You are on page 1of 9

iitski Mehdi je Mesija Deddal

ta mi znamo o Deddalu?
U vjerodostojnom hadisu je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao da e Allah, subhanehu ve te'ala, garantovati objedu islamskom ummetu u borbi rotiv Deddala, i da e islamski ummet !tj" #sa, alejhisselam, o "P$"% ubiti Deddala i njegove &ijje, tj" sljedbenike" 'ada se sljedbenik Deddala sakrije iza drveta ili kamena, drvo odnosno kamen, rei e muslimanima( )*vo jevreja iza mene, do+ite i ubijte ga", U ovom hadisu rije- )&ijja, se u otrebljava u o isivanju sljedbenika Deddala" ,Deddala e slijediti ./"/// jevreja iz #s0ahana !dana&nji #ran%, nosit e ogrta-e al1 tajalisah ! erzijski &alovi koje nose dana&nje &ije% bez &avova2 !hadis biljei Muslim u svom 3ahihu% 4rad #s0ahan je jevrejski grad u #ranu" 5n je 6entar nuklearnih aktivnosti #rana i tako+er 6entar za istraivanje o asnog oruja koje ri ada #ranu" Prema -vrstom izraelskom uvjerenju, #ran e bez mnogo roblema us je&no okon-ati svoje nuklearne aktivnosti" # to nam okazuje da se snage Deddala, uz omo Perzijana6a koji su oten6ijalni sljedbeni6i Deddala, ri remaju da bi do-ekali njegovu ojavu" Poku&ajte razumjeti zadatke Deddala bazirane na &iitskom hadisu -ije obja&njenje je dato na kraju ovog -lanka"

ijje vjeruju da je ovo svjetlea silueta njihovog Mehdija, koji se ro&le godine u noi A&ure ojavio u 'erbeli, &iitskom svetom gradu u #raku"

ije su u eriodu o-ekivanja ojave *l1'aima !Dvanaestog imama%, odnosno #mama Mehdija, koji se je dva uta bio sakrivao u jami 3ardab u 3ammari" 3ljedei dokazi okazuju da e onaj ko e o uniti mjesto dvanaestog imama biti niko drugi nego Deddal" 7i dokazi su nastali na osnovu in0orma6ija reuzetih iz &iitske religije !&iitskih hadisa i knjievnih djela u kojima se nalaze rije-i njihovih vo+a%" 3ljedbeni6i ehli sunneta moraju uvijek imati na umu -injeni6u da su &ije sljedbeni6i Deddala, koji e se ojaviti rije ili kasnije" 7reba da znamo da Mehdi, kako nam ga redstavljaju &ije, nije onaj Mehdi o kojem nam je govorio Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, i u kojeg vjeruju ri adni6i ehli sunneta" 8azlike izme+u Mehdija u kojeg vjeruju &ije i Mehdija u kojeg vjeruju ri adni6i ehli sunneta o-ituju se u akidi !vjeri%, orijeklu, raktikovanju vjere, u-enju i zada6ima koje ima, kao i u ulozi koju e imati u vo+enju islamskog ummeta"

'A8A'7*8#37#'* ##73'54 M*9D#:A !P8*MA ##73'#M #;$58#MA%


<" :evrejski zakon !zakon Davudove loze% *l1'aim, &iitski imam Mehdi, vladat e u skladu sa zakonima oslanika Davuda, alejhisselam i njegovih otomaka, rema knjizi )*l1'a0i,, autora *bu Da0era el1 'ulejnija, knjizi koju &ijje smatraju jednom od -etiri njihovih najvjerodostojnijih vjerskih knjiga i koju ne moe niko os oravati" 3vako ko rati &iitske hadise nai e sljedeu redaju u knjizi )*l1'a0i, od *l1'ulejnija !tom <, str" =>.1=?>%( Ali ibn #brahim is r-ao je od svog o6a a ovaj od #bn *bi Umejra a ovaj od Mansura a ovaj od @adilul1Aura a ovaj od *bi Ubejde da je rekao( )'ada se ojavi *l1'aim, koji je iz orodi6e oslanika, vladat e rema zakonu Davuda i 3ulejmana,"

Muhamed ibn :ahja renosi od Ahmeda ibn Muhammeda a ovaj od Muhammeda ibn 3inana a ovaj od Abaana koji je izvjestio( ,3lu&ao sam *bu Abdullaha alejhisselama koji je rekao( A3vijet nee nestati ! ojava kijameta% osim nakon &to se jedan od nas ojavi i bude vladao o zakonima Davudove lozeB", Prenosi Ahmed od Ahmeda ibn Muhammeda od ibn Mahbuba od 9i&ama ibn 3alima od Ammara es13abatija koji je izvjestio( )Pitao sam *bu Abdullaha alejhisselama( U ime kog zakona e& vladati ako bi ostao vladar? 5n je odgovorio( )Prema Coijem zakonu i Davudovom zakonu" A ukoliko se budemo razilazili u situa6ijama u kojima se ne moemo sloiti, Dibril e nam to otkriti ! resuditi%," Prenosi Muhammed ibn Ahmed od Muhammeda ibn 9alida od Dazira ibn 3uvejda od :ahjaa el19alebija od #mrana ibn Ajuna od Daida al19amdanija od Alu ibn el1 9useina, alejhisselam, da je ovaj rekao( )Pitao sam ga( 'ojim zakonom e& suditi? 5n je reko( ;akonom Davuda, a ukoliko se ojavi roblem koji se nee moi razrije&iti, Dibril e nam ga otkriti ! resuditi%", Prenosi Ahmad ibn Mahran, radijAllahu anhu, od Muhammeda ibn Alija od #bn Mahbuba od 9i&ama bin 3alima od Ammara es13abatija, koji je izvjestio( )Pitao sam #mama *bu Abdullaha, alejhisselama( )3a kojim e& zakonom vladati? 5n je odgovorio( )Cojim zakonom i Davudovim zakonom," E" 4ovorit e hebrejskim jezikom Dadalje, Dvanaesti imam, &iitski #mam Mehdi, govorit e hebrejski !idovski% jezik( Ahmed ibn Muhammed ibn 3aid el1Ukdah je rekao( Ali ibn el19asan et17ajmali izvjestio nas je( *l19asan i Muhammed bin Ali ibn :usu0 renose od 3adana ibn Muslima, od brojnih renosila6a, od *l1Mu0adala ibn Umara, koji je rekao( *bu Abdullah alejhisselam je rekao( )'ada se Mehdi bude molio, molit e se Cogu na hebrejskom jeziku, !*l14ajbeh en1Dumani, str" =EF% =" :evreji e slijediti &iitskog #mama Mehdija Prema vjerovanju &ijja, Gidovi e ostati slijedbeni6i &iitskog #mama Mehdija( ejh el1Mu0id izvjestio je u svojoj knjizi )*l1#r&aad, od *l1Mu0adala ibn Umara da je #mam *bu Abdullah alejhi sellem rekao( )5ni e se ojaviti zajedno sa #mamom Mehdijem, narod od oslanika Musaa !#zraeliani%", !Al1#r&aad el1Mu0id, str" H/E%" Prema hadisu navedenom u knizi )*l1'a0i, autora *l1'ulejnija, sakriveni #mam Mehdi e u-iti iz knjige zvane *l1Da0r !jedna od svetih knjiga &ijja, za koju tvrde da je autor #mam Ali%, koja sadrava u-enje vjere Cenu #zraela !Gidova, o "P$"%( #mam alejhisselam e ostati sakriven neko vrijeme a onda e rei( )U na&im je rukama *l1Da0r" Da li oni znaju &to je *l1Da0r? U itao sam( ta sadrava *l1 Da0r? #mam je rekao( 7a knjiga sadrava znanje Poslanika i onih koji e is uniti

njihove nade i znanje idovskih u-enjaka ro&lih vremena", !*l1'a0i, hadis F=I, oglavlje H/%

;aklju-ak o redajama iz gore navedenih &iitski knjiga( 3va ova vjerovanja zahtjevaju od nas da vjerujemo kako je Dvanaestiti #mam &ija za ravo idovski Deddal na kojeg nas je Poslanik u ozorio, koji e zavarati mnoge ljude i sijati nered o zemlji" 7o je osoba koju &ijje -ekajuJ 3a re0eren6ama na iznijete dokaze, ovo je &to mi znamo o njihovom *l1'aimu !&iitski #mam Mehdi%( 5n e vladati rema ravnom sistemu Davudove loze, koristei 7almud" 'oristit e hebrejski jezik" Djegovi su sljedbeni6i idovi i vjerske idovske vo+e" Dok je skriven, #mam Mehdi izu-ava 7almud, koji je dio knjige )*l1Da0ra," :evrejski Mesija K iitski Mehdi 5svrnimo se za trenutak na sli-nosti izme+u &iitskog Mehdija i jevrejskog Mesije Deddala, o kojima su isali i jevrejski u-enja6i" Poznati jevrejski isa6, 8a0ael Pata je reveo knjigu Mi&ne 7ora, koja je riku ljena od strane idovskog sveenika iz davnih vremena zvanog Maimonid" Daslov rijevoda je )7ekst Mesije,, a na strani6ama =EE1=E., Maimonid i&e( ,'ralj Mesija e se ojaviti u budunosti i obnovit e kraljevstvo i vlast Davida, kao &to je to bilo i u ro&losti" Ponovo e izgraditi 9ram i saku it e rognane #zrael6e" Djegovi zakoni e biti isti kao &to su bili i u ro&losti" Prinosit e se rtve i slavit e se sabatske i jubilarne godine u skladu sa svim za ovijestima koje su navedene u 7ori" A oni koji ne vjeruje u njega, ili oni koji ne o-ekuju njegov dolazak, ne samo da negiraju !druge% roroke, ve i 7oru i Mojsiju L na&eg vladara" 7ora svjedo-i o njemu !Mesiji%, kao &to je i za isano(

A4os odar e vratiti va&e zarobljeni&tvo i imat e samilosti rema vama, i vratit e i oku iti vas od svih ljudi 4os odara va&ega, vas koji ste ras r&eni" Ako je bilo ko tvoj ras r&en u najudaljenijem dijelu neba, tvoj e ih 4os odar od tamo vratiti u zemlju koju su osjedovli tvoji o-evi, i on e je osjedovati"B !Deuteronom<, =/( =1 I%, 5sim toga, :evreji vjeruju da je Mesija kralj, objedonosni osvaja- i otomak oslanika Davuda, alejhisselam, kojeg oni zovu sinom Allahovim" 5ni tako+er vjeruju da e se Mesija vratiti da donese slavu #zraelu i da ujedini jevrejski narod u Palestini, i u-initi e0ikasnim i o erativnim zakon Musaovog 7evrata !Mojsijeva 7ora%"5ni su vjerovali da e se Mesija ojaviti jo& u doba oslanika Musaa, alejhisselam" :evreji se uvijek ozivaju na ime *l1Mesih, Mesija, kada su ogo+eni nekom nesreom" Dodu&e, vremenom, ime *l1Mesija je davano svakome ko je reagirao na njihove !jevrejske% ne rijatelje, iako ta osoba nije od otomaka Davuda, kao &to je ova titula dodjeljena Mirusu" 'ako se *l1Mesih jo& nije ojavio, oni ovim imenom nazivaju so6ijalne re0ormatore, koristei neke karakteristike ravog Mesije kao &to su ravednost i dobri maniri" !Pogledati( Artur 9ertzberg, :evrejstvo, str" E<I1E<>%" Abbas Mahmud Akkad je rekao( )$eina religijskih istriva-a vjeruje da je ideja o o&tenom s asio6u osu+ena iz vjerovanja ;aratustre, vjere koju su is ovjedali Perzijan6i", !Pogledati( )Agama :ahudi, !:evrejska religija% od dr" Ahmeda alabija, Pustaka Dasional( 3inga ur, god" <?.., str" <>I, Abbas Mahmud Akkad, Allah, str" <<.%" 4ajgenbert je rekao( )Uistinu, tenden6ija je Perzijana6a da rikazuju konstantnu objedu dobrog nad zlim, nakon dugih borbi" 5no &to je od Perzijana6a imenovano kao dobro, uvijek je od Gidova imenovano sa *l1Mesih",!Pogledaj( 4ajgenbert, :evrejski narod u doba #susa, str" <H<%" #deja o ostojanju idealisti-kog kralja, koji vlada 6ijelim svijetom, nastala je od ideje koja je ro&irena me+u semitskim narodom !:evrejima%, i onda je ta ideja o raena ostojanjem idealnog kraljevstva na zemlji, ili kako ga idovi i kr&ani zovu L 'raljevstvo Coje" Deki religijski istraiva-i tvrde da je ideja *l1Mehdi Muntazar, koju zastu aju &ije, ozajmljena od ideje ,5-ekivanog2, koju zastu aju :evreji ! ogledaj Maks Margolis i Aleksandar Marks( Povijest 9ebrejskog naroda, str" EI>%"

7A N* UO#D#7# ##73'# M*9D# !D*DGDGAP % DA'5D 75 3* P5:A$#?


A sada, hajde da vidimo koje su karakteristike &iitskog Mehdija !Deddala% i &ta e on u-initi kada se ojavi, a sve to na osnovu hadisa u &iitskoj religiji(

<" Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, e biti rva osoba koja e se zakleti na oslu&nost imamu Mehdiju? #skrivljena akida &ija Prva osoba koja e se zakleti !dati risegu% &iitskom #mamu Mehdiju je oslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, nakon roivljenja" Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, ostat e njegov u-enik" !9akkul1:ekin, tom E, str" =H. i Ca&airu el1 Deredat, str" E<=% E" 'ada se ojavi imam Mehdi, li6emjerstvo !tukja% e biti ukinuto u &iitskoj religiji 7ukja je ne&to &to se kao obaveza rakti6ira od onih koji slijede &iitsku religiju" 5naj ko to ne rakti6ira, izba-en je iz &iitske vjere" #s ri-ao je osmi #mam, Ali bin Musa, koji je rekao( )Dema religije za one koji nisu QaraB i nema imana !vjere% onaj koji ne rakti6ira tukju", Pa je u itan( )5 Poslanikov unu-e, do kada !je nuno rakti6irati tukju%?, 5n je odgovorio(, Do odre+enog dana, tj" do dana kada e se #mam Mehdi ojaviti" 5naj ko ne rakti6ira tukju rije ojavljivanja #mama Mehdija, nije od nas," !'a&0ul14ummah el1 Ardabili, str" =H<%" =" #mam Mehdi je revrtljiv i nasilan #mam Mehdi kojeg &ije o-ekuju je okrutna osoba koja e ubijati i klati ljude, osebno Ara e i one koji ri adaju ehli sunnetu !sunije%" 'ada se ojavi &iitski #mam Mehdi, &ije e red njega dovesti svakog nasibiju, kako &ijje ogrdno nazivaju ri adnike ehli sunneta, koje &ije smatraju ka0irima" Ako nasibije rihvate njegovo u-enje !religiju%, bit e oslobo+eni, a ako ne rihvate, onda e im se odrubiti glave ili e morati laati diziju !taksu%" !Pogledaj( *l1Medlisi, Cihar el1AnQar, tom" IE, str" =.=, 7es0ir, @urat ibn #brahim, str"<//%" *l1Medlisi kae( )Di&ta nee ostati izme+u nas i Ara a osim masakra", !Mula Cakir el1 Medlisi, Cihar el1AnQar, tom IE, str" =H?%" U drugom kazivanju, *l1Medlisi kae( )*l1Muntazar !&iitski #mam Mehdi% e hodati izme+u Ara a i ubijati ih", !Mula Cakir el1Medlisi, Cihar el1AnQar, tom IE, str" =<>% 7ako+er je is ri-ao( )Ouvajte se Ara i, jer e doi jako lo&e vijesti ! o vas%, uistinu, niko od vas nee doi sa *l1'aimom !&iitski Mehdi%," !*l1Medlisi, Cihar el1AnQar, tom" IE, str" ===%" 5krutan rema -ovje-anstvu, &iitski Mehdi e ubiti devet desetina islamskog ummeta" 5ni sljedbeni6i ehli sunneta koji nee rihvatiti njihovo u-enje !&iitski imamijet% bit e im odrubljena glava" !Pogledaj( *l1 'ulejni, djelo *l18aud minel1 'a0i, tom >, str" <F/%"

*l1Medlisi je is ri-ao od *bu Abdullaha( )Pret ostavljamo da -ovje-anstvo zna &ta e se dogoditi sa *l1'aimom kada se ojavi, veina njih nee ga htjeti vidjeti zbog ubistava koje e o-initiR to e u-initi da veina -ovje-anstva kae( A5vaj nije od Muhammeda, da je on od otomaka Muhammeda, sigurno bi imao samilostiB", !Cihar el1AnQar, tom IE, str" =I=%" 3aid 3adr je izjavio( )Uistinu, veina ubistava koja se doga+a -ovje-anstvu usmjerena je na muslimane" 7ada e mi *l1'aim uru-iti ko iju svoje knjigeR, !3ejjid 9usein el1MusaQi, Pillah thumma li 7arikh, ;a&to sam na ustio &ijje, str" <=.%" H" #mam Mehdi e uni&titi 'abu *l1Medlisi je objasnio da e rva stvar koju e u-initi *l1'aim nakon &to se ojavi, biti izgon dvoji6e, tj" *bu Cekra i 5mera, koji su jo& uvijek mokri i svjei, ba6it e ih oboje u otrebljavajui vjetar i uni&tit e Mesdid !'abu%" !Pogledaj( Cihar el1 AnQar, tom IE, str" =>.%" #mam Mehdi, kojeg o-ekuju ri adni6i ehi sunneta, is unit e zemlju ravdom nakon &to je bila is unjena ne ravdom, a &ije smatraju da e uni&titi 'abu i odsjei ruke i noge -uvarima 'abe" eik Mu0id je s omenuo( )'ada se ojavi #mam Mehdi, uni&tit e Mesdidul1 9aram !'abu% i isjei ruke narodu ejbe i objesiti ih na 'abu i na 'abu na isati( 5vo su ruke lo ova 'abe", !*l1Mu0id, *l1#r&ad, str" H<<, *t17usi, 'itabul14ajbeh, str" E>E%" *l1Medlisi je objasnio( ,Uistinu, *l1'aim e demolirati Mesdidul19aram !'aba% i Mesdidun1Debevi !Poslanikova damija u Medini% sve dok zemlja ne bude oravnata," !*l1Medlisi, Cihar el1AnQar, tom IE, str" ==>, kao i u *t17usijevom *l1 4ajbeh, str" E>E%" I" #mam Mehdi e isko ati grobove svih Poslanikovih ashaba

ijje vjeruju da je na ovom mjestu njihov Mehdi osljednji ut klanjao namaz rije nego je nestao u 3ammari

4robovi *bu Cakra es13idika i 5mera el19attaba, radijAllahu anhum, bit e isko ani, a oni e biti raza eti i bi-evani is red gomile" 5boji6a e biti roivljeni da bi bili kanjeni" !Pogledaj Dimetullah el1Dezairi, *l1AnQar el1Dumanijeh, tom" E, str" >I i *l1Medlisi, 9akkul1:ekin, tom E, str" EHE%" 7ako+er, #mam Mehdi e oivjeti Ai&u i kazniti je, jer su za Ai&u rekli da je o-inila zinaluk !blud% sa Poslanikom, sallallau alejhi ve sellem, za vrijeme njenog ivota" !*l1AnQar el1Dumanijeh, tom <, str" <F<, 7a0sirul1a0i, tom E, str" </>, 9akul1:ekin, tom E, str EIF, 9ajatul1kulub, tom E, str" F<<%" *l1Medlisi je objasnio da e rva stvar koju e u-initi *l1'aim nakon &to se ojavi, biti izgon dvoji6e, tj" *bu Cekra i 5mera, koji su jo& uvijek mokri i svjei, ba6it e ih oboje u otrebljavajui vjetar i uni&tit e Mesdid !'abu%" !Cihar el1AnQar, tom IE, str" =>.%" F" iitski Mehdi e vladati koristei Davudov i 3ulejmanov ;ebur !Davidove Psalme% na okrutan na-in *l1Medlisi biljei( )*l1'aim e donjeti novo vjerovanje, novu knjigu i nov zakon", !*l1Medlisi, Cihar el1AnQar, tom IE, str" =IH%" *l1'ulejni u Ususlu el1'a0i, najvjerodostojnijoj knjizi &ijja, za koju smatraju da rema&uje vjerodostojnost 3ahiha *l1Cuharije za ehi sunnet, renosi se od #mama *bu Abdullaha alejhisselam da je rekao( )'ada se *l1'aim od Muhammedovog otomstva ojavi, vladat e zakonom Davuda i 3ulejmana !u-enje 7evrata%, on nee traiti dokaze", !Usulul1'a0i, tom <, str" =?.%"

;A'P:UOA'
Da kraju, rou-avajmo mnogo vi&e o !&iitskom% narodu Perzije, sljedbeni6ima Deddala, koji e ga objeru-ke do-ekati kad se ojavi" 3amo oni koji su slije i kod svojih o-iju smatraju &ijje Perzijan6e muslimanima, bez rou-avanja ozadine njihovog angaovanja u obaranju vlada u A0ganistanu i #raku i njihove saradnje sa 6ionisti-kim zemljama Amerikom i #zraelom" ijje, bilo da su iz #rana, 3irije, ri adni6i 9ezbollaha ili drugi, savezni6i su #zraela, u rkos njihovih sukoba i lanih ratova" Dovoljno je da se osvrnemo na hadis u kojem oslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, kae da e Deddala slijediti ./"/// sljedbenika iz jevrejskog grada #s0ahana, obu-enih u erzijske !&iitske% haljine" #zvor( 7heunjustmedia @usnote ( <"Peta knjiga 3tarog ;avjeta Posjetite( QQQ"dini1islam"net 8

7eSt objavljen <I"H"E/</