You are on page 1of 2

235 

okresu jebuzejskiego, a ń ą   na czasach Sulimana ł ż   )
jeszcze ć     ż   ł ś   ł   to pierwsze badania na terenie Ś ę  
Miasta, podczas których konsekwentnie zastosowano ś ł ą   ę   form
ceramicznych oraz ą   ę   datowania znalezisk. Studia
nad ą   ń ą   ł   w ostatnich latach ę   daleko
naprzód ę   ł   m. in. RAm i r a n, K. K e n y o n i P. L a pp a.
Dlatego podawane ż   przypuszczalnie datowania naj prawdopodobniej
nie ą   zmianie, a co ż   ś ś  
.Kraków Ł   KAPERA
DOKUMENT HISTORYCZNY O NAZARET
W krytycznych ocenach ewangelii ę   spotykano ę     ż  
istnienie miasta Nazaret. w epoce, Nowego Testamentu nie jest' histo- 
rycznie udokumentowane,' ż   wobec tego ono wówczas nie ł   ą  
. wysnuwano· dalszy· wniosek, ż   opowiadanie ewangelii o zamieszkaniu
P.   wraz z rodzicami ż   jest ą   ź   ą   A zwo- 
lennicy D r e w s a i S m i th a' jeszcze dalej poszli ą     ż   Pan 
Jezus w ogóle nie ł  
W ostatnich 10 latach tego zarzutu ż   ę   nie podnosi, ż   spokOJne, 
neutralne i obiektywne badania tekstów ewangelicznych a limine odrzu- 
ą   ą   ę   'Ostatnio ł   nowy dokument, o którym 
ś   przed rokiem, ą   ś ć   hipotezy 
ultrakryiyków. Ekipa' archeologów pod przewodnictwem Uniwersytetu 
jerozolimskiego ł   w Cezarei, ł ś   siedzibie prokuratorów rzym- 
skich, fragmenty tablicy marmuro\X7ej ą   ł   ł  
ż   rozproszonych po zburzeniu Jerozolimy w r. 70. Tekst odczy- 
ł     ł ł   i ł   prof. M. Avi-J.() n a h i ł ł   w czaso- 
ś   Israel ExpZoration Journai (pL A list oj PriestZy courses jrom 
Caesarea). Z rekonstrukcji, trudnej a ę   przeprowadzonej, wynika, 
ż   na tablicy kamiennej zestawiono w oparciu o I Kron 24, 7-18 po- 
szczególne 24 ł   ł   ą   przy ż   ś ć    
w której ł   schronienie po roku 70: Na podobne zestawienie oddzia- 
ł   ł ń   ł   ż   ę   prof. D a l m a n w dziele: Orte und 
• Wege Jesu z r. 1924. ł   on' o poecie   z' VII  
VIII wieku po Chr., który w "lamentacji" wspomina ł   ż     ż  
ł   ń   (miszmeret· nacrat), ę   ł   ż   do bram
(granic) kraju".
Z tab-licy znalezionej ostatnio w Cezarei ł   ę   tylko 3 ma- 
ń   ł   z ę   literami, które   ł     by 
ę   ę   ć   Wiersz, który nas ż   obchodzi, brzmi 
w rekonstrukcji: 
,,0 d d z i a ł   o s i e m n a s t y H a p p i c e c a N a c a r e t", a z niego 
ł   ę   tylko ostatnie litery: (n)-c-r-t, z litery pierwszej n ć  
ż   tylko ę ś ć   ą   ę ż   rekonstrukcja dalszych liter· wiersza 
i dalszych fragmentów ę   ulega ą ś     ż   jest zagwarantowaria 
i Kron 24, 15) a nie 25, 15, jak podano w wspomnianym ,artykule). ' 
Tekst stwierdza, ż   ł   ł ń   ą   ę   Rappicceca 
ł   z czasów Dawida czy Nehemiasza? - ł   ę   w Nazaret, ż  
ę   miasto to ł   ł   r. I 70 po Chr., ż   ć   ł  
w epoce N. T.  I
Z' napisu obecnie odnalezionego dowiadujemy. ę   ż     jaka ł  
ł ś   pisownia nazwy miasta. Z greckiej formy' "N-azaret" ż ł  
ć     ż   Nazaret pisano w hebrajskim przezzajin, lecz teraz jest 
,
236
ą   ą  ż  pisano przez cade. Wobec tego ż  etymologia
nazwy staje ę   ę   ś  i pewniejsza. Nazaret wywodzi. ę  
od rdzenia "nacar" = ć   ł   ż  Miasteczko to, ś ć  wysoko
ł ż  w ż   ł  traktu, ł  niejako ż ą  Etymologia
dawna ą   ę  od "necer'" = ś  nowy ę   ś  ope-
ruje za wiele ą  której stosowania w toponomastyce ą  nie
stwierdzono.
Kraków  A. K.
Ks. ł ł  Palubieki, SVD Lublin
PISMO SW. W KATECHEZIE MISYJNEJ
 Psalmisty: ł  Twoje [Botel ą   ą  dla nóg
moich i ś ł ś ą  dla moich ś ż  (Ps 119, 105) ł   ę   ą    
 ż ą  niemal dla wszystkich ł  "Dobrej NowiNY". ż  

w pierwszych wiekach zwracano ę  na' to, ż   ł   ż   ł  
ę  dla ludzi wszystkich ras i kultur. Dlatego ż   ł  
Pismo ś  na. ę  tubylcze. Ś ą  o. tym ż  tak ś  
dokonane ł  Biblii jak: ł ń  koptyckie, syryjskie, egip-
skie, etiopskie,. ń  georgijskie" arabskie, gockie i ł ń
skie. ł  Ewangelii rozumieli dobrze, ż  Pismo ś  jest ę
ć  najlepszym misjonarzem 1 i nierzadkie ł  wypadki, kiedy.to
czytanie Biblii ł   ę   ę  ą   ą   ż   ł  
ą     ł   ż  
W ź  jednak stuleciach Pismo ś   ł  przez ś  
czas na dalszy plan w katechezie misyjnej. Miejsce Biblii ą ł  
katechizm, a Pismo ś   ł ż ł  tylko do ś  niektórych
partii katechizmu, ę  do udokumentdwania niektórych twier-
ń  teologicznych. .
Dopiero pod koniec Ś i w czasach ź  za-
czyna ę  ponownie ć  w krajach misjonowanych ruch bi-
blijny. Jest to ł   ł  samych misjonarzy, zarówno pro-
testanckich jak i katolickich.
1. ł  protestantów
Jednym z pierwszych misjonarzy ą  Pismo
ś  na terenie misji . ł  B. Z i e g e n b a l g. Vi latach .1708-1715
ł  on ł   ą ł  Now.ego Testamentu na ę  tamilski!.
W Chinach ę  propagowali Pismo ś  K. G u e t z l a f f
i J.Sc h e r e's c h e v s k i, którzy ł ż   ł  Pismo ś  na
szereg dialektów miejscowych. Na terenie Afryki to samo uczynili
1 A. L e h m a n n, Die Hl. Schrift in der Missionen und in den jun-
gen Kirchen, RGG 3, 1152. >-
2 Por. R.  S t e i n,e r, Missionsuebersetzungen, EK, l, 488.