SULIT

23/1

23 / 1 Geografi Masa: 1 1/4 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

GEOGRAFI
Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INl SEHINGGA DI BERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak
@PKPSM Pahang

[Lihat sebelah] SULIT

2 Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

3 1. Kawasan paling rendah dalam peta terletak dalam segi empat grid 17 20

16 23 A 22

19 24 23 24 B 25

21 27 C 28

22 29 D 30

2. Sungai Merbau mengalir dari arah A timur C timur laut B barat D barat laut 3. Panjang Sungai Merbau dari RG 288208 hingga ke muara sungai (RG 250202) ialah A 3.75 km C 5.25 km B 4.25 km D 7.50 km 17

16 23 24 4. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah A berjajar C berselerak B berpusat D berkelompok 5. Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi di bahagian barat peta? I Kawasan tadahan II Membekal oksigen III Mengawal hakisan IV Sumber perubatan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

4 6. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang peta? I Penduduk di Pekan Seraya beragama Islam II Kelapa sawit ditanam secara ladang di bahagian utara peta III Kegiatan pembalakan dijalankan di bahagian tenggara peta IV Kebanyakan penduduk di Kg. Sedeli bekerja sebagai nelayan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

SEMENANJUNG MALAYSIA 7. Banjaran bertanda X merupakan banjaran A Tahan C Bintang B Crocker D Titiwangsa

8. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi akibat hakisan ombak dalam rajah di atas? A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

5

9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungai bertanda R? I II III IV Delta Tasik ladam Likuan sungai Lurah berbentuk U C II dan III D II dan IV

A I dan II B I dan IV

● Chendering ● Pulau Pangkor ● Tanjung Dawai 10. Ketiga-tiga kawasan di atas berpotensi sebagai kawasan A pertanian C pelancongan B perikanan D perlombongan

6

ASIA TENGGARA 11. Antara berikut, manakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan bertanda T? I Perikanan II Pelancongan III Perindustrian IV Perlombongan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

12. Antara berikut aktiviti manakah yang paling meninggalkan kesan terhadap alam sekitar? I Penebangan hutan II Kegiatan rekreasi III Kegiatan pertanian IV Pembinaan jalan raya A I, II, dan III B I, II, dan IV Kaedah X C D I, III, dan IV II, III dan IV

Dijalankan di ladang kelapa sawit Menggunakan ular dan burung hantu untuk menangkap tikus

13. Kaedah X mungkin sekali ialah A kaedah hidroponik C B kaedah tradisional D

kaedah biologi kaedah geografi

7 14. Antara berikut yang manakah kesan putaran bumi di atas paksinya? I Kejadian pasang surut II Pembiasan angin lazim III Perubahan empat musim IV Siang dan malam tidak sama panjang A I, II, dan III B I, II, dan IV C D I, III, dan IV II, III dan IV

15. Kawasan yang manakah menerima hujan paling banyak di Semenanjung Malaysia? A I C III B II D IV Julat suhu harian 6.4° C 10° C

Kawasan Kuala Pahang Kuala Lumpur

16. Kedua-dua kawasan di atas mengalami julat suhu harian yang berbeza kerana dipengaruhi oleh faktor A kedudukan C kepulauan B ketinggian D angin monsun

8

Dunia • • • Hujan tahunan adalah randah Julat suhu tanunan besar Langit sentiasa tidak berawan

17. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta bertanda A I C III B II D IV

18. Kegiatan yang manakah dilakukan oleh nelayan di kawasan berlorek dari bulan November hingga Mac? A Menuai padi C Menangkap ikan B Menoreh getah D Membaiki pukat dan jala

9

19. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian A jerebu C pulau haba B hujan asid D penipisan lapisan ozon

20. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian A jerebu C kesan rumah hijau B pulau haba D penipisan lapisan ozon

21. Jenis hutan dalam gambarajah di atas terdapat di kawasan A. pantai berpasir B. pedalaman bersaliran buruk C. ketinggian kurang 1200 meter D. ketinggian melebihi 1200 meter

10

22. Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain I Saliran II Tanih III Suhu IV Ketinggian A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

23. Mengapakah kawasan berlorek dalam peta di atas kurang ditumbuhi oleh hutan paya air masin? A. Menerima hujan yang lebat B. Kawasan pantai yang terdedah C. Hampir dengan kawasan tanah tinggi D. Kawasan bertanih pasir

Kaktus Bangkut berduri Kurma 24. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan di atas yang membolehkanya tumbuh di gurun I. benih berkulit tebal II. berakar pendek III. tahan kemarau IV. daun berbentuk jarum A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV

11

25. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar? Tumbuhan I II III IV Tapak kuda Meranti Kelapa Periuk kera Tanih Berpasir Laterit Berlumpur Gambut C. IIdan III D. III danIV

A. I dan II B. I dan IV

Hutan paya air masin banyak ditebang kerana nilai ekonominya. 26. Apakah kesan akibat dari aktiviti manusia di atas? A. Banjir lumpur C. Aras laut meningkat B. Hakisan pantai D. Kawasan tadahan terjejas 27. Pembangunan secara tidak terancang di kawasan hutan akan menyebabkan I. banjir lumpur II. hidupan liar pupus III. hidupan liar bertambah IV. hakisan tanah A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV

12

28. Haiwan di atas kemungkinan terdapat di kawasan bertanda A. I C. III B. II D. IV 29. Antara berikut kombinasi manakah benar? Tumbuhan A B C D Bakau Nipah Rotan Nibung Kegunaan Perabut Atap Arang kayu Varnis

30. Mengapakah tumbuhan lantai di hutan monsun tropika lebih padat berbanding hutan hujan tropika? A. Spesisi hidupan liar berkurang B. Bekalan oksigen lebih banyak C. Hujan sampai terus ke lantai hutan D. Pancaran matahari sampai ke lantai hutan Dataran Kedah Perlis Dataran Krian Delta Kelantan 31. Kawasan diatas menjadi tumpuan penduduk kerana A. Kegiatan perlombongan B. Petempatan awal C. Kegiatan pertanian D. Berhampiran pelabuhan 32. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran? I Taraf pendidikan III Keadaan politik II Bencana alam IV Perancangan keluarga A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

13 Aizat dari Jengka Tiga Segi, Pahang Berhijrah masuk ke Bandaraya Kuala Lumpur

33. Merujuk kepada rajah di atas, penghijrahan Aizat dikenali sebagai A migran C imigran B migrasi D imigrasi 34. Antara berikut, pasangan manakah yang benar? Migrasi A B C D Faktor Tarikan Kurang kemudahan asas Pekerja kilang Bekerja sebagai petani Kekurangan tanah Faktor Tolakan Bekerja sebagai petani Kekurangan tanah Kurang kemudahan asas Pekerja kilang

35. Antara kesan pertanian intensif ialah A kejadian banjir kilat B tanih hilang kesuburannya C kawasan pertanian meningkat D kemerosotan hasil pengeluaran 36. Antara berikut, pasangan yang manakah benar? Kesan negatif penerokaan sumber Banjir lumpur Suhu meningkat Kepupusan flora dan fauna Kesuburan tanih merosot Langkah-langkah untuk mengatasinya Membina empangan Menebang pokok Amalan silvikultur Pertanian bergilir

I II III IV

A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

37. Antara berikut, ciri sebuah Negara yang mengalami penduduk berlebihan ialah I kadar celik huruf yang tinggi II tahap teknologi rendah III pendapatan per kapita rendah IV kadar kelahiran tinggi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

14

38. Antara kawasan bertanda berikut, yang manakah merujuk kepada kawasan Sungai Tigris-Euphrates ? A I C III B II D IV 39. Petempatan luar bandar dipengaruhi oleh I Pertanian II Perikanan III Pembalakan IV Perdagangan A I, II dan III B I, II dan IV • • C I, III dan IV D II, III dan IV

Air Hitam di Johor Kuala Kangsar di Perak

40. Petempatan luar bandar di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A makanan C membuat barangan tembikar B ternakan lembu D kawasan agro pelancongan Alat yang digunakan untuk mengangkut barangan, orang dan surat perutusan 41. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan I jong III perahu II rakit IV tongkang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

15 42. Keperluan pengangkutan keretapi dari Taiping ke Port Weld pada awalnya di kaitkan dengan A kayu balak C bijih timah B batu kapur D getah 43. Bandar X ialah pertemuan antara jalan keretapi pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia. X merujuk kepada A Gemas C Kluang B Melaka D Batu Pahat

44. Apakah tujuan utama sistem pengangkutan di atas diperkenalkan di Kuala Lumpur? A. Mengurangkan pencemaran udara B. Mengurangkan kesesakan lalu lintas C. Menjimatkan penggunaan petroleum D. Mengurangkan penggunaan kenderaan awam

45. Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada A Membangunkan teknologi pendidikan B Berfungsi sebagai pusat ketenteraan C Membantu perkembangan industri pelancongan D Pengurusan maklumat melalui teknologi maklumat ICT

16

• Jaring • TMNet • MaxiNet 46. Senarai di atas adalah merujuk kepada A jenis telefon B jenis komputer C sistem pembelajaran D perkhidmatan internet

47. Kawasan perlombongan bauksit terletak di kawasan peta yang bertanda A P B Q C R D S

48. Antara berikut, yang manakah sumber logam? I Bauksit II Gas asli III Kuprum IV Arang batu A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

17

Tenaga suria banyak di jana sebagai tenaga alternatif di negara ini 49. Pernyataan di atas merujuk kepada negara yang bertanda A P C R B Q D S

50.

Antara berikut, manakah kesan tindakan manusia seperti yang digambarkan dalam rajah di atas A hujan turun lebat B suhu udara meningkat C angin bertiup perlahan D lapisan humas bertambah

18

• Seramik • Tembikar • Jubin 51. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan di atas? A Bauksit C Kuprum B Kaolin D Batu kapur

52

Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kaedah penerokaan sumber seperti dalam rajah di atas? I Habitat flora bertambah II Lapisan atas tanih tidak subur III Meninggalkan banyak longgokan pasir IV Pembentukan kolam dan tasik besar A I, II dan III B I, II dan IV • • • Batai Akasia Yemane C I, III dan IV D II, III dan IV

53

Mengapakan spesies pokok di atas digunakan dalam program penghutanan semula I bermutu tinggi II cepat matang III kayu keras berharga IV dapat tumbuh rapat-rapat A B I dan II I dan IV C D II dan IIII IIII dan IV

19

54

Kawasan berlorek dalam peta di atas dikaitkan dengan tanaman A padi C tebu B getah D kelapa sawit Antara yang berikut, manakah usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian di Malaysia I Memberikan taraf perintis II Meningkatkan kemudahan infrastruktur III Mewujudkan zon perindustrian bebas IV Menggalakkan kemasukan barangan import A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

55

• • •

cat plastik baja kimia

20

56

Jenis produk yang disenaraikan di atas menggunakan sumber yang diperolehi dari kawasan yang bertanda A I dan II C II dan II B I dan IV D III dan IV Sektor ekonomi manakah yang menyumbangkan paling banyak kepada pendapatan negara A Sektor pertanian C Sektor perindustrian B Sektor perlombongan D Sektor perkhidmatan

57

58

Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan di atas? I Peningkatan suhu II Hidupan air terancam III Kerosakan hasil tanaman IV Kesuburan tanih meningkat A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar? Negara Jerman Denmark Taiwan Jepun I dan II I dan IV Program Kitar Semula Green Dot Program Waste 21 Program Cukai sisa ” NEWater ” C D II dan III III dan IV

59

I II III IV A B

21

60

Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis kerjasama ekonomi antara bangsa dijalankan oleh kerajaan Malaysia A Kerjasama Serantau B Kerjasama Dua Hala C Kerjasama Pelbagai Hala D Segi Tiga Pertumbuhan

KERTAS SOALAN TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful