You are on page 1of 22

papercollection

SULIT 1 21/1

1 Peristiwa di bawah berkaitan dengan satu ciri sejarah.

Hari Kebangsaan negara kita jatuh pada 31 Ogos 1957

A tepat dan benar


B sebab dan akibat
C peristiwa yang sahih
D penting dan bermakna

2 Apakah ciri-ciri masyarakat zaman logam?


I mencipta barang-barang kemas
II menggunakan alat batu seperti beliung
III menghasilkan alat daripada gangsa dan besi
IV menjalankan kegiatan perdagangan tukar barang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3
• Diasaskan oleh Raden Wijaya
• Melaksanakan Undang-undang Manu
• Mencapai kegemilangan semasa pemerintahan
Hayam Wuruk dan dibantu oleh Patih Gajah
Mada

Apakah pelabuhan utama bagi kerajaan di atas?


A Palembang
B Oc-Eo
C Temasik
D Sungai Mas

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 2 21/1

4 • Malakat
• Mulaqah
• Amalaka

Melaka mendapat nama di atas berdasarkan istilah daripada


I bahasa Arab
II bahasa Tamil
III bahasa Melayu
IV bahasa Sanskrit
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5 Parameswara seorang pemimpin yang mementingkan keselamatan bagi menjamin


kemakmuran Melaka. Dengan itu, Parameswara telah mendapat bantuan daripada

A Orang Selat
B Orang Jawa
C Orang Melayu
D Orang Bugis

6 Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit-bukau merupakan kemudahan semula jadi di
Melaka. Kemudahan semula jadi tersebut ialah

I menjadi panduan kepada pedagang untuk menuju ke Melaka


II menjadi tempat perlindungan pedagang daripada serangan lanun
III menjadi pelindung kepada pedagang daripada tiupan angin monsun
IV menjadi tempat yang strategik untuk memerhati dan mengawasi keselamatan
Selat Melaka

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 3 21/1

7 • Hikayat Raja-raja Pasai


• Bustanus Salatin

Apakah persamaan yang terdapat pada karya di atas?


A Menyatakan agama Islam disebarkan di Melaka oleh mubaligh Arab
B Sebagai perantara untuk menyebarkan agama Islam
C Sering dibahaskan di Istana Melaka
D Merupakan karya sastera terjemahan
8
Tun Mutahir telah difitnah cuba menguasai kekayaan Sultan Melaka.

Apakah kesan daripada fitnah tersebut?


A Tun Mutahir telah dipenjarakan
B Timbul curiga dalam kalangan pembesar
C Tun Mutahir telah dilucutkan daripada jawatan Bendahara
D Tun Mutahir dan keluarganya telah dijatuhkan hukuman bunuh

9 Pada 25 Julai 1511, Portugis telah melancarkan serangan pertama terhadap Melaka dan
berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka.
Apakah faktor kejayaan tentera Portugis?
A Menggunakan strategi serangan yang berkesan
B Memiliki bilangan tentera yang ramai
C Menerima bantuan daripada pedagang Jawa dan Gujerat
D Mendapat maklumat kekuatan pertahanan Melaka daripada Si Kitol

10 Jadual 1 merujuk kepada pusat kerajaan Johor dari tahun 1528-1699.

Tahun Pusat Kerajaan


1528-1699 Pekan Tua
1571-1597 Tanah Melayu
1685-1699 Kota Tinggi
Jadual 1

Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut?


A Ancaman kuasa luar
B Perpecahan dalam kerajaan
C Perebutan kuasa
D Bencana alam

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 4 21/1

11 Carta alir berikut menunjukkan perjalanan Sultan Ibrahim Shah setelah diserang oleh
kuasa X yang berhasrat untuk memonopoli pengeluaran bijih timah di Selangor.

Pahang

Bernam

Hulu Selangor

Kuasa X yang dimaksudkan ialah


A Belanda
B Portugis
C British
D Siam

12 Maklumat berikut berkaitan dengan Undang-undang Kerajaan Melayu.

Undang-undang Kerajaan Melayu menekankan


unsur pencegahan, pengajaran dan nasihat melalui
hukuman.

Unsur-unsur dalam undang-undang di atas mencerminkan


A pemimpin yang adil dan tegas
B rakyat yang setia kepada pemimpin
C rakyat yang hidup dalam keadaan harmoni
D pemimpin dan rakyat prihatin terhadap keamanan dan kestabilan

13 Jadual 2 menunjukkan taburan penempatan kumpulan etnik mengikut kaum.

Etnik Kawasan Penempatan


Melanau Lembah Utara Rajang, Mukah, Oya dan Bintulu
Bidayuh Singgai, Sadong dan Sungai Kayan
X Lembah Terusan dan Sungai Baram
Jadual 2

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 5 21/1

X dalam Jadual 2 di atas merujuk kepada etnik


A Iban
B Murut
C Kelabit
D Kenyah
14
• Tanaman tradisional terpenting di Sarawak
Tanaman X • Ditanam oleh kaum Kedayan dan Murut
• Diperdagangkan di pelabuhan Melaka
Tanaman X ialah
A Padi
B Lada hitam
C Pokok sagu
D Gambir

15 Senarai di bawah menunjukkan aktiviti ekonomi pelbagai suku kaum di Sabah.

Suku Kaum Aktiviti Ekonomi


Kadazandusun Menanam padi sawah
Bajau Memungut hasil laut
Suluk Memungut sarang burung
Murut Menanam padi huma

Berdasarkan senarai di atas, apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi


masyarakat di Sabah?
A Bilangan penduduk
B Bentuk muka bumi
C Amalan dan kepercayaan
D Permintaan pasaran semasa

16 Rajah 2 merujuk kepada faktor pengambilan Seberang Perai oleh British pada tahun
1800.
Benteng pertahanan

Pengambilan
Seberang Perai X

Memenuhi permintaan Sultan Dziauddin

Rajah 2

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 6 21/1

Apakah X dalam Rajah 2 di atas?


A Kemajuan pertanian dagangan
B Tanah yang subur
C Perubahan dasar British
D Campur tangan kuasa Eropah yang lain

17
Ketegangan hubungan British dan Belanda diselesaikan
melalui Perjanjian Inggeris-Belanda

Apakah kesan perjanjian di atas?


A British muncul sebagai kuasa besar dunia
B British memonopoli perdagangan teh di Timur
C British meluaskan pengaruh ke negeri-negeri Melayu
D British menjalinkan hubungan baik dengan negeri-negeri Melayu

18

Pentadbiran Negeri-negeri Selat (NNS) telah dipindahkan dari


India ke London pada tahun 1867.

Apakah faktor-faktor pemindahan tersebut?


I Pemansuhan Akta Mata Wang 1855
II Kedatangan imigran Cina ke NNS tidak terkawal
III SHTI di India tidak mengambil berat tentang kebajikan NNS
IV NNS menyokong cadangan penghapusan taraf pelabuhan bebas di Singapura
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

19 Jadual 3 di bawah merujuk kepada peristiwa yang berlaku di Negeri-negeri Melayu


pada akhir kurun ke-19.

Peristiwa Kesan
Campur tangan British di
Perjanjian Pangkor 1874
Negeri-negeri Melayu
Jadual 3

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 7 21/1

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripada peristiwa dalam Jadual
3, di atas?
A Menjaga kebajikan rakyat
B Memastikan ekonomi berkembang pesat
C Mengelakkan penyalahgunaan kuasa
D Memelihara kemakmuran negara

20 Kemasukan buruh Cina yang ramai ke Perak telah mencetuskan pergaduhan sesama
mereka.
Apakah kesan peristiwa tersebut?
A Kemajuan perlombongan bijih timah
B Termeterainya Perjanjian Pangkor
C Campur tangan British di Perak
D Meletusnya Perang Larut

21 Rajah 3 menerangkan faktor penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Mengukuhkan
sistem X
pertahanan

Negeri-negeri Melayu Bersekutu


1896

Memajukan Mengatasi krisis


sistem kewangan
perhubungan Pahang

Rajah 3
Apakah X?
A Meningkatkan pengeluaran hasil bumi
B Memenuhi tuntutan raja-raja Melayu
C Mengawal kuasa Residen
D Mengawal kegiatan lanun

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 8 21/1

22
Negeri Pegawai British
Perlis H.E. Duke
Kedah Meadowe Frost
Kelantan W.A. Graham
Perjanjian 1902 antara British-Siam telah menempatkan pegawai-pegawai British di
beberapa negeri sebagai
A Residen
B wakil British
C penasihat sultan
D Penolong Residen

23
• Mengasas pusat pentadbiran di Tanjung Puteri
• Memperkenalkan Sistem Kangcu

Tokoh yang dimaksudkan ialah


A Sultan Ali
B Sultan Abu Bakar
C Temenggung Daeng Ibrahim
D Temenggung Abdul Rahman

24 Peta 1 dan 2 menunjukkan perluasan kuasa oleh keluarga Brooke di Sarawak.

1853 1905
Brunei
Brunei
Sarawak
Sarawak

Peta 1 Peta 2

Bagaimanakah keluarga Brooke berjaya melaksanakan perluasan kuasa tersebut?


A Mendapat bantuan tentera British
B Memajukan ekonomi tempatan
C Menggunakan tipu muslihat
D Memperoleh konsesi

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 9 21/1

25

• Oya
• Mukah
• Bintulu Tanaman X
• Sg. Igan

Apakah tanaman X?
A Sagu
B Getah
C Gambir
D Lada hitam

26 Jadual 3 menunjukkan bilangan sekolah di Sarawak pada tahun 1930 dan 1938.

Bilangan Sekolah
Jenis Sekolah
1930 1938
Sekolah Melayu 24 33
Sekolah Dayak 1 1
Jadual 3

Mengapakah keluarga Brooke tidak memajukan pembinaan Sekolah Dayak?


A Kekurangan tenaga pengajar
B Petempatan penduduk di luar bandar
C Sambutan yang tidak memuaskan
D Pengekalan cara hidup tradisional

27

Ilustrasi 1

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 10 21/1

Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapakah Syarikat Borneo Utara British (SBUB)


bertindak demikian?
A Mengatasi masalah kewangan SBUB
B Membolot kekayaan ekonomi Sabah
C Membantu menambah pendapatan penduduk tempatan
D Menggalakkan rakyat Sabah mengusahakan tanaman komersial

28 Mengapakah Syarikat Borneo Utara British (SBUB) hanya menyediakan pendidikan


pada peringkat rendah di negeri Sabah?
A Taburan penduduk tidak sekata
B Tenaga pengajar tidak mencukupi
C Sambutan masyarakat tidak menggalakkan
D Kekurangan wang dan tidak menguntungkan

29 Harga getah melambung tinggi di pasaran dunia kerana permintaan terhadap getah
meningkat pada kurun ke-20.
Apakah faktor yang menyebabkan permintaan terhadap getah meningkat?
A Pengeluaran getah tiruan
B Perkembangan perusahaan membuat motokar di Eropah
C Kemajuan perusahaan mengetin makanan
D Kemerosotan tanaman lain

30 Pernyataan berikut merujuk kepada perkembangan sebuah bandar baru di Tanah


Melayu pada kurun ke-19.

• Terletak di daerah Larut


• Kawasan perlombongan bijih timah
• Berkembang menjadi sebuah bandar moden

Apakah bandar yang dimaksudkan?


A Kuala Lumpur
B Seremban
C Taiping
D Ipoh

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 11 21/1

31 Maklumat di bawah merupakan faktor penentangan seorang tokoh tempatan terhadap


pemerintahan kuasa British di negara kita.

• Melarang membuka tanah baru


• Menzalimi keluarga
• Menceroboh kawasan hutan

Siapakah tokoh yang dimaksudkan?


A Haji Abdul Rahman Limbong
B Dato Bahaman
C Rentap
D Antanom

32 Rajah 4 menunjukkan tindak balas rakyat terhadap dasar British.

300-500 petani membersihkan 200 ekar tanah milik


1925 Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan
di Kuala Telemong.

Rajah 4

Apakah punca yang menyebabkan berlakunya peristiwa tersebut?


A Cadangan British memberi konsesi tanah kepada saudagar Cina
B Cukai yang membebankan petani
C Penggunaan pas kebenaran untuk membersihkan tanah
D Penangkapan 40 orang petani tempatan dan mendakwa mereka di mahkamah

33 Karikatur berikut menggambarkan peristiwa Perang Rusia-Jepun pada tahun 1905.

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 12 21/1

Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut?


A Berkeyakinan
B Bertoleransi
C Bersyukur
D Berhemah tinggi

34 Apakah persamaan antara tokoh-tokoh di bawah?

A Kaum Tua
B Pelopor Gerakan Islah
C Berpendidikan Melayu
D Gerakan Pan-Islam

35 Pada kurun ke-20, golongan nasionalisme telah menggunakan akhbar dan majalah
untuk menyebarkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan penduduk.
Mengapakah kaedah ini dipilih?
A Sukar dikesan oleh penjajah
B Kemajuan sistem pendidikan
C Mudah disalur kepada masyarakat
D Memuatkan isu-isu politik sahaja

36 Slogan-slogan di bawah berjaya memperlihatkan imej Jepun sebagai pembela negara-


negara di Asia sehingga kehadiran mereka dapat diterima oleh penduduk tempatan.

• Asia Untuk Orang Asia


• Semangat Asia
• Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 13 21/1

Apakah iktibar yang boleh kita teladani daripada slogan di atas?


A Berhati-hati terhadap propaganda dari luar
B Bersungguh-sungguh dalam mempertahankan negara
C Bersemangat dalam melaksanakan perjuangan
D Berkeyakinan pada kebolehan diri

37 Pernyataan di bawah ialah bentuk kerjasama yang telah diberikan oleh sesebuah
pertubuhan di Tanah Melayu kepada tentera Jepun.

• Membantu menyebarkan propaganda


• Menjadi penunjuk arah kemaraan tentera Jepun
• Memberi maklumat perisikan

Pertubuhan yang dimaksudkan ialah


A Malayan People Anti Japanese Army
B Kesatuan Melayu Muda
C Pembela Tanah Air
D Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung

38 Pembela Tanah Air (PETA) ditubuhkan oleh Jepun semasa pemerintahannya di Tanah
Melayu.
Apakah tujuan Jepun menubuhkan PETA?
A Melatih sukarelawan menentang tentera Bersekutu
B Mengintip kegiatan anti-Jepun
C Menyeru orang Melayu menentang komunis
D Memberi latihan kepimpinan kepada pegawai-pegawai awam

39 Rajah 5 menerangkan tujuan penubuhan Malayan Union.

Membentuk satu Tujuan penubuhan


bangsa Malayan Malayan Union X
Union

Menjamin terus penguasaan British


terhadap ekonomi
Rajah 5

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 14 21/1

Apakah X?
A Mengukuhkan pertahanan British di Asia
B Memajukan ekonomi orang Melayu
C Menyatupadukan orang Melayu
D Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri

40
“Barang siapa di antara orang-orang Melayu yang tiada berkabung
maka ertinya ia sukakan Malayan Union”.

Petikan di atas telah diucapkan oleh Dato’ Onn Jaafar dalam akhbar
A Majlis
B The Times
C Warta Negara
D Utusan Melayu

41 Maklumat berikut berkaitan dengan seorang tokoh UMNO.

• Mengurus Persidangan Kongres Melayu 1946


X • Menambah perkataan “kebangsaan” ke dalam
United Malays Organization.

Siapakah X?
A Dato’ Panglima Bukit Gantang
B Dato’ Nik Ahmed Kamil
C Zainal Abidin Bin Ahmad
D Tun Dr. Ismail

42 Mengapakah British bersetuju membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948?


I British tidak mahu PKM mempengaruhi orang Melayu
II Sikap sederhana orang Melayu
III Perjuangan golongan berhaluan kiri
IV British berjaya menghapuskan semangat kenegerian orang Melayu
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 15 21/1

43

Apakah nilai yang dapat dikaitkan berdasarkan gambar di atas?


A Perpaduan
B Keberanian
C Kejujuran
D Berdikari

44 Garis masa di bawah merujuk kepada tindakan Pertubuhan Komunis Antarabangsa


untuk mencapai matlamatnya di Tanah Melayu.

1948 X

1930 Menubuhkan Parti Komunis Malaya

1919 Menyebarkan ideologi komunisme

Apakah X?
A Melatih ramai kader
B Melancarkan mogok
C Mengambil alih pentadbiran
D Mengadakan pemberontakan bersenjata

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 16 21/1

45 Senarai di bawah menerangkan keganasan Parti Komunis Malaya (PKM) di Tanah


Melayu pada pertengahan kurun-20.

• Menyerang balai polis


• Membakar kilang
• Membunuh tiga orang pengurus
ladang berbangsa Eropah

Apakah langkah yang diambil oleh pihak British untuk mengatasi keganasan tersebut?
A Melaksanakan Undang-undang Darurat
B Menghantar pulang pemimpin yang terlibat
C Membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948
D Memperkenalkan Pentadbiran Tentera British (PTB)

46 Maklumat di bawah berkaitan dengan kesan zaman darurat di Tanah Melayu

Dari tahun 1948-1960, kerajaan telah membelanjakan


sebanyak $721.9 juta bagi membeli peralatan ketenteraan
untuk mengukuhkan pertahanan

Apakah kesan perbelanjaan tersebut terhadap penduduk Tanah Melayu?


A Kejatuhan nilai mata wang
B Kekurangan bahan makanan
C Pembangunan luar bandar terabai
D Peningkatan kadar pengangguran

47 Apakah tujuan Konferensi Nasional dan Konvensi Nasional diadakan di negara kita
pada tahun 1954?
A Mempertahankan ketuanan Melayu
B Mencadangkan syarat kerakyatan persekutuan dilonggarkan
C Membentuk sistem pendidikan kebangsaan
D Merupakan medan perbincangan untuk mencapai perpaduan kaum

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 17 21/1

48 Maklumat di bawah menerangkan sistem pendidikan di Tanah Melayu sebelum


merdeka.
Sebelum merdeka, terdapat lima jenis sistem
sekolah iaitu sekolah agama Islam, sekolah
vernakular Melayu, Cina, Tamil dan aliran
Inggeris.

Apakah kesan sistem pendidikan tersebut kepada penduduk di Tanah Melayu?


A Kos pendidikan berkurangan
B Peluang pekerjaan bertambah
C Perpaduan kaum sukar dicapai
D Keperluan guru-guru meningkat

49 Jadual 5 merujuk kepada cara memperoleh taraf kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu
1948.

Cara memperoleh taraf kerakyatan Syarat


• Kerakyatan yang diberikan oleh
Pesuruhjaya Tinggi
X • Pemohon ialah orang yang dianggap
telah berjasa kepada Tanah Melayu

Jadual 5
Apakah X?
A Permohonan
B Naturalisasi
C Kuat kuasa undang-undang
D Persetujuan Raja-raja Melayu
50 Senarai berikut merupakan tokoh penting negara kita.

• Dato’ Haji Noah


• Tun Tan Cheng Lock
• Tun Abdul Razak
• Tunku Abdul Rahman

Apakah sumbangan mereka?


A Berunding untuk mewujudkan Perikatan UMNO-MCA
B Membantu menaikkan taraf sosioekonomi orang Melayu
C Bersetuju meminda syarat kerakyatan
D Menuntut Konvensi Nasional diadakan

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 18 21/1

51 Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka ke
London dan berjaya menandatangani Perjanjian London.
Apakah kesan utama perjanjian tersebut?

A Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri


B Penguasaan perdagangan antarabangsa
C Perkembangan sistem pengangkutan
D Pelantikan Suruhanjaya Reid

52 Jadual di bawah menunjukkan anggota suruhanjaya menggubal Perlembagaan


Kemerdekaan Tanah Melayu.

Anggota Suruhanjaya Negara


Lord William Reid England
William Mckell Australia
Tuan B. Malik Hakim Mahkamah Tinggi India
Tuan Abdul Hamid Pakistan

Mengapakah tiada wakil orang tempatan yang terlibat menggubal perlembagaan


tersebut?

A British tidak menaruh kepercayaan kepada orang tempatan


B Mengelakkan daripada berlaku ketidakadilan
C Ditentang oleh orang dagang
D Ditentang oleh pemimpin UMNO

53 Maklumat di bawah menunjukkan suasana sambutan kemerdekaan Tanah Melayu.

• Tunku Abdul Rahman melaungkan seruan Merdeka!


• Disambut oleh rakyat dengan penuh semangat

Mengapakah seruan Merdeka dilaungkan dengan penuh bersemangat?

A Bersyukur dengan pembentukan kerajaan Persekutuan


B Kejayaan membentuk Malaysia
C Kejayaan membebaskan negara daripada penjajahan

D Berjaya membebaskan negara daripada pengaruh Parti Komunis Malaya

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 19 21/1

54 Garis masa 2 menunjukkan kronologi penyerahan Sarawak kepada kerajaan British.

Sarawak menjadi Tanah Jajahan Mahkota


1 Julai 1946 British

Pengisytiharaan penyerahan Sarawak kepada


8 Februari 1946 kerajaan British

Garis masa 2
Apakah faktor yang membawa kepada penyerahan tersebut?
I Masalah kewangan
II Tuntutan penduduk tempatan
III Mengeksploitasi sumber bahan mentah
IV Desakan daripada kerajaan British
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

55 Mengapakah perjuangan gerakan antipenyerahan Sarawak gagal?

A Kerana gerakan antipenyerahan kehilangan kepimpinan Datu Bandar Abang

Haji Mustapha
B Kerana Young Malay Association menentang British
C Kerana Dato’ Patinggi Abang Haji Abdillah bertolak ansur dengan British
D Kerana kempen memecahbelahkan perpaduan kaum oleh British

56 Apakah tujuan pengenalan Pentadbiran Tentera British di negara kita?


A mengawal pergaduhan antara kaum
B memulihkan ekonomi
C memajukan sistem pengangkutan
D menempatkan semula penduduk setinggan

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 20 21/1

57
Tahun 1952

Pihak British memperkenalkan Pilihan Raya


Majlis Tempatan

Apakah kepentingan pilihan raya tersebut kepada masyarakat Sabah?


A Memilih perwakilan secara demokrasi
B Memperjuangkan hak kaum bumiputera
C Melindungi kepentingan penduduk pedalaman
D Melatih penduduk melibatkan diri dalam pemerintahan negeri

58
Tarikh : 27 Mei 1961
Tempat : Hotel Adelphi, Singapura
Peristiwa : Pengumuman cadangan gagasan Persekutuan Malaysia

Apakah langkah awal ke arah merealisasikan gagasan Persekutuan Malaysia?


A Mengadakan referendum untuk meninjau pendapat penduduk
B Mengadakan rundingan dengan pemimpin wilayah-wilayah yang terlibat
C Membawa usul gagasan Persekutuan Malaysia di Parlimen
D Mengadakan pilihan raya di negeri-negeri yang terlibat

59 Pernyataan di bawah merujuk kepada usaha rakyat semasa konfrontasi.

Rakyat Malaysia telah bersatu dalam menghadapi konfrontasi untuk


mempertahankan kedaulatan negara

Apakah kesimpulan yang dapat anda buat?


A Kedaulatan negara terpelihara
B Kestabilan politik negara tergugat
C Indonesia dan Filipina bersatu menentang Malaysia
D Kegiatan subversif gerila Indonesia semakin berani

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 21 21/1

60 Pernyataan di bawah merujuk kepada peristiwa di Indonesia.

Gestapo 30 September

Apakah kesan selepas tamatnya peristiwa tersebut ke atas Malaysia?


A D.N Aidit, pemimpin Parti Komunis Indonesia telah terbunuh
B Konfrontasi terhadap Malaysia semakin agresif
C Malaysia memulihkan hubungan diplomatik dengan Filipina
D Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan Malaysia

Soalan Tamat

[Lihat sebelah
21/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sarawak SULIT
papercollection

SKEMA JAWAPAN ITEM SEJARAH PERCUBAAN PMR 2009

No Soalan Jawapan No. Soalan Jawapan


1 D 31 D
2 D 32 A
3 C 33 A
4 B 34 B
5 A 35 C
6 B 36 A
7 A 37 B
8 D 38 A
9 D 39 D
10 A 40 A
11 A 41 C
12 D 42 A
13 C 43 B
14 B 44 D
15 B 45 A
16 B 46 C
17 C 47 D
18 C 48 C
19 B 49 B
20 D 50 A
21 C 51 D
22 C 52 B
23 C 53 C
24 A 54 B
25 A 55 D
26 D 56 A
27 A 57 A
28 D 58 B
29 B 59 A
30 C 60 D