¬i tÆng b¹n (§Ò tµi)


2. MTXQ: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y tõ h¹t.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “Em thªm mét tuæi”
01/4/01
( T1)
0
- NDTT: D¹y h¸t: “Em thªm mét tuæi”
- NDKH: Móa bµi: “Móa cho mÑ xem”
- TC¢N: Giäng h¸t to, giäng h¸t nhá
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: TËp t« víi ch÷ c¸i p, q
02/4/01 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
0
2. TruyÖn: “C©y tre tr¨m ®èt” (T2)

83/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng C©y b¹ch Xem tranh C©y b¹ch
ngoµi ®µn ¶nh luËt lÖ ®µn
trêi giao th«ng
- TCV§: - TCV§:
§Õm tiÕp - TCV§: §Õm tiÕp
- Ch¬i víi Nh¶y tiÕp - Ch¬i víi
®å ch¬i søc ®å ch¬i
- Ch¬i víi l¸
kh« theo ý
thÝch

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ®ãng x©y dùng - ®ãng kÞch: x©y dùng - ®ãng
®éng kÞch: Chó L¾p ghÐp Chó Dª §en L¾p ghÐp kÞch: Chó
vui Dª §en l¨ng B¸c. - XÕp h×nh l¨ng B¸c. Dª §en
ch¬i - XÕp h×nh - Ch¬i doanh tr¹i - Ch¬i - XÕp h×nh
doanh tr¹i ®o¸n c©u bé ®éi ®o¸n c©u doanh tr¹i
bé ®éi ®è.... - Ch¨m sãc ®è.... bé ®éi
- Ch¨m sãc - Ch¬i lµm c©y xanh - Ch¬i lµm - Ch¨m sãc
c©y xanh bu thiÕp bu thiÕp c©y xanh

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn : - §ãng kÞch: - ¤n luyÖn: - ¤n: T«


Ho¹t VÏ vÒ ph- X¸c ®Þnh Nµng tiªn èc C¾t d¸n ch÷ c¸i p,
®éng ¬ng tiÖn vÞ trÝ phÝa - Ch¬i tù do ®å ch¬i q.
chiÒu giao th«ng ph¶i, phÝa tÆng b¹n - Nªu g¬ng
- Ch¬i tù tr¸i cña - Ch¬i tù tr¶ trÎ
do ®èi tîng do
(cã sù - Ch¬i tù
®Þnh híng) do
- Ch¬i tù

84/91
do

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 29


(Thùc hiÖn tõ ngµy 5/4 ®Õn ngµy 9/4/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ thêi tiÕt
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 1; Tay 2; Ch©n 3; Bông 1; BËt 2.
- §iÓm danh

85/91
1. T¹o h×nh: VÏ theo ý thÝch (ý thÝch)
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Rång r¾n
Thø 2
2. ThÓ dôc: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng (T1)
5/4/010
- BTPTC: Tay 2; Ch©n 3; Bông 1; BËt 2.
- V§CB: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng
- TCV§: C¸o vµ thá

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: §Õm ®Õn 10.


NhËn biÕt c¸c nhãm cã 10 ®èi tîng. NhËn biÕt sè
Thø 3 10
6/4/010 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Em thªm mét tuæi” (T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Em yªu trêng em”
- NDKH: ¤n h¸t: “Em thªm mätt tuæi”
- TC¢N: Giäng h¸t to - Giäng h¸t nhá

1. ThÓ dôc: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng (T2)


C¸c tiÕt - BTPTC: Tay 2; Ch©n 3; Bông 1; BËt 2.
häc Thø 4
- V§CB: NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng
7/4/010
- TCV§: C¸o vµ thá
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: §¸nh cÇu
2. Th¬: MÌo ®i c©u c¸ (T4)

1. T¹o h×nh: C¾t hoa (MÉu)


2. MTXQ: Mét sè c«n trïng.
Thø 5
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “Em thªm mét tuæi”
8/4/010
( T3)
- NDTT: Vç tay theo nhÞp bµi: “Em thªm mét
tuæi”
- NDKH: Nghe h¸t: “Em yªu trêng em”
- TC¢N: Giäng h¸t to, giäng h¸t nhá
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Lµm quen víi ch÷ c¸i
9/4/010 g, y
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: Lß cß
2. TruyÖn: “C©y tre tr¨m ®èt” (T3)

86/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng C©y ®u Thêi tiÕt C©y ®u
ngoµi ®ñ ®ñ
trêi - TCV§: Thi
- TCV§: ®i nhanh - TCV§:
B¸nh xe - Ch¬i víi B¸nh xe
quay vËt ch×m quay
- Ch¬i vÏ tù næi - Ch¬i vÏ
do phÊn tù do
trªn s©n tr-
êng

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ®ãng x©y dùng - ®ãng kÞch: x©y dùng - ®ãng
®éng kÞch: Dª L¾p ghÐp Dª con L¾p ghÐp kÞch: Dª
vui con nhanh l¨ng B¸c. nhanh trÝ l¨ng B¸c. con nhanh
ch¬i trÝ - Ch¬i - XÕp h×nh - Ch¬i trÝ
- XÕp h×nh ®o¸n c©u doanh tr¹i ®o¸n c©u - XÕp h×nh
doanh tr¹i ®è.... bé ®éi ®è.... doanh tr¹i
bé ®éi - Ch¬i lµm - Ch¨m sãc - Ch¬i lµm bé ®éi
- Ch¨m sãc bu thiÕp c©y xanh bu thiÕp - Ch¨m sãc
c©y xanh c©y xanh

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn : - ¤n h¸t: C« - ¤n luyÖn: - ¤n: NhËn


Ho¹t VÏ theo ý §Õm ®Õn gi¸o miÒn C¾t hoa biÊt ch÷
®éng thÝch 10. NhËn xu«i - Ch¬i tù c¸i g, y.
chiÒu - Ch¬i tù biÊt c¸c - Ch¬i tù do do - Nªu g¬ng
do nhãm cã tr¶ trÎ
10 ®èi t-
îng. NhËn - Ch¬i tù
biÊt sè 10 do

87/91
- Ch¬i tù
do

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng TuÇn 30


(Thùc hiÖn tõ ngµy 12/4 ®Õn ngµy 16/4/2010)
Néi dung Ho¹t ®éng

- §ãn trÎ vµo líp, gi¸o dôc trÎ nÒ nÕp, lÔ gi¸o


§ãn trÎ - Trã chuyÖn vÒ thêi tiÕt vµ søc khoÎ
- Ch¬i theo ý thÝch
- ThÓ dôc s¸ng: H« hÊp 5; Tay 2; Ch©n 5; Bông 4; BËt 2.
- §iÓm danh

88/91
1. T¹o h×nh: VÏ trang trÝ hoa l¸ trªn b¨ng giÊy
(MÉu)
Thø 2 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Nh¶y vµo nh¶y ra
12/4/01
2. ThÓ dôc: Nh¶y khÐp, t¸ch ch©n qua 7 « (T1)
0
- BTPTC: Tay 3; Ch©n 3; Bông 1; BËt 2.
- V§CB: + Nh¶y khÐp, t¸ch ch©n qua 7 «
+ §¹p vµ b¾t bãng

1. Lµm quen víi biÓu tîng to¸n: D¹y trÎ mèi


quan hÖ cña 2 nhãm ®å vËt khi chóng h¬n kÐm
Thø 3 nhau vÒ sè lîng trong ph¹m vi 10
13/4/01 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Cíp cê
0
2. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi: “Nh÷ng khóc nh¹c hång”
(T1)
- NDTT: D¹y h¸t: “Nh÷ng khóc nh¹c hång”
- NDKH: Mghe h¸t: “Reo vang b×nh minh”
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt

C¸c tiÕt 1. ThÓ dôc: Nh¶y khÐp, t¸ch ch©n qua 7 « (T1)
häc - BTPTC: Tay 3; Ch©n 3; Bông 1; BËt 2.
Thø 4
- V§CB: + Nh¶y khÐp, t¸ch ch©n qua 7 «
14/4/01
0 + §¹p vµ b¾t bãng
* Ch¬i chuyÓn tiÕt: KÐo co
2. Th¬: ¤n tËp nh÷ng bµi th¬ ®· häc

1. T¹o h×nh: NÆn ngêi ë c¸c t thÕ ch¹y, nh¶y, ®i


(§Ò tµi)
Thø 5 2. MTXQ: Mét sè ®éng vËt sèng díi níc.
15/4/01
3. ¢m nh¹c: D¹y h¸t bµi : “Nh÷ng khóc nh¹c
0
hång” ( T2)
- NDTT: Nghe h¸t: “Reo vang b×nh minh”
- NDKH: ¤n h¸t: Nh÷ng khóc nh¹c hång
- TC¢N: Ai nhanh nhÊt
Thø 6 1. Lµm quen víi ch÷ c¸i: Nh÷ng trß ch¬i víi ch÷
16/4/01 c¸i g, y
0 * Ch¬i chuyÓn tiÕt: Ch¬i ®å
2. TruyÖn: KÓ l¹i chuyÖn “Qu¶ bÇu tiªn”

89/91
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6

Ho¹t - Quan s¸t: - Quan s¸t: - Quan s¸t:


®éng C©y ®u Thêi tiÕt C©y ®u
ngoµi ®ñ ®ñ
trêi - TCV§: Thi
- TCV§: ®i nhanh - TCV§:
B¸nh xe - Ch¬i víi B¸nh xe
quay vËt ch×m quay
- Ch¬i vÏ tù næi - Ch¬i vÏ
do phÊn tù do
trªn s©n tr-
êng

- Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i - Trß ch¬i
Ho¹t ®ãng x©y dùng - ®ãng kÞch: x©y dùng - ®ãng
®éng kÞch: Dª L¾p ghÐp Dª con L¾p ghÐp kÞch: Dª
vui con nhanh l¨ng B¸c. nhanh trÝ l¨ng B¸c. con nhanh
ch¬i trÝ - Ch¬i - XÕp h×nh - Ch¬i trÝ
- XÕp h×nh ®o¸n c©u doanh tr¹i ®o¸n c©u - XÕp h×nh
doanh tr¹i ®è.... bé ®éi ®è.... doanh tr¹i
bé ®éi - Ch¬i lµm - Ch¨m sãc - Ch¬i lµm bé ®éi
- Ch¨m sãc bu thiÕp c©y xanh bu thiÕp - Ch¨m sãc
c©y xanh c©y xanh

- ¤n luyÖn: - ¤n luyÖn : - ¤n h¸t: C« - ¤n luyÖn: - ¤n: NhËn


Ho¹t VÏ theo ý §Õm ®Õn gi¸o miÒn C¾t hoa biÊt ch÷
®éng thÝch 10. NhËn xu«i - Ch¬i tù c¸i g, y.
chiÒu - Ch¬i tù biÊt c¸c - Ch¬i tù do do - Nªu g¬ng
do nhãm cã tr¶ trÎ
10 ®èi t-
îng. NhËn - Ch¬i tù
biÊt sè 10 do

90/91
- Ch¬i tù
do

91/91