- Adaptarea curricumului ºcolar la nevoile de dezvoltare personalã ale elevilor ºi la cerinþele agenþilor economici

PLAN MANAGERIAL
I. CURRICULUM
Obiective strategice:
- Utilizarea de soft educaþional adecvat curricumului ºcolar . - Selecþionarea furnizorilor de curriculum pentru metodici de predare ale diferitelor discipline care rãspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale organizaþiei. - Alegerea si urmãrirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didacticã si nedidacticã. - Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanþã cu standardele naþionale care sã ofere o radiografie obiectivã progresului ºcolar. - Creºterea gradului de consultare al pãrinþilor în alegerea disciplinelor opþionale ºi acordarea conþinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali - Introducerea în CDS a unor tematici de cunoaºtere a rolului ºi tendinþelor de dezvoltare ale Uniunii Europene - Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare ºi perfecþionare a partenerilor sociali.

An コcolar 2006-2007

Elaborarea proiectului de curriculum al コcolii privind Anual aplicarea curriculum-ului na™ional 1.03. コi dezvoltarea local�decurriculum Elaborarea proiectului activit�ii extracurriculare コi al concursurilor Anual 1.10.

Cadre didactice

Director Comisia pentru curriculum

performan™ � Corelarea obiectivelor stabilite la nivel na™ional コi a celui local cu cele specificate 絜 proie ctul

Cadre didactice Psiholog コcolar

Func™ ia managerial� umane / 1. Proiectare

Activitate

Termene Resurse financiare

Responsabilit�i Indicatori de

コcolare

コcolii Director adjunct Corelarea obiectivelor コi Coordonator activit�ilor stabilite la comisie programe nivel de コcoal�cu cele educative コcolare stabilite la nivel na™ional コi コi extraコcolare local

1

2. Organizare

Procurarea programelor din trunchiul comun aprobate, alegerea manualelor alternative, asigurarea cu material didactic omologat. Asigurarea cadrului necesar コi a bazei logistice pentru activit�ile extracurriculare コi concursuri コcolare

Anual 15.09.

Cadre didactice /programe de dotare finan™ate de MEdC Personal administrativ Cadre didactice

Director Bibliotecar Contabil コef

Existen™a 絜 コcoal�a programelor, manualelor コi materialului didactic necesar

Permanent

Director adjunct Coordonator Corelarea cadrului コi a comisie programe bazei logistice cu educative コcolare obiectivele activit�ilor コi extraコcolare

3. Conducere opera™ional� Aplicarea documentelor Director Respectarea documentelor curriculare aprobate (pentru Permanent Cadre didactice Responsabili curriculare aprobate trunchiul comun コi disciplinele comisii metodice op™ionale) Structurarea orarului コcolii cu Anual respectarea cerin™elor 15.09 Comisia de orar Director Raportarea schemeispecificul コcolii la orare psihopedagogice Monitorizarea ofertei educa™ionale Program de asisten™e la ore Director a コcolii 絜 acord cu indicatorii de Asisten™e la activit�i Permanent Responsabili comisii metodice Director adjunct educative コi performan™�stabili™i 絜 urma diferitelor forme de inspec™ie extracurriculare Coordonator Supervizarea desf羲ur縒ii Corelarea planurilor de comisie programe Semestrial Director adjunct activitate cu specificul activit�ilor educative コcolare コi educative コcolare コcolii extraコcolare コi extraコcolare 4. Control / evaluare Evaluarea ofertei educa™ionale コi a Comisii metodice performan™elor educa™ionale pe Conform Director Comisie baza indicatorilor de performan™� planurilor Director adjunct Rapoarte semestriale stabili™i 絜 urma diferitelor forme de activitate concursuri コcolare de inspec™ie Elaborarea propunerilor privind C穗d este modificarea curriculum-ului cazul Comisii metodice Director Rapoarte 絜tocmite na™ional コi a dezvolt縒ilor locale

2

Asigurarea organiz縒ii コi desf羲ur縒ii examenelor na™ionale Anual Iunie - iulie de bacalaureat コi de certificare competen™e nivel I コi nivel II Intocmirea documentelor コi a C穗d este rapoartelor tematice curente コi cazul speciale solicitate de ISJ, CCD, MEC コi autorit�ilor locale Intocmirea documentelor legale privind curriculum national

Cadre didactice / venituri MEC, venituri proprii Comisii コi colective de lucru

Director Rezultate ob™inute de elevi la examenele na™ionale Director Responsabili Rapoarte 絜tocmite comisii コi colective de lucru Director Planific縒i calendaristice Responsabili Proiecte didactice catedre

Conform regulament Cadre didactice

Arhivarea コi p縱trarea Secretar コef Respe ctarea legisla™iei documentelor コcolare oficiale Permanent Secretariat Director 5. Motivare Asigurarea caracterului stimulativ Cadre didactice コi fundamentarea dezvolt縒ilor Elevi Anual Director Schema orar� locale de curriculum pe experien™a Consiliul Local de Dezvoltare elevilor コi pe specificul comunitar. 6. Implicare コi participare ホncurajarea, consemnarea コi transmiterea c縟re cei 絜 drept a dezvolt縒ilor curriculare locale コi Permanent Consiliul a propunerilor pentru profesoral Director Rapoarte 絜tocmite 絈bun縟�irea curriculum-ului na™ional, provenite de la cadrele didactice din コcoal� 7. Formare / dezvoltare Corelarea activit�ilor de profesional�コi personal� Asigurarea abilit縒ii コi a perfec™ionare cu cerin™ele consultantei 絜 problemele de Coordonator curriculumului na™ional Permanent Comisia pentru perfec™ionare comisie curriculum pentru cadrele Participarea cadrelor la didactice. diferite forme de perfec™ionare

3

8.Formarea コi organizarea Organizarea colectivelor de Comisia pentru Cadre didactice C穗d este proiecte de grupurilor /dezvoltarea catedr�コi a echipelor de proiect – Parteneri locali integrare echipelor 絜 func™ie de necesit�ile コcolii コi cazul Parteneri externi european� de activit�ile planificate. 9. Negocierea / rezolvarea conflictelor Asigurarea coeren™ei 絜tre Permanent Comisii metodice Consiliul curriculum-ul na™ional コi profesoral dezvolt縒ile regionale/ locale. Asigurarea coordon縒ii 絜tre diferitele discipline/ module / cadre didactice. Rezolvarea 田onflictelor de prioritate�– 絜tre reprezentan™ii diverselor discipline – 絜 interesul copiilor /tinerilor

Participarea la proiecte de dezvoltare locale, na™ionale コi interna™ionale Stabilirea CDS 絜 interesul elevilor, 絜 concordan™�cu obiectivele curriculumului na™ional コi cele specifice locale

Permanent Comisii metodice Consiliul profesoral Aplanarea conflictelor Permanent Comisia pentru oferta educa™ional� Consiliul profesoral Stabilirea schemei orare pe baza op™iunii elevilor

II. RESURSE UMANE
Obiective strategice: - Stimularea perfec™ion縒ii cadrelor didactice pentru cunoaコterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competen™e - Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informa™ionale. - Promovarea コi 絜curajarea activit�ilor 絜 echip�. - Ini™ierea tuturor cadrelor didactice コi a personalului 絜 utilizarea calculatoarelor 絜 activitatea profesional� - Participarea cadrelor la cursuri de ini™iere 絜 managementul calit�ii. - Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare extern� - Motivarea 絜tregului personal 絜 func™ie de creコterea eficien™ei muncii - Percepere a コi utilizarea elevilor ca parteneri 絜 derularea actului educativ. - Proiectarea コi derularea unor activita™i de consiliere social�コi profesional�cu p縒in™ii. - Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii 絜 echip�コi introducerea adecvat�a acestora 絜 actul didactic. - Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care s�promoveze o cultur�organiza™ional�de tip re™ea. - Antrenarea unui grup tot mai numeros de cadre didactice din コcoal�絜 activitatea de formare a adul™ilor.

4

Func™ ia managerial� Activitate Termene Resurse umane/ 1. Proiectare Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane – recrutare, selec™ie, utilizare, motivare, disponibilizare – privind at穰 personalul didactic c穰 コi cel nedidactic. Stabilirea /opera™ionalizarea criteriilor de recrutare, utilizare コi disponibilizare. Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor コi catedrelor vacante pentru personalul din subordine – conform criteriilor na™ionale locale コi proprii. Realizarea cuprinderii copiilor コi tinerilor 絜scriコi 絜 unit�ile de studiu, colectivele コi formele de educa™ie stabilite prin lege. Organizarea concursurilor コi a tuturor formelor de admitere pe baza de selec™ie, conform metodologiilor stabilite la nivel na™ional, jude™ean sau proprii. Realizarea orient縒ii voca™ionale a copiilor コi tinerilor. Anual Asigurarea asisten™ei sanitare コi a protec™iei muncii. Permanent

financiare Responsabilit�i Indicatori de performan™� Comisii metodice Secretariat Director Secretar コef Stat de func™ii

Anual 1.10.

Anual Consiluil de Administra™ie Director Respectarea legisla™iei Anual, conform grafic de mobilitate Comisia de 絜cadrare Secretariat Director Secretar コef Fiコa de 絜cadrare

2. Organizare

Anual Secretariat Director

Secretar コef

Realizarea planului de コcolarizare

Conform grafic

Comisii de admitere Director Respectarea Comisia de mediatizare a ofertei コcolii Cabinet medical Comisia de PM コi PSI

metodologiilor de admitere

Director Realizarea planului de コcolarizare Asigurarea condi™iilor de Director adjunct s縅縟ate コi de securitate a muncii

5

3. Conducere opera™ional� ホncheierea contractelor de munc� Respectarea Anual cu personalul didactic コi metodologiilor de 1 – 15.10 Secretariat Director nedidactic. 絜cadrare Normarea コi utilizarea personalului din subordine – Anual Consiliul de inclusiv 絜 ceea ce priveコte 1.09 Administra™ie Director Respectarea legisla™iei conducerea colectivelor de copii コi tineri (dirigen™ie sau similar). Realizarea fiコelor posturilor/ Anual Responsabili descrierilor de rol pentru 1.10 compartimente Director Respectarea legisla™iei personalul din subordine. Realizarea procedurilor C穗d este Consiliul de disciplinare コi de rezolvare a cazul Administra™ie Director Respectarea legisla™iei contesta™iilor. Realizarea procedurilor de C穗d este Consiliul de disponibilizare (concediere コi cazul Administra™ie Director Respectarea legisla™iei pensionare). 4. Control / evaluare Evaluarea periodic�a Anual Consiliul de personalului didactic コi nedidactic Administra™ie Director Corelarea cu atribu™iile fiコa postului prev縻ute 絜 din subordine. ホntocmirea documentelor コi a Director rapoartelor tematice curente コi C穗d este Comisii コi Responsabili Rapoarte 絜tocmite speciale, cerute de ISMB, IS2, cazul colective de lucru comisii コi CCD, Ministerul Educa™iei colective de lucru Na™ionale コi autorit�ile locale. Arhivarea コi p縱trarea Permanent Secretariat Director documentelor oficiale privind Secretar コef Respe ctarea legisla™iei personalul unit�ii コcolare.

6

Repartizarea echitabil� コi 絜 conformitate cu criteriile na™ionale コi locale, a stimulentelor C穗d este Consiliul de ma teriale コi morale stabilite prin cazul administra™ie Director Respectarea legisla™iei lege pentru cadrele didactice コi nondidactice コi pentru copii コi tineri. Stimularea, prin mijloace Corelarea cu obiectivele Consiliul de ma teriale コi morale, a form縒ii コi Permanent Responsabili strategiei de dezvoltare compartimente administra™ie dezvolt縒ii profesionale. resurse umane 6. Implicare コi participare Asigurarea cadrului institu™ional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele コi organele de Permanent Responsabili colective de lucru Director Participarea personalului la procesul decizional conducere colectiv�existente : cole ctivele de catedr� Consiliul de Administra™ie コi Consiliul Profesoral. Realizarea unui sistem intern de Permanent Responsabili comunicare rapid, eficient コi compartimente Director Respe ctareatermenelor stabilite legisla™iei コi a transparent. ホncurajarea unei culturi organiza™ionale care stimuleaz� Permanent Responsabili de compartimente Director Implicarea cadrelor 絜 organiza™iei activitatea comunicarea deschis�participarea コi inova™ia. 7. Formarea /dezvoltare Formarea continu�general�– Conform Responsabili de grafice de profesional�コi personal� corelat�cu evaluarea – a compartimente Director Corelarea evalu縒ii cu desf羲urat� activitatea asisten™� personalului din subordine. Asigurarea consilierii generale コi Existen™a 絜 コcoal�a unei specifice pentru 絜treg personalul Permanent Responsabili de atmosfere eficiente de compartimente Director din subordine. lucru 5. Motivare

7

8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor

Participarea la programe de (auto)formare continu�絜 management educa™ional コi informarea la zi 絜 domeniu. ホncurajarea unei culturi organiza™ionale care stimuleaz� comunicarea deschis� participarea コi inova™ia. Deformalizarea comunic縒ii 絜 organiza™ie Organizarea de activit�i de 斗oisir�pentru personalul コcolii. Rezolvarea rapid� transparent�コi eficient�a conflictelor din interiorul colectivului unit�ii コcolare. Rezolvarea rapid� transparent�コi eficient�a conflictelor cu sau 絜tre copii コi tineri, cadre didactice コi nedidactice, p縒in™i, etc.

Permanent Stagii de formare

Responsabil comisie de perfec™ionare

Numar de cadre participante la cursurile de formare

Permanent Responsabili de compartimente Director Implicarea cadrelor 絜 organiza™iei activitatea Permanent Responsabili compartimente Director Respe ctareatermenelor stabilite legisla™iei コi a C穗d este Responsabili cazul compartimente Director Implicarea cadrelor 絜 organiza™iei activitatea Permanent Responsabili de compartimente Director Existen™a 絜 コcoal�a unei atmosfere eficiente de lucru Existen™a 絜 コcoal�a unei atmosfere eficiente de lucru

Permanent Cadre didactice Director

III. RESURSE MATERIALE
Obiective Strategice: - Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de pia™a muncii - Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finan™are コi prin m縒irea contribu™iei comunit�ii locale, ca urmare a adecv縒ii ofertei de コcolarizare la nevoile acesteia - Acoperirea necesarului de calculatoare コi soft educational pentru toate domeniile curriculare. - Dezvoltarea modalit�ilor de evaluare computerizat� - Incurajarea ini™iativelor de tip antreprenorial ale elevilor コi antrenarea lor 絜 identificarea de activit�i aduc縟oare de venituri 絜 folosul コcolii - Valorificarea bazei materiale existente pentru ini™ierea de cursuri de calificare, recalificare, perfec™ionare. - Constituirea Centrului de educa™ie pentru adul™i.

8

Func™ ia managerial� Activitate Termene Resurse umane/ 1. Proiectare Elaborarea proiectului de buget コi a proiectului de achizi™ii al unit�ii コcolare.

financiare Responsabilit�i Indicatori de performan™� Consiliul de administra™ie Director Contabil コef Corelarea proiectului cu analiza de nevoi Veniturile extrabugetare ob™inute

Anual Contabilitate/ analiza de nevoi Parteneri locali Spa™ii disponibile Pentru 絜chiriere

Identificarea surselor extrabugetare de finan™are. Permanent

ホntocmirea documenta™iei pentru C穗d este cazul Buget local Director Contabil コef Respectarea legisla™iei construc™ii コcolare コi repara™ii 2. Organizare Achizi™ionarea materialelor Corelarea reparti™iei Director conform buget alocat pentru 1.12 Contabilitate/ bugetare cu lista de analiza de nevoi Contabil コef dotare, conform legii, pe capitole priorit�i コi articole bugetare. Dezvoltarea fondurilor C穗d este Consiliul de extrabugetare コi repartizarea lor cazul administra™ie Director Respectareaprioritde i listei � conform priorit�ilor. Repartizarea mijloacelor fixe コi a Asigurarea condi™iilor C穗d este Consiliul de obiectelor de inventar optime pentru un cazul administra™ie Director achizi™ionate, conform 絜v��m穗t de calitate planific縒ii. 3. Conducere opera™ional� Realizarea execu™iei bugetare. Trimestrial Contabilitate Director Respectarea legisla™iei Realizarea planului de a chizi™ii. Anual Contabilitate Director Respectarea listei de priorit�i Alocarea burselor コi distribuirea Secretariat, aloca™iilor de stat pentru copii, contabilitate Semestrial Director Respectarea criteriilor abonamentelor gratuite コi Comisia prev縻ute de lege celorlalte forme de ajutor stabilite dirigin™ilor prin lege. Utilizarea fondurilor C穗d este Venituri proprii, Consiliul de Corelarea cu lista de extrabugetare conform cazul sponsoriz縒i administra™ie priorit�i priorit�ilor stabilite 絜 proiectele コi programele コcolii.

9

Asigurarea condi™iilor necesare Asigurarea pl�ii facturilor privind iluminatul, 絜c緲zirea, Permanent Bugetul local Director Contabilitate pentru utilit�i la termen alimentarea cu ap� canalizarea コi paza. 4. Control / evaluare ホncheierea exerci™iului financiar. Anual Contabilitate Director Respectarea legisla™iei Evaluarea realiz縒ii planului de Corelarea cu lista de achizi™ii コi a utilizrii fondurilor Trimestrial Contabilitate Consiliul de administra™ie priorit�i extrabugetare. ホntocmirea documentelor コi a rapoartelor tematice curente コi C穗d este Responsabili de speciale, cerute de ISMB, IS2, cazul compartimente Director Respectarea legisla™iei コi a termenelor CCD, Ministerul Educa™iei Na™ionale コi autorit�ile locale. Lunar ホntocmirea documentelor legale /trimestrial Contabilitate Director Respectarea legisla™iei privind managementul financiar. /anual Arhivarea コi p縱trarea documentelor financiare oficiale. Anual Contabilitate Director Respectarea legisla™iei 5. Motivare Asigurarea de servicii (consultan™a コi expertiza, baza Responsabili logistic� micro-produc™ie, oferta C穗d este compartime nte/ Director Respectarea prevederilor de spa™ii pentru diverse activit�i, cazul baza material�a legale etc.) 絜 contrapartida pentru コcolii organiza™iile surse alternative de finan™are. 6. Implicare コi participare Asigurarea transparen™ei Contabilitate / documente Director Asigurarea circula™iei elabor縒ii コi execu™iei bugetare. Permanent informa™iilor financiare 7. Formare/ dezvoltare Asigurarea form縒ii specifice コi a Permanent Responsabili profesional�コi personal� consultan™ei pentru personalul compartimente Director Racordarea la modific縒ile legislative financiar コi administrativ.

10

8. Formarea コi organizarea grupurilor コi echipelor 9. Negocierea コi rezolvarea conflictelor

Formarea echipei personalului administrativ.

Anual Stat de func™ii aprobat Director Respectarea fiコei postului Respectarea prevederilor legale Corelarea cu lista de priorit�i

Negocierea celor mai bune condi™ii financiare pentru execu™iaPermanent Oferte de pre™ Director Contabil コef bugetar� Negocierea celor mai avantajoase C穗d este contracte de sponsorizare コi cazul Parteneri locali Consiliul de administra™ie condi™ii pentru ob™inerea fondurilor extrabugetare.

IV. DEZVOLTARE ORGANIZA゙IONALテ, RELA゙II SISTEMICE ェI RELA゙II COMUNITARE - Participarea la programe de finan™are viz穗d 絜noirea dot縒ii tehnice a コcolii コi adaptarea ofertei la cerin™ele comunitare - Diversificarea コi extinderea rela™iilor cu parteneri educa™ionali at穰 la nivel local c穰 コi la nivel regional コi European - Fructificarea tuturor oportunit�ilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale コi europene - Aplicarea コi promovarea sistemului de evaluare 絜 colaborare cu parteneri educa™ionali locali. - Dezvoltarea unor parteneriate 絜tre institu™ii de acelaコi profil din ™ar�コi din s™r緤n縟ate. - Dezvoltarea unor parteneriate educa™ionale cu principalii factori educativi locali コi cu institu™ii de acelaコi profil din ™ar�コi din str緤n縟ate - Diversificarea modalit�ilor de colaborare cu parteneri implica™i 絜 formarea continu�a adul™ilor. Func™ ia managerial� Activitate Termene Resurse umane/ 1. Proiectare Identificarea nevoilor de educa™ie ale comunit�ii locale コi a Permanent posibilit�ilor de satisfacere 絜 cadrul normativ existent コi cu resursele disponibile. Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a Anual unit�ii コcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii コi ale comunit�ii locale. financiare Responsabilit�i Indicatori de performan™� Comisia pentru elaborarea コi Racordarea planului de コcolarizare la nevoile de Director mediatizarea ofertei educa™ie ale comunit�ii educa™ionale Comisia pentru proiecte de integrare european� Director Dezvoltarea parteneriatului local

11

Ini™ierea de parteneriate コi Comisia pentru C穗d este proiecte educative programe cu institu™ii care s� Director Corelarea cu analiza de コcolare コi cazul nevoi promoveze principiile nonextraコcolare discrimin縒ii. Informarea tuturor categoriilor コi organiza™iilor interesate/ beneficiare 絜 leg縟ur�cu Permanent Responsabili de proiecte derulate Director Diseminarea rezultatelor activitatea unit�ii コcolare コi cu programele na™ionale de reform� 絜 curs. 2. Organizare Colaborarea cu autorit�ile loca le alese 絜 ceea ce priveコte Director Corelarea cu lista de repartizarea コi utilizarea Permanent Proiect de buget/ Execu™ii bugetare Contabil コef priorit�i fondurilor pentru func™ionarea, 絜tre™inerea コi repararea unit�ii コcolare. ホncheierea de contracte cu agen™ii Director C穗d este Cadre didactice/ economici, ONG コi alte Tehnician de Respectarea legisla™iei cazul Ateliere コcolare organiza™ii privind prest縒i produc™ie reciproce de servicii. 3. Conducere opera™ional� Aplicarea programelor na™ionale de reform� コi 絜tocmirea Permanent Comisii de lucru Direc tor Respectarea m縱urilor de reform�コi implementare documentelor de implementare.

12

4. Control / evaluare

Stabilirea leg縟urilor cu autorit�ile locale, agen™ii economici, institu™iile na™ionale コi regionale de cultura, biserica alte Comisia pentru institu™ii interesate, pentru C穗d este Director Corelarea ofertei cu parteneriat creコterea adecv縒ii ofertei cazul Director educativ cererea de educa™ie educa™ional educa™ionale a コcolii la cererea concret� pentru realizarea proiectelor コi programelor proprii コi 絜 vederea creコterii importan™ei コcolii ca focar de civiliza™ie. Stabilirea leg縟urilor formale cu organele de poli™ie, pompieri コi Comisia pentru corpul gardienilor publici 絜 Permanent men™inerea Director Respectarea vederea asigur縒ii pazei コi regulamentului コcolar disciplinei siguran™ei elevilor コi pentru prevenirea コi combaterea delicven™ei juvenile. Participarea la realizarea planului Conform Rapoarte de anual de inspec™ie (general� analiz� Director Corelarea cu analiza de nevoi tematic�コi special� 絈preun�cu solicit縒ilor Inspectoratului ェcolar Jude™ean. Opera™ionalizarea /Elaborarea criteriilor de monitorizare コi Permanent Responsabili de catedr� Director Motivarea personalului evaluare a calit�ii educa™iei コcolare. Elaborarea instrumentelor de Corelarea fiコei de asisten™� monitorizare コi evaluare Anual Consiliul de cu cerin™ele noului administra™ie Director utilizabile 絜 activitatea de curriculum inspec™ie. Aplicarea instrumentelor de Conform Responsabili de grafic catedr� Director Respectarea graficelor de asistenコ� monitorizare コi evaluare.

13

Elaborarea rapoartelor privind Organizarea de cursuri /forme�ii Rapoarte Elaborarea planului de activitatea de asigurare a calit de preg縟ire pentru comunitatea Semestrial responsabili Director m縱uri 絜 acord cu analiza ofertei eduac™ionale コi a C穗d este Cadre didactice local� educa™ie alimentar� catedr� de nevoi programelor de 絈bun縟�ire a cazul de specialitate Director Adecvarea la cerin™ele comunitare demografic� pentru mediu, calit�ii educa™iei. ホntocmirea documentelorfamilial de managementul bugetului C穗d este Responsabili de コi al afacerilor mici, etc. evaluare a realiz縒ii proiectelor de cazul comisii Director Informarea corect�privind stadiul de realizare 8. Formarea コi Organizarea unor echipe mixte reform� Comisia pentru organizarea grupurilor コi sau participarea personalului de ホntocmirea raportului anual din コcoal�la a unit�ii コcolare. Anual Consiliul de diferite proiecte de C穗d este proiecte de echipelor administra™ie Director Analiza tuturoractivitate de sectoarelor activitate Director Dezvoltarea parteneriatelor dezvoltare (spa™ii, � コi la alte comunitar cazul integrare interna™ionale 5. Motivare Oferirea cadrului logistic Asigurarea condi™iilor european� proiecte locale, na™ionale コi aparatur� expertiz�/consultan™� C穗d este Baza material�a necesare programelor コi interna™ionale. cazul コcolii Director etc.) pentru programele コi activit�ilor comunitare 9. Negocierea コi rezolvarea Negocierea comunitare. celor mai avantajoase Director activit�ile Participarea la ac™iuni C穗d este Comisia pentru conflictelor 6. Implicare コi participare condi™ii de sprijin comunitar Participarea Director comune cu comunitatea Implicarea organiza™iilor sindicale Conform proiecte コcolare コi cazul pentru unitatea コcolar� Membri de reprezentantului local� grafic de 絜 procesul decizional コi 絜 extraコcolare sindicat Director membrilor de sindicat l a rezolvarea problemelor コcolii. �コi lucru Rezolvarea rapid� transparent Consiliul de administra™ie Director eficient�a conflictelor periodice Organizarea 絜t稷nirii cu C穗d este Comisia pentru reprezentan™ii autorit�ilor cu reprezentan™ii comunit�ii Director Respectarea prevederilor cazul proiecte コcolare コi legale /comunit�ii, regiile autonome de locale: membri 絜 organele alese extraコcolare servicii, institu™ii nivel local, religioase コi de conducere de la Comisia pentru culturale, oameni de afaceri C穗d este Director Corelarea ofertei cu p縒in™i, etc. parteneriat cazul Director educativ cererea de educa™ie reprezentan™i ai bisericii コi ai educa™ional organiza™iilor culturale, etc., privind creコterea adecv縒ii ofertei educa™ionale a コcolii la specificul comunitar. 7.Formare/dezvoltare Corelarea cu solicit縒ile de Conform profesional�コi personal� Organizarea diferitelor forme de formare profesional�a reconversie profesional� solicit縒ilor Catedra tehnic�Director partenerilor locali

14 15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful