122“137

✉ response@aamadermalda.in

õø¸Ç 11 üÑàɱ 10 15 ÎÂóÌø¸ 1420 ÷¼ùõ±õþ 31 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013 6 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

õþ±æõ±¿hÂõþ Õjõþ÷ýËù ¿äÂhÂ
qw Æ÷S
10 æòÂóï/ ü±õþ± ÎðËúõþ ß±Ëå Â÷î±õþ
ÂóÏꦚ±ò ¿ýËüËõ Ûý× ò±÷é±õþ òîÅÂò ßÂËõþ
Âó¿õþäÂûþ ß¿õþËûþ ÎðÝûþ±õþ Û¶Ëûþ±æò Îòý×/ ýùôÂ
ßÂËõþ õù± û±ûþ, ûÒ±õþ± ßÂÑËáè¿ü õþ±æòÏ¿îÂËîÂ
¿õ«±ü ßÂËõþò ò±, îÂÒ±Ëðõþ ß±ËåÝ Âó¿õþ¿äÂîÂ,
Û÷òßÂÏ ûÒ±õþ± ß¿¦œòß±ËùÝ ÎðËúõþ õþ±æñ±òÏ
õùËî ù±ù ÎßÂ{¡± Õ±õþ ßÅÂîÅÂõ ¿÷ò±õþ-Ûõþ
õ±ý×Ëõþ ¿ßÂåÅ æ±Ëòò ò±... á±gÂÏ Âó¿õþõ±Ëõþõþ Ûý×
õ±ü¦š±ò îÂÒ±Ëðõþ ß±ËåÝ Â÷î±õþ ÂóÏꦚ±ò/
õÑúËáÌõþËõõþ ü˼ ¿õËð¿ú õþËMõþ ¿÷Ëúù,
Õß±ù÷ÔîÅÂÉõþ ü˼ üÑû÷Ï ö±ø¸±›¶Ëûþ±á, Õ±õþ
üËõDZÂó¿õþ ò±ûþËßÂõþ üg±Ëò õÅöÅÂÅ öÂMßÓÂù
üõ¿÷¿ùËûþ Ûõ±¿hÂõþ õ±¿üj±õþ± ßÂËõ ÎïËßÂý×
Îûò ù±æDZõþ ðɱò ù±ý×ôÂ/
Ûý× Îæù±ËîÂÝ ÛßÂé± 10 æòÂóï Õ±Ëå/
Îß±îÅÂûþ±¿ùõþ ¿ïß¿ïËß ձ÷õ±á±ò Õ±õþ ý±hÂ
¿æõþ¿æËõþ õ±¿hÂ&Ëù±õþ ÷±Ëç Õ−Ïù Û¶ßÂéÂî±ûþ
ðÒ±¿hÂËûþ ï±ß± õþ±æÛ¶±ü±ð/ Û¶±ûþ ÛßÂËú± ¿÷é±õþ
ðÓõþ ÎïËß Îðà± û±ûþ î±õþ õɱ¿l, Îì±ß±õþ ÷ÅËà
õÒ±¿ðËß ձùËá±Ëå ÂóËh ï±ß± ÷±¿üÇ¿ëÂæÿ
ÎõòÄæ ý±é ßÂËõþ Îà±ù± ÷Óù ôÂéÂßÂ, ý׿îÂëÂ׿îÂ
åh±Ëò±-Îåé±Ëò± Î÷±ü±Ëýõ Õ±õþ Õ±ðDZ¿ùõþ
ðù... üõ¿÷¿ùËûþ å¿õ ¿õ«±Ëüõþ æùü±âËõþõþ
Õɱ÷¿õËûþk/
Ûý× û±Ð¯ æùü±âõþ¯ æùü±âõþ Îî± ÂËûþõþ üÓäÂßÂ, Îüà±Ëò Îî± qñÅ ÂóîÂËòõþ
ús/ ¿ßÂc Îß±îÅÂûþ±¿ùËî Îî± õîÇÂ÷±òé±ý× öÂÏø¸í ù±ëÂ×ëÂ, ðÅ’ðÅæò Û÷ ¿Âó, ÛßÂæò
Õ±õ±õþ ßÂÏ Îûò ÛßÂé± ÷LaÏÝ õËé¯ Õ±õþÝ ðÅ’æò Û÷ Ûù Û/ õdîÂ
æòÛ¶¿î¿ò¿ñ òò, Û÷ò ä¿õþS àÒÅËæ Âó±Ýûþ±ý× ð±ûþ Ûà±Ëò/ Îú±ò± û±ûþ, Õ±õþÝ
ÛßÂæò Õ±Ëåò ¿û¿ò ¿õñ±ûþß ò± ýËûþÝ ßÂÏ Îûò ÛßÂé± ÂóËð ù±ùõ±¿î ᱿hÂËîÂ
äÂËhÂò/ 10 æòÂóËïõþ ÷Ëî± Ûà±ËòÝ ¿õËð¿ú ÎåÒ±Ýûþ± Õ±Ëå ÛõÑ 10

æòÂóËïõþ ÷Ëî±ý× Ûà±ËòÝ ‘¿õËðËú ßÂÏ ßÂõþËîÂò’ î± ¿òËûþ ÎñÒ±ûþ±ú± Õ±Ëå/
Õ±õþ Õ±Ëå Îö±Ëé Îæî±õþ Û¶±ûþ ÛßÂËâÒËûþ ÕËöÂÉü/ õÉüÄ ¿÷ù-Ûõþ ùß±
Ûà±Ëòý× Îúø¸/ 10 æòÂóï-Ûõþ ÎÛ¶±ÂóËé û¿ð ï±Ëß Ûß±¿ñß ÂóÓõÇÂóÅø¸,
Îß±îÅÂûþ±¿ùõþ ý×ëÂ× Ûü ¿Âó Ûß õÉ¿MËîÂý× Îúø¸/ Îüý× á¿òà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ ïÅ¿hÂ,
õõþßÂîÂð±/ Âó±ý×Ëûþ ÎðÝûþ± üÑüðÏûþ õþ±æòÏ¿îÂËî îÒ±õþ ü±ôÂËùÉõþ áè±ô ÎïË÷
ÎáËå äÅÂõþ±¿úõþ 31 ÕË"±õõþ ý׿jõþ± á±gÂÏõþ ÷ÔîÅÂÉõþ ü±Ëï ü±Ëïý×/ ¿ßÂc î±õþÂóõþ
ÎïËßÂý× îÒ±Ëß ÎßÂf ßÂËõþ ¿÷ï Õ±õþÝ õh ýËûþËå/ Îû ¿÷ï îÒ±õþ ÷ÔîÅÂÉõþ Âóõþ
Õ¿î ÷±òõÏûþ/ äÅÂõþ±¿ú-ëÂ×Mõþ á¿ò’õþ Îö±é ¿òð±ò ¿åù ‘ÛßÂð± ¿î¿ò ßÂÏ ßÂÏ
ß¿õþûþ±¿åËùò...’ Õ±õþ ÷ÔîÂÅ Éõþ Âóõþ îÒ±õþ ðËùõþ ÛõÑ Âó¿õþõ±Ëõþõþ üðüÉËðõþ ÛßÂé±ý×
÷La, ‘õõþßÂîÂð±õþ ¦¤›ŸÂóÓõþí/’ ¦¤›Ÿé± ÕõúÉ ßÂÏ, Îü ßÂï± õù±õþ çÒÂÅ¿ß Îòûþ¿ò
ÎßÂëÂ×ý×/ Õ±õþ ¿÷ï-Ûõþ Û÷òý× ÷¿ý÷±, Îû Îüý× ÷Laý× æÂóËî ýûþ ßÂÑËáèüËßÂ
Û÷òßÂÏ îÔÂí÷Óù-¿ü ¿Âó Û÷ËßÂÝ/
¿÷ï-Ûõþ ü˼ ¿÷ËïÉõþ üýõ±ü Û¶ßÂé ýûþ Û¶±ûþúý×/ îÂõÅ Îö±éÂõ±Ë' î±õþ å±Âó
ÂóËh ò±/ î± ౿òßÂé± ¿õËõþ±ñÏËðõþ ðÅõÇùî±, ౿òßÂé± ü±÷¿áèß ձïÇ-ü±÷±¿æß¿ú±áî ßÂɱòö±Ëüõþ ÕÒ±¿ßÂõÅ¿ßÂ/ ¿õË−ø¸í ýûþ¿ò, ßÂÏö±Ëõ ü±õþ±õåõþ Û¶±ûþ
Œ|øÌıX¬

øı:±¬ÛÚ

2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ ü±Ëï
1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ

Õ:±îÂõ±Ëü ÎïËßÂ, Îß±îÅÂûþ±¿ùõþ Ýý× Ã›¶±ü±Ëðõþ
Õ±Ëñ± õg ðõþæ±õþ ÝÂó±Ëõþ ï±ß± ä¿õþS&Ëù±
Îö±é ÷±òÅËø¸õþ ÷ò ÎæËîÂ/ ¿ßÂc û± ÕõúÉy±õÏ
¿åù, î± Û¶ßÂé ýù S÷ú/ ÂóõþæÏõÏËðõþ ÷ËñÉ
àÅòüÅ¿éÂ/ á¿í-ëÂ×M±ËÂó Î÷Ìî±î ¿òËî ï±ß±
ö±ý×-ö±¿¢ŸËðõþ ¿õËõþ±ñ ðÔúÉ÷±ò ý¿Båù ÷±ËçÂ
÷±ËçÂý×/ ÂóÏõþ±ò± ÂóÏõþ-Ûõþ ü¥ó¿M õ±
Âó±¿õþõ±¿õþß ð±ûþ-Ûõþ ä±Âó±ò-ëÂ×Ëî±Ëõþõþ ÷ÔðÅ
Îß±ù±ýù ýêÂ±È ßÂËõþý× ç±ù±ûþ ÎÂóÒÌåù/
ëÂ×ÂóùË Îæù± ÎòîÔÂQ/
ü÷üɱðÏíÇ Âó±¿éÇÂËß Îß±õþ±¿÷ò ÎðÝûþ±õþ áËð
ßÂÑËáèü ÎòîÔÂQ ä±ùÅ ßÂõþù ‘Ûß õÉ¿M ÛßÂ
Âóð’ òÏ¿îÂ/ Îæù± üö±Âó¿îÂõþ Âóð Îà±ûþ±Ëî ýù
ë±ùÅ’ËßÂ/ Îüý× ÎäÂûþ±õþ Îáù ö±¿¢Ÿ Î÷ÌüË÷õþ
ß±Ëå/ î±ËîÂý× ÎáÒ±ü± ýù Õ±õþ Ûß ÷±÷±
ÎùõÅ’õþ/ ÷Åà àÅùËùò ۶߱ËúÉý×/ õù± ö±ù,
¿õËø¸õþ ï¿ù ëÂ×ÂóÅh ßÂõþËùò/ ßÂÏ ò± õùËùò¯
‘¿õ«±üâ±îÂßÂî±’, ‘äÂS±™LÃ’, ‘Õ±÷±Ëß äÓÂh±™LÃ
ÕÂó÷±ò’, ‘Î÷Ìü÷ Ûý× Âó¿õþõ±Ëõþõþý× ÎßÂëÂ× òûþ’,
‘ÝËß ÎßÂëÂ× ÎäÂËò ò±/’ ...üõ¿ßÂåů û± ¿òËûþ
Û¶Ÿ îÅÂùËùò ò± î± ýù, Îæù±õþ ÎòîÔÂQ ÎßÂò
ÛàòÝ Ýý× Ã›¶±ü±Ëðý× ÷±ï± àÒÅËh ÷Ëõþ/
ÕÂó÷±Ëòõþ ÎæËõþ ðù å±h±õþ ßÂï± Û÷òßÂÏ
¿ð¿{¡ û±Ýûþ±õþ ù±ù±¿ûþî ¦¤›ŸÝ ßÂõÅù ßÂõþËîÂ
¿Zñ± ßÂõþËùò ò±/ ü±÷Ëò õü± ßÂɱË÷õþ±õþ õÅ÷
Õ±õþ ë±Ëûþ¿õþ-ÎÂóòÝ ¿æË:ü ßÂõþËî öÅÂËù
Îáù, ¿òõDZäÂËòõþ Âóõþ ßÂî¿ðò ¿òËæõþ ÎßÂËf ¿áËûþËåò Õ±Âó¿ò· Õ±üËù
õþ±æÉüö±’õþ ¦¤›Ÿ Îðà± üMËõþ±ñÇ ¿õËùî ÎôÂõþËîÂõþ æòÉ üÅæ±ÂóÅõþ õD Îå±éÂ
æ±ûþá±, î± Îõ±Ëç üõ±ý×/
Õ±S÷Ëíõþ ÷ÅËà ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× üîÂßÇ òîÅÂò Û¶æËiœõþ ö±¿¢Ÿ/ Õ±õþ ¿÷¿ëÂûþ±õþ
Îì±ù-òýõËîÂõþ ÷±Ëç Õüý±ûþ ë±ùÅõþ Õ±ßÅÂù Õ±¿îÇ– ‘Õ±Ëõþ¯ Õ±¿÷ ¿òËæý×
Îî± ï±ßÂËî ÎäÂËûþ¿åù±÷¯’ Û¶±ûþ qòËîÂý× Âó±ËBå ò± ÎßÂëÂ×/ ðÅ’¿ðò ÂóËõþý× ûàò
¿òõDZäÂò Îâ±ø¸í± ýËõ, îÂàò îÒ±õþ ðõþæ±õþ õ±ý×Ëõþ Õ±õþ ßÂ’é± ä¿é ÂóËh ï±ßÂËõ·
Îúø¸ Îß±ï±ûþ Ûý× ß±ð± ÎåÒ±h±åÒÅ¿hÂõþ· ò±¿ß ¿õËð¿ú úSnõþ ÷ÅËà Õ±õ±õþ Îú±ò±
û±Ëõ ÜËßÂÉõþ üÅõþ· ÎòÌß± ÎåËh ձËáý× û±õþ± äÂËù ¿áËûþËåò, Îù±ßÂüö± Îö±ËéÂ
î±Ëðõþ ÷ÅËà Âóh±õþ ü÷ûþ Õ±õ±õþ ¿òËæËðõþ Õ¿™¦¸ËQõþ ౿îÂËõþý× ýûþËî± Ûß ýËõ
Îß±îÅÂûþ±¿ù/ î±õþ ëÂ×Âóõþ ‘õh Îö±ËéÂ’ Û Îæù±õþ üÑàɱùâÅ ÷±òÅø¸Ëðõþ ¦¤±ö±¿õßÂ
ßÂÑËáèü ðÅõÇùîÂ±Ý õþËûþËå/ ÆõîÂõþíÏ Âó±õþ ýÝûþ±õþ æòÉ û± ü±ý±ûÉ ßÂõþËî Âó±Ëõþ/
¿ßÂc Îæ±õþ ßÂËõþ ü¿õþËûþ ÎõþËàÝ Îû 10 æòÂóï òûþ, æùü±âËõþõþ úsý× ß±Ëò
Õ±üËå¯ öÅÂù qò¿å·
å¿õ Ð ¿÷üõ±Uù ýßÂ

ß±ûDZùûþ

☎ 03512 - 220522

/aamader
/aamadermalda

÷¼ùõ±õþ

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

31 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013

Âóh±Ëî ä±ý×
÷±S 5 ÷±Ëü Îû Îß±Ëò±
ß¿¥ó¿é¿éÂö Âóõþϱûþ
MATHS-Û ð ßÂËõþ
Îî±ù± ýûþ¼

òîÅÂò õɱä q
JAN-2014

æûþ™Là ð±ü
90021 88712

ø˙é±

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

Âó±S ÂóÓÐ õÐ õ±Ëõþf õè±pí, ENGLISH TUTION
õ±Èü Îá±S, 321“2,
For H.S
Îðõ±õþÏ/ ¿ëÂË›−±÷± ý׿?Ð (W.B.C.H.S/ ICSC/
•ý×ËùßÂЗ/ Îõ-üõþß±¿õþ CBSC), English
Û¶¿î‡±Ëò Õɱ¿üˆÂɱKé (Hons./ Elect.), M.A
ý׿?Ð ÂóËð üŒÂËùß ü"õþ (Regular & Disô ±ý×Ëö ßÂ÷ÇõþîÂ/ ëÂ×BäÂî± tance). Students for :
GBU, NSOU,
5’10’’/ õ±¿ø¸Çß ձûþ 3
IGNOU, BU,
ù é±ß±/ ëÂ×ÂóûÅM
Kalyani & BhaðÏâDZ¼Ï, üÅ|Ï Âó±SÏ ä±ý×/
galpur University).
Îô±ò 95479 92638
Ph.
94343 23454
•õþ±¿S 8 - 10 é ±—

fl¬˜«‡±ø˘

Sê˚˛ øıSê˚˛

õþ±©†˜±ûþM õɱ‚Â&¿ùËîÂ
Îù±ò ¿õþËß±ö±¿õþõþ æòÉ
ÂóÅø¸ Û¶Ëûþ±æò/ ¿ò榤
õ±ý×ßÂ
õ±ñÉî±÷ÓùßÂ/
¿ú±áî Îû±áÉî±  òÓÉòîÂ÷
÷±ñÉ¿÷ßÂ/ Îû±á±Ëû±á
80019 42572/

ò±õþ±ûþíÂóÅõþ ý×`±¿¦†˜ûþ±ù
Û¿õþûþ±ûþ 9 ß±ê± æ±ûþá±õþ
ëÂ×ÂóËõþ ôÂɱ"õþÏ ÎúëÂ,
ß±ËòßÂúò üý ¿ò榤
骱kôÂ÷DZõþ/ ò±õþ±ûþíÂóÅõþ, ¿õ.
Ûü. Ûô Î÷±hÂ/ Îô±ò
98008 33118

92327 90070

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

Œ|øÌıX¬

øı:±¬ÛÚ
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ ü±Ëï 1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ

CLSFD 1456

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ðM, HS ¿úÂß (Chem),
5’5’ “ 36, ôÂüDZ, üÅðúÇò,
¿òæ õ±¿hÂ, ᱿hÂ, üz±™LÃ
ä±ßÅÂËõþ Âó¿õþõ±õþ, ôÂüDZ üÅjõþÏ
ëÂ×ÂóûÅM Âó±SÏ ß±÷É/
9434305695 •97331
15138— ¿õ™¦¸±¿õþî æ±òËîÂ

PRIVATE TUTION
For VI-X, Science
Group, ENGLISH &
BENGALI MEDIUM,
H.S (CHEM/ BIO).
M 96144 18289
CLSFD 1465

Login‐www.facebook
.com/ u9674

ı±øh¬ › Êø˜
ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ
÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷, ÷¼ù Ý õÅñõ±õþ
•üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ
6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 502
é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò
æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ,
÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

Sê˚˛ øıSê˚˛

õÒ±úõ±¿h •Û÷. ÎßÂ. Îõþ±ë—,
ú±¿™LÃö±õþîÂÏ ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî õ±ü±
Õ±õ±üËòõþ åûþîÂËù 1200 Φ¨±ûþ±õþ
ôÅÂé õþ±™¦¸± ü¥œÅàÏò ôvÂɱé ¿õSûþ ýý×Ëõ/
ð±ù±ù ¿ò©xËûþ±æò/
Îû±á±Ëû±á - 94344 21126
ø‰¬øfl¬»¸±

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…
ø˙é±

fl¬˜«‡±ø˘
¿ëÂæ±ý×ò±õþ
ý×ù±ü˦†˜éÂõþ“ Îß±Ëõþù“ ¿ôèÂ-ýɱ`Â, ôÂËé±úÂó ý×îÂɱ¿ð
Õɱ¿›−ËßÂúËò ð ÂóÅø¸“÷¿ýù± ¿ëÂæ±ý×ò±õþ ä±ý×/ Îô±õþ
ß±ù±õþ ÕôÂËüËéÂõþ æòÉ æõ Æî¿õþõþ Õ¿öÂ:î±ü¥ói§ õɱ¿M
Õá豿ñß±õþ Âó±Ëõò/ ¿ú±áî Îû±áÉî± áè±æÅËûþéÂ/

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ

ø˙é±

÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
Õ±ßÂø¸íÇ Ïûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñß 35 õåõþ,

ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ áèɱæÅËûþé ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
Û¶nô ¿õþë±õþ
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8 õ±Ñù±, ý×ÑËõþ¿æËî òÓÉòîÂ÷ áèɱæÅËûþéÂ, Õ±ñÅ¿òß ձß±Ëë¿÷
ÛõÑ 19 - 25 õþà õ±ò±ò ü¥óËßÇ Û¶Båi§ :±ò ï±ß± Û¶Ëûþ±æò/
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
ÂóËðõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ å¿õ Ý õ±Ëûþ±ë±é±üý
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
7 ¿ðËòõþ ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂò
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 501 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
newspaper | printworks | publication
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 01
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ý×-Î÷ù  thinktank.malda@gmail.com
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
ı˝◊ √õ∂fl¬±À˙ ˝◊BÂ≈fl¬
25268652/

ŒÊ˘±ı˛ fl¬øı › ¸±ø˝øÓ¬…fl¬·Ì
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ
˜±S 45 Ȭ±fl¬±
õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú
õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ

03512 220522 ❘ 94341 54440

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l

‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ
03512
220522
ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Î ó ó±õþ ýß±õþõgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±

Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

÷¼ùõ±õþ

31 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚

÷¼ùõ±õþ 31 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013

xy õy ˆÏî Ó˚

õø¸Ç 11 üÑàɱ 10
15 ÎÂóÌø¸ 1420

Îõò¿æõþ Âó¿õþõîÇÂò¯
Õ¿î õh ¿òjÅËßÂõþÝ Ûõ±õþ ÷Åà õg õþ±à± å±h± Õ±õþ Îß±òÝ
ëÂ×Âó±ûþ Îòý×/ Ûý× üõþß±Ëõþ ß±æ ò± ßÂõþËù Â÷± Îòý×/ Û¶ú±üßÂ
¿ýËüËõ ¿òËæý× Ûõ±õþ Âóõþϱûþ õüËåò ¦¤ûþÑ ÷ÅàÉ÷LaÏ/ õåËõþõþ
Âóõþ õåõþ ß±æ ò± ßÂËõþ ÎäÂûþ±õþ æÅËh õËü ï±ß± ‘ÕßÂ÷ÇíÉ’
÷LaÏËðõþ á±-Îæ±ûþ±¿õþ éªɱ¿ëÂúò Îî± ¿ð¿õÉ äÂù¿åù/ Îß±òÝ¿ðò
Îß±òÝ üѦ¨±õþ õ± ëÂ×ËBåð Îüà±Ëò ýûþ¿ò/ Õ±õþ Ûý× Ã›¶Ÿ îÅÂËùý×
õ±÷æ÷±ò±õþ ÂóîÂò ÛËò Ûý× üõþß±Ëõþõþ ëÂ×O±ò/
õþ±ËæÉ ëÂ×i§ûþËòõþ ‘Îæ±ûþ±õþ’ ßÂï±é± Îû Ûß ¦¤›ŸüyÂõ ‘ßÂËûþËòæ’
ýËûþý× õþËûþ û±¿Båù, Îüé± õÅçÂËî Îî± ÕüÅ¿õñ± ýÝûþ±õþ ßÂï± òûþ/
÷¿LaQ Îî± Îß±òÝ¿ðòý× Îß±òÝ÷ÓËùÉý× ¿äÂõþ¦š±ûþÏ õËj±õ™¦¸ òûþ/
î±ý× ß±Ëæõþ ¦¤±ËïÇ, ëÂ×i§ûþËòõþ ùË Ûý× õðù Îî± Û¶Ëûþ±æòÏûþ/
Îüà±Ëò ¿òÐüËjËý ü±ñÅõ±ð æ±ò±ËîÂý× ýûþ Îò¿îÂõþ Ü¿îÂýÉ ÎïËßÂ
Îõ¿õþËûþ ÛËü Ûý× üѦ¨±õþü±ñòËßÂ/ ü±õþ±ËðËúõþ ¿ò¿õþËàý×
õÉ¿îÂS÷Ï Ûý× üѦ¨±õþ-ëÂ×Ëðɱá/ ÕËÂó± qñÅ Ûàò Ûé±ý× Îû
¿úËŠõþ ¿ÂóËä õù Îâ±Ëõþ ßÂÏ ò±¯

Ûù ¿æ ¿õ ¿éÂ...
Ýõþ± ÷±Ëò Ýõþ±ý×,
Ýõþ± ÷±Ëò ä±õþËé ÕÂõþ...
Ûù ¿æ ¿õ ¿éÂ/
ÎïË÷ ÎïË÷ Îõ±ç±¿BåËù îÅ¿÷/
àÅõ Îû î±h±UËh± ¿åù Û÷ò òûþ,
ÎïË÷ ÎïË÷ý× ÛË᱿Båù
Ýõþ±Ý ¿òËæËðõþ ÷Ëî± ßÂËõþ/
¿ð¿{¡õþ õþ±ûþ Îâ±ø¸í±õþ Âóõþ
üËõ ¿òËæËðõþ ÷Ëî± ßÂËõþ Õɱùô±ËõéÂ&Ëù± ü±æ±Ëî q ßÂËõþ¿åù,
Õ±õþ ¿êÂß îÂàòý× Îõûþ±ðõ ¿ßÂëÂ׿ÂóËëÂõþ ë±ò± åÒ±é±õþ õþ±ûþ ¿ðù üſÛ¶÷ Îß±éÇÂ/
ý±îÅ¿hÂõþ Ûß â±Ëûþ ð±áÏ Õ±ü±÷Ïõþ ð±á ÂóhÂù ü÷ß±Ë÷õþ á±Ëûþ/
ÕîÂпßÂ÷¯
Âó¿õþ õ± òÏ¿ùËðõþ ü˼ ¿ß ձõþ Âóõþ±úõþ ÷Å¿òõþ Îðà± ýËõ·
Õ±õþ ýËùÝ õ± ßÂÏ· ¿î¿ò Îî± Õ±õ±õþ ÎõËå ÎõËå Î÷ËûþËðõþý× õõþ Îðò¯
î±ýËù ÂóÒ±äÂôÅÂé ձéÂý׿=Áõþ úõþÏõþé± æÅËh ò±õþÏág ձüËõ ÎßÂ÷ò ßÂËõþ·
Õ±äÂ÷ß± åjÂóîÂò qõþ Õ±Ëáý× ÎïË÷ Îáù üõ/
ò±, Õ±Ëõþß¿é ÎÛ¶Ë÷õþ አòûþ/
Îû ÎðËúõþ ßÂîDZ-õɱ¿Mõþ± ‘ñø¸Çí Õ±éÂß±Ëî ò± Âó±õþËù ëÂ×ÂóËö±á ßÂõþ±’õþ
÷Ëî± Âóõþ±÷úÇ Ëðò, Îü ÎðËú Îî± ü÷ß±÷ ¿S¿÷òɱù ÕËôÂk ýËõý×/
Îß±òÝ Ûß¿é‘õþßÂ÷’ ßÂîÂé± üÏ÷±ò± ÎÂóËõþ±Ëù ÕòÉõþßÂ÷ ýûþ,
Û ¿òËûþ ¿õîÂßÇ äÂùËîÂý× Âó±Ëõþ/
Ûý× ÕòÉõþßÂË÷õþ ÷±Âóß±¿êÂé± Îß ßÂËõ ¿êÂß ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åù, æ±ò± Îòý×/
û¿ðÝ Õ±Ëå ¿õùÂí/
¿ßÂc Îüý× ÷±Âóß±¿êÂËî ¿ß ì±ù± åÒ±ËäÂõþ õ±ý×Ëõþ û± ¿ßÂåÅ, î±õþ Âó¿õþ÷±Âó ýûþ·
ýûþ ò± Îî±· î±ýËù û±õþ Îß±òÝ¿ðò Âó¿õþ÷±Âóý× ýù ò±,
î±õþ ¿õä±õþ Îß±ï±ûþ ýËõ·
Õ±õþ ÎüËÂËS û¿ð ýûþÝ õ±, î± ¿ß ձËðÌ ¿õä±ûÇ·
Õ±õþ î± û¿ð ò±ý× ýËõ, î±ýËù Îî± Ûé±ý× ÂóËh ï±ËßÂ...
û± Õ±Ëå î±ËßÂý× úõþÏËõþõþ àÒ±ä±ûþ ÂóÅËõþ ÕòÉõþßÂ÷ ýËûþ õÒ±Ëä±/
æÏõòäÂûDZõþ ßÂï± Õ±Âó±îÂî ï±ßÂ/
Õ±÷õþ±Ý Îû û±õþ àÒ±ä±õþ ÎöÂîÂËõþ ÎïËßÂý×
31. 12. 2013
ö±Ëù± ï±ß±õþ Î䩆±éÅÂßÅ ßÂËõþ û±ý×//
✉ mail2chirasree@gmail.com

¿ð¿{¡õþ ðõþõ±Ëõþ ÷üòð-ý×-Õ±÷¯
Îü±÷ú‚Âõþ ¿üÑý
ÎëÂëÂù±ý×ò 23 ¿ëÂËü¥¤õþ, 2013/ ÕËòß ëÂ×O±ò-ÂóîÂËòõþ ü±ÂÏ ö±õþËîÂõþ
õþ±æñ±òÏ ¿ð¿{¡ ðÓõþðúÇËò Îä±àõþ±à± ù ù Îðúõ±üÏõþ ü˼, ö±õþîÂÏûþ
õþ±æòÏ¿îÂõþ Û¶ú±ü¿òß ÎÂËS Ûß òîÅÂò ú¿Mõþ Õ±á÷ò õ±îDZ qòù ÛõÑ Îðàù
Îû ¿î¿ò ÛËùò/ Õ±÷æòî±õþ ò±÷±‚Âò ñòÉ ‘Õ±÷ Õ±ð¿÷ Âó±¿éÇÂ’õþ Û¶¿î‡±î±Îòî± Õõþ¿õj ÎßÂæ¿õþÝûþ±ù ÛËùò ü±Ñõ±¿ðßÂËðõþ ü±÷Ëò/ ðËùõþ ÷ÅàÂó±S
¿üËü±¿ðûþ±õþ Îâ±ø¸í±õþ ü˼ üÅõþ ¿÷¿ùËûþý× ¿î¿ò
æ±ò±Ëùò, ¿ð¿{¡ õþ±æÉ¿éÂõþ Û¶ú±ü¿òß ð±ûþö±õþ
¿òËBå î±Ëðõþ ðù/ ëÂ×Âóõþ±æÉÂó±ù õ±
ÎùôÂËéÂòɱKé áöÂíÇõþËß Ûý× ÷Ë÷Ç ¿ä¿êÂ
¿ðËûþËåò/ õþ±÷ùÏù± ÷ûþð±Ëò úÂóï/
ýÒɱ, ÷ûþð±Ëò/ ¿õñ±òüö±ûþ òûþ, ù±ùËßÂ{¡±ûþ
òûþ, Îüý× õþ±÷ùÏù± ÷ûþð±Ëò/ Îûà±Ëò ¿ð¿{¡
õþ±æÉ üõþß±õþ ÛõÑ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ðÅòÇÏ¿îÂü÷±Båi§ Û¶ú±ü¿òß ¿Sûþ±ßÂù±Âó Ý õÉïÇî±õþ
¿õËX õåõþà±Ëòß ñËõþ ‘Õ±Âó’ Û¶¿îÂõ±ðÏ
Õ±Ëj±ùò áËh îÅÂËùËå/ îÅÂËù ñËõþËå Õ±õæÇò±
ýé±Ëò±õþ Û¶îÂÏß ‘çÒ±é±/’ ‘¿òöÇÂûþ±-ß±Ë`Âõþ’
òÔúÑüî±õþ Û¶¿îÂõ±Ëð î±õþ±Ý üõþõ ýËûþËå/
Û¶¿îÂõ±ðËß âËõþ±ûþ± Õ±ù±Âó䱿õþî±õþ ÷±ñÉË÷ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþËå ¿ð¿{¡õþ ¿õ¿öÂi§
÷ý{¡±õþ ÎýÒËüùâËõþÝ/ õU õþ±æÍò¿îÂß Îû±X±Ëðõþ Îõ±ß± õ±¿òËûþ, ¿ð¿{¡õþ
ò±á¿õþß ü÷±Ëæõþ ¦¤îÂЦ£ÓÂîÇ ü÷ïÇËòõþ Îæ±Ëõþ, ü±¥x¿îÂß ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËò
70¿é ձüËòõþ ÷ËñÉ 28¿é Îî æûþÏ ýËûþËå/ û¿ðÝ ‘Õ±Âó’ ÂóÓíÇ-á¿õþ‡Âî± Âó±ûþ
¿ò, û¿ðÝ ÛßÂß õÔýM÷ ðù ýËûþËå ö±õþîÂÏûþ æòî± Âó±¿éÇÂ, îÂõÅÝ æòáËíõþ
SÅX ç񱎱 ͱåËh ÂóËhÂËå ß±¿ù÷±¿ùl ßÂÑËáèËüõþ ëÂ×Âóõþ ÛõÑ Îü ðù¿éÂËßÂ
¿ðËûþËå Îú±äÂòÏûþ Âóõþ±æËûþõþ ù#±/
Õ±÷-Õ±ð¿÷’õþ Û¶¿î¿ò¿ñ Õõþ¿õj ÕõúÉ ¿òõDZäÂËò Îæî±õþ Âóõþ, Û¶ä¿ùî ìÂÑËûþ
ðÅ-Õ±ãÅËùõþ ‘¿öÂ’ ÕïÇ±È ¿õæûþ¿äÂý Îð¿àËûþËåò/ ý±¿ü÷ÅËà õËùËåò, Û æûþ
Õ±÷æòî±õþ æûþ, ¦¤Bå Û¶ú±üò Ý ðÅòÇÏ¿îÂËõþ±Ëñõþ ð±¿õõþ ü÷ïÇËò ¿ð¿{¡õþ ü±ñ±õþí
÷±òÅËø¸õþ õþ±ûþ/ üÑàɱá¿õþ‡Â ýÝûþ±õþ æòÉ, ßÂÑËáèü Ý ¿õËæ¿Âóõþ ß±Ëå ¿ßÂåÅ
úîÇÂü±ËÂó Û¶Ÿ ÎõþËàËåò/ Îõú ßÂËûþß¿ðò ü÷ûþÝ ¿òËùò ÛõÑ ÕõËúËø¸ 23

÷÷î±ûþ ¿ôÂõþù ¿õ÷ù
üÅðúÇò ✍
ý×ÒðÅõþ Îúø¸ÂóûÇ™Là áËîÇÂý× ¿ôÂËõþ Ûù/
¿õ÷ù &Ñ, Îá±àDZ æò÷Å¿M Î÷±äDZõþ Û¶ñ±ò ¿ßÂåÅ¿ðò Îõú ù±ôÂçÒ±Âó ßÂËõþ
Îúø¸ÂóûÇ™Là ÷ÅàÉ÷LaÏõþ Âó±Ëûþý× Õ±Rü÷ÂóÇí ßÂõþËùò/ ð±¿æÇ¿ùÑ Õ±õþ ëÅÂûþ±üÇËßÂ
¿òËûþ Õ±ù±ð± Îá±àDZùɱ` õþ±ËæÉõþ ¦¤›Ÿ Õ±Âó±îÂî æù±?¿ù ¿ðËûþ Âó¿}Â÷õ¼ËßÂý×
¿òËæõþ âõþ ¿ýËüËõ Îúø¸ÂóûÇ™Là Î÷ËòÝ ¿òËùò/ ÷ÅàÉ÷LaÏõþ ü˼ üÂó±ø¸Çð ÆõêÂßÂ
ßÂËõþ 汿òËûþ ¿ðËûþËåò, Ûàò Õ±õþ ‘ðÅ©†¿Å ÷’ òûþ/ õõþÑ Îá±àDZùɱ` Îé¿õþË鱿õþûþ±ù
Õɱë¿÷¿ò˦†˜úò •¿æ¿éÂÛ— ÎßÂý× Ûàò ü¿êÂß ¿ðú±ûþ ú¿Mú±ùÏ ßÂõþ± ýËõ/
÷ÅàÉ÷LaÏõþ ñ÷ß ÎàËûþËåò ¿ß ò± õù± ÷Åú¿ßÂù ýËùÝ Ûé± õù±ý× û±ûþ òõ±Ëi§õþ
ÆõêÂËß îÒ±Ëß ձõþÝ ÛßÂõ±õþ qòËî ýËûþËå, Õ±ù±ð± õþ±æÉ ýËõ ò±/ ¿æ¿éÂÛ
¿ðËûþÝ ß±æ ä±ù±Ëî ýËõ/ ¿ð¿{¡Ëî ¿áËûþ¿åËùò ßÂÑËáèËüõþ ü÷ïÇò Âó±Ýûþ±õþ
Õ±ú± ¿òËûþ/ ¿ßÂc Îü &ËhÂÝ õ±¿ù/ ¿õËæ¿Âó ä±õþ õþ±ËæÉõþ ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËò
ö±ù ôÂù ßÂõþËùÝ Õ±á±÷Ï Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËò ÎßÂËf Â÷î±ûþ Õ±üËî Âó±õþËõ
¿ß ò±, î± Ûàòý× õù± üyÂõ òûþ/ ÕáîÂɱ Âó¿}Â÷õ¼ËßÂý× ‘Õ±Âóò±âõþ’ Î÷Ëò
¿òËî õ±ñÉ ýËûþËåò/ ÕõúÉ Ûå±h± Õ±õþ ëÂ×Âó±ûþÝ ¿åù ò± ¿õ÷ù &Ñ-Ûõþ/
Îá±àDZùɱË`Âõþ ÷ÅàÉ÷LaÏ ßÂËõ ýËõò î±õþ ¿êÂß Îòý×/ î±õþ ÎäÂËûþ Õ±Âó±îÂî ¿æ¿éÂÛõþ Û¶ñ±òý× ö±ù/ î±ý× 30 æÅù±ý× ¿æ¿éÂÛ’õþ ¿äÂô Ûá¿æÿ¿ßÂëÂ׿éÂËöÂõþ Âóð ÎïËßÂ
ý×™¦¸ô± ÎðÝûþ±õþ Âóõþ ÎôÂõþ Îüý× ÂóËðý× úÂóï ¿òËBåò ¿õ÷ù/ îÂËõ Ûõ±õþ Õ±õþ
Âó±ý±Ëh òûþ, úÂóï õþ±æöÂõËò/
÷ÅàÉ÷LaÏõþ ü˼ ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ Îá±àDZæò÷Å¿M Î÷±äDZõþ Ûý× Õ±äÂ÷ß± âÅËõþ û±Ýûþ±õþ

¿ëÂËü¥¤Ëõþõþ Îâ±ø¸í±/ ÎßÂò Ûî¿ðò ù±áù· ¿õËõþ±ñÏ ¿ýËüËõ Û¶¿îÂ|n¿î ÎðÝûþ±
ÛßÂ/ ú±üËßÂõþ á¿ðËî õËü Õ±÷ Õ±ð¿÷Ëß Îðà±Ëò± ¦¤›Ÿ&Ëù±Ëß õ±™¦¸Ëõ õþ+Âó
ÎðÝûþ±, Õ™LÃî õîÇÂ÷±ò ß±ê±Ë÷±ûþ, ¿ßÂc ÕòÉ õɱÂó±õþ/
ձ߱Ëú ¿ßÂc ß±Ëù± Î÷âÝ õþËûþËå/ Îù±ßÂÂó±ù Ý ðÅòÇÏ¿î ¿õËõþ±ñÏ ü±¥x¿îÂßÂ
Õ±Ëj±ùËòõþ Û¶±íÂóÅø¸ Õõþ¿õj ÎßÂæ¿õþÝûþ±Ëùõþ ¿ü¿òûþõþ üýËû±áÏ Õi§±
ý±æ±Ëõþ ÛàòÝ Â÷î±ûþ Õ±ü±õþ õɱÂó±Ëõþ òÏõþõ/ ü±Ñõ±¿ðßÂËðõþ ¿î¿ò õËùËåò,
‘Îò± ßÂË÷KéÂ/’ Ûå±h± Îû ßÂÑËáèüËß Îö±é±õþõþ± çÒ±é±ËÂóé± ßÂõþËùò ÛõÑ û±Ëðõþ
¿õËX ÎßÂæ¿õþÝûþ±ùõþ± Û¶õù Û¶ä±õþ ä±ù±Ëùò,
î±Ëðõþý× ü÷ïÇò ¿òËûþ üõþß±õþ áêÂò ßÂõþ±õþ
õɱÂó±Ëõþ ¿ßÂåÅ ÷±òÅËø¸õþ Õ±Âó¿M Îî± õþËûþËåý×/
î±ý× ÎßÂæ¿õþÝûþ±ùËðõþ ¿ä™Lñö±õò± ¿ßÂc
ßÂõþËîÂý× ýËõ/ îÒ±Ëðõþ ¿üX±™Là ¿òËî ýËõ, Îß±òÄ
Âóï, ßÂÏ ßÂÏ Õ±ïÇü±÷±¿æß òÏ¿î ‘Õ±Âó’ ÎòËõ/
üÅúÏù Ý Ã›¶¿îÂõ±ðÏ ò±á¿õþß ü÷±æ ýËõ, ò± 
Â÷î±õþ ÝË÷-ù±¿ùî Îðàòð±õþ õþ±æÍò¿îÂßÂ
ðËù õþ+Âó±™Lÿõþî ýËõ¯ ¿õ¿ú©† ü÷±æMWßÂ
õþ±÷äÂf &ý Õ±ú‚± ۶߱ú ßÂËõþËåò,
‘Â÷î±úÏù õþ±æÍò¿îÂß ú¿M ü±ñ±õþíî ä±ûþ
ò± Îû ú¿Mú±ùÏ ò±á¿õþß ü÷±æ áËh ëÂ×êÅÂßÂ/
¿õÂóÅù üÑàɱ¿ñËßÂÉ Â÷î±ûþ Õ±ü±
õþ±æÉ&¿ùËîÂÝ î±õþ ÎîÂ÷ò ò÷Åò± Îðà± û±ËBå ò±/’
îÂËõ, Õ±÷æòî±õþ ÷ÓùÉ ÕõúÉ õþ±æîÂËLaõþ ¿ßÂåÅ ÕÑúËßÂÝ Î÷Ëò ¿òËî ýËûþ¿åù/
¿ð¿{¡ý× Îî± î±õþ ü±ÂÏ/ 1638 àèÏ©†±Ës õ±ðú±ýÄ ú±ýÄæ±ý±ò Õ±áè± ÎïËß ¿ð¿{¡ËîÂ
•îÂàò ò±÷ ÎðÝûþ± ýËûþ¿åù ‘ú±ýÄæ±ý±ò±õ±ð’— õþ±æñ±òÏ ¦š±ò±™Lÿõþî ßÂËõþò/
¦š±ÂóîÂɿÛ¶ûþ Ûý× ü¥Ú±é áËh Îî±Ëùò ù±ùËßÂ{¡±/ Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ îÂïÉ, 16 ۿÛ¶ù,
1638 ù±ùËßÂ{¡±õþ ¿ö¿M¦š±Âóò ÛõÑ Ýý× ÛßÂý× î±¿õþËà 1648-Û ¿ò÷DZËíõþ
Âó¿õþü÷±¿l/ î±õþý× ÷ËñÉ Õ±÷Ïõþ-Ý÷õþ± ¿õ¿ú©†æòËðõþ ü˼ õü±õþ æòÉ
‘¿ðÝûþ±ò-ý×-à±üÄ’ ÛõÑ Õ±÷æòî±õþ ßÂï± Îú±ò±õþ æòÉý× ‘¿ðÝûþ±òÄ-ý×-Õ±÷Ä’Ûõþ üÔ¿©†/
Îðà± û±ßÄÂ, õþ±÷ùÏù± ÷ûþð±ò ÎïËß ö±õþîÂÏûþ áíîÂËLaõþ Îß±òÝ Ã›¶ßÔÂî ‘Õ±÷’
¦¤±ïÇõ±ýÏ Ã›¶Ãß±Ëúõþ üÓäÂò± ýûþ ¿ß ò±/ ¿ðÝûþ±ò-ý×-Õ±÷ Ý ÎßÂÌîÓÂýùÏ Îä±Ëà
ÕËÂó± ßÂõþËå/
¿ÂóåËò ÕõúÉ õþ±æÍò¿îÂß ß±õþíÝ
õþËûþËå/ Ûý× ÷ÅýÓËîÇ Âó±ý±ËhÂõþ û±
Âó¿õþ¿¦š¿îÂ, î±Ëî Ûàò ðÏâÇË÷ûþ±ðÏ
Îß±òÝ Õ±Ëj±ùËò û±Ýûþ±õþ Âóï
ÎòÝûþ±õþ ÕïÇý× ýù õþ±æÍò¿îÂßÂö±Ëõ
¿òËæËðõþ Õõ¦š±òËß à±Ëð ÎôÂËù
ÎðÝûþ±/ Âó±ý±Ëh S÷ú õþ±æÍò¿îÂßÂ
ú¿M õ±¿hÂËûþ äÂËùËå îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü/ î±õþ ôÂËù ñTü ò±÷Ëå Î÷±äDZõþ
üÑáêÂËòý×/ Âó±ý±ËhÂõþ ÷±òÅø¸ Õ±Ëj±ùò ßÂËõþ ßÂËõþ ¿òËæõþ± Ûàò ÕïÇÍò¿îÂßÂ
¿õÂóûÇËûþõþ ÷ÅËà/ ÕîÂÏËî õU ü÷ûþý× î±Ëðõþ ëÂ×Âóõþ Õ±Ëj±ùòËߠ䱿ÂóËûþ
¿ðËûþËåò Î÷±äDZ ÎòîÔÂQ/ Î÷±äDZ Îòî±õþ± Ûß¿ðËß Îû÷ò ¿òËæËðõþ Õ¿™¦¸Q ¿é¿ßÂËûþ
õþ±àËî Ûý× Âóï ¿òËûþËå, Îüý× ÛßÂý× ß±õþËí Ûàò Õ±Ëj±ùò ¿õ÷Åà ýËûþ
ÂóËhÂËåò Âó±ý±ËhÂõþ õ±¿üj±õþ±/ Î÷±äDZ ÎòîÔÂQ, ûî¿ðò û±ËBå, õÅçÂËî Âó±õþËåò
ÂóÔïß õþ±æÉ ÎåËùõþ ý±ËîÂõþ Î÷±ûþ± òûþ, ÎîÂËù¼±ò± Õ±õþ Îá±àDZùɱË`Âõþ ð±¿õ
ü÷Ëá±ËSõþ òûþ/ ¿ßÂc ¿ßÂåÅ ÛßÂé± ò± ï±ßÂËù é±ß± Îû÷ò Õ±üËõ ò± ÎîÂ÷òý×
Âó±ý±Ëh ï±ßÂ±Ý ÷Åú¿ßÂù ýËûþ û±Ëõ/ î±ý× î±¿hÂËûþ ÎðÝûþ± ¿æ Ûò Ûù ÛôÂ
Îòî± üÅõ±ü ¿â¿üÑËßÂÝ ÎôÂõþ Âó±ý±Ëh ÎëÂËßÂËåò/ ¿õ÷ù &ÑËðõþ ß±Ëå Ûé±Ý
Âó¿õþ¦¨±õþ ýËûþ ÎáËå ¿æ¿éÂÛ’Ëî ò± ¿ôÂõþËù Îæùõ¿j Î÷±äDZ Îòî±Ëðõþ å±h±
Âó±Ýûþ± ÷Åú¿ßÂù/ Îüý× ü˼ ö±õþîÂÏûþ Îá±àDZ ùÏá Îòî± ÷ðò î±÷±Ñ ýîÂɱõþ
îÂðË™Là ÎôÂõþ Õ¿î ü¿Sûþ ýËûþ ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ ¿ü¿õÕ±ý× Ý/
÷ÅàÉ÷LaÏ ÷÷î±õþ ß±Ëå ¿ôÂËõþ û±Ýûþ±, Ûý× õþ±æÉËß Î÷Ëò ÎòÝûþ±, ¿æ¿éÂÛ’ËîÂ
¿ôÂËõþ Õ±ü± Ûüõý× ¿õ÷Ëùõþ ÎßÂÌúùÝ ýËî Âó±Ëõþ/ Îù±ßÂüö± Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá
õ± ÂóËõþ Âó¿õþ¿¦š¿î õÅËç ÎßÂÌúù Îû õðù±Ëî Âó±Ëõþ, Û÷ò üy±õò± Îß±òÝö±Ëõý×
ëÂ׿hÂËûþ ÎðÝûþ± û±ûþ ò±/ îÂËõ, îÂî¿ðò Õ±õþ ‘ðÅ©†Å¿÷’ òûþ, Âó±ý±hÂÝ Õ±Âó±îÂîÂ
ú±™LÃý× ï±ßÂËå/

¿ä¿ê ¿ùàÅò Ûý× ¿êÂß±ò±ûþ– Û¶¿î ü¥ó±ðßÂ, Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101/ ý×-Î÷ù  response@aamadermalda.in

Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ

¦¤±¿ñß±Ëõþõþ ßÂï±
2 æÅù±ý× 2009
¿ð¿{¡ ý±ý×Ëß±ËéÇ Õü±Ñ¿õñ±¿òß ÎⱿøî ýù ö±õþîÂÏûþ ðG¿õ¿ñõþ ñ±õþ± 377
11 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013
üſÛ¶÷Ëß±éÇ ౿õþæ ßÂËõþ ¿ðù ¿ð¿{¡ ý±ý×Ëß±ËéÇÂõþ Îüý× õþ±ûþ/
úî±ÑËú ÕŠ ýËùÝ Îõú ¿ßÂåÅ ÷±òÅø¸ û±õþ± üŦš ÛõÑ ¦¤±ö±¿õßÂ,
û±õþ± ü÷ß±¿÷ æÏõòäÂûDZËß ÎõËå ¿òËûþ ÎõÒËä¿åù,
î±õþ± õþ±î±õþ±¿î ձõ±õþ ÕÂóõþ±ñÏõþ ùß±ûþ
Îû ÕÂóõþ±Ëñõþ ü±æ± 10 õåËõþõþ üÑËú±ñò, ¿õËúø¸ ÎÂËS û±õ#Ïõò
ü˼ æ¿õþ÷±ò± 1 ù é±ß±/
üyÂõî Ûý× Ã›¶ï÷ Îß±òÝ ¿õø¸Ëûþ ÛßÂ÷î ýù ‘¿õ« ¿ýjÅ Âó¿õþø¸ð’ Õ±õþ
‘Õù ý׿`Âûþ± ÷Åü¿ù÷ Âó±ËüDZò±ù ù Îõ±ëÂÇ’
ÛßÂý× üÅËõþ ßÂï± õùËùò õ±õ± õþ±÷Ëðõ Õ±õþ æ÷±îÂ-ý×-ëÂ×Ëù÷±Ëûþ ¿ýËjõþ
Î÷Ìù±ò± ÷ðòÏ üý÷î ÎÂó±ø¸í ßÂõþù õ±{œÏ¿ß ü¿÷¿î ձõþ
¿÷úò±¿õþ ü÷±æ, üõ±õþ ÷ËîÂý× Âó¿}Â÷Ï ðÓø¸Ëíõþ ý±î ÎïËß õþ± ÎÂóù
ö±õþîÂÏûþ üѦԨ¿îÂ, ü÷±æ, üöÂÉî±/
Ûý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ ßÂËûþß ý±æ±õþ õåËõþõþ ý׿îÂý±ü ¿ßÂc õùËå ÕòÉ ßÂï±/
üѦԨ¿îÂ-ü±¿ýîÂÉ, õþ±÷±ûþí-÷ý±ö±õþËîÂõþ ÷Ëî±
÷ý±ß±õÉ ÎïËß q ßÂËõþ ¿õ¿öÂi§ Û¶±Ëð¿úß Îù±ß ü±¿ýËîÂÉ, Îù±ßÂäÂûDZûþ
ü÷ß±¿÷î±õþ ¿òðúÇò Û¶äÅÂõþ/
Ûý× ÎðËúý× Îùà± ÷Åü¿ù÷ Ý ÎõÌX ü±¿ýËîÂÉÝ õþËûþËå ü÷¿ù¼
ö±Ëù±õ±ü±õþ ß±¿ýòÏ/ Õ±÷±Ëðõþ ¿õ¿öÂi§ ¿õàɱî ÷¿jõþ&Ëù±õþ ÎðÝûþ±Ëù
ý±æ±õþ õåõþ Âó±õþ ßÂËõþÝ Õ±æÝ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå ü÷ß±¿÷î±/
Îß±ò¿ðòý× Ûý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËú
ü÷ß±¿÷î± Îß±òÝ Îá±Âóò ÕòÅúÏùò ¿åù ò±... ÕÂóõþ±ñ Îî± òûþý×/
¿ýjÅ, ÷Åü¿ù÷ ÕõËúËø¸ ÕËòß ÕîÂɱä±õþÏ ú±üßÂ
ü±÷±òÉîÂ÷ ÕÂóõþ±Ëñ úÓËù ä¿hÂËûþËåò õ± ôÒ±¿üËî çÅ¿ùËûþËåò,
¿ßÂc ü÷ß±¿÷î±õþ ÕÂóõþ±Ëñ ß±ëÂ×Ëß Û¶±íð` ¿ðËûþËåò õ± õ¿j ßÂËõþËåò
Û÷ò âéÂò±õþ ü±ÂÏ Õ±Ëå Õ±÷±Ëðõþ ý׿îÂý±Ëü·
ý×ÝËõþ±ËÂó æòî± õ± õþ±©†˜ ü÷ß±¿÷î±õþ ÕÂóõþ±Ëñ ÂóÅ¿hÂËûþ ÷±õþËå
õ± ü±õþ±æÏõËòõþ ÷Ëî± ÎêÂËù ¿ðËBå
ß±õþ±á±Ëõþõþ Îä±õþ± ßÅÂêÅ¿õþËî Û÷ò ëÂ×ð±ýõþí öÅ¿õþöÅ¿õþ/
î±ý× ü÷ß±¿÷î± ßÂàòý× Âó¿}Â÷Ï ðÓø¸í òûþ,
ëÂ×ˌ ü÷ß±¿÷î± Îû Û¶ßÔ¿î¿õX ¿õßÔÂî ¿äÂõþ Âó¿õþäÂûþ
Õ±õþ î±ý× æâòÉ ÕÂóõþ±ñ... Ûý× ü¥óÓíÇ ÕÍõ:±¿òß w±™Là ñ±õþí±é±ý×
Âó±}±îÂÉ üöÂÉî±õþ Õ±÷ð±¿ò/ Õ±ðÉ™Là ßÂËù±¿òûþ±ù ßÅÂôÂù/
¿üÂó±ýÏ ¿õË^±Ëýõþ ÂóõþÂóõþý× ü¥x¿î ¿õè¿éÂú õþ±æú¿M
Ûý× ÎðËúõþ û±õîÂÏûþ ÕgÂß±õþ ÷ÅËå ¿ðËî ä±ý×Ëù
Âó¿}ÂË÷õþ Õ±Ëù±ûþ Õ±÷±Ëðõþ ëÂ×Âóõþ ÎòË÷ Ûù ¿öÂË"±¿õþûþ±ò Âó¿õSî±
ñ±õþí Ý õýò ßÂõþ±õþ Âó¿õS ð±ûþ
¿êÂß îÂàòý× 1861 ü±Ëù ý×Ñùɱ` ÎïËß ձ÷ð±¿ò ßÂËõþ üõþ±ü¿õþ ù±&
ßÂõþ± ýù ö±õþîÂÏûþ ð`¿õ¿ñ ñ±õþ± 377/
150 õåõþ ÂóõþÝ Ã›¶±lõûþ¦¨ Îõú ¿ßÂåÅ ÷±òÅËø¸õþ üý÷ËîÂõþ ¿ö¿MËîÂ
¿òõDZ¿äÂî æÏõòÍúùÏËß ÕÂóõþ±ñ áíÉ ßÂõþËå Ûý× Õ±ý×ò/
õþ±©†˜ ¿êÂß ßÂËõþ ¿ðËBå Õ±÷±Ëðõþ úûþòßÂËÂõþ ÕöÂÉ™LÃËõþõþ Õ±äÂõþí¿õ¿ñ¯
üÓS Ð Îü÷ Îü' ù±ö ý×ò ý׿`Âûþ± Ð Õ± ¿ùé±õþ±¿õþ ¿ý¿¦†˜
ü¥ó±ðò± Ð ï ö±¿òî±, ü±¿ù÷ ¿ßÂËð±ûþ±ý×, ÎÂó¼Åý×ò 2004

¿òËæõþ ÷î æ±ò±ò ÎôÂüõÅß -Û/ ùá ý×ò ßÂò  www.facebook.com/aamader

÷¼ùõ±õþþ ■ 31 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷±ùð± E±÷±¿éÂß ßv±Ëõõþ Âó=Á÷ ò±éÂÉË÷ù±
÷±ùð± E±÷±¿éÂß ßv±Ëõõþ Âó=Á÷ ò±éÂÉË÷ù± ÕòÅ¿‡Âî ýËûþ Îáù 13-15 ¿ëÂËü¥¤õþ ðÅáDZ¿ß‚Âõþ üðËò/ ëÂ×ËZ±ñò Ý Âó¿Sß± ۶߱ú ÕòұËò ëÂ×Â󿦚îÂ
¿åËùò ¿õ¿ú©† ò±éÂÉß±õþ-Âó¿õþä±ùß üÅõèî ß±¿?ù±ù, ò±õþÏ Ý ü÷±æßÂùɱí ÷LaÏ ü±¿õSÏ ¿÷S Ý ÕòұËòõþ üö±Âó¿î ëÂ. ¿ë üõþß±õþ Û¶÷Åà/
¿õËúø¸ ÂÛ¶¿îÂËõðò
Û¶ï÷¿ðËòõþ Û¶ï÷±ËñÇ E±÷±¿éÂß ßv±Ëõõþ ‘äÂɱù±ß±êÂ’
•õþäÂò±-üÅõèî ß±¿?ù±ù, Âó¿õþä±ùò±-Îúàõþ ð±ü—
÷=Á¦š ýûþ/ æÏõòðÏÂó ¿òËö û±Ýûþ± ÷±òÅËø¸õþ Îúø¸
¿êÂß±ò± ¬ú±Ëòõþ æ;ù™Là ¿äÂî±õþ ð±ëÂ× ð±ëÂ× Õ±&Ëòõþ
Îù¿ùý±ò ¿úà±ûþ ü÷™¦¸ ß±i§±-ý±ý±ß±õþ, Õ|nñ±õþ±
™¦¸t ßÂËõþ ÂóËh ï±ß± Ûß îÂl-q©¨ Âó¿õþËõú ßÂîÇÂõÉ
ü±ñËî ÂóËh ï±ß± ¬ú±Ëòõþ ÂóÅËõþ±¿ýî ձõþ ¿üñÅ
Îë±Ë÷õþ æÏõËòõþ Û¶¿îÂBå¿õ îÅÂËù ñËõþ Ûý× ò±éÂËßÂ/
äÂù÷±ò æÏõËòõþ Õæ¦Ú úõð±Ëýõþ ßv±¿™Là öÅÂùËî ÷Ëð
äÂÅõþ ýËûþ ï±ß± ¿üñÅ Îë±÷ Õ±õþ ÂóÅËõþ±¿ýî öÅÂËî«Ëõþõþ
¿òÐü¼ æÏõËò ýê±Èý× ëÂ×ðûþ ýÝûþ± ¿òõþ±|ûþÏ õè±pí
ßÂòɱ üÅËù±äÂò±Ëß ¿òËûþ Æî¿õþ ýûþ ò±ò± Õ¿öÂâ±îÂ/
¦aÏ Âó¿õþîÂÉM öÅÂËî«Ëõþõþ ¬ú±Ëò Î÷ËûþËåËùõþ
ëÂ×Â󿦚î ÕüýÉ ýËùÝ ¿üñÅõþ ÷Ëòõþ áöÂÏËõþ Õ‚Å¿õþîÂ
ýûþ Õö±áÏ Î÷Ëûþ¿éÂõþ Û¶¿î ձßÂø¸Çí, ÎÛ¶÷/ û±õþ
Âó¿õþí¿î üÅËù±äÂò± ¿òËæý× æ±ò±ò Îðûþ, î±õþ áËöÇÂ
¿üñÅõþ õÑúñËõþõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂ/ Û¿ðËß ðÏâÇ¿ðËòõþ
ëÂ×ËÂó±üÏ öÅÂËî«Ëõþõþ üÅËù±äÂò±Ëß Âó±Ýûþ±õþ ù±ùü±ûþ
âõþ õÒ±ñ±õþ ÃÂó¿õþߊò±õþ ßÂï± ¿üñÅ æ±òËî ÎÂóËõþ,
öÅÂù õÅËç îÂÏõè αËö ¿òËæõþ Û¶¿î ÕüË™LñËø¸ î±õþ
õÒ±¿ú¿é ÎöÂËã ÎôÂù±õþ ü÷ûþ üÅËù±äÂò±õþ ü˼
üÑâ±Ëî ¿üñÅõþ ù±¿ïõþ Õ±â±Ëî î±õþ ü™LñËòõþ
áöÇÂñ±¿õþíÏ ÷±õþ± û±ûþ/ æÏõËòõþ Ûß ¦¤›Ÿ ÂóÅËh å±ý×
ýËûþ û±ûþ, qñÅ î±ý× òûþ Îüý× ¿äÂî±ûþ î±ËßÂý× î±õþ
ü™LñËòõþ áöÇÂñ±¿õþíÏ üÈß±õþ ßÂõþ±õþ ò±÷ ò¿ïöÓÂM
ßÂõþËî ýûþ/ ò±éÂß¿é Î÷±é±÷Å¿é ëÂ×îÂõþ±ËùÝ–
ÂóÅËõþ±¿ýËîÂõþ öÓ¿÷ß± õhÂý× ¿ò©xö ÷Ëò ýËûþËå/ ¿üñÅ
Îë±÷ ÕËòß±ÑËúý× Õ¦ó©† Ý ÕËýîÅÂß ëÂ×BäÂáè±Ë÷
ë±ûþùá õËù û± Õ¿î ò±éÂßÂÏûþ õËù ÷Ëò ýûþ/
üÅËù±äÂò±õþ Õ¿öÂòûþ Îû ëÂ×BäÂî±ûþ Õ¿öÂòÏî ýÝûþ±õþ
ßÂï±, î± ò± ýÝûþ±ûþ Î÷±é±÷Å¿é õù± û±ûþ/ Û÷ò
Ûß¿é ò±éÂËßÂõþ ÷=Á Õ±õþÝ Îõ¿ú üÅ¿õòÉ™¦¸ Ý
¿ëÂËéÂùÄÎü õþ+Âó±¿ûþî ýËî Âó±õþîÂ/
¿ZîÂÏûþ Û¶Ëû±æò± ü÷Ëõî Û¶ûþ±Ëüõþ ‘ÂóõþöÓÂË÷’
äÂ`ÂÏð±ü öÂA±ä±ËûÇõþ Îå±é አÕõù¥¤Ëò úõþ¿ðjÅ
äÂSõîÇÂÏõþ ò±éÂÉõþ+Âó Âó¿õþä±ùò± î±õþý× Ûß¿éÂ
ü÷Ëûþ±ÂóËû±áÏ, ü÷±Ëæõþ Ûß ¦óúÇß±îÂõþ ¿õø¸ûþËßÂ
ëÂ×iœÅM ßÂõþ±õþ õ¿ù‡Â ÛõÑ ü±ýüÏ Ã›¶ûþ±ü/ Ûß ð¿õþ^
÷Åü¿ù÷ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ú±¿™LÃÂóÓíÇ, ¿ò¿õÇõ±ðÏ æÏõËòõþ

âéÂò± ü¥óÔM ¿õø¸ûþËß ÎßÂf ßÂËõþ ò±éÂß¿é ۿáËûþ
äÂËù/ æ±îÂÂó±îÂ, õíÇ-ñ÷Ç-ü±¥xð±¿ûþßÂî±õþ ü˼
õþ±©†˜Ïûþ üLa±ü, Ûà±ËòÝ ÎîÂ÷¿ò ¿õä±õþ-¿õË−ø¸íýÏò
òÔúÑü Ý ü¿ýøÅî±õþ Âóõþ±ß±‡Â±õþ å¿õ Õ±Òß± ýûþ û±
üßÂËùõþ ¿õ«±üËû±áÉî± ÕæÇò ßÂËõþ/ Û¶¿î¿é ðÔúÉý×
üßÂËùõþ üÅÕ¿öÂòÏî ä¿õþS&¿ùõþ ß±i§±, ¿õø¸±ð,
ûLaí±õþ ÷÷ǦóúÇÏ ðÔúɱûþËò Õ±¿õ©† ßÂËõþ õþ±Ëà/ Û¶ï÷
ðÔËúÉ ü±¿ðËßÂõþ õ±¿hÂõþ ð±Ýûþ±ûþ üÂó¿õþõ±Ëõþ Ãú±¿™LÃÂóÓíÇ
Õõ¦š±ò Õ±õþ Îå±é ÎåËùõþ áù±ûþ-‘ù±ùò õËù ...’
á±ò¿é Îûò Ûý× Ã›¶±¿™LÃß ÷±òÅø¸&Ëù±õþ ÷Ëòõþ üÅõþËßÂ

Ûß üÅËõþ ÎáÒËï Âó¿õþõɱl ßÂËõþ/ Ûý× ÎðËúý× æiœ,
ÎõËh Ýê±, ñ÷Ç-ßÂ÷Ç, æÏõò-û±ÂóËò Ûý× üÑàɱùâÅ
÷±òÅø¸&¿ùõþ Ûý× ÷±ò¿üßÂî± Îõ¿úõþö±á ÷±òÅËø¸õþý×
÷÷Çá±ï±/ •û¿ðÝ ¿ßÂåÅ ¿õ¿Båi§ âéÂò± ÷±ËçÂ÷ËñÉý×
ü÷±Ëæõþ üßÂùËß ßÂùÅ¿ø¸î ßÂËõþ—/ Õ±õ±õþ ü÷±Ëæõþ
ÕòÉ ü¥xð±Ëûþõþ ÷±òÅËø¸õþ Õ¿õ«±Ëüõþ ü˼
õ±Ñù±Ëð¿ú Õ¿î¿ïËß ձ¿îÂïÉ ÎðÝûþ± ÎßÂf ßÂËõþ
ü±¿ðßÂËß 濼 Õ±àɱûþ ñËõþ ¿òËûþ ¿áËûþ ß±õþ±XÂ
ßÂõþ± ýûþ/ ðÏâÇ¿ðò òÔúÑü ÕîÂɱä±õþ Õ±õþ ß±õþ±õ±Ëüõþ

Âóõþ ¿òËðDZø¸ Û¶÷±¿íî ýÝûþ±ûþ Îü ÷Å¿M Âó±ûþ/ Û¶ï÷
ðÔËúÉõþ Îû ú±™LÃ-¿¦§* å¿õ î±õþ ü¥óÓíÇ ¿õÂóõþÏËîÂ
Õ÷±òÅ¿ø¸ß ÕîÂɱä±Ëõþ Âó¼Å-¿õñT™¦¸ ÕËäÂîÂò Õõ¦š±ûþ
¿òïõþ ü±¿ðËßÂõþ Õ¿öÂòûþ Îû÷ò áöÂÏõþö±Ëõ ð±á
ÎßÂËé û±ûþ ÎîÂ÷¿ò ðÅý× ðÔËúÉõþ ÆõÂóõþÏËîÂÉ ÛßÂ
¿õþûþɱ¿ù¿ˆÂß ðÔúÉߊ ¿äÂS±¿ûþî ýûþ/ Âó±ú±Âó±¿ú
õþ±©†˜Ïûþ ú±ø¸Ëíõþ ÕÂóõÉõý±õþ, ÕgÂ Ý ÕÂ÷
Û¶Ëûþ±Ëáõþ ÕÂóð±ïÇî± Û¶ßÂé ýËûþ ÂóËhÂ/ üßÂËùõþ
Õ¿öÂòûþý× öÂÏø¸í ö±Ëù±, ¿õ«±üËû±áÉ, ò±h± Îðûþ/
û±õþ ßÂï± Õ±ù±ð± ßÂËõþ õùËîÂý× ýûþ, ü±¿ðËßÂõþ

÷±Ëûþõþ öÓ¿÷ß±ûþ ÎßÂûþ± õ±á¿ä ûÒ±õþ ßÂï±ûþ Õ±=Á¿ùßÂ
ö±ø¸±õþ Û¶Ëûþ±á, õ¿ë ùɱÑ&Ëûþæ, ü÷™¦¸ õþ+Âó±Ëõþ±ËÂó
ä¿õþËSõþ Õ±¿Rß Û¶Ëûþ±á ûï±ïÇý× ò±éÂÉäÂäDZõþ
Õ¿õËBåðÉ Õ¼ ýËûþ ÂóËhÂ/ ÷=Áü#±õþ Âó¿õþ¿÷¿îÂ
Û¶îÂÏßÂÏ ¿åi§÷Óù á±å¿é üÅÂó¿õþß¿ŠîÂ/
¿ZîÂÏûþ¿ðËòõþ ›¶Ëû±æò± ý±¿ùúýËõþõþ ý×ëÂ׿ò¿éÂ
÷±ù=Á’õþ òõ ö±õþËîÂõþ ÆäÂîÂòÉ/ ß¿õõþ±æ ßÔÂøäÂf
ÎüËòõþ Îâ±h± äÅ¿õþ ßÂËõþ õËòõ±ð±Ëh âÅËõþ Îõ¿õþËûþ
Îâ±h± ÎôÂõþî ¿ðËî ձü±õþ ü÷ûþ ñõþ± ÂóËh ù±ùÅ/
Îüý× ß¿õõþ±Ëæõþ ü˼ á¼±¦§±Ëò ¿áËûþ
õýõþ÷ÂóÅËõþ õü™LÃËõþ±Ëá Õ±S±™Là ýËù
ü¼Ïõþ± î±Ëß ÷Ôî ÎöÂËõ á¼±ûþ ö±¿üËûþ
¿ðËûþ äÂËù Õ±Ëü/ ÎõÒËä¿åù Îü/
õþ±Ëõûþ±õþ Âó¿õþäÂûDZûþ üŦš ýËûþ áè±Ë÷
Õ±Ëü/ ¿ßÂc ÷Åüù÷±Ëòõþ üѦóËúÇ
ï±ß±õþ æòÉ ü÷±Ëæõþ ú±üËò ÷± ÛõÑ
¦aÏ î±Ëß Âó¿õþîÂɱá ßÂËõþ/ á±òÂó±áù
ù±ùÅ äÂËù û±ûþ æ¼Ëù/ q ýûþ òîÅÂò
æÏõò/ ò±÷ ýûþ ù±ùò/ æ¼ù
Âó¿õþ¦¨±õþ ßÂËõþ áËh Îî±Ëù Õ±|÷/
ü¼ÏÝ ýûþ ÕËòßÂ/ æ¼Ëù Õ±Ëü
ß±ã±ù ý¿õþò±ï, ÷Ïõþ Î÷±ú±õþôÂ
Û÷òßÂÏ Îæɱ¿î¿õþfò±ï ê±ßÅÂõþ/ Ûý×
ü÷™¦¸ ¿õø¸ûþ Ûß¿é ¦¤ŠÍðËâÇõþ
•ÛßÂâKé±— ò±éÂËß àÅõ ðÂî±õþ ü˼
÷=Á¦š ßÂõþù ý±¿ùúýËõþõþ ý×ëÂ׿ò¿éÂ
÷±ù=Á/ û±S±÷Ë=Áõþ ÷Ëî± ü±æ±Ëò±
÷=Á/ ÷Ë=Áõþ ÎÂóåËò Ûß¿éÂ
¿îÂòï±ËßÂõþ õþ¦†˜±÷/ ÕËòßÂé±
Âó±ù±á±Ëòõþ ÷Ëî± ßÂËõþ Âó¿õþËõ¿úîÂÝ
ýËù± ‘òõ ö±õþËîÂõþ ÆäÂîÂòÉ’/ ò±÷
ÎðËà ÷±ùÅ÷ ýûþ¿ò Îû Ûý× ò±éÂßÂ
Õ±üËù ù±ùËòõþ ß±¿ýòÏ/ ù±ùËòõþ

ä¿õþS±¿öÂËòî± ûË渚 ÷Å¿kûþ±ò±õþ ü±Ëï á±ò ÛõÑ
Õ¿öÂòûþËß ÛßÂé± ÷±S± ¿ðËî ÎÂóËõþËå/ Îû±áÉ ü¼îÂ
ßÂËõþËå üý¿úŠÏõþ±/

5

¿ôÂËõþ Îðà± 2013
Õ±æËßÂõþ õþ±îÂé± Îö±õþ ýÝûþ±õþ ÕËÂó±/ Õ±á±÷Ïõþ õ±îDZ ձ߱ú-õ±î±ü æÅËhÂ/
õþ±îÂâ¿hÂé± 12-õþ âõþ åÒÅËùý× Âó±ËŒÂ û±Ëõ ßÂɱËù`±Ëõþõþ Âó±î±
Î÷±õ±ý×Ëù-ß±ËëÇ ëÂ×ÂóËä û±Ëõ qËöÂBå±õ±îDZ, ¦¤±áî 2014
î±õþ Õ±Ëá Ûý× ¿ôÂËõþ Îðà± Ûý× õåõþé±ËßÂ/
Û¶±¿l-ý±õþ±Ëò±õþ ÷±Ëç çÂõþ±Âó±î± ¿ðù î±õþ ý×Ë™¦¸ý±õþ/

E±÷±¿éÂß ò±éÂÉË÷ù±õþ ¿ZîÂÏûþ ¿ðËòõþ ¿ZîÂÏûþ ò±éÂßÂ
ßÅÂä¿õý±õþ ‘ÕòÅöÂõ’ ò±éÂÉ üѦš±õþ ¿êÂß±ò±/
¦¤±÷Ï-¦aÏõþ ÷ñÉ¿õM üÑü±õþ/ ßÂËùæ æÏõËòõþ
üýÂó±êÂÏ õ±÷ õþ±æòÏ¿îÂõþ ü÷ïÇßÂ/ ¿ùéÄÂù ÷ɱ᱿æÿò
Õ±Ëj±ùËò ëÂ×öÂËûþý× ûÅM ¿åËùò/ õîÇÂ÷±Ëò ¦¤±÷Ï
ÕñɱÂóßÂ/ ò±õþÏ ¦¤±ñÏòî± ¿òËûþ Û¶äÅÂõþ Îùà±Ëù¿à
ßÂËõþ ò±÷ ßÂËõþËåò/ ëÂ×ÂóòɱüÝ Õ±Ëå/ Îü¿÷ò±õþ
ý×îÂɱ¿ðËî Ýý× ¿õø¸Ëûþ õMÔî± ÎðÝûþ±õþ æòÉ
Õ±÷¿Laî ýò/
ü±¥Ú±æÉõ±ð ¿õËõþ±ñÏ ¿÷¿åËù ¦aÏ’õþ Îû±áð±Ëòõþ
ý×Bå±Ëß ÎßÂf ßÂËõþ üÑü±Ëõþ Õú±¿™Là ÛõÑ Îúø¸ÂóûÇ™LÃ
¦aÏ’õþ áÔýîÂɱá/ 汿òËûþ Îáù, Îû Îü Õ±õþ õ±¿hÂËîÂ
¿ôÂõþËõ ò±/ ¿÷¿åËùý× î±õþ ¿êÂß±ò± Îü ÎÂóËûþËå/
•üÅß±™Là öÂA±ä±ËûÇõþ ¿êÂß±ò± ß¿õî±/— Ûß¿éÂ
üõþùËõþËà±ûþ ò±éÂß¿é Âó¿õþËõ¿úî ýûþ/ Îß±òÝ
ò±éÂÉ÷ÅýÓîÇ Æî¿õþ ýûþ ò±/ ôÂËù ¦¤ŠÍðËâÇõþ ò±éÂËßÂÝ
ðúÇËßÂõþ ÛßÂËâÒËûþ¿÷ ù±áËî q ßÂËõþ/ ¦aÏ’õþ õ±¿hÂ
ÎåËh äÂËù û±Ýûþ±õþ ÷ÅýËÓ îÇÂÝ Îß±òÝ ÕòÅöÂõ ßÂõþ±ËîÂ
Âó±õþù ò± ‘ÕòÅöÂõ’ ò±éÂÉ üѦš±/
ò±ËéÂɱÈüËõõþ Îúø¸ ò±éÂß ü±ûþËßÂõþ ‘¿Âó¿‚ õÅ¿ù’
Õ÷õþ ¿÷S’õþ አÕõù¥¤Ëò ý×j±úÏø¸ ù±¿ýhÂÏõþ
ò±éÂÉõþ+Âó/ Âó¿õþä±ùò± Î÷âò±ð öÂA±ä±ûÇ/
ëÂ×Bä¿õM Õ±õþ Õ¿î ¿ò¥§¿õM ü÷±Ëæõþ ¿ðòÕ±ò±¿ðò à±Ýûþ± ÷±òÅËø¸õþ æÏõòäÂûDZõþ ¿äÂõþ±ä¿õþî ZjüÑâ±îÂ-BåËùÉõþ ß±¿ýòÏ û± ¿Âó¿‚Âõþ ¿õõõþËí
ôvÂɱúõɱËß ¿õõÔî ýûþ/
¿Âó¿‚ ý×Ñ¿ùú ¿÷¿ëÂûþ÷ ¦Å¨Ëùõþ å±SÏ ýÝûþ±õþ üÅõ±Ëð
ûË渚 üÛ¶¿îÂöÂ/ Îâ±õþ õÉõü±ûþÏ ÕËïDZÂó±æÇËò ÷¢Ÿ
¿Âóî± üÑü±Ëõþõþ Û¶ú±ü¿òß Õõ¦š±ò ¿êÂß õþ±à±õþ æòÉ
÷±ËçÂ÷ËñÉ ðÔßÂÂó±î ßÂõþËùÝ ÕŠ¿ú¿Âî ¦aÏõþ Î÷Ëûþõþ
ü±÷Ëò ÎßÂÌ¿ùòÉ õæ±ûþ õþ±àËî ձËõ±ù î±Ëõ±ù
öÅÂù ý×ÑËõþ¿æ Õ±Ýh±Ëò±õþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂõþËîÂ
å±ËhÂò ò±/ Î÷ËûþËß ûË渚 ö±ùõ±Ëüò/ ¿ßÂc ¿Âó¿‚Â
Îß±ï±ûþ Îûò Ûß±ßÂÏËQ Îö±Ëá/ ÷ɱë±Ë÷õþ Ûß¿éÂ
ü±îÂ÷±Ëüõþ ¿úqÂóÅËSõþ Îðà±Ëú±ò± Õ±õþ üõÇü÷Ëûþõþ
ß±Ëæõþ Î÷Ëûþ ¿ýËüËõ Îß±òÝ Ûß ¦¤ÂóòÂóÅËõþõþ
¿Âó¿‚Âõþ õûþ¿ü Î÷Ëûþ õÅ¿ù Õ¿ú¿ÂîÂ, áè±÷É ¿ßÂc àÅõ
õ±ñÉ/ ¿Âó¿‚Âõþ ü±Ëï õÅ¿ùõþ ›¶¿î ÂóËðý× ç±Ë÷ù±/
ý×ÑËõþ¿æ ö±ø¸±é± Îõ±Ëç ò± Îû¯ ¿ßÂc áè±÷É ýËùÝ
î±õþ õÅ¿XÂ÷M±, á±ò Õ±õþ ¿÷¿©† á±Ëòõþ áù±, ò±äÂ,
ò±ò± Û¶õ±ð Ý áè±÷É åh±ûþ ¿Âó¿‚ÂËß Îü 屿hÂËûþ û±ûþ/
¿Âó¿‚ ñÏËõþ ñÏËõþ î±õþ ¿òûþË÷ õÒ±ñ± ÂæÏõËò õÅ¿ùõþ
ü±õþùÉ Õ±õþ ÷ÅM æÏõËòõþ Õ±¦¤±ð Âó±ûþ/ õÅ¿ùËß Îü
ü±ïÏ ßÂËõþ Îòûþ/ Û¿ðËß ¦Å¨Ëù ¿Âó¿‚Âõþ ö±Ëù±
Îõþæÿ±ŒÂ ò± ýÝûþ±õþ ÎÂóåËò õÅ¿ùõþ Õ¿ú¿Âî áè±÷É
üѦóúÇî±Ëß ð±ûþ ßÂËõþ/ õÅ¿ùÝ ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ ý×ÑËõþ¿æ
ús ÎúËà- ¿Âó¿‚Âõþ ¦Å¨ù ÎEü ÂóËõþ ¿òËæËß Ýõþ
Õ±üËò õ¿üËûþ ö±Ëõ/ Ûõþý× ÷±Ëç õ±¿hÂõþ ô±ý×ôÂõþ÷±ü à±é± Ûß ûÅõËßÂõþ Û¶Ëù±öÂËò ¿Âó¿‚ ¦¤›Ÿ
Îðà±õþ ôÂËù üõ¿ßÂËåÅ òËh ÝËêÂ, åjÂóîÂò âËéÂ/
ýê±Èý× õéÂá±å õ± á±åõ±õ± ò±Ë÷ Ûß ð±úÇ¿òßÂ
õÔËXÂõþ Õ±¿õöDZËõ Ý æÏõòõϱõþ ðúÇËò ðÅý×æòý×
îÔÂl ýûþ- ÛËß ÕÂóËõþõþ ß±Ëåõþ õgÅ õËù/ ¿õ«±ü
ßÂõþËî q ßÂËõþ/ ò±éÂß¿é üÅÕ¿öÂòÏîÂ/ ¿Âó¿‚Âõþ ÷±õ±õ±, ¿Âó¿‚Â Ý õÅ¿ù üßÂËùõþ Õ¿öÂòûþ òæõþ ß±ËhÂ/
¿ßÂc õÅ¿ùõþ Îä±™¦¸ õ±Ñù± ö±ø¸±ûþ ßÂï±õþ ôÅÂùçÅ¿hÂ,
åh±, á±ò, Õ±õþ ò±Ëä üßÂùËßÂý× å±¿ÂóËûþ û±ûþÕòõðÉ/ á±åõ±õ±õþ •Î÷âò±ð öÂA±ä±ûÇ— ëÂ×Â󿦚¿îÂ
¿ßÂåÅé± Õ±Ëõþ±¿Âóî ÷Ëò ýûþ/

æ±òÅûþ±¿õþ

ÎôÂõènûþ±¿õþ

æ¿÷-æËé üÏ÷±™Là üÅõþ±, üõþù ôè¿KéÂûþ±õþ/
¿êÂß 20 ÷±Ëüõþ ÷±ï±ûþ ¿ZîÂÏûþõ±õþ
¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËòõþ ÷ÅËà±÷Å¿à
ý×ÑËõþæõ±æ±õþ/

ßÔÂËøjÅ ò±õþ±ûþí ÎäÂÌñÅ¿õþõþ ¿ò榤 ðÂ
üÑáêÂò ý×Ë÷æ üý ÷LaÏ ¿ýËüËõ Îö±ËéÂ
ùh±/ Õ±æ ëÂ×MËõþõþ ¿ðò/

÷±äÇÂ

ۿÛ¶ù

‘á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ ý×ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×é ÕôÂ
ý׿?¿òûþ±¿õþÑ Õɱ` ÎéÂßÂËò±ù¿æ
•¿æ Îß ¿ü Õ±ý× ý× ¿é—õþ ¦š±ûþÏ
ßÂɱ¥ó±Ëüõþ ¿úù±òɱü ßÂõþËîÂ
Û¶ñ±ò÷LaÏ, Îü±¿òûþ±-õþ±æÉÂó±Ëùõþ
ç¿éÂß±üôÂõþ/

ü±¿ôÂßÅÂù-òÅõþ õ±!±ú-õþ±¿æëÂ×{¡±-¿÷õþ±æÅù-÷±õÅð... S÷ú
ùß±é± ðÏâÇ ýËBå/ äÂùËå ä±Âó±ò-ëÂ×Ëî±õþ ÕòÉõþ±ËæÉ
¿êÂß± |¿÷ß ¿ýËüËõ ß±Ëæ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Ûõþ± ¿ßÂ
¿òËæËðõþ ò±÷éÅÂßÅ ò¿ïöÅÂM ßÂËõþ¿åù· ßÂËõþ¿åù, ýûþËî±
õ± ßÂËõþ¿ò/ Û¶Ëûþ±æòý× ÷Ëò ýûþ¿ò/ ê±Ëòõþ Îõ-Õ±ý׿ò
õUîÂù ÎöÂËã ÷Ôî 45 î±õþ ÷ËñÉ 11æòý× Ûý× Îæù±õþ/

Î÷

æ³ò

ÕïÇ - ÕòËïÇõþ ¿äÂSò±éÂÉ/ ü±õþð± ü±¥Ú±ËæÉõþ ÂóîÂò
úýõþî¿ùõþ Ûý×üõ ¦š±òÏûþ ÕïÇòÏ¿îÂËß ÛßÂñ±!±ûþ
ÎöÂËã äÅÂõþ÷±õþ ßÂËõþ ¿ðù/ Ûß¿ðËß ß±æ
ý±¿õþËûþËåò ý±æ±õþ ý±æ±õþ ÛËæKé ձõþ ÕòÉ¿ðËßÂ
ù ù ձ÷±òîÂß±¿õþõþ Îß±¿é Îß±¿é é±ß±
Îõ÷±ùÅ÷ ëÂ×Ëõ ¿áËûþËå/

Âó¿õþû±ûþÏ Âó=Á±Ëûþî ü÷ÏßÂõþí/ õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþ 
Âõþí, Ýõþ± Û¶±Ë™Là õÒ±ËäÂ, |Ë÷ý× õÒ±äÂËî ä±ûþ
¿ßÂc üÅËû±á õ± Õ¿ñß±Ëõþõþ ۶˟ ò± û±Ýûþ±ý×
ö±Ëù±/ Îö±é ձüËå, ð±÷±÷± ÎõËæËå Ýõþ±
æ±Ëò qñÅ Îö±é ձüËå, Îö±é ¿ðËî ýËõ/

æÅù±ý×

Õáˆ

æŠò± Îæù±æÅËhÂ/ Îæù± Âó¿õþø¸ð ¿ß î±ýËù ¿Sú‚Å·
Õ±Rü¥œ±ò Îõ±ñü¥ói§ ÷±ùð± ßÂËùËæõþ ö±õþÛ¶±l
ÕñÉ ›¶ö±ü ÎäÂÌñÅõþÏ å±SËòî±Ëðõþ Ûý× Õ±äÂõþËí
õ±ñÉ ýËùò üõ ÎåËh Îõ¿õþËûþ ÎûËîÂ/ ÂóðîÂɱá
ßÂõþËùò ¿éÂä±üÇ ß±ëÂ׿kËùõþ ÕñɱÂóßÂõþ±Ý/

¿õø¸ü±ûþËõþ ëÅÂõËå ÷±ùð±/ õ±¿¼Ëé±ù±
áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ Îû ÎßÂë × ¿òÐü˂±ËäÂ
Îð¿àËûþ ÎðËõò, ÎßÂ÷ò ßÂËõþ ü±õþ±
úõþÏËõþ Õ±ËüÇ¿òËß±¿üËüõþ ðýò ¿ðËûþ
ÎõÒËä ձËåò îÂÒ±õþ±/

ÎüË›I×¥¤õþ

÷ý±ùûþ± üÑàɱ

ÃÕ±¿ðõ±üÏ ëÂ×i§ûþò Õ±æÝ ¦¤›Ÿ/
‘ßÂÏ õùõ ßÂM±, õD ¿ÂËñ Âó±ûþ
Îû¯ ¿ñî屄 ¿ñî屄 Îõ±Ëù âÅãÅõþ
Âóõþ± Îû Âó± &Ëù± Îî±÷õþ±
ò±äÂËî ÎðËà±, î± Õ±òËj òûþ
ÎÂóËéÂõþ æ;±ù±ûþ/’

Õ±ú± æ±á±Ëùò õþ±ËæÉõþ ÂóûÇéÂò÷LaÏ ßÔÂËøjÅ ò±õþ±ûþí ÎäÂÌñÅ¿õþ/
îÒ±õþ ëÂ×ËðɱËá Îß±¿õþûþ±, æ±Âó±ò, æ±÷DZò, ¿õèËéÂò, ßÂË¥¤±¿ëÂûþ±,
¿öÂËûþîÂò±÷, ÷±ùËûþ¿úûþ±, ý×Ëj±Ëò¿úûþ±, ÷±ûþ±ò÷±õþ, ¿ô¿ù¿Âók,
÷˼±¿ùûþ±, ï±ý×ùɱ`Â, |Ïù‚±, ßÂù¿¥¤ûþ±, õ±Ñù±Ëðú üý 17
¿é Îðú ÎïËß ÃÛß ›¶¿î¿ò¿ñõþ ðù ü¥x¿î ÷±ùð± üôÂËõþ
Õ±Ëüò/ îÒ±õþ± ÎÂóÒÌËå û±ò æáæÏõòÂóÅËõþ/

¿ò榤 ¿ä S
ÕË"±õõþ

òîÅÂò ëÂ×ðÉË÷ ßÂ÷ÇûË: ÎáÌhÂõ˼õþ
òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ/
ÎßÂfÏûþ ÷±òõü¥óð ëÂ×i§ûþò
÷LaËßÂõþ ¿õþËÂó±éÇ ÕòÅü±õþÏ Û
õþ±ËæÉõþ 16¿é ¿õ«¿õðɱùËûþõþ
÷ËñÉ
ÛßÂ÷±S
ÎáÌhÂõ¼
¿õ«¿õðɱùûþý× ÛàòÝ Îõú ðÅõÇù/
ëÂ×Mõþõ¼üý ð¿ÂËíõþ Õ±h±ý×à±ò±
Îæù± ¿òËûþ Æî¿õþ Ûý× òõÏò
¿õ«¿õðɱùûþ¿éÂËî Îùà±Âóh±õþ ÷±ò
Û¶±ûþ îÂù±¿òËîÂ/ ¿ßÂc ÎßÂò·

òËöÂ¥¤õþ

õÔj±õòÏ
÷ûþð±ò/
¿îÂùñ±õþËíõþ æ±ûþá± Îòý×/
ÎáˆÂõ' ÎïËß ü±ñ±õþËíõþ
Îâõþ±Ëé±Âó üõ±õþ Îä±à
Õ±éÂËßÂËå òÏù-ü±ð± ÷Ë=Á/
ÕôÂÄ Îý±ûþ±ý×é ú±¿hÂËîÂ
÷ÅàÉ÷LaÏ ÷ñÉ÷¿í/ ÷±ùð±õþ
çÅ¿ùËî 88¿é Û¶ßÂËŠõþ
ò±÷ Îâ±ø¸í± ßÂËõþ äÂËùËåò
¿äÂiœûþ üõþß±õþ/

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷¼ùõ±õþ, 31 ¿ëÂËü¥¤õþ 2013

Û¶ï÷ ÃÕ±Ëù±ûþ
Õ±Ëù±õþõþ±æßÂòɱ 
^ Îᱦ¤±÷Ï
ßÂ’÷±ü Õ±ËáÝ Îî±üDZËðõþ õ±¿hÂõþ ÛßÂîÂù±õþ
¿äÂËùËß±ê± éÂÂóËß ձ÷±õþ æ±ò±ù±ûþ çÒ±-äÂßÂÄäÂËßÂ
Îö±õþ Îõþ±Ëðõþ Âóüõþ± ¿òËûþ U÷¿h ÎàËûþ ÂóhÂîÂ/
Îä±à àÅËùý× ÎðàËî ÎÂóî±÷ Îö±Ëõþõþ Û¶üi§ ý±Ýûþ±
ü±õþ±õþ±î ñËõþ úýËõþõþ Îûüõ õþã-ÎõõþËãõþ ßÂï±
ßÅ¿hÂËûþ ÛËòËå, áɱËõþËæõþ á± ÎâÒËø¸ ¿úõþðÒ±h±
é±ò ßÂËõþ ðÒ±¿hÂËûþ ï±ß± ý×ëÂ×ßÂɱ¿ù›I×±ü á±åé±
¿õË:õþ ÷Ëî± ÷±ï± çÒ±¿ßÂËûþ Îü üõ ßÂï±Ëðõþ
àÒÅ¿éÂò±¿é õÅËç ¿òËBå/ î±õþ Û÷ò ö±õö¿¼, Ëûò
ðÒ±¿hÂËûþ ï±ß±õþ Û¶¿îÂ|n¿îÂõX ò± ï±ßÂËù ü±õþ±
úýõþé±ËßÂý× Îü ý×ËBå÷Ëî± Âó±ùËé ¿ðîÂ/
ßÂ’¿ðò Õ±ËáÝ üÒ±Ýî±ù Î÷ËûþËðõþ ò±ßÂôÅÂËùõþ
÷Ëî± ËÂó±¿ùõþËãõþ Îö±õþ Õ±üî æ±ò±ù±ûþ,
ßÅÂûþ±ú±õþ ΦڱËî ÎäÂËÂó/ Îß±ËOËß ÛßÂé± éÅÂòéÅ¿ò
Âó±¿àËßÂÝ ¿òËûþ Õ±üî ü˼ ßÂËõþ/ ÂóÒ±¿äÂËùõþ
ß±å±ß±¿å ݌±Ëò± á±÷ù±õþ ÷Ëî± Û¶ß±G ÷±òßÂäÅÂ
Âó±î±é± Îö±Ëõþõþ Âó± ñÅý×Ëûþ ÎðÝûþ±õþ æòÉ, î±õþ
õÅËß Îû ¿ú¿úõþ æËh± ßÂËõþ õþ±àî¯ õþ±áî ¿úqõþ
¿õå±ò±ûþ áh±á¿h à±õ±õþ ÷Ëî± ßÂËõþ, éÅÂòéÅ¿òé±
ßÂäÅÂÂó±î±õþ ü¥óÓíÇ ðàù ÕÒ±ßÂËh Îü æËù ¦§±ò
ÎüËõþ ¿òËûþ Îêұ頿ðËûþ Âó±ùß q¿ßÂËûþ ¿òîÂ/ Ëûò
õþ±ËæÉõþ ¿ÂóäÂ-ß±Ëù± ÕgÂß±õþ ðÅáÇ ÎöÂËã ¿õÂóÅù
¿õSË÷ ¿òËæõþ ßÒ±Ëñ 䱿ÂóËûþ Îüý× ëÂ×X±õþ ßÂËõþ
¿òËûþ Ûù Õ±Ëù±õþ õþ±æßÂòɱË߯
...ðÔúÉé± Õ±÷±õþ àÅõ ¿Ã›¶ûþ ¿åù, Ûü÷ûþ Õ±¿÷
æ±ò±ù±ûþ æ¿÷Ëûþ õþ±à± Έ±ò¿äÂËÂóõþ éÅÂßÂËõþ± ¿òËûþ
Œ|øÌıX¬

øı:±¬ÛÚ

åÒÅËh ¿ðî±÷ Îî±üDZËðõþ æ±òù±ûþ, éÅÂÂóÄé±Âó ús
ßÂËõþ éÅÂßÂËõþ±&Ëù± å¿hÂËûþ ÂóhÂî ÂóÒ±¿äÂËùõþ ÝÂó±Ëõþ
â±Ëüõþ ëÂ×ÂóËõþ/ Õ±÷±õþ æ±ò±ù±õþ ÷Åà ÂóÓõÇ¿ðËßÂ,
Õ±õþ Îî±üDZõþ Âó¿}ÂË÷/ Îå±A Îî±üDZ Ëûò úsé±õþý×
ÕËÂó± ßÂËõþ ï±ßÂîÂ/ ús Îú±ò±÷±Sý× Îü
æ±ò±ù± àÅËù ÷Åà Îõõþ ßÂõþ±õþ Õ±Ëá õ±ý×Ëõþõþ
ðÔúÉé± ßŠò± ßÂËõþý× ¿àù¿àù ßÂËõþ ÂóîÂò÷Å¿à
Âó±ý±¿h çÂíDZõþ ÷Ëî± ús ßÂËõþ ý±üîÂ/ Ý öÅÂËùý×
Îûî ÎÂó±¿ùÝ Õ±S±™Là Ýõþ ðÅËé± Îõþ±á±Ëé Âó±Ëûþõþ
ßÂï±/ ë±ò± ç±Âóé±Ëò±õþ ÷Ëî± ý±î ðÅËé± ÎòËh Ý
Îûò Âó±¿àËðõþ ÷Ëî± Îß±ï±Ý ëÂ×Ëh ÎûËî ä±ý×îÂ/
Õ±æß±ù Õ±õþ Õ±÷±õþ æ±òù±ûþ Îö±õþ Õ±Ëü ò±/
Îî±üDZËðõþ õ±¿hÂé±õþ æ¿÷, ÂóÅßÅÂËõþõþ õÅËßÂõþ ëÂ×Âóõþ
Âó± ÂóÒËÅ î áèÏõ± ëÂ×ÒäÂÅ ßÂËõþ ðÒ±¿hÂËûþ ¿Âóõþ±¿÷ËëÂõþ ÷Ëî±
¿îÂòËß±ò± ôvÂɱéÂõ±¿hÂ/ ý×ëÂ×ßÂɱ¿ù›I×±ü á±åé±Ý
Õ±õþ Õ±Ëáõþ ÷Ëî± ÷±ï± ò±Ëh ò±/ î±õþ ß±Ëå
¿áËûþ Îß±Ëò± ý±Ýûþ±ý× Õ±õþ üÅà-ÕüÅËàõþ áŠ
õËù ò±/ õþ±Ëá-Õ¿öÂ÷±Ëò Ûý× ßÂ’¿ðËòý× î±õþ
Î÷ðGÂé± ÎßÂ÷ò õÅ¿hÂËûþ û±Ýûþ± ÷±òÅËø¸õþ ÷Ëî±
÷±¿éÂõþ ¿ðËß çÒÂÅËß ÂóËhÂËå/ ÷Ëò ýûþ, Îö±Ëõþõþ
ü±Ëï Õ±¿h ßÂËõþ Îü ü±õþ±æËiœõþ ÷Ëî± ÷Åà
¿ô¿õþËûþ ¿òËûþËå/ Îî±üDZ ÛàòÝ ýûþËî± Îß±òÝ
æ±ò±ù±õþ ß±Ëå õËü ðÅ’ý±î ç±ÂóËé ðÓËõþ Îß±ï±Ý
ëÂ×Ëh û±Ýûþ±õþ ßÂï± ö±Ëõ, Õïä Ýõþ Ýh± Õ±õþ
ýûþ ò±/ õ±ý×Ëõþ Îõþ±Ëðõþ Âó±¿{¨Ëî äÂËh ÛàòÝ
Îö±õþ Õ±Ëü/ ÛßÂé± Îå±A Î÷Ëûþõþ qñÅ Õ±õþ
Îö±Ëõþõþ æËòÉ Ýh± ýûþ ò±, ÛßÂé± æ±òù± qñÅ
Õ±õþ Îö±Ëõþõþ æËòÉ ßÂàòÝ Îà±Ëù ò±/

‘û±ý×’ õù±õþ Õ±Ëá Îõþ±VÅõþé± õËù¿åù, ß±ù
üõT±õþ Õ±Ëá ÛËü ÎåÒ±õ Îî±ËßÂ.../ ¿òßÂø¸ ß±Ëù±
ÆðîÂÉé± ¿ôÂËß ýËî ýËî òÏùËäÂ... Îá±ù±¿Âó...
ù±ùËä ýËûþ áù±Ëò± Îü±ò±/ âÅ÷ö±㱿òûþ±
ÎåÒ±Ýûþ± ÎÂóËûþ õþ±ËîÂõþ ù#± öÅÂËù äÂÝh± õÅËßÂõþ
ëÂ×Âóõþ çÅÂÒËß ÂóËh çÒ±ßÂh± ßÂð÷/
îÂàòÝ ÕgÂß±õþ ï÷Ëß ձËå ôv±ý×Ýö±Ëõþõþ
÷±ï±ûþ/ âÅ÷ ö±Ëã¿ò úýËõþõþ/ Õùü ÂóËh ï±ß±
ß±Ëù± ¿ÂóäÂõþ±™¦¸±ûþ ý׿îÂëÂ׿î æÏõò àÒÅæËî ձü±
ßÂËûþßÂËæ±h± Âó±/ õþ±îÂæ±á± Ûò Ûý×äÂé±
Õ±hÂË÷±h± ö±Ëã âÅ÷Ëä±à Îð±ß±¿òõþ ý±ËîÂ

¿ðËòõþ Û¶ï÷ ¢−±Ëü ÎêÒ±é Îê¿ßÂËûþ/ ¿ðòáîÂ
Âó±ÂóÂËûþõþ Õ±õæÇò± ü¿õþËûþ ¿ðËî ü±ô±ý×Ýûþ±ù±
ò±Ë÷ üß±Ëùõþ Õ±Ëù± Î÷Ëà/
Ûý×÷±S éÅÂÂóÄ ßÂËõþ ëÅÂõ ¿ðù õþ±îÂæ±á± î±õþ±é±/
æ±òù±õþ ßÒ±Ëä õþ±îÂËö±õþ æ÷± ýÝûþ± ¿ú¿úËõþõþ
ÎôÒ±é±õþ±/ õ±ý×Ëõþõþ æ÷±é ÕgÂß±õþ ¿ôÂËß ýËûþ
ÛËùÝ âËõþõþ ÷ËñÉõþ õ±î±ü ÛàòÝ ûË渚
ö±¿õþ ß±ò Âó±îÂËùý× áöÂÏõþ âÅË÷õþ «±üÛ¶«±Ëüõþ ús.../ õ±ý×Ëõþõþ Õ±õå± Õ±Ëù±ûþ â¿hÂõþ
ßÒ±é±õþ ¿ðËß Îä±à ÂóhÂËîÂý× Âó±ú ¿ôÂËõþ Îú±ûþ
ÛàòÝ q ò± ýÝûþ± üß±ù/ Âó±Ëú áöÂÏõþ âÅË÷

ß±ð± ÂóÒ±äÂ-ÂóÒûþ¿Sú-Âó=Á±i§/ õþ±îÂ-¿õå±ò±õþ Ý÷
å±hÂËî ò± å±hÂËîÂý× ë±ß Îðûþ üß±ù/ ¦Å¨ùõɱá
Õ±õþ ¿é¿ôÂòõ' Îá±å±Ëî Îá±å±ËîÂý× ä±Ëûþõþ
ß±ËÂóõþ éÅÂÑé±Ëã Õ±õþ üß±Ëùõþ Û¶ï÷ àõËõþõþ
Âó±î±ûþ ¿ðò q ýËûþ û±ûþ/ ÂóÒ±äÂõåËõþõþ Îå±A
úõþÏõþé±Ëß âÅ÷ ÎïËß ÎéÂËò îÅÂùËî ¿áËûþ ßÂàò
Îûò õËûþ û±ûþ ¿òËæõþ ü˼ ¿òËæõþ ßÂï± õù±õþ
¿ò榤 ü÷ûþéÂÅ ßÅÂ/ æ±ò±ò Ëðûþ ᱿hÂõþ ýËòÇõþ ü˼
q ýËûþ û±Ýûþ± Õ±õþÝ ÛßÂé± Û¶ù¿¥¤î ¿ðò/

¿äÂõþ|Ï ð±ú&l

2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ ü±Ëï
1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ

11 õø¸Ç 10 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful