Pembangunan Modal Insan Melalui Pendidikan Sekolah Agama: Satu Kajian awal di Sekolah Menengah Agama Bandar Baru

Salak Tinggi, Selangor Hairunnizam Wahid1 Dr Jaffary Awang2 Dr Rozmi Ismail3 Kamaruddin Salleh2 Dr Mohamad Alinor Abdul Kadir4 Kumpulan Kajian Dunia Melayu & Islam5 ATMA, UKM Pembangunan sumber manusia merupakan satu proses yang berterusan mempertingkatkan modal manusia. Ia amat penting kerana manusia adalah modal yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Banyak kajian menunjukkan pendidikan mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan modal manusia. Persoalannya bagaimana pula dengan pembangunan modal manusia yang diperkenalkan dengan satu perspektif yang baru di Malaysia iaitu pembangunan modal insan. Walaupun perkataan manusia dan insan mempunyai makna yang hampir sama daripada segi bahasa, namun ia mempunyai makna yang berbeza dari segi istilah. Pembangunan insan adalah bukan sahaja melihat dari sudut pembangunan fizikal manusia tetapi ia lebih luas daripada itu iaitu melihat dari sudut rohani iaitu roh, qalb serta aqal. Pembangunan modal insan boleh dipupuk melalui pendidikan formal antaranya melalui pendidikan sekolah agama yang dapat mengimbangi persoalan kehidupan manusia. Persoalannya sejauhmanakah pihak kerajaan mengambil pendekatan yang serius dalam pembangunan sekolah agama di Malaysia? Kajian ini akan menjawab persoalan sama ada pendidikan di sekolah agama dapat melahirkan manusia yang seimbang bukan sahaja dalam aspek modal ekonomi tetapi juga aspek rohani yang dapat dikaitkan dengan modal sosial yang dikatakan penting mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kajian awal telah dijalankan di Sekolah Menengah Agama Bandar Baru salak Tinggi, Sepang, Selangor yang melibatkan seramai 15 orang guru sekolah tersebut. Hasil kajian awal ini menunjukkan pendidikan di sekolah agama tersebut telah berjaya melahirkan modal insan yang diharapkan oleh kerajaan dan diharapkan dapat mendokong pertumbuhan ekonomi negara. Beberapa implikasi dasar juga dicadangkan dalam kajian ini kepada pihak kerajaan untuk terus membangunkan pendidikan sekolah agama di Malaysia.

1 2

Pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, FEP, UKM Pensyarah di Fakulti Pengajian Islam, UKM 3 Pensyarah di Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM 4 Pensyarah di Fakulti Sains & Teknologi, UKM 5 Penyelidikan di bawah Program Malim Sarjana iaitu DAMAI di ATMA, UKM

1

PENGENALAN Pembangunan sumber manusia merupakan satu aspek yang penting untuk pembangunan ekonomi sesebuah negara. Ini adalah kerana daya saing, daya pengeluaran, daya cipta dan keupayaan dalam teknologi baru di sesebuah negara akan ditentukan oleh kualiti sumber manusianya. Namun begitu pembangunan sumber manusia yang menekankan penghasilan output yang bersifat ekonomi semata-mata tidak lagi memadai. Contohnya jenayah komersial yang dilakukan oleh golongan intelek seperti menipu, pecah amanah dan jenayah komputer adalah agak besar dan jika tidak dibendung akan membantutkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara . (lihat Jadual 1) Jadual 1: Statistik Jenayah Komersial di Malaysia:Januari hingga September 2006 Nisbah daripada Jenayah Komersil Bilangan Kes keseluruhan jenayah (%) Tipu 3,684 2.16 0.88 Pecah Amanah 1,498 Jenayah Komputer 245 0.14 3.18 5,427 Jumlah 170,481 Jumlah Jenayah Keseluruhan Sumber: atas talian http://www.rmp.gov.my/rmp03/statindeks2006.htm Daripada Jadual 1, daripada statistik tahun 2006 didapati jenayah yang paling banyak dilakukan adalah menipu dengan 3,684 kes dan menyumbangkan 2.16% daripada keseluruhan jenayah di Malaysia. Ini diikuti dengan jenayah pecah amanah sebanyak 1,498 kes (0.88%) dan jenayah komputer sebanyak 245 kes (0.14%). Kes jenayah ini sebenarnya melibatkan jenayah komersial yang dilakukan oleh sebahagian besarnya adalah golongan yang berpendidikan. Walaupun ia lebih bersifat sosial, namun kesan negatif yang timbul akhirnya boleh menyebabkan daya produktiviti, pengeluaran dan sebagainya akan menurun. Oleh itu aspek pembangunan nilai-nilai murni atau sosial perlu dititikberatkan seiring dengan pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan sebelum ini. Jalan penyelesaian yang baik adalah kembali kepada Islam dan ini adalah sejajar dengan proses kematangan fikiran umat Islam sendiri setelah mengharungi cabaran hidup yang semakin mencabar oleh kecanggihan sains dan teknologi (Abdullah Ishak, 1995) Pengenalan konsep modal insan dalam Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMK9) adalah bertepatan dengan langkah membendung jenayah komersial yang berlaku sebelum ini. Modal insan yang diketengahkan adalah modal insan yang berkualiti yang menjadi terus utama kejayaan RMK9. Pembangunan modal insan akan dilaksanakan secara holistik merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi (S&T) serta memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif melalui pendidikan, latihan dan

2

pembelajaran sepanjang hayat. (RMK9 hlm. 249). Ini adalah selaras dengan konsep Islam Hadhari yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Apa yang menariknya dalam RMK9 adalah penggunaan konsep modal insan yang menggantikan modal manusia dan ia melibatkan pembangunan secara holistik. Maksud perkataan insan itu sendiri adalah berbeza dengan manusia. Insan membawa maksud manusia yg sempurna–kamil (baik, bersih drpd noda, dll) (Kamus Dewan Edisi Ketiga & Kamus Pelajar) manakala istilah manusia membawa maksud makhluk yg mempunyai akal budi, insan, orang: ada pun jenis yg tinggi sekali antara segala haiwan ialah ~; ~ utama manusia yg terbaik (Kamus Dewan Edisi Ketiga). Kedua-dua istilah ini jelas menunjukkan insan adalah subset kepada manusia iaitu manusia yang sempurna dan baik. Dalam konteks Islam, persoalan pembangunan modal insan ternyata difokuskan kepada dua aspek utama iaitu aspek rohani dan jasmani. Ini jelas jika diteliti kepada pernyataan dalam al-Quran yang bermaksud:
Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia itu daripada pati tanah (saripati yang berasal daripada tanah), kemudian Kami jadikan saripati itu airmani (yang disimpan) di tempat yang kukuh (rahim), kemuadian air mani itu Kami jadikan seketul darah dan segumpal daging, kemudian Kami jadikan segumpal daging itu tulang, kemudian Kami jadikan dia satu kejadian yang lain (manusia yang sempurna), maka Maha Besar Allah dan Dia adalah sebaik-baik Pencipta. (al-Quran, al-Baqarah: 12-14)

Petikan ayat Al-Quran ini menegaskan kejadian manusia daripada tanah yang asal kejadiannya daripada air mani yang hina. Dan justeru manusia merupakan komponen kejadian daripada tanah, maka keperluan manusia untuk memenuhi tuntutan jasmani seperti makanan, pakaian dan tempat perlindungan. Persoalannya bagaimanakah pembangunan insan ini dapat dilaksanakan agar dapat melahirkan modal insan yang diingini oleh pihak kerajaan? Abdullah Ishak (1995) menyatakan untuk melahirkan generasi Islam yang unggul, perlu satu perancangan yang teliti melalui pendidikan yang utuh dan ia perlu bermula dengan sistem pendidikan yang diredai Allah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan erti kata lain, pembangunan sumber manusia untuk melahirkan modal insan yang mengikut acuan Islam adalah melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai falsafah dan matlamat murninya yang tersendiri yang lebih menekankan pembangunan individu bukan sahaja dari aspek fizikal, tetapi juga aspek rohani dan akhlak yang bertujuan untuk membangunkan potensi dan kecenderungan ke arah kebaikan dalam diri seseorang yang akhirnya dapat merealisasikan kebaikan kepada orang lain. Ini jelas menunjukkan pendidikan Islam adalah amat penting dalam melahirkan modal insan. Persoalan lain yang wujud iaitu sejauhmanakah pendidikan Islam di Malaysia telah diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Sejauhmanakah kebenaran sistem pendidikan Islam akan memberi kesan kepada pembentukan modal insan yang baik dan sempurna. Kesemua ini akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya.

3

KAJIAN LEPAS Kebanyakan kajian lepas adalah membincangkan konsep dan falsafah pendidikan Islam. Contohnya kajian Wan Mohd Zahid dalam Suzalie (2003) membincangkan peranan pendidikan Islam dalam falsafah negara. Beliau berpendapat perlunya pendidikan Islam diterapkan dalam pendidikan negara atas dua alasan utama iaitu desakan alaf baru yang mencabar masyarakat yang sentiasa terdedah kepada unsur-unsur negatif tanpa sepadan dan desakan sosial seperti penyalahgunaan dadah, ponteng sekolah, pembuaangan bayi dan sebagainya yang boleh meruntuhkan budaya murni orang-orang melayu. Keberkesanan pendidikan Islam boleh dilihat daripada tiga aspek. Pertamanya penawaran dan pelaksanaan, keduanya pencapaian dalam peperiksaan dan ketiganya penghayatan dan amalan (Adnan Yusopp, dalam Suzalie 2003). Menurut beliau, pendidikan telah memberi kesan positif ke arah mencapai matlamat membentuk muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia. Pencapaian pelajar dalam pendidikan Islam adalah baik berbanding matapelajaran yang lain dimana pada tahun 2001, pencapaian tahap lulus pelajaran agama Islam adalah lebih kurang 90% setiap tahun. Norhafizah Shoheme (2001) dalam kajiannya juga mengkaji aspek pencapaian sekolah agama dan merumuskan bahawa kewujudan sekolah agama bukan sekadar untuk memastikan kelangsungan pendidikan Islam dalam sistem yang lebih teratur, malah kepentingan dalam pencapaian para pelajar baik dari segi akademik mahupun penglibatan dalam aspek aktiviti pelajar. Beliau telah membuat kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama al-Mashoor (Perempuan) Pulau Pinang dan mendapati pencapaian akademik pelajar sekolah agama tersebut adalah membanggakan. Menurut beliau tren pencapaian pelajar di sekolah tersebut dalam bidang akademik amat baik terutamanya dalam peperiksaan utama di Malaysia iaitu peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Persekolahan Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Contohnya peperiksaan PMR pada tahun 1993 didapati hanya seorang pelajar mendapat 9A telah meningkat kepada 19 pelajar pada tahun1999. Begitu juga dengan peperiksaan SPM pada thun 1993, hanya 43 pelajar mendapat gred 1 telah meningkat kepada 59 pelajar tahun 1999. Secara umumnya didapati pelajar sekolah agama telah menunjukkan pencapaian yang baik dalam bidang akademik walaupun sekolah ini merupakan sekolah aliran agama. Kajian beliau disokong oleh satu kajian lain oleh Abdul Monir dalam Suzalie (2003). Contohnya beliau telah melihat pencapaian Sekolah Agama Menengah Tinggi Hishamuddin, Klang Selangor dan mendapati pencapaian akademik dan agama sangat memberangsangkan. Analisis beliau adalah melihat perkembangan pelajar di Sekolah tersebut yang lahir tahun 1979. Menurut beliau Bagi peperiksaan PMR yang telah mereka duduki tahun 1994, pencapaian tahap lulus adalah 100% diikuti SPM (96.4%) dan STPM (91.4%). Dalam bidang agama pula pencapaian tahap lulus bagi Sijil Rendah Agama (SRA) adalah 78.89% dan Sijil Tinggi Agama adalah 85.7% . Gambaran ini menunjukkan perkembangan pelajar sekolah agama ini adalah amat memuaskan memandangkan mereka cemerlang bukan sahaja aspek akademik malah berjaya dalam aspek pendidiakn agama.

4

Kecemerlangan ini mendorong ramai ibubapa amat berminat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah agama. Malah apa yang menariknya permohonan masuk ke sekolah agama amat tinggi sedangkan tempat yang ada adalah terhad. Abdul Monir (2003) mendapati permohonan masuk ke tingkatan satu sekolah agama negeri amat tinggi. Beliau mendapati di negeri Pahang, permohonan ke tingkatan satu adalah sebanyak 4944 permohonan berbanding yang diterima masuk hanyalah seramai 1846 orang pelajar. Di Perak pula permohonan adalah sebanyak 3600 dan diterima hanya 605 orang. Di Selangor pula permohonan adalah sebanyak 5000 dan diterima seramai 2000 orang dan akhirnya di negeri Sembilan yang melibatkan permohonan sebanyak 2000 dan hanya menerima pelajar sebanyak 1000 orang pelajar. Ini menunjukkan kebanyakan ibubapa berminat menghantar anak mereka ke sekolah agama. Persoalannya mengapa ibubapa berminat menghantar anak mereka ke sekolah agama? Kajian oleh Muhammad Yasir Abu Hassan (2005) contohnya, merumuskan dalam kajiannya berhubung dengan sejauh mana pengetahuan dan kefahaman agama di kalangan 60 orang pelajar Tingkatan Enam Atas Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah mendapati bahawa pembentukan personaliti adalah dipengaruhi oleh kefahaman dan penghayatan tersebut. Dapatan ini menunjukkan sekolah agama mampu mengekang permasalahan sosial yang kian menggugat personaliti remaja. Pengertahuan agama yang diperolehi kelihatan mampu membendung gejala sosial meskipun masih terdapat segelintir pelajar sekolah agama yang turut terjebak dalam isu-isu sosial. Ini sedikit sebanyak mendorong ibubapa menghantar anak mereka ke sekolah agama iaitu memastikan anak mereka menjadi manusia yang mempunyai personaliti yang baik dan tidak terlibat dalam gejala sosial. Menurut Abdul Monir (2003) lagi, terdapat beberapa fakta mengapa ibubapa memilih anak-anak mereka ke sekolah agama. Antaranya ialah kesedaran pendidikan agama kepada anak-anak mereka, kelebihan menguasai pelajarn umum dan agama secara serentak, peluang untuk memilih bidang adalah lebih luas, sistem pendidikan sekolah agama yang tidak menyekat masa hadapan anak mereka, pengiktirafan kerajaan terhadap lulusan sekolah agama dan sistem pendidikan di sekolah agama adalah lebih bersepadu. Fakta-fakta ini jelas menunjukkan keyakinan masayarakat terutama ibubapa terhadap sistem pendidikan agama di sekolah agama yang mendorong meningkatnya permintaan kemasukkan ke sekolah agama. Beberapa kajian terdahulu ini jelas menunjukkan kesan dan kepentingan pendidikan agama terutamanya di sekolah agama. Bahagian seteruanya akan membincangkan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia secara umum. PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Perkembangan pelajaran dan pendidikan Islam di Malaysia telah bermula sejak zaman kerajaan Melayu Melaka lagi iaitu sejak pemerintahan Parameswara yang telah memeluk Islam dengan nama Islamnya Megat Iskandar Shah pada tahun 1414. Pendidikan Islam bermula dengan pelajaran asas agama Islam termasuklah sembahyang dan mengaji AlQuran. Malah pendidikan Islam melalui mengaji Al-Quran merupakan pelajaran dasar

5

kepada semua lapisan masyarakat walaupun secara tidak formal (Abdullah Ishak, 1995; hlm. 127-130) dan pendidikan Islam terus berkembang sehinggalah kini. Selepas merdeka, pendidikan agama Islam telah berkembang dengan pesat kesan daripada sebelum kemerdekaan lagi. Sebelum merdeka, perkembangan pendidikan Islam adalah seiring dengan perkembangan semangat kebangsaan yang ingin membebaskan diri dan maruah daripada pihak penjajah iaitu pemerintahan Inggeris. Walaupun penubuhan sekolah melayu oleh pihak Inggeris adalah bertujuan untuk meningkatkan ilmu (walaupun dikatakan sekadar mengaburi mata rakyat sahaja) namun tanpa disedari Inggeris, tindakan mereka telah meningkatkan semangat rakyat terus mempelajari ilmuilmu agama Islam disamping ilmu-ilmu keduniaan yang akhirnya membangkitkan semangat untuk menentang penjajah (Abdullah Ishak, 1995; hlm 147). Pendidikan Islam terus menjadi agenda utama pendidikan kebangsaan dan ia menjadi formal dengan wujudnya seksyen 49 Ordinan Pelajaran 1957 dimana sekiranya di dalam sekolah bantuan kerajaan, jika wujud pelajar beragama Islam 15 orang atau lebih, maka murid tersebut hendaklah diajar Agama Islam dan masa mempelajarinya adalah sekurang-kurangnya 2 jam seminggu. (Abdullah Ishak, 1995; hlm 152). Apa yang penting disini, pembiayaan bagi pendidikan Islam akan dibiayai secara tetap oleh kerajaan melalui kementerian Pelajaran dan ia telah dilaksanakan sejak tahun 1961 lagi. Pada tahun 1961 sejumlah RM2.39 juta telah dibelanjakan dan ia telah meningkat kepada RM10.21 juta tahun 1972. (Abdullah Ishak, 1995; hlm 159). Ini menunjukkan pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang pesat pada tahun-tahun tersebut. Sejaumanakah perkembangan ini terus berkekalan hingga ke hari ini. Jadual 2: Perbelanjaan Mengurus bagi maksud Pendidikan Khusus 2004 Anggaran Perbelanjaan (RM Juta) Pendidikan Teknikal 805.24 Pendidikan Khas 59.37 Pendidikan Matrikulasi 171.39 Pendidikan Islam & Moral 67.92 Jumlah 1 103.91 Sumber: Perangkaan Pendidikan Malaysia 2004 Program Nisbah Keseluruhan (%) 72.94 5.38 15.53 6.15 100.00

Jadual 2 menunjukkan perbelanjaan mengurus dalam pendidikan Islam dan Moral di Malaysia pada tahun 2004 masih lagi kurang. Perbelanjaan yang terlibat hanyalah sebanyak 6.15% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus bagi maksud pendidikan khusus. Malah peratusan ini hampir menyamai perbelanjaan pendidikan khas iaitu sebanyak 5.38%. Walaupun sebenarnya pendidikan agama sangat penting namun ia seolah-olah setara dengan pendidikan khas yang dikhususkan untuk pelajar kurang upaya dan pelajar istimewa.

6

Jadual 3 menunjukkan tren perbelanjaan mengurus Kementerian Pelajaran dalam aspek pendidikan Islam tahun 2002 hingga 2004. Pada tahun 2002, peruntukan untuk program pendidikan Islam & moral adalah RM72.39 juta Pada tahun 2003 pula perbelanjaan ini telah meningkat kepada RM75.59 juta iaitu peningkatan sebanyak 4.42%. Walaupun ia mengalami peningkatan namun ia merupakan 8.43% daripada jumlah perbelanjaan mengurus pendidikan khusus. Pada tahun 2004 pula, jumlah perbelanjaan mengurus program ini telah menurun kepada RM 67.91% iaitu mengalami penurunan sebanyak 10.16% dan nisbah kepada jumlah keseluruhan perbelanjaan turut menurun kepada 6.15%. Tren ini menggambarkan pihak kerajaan semakin kurang memberi penekanan kepada aspek pendidikan Islam berbanding pendidikan yang lain bermul tahun 2004. Jadual 3: Tren Perbelanjaan Mengurus bagi maksud Pendidikan Khusus untuk Pendidikan Islam 2002-2004 Tahun Pendidikan Islam & Moral (RM Juta) 72.39 75.59 67.91 Perubahan Tahunan (%) 4.42 -10.16 Jumlah Keseluruhan (RM Juta) 896.88 1 103.91 Nisbah Perbelanjaan1 (%) 8.43 6.15

2002 2003 2004

Nota: 1 nisbah perbelanjaan program pendidikan Islam kepada jumlah perbelanjaan mengurus bagi maksud pendidikan khusus iaitu pendidikan Teknikal, Khas, Matrikulasi & Pendidikan Islam & Moral

Sumber: Diubahsuai daripada Perangkaan Pendidikan Malaysia pelbagai tahun Dari segi enrolmen iaitu kemasukkan pelajar ke sekolah agama pula menunjukkan bilangan pelajar yang memasuki sekolah menegah agama masih lagi amat rendah. Berdasarkan Jadual 4, pada tahun 2002, hanya seramai 37 122 orang pelajar memasukki sekolah menengah agama berbanding jumlah keseluruhan pelajar sekolah menengah seramai 2.05 juta orang. Ia menunjukkan hanya sebanyak 1.81% pelajar yang belajar di sekolah menengah agama pada tahun tersebut. Pada tahun 2003 pula enrolmen pelajar sekolah menengah agama telah meningkat sebanyak 2.95% berbanding tahun sebelumnya dan melebihi peratus perubahan keseluruhan pelajar sekolah menengah iaitu sebanyak 2.23%. Ini menunjukkan peningkatan pelajar yang belajar ke sekolah agama dan juga meningkat sedikit daripada segi peratus keseluruhan jumlah keseluruhan pelajar (1.82%) berbanding tahun sebelumnya. Namun begitu tahun 2004 menggambarkan kejatuhan yang ketara pelajar ke sekolah menengah agama dimana pada tahun tersebut telah mengalami peningkatan hanya 0.86% berbanding tahun sebelumnya dan hanya 1.79% pelajar sekolah menengah agama berbanding keseluruhan pelajar. Kejatuhan ini antaranya disebabkan oleh penurunan pelajar tingkatan 4 ke sekolah menengah agama iaitu penurunan sebanyak 4.61%. Ini masih jelas menunjukkan amat kurangnya pelajar di sekolah menegah agama di Malaysia.

7

Jadual 4: Tren Enrolmen Sekolah Menengah Agama Kerajaan & Bantuan Kerajaan tahun 2002-2004 Tingkatan 2002 2003 Perubahan 2004 Perubahan (%) (%) Menengah Rendah 23 988 24 064 0.32 24 258 0.81 Tingkatan 1-3 (1.93) (1.91) (1.91) Menengah Atas Tingkatan 4 6 357 6 394 0.58 6 099 -4.61 (1.69) (1.72) (1.56) Tingkatan 5 5 351 6 097 13.94 6 225 2.10 (1.51) (1.69) (1.73) Tingkatan 6 1 426 1 663 16.62 1 964 18.10 (1.74) (1.56) (1.48) Jumlah Pelajar Aliran 37 122 38 218 2.95 38 546 0.86 Agama [1.81] [1.82] [1.79] Jumlah Keseluruhan 2 052 956 2 098 817 2.23 2 156 215 2.73 Pelajar
Nota: ( ) peratus daripada jumlah keseluruhan Pelajar Sekolah Menengah Kerajaan & bantuan Kerajaan di Malaysia mengikut tingkatan [ ] peratus daripada jumlah keseluruhan Pelajar Sekolah Menengah Kerajaan & bantuan Kerajaan di Malaysia

Sumber: Diubahsuai daripada Perangkaan Pendidikan Malaysia pelbagai tahun Daripada bilangan sekolah dan kelas pula, ia juga menunjukkan angka yang rendah. Pada Pada tahun 2002, hanya sebanyak 54 buah sekolah menengah dan sebanyak 1303 buah kelas yang ada di Malaysia berbanding jumlah keseluruhan sekolah menengah kebangsaan iaitu masing-masing sebanyak 1819 buah sekolah dan 62 698 buah kelas. Ia menunjukkan hanya terdapat 2.97% buah sekolah menengah agama dan 2.07% buah kelas berbanding keseluruhan sekolah dan kelas di Malaysia. (Lihat Jadual 5). Jadual 5: Bilangan Sekolah Agama di Malaysia 2002-2004 2002 2003 Perubahan 2004 Perubahan (%) (%) Bilangan 54 55 1.85 55 0 Sekolah (2.97) (2.89) (2.78) Bilangan Kelas 1303 1334 2.38 1347 0.97 (2.07) (2.07) (2.03)
Nota: ( ) peratus daripada jumlah Sekolah/Kelas bagi sekolah biasa, asrama penuh, agama, teknik dan model khas.

Sumber: Diubahsuai daripada Perangkaan Pendidikan Malaysia pelbagai tahun Pertambahan bilangan sekolah dan kelas pada tahun berikutnya amatlah kurang malah ada yang tidak langsung bertambah. Pada tahun 2003, hanya berlaku pertambahan sebanyak 1.85% sahaja sekolah menengah agama dan 2.38% bagi kelas manakala tahun 2004 menunjukkan bilangan sekolah menegah agama langsung tidak bertambah dan bilangan kelas bertambah hanya 0.97% berbanding 2.38% tahun sebelumnya. Malah jadual tersebut menunjukkan bilangan sekolah dan kelas daripada keseluruhan sekolah 8

dan kelas sekolah menengah terus mengalami penurunan iaitu masing-masing sebanyak 2.78% dan 2.03%. Bilangan kelas dan sekolah yang tidak bertambah akan membantutkan lagi enrolmen pelajar yang ingin ke sekolah menengah agama. Ini yang menyebabkan enrolemen pelajar sekolah menengah agama meningkat dengan kadar yang sangat perlahan seperti yang telah dibincangkan sebelum ini (Lihat Jadual 4). Jadual 6: Bilangan Sekolah Menegah Agama Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Mengikut Negeri di Malaysia 2002-2004
Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu W.P Kuala Lumpur Jumlah Keseluruhan1 2002 4 (2.02) 4 (2.68) 6 (4.80) 2 (3.13) 2 (2.20) 2 (1.31) 3 (1.47) 2 (8.33) 4 (4.21) 7 (3.83) 7 (4.52) 3 (1.53) 7 (7.95) 1 (1.18) 54 (2.97) 2003 4 (1.90) 4 (2.61) 6 (4.76) 2 (3.13) 2 (2.15) 2 (1.24) 3 (1.43) 2 (8.33) 4 (3.92) 8 (4.27) 8 (5.06) 3 (1.35) 6 (6.59) 1 (1.08) 55 (2.78) 2004 4 (1.72) 4 (2.58) 6 (4.72) 2 (3.03) 2 (2.04) 2 (1.20) 3 (1.41) 2 (8.33) 4 (3.80) 8 (4.21) 8 (4.82) 3 (1.29) 6 (5.94) 1 (1.08) 55 (2.03)

Nota: Termasuk sekolah di W.P Labuan dan Sekolah yang tidak beroperasi ( ) menunjukkan peratus daripada jumlah keseluruhan sekolah menegah bagi setiap negeri

Sumber: Diubahsuai daripada Perangkaan Pendidikan Malaysia pelbagai tahun. Jadual 6 menunjukkan bilangan sekolah menengah agama di peringkat negeri hampir tidak berubah kecuali negeri Sabah dan Sarawak yang masing-masing mengalami peningkatan sekolah sebanyak sebuah dan negeri Terengganu yang mengalami kekurangan sebuah sekolah pada tahun 2003. Apa yang menariknya daripada jadual tersebut, walaupun bilangan sekolah menengah agama hampir tidak berubah, namun

9

bilangan sekolah menengah yang dibina telah bertambah setiap tahun di hampir kesemua negeri. Ini ditunjukkan dengan nisbah sekolah agama yang semakin mengecil berbanding jumlah keseluruhan sekolah di setiap negeri. Namun daripada jadual tersebut juga menunjukkan, pada tahun 2004, negeri yang mempunyai banyak sekolah agama ialah negeri Sabah dan Sarawak yang masing-masing ada sebanyak 8 buah sekolah dan dikuti negeri Kelantan dan Terengganu masing-masing sebanyak 6 buah sekolah. Namun begitu jika dilihat dari segi nisbah kepada keseluruhan sekolah, negeri Kelantan dan Terengganu mempunyai nisbah yang besar berbanding negeri Sabah dan Sarawak iaitu masing-masing sebanyak 4.72% dan 5.94%. Secara umumnya bolehlah dikatakan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia amat menitik beratkan pendidikan agama. Secara keseluruhannya statistik sekolah agama di Malaysia menunjukkan satu penurunan terutamanya bermula tahun 2003. Mengapakah ini berlaku sedangkan dalam RMK9 kerajaan ingin melahirkan modal insan yang seimbang dalam aspek akademik dan sahsiah. Adakah kerana pencapaian akademik dan sahsiah di sekolah agama yang rendah? Kajian ini ingin membuktikan secara umumnya pencapaian dalam segala bidang di sekolah agama adalah sangat baik dan memberangsangkan. Kajian ini akan memberi fokus kepada persepsi guru terhadap pelajar yang ada di sesebuah sekolah agama. METHODOLOGI KAJIAN Kajian ini akan menggunakan data primer untuk melihat persepsi guru terhadap pelajarpelajar sekolah agama. Kajian awal ini akan fokus kepada sekolah menengah Agama Bandar Baru Salak Tinggi kerana sekolah ini adalah antara sekolah yang baru di buka di Salak Tinggi yang asalnya dikelolakan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor (kerajaan negeri) dan akan diserapkan di bawah kerajaan persekutuan. Beberapa orang guru telah ditemuduga dan seramai 15 orang guru berjaya menjawab soalan selidik dengan lengkap dan baik untuk dimasukkan dalam kajian awal ini. Kekurangan responden adalah disebabkan ketika melakukan kajian lapangan, sekolah telah mula bercuti panjang dan ramai guru-guru terlibat dengan menjaga peperiksaan SPM dan STPM. Walau bagaimanapun perlu dinyatakan bahawa kajian ini adalah kajian awal dan bertujuan untuk menguji jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden samada soalan yang dikemukan adalah baik serta jelas dan menjawab setiap persoalan yang dikemukakan dengan tepat. Walau bagaimanapun untuk kajian lanjutan, kajian ini akan bermula awal persekolahan Januari 2007 untuk mengelakkan sebarang kesulitan ketika mengutip borang soal selidik. Beberapa ujian akan dilakukan termasukan ujian kesahan soalan dan beberapa analisis secara dikriptif dilakukan untuk melihat sejauhmanakah pelajar sekolah agama daripada persepsi guru telah berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang daripada segi akademiknya mahupun sahsiah dan akhlaknya. Soalan-soalan yang dikemukakan akan membolehkan guru menjawab dalam bentuk lima skala likert iaitu bermula daripada sangat tidak setuju hinggalah kepada sangat setuju.

10

HASIL KAJIAN Latarbelakang responden iaitu guru sekolah menunjukkan kebanyakannya adalah wanita iaitu 73% berbanding lelaki sebanyak 27%, sebanyak 66.7% responden telah berkahwin dan berstatus duda/janda, 53% pula berumur 30 tahun ke bawah dan sebanyak 60% responden berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Dalam aspek latarbelakang pendidikan pula, sebanyak 86% responden adalah berpendidikan sarjana muda dan hanya 13.3% responden mendapat pendidikan dari timur tengah. Sebanyak 86.7% responden mengatakan profesion pendidikan adalah pilihan utama berbanding 13.3% mengatakan sebaliknya. Gambaran awal responden ini menunjukkan secara umumnya responden adalah mereka yang berminat menjadi pendidik, berpendidikan tinggi dan berpengalaman luas dalam pengajaran di sekolah. Jadual 7: Persepsi Guru terhadap Murid
Soalan dari soalselidik 1. Ramai di kalangan murid sekolah ini yang tidak menghormati guru 2. Disiplin pelajar sekolah ini semakin merosot 3. Tingkahlaku, etika dan adab pelajar semakin teruk perangai . 4. Pelajar sekolah ini sukar menerima dan tidak menghiraukan teguran guru . 5. Pelajar sekolah ini tidak gemar membantu guru dan rakan-rakan mereka 6. pelajar sekolah ini terlalu bersikap pentingkan diri sendiri 7. Pergaulan pelajar lelaki dan perempuan sekolah ini agak bebas 8. Sekolah ini terlalu mengongkong pergaulan antara jantina 9. Murid-murid sekolah ini begitu pasif dalam sesi pembelajaran 10.Gejala moral, buli, gangstersm, mencuri, vandalisme semakin meningkat di sekolah ini 11.Wujudnya jurang interaksi dan pergaulan di antara peringkat umur di kalangan murid sekolah ini 12. Pakaian murid sekolah ini terpengaruh dengan fesyen semasa yang kurang sopan 13. Prestasi akademik sekolah ini adalah lebih baik dari sekolah menengah kebangsaan 14. Pelajar-pelajar sekolah ini berani mengemukakan soalan ketika sesi pembelajaran 15. Pelajar-pelajar sekolah ini begitu yakin memberi pandangan ketika sesi pembelajaran 16. Prestasi akhlak pelajar sekolah ini lebih baik dari sekolah menengah kebangsaan Nota: Skala antara 1 iaitu sangat tidak setuju kepada 5 skala sangat setuju Pura ta Skor 2.07 2.13 2.13 2.00 2.07 2.07 1.80 3.07 2.27 2.47 2.27 1.93 3.93 3.80 3.73 4.20

Ujian kesahan soalan telah diuji dan menunjukkan soalan-soalan yang dikemukakan adalah baik yang mana nilai alpha bagi setiap kategori soalan yang dikemukakan bagi kajian ini adalah bernilai antara 0.8142 dan 0.8920. Terdapat juga beberapa soalan yang perlu disemak semula atau digugurkan kerana mempunyai nilai korelasi yang amat rendah dan negatif. Apa yang menarik yang ingin dilaporkan disini ialah nilai purata skor 11

bagi setiap soalan yang dikemukakan. Perlu diingatkan skor yang perlu diamati ialah soalan yang berkaitan dengan akademik dan sahsiah pelajar. Adalah dijangkakan responden akan memberikan jawapan nilai purata skor kurang dari nilai 3 bagi soalan berbentuk negatif dan nilai melebihi nilai 3 bagi soalan berbentuk positif. Hasil kajian dapat dilihat daripada Jadual 7 dan Jadual 8. Jadual 8: Persepsi terhadap Pelajar dalam aspek Kefahaman Islam
Soalan dari soalselidik 1. Pelajar gagal membezakan antara ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah 2. Pelajar hanya menutup aurat kerana takutkan peraturan sekolah 3. Wujud kecenderungan pelajar membuli pelajar lalin di sekolah ini 4. Pelajar sekolah ini suka bergurau secara kasar dan merbahaya . 5. Pelajar sekolah ini suka melakukan vandelisme seperti menconteng, mengotori tandas, telefon awam dan mencuri . 6. Terdapat sebahagian pelajar yang bercinta dan berdua-duan (couple) di kawasan sekolah . 7. Pelajar gagal mematuhi etika Islam ketika makan seperti berebut-rebut ketika membeli makanan di kantin sekolah 8. Ada pelajar yang membazir makanan dan membuang makanan merata-rata 9. Pelajar suka berebut-rebut ketika menaiki bas 10. Ada pelajar yang tidak menunaikan solat atau ponteng ketika amali solat 11. Ada pelajar yang membuat bising dan mengganggu pelajar lain bersolat ketika dalam surau 12. Pelajar sekolah ini bercakap secara tidak sopan dengan guru dan kakitangan sekolah 13. Pelajar lebih mengutamakan pencapaian akademik berbanding pembentukkan sahsiah mulia 14. Pelajar sekolah ini akan menyerahkan wang atau apa-apa barang yang ditemui di kawasan sekolah kepada guru 15. Pelajar memberi salam ketika berjumpa guru atau rakan 16. Ada pelajar yang suka mengejek dan memanggil kawan dengan panggilan yang buruk 17. Para pelajar sekolah ini bergiat dengan aktif dalam aktiviti bersukan dan kokurikulum 18. Pelajar sekolah ini begitu peka dengan isu-isu semasa 19. Pelajar sekolah ini mempunyai daya saing yang tinggi untuk cemerlang dalam akademik 20. Pelajar sekolah ini mempunyai semangat mencuba yang tinggi Nota: Skala antara 1 iaitu sangat tidak setuju kepada 5 skala sangat setuju Purata Skor 2.13 2.40 2.53 2.13 2.20 2.93 2.40 2.40 2.21 2.67 2.73 2.07 2.73 3.67 4.07 3.00 4.13 3.40 3.53 4.13

Berdasarkan Jadual 7, didapati secara umumnya jawapan yang diberikan adalah mengikut jangkaan kajian. Pelajar-pelajar sekolah agama dijangkakan mempunyai sahsiah dan akhlak yang baik iaitu bertepatan dan konsep modal insan yang telah dibincangkan terdahulu. Pihak guru juga mendapati gejala sosial seperti melepak, gangstersm, 12

pergaulan bebas dan sebagainya adalah amat kurang berlaku di sekolah agama dan jika berlaku pun ia adalah ia adalah rendah dan kes terpencil. Dalam aspek positif pula majoriti guru setuju prestasi akademik dan proses pembelajaran pelajar di sekolah agama adalah sangat baik. Purata skor menunjukkan persepsi guru yang yakin prestasi akhlak dan akademik pelajar sekolah agama adalah lebih baik daripada sekolah kebangsaan. Jadual 8 pula adalah yang hampir sama dengan Jadual 7 tetapi ia adalah soalan yang memfokuskan kepada pengamalan Islam dalam kehidupan pelajar. Berdasarkan Jadual tersebut dapat dilihat skor purata yang tinggi melebihi purata nilai 4 iaitu guru bersetuju secara keseluruhannya pelajar sekolah agama tersebut menghormati guru, bergiat aktif dalam sukan dan kurikulum dan mempunyai daya juang dan kesungguhan yang tinggi. Ini merupakan satu perkembangan yang baik kerana perkara-perkara tersebut penting dalam melahirkan modal Insan yang berakhlak mulia serta aktif dalam pelbagai kegiatan yang sihat. Bagi soalan yang lain terutamanya soalan yang memerlukan jawapan yang negatif adalah mengikut jangkaan kajian. Persepsi guru sekolah terhadap kerjaya pelajarnya ini juga telah berubah dan tidak lagi tertumpu menjadi guru atau ustaz semata-mata. Berdasarkan Jadual 9, dalam soal selidik yang diedarkan, responden telah diberi pilihan memberi jawapan dengan memberi pangkat kepada setiap kerjaya yang dipilih. Pangkat 1 adalah pangkat yang paling disukai dan pangkat 5 adalah yang paling tidak disukai. Hasil jawapan tersebut adalah di Jadual 9
Jadual 9: Persepsi Guru terhadap Kerjaya yang sepatutnya dipilih oleh Pelajar Kerjaya Purata Skor Usahawan Saintis Pendidik/Guru Sekolah Profesional e.g Doktor, Jurutera Ustaz 3.80 3.33 2.80 1.40 3.70

Hasil jawapan yang diberikan juga adalah positif kerana kebanyakan guru sekolah agama inginkan pelajar mereka memilih kerjaya yang profesional sebagai pilihan yang paling utama diikuti pendidik dan guru sekolah, saintis, ustaz dan akhirnya usahawan. Walaupun nampaknya guru tidak mengharapkan pelajarnya menjadi usahawan yang juga merupakan satu pilihan kerjaya yang baik namun mereka inginkan pelajar mereka memilih kerjaya yang bersifat profesional seperti jurutera, akauntan, arkitek, doktor dan sebagainya. Mereka sebenarnya ingin melihat pelajar ini apabila bekerja bukan sahaja menjadi golongan profesional yang berjaya malah menjadi contoh tauladan dan memiliki akhlak mulia. Ini diharapkan akan menjadi reliti di masa akan datang apabila jenayah komersial dapat dikurangkan dan dibendung.

13

IMPLIKASI DASAR Pendidikan Islam melalui sekolah agama mampu melahirkan modal insan yang diharapkan oleh kerajaan. Menurut Zainal Aznam dalam Suzalie (2003), perkembangan sekolah agama perlu diperluaskan lagi oleh pihak kerajaan terutamanya dalam RMK9 disebabkan beberapa faktor antaranya: 1. Minat ibubapa terhadap sekolah agama secara umumnya telah meningkat dengan begitu ketara sejak 10 tahun kebelakangan ini. Ini disebabkan antaranya ancaman gejala sosial dan kehidupan yang serba moden dan mencabar. Peranan Islam adalah relevan dengan perkembangan dunia semasa. Pakar-pakar yang dapat dilahirkan yang asalnya berpendidikan di sekolah agama juga adalah mereka yang berpengetahuan tinggi dalam Islam. Ini akan mewujudkan modal insan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Silius yang diajar di sekolah agama di Malaysia adalah mengikut standard antarabangsa dimana silibus yang diajar adalah hampir sama dengan sekolah agama lain di negara Islam yang lain. Pelajar lepasan sekolah agama dapat menyambung pembelajaran mereka bukan sahaja di negara tradisional seperti Mesir, Jordan dan Arab Saudi malah kini boleh belajar di Iran, Pakistan dan juga di negara-negara Eropah.

2.

3.

Namun begitu beberapa perkara perlu diperbaiki dan diatasi bagi memastikan pendidikan sekolah agama akan terus berkembang seiring dengan perkembangan semasa. Menurut Muhammad Uthman dalam Suzalie (2003), beberapa perkara perlu diatasi untuk memastikan kecemerlangan sekolah agama antaranya; 1. Prasarana dan kemudahan fizikal perlu dipertingaktkan lagi 2. guru-guru adalah terlatih yang memiliki ciri profesionalisme yang tinggi 3. kemudahan-kemudahan pembelajaran yang baik 4. sumber kewangan yang tetap dan mencukupi 5. pengurusan dan pentadbiran sekolah yang profesional Justeru, dalam RMK9, pihak kerajaan perlu berusaha menambahkan lagi bilangan sekolah agama agar penawaran sekolah tersebut seiringan dengan permintaan ibubapa. Walaupun pihak kerajaan kini sedang giat usaha menubuhkan sekolah wawasan, namun kerajaan perlu memberi jaminan bahawa kurikulum agama yang ada di sekolah tersebut adalah setanding dengan sekolah agama. Jika tidak, kerajaan perlu menambahkan lagi kapasiti sekolah agama. Masyarakat kini amat dahagakan sekolah yang dapat menawarkan pendidikan agama dan di masa yang sama menawarkan pendidikan yang berasaskan kurikulum kerajaan. Ia seolah-olah sekolah yang mengamalkan integrasi ilmu dunia dan akhirat. Oleh itu hasrat kerajaan ingin melahirkan modal insan yang utuh, golongan profesional Islam dan sebagainya dapat dicapai terutamanya menjelang wawasan 2020.

14

KESIMPULAN Teras RMK9 iaitu membangunan modal insan adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan dengan slogan Islam Hadhari. Kerajaan ingin memastikan modal manusia yang dilahirkan bukan sahaja mempunyai keintelektual yang tinggi melalui aqal yang diberikan oleh Allah s.w.t malah perlu seimbang dengan mempunyai nilai murni dan akhlak yang mulia. Pembangunan insan dapat dilaksanakan terutamanya melalui sistem pendidikan samada bersifat formal atau tidak yang menekankan aspek nilai murni dan akhlak mulia. Dalam Islam, pendidikan yang dicadangkan adalah melalui pendidikan Islam melalui sekolah agama. Adalah disarankan pendidikan melalui sekolah agama diteruskan oleh kerajaan walaupun dikatakan kerajaan sejak akhir-akhir ini telah mengurangkan peruntukan untuk pendidikan ini. Hasil kajian awal ini jelas membuktikan kerajaan perlu peka dan mepergiatkan lagi pendidikan agama di sekolah. Pelajar di sekolah agama mempunyai tahap pencapaian yang tinggi bukan sahaja aspek akademik malah yang penting adalah aspek sahsial dan akhlak. Ini telah menyebabkan ibubapa pada masa kini sangat mengharapkan ingin menghantar anak mereka ke sekolah agama. Walau bagaimanapun bilangan sekolah agama amat kurang jika dibandingkan dengan bilangan sekolah kebangsaan. Adalah diharapkan pihak kerajaan akan menambahkan lagi bilangan sekolah agama terutamanya dalam RMK9. RUJUKAN Abdullah Ishak. 1995. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suzalie Mohamad. 2003. Memahami Isu-Isu Pendidikan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: IKIM Kementerian Pendidikan Malaysia. Perangkaan Pendidikan Malaysia 2004. Shah Alam: A G Grafik Sdn Bhd. Muhammad Yasir Abu Hassan, 2005. Pengetahuan dan Penghayatan Islam di Kalangan Pelajar: Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Tidak diterbitkan. Musalmah Harun, 2005. Peranan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dalam Membentuk Personaliti Remaja: Satu Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kangar Perlis. Tidak diterbitkan Norhafizah Shoheme, 2001. SMKA (P) Al-Mashoor: Sejarah Penubuhan Dan Perkembangan Serta Peranannya Dalam Membentuk Generasi Islam. Tidak diterbitkan

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful