ΙΙ 

 

ΟΣΤΙΣ  ΕΙΜΙ ΕΓΩ 

 

(ὅστις εἰμὶ ἐγώ) 

 

 

   Ἐγὼ μέν εἰμι παιδίον Ἑλληνικόν, οἰκῶ δ᾿ ἐν ἀγροῖς.  

ἐνταῦθα γὰρ ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργός τις Θράσυλλός 

ἐστιν, ὃς γεωργεῖ καὶ ἔχει χωρίον.   ἆρ᾿ ἐρωτᾷς, τίς μὲν 

ἐγώ, τίς δ᾿ ὁ Θράσυλλος ;  λέγω δή.  τέκνον γάρ εἰμι ἐγὼ 

τοῦ Θρασύλλου.  καὶ μήν ἄλλα γε τέκνα ἔχει ὁ 

Θράσυλλος · καὶ γὰρ ἐγὼ εἰμι τέκνον αὐτοῦ, καὶ ἔχω 

ἀδελφόν τε καὶ ἀδελφή.   ὀνομάζουσι δ᾿ ἐμὲ μὲν 

Θρασύμαχον, τὸν δ᾿ ἀδελφὸν ὀνομάζουσι Θρασύ‐

στομον, τὴν δ᾿ ἀφελφὴν  Ἑλένην ὀνομάζουσι.  ἐσμὲν 

10 

οὖν τέκνα τοῦ Θρασύλλου, ἐσμὲν δὲ καὶ τῆς Εὐρυδίκης 

11 

τέκνα. 

12 

   Ποῦ δ᾿ οἰκοῦμεν ;  ὅπου ;  ἔστι δή χωρίον ἐν ἀγροῖς, καὶ 

13 

ἐν τῷ χωρίῳ οἰκία · ἡμεῖς μὲν οἰκοῦμεν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὁ δὲ 

14 

Θράσυλλος γεωργεῖ ἐν τῷ χωρίῳ.   ἆρ᾿ ἐρωτᾷς τί ἐστι 

15 

χωρίον ;  ἆρ᾿ οὐ δῆλον;  ὁ γεωργὸς γὰρ ἔχει χωρίον, τὸ δὲ 

16 

χωρίον τόπος ἐστὶν ἐν ᾧ γεωργεῖ γεωργός.   χώρα μὲν 

17 

γάρ ἐστι τόπος, και χωρίον ἐστὶ χώρα μικρά.  λέγω δὲ 

18 

οὕτως, ἐπειδὴ οὐκ εἶ σὺ Ἑλληνικὸν παιδίον.  ἆρα δῆλόν 

19 

σοι νῦν ἐστιν ὅ λέγω ;  τὸ δὲ χωρίον ἔχει ἀγροὺς οὐκ 

20 

ὀλίγους. 

ἐγώ,  
ὁ Θρασύμαχος 
 

ὁ πατήρ μου, 
ὁ Θράσυλλος 

 
ἡ μήτηρ μου, 
ἡ Εὐρυδίκη 
 

ὁ ἀδελφός μου,  
ὁ Θρασύστομος 

 
ἡ ἀδελφή μου,  
ἡ Ἑλένη 

 
1

     ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 
 
1.  τί ἐστιν ;  > ἀγρός ἐστιν. 
 
ὁ ἀγρός / ὁ γεωργός /ἡ οἰκία / ἡ χώρα / τό χωρίον /τό τέκνον 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                                      2                                          3 
 
 
 
 
 
 
 
             4                                                      5                                          6 
 
 
 
2. τίς ἐστιν ; > ὁ ἀδελφός μου ἐστίν. 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                        2                                          3                                         4 
 2Β. τίς ἐστιν ; > ἡ μήτηρ τοῦ  Θρασυμάχου ἐστίν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1                                          2                                        3                                                4 
 
2

2Γ. τίνος πατήρ ἐστιν ; > ὁ τοῦ  Θρασυμάχου πατήρ ἐστίν. 
 
 
 
 
 
 
 
      1                                      2                                          3                                                  4 
 
 
3. ποῦ γεωργεῖ ὁ Θράσυλλος ;   > ἐν τῷ ἀγρῷ γεωργεῖ ὁ Θράσυλλος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1                                                      2                                          3 
 
 
4.  
 
οἰκεῖ 
 
    1                                                                                                                   
 
      > οὐκ ἐν τῷ ἀγρῷ ἀλλ᾿  ἐν τῇ οἰκίᾳ οἰκεῖ ἡ Εὐρυδίκη.  
 
    2 
 
 
 
γεωργεῖ 
 
 
 
    3 
   
 
  γεωργεῖ 
 
 
3

      4 
    
 
    οἰκεῖ 
 
 
 
 
5. τίς /τίνος / τί / ποῦ 
 
     ὁ θρασύμαχος οἰκεῖ εν τοῖς ἀγροῖς. > τίς οἰκεῖ εν τοῖς ἀγροῖς; 
     ἐν τοῖς ἀγροῖς οἰκεῖ ὁ θρασύμαχος. > ποῦ οἰκεῖ ὁ θρασύμαχος; 
 
1. χωρίον ἐστὶν ἐν τῇ χώρᾳ. 
2. ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργεῖ ὁ Θράσυλλος. 
3. τὸ χωρίον του Θρασύλλου καλοὺς ἀγροὺς ἔχει. 
4. ἐν τῷ χωρίῳ ἐστιν ἡ οἰκία. 
5. ὁ Θρασύστομός ἐστιν ὁ ἀδελφὸς τοῦ Θρασυμάχου. 
6. ὁ του Θρασυμάχου ἀδελφός ἐστιν ὁ Θρασύστομος 
7. ὁ ἀδελφός του Θρασυμάχου οἰκεῖ ἐν τῷ χωρίῳ. 
8. ἡ Ἑλένη ἐστίν. 
9. ἡ ἀδελφὴ τοῦ Θρασυμάχου ἐστὶν ἡ Ἑλένη. 
10. ἡ τοῦ Θρασυμάχου ἀδελφή ἐστιν ἡ Ἑλένη. 
 
6. ποῖος / ποία / ποῖον 
 
ποῖός ἐστιν ὁ Θρασύμαχος;  
μικρός ἐστιν ὁ Θρασύμαχος. 
 
 
 
 
 
καλός, ‐ή, ‐όν        ἰσχυρός, ‐α, ‐ον    ἀγαθός, ‐ή, ‐όν   σπουδαῖος, ‐α, ‐ον     μικρός, ‐ά, ‐όν                  
             1                               2                           3                                     4                                5 
  
4

7. ἆρα / οὐ... ἀλλα 
 
 
ἆρα μικρός ἐστιν ὁ Θράσυλλος;  
οὐ μικρὸς ἀλλ᾿ ἰσχυρός ἐστιν ὁ Θράσυλλος. 
 
  
 
 
 
           1                                       2                                               3                                        4 
ἰσχυρός, ‐α, ‐ον             ἰσχυρός, ‐α, ‐ον                    μικρός, ‐ά, ‐όν           σπουδαῖος, ‐α, ‐ον             
μικρός, ‐ή, ‐όν              σπουδαῖος, ‐α, ‐ον               καλός, ‐ή, ‐όν             μικρός, ‐ά, ‐όν                   
 
8. καλῶς διαλέγω. 
 
1. παιδίον Ἑλληνικόν ἐστιν. 
   α. ὁ Θράσυλλος. 
   β. ἡ Εὐρυδίκη. 
   γ. ὁ Θρασύμαχος. 
   δ. τό χωρίον. 
 
2. ἐνταῦθα ὁ Θράσυλλος γεωργεῖ. 
   α. ἐν τῇ οἰκίᾳ. 
   β. ἐν τοῖς ἀγροῖς. 
 
3. οὕτως ὀνομάζουσι τὴν ἀδελφὴν  
τοῦ Θρασυμάχου 
   α. οἰκίαν 
   β. Εὐρυδίκην. 
   γ. Ἑλένην 
   δ. χώραν 
 
4. ἡμεῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ _________ 
   α. γεωργοῦμεν 
   β. ὀνομάζουσι 
   γ. ἐρωτᾷς 
   δ. οἰκοῦμεν 

 
5. ἐγώ και ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Θρασύστομος 
_______ τοῦ Θρασύλλου καὶ τῆς 
Εὐρυδίκης ἐσμέν. 
   α. χωρία 
   β. τέκνα 
   γ. ἀγρός 
   δ. οἰκία 
 
6. τί ἐστι χωρίον; 
   α. τόπος 
   β. χώρα 
   γ. τέκνον 
   δ. γεωργός 
 
7. τίς ἐστι ὁ Θρασύλλος; 
   α. ἡ τοῦ Θρασυμάχου μήτηρ 
   β. παιδίον Ἑλληνικόν 
   γ. τόπος 
   δ. γεωργός 
 

5

 
 

ΕΜΑΘΟΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
              
 

(ἔμαθον τοὺς λόγους) 
 
 

ἀγρός, ὁ 
ἆρα 
ἄλλος 
ἀδελφός, ὁ 
ἀδελφή, ἡ 
ἀγαθός,‐ή, ‐όν 
‐‐‐‐‐ 
γάρ 
γεωργός, ὁ 
γεωργῶ (έω) 
γε 
‐‐‐‐‐ 
δή 
δῆλος, ‐η, ‐ον 
‐‐‐‐‐ 
ἐγώ 
Ἑλληνικός, ‐ή, ‐όν 
ἐν 
ἐνταῦθα 
εἰμί 
ἐστί 
ἐσμέν 
ἔχω 
ἐρωτῶ (άω) 
 
 

ἐπειδή 
‐‐‐‐‐ 
ἡμεῖς 
ἡμῶν 
ἡμέτερος, ‐α, ‐ον 
ἥν > ὅς 
‐‐‐‐‐ 
 
ἰσχυρός, ‐ά, ‐ον 
‐‐‐‐‐ 
καί 
‐‐‐‐‐ 
λέγω 
‐‐‐‐‐ 
μήτηρ, ἡ 
μήν 
μικρός, ‐ά, ‐όν 
‐‐‐‐‐ 
νῦν 
‐‐‐‐‐ 
οἰκία 
οἰκῶ (έω) 
ὅς 
ὀνομάζω 

6

οὕτως 
οὐ 
ὀλίγος, ‐η, ‐ον 
ὅτι 
ὅ > ὅς 
‐‐‐‐‐ 
παιδίον, τό 
πατήρ, ὁ 
ποῦ 
ποῖος, ‐α, ‐ον 
‐‐‐‐‐ 
σύ 
σοι 
σπουδαῖος, ‐α, ‐ον 
‐‐‐‐‐ 
τίς 
τί 
τίνος 
τις 
τέκνον, τό 
τόπος, ὁ 
‐‐‐‐‐ 
χωρίον, τό 
χώρα, ἡ 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful