You are on page 1of 3

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru

şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Contractul are ca obiect prestarea muncii de catre Salariat, pentru si sub autoritatea Angajatorului, in schimbul salariului datorat Salariatului de catre Angajator, in conditiile convenite intre parti. Contractul contine toate clauzele ce pot fi specificate conform Codului Muncii, urmand a fi adaptat situatiei concrete de la caz la caz. Contractul este intocmit complex, la unele articole cu variante de optiune, urmand ca partile sa il adapteze de la caz la caz. Contractul poate fi folosit si pentru: • perioada de munca determinata / nedeterminata • norma de munca intreaga / fractionata • munca la sediul / punctele de lucru ale angajatorului / la client / la domiciliu. !nstitu"ia central# a dreptului muncii, contractul individual de munc#, declan$eaz# $i face aplicabile at%t prevederile legale, c%t $i pe cele ale contractului colectiv de munc#, imediat dup# &ncheierea lui. 'ecesitatea $i importan"a contractului individual de munc# poate fi sesizat# prin urm#toarele aspecte: contractul de munc# reprezint# o form# juridic# principal# de atragere, distribuire, redistribuire $i folosire ra"ional# a for"ei de munc#, contractul de munc# constituind baza apari"iei drepturilor $i obliga"iunilor de munc# ale p#r"ilor contractante. Elementele esenţiale ale contractului individual de muncă sunt: • p#r"ile contractante( • prestarea muncii( • plata salariului( • elementul temporar al contractului individual de munc#( • subordonarea( răsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă sunt: • • • • • • • este un act juridic bilateral bazat pe principiul propriei voin"e( este reglementat prin normele dreptului muncii( participan"ii la contract sunt doar dou# p#r"i: salariatul $i angajatorul( obliga"ia salariatului este de a munci( este un contract sinalagmatic )drepturile unei p#r"i au baz# juridic# &n obliga"iile celeilalte p#r"i*, comutativ )presta"iile sunt cunoscute ini"ial*, oneros )fiecare parte urm#re$te un avantaj*( este un contract personal $i cu executare &n timp( este un contract consensual deci se &ncheie prin simplul acord de voin"#(

Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatului )4* Salariatul are dreptul: a* la &ncheierea.000 lei la 1. /23 alin. de contractul colectiv de munc# $i de conven"iile colective( d* la achitarea la timp $i integral# a salariului. )4* lit. . &n conformitate cu prezentul cod $i cu contractul colectiv de munc#( . conform clauzelor contractului individual de munc#( c* la un loc de munc#.• se &ncheie numai &n form# scris#.biectul contractului individual de munc# sunt presta"iile reciproce ale p#r"ilor: prestarea muncii de c#tre salariat $i respectiv salarizarea acestuia de c#tre angajator. a concediilor anuale pl#tite( f* la informare deplin# $i veridic# despre condi"iile de munc# $i cerin"ele fa"# de securitatea $i s#n#tatea &n munc# la locul de munc#( g* la adresare c#tre angajator. asigurat# prin stabilirea duratei normale a timpului de munc#. Atat de simplu. prin reducerea timpului de munc# pentru unele profesii $i categorii de salaria"i. a libert#"ilor $i intereselor sale legitime( j* la participare &n administrarea unit#"ii.000 lei )art. prevederile legale sunt foarte restrictive. -e langa aceasta sanctiune contraventionala. organele administra"iei publice centrale $i locale. &n condi"iile prev#zute de standardele de stat privind organizarea. -artile nu pot negocia orice si nu pot cuprinde in contractul de munca incheiat orice clauze. incheie contract de munca. f#r# ca salariatul sa+l reprezinte pe angajator $i el nu poate fi revocat unilateral. Contractul individual de munc# are ca obiect s#v%r$irea de acte sau fapte materiale. modificarea. contractul de munca este rezultatul acordului de vointe dintre cele doua parti. suspendarea $i desfacerea contractului individual de munc#. clauzele respective se vor considera nescrise. securitatea $i s#n#tatea &n munc#. Contractul de munca nu seamana cu celelalte contracte. &n corespundere cu calificarea sa. deci se vor aplica in locul lor dispozitiile legii. cu complexitatea. reciclare $i perfec"ionare. &n conformitate cu prezentul cod $i cu alte acte normative( i* la libera asociere &n sindicate. patronate. organele de jurisdic"ie a muncii( h* la formare profesional#. d*.Ca orice contract. Angajatorul si salariatul negociaza si. 'u. inclusiv la constituirea de organiza"ii sindicale $i aderarea la acestea pentru ap#rarea drepturilor sale de munc#. cantitatea $i calitatea lucrului efectuat( e* la odihn#. Codul muncii prevede chiar ca stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la /. -rin intermediul contractului individual de munc# se realizeaz# o &mbinare armonioas# a intereselor personale ale fiec#rui salariat cu interesele unit#"ii &n care activeaz# $i nu &n ultimul r%nd cu interesele generale ale societ#"ii. ajunsi la un acord. &n modul stabilit de prezentul cod( b* la munc#. sindicate. intre care se incheie. !n cazul acestui tip de contract. prin acordarea zilelor de repaus $i de s#rb#toare nelucr#toare.

prin reprezentan"ii s#i. a drepturilor sale de munc#.5* la purtare de negocieri colective $i &ncheiere a contractului colectiv de munc# $i a conven"iilor colective. a libert#"ilor $i intereselor sale legitime( m* la solu"ionarea litigiilor individuale de munc# $i a conflictelor colective de munc#. Salariatul este obligat sa: a* s#+$i &ndeplineasc# con$tiincios obliga"iile de munc# prev#zute de contractul individual de munc#( b* s# &ndeplineasc# normele de munc# stabilite( c* s# respecte cerin"ele regulamentului intern al unit#"ii $i s# poarte &n permanen"# asupra sa permisul nominal de acces la locul de munc#. la informare privind executarea contractelor $i conven"iilor respective( l* la ap#rare. &n modul stabilit de prezentul cod $i de alte acte normative( o* la asigurarea social# $i medical# obligatorie. prin metode neinterzise de lege. inclusiv dreptul la grev#. acordat de angajator( . &n modul prev#zut de legisla"ia &n vigoare. &n modul stabilit de prezentul cod $i de alte acte normative( n* la repararea prejudiciului material $i a celui moral cauzat &n leg#tur# cu &ndeplinirea obliga"iilor de munc#.