You are on page 1of 4

Mehdi, alejhis-selam, karika malih i velikih predznaka Sudnjega dana

Hadisi u kojima se spominje Mehdijevo ime


1. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao !Pri kraju moga umme"a #e se pojavi"i Mehdija, Allah #e u njegovom vremenu podari"i ki$u, zemlja #e dava"i plodove. %ivje#e sedam ili osam &"j. godina'.! Hadis bilje(i Hakim u svom Mus"edreku )*++, i o-jenjuje ga vjerodos"ojnim. .mam /ehebi i $ejh Albani su se slo(ili sa Hakimovom o-jenom. 0. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijAllahu anhu, se "ako1er prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao !2e#e nas"upi"i Sudnji dan sve dok se zemlja ne ispuni "iranijom i nasiljem a za"im #e se pojavi"i 3ovjek iz moje loze 4 ili iz moje 5amilije 4 i zemlju ispuni"i pravdom kao $"o je prije "oga bila ispunjena "iranijom i nasiljem.! Hadis bilje(i imam Ahmed u svom Musnedu 6*67, Ebu 89ala, .bn Hibban, i Hakim koji hadis o-jenjuje vjerodos"ojnim. /ehebi i $ejh Albani se "ako1er sla(u sa Hakimovom o-jenom. 6. Od Ebu Seida el-Hudrija se "ako1er prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao !Mehdi je od mene, piroka 3ela, kukas"a nosa. .spuni#e zemlu pravdom kao $"o je bila ispunjena "iranijom i nepravdom. :lada#e sedam godina.! Hadis bilje(i Ebu ;avud )*1<,, Hakim )*++,, 2uajm ibn Hammad u =i"abul 5i"en i drugi. .bnul =ajjim, rahimehullahu "e9ala, ka(e >Sened ovog hadisa je dobar! &Mennarul muni5 ,). s"r.'. Suju"i i Hakim ga o-jenjuju vjerodos"ojnim a ?egavi i $ejh Albani dobrim.

). Od is"og ashaba se jo$ prenosi da je rekao !Pobojali smo se da se ne$"o ne desi nakon smr"i Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, pa smo pi"ali Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, o "ome a on je odgovorio >@ mom umme"u #e se pojavi"i Mehdi, (ivje#e pe", sedam ili deve" godinaA 4 >sumnja je od /ejdaA 4 &"j. ovaj ravija po imenu /ejd nije bio siguran da li je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, spomenuo pe", sedam ili deve"'. >;o#i #e mu 3ovjek i re#i BO Mehdi, daj mi, daj miC, pa #e mu on &Mehdi' sasu"i u njegovo naru3je onoliko koliko mo(e ponije"iA.! Hadis bilje(i Dirmizi 0066, imam Ahmed 6*01, .bn Mad(e 0*+1E. Dirmizi i $ejh Albani hadis o-jenjuju dobrim. +. Od Alije, radijAllahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao !Mehdi je od nas ehlul bej"a, Alah #e ga popravi"i u jednoj no#i.! Hadis bilje(i .bn Mad(e 0*+1F, imam Ahmed 1*E), .bn Ebi Gejbe u svom Musane5u, i drugi. ?uharija je hadis o-ijenio slabim, imam Suju"i dobrim a Ahmed Gakir i $ejh Albani vjerodos"ojnim. Hije3i Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, >Alah #e ga popravi"i u jednoj no#iA mogu podrazumijeva"i dvije s"vari Prva da #e ga Allah u jednoj no#i priprema"i za hila5e". ;ruga da #e posjedova"i neke manjkavos"i koje #e mu Allah popravi"i u jednoj no#i. Ovo drugo mi$ljenje je odabrao ha5iz .bn =esir u svojoj knjizi El-bidaje ven2ihaje 1*)6. 7. Od @mmu Seleme, radijAllahu anha, se prenosi da je rekla !Iula sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, kako ka(e >Mehdi je iz moje loze od Ja"imina dje"e"aA.! Hadis bilje(i Ebu ;avud )*1<, i .bn Mad(e 0*+1F. @lema se razilazi oko ovog hadisa "ako ga neki u3enja-i sma"raju slabim a drugi dobrim. Me1u onima kosi su hadis o-ijenili dobrim su Suju"i, ?egavi i $ejh Albani. ,. Od ;(abira, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao !Si#i #e .sa, alejhis-selam, pa #e njihov emir &"j. emir muslimana' re#i >;o1i, predvodi nas u namazu.A pa #e .sa, alejhis-selam, re#i >2e, vi s"e jedni drugima emiri, "o je Allahova po3as" ovom umme"uA.! Hadis bilje(i Haris ibn Ebi @same u svom Musnedu i Ebu 2uajm u Ahbarul Mehdi. .bnul =ajjim u Mennaru ka(e >Sened ovog hadisa je dobar.A

Hadis u kome se spominje opis Mehdija i nekih doga1aja u njegovom vremenu

1. Od Abdullaha ibn Mesuda, radijAllahu anhu, se prenosi da je Alahov poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao >=ada od dunjaluka ne bi os"ao osim jedan dan, Allah bi odu(io "aj dan kako bi u njemu poslao 3ovjeka od mene 4 ili od moje 5amilije 4 njegovo ime #e se poklapa"i sa mojim a ime njegova o-a sa imenom moga o-a. .spuni#e zemlju pravdom nakon $"o je bila ispunjena nasiljm i "iranijom.! Hadis bilje(i Ebu ;avud )0E0, Dirmizi 0061, koji ka(e !Hadis je hasen sahih.! Gejhul islam .bn Dejmije i njegov u3enik .bnul =ajim su hadis o-ijenili vjerodos"ojnim &Minahd(u es-sunne E*0+), Mennar E)'. Gejh Albani je hadis o-ijenio dobrim. Suju"i, imam /ehebi i Azim Abadi hadis "ako1er o-jenjuju dobrim &Delhisul ileli mu"enahije, ;(amius-sagir 161, Avnul m9abud 11*6,6'

Hadisi koji se mogu odnosi"i na Mehdija


1. Od ;(abira, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, rekao !Pri kraj moga umme"a #e bi"i hali5a koji #e dava"i ime"ak bez njegova prebrojavanja.! ;(eriri ka(e !@pi"ao sam Ebu 2adru i Ebul Ala9a >Sma"ra"e li da je "aj hali5a Omer ibn Abdil AzizKA >2eA 4 odgovori$e oni.! Hadis bilje(i Muslim 0F16, imam Ahmed i drugi. =omen"ru$i#i ovaj hadis $ejh Albani ka(e !Daj hali5a je Mehdi koji #e bi"i prije silaska .sa9a alejhis-selam.A Sahihul d(ami +*01,. 0. Od Ai$e, radijAllahu anha, se prenosi da je rekla !Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je u snu napravio pokre" pa sam ga upi"ala O Allahov Poslani3e, u snu si napravio pokre" kojeg ranije nisi 3inioK On mi "ada re3e >Iudno je da #e se ljudi iz mog umme"a upu"i"i prema ?ej"ul haramu &Mekka' zbog 3ovjeka iz =urej$ija koji se sklonio u njega. =ada budu u pus"inji svi #e propas"i u zemlju.A Hekoh >Allahov Poslani3e, pu" sakuplja ljudeA &"j. $"a je sa onima koji su se priklju3ili vojs-i ne -iljaju#i ono $"o ona -ilja, op.prev.' >;aA 4 odgovori on 4 >Me1u njima ima onih koji su svjesni, onih koji su prisiljeni i pu"nika. Svi #e poginu"i a bi"i razli3i"o pro(ivljeni. Allah #e ih pro(ivje"i shodno njihovim nijje"ima. Hadis bilje(i ?uharija )*66E, Muslim )*001< i drugi. Dibi ka(e !Do je Mehdi, a dokaz "ome je "o $"o je Ebu ;avud ovaj hadis spomenuo u poglavlju o Mehdiju.! Avnul mabud 11*6E<. .bn Had(er el-Hej"emi ka(e >Mehdi je "aj koji #e se skloni"i u ?ej"ul haram.! /evad(ir 1*0<). Me1u"im, is"ina je da se ne mo(e ka"egori3ki ni "vrdi"i ni negira"i da se spomenu"i hadis odnosi na Mehdija. 6. Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao !2e#e nas"upi"i Sudnji dan sve dok Himljani &"j. njihova vojska' ne si1u kod Eamaka ili ;abika &dva mjes"a u dana$njoj Siriji'. 2jima #e iza#i vojska iz Medine, a "o #e bi"i najbolji ljudi na zemlji u "om vremenu. =ada 3

s"anu u borbene redove Himljani #e re#i >Pus"i"e nam one koji su se odme"nuli od nas &"j prihva"ili islam i priklju3ili muslimanima' da se borimo pro"iv njih.A >2e, "ako nam AllahaA 4 odgovori#e muslimani 4 >ne#emo os"avi"i na$u bra#uA. /a"im #e se sukobi"i. 8edna "re#ina muslimanske vojske #e se povu#i, njima Allah nikada ne#e opros"i"i. 8edna "re#ina #e poginu"i, oni su najbolji $ehidi kod Allaha, a preos"ala "re#ina #e izvojeva"i pobjedu, oni nakon "oga vi$e ne#e bi"i dovedeni u isku$enje. /a"im #e osvoji"i =ons"an"inopolis, i dok budu dijelili plijen i svoje sablje oka3ili o maslinovom drve#u $ej"an #e poviknu"i >;ed(d(al se pojavio me1u va$im 5amilijamaA 4 a "o je u svari la(. Pa kada do1u do Gama "ada #e se pojavi"i ;ed(al. . dok se budu pripremali za boj i uspos"avljali borbene redove bi#e prou3en ikame" za namaz. Dada #e si#i .sa sin Merjemin, alejhis-selam, i upu"i"i prema muslimanima. =ada ga Allahov neprija"elj &;ed(d(al' bude vidio is"opi#e se kao $"o se so "opi u vodi. kada bi ga "akvog os"avio is"opio bi se i umro, ali #e ga Allah ubi"i rukom .sa9a, "e #e im on pokaza"i ;ed(d(alovu krv na svom koplju.! Hadis bilje(i Muslim 1E*01-00, Hakim i drugi. .z knjige !Mehdi! od Muhammeda .smaila el-Mukaddema Pripremio .driz Ebu @same .zvor S"azomislama.-om Posje"i"e LLL.dini-islam.ne" 17.,.0<1<