You are on page 1of 404

Live Version 6.

0 for Windows and Mac OS


½ÕȦ§¢6\ Bernd Roggendorf, Gerhard Behles, Robert Henke, Awi, Reiner
Rudolph, Stefan Haller, Stefan Franke, Frank Hoffmann, Andreas Zapf, Ralf Suckow, Gregor
Klinke, Matthias Mayrock, Friedemann Schautz, Ingo Koehne, Jakob Rang, Pablo Sara,
Nicholas Allen, Henrik Lafrenz, Jan Buchholz, Kevin Haywood, Dominik Wilms, Christian
Kleine, Amaury Groc, Daniel Buettner, Alex Koch, Henrik Hahn, Simon Frontzek, Torsten
Wendland, Torsten Slama, Eduard Mueller, Jeremy Bernstein, Bernard Chavonnet.
êÕ¡ìó¹ÞËå¢ë6\ Kevin Haywood, Rose Knudsen, Gerhard Behles, Jakob
Rang, Robert Henke, Torsten Slama
å,ž3 (Ÿ Ž / Miki Kihara (www.mikikihara.de)
¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóo SONiVOX kˆŠ6\UŒfD~
Y
¦§Öµ¤È: www.sonivoxrocks.com
Ééàµó×ëo Big Fish Audio kˆŠÐ›UŒfD~Y

W\)@ 2006 Ableton AG !- ™û ýûâ ’•X~Y


½ÕȦ§¢k UŒfD‹ Š SÞËå¢ëo1þn‚hkЛUŒ ]né¤»ó¹• k“F4 kPŠ•(~_o
ýL••‰Œ~Y SÞËå¢ën …¹o YyfÅ1hWfn•(kn•Ð›UŒ~Y …¹koˆJjO ôL
H‰Œ‹ShLBŠ~YL ôkþW Abletono n¬û’ a~[“ SÞËå¢ëkJQ‹¤Š„ cºjÅ1kˆ
Š X‹ ³k¢Wf Abletono n¬û’ a~[“

1þkˆŠ•ïUŒ_4 ’dM SúHin èB‹DohSn ý "·¹ÆàxnÝX ~_oûP p7 2’


S ]nÖDKj‹bKkˆ‹ -‚ Abletonnøbkˆ‹1ïjOLFShogM~[“
Ableton o Ableton AG nF gY Mac Mac í´ Mac OS Macintosh QuickTime o sýJˆs]nÖnýkJQ‹
Apple Computer, Inc. n{2F gY Audio Units í´Jˆs GarageBand o Apple Computer, Inc. nF gY Windows
Jˆs DirectX o sýJˆs]nÖnýkJQ‹ Microsoft Corporation n{2F gY Intel osýJˆs]nÖnýkJ
Q‹ Intel Corporation Jˆs />n{2F gY SONiVOX o Sonic Network, Inc. nF gY VST o Steinberg Media
Technologies GmbH nF gY ASIO o Steinberg Media Technologies GmbH n½ÕȦ§¢JˆsF gY ReWire o
Propellerhead Software AB n{2F gY Mackie Control o LOUD Technologies, Inc. nF gY Ogg Vorbis Jˆs FLAC
o Xiph.Org nF gY ]nÖ n> JˆsýÁ o >nF ~_o{2F gY
1

Contents

1 Live xˆFS] 1
1.1 Ableton Áüà ˆŠ TüeD_`MBŠLhFTVD~Y . . . . . . 1
1.2 Live 6 n°_ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.1 àüÓün¤óÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.2 Live ¨Õ§¯Èh¤ó¹È¥ëáóÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.3 ß-·ó°hëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.4 ïüÔó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.5 ReWire hêâüȳóÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.6 Õ¡¤ë¡ hÖ馺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.7 æ ý›n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 •n¹ÆÃ× 4
2.1 Live kdDffv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.1 ¤óÕ©Óåüh¤óÇï¹’•F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 °ƒ-š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 á¤ó Live ¹¯êüó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Live ’¢óíïY‹ 8
3.1 ¹ÆÃ×1 ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 ¹ÆÃ×2 Live ’¢óíïY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2.1 ¢óíï-ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2.2 Áãìó¸³üÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2.3 ªóé¤óg¢óíïY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONTENTS 2

3.2.4 ªÕé¤óg¢óíïY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3.1 ·ê¢ëÊóÐüjWk Live ~_o]nÖn Ableton ýÁ’•(
Y‹ShLgM~YK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3.2 ³óÔåü¿nèÁ’¤ÛW_4 iFjŠ~YK . . . . . . . 15
3.3.3 Live ’ 2 Þå å ¢óíïY‹ShoïýgYK . . . . . . . 15
3.3.4 ¢óíïUŒfDjD³óÔåü¿g ê n»ÃÈ’• Y‹
ShoïýgYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3.5 iF„cfÇââüÉ’ãdW_‰DDgYK . . . . . . . . . . . 17
3.3.6 ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹êO„ ãzgMjDOLLB‹n
gYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Live n³ó»×È 18
4.1 Live Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2 ¢ìó¸áóÈh»Ã·çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3 Èéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.4 ªüÇ£ªh MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.5 ªüÇ£ª¯êÃ×hµó×ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.6 MIDI ¯êÃ×h MIDI Õ¡¤ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.7 ÇФ¹hß-µü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.8 ×ê»ÃÈhéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.9 ëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.10 °WD¯êÃ×n2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.11 ªüÈáü·çó¨óÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.12 ¯êÃרóÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.13 MIDI h-üêâüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.14 ÝXhøMúW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.15 é¤Öéê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 36
5.1 Õ¡¤ëÖ馶’•cf\mY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.1.1 Õ©ëÀŽdnÖ馺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.1.2 Ö馶ÖïÞü¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.1.3 Õ¡¤ën " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1.4 Õ¡¤ën×ìÓåü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.1.5 Ö馶K‰n¯êÃ×ný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CONTENTS 3

5.1.6 Ö馶…nÕ¡¤ë¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1.7 ÛÃȹïÃ×âüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2 µó×ëÕ¡¤ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.2.1 dzüÉ-ã÷å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2.2 •Õ¡¤ë .asd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2.3 Õ¡¤ën‹M • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2.4 ªüÇ£ªnøMúW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.3 MIDI Õ¡¤ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3.1 MIDI Õ¡¤ënøMúW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.4 Live ¯êÃ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.5 Live Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.5.1 »ÃÈ’\ ûÝXû‹O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.5.2 »ÃÈnÞü¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.5.3 »Ã·çó¯êÃ×’°•»ÃÈhWf¨¯¹ÝüÈY‹ . . . . . . 56
5.5.4 Æó×ìüÈ»ÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.5.5 Live Set nµó×ëÂgnh:h ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.6 Live ×í¸§¯È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.6.1 ×í¸§¯Èh Live Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.6.2 ×í¸§¯Èh×ê»ÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.6.3 ×í¸§¯È…nÕ¡¤ën¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.7 Live é¤Öéê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.7.1 é¤Öéêí±ü·çón ô Live 5 é¤Öéênô° . . . . . . 64
5.7.2 é¤Öéêxn×í¸§¯Èn¤óÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.8 jµó×ëní±üÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.8.1 KÕkˆ‹î© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.8.2 êÕî© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.9 èµó×ë’Æ•‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.10 í±üÈhÎÆ’~h•fLF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.11 •(UŒfDjDµó×ën " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.12 ×í¸§¯È’Live Ñïk ÛY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6 ¢ìó¸áóÈÓåü 73
6.1 Í\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.2 Èéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.3 í±ü¿’•c_¢ìó¸áóÈné¦óÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
CONTENTS 4

6.4 ¢ìó¸áóÈëü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.5 ¯êÃ×nûÕhµ¤º ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.6 ¯êÃ×h¿¤ànxž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.7 èÆ°êÃÉ’•F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.8 ¿¤à’... ³ÞóÉn•( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.9 ¯êÃ×n r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.10 ¯êÃ×nP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7 »Ã·çóÓåü 86
7.1 »Ã·çóÓåü¯êÃ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.2 Èéïh·üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.3 Èéï¹Æü¿¹Õ£üëÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.4 »Ã·çóÓåü°êÃÉn-š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.4.1 • ‹Ën›nxž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.4.2 ¯êÃ×\bÜ¿ónJd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.4.3 ·üónèÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.5 ¢ìó¸áóÈk»Ã·çó’2óY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

8 ¯êÃ×Óåü 95
8.1 ¯êÃ×Üï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.1.1 ¯êÃ×¢¯Æ£Ùü¿¹¤ÃÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.1.2 ¯êÃ× ðhh:r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.1.3 ¯êÃ×n¿÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.1.4 °ëüÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.1.5 ¯êÃ×nªÕ»ÃÈhÊø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.2 µó×ëÜï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8.2.1 ïü׳óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8.2.2 µó×ëëü×/êü¸çóhÇ£¹×ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . 104
8.2.3 ¯êÃ×ÔÃÁh²¤ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8.2.4 µó×ënÇÕ©ëȯêÃ×-š’ÝXY‹ . . . . . . . . . . . . . 109
8.2.5 ØÁêÜ“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.2.6 ¯êÃ׋ËhB†Õ§üÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.2.7 ¯êÃ× RAM âüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8.2.8 µó×ënêÐü¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8.2.9 µó×ën¯íÃ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
8.2.10 µó×ën¤ÛhèÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
CONTENTS 5

8.3 ÎüÈÜï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113


8.3.1 ÆóݳóÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.3.2 Ðó¯h×í°éà ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8.3.3 MIDI ëü×/êü¸çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8.4 ¯êÃ×ÇÕ©ëÈhô°ìüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

9 ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 115
9.1 ÆóÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
9.1.1 ÆóÝn-š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
9.1.2 ÆóÝn¿ÃÔó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
9.2 µó×ën¿¤àïü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.2.1 ÆóÝÞ¹¿ü/¹ìüÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
9.2.2 ïü×Þü«ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
9.2.3 ïü×Þü«ü’•(Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
9.3 ¹ÈìÃÁ¯ªêÆ£n¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
9.3.1 ÓüÈâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
9.3.2 ÈüóâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
9.3.3 Ư¹ÁãüâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
9.3.4 êÔÃÁâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
9.3.5 ³ó×ìï¹âüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

10 MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 129


10.1 zn MIDI ¯êÃ×’\ Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
10.2 MIDI ¨Ç£¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
10.3 MIDI ¨Ç£¿ÊÓ²ü·çóhÈéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . 131
10.4 MIDI ’èÆY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
10.4.1 ^4揮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
10.4.2 Õ©üëÇ£ó°hëüÔó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
10.4.3 °êÃÉ8@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
10.4.4 MnhÎüÈn¯ªó¿¤º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
10.4.5 ÎüÈn\ hèÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10.4.6 ÎüÈnwU’ ôY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
10.4.7 Ùí·Æ£nèÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10.4.8 ÎüÈ’!¹kY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

11 ¯êÃ×né¦óÁ 141
CONTENTS 6

11.1 é¦óÁÜï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141


11.2 é¦óÁâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
11.3 ¯êÃ×ìÙ믪󿤺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
11.4 Ùí·Æ£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11.5 ì¬üÈâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11.6 Õ©íüû¢¯·çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
11.6.1 ¯êÃ×nëü×è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
11.6.2 µ¤¯ën\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
11.6.3 B„këü×WfD‹¯êÃ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
11.6.4 gÐê¨ü·çó’ H‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
11.6.5 áíÇ£hÓüÈnßï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
11.6.6 Í©WjDË nËÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

12 ëüÆ£ó°he ›/ú ú› 151


12.1 âË¿êó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
12.2 èªüÇ£ªe›/ú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
12.2.1 âÎéë/¹Æìª Û . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
12.3 è MIDI e›/ú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
12.3.1 °ƒ-š n MIDI ÝüÈê¹È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
12.3.2 ³óÔåü¿n-üÜüÉ’•c_ MIDI n• . . . . . . . . . . . . 155
12.3.3 è·ó»µ¤¶ün¥š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
12.3.4 MIDI e›/ú›¤ó¸±ü¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
12.4 Þ¹¿üh-åü¢¦È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
12.5 ReWire ¹ìüÖnëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
12.6 êµó×êó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
12.7 …èëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
12.7.1 …èëüÆ£ó°Ý¤óÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
12.7.2 …èëüÆ£ó°’;(Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

13 ß-·ó° 170
13.1 Live ß-µü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
13.1.1 »Ã·çóß-µü_ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
13.2 ªüÇ£ªh MIDI Èéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
13.3 ÈéïhÞ¹¿üÈéïnê¿üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13.4 Live n¯í¹Õ§üÀ’•F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13.5 ½íh-åü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
CONTENTS 7

13.6 ÈéÃ¯Ç£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

14 °WD¯êÃ×n2ó 181
14.1 e›xž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
14.2 Èéïn¢üà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
14.3 2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
14.3.1 ¢ìó¸áóÈxn2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
14.3.2 »Ã·çó¹íÃÈxn2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
14.3.3 MIDI Ñ¿üónªüÐüÀÖ2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
14.4 2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
14.5 ¯ªó¿¤ºUŒ_ MIDI ÎüÈn2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
14.6 «¦óȤóûì³üÇ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
14.7 Õ¡¤ë¿¤×n-š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
14.8 2óUŒ_µó×ënÝ¡4@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
14.9 2ókêâüȳóÈíüë’•F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

15 ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èn Í\ 192
15.1 Live ÇФ¹’•F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
15.1.1 Live ÇФ¹×ê»ÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
15.2 ×é°¤ón•( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
15.2.1 ÈéïÓåün×é°¤ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
15.2.2 ×é°¤óÑÕ©üÞó¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
15.3 VST ×é°¤ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
15.3.1 VST ×é°¤óÕ©ëÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
15.3.2 VST ×í°éàhÐó¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
15.4 Audio Unit ×é°¤ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15.5 ÇФ¹Ç£ì¤Üc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

16 ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 210
16.1 éïn‚• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
16.1.1 á÷Õíüh& ÇФ¹Á§üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
16.1.2 Þ¯í³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
16.2 éïn\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
16.3 éïn‚³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
16.4 Á§üóê¹È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
16.4.1 ªüÈ»ì¯È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
CONTENTS 8

16.5 ¾üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217


16.5.1 ¾üó…ná÷Õíü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
16.5.2 -ü¾üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
16.5.3 Ùí·Æ£¾üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
16.5.4 Á§üó»ì¯È¾üó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
16.6 Þ¯í³óÈíüën•( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
16.7 éï…néï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

17 ªüÈáü·çóh¨óÙíü×n èÆ 225
17.1 ªüÈáü·çón 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
17.2 ªüÈáü·çónJd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
17.3 ªüÈáü·çó’!¹kY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
17.4 ªüÈáü·çónÉíühèÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
17.4.1 ¨óÙíü×nÉíü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
17.4.2 Öìü¯Ý¤óÈèÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
17.4.3 ¨óÙíü×níï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
17.4.4 èÆáËåün³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
17.4.5 ÆóÝnªüÈáü·çó’èÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

18 ¯êÃרóÙíü× 232
18.1 ¯êÃרóÙíü֨ǣ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
18.2 ªüÇ£ª¯êÃרóÙíüÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
18.2.1 ¯êÃרóÙíüÖn^4Ê' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
18.2.2 ÔÃÁn ôhÎüÈThnÁåüËó° . . . . . . . . . . . . . . . 235
18.2.3 µó×ë…nÎüÈnßåüÈh p . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
18.2.4 ÓüÈn¹¯éóÖë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
18.2.5 ¯êÃ×’Æó×ìüÈhWf•(Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . 238
18.3 ß-µühÇФ¹¯êÃרóÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
18.3.1 ß-µüÜêåüàh»óÉn¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
18.3.2 Ñón¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
18.3.3 ÇФ¹³óÈíüën¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
18.4 MIDI ³óÈíüé¯êÃרóÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
18.5 ¯êÃרóÙíü×nêó¯’ Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
18.5.1 Live Set nÕ§üÉ¢¦È’×í°éàY‹ . . . . . . . . . . . . . . 242
18.5.2 íDëü×’•cfwDëü×’\ Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . 243
18.5.3 µó×ëkêºàÑ¿üó’-šY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
CONTENTS 9

18.5.4 LFOhWfn¯êÃרóÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

19 եc_\ m 245
19.1 ÓǪn¤óÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
19.2 Live gnÓǪn ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
19.2.1 ¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ× . . . . . . . . . . . . . . . 246
19.2.2 ÓǪ¦£óɦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
19.2.3 ¯êÃ×Óåü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
19.3 µ¦óÉ’ÓǪk •[‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
19.4 ÓǪÈêßó°nƯËï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

20 Live ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 252


20.1 Auto Filter ªüÈÕ£ë¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
20.2 Auto Pan ªüÈÑó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
20.3 Beat Repeat ÓüÈêÔüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
20.4 Chorus ³üé¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
20.5 Compressor I ³ó×ìõü1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
20.6 Compressor II ³ó×ìõü2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
20.7 Dynamic Tube À¤ÊßïÁåüÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
20.8 EQ Eight ¤ü-åü¨¤È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
20.9 EQ Three ¤ü-åü¹êü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
20.10 Erosion ¤íü¸çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
20.11 Filter Delay Õ£ë¿Ç£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
20.12 Flanger Õéó¸ãü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
20.13 Gate ²üÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
20.14 Grain Delay °ì¤óÇ£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
20.15 Phaser Õ§¤¶ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
20.16 Ping Pong Delay ÔóÝóÇ£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
20.17 Redux êÀï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
20.18 Resonators ì¾Íü¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
20.19 Reverb êÐüÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
20.19.1 Input Processing eݾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
20.19.2 Early Re ections Í ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
20.19.3 Global Settings °íüÐë-š . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
20.19.4 Diffusion Network Ç£Õåü¸çóÍÃÈïü¯ . . . . . . . . 280
20.19.5 Output ú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
CONTENTS 10

20.20 Saturator µÁåìü¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281


20.21 Simple Delay ·ó×ëÇ£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
20.22 Utility æüÆ£êÆ£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
20.23 Vinyl Distortion ÓËüëÇ£¹Èü·çó . . . . . . . . . . . . . . . . 285

21 LiveMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 287


21.1 Arpeggiator ¢ëÚ¸¨ü¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
21.1.1 Style ¹¿¤ë h Rate ìüÈ »¯·çó . . . . . . . . . . . 288
21.1.2 Transpose Èéó¹Ýüº h Velocity Ùí·Æ£ »¯·çó . 290
21.2 Chord ³üÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
21.3 Note Length ÎüÈìó°¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
21.4 Pitch ÔÃÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
21.5 Random éóÀà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
21.6 Scale ¹±üë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
21.7 Velocity Ùí·Æ£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

22 Live ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 298


22.1 Impulse ¤óÑë¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
22.1.1 µó×ë¹íÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
22.1.2 Start ¹¿üÈ Transposition Èéó¹Ý¸·çó Stretch ¹
ÈìÃÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
22.1.3 Filter Õ£ë¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
22.1.4 Saturator µÁåìü¿ h¨óÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . 301
22.1.5 Pan Ñó hVolume Üêåüà . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
22.1.6 °íüÐë³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
22.1.7 nú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
22.2 Operator ªÚìü¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
22.2.1 ‚ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
22.2.2 ª·ìü¿»¯·çóh¨¤ê¢·ó° . . . . . . . . . . . . . . . . 305
22.2.3 LFO »¯·çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
22.2.4 ¨óÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
22.2.5 գ뿻¯·çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
22.2.6 °íüÐë³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
22.2.7 Glide °é¤É h Spread ¹×ìÃÉ . . . . . . . . . . . . . . 311
22.2.8 CPU ˆ»’N Y‹¹Õ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
22.2.9 Œk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
CONTENTS 11

22.2.10 Ñéáü¿hê¹È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313


22.3 Sampler µó×éü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
22.3.1 ÞëÁµó×êó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
22.3.2 Sampler ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
22.3.3 ¾üó Zone ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
22.3.4 µó×ë Sample ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
22.3.5 ÔÃÁ/ª·ìü¿ Pitch/Osc ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
22.3.6 Õ£ë¿/°íüÐë Filter/Global ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . 329
22.3.7 â¸åìü·çó Modulation ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
22.3.8 MIDI ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
22.4 Simpler ·ó×éü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
22.4.1 Sample View µó×ëÓåü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
22.4.2 µó×ë³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
22.4.3 Zoom ºüà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
22.4.4 ¨óÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
22.4.5 Filter Õ£ë¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
22.4.6 LFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
22.4.7 Glide °é¤É h Spread ¹×ìÃÉ . . . . . . . . . . . . . . 334
22.4.8 Pitch ÔÃÁ Pan Ñó Volume Üêåüà Voices Ü
¤¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
22.4.9 CPU ˆ»’N Y‹¹Õ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
22.5 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó . . . . . . . . . . . . . 336
22.5.1 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çón¤ó¹Èüë 336
22.5.2 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çónÞëÁµó
×ëxn¢¯»¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
22.5.3 Î2¤ó¹È¥ëáóÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

23 MIDI h-üêâüȳóÈíüë 339


23.1 MIDI êâüȳóÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
23.1.1 ͤƣÖþÜn³óÈíüëµüÕ§¹ . . . . . . . . . . . . . . . 340
23.1.2 ³óÈíüëµüÕ§¹nÞËå¢ë-š . . . . . . . . . . . . . . . 343
23.1.3 Ƥ¯ªüÐüâüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
23.2 ÞÃÔó°Ö馶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
23.2.1 MIDI êâüȳóÈíüën¢µ¤ó . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
23.2.2 MIDI ÎüÈkÞÃ×Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
CONTENTS 12

23.2.3 vþ MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347


23.2.4 øþ MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
23.2.5 ³óÔåü¿-üÜüÉêâüȳóÈíüë . . . . . . . . . . . . . 350
23.3 Mackie Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
23.3.1 ÁãóÍë¹ÈêÃ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
23.3.2 V-Pots h ¢µ¤óáóȹ¤ÃÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
23.3.3 Ðó¯/ÁãóÍëhÕêÃ×/ê¿üó . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
23.3.4 Èéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
23.3.5 ½ÕȦ§¢ú n³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

24 h ReWire 366
24.1 MIDI ’ËW_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
24.1.1 è MIDI ÇФ¹’ Live k U[‹ . . . . . . . . . . . . . . . . 367
24.1.2 Live ’ è MIDI ÇФ¹k U[‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
24.1.3 MIDI ¿¤à³üɪ׷çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
24.1.4 Ç£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
24.2 ReWire ’ËW_¥š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
24.2.1 ReWire Þ¹¿üâüÉg Live ’Õ\U[‹ . . . . . . . . . . . . . . 370
24.2.2 ReWire ¹ìüÖâüÉg Live ’Õ\U[‹ . . . . . . . . . . . . . . 370
24.2.3 ReWire kdDf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

25 ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹h þV 372
25.1 CPU wn¿t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
25.1.1 ÞëÁÁãóÍëªüÇ£ªkˆ‹ CPU w . . . . . . . . . . . . . 373
25.1.2 ÈéïhÇФ¹kˆ‹ CPU w . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
25.1.3 ÈéïÕêüº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
25.2 Ç£¹¯ wn¿t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

26 Live -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 378


26.1 Óåünh:h^h: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
26.2 áËåüxn¢¯»¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
26.3 p$¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
26.4 Ö馺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
26.5 Èéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
26.6 èÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
26.7 ëü×Öìü¹h¹¿üÈ/¨óÉÞü«ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
CONTENTS 13

26.8 »Ã·çóÓåü³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383


26.9 ¢ìó¸áóÈÓåü³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
26.10 Èéïn³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
26.11 Öìü¯Ý¤óȨóÙíü×n³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
26.12 -ü/MIDI ÞÃ×âüÉh³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ . . . . . . . . . . 385
26.13 ºüà Ç£¹×ì¤ xž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
26.14 ¯êÃ×Óåüµó×ëÇ£¹×ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
26.15 ¯êÃ×ÓåüMIDI¨Ç£¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
26.16 °êÃÉ8@hÉíü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
26.17 °íüÐ믪󿤺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
26.18 »ÃÈh×í°éà’•c_\m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
26.19 ×é°¤óhÇФ¹’•c_\m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
26.20 ³óƯ¹ÈáËåün•( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
1

Chapter 1

Live xˆF S ]

1.1 Ableton Á ü à ˆŠ TüeD_`MBŠLhF


TVD~Y
Live o ³óÔåü¿’•c_ó}6\ ¢ÉêÖ O é¤ÖÑÕ©üÞó¹’U‰k
*Œ_‚nkW_DhDFßåü¸·ãón± kˆcf ~Œ_½ÕȦ§¢gY Í
\L!Xg}WOj‹ˆF9oLÍm‰ŒfD‹ ¹ ¢×ê±ü·çóoU‰k ôU
Œ _ýo~Y~YEŸ¦’—WfD~Y Live ’•c_ó}6\nïý'o !P'k
ƒLcfD~Y SFDc_Á_anª›o SSghi~‹•QgoBŠ~[“ ~U
kÊ SFWfSn‡à’J-•D_`DfD‹“k‚ Live o2 ’šQfD~Y
°Ðü¸çón Live o Ableton ¦§Öµ¤È1 ~_oØë×áËåün ¢Ã×Çü
È K‰À¦óíüÉY‹ShLgM~Y iF^š „kµ¤Èk¢¯»¹WfD_`
M 8k °nÐü¸çógó}6\’J}W•O`UD
Live ’J}W•D_`M æü¶n†Ønó};ÕLU‰kEŸW_‚nkjŠ~YSh
’ Áüà ÈŠJHŠ3W RfJŠ~Y Live k¢Y‹ê¯¨¹È TÐHji
TVD~W_‰ iF^J ýkáüëkf2 T#aO`UD

1 http://www.ableton.com/downloads
2 contact@ableton.com
CHAPTER 1. LIVE xˆFS] 2

1.2 Live 6 n °_ ý

1.2.1 àüÓün¤óÝüÈ

ˆ s ¢ìó¸û\òû Ïk •[fïüÔó°

1.2.2 Live ¨Õ § ¯ È h ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È

ˆ Sampler µó×éü ¢Éªó¤ó¹È¥ëáóÈ ª×·çó


ˆ Dynamic Tube À¤ÊßïÁåüÖ ¨Õ§¯È
ˆ EQ Four L EQ Eight xh¢Ã×°ìüÉ
ˆ Note Length ÎüÈìó°¹ MIDI ¨Õ§¯È
ˆ Operator ªÚìü¿ Saturator µÁåìü¿ Utility æü
Æ£êÆ£ n_ý
ˆ ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï kˆŠ ÇФ¹n«¹¿àg°ëü×
Wµ¦óÉ’®¿tY‹³óÈíüë’! Y‹ShLïý

1.2.3 ß-·ó°hëüÆ£ó°

ˆ ×íէ÷çÊë »Ã·çóß-µü_ý
ˆ U‰kÕì-·Öëjßï¹-š’ïýkY‹ ×ê¨Õ§¯È ݹȨէ
¯È ݹÈß-µü ëüÆ£ó°ª×·çó

1.2.4 ïüÔó°

ˆ ¢ìó¸áóÈ…nïü×Y‹ªüÇ£ªJˆsÓǪ¯êÃ×kþY‹ ÆóÝÞ
¹¿ü-š
ˆ ÞëÁ¯êÃ×ïüÔó°
CHAPTER 1. LIVE xˆFS] 3

1.2.5 ReWire h ê â ü È ³ ó È í ü ë

ˆ ReWire Þ¹¿ükˆ‹ Live ¤ó¹È¥ëáóÈ xn¢¯»¹


ˆ ,„j³óÈíüëµüÕ§¹n ¤ó¹¿óÈÞÃÔó°
ˆ MIDI Jˆs-üÞÃÔó° n_ý

1.2.6 Õ¡¤ë¡ hÖ馺

ˆ °WD Õ¡¤ë¡ Äüë


ˆ Ö馺 _ýn

1.2.7 æ ý›n

ˆ ÞëÁ³¢JˆsÞëÁ×í»ÃµþÜ kˆŠ ªüÇ£ªæ ý›L


ˆ Ç£ü×Õêüº kˆŠ ÕêüºÈéïkèÆ_ý’•(Y‹ShLïýk
4

Chapter 2

•n¹ÆÃ×

Live ’¤ó¹ÈüëW •fwÕY‹h Live ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹À¤¢í


°Lh:UŒ~Y ªü½é¤ºæ k¢Wfo Live ’¢óíïY‹’TÂgO`U
D
Live ’TüeD_`DfDjD4 ko À¤¢í°’‰Xf2•~Y ÝXûÇ£¹¯
xnøMúWûêµó×êó°å nYyfn_ýLT•(kjŒ~Y

2.1 Live k d D f f v
Live o ìùó »ÃÈhqkÓëȤógØ^WfJŠ ×í°éànÍ•j_
ý’¹ÆÃ×ûФû¹ÆÃ×gfvShLgM~Y ìùókoî!L\ UŒfJ
Š Øë×áËåüK‰ô¥‹OShLgM~Y ìùóo Live ’ ãY‹nk' y
Ëa~Yng \r ¦î’ WfJOSh’Jç•W~Y
~_ Live n³ó»×È nà‚\rT -O`UD Live kdDf ~_]n_ýk
¢Y‹Å1L~h•‰ŒfD~Yng Ó®Êün¹k‚ Live nÍ\kcŒ_¹k‚y
Ëa~Y Live n³ó»×È nàg9ËUŒfD‹…¹L ]nÖnàgsWO¬
UŒfD~Y
CHAPTER 2. •n¹ÆÃ× 5

2.1.1 ¤óÕ©Óåüh¤óÇï¹’•F

Live n¤óÕ©Óåüko Þ¦¹ªüÐüW_»¯·çón ðh_ýLh:UŒ~


Y

¤óÕ©Óåüh¤ó
Õ©Óåünh:/^h
:Ü¿ó

æü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹n¨ìáóÈ„ÈÔïk¢Y‹s0kdDfo SêÕ¡ì
ó¹ÞËå¢ë’ÂgWfO`UD êÕ¡ì󹬤Én ŒknKŒ_" ko
æü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹n¨ìáóÈ LYyf² UŒfD~Yng ]SK‰¢#
Y‹ ’ÂgY‹ShLgM~Y

2.2 ° ƒ- š
Live n °ƒ-š ¦£óɦgo Live n ³ûÕ\û èh¥šY‹¤ó¿üÕ§ü
¹ji U~V~j îkdDfn-š’LD~Y °ƒ-š ¦£óɦxo ª
×·çó áËåü Windows /Live áËåü Mac OS X n °ƒ-š ³ÞóÉ
~_o Ctrl , (PC) / , (Mac) ·çüÈ«ÃÈ’•cf¢¯»¹W~Y

Live n°ƒ-šo å nˆFj¿Ök ^UŒfD~Y


ˆ ëï/Õ£üë ¿Ögo Æ-¹Èh:k•(UŒ‹ ž„«éü¹-üà
¹-ó ji Live næü¶¤ó¿üÕ§ü¹k¢Y‹-š’LFShLgM~
CHAPTER 2. •n¹ÆÃ× 6

Y
ˆ ªüÇ£ª o ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹’ËW_ èhLive nªüÇ£ª
¥šn-šk•(W~Y ìùó ªüÇ£ªe›/ú›n-š kî’ W -
š¹Õh i kdDffvSh’JYY•W~Y ìùóxo Øë× á
Ëåün ìùóî! ³ÞóÉK‰¢¯»¹gM~Y
ˆ MIDI/ o Live kˆ‹ MIDI ÇФ¹•Xn-šk•(W~Y •Xoå
n 3 îkÅ•kjŠ~Y
MIDI ÎüÈn• MIDI e›n_•k èÇФ¹’Live këüÆ£ó°Y
‹¹Õ ~_o MIDI ’ èÇФ¹k ‹¹ÕkdDfo ëüÆ£ó°h
I/O nà’TÂgO`UD
¤ó¿üÕ§ü¹è nêâüȳóÈíüë sWOo MIDI h-üêâü
ȳóÈíüënà’TÂgO`UD
×í°éàh è·ü±óµ/ÉéàÞ·üón Þ¹¿ü~_o¹ìüÖ
hWf sWOo MIDI ’ËW_ nà ’TÂgO`UD
ˆ Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Öo Live n Õ¡¤ë¡ h ×é°¤óÇФ¹ ní
±ü·çók¢#WfD~Y
ˆ 2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Öo °• Live Set h ×í¸§¯Èn³óÝüÍó
È °•2ónxžª×·çók¢Y‹ÇÕ©ëÈn-š’LD~Y
ˆ CPU ¿Ögo ÞëÁ³¢/ÞëÁ×í»ÃµþÜjin æ w k¢Y‹ª×
·çó’xžgM~Y
ˆ ýÁ ¿Öo 餻ó¹ûLive ×éÃÈÕ©üàn¤ó¹ÈüëûOperator ¤
ó¹È¥ëáóÈ „ Live ÑïhDc_¢Éªón¡ k•(W~Y

2.3 á ¤ ó Live ¹ ¯ ê ü ó
Live gn\mn{h“iL á¤ó Live ¹¯êüógL•Œ~Y Sn¹¯êüóo D
OdKnÓåüK‰Ë UŒfD~Y Óåüo]Œ^Œ Live Set kJQ‹yšn\m
’¡ WfD~Y ¹¯êüón¹Úü¹oP‰ŒfD~Yng Yyfn Live Óåü’
¦kh:Y‹ShogM~[“
CHAPTER 2. •n¹ÆÃ× 7

¹¯êüónƒLÚ kB‹»
»ì ¯ ¿ Ü ¿ ó ’]Œ^Œ¯êïY‹h þÜY‹Óåü
Lh:UŒ~Y ‹Hp Live ÇФ¹k¢¯»¹Y‹koSnÜ¿ó’¯êïW~
Y

ÇФ¹Ö馶»ì¯
¿

Live nÓåü’^h:kY‹ ¹¯êüón¹Úü¹’—„Y ko £n ÒÜ¿ó’


¯êïW~Y ‚F ¦h:Y‹ko ܿ󒕦¯êïW~Y

Óåünh:/^h:Ü
¿ó

Live ’Õ빯êüóâüÉg•(Y‹ko h: áËåüK‰ Õ빯êüó


³ÞóÉ’xžW~Y Õ빯êüóâüÉ’ãdY‹ko ¹¯êüóó kh:U
ŒfD‹Ü¿ó’¯êïW~Y F11 ’¼WfÕ빯êüóâüÉ’ ŠÿH‹
Sh‚gM~Y Mac OS X go Sn-üo Expos krŠSf‰ŒfJŠ OS X n
·¹Æà°ƒ-šK‰ Expos ’!¹kY‹K%n-ükrŠSf‹KWjDPŠ Õë¹
¯êüóâüÉxn ŠÿHko•(gM~[“ngTè O`UD
á¤ó¦£óɦL4sk rUŒ_è ’ÉéðWf 'MU’¿ÀgM~Y

á¤ó¦£óɦn r
Ðéó¹’¿tY‹
8

Chapter 3

Live ’¢ó í Ã ¯ Y‹

Live o ³Ôü×íƯ·çó¹-üàkˆŠ UÕj•(K‰ÝwUŒfD~Y Sn


¹-üào ØD»-åêÆ£ú–’€_Y€SL•(UŒfD‹k‚KK•‰Z b
jÍ\LÔ „ jO ¢óíï’!XkLFShLgM~Y ³Ôü×íƯ·çó
o TüeD_`M~W_ýÁ’Ý<Y‹‚ngBŠ ~_ Ableton kˆ‹æü¶n†
ØxnµÝüÈЛh Live ‹z’/H‹‚ngY \r å n¹’æü¶n†ØkoT
ãD_`M TT›D_`M~YˆFˆ•WOJXD3W R~Y
Ableton ýÁnªü½é¤ºo °ƒ-šn ýÁ ¿ÖK‰LD~Y ¿Öo Live ’
Ë•fwÕW_›kêÕh:UŒ~Y
Sn¿ÖK‰ ªü½é¤º ¢óíï „ Operator ¤ó¹È¥ëáóÈjin
Ableton ýÁ’üeY‹ShLgM~Y
OperatorjinýÁo Live h% k©òUŒfD~YL !n»¯·çóg¬ Y‹
Š ¢óíïÍ\K o •Š~[“ ýÁnÇââüÉo ýÁ ¿ÖK‰ýÁT
hk-šgM~Y
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 9

°ƒ-š n ýÁ
¿Ö

ýÁ ¿Ökê¹ÈUŒfD‹ýÁ ’¯êïY‹h ¢óíï~_oüenia


‰K’xžY‹ShLgM~Y ¢óíïnK ’Œ†Y‹ko ¢óíï Ü¿
ó’¯êïW~Y ýÁnüeL~`n4 üe Ü¿ó’¯êïWªóé¤ó
üeY‹ShLgM~Y üeo ýÁ ¿Ö„ Ableton ¦§Ö·çÃ×1 K‰LH~
Y Live n°ƒ-šo ª×·çó áËåü MacOS Xgo Live áËåü K‰‹
OShLgM~Y

1 http://www.ableton.com/shop
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 10

ýÁ ¿ÖK‰ ¢ó
íï Ü¿ó’xžY

3.1 ¹ Æ Ã × 1 ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹
Live TüeD_`M~Yh Ableton ˆŠTüeD_`D_†Øx · ê ¢ ë Ê ó Ð ü
LЛUŒ~Y ·ê¢ëÊóÐüo áüë Live ’ Ableton ˆŠô¥J·DB•D_
`D_4 kf ØUŒ‹4 h Live Ññü¸kûØUŒ‹4 hLBŠ~Y

·ê¢ëÊóÐü’e›
Y‹Õ£üëÉ

ýÁ ¿ÖK‰ ¢óíï Ü¿ó’¯êïY‹h ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹


6 dnÕ£üëÉLh:UŒ~Y Õ£üëÉko 4 ‡WZde›gM‹ˆFkjc
fD~Y ·ê¢ëÊóÐüo 0 K‰ 9 ~gnpWh A K‰ F n¢ëÕ¡ÙÃÈkˆ
ŠË UŒfD~Y “Uc_‡W LÕ£üëÉ…ke›UŒ‹h Õ£üëÉLdr
k •Š~Y ·ê¢ëÊóÐü’cWOe›W_‰ OK Ü¿ó’¯êïWf2
•~Y
·ê¢ëÊóÐüo Live @ ’X%Y‹‚ngY ·ê¢ëÊóÐüo' ´Íj
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 11

‚ngYK‰ ))njD, 3 nKk!‹ShnjDˆF ' kÝ¡WfO`U


D ·ê¢ëÊóÐü’q Y‹h ]n·ê¢ëÊóÐüo•( ïýkjŠ~Y
·ê¢ëÊóÐü’ˆ1W_4 Ableton Æ ¯ Ë « ë µ Ý ü È k ˆ Š { 2 Ç ü ¿ K
‰·ê¢ëÊóÐün•zLLL•Œ~Y L n‹Kk™H‹_•k‚ ýÁ{
22 o Å Z L c f O ` U D { 2 Ç ü ¿ L j D 4 ·ê¢ëÊóÐün•zLogM
~[“

3.2 ¹ Æ Ã × 2 Live ’ ¢ ó í Ã ¯ Y ‹
Live {2KšMn 2 jîn¹ÆÃ×o ¢óíï gY ¢óíïho ·ê¢ë
ÊóÐüh¢×ê±ü·çóL•(UŒ‹³óÔåü¿h’PsdQ‹Í\nSh’DD
~Y Live n¹¿óÀüÉ餻ó¹go ¦ k 1 d n ³ ó Ô å ü ¿ g Live ’•(
Y‹ShLgM~Y 1 dn·ê¢ëÊóÐü’•cf ¦å ¢óíïY‹4 nÕ
„Jˆs€S„aökdM~Wfo ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹ FAQn ’TÂgO
`UD

3.2.1 ¢óíï-ü

¢óíïko ¢ ó í à ¯ - ü LÅ•kjŠ~Y ¢óíï-üo Ableton


µüÐkˆcf\ UŒ~Yng ¢óíï-üneKko¤ó¿üÍÃÈ¥šLÅ•
hjŠ~Y Live ’•(Y‹³óÔåü¿g¤ó¿üÍÃÈk¥šY‹Å•oBŠ~[“
L X³óÔåü¿’•(Y‹h¢óíïL^8k!XkjŠ~Y

3.2.2 Áãìó¸³üÉ

Ableton µüÐo ·ê¢ëÊóÐüK‰¢óíï-üh Á ã ì ó ¸ ³ ü É h|p


Œ‹³üÉ’\ W~Y Áãìó¸³üÉo Live LT•(n³óÔåü¿³óÝüÍ
óÈK‰Ö—Y‹ nˆFj‚ngY Áãìó¸³üÉnsWD¬ kdM~W
fo rSY‹ ’TÂgO`UD

2 http://www.ableton.com/register
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 12

3.2.3 ªóé¤óg¢óíïY‹

Live ’ªóé¤óg¢ó
íïY‹

Live ’¢óíïW_D³óÔåü¿L¤ó¿üÍÃÈk¥šUŒfD‹4 ª
óé¤óg¢óíï Ü¿ó’¯êïY‹`Qg¢óíïLŒ†W~Y Live
o Ableton µüÐx¥šWf·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸³üÉ’µüÐx áW
µüÐK‰¢óíï-ü’Ö—W~Y ³óÔåü¿h Ableton µüÐn“g ·ê¢
ëÊóÐühÁãìó¸³üÉå nÇü¿„Å1L„ŠhŠUŒ‹ShoBŠ~[“

3.2.4 ªÕé¤óg¢óíïY‹

Live ’ªÕé¤óg¢ó
íïY‹

Live ’¢óíïW_D³óÔåü¿L¤ó¿üÍÃÈk¥šUŒfDjD4 ¤ó
¿üÍÃÈk¥šWfD‹³óÔåü¿’•cf¦§Ö¤ó¿üÕ§ü¹3 k¢¯»¹W
~Y Ableton ¦§Öµ¤È kB‹SnÚü¸ko ·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸
³üÉ’e›Y‹Õ£üëÉLh:UŒfD~Y ·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸³üÉ
o Live n¢óíïÀ¤¢í°K‰³ÔüY‹ShLgM~Y

3 http://www.ableton.com/unlock
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 13

Live n¢óíï(¦§
Öµ¤È

·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸³üÉ’cWOe›Y‹h ¢óíï-ü’ЛY‹%
n¦§Öµ¤ÈLh:UŒ~Y ¢óíïW_D³óÔåü¿k¢óíï-ü’â
Y‹¹Õo 2 dnª×·çóK‰xžY‹ShLgM~Y
¦§Öêó¯k“D ¢óíï-ü’Õ¡¤ëhWfÀ¦óíüÉW~Y SnÕ¡¤
ë’ÕíÃÔüÇ£¹¯~_o CD-ROM kÝXW ¢óíïW_D³óÔåü¿k³
ÔüW~Y ¢óíïÀ¤¢í°n ¢óíï-ü’íüÉY‹ ’¯êïW ¢
óíï-üÕ¡¤ë’íüÉW~Y

¢óíï-üo Æ-
¹ÈÕ¡¤ëhWfÀ¦
óíüÉY‹ShLïý
gY

~_o ¢óíï-üLh:UŒfD‹¦§Öµ¤ÈnÚü¸’×êóÈ¢¦ÈWf‚
K~D~[“ ¢óíïW_D³óÔåü¿g ¢óíï-ü’e› ’¯êï
W ¢óíï-ü’e›Y‹Õ£üëÉLh:UŒfD‹À¤¢í°’‹M~Y ‡W
ne›k“UDLBŒp Õ£üëÉLdrkjŠ ¿¤×ß¹LB‹Sh’å‰[~
Y
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 14

¢óíï-ü’KÕg
e›Y‹

3.3 ³ Ô ü × í Æ ¯ · ç ó k ¢ Y ‹ FAQ

3.3.1 · ê ¢ ë Ê ó Ð ü j W k Live ~ _ o ] n Ö n Ableton ý Á ’


•(Y‹ShLgM~YK

Live L*üen4 Live o ÇââüÉ gÕ\W~Y ÇââüÉgo Live nh_ý


’f(Y‹ShLgM~YL ÝXhøMúWogM~[“
Live Lªü½é¤ºUŒfDjD4 Live oÇââüÉgÕ\W~Y Operator
instrumentjin]nÖnAbletonýÁo °ƒ-š n ýÁ ¿ÖK‰ýÁThkÇ
ââüÉk ŠÛH f(Y‹ShLgM~Y
ÇââüÉo ýÁ ¿ÖK‰ýÁThkÇââüÉk ŠÛH‹ShLgM~Y
ÇââüÉg Live ~_oÖnýÁ’f(Œ Live ’\rüeW_DhJ HD_`
D_4 ko ý Á ¿ Ö K ‰ Live ’ x ž W üe Ü¿ó’¯êïY‹
K Ableton ¦§Ö·çÃ×4 k¢¯»¹W TüeD_`OShLgM~Y ¦§Ö
µ¤Èko Ableton c•ã —h ò—k¢Y‹Å1L² UŒfD~Y Live o ª
óé¤ógTüeD_`OSh‚gM~Y Live n°ƒ-šo ª×·çó áËåü
MacOS Xgo Live áËåü K‰‹M~Y

4 http://www.ableton.com/shop
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 15

SS’¯êïW
f Live ’TüeD_`
Q~Y

3.3.2 ³óÔåü¿nèÁ’¤ÛW_4 iFjŠ~YK

T•(n³óÔåü¿nÁãìó¸³üÉkU‰Kn 1g ôL H‰Œ‹h Live


o ½ÕȦ§¢n¢óíï’‚F ¦LFKiFK m‹À¤¢í°’h:W~Y
³óÔåü¿nhº_h ªüÇ£ª~_o MIDI Ïüɦ§¢û×êó¿ûâÇàj
i LÖŠÿH‰Œf‚ Áãìó¸³üÉko ôL H‰Œ~[“ Áãìó¸³ü
Éo Þ¶üÜüÉû×í»ÃµûÍÃÈïü¯«üÉL¤ÛUŒ_4 k ôY‹Sh
LBŠ~Y ³óÔåü¿kˆcfo ÏüÉÇ£¹¯’•Õ©üÞÃÈY‹hÁãìó
¸³üÉk ôL H‰Œ‹4 LBŠ~Y

3.3.3 Live ’ 2 Þ å å ¢óíïY‹ShoïýgYK

Live n¹¿óÀüÉ餻ó¹go ¦ k 1 d n ³ ó Ô å ü ¿ g Live n•(Y‹S


hLgM~Y ýÁ{25 LJ •gBŒp Ableton µüÐo Live L ¦k 1 dn³
óÔåü¿g•(UŒfD‹Sh’aök ¢óíï-ü’ 2 d~gЛW~Y ¢ó
íï-üLЛUŒ_‰ ¹ÆÃ× 2 g¬ UŒfD‹K k“cfO`UD
K‰‚ K‹ˆFk Live ’ ¹¿¸ªnǹ¯ÈÃ׳óÔåü¿hÄ¢ü(éÃ
×ÈÃ×n!¹k¤ó¹ÈüëW•(Y‹ShLgM~Y WKW 2 dn³óÔåü¿

5 http://www.ableton.com/register
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 16

’ Bk•(Y‹ShogM~[“
Ableton µüÐkˆŠ¢óíï-üЛLÒ&UŒ_4 o Ableton Ư˫ëµ
ÝüÈ~gT#aO`UD
Ư˫ëµÝüÈxnT#ao å g•cfJŠ~Y
ˆ áüë6
ˆ ûq +49 (0)30 - 288 763 151 ÜK‰ÑÜ CET -.èüíÃÑ –B 11
BK‰ 15 B~g
ˆ աï¹ +49 (0)30 - 288 763 11
Å jæ n_•k‚ JOD •[n›koå nÅ1’T( O`UD
ˆ Live n{2Å17
ˆ ¶Á’~h•_áâ
¦k 2 då n³óÔåü¿g Live ’•(Y‹ko » « ó É é ¤ » ó ¹ ~_o
µ ¤ È é ¤ » ó ¹ LÅ•hjŠ~Y SŒ‰n餻ó¹k¢W~Wfo y%¡
<kfTЛD_WfJŠ~Yng T n¹o»üë¹ÅSè€8 ~gT#aO`U
D

3.3.4 ¢óíïUŒfDjD³óÔåü¿g ê n»ÃÈ’• Y


‹ShoïýgYK

ÇââüÉgo Live Set níüÉhŸLLB“6PjWgLH~Y WKW \m…¹


nÝXhøMúWogM~[“ Ä¢üji g Live ’T•(kj‹4 ko Live n
×í°éà CD h °n Live Set LÝXUŒ_ CD ’:/UŒ‹Sh’Jç•D_W~
Y Ðï¢Ã× CD LBŒp L n4 k‚ Live ’iSj³óÔåü¿k¤ó¹
ÈüëW_ g ÝXUŒfD‹ Live Set ’• Y‹ShLgM~Y

6 support@ableton.com
7 http://www.ableton.com/register
8 orders@ableton.com
CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹ 17

3.3.5 iF„cfÇââüÉ’ãdW_‰DDgYK

Live o¢óíïUŒfD‹QŒiÖnýÁLÇââüÉk-šUŒfD‹4 Live ‚


ÇââüÉgÕ\W~Y Sn4 \m…¹nÝXhøMúWogM~[“ Sn4
kÇââüÉ’ãdY‹ko ýÁn ^h: ª×·çó’ ¹kW~Y

SS’¯êïWfýÁ
_ý’^h:kW~Y

^h:k ŠÛH_ýÁo}MjhMkh:k ŠÿH ÇââüÉg _ý’f(Y‹


ShLgM~Y

3.3.6 ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹êO„ ãzgMjDOLLB‹


ngYL

Ư˫ëµÝüÈ9 ~g iF^J ýkT#aO`UD

9 support@ableton.com
18

Chapter 4

Live n³ó » × È

Snàgo Live n³ó»×È’T9ËW~Y Live ’T•(kj‹MkJ-•D_`Q


Œp ×í°éànú,Ÿ L ãgM Live n_ý’ 'Pk•DSj[‹ˆFkjŠ
~Y

4.1 Live Set


Live g\ WÍ\Y‹É-åáóÈ’ Live Seth|s~Y Live Set o Live Project ¢
#Y‹ P’Æ•_Õ©ëÀ knKŒ Õ¡¤ë áËåün ‹O ³ÞóÉ ~
_o…5nÕ¡¤ëÖ馶K‰‹OShLgM~Y

Õ¡¤ëÖ馶n Live
Set
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 19

Live Õ¡¤ëÖ馶n é¤Öéê ÖïÞü¯’xžY‹h ¯ê¨¤Æ£Öj


Äüë’€ W_ Live é¤Öéêx¢¯»¹Y‹ShLgM~Y é¤Öéêko Ç
â»ÃÈLDOdKÎ2UŒfD~Y Ö馶g Live Set ’ÀÖë¯êïY‹
h Live Set L‹M~Y

4.2 ¢ ì ó ¸ á ó È h » Ã · ç ó
Live gqFó}nú,Öíï’ ¯ ê Ã × h|s~Y ¯êÃ×oó} Pg
áíÇ£ûÉéàÑ¿üóûÙü¹é¤ó„òjiL¯êÃ×kjŠ~Y Live go
¯êÃ×’2óû ôW_Š ¯êÃ×’•cfU‰k'Mj\Á ½ó° ¹³¢ ê
ßï¹ DJ»ÃÈ ¹Æü¸·çüji ’\ Y‹Sh‚gM~Y
Live Set go ¯êÃ×’ 2 dn\m°ƒgÍ\gM~Y ¢ ì ó ¸ á ó È o ó}
n¿¤àé¤ók¿cf¯êÃ×L줢¦ÈUŒfD~Y ¹ »Ã·çó o
¯êÃ×n é¦óÁ ’LFê¢ë¿¤à nÙü¹hWf_ýW~Y »Ã·çó
¯êÃ×ko]Œ^Œ • Ü¿óLBŠ wU„ jk¢ÂjO¯êÃ×’• Y‹
ShLgM~Y • Bn]Œ^Œn¯êÃ×nÕ\kdDfo 0KO-šY‹ShL
gM~Y .

»Ã·çóÓåü æ
h¢ìó¸áóÈÓåü
ó n¯êÃ×

¢ìó¸áóÈxo ¢ ì ó ¸ á ó È Ó å ü K‰ »Ã·çóxo » à · ç ó
Ó å ü K‰¢¯»¹gM~Y Tab -ü~_o¢#Y‹»ì¯¿’•cf 2 dn
Óåü’ ŠÿH‹ShLgM~Y 2 dnÓåükopj‹¢×ê±ü·çóLÕ\W
fJŠ ]Œ^Œìên¯êÃ×’‚cfD~Y Óåü’ ŠÿH‹h Live Set n¢
Ô¢éó¹L ôUŒ~YL âüÉn ŠÿH„ÝX…¹n ôoL•Œ~[“

¢ìó¸áóÈÓåüh
»Ã·çóÓåü»ì¯
¿
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 20

¢ìó¸áóÈÓåüh»Ã·çóÓåüoø’k\(WfJŠ ãY‹nk nB
“LKK‹K‚åŒ~[“L ¦ ãWfW~Hp' ¿)k•(gM~Y ‹Hp
»Ã·çóg¯êÃ×n¢ìó¸ O’LDjL‰ ¢ìó¸áóÈ…k¢ìó¸ O’
2W2óY‹ShLgM~Y ¢ìó¸áóÈh»Ã·çóL È é à ¯ ’ËWfd
jLcfD‹_• SnˆFjÍ\LïýjngY

4.3 È é Ã ¯
Èéïko¯êÃ×LMnUŒ á÷Õíüû2ókˆ‹°•¯êÃ×n ûµ¦ó
É •û¨Õ§¯Èæ ûß-·ó°n¿tji’SSgLD~Y

¢ìó¸áóÈÓåün
Èéï

»Ã·çóh¢ìó¸áóÈo Èéï»ÃÈ’q WfD~Y »Ã·çóÓåüg


o ÈéïLæK‰óxh‚ôkM UŒfD‹nkþWf ¢ìó¸áóÈÓåüg
o K‰ x4skM UŒfD~Y Èéï…n¯êÃ×Õ\nëüëo ' ·
ó×ëgY
Èéïo ¯êÃ×’ ¦k 1 d`Q• W~Y
d~Š »Ã·çóÓåün Èéï ko! ¤ãWf• U[_D¯êÃ×’&
y L ·üó ko Bk• U[_D¯êÃ×’MnW~Y
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 21

»Ã·çóÓåün·ü
ó

Èéï…n¯êÃ×L ¦k 1 d`QWK• UŒjD hDFSho Èéïg


o ¢ìó¸áóÈkB‹¯êÃ×K»Ã·çókB‹¯êÃ×K ia‰K 1 d`QL
• UŒ‹ShkjŠ~Y ¢ìó¸áóÈn¯êÃ×h»Ã·çón¯êÃ×!¹L
B• UŒ‹ShoBŠ~[“ ]Œgo *H Moia‰kB‹ngW‡FK »Ã
·çó¯êÃ×n• Lé¦óÁUŒ‹h Èéïo þ(nÕ\’\bW ¯êÃ×
’• W~Y yk SnÈéïL¢ìó¸áóÈn¯êÃ×’• WfD‹4 o
»Ã·çó¯êÃ×’• Y‹_•k»Ã·çó¯êÃ×n• ’\bW~Y Sn4
ÖnÈéïo¢ìó¸áóÈn¯êÃ×n• ’šQ~Y ¢ìó¸áóÈn•
L :UŒjDPŠ Èéïo• ’•‹W~[“
¢ìó¸áóÈx;
‹ Ü¿ó

nˆFj4 k Live ¹¯êüó èkB‹ ³ ó È í ü ë Ð ü n ¢ ì ó ¸ á


ó È k ; ‹ Ü¿ó’•(W~Y 1 då nÈéïg ¢ìó¸áóÈL• UŒf
J‰Z »Ã·çó¯êÃ×L• UŒfD‹4 kSnÜ¿óL¹oW~Y
SnÜ¿ó’¼Yh YyfnÈéïL¢ìó¸áóÈk;Š~Y þ(n• …¹L
kec_‰ 2 ó Ü¿ó’ªókWf þ(n¶K’¢ìó¸áóÈk 2gM~
Y 2ó âüÉ’ãdY‹K \b ’¼Wf Live ’\bY‹h ôUŒ_¢ì
ó¸áóÈLÝXUŒ~Y

4.4 ª ü Ç £ ª h MIDI
¯êÃ×o 2UŒfD‹á÷’:W~Y Live o ªüÇ£ªhMIDIn 2 .^ná
÷’qD~Y Ǹ¿ëó}n Lgo ªüÇ£ªá÷ho ¹Ôü«ük H‰Œ_
Š Þ¤¯íÕ©ókˆŠ UŒ‹ #šá÷kÑ<Y‹ #np ’ sW~Y
¹ MIDI á÷o ‹Hp á¾Ô¢Îg C4 ’• hDc_³ÞóÉ }ä nM ’
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 22

sW~Y MIDI oó} P’ ÷kˆŠ:W_‚ng ªüÇ£ªì³üÇ£ó°hD


FˆŠ ia‰KhDFh}\n\ k<fD~Y MIDI á÷o MIDI ~_o USB -ü
ÜüÉjine›ÇФ¹kˆŠ UŒ~Y 1
MIDI á÷’ªüÇ£ªá÷k ÛY‹ko ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È LÅ•gY Live
n Simpler nˆFj¤ó¹È¥ëáóÈ’•Hp -üÜüÉ’ËWJóŽgµ¦ó
É’• Y‹ShLgM~Y Live n Impulse nˆFj¤ó¹È¥ëáóÈo
-üÜüÉ-ükrŠSf‰Œ_Ø jÑü«Ã·çóµ¦óÉ’…5WfD~Y
ªüÇ£ªá÷o ª ü Ç £ ª È é à ¯ ’•cf2óû• UŒ MIDI á÷o MIDI
È é à ¯ ’•cf2óû• UŒ~Y Sn 2 dnÈéïo ]Œ^ŒªüÇ£ª¯
êÃ×h MIDI ¯êÃ×kþÜWfJŠ ªüÇ£ª¯êÃ×’ MIDI Èéïg•(W_
Š MIDI ¯êÃ×’ªüÇ£ªÈéïg• Y‹ShogM~[“
?e øMúW ªüÇ£ªh MIDI ÈéïnJdkdDfo þÜY‹ ’TÂgO
`UD

4.5 ª ü Ç £ ª ¯ ê Ã × h µ ó × ë
ªüÇ£ª¯êÃ×o µó×ë µ¦óÉÕ¡¤ë „ ªüÇ£ªÕ¡¤ë
h‚|pŒ~Y ~_o ' . Õ ¡ ¤ ë MP3 Õ¡¤ëji ’ÂgW~Y ¯êÃ
×o ³óÔåü¿ninÉé¤Ökµó×ëLB‹K µó×ëninè ’• Y‹
K i nˆFk• Y‹KkdDf Live k :’ Š~Y
Live k…5UŒfD‹ Õ¡¤ëÖ馶 K‰µó×ë’ÉéðY‹h Live oµó
×ë’• Y‹¯êÃ×’êÕ„k\ W~Y µó×ë’ÉéðY‹Mk Ö馶
K‰ft„ × ì Ó å ü ’LFShLgM~Y ×ìÓåüo Ö馶kB‹ØÃÉ
Õ©óÞü¯n¹¤ÃÁ’ªókWfLD~Y

1 Ç ¸ ¿ ë ª ü Ç £ ª h MIDI k d D f n ¬ o http://img.uoregon.edu/emi/emi.php h
http://www.midi.org/ ’TÂgO`UD ñž
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 23

Live nÕ¡¤ëÖ馶
K‰µó×ë’Ééð
Y‹

Live go JÌjµó×ë• ª×·çóK‰xžW ªê¸Êëµó×ëk ô’ H


‹ShjO Øjµ¦óÉ’\ Y‹ShLgM~Y ô…¹oYyf µó×ë•
-kê¢ë¿¤àg —UŒ~Y ¯êÃ×’ÀÖë¯êïW ¯êÃ×Óåü g
¯êÃ×-š’LD~Y

¯êÃ×Óåükh:U
Œ_ªüÇ£ª¯êÃ×
n×íÑÆ£

Live n ï ü Ô ó ° _ýkˆŠ ØgÑïÕëÍ\LïýgY ïüÔó°ho µ


ó×ë• n¹ÔüÉ’ÔÃÁho!¢Âk U[ ½ó°ÆóÝkÞÃÁU[‹Sh
’ D~Y ÆóÝo ³óÈíüëÐün ÆóÝ Õ£üëÉgªóû¶ûÕé¤g
¿ÀgM~Y
³óÈíüëÐün Æ
óÝ Õ£üëÉ

Sn_ýn jú,„j•(¹ÕgBŠ B‰KX•y%j-š’LFÅ•LjD‚nh


DHp µó×ëëü×’xžUŒ_ÆóÝk •[‹Í\gY Live nêÕïü×û¢
ë´êºàkˆŠ ÆóÝLÐéÐéj¸ãºÑÕ©üÞó¹’2óW_‚nji i “
j µó×ëg‚½ó°ÆóÝk!Xk •[‹ShLgM~Y ~_ uïjïü×-š
’LD µ¦óÉnóÿy´’'Ek U[‹Sh‚gM~Y
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 24

4.6 MIDI ¯ ê Ã × h MIDI Õ ¡ ¤ ë


MIDI ¯êÃ×o MIDI ÎüÈh³óÈíüé¨óÙíü×b nó} PgY MIDI L
MIDI Õ ¡ ¤ ëK‰ÖŠ¼~Œ‹h Çü¿o Live Set kD•¼~Œ ªê¸ÊëÕ¡¤
ëo]ŒåMÂgUŒ~[“ Live Õ¡¤ëÖ馶go MIDI Õ¡¤ëoÕ©ëÀb
gh:UŒ~Y Õ©ëÀ’‹Oh ³óÝüÍóÈÈéïLh:UŒ~Y È
éïo xžWf Live Set kÉéðY‹ShLgM~Y

MIDI Õ¡¤ë’ Live n


Õ¡¤ëÖ馶K‰É
éðY‹

MIDI ¯êÃ×n³óÝüÍóÈo ¯ ê Ã × Ó å ü K‰¢¯»¹~_oèÆWf


áíÇ£n ô„ÉéàÑ¿üón ÏMúW LLH~Y

¯êÃ×Óåükh:U
Œ_ MIDI ¯êÃ×n×
íÑÆ£

4.7 Ç Ð ¤ ¹ h ß - µ ü
Èéïko ¯êÃ×`QgojO á÷’æ Y‹ Ç Ð ¤ ¹ ‚+~Œ~Y È
é¦ÈëÐü’ÀÖë¯êïY‹h È é à ¯ Ó å ü LþŒ ÈéïnÇÐ
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 25

¤¹Á§üóLh:UŒ~Y

MIDI ÈéïnÇФ
¹Á§üó’h:Y‹È
éïÓåü

Live k…5UŒ_ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈûMIDI¨Õ§¯Èû¤ó¹È¥ëáóÈo Ç
Ð ¤ ¹ Ö é ¦ ¶ K‰xžW ÈéïÓåü„»Ã·çó~_o¢ìó¸áóÈÈéÃ
¯xÉéðWfÈéïký Y‹ShLgM~Y

Live nÓëȤóÇФ
¹oÇФ¹Ö馶K
‰xžgM~Y
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 26

Live go ×é°¤óÇФ¹‚•(gM~Y VST h Audio Unit Mac OS X n• ×


é°¤óo ×é°¤óÇФ¹Ö馶K‰xžgM~Y

×é°¤óÇФ¹o×
é°¤óÇФ¹Öé¦
¶K‰xžgM~Y

ªüÇ£ªÈéïg ªüÇ£ª¯êÃ×L• UŒfD‹hW~Y ¯êÃ×K‰n


ªüÇ£ªá÷LÇФ¹Á§üónæïkMnY‹ÇФ¹ ¨Õ§¯È„×é°¤
óji k0TY‹h ÇФ¹Lá÷’æ W ’ H !nÇФ¹k Š
~Y 1 ÈéïThk•(gM‹ÇФ¹npo Ö go!PgY Ÿ›k•(g
M‹ÇФ¹npo ³óÔåü¿næ ¹ÔüÉk•XW~Y %n g¬ WfD~
Y ªüÇ£ªÇФ¹“ná÷¥šo 8k¹ÆìªkjŠ~YngTè O`UD
½ÕȦ§¢ne›hú›oªüÇ£ª-šK‰âÎéëk-šïýgY
á÷LÇФ¹Á§üó’ NY‹h Live nß
ß- µ ük0TW~Y »Ã·çóh¢ì
ó¸áóÈoÈéï’q WfD‹_• ß-µü‚q W~Y ß-µüo ¿œ
ia‰nÓåük‚h:UŒ~Y ¹¯êüón줢¦È’ ôY‹ko ß-µü
»¯·çó’h:áËåün¨óÈê’•D h:h^h:’ ŠÿH~Y
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 27

¢ìó¸áóÈÓåü
æ h»Ã·çó
Óåü ó n Live
ß-µü

ß-µüko ÜêåüàûÑóݸ·çóû ¯êÃ×Èéïn ê ¿ ü ó È é Ã


¯ e›xn»óÉÏ’¿tY‹ » ó É ³óÈíüëLBŠ~Y ê¿üóÈéï
ko ¨Õ§¯Èn•nOShLgM ¯êÃ×’nOShogM~[“ ÈéïoY
yf »óÉ’ËWfê¿üóÈéïká÷n è’ Š ¨Õ§¯È’q Y‹Sh
LgM~Y
ß-µüko U~V~jÈéïn• -k¯êÃד’¹àüºkûLY‹ShLg
M‹ ¯í¹Õ§üÀ ‚ØDfD~Y Live n¯í¹Õ§üÀo x‹„j DJ ß-µü
n¯í¹Õ§üÀh{| XˆFk_ýW~Y DJ ß-µühpj‹no Live n¯í
¹Õ§üÀo 2 d`QgjODOdg‚Èéï’¯í¹Õ§üÉY‹ShLïýj¹g
Y ê¿üóÈéï’¯í¹Õ§üÉY‹Sh‚ïýgY

Live n¯í¹Õ§üÀ

ªüÇ£ªá÷’×áû áY‹ÇФ¹’ ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È h|s~Y ªü


Ç£ª¨Õ§¯Èo ªüÇ£ªÈéïhê¿üóÈéï!¹g•(gM‹/ n
ÇФ¹¿¤×gY MIDI Èéïgo MIDI ¨ Õ § ¯ È h ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó
È n 2 ¿¤×nÇФ¹L•(gM~Y
MIDI Èéïg¯êÃ×’• WfD‹hW~Y ¯êÃ×n MIDI á÷oÈéïnÇ
Ф¹Á§üók ‰Œ~Y ÇФ¹Á§üógo ~Z MIDI ¨Õ§¯Èkˆ‹æ
LL•Œ~Y MIDI ¨Õ§¯Èo MIDI á÷’×áû áW~Y ‹Hp Scale
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 28

¹±üë ¨Õ§¯Èo @áY‹ÎüÈ’-šW_óŽgÞÃÔó°W~Y MIDI ¨


Õ§¯ÈnŒko ¤ó¹È¥ëáóÈLšM~Y Live n Simpler „ Impulse
jin¤ó¹È¥ëáóÈo MIDI ’×áWªüÇ£ª’ áW~Y ¤ó¹È¥ëá
óÈnŒko ªüÇ£ªÈéï…h ØkªüÇ£ª¨Õ§¯ÈL&s~Y

MIDI Èéïn MIDI


¨Õ§¯Èû¤ó¹È¥
ëáóÈûªüÇ£ª¨
Õ§¯È

MIDI Èéïk¤ó¹È¥ëáóÈL 1 d‚jO ªüÇ£ª¨Õ§¯È‚jD4


Èéïnú›o MIDI á÷hj‹_• ªüÇ£ªá÷k ÛY‹Å•LBŠ~Y S
n4 Èéïnßï¹h»óɳóÈíüëoß-µüK‰ˆH~Y

¤ó¹È¥ëáóÈnj
D MIDI Èéïnß-
µü

4.8 × ê » Ã È h é Ã ¯
Live ÇФ¹oYyf × ê » Ã È hWf Ñéáü¿$’ÝXW|súYShLg
M~Y ×ê»ÃÈo Live Set ho%kÝXUŒ °•×ê»ÃÈoé¤Öéêk<
UŒ~Y ×í¸§¯Èoé¤ÖéêK‰)(Y‹ShLgM~Y
Live n ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È h ¨ Õ § ¯ È é à ¯ ko ÇФ¹nD• •[„-š’X
n×ê»ÃÈhWfÝXY‹ShLgM~Y Sn_ýkˆŠÞëÁÇФ¹’\ Y
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 29

‹ShLgM Live n MIDI hªüÇ£ª¨Õ§¯È_ý’ÓëȤó¤ó¹È¥ëáó


Èk H~Y

4.9 ë ü Æ £ ó °
SŒ~gk¬ W_ Š ÈéïoYyf ªüÇ£ª~_o MIDI á÷’ áW~
Y ]Œgo á÷oiSx Qf áUŒ‹ngW‡FK áHn-šo ß-µü
n e ›/úú › » ¯ · ç ó k Èéïná÷½ü¹h áH»ì¯¿’h:WfLD
~Y e›/ú› »¯·çóo h:áËåün e›/ú› ¨óÈêK‰¢¯»¹
gM‹ Live n ÑÃÁÙ¤ gY ëüÆ£ó°ª×·çó kˆŠ êµó×êó°û
µÖß-·ó°û ì¤äüû Ñj¨Õ§¯È-šji ¯ê¨¤Æ£Ög €„j
Í\’LFShLgM~Y

ÈéïëüÆ£ó°
o ¢ìó¸áóÈ
æ ~_o»Ã·çó
Óåü ó ne›/ú
›»¯·çóK‰-šW
~Y

ÈéïK‰ná÷o ³óÔåü¿nªüÇ£ª~_o MIDI ¤ó¿üÕ§ü¹’ W


f èx ReWire’ËWf Live k¥šUŒ_]nÖn×í°éàx ~_o Live …n
ÇФ¹„Èéïkú›UŒ~Y
Øk ÈéïLe›á÷’×áW ÈéïnÇФ¹’ Wf• Y‹ˆF-š
Y‹Sh‚gM~Y Èéïo èK‰ ReWire K‰ ~_o Live …n]nÖnÈ
éï„ÇФ¹K‰e›’×áY‹ShLgM~Y â Ë ¿ ü ³óÈíüëo È
éï’ Wf^SH‹e›á÷n¶K’¿tW~Y

4.10 °WD¯êÃ×n2ó
ªüÇ£ªÈéïh MIDI Èéïo]ne›á÷’ 2Y‹ShLgM ]nPœh
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 30

Wf°WD¯êÃ×’\ W~Y 2ó’ ¹kY‹ko ¢ ü à Ü ¿ ó ’¼W~Y


pnÈéï’ BkxžY‹ko Ctrl (PC) / (Mac) ’¼WšQ~Y ³
óÈíüëÐün 2ó Ü¿óLªón4 ¢üàUŒ_ÈéïoYyf e›á
÷’¢ìó¸áóÈk2óW~Y Ƥ¯Thk °WD¯êÃ×LÈéïk UŒ
~Y

»Ã·çóÓåükh:
UŒ_ Èéïn¢ü
à Ü¿ó

»Ã·çóÓåü¹íÃÈkªóû¶ûÕé¤g2óY‹Sh‚ïýgY »Ã·çó2
óo ó}’ -gb•‹‹jO2óLgM‹ng ¸ãà»Ã·çóßåü¸·ãók
yk¿)j_ýgY ÈéïL¢üàUŒfD‹4 Èéïn»Ã·çó¹íÃÈ
k ¯êÃ×’2ó Ü¿óLh:UŒ~Y Ü¿ó’¯êïY‹h 2óL‹ËUŒ
~Y ¯êÃ×’2ó Ü¿ó’‚F ¦¯êïY‹h 2óB†MnL-šUŒ
°WD¯êÃ×Lé¦óÁUŒ~Y SnÕ\o ê¢ë¿¤à•
• ‹Ë¯ªó¿¤ºk
•XY‹_• \ UŒ‹¯êÃ×o êÕ„kÍg«ÃÈUŒ~Y
³óÈíüëÐün¯ª
󿤺»ì¯¿

ª ü Ð üÀ Ö ª×·çóh 2 ó ¯ ªó ¿ ¤ º h#ÕW_»Ã·çó2óg É
éàÑ¿üó’ Y‹ShLgM~Y ëüו UŒ‹Ñ¿üók#šWf H‰Œ
‹ÎüÈkˆŠ ÉéàÑ¿üóLËÉUŒ~Y MIDI -üÜüÉ ~_o³óÔåü
¿n-üÜüÉ h Live n Impulse Ñü«Ã·çó¤ó¹È¥ëáóÈ’•c_ MIDI È
éï’•(Y‹`Qg ÉéàÑ¿üó’Dh‚!Xk \ Y‹ShLgM~Y

4.11 ªüÈáü·çó¨óÙíü×
Live nß-µüh¨Õ§¯È’•cfn\mWfD‹› ³óÈíüënÕM’¢ìó¸
áóÈk H_Dh FShLBŠ~Y ¢ìó¸áóÈn¿¤àé¤ók¿c_³óÈ
íüënÕM’ ª ü È á ü · ç ó hDD ¿¤àé¤ók¿cfp$L Y‹³ó
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 31

ÈíüënSh’ ªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüëh|s~Y ªüÈáü


·çóo ¢ìó¸áóÈÓåügo Ö ì ü ¯ Ý ¤ ó È ¨ ó Ù í ü × hWfh:U
Œ èÆ„ÉíüLLH~Y

ªüÈáü·çó UŒ
_Ñó³óÈíüëh]
n¨óÙíü×

Live nß-µüh¨Õ§¯È³óÈíüëoYyf ½ó°ÆóÝ‚+•fªüÈáü


·çó Y‹ShLïýgY ³óÈíüëÐün2ó¹¤ÃÁLªónhMk³óÈ
íüëx H‰Œ_ ôoYyfªüÈáü·çóhWf 2UŒ~Y
2óâüÉL ª Õ n4 nªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüëp$n ôo ¢
ìó¸áóÈ• -n»Ã·çó¯êÃ×n• ‹Ëh Ø °WD³óÈíüë-šL
*HUŒ ³óÈíüënþ(nªüÈáü·çóLãdUŒ~Y °WD³óÈíüë
kˆŠªüÈáü·çónÈéÃ-ó°LãdUŒ ¢ìó¸áóÈk;‹ Ü¿óL
¼UŒ¢ìó¸áóÈ• L•‹UŒ‹~g °WD-š$k“D~Y

4.12 ¯êÃרóÙíü×
¨óÙíü×oÈéï`QgojO ¯êÃ×…k‚X(W~Y ¯êÃרóÙ
í ü × ’•Hp ÇФ¹hß-µü³óÈíüë’ â ¸ å ì ü È Y‹ShLgM
~Y Hf ªüÇ£ª¯êÃ×o ¯êÃ×nÔÃÁ„Üêåüàk¯êÃרóÙ
íü×L\(Y‹ˆF-šY‹Sh‚gM~Y Sn_ý’•Hp 2óUŒ_ªüÇ£
ªnáíÇ£hêºà’ ôY‹ShLgM~Y MIDI ¯êÃ×ko MIDI ³óÈíü
énÇü¿’:Yý ¯êÃרóÙíü×LBŠ~Y ¯êÃ×K‰¯êÃרóÙ
íü×nê êó ¯ ’ W ¯êÃ×kìênëü×’-šWf Õ§üÉ¢¦ÈnˆFj'
‹nÕM„¢ëÚ¸ªnˆFj ‹nÕM’¯êÃ×nÞÆê¢ëkØ Y‹ShLgM
~Y
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 32

¯êÃ×Èéó¹Ýüº
n¨óÙíü×

4.13 MIDI h - ü ê â ü È
Live n³óÈíüën{h“io è MIDI ³óÈíüé’•cf êâüȳóÈ
íüë Y‹ShLgM‹_• Þ¦¹’•FÅ•oBŠ~[“ êâüȳóÈíüë
nÞÃÔó°o ³óÈíüëÐün MIDI ¹¤ÃÁ’¼W MIDI Þ Ã × â ü É k
ŠÛHf-šW~Y
MIDI ÞÃ×âüÉgo ß-µü„¨Õ§¯È³óÈíüë’¯êïWfxžWfK
‰ MIDI áûü¸’ ‹ MIDI ³óÈíüëÜï¹nÎÖ’ÞYji Shg ³
óÈíüék!Xk¢µ¤óY‹ShLgM~Y MIDI ÞÃ×âüÉ’ãdY‹h ¢
µ¤óUŒ_³óÈíüëL ¹kjŠ~Y »Ã·çó¯êÃ×o MIDI -ü„³ó
Ôåü¿-üÜüÉkrŠSf‹ShLïýgY
Live kÞÃÔó°UŒfD‹ MIDI -üh³óÈíüé’ MIDI Èéï’ËW_2ók
•(Y‹ShogM~[“ áûü¸o ×áW_ MIDI L MIDI Èéïk •‹Mk
Õ£ë¿üUŒd»UŒ~Y
-ü/MIDI ÞÃ׳óÈ
íüë

»Ã·çó¯êÃ×û¹¤ÃÁûÜ¿óûé¸ªÜ¿ó‚ ³óÔåü¿n-ük¢µ¤
óY‹ShLgM~Y ¢µ¤óo - ü Þ Ã × â ü É ’ªókWf-šW~Y S
nâüÉgo MIDI ÞÃ×âüÉh XˆFkÍ\Y‹ShLgM~Y
Live go ,„jÞÃ×_ýk H Mackie Control ’Ûß-µüµüÕ§¹’µÝü
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 33

ÈWfD~Y Mackie Control ’ÛµüÕ§¹’•Hp Þ¦¹’••jDg×í°éà


Í\LLH~Y

4.14 ÝXhøMúW
DocumentName| ’ÝXY‹h Yyfn¯êÃ× ¯êÃ×nݸ·çóh-š ÇÐ
¤¹h³óÈíüën-šYyfL ÒkÝXUŒ~Y ªüÇ£ª¯êÃ×nµó×ë
ÂgHo þÜY‹µó×ëLÇ£¹¯K‰ûÕB‹Doˆ»UŒfD‹4 1•Œ‹S
h‚BŠ~Y µó×ëh¯êÃ×n“nêó¯o Æ•fÝX ’•(WfÝXgM
~Y Sn³ÞóÉ’•(Y‹h µó×ën³ÔüL\ UŒ ×í¸§¯ÈÕ©ëÀ
…k Live Set h ÒkÝXUŒ~Y
¯êÃ×ÓåükB‹% nÝXÜ¿óo µó×ëh ÒkÇÕ©ëȯêÃ×-šn
»ÃÈ’ÝXY‹ng µó×ëL×í°éàkÉéðUŒ‹_skêÕ„kSŒ‰n
-šhh‚kþŒ~Y ¯êÃ×nïü×L-šUŒfJŠ pn Live Set g]n-š
’)(W_D4 k¿)gY
Live xnªüÇ£ªnøMúWo »Ã·çóÓåüh¢ìó¸áóÈÓåünia‰K
‰g‚LH~Y Live o Þ¹¿üú›’ Wfú›UŒ_ªüÇ£ª’ Ç£¹¯k
øMúY ³ÞóÉg-šUŒ_ªüÇ£ªb gøMúW~Y
Live o MIDI ¯êÃ×’ MIDI Õ¡¤ëhWføMúYSh‚gM~Y
Live g•(Y‹_•nÞÆê¢ënøMúW~_oÝXo Live ¯êÃ×Õ©üÞÃÈ’
•cf!XkLH~Y »Ã·çóÓåü¯êÃ×o Live Set K‰Õ¡¤ëÖ馶k
ÉéðYŒp Live ¯êÃ×hWfÇ£¹¯køMúUŒ~Y

Õ¡¤ëÖ馶n Live
¯êÃ×
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 34

Live ¯êÃ×ko ¯êÃ×n¯êÃ×Óåü-š`QgjO ¯êÃ×n¤ó¹È¥ë


áóÈh¨Õ§¯ÈÁ§üó‚ÝXgM‹ng ¢¤Ç¢’ÝXY‹nk' ¿)gY
Ö馶n Live ¯êÃ×o ×ìÓåüW ‹DfD‹ Live Set kµó×ëh XˆF
k H‹ShLgM~Y Live Set ko ªê¸Êë¯êÃ×nª×·çóL©CUŒ~
Y
Live ¯êÃ×’•cf å nˆFj«¹¿àé¤Öéê’\ Y‹ShLgM~Y
ˆ ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È’+€MIDI ·ü±ó¹ Impulseh¨Õ§¯È-
š’+€ MIDI ÉéàÑ¿üóji
ˆ n½ü¹Õ¡¤ë’ÂgY‹êü¸çó~_oëü×
ˆ ïü×Þü«ü ¯êÃרóÙíü× ¨Õ§¯È’•(Wf\ UŒ_µó×
ëëü×nÐê¨ü·çó
ˆ þ(6\-n×í¸§¯ÈkoiUjDL %n×í¸§¯Èg•FK‚WŒjD
¢¤Ç¢

4.15 é¤Öéê
Live é¤Öéê o Yyfn×í¸§¯Èg•(gM‹µ¦óÉ< «hWf_ýW~
Y Live nÕ¡¤ëÖ馶go ÖïÞü¯ ’ËWfé¤Öéêk¢¯»¹Y‹S
hLgM~Y ÖïÞü¯o Ö馶n¿¤ÈëÐü’¯êïW ÖïÞü
¯ áËåü’‹DfxžgM~Y

é¤ÖéêÖïÞü¯
’xžY‹
CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È 35

é¤Öéêko Ableton kˆŠÐ›UŒ‹¢¤Ç¢LDOdKB‰KX•Î2UŒfD


~Y }•kÜXf Jd ô —Ü’LcfO`UD
Ableton go ý é¤Öéê³óÆóÄ’ Live Ñï hWfЛWfD~Y Live
Ñïo ¤ó¹Èüë CD DVD Ableton ¦§Öµ¤È2 K‰eKY‹ShLgM~
Y Live nÜï¹Ðü¸çó’TüeD_`D_J¢Øo ¾0kµó×êó°UŒ³
xUŒ_¤ó¹È¥ëáóÈnp®¬Ð¤ÈkJˆvé¤ÖéêgB‹ ¨Ã»ó·ãëû
¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó ’T•(D_`Q~Y

2 http://www.ableton.com/downloads
36

Chapter 5

Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

Live ’•c_ó}6\ko MIDI „ªüÇ£ª ’+€Õ¡¤ëK‰ Live ¯êÃׄ


Live SetnˆFj×í°éà’yšW_Õ¡¤ëji U~V~j¿¤×nÕ¡¤ëL•
(UŒfD~Y Snàgo Live g•(UŒ‹ Õ¡¤ë¿¤×kdDf¬ WfDM
~Y Õ¡¤ë¿¤×kdDf‹fDOMk ~Z Live nÕ¡¤ëÖ馶kdDf
æŒfJM~W‡F ×í°éà…n{h“inÕ¡¤ëo Õ¡¤ëÖ馶k< U
Œ~Y

5.1 Õ ¡ ¤ ë Ö é ¦ ¶ ’ • c f \m Y ‹
Live go 3 dnÕ¡¤ëÖ馶’•(gM~Y Õ¡¤ëÖ馶xo »ì¯¿
Ü¿ó’•cf¢¯»¹gM~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 37

Õ¡¤ëÖ馶»ì¯
¿Ü¿ó

Ö馶ko Live ’Í\-k 2UŒ‹ pj‹Ç£¹¯í±ü·çó’h:Y‹S


hLgM~Y Ö馶h:o Name Date jikˆŠ ^UŒfJŠ
(PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåüª×·çó’•cfh:h^h:’ ŠÿH
‹ShLgM~Y

Ö馶«éành:h
^h:

Ö馶…nMno Ééð&ÉíÃ×g ôY‹ShLgM~Y «éànµ¤º’


ôY‹ko ƒLÚ’4skÉéðW~Y

Ö馶«éànµ¤º
ô

5.1.1 Õ©ëÀŽdnÖ馺

3 dnÕ¡¤ëÖ馶o ]Œ^Œ %n ë ü È Ç£ì¯Èê’‚cfD~Y


ëüÈÇ£ì¯Èêo Ö馶n j kh:UŒ Ç£ì¯Èên³óÆóÄL]n
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 38

kh:UŒ~Y

SnÖ馶nëüÈo
é¤Öéê gY

Ö馶nëüÈo !Xk ôY‹ShLgM~Y Ö馶n èn¢¤Æào


Parent Folder ªÕ©ëÀ h|pŒ ÀÖë¯êïY‹hÖ馶nëüÈL 1
Žd LŠ~Y

Õ¡¤ëÖ馶nª
Õ©ëÀ

Õ©ëÀ’ÀÖë¯êïY‹K Õ©ëÀ’xžWfK‰ Return ’¼W Ö馶…


kÖ馶ëüÈ’-šY‹Sh‚gM~Y

Ö馶…nÕ©ëÀ

Live Ö馶…’Õ¡¤ëK‰Õ¡¤ëkûÕY‹ko Þ¦¹~_o³óÔåü¿n


-üÜüÉ’•(W~Y
ˆ Ö馶…n ¹¯íüëo -üh Scroll -ügLD~Y
ˆ Õ©ëÀn‹‰o -üh gLD~Y
ˆ ‰XfD‹Õ©ëÀnªÕ©ëÀx¸ãó×Y‹ko -ü’•(W~Y (¢
¢
É Ð ¤ ¹ ÈÃ׎dnÕ©ëÀgSnÍ\’ŸLY‹h ªÕ©ëÀ n¢¤
Æà’xžW_nh X¶KhjŠ Ö馶nëüÈL 1 d nŽdk LŠ~
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 39

Y )
Ö馶’t Y‹ko (PC) / Ctrl (Mac) -üg³óƯ¹ÈáËåük¢¯
»¹WfK‰ YyfnÕ©ëÀ’‰X‹ ª×·çó’xžY‹h ÈÃ×ìÙën
Õ©ëÀ`QLh:UŒ~Y Õ¡¤ëÖ馶n»ì¯¿Ü¿ó’ÀÖë¯êïWf
‚ Øn¹œL—‰Œ~Y

5.1.2 Ö馶ÖïÞü¯

ÖïÞü¯’•cf Õ©ëÀní±ü·çó’Ö馶kÝXW|súYShLgM
~Y Ö馶n¿¤ÈëÐü’¯êïY‹h ÖïÞü¯áËåüL‹M~Y

ÖïÞü¯áËåü

ÖïÞü¯áËåüko Desktop Ç ¹ ¯ È Ã × „ Library é ¤ Ö é


ê ji ×ê»ÃÈnÖïÞü¯Lê¹ÈUŒfD~Y Library ’xžY‹
h Live é¤Öéê L‹M~Y þ(nÖ馶ëüÈ’ÖïÞü¯ko Öï
Þü¯áËåün j n¢¤ÆàgB‹ þ(nÕ©ëÀ’ÖïÞü¯ ³ÞóÉ’
xžW~Y þ(nÖ馶ëüÈLYgkÖïÞü¯UŒfD‹4 ÖïÞü¯
áËåün j nª×·çó’xžY‹hÖïÞü¯LJdUŒ~Y YyfnÕ¡
¤ëÖ馶o nÖïÞü¯’q WfD~Y 1 dnÖ馶kÝXUŒ_
ÖïÞü¯’ %nÖ馶K‰-•¼€Sh‚ïýgY
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 40

5.1.3 Õ¡¤ën "

Live nÕ¡¤ëÖ馶ko Õ¡¤ë "_ýL- UŒfD~Y Ö馶 óïn


" Ü¿ó’¯êïY‹K Ctrl F (PC) / F (Mac) n·çüÈ
«ÃÈ’•cfÖ馶’ "âüÉk ŠÛH~Y

Ö馶n "âüÉ’
ªókY‹

"W_D‡W ’e›W_‰ Go Ü¿ó’¯êïY‹K ³óÔåü¿-üÜü


Én Return ’¼Wf "’‹ËW~Y

"Õ£üëÉh
Go Ü¿ó

Live o e›UŒ_ " kþWfÖ馶ëüÈYyf’ "W~Y "Pœko


" ’ è ôY‹Õ¡¤ëgojO " hŒhk ôY‹Õ¡¤ëL+~Œ
~Y ‹Hp acoustic bass ’ "Y‹h ¢³ü¹Æ£Ã¯ µ¦óÉh Ùü
¹ µ¦óÉgojO ¢³ü¹Æ£Ã¯Ùü¹ µ¦óÉL "UŒ~Y
ÇÕ©ëÈgo e›UŒ_ "ú–LÕ¡¤ë há5P .wav ji `Qgj
O Õ¡¤ëѹnYyfk+~Œ‹Õ¡¤ëL "UŒ~Y d~Š bass ’ "
Y‹h bass ’Õ¡¤ë ðk+€Õ¡¤ë`QgjO < UŒfD‹Õ©ëÀ
ðk bass L+~ŒfD‹Õ¡¤ë‚ úUŒ~Y '.ªüÇ£ªá¿Çü¿¿°‚
"k+~Œ~Yng yšn¢ëÐà~_o¢üÆ£¹Ènò’ "Y‹Sh‚gM~
Y Õ¡¤ëѹhá¿Çü¿n "o °ƒ-š n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Ön
ѹ’ " Jˆs á¿Çü¿’ " -šg!¹k ŠÿH‹ShLgM~Y Þ
ëÁÈéï MIDI Õ¡¤ënMIDI Èéï ð‚ "k+~Œ~Y
Live o ÏüÉÇ£¹¯n¤óÇï¹’ÝXY‹_• "Pœ’ éOº•Y‹S
hLgM~Y ¤óÇï¹o Live …gÕ¡¤ë’\ ¤ó¹Èüë Jd ð
ô ûÕY‹Thkô°UŒ~Y WKW Live gnÕ\kdDfo 2W~[
“ Live å n×í°éà’•cfÕ¡¤ë’ûÕY‹h ]nŒ •fLF "n "
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 41

Pœo Œhj‚nkjŠ~Y Go Ü¿ónéÙëL Rescan •¹-ãó k


•Š~Y "PœkÕ¡¤ëL‹dK‰jD4 ~_o "PœLŒhgB‹Ki
FK ºKj4 •¹-ãóÜ¿ó’¯êïY‹ ~_o Return ’‚F ¦¼Y
h Live kˆŠ þ(nÖ馶ëüÈkþY‹¤óÇï¹L•ËÉUŒ~Y

•¹-ãóÜ¿ó

°• "nêÕ•¹-ãóo °ƒ-š n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿ÖgªóhªÕ’


ŠÿH‹ShLgM~Y
"/•¹-ãóLL•ŒfD‹“ £n "Ü¿óo Stop \b hh:UŒ~
Y •¹-ãóoÐï°é¦óÉgL•Œ‹_• "-‚ Live ’•cfÍ\’šQ‹
ShLïýgYL Ç£¹¯ÈéգïLÍ\nªTkj‹ˆFj‰ Sn\bÜ¿ó
’•cf "’--Y‹ShLgM~Y
"Õ£üëÉ’‰X Ö馶nÕ©ëÀÓåüx;‹ShLgM~Y

"Õ£üëÉ’‰X‹
h...

"PœK‰Õ¡¤ë’xžWfK‰ "Õ£üëÉ’‰X_4 Õ¡¤ëLÕ©ëÀ


Óåü…kxžUŒ Å•kÜXfÕ©ëÀL‹KŒ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 42

... "PœK‰ Œk
xžUŒ_Õ¡¤ëLí
±üÈUŒ~Y

Þ¦¹’••jD "n4 å n·çüÈ«ÃÈ’•FhoDgW‡F


1) Ctrl F (PC) / F (Mac) g "Õ£üëÉ’‹M~Y
2) "‡W ’e›W~Y
3) Return ’¼Wf "’‹ËW~Y
4) ’¼Wf "Pœ’¸ãó×W~Y
5) h ’¼Wf "Pœ’¹¯íüëW~Y
6) Ctrl F (PC) / F (Mac) ’¼Wf "Õ£üëÉ’‰X
Õ©ëÀÓåüx;Š~Y

5.1.4 Õ¡¤ën×ìÓåü

×ìÓåü¹¤ÃÁ

Live go ×í°éà…kÖŠ¼€MkÕ¡¤ëÖ馶 gÕ¡¤ë’×ìÓåüY‹


ShLgM~Y Ö馶n×ìÓåü¹¤ÃÁ’•cf×ìÓåü’ ¹kW~Y
ÒóÈ ×ìÓåü ¹¤ÃÁLªÕn4 g‚ Return -ü’¼[pÕ¡¤
ë’×ìÓåüY‹ShLgM~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 43

Õ¡¤ë’¯êïWf ~_o -üh -ü’•cf xžWftW~Y Live


o Õ¡¤ë’þ(n Live Set k U[f×ìÓåüW~Yng Å•jµó×ë’$
-WfxvShLgM~Y
Üêåüàn×ìÓåüo ß-µün×ìÓåüÜêåüàÎÖ’•cf¿ÀY‹Sh
LgM~Y

×ìÓåüÜêåüàÎ
Ö

ªüÇ£ªÏüɦ§¢LÞëÁªüÇ£ªú› ÁãóÍëú› kþÜWfD‹4


• -kØÃÉÕ©óú› (ú›k¥š ’L1WÕ¡¤ënfth-åüLï
ýgY Live n-åü-škdDfo þÜY‹ÞËå¢ënà’TÂgO`UD

5.1.5 Ö馶K‰n¯êÃ×ný

Live Set x¯êÃ×’ H‹¹Õkoå nˆFj‚nLBŠ~Y


ˆ Õ¡¤ëo Õ¡¤ëÖ馶K‰»Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåü
nÈéïxÉéðY‹ShLgM~Y Ö馶K‰»Ã·çóÓåüÈéÃ
¯nón¹Úü¹x ~_o¢ìó¸áóÈÓåüÈéïn n¹Úü¹xÞÆ
ê¢ë’Ééð&ÉíÃ×Y‹h êÕ„kÈéïL\ UŒ °•¯êÃ×L
]SknKŒ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 44

¯êÃ×’ÉíÃ×Wf
°•Èéï’\ Y‹

ˆ »Ã·çóÓåügo Ö馶nÕ¡¤ë’ÀÖë¯êïY‹K Õ¡¤ë’


xžWf Return -ü’¼Yh YgkX(Y‹Èéïnótk°•ÈéïL\
UŒ ¯êÃ×hqkíüÉUŒ~Y
ˆ Õ¡¤ëo ¨¯¹×íüé Windowsn4 ~_o Finder Macn4 K‰
ô¥ Live xÉíÃ×Y‹ShLgM~Y

5.1.6 Ö馶…nÕ¡¤ë¡

Live nÕ¡¤ëÖ馶’•Hp ªÚìüÆ£ó°·¹Æà gÕ¡¤ë’¡ Y‹4


h XˆFkÕ¡¤ë’¡ Y‹ShLgM~Y
ˆ Õ ¡ ¤ ë ~ _ o Õ © ë À ’ û Õ Y‹ko Ééð&ÉíÃ×û³Ôü~_o«Ã
È&Úü¹ÈW~Y ³Ôüû«ÃÈûÚü¹Èo èÆáËåün³ÞóÉ~_o
-üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ gLD~Y Õ¡¤ëÖ馶“gÕ¡¤ë’ûÕY‹
ko ¿ü²ÃÈÖ馶n Ü¿óxÉéðW~Y
ˆ Õ¡¤ë ~_oÕ©ëÀ ’ ô Y‹ko èÆáËåün ð’ ô ³Þ
óÉ~_o·çüÈ«ÃÈ Ctrl R (PC) / R (Mac) ’•D~Y ô’ÖŠ
ˆYko Esc -ü’•D~Y
ˆ Õ © ë À ’ \ Y‹ko (PC) / Ctrl (Mac) -üg³óƯ¹ÈáËåü’
‹M Õ©ëÀ’\ ³ÞóÉ’xžW~Y
ˆ Õ ¡ ¤ ë ~ _ o Õ © ë À ’ J d Y‹ko èÆáËåün Jd ³ÞóÉ~_o
³óÔåü¿nÐï¹Úü¹-üB‹Do Delete -ü’•D~Y Live …gJd
UŒ_¢¤Æào ´ß±keŠ~Y ¢¤Æà’;W_D4 o ³óÔåü¿
nªÚìüÆ£ó°·¹Æà’ Wf´ß±K‰ÖŠúW~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 45

Ö馶K‰Yyfn MIDI Õ¡¤ë n ð ô„JdLLH~YL Õ¡¤ëL+~Œ


fD‹ MIDI ÈéïkoþWfoŸLgM~[“ngTè O`UD Live Set n ³
óÝüÍóÈn4 ‚ ØgY

5.1.7 ÛÃȹïÃ×âüÉ

Ö馶K‰Õ¡¤ë’íüÉY‹¹ÕhWf Live goÉéð & ÉíÃ×k H


Þ¦¹’U¦‚€©U[Zk ØnÍ\LLH‹ ÛÃȹïÃ×âüÉ ’xžY‹S
h‚gM~Y ÛÃȹïÃ×âüÉo Ö馶hÐüÁãë¤ó¹È¥ëáóÈji
hn“k B„jêó¯’b W~Y ÛÃȹïÃ×âüÉgo µó×ë~_o×ê
»ÃÈ’ kxžWjL‰ xžW_]n4g ¤ó¹È¥ëáóÈ…g ftY‹Sh
LgM~Y ×ê»ÃÈnÛÃȹïÃ×kdDfo Live ÇФ¹×ê»ÃÈ»¯·ç
ó g¬ WfD~Y ]Œgo µó×ë’ÛÃȹïÃ×Y‹¹Õ’‹fDM~W‡
F
Live k…5UŒfD‹ Impulse ¤ó¹È¥ëáóÈko 8 dnµó×ë×ì¤äü¹íÃ
ÈL- UŒfJŠ ÉíÃ×Wf¹íÃÈkµó×ë’nOShLgM~Y ÉíÃ×
Y‹ã•Šk ¹íÃÈ ’Þ¦¹ªüÐüWjL‰ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’¯êïY
‹Sh‚gM~Y

Impulse ¹íÃÈnÛÃ
ȹïÃ×Ü¿ó

ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’¯êïY‹h ÛÃȹïÃ×âüÉLªókjŠ~Y Live


n ÛÃȹïÃ×Ö馶 L‹M ÛÃȹïÃ×¢¤³óLÕ¡¤ën£kh:U
Œ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 46

ÛÃȹïÃ×Ö馶

ÛÃȹïÃ×âüÉLªón“k the Return -ü’¼Yh Õ¡¤ëL Impulse ¹íÃ


ÈkíüÉUŒ~Y Impulse o MIDI ÎüÈ’• -gB‹hW~Y ’¼WfK
‰ Return ’¼Yh!nµó×ëLíüÉUŒ~Y -ü’•(Y‹ã•Šk µó×
ë’ÀÖë¯êï¯êïWfíüÉY‹Sh‚gM~Y Ö馶h¤ó¹È¥ëá
óÈnêó¯o %nÓåüLxžUŒ‹K ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’‚F ¦¼Yh
Œ~Y ÛÃȹïÃ×o Esc -ü’¼Wf‚-ãó»ëgM~Y
ÛÃȹïÃ×âüÉ’ªÕn¶KK‰•sªón¶Kk ŠÿH‹h ÛÃȹ
ïÃ×Ö馶L þ(nÕ¡¤ë’ Impulse ¹íÃÈkíüÉW_¶Kk•ËÉU
Œ~Y ‹Hp gretsch kick ’ "Wfþ(nÕ¡¤ëL‹dKc_4 ÛÃÈ
¹ïÃ×Ö馶n "Õ£üëÉk "‡W Lh:UŒ~Y n‹go zn
Impulse ¹íÃÈkÛÃȹïÃ×WˆFhWfD_ng Live kˆŠi j "‡W
Library/Samples/Waveforms K‰ Drum Kick ’ "Y‹ Le›UŒ~Y

5.2 µ ó × ë Õ ¡ ¤ ë
µ ó × ë ho ªüÇ£ªÇü¿’+€Õ¡¤ënSh’DD~Y Live o ^'
.Õ¡¤ëÕ©üÞÃÈ WAVûAIFûSound Designer II for Mac h'.Õ¡¤ëÕ©ü
ÞÃÈ MP3ûAACûOgg VorbisûOgg FLACûFLAC n!¹’• Y‹ShLgM~
Y
ï Ó Ã È ì ü È VBR Õ ¡ ¤ ë ’ • ( W _ Î ü È T•(n·¹Æàk QuickTime L
¤ó¹ÈüëUŒfDjD4 dzüÉkÅ•hjŠ~Yng¤ó¹ÈüëWf U
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 47

D QuickTime o ¢Ã×릧ֵ¤È1 K‰À¦óíüÉY‹ShLgM~Y


Live oÇ£¹¯K‰ô¥µó×ë’• Y‹ng RAM ¹Ïk6PUŒ‹ShjO_O
U“n Kdµ¤ºn'MD µó×ë’Í\gM~Y
Live o wUûµó×ëìüÈûÓÃÈÇ×¹npj‹^'.âÎéë~_o¹Æ쪵
ó×ë’ ÛWjDg]n~~D• •[‹ShLgM~Y '.µó×ë’• Y‹
_• Live o µó×ë’dzüÉW dzüÉPœ’ BÕ¡¤ë ^'. køM¼
•~Y Snæ o 8 ¬nFakL•Œ dzüÉæ LB•‹n’…_jDgµ
ó×ë’s§k• Y‹ShLgM~Y
Ò ó È ×í¸§¯Èkw•nµó×ë’ H‹4 µó×ë •’L•jQŒpµ
ó×ë’• Y‹ShLgMjD hDFáûü¸’ Live Lh:Y‹ShLBŠ~Y
sWOo •n ’TÂg UD

5.2.1 dzüÉ-ã÷å

³óÔåü¿nê½ü¹’À Y‹_•k Live o ªüÇ£ª2óÕ©ëÀnµÖÇ£


ì¯ÈêgB‹ Ç ³ ü É - ã à · å kdzüÉUŒ_µó×ëÕ¡¤ë’ÝXW~
Y Live LêÕ„käDÕ¡¤ë’JdW°WDÕ¡¤ën_•n¹Úü¹’ºÝY‹
_• 8 -ã÷咡 Y‹Å•oBŠ~[“L °ƒ-šn Õ¡¤ë/Õ©ë
À ¿ÖK‰ dzüÉ-ãÃ·å »¯·çóg-ã÷嵤º’—„YShLg
M~Y -ã÷嵤ºo '-ã÷嵤º g-šW_$’…H‹Shoj
O ÏüÉÇ£¹¯k 'Õêü¹Úü¹ ’‹W~Y dzüÉ-ã÷å n
Cleanup Ü¿ó’¼Yh þ(n Live Set kˆcf•(UŒfDjDÕ¡¤ë’Yy
fJdW~Y

dzüÉ-ã÷å

1 http://www.apple.com/quicktime/download
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 48

5.2.2 •Õ¡¤ë .asd

• Õ ¡ ¤ ë o µó×ëÕ¡¤ëL×í°éà…kÖŠ¼~Œ‹› Live L Y‹
UjÕ¡¤ëgY •Õ¡¤ëo Live kˆŠÆMUŒ_Çü¿g ¹ÈìÃÁn¯ªê
Æ£n i ûâbh:n¹ÔüÉ¢Ã×ûµó×ëÆóÝnêÕ úk•(UŒ~Y
×í¸§¯Èkw•nµó×ë’ H‹4 µó×ë •’L•jQŒpµó×ë’
• Y‹ShLgMjD hDFáûü¸’ Live Lh:Y‹ShLBŠ~Y µó×ë
L‹Mk •UŒfD‹4 Live Lµó×ën •Õ¡¤ë’ úW_4 ~_o
2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Ög íó°µó×ënêÕïü× L!¹k-šUŒfD
‹4 Snáûü¸oh:UŒ~[“ íó°µó×ën •Pœ’…_jOf‚D
DˆFk Ö馶K‰Õ¡¤ë’‹M •Y‹ShLgM~Y
•Õ¡¤ëo µó×ën ÇÕ©ëȯêÃ×-š ‚ 2W~Y
¯êÃ×ÓåünÝ
Ý X Ü¿ó’¯êïY‹h þ(n¯êÃ×-š’µó×ën •
Õ¡¤ëh Òk ¶W~Y µó×ë’ Live …kÉéðY‹h MÞn¯êÃ×-š
LÝXUŒfD~Y Sn-šo µó×ënïü×Þü«ü-š’]n~~kWfJM
_DhMk' ¿)gY •Õ¡¤ë’4FÇÕ©ëȯêÃ×-šnÝXo Live ¯
êÃ×hWf¯êÃ×’ÝXY‹4 hopjŠ~Y sWOo rSY‹ ’TÂg
UD
•Õ¡¤ën ðo¢#Y‹µó×ëh XgYL .asd n á 5 P L Ø M ~
Y Live o µó×ëLÝXUŒfD‹ XÕ©ëÀk •Õ¡¤ë’ÝXW~Y
.asd Õ¡¤ë’ dµó×ëoÖ馶 kSnˆFkh:UŒ~Y
.asd Õ¡¤ë’ _jDµó×ëoSnˆFkh:UŒ~Y
•Õ¡¤ëêSo Live nÖ馶koh:UŒ~[“
Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Ön •Õ¡¤ë ’ªÕkY‹Shg .asd Õ¡¤
ë’ WjDˆF-šgM~Y Live o .asd Õ¡¤ëLjOf‚ YyfnÇü
¿ ÇÕ©ëȯêÃ×-š’dO ’•s\ Y‹ShLgM~YL µó×ëLwO
j‹h•\ k B“LKKŠ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 49

5.2.3 Õ¡¤ën‹M •

íó°µó×ë’ •f Live k¤óÝüÈY‹› •kB“’Ö‰Œ‹n’•Q‹_


• Õ¡¤ë’‹M •Y‹ShLgM~Y
Ö馶…nÕ©ëÀk< UŒfD‹YyfnÕ¡¤ë’‹M •Y‹ko (PC) /
Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ªüÇ£ª’ • ³ÞóÉ’•D~Y Sn
Í\n-ãó»ë‚ ³óƯ¹ÈáËåüK‰LH~Y

5.2.4 ªüÇ£ªnøMúW

Õ¡¤ë áËåün Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉ’•Fh Live nªüÇ£ªú


›’°•µó×ëhWføMúYShLgM~Y øMúUŒ_Õ¡¤ëo tDf}W
€_•nªüÇ£ª CD hWf ~_oÐï¢ÃׄÖnǸ¿ëªüÇ£ª¢×ê
±ü·çóg•(Y‹_•nÇü¿ CD hWf<OShLgM~Y

inˆFjá÷LøMúUŒ‹nK

øMúUŒ‹ÈéÃ
¯ »ì¯¿

Ç£¹¯køMúY À¤¢í°n øMúUŒ‹Èéï »ì¯¿go iná÷


LøMúUŒ‹K’xžY‹ShLgM~Y
ˆ Master Þ ¹ ¿ ü Live nÞ¹¿üú›nݹÈÕ§üÀá÷’øMúW~Y
Þ¹¿üú›’âË¿WfDŒp øMúUŒ_Õ¡¤ëh^SH‹óL ôWf
D‹KiFKL KŠ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 50

ˆ All tracks Y y f n È é à ¯ ê¿üóÈéïJˆs¤ó¹È¥ëáóÈ’+


€ MIDI Èéï’+€ YyfnÈéïnú›nݹÈÕ§üÀá÷’øMúW
~Y Live o ÈéïkþWf %nµó×ë’\ W~Y Yyfnµó×
ënwUo gYng ÖnÞëÁÈéï×í°éà…gM Y‹n‚!Xg
Y
ˆ Individual tracks %nÈéï xžW_Èéïnú›nݹÈÕ§üÀá
÷’øMúW~Y
¢ìó¸áóÈÓåüg Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉ’xžY‹h Live oxžUŒ
_B“nwUgøMúW’LD~Y
þ(n¢ìó¸gëü×’øMúW_D4 èÆáËåüK‰ ëü×xž ³ÞóÉ
’B‰KX•xžWfJM~Y »Ã·çóÓåüg Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉ’
xžY‹h Live oøMúUŒ‹µó×ënwU’ :Y‹ˆF m~Y Ç£¹¯k
øMúY À¤¢í°ko À Í 16 ó&Õ£üëÉLh:UŒ~YngwU’e
›W~Y Live o þ(n• ‹Ëݸ·çóK‰ Õ£üëÉg-šW_wUgªü
Ç£ªnwU’xžW~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 51

øMúWª×·çó

øMúWª×·çó

Ç£¹¯køMúY À¤¢í°go DOdKnøMúWª×·çó’xžgM~


Y
ˆ Î ü Þ é ¤ º SnâüÉLªónhM øMúUŒ_µó×ëo•< ÎüÞ
餺 UŒ~Y d~Š Õ¡¤ëo—EUŒ 'Ôü¯oØÃÉëüà
Pk0TW~Y
ˆ ë ü × h W f ø ú SnâüÉLªónhM Live oëü×hWf‚_ýY‹µó
×ë’ W~Y ‹Hp Live Set kǣ줨է¯ÈL•(UŒfD‹hW~
Y ëü×hWføú Lªó`h Live oøMúWæ ’ 2 ¦LD~Y 1 ¦î
næ go ǣ줨է¯È’ HfŸ›kµó×ë’Ç£¹¯køMúW~
Y 2 ¦înæ go ëü×Y‹›nÕ¡¤ënH-è k næ gKKc
_Ç£ì¤n Ƥë LØQ H‰Œ~Y
ˆ Õ¡¤ë¿¤× ÓÃÈÇ×¹ µó×ëìüÈ SŒ‰nª×·çóo U
Œ‹µó×ën¿¤×’zšW~Y
ˆ •Õ¡¤ë’\ SnâüÉLªónhM Live oµó×ëøMúWk¢Y‹
•Å1’+€ .asd Õ¡¤ë’ W~Y øMúUŒ_°WDµó×ë’ Live
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 52

g•Fd‚Šj‰ SnâüÉ’ªókWfO`UD
ˆ âÎéëk Û SnâüÉLªónhM Live o¹ÆìªgojOâÎéëg
Õ¡¤ë’ W~Y

5.3 MIDI Õ ¡ ¤ ë
MIDI Õ ¡ ¤ ë o MIDI •<·ó»µ¤¶ü„¤ó¹È¥ëáóÈk³ÞóÉg :
’ H‹ShLgM~Y ‹Hp Simpler o yšnóú›’ W~Y MIDI Õ¡
¤ëo MIDI ·ü±óµü Ïüɦ§¢~_o½ÕȦ§¢ kˆŠøMúUŒ~
Y MIDI Õ¡¤ënÖŠ¼•¹Õoµó×ëhopjŠ~Y MIDI Õ¡¤ëÇü¿o~
Z Live Set xD•¼~Œ gMBLc_ MIDI ¯êÃ×oªê¸ÊëÕ¡¤ënÂgH’
1D~Y MIDI Õ¡¤ëoÕ¡¤ëÖ馶kh:UŒ Õ©ëÀ’‹DfÕ¡¤ën
Èéï ܤ¹ ~_o ¤ó¹È¥ëáóÈ h‚|pŒ~Y x¢¯»¹W~
Y

MIDI Õ¡¤ëhÖé¦
¶…n MIDI Èéï

5.3.1 MIDI Õ¡ ¤ ë n ø Mú W

Live MIDI ¯êÃ×o ¹¿óÀüÉ MIDI Õ¡¤ëhWføMúYShLgM~Y MIDI


¯êÃ×’øMúYko Õ¡¤ëáËåüK‰ xžUŒ_ MIDI ¯êÃ×’øMú
Y ³ÞóÉ’xžW~Y Õ¡¤ënÝXÀ¤¢í°Lh:UŒ °WD MIDI Õ¡¤
ënÝX4@’ šW~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 53

MIDI Õ¡¤ën¨¯¹ÝüÈo ¯êÃ×’ Live ¯êÃ×hWfÝXY‹ nhopjŠ


~Y

5.4 Live ¯ ê Ã ×
¯êÃ×o Live ¯êÃ×Õ©üÞÃÈgøMúW ×í¸§¯Èkf!Xk "W•
•(Y‹ShLgM~Y
‹DfD‹ Live Set K‰¯êÃ×’Ç£¹¯kÝXY‹ko Õ¡¤ëÖ馶xÉéÃ
°Wû nÕ©ëÀxÉíÃ×W~Y ¯êÃ×n°• ð’e›Y‹K Live kˆŠê
Õe›UŒ_ ð’ Return -ü’¼WfºšW~Y

Ö馶n Live ¯êÃ


×

Live ¯êÃ×o ªê¸Êë¯êÃ× ¯êÃ×h¨óÙíü×-šYyf’+€ `Q


gjO ªê¸ÊëÈéïnÇФ¹‚ÝXY‹ng nan•(„U‹k™H_¢¤
Ç¢nÝXk' ¿)gY Live ¯êÃ×nÇФ¹Á§üó’•\ Y‹ko ¯êÃ
ׄÇФ¹’ 1 d‚+~jDÈéïk¤óÝüÈY‹K Èéï’ 1 d‚+~jD
»Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåükÉéðW~Y ÇФ¹~_o¯êÃ
×’+€Èéïk¤óÝüÈUŒ_ Live ¯êÃ×o ¯êÃ×-šh Òkh:UŒ
~YL ÇФ¹o+~Œ~[“ ‹Hp Ùü¹¤ó¹È¥ëáóÈ’ô‰WfD‹È
éïkÙü¹é¤ón Live ¯êÃ×’ÉíÃ×Y‹ShogM~YL °•Èéï’
\ Y‹ShogM~[“
B‰KX•Ç£¹¯k< UŒfD‹ Live Set n¯êÃ×o Live ¯êÃ×gY sWO
o »ÃÈnÞü¸ ’TÂg UD
µó×ën •Õ¡¤ëh ÒkÇÕ©ëȯêÃ×-š’ÝXY‹Sho Live ¯êÃ
×nÝXhopjŠ~Y .asd Õ¡¤ë…nÇÕ©ëȯêÃ×o è ’UFyM
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 54

ÇÕ©ëÈ$ ïü×û²¤óûÔÃÁ-š k¢Wfµó×ëkèÈ’ØQ~Y SŒ


kˆŠ µó×ëL»ÃÈk H‰Œ‹› -š Šk• UŒ~Y ¹ Live ¯êÃ
×o ó} nËóhWf %kÇ£¹¯kÝXUŒ~Y ‹Hp 1 dnªüÇ£ª¯
êÃ×’ PkU~V~jÐê¨ü·çónïü×ûÔÃÁû¨óÙíü×-š’LD
pnó}’\ W_hW~Y SnˆFj4 k Live ¯êÃ×hWf]Œ^ŒÝXY
‹ShLgM~Y ¯êÃ×oiŒ‚ µó×ë’ÂgWfD~YL Ö馶gSŒ
‰n Live ¯êÃ×’ k×ìÓåüY‹ShLgM~Y

5.5 Live Set


Live g\ UŒ q•Œ‹É-åáóÈ¿¤×’ Live Set h|s~Y

5.5.1 »ÃÈ’\ ûÝXû‹O

Õ¡¤ë áËåüK‰ °• ³ÞóÉ’xžWf Live Set ’\ W ‹O ~_


o ÑnÕ¡¤ë’‹O ’xžWfâXn Live Set ’‹M~Y Õ¡¤ëÖ馶g
o Live Set ’ÀÖë¯êïY‹K Live Set ’xžWfK‰ Return -ü’¼Wf‹M
~Y
Õ¡¤ë áËåüK‰ ÝX ³ÞóÉ’xžY‹h þ(n Live Set ’]n~~n
¶Kg Yyfn¯êÃ×h-š’+€ ÝXW~Y
% gÝX ’xžY‹h þB¹n Live Set k% ’ØQ %nÇ£ì¯Èê ~_
o XÇ£ì¯Èê… kÝXgM~Y

5.5.2 »ÃÈnÞü¸

Live go »ÃÈnÞü¸ 2 dn»ÃÈ’ 1 dk~h•‹ nL!XgY pj‹Ðü


¸çó„}ò’D• •[f\mW_D4 k¿)gY B‹ Live Set K‰%n Live Set
xYyfnÈéï ê¿üóÈéïodO ’ H‹ko H_D»ÃÈ’Õ¡¤
ëÖ馶K‰þ(n»ÃÈxÉéðW Èéïn¿¤ÈëÐüKÈéï ~_o
£nÉíÃרê¢xÉíÃ×W~Y ÉíÃ×UŒ_»ÃÈnÈéïo »Ã·çó
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 55

ÓåüJˆs¢ìó¸áóÈÓåün¯êÃ× ÇФ¹ ªüÈáü·çóji’+€


YyfL•Ë UŒ~Y

Live Set n¤óÝüÈ(


»Ã·çóÓåüÉíÃ
רê¢

Live Set n¤óÝüÈ(


¢ìó¸áóÈÓåüÉ
íÃרê¢

»ÃÈK‰Èéï’ %k¤óÝüÈW_D4 Õ¡¤ëÖ馶…n Live Set ’


Õ©ëÀnˆFkU‹Y‹ShLgM~Y

»ÃÈ’U‹WfÈéÃ
¯’h:Y‹

SSg Èéï’ÉéðW Sn n k¬ W_hJŠkÈéï’ÉíÃ×


W~Y
ók:UŒ‹ Tango »ÃÈk+~Œ‹ 3 dnÈéïnFa 2 dk»Ã·çó
Óåü¯êÃ×L+~ŒfD~Y SŒ‰n¯êÃ×xo Èéï’U‹Y‹Shg¢
¯»¹Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 56

»ÃÈk+~Œ‹»Ã
·çóÓåü¯êÃ×’
h:Y‹

»Ã·çóÓåü¯êÃ×’ B_K‚ %n Live ¯êÃ× nˆFk »ÃÈK‰Öé


¦ºû×ìÓåüû¤óÝüÈY‹ShLgM~Y d~Š Live Set ’%n Live Set n
µ¦óÉ< «hWf•(Y‹ShLgM~Y

5.5.3 »Ã·çó¯êÃ×’°•»ÃÈhWf¨¯¹ÝüÈY‹

»Ã·çóÓåü¯êÃ×o Õ¡¤ëÖ馶xÉéðWf°• Live Set hWføM


úYShLgM~Y »ÃÈ’øMúYko ~Z »Ã·çóÓåü¯êÃ×’¯êÃ
¯WfÉéðY‹K ~_o Ctrl (PC) / (Mac) -ü’•cf pn¯
êï’ BkxžW~Y ]FWf ¯êÃ×’Õ¡¤ëÖ馶nÕ©ëÀkÉéÃ
°W Live LêÕ„kØQ‹ ð’••Y‹K %n ð’ØQfÝXW~Y

5.5.4 Æó×ìüÈ»ÃÈ

Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Ön Æó×ìüÈÝX Ü¿ó’•Fh þ(n Live Set ’


Live Set Æó×ìüÈ Live Set hWfÝXW~Y Live o °• Live Set kþWfSn-
š’ -šnÇÕ©ëÈhWf•(W~Y å nˆFjShL-šgM~Y
ˆ ÞëÁÁãóÍëe›/ú›-š
ˆ Èéïn EQ „ Compressor jin×ê»ÃÈÇФ¹
ˆ ³óÔåü¿-üÞÃÔó°
ˆ MIDI ÞÃÔó°
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 57

Live Set Æó×ìüÈ Template.als o Live n°ƒ-šÕ©ëÀknKŒ ³Ôü„J


do]SgLD~Y Template.als gÇ£¹¯…’ "Y‹h SnÕ©ëÀ’‹d
Q‹ShLgM~Y

5.5.5 Live Set n µ ó × ë Â g n h :h ô

þ(n Live Set kˆŠÂgUŒ‹µó×ënê¹È’h:Y‹ko Õ¡¤ë á


ËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW »ÃÈ’¡ Ü¿ó’¯êïW
fK‰ µó×ë’h: Ü¿ó’¯êïW~Y Live o Live Set kˆcf•(U
Œ‹ µó×ë’é¤óh:W~Y µó×ë’•(WfD‹ Live Set …n¯êÃ×~_
o¤ó¹È¥ëáóÈnpoOD~[“ å n_ý’ŸLgM~Y
ˆ µ ó × ë n ¤ Û Õ¡¤ëÖ馶K‰µó×ë’ÉéðWê¹È…né¤ók
ÉíÃ×Y‹h Live Set L°•µó×ë’ÂgY‹ˆFkjŠ~Y ªüÇ£ª¯
êÃ×k•(UŒ‹µó×ëkþWf Live o ¯êÃ×n×íÑÆ£’ÝXW~
Y ïü×Þü«üo °WDµó×ëLäDµó×ëh XwU ~_o]Œˆ
Š‚wD4 ko]n~~Ý_Œ~YL äDµó×눊íD4 o!–UŒ~
Y

µó×ëÂgê¹Èné
¤óoiŒ‚µó×ën
ÉíÃ×HkjcfD~
Y

ˆ µó×ënÛÃȹïÃ× é¤ónætnÛÃȹïÃ×µó×ë’•(W
þ(ÂgUŒfD‹µó×ënã•Šhj‹µó×ë’ éOÖ馺Y‹ShL
gM~Y µó×ë’ÉéðY‹nh XgYL Sn¹L éOLH~Y

µó×ëÂgê¹Èn
ÛÃȹïÃ×Ü¿ó

ˆ ÂgUŒ‹µó×ënèÆ è¢×ê±ü·çó’•(W~Y °ƒ-š n


Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿ÖK‰xžgM~Y èÆÜ¿ó’¯êïY‹h Â
gUŒ‹µó×ëL è¢×ê±ü·çóg‹M~Y èƹ¤ÃÁL ¹j“
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 58

µó×ëoªÕé¤ókjŠ~Y ªüÇ£ª¯êÃ×g•(UŒ‹µó×ëkþ
Wf þ(nïü×Þü«ün»ÃÈo µó×ëwk LjD4 n•Ý_Œ
~Y

µó×ëÂgê¹Ènè
ƹ¤ÃÁ

ˆ µ ó × ë í ± ü · ç ó nh: í±ü·çóko µó×ëL L¹ gB‹ ~


_o Live é¤Öéê û ×í¸§¯È û]nÖ è …kB‹ShLh:U
Œ~Y

µó×ëÂgê¹Èní
±ü·çó«éà

5.6 Live × í ¸ § ¯ È
Live Project Live ×í¸§¯È o Live k¢#Y‹Õ¡¤ë’+“`Õ©ëÀg
Y \ò\m’‹hWf Hf•~W‡F ~Z zn Live Set K‰\m’‹ËW~Y
!k ªüÇ£ª’2óW µó×ëÕ¡¤ë’\ WfDM~Y ~_o B‰KX•
( UŒ_µó×ë’ÉéðW~Y \mN ’ Xf pj‹Ðü¸çón Live Set
’ÝXWfJQp BhgÔ gM~Y \m-n}òk•D_D Live ¯êÃׄÇФ
¹×ê»ÃÈ’ÝXY‹Sh‚BŠ~Y Live ×í¸§¯È(n×í¸§¯ÈÕ©ëÀ’
•Hp \m-nyšn}òk¢#Y‹Õ¡¤ë’Yyf¡ Y‹ShLgM~Y Live
nÕ¡¤ëÞÍü¸ãko Õ¡¤ën¡ kÅ•jÄüëLÅ™UŒfD~Y

5.6.1 ×í¸§ ¯ È h Live Set

Live go êÕg×í¸§¯ÈL\ UŒ‹_• KÕg\ Y‹Å•oBŠ~[


“ Live Set ’ °• ð’ØQfÝXW_Š °•Õ©ëÀí±ü·çókÝXY‹
h Live kˆŠ°•×í¸§¯ÈÕ©ëÀL\ UŒ Live Set LÕ©ëÀ…kÝXUŒ
~Y âXnLive ×í¸§¯Èk Live Set ’ÝXY‹4 o nþa hjŠ~Y ]
Œgo ‹’(DfSnæ ’¬ WfDM~W‡F
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 59

°• Live Set kDOdKnªüÇ£ª’2óW~W_ SSg Live Set k Tango h


M’ØQ ǹ¯ÈÃ×kÝXW~Y Snæ ’LFh Live Ö馶koå nˆ
Fkh:UŒ~Y

Live ×í¸§¯ÈÕ©ë
À…n Live Set h]n2
ó…¹

×í¸§¯ÈÕ©ëÀ Tango Project ko Live Set Tango.als h Samples


Õ©ëÀL+~ŒfD~Y Samples Õ©ëÀko 2 dnµó×ë’+“` Recorded
Õ©ëÀL+~ŒfD~Y Live ná¤ó¦£óɦk Project Tango Lh:UŒ‹_
• þ(Sn×í¸§¯Èg\m-gB‹ShL KŠ~Y
!k ×í¸§¯Èk%nÈéï’2óW~Y îc’ H_Ðü¸çón Live Set ’
% gÝXW MnÐü¸çóLjOj‰jDˆFkW~Y ÇÕ©ëÈn % gÝ
X ³ÞóÉ’••YŒp °•Ðü¸çón½ó°L Tango Project Õ©ëÀ…kÝ
XUŒ~Y

Live Set n 2 dînÐü


¸çóL×í¸§¯Èk
H‰Œ~W_
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 60

þ( Tango Project ko 2 dn Live Set h !¹n Live Set g•(UŒ‹µó×ë’


+€ Samples Recorded Õ©ëÀL+~ŒfD~Y
SSg Dc_“qo •Š~Y Õ¡¤ë áËåün °• ³ÞóÉ’xžW
µóÐnÁåüó’2óW~Y SŒo H{i~gn¿ó´ho~c_O¢ÂLjD
ng Tango Project Õ©ëÀgojO ǹ¯ÈÃ×kÝXY‹ShkW~Y Live
kˆŠ Samba Project h MLØQ‰Œ_°•×í¸§¯ÈÕ©ëÀL\ UŒ
Tango Project n£kMnUŒ~Y

Tango Project n£
k°•×í¸§¯ÈLý
UŒ~W_

SS~ggo Live ×í¸§¯Èn\ ¹Õh ×í¸§¯È…k Live Set npj‹Ðü


¸çó’ÝXY‹¹Õ’¬ W~W_ ]Œgo ×í¸§¯È’‹OkoiFYŒpˆ
DngW‡FK ×í¸§¯Èo ×í¸§¯Èk+~Œ‹ Live Set nDZŒK’‹Oh
‹M~Y Tango with Piano.als ’ÀÖë¯êïY‹h »ÃÈh¢#Y‹×í¸§
¯ÈL‹M~Y ×í¸§¯Èo Live ¦£óɦn¿¤ÈëÐükh:UŒ~Y
Tango with Piano.als gn\mN g a‡ch1ÚW_hW~W‡F Cn‚nho
~c_Opj‹‚nkjcfW~c__• ìên×í¸§¯ÈhW_{FLˆU]Fg
Y ]Sg % gÝX ³ÞóÉ’•D°• ð’ØQfÝXW~Y þ(n×í
¸§¯ÈhUFí±ü·çókÝXW_Dng ǹ¯ÈÃ×kÝXY‹ShkW~W‡
F
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 61

×í¸§¯ÈK‰ Live
Set ’ÝXW °•×í
¸§¯ÈLý UŒ~W
_

Sn°•×í¸§¯ÈÕ©ëÀko Samples Õ©ëÀL ~` jDShkè W


fO`UD Electro with Piano.als o ªê¸Êën Tango Project K‰Ô¢Îµ
ó×ë’ÂgWfD~Y Tango Project LûÕ~_oJdUŒjDPŠ OLoB
Š~[“ Tango Project LûÕ~_oJdUŒfW~Fh Tango with Piano.als
o jµó×ëhjŠ~Y SŒo µó×ë’Æ•‹ ShkˆŠ2PShLgM~
Y jµó×ëhjcfW~c_Œg‚ Live n jµó×ë’ "Y‹Äüë
’•cfSnOL’ãzY‹ShLgM~Y
×í¸§¯Èn Live Set ’ ÅZW‚×í¸§¯Èn knDfJOÅ•oBŠ~[“
×í¸§¯ÈÕ©ëÀ…k}Mjp`QµÖÕ©ëÀ’\ W Å•kÜXfÕ¡¤ë’
ûÕWt Y‹ShLgM~Y
Live o ×í¸§¯Èk^UjD Live Set Live ¯êÃ×Jˆs×ê»ÃÈ‚+€ „
͹ÈUŒ_Õ©ëÀL X æü¶„ Live nÕ¡¤ë¡ ÄüëL÷qY‹Shnj
DˆFþV’ X~Y WKWjL‰ »ÃÈ„Õ¡¤ëLûÕW_Š ¨¯¹×íü
é Windows /Finder Mac ’ËWfp‰p‰kj‹h ³óÈíüëgMjOjŠ~
Y
çÐü¸çón Live ’T•(n4 : Live 6 go çÐü¸çóg\ UŒ_ Live Set ’
øMY‹ShogM~[“ ã•Šk % gÝX Y‹ˆFh:UŒ~Y SnÍ
\’LFShkˆŠ °•kÝXUŒ_ Live Set ’×í¸§¯ÈÕ©ëÀknOShLg
M~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 62

5.6.2 ×í¸§¯Èh×ê»ÃÈ

ÇÕ©ëÈgo °•¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È×ê»ÃÈo Live é¤Öéê k


Ý¡UŒ in×í¸§¯Èg‚•(Y‹ShLgM~Y WKW ×ê»ÃÈ’þ(n
×í¸§¯Èh ÒkÝXY‹{FLoD4 ‚BŠ~Y ‹Hp B‹\ÁkþWfã
ÿhj‹Þ¹¿ü EQ -š’DOdKÝXWfJM_D4 jigY Sn EQ ×ê»Ã
ÈoSn\Ágn•(kPšUŒfJŠ Ön×í¸§¯Ègo{h“i•(UŒ~[
“ SnˆFj 1K‰ ÇФ¹Ö馶…n ÇФ¹ko Current Project þ(
n×í¸§¯È µÖÕ©ëÀLnKŒfD~Y ×ê»ÃÈ’ ÝX W_‰ SSx
ÉéðW~Y

×í¸§¯È’yšW_
×ê»ÃÈo ÇФ¹
Ö馶n Current
Project kh:UŒ~
Y

5.6.3 ×í¸§¯È…nÕ¡¤ën¡

Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ãgo ×í¸§¯È’¡ Y‹_•n¿)jÄüë’•(Y


‹ShLgM~Y Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžWfK
‰ ×í¸§¯È’¡ Ü¿ó’¯êïW~Y Õ¡¤ëÞÍü¸ãk ×í¸§
¯È…¹hÄüën‚³Lh:UŒ~Y
ˆ ×í¸§¯ÈL jµó×ëní±üÈ
ˆ èµó×ë’×í¸§¯È…kÆ•‹;
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 63

ˆ ×í¸§¯È…n•(UŒfDjDµó×ë’ê¹ÈY‹;
ˆ ×í¸§¯È’Live ÑïթüÞÃÈk ÛY‹;
ˆ ×í¸§¯Èn…¹’é¤Öéêk¨¯¹ÝüÈY‹.

5.7 Live é ¤ Ö é ê
Live é¤Öéêo Yyfn Live ×í¸§¯Èg•(gM‹µ¦óÉ< «hWf_ýW
~Y Live nÕ¡¤ëÖ馶go ÖïÞü¯’ËWfé¤Öéêk¢¯»¹Y‹S
hLgM~Y

é¤ÖéêÖïÞü¯
’xžY‹

¯êÃ×o ‹DfD‹ Live Set K‰é¤Öéênû nÕ©ëÀkÉéðWf Live


¯êÃ×Õ©üÞÃÈ gÝXY‹ShLgM~Y ÇФ¹×ê»ÃÈo ÇÕ©ëÈg
oé¤Öéê…kÝXUŒ~Y ×í¸§¯Èh ÒkÝXY‹ Sh‚ïýgY
×ê»ÃÈhLive ¯êÃ×’é¤ÖéêxÝXWf‚ ÂgY‹µó×ëoÝXUŒ~[
“ WKW Live ko Âgµó×ë’Æ•‹Äüë LÅ™UŒfJŠ é¤ÖéêLê
ñŒPY‹ˆF~h•‹ShLgM~Y
Ableton go ó}6\nMcKQhj‹é¤Öéê³óÆóĒЛWfD~Y ³ó
ÆóÄo Õ¡¯Èêü Live Ñï hWf~h•‰ŒfD~Y Õ¡¯Èêü Live
Ñïo ¤ó¹Èüë CD DVD Ableton ¦§Öµ¤È2 kfЛUŒfD~Y
Õ¡¯Èêü Live Ñï’é¤Öéêk¤ó¹ÈüëY‹ko Live Ñïա¤ë

2 http://www.ableton.com/downloads
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 64

.alp ’ÀÖë¯êïWf Live ná¤ó¦£óɦkÉéðY‹K Õ¡¤ë


áËåüK‰ Live Ñï’¤ó¹Èüë... ³ÞóÉ’xžWfí±üÈW~Y
þ(¤ó¹ÈüëUŒfD‹Õ¡¯Èêü Live Ñïnê¹Èo °ƒ-š n ý
Á ¿ÖK‰º•gM~Y Live Ñï’JdY‹ko JdW_D Live Ñï’ê¹È
K‰xžW ¢ó¤ó¹Èüë Ü¿ó’¯êïW~Y
é¤ÖéêknKŒ_Õ¡¤ë~_oÕ©ëÀo Õ¡¯Èêü Live ÑïK‰¤ó¹
ÈüëUŒ_‚ngB‹K æü¶kˆŠnKŒ_‚ngB‹Kk¢•‰Z ûÕ J
d ð ôY‹ShLgM~Y é¤Öéêo æü¶Lû gÍ\gM‹ Live …n¹
Úü¹gY

5.7.1 é¤Öéêí±ü·çón ô Live 5 é ¤ Ö é ê n ô°

é¤Öéêo ÏüÉÇ£¹¯nû ní±ü·çóknOShLgM~Y °ƒ-


š n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿ÖkB‹ é¤Öéêѹ Ü¿ó’¼Yh é¤Öéê
Õ©ëÀ’xžY‹À¤¢í°Lh:UŒ~Y

°ƒ-š né¤Öé
êѹ

ѹ’xžY‹h þ(né¤Öéê’xžUŒ_í±ü·çók~h•‹KiFK’
m‹À¤¢í°Lh:UŒ~Y SnÍ\n¹œo °WDí±ü·çókˆŠpjŠ~
Y
ˆ í±ü·çóLznÕ©ëÀn4 þ(né¤Öéê…¹o]Sx³ÔüUŒ~
Y
ˆ í±ü·çóL Live 6 Õ©üÞÃÈné¤Öéên4 þ(né¤ÖéêLí
±ü·çók³ÔüUŒ í±ü·çókâkB‹é¤Öéê…¹o ôUŒ~[

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 65

ˆ í±ü·çóL Live 5 Õ©üÞÃÈné¤Öéên4 Live é¤ÖéêLô°


UŒ~Y SnÍ\oÖŠˆYShLgM~[“ Live 5 Õ©üÞÃÈné¤Öéê
nÕ©ëÀË o °WD Live 6 Õ©üÞÃÈkiY‹ˆF ôUŒ~Y ]nŒ
g þ(né¤Öéê…¹o âXné¤Öéê…¹h~h•‰Œ~Y ô°UŒ
_é¤Öéêko äDÕ¡¤ëh°WDÕ¡¤ën!¹L+~Œ~YL Live 5 g
•(Y‹ShogM~[“ SŒåM Live 5 ’•(WjD4 ~_oé¤Öéê
nÐï¢Ã×’%khcfB‹4 kn• SnÍ\’ŸLY‹Sh’Jç•W
~Y

5.7.2 é¤Öéêxn×í¸§¯Èn¤óÝüÈ

Live ×í¸§¯Èn…¹’é¤Öéêx~h• Ön×í¸§¯Èg‚)(gM‹ˆFk


Y‹ShLgM~Y
1) ×í¸§¯Èn Live Sets ’‹M Sn×í¸§¯È’þ(n×í¸§¯ÈkW
~Y
2) Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW~Y
3) ×í¸§¯È’¡ Ü¿ó’¯êïW~Y
4) ætn Òb’¯êïWf é¤Öéêx¨¯¹ÝüÈ »¯·çó’U‹
W ¨¯¹ÝüÈ Ü¿ó’¯êïW~Y
1 K‰ 3 nK ’LFã•Šk Õ¡¤ëÖ馶n×í¸§¯ÈÕ©ëÀ’
(PC) / Ctrl (Mac) W ×í¸§¯È’¡ ³ÞóÉ’xžY‹Sh‚gM~Y

5.8 jµó×ëní±üÈ
í±ü·çóL jµó×ë’ÂgY‹ Live Set Live ¯êÃ×~_o×ê»ÃÈ’’
íüÉY‹4 Live n¹Æü¿¹Ðü á¤ó¹¯êüón j kfJáûü¸
Lh:UŒ~Y jµó×ë’ÂgY‹¯êÃׄ¤ó¹È¥ëáóÈnµó×ë¹
íÃÈo ªÕé¤ó hh:UŒ jµó×ënã•Šk!óL• UŒ~Y
Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ãko jêó¯’î©Y‹ÄüëLÅ™UŒfD~Y
¹Æü¿¹Ðünáûü¸’¯êïW Äüëk¢¯»¹gM~Y SnÍ\o
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 66

Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW »ÃÈ’¡ Ü¿


ó’¯êïW jÕ¡¤ë »¯·çón í±üÈ Ü¿ó’¯êïY‹Í
\n·çüÈ«ÃÈhWf‚)(gM~Y Õ¡¤ëÞÍü¸ãk jÕ¡¤ëh
¢#Y‹³óÈíüënê¹ÈLh:UŒ~Y

Õ¡¤ëÞÍü¸ãn
µó×ënê¹È

5.8.1 KÕkˆ‹î©

µó×ëÂg’KÕgî©Y‹ko Õ¡¤ëÖ馶g jµó×ë’í±üÈ


W Õ¡¤ëÞÍü¸ãxÉéðW jÕ¡¤ënê¹ÈnþÜY‹é¤óxhÉ
íÃ×W~Y ÉíÃ×UŒ_µó×ëL,Sk jµó×ëgB‹KiFKkdDf
o Live o•XW~[“ngTè O`UD Live khcf µó×ëÂgnî©o µ
ó×ëÂgn¤Û h XkjŠ~Y

5.8.2 êÕî©

Live go µó×ëÂgnî©k ¿)jêÕ "_ý’•(Y‹ShLgM~Y Live


’ "kKQ‹ko êÕ " »¯·çón Go Ü¿ó’¯êïW~Y êÕ
"_ýk¢Y‹ª×·çó’h:Y‹ko £n ÒbnÜ¿ó’¯êïW~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 67

Õ¡¤ëÞÍü¸ãnê
Õ׷çó

ˆ Õ©ëÀn " æü¶š©nÕ©ëÀh]nµÖÕ©ëÀL "k+~Œ~


Y Õ©ëÀ’xžY‹ko Õ©ëÀ’-š Ü¿ó’¯êïW~Y
ˆ ×í¸§¯È’ " Sn»ÃÈn ×í¸§¯ÈÕ©ëÀ ’ "W~Y
ˆ é¤Öéê’ " Live é¤Öéê ’ "W~Y
ˆ ú •µó×ënhº’ " KÕ~_oêÕgî©LL•Œ_µó×ën
hº’ "W~Y
ˆ Œh ôn• Œhk ôY‹µó×ën• úUŒ~Y Live o µó×ë
º•n_•kØÃÀhªüÇ£ªÇü¿nÕ£ó¬ü×êóÈ’•(W~Y ]n
_• "kDO‰KB“LKKŠ~Y
ˆ Õ©ëÀn•¹-ãó Õ©ëÀL•¹-ãóUŒ þ(n Õ¡¤ë·¹Æ
ànLive ¤óÇï¹ `QgjO Yyfnµó×ëL "UŒ~Y Sn¹Õg
ÏüÉÇ£¹¯’ "Y‹h ¤óÇï¹K‰nÅ1’•cf "Y‹ˆŠ‚K
jŠB“LKKŠ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 68

êÕ "’LFh jµó×ëkþY‹ ܵó×ë L úUŒ~Y å nˆ


FjPœL H‰Œ~Y
ˆ ܵó×ëjW "_ýnaö’ Hf‚F ¦ "Y‹K µó×ë’KÕ
gí±üÈW~Y
ˆ ܵó×ë’ 1 d ú Live oSn ܵó×ë’ jµó×ëgB‹h$-
W~Y
ˆ Ü µ ó × ë ’ p ú ÛÃȹïÃ×Ü¿ó Ü¿óê¹Èn é¤óæ
tji ’¯êïW Õ¡¤ëÖ馶k ܵó×ëL ÛÃȹïÃ×âüÉ
hWfh:UŒ‹ˆFkW~Y SŒg Õ¡¤ëÖ馶n ܵó×ë’ÀÖ
ë¯êïWfíüÉY‹ShLgM~Y

5.9 èµó×ë’Æ•‹
Live Set k jµó×ëÂg L+~ŒjDˆF Live ko»ÃÈn ×í¸§¯ÈÕ©
ëÀ kµó×ë’ ³ÔüjikˆŠ Æ•‹ ª×·çóLÅ™UŒfD~Y Sn
Í\o Õ¡¤ëÞÍü¸ãK‰LD~Y
ˆ Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW~Y
ˆ »ÃÈ’¡ Ü¿ó’¯êïW~Y
ˆ èµó×ë »¯·çón ÒbÜ¿ó’•cfU‹W~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 69

èµó×ë’Æ•‹

Õ¡¤ëÞÍü¸ão í±ü·çó é¤Öéê Ön×í¸§¯È èÉé¤ÖK


‰nµó×ëji kˆŠ ^UŒfJŠ å ’h:W~Y
ˆ µó×ëphµó×ëkˆŠ•(UŒfD‹Ç£¹¯¹Úü¹
ˆ Õ¡¤ëÖ馶kµó×ëê¹È’h:Y‹ h: Ü¿ó
ˆ µó×ëÎÆn‹Ëhãd’LF oD/DDH ŠÿHÜ¿ó
áâ Õ¡¤ëÞÍü¸ãn Æ•fÝX Ü¿ó’¯êïWf ºšY‹Sh’Ø
ŒjDgO`UD

Õ¡¤ëÞÍü¸ãn
Æ•fÝX Ü¿ó
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 70

Õ¡¤ë áËåün Yyf’Æ•fÝX ³ÞóÉo þ(n»ÃÈkˆŠÂgU


Œ‹Yyfn èµó×ë é¤ÖéêK‰n‚n‚+€ ’Æ•fÝXY‹·çüÈ
«ÃÈhWfÍM~Y é¤Öéêko'‹nÞëÁµó×ëL p+~ŒfD‹_•
Sn³ÞóÉ’ŸLY‹h KjŠnpnµó×ëL³ÔüUŒ~YngTè O`U
D

5.10 í±üÈhÎÆ’~h•fLF
¯ê¨¤Æ£Öj\m’LcfD‹“o z Y‹OL’hŠBHZ x„cf]n\m
kÆ-W Œg~h•f]nOL’ãzW_D h FShLBŠ~Y Live nÕ¡¤ë
ÞÍü¸ã’•(YŒp jµó×ë’‹dQ‹Sh h èµó×ë’Æ•‹Sh
L þ(n Live Set kþWf`QgjO å kþWf‚LH~Y
ˆ é¤Öéê Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžWfK
‰ é¤Öéê’¡ Ü¿ó’¯êïW~Y
ˆ þ ( n Live × í ¸ § ¯ È Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ
’xžWfK‰ ×í¸§¯È’¡ Ü¿ó’¯êïW~Y
ˆ Live × í ¸ § ¯ È Live Ö馶n×í¸§¯Èg (PC) / Ctrl (Mac) ’•
D ×í¸§¯È’¡ ª×·çó’xžW~Y
ˆ y š n Õ © ë À J ˆ s ] n µ Ö Õ © ë À … n Y y f n × í ¸ § ¯ È Õ¡¤
ëÖ馶nÕ©ëÀg (PC) / Ctrl (Mac) ’•D ×í¸§¯È’¡
³ÞóÉ’xžW~Y
ˆ Live Set Live ¯ ê Ã × Live × ê » Ã È n x ž è Õ¡¤ëÖ馶nû
n4@g (PC) / Ctrl (Mac) ’•D Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW~
Y
Í\LŒ†W_‰ Õ¡¤ëÞÍü¸ã èn Æ•fÝX Ü¿ó’ÅZ¯êïW
fO`UD ¯êïWjDh ô…¹LÃÄUŒ~Y
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 71

5.11 •(UŒfDjDµó×ën "


Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ão ×í¸§¯È…n•(UŒfDjDµó×ë’‹dQú
YShLgM~Y úUŒ_¢¤Æà’º•W JdY‹Å•LB‹KiFK’ %
k~_o~h•f$-Y‹ShLgM~Y •(UŒfDjD µó×ë’ "Y‹
h Live o×í¸§¯ÈÕ©ëÀ…n µó×ë’¹ W ×í¸§¯È…n Live Set
Live ¯êÃ× ÇФ¹×ê»ÃÈkˆŠµó×ëLÂgUŒfD‹KDjDK’º•
W~Y ÂgUŒfDjQŒp ]nµó×ëo _hH%n×í¸§¯È„×í°éà
L]nµó×ë’•(WfDf‚ •(UŒfDjD‚nh•jUŒ~Y
þ(‹DfD‹×í¸§¯Èn•(UŒfDjDµó×ë’‹dQ‹ko Õ¡¤ë
áËåün Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW ×í¸§¯È’¡ Ü¿ó’¯
êïWfK‰ •(UŒfDjDµó×ë n£kB‹ ÒbnÜ¿ó’¼WfU‹
Wf h: Ü¿ó’¯êïW~Y h: Ü¿ó’¯êïY‹h Õ¡¤ëÖ
馶k•(UŒfDjDµó×ënê¹ÈLh:UŒ~Y SSg µó×ën×ì
Óåü ’LD Å•kÜXfµó×ë’JdW~Y
é¤ÖéêK‰•(WfDjDµó×ë’¢YSh‚gM~Y Õ¡¤ë áËåüK
‰ Õ¡¤ë’¡ ³ÞóÉ’xžW é¤Öéê’¡ Ü¿ó’¯êïWfK
‰ •(UŒfDjDµó×ë »¯·ç󒺕W~Y
~_ yšnÕ©ëÀ Jˆs]nµÖÕ©ëÀ …kB‹ Yyfn×í¸§¯Èg•
(UŒfDjDµó×ë’‹dQ‹Sh‚gM~Y Õ¡¤ëÖ馶nÕ©ëÀg
(PC) / Ctrl (Mac) W ×í¸§¯È’¡ ³ÞóÉ’xžWfK‰ •(UŒ
fDjDµó×ë »¯·ç󒺕W~Y Live o ×í¸§¯È’ %k¹ W
nÕ©ëÀ…n%n×í¸§¯ÈLSnµó×ë’•(WfDf‚ •(UŒfDj
Dµó×ë hWf ^W~Y ~Zµó×ë’ ên×í¸§¯ÈkÆ•fK‰ •(
UŒfDjDµó×ën×í¸§¯È’ˆ»Y‹h “Ucfˆ»WfW~FShLBŠ
~[“

5.12 × í ¸ § ¯ È ’ Live Ñ Ã ¯ k ÛY‹


Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ãgo Live ×í¸§¯È ’Live ÑïթüÞÃÈhWf~
h•‹ShLgM~Y Live ÑïթüÞÃÈk~h•‹h ¢ü«¤ÖxnÝX„â
k¿)gY SnÍ\’LFko Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡ ³Þ
CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ 72

óÉ’xžW ×í¸§¯È’¡ Ü¿ó’¯êïWfK‰ ÑÃ-ó° n£


kB‹ ÒbnÜ¿ó’¯êïWfU‹W~Y Live Ñï’\ Ü¿ó’¯êÃ
¯WfÕ¡¤ëxžÀ¤¢í°’‹M °•Live Ñïա¤ën Mhí±ü·çó’
šW~Y ×í¸§¯ÈK‰°• Live Ñï’\ Wf‚ ×í¸§¯Èkoj“n
‚ X~[“ ×í¸§¯È’JdW_D4 o Õ¡¤ëÖ馶’•cfJdY‹
ShLgM~Y
Live o ï '.€S’•(W Live ÑïnÕ¡¤ëµ¤º’ Pk‘H~Y ×í
¸§¯È…nªüÇ£ª Pkˆcfo ' 50 Ñü»óÈ~gÕ¡¤ëµ¤º’.
Y‹ShLgM~Y
Live Ñï’ãÍY‹ ªê¸ÊënLive ×í¸§¯È’©CY‹ ko Live ÑÃ
¯Õ¡¤ë .alp ’ÀÖë¯êïWf Live ná¤ó¦£óɦkÉéðY‹K
Õ¡¤ë áËåüK‰ Live Ñï’¤ó¹Èüë... ³ÞóÉ’xžWfí±üÈ
W~Y °•×í¸§¯Èní±ü·çó’xžW~Y áâ Õ¡¯Èêü Live Ñï
Ableton kˆŠÐ›UŒ‹ o êÕ„k Live é¤Öéê k¤ó¹ÈüëUŒ~Y
73

Chapter 6

¢ìó¸áóÈÓåü

¢ ì ó ¸ á ó È Ó å ü go ¢ ì ó ¸ á ó È ’h:W~Y òn¿¤àé¤ók¿c
f ÞëÁÈéïÆü×n• g줢¦ÈUŒfD~Y

¢ìó¸áóÈÓåüg
n줢¦È‹

¢ìó¸áóÈÓåüo MIDIûëü×ûµ¦óɨէ¯ÈûÓǪ }òjin


h¢ìó¸Lïýj ÑïÕëjèÆÄüëgY
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 74

6.1 Í \
Live ¢ìó¸áóÈÓåünºüà„¹¯íüë’ éOLFko å nˆFkÍ\W
~Y
6 1 2 3 4 5

¢ìó¸áóÈÓåün
Í\

1. ºüàn¦ D’ ôY‹ko ¢ìó¸áóÈÓåü nÓüÈ¿¤àëü


éü…’‚ô¹ kÉéðW~Y ¹¯íüëY‹ko 4s¹ kÉéÃ
°W~Y
2. xžè nºüà¤óB‹DoºüࢦȒLFko ³óÔåü¿n-ü
ÜüÉn ×é¹ h ޤʹ -ü’•(W~Y Óåü’¹é¤É
Y‹ko Ctrl Alt (PC) / Alt (Mac) -ü’¼W_~~ÉéðW
~Y
3. ¢ìó¸áóÈûªüÐüÓåüo ònhSó’:W_‚ngY ònoX
•K‰B•Š~g’Yyfh:WfD~Y Òrn*DÚgÏKŒ_w¹b
o ¢ìó¸áóÈÇ£¹×줅kh:UŒfD‹¢ìó¸è h Wf
D~Y ¢ìó¸áóÈÇ£¹×줒¹¯íüëY‹ko w¹bn…t’
¯êïW æókÉéðW~Y Ç£¹×ì¤nºüà¤óB‹Doºü
ࢦȒLFko w¹bn…t’¯êïW kÉéðW~Y
4. ¢ìó¸áóÈÇ£¹×ì¤nh:è ’ ôY‹ko w¹bnæóï’É
éðW~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 75

5. ¢ìó¸áóÈÇ£¹×ì¤…è’ è „k‚chsWO‹_D4 ko
ªüÐüÓåü…’¯êïW ¹ kÉéðWfºüàW~Y ¢ìó
¸áóÈÇ£¹×ì¤o 4skÉéðY‹Sh‚gM~Y SnÍ\kˆ
Š ¢ìó¸ninè g‚Õ©ü«¹hºüàLÞ¦¹Í\ 1 dgïýkj
Š~Y
6. ½ó°Ý¸·çók •[ ¢ìó¸áóÈÇ£¹×줒êÕg¹¯íüë
U[‹ko êÕ¹¯íüë ¹¤ÃÁ’ªókY‹K ª×·çó á
ËåüK‰ êÕ¹¯íüë ³ÞóÉ’xžW~Y

6.2 È é ó ¹ Ý ü È
³óÔåü¿-üÜüÉhÞ¦¹’•cf Live nÈéó¹ÝüÈ’³óÈíüëY‹S
hLgM~Y
1. ³óÈíüëÐün • Ü¿ó’¯êïWf¢ìó¸áóÈn• ’‹
ËW \b Ü¿ó’¼Wf• ’\bW~Y -üÜüÉn¹Úü¹-ü
’•cf‚ ¢ìó¸áóÈ• nªóhªÕ’ ŠÛH‹ShLgM~Y
³óÈíüëÐün •
\b Ü¿ó

2. ¢ìó¸áóÈ’¯êïWf¹ÅY‹?eÞü«ü’Sa ¢ìó¸áóÈ
• Mn’-šgM~Y \b Ü¿ó’ÀÖë¯êïY‹h ¢ìó¸
áóÈMnL 1.1.1 k;Š~Y

?eÞü«üK‰¢ìó
¸áóÈn• L‹ËU
Œ~W_

?eÞü«üMnK‰gojO \bMnK‰• ’•‹Y‹ko


-ü’¼W_~~¹Úü¹-ü’¼W~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 76

3. Èéï n¹¯é֨ꢒ¯êïY‹h • L¯êïUŒ_Mnx


¸ãó×W~Y ¸ãó×nµ¤ºo ³óÈíüëÐün¯ªó¿¤º-š
k“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y ¹¯éÖ¨ê¢gÞ¦¹Ü¿ó’¼WfD‹
“ ¢ìó¸áóÈn è L¯ªó¿¤º-š$ nwUgêÔüÈ• U
Œ~Y ¯ªó¿¤º-š$L UD4 ~_o None k-šUŒfD
‹4 òhS’ Wf¹¯éÖLïýkjŠ~Y

¢ìó¸áóÈ• ’¹
¯éÖY‹

4. ½ó°Ý¸·çóo ³óÈíüëÐün ¢ìó¸áóÈMn Õ£üëÉ


K‰¿ÀgM~Y ¢ìó¸áóÈMn
Õ£üëÉg• Mn’
-šY‹

¢ìó¸áóÈMn Õ£üëÉgo ½ó°Ý¸·çóL À-Í-16 ó


&gh:UŒfD~Y å nˆFkWfp$’ ôW~Y
ˆ SnÕ£üëÉ…’ kÉéðW~Y
ˆ ¯êïWfp$’e›W hit Return -ü’¼W~Y
ˆ p$n— ko -üh -ü’•(W~Y
5. ¯êÃ×Óåün¹¯é֨ꢒ•cf ¯êÃ×nyšnݸ·çóK‰
¢ìó¸áóÈn• ’‹ËY‹ShLgM~Y
6. ¢ìó¸áóÈ• Mno é¦óÁïýjí±ü¿’•cf-šgM~Y
³óÔåü¿-ü„ MIDI áûü¸o iŒg‚Èéó¹ÝüȳóÈíüëkÞÃ×
Y‹ShLgM~Y K kdDfo rSY‹à’TÂgO`UD
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 77

6.3 í ± ü ¿ ’ • c _ ¢ ì ó ¸ á ó È n é ¦ ó Á

í±ü¿’•c_¢ìó
¸áóÈgné¦óÁ•

í±ü¿o ¢ìó¸áóÈ…niSxg‚-ngM~Y í±ü¿’-š Ü¿ó’


•cf • ~_o2ó-kê¢ë¿¤àg-nY‹ShLgM ³óÈíüëÐün¯
ªó¿¤º-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y ¢ìó¸áóÈL• WfDjD4 k
í±ü¿’-š Ü¿ó’¯êïY‹h ?eÞü«ü~_oxžè n‹ËMnk
í±ü¿L-nUŒ~Y í±ü¿o Èéï èn¹¯éÖ¨ê¢n³óƯ¹Èá
Ëåü ~_o ?e áËåüK‰‚-ngM~Y °WO H‰Œ_í±ü¿nMn
o ³óÈíüëÐün¯ªó¿¤º-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y

í±ü¿³óÈíüë

í±ü¿’¯êïY‹K í±ü¿-š Ü¿ó! n M/!ní±ü¿ Ü¿ó’


•cf í±ü¿’|súY ¸ãó×Y‹ ShLgM~Y í±ü¿o MIDI/-ü
ÞÃÔó°’•cf|súYSh‚gM~Y í±ü¿o¯ªó¿¤ºUŒ‹ShkY
Wf UD í±ü¿’ÀÖë¯êïY‹hí±ü¿LxžUŒ ]ní±ü¿MnK
‰¢ìó¸áóÈL• UŒ~Y
¢ìó¸áóÈ…n ~_o Œní±ü¿x¸ãó×W_Œ M/!ní±ü¿ Ü¿
ó’¯êïY‹h ¢ìó¸áóÈ‹Ë~_oB†Mnxh¸ãó×W~Y
Ééð B‹Do³óÔåü¿-üÜüÉnâp-ü’•cfí±ü¿’ûÕY‹Sh
LgM~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 78

í±ü¿n ð’ ôY‹ko ÒbnÞü«ü¯êïWfxžW èÆáËåü


n ð ô³ÞóÉ’xž ~_o·çüÈ«ÃÈ Ctrl R (PC) / R (Mac) ’•
( W~Y í±ü¿o ~_o Delete -üû?eáËåüû í±ü¿’J
d Ü¿ó’•cfJdY‹ShLgM~Y
í±ü¿n (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåün !ní±ü¿këü× ³
ÞóÉ’•cf 2dní±ü¿“nëüו LLH~Y
í±ü¿n (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ½ó°¹¿üÈ¿¤à’S
Sx-š ³ÞóÉ’•cf xžè g• L‹Ë Y‹ÇÕ©ëÈ’!¹kY‹S
hLgM~Y Sn³ÞóÉLxžUŒfD‹4 • oí±ü¿K‰‹ËUŒ~Y

6.4 ¢ ì ó ¸ á ó È ë ü ×
³óÈíüëÐünëü
×¹¤ÃÁ

Live g¢ìó¸áóÈ»¯·çó’pŠÔW• Y‹ko ³óÈíüëÐünëü×¹


¤ÃÁ’¯êïW ¢ìó¸áóÈëü×’ ¹kW~Y ëü׋ËÕ£üëÉ
æ hëü×wÕ£ü
ëÉ ó

³óÈíüëÐünÕ£üëÉkp$’e›W ëü×nwU’-šW~Y ætn


Õ£üëÉgoëü×n‹ËMn’-šW ótnÕ£üëÉgoëü×nwU’-šW
~Y
èÆáËåüK‰ëü×’xžn³ÞóÉ’ŸLY‹h nÍ\’ ¦kLH~Y
Sn³ÞóÉo ¢ìó¸áóÈëü×’ ¹kW ëü×Öìü¹’¢ìó¸áóÈg
xžUŒ_¿¤à¹Ñók •[f-šW~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 79

¢ìó¸áóÈnëü×
Öìü¹

ëü×Öìü¹o Þ¦¹’•cfxžW ³óÔåü¿-üÜüÉK‰³ÞóÉ’•c


f¿ÀgM~Y
ˆ -üh -ü’•cf þ(n°êÃÉ/¯ªó¿¤¼ü·çó-šk“Dëü
×Öìü¹’æóx WZdÕKW~Y
ˆ -üh -ü’•cf ëü×Öìü¹’æóx·ÕÈU[~Y
ˆ Ctrl (PC) / (Mac) -ü’æóâp-ühqk•(Y‹h þ(n°êÃÉ-
šk“Dëü×’íOW_ŠwOW_ŠY‹ShLgM~Y
ˆ Ctrl (PC) / (Mac) -ü’ âp-ühqk•(Y‹h ëü×nwU’
kW_ŠJ kW_ŠY‹ShLgM~Y
~_ ¢ìó¸áóÈnëü×Öìü¹’ÉéðWf-šY‹Sh‚gM~Y Þü
«ünæó!ï’ÉéðWf ëü×n‹ËMnhB†Mn’zšW~Y ëü×…’
¯êïWfÉéðY‹h wU’ HjDgëü×’ûÕU[‹ShLgM~Y
ëü×n (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ½ó°¹¿üÈ¿¤à’SS
x-š ³ÞóÉ’•cf xžè g• L‹Ë Y‹ÇÕ©ëÈ’!¹kY‹Sh
LgM~Y Sn³ÞóÉLxžUŒfD‹4 • oëü×¹¿üÈK‰‹ËUŒ~
Y

6.5 ¯ ê Ã × n û Õh µ ¤ º ô
ªüÇ£ª„ MIDI o Live nÈéï nû n½ó°Ý¸·çókMnUŒ_¯êÃ
×hWf¢ìó¸áóÈÓåü kh:UŒfD~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 80

¯êÃ×nûÕ

¯êÃ×’ÉéðWf %n½ó°Ý¸·çó~_o%ÈéïkûÕW~Y

¯êÃ×nwU ô

¯êÃ×næïB‹Doóï’ÉéðWf ¯êÃ×nwU’ ôW~Y

6.6 ¯ ê Ã × h ¿ ¤ à n x ž
¯êÃ×nûÕ„µ¤º ô’dDf Live gn¢ìó¸áóÈèÆo xžWfK‰
LFnLú,gY d~Š Þ¦¹’•cf¢¤Æà’xžW «ÃÈû³ÔüûÚü¹
Èû ýjináËåü³ÞóÉ’ŸLY‹hDF¹ÕgY SnèƹÕ`h !K’
•cf¹‡ˆO\mLLH~Y ¹nKgÞ¦¹„ÈéïÑÃÉ’ÍŠ ‚FG¹n
Kg-üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ„áËåü³ÞóÉ’Í\Y‹ShLgM~Y áËåü
o-üÜüÉn·çüÈ«ÃÈ’Á§Ã¯Y‹_•k•(W ·çüÈ«ÃÈ’;(Y‹
Sh’JYY•W~Y
]Œgo inˆFkxžY‹nK’‹fDM~W‡F
ˆ ¯êÃ×o ¯êïWfxžW~Y
ˆ ¢ìó¸áóÈÌo’¯êïWf ¿¤àMn’xžW~Y ¿¤àMno¹Å
Y‹Þü¯kˆcf:UŒfD~Y
ˆ ¿¤à¹Ñó’xžY‹ko ¯êïW_ŒÉéðW~Y
ˆ èÆY‹_•k¯êÃ×…… n¿¤àk¢¯»¹Y‹ko Èéï ðnækB‹
Ü¿ó’¯êïWfÈéï’ U‹ W~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 81

U‹W_ÈéïnØU
¿À

U‹W_Èéï’4sk rWfD‹é¤ó t ’ÉéðWf Èéï


nØU’¿ÀW~Y ¯êÃ×n4s¶¹ÈêÃ× nâbh:…’¯êïW
fÉéðY‹h ¯êÃ×…n¿¤à’xžgM~Y Alt (PC) / Alt (Mac)
-ü’¼WjL‰ Ü¿ó’¼W hÈéï’ ¦k‹OShLgM~Y
ˆ ëü×Öìü¹’¯êïY‹h èÆáËåünëü×xž³ÞóÉn·çüÈ
«ÃÈhWf_ýW~Y Sn³ÞóÉ’•Fh ëü×…nYyfn PLxž
UŒ~Y
ˆ -ü’¼WjL‰¯êïWf Èéï…~_o pÈéï“nx
žè ’ƒR‹ShLgM~Y

ëü×Öìü¹’¯êÃ
¯Wfëü×’xžWè
ÆY‹

6.7 è Æ° ê Ã É ’ • F
èÆ\m’!XkY‹_• «ü½ëo ½ó°ÆóÝáü¿ü:;’:Y°êÃÉé¤
ók8@UŒ~Y °êÃÉo ºüàiÜ ~_o úš k-šgM~Y
¢ìó¸áóÈÓåüÈéï¨ê¢ ~_o ¯êÃ×ÓåüÇ£¹×ì¤n (PC) /
Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•cf ºüàiÜ°êÃÉ ~_oúš°êÃ
Éné¤ónE’-šY‹ShLgM~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 82

ª×·çó áËåü³ÞóÉnå n·çüÈ«ÃÈ’•(Wf °êÃÉ’ éO


¿ÀY‹ShLgM~Y
ˆ 1 (PC) /
Ctrl 1 (Mac) -ü’•cf °êÃÉ’í
í• °êÃÉé¤ón
Ʀ’ kW~Y ‹ 8 ó&K‰ 16 ó&x
ˆ Ctrl 2 (PC) / 2 (Mac) -ü’•cf °êÃÉ’ƒ
ƒR °êÃÉé¤ón
Ʀ’J kW~Y ‹ 8 ó&K‰ 4 ó&x
ˆ Ctrl 3 (PC) / 3 (Mac) -ü’•cf 3 # & âüÉk ŠÿH~Y ‹H
p °êÃÉ’ 8 ó&K‰ 8 ó&n 3 #&k ôW~Y
ˆ Ctrl 4 (PC) / 4 (Mac) -ü’•cf °êÃÉ8@nªóhªÕ’ ŠÛH
~Y °êÃÉLªÕ`h «ü½ëoáü¿ü:;k8@UŒ~[“
ˆ Ctrl 5 (PC) / 5 (Mac) -ü’•cf úš°êÃÉâüÉhiÜ°êÃÉ
âüÉ’ ŠÛH~Y
þ(n°êÃÉé¤ón“”o ¢ìó¸áóÈÓåü~_oÈéïÓåünó ïk
h:UŒ~Y

6.8 ¿ ¤ à ’ ... ³ÞóÉn•(


«ÃÈ ³Ôü Úü¹Èji 8n³ÞóÉLþ(nxžè kqÿY‹nkþW
f ¿¤à’... ³ÞóÉo ¿¤à’?eW_ŠJdW_ŠWf ÈéïYyfk
\(W~Y
ˆ ¢ìó¸áóÈK‰xžUŒ_¿¤à’ ¿ ¤ à ’ « Ã È ’ŸLWf«ÃÈY‹
h «ÃÈUŒ_è n!tkB‹¿¤àé¤ó nªüÇ£ª„ MIDI L’Dk¥
ÑW~Y Sn³ÞóÉ’ŸLY‹h «ÃÈW_wU `Q¢ìó¸áóÈnw
UL. UŒ~Y ¿¤à’«ÃÈ ³ÞóÉo xžUŒ_Èéï`Qgo
jOYyfnÈéïkqÿW~YngTè O`UD
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 83

¯êÃ×’xžW ¿
¤à’ˆ» ³ÞóÉ’
ŸLW¯êÃדn
®ãÃ×’ˆ»W~W
_

ˆ ¿ ¤ à ’ Ú ü ¹ È o ³ÔüUŒ_¿¤à’¢ìó¸áóÈkÖŠØQ~Y
SŒkˆŠ ³ÔüW_¿¤ànwU `QhSnwULöwUŒ~Y
ˆ ¿ ¤ à ’ ý o xžUŒ_¿¤à¹Ñón³Ôü’¢ìó¸áóÈkÖŠØ
Q~Y SŒkˆŠ xžUŒ_wUn `QhSnwULöwUŒ~Y
ˆ ¢ìó¸áóÈK‰xžUŒ_¿¤à’ ¿ ¤ à ’ J d gˆ»Y‹h «ÃÈU
Œ_è n!tkB‹¿¤àé¤ó nªüÇ£ª„ MIDI L’Dk¥ÑW~Y S
n³ÞóÉ’ŸLY‹h ˆ»W_wU `Q¢ìó¸áóÈnwUL. UŒ~
Y ¿¤àˆ» ³ÞóÉo xžUŒ_Èéï`QgojOYyfnÈéÃ
¯kqÿW~YngTè O`UD
ˆ ! ó è ’ ? e o ¢ìó¸áóÈ kxžUŒ_Äò n!óè ’xžU
Œ_4@nMk?eW~Y

6.9 ¯êÃ×n r
r³ÞóÉo ¯êÃ×’ rW_Š ¯êÃ×n è’¯êÃ×K‰ âU[~Y
¯êÃ×’J k rY‹ko å nˆFkLD~Y
1. Èéï’U‹W~Y
2. âbB‹Do MIDI Ç£¹×줅g¯êÃ×’ rW_DMn’¯êïW
~Y
3. r³ÞóÉ’ŸLW~Y
¯êÃ×n è’¯êÃ×K‰ âU[‹ko å nˆFkLD~Y
CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 84

1. Èéï’U‹W~Y
2. âbB‹Do MIDI Ç£¹×줅g âU[_Dè ’ÉéðWfxžW
~Y
3. r³ÞóÉLŸLUŒ ªê¸Êë¯êÃ×L3 rUŒ~Y

rUŒ_¯êÃ×

6.10 ¯êÃ×nP
P ³ÞóÉo ¢ìó¸áóÈÓåün Èéïk&vµó×ë P’•cf°W
D¯êÃ×k\ŠÿH~Y Ë ’LFnk' ¿)gY

pn¯êÃ×’P U
[ 1dn¯êÃ×kW
~W_

èÆ B‹Do O-k ¢ìó¸áóÈëü×âüÉ gYp‰WDµ¦óÉ’Og‹¯


CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü 85

êÃ×줢¦È’z‹W_hW~Y ¢ìó¸áóÈK‰ì¤¢¦Èè ’xžW è


ÆáËåünëü×xž³ÞóÉL•H~Y P ³ÞóÉ’ŸLWf°WDëüׯ
êÃ×’ Y‹ShLgM~Y °WD¯êÃ×o »Ã·çóÓåü»ì¯¿K‰
»Ã·çóÓåü¹íÃÈxÉéðWfê¢ë¿¤àg¢ìó¸Y‹ShLïýgY
ªüÇ£ª¯êÃ×’P Y‹h xžUŒ_YyfnÈéïg°WDµó×ë’
W~Y °WDµó×ëo éïn¨Õ§¯ÈÁ§üóhß-µükˆ‹æ kHLY
‹¿¤àïüÔó°¨ó¸ónªüÇ£ªú›’2óW_nh,ê„k X‚ngY
“cf P UŒ_µó×ëko ¯êÃ×…n p ¿¤àïü× ÔÃÁ·ÕÈ U
‰k ¯êÃרóÙíü×L+~Œ~YL ¨Õ§¯Èo+~Œ~[“ ¨Õ§¯ÈL
KKc_µó×ë’•cf°WDµó×ë’ Y‹ko Ç£¹¯køMúY ³Þ
óÉ’•(WfO`UD
°•µó×ëo µó×ë / æ / P nþ(n»ÃÈn ×í¸§¯È
Õ©ëÀ …knKŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~g °•µó×ëo BÕ©ëÀ g-
šW_í±ü·çók‹Š~Y
86

Chapter 7

»Ã·çóÓåü

Live n¢ìó¸áóÈÓåügo Ön·ü±ó¹×í°éàh XˆFk ½ó°n¿


¤àé¤ók¿cfYyfL2LWfDM~Y WKW Ön{h“in½ÕȦ§¢
o ]nË n_• å nˆFj¶ÁkþÜgM~[“
ˆ é¤Ö O-B‹Do DJ O- ò „ònwU 1 ò-nÑüÈn jLM‚c
f K‰jDShLˆOBŠ~Y
ˆ ‡go ¹Æü¸nÕMk •[fµ¦óÉ’³óÈíüëWjQŒpjŠ~[

ˆ }ò„ ;n¹³¢’\òY‹›ko ¢ÉêÖgD•D•fWjL‰\ò\m’
‹ËW B„jÕ R’ŒgLFhZchu ›xn:ÀL'MO ¹‡ˆO\
òLLH~Y
SnˆFj( S] Live L— hY‹ ÎgY
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 87

7.1 » Ã · ç ó Ó å ü ¯ ê Ã ×

»Ã·çóÓåü¯êÃ
×n³óÈíüë

1. ¯êÃו ’‹ËY‹ko »Ã·çóÓåün ¯êÃ× næïn Ò


Ü¿ó’Þ¦¹¯êïY‹K ¯êÃ×’¯êïWfxžW³óÔåü¿
n Return -ü’¼W~Y ¯êÃ×LxžUŒfD‹4 ko âp-ü’
•cf£ŠBF¯êÃ×kûÕgM~Y ¯êÃו nÕ\’«¹¿Þ¤º
Y‹¹ÕkdDfo ÞËå¢ën¯êÃו –™-šn ’TÂgO`U
D
2. c¹bn¯êÃ×\bÜ¿ó’¯êïY‹h Èéï¹íÃÈn¯êÃ×
B‹Do»Ã·çó°êÃÉ èn È é à ¯ ¹ Æ ü ¿ ¹ Õ £ ü ë É …n
¯êÃו L\bW~Y
¯êÃ×o ³óÔåü¿n-üÜüÉ~_o MIDI ³óÈíüé’•cfêâüÈg³
óÈíüëY‹ShLgM~Y ¯êÃ×’ MIDI ÎüÈÄòkÞÃ×W JóŽg•
Y‹Sh‚gM~Y
¯êÃ×o Ddg‚ inˆFj •g‚• LïýgY ¯êÃ×줢¦Èo•
n jh¢ÂBŠ~[“ »Ã·çó°êÃÉkˆŠ»Ã·çó…n¯êÃ×xnéóÀ
àj¢¯»¹LïýgY
»Ã·çóÓåü¯êÃ×n• ’\bWf‚ ³óÈíüëÐün• Ü¿óoÍâh
:n~~kjŠ ¢ìó¸áóÈݸ·çóÕ£üëÉoÕ\’šQ~Y Õ£üëÉ
oó}nAŒk¿cfD‹ng é¤ÖÑÕ©üÞó¹-„ ¢ìó¸áóÈk2ó-g
‚ »Ã·çó¯êÃ×nÕ\h¢ÂjO ½ó°B“…nݸ·çó’Ddg‚º•
Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 88

³óÈíüëÐün\bÜ¿ó’ 2 ¦¼¯êïY‹h ¢ìó¸áóÈݸ·çó


Õ £ ü ëÉ’ 1.1.1. k; W Live Set h Sn • ’\ bY ‹ S h L g M ~ Y ¢ìó¸áóÈݸ·ç
óÕ£üëÉh \b
Ü¿ó

7.2 È é Ã ¯ h · ü ó
&k&v ’ Èéï hDD Èéïgo ¦k 1 dn¯êÃ×L• UŒ~Y
X ko ! • W_D< c_¯êÃ× ½ó°ÑüÈ Ééàëü×nÐê¨ü
·çóji ’MnY‹hDDgW‡F

»Ã·çóÓåüÈéÃ
¯

pn¯êÃ×k ¦k¢¯»¹Y‹ko »Ã·çóÓåüÈéï’¯êïWfx


žWfK‰ ¿¤ÈëÐün ’ÉéðWfµ¤º’ ôY‹h¿)gY Èéï
o X• g. Y‹Sh‚gM ¯êÃ×né¦óÁ Ü¿ó„Èéï³óÈ
íüënh:¹Úü¹’ƒR‹ShLgM~Y

»Ã·çóÓåün·ü
ó

*k&vL’ · ü ó h|s~Y ·üó• Ü¿óo jókB‹Þ¹


¿üÈéï kMnUŒfD~Y X k&vYyfn¯êÃ×’ Bké¦óÁY
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 89

‹ko Òbn ·üó• Ü¿ó’¯êïW~Y pnÑüÈk KŒ_}ò


’é¤Ö OY‹›k^8k¿)gY
é¦óÁUŒ_·üón kB‹·üóo é¦óÁ-šn • Bk!n·üó’x
ž ª×·çóg ªÕ LxžUŒfDjDPŠ êÕ„k!ké¦óÁUŒ‹·üó
hWfxžUŒ~Y K‰ k·üóLÈê¬üUŒ~Yng B‰KX•·üó’
xžWfJOÅ•oBŠ~[“ ³óÔåü¿n-üÜüÉ~_o MIDI ³óÈíüé’
•cf ·üó’• W ·üó“g¹¯íüëY‹ShLgM~Y
·üóo èÆáËåün ð ôÕ£üëÉ’•cf ð ôgM~Y Sn³ÞóÉ
’•c_Bh Tab -ü’•cf·üóK‰·üóxûÕWf éO ð ôY‹S
hLgM~Y
·üóko ÆóÝ-šL·üó ðn èhWfÝXUŒ • Bk×í¸§¯ÈÆ
óÝ’ ôY‹ShLgM~Y ÆóÝ ôo ·üó’xžW ŸLïýjÆóÝ’
Òk ð ôWf ‹Hp 96 BPM LD~Y Live LqH‹ÆóݳóÈíüën
Äò 20 - 999 BPM gBŒp ÆóÝ’ê1k-šgM~Y

Sn·üónÆóÝ’
96 BPMk ôW~Y

7.3 È é Ã ¯ ¹ Æ ü ¿ ¹ Õ £ ü ë É
Èéïß-µü³óÈíüën èkB‹Èéï¹Æü¿¹Õ£üëÉg þ(nÈ
éïn¶Á’º•Y‹ShLgM~Y

ëü×Y‹»Ã·çó¯
êÃ×’• -nÈéÃ
¯

ѤÁãüÈ¢¤³óo ëü×Y‹»Ã·çó¯êÃ×’hW~Y 8nótnpW


o ëü×nwU’Íg:W ætnpWo• ‹ËK‰ëü×L• UŒ_Þp’:W
~Y
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 90

1 Þ`Q• UŒ‹»Ã
·çó¯êÃ×

2L¶ÁÐü¢¤³óo ïó·çÃÈ ëü×WjD »Ã·çó¯êÃ×’hW~


Y p$o ‹Šn• B“’ ÒghWfD~Y

e›’âË¿üY‹

e›’âË¿üY‹ªüÇ£ªÈéïko Þ¤¯íÕ©ón¢¤³óLh:UŒ~
Y MIDIÈéïn4 Èéïk-üÜüÉ¢¤³óLh:UŒ~Y

• -n¢ìó¸áóÈ

ÈéïL ¢ìó¸áóÈg¯êÃ×’• WfD‹4 ¢ìó¸áóÈn¯êÃ×


’hY UjÇ£¹×ì¤Lh:UŒ~Y

7.4 » Ã · ç ó Ó å ü ° ê Ã É n - š
¯êÃ×o Õ¡¤ëÖ馶K‰¤óÝüÈY‹K 2óY‹Shg»Ã·çóÓåü
kÖŠ¼~Œ~Y

»Ã·çóÓåüx p
n¯êÃ×’ÉíÃ×Y

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 91

pn¯êÃ×’»Ã·çóÓåükÉéðY‹h Live o ÉéðUŒ_¯êÃ×


’‚ôkMnW~Y 1 dn·üók¯êÃ×’~h•f&y_D4 o Ctrl (PC) /
(Mac) -ü’¼WjL‰ÉíÃ×W~Y
¯êÃ×o Ééð&ÉíÃ×g»Ã·çó°êÃÉ…’ÕKYShLgM~Y p
n¯êÃ×’ BkûÕY‹ko -ü ~_o Ctrl (PC) / (Mac) -ü’
•cfûÕU[_D¯êÃ×’xžWfÕKW~Y zn¹íÃÈ’¯êïW ]SK
‰ éÐüÐóÉ xžY‹Sh‚gM~Y ·üón&sÿH‚Ééð¢óÉÉíÃ
×gLH~Y

7.4.1 • ‹Ën›nxž

ÇÕ©ëÈgo »Ã·çóÓåün ¯êÃ×né¦óÁÜ¿ó ’¯êïY‹h


é¦óÁUŒ‹¯êÃ×LxžUŒ~Y WKW ê¿üóÈéïnÇФ¹-šLF
~OgMfD‹KiFK ¯êÃ×’• Wf•‹4 jio é¦óÁUŒ‹¯êÃ
×kÕ©ü«¹’ûÕWjD¹L¿)jSh‚BŠ~Y ¯êÃׄ·üón• Bk
Óåü’ûÕU[_OjD4 ko é¦óÁ-šn ¯êÃ×’• Bkh: ª×
·çó’ªÕkWfJM~Y

7.4.2 ¯êÃ×\bÜ¿ónJd

¯êÃ×\bÜ¿ónj
D¹íÃÈ

èÆ áËåüK‰ \bÜ¿óný /Jd ³ÞóÉ’xžW °êÃÉK‰ ¯


êÃ×\b Ü¿ó’ý JdLLH~Y Sn³ÞóÉo ·üóné¦óÁÕ\’B
‰KX•-šWfJM_D4 k¿)gY ·üó 3 L·üó 4 kqÿWjDˆF-šW
_D4 o ·üó 3 h·üó 4 n\bÜ¿ó’JdWfJOhDDgW‡F
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 92

7.4.3 ·üónèÆ

èÆ áËåüh ?e áËåüko ·üóki(Y‹h¿)j³ÞóÉLDOd


KBŠ~Y
ˆ · ü ó ’ « Ã È o »Ã·çóÓåüK‰xžUŒ_¹íÃÈ `Q ·üó
’«ÃÈW~Y «ÃÈY‹h ·üónÏpo Š~Y ·üó’«ÃÈ ³
ÞóÉo xžUŒ_¹íÃÈLB‹Èéï`QgojO YyfnÈéïk
qÿW~YngTè O`UD
ˆ ·üó’Úü¹È o Úü¹È ³ÞóÉh XˆFk_ýW~YL Úü
¹ÈUŒ‹è n kzn·üó’?eW~Y Live o ¯êÃ×ÜüÉk B
ÝXUŒ_ PLYyfÎ~‹ˆF Å•jpn·üó’êÕ?eW~Y °WD
·üóo þ(xžUŒfD‹è nŒk?eUŒ~Y
ˆ ·üó’ ý o ý ³ÞóÉh XˆFk_ýW~YL Úü¹ÈUŒ
‹è n kzn·üó’?eW~Y Live o ¯êÃ×ÜüÉk BÝXUŒ_
PLYyfÎ~‹ˆF Å•jpn·üó’êÕ?eW~Y
ˆ · ü ó ’ J d o »Ã·çóÓåüK‰xžUŒ_¹íÃÈhYyfn·üó
’JdW~Y JdY‹h ·üónÏpo Š~Y ·üó’Jd ³ÞóÉ
o xžUŒ_¹íÃÈLB‹Èéï`QgojO YyfnÈéïkqÿW
~YngTè O`UD
ˆ ·üón?e o þ(xžUŒfD‹è n kzn·üó’?eW~Y
ˆ · ü ó n Ö Š ¼ • h ? e o þ(xžUŒfD‹è n k°WD·üó’?
eW °WD·üókÕ\-n¯êÃ×n³Ôü’MnWf ó}’\bU[jD
g°WD·üó’• W~Y Sn³ÞóÉo »Ã·çóÓåüg P’\ W
fD‹4 k•Fh¿)gY °WD·üó ¯êÃ×n×íÑÆ£ ô ¯êÃ
×’U~V~kD• •[fŸ WjL‰ kec_µ¦óÉ’s§k 2Y‹
ShLgM~Y

7.5 ¢ ì ó ¸ á ó È k » Ã · ç ó ’ 2ó Y ‹
• -n»Ã·çóÓåü’¢ìó¸áóÈk2óY‹ShLgM~Y Sn_ý’•H
p ½ó°„}òx ýk¢ÉêÖ’ H‹ShLgM~Y
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 93

³óÈíüëÐün 2
ó Ü¿ó

2ó Ü¿óLªón4 Live oYyfnÕ\’¢ìó¸áóÈk 2W~Y


ˆ ¯êÃ×né¦óÁ
ˆ ¯êÃ×n×íÑÆ£n ô
ˆ ß-µü„ÇФ¹³óÈíüën ôhª
ªü È á ü · ç ó
2ó’\bY‹ko 2ó Ü¿ó’‚F ¦¼YK • ’\bW~Y

¢ìó¸áóȻ쯿

2óPœ’ºK•‹ko ¢ìó¸áóÈÓåü’‹M~Y Live o 2ó-ké¦óÁ


UŒ_¯êÃ×nÈéïh½ó°Ý¸·çó’cºk¢ìó¸áóÈk³ÔüW~Y
XÈéïn»Ã·çó¯êÃ×h¢ìó¸áóȯêÃ×o ø’k6PUŒf
JŠ 2 d’ Bk• Y‹ShogM~[“ »Ã·çó¯êÃ×’é¦óÁY‹
h Live o¢ìó¸áóÈn• ’\bW~Y ¯êÃ×n \b Ü¿ó’¯êïY
‹h ¢ìó¸áóÈn• L\bUŒ !ókjŠ~Y
¢ìó¸áóÈx;
‹ Ü¿ó

¢ìó¸áóÈn• o ¢ìó¸áóÈk;‹ Ü¿ó’¯êïWfLD~Y


¢ìó¸áóÈk;‹ Ü¿óL¹oWfDŒp þ( ¢ìó¸áóÈgojDóL
ôcfD‹hDFShkjŠ~Y
CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü 94

h¯êÃ×\b Ü¿
ó

¢ìó¸áóÈn¯êÃ×Yyf’ Bk\bY‹ko Þ¹¿üÈéï¹Æü¿¹


Õ£üëÉn h¯êÃ×\b Ü¿ó’¯êïW~Y ¢ìó¸áóÈÓåüh»Ã
·çóÓåün¯êÃ×o % kX(WfD~Yng ¢ìó¸áóÈxn ôoU¦
g‚LH~Y
»Ã·çó°êÃÉ…kP‰Z ³Ôü&Úü¹È ~_o ~_o »ì¯¿x¯
êÃ×’ÉéðWf »Ã·çóÓåüK‰¢ìó¸áóÈB‹Do]n k¯êÃ×
’ÕKYShLgM~Y
¢ìó¸áóÈK‰»Ã·çóÓåüx P’Úü¹ÈY‹4 Live o P’ K
‰ x&vˆFMnW ¯êÃ×Ë ’-ü×W~Y ·üó’ K‰ k• WfDQ
p ¢ìó¸áóÈË ’•þY‹ShLgM~Y YgkŒ W_}ò’ PkWf
¢ÉêÖ O’LF4 jik¿)gY
95

Chapter 8

¯êÃ×Óåü

¯ ê à ×Óåügo ¯êÃ××íÑÆ£n-šh¿ÀLLH~Y

¯êÃ×Óåü

¯êÃ×Óåüo ¯êÃתüÐüÓåü’¯êïY‹K »Ã·çóÓåü~_o


¢ìó¸áóÈÓåün¯êÃ×’ÀÖë¯êïY‹h‹M~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 96

¯êÃתüÐüÓåü
’¯êïWf¯êÃ×
Óåü’‹M~Y

»Ã·çóÓåügo Èéï¹Æü¿¹Õ£üëÉ’¯êïY‹h¯êÃ×Óåü
L‹M Èéï…gþ(• -n¯êÃ×’èÆgM~Y
»Ã·çóÓåüÈéÃ
¯¹Æü¿¹Õ£üëÉ
’¯êïWf¯êÃ×
Óåü’‹M~Y

¯êÃ×ÓåügÞëÁxžW 1då n¯êÃ×n×íÑÆ£’ BèÆY‹ShL


gM~Y ÞëÁxž’LFko xžW_D¯êÃ×’ÉéðWÍâh:U[‹K
~Z1d’xžWfK‰ Ctrl (PC) / (Mac) ~_o -ü’•cfý xž
W~Y ÞëÁxžn›k¯êÃ×Óåükh:UŒ‹×íÑÆ£n.^o ¯êÃ×n
…¹kˆŠpjŠ~Y ,„k xžUŒ_¯êÃ×kq n×íÑÆ£Lh:UŒ~
Y

¯êÃ×nÞëÁxž

¹é¤Àü„ÎÖjin³óÈíüëÕ\o ÞëÁxžBko pjŠ~Y ÞëÁ


xžUŒfD‹¯êÃ×L yšnÎÖ„¹é¤ÀünÑéáü¿ ¯êÃ×nû¿j
i hpj‹$’:WfD‹4 $n E Lh:UŒ ³óÈíüë’•cf]n
E’¿ÀY‹ShLgM~Y ÎÖ„¹é¤Àü’ '$~_o $~gÉéðY‹
h ¯êÃ×-šL ôW n$g¿ÀïýkjŠ~Y
Live n MIDI ¯êÃ×hªüÇ£ª¯êÃ×o ]Œ^Œpj‹×íÑÆ£’ cfD‹
ng ¯êÃ×Óåün³óÈíüë‚pjŠ~Y Sn 2 dn¯êÃ׿¤×nq ¹
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 97

oå n ŠgY
ˆ ¯ ê Ã × Ü Ã ¯ ¹ ko ,¯êÃ×-šL+~Œ~Y
ˆ ¨ ó Ù í ü × Ü Ã ¯ ¹ h¨
¨ ó Ù í ü × ¨ Ç £ ¿ o¯êÃ×n¨óÙíü×’Í\
W ¨Õ§¯Èûß-µüû¯êÃ×ûMIDI ³óÈíüë’¿Àk•(W~Y
¯êÃרóÙíü×h¯êÃ×Óåün³óÝüÍóÈk¢Y‹s0kdDf
o ÞËå¢ë…nrSà’TÂgO`UD
ˆ • â ü É Ü Ã ¯ ¹ go ¯êÃ×n• âüÉ’-šW~Y • Üï¹o
»Ã·çóÓåün¯êÃ×kn•h:UŒ~Y »Ã·çóÓåü¯êÃו
×íÑÆ£n-škdDfo ÞËå¢ën%àgsWO¬ WfD~Y
ªüÇ£ª¯êÃ×ko ,¯êÃ×-šk Hå nˆFj¯êÃ×Óåü³óÈ
íüëLBŠ~Y
ˆ µ ó × ë Ç £ ¹ × ì ¤ o ¯êÃ×Óåünókh:UŒ_¨óÙíüרǣ¿
’ ŠÿH Livenµó×ëïü×_ýh¯êÃו -š’³óÈíüëW~Y
ˆ µ ó × ë Ü Ã ¯ ¹ go ¯êÃ×LinˆFkµó×ë’• Y‹Kk¢Y‹-š
’LD µó×ëÇ£¹×ì¤k]n-š…¹’h:W~Y

ªüÇ£ª¯êÃ×n¯
êÃ×Óåü

MIDI ¯êÃ×ko ,¯êÃ×-šk H å n¯êÃ×Óåü³óÈíüëL+


~ŒfD~Y
ˆ MIDI ¨ Ç £ ¿ go ¯êÃ×Óåünókh:UŒ_¨óÙíüרǣ¿’ Š
ÿH MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆh\ LLH~Y
ˆ Î ü È Ü Ã ¯ ¹ go Live kˆ‹ MIDI ¯êÃ×n• k¢Y‹-š’LD ]n-
š…¹o MIDI ¨Ç£¿kh:UŒ~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 98

MIDI ¯êÃ×n¯êÃ
×Óåü

µó×ëh:è ’—„Yko ¯êÃ×Üï¹n ¯êÃ×ÓåüÜï¹ »ì¯


¿’•cf • âüÉû¨óÙíü×ûµó×ëûMIDI Üï¹nh:h^h:’
ŠÿH~Y µó×ë/ÎüÈÜï¹ ¨óÙíü×Üï¹n¿¤ÈëÐü’]Œ^Œ
¯êïWf µó×ëÇ£¹×ì¤/MIDI ¨Ç£¿h¨óÙíüרǣ¿’ ŠÿH
‹Sh‚gM~Y

¯êÃ×ÓåüÜï¹
»ì¯¿g¯êÃ×
Óåü…n³óÝüÍó
Ènh:h^h:’ Š
ÿH‹
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 99

8.1 ¯ ê Ã × Ü Ã ¯ ¹

¯êÃ×Üï¹

8.1.1 ¯êÃ×¢¯Æ£Ùü¿¹¤ÃÁ

Sn¹¤ÃÁ’•cf¯êÃ×’!¹k ŠÛH »Ã·çóÓåükf ~_o¢ìó


¸áóÈ• -k¯êÃ×L• WjDˆFkW~Y »Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸
áóÈÓåün (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•(W ¯êÃ×n ¹
h!¹’ ŠÛH‹ShLgM~Y

8.1.2 ¯êÃ× ðhh:r

¯êÃ× ðÕ£üëÉgo ¯êÃ×k M’ØQ‹ShLgM~Y ÇÕ©ëÈg


o ¯êÃ× ðoÂgHnÕ¡¤ëh Xk-šUŒfD~YL Õ¡¤ë h Xg
jOf‚K~D~[“
ªüÇ£ª¯êÃ×n ð’ ôWf‚ ÂgHµó×ëÕ¡¤ën ðo •Š~[
“ Õ¡¤ën ð’ ôY‹ko Live nÕ¡¤ëÖ馶K‰Õ¡¤ë’xžW è
ÆáËåüK‰ ð ôª×·çó’ŸLW~Y
¯êÃ×h:r»ì¯¿’•cf ¯êÃ×nh:r’xžY‹ShLgM~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 100

8.1.3 ¯êÃ×n¿÷

¯êÃ×n¿÷Õ£üëÉ’•cf ªüÇ£ª¯êÃ×nµó×ën¿÷’-šgM~
Y Sn-šoµó×ëh:kn•¢ÂW µó×ën• koqÿW~[“

8.1.4 °ëüÖ

¯êÃ×°ëüֻ쯿go ¯êÃ×kþY‹°ëüÖn¿ ¿¤ × ’xžWf-šW~


Y ‹Hp Swing 8 ’xžY‹h 8 ó&n°ëüÖLi(UŒ~Y
³óÈíüëÐün°
íüÐë°ëüÖ³óÈ
íüë

°íüÐë°ëüÖ³óÈíüëgo Live Set …nh¯êÃ×n°ëüÖnÏ


Ï ’³óÈ
íüëW~Y
]Œgo inˆFk_ýY‹K‹fDM~W‡F ¿÷L 4/4 n 1 Àn MIDI ¯êÃ
×LB‹hW~Y MIDI ¯êÃ×o 4 Ín ÍTh B‹Do Ín“k• UŒ‹
8 ó&gË UŒfD~Y ¯êÃ×°ëüÖ’ Swing 8 k-šY‹h 1 À¯êÃ
×n¿¤ßó°o D•péÐüÐóÉ’ ÍkÔógúšW ÔóhÔóhn“n´à
o_•“gD‹ˆFj¶KgY ÍhÍn“kB‹ 8 ó&o ÍnMkår·ÕÈW~
Y ‹Hp °íüÐë°ëüÖ-šL 50 `h Ín 3 n 2 ~g 8 ó&n 3 #&
L• UŒ‹Ý¸·çók0TY‹~g …cfK‰ ÎüÈL• UŒ~Y
16 ó&h 32 ó&n¹¤ó°‚ ØkÍM~YL :¦L. UŒ~Y ÎüÈo 1
dJMk 16 ó&~_o 32 ó&n 3 #&nݸ·çóx KcfM~_oŒx·ÕÈ
W~Y
éÐüÐóÉ’•c__hHk;‹h Swing 8 LŸ›kqÿY‹no 8 ó&`Qgo
jDShL KŠ~Y Ín kMa“hÍjcfDjDÎüÈoYyf éÐüÐóÉ
Lös_› ]nqÿ’×Q‹ShkjŠ~Y SŒko 16 ó&„ 32 ó&‚+~Œ
~Y Øk Swing 16 8 ó& âŒ_ݸ·çókéÐüÐóÉLúšUŒfD
‹ o 32 ó&kqÿ’Ê|W~Y
°ëüÖo MIDI ¯êÃ×k‚ªüÇ£ª¯êÃ×k‚i(gM~Y ªüÇ£ª¯êÃ
×k°ëüÖ’i(Y‹ko ïü×¹¤ÃÁ’ªókW ïü×âüÉL Re-Pitch å
kxžUŒfD‹Å•LBŠ~Y ªüÇ£ª¯êÃ×LÓüÈâüÉn4 Èéó
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 101

¸§óÈL¯êÃ×°ëüֻ쯿n¹¤ó°-šh XK]Œå k-šUŒfDj


QŒpjŠ~[“ ‹Hp Èéó¸§óÈ-šL 1/16 nhM Swing 8 h Swing 16
o•(ïýgYL Swing 32 ’•(Y‹ShogM~[“
Sn_ýoÎüÈn¿¤ßó°k•XWfD‹ng ŠnPœ’úY_•ko °
ëüÖ’i(Y‹Mk MIDI ¯êÃ×’¯ªó¿¤ºWfJOhoDgW‡F ªüÇ£
ª¯êÃ×kþWfo ‚hnµó×ë…k+~ŒfD‹¹¤ó°’'~Kkïü×Þü
«ü’-šY‹Shg °ëüÖ-šn ºå„j ¹¤ó°’i(U[‹MkÖŠdO
ShLgM~Y

8.1.5 ¯êÃ×nªÕ»ÃÈhÊø

• -n¯êÃ×…’ °íüÐ믪󿤺g-šW_XMg¸ãó×Y‹ko ¯
êÃ×Üï¹n Nudge Êø Ü¿ó’•D~Y

Êø Ü¿ó’•c
f¯êÃ×…’¸ãó×
Y‹

SnÜ¿óo -ü„ MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹Sh‚gM~Y MIDI ÞÃ×âü


Égo Êø Ü¿ón“k ¹¯éÖ ³óÈíüëLh:UŒ ¹¯éÖ ³
óÈíüë’íü¿êü¨ó³üÀk¢µ¤óW#šWf¹¯éÖY‹ShLgM~Y

MIDI ÞÃ×âüÉn
¹¯éÖ ³óÈíü
ë
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 102

¯ªó¿¤º$L 1 À*€k-šUŒfD‹4 Êø Ü¿ó’•FK ¯êÃ


×…’¹¯éÖWf¯êÃ×’é¦óÁY‹Shg Live nÞ¹¿ü¯íïK‰¯êÃ
ו ’!XkªÕ»ÃÈY‹ShLgM~Y

¯êÃ×nÇ£¹×ì¤
kh:UŒ_°íüÐë
¿¤àK‰n¯êÃת
Õ»ÃÈ

nˆFk °íüÐ뿤àK‰¯êÃו LªÕ»ÃÈUŒfD‹4 µó×


ëÇ£¹×ì¤~_o MIDI ¨Ç£¿…k Uj¹L¹oW ªÕ»ÃÈ‹ËMn’h:
W~Y

Keep Revert Ü
¿ó’•c_áü¿üª
Õ»ÃÈn¡

¹g:UŒfD‹þ(nªÕ»ÃÈo ¹¿üÈÞü«ü’¹nMn~gÕKWúšY‹
ShLgM~Y SnÕ\o Êø Ü¿ó n Keep - Ü¿ó’•cf‚
LH~Y Revert Þ© Ü¿ó’•Hp þ(nªÕ»ÃÈ’Þ©Y‹ShLgM
~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 103

8.2 µ ó × ë Ü Ã ¯ ¹

8.2.1 ïü׳óÈíüë

µó×ëÜï¹nïü
׳óÈíüë

ïü×¹¤ÃÁLªÕn4 þ(nLive Set nÆóÝh¢ÂjO Live oµó×ë’ª


ê¸Êën n n ÆóÝg• W~Y SŒo Ñü«Ã·çóÒÃÈûàüÉóû
µ¦óɨէ¯ÈûqWðji êºàË LjDµó×ën4 k¿)gY êºà
Ë LB‹µó×ë µó×ëëü×ûó}2óûòhSji n• ’þ(n½ó°Æ
óÝk U[‹ko ïü×¹¤ÃÁ’ªókW~Y
³óÈíüëÐünÆó
ݳóÈíüë

³óÈíüëÐünÆóݳóÈíüë’ U[‹hïü×µó×ën¹ÔüÉLÆó
Ýk“F
Live ko ¹ÈìÃÁn ij¯ªêÆ£’—‹_•k¿¤àïüÔó°¨ó¸ó’¿À
Y‹³óÈíüë’ p…5WfD~Y ïü×’cºkLF_•ko µó×ënû‹
Ë ’ Live L ãWfDjQŒpjŠ~[“ ÆóÝhµó×ënwUoêÕ —UŒ
Ma“hëü×Y‹ˆF¿tUŒ~Y {h“in4 —Pœocºg gMBLc
_µó×ëoYPU~ Live g•(Y‹ShLgM~Y WKW —LF~ODKZ
K’ H‹Å•LB‹4 ‚BŠ~Y sWOo ÆóݳóÈíüëhïüÔó°
nà’TÂgO`UD
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 104

8.2.2 µó×ë ë ü × /ê
êü ¸ ç ó h Ç £ ¹ × ì ¤

ºüàh¹¯íüë

¯êÃ׺üà/¹¯
íüë¨ê¢

µó×ëÇ£¹×줅nºüàh¹¯íüëo ¢ìó¸áóÈÓåügn4 h X
ˆFkLD~Y ºüà/¹¯íüë¨ê¢ âbn J g kÉéðWfºü
àìÙë’ ôW æókÉéðWfÇ£¹×줒¹¯íüëY‹ShLgM~Y

¯êÃתüÐüÓåü

¯êÃתüÐüÓåü•cf‚ ºüà„¹¯íüëLLH~Y ªüÐüÓåük


o ¯êÃ×hSLh:UŒ~Y ªüÐüÓåükh:UŒ_w¹bn Òr
o ¯êÃ×hSnFa þ(h:UŒfD‹è ’:WfD~Y ’¯êïWf
K‰ æókÉéðYŒp ºüà„¹¯íüëLïýgY
• Mnk •[fµó×ëÇ£¹×줒¹¯íüëU[‹ko êÕ¹¯íüë
¹¤ÃÁ’ªókY‹K ª×·çó áËåüK‰ êÕ¹¯íüë ³ÞóÉ’x
žW~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 105

êÕ¹¯íüë ¹
¤ÃÁ

¯êÃ×n• h¹¯éÖ

¯êÃ×Lé¦óÁUŒ_4 µó×ëninè L• UŒ‹KkdDfo ¯êÃ


×nêü¸çóhëü׳óÈíüëg-šW~Y ëü×WjD¯êÃ×o ¹¿üÈ
Þü«üMnK‰• UŒ ¨óÉÞü«üMng\bW~Y ~_o\bLŸLUŒ‹
~g• ’šQ~Y

¯êÃ×n¹¿üÈÞü
«üh¨óÉÞü«ü

Þü«üo ¯êïWfxžW µó×ëÇ£¹×줅’ÉéðY‹K -ü


h -ü’•cfÕKYShLgM~Y ¯êÃ×êü¸çóhS ¹¿üÈÞü«ü
h¨óÉÞü«ün!¹ ’ÕKW_D4 o ~Z¹¿üÈÞü«ü’xžW
-ü’¼W_~~âp-ü’•cfÕKW~Y

¯êÃ׋ËhB†³ó
Èíüë’•cf¯êÃ
×nwU’ ôY‹
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 106

µó×ëÇ£¹×ì¤ænÕ£üëÉkp$’e›Wf ¯êÃ×n‹ËhB†’p
$g¿ÀY‹Sh‚gM~Y ïü×Y‹¯êÃ×n4 Õ£üëÉ…kp$L
À-Í-16 ó& gh:UŒ ïü×WjD¯êÃ×n4 -Ò-ß껫óÉ g
h:UŒ~Y Set Ü¿ó’•Hp • -kÞü«ü’SdShLgM~Y Þü
«üMno °íüÐ믪󿤺-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y
¹¯éÖ¨ê¢ âbn J ~_oÓüÈ¿¤àëüén ’¯êïY‹h ¯
êïUŒ_4@x¸ãó×Wf• UŒ~Y

¯êÃ×n¹¯éÖ¨ê
¢

¸ãó×nµ¤º wU o °íüÐ믪󿤺-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ
~Y ¯ªó¿¤º-šo ·çüÈ«ÃÈ-ü Ctrl 6 (PC) / 6 (Mac), 7 ,
8 û 9 û 0 ’•cf éO ôY‹ShLgM~Y ¹¯éÖ¨ê¢kÞ¦¹ªü
ÐüWfÞ¦¹Ü¿ó’¼W_~~kY‹h ¯ªó¿¤º-šgxžUŒfD‹wU
`Q ¯êÃ×LpŠÔW• UŒ~Y ¯ªó¿¤º-šn-š$L UD4 „
None k-šUŒfD‹4 o òhS’ WfiSg‚¹¯éÖY‹ShLgM~
Y

¯êÃ×nëü×

¯êÃ×’ !Pû PkP‰Z ëüו Y‹ko ë ü × ¹¤ÃÁ’ªókW


~Y ëü× ’ªókY‹ko ïü× ¹¤ÃÁLªókjcfD‹Å•LBŠ
~Y ïü×WjD¯êÃ×’ëüו Y‹ShogM~[“
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 107

µó×ëÇ£¹×ì¤në ëü×Öìü¹’ÉéðY‹K Ç£¹×ì¤æn Position M


n Length wU Õ£üëÉxp$’ô¥e›Wf ëü×Öìü¹nMnhw
U’ ôY‹ShLgM~Y

¯êÃ×ëü׳óÈ
íüë

ëü×Öìü¹o Þ¦¹gxžY‹ShLgM~Y Öìü¹Mno ³óÔåü¿


-üÜüÉK‰å n³ÞóÉ’•cf ôgM~Y
ˆ -üh -ü’•cf þ(n°êÃÉ/¯ªó¿¤¼ü·çó-šk“Dëü
×Öìü¹’æóx WZdÕKW~Y
ˆ -üh -ü’•cf ëü×Öìü¹’æóx·ÕÈU[~Y
ˆ Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼W þ(n°êÃÉ-šk“cfëü
×Öìü¹’íOW_ŠwOW_ŠW~Y
ˆ Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼W ëü×nwU’ kW_ŠJ k
W_ŠW~Y
ëü×Öìü¹nMnk¢ÂjO ¯êÃ×o¹¿üÈÞü«üLS_Œ_MnK‰•
’‹ËW~Yng ¯êÃ×L -K‰ëüו Y‹ˆF-šY‹Sh‚ïýgY
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 108

¯êÃ×Lëü×k•e
Y‹ˆF-šY‹

ëü×n Position Length Õ£üëÉko Set Ü¿óLBŠ SnÜ¿ó’•c


f• -këü×’\ Y‹ShLgM~Y
ˆ ¯êÃ×’• U[fK‰ ëü×ݸ·çó-š Ü¿ó’¯êïY‹h
ëü׋ËMnLþ(n• MnkûÕW °íüÐ믪󿤺-šk“D¯
ªó¿¤ºUŒ~Y ëü×’‹ËW~Y ]nBh ëü×w-š Ü¿ó
’¯êïY‹h ëü×B†MnLþ(n• MnkûÕW~Y SnˆFkW
f ëü×’ªóû¶ûÕé¤g\ Y‹ShLgM~Y
ˆ ëü×LªÕn4 ëü×w-š Ü¿ó’¯êïY‹h ×ê»ÃÈw’
ôWjOf‚ þ(n• Mngëü×LB†Y‹ˆF-šgM~Y Sn-š
’LFh ëü×Lªók ŠÛ•Š~Y
Set Ü¿óû Loop ¹¤ÃÁûëü×Öìü¹ ¹¿üÈÞü«üh¨óÉÞü
«üo iŒ‚MIDI ³óÈíüëkÞÃ×Y‹ShLgM~Y ‹Hp íü¿êü¨
ó³üÀ’•cf ¯ªó¿¤º-šgxžUŒ_XMgëü×’ÕKW_ŠY‹Sh‚
ïýgY
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 109

8.2.3 ¯êÃ×ÔÃÁh²¤ó

¯êÃ×ÔÃÁh²¤ó
³óÈíüë

Èéó¹Ýüº³óÈíüëgo ¯êÃ×ÔÃÁ’JóXMg·ÕÈU[‹ShLgM
~Y
ÇÁåüóÕ£üëÉgo ¯êÃ×nó ’»óÈ 100 »óÈ Jó XMg®¿t
gM~Y
¯êÃײ¤ó¹é¤Àügo ¯êÃ×n²¤ó’ dB XMg ôY‹ShLgM~
Y

8.2.4 µó×ënÇÕ©ëȯêÃ×-š’ÝXY‹

ÇÕ©ëȯêÃ×ÝX
Ü¿ó

ÇÕ©ëȯêÃ×ÝXÜ¿óo µó×ënþ(n¯êÃ×-š’ÝXW~Y ¦Ý
XY‹h Live oµó×ëL Live Set kÉíÃ×UŒ‹_s ïü×Þü«ük¢Y‹
þ(n¯êÃ×-šLÇÕ©ëÈ-šk ôW~Y wDÕ¡¤ë’ g• Y‹k
o Live kïü×Þü«üLcºk-šUŒfD‹Å•LBŠ~YL Sn4 n
-š’)(Y‹h' ¿)gY ~_ ÝXÜ¿óo YgkX(Y‹¯êÃ×koqÿ
’Ê|W~[“ ÝXÜ¿ógo SŒåMSnµó×ë’•(Y‹¯êÃ×nÇÕ©ë
È-š`QLÝXUŒ~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 110

¯êÃ×Çü¿o µó×ëk4F •Õ¡¤ën èhjŠ~Y


ÇÕ©ëȯêÃ×-š’µó×ëh ÒkÝXY‹Sho ¯êÃ×’Live ¯êÃ×h
WfÝXY‹ShhopjŠ~Y Live ¯êÃ×hWfÝXY‹4 k‚ ÇФ¹hÇ
Ф¹-šLÝXUŒ~Y

8.2.5 ØÁêÜ“

ØÁê• ¹¤ÃÁ

ØÁê• ¹¤ÃÁLªón4 Live oˆŠ ôUŒ_µó×ëìüÈ Û¢ë´êº


à’•(W~Y Sn¢ë´êºà’•(Y‹h CPU wh MÿHk µ¦óɯª
êÆ£L W~Y µó×ë’Èéó¹ÝüºY‹›„ ÖŠ¼~Œ_µó×ënµó
×êó°ìüÈ’·¹Æànµó×êó°ìüÈkÞÃÁU[‹4 Hi-Q ¢ë´êºà
gæ UŒ_µó×ëo ykØhâp/ßnÇ£¹Èü·çóL W~Y Sn_ý
ko µó×ëìüÈ ÛWK+~ŒfJ‰Z ¿¤à¹ÈìÃÁn¯ªêÆ£o+~Œ
fD~[“ngTè O`UD ¹ÈìÃÁ×íÑÆ£n¿Ào (n³óÈíüë’
•cfLD~Y

8.2.6 ¯êÃ׋ËhB†Õ§üÉ

¯êÃ×Õ§üɹ¤Ã
Á

¯êÃ×Õ§üÉ ¹¤ÃÁLªónhM ¯êÃ×n‹ËhB†è kíDÕ§ü


ÉLKKŠ ¯êÃ×n è g¯êïó ÑÁÃhDFó Le‹n’2N~Y
Õ§üÉnwUo 0 K‰ 4 ß껫óÉnÄògá÷kˆŠ ÕW~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 111

8.2.7 ¯êÃ× RAM â ü É

RAM âüÉ ¹¤Ã


Á

RAM âüÉ Lªón4 Live o ¯êÃ×nÂgHgB‹ªüÇ£ª’Ç£¹¯


K‰ê¢ë¿¤àk-•¼~jDg ³óÔåü¿náâêk-•¼•~Y å nˆF
jOLLz W_4 RAM âüÉk ŠÛHf•fO`UD
ˆ ³óÔåü¿nÏüÉÇ£¹¯næ ¦LEO •(W_DÈéï pnÈ
éï nªüÇ£ª’ê¢ë¿¤àg›fgMjD4 ÏüÉÇ£¹¯k¢
Y‹OLkdDfns0o ÞËå¢ë…nrS ’TÂgO`UD
ˆ ì¬üÈâüÉg¯êÃ×’• - ªüÇ£ªnÉíÃ×¢¦ÈLwS‹4
,„k RAM o ³Y‹ShL Dê½ü¹gYng RAM âüÉn•(oNÍk
LcfO`UD ³óÔåü¿o ÏüÉÇ£¹¯’•cf RAM …kÝXUŒfD‹
…¹nFa Ñ•(UŒfDjD‚n’ ¹ïÃ×¢¦È áâêkzM’\‹_•…
¹’¹ïÃ×Õ¡¤ëkú›Y‹Sh W~Y RAM âüÉgÕ\WfD‹¯êÃ×L
QŒp D{i ¯êÃ×L¹ïÃ×¢¦ÈUŒ‹ïý'oØOjŠ~Y Live o
¹ïÃ×¢¦ÈUŒ_ö@ªüÇ£ªˆŠ‚ Ç£¹¯nªüÐüíüÉxnþæ’—
hW~Y Ç£¹¯nªüÐüíüÉoßåüÈ’ MwSW~YL RAM nªüÐü
íüÉoßåüÈY‹`QgjO ó’êºß«ëk--U[fW~D~Y

8.2.8 µó×ënêÐü¹

êÐü¹Ü¿ó

þ(n¯êÃ×nÂgHgB‹µó×ë’ÏÔYShg °WDµó×ë’\ Y‹_ý


gY °WDµó×ëko äD¯êÃ×n-š’i(W i(k›WfnDOdKn
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 112

ëüëkdDfoSnBh¬ W~Y ªê¸Êëµó×ë’¯êÃ×ÓåünêÐü


¹µó×ëh¤ÛW~Y °•µó×ëo Live Set ’ÝXW_Œ µó×ë / æ
/ P nþ(n»ÃÈn ×í¸§¯È Õ©ëÀ …knKŒ~Y »ÃÈLÝ
XUŒ‹~g °•µó×ëo BÕ©ëÀ g-šW_í±ü·çók‹Š~Y
êÐü¹æ o DOdKnëüëkúeDfL•Œ~Y ~Z ïü×Þü«üo
µ ó × ë … n ݸ·çóK‰ûÕW~[“ d~Š ¯êÃ×n 2 ÀînÀ¦ó
ÓüÈ 7Í knKŒ_ïü×Þü«üo êÐü¹æ ’LFh ŒK‰ 2 Àî
nÀ¦óÓüÈknKŒ‹hDFShgY ¯êÃ×/ëü×êü¸çó-š‚ XˆF
kÕêÃ×UŒ~Y þWf ¯êÃרóÙíü×o B “ n ݸ·çóK‰û
ÕW~[“ d~Š ¯êÃ×MJnÜêåüà’ R‹ß-µüÜêåüà¨óÙíü
×LB‹hY‹h Sn¨óÙíü×oêÐü¹æ ’Lc_Œ‚ XˆFkÕ\W~Y
MJnÜêåüà’ R~Y
êÐü¹æ o Ô „Ø gL•Œ~Y ýh XO‰Dn¹ÔüÉ L µó×ë
LwDhæ k B“LKKŠ~Y Sn4 Live ¹¯êüó èn¹Æü¿¹Ðü
gæ ¶Á’º•Y‹ShLgM~Y ×í°éà…nÍ\o B„kíïUŒ~Y
• -n¯êÃ×o• ’šQ~Y Live nµó×ëÇ£¹×ì¤k°WDâbLh
:UŒË•_‰ êÐü¹¯êÃ×’• W ×í°éà…nÖnÍ\’•‹gM~Y
µó×ëLêÐü¹UŒ‹h ×í°éà’B†Y‹~gêÐü¹µó×ëxnêó¯o
Ý_Œ X¯êÃ×’¬Bk•êÐü¹ ~_o ý Y‹ShLgM~Y
é¤ÖÑÕ©üÞó¹-k¯êÃ×nêÐü¹’LFh Live Lïü×hëü×-š’•
i(Y‹›k w L X‹Sh‚BŠ~Yng j‹yO•Q_¹LˆDgW‡F

8.2.9 µó×ën¯íÃ×

µó×ëÇ£¹×ì¤n (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåüko µó×ë


’¯íÃ× ³ÞóÉL+~ŒfD~Y Sn_ýo êÐü¹_ý h<fD~Y þ
(•(UŒfD‹µó×ëL³ÔüUŒ Ÿ›k•(UŒ‹è k 50 ßêÒnÞü¸ó
’!ïk H_œ‹è `QL°•µó×ëhWf\ UŒ~Y °•µó×ëo Live
Set ’ÝXW_Œ µó×ë / æ / ¯íÃ× nþ(n»ÃÈn ×í¸§
¯È Õ©ëÀ …knKŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~go °•µó×ëo BÕ©
ëÀ kˆŠ šUŒ_í±ü·çóknKŒ~Y
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 113

8.2.10 µó×ën¤ÛhèÆ

¯êÃ×nÂgHgB‹µó×ë’%nµó×ëh¤ÛY‹ko °WDµó×ë’Õ¡
¤ëÖ馶K‰ô¥¯êÃ×ÓåüxÉíÃ×W~Y ÔÃÁ„Üêåüàjin¯
êÃ×-šo ]n~~Ý_Œ~Y ïü×Þü«üo °WDµó×ënµó×ëwL
äDµó×ënµó×ëwh XgB‹4 kn•Ý_Œ~Y
µó×ëÇ£¹×ì¤n (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåüko µó×ë
’‹: ³ÞóÉL+~ŒfD~Y Sn³ÞóÉ’•(Y‹h xžUŒfD‹¯êÃ
×LÂgY‹µó×ë’+€þ(n»ÃÈnÕ¡¤ëÞÍü¸ãL‹M~Y ]SK‰
µó×ën¤Û„4ÊèÆ LgM~Y SSgLF ôo µó×ë’ÂgY‹¯êÃ×
h¤ó¹È¥ëáóÈYyfkqÿW~Y

8.3 Î ü È Ü Ã ¯ ¹

ÎüÈÜï¹

8.3.1 ÆóݳóÈíüë

Orig. BPM Õ£üëÉgo ¯êÃ×n MIDI L2óUŒ‹ÆóÝ’ Live LãÈW_


p$Lh:UŒfD~Y ªê¸Êë BPM Õ£üëÉ’ kÉéðY‹K :2 „ *2
Ü¿ó’¯êïY‹h MIDI ¨Ç£¿nÎüÈLÍ\k •[f¹ÈìÃÁUŒ_Š
'.UŒ_ŠY‹nL KŠ~Y Live náÈíÎüàjinÂgÆóÝ’••jDg2
óW_ÎüÈn&s’]•H‹nkSn_ý’•Fh¿)gY
CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü 114

8.3.2 Ðó¯h×í°éà ô

Live o MIDI Ðó¯»ì¯È/×í°éàÁ§ó¸áûü¸’’ èÇФ¹k áY


‹ShLgM~Y SŒ‰n³óÈíüë-šk“D ¯êÃו ’‹ËW_4 k‚
Ðó¯»ì¯È/×í°éàÁ§ó¸áûü¸L áUŒ~Y Sn_• MIDI n·ó
»xn ák Live ’•(WfD‹4 Live Set …n MIDI ¯êÃ×o ·ó» gp
j‹µ¦óÉ’• Y‹ShLgM~Y Live o ]Œ^Œ 128 nµÖÐó¯’ d 128
nÐó¯kMnUŒ_128n×í°éà’…5WfD~Y T•(n·ó»µ¤¶ün¬
ø’J-•kjŠ •(ïýjáûü¸p’Tº•O`UD ¯êÃ×L Ðó¯/×
í°éà ônáûü¸’ áWjDˆFkY‹ko Ðó¯/×í°éà»ì¯¿’
None k-šW~Y

8.3.3 MIDI ëü × /ê
êü ¸ ç ó

Sn³óÈíüëgo MIDI ¯êÃ×…¹LinˆFk• UŒ MIDI ¨Ç£¿…gi


nˆFkh:UŒ‹K’-šW~Y ªüÇ£ª¯êÃ×n-šh ØgY
MIDI ¨Ç£¿go ºüà/¹¯íüëÄòoÓüÈ¿¤àëüénYP kBŠ ¹¯
éÖ¨ê¢o]nYP kBŠ~Y

8.4 ¯ ê Ã × Ç Õ © ë È h ô° ì ü È
Live kˆŠ Õ\-n¯êÃ×k¯êÃ×Óåü-šLi(UŒ‹ìüÈ’ ôY‹Sh
LgM~Y ¯êÃ×Óåün o 2ó/ïü×/é¦óÁ-šn ¯êÃ×ô°ìü
È »ì¯¿gxžUŒfD‹ìüÈk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y • âüÉ„ïü×
âüÉjinˆFk ¯êÃ×-šn-ko °•¯êÃ×YyfkþWfÇÕ©ëÈh
Wf-šgM‹‚n‚BŠ~Y SŒ‚ 2ó/ïü×/é¦óÁ-šK‰-šgM~Y
115

Chapter 9

ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

Æüׄ 8nǸ¿ëªüÇ£ªïü¯¹Æü·çókÝXUŒfD‹ó}hpj
Š Live gÍ\Y‹ó}o >›' ’1D~[“ Live go Ç£¹¯K‰n¹È
êüßó°- þ(n Live Set nÆóÝk·ó¯íY‹ˆF µó×ë’ ¿ ¤ à ï ü
× Y‹ShLïýgY ïüÔó°o ÔÃÁkqÿ’ H~[“ ÔÃÁo ïüÔ
ó°ho%k ôgM~Yng ½ü¹npj‹ªüÇ£ªnß-·ó°hÞÃÁó°L
hf‚!XgY

9.1 Æ ó Ý

9.1.1 ÆóÝn-š
³óÈíüëÐün Æ
óÝ Õ£üëÉ

³óÈíüëÐün ÆóÝ Õ£üëÉgo Live Set n• ÆóÝ’Ddg‚ê¢ë


¿¤àg ôY‹ShLgM~Y ÆóÝ’ ª ü È á ü · ç ó Wf ½ó°n¿¤
àé¤ók¿cf¹àüºk~_o%ÀkÆóÝ’ ôY‹ShLgM~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 116

è·ü±óµü ~_oÉéàÞ·üó L Live k Wf• Y‹ˆF-šW_


Š Live L·ü±óµük Wf• Y‹ˆF-šY‹ShLgM~Y Sn-šo
MIDI/ -šK‰LD~Y ÆóÝ ³óÈíüë*n EXT ¹¤ÃÁ’ ¹k
Wf Live ’ è MIDI ¯íï½ü¹k U[~Y sWOo n ’TÂgO
`UD

9.1.2 ÆóÝn¿ÃÔó°

¿Ã×ÆóÝ Ü¿ó

¿Ã×ÆóÝ_ý’•cfÆóÝ’-šgM~Y ³óÈíüëÐün ¿Ã×ÆóÝ


Ü¿ó’ 1 ÍThk¯êïY‹h Live Set o ¯êïg-šUŒ_ÆóÝk“D
ôUŒ~Y

-üÞÃ×âüÉ ¹
¤ÃÁ

¿Ã×Ü¿óo Þ¦¹’•cfÍ\Y‹ˆŠ³óÔåü¿n-ük¢µ¤óWfJOh
¿)gY ³óÈíüëÐün KEY ¹¤ÃÁ’¯êïWf-üÞÃ×âüÉ’ªó
kW ¿Ã×ÆóÝ Ü¿ó’xžW~Y ¿ÃÔó°k•D_D³óÔåü¿n-ü
’¼W KEY ¹¤ÃÁ’‚F ¦¯êïWf-üÞÃ×âüÉ’ãdW~Y -ü
ÞÃ×âüÉLãdUŒ‹h Bk -ün¢µ¤óL ¹kjŠ~Y ¿Ã×Æó
Ý Ü¿óo ÕÃȹ¤ÃÁji MIDI ÎüÈ„³óÈíüék‚ XˆFk¢µ¤
óY‹ShLgM~Y Live o ¿ÃÔó°k éOÍÜW~YL ½ÕȦ§¢Õ\L
‹n’2P_• •ZKk¤Êü·ã c' LKKŠ~Y ¿Ã×LwQŒpwD{
i ¿Ã×nÞpL QŒp D{i LiveL nÆóÝ’$-W„YOjŠ~Y
¿Ã×’«¦óȤók•(Y‹Sh‚gM~Y ¿÷L 4 n 4 n4 4 Þ¿Ã×Y
‹h ¿Ã×UŒ_ÆóÝg½ó°’• W~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 117

9.2 µ ó × ë n ¿ ¤ à ï ü ×
ªüÇ£ªµó×ë’xžUŒ_ÆóÝg• Y‹Live n_ýo Ök^’‹jD '
¿)g´Íj_ýgY êºànAŒ’ ïü× W Õ£üêó° k ’ H
ÎüÈ’%nMnkûÕY‹Sh‚gM~Y
¯êÃ×nïüÔó°×íÑÆ£o ¯êÃ×ÓåünµÖ»¯·çógB‹ µó×ë
Üï¹ K‰-šgM~Y

µó×ëÜï¹nïü
׳óÈíüë

SSg‚ch‚Í•hj‹³óÈíüëo ¯êÃ×nïüÔó°nªóhªÕ’ Šÿ
H‹ ïü×¹¤ÃÁ gY Live °ƒ-š n ïü× »¯·çóK‰°•¯êÃ
×kþY‹ïü×nÇÕ©ëÈ-š’LH~YL ¯êÃ×ThkSSgn-šhpj‹
-šk ôY‹ShLgM~Y
ïü×¹¤ÃÁLªÕn4 þ(nLive Set nÆóÝh¢ÂjO Live oµó×ë’ª
ê¸Êën n n ÆóÝg• W~Y SŒo Ñü«Ã·çóÒÃÈûàüÉóû
µ¦óɨէ¯ÈûqWðji êºàË LjDµó×ën4 k¿)gY êºà
Ë LB‹µó×ë µó×ëëü×ûó}2óûòhSji n• ’þ(n½ó°Æ
óÝk U[‹ko ïü×¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Live kˆ‹°•µó×ënã•’ °ƒ-š n 2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Ö’
•cf6¡Y‹ShLgM~Y íó°µó×ënêÕïü× Lªón4 Live
o Live Set nÆóÝk Wf• UŒjQŒpj‰jDó}Líó°µó×ëk+~
ŒfD‹‚nhîšW~Y íó°µó×ëL]n~~ ïü×WjDg • UŒ‹ˆ
FkW_D4 o Sn-š’ªÕkW~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 118

9.2.1 ÆóÝÞ ¹ ¿ ü /¹
¹ì ü Ö

¢ìó¸áóÈÓåünïüׯêÃ×ko ‚F 1 dª×·çóLý UŒfD~Y


ïüׯêÃ×o Þ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁ’ ŠÿH‹Shg ÆóÝÞ¹¿ü
hWfš©Y‹ShLgM~Y ¯êÃ×oDOdg‚ÆóÝÞ¹¿ühWf-šY‹S
hLgM~YL Ÿ›ko ¦k 1 dn¯êÃ×n•LÆóÝÞ¹¿ühWfÕ\Y
‹ShLgM~Y Sn4 þ(¢ìó¸áóÈÓåüg• UŒfD‹¯êÃ×nF
a j n¯êÃ×LÆóÝÞ¹¿ühjŠ~Y
þ(nÆóÝÞ¹¿ühjcfD‹¯êÃ×o B_K‚ïüÔó°L ªÕ gB‹K
nˆFk• UŒ~YL Live Set nÖn¯êÃ×oïü×UŒ‹_• þ(nÆóÝÞ
¹¿ük Wf• UŒ~Y
SŒo ÆóÝÞ¹¿ü¯êÃ×nwUn `QÞ¹¿üÈéïkÆóݪüÈáü
·çó’ H‹ShkˆŠLH~Y Sn¶Kn4 Live n³óÈíüëÐünÆóÝ
Õ£üëÉL!¹kjŠ~Y SŒo YyfnÆóݳóÈíüëLÆóÝÞ¹¿ü¯
êÃ×kûUŒfD‹K‰gY
¯êÃ×nÞ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁ’ ŠÿH‹K ÆóÝÞ¹¿ük-šUŒfD
‹¯êÃ×’JdY‹h Þ¹¿üÈéïnÆóݪüÈáü·çóL•sJdUŒ
êü¸çókþWfi jÆóÝL©CUŒ~Y W_ÆóݪüÈáü·çó’i
(WjDQŒi ªüÈáü·çónÍ\’šQ_DhDF4 ³óÈíüëÐünÆ
óÝÕ£üëÉg (PC) / Ctrl (Mac) ’•(W ÆóݪüÈáü·çón¹ìü
Öãd ³ÞóÉ’xžW~Y ¯êÃ×oYyf ¹ìüÖ k-šUŒ~YL Æó
ݪüÈáü·çóo¹ìüÖk ôUŒ~[“
Live n EXT ¹¤ÃÁLªón4 Þ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁoqÿ[Z !¹h
Wfh:UŒ~Y

9.2.2 ïü×Þü«ü

µó×ë’ ó}¿¤à ëüéü kÔógúšY‹´àÐóÉnˆFj‚nh H


fO`UD Live go SnÔó’ ï ü × Þ ü « ü h|s~Y ïü×Þü«üo
z•‰Œ_ó}B“kµó×ë…nz•‰Œ_4@x_iŠ@OˆF ½ÕȦ§¢’Í
\W~Y pnïü×Þü«ü’•cf ó}áü¿ükµó×ënªê¸Êëêºà
’û kÞÃÔó°Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 119

ïü×Þü«üo ¯êÃ×Óåünµó×ëÇ£¹×ì¤np$°êÃÉÞü«ü p
r ’ÀÖë¯êïWf-šW~Y ïü×Þü«üo Ééð~_oâp-ü’
•cf ¯êÃ×…’ÕKYShLgM~Y ïü×Þü«üo ÀÖë¯êï ~_
o xžWfK‰³óÔåü¿-üÜüÉn ~_o Delete -ü’¼WfJdY‹
Sh‚gM~Y

°êÃÉÞü«ü’ÀÖ
ë¯êïWfïü×
Þü«ü’\ Y‹

µó×ë’•c_\m-k • k •[f Live Lµó×ëÇ£¹×줒¹¯íüëY


‹ˆF-šY‹ShLgM~Y ³óÈíüëÐün êÕ¹¯íüë ¹¤ÃÁ’•c
f Sn_ý’ ¹kW~Y ¯êÃ×Óåüh»Ã·çóÓåünÈéï¨ê¢n“
k KŒ_ƒLÚ’ÉéðWf µó×ëÇ£¹×줒&¹ kµ¤º ôY‹Sh
LgM~Y
³óÈíüëÐün ê
Õ¹¯íüë ¹¤ÃÁ

ïü×Þü«ünÝX

ïü×Þü«üo Live Set hqkêÕ„kÝXUŒ~YL µó×ëÕ¡¤ëh Òk


ÝXY‹Sh‚gM~Y SFWfÝXWfJQp Live xhÕ¡¤ë’ÉéðY‹›
k•Ë UŒ~Y µó×ëh ÒkÝXY‹ko ¯êÃ×Óåün ÝX Ü¿ó’
¯êïW~Y
µó×ëk ïü×Þü«ü»ÃÈL ÒkÝXUŒfD‹4 êÕïü×o_ýW~
[“ SnˆFj4 ko (PC) / Ctrl(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün³ÞóÉ’
•cfêÕïü×’wÕW~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 120

9.2.3 ïü×Þü«ü’•(Y‹

å n go ¿¤àïü×µó×ën•(ÕkdDf¬ WfD~Y ïüÔó°o


¯êÃ×ný ×íÑÆ£gY

¹ÈìüÈëü×n

1 2 4 8 ÀThkMa“h: ‰Œëü×kjcfD‹µó×ë’ÖŠ¼€4
8 Live oxžUŒ_ÆóÝk U[fëüו Y‹ShLgM~Y µó×ënË
•hB•Šk 1 dZdïü×Þü«üLnKŒ~Y

ÇÕ©ëÈg¯êÃ×
Óåükh:UŒ_ 1
Àëü×

Orig. BPM Õ£üëÉko Live L¨,Y‹ëü×nÆóÝLh:UŒ~Y ëü


×nÆóÝL KcfD‹4 SnÕ£üëÉkÆóÝ’ô¥e›Y‹Sh‚gM~
Y Live o ëü×ÆóÝ’Ÿ›nJ B‹Do 2 k“UcfãÈY‹ShLBŠ~
Y ]n4 *2 h :2 g h:UŒ_Ü¿ó’¯êïWfîcW~Y :2 ’¯êï
Y‹h Live nµó×ëÆóÝLîcUŒ µó×ëo 2 n¹ÔüÉg• UŒ~Y
Snîc…¹o ¿¤à¹ÈìÃÁ‡’zšY‹›kÂgUŒ~Y

¢ó«ÃÈëü×n

Ma“hëü×WfDjDµó×ë’-•¼€h Live o ëü×’^ g• W~


Y µó×ën‹Ëè n, 1 ÍînMk!óè LB‹hW~Y SnˆFj4
1 hh:UŒ_ïü×Þü«ü’ÍPn n-PókûÕU[ !XkîcgM~
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 121

Y X• g ïü×Þü«ü’µó×ënóïkûÕU[ ëü×nŒn!óè ’
JdY‹ShLgM~Y

«ÃÈnªDëü×kþ
Y‹ïü×Þü«ün-
š

•c_wUnëü×n

7 Àëü×nµó×ë’-•¼€h Live o Snëü×’ 8 À wUkˆcfo 4


À hîšW ^ g• W~Y cWO• U[‹ko ŒnÞü«üL 9 go
jO 8 hh:UŒfDjQŒpjŠ~[“ SnˆFj4 n-šo å nˆFkWf
LD~Y
1. Œnïü×Þü«ü’ÀÖë¯êïWJdW~Y
2. 8 n ’¯êïW °WDïü×Þü«ü’\ W~Y
3. °WDïü×Þü«ü’µó×ënB•ŠxÉéðW~Y
Live Lëü×’ 4 ÀhîšWfD‹4 8 ko¢¯»¹Y‹ShLgM~[“ Sn
4 o ïü×Þü«ü’~Zµó×ën ŒK‰ækÉéðW 8 ’h:U[~Y
Ö go nˆFkÍ\YŒp 7 Àëü×L• UŒ‹oZgY WKWŸ›
ko Þü«ü’ûÕY‹h ëü×n‹ËhB†MnLd‰Œf ôWfW~FShL
BŠ~Y SŒo ëü×hÞü«ü°êÃÉLdjLcfJŠ áü¿ü°êÃÉ’š
©Y‹ïü×Þü«üh ÒkûÕY‹_•gY Live o µó×ëkëü×LiÜY‹
ˆF¿tY‹_• Å•kÜXf ïü×Þü«ü’ ôWµó×ënwU’ ôY‹Å
•LBŠ~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 122

°ëüÖnÍ\

pWn°êÃÉÞü«ü’ÀÖë¯êïWf ïü×Þü«ü’}Mjp`Q\ gM
~Y ¹ÈìüÈ këü×WfD‹µó×ëxÉéðWf DOdKïü×Þü
«ü’-šW_ŒgÕKW ¹œ’º•Y‹ShLgM~Y ïü×Þü«ükoå n
2 dnÍMLBŠ~Y
1. µó×ë…nêºà’cºk$-Y‹ShLgM‹ˆFkj‹
2. µó×ë…n¿¤àÕíü’•aƒOaƒkY‹
Ñü«Ã·çóëü×…n¤ÙóÈLEŒfz Y‹4 ko ïü×Þü«ü’¤Ùó
ÈkúšY‹h ïü×Þü«ün¿¤ßó°gzóUŒ~Y hŠnÓüÈݸ·çó
’úšWf µó×ë…nÑ£Äòxnqÿ’jOYSh‚ïýgY

°ëüÖnÍ\kïü×
Þü«ü’•(Y‹

ïü×Þü«ü’i(Wfµó×ën‚hn°ëüÖ’ ÖŠdO h Liven °


ëüÖ’ê¢ë¿¤àg¯êÃ×kSfo•‹_ýhøWW ' J‚W•D¹œL—‰
Œ~Y

w•nòn

×í¸§¯Èxq gM‹ˆF Live nê ê Õ ï ü × ¢ë´êºàkˆŠíó°µó×


ë„ 1 òhSL–™UŒ~Y Ö馶’•cf íó°µó×ëûMP3ûAACûOgg
VorbisûOgg FLACûFLAC Õ¡¤ë’¤óÝüÈY‹ShLgM~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 123

wYNf ëü×WfD‹nK ïó·çÃÈ j ëü×WfDjD nKn$-Ld


MkODÕ¡¤ë’ Live kÉéðY‹4 Live o ¯êÃ×’êÕïü×Y‹ˆFÇ
Õ©ëÈUŒfD~Y Sn-šo °ƒ-šn 2ó/ïü×/é¦óÁ -šK‰ ô
Y‹ShLgM~Y
êÕïü×nÕD•L_ýY‹_•k Õ¡¤ëL×í°éàk •f¤óÝüÈUŒ‹
› Õ¡¤ëk •æ ’½YÅ•LBŠ~Y ]n_• Õ¡¤ë’s§k• ûèÆ
Y‹ShogM~[“ ÞËå¢ën •Õ¡¤ë n g¬ WfD‹ Š (PC)
/ Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ªüÇ£ªn • ³ÞóÉ’•cf •æ
’ÐÃÁæ Y‹ShLgM~Y •LB•Œp Õ¡¤ënêÕïü×Pœ’h:
Wº•Y‹ShLgM~Y

¯êÃ×Óåükh:U
Œ_êÕïü×Pœ

êÕïü×LF~O_ýYŒp Live Set n×í¸§¯ÈÆóÝk Wf¯êÃ×L•


UŒ~Y WKW êÕïü×LF~O_ýWjKc_4 êÕïü×’KÕg¿t
Y‹ShLgM~Y SSgo Live nêÕïü×_ý’¿ÀY‹¹ÕkdDf¬ Wf
DM~Y SnÍ\’LF4 ³óÈíüëÐünáÈíÎüà’•Fh¿)gY
áÈíÎüà ¹¤Ã
Á

êÕïü×go ÆóÝoc8k•XUŒ‹L À¦óÓüÈ 7Í ’“Ucf•XY


‹ShLBŠ~Y SnˆFj4 å nˆFkWfîcY‹ShLgM~Y
ˆ ºüàW 1.1.1 Þü«ü’ nMnxÉéðW~Y
ˆ ¹¿üÈÞü«ün (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•cf
1.1.1 ’SSx- š ³ÞóÉ’xžW~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 124

³óƯ¹ÈáËåü’
•cfêÕïü×’¡
Y‹

êÕïü×n¡ o cºk«ÃÈUŒ_ëü×’¤óÝüÈW_4 koÔ „!X


kLH~Y ... À ë ü × h W f ï ü × ³ÞóÉ’•cf êÕïü×Lëü×k
“FˆF-šgM~Y Live o þ(n Live Set nÆóÝkiW_ëü×w’Ð:W~
Y Live Set nÆóÝ’ R‹h Live oëü×’ ‹Hp 180 BPM n 16 ÀK‰ 90
BPM n 8 ÀkkÐ:$’ ôW~Y
êÕïü×’U‰kcºk¡ Y‹Å•LB‹4 ‚BŠ~Y SnˆFj4 o æK
‰óx kïü×’¿tWfDOnLÙ¹ÈgY p$°êÃÉÞü«ü pr ’ÀÖ
ë¯êïWfþ(ïü×WfD‹è nótxïü×Þü«ü’-šWfDM~Y ¯
êÃ×nëü×Öìü¹h¹¿üÈ/¨óÉÞü«ün·çüÈ«ÃÈ’•Fh æ L
éOLH~Y
-ü~_o Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼WjL‰ïü×Þü«ü’xžW
pnïü×Þü«ü’ BkûÕY‹Sh‚gM~Y
4 dn SSK‰ïü× ³ÞóÉ’•cf ïü×Þü«ü’U~V~j¹Õg•-š
Y‹ShLgM~Y xžUŒfD‹°êÃÉÞü«ü~_oïü×Þü«ünó’•-
šW ætnïü×Þü«üo ôWjDg]n~~kWfJOShLgM~Y Sn³
ÞóÉo ¹¿üÈÞü«üK‰‚xžgM~Y
ˆ S S K ‰ ï ü × ³ÞóÉo þ(xžUŒfD‹Þü«ünókB‹ÞÆê¢
ëkêÕïü×¢ë´êºà’ŸLW~Y
ˆ S S K ‰ ï ü × ... K ‰ ¹ ¿ ü È ³ÞóÉo þ(n Live Set nÆóÝ’Æ
óÝÈéÃ-ó°n¹¿üÈMnhWf•(Y‹ˆF êÕïü×k :’LD~
Y å nˆFkÍ\’LD~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 125

1. ¯êÃ×nïü×¹¤ÃÁ’!¹kW ¯êÃ×Lïü×[Z• UŒ‹


ˆFkW~Y
2. ³óÈíüëÐün ¿Ã×ÆóÝ Ü¿ó’•cf ¯êÃ×nÆóÝ
k FˆF Live Set nÆóÝ’-šW~Y
3. ïü×’•sªók ŠÛH SSK‰ïü× ... K‰¹¿üÈ ³
ÞóÉ’•cf ¿Ã×W_ÆóÝ’ÂgWfïü×Y‹ˆFêÕïü×
k :’LD~Y
ˆ SSK‰ïü× ¹ÈìüÈ ³ÞóÉo ÆóÝnÐê¨ü·çóLX(W
jD¯êÃ×gB‹Sh Sn¯êÃ×o³óÔåü¿’•cf\ UŒ_‚ng
B‹Sh ’êÕïü×k H~Y êÕïü×o êÕïü×kˆcfjUŒ_
Õ¡¤ënªê¸ÊëÆóÝnã•k“D ïü×Þü«ü’ 1 d-šW~Y
ˆ S S K ‰... BPM ï ü × ³ÞóÉo ïü×Þü«ü’ 1 d-šW~YL
Sn4 êÕïü×o Live Set nÆóÝkŒhkÞÃÁWfD‹hWf¯êÃ×
’ãÈW~Y Sn-šo ¯êÃ×L³óÔåü¿g\ UŒfDf ocMŠ
hW_ BPM $L KcfDf ïü×Y‹Mkp$’³óÈíüëÐükô¥e›
Y‹ShLgM‹4 k•(Y‹h¿)gY

ÞëÁ¯êÃ×ïüÔó°

wUnIWD¯êÃ×LÞëÁxžUŒfD‹4 ]nFa 1 dn¯êÃ×kþWf


ïü×Þü«üný „ ô’LFh nïü×Þü«üLYyfn¯êÃ×ki(
UŒ~Y Xêºà’ d pnÈéïLBŠ ì³üÇ£ó°n¿¤ßó°’
Øk ôW_D4 k¿)gY ,„j‹hWf ÐóÉ OnÞëÁÈéÃ-ó°L
BŠ~Y ßåü¸·ãón OohShWfÆóÝL cfD‹QŒi ¿¤ßó°ê
SkOLLB‹hDF4 k nÍ\’LFShLgM~Y

ïü×Þü«ün³Ôü

ïü×Þü«üo xžWf¯êÃ×K‰¯êÃ×x³Ôü~_oÚü¹ÈY‹ShLg
M~Y ³ÔüW_ïü×Þü«ü’ªê¸ÊëhWf XÐükÚü¹ÈY‹Å•oB
Š~[“
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 126

xžUŒ_ 3 dnïü
×Þü«ü

å nK gLD~Y
1. ³ÔüW_Dïü×Þü«ü’Þ¦¹¯êïWfxžW~Y nïü×
Þü«ü’xžW_‰ ’¼W_~~!nïü×Þü«ü’xžWf
ïü×Þü«üÄò’xžY‹K Ctrl (PC) / (Mac) - ¯êïWf
ïü×Þü«ü’ %kxžW~Y
2. YyfxžgM_‰ èÆ áËåüK‰ ³Ôü ³ÞóÉ’xžW~
Y
3. ³ÔüHn¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’¯êïWfxžW~Y
4. ³ÔüH¯êÃ×n¯êÃ×Óåüg °WDïü×Þü«üLJKŒ‹¹
¿üÈݤóÈhWfïü×Þü«ü’iŒKrhd¯êïWfxžW~
Y
5. èÆ áËåüK‰ Úü¹È ³ÞóÉ’xžW~Y ïü×Þü«üL
¯êÃ×kÚü¹ÈUŒ~Y

9.3 ¹ È ì Ã Á ¯ ª ê Æ £ n ¿ À
Live go B‰†‹.^nªüÇ£ª P’iÜU[‹ p On¹ÈìÃÁó°âüÉ
L•(gM~Y ¯êÃ×n¿¤à¹ÈìÃÁó°âüÉh¢#Ñéáü¿o ¯êÃ
×Óåün µó×ëÜï¹ K‰-šgM~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 127

ïü×âüÉgo U~V~j’¶ °ì¤ó¶ €SL p•(UŒfD~Y ’


¶ o µó×ën è °ì¤ó ’êÔüÈW_Š¹-Ã×W_ŠY‹Sh
g ¿¤à’'.ûá5U[~Y ïü×âüÉo °ì¤ó“nªüÐüéÃ×h¯í
¹Õ§üÉns0„xžUŒ_°ì¤ókˆŠpjŠ~Y
in¿¤×ná÷kinïü×âüÉL ijnK Œ§ k¹ÈìÃÁY‹koïü
Ôó°³óÈíüë’inˆFk¿tYŒpDDnK -š’ ôWjL‰¹œ’ºK•
f•fO`UD ³óÈíüë’•cf ¹ÈìÃÁó°’ ê6k U[f‚J‚W
•D¹œL ~Œ~Y

9.3.1 ÓüÈâüÉ

ÓüÈâüÉo êºàL7D P Ééàëü× ¨ì¯ÈíËïÀó¹ó}ji


k•(Y‹h¹œ„gY ÓüÈâüÉn’¶æ o ªüÇ£ª PnÈéó¸§óÈ
• ¢¿Ã¯ ÎüÈn-Pó ’ÝdnkiWfD~Y
È é ó ¸ § ó È ³óÈíüë’•cf Live Lâb…kÈéó¸§óÈ• ’‹dQ
„YOj‹ˆF-šW~Y ‹Hp Gp 16 ó&nêºàkÕMLjQŒp 8 ’
xs~Y •c_êºà’ Y‹ko ÔÃÁ’âMU[ Èéó¸§óÈ$’'M
OW~Y

9.3.2 ÈüóâüÉ

ÈüóâüÉo ocMŠhW_ÔÃÁË ’‚d P Üü«ë Xó}h Ùü¹é


¤óji n¹ÈìÃÁó°k•(Y‹h¹œ„gY
° ì ¤ ó µ ¤ º o •(UŒ‹°ì¤ónsG„jµ¤º’ JJ~Kk³óÈíü
ëW~Y Ÿ›n°ì¤óµ¤ºo á÷k•XW~Y á÷nÔÃÁL ocMŠhW
_IØÚ’ÏDfD‹4 U•n°ì¤óLiWfD~Y ÔÃÁnIØÚLocM
ŠWjD4 °ì¤ó’'MOWf ï '. j•ji ’2PShLgM~YL
ÈìüɪÕLêÔüÈWf^SH‹ShLBŠ~Y
CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó° 128

9.3.3 Ư¹ÁãüâüÉ

Ư¹ÁãüâüÉo ÔÃÁLÏOIØÚL -jµ¦óÉƯ¹Áãü ðªü


±¹Èéó} Τº ðò nB‹ÑÃÉ k•(Y‹h¹œ„gY SnâüÉg
o B‰†‹µ¦óÉ’¯ê¨¤Æ£Öj¹ÕgÍ\Y‹ShLgM~Y
° ì ¤ ó µ ¤ º ³óÈíüëgo •(UŒ‹°ì¤ónµ¤º’-šW~Y
ÈüóâüÉhpjŠ Ư¹ÁãüâüÉgo Live o á÷ny´’• hWfÖŠ
¼~Z Sn-š’ «Wf•(W~Y
Õé¯Áå¨ü·çó ú‰N o æ ’ éÕk U[~Y p$L'M
Oj‹h n¦ DL'MOjŠ~Y

9.3.4 êÔÃÁâüÉ

êÔÃÁâüÉn4 Live oó}n¿¤à¹ÈìÃÁ„'.’LD~[“L ã•Š


k • ìüÈ’¿tWf¹ÈìÃÁó°’LD~Y d~Š • ¹ÔüÉ’ 2 k
R‹_•k 1 ª¯¿üÖ R‹ hDFæ ’LD~Y DJ L • ¹ÔüÉnUF
¿üóÆüÖëg• UŒfD‹ 2 dnì³üÉ’ U[‹_•k•F DJ ¹ÈìÃ
Á „ µó×éüLû¿W_›kµó×ëkwS‹þak<_¹œgY
ÇÁåüóêÔÃÁâüÉgo Èéó¹Ýüº h ÇÁåüó ³óÈíüëo•
(W~[“

9.3.5 ³ó×ìï¹âüÉ

³ó×ìï¹âüÉo Önïü×âüÉg«ÐüUŒ‹y'’D• •[‹ á


÷’›fY‹ˆFǶ¤óUŒ_ïü×¹ gY 1 òhS ÓüÈûÈüóûƯ¹
ÁãüL+~Œ‹ ’ïü×Y‹4 k•(Y‹h¹œ„gY
³ó×ìï¹âüÉo CPU wnØD_ýg Önïü×âüÉkÔy 10 ¦
nCPU ’ˆ»W~Y ³ó×ìï¹âüÉg\mY‹4 ko ÈéïnÕêüº
_ý’•FK Í\Pœ’°•¯êÃ×hWf2óWf•(Y‹Sh’JYY•W~Y
129

Chapter 10

MIDI Îü È h Ù í·Æ£n èÆ

Live n MIDI ¯êÃ×o MIDI ¤ó¹È¥ëáóÈn• kÅ•jÎüÈh³óÈíüé


Çü¿’+“gD~Y ¤ó¹È¥ëáóÈo MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üónîÅ
¤ó¹È¥ëáóÈgB‹4 h Èéïnú›ëüÆ£ó°’ËWf¥šUŒ‹ è
·ó»gB‹4 LBŠ~Y MIDI ¯êÃ×o ÎüÈÔÃÁ wU ݸ·çó À
¤Ê߯¹ MIDI (žgÙ Ù í · Æ £ h|pŒ~Y ’ šY‹ó}¹³¢’ÇФ¹k
›fW~Y MIDI o Live n MIDI ¨Ç£¿g\ ~_oèÆgM~Y

10.1 z n MIDI ¯ ê Ã × ’ \ Y‹
å nˆFj4 kMIDI¯êÃ×L\ UŒ~Y
ˆ 2ókˆ‹4
ˆ MIDI Èéïnzn»Ã·çó¹íÃÈ’ÀÖë¯êïY‹
ˆ MIDI Èéïnzn»Ã·çó¹íÃÈ’ÀÖë¯êïW ?eáËåün
MIDI ¯êÃ×’?e ³ÞóÉ’xžY‹
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 130

ˆ ¢ìó¸áóÈÓåüg MIDI Èéï…n¿¤à¹Ñó’xžW ?eáËåü


n MIDI ¯êÃ×’?e ³ÞóÉ’xžY‹

10.2 MIDI ¨ Ç £ ¿
MIDI ¨Ç£¿’‹Oko MIDI ¯êÃ×’ÀÖë¯êïWf¯êÃ×Óåü’‹M~
Y ¯êÃ×ÓåüÜï¹’•cf ÎüÈÜï¹Lh:UŒfD‹Kº•WfK
‰ ÎüÈÜï¹n¿¤ÈëÐü’¯êïW ¹¯êüóótx MIDI ¨Ç£¿’‹
M~Y

MIDI¨Ç£¿

MIDI ¨Ç£¿o 2 dnèƦ£óɦK‰Ë UŒfD~Y tkMnUŒ_ÎüÈ


¨Ç£¿h tnÙí·Æ£¨Ç£¿gY Ùí·Æ£¨Ç£¿o Ùí·Æ£¨Ç£
¿hÎüȨǣ¿nƒLÚ’ÉéðWfµ¤º ôY‹ShLgM~Y æ èkM
nUŒ_ rÜ¿ó’•cfh:h^h:’ ŠÿH‹Sh‚gM~Y
³óÈíüëÐünÉ
íüâüɹ¤ÃÁ

³óÈíüëÐünÉíüâüɹ¤ÃÁ’ªókW ÉíüâüÉk ŠÿH~Y É


íüâüÉgo Þ¦¹’•cf MIDI ÎüÈ’ÎüȨǣ¿ kÏOShLgM~
Y ÉíüâüÉLªÕn4 ÎüÈ’xžW ÉéðWfÕKYShLgM~Y
ó ’ ôY‹ko‚ô¹ x B“ݸ·çó’ ôY‹kosL¹ xÕKW~Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 131

MIDI ÎüÈn×ì
Óåü

MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üók¤ó¹È¥ëáóÈL+~ŒfD‹4 MIDI ¨


Ç£¿n ×ìÓåü ¹¤ÃÁ’ªókW ÎüÈ’xžûûÕWjL‰ftY‹Sh
LgM~Y
ÎüÈnÙí·Æ£o Ùí·Æ£¨Ç£¿nÞü«ü’ÉéðWf¿tW~Y Ùí
·Æ£¨Ç£¿nÉíüâüÉ’•(Y‹Sh‚gM~Y ÉíüâüÉgo °êÃ
É ¿¤ë …nYyfnÎüÈk nÙí·Æ£’ÉíüW~Y
DOdKÎüÈ’ÏDfûÕU[_‰ ÎüȨǣ¿nÍ\ÕkdDffs~W‡F
èÆkdDfsWO¬ Y‹Mk MIDI¨Ç£¿nÊÓ²ü·çókdDf¬ W~Y

10.3 MIDI ¨ Ç £ ¿ Ê Ó ² ü · ç ó h È é ó ¹ Ý ü È

ÎüÈnݸ·çóL‚
ô¹ k ÓüÈB“L
4s¹ kh:UŒfD
~Y

MIDI ¨Ç£¿ko ‚ô¹ h4s¹ nÊÓ²ü·çóLBŠ~Y 4søk¿F¿


CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 132

¤àëüéüo ¿¤àé¤ógnÎüÈݸ·çó’h:WfD~Y ‚ôøko ª


¯¿üÖ’ C0 K‰ C10 gh:Y‹ÎüÈëüéühuäL:UŒfD~Y Ô¢Îíü
ë j kB‹ ×ìÓåü ¹¤ÃÁLªón4 Ô¢Îíüën• ’3gº•Y
‹ShLgM~Y
2 1 3 5 6

MIDI ¨Ç£¿nÊÓ
²ü·çó

1. ¿¤ànºüàn¦ D’¹àüºk ôY‹ko ¿¤àëüéü’‚ô¹


kÉéðW~Y ¿¤àëüéü’æK‰óx¹¯íüëY‹ko ëü
éü…’4s¹ kÉéðW~Y
2. h:UŒ‹ª¯¿üÖ’ ôY‹ko ÎüÈëüéü…’‚ô¹ kkÉ
éðW~Y MIDI ÎüÈh-üÜüÉn‚ô¹ nºüàn¦ D’ ô
Y‹ko 4s¹ kÉéðW~Y
3. xžÄò’ šY‹ko ~Z pnÎüÈ ’ÉéðWfxžW~Y
ÎüÈëüéü ’ÀÖë¯êïY‹h xžÄòLêÕ„kºüàUŒ~
Y ÎüÈLrhd‚xžUŒfDjD4 ÎüÈëüéü’ÀÖë¯êÃ
¯Y‹h¯êÃ×…n jNDÎüÈK‰ jØDÎüÈnÄòkºüàW~
Y
4. þ(xžUŒfD‹Äògºüà¤óh¢¦È’LFko ³óÔåü¿-ü
n+-üh--ü’•D~Y
5. MIDI ¨Ç£¿nYP kB‹¯êÃתüÐüÓåü‚ÊÓ²ü·çók•
(gM~Y ªüÐüÓåüo xžUŒ_ MIDI ¯êÃ×’Yyfh:Wf
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 133

D~Y Ònw¹bn o þ(¨Ç£¿kh:UŒfD‹¯êÃ×è ’


:WfD~Y ¹¯íüëY‹ko …’¯êïWæókÉéðW~
Y ºüà¤óh¢¦Èo kÉéðWfLD~Y
6. ¨Ç£¿…kh:UŒfD‹è nwU’ ôY‹ko ¯êÃתüÐü
Óåün næóï’ÉéðW~Y
7. ¨Ç£¿…kh:UŒfD‹è ’ éO ôY‹ko ¯êÃתüÐü
Óåü…nº•W_Dè ’¯êïW ¹ kÉéðWfºüàY‹
K æókÉéðWf¹¯íüëW~Y
8. ³óÔåü¿-üÜüÉnÚü¸¢Ã×hÚü¸À¦ó-üo ÎüȨǣ
¿’&¹ k¹¯íüëW~Y Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼Yh ¹
¯íüën¹ L4sk •Š~Y
³óÈíüëÐüný•
¹¤ÃÁ

ÎüȨǣ¿kh:UŒ‹Snè o ³óÈíüëÐüný•¹¤ÃÁ’•cf •
h Bk¹¯íüëY‹ˆF-šY‹ShLïýgY

MIDI ¯êÃ×n¹¯é
Ö¨ê¢

ÓüÈ¿¤àëüé n¹¯é֨ꢅ’¯êïW ¯êï0¹K‰• ’¹¿ü


ÈY‹ShLgM~Y • ‹Ën¿¤ßó°o°íüÐ믪󿤺-šk“D~
Y ëü×/êü¸çó³óÈíüëh·çüÈ«ÃÈkdDfåcfJOh MIDI ¨
Ç£¿„• nxžÄònÍ\n›k¿)gY
MIDI ’Í\WfD‹h ¹¯êüón¹Úü¹L³ŠjDh X‹ShLBŠ~Y ]
n4 o »Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåü’ rY‹¦£óɦ’‚ô¹
kÉéðW MIDI ¨Ç£¿’á'Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 134

»Ã·çóÓåüh¯
êÃ×Óåü’ rY‹
¦£óɦ’ÉéðW
f MIDI ¨Ç£¿’á'
W~Y

10.4 MIDI ’ è ÆY ‹

10.4.1 ^4揮

èÆáËåün¢óÉ¥³ÞóÉ’•Hp Ddg‚ MIDI ¯êÃ×’Mn¶Kk;YS


hLgM~Y U‰k èÆUŒ_ MIDI ¯êÃ×LÏüÉÉé¤Ö…n MIDI Õ¡¤ë
K‰\ UŒ_4 ‚ èÆ\m…¹o‚hn MIDI Õ¡¤ëk ô’ H~[“ Live
o ÖŠ¼•n›k Live Set k]n…¹’D•¼•~Y

10.4.2 Õ©üëÇ£ó°hëüÔó°

MIDI ¨Ç£¿nÍ•j_ýk æ èkMnUŒ_Õ©üëÉÜ¿óLBŠ~Y SnÜ


¿ó’ªókY‹h MIDI ÎüÈ’+~jDL~_o-- ü È é à ¯ LYyfs§k^h
:kjŠ~Y Sn_ýo ‹HpÑü«Ã·çó-ÃÈ’Í\WfD‹hMk' ¿)
gY Ñü«Ã·çó-ÃÈo WpWp-üÜüÉk¿cfÑü«Ã·çó¿¤× Ï
¤ÏÃÈ·óÐëK‰ 2 ª¯¿üÖ k»ÃÈUŒ_¹Í¢ji kþÜY‹»¯·çó
kÞÃÔó°UŒfD~Y SnˆFjÞÃÔó°kˆcf\ UŒ_ MIDI Õ¡¤ë’
Í\Y‹4 o ¿¤×nÑü«Ã·çóµ¦óÉL 1,2 d••ŒfJŠ -üÜüÉ
nhÄò’h:Y‹Å•LBŠ~Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 135

Õ©üëÉÜ¿óo-ü
Èéïk+~Œ‹Îü
È’ÖŠúW~Y

MIDI ’èÆY‹› ¯êÃ×nþ(^SHfD‹è ’ ôW_Š pŠÔWf^O_


•këü×’-šW_Dh FShLBŠ~Y ]Œko ëü×/êü¸çóÞü«ü’
•D~Y

ëü×/êü¸çóÞü
«ü’•cf¯êÃ×n
• Äò’xžW~Y

10.4.3 °êÃÉ8@

MIDI ¨Ç£¿n{h“in_ýo °êÃÉ8@kqÿUŒ~Y Alt (PC) /


(Mac) -ü’¼WjL‰Í\’LFh 8@’Þ•Y‹ShLgM~Y
ÎüÈnûÕo °êÃÉkøþY‹ÎüÈn‚hnMnkúeO ªÕ»ÃÈ k8@
UŒ~Y ÅZW‚ ïc Y‹Å•njD°ëüÖ„ëüºj• ¹¿¤ë’Ýdnk
¿)gY

10.4.4 MnhÎüÈn¯ªó¿¤º

SŒ~g‹fM_ˆFk MIDI ¨Ç£¿…nÎüÈo4s¹ B“ nݸ·çó


ô k‚‚ô¹ ó n ô k‚ÕKYShLgM~Y ûÕko Ééð~_o
³óÔåü¿nâp-ü’•D~Y ia‰n4 k‚ °êÃÉhªÕ»ÃÈ8@nþ
ahjŠ~Y ÎüÈ’ûÕ-k¯êÃ×’• Y‹h Þ¦¹Ü¿ó’ã>Y‹Mg
‚ ÉéðWjL‰°WDrŠSfgÎüÈ’^OShLgM~Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 136

pnÎüÈ’xžW BkÕKYSh‚gM~Y éÐüÐóÉ o zn¹Úü¹


’¯êïY‹Þ¦¹Í\ dg pnÎüÈ’xžW ¹ kþÒÚ kÉéð
Wfh:UŒ_é¤ókÎüÈ’ÖŠ¼€ShLgM~Y
-ü’•cf ÎüÈ„ éÐüÐóÉ gxžUŒ_è ’þ(nxžè k
ý Y‹ShLgM~Y -ü’¼WjL‰ÎüÈ’¯êïW X nÎüÈ’
xžè K‰ÖŠdOSh‚gM~Y -ü’¼W_~~Ô¢Îíüë’¯êÃ
¯Y‹h Yyfn-ü’X -üÈéïkxžgM~Y
Live gMIDI ÎüÈ’¯ªó¿¤ºY‹ko 2 dn¹ÕLBŠ~Y Ygk¬ W
_ Š ÎüÈ’ÕKWfï–°êÃÉk8@U[‹nL 1 dn¹ÕgY ‚F1d
n¹Õo ÎüÈ’xžWfèÆáËåüK‰ ¯ªó¿¤º ³ÞóÉ’xžY‹
K Ctrl U (PC) / U (Mac) ÛÃÈ-ü’•(W~Y SFY‹h ¯ªó¿¤º
ª×·çó’xžY‹À¤¢í°Üï¹L‹M~Y

MIDI ÎüÈn¯ªó¿
¤º

SSkh:UŒ_ª×·çó’•cf ¯ªó¿¤º$’xžWÎüÈ‹Ë~_oB†
B‹Doia‰‚ L¯ªó¿¤ºUŒ‹ˆF-šY‹ShLgM~Y ÎüÈB†’
¯ªó¿¤ºY‹hÎüÈL¹ÈìÃÁUŒ xžUŒ_XMgB†Y‹ˆFkjŠ~
Y ÎüÈ’¯ªó¿¤º$nÑü»óÈgÕKY Amount ³óÈíüë’•cf
ÎüÈ’¯ªó¿¤ºY‹h ¯ªó¿¤º’ XU[jDê6j¯ªó¿¤ºLLH~
Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 137

10.4.5 ÎüÈn\ hèÆ

ÎüÈ XìB‹Do p ’xžY‹h èÆáËåün³Ôü„Úü¹ÈhDc_³


ÞóÉL)(gM~Y Úü¹È„³ÔüUŒ_ÎüÈo ‚hnÎüÈh XÔÃÁh
wUg Óåün X4@kþŒ~Y gYng ÓåüLÚü¹ÈkHËcf¹¯íü
ëUŒjQŒp ³Ôüo‚hnÎüÈkÍm‰Œ Þ¦¹„âp-ü’•cfÕKY~
g:%Y‹ShLgM~[“ Ctrl (PC) / Alt (Mac) -ü’¼WjL‰¯êÃ×’¯
êïW gM_³Ôü’°WDí±ü·çókÉéðY‹Sh‚ïýgY
èÆáËåünëü×xž³ÞóÉgo ëü×Öìü¹…gË~‹YyfnÎüÈ’x
žY‹ShLgM~Y ëü×xž³ÞóÉo ëü×Öìü¹’¯êïYŒp á
ËåüxžjWgŸLY‹ShLïýgY Sn³ÞóÉ’•Hp ëü×Öìü¹n
·çüÈ«ÃÈhD• •[fnèÆL éOLH‹ˆFkjŠ~Y ÎüȨǣ¿k
1 Ànëü×’MnW Snëü×’DOdK ýW_DhW~Y ëü×Ö줹’
¯êïWfëü×…g‹ËY‹ÎüÈ’xžW èÆáËåüK‰³Ôü³ÞóÉ’Ÿ
L ]nBh³óÔåü¿-üÜüÉn -ü’•cfëü×wThkóx·ÕÈU[
‹ShLgM~Y ]FWf èÆáËåüK‰Úü¹È³ÞóÉ’ŸLW~Y

ëü×n³Ôü æ h
Úü¹È ó

SŒ~gk‹fM_ Š ÉíüâüÉ’ªókWÎüȨǣ¿…gÉíüY‹`Qn
!XÍ\g MIDI ÎüÈ’\ gM~Y MIDI ÎüÈo ÉíüâüÉLªÕnhMkÀ
Öë¯êïWfý hJdLïýgY
ÉíüâüÉg‚ô¹ xÕKYh Ùí·Æ£’ ôW~Y d~Š 4s¹ h‚ô
¹ kÕK[p Þ¦¹Ü¿ó’ã>Y‹ShjO pnÎüÈhÙí·Æ£’ÉíüY
‹ShLgM~Y ‚ô¹ nÕMgÙí·Æ£’ ôY‹h Live o ô…¹’ 2
W BhgÏKŒ‹ÎüÈk°WDÙí·Æ£’•(W~Y
Ééð~_oÉíüY‹Shg °WDÎüÈ’âXnÎüÈn kMnY‹ShLB
Š~Y °WDÎüÈL‚hK‰B‹ÎüÈnË~Šè hÍjc_4 ‚hnÎüÈ
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 138

o;b K‰ˆHfW~DW~Y ‚hnÎüÈo h:UŒfDjOf‚X(WfJ


Š °WDÎüÈLûÕUŒŒp•sh:UŒ~Y °WDÎüÈL‚hnÎüÈnB•
Šè kÍj‹h ‚hnÎüÈnwUL ôW °WDÎüÈLË~‹~g‚hnÎü
ÈLšM~Y SnÕ\‚Ck;YShLgM~Y äDÎüÈnwUo °WD¯êÃ
×LûÕUŒŒpCk;Š~Y

10.4.6 ÎüÈnwU’ ôY‹

ÎüÈnæóï’ÉéðW~Y wUoÉíüâüÉLªÕnhMkn• ôïýg


Y Ééð-k Alt (PC) / (Mac) -ü’¼WfDjD4 o¯ªó¿¤ºUŒ
~Y

ÎüÈnwU’ ôY‹

ÒóÈ XwUnÎüÈ’°ëü×k-šY‹ko ~ZYyf’xžW jwD


ÎüÈn Œ’¯êïWfwUL¼íkj‹~gÉéðWfK‰npW~Y

MIDI ÎüȹÈìÃÁ

ÎüÈ’¹ÈìÃÁ
³ÞóÉ’•cf\ U
Œ_ 3 dnÐê¨ü
·çó

pnÎüÈLÎüȨǣ¿gxžUŒfD‹4 (PC) / Ctrl (Mac) ’•cf


ÎüÈ’¹ÈìÃÁ ³ÞóÉ’³óƯ¹ÈáËåüK‰•(Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 139

Î ü È ¹ È ì à Á Þ ü « ü LÎüȨǣ¿kh:UŒ ÎüÈ’¿¤àkþWfÔ‹
„k ,Y‹ShLgM~Y Þü«üo Dn¤ó¸±ü¿g xžè n h Œ
nÎüÈk8@W~Y
Þü«ü’4skÉéðY‹h xžUŒ_ÎüÈLûÕWf¹ÈìÃÁW kx
žUŒ_B¹h Xr n¿¤àL-ü×UŒ~Y °êÃÉLh:UŒfDjD4
~_oÉéð-k Alt (PC) / (Mac) -üL¼UŒfD‹4 ’dM Îüȹ
ÈìÃÁÞü«üo ÎüȨǣ¿n°êÃÉé¤ók8k8@W~Y
1 dnÞü«ü’‚F 1 dnÞü«ü’ŠHfÉéðW_4 ¹ÈìÃÁUŒ_Îü
Èn L Cn&s k¢#W Í UŒ~Y Snþao L Õ\h|pŒ‹
Sh‚BŠ~Y
Þ¦¹Ü¿óLêêü¹UŒ‹MkÎüȹÈìÃÁk+~Œ‹ÎüÈk ôL X‹
h ¹ÈìÃÁÕ\LÖŠˆUŒ~Y ‹Hp MIDI ¯êÃ×L°•ÎüÈ’•cf
BkªüÐüÀÖ2óUŒ_4 jik X‹ShLBŠ~Y

10.4.7 Ùí·Æ£nèÆ

MIDI ÎüÈnÙí·Æ£’ ôY‹ko Ùí·Æ£¨Ç£¿…n¢#Y‹Þü«ü’É


éðW~Y Þ¦¹L MIDI ÎüÈnÙí·Æ£Þü«ün ’ ‹h Live oÞü
«ü’ÍâU[‹ng!Xkí±üÈY‹ShLgM~Y Ùí·Æ£n o Þü
«ün n¿¤àëüéü…kh:UŒ~Y

ÎüÈÙí·Æ£’ ô
Y‹

ÎüȨǣ¿…nÍ\h XˆFk -ü’¼WjL‰ pnÙí·Æ£Þü


«ü’xžW ôY‹ShLgM~Y
CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ 140

ÒóÈ XÙí·Æ£nÎüÈ’°ëü×k-šY‹ko Ùí·Æ£¨Ç£¿nÞü


«ü’xžW ØÙí·Æ£$~gÉéðWfK‰ n$~g RfDM~Y
Hk‹_ Š ÉíüâüÉgo YyfnÎüÈkhO XÙí·Æ£’ÉíüY‹S
hLgM~Y -ü’¼W_~~Í\Y‹h Ùí·Æ£nÉíüoþ(xžUŒ
fD‹ÎüÈkP‰Œ~Y rhdrhdÞü«ü’ ‹Hp¯ì÷§óÉh Òk
ÉíüY‹ko Ctrl 4 (PC) / 4 (Mac) ·çüÈ«ÃÈ’•cf°êÃÉ8@’
!¹kY‹K Alt (PC) / (Mac) -ü’¼WšQ~Y

G jÙí·Æ£ æ
h¯ì÷§óÉ ó
’ÉíüY‹

ÒóÈ X-üÈéïkB‹ÎüÈ’ dÙí·Æ£¾œ’ÉíüY‹ko


-ü’¼WjL‰Ô¢Îíüë’¯êïWf n-üÈéï…nÎüÈYyf’x
žW ÉíüâüÉL ¹jn’º•WfK‰Ùí·Æ£¨Ç£¿k¾œ’ÏDfDM~
Y xžUŒ_ÎüÈkn•qÿY‹ˆF -ü’¼WjL‰ÉíüW~Y
ÎüȨǣ¿nÎüÈo ]Œ^Œn«éügÙí·Æ£’h:W~Y d~Š ‹
Drgh:UŒfD‹ÎüÈo½ÕÈk• UŒ~Y Ùí·Æ£¨Ç£¿’‹KZk
ÎüÈ„xžè nÙí·Æ£’ ôY‹ko Alt (PC) / (Mac) -ü’¼Wj
L‰‚ô¹ kÉéðW~Y

10.4.8 ÎüÈ’!¹kY‹

MIDI ¨Ç£¿…nÎüÈ’!¹kY‹ ßåüÈY‹ ko ÎüÈ’xžWfK‰


(PC) / Ctrl (Mac) -üg³óƯ¹ÈáËåük¢¯»¹W~Y ÎüÈ’!¹k
Y‹ ³ÞóÉoÎüÈ’ßåüÈW ÎüÈLprgÇ£¹×ì¤kh:UŒ~Y
ÎüÈ’•s ¹kY‹ko ³óƯ¹ÈáËåün ÎüÈ’ ¹kY‹ ³ÞóÉ
’•D~Y
141

Chapter 11

¯êÃ×né¦óÁ

Live n»Ã·çóÓåüo ßåü¸·ãóL_ njD6\°ƒgó};ÕLLH‹


ˆF ~_ ÑÕ©üÞó¹h¢ÉêÖ OLU‰kLD„YOj‹ˆF- UŒfD~
Y »Ã·çóÓåü’ 'Pk;(Y‹_•ko »Ã·çóÓåü¯êÃ×n-šL
Í•kjŠ~Y Snàgo »Ã·çóÓåü¯êÃ×nÈê¬ü~_o é¦óÁ
wÕ Õ\n-š¹ÕkdDf¬ W~Y

11.1 é¦óÁÜï¹
»Ã·çóÓåün¯êÃ×o ¯êÃ×’é¦óÁ Ü¿ó~_oêâüȳóÈ
íüëkˆŠ• L‹ËUŒ~Y ¯êÃ×é¦óÁn-šo é¦óÁÜï¹ g
LD~Y é¦óÁÜï¹o »Ã·çóÓåün¯êÃ×n•ki(UŒ~Y ¢ì
ó¸áóÈÓåün¯êÃ×oé¦óÁUŒ~[“L ¢ìó¸áóÈMnk“cf•
UŒ~Y
é¦óÁÜï¹’h:Y‹ko ¯êÃ×’ÀÖë¯êïWfK‰ jæn¯êÃ
×ÓåüÜﹻ쯿ÑÍë’ ¹kW »Ã·çóÓåü¯êÃ×n¯êÃ×
Óåü’‹M~Y
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 142

¯êÃ×ÓåüÜï¹
»ì¯¿’•cfé¦ó
ÁÜï¹’h:

pn¯êÃ×’xžWfK‰¯êÃ×Óåü’‹Oh èÆhé¦óÁ-š’ p¯
êÃ×kþWf BkLH~Y

11.2 é¦óÁâüÉ

¯êÃ×é¦óÁâüÉ
»ì¯¿

é¦óÁâüÉ »ì¯¿go Þ¦¹¯êïû³óÔåü¿n-üÜüÉûMIDI


ÎüÈÍ\’Lc_4 ¯êÃ×LinˆFkÍÜY‹K’xžY‹ShLgM~Y
ˆ Triger Èê¬ü -ü’ ¼ Y h¯êÃ×L• ’Ë•~Y -ü’ ;
Y -üK‰ ’âY Õ\o!–UŒ~Y
ˆ Gate ²üÈ -ü’ ¼ W š Q ‹ -üK‰ ’qUjD h¯êÃ×L
• UŒ~Y -ü’ ; Y -üK‰ ’âY h¯êÃ×n• L\bW~
Y
ˆ Toggle È°ë -ü’ ¼ Y h¯êÃ×L• ’Ë•~Y -ü’ ; Y
-üK‰ ’âY Õ\o!–UŒ~Y ‚F ¦-ü’¼Yh ¯êÃ×n•
L\bW~Y
ˆ Repeat êÔüÈ Þ¦¹Ü¿ó/-üL¼UŒfD‹PŠ ¯êÃ×n¯ªó¿
¤ºìüÈk“D ¯êÃ×LpŠÔWÈê¬üUŒ~Y
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 143

11.3 ¯êÃ×ìÙ믪󿤺

¯êÃׯªó¿¤º»
쯿

¯êÃׯªó¿¤º»ì¯¿go ¯êÃ×nÈê¬ükþY‹ªó»ÃÈ¿¤ßó°
Ücn¿À’LH~Y ¯êÃׯªó¿¤¼ü·çó’!¹kY‹ko None ’
xžW~Y
³óÈíüëÐün°íüÐ믪󿤺-š’•(Y‹ko °íüÐë ’xž
W~Y °íüÐ믪󿤺-šo ·çüÈ«ÃÈ-ü Ctrl 6 (PC) / 6
(Mac), 7 , 8 , 9 , 0 ’•cf éO ôY‹ShLgM~Y
None å k-šY‹h ¯êÃ×’ Õ©íüû¢¯·çó ’•cfÈê¬üW_4
¯êÃ×né¦óÁL¯ªó¿¤ºUŒ~Y
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 144

11.4 Ùí·Æ£

Ùí·Æ£¢Þ¦ó
È Õ£üëÉ

Ùí·Æ£¢Þ¦óÈ ³óÈíüëgo ¯êÃ×ÜêåüàkþW MIDI ÎüÈ


Ùí·Æ£LqÿY‹¦ D’¿ÀW~Y ¼ík-šW_4 Ùí·Æ£oÜêåü
àkhOqÿ’ H~[“ 100 Ñü»óÈk-šW_4 TO½ÕÈjÎüÈo!ó
g• UŒ~Y MIDI ¢#n¯êÃו k¢Wfo rSà’TÂgO`UD

11.5 ì¬üÈâüÉ

ì¬üÈâüɹ¤ÃÁ

1 dnÈéïkëüׯêÃ×’DOdKÆ• U[_~~¯êÃ×’ ŠÿH_


DhW~Y ¯ªó¿¤º-šk'Mj$ 1 Àå ’-šY‹Sh‚gM~YL
]FY‹h ó}hþL6PUŒfW~D~Y
SnˆFj4 ¯êÃ×’ ì ¬ ü È â ü É kY‹ShgþægM~Y Sn¹Õ
`h ¯ªó¿¤º’ªÕkWfÍ\Y‹ShLgM~Y ì¬üÈâüÉn¯êÃ×L
é¦óÁUŒ‹h XÈéï…g• UŒ_¯êÃ×n• MnL M™LŒ~Y
SFYŒp Ddg‚ inˆFjìüÈg‚ ’1FShjO¯êÃ×’ ŠÿH‹
ShLgM~Y
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 145

ì¬üÈâüÉgo %nëü×’ B„k• W Èéï…gMk• UŒfD_‚


nk¸ãó×Wf;‹ShLgM~Y Öìü¯n\ kSnÍ\’•(Y‹h¿)g
Y
¢#Y‹Yyfn¯êÃ×L nµó×ë’• WfDf ¯êÃ×-š`QLp
j‹ hDF¶ÁgjD4 ì¬üÈâüÉg¯êÃ×’• Y‹hÉíÃ×¢¦È
Lz Y‹ShLBŠ~Y SŒo µó×ë…nˆ gMjD4@k¸ãó×Y‹_
• Live o ‹MkÇ£¹¯K‰íüÉY‹ShL ïýgB‹ShˆŠwSŠ~Y S
nOLL X_4 o OL’Ÿàhj‹¯êÃ×’¯êÃ× RAM âüÉk ŠÛHf
•fO`UD

11.6 Õ©íüû¢¯·çó
Õ©íüû¢¯·çóo • Š ~_oéóÀàk ~_o]nia‰‚ Èê¬ü
UŒ‹¯êÃ×nÁ§üó’\ Y‹_ýgY ¯êÃ×n Õ © í ü û ¢ ¯ · ç ó g
o B‹¯êÃ×n• Œ X°ëü×…n¯êÃ×kULwS‹K’-šW~Y °
ëü×o XÈéïnŒš¹íÃÈkMnUŒ_¯êÃ×hgË UŒ~Y ÈéÃ
¯…ko}Mjp`Q°ëü×’\ gM~Y °ëü×h°ëü×n“o zn¹íÃ
È’•cf: Š~Y

Õ©íüû¢¯·ç
3 ó ³óÈíüë

1. Õ©íüû¢¯·çón ¿¤à ³óÈíüëgo • L‹ËUŒ_¯


êÃ×…nݤóÈK‰‹f iSg DdÕ©íüû¢¯·çóLwS‹K
’ À Í 16 ó&g-šW~Y
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 146

2. Õ©íüû¢¯·çó»ì¯¿go AûB 2dnÕ©íüû¢¯·çóK‰ 1


d’xžW~Y
3. Áãó¹ A h Áãó¹ B ³óÈíüëgo Õ©íüû¢¯·çóL
wS‹º‡’ %k-šY‹ShLgM~Y ¯êÃ×nÁãó¹-š$’
]Œ^Œ 1 Áãó¹A h 0 Áãó¹B k-šY‹h ¯êÃ×
• n_sk Õ©íüû¢¯·çóALz W~Y Sn‹K‰‚ K‹
ˆFk Áãó¹L 0 k-šUŒfD‹h ]n¢¯·çóoz W~[
“ X‹g Áãó¹ B ’ 10 k-šY‹h Õ©íüû¢¯·çó A
Lz Y‹º‡o B kÔyfP“h jOjŠ B L 10 Þz Y‹Thk A
L 1 Þz ~Y
Õ©íüû¢¯·çóo 8.^K‰xžgM~Y
Stop o Õ©íüû¢¯·çó¿¤à g-šUŒ_• B“’NN‹h ¯
êÃ×n• ’\bW~Y Sn-šo ¯êÃ×nëü×/êü¸çó-šk*HW~Y
ngTè O`UD
Play Again o ¯êÃ×’•s• W~Y
Previous o Mn¯êÃ× þ(• -n¯êÃ×n 1 dM ’Èê¬üW~Y
Next o °ëü×…n!n¯êÃ× kšO¯êÃ× ’Èê¬üW~Y °
ëü×…n j n¯êÃ×kSn-šLL•ŒfD‹4 j n¯êÃ×LÈê
¬üUŒ~Y
First o °ëü×…n j n¯êÃ×’• W~Y
Last o °ëü×…n Œ j n¯êÃ×’• W~Y
Any o °ëü×…n¯êÃ×’iŒK 1 d• W~Y
Other o Any h<fD~YL þ(n¯êÃ×L°ëü×…n/ n¯êÃ
×gjDPŠ ¯êÃ×LšQf• UŒ~[“
No Action ’xžY‹K »ì¯¿’z kWfÕ©íüû¢¯·çó’ªÕkY‹
Sh‚gM~Y
Õ©íüû¢¯·çóo ¯êÃׯªó¿¤¼ü·çóL None ~_o Global
å k-šUŒfDjD4 ’dDf Õ©íüû¢¯·çó¿¤à g šW_B“
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 147

LLNW_ôŒk\ÕW~Y Õ©íüû¢¯·çóo °íüÐ믪󿤼ü·ç


ó’Þ•W~YL ¯êÃׯªó¿¤¼ü·çóoÞ•W~[“
]Œgo Sn-šn;(±ü¹kdDf Hf•~W‡F ó}hDF‚no pŠÔ
W êÔüÈ h kˆcfË UŒ~YL ëüׄíDáíÇ£üé¤ó’Ùü
¹kW_ó}n4 µ¦óÉLÕMnjD‚nkjcfW~FShLBŠ~Y Õ©
íüû¢¯·çó’•Hp êÔüÈn-k‚ˆó n L ~Œ DLQjDó}
Ë LïýkjŠ~Y Õ©íüû¢¯·çó’•c_¢ÉêÖ Oo ‚a•“2óg
M~YK‰ Sn_ý’•cf°WDÞÆê¢ë’\ŠúYShLgM~Y
å n go Õ©íüû¢¯·çó’•c_wS‹„¢¤Ç¢’9ËW~Y

11.6.1 ¯êÃ×nëü×è

w•n¯êÃ×’• W_D4 ¯êÃ×n Œn 8 À`Q’ëü×U[_DhW~


Y Õ©íüû¢¯·çó_ý’•Hp å nˆFjK gëü×’-šY‹ShLg
M~Y
1. ¯êÃ×’¢ìó¸áóÈÓåükÉéðW ¯êÃ×Óåün ëü×¹
¤ÃÁ LªÕkjcfD‹Sh’º•W~Y èÆáËåün r ³Þ
óÉ’xžW ¯êÃ×’ëü×è hëü×U[jDè hk Q~Y
2. »Ã·çóÓåü»ì¯¿kÞ¦¹ªüÐüW~Y rW_ 2 dn¯êÃ×
’¯êïWfxžWf»Ã·çóÓåüxÉéðW Èéïx¯êÃ×
’ÉíÃ×W~Y 2 dn¯êÃ×’ Õ©íüû¢¯·çón°ëü×k-
šW~Y

3
2dn¯êÃ×’°ëü
×k-š
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 148

3. n¯êÃ× ëü×WjD¯êÃ× k Õ©íüû¢¯·çó’-šW


~Y Õ©íüû¢¯·çó¿¤à ko ¯êÃ×wh X¿¤à’-š
W~Y Õ©íüû¢¯·çó A »ì¯¿K‰ Next ’xžW_ g
-š$’ 1 k-šW~Y Õ©íüû¢¯·çó B koU‚-šW~[“
SnˆFk-šY‹h ëüׯêÃ×kHËa Sn¯êÃ×L• UŒ~
Y
4. !n¯êÃ× ëü×U[‹¯êÃ× kþY‹ëü×¹¤ÃÁ’ªókW~
Y
n¯êÃ×n Œ~g• UŒ‹h !n¯êÃ×L• UŒ~Y 2dîn¯êÃ
×o \bY‹~gëüו UŒ~Y

11.6.2 µ¤¯ën\

Õ©íüû¢¯·çó’•cfLFÍ\nFag‚yFjno µó×ë°ëü×’•c
fó}µ¤¯ë’b gM‹ShgY pn¯êÃ×’°ëü×hWf~h• ¯
êÃ×kÕ©íüû¢¯·çó Next ’i(YŒp ¯êÃ×o\bY‹~g!Pk•
’šQ~Y
Õ©íüû¢¯·çók Any ’xžWÁãó¹’N•k-šW_ g U‰kÕ©
íüû¢¯·çó’ H_ŠY‹h µ¤¯ë¢ìó¸krhsûH‹ShLgM~Y

11.6.3 B„këü×WfD‹¯êÃ×

B„jëü×n\ kÕ©íüû¢¯·çó’)(Y‹h b}D¹œL—‰Œ~Y


ÇÕ©ëÈgo Õ©íüû¢¯·çónÁãó¹nr o 1 0 k-šUŒfD~Y
SF-šUŒfD‹4 Õ©íüû¢¯·çó¿¤àLLNWf‚ U‚wSŠ~[
“ d~Š Õ©íüû¢¯·çóL-šUŒfDjDnh X¶KgB‹hDFSh
gY SSg ¯êÃ×L 1 d`Qn°ëü×LB‹hWf Õ©íüû¢¯·çó A
k Play Again ’xžWfÁãó¹’ 8 k-šW Õ©íüû¢¯·çó B k No
Action ’xžWfÁãó¹’ 1 k-šWf•~Y ¯êÃ×kow•nµó×ëL
•(UŒfJŠ Õ©íüû¢¯·çó¿¤ào 1 Àk-šUŒfD‹hW~Y SS
g¯êÃ×’¯êïY‹h ~Z n 1 ÀL• UŒ ]nBh ‚F ¦ n
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 149

1 ÀL• UŒ~Y U¦KSnˆFj• ’pŠÔW_na ¢¯·çó B d~Š


No Action LŸLUŒ ]ŒåMoµó×ën‹Šnè LšQf• UŒ~Y
¯êÃ׋Ëè K‰yšnMn Õ©íüû¢¯·çóL Next ’ŸLY‹Mn
~g¯êÃ×’• U[‹Sh‚gM~Y °ëü×…n!n¯êÃ×k XÕ¡¤ë’
•(Y‹ShLgM~YL !n¯êÃ×koëü×’-šY‹ShLgM~Y !n¯
êÃ×koÕ©íüû¢¯·çó’-šY‹ShLgM~YK‰ ¯êÃ×’!Pk•
U[_Š éóÀàÁãó¹kˆŠ°ëü×…n!n¯êÃ×xûÕY‹~gn šB“
`Q• U[_Šh U~V~k-šgM~Y

11.6.4 gÐê¨ü·çó’ H‹

Õ©íüû¢¯·çó’ ¯êÃרóÙíü×hïüÔó°hqk•(Wf < c_


¯êÃ×gË UŒ‹°ëü×kÐê¨ü·çó’ H‹ShLgM~Y ‹Hp Õ©
íüû¢¯·çó’•cf MIDI ³óÈíüé¯êÃרóÙíü×nB‹¯êÃ×’È
ê¬üY‹Shg °ëü×…n¯êÃ×Lø’\(Y‹›¤ó¹È¥ëáóÈh·ó»
nÔÃÁ«üÖ„â¸åìü·çókJ0jÐê¨ü·çó’ •úYShLgM~Y
ªüÇ£ª¯êÃ×o ¨Õ§¯È~_o¯êÃ×Èéó¹Ýüº-šk •[fbK’
U[~Y
Õ©íüû¢¯·çóhì¬üÈâüÉ’ Òk•(Y‹h áíÇ£„ÓüÈn L
ÑïÕëkjŠ~Y ‹Hp hO XáíÇ£¯êÃ×gË UŒ‹°ëü×LB‹h
W~Y °ëü×…n¯êÃ×o ì¬üÈâüÉg• UŒ‹ˆF-šUŒfD~Y
ì¬üÈâüÉkˆŠ °WD• MnhäDMnLÓüÈ¿¤àg WfD‹ng
Õ©íüû¢¯·çóLŸLUŒ!n¯êÃ×xûÕWf‚áíÇ£o •Š~[“
¯êÃ×n-šh¯êÃרóÙíü× B‹Do MIDI ¯êÃ×…nÎüÈ o`“
`“hiÜWfDOng áíÇ£o†cOŠh bWfDM~Y

11.6.5 áíÇ£hÓüÈnßï¹

Õ©íüû¢¯·çókˆŠ ˆ, ïýjêß﹄½íLL•Œ‹ˆF-šgM~
Y ~Z ÓüÈ~_oáíÇ£’+€¯êÃ×’•cf°ëü×’\Š~Y ßï¹
W_DÓüÈ„áíÇ£’DOdK•cf‚DDgW‡F ¯êÃ×n‹ËMnhB†
Mno ¯êÃרóÙíü×h]nÖn¯êÃ×-š Ø ]Œ^Œ %k-šgM~
CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ 150

Y • W_D¯êÃ×nwUh ¯êÃ×…nÕ©íüû¢¯·çó¿¤à’ ôU
[ ¯êÃ×nÕ©íüû¢¯·çóÁãó¹-š$’]Œ^ŒÐéÐék-šWfK
‰¯êÃ×’• YŒp D‚ˆ‰jDPœL ~Œ~Y

11.6.6 Í©WjDË nËÉ

Õ©íüû¢¯·çó’•Hp X jêÔüÈ’pŠÔYShkhi~‰jDó}Ë
’D•Ëf‹ShLgM µ¦óÉËÉk' ¿)gY °ëü×…n ¯êÃ×nÕ©
íüû¢¯·çó¿¤à’Gpg-šY‹ 1.3.5... h ¯êÃ×L’DkqÿW D
ÎÞ®™kpjcf• UŒ~Y ¯êÃ×koÕ©íüû¢¯·çó’ 2 d-šY‹S
hLgM~Yng Áãó¹kU~V~j$’-šWfWf•f UD
151

Chapter 12

ë üÆ£ó ° he ›/ú
ú›

Live go Èéïná÷½ü¹nxžh áH Èéïne›„ú› ’-šY‹S


h’ ëüÆ£ó° hDD~Y ëüÆ£ó°o YyfnÈéïká÷½ü¹h
áH’-šY‹»ì¯¿LB‹ß-µün È é à ¯ e › /ú
ú › » ¯ · ç ó g-šW~
Y ß-µün e›/ú› »¯·çóo Liven ÑÃÁÙ¤ gY
e›/ú› »¯·çóo ]Œ^Œh:h^h:’»Ã·çóÓåüh¢ìó¸áóÈ
ÓåüK‰ ŠÿH‹ShLgM~Y ß-µü»¯·çó»ì¯¿’•(Y‹K ~_
o h: áËåün e›/ú› ª×·çóg ŠÿH‹ShLgM~Y

ß-µün e›/ú
› »¯·çóh ß-
µü»¯·çónh
:/^h: Ü¿ó
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 152

Þ¹¿üÈéï’dOYyfnÈéïko e›/ú› »¯·çóLinÈéï


k‚ XˆFk줢¦ÈUŒfD~Y
ˆ tn»ì¯¿Ú¢ Audio/MIDI From go Èéïne›’xžW~Y
ªüÇ£ªÈéïkoªüÇ£ªe› MIDI Èéïko MIDI e›LdDfD
~Y ê¿üóÈéïo ]Œ^Œn»óÉK‰e›’×áW~Y
ˆ âË¿ü n鸪ܿógo âË¿üâüÉn4 ~_oÈéï’ W
finÈéïe›L^SH‹K’xžW~Y
ˆ tn»ì¯¿Ú¢ Audio/MIDI To go Èéïnú›’xžW~Y ¤
ó¹È¥ëáóÈnjD MIDI Èéï’dM YyfnÈéïkoªüÇ£ªú
›LdDfD~Y ¤ó¹È¥ëáóÈo MIDI ’ªüÇ£ªk ÛW~Y
»ì¯¿Ú¢ èn»ì¯¿go á÷n«Æ´ê ªüÇ£ª~_o MIDI ¤ó¿ü
Õ§ü¹’ËW_ 襚n«Æ´ê Ext. ji ’xžW~Y Sn»ì¯¿’
e›/ú›¿¤×»ì¯¿ h|s~Y Sná÷¿¤×kµÖ»ì¯·çó~_oµÖ
ÁãóÍëLB‹4 o è»ì¯¿ e›/ú›ÁãóÍë»ì¯¿ K‰xžgM~
Y Ext. n‹go ªüÇ£ª/MIDI e›hú›L kX(Y‹ShkjŠ~Y

12.1 âË¿êó°
Livego Èéïne›á÷’Èéïnú›x H‹Sh’ âË¿êó° hDD
~Y ªüÇ£ªÈéïL®¿üK‰e›á÷’×áY‹ˆF-šW_hY‹h âË
¿êó°o é¤Ö OUŒ‹®¿üá÷LÈéïnÇФ¹Á§üó’ËWfÈéÃ
¯nú›kJOSh’ sW~Y Èéïnú›L Þ¹¿ü k-šUŒfD‹4
¨Õ§¯Èæ „ ªüÇ£ªÏüɦ§¢¤ó¿üÕ§ü¹kˆŠz Y‹ìüÆ
ó·ükˆŠÇ£ì¤UŒ_®¿üá÷L¹Ôü«ü’ Wf^SH~Y
ªüÇ£ªÈéïh MIDI Èéïn e›/ú› »¯·çóko âË¿ü 鸪
Ü¿óLBŠ å n 3 dnª×·çóLxžgM~Y
ˆ ÇÕ©ëÈ-šn ª ü È âË¿êó°-šo 2óÍ\L ÑgjD4 k•
(W~Y ÈéïL¢üàUŒfD‹4 âË¿êó°LªókjŠ~YL
ÈéïL¯êÃ×’• WfD‹“oâË¿êó°L‘6UŒ~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 153

ªüÇ£ªh MIDI nÈ
éï ¢üà Ü¿ó

ˆ ÈéïL¢üàUŒfD‹K ¯êÃ×L• -gB‹KkKK•‰Z ÈéÃ


¯ne›’8kâË¿êó°W_D4 In ’xžW~Y SF-šY‹h
ÈéïL Aux k Šÿ•Š~Y Èéïo2óko•(UŒ~[“L ÖK
‰ ‹HpReWire¹ìüÖ×í°éà K‰á÷’ÖŠ¼€nk•(UŒ~Y S
n4 SnÈéïn¯êÃ×nú›o^SH~[“ e›/ú› »¯·çó
Lh:UŒfDjOf‚ âË¿üL In k-šUŒfD‹4 Èéïn¢¯
Æ£Ùü¿¹¤ÃÁLªìó¸kh:UŒ‹ngYPk KŠ~Y
ˆ Off ’xžW âË¿êó°’ªÕkY‹Sh‚gM~Y èß-·ó°³ó
½üë’âË¿êó°k•(W_Š ³óÔåü¿’••Z ô¥âË¿êó°
gM‹ªüÇ£ªÏüɦ§¢¤ó¿üÕ§ü¹’•cf z ’ËWf âË
¿êó°UŒ‹ ¢³ü¹Æ£Ã¯û¤ó¹È¥ëáóÈ2ón4 k¿)gY
,„k cf ìüÆó·üL UD pß껫óÉ ¦n ªüÇ£ª¤ó
¿üÕ§ü¹’•FShL ~WDgW‡F âË¿êó°’ Off kWf Live
k2óY‹4 ªüÇ£ª °ƒ-šn ìüÆó·ü ’¿ÀY‹hˆDg
W‡F ìüÆó·ün¿ÀkdDfo ×í°éà…5nÁåüÈê¢ë’TÂ
g UD

12.2 è ª ü Ç £ ª e› /ú
ú›
ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹ne›o ªüÇ£ªÈéïne›¿¤×»ì¯¿K‰
Ext. In ’x“` gxžW~Y e›ÁãóÍë»ì¯¿o e›ÁãóÍë’h
:W~Y »ì¯¿n¨óÈê n*koáü¿üLBŠ á÷ìÙëhªüÐüíüÉ
áü¿üLdO¹ÅW~Y ’º•gM~Y ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹nú›n-
šo ú›»ì¯¿Ú¢’ËWf XˆFk-šgM~Y
xžïýje›hú›nê¹Èo ªüÇ£ª°ƒ-šn-š…¹k•XW~Y ªü
Ç£ª-šxo e›hú›ÁãóÍë»ì¯¿n Con gure... K‰¢¯»¹gM~
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 154

Y ªüÇ£ª -šgo e›-š h ú›-š x¢¯»¹Y‹ ÁãóÍë


-š À¤¢í°’h:W~Y À¤¢í°go ine›hú›L•(UŒ‹K’-š
W Live g âÎéë~_o¹ÆìªÚ¢nia‰’•(Y‹K’-šW~Y Áãó
Íë-šÀ¤¢í°o ³óÔåü¿hªüÇ£ª³óÝüÍóÈn¥šk¢Y‹Å1
’Live k H~Y

12.2.1 âÎéë /¹
¹Æ ì ª Û

âÎéëá÷LªüÇ£ªÈéïne›hWfxžUŒfD‹4 Èéïo âÎ
éëµó×ë’2óW~Y ]Œå n4 o ¹Æ쪵ó×ë’2óW~Y ÈéÃ
¯ne›LâÎéën4 „ ÈéïLâÎéëµó×ë’• Y‹4 g‚ ÈéÃ
¯nÇФ¹Á§üóná÷o8k¹ÆìªkjŠ~Y
æóÁãóÍëk% ná÷’•(Wf âÎéë’¹Æìªk H‹ShLgM~Y
ÈéïLâÎéëú›kLïUŒfD‹4 æóÁãóÍëo —UŒ ¯êÃÔó
°’2P_• 6 dB k pUŒ~Y

12.3 è MIDI e ›/ú


ú›
èK‰n MIDI o ªüÇ£ªh Øk Live këüÆ£ó°UŒ~Y MIDI Èéïn
e›¿¤× »ì¯¿K‰ yšn MIDI e›ÝüÈ’xžY‹K è MIDI ÝüÈY
yfnÏ e›hj‹ All Ins ’xžY‹ShLgM~Y e›ÁãóÍë »ì¯
¿go xžUŒ_ MIDI ÝüÈn e›ÁãóÍëh hÁãóÍë’Ï W_á÷g
B‹ All K‰xžgM~Y ªüÇ£ªe›h XˆFk e›ÁãóÍë»ì¯¿n
¨óÈên*ko e›ÁãóÍënÕM’h:Y‹áü¿üLh:UŒ~Y

12.3.1 °ƒ-š n MIDI Ý ü È ê ¹ È

°ƒ-š n MIDI
ÝüÈê¹È
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 155

°ƒ-š n MIDI/ ¿Ön MIDI Ý ü È »¯·çó’•cf in MIDI


ÝüÈL Live g•(ïýK’-šY‹ShLgM~Y xžïýje›Jˆsú›ÝüÈ
oYyfSSkê¹ÈUŒ~Y Live nÈéïLyšn MIDI ÝüÈx MIDI ’×á/
ágM‹ˆF Èéï n¹¤ÃÁ’ On kWfJOÅ•LBŠ~Y Èéï
n MIDI e›/ú›xo MIDI ÝüÈ’}Mjp`Q•(Y‹ShLgM~Y ß-µü
ne›/ú›»ì¯¿’•cf ]Œ^Œ% k¢¯»¹Y‹ShLgM~Y

12.3.2 ³óÔå ü ¿ n - ü Ü ü É ’ • c _ MIDI n •

³óÔåü¿n-üÜüÉo ³óÔåü¿n-üÜüɹÈíü¯K‰ MIDI ÎüÈ’


Y‹îóÝüÈhWf•(Y‹ShLgM~Y Sn_ý’•Hp ,in MIDI
e›ÝüÈ’••jOf‚ MIDI ’ Y‹ShLgM~Y ³óÔåü¿n MIDI -ü
ÜüÉ’ªókY‹ko ³óÈíüëÐün ³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ Ü¿ó
’•FK Ctrl K (PC) / K (Mac) ·çüÈ«ÃÈ’•cf ª×·ç
ó áËåüK‰³ÞóÉ’ŸLW~Y
³óÔåü¿ MIDI -ü
ÜüÉ’ ¹kY‹

-üÜüÉ-.n4s ‡W-ü ouän}ukþÜWfJŠ æK‰ C5 goX


~cfD~Y uänÒuo µ n4s LþÜWfD~Y -üÜüÉn 4s
n jæn 4 dn-üo ÎüÈÄònÈéó¹ÝüºhÙí·Æ£n-šk•(W~
Y $’ ôY‹h Live ¹¯êüó èn¹Æü¿¹Ðük ôPœLh:UŒ~
Y
³óÔåü¿n-üÜüÉL C3 K‰ C4 n“nÎüÈ’ áY‹ˆF-šUŒfD‹4
-üo -üÜüÉ-.n4s ASDF... L Impulse Ñü«Ã·çóµó×éün
µó×ë¹íÃÈkþÜY‹ˆF MIDI ÎüÈkÞÃ×UŒfD~Y Sn_• Éé
àÑ¿üó’éÃ×ÈÃ× g• 2óY‹ShLgM~Y
³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ’ ¹kY‹h Live ¤ó¿üÕ§ü¹nêâüȳóÈ
íüëk¢µ¤óUŒfD‹-ü’ ×( WfW~D~Y ³óÔåü¿ MIDI -ü
ÜüÉ’•(WjD4 kªÕk ŠÛH Sn¶Á’2N~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 156

12.3.3 è·ó»µ¤¶ün¥š

è·ó»µ¤¶üxn MIDI nëüÆ£ó°o D_cf!XgY ·ó»µ¤¶üL


¥šUŒfD‹ MIDI ÝüÈk ú›¿¤×»ì¯¿’-šW~Y ú›ÁãóÍë»ì
¯¿o MIDI ÁãóÍë’ ‹KiFK’xžY‹nk•(W~Y
Í • Live g OY‹_•nÞ¹¿ü-üÜüÉhWf ~_ Bkó•hWf 1 d
n-üÜüɷ󻵤¶ü’•(WfD‹4 ·ó»µ¤¶ün íü«ëªÕ _
ý’ÅZº•WfO`UD Yyfn·ó»µ¤¶ükoSn_ýL- UŒfJŠ
-üÜüÉ’ó•K‰ âW 2 dn³óÝüÍóÈ’% nÇФ¹gB‹KnˆFk
Í\Y‹ShLgM~Y Sn_ý’•Hp -üÜüÉK‰ MIDI ’×áW ×áW_
MIDI „¯êÃ×K‰n MIDI ’Å•kÜXf áY‹ MIDI ¹¿¸ªnÏÖhWf Live
’)(Y‹ShLgM~Y

12.3.4 MIDI e › /ú
ú› ¤ ó ¸ ± ü ¿

Live n³óÈíüëÐüko @áhzá MIDI ’h:Y‹ LED ¤ó¸±ü¿L 3


DBŠ~Y ¤ó¸±ü¿o á÷nX(’:Y`QgjO • ( ¶Á‚h:W~
Y 1 Dn LED go tn¤ó¸±ü¿L¹ÅWf MIDI áûü¸n@á’:W
tn¤ó¸±ü¿L¹ÅWf MIDI áûü¸n á’:W~Y
³óÈíüëÐün
MIDI ¤ó¸±ü¿

3 dn¤ó¸±ü¿Ú¢o å ’:WfD~Y æK‰ó


1. Ön·ü±óµh WfD‹Liveg•(UŒ‹ MIDI ¯íïh¿¤à³ü
Éá÷
2. êâüȳóÈíüëUŒfD‹ Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹• k•(
UŒ‹ MIDI áûü¸
3. MIDI ÈéïK‰ ~_o MIDI Èéïx ‰Œ‹Live n MIDI áûü¸
Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹• ’êâüȳóÈíüëY‹ˆFÞÃ×UŒfD‹
MIDI áûü¸o êâüȳóÈíü뢵¤ók )›’j•Œ fW~D MIDI
ÈéïxѹUŒ~[“ ÷qW]Fj4 o ¤ó¸±ü¿’‹f¶Á’º•Y‹h
ˆDgW‡F
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 157

12.4 Þ¹¿üh-åü¢¦È
ÇÕ©ëÈgo Þ¹¿üÈéïLªüÇ£ªá÷n áHk-šUŒfD~Y Ø
k Þ¹¿üÈéïo èªüÇ£ªú›këüÆ£ó°UŒfD~Y
- å ü /×
×ì Ó å ü ú › o %kLïW µó×ën×ìÓåü„ØÃÉÕ©ó’
ËWfÈéïn-åü’LFShLïýgY

12.5 ReWire ¹ ì ü Ö n ë ü Æ £ ó °
Live o Ön ReWire ¢×ê±ü·çóh#:W ReWire Þ¹¿ü~_o¹ìüÖhW
fÕ\Y‹ShLgM~Y ReWire Þ¹¿ühWf Live o ³óÔåü¿…n
ReWire ¹ìüÖ¢×ê±ü·çók MIDI ’ áW_Š ¢×ê±ü·çóK‰ªüÇ£
ª’×áY‹ShLgM~Y

Reason K‰ªüÇ£ª
’×áY‹ªüÇ£ªÈ
éïh Reason k
MIDI ’ áY‹MIDIÈ
éï

Live n MIDI ÈéïK‰ Propellerhead Reason n¤ó¹È¥ëáóÈk MIDI ’


áW ªüÇ£ªÈéïxªüÇ£ª’e›Y‹¹Õ’å n‹g¬ Wf•~W‡
F
1. Hk Live ’wÕW~Y
2. Live ’ wÕ WfK‰ Reason ’wÕW Reason éï’-šW~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 158

3. MIDI Èéïn ú›¿¤× »ì¯¿K‰ Reason ’xžW~Y


4. ú›ÁãóÍë »ì¯¿k þ( Reason éïkB‹¤ó¹È¥ëáó
Ènê¹ÈLh:UŒ~Y ¢Éì¹’hŠ_D¤ó¹È¥ëáóÈ’xžW
~Y
5. ªüÇ£ªÈéïn e›¿¤× »ì¯¿K‰ Reason ’xžW~Y
6. ªüÇ£ªÈéïn e›ÁãóÍë »ì¯¿K‰ MIDI ’ áY‹¤
ó¹È¥ëáóÈkþÜY‹ªüÇ£ªÁãóÍë’xžW~Y
7. ªüÇ£ªÈéïnâË¿ü鸪ܿó’ In k»ÃÈW~Y
8. MIDI Èéïne›¿¤×»ì¯¿K‰ All Ins ’xžW~Y
9. MIDI Èéï’¢üàW~Y
SŒg Live g• UŒ‹ MIDI L Yyf Reason x ‰Œ‹ˆFk-šY‹ShLg
M~W_ Reason o ªüÇ£ª’ªüÇ£ªÈéïk W UŒ_ªüÇ£
ª’ Live nß-µü„¨Õ§¯Èjig åY‹ShLgM~Y Reason ’‹KZk\
m’šLW_D4 o ªüÇ£ªÈéïn¢üà’LD 2óâüÉkWf Reason
nªüÇ£ª’2óW~Y

12.6 êµó×êó°
Live nÞ¹¿üú›’ ªüÇ£ªÈéïxëüÆ£ó°W2ó êµó×êó
° Y‹ ShLgM~Y êµó×êó°o þ( Live Set gjUŒfD‹Í\’YP
U~ÖŠ¼• µó×ë’\ Y‹nk¿)jÄüëgY ×í»Ãµ wnØDÇФ
¹L+~ŒfD‹Èéï’2óY‹›k•(W ÇФ¹’ˆ»W_ŠÇ£¹¯xøM
úYMk éO×ìÓåü’LFShLgM~Y
ªüÇ£ªÈéïn e›¿¤× »ì¯¿K‰ êµó×êó° ’xžW Þ¹
¿üú›’ÈéïxëüÆ£ó°W~Y êµó×êó°W_D‚n’xžW ÈéÃ
¯nßåüÈû½í„ Þ¹¿üú›’›fY‹ˆF¿ÀW~Y ]nŒ Þ¹¿üÜ
êåüàáü¿ü’•cf ÜêåüàìÙë’¯êÃÔó°nwS‰jDÄòg '
ìÙëk~g R~Y áü¿üLdrgh:UŒ‹h¯êÃÔó°LwSŠ~Y
Èéï’¢üàW zn¯êÃ×¹íÃÈx2óW~Y 2ó-nÈéïêSnú›
o êµó×êó°-‘6UŒ 2óko+~Œ~[“
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 159

)µó×êó°kˆŠ UŒ_µó×ëo Samples Recorded n kB‹ þ


(n»ÃÈn Project Õ©ëÀ kÝ¡UŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~g °•µó
×ëo BÕ©ëÀ g-šW_í±ü·çók‹Š~Y

12.7 …èëüÆ£ó°
Live nß-µüo Èéï“ëüÆ£ó°LïýgY …èëüÆ£ó°o Ñg
YL ¯ê¨¤Æ£ÖgƯ˫ëjÍ\L pïýkjŠ~Y Èéï“gëüÆ£
ó°Y‹¹Õko 2 dBŠ~Y
1. Èéï A Lú›á÷’Èéï B k ‹ˆF-šW~Y ú›¿¤×»ì¯
¿k Èéï A K‰i j¿¤×nú›á÷’×ágM‹ÈéïLYyf
ê¹Èh:UŒ~Y
2. Èéï B Le›á÷’Èéï A K‰×áY‹ˆF-šW~Y Èéï B
ne›¿¤×»ì¯¿ko i j¿¤×ná÷’ áY‹ÈéïLYyf
ê¹Èh:UŒ~Y

Èéï A ’Èéï
B këüÆ£ó°Y
‹2dn¹Õ

ia‰n¹Õ’hcf‚ Èéï A nú›LÈéï B k›fUŒ‹ˆFkjŠ~Y


n¹Õ`h Èéï B ne›/ú›-šo ôUŒjDng Èéï B kú›’
‹Èéï’ý Y‹ShLgM~Y Sn-š¹Õo µÖß﹄ n¤ó¹
È¥ëáóÈ’• Y‹ pn MIDI Èéï’ pkþWf 1 d ëüÆ£ó°Y‹
4 k•(W~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 160

þWf 2 dîn¹Õgo ú›n è’% ŠY‹Èéï B o%hWf Èéï A


ko ô’ H‹ShLgM~[“ Èéï A nú›’Yyf% Y‹Èéï B n
ˆFjÈéï’ pý Y‹ShLgM~Y ¤ó¹È¥ëáóÈì¤äêó°jiL
1 dkþWf p ëüÆ£ó°Y‹-šnoD‹gY

12.7.1 …èëüÆ£ó°Ý¤óÈ

á÷o Live nÈéïK‰ ÇФ¹Á§üóxh2• Èéïß-µükeŠ~


Y Èéïß-µügo ÈéïnÕ§üÀkˆŠá÷LÑóUŒ_ŠìÙëL ô
UŒ_ŠW~Y
Èéïn Audio From e›»ì¯¿g%nÈéïL-šUŒfD‹4 Mð»¯
·çón 2 dîn¹Õ @áY‹á÷o e›ÁãóÍë»ì¯¿K‰xžUŒfD‹
3 dnpj‹Ý¤óÈ Pre FX Post FX Post Mixer nDZŒKK‰
UŒ~Y

Tap Points for Track


Routing.

ˆ Pre FX o ÈéïK‰ô¥„cfO‹á÷’ ÈéïnÇФ¹Á§üó


FX ~_oß-µük0TY‹Mk •W~Y ]n_• •UŒ_Èéï
nÇФ¹~_oß-µüx H‹ ôo •UŒ_á÷’ U[~[“
ˆ Post FX o ÈéïnÇФ¹Á§üó FX ’ NW_hS•g ÈéÃ
¯ß-µüx0TY‹Mká÷’ •W~Y ]n_• •UŒ_ÈéïnÇ
Ф¹x H‹ ôo •UŒ_á÷’ U[~YL ß-µüx H‹ ô
o á÷’ U[~[“
ˆ Post Mixer o Èéïn Bú›’ ÇФ¹Á§üóhß-µü’ NW
_Œg •W~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 161

éïnëüÆ£ó°Ý¤óÈ

Èéïn Á§üók
þY‹ •Ý¤óÈ

ÈéïnÇФ¹Á§üók 1 då n Racks LB‹4 …èëüÆ£ó°Ý¤óÈ


Pre FX Post FX Post Mixer ’éï…n Á§üók‚•(gM~Y Sn4
éï‚e›ÁãóÍë»ì¯¿kê¹ÈUŒ~Y
ˆ éï | Á§üó | Pre FX á÷o éïk0TY‹0¹g
Á§üónÇФ¹k0TY‹Mk •UŒ~Y
ˆ éï | Á§üó | Post FX á÷o Á§üónB†0¹g Á§ü
ónß-µük0TY‹Mk •UŒ~Y
ˆ éï | Á§üó | Post Mixer á÷o éï…nYyfnÁ§üó
L~h•‰Œéïnú›’ Y‹Mk Á§üónß-µünú›K‰ •U
Œ~Y

12.7.2 …èëüÆ£ó°’;(Y‹

Sn»¯·çógo DOdKn…èëüÆ£ó°‹’sWO¬ WfD~Y


CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 162

¨Õ§¯ÈŒn2ó

Live k®¿üó’ÖŠ¼• ÈéïThk½ó°’\ WjL‰Æ¤¯’ÍmfD‹h


W~Y ÈéïThk% n¨Õ§¯ÈÁ§üó’•D pj‹¨Õ§¯È’Ƥ¯T
hkSfo•_¹L¹œnú¹o'MOjŠ~YL 2óY‹ M k ®¿üá÷k¨
Õ§¯È Τº²üÈ„¢ó×âÇëji ’KQ ¨Õ§¯ÈLKKc_á÷’2ó
W_DBkoiFYŒpˆDgW‡FK

¨Õ§¯ÈŒ2ón-š

®¿üá÷næ hâË¿ükyšnªüÇ£ªÈéï’BfLHp !XkÍ\LL


H~Y Èéï’ Guitar h ØQ ]nÇФ¹Á§üók•(W_D¨Õ§¯È
’ÉéðW~Y SSgo Guitar Èéïxô¥2óW~[“ ã•Šk 2ó
(k•(Y‹Èéï’DOdK\ W~Y ]Wf \ W_ÈéïL®¿üÈéÃ
¯ne› Post FX ’×áY‹ˆF-šW~Y Guitar ÈéïK‰ìÙë~_oÑó
’2óW_D4 Post Mixer g •Y‹Sh‚ïýgY
Live Lþ(inˆFkÕ\WfD‹KkKK•‰Z Èéïn®¿üó’8k^OS
hLgM‹ˆF ®¿üÈéïn âË¿ü 鸪ܿó’ In kW~Y ÖnÈ
éïn âË¿ü 鸪ܿóo Off k-šW~Y

MIDI ’ªüÇ£ªhWf2ó Y‹

MIDI h Ñj½ÕȦ§¢¤ó¹È¥ëáóÈ’•cf\mY‹4 MIDI ’2óY


‹ˆŠ‚ gMBLc_ªüÇ£ª’2óY‹¹Lý LˆDSh‚BŠ~Y ‹H
p Native Instruments >n×í°éà Absynth go MIDI ÎüÈLX ógojO
òn ènˆFk^SH‹µ¦óÉ’\ Y‹ShLgM~Y SFY‹h MIDI ¯êÃ
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 163

×…nX ÎüÈhWfgojOªüÇ£ªâbhWfh:UŒ‹_• èƪ׷çó


’Ô Y‹›kyk¿)gY

ªüÇ£ªÈéïn
Ñj¤ó¹È¥ëáóÈ
nú›’2óY‹

gn¬ hˆO<_K g-š’LD~Y îó¤ó¹È¥ëáóÈLB‹ MIDI È


éï’ ý UŒ_ªüÇ£ªÈéïk¥šWf¤ó¹È¥ëáóÈn• Pœ’2
óW~Y

µÖßï¹n\

Ééà-ÃÈnÉéà’
]Œ^ŒµÖßï¹Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 164

Ééà-ÃÈnÉéàL ÞëÁÈéï2ónî„g]Œ^Œ% nÈéïkB‹h


W~Y ßï¹go ÉéànÜêåüà’!Xk ôY‹ShLgM~YL Éé
à-ÃÈhSnÜêåüàn¿Ào ò’Ë Y‹Ön}hè hÔy‹h ]F!Xg
oBŠ~[“ SnˆFj4 °_kªüÇ£ªÈéï’\ W ]SgÉéà’µ
Ößï¹Y‹ShLgM~Y ÉéàÈéïLYyfµÖßï¹Èéïkú›Y
‹ˆF-šW µÖßï¹Èéï’Þ¹¿üxú›U[~Y µÖßï¹Èéï
’•FShg Ééà-ÃÈhSnÜêåüà¿tL!XkjŠ~Y

n¤ó¹È¥ëáóÈ’ pn MIDI Èéà ¯ g• Y‹

ÑÃɵ¦óÉ’• Y‹ Simpler nˆFjîó¤ó¹È¥ëáóÈ’ d MIDI ÈéÃ


¯LB‹hîšW~Y X¤ó¹È¥ëáóÈ’•cf%nƤ¯’ H_Dh c_
hMk YgkSnÈéïk2ó •n MIDI ¯êÃ×LX(WfD‹hW~Y °_
k MIDI Èéï’\ W SnÈéïx%n Simpler ’ÉéðY‹Sh‚ïýgY
L ÑÃÉÈéïn Simpler ’)(Wf ÑÃɵ¦óÉn ’!ÈéïnÎüÈ
kqÿU[‹ko iFYŒpDDgW‡FK

ý UŒ_ MIDI ÈéÃ


¯’âXn MIDI ÈéÃ
¯k Š ¤ó¹È¥ë
áóÈ’•)(Y‹

°WD MIDI Èéïn ú›¿¤× »ì¯¿’ Pad k-šYŒp nˆFjÍ


\LïýkjŠ~Y Pad k-šY‹h ú›ÁãóÍë »ì¯¿kxžïý
jú›Hê¹ÈLh:UŒ~Y °WDÈéïnú›’ÑÃÉÈéïne›k ‹
K Simpler kô¥¢Éì¹Y‹Sh‚gM~Y ú›ÁãóÍë n Track In o
ÑÃÉÈéïne›á÷ 2óUŒ‹á÷ ’:WfD~YL SSgSnª×·çó
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 165

’xžY‹Å•oBŠ~[“ Simpler Ch. 1 ’xžW 2ónФѹh¹Æü¸n


âË¿êó°’LF Simpler k °WDÈéïn MIDI L ‰Œ‹ˆFkW~Y SF
YŒp !Èéïn°WDƤ¯n2ó’xžW !Èéïg XÑÃɵ¦óÉ’
• Y‹ShLgM~Y

¤ó¹È¥ëáóÈL
(Èéïk”âUŒ~
W_

ÑÃÉÈéï’ßåüÈY‹ ¢¯Æ£Ùü¿ ¹¤ÃÁ’ªÕkY‹ h Ön


MIDI Èéï‚ßåüÈUŒfW~D~Y ÖnÈéïo• ’šQ~YL MIDI `
Qoßï¹ n¤ó¹È¥ëáóÈkˆcf• UŒ~Y Sn¶Áo ÑÃÉÈéÃ
¯K‰¯êÃ×’«ÃÈW ìêkßåüÈn-šLLH‹ U‰kMIDI¨Õ§¯È’n
OShngM‹ , 3 nÈéïk¯êÃ×’Úü¹ÈYŒp !XkîcgM~Y S
n-š’LFh ‚hnÑÃÉÈéïo ¤ó¹È¥ëáóÈneŒihWfn•_ý
W~Y °WD¯êÃ×’SnÈéïk2óY‹•QgojDng e›¿¤× »
쯿o No Input k-šWfJM~Y ¢üà Ü¿óo^h:kjŠ ß-µü
n e›/ú› »¯·çóL^h:g‚÷qY‹ShLBŠ~[“

¤ó¹È¥ëáóÈK‰ ú›’ÖŠúY

Live n Impulse Ñü«Ã·çóµó×éünˆFk ½ÕȦ§¢¤ó¹È¥ëáóÈ


n-ko Y‹á÷nÞëÁªüÇ£ªú›’ d‚nLBŠ~Y ÇÕ©ëÈg
o Impulse o]n 8 dnµó×ë¹íÃÈnú›’…ègßï¹W ¤ó¹È¥ëá
óÈnªüÇ£ªú›k Š~Y ÈéïknKŒ_Impulse nŒkšOªüÇ£
ª¨Õ§¯ÈoYyf ßï¹UŒ_á÷’æ W~Y WKW4 kˆcfo B‹
Éé൦óÉ’ßï¹K‰ÖŠúW %kæ „ßï¹’LD_DSh‚BŠ~
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 166

Y Impluse o µó×ë¹íÃÈ’ÖnÈéïkþY‹ªüÇ£ª½ü¹hWfЛ
WfD‹_• SnˆFjÍ\LïýkjŠ~Y

Impulse n ú›’•D
µó×ë¹íÃÈ’ %
kæ Y‹

ªüÇ£ªÈéï’\ W e›¿¤×»ì¯¿K‰ Impulse LB‹Èéï’xž


Y‹h e›ÁãóÍë»ì¯¿ko Pre FX Post FX Post Mixer k
H ¹íÃÈk•(UŒ_µó×ë k“D} UŒ_ Impulse n 8 dnú›Lh
:UŒ~Y ú›’ Impulse K‰ÖnÈéïxLïY‹h Impulse n…èßï¹
K‰á÷LÖŠúUŒ~Y Sn_ýo' ¿)gYL ×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈ
go OL*þÜkjcfD~Y

ÞëÁÆ£óÐü×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈ’•F

×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈo {h“iLÞëÁÆ£óÐü’µÝüÈWfD~Y
ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈho % n MIDI ÁãóÍëg MIDI ’×áY‹
pn¤ó¹È¥ëáóÈ ÑüÈ áü«ükˆŠ ðLpjŠ~Y ’ 1 dk~h•
_ˆFj‚n’DD~Y 8 ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈko ÑüÈTh
kú›LBŠ ÑüÈ’]Œ^Œ %kß-µüxëüÆ£ó°Y‹ShLgM~Y ~
_ ¤ó¹È¥ëáóÈkµÖß-µüLB‹Sh‚BŠ~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 167

ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹
È¥ëáóÈnÑüÈk
MIDI ’ ŠªüÇ£ª
n è’ ‹Èéï

ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈxn MIDI n áo g¬ UŒfD‹±ü¹h


<fD~Y MIDI ÈéïkÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈLBŠ ÑüÈx
n MIDI áko ý UŒ_ MIDI ÈéïL•(UŒ~Y ý UŒ_ MIDI Èéï
ko]Œ^Œ ¤ó¹È¥ëáóÈLnKŒfD‹ÈéïkþY‹ ú›ÁãóÍë
»ì¯¿h ¿ü²ÃÈ MIDI ÁãóÍë’xžY‹ ú›ÁãóÍë »ì¯¿LBŠ
~Y ý UŒ_ªüÇ£ªÈéïo Ygk¬ UŒfD‹ Š ¤ó¹È¥ëáó
Èn nú›’ •Y‹nk•(UŒ~Y

µ¤ÉÁ§üóe›n›f

¨Õ§¯Èn-ko D•†‹ µ¤ÉÁ§üóe› ’ d‚nLBŠ~Y ‹Hp


ܳüÀo B‹á÷ ¹ÔüÁji K‰ÖŠúUŒ_¹Ú¯Èëny´’ %ná÷
¹Èêó°ÑÃÉji kâ(Wfú›W~Y ܳüÀo ªüÇ£ª¨Õ§¯Èh
Wf¹Èêó°Èéïk?eUŒ~Y ÈéïkB‹¹ÔüÁá÷nµ¤ÉÁ§üó
o %ÈéïK‰ ‰Œ~Y ¹ÔüÁ hDF MnªüÇ£ªÈéï’ý \
W ú›¿¤×»ì¯¿’ ¹Èêó° Èéïk-šWf•~W‡F ú›Áãó
Íë»ì¯¿K‰ ܳüÀnµ¤ÉÁ§üóe›’xžW~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 168

¹ÔüÁá÷’ܳüÀ
nµ¤ÉÁ§üóe›k
LïW~Y

ܳüÀ×é°¤ón-ko -ãê¢ á÷’ Y‹ ÓëȤó·ó»µ¤¶ü


’+€‚nLBŠ~Y Sn4 o ܳüÀ¤ó¹È¥ëáóÈ’ªüÇ£ªÈéï
kgojO MIDI ÈéïkÉéðW~Y µ¤ÉÁ§üóªüÇ£ªn›fo
g¬ UŒ_ ŠkÍ\Wf-šW~Y

¤ó¹È¥ëáóÈnì¤äêó°

¹Èê󰵦óÉ’• Y‹¤ó¹È¥ëáóÈ’+€ MIDI ÈéïLBŠ n


ÎüÈ’• Y‹Öé¹µ¦óÉ’¹Èê󰵦óÉk H j•‰KU ’ H_
DhW~Y Öé¹µ¦óÉ’• Y‹¤ó¹È¥ëáóÈ’+€ MIDI Èéï’ H
‹e›¿¤×»ì¯¿’-šW ¹Èêó°Èéïn Post FX á÷n è’Èéï
ke›Y‹ˆF-šY‹Shg!XkÍ\gM~Y

¤ó¹È¥ëáóÈ’ì
¤äüY‹nk è
MIDI Èéï’•(W
~Y
CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú› 169

¹Èêó°Èéïnú›o MIDI gojOªüÇ£ªnoZjng inˆFk_ý


Y‹nK pk FK‚WŒ~[“ MIDI e›’%nÈéïK‰ëüÆ£ó°Y‹
4 MIDI ¨Õ§¯ÈnŒ ¤ó¹È¥ëáóÈnYPM nè g MIDI Lâ UŒ~
Y
170

Chapter 13

ß-·ó°

13.1 Live ß - µ ü
Live kØ^Y‹ß-µüo 2 .^nÓåüK‰¢¯»¹LïýgY

¢ìó¸áóÈÓåüß
-µü

¢ìó¸áóÈÓåügo ß-µüoÈéïóè k4s¹ÈéÃ׶kh:UŒ~


Y Èéïnß-µü³óÈíüëYyf’h:Y‹ko Èéï ðn*kMnU
CHAPTER 13. ß-·ó° 171

Œ_ Ü¿ó’¯êïWÈéï’U‹W~Y ÈéïnØUo ß-µüpkˆ


ŠêÕ„k¿tUŒ~Y

»Ã·çóÓåüß-
µü

»Ã·çóÓåüo ¹¿óÀüÉj&‹ß-µü줢¦ÈgY »Ã·çóÓåüß


-µüo ¢ìó¸áóÈÓåüß-µükÔyô „g KŠ„YD줢¦Èhjc
fD~Y ¹ ¢ìó¸áóÈÓåüß-µüo ªüÈáü·çó’•cf\mY‹
›kyk¿)gY Tab -ü’¼Wf ¢ìó¸áóÈÓåüh»Ã·çóÓåü’
ŠÿH‹ShLgM~Y
å kê¹ÈUŒ_ h: áËåünª×·çóo ß-µün³óÝüÍóÈ’h:
h^h:’ ŠÛH~Y »Ã·çóÓåüh¢ìó¸áóÈÓåünß-µüh:o
å n‚nLBŠ~Y
ˆ e›/ú›
ˆ »óÉ
ˆ ê¿üó
ˆ ß-µü
ˆ Èéïǣì¤
ˆ ¯í¹Õ§üÀ
¹¯êüóótnß-µü»¯·çó»ì¯¿’•(Y‹h h: áËåü³ÞóÉ
L ýUŒ Ø jß-µü³óÝüÍóÈnh:h^h:L éOLH~Y
CHAPTER 13. ß-·ó° 172

ß-µü»¯·çó»ì
¯¿

ß-µü³óÈíüëoå nˆFkÍ\W~Y

5 6

3 4
1
2
4
1
5
6 2 3
ß-µü³óÈíüë

1. áü¿ko Èéïn RMS sG hÔü¯ìÙëLh:UŒ~Y âË¿


-o e›ìÙë’h:W~Y
2. Üêåüà³óÈíüëo Èéïnú›ìÙë’¿ÀW~Y
3. Ñó³óÈíüëo ¹ÆìªÕ£üëÉgnÈéïú›næónMn’-
šW~Y Ñó³óÈíüë’ê»ÃÈWݸ·çó’»ó¿ük;Yko
À¤¢ë èn Òb’¯êïW~Y
4. Èéïú›’ßåüÈY‹ko ÈéƣÙü¿ ¹¤ÃÁ’ª
ÕkW~Y
5. ½í ¹¤ÃÁ’ªókY‹h ÖnÈéïLßåüÈUŒ~Y Sn
Ü¿óo-åük‚•(gM~Y Èéïo 2ó/ïü×/é¦óÁ-šg
’Ö½í ª×·çóLªÕk-šUŒfDjQŒp ½íkjŠ~Y ~
_ Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼WjL‰ pnÈéï’½íkY‹
Sh‚gM~Y
6. ¢üà Ü¿óLªónhM Èéï’¢üà 2ó–™ Y‹ShLg
M~Y Èéïo 2ó/ïü×/é¦óÁ-šg ’Ö¢üà ª×·çó
CHAPTER 13. ß-·ó° 173

LªÕk-šUŒfDjQŒp ¢üàUŒ~Y ~_ Ctrl (PC) /


(Mac) -ü’¼WjL‰ pnÈéï’¢üàY‹Sh‚gM~Y

13.1.1 »Ã·çóß-µü_ý

»Ã·çóß-µün‹

»Ã·çóß-µün ß - µ ü »¯·çóko ÇÕ©ëÈgo^h:hjcfD‹ý


_ýLBŠ~Y ß-µüoµ¤º ôLïýg ß-µü è’ ¹ kÉéðY
‹h Èéïáü¿üLöwUŒ Èéïáü¿ün¹±üëîÛ Üêåüà’p
$gh:Y‹Õ£üëÉ Ôü¯ìÙë¤ó¸±ü¿Lh:UŒ~Y Sn¶KgÈéÃ
¯nE’ƒR‹h áü¿ü¹±üën*kÇ·Ùë$Lh:UŒ~Y
SŒ‰n7 _ýo “enß-·ó°-škJQ‹•(k •[_dOŠkjcfD~
YL ß-µü»¯·çóLh:UŒfD‹4 j‰Ddg‚•(gM~Y
Live n 32 ÓÃÈÕíüÆ£ó°Ý¤óȪüÇ£ª¨ó¸ónè'jØÃÉëüàkˆ
Š Live náü¿üLdrkjcf‚ á÷n¯êÃÔó°L X~[“ á÷L 0 dB
’ŠH‹nLOLhj‹no µ¦óÉ«üÉjinÕ£¸«ë¤ó×ÃÈh¢¦È×Ã
Èx ~_oÕ£¸«ë¤ó×ÃÈh¢¦È×ÃÈK‰ëüÆ£ó°UŒfD‹4 h
ªüÇ£ª’Õ¡¤ëkÝXY‹4 `QgY
CHAPTER 13. ß-·ó° 174

]n4 ‚ Live go 0 dB ’…H‹á÷nÕ£üÉÐï’YyfnÈéïgº•Y


‹ShLgM~Y

13.2 ª ü Ç £ ª h MIDI È é Ã ¯
Hk¬ UŒfD‹ Š Live nªüÇ£ªh MIDI Èéïko¯êÃ×LnKŒ ¯
êÃ×oÈéïg• UŒ~Y
?e ³ÞóÉ’•cf °•ªüÇ£ª„ MIDI Èéï’ Live Set nß-µük
H‹ShLgM~Y
Èéïo Ö馶nÕ¡¤ë’ÀÖë¯êïY‹K Õ¡¤ë’xžWfK‰
Return -ü’¯êïY‹K Ö馶K‰»Ã·çóÓåüÈéïnón¹Úü¹~
_o¢ìó¸áóÈÓåüÈéïn n¹Úü¹kªÖ¸§¯È’ÉéðWf\ Y
‹ShLgM~Y Sn¹Õg Live kíüÉUŒ_ÇФ¹„Õ¡¤ëo ]Œ^ŒiW
_¿¤×nÈéï’\ W~Y MIDI Õ¡¤ë„¨Õ§¯È’ÉéðY‹h MIDI
ÈéïL\ UŒ~Y
Èéïo È é à ¯ ¿ ¤ È ë Ð ü g:UŒ~Y Èé¦ÈëÐü’¯êïWf
Èéï’xžW ð ô jin èÆ áËåü³ÞóÉ’ÈéïkŸLY‹
ShLgM~Y Sn³ÞóÉ’•c_Bh Tab -ü’•cf¿¤ÈëÐüK‰¿
¤ÈëÐüxûÕW éO ð ôY‹ShLgM~Y

ÈéïoÈé¦
ÈëÐüg:UŒ~Y

Èéïo ¿¤ÈëÐü’ÉéðWf•¢ìó¸W_Š ï’ÉéðWfE »Ã


·çóÓåün4 „ØU ¢ìó¸áóÈÓåün4 ’ ôY‹ShLgM~
Y
Èéïo èÆ áËåün Jd ³ÞóÉ’•cfJdgM~Y
CHAPTER 13. ß-·ó° 175

13.3 ÈéïhÞ¹¿üÈéïnê¿üó
Live Set ko ¯êÃ×’• Y‹ÈéïnÖk ê¿üóÈéï h Þ¹¿ü
È é à ¯ ’ 12 ~g-šgM~Y SŒ‰nÈéïo ¯êÃ×’• Y‹Sho
gM~[“L á÷’Õì-·Öëkæ W ëüÆ£ó°’LFShLgM~Y
ê¿üóÈéïhÞ¹¿üÈéïo »Ã·çóÓåügoß-µünót ¢ìó
¸áóÈÓåügo èkMnUŒfD~Y
h: áËåüK‰ ê¿üó ’xžW ê¿üóÈéïnh:h^h:’ Šÿ
H‹ShLgM~Y
8n¯êÃ×Èéïh XˆFk ê¿üóÈéïhÞ¹¿üÈéïk‚ ¨
Õ§¯È’}Mjp`QMnY‹ShLgM~Y WKW ¯êÃ×ÈéïknKŒ_
¨Õ§¯ÈLÈéï…nªüÇ£ªkn•\(Y‹nkþW ê¿üóÈéïgo
Ø jÈéïK‰ ‰Œ_ªüÇ£ª’~h•fæ Y‹ShLgM~Y
‹Hp ǣ줨է¯ÈLKKc_êºß«ëj¨³ü’\ W_DhW~Y ¨
Õ§¯È’ 8n¯êÃ×ÈéïxÉéðY‹h • -nÈéï`Qk¨³üL
KKŠ~Y WKW X¨Õ§¯È’ pnÈéïK‰ªüÇ£ª’×áY‹ê
¿üóÈéïkKQ‹h YyfnÈéïk¨³üLKKŠ~Y

»óÉ ³óÈíüë
h Pre/Post ¹¤ÃÁ

¯êÃ×Èéïn »óÉ ³óÈíüëgo ê¿üóÈéïe›xnú›Ï’¿


ÀW~Y ê¿üóÈéïú›’ê¿üóÈéïêSne›kLïY‹Sh‚gM
Õ £ ü É Ð Ã ¯ LïýgY Õ£üÉÐïL´pW óÏL•6'MOj‹ShL
BŠ~Yng Sn_ý’•F4 koA Tè O`UD
ê¿üóÈéïko Pre/Post ¹¤ÃÁLBŠ ¯êÃ×ÈéïK‰ ‰Œ‹á
÷L ß-µü ÑóûÜêåüàûÈéƣֳóÈíüëji k0TY‹
MhŒnia‰K‰»óÉUŒ‹K’-šW~Y Pre k-šY‹h á¤ónßÃ
¯¹k Hf % nµÖßï¹ ê¿üóÈéïgæ UŒ~Y ’ Y‹Sh
CHAPTER 13. ß-·ó° 176

LgM~Y ê¿üóÈéï’% nú›kLïU[‹ShLgM‹ng ÐóÉ…n


ßåü¸·ãón_•k % nâË¿üßï¹’-šY‹hMjik¿)gY
ÇÕ©ëÈgo ÈéïK‰ ‰Œ‹á÷oÞ¹¿üÈéïkÆ•‰Œ~Y ßï
¹UŒ_á÷’Þ¹¿üú›K‰ú›UŒ‹Mkæ Y‹ko Þ¹¿üÈéïx¨
Õ§¯È’ÉéðW~Y Þ¹¿üÈéïn¨Õ§¯Èko ‹Hp³ó×ì÷ç
ó„ EQ nˆFjÞ
Þ¹¿êó°¢Ân_ý’ d¨Õ§¯È’•D~Y
?e áËåüK‰ ê¿üóÈéï’?e ³ÞóÉ’xžW pnê¿üóÈ
éï’\ Y‹ShLgM~YL Þ¹¿üÈéïo 1 dWKBŠ~[“

13.4 Live n ¯ í ¹ Õ § ü À ’ •F
Live ko pj‹Èéïg• UŒfD‹¯êÃדnó’¹àüºk ŠÛH‹Sh
ngM‹ ¯í¹Õ§üÀ LØ^WfD~Y Liven¯í¹Õ§üÀo DJ ß-µün
¯í¹Õ§üÀh XˆFk•(gM~YL 2 då nÈéï ê¿üóÈéï‚
+€ ’¯í¹Õ§üÉY‹_ý’ cfD~Y

¯í¹Õ§üÀh»ì¯
¿

¯í¹Õ§üÀo »Ã·çóÓåünß-µü»ì¯¿K‰¢¯»¹gM~Y ¯í¹


Õ§üÉ«üÖko 7 .^BŠ iY‹‚n’xžY‹ShLgM~Y «üÖ’ ôY
‹ko ¯í¹Õ§üÀ ’ (PC) / Ctrl (Mac) W ³óƯ¹ÈáËåüK‰¨ó
Èê’xžW~Y
CHAPTER 13. ß-·ó° 177

7 dn¯í¹Õ§üÀ
«üÖK‰xžY‹

¯í¹Õ§üÀo MIDI³óÈíüé vþ~_oøþ kÞÃÔó°Y‹ShLgM~


Y ¯í¹Õ§üÀn-.¹é¤Àü`QgjO !ïnݸ·çó óïhæï ‚
]Œ^Œ MIDI ~_o-üÜüÉkÞÃÔó°Y‹ShLgM~Y ¯í¹Õ§üÀnê
âüȳóÈíüëoå n 2 ŠBŠ~Y
ˆ 3 dn¯í¹Õ§üÀMn æû-.ûó nFaDZŒKkÞÃ×UŒ_-üo
¯í¹Õ§üÀnæïhóï’ ŠÛH~Y
ˆ 3 dnFa 2 d’ÞÃÔó°Y‹h ¢µ¤óUŒ_-ünFa 1 d’¼WjL‰
‚F 1 dn-ü’¼WfK‰ ’âYh ¹ÊÃ×Ðï CnhS•xóm
Ô‹Õ\ LwSŠ~Y

¯í¹Õ§üÉ¢µ¤ó
Ü¿ó

Èéïko ¯í¹Õ§üÉ¢µ¤óÜ¿óL 2 d AhB dDfD~Y ¯í¹


Õ§üÀn¶K’ 3 dK‰-šgM~Y
ˆ ¯í¹Õ§üÉ¢µ¤óÜ¿óLia‰‚ªÕnhM ¯í¹Õ§üÀoÈéï
kqÿW~[“
ˆ A Lªón4 ¯í¹Õ§üÀLp$Enætkhi~‹PŠ Èéïo
CHAPTER 13. ß-·ó° 178

Õ§üÉ¢¦ÈWjDg• UŒ~Y ¯í¹Õ§üÀL-.’SHfótxûÕ


Y‹h ÈéïoÕ§üÉ¢¦ÈW~Y ¯í¹Õ§üÀLDap“óxûÕW
fW~Fh ÈéïoßåüÈkjŠ~Y
ˆ X• g B Lªón4 ¯í¹Õ§üÀL-.’ŠHfætxûÕY‹hÜ
êåüàL W~Y
¯í¹Õ§üÉ¢µ¤óÜ¿óo á÷nëüÆ£ó°kqÿW~[“ ¯í¹Õ§üÀ
o Èéïn²¤óµŽgnÜêåüàkn•qÿW~Y ¯í¹Õ§üÉ¢µ¤ó
ho¢ÂjO Èéïo nú›Ð¹këüÆ£ó°UŒ~Y ¹¿¸ª(ž’•c
f¬ Y‹hYŒp ¯í¹Õ§üÀoªóû¶ûÕé¤gÆ•‰Œ_ VCA °ëü×h
H‹ShLgM~Y
Live nÖnÍ\h XO ¯í¹Õ§üÉnÍ\o ]nŒnèÆk™Hf¢ìó¸
áóÈk2óY‹ShLgM~Y Èéïn¯í¹Õ§üÉ¢µ¤ó’èÆY‹k
o ¨óÙíü׻쯿K‰ Mixer ’xžW ³óÈíüë»ì¯¿K‰ X-Fade
Assign ’xžW~Y ¯í¹Õ§üÀnªüÈáü·çó«üÖo Þ¹¿üÈéï
nÇФ¹»ì¯¿g Mixer LxžUŒ ³óÈíüë»ì¯¿g Crossfade Lx
žUŒfD‹4 k¢¯»¹LïýgY

13.5 ½íh-åü
ÇÕ©ëÈgo ÖnÈéï’ßåüÈWfÈéï’½íg• W~Y ½íÈéÃ
¯ná÷o ½íÈéïnú›’ Wf^SH~Y ÈéïnÑó-šo-ü×U
Œ~Y ¯êÃ×Èéïn½ío ê¿üóÈéïkoqÿW~[“L ê¿üóÈ
éïn½ío]nÖnÈéïYyfkqÿW~Y
Live go 8n½ínÍ\’-
- å ü nÍ\hnMÛH DJ ß-µügì³üÉ’
-åüg^OhMnˆFkÈéï’×ìÓåüY‹ShLgM~Y Sn_ýkˆŠ
Èéï’ßï¹k H‹Mk¯êÃ×nxžh¨Õ§¯È¿À’LH~Y ªüÇ£
¨ó¹k¿À-nµ¦óÉ’^KŒfW~FSh‚BŠ~[“
Live ’-åü_ýhWf•FˆF»ÃÈ¢Ã×Y‹ko (ú› 4 d B‹Do (¹
Æìªú› 2 d ’™H_ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹LÅ•gY »Ã·çóÓåüß
-µüK‰]Œ^Œ-šgM~Y h: áËåüg ß-µü h e›/ú› Lx
žUŒfD‹Sh’º•WfO`UD
CHAPTER 13. ß-·ó° 179

4 5 3 2 1

-åük¢Y‹»Ã·ç
óß-µün³óÈíü
ë

1. Þ ¹ ¿ ü ú › »ì¯¿go á¤óú›hWf••Œ‹¤ó¿üÕ§ü¹
nú›’xžW~Y
2. - å ü ú › »ì¯¿go -åük••Œ‹Ïüɦ§¢¤ó¿üÕ§ü
¹ nú›’xžW~Y Þ¹¿ükxžUŒfD‹ú›å nú›’xžW
~Y »ì¯¿kxžW_Dú›Lh:UŒjD4 o ªüÇ£ª-š’º
•WfO`UD
3. ½ í/-
-åüâüÉ ¹¤ÃÁ’ -åü keŒ -åü’ ¹kW~
Y
4. Èéïn½í¹¤ÃÁLØÃÉÕ©óÞü¯n-åü¹¤ÃÁknMÛH‰
Œ~W_ Èéïn-åü¹¤ÃÁ’¼Yh -åüú›»ì¯¿gxžU
ŒfD‹ú›’ WfÈéïnú›á÷L^SH~Y Sn4 k‚
ÈéïnÈéƣÙü¿¹¤ÃÁgÈéïnÞ¹¿üú›’³ó
ÈíüëW~Y
5. -åüÜêåüà ³óÈíüëo -åüUŒ‹ú›nÜêåüà’¿À
W~Y
-åüL ¹j4 Ö馶g×ìÓåü-nªüÇ£ªÕ¡¤ënú›o -åüú
›’ WftOSh‚gM~Y
CHAPTER 13. ß-·ó° 180

13.6 Èéïǣì¤
ÈéÃ¯Ç£ì¤ ³óÈíüëo Live n ÈéïkBŠ~Y Sn³óÈíüë
’•cf Èéïú›’ß껫óÉXMgÇ£ì¤~_o×êÇ£ì¤W º„ûó
ÿ ûÏüɦ§¢kˆ‹Ç£ì¤’ÜcY‹ShLgM~Y
ÈéÃ¯Ç£ì¤ ³óÈíü뻯·çóo ß-µü »¯·çón»ì¯¿K
‰xžWfh:W~Y

Èéïǣ줳óÈ
íüëh»ì¯¿

¹Æü¸ O-nÈéÃ¯Ç£ì¤ ôoJYY•W~[“ ªüÇ£ªá÷k¯êï


ó„ÝÃ×óLz Y‹ïý'LB‹_•gY »Ã·çóÓåü¯êÃ×n®™jªÕ
»ÃÈo ¯êÃ×Óåün Êø Ü¿ó’•cf-šgM~YL ¢ìó¸áóÈ
n®™jªÕ»ÃÈko Èéïǣ줒•FShLgM~Y
×é°¤óh Live ÇФ¹nÇ£ì¤Üco]Œ^Œ% n_ýg ÇÕ©ëÈgoê
ÕgÜcUŒ‹ˆFkjcfD~Y Èéïǣì¤-šLå kØKc_Š ×é°
¤óK‰ìüÆó·üL úUŒ‹h ½ÕȦ§¢n ¦LUWkN W~Y ¤ó¹
È¥ëáóÈ• ~_o2ó-kìüÆó·ük¢#W_OLLz Y‹4 fWkÇ
Ф¹nÇ£ì¤Üc’ªÕkWf•f‚DDgW‡F _`W 8oJYY•gM‹
¹ÕgoBŠ~[“ Èéïǣ줒 k¿ÀWf•‹n‚KgY Èéï
Ç£ì¤ ³óÈíüëo ÇФ¹Ç£ì¤ÜcLªÕn4 ko•(gM~[“
181

Chapter 14

°WD¯êÃ×n2ó

Snàgo ªüÇ£ªh MIDI e›á÷K‰°WD¯êÃ×’\ W2óY‹¹Õkd


Df¬ WfD~Y ¢ìó¸áóÈk»Ã·çó¯êÃ×’ÖŠ¼€4 hopjŠ~
YngTè O`UD
ªüÇ£ª2ó’LFko ~ZªüÇ£ª’i k-šWfJOÅ•LBŠ~Y sW
Oo ªüÇ£ª-šk¢Y‹×í°éà…5ìùó’TÂg UD U‰k Þ¤¯
íÕ©óû®¿üû¿üóÆüÖëjihDc_ÇФ¹o é¤óìÙëgo_ýW~
[“ d~Š 2ók™Hf ÇФ¹nìÙë’ R‹Å•LBŠ~Y SFDc_
ÇФ¹ko ×ê¢ó×…5nªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹~_o è×ê¢ó×’•
FÅ•LBŠ~Y

14.1 e›xž
Èéïo e›/ú›»¯·çókh:UŒ‹e›½ü¹’2óW~Y e›/ú›»¯
·çóo h: áËåün e›/ú› ’xžY‹hh:UŒ~Y ¢ìó¸áóÈ
Óåügo e›/ú›»¯·çó’h:U[‹_•kÈéï’U‹Wfµ¤º ôY‹
Å•LBŠ~Y
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 182

¢ìó¸áóÈÓåü
æ h»Ã·çó
Óåü ó nÈéï
e›/ú›»¯·çó

ªüÇ£ªÈéïo èe›Ú¢ 1/2 K‰¹Æìªá÷’2óY‹ˆFÇÕ©


ëÈ-šUŒfD~Y MIDI Èéïo ¹j èe›ÇФ¹’ Wf›fUŒ‹
MIDI ’2óY‹ˆFÇÕ©ëÈ-šUŒfD~Y ³óÔåü¿n-üÜüÉo îó
MIDI e›ÇФ¹hWf_ýY‹ˆFÇÕ©ëÈ-šUŒfJŠ MIDI ³óÈíüé
Ïüɦ§¢’•(WjOf‚ -üÜüÉ’•(Wf MIDI ’2óY‹ShLgM~
Y
Èéïko ÇÕ©ëÈn{K âÎéë~_o¹Æìª èe›ûyš MIDI e›
ÇФ¹nyš MIDI ÁãóÍëûReWire ¹ìüÖ×í°éàK‰nªüÇ£ªûÖnÈ
éïK‰ ‰Œ‹á÷jiK‰ e›½ü¹’xžgM~Y ª×·çók¢Y‹s0
o ëüÆ£ó°nà’TÂgO`UD

14.2 Èéïn¢üà

¢ìó¸áóÈnÈéÃ
¯¢üàÜ¿ó æ h
»Ã·çóß-µünÈ
éï¢üàÜ¿ó
ó

2óY‹Èéï’xžY‹ko Èéïn ¢üà Ü¿ó’¯êïW~Y »Ã


·çóÓåük‚ ¢ìó¸áóÈÓåük‚ ¢üà Ü¿óLBŠ~YL 2 dn
Óåüo XÈéï»ÃÈ’q WfD‹_• ia‰nÜ¿ó’•cf‚K~D~[

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 183

¢üàUŒ_Èéï’âË¿üY‹ˆF ÇÕ©ëÈg-šUŒfD~Yng ÈéÃ


¯e›LÇФ¹Á§üó’ NWú›UŒ 2óUŒ‹ØP’3gºK•jL‰Í\Y
‹ShLgM~Y Sn_ý’ êÕâË¿êó° hDD Å•k •[f-š’
ôY‹ShLgM~Y
Èéïn ¢üà Ü¿ó’iŒK 1 d¯êïY‹h ]nÖnYyfnÈéïn
¢üàLãdUŒ~Y 2óL!¹kjŠ~Y Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼W
_~~Èéïn ¢üà Ü¿ó’¯êïY‹h ¢üàoãdUŒ~[“ ÈéÃ
¯’¢üàY‹h Bk]nÈéïLxžUŒ~Yng ÈéïÓåünÇФ¹k
éO¢¯»¹Y‹ShLgM~Y

14.3 2ó
2óo »Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåünia‰g‚LH~Y 1 då
nÈéï’ Bk2óW_D4 „ 2ón2L¶Á’B“nAŒk¿cfÁ§Ã¯W
_D4 o ¢ìó¸áóÈÓåügn2óLiWfD~Y 2ó…¹’·üàì¹kD
OdKn¯êÃ×k Q_D4 „ Live g¯êÃו ’•cf2óW_D4 o
»Ã·çóÓåü’•(Y‹hˆDgW‡F
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 184

14.3.1 ¢ìó¸áóÈxn2ó

6
1 3 2
4 5

¢ìó¸áóÈxn2ó

1. ³óÈíüëÐün 2ó Ü¿ó’ªókW • Ü¿ó’¼Wf2ó


’‹ËW~Y
2. 2óY‹h ¢üà Ü¿óLªókjcfD‹YyfnÈéïk°WD
¯êÃ×L UŒ~Y
3. ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁLªón4 °WD¯êÃ×ko Èéïh°
WDe›á÷n÷ á÷LÖŠ¼~Œ~Y ªüÐüÀÖo MIDI Èéï
kn•i(UŒ~Y
4. ÑóÁ¤óMnˆŠM’2óWjD4 ÑóÁ¤ó ¹¤ÃÁ’ªókW
~Y SnÜ¿óo 2óW_OjDÈéÃ¯è ’ÝwW_Š ¦©üß
ó°¢Ã× B“’-šY‹4 jik¿)gY ÑóÁ¤óMno ¢ìó
¸áóÈëü×n‹ËMnh XgY
5. ÑóÁ¢¦ÈMnˆŠŒ’2óWjD4 ÑóÁ¢¦È ¹¤ÃÁ’ªó
kW~Y ÑóÁ¢¦ÈMno ¢ìó¸áóÈëü×nB†Mnh Xg
Y
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 185

6. ¢ìó¸áóÈëü×k2óWfD‹4 ëü×ѹn“k• UŒ_ªü


Ç£ªoYyf]n~~-ü×UŒ~Y
èÆ áËåüK‰ ÖŠˆW ³ÞóÉ’U¦KŸLY‹K ~_o ¯êÃ×
Óåün°éգï’Í\W ëü×2ó’BhK‰ U‹ Y‹ShLgM~Y
ëü×’2óW_Bh °WO\ UŒ_¯êÃ×’ÀÖë¯êïY‹h ëü×2ó
-k• UŒ_ªüÇ£ªYyf’+€íó°µó×ëL¯êÃ×Óåünµó×ëÇ£
¹×ì¤kh:UŒ~Y ¯êÃ×Óåün ëü×Öìü¹ o Œnëü×gÖŠ¼
~Œ_ªüÇ£ªè ’:WfD~Y Þü«ü’ækÕKYh ]ŒˆŠMnëü×g
2óUŒ_ªüÇ£ª’tOShLgM~Y

14.3.2 »Ã·çó¹íÃÈxn2ó

»Ã·çó¹íÃÈko ªóû¶ûÕé¤g°WD¯êÃ×’2óY‹ShLgM~
Y
4 3 2 1

»Ã·çóÓåük°W
D¯êÃ×’2óY‹

1. °íüÐ믪󿤼ü·çó»ì¯¿’ None å k-šW ¯êÃ


×L¯ªó¿¤ºUŒ‹ˆFkW~Y
2. 2óW_DÈéïn ¢üà Ü¿ó’ªókW~Y 2óY‹Èéïn
zn¹íÃÈ…k ¯êÃ×2ó Ü¿óLh:UŒ~Y
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 186

3. J}•n ¯êÃ×2ó Ü¿ó’¯êïW 2ó’‹ËW~Y °WD¯


êÃ×L¹íÃÈ…kþŒ • ‹ËÜ¿óLdO¹oWfþ(2ó-gB‹
Sh’:W~Y ¯êÃו Ü¿ó’¼Yh 2ó¶KK‰ëüו
k Šÿ•Š~Y
4. ¯êÃ×\b Ü¿ó’¼YK ³óÈíüëÐün \b Ü¿ó’¼W
f‚2ó’\bY‹ShLgM~Y Sn4 °WD¯êÃ×o• UŒ~
[“
ÇÕ©ëÈgo »Ã·çóÓåün·üó ’• Wf‚ Sn·üókB‹zn2óï
ý¹íÃÈxn2óL‹ËWjDˆFk-šUŒfD~Y WKW 2ó/ïü×/é¦ó
Á-šn ·üó• g2ó‹Ë ª×·çó’•(Wf zn·üó¹íÃÈk22ó ’
‹Ë Y‹ˆF-šY‹ShLgM~Y

14.3.3 MIDI Ñ ¿ ü ó n ª ü Ð ü À Ö 2 ó

Live go ÉéàÑ¿üón2óL!XkLH~Y Live n Impulse ¤ó¹È¥ëáóÈ


hå k9ËY‹Æ¯Ëï’•(Wf Í\Pœ’3gºK•jL‰ÉéàÑ¿üó’
\ Y‹ShLgM~Y ~_ ¯íÞƣïj JóŽ ×ì¤Lïýj Simpler ’
•(Wf áíÇ£„ÏüâËü’ÎüÈThk\ Y‹Sh‚gM~Y
1. °íüÐ믪󿤼ü·çó»ì¯¿’ 1 Ík-šW~Y
2. 2óY‹ÎüÈ’êÕg¯ªó¿¤ºW_D4 2ó¯ªó¿¤¼ü·ç
ógi j$’xžW~Y
3. MIDI Èéïn»Ã·çóÓåü¹íÃÈ Impulse ~_o]nÖn¤ó¹
È¥ëáóÈLB‹¹íÃÈ ’ iŒK 1 dxžWfÀÖë¯êïY‹
h zn¯êÃ×L¹íÃÈkþŒ~Y ÇÕ©ëÈgo °WD¯êÃ×n
ëü×wo 1 ÍgYL ¯êÃ×’ÀÖë¯êïWfëü×n×íÑÆ£’
ôW ëü×w’ H‹ShLgM~Y
4. Èéï’2óïýkW~Y
5. ¯êÃ×’• W~Y
6. • UŒ‹ÎüÈoëü×Y‹¯êÃ×k H‰Œ ¯êÃ×Óåüg2ó¶
Á’º•gM~Y
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 187

7. ÇÕ©ëÈgo ³óÈíüëÐün ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁoªókjc


fD~Yng ì¤äüThkÑ¿üó’\ Y‹ShLgM~Y WKW
êÏüµë’Y‹ng2ó’\bW_D4 jio ªüÐüÀÖ ¹¤Ã
Á’ªÕkWf‚K~D~[“ ¯êÃ×o• ’šQ~Yng 2ó[Zk
¯êÃ×k •[f OY‹ShLgM~Y 2ógM‹¶Kkjc_‰
ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁ’‚F ¦ªók ŠÛH~Y
8. ¯êÃ×\b Ü¿óK ³óÈíüëÐün \b Ü¿ó’¼Wf2ó
’\bW~Y
Alt (PC) / Alt (Mac) -ü’¼W_~~zn¹íÃÈ’ÀÖë¯êïWf°WD¯
êÃ×’ Y‹h Èéïo2óïýkjŠ¯êÃ×L• UŒ~YngTè O`
UD
ªüÐüÀÖ2ó-g‚ ÖŠˆW ³ÞóÉ’•(Wf ŒnƤ¯’JdY‹Sh
LgM~Y ~_ ¯êÃ×ÓåünÎüȨǣ¿gÎüÈnÉíüûûÕûJd‚ï
ýgY
ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁLªón4 âXn»Ã·çó¯êÃ×kÎüÈ’ H‹S
h‚ïýgY

14.4 2ó
Œg½ó°ÆóÝ’ ôW_4 g‚ Live o 2óUŒ_ªüÇ£ªhMIDIn ’Ý
a~Y Live go 2óMû2óŒnÆóÝn ôo‚a•“ 2ó-nÆóÝ ô‚ï
ýgYng €S„k OLãWDÑüÈn2ón› ÆóÝ’ Rf2óW ŒCnÆ
óÝk;YhDc_Í\‚ïýgY
Sn_• YyfL g• UŒ‹ˆF g2ó Y‹ShL^8kÍ•
kjŠ~Y
áÈíÎüà ¹¤Ã
Á

2óg j!Xj¹Õo • WjL‰2óY‹K ¢×ê±ü·çók…5UŒ_


áÈíÎüà’•(Y‹ShgY áÈíÎüào ³óÈíüëÐün¹¤ÃÁ’•c
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 188

fªókY‹ShLgM • Ü¿ó’¼YK ¯êÃ×n• L‹ËUŒ‹h BkÕ


\’Ë•~Y

×ìÓåüÜêåüàÎ
Ö

áÈíÎüànÜêåüà’¿ÀY‹ko ß-µün ×ìÓåüÜêåüà ÎÖ’


•D~Y
Live kˆ‹• ªüÇ£ªnû‹ãÈkdDfo ï ü × Þ ü « ü ’•cfèÆY
‹ShLgM~Y ïü×Þü«üo ¿¤ßó°¨éü’îcW_Š 2ón°ëüÖ
„ðò ’ ôY‹nk••Œ~Y ,e ÑjèÆ’Å•hW_Š îc ïýj
2ónîc‚ ïü×Þü«ü’•Hp!XkÍ\gM~Y Øk MIDI nû‹ãÈ
‚ MIDI ¯êÃ×n ªê¸Êë BPM ³óÈíüë ’•cf2óŒk ôY‹ShL
gM~Y

14.5 ¯ ª ó ¿ ¤ º U Œ _ MIDI Î ü È n 2 ó
MIDI ’2óY‹4 MIDI ÎüÈ’êÕ„k¯ªó¿¤ºY‹ShLgM~Y è
Æ áËåün 2ó¯ªó¿¤¼ü·çó »ì¯¿go 2óUŒ_ÎüÈL¯ª
󿤺UŒ‹XM’xžgM~Y »Ã·çó¹íÃÈ~_o¢ìó¸áóÈk2óY
‹4 2ó¯ªó¿¤¼ü·çóo Live nÖŠˆWet’)(Y‹› ìênyŠj
¹ÆÃ×’_iŠ~Y d~Š 2ó¯ªó¿¤¼ü·çó’ 8 ó&n 3 #& k
-šWf2óW_4 ŒgSn-š’ÖŠˆ]Fh èÆ áËåüK‰ ÖŠˆW
³ÞóÉ’•cf‚ ¯ªó¿¤¼ü·çó-šLÖŠˆUŒ‹`Qg ¯ªó¿¤¼ü
·çó-š’•cf2óUŒ_óoÖŠˆUŒ~[“ ¯ªó¿¤ºUŒ_~~kjŠ~
Y
»Ã·çóh¢ìó¸áóÈn2ógo 2ó¯ªó¿¤¼ü·çó-š’-“2ók
ôY‹ShogM~[“
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 189

ªüÐüÀÖ2óg¯êÃ×Óåüëü×L ¹j4 2ó¯ªó¿¤¼ü·çó’


ôY‹h Sn¹œLYPkþŒ~Y Sn4 ‚ èÆáËåün³ÞóÉ ô’
ÖŠˆYShogM~[“
MIDI èÆnàg¬ UŒfD‹ Š èÆ áËåün ¯ªó¿¤º ³ÞóÉ’
•Hp 2ó •n MIDI ÎüÈ’BhK‰¯ªó¿¤ºY‹Sh‚gM~Y

14.6 «¦óȤóûì³üÇ£ó°
ì³üÇ£ó°n«¦óȤóo Live n 2ó/ïü×/é¦óÁ-š ¿ÖK‰-šg
M~Y «¦óȤóL None å k-šUŒfD‹4 «¦óȤóLŒ†Y‹
~g Live o2ó’‹ËW~[“ ³óÈíüëÐün¢ìó¸áóÈMnÕ£üëÉk
o «¦óȤóL À-Í-16 ó&gªìó¸rh:UŒ~Y
³óÈíüëÐükh:
UŒ_«¦óȤó

«¦óȤóo ޤʹ$n À-Í-16 ó& ‹Hp«¦óȤó-š 2 Àn4


-2.1.1. K‰«¦óȤó‹Ë K‰ ' 1.1.1. 2óL‹ËY‹0¹ nÄògÕ\W
~Y
«¦óȤóo Live L è MIDI ÇФ¹k WfD‹4 „ ReWire ¹ìüÖhW
f•(UŒfD‹4 koi(UŒ~[“

14.7 Õ¡¤ë¿¤×n-š
2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Önå n-šo 2ókˆŠ\ UŒ_µó×ëÕ¡¤ë
k¢#WfD~Y
ˆ °ƒ-š n 2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Ön Õ¡¤ë¿¤× »ì¯¿K
‰ Live g W_Dµó×ëÕ¡¤ë¿¤×’xžY‹ShLgM~Y
ˆ °ƒ-š n 2 ó/ï ü ×/é ¦ ó Á ¿ Ö n Ó Ã È Ç × ¹ » ì ¯ ¿ K
‰ Live g 2óY‹µó×ëÕ¡¤ënÓÃÈÇ×¹’xžY‹ShLgM
~Y
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 190

2óY‹¯êÃ×nÇÕ©ëÈ’ 2ó/ïü×/é¦óÁ -š¿Ög-šY‹h Í\


L¹ÔüÉ¢Ã×W~Y yk ï ü × â ü É ki jâüÉ’-šW 2óY‹µ¦
óÉn`D_Dn«Æ´ê’-šWfJOh¿)gY ŒK‰½ó°ÆóÝ’ ôWf
‚ µ¦óÉÁê’ÝdˆF×í°éàkˆŠêÕ¿ÀLL•Œ~Y

14.8 2óUŒ_µó×ënÝ¡4@
2óUŒ_µó×ëo Samples Recorded n kB‹ þ(n»ÃÈn Project
Õ©ëÀ kÝ¡UŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~g °ƒ-š Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿
Ön BÕ©ëÀ -šg šUŒ_í±ü·çó’- W~Y °•»ÃÈn2ó-
k Live nÇ£¹¯¹Úü¹L ³Y‹ShnjDˆF BÕ©ëÀoA kzMnB‹
Éé¤Ö/ÑüÆ£·çó…k\ WfO`UD

14.9 2ókêâüȳóÈíüë’•F
-üÞÃ×âüÉh MIDI ÞÃ×âüÉ’•Hp Live n2ó_ý’Þ¦¹’••ZkÍ
\Y‹ShLgM~Y
Èéïn ¢üà Ü¿óh XˆFk ³óÈíüëÐün2óhÈéó¹Ýüȳ
óÈíüë‚ÞÃ×Y‹ShLïýgY »Ã·çó¹íÃÈxn2ón› ÊÓ²ü
·çó³óÈíüëh ¹íÃÈ’ÞÃ×W êâüÈg2ó’‹ËY‹ShLgM~
Y

·üón Ü¿ó

·üó’ k¸ãó×Y‹nk•(UŒ~Y
CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó 191

Èéï• Ü¿ó

ÈéïkJQ‹2ón• h‹Ë’LD~Y
192

Chapter 15

¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È
nÍ\

Live n Èéïko Live ÇФ¹’MnY‹ShLgM~Y ÇФ¹ko 3 .^B


Š~Y
ˆ MIDI ¨ Õ § ¯ È o MIDI á÷k\(W MIDI Èéïkn•nOShLgM
~Y
ˆ ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È o ªüÇ£ªá÷k\(W ªüÇ£ªÈéïk
nOShLgM~Y ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈL¤ó¹È¥ëáóÈn À¦ó¹È
êüà n4 MIDI ÈéïknOSh‚gM~Y
ˆ ¤ó¹È¥ëáóÈ o MIDI ÈéïknKŒ‹ÇФ¹g MIDI ’@áW
ªüÇ£ª’ú›W~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 193

ÈéïÓåünÇФ
¹

ÈéïÓåügo ÇФ¹’xžUŒ_Èéïk?eûh:û¿ÀY‹ShLgM
~Y Èéï ð’ÀÖë¯êïWfÈéï’xžW ÈéïÓåü’‹DfÇ
Ф¹k¢¯»¹Y‹h ÈéïÓåüL Live ¹¯êüó èkh:UŒ~Y
ÇФ¹n_ýhÍ\kdDfo Live ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ LiveMIDI¨
Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ Live¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹’TÂg UD
¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èn°ëü× h]n•(¹ÕkdDfo ¤ó¹È¥ë
áóÈh¨Õ§¯Èéï nà’TÂgO`UD
Ñéáü¿’ MIDI ~_o-üêâüȳóÈíüë x¢µ¤óW ÇФ¹’ Ïóº
ªó ³óÈíüëgM~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 194

15.1 Live Ç Ð ¤ ¹ ’ • F

Live ÇФ¹Ö馶

ÇФ¹»ì¯¿’¯êïW Live nÓëȤóÇФ¹ÑìÃÈk¢¯»¹W~


Y MIDI ¨Õ§¯ÈûªüÇ£ª¨Õ§¯Èû¤ó¹È¥ëáóÈn Õ©ëÀLÖé
¦¶knKŒfD‹nL KŠ~Y
ÇФ¹’ÈéïknO j!Xj¹Õo Ö馶gÇФ¹’ÀÖë¯êïY‹
ShgY °•ÈéïL\ UŒ ÇФ¹LnKŒ~Y ~_ ÇФ¹’JM_D
Èéï’¯êïWfxžWfK‰ Ö馶K‰ÇФ¹~_o×ê»ÃÈ’xž
W Return ’¼WfxžW_Èéïk H‹Sh‚gM~Y

~_ ÇФ¹’ÈéïxÉéðW_Š »Ã·çóÓåüû¢ìó¸áóÈ
ÓåüûÈéïÓåüxÉíÃ×Y‹Sh‚gM~Y
áâ èe›á÷’•cf Live ÈéïxÇÕ©ëÈ-š’›fWfD‹4 È
éïnÇФ¹Á§üónÇФ¹’ NY‹e›’^Oko ß-µü…nÈéï
n ¢üà Ü¿ó’ ¹kY‹Å•LBŠ~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 195

MIDI hªüÇ£ªnÈ
éï¢üàÜ¿ó

SF-šYŒp ‹Hp Og•(WfD‹}h’Èéïn¨Õ§¯Èk Wf•


W_Š Èéïn¤ó¹È¥ëáóÈn• k MIDI -üÜüÉne›’•FShL
gM~Y Sn»ÃÈ¢Ã×K‰ °WD¯êÃ×n2óxnûÕo!XgY âË¿ê
ó°-šLpj‹4 n-škdDfo âË¿êó°n ’TÂgO`UD
ÈéïkÇФ¹’ H‹ko ÈéïxÉéðY‹K ÇФ¹ ’ÀÖë¯
êïWÇФ¹Á§üók H~Y ÇФ¹Á§üóná÷o 8kæK‰óxhû
ÕW~Y
ªüÇ£ª¨Õ§¯Èo ªüÇ£ªÈéïnÇФ¹Á§üónû nMnkÉíÃ
×Y‹ShLgM~Y ¨Õ§¯Èn&s o X‹µ¦óÉkqÿW~YngTè
O`UD MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üón4 ‚ ØgY
¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È ’ MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üókÉíÃ×Y‹h ¤ó¹È¥
ëáóÈn!kB‹ ókB‹ á÷oªüÇ£ªá÷hjŠ ªüÇ£ª¨Õ§¯È
`Qk ¹hjŠ~Y ¤ó¹È¥ëáóÈnMkB‹ ækB‹ á÷o MIDI á÷h
jŠ MIDI ¨Õ§¯È`Qk ¹hjŠ~Y d~Š MIDI ÈéïnÇФ¹Á§ü
óko ~Z MIDI ¨Õ§¯È !k¤ó¹È¥ëáóÈ ŒkªüÇ£ª¨Õ§¯È
h 3 .^YyfnÇФ¹’nOShLgM~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 196

MIDI ÈéïnÇФ
¹Á§üóo 3dnÇ
Ф¹¿¤×Yyf’+
€ShLgM~Y

Á§üóK‰ÇФ¹’JdY‹ko ÇФ¹n¿¤ÈëÐü’¯êïW³óÔåü
¿n ~_o Delete -ü’¼YK èÆ áËåüK‰ Jd ’xžW~Y
ÇФ¹n&s ’ ôY‹ko ÇФ¹n¿¤ÈëÐü’ÉéðW Èéï
ÓåünÖnÇФ¹n]pkÉíÃ×W~Y ÈéïÓåüK‰»Ã·çó~_o¢
ìó¸áóÈÓåüxÉéðW ÇФ¹’~h•fÖnÈéïkûÕY‹Sh‚g
M~Y ÇФ¹nMnû•MnûJdkˆŠ ªüÇ£ª¹ÈêüàL--UŒ‹Sh
o 8BŠ~[“

ÇФ¹¢¯Æ£Ùü¿
¹¤ÃÁ

ÇФ¹o ¢¯Æ£Ùü¿ ¹¤ÃÁ’•cfªóhªÕ’ ŠÿH‰Œ~Y ÇÐ


¤¹’ªÕk ŠÿH‹no ÇФ¹’ B„kJdW_ˆFj¶KgY á÷oæ
UŒZ ÇФ¹o CPU ’ˆ»W~[“ Live ÇФ¹o 8 ªÕn4 ko CPU
’ˆ»W~[“ s0kdDfo CPU wk¢Y‹ ’TÂgO`UD SSg¬ U
ŒfD‹ Èéï’Õêüº ³ÞóÉo CPU wnØDÇФ¹’•cf\mY‹
›kyk¿)gY
Live ÈéïnÇФ¹ko e›hú›ìÙëáü¿üLBŠ~Y Snáü¿üo
ÇФ¹Á§üókB‹OLnB‹ÇФ¹’¢WúYnk¿)gY á÷nìÙëLN
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 197

YN‹4 „ á÷LhO@áUŒjD4 ìÙëáü¿ük¶ÁLh:UŒ‹ng


ÇФ¹’ªÕkW_ŠÖŠ W_ŠWf ÇФ¹-š’¿tY‹ShLgM~Y

Á§üónÇФ¹“n
ìÙëáü¿ü

ØÃÉëüào!Pjng ÇФ¹“k¯êÃÔó°o X~[“ ¯êÃÔó°o


ìÙënp8kØDá÷Lú›k áUŒ_4 „µó×ëkøM H‰Œ_4 kz
W~Y
Live nÈé¦×kdDfo ëüÆ£ó°hI/Onà’TÂgO`UD ê¿ü
ó È é à ¯ ’•cf X nÇФ¹n¹œ’ pnÈéïx¢µ¤óY‹¹Õji
L¬ UŒfD~Y Live nÇФ¹n•D¹’f“`‰ ¯êÃרóÙíü×nà‚
TÂg UD ¯êÃ×nÇФ¹Ñéáü¿nâ¸åìüȹÕL¬ UŒfD~
Y

15.1.1 Live ÇÐ ¤ ¹ × ê » Ã È

Live ÇФ¹o Ñéáü¿-š’ × ê » Ã È hWfÝXW|súYShLgM~


Y Live ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èn×ê»ÃÈo ÇФ¹Ö馶K‰¡ Y
‹ShLgM~Y Ö馶ko ÇФ¹LÕ©ëÀhWfh:UŒ Õ©ëÀ…k×
ê»ÃÈLÝXUŒfD~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 198

ÇФ¹Ö馶kh:
UŒ_×ê»ÃÈ

³óÔåü¿n-üÜüÉ’•cf ×ê»ÃÈ’Ö馺WíüÉY‹ShLgM~
Y
ˆ -üh -ü’•cf k¹¯íüëW~Y
ˆ -üh -ü’•cf ÇФ¹Õ©ëÀ’‹‰W~Y
ˆ Return -ü’¼Wf ÇФ¹~_o×ê»ÃÈ’íüÉW~Y

ÛÃȹïÃ××ê»Ã
ÈÜ¿ó

ÇФ¹n ÛÃȹïÃ××ê»ÃÈ Ü¿ó’¯êïY‹h B„kÖ馶L


ÇФ¹kêó¯UŒ ÇФ¹Ö馶kÇФ¹n×ê»ÃÈL|súUŒ~Y Ç
Ф¹hÖ馶Lêó¯WfD‹“ ×ê»ÃÈnÖ馺ûíüÉûªüÇ£·çó
LLH~Y %nÇФ¹n×ê»ÃÈ’xžWf þ(nÇФ¹hÖŠÿH‹Sh‚
gM~Y ÇФ¹nÇÕ©ëÈÕ¡¯Èêü»ÃÆ£ó°’íüÉY‹ko ÇФ¹
Õ©ëÀK‰×ê»ÃÈnªÕ©ëÀ ÇФ¹ LØD_Õ©ëÀ ’xžW~Y
ÇФ¹Ö馶hÇФ¹nêó¯o %nÓåüLxžUŒ‹K ÛÃȹïÃ×Ü
¿ó’‚F ¦¼Yh Œ~Y ×ê»ÃÈnÛÃȹïÃ×o Esc -ü’¼Wf
‚-ãó»ëgM~Y
×ê»ÃÈo Ö馶’ËWf¤óÝüÈY‹¹ÕnÖk ¨¯¹×íüé Windows /
Finder Mac K‰Live xô¥ÉíÃ×Y‹Sh‚gM~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 199

×ê»ÃÈnÝX

ÇФ¹Ö馶go ×ê»ÃÈ’}Mjp`Q\ WÝXY‹ShLgM~Y

×ê»ÃÈÝXÜ¿ó

×ê»ÃÈÝXÜ¿ó’¯êïWf ÇФ¹nþ(n-š’°•×ê»ÃÈhWfÝ
XY‹ShLgM~Y SnÜ¿ó’•Fh Ö馶kêÀ¤ì¯ÈUŒ~Y ]Sg
Return -ü’¼W Live LêÕgdQ‹ M’•(Y‹K û g ôW~Y

Ö馶nÍ\k¢Wf sWOo Õ¡¤ëh»ÃÈn¡ nà ’TÂgO`U


D ×í¸§¯È’yšW_×ê»ÃÈnÝ¡k¢Wf sWOo rSn ’TÂgO
`UD

15.2 ×é°¤ón•(
Live g•(Y‹ÇФ¹o × é ° ¤ ó hWfý Y‹ShLgM~Y Live
o Steinberg Media n VST ×é°¤ób h Apple Computer n Audio Unit ×é
°¤ób Mac OS X n• ’µÝüÈWfD~Y
VST „ Audio Unit AU ×é°¤ó’•c_\mo Live ÇФ¹’•c_\mh{h
“i •Š~[“ VST h AU ¤ó¹È¥ëáóÈo Live n MIDI Èéï knK
Œ Live ¤ó¹È¥ëáóÈh Øk MIDI ’@áWªüÇ£ªá÷’ú›W~Y ×
é°¤óªüÇ£ª¨Õ§¯Èo ªüÇ£ªÈéï K Œk¤ó¹È¥ëáóÈL
šO4 kn••(gM~Y sWOo Mún Live ÇФ¹’•cf\mY‹
’TÂgO`UD
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 200

×é°¤óÇФ¹Öé
¦¶

VST h Audio Unit ×é°¤óo ×é°¤óÇФ¹Ö馶’•cfÖ馺W_Š¤


óÝüÈY‹ShLgM~Y Ö馶ko »ì¯¿K‰¢¯»¹gM~Y ×é°¤
ó¤ó¹È¥ëáóÈo Ö馶n×é°¤ó¨Õ§¯Èho:%Wfh:UŒ~Y
¤ó¹È¥ëáóÈo-üÜüÉ¢¤³ógh:UŒ~Y
Ö馶n "_ýo Audio Unit ×é°¤ókn• ¹gY ×ê»ÃÈníüÉo
ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’ËWfÈéïÓåünÇФ¹K‰ô¥L•Œ~Y Audio
Unit nÕ¡¯Èêü×ê»ÃÈLÖ馶kh:UŒjDShLBŠ~Y ]n4 Ç
Ф¹’ÈéïknM ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’ ¹kY‹h ×ê»ÃÈLh:UŒ
‹ˆFkjŠ~Y
á â Live ’ •fwÕY‹4 ×é°¤óÇФ¹Ö馶k×é°¤óLh:UŒ
~[“ ~Z ×é°¤ó½ü¹’ ¹ kY‹Å•LBŠ~Y ×é°¤ó½ü¹’
¹kY‹h in×é°¤ó’•(Y‹K ³óÔåü¿niSk×é°¤óLB‹K
L Live k H‰Œ~Y ×é°¤ó½ü¹n ¹h!¹k¢Y‹s0o Snàn VST
×é°¤óÕ©ëÀhAudio Unit ×é°¤ón g¬ WfD~Y
Intel Mac ’•(Y‹4 : Intel×í»Ãµ- n Mac go PowerPC ×éÃÈÕ©ü
à( VST Jˆs AU ×é°¤ó’ͤƣ֟LY‹ShogM~[“ æËÐüµ
ë ~_o Intel ¿¤×n×é°¤ón• Live g•(Y‹ShLgM~Y
×í°éàÕ\-k×é°¤ó’¤ó¹Èüëh¢ó¤ó¹ÈüëY‹4 Live o ô
’ å[Z ×í°éà’•wÕY‹~g ×é°¤óÇФ¹Ö馶…k×é°¤ó
Lh:UŒ~[“ ×é°¤ó -šn • ¹ - ã ó Ü¿ó’•Hp Live LÕ\
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 201

-k×é°¤ó’•¹-ãóW ¤ó¹ÈüëUŒ_ÇФ¹’sBk×é°¤óÇФ
¹Ö馶K‰xžY‹ShLgM~Y
×é°¤óÇü¿üÙü¹h:nô°k‚ •¹-ãó’LFh¿)gY Alt (PC)
/ Alt (Mac) -ü’¼W_~~ •¹-ãó ’¯êïY‹h äD×é°¤óÇü
¿üÙü¹LJdUŒ °_k×é°¤óÇü¿üÙü¹LËÉUŒ~Y

15.2.1 ÈéïÓåün×é°¤ó

ÈéïÓåün VST
×é°¤ó

×é°¤ó’Ö馶K‰ÈéïxÉéðY‹h ×é°¤óLÈéïÓåükh
:UŒ~Y ×é°¤óÑÍëh:o Live ÑÍëk Šÿ•Š~Y Live ÑÍëo ×
é°¤ónpLuïk D4 B‹Doê¢ë¿¤àg¿Àïýj4 gjQŒp ×
é°¤óÑéáü¿’YyfŒhjbgh:W~Y ×é°¤óL YN‹4 ko ×
é°¤óìênèÆÑÍëL%¦£óɦg‹M~Y

×é°¤óU‹Ü¿ó

×é°¤ón¿¤ÈëÐükB‹ Ü¿ó’¯êïW VST ×é°¤ónÑéáü¿


nh:h^h:’ ŠÛH‹ShLgM~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 202

X-Y ³óÈíüëÕ£üëÉo 2 dn×é°¤óÑéáü¿’ ¦k³óÈíüëY‹


ShLgM é¤Ö Ogn³óÈíüëkyk¿)gY 2 dn×é°¤óÑéáü¿
’ Live ÑÍën X-Y Õ£üëÉk¢µ¤óY‹ko Õ£üëÉ nÉíÃ×À¦óá
Ëåü’•(W~Y
×é°¤óo Èéïk×é°¤óLnKŒ‹h Live ÇФ¹nˆFkqFShLg
M~Y
ˆ Ñéáü¿oYyfèÆY‹ShLgM ªüÇ£ª¨Õ§¯Èh¤ó¹È¥ëá
óÈnëüëk“D ÇФ¹Á§üó„Èéïn%í±ü·çókÉéðY
‹ShLgM~Y
ˆ MIDI ³óÈíüéáûü¸’Ñéáü¿kÞÃ×Y‹ShLgM~Y
ˆ ¯êÃרóÙíü×’•cf #šÑéáü¿’Í\gM~Y
ˆ ÈéïëüÆ£ó°-šn½ü¹„¿ü²ÃÈhWf¢µ¤óW ×é°¤ón
ÞëÁe›/ú›_ý’•FSh‚gM~Y sWOo ëüÆ£ó°hI/O n
à’TÂgO`UD

×é°¤óÑÍë’%¦£óɦgh:Y‹

×é°¤óèÆÜ¿ó

×é°¤óèÆ Ü¿ó’¼Yh VST ~_o Audio Unit ×é°¤óÑÍë’%¦£ó


ɦk‹M~Y %¦£óɦ…gnÑéáü¿n ô‚ Live ÑÍëgn ôh Øk
_ýW~Y
°ƒ-šn ×é°¤ó -šg ×é°¤óèƦ£óɦk¢Y‹-š’LD~Y
ˆ × é ° ¤ ó ¦ £ ó É ¦ ’ ê Õ g ‹ O L ¹n4 ×é°¤óLÖ馶K‰
Èéï kwÕUŒ_› ×é°¤óèƦ£óɦLêÕ„k‹M~Y
ˆ Þ ë Á × é ° ¤ ó ¦ £ ó É ¦ ª×·çóL ×é°¤ó -šgxžUŒfD
‹4 ×é°¤ó¦£óɦ’ ¦k}Mjp`Q‹OShLgM~Y Snª
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 203

×·çóLxžUŒfDjOf‚ Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼W_~~°W


D×é°¤ó¦£óɦ’‹Oh Ygk‹DfD‹¦£óɦ’‰XjDg°W
D¦£óɦ’‹OShLgM~Y
ˆ × é ° ¤ ó ¦ £ ó É ¦ ’ ê Õ g Y go þ(•(-nÈéïknKŒfD
‹×é°¤ón¦£óɦ`QL Live Ç£¹×ì¤kh:UŒ‹ˆF-šY‹Sh
LgM~Y
h: áËåün ×é°¤ó¦£óɦ ³ÞóÉ ~_o Ctrl Alt P (PC) /
P (Mac) -ün·çüÈ«ÃÈ’•(Wf ‹DfD‹×é°¤ó¦£óÉ
Alt
¦nh:h^h:’ ŠÛH‹ShLgM~Y ×é°¤óèƦ£óɦ…n¿¤Èë
Ðüko ×é°¤óLnKŒfD‹Èéï Lh:UŒ~Y
Macintosh n4 VST ×é°¤óko èƦ£óɦL³óÔåü¿n-üÍ\nq
ÿ’×QjD‚nLBŠ~Y ,„k ×é°¤óêSnŸÅ¨éügB‹ShL H
‰Œ~Y ¢óíï³üÉ„·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹nk ×é°¤ó¦£óɦ
kô¥e›Y‹Å•LB‹4 o -ü’¼W_~~ ×é°¤óèÆ Ü¿ó
’¯êïW~Y èƦ£óɦL 8n Í\¦£óɦkh:UŒ ô¥e›L
ïýkjŠ~Y Sn_ýo SnˆFj×é°¤ón6P’Þ•Y‹î„gý UŒf
D~Y e›LB•c_‰¦£óɦ’‰X Í\Mk×é°¤óÑéáü¿’•(W•
s¦£óɦ’‹OSh’Jç•W~Y

15.2.2 ×é°¤óÑÕ©üÞó¹

CPU -ško ×é°¤ónìüÆó·ühÑÕ©üÞó¹nÐéó¹’ÝdˆF¿


ÀY‹ ×é°¤óÐÃÕ¡µ¤º -šLBŠ~Y SSgo ×é°¤óL ¦kæ
Y‹µó×ëp’-šY‹ShLgM~Y -š$’ R‹h ÑÕ©üÞó¹o
W~YL ìüÆó·ü‚'MOjŠ~Y
ªüÇ£ªÐÃÕ¡ -šLxžUŒfD‹4 ×é°¤óo ³óÔåü¿nµ¦
óÉ«üÉLß껫óÉThkæ Y‹µó×ëp’cºk —W~Y SF-šY‹
h ÉíÃ×¢¦È„ÑÕ©üÞó¹ nOL yk DSP «üÉn4 L jOjŠ~
Y
³óÔåü¿nµ¦óÉ«üÉÐÃÕ¡ µ¦óÉ«üÉLß껫óÉThkæ Y‹
µó×ëp o ªüÇ£ª -šn ÐÃÕ¡µ¤º K‰-šgM~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 204

15.3 VST × é ° ¤ ó

15.3.1 VST ×é ° ¤ ó Õ © ë À

Live ’ •fwÕY‹4 VST ×é°¤ó’•(Y‹Mk VST ×é°¤ó½ü¹’


¹kY‹Å•LBŠ~Y ³óÔåü¿n×éÃÈÕ©üàkˆcfo •(W_D
ÇФ¹’+€ VST ×é°¤óÕ©ëÀní±ü·çó’ Live k H‹Å•LBŠ~
Y VST ½ü¹’-šY‹ko ×é°¤óÇФ¹Ö馶n ¹ Ü¿ó’¼Y
K Ctrl , (PC) / , (Mac) ’¼Wf Õ¡¤ë/Õ©ëÀ -š’‹M ¹
½ü¹ »¯·çóK‰-šW~Y

VST ×é°¤ó½ü¹’
Windows k»ÃÈ¢Ã
×Y‹

Windowsgo å nˆFkWf»ÃÈ¢Ã×’LD~Y
1. VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ¨óÈê’•cf Live k VST ×é°¤ón
í±ü·çó’å‰[~Y Ö é ¦ º Ü¿ó’¯êïWfÕ©ëÀ "
À¤¢í°’‹M i jÕ©ëÀ’í±üÈWxžW~Y
2. VST «¹¿àÕ©ëÀ’xžW Live n¹-ãóLB†Y‹hѹLh:UŒ
~Y Windows go Ö馺WjOf‚ Live Lѹn츹Èê’‹dQ
‹ShLBŠ~Y
3. VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ ª×·çóL ªó k-šUŒfD‹
Sh’º•W~Y ªó k-šUŒfDŒp xžUŒ_Õ©ëÀo Live
kJQ‹ VST ×é°¤ón ¹½ü¹hjŠ~Y VST ×鰤󫹿à
Õ©ëÀ ª×·çó’ ªÕ kWf VST ×é°¤ó’••jDˆFk-
šY‹Sh‚gM~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 205

Mac OS X k VST ×é°


¤ó½ü¹’»ÃÈ¢Ã
×Y‹

Mac OS X go å nˆFk VST ×é°¤ón»ÃÈ¢Ã×’LD~Y


1. VST ×é°¤óo 8 ÛüàÕ©ëÀn /Library/Audio/Plug-Ins/VST
Ç£ì¯Èêk¤ó¹ÈüëUŒfD~Y ·¹ÆàÕ©ëÀ ª×·çó
n VST ×é°¤ó•( K‰ Live ×é°¤ónªóhªÕ’ ŠÛH‹S
hLgM~Y
2. VST ×é°¤ó’ÝXY‹Õ©ëÀL%kX(Y‹4 LBŠ~Y ×é°¤
óL Live gn••(UŒfD‹4 k OwS‹þagY Sn4 ·¹
ÆàÕ©ëÀk Hf B‹Do·¹ÆàÕ©ëÀnã•Šk Sn VST ×
é°¤óÕ©ëÀ’•FShLgM~Y Live kSnÕ©ëÀní±ü·çó
’ H‹ko VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ¨óÈê*n Ö é ¦ º Ü
¿ó’¯êïWfÕ©ëÀ "À¤¢í°’‹M SnÕ©ëÀ’í±üÈ
WfxžW~Y
3. VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ ª×·çóK‰ VST ×é°¤ón•
( ’xžW SnÕ©ëÀn VST ×é°¤ó’ªÕkY‹ShLgM~Y
×é°¤ó-š’Œ†Y‹h VST ×é°¤óÕ©ëÀhµÖÕ©ëÀ…k úUŒ_Y
yfn×é°¤óL×é°¤óÇФ¹Ö馶kh:UŒ~Y
T•(n³óÔåü¿…k\ UŒ_Õ©ëÀkÝXUŒfD‹ VST ×é°¤ó’•(Y
‹Sh‚gM~Y ~Z VST ×é°¤óLÝXUŒfD‹Õ©ëÀn ¨ ¤ ê ¢ ¹
’\ WfK‰ Live n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ -šgxžUŒfD‹ VST ×é°¤ó«
¹¿àÕ©ëÀ (Mac OS X go VST ×é°¤ó·¹ÆàÕ©ëÀ) k¨¤ê¢¹’ H
~Y ¨¤ê¢¹o T•(n³óÔåü¿nÑüÆ£·çó~_oÏüÉÉé¤Öxd
jLcfD‹_• VST ×é°¤óÕ©ëÀk Hf¨¤ê¢¹Õ©ëÀ…‚ "UŒ~
Y
VST ×é°¤óko ¨éüL+~ŒfD‹‚n„ Live kþÜWfDjD‚n‚BŠ S
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 206

FDc_×é°¤óo ¹-ãóæ -n¯é÷ånŸàhjŠ~Y ¯é÷åY‹


h Live ’•wÕY‹›kÀ¤¢í°Lh:UŒ OL’ MwSWfD‹×é°¤óL
h:UŒ~Y Live kˆ‹×é°¤ón úPœkÜXf ×é°¤ó’•¹-ãóY‹
K ×é°¤ó’!¹kY‹K’xžY‹À¤¢í°Lh:UŒ~Y •¹-ãó’xž
W_4 ×í°éàL•s¯é÷åY‹h Live oOLnB‹×é°¤ó’êÕ„k
!¹k ŠÛH~Y Sn×é°¤óo •¤ó¹ÈüëUŒ‹~g×é°¤óÇФ¹
Ö馶koh:UŒjOjŠ~Y

15.3.2 VST ×í ° é à h Ð ó ¯

VST ×é°¤óo]Œ^Œ ×í°éà n Ðó¯ ’ @ WfD~Y ×í°


éàko ×é°¤ón³óÈíüë-š$L+~ŒfD~Y

VST ×é°¤ó×í°é
à»ì¯¿

×é°¤ónÐó¯K‰×í°éà’xžY‹ko ¿¤ÈëÐü n»ì¯¿’•(W


~Y Ðó¯Thn×í°éàpoz~cfD~Y Í\o þ(xžUŒfD‹×í°
éà…gL•Œ~Y d~Š ×é°¤ón³óÈíüëk H‰Œ_ ôo Yyf×
í°éàn èkjŠ~Y
VST ×é°¤ó×í°éào Live ÇФ¹×ê»ÃÈhopjŠ~Y Live ÇФ¹n
×ê»ÃÈo Live Set h¤ó¹¿ó¹YyfLq WfD‹nkþW VST ×í°éà
o VST ×é°¤ónyš¤ó¹¿ó¹L WfD~Y

VST ×é°¤ó×í°é
àn ð ô

þ(n×í°éàn ð’ ôY‹ko VST ×í°éà»ì¯¿’xžW èÆ á


ËåüK‰×é°¤ó×ê»ÃÈn ð ô ³ÞóÉ’ŸLW~Y °WD×í°é
à ’¿¤×e›W_‰ Return -ü’¼WfºšW~Y
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 207

VST ×í°éà/Ðó¯
íüÉÜ¿ó æ hÝ
XÜ¿ó ó

VST ×í°éàhÐó¯o Õ¡¤ëK‰¤óÝüÈShLgM~Y VST ×í°éàn


íüÉ Ü¿ó’¯êïY‹h 8nÕ¡¤ë’‹OÀ¤¢í°Lh:UŒ
nÕ¡¤ë’í±üÈY‹ShLgM~Y
Windows n 4 VST ÇФ¹×í°éàÕ¡¤ë ~_o VST ÇФ¹Ðó¯Õ¡¤
ënia‰’í±üÈY‹K Õ¡¤ë¿¤×áËåüK‰xžW~Y
þ(xžUŒfD‹×í°éà’Õ¡¤ëhWfÝXY‹ko VST ×í°éà/Ðó¯n
ÝX Ü¿ó’¯êïW Õ¡¤ëÝXÀ¤¢í°’h:U[~Y Õ©üÞÃÈá
Ëåü Macn4 )/Õ¡¤ë¿¤×áËåü Windowsn4 K‰ VSTÇФ¹×í
°éà ’xžW Õ©ëÀh ð’xžW~Y Ðó¯hS’Õ¡¤ëhWfÝXY‹
ko XˆFkÍ\W Õ¡¤ë¿¤×/Õ©üÞÃÈk VSTÇФ¹Ðó¯ ’xž
W~Y

15.4 Audio Unit × é ° ¤ ó


Audio Unit ×é°¤óo Mac OS X gn••(ïýg VST ×é°¤óh{| ØkÍ
M~Y

Audio Units×é°¤ó
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 208

Live ’ •fwÕY‹4 Audio Unit ×é°¤óo×é°¤óÇФ¹Ö馶kh


:UŒ~[“ Audio Unit ’×é°¤ó½ü¹hWf ¹kY‹ko ×é°¤óÇФ
¹Ö馶n ¹ Ü¿ó’¼YK Ctrl , (PC) / , (Mac) ’¼Wf Õ¡¤
ë/Õ©ëÀ -š’‹M ½ü¹’ ¹kY‹ »¯·çóK‰-šW~Y Audio
Unit ’•(Y‹ ’ªókY‹h Audio Unit ×é°¤óL ¹kjŠ ×é°¤óL×
é°¤óÇФ¹Ö馶kh:UŒ~Y
Audio Unit ’•(WjD4 ko Snª×·çó’ªÕk ŠÿH‹ShLgM~Y

Audio Unit ×é°¤ó’


¹kY‹

Audio Unit ×é°¤óko ÇФ¹âüÉxž_ý’ d‚nLBŠ~Y ‹Hp


êÐüÖnìóÀê󰯪êÆ£ìÙë’xžY‹ShngM‹×é°¤óLX(W~
Y SFDc_»ì¯¿xo ªê¸Êën×é°¤óÑÍëK‰WK¢¯»¹gM~[
“ ×é°¤óÑÍëo ×é°¤óèÆÜ¿ó’•cf‹OShLgM~Y

Audio Unit ×é°¤ó


¦£óɦ’‹O

Audio Unit ko Live ¨Õ§¯Èn×ê»ÃÈh Øk_ýY‹×ê»ÃÈLØ^WfD


~YL Sn×ê»ÃÈo-•ÖŠ (hjcfD‹_• Ö馶…’ÉéðWfí
±ü·çó’ ôY‹ShogM~[“
Audio Unit ×ê»ÃÈo .aupreset hDF¨¯¹Æó·çóLØDfJŠ å n
Ç£ì¯ÈêkÝXUŒ~Y
[Ûüà]/Library/Audio/Presets/[áü«ü ]/[×é°¤ó ]
CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\ 209

15.5 ÇФ¹Ç£ì¤Üc
Live o Live h×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È ê¿üóÈéïnÇФ
¹’+€ kˆcf X‹Ç£ì¤’êÕÜcW~Y Ç£ì¤o ÇФ¹Le›á÷
hú›Pœ’æ Y‹nkKK‹B“kˆŠ X~Y Üc¢ë´êºào ÇФ¹n
Õ\kKK•‰Z Live Èéï’Yyf kÝa • Õ\hón• n“nÇ£ì¤
’gM‹`Q jOW~Y
8 ÇФ¹Ç£ì¤Üc’¿ÀY‹Å•oBŠ~[“ WKW Live 4 åMnÐü
¸çóg\ UŒ_ Live Set o ÇФ¹Ç£ì¤ÜcjWg‹M~Y ìüÆó·üÜ
cnªóhªÕ’KÕg ŠÛH‹ko ª×·çó áËåüK‰ Ç£ì¤Üc
’xžW~Y
Èéïǣì¤Lp8k'MD4 „ ×é°¤óK‰ìüÆó·üLêÝüÈUŒ_
4 o ½ÕȦ§¢Õ\ ¦L'EkN W~Y ¤ó¹È¥ëáóÈn2ó~_o•
-kìüÆó·ü¢#nOLL X_4 ÇФ¹Ç£ì¤Üc’ªÕkWf•f
UD 8kªókWfJOSh’JYY•W~Y Èéïǣ줒 %k¿ÀY
‹n‚¹œ„gY
ÇФ¹Ç£ì¤Üco •(UŒfD‹ÈéïhÇФ¹npkÔ‹Wf CPU k
w’ H~Y
210

Chapter 16

¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È
éï

ªüÇ£ª¨Õ§¯È
éï

éïo ÈéïnÇФ¹Á§üón¨Õ§¯Èû×é°¤óû¤ó¹È¥ëáóÈ
’Í\Y‹Õì-·ÖëjÄüëgY éïo Ñjá÷×í»Ãµ À¤Êßï
jÑÕ©üÞó¹(¤ó¹È¥ëáóÈ ÑïÕëj·ó»µ¤¶üjinËÉk•(Y
‹ShLgM~Y Í•j³óÈíüë’~h•‹Shg ÇФ¹Á§üó’ý‡ Y
‹Sh‚gM~Y éïo pnÇФ¹nÍ\k*ŒfD~YL X ÇФ¹n
Ñéáü¿n³óÈíüë¢Â’°_k-šY‹ShkˆŠ ÇФ¹n_ý’U‰k8
pYSh‚gM~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 211

éïo Live 5 k{4W_ÇФ¹°ëü×_ý’á5W_‚ngY Live 5 K‰¤ó


ÝüÈUŒ_ Live Set nÇФ¹°ëü×o Live 6 kˆŠéïkêÕ„k ÛUŒ~
Y Live Set o ¦ Ý X UŒ‹h ä DÐü ¸ ç ó n Live g ‹ O S h o g M ~ [ “ n
gTè O`UD

16.1 éïn‚•

16.1.1 á÷Õíüh& ÇФ¹Á§üó

Live nÈéïko ÇФ¹L Ç Ð ¤ ¹ Á § ü ó kô k¥šUŒfJŠ á÷Læ


K‰óxÇФ¹K‰ÇФ¹xh ‰Œ~Y ÇÕ©ëÈgo ÈéïÓåükoX
nÁ§üón•Lh:UŒ~YL Èéï…k+~Œ‹Á§üópko6PoBŠ~
[“
éïo ý ÇФ¹Á§üó’û nÈéïk H‹ShLgM~Y Èéïk
pnÁ§üóLB‹4 Á§üóo & W f Õ\W~Y Á§üóko ne
›á÷L Bk@áUŒ~YL @ጠá÷oÁ§üónÇФ¹’ NW ô k æ
UŒ~Y & Á§üónú›o æ Œ~h•‰Œéïú›hjŠ~Y
éïk+~Œ‹‚nYyf’~h•f XSnÇФ¹h H‹ShLgM~Y
éïnh:’. h:k ŠÿH‹h {h“i¹Úü¹’hŠ~[“ ÈéïnÇ
Ф¹Á§üógéïnŒk pnÇФ¹LšO4 “eiJŠ éïnú›o
ŒšnÇФ¹k M™LŒ~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 212

16.1.2 Þ¯í³óÈíüë

Þ¯í³óÈíüë

éïkìyn_ýhWf Þ¯í³óÈíü ë LBŠ~Y


Þ¯í³óÈíüëo 8 dnÎÖL 1 »ÃÈhjcfJŠ éïkB‹ÇФ¹nû
nÑéáü¿’DOdg‚¢Éì¹Y‹ShLgM~Y Þ¯í³óÈíüë’inˆ
Fk•(Y‹Ko æü¶!,gY Í•jÇФ¹Ñéáü¿k!Xk¢¯»¹gM‹
ˆF)(W_Š a‡ch •c_Ñéáü¿’ p-šWfêºàhór’ U[_
Š è'j·ó»µ¤¶ü’ËÉW_ g«¹¿Þ¤ºW_·ó×ëj¤ó¿üÕ§ü¹
’Kv[‹ji U~V~j•D¹LgM~Y
Þ¯í³óÈíüë’ è³óÈíüëµüÕ§¹kMIDI ÞÃÔó° W hþ¹Õ’U
‰kñ•‹ShLgM~Y

16.2 éïn\
éïko ¤ó¹È¥ëáóÈéï ªüÇ£ª¨Õ§¯Èéï MIDI ¨
Õ§¯Èéï n 3 .^LBŠ Live nÇФ¹Yyf’«ÐüWfD~Y ÈéÃ
¯¿¤× Ø é¦×o éïk+~Œ‹ÇФ¹k“D]n'êLpjŠ~
Y
ˆ MIDI ¨ Õ § ¯ È é à ¯ koMIDI ¨Õ§¯Èn•L+~Œ MIDI ÈéïkWKn
OShLgM~[“
ˆ ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È é à ¯ koªüÇ£ª¨Õ§¯Èn•L+~Œ ªüÇ£
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 213

ªÈéïkWKnOShLgM~[“ ¤ó¹È¥ëáóÈn À¦ó¹Èêü


à gB‹4 o MIDIÈéïknOSh‚gM~Y
ˆ ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È é à ¯ ko¤ó¹È¥ëáóÈL+~Œ~YL MIDI ~_o
ªüÇ£ª¨Õ§¯È’ý Y‹ShLgM~Y Sn4 kYyfn MIDI
¨Õ§¯ÈL¤ó¹È¥ëáóÈéïnÇФ¹Á§üón knKŒ !k
¤ó¹È¥ëáóÈLšM ŒkªüÇ£ª¨Õ§¯ÈLnKŒ~Y
éïoU~V~j¹Õg\ Y‹ShLgM~Y zn°•éïo –éï×ê
»ÃÈ ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È é à ¯ ji ’ ÇФ¹Ö馶K‰Èéïx
ÉéðWf\ Y‹ShLgM~Y ]nŒ ÇФ¹’ô¥éïn Á§üóê¹
È ~_o ÇФ¹ ÓåükÉíÃ×W~Y Sn 2 dkdDfo !n g ¬
WfD~Y
Èéïk éïhWf°ëü× W_D 1 då nÇФ¹LYgknKŒfD‹4
ÈéïÓåüK‰ÇФ¹n¿¤ÈëÐü’xžW èÆ áËåün ° ë ü
× ³ÞóÉ’•(W~Y ~_o xžW_¿¤ÈëÐü g (PC) / Ctrl
(Mac) Wf³óƯ¹ÈáËåü’‹M X³ÞóÉ’xžW~Y XÇФ¹kS
n³ÞóÉ’pŠÔW•(Y‹h éï…kéïL\ UŒ~Y
ÇФ¹n°ëü×’ãdWéï’ãSY‹ko é à ¯ n¿¤ÈëÐü’xž
W èÆ áËåü~_o³óƯ¹ÈáËåüK‰ °ëü×ãd ’xžW~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 214

16.3 éïn‚³

1 2 3 4 5

éïn³óÝüÍóÈ

1. éïko 3 dnÓåüLBŠ Å•kÜXfh:h^h:’ ŠÿH‹Sh


LgM~Y éïnæïkB‹ Óåü«éà ko Óåü’xžY
‹»ì¯¿LØDfD~Y
2. Þ¯í³óÈíüë
3. Á§üóê¹È
4. ÇФ¹
5. éïnÒo8Oò~ŒfJŠ ƒLL KŠ„YOjcfD~Y ÇФ¹
ÓåüLh:UŒfD‹4 Sn ¨óÉÖé±ÃÈ kˆŠƒLLocM
Šh:UŒ éïnŽd¢Â’$%Y‹ShLgM~Y
éïhS’ ¦kûÕû³ÔüûJdY‹ko éïn¿¤ÈëÐü’xžW~Y
éïk+~Œ‹ÇФ¹n¿¤ÈëÐügoBŠ~[“ éï’xžWfD‹
› èÆ áËåün ð ô ³ÞóÉ’•(Wf éïn M’ ôY‹Sh
‚gM~Y
éïnÓåüYyfL^h:n4 ¿¤ÈëÐüLÓåü«éàk˜Š¼~Œ éÃ
¯L. h:UŒ~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 215

³óѯÈkjc_éÃ
¯

KÕgéï…¹’Á§Ã¯Y‹ShjO éï…nyšnÇФ¹kí±üÈW_D
4 ¿)j·çüÈ«ÃÈLBŠ~Y ÈéïÓåü»ì¯¿ g (PC) / Ctrl
(Mac) Y‹h ÈéïnÇФ¹Á§üókB‹hÇФ¹nŽdê¹ÈLh:UŒ~
Y ê¹ÈK‰xžY‹`Qg Live L]nÇФ¹’xžWf;bkh:W~Y

³óƯ¹ÈáËåü’
•cféïx éO¢
¯»¹Y‹
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 216

16.4 Á§üóê¹È

Á§üóê¹È

á÷Léïke›UŒ‹h ~Z k NY‹Shkj‹nLÁ§üóê¹ÈgY
]Sg SSg WÁ§üóê¹ÈkdDf¬ WfJM_Dh D~Y
Á§üóê¹Èo @áY‹á÷n •Ý¤óÈ’:WfD~Y & ÇФ¹Á§ü
óo ê¹ÈneŠãhWfSSK‰¹¿üÈW~Y ê¹Èn oÉíÃרê¢k
jcfJŠ ×ê»ÃÈ ÇФ¹ âXnÁ§üó’Ééð & ÉíÃ×Wf°_k
Á§üó’ H‹ShLgM~Y
ÈéïÓåükoÇФ¹Á§üóL ¦k 1 dWKh:UŒjD_• Á§üóê¹
È’ÊÓ²ü·çóhWf•(Y‹Sh‚gM~Y ê¹ÈgxžUŒfD‹‚nL £
nÇФ¹Óåük ÇФ¹ÓåüL‹DfD‹4 h:UŒ~Y Á§üóê¹È
g³óÔåü¿-üÜüÉn h -ü’•cf éïn-«’ éO ŠÿH‹
ShLgM~Y
Á§üóê¹Èo Á§üónÞëÁxžk‚þÜWfJŠ ³Ôü„Sû Y‹›k¿
)gY Sn4 þ(xžUŒfD‹Á§üónpLÇФ¹Óåükh:UŒ~Y
Á§üóko Üêåüà¹é¤Àü Á§üó¢¯Æ£Ùü¿ ½í ÛÃȹïÃ
× Ü¿óLØDfD~Y Live ¯êÃ× Ø Á§üóhS’ÝXW_Š ×ê»ÃÈh
WfÇФ¹Ö馶 g|súYShLgM~Y Á§üó’xžWfK‰ èÆ á
Ëåün ð ô ³ÞóÉ’xžW Á§üók M’ØQ‹ShLgM~Y éÃ
¯L'MO Ñj‚nkj‹kdŒf …¹’:Y M’ØQfJOShL^8kyk
ËcfM~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 217

16.4.1 ªüÈ»ì¯È

ªüÈ»ì¯È ¹¤ÃÁLªón4 þ(á÷’æ WfD‹Á§üóLÁ§üó


ê¹È…kxžUŒ~Y Sn_ýo ¾üóh#ÕWfÍM~Y ÑjéïnÈé
Öë·åüÆ£ó°kykËd¾üókdDfo !n g¬ W~Y

16.5 ¾üó
¾üóo éï…n Á§üón¹¿üÈè k™•cfD‹ #nÇü¿Õ£ë¿
gY ¾üókˆŠ ÇФ¹Á§üóxh NY‹ShngM‹$nÄòLzšUŒ~
Y ÇÕ©ëÈgo ¾üóo N„kÕ\W æü¶L]næ ’•XY‹ShLjD
ˆF-šUŒfD~Y WKW û k•-š’LD ôUŒ_³óÈíüë-š’L
FShLgM~Y ¾üóko -ü Key) Ùí·Æ£ Vel Á§üó»ì
¯È Chain n 3 .^LBŠ Á§üóê¹È nÜ¿ó’•cf ¨Ç£¿’ Š
ÿH‹ShLgM~Y ^h: Hide Ü¿óo Yyfn¨Ç£¿’^h:k Š
ÿH~Y
á â - ü ¾ ü ó h Ù í · Æ £ ¾ ü ó o MIDI Ç ü ¿ n • ’ Õ £ ë ¿ Y ‹ _ • ªü
Ç£ª¨Õ§¯ÈéïkoBŠ~[“
¾üóo 2 dn»¯·çók KŒfJŠ tná¤ó»¯·çóo¾üóêSnµ¤
º ôhûÕk•(UŒ ELíOjcfD‹ tn»¯·çóoÕ§üÉÄòn-šk
•(UŒ~Y »¯·çónµ¤º ôo »¯·çónæóï’ÉéðWfLD~
Y »¯·çónûÕo »¯·çónïå nè ’ÉéðWfLD~Y

16.5.1 ¾üó…ná÷Õíü

¾üónÍM’ ãY‹_•k MIDI ¨Õ§¯Èéïgná÷Õíü’‹k‹fDM


~W‡F MIDI ¨Õ§¯Èéïo MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üókBŠ MIDI á
÷’æ W~Y SSgo Snéïk& ÇФ¹Á§üóL 4 d+~ŒfJŠ
ÇФ¹Á§üóko MIDI ¨Õ§¯ÈL 1 dnKŒfD‹hW~W‡F
1. Èéï…n MIDI Çü¿oYyf ÇФ¹Á§üó’ NW MIDI ¨Õ§
¯Èûéïxh0TW~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 218

2. MIDI ¨Õ§¯ÈéïkoÇФ¹Á§üóL 4 dBŠ YyfnÁ§üó


L X MIDI Çü¿’ Bk@áW~Y
3. MIDI Çü¿o ÇФ¹Á§üóxhe‹Mk SnÁ§üón¾üó’
NgM‹ˆFkjcfDjQŒpjŠ~[“ MIDI ¨Õ§¯Èûéïn
Á§üóko -ü Ùí·Æ£ Á§üó»ì¯Èn 3 dn¾üóLBŠ~
Y
4. @á MIDI ÎüÈo Á§üón-ü¾üóhÔ UŒ~Y MIDI ÎüÈL
-ü¾üó…kBŒp !n¾üóxhûÕUŒ•sÔ UŒ~Y -ü¾ü
ókjQŒp SnÎüÈo Á§üó…nÇФ¹xhûÕUŒ~[“
5. Á§üónÙí·Æ£¾üóhÁ§üó»ì¯È¾üókdDf‚ ØkÔ
UŒ~Y ÎüÈL!¾üónÄò…kB‹4 Á§üó…n nÇÐ
¤¹ne›xh ‰Œ~Y
6. Yyfn& Á§üónú›o~h•‰Œ MIDI ¨Õ§¯Èûéïn B
ú›hjŠ~Y ÈéïnÇФ¹Á§üónéïkšDf%nÇФ¹
LnKŒfD‹4 SnÇФ¹o éïnú›’×áWæ W~Y

16.5.2 -ü¾üó

-ü¾üó¨Ç£¿

-ü Ü¿óLxžUŒfD‹4 Á§üóê¹Ènók-ü¾üó¨Ç£¿Lh:
UŒ Á§üóLÕë MIDI ÎüÈìó¸ {| 11 ª¯¿üÖ kÞÃÔó°UŒfD
‹K’:W~Y Á§üóo -ü¾üó…kB‹ MIDI ÎüÈkn•ÍÜW~Y
nÁ§üón¾üóo -ü’DOdg‚qFShLgM‹_• Õì-·Öëj -ü
ÜüÉ r -šLïýkjŠ~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 219

-ü¾üóÕ§üÉÄòo Á§üóke›UŒ‹ÎüÈnÙí·Æ£’ pW~Y

16.5.3 Ùí·Æ£¾üó

Ùí·Æ£¾üó¨Ç£
¿

¤ó¹È¥ëáóÈûéï~_o MIDI ¨Õ§¯Èûéïn Á§üókoÙí·


Æ£¾üóLBŠ MIDI ÎüȪóÙí·Æ£nÄò’-šY‹ShLgM~Y
Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿’h:Y‹h Á§üóê¹Èókh:UŒ_-ü¾üó¨
Ç£¿LÙí·Æ£¾üó¨Ç£¿k Šÿ•Š~Y MIDI ÎüȪóÙí·Æ£o 1
K‰ 127 n¹±üëg:UŒ ¨Ç£¿ èk$ÄòLh:UŒ~Y ]nÖn_ýkd
Dfo-ü¾üó¨Ç£¿h ØgY
Ùí·Æ£¾üóÕ§üÉÄòo Á§üóke›UŒ‹ÎüÈnÙí·Æ£’ pW~
Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 220

16.5.4 Á§üó»ì¯È¾üó

Á§üó»ì¯È¨Ç£
¿

Chain Ü¿ó’ªókY‹h Á§üó»ì¯È¨Ç£¿Lh:UŒ~Y Yyf.


^néïkÁ§üó»ì¯¿¾üóLBŠ X nÑéáü¿’•cfû kÁ§üó
’Õ£ë¿Y‹ShLgM~Y ¨Ç£¿ko Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿k<_ 0-127
n¹±üëLØQ‰ŒfD~Y $¹±üën ko Á§üó»ì¯¿ h|pŒ
‹ Ééðïýj¤ó¸±ü¿LØDfD~Y
Ön¾üóh Ø Á§üó»ì¯È¾üóoÇü¿Õ£ë¿gY éïnÁ§üóY
yfLe›á÷’×áW~YL Á§üó»ì¯¿nþ(n$hÍjŠ FÁ§üó»ì
¯È¾üó’ dÁ§üó`QL¢Éì¹UŒ ú›’ W~Y
MIDI ¨ Õ § ¯ È û é à ¯ go Á§üó»ì¯È¾üóoÎüÈ`QgjOYyfn@
á MIDI ¤ÙóÈ MIDI CC ji ’Õ£ë¿W~Y Õ§üÉÄòo Á§üóke›
UŒ‹ÎüÈnÙí·Æ£’ pW~Y
ªüÇ£ªá÷’ú›Y‹ ¤ó¹È¥ëáóÈûéïhªüÇ£ª¨Õ§¯ÈûéÃ
¯go Õ§üÉÄòkˆŠ Á§üónú›nÜêåüàìÙëL pUŒ~Y ]
Œgo þ(µ¦óÉL• UŒfD‹Á§üó»ì¯È¾üó kÁ§üó»ì¯¿L
ûÕW_4 oiFj‹ngW‡FK ¾üóLÕ§üÉÄò…gB•‹4 Á§üó
nú›Üêåüào¼ík pUŒ Á§üó»ì¯¿o¾üó kjŠ~Y ¾üók
Õ§üÉÄòLjD4 ú›Üêåüào p U Œ Z Á§üón¨Õ§¯È wD
êÐüÖn‹ÿó„Ç£ì¤ji L]Œ^Œn-šk“DÕ§üÉ¢¦ÈW~Y
]ŒgoSSg ÑÕ©üÞó¹kÁ§üó»ì¯È¾üó’•(Y‹¹ÕkdDf‹f
DM~W‡F
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 221

Á§üó»ì¯È’•c_×ê»ÃÈÐó¯n\

Á§üó»ì¯È¾üó
’•cf¨Õ§¯È×ê
»ÃÈ’\ Y‹

Ön¾üó¿¤×hpjŠ Á§üó»ì¯È¾üónÇÕ©ëÈnwUo 1 ÇÕ©ë


È$o 0 kjcfD~Y Sn4 Á§üó»ì¯È¨Ç£¿’•cf ×ê»ÃÈÐ
ó¯ ’ éO\ Y‹ShLgM~Y
SSg‚ ‹hWf 4 dnÁ§üó’ déï’•(W~Y Á§üókoU~V~
j¨Õ§¯ÈL+~ŒfJŠ ¨Õ§¯ÈK‰¨Õ§¯Èx ŠÿHf•(W_DhW~
Y Ïóºªó gÍ\Y‹_• Á§üó»ì¯¿’ è³óÈíüëµüÕ§¹n
¨ó³üÀk MIDI ÞÃÔó°WfJM~Y
]Œgo 2 jîh 3 jînÁ§üónÁ§üó»ì¯È¾üó’ ¾üónÄòL£
¥Y‹ˆFûÕW~Y nÁ§üón¾üó$o 0 2 jînÁ§üón¾üó$o
1 3 jînÁ§üón¾üó$o 2 4 jînÁ§üón¾üó$o 3 gY
Á§üó»ì¯È¾üóo]Œ^Œìên$’ cfJŠ 2 dn¾üóLÍjŠ c
fDjD_• ¦k 1 dnÁ§üón• Á§üó»ì¯¿n$ ¨Ç£¿n j k
h: hIWOjŠ~Y ]nPœ Á§üó»ì¯¿’ÕKWf inÁ§üóLá÷
’æ Y‹K’zšY‹ShLgM~Y MIDI ¨ó³üÀ’•cf ¤ó¹È¥ëáó
È~_o¨Õ§¯Èn-š’!Xk ŠÿH‹ShLgM~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 222

Õ§üÉÄò’•c_×ê»ÃÈÐó¯n¯í¹Õ§üÉ

Á§üó»ì¯È¾üó
’•cf¨Õ§¯È×ê
»ÃÈ“’¯í¹Õ§ü
ÉY‹

Mn‹’ i2•f Á§üó»ì¯È¾üó’®¿tW×ê»ÃÈ“’¹àüºkûÕ


Wf•~W‡F SnÍ\ko ¾üónÕ
Õ§ü ÉÄò ’;(W~Y
Õ§üÉko¹Úü¹LÅ•hj‹_• ¾üónwU’ W8pWfJM~W‡F
ón¾üó-šgo ×ê»ÃÈkþW]Œ^Œìên$L 4 d-šUŒfJŠ ]
Œ^Œk 1 õ@ Ön 3 dL^SHjDè LBŠ~Y ×ê»ÃÈ“n¯í¹Õ§ü
Éo 8 µŽgL•Œ~Y •(UŒ‹ PkþWf 8 µŽn¨ûgo—YN‹4
¾üónMn’ ôW Õ§üÉÄò’ 'kƒR~Y

16.6 Þ¯í³óÈíüën•(

ÞÃ×âüÉgÞ¯í³
óÈíü뢵¤ó’L
F
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 223

SnˆFj ÑjÇФ¹Á§üó’ËÉY‹_ýk H Þ¯í³óÈíüë’•Hp


éïnÍ•jÑéáü¿’!XkÍ\Y‹ShLgM~Y ‚a•“ Í\W_DÑé
áü¿’û kxžY‹ShLgM~Y ÞÃÔó°-š’Lc_‰ ]nÖnéï’
^h:k ŠÿH‹ShLgM~Y
Þ¯í³óÈíüëÓåün Map Mode Ü¿ó’ªókY‹h ÞÃ×âüÉk Š
ÿ•Š~Y ÞÃ×âüÉ’ªókY‹h å n 3 dnShLwSŠ~Y
ˆ éïnÇФ¹nÑéáü¿nFaÞÃÔó°ïýj‚nYyfL «éüh:
UŒ~Y
ˆ Þ¯í³óÈíüëÀ¤¢ën k Map Ü¿óLh:UŒ~Y
ˆ ÞÃÔó°Ö馶 L‹M~Y
ÞÃÔó°’‹ËY‹ko å nK gLD~Y
1. Map Mode Ü¿ó’¯êïW Þ¯íÞÃ×âüÉ’ªókW~Y
2. ÞÃÔó°W_DÇФ¹Ñéáü¿’ 1 ¦`Q¯êïWfxžW~Y
3. Þ¯í³óÈíüën Map Ü¿ó’¯êïW Ñéáü¿’ÞÃ×W~
Y ÞÃÔó°Ö馶ks0Lý UŒ~Y
4. Å•kÜX ÞÃÔó°Ö馶n Min/Max ¹é¤Àü’•cf$Äò’
¿tW~Y Min ¹é¤Àün$’ Max ¹é¤Àün$ˆŠ‚'MO
-šY‹Shg ÍâÞÃÔó°’\ Y‹ShLgM~Y ÞÃÔó°Öé
¦¶n¨óÈê g (PC) / Ctrl (Mac) ’¼W þ(n$’ÍâY‹Sh
‚gM~Y
5. U‰kÞÃÔó°W_D4 o %nÇФ¹Ñéáü¿’xžW~Y Þ¯
íÞÃ×âüÉ’B†Y‹4 o Map Mode Ü¿ó’‚F ¦¯êï
W~Y
Þ¯í³óÈíüëk ¦¢µ¤óY‹h ÇФ¹Ñéáü¿nÍ\oYyfÞ¯í³
óÈíüëkÔm‰Œ‹_• Ñéáü¿o!¹hWfh:UŒ~Y èK‰ ¯êÃ×
¨óÙíü× ’•cfâ¸åìüÈY‹ShoïýgY
ÞÃÔó°Ö馶’•cf Ddg‚¢µ¤ónèÆ„JdLLH~Y Ö馶o
ÞÃ×âüÉLªón4 kn•h:UŒ~Y
CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï 224

16.7 éï…néï
SŒ~g éï’Ë Y‹Yyfn³óÝüÍóÈkdDf¬ WfM~W_ ]Œg
oSSg U‰k2“`³ó»×ÈkdDf‹fDM~W‡F éïnÇФ¹Á§ü
ó…èk éï’ H‹Sh‚gM~Y Snàn j g¬ W_Sh’ DúW
fD_`QŒp ãY‹ShL]FãWOojDoZgY ]Œo éïk+
~Œ‹‚nYyf’~h•f XSnÇФ¹h H‹ShLgM‹ hDF‚ngW
_ SŒ’ ~HŒp ÇФ¹Á§üók°•éï’ý Y‹Sho ÇФ¹’ý
Y‹Shh •ŠLjD hDFShLJ KŠD_`Q‹h D~Y

MIDI ¨Õ§¯ÈûéÃ
¯k‚F 1 dn MIDI ¨
Õ§¯ÈûéïL+~
ŒfD‹‹

~Z ÖŠ¼•_Déï’xžWfK‰ èÆ áËåün °ëü× ³ÞóÉ


’xžW~Y ÈéïÓåügo éïk+~Œ‹…¹o Öé±ÃÈk ~Œ_b
gh:UŒ~Y éï…kéïLB‹4 Öé±ÃÈn…tk‚FrhdÖé±Ã
ÈLh:UŒ~Y
éïûÁ§üóûÇФ¹o ÉéðgéïkeŒ_ŠéïK‰úW_ŠWf
Èéï“’ê1kÕKYShLgM~Y Á§üó’xžWfK‰ »Ã·çóÓåü
~_o¢ìó¸áóÈÓåüxÉéðY‹h Mnk •[fÕ©ü«¹L Šÿ•Š
~Y ÈéïÓåüL‹M Á§üó’@šnMnkÉíÃ×Y‹ShLgM~Y
225

Chapter 17

ªüÈáü·çóh¨óÙíü×
nèÆ

Live nß-µühÇФ¹’Í\Y‹› òk •[f³óÈíüë’6¡W_Dh F


ShLˆOBŠ~Y òn¿¤àé¤ók¿c_³óÈíüënÕ\’ ªüÈáü
· ç ó h|s~Y ¿¤àé¤ók¿cf$L Y‹Sh’ ª ü È á ü · ç ó
hDD~Y Live nòÆóÝûß-µüûÇФ¹³óÈíüën{h“iL þ
ŸkoªüÈáü·çó UŒfD~Y

17.1 ªüÈáü·çón 2
ªüÈáü·çón\ o!XgY ³óÈíüëÐün 2ó ¹¤ÃÁLªónBk
ôUŒ_³óÈíüëo ªüÈáü·çóhWfYyf 2UŒ~Y ß-µü„Ü
êåüà¹é¤Àüjin³óÈíüëk 2óªüÈáü·çó’\ Wf•~W‡
F 2óŒ• YŒp ³óÈíüënÕMkˆ‹¹œ’îh3gº•gM~Y ³óÈ
íüëLªüÈáü·çóhWf 2UŒ‹h ¹é¤ÀüÎÖn LED L¹oW~Y È
éïnÑóËó°„ÈéƣÙü¿¹¤ÃÁ‚ ªüÈáü·çóhWf 2
Y‹h¿)gY ªüÈáü·çóL\ UŒ‹h LEDLæ èk¹oW~Y
CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ 226

ªüÈáü·çóhWf
2UŒ_Üêåüàû
ÑóûÈéƣ
Ùü¿¹¤ÃÁ

17.2 ªüÈáü·çónJd
ªüÈáü·çó’JdY‹ko ªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüë’¯êïW
fxžW èÆáËåüK‰ ¨óÙíü×’Jd ³ÞóÉ’xžW~Y ªüÈáü
·çó’:Y LED oˆH ³óÈíüënp$oò- škÝ_Œ~Y ¯êïWfx
žY‹ShogMjD_• ÈéƣÙü¿¹¤ÃÁjinªüÈáü·çó’
Sn¹ÕgJdY‹ShogM~[“ ¹¤ÃÁnªüÈáü·çóo ¨óÙíü×n
Öìü¯Ý¤óÈ’èÆWfJdW~Y

17.3 ªüÈáü·çó’!¹kY‹
\ W_ªüÈáü·çó’ ôW_OjDQŒi °_k³óÈíüë’ÕKWf•_
DhDF4 LBŠ~Y ÖŠˆWet !6PgYK‰ ýk ô’ H‹ShLg
M~YL âXÇü¿’ øM[Z ³óÈíüënªüÈáü·çó’ B„k!¹k
W_D4 n-š‚TO!XgY 2óâüÉL ª Õ nB ªüÈáü·çó UŒ_
³óÈíüë$k ô’ H‹h ªüÈáü·çó’:Y LED LˆH ³óÈíüë
nªüÈáü·çóLªÕkjc_Sh’å‰[~Y ªüÈáü·çógo þ(nÞ
Ëå¢ë-šL*
*HW~Y
¢ìó¸áóÈx;
‹ Ü¿ó

Live Set nªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüëLªÕn4 ³óÈíüëÐün


¢ìó¸áóÈx;‹ Ü¿óL¹oW~Y SnÜ¿óko 2dnyîLBŠ~
Y
CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ 227

1. ¢ìó¸áóÈg-ã×ÁãüUŒ_¶Kn³óÈíüëh þ(n¶KLp
j‹Sh’å‰[~Y
2. SnÜ¿ó’¯êïWf YyfnªüÈáü·çó’•s ¹kW ªü
Èáü·çóL¢ìó¸k 2UŒfD‹¶Kk;YShLgM~Y

17.4 ªüÈáü·çónÉíühèÆ
¢ìó¸áóÈÓåügo ªüÈáü·çó«üÖoÖìü¯Ý¤óÈ«üÖhWfh
:ûèÆgM~Y
3 5 1 4 2

¢ìó¸áóÈÓåün
ªüÈáü·çó¨óÙ
íü×

1. Èéïn¨óÙíü×k¢¯»¹Y‹ko Èéï ð*n Ü¿ó’


¯êïW~Y
2. Èéïnß-µü~_oÇФ¹³óÈíüë’¯êïY‹h ]n³ó
Èíüën¨óÙíü×Lh:UŒ~Y
3. ¨óÙíü×o ªüÇ£ªâb~_o MIDI Ç£¹×ì¤n j kh:U
Œ~Y ‚ôøo³óÈíüë$’ 4søoB“’:WfD~Y ¹¤ÃÁ
h鸪ܿók¢Wfo p$øo #škjcfD~Y
4. ªüÈáü·çóÇФ¹»ì¯¿go Èéïß-µü~_oÈéïÇ
Ф¹’xžY‹K None ’xžWf¨óÙíü×’ YShLgM~
Y ªüÈáü·çó UŒ_ÇФ¹néÙë*n LED h:kˆŠ ªüÈ
áü·çóÇФ¹’ §Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ 228

5. ªüÈáü·çó³óÈíüë»ì¯¿go ªüÈáü·çóÇФ¹»ì
¯¿gxžUŒ_ÇФ¹K‰³óÈíüë’xžW~Y ªüÈáü·çó
UŒ_³óÈíüënéÙëko LED L¹oW~Y

17.4.1 ¨óÙíü×nÉíü

ÉíüâüÉgo ¨óÙíü׫üÖ’¯êï~_oÉéðWfÉíüY‹ShL
gM~Y

Éíüâüɹ¤ÃÁ

ÉíüâüÉ’ªókY‹ko ª×·çó áËåüK‰ ÉíüâüÉ ’x


žW ³óÈíüëÐünÉíüâüɹ¤ÃÁ’¯êïY‹K Ctrl B (PC) /
B (Mac) -ühB’ Bk¼W~Y

¨óÙíüÖ’ÉíüY

ÉíüY‹h ï–°êÃÉnEk •[ Žµ¶n¹ÆÃ×L\ UŒ~Y ï–°


êÃÉo ·çüÈ«ÃÈ’•cf-šW~Y ª×·çóáËåüK‰ °êÃÉk8
@ ª×·çó’•FK ·çüÈ«ÃÈ Ctrl 4 (PC) / 4 (Mac) ’•D ê1k
KøMgÉíüY‹_•k°êÃÉ’^h:kY‹ShLgM~Y

17.4.2 Öìü¯Ý¤óÈèÆ

ÉíüâüÉLªÕn4 ¨óÙíü×Ç£¹×ì¤nh:hÍMopjŠ~Y é¤
óhé¤ó’djPÖìü¯Ý¤óÈo ÉéðWfÕKYShLgM~Y ¨óÙ
íü×o Ðï°é¦óÉ’¯êïY‹K ÉéðWfxžW~Y å n_ý’
ŸLgM~Y
CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ 229

ˆ °WDÖìü¯Ý¤óÈ’\ Y‹ko é¤ó nû nݸ·çó’ÀÖë¯


êïW~Y
ˆ Öìü¯Ý¤óÈ’ˆ»Y‹ko ݤóÈ’ÀÖë¯êïW~Y
ˆ Öìü¯Ý¤óÈnûÕo ÉéðgLD~Y ÉéðY‹Öìü¯Ý¤óÈ
Lþ(xžxžUŒfD‹Äò…kB‹4 xžUŒfD‹Äò…nÖnÖìü
¯Ý¤óÈ‚ ÒkûÕW~Y

xžUŒfD‹Äò…n
Öìü¯Ý¤óÈ’~h
•fÕKYko iŒK
dnÖìü¯Ý¤óÈ
’ÉéðW~Y

-ü’¼WjL‰ÉéðWf Öìü¯Ý¤óÈ’ˆ»Y‹ShLgM~
Y Ctrl(PC) / (Mac) -ü’¼WjL‰ÉéðWf ®¿t’LD~Y
ˆ Öìü¯Ý¤óÈk ~Œ_é¤ó’ÉéðWf ‚ô¹ kÕKYShLgM
~Y Öìü¯Ý¤óÈnMnL k W~Y é¤óLþ(xžUŒfD
‹Äò…kB‹4 ¨óÙíü×o xžUŒ_¿¤à¹Ñóg‚ô¹ kÕM
~Y Live o xžUŒ_Äò…`QgûÕY‹ˆF xžUŒ_Äò…né¤ó
n!ïkÖìü¯Ý¤óÈ’?eW~Y

¨óÙíü×é¤ó’É
éðWf‚ô¹ kû
Õ

17.4.3 ¨óÙíü×níï

¯êÃ×’ûÕY‹h 8 Live oYyfnªüÈáü·çó’¯êÃ×h ÒkûÕ


U[~Y ¯êÃ×gojO½ó°Ý¸·çók¨óÙíü×’íïW_D4 ko
CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ 230

¢ìó¸áóÈÓåün ¨óÙíü×’úš Ü¿ó’¯êïW~Y


ª×·çóáËåüK‰ ¨óÙíü×’úš ’xžWf-šY‹Sh‚gM~Y

¨óÙíü×’úš
¹¤ÃÁ

17.4.4 èÆáËåün³ÞóÉ

¨óÙíü×èÆk¿)j³ÞóÉ’ èÆáËåüK‰xžgM~Y
ÈéïK‰ªüÈáü·çó’«ÃÈ~_o³ÔüY‹ko èÆáËåüK‰]Œ^
Œ ¨óÙíüÖn«ÃÈ ¨óÙíü×n³Ôü ’xžW~Y
ÈéïnŒèk pn¨óÙíü×n³ÔühÚü¹È’ BkLFko ¨óÙ
íü×’ ý ³ÞóÉ’xžW~Y
Live go ¨óÙíü×nÕM’B“nAŒk¿cf³Ôü&Úü¹ÈgM‹`Qgoj
O Ñéáü¿n“gn³Ôü&Úü¹È‚ïýgY WKW ûÕL s’jUjDS
h‚BŠ ÑónÕM’¤³é¤¶hâpxûÕU[‹4 ji Live LŸLgM‹n
o nÝXkP‰Œ~Y

17.4.5 ÆóÝnªüÈáü·çó’èÆ

ÆóÝk WjL‰ ªüÇ£ªn¹ÈìÃÁh'.’À¤ÊßïkLH‹no Live


n'Mjy´gY Live go ½ó°ÆóÝ‚ªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüën
1 dkjcfD~Y
½ó°ÆóÝn¨óÙíü×’èÆY‹ko Þ¹¿üÈéï’U‹W tn¨óÙ
íü׻쯿K‰ Mixer ’xžW tn»ì¯¿K‰ Song Tempo ’xžW~
Y
CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ 231

ÆóݨóÙíü×

ÆóݨóÙíü×n¿tko p$øÇ£¹×줒•FSh‚gM~Y SnÇ£¹


×ì¤o ¨óÙíü׻쯿n kB‹p$Üï¹h#ÕWf_ýWfD~Y æ
tnÜï¹oÆóÝn $’ ótnÜï¹oÆóÝn '$’ BPM gh:Wf
D~Y
2 dn³óÈíüëgo ÆóÝkrŠSf‰Œ_ MIDI ³óÈíüénp$nÄò’z
šW~Y
232

Chapter 18

¯êÃרóÙíü×

Live n ¯êÃ×ko ]Œ^Œ ¯êÃרó Ù í ü × L+~ŒfD~Y ¯êÃ×


¨óÙíü×kqÿUŒ‹¯êÃ×n'¶o ¯êÃ×n¿¤×h-šk•XW~Y ¯
êÃרóÙíüÖo MIDI ³óÈíüéÇü¿hWf•(UŒ_Š ÇФ¹nÑé
áü¿’¿ÀW_ŠgM~Y Snàgo ~Z¯êÃרóÙíüÖn\ ûèƹÕ
’¬ W ]n•D¹kdDfsWO¬ WfDM~Y

18.1 ¯êÃרóÙíü֨ǣ¿

¯êÃ×ÓåüÜï¹
»ì¯¿’•cf¨óÙ
íü×Üï¹’h:Y

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 233

¯êÃרóÙíüÖ’Í\Y‹ko jón¯êÃ×ÓåüÜﹻ쯿ÑÍë
’ ¹kW ¯êÃ×Óåün ¨óÙíü× Üï¹’h:U[~Y ¨óÙíü×
Üï¹ko»ì¯¿L 2 dBŠ ¨óÙíü×nh:hèÆLLH~Y

¯êÃ×Óåün¨óÙ
íü×Üï¹

j náËåüoÇФ¹»ì¯¿gY ÇФ¹»ì¯¿go Í\Y‹³óÈíü


ën ,«Æ´ê’xžW~Y ÇФ¹»ì¯¿n¨óÈêo ¯êÃ×n.^kˆŠ
pjŠ~Y
ˆ ªüÇ£ª¯êÃ×ko Clip ¯êÃ×nµó×ë³óÈíüë ûÈéÃ
¯nÇФ¹Á§üókB‹Yyfn¨Õ§¯Èûß-µüL¨óÈêUŒfD~
Y
ˆ MIDI ¯êÃ×ko MIDI Ctrl MIDI ³óÈíüéÇü¿ hÈéïnÇФ
¹Á§üókB‹YyfnÇФ¹L¨óÈêUŒfD~Y
j náËåüo³óÈíüë»ì¯¿gY ³óÈíüë»ì¯¿go j ná
ËåügxžUŒ_¢¤Æàn³óÈíüë’xžW~Y ÇФ¹~_o³óÈíüë
»ì¯¿nDZŒn4 ‚ ¯êÃרóÙíüÖ’+€¢¤Æàn ðko LED L¹o
Y‹ng !Xk$%gM~Y
¯¤Ã¯»ì¯¿ Ü¿óg èÆUŒ_³óÈíüë’xžW~Y
áËåü~_o¯¤Ã¯»ì¯¿Ü¿ó’¯êïY‹h µó×ëh:~_o MIDI ¨
Ç£¿kã•Š xžUŒ_¨óÙíü×’:Y¨óÙíü֨ǣ¿Lh:UŒ~Y
Sample Notes Envelopes Üï¹n¿¤ÈëÐü’¯êïW h:’ Š
ÿH‹ShLgM~Y
¯êÃרóÙíüÖn\ hèÆnƯËïo ¢ìó¸áóÈÓåügnªüÈ
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 234

áü·çó¨óÙíü×n\ hèÆnK h<fD~Y


pŠÔW•D_D¨óÙíü×»¯·çó’\ W_4 ko å ’fWf•fO`U
D
1. ëü×Öìü¹ KcS gò“gëü×Äò’xžW ¯êïgÖìü¹
’xžW~Y SFY‹Shg èÆáËåün ëü×xž ³ÞóÉLŸ
LUŒ ëü×…nYyfn PLxžUŒ~Y
2. ¨óÙíü×’³ÔüW~Y -üÜüÉ’•cfÍ\Y‹4 o Ctrl C
(PC) / C (Mac)’¼W~Y

3. -üÜüÉn -ü’•cf ëü×Öìü¹’1ëü×wThóx·ÕÈ


U[~Y
4. ¨óÙíü×’Úü¹ÈW~Y -üÜüÉ’•cfÍ\Y‹4 o Ctrl V
(PC) / V (Mac)’¼W~Y

âp-ü’•Hp éOëü×Öìü¹’¿ÀY‹ShLgM~Y ¯êÃרóÙ


íü×nèÆ\mLoKiŠ ' ¿)gY
¯êÃרóÙíüÖ’JdY‹ ÇÕ©ëÈ$k;Y ko èÆáËåüK‰ Yy
f’xž ’xžWfK‰ Jd ’xžW~Y
]Œgo ¯êÃרóÙíüÖn•(¹Õ’‹f•~W‡F

18.2 ªüÇ£ª¯êÃרóÙíüÖ
¯êÃרóÙíüÖo Live nªüÇ£ªk >›' ’ H Live ’7›jµ¦óÉ
Ƕ¤óÄüëk «U[~Y ªüÇ£ª¯êÃ×k¯êÃרóÙíüÖ’•Hp
µ¦óÉn®¿tK‰hO°WDµ¦óÉ\ kó‹~g n¯êÃ×’•cfJÌ
jÐê¨ü·çó’ê¢ë¿¤àk\ Y‹ShLgM~Y

18.2.1 ¯êÃרóÙíüÖn^4Ê'

¯êÃרóÙíüÖ’•Hp Ç£¹¯ nµó×ëk ô’ HZk°WDµ¦óÉ


’ Y‹ShLgM~Y Live o ¨óÙíü׿À’ê¢ë¿¤àgLD~Yng
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 235

nµó×ë’LPkWf hOUc_µ¦óÉn¯êÃ×’}Mjp`Q Live Set k


\ Y‹ShLgM~Y
°•k\ UŒ_µ¦óÉo øMúW ~_oêµó×êó°WfÝXgM~Y ¢ì
ó¸áóÈÓåügo P ³ÞóÉ’•cf°WDµó×ë’\ Y‹ShLgM
~Y

18.2.2 ÔÃÁn ôhÎüÈThnÁåüËó°

Ö馶K‰Live xµó×ëëü×’ÉíÃ×Wf• W~Y ¨óÙíü×n Transpose


¯¤Ã¯»ì¯¿Ü¿ó’¯êïY‹h µó×ë…nÎüÈnÔÃÁLâMY‹n’
3gºK•jL‰ ô’ H‹ShLgM~Y
ÉíüâüÉk ŠÛH °êÃÉk¿cf¹ÆÃ×’ÏDfDQp éO ôgM~
Y Öìü¯Ý¤óÈ„é¤ónèÆn›ko ÉíüâüÉ’ªÕk ŠÛH~Y Ö
ìü¯Ý¤óÈ’4skûÕU[f¹ÆÃ×’j•‰KkW_D4 k‚ ÉíüâüÉ
’ªÕkY‹h¿)gY
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 236

¹ÆÃ׋n⿨óÙ
íüÖ h¾œ‹n
⿨óÙíü×

ïü×-šgo Live n¿¤àïüÔó°¨ó¸óL¨óÙíü×nb’iŒO‰Dcº


ki(Y‹K’zšW~Y ÈüóhƯ¹ÁãüâüÉn°ì¤óµ¤º$’ UOY
‹K ÓüÈâüÉnÈéó¸§óȳóÈíüëk U•n$’xžYŒp ì¹Ýó
¹ ¦o OjŠ~Y
µó×ë…nÎüÈnÁåüËó°’ ôY‹ko Ctrl (PC) / (Mac) -ü’¼
WjL‰Öìü¯Ý¤óÈ’Éíü~_oûÕW~Y
Ç£¹×줒¹¯íüëU[‹ko Ctrl Alt (PC) / Alt (Mac) -ü’¼W
jL䃎̡W~Y
ÔÃÁo Ø „ k¿ÀUŒ~Y ⿨óÙíü×nú›o Transpose ³ó
Èíüë$kØ UŒ~Y ôPœo ïýÄò Sn4 -48 K‰ 48 Jó khi
~‹ˆF¯êÃ×UŒ~Y
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 237

18.2.3 µó×ë…nÎüÈnßåüÈh p

¨óÙíü×n Volume ¯¤Ã¯»ì¯¿Ü¿ó’¯êïWf ªüÇ£ª¯êÃ×


nÜêåüà¨óÙíü×k¢¯»¹W~Y ÉíüâüÉg¹ÆÃ×’ÏOK ~_o
Öìü¯Ý¤óÈ’•cfb’tH µó×ëkû nÜêåüà¨óÙíü×’i(Y
‹ShLgM~Y

µó×ëkÜêåüà¨
óÙíü×’i(Y‹

Üêåüà¨óÙíü×nú›o ¯êÃ×Üêåüà¹é¤Àünþ($nÔ‡hWf
ãÈUŒ~Y ]n_• ¯êÃרóÙíüÖ’ ôWf‚Üêåüà-š$’…H‹
ShoBŠ~[“L ¯êÃרóÙíüÖkˆŠïtÜêåüàL!ók~g L‹S
hLBŠ~Y

18.2.4 ÓüÈn¹¯éóÖë

¯êÃרóÙíüÖn¯ê¨¤Æ£Öj•(¹Õk µó×ëªÕ»ÃÈn ¿LBŠ


~Y µó×ëªÕ»ÃÈ ¿o êºàµó×ëk•(Y‹h¹œ„gY ªÕ»ÃÈ
n ¿o ïü×nÓüÈïü×âüÉ gÕ\Y‹ˆF-šUŒ_¯êÃ×kn•ïý
gY
1 ÀnÉéàëü×’•cf µó×ëªÕ»ÃÈ ¿’fWf•~W‡F ~Z
Beats âüÉLxžUŒfD‹Sh’º•WfO`UD ¨óÙíü×Üï¹…n
ÇФ¹»ì¯¿K‰ Clip ’ ³óÈíüë»ì¯¿K‰ Sample Offset ’]Œ^
ŒxžW~Y Y‹h ‚ôn°êÃɪüÐü줒 d¨óÙíü֨ǣ¿Lh:
UŒ~Y SSg ¨óÙíü×ÉíüâüÉg¼íå n$k¹ÆÃ×’-šY‹h
ëü×L¹¯éóÖëY‹nL^SH~Y
B‹ªüÇ£ªLÆü×ØÃÉK‰-•Ö‰ŒfDf Æü×ØÃÉnݸ·çóL¨ó
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 238

Ùíü×kˆcf¿tUŒfD‹hW~Y ¨óÙíü×L›fY‹$LØQŒpØD{
i Æü×ØÃÉo»ó¿üݸ·çóK‰âŒf-šUŒ~Y ×é¹$n¨óÙíü
×o ØÃÉ’þ(n0¹K‰ *e xhÕKW ޤʹ$n¨óÙíü×o ØÃ
É’þ(n0¹K‰ N» xhûÕU[~Y Live go Sn¿ÀL»óÁXMgoj
OÍXMgL•Œ~Y &n°êÃÉoªÕ»ÃÈn 16 ó&kB_Š ×é¹ 2 ó
&K‰Þ¤Ê¹ 2 ó&nÄòg¿ÀY‹ShLgM~Y
µó×ëªÕ»ÃÈ¿À’LFh ÓüÈëü×nÐê¨ü·çó’ éO\ gM~
Y •„j «ÃÈh™N •[‹_•k SnƯËï’)(Y‹ShoJY
Y•W~[“ Live n¢ìó¸áóÈÓåü’•(WfLF¹L!XgY ~_ ¿À
Œ °WD¯êÃ×kq Y‹n‚!XgY

µó×ëªÕ»ÃȨó
Ùíü×’•cf¹ÆÃ
×’êÔüÈW¿¤àn
¦’=hW~Y

µó×ëªÕ»ÃȨóÙíü×ko y´nB‹¹œ’:Y‚nLBŠ~Y ‹Hp


M ¨¹«ìü¿ b¶go ¨óÙíü׋Ëè g¹ÆÃ×LêÔüÈUŒ~Y
XˆFk é„Kj Mœb’ÏOb¶go ¿¤à ¦L=a œbÒ¦L 45 ¦K
‰ZŒ‹h sñDvŒ¹œL ~Œ~Y Èéó¸§óÈ’ 1/32 k-šW Sn¹
œ’fWf•fO`UD

18.2.5 ¯êÃ×’Æó×ìüÈhWf•(Y‹

¯êÃרóÙíüÖ’•(Wf6\’šQfDOh ¨óÙíü×’+€¯êÃ×o
ªê¸Êëµó×ëhhOpjc_ìênó’Og‹ˆFkjŠ~Y ]n¯êÃ×n-
š’Önµó×ëki(U[f•_‰i“jókj‹`•Fh sL•OK‚WŒ~[
“ S“jhMo ¯êÃ×’xžWf¯êÃ×Óåü’h:W Õ¡¤ëÖ馶û
»Ã·çóÓåüû¢ìó¸áóÈÓåüK‰J}Mjµó×ë’¯êÃ×ÓåükÉ
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 239

éðY‹`QgY ¨óÙíü×’+€¯êÃ×-šo~c_O ôUŒZ µó×ë


`QL¤ÛUŒ~Y

18.3 ß-µühÇФ¹¯êÃרóÙíü×
¯êÃרóÙíü×o ß-µühÇФ¹³óÈíüën¿ ¿ À k•(UŒ~Y ß
-µühÇФ¹³óÈíüëo ¢ìó¸áóÈnªüÈáü·çó¨óÙíü×g‚
Í\gM‹_• ÷qY‹K‚WŒ~[“ WKWjL‰ ¯êÃרóÙíü×hªü
Èáü·çó¨óÙíü×ko B‹¹gÍ•jUDLBŠ~Y ªüÈá·çó¨óÙ
íü×LB“…n šUŒ_ݤóÈkJQ‹³óÈíüë$’ š © Y‹nkþW
¯êÃרóÙíü×n_ýo š©UŒ_$k q ÿ ’ H ‹ ShkPšUŒ~Y
SnUDkˆŠ 2 dnpj‹¿¤×n¨óÙíü×’¿ŒU[jL‰ Ñéáü¿’
¿tY‹ShLgM~Y
4 ÀKQf†cOŠÕ§üÉ¢¦ÈY‹ˆFk 2UŒ_ªüÇ£ª¯êÃ×nÜ
êåüàªüÈáü·çóLB‹hW~Y 4 ÀKQf†cOŠß-µüÜêåüà’
R‹¯êÃרóÙíü×’\ Y‹h Õ§üÉ¢¦ÈoinˆFk Y‹gW‡
F ~Z ¯êÃרóÙíü×kˆŠªüÈáü·çó¨óÙíü×g-šUŒ_Äò
’ÜêåüàL LcfDOkdŒ ÜêåüàoÕ§üÉ¢¦È’Ë•jDg¯ìÃ
·§óÉW~Y WKW]nŒ ªüÈáü·çó$L LŠ Y‹¯êÃרóÙ
íü×$h¤îY‹h ªüÈáü·çókˆŠvþ³óÈíüë$ ¯êÃרóÙ
íü×nÍ\ïýÄò L LŠ Õ§üÉ¢¦ÈLË~Š~Y

18.3.1 ß-µüÜêåüàh»óÉn¿À

Ÿê„ko ¯êÃ×Üêåüàhß-µüÜêåüàn2dnÜêåüà¿ÀLBŠ~
Y ß-µüÜêåüào ß-µün²¤ó¹Æü¸kþY‹¿Àg ¨Õ§¯ÈLK
Kc_á÷’ R RW~Y ß-µünÜêåüà¹é¤Àüd~•n kB‹ Uj
¹Lþ(¿À-nÜêåüà-š’:WfD‹ng ÷qY‹ShoBŠ~[“
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 240

ß-µüÜêåüà’¿
ÀW~Y ¿ÀUŒ‹Ü
êåüào Üêåüà
¹é¤Àüd~•n k
B‹ Uj¹g:UŒ~
Y
Üêåüà¹é¤Àü’ U[‹h ¹L¹é¤ÀünÕMk •[fûÕY‹nL
KŠ~Y
Èéïn»óɳóÈíüën¿Ào!XgY ¿Ào øþÑü»óÈgLD~Y
SSg‚ ¯êÃרóÙíü×o»óÉÎÖnÄò’…Hf»óÉ’‹OShogM~ »óÉ’¿ÀW~Y »
[“L þ(n»óÉ$’ޤʹ!P dB ~g Y‹ShLgM~Y óÉÎÖnݸ·çóê
ó°o¿À$’:W~
Y

18.3.2 Ñón¿À

Ñó¨óÙíü×o ß-µünÑókþWføþ„k¹œ’ H~Y ÑónÎÖnM


ng¿Àn¦ D’-šW~Y ÑónÎÖL-.k-šUŒfD‹4 ¯êÃרó
Ùíü×kˆ‹¿Ào jæK‰ jó~gnÄòg ¹gY ¿À¢Þ¦óÈo Ñó
nÎÖLæókÕOkdŒêÕ„k W~Y ‹Hp ÑónÎÖ’ jæ~gÕKY
h Ñó¯êÃרóÙíü×oUn¹œ‚þW~[“

18.3.3 ÇФ¹³óÈíüën¿À

¯êÃ×nÈéïkB‹ÇФ¹oYyf ¯êÃרóÙíü×ÇФ¹»ì¯¿…
kê¹È¢Ã×UŒ~Y ÇФ¹n³óÈíüën¿Ào!XkLH~Y ÇФ¹³
óÈíüë’¿ÀY‹›ko ¯êÃרóÙíü×hÇФ¹-šnø’\(kdDf
è Y‹Å•LBŠ~Y ÇФ¹×ê»ÃÈhUD ¯êÃרóÙíü×oÇФ¹
n³óÈíüë$’š©Y‹ShogMZ þ(n-škøþWf³óÈíüë$’ ô
Y ‹ ShWKgM~[“
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 241

18.4 MIDI ³ ó È í ü é ¯ ê Ã × ¨ ó Ù í ü ×
Live kô¥ 2óUŒ_ °WD MIDI ¯êÃ×’•cfÍ\WfD‹4 ~_oÕ¡¤ë
K‰n MIDI ¯êÃ×’•cfÍ\WfD‹4 kKK•‰Z Live go ¯êÃרó
Ùíü×b n¯êÃ×kþW MIDI ³óÈíüéÇü¿nèÆh\ ’LFShLïý
gY
MIDI ¯êÃ×nÇФ¹»ì¯¿K‰ MIDI Ctrl ’xžW ÇФ¹»ì¯¿n k
B‹³óÈíüë»ì¯¿’•cf MIDI ³óÈíüé’xžW~Y ¹ÆÃ×’ÏOK
Öìü¯Ý¤óÈ’•(Wf ê¹ÈUŒfD‹³óÈíüékþY‹°WD¯êÃר
óÙíü×’\ Y‹ShLgM~Y MIDI Õ¡¤ën èhWfÖŠ¼~Œ_Š °
WD¯êÃ×n2ó-k\ UŒ_³óÈíüéÇü¿n¯êÃרóÙíü×h:’è
ÆY‹Sh‚gM~Y Ygk¯êÃרóÙíü×’ d³óÈíüén ðo ³ó
Èíüë»ì¯¿k Uj LED hqkh:UŒ~Y
Live o 119k ‹{h“in MIDI ³óÈíüé’µÝüÈWfD~Y ³óÈíüé
koáËåüótn¹¯íüëÐüK‰¢¯»¹Y‹ShLgM~Y MIDI ³óÈíü
éáûü¸n áHÇФ¹o MIDI ³óÈíüëÁãóÍë}än¹ k“•jD
ShLBŠ ‹Hp ÔÃÁÐóÉ ~_o Ñó jio ML:Y_ý Šk_ý
WjDShLBŠ~Y

MIDI³óÈíüé¯
êÃרóÙíü×

å n go ¯êÃ×K‰¯êÃרóÙíü×nêó¯’ Y ¹ÕL¬ UŒfJ


Š _OU“nƯËïL9ËUŒfD~YL MIDI ³óÈíüé¯êÃרóÙíü
×’•F4 k‚Sfo•f H‹ShLgM~Y
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 242

18.5 ¯êÃרóÙíü×nêó¯’ Y
¯êÃרóÙíü×ko ìênëü×/êü¸çó-š’LFShLgM~Y ¯êÃ
×K‰¨óÙíü×nêó¯’ YShg :À„g¯ê¨¤Æ£Öjª×·çó’JÌ
k\ Y‹ShLgM~Y xž¢nFaDOdKkdDfo Snàg¬ WfD~
Y

18.5.1 Live Set n Õ § ü É ¢ ¦ È ’ × í ° é à Y ‹

~Zo!Xj‹K‰‹fDM~W‡F B‹¯êÃ×L• UŒ‹h Õ§üÉ¢¦ÈL


8 ÀKQfL•Œ‹ˆF Live Set ’-šW_DngYL ëü×o 1 ÀWKBŠ~[

2 4

¯êÃרóÙíü×’
•cf ëü×LpŠÔ
UŒ‹FakÕ§üÉ¢
¦ÈY‹ˆF-šW~
1 3 Y

1. ¯êÃ×Üêåüàn¨óÙíü×’xžW µó×ëK‰n êó¯’


W ~Y
¯êÃרóÙíü×nëü×Öìü¹LrdMgh:UŒ Sn¨óÙíü
×kìênëü×/êü¸çó-šLB‹ShL KŠ~Y ¨óÙíü×ÜÃ
¯¹nëü×/êü¸çó³óÈíüëL•(ïýkjŠ~Y
2. ¨óÙíü×nëü×¹¤ÃÁLªÕgB‹Sh’º•WfO`UD µó×
ëÜï¹nëü×¹¤ÃÁoqÿUŒ~[“ ¨óÙíü×o ÞMŠ
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 243

ëü×WjD g• WfD‹k‚KK•‰Z µó×ëoëü×’šQ~


Y
3. æïkB‹¨óÙíü×nëü×wp$Üï¹k 8 ’e›W~Y
4. ¨óÙíü×n¿¤àëüéü’¯êïWf ¹ kÉéðW ¨óÙ
íü×Ç£¹×줒 '~gá'W~Y
5. iY‹êü¸çókÖìü¯Ý¤óÈ’?eW j ¼íÑü»óÈ ~
gÉéðW~Y
Í\’BHfK‰¯êÃ×’• Y‹h 1 Ànëü×L 8 ÀKKcfÕ§üÉ
¢¦ÈY‹nLº•gM~Y
è êó¯âüÉ’ ŠÿH‹h ¨óÙíü×Çü¿L ôUŒ~Y âüÉ
’ ŠÿH‹h ¨óÙíü×Çü¿oˆ»UŒ~Y Mn¶Kk;Yko èÆá
Ëåün ÖŠˆW ³ÞóÉ’•(WfO`UD

18.5.2 íDëü×’•cfwDëü×’\ Y‹

]Œgo dHn¹ÆÃ×x2•~W‡F »ÃÈ…npj‹ÑüÈk X1 À


ëü×’•(W_DngYL _`êÔüÈU[‹`QgoJ‚W•OBŠ~[“ iF
kKWf Snëü×’wDëü×k H_DhW~Y
8 ÀKQfÕ§üÉ¢¦ÈY‹ˆF-šW_¯êÃ×’•cf•~W‡F ¯êÃ×Ü
êåüà¨óÙíü×nëü×¹¤ÃÁ’ªókW~Y Sn¯êÃ×’• Wf•‹
h 8 ÀnÕ§üÉ¢¦ÈLpŠÔUŒfD‹nL KŠ~Y ¨óÙíü×o É
íü„èÆ’LDµó×ëëü×kÍm •[‹ShLgM~YL Üêåüà`Qgo
jO ]nÖn³óÈíüëk‚ XˆFkÍ\LLH~Y 4 ÀThk¹¤ü×Y‹
Õ£ë¿ji’•cf•‹hDDgW‡F
¨óÙíüרǣ¿…go ëü×Öìü¹’h:ƒLÚ~gÉéðY‹K ëü
×/êü¸çó³óÈíüëxp$’e›Wf Å•j `Q¿¤à\ ’LH~Y
¨óÙíü×ko ëü×w’û g-šgM~Y 3û2û1 hDc_Gp’-šY‹
Sh‚ïýgY 1 dn¯êÃ×kDOdKnGpwn¨óÙíü×’-šY‹h Ñ
g÷qW_ X’ úY‹ShLgM~Y
CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü× 244

µó×ëëüתջÃ
ÈÞü«ü æ h¨ó
Ùíü×¹¿üÈÞü
«ü ó

ÑjË ’F~O6¡Y‹ko ÂgMnL ôWfD‹ShLÍ•gY ¹¿üÈ


Þü«üg ¯êÃו ¹¿üÈBnµó×ë~_o¨óÙíü×n• ‹ËݤóÈ
’ šW~Y
¹¿üÈ/¨óÉÞü«ühëü×Öìü¹o ¨óÙíü×nÉíü Ø ºüàiÜ°
êÃÉk•XW~Y

18.5.3 µó×ëkêºàÑ¿üó’-šY‹

SS~gg Ujëü×kþY‹wD¨óÙíü×n-škdDf¬ W~W_ SS


g SŒhÍþk\(Y‹J‚W•DÍ\kdDf‚¬ W~W‡F wUp {in½
ó°µó×ëLB‹hW~Y Snµó×ëgo 1 ÀnÜêåüà¨óÙíü×ëü
×’+€¯êÃ×L• WfD~Y SnÜêåüà¨óÙíü×ëü×o ½ó°kp
ŠÔW t’‹Q 3ÍThk1Í’ÖŠdM~Y SFDc_Ñ¿üó’•Hp Ön
Ñéáü¿kdDf‚J‚W•D¿À’LFShLgM~Y

18.5.4 hW f n ¯ ê Ã × ¨ ó Ù í ü ×
LFOh

µ¦óÉ k sLB‹æü¶j‰ LFO hWfníü«ëëü×’+€¯êÃרó


Ùíü×kdDf‚ H‹ShLB‹gW‡F Sn4 LFO o×í¸§¯ÈÆóÝk
WfÕ\WfD~YL ×í¸§¯ÈÆóÝk WjD¨óÙíü×’øMúYˆ
F ëü×h ’-šY‹ShLgM~Y °êÃÉ’^h:kWf ¯êÃרóÙ
íü×nëü׋ËhB†Mn’áü¿ü°êÃÉk¢ÂjO-šY‹ShLgM~Y
245

Chapter 19

եc_\m

Live o ]nÕì-·Öëj¢ü-ƯÁãkˆŠ ÓǪk •[_ó}ý\k‚ i


jÄüëhjcfD~Y ÓǪ¯êÃ×’ÈêàW è ’xžWfK‰ ï ü × Þ ü
« ü ’•cfÓǪhqkó}’¢ìó¸áóÈÓåükM Y‹ShLgM~Y
ÓǪÍ\’Ë•‹Mk ÆóݳóÈíüëhïüÔó° nà’J-•kjŠ ]n
‚õk WcŒfJOSh’Jç•W~Y
Live h èÓǪ_hn kdDf sWOo nà’TÂgO`UD

19.1 ÓǪn¤óÝüÈ
Live o àüÓü’ Apple >n Quicktime b .mov g¤óÝüÈW ÓǪ¯êÃ
×hWf•(gM~Y àüÓüÕ¡¤ëo ªüÇ£ªÕ¡¤ë„ Live Set h&“g
Live nÕ¡¤ëÖ馶…kh:UŒ ÖnÕ¡¤ë Ø Live Set kÉéðY‹`Qg
!Xk¤óÝüÈY‹ShLgM~Y
Live ko ¢ìó¸áóÈÓåüknKŒ_ÓǪ¯êÃ×nÓǪn•h:UŒ~Yn
gTè O`UD »Ã·çóÓåükíüÉUŒ_àüÓüÕ¡¤ëo ªüÇ£ª¯
êÃ×hWfÖŠq•Œ~Y
CHAPTER 19. եc_\m 246

19.2 Live g n Ó Ç ª n ³

19.2.1 ¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×

¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×o ¿¤ÈëÐük ¹×í±ÃÈt Lh:


UŒ‹å ªüÇ£ª¯êÃ×h XˆFkh:UŒ~Y

Quicktime Þü«ünB
‹ÓǪ¯êÃ×

Live o ¢ìó¸áóÈÓåüJˆs¯êÃ×ÓåükàüÓüÕ¡¤ën Quicktime


Þü«üLB‹4 ]Œ‚h:W~Y Quicktime Þü«üo èªüµêó°¢×
ê±ü·çókˆŠ\ UŒ~Y Live gÞü«ü’xžûèÆY‹ShogM~[“
L ÓǪk •[fó}ý\’LF4 k-åün°éգïh:hWf)(Y‹S
hLgM~Y Þü«üo8kªê¸ÊënàüÓüÕ¡¤ëK‰-•¼~Œ Live Set
~_oÓǪ¯êÃ×…koÝXUŒ~[“ngTè O`UD
{h“in4 ¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×o ªüÇ£ª¯êÃ×h
ØkqFShLgM~Y ‹Hp æó…’ÉéðWf ¯êÃ×’ÈêàY‹ShL
gM~Y WKWjL‰ èƳÞóÉn-ko ÓǪ¯êÃ×ki(Y‹h ÓǪ
¯êÃ×LªüÇ£ª¯êÃ× ÓǪ³óÝüÍóÈ’ _jD¯êÃ× kîWÿH
fW~F‚n‚BŠ~Y îWÿHo¢×ê±ü·çó…ègn•wS‹‚ng ªê¸
ÊënàüÓüÕ¡¤ëL ôUŒ‹ShoBŠ~[“ SnˆFjþaLwS‹³Þó
Éo P êÐü¹ ¯íÃ× gY
CHAPTER 19. եc_\m 247

19.2.2 ÓǪ¦£óɦ

ÓǪ¦£óɦo %k‹KŒ‹¦£óɦg Live ná¤ó¦£óɦ k8Bh:


UŒ~Y ¦£óɦoû nMnxÉéðY‹ShLgM Live n k ŒfW~F
ShoBŠ~[“ ÇÕ©ëÈgo ¦£óɦoÓǪ¯êÃ×h InãϦg‹K
Œ~YL ¦£óɦnó …’ÉéðWf ¦£óɦµ¤º’ ôY‹ShLgM
~Y ÓǪ¦£óɦ’ÀÖë¯êïW ÓǪ’Õ빯êüógh:Y‹ShL
gM~Y ¶ÁkÜXf%nâË¿ükh:Y‹Sh‚ïýgY

è Èéï’4FàüÓü

Quicktime b n4 ªüÇ£ªhÓǪn³óÝüÍóÈLàüÓühSnwUkT
WfDjOf‚K~D~[“ • -n®ãÃׂ1¹UŒfD~Y ÓǪn®ãÃ×
n4 Live nÓǪ¦£óɦkÖé﹯êüóLh:UŒ~Y ªüÇ£ªn
®ãÃ×n4 !ókjŠ~Y

19.2.3 ¯êÃ×Óåü

Live n¯êÃ×ÓåükB‹ÆóÝÞ¹¿üo µ¦óÉÈéï\ò¶khcf' ¿


)j_ýgY ÓǪk •[fó}ý\’LF4 ÓǪ¯êÃ×o 8ÆóÝÞ¹
CHAPTER 19. եc_\m 248

¿ühWf ªüÇ£ª¯êÃ×oÆóݹìüÖhWf-šUŒ~Y ]nPœ SŒ


‰n¯êÃ×o ¢ìó¸áóÈÓåün¯êÃ×nïü××íÑÆ£ÇÕ©ëÈhjŠ
~Y Sn4 ïü×Þü«ü’ÓǪ¯êÃ×ký Y‹h ó}L Y‹ •
Mn L-šUŒ~Y ¯ ê Ã × ’ Æ ó Ý Þ ¹ ¿ ü k - š Y ‹ k o Ó Ç ª ¯ ê Ã × n
ïü×¹¤ÃÁL ¹kjcfD‹Å•LBŠ~YngTè O`UD

ÓǪ¯êÃ×’ÆóÝ
Þ¹¿ük-šY‹

ÆóݳóÈíüëhïüÔó° nàn¬ k‚B‹hJŠ pn¢ìó¸áóȯ


êÃ×nÆóÝÞ¹¿üª×·çó’ ¹kWf‚ Ÿ›kÕ\Y‹no j kB‹
þ(• UŒfD‹¯êÃ×nÆóÝÞ¹¿ü`QhjŠ~Y
d~Š þ(ÆóÝÞ¹¿ügjDÓǪ¯êÃ×’ïü×W ]nPœhWfÓǪ
¦£óɦ…kïü×UŒ_ÓǪ’ú›Y‹ShLgM~Y

ïü×Þü«ü

ÓǪ¯êÃ×kØ^Y‹ïü×Þü«ü’ÉéðY‹h ÓǪ¦£óɦnh:L
ÓǪÕìüàk •[fô°UŒ~Y ]n_• ó}nû nMn’ ÓǪ¯êÃ
×nû nMnk!Xk •[‹ShLgM~Y
Live go àüÓüÕ¡¤ëkË•¼~Œ_ Quicktime Þü«üLh:UŒ‹ng ïü
×Þü«ü’-šY‹›k-åün°éգïh:hWf;(Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 19. եc_\m 249

19.3 µ¦óÉ’ÓǪk •[‹


Live go ÓǪ’•c_\mk!XkÖŠ›K‹ShLgM~Y ]Œgo ÓǪn
èÆ~_oÒÃÈݤóÈkó}’ •[‹ ,„j‹g‹fDM~W‡F
1. Live n¢ìó¸áóÈÓåüLh:UŒfD‹Sh’º•W~Y T•(n³
óÔåü¿n-üÜüÉn -ü’•cf »Ã·çóÓåüh¢ìó
¸áóÈÓåü’ ŠÿH‹ShLgM~Y
2. Live nÕ¡¤ëÖ馶K‰ Quicktime àüÓü’ÉéðW ¢ìó¸áó
ÈÓåünªüÇ£ªÈéïkÉíÃ×W~Y ÓǪ¦£óɦL‹M
àüÓüÕ¡¤ënÓǪ³óÝüÍóÈLh:UŒ~Y ¦£óɦoû
nMnxûÕY‹ShLgM~Y
3. ÓǪ¯êÃ×LíüÉUŒ_‰ ªüÇ£ª¯êÃ×’¢ìó¸áóÈ
ÓåükÉíÃ×W~Y ¯êÃ×kþWf°•ÈéïLêÕ„k\ UŒ
~Y Èéï nækB‹ Ü¿ó’¯êïW Èéï’ 2 dh‚U
‹W~Y
4. ÓǪ¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’ÀÖë¯êïW ¯êÃ×’¯êÃ×
Óåükh:W~Y µó×ëÜï¹gïü×Ü¿óLxžUŒfD‹Sh
’º•W~Y ¢ìó¸áóÈÓåü…nïü×UŒ_¯êÃ×’ ÆóÝÞ
¹¿ü~_o¹ìüÖk-šY‹ShLgM~Y Þ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁ
’ Þ ¹ ¿ ü k - š Y ‹ h Live Set …nÖn¯êÃ×LÓǪ¯êÃ×nÆ
óÝ ÓǪ¯êÃ×n• ¦ji kiÜW~Y
5. SSg ïü×Þü«ü ’ÓǪ¯êÃ×k HfK‰}MjˆFk¿ÀW
~Y ïü×Þü«ünMnkˆŠ ó}hÓǪn ݤóÈLš©UŒ
~Y ¢ìó¸áóÈÓåükh:UŒ_ÓǪ¯êÃ×nâbo ôk
•[fô°UŒ~Y
6. Å•kÜXf ¢ìó¸áóÈëü× ’ªókW }òn è k&¹’ •
[‹Sh‚gM~Y
7. \mLB•c_‰ Live nÕ¡¤ëáËåüK‰ Ç£¹¯køMúY ³
ÞóÉ’xžW~Y YyfnªüÇ£ªoßï¹À¦óUŒ X nªü
Ç£ªÕ¡¤ëhWfÝXUŒ~Y SnÕ¡¤ëo T•(nÓǪªüµ
êó°×í°éàk¤óÝüÈY‹ShLgM~Y
CHAPTER 19. եc_\m 250

19.4 ÓǪÈêßó°nƯËï
8 \ò¶o ó}Le‹è nMkpÒ nz}L?eUŒ_àüÓüÕ¡¤ë’×
QÖŠ~Y Sn×êíüë 2 Óü× o ß-·ó°¨ó¸Ë¢khcfo
ÂghWf_ýWfD~Y ¨ó¸Ë¢o \ò¶nªüÇ£ªÕ¡¤ëk‚ X×ê
íüëL?eUŒfD‹Sh’ •~Y WKW ó}6\’LF4 Sn×êíüë
o\ò¶khcf„ËjOLhjŠ~Y \ò¶L\m’Y‹4 àüÓü¢¯·çó
L½ó°¿¤àn 1.1.1 h SMPTE ¿¤àn 00:00:00:00 K‰¹¿üÈY‹¹Lê6gY
SnˆFj4 å nˆFjK gÓǪ¯êÃ×’Èêßó°W þÜY‹ShLï
ýgY
~Z àüÓüÕ¡¤ë’¢ìó¸áóÈn‹Ëè 1.1.1 xÉíÃ×W~Y

¢ìó¸áóÈ‹Ëè
nÓǪ¯êÃ×

!k ÓǪ¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’ÀÖë¯êïW ¯êÃ×n…¹’¯êÃ×
Óåükh:W~Y ¹¿üÈÞü«ü’óxÉéðW ÓǪ¯êÃ×L¢¯·çó
n‹Ëè g¹¿üÈY‹ˆFkW~Y

¹¿üÈÞü«ü’×ê
íüënŒ•xÉéð
Y‹
CHAPTER 19. եc_\m 251

SŒg ¢¯·çóh\òUŒ‹ó}L 1.1.1 / 00.00.00.00 K‰¹¿üÈY‹ˆFkjŠ


~W_ 6\LŒ†W Ç£¹¯køMúY –™LgM_‰ ×êíüë’•sCk;
YÅ•LBŠ~Y
¢ìó¸áóÈÓåüg YyfnÞÆê¢ë’xž èÆ áËåü/ Yyfx
ž WfK‰ pÒ óxÉéðW~Y

ÓǪ¯êÃ×hó}n
Õ¡¤Êë¯êÃ×

SSg ÓǪ¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’¯êï ]nÖYyfnxž’ãd WfK


‰ ÓǪ¯êÃ×næï’æxÉéðW ×êíüëL•sþŒ‹ˆFkW~Y

ÓǪ¯êÃ×k×ê
íüëL•sØQ‰Œ~
W_

Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉo ¢ìó¸áóÈnxžè k •[fµó×ëÕ¡


¤ë’ W~Y Sn4 ÓǪ¯êÃ×LxžUŒ_~~jng µó×ëÕ¡¤
ëo ×êíüë’+€ªê¸ÊënàüÓüÕ¡¤ëh~c_O XwUgøMúUŒ
~Y
252

Chapter 20

Live ªüÇ £ ª ¨ Õ§¯ÈêÕ¡


ìó¹

Live ko «¹¿àǶ¤ónÓëȤóûªüÇ£ª¨Õ§¯ÈL p…5UŒfD~


Y ¤ó¹È¥ëáóÈhÇФ¹’•c_\m nàg Live gn¨Õ§¯Ènú,
„j•D¹’¬ WfD~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 253

20.1 Auto Filter ªüÈÕ£ë¿

ªüÈգ뿨է¯
È

Auto Filter o x‹„j¢Êí°Õ£ë¿n¨ßåìü¿gY ¨óÙíü×ûÕ©


í¢h LFO B‹Do]nia‰K’•cf ÕMnB‹Õ£ë¿¹œ’ •úW~Y
ªüÈÕ£ë¿ko íüѹûϤѹûÐóÉѹûÎÃÁn 4 dn¿¤×LBŠ
~Y X-Y ³óÈíüë’•cf hâp X ø ’Ééð h Q ì¾Êó¹h‚D
F Y ø ’Ééð ’¿tW~Y hâph Q np$h:Ç£¹×줒¯êïW
fp$’ô¥e›Y‹Sh‚gM~Y
Q n-š$LNDhգ뿫üÖELƒOjŠ -š$LØDhµ¦óÉnÔü¯Lí
OjŠqô ì¾Êó¹ W~Y ÐóÉѹգë¿êó°go Ná÷nÐóÉE
L-šgM~Y
Quantize Beat ¯ªó¿¤ºÓüÈ ³óÈíüëo Õ£ë¿hâpk¯ªó¿¤
ºâ¸åìü·çó’ H~Y Quantize Beat LªÕn4 hâpâ¸åìü·ç
ó ¿ o³óÈíüë½ü¹k“D~Y ªón4 Þ¹¿üÆóÝk •[fê
ºß«ëkÕ£ë¿â¸åìü·çóLô°UŒ~Y Ü¿ónpWo 16 ó&’:W
fD~Y d~Š Quantize Beat$k 4 h-šY‹h 1 ÍThk ¿W~Y
Envelope ¨óÙíüÖ »¯·çógo ¨óÙíü×â¸åìü·çóLÕ£
ë¿hâpkiF\(Y‹K’-šW~Y Amount ³óÈíüëgo ¨óÙíü
×LÕ£ë¿hâpk\(Y‹Äò’-šW Attack ³óÈíüëgo ìÙëL
LcfDOe›á÷kþY‹¨óÙíü×nÍÜ’-šW~Y Attack n-š$LN
Dh e›ìÙëkþY‹ì¹Ýó¹LéOjŠ ØDh • k Wì¹Ýó¹‚é
„Kg†cOŠkjŠ~Y ì¹Ýó¹k¤Êü·ã c' ’ H_DhMk•Fh¹
œ„gY
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 254

Release -š$LNDh ìÙëL MY‹e›á÷xn¨óÙíü×nì¹Ýó¹


LéOjŠ ØDh ¨óÙíü×nÇ£±¤LwOjŠ~Y
ªüÈÕ£ë¿ko LFO L…5UŒfJŠ Õ£ë¿hâp’h „kâ¸åìüÈY‹
ShLgM~Y Amount ³óÈíüëgo LFOLÕ£ë¿k\(Y‹¦ D’-
šW~Y
Rate ³óÈíüëgo LFOn¹ÔüÉ’ šW~Y ØëÄg-šW_Š ½ó°
ÆóÝx W h „jÕ£ë¿êó°6¡LïýkjŠ~Y
•(gM‹âbko Sine µ¤óâ j`‰Kj ¹h ’ÏO¹àüºjâ¸åìü
·çó’ ûébâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûγ®êâ ó© L
Š ûSample and Hold µó×ëû¢óÉûÛüëÉ éóÀàkc nâ¸åìü
·çó$’ g ]Œ^ŒâÎéëû¹Æìªg)(gM~Y
2 dn LFO o ]Œ^Œ¹ÆìªÁãóÍënæóÁãóÍëkrŠSf‰ŒfD~Y
Phase Õ§üº h Offset ªÕ»ÃÈ ³óÈíüëg 2 dn LFO n¢Â
’-šW~Y
Phase o 2dn LFO ’ XhâpkÝa~YL 2 dn LFO nâb’ pø k-
šY‹h ¹Æ쪵¦óÉ’\ŠúYShLgM~Y LFO ú›o 'g 180 ¦âŒf
D‹ng ¹n LFO ’ 180 k-šY‹h ‚FG¹o NìÙëkjŠ~Y
Spin o 2 dn LFO n¹ÔüÉ’øþ„kÇÁåüóW~Y ¹ÆìªÁãóÍë
opj‹hâpgâ¸åìüÈUŒ ]nhâpo Spin -š$kˆŠz~Š~Y
Phase h Spin ³óÈíüë-š$o Sample and Hold koqÿ[Z µ¦óÉ
xnqÿ‚BŠ~[“ Auto Filter ko 2 .^n Sample and Hold L…5UŒfD
~Y »ì¯¿K‰xžgM‹ tn¿¤×o æóÁãóÍëkþWf kéóÀà
â¸åìü·çó’LD ¹Æìª tn¿¤×o !ÁãóÍë’ ná÷gâ
¸åìüÈW~Y âÎéë
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 255

20.2 Auto Pan ªüÈÑó

ªüÈÑó¨Õ§¯È

Auto Pan o LFO ’•cf¢ó×êÁåüÉ /E hÑó’³óÈíüëY‹Sh


kˆŠ êÕÑóËó°ûÈìâíû/Eâ¸åìü·çóh Ík W_ÁçÃÔó
°¹œ’ •úW~Y
Auto Pan n LFO o µ¤óâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûéóÀàâ’
(Dfæó¹ÆìªÁãóÍën/E’¿ÀW~Y
Shape ³óÈíüëo âb’]n Ph P~gƒR âb’ uïjbk b
U[~Y âbo Normal ~_o Invert k-šgM~Y Mnγ®êâ’
Mnγ®êâkÍâU[‹ko Invert k-šW~Y
Phaser n LFO o Rate ³óÈíüë’•cfØëÄXMg³óÈíüëW~Y
Rate o ½ó°ÆóÝk Y‹Sh‚gM~Y
LFO o 2 dh‚ XhâpgÕ\W~YL Phase ³óÈíüëo 2 dnâb’ø
þ„kÜc ªÕ»ÃÈ Y‹Shg µ¦óɹÆìªnÕMkyËa~Y 180
k-šY‹h LFO nMøL ôkj‹ 180 ¦âŒ‹ ng ¹n LFO LÔü¯
kTY‹h ‚F ¹oìÙëL NkjŠ~Y Phase o ÓÖéüȨէ¯È
’ XU[‹¹œ‚BŠ~Y
Offset ³óÈíüëo LFO n‹ËMn’âb gZ‰W~Y
@áá÷kþY‹ÇФ¹nqÿ¦ Do Amount ³óÈíüëg-šW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 256

20.3 Beat Repeat ÓüÈêÔüÈ

ÓüÈêÔüȨէ¯
È

Beat Repeat ’•Hp 6¡~_oéóÀàk@áá÷’êÔüÈU[‹ShLgM


~Y
Interval ³óÈíüëg Beat Repeat L°•ÞÆê¢ë’-ã×ÁãüW Ö
Š¼• ÞÆê¢ënêÔüÈ’‹ËY‹;¦’-šW~Y Interval o 1/32
K‰ 4 À nÄòg½ó°ÆóÝk WfD~Y Offset ³óÈíüëo
Interval gzšUŒ_Mn’M¹kZ‰W~Y Interval L 1 À Offset
L 8/16 k-šUŒfD‹hY‹h 1 ÀThk 1 Þ 3 Íî 1 Àn “- 16
n8nè g kÞÆê¢ëL-ã×ÁãüUŒ~Y
Chance ³óÈíüë’•cf Snæ kéóÀà'’ H‹ShLgM~Y
Chance go Interval „ Offset ³óÈíüëkˆŠ\ UŒ‹êÔüÈnz
Y‹‹¼• º‡ ’š©Y‹³óÈíüëgY Chance L 100 Ñü»óÈn4
Interval h Offset g-šUŒ_ ŠkÅZêÔüÈW~YL 0 k-šUŒf
D‹4 ~c_OêÔüÈUŒ~[“
Gate go êÔüÈè nwU’ 16 ó&XMg-šW~Y 4/16 k-šUŒ
fD‹4 Interval h Offset gš©UŒ_‹ËMnK‰ 1 Í LêÔüÈUŒ~
Y
Repeat Ü¿ó’ªókY‹h n³óÈíüë-šLYyf!–UŒ YPU~Þ
Æê¢ën-ã×ÁãüL¹¿üÈW Repeat Ü¿ó’ªÕkY‹~gêÔüÈ’šQ
~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 257

Grid ³óÈíüëgo °êÃɵ¤º êÔüÈUŒ‹ ¹é¤¹nµ¤º


’-šW~Y 1/16 k-šY‹h 16 ó& n¹é¤¹L-ã×ÁãüUŒ
Gate g-šW_wU `Q Repeat ’ªÕk ŠÛH‹~g êÔüÈUŒ~
Y Grid $’'MO-šY‹hêºàëü×L ~Œ UO-šY‹h ê6gº
å„jóÿ¹œL ~Œ~Y No Triplets 3 #&jW Ü¿óo °êÃÉ r’
2 2Õ rk-šW~Y
°êÃɵ¤ºo Variation ³óÈíüë’•(WféóÀàk ôU[‹Sh
LgM~Y Variation ’ 0 k-šY‹h°êÃɵ¤ºLúšUŒ~YL ¼
툊'Mj$k-šY‹h Grid -š$ØÑg°êÃÉL'Ek ÕW~Y
Variation nâüÉkoå nˆFj‚nLBŠ n»ì¯¿K‰xžgM~Y
Trigger go êÔüÈLÈê¬üUŒ‹›k°êÃÉnÐê¨ü·çóL\ UŒ
~Y –ó go Èê¬ü’ 1/4û1/8û1/16 K‰xžgM~Y Auto go
êÔüÈn¦k°WDéóÀàÐê¨ü·çóL Beat Repeat ki(UŒ~Y
Auto o Beat Repeat n°êÃÉÐê¨ü·çónFa j ÑjÕ©üàgY
3 #&L ¹j4 oyk ÑkjŠ~Y
Beat Repeat nêÔüÈo êÔüÈè nÔÃÁ’ R‹Shgìynóÿ¨Õ§
¯È’ H‹ShLgM~Y ÔÃÁo Beat Repeat ’êµó×êó°W »°á
óÈ’öwY‹ShkˆŠ¿ÀgM~Y SFYŒp wU ôkþY‹¿Àn_•k•
'.Y‹Å•jWk ÔÃÁ’ R‹ShLgM~Y WKWSn_• Pitch $L'
MOj‹h êºàË LKjŠBD~Dkj‹Sh‚BŠ~Y Pitch Decay ³óÈ
íüëoÔÃÁ«üÖ’• ké„KkW • UŒ‹ êÔüȹ餹’ k Mk
• UŒ_¹é¤¹ˆŠ‚ NDÔÃÁg• W~Y è SnÑéáü¿o Beat
Repeat nÑéáü¿n-g j ãY‹nL€ZKWDÑéáü¿gY
Beat Repeat ko ÇФ¹n NhâpE’zšY‹íüѹhϤѹ’D•
•[_Õ£ë¿LD•¼~ŒfD~Y Õ£ë¿o ªóhªÕk ŠÛH‹ShLïý
g ³óÈíüë’•cf-.hâph Nhâp/ßE’-šY‹ShLgM~Y
Beat Repeat e›g×áY‹ ªê¸Êëá÷o Beat Repeat g\ UŒ‹ê
ÔüÈhßï¹UŒ~Y ßï¹âüÉo ªê¸Êëá÷LÇФ¹’ NW]S
kêÔüÈL •‹ Mix êÔüÈ• -koªê¸Êëá÷L!ó UŒ‹L ]
Œå nBoá÷L NY‹ Insert êÔüÈn•L NY‹ Gate n3dK‰1d
’xžgM~Y Gate âüÉo ê¿üóÈéïk¨Õ§¯ÈLnKŒfD‹4
kyk¿)gY
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 258

Volume ³óÈíüë’•cfÇФ¹nú›ìÙë’-šW Decay ’ Hfê


ÔüÈ’Õ§üÉ¢¦ÈU[‹ShLgM~Y

20.4 Chorus ³üé¹

³ü鹨է¯È

Chorus ¨Õ§¯Èo sLWf¿¤àâ¸åìüÈUŒ‹ 2 dnǣ줒•cf


³üé¹ óLÍjcfD‹ˆFk^SH‹ ¹œ„Õéó¸ó°¹œ’ •úW~Y
Ç£ì¤koǣ줿¤à³óÈíüëLdDfJŠ ß껫óÉXMg-šgM
~Y Ç£ì¤ 1 nϤѹգë¿o ¨Õ§¯ÈóK‰Nóß’«ÃÈW~Y Ϥ
ѹ-š$L'MOj‹h …Øóßn•LÇ£ì¤1x TW~Y
Ç£ì¤ 2 o 3 dnpj‹âüÉnªó/ªÕ’-šW~Y ªÕk-šY‹h Ç£ì
¤ 1 `QL^SH~Y Fix âüÉgo Ç£ì¤ 1 nǣ줿¤à`QLâ¸å
ìüÈUŒ~Y Mod Lªón4 Ç£ì¤ 2 oÇ£ì¤ 1 h XˆFkâ¸å
ìü·çóUŒ~Y
!Ç£ì¤é¤ó’Ç£ì¤ 1 nǣ줿¤à³óÈíüëg¿ÀgM‹ˆF-šY‹
ko êó¯Ü¿ó( = )’ ¹kW~Y êó¯Ü¿óo 1 dnÍ\g!¹nÇ£ì
¤’ ôW_DhMkyk¿)gY
â¸åìü·çó X-Y ³óÈíüé’•cf µ¦óÉk ÕM ’ H~Y Ç£ì
¤¿¤ànâ¸åìü·çóìüÈ’ ôY‹ko 4s¹ kÉéðW~Y â¸å
ìü·çó¢Þ¦óÈ’ ôY‹ko ‚ô¹ kÉéðW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 259

X-Y ³óÈíüé n Amount h Rate n Õ£üëÉkÑéáü¿$’e›Wf


ôY‹Sh‚gM~Y Amount $nXMoß껫óÉ â¸åìü·çóhâp
ìüÈnXMoØëÄgY
*20 ¹¤ÃÁ’¼Yh â¸åìü·çóhâpL 20 kjŠ U‰kuïjµ¦óÉ
kjŠ~Y
Feedback Õ£üÉÐï ³óÈíüëgo ú›á÷ne›á÷kþY‹Õ£ü
ÉÐïϒ-šW~Y Polarity ¹¤ÃÁo ]n n ŠÝéêÆ£ Mø ’-
šW~Y ÝéêÆ£’ ôY‹h {h“in¨Õ§¯ÈgÕ£üÉÐïÏL 'k
jŠ ǣ줿¤àLíO W~Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y Chorus ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y

20.5 Compressor I ³ó×ìõü1

³ó×ìõü1¨Õ§
¯È

Compressor o -šUŒ_¹ì÷çëÉìÙë’…H‹á÷n²¤ó’N Y‹
¨Õ§¯ÈgY '. ³ó×ì÷çó Y‹ShkˆŠÔü¯ìÙëLNOjŠ
ØÃÉëüàLƒL‹_•á÷nìÙëLhS„k LŠ~Y PœhWf '.æ ’
LcfDjDá÷kÔy 'MOÑóÁnB‹µ¦óÉkjŠ~Y
Compressor kJDfÍ•jÑéáü¿o Threschold ¹ì÷çëÉ h
Ratio ì·ª n2dgY
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 260

¹ì÷çëɹé¤Àüg '.n‹ËMn’-šW~Y ¹ì÷çëÉìÙë’…


HjDá÷o'.UŒ~[“ á÷L¹ì÷çëÉìÙë’…H‹h ì·ªÑéáü
¿ e›á÷hú›á÷n“nÔ’zš g-šUŒfD‹$k“cf p '. U
Œ~Y ¹ì÷çëÉìÙë’…H‹á÷n— ÏL 3 dB n4 ì·ª’ 3:1 k-š
WfDŒp Compressor ú›n— Ïo 1 dB hjŠ~Y XˆFk ¹ì÷ç
ëÉìÙë’…H‹á÷n— ÏL 6 dB n4 Compressor ú›n— Ïo 2 dB
hj‹•QgY
G.R. ²¤óêÀ¯·çó áü¿üko þB¹kJQ‹²¤ónêÀ¯·çó
N ÏLdrgh:UŒ~Y êÀ¯·çóL'MOj‹{i ¨Õ§¯Ènït¦
oØOjŠ~Y ²¤óêÀ¯·çóL 6 dB å kj‹h óÏ ó' o n'M
U~g L‹K‚WŒ~[“L µ¦óÉL'Ek W À¤ÊßÃ¯Ë LÊŒfW
~FShLˆOBŠ~Y Snµ¦óÉ o ]nŒnæ gÖŠˆYShLgM~[
“ ³ó×ìõüûêßÿüûµ¦óÉóÏ ' Äüë’Þ¹¿üÁãóÍëk•
(Y‹›ko ]n¹kE è W •DYNjDˆFkW~W‡F
'.kˆŠ óÏá÷nÜêåüàLN WØÃÉëüàLƒL‹ng Out ú
› ¹é¤Àü’•cfØÃÉëüà P~gÔü¯’ R‹ShLgM~Y Out
áü¿üo ú›á÷nìÙë’h:W~Y
Compressor kJQ‹2dînÍ•jÑéáü¿o Attack ¿¤àh Release
¿¤àgY SŒ‰nÑéáü¿go e›ìÙën kþY‹³ó×ìõünÍÜ
¦’-šW~Y
Attack go á÷L¹ì÷çëÉìÙë’…HfK‰ '³ó×ì÷çók0T
Y‹~gnB“’-šW~Y Release go á÷L¹ì÷çëÉìÙëå k
LcfK‰³ó×ìõün¹MîL Œ‹~gnB“’-šW~Y
¢¿Ã¯¿¤à’í• 5 K‰ 10 ß껫óÉ k-šY‹h Ôü¯L* ån~~
•Š À¤Ê߯¹’- Y‹ShLgM~Y Ôü¯kˆŠªüÐüíüÉLwS‹
4 ko ¢¿Ã¯¿¤à’íOWf•fO`UD WKW ¢¿Ã¯¿¤àLB~Ší
Dh á÷n¨Ã»ó¹LˆHfW~c_Š Ç£¹Èü·çókˆ‹®™j FjŠ
L X_Š‚W~Y êêü¹¿¤à’í•k-šY‹h '.’’LFyMKiFKz
•Km‹_• ÝóÔó°nŸàhjŠ~Y ÝóÔó°o}~WOjD¹œh H‰Œ
fD~YL ìyn 8 ¹œ’F~O)(WfÕëÉéà»ÃÈkKv[_ŠY‹¨
ó¸Ë¢‚D~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 261

20.6 Compressor II ³ó×ìõü2

³ó×ìõü2¨Õ§
¯È

Compressor II o Hïn'.æËÃÈgY êßÃÆ£ó° óÏ ' jinEƒ


DÀ¤ÊßÃ¯æ ’LFnk inÄüëgY Compressor II nǶ¤ó- o
Compressor I hÔyf<µk ôUŒ ]ný›‚ WfD~Y µ¤ÉÁ§üó
EQ ’•c_û nhâpkˆ‹'. ôïýjH-•¿¤àh2dnì¹Ý󹿤
à Peak Ôü¯ h RMS ji’-šY‹ShLgM~Y þY‹ Compressor I ‚
~_ ]n·ó×ëUhRJŠUgµ¦óÉk ¨ •c_ÕìüÐü’ H‹ '
(jµ¦óÉǶ¤óÄüëgY
³ó×ìõüoá÷e›kÍÜW~Y ¢¿Ã¯/êêü¹¨óÙíüׂ]Sk
•‹_• ¨Õ§¯Èóo8k WEŒfú›UŒfW~D~Y WKW Ǹ¿ëû
³ó×ìõügo e›á÷’ W`Q ‰[‹ShgSnOL’!XkãzgM~
Y Compressor II go 3 dn×êǣ줿¤à 0 ß껫óÉû1 ß껫ó
Éû10 ß껫óÉ ’xžgM~Y ǣ줿¤à’inwUk-šY‹KˆŠ ^
SH¹kKjŠUDLúfM~Y 10 ß껫óÉn×êǣ줒•(Y‹h ú›o
KjŠEŒ~YngTY O`UD Ç£ì¤UŒ_Èéï’ÖnÈéïh U[
‹ko ·ó×ëǣ줒•cf]nÖnÈéï’E‰[‹Å•LBŠ~Y
Compressor II o á ÷ … n í D Ô ü ¯ B ‹ D o å ï ý j ó Ï k Í Ü W f Õ
\’‹ËW~Y SŒk¢#Y‹-šÑéáü¿o Peak/RMS ¹¤ÃÁgY
Compressor II ’Þ¹¿ü»¯·çógêßÿühWf•(W_D4 o Peak
k-šY‹há÷ìÙëxnÍÜLoOjŠ~Y RMS k-šY‹h ia‰KhD
Fhó}„jÍÜkjŠ~Y '.k¢Wfo Ñéáü¿’SfkY‹ˆŠ‚ Ÿ›n
ó’3gºK•jL‰-šY‹nLDDgW‡F
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 262

Compressor II n_ýn-g‚ ‚y´„jnL µ¤ÉÁ§üó EQ gY µ¤É


Á§üó oá÷n èg ³ó×ìõün6¡k•(UŒ~Y y%kU‚-šWj
Dh µ¤ÉÁ§üóá÷oe›á÷h ná÷gYL !nˆFj4 ko Õ£ë
¿’KQf³ó×ìõünÕ\’6¡Y‹ShLgM~Y йÉéàû¹Í¢û³ü
Ép LÐïk• UŒfD‹hW~Y йÉéànìÙëoKjŠØD_• ³ó
×ìõüo 8йÉéàkÍÜWfW~D~Y SSg µ¤ÉÁ§üó EQ ’ªó
k ŠÛH Freq hâp ’ 100 Hz k Gain ²¤ó ’ -15 dB k-šY‹
h йÉéào'.kqÿWjOjŠ ³ó×ìõünÕ\o'MO W~Y ~
_ Freq ’ 1 kHz B_Šk-šWf Gain ’ R‹h ³ó×ìõüL¹Í¢
kÍÜY‹ˆFkjŠ~Y EQ oµ¤ÉÁ§üókn•kX(W 8ná÷ѹko
X(WjD_• EQLe›á÷nµ¦óÉkô¥qÿY‹ShoBŠ~[“ •‹n
o ³ó×ìõünhâpkþY‹ÍÜn•gY
Compressor I hopjŠ Compressor II o '.LŸàgz Y‹²¤óí¹’
-ŒY‹ÓëȤóÜc¹Æü¸’- WfD~Yng ÖnÑéáü¿¿tL!Xg
Y
êºß«ëj½ü¹n'.n4 ko ¢¿Ã¯hêêü¹¿¤àn®¿tL' Í•k
jŠ~Y ³ó×ìõü’•DcŒ‹~g Ééàëü×’• WjL‰ ¢¿Ã¯û
êêü¹û¹ì÷çëÉû²¤ó’¿ÀWjL‰ ’ºK•f•‹hDDgW‡F

20.7 Dynamic Tube À¤ÊßïÁåüÖ

À¤ÊßïÁåüÖ¨
Õ§¯È
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 263

Dynamic Tube o ÁåüÖµÁåìü·çóy'’µ¦óÉkèeY‹¨Õ§¯Èg


Y q UŒ_¨óÙíü×ûÕ©íïüL e›á÷nìÙëk¢#WfÀ¤Êßï
jórÐê¨ü·çó’ W~Y
3 .^nâÇë A B C kˆŠ —E¡n¹œhWfˆO剌‹Ç£¹Èü·çó
y'L—‰Œ~Y ÁåüÖ A o Bias Ф¢¹ LNO-šUŒfD‹4 k
oÇ£¹Èü·çó’ W~[“L e›á÷L šn¹ì÷çëÉ’…H‹h\Õ
W Öé¤ÈjÏüâ˯¹’ W~Y ÁåüÖ C oênªD z¡¢ó×’âÇë
kWfJŠ Dd‚Ç£¹Èü·çó’ W~Y ÁåüÖ B o A h C n-“kMn
Y‹ên z¡’âÇëhWfD~Y
Tone Èüó ³óÈíüëo Ç£¹Èü·çón¹Ú¯Èë ’-šW Ç£
¹Èü·çó’U‰kØD¹Ú¯Èëx B‹Do-ßK‰ xh˜ W~Y
Drive Éé¤Ö ³óÈíüëgo ÁåüÖk0TY‹á÷nìÙë’-šW~
Y Éé¤ÖLØQŒpØD{i ú›kÀüÈ ZŒ L X~Y ÁåüÖn¹œn
7¦o Bias À¤¢ëg¿ÀW~Y Ф¢¹LØQŒpØD{i y´„jÎóê
ˢǣ¹Èü·çókÑOjŠ~Y Ф¢¹$’uïkØO-šY‹h á÷L
Œ ŒkjŠË•~Y
Bias Ñéáü¿o ¨óÙíü×ûÕ©íïü’•cf×é¹Jˆsޤʹkâ
¸åìüÈY‹ShLgM~Y ¨óÙíü×ûÕ©íïüo Envelope ÎÖ’•c
f³óÈíüëY‹ShLgM~Y ¨óÙíü×ni(¦LØQŒpØD{i e›á
÷ìÙëkˆ‹Ð¤¢¹Ý¤óÈxnqÿ¦LØ~Š~Y
Attack ¢¿Ã¯ h Release êêü¹ o e›á÷gnÜêåüà ôk¨
óÙíü×LÍÜY‹ ¦’zšY‹¨óÙíü×y'gY Ç£¹Èü·çónÀ¤Ê
ßïy'’ bW~Y ¨óÙíü×L¼ík-šUŒfD‹4 qÿoBŠ~[“
ngTè O`UD
Output ¢¦È×ÃÈ À¤¢ë’•cf ÇФ¹n B„já÷ìÙë’«ÃÈ
~_oÖü¹ÈW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 264

20.8 EQ Eight ¤ü-åü¨¤È

EQ Eight ¨Õ§¯È

EQ Eight ¨Õ§¯Èo e›ÁãóÍëk 8 dnÑéáÈêïգë¿K‰j‹


¤³é¤¶gY µ¦óÉnóê’ U[‹nk¿)gY EQ Eight go SŒ~g-
UŒfD_ EQ Four ÇФ¹n_ýLá5UŒfJŠ EQ Four n×ê»ÃÈk‚Œh
’ÛWfD~Y
e›á÷o Stereo L/R M/S n 3 .^nâüÉK‰DZŒK 1 d’•cfæ Y‹S
hLgM~Y Stereo âüÉgo Xì«üÖ’•cf¹Æìªe›n!ÁãóÍë’
IWOÕ£ë¿W~Y L/R âüÉgo ¹Æìªe›næóÁãóÍëkþW %k¿
Àïýjգ뿫üÖ’•(gM~Y ¹ M/S âüÉ Mid/Side go M/S ¨ó
³üÇ£ó°’•(Wf2óUŒ_á÷kþW Øn_ý’•(gM~Y
L/R h M/S âüÉ’•(Y‹4 2 dn«üÖL hWf Bkh:UŒ~YL è
ÆY‹ShLgM‹no ¹jÁãóÍë`QgY Edit ¹¤ÃÁko ¹jÁãó
ÍëLh:UŒ~Y 2 dn«üÖ’ ŠÿH‹nkSn¹¤ÃÁ’•(gM~Y
Õ£ë¿oå n 5 .^K‰xžgM~Y
ˆ Ϥ«ÃÈ šnhâp’…H‹hâp’«ÃÈW~Y
ˆ Ϥ·§ëÕ šnhâp’…H‹hâp’Öü¹È~_o«ÃÈW~Y
ˆ Ùë«üÖ hâpnÄòk•_cfÖü¹È~_o«ÃÈW~Y
ˆ íü·§ëÕ šnhâp’ Þ‹hâp’Öü¹È~_o«ÃÈW~Y
ˆ íü«ÃÈ šnhâp’ Þ‹hâp’«ÃÈW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 265

Õ£ë¿ÐóÉo %kªóûªÕ-šLïýgY •(UŒfDjDÐóÉ’ªÕ


k-šWf CPU w’ý gM~Y
գ뿫üÖ’¿tY‹ko XY Ç£¹×ì¤ nÕ£ë¿ÉÃÈ ¹ ’Ééð
W~Y 4s¹ kÕKWfÕ£ë¿nhâp ‚ô¹ kÕKWfÕ£ë¿n²¤ó’
¿tW~Y Õ£ë¿n Q ì¾Êó¹B‹DoÐóÉEh‚|pŒ~Y ’¿ÀY‹k
o Alt (PC) / Alt (Mac) -ü’¼WjL‰ÉéðW~Y
j÷ndD_գ뿻쯿ܿógèÆY‹ÐóÉ’xžW Freq hâp û
Gain ²¤ó ûQ n Ñéáü¿$’-šW~Y
U‰kWWDգ뿹œ’—‹ko nÑéáü¿’ 2 då nÕ£ë¿krŠS
f~Y
գ뿒Öü¹ÈY‹hìÙëL LŠ «ÃÈY‹hìÙëL LŠ~Y ²¤ó
Õ£üëÉ’•D ú›ìÙëLÔü¯’ŠHfj~jDˆF¿ÀgM~Y
Scale ¹±üë Õ£üëÉo ²¤ó’µÝüÈY‹YyfnÕ£ë¿ Ï¤«Ã
ÈJˆsíü«ÃÈ’dOYyf n²¤ó’ pW~Y

20.9 EQ Three ¤ü-åü¹êü

EQ ¹êü¨Õ§¯È

DJß-µü’•c_ShLBŒp EQ Three LUjnKYPkt“he‹gW‡


F EQ Three o Nû-ûØhânìÙë’ %k¿ÀY‹ShngM‹ EQ gY
Gain ³óÈíüë’•cf ޤʹ!P dB K‰ +6 dB nÄòg ÐóÉ’¿ÀW
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 266

~Y SFWf Önhâp’]n~~kÝajL‰ ÈéïnÙü¹Ééà„Ùü¹


é¤ó`Q’ŒhkÖŠdO hDc_æ LïýkjŠ~Y
Gain ³óÈíüë n ªó/ªÕ Ü¿ó’•cf /ßnªóhªÕ’ Šÿ
H~Y ³óÔåü¿n-üÜüÉkSnÜ¿ó’rŠSffJOh¿)gY
EQ Three go hâp/ßká÷LX(WfD‹ShL 3 dnÑr LED g:UŒ
~Y /ßLªÕkjcfDf‚ ÐóÉ…ká÷L@áWfDŒp LED L¹oY‹ng
KŠ~Y LED n…è¹ì÷çëÉo -24 dB k-šUŒfD~Y
/ßnhâpEo FreqLo h FreqHi n¯í¹ªüÐü³óÈíüëg-šW~
Y FreqLo L 500 Hz FreqHi L 2000 Hz k-šUŒfD‹4 N/ß íü
ÐóÉ o 0 HzK‰ 500 Hz -/ß ßÃÉÐóÉ o 500 Hz K‰ 2000 Hz Ø/ß
ϤÐóÉ o 2000 Hz K‰µ¦óÉ«üÉ~_oµó×ëìüÈLµÝüÈY‹ P
~ghjŠ~Y
Í•j³óÈíüëk 24 dB/48 dB ¹¤ÃÁLBŠ~Y Sn¹¤ÃÁo Õ£ë
¿L¯í¹ªüÐühâpgá÷’«ÃÈY‹›n«ÃÈn ·ãü×U ’zšW~
Y -š$LØDhգ뿹œo7~Š~YL CPU wLØOjŠ~Y
áâ EQ Three nÕ£ë¿o ¯êüójǸ¿ëÕ£ë¿hDFˆŠ ÑïÕ
ëj¢Êí°Õ£ë¿’«¹±üÉ¥šW_ˆFk^SH‹ˆF- UŒfD~Y y
k 48 dB âüÉn4 ko !â LŒhkoL•ŒjD_• Yyfn³óÈíüë
L 0.00 dB k-šUŒfDf‚ PœhWfe›á÷L®™k W~Y SFDc_
oSnûqnÕ£ë¿goÍWOjO Sny´S]L EQ Three nìyjµ¦ó
É’ •úWfD‹h‚ H~Y Sn¹œ’ ~jD4 o 24 dB âüÉ’xžY‹
K EQ Eight ’T•(O`UD
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 267

20.10 Erosion ¤íü¸çó

Erosion¨Õ§¯È

Erosion o ·çüÈǣ줒գë¿Î¤º~_oµ¤óâ’•cfâ¸åìüÈ
W e›á÷’£ U[‹¨Õ§¯ÈgY Sn¨Õ§¯È’•Hp ¨¤ê¢·ó°„
À¦óµó×êó°æ ’Lc_BnˆFjǸ¿ë¨nÇ£¹Èü·çó„ºåΤº
’µ¦óÉk H‹ShLgM~Y
µ¤óhâp ~_oΤºÐóÉn-Ãhâp’ ôY‹ko X-Y Õ£üëÉ’ X
øk¿cfÉéðW~Y øo â¸åìü·çónKKŠw ’³óÈíüëW~
Y Y øgΤºÐóÉE’³óÈíüëY‹ko Alt (PC) / Alt (Mac) -ü’¼
W_~~ X-Y Õ£üëÉ’¯êïW~Y
Freq hâp ³óÈíüëgo órûóêûÇ£¹Èü·çó’¿ÀW~Y
Mode ³óÈíüëL Noise k-šUŒfD‹4 Freq ³óÈíüëo
Width ³óÈíüë ΤºÐóÉE’-šY‹ h#ÕWfÕ\W~Y Sn$L
NDh -šhâpØÑnhâpkn•Ç£¹Èü·çóLKKŠ~YL $LØDh
e›á÷hSkqÿW~Y Width o Sine âüÉgo•(gM~[“
Noise h Sine oX nâ¸åìü·çóû¸§Íìü¿gYL Wide Noise
koæóÁãóÍëk% nΤº¸§Íìü¿LBŠ ®™j¹Æ쪹œ’\ŠúW
~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 268

20.11 Filter Delay Õ£ë¿Ç£ì¤

Õ£ë¿Ç£ì¤¨Õ§
¯È

Filter Delay ko êó¯UŒ_íüѹhϤѹգë¿kHLY‹ìËW_Ç£


ì¤é¤óL 3 dBŠ~Y Sn_• yšne›á÷hâp Õ£ë¿-škˆŠz
šUŒ‹ kǣ줒i(Y‹ShLgM~Y Ç£ì¤K‰nÕ£üÉÐïo
գ뿒 WfL•Œ~Y
Ç£ì¤o ]Œ^Œ %kªó/ªÕ’ ŠÛH‹ShLgM~Y Filter Delay
o Ç£ì¤ 1 ’e›á÷næÁãóÍë Ç£ì¤ 2 ’æóÁãóÍë Ç£ì¤ 3 ’
óÁãóÍëkrŠSf~Y Ñó³óÈíüëo Ç£ì¤ÁãóÍënú›’!¹k
Y‹ShLgM~YL Ç£ì¤o e›LL•Œ_ÁãóÍëkú›W~Y
Ç£ì¤ÁãóÍënÕ£ë¿nªó/ªÕ¹¤ÃÁo ]Œ^Œ X-Y ³óÈíüén
ætkBŠ~Y X-Y ³óÈíüé’•cf Ç£ì¤níüѹhϤѹգë¿
’ Bk¿ÀY‹ShLgM~Y Õ£ë¿nÐóÉE’îcY‹ko Y ø ’ÉéÃ
°W~Y Õ£ë¿hâp’-šY‹ko X ø ’ÉéðW~Y
½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š 4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d 4 ó& hj
Š~Y Sync âüÉLªón4 Delay Time Õ£üëÉnÑü»óÈ$’ ô
Y‹h ǣ줿¤àLè „kíOjc_ŠwOjc_ŠW ÉéàÞ·üókB‹
ˆFk ¿¤ßó°L ¹¤ó° Y‹¹œL X~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 269

Sync ¹¤ÃÁLªÕn4 ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y


Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Feedback go ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y N
¦kØDp$k-šY‹h Õ£üÉÐïn´ph'/E’ MwSW~Y Õ£üÉ
Ðï-š$’ 'kY‹›ko ¹Ôü«ü„3kªqÿ’ HjDˆFE è Wf
O`UD
Ç£ì¤ÁãóÍëko]Œ^Œ Volume ³óÈíüëLBŠ~Y +12 dB ~g
R‹ShLgM e›n›n'EjÕ£ë¿êó°’ÜŒgM~Y
Dry Éé¤ ³óÈíüëo Éé¤ ¨Õ§¯ÈLKKcfDjD ónÜ
êåüà’¿ÀW~Y ê¿üóÈéïgǣ줒•(WfD‹4 o k-š
W~Y

20.12 Flanger Õéó¸ãü

Õéó¸ãü¨Õ§¯È

Flanger o & ǣ줒•(WfÕéó¸ó°¹œ’ •úY¨Õ§¯ÈgY


Flanger nÇ£ì¤o Delay Time ³óÈíüëg¿ÀW~Y Feedback ³
óÈíüëg ú›á÷n è’ÇФ¹ne›k;W~Y ÝéêÆ£o ÝéêÆ£
¹¤ÃÁ + ~_o - gzšW~Y Delay Time h Feedback o X-Y ³
óÈíüé’•cf Bk¿ÀY‹ShLgM~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 270

¨óÙíü×»¯·çó’•cf ǣ줿¤à’h „k³óÈíüëY‹ShLg


M~Y ¨óÙíü×¢Þ¦óÈ’— W ~_o¨óÙíü×nb’ޤʹ$gÍâ
U[ fK‰ Attack h Release ³óÈíüë’•cf ¨óÙíü×n·§ü×’
zšW~Y
Flanger ko æó¹ÆìªÁãóÍënǣ줿¤à’¿ÀY‹ 2 dn LFO L-
UŒfD~Y LFO ko µ¤óâûébâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûÎ
³®êâ ó© LŠ ûéóÀàn 6 dnâbLBŠ~Y Ç£ì¤kþY‹ LFO n
qÿÄòo Amount ³óÈíüëg-šW~Y
Auto Pan n LFO o Rate ³óÈíüë’•(Wf¿ÀW~Y Rate ³óÈ
íüëoØëÄg-šW~Y Rate o ×í¸§¯ÈÆóÝk W Í rnXM
16 ó&ji g-šY‹ShLgM~Y
Phase ³óÈíüëo 2 dnâb’øþ„kÜc ªÕ»ÃÈ Y‹Shg µ¦
óɹÆìªnÕMkyËa~Y 180 k-šY‹h LFO nMøL ôkj‹
180 ¦âŒ‹ ng ¹n LFO LÔü¯kTY‹h ‚F ¹oìÙëL NkjŠ
~Y
Spin o 2 dn LFO ¹ÔüÉ’øþ„kÇÁåüóW~Y Ç£ì¤o ]Œ^Œ
pj‹hâp Spin gzš gâ¸åìüÈUŒfD~Y
HiPass ³óÈíüë’¿ÀWf Ç£ì¤á÷K‰Nhâ’«ÃÈY‹ShLgM~
Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y Flanger ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 271

20.13 Gate ²üÈ

²üȨէ¯È

²üÈo æü¶L-šW_¹ì÷çëÉ’…H‹óÏná÷n•’ NU[‹¨Õ§


¯ÈgY ²üÈo á÷há÷hn“kz Y‹ìÙënNDΤº’ÖŠdD_Š
êÐüÖ„Ç£ì¤nÇ£±¤è ’«ÃÈWf¨Õ§¯Èk ’dQ_Š ¤ó¹
È¥ëáóÈnÇ£±¤’«ÃÈY‹ShLgM~Y
²üÈL‹O ¦o Thresh ¹ì÷çëÉ ¹é¤Àüg-šW~Y ²üÈL
‹Má÷L cfD‹ á÷L¹ì÷çëÉ’…HfD‹ 4 ÑrLEDL¹oW~
Y
Floor Õí¢ Ñéáü¿o¹ì÷çëÉÕ§üÀn kBŠ~Y SnÑéáü
¿o ¹ì÷çëÉìÙë’ Þ‹á÷’«ÃÈY‹ngojO ]nìÙë’• k
R~Y -inf dB k-šY‹h ²üÈL‰•‰Œ e›á÷oßåüÈW~Y 0.00
dB k-šY‹h ²üÈL‰~cf‚á÷koUnqÿ‚ H~[“ Sn“n$g
²üÈL‰~cfD‹›nìÙën LŠw ’-šW~Y
Attack o á÷L¹ì÷çëÉìÙë’…H_hMk²üÈL‹O¹ÔüÉ’-š
W~Y ¢¿Ã¯¿¤àLuïkíDh·ãü×gKachW_µ¦óÉhjŠ kw
Dhµ¦óÉnËa LŠL½ÕÈkjŠ~Y
á÷L¹ì÷çëÉìÙëå k L‹h Hold L¹›’zîW~Y
Qáâ ²üÈkoÒ¹Æê·¹ etþa LBŠ êêü¹o¹ì÷çëÉK‰ 3
dB {i gz W~Y ÛüëÉ¿¤àB†Œ Release Ñéáü¿g-šUŒ_
¿¤àk“cf²üÈL• k‰X‰Œ~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 272

20.14 Grain Delay °ì¤óÇ£ì¤

°ì¤óǣ줨է
¯È

Grain Delay o e›á÷’0KD’ SŒ’ grain °ì¤ó h|s~Y k


Š Q °ì¤óThkǣ줒KQ‹¨Õ§¯ÈgY ªê¸Êëá÷hoUc_
ÔÃÁ ó ’ H‹Sh‚gM~Y ÔÃÁhǣ줿¤à’éóÀàkY‹Sh
g ªê¸Êëá÷K‰óÏ‚gMjD{i Øjµ¦óÉhêºàn S’\ŠúY
ShLgM‹_• °WDµ¦óÉhê ’\ŠúYnk' Í•j¨Õ§¯ÈgY
½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š 4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d 4 ó& hj
Š~Y Sync âüÉLªón4 Delay Time Õ£üëÉnÑü»óÈ$’ ô
Y‹h ǣ줿¤àLè „kíOjc_ŠwOjc_ŠW ÉéàÞ·üókB‹
ˆFk ¿¤ßó°L ¹¤ó° Y‹¹œL X~Y
Sync ¹¤ÃÁLªÕn4 ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Ñéáü¿o X-Y ³óÈíüén X øh Y økrŠSf‹ShLgM~Y X økÑ
éáü¿’rŠSf‹ko X ø nÑéáü¿K‰x“g¯êïW~Y Y økÑé
áü¿’rŠSf‹ko Y ønænÑéáü¿K‰x“g¯êïW~Y
Feedback go ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y N
¦kØDp$k-šY‹h Õ£üÉÐïn´ph'/E’ MwSW~Y Õ£üÉ
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 273

Ðï-š$’ 'kY‹›ko ¹Ôü«ü„3kªqÿ’ HjDˆFE è Wf


O`UD
°ì¤ónó ’Èéó¹ÝüºY‹ko Pitch Ñéáü¿’•(W~Y SnÑé
áü¿o ó ’'~Kk·ÕÈU[~Y
Spray ¹×ìü ³óÈíüëo ǣ줿¤à’éóÀàg ôW~Y -š
$LNDh B“L_dThká÷L ® kjŠ µ¦óÉk WU Τº
L •Š~Y -š$LØDh ½ü¹á÷nË LŒhkÊŒ êºàL)Œ~Y ¢
Êü-üjµ¦óÉLJ}•j¹kJYY•gY
Rand Pitch éóÀàÔÃÁ ³óÈíüëo °ì¤ónÔÃÁ’éóÀàg
U[~Y -š$LNDh p³üé¹¹œ’ •Š -š$LØDh ªê¸Êë
nÔÃÁLhO K‰jOjŠ~Y SnÑéáü¿o á¤ón Pitch ³óÈíüë
h#ÕWfµ¦óÉnó Ë n‰š¦’6¡W~Y
°ì¤ónµ¤ºh™š “o Frequency Ñéáü¿g-šW~Y Pitch h
Spray nµ¦óÉo SnÑéáü¿kˆŠ'MOæóUŒ~Y
°ì¤óÇ£ì¤oDry/Wet³óÈíüë’…5WfJŠ X-Y ³óÈíüén‚ôø’
•cf¿tgM~Y

20.15 Phaser Õ§¤¶ü

Õ§¤¶ü¨Õ§¯È

Phaser o #nªüëѹգ뿒•D µ¦óÉnhâp/ßkÕ§¤º·Õ


È’ •úY¨Õ§¯ÈgY
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 274

Poles ³óÈíüëo hâp/ßkÎÃÁ’\ W~Y \ Œ Feedback ³ó


Èíüë’•Hp âb’ÍâWfÎÃÁ’Ôü¯ ~_oÝüë kâÛY‹ShLg
M~Y Õ£ë¿n«ÃȪÕhâpo Frequency ³óÈíüëK‰ ôgM~Y
Frequency h Feedback o ¨Õ§¯ÈnX-Y³óÈíüé’•cf Bk¿ÀY
‹ShLgM~Y
Phaser ko Space h Earth n2dnâüÉL-šUŒf~Y /ßgnÎÃÁ
n“”’ H µ¦óÉn «éü ’ ôY‹nk•(W~Y Color ³óÈíü
ë’•cfU‰k¿ÀY‹Sh‚gM~Y
¨óÙíü×»¯·çó’•cf Õ£ë¿hâp’h „k³óÈíüëY‹ShLg
M~Y ¨óÙíü×¢Þ¦óÈ’— W ~_o¨óÙíü×nb’ޤʹ$gÍâ
U[ fK‰ Attack h Release ³óÈíüë’•cf ¨óÙíü×n·§ü×’
zšW~Y
Phaser ko æó¹ÆìªÁãóÍënǣ줿¤à’¿ÀY‹ 2 dn LFO L-
UŒfD~Y LFO ko µ¤óâûébâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûÎ
³®êâ ó© LŠ ûéóÀàn 6 dnâbLBŠ~Y Ç£ì¤kþY‹ LFO n
qÿÄòo Amount ³óÈíüëg-šW~Y
Auto Pan n LFO o Rate ³óÈíüë’•(Wf¿ÀW~Y Rate ³óÈ
íüëoØëÄg-šW~Y Rate o ½ó°ÆóÝk W Í rnXM 16
ó&ji g-šY‹ShLgM~Y
Phase ³óÈíüëo 2 dnâb’øþ„kÜc ªÕ»ÃÈ Y‹Shg µ¦
óɹÆìªnÕMkyËa~Y 180 k-šY‹h LFO nMøL ôkj‹
180 ¦âŒ‹ ng ¹n LFO LÔü¯kTY‹h ‚F ¹oìÙëL NkjŠ
~Y
Spin o 2 dn LFO ¹ÔüÉ’øþ„kÇÁåüóW~Y Ç£ì¤o ]Œ^Œ
pj‹hâp Spin gzšUŒ_ gâ¸åìüÈUŒfD~Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y Phaser ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 275

20.16 Ping Pong Delay ÔóÝóÇ£ì¤

ÔóÝóǣ줨է
¯È

Ping Pong Delay o X n¿Ã×Ç£ì¤é¤ó’•cfæK‰óx¸ãó×Y‹


ǣ줒\ŠúY¨Õ§¯ÈgY
SnÇ£ì¤koíüѹhϤѹգë¿LHLWfD~Y Õ£ë¿o X-Y ³ó
Èíüég³óÈíüëY‹ShLgM~Y ÐóÉE’-šY‹ko X-Y ³óÈíü
ë ’‚ô¹ kÉéðW~Y hâp’-šY‹ko X-Y ³óÈíüë ’sL¹
kÉéðW~Y
½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š 4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d 4 ó& hj
Š~Y Snǣ줿¤ào e›á÷LæÁãóÍëkJO~gnB“’:WfD~
Y e›hóÁãóÍë“nǣ줿¤ào æÁãóÍëhÔyf 2 nwUkjŠ
~Y
Sync ¹¤ÃÁLªÕn4 ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Feedback o ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y Õ£ü
ÉÐïëü×koU‰k Õ£üÉÐﵦóÉ’ rW #š„k¨³üY‹pê
nÆ£óÖë ó¿ ’ •úYÕ£ë¿L…5UŒfD~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 276

F n‡Wgh:UŒ‹ Freeze Õêüº Ü¿ó’ªókY‹h SnÜ¿ó’


¼W_›kÇ£ì¤nÐÃÕ¡…kB‹ªüÇ£ªLÇ£ì¤kˆŠ¨óÉì¹kµ¤¯
ëUŒ ÕêüºLãdUŒ‹~g°•e›o!–UŒ~Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y Ping Pong Delay ’ê
¿üóÈéïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y

20.17 Redux êÀï¹

êÀ﹨է¯È

Ensoniq Mirage Fairlight CMI ³âÉüë Commodore-64 ji ãϦnNDµ¦óÉ


kι¿ë¸ü’ X‹ShoBŠ~[“K êÀï¹’•Hp µ¦óÉLBnǸ
¿ë—ÒBãx ;Š Sn¨Õ§¯Èo á÷nµó×ëìüÈhÓÃÈãϦ’ R
‹¨Õ§¯ÈgY
Downsample À¦óµó×ë »¯·çóko Downsample hÀ¦óµó×
ëâüɹ¤ÃÁn 2 dnÑéáü¿LBŠ~Y
Downsample À¤¢ëL 1 k-šUŒfD‹4 Yyfne›µó×ëoú›x
•Š á÷o •Š~[“ 2 k-šUŒfD‹4 µó×ë 1 dJMkæ U
Œ‹ng µ¦óÉL Ǹ¿ë ¨k W~Y p$LØD{iµó×ëìüÈoN
OjŠ µ¦óÉo 1ËÉ„ kjŠ~Y À¦óµó×êó°nWO•o ;Ïkâ
¶¤¯¨Õ§¯È’Kv[_¶K’óÏY‹h KŠ„YDgW‡F Å1ÏL Š Ö
íï“k·ãü×j•LgM‹•QgY
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 277

À¦óµó×ëâüɹ¤ÃÁo À¦óµó×êó°L Äòk?eUŒ‹ ½


ÕÈ 20.0 µó×ë~g K ƒÄò’…Hf?eUŒjDˆFkY‹ Ïü
É 200 µó×ë~g K’š©W~Y
Bit Reduction ÓÃÈêÀ¯·çó o Downsample k<fD~YL Downsample
goÆóÝk •[f°êÃÉLØ UŒ‹nkþW Bit Reduction go/Ek •
[f°êÃÉLØ UŒ~Y
Bit Reduction À¤¢ë’ 8 k-šY‹h /EìÙëo 256 ¹ÆÃ× 8 ÓÃÈãÏ
¦ k¯ªó¿¤ºUŒ~Y 1 k-šY‹h µó×ëná÷o 'cB‹Do '
n 2 µŽn• “LhOjD hjŠ PœhWf' —Îjµ¦óÉhjŠ~Y
Bit Reduction o 0 dB ne›á÷’ 16 ÓÃÈhš©W~Y 0 dB å ná÷o¯êÃ
×UŒ ªüÐüíüÉ’:Ydr LED L¹oW~Y
ÓÃÈêÀ¯·çó’ªÕkY‹h CPU w’B‹ ¦ý gM~Y

20.18 Resonators ì¾Íü¿

ì¾Íü¿¨Õ§¯È

Resonators o e›½ü¹kór n-ã鯿ü’ H‹ 5 dn& ì¾Íü¿g


Ë UŒfD~Y ¹Èêó°’oXOóK‰Ü³üÀnˆFj¨Õ§¯È~g U~V
~jµ¦óÉ’\ŠúYShLgM~Y ì¾Íü¿oJóXMg¿‹UŒfD‹ng
}hnˆFk¿tY‹ShLgM~Y ì¾Íü¿ 1 gëüÈnÔÃÁ’š©W ]nÖ
4 doì¾Íü¿ 1 gš©UŒ_ÔÃÁ’Ck¿‹UŒ~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 278

e›á÷o ~Zգ뿒 NWì¾Íü¿k •Š~Y íüѹûÐóÉѹûÏ


¤Ñ¹ûÎÃÁn4dne›Õ£ë¿¿¤×LxžgM~Y e›Õ£ë¿nhâpo
Frequency Ñéáü¿g¿ÀW~Y
ì¾Íü¿ 1 oæó!¹ne›ÁãóÍëK‰e›UŒ~Y ì¾Íü¿ 2 h 4 oæÁã
óÍë ì¾Íü¿ 3 h 5 oóÁãóÍëk-šUŒf~Y
Note ÎüÈ Ñéáü¿o hì¾Íü¿nëüÈÔÃÁ’ C1 K‰ C5 g-šW~
Y Fine Õ¡¤ó Ñéáü¿’•cf »óÈ Jón 100 n 1 XMkÔÃ
Á’ÇÁåüóY‹Sh‚gM~Y Decay Ñéáü¿o ì¾Íü¿Ló’zWf
K‰!ókj‹~gnB“’¿ÀW~Y Ç£±¤¿¤àLwQŒpwD{i Pœo
ÈüÊë d~Š>›nB‹órhjŠ~Y ÀóÑü’••jDgԢΒ>D_hM
nÔ¢În&h X¶KgY Ç£±¤¿¤àoÔÃÁkˆcfz~Š Nón¹LØ
󈊂wO šW~Y Const ³ó¹¿óÈ ¹¤ÃÁo ,enó kKK•
‰Z Ç£±¤¿¤à’ šk-ü×W~Y
Resonators ko 2 dnì¾Íü·çóâüÉL-šUŒfD~Y âüÉ A o ê
¢ëjì¾Íü·ç󒵦óÉk H‹nk•(W~Y þWfâüÉ B o ì¾Íü
¿ 1 n Note Ñéáü¿LN•nÔÃÁk-šUŒfD‹hMk•(Y‹h J‚W•
D¹œ’zîW~Y
µ¦óÉn ¦o Color «éü ³óÈíüë’•cf¿tW~Y
Yyfnì¾Íü¿ko On/Off ¹¤ÃÁh Gain ³óÈíüëLdDfD~Y ì
¾Íü¿’ªÕkY‹h CPU w’N gM~Y ì¾Íü¿ 1 ’ªÕkWf‚ Ön
ì¾Íü¿koqÿW~[“
ì¾Íü¿ 2 K‰ 5 o ì¾Íü¿ 1 g-šUŒ_ Note Ñéáü¿k“D~YL
Pitch ³óÈíüë’•cf ì¾Íü¿’ +/- 24 Jógû¿W Detune ³óÈ
íüë’•cf»óÈXMgÇÁåüóY‹Sh‚gM~Y
ú›»¯·çóko Dry/Wet ³óÈíüëh Width Ñéáü¿LÕ£üÁãü
UŒfD~Y Width Ñéáü¿o¨Õ§¯Èó`QkqÿW ¼ík-šY‹hì
¾Íü¿ 2 K‰ 5 xnú›oâÎéëkjŠ~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 279

20.19 Reverb êÐüÖ

êÐüÖ¨Õ§¯È

20.19.1 Input Processing eݾ

e›á÷o ~ZϤ«ÃÈÕ£ë¿híü«ÃÈգ뿒 NW~Y Õ£ë¿ü


n X-Y ³óÈíüé’•D ÐóÉn-Ãhâp X ø hÐóÉE Y ø ’ ôW~
Y գ뿒ªÕkY‹Shg CPU w’N gM~Y
Predelay ×êÇ£ì¤ o n Í óLú‹~gnB“’ß껫óÉX
Mg-šW~Y Sn-š’LFh e›á÷køþWf Í óLEŒ~Y ëüà
µ¤ºn¤áü¸ ^SHw o SnÇ£ì¤kˆŠz~‹è ‚ jOBŠ~[
“ ê6 jókW_D4 o 1 ms K‰ 25 ms n“k-šY‹hDDgW‡F

20.19.2 Early Re ections Í ó

Í óo µ¦óÉLèKnÁK‰ómÔcfO‹hMk k^SH‹Íÿóg
‹ÿón Æ¤ë Œè‹ÿó kHLWf^SH~Y Í ón/Eh k
ˆcf èKnpaL •cfM~Y
Shape ·§¤× ³óÈíüëo Í ón×íßÍó¹ †w h ‹ÿó
nÍ è ’ kŠ úW~Y Sn-š$LNDh Íÿóo†cOŠhÇ£±¤W
µ¦óÉoÔ „éOácW~YK‰ ³óÝüÍóÈnÍ L'MOjŠ~Y þW
f -š$LØDh ÍÿóoÔ „éOÇ£±¤W µ¦óÉo†cOŠácW~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 280

½ü¹n -¦’B‹ ¦Ø•_D4 o-š$’Ø•k ¹àüºjÇ£±¤’Å•h


Y‹4 ko-š$’N•kY‹hoDgW‡F
Spin ¹Ôó o Í ókâ¸åìü·çó’KQ~Y X-Y ³óÈíüë’•
D â¸åìü·çónÇ×¹hhâp’-šW~Y Ç×¹n$L'MDh «éüL
„O ¹Ú¯Èë„k-'n †cOŠW_ácì¹Ýó¹hjŠ~Y â¸åìü·ç
ónhâpLØYN‹h ½ü¹µ¦óÉnÉÃ×éühâpâÛLwSŠ þŸâŒW
_ÑË󰹜’ •úW~Y Spin ’ªÕkY‹Shg CPU w’N gM~
Y

20.19.3 Global Settings °íüÐë-š

Quality ¯ªêÆ£ »ì¯¿go êÐüÖ¯ªêÆ£hÑÕ©üÞó¹“nÈ


ìüɪՒ¿ÀW~Y Eco âüÉkY‹h CPU wL kjŠ High âü
ÉkY‹hÍÿón¯ªêÆ£L ØkjŠ~Y
Size µ¤º Ñéáü¿go èKn'MU’-šW~Y -š$L'MOj‹
h êÐüÖkƒLŠnB‹Ç£ì¤¹œ’ H~Y k-š$L UOj‹h á¿
êïjðò kjŠ~Y
Stereo Image ¹Æ쪤áü¸ ³óÈíüëo ú›n¹Æ쪤áü¸nE’
-šW~Y '-š$o 120 ¦g ÍÿÁãóÍëLæón3k% k^SH~Y Ÿ
›n¤…gnóáck‚SnˆFjy´LBŠ~Y -š$’ kY‹h ú›á÷
oâÎéëkjŠ~Y

20.19.4 Diffusion Network Ç£Õåü¸çóÍÃÈïü¯

Diffusion Network go Í ókšOŒè‹ÿó’-šW~Y Decay Time


³óÈíüëo Í ón n/EìÙëK‰ 1000 n 1 -60 dB k~g L‹n
kÅ•jB“’¿tW~Y
Ϥ·§ëÓó°Õ£ë¿híü·§ëÓó°Õ£ë¿go ‹ÿó’¿ÀW~Y Ϥ
·§ëÓó°o z ûÁûëüà…n]nÖn P º“„«üÚÃÈji kˆ‹µ
¦óÉn¨Íë®ü8Î’âÇêó°W~Y íü·§ëÓó°o „•nÇ£±¤’
H~Y գ뿒ªÕkY‹Shg CPU w’ý gM~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 281

Freeze Õêüº ³óÈíüëo e›µ¦óÉnácì¹Ýó¹’Õêüº


ÍP U[~Y Freeze Lªón4 ÍÿóoJ8E„k šW~Y Cut
«ÃÈ o Õêüº-nÍÿóke›á÷L •‹n’2N~Y Flat Õ
éÃÈ o Freeze LªónB Ϥhíü·§ëÕգ뿒ФѹW~Y
Flat LªÕnB Õêüº-nÍÿóoϤ·§ëÓó°Õ£ë¿híü·§ëÓó
°Õ£ë¿nqÿ’pŠÔW×Q‹ShkjŠ~Y
Echo Density ¨³üƦ h Scale ¹±üë Ñéáü¿o ácnƦh—
U’³óÈíüëW~Y ëü൤ºLuïk UDh áckˆŠz Y‹ór
k'MOqÿW~Y
Chorus ³üé¹ »¯·çóo ‹ÿókâ¸åìü·çóhÕM’ H~Y
Spin »¯·çóh Ø â¸åìü·çóhâph/E’³óÈíüëgM~Y

20.19.5 Output ú›

êÐüÖú›go Re ect Level êÕì¯ÈìÙë h Diffuse Level Ç£Õü


ºìÙë ³óÈíüë’•cfDry/Wetßï¹hÍÿhácn/E’¿tY‹ShL
gM~Y

20.20 Saturator µÁåìü¿

µÁåìü¿¨Õ§¯È
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 282

Saturator o µ¦óÉkÀüÈ ZŒ ûÑóÁû–K•’ H‹âbb ¨Õ§¯


ÈgY ½ÕÈjµÁåìü·çó„U~V~jÇ£¹Èü·çó’e›á÷k H‹S
hLgM~Y
X-Y °êÃÉko Saturator n·§üÔó°«üÖL°éգïh:UŒ~Y
·§¤Ñüne›hú›$o ]Œ^Œ X h Y økÞÃÔó°UŒ~Y «üÖkˆŠ
T¢pLzšUŒ~Y e›$k¢#Wfú›$LiŒ{i ÕY‹K’h:W~Y
8Snæ oÎóêË¢gB‹_• @áY‹á÷o ]nB ná÷ìÙëkÜXf
•s·§üÔó°UŒ~Y
@áY‹á÷o ~Z Drive ³óÈíüëg-šUŒ_ dB ìÙëk¯êÃ×UŒ~
Y Ç£¹×ì¤ótnáü¿üko Saturator ná÷xnqÿ¦Lh:UŒ~Y
á÷·§üÔó°ko Analog Clip ¢Êí°¯êÃ× Soft Sine ½Õȵ
¤ó Medium Curve ßÇ£¢à«üÖ Hard Curve ÏüÉ«üÖ
Sinusoid Fold ·Ì½¤ÉÕ©üëÉ Digital Clip Ǹ¿ë¯êÃ× n 6
.^núšâüÉLBŠ~Y ~_ ¿Àïýj 6 dnâbb Ñéáü¿’yrhY
‹ Õì-·Öëj Waveshaper ¦§üÖ·§¤Ñü âüÉ’xžY‹Sh‚g
M~Y
Analog Clip Jˆs Digital Clip âüÉgo á÷oYPU~Œhk¯êÃ×UŒ~
Y Soft Sine Medium Curve Hard Curve âüÉgo U~V~jr g
á÷¯êÃÔó°LéŒUŒ~Y Sinusoid Fold âüÉo y%j¨Õ§¯Ègn•
(k igY
‚ch‚‡„j¨Õ§¯Èo ìên³óÈíüë»ÃÈ’…5W_ Waveshaper
«üÖ’xžWf\ gM~Y Ñéáü¿Õ£üëÉk¢¯»¹Y‹ko Saturator
n¿¤ÈëÐükB‹ Ü¿ó’¯êïW ¦£óɦ’U‹W~Y
Waveshaper âüÉný Ñéáü¿ko Drive Lin Curve Damp
Period n 6 dLBŠ~Y
ˆ Drive go Waveshaper Ñéáü¿ne›á÷kþY‹qÿ¦’zšW~
Y Drive ’¼ík-šY‹h ¨Õ§¯Èn¹œoŒhk!¹hjŠ~Y
ˆ Lin o Curve h Depth Ñéáü¿hqk\(W ·§üÔó°«üÖ
nôÚè ’ U[~Y
ˆ Curve o;k 3 ! ó’e›á÷ký W~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 283

ˆ Damp o °êÃÉ˹ѺkB‹á÷’ÕéÃÈkW~Y …Ø nΤº


²üÈhWfÕ\W~Y
ˆ Depth o Ç£¹Èü·çó«üÖkÍm‰ŒfD‹µ¤óân/E’6¡W
~Y
ˆ Period o µ¤óâkÍm‰ŒfD‹êÃ×ënƦ’zšW~Y
Color Ü¿ó’ªókY‹h 2 dnÕ£ë¿L ¹kjŠ~Y 1 jînÕ£ë¿
o Base ³óÈíüëK‰¿ÀgM Nhâè xn¹œn— ’LD~Y 2 jîn
Õ£ë¿o,ê„ko¤³é¤¶g Øhâè n¿Àk•(W~Y Õ£ë¿n·§ü
×o Freq «ÃȪÕhâp û Width û Depth ³óÈíüë’•cf¿
ÀW~Y
Output ³óÈíüëo Saturator ú›ìÙë’ pW~Y Soft Clip ¹¤Ã
ÁL ¹n4 Saturator oú›k Analop Clip «üÖ‚i(W~Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y Saturator ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100% k-šW~Y

20.21 Simple Delay ·ó×ëÇ£ì¤

·ó×ëǣ줨է
¯È

Simple Delay go æón ÁãóÍëkÇ£ì¤é¤óL dZdrŠSf‰Œf


D~Y
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 284

½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y


Sn¹¤ÃÁLªókj‹h Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š 4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d 4 ó& hj
Š~Y
Sync ¹¤ÃÁLªÕn4 ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Feedback o ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y ìËW
_Õ£üÉÐïëü×L2dB‹ShkjŠ~Yng æÁãóÍëná÷oóÁãó
ÍëkÕ£üÉÐïW~[“W óÁãóÍëná÷‚æÁãóÍëkÕ£üÉÐï
W~[“
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y Simple Delay ’ê¿ü
óÈéïk•(WfD‹4 o 100% k-šW~Y

20.22 Utility æüÆ£êÆ£

æüÆ£êÆ£¨Õ§¯
È

Utility koDOdKn¿)j•D¹LBŠ~YL ÖnÇФ¹hD• •[f•F


hyk¿)gY
Mute Ü¿ó’ªókY‹h @áY‹á÷LßåüÈkjŠ~Y Ò ó È : ÈéÃ
¯n¢¯Æ£Ö/ßåüȳóÈíüëoá÷Á§üón ŒkÕ\W~YL Utility
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 285

o¨Õ§¯ÈÁ§üónû nMnknOShLgM~Y Utility nßåüÈ_ý’


•(W Ç£ì¤é¤óne›’«ÃÈW_Š ÇФ¹nú›’ªÕkY‹ShjOê
ÐüÖ’KQ‹ShLgM~Y
Gain ³óÈíüëo e›á÷nìÙë’ +/- 35 dB nÄòg¿ÀW~Y
ÁãóÍëâüɻ쯿’•(Wf µó×ënæóÁãóÍë’xžWfæ Y‹S
hLgM~Y Left LxžUŒfD‹4 óÁãóÍëo!–UŒ æÁãóÍë
L!ú›kþŒ~Y Sn_ýo æóÁãóÍëkpj‹Å1’ d¹ÆìªÕ¡¤ë
nG¹nÁãóÍë`Q’•D_DhMkyk¿)gY
Panorama »ì¯¿go ¹ÆìªÕ£üëÉnû nMngá÷’ÑóY‹ShL
gM~Y Sn»ì¯¿o ¤ó¹È¥ëáóÈéï~_o¨Õ§¯ÈéïnRack's
sL Y ‹ÇФ¹Á§üó ’ %kÑóY‹nk;k•(UŒ~Y
Width ³óÈíüëo -š$L 0 K‰ 100 Ñü»óÈn4 ¹Æìª/âÎéë
³óÈíüéhWf_ýW~Y -š$L 100 Ñü»óÈ’…H‹h ú›L s•¼~
Œ ‹ˆFkjŠ~Y 200 Ñü»óÈn4 æóÁãóÍënîn•Lú›k+~Œ
~Y Channel Mode »ì¯¿gæóDZŒKnÁãóÍëLxžUŒfD‹4
Width ³óÈíüëo_ýWjD_• !¹k Šÿ•Š~Y
Phase Õ§üº ³óÈíüëoæó ÁãóÍëThkBŠ ÇФ¹n j
knKŒfD~Y ML:YhJŠ ÁãóÍënÕ§üº’ÍâU[~Y

20.23 Vinyl Distortion ÓËüëÇ£¹Èü·çó

ÓËüëÇ£¹Èü·ç
ó
CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 286

Vinyl Distortion o ¢Êí°ì³üÉ• Bk X‹Ç£¹Èü·çó ónj•


’¨ßåìüÈW_‚ngY SnÇ£¹Èü·çóo Ýhì³üÉ•hn“n~Uf
„¢ÂkˆŠ X~Y Sn¨Õ§¯Èko ¯éï븧Íìü¿ ì³üÉ• -
k X‹ÑÁÑÁó’z U[‹ _ý‚dDfD~Y
Tracing Model Èìü·ó°âÇë »¯·çóo e›á÷kvp ónÇ£
¹Èü·çó’ H~Y Ç£¹Èü·çón o Drive ÎÖg¿tY‹K
Tracing Model n X-Y Ç£¹×줒‚ô¹ kÉéðW~Y Ç£¹Èü·çóh
âp„«éü’¿tY‹ko X-Y Ç£¹×ì¤nsL¹ kÉéðY‹K Freq
hâp Õ£üëÉ’ÀÖë¯êïWp$’ô¥e›W~Y hâp/ßn Q Ðó
ÉE ’ ôY‹ko Alt (PC) / Alt (Mac) -ü’¼WjL‰ X-Y Ç£¹×줅
’4skÉéðW~Y
Pinch ÔóÁ¨Õ§¯È »¯·çóo e›á÷kGp ó’ H~Y Sn
Ç£¹Èü·çó’•FShkˆŠ 180 ¦MøLZŒ JKj¹Æ쪵¦óɹœL
~Œ~Y Pinch o Tracing Model h XˆFk³óÈíüëgM~YL U
Œ‹µ¦óÉkoKjŠUDLBŠ~Y
Drive ³óÈíüëgo Tracing Model h Pinch n!¹K‰ UŒ_Ç£¹
Èü·çónhSÏ’— Y‹ShLgM~Y
Ç£¹ È ü · ç óâüÉo Soft ½ÕÈ h Hard Ï ü É n2d g Y
Soft âüÉoÀÖ×ìüÈ’·ßåìüÈWfJŠ Hard âüÉo¹¿óÀüÉ
jÓËüëì³üÉ’¤áü¸WfD~Y
Stereo/Mono ¹¤ÃÁo ÔóÁÇ£¹Èü·çóL¹ÆìªhâÎéënia‰g
z Y‹K’-šW~Y Vinyl Distortion ’ê¢ëk·ßåìüÈW_D4 o ¹
Æ쪒xžWfO`UD
Crackle ¯éÃ¯ë »¯·çóo Τº’á÷k H~Y ΤºnƦo
Density Çó·Æ£ ³óÈíüëg¿tW~Y Volume Üêåüà ³ó
Èíüëg ΤºnóÏ’¿tW~Y
287

Chapter 21

LiveMIDI ¨ Õ § ¯ ÈêÕ¡ìó¹

Liveo «¹¿àǶ¤ón MIDI ¨Õ§¯È’ p…5WfD~Y Live gn¨Õ§¯


Ènú,„j•D¹kdDfo ¤ó¹È¥ëáóÈhÇФ¹’•c_\m nà’
TÂg UD

21.1 Arpeggiator ¢ëÚ¸¨ü¿

¢ëÚ¸¨ü¿¨Õ§¯
È

Liven Arpeggiator ¨Õ§¯Èo ¼uUŒfD‹³üÉn]Œ^Œn MIDI ÎüÈ


CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 288

~_oX nÎüÈ ’ÖŠ¼• ÎüÈ’êºàÑ¿üóg• W~Y • Ñ¿ü


ón·ü±ó¹h¹ÔüÉoÇФ¹K‰³óÈíüëY‹ShLgM x‹„j¢ëÚ
¸¨ü¿hWf‚_ýW~Y
¢ëÚ¸¨ü¿o 80tãn·ó»ó}kx‹„j• gY ¢ëÚ¸¨ü¿n Mo
¢ëÚ¸ª k1eW Œó’ BkgojO cWf• Y‹Sh’ sW~Y
¢ëÚ¸ª Arpeggio) o Ïü×’d~>OhDF sn¤¿ê¢ž arpeggiare
’ž•hWfD~Y

21.1.1 Style ¹¿¤ë h Rate ìüÈ »¯·çó

¢ëÚ¸¨ü¿n Style »ì¯¿go êºàÑ¿üóg• UŒ‹ÎüÈn·ü±ó


¹’zšW~Y

Up h Down

UpDown h
DownUp

Down & Up h Up
& Down

Converge h
Diverge
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 289

Con & Diverge

Pinky Up h Pinky
UpDown

Thumb Up h
Thumb UpDown

Play Order âüÉgo Ñ¿üó…nÎüÈL-ü’¼W_ k·ü±ó¹UŒ~


Y gYng SnâüÉo1då n³üÉB‹DoÎüÈL• UŒ‹4 gjQŒ
p¹œLBŠ~[“
n Arpeggiator ¹¿¤ënÖk éóÀàj¹¿¤ëLBŠ~Y Random
o @á MIDI ÎüÈ’éóÀàkxžWf• W~Y Random Other o @á
MIDI néóÀàÑ¿üó’\ W ³üÉ’éóÀàkêÔüÈ• W~Y Random
Once o @á MIDI néóÀàÑ¿üó’\ W Èéó¹Ýüº~_oÈê¬üUŒ
f°WDÑ¿üóL\ UŒ‹~g ]nÑ¿üó’êÔüÈ• W~Y
¢ëÚ¸¨ü¿o Rate ³óÈíüëg-šUŒ_¹ÔüÉgÎüÈÑ¿üó’•
W~Y ¹ÔüÉo Sync/Free Ü¿ó’•cfß껫óÉ~_oÍPg¿tgM
~Y Sync ’xžY‹h Arpeggiator o½ó°ÆóÝk W~Y
Rate ³óÈíüënókB‹ Gate ³óÈíüëgo ¢ëÚ¸¨ü¿g• U
Œ‹ÎüÈnwU’ þ(n Rate -š$nÑü»óÆü¸g-šW~Y ]n_•
-š$L 100 Ñü»óÈ’…H‹h• UŒ‹ÎüÈLªüÐüéÃ×W~Y ì¬ü
È
¢ëÚ¸¨ü¿g UŒ_êºàÑ¿üóo ÅZW‚!s~ågB‹Å•oBŠ~[
“ âüɻ쯿 n³óÈíüë’•cf Ñ¿üók°ëüô’ H‹ShLgM
~Y ¢ëÚ¸¨ü¿n Groove o ¯êÃ×x•(Y‹4 h XˆFk_ýW~Y
ng °ëüÖn71o³óÈíüëÐüK‰-šgM~Y
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 290

Hold Ñéáü¿L ¹j4 -üÜüÉn-üK‰ ’âW_Œ‚¢ëÚ¸¨ü¿


oÑ¿üón• ’šQ~Y Ñ¿üóo -üÜüÉn%n-üL¼UŒ‹~gpŠÔ
W• UŒ~Y Hold L ¹g ªê¸Êë-ünFaDZŒKL¼UŒ_~~k
jcfD‹4 ÎüÈ’• WfÑ¿üók H‹ShLgM~Y Sn4 ÎüÈ
’‚F ¦• Y‹hÑ¿üóK‰ÖŠdOShLgM~Y SnˆFkWf B“nL
Nhqk• WjL‰Ñ¿üób h•M LLH~Y
ÒóÈ Ñ¿üón• ’\bW_D4 o Hold ’ B„k!¹k ŠÛH~
Y
Offset Ñéáü¿o Sn³óÈíüëgxžUŒ_4@nj÷kˆŠ Ñ¿üó…
nÎüÈn·ü±ó¹’·ÕÈU[ Z‰W ~Y ‹’•cf¬ Wf•~W‡F
-š 1 go Ñ¿üó…n 2 jîkMnY‹ÎüÈ’·ü±ó¹n k 1 jîn
ÎüÈ’·ü±ó¹n ŒkW~Y SnÑ¿üó’ ¹¿üÈk-šUŒ_0¹K‰B
ÞŠn¹ k2€ÎüÈn*hWf H‹h Offset Ñéáü¿o ÎüÈn*n
2L¹ ’ÍB ÞŠk âU[ ~_¹¿üÈ0¹’ÿHjL‰• Y‹ˆF U[
~Y
Repeat Ñéáü¿’•cf Ñ¿üóLêÈê¬üUŒ‹~gnêÔüÈÞp’-š
Y‹ShLgM~Y inf k-šY‹h Ñ¿üóo!PkêÔüÈW~Y ¢ É Ð ¤
¹ Sn_ýo ®¿ünKMô‰Wn¨ßåìüÈ„³üÉ’¢ëÚ¸ªg 1 2 ÞM
V€nk' ¿)gY ~_ Retrigger Ñéáü¿hD• •[‹h b}D¹œ’
—‹ShLgM~Y SŒkdDfo g¬ W~Y Sn_ý’•Hp bg:
‰Œ_êºß«ëj¢ëÚ¸ª’\ Y‹ShLgM~Y
Ñéáü¿oÑ¿üó’ê»ÃÈW ‚F ¦ K‰• ’¹¿üÈU[~Y
Retrigger o Off !¹ û Note ÎüÈL¼uUŒ‹hêÈê¬üY
‹ û Beat yšn½ó°Ý¸·çó~_oÍB“k0TY‹hêÈê¬üY‹
n3dk-šgM~Y Beat go ÎüÈ~_o À’yšY‹ShLgM ½ó°
ݸ·çók •[‹ShLgM~Y »¯·çóó n LED L¹oW Ñ¿üóLêÈ
ê¬üUŒfD‹Sh’:W~Y

21.1.2 Transpose Èéó¹Ýüº h Velocity Ùí·Æ£ »¯


·çó

¢ëÚ¸¨ü¿kˆŠ UŒ_Ñ¿üó’Èéó¹Ýüº û¿ Y‹ShLgM~


CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 291

Y ¢ëÚ¸¨ü¿nÈéó¹Ýüº³óÈíüëo yšnw¿~_oí¿kÈéó
¹ÝüºW_Š Transpose »ì¯¿n Shift ª×·çó’•cf JókÈé
ó¹ÝüºY‹Sh‚gM~Y Èéó¹Ýüºn“”o Distance ³óÈíüë’
•cfó w¿ûí¿nû¿n4 ~_oJó Shift ’•c_û¿n4 g
-šW~Y Steps Ñéáü¿K‰ ·ü±ó¹nÈéó¹ÝüºÞp’xžgM~
Y 8 k-šY‹h ·ü±ó¹ohèg 8 ÞÈéó¹ÝüºUŒ Èéó¹ÝüºUŒ
‹¦k nÎüÈg• UŒ~Y
¢ëÚ¸¨ü¿nÀ¤Ê߯¹o Velocity »¯·çóg¿tW~Y ‹Hp
Velocity ’ On k Target ’ 0 k-šY‹h ·ü±ó¹o†cOŠÕ§ü
É¢¦ÈW ]nFaÙí·Æ£ 0 k0TW~Y Decay ³óÈíüëgo ¢
ëÚ¸¨ü¿L Target g-šW_Ùí·Æ£$k0TY‹~gnB“’-šW~Y
Retrigger L ¹j4 ·ü±ó¹’êÈê¬üY‹hÙí·Æ£n¹íüׂêÈ
ê¬üUŒ~Y
ÒóÈ Velocity »¯·çón Retrigger ª×·çó’ Beat nêÈê¬üh#
ÕWf•(W À¤Êßï¹íü×kêºà’ H‹ShLgM~Y

21.2 Chord ³üÉ

³üɨէ¯È

Chord o MK‰‚ K‹ Š @áY‹ ÎüÈhæü¶š©nÔÃÁ 6 d


~g K‰³üÉ’èÆY‹¨Õ§¯ÈgY ³üÉn èhj‹ÎüÈnÔÃÁ’
Shift 1-6 ÎÖ’•cf‚hnÎüÈK‰ +/-36 »ßÈüó Jó nÄògxžgM
~Y ‹Hp Shift 1 ’ +4 »ßÈüók-šW Shift 2 ’ +7 »ßÈüók-š
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 292

Y‹h @áUŒ‹ÎüÈ’ëüÈhY‹á¸ãü³üÉ wŒó L X~Y


Shift ÎÖn n Velocity ³óÈíüë’•Hp ¤ó¹È¥ëáóÈgÙí·
Æ£n_ýhWfÜêåüà„ór’ U[‹ShLgM‹_• U‰kÏüâËï
jó}b LïýkjŠ~Y 1 K‰ 200 Ñü»óÈ~g 100 Ñü»óÈoÙí·Æ£
L@áY‹ MIDI ÎüÈnÙí·Æ£h Xk-šUŒfD‹¶K’hW~Y nøþ³
óÈíüëg-šW~Y W`QªüÐüÈüó ó ’ H_Š ]nÖn³üÉ
¨ìáóÈn O’ ® kY‹nk Velocity ³óÈíüë’•(Y‹hDDgW‡
F
³üÉkÔÃÁ’ H‹ •oB~ŠÍ•goBŠ~[“ ‹Hp Shift 1 n³óÈ
íüëkˆŠ +12 »ßÈüó·ÕÈ’-šY‹nh Shift 6 g +12 »ßÈüó’-š
W_nhgo¹œo XkjŠ~Y
ÔÃÁn 2 dnÎüÈo³üÉ’b Y‹ShLgM~[“ X·ÕÈ$’ 2 Þx
žY‹ ‹Hp Shift 2 h Shift 3 k +8 »ßÈüó’-šY‹ h Bhn¹n³
óÈíüëo!¹hjŠ ŒÍ-šjng*•(gB‹Sh’:W~Y Livego
ÔÃÁn 2 dnÎüÈL Bk• UŒ‹ShoBŠ~[“

21.3 Note Length ÎüÈìó°¹

ÎüÈì󰹨է¯
È

Note Length o @áY‹ MIDI ÎüÈnwU’ ôW~Y ~_ ÎüȪóáÃ


»ü¸nã•Šk MIDI ÎüȪÕáûü¸K‰ÎüÈ’Èê¬üY‹nk‚•(U
Œ~Y
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 293

ÇФ¹LÎüȪóáûü¸K‰Èê¬üY‹ˆF-šUŒfD‹4 o ¿¤ßó
°³óÈíüën••(ïýhjŠ~Y ÎüÈnwUo ßêÒg¿ÀW_Š ½ó°
nÆóÝk •[f Y‹ShLgM~Y Gate o ÎüÈL-ü×UŒ‹wU
gB‹ Length $nr ’zšW~Y 200 Ñü»óÈn4 Gate Ñéáü¿o
ÎüÈnwU’ kW~Y
ÇФ¹LÎüȪդÙóÈ • UŒ_ÎüÈLêêü¹UŒ_B¹ gÈê¬üY
‹ˆF-šUŒfD‹4 ÎüÈn@ῤßó°o ÎüÈnwUkˆŠÇ£ì¤U
Œ~Y ,e ¹ È Ã × Y‹MnK‰ ¹ ¿ ü È Y‹_•gY Note Length ]nÖ
n-škˆŠ °_kÈê¬üUŒ_ÎüÈn™šB“LzšUŒ~Y
å n 3 dnÑéáü¿’ ÇФ¹’ÎüȪÕáûü¸K‰Èê¬üY‹4 k•
(gM~Y
ª ó/ª
ªÕ Ð é ó ¹ On/Off Balance ú›ÎüÈnÙí·Æ£’zšW~Y @áY
‹ÎüÈnÎüȪóhÎüȪÕÙí·Æ£nÐéó¹’-šW~Y T•(n MIDI
-üÜüÉL MIDI ÎüȪÕÙí·Æ£kþÜWfDjD4 ¼ík-šW~Y
Ç £ ± ¤ ¿ ¤ à Decay Time @áY‹ÎüÈnÙí·Æ£L¼í~g pY‹nk
Å•jB“gY Ç£±¤o Note Length L MIDI ÎüȪóáûü¸’×QÖ‹
h Bk¹¿üÈW~Y ÎüȪÕnB¹gn$L ú› MIDI ÎüÈnÙí·Æ£h
jŠ~Y
- ü ¹ ± ü ë Key Scale @áY‹ÎüÈnÔÃÁoú›ÎüÈnwU’ ôY‹n
k•(gM~Y ×é¹n$k-šY‹h C3 ˆŠNDÎüÈo• kwOjŠ C3 ’
…H‹ÎüÈoíOjŠ~Y ޤʹn$k-šY‹h ×é¹n$n4 n kjŠ
~Y
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 294

21.4 Pitch ÔÃÁ

ÔÃÁ¨Õ§¯È

Pitch o @áY‹ÎüÈÔÃÁ’ +/-48 »ßÈüóg U[‹â¿ÄüëgY


Range h Lowest ³óÈíüë’•cf ÎüÈL NïýjÔÃÁÄò’š©W
~Y -šUŒ_ÔÃÁÄò oÖíïUŒ~Y ÖíïUŒfD‹h ¨Õ§¯È
n LED L¹ÅW~Y
ÔÃÁÄò o ¨Õ§¯ÈLâ¿’LFMnÔÃÁkúeDf6PUŒ~Y

21.5 Random éóÀà

éóÀà¨Õ§¯È

Random o ÔÃÁÑéáü¿kcS j¨ìáóÈ’ H‹¨Õ§¯ÈgY


Chance Áãó¹ ³óÈíüëg @áÎüÈnÔÃÁLéóÀàp$g ôY‹
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 295

ïý'’-šW~Y éóÀàUkþY‹Éé¤/¦§ÃȳóÈíüënˆFj‚nh
H‹hDDgW‡F
ÔÃÁ ô’zšY‹éóÀàp$o 2 dn pK‰ UŒ~Y Choices Áç
¤¹ ³óÈíüëg pj‹éóÀàÎüÈnp’ 1 K‰ 24 n“g-šW~Y
Scale ¹±üë ³óÈíüëko Choices ³óÈíüë$LKQ—UŒ ]n
Pœ$L @áÎüÈnÔÃÁkøþWféóÀàÎüÈnÔÃÁkqÿ’ H~Y
‹Hp Chance ’ 50 Ñü»óÈk-šW Choices ’ 1 Scale ’ 12 k-š
Y‹h PœhWf X‹ÎüÈnJ L‚hnÔÃÁg• UŒ ‹ŠnJ o 12 »
ßÈüóØO• UŒ~Y WKW Chance ’ 50 Ñü»óÈ Choices ’ 12
Scale ’ 1 k-šY‹h PœhWf X‹ÎüÈnJ o‚hnÔÃÁg• U
Œ 12 »ßÈüóØDDZŒKnÔÃÁg• UŒ~Y
å n‹o Sign µ¤ó L Add k-šUŒfD‹Sh’MÐk¬ WfD~
Y Sign ³óÈíüëgo éóÀà L‚hnÎüÈnÔÃÁk H‰Œ‹K
îW KŒ‹K ’ia‰‚ WZdLFK’-šW~Y Sign ³óÈíüë
n LED o ú›ÔÃÁL‚hnÔÃÁkþWfiFqÿWfD‹K’°éգïgh:
WfD~Y
ÒóÈ Scale ¨Õ§¯È’ Random ¨Õ§¯ÈnBhk•(W yšn óE
géóÀà$LzšUŒ‹ˆFkY‹ShLgM~Y

21.6 Scale ¹±üë

¹±üë¨Õ§¯È
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 296

Scale o ¹±üëÞÃÔó°kúeDf@áÎüÈÔÃÁ’ U[‹¨Õ§¯Èg


Y @áÎüÈk]Œ^ŒkøþY‹záÎüÈ’-šW ¨Õ§¯Èn X-Y ÞÃ× g
‹‹ShLgM~Y ‹Hp @á C ’zá D k ÛY‹ShLgM~Y
X-Y ¹±üëÞÃ×ko &* 12 nÛÒbL&“gJŠ Õ몯¿üÖ 12 nÎü
ÈkþÜWfD~Y ÃDrnÛÒbo uä nÒu’:WfD~Y ÞÃ×kh:U
Œ_þÒÚnÙü¹ æ nÛÒb o Base Ùü¹ ³óÈíüë’•cf ô
Y‹ShLgM~Y ÞÃ×n X øo @áÎüÈn$’:W Y øoøþY‹záÎü
È’:W~Y @áÎüÈL¹±üë niSgzáUŒ‹K’š©WfD‹ÄrnÛÒ
bo Þ¦¹¯êï’•cfÕKW_ŠJdW_ŠgM~Y ¹±üëÞÃ× n
ÎüÈ’JdY‹h ]nÎüÈo• UŒ~[“
Range ìó¸ h Lowerest í¦¨¹È ³óÈíüëgo ¹±üëÞÃÔ
ó°L ¹kj‹ÎüÈÄò’-šW~Y Sn 2 dn³óÈíüëg-šUŒ_Äò
go Scale ¨Õ§¯È’i(U[‹ShogM~[“ ¨Õ§¯ÈkˆŠæ UŒj
DÎüÈLBŠ ]Œ‰nÎüÈL ôUŒjDÎüÈg• UŒfD‹h LED L¹Å
Wfå‰[~Y

21.7 Velocity Ùí·Æ£

Ùí·Æ£¨Õ§¯È

Velocity o 127 µŽn MIDI ÎüÈÙí·Æ£$’•ÞÃ×W~Y Operation


»ì¯¿n-škˆcfo MIDI ÎüȪó~_oÎüȪÕáûü¸hWf_ýW
~Y
CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ 297

Out Low h Out Hi ÎÖgo X-Y Ç£¹×ì¤ n Y øk:UŒ‹záÙí·


Æ£ 1 K‰ 127 ’³óÈíüëW~Y Ç£¹×줅kh:UŒ_@áÙí·Æ£
o Range h Lowest ³óÈíüëgxžUŒ_Äò…kBŠ X øg:UŒ~
Y PœhWf X‹«üÖo ¨Õ§¯ÈkˆŠÙí·Æ£L W_ØP’:WfD
~Y
Lowest h Out Low Lia‰‚¼ík-šUŒfJŠ Range h Out
Hi L 127 k-šUŒfD‹4 Ç£¹×ì¤ko~cYPjþÒÚLh:UŒ ¨
Õ§¯ÈФѹkøSY‹‚n’:W~Y ½ÕÈk• UŒ_ÎüÈo Ujók
ú›UŒ~Y k Out Hi ’¼ík-šW Out Low ’ 127 k-šY‹h
Ún¾œo MhjŠ ½ÕÈk• UŒ_ÎüÈL'Mjógú›UŒ‹ˆFkjŠ
~Y
Range h Lowest ³óÈíüëg-šW_Äò g@áY‹ÎüÈoiFj‹ng
W‡FK SŒkdDfo inâüÉLxžUŒfD‹KkˆŠ~Y Clip âüÉ
LxžUŒfD‹h @áÎüÈÙí·Æ£’¯êÃ×W ÎüÈLÄò…khi~‹ˆ
FkW~Y Gate âüÉn4 o Ùí·Æ£LÄò kj‹@áÎüÈ’Yyf
ÖŠdM~Y ²üÈkˆŠÎüÈLÖíïUŒfD‹h X-Y Ç£¹×ì¤ n LED
L¹ÅW~Y Fixed úš âüÉgo @áÎüÈÙí·Æ£n$k¢ÂjO
Out Hi Ùí·Æ£LzáÎüÈÙí·Æ£YyfkdDfzšW~Y
Random _ýo hÙí·Æ£kþW éóÀàp$’ W~Y Ç£¹×ì¤
«üÖkprgh:UŒ~Y
Drive h Compand ³óÈíüë’D• •[ U‰k Ñj«üÖ’\ Y‹S
hLgM~Y Compand o á5h'.L BkLH‹ÄüëgY p$L¼íå
k-šUŒfD‹h @áÎüÈ’«üÖnƒLÚn txhÕKW • ¶K’½
ÕÈ~_o -k U[~Y ¹ Compand $L¼íå n4 záÙí·
Æ£L-óßkûÕW~Y Drive o «üÖ…nhp$’u$ x¼WúW~Y À
¤ÊßÃ¯Ë nb „‹ôWk Sn 2 dn³óÈíüë’•FhDDgW‡F
298

Chapter 22

Live ¤ó¹ È ¥ ë áóÈêÕ¡ì


ó¹

Live ko «¹¿àǶ¤ónÓëȤóû¤ó¹È¥ëáóÈL p…5UŒfD~


Y Live gn¤ó¹È¥ëáóÈnú,„j•D¹kdDfo ¤ó¹È¥ëáóÈh
ÇФ¹’•c_\m nà’TÂg UD
Live 6 nÜï¹Ðü¸çóko ¨ à » ó · ã ë û ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È û ³ ì ¯ · ç
ó LØ^WfD~Y ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóo ¾0
kµó×êó°UŒ³xUŒ_¤ó¹È¥ëáóÈnp®¬Ð¤ÈkJˆvé¤Öéê
g Simpler Jˆs °n¢Éªó¤ó¹È¥ëáóÈ Sampler gYPk•(gM~
Y ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çókÎ2UŒ_µ¦óÉxn¢¯
»¹¹ÕkdDfo Snàn Œg ¬ WfD~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 299

22.1 Impulse ¤óÑë¹

¤óÑ빤ó¹È¥ë
áóÈ

Impulse o Ñj¿ÀLïýjÉéàµó×éügY ¨óÙíü×ûµÁåìü


·çóûÑóûÜêåüàn³óÝüÍóÈ’•(Wf ¿¤à¹ÈìÃÁûÕ£ë¿û
åji éóÀà~_oÙí·Æ£Ùü¹n¿Àn{h“i’ Impulse nµó×
ë¹íÃÈkíüÉUŒ_8dnÉéàµó×ëkLH~Y

22.1.1 µó×ë¹íÃÈ

Ö馶 »Ã·çóÓåü ¢ìó¸áóÈÓåüK‰ Impulse nDZŒK 1 d


nµó×ë¹íÃÈkµó×ë’Ééð&ÉíÃ×W~Y µó×ë¹íÃÈnÛÃ
ȹïÃ×Ü¿ó’•cf µó×ë’ÛÃȹïÃ×Y‹Sh‚gM~Y íüÉW_
µó×ënJdo T•(n³óÔåü¿-üÜüÉn ~_o Delete -ü’•c
fLD~Y
MIDI -üÜüÉL Live k¥šUŒfJŠ •XUŒfDŒp ÖŠ¼~Œ_µó×ëL
-üÜüÉ kêÕ„kÞÃ×UŒ~Y -üÜüÉn C3 o jænµó×ë’Èê
¬üW Önµó×ëo C3 K‰ C4 ~gª¯¿üÖXMgšM~Y Fold Ü¿ó
Lªón4 šUŒ_-üL MIDI ÎüÈ’+~jOf‚ MIDI ¨Ç£¿n-üÈ
éï…k Impulse n8dn¹íÃÈLéÙëh:UŒ~Y ÞÃÔó°o ÇÕ©ë
ÈK‰ÔÃÁÇФ¹’i(WfÈéó¹ÝüºW_Š ¹±üëÇФ¹’i(Wf•
¢ìó¸W_ŠY‹ShLgM~Y
8dnµó×ëko ]Œ^ŒÑéáü¿»ÃÈLdDfD~Y Ñéáü¿oµó×ë
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 300

¹íÃÈ kBŠ µó×ë’¯êïY‹hh:UŒ~Y µó×ë-šn¿Ào


°WDÎüÈ’¼W_0¹g •f 2UŒ~Y þ(• -nÎüÈkoqÿW~[
“ SnÍ\’LFh ¯êÃרóÙíü×~_oªüÈáü·çó °WDÎüÈ
L• UŒ‹hi(UŒ~Y nÑéáü¿’ ôW_4 n Impulse nÍÜL
W~Y • -nÎüÈk ôPœ’Í U[_D4 o Simpler ·ó×éü ’
•(Y‹hoDgW‡F
¹íÃÈ 8 nÑéáü¿ko Link êó¯ Ü¿óLdDfD~Y Link Ü¿
óoæ …kBŠ ¹íÃÈ 8 ’¹íÃÈ 7 hêó¯WfD~Y Sn 2 dn¹íÃÈ’
êó¯U[‹h ¹íÃÈ 7 Lªókj‹h¹íÃÈ8n• L\bW_Š ¹íÃÈ8L
ªókj‹h¹íÃÈ7n• L\bY‹ˆFkjŠ~Y Sn_ýo ϤÏÃÈ·ó
Ðë’‰X‹hóLb~‹¶K’!WfǶ¤óUŒfD~Y ‚a•“ ]nÖnî„
g•cf‚K~D~[“
³óÈíüë’Þ¦¹ªüÐüWfh:W ¹íÃÈ’• û½íûßåüÈûÛÃÈ
¹ïÃ×Y‹ShLgM~Y

22.1.2 Start ¹ ¿ ü È Transposition Èéó¹Ý¸·çó


Stretch ¹ È ì Ã Á

Start ³óÈíüëgo Impulse Lµó×ë• ’iSg‹ËY‹K’-šW~


Y Ÿ›nµó×ë• ‹ËMnK‰ 100 ms ß껫óÉ Œ~gnÄò…g-šY
‹ShLgM~Y Transposition go µó×ënâ¿’ +/- 48 »ßÈüóg¿ÀW
_Š þÜY‹Õ£üëÉ…g-šUŒ_@áÎüÈÙí·Æ£~_oéóÀàp$kˆ
Š¿t’LFShLgM~Y
Stretch ³óÈíüëko -100 K‰ 100 Ñü»óÈ~gnp$L:UŒfD~Y
p$Lޤʹ`hµó×ëLíOjŠ p$L×é¹`hµó×ëk¹ÈìÃÁLKK
Š~Y 2 dnpj‹¹ÈìÃÁó°¢ë´êºàLxžgM âüÉ A o ¿à„й
jiN•nµ¦óÉk¹œ„g âüÉ B o·óÐëjinØ•nµ¦óÉkiWfD~
Y Stretch $o MIDI ÎüÈÙí·Æ£’•cf¿tY‹Sh‚ïýgY

22.1.3 Filter Õ£ë¿

Filter »¯·çógoU~V~j¿¤×nÕ£ë¿LЛUŒfD~Y Õ£ë¿


CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 301

’•cf šnhâp/ß’ÖŠdOShkˆŠ U~V~jóÿy´’µó×ëk H


‹ShLgM~Y Frequency ³óÈíüëgo Õ£ë¿L ó¹Ú¯Èë…ni
Ski(UŒ‹K’-šW~Y Resonance ³óÈíüëgo ݤóÈÑOgnh
âpnÖü¹È’³óÈíüëW~Y Õ£ë¿nhâpo éóÀàp$~_o MIDI
ÎüÈÙí·Æ£K‰‚¿ÀgM~Y

22.1.4 Saturator µÁåìü¿ h¨óÙíü×

Saturator o µó×ë’Õ¡ÃÈg8•nB‹¢Êí°c}Dµ¦óÉkW ¹¤Ã


Á’•cf]n¹œnªó/ªÕ’ ŠÿH‹ShLgM~Y Drive ³óÈíüë
o á÷’Öü¹ÈWÇ£¹Èü·çó’ H~Y SnÕ\’LFh {h“iná÷
n4 óÏL LŠ~Yng µó×ënÜêåüà³óÈíüë’ Rf¿ÀWfO`
UD íüÔÃÁµ¦óÉk Extreme Drive ’-šY‹h ªüÐüÉé¤ÖnKKc
_¢Êí°·ó»Éé൦óÉL ~Œ~Y
¨óÙíü×o Decay ³ ó È í ü ë ’ • c f 60 Ò ’ P k ¿ À g M ~ Y
Impulse ko Ç£±¤âüÉL2dBŠ~Y Trigger âüÉgo µó×ë
LÎüÈhqkÇ£±¤W~Y Gate âüÉgo ¨óÙíü×oÎüȪÕáÃ
»ü¸’…cfK‰Ç£±¤’‹ËW~Y SnâüÉo ϤÏÃÈ·óÐëji p
j‹Ç£±¤wLÅ•j4 k•(Y‹h¿)gY

22.1.5 Pan Ñó h Volume Üêåüà

µó×ëko Volume h Pan ³óÈíüëLBŠ ]Œ^Œ/Eh¹ÆìªÝ


¸·çó’¿ÀY‹ShLgM~Y ³óÈíüëoia‰‚¿Àïýg Pan oÙ
í·Æ£~_oéóÀàp$ Volume oÙí·Æ£kˆŠ¿ÀUŒ~Y

22.1.6 °íüÐë³óÈíüë

µó×ë¹íÃÈnótkB‹Ñéáü¿o°íüÐë³óÈíüëg Impulse
ß…nYyfnµó×ëki(UŒ~Y Volume g ¤ó¹È¥ëáóÈnhSìÙ
ë’¿ÀW Pitch ghµó×ënâM’¿ÀW~Y Time ³óÈíüëo hµ
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 302

ó×ën¿¤à¹ÈìÃÁhÇ£±¤’¡ W íDÉé൦óÉh¹ÈìÃÁUŒ_
Éé൦óÉn“gµ¦óÉ’ bU[‹ShLgM~Y

22.1.7 nú›

Impulse n°WD¤ó¹¿ó¹LÈéïxÉéðUŒ‹h Èéïná÷oÖ


n¤ó¹È¥ëáóÈhÈéïnªüÇ£ªÁ§üók\(WfD‹¨Õ§¯Èh÷V
Š D~Y ¤ó¹È¥ëáóÈ„¤ó¹È¥ëáóÈn Ééàµó×ë’ âW
]ná÷’%nÈéïx ‹¹LDDgW‡F Impulse ná÷hS~_o n
µó×ë¹íÃÈk nÍ\’LF¹ÕkdDfo ëüÆ£ó°nà’TÂgO`U
D

22.2 Operator ªÚìü¿

ªÚìü¿¤ó¹È¥ë
áóÈ

Operator o hâp ¿ FM hx‹„j — n‚õ’D• •[_


Õì-·ÖëgØ'ýj·ó»µ¤¶ügY 4dnÞëÁâbª·ìü¿’•(W
f hâp’â¸åìüÈY‹ShLgM Ñjór’\ŠúYShLgM~Y
Operator ko գ뿻¯·çóûLFOû°íüÐë³óÈíüën{K ª·
ìü¿ûÕ£ë¿ûLFOûÔÃÁkþY‹ %n¨óÙíü×L+~ŒfD~Y
ÕëÐü¸çón Operator o Live n 8Ðü¸çóko+~ŒfJŠ~[“ Live
ny%_ýhjcfJŠ T kˆŠ% J·DB•D_`OShkjŠ~Y s
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 303

0kdM~Wfo Ableton ¦§Ö·çÃ×1 ’T‰“ UD ¦§Ö·çÃ×go


Operator nªóé¤óüeLïýgY J·DB•D_`M~W_‰ ¢óíÃ
¯ nànK k“D T•(Mk¢óíï’LcfO`UD

22.2.1 ‚ì

Operator n¤ó¿üÕ§ü¹o Ç £ ¹ × ì ¤ h]nhŠ’ò€ · § ë n


2 dnè K‰Ë UŒfD~Y ·§ëo ;•jÑéáü¿’ ìh:WfJŠ 8
dn»¯·çók KŒfD~Y ætkoª·ìü¿»¯·çó ótko K
‰LFOûգ뿻¯·çóûÔÃÁ»¯·çóû°íüÐëÑéáü¿L&“gD~
Y ·§ëÑéáü¿nFa iŒK 1 d’ ôY‹h -.Ç£¹×ì¤k]ns0L
h:UŒ~Y ‹Hp µ¦óÉ\ n› ª·ìü¿ìÙëhhâpx·§ë’ËWf
s§k¢¯»¹Y‹ShLgM~Y ª·ìü¿n¨óÙíü×ûâbû]nÖnÑé
áü¿n¿Ào -.nÇ£¹×ì¤K‰LD~Y
Operator go èæn ÒÜ¿ó’•D -.Ç£¹×ì¤nh:h^h:’ Š
ÛH‹ShLgM~Y Ç£¹×ì¤s0k¢¯»¹Y‹Å•LjDBo -.Ç£¹×
줒‰XfJOh¿)gY

Operator ’‰X_
¶K

Operator n ª·ìü¿o ]ná÷’ô¥ú›Y‹K Önª·ìü¿’â¸å


ìüÈY‹nk•(Y‹ShLgM~Y Operator ko š© •n ¢ ë ´ ê º
à L 11 d( UŒfD~Y ¢ë´êºào ª·ìü¿LinˆFk¥šUŒ‹K
’zšW~Y ¢ë´êºà’xžY‹ko èó °íüÐë »¯·çó’xžY
‹hh:UŒ‹°íüÐëÇ£¹×ì¤K‰ ¥šË ’:W_¢¤³ónFa iŒK

1 http://www.ableton.com/shop
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 304

1 d’¯êïW~Y á÷o ¢ë´êºà¢¤³ó…kh:UŒ‹ª·ìü¿…’


K‰ xhÕíüW~Y

Operator n°íü
ÐëÇ£¹×ì¤

,„j FM go µ¤óâ’)(Wfâ¸åìüÈW U‰k Ñjâb’\Š


úWfD~Y WKW Operator o µ¦óÉǶ¤ó’!XkW µ¦óÉ\ nï
ý'LƒL‹ˆF Τº’+€ Øjâb’ Y‹Ç¶¤ó- LjUŒfD~Y
Sn¤ó¹È¥ëáóÈo LFOûÔÃÁ¨óÙíü×ûգ뿻¯·çógË UŒ
fD~Y x‹„ j FM ·ó»µ¤¶ün Oo Õ£ë¿jWg t‰WDµ
¦óÉ’\ŠúYShLgM~YK‰ ~Zoգ뿒•(WjDg FM ’fW Å•
kÜXfգ뿒 HfDOhˆDgW‡F
Operator o µ¦óÉǶ¤ó’ýBW_Dæü¶n¹ k igY ªÖ¸§¯
È’ÐéÐékW_Œ •ËÉWf•_D hDF4 ko ¯êÃרóÙíüׄÈ
éïªüÈáü·çó’•cf Operator n³óÈíüë’â¸åìüÈWf•‹
n‚DDgW‡F
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 305

22.2.2 ª·ìü¿»¯·çóh¨¤ê¢·ó°

ª·ìü¿ D nÇ£¹
×ì¤h·§ëÑéáü
¿

ú,„kª·ìü¿o µ¤óâûébâûγ®êâû ÒâûΤºn 5 .^nâb


’• gM~Y âbo ª·ìü¿Ç£¹×줅n Wave »ì¯¿K‰xžW
~Y ~ZË•k»ì¯¿k&“gD‹no ‹g¾Æjµ¤óâg On FM ór
kþW ~Z, kxžUŒ‹Shn DâbgY FM o Ïüɦ§¢·ó»µ
¤¶ügwD“•(UŒfMfD~Y ]Sg Ableton go ÓóÆü¸ûǸ¿ëû
·ó»µ¤¶ünê¢ëjâÇêó°’ïýkY‹ µ¤óân ØjÐê¨ü·çó
’ý W~W_ ]Œ^Œnµ¤óânUDoJ0g µ¦óÉkˆŠ ¹œL'MOp
jŠ~Y SŒk H ìÈíjµ¦óÉ’ €Shg ³âÉüë 64 Õ¡ókv'j
º ’‡‹ Sine 4 Bit h Sine 8 Bit Ǹ¿ëÙü¹µ¦óÉk¹œ„jǸ¿ë
âb Saw D h Square D ‚ý UŒ~W_ ‚F dnyŠj±ü¹o Τºâ
bgY SŒoê¢ëΤºgojO éóÀàû¸§Íìü¿kˆŠ ~Œ‹ ëü
×Τºµó×ëgY ‚ch q „j ΤºLÅ•j4 %nª·ìü¿ ~
_o LFO K‰nê¢ëΤº’•cf Τºª·ìü¿’â¸åìüÈW~Y éb
âû Òâûγ®êâo ]Œ^Œn óbnÑ<$’• W_‚ngY h:
ð Square 6 ji kdDfD‹pWo • k•(UŒ‹ ónp’:WfD~
Y pWL QŒp UD{iµ¦óÉoáí¦kjŠ ØDÔÃÁg•(Wf‚¨ ¨¤ ê
¢ · ó °’z Y‹ShLB~ŠBŠ~[“
¢ É Ð ¤ ¹ ª·ìü¿âbo (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•c
f 1 dnª·ìü¿K‰%nª·ìü¿x³ÔüÚü¹ÈgM~Y
¨¤ê¢·ó°j•o Ǹ¿ë g X‹TO ,„jo\(g µó×ëìüÈk
PLLB‹Shh Ǹ¿ëû·¹ÆàL¾ÆgB‹ShkˆŠwSŠ~Y {h“i
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 306

n4 Øhâkz W~Y FM go Ø ó’ (W_µ¦óÉ\ Lïýj_


• Sn.n¹œ’ X‹ShLyk OjŠ~Y d~Š Saw 32 nˆFjyk
Ñjª·ìü¿âbo µ¤óâkÔy ¨¤ê¢·ó°kO kjŠLagB‹DF
ShgY ¨¤ê¢·ó°ko ŒÍnøÍY‹• LBŠ~Y ¨¤ê¢·ó°L{“
n WB‹h ¯üëjµ¦óÉL ~Œ~YL ]ŒL Wg‚ YN‹h ØóL%
kû nÔÃÁk L‹› ÔÃÁn•åLgMjD_• órL• ýkjcfW
~FngY °íüÐ뻯·çón Tone Èüó Ñéáü¿’•cf ¨¤ê¢
·ó°’³óÈíüëY‹ShLgM~Y SnÑéáü¿n¹œo íüѹգë¿
k<_‚nkj‹Sh‚BŠ~YL µ¦óÉêSn'êkà‹è LBŠ Økˆ,
Y‹ShogM~[“ ¨¤ê¢·ó°µ¦óÉkcŒ‹ko Tone Ñéáü¿’
'~g R KjŠØ•nÎüÈ’DOdK• Wf•‹hDDgW‡F ènóL
ÖnóhhOUcf^SH‹nL K‹oZgY Tone ’ R‹h¹œLN W~Y
L µ¦óÉnÖé¤È͹oN W~Y
ª·ìü¿nhâpo ª·ìü¿·§ën Coarse ³ü¹ h Fine Õ¡¤
ó ³óÈíüë’•cf¿ÀgM~Y 8 ª·ìü¿nhâpo • UŒfD‹
ÎüÈnhâpk“D~YL µ¦óÉkˆcfo DOdKnª·ìü¿’úšhâp
k •[‹h¿)gY ª·ìü¿n Fixed (úšhâpªó)Ü¿ó’ ¹kWf
ª·ìü¿kþW hâp’-šY‹ShLgM~Y SFYŒp pj‹ÎüÈL•
UŒ‹4 óro Y‹QŒiÁåüËó°o]n~~ hDc_µ¦óÉ\ L
ïýkjŠ~Y Fixed âüÉo c}DÉé൦óÉn\ jik¿)gY
U‰k Fixed âüÉgo 0.1 Hz ~gnNhâ’\ Y‹ShLgM~Y Fixed
âüÉgo ª·ìü¿nhâpo ª·ìü¿·§ën Freq hâp h Multi
³óÈíüë’•cf¿ÀW~Y
Operator ko ª·ìü¿k Osc<Vel ª·ìü¿<Ùí·Æ£ ³óÈíü
ëLdDfJŠ Ùí·Æ£_ýhWf hâpk ô’ H‹ShLgM~Y Sn_
ýo ÎüÈnÙí·Æ£L0KO¿ÀUŒfD‹·ü±ó¹µ¦óÉ’•cf\mY
‹› hf‚¿)gY Sn_ýn 1 dk £¥Y‹ Q ¯ªó¿¤º ³óÈíü
ëLBŠ~Y Sn³óÈíüëL ¹n4 hâpo Coarse ³óÈíüë’K
Õg¿ÀW_KnˆFktpg W~Y ¯ªó¿¤ºL ¹gjD4 hâpo¯
ªó¿¤ºjWn¶Kx·ÕÈW PœhWfÇÁåüó~_o TŒnµ¦óÉkjŠ
~Y ‚a•“ •VhÇÁåüó~_o TŒkWf‚K~D~[“
ª·ìü¿n/Eo ·§ë…n Level ª·ìü¿ú›ìÙë -šh ]n¨óÙ
íü×kˆŠpjŠ~Y ¨óÙíü×oÇ£¹×줅kh:UŒ ]SK‰¿ÀgM
~Y ª·ìü¿Ç£¹×ì¤ èkB‹ Level<Vel ú›ìÙë<Ùí·Æ£
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 307

h Level<Key ú›ìÙë<-ü Ñéáü¿’•cf ÎüÈÙí·Æ£hÎüÈ


ÔÃÁkˆŠ¿ÀY‹ShLgM~Y
ª·ìü¿nÕ§üºo Ç£¹×줅n Phase Õ§üº ³óÈíüë’
•cf¿ÀY‹ShLgM~Y
Mðn Š °íüÐëÇ£¹×ì¤n¢ë´êºà’•cf-šWfJQp ª·ìü
¿L’Dkâ¸åìüÈW FShLïýkjŠ~Y ª·ìü¿ D o Ç£¹×ì¤
…n Feedback Õ£üÉÐï Ñéáü¿’ËWf ª·ìü¿ D ê«’â¸å
ìüÈY‹ShLgM~Y B‹ª·ìü¿L%nª·ìü¿’â¸åìüÈWfD‹B
ko 2 dn'êL]nPœ’æóW~Y 2 dn'êho â¸åìüÈ’LcfD‹
ª·ìü¿n/Eh !ª·ìü¿“nhâpÔ‡gY

22.2.3 LFO » ¯ · ç ó

Operator n LFO Ñ
éáü¿

Operator n LFO o Ÿê„k 5 dînª·ìü¿h H‹ShLgM~Y LFO


o ªüÇ£ªìüÈgÕ\W Önª·ìü¿nhâp’â¸åìüÈW~Y ª·
ìü¿ hÕ£ë¿ kþY‹LFO nâ¸åìü·çónªóhªÕo LFO Ç£¹×
줅n Destination Ü¿ó’•cf ŠÛH‹ShLgM~Y LFO ’•(WjD4
ªÕkY‹Sh‚gM~Y
LFO go ,„j LFO âbûµó×ë&ÛüëÉ S&H ûΤºLxžgM~Y µ
ó×ë&ÛüëÉo LFO nìüÈgxpŒ_éóÀàjpW’•(W éóÀà¹ÆÃ
×’\ W~Y ìÈíûÕåüÁãê¹Æ£Ã¯j SF µ¦óÉk•Fh¿)gY Î
¤ºâbo ÐóÉѹgÕ£ë¿W_ΤºgY
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 308

Ò ó È FM o Ñü«Ã·çóµ¦óÉn\ k¹œ„k•(Y‹ShLgM~
Y Τºâbn LFO ’ϤÏÃÈh¹Í¢k•Fh¹œ„gY
LFO nhâpo ·§ë…n LFO Rate ìüÈ ³óÈíüëh ]n£n LFO ì
ó¸Ü¿ókˆ‹íü/Ϥ-š L~_oH kˆŠz~Š~Y LFO nhâpo Îü
ÈÔÃÁk“FˆFkY‹K úškY‹K ]n-“k-šY‹ShLgM -šo
LFO Ç£¹×줅n Rate<Key Ñéáü¿gLD~Y
LFO n7¦o ·§ë…n Mod LFO¢Þ¦óÈ ³óÈíüëg-šW~Y Sn
Ñéáü¿o Ç£¹×ì¤n LFO Amt<Vel ¢Þ¦óÈ<Ùí·Æ£ ³óÈíü
ë’ËW ÎüÈÙí·Æ£kˆŠâ¸åìüÈY‹ShLgM~Y LFO n7¦o ]
n¨óÙíü×kˆcf‚qÿUŒ~Y

22.2.4 ¨óÙíü×

Operator ko 7 dn¨óÙíü×LBŠ~Y ª·ìü¿k 1 dZd գ뿨


óÙíü× ÔÃÁ¨óÙíü× LFOkþY‹¨óÙíü×L 1 dZdBŠ~Y ¨ó
Ùíü×oiŒ‚ ØnË ’WfJŠ šnëü×âüÉLÕ£üÁãüUŒfD~
Y
¨óÙíü×n·§ü×o 3 dnìüÈh 3 dnìÙëK‰ ‹ 6 dnÑéáü¿k
ˆŠz~Š~Y ìüÈho B‹ìÙëK‰!nìÙëx0TY‹~gnB“nShg
Y x‹„jÑÃɵ¦óÉ’‹kÖ‹h ~Z ¤ Ë · ã ë ìÙën -inf dB !
ón¶K g¹¿üÈW ¢ ¿ à ¯ ìüÈgûLWjL‰]n Ô ü ¯ ìÙëk
TW U‰k]SK‰ Ç £ ± ¤ ìüÈg µ ¹ Æ ¤ ó ìÙëxhûLW~Y ]
Wf Œk ÎüȪÕLz W_Œ ê ê ü ¹ ìüÈg -inf dB k;Š~Y
Operator nÇ£¹×ì¤go ¨óÙíü׫üÖnhb’Ÿ›kº•Y‹ShLg
M Öìü¯Ý¤óÈ’¯êï~_oÉéðWf«üÖ’¿ÀY‹ShLgM~Y
Öìü¯Ý¤óÈo¯êïW_Œ‚xžÄò’- W~Y -üÜüÉnâp-ü’
•cf xžÄò’¿tY‹ShLgM~Y
Ò ó È ¨óÙíü×n·§ü×o (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåüg
Operator …’³ÔüÚü¹ÈY‹ShLgM~Y
FM ’•Hp &yÿHnwS‹®Èj¨óÉì¹ûµ¦óÉ’\ Y‹Sh
LgM~Y SSguhj‹no ¨óÙíü×’ëü×U[‹ ShgY
Loop ëü× âüÉo Ç£¹×ì¤næ èkB‹»ì¯¿K‰xžW~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 309

Operator n¨óÙíü×o ëü×âüÉkB‹4 ÎüÈ™š-kµ¹Æ¤óì


Ùëk0TY‹hêÈê¬üUŒ~Y SnÕ\nìüÈo ëü× Time ¿¤à
Ñéáü¿gzšW~Y ëü×âüÉn¨óÙíü×o éDëü×Lïýj_•
8o¨óÙíü×û¸§Íìü¿kˆcf—‰ŒjD¹œ’—‹nk•(Y‹Sh‚g
M~Y
ëü×âüÉo Ư¹Áãü„Ÿ „jµ¦óÉkiWfD~YL Operator g
o êºß«ëjµ¦óÉ\ L!XkLH‹ Beat ÓüÈ û Sync
âüÉ‚xžgM~Y Beat âüÉgo êÔüÈ¿¤àL½ó°¿¤ànïpg
š©UŒ~YL ÎüÈo¯ªó¿¤ºUŒ~[“ ÎüÈ’•ZKk^ g•
Y‹h êÔüÈoŒhkL•Œ~YL ^ gB‹Sho •Š~[“ WKW
Sync âüÉgo nêÔüÈL ‚Ñ¥W_ 16 ó&k¯ªó¿¤ºUŒ P
œhWf ]ŒåMnêÔüÈohf ½ó°ÆóÝk UŒ~Y Sync âüÉ
o ½ó°L• UŒfD‹4 kn•Õ\W ]Œå n4 koÓüÈâüÉh Ø
kÕ\W~Y
áâ ¤ Ë · ã ë ì Ù ë K‰ê¹¿üÈY‹ShkˆŠ¯êïóLz Y‹n’
2P_• ëü×Y‹¨óÙíü×o þ ( n ì Ù ë K‰ê¹¿üÈW -š •n¢
¿Ã¯ìüÈgÔü¯ìÙëxûLW~Y
Operator …nh¨óÙíü×nìüÈo ·§ë…n°íüÐ뻯·çókB‹
Time ¿¤à ³óÈíüëg ‰k¿ÀgM~Y ÓüÈâüÉû âüÉgn
ÓüÈ¿¤à$o °íüÐ뿤àÑéáü¿kqÿUŒ~[“ ¨óÙíü×ìüÈ
o °íüÐ뻯·çónÇ£¹×줅kB‹ Time<Key Ñéáü¿K‰ Îü
ÈÔÃÁgU‰k¿ÀY‹ShLgM~Y Time<Vel Ñéáü¿K‰ Ùí·Æ£
g ¨óÙíü×nìüÈ’¿ÀY‹Sh‚gM~Y ëü×_ýh#ÕW_SŒ‰nâ
¸åìü·çókˆŠ ئk Ñj\ LïýkjŠ~Y
ª·ìü¿h LFO nÔÃÁ¨óÙíü×o Ç£¹×줅n ABCD h Destination
LFO xž Ü¿ó’•cf ªóhªÕh ŠÛH‹ShLgM~Y ·§ënÔÃÁ
»¯·çóK‰ hè~h•fªÕk ŠÛH‹Sh‚gM~Y ÔÃÁ¨óÙíü×¢
Þ¦óÈo Ü¿ónYP£kB‹ Pitch Env ÔÃÁ¨óÙíü×¢Þ¦óÈ ³ó
Èíüë’•cf¿ÀW~Y
Ò ó È ÔÃÁ¨óÙíü×L LFO kn•i(UŒëü×WfD‹4 ÔÃÁ¨óÙ
íü×o 2 dîn LFO hWfÕ\W 1 dîn LFO nìüÈ’â¸åìüÈW~Y ~
_ LFO ê«n¨óÙíü×oëü×ïýgYK‰ SŒ‚~_ 3 dîn LFO hWfÕ
\W 1 dîn LFO n7¦’â¸åìüÈW~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 310

22.2.5 գ뿻¯·çó

Operator nÕ£ë
¿»¯·çó

Hk‚¬ W_ Š Õ£ë¿o Operator ¤ó¹È¥ëáóÈn;•è goBŠ~


[“ WKW ª·ìü¿kˆŠ\ŠúUŒ‹óÿnJKjór’îcY‹› ^8k¿
)k•(gM‹Sh‚BŠ~Y ª·ìü¿ko ¢Êí°·ó»µ¤¶ün ,„jâ
b‚™•cfD~Yng գ뿒•cf —¹ n·ó»µ¤¶ü’!XkËÉY‹
ShLgM~Y
գ뿻¯·çóko íüѹ Ϥѹ ÎÃÁÕ£ë¿LBŠ ]Œ^Œ 12 dB
~_o 24 dB ¹íü×K‰xžgM~Y 24 dB âüÉn4 Õ£ë¿UŒ_hâpL
U‰k'Ek pUŒ~Y Ùü¹ÑÃÁn\ kWpWp•(UŒ~Y
գ뿫ÃȪÕhâphì¾Êó¹o ·§ëK‰¿ÀgM~Y Õ£ë¿hâ
po ÎüÈÙí·Æ£ûÎüÈÔÃÁûLFOûգ뿨óÙíü×kˆcf‚â
¸åìüÈUŒ~Y Õ£ë¿Ç£¹×줅n Freq<Vel Õ£ë¿hâp<Ùí·
Æ£ û Freq<Key Õ£ë¿hâp<-ü û Envelope ¨óÙíü× ³óÈ
íüëo ]Œ^Œ M Šn_ý’-šW~Y

22.2.6 °íüÐë³óÈíüë

Operator n B• ïýj 'ܤ¹ ÎüÈ po °íüÐëÇ£¹×줅n


Voice ܤ¹ Ñéáü¿g¿ÀgM~Y óhWfo • -nܤ¹LªÕ
kj‰jDÄògSn-š’gM‹`QØOWfJM_DhS•gYL CPU ˆ»’ n
Wf 6 K‰ 12 O‰Dk-šWfJOhˆDgW‡F
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 311

Ò ó È µ¦óÉkˆcfo ]n'êkˆŠ Xóg• WjQŒpj‰jD‚n‚


BŠ~Y SŒod~Š 1 ܤ¹WK•(gMjDhDFShgY ÕëüÈjiLS
ŒkSfo~Š~Y SFDc_4 ko ܤ¹Ñéáü¿’ 1 k-šW~Y S
F-šY‹ShkˆŠ !nˆFj%n¹œL ~Œ~Y ªüÐüéÃ×Y‹Ü¤¹o
ì¬üÈg• UŒ ܤ¹K‰Ü¤¹xûLWf‚¨óÙíü×oêÈê¬üUŒZ
ÔÃÁn•L W~Y
ª·ìü¿h LFO nÜ“¢ë´êºà’³óÈíüëY‹ HiQ Ϥ¯ªêÆ£-
š o °íüÐëÇ£¹×ì¤K‰ªóhªÕ’ ŠÛH‹ShLgM~Y Sn-š
o ènâbnµ¦óÉk'MOqÿW ykΤºâb CPU ê½ü¹k‚qÿW
~Y
°íüÐëÜêåüà Volume hÈéó¹Ýüº Transpose ³óÈíüë
o ·§ë…n°íüÐ뻯·çókBŠ~Y Pan Ñó ³óÈíüëo °
íüÐ뻯·çónÇ£¹×줅kBŠ~Y Pan o £n Rad Ñó<éó
Àà h Key -ü ³óÈíüë’•cf ÎüÈÔÃÁ~_oéóÀàÂpg]
Œ^Œâ¸åìüÈgM~Y
MIDI ÔÃÁÙóÉáûü¸o ÔÃÁ»¯·çóÇ£¹×줅n PB Range
ÔÃÁÙóÉìó¸ ³óÈíüë-šk“D Operator k\(W~Y

22.2.7 Glide °é¤É h Spread ¹×ìÃÉ

Operator nÔÃÁ
»¯·çó

Operator ko ÝêÕ©Ëï ð û°é¤É_ýLdDfD~Y Sn_ýL


¹j4 °WDÎüÈo Mk• UŒ_ÎüÈnÔÃÁg• ’¹¿üÈW ]n
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 312

Œ†cOŠÎüÈú nÔÃÁkûŠ •Š~Y °é¤É_ýo °é¤É¿¤à


³óÈíüë’•cfªóhªÕ’ ŠÛH_Š¿ÀW_ŠgM~Y
Operator koU‰k Spread Ñéáü¿LdDfD~Y Spread ’•H
p ÎüÈk2 dnܤ¹’•(W ]nܤ¹’æókÑóËó°WfJKj¹Æì
ª³üé¹’\ Y‹ShLgM~Y ܤ¹oÇÁåüóY‹ShLgM ÇÁåüó
n¢Þ¦óÈo Spread ³óÈíüë’•cf¿ÀgM~Y
¢ É Ð ¤ ¹ ¹×ìÃÉLyšnÎüÈki(UŒ‹KiFKo ÎüȪó¤ÙóÈ
-n Spread Ñéáü¿-šk•XW~Y ‹Hp Spread ’ 0 k-šW ¹
×ìÃÉLDOdKnÎüÈkþWfn•ªókj‹ˆFj·ü±ó¹’\ Y‹h b
}D¹œL—‰Œ~Y ¹×ìÃÉLi(UŒ_ÎüÈo¹Æìªg• UŒ ÖnÎü
ÈoâÎéëg• UŒ~Y

22.2.8 CPU ˆ » ’ N Y‹¹Õ

CPU Ñïü’»üÖW_D4 o •(WjD_ý’ªÕkY‹K ܤ¹p’ ‰W~


Y yk µ¦óÉk¢•ŠnjDգ뿄 LFO oªÕkWfJOhDDgW‡F
CPU ê½ü¹’»üÖY‹_•ko ܤ¹p’ 6 K‰ 12 n“kj‹ˆF ‰W_Š
¹×ìÃÉ_ýn•(’§H•kY‹hDDgW‡F Ϥ¯ªêÆ£-š’ªÕkWf
‚ CPU ê½ü¹’À gM~Y
ª·ìü¿’ªÕkWf‚ CPU Ñïü’»üÖgM~[“ngTè UD

22.2.9 Œk

Operator o FM kþY‹7DS`•Šh Yahama SY77ûYamaha TX31ZûNED


Synclavier IIhDc_ äMoMÏüɦ§¢ FM ·ó»µ¤¶ükþY‹ h.«K
‰ ~Œ_¤ó¹È¥ëáóÈgY FM o ³óÔåü¿ó}nHÆ gB‹\
ò¶ John Chowning kˆŠ 1960 tãk vLL•Œ~W_ 1973 tko ¹¿ó
Õ©üÉ'fLäÞÏhnÐ:’‹ËW ó}¤ó¹È¥ëáóÈò 'nÒÃÈ\h
j‹ DX7 ’‚_‰W~W_
John Chowning o ‚õ’úk t‰WD\Á’ •úW~W_ Live n Operator
’•Hp !Xk FM LLH‹ngY
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 313

Operator ’•cf ó}6\’iF^X kJ}W• UD

22.2.10 Ñéáü¿hê¹È

Operator Ñéáü¿n_ýkdDfo å n ’TÂg UD Live Operator


¢#nè ’+€ n³óÈíüëk¢Y‹¬ o ³óÈíüëè xÞ¦¹ªüÐü
W ¤óÕ©ÓåüK‰-€Sh‚gM~Y Ñéáü¿ê¹Èo Operator …kh
:UŒfD‹4@%k]Œ^Œ»¯·çó QUŒfD~Y

°íüÐë·§ëhÇ£¹×ì¤

¿¤à Time h¨óÙíü×ìüÈkþY‹°íüÐë³óÈíüëgY


È ü ó Tone Operator oØhânÆ£óÐü ór ’\ŠúYShLgM~
YL PœhWf¨¤ê¢·ó°ûΤº’ •úYShLBŠ~Y Èüó-šo µ
¦óÉnØhâè ’³óÈíüëW~Y -š$LØDhÖé¤ÈkjŠ~YL ¨¤
ꢷó°L X„YOjŠ~Y
Üêåüà Volume ¤ó¹È¥ëáóÈnÏSÜêåüà’-šW~Y
¢ ë ´ ê º à ª·ìü¿oÖnª·ìü¿’â¸åìüÈY‹ShLgM ~_Önª
·ìü¿’•cf%nâ¸åìü¿’â¸åìüÈY‹Sh‚ïýgY ¢ë´êºào
ª·ìü¿“n¥š’š©Y‹_• \ UŒ_µ¦óÉk'MOqÿW~Y
Ü ¤ ¹ Voices Bkô‰YShngM‹ÎüÈnp’-šW~Y • ïýjܤ
¹pˆŠ DÎüÈnpL-šUŒ_4 jäDÎüÈK‰«ÃȪÕUŒ~Y
Ø Á ê â ü É HiQ ª·ìü¿hLFOnÜ“¢ë´êºà’ ôW~Y ªÕkY‹
h órL—OjŠ~Y ykΤºâb ªÕkY‹hCPU ˆ»’DO‰K»üÖg
M~Y
¿ ¤ à < - ü Time<Key h¨óÙíü×nìüÈoÎüÈÔÃÁg³óÈíüëg
M~Y °íüÐ뿤à<-ü Ñéáü¿$LØO-šUŒfD‹4 Øóßn
ÎüÈL• UŒ‹h¨óÙíü×nÕ\¹ÔüÉo OjŠ~Y
Ñ ó Pan ÎüÈn‚³’¿tY‹nk•(W~Y ¯êÃרóÙíü×’•c
fâ¸åìüÈWfD‹›kyk¿)gY
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 314

Ñ ó <-
-ü Key Ñó<-ü $LØ•k-šUŒfD‹4 NóßnÎüÈoÔ
„æÁãóÍëtk ØóßnÎüÈoóÁãóÍëtkÑóW~Y Ô¢ÎnˆFj
µ¦óÉkWpWp•(UŒ~Y
Ñ ó <é
é ó À à Rnd æóÁãóÍën“g ÎüÈLéóÀàkrŠSf‰Œ‹Ä
ò’-šW~Y

ÔÃÁ·§ëhÇ£¹×ì¤

Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × ª ó ÔÃÁ¨óÙíü×nªóhªÕ’ ŠÛH~Y ªÕk


ŠÛH‹h CPU ˆ»’»üÖgM~Y
Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × ¢ Þ ¦ ó È Pitch Env ÔÃÁ¨óÙíü×n7¦’-šW~
Y -š$L 100% n4 ÔÃÁ ôoÔÃÁ¨óÙíü×nìÙëkˆŠz~Š~
Y -100% n4 ÔÃÁ¨óÙíü×ìÙ뵤óLÍâW~Y
¹ × ì Ã É Spread ¹×ìÃÉ’ R‹h ·ó»µ¤¶üoÎüÈThkÇ
ÁåüóUŒ_ܤ¹’ 2 d æó¹ÆìªÁãóÍëk 1 dZd •(W ³üé¹µ
¦óÉ’ W~Y ¹×ìÃÉo CPU ˆ»nØD¨Õ§¯ÈgY
È é ó ¹ Ý ü º Transpose ¤ó¹È¥ëáóÈn°íüÐëÈéó¹Ýüº-šg
Y SnÑéáü¿’ ôY‹h Ygk• -nÎüÈkqÿW~Y
ÔÃÁÙóÉìó¸ PB Range MIDI ÔÃÁÙóÉáûü¸nqÿ¦’zšW~
Y
Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel SnÑéáü¿o Õ£ë¿û
ÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·çó…
kê¹ÈUŒfD~Y
°é¤É G °é¤ÉLªón4 MÞ• UŒ_ÎüÈnÔÃÁK‰ÊÞnÔÃ
ÁxÎüÈL¹é¤ÉW~Y ÎüÈLì¬üÈg• UŒfD‹4 ¨óÙíü×o
êÈê¬üUŒ~[“
° é ¤ É ¿ ¤ à Time °é¤ÉLªón4 MÞ• UŒ_ÔÃÁK‰ B„j
ÔÃÁkÎüÈL¹é¤ÉY‹nkKK‹B“gY °é¤ÉLªÕn4 Sn-šo
\(W~[“
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 315

Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × K ‰ ª · ì ü ¿ Destination A-D ªónB ÔÃÁ¨óÙíü


×oþÜY‹ª·ìü¿nhâpk\(W~Y
Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × K ‰ LFO Destination LFO ªón4 ÔÃÁ¨óÙíü×
LLFOnhâpk\(W~Y

գ뿷§ëhÇ£¹×ì¤

Õ £ ë ¿ ª ó Õ£ë¿nªóhªÕ’ ŠÛH~Y •(WjD4 oªÕk ŠÛ


HfJQp CPU ˆ»’»üÖgM~Y
Õ £ ë ¿ ¿ ¤ × íüѹ ÐóÉѹ Ϥѹoì¾Êó¹’ d 2 !Õ£ë¿g
Y ]Œ^Œn ðL ¹œnÄò’:WfD~Y ÎÃÁÕ£ë¿o-.hâpå ’
W Nì¾Êó¹-šn4 k^SH~Y 24 dB Õ£ë¿âüÉn4 Õ£ë¿U
Œ_hâpL 12 dB âüÉkÔyU‰k'Ek pUŒ~Y
Õ £ ë ¿ h â p Freq Õ£ë¿n»ó¿ü~_o«ÃȪÕhâp’-šW~Y
PœhWf X‹hâpo ÎüÈÙí·Æ£hգ뿨óÙíü×’•cfU‰kâ
¸åìüÈY‹ShLgM~Y
Õ £ ë ¿ ì ¾ Ê ó ¹ Res íüѹhϤѹգë¿nÕ£ë¿hâpnì¾Êó
¹h ÐóÉѹhÎÃÁÕ£ë¿E’-šW~Y
Õ £ ë ¿hâ p<Ù
Ùí·Æ£ Freq<Vel Õ£ë¿hâpoSn-šk–X_ÎüÈÙ
í·Æ£kˆŠâ¸åìüÈUŒ~Y
Õ £ ë ¿ h â p <-
- ü Freq<Key Õ£ë¿hâpoSn-šk–X_ÎüÈÔÃÁ
kˆŠâ¸åìüÈUŒ~Y 100% n4 hâpoª¯¿üÖThk2 kjŠ~Y
Sn_ýn»ó¿üݤóÈo A#4 gY
Õ £ ë ¿ ¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel SnÑéáü¿o Õ£ë
¿ûÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·ç
ó…kê¹ÈUŒfD~Y
Õ £ ë ¿ h â p <¨
¨ ó Ù í ü × Envelope Õ£ë¿hâpoSn-šk–X_Õ£
뿨óÙíü×kˆŠâ¸åìüÈUŒ~Y 100% n4 ¨óÙíü×o 9 ª¯
¿üÖn 'hâp·ÕÈ’\ŠúYShLgM~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 316

·§ ë h Ç £ ¹ × ì ¤
LFO·

LFO ª ó LFO nªóhªÕ’ ŠÛH~Y •(WjD4 oªÕk ŠÛHfJQ


p CPU ˆ»’»üÖgM~Y
LFO â b LFO âbK‰xžW~Y S&H µó×ë&ÛüëÉ oéóÀà¹ÆÃ×
’\ W Noise Τº oÐóÉÑ¹Õ£ë¿ åUŒ_Τº’ H~Y ¯êÃ
¯ónz ’2P_• âbohfhâp/ßL6PUŒfD~Y ª°âboÎüȪ
óáûü¸g•¹¿üÈW~Y
LFO ì ó ¸ LFO o^8kØÄònhâp/ß’«ÐüW~Y 50 »«óÉK‰ 30 Hz
n/ßko Low 8 Hz K‰ 12 kHz n/ßko Hi ’xžW~Y ØhâkJDf
o LFO o 5 dînª·ìü¿hWf‚_ýW~Y
LFO ì ü È Rate LFO nìüÈ’-šW~Y Ÿ›nhâpo LFO ìó¸h
LFO ìüÈ<-ü ³óÈíüë-škˆcf‚æóUŒ~Y
LFO ¢ Þ ¦ ó È Mod LFO n7¦’-šW~Y Ÿ›n¨Õ§¯È¹œo LFO ¨ó
Ùíü×kˆcf‚æóUŒ~Y
LFO K ‰ ª · ì ü ¿ Destination A-D ªónB LFO oþÜY‹ª·ìü¿nhâ
pk\(W~Y
LFO ¨ ó Ù í ü × ì ü È <Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel SnÑéáü¿o Õ£ë¿û
ÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·çó…
kê¹ÈUŒfD~Y
LFO ìüÈ<-
-ü Rate<Key LFO hâpoÎüÈÔÃÁhWf‚_ýW~Y 100%
k-šW_4 ª¯¿üÖThk LFO hâpL 2 kjŠ 8nª·ìü¿h X
ˆFk_ýW~Y
LFO ¢ Þ ¦ ó È<Ù
Ùí · Æ £ Amt<Vel ÎüÈÙí·Æ£kˆ‹ LFO 7¦nâ¸å
ìüÈw ’-šW~Y

ª · ì ü¿ A-D ·§ëhÇ£¹×ì¤

ª·ìü¿ªó ª·ìü¿nªóhªÕh ŠÛH~Y


CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 317

ª · ì ü¿³ü¹hâ p Coarse ª·ìü¿hâphÎüÈÔÃÁn¢Âo Coarse ³ü


¹ hFine Õ¡¤ó 2dnÑéáü¿gz~Š~Y ³ü¹gr ’-š tpge
› W ón¢Â’\ŠúW~Y
ª · ì ü¿Õ¡¤óh âp Fine ª·ìü¿hâphÎüÈÔÃÁn¢Âo Coarse ³ü
¹ hFine Õ¡¤ó 2dnÑéáü¿gz~Š~Y Õ¡¤ógr ’0KO-š
tpge› W TŒn¢Â’\ŠúW~Y
ª · ì ü ¿ ú š h â p ª ó Fixed Fixed úš âüÉgo ª·ìü¿oÎüÈ
ÔÃÁkÍÜ[Z ã•Škúšnhâp’• W~Y
ª · ì ü ¿ ú š h â p Freq ª·ìü¿nhâp’ØëÄgh:WfD~Y Îü
ÈÔÃÁLiFgB•Fh Snhâpo šg •Š~[“
ª·ìü¿úš Multi úšhâpE’-šW~Y Ÿ›nhâp’ØëÄg—
úY‹ko ª·ìü¿nhâp Freq ÎÖ’•cfSnp$h›Q •[~Y
ª · ì ü ¿ ú › ì Ù ë Level ª·ìü¿nú›ìÙë’-šW~Y ª·ìü¿L
Ö’â¸åìüÈWfD‹4 ú›ìÙëoPœhWf •úUŒ‹Æ£óÐü ó
r k'MOqÿW~Y ìÙëLØQŒpØD{i 8Öé¤ÈgΤ¸üjµ¦ó
ÉL ~Œ~Y
ª · ì ü ¿ â b Wave âbê¹ÈK‰âb’xžW~Y µ¤óâK‰> W_â
bo ÓóÆü¸ûǸ¿ëûÏüɦ§¢û·ó»µ¤¶ün¨ßåìü·çón\
k•(Y‹hyk¹œ„gY
ª · ì ü ¿ Õ § ü º Phase ª·ìü¿n¤Ë·ãëÕ§üº’-šW~Y ìó¸
o 1 µ¤¯ëhS’hWfD~Y
ª · ì ü ¿ h â p <Ù
Ù í · Æ £ Osc<Vel ª·ìü¿hâphÎüÈÔÃÁn¢Â
o Coarse ³ü¹ hFine Õ¡¤ó 2dnÑéáü¿gz~Š~Y cn$goª
·ìü¿nÔÃÁL LŠ n$goÔÃÁL LŠ~Y
ª · ì ü ¿ h â p <Ù
Ùí · Æ £ ¯ ª ó ¿ ¤ º É Q hâp<Ùí·Æ£Ñéáü¿n
¨Õ§¯È’¯ªó¿¤ºY‹ShLgM~Y ªókY‹h ÎüÈn³ü¹Ñé
áü¿’ÞËå¢ëg ôW_nh XPœL—‰Œ~Y
Ü ê å ü à ¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel SnÑéáü¿o Õ£ë
¿ûÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·ç
ó…kê¹ÈUŒfD~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 318

ª · ì ü ¿ ú › ì Ù ë<Ù
Ù í · Æ £ Vel ª·ìü¿ìÙënÎüÈÙí·Æ£kþ
Y‹•X¦’zšW~Y ¿Y‹ª·ìü¿kSŒ’i(Y‹h Ùí·Æ£k•XY
‹Æ£óÐü ór L ~Œ~Y
ª · ì ü ¿ ú › ì Ù ë<-
-ü Key ª·ìü¿ìÙënÎüÈÔÃÁkþY‹•X¦
’zšW~Y Sn_ýn»ó¿üݤóÈoC3gY
ª · ì ü ¿ D Õ £ ü É Ð Ã ¯ Feedback ª·ìü¿ D oª·ìü¿ D ê«’â
¸åìüÈW~Y â¸åìü·çóo Õ£üÉÐï³óÈíüë-š`QgjOª
·ìü¿ìÙëh¨óÙíü×kˆŠz~Š~Y Õ£üÉÐï$LØQŒpØD{
i ÑjâbL ~Œ~Y

¨óÙíü×Ç£¹×ì¤

¨ ó Ù í ü × ¢ ¿ à ¯ ¿ ¤ à Attack ÎüÈL¤Ë·ãëìÙëK‰Ôü¯ìÙë
kTY‹B“’-šW~Y ¨óÙíü×nSnè nb¶oêË¢gY
¨ ó Ù íü×Ç£± ¤¿¤à Decay ÎüÈLÔü¯ìÙëK‰µ¹Æ¤óìÙëk
TY‹B“’-šW~Y ¨óÙíü×nSnè nb¶o¨¯¹ÝÍó·ãëgY
¨ ó Ù í ü × ê ê ü ¹ ¿ ¤ à Release ÎüȪÕáûü¸L×áUŒ_Œ Îü
ÈLŒhkÕ§üÉ¢¦ÈY‹nkKK‹B“gY Snè nb¶o¨¯¹ÝÍó·ã
ëgY inè L¢¯Æ£ÖgB‹KkKK•‰Z ÎüȪÕáûü¸Lz Y‹
h¨óÙíü×$K‰ÎüÈLÕ§üÉ¢¦ÈW~Y
¨óÙíüפ˷ãëìÙë Initial ¨óÙíü×n $’-šW~Y
¨óÙíü×Ôü¯ìÙë Peak ÎüÈ¢¿Ã¯B•ŠnÔü¯ìÙëgY
¨ ó Ù í ü × µ ¹ Æ ¤ ó ì Ù ë Sustain ÎüÈÇ£±¤B•Šnµ¹Æ¤óìÙë
gY Loop ëü× Sync Beat ÓüÈ âüÉgjQŒp ¨óÙíü
×oÎüÈêêü¹~gSnìÙë’-ü×W~Y
¨ ó Ù íü×âüÉ Mode Loop ëü× k-šY‹h ¨óÙíü×oÇ£±¤
è ’NN‹h•s¹¿üÈW~Y Beat ÓüÈ ~_oSync k-šY‹h
-šUŒfD‹ÓüÈ¿¤àŒk¹¿üÈW~Y âüÉn4 SnÕ\o½ó°
¿¤àk¯ªó¿¤ºUŒ~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 319

¨ ó Ù í ü × Ó ü È/ ì ü È Repeat ¨óÙíü×o ªógB‹PŠ Sn


ÓüÈ¿¤àLNŒkêÈê¬üUŒ~Y êÈê¬üUŒ‹h -šUŒfD‹¢¿Ã
¯ìüÈgþ(nìÙëK‰Ôü¯ìÙëxûÕW~Y
¨ ó Ù í ü × ë ü × ¿ ¤ à Time Ç£±¤/µ¹Æ¤óè ’NNf‚ÎüÈLªó
n4 ¨óÙíü×o $K‰•s¹¿üÈW~Y µ¹Æ¤óìÙëK‰ $x
ûLY‹nkKK‹B“oSnÑéáü¿gzšW~Y
¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel ¨óÙíü×n è oSSg-šU
Œ_ÎüÈÙí·Æ£kˆŠ ¿UŒ~Y ëü×Y‹¨óÙíü×n›ykb}D¹œ
’zîW~Y Beat ÓüÈ ~_oSync âüÉn4 ÓüÈ¿¤àkoqÿ
W~[“L¨óÙíü×è êSk\(W~Y

22.3 Sampler µó×éü

Sampler ¤ó¹È¥
ëáóÈ

Sampler o Live níOjªüÇ£ª¨ó¸ón)¹’Æ•Y‹ ¹ÞüÈjL‰‚


7›jÞëÁµó×êó°¤ó¹È¥ëáóÈgY p®¬Ð¤ÈkÊv¤ó¹È¥ëá
óÈûé¤Öéê’!XkqD {h“in ,„jé¤ÖéêûÕ©üÞÃÈ’¤ó
ÝüÈY‹ShLgM~Y Sampler ’•Hp ]n…è ¿·¹ÆàkˆŠµ¦ó
Én{|Yyfn• ’qFShLgM Live nµ¦óÉ·§ü×€Snïý'L~Y~
Y'MOƒLŠ~Y
ÕëÐü¸çón Sampler o Live n 8Ðü¸çóko+~ŒfJŠ~[“ Live
ny%_ýhjcfJŠ T kˆŠ% J·DB•D_`OShkjŠ~Y s
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 320

0kdM~Wfo Ableton ¦§Ö·çÃ×2 ’T‰“ UD ¦§Ö·çÃ×go


Sampler nªóé¤óüeLïýgY J·DB•D_`M~W_‰ ¢óíÃ
¯ nànK k“D T•(Mk¢óíï’LcfO`UD
Sampler ’•(Y‹no ÇФ¹Ö馶K‰×ê»ÃÈ’xžY‹nh XO‰
D!XgY ÖnYyfn Live ÇФ¹ Ø Sampler n×ê»ÃÈo ðn k
ê¹ÈUŒ_Õ©ëÀK‰í±üÈY‹ShLgM~Y µüÉÑüÆ£ýnµó×ëé
¤ÖéêK‰¤óÝüÈUŒ_×ê»ÃÈ‚ SSn ¤ ó Ý ü È Õ©ëÀ…kê¹
ÈUŒ~Y
Sampler ×ê»ÃÈ’ÈéïkíüÉW_‰ ]nÈéï’2óïýk ¢ü
à W ¢üàY‹h• W_D MIDI ÎüÈL^SH‹ˆFkjŠ~Y • ’‹Ë
W~Y

22.3.1 ÞëÁµó×êó°

Hk2€Mk Þ ë Á µ ó × ê ó ° hDF‚õkdDf¬ W~Y Sn€So


À¤Êßïjóê ’ •úY¤ó¹È¥ëáóÈn Ñ'’cºkIH‹_•k
•(UŒ~Y ÞëÁµó×êó°go 1 dn2óµó×ë’_`Xkû¿Y‹noj
O ¤ó¹È¥ëáóÈnóÄòK‰Í•jè ’ ÍkÖŠ¼•~Y d~Š U~V
~jÔÃÁ„7¿nìÙë Onón'MU kJQ‹¤ó¹È¥ëáóÈnó’ÖŠ
¼€hDFShgY Snæ nPœ X‹ Þ ë Á µ ó × ë ho ]Œ^Œ %k2ó
UŒ_µó×ëÕ¡¤ë’Yyfrhdk~h•_‚nkj‹•QgY
Sampler o æü¶n}•kÜX_ÞëÁµó×êó°LLH‹ˆF- UŒfD~
Y Ableton n¨
¨ à » ó · ã ë û ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È û ³ ì ¯ · ç ó n×ê»ÃÈ
Ø ÞëÁµó×ë×ê»ÃÈ’íüÉû• W_Š µüÉÑüÆ£ýnÞëÁµó×
ë’¤óÝüÈY‹ShLgM‹`QgjO ¼íK‰ê gÞëÁµó×ë’\ Y‹
Sh‚gM~Y

µüÉÑüÆ£ýnÞëÁµó×ën¤óÝüÈ

µüÉÑüÆ£ýnÞëÁµó×ë’¤óÝüÈY‹ko Live nÕ¡¤ëÖ馶K‰


Õ¡¤ëx¢¯»¹W Live é¤Öéêxh¤óÝüÈW~Y AKAI Õ © ü Þ Ã È n

2 http://www.ableton.com/shop
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 321

CD-ROM n 4 SnMk‚F 1 dK ’ €Å•LBŠ~Y sWOo!n ’T


§O`UD
¤óÝüÈY‹h °• Sampler ×ê»ÃÈL\ UŒ~Y ×ê»ÃÈo ÇФ¹
Ö馶n Sampler ~_o ¤óÝüÈ K‰º•gM~Y Live kˆŠêÕ„kÇ
Ф¹Ö馶LËa LŠ °•×ê»ÃÈLh:UŒ~Y î„kÜX Ééð
½üÈ ð ô JdW~Y
ÞëÁµó×ëÕ¡¤ëkˆcfo ªê¸Êëncºj¨ßåìüÈk•(UŒ‹
Sampler ¤ó¹¿ó¹’+€ ¤ó¹È¥ëáóÈéï ×ê»ÃÈk ÛUŒ‹Sh‚
BŠ~Y
Apple EXS24/GarageBand Jˆs Kontakt å nÞëÁµó×ën4 Live oŸ›n
ªüÇ£ªÇü¿’ Live é¤Öéêx¤óÝüÈW~Y Live é¤Öéêko°•µó×
ëhWfh:UŒ~Y Sampler ~_o ¤óÝüÈ gº•gM~Y d~Š
°• Sampler ×ê»ÃÈo ªê¸ÊënÞëÁµó×ëLX(Y‹KiFKk¢ÂjO
_ýW~Y
Apple EXS24/GarageBand Jˆs Kontakt nÞëÁµó×ë’¤óÝüÈY‹_• Live
o ªê¸Êën WAV ~_o AIF Õ¡¤ë’ÂgY‹°• Sampler ×ê»ÃÈ’\ W
~Y d~Š ªê¸Êën WAV ~_o AIF Õ¡¤ë’JdY‹h °• Sampler ×ê
»ÃÈo•( ïýkjŠ~Y Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ã’•Hp SFDc_ èµ
ó×ë’é¤Öéê…k Æ•fÝX Y‹ ShLgM~Y

AKAI ÞëÁµó×ë CD nÞ¦óÈ

AKAI Õ©üÞÃÈb n CD-ROM K‰ÞëÁµó×ë’¤óÝüÈY‹ko Live L


CD n…¹’•XgM‹ˆF ~Z CD-ROM ’Þ¦óÈY‹Å•LBŠ~Y SnˆF
jK ’ ~jQŒpj‰jDno AKAI CD n쬷üÕ©üÞÃÈb ’ ªÚìü
Æ£ó°·¹Æà g – CD-ROM Õ©üÞÃÈh Økæ Y‹ShL ïýgB‹
_•gY – CD-ROM Õ©üÞÃÈb n4 CD ’?eY‹hêÕ„k…¹LÞ¦
óÈUŒ Live nÕ¡¤ëÖ馶 gÖ馺Y‹ShLgM~Y å nK gLD
~Y
1. AKAI Õ©üÞÃÈb nµó×ë CD ’?eW~Y
2. Mac n 4 Live nÕ¡¤ëÖ馶n¿¤ÈëÐü’¯êïW Yy
fnÜêåüà ’xžW~Y PC n 4 LivenÕ¡¤ëÖ馶n¿¤
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 322

ÈëÐü’¯êïW ïü¯¹Úü¹ ’xžWf Ö馶’ïü¯¹


Úü¹xhÊÓ²üÈW~Y
3. µó×ë CD ’¢Y... n j kh:UŒ_Ö馶¢¤Æà’¯êï
W~Y
4. ÀÖë¯êïWfCD n…¹’¤óÝüÈW~Y

22.3.2 Sampler ¿ Ö

Sampler ’•DË•‹h _ýL¿Ökˆcf ^ût UŒfD‹ShL•K‹h D


~Y ¿Öxo Sampler n¿¤ÈëÐüK‰¢¯»¹gM~Y SSgo ¿ÖThk
]n_ý’¬ WfDM~Y

¿¤ÈëÐün Sampler
¿Ö

22.3.3 ¾üó Zone ¿Ö

-ü¾üó¨Ç£¿
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 323

Zone ¿Ö’¯êïY‹h Sampler n¾üó¨Ç£¿h:k Šÿ•Š~Y ¾ü


ó¨Ç£¿koÏóºªóû¤ó¿üÕ§ü¹LBŠ µó×ë’-ü~_oÙí·Æ£
ÄòkÞÃÔó°Y‹ShLgM~Y
¾üó¨Ç£¿o ÈéïÓåün kìênÓåü’‹M~Y Sn줢¦È
g Sampler nÖn¿Öh •[f•(Y‹h ÞëÁµó×ën\ hèÆL éOL
H~Y
¾üó¨Ç£¿nætko µó×ëì¤äüê¹ÈLBŠ ÞëÁµó×ëLt UŒ
~Y ÞëÁµó×ëk+~Œ‹ nµó×ëL Yyfê¹È…kh:UŒ~Y ê
¹Ègo µó×ëL ì¤äü hWfh:UŒ~Y
Óåünótko µó×ëì¤äükþÜY‹ 2 dn¨Ç£¿ -ü¾üó¨Ç£¿
Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿ nia‰K 1 dLh:UŒ~Y ¨Ç£¿o (PC) /
Ctrl (Mac) ’¼Wf³óƯ¹ÈáËåü’‹M µ¤ºª×·çó’xžWf4s
¹ kºüàY‹ShLgM~Y
ª ü È » ì ¯ È Auto MIDI ÎüÈL Sampler x0TY‹h µó×ëì¤äü
n-ühÙí·Æ£¾üókˆŠÕ£ë¿UŒ~Y ªüÈ»ì¯ÈLxžUŒfD‹4
@áY‹ÎüÈ’• Y‹ShLgM‹Yyfnµó×ëì¤äüL ÎüÈnwU
`Qµó×ëì¤äüê¹È…kxžUŒ~Y
¾ ü ó Õ§üÉâüÉ Lin/Pow SŒ‰nÜ¿ó’•cf Yyfn¾üónÕ§ü
ÉâüÉ’êË¢~_ošû› ¨¯¹ÝÍó·ãë ¹íü×nDZŒKk ŠÿH~
Y
¾ ü ó ¨ Ç £ ¿ Ó å ü Key/Vel SŒ‰nÜ¿ó’•cf -ü¾üó¨Ç£¿hÙ
í·Æ£¾üó¨Ç£¿nh:’ ŠÿH~Y

µó×ëì¤äüê¹È

þ(íüÉUŒfD‹ÞëÁµó×ëk+~Œ‹Yyfnµó×ëo µó×ëThkì
¤äükt UŒ SSkê¹Èh:UŒ~Y ^8k'MjÞëÁµó×ën4 ê
¹ÈnwUop~ì¤äü kj‹Sh‚BŠ~Y ì¤äüko ðhWf¬ ’
H‹ShLgM‹ ëüÈ-üji ng¿)gY û nì¤äü’xžY‹h ]n
µó×ëL µó×ë ¿Ö…kíüÉUŒ~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 324

-ü¾üó

-ü¾üógo µó×ëL• UŒ‹ MIDI ÎüÈÄò’š©W~Y µó×ëo


@áY‹ MIDI ÎüÈLSn-ü¾üónÄò…gB‹4 kn•Èê¬üUŒ~Y
µó×ëk]Œ^Œìên-ü¾üó’š©Y‹ShLgM 1 K‰ 127 ~g-ü’-š
gM~Y
ÞëÁµó×ëû¤ó¹È¥ëáóÈko U~V~j-ü¾üók cW_µó×ëL
p+~ŒfD~Y µó×ëo ¤ó¹È¥ëáóÈnܤ¹Äò…nyšn-ü µ
ó×ën ë ü È - ü g-ã×ÁãüUŒfD~Y p»ßÈüó kÈéó¹Ýü
ºWf‚ ókÂDLú~[“ 8 ܤ¹Äòoµó×ën-ü¾üók ôW~
Y ¾üó nÄòo Å•kÜXfý µó×ëkˆŠhUŒ~Y
ÇÕ©ëÈgo °_k¤óÝüÈUŒ_µó×ën-ü¾üóo MIDI ÎüÈÄòh
S’«ÐüW~Y ¾üóo ¢ìó¸áóÈn¯êÃ× Ø æónï’ÉéðWf
µ¤º ôW ¾üó’ÉéðWfMn’ûÕY‹ShLgM~Y
¾üónæó ï’ÉéðWf pn»ßÈüók•_cf¾üón!ï’Õ§ü
ÉY‹ShLgM~Y -üÜüÉ gnÄòLÍj‹4 n £Š Fµó×ë“n
¹àüºj¯í¹Õ§üÉL!XkLH~Y µó×ëì¤äüê¹È n Lin h
Pow nÈ°ëÜï¹ko ¾üóLêË¢~_o¨¯¹ÝÍó·ãënia‰nb
gÕ§üÉY‹KLh:UŒ~Y

Ùí·Æ£¾üó

µó×ëkoÙí·Æ£¾üó‚BŠ µó×ëLÍÜY‹ MIDI ÎüȪóÙí·


Æ£nÄò’š©W~Y On}hnóêo O7¦kˆŠ'MO W~Y gY
ng ØÁênÞëÁµó×ë’\ Y‹ko Xk nÎüÈ’-ã×ÁãüY‹
`QgjO ÎüÈ’pj‹Ùí·Æ£g-ã×ÁãüY‹Å•LBŠ~Y
Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿k ŠÿH‹h µó×ëì¤äüê¹Èhqkh:L Šÿ
•Š~Y Ùí·Æ£o 1 K‰ 127 n¹±üëg:UŒ ¨Ç£¿ èk¹±üëLh:
UŒ~Y ]Œå nÙí·Æ£¾üó¨Ç£¿n_ýo -ü¾üó¨Ç£¿n_ýh
gY
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 325

22.3.4 µó×ë Sample ¿Ö

Sample ¿Ö

µó×ë¿Ögo nµó×ën• y'’-šY‹ShLgM~Y Sn¿Ö…n


'è ko þ(xžUŒfD‹µó×ënâbLh:UŒ~Y Sn¿Ökh:UŒ‹
$n Oo þ(xžUŒfD‹µó×ën•’þahWfD~Yng Tè O`U
D Sample »ì¯¿ko þ(nµó×ëì¤äü Lh:UŒ~Y ~_ »ì¯
¿’•(WfèÆ-kì¤äü’ ŠÿH‹Sh‚gM~Y
RootKey ëüÈ-ü Detune ÇÁåüó Vol Üêåüà
Pan Ñó n Ñéáü¿o ÞëÁµó×ën éD\ h®¿t’LFµó×
ëThnß-·ó°ÄüëhWf•(gM~Y
ê Ð ü ¹ Reverse â¸åìüÈïýj°íüÐë³óÈíüëg ÞëÁµó×ë
hS’ ¹ k• W~Y ¯êÃ×ÓåünêÐü¹_ýhopjŠ °•µó×ë
Õ¡¤ëo\ UŒ~[“ µó×ë• o µó×ënB†MnK‰Ë~Š ëü×
L¢¯Æ£ÖgB‹4 o µ¹Æ¤ónëü×’Lf µó×ën‹ËMngB•Š~
Y
¹ Ê Ã × Snap ‹ËMnhB†MnLâbn¼í¤îMn /EL¼ínMn k
8@W ¯êïó’2N~Y Simpler Ø 8@o¹Æ쪵ó×ënæÁãóÍë
kúeDfL•Œ‹_• ¯êïó’Œhkˆ»Y‹ko¯í¹Õ§üÉ$’ UOW
jQŒpj‰jD4 ‚BŠ~Y
µ ó × ë Sample þ(nµó×ëì¤äü ’h:W~Y íüÉUŒ_ÞëÁµ
ó×ënµó×ëì¤äü’ éOxžY‹nk•(gM~Y
ëüÈ-ü Root Key þ(nµó×ënëüÈ-ü’š©W~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 326

ÇÁåüó Detune µó×ënÁåüËó°’ +/- 50 »óÈXMg¿ÀY‹ShL


gM~Y
Ü ê å ü à Volume Œh pK‰ +24 dB n²¤ók•_‹ ƒÄjÜêåüà³
óÈíüëgY
Ñ ó Pan µó×ëo ¹ÆìªÑÎéÞ…nû nMnk %kÑóY‹ShLg
M~Y

µó×ë•

å n y šnµó×ëkþ Y‹ Ñéáü¿oYyf Õ£ë¿/°íüÐë Filter/Global


¿Ö…n ° í ü Ð ë Üêåüà¨óÙíü×hqk\(W Sampler ¤ó¹È¥ëá
óÈnú,ܤ¹’b W~Y ¨óÙíü×kdDf sWOo Operator n¨ ¨óÙ
í ü × n ’TÂgO`UD
Sn¿Ö…kh:UŒ‹B“Ùü¹n$oYyf µó×ëB‹DoB:Ò:ßêÒXMg
h:UŒ Ñéáü¿Üï¹ g (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåüg Š
ÿH‹ShLgM~Y S S g F µ ó × ë h o Ç ¸ ¿ ë ª ü Ç £ ª k J D f , š ï
ýj XMnShgBŠ 8 µó×ë h|“gD‹Õ¡¤ë]n‚nhopj
Š~Y
µ ó × ë¹¿ü È Sample Start • L‹ËUŒ‹MnnB“$gY Üêåüà¨
óÙíü×n¢¿Ã¯Ñéáü¿LØ•n$k-šUŒfD‹4 µó×빿üÈg
xžW_$ˆŠ‚ WEŒf• L‹ËUŒ‹ˆFktSH~Y
µ ó × ë ¨ ó É Sample End ëü×L ¹gjD4 • LB†Y‹MnnB
“$gY Üêåüà¨óÙíü×LB†WfDjOf‚ • oSSg-šW_Mng
\bW~Y
µ ¹ Æ ¤ ó â ü É Sustain Mode µ¹Æ¤óëü×go ÎüÈL¨óÙíü×n
µ¹Æ¤óµŽkB‹hMkêÔüÈ• UŒ‹µó×ënêü¸çó’š©W~Y µ
¹Æ¤óëü×’ ¹kY‹h êêü¹ëü×’ ¹kY‹ShLgM~Y nÕ
\’LFh DOdKn• ª×·çóLxžgM‹ˆFkjŠ~Y

µ ¹ Æ ¤ ó ë ü × j W- µó×ë¨óÉk0TY‹~g ~_oÜêåüà¨óÙ
íü×Lêêü¹’Œ†Y‹~g ôÚ„k• UŒ~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 327

µ ¹ Æ ¤ ó ë ü × ¹ ëüרóÉk0TY‹~gôÚ„k• W_Œ ëü
×¹¿üÈxh¸ãó×Wfëü×’šQ~Y êêü¹âüÉL OFF n4 Ü
êåüà¨óÙíü×nêêü¹LŒ†Y‹~g µ¹Æ¤óëü×…gëü×LpŠÔ
UŒ~Y

€ © µ ¹ Æ ¤ ó ë ü × ¹ ëüרóÉ~g• W_Œ ëü×¹¿üÈx0


TY‹~g ;ŠW ]nŒ‚F ¦ëüרóÉ~g• W~Y êêü¹âüÉL
OFF n4 Üêåüà¨óÙíü×nêêü¹LŒ†Y‹~g SnÑ¿üóLp
ŠÔUŒ~Y
ê ó ¯ Link ê󯹤ÃÁ’ ¹kY‹h µó×빿üÈhëü×¹¿üÈL
XMnk-šUŒ~Y Sn4 µó×빿üÈÑéáü¿nCn-š$L ôU
Œ‹•QgojO !¹kj‹`QgYng ¯êïrhdg~_CnMnk;YSh
LgM~Y
ê ê ü ¹ â ü É Release Mode µ¹Æ¤óëü×L ¹j4 êêü¹âüÉ’
¹kY‹ShLgM~Y

ª Õ OFF Üêåüà¨óÙíü×nêêü¹o ¹gYL µ¹Æ¤óëü


×…kBŠ ëüרóÉ’ŠHf• UŒ‹ShoBŠ~[“

ê ê ü ¹ ¹- Üêåüà¨óÙíü×Lêêü¹µŽk0TY‹h µó×ë¨ó
É~gôÚ„k• UŒ~Y

ê ê ü ¹ ë ü × ¹ Üêåüà¨óÙíü×Lêêü¹µŽk0TY‹h µó
×ë¨óÉ~gôÚ„k• W ]nŒêêü¹ëü×xh¸ãó×W Üêåüà¨ó
Ùíü×nêêü¹LŒ†Y‹~gëüו ’šQ~Y

€ © ê ê ü ¹ ë ü × ¹ Üêåüà¨óÙíü×Lêêü¹µŽk0TY‹h
µó×ë¨óÉ~gôÚ„k• W ]nŒ êêü¹ëü×k0TY‹~g ;ŠWf
K‰ ‚F ¦µó×ë¨óÉk Kcf• UŒ~Y Üêåüà¨óÙíü×nê
êü¹LŒ†Y‹~g SnÑ¿üóLpŠÔUŒ~Y
µ ¹ Æ ¤ ó/ê
ê ê ü ¹ ë ü × ¯ í ¹ Õ § ü É Crossfade ëüׯí¹Õ§üÉg
o ëü×ndjNîè kz Y‹¯êïó’ÖŠdOShLgM~Y
µ ¹ Æ ¤ó/ê
êêü¹ëü×ÇÁåüó Detune ]‚]‚ëü×o/EgB‹_•
µó×ënÔÃÁo ëü×n™šB“køþWfëü×…g ÕW~Y Detune ’
•Hp SŒ‰nêü¸çónÔÃÁ’Önµó×ëh ôU[‹ShLgM~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 328

Ü “ (Interpol) Èéó¹ÝüºUŒ_µó×ën¾¦’zšY‹°íüÐë-šgY
¯ªêÆ£ìÙë’ Normal å k-šY‹h CPU ’WWOˆ»W~YngTè
O`UD
RAM â ü É RAM ÞëÁµó×ëhS’ RAM kíüÉY‹°íüÐë³óÈíü
ëgY ¹¿üÈMnh¨óÉMn’â¸åìüÈY‹4 k¹œ’zîW~YL µ
¤ºn'MjÞëÁµó×ë’ RAM kíüÉY‹h Ön¿¹¯kþY‹ RAM L ³
W~Y ÑÕ©üÞó¹k'MOqÿW~Yng ïýjPŠ¹Ïn'MD RAM ’³ó
Ôåü¿k- Y‹Sh’Jç•W~Y

22.3.5 ÔÃÁ /ª
ª· ì ü ¿ Pitch/Osc ¿Ö

Pitch/Osc ¿Ö

â¸åìü·çóª·ìü¿

Sampler ko 1 ܤ¹Thk 1 dnâ¸åìü·çóª·ìü¿LBŠ ÞëÁµó×


ë’hâph/Egâ¸åìü·çó FM ~_o AM ¿ Y‹ShLgM~Y Sn
ª·ìü¿oÕë_ý’™HfJŠ 21 .^nâbk H ëü×ïýj/E¨óÙíü
×’•c_À¤Êßïjâbnb LïýgY Snª·ìü¿oâ¸åìü·çón
•’LD~Y ª·ìü¿nú›’ô¥^OShogM~[“ ^OShLgM‹no
ª·ìü¿ú›LÞëÁµó×ëk\(W_ P œ X‹ógY
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 329

ÔÃÁ¨óÙíü×

ÔÃÁ¨óÙíü×o µó×ënÔÃÁ’â¸åìüÈW~Y â¸åìü·çóª·


ìü¿L ¹j4 o ]nÔÃÁ‚â¸åìüÈW~Y

22.3.6 Õ£ë¿ /°
°í ü Ð ë Filter/Global ¿Ö

Filter/Global ¿Ö

Õ£ë¿ Filter

Sampler o âb·§üÑü’4FÑïÕëgâüÕ£ó°ïýjգ뿒řWfD
~Y Õ£ë¿o íüѹ ÐóÉѹ Ϥѹ ÎÃÁ ]Wf•síüѹx
h #šWf bY‹ShLïýgY Õ£ë¿nâüÕ£ó°o ‚a•“ ªüÈáü
·çó Y‹ShLïýgY
24dB níüѹ ÐóÉѹ ϤѹâüÉo âüÕ£ó°ïýjÕ£ë¿n 12dB
Jˆs 24dB âüÉ’ÜŒW~Y

Üêåüà¨óÙíü×

Üêåüà¨óÙíü×o°íüÐëk\(W Sampler nܤ¹n¢üÆ£-åìü


·çó’š©W~Y Sampler n ¤ó¹¿ó¹K‰ Bk Ø 32 ܤ¹’š©gM~
Y ܤ¹»ì¯¿nó£kB‹•Èê¬üÜ¿ó’ªókY‹Shg ܤ¹n•Èê
¬ü’¶ÁkÜX ¹k ŠÿH‹ShLgM~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 330

22.3.7 â¸åìü·çó Modulation ¿Ö

Modulation ¿Ö

â¸åìü·çó¿Ögo ëü×ïýjý ¨óÙíü×k H pnÑéáü¿n


â¸åìüÈLïýj 3 dn LFO ’•(Y‹ShLgM~Y LFO ’•cf LFO ’â
¸åìüÈY‹Sh‚gM~Y LFO o »ÃÈnÆóÝk W_Š Live Set nÆ
óÝh¢ÂjO•(Y‹Sh‚gM~Y LFO n 2 h 3 o ¹Æìª ¿n¹œ’ Y
‹Sh‚gM~Y

22.3.8 MIDI ¿ Ö

MIDI ¿Ö

MIDI ¿ÖnÑéáü¿’•Hp Sampler LÀ¤Êßïj O(¤ó¹È¥ëáóÈ


k «W~Y - ü Ù í · Æ £ ê ê ü ¹ Ù í · Æ £ Á ã ó Í ë × ì Ã · ã ü
Ô Ã Á Ù ó É hDc_ú, MIDI ³óÈíüé’ 2 õ@kÞÃÔó°W ]nqÿ¦’]
Œ^Œ¿ÀY‹ShLgM~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 331

22.4 Simpler ·ó×éü

·ó×éü¤ó¹È¥ë
áóÈ

Simpler o µó×éünú,• h –„j·ó»µ¤¶üÑéáü¿’ S W_


¤ó¹È¥ëáóÈgY Simpler óðo æü¶š©ïýjµó×뻯·çóg•
UŒ ¨óÙíü×ûÕ£ë¿ûLFOûÜêåüàûÔÃÁ³óÝüÍóÈkˆŠ k
æ UŒ~Y
Sampler ’TüeD_`D_æü¶g Simpler ’•cf\ W_‚n’ Sampler g•(
W_D4 o Simpler n¿¤ÈëÐün (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåü
K‰ Simpler -> Sampler ³ÞóÉ’xžW Simpler nþ(n-š’ Sampler (k Û
Y‹ShLgM~Y

22.4.1 Sample View µó×ëÓåü

µó×ëÓåüko µó×ëâbLh:UŒ~Y µó×ëo Ö馶K‰ô¥ ~


_o »Ã·çóÓåüB‹Do¢ìó¸áóÈÓåüK‰¯êÃ×nbg Simpler
kÉéðY‹ShLgM~Y ÓåüK‰ÉéðY‹4 Simpler o ¹¿ü
È/¨óÉÞü«ü~_oëü×Þü«ükˆcf: UŒ‹µó×ëè n•’)(W~
Y µó×ë’¤ÛY‹ko °WDµó×ë’ÉéðY‹K ÛÃȹïÃ×Ü¿ó
’ªókW~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 332

22.4.2 µó×ë³óÈíüë

Simpler o µó×ë³óÈíüën°ëü×g-šUŒ_yšnêü¸çó~_o
ëü×’• W~Y
Start h Length ³óÈíüëo Simpler n‹ËhB†Mn Simpler Lµ
ó×ën¹¤ü×’B†Y‹Mn’yšW~Y MK‰‚óÏgM‹ˆFk Start
go µó×ë• L‹ËY‹4@’-šW~Y µó×ëo Length Ñéáü¿g
-šUŒ_B“`Q• ’šQ~Y !Ñéáü¿o êü¸çóhSkþY‹Ñü»ó
Æü¸g-šUŒ~Yng ‹Hp Start ’ 25 Ñü»óÈ Length’ 50 Ñü»óÈk
-šY‹h µó×ën 4 n 1 nè g• L‹ËUŒ 4 n 3 nÞü¯ µó×ë
’ 50 Ñü»óÈ•(W_è g• L\bW~Y
µó×ëo Loop ¹¤ÃÁn¶Kkˆcf ¦MŠ ~_oëü×g Simpler
kˆŠ• UŒ~Y ëü×L ¹nhMo µó×ë• nB†Œ ëü×wL
Loop ³óÈíüëkˆŠzšUŒ‹ˆFkjŠ~Y Simpler o ëü×µó×
ën n¤ó¹¿ó¹’ Start g-šUŒ_MnK‰• W ëü×êü¸çón•
• ’šQ~Y
µó×빿üÈ~_o¨óÉMnLûÕW_4 Simpler o Start Loop
Length -š’¿tW ëü×nwU’- WˆFhª•~Y
ëü×µó×ën‹ËhB†Mnn“g âb/E µó×ënóÏji LŸàg w
„4ÂóLz Y‹ShLBŠ~Y Snap ¹¤ÃÁo Simpler nëü×Þü
«ü’µó×ën ¼ í ¤ î Mn /EL¼íkj‹è k8@U[ SŒ‰n w
’ý W~Y áâ 8@o ¹Æ쪵ó×ënæÁãóÍëgL•Œ~Y SŒo
d~Š 8@L ¹gBcf‚ ¹Æ쪵ó×ën4 ko4ÂóL X‹ShLB‹
hDFShgYngTè O`UD
Fade ³óÈíüë’•cf ëüרóÉhëü×¹¿üÈMn’¯í¹Õ§üÉ
W ëü×ndjNî’¹àüºkY‹ShLgM~Y wOf¿Æjµó×ë’qF›
k^8k¿)gY

22.4.3 Zoom ºüà

µó×ënw•nêü¸çóK‰Ë•f‚ B„ko]nFa{“n èWK••j


D hDFShLoOBŠ~Y Simpler nµó×ëÓåügo Live nÖnè Ø
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 333

ºüà„ÑóLLH~Y ºüàY‹ko‚ô¹ kÉéðW Óåü…gµó×ëh


:’ÑóY‹ko4s¹ kÉéðW~Y

22.4.4 ¨óÙíü×

Simpler ko {h“in·ó»µ¤¶ük‹‰Œ‹ˆFj µó×ënÀ¤Êßïj


ÍÜ’b\‹x‹„j ADSR ¨óÙíü×L 3 d…5UŒfD~Y ÜêåüàûÕ£
ë¿hâpûÔÃÁn â¸åìü·çóoYyf ¨óÙíü×»¯·çón Ü¿ó
’ ŠÿH‹Shg ôY‹ShLgM~Y Attack ³óÈíüëo ÎüÈL•
UŒ_Œ ¤ó¹È¥ëáóÈLµó×ëá÷’ '/Eg• Y‹nkÅ•jB“’
ß껫óÉg³óÈíüëW~Y Decay ³óÈíüëo µó×ëL Sustain
µ ¹ Æ ¤ ó ìÙë dB ’ R‹nkKK‹B“’³óÈíüëW~Y µ¹Æ¤
óìÙëo ÎüÈLêêü¹UŒ‹~g-ü×UŒ~Y Release ¿¤ào
ÎüÈB†Œ µó×ë/ELµ¹Æ¤óìÙëK‰¼ík;‹~gkKK‹B“gY
ÔÃÁhգ뿫ÃȪÕxn¨óÙíü×nqÿ¦o »¯·çón¨óÙíü×
¢Þ¦óȳóÈíüë Env n-škˆŠpjŠ~Y

22.4.5 Filter Õ£ë¿

Filter »¯·çógo 12 dB„24 dB níüѹգë¿ûÐóÉѹûϤѹû


ÎÃÁjin ,„jÕ£ë¿LЛUŒfD~Y գ뿒•cf šnhâp/
ß’ÖŠdOShkˆŠ U~V~jóÿy´’µó×ëk H‹ShLgM~Y ‚
Í•jÑéáü¿o Frequency hâp h Resonance ì¾Êó¹ n 2 d
gY Frequency go Õ£ë¿L ó¹Ú¯Èë…niSki(UŒ‹K’-šW
~Y Resonance ³óÈíüëo i(ݤóÈÑOghâp’Öü¹ÈW~Y
³óÈíüën¹œ’ ãY‹ko • WjL‰³óÈíüë’•(Wf•‹hoDg
W‡F
Frequency Ñéáü¿o LFOûÎüÈÙí·Æ£û¨óÙíü×»¯·çókˆŠ
¿ÀUŒ~Y Filter »¯·çóko ]Œ^Œ¢Þ¦óȳóÈíüëLdDfD~
Y Key ³óÈíüëgo Õ£ë¿nhâp’ÎüÈÔÃÁk“cf·ÕÈY‹S
hLgM~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 334

22.4.6 LFO

LFO low frequency oscillator Nh⪷ìü¿ »¯·çógo µ¤óâûébâû


Òâûγ®êâ ó© LŠ ûγ®êâ ó© LŠ ûéóÀàn âb’x
žgM~Y LFO o 0.01 K‰ 30 Hz nÄògÆóÝh¢ÂjOÕ\Y‹K ~_o»Ã
ÈÆóÝn è k WfÕ\Y‹Sh‚gM~Y LFO o Simpler n ܤ
¹ • UŒ_ÎüÈ k]Œ^Œi(Y‹ShLgM~Y
-üÑéáü¿o @áY‹ÎüÈnÔÃÁkÔ‹Y‹ LFO nìüÈ’ ,W~Y
Key -š$LØDh Ø•nÎüÈkþWf Ø•n LFO ìüÈL-šUŒ~Y
Key L 0 k-šUŒfD‹h hܤ¹n LFO o ìüÈhjŠ ]Œ^Œn
Õ§üºgUc_‚nhjŠ~Y
LFO o »¯·çón LFO ¢Þ¦óȳóÈíüën-šk“D Õ£ë¿ûÔÃ
ÁûÑÎéÞûÜêåüà’â¸åìüÈW~Y
LFO L '7¦kTY‹nkÅ•jB“o ¢¿Ã¯³óÈíüëkˆŠzšUŒ~Y

22.4.7 Glide °é¤É h Spread ¹×ìÃÉ

Simpler ko°é¤É_ýLdDfD~Y Sn_ýL ¹j4 °WDÎüÈo


Mk• UŒ_ÎüÈnÔÃÁg• ’¹¿üÈW ]nŒ†cOŠÎüÈú nÔÃÁ
kûŠ •Š~Y °é¤ÉâüÉo âÎÕ©Ëïn Glide °é¤É h Ý
êÕ©Ëïn Portamento Ýë¿áóÈ n 2 .^K‰xžgM~Y °é¤É
o °é¤É¿¤à³óÈíüëkˆcf‚¿ÀUŒ~Y
Simpler koU‰k Spread Ñéáü¿LdDfD~Y Spread ’•Hp
ÎüÈk2 dnܤ¹’•(W ]nܤ¹’æókÑóËó°WfJKj¹Æìª
³üé¹’\ Y‹ShLgM~Y ܤ¹oÇÁåüóY‹ShLgM ÇÁåüón
¢Þ¦óÈo Spread ³óÈíüë’•cf¿ÀgM~Y
¢ É Ð ¤ ¹ ¹×ìÃÉLyšnÎüÈki(UŒ‹KiFKo ÎüȪó¤ÙóÈ
-n Spread Ñéáü¿-šk•XW~Y ‹Hp Spread ’¼ík-šW ¹×
ìÃÉLDOdKnÎüÈkþWfn•ªókj‹ˆFj·ü±ó¹’\ Y‹h b}
D¹œL—‰Œ~Y ¹×ìÃÉLi(UŒ_ÎüÈo¹Æìªg• UŒ ÖnÎüÈ
oâÎéëg• UŒ~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 335

22.4.8 Pitch ÔÃÁ Pan Ñó Volume Üêåüà Voices Ü


¤¹

Simpler o @á MIDI ÎüÈL C3 n4 µó×ë’‚hnÔÃÁg• W~Y


L Transpose ³óÈíüë’•Hp • ’ +/- 48 »ßÈüógÈéó¹Ýüº
Y‹ShLgM~Y Pitch o Sn»¯·çón¢Þ¦óȳóÈíüë’•c
f LFO ~_oÔÃÁ¨óÙíü×K‰‚â¸åìüÈY‹ShLgM~Y ÔÃÁ¨ó
Ùíü×o Ñü«Ã·Öjµ¦óÉn\ kyk¿)gY Simpler o MIDI ÔÃ
ÁÙóÉáûü¸k +/- 5 »ßÈüó Jó nÄògÍÜW~Y ¯êÃרóÙ
íü×h è³óÈíüé’•(Wf Transpose Ñéáü¿’¿ÀY‹Sh‚gM
~Y
Voices Ñéáü¿o Simpler L B• gM‹ 'ܤ¹p’-šW~Y
Voice »ì¯¿gM W_på nܤ¹LÅ•j4 ܤ¹û¹Æ£üêó
° LwSŠ °WDܤ¹’*HWf• UŒäDܤ¹n• L\bUŒ~Y ‹H
p Voice Ñéáü¿L 8 k-šUŒfD‹hS•k ܤ¹’ 10 • WˆFh
Y‹h ܤ¹LäD¹K‰ 2 d =W~Y Simpler o ܤ¹û¹Æ£üêó
°’j‹yOîË_jDˆFk¿ÀW~Y Voice ³óÈíüëÑOn LED L¹Å
W ܤ¹û¹Æ£üêó°LwScfD‹Sh’å‰[~Y
Ñ Î é Þ o Pan ³ ó È í ü ë g š © U Œ ~ Y L éóÀàkæók¤îLú_
Š LFO kˆŠâ¸åìüÈUŒ‹ShLBŠ~Y
Œk Simpler nú›ÜêåüàL Volume ³óÈíüëkˆŠ¿tUŒ~Y
Velocity ³óÈíüëkˆŠ¿tW_4 ÎüÈÙí·Æ£k‚•XW~Y LFO
LÜêåüàÑéáü¿’â¸åìüÈgM‹ˆF-šYŒp Èìâí¹œ’—‹Sh
LgM~Y

22.4.9 CPU ˆ» ’ N Y‹¹Õ

ê¢ë¿¤à o KjŠn —ý›’Å•hW~Y WKWjL‰ DOdKn¹Õ


g CPU íüÉ’N Y‹ShLgM~Y Simpler •(n›n CPU ˆ»’N Y‹k
o å nÍ\’LD~Y
ˆ Õ£ë¿LÅ•gjD4 ªÕk ŠÿH~Y
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 336

ˆ ïýjPŠ ý•nգ뿿¤×’•(W~Y Õ£ë¿n CPU ˆ»Ïo ¹


íü×n¾œÒ¦k¢ÂW~Y LP 24 o LP 12 kÔyˆ»ÏLØOjŠ
~Y
ˆ LFO ’ªÕkY‹h CPU nˆ»Ï’ý W~Y
ˆ ¹Æ쪵ó×ëoâÎéën 2 næ LÅ•j_• âÎéëµó×ëkÔy
CPU ˆ»LWWOØOjŠ~Y
ˆ Voice ³óÈíüë’•cf Bk•(ïýjܤ¹p’ ‰W~Y

22.5 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó
Live 6 nÜï¹Ðü¸çóko ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì
¯ · ç ó LØ^WfD~Y ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó
o SONiVOX çSonic Implants n×ìߢàû³ì¯·çóK‰¾0kµó×êó°
UŒ³xUŒ_¤ó¹È¥ëáóÈn p®¬Ð¤ÈkJˆvé¤ÖéêgY
è À¦óíüÉüen4 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóo
Ø^WfD~[“ WKW ]n4 ‚ ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯
·çó’ % g×QÖ‹ª×·çó’xžY‹ % ™ÑLKKŠ~Y 3 ShLgM~
Y

22.5.1 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çón¤ó¹
Èüë

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó EIC o Live n¤ó¹Èüëh


o% kL•Œ~Y EIC DVD kÎ2UŒ_¤ó¹È¥ëáóÈo Live Ñï k°
ëü× QUŒfJŠ Å•kÜXf k¤ó¹ÈüëY‹ShLgM~Y Live ÑÃ
¯’¤ó¹ÈüëY‹ko Live Ñïա¤ë .alp ’ÀÖë¯êïWf Live ná
¤ó¦£óɦkÉéðY‹K Õ¡¤ë áËåüK‰ Live Ñï’¤ó¹Èü
ë... ³ÞóÉ’xžWfí±üÈW~Y

3 http://www.ableton.com/shop
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 337

EIC Live ÑïL¤ó¹ÈüëgM_‰ ¢óíï³üÉ’•cfÑï’¢óíï


Y‹Å•LBŠ~Y ¢óíï³üÉo Live 6 Üï¹k± UŒfD~Y ¢ó
íïY‹ko -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ Ctrl , (PC) / , (Mac) ’•cf Live
n °ƒ-š ’‹M ýÁ ¿Ö’xžW~Y ýÁ ¿Öko T•(nÖn
Ableton ýÁk&s ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóLê¹ÈUŒ
fD~Y sWOo ¢óíï Live nà’TÂgO`UD

22.5.2 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çónÞëÁ
µó×ëxn¢¯»¹

¤ó¹ÈüëW_‰ Live nÇФ¹Ö馶K‰¤ó¹È¥ëáóÈk¢¯»¹


Y ‹ S h L g M ~ Y ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È o Instruments Õ © ë À … k n K Œ
Instrument Rack presets hh:UŒ~Y ªü±¹Èé(¤ó¹È¥ëáóÈn
Oo Å•áâêJˆs CPU LND Lite é¤È Ðê¨ü·çó’xžY‹Sh
‚gM~Y
EIC ×ê»ÃÈoYyf Þ¯í³óÈíüë kÞÃÔó°UŒ~Y

22.5.3 Î2¤ó¹È¥ëáóÈ

å nÞëÁµó×ë¤ó¹È¥ëáóÈLÎ2UŒfD~Y
ˆ ¢³ü¹Æ£Ã¯uä}h °éóÉԢΠÏü×·³üÉ Á§ì¹¿
ˆ ûPuä}h û PԢΠMK 1 B3 ¸ã º ª ë ¬ ó B3 í à ¯ ª ë ¬ ó
ˆ ª ü ± ¹ È é ( & } h ½ í & } h ì ¬ ü È :³
³ó È é Ð ¹ Á§í ô£ª
é Фªêó ¢óµóÖë&}h ì¬üÈ ÔÁ«üÈ
ˆ ª ü ± ¹ È é ( Ñ ¡ } h ½ í Ñ ¡ } h ì ¬ ü È :Õ
Õì ó Á Û ë ó Ð ¹ È í
ó Ü ü ó Á å ü Ð Em m ÈéóÚÃÈ ¢óµóÖëÑ¡}h ì¬üÈ
¹¿Ã«üÈ
ˆ ª ü ± ¹ È é ( ( ¡ } h ½ í ( ¡ } h ì ¬ ü È ì ¬ ü È û Ó Ö é ü È :¤
¤
ó°ê÷åÛëó Õ¡´ÃÈ ¯éêÍÃÈ ÕìóÁªüܨ ³óµü
ÈÕëüÈ ¢ëȵ¯½Õ©üó ¢óµóÖë(¡}h ì¬üÈ
CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹ 338

ˆ ¥&}h Ïü× Õ£ó¬ü ¸ãºÙü¹ P Ùü¹ Õ£ó¬ü ÔÃ


¯ 6 &ʤíó®¿ü Èüó ³üÉ Strat Clean È ü ó ³ ü É
ˆ ÞìÃÈ}h D4 ÏüÉÞìÃÈ ·íÕ©ó ÏüÉÞìÃÈ
ˆ ܤ¹ ÷ð³üé¹ ¢ü ªü

®¿üJˆsÙü¹Ðó¯ny%_ý

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çón®¿ü¤ó¹È¥ëáóÈko
X -ü³üÉ ¹Èéßó°Ø (ný Ðó¯LBŠ~Y ~_ PÙü¹¤ó¹
È¥ëáóÈko Ôï’•c_À¦ó¹Èíü¯~_o¢Ã×¹Èíü¯(n Øn
Ðó¯LBŠ~Y ia‰nÐó¯‚ Nª¯¿üÖgoÀ¦ó¹Èíü¯ ت¯¿ü
Ögo¢Ã×¹Èíü¯L• UŒ~Y
339

Chapter 23

MIDI h- ü ê â üȳóÈíüë

Live n³óÈíüën{h“io Þ¦¹’••jDg è MIDI ³óÈíü鄳ó


Ôåü¿n-üÜüÉ’•cf ê â ü È ³ ó È í ü ë gÍ\Y‹ShLgM~Y S
nàgo Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹n³óÈíü뿤×kÞÃÔó°Y‹¹Õ
’¬ WfD~Y
1. »Ã·çóÓåü¹íÃÈ MIDI h³óÔåü¿-üo ¹íÃÈknKŒ
_¯êÃ×gojO ¹íÃÈêSk¢µ¤óUŒ~YngTè O`UD
2. ¹¤ÃÁ„Ü¿ó ÈéïhÇФ¹¢¯Æ£Ùü¿¹¤ÃÁû³óÈíü
ëÐün ¿Ã×ÆóÝ Ü¿óûáÈíÎüàûÈéó¹ÝüȳóÈíü
ëji
3. 鸪ܿó U.^KB‹ª×·çón-K‰ 1 d’xžW~Y 鸪Ü
¿óo ‹Hp Èéïn ¯í¹Õ§üÀ¢µ¤ó »¯·çók•(
UŒfJŠ 3 dnª×·çóK‰xžgM‹ˆFkjcfD~Y Èéï
o ¯í¹Õ§üÀnݸ·çó A k¢µ¤óY‹ K ¯í¹Õ§üÀ
K‰qÿ’×QjD K ¯í¹Õ§üÀnݸ·çóBkqÿ’×QfD
‹ Kn 3 dK‰xžgM~Y
4. #š³óÈíüë ß-µünÜêåüàûÑóû»óÉji
5. ¯í¹Õ§üÀ ÞËå¢ënrSY‹ g¬ WfD‹¯í¹Õ§üÀÕ\
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 340

23.1 MIDI ê â ü È ³ ó È í ü ë
Live o MIDI -üÜüÉ~_o³óÈíüéÜï¹jin è MIDI ³óÈíüëµü
Õ§¹’•cfêâüȳóÈíüëLïýgY Live o Mackie Control ‚µÝüÈW
fD~Yng Þ¦¹’••jDg×í°éà’Í\Y‹ShLïýgY sWOo r
SY‹à’TÂg UD
êâüȳóÈíüën¢µ¤óLinˆFkL•Œ inˆFk•(UŒ‹KkdDf
¬ Y‹Mk ~Z MIDI êâüȳóÈíüëh Live gn MIDI n•( MIDI ÈéÃ
¯xne› nUD’:%U[~W‡F MIDI -üÜüÉ’•cf Live n MIDI ÈéÃ
¯knKŒ_ ¤ó¹È¥ëáóÈ’• WfD‹hW~Y MIDI -üÜüÉn C-1
’ »Ã·çóÓåün ¯êÃ×né¦óÁ Ü¿ók¢µ¤óY‹h -ü’¼Wf
‚ C-1 LzY‹óo MIDI Èéïn¤ó¹È¥ëáóÈ go• UŒjOjŠ
-üo ¯êÃ×né¦óÁ Ü¿óhWfn•_ýY‹ˆFkjŠ~Y
ê â ü ȳ óÈíü 뢵 ¤ón è hj c_ MIDI - ü o MIDI È é à ¯ n e › h W
f• (Y‹ShLgM~[“ ÷qW]Fkjc_‰ ³óÈíüëÐün MIDI ¤ó¸
±ü¿’‹Œp YPk¶ÁL ãgM‹oZgY
MIDI ¢µ¤ó’LFMk ¤•(n³óÈíüëµüÕ§¹’•XY‹ˆF Live ’-š
Y‹Å•LBŠ~Y Sn-šo Live n °ƒ-š n MIDI/ ¿ÖK‰LH~
Y ¿Öo -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ Ctrl , (PC) / , (Mac) ’•cf‹OSh
LgM~Y

23.1.1 ͤƣÖþÜn³óÈíüëµüÕ§¹

³óÈíüëµüÕ§¹o MIDI/ ¿Ö ènÆüÖëK‰-šW~Y Live g


o ¦k 6 d~gn³óÈíüëµüÕ§¹’•(gM~Y

³óÈíüëµüÕ§¹
’-šY‹
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 341

³óÈíüëµüÕ§¹ j n»ì¯¿’‹M T•(n³óÈíüëµüÕ§¹


kLive LþÜWfD‹KiFKº•gM~Y »ì¯¿kê¹ÈUŒfDŒp ³óÈ
íüëµüÕ§¹ ’xžW ón«éàg MIDI e›hú›ÝüÈ’-šW~Y ³ó
ÈíüéLê¹ÈUŒfDjD4 ‚ KÕgxžY‹ShLgM~Y sWOo !n
³óÈíüëµüÕ§¹nÞËå¢ëþÜ ’TÂgO`UD
³óÈíüékˆcfo Live o-š’Œ†Y‹_•k ×ê»ÃÈÀó× ’ŸLWj
QŒpj‰jD4 LBŠ~Y ]n4 Live n °ƒ-š n³óÈíüëµüÕ§
¹»ì¯¿ón Àó× Ü¿óL ¹kjŠ~Y Ü¿ó’¼YMk ³óÈíüë
µüÕ§¹L×ê»ÃÈÀó×’×áY‹ShLïýKiFKº•WfO`UD ×áï
ýkY‹¹Õo áü«üJˆsýÁkˆŠpjŠ~Y Ïüɦ§¢kØ/Y‹¬ ø
’Tº•O`UD Œk Àó× Ü¿ó’¼W~Y Live kˆŠ T•(nÏüÉ
¦§¢LêÕ„k»ÃÈ¢Ã×UŒ~Y

¤ó¹¿óÈÞÃÔó°

Live go {h“in4 Õ£¸«ë³óÈíüëxn_ýhÑéáü¿nÞÃÔó


°o –„j¹ÕgL•Œ~Y ‚a•“ ³óÈíüëµüÕ§¹gnÎÖû¹é¤
ÀüûÜ¿ón-škˆŠ ]n¹ÕoU~V~gY SnˆFj_ýk•XY‹-š
’ ¤ó¹¿óÈÞÃÔó° h|s~Y
Live k…5UŒfD‹ìùó ³óÈíüëµüÕ§¹êÕ¡ìó¹ ko þÜY
‹Ïüɦ§¢L]n¤ó¹¿óÈÞÃÔó°Å1hqkê¹ÈUŒfD~Y ìùó
Óåüo h: áËåüK‰ ìùó ª×·çó’xžWf¢¯»¹Y‹ShL
gM~Y
ÒóÈ: ¤ó¹¿óÈÞÃÔó°n…¹o KÕg¢µ¤ó ôY‹ShLgM~Y
ôY‹4 T•(n³óÈíüëµüÕ§¹g•(Y‹ MIDI ÝüÈn êâüÈ ¹
¤ÃÁ’ªókWfJM~Y Sn-šo °ƒ-š n MIDI/ ¿Ön MIDI
ÝüÈ »¯·çóK‰LH~Y sWOo !n ’TÂgO`UD
¤ó¹¿óÈÞÃÔó°o ³óÈíüëµüÕ§¹n³óÈíüé’êÕ„k•¢µ¤
óW Live gþ(xžUŒfD‹ÇФ¹’³óÈíüëY‹ShLgM‹¿)j_ýg
Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 342

³óÈíüëµüÕ§¹
oxžUŒ_ÇФ¹k
“D~Y

ͤƣÖþÜn³óÈíüëµüÕ§¹o ÇФ¹nxžk“F`QgjO yšn


ÇФ¹k íï Y‹ShLgM~Y þ(nÕ©ü«¹L Live Set …niSkB‹
Kk¢•‰Z ÏóºªógÇФ¹k¢¯»¹Y‹ShLgM~Y íï’ãdY‹
ko ÇФ¹n¿¤ÈëÐüg (PC) / Ctrl (Mac) ’•(WfK‰ ³óƯ¹È
áËåün ...kíï K‰•(W_D³óÈíüé’xžW~Y h:UŒ‹³óÈ
íüéo °ƒ-š n MIDI/ ¿Ög-šW_³óÈíüëµüÕ§¹nê¹
Èh gY

Ïóºªó: ³óÈíü
ëµüÕ§¹’ÇФ¹
kíïY‹

íïUŒ_ÇФ¹n¿¤ÈëÐüko K nb’W_¢¤³óLh:UŒ íÃ
¯¶K’:W~Y
ÒóÈ ³óÈíüëµüÕ§¹kˆcfo ÇФ¹xníïkþÜWfDjD‚n
‚BŠ~Y sWOo ìùó ³óÈíüëµüÕ§¹êÕ¡ìó¹ k UŒf
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 343

D~Y h: áËåüK‰ ìùó ª×·çó’xžW Live k…5UŒfD‹


ìùók¢¯»¹gM~Y

23.1.2 ³óÈíüëµüÕ§¹nÞËå¢ë-š

T•(n MIDI ³óÈíüëµüÕ§¹L °ƒ-š n MIDI/ ¿Ön³óÈíü


ëµüÕ§¹»ì¯¿kê¹ÈUŒfDjD4 o ¿Ön MIDI ÝüÈ »¯·çó
K‰KÕÞÃÔó°’ ¹kY‹ShLgM~Y

³óÈíüëµüÕ§¹
’KÕg-šY‹

MIDI ÝüÈÆüÖëko xžïýj MIDI e›hú›ÝüÈLYyfê¹ÈUŒ~


Y Live nêâüȳóÈíüëke›ÝüÈ’•(Y‹ko e›ÝüÈn êâü
È ¹¤ÃÁL On ªó kjcfD‹Sh’º•W~Y êâüÈÞÃÔó°k
o MIDI ÇФ¹}Mjp`Q•(gM~Y Live o MIDI ÇФ¹n@á MIDI á÷
’~h•~Y
Õ£¸«ë~_oÓ¸å¢ëÕ£üÉÐï’úY³óÈíüëµüÕ§¹’•(Y‹4
‚ ú›ÝüÈn êâüÈ ¹¤ÃÁ’ªókY‹Å•LBŠ~Y $L ôUŒ_
4 Live o ³óÈíüëµüÕ§¹h áY‹Å•LBŠ~Y áY‹Shg
âü¿üÕ§üÀnMn~_oLEDn¶KLÞÃÁY‹ˆFô°Y‹ShLgM~Y
-š’ƹÈY‹ko MIDI Çü¿’³óÈíüëµüÕ§¹K‰ Live x áWf•~
Y Live L@á MIDI áûü¸’ úY‹h ³óÈíüëÐün MIDI ¤ó¸±ü¿
L¹ÅW~Y
Live kˆŠ³óÈíüéL•XUŒ‹h »ÃÈ¢Ã×oŒ†gY °ƒ-š ’‰X
‹Mk Ƥ¯ªüÐüâüÉ n-š’LFSh’Jç•W~Y !o T•(n³
óÈíüëµüÕ§¹h Live “n MIDI ÞÃÔó°n\ gY ÞÃÔó°n\ o!X
gY ¦k 1 Ñéáü¿’-šY‹`QgK~D~[“
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 344

23.1.3 Ƥ¯ªüÐüâüÉ

MIDI ³óÈíüénÆ
¤¯ªüÐüâüÉ

vþ$’ áY‹ MIDI ³óÈíüë Õ§üÀji LÐ󯹤ÃÁ-šg•(UŒ


‹4 ³óÈíüéÐó¯’•cf pnpj‹Ñéáü¿k¢Éì¹Y‹ Ðó¯
n¹¤ÃÁŒ •f³óÈíüë’ÕKY›kwS‹$n¸ãó×kþW Live Linˆ
FkÍÜY‹K’-šY‹Å•LBŠ~Y Ƥ¯ªüÐüâüÉo3dnâüÉK‰x
žgM~Y
Î ü È Note Õ£¸«ë³óÈíüëLÕOh Bk °WD$LÑéáü¿kY
PU~ áUŒ 8 %Àk$L ôW~Y
Ô Ã ¯ ¢ Ã × Pick-Up Õ£¸«ë³óÈíüë’ÕKWf‚ Ñéáü¿$kTY
‹~goUn¹œ‚BŠ~[“ þaÑéáü¿$h³óÈíüë$LIWOj‹h 1:1
gÍ\gM‹ˆFkjŠ~Y Snª×·çógo ¹àüºk$’ ôY‹ShLgM
~YL Ôï¢Ã×LiSg X‹K’cºkˆ,Y‹ShoðãgY
Ð ê å ü ¹ ± ü ê ó ° Value Scaling Snª×·çóo $n¨ûL¹àüºkW
_DhMk•(W~Y Õ£¸«ë³óÈíüën$hþaÑéáü¿$’Ô W ³ó
ÈíüëLÕO› 2 dn$L¹àüºkÎ_Y‹ˆF —W~Y þaÑéáü¿$h
³óÈíüë$LIWOj‹h 1:1 gÍ\gM‹ˆFkjŠ~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 345

23.2 ÞÃÔó°Ö馶

ÞÃÔó°Ö馶h»
쯿

KÕ MIDI ³óÔåü¿-üÜüÉ Þ¯í³óÈíüë nÞÃÔó°o ÞÃÔ


ó°Ö馶 kˆŠ¡ UŒ~Y ÞÃÔó°Ö馶o 3 dnÞÃÔó°âüÉn
DZŒKL ¹kj‹hh:UŒ~Y h:UŒ‹h þ(nâüÉnÞÃÔó°’Yy
fh:W~Y ÞÃÔó°n³óÈíüë• ÞÃ×UŒ_Ñéáü¿xnѹ Ñ
éáü¿ ÞÃÔó°n Min Jˆs ' Max $ÄòLê¹ÈUŒ
~Y ¢µ¤óUŒ_ $h '$Äòo Ddg‚èÆY‹ShLgM~Y ~_
(PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹ÈáËåü³ÞóÉ’•cf éOÍâU[‹Sh
‚gM~Y ÞÃÔó°nJdo T•(n³óÔåü¿n ~_o Delete -ü’
•cfLD~Y
¤ó¹¿óÈÞÃÔó° o]nþakˆŠÞÃÔó°…¹Lpj‹_• ÞÃÔó°Ö
馶koh:UŒ~[“ ÞÃÔó°Ë o h: áËåüK‰ ìùó ª×
·çó’xžWfK‰ ³óÈíüëµüÕ§¹êÕ¡ìó¹ ’‹M Live nÍ\-k
h:U[‹ShLgM~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 346

23.2.1 MIDI ê â ü È ³ ó È í ü ë n ¢ µ ¤ ó

MIDI ÞÃ×âüɹ
¤ÃÁ

êâüȳóÈíüë-šL MIDI/ -šgš©UŒfDŒp !Xk MIDI ³óÈ


íüéhÎüÈkêâüȳóÈíüë’¢µ¤óY‹ShLgM~Y
1. Live nó …n MIDI ¹¤ÃÁ’¼W MIDI ÞÃ×âüÉk ŠÿH~Y ¢
µ¤óïýj¤ó¿üÕ§ü¹• LRrg7¿h:UŒ ÞÃÔó°Öé¦
¶L•(ïýkjŠ~Y Ö馶L‰XfD‹4 o Ctrl Alt B (PC)
/ Alt B (Mac) g‹OShLgM~Y

2. MIDI ’ËWf³óÈíüëW_D Live nÑéáü¿’¯êïW~Y


3. 3. MIDI ³óÈíüén-üÜüÉn-ü’¼W_Š ÎÖ’ÞW_Š
Wf MIDI áûü¸’ áW~Y °WD MIDI ÞÃÔó°LÞÃ
Ôó°Ö馶kê¹ÈUŒ~Y
4. MIDI ¹¤ÃÁ’‚F ¦¼W MIDI ÞÃ×âüÉ’B†W~Y ÞÃÔó°
Ö馶LˆH~YL MIDI ÞÃ×âüÉk ŠÿH Ddg‚ÞÃÔó°
’º•Y‹ShLgM~Y

23.2.2 MIDI Î ü È k Þ Ã × Y ‹

MIDI ÎüÈo Live n¤ó¿üÕ§ü¹• k !XjÎüȪóJˆsÎüȪÕáÃ


»ü¸’ áW~Y áûü¸o Live n³óÈíüëkå nˆFjqÿ’ H~
Y
ˆ » à · ç ó Ó å ü ¹ í Ã È ÎüȪóhÎüȪÕáûü¸o • âüÉ-
šk“D ¹íÃÈn¯êÃ×kqÿW~Y
ˆ ¹¤ÃÁ ÎüȪóáûü¸o ¹¤ÃÁn¶K’ ŠÿH~Y
ˆ 鸪ܿó ÎüȪóáûü¸o xžïýjª×·çó’! k ŠÿH
~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 347

ˆ . Ñ é á ü ¿ X nÎüÈk¢µ¤óUŒ‹h ÎüȪóáûü¸LÑé
áü¿’ $h '$n“g ŠÿH~Y ÎüÈÄòk¢µ¤óUŒ‹h
ÎüÈLÑéáü¿n$ÄòkJDf#šWjD$kI“”g¢µ¤óUŒ~Y
Ò ó È: »Ã·çóÓåü¹íÃÈo JóŽ• n MIDI ÎüÈìó¸k¢µ¤óY‹
ShLgM~Y ~Z ë ü È -ü ÇÕ©ëÈnÈéó¹Ýüºg¯êÃ×’• Y
‹-ü ’• W ëüÈ-ü’¼ ¼W j L ‰ ëüȈŠØó~_oNón-ü’¼Wf
Äò’-šW~Y

23.2.3 v þ MIDI ³ ó È í ü é k Þ Ã × Y ‹

vþ MIDI ³óÈíüéo 0 K‰ 127 nÄò…nvþ$g Live káûü¸’ áW~


Y ¢µ¤óUŒfD‹ Live ³óÈíüën¿¤×!,g Sn$K‰pj‹PœL
X~Y ‹Hp áûü¸$’ 127 k-šY‹h Live ÈéïnÜêåüà³óÈ
íüëL Y‹K »Ã·çó¯êÃ×L• UŒ~Y wS„k Fh 0 K‰ 127
nMIDI³óÈíüéáûü¸o Live n³óÈíüëkå nˆFj¹œ’ H~Y
ˆ » à · ç ó Ó å ü ¹ í Ã È ³óÈíüé$L 64 ’…H‹h ÎüȪóáûü
¸h ØkÖŠq•Œ~Y ³óÈíüé$L 63 k€_jDh ÎüȪÕáÃ
»ü¸h ØkÖŠq•Œ~Y
ˆ ¹ ¤ à Á ³óÈíüé$L 63 ’…H‹h ¹¤ÃÁLªókjŠ~Y ³óÈ
íüé$L 64 k€_jDhªÕkjŠ~Y
ˆ é ¸ ª Ü ¿ ó ³óÈíüén 0...127 np$Äòo xžïýjª×·çónÄò
gÞÃ×UŒ~Y
ˆ # š³ ó È í ü ë ³óÈíüén 0...127 np$Äòo xžïýjª×·çón
ÄògÞÃ×UŒ~Y
Live o ÔÃÁÙóÉáûü¸h -š$L 0...16383 k•_‹Ø¾¦ 14ÓÃÈ¢
Ö½êåüÈ ³óÈíüéáûü¸’µÝüÈWfD~Y n šo $nÄ
òn-ÃL 8191/8192 gjDPŠ ÔÃÁÙóÉhؾ¦³óÈíüék‚i(UŒ~
Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 348

23.2.4 ø þ MIDI ³ ó È í ü é k Þ Ã × Y ‹

MIDI³óÈíüéko vþ MIDI $nã•Šk ¤ó¯êáóÈ — $ h Ç


¯êáóÈ $ áûü¸’ ‹ShLgM‹‚nLBŠ~Y SŒ‰n³óÈ
íüëo Live n³óÈíüë¶Kh þÜY‹Ïüɦ§¢ MIDI ³óÈíüén³ó
ÈíüëLpj‹4 Ñéáü¿L¸ãó×Y‹n’2N~Y ‹Hp T•(n³ó
ÈíüëµüÕ§¹n Ñó ÎÖ’ Live nÈéïnÑóÑéáü¿k¢µ¤óWf
D‹hW~Y Ïüɦ§¢³óÈíüë’ jóxÑóW Live ³óÈíüë’ j
æxÑóW_4 k ¢Ö½êåüÈ vþ $’ ‹Ïüɦ§¢n Ñó ÎÖLÕ
M Live k ókÑóY‹ ˆF :Lú‹h ÈéïnÑóËó°-k¸ãó×Y‹
ŸàhjŠ~Y þWf ìéÆ£Ö øþ áûü¸go — áûü¸o Livek
þ(nMnn WækÑó h}äY‹`Qjng ìéÆ£Öáûü¸’ áY‹
ÑóÎÖgo ¸ãó×’2PShLgM~Y
øþ³óÈíüéko Signed Bit Signed Bit 2 Bin Offset Twos Comple-
ment n 4 ¿¤×LBŠ~Y

ÕØ (Mode) ¤ó¯êáóÈ — ǯêáóÈ

øþ(Signed Bit) 001 - 064 065 - 127


øþ (Signed Bit 2) 065 - 127 001 - 064
øþ (Bin Offset) 065 - 127 063 - 001
øþ (2's Comp.) 001 - 064 127 - 065

³óÈíüéo êË¢ âüÉg‚•(gM~Y MIDI ¨ó³üÀko % k³


óÈíüë’ÕKW_4 k…èg W $L'Ek ôY‹‚nLBŠ~Y Í
¤Æ£ÖþÜWfDjD³óÈíüëµüÕ§¹kþWf Live o SnˆFj
L•(UŒfD‹³óÈíü鿤×KiFK’º•W~Y
¢µ¤óY‹›køþ³óÈíüé’†cOŠhæxhÕKW •Xæ ’ Y‹Sh
LgM~Y Live o ¹Æü¿¹Ðün âüÉ »ì¯¿k úPœ’h:W~YL
øþ³óÈíüén¿¤×L$ WfD‹4 KÕgxžY‹ShLgM~Y
øþ MIDI ³óÈíüéáûü¸kdDf Live oå nSh’LD~Y
ˆ »Ã·çóÓåü¹íÃÈ $¤ó¯êáóÈ — áûü¸o ÎüȪó
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 349

áûü¸h XˆFkq•Œ~Y $ǯêáóÈ áûü¸o Îü


ȪÕáûü¸h XˆFkq•Œ~Y
ˆ ¹ ¤ à Á ¤ó¯ìáóÈáûü¸o ¹¤ÃÁ’ªókW~Y ǯêáóÈ
áûü¸o¹¤ÃÁ’ªÕkW~Y
ˆ é ¸ ª Ü ¿ ó ¤ó¯êáóÈáûü¸o 鸪ܿó’!nª×·çóx
¸ãó×U[~Y ǯêáóÈáûü¸oé¸ªÜ¿ó’ ¹ k¸ãó×U
[~Y
ˆ # š ³ ó È í ü ë ìéÆ£Ö³óÈíüén¿¤×o]Œ^Œ MIDI ³óÈíü
én 0...127 n$Äò…g ¤ó¯êáóÈ$hǯêáóÈ$kdDfpjc_ã
È’LD~Y
ìéÆ£Ö MIDI ³óÈíüék¢Y‹sWDÅ1kdDfo MIDI ³óÈíüékØ/
Y‹¬ ø’TÂgO`UD

»Ã·çóÓåün¢#ÊÓ²ü·çó

¹íÃÈh·üókŒ
Œ h Þ Ã Ô ó ° Y‹`QgojO ¢ # Þ Ã Ô ó ° WfÍâW_
·üó’ûÕW_Š ÍâW_¯êÃ×’ûÕY‹Sh‚gM~Y
MIDI ÞÃ×âüÉJˆs -üÞÃ×âüÉ go »Ã·çó°êÃÉ k¢µ¤óïý
j³óÈíüëLh:UŒ~Y
4 3 1 2

»Ã·çóÓåünÞÃ
Ôó°¹ÈêÃ×

1. SŒ‰nÜ¿ó’-üûÎüÈû³óÈíüék¢µ¤óW ÍâW_·üó
’ kÕKW~Y
2. ·üóÊóÐüÜï¹’ MIDI ³óÈíüé gMŒp#šÎÖn‚n k
¢µ¤óW ·ü󒹯íüëW~Y s0kdDfo M n ¢#ÞÃ×
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 350

âüÉ’TÂgO`UD
3. SŒ‰nÜ¿ó’ ÍâY‹·üóné¦óÁk¢µ¤óW~Y 2ó/ïü
×/é¦óÁ ¿Ög • Bk!n·üó’xž ª×·çóLxžUŒfD
Œp ·üóL! kšM~Y
4. SŒ‰nÜ¿ó’ Èéï…nÍâY‹·üóné¦óÁk¢µ¤óW~
Y
Live o ÍâW_·üó’»Ã·çóÓåün-.kh:W~Y »Ã·çónÞÃÔó
°’)(Y‹h 'Mj Live Set nÍ\k¿)gY

¯êÃ×Óåü³óÈíüëxÞÃÔó°Y‹

¯êÃ×Óåüko þ(xžUŒfD‹¯êÃ×n-šLh:UŒ~Y ¯êÃ×


Óåüko ¯êÃ×nÞëÁxžk¢Y‹-šLh:UŒ‹Sh‚BŠ~Y O-k
ˆóWjDˆFj¶ÁLz Y‹n’•Q‹_•k‚ ¯êÃ×Óåün³óÈíüëk
þWfêâüȳóÈíüënÞÃÔó°’LFh Live Set …n Y y f n ¯êÃ×
kqÿY‹Sh’ØŒjDˆFkW~W‡F Ñéáü¿n¸ãó×’2P_•k‚ ¯
êÃ×Óåün³óÈíüë’ìéÆ£Ö MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹Sh’JYY
•W~Y

23.2.5 ³óÔåü¿-üÜüÉêâüȳóÈíüë

-üÞÃ×âüÉ ¹
¤ÃÁ

³óÔåü¿n-üÜüÉk³óÈíüëµüÕ§¹’¢µ¤óY‹¹Õo D_cf!
XgY
1. Live ¹¯êüónó ¹kB‹ KEY ¹¤ÃÁ’¯êïW -üÞÃ×
âüÉ’ªókW~Y -üÞÃ×âüÉLªókj‹h ¢µ¤óïýj¤
ó¿üÕ§ü¹LÍâW~Y ÞÃÔó°Ö馶‚•(ïýkjŠ~Y Ö
馶L^h:n4 h: áËåün³ÞóÉ’•cfh:U[fJM
~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 351

2. -ük¢µ¤óW_D Live Ñéáü¿’¯êïW~Y drh:UŒfD‹


³óÈíüën• ÞÃÔó°ïýgB‹Shkè WfO`UD
3. ³óÈíüë’¢µ¤óW_D³óÔåü¿n-ü’¼W~Y ÞÃÔó°Ö
馶k°WDÞÃÔó°ns0Lh:UŒ~Y
4. Live n KEY ¹¤ÃÁ’‚F ¦¼W -üÞÃ×âüÉ’B†W~Y
ÞÃÔó°Ö馶LˆH~YL -üÞÃ×âüÉk ŠÿH Ddg‚
ÞÃÔó°’º•Y‹ShLgM~Y
-üÜüÉ¢µ¤óo Live kå nˆFjqÿ’ H~Y
ˆ »Ã·çóÓåü¹íÃÈn¯êÃ×o ¯êÃ×n• âüÉ-šk“D ÞÃ
×UŒ_-ükˆŠqÿ’×Q~Y
ˆ ¹¤ÃÁk¢µ¤óUŒfD‹-ü’¼Yh ¹¤ÃÁn¶K’ ŠÿH~Y
ˆ 鸪ܿók¢µ¤óUŒfD‹-ü’¼Yh xžïýjª×·çó’! k
ŠÿH~Y
êâüȳóÈíüë_ýh ¤ó¹È¥ëáóÈ’•cf³óÔåü¿n-ü¹Èíü
¯K‰MIDI ÎüÈ’ Y‹ShLïýjîó MIDI -üÜüÉhWf-üÜüÉ’•(
Y‹ Live n_ý’÷qWjDˆFkW~W‡F

23.3 Mackie Control


ì„j Mackie Control ß-·ó°µüÕ§¹’•Hp Live n7•gB‹ê¢ë¿¤à
6\L dg!XkÍ\gM~Y
Mackie Control ’•Hp Þ¦¹’•(Y‹ShjO×í°éànÍ\hÊÓ²ü·çó
LLH~Y Live hMackie Control “n̹ ¥š’ X ×í°éà gjUŒ_ ô
oYyfß-·ó°µüÕ§¹kÍ UŒ µüÕ§¹ n ô‚~_×í°éàkÍ
UŒ~Y ̹ ¥š’ºËY‹ko Live n°ƒ-šK‰MIDI/ ¿Ö’‹M~Y
¦£óɦ èk êâüȳóÈíüëµüÕ§¹ ª×·çóLBŠ~Y µü
Õ§¹³óÈíüë»ì¯¿K‰ Mackie Control ’xžWfK‰e›hú›’-šY
‹h Live h³óÈíüëµüÕ§¹“n¥šLºËUŒ~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 352

Mackie Control nÁãóÍë¹ÈêÃ×po Ïüɦ§¢¨¯¹Æó·çó’•cf—


„YShLgM~Y ¨¯¹Æó·çóo Live n°ƒ-šg %k-šW~Y ³óÈ
íüë»ì¯¿go MackieControlXT hh:UŒ~Y Mackie Control ¨¯¹Æó
·çóL j n»ì¯¿gxžUŒfD‹4 ¨¯¹Æó·çóo×í°éàæ¹K
‰Ë~‹ Live Èéï’³óÈíüëW~Yng Mackie Control ß-·ó°µüÕ§¹
nætk¨¯¹Æó·çó’nOˆFkW~Y ~_ ¨¯¹Æó·çóL ¹n»ì¯
¿gxžUŒfD‹4 á¤ón Mackie Control nótk¨¯¹Æó·çó’nM~
Y
å n go Live k•(Y‹4 n Mackie Control nÍ\¹ÕkdDf¬ WfD~
Y Live nÈéï³óÈíüënMnhÍ\k¢Wfo ß-·ó°nà‚ kWf
UD
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 353

23.3.1 ÁãóÍë¹ÈêÃ×

8dnÁãóÍë¹È
êÃ×hÞ¹¿ü¹È
êÃ×

Mackie Control n8dnÁãóÍë¹ÈêÃ×hÞ¹¿ü¹ÈêÃ×o Live nÈéï


kêÕ„krŠSf‰Œ~Y ¹ÈêÃ×ko]Œ^Œ âü¿üÕ§üÀûV-Potji
nÈéï³óÈíüëLdDfJŠ ÈéïÑéáü¿’³óÈíüëY‹ShLg
M~Y Mackie Control nÐó¯/ÁãóÍë³óÈíüëkˆŠ ÁãóÍë¹ÈêÃ×
’•srŠSf !pnLive Èéïx¢¯»¹Y‹ShLgM~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 354

1. Arm ¢ ü à ÇÕ©ëÈgo ÖnÈéïL’dUŒ SrÈéï


`QLXìg2óâüÉkjŠ~Y ^’Ö„k ÖnÈéïk Hf S
rÈéï’2óâüÉkY‹ko Mackie Control nControl ³ ó È í ü
ë Ü¿ó’¼W_~~SnÜ¿ó’¼W~Y Live n ,-š¿Ög’Ö
¢üà’ªÕk ŠÛH‹ShLgM~YL SSgªÕk ŠÛH_4
SnÎÖnÕ\ ’Ö~_o^’Ö¢üà o kjŠ~Y
2. Signal LED · ° Ê ë LED 2óâüÉnÈéïn MIDI ~_oªüÇ£
ªK‰ne›á÷ìÙë’h:W~Y 2óâüÉgjDÈéïnú›á÷
ìÙë‚h:W~Y
3. Solo ½ í ÖnÈéïkþWf’Ö„k SrÈéïn½ínªóh
ªÕh ŠÛH~Y ^’Ö„k ÖnÈéïk Hf ½í’ ŠÛH‹
ko Mackie Control nControl ³ ó È í ü ë Ü¿ó’¼W_~~SnÜ
¿ó’¼W~Y Live n ,-š¿Ög’ֽ풪Õk ŠÛH‹ShLg
M~YL SSgªÕk ŠÛH_4 SnÎÖnÕ\ ’Ö~_o^’Ö
½í o kjŠ~Y
4. Mute ß å ü È ^’Ö„k ÈéïnßåüÈnªóhªÕ’ ŠÛ
H~Y
5. Select »ì¯È Live ~_o Mackie Control nÈéï’xžY‹nk•
(W~Y
Õ§ ü À
6. V-Pot/Fader V-Pot/Õ SnÕ§üÀo ÇÕ©ëÈgoÈéï
Üêåüà’³óÈíüëW~YL ÍâU[‹Shg ÈéïÑóËó°
’6¡Y‹Sh‚gM~Y V-Pot k¢Y‹s0kdDfo ! ’TÂg
UD
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 355

23.3.2 V-Pots h ¢ µ ¤ ó á ó È ¹ ¤ Ã Á

V-Pots h ¢µ¤óáó
ȹ¤ÃÁ

Mackie Control n V-Pot o d~“gÞYSh‚¼YSh‚gM‹ˆFkjcfJŠ


{h“in4 ŒÍn_ý’ cfD~Y X nÑéáü¿ ÈéïÇФ¹k
Ø^Y‹Ñéáü¿ji n¿Àk•(Y‹4 xžª×·çónB‹³óÈíüë
գ뿿¤×»ì¯¿ji ’Í\-kV-Pot ’¼Yh ª×·çóL • Škx
žUŒ~Y xžª×·çóL 2 dWKjD³óÈíüë ªó/ªÕ¹¤ÃÁji n
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 356

4 V-Pot ’¼Yhxžª×·çóL Šÿ•Š~Y


Mackie Control nÁãóÍë¹ÈêÃ×óko 6 dn¢µ¤óáóȹ¤ÃÁLBŠ~
Y Sn¹¤ÃÁgá¤ó;bgh:UŒ‹Ñéáü¿’xžW V-Pot ’•cf³óÈ
íüëgM‹ˆFÑéáü¿’-šW~Y ¢µ¤óáóȹ¤ÃÁ nÇ£¹×ì¤
2 Ah: o þ(xžUŒfD‹¢µ¤óáóÈâüÉ’h:W~Y
1. I/O V-Pot há¤ó;b’ I/O âüÉk ŠÛH~Y SŒg V-Pot ’•(
Wf Live nÈéïe›hú›’-šY‹ShLgM~Y
ˆ Èéïn Input Type e›¿¤× »ì¯¿’xžY‹ko 1Þ
`Q¯êïW~Y
ˆ Èéïn Input Channel e›ÁãóÍë »ì¯¿’xžY‹k
o 2 Þ¯êïW~Y
ˆ Output Type ú›¿¤× »ì¯¿’xžY‹ko 3 Þ¯êï
W~Y
ˆ Output Channel ú›ÁãóÍë »ì¯¿’xžY‹ko 4 Þ¯
êïW~Y
2. Send » ó É V-Pot ’ ŠÛH þ(xžUŒfD‹ÈéïYyfn
Send ³óÈíüënìÙë’6¡W~Y »óÉL 8 då X(Y‹4
M ~_o ! Ü¿ó’•cfnÊÓ²üÈLïýgY 5. ’TÂg
UD
3. Pan Ñó V-Pot há¤ó;b’ Pan ³óÈíüëk¢µ¤óW~Y
4. Devices ÇФ¹ 1Þ¼Yh þ(xžUŒfD‹Èéïkf•(ïý
jÇФ¹LYyfá¤ó;bkh:UŒ~Y Úü¸ Ü¿ó 5. ’TÂ
g UD ’•cfÇФ¹’¹¯íüëh:U[ V-Pot ’¼WfèÆW_
DÇФ¹’xžW~Y ÇФ¹-šnèÆLB•c_‰ %nÈéï’
xžY‹K ÇФ¹¢µ¤óáóȹ¤ÃÁ’‚F ¦¼Wf¹¯íüëh
:;bk;Š~Y
ÇФ¹-šL ôUŒ‹h xžUŒfD‹ÇФ¹n ðh-šLá¤
ó;bkh:UŒ~Y V-Pot ’•cf SnànoX•g¬ W_ ŠÑé
áü¿$’ ôY‹ShLgM~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 357

5. Previous/Next M/!
! ¢µ¤óáóÈâüÉ ykÇФ¹ g Ñ
éáü¿L 1 Úü¸å X(Y‹4 SnÜ¿ó’•cf¹¯íüëh:Y
‹ShLgM~Y þ(‹DfD‹Úü¸nMŒkÚü¸LB‹4 ¹¤Ã
Á n LED L¹oW~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 358

23.3.3 Ðó¯ /Á
Áã ó Í ë h Õ ê Ã × /ê
ê¿ ü ó

Ðó¯ûÁãóÍëûÕ
êÃ×ûê¿üóÜ¿ó

1. Bank Ðó¯ Live gÈéïL 8 då •(UŒfD‹4 SnÜ¿ó


’•cfÈéï’|súW Mackie Control n8dnÁãóÍë¹ÈêÃ×
k-šY‹ShLgM~Y Ðó¯n + h - Ü¿óo ÁãóÍë¹È
êÃ×’8dZd Õ§üÀá5æËÃÈL¤ó¹ÈüëUŒfD‹4 o8d
å æókÚü¸h:W~Y ~_o ŒnÚü¸k¸ãó×Y‹k
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 359

o + ~_o - Ü¿ó’¼WjL‰ Mackie Control n Shift ·Õ


È Ü¿ó’¼W~Y
2. Channel Á ã ó Í ë ÁãóÍën + h - Ü¿ó’•cf ÈéÃ
¯’1dZd¹¯íüëh:W Mackie Control n8dnÁãóÍë¹ÈêÃ×
k-šY‹ShLgM~Y ~_o ŒnÈéïk¸ãó×Y‹ko
+ ~_o - Ü¿ó’¼WjL‰ Mackie Control n Shift ·ÕÈ
Ü¿ó’¼W~Y
3. Flip Õ ê Ã × ÕêÃ×âüÉLªón4 ªón4 SnÜ¿ón
kB‹ LED L¹oW~Y V-Pot hÕ§üÀn_ýLeŒÿ•Š~Y Sn
Ü¿óoYyfn¢µ¤óáóÈâüÉg•(ïýgY
4. Return ê ¿ü ó ÇÕ©ëÈgo ÁãóÍë¹ÈêÃ×ko¯êÃ×’
+€ Live Èéïn•h:UŒ~Y ê¿üóâüÉLªón4 ªón4
SnÜ¿ón kB‹ LED L¹oW~Y ÁãóÍë¹ÈêÃ×oê¿ü
óÈéï’h:W6¡’LD~Y SŒ’dDf ¢µ¤óáóÈhâüÉ
oYyf XˆFk_ýW~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 360

23.3.4 Èéó¹ÝüÈ

Èéó¹ÝüȳóÈ
íüë

1. Previous/Next Locator M /!
!n í ± ü ¿ SnÜ¿ó’•cf í±ü¿
K‰í±ü¿x¢ìó¸áóÈ…’ûÕY‹ShLgM~Y ¢ìó¸áóÈ
‹ËhB†Mnní±ü¿o‹H~[“L SnÜ¿ó’•cfÖní±ü¿
h XˆFkí±üÈY‹ShLgM~Y ûÕgM‹í±ü¿LMŒkB‹
4 M/!ní±ü¿ Ü¿ó n LED L¹oW~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 361

2. Loop On/Off ë ü × ª ó/ª


ªÕ ¢ìó¸áóÈëü×¹¤ÃÁnªóh
ªÕ’ ŠÛH~Y
3. Punch-In/Punch-Out Ñ ó Á ¤ ó /Ñ
Ñó Á¢¦È Live n ÑóÁ¤ó/Ñ
óÁ¢¦È ¹¤ÃÁnªóhªÕh ŠÛH~Y
4. Home Ûüà ¢ìó¸áóÈ‹ËMn 1.1.1. k¸ãó×W~Y
5. End B† ¢ìó¸áóÈB†Mnk¸ãó×W~Y
6. Rew/Forw M/Œ
Œ SnÜ¿ó’ ¦`Q¼Yh • MnLMŒk 1 Í
ûÕW~Y ¼W_~~kY‹h ¢ìó¸áóÈ• -n4 o 1 ÀZ
d ¢ìó¸áóÈ\b-n4 o 1 ÍZdMŒkûÕW~Y ¢ìó¸áó
È• -k Mackie Control n Alt Ü¿ó’¼W_~~kW_4 ‚ 1 ÍZd
MŒkûÕW~Y
7. Stop \b ¢ìó¸áóÈ• ’\bW~Y
8. Play • ¢ìó¸áóÈ’½ó°n¹¿üÈÞü«ü~_o?eÞü
«üMnK‰• W~Y
9. Record 2ó 2ó Ü¿ónªóhªÕh ŠÛH~Y
10. Arrows âp
ˆ »Ã·çóÓåügo »Ã·çóÓåün°êÃÉ’Í\Y‹nkâp
’•(W~Y âpn -g ºüà Ü¿ó’¼Yh þ(xžUŒ
fD‹¯êÃ×L• UŒ‹K þ(xžUŒfD‹¹íÃÈLzn4
o Èéï…n¯êÃ×n• ’\bW~Y xžUŒfD‹
¯êÃ×n• ’\bY‹ko ºüà Ü¿ó’¼W_~~ Mackie
Control n Options ª × · ç ó Ü¿ó’¼W Alt Ü¿ó’
•cf xžW_¹íÃÈn ¯êÃ×\b Ü¿ó’ý ~_oJdW
~Y
ºüà Ü¿ókØ•Y‹ LED ko ¯êÃ×n• ¹Æü¿¹Lh
:UŒ~Y LED o ¯êÃו -ko¹oW • oË~cfDjD
QŒi¯êÃ×LÈê¬üUŒ_¶Kgo¹ÅW ¯êÃ×L• WfD
jD4 „¹íÃÈLzn4 koˆoW~Y
ˆ ¢ìó¸áóÈÓåüg ºüà Ü¿óLªón LED L¹oWfD
‹ 4 âpÜ¿ó’•cfþ(xžUŒfD‹Èéï…’ºüà~
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 362

_o¹¯íüëY‹ShLgM~Y ºüà Ü¿óLªÕn4 â


p’•cfÈéï’xžY‹ShLgM~Y
11. Scrub ¹ ¯ é Ö »Ã·çóÓåü…gþ(xžUŒfD‹·üó’•
W~Y ¢ìó¸áóÈÓåükoqÿ’ H~[“ ¯êÃ×’\bY‹k
o SnÜ¿ó’¼W_~~ Mackie Control n Options ª × · ç ó
Ü¿ó’¼W~Y
12. Jog Wheel ¸ ç ° Û ¤ ü ë »Ã·çóÓåügo ¸ç°Û¤üë’
•cf·ü󒹯íüëY‹ShLgM~Y ¢ìó¸áóÈÓåüg
o • Mn’ÕKYnk¸ç°Û¤üë’•(W~Y °íüÐ믪ó
¿¤º-š’ ôY‹ko ¸ç°Û¤üë’Í\WjL‰ Mackie Control
n Control ³ ó È í ü ë Ü¿ó’¼W~Y ¢ìó¸áóÈÓåüg
o Mackie Control n Alt Ü¿ó’•cf • Mn’ ôY‹ShLg
M~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 363

23.3.5 ½ÕȦ§¢ú n³óÈíüë

½ÕȦ§¢ú n³ó
Èíüë

1. Shift · Õ È ûOption ª × · ç ó ûControl ³ ó È í ü ë ûAlt


Mackie Control ný ª×·çóxn¢¯»¹k•(W~Y
Í
2. SMPTE/Beats SMPTE/Í ¿¤à;b…nh:’ Í/ À h SMPTE
hn“g ŠÛH~Y
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 364

3. Name/Value Í ü à/Ð
Ðê å ü á¤ó;bnªó/ªÕnáü¿ü’ Š
ÛH~Y áü¿üoÑ󢵤óáóÈâüÉL ¹j4 kn•h:UŒ
~Y
4. F-Keys Õ ¡ ó ¯ · ç ó - ü Live n³óÈíüëkê1kÞÃ×Y‹S
hLgM~Y
5. ViewArr (On) ¢ ì ó ¸ á ó È Ó å ü ª ó T¢ìó¸áóÈÓåüh
»Ã·çóÓåü’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü’
¼W_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h ¢ìó¸áóÈÓåü~_o»Ã
·çóÓåü þ(¹¯êüókh:UŒfD‹¹ k×í°éàLÕ©ü«
¹UŒ~Y
6. ToggleDetail (Rec/Rdy) s 0 È ° ë 2 ó/–
–™ ¯êÃ×ÓåühÈ
éïÓåü’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü’¼W
_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h ¯êÃ×Óåü~_oÈéïÓåü
þ(¹¯êüókh:UŒfD‹¹ k×í°éàLÕ©ü«¹UŒ~Y
7. ViewBrowser (SnapShot) Ö é ¦ ¶ n Ó å ü ¹ Ê Ã × · ç Ã È Öé
¦¶nh:h^h:’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü’
¼W_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h Ö馶k×í°éàLÕ©ü«
¹UŒ~Y .
8. ViewDetail (Touch) s 0 h : ¿ à Á ¯êÃ×ÓåühÈéï
Óåünh:h^h:’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü
’¼W_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h ¯êÃ×Óåü~_oÈéï
Óåü þ(¹¯êüókh:UŒfD‹¹ k×í°éàLÕ©ü«¹UŒ
~Y
9. Undo Ö Šˆ W h Redo „Šô W Live Set kjUŒ_ °n ô’Ö
ŠˆW/„ŠôW~Y ÖŠˆW/„ŠôWLïýj4 LED L¹oW~Y
10. BTA (Cancel) ¢ ì ó ¸ á ó È x ; ‹ - ã ó » ë ¢ìó¸áóÈh
pj‹• ’LcfD‹ »Ã·çóÓåü¯êÃ×n• ’\bW ¢ìó
¸áóÈn• k;Š~Y ;‹ShngM‹¢ìó¸áóÈLX(Y‹4
LED L¹oW~Y
11. Locator (Marker) í ± ü ¿ Þ ü « ü þ(í±ü¿LxžUŒfJŠ
½ó°L\bWfD‹4 í±ü¿LJdUŒ~Y ]nÖn4 þ(n
CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë 365

• Mnk°•í±ü¿L\ UŒ~Y
12. DrawMode (Enter) É í ü â ü É e › ÎüÈ„¨óÙíü×’É
íüY‹ ÉíüâüÉnªóhªÕ’ ŠÛH~Y
13. Follow (Mixer) êÕ ¹¯íüë ß-µ ü • k •[f Live nÇ£
¹×줒êÕ¹¯íüëU[‹ êÕ¹¯íüë âüÉnªóhªÕ’
ŠÛH~Y
366

Chapter 24

h ReWire

24.1 MIDI ’ Ë W _
MIDI ×íȳëo ·ü±óµ ’ 2 dn¹Õgš©W~YL Live o]n!¹’µ
ÝüÈWfD~Y ia‰n×íÈ³ë‚ á÷’ áY‹ Þ ¹ ¿ ü n‚õkú
eM_ýW ¹ìüÖ kˆŠ¿tUŒfD~Y
ˆ MIDI ¯íï MIDI ¯íïo ;•néDáÈíÎüànˆFj‚ngY @
áUŒ‹áÈíÎüàón¹ÔüÉo ònÆóÝk •[f W~Y W
fD‹Þ¹¿ü ÉéàÞ·üóji gÆóÝ’ ôY‹h ¹ìüÖnÆóÝ
‚ •[f ôUŒ~Y ~_ MIDI ¯íï×íȳëo ½ó°Ý¸·çó’
:Yáûü¸’ áW~Y MIDI ¯íïkþW Live o MIDI Þ¹¿üB
‹Do¹ìüÖhWf_ýY‹ShLïýgY
ˆ MIDI ¿¤à³üÉ MIDI ¿¤à³üÉo SMPTE ×íȳën MIDI Hg
ªüÇ£ªû ;mLkJQ‹Æü×Þ·ó„³óÔåü¿n n –•<g
Y MIDI ¿¤à³üÉáûü¸o Ò„Õìüà ÒˆŠ nXM g¿¤à’
-šW~Y Live o ¿¤à³üÉáûü¸’¢ìó¸áóÈnݸ·çóhW
fãÈW~Y ¿¤à³üÉáûü¸o ÍPk¢Y‹Å1o H~[“ MIDI
¿¤à³üÉ’•(Y‹·ü±óµ Live ’¹ìüÖhWf)(Y‹4 ÆóÝo
CHAPTER 24. h REWIRE 367

KÕg¿tY‹Å•LBŠ~Y ÆóÝ’ ôWf‚ó o ôUŒ~[“ MIDI


-škdDfo ŒnàgsWO¬ WfD~Y MIDI ¿¤à³üÉkþW Live
o¹ìüÖhWfn•_ýW~Y Þ¹¿ühWf_ýY‹ShogM~[“

24.1.1 è MIDI Ç Ð ¤ ¹ ’ Live k U[‹

Live o è MIDI ·ü±óµ ~_oÉéàÞ·üó k MIDI ¯íïáûü¸’


áY‹ShLgM~Y ·ü±óµ’ Live k¥šW MIDI ’×áY‹ˆF-šW
_‰ °ƒ-šn MIDI/ -šK‰ MIDI ú › H hWfÇФ¹’ªókW~
Y

Live xn MIDI ¹ìüÖ


’xžY‹

Live L áûü¸’ è·ü±óµk áWfD‹h ³óÈíüëÐün EXT


Ü¿ó*n LED ¤ó¸±ü¿L¹ÅW~Y

24.1.2 Live ’ è MIDI Ç Ð ¤ ¹ k U[‹

Live o MIDI ’ËWf è·ü±óµk U[‹ShLgM~Y ·ü±óµ’ Live


k¥šW MIDI ’×áY‹ˆF-šW_‰ Live n MIDI/ -šK‰¥š’-
šW~Y

Live ’ MIDI ¹ìüÖk


-šY‹

³óÈíüëÐün EXT Ü¿ó’¼WfK‰ ª×·çó áËåün è


³ÞóÉ’xžW è ’ªókW~Y Live L•(ïýj áûü¸
’×áY‹h ³óÈíüëÐün EXT Ü¿ó*n EXT ¤ó¸±ü¿L¹ÅW~
Y
CHAPTER 24. h REWIRE 368

è ¹¤ÃÁ

Live L è MIDI ÇФ¹k UŒfD‹hM ÇФ¹n½ó°Ý¸·çóݤó¿


’ ÆóÝ`QgjO½ó°…nݸ·çó‚ g×Q‹ShLgM~Y Þ¹¿üL
½ó°…n°WDݸ·çók¸ãó×Y‹4 Live ‚ XˆFk¸ãó×W~Y W
KW ³óÈíüëÐünëü×¹¤ÃÁLªón4 o • oëü×W~YL ½ó
°Ý¸·çóݤó¿oëü×wk ûM¼~Œ ~Y

24.1.3 MIDI ¿ ¤ à ³ ü É ª × · ç ó

¿¤à³üɪ׷çóo MIDI ÇФ¹Thk-šY‹ShLgM~Y °ƒ-šn


MIDI/ K‰ MIDIÝüÈ ê¹È’xžWf-šW~Y
MIDI ¿ ¤ à ³ ü É Õ ì ü à ì ü È -šo MIDI ¿¤à³üÉ L MIDI ¿
¤× áËåüK‰xžUŒfD‹4 kn•¢ÂW~Y MIDI ¿¤à³üÉìüÈ
»ì¯¿go Live L Y‹¿¤à³üÉn¿¤×’xžW~Y ,„j SMPTE Õ
ìüàìüÈoYyfxžgM~Y ìüÈk SMPTE All LxžUŒ_4 Live o
@á áûü¸n¿¤à³üÉ’êÕ úW úPœk“Dáûü¸’ãÈW~
Y ¢ìó¸áóÈÓåügnh:k•(UŒ‹¿¤à³üÉnÕ©üÞÃÈo ª×
·çó áËåün B“ønh:b µÖáËåü’‹Df¿ÀY‹ShLgM~
Y
MIDI ¿ ¤ à ³ ü É ª Õ » Ã È -š‚ MIDI ¿¤à³üÉ L MIDI ¿
¤× áËåüK‰xžUŒfD‹4 kn•¢ÂW~Y Sn³óÈíüë’•c
f SMPTE ¿¤àªÕ»ÃÈ’yšY‹ShLgM~Y Live o Sn$’¢ìó¸á
óÈn¹¿üÈ¿¤àhWfãÈW~Y

24.1.4 Ç£ì¤

Ç £ ì ¤ ³óÈíüëo MIDI ÇФ¹kBŠ~Y Sn³óÈíüë’


•cf Live n á÷kþY‹…èB“Ùü¹kǣ줒KQ‹ShLgM~Y S
n-šo â kˆŠz Y‹á÷nEŒ Ç£ì¤ nÜck¿)gY MIDI ÇФ
¹n Ç£ì¤o MIDI/ -šn ¹ÇФ¹ ê¹ÈK‰ MIDI ÇФ¹’
CHAPTER 24. h REWIRE 369

xžY‹hh:UŒ~Y ǣ줒¿ÀY‹ko Live hÖn·ü±óµ!¹gê


ºß«ëjS}hÑ¿üó’• WjL‰ !¹nú›’tM µ¦óÉL·ó¯íY‹
~g ǣ줳óÈíüë’Í\W~Y

Ç£ì¤n¿À

24.2 ReWire ’ ËW _ ¥ š
Live o ³óÔåü¿…gÕ\Y‹ ReWire ’ÛªüÇ£ª×í°éà’¥šY‹
ReWire ¤ó¿üÕ§ü¹’µÝüÈWfD~Y
ReWire o Propellerhead Software kˆŠ‹zUŒ_€SgY ReWire ’Û×í°éà
’•Hp å nˆFjÍ\LïýkjŠ~Y
ˆ ªüÇ£ªÏüɦ§¢xnq ¢¯»¹
ˆ q â _ý
ˆ ªüÇ£ªïüɯíïh½ó°Ý¸·çón
ˆ ªüÇ£ª¹Èêüàn¤Û
ReWire ¥šY‹ShngM‹×í°éàko ìyn_ýLBŠ~Y ReWire Þ ¹ ¿ ü
o ªüÇ£ªÏüɦ§¢k¢¯»¹W ß-·ó°_ý’ H~Y ReWire ¹ ì ü
Ö o ªüÇ£ªÏüɦ§¢kô¥êó¯UŒfD~[“L ã•Šk ªüÇ£ªú
›’Þ¹¿ünß-µüx Š~Y
,„j ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çóko Digidesign Pro Tools Steinberg Cubaseû
Nuendo Emagic Logic Audio MOTU Digital Performer Cakewalk Sonar Cycling 74
Max/MSPjiLBŠ~Y ,„j ReWire ¹ìüÖ¢×ê±ü·çóko Propellerheads
Rebirth Propellerheads Reason Arturia Storm Cakewalk Project 5 Cycling 74 Max/MSPj
iLBŠ~Y Live o ReWire Þ¹¿ü~_o¹ìüÖhWf_ýW~Y
CHAPTER 24. h REWIRE 370

ReWire ×íȳëêSo CPU ’ˆ»W~[“L ªüÇ£ªkÆ W_×í°éàL 2


d Bk1 dn³óÔåü¿gÕ\YŒp X gÕ\Y‹hMˆŠ‚ CPU woØOj
Š~YngTè O`UD

24.2.1 ReWire Þ ¹ ¿ ü â ü É g Live ’ Õ\ U [ ‹

MIDI áh ReWire ¹ìüÖ×í°éàK‰nªüÇ£ª×ánK kdDfo ëü


Æ£ó°nàkf¬ WfD~Y

24.2.2 ReWire ¹ ì ü Ö â ü É g Live ’ Õ\ U [ ‹

ReWire ¹ìüÖâüÉgo Live oÞ¹¿ü¢×ê±ü·çóK‰ MIDI ’×áW_Š


Þ¹¿ü¢×ê±ü·çókªüÇ£ª’ áY‹ShLgM~Y Live n MIDI ÈéÃ
¯oYyf Þ¹¿ü¢×ê±ü·çókMIDI á÷n áHhWf¢¯»¹Y‹ShLg
M ¤ó¹È¥ëáóÈ’+€ªüÇ£ªÈéïh MIDI ÈéïoYyf ªüÇ£
ªó•hWf¢¯»¹Y‹ShLgM~Y
Live LwÕWfDjD4 o ~Z Live ’wÕW ReWire ¨ó¸ó’·¹Æà…k¤ó
¹ÈüëWfO`UD
wÕn› Live o Õ\-n ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çó’ åY‹h ReWire
¹ìüÖâüÉgwÕW~Yng ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çó’~Z kwÕ
W ]nŒ Live ’wÕWfO`UD
Øk Live ’HkB†WfK‰ ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çó’B†W~Y
ReWire ¹ìüÖâüÉgn Live nÍ\o 8n4 nÍ\h pjŠ~Y
ˆ Live o ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹kô¥¢¯»¹W~[“ ªüÇ£ªe›/ú
›o ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çókˆŠÍ\UŒ~Y ªüÇ£ªe›o
Live go)(gMjOjŠ~Y
ˆ µó×ëìüÈo Live gojO۹Ȣ×ê±ü·çókˆŠzšUŒ~Y
ˆ è o!¹kjŠ~Y ã•Šk ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çók W~
Y Live o áûü¸B‹Do³óÈíüëáûü¸’ MIDI ú›x á
W~[“ MIDI ’ËWfn Live Í\o ¹gY
CHAPTER 24. h REWIRE 371

ˆ ¹ìüÖâüÉgo Live ’ ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çóhWf_ýU[‹S


hogM~[“ ‹Hp Live L Cubase n ReWire ¹ìüÖhWfÕ\WfD‹4
Rebirth ’ Live n ReWire ¹ìüÖhWfÍ\Y‹ShogM~[“ Cubase
n¹ìüÖhWf Live h Rebirth ’ BkÕ\U[‹ShoïýgY

24.2.3 ReWire k d D f

Live ’yšn ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çók¥šY‹¹Õk¢Wfo Ableton


ÁåüÈê¢ë¦§Öµ¤È1 ’T§O`UD
ReWire k¢Y‹OLL X_4 o ~Z Ableton FAQ ¦§Öµ¤È2 ’T§O`UD
]Œg‚ãzWjD4 ko Ableton µÝüÈÁüà3 ~gT#aO`UD

1 http://www.ableton.com/tutorials
2 http://www.ableton.com/faq
3 http://www.ableton.com/support
372

Chapter 25

³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹
hþV

ê¢ë¿¤ànªüÇ£ªæ o h —æ „¤ó¿üÍÃÈgn•(’MÐhW_
,„j³óÔåü¿khcfo wnØD\mgY Live nˆFj¢×ê±ü·çón•
(ko ÑïÕëj CPU hØ nÏüÉÇ£¹¯LÅ•gY Sn»¯·çógoSF
Dc_‹Äkî’ Q ³óÔåü¿’•cfªüÇ£ª’qF›kwS‹OLnˆ2h
ãzVkdDf¢ÉФ¹W~Y

25.1 CPU wn¿t


ªüÇ£ªÏüɦ§¢’ Wfµ¦óÉ’™šWfú›Y‹_•ko Live oÎÒT
hk‚nYTDpn —æ ’L•jQŒpjŠ~[“ CPU LSnæ kdDfLQ
jDh ªüÇ£ªkhNŒ„¯êïó «ÁÃhDFó LecfW~D~Y ³ó
Ôåü¿næ ¦kqÿ’Ê|Y• ko CPU n¯íï ¦ MHz „ GHz ghU
Œ~Y ¢ü-ƯÁã áâêü-ã÷ånÑÕ©üÞó¹ CPU LáâêK‰
Çü¿’ÖŠ¼€¹‡ ·¹Æàйn/ßELBŠ B‰†‹Çü¿L NY‹³ó
CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV 373

Ôåü¿n Ѥ×é¤ó hjcfD~Y SFDc_ 1K‰ ªüÇ£ªk¢•‹×


ín{h“iL ó}6\k i UŒ_³óÔåü¿’•(WfD~Y
Live o ÞëÁ³¢JˆsÞëÁ×í»Ãµ·¹ÆàkþÜWfD~Y ¤ó¹È¥ëá
óÈû¨Õ§¯ÈûI/O jiK‰næ w’ •(ïýjê½ü¹k cY‹ShLg
M~Y Þ·óJˆs Live Set kˆcfo æ ý›oç·¹Æànp kjŠ~Y
ÞëÁ³¢~_oÞëÁ×í»Ãµ·¹Æàg\mWfD‹4 Live °ƒ-š n
CPU ¿ÖK‰ªók ŠÿH‹hˆDgW‡F

CPU íüÉáü¿ü

³óÈíüëÐün CPU áü¿üko þ(n³óÔåü¿•(‡L1¹ÏkþY‹Ñü


»óÆü¸gh:UŒ~Y ‹Hp 10 Ñü»óÈhh:UŒfD‹4 ³óÔåü¿
o…_n¶KkjcfD~Y 100 Ñü»óÈhh:UŒfD‹4 CPU o{|PLk
TWfD~Yng hNŒ„¯êïóL^SH_Š ªüÇ£ªkU~V~jOLLz
W~Y CPU áü¿ükoªüÇ£ªæ kˆŠz Y‹ wL ,UŒ ]nÖn³
óÔåü¿nŸLæ Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹ji kdDfo ,UŒ~[

Live kJDfo ªüÇ£ªn —æ L *HUŒ~Y “cf CPU íüÉáü¿ü
LØ$’:WfDf‚ ªüÇ£ª¹Èêüào--UŒ~[“ WKW Í•'nND
_ý ¹¯êüón•h:ji næ ¦LEOj‹ShLBŠ~Y Sn ¦N
o ªüÇ£ªæ nNÍL ý UŒfK‰]nÖn¿¹¯LÍ\UŒ‹_•k X
‹‚ngY

25.1.1 ÞëÁÁ ã ó Í ë ª ü Ç £ ª k ˆ ‹ CPU w

CPU ’-š„kˆ»Y‹‚nk ªüÇ£ªÏüɦ§¢hnÇü¿â æ LBŠ~


Y ×í¸§¯ÈkÅ•njDe›hú›’!¹kY‹Shg Snæ kˆ‹ w’
Pk‘H‹ShLgM~Y ªüÇ£ª-škoe›hú›-šÀ¤¢í°k¢¯»¹
Y‹2dnÜ¿óLBŠ e›hú›n ¹/!¹’ k-šY‹ShLgM~Y
ªüÇ£ª-š ônꯨ¹ÈLjUŒ‹h 8 ªüÇ£ªÏüɦ§¢Éé¤Ð
oªüÇ£ª’ B„k--WfW~F_• Live o •(UŒfDjDÁãóÍë’ê
CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV 374

Õg!¹k ŠÿH‹ShoW~[“

25.1.2 Èéï h Ç Ð ¤ ¹ k ˆ ‹ CPU w

,„k Hp Live …g•(UŒ‹ÈéïhÇФ¹oYyf CPUkB‹ ¦n


w’KQ~Y WKW Live o _ýWfDjDÈéïhÇФ¹kþY‹ CPU µ¤
¯ën!Ä’2P¹ÞüÈ- LjUŒfD~Y
‹Hp Õ\WfDjD Live Set kÇФ¹’ÉéðWf‚ CPU n wo]Œ{i
LŠ~[“ wo ¯êÃו L‹ËUŒ_ŠªüÇ£ªL¨Õ§¯Èk›fUŒ_
ŠWf •f LŠ~Y ecfO‹ªüÇ£ªLU‚jD4 ¨Õ§¯Èo!kÅ•
hUŒ‹~gÕ\’\bW~Y ¨Õ§¯ÈLêÐüÖ„Ç£ì¤hDc_ Ƥë
’\ Y‹4 o Yyfn —æ LŒ†WfK‰Õ\’\bW~Y
SnÕD•o Live Set n CPU wsG’N Y‹nk' ¹œ„gYL Ôü¯ w’
ý Y‹ShogM~[“ uP¶KgBcf‚ Live Set LºŸk™š• UŒ‹’ºK
•‹ko YyfnÇФ¹’•(ïýkW YyfnÈéïg Bk¯êÃ×’•
Wf•fMa“h• UŒ‹Kº•W~Y

25.1.3 ÈéïÕêüº

Live n ÈéïnÕêüº ³ÞóÉo ÇФ¹„¯êÃ×»ÃÆ£ó°kˆŠ CPU


kKK‹ wn¿tkyËa~Y Èéï’xžW Èéï’Õêüº ³ÞóÉ’
ŸLY‹h Live o ]nÈéïk »Ã·çó¯êÃ×(h¢ìó¸áóÈ(nµó
×ëÕ¡¤ë’\ W~Y Snæ ’LFh ]ŒåMÈéï…n¯êÃ×o CPU
wnØDÇФ¹„¯êÃ×»ÃÆ£ó°’ê¢ë¿¤àgæ Y‹ngojO ]Œ
^Œn ÕêüºÕ¡¤ë ’• W~Y Èéï’Õêüº ³ÞóÉo Live n
èÆ áËåü ~_oÈéïh¯êÃ×n (PC) / Ctrl (Mac) ³óƯ¹Èá
ËåüK‰ŸLgM~Y
æ ý›LA gBŒp ³óÔåü¿n'ýL Lc_‰ ÕêüºUŒfD‹È
éï’xžW èÆáËåüK‰ Õêüºnãd ’xžWfÇФ¹~_o¯êÃ
×»ÃÆ£ó°’ ôY‹ShLgM~Y æ ý›L]Œ{iØOjDÞ·ón4
o CPU wnØDÈéï’ÕêüºãdWfèÆW èÆLŒ†W_B¹g•sÕ
êüºY‹hDDgW‡F
CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV 375

èÆ_ýn Oo ÕêüºW_Èéïx‚•(gM~Y ¯êÃ×né¦óÁoê1


kLH ÜêåüàûÑóû»óÉjinß-µü³óÈíüë‚•(ïýgY {Kk
‚å nˆFj_ýLLH~Y
ˆ ¯êÃ×nèÆ «ÃÈ ³Ôü Úü¹È ý Èêà
ˆ ß-µüªüÈáü·çóhß-µü¯êÃרóÙíü×nÉíühèÆ
ˆ P
ˆ »Ã·çóÓåü¯êÃ×né¦óÁ’¢ìó¸áóÈÓåük 2
ˆ »Ã·çóÓåü·üón\ ûÕ ý
ˆ ÕêüºW_ MIDI ¯êÃ×’ªüÇ£ªÈéïxÉéð
êÐüÖji¿¤àÙü¹n¨Õ§¯È’+€ÕêüºUŒ_ÈéïkþWfèÆ’L
F4 ÈéïnÕêüº’ãdY‹h 4 kˆcfoÕêüºãdMhpjcf^
SH‹4 LBŠ~Y SŒo ÈéïLÕêüºWfD‹4 •(UŒfD‹¨
Õ§¯Èo~c_O —UŒfDjD_• èÆUŒ_e›kþY‹ÍÜ’ ôY‹Sh
LgMjD_•gY ÈéïL•sÕêüºãdUŒ‹h Yyfn¨Õ§¯ÈLê¢
뿤àg• —UŒ~Y

êÐüÖƤënB‹
ÕêüºUŒ_¢ìó¸
áóÈÈéï

Ò ó È ÕêüºUŒfD‹¢ìó¸áóÈÓåünÈéïo ¯êÃ×nwU’…H
‹ÞÆê¢ë’• W~Y Reverb ¨Õ§¯Èn Ƥë è ji ÕêüºU
Œ_Ƥëo ¢ìó¸áóÈ…nþÜY‹¯êÃ×n£kœ¤sLÚ!Ønêü¸çó
hWfh:UŒ~Y ÕêüºUŒ_Ƥëo ÕêüºãdUŒ‹hˆH‹ ãdUŒ
‹hê¢ë¿¤àgæ UŒ‹_• % n B„j ¯êÃ×hWfq•Œ~Y ]
n_• ¢ìó¸áóÈ…nÕêüºUŒ_¯êÃ×’ûÕY‹4 ÕêüºUŒ_¯
êÃ×`QgjOÕêüºUŒ_ Æ¤ë ¯êÃׂ ÒkûÕWfJOhoDgW‡
F
CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV 376

ÕêüºUŒ_»Ã·çó¯êÃ×n4 ÕêüºUŒ_¯êÃ×koëü×µ¤¯
ëL 2 dWK+~ŒfD~[“ d~Š êó¯UŒfDjD¯êÃרóÙíü× ’
4F¯êÃ×o ÕêüºUŒfD‹4 2 ëü×µ¤¯ënBhpjcf• UŒ~
Y
ÈéïnÕêüº kˆŠ UŒ_µó×ëo Live Set LÝXUŒ‹~g B2
óÕ©ëÀ…kÝXUŒ~Y Live Set LÝXUŒ‹h Õêüºµó×ëo ×í¸§¯
ÈÕ©ëÀ nµÖÇ£ì¯Èê Samples/Processed/Freeze xûUŒ~Y
ÕêüºUŒ_Èéï’ s_O Y‹Sh‚gM~Y Snæ ’LFh ªê¸Ê
ën¯êÃ×hÇФ¹LªüÇ£ªknMÛH‰Œ~Y ÕéÃÈ ³ÞóÉo
èÆ áËåüK‰xžgM~Y
Èéï’Õêüº ³ÞóÉ’•Hp ÇФ¹L O•(UŒ_ÈéïkˆŠ
X‹ CPU wLN Y‹`QgjO ³óÔåü¿“n×í¸§¯Èq L!XkjŠ
~Y æ ý›nND³óÔåü¿ g‚ CPU wnØDÈéï’ÕêüºY‹Sh
g '‹n Live Set nÕ\LïýkjŠ~Y ~_ Live Set g•(UŒfD‹ÇФ¹
L¤ó¹ÈüëUŒfDjD³óÔåü¿g‚ Õêüºµó×ë’•HpSn»ÃÈ’
• Y‹ShLgM~Y

25.2 Ç£¹¯ wn¿t


ÏüÉÇ£¹¯n¢¯»¹¹ÔüÉ Þâ ¦k‚¢ÂWfD~YL Þâ ¦hhO
XhDF•QgoBŠ~[“ kˆŠ Live nÑÕ©üÞó¹L6PUŒ‹ShLBŠ~
Y ªüÇ£ªk i UŒ_³óÔåü¿n OL ¦ 7200 RPM å nÉé¤Ö’•
(WfD~Y éÃ×ÈÃ×oÑïüˆ»’N Y‹_• 5400 RPM ~_o]ŒˆŠ‚N
nÉé¤Ö’- WfD‹ShL O ]n_• éÃ×ÈÃ× n×í¸§¯Ègo
ÈéïpL jDnL 8gY Live L Y‹Ç£¹¯¢¯»¹Ïo ¦k-•ø
MUŒ‹ªüÇ£ªÁãóÍëphJJ~KkÔ‹WfD~Y ¹Æ쪵ó×ë’•
WfD‹Èéïo âÎéëµó×ë’• WfD‹ÈéïkÔyfÇ£¹¯¢¯»
¹ÏL OjŠ~Y

ÏüÉÇ£¹¯N w¤
ó¸±ü¿
CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV 377

ÏüÉÇ£¹¯LªüÇ£ªn-•øMn ¦’B‹ ¦kÝfjOj‹h ÏüÉÇ£


¹¯N w¤ó¸±ü¿L¹ÅW~Y ªüÇ£ª’2ón›kN wLz Y‹h 2
óUŒ_µó×ëkhNŒL X • BkóL =W~Y
ÏüÉÇ£¹¯nN w’2Pko å nSh’LcfO`UD
ˆ ªüÇ£ª-šnÁãóÍë-šÀ¤¢í°g¹Æìªe›nã•ŠkâÎéëe
›’xžWf øM¼•LL•ŒfD‹ªüÇ£ªÁãóÍë’ ‰W~Y
ˆ xžUŒ_¯êÃ×k RAM âüÉ’•(W~Y
ˆ ïýj‰p ¹Æ쪵ó×ënã•ŠkâÎéëµó×ë’•cf • -n
ªüÇ£ªÁãóÍë’ ‰W~Y LiveK‰|sú[‹Ç¸¿ëªüÇ£ªèÆ×
í°éà’•cf ¹Æ쪵ó×ë’âÎéëk ÛY‹ShLgM~Y
378

Chapter 26

Live -üÜ ü É · çüÈ«ÃÈ

26.1 Óåünh:h^h:

Windows Macintosh
Õ빯êüóâüÉxn ŠÿH F11 Ctrl F11

»Ã·çó/¢ìó¸áóÈÓåün
ŠÿH
Èéï/¯êÃ×Óåün ŠÿH
Èéï/¯êÃ×Óåünh:/^h Ctrl Alt L ¯ Alt L ¯
: êÃ×/Èéï’À êÃ×/Èéï’À
Öë¯êï Öë¯êï
¤óÕ©Óåünh:/^h: ? ?
Ö馶nh:/^h: Ctrl Alt B Alt B
ªüÐüÓåünh:/^h: Ctrl Alt O Alt O
eú›nh:/^h: Ctrl Alt I Alt I
»óÉnh:/^h: Ctrl Alt S Alt S
ß-µünh:/^h: Ctrl Alt M Alt M
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 379

Windows Macintosh
¯í¹Õ§üÀnh:/^h: Ctrl Alt F Alt F
°ƒ-š’‹O Ctrl , ,
¦£óɦ/À¤¢í°’‰X‹ Esc Esc

26.2 áËåüxn¢¯»¹
Windowsgo Alt háËåü n n¢ëÕ¡ÙÃÈ’¼WfáËåük¢¯»¹
Y‹ShLgM~Y ‹Hp Õ¡¤ë áËåüxn¢¯»¹ko Alt F -ü’
¼W~Y áËåüL‹DfD‹4 å n-ü’•(gM~Y
ˆ o áËåü¢¤ÆànÊÓ²üÈk•(W~Y
ˆ -üo £Š FáËåü’‹Onk•(W~Y
ˆ Return -üo áËåü¢¤Æà’xžY‹nk•(W~Y

26.3 p$¿À

Windows Macintosh
¤ó¯êáóÈ — /ǯêáó
È
'Mj¤ó¯êáóÈ — /ǯ Page Page Page Page
êáóÈ
ÇÕ©ëÈk;‹ Delete

p$’e› 0 .. 9 0 .. 9
!nÕ£üëÉxûÕY‹ . , . ,
À.Í.16 ó&
p$e›n-b Esc Esc

p$e›nzš Return Return


CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 380

26.4 Ö馺
Ö馶go SSk9ËUŒ_·çüÈ«ÃÈk H èÆ·çüÈ«ÃÈ’•(Y‹
Sh‚gM~Y

Windows Macintosh
k¹¯íüë
Õ©ëÀ’‹O/‰X‹
xžUŒ_Õ©ëÀ’Ö馶nëü Return Return
Èk-šY‹
úUŒ_¢¤Æà’Ö馶K‰ Return ~_oÀÖë Return ~_oÀÖë
íüÉY‹ ¯êï ¯êï
xžUŒ_Õ¡¤ë’×ìÓåüY‹ Return Return

Ö馶 " âüÉ’ªókY‹ Ctrl F F


"Pœx¸ãó×Y‹

26.5 Èéó¹ÝüÈ

Windows Macintosh
¹¿üÈÞü«üK‰• /\b Space Space

\bMnK‰‚F ¦• Space Space

¢ìó¸áóÈÓåüxžè ’• Ctrl Space Alt Space

2ó F9 F9

¢ìó¸áóÈk;‹ F10 F10

Èéï 1..8 n ¹/!¹ F1 .. F8 F1 .. F8


CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 381

26.6 èÆ

Windows Macintosh
«ÃÈ Ctrl X X
³Ôü Ctrl C C
Úü¹È Ctrl V V
ý Ctrl D D
Jd Delete

ÖŠˆW Ctrl Z Z
„ŠôW Ctrl Z Z
ð ô Ctrl R R
Yyf’xž Ctrl A A

·çüÈ«ÃÈ-ü’¼WjL‰Í\Y‹h å n³ÞóÉ’å nÍ\k‚•(Y‹


ShLgM~Y

Windows Macintosh
hÈéïn¯êÃ×h¹íÃÈ
hÈéïn¿¤à
¨óÙíü×nxžè Alt Alt

-üo ð ôn›kÈéï~_o·üó’ kûÕY‹nk•(gM~Y


CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 382

26.7 ë ü × Ö ì ü ¹ h ¹ ¿ ü È /¨
¨ó É Þ ü « ü
ëü×Öìü¹h¹¿üÈ/¨óÉÞü«üLxžUŒ‹h å n³ÞóÉ’xžgM‹
ˆFkjŠ~Y

Windows Macintosh
¹¿üÈÞü«ü’ݸ·çóxûÕ ¯êï ¯êï
ëü×’æókÊø
ëü×wXMgëü×’ûÕ
ëü×w’ /J kY‹ Ctrl

ëü×ní./öw Ctrl

ëü×…n P’xž ë ü × ì ' ’ ë ü × ì ' ’


¯ ê Ã ¯ ~ _ o ¯ ê Ã ¯ ~ _ o
Ctrl L L
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 383

26.8 »Ã·çóÓåü³ÞóÉ
èƳÞóÉ‚TÂg UD

Windows Macintosh
xž¯êÃ×/¹íÃÈn• Return Return

£Š F¯êÃ×/¹íÃÈnxž
h¯êÃ×/¹íÃÈnxž Ctrl A A
¯êÃ×n³Ôü Ctrl Ééð Alt Ééð
¹íÃÈÜ¿óný /Jd Ctrl E E
MIDI¯êÃ×n?e Ctrl M ~_ M ~_
o¹íÃÈ’ÀÖë o¹íÃÈ’ÀÖë
¯êï ¯êï
·üón?e Ctrl I I
ÖŠ¼~Œ_·üón?e Ctrl I I
Ö馶¯êÃ×’·üóhWfÉ Ctrl
íÃ×
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 384

26.9 ¢ìó¸áóÈÓåü³ÞóÉ
ºüà 8@/Éíü ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo ¢ìó¸áóÈ
Óåüg‚•(gM~Y èƳÞóÉ‚TÂg UD

Windows Macintosh
¯êÃ×’xžè g r Ctrl E E
xžè ’¯êÃ×kP Ctrl J J
ëü×xž Ctrl L L
!óè ’?e Ctrl I I
xžè ’æókÑó Ctrl Alt Alt

hÈéï’U‹ Alt U‹Ü¿ó Alt U‹Ü¿ó


• k •[fÇ£¹×줒¹¯ Ctrl F F
íüë

26.10 Èéïn³ÞóÉ
èƳÞóÉ‚TÂg UD

Windows Macintosh
ªüÇ£ªÈéïn?e Ctrl T T
MIDIÈéïn?e Ctrl T T
ê¿üóÈéïn?e Ctrl Alt T Alt T
xžÈéïn ð ô Ctrl R R
ð ôn› !nÈéïxûÕ
pnÈéïn2ó–™/½í Ctrl ¯êï ¯êï
Ö馶K‰ÇФ¹’ý ÀÖë¯êï ÀÖë¯êï
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 385

26.11 Öìü¯Ý¤óȨóÙíü×n³ÞóÉ
ºüà 8@/Éíü ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo ¨óÙíüרǣ
¿Jˆs¢ìó¸áóÈÓåüg‚•(gM~Y èƳÞóÉ‚TÂg UD

Windows Macintosh
ÉéðY‹›nãϦ’ R‹ Ctrl

Öìü¯Ý¤óÈ nÉéð’ ¹
kY‹

26.12 - ü /MIDI Þ Ã × â ü É h ³ ó Ô å ü ¿ MIDI - ü


ÜüÉ

Windows Macintosh
MIDIÞÃ×âüÉk ŠÿH‹ Ctrl M M
-üÞÃ×âüÉk ŠÿH‹ Ctrl K K
³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ Ctrl K K
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 386

26.13 ºüà Ç£¹×ì¤ xž

Windows Macintosh
ºüà¤ó + +
ºüà¢¦È - -
Ééð/¯êïWfxžè k
H‹
£n¯êÃ×’¯êïWfÞëÁx
žk H‹
Ñ¥WjD¯êÃ×’¯êïWfÞ Ctrl
ëÁxžk H‹
êÕ¹¯íüë Ctrl F F
xžè ’æókÑó Ctrl Alt Alt

26.14 ¯êÃ×Óåüµó×ëÇ£¹×ì¤
ºüà ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo µó×ëÇ£¹×ì¤g‚•(gM
~Y

Windows Macintosh
xžïü×Þü«ü’ûÕ
ïü×Þü«ü’xž Ctrl

• k •[fÇ£¹×줒¹¯ Ctrl F F
íüë
¹¿üÈÞü«üg¯êÃ×êü¸ç
ó’ûÕ
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 387

26.15 ¯ ê Ã × Ó å ü MIDI¨
¨Ç £ ¿
ºüà 8@/Éíü ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo MIDI¨Ç£¿g‚•
(gM~Y

Windows Macintosh
¯ªó¿¤º Ctrl U U
¨Ç£¿’&¹ k¹¯íüë Page Page Page Page

¨Ç£¿’*¹ k¹¯íüë Ctrl Page Page Page Page

ÎüÈn³Ôü Ééð
Ctrl AltÉéð
ÎüȨǣ¿K‰Ùí·Æ£’ ô AltÉéð Ééð
èÆâüÉgÎüÈ’ý /Jd ÀÖë¯êï ÀÖë¯êï
• k •[fÇ£¹×줒¹¯ Ctrl F F
íüë
¹¿üÈÞü«üg¯êÃ×êü¸ç
ó’ûÕ

26.16 °êÃÉ8@hÉíü

Windows Macintosh
ÉíüâüÉk ŠÿH‹ Ctrl B B
°êÃÉ’íO Ctrl 1 1
°êÃÉ’ƒO Ctrl 2 2
3#&°êÃÉ Ctrl 3 3
°êÃÉk8@ Ctrl 4 4
úš/ºüàiÜ°êÃÉ Ctrl 5 5
Ééð-nФѹ8@ Alt
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 388

26.17 °íüÐ믪󿤺

Windows Macintosh
16 ó&g¯ªó¿¤º Ctrl 6 6
18 ó&g¯ªó¿¤º Ctrl 7 7
4 ó&g¯ªó¿¤º Ctrl 8 8
1 Àg¯ªó¿¤º Ctrl 9 9
¯ªó¿¤ºjW Ctrl 0 0

26.18 »ÃÈh×í°éà’•c_\m

Windows Macintosh
°•Live»ÃÈ Ctrl N N
Live»ÃÈ’‹O Ctrl O O
Live»ÃÈ’‰X‹ Ctrl W W
Live»ÃÈ’ÝX Ctrl S S
Live»ÃÈ’% gÝX... Ctrl S S
Live’B† Ctrl Q Q
Live’ Y H
Ç£¹¯køMúY Ctrl R R
MIDIÕ¡¤ë’øMúY Ctrl E E
CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ 389

26.19 ×é°¤óhÇФ¹’•c_\m

Windows Macintosh
×é°¤ó¦£óɦnh:/^h: Ctrl P P
×é°¤óèÆÜ¿óØn¦£óɦ Ctrl
’ p‹O
×é°¤óèÆÜ¿óØnMac-ü¹
Èíü¯¦£óɦ’‹O
ÇФ¹n°ëü× /°ëü×ãd Ctrl G G
°ëü×…nYyfnÇФ¹’ Alt ÇФ¹¢¯ Alt ÇФ¹¢¯
¹/!¹kY‹ Æ£Ùü¿ Æ£Ùü¿
ÇФ¹’¯êïWfý ÇФ¹
xžUŒ_ÇФ¹’Ö馶K‰ Return ~_oÀÖë Return ~_oÀÖë
íüÉ ¯êï ¯êï

26.20 ³óƯ¹ÈáËåün•(
³óƯ¹ÈáËåü’•Hp Live gr“q“k•(UŒ‹áËåük éO¢¯»¹
Y‹ShLgM~Y ³óƯ¹ÈáËåük¢¯»¹Y‹ko ¤ó¿üÕ§ü¹ n
³ÞóÉ’ŸLW_Dè g (PC) / Ctrl (Mac) ’¼W~Y Live n³óƯ¹È
áËåüko °ƒ-šn-š îhÍ Y‹‚n‚BŠ~YL SŒ‰nª×·çó’
ôY‹h þ(xžWfD‹è `QgjO×í°éàhSn-šL ôUŒ‹ShL
BŠ~Yng ô’LF4 oA kè Wf UD
³ÞóÉko ³óƯ¹ÈáËåügWW K ŸLgMjD‚n‚BŠ~Y ³óƯ
¹ÈáËåükPšUŒ‹noå n³ÞóÉgY Ö馶n Õ©ëÀ’\
ªüÇ£ª’ • Õ©ëÀ…’ " YyfnÕ©ëÀ’‰X‹ ô° ³
ÞóÉ ªüÈïü×’-šY‹°êÃÉÞü«ü¢#³ÞóÉ ºüàiÜJˆsú
š°êÃÉé¤óEns0ª×·çó Operator n¨óÙíü×Jˆsª·ìü¿n³
Ôü&Úü¹È