You are on page 1of 21

SULIT 23/1

23 / 1
Geografi
Masa:
1 1/4 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

GEOGRAFI
Kertas 1
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INl SEHINGGA DI BERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan

4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

@PKPSM Pahang

[Lihat sebelah]
SULIT
2

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.


3

1. Kawasan paling rendah dalam peta terletak dalam segi empat grid

17 20

16 19
23 24 24 25
A B

22 23

21 22
27 28 29 30
C D

2. Sungai Merbau mengalir dari arah


A timur C timur laut
B barat D barat laut

3. Panjang Sungai Merbau dari RG 288208 hingga ke muara sungai (RG


250202) ialah
A 3.75 km C 5.25 km
B 4.25 km D 7.50 km

17

16
23 24

4. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah


A berjajar C berselerak
B berpusat D berkelompok

5. Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi di bahagian barat peta?


I Kawasan tadahan
II Membekal oksigen
III Mengawal hakisan
IV Sumber perubatan

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
4

6. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang peta?


I Penduduk di Pekan Seraya beragama Islam
II Kelapa sawit ditanam secara ladang di bahagian utara peta
III Kegiatan pembalakan dijalankan di bahagian tenggara peta
IV Kebanyakan penduduk di Kg. Sedeli bekerja sebagai nelayan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

SEMENANJUNG MALAYSIA

7. Banjaran bertanda X merupakan banjaran


A Tahan C Bintang
B Crocker D Titiwangsa

8. Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi akibat hakisan
ombak dalam rajah di atas?
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
5

9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungai


bertanda R?

I Delta
II Tasik ladam
III Likuan sungai
IV Lurah berbentuk U

A I dan II C II dan III


B I dan IV D II dan IV

● Chendering
● Pulau Pangkor
● Tanjung Dawai

10. Ketiga-tiga kawasan di atas berpotensi sebagai kawasan


A pertanian C pelancongan
B perikanan D perlombongan
6

ASIA TENGGARA

11. Antara berikut, manakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan


bertanda T?
I Perikanan
II Pelancongan
III Perindustrian
IV Perlombongan

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

12. Antara berikut aktiviti manakah yang paling meninggalkan kesan terhadap
alam sekitar?
I Penebangan hutan
II Kegiatan rekreasi
III Kegiatan pertanian
IV Pembinaan jalan raya

A I, II, dan III C I, III, dan IV


B I, II, dan IV D II, III dan IV

Kaedah  Dijalankan di ladang kelapa sawit


X  Menggunakan ular dan burung hantu
untuk menangkap tikus

13. Kaedah X mungkin sekali ialah


A kaedah hidroponik C kaedah biologi
B kaedah tradisional D kaedah geografi
7

14. Antara berikut yang manakah kesan putaran bumi di atas paksinya?
I Kejadian pasang surut
II Pembiasan angin lazim
III Perubahan empat musim
IV Siang dan malam tidak sama panjang

A I, II, dan III C I, III, dan IV


B I, II, dan IV D II, III dan IV

15. Kawasan yang manakah menerima hujan paling banyak di Semenanjung


Malaysia?
A I C III
B II D IV

Julat suhu
Kawasan harian

Kuala Pahang 6.4°C

Kuala Lumpur 10°C

16. Kedua-dua kawasan di atas mengalami julat suhu harian yang berbeza
kerana dipengaruhi oleh faktor
A kedudukan C kepulauan
B ketinggian D angin monsun
8

Dunia

• Hujan tahunan adalah randah


• Julat suhu tanunan besar
• Langit sentiasa tidak berawan

17. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan peta bertanda


A I C III
B II D IV

18. Kegiatan yang manakah dilakukan oleh nelayan di kawasan berlorek dari
bulan November hingga Mac?
A Menuai padi C Menangkap ikan
B Menoreh getah D Membaiki pukat dan jala
9

19. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian


A jerebu C pulau haba
B hujan asid D penipisan lapisan ozon

20. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian
A jerebu C kesan rumah hijau
B pulau haba D penipisan lapisan ozon

21. Jenis hutan dalam gambarajah di atas terdapat di kawasan


A. pantai berpasir
B. pedalaman bersaliran buruk
C. ketinggian kurang 1200 meter
D. ketinggian melebihi 1200 meter
10

22. Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain


I Saliran
II Tanih
III Suhu
IV Ketinggian

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

23. Mengapakah kawasan berlorek dalam peta di atas kurang ditumbuhi oleh
hutan paya air masin?
A. Menerima hujan yang lebat
B. Kawasan pantai yang terdedah
C. Hampir dengan kawasan tanah tinggi
D. Kawasan bertanih pasir

Kaktus
Bangkut berduri
Kurma

24. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan di atas yang


membolehkanya tumbuh di gurun
I. benih berkulit tebal
II. berakar pendek
III. tahan kemarau
IV. daun berbentuk jarum

A. I, II dan III B. I, II dan IV


C. I, III dan IV D. II, III dan IV
11

25. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

Tumbuhan Tanih
I Tapak kuda Berpasir
II Meranti Laterit
III Kelapa Berlumpur
IV Periuk kera Gambut

A. I dan II C. IIdan III


B. I dan IV D. III danIV

Hutan paya air masin banyak ditebang kerana


nilai ekonominya.

26. Apakah kesan akibat dari aktiviti manusia di atas?


A. Banjir lumpur C. Aras laut meningkat
B. Hakisan pantai D. Kawasan tadahan terjejas

27. Pembangunan secara tidak terancang di kawasan hutan akan


menyebabkan
I. banjir lumpur
II. hidupan liar pupus
III. hidupan liar bertambah
IV. hakisan tanah

A. I, II dan III B. I, II dan IV


C. I, III dan IV D. II, III dan IV
12

28. Haiwan di atas kemungkinan terdapat di kawasan bertanda


A. I C. III
B. II D. IV

29. Antara berikut kombinasi manakah benar?

Tumbuhan Kegunaan
A Bakau Perabut
B Nipah Atap
C Rotan Arang kayu
D Nibung Varnis

30. Mengapakah tumbuhan lantai di hutan monsun tropika lebih padat


berbanding hutan hujan tropika?
A. Spesisi hidupan liar berkurang
B. Bekalan oksigen lebih banyak
C. Hujan sampai terus ke lantai hutan
D. Pancaran matahari sampai ke lantai hutan

Dataran Kedah Perlis


Dataran Krian
Delta Kelantan

31. Kawasan diatas menjadi tumpuan penduduk kerana


A. Kegiatan perlombongan
B. Petempatan awal
C. Kegiatan pertanian
D. Berhampiran pelabuhan

32. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran?


I Taraf pendidikan III Keadaan politik
II Bencana alam IV Perancangan keluarga

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
13
Aizat dari Jengka Tiga Berhijrah masuk ke
Segi, Pahang Bandaraya Kuala
Lumpur

33. Merujuk kepada rajah di atas, penghijrahan Aizat dikenali sebagai


A migran C imigran
B migrasi D imigrasi

34. Antara berikut, pasangan manakah yang benar?

Migrasi
Faktor Tarikan Faktor Tolakan
A Kurang kemudahan asas Bekerja sebagai petani
B Pekerja kilang Kekurangan tanah
C Bekerja sebagai petani Kurang kemudahan asas
D Kekurangan tanah Pekerja kilang

35. Antara kesan pertanian intensif ialah


A kejadian banjir kilat
B tanih hilang kesuburannya
C kawasan pertanian meningkat
D kemerosotan hasil pengeluaran

36. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

Kesan negatif penerokaan Langkah-langkah untuk


sumber mengatasinya
I Banjir lumpur Membina empangan
II Suhu meningkat Menebang pokok
III Kepupusan flora dan fauna Amalan silvikultur
IV Kesuburan tanih merosot Pertanian bergilir

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

37. Antara berikut, ciri sebuah Negara yang mengalami penduduk berlebihan
ialah
I kadar celik huruf yang tinggi
II tahap teknologi rendah
III pendapatan per kapita rendah
IV kadar kelahiran tinggi

A I, II dan III B I, II dan IV


C I, III dan IV D II, III dan IV
14

38. Antara kawasan bertanda berikut, yang manakah merujuk kepada kawasan
Sungai Tigris-Euphrates ?
A I C III
B II D IV

39. Petempatan luar bandar dipengaruhi oleh


I Pertanian
II Perikanan
III Pembalakan
IV Perdagangan

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

• Air Hitam di Johor


• Kuala Kangsar di Perak

40. Petempatan luar bandar di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan


A makanan C membuat barangan tembikar
B ternakan lembu D kawasan agro pelancongan

Alat yang digunakan untuk


mengangkut barangan,
orang dan surat perutusan

41. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan


I jong III perahu
II rakit IV tongkang

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
15

42. Keperluan pengangkutan keretapi dari Taiping ke Port Weld pada awalnya di
kaitkan dengan
A kayu balak C bijih timah
B batu kapur D getah

43. Bandar X ialah pertemuan antara jalan keretapi pantai barat dan pantai timur
Semenanjung Malaysia. X merujuk kepada
A Gemas C Kluang
B Melaka D Batu Pahat

44. Apakah tujuan utama sistem pengangkutan di atas diperkenalkan di


Kuala Lumpur?
A. Mengurangkan pencemaran udara
B. Mengurangkan kesesakan lalu lintas
C. Menjimatkan penggunaan petroleum
D. Mengurangkan penggunaan kenderaan awam

45. Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada


A Membangunkan teknologi pendidikan
B Berfungsi sebagai pusat ketenteraan
C Membantu perkembangan industri pelancongan
D Pengurusan maklumat melalui teknologi maklumat ICT
16

• Jaring
• TMNet
• MaxiNet

46. Senarai di atas adalah merujuk kepada

A jenis telefon C sistem pembelajaran


B jenis komputer D perkhidmatan internet

47. Kawasan perlombongan bauksit terletak di kawasan peta yang bertanda

A P C R
B Q D S

48. Antara berikut, yang manakah sumber logam?


I Bauksit
II Gas asli
III Kuprum
IV Arang batu

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
17

Tenaga suria banyak di jana


sebagai tenaga alternatif di negara
ini

49. Pernyataan di atas merujuk kepada negara yang bertanda


A P C R
B Q D S

50. Antara berikut, manakah kesan tindakan manusia seperti yang


digambarkan dalam rajah di atas
A hujan turun lebat
B suhu udara meningkat
C angin bertiup perlahan
D lapisan humas bertambah
18

• Seramik
• Tembikar
• Jubin

51. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan di


atas?
A Bauksit C Kuprum
B Kaolin D Batu kapur

52 Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kaedah
penerokaan sumber seperti dalam rajah di atas?
I Habitat flora bertambah
II Lapisan atas tanih tidak subur
III Meninggalkan banyak longgokan pasir
IV Pembentukan kolam dan tasik besar

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

• Batai
• Akasia
• Yemane

53 Mengapakan spesies pokok di atas digunakan dalam program


penghutanan semula
I bermutu tinggi
II cepat matang
III kayu keras berharga
IV dapat tumbuh rapat-rapat

A I dan II C II dan IIII


B I dan IV D IIII dan IV
19

54 Kawasan berlorek dalam peta di atas dikaitkan dengan tanaman


A padi C tebu
B getah D kelapa sawit

55 Antara yang berikut, manakah usaha kerajaan untuk memajukan sektor


perindustrian di Malaysia
I Memberikan taraf perintis
II Meningkatkan kemudahan infrastruktur
III Mewujudkan zon perindustrian bebas
IV Menggalakkan kemasukan barangan import

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

• cat
• plastik
• baja kimia
20

56 Jenis produk yang disenaraikan di atas menggunakan sumber yang


diperolehi dari kawasan yang bertanda
A I dan II C II dan II
B I dan IV D III dan IV

57 Sektor ekonomi manakah yang menyumbangkan paling banyak kepada


pendapatan negara
A Sektor pertanian C Sektor perindustrian
B Sektor perlombongan D Sektor perkhidmatan

58 Antara yang berikut, manakah kesan terhadap alam sekitar akibat


kegiatan di atas?
I Peningkatan suhu
II Hidupan air terancam
III Kerosakan hasil tanaman
IV Kesuburan tanih meningkat
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

59 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

Negara Program Kitar Semula


I Jerman Green Dot
II Denmark Program Waste 21
III Taiwan Program Cukai sisa
IV Jepun ” NEWater ”

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
21

60 Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis kerjasama ekonomi antara


bangsa dijalankan oleh kerajaan Malaysia
A Kerjasama Serantau
B Kerjasama Dua Hala
C Kerjasama Pelbagai Hala
D Segi Tiga Pertumbuhan

KERTAS SOALAN TAMAT