You are on page 1of 9

BAB 1 PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Yakult ( ヤヤヤヤ Yakuruto) adalah minuman u u !"rm"nta i# $an% di&uat d"n%an 'ara m"m!"rm"nta i u u &u&uk kim $an% m"n%andun% &akt"ri a am laktat hidu( La'to&a'illu 'a "i )hirota train. Pada tahun 1*+,# Dr. -inoru )hirota# ("ndiri ("ru ahaan Yakult# t"lah &"rha il m"n%kulturkan &"r&a%ai ."ni &akt"ri a am laktat dan m"milih atu ."ni &akt"ri $an% &"r i!at (alin% tahan t"rhada( 'airan ("n'"rnaan. Di am(in% itu# Dr. -inoru )hirota .u%a m"m("rkuatn$a "hin%%a m"n.adi train &aru $an% un%%ul. Kar"na itu# &"r&"da d"n%an &akt"ri lain# &akt"ri ini da(at m"naklukkan &"r&a%ai ham&atan !i iolo%i "("rti a am lam&un% dan 'airan "m("du "hin%%a da(at m"n'a(ai dan &"rtahan hidu( dalam u u manu ia. Dari dalam u u &akt"ri ini m"m&antu m"nin%katkan k" "hatan kita d"n%an 'ara m"n%akti!kan "l/ "l k"k"&alan# m"nin%katkan .umlah &akt"ri &"r%una# dan m"n%uran%i .umlah &akt"ri $an% m"ru%ikan.

B.

0AL)A0AH YAKULT

Yakult hadir untuk 1-"nin%katkan k" "hatan "tia( oran% $an% m"m"rlukann$a d"n%an &ia$a t"r.an%kau2. Da ar ("mikiran ini &"r ama d"n%an (rin i( 1-"n'"%ah ("n$akit l"&ih &aik dari(ada m"n%o&ati1 dan 1U u $an% "hat m"n$"&a&kan (an.an% umur1 adalah !al a!ah ("ndiri Yakult# Dr. -inoru )hirota. 3alau(un 4aktu &"rlalu dan &an$ak ("ru&ahan dalam ma $arakat# kami di Yakult t"ta( m"m"%an% t"%uh ti%a !al a!ah $an% di "&ut )hirota/ i m ini. Bahkan !al a!ah ini "lalu m"n.adi da ar &a%i k"kuatan "luruh akti!ita Yakult $an% &"rtu.uan untuk ("nin%katan k" ".aht"raan umat manu ia. 5. )E6ARAH YAKULT

)".arah Yakult dia4ali l"&ih dari 7, tahun $an% lalu# aat dit"mukann$a atu ."ni &akt"ri a am laktat $an% m"m(un$ai man!aat ol"h Dr. -inoru )hirota# "oran% dokt"r dan ("n"liti di &idan% mikro&iolo%i. )"t"lah &"rha il dikulturkan# &akt"ri &"rman!aat La'to&a'illu 'a "i )hirota train ini# di%unakan untuk m"nin%katkan k" "hatan kita m"lalui (roduk Yakult. Untuk m"n"ra(kan )hirota/i m# dimulai dari 6"(an% Yakult t"ru m"n$"&arlua kan man!aat Yakult k" "luruh dunia. Diluar 6"(an% Yakult mulai di(roduk i dan di(a arkan di Tai4an (ada tahun 1*89# k"mudian diikuti d"n%an hal $an% ama di n"%ara/n"%ara lainn$a di A ia# Au tralia dan Ero(a. )am(ai aat ini .arin%an %lo&al Yakult &"rk"m&an% m"li(uti :7 n"%ara dan dikon um i "&an$ak :; .uta &otol "tia( hari. -"lalui ("n%%alian t"rhada( ilmu ("n%"tahuan# Yakult t"ru &"ru aha m"n"mukan 'ara &aru untuk m"m&uat hidu( kita l"&ih "hat dan &"rkualita . Untuk m"ndukun% akti!ita

T"ta(i t"rn$ata a&ad ini . • P"n"litian dan ("n%"m&an%an (roduk !arma i.antun% dan dia&"t" . • T" t k"amanan untuk (roduk dan &ahan &aku. U u kita m"mainkan ("ran $an% ("ntin% dalam k" "hatan kita. -AN0AAT -E-<NU. Bahkan (ro " ("nuaan(un dimulai dari u u . YAKULT ADALAH PEL?P?R PR?B<?T<K Dia&ad :. P"n"l"litian $an% dilakukan di Yakult 5"ntral <n titut" m"li(uti > • P"n"litian dan ("n%"m&an%an (roduk/(roduk makanan. Kar"na itu $an% t"r("ntin% dalam m"n. D"n%an kata lain &ah4a ("n$akit/("n$akit $an% .u%a t"lah di "&arlua kan k"(ada ma $arakat. • P"n"litian dan ("m&"rda$aan &ahan/&ahan &ioakti!. Di in titut ini# &"rlanda kan !al a!ah )hirota/i m# (ara ("n"liti m"n%a&di untuk m"n%"k(lora i k"mun%kinan ("man!aatan &akt"ri &"r%una untuk m"nin%katkan k" "hatan manu ia. • P"n"litian dan ("n%"m&an%an (roduk ko m"tik.YAKULT D"n%an m"n%kon um i Yakult "tia( hari &"rarti kita m"ma ukkan "kuran%/ kuran%n$a 8#. E. mil$ar &akt"ri La'to&a'illu 'a "i )hirota train hidu( k"dalam u u kita. Untuk u aha/u aha t"r "&ut# in titut ini t"lah m"nda(atkan ".umlah &akt"ri &"r%una dalam u u 9. -"nin%katkan .u%a ditandai d"n%an ma alah/ma alah ("n$akit kank"r# . -"nin%katkan da$a tahan tu&uh +. • P"n"litian &akt"ri u u . -an!aat Yakult adalah t"rl"tak (ada &akt"rin$a $an% mam(u hidu( am(ai u u kita kar"na itu &akt"ri ini da(at m"m&"rikan man!aat "("rti> 1. <n titut ini t"lah m"n%ha ilkan ". ilmu k"dokt"ran m"n'atat ("rk"m&an%an $an% ("ntin% d"n%an dit"mukann$a anti&iotik. • P"n"litian &iot"knolo%i. B"&"ra(a ("n"litian .umlah &akt"ri $an% m"ru%ikan dalam u u . -"m&ata i . -"n%uran%i ra'un dalam u u .umlah ("n"litian d"n%an ha il $an% m"mua kan. D.a%a k" "hatan u u . -"n'"%ah %an%%uan ("n'"rnaan :.a%a k" "hatan adalah m"n.umlah ("n%har%aan.ini (ada tahun 1*87 t"lah didirikan l"m&a%a (u at Yakult untuk ("n"litian mikro&iolo%i (Yakult 5"ntral <n titut" !or -i'ro&iolo%i'al R" "ar'h) di Tok$o.. <nilah =i i Yakult t"rhada( 1li!" 'i"n'"1.

-" ki aat itu ilmu ("n%o&atan (r"="nti! kuran% m"n. )". . )hirota "lalu m"n"kankan &ah4a m"n'"%ah l"&ih &aik dari(ada m"n%o&ati# &"liau .adi (o(ul"r t"rutama "t"lah m"dia ma a t"rtarik ol"h ha il ("n"litian k"r.adikan a&ad :1 "&uah a&ad dimana ("n%o&atan (r"="nti! m"n. :. Bakt"ri ini dinamakan La'to&a'illu 'a "i )hirota train.u%a m"n$am(aikan id" m"n'"%ah %an%%uan ("n'"rnaan dan m"n.u hidu( "hat dan (an. Hal ini m"n. 3alau(un a4aln$a han$a di(andan% "&"lah mata ol"h (ara ahli di Ero(a# t"ta(i "t"lah man!aatn$a da(at dira akan# ("rhatian t"rhada( La'to&a'illu 'a "i )hirota train m"nin%kat.umlah $an% m"madai (0ull"r# 1*A*). -inoru )hirota &"ru aha m"n"liti ("man!aatan mikroor%ani m" untuk m"n'"%ah ("n$akit di la&oratorium mikro&iolo%i K$oto <m("rial Uni="r it$# )'hool o! -"di'in".adi ("rhatian (ara ahli k" "hatan# t"ta(i Dr. ?l"h kar"na itu untuk da(at di "&ut (ro&iotik# &akt"ri haru m"m(un$ai ("r $aratan "&a%ai &"rikut > 1./an.adikann$a oran% ("rtama di dunia $an% &"rha il m"n'i(takan train &aru La'to&a'illu 'a "i $an% un%%ul# da(at m"l"4ati a am lam&un% dan 'airan "m("du# mam(u m"n'a(ai u u dalam k"adaan hidu( "hin%%a &"rman!aat untuk m"n'"%ah %an%%uan k" "hatan. 0. Kar"na itu "lain di&uat d"n%an har%a t"r.adi !oku ("rhatian. da(at m"n'a(ai u u dalam k"adaan hidu( +. < tilah (ro&iotik (un m"n. APAKAH PR?B<?T<K <TU @ Pro&iotik &"ra al dari kata (ro&io #$an% dalam ilmu &iolo%i &"rarti untuk k"hidu(an.ak tahun 1*89 Yakult mulai di(roduk i dan di(a arkan di Tai4an# k"mudian n"%ara A ia lainn$a# Au tralia dan di(a arkan di Ero(a tahun 1**. t"r&ukti aman &a%i manu ia. )hirota m"n'i(takan minuman u u !"rm"nta i $an% m"n%andun% La'to&a'illu 'a "i )hirota train hidu( $an% dinamakan Yakult.an% umur.a%a u u t"ta( "hat adalah kun'i m"nu.a ama antara Yakult d"n%an uni="r ita /uni="r ita di Ero(a.uta oran% di :7 n"%ara di "luruh dunia. Pada tahun 1*+.ak aat itu dunia k" "hatan(un &"r(alin% k" kon "( ("n'"%ahan ("n$akit m"lalui kon um i (ro&iotik "'ara t"ratur dan ("nin%katan k" "hatan d"n%an (ro&iotik dilakukan "tia( hari ol"h :.&"rhu&un%an d"n%an %a$a hidu( tidak da(at di "m&uhkan d"n%an o&at/o&atan t"ta(i l"&ih m"lalui ("r&aikan %a$a hidu(. Dr. t"r&ukti &"rman!aat Bakt"ri Yakult t"r&ukti m"m"nuhi ("r $aratan t"r "&ut m"lalui &"r&a%ai ri "t. )hirota &"r'ita/'ita a%ar man!aat Yakult da(at t"r. )"t"lah uk " d"n%an ("n"muann$a# Dr. Pro&iotik adalah (an%an m"n%andun% mikroor%ani m" hidu( $an% "'ara akti! m"nin%katkan k" "hatan d"n%an 'ara m"m("r&aiki k" "im&an%an !lora u u .an%kau ol"h "luruh la(i an ma $arakat di dunia.ika dikon um i dalam k"adaan hidu( dalam .an%kau# ". Kar"na komitm"nn$a t"rhada( &idan% ("n%o&atan (r"="nti!# Dr. .# u aha k"ra ini m"n.

Yakult ini &ia an$a dari )-P# )-A# )-K# Uni="r ita # dan umum..adi &u%ar# kuat# dan "%ar. Pa&rik Yakult mulai &"r(roduk i (ada &ulan 6anuari tahun 1**1 d"n%an m"n%%unakan dana P"nanaman -odal A in% 1.-U< $an% di("r&arui "tia( : tahun "kali.A)# "rta m"nda(atkan ("n%akuan dari &adan P?.. A4aln$a (a&rik Yakult &"rada di 6akarta..PERU)AHAAN PT. P"n%un.'a "i )hirota train.Yakult adalah +.. Ka(a ita (roduk i $an% dilakukan t"r%antun% ("rmintaan (a ar.. Yakult -inuman Pr"&iotik Yakult m"m(un$ai ta%lin"# 5intai U u mu -inum Yakut Tia( Hari.. P"n%"nalan &akt"ri ini dilakukan (ada tahun 1*+..'a "i )hirota train ditam&ah d"n%an kal ium dan =itamin. Yakult adalah minuman u u 0"rm"nta i..urkan &a%i lan ia dan oran%/oran% $an% "dan% dalam kondi i k" "hatan m"nurun.. Yakult m"m!oku kan diri "&a%ai minuman k" "hatan "hin%%a an%at m"m("rhatikan kualita (rodukn$a. Loka i (a&rik Yakult ini &"rada di D" a P"4a4ahan 5i'uru% )uka&umi# 6a4a Barat# d"n%an lua tahan . P"n"mu u u !"rm"nta i ini adalah ahli mikro&iolo%i 6"(an% &"rnama Dr. PT. 6ika u u kita &aik maka kita(un &i a hidu( d"n%an &aik (ula. m:. B"liau &"ra al dari K$oto <m("rial Uni="r it$/6"(an%. Yakult A'" ini an%at dian.-inoru )hirota m"n"liti &akt"ri &aik dan &"r%una $an% k"mudian dinamakan L. U u adalah or%an tu&uh $an% ("ntin% a%ar tu&uh m"n. Yakult m"miih ta%lin" ini t"ntu a. K"un%%ulan Yakult antara lain > aman &a%i manu ia# tahan a am lam&un%# &akt"ri t"ta( hidu( am(ai di u u k"'il.. mil$ar L...)# <)? *.-inoru )hirota.ak tahun 1**:..1 (tahun :..Yakult mulai m"n"rima kun. mil$ar &akt"ri L.ual di u("r mark"t $an% &" ar "("rti Giant# H$("rmart# dan 5ar"!ur". Yakult ?ri%inal m"n%andun% l"&ih dari 8#. Akan t"ta(i kar"na . Pu at ("n"litian u u !"rm"nta i ini &"rada di Yakult 5"ntral <n titut $an% didirikan tahun 1*87. Pro&iotik adalah &akt"ri &aik $an% &"rman!aat &a%i tu&uh..'a "i )hirota train "dan%kan Yakult A'" m"n%andun% l"&ih dari +.BAB : PE-BAHA)AN A.. (tahun :..+. Yakult m"ru(akan ("lo(or minuman (ro&iotik $aitu (ada tahun 1*+."ni $aitu Yakult ?ri%inal dan Yakult A'". m: dan lua &an%unan 1:. -a a kadaluar a Yakult .Yakult )uka&umi PT. Ti%a ratu t"na%a ahli m"lakukan ("n"litian t"ntan% man!aat &akt"ri $an% m"n%untun%kan &a%i manu ia..B dari Yakult 6"(an%.Yakult m"ru(akan ("ru ahaan manu!aktur $an% &"r%"rak dalam &idan% (roduk i u u !"rm"nta i. Bakt"ri ini &"rha il dik"m&an%&iakan (ada tahun 1*+.un%an (a&rik ". &otolChari..a an%at &"rarti.umlah air &"r ih "makin ulit di 6akarta maka (a&rik ini di(indahkan k" )uka&umi. Yakult t"rdiri dari : . Pada Tahun 1*:1 Dr. GA-BARAN U-U. Ka(a ita (roduk i PT.*:.. K"i tim"4aan Yakult diantaran$a > tan(a m"n%%unakan &ahan ("n%a4"t# tan(a Dat ("4arna# han$a m"miliki atu ra a dan atu 4arna# di&uat "'ara hi%i"ni # <)? ::.. 5intai u u adalah 'ara &aru untuk ("duli t"rhada( diri "ndiri.un% PT. P"ru ahaan ini didirikan (ada tan%%al : 0"&ruari 1**. Yakult A'" lan% un% diim(or dari -ala$ ia "rta han$a di.

&otol. Hal ini t"r&ukti d"n%an adan$a )tandar ?("ra ional Pro "dur k"r. )"dan%kan &ahan $an% di%unakan untuk m"m&uat &otoln$a adalah (ol$ t"r"n# dan tutu(n$a di&uat m"n%%unakan aluminium !oil.an%kau# / -inuman $akult kun'i umur (an.u%a# ("ralatan $an% di%unakan m"miliki !un% i $an% khu u dan (" anan "rta (anduan k"r. 3aktu ("nam(un%an aat !"rm"nta i adalah tu. E 1. m" in. P"n'am(uran %ula dan air > (ada taha( ini# %ua dan air di miG m"n. PT Yakult han$a m"miliki atu . )"tia( m" in m"n%ha ilkan 1A &otol# "hin%%a dalam atu . )"mua &otol akan dii i $akult dan ditutu( dan k"mudian di "l"k i. 5"l'iu . P"n$im(anan &otol dilakukan d"n%an !ilt"r udara. )aat ("m&i&itan# u u &u&uk di t"ril "hin%%a 4arnan$a &"ru&ah m"n.a "dikit kar"na "mua udah t"r tandari a i. Pro " ("n'"takan &otol m"n%%unakan 1. Untuk m"n%ha ilkan Yakult# ("ru ahaan m"lakukan &"&"ra(a taha( (ro " (roduk i > 1. 8. -i i > / -"m&uat $akult d"n%an har%a t"r. Yakult han$a &i a di im(an dalam uhu . -"dia $an% di%unakan adalah m" in $an% &"r!un% i m"n%aduk %ula (a ir dan air am(ai m"m&"ntuk %um(alan/%um(alan halu . PR?)E) PR?DUK)< PT Yakult m"n%ha ilkan (roduk dalam =olum" tin%%i t"ta(i =aria i r"ndah. Yakult m"m(un$ai ti%a (rin i(# $aitu > m"n'"%ah l"&ih &aik dari (ada m"n%o&ati# u u $an% "hat adalah kun'i dari k" "hatan# dan har%a murah Fi i dan mi i dari Yakult # $aitu > / / Fi i > -"n$"hatkan ("n'"rnaan untuk tu&uh kita. . )"lain itu . K"mudian uhun$a didin%inkan dan dima ukkan k" t"m(at ("nam(un%an &" ar dan didiamkan "lama atu hari. Dalam ("m&uatan Yakult# &ahan &aku $an% di%unakan adalah &akt"ri# u u &u&uk# %luko a# dan air. 0"rm"nta i > (ada taha( ini %ula m"n%alami (ro " HT)T (Hi%h T"m("r )hort Tim")# dan u u m"n%alami (ro " UHT ( Ultra Hi%h T"m("r).. . +. hari ".an%# / -"n$ia(kan $akult d"n%an ra a $an% &aik untuk ma $arakat.adi atu.uh hari.ak di(ro " dari (a&rik.han$a 9. 9. Hal ini m"m&uat (roduk $an%a da di (a ar adalah (roduk $an% "%ar dan &aik.. )trat"%i (ro " $an% di(ilih adalah !o'u (ada (roduk.am da(at m"n%ha ilkan 11.. Pada taha( t"rakhir ini m"n%%unakan &an$ak "kali m" in# diantaran$a adalah "l"'tor m" in dan m" in (rintin%. Bahan/&ahan t"r "&ut dida(atkan dari &"r&a%ai ma'am um&"r# "("rti mi aln$a air dida(atkan dari mata air %unun% %"d".a &a%i kar$a4an ("ru ahaan.. :.adi 'oklat... B. Ha il dari taha( ini adalah $akult kon "ntrat# k"mudian dima ukkan k" &l"ndin% (um( dan ditam&ahkan air dan ha il akhirn$a adalah $akult."ni (roduk. P"m&i&itan > (ro " ("m&i&itan ini dilakukan "'ara manual.

H5) kar"na ("n$im(anan didalam ("ndin%in akan m"n. 3alau(un (ro " ("m&uatan $akult m"n%%unakan m" in/m" in $an% 'an%%ih t"ta( a. PT Yakult ..a manu ia.+... B"rk"naan d"n%an itu untuk m"n.a manu ia untuk m"n%ontrol m" in/m" in $an% "dan% dalam (ro " ("m&uatan $akult# . Namun (roduk i $an% dilakukan "tia( harin$a da(at &"ru&ah " uai d"n%an ("rmintaan $an% ada.7. 5ontohn$a d"n%an i t"m dir"'t al" dan $akult lad$. -ARKET<NG C PE-A)ARAN Produk minuman k" "hatan Yakult an%at "n iti! t"rhada( t"m("ratur.a untuk m"n$alurkan $akult dari (a&rik k" di tri&utor a%ar da(at am(ai k" tan%an ma $arakat.a%a &akt"ri Yakult t"ta( non akti!. P"ru&ahan t"m("ratur an%at &"r("n%aruh t"rhada( &akt"ri La'to&a'illu 'a "i )hirota train $an% t"rda(at dalam minuman Yakult.u%a m"m&utuhkan t"na%a k"r.a haru m"n%%unakan t"na%a k"r.uan untuk m"n. D.a. )"lain itu $akult .an$a dan m" in $an% &ia an$a t"r "&ar (ada d"(art"m"n &"ra%am "hin%%a da(at m"mu atkan ("rhatian dalam m"m&uat uatu (roduk $an% alin% &"rkaitan. PT Yakult m"m(roduk i uatu (roduk $an% m"m(un$ai karakt"ri tik ama dan m"mun%kinkan untuk di(ro " dalam "l k"r. Untuk itu trat"%i dan k"&i.a%a k"andalan dan k"t"r "diaan $ t"m. ?l"h kar"na itu t"knik ("m"liharaan (ada PT Yakult l"&ih &an$ak dikon "ntra ikan (ada ("m"liharaan ("n'"%ahan untuk m"n%hindari k"ru a.a t"rt"ntu. PT Yakult m"miliki ka(a ita $aitu "kitar +.a%a mutun$a# di tri&u i Yakult ditan%ani lan% un% ol"h ta!! ("ru ahaan. Bakt"ri Yakult haru di("rtahankan hidu(# kar"nan$a haru diu ahakan a%ar "t"lah di&otolkan# &akt"ri/&akt"ri t"r "&ut tidak la%i m"lakukan (ro " !"rm"nta in$a.u%a untuk m"m"rik a kualita $akult $an% udah .an $an% l"&ih "riu . Kar"na PT Yakult m"n%%unakan &an$ak m" in $an% kom(l"k dalam (ro " ("m&uatann$a "hin%%a m"m&utuhkan dana in=" ta i $an% &" ar mau(un &ia$a o("ra ional. P"r"n'anaa ka(a ita PT Yakult m"m("rtim&an%kan "m(at hal# $aitu ("ramalan ("rmintaan "'ara akurat# adan$a ("ru&ahan t"knolo%i dan ("nin%katan ka(a ita # tin%kat o("ra i $an% o(timal# dan adan$a ("ru&ahan/("ru&ahan lain. Untuk itu Yakult haru "lalu di im(an didalam ("ndin%in (di&a4ah 1. )U-BER DAYA -ANU)<A Pada aat ini # PT Yakult <ndon" ia P"r ada m"miliki +.."ni > . )i t"m ("ma aran Yakult t"rdiri dari : .adi..u%a m"n%%unakan trat"%i tata l"tak "l k"r. Dan untuk ("r"n'anaan (roduk i# ("n%"ndalian (roduk i# ("n%"ndalian mutu dan ("m"liharaan m" in dan ("ralatann$a .akan ("m"liharaan di("rlukan a%ar "mua ("ralatan $an% &"ro("ra i di dalam $ t"m tidak m"n%alami k"%a%alan dalam ("n%o("ra iann$a. &otolC hari. 5. 6ika tidak ada m"r"ka mana mun%kin $akult da(at am(ai di t"m(at di tri&utor atau tan%an ma $arakat. P"n%"ma an > t"rdiri dari (ro " (a'kin%# r"(a'kin%# dan m" in akan m"n$u un (roduk akhir. oran% ("k"r.u%a m"n%%unakan t"na%a ("k"r. U(a$a ("n%o(timalan ("m"liharaan t"lah "rin% dilakukan# "muan$a &"rtu..a# dimana m"n%or%ani a ikan ulan% t"na%a k"r.

a.u%a m"lakukan (ro(a%anda $an% &"ri i t"ntan% ("n. Yakult m"miliki i t"m ("n%"lolahan lim&ah $an% t"rtutu( $aitu d"n%an mn%%unakan &otol $akult $an% ko n% di(oton% m"n. PENG?LAHAN L<-BAH P"nan%anan lim&ah di PT YAKULT <ND?NE)<A PER)ADA &"ru(a lim&ah (adatan dan lim&ah 'airan.umlah &ahan kimia di("rk"nalkan k" dalam aluran air# &ahan kimia &"r&a i klorin tidak di%unakan. K"tika m"la$ani ma $arakat# Yakult Lad$ . &. Lim&ah ini da(at dikat"%orikan m"n.adi : &a%ian # k"mudian di(oton% la%i. Yakult Lad$ $an% t"r "&ar di *+ '"nt"r/'"nt"r di "luruh 6akarta# Bo%or# D"(ok# Tan%"ran%# B"ka i# )"ran%# 5il"%on# Bandun%# Pur4akarta#5ir"&on# )"maran%# Yo%$akarta# )ura&a$a# -"dan# Bali dan Pal"m&an%. :. Lim&ah Padat Lim&ah (adat adalah ha il &uan%an indu tri &"ru(a (adatan#lum(ur# &u&ur $an% &"ra al dari i a (ro " ("n%olahan.7# PT. Ba%i lim&ah (adat $an% tidak (un$a nilai "konomi da(at ditan%ani d"n%an &"r&a%ai 'ara antara lain ditim&un (ada uatu t"m(at# diolah k"m&ali k"mudian di&uan% dan di&akar. Di PT Yakult "ndiri ("nan%anan lim&ah (adat dilakukan 6umlah lim&ah (adat r"lati! k"'il dan "."la an m"n%"nai man!aat Yakult. E. Yakult<ndon" ia P"r ada m"miliki kuran% l"&ih 11. Yakult &"r("%an% (ada uatu (ro%ram k" "hatan kom(r"h"n i! dan anita i# m"n%ikuti (ro%ram ("m&"r ihan $an% dominan diatur ol"h 5<P ('l"anin% di T"m(at). Lim&ah 5air Lim&ah 'air adalah lim&ah ha il ("n'u'ian m" in atau i a ("n'u'ian &ahan atau k"ma an. Lim&ah 'air E )"tia( lim&ah 'air ma uk k" dalam "&uah tan%ki ("nam(un%an di !a ilita ("n%olahan air. )"hin%%a mikro&a $an% t"rda(at di&otol da(at m"m&"r ihkann$a "hin%%a da(at t"rma uk "("rti .uh ) 'a&an% atau TKU ( t"m(at k"%iatan u aha ) $an% m"la$ani outl"t/outl"t $an% t"r "&ar di 6a4a# Bali# )umat"ra# Kalimantan I)ula4" i.umlah lan%kah $an% dilakukan untuk m"n%uran%i lim&ah. )i t"m Yakult Lad$ -"lalui i t"m ini Yakult didi tri&u ikan ol"h i&u/i&u rumah tan%%a k"(ada ma $arakat dilin%kun%an t"m(at tin%%al m"r"ka. )aat ini PT.adi di mana "'ara "konomi dan lin%kun%an $an% la$ak (roduk K"rta ( u u &u&uk kim ta # d &) didaur ulan%. )"&uah &"r ih atu !a a kimia di%unakan# m"n%uran%i . )am(ai -"i :.. )i t"m Dir"'t )al" )i t"m ini di%unakan untuk m"ndi tri&u ikan Yakult k" toko E toko # u("rmark"t # ko("ra i# kantin dan lain / lain.. K"a aman ((H) air di " uaikan d"n%an a am atau alkalin untuk m"m"nuhi tandar -"l&ourn" Air "&"lum dil"(a kan k" i t"m ("m&uan%an lim&ah. Daur ulan% t"r.1. Botol dilumatkan dan di'am(ur d"n%an r" in lain $an% akan di&uat m"n.adi dua &a%ian# $aitu lim&ah (adat $aitu da(at didaur ulan%# "("rti (la tik# t"k til# (oton%an lo%am dan k"dua lim&ah (adat $an% tidak (un$a nilai "konomi .adi &"r&a%ai (roduk (la tik# mi aln$a kur i dan m". Di tri&u i dilakukan m"n%%unakan mo&il &"r("ndin%in.a.Yakult <ndon" ia P"r ada m"m(un$ai +7 ( ti%a (uluh tu. Ua(# ("m&"r ih ramah lin%kun%an# di%unakan untuk m"n t"rilkan (i(a/(i(a dan tan%ki.

a%a &akt"ri Yakult t"ta( non akti!. Lim&ah ini tidak m"nim&ulkan &au $an% &"rl"&ihan # "hin%%a am(ai "karan% PT. $an% m"ru(akan u aha (atun%an d"n%an tatu P"nanaman -odal A in% (P-A) antara PT.. Di tri&u i dilakukan m"n%%unakan mo&il &"r("ndin%in. )i t"m ("ma aran Yakult t"rdiri dari : .. Yakult <ndon" ia P"r ada m"m(un$ai +7 ( ti%a(uluh tu.a%a mutun$a# di tri&u i Yakult ditan%ani lan% un% ol"h ta!! ("ru ahaan. Yakult <ndon" ia P"r ada m"miliki kuran% l"&ih 11. K"tika m"la$ani ma $arakat# Yakult Lad$ . :. Pada &ulan D" "m&"r :. Ki4i P"ka$on Pa ar R"&o 6akarta.Ltd di 6"(an%.A. P"rka a )im(ati P"r ada dan Yakult Hon ha 5o. B"rk"naan d"n%an itu untuk m"n.."la an m"n%"nai man!aat Yakult.. &otol ("r hari.u%a m"lakukan (ro(a%anda $an% &"ri i t"ntan% ("n.adi P-A murni d"n%an ("rmodalan dari Yakult Hon ha 5o. P"ru&ahan t"m("ratur an%at &"r("n%aruh t"rhada( &akt"ri La'to&a'illu 'a "i )hirota train $an% t"rda(at dalam minuman Yakult. Produk minuman k" "hatan Yakult an%at "n iti! t"rhada( t"m("ratur.. )am(ai -"i :. Ltd dan Yakult -ana%"m"nt )"r=i'" 5o. Bakt"ri Yakult haru di("rtahankan hidu(# kar"nan$a haru diu ahakan a%ar "t"lah di&otolkan# &akt"ri/&akt"ri t"r "&ut tidak la%i m"lakukan (ro " !"rm"nta in$a. Yakult <ndon" ia P"r ada &"lum("rnah m"nda(atkan kom(lain dari ma $arakat "kitar.7# PT.lum(ur akti!. )aat ini PT. Untuk itu Yakult haru "lalu di im(an didalam ("ndin%in (di&a4ah 1. Yakult <ndon" ia P"r ada m"n.. Yakult <ndon" ia P"r ada (ada tan%%al : 0"&ruari 1**."ni > 1.. )"'ara kom"r ial Yakult mulai di(roduk i (ada tan%%al 1 6anuari 1**1 dari (a&rik di 6l..H5) kar"na ("n$im(anan didalam ("ndin%in akan m"n. )i t"m Yakult Lad$ -"lalui i t"m ini Yakult didi tri&u ikan ol"h i&u/i&u rumah tan%%a k"(ada ma $arakat di lin%kun%an t"m(at tin%%al m"r"ka. &otol ("r hari di(indahkan k" D" a P" a4ahan# 5i'uru%# )uka&umi# 6a4a Barat dan ka(a ita (roduk i ditin%katkan m"n.Ltd..1 PT.. (6"(an%). Pada tahun 1**7 loka i (a&rik di Pa ar R"&o $an% &"rka(a ita 7:. . Yakult Lad$ $an% t"r "&ar di *+ '"nt"r/'"nt"r di "luruh 6akarta# Bo%or# D"(ok# Tan%"ran%# B"ka i# )"ran%# 5il"%on# Bandun%# Pur4akarta# 5ir"&on# )"maran%# Yo%$akarta# )ura&a$a# -"dan# Bali dan Pal"m&an%.. BAB + T<N6AUAN KHU)U) -ARKET<NG C PE-A)ARAN P"ma aran Yakult di indon" ia dimulai d"n%an didirikann$a ("ru ahaan PT.adi 1..uh ) 'a&an% atau TKU (t"m(at k"%iatan u aha) $an% m"la$ani outl"t/outl"t $an% t"r "&ar di 6a4a# Bali# )umat"ra# Kalimantan I )ula4" i. )i t"m Dir"'t )al" )i t"m ini di%unakan untuk m"ndi tri&u ikan Yakult k" toko/toko# u("rmark"t# ko("ra i# kantin dan lain/lain.

ak aat itulah ma $arakat da(at m"nikmati $akult. . )". Yakult <ndon" ia P"r ada m"m(roduk i $akult "'ara kom"r ial (ada tan%%al 1 6anuari 1**1 dari (a&rik $an% &"rada di 6l.u%a haru di im(an di t"m(at $an% &"r uhu r"ndah antara . 6adi (ada tahun 1**7 loka i (a&rik $akult di (indahkan k" D" a P" a4ahan# 5i'uru%# )uka&umi# 6a4a Barat.adi ("n'"maran udara dan air # maka ulit untuk m"n'ari air &"r ih.ak di(ro " dari (a&rik.H5.'a "i )hirota )train t"ta( tidur dan k"m&ali &"r"ak i aat &"rada didalam u u kita. ( )i t"m Dir"'t )al" ) ( )i t"m Yakult Lad$ ) KE)<-PULAN PT. Ki4i P"ka$on Pa ar R"&o 6akarta..H5 / 1. T"ta(i# kar"na di da"rah 6akarta udah t"r. Yakult . ini &"r%una a%ar &akt"ri L. hari ". -a a kadaluar a Yakult han$a 9. <ni m"m&uat (roduk $an% ada di(a ar adalah (roduk $an% "%ar dan &aik.