You are on page 1of 32

Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ »Poslovna ekonomija u turizmu i hotelijerstvu»

Zbirka zadataka iz

S T A T I S T I K E
Šifra predmeta: PST0103 ECTS bodovi: 6

Nositelj predmeta:

Prof. dr. sc. SUZANA MARKOVIĆ

S A D R Ţ A J
# Vjeţba 1 Vjeţba 2 Vjeţba 3 Vjeţba 4 Vjeţba 5 Vjeţba 6 Vjeţba 7

Predgovor Uvod Uređivanje i grafičko prikazivanje podataka Relativni brojevi i njihovo grafičko prikazivanje Srednje vrijednosti (potpune, poloţajne) Mjere disperzije Mjere asimetrije i mjere zaobljenosti Metoda uzoraka: procjena aritmetičke sredine, totala i proporcije osnovnog skupa

3 4 5 8 12 16 19 21

Vjeţba 8 Vjeţba 9 Vjeţba 10

Korelacijska i regresijska analiza Korelacija ranga Analiza vremenskih nizova: individualni indeksi (veriţni i bazni indeksi)

24 26 28

Vjeţba 11

Trend modeli (linearni trend)

30

2

P R E D G O V O R
Zbirka zadataka iz «Statistike» je namijenjen studentima sveučilišnog preddiplomskog studija Fakulteta za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji koji slušaju predmet «Statistika». Primarni cilj predmeta je ovladavanje teorijskim spoznajama iz cjelina koje se izučavaju na predmetu, osposobljavanje studenata za provođenje istraţivačkih zadaća na terenu, analiziranje prikupljenih podataka, tumačenje i prezentiranje izračunatih statističkih pokazatelja, te uporabu različitih statističkih paketa u obradi prikupljenih podataka. Priručnik slijedi programski sadrţaj predmeta, te je dizajniran tako da podrţava interaktivno učenje i učenje svih studenata, neovisno o tome da li prisustvuju nastavi ili ne. U priručniku se nalazi veliki broj primjera s rješenjima s ciljem da se maksimalno olakša razumijevanje gradiva. Prilikom odabira podataka za zadatke korišteni su aktualni statistički podaci.

3

mjesto rođenja. Aktivirajte pojedine opcije na temelju kojih se dolazi do informacija o organizaciji EUROSTAT-a i podataka o gospodarskim aktivnostima zemalja Europske unije. (b) Kojoj vrsti pripadaju podaci dobiveni pomoću statističkog lista? Navedite moguće modalitete nekih od navedenih obiljeţja. (a) Definirajte statistički skup.zse. godini. Primjer 5. Pregledajte stranice na navedenim adresama: www. (e) Pronađite statističke podatke međunarodnih organi zacija i zajednica. www. Potraţite lokaciju stranice Europskog ureda za statistiku – EUROSTAT.hr. Proučite metodološka objašnjenja koja se odnose na podatke o registru poslovnih subjekata. 4 .gallup. www.worldbank. posebno onih koje se bave turizmom i hotelskom industrijom. Analizirajte metode istraţivanja javnog m ijenja Gallupova instituta na temelju informacija danih na stranici www. zaposlenosti. Primjer 2. Primjer 4. (a) Pregledajte publikaciju «Statistički ljetopis» Drţavnog zavoda za statistiku. Utvrdite druge izvore podataka Drţavnog zavoda za statistiku.hgk.VJEŢBA 1 Uvod Primjer 1.hnb. Primjer 3. investicijama. www. (c) Identificirajte lokacije stranica drugih ustanova koje objavljuju podatke o gospodarskim kretanjima (ministarstva. i drugim područjima djelatnosti odabranim po volji.dzs. Među njima su i ovi: spol. dob. (b) Koje podatke objavljuje Hrvatska narodna banka? Informacije potraţite na internetskoj stranici. način studiranja. Pronađite internetsku stranicu Zavoda i pregledajte je. www. prebivalište. (d) Pronađite na internetskim stranicama podatke o međunarodnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske. plaćama. zanimanje roditelja.hr. drţavljanstvo. prethodna školska sprema.org.hr. Skup se sastoji od 8666 diplomiranih studenata na sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj u 1999. Podaci o diplomiranim studentima prikupljaju se pomoću statističkog lista. broj članova kućanstva. poslovne udruge).hr. narodnost. Na stranicama međunarodnih organizacija potraţite informacije o Republici Hrvatskoj.com. gospodarske komore.

hr. 59 Podatke iz tabele prikaţite grafički jednostavnim stupcima. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? Primjer 3. Podatke iz tabele prikaţite grafički dvostrukim i razdijeljenim stupcima. Podatke iz tabele prikaţite grafički višestrukim stupcima i razdijeljenim stupcima. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. 1998. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? Primjer 2. kn): Banka Erste Bank Slavonka banka Međimurska Volksbank Stambeni kredit 3 191 1 417 117 250 Auto kredit 365 78 43 1 089 Gotovinski kredit 135 387 46 320 Izvor: www.7.hznet. 31. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. str. Dani krediti stanovništvu u 2005. broj 10. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. Dolasci turista prema vrstama objekta od siječnja do svibnja 2006. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? 5 .. godine: Vrsta objekta Hoteli Turistička naselja Radnička odmarališta Kampovi Kućanstva Ostali objekti Ukupno Noćenja u 000 11 247 3 791 685 7 857 5 660 5 660 30 314 Izvor: Mjesečno statističko izvješće. godine : Vrsta objekta Hoteli Turistička naselja Kampovi Omladinski hoteli Kućanstva-sobe. Zagreb. Uređivanje i grafičko prikazivanje podataka Turistička noćenja u RH 1997.2006.. godini (u mil. 3. str.VJEŢBA 2 Primjer 1.. kuće za odmor Nekategorizirani objekti Domaći turisti (u 000) 359 26 3 10 13 21 Strani turisti (u 000) 770 47 147 14 44 12 Izvor: Priopćenje DZS. srpanj 2006.

Robna razmjena Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2006. 74 Strukturu izvoza i uvoza usporedite strukturnim polukrugovima i proporcionalnim strukturnim polukrugovima.2006. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. 74 Strukturu izvoza i uvoza usporedite strukturnim krugovima i proporcionalnim strukturnim krugovima. Izvoz (u mil.Primjer 4.dzs. godine: Djelatnost poslovnih subjekata Trgovina na malo Trgovina na veliko Ostale djelatnosti Ukupno Izvor: SLJRH. 1999. Zaposleno osoblje u trgovini prema djelatnostima poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj 1997. Vanjskotrgovinska robna razmjena RH 1998. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake.. broj 1. 1998. str. 347 Broj zaposlenih 45 674 7 719 10 224 63 617 Podatke iz tabele prikaţite grafički uz pomoć strukturnog kruga. godine : Zemlja Austrija Italija Njemačka Slovenija Izvor: www. str. godine po regijama: Zemlje namjene i porijekla Zemlje Europske unije (EU) Europsko udruţenje slobodne trgovine (EFTA) Ostale industrijske zemlje Zemlje u razvoju Izvoz 2161 80 136 2165 Uvoz 4980 231 611 2561 Izvor: Mjesečno statističko izvješće.. kn) 1 865 7 100 3 066 2 335 Uvoz (u mil. godine po regijama: Zemlje namjene i porijekla Zemlje Europske unije (EU) Europsko udruţenje slobodne trgovine (EFTA) Ostale industrijske zemlje Zemlje u razvoju Izvoz 2161 80 136 2165 Uvoz 4980 231 611 2561 Izvor: Mjesečno statističko izvješće. str. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? Primjer 5. 1999.hr. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? Primjer 7. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. 20. kn) 3 253 9 932 8 935 3 915 Strukturu izvoza i uvoza usporedite strukturnim krugovima i proporcionalnim strukturnim krugovima. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? Primjer 6. broj 1..8. Vanjskotrgovinska robna razmjena RH 1998. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? 6 .

3 Izvor: Hrvatska narodna banka.1 2 726. 1998.hznet.Primjer 8.hr.dns. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. Što se zaključuje na temelju grafičkog prilaza? Primjer 9. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake.hr. 28. strukturnih krugova i strukturnih polukrugova. Prihodi 2 529. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? 7 .7. 16. 1999. Broj registriranih domena pri Carnetu od siječnja do lipnja 2006. i 1998.2006. godine pomoću dvostrukih stupaca. Usporedite prihode i rashode od putovanja u turizmu u RH 1997.4 600. Prihodi i rashodi od putovanja u milijunima US$: Godina 1997. Stanovništvo prema završenoj školi (u 000): Stupanj obrazovanja Bez škole Osnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Više obrazovanje Visoko obrazovanje Muškarci 220 345 956 77 145 Ţene 274 463 778 74 143 Izvor: Popis stanovništva 2001. godine : Mjesec Siječanj Veljača Oţujak Travanj Svibanj Lipanj Izvor: www. www. Usporedite strukturu stanovništva prema stupnju obrazovanja grafički uz pomoć strukturnih krugova i strukturnih polukrugova.8.3 Rashodi 521.2006. godine. Broj domena 717 731 1 061 777 812 596 Podatke iz tabele prikaţite grafički linijskim grafikonom. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? Primjer 10.

dzs. Što se moţe zaključiti na temelju grafičkog prikaza? Primjer 2.hr. Strukturu prikaţite grafički strukturnim stupcima. godine : Ţupanija Varaţdinska Primorsko-goranska Osječko-baranjska Splitsko-dalmatinska Istarska Izvor: www. 8 .dzs.8.. godine : Vrsta usluge Utrošene minute u nepokretnoj mreţi Utrošene minute u pokretnoj mreţi SMS poruke Izvor: www. str. kn) 1 895 2 656 1 284 3 551 3 352 Izračunajte relativne frekvencije i prikaţite ih grafički odgovarajućim grafikonom.2006. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. 8.) 2005. Studijsko područje Prirodne znanosti Tehničke znanosti Medicinske znanosti Biotehničke znanosti Društvene i humanističke znanosti Umjetničke akademije Broj studenata 2367 18398 4693 3334 40048 997 Broj studentica 1285 5252 3079 1416 26445 559 Izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske. Što se moţe zaključiti na temelju grafičkog prikaza? Primjer 3. i 2006.VJEŢBA 3 Relativni brojevi i njihovo grafičko prikazivanje Primjer 1. kn) 1 834 1 280 1 653 2 366 2 963 Uvoz (u mil. Broj usluga (u mil.8. Fizički obujam telekomunikacijskih usluga od siječnja do lipnja 2006.hr. Izvoz i uvoz po odabranim ţupanijama od siječnja do lipnja 2006. Strukturu studenata po spolu i studijskim područjima prikaţite razdijeljenim stupcima. godina 2006. Studenti sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj školske godine 2000/2001. godini. Izračunajte relativni udjel (postotak) studenata i studentica u ukupnom broju studenata po studijskim područjima. 435 (a) (b) (c) Niz studenata prema studijskim područjima prikaţite jednostavnim stupcima. Usporedite obujam i strukturu studenata po spolu i studijskim područjima proporcionalnim strukturnim krugovima.2006. Izvoz (u mil. 2001. 8. godina 5 162 4 463 1 215 1 153 1 831 1 235 Izračunajte strukturu broja telekomunikacijskih usluga u 2005.

.. osim osiguranja i mirovinskih fondova Osiguranje i mirovinski fondovi. Izračunajte indekse neto plaća za navedene vrste djelatnosti. Primjer 6. 95. str. Što se moţe zaključiti na temelju izračunatih indeksa? 9 . Primjer 5. godine Vrsta djelatnosti Financijsko posredovanje. Odobreni krediti (u mil.50 kuna. : Djelatnost Građevinarstvo Trgovina Hoteli i restorani Prijevoz. Odobreni krediti po bankama u Hrvatskoj (stanje 31.49. Za osnovu indeksa uzmite prosječnu plaću u odabranim djelatnostima. Prosječna plaća u odabranim djelatnostima iznosila je 4678.12. Izračunate indekse prikaţite odgovarajućim grafikonom. osim obveznog osiguranja Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju Prosječna plaća u kunama 4931 5501 2451 Izvor: Priopćenje DSZ (www. godini. lipanj 2006.) Banka Zagrebačka banka Privredna banka Raiffeisenbank Hypo Alpe-Adria Bank Erste und Steiermärkische Bank Izvor: Privredni vjesnik. Zagreb. Za osnovu uzmite iznos odobrenih kredita u Hypo Alpe-Adria banci. Izračunate indekse prikaţite odgovarajućim grafikonom.Primjer 4. srpanj 2006. Prosječne isplaćene neto plaće po radniku u travnju 2006.kn) 38 126 29 801 16 587 13 739 19 365 Izračunajte indekse odobrenih kredita u 2005. Indekse prikaţite grafički.2005. Izračunajte indekse neto plaća za navedene vrste djelatnosti. skladištenje i veze Financijsko posredovanje Obrazovanje Neto plaća u kn 3 779 3 866 3 770 5 333 6 847 4 476 Izvor: Računovodstvo i financije. str. Za osnovu indeksa uz mite prosječnu plaću u djelatnosti kao cjelini. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u djelatnosti financijskog posredovanja u Republici Hrvatskoj u lipnju 2001.dsz/hr/Hrv/2001Priopćenja) Prosječna plaća za djelatnost kao cjelinu iznosila je 4997 kuna.

str. Stanovništvo i površina odabranih europskih zemalja: Zemlja Austrija Hrvatska Mađarska Slovenija Broj stanovnika u 000 7987 4776 10372 2052 Površina u km 2 83858 56610 93032 20251 Izvor: SLJRH. Usporedite strukturu izvoza i uvoza Republike Hrvatske i zemalja EU strukturnim krugovima. str. Pri konstrukciji grafa koristite relativne frekvencije. 331 i 332.. izračunajte relativne brojeve koordinacije. 97 Izračunajte relativne frekvencije. godine Stupanj obrazovanja Osnovno Srednje Više Visoko Broj osoba 55067 48498 3831 7679 Izvor: Mjesečno statističko izvješće DSZ. 2000. Uz grafikon navedite sve potrebne oznake. str. Pomoću navedenih podataka izračunajte broj stanovnika na km 2. Primjer 8. godine Zemlja Austrija Belgija Francuska Grčka Italija Nizozemska Njemačka Španjolska Velika Britanija Ostale zemlje Ukupno Izvoz u mil.Primjer 7. Dobivene veličine prikaţite grafički jednostavnim stupcima i Varzarovim znakom. 620-621.. Što se zaključuje na temelju grafičkog prikaza? 10 . US$ 265 31 104 34 772 50 673 19 80 60 2088 Uvoz u mil US$ 549 114 392 18 1234 141 1439 82 181 242 4392 Izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske. tj. Primjer 9.. Izvoz i uvoz Republike Hrvatske u zemlje Europske unije 1999. 1/1998. Prikaţite niz odgovarajućim grafikonom. 1996. Analizirajte strukturu izvoza i uvoza pomoću odgovarajućih relativnih veličina. Osobe koje su stekle obrazovanje u Republici Hrvatskoj 1996.

Dolasci 111 128 189 530 804 1 388 Noćenja 293 325 484 1 548 2 772 6 807 Izračunajte prosječnu duljinu boravka turista u Hrvatskoj po mjesecima .dzs.2006. Relativne brojeve koordinacije prikaţite grafički jednostavnim stupcima i Varzarovim znakom.Primjer 10. 11 . godine (u 000): Mjesec Siječanj Veljača Oţujak Travanj Svibanj Lipanj Izvor: www. Dolasci i noćenja turista u RH od siječnja do lipnja 2006.8.hr. 16.

mod i medijan.19. poloţajne) Primjer 1. (Rj.S. (Rj. A. Trajanje u minutama 10 slučajno odabranih ra zgovora bilo je sljedeće: Xi: 2 1 1 2 3 4 2 1 1 3 Izračunajte: aritmetičku sredinu. (Rj.VJEŢBA 4 Srednje vrijednosti (potpune. a rezultati ispita su prikazani u sljedećoj tablici: Ocjena Broj studenata 1 7 2 3 3 11 4 5 5 9 Izračunajte: aritmetičku sredinu.44.25.98. Mo=1. Mo=1.17. A. A. Me=35.=37. Zaposleni prema godinama u poduzeću X: Starost u godinama 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – (65) Ukupno Broj zaposlenih 32 162 404 142 740 Izračunajte: aritmetičku sredinu. mod i medijan. Starost zaposlenih u trgovačkom društvu X: Starost u godinama 18 – 26 27 – 30 31 – 41 42 – 50 51 – 59 Ukupno Broj zaposlenih 8 19 32 14 9 82 Izračunajte: aritmetičku sredinu.=45.=1.36) 12 . mod i medijan.=3. Me=45. Mo=29. Ispitu iz predmeta «Statistika» pristupilo je 35 studenata. Mo=3. mod i medijan. (Rj. (Rj. Me=3) Primjer 3. Me=2) Primjer 2.S. mod i medijan. Na kolokviju iz kolegija «Statistika» 50 studenata ostvarilo je sljedeće rezultate: Ocjena Broj studenata 1 23 2 14 3 6 4 5 5 2 Izračunajte: aritmetičku sredinu.S. A. Ispituje se prosječno trajanje pozitivnih telefonskih razgovora preko telefonske centrale Market.S.S. A. Me=2) Primjer 4. Mo=45.=2.71.81) Primjer 5.

G.0 5. 89.Primjer 6. 98. 24.997. H.8 44.S.=2.167.=4. Zadane su pojedinačne vrijednosti numeričke varijable X: Xi: 115 120 98 117 134 100 101 95 125 130 116 Kolika je geometrijska sredina? Odredite i vrijednost aritmetičke sredine. harmonijsku sredinu i geometrijsku sredinu. A. izračunajte: aritmetičku sredinu.=5.21 .54) Primjer 11. G. 8.93) 13 .=4. harmonijsku sredinu.=113. 3. H.37 kn) Primjer 7. Dobivene bazne indekse prikaţite grafički odgovarajućim grafikonom.S. 45. 67.=3. harmonijsku sredinu i geometrijsku sredinu. Za osnovu indeksa uzmite veličinu izračunatu pod (a).=4.S.S. (Rj. G.48 .727) Primjer 12. 27.A.9 Prosječna plaća u kunama 1988 2739 2754 (a) Kolika je bila prosječna mjesečna plaća u trgovini kao cjelini u studenome 1997. (Rj.=2.=3. (Rj. (Rj. Zaposleni u trgovini u RH. stanje potkraj studenog 1997.648) Za distribuciju frekvencija: xi fi 1 11 2 28 3 38 4 66 5 90 6 36 7 28 8 7 Primjer 8. H.=1. A. 2.S.S. 6. mod i medijan. A. godine? (b) Izračunajte indekse prosječnih plaća za svaku od navedenih vrsta trgovine.S.=112. 87. 67.66. godine dobivena je sljedeća distribucija telefonskih poziva: Broj poziva Broj dana 0 10 1 9 2 3 3 4 4 1 5 1 6 1 7 1 Izračunajte: aritmetičku sredinu.=35.S. 36. A. H. harmonijsku sredinu i geometrijsku sredinu.S. 23.S. harmonijsku sredinu i geometrijsku sredinu vrijednosti numeričke varijable X: 10. Izračunajte: aritmetičku sredinu. 90. = 2318. Izračunajte aritmetičku sredinu. (Rj. A. 38. Razredi prema broju odsutnih: Broj odsutnih Broj razreda 1 5 2 8 3 9 4 4 5 2 6 1 7 1 Izračunajte: aritmetičku sredinu. (Rj. Mo=0.=4. Za numerički niz: 7.63. 58.S.38. Me=1) Primjer 10. godine i prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome: Vrsta trgovine Trgovina na malo Trgovina na veliko Robna razmjena s inozemstvom Broj zaposlenih u 000 63.S.66 ) Primjer 9.088. H. Prema ispisu tuzemnih telefonskih poziva za lipanj 2006.=54.S. A. 5.48 .S. A. (Rj.S.S.

Me=30.S.89. Korisnici Interneta prema dobi (istraţivanje 20 05. A.35 ) Primjer 15. Distribuciju prikaţite histogramom i poligonom frekvencija. Mo=1. Količina vremena provedena tjedno na Internetu (istraţivanje 2005.=32.=25.S. harmonijsku sredinu. Za distribuciju frekvencija: xi fi 10 7 20 13 30 10 40 2 60 3 Izračunajte: aritmetičku sredinu.5 – 5 5 – 7.=19. Izračunajte aritmetičku sredinu distribucije frekvencija.63) Primjer 14. G. A. Izračunajte medijalnu količinu vremena..=3. Izračunajte medijalnu dob osoba prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje u RH. H.=11.S. (Rj.43 .68.S.S.5 7. 2000. Za distribuciju frekvencija: xi fi 10 7 20 13 30 10 40 2 60 3 Izračunajte: aritmetičku sredinu. godina) Starost u godinama 15 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 65 Broj ispitanika 34 27 23 15 Izračunajte: aritmetičku sredinu. mod i medijan. geometrijsku sredinu i harmonijsku sredinu. A. geometrijsku sredinu i harmonijsku sredinu. (Rj.67.Primjer 13. stanje potkraj 1999. Izračunajte prosječnu količinu vremena provedenu na Internetu. H.=19.15. str. : Navršene godine ţivota 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – (65) Izvor: SLJRH.=28.S. H. A. Osobe prijavljene u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.=25. (Rj.20.5 2.43.S. A.70. godina) : Količina vremena (u satima) 0 – 2.78) 14 .=28. (Rj.30. Me=3.S. Mo=26.29.5 – 10 Broj ispitanika 37 25 12 13 Odredite najčešću količinu vremena koju ispitanici provedu na Internetu. Distribuciju prikaţite histogramom i poligonom frekvencija. (Rj.. Mo=23.S.63) Primjer 17. Me=27.74) Primjer 16. 139 Broj osoba 67 170 48 482 119 819 82 263 10 604 13 392 Odredite najčešću dob osoba koje su bile prijavljene u Zavodu za zapošljavanje.

2=42. 2= 64. 4=6875) Primjer 20. 2= 50. Izračunajte vrijednost drugog. 3=0. 10.43. 3=184.32.59. m3=7376. 4=8158. 5.32) Primjer 21. (Rj. trećeg i četvrtog momenta oko s redine i to na temelju pomoćnih momenata oko nule. m4=184574. Zadane su ove vrijednosti numeričke varijable: 15. (Rj.5. trećeg i četvrtog momenta oko sredine i to na temelju pomoćnih momenata oko nule. (Rj. 15.5.5.24. 30.5) 15 . 25. Za numerički niz: xi fi 0 1 5 8 10 28 15 56 20 70 25 56 30 28 Izračunajte vrijednosti momenata oko nule i momenata oko sredine. 15. 4=4598. (Rj. m2=320.Primjer 18. m4=238360.68. 30. Izračunajte momente oko nule i momente oko sredine.04. 2= 64. 5. m3=9753. 3=-68.5.5) Primjer 19. Za numerički niz: xi fi 0 1 5 8 10 28 15 56 20 70 25 56 30 28 35 8 40 1 izračunajte vrijednost drugog. m2=420. Zadane su ove vrijednosti numeričke varijable: 15. 8. 10. 8.5. m1=16. 25. 20. 4=8158. 3=184. m1=19.5. 20.5.

interkvartil. 1. interkvartil. 44. Zadane su ove vrijednosti numeričke varijable: 15. Zaposleni prema godinama u poduzeću X: Starost u godinama 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – (65) Ukupno Broj zaposlenih 32 162 404 142 740 Izračunajte: (a) raspon varijacije. (b) varijancu. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije.26. 2. 5. (a) 4. 1. 64. 3. 20. 10. Mjere disperzije Ispituje se prosječno trajanje pozitivnih telefonskih razgovora preko telefonske centrale Market.92%) Primjer 3.99% ) Primjer 5.VJEŢBA 5 Primjer 1. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije. 1. (Rj. 30. koeficijent kvartilne devijacije. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije.03. 50% (b) 1. interkvartil. interkvartil. 8. 50%. 2. (a) 44. (b) 1. 42. Izračunajte varijancu. koeficijent kvartilne devijacije. 58.34.11 (b) 66.50. 15.036. (Rj. (a) 3. (b) varijancu. Ispitu iz predmeta «Statistika» pristupilo je 35 studena ta. 0. 50%) Primjer 2.16. koeficijent kvart ilne devijacije.19%) 16 . 25.427. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije. (Rj. Trajanje u minutama 10 slučajno odabranih razgovora bilo je sljedeće: Xi: 2 1 1 2 3 4 2 1 1 3 Izračunajte: (a) raspon varijacije. 50. (b) 2. 8.14. (a) 4. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije. a rezultati ispita su prikazani u sljedećoj tablici: Ocjena Broj studenata 1 7 2 3 3 11 4 5 5 9 Izračunajte: (a) raspon varijacije. 8. (b) varijancu. koeficijent kvartilne devijacije.46%) Primjer 4. 9.50. Na kolokviju iz kolegija «Statistika» 50 studenata ostvarilo je sljedeće rezultate: Ocjena Broj studenata 1 23 2 14 3 6 4 5 5 2 Izračunajte: (a) raspon varijacije.86%. (Rj. (Rj. 17. (b) varijancu.

interkvartil. interkvartil. standardnu devijaciju.47.83. (Rj. 1. 1. koeficijent kvartilne devijacije. (Rj.53. 9. 13. 4. IQ=13.10%) 17 . Prodaja električnog grijača. (Rj.28%) Primjer 7. V=31. 19.73286.4.64. Mo=29. 22. varijancu. =10. 4. harmonijsku sredinu. 25.04. VQ=0. (b) kvartile. (a) 42. koeficijent kvartilne devijacije. izraţena u komadima. Starost zaposlenih u trgovačkom društvu X: Starost u godinama 18 – 26 27 – 30 31 – 41 42 – 50 51 – 59 Ukupno Broj zaposlenih 8 19 32 14 9 82 Izračunajte: (a) raspon varijacije. (a) A.04980) Primjer 9. godine: 110 111 114 110 115 115 105 114 106 100 Izračunajte varijancu. Q3=39. standardnu devijaciju.=33. (c) 2=109.09%. H=30.38. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije.3026%) Primjer 8.65. (b) 88.S.38. 0. koeficijent varijacije. mod). (c) varijancu. (Rj. Zadana je distribucija zaposlenika tvrtke M&M prema dobi: Godine ţivota 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – (70) Broj zaposlenika 62 142 221 205 137 142 81 10 Izračunajte: (a) srednje vrijednosti (aritmetičku sredinu. u 10 prodavaonica trgovačkog lanca Trade.58900.Primjer 6. standardnu devijaciju i koeficijent varij acije.102079.16. Me=31. (b) Q1=26. (b) varijancu. Prema evidenciji osiguravajućeg društva ustanovljen je broj šteta na automobilima 1000 osiguranika tijekom jedne godine. Distribucija osiguranika prema broju šteta bila je ovakva: Broj šteta Broj osiguranika 0 664 1 191 2 82 3 34 4 21 5 i više 8 Izračunajte: aritmetičku sredinu.98. iznosila je u studenome 2002.4.34. medijan.20.

15%) 18 .50%) Primjer 11. interkvartil.51.Primjer 10. (a) A. (c) 2=48. koeficijent kvartilne devijacije. 1. H=5.33. standardnu devijaciju. mod).66. 6.48. (a) 5.32. =6. Greške u smjeni: Broj grešaka 0-4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 Ukupno Broj dana 11 22 13 8 3 2 59 Izračunajte: (a) kvartile. 60. IQ=8. Q3=12. Mo=6. medijan. (Rj. (b) varijancu. koeficijent kvartilne devijacije. koeficijent kvartilne devijacije. koeficijent varijacije. 8. (Rj. harmonijsku sredinu. godine dobivena je sljedeća distribucija telefonskih poziva: Broj poziva Broj dana 0 10 1 9 2 3 3 4 4 1 5 1 6 1 7 1 Izračunajte: (a) raspon varijacije.21. interkvartil. 14.S.22 (b) 39.96. interkvartil.39. 1 (b) 3. koeficijent varijacije. standardnu devijaciju i koeficijent varijacije. (b) varijancu. 3. (b) kvartile.93.35%) Primjer 12. 0.20. (a) 7.87. (c) varijancu.18. standardnu devijaciju.92. Prema ispisu tuzemnih telefonskih poziva za lipanj 2006. Me=7.85.=9.43.48. (Rj. Zadana je distribucija zaposlenika tvrtke S&S prema radnom staţu: Godine radnog staţa 0–5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 . (b) Q1=4.85. 9.40 Broj zaposlenika 297 348 183 87 41 30 9 5 Izračunajte: (a) srednje vrijednosti (aritmetičku sredinu. V=74.32. 113. VQ=0.

Bowleyjevu mjeru asimetrije. (Rj. 0. Bowleyjevu mjeru asimetrije. Starost zaposlenih u trgovačkom društvu X: Starost u godinama 18 – 26 27 – 30 31 – 41 42 – 50 51 – 59 Ukupno Broj zaposlenih 8 19 32 14 9 82 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije. (b) 2. 20. (a) 0.06) Primjer 4. Ispitu iz predmeta «Statistika» pristupilo je 35 studenata. 0. (a) 1. -0. (b) koeficijent zaobljenosti. Pearsonove mjere asimetrije.11 (b) 1.46) Primjer 5. Zadane su ove vrijednosti numeričke varijable: 15. 30. 0.84. 8. 0. 0. 0.182. Bowleyjevu mjeru asimetrije.04.12. Na kolokviju iz predmeta «Statistika» 50 studenata ostvarilo je sljedeće rezultate: Ocjena Broj studenata 1 23 2 14 3 6 4 5 5 2 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije. 0. (b) koeficijent zaobljenosti. 5.36.12. (b) 2. (a) -0.37. Trajanje u minutama 10 slučajno odabranih razgovora bilo je sljedeće: Xi: 2 1 1 2 3 4 2 1 1 3 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije. (b) koeficijent zaobljenosti.6.36. 1.VJEŢBA 6 Mjere asimetrije i mjere zaobljenosti Primjer 1. Pearsonove mjere asimetrije. Pearsonove mjere asimetrije.12. 0. 0. Pearsonove mjere asimetrije. Pearsonove mjere asimetrije. Ispituje se prosječno trajanje pozitivnih telefonskih razgovora preko telefonske centrale Market. Bowleyjevu mjeru asimetrije. a rezultati ispita su prikazani u sljedećoj tablici: Ocjena Broj studenata 1 7 2 3 3 11 4 5 5 9 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije. (Rj.96) 19 . 0. 0.05. (a) 0.835) Primjer 3. Bowleyjevu mjeru asimetrije. (Rj. 10. 0 (b) 3.44. 15.45. (b) koeficijent zaobljenosti. 25.2) Primjer 2.33 (b) 1. (b) koeficijent zaobljenosti. (Rj. (a) 0. Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije.8. (Rj. 0.

(b) koeficijent zaobljenosti.32. 0.52. 0. Pearsonove mjere asimetrije.Primjer 6.46. Zadana je distribucija zaposlenika tvrtke S&S prema radnom staţu: Godine radnog staţa 0–5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 . (a) 3=0. (b) 4=4. Pearsonove mjere asimetrije.96) Primjer 9.79.63. Greške u smjeni: Broj grešaka 0-4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 Ukupno Broj dana 11 22 13 8 3 2 59 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije. Sk2=0. (a) 0.29) Primjer 7.21 (b) 3. Bowleyjevu mjeru asimetrije.40 Broj zaposlenika 297 348 183 87 41 30 9 5 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije.15 ) Primjer 8.32. (a) 3=2. (b) 4=2. (Rj. (Rj.43.14. (b) koeficijent zaobljenosti. Distribucija osiguranika prema broju šteta bila je ovakva: Broj šteta Broj osiguranika 0 664 1 191 2 82 3 34 4 21 5 i više 8 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije.77) 20 . Sk1=0. Bowleyjevu mjeru asimetrije. Pearsonove mjere asimetrije. (Rj. Skq=0.43. Sk1=0. Zadana je distribucija zaposlenika tvrtke M&M prema dobi: Godine ţivota 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – (70) Broj zaposlenika 62 142 221 205 137 142 81 10 Izračunajte: (a) koeficijent asimetrije. 0. (b) 4=9. Prema evidenciji osiguravajućeg društva ustanovljen je broj šteta na automobilima 1000 osiguranika tijekom jedne godine. Bowleyjevu mjeru asimetrije. Bowleyjevu mjeru asimetrije. Skq=0.70.60. Pearsonove mjere asimetrije.13. (Rj. (b) koeficijent zaobljenosti. (b) koeficijent zaobljenosti. (a) 3=1. Sk2=0.

1. Izračunajte standardnu grešku. Metodom slučajnog uzorka ispitano je 100 studenata o količini vremena koju oni utroše na put do fakulteta. (b) 57. totala i ► Procjena aritmetičke sredine osnovnog skupa Primjer 1. 62.06. 2.94. Ispituje se prosječno trajanje pozitivnih telefonskih razgovora preko telefonske centrale poduzeća Market. (c) 0. Izračunali smo aritmetičku sredinu tog uzorka koja je iznosila 1. N = 12 800.19. 3. 62. Aritmetička sredina tog uzorka iznosi 2. Rezultati ispitivanja pokazali su da prosječno troše 60 minuta pri prosječnom odstupanju od 15 minuta. (Rj. Pouzdanost procjene: 95% i 99%. 204. Od 186 elemenata jednog osnovnog skupa slučajno smo izabrali 20 jedinica. a standardna devijacija uzorka je 32. n = 2500.49. (b) 5. Veličina uzorka je n = 256. (Rj. Odredite vrijednosti standardne pogreške procjene aritmetičke sredine osnovnog skupa za ove slučajeve: (a) procjenjuje se sredina konačnog skupa od 125 768 članova pomoću slučajnog uzorka veličine 1 250 članova. Izračunajte s 99% pouzdanosti kolika je prosječna površina obradive zemlje svih domaćinstava na tom otoku. Uz 95% vjerojatnosti procijenite aritmetičku sredinu promatranog osnovnog skupa. 1. 99%: 0.16.84) 21 . (Rj. (a) 1. Na otoku koji ima 1620 domaćinstava slučajno smo izabrali 100 domaćinstava i zabiljeţili za svako od njih koliko hektara obradive zemlje posjeduje. a standardna devijacija je 1. N = 35679. (a) 57. Pomoću standardne devijacije tog uzorka procijenili smo standardnu devijaciju osnovnog skupa i dobili s = 1.86.17) Primjer 4. Na osnovu navedenih rezultata odredite:  s vjerojatnošću od 95% interval u kojem će se nalaziti aritmetička sredina osnovnog skupa ako je poznato da je na fakultetu upisano 5000 studenata.94.  da li će se promijeniti rezultat rješenja ako pretpostavimo da je na fakultetu upisano 1500 studenata? (Rj.794. (d) 2) (b) (c) (d) Primjer 2.83 ha.5.  = 10.07) Primjer 5. uzorak veličine 36 je izabran iz beskonačne populacije N (  = 5).14) Primjer 3.81.VJEŢBA 7 Metoda uzoraka: procjena proporcije osnovnog skupa aritmetičke sredine. 95%: 1. Standardna devijacija osnovnog skupa iznosi 64.206. Trajanje u minutama 10 slučajno odabranih razgovora iz evidencije 8967 razgovora bilo je sljedeće: Xi: 2 1 1 2 3 4 2 1 1 3 Pretpostavlja se da je trajanje pozitivnih razgovora na centrali normalno distribuirano s nepoznatom aritmetičkom sredinom i nepoznatom standardnom devijacijom. (Rj. 3. Pomoću te greške izračunajte interval procjene s 95% pouzdanosti. 2. Odredite granice u kojima se moţe očekivati da obuhvaćaju prosječno trajanje razgovora za osnovni skup.07.36 ha.

Zaključak? (Rj. tj.69. uz standardnu devijaciju od 3 240 kuna. tj. 3661120) Primjer 3. Na osnovu rezultata uzorka izračunajte 95% pouzdan interval procjene totala osnovnog skupa. Slučajno je izabrano 35 klubova koji imaju prosječan prihod 35 340 kuna. Uzorkom od 28 mjerenja utvrđeno je da je prosječno vrijeme za izradu proizvoda (u tom uzorku) 26. Pomoću tog uzorka dobiveni su ovi rezultati: prosječno vrijeme u uzorku = 47 minuta. Napišite zaključak. Primjer 5. (Rj.5 minuta sa standardnom devijacijom 5. Izračunata je i standardna greška aritmetičke sredine tog uzorka (sx = 0. 43181) Primjer 2. od 915 djelatnika jedne tvrtke anketirano je 150 osoba.10 Ukupno Broj domaćinstava 500 240 150 70 40 1000 Izračunajte prosječan broj djece izabranog uzorka. U svrhu ispitivanja vremena potrebnog za dolazak na rad. Izračunajte 99% pouzdan interval procjene totala osnovnog skupa. Procijenite sa 95% pouzdanost totala. Koliko kilograma kruha troši ta populacija za ukupnu dnevnu prehranu? Interval totala procijenite uz 95% pouzdanosti. 28867268. Sponzore zanima koliki je ukupni prihod tih klubova. 73105.3 minute. Zaključak? (Rj.32) 22 . standardna greška aritmetičke sredine uzorka = 0. (Rj. ukupno vrijeme potrebno za izradu te serije od 3000 komada. 3378888.0747. Uzorak je dao slijedeću distribuciju prema broju djece: Broj djece 0-2 3-4 5-6 7-8 9 .14) Primjer 4. Iz populacije od 160 000 stanovnika anketirano je 400 osoba. ukupno vrijeme potrebno za dolazak na rad svih djelatnika te tvrtke. Poduzeće X dobilo je narudţbu za izradu 3000 proizvoda za jednog poslovnog partnera. Prema odgovorima anketiranih prosječna dnevna potrošnja kruha po stanovniku jest 22 dkg. Na području X djeluje 785 sportskih klubova. Da bismo procijenili koliki je ukupan broj djece u nekoj regiji X koja broji 5000 domaćinstava izabrali smo na slučajan način uzorak od 1000 domaćinstava. S 99% pouzdanosti utvrdite ukupan prihod svih klubova na promatranom području.► Procjena totala osnovnog skupa Primjer 1.89. 26616531. 42828.45 dkg). 85894.

Odredite s vjerojatnošću od 95% nepoznatu generalnu proporciju stude nata koji nisu uspjeli na završnom ispitu.076) Primjer 5. 4% anketiranih gostiju dalo je negativan odgovor na pitanje: "Da li ste zadovoljni uslugom smještaja u hotelu?". (Rj. 0. 0. (b) Zaključak? (Rj. Odredite proporciju gledalaca zadovoljnih igrom svoje momčadi s pouzdanosti 95%. godine. Analizira se proporcija osiguranika poslovnice osiguravajućeg društva X koji su sudjelovali u prometnim nezgodama u tijeku 2000. 0. Od 10 000 gostiju jednog područja anketirano je 200 slučajno izabranih osoba. 0. Izračunajte granice u kojima se moţe očekivati proporcija svih birača kandidata X na predstojećim izborima. Na pitanje “da li su zadovoljni igrom svoje momčadi”. 0. 0. (Rj. Ispituje se raspoloţenje birača prema kandidatu X.29. (a) (b) Procijenite proporciju osiguranika poslovnice sudionika u prometnim nezgodama u 2000.77) Iz osnovnog skupa od 6000 posjetilaca jedne nogometne utakmice.90. godini jednim brojem.16. anketirano je 160 gledalaca.► Procjena proporcije osnovnog skupa Primjer 1. Poslovnica ima 6432 osiguranika. 0. Odredite granice 95% intervala procjene proporcije navedene kategorije osiguranika. Na završnom ispitu bilo je ukupno 1000 studenata.004. 0.98) Primjer 3. (a) Procijenite s 99% vjerojatnosti proporciju nezadovoljnih gostiju u tom osnovnom skupu. (Rj. Razina signifikantnosti 95%. 10 anketiranih odgovorilo je negativno.24) Primjer 4. U uzorku od 400 slučajno odabranih osiguranika njih 320 nije sudjelovalo u prometnim nezgodama. od kojih je 138 izjavilo da će glasovati za kandidata X na predstojećim izborima.41) 23 . Iz popisa je slučajnim izborom izabrano 196 birača. U biračkom popisu navedeno je 6000 građana. Od tih je 70 dobilo negativnu ocjenu. Primjer 2.64. 0. 0. Metodom slučajnog uzorka ispitano je 200 studenata na završnom ispitu. (Rj.

1 1421 83.7 U tu svrhu:  nacrtajte dijagram rasipanja.  koeficijent korelacije pomoću rezidualne varijance i  koeficijent korelacije pomoću kovarijance.41+0. Xc=63.  napišite zaključak.2 10. X 1180 1322 1366 1010 1602 1226 Y 29.1 53.02y. Pomoću podataka u zadanoj tabeli ispitajte da li postoji linearna veza između varijabli X i Y.30y. Zadana je tablica slučajnih varijabli: X Y 1 1 3 2 4 4 6 4 8 5 9 7 11 8 14 9 Odredite koeficijent korelacije i oba pravca regresije.5 38.94) Primjer 4.02x.0 3.50y) 24 . r=0. Pomoću podataka u zadanoj tabeli ispitajte da li postoji linearna veza između varijable X i varijable Y.2+0.0 32. (Rj.VJEŢBA 8 Korelacijska i regresijska analiza Primjer 1. Pomoću podataka iz tabele u prilogu: X Y 798 40.06x. Yc=-0. Xc=0.39+0.7 29.96+44.1 2.6 19. X Y 13.64x.89+15.2     Izračunajte oba pravca regresije (Yc i Xc). protumačenu i rezidualnu varijancu (za Yc) i  stupanj rezidualne varijance.7 38. Yc=5.  analizirajte varijancu i ocijenite preciznost procjene jednadţbe Y c.8 779 55.6 409 18.4 548 35.98.0 31.  ukupnu.50+1. Yc=0. (Rj.35x.4 28.4 25.96) Primjer 3.  izračunajte jednadţbu pravca regresije (Yc) i ucrtajte Yc u grafikon. Yc=0.5 13.  izračunajte Pearsonov koeficijent korelacije. Y).  koeficijent determinacije i Pearsonov koeficijent korelacije. (Rj.98) Primjer 2.55+0.7 121 6.1 1370 87. Nacrtajte dijagram rasipanja i napišite zaključak. r=0.6 168 6. Provjerite da li je sjecište tih pravaca u točki (X.0 U tu svrhu izračunajte:  jednadţbe pravaca regresije (Yc i Xc) i  koeficijent korelacije (geometrijskom sredinom iz koeficijenata regresije b i b'). r=0. r=0. Xc=75.1 3. Zaključak? (Rj.8 6. Pomoću koeficijenta regresije (b i b') izračunajte koeficijent korelacije.6 15. Nacrtajte dijagram rasipanja i ucrtajte oba pravca regresije u taj grafikon.

41x.55+3. te komentirajte dobivene rezultate. r=0.0 51. r=0.dzs. Xc=8.6 9.98-0. Yc=-28.43) Primjer 6. r=0.hr Ispitajte da li postoji linearna veza između broja dolazaka i broja noćenja turista.98) Primjer 9. Zadane su slučajne varijable X i Y: X Y 12 14 18 8 13 16 15 20 10 15 Odredite oba pravca regresije i koeficijent korelacije.7 8. r=0. Nacrtajte dijagram rasipanja i napišite zaključak. Temeljni kapital i aktiva hrvatskih banaka u 2005.) Dolasci Noćenja 7. r=0. Komentirajte dobiveni rezultat.68y.4 8. (Rj. te napišite zaključak. kn) Temeljni kapital Aktiva 1 098 63 408 1 666 47 370 1 333 28 651 1 434 19 307 1 324 30 335 Ispitajte jačinu i smjer veze između temeljnog kapitala i aktive odabranih banaka u Hrvatskoj u 2005. Dolasci i noćenja turista (u mil. Nacrtajte dijagram rasipanja i napišite zaključak. Xc=17.33) 25 .9 43. U tu svrhu izračunajte: pravac regresije Yc. koeficijent korelacije.8 46. kolokvij 80 100 78 65 91 100 45 22 47 53 77 80 Odredite: oba pravca regresije.30y.1 7. (Rj.34y.69) Primjer 8. Xc=45. kolokvij II.90-0. godini ( u mil.3 44. Na prvom i drugom kolokviju iz predmeta «Statistika» šest studenata dobilo je bodove prikazane u tablici: I.8 10.64+0.4 47.79+0.Primjer 5.1 39. Yc=22.32+0. Na razradbenom ispitu slučajno je odabrano 5 kandidata. (Rj. nacrtajte dijagram rasipanja.84x.76) Primjer 7.23+1.61x. koeficijent korelacije. Yc=29.84x. te je izvršena usporedba broja bodova postignutih na razradbenom ispitu i bodova dobivenih na temelju ocjena postignutih u srednjoj školi. (Rj. (Rj. godini.4 Izvor: www. Dobivena je sljedeća tablica s bodovima: X Y 68 95 72 80 45 63 70 100 80 90 Odredite oba pravca regresije i koeficijent korelacije. Yc=12.

10) Primjer 4. rs=-0. Testirajte njegovu značajnost na razini signifikantnosti 0 . Izračunajte Spearmanov koeficijent korelacije ranga. Testirajte njegovu značajnost na razini signifikantnosti 5% i 1%. (Rj. Izračunajte vrijednost Spearmanovog koeficije nta korelacije ranga. Povjerenstvo turističke zajednice «Kvarner» ocjenjuje (rangira) 10 hotela prema unutarnjem uređenju i kvaliteti usluga. Testirajte njegovu značajnost na razini 5% signifikantnosti. Ocjene su stručnjaka za 9 podnositelja zahtjeva: Rang stručnjaka A Rang stručnjaka B 2 3 6 5 4 8 9 1 7 3 2 5 4 6 8 7 1 9 Nacrtajte pripadajući dijagram rasipanja. Zadane su slučajne varijable X i Y: X Y 12 14 18 8 13 16 15 20 10 15 Izračunajte koeficijent korelacije ranga i testirajte njegovu značajnost na razini 5% i 1%.87) Primjer 2. Nacrtajte dijagram rasipanja i napišite zaključak. rs=0. rs=0. Rangovi su sljedeći: Rang unutarnjeg uređenja (rx) Rang usluga (ry)) 5 7 1 1 4 3 10 9 2 4 7 8 8 6 3 2 6 5 9 10 Nacrtajte dijagram rasipanja. (Rj. rs=-0. Napišite zaključak.VJEŢBA 9 Korelacija ranga Primjer 1.05. Proizvodnja proizvoda A u tisućama komada (varijabla X) i ukupni troškovi po jedinici proizvoda u kunama (varijabla Y) iznose: Xi Yi 550 60 580 54 620 50 700 45 750 36 815 32 895 25 997 23 1195 18 1541 10 Nacrtajte pripadajući dijagram rasipanja. Napišite zaključak. Dva stručnjaka banke neovisno ocjenjuju rizičnost naplativosti računa potencijalnih korisnika kreditnih kartica banke Z&S. (Rj. (Rj. Izračunajte Spearmanov koeficijent korelacije ranga.39) Primjer 3. Ocjene su od 1 (najmanja rizičnost) do 10.89) 26 .

05.5 1. Sluţba za marketing ispituje reakcije potrošača na prodajnu cijenu novog proizvoda.0 9.0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Nacrtajte pripadajući dijagram rasipanja. rs=-0. Izračunajte vrijednost Spearmanovog koeficijenta korelacije ranga. Napišite zaključak.93) 27 .99) Primjer 6.0 4. (Rj.0 5.5 10. Dani su ovi parovi vrijednosti numeričkih varijabli: Xi Yi 352 166 373 153 411 177 441 201 462 216 490 208 529 227 577 238 641 268 692 268 743 274 801 302 Nacrtajte dijagram rasipanja. Izračunajte Spearmanov koeficijent korelacije ranga. Izračunajte Spearmanov koeficijent korelacije ranga. Šest mjeseci poslije uvođenja proizvoda na trţište dobiveni su ovi podaci po područjima: Prodaja u 000 komada Cijena po kom. Područje drţave segmentirano je na 10 područja. u kn 11. (Rj. Na prvom i drugom kolokviju iz predmeta «Statistika» šest studenata dobilo je bodove prikazane u tablici: I. (Rj. Testirajte njegovu značajnost na razini signifikantnosti 0.0 6.Primjer 5. rs=0. rs=0.98) Primjer 7. kolokvij II.0 3. kolokvij 80 100 78 65 91 100 45 22 47 53 77 80 Nacrtajte dijagram rasipanja. Testirajte njegovu značajnost na razini 5% signifikantnosti.0 7. Za svako je područje određena posebna cijena proizvoda.5 2. Napišite zaključak.

str. Noćenja turista u RH: Godina Ukupno Od toga stranih turista 1996. godine.. Što se moţe zaključiti na temelju grafičkog prikaza. 39183 34045 Izvor: SLJRH. 77595 1999. br. Prevezeni putnici (u tisućama) u cestovnom prometu u RH: Godina Prevezeni putnici 1995. 64763 2000. 28 . 4432 7887 Izvor: MSI. 2002. str. Napišite zaključak. = 100). 31852 26545 1999. 73 Izračunajte indekse uvoza i izvoza (1996. Mjesečni izvoz i uvoz Republike Hrvatske 2001. 85764 1997. 27126 21885 2000. 4302 7799 2000. Usporedite izvoz i uvoz na jednom grafikonu.VJEŢBA 10 Analiza vremenskih nizova: grafičko prikazivanje. 2002. Robni izvoz i uvoz RH (u milijunima USD): Godina Izvoz Uvoz 1996. 3981 9101 1998. 66556 Izvor: SLJRH. str. Primjer 4. 4517 8276 1999. Prikaţite ih grafički odgovarajućim grafikonom. 4643 7784 1997. 4432 7887 Izvor: MSI. Primjer 2. 4302 7799 2000. str. 298 O kojoj je vrsti statističkog niza riječ u ovom primjeru? Niz prikaţite grafički površinskim i linijskim grafikonom. 4643 7784 1997. 21860 16919 1997.. 380 Usporedite navedene nizove odgovarajućim grafikonom i komentirajte ga. 2001. 1.. 83652 1996. Primjer 3. Primjer 5. 30775 25114 1998. 2001. br. 85236 1998. 4517 8276 1999.. u milijunima USD: Mjesec Izvoz Uvoz I 321 537 II 375 638 III 397 815 IV 344 742 V 388 957 VI 409 845 VII 374 814 VIII 425 689 IX 397 744 X 498 843 XI 343 744 XII 389 676 Izvor: priopćenje DZS. Napišite zaključak. individualni indeksi (veriţni i bazni indeksi) Primjer 1. 73 Izračunajte veriţne indekse izvoza i uvoza. Izračunate indekse prikaţite na jednom grafikonu. Napišite zaključak. 1. Robni izvoz i uvoz RH (u milijunima USD): Godina Izvoz Uvoz 1996. 3981 9101 1998.

broj 11. 38 092 Izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske. 3292 2334 1992. Napišite zaključak. Primjer 10. Što se na temelju grafikona moţe zaključiti? Izračunajte veriţne indekse i bazne indekse (1992. = 100). 39 (a) (b) Navedeni niz prikaţite grafički linijskim grafikonom. Izračunajte veriţne indekse i prikaţite ih grafički odgovarajućim grafikonom. 100.874 1999/2000. do 2001/2002. 4341 9123 Izračunajte bazne indekse uvoza i izvoza (1991. Napišite zaključak. 4633 7510 1996. Napišite zaključak. 26 1998. = 100) i prikaţite ih grafički odgovarajućim grafikonom.297 2001/2002. 38 121 1996. akademske godine: Ak. Tabela: Prijevoz robe u pomorskom prometu Republike Hrvatske Godina Roba prevezena morem 1991.. 23 1996. 3904 4666 1994. godina Broj studenata 1997/1998. 4260 5229 1995. 19 1994. 90. 26 142 1993. Bazne indekse prikaţite grafički odgovarajućim grafikonom. 32 050 1995. 91. U tablici su dani podaci o upisanim studentima u RH u razdoblju od 1997/1998. 38 644 1997. 30 1999. 29 . Napišite zaključak.911 Navedeni niz prikaţite grafički odgovarajućim grafikonom. 1998. 57 Izračunajte veriţne indekse i prikaţite ih grafički odgovarajućim grafikonom. 1998.. = 100). 293 Podatke iz tabele prikaţite grafički linijskim grafikonom. Tabela: Ukupan broj noćenja turista u Republici Hrvatskoj po mjesecima 1997. Izračunajte bazne indekse (1991. 26 912 1992. Primjer 9. 25 1997. 22 392 1994.021 1998/1999. godine Mjesec Noćenja I 260 II 295 III 496 IV 591 V 1524 VI 2946 VII 8944 VIII 11286 IX 2924 X 537 XI 251 XII 260 Izvor: Mjesečno statističko izvješće. 96. 107.Primjer 6. Primjer 8. 22 1993. Primjer 7. str.798 2000/2001. 20 1995. 4512 7788 1997. Godišnji prihod tvrtke AGRO u milijunima kuna stalne cijene bio je: Godina Prihod 1992. str. Robni izvoz i uvoz RH u milijunima US$: Godina Uvoz Izvoz 1991. 4957 4461 1993.

1 074 2005. Napišite zaključak. 107 2001. 255 1993. 25 1997. 1 014 2001.hr. 250 1991.0 IV.2 III.63x. 21.5 II. (b) s ishodištem u sredini vremenskog razdoblja.34x. 263 1996 266 1997. 15. Prikaţite navedeni niz linijskim grafikonom.89+2. 39 Prikaţite navedeni niz linijskim grafikonom. 16. 78 1999.82+3. Stanovništvo SAD-a (u milijunima. 21. Izračunajte jednadţbu linearnog trenda: (a) s ishodištem na početku vremenskog razdoblja. 253 1992. (b) Yc=27. 94 2000. Izračunajte jednadţbu line arnog trenda: (a) s ishodištem na početku vremenskog razdoblja.37+2. Broj posjeta odabranoj web-stranici po mjesecima u 2006. (Rj. 258 1994.25x) Primjer 5. godini (u 000) Mjesec Broj posjeta I. 48 1997.63x) Primjer 2. (Rj: (a) Yc=18.dzs.86+114. 36 1996. Zaposlene osobe u RH (u 000) Godina Broj zaposlenih osoba 2000.4+2. 22 1993. 62 1998. 1 046 2004. 127 Izračunajte jednadţbu linearnog trenda s ishodištem na početku i u sredini vremenskog razdoblja. 23 1996. Yc=9035. (Rj. Godišnji prihod tvrtke TREND u milijunima kuna stalne cijene bio je: Godina Prihod 1992. 19 1994. Izračunajte jednadţbu linearnog trenda s ishodištem na početku vremenskog niza. 1 034 2003.2006. 268 Prikaţite navedeni niz linijskim grafikonom. 261 1995. 17.9 V. stanje sredinom godine): Godina Stanovništvo 1989. 118 2002. (b) s ishodištem u sredini vremenskog razdoblja.8. 30 1999.67x) Primjer 3. Yc=15.VJEŢBA 11 Trend modeli (linearni trend) Primjer 1. 24. 1 024 2002. 20 1995.9 Prikaţite navedeni niz linijskim grafikonom. Napišite zaključak. 30 . 1 095 Izvor: www.35x) Primjer 4. Proizvodnja artikala (u tisućama komada) bila je: Godina Komada 1994. (a) Yc=247. Prikaţite navedeni niz linijskim grafikonom. 26 1998. 30 1995. Izračunajte jednadţbu linearnog trenda s ishodištem na početku vremenskog niza. 247 1990. Napišite zaključak. Napišite zaključak.17+1. (Rj. (b) Yc=257.

125 2000.23x) Primjer 9.dzs. 51 Izvor: www.33+69. 43 2002. Izračunajte jednadţbu linearnog trenda s ishodištem u sredini vremenskog niza. (Rj. 11 1995. 8 1995. Napišite zaključak.40x) 31 . 36 1998. Yc=149. 45 2003.50+1. (Rj. 48 2005.8. 4 376 Izvor: www.hr.46x. 776 Izračunajte jednadţbu linearnog trenda s ishodištem na početku i u sredini vremenskog razdoblja.Yc=3319. Prikaţite navedeni niz linijskim grafikonom.85+210.2006. Yc=-128.10x) Primjer 7. 3 720 2003. 3 326 2001. 22 1997. (Rj. 3 541 2002. 288 2001. 63 1999.Primjer 6. Yc=3846+105. Noćenja turista u RH (u mil.) Godina Br. 3 940 2004. 39 2001. Registrirana osobna vozila u tisućama (stanje potkraj godine): Godina Broj vozila 1994. noćenja 2000. 15 1996. Yc=45.27+69. 47 2004.hr Izračunajte:  jednadţbu linearnog trenda s ishodištem na početku  jednadţbu linearnog trenda s ishodištem u sredini  veriţne indekse neto plaća  sve prikaţite grafički  napišite zaključak. 16.dzs. 4 173 2005.40x. Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih Godina Neto plaća 2000.

Bilješke 32 .