You are on page 1of 15

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
S¬n La, ngµy..... th¸ng..... n¨m 20....
Biªn b¶n Sè: ......

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: Thñy §iÖn ChiÒng Ngµm Thîng
H¹ng Môc : §µo Lßng Hè Chøa
A. §èi tîng nghiÖm thu: NghiÖm thu c«ng t¸c khoan, næ, ®µo,
xóc hè mãng mè ®ì ®o¹n tõ mè nÐo 1 ®Õn mè nÐo 2
1. Khoan, næ, ®µo, xóc ®¸ cÊp IV, ®µo xóc ®Êt cÊp IV,
®Êt cÊp III, ®Êt cÊp II
2. VËn chuyÓn ®¸ cÊp IV, ®Êt cÊp IV, ®Êt cÊp III, ®Êt cÊp
II b»ng « t« tù ®æ 10T
3. San ®Êt b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110CV
B. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
1 - §¹i diÖn chñ ®Çu t: C«ng ty cp ®Çu t vµ pt b×nh minh
¤ng

Lª Trung TuyÕn

:

Chøc

Gi¸m s¸t A

vô:

2 - §¹i diÖn tæng thÇu thi c«ng:C«ng ty cp ®Çu t vµ pt b×nh
minh
¤ng

Lª Thanh S¬n

Chøc

:

Kü thuËt B

vô:

C. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu :
KÕt thóc :

8h30 ngµy……th¸ng……n¨m 20.….
11h30 ngµy……th¸ng……n¨m 20.….

T¹i c«ng tr×nh: Thñy §iÖn ChiÒng Ngµm Thîng
D. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
1- VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng sè: 08/2011/H§-BM-HC ngµy 08/04 /
2011 gi÷a C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn B×nh Minh vµ Doanh
nghiÖp t nh©n x©y dùng Hµ Ch©u.

- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC do chñ dÇu t phª duyÖt vµ nhõng thay ®æi
thiÕt kÕ ®îc chÊp thuËn.
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu ®îc thùc hiÖn
trong qu¸ tr×nh x©y dùng.
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông:
• Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh:
TCVN 5637-1991
• C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:

TCVN

4447-1987
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn vËt liÖu næ:

TCVN

4586-97
• Quy tr×nh, quy ph¹m an toµn næ m×n:

§-

2121, §-3-74
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng:

TCVN

5308 - 91
• NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n:

TCVN

4091 - 85
- NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi
c«ng x©y dùng.
2- VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai
®o¹n thi c«ng x©y dùng:

- §¹t yªu cÇu kü thuËt so víi hå s¬

TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.
3- C¸c ý kiÕn kh¸c:(nÕu cã)

Kh«ng

4. ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vÒ
c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ®èi víi nhµ thÇu phô:
§¹t yªu cÇu kü thuËt, khèi lîng theo hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.
E. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc
x©y dùng tiÕp theo.

gi¸m s¸t A

kü thuËt B

NguyÔn Kh¾c HiÕu

nguyÔn V¨n Thù

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
S¬n La, ngµy

th¸ng

n¨m 2008

Biªn b¶n Sè: 02

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: Thuû ®iÖn NËm Chanh
Giai ®o¹n NT thanh to¸n: PhÇn ®µo ®¾p ®Êt ®¸ tuyÕn
kªnh dÉn, bÓ ¸p lùc, tuyÕn ®êng èng ¸p lùc;
A. §èi tîng nghiÖm thu: NghiÖm thu c«ng t¸c ®µo ®¾p vµ vËn
chuyÓn ®Êt, ®¸ tuyÕn kªnh dÉn
1. Ph¸ ®¸ t¹o mÆt b»ng bÓ ¸p lùc b»ng m¸y khoan ®êng
kinh D105, ®¸ cÊp IV

2. §µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
b»ng m¸y ®µo
3. VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ 10T ra b·i th¶i
4. San ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110CV
5. §¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc, ®é chÆt yªu cÇu
K=0,9
B. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
1 - §¹i diÖn chñ ®Çu t: c«ng ty cp ®Çu t & XD t©y b¾c
¤ng

Lª Trung TuyÕn

:

Chøc

Gi¸m s¸t A

vô:

2 - §¹i diÖn tæng thÇu thi c«ng: C«ng ty cp ®Çu t vµ pt b×nh
minh
¤ng

NguyÔn Trung Trùc

:

Chøc

Kü thuËt B

vô:

C. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu :
KÕt thóc :

8 giê ngµy
11 giê ngµy

th¸ng

th¸ng

n¨m 2008

n¨m 2008

T¹i c«ng tr×nh: HiÖn truêng Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm Chanh
D. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
1- VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng EPC sè: 01-08/H§TTTCXDEPC/NC ngµy

/

/2008 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng

T©y B¾c vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn B×nh Minh;
- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC do C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Trêng Giang,
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng thuû ®iÖn NËm Hång lËp ®· ®îc
®Çu t phª duyÖt;
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu ®îc thùc hiÖn
trong qu¸ tr×nh x©y dùng;
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông:
• Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh:
TCVN 5637-1991
• C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:
4447-1987

TCVN

• Quy ph¹m kü thuËt an toµn vËt liÖu næ:

TCVN 4586-97

• Quy tr×nh, quy ph¹m an toµn næ m×n:

§-

2121, §-3-74
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng:

TCVN

5308 - 91
• NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n:

TCVN

4091 - 85
- NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi
c«ng x©y dùng.
2- VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai
®o¹n thi c«ng x©y dùng:

- §¹t yªu cÇu kü thuËt, khèi lîng so

víi hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.
3- C¸c ý kiÕn kh¸c:(nÕu cã)

Kh«ng

4. ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vÒ
c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ®èi víi nhµ thÇu phô:
§¹t yªu cÇu kü thuËt theo hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt
E. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc
x©y dùng tiÕp theo.

gi¸m s¸t A

kü thuËt B

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
S¬n La, ngµy

th¸ng

n¨m 2008

Biªn b¶n Sè: 03

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: Thuû ®iÖn NËm Chanh
Giai ®o¹n NT thanh to¸n: PhÇn ®µo ®¾p ®Êt ®¸ tuyÕn
kªnh dÉn, bÓ ¸p lùc, tuyÕn ®êng èng ¸p lùc;
A. §èi tîng nghiÖm thu: NghiÖm thu c«ng t¸c ®µo ®¾p vµ vËn
chuyÓn ®Êt, ®¸ tuyÕn ®êng èng ¸p lùc
1. Ph¸t rõng b»ng thñ c«ng, ph¸t rõng lo¹i 1 mËt ®é c©y
TC/100m2
2. §µo mãng ®êng èng b»ng m¸y ®µo ®Êt cÊp III
3. VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ, ph¹m vi 500m, « t«
10T, ®Êt cÊp III
4. §µo mãng tuyÕn ®êng èng b»ng m¸y ®µo 1,6m3 ®Êt
cÊp IV
5. §µo ®Êt mÆt ®êng èng b»ng thñ c«ng, ®Êt cÊp IV
6. VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ, ph¹m vi 500m, t« t«
10T, ®Êt cÊp IV
7. San ®Êt b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110CV
B. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
1 - §¹i diÖn chñ ®Çu t: c«ng ty cp ®Çu t & XD t©y b¾c
¤ng

Lª Trung TuyÕn

:

Chøc

Gi¸m s¸t A

vô:

2 - §¹i diÖn tæng thÇu thi c«ng: C«ng ty cp ®Çu t
b×nh minh
¤ng

NguyÔn Trung Trùc

Chøc

Kü thuËt B

vµ pt

:

vô:

C. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu :
KÕt thóc :

8 giê ngµy
11 giê ngµy

th¸ng

th¸ng

n¨m 2008

n¨m 2008

T¹i c«ng tr×nh: HiÖn truêng Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm Chanh
D. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
1- VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng EPC sè: 0108/H§TTTCXD/NC ngµy

/

/2008 gi÷a C«ng ty Cæ

phÇn §Çu t vµ X©y dùng T©y B¾c vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t
triÓn B×nh Minh;
- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC – tæng dù to¸n do C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng Trêng Giang, C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng thuû ®iÖn
NËm Hång lËp ®· ®îc ®Çu t phª duyÖt;
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu ®îc thùc hiÖn
trong qu¸ tr×nh x©y dùng;
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông:
• Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh:
TCVN 5637-1991
• C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:

TCVN

4447-1987
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn vËt liÖu næ:

TCVN 4586-97

• Quy tr×nh, quy ph¹m an toµn næ m×n:

§-

2121, §-3-74
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng:

TCVN

5308 - 91
• NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n:

TCVN

4091 - 85
- NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi
c«ng x©y dùng.
2- VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai
®o¹n thi c«ng x©y dùng:
TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.

- §¹t yªu cÇu kü thuËt so víi hå s¬

3- C¸c ý kiÕn kh¸c: (nÕu cã)

Kh«ng

4. ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vÒ
c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ®èi víi nhµ thÇu phô:
§¹t yªu cÇu kü thuËt – Khèi lîng theo hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt
E. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc
x©y dùng tiÕp theo.

gi¸m s¸t A

kü thuËt B

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
S¬n La, ngµy

th¸ng

n¨m 2008

Biªn b¶n Sè: 04

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: Thuû ®iÖn NËm Chanh
Giai ®o¹n NT thanh to¸n: PhÇn ®µo ®¾p ®Êt ®¸ tuyÕn
kªnh dÉn, bÓ ¸p lùc, tuyÕn ®êng èng ¸p lùc;
A. §èi tîng nghiÖm thu: NghiÖm thu c«ng t¸c ®µo ®¾p vµ vËn
chuyÓn ®Êt, ®¸ mãng tuyÕn ®êng èng ¸p lùc;

1. Ph¸ ®¸ hè mãng ®êng èng ¸p lùc b»ng m¸y khoan §K
105mm, ®Êt cÊp IV
2. Ph¸ ®¸ hè mãng ®êng èng ¸p lùc b»ng m¸y khoan §K
105mm, ®Êt cÊp III
3. Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu dµy líp ®¸ <=0,5m, ®¸ cÊp
IV
4. Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, chiÒu dµy líp ®¸ <=0,5m, ®¸ cÊp
III
5. §µo xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
b»ng m¸y ®µo 1,6m3
6. VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ trong ph¹m vi <=500m
b»ng « t« tù ®æ
7. San ®¸ b·i th¶i b¨nd m¸y ñi 110CV
B. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
1 - §¹i diÖn chñ ®Çu t: c«ng ty cp ®Çu t & XD t©y b¾c
¤ng

Lª Trung TuyÕn

Chøc

:

Gi¸m s¸t A

vô:

2 - §¹i diÖn tæng thÇu thi c«ng: C«ng ty cp ®Çu t vµ pt b×nh
minh
¤ng

NguyÔn Trung Trùc

Chøc

:

Kü thuËt B

vô:

C. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu :
KÕt thóc :

8 giê ngµy
11 giê ngµy

th¸ng

th¸ng

n¨m 2008

n¨m 2008

T¹i c«ng tr×nh: HiÖn truêng Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm Chanh
D. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
1- VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng EPC sè: 0108/H§TTTCXD/NC ngµy

/

/2008 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ

X©y dùng T©y B¾c vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn B×nh
Minh;

- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC – dù to¸n do C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Trêng Giang, C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng thuû ®iÖn NËm Hång
lËp ®· ®îc ®Çu t phª duyÖt;
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu ®îc thùc hiÖn
trong qu¸ tr×nh x©y dùng;
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông:
• Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh:
TCVN 5637-1991
• C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:

TCVN

4447-1987
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn vËt liÖu næ:

TCVN 4586-97

• Quy tr×nh, quy ph¹m an toµn næ m×n:

§-

2121, §-3-74
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng:

TCVN

5308 - 91
• NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n:

TCVN

4091 - 85
- NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi
c«ng x©y dùng.
2- VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai
®o¹n thi c«ng x©y dùng:

- §¹t yªu cÇu kü thuËt so víi hå s¬

TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.
3- C¸c ý kiÕn kh¸c:(nÕu cã)

Kh«ng

4. ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vÒ
c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ®èi víi nhµ thÇu phô:
§¹t yªu cÇu kü thuËt, khèi lîng theo hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt
E. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc
x©y dùng tiÕp theo.

gi¸m s¸t A

kü thuËt B

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
S¬n La, ngµy

th¸ng

n¨m 2008

Biªn b¶n Sè: 05

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: Thuû ®iÖn NËm Chanh
Giai ®o¹n NT thanh to¸n: PhÇn ®µo ®¾p ®Êt ®¸ tuyÕn
kªnh dÉn, bÓ ¸p lùc, tuyÕn ®êng èng ¸p lùc;
A. §èi tîng nghiÖm thu: NghiÖm thu c«ng t¸c ®µo ®¾p vµ vËn
chuyÓn ®Êt, ®¸ nÒn tuyÕn kªnh;
1. §µo nÒn kªnh lµm míi b»ng m¸y ñi 110CV vËn chuyÓn
trong ph¹m vi 100m, ®Êt cÊp III
2. VËn chuyÓn tiÕp b»ng « t« tù ®æ ph¹m vi 1000m, «t«
10T, ®Êt cÊp III
3. San ®Êt b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110CV
4. Ph¸ ®¸ nÒn kªnh b»ng m¸y khoan §K 42mm ®Êt cÊp III
5. Ph¸ ®¸ nÒn kªnh b»ng m¸y khoan §k 42mm, ®Êt cÊp IV
6. Ph¸ ®¸ nÒn kªnh b»ng thñ c«ng ®¸ cÊp IV
B. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
1 - §¹i diÖn chñ ®Çu t: c«ng ty cp ®Çu t & XD t©y b¾c
¤ng
:

Lª Trung TuyÕn

Chøc
vô:

Gi¸m s¸t A

2 - §¹i diÖn tæng thÇu thi c«ng: C«ng ty cp ®Çu t vµ pt b×nh
minh
¤ng

NguyÔn Trung Trùc

Chøc

:

Kü thuËt B

vô:

C. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu :
KÕt thóc :

8 giê ngµy
11 giê ngµy

th¸ng

th¸ng

n¨m 2008

n¨m 2008

T¹i c«ng tr×nh: HiÖn truêng Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm Chanh
D. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
1- VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng EPC sè: 0108/H§TTTCXD/NC ngµy

/

/2008 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ

X©y dùng T©y B¾c vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn B×nh
Minh;
- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC – Tæng dù to¸n do C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng Trêng Giang, C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng thuû ®iÖn
NËm Hång lËp ®· ®îc ®Çu t phª duyÖt;
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu ®îc thùc hiÖn
trong qu¸ tr×nh x©y dùng;
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông:
• Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh:
TCVN 5637-1991
• C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:

TCVN

4447-1987
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn vËt liÖu næ:

TCVN 4586-97

• Quy tr×nh, quy ph¹m an toµn næ m×n:

§-

2121, §-3-74
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng:

TCVN

5308 - 91
• NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n:

TCVN

4091 - 85
- NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi
c«ng x©y dùng.

2- VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai
®o¹n thi c«ng x©y dùng:

- §¹t yªu cÇu kü thuËt so víi hå s¬

TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.
3- C¸c ý kiÕn kh¸c:(nÕu cã)

Kh«ng

4. ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vÒ
c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ®èi víi nhµ thÇu phô:
§¹t yªu cÇu kü thuËt, khèi lîng theo hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt
E. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc
x©y dùng tiÕp theo.

gi¸m s¸t A

kü thuËt B

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
S¬n La, ngµy

th¸ng

n¨m 2008

Biªn b¶n Sè: 06

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: Thuû ®iÖn NËm Chanh
Giai ®o¹n NT thanh to¸n: PhÇn ®µo ®¾p ®Êt ®¸ tuyÕn
kªnh dÉn, bÓ ¸p lùc, tuyÕn ®êng èng ¸p lùc;

A. §èi tîng nghiÖm thu: NghiÖm thu c«ng t¸c ®µo ®¾p vµ vËn
chuyÓn ®Êt, ®¸ nÒn tuyÕn kªnh;
1. Xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng
m¸y 1,6m3
2. VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ trong ph¹m vi 1000m,
b»ng «t« 10T
3. San ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110CV
B. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
1 - §¹i diÖn chñ ®Çu t: c«ng ty cp ®Çu t & XD t©y b¾c
¤ng

Lª Trung TuyÕn

Chøc

:

Gi¸m s¸t A

vô:

2 - §¹i diÖn tæng thÇu thi c«ng: C«ng ty cp ®Çu t vµ pt b×nh
minh
¤ng

NguyÔn Trung Trùc

Chøc

:

Kü thuËt B

vô:

C. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu :
KÕt thóc :

8 giê ngµy
11 giê ngµy

th¸ng

th¸ng

n¨m 2008

n¨m 2008

T¹i c«ng tr×nh: HiÖn truêng Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm Chanh
D. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
1- VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng EPC sè: 0108/H§TTTCXD/NC ngµy

/

/2008 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ

X©y dùng T©y B¾c vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn B×nh
Minh;
- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC – tæng dù to¸n do C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng Trêng Giang, C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng thuû ®iÖn
NËm Hång lËp ®· ®îc ®Çu t phª duyÖt;
- C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu ®îc thùc hiÖn
trong qu¸ tr×nh x©y dùng;
- Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông:
• Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh:
TCVN 5637-1991

• C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:

TCVN

4447-1987
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn vËt liÖu næ:

TCVN 4586-97

• Quy tr×nh, quy ph¹m an toµn næ m×n:

§-

2121, §-3-74
• Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng:

TCVN

5308 - 91
• NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n:

TCVN

4091 - 85
- NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi
c«ng x©y dùng.
2- VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai
®o¹n thi c«ng x©y dùng:

- §¹t yªu cÇu kü thuËt so víi hå s¬

TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt.
3- C¸c ý kiÕn kh¸c:(nÕu cã)

Kh«ng

4. ý kiÕn cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vÒ
c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng ®èi víi nhµ thÇu phô:
§¹t yªu cÇu kü thuËt, khèi lîng theo hå s¬ TK-BVTC ®· ®îc phª duyÖt
E. KÕt luËn :
- ChÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc
x©y dùng tiÕp theo.

gi¸m s¸t A

kü thuËt B

Related Interests