Live Version 6.

0 for Windows and Mac OS
½ÕȦ§¢6\
Bernd Roggendorf, Gerhard Behles, Robert Henke, Awi, Reiner
Rudolph, Stefan Haller, Stefan Franke, Frank Hoffmann, Andreas Zapf, Ralf Suckow, Gregor
Klinke, Matthias Mayrock, Friedemann Schautz, Ingo Koehne, Jakob Rang, Pablo Sara,
Nicholas Allen, Henrik Lafrenz, Jan Buchholz, Kevin Haywood, Dominik Wilms, Christian
Kleine, Amaury Groc, Daniel Buettner, Alex Koch, Henrik Hahn, Simon Frontzek, Torsten
Wendland, Torsten Slama, Eduard Mueller, Jeremy Bernstein, Bernard Chavonnet.
êÕ¡ìó¹ÞËå¢ë6\ Kevin Haywood, Rose Knudsen, Gerhard Behles, Jakob
Rang, Robert Henke, Torsten Slama
å,ž3

(Ÿ Ž

/ Miki Kihara (www.mikikihara.de)

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóo SONiVOX kˆŠ6\UŒfD~
Y
¦§Öµ¤È: www.sonivoxrocks.com
Ééàµó×ëo Big Fish Audio kˆŠÐ›UŒfD~Y

W\)@

2006 Ableton AG !- ™û

ýûâ ’•X~Y

½ÕȦ§¢k
UŒfD‹ Š SÞËå¢ëo1þn‚hkЛUŒ ]né¤»ó¹• k“F4 kPŠ•(~_o
ýL••‰Œ~Y SÞËå¢ën
…¹o YyfÅ1hWfn•(kn•Ð›UŒ~Y
…¹koˆJjO ôL
H‰Œ‹ShLBŠ~YL
ôkþW Abletono
n¬û’ a~[“ SÞËå¢ëkJQ‹¤Š„ cºjÅ1kˆ
Š X‹ ³k¢Wf Abletono
n¬û’ a~[“
1þkˆŠ•ïUŒ_4 ’dM SúHin èB‹DohSn ý
"·¹ÆàxnÝX
S ]nÖDKj‹bKkˆ‹ -‚ Abletonnøbkˆ‹1ïjOLFShogM~[“

~_oûP

p7

2’

Ableton o Ableton AG nF gY Mac Mac í´ Mac OS Macintosh QuickTime o sýJˆs]nÖnýkJQ‹
Apple Computer, Inc. n{2F gY Audio Units í´Jˆs GarageBand o Apple Computer, Inc. nF gY Windows
Jˆs DirectX o sýJˆs]nÖnýkJQ‹ Microsoft Corporation n{2F gY Intel osýJˆs]nÖnýkJ
Q‹ Intel Corporation Jˆs />n{2F gY SONiVOX o Sonic Network, Inc. nF gY VST o Steinberg Media
Technologies GmbH nF gY ASIO o Steinberg Media Technologies GmbH n½ÕȦ§¢JˆsF gY ReWire o
Propellerhead Software AB n{2F gY Mackie Control o LOUD Technologies, Inc. nF gY Ogg Vorbis Jˆs FLAC
o Xiph.Org nF gY ]nÖ
n> JˆsýÁ o >nF ~_o{2F gY

1

Contents
1 Live xˆFS]
1.1 Ableton Áüà
ˆŠ TüeD_`MBŠLhFTVD~Y
1.2 Live 6 n°_ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 àüÓün¤óÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Live ¨Õ§¯Èh¤ó¹È¥ëáóÈ . . . . . . . . . . . .
1.2.3 ß-·ó°hëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 ïüÔó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5 ReWire hêâüȳóÈíüë . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.6 Õ¡¤ë¡ hÖ馺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.7 æ ý›n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

•n¹ÆÃ×
2.1 Live kdDffv . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 ¤óÕ©Óåüh¤óÇï¹’•F
2.2 °ƒ-š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 á¤ó Live ¹¯êüó . . . . . . . . . . . .

3 Live ’¢óíïY‹
3.1 ¹ÆÃ×1 ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹
3.2 ¹ÆÃ×2 Live ’¢óíïY‹ . . . .
3.2.1 ¢óíï-ü . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Áãìó¸³üÉ . . . . . . . . . .
3.2.3 ªóé¤óg¢óíïY‹ . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

4
4
5
5
6

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

8
10
11
11
11
12

2

CONTENTS

3.2.4 ªÕé¤óg¢óíïY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 ·ê¢ëÊóÐüjWk Live ~_o]nÖn Ableton ýÁ’•(
Y‹ShLgM~YK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 ³óÔåü¿nèÁ’¤ÛW_4
iFjŠ~YK
. . . . . . .
3.3.3 Live ’ 2 Þå å ¢óíïY‹ShoïýgYK
. . . . . . .
3.3.4 ¢óíïUŒfDjD³óÔåü¿g ê n»ÃÈ’• Y‹
ShoïýgYK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 iF„cfÇââüÉ’ãdW_‰DDgYK
. . . . . . . . . . .
3.3.6 ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹êO„ ãzgMjDOLLB‹n
gYL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Live n³ó»×È
4.1 Live Set . . . . . . . . . . . . . .
4.2 ¢ìó¸áóÈh»Ã·çó . .
4.3 Èéï . . . . . . . . . . . . .
4.4 ªüÇ£ªh MIDI . . . . . . . .
4.5 ªüÇ£ª¯êÃ×hµó×ë .
4.6 MIDI ¯êÃ×h MIDI Õ¡¤ë
4.7 ÇФ¹hß-µü . . . . . . .
4.8 ×ê»ÃÈhéï . . . . . . .
4.9 ëüÆ£ó° . . . . . . . . . . .
4.10 °WD¯êÃ×n2ó . . . . . .
4.11 ªüÈáü·çó¨óÙíü× .
4.12 ¯êÃרóÙíü× . . . . . .
4.13 MIDI h-üêâüÈ . . . . . .
4.14 ÝXhøMúW . . . . . . . . . .
4.15 é¤Öéê . . . . . . . . . . . .

12
14
14
15
15
16
17
17

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

18
18
19
20
21
22
24
24
28
29
29
30
31
32
33
34

5 Õ¡¤ëh»ÃÈn¡
5.1 Õ¡¤ëÖ馶’•cf\mY‹
5.1.1 Õ©ëÀŽdnÖ馺 . .
5.1.2 Ö馶ÖïÞü¯ . . . .
5.1.3 Õ¡¤ën " . . . . . . . .
5.1.4 Õ¡¤ën×ìÓåü . . . .
5.1.5 Ö馶K‰n¯êÃ×ný

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

36
36
37
39
40
42
43

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3

CONTENTS

5.1.6 Ö馶…nÕ¡¤ë¡
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.7 ÛÃȹïÃ×âüÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µó×ëÕ¡¤ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 dzüÉ-ã÷å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2
•Õ¡¤ë .asd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Õ¡¤ën‹M • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4 ªüÇ£ªnøMúW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDI Õ¡¤ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 MIDI Õ¡¤ënøMúW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Live ¯êÃ× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Live Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 »ÃÈ’\ ûÝXû‹O . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2 »ÃÈnÞü¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3 »Ã·çó¯êÃ×’°•»ÃÈhWf¨¯¹ÝüÈY‹
5.5.4 Æó×ìüÈ»ÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5 Live Set nµó×ëÂgnh:h ô . . . . . . . . . . . .
Live ×í¸§¯È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 ×í¸§¯Èh Live Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2 ×í¸§¯Èh×ê»ÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3 ×í¸§¯È…nÕ¡¤ën¡
. . . . . . . . . . . . . .
Live é¤Öéê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1 é¤Öéêí±ü·çón ô Live 5 é¤Öéênô°
5.7.2 é¤Öéêxn×í¸§¯Èn¤óÝüÈ . . . . . . . . .
jµó×ëní±üÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1 KÕkˆ‹î© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2 êÕî© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
èµó×ë’Æ•‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
í±üÈhÎÆ’~h•fLF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•(UŒfDjDµó×ën " . . . . . . . . . . . . . . . . . .
×í¸§¯È’Live Ñïk ÛY‹ . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

44
45
46
47
48
49
49
52
52
53
54
54
54
56
56
57
58
58
62
62
63
64
65
65
66
66
68
70
71
71

6 ¢ìó¸áóÈÓåü
6.1 Í\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Èéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 í±ü¿’•c_¢ìó¸áóÈné¦óÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73
74
75
77

5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10
5.11
5.12

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4

CONTENTS

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

¢ìó¸áóÈëü× . . . . .
¯êÃ×nûÕhµ¤º ô .
¯êÃ×h¿¤ànxž . . .
èÆ°êÃÉ’•F . . . . . .
¿¤à’... ³ÞóÉn•(
¯êÃ×n r . . . . . . . . .
¯êÃ×nP . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

78
79
80
81
82
83
84

7 »Ã·çóÓåü
7.1 »Ã·çóÓåü¯êÃ× . . . . . . . .
7.2 Èéïh·üó . . . . . . . . . . . . .
7.3 Èéï¹Æü¿¹Õ£üëÉ . . . . . .
7.4 »Ã·çóÓåü°êÃÉn-š . . . .
7.4.1 • ‹Ën›nxž . . . . . . . .
7.4.2 ¯êÃ×\bÜ¿ónJd . . . .
7.4.3 ·üónèÆ . . . . . . . . . . . .
7.5 ¢ìó¸áóÈk»Ã·çó’2óY‹

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

86
87
88
89
90
91
91
92
92

8 ¯êÃ×Óåü
8.1 ¯êÃ×Üï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 ¯êÃ×¢¯Æ£Ùü¿¹¤ÃÁ . . . . . . . .
8.1.2 ¯êÃ× ðhh:r . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.3 ¯êÃ×n¿÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.4 °ëüÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.5 ¯êÃ×nªÕ»ÃÈhÊø . . . . . . . . . .
8.2 µó×ëÜï¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1 ïü׳óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2 µó×ëëü×/êü¸çóhÇ£¹×ì¤ . . .
8.2.3 ¯êÃ×ÔÃÁh²¤ó . . . . . . . . . . . . .
8.2.4 µó×ënÇÕ©ëȯêÃ×-š’ÝXY‹ .
8.2.5 ØÁêÜ“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.6 ¯êÃ׋ËhB†Õ§üÉ . . . . . . . . . . .
8.2.7 ¯êÃ× RAM âüÉ . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.8 µó×ënêÐü¹ . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.9 µó×ën¯íÃ× . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.10 µó×ën¤ÛhèÆ . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

95
99
99
99
100
100
101
103
103
104
109
109
110
110
111
111
112
113

5

CONTENTS

8.3 ÎüÈÜï¹ . . . . . . . . . . .
8.3.1 ÆóݳóÈíüë . . . .
8.3.2 Ðó¯h×í°éà ô .
8.3.3 MIDI ëü×/êü¸çó . .
8.4 ¯êÃ×ÇÕ©ëÈhô°ìüÈ

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

113
113
114
114
114

9 ÆóݳóÈíüëhïüÔó°
9.1 ÆóÝ . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1 ÆóÝn-š . . . . . . . .
9.1.2 ÆóÝn¿ÃÔó° . . . .
9.2 µó×ën¿¤àïü× . . . . .
9.2.1 ÆóÝÞ¹¿ü/¹ìüÖ .
9.2.2 ïü×Þü«ü . . . . . . .
9.2.3 ïü×Þü«ü’•(Y‹
9.3 ¹ÈìÃÁ¯ªêÆ£n¿À . . .
9.3.1 ÓüÈâüÉ . . . . . . . .
9.3.2 ÈüóâüÉ . . . . . . . .
9.3.3 Ư¹ÁãüâüÉ . . . .
9.3.4 êÔÃÁâüÉ . . . . . . .
9.3.5 ³ó×ìï¹âüÉ . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

115
115
115
116
117
118
118
120
126
127
127
128
128
128

10 MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ
10.1 zn MIDI ¯êÃ×’\ Y‹ . . . . . . . . . .
10.2 MIDI ¨Ç£¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 MIDI ¨Ç£¿ÊÓ²ü·çóhÈéó¹ÝüÈ
10.4 MIDI ’èÆY‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.1 ^4揮 . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.2 Õ©üëÇ£ó°hëüÔó° . . . . . .
10.4.3 °êÃÉ8@ . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.4 MnhÎüÈn¯ªó¿¤º . . . . . . .
10.4.5 ÎüÈn\ hèÆ . . . . . . . . . . . .
10.4.6 ÎüÈnwU’ ôY‹ . . . . . . . . .
10.4.7 Ùí·Æ£nèÆ . . . . . . . . . . . . .
10.4.8 ÎüÈ’!¹kY‹ . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

129
129
130
131
134
134
134
135
135
137
138
139
140

11 ¯êÃ×né¦óÁ

141

6

CONTENTS

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

é¦óÁÜï¹ . . . . . . . . . . . . .
é¦óÁâüÉ . . . . . . . . . . . . . . .
¯êÃ×ìÙ믪󿤺 . . . . . . .
Ùí·Æ£ . . . . . . . . . . . . . . . . .
ì¬üÈâüÉ . . . . . . . . . . . . . . .
Õ©íüû¢¯·çó . . . . . . . . . . .
11.6.1 ¯êÃ×nëü×è . . . . . . .
11.6.2 µ¤¯ën\ . . . . . . . . . . .
11.6.3 B„këü×WfD‹¯êÃ×
11.6.4
gÐê¨ü·çó’ H‹ . .
11.6.5 áíÇ£hÓüÈnßï¹ . . .
11.6.6 Í©WjDË nËÉ . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

12 ëüÆ£ó°he ›/ú
ú›
12.1 âË¿êó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 èªüÇ£ªe›/ú› . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.1 âÎéë/¹Æìª Û . . . . . . . . . . . . .
12.3 è MIDI e›/ú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.1 °ƒ-š n MIDI ÝüÈê¹È . . . . . .
12.3.2 ³óÔåü¿n-üÜüÉ’•c_ MIDI n•
12.3.3 è·ó»µ¤¶ün¥š . . . . . . . . . . .
12.3.4 MIDI e›/ú›¤ó¸±ü¿ . . . . . . . . . .
12.4 Þ¹¿üh-åü¢¦È . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5 ReWire ¹ìüÖnëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . .
12.6 êµó×êó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.7 …èëüÆ£ó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.7.1 …èëüÆ£ó°Ý¤óÈ . . . . . . . . . . .
12.7.2 …èëüÆ£ó°’;(Y‹ . . . . . . . . . .
13 ß-·ó°
13.1 Live ß-µü . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.1 »Ã·çóß-µü_ý . . . . .
13.2 ªüÇ£ªh MIDI Èéï . . . . . . .
13.3 ÈéïhÞ¹¿üÈéïnê¿üó
13.4 Live n¯í¹Õ§üÀ’•F . . . . . . .
13.5 ½íh-åü . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

141
142
143
144
144
145
147
148
148
149
149
150

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

151
152
153
154
154
154
155
156
156
157
157
158
159
160
161

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

170
170
173
174
175
176
178

7

CONTENTS

13.6 ÈéÃ¯Ç£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
14 °WD¯êÃ×n2ó
14.1 e›xž . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Èéïn¢üà . . . . . . . . . . . . .
14.3 2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3.1 ¢ìó¸áóÈxn2ó . . . . .
14.3.2 »Ã·çó¹íÃÈxn2ó . . .
14.3.3 MIDI Ñ¿üónªüÐüÀÖ2ó
14.4
2ó . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.5 ¯ªó¿¤ºUŒ_ MIDI ÎüÈn2ó .
14.6 «¦óȤóûì³üÇ£ó° . . . . . .
14.7 Õ¡¤ë¿¤×n-š . . . . . . . . . . .
14.8 2óUŒ_µó×ënÝ¡4@ . . . . . .
14.9 2ókêâüȳóÈíüë’•F . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

181
181
182
183
184
185
186
187
188
189
189
190
190

15 ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èn Í\
15.1 Live ÇФ¹’•F . . . . . . . . .
15.1.1 Live ÇФ¹×ê»ÃÈ . .
15.2 ×é°¤ón•( . . . . . . . . . .
15.2.1 ÈéïÓåün×é°¤ó
15.2.2 ×é°¤óÑÕ©üÞó¹ .
15.3 VST ×é°¤ó . . . . . . . . . . . .
15.3.1 VST ×é°¤óÕ©ëÀ . .
15.3.2 VST ×í°éàhÐó¯ . .
15.4 Audio Unit ×é°¤ó . . . . . . . .
15.5 ÇФ¹Ç£ì¤Üc . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

192
194
197
199
201
203
204
204
206
207
209

16 ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï
16.1 éïn‚• . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.1.1 á÷Õíüh& ÇФ¹Á§üó
16.1.2 Þ¯í³óÈíüë . . . . . . . . .
16.2 éïn\
. . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3 éïn‚³ . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4 Á§üóê¹È . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4.1 ªüÈ»ì¯È . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

210
211
211
212
212
214
216
217

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8

CONTENTS

16.5 ¾üó . . . . . . . . . . . . . . .
16.5.1 ¾üó…ná÷Õíü . .
16.5.2 -ü¾üó . . . . . . . .
16.5.3 Ùí·Æ£¾üó . . . .
16.5.4 Á§üó»ì¯È¾üó
16.6 Þ¯í³óÈíüën•( . . .
16.7 éï…néï . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

217
217
218
219
220
222
224

17 ªüÈáü·çóh¨óÙíü×n èÆ
17.1 ªüÈáü·çón 2 . . . . . . . . .
17.2 ªüÈáü·çónJd . . . . . . . . .
17.3 ªüÈáü·çó’!¹kY‹ . . . . . .
17.4 ªüÈáü·çónÉíühèÆ . . . .
17.4.1 ¨óÙíü×nÉíü . . . . . . .
17.4.2 Öìü¯Ý¤óÈèÆ . . . . . . .
17.4.3 ¨óÙíü×níï . . . . . . .
17.4.4 èÆáËåün³ÞóÉ . . . . .
17.4.5 ÆóÝnªüÈáü·çó’èÆ

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

225
225
226
226
227
228
228
229
230
230

18 ¯êÃרóÙíü×
18.1 ¯êÃרóÙíü֨ǣ¿ . . . . . . . . . . . .
18.2 ªüÇ£ª¯êÃרóÙíüÖ . . . . . . . . . .
18.2.1 ¯êÃרóÙíüÖn^4Ê' . . . . . .
18.2.2 ÔÃÁn ôhÎüÈThnÁåüËó° .
18.2.3 µó×ë…nÎüÈnßåüÈh p . . . .
18.2.4 ÓüÈn¹¯éóÖë . . . . . . . . . . . . .
18.2.5 ¯êÃ×’Æó×ìüÈhWf•(Y‹ . .
18.3 ß-µühÇФ¹¯êÃרóÙíü× . . . . .
18.3.1 ß-µüÜêåüàh»óÉn¿À . . . . .
18.3.2 Ñón¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.3.3 ÇФ¹³óÈíüën¿À . . . . . . . . .
18.4 MIDI ³óÈíüé¯êÃרóÙíü× . . . . . .
18.5 ¯êÃרóÙíü×nêó¯’ Y . . . . . . . .
18.5.1 Live Set nÕ§üÉ¢¦È’×í°éàY‹
18.5.2 íDëü×’•cfwDëü×’\ Y‹ .
18.5.3 µó×ëkêºàÑ¿üó’-šY‹ . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

232
232
234
234
235
237
237
238
239
239
240
240
241
242
242
243
244

9

CONTENTS

18.5.4 LFOhWfn¯êÃרóÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
19 եc_\ m
19.1 ÓǪn¤óÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.2 Live gnÓǪn ³ . . . . . . . . . . . . . . . .
19.2.1 ¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×
19.2.2 ÓǪ¦£óɦ . . . . . . . . . . . . . .
19.2.3 ¯êÃ×Óåü . . . . . . . . . . . . . . . .
19.3 µ¦óÉ’ÓǪk •[‹ . . . . . . . . . . . .
19.4 ÓǪÈêßó°nƯËï . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

245
245
246
246
247
247
249
250

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

252
253
255
256
258
259
261
262
264
265
267
268
269
271
272
273
275
276
277
279
279
279
280
280
281

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

20 Live ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹
20.1 Auto Filter ªüÈÕ£ë¿
. . . . . . . . . . . . . . . . .
20.2 Auto Pan ªüÈÑó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.3 Beat Repeat ÓüÈêÔüÈ
. . . . . . . . . . . . . . . .
20.4 Chorus ³üé¹
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.5 Compressor I ³ó×ìõü1 . . . . . . . . . . . . . . .
20.6 Compressor II ³ó×ìõü2
. . . . . . . . . . . . . .
20.7 Dynamic Tube À¤ÊßïÁåüÖ
. . . . . . . . . . .
20.8 EQ Eight ¤ü-åü¨¤È . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.9 EQ Three ¤ü-åü¹êü
. . . . . . . . . . . . . . . .
20.10 Erosion ¤íü¸çó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.11 Filter Delay Õ£ë¿Ç£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . .
20.12 Flanger Õéó¸ãü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.13 Gate ²üÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.14 Grain Delay °ì¤óÇ£ì¤
. . . . . . . . . . . . . .
20.15 Phaser Õ§¤¶ü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.16 Ping Pong Delay ÔóÝóÇ£ì¤ . . . . . . . . . . . .
20.17 Redux êÀï¹
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.18 Resonators ì¾Íü¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.19 Reverb êÐüÖ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.19.1 Input Processing eݾ
. . . . . . . . . . . . .
20.19.2 Early Re ections
Í ó
. . . . . . . . . . .
20.19.3 Global Settings °íüÐë-š
. . . . . . . . .
20.19.4 Diffusion Network Ç£Õåü¸çóÍÃÈïü¯
20.19.5 Output ú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10

CONTENTS

20.20 Saturator µÁåìü¿
. . . . . . . . . . . . . .
20.21 Simple Delay ·ó×ëÇ£ì¤ . . . . . . . . . .
20.22 Utility æüÆ£êÆ£
. . . . . . . . . . . . . . .
20.23 Vinyl Distortion ÓËüëÇ£¹Èü·çó
. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

21 LiveMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹
21.1 Arpeggiator ¢ëÚ¸¨ü¿
. . . . . . . . . . . . . . . . .
21.1.1 Style ¹¿¤ë h Rate ìüÈ »¯·çó . . .
21.1.2 Transpose Èéó¹Ýüº h Velocity Ùí·Æ£
21.2 Chord ³üÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.3 Note Length ÎüÈìó°¹ . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.4 Pitch ÔÃÁ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.5 Random éóÀà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.6 Scale ¹±üë
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.7 Velocity Ùí·Æ£
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

281
283
284
285

. . . . . . .
. . . . . . .
»¯·çó
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

287
287
288
290
291
292
294
294
295
296

22 Live ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹
22.1 Impulse ¤óÑë¹
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.1.1 µó×ë¹íÃÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.1.2 Start ¹¿üÈ
Transposition Èéó¹Ý¸·çó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈìÃÁ
22.1.3 Filter Õ£ë¿
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.1.4 Saturator µÁåìü¿ h¨óÙíü× . . . . . . . .
22.1.5 Pan Ñó hVolume Üêåüà . . . . . . . . . . .
22.1.6 °íüÐë³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.1.7
nú› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2 Operator ªÚìü¿
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.1 ‚ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.2 ª·ìü¿»¯·çóh¨¤ê¢·ó° . . . . . . . . .
22.2.3 LFO »¯·çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.4 ¨óÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.5 գ뿻¯·çó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.6 °íüÐë³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.7 Glide °é¤É h Spread ¹×ìÃÉ
. . . . . . .
22.2.8 CPU ˆ»’N Y‹¹Õ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2.9 Œk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
Stretch
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

298
. 299
. 299
¹
. 300
. 300
. 301
. 301
. 301
. 302
. 302
. 303
. 305
. 307
. 308
. 310
. 310
. 311
. 312
. 312

11

CONTENTS

22.2.10 Ñéáü¿hê¹È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3 Sampler µó×éü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.1 ÞëÁµó×êó° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.2 Sampler ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.3 ¾üó Zone ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.4 µó×ë Sample ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.5 ÔÃÁ/ª·ìü¿ Pitch/Osc ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.6 Õ£ë¿/°íüÐë Filter/Global ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.7 â¸åìü·çó Modulation ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3.8 MIDI ¿Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4 Simpler ·ó×éü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.1 Sample View µó×ëÓåü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.2 µó×ë³óÈíüë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.3 Zoom ºüà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.4 ¨óÙíü× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.5 Filter Õ£ë¿
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.6 LFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.7 Glide °é¤É h Spread ¹×ìÃÉ
. . . . . . . . . . . . . .
22.4.8 Pitch ÔÃÁ
Pan Ñó
Volume Üêåüà
Voices Ü
¤¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.4.9 CPU ˆ»’N Y‹¹Õ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.5 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó . . . . . . . . . . . . .
22.5.1 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çón¤ó¹Èüë
22.5.2 ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çónÞëÁµó
×ëxn¢¯»¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.5.3 Î2¤ó¹È¥ëáóÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 MIDI h-üêâüȳóÈíüë
23.1 MIDI êâüȳóÈíüë . . . . . . . . . . . . .
23.1.1 ͤƣÖþÜn³óÈíüëµüÕ§¹
23.1.2 ³óÈíüëµüÕ§¹nÞËå¢ë-š
23.1.3 Ƥ¯ªüÐüâüÉ . . . . . . . . . . . .
23.2 ÞÃÔó°Ö馶 . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.2.1 MIDI êâüȳóÈíüën¢µ¤ó . .
23.2.2 MIDI ÎüÈkÞÃ×Y‹ . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

313
319
320
322
322
325
328
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
339
340
340
343
344
345
346
346

12

CONTENTS

24

23.2.3 vþ MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹ . . . . . .
23.2.4 øþ MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹ . . . . . .
23.2.5 ³óÔåü¿-üÜüÉêâüȳóÈíüë .
23.3 Mackie Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.1 ÁãóÍë¹ÈêÃ× . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.2 V-Pots h ¢µ¤óáóȹ¤ÃÁ . . . . . . . .
23.3.3 Ðó¯/ÁãóÍëhÕêÃ×/ê¿üó . . . . .
23.3.4 Èéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3.5 ½ÕȦ§¢ú n³óÈíüë . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

347
348
350
351
353
355
358
360
363

h ReWire
24.1 MIDI ’ËW_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.1.1 è MIDI ÇФ¹’ Live k
U[‹ . .
24.1.2 Live ’ è MIDI ÇФ¹k
U[‹ . . .
24.1.3 MIDI ¿¤à³üɪ׷çó . . . . . . . .
24.1.4
Ç£ì¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.2 ReWire ’ËW_¥š . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.2.1 ReWire Þ¹¿üâüÉg Live ’Õ\U[‹
24.2.2 ReWire ¹ìüÖâüÉg Live ’Õ\U[‹
24.2.3 ReWire kdDf . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

366
366
367
367
368
368
369
370
370
371

25 ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹h þV
25.1 CPU wn¿t . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.1.1 ÞëÁÁãóÍëªüÇ£ªkˆ‹ CPU
25.1.2 ÈéïhÇФ¹kˆ‹ CPU w . .
25.1.3 ÈéïÕêüº . . . . . . . . . . . . .
25.2 Ç£¹¯ wn¿t . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .
w
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

372
372
373
374
374
376

26 Live -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ
26.1 Óåünh:h^h: . . . . . . . . . . . .
26.2 áËåüxn¢¯»¹ . . . . . . . . . . . .
26.3 p$¿À . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.4 Ö馺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.5 Èéó¹ÝüÈ . . . . . . . . . . . . . . . .
26.6 èÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.7 ëü×Öìü¹h¹¿üÈ/¨óÉÞü«ü

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

378
378
379
379
380
380
381
382

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

13

CONTENTS

26.8 »Ã·çóÓåü³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.9 ¢ìó¸áóÈÓåü³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . .
26.10 Èéïn³ÞóÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.11 Öìü¯Ý¤óȨóÙíü×n³ÞóÉ . . . . . . . . .
26.12 -ü/MIDI ÞÃ×âüÉh³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ
26.13 ºüà Ç£¹×ì¤ xž . . . . . . . . . . . . . . . .
26.14 ¯êÃ×Óåüµó×ëÇ£¹×ì¤ . . . . . . . . . . .
26.15 ¯êÃ×ÓåüMIDI¨Ç£¿ . . . . . . . . . . . . . . . .
26.16 °êÃÉ8@hÉíü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.17 °íüÐ믪󿤺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.18 »ÃÈh×í°éà’•c_\m . . . . . . . . . . . . . .
26.19 ×é°¤óhÇФ¹’•c_\m . . . . . . . . . . . .
26.20 ³óƯ¹ÈáËåün•( . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388
389
389

1

Chapter 1

Live xˆF S ]
1.1

Ableton Á ü à
TVD~Y

ˆŠ

TüeD_`MBŠLhF

Live o ³óÔåü¿’•c_ó}6\ ¢ÉêÖ O é¤ÖÑÕ©üÞó¹’U‰k
*Œ_‚nkW_DhDFßåü¸·ãón± kˆcf ~Œ_½ÕȦ§¢gY Í
\L!Xg}WOj‹ˆF9oLÍm‰ŒfD‹ ¹ ¢×ê±ü·çóoU‰k ôU
Œ _ýo~Y~YEŸ¦’—WfD~Y Live ’•c_ó}6\nïý'o !P'k
ƒLcfD~Y SFDc_Á_anª›o SSghi~‹•QgoBŠ~[“ ~U
kÊ SFWfSn‡à’J-•D_`DfD‹“k‚ Live o2 ’šQfD~Y
°Ðü¸çón Live o Ableton ¦§Öµ¤È1 ~_oØë×áËåün ¢Ã×Çü
È K‰À¦óíüÉY‹ShLgM~Y iF^š „kµ¤Èk¢¯»¹WfD_`
M 8k °nÐü¸çógó}6\’J}W•O`UD
Live ’J}W•D_`M æü¶n†Ønó};ÕLU‰kEŸW_‚nkjŠ~YSh
’ Áüà
ÈŠJHŠ3W RfJŠ~Y Live k¢Y‹ê¯¨¹È TÐHji
TVD~W_‰ iF^J ýkáüëkf2 T#aO`UD
1 http://www.ableton.com/downloads
2 contact@ableton.com

CHAPTER 1. LIVE xˆFS]

2

Live 6 n °_ ý

1.2

àüÓün¤óÝüÈ

1.2.1
ˆ s

1.2.2

¢ìó¸û\òû

Ïk •[fïüÔó°

Live ¨Õ § ¯ È h ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È

ˆ

Sampler µó×éü

ˆ

Dynamic Tube À¤ÊßïÁåüÖ

ˆ

EQ Four L

ˆ

Note Length ÎüÈìó°¹

ˆ

Operator
Æ£êÆ£

EQ Eight

ªÚìü¿
n_ý

¢Éªó¤ó¹È¥ëáóÈ ª×·çó
¨Õ§¯È

xh¢Ã×°ìüÉ
MIDI ¨Õ§¯È
Saturator

µÁåìü¿

Utility

æü

ˆ ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï kˆŠ ÇФ¹n«¹¿àg°ëü×
Wµ¦óÉ’®¿tY‹³óÈíüë’!
Y‹ShLïý

1.2.3

ß-·ó°hëüÆ£ó°

ˆ ×íէ÷çÊë »Ã·çóß-µü_ý
ˆ U‰kÕì-·Öëjßï¹-š’ïýkY‹
¯È ݹÈß-µü ëüÆ£ó°ª×·çó

1.2.4

×ê¨Õ§¯È

ݹȨէ

ïüÔó°

ˆ ¢ìó¸áóÈ…nïü×Y‹ªüÇ£ªJˆsÓǪ¯êÃ×kþY‹ ÆóÝÞ
¹¿ü-š
ˆ ÞëÁ¯êÃ×ïüÔó°

CHAPTER 1. LIVE xˆFS]

1.2.5

3

ReWire h ê â ü È ³ ó È í ü ë

ˆ ReWire Þ¹¿ükˆ‹ Live ¤ó¹È¥ëáóÈ xn¢¯»¹
ˆ

,„j³óÈíüëµüÕ§¹n ¤ó¹¿óÈÞÃÔó°

ˆ MIDI Jˆs-üÞÃÔó° n_ý

1.2.6

Õ¡¤ë¡

ˆ °WD Õ¡¤ë¡

hÖ馺
Äüë

ˆ Ö馺 _ýn

1.2.7

æ

ý›n

ˆ ÞëÁ³¢JˆsÞëÁ×í»ÃµþÜ kˆŠ
ˆ Ç£ü×Õêüº kˆŠ

ªüÇ£ªæ ý›L

ÕêüºÈéïkèÆ_ý’•(Y‹ShLïýk

4

Chapter 2

•n¹ÆÃ×
Live ’¤ó¹ÈüëW
•fwÕY‹h Live ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹À¤¢í
°Lh:UŒ~Y ªü½é¤ºæ k¢Wfo Live ’¢óíïY‹’TÂgO`U
D
Live ’TüeD_`DfDjD4 ko À¤¢í°’‰Xf2•~Y
xnøMúWûêµó×êó°å nYyfn_ýLT•(kjŒ~Y

2.1

ÝXûÇ£¹¯

Live k d D f f v

Live o
ìùó »ÃÈhqkÓëȤógØ^WfJŠ ×í°éànÍ•j_
ý’¹ÆÃ×ûФû¹ÆÃ×gfvShLgM~Y ìùókoî!L\ UŒfJ
Š Øë×áËåüK‰ô¥‹OShLgM~Y ìùóo Live ’ ãY‹nk' y
Ëa~Yng \r ¦î’ WfJOSh’Jç•W~Y
Live n³ó»×È nà‚\rT -O`UD Live kdDf ~_]n_ýk
~_
¢Y‹Å1L~h•‰ŒfD~Yng Ó®Êün¹k‚ Live nÍ\kcŒ_¹k‚y
Ëa~Y
Live n³ó»×È nàg9ËUŒfD‹…¹L ]nÖnàgsWO¬
UŒfD~Y

CHAPTER 2.

2.1.1

•n¹ÆÃ×

5

¤óÕ©Óåüh¤óÇï¹’•F

Live n¤óÕ©Óåüko
Y

Þ¦¹ªüÐüW_»¯·çón

ðh_ýLh:UŒ~

¤óÕ©Óåüh¤ó
Õ©Óåünh:/^h
:Ü¿ó

æü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹n¨ìáóÈ„ÈÔïk¢Y‹s0kdDfo SêÕ¡ì
ó¹ÞËå¢ë’ÂgWfO`UD êÕ¡ì󹬤Én ŒknKŒ_" ko
æü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹n¨ìáóÈ LYyf² UŒfD~Yng ]SK‰¢#
Y‹ ’ÂgY‹ShLgM~Y

2.2 ° ƒ- š
Live n °ƒ-š ¦£óɦgo Live n ³ûÕ\û èh¥šY‹¤ó¿üÕ§ü
¹ji U~V~j îkdDfn-š’LD~Y
°ƒ-š ¦£óɦxo
ª
×·çó áËåü Windows /Live áËåü Mac OS X n °ƒ-š ³ÞóÉ
, (Mac) ·çüÈ«ÃÈ’•cf¢¯»¹W~Y
~_o Ctrl , (PC) /
Live n°ƒ-šo å
ˆ

nˆFj¿Ök ^UŒfD~Y

ëï/Õ£üë ¿Ögo Æ-¹Èh:k•(UŒ‹ ž„«éü¹-üà
¹-ó ji Live næü¶¤ó¿üÕ§ü¹k¢Y‹-š’LFShLgM~

CHAPTER 2.

•n¹ÆÃ×

6

Y
ˆ

ªüÇ£ª o ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹’ËW_ èhLive nªüÇ£ª
¥šn-šk•(W~Y ìùó ªüÇ£ªe›/ú›n-š kî’ W š¹Õh i kdDffvSh’JYY•W~Y ìùóxo
Øë× á
Ëåün ìùóî! ³ÞóÉK‰¢¯»¹gM~Y

ˆ

MIDI/
o Live kˆ‹ MIDI ÇФ¹•Xn-šk•(W~Y
n 3 îkÅ•kjŠ~Y
MIDI ÎüÈn•
MIDI e›n_•k
‹¹Õ ~_o MIDI ’ èÇФ¹k
I/O nà’TÂgO`UD

•Xoå

èÇФ¹’Live këüÆ£ó°Y
‹¹ÕkdDfo ëüÆ£ó°h

¤ó¿üÕ§ü¹è nêâüȳóÈíüë sWOo
ȳóÈíüënà’TÂgO`UD

MIDI h-üêâü

×í°éàh è·ü±óµ/ÉéàÞ·üón
Þ¹¿ü~_o¹ìüÖ
hWf
sWOo MIDI ’ËW_
nà ’TÂgO`UD
ˆ
ˆ

Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Öo
±ü·çók¢#WfD~Y
È

Live n Õ¡¤ë¡

h

×é°¤óÇФ¹ ní

2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Öo °• Live Set h ×í¸§¯Èn³óÝüÍó
°•2ónxžª×·çók¢Y‹ÇÕ©ëÈn-š’LD~Y

ˆ

CPU ¿Ögo ÞëÁ³¢/ÞëÁ×í»ÃµþÜjin æ
·çó’xžgM~Y

w k¢Y‹ª×

ˆ

ýÁ ¿Öo 餻ó¹ûLive ×éÃÈÕ©üàn¤ó¹ÈüëûOperator ¤
ó¹È¥ëáóÈ „ Live ÑïhDc_¢Éªón¡ k•(W~Y

2.3 á ¤ ó Live ¹ ¯ ê ü ó
Live gn\mn{h“iL á¤ó Live ¹¯êüógL•Œ~Y Sn¹¯êüóo D
OdKnÓåüK‰Ë UŒfD~Y Óåüo]Œ^Œ Live Set kJQ‹yšn\m
’¡ WfD~Y ¹¯êüón¹Úü¹oP‰ŒfD~Yng Yyfn Live Óåü’
¦kh:Y‹ShogM~[“

CHAPTER 2.

•n¹ÆÃ×

7

¹¯êüónƒLÚ kB‹»
»ì ¯ ¿ Ü ¿ ó ’]Œ^Œ¯êïY‹h þÜY‹Óåü
Lh:UŒ~Y ‹Hp Live ÇФ¹k¢¯»¹Y‹koSnÜ¿ó’¯êïW~
Y

ÇФ¹Ö馶»ì¯
¿

Live nÓåü’^h:kY‹ ¹¯êüón¹Úü¹’—„Y ko £n
¯êïW~Y ‚F ¦h:Y‹ko ܿ󒕦¯êïW~Y

ÒÜ¿ó’

Óåünh:/^h:Ü
¿ó

Live ’Õ빯êüóâüÉg•(Y‹ko
h: áËåüK‰ Õ빯êüó
³ÞóÉ’xžW~Y Õ빯êüóâüÉ’ãdY‹ko ¹¯êüóó kh:U
F11
ŒfD‹Ü¿ó’¯êïW~Y
’¼WfÕ빯êüóâüÉ’ ŠÿH‹
Sh‚gM~Y
Mac OS X go Sn-üo Expos krŠSf‰ŒfJŠ OS X n
·¹Æà°ƒ-šK‰ Expos ’!¹kY‹K%n-ükrŠSf‹KWjDPŠ Õë¹
¯êüóâüÉxn ŠÿHko•(gM~[“ngTè O`UD
á¤ó¦£óɦL4sk

rUŒ_è ’ÉéðWf 'MU’¿ÀgM~Y

á¤ó¦£óɦn
Ðéó¹’¿tY‹

r

8

Chapter 3

Live ’¢ó í Ã ¯ Y‹
Live o ³Ôü×íƯ·çó¹-üàkˆŠ UÕj•(K‰ÝwUŒfD~Y Sn
¹-üào ØD»-åêÆ£ú–’€_Y€SL•(UŒfD‹k‚KK•‰Z b
jÍ\LÔ „ jO ¢óíï’!XkLFShLgM~Y ³Ôü×íƯ·çó
o TüeD_`M~W_ýÁ’Ý<Y‹‚ngBŠ ~_ Ableton kˆ‹æü¶n†
ØxnµÝüÈЛh Live ‹z’/H‹‚ngY \r å n¹’æü¶n†ØkoT
ãD_`M TT›D_`M~YˆFˆ•WOJXD3W R~Y
Ableton ýÁnªü½é¤ºo °ƒ-šn
Ë•fwÕW_›kêÕh:UŒ~Y

ýÁ

Sn¿ÖK‰ ªü½é¤º
¢óíï
Ableton ýÁ’üeY‹ShLgM~Y

OperatorjinýÁo
Š ¢óíïÍ\K
hk-šgM~Y

¿ÖK‰LD~Y

¿Öo

Live ’

Operator ¤ó¹È¥ëáóÈjin

Live h% k©òUŒfD~YL !n»¯·çóg¬ Y‹
o •Š~[“ ýÁnÇââüÉo
ýÁ ¿ÖK‰ýÁT

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

9

°ƒ-š
¿Ö

ýÁ ¿Ökê¹ÈUŒfD‹ýÁ ’¯êïY‹h ¢óíï~_oüenia
‰K’xžY‹ShLgM~Y ¢óíïnK ’Œ†Y‹ko
¢óíï Ü¿
ó’¯êïW~Y ýÁnüeL~`n4
üe Ü¿ó’¯êïWªóé¤ó
üeY‹ShLgM~Y üeo
ýÁ ¿Ö„ Ableton ¦§Ö·çÃ×1 K‰LH~
Y Live n°ƒ-šo
ª×·çó áËåü MacOS Xgo Live áËåü K‰‹
OShLgM~Y

1 http://www.ableton.com/shop

n

ýÁ

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

10

ýÁ
íï

3.1 ¹ Æ Ã × 1

¿ÖK‰ ¢ó
Ü¿ó’xžY

·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹

Live TüeD_`M~Yh Ableton ˆŠTüeD_`D_†Øx · ê ¢ ë Ê ó Ð ü
LЛUŒ~Y ·ê¢ëÊóÐüo áüë Live ’ Ableton ˆŠô¥J·DB•D_
`D_4
kf ØUŒ‹4 h Live Ññü¸kûØUŒ‹4 hLBŠ~Y

·ê¢ëÊóÐü’e›
Y‹Õ£üëÉ

ýÁ ¿ÖK‰ ¢óíï Ü¿ó’¯êïY‹h ·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹
6 dnÕ£üëÉLh:UŒ~Y
Õ£üëÉko 4 ‡WZde›gM‹ˆFkjc
fD~Y ·ê¢ëÊóÐüo 0 K‰ 9 ~gnpWh A K‰ F n¢ëÕ¡ÙÃÈkˆ
ŠË UŒfD~Y “Uc_‡W LÕ£üëÉ…ke›UŒ‹h Õ£üëÉLdr
k •Š~Y ·ê¢ëÊóÐü’cWOe›W_‰
OK Ü¿ó’¯êïWf2
•~Y
·ê¢ëÊóÐüo

Live @

’X%Y‹‚ngY

·ê¢ëÊóÐüo'

´Íj

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

11

‚ngYK‰ ))njD, 3 nKk!‹ShnjDˆF ' kÝ¡WfO`U
D ·ê¢ëÊóÐü’q Y‹h ]n·ê¢ëÊóÐüo•( ïýkjŠ~Y
·ê¢ëÊóÐü’ˆ1W_4
Ableton Æ ¯ Ë « ë µ Ý ü È k ˆ Š { 2 Ç ü ¿ K
‰·ê¢ëÊóÐün•zLLL•Œ~Y
L n‹Kk™H‹_•k‚ ýÁ{
·ê¢ëÊóÐün•zLogM
22 o Å Z L c f O ` U D { 2 Ç ü ¿ L j D 4
~[“

3.2 ¹ Æ Ã × 2

Live ’ ¢ ó í Ã ¯ Y ‹

Live {2KšMn 2 jîn¹ÆÃ×o
¢óíï gY ¢óíïho ·ê¢ë
ÊóÐüh¢×ê±ü·çóL•(UŒ‹³óÔåü¿h’PsdQ‹Í\nSh’DD
~Y Live n¹¿óÀüÉ餻ó¹go
¦ k 1 d n ³ ó Ô å ü ¿ g Live ’•(
Y‹ShLgM~Y 1 dn·ê¢ëÊóÐü’•cf ¦å ¢óíïY‹4 nÕ
„Jˆs€S„aökdM~Wfo ³Ôü×íƯ·çók¢Y‹ FAQn ’TÂgO
`UD

3.2.1

¢óíï-ü

¢óíïko
¢ ó í à ¯ - ü LÅ•kjŠ~Y ¢óíï-üo Ableton
µüÐkˆcf\ UŒ~Yng ¢óíï-üneKko¤ó¿üÍÃÈ¥šLÅ•
hjŠ~Y Live ’•(Y‹³óÔåü¿g¤ó¿üÍÃÈk¥šY‹Å•oBŠ~[“
L
X³óÔåü¿’•(Y‹h¢óíïL^8k!XkjŠ~Y

3.2.2

Áãìó¸³üÉ

Ableton µüÐo ·ê¢ëÊóÐüK‰¢óíï-üh Á ã ì ó ¸ ³ ü É h|p
Œ‹³üÉ’\ W~Y Áãìó¸³üÉo Live LT•(n³óÔåü¿³óÝüÍ
óÈK‰Ö—Y‹
nˆFj‚ngY Áãìó¸³üÉnsWD¬ kdM~W
fo rSY‹ ’TÂgO`UD

2 http://www.ableton.com/register

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

3.2.3

12

ªóé¤óg¢óíïY‹

Live ’ªóé¤óg¢ó
íïY‹

Live ’¢óíïW_D³óÔåü¿L¤ó¿üÍÃÈk¥šUŒfD‹4
ª
óé¤óg¢óíï Ü¿ó’¯êïY‹`Qg¢óíïLŒ†W~Y Live
o Ableton µüÐx¥šWf·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸³üÉ’µüÐx áW
µüÐK‰¢óíï-ü’Ö—W~Y ³óÔåü¿h Ableton µüÐn“g ·ê¢
ëÊóÐühÁãìó¸³üÉå nÇü¿„Å1L„ŠhŠUŒ‹ShoBŠ~[“

3.2.4

ªÕé¤óg¢óíïY‹

Live ’ªÕé¤óg¢ó
íïY‹

Live ’¢óíïW_D³óÔåü¿L¤ó¿üÍÃÈk¥šUŒfDjD4
¤ó
¿üÍÃÈk¥šWfD‹³óÔåü¿’•cf¦§Ö¤ó¿üÕ§ü¹3 k¢¯»¹W
~Y Ableton ¦§Öµ¤È kB‹SnÚü¸ko ·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸
³üÉ’e›Y‹Õ£üëÉLh:UŒfD~Y ·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸³üÉ
o Live n¢óíïÀ¤¢í°K‰³ÔüY‹ShLgM~Y

3 http://www.ableton.com/unlock

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

13

Live n¢óíï(¦§
Öµ¤È

·ê¢ëÊóÐühÁãìó¸³üÉ’cWOe›Y‹h ¢óíï-ü’ЛY‹%
n¦§Öµ¤ÈLh:UŒ~Y ¢óíïW_D³óÔåü¿k¢óíï-ü’â
Y‹¹Õo 2 dnª×·çóK‰xžY‹ShLgM~Y
¦§Öêó¯k“D ¢óíï-ü’Õ¡¤ëhWfÀ¦óíüÉW~Y SnÕ¡¤
ë’ÕíÃÔüÇ£¹¯~_o CD-ROM kÝXW ¢óíïW_D³óÔåü¿k³
ÔüW~Y ¢óíïÀ¤¢í°n ¢óíï-ü’íüÉY‹ ’¯êïW ¢
óíï-üÕ¡¤ë’íüÉW~Y
¢óíï-üo ƹÈÕ¡¤ëhWfÀ¦
óíüÉY‹ShLïý
gY

~_o ¢óíï-üLh:UŒfD‹¦§Öµ¤ÈnÚü¸’×êóÈ¢¦ÈWf‚
K~D~[“ ¢óíïW_D³óÔåü¿g ¢óíï-ü’e› ’¯êï
W ¢óíï-ü’e›Y‹Õ£üëÉLh:UŒfD‹À¤¢í°’‹M~Y ‡W
ne›k“UDLBŒp Õ£üëÉLdrkjŠ ¿¤×ß¹LB‹Sh’å‰[~
Y

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

14

¢óíï-ü’KÕg
e›Y‹

3.3 ³ Ô ü × í Æ ¯ · ç ó k ¢ Y ‹ FAQ
3.3.1

· ê ¢ ë Ê ó Ð ü j W k Live ~ _ o ] n Ö n Ableton ý Á ’
•(Y‹ShLgM~YK

Live L*üen4
Live o ÇââüÉ gÕ\W~Y ÇââüÉgo
’f(Y‹ShLgM~YL ÝXhøMúWogM~[“

Live nh_ý

Live Lªü½é¤ºUŒfDjD4
Live oÇââüÉgÕ\W~Y
Operator
instrumentjin]nÖnAbletonýÁo
°ƒ-š n ýÁ ¿ÖK‰ýÁThkÇ
ââüÉk ŠÛH f(Y‹ShLgM~Y
ÇââüÉo

ýÁ

¿ÖK‰ýÁThkÇââüÉk ŠÛH‹ShLgM~Y

ÇââüÉg Live ~_oÖnýÁ’f(Œ Live ’\rüeW_DhJ HD_`
D_4 ko
ý Á ¿ Ö K ‰ Live ’ x ž W
üe Ü¿ó’¯êïY‹
K Ableton ¦§Ö·çÃ×4 k¢¯»¹W TüeD_`OShLgM~Y ¦§Ö
µ¤Èko Ableton c•ã —h ò—k¢Y‹Å1L² UŒfD~Y Live o ª
óé¤ógTüeD_`OSh‚gM~Y Live n°ƒ-šo
ª×·çó áËåü
MacOS Xgo Live áËåü K‰‹M~Y

4 http://www.ableton.com/shop

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

15

SS’¯êïW
f Live ’TüeD_`
Q~Y

3.3.2

³óÔåü¿nèÁ’¤ÛW_4

iFjŠ~YK

T•(n³óÔåü¿nÁãìó¸³üÉkU‰Kn 1g ôL H‰Œ‹h Live
o ½ÕȦ§¢n¢óíï’‚F ¦LFKiFK m‹À¤¢í°’h:W~Y
³óÔåü¿nhº_h ªüÇ£ª~_o MIDI Ïüɦ§¢û×êó¿ûâÇàj
i LÖŠÿH‰Œf‚ Áãìó¸³üÉko ôL H‰Œ~[“ Áãìó¸³ü
Éo Þ¶üÜüÉû×í»ÃµûÍÃÈïü¯«üÉL¤ÛUŒ_4 k ôY‹Sh
LBŠ~Y ³óÔåü¿kˆcfo ÏüÉÇ£¹¯’•Õ©üÞÃÈY‹hÁãìó
¸³üÉk ôL H‰Œ‹4 LBŠ~Y

3.3.3

Live ’ 2 Þ å

å

¢óíïY‹ShoïýgYK

Live n¹¿óÀüÉ餻ó¹go
¦ k 1 d n ³ ó Ô å ü ¿ g Live n•(Y‹S
hLgM~Y ýÁ{25 LJ •gBŒp Ableton µüÐo Live L ¦k 1 dn³
óÔåü¿g•(UŒfD‹Sh’aök ¢óíï-ü’ 2 d~gЛW~Y ¢ó
íï-üLЛUŒ_‰ ¹ÆÃ× 2 g¬ UŒfD‹K k“cfO`UD
K‰‚ K‹ˆFk Live ’ ¹¿¸ªnǹ¯ÈÃ׳óÔåü¿hÄ¢ü(éÃ
×ÈÃ×n!¹k¤ó¹ÈüëW•(Y‹ShLgM~Y WKW 2 dn³óÔåü¿
5 http://www.ableton.com/register

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

16

’ Bk•(Y‹ShogM~[“
Ableton µüÐkˆŠ¢óíï-üЛLÒ&UŒ_4
ÝüÈ~gT#aO`UD

o

Ableton Ư˫ëµ

Ư˫ëµÝüÈxnT#ao å g•cfJŠ~Y
ˆ áüë6
ˆ ûq
+49 (0)30 - 288 763 151
BK‰ 15 B~g
ˆ աï¹

ÜK‰ÑÜ

CET

-.èüíÃÑ

–B

11

+49 (0)30 - 288 763 11

Å jæ n_•k‚

JOD •[n›koå nÅ1’T( O`UD

ˆ Live n{2Å17
ˆ ¶Á’~h•_áâ

¦k 2 då n³óÔåü¿g Live ’•(Y‹ko
» « ó É é ¤ » ó ¹ ~_o
µ ¤ È é ¤ » ó ¹ LÅ•hjŠ~Y SŒ‰n餻ó¹k¢W~Wfo y%¡
<kfTЛD_WfJŠ~Yng T
n¹o»üë¹ÅSè€8 ~gT#aO`U
D

3.3.4

¢óíïUŒfDjD³óÔåü¿g
‹ShoïýgYK

ê

n»ÃÈ’•

Y

ÇââüÉgo Live Set níüÉhŸLLB“6PjWgLH~Y WKW \m…¹
nÝXhøMúWogM~[“ Ä¢üji
g Live ’T•(kj‹4 ko Live n
×í°éà CD h
°n Live Set LÝXUŒ_ CD ’:/UŒ‹Sh’Jç•D_W~
Y Ðï¢Ã× CD LBŒp
L n4 k‚ Live ’iSj³óÔåü¿k¤ó¹
ÈüëW_ g ÝXUŒfD‹ Live Set ’• Y‹ShLgM~Y

6 support@ableton.com
7 http://www.ableton.com/register
8 orders@ableton.com

CHAPTER 3. LIVE ’¢óíïY‹

3.3.5

17

iF„cfÇââüÉ’ãdW_‰DDgYK

Live o¢óíïUŒfD‹QŒiÖnýÁLÇââüÉk-šUŒfD‹4
ÇââüÉgÕ\W~Y Sn4
\m…¹nÝXhøMúWogM~[“
kÇââüÉ’ãdY‹ko
ýÁn ^h: ª×·çó’ ¹kW~Y

Live ‚
Sn4

SS’¯êïWfýÁ
_ý’^h:kW~Y

^h:k ŠÛH_ýÁo}MjhMkh:k
ShLgM~Y

3.3.6

ŠÿH

ÇââüÉg

³Ôü×íƯ·çók¢Y‹êO„
ngYL

Ư˫ëµÝüÈ9 ~g

9 support@ableton.com

iF^J ýkT#aO`UD

_ý’f(Y‹

ãzgMjDOLLB‹

18

Chapter 4

Live n³ó » × È
Snàgo Live n³ó»×È’T9ËW~Y Live ’T•(kj‹MkJ-•D_`Q
Œp ×í°éànú,Ÿ L ãgM Live n_ý’ 'Pk•DSj[‹ˆFkjŠ
~Y

4.1

Live Set

Live g\ WÍ\Y‹É-åáóÈ’ Live Seth|s~Y Live Set o Live Project
#Y‹ P’Æ•_Õ©ëÀ knKŒ
Õ¡¤ë áËåün ‹O ³ÞóÉ
_o…5nÕ¡¤ëÖ馶K‰‹OShLgM~Y

¢
~

Õ¡¤ëÖ馶n Live
Set

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

19

Live Õ¡¤ëÖ馶n é¤Öéê ÖïÞü¯’xžY‹h ¯ê¨¤Æ£Öj
Äüë’€ W_ Live é¤Öéêx¢¯»¹Y‹ShLgM~Y é¤Öéêko Ç
â»ÃÈLDOdKÎ2UŒfD~Y Ö馶g Live Set ’ÀÖë¯êïY‹
h Live Set L‹M~Y

4.2 ¢ ì ó ¸ á ó È h » Ã · ç ó
Live gqFó}nú,Öíï’
¯ ê Ã × h|s~Y ¯êÃ×oó} Pg
áíÇ£ûÉéàÑ¿üóûÙü¹é¤ó„òjiL¯êÃ×kjŠ~Y Live go
¯êÃ×’2óû ôW_Š ¯êÃ×’•cfU‰k'Mj\Á ½ó° ¹³¢ ê
ßï¹ DJ»ÃÈ ¹Æü¸·çüji ’\ Y‹Sh‚gM~Y
Live Set go ¯êÃ×’ 2 dn\m°ƒgÍ\gM~Y
¢ ì ó ¸ á ó È o ó}
n¿¤àé¤ók¿cf¯êÃ×L줢¦ÈUŒfD~Y
¹
»Ã·çó o
¯êÃ×n é¦óÁ ’LFê¢ë¿¤à
nÙü¹hWf_ýW~Y »Ã·çó
¯êÃ×ko]Œ^Œ •
Ü¿óLBŠ wU„ jk¢ÂjO¯êÃ×’• Y‹
ShLgM~Y • Bn]Œ^Œn¯êÃ×nÕ\kdDfo 0KO-šY‹ShL
gM~Y .
»Ã·çóÓåü æ
h¢ìó¸áóÈÓåü
ó n¯êÃ×

¢ìó¸áóÈxo ¢ ì ó ¸ á ó È Ó å ü K‰ »Ã·çóxo » à · ç ó
Ó å ü K‰¢¯»¹gM~Y
Tab -ü~_o¢#Y‹»ì¯¿’•cf 2 dn
Óåü’ ŠÿH‹ShLgM~Y 2 dnÓåükopj‹¢×ê±ü·çóLÕ\W
fJŠ ]Œ^Œìên¯êÃ×’‚cfD~Y Óåü’ ŠÿH‹h Live Set n¢
Ô¢éó¹L ôUŒ~YL âüÉn ŠÿH„ÝX…¹n ôoL•Œ~[“

¢ìó¸áóÈÓåüh
»Ã·çóÓåü»ì¯
¿

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

20

¢ìó¸áóÈÓåüh»Ã·çóÓåüoø’k\(WfJŠ
ãY‹nk
nB
“LKK‹K‚åŒ~[“L
¦ ãWfW~Hp' ¿)k•(gM~Y ‹Hp
»Ã·çóg¯êÃ×n¢ìó¸ O’LDjL‰ ¢ìó¸áóÈ…k¢ìó¸ O’
2W2óY‹ShLgM~Y ¢ìó¸áóÈh»Ã·çóL È é à ¯ ’ËWfd
jLcfD‹_• SnˆFjÍ\LïýjngY

4.3 È é Ã ¯
Èéïko¯êÃ×LMnUŒ á÷Õíüû2ókˆ‹°•¯êÃ×n
É •û¨Õ§¯Èæ ûß-·ó°n¿tji’SSgLD~Y

ûµ¦ó

¢ìó¸áóÈÓåün
Èéï

»Ã·çóh¢ìó¸áóÈo Èéï»ÃÈ’q WfD~Y »Ã·çóÓåüg
o ÈéïLæK‰óxh‚ôkM UŒfD‹nkþWf ¢ìó¸áóÈÓåüg
o
K‰ x4skM UŒfD~Y Èéï…n¯êÃ×Õ\nëüëo ' ·
ó×ëgY
Èéïo
d~Š
y L

¯êÃ×’

¦k 1 d`Q•

W~Y

»Ã·çóÓåün
Èéï ko! ¤ãWf• U[_D¯êÃ×’&
·üó
ko Bk• U[_D¯êÃ×’MnW~Y

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

21

»Ã·çóÓåün·ü
ó

Èéï…n¯êÃ×L ¦k 1 d`QWK• UŒjD hDFSho Èéïg
o ¢ìó¸áóÈkB‹¯êÃ×K»Ã·çókB‹¯êÃ×K ia‰K 1 d`QL
• UŒ‹ShkjŠ~Y ¢ìó¸áóÈn¯êÃ×h»Ã·çón¯êÃ×!¹L
B• UŒ‹ShoBŠ~[“ ]Œgo *H Moia‰kB‹ngW‡FK »Ã
·çó¯êÃ×n• Lé¦óÁUŒ‹h Èéïo þ(nÕ\’\bW ¯êÃ×
’• W~Y yk SnÈéïL¢ìó¸áóÈn¯êÃ×’• WfD‹4 o
»Ã·çó¯êÃ×’• Y‹_•k»Ã·çó¯êÃ×n• ’\bW~Y
Sn4
ÖnÈéïo¢ìó¸áóÈn¯êÃ×n• ’šQ~Y ¢ìó¸áóÈn•
L :UŒjDPŠ Èéïo• ’•‹W~[“
¢ìó¸áóÈx;
‹ Ü¿ó

nˆFj4 k Live ¹¯êüó èkB‹ ³ ó È í ü ë Ð ü n ¢ ì ó ¸ á
ó È k ; ‹ Ü¿ó’•(W~Y 1 då nÈéïg ¢ìó¸áóÈL• UŒf
J‰Z
»Ã·çó¯êÃ×L• UŒfD‹4 kSnÜ¿óL¹oW~Y
SnÜ¿ó’¼Yh YyfnÈéïL¢ìó¸áóÈk;Š~Y þ(n• …¹L
kec_‰
2 ó Ü¿ó’ªókWf þ(n¶K’¢ìó¸áóÈk 2gM~
Y
2ó âüÉ’ãdY‹K
\b ’¼Wf Live ’\bY‹h
ôUŒ_¢ì
ó¸áóÈLÝXUŒ~Y

4.4 ª ü Ç £ ª h MIDI
¯êÃ×o
2UŒfD‹á÷’:W~Y Live o ªüÇ£ªhMIDIn 2 .^ná
÷’qD~Y Ǹ¿ëó}n Lgo ªüÇ£ªá÷ho ¹Ôü«ük H‰Œ_
Š Þ¤¯íÕ©ókˆŠ
UŒ‹ #šá÷kÑ<Y‹ #np ’ sW~Y
¹ MIDI á÷o ‹Hp á¾Ô¢Îg C4 ’•
hDc_³ÞóÉ }ä nM ’

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

22

sW~Y MIDI oó} P’ ÷kˆŠ:W_‚ng ªüÇ£ªì³üÇ£ó°hD
FˆŠ ia‰KhDFh}\n\ k<fD~Y MIDI á÷o MIDI ~_o USB -ü
ÜüÉjine›ÇФ¹kˆŠ
UŒ~Y 1
MIDI á÷’ªüÇ£ªá÷k ÛY‹ko
¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È LÅ•gY Live
n Simpler nˆFj¤ó¹È¥ëáóÈ’•Hp -üÜüÉ’ËWJóŽgµ¦ó
É’• Y‹ShLgM~Y Live n Impulse nˆFj¤ó¹È¥ëáóÈo
-üÜüÉ-ükrŠSf‰Œ_Ø jÑü«Ã·çóµ¦óÉ’…5WfD~Y
ªüÇ£ªá÷o ª ü Ç £ ª È é à ¯ ’•cf2óû• UŒ MIDI á÷o MIDI
È é à ¯ ’•cf2óû• UŒ~Y Sn 2 dnÈéïo ]Œ^ŒªüÇ£ª¯
êÃ×h MIDI ¯êÃ×kþÜWfJŠ ªüÇ£ª¯êÃ×’ MIDI Èéïg•(W_
Š MIDI ¯êÃ×’ªüÇ£ªÈéïg• Y‹ShogM~[“
?e øMúW
`UD

ªüÇ£ªh MIDI ÈéïnJdkdDfo

þÜY‹

’TÂgO

4.5 ª ü Ç £ ª ¯ ê Ã × h µ ó × ë
ªüÇ£ª¯êÃ×o
µó×ë
µ¦óÉÕ¡¤ë „ ªüÇ£ªÕ¡¤ë
h‚|pŒ~Y ~_o ' . Õ ¡ ¤ ë
MP3 Õ¡¤ëji ’ÂgW~Y ¯êÃ
×o ³óÔåü¿ninÉé¤Ökµó×ëLB‹K µó×ëninè ’• Y‹
K i nˆFk• Y‹KkdDf Live k :’ Š~Y
Live k…5UŒfD‹ Õ¡¤ëÖ馶 K‰µó×ë’ÉéðY‹h Live oµó
×ë’• Y‹¯êÃ×’êÕ„k\ W~Y µó×ë’ÉéðY‹Mk Ö馶
K‰ft„ × ì Ó å ü ’LFShLgM~Y ×ìÓåüo Ö馶kB‹ØÃÉ
Õ©óÞü¯n¹¤ÃÁ’ªókWfLD~Y

1 Ç ¸ ¿ ë ª ü Ç £ ª h MIDI k d D f n ¬
http://www.midi.org/ ’TÂgO`UD ñž

o

http://img.uoregon.edu/emi/emi.php

h

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

23

Live nÕ¡¤ëÖ馶
K‰µó×ë’Ééð
Y‹

Live go JÌjµó×ë• ª×·çóK‰xžW ªê¸Êëµó×ëk ô’ H
‹ShjO Øjµ¦óÉ’\ Y‹ShLgM~Y
ô…¹oYyf µó×ë•
-kê¢ë¿¤àg —UŒ~Y ¯êÃ×’ÀÖë¯êïW
¯êÃ×Óåü g
¯êÃ×-š’LD~Y

¯êÃ×Óåükh:U
Œ_ªüÇ£ª¯êÃ×
n×íÑÆ£

Live n ï ü Ô ó ° _ýkˆŠ
ØgÑïÕëÍ\LïýgY ïüÔó°ho µ
ó×ë• n¹ÔüÉ’ÔÃÁho!¢Âk
U[ ½ó°ÆóÝkÞÃÁU[‹Sh
’ D~Y ÆóÝo ³óÈíüëÐün ÆóÝ Õ£üëÉgªóû¶ûÕé¤g
¿ÀgM~Y
³óÈíüëÐün
óÝ Õ£üëÉ

Sn_ýn jú,„j•(¹ÕgBŠ B‰KX•y%j-š’LFÅ•LjD‚nh
DHp µó×ëëü×’xžUŒ_ÆóÝk •[‹Í\gY Live nêÕïü×û¢
ë´êºàkˆŠ ÆóÝLÐéÐéj¸ãºÑÕ©üÞó¹’2óW_‚nji i “
j µó×ëg‚½ó°ÆóÝk!Xk •[‹ShLgM~Y ~_ uïjïü×-š
’LD µ¦óÉnóÿy´’'Ek
U[‹Sh‚gM~Y

Æ

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

4.6

24

MIDI ¯ ê Ã × h MIDI Õ ¡ ¤ ë

MIDI ¯êÃ×o MIDI ÎüÈh³óÈíüé¨óÙíü×b nó} PgY MIDI L
MIDI Õ ¡ ¤ ëK‰ÖŠ¼~Œ‹h Çü¿o Live Set kD•¼~Œ ªê¸ÊëÕ¡¤
ëo]ŒåMÂgUŒ~[“ Live Õ¡¤ëÖ馶go MIDI Õ¡¤ëoÕ©ëÀb
gh:UŒ~Y Õ©ëÀ’‹Oh
³óÝüÍóÈÈéïLh:UŒ~Y È
éïo xžWf Live Set kÉéðY‹ShLgM~Y

MIDI Õ¡¤ë’ Live n
Õ¡¤ëÖ馶K‰É
éðY‹

MIDI ¯êÃ×n³óÝüÍóÈo
¯ ê Ã × Ó å ü K‰¢¯»¹~_oèÆWf
áíÇ£n ô„ÉéàÑ¿üón ÏMúW LLH~Y

¯êÃ×Óåükh:U
Œ_ MIDI ¯êÃ×n×
íÑÆ£

4.7 Ç Ð ¤ ¹ h ß - µ ü
Èéïko ¯êÃ×`QgojO á÷’æ Y‹ Ç Ð ¤ ¹ ‚+~Œ~Y È
é¦ÈëÐü’ÀÖë¯êïY‹h È é à ¯ Ó å ü LþŒ ÈéïnÇÐ

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

25

¤¹Á§üóLh:UŒ~Y

MIDI ÈéïnÇФ
¹Á§üó’h:Y‹È
éïÓåü

Ç
Live k…5UŒ_ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈûMIDI¨Õ§¯Èû¤ó¹È¥ëáóÈo
Ð ¤ ¹ Ö é ¦ ¶ K‰xžW ÈéïÓåü„»Ã·çó~_o¢ìó¸áóÈÈéÃ
¯xÉéðWfÈéïký Y‹ShLgM~Y

Live nÓëȤóÇФ
¹oÇФ¹Ö馶K
‰xžgM~Y

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

26

Live go ×é°¤óÇФ¹‚•(gM~Y VST h Audio Unit Mac OS X n•
é°¤óo ×é°¤óÇФ¹Ö馶K‰xžgM~Y

×

×é°¤óÇФ¹o×
é°¤óÇФ¹Öé¦
¶K‰xžgM~Y

ªüÇ£ªÈéïg ªüÇ£ª¯êÃ×L• UŒfD‹hW~Y ¯êÃ×K‰n
ªüÇ£ªá÷LÇФ¹Á§üónæïkMnY‹ÇФ¹ ¨Õ§¯È„×é°¤
óji k0TY‹h ÇФ¹Lá÷’æ W
’ H
!nÇФ¹k Š
~Y 1 ÈéïThk•(gM‹ÇФ¹npo
Ö go!PgY Ÿ›k•(g
M‹ÇФ¹npo ³óÔåü¿næ ¹ÔüÉk•XW~Y %n g¬ WfD~
Y
ªüÇ£ªÇФ¹“ná÷¥šo 8k¹ÆìªkjŠ~YngTè O`UD
½ÕȦ§¢ne›hú›oªüÇ£ª-šK‰âÎéëk-šïýgY
á÷LÇФ¹Á§üó’ NY‹h Live nß
ß- µ ük0TW~Y »Ã·çóh¢ì
ó¸áóÈoÈéï’q WfD‹_• ß-µü‚q W~Y ß-µüo ¿œ
ia‰nÓåük‚h:UŒ~Y ¹¯êüón줢¦È’ ôY‹ko
ß-µü
»¯·çó’h:áËåün¨óÈê’•D h:h^h:’ ŠÿH~Y

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

27

¢ìó¸áóÈÓåü
æ h»Ã·çó
Óåü ó
n Live
ß-µü

ß-µüko ÜêåüàûÑóݸ·çóû ¯êÃ×Èéïn ê ¿ ü ó È é Ã
¯ e›xn»óÉÏ’¿tY‹ » ó É ³óÈíüëLBŠ~Y ê¿üóÈéï
ko ¨Õ§¯Èn•nOShLgM ¯êÃ×’nOShogM~[“ ÈéïoY
yf »óÉ’ËWfê¿üóÈéïká÷n è’ Š ¨Õ§¯È’q Y‹Sh
LgM~Y
ß-µüko U~V~jÈéïn• -k¯êÃד’¹àüºkûLY‹ShLg
M‹ ¯í¹Õ§üÀ ‚ØDfD~Y Live n¯í¹Õ§üÀo x‹„j DJ ß-µü
n¯í¹Õ§üÀh{| XˆFk_ýW~Y DJ ß-µühpj‹no Live n¯í
¹Õ§üÀo 2 d`QgjODOdg‚Èéï’¯í¹Õ§üÉY‹ShLïýj¹g
Y ê¿üóÈéï’¯í¹Õ§üÉY‹Sh‚ïýgY

Live n¯í¹Õ§üÀ

ªüÇ£ªá÷’×áû áY‹ÇФ¹’ ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È h|s~Y ªü
Ç£ª¨Õ§¯Èo ªüÇ£ªÈéïhê¿üóÈéï!¹g•(gM‹/ n
ÇФ¹¿¤×gY MIDI Èéïgo
MIDI ¨ Õ § ¯ È h ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó
È n 2 ¿¤×nÇФ¹L•(gM~Y
MIDI Èéïg¯êÃ×’• WfD‹hW~Y ¯êÃ×n MIDI á÷oÈéïnÇ
Ф¹Á§üók ‰Œ~Y ÇФ¹Á§üógo ~Z MIDI ¨Õ§¯Èkˆ‹æ
LL•Œ~Y MIDI ¨Õ§¯Èo MIDI á÷’×áû áW~Y ‹Hp
Scale

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

28

¹±üë ¨Õ§¯Èo @áY‹ÎüÈ’-šW_óŽgÞÃÔó°W~Y MIDI ¨
Õ§¯ÈnŒko ¤ó¹È¥ëáóÈLšM~Y Live n Simpler „ Impulse
jin¤ó¹È¥ëáóÈo MIDI ’×áWªüÇ£ª’ áW~Y ¤ó¹È¥ëá
óÈnŒko ªüÇ£ªÈéï…h ØkªüÇ£ª¨Õ§¯ÈL&s~Y

MIDI Èéïn MIDI
¨Õ§¯Èû¤ó¹È¥
ëáóÈûªüÇ£ª¨
Õ§¯È

MIDI Èéïk¤ó¹È¥ëáóÈL 1 d‚jO ªüÇ£ª¨Õ§¯È‚jD4
Èéïnú›o MIDI á÷hj‹_• ªüÇ£ªá÷k ÛY‹Å•LBŠ~Y
n4
Èéïnßï¹h»óɳóÈíüëoß-µüK‰ˆH~Y

S

¤ó¹È¥ëáóÈnj
D MIDI Èéïnßµü

4.8 × ê » Ã È h é Ã ¯
× ê » Ã È hWf Ñéáü¿$’ÝXW|súYShLg
Live ÇФ¹oYyf
M~Y ×ê»ÃÈo Live Set ho%kÝXUŒ °•×ê»ÃÈoé¤Öéêk<
UŒ~Y ×í¸§¯Èoé¤ÖéêK‰)(Y‹ShLgM~Y
Live n ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È h ¨ Õ § ¯ È é à ¯ ko ÇФ¹nD• •[„-š’X
n×ê»ÃÈhWfÝXY‹ShLgM~Y Sn_ýkˆŠÞëÁÇФ¹’\ Y

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

‹ShLgM
Èk H~Y

29

Live n MIDI hªüÇ£ª¨Õ§¯È_ý’ÓëȤó¤ó¹È¥ëáó

4.9 ë ü Æ £ ó °
SŒ~gk¬ W_ Š ÈéïoYyf ªüÇ£ª~_o MIDI á÷’ áW~
Y ]Œgo á÷oiSx Qf áUŒ‹ngW‡FK
áHn-šo ß-µü
n e ›/ú
ú › » ¯ · ç ó k Èéïná÷½ü¹h áH»ì¯¿’h:WfLD
~Y
e›/ú› »¯·çóo h:áËåün e›/ú› ¨óÈêK‰¢¯»¹
gM‹ Live n ÑÃÁÙ¤ gY ëüÆ£ó°ª×·çó kˆŠ êµó×êó°û
µÖß-·ó°û
ì¤äüû Ñj¨Õ§¯È-šji ¯ê¨¤Æ£Ög €„j
Í\’LFShLgM~Y
ÈéïëüÆ£ó°
o ¢ìó¸áóÈ
æ ~_o»Ã·çó
Óåü ó ne›/ú
›»¯·çóK‰-šW
~Y

ÈéïK‰ná÷o ³óÔåü¿nªüÇ£ª~_o MIDI ¤ó¿üÕ§ü¹’ W
f èx ReWire’ËWf Live k¥šUŒ_]nÖn×í°éàx ~_o Live …n
ÇФ¹„Èéïkú›UŒ~Y
Øk ÈéïLe›á÷’×áW ÈéïnÇФ¹’ Wf• Y‹ˆF-š
Y‹Sh‚gM~Y Èéïo
èK‰ ReWire K‰ ~_o Live …n]nÖnÈ
éï„ÇФ¹K‰e›’×áY‹ShLgM~Y
â Ë ¿ ü ³óÈíüëo È
éï’ Wf^SH‹e›á÷n¶K’¿tW~Y

4.10

°WD¯êÃ×n2ó

ªüÇ£ªÈéïh MIDI Èéïo]ne›á÷’

2Y‹ShLgM

]nPœh

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

30

Wf°WD¯êÃ×’\ W~Y 2ó’ ¹kY‹ko
¢ ü à Ü ¿ ó ’¼W~Y
pnÈéï’ BkxžY‹ko Ctrl
(PC) /
(Mac) ’¼WšQ~Y
³
óÈíüëÐün 2ó Ü¿óLªón4
¢üàUŒ_ÈéïoYyf e›á
÷’¢ìó¸áóÈk2óW~Y Ƥ¯Thk °WD¯êÃ×LÈéïk

~Y

»Ã·çóÓåükh:
UŒ_ Èéïn¢ü
à Ü¿ó

»Ã·çóÓåü¹íÃÈkªóû¶ûÕé¤g2óY‹Sh‚ïýgY »Ã·çó2
óo ó}’ -gb•‹‹jO2óLgM‹ng ¸ãà»Ã·çóßåü¸·ãók
yk¿)j_ýgY ÈéïL¢üàUŒfD‹4
Èéïn»Ã·çó¹íÃÈ
k ¯êÃ×’2ó Ü¿óLh:UŒ~Y Ü¿ó’¯êïY‹h 2óL‹ËUŒ
~Y
¯êÃ×’2ó Ü¿ó’‚F ¦¯êïY‹h 2óB†MnL-šUŒ
°WD¯êÃ×Lé¦óÁUŒ~Y SnÕ\o ê¢ë¿¤à•
• ‹Ë¯ªó¿¤ºk
•XY‹_• \ UŒ‹¯êÃ×o êÕ„kÍg«ÃÈUŒ~Y
³óÈíüëÐün¯ª
󿤺»ì¯¿

ª ü Ð üÀ Ö ª×·çóh 2 ó ¯ ªó ¿ ¤ º h#ÕW_»Ã·çó2óg É
éàÑ¿üó’
Y‹ShLgM~Y ëüו UŒ‹Ñ¿üók#šWf H‰Œ
‹ÎüÈkˆŠ ÉéàÑ¿üóLËÉUŒ~Y MIDI -üÜüÉ ~_o³óÔåü
¿n-üÜüÉ h Live n Impulse Ñü«Ã·çó¤ó¹È¥ëáóÈ’•c_ MIDI È
éï’•(Y‹`Qg ÉéàÑ¿üó’Dh‚!Xk \ Y‹ShLgM~Y

4.11

ªüÈáü·çó¨óÙíü×

Live nß-µüh¨Õ§¯È’•cfn\mWfD‹› ³óÈíüënÕM’¢ìó¸
áóÈk H_Dh FShLBŠ~Y ¢ìó¸áóÈn¿¤àé¤ók¿c_³óÈ
Y‹³ó
íüënÕM’ ª ü È á ü · ç ó hDD ¿¤àé¤ók¿cfp$L

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

31

ÈíüënSh’
ªüÈáü·çó
UŒ_³óÈíüëh|s~Y ªüÈáü
·çóo ¢ìó¸áóÈÓåügo Ö ì ü ¯ Ý ¤ ó È ¨ ó Ù í ü × hWfh:U
Œ èÆ„ÉíüLLH~Y

ªüÈáü·çó UŒ
_Ñó³óÈíüëh]
n¨óÙíü×

Live nß-µüh¨Õ§¯È³óÈíüëoYyf ½ó°ÆóÝ‚+•fªüÈáü
·çó Y‹ShLïýgY ³óÈíüëÐün2ó¹¤ÃÁLªónhMk³óÈ
íüëx H‰Œ_ ôoYyfªüÈáü·çóhWf 2UŒ~Y
2óâüÉL ª Õ n4 nªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüëp$n ôo ¢
ìó¸áóÈ• -n»Ã·çó¯êÃ×n• ‹Ëh Ø °WD³óÈíüë-šL
*HUŒ ³óÈíüënþ(nªüÈáü·çóLãdUŒ~Y °WD³óÈíüë
kˆŠªüÈáü·çónÈéÃ-ó°LãdUŒ
¢ìó¸áóÈk;‹ Ü¿óL
¼UŒ¢ìó¸áóÈ• L•‹UŒ‹~g °WD-š$k“D~Y

4.12

¯êÃרóÙíü×

¨óÙíü×oÈéï`QgojO ¯êÃ×…k‚X(W~Y
¯êÃרóÙ
í ü × ’•Hp ÇФ¹hß-µü³óÈíüë’ â ¸ å ì ü È Y‹ShLgM
~Y
Hf ªüÇ£ª¯êÃ×o ¯êÃ×nÔÃÁ„Üêåüàk¯êÃרóÙ
íü×L\(Y‹ˆF-šY‹Sh‚gM~Y Sn_ý’•Hp 2óUŒ_ªüÇ£
ªnáíÇ£hêºà’ ôY‹ShLgM~Y MIDI ¯êÃ×ko MIDI ³óÈíü
énÇü¿’:Yý ¯êÃרóÙíü×LBŠ~Y ¯êÃ×K‰¯êÃרóÙ
íü×nê
êó ¯ ’ W ¯êÃ×kìênëü×’-šWf Õ§üÉ¢¦ÈnˆFj'
‹nÕM„¢ëÚ¸ªnˆFj ‹nÕM’¯êÃ×nÞÆê¢ëkØ Y‹ShLgM
~Y

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

32

¯êÃ×Èéó¹Ýüº
n¨óÙíü×

4.13

MIDI h - ü ê â ü È

Live n³óÈíüën{h“io
è MIDI ³óÈíüé’•cf êâüȳóÈ
íüë Y‹ShLgM‹_• Þ¦¹’•FÅ•oBŠ~[“ êâüȳóÈíüë
nÞÃÔó°o ³óÈíüëÐün MIDI ¹¤ÃÁ’¼W MIDI Þ Ã × â ü É k
ŠÛHf-šW~Y
MIDI ÞÃ×âüÉgo ß-µü„¨Õ§¯È³óÈíüë’¯êïWfxžWfK
‰ MIDI áûü¸’ ‹ MIDI ³óÈíüëÜï¹nÎÖ’ÞYji Shg ³
óÈíüék!Xk¢µ¤óY‹ShLgM~Y MIDI ÞÃ×âüÉ’ãdY‹h ¢
µ¤óUŒ_³óÈíüëL ¹kjŠ~Y »Ã·çó¯êÃ×o MIDI -ü„³ó
Ôåü¿-üÜüÉkrŠSf‹ShLïýgY
Live kÞÃÔó°UŒfD‹ MIDI -üh³óÈíüé’ MIDI Èéï’ËW_2ók
•(Y‹ShogM~[“ áûü¸o ×áW_ MIDI L MIDI Èéïk •‹Mk
Õ£ë¿üUŒd»UŒ~Y
-ü/MIDI ÞÃ׳óÈ
íüë

»Ã·çó¯êÃ×û¹¤ÃÁûÜ¿óûé¸ªÜ¿ó‚ ³óÔåü¿n-ük¢µ¤
óY‹ShLgM~Y ¢µ¤óo
- ü Þ Ã × â ü É ’ªókWf-šW~Y S
nâüÉgo MIDI ÞÃ×âüÉh XˆFkÍ\Y‹ShLgM~Y
Live go

,„jÞÃ×_ýk H Mackie Control ’Ûß-µüµüÕ§¹’µÝü

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

ÈWfD~Y Mackie Control ’ÛµüÕ§¹’•Hp
Í\LLH~Y

4.14

33
Þ¦¹’••jDg×í°éà

ÝXhøMúW

DocumentName| ’ÝXY‹h Yyfn¯êÃ× ¯êÃ×nݸ·çóh-š ÇÐ
¤¹h³óÈíüën-šYyfL ÒkÝXUŒ~Y ªüÇ£ª¯êÃ×nµó×ë
ÂgHo þÜY‹µó×ëLÇ£¹¯K‰ûÕB‹Doˆ»UŒfD‹4 1•Œ‹S
h‚BŠ~Y µó×ëh¯êÃ×n“nêó¯o
Æ•fÝX ’•(WfÝXgM
~Y Sn³ÞóÉ’•(Y‹h µó×ën³ÔüL\ UŒ ×í¸§¯ÈÕ©ëÀ
…k Live Set h ÒkÝXUŒ~Y
¯êÃ×ÓåükB‹% nÝXÜ¿óo µó×ëh ÒkÇÕ©ëȯêÃ×-šn
»ÃÈ’ÝXY‹ng µó×ëL×í°éàkÉéðUŒ‹_skêÕ„kSŒ‰n
-šhh‚kþŒ~Y ¯êÃ×nïü×L-šUŒfJŠ
pn Live Set g]n-š
’)(W_D4 k¿)gY
Live xnªüÇ£ªnøMúWo »Ã·çóÓåüh¢ìó¸áóÈÓåünia‰K
‰g‚LH~Y Live o Þ¹¿üú›’ Wfú›UŒ_ªüÇ£ª’
Ç£¹¯k
øMúY ³ÞóÉg-šUŒ_ªüÇ£ªb gøMúW~Y
Live o

MIDI ¯êÃ×’ MIDI Õ¡¤ëhWføMúYSh‚gM~Y

Live g•(Y‹_•nÞÆê¢ënøMúW~_oÝXo Live ¯êÃ×Õ©üÞÃÈ’
•cf!XkLH~Y »Ã·çóÓåü¯êÃ×o Live Set K‰Õ¡¤ëÖ馶k
ÉéðYŒp Live ¯êÃ×hWfÇ£¹¯køMúUŒ~Y

Õ¡¤ëÖ馶n Live
¯êÃ×

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

34

Live ¯êÃ×ko ¯êÃ×n¯êÃ×Óåü-š`QgjO ¯êÃ×n¤ó¹È¥ë
áóÈh¨Õ§¯ÈÁ§üó‚ÝXgM‹ng ¢¤Ç¢’ÝXY‹nk' ¿)gY
Ö馶n Live ¯êÃ×o ×ìÓåüW ‹DfD‹ Live Set kµó×ëh XˆF
k H‹ShLgM~Y Live Set ko ªê¸Êë¯êÃ×nª×·çóL©CUŒ~
Y
Live ¯êÃ×’•cf å nˆFj«¹¿àé¤Öéê’\ Y‹ShLgM~Y
ˆ ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È’+€MIDI ·ü±ó¹
š’+€ MIDI ÉéàÑ¿üóji
ˆ

Impulseh¨Õ§¯È-

n½ü¹Õ¡¤ë’ÂgY‹êü¸çó~_oëü×

ˆ ïü×Þü«ü ¯êÃרóÙíü× ¨Õ§¯È’•(Wf\
ëëü×nÐê¨ü·çó
ˆ þ(6\-n×í¸§¯ÈkoiUjDL
¢¤Ç¢

4.15

UŒ_µó×

%n×í¸§¯Èg•FK‚WŒjD

é¤Öéê

Live é¤Öéê o Yyfn×í¸§¯Èg•(gM‹µ¦óÉ< «hWf_ýW~
Y Live nÕ¡¤ëÖ馶go ÖïÞü¯ ’ËWfé¤Öéêk¢¯»¹Y‹S
hLgM~Y ÖïÞü¯o Ö馶n¿¤ÈëÐü’¯êïW
ÖïÞü
¯ áËåü’‹DfxžgM~Y

é¤ÖéêÖïÞü¯
’xžY‹

CHAPTER 4. LIVE n³ó»×È

35

é¤Öéêko Ableton kˆŠÐ›UŒ‹¢¤Ç¢LDOdKB‰KX•Î2UŒfD
~Y }•kÜXf Jd
ô —Ü’LcfO`UD
Ableton go ý é¤Öéê³óÆóÄ’ Live Ñï hWfЛWfD~Y Live
Ñïo ¤ó¹Èüë CD DVD Ableton ¦§Öµ¤È2 K‰eKY‹ShLgM~
Y Live nÜï¹Ðü¸çó’TüeD_`D_J¢Øo ¾0kµó×êó°UŒ³
xUŒ_¤ó¹È¥ëáóÈnp®¬Ð¤ÈkJˆvé¤ÖéêgB‹ ¨Ã»ó·ãëû
¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó ’T•(D_`Q~Y

2 http://www.ableton.com/downloads

36

Chapter 5

Õ¡¤ëh»ÃÈn¡
Live ’•c_ó}6\ko MIDI „ªüÇ£ª ’+€Õ¡¤ëK‰ Live ¯êÃׄ
Live SetnˆFj×í°éà’yšW_Õ¡¤ëji U~V~j¿¤×nÕ¡¤ëL•
(UŒfD~Y Snàgo Live g•(UŒ‹ Õ¡¤ë¿¤×kdDf¬ WfDM
~Y
Õ¡¤ë¿¤×kdDf‹fDOMk ~Z Live nÕ¡¤ëÖ馶kdDf
æŒfJM~W‡F ×í°éà…n{h“inÕ¡¤ëo Õ¡¤ëÖ馶k< U
Œ~Y

5.1 Õ ¡ ¤ ë Ö é ¦ ¶ ’ • c f \m Y ‹
Live go 3 dnÕ¡¤ëÖ馶’•(gM~Y
Ü¿ó’•cf¢¯»¹gM~Y

Õ¡¤ëÖ馶xo

»ì¯¿

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

37

Õ¡¤ëÖ馶»ì¯
¿Ü¿ó

Ö馶ko Live ’Í\-k 2UŒ‹ pj‹Ç£¹¯í±ü·çó’h:Y‹S
hLgM~Y Ö馶h:o
Name
Date jikˆŠ ^UŒfJŠ
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåüª×·çó’•cfh:h^h:’ ŠÿH
‹ShLgM~Y

Ö馶«éành:h
^h:

Ö馶…nMno Ééð&ÉíÃ×g ôY‹ShLgM~Y
ôY‹ko ƒLÚ’4skÉéðW~Y

«éànµ¤º’

Ö馶«éànµ¤º
ô

5.1.1

Õ©ëÀŽdnÖ馺

3 dnÕ¡¤ëÖ馶o ]Œ^Œ %n ë ü È Ç£ì¯Èê’‚cfD~Y
ëüÈÇ£ì¯Èêo Ö馶n j kh:UŒ Ç£ì¯Èên³óÆóÄL]n

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

38

kh:UŒ~Y

SnÖ馶nëüÈo
é¤Öéê gY

Ö馶nëüÈo !Xk
Parent Folder ªÕ©ëÀ
Žd LŠ~Y

ôY‹ShLgM~Y Ö馶n
èn¢¤Æào
h|pŒ ÀÖë¯êïY‹hÖ馶nëüÈL 1

Õ¡¤ëÖ馶nª
Õ©ëÀ

Õ©ëÀ’ÀÖë¯êïY‹K Õ©ëÀ’xžWfK‰
kÖ馶ëüÈ’-šY‹Sh‚gM~Y

Return

’¼W

Ö馶…

Ö馶…nÕ©ëÀ

Live Ö馶…’Õ¡¤ëK‰Õ¡¤ëkûÕY‹ko
-üÜüÉ’•(W~Y
ˆ Ö馶…n

¹¯íüëo

ˆ Õ©ëÀn‹‰o

-üh

-üh

Þ¦¹~_o³óÔåü¿n

Scroll -ügLD~Y

gLD~Y

ˆ ‰XfD‹Õ©ëÀnªÕ©ëÀx¸ãó×Y‹ko
-ü’•(W~Y (¢
¢
É Ð ¤ ¹ ÈÃ׎dnÕ©ëÀgSnÍ\’ŸLY‹h
ªÕ©ëÀ n¢¤
Æà’xžW_nh X¶KhjŠ Ö馶nëüÈL 1 d nŽdk LŠ~

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

Y

39

)

Ö馶’t Y‹ko
(PC) / Ctrl
(Mac) -üg³óƯ¹ÈáËåük¢¯
»¹WfK‰
YyfnÕ©ëÀ’‰X‹ ª×·çó’xžY‹h ÈÃ×ìÙën
Õ©ëÀ`QLh:UŒ~Y Õ¡¤ëÖ馶n»ì¯¿Ü¿ó’ÀÖë¯êïWf
‚ Øn¹œL—‰Œ~Y

5.1.2

Ö馶ÖïÞü¯

ÖïÞü¯’•cf Õ©ëÀní±ü·çó’Ö馶kÝXW|súYShLgM
~Y Ö馶n¿¤ÈëÐü’¯êïY‹h ÖïÞü¯áËåüL‹M~Y

ÖïÞü¯áËåü

ÖïÞü¯áËåüko
Desktop Ç ¹ ¯ È Ã ×
„ Library é ¤ Ö é
ê
ji ×ê»ÃÈnÖïÞü¯Lê¹ÈUŒfD~Y
Library ’xžY‹
h Live é¤Öéê L‹M~Y þ(nÖ馶ëüÈ’ÖïÞü¯ko Öï
Þü¯áËåün j n¢¤ÆàgB‹ þ(nÕ©ëÀ’ÖïÞü¯ ³ÞóÉ’
xžW~Y þ(nÖ馶ëüÈLYgkÖïÞü¯UŒfD‹4
ÖïÞü¯
áËåün j nª×·çó’xžY‹hÖïÞü¯LJdUŒ~Y YyfnÕ¡
¤ëÖ馶o
nÖïÞü¯’q WfD~Y 1 dnÖ馶kÝXUŒ_
ÖïÞü¯’ %nÖ馶K‰-•¼€Sh‚ïýgY

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

5.1.3

Õ¡¤ën

40

"

Live nÕ¡¤ëÖ馶ko Õ¡¤ë "_ýL- UŒfD~Y Ö馶 óïn
F (PC) /
F (Mac) n·çüÈ
" Ü¿ó’¯êïY‹K Ctrl
«ÃÈ’•cfÖ馶’ "âüÉk ŠÛH~Y

Ö馶n
ªókY‹

"W_D‡W ’e›W_‰
Go Ü¿ó’¯êïY‹K
Én Return ’¼Wf "’‹ËW~Y

"âüÉ’

³óÔåü¿-üÜü

"Õ£üëÉh
Go Ü¿ó

Live o e›UŒ_ " kþWfÖ馶ëüÈYyf’ "W~Y
"Pœko
" ’
è
ôY‹Õ¡¤ëgojO
" hŒhk ôY‹Õ¡¤ëL+~Œ
~Y ‹Hp
acoustic bass ’ "Y‹h
¢³ü¹Æ£Ã¯ µ¦óÉh Ùü
¹ µ¦óÉgojO
¢³ü¹Æ£Ã¯Ùü¹ µ¦óÉL "UŒ~Y
ÇÕ©ëÈgo e›UŒ_ "ú–LÕ¡¤ë há5P
.wav ji `Qgj
O Õ¡¤ëѹnYyfk+~Œ‹Õ¡¤ëL "UŒ~Y d~Š
bass ’ "
Y‹h
bass ’Õ¡¤ë ðk+€Õ¡¤ë`QgjO < UŒfD‹Õ©ëÀ
ðk bass L+~ŒfD‹Õ¡¤ë‚ úUŒ~Y '.ªüÇ£ªá¿Çü¿¿°‚
"k+~Œ~Yng yšn¢ëÐà~_o¢üÆ£¹Ènò’ "Y‹Sh‚gM~
Y Õ¡¤ëѹhá¿Çü¿n "o
°ƒ-š n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Ön
ѹ’ " Jˆs á¿Çü¿’ " -šg!¹k ŠÿH‹ShLgM~Y Þ
ëÁÈéï MIDI Õ¡¤ënMIDI Èéï ð‚ "k+~Œ~Y
Live o ÏüÉÇ£¹¯n¤óÇï¹’ÝXY‹_•
"Pœ’ éOº•Y‹S
hLgM~Y ¤óÇï¹o Live …gÕ¡¤ë’\
¤ó¹Èüë Jd
ð
ô ûÕY‹Thkô°UŒ~Y WKW Live gnÕ\kdDfo 2W~[
“ Live å n×í°éà’•cfÕ¡¤ë’ûÕY‹h ]nŒ •fLF "n "

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

41

Pœo Œhj‚nkjŠ~Y
Go Ü¿ónéÙëL Rescan •¹-ãó
k
•Š~Y
"PœkÕ¡¤ëL‹dK‰jD4
~_o "PœLŒhgB‹Ki
FK ºKj4
•¹-ãóÜ¿ó’¯êïY‹ ~_o Return ’‚F ¦¼Y
h Live kˆŠ þ(nÖ馶ëüÈkþY‹¤óÇï¹L•ËÉUŒ~Y

•¹-ãóÜ¿ó

°• "nêÕ•¹-ãóo
ŠÿH‹ShLgM~Y

°ƒ-š

n

Õ¡¤ë/Õ©ëÀ

¿ÖgªóhªÕ’

"/•¹-ãóLL•ŒfD‹“ £n "Ü¿óo Stop \b
hh:UŒ~
Y •¹-ãóoÐï°é¦óÉgL•Œ‹_•
"-‚ Live ’•cfÍ\’šQ‹
ShLïýgYL Ç£¹¯ÈéգïLÍ\nªTkj‹ˆFj‰ Sn\bÜ¿ó
’•cf "’--Y‹ShLgM~Y
"Õ£üëÉ’‰X

Ö馶nÕ©ëÀÓåüx;‹ShLgM~Y

"Õ£üëÉ’‰X‹
h...

"PœK‰Õ¡¤ë’xžWfK‰ "Õ£üëÉ’‰X_4
Óåü…kxžUŒ Å•kÜXfÕ©ëÀL‹KŒ~Y

Õ¡¤ëLÕ©ëÀ

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

42

... "PœK‰ Œk
xžUŒ_Õ¡¤ëLí
±üÈUŒ~Y

Þ¦¹’••jD "n4
1)

Ctrl

"‡W

2)
3)

F

Return

å n·çüÈ«ÃÈ’•FhoDgW‡F

(PC) /

F

(Mac) g

’e›W~Y

’¼Wf "’‹ËW~Y

4)

’¼Wf "Pœ’¸ãó×W~Y

5)

h

6)

’¼Wf "Pœ’¹¯íüëW~Y

Ctrl
F (PC) /
Õ©ëÀÓåüx;Š~Y

5.1.4

"Õ£üëÉ’‹M~Y

F

(Mac) ’¼Wf

"Õ£üëÉ’‰X

Õ¡¤ën×ìÓåü

×ìÓåü¹¤ÃÁ

Live go ×í°éà…kÖŠ¼€MkÕ¡¤ëÖ馶 gÕ¡¤ë’×ìÓåüY‹
ShLgM~Y Ö馶n×ìÓåü¹¤ÃÁ’•cf×ìÓåü’ ¹kW~Y
ÒóÈ
×ìÓåü ¹¤ÃÁLªÕn4
ë’×ìÓåüY‹ShLgM~Y

g‚

Return

-ü’¼[pÕ¡¤

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

43

Õ¡¤ë’¯êïWf ~_o
o Õ¡¤ë’þ(n Live Set k
-WfxvShLgM~Y
Üêåüàn×ìÓåüo
LgM~Y

-üh
-ü’•cf xžWftW~Y Live
U[f×ìÓåüW~Yng Å•jµó×ë’$

ß-µün×ìÓåüÜêåüàÎÖ’•cf¿ÀY‹Sh

×ìÓåüÜêåüàÎ
Ö

ªüÇ£ªÏüɦ§¢LÞëÁªüÇ£ªú›
ÁãóÍëú› kþÜWfD‹4
• -kØÃÉÕ©óú›
(ú›k¥š ’L1WÕ¡¤ënfth-åüLï
ýgY Live n-åü-škdDfo þÜY‹ÞËå¢ënà’TÂgO`UD

5.1.5

Ö馶K‰n¯êÃ×ný

Live Set x¯êÃ×’ H‹¹Õkoå nˆFj‚nLBŠ~Y
ˆ Õ¡¤ëo Õ¡¤ëÖ馶K‰»Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåü
nÈéïxÉéðY‹ShLgM~Y Ö馶K‰»Ã·çóÓåüÈéÃ
¯nón¹Úü¹x ~_o¢ìó¸áóÈÓåüÈéïn n¹Úü¹xÞÆ
ê¢ë’Ééð&ÉíÃ×Y‹h êÕ„kÈéïL\ UŒ °•¯êÃ×L
]SknKŒ~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

44

¯êÃ×’ÉíÃ×Wf
°•Èéï’\ Y‹

ˆ »Ã·çóÓåügo Ö馶nÕ¡¤ë’ÀÖë¯êïY‹K Õ¡¤ë’
xžWf Return -ü’¼Yh YgkX(Y‹Èéïnótk°•ÈéïL\
UŒ ¯êÃ×hqkíüÉUŒ~Y
ˆ Õ¡¤ëo ¨¯¹×íüé Windowsn4
ô¥ Live xÉíÃ×Y‹ShLgM~Y

5.1.6

~_o Finder Macn4

K‰

Ö馶…nÕ¡¤ë¡

Live nÕ¡¤ëÖ馶’•Hp ªÚìüÆ£ó°·¹Æà
h XˆFkÕ¡¤ë’¡ Y‹ShLgM~Y

gÕ¡¤ë’¡

Y‹4

ˆ Õ ¡ ¤ ë ~ _ o Õ © ë À ’ û Õ Y‹ko Ééð&ÉíÃ×û³Ôü~_o«Ã
È&Úü¹ÈW~Y ³Ôüû«ÃÈûÚü¹Èo èÆáËåün³ÞóÉ~_o
-üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ gLD~Y Õ¡¤ëÖ馶“gÕ¡¤ë’ûÕY‹
ko ¿ü²ÃÈÖ馶n
Ü¿óxÉéðW~Y
ˆ Õ¡¤ë ~_oÕ©ëÀ ’
óÉ~_o·çüÈ«ÃÈ Ctrl
-ü’•D~Y
ˆYko Esc

ô Y‹ko
R (PC) /

èÆáËåün
ð’ ô ³Þ
R (Mac) ’•D~Y
ô’ÖŠ

ˆ Õ © ë À ’ \ Y‹ko
(PC) / Ctrl
(Mac) -üg³óƯ¹ÈáËåü’
‹M
Õ©ëÀ’\
³ÞóÉ’xžW~Y
ˆ Õ ¡ ¤ ë ~ _ o Õ © ë À ’ J d Y‹ko èÆáËåün Jd ³ÞóÉ~_o
³óÔåü¿nÐï¹Úü¹-üB‹Do Delete -ü’•D~Y Live …gJd
UŒ_¢¤Æào ´ß±keŠ~Y ¢¤Æà’;W_D4 o ³óÔåü¿
nªÚìüÆ£ó°·¹Æà’ Wf´ß±K‰ÖŠúW~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

45

Ö馶K‰Yyfn MIDI Õ¡¤ë n ð ô„JdLLH~YL Õ¡¤ëL+~Œ
fD‹ MIDI ÈéïkoþWfoŸLgM~[“ngTè O`UD Live Set n ³
óÝüÍóÈn4 ‚ ØgY

5.1.7

ÛÃȹïÃ×âüÉ

Ö馶K‰Õ¡¤ë’íüÉY‹¹ÕhWf Live goÉéð & ÉíÃ×k H
Þ¦¹’U¦‚€©U[Zk ØnÍ\LLH‹ ÛÃȹïÃ×âüÉ ’xžY‹S
h‚gM~Y ÛÃȹïÃ×âüÉo Ö馶hÐüÁãë¤ó¹È¥ëáóÈji
hn“k B„jêó¯’b W~Y ÛÃȹïÃ×âüÉgo µó×ë~_o×ê
»ÃÈ’ kxžWjL‰ xžW_]n4g ¤ó¹È¥ëáóÈ…g ftY‹Sh
LgM~Y ×ê»ÃÈnÛÃȹïÃ×kdDfo Live ÇФ¹×ê»ÃÈ»¯·ç
ó g¬ WfD~Y ]Œgo µó×ë’ÛÃȹïÃ×Y‹¹Õ’‹fDM~W‡
F
Live k…5UŒfD‹ Impulse ¤ó¹È¥ëáóÈko 8 dnµó×ë×ì¤äü¹íÃ
ÈL- UŒfJŠ ÉíÃ×Wf¹íÃÈkµó×ë’nOShLgM~Y ÉíÃ×
Y‹ã•Šk ¹íÃÈ ’Þ¦¹ªüÐüWjL‰ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’¯êïY
‹Sh‚gM~Y

Impulse ¹íÃÈnÛÃ
ȹïÃ×Ü¿ó

ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’¯êïY‹h ÛÃȹïÃ×âüÉLªókjŠ~Y Live
n ÛÃȹïÃ×Ö馶 L‹M ÛÃȹïÃ×¢¤³óLÕ¡¤ën£kh:U
Œ~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

46

ÛÃȹïÃ×Ö馶

ÛÃȹïÃ×âüÉLªón“k the Return -ü’¼Yh Õ¡¤ëL Impulse ¹íÃ
ÈkíüÉUŒ~Y Impulse o MIDI ÎüÈ’• -gB‹hW~Y
’¼WfK
Return ’¼Yh!nµó×ëLíüÉUŒ~Y -ü’•(Y‹ã•Šk µó×

ë’ÀÖë¯êï¯êïWfíüÉY‹Sh‚gM~Y Ö馶h¤ó¹È¥ëá
óÈnêó¯o %nÓåüLxžUŒ‹K ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’‚F ¦¼Yh
Esc
-ü’¼Wf‚-ãó»ëgM~Y
Œ~Y ÛÃȹïÃ×o
ÛÃȹïÃ×âüÉ’ªÕn¶KK‰•sªón¶Kk ŠÿH‹h ÛÃȹ
ïÃ×Ö馶L þ(nÕ¡¤ë’ Impulse ¹íÃÈkíüÉW_¶Kk•ËÉU
Œ~Y ‹Hp
gretsch kick ’ "Wfþ(nÕ¡¤ëL‹dKc_4
ÛÃÈ
¹ïÃ×Ö馶n "Õ£üëÉk "‡W Lh:UŒ~Y
n‹go zn
Impulse ¹íÃÈkÛÃȹïÃ×WˆFhWfD_ng Live kˆŠi j "‡W
Library/Samples/Waveforms K‰ Drum Kick ’ "Y‹ Le›UŒ~Y

5.2 µ ó × ë Õ ¡ ¤ ë
µ ó × ë ho ªüÇ£ªÇü¿’+€Õ¡¤ënSh’DD~Y Live o ^'
.Õ¡¤ëÕ©üÞÃÈ WAVûAIFûSound Designer II for Mac h'.Õ¡¤ëÕ©ü
ÞÃÈ MP3ûAACûOgg VorbisûOgg FLACûFLAC n!¹’• Y‹ShLgM~
Y
ï Ó Ã È ì ü È VBR Õ ¡ ¤ ë ’ • ( W _ Î ü È T•(n·¹Æàk QuickTime L
¤ó¹ÈüëUŒfDjD4
dzüÉkÅ•hjŠ~Yng¤ó¹ÈüëWf U

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

47

D QuickTime o ¢Ã×릧ֵ¤È1 K‰À¦óíüÉY‹ShLgM~Y
Live oÇ£¹¯K‰ô¥µó×ë’• Y‹ng RAM ¹Ïk6PUŒ‹ShjO_O
U“n Kdµ¤ºn'MD µó×ë’Í\gM~Y
Live o wUûµó×ëìüÈûÓÃÈÇ×¹npj‹^'.âÎéë~_o¹Æ쪵
ó×ë’
ÛWjDg]n~~D• •[‹ShLgM~Y '.µó×ë’• Y‹
_• Live o µó×ë’dzüÉW dzüÉPœ’ BÕ¡¤ë ^'. køM¼
•~Y Snæ o
8 ¬nFakL•Œ dzüÉæ LB•‹n’…_jDgµ
ó×ë’s§k• Y‹ShLgM~Y
Ò ó È ×í¸§¯Èkw•nµó×ë’ H‹4
µó×ë •’L•jQŒpµ
ó×ë’• Y‹ShLgMjD hDFáûü¸’ Live Lh:Y‹ShLBŠ~Y
sWOo
•n ’TÂg UD

5.2.1

dzüÉ-ã÷å

³óÔåü¿nê½ü¹’À Y‹_•k Live o ªüÇ£ª2óÕ©ëÀnµÖÇ£
ì¯ÈêgB‹ Ç ³ ü É - ã à · å kdzüÉUŒ_µó×ëÕ¡¤ë’ÝXW~
Y Live LêÕ„käDÕ¡¤ë’JdW°WDÕ¡¤ën_•n¹Úü¹’ºÝY‹
_•
8 -ã÷咡 Y‹Å•oBŠ~[“L °ƒ-šn Õ¡¤ë/Õ©ë
À ¿ÖK‰
dzüÉ-ãÃ·å »¯·çóg-ã÷嵤º’—„YShLg
M~Y -ã÷嵤ºo
'-ã÷嵤º g-šW_$’…H‹Shoj
O ÏüÉÇ£¹¯k
'Õêü¹Úü¹ ’‹W~Y
dzüÉ-ã÷å n
Cleanup Ü¿ó’¼Yh þ(n Live Set kˆcf•(UŒfDjDÕ¡¤ë’Yy
fJdW~Y

dzüÉ-ã÷å

1 http://www.apple.com/quicktime/download

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

5.2.2

•Õ¡¤ë

48

.asd

• Õ ¡ ¤ ë o µó×ëÕ¡¤ëL×í°éà…kÖŠ¼~Œ‹› Live L
Y‹
UjÕ¡¤ëgY
•Õ¡¤ëo Live kˆŠÆMUŒ_Çü¿g ¹ÈìÃÁn¯ªê
Æ£n i ûâbh:n¹ÔüÉ¢Ã×ûµó×ëÆóÝnêÕ úk•(UŒ~Y
×í¸§¯Èkw•nµó×ë’ H‹4
µó×ë •’L•jQŒpµó×ë’
• Y‹ShLgMjD hDFáûü¸’ Live Lh:Y‹ShLBŠ~Y µó×ë
L‹Mk •UŒfD‹4
Live Lµó×ën •Õ¡¤ë’ úW_4
~_o
2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Ög íó°µó×ënêÕïü× L!¹k-šUŒfD
‹4
Snáûü¸oh:UŒ~[“ íó°µó×ën •Pœ’…_jOf‚D
DˆFk Ö馶K‰Õ¡¤ë’‹M •Y‹ShLgM~Y
•Õ¡¤ëo

µó×ën

ÇÕ©ëȯêÃ×-š

‚ 2W~Y

¯êÃ×ÓåünÝ
Ý X Ü¿ó’¯êïY‹h þ(n¯êÃ×-š’µó×ën •
Õ¡¤ëh Òk ¶W~Y µó×ë’ Live …kÉéðY‹h MÞn¯êÃ×-š
LÝXUŒfD~Y Sn-šo µó×ënïü×Þü«ü-š’]n~~kWfJM
_DhMk' ¿)gY
•Õ¡¤ë’4FÇÕ©ëȯêÃ×-šnÝXo Live ¯
êÃ×hWf¯êÃ×’ÝXY‹4 hopjŠ~Y sWOo rSY‹ ’TÂg
UD
•Õ¡¤ën ðo¢#Y‹µó×ëh XgYL
.asd n á 5 P L Ø M ~
Y Live o µó×ëLÝXUŒfD‹ XÕ©ëÀk •Õ¡¤ë’ÝXW~Y
.asd Õ¡¤ë’ dµó×ëoÖ馶 kSnˆFkh:UŒ~Y
.asd Õ¡¤ë’ _jDµó×ëoSnˆFkh:UŒ~Y
•Õ¡¤ëêSo Live nÖ馶koh:UŒ~[“
Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Ön
•Õ¡¤ë
’ªÕkY‹Shg
.asd Õ¡¤
ë’
WjDˆF-šgM~Y Live o
.asd Õ¡¤ëLjOf‚ YyfnÇü
¿ ÇÕ©ëȯêÃ×-š’dO ’•s\ Y‹ShLgM~YL µó×ëLwO
j‹h•\ k
B“LKKŠ~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

5.2.3

Õ¡¤ën‹M

49

íó°µó×ë’ •f Live k¤óÝüÈY‹›
• Õ¡¤ë’‹M •Y‹ShLgM~Y

•kB“’Ö‰Œ‹n’•Q‹_

Ö馶…nÕ©ëÀk< UŒfD‹YyfnÕ¡¤ë’‹M •Y‹ko
(PC) /
Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ªüÇ£ª’ • ³ÞóÉ’•D~Y Sn
Í\n-ãó»ë‚ ³óƯ¹ÈáËåüK‰LH~Y

5.2.4

ªüÇ£ªnøMúW

Õ¡¤ë áËåün Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉ’•Fh Live nªüÇ£ªú
›’°•µó×ëhWføMúYShLgM~Y øMúUŒ_Õ¡¤ëo tDf}W
€_•nªüÇ£ª CD hWf ~_oÐï¢ÃׄÖnǸ¿ëªüÇ£ª¢×ê
±ü·çóg•(Y‹_•nÇü¿ CD hWf<OShLgM~Y
inˆFjá÷LøMúUŒ‹nK

øMúUŒ‹ÈéÃ
»ì¯¿

¯

Ç£¹¯køMúY À¤¢í°n øMúUŒ‹Èéï
LøMúUŒ‹K’xžY‹ShLgM~Y

»ì¯¿go

iná÷

ˆ Master Þ ¹ ¿ ü
Live nÞ¹¿üú›nݹÈÕ§üÀá÷’øMúW~Y
Þ¹¿üú›’âË¿WfDŒp øMúUŒ_Õ¡¤ëh^SH‹óL ôWf
D‹KiFKL KŠ~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

50

ˆ All tracks Y y f n È é à ¯
ê¿üóÈéïJˆs¤ó¹È¥ëáóÈ’+
€ MIDI Èéï’+€ YyfnÈéïnú›nݹÈÕ§üÀá÷’øMúW
~Y Live o
ÈéïkþWf %nµó×ë’\ W~Y Yyfnµó×
ënwUo
gYng ÖnÞëÁÈéï×í°éà…gM Y‹n‚!Xg
Y
ˆ Individual tracks
÷’øMúW~Y

%nÈéï

xžW_Èéïnú›nݹÈÕ§üÀá

¢ìó¸áóÈÓåüg Ç£¹¯køMúY
_B“nwUgøMúW’LD~Y

³ÞóÉ’xžY‹h

Live oxžUŒ

þ(n¢ìó¸gëü×’øMúW_D4
èÆáËåüK‰ ëü×xž ³ÞóÉ
’B‰KX•xžWfJM~Y »Ã·çóÓåüg Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉ’
xžY‹h Live oøMúUŒ‹µó×ënwU’ :Y‹ˆF m~Y
Ç£¹¯k
øMúY À¤¢í°ko
À Í 16 ó&Õ£üëÉLh:UŒ~YngwU’e
›W~Y Live o þ(n• ‹Ëݸ·çóK‰
Õ£üëÉg-šW_wUgªü
Ç£ªnwU’xžW~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

51

øMúWª×·çó

øMúWª×·çó

Y

Ç£¹¯køMúY

À¤¢í°go

DOdKnøMúWª×·çó’xžgM~

ˆ Î ü Þ é ¤ º SnâüÉLªónhM øMúUŒ_µó×ëo•<
ÎüÞ
餺 UŒ~Y
d~Š Õ¡¤ëo—EUŒ
'Ôü¯oØÃÉëüà
Pk0TW~Y
ˆ ë ü × h W f ø ú SnâüÉLªónhM Live oëü×hWf‚_ýY‹µó
×ë’
W~Y ‹Hp Live Set kǣ줨է¯ÈL•(UŒfD‹hW~
Y
ëü×hWføú Lªó`h Live oøMúWæ ’ 2 ¦LD~Y 1 ¦î
næ go ǣ줨է¯È’ HfŸ›kµó×ë’Ç£¹¯køMúW~
Y 2 ¦înæ go ëü×Y‹›nÕ¡¤ënH-è k
næ gKKc
_Ç£ì¤n Ƥë LØQ H‰Œ~Y
ˆ Õ¡¤ë¿¤× ÓÃÈÇ×¹ µó×ëìüÈ
Œ‹µó×ën¿¤×’zšW~Y
ˆ

SŒ‰nª×·çóo

U

•Õ¡¤ë’\
SnâüÉLªónhM Live oµó×ëøMúWk¢Y‹
•Å1’+€ .asd Õ¡¤ë’
W~Y øMúUŒ_°WDµó×ë’ Live

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

g•Fd‚Šj‰
ˆ âÎéëk
Õ¡¤ë’

5.3

52

SnâüÉ’ªókWfO`UD

Û SnâüÉLªónhM
W~Y

Live o¹ÆìªgojOâÎéëg

MIDI Õ ¡ ¤ ë

MIDI Õ ¡ ¤ ë o MIDI •<·ó»µ¤¶ü„¤ó¹È¥ëáóÈk³ÞóÉg :
’ H‹ShLgM~Y ‹Hp Simpler o yšnóú›’
W~Y MIDI Õ¡
¤ëo MIDI ·ü±óµü Ïüɦ§¢~_o½ÕȦ§¢ kˆŠøMúUŒ~
Y MIDI Õ¡¤ënÖŠ¼•¹Õoµó×ëhopjŠ~Y MIDI Õ¡¤ëÇü¿o~
Z Live Set xD•¼~Œ gMBLc_ MIDI ¯êÃ×oªê¸ÊëÕ¡¤ënÂgH’
1D~Y MIDI Õ¡¤ëoÕ¡¤ëÖ馶kh:UŒ Õ©ëÀ’‹DfÕ¡¤ën
Èéï
ܤ¹ ~_o ¤ó¹È¥ëáóÈ h‚|pŒ~Y x¢¯»¹W~
Y

MIDI Õ¡¤ëhÖé¦
¶…n MIDI Èéï

5.3.1

MIDI Õ¡ ¤ ë n ø Mú W

Live MIDI ¯êÃ×o ¹¿óÀüÉ MIDI Õ¡¤ëhWføMúYShLgM~Y MIDI
¯êÃ×’øMúYko Õ¡¤ëáËåüK‰ xžUŒ_ MIDI ¯êÃ×’øMú
Y ³ÞóÉ’xžW~Y Õ¡¤ënÝXÀ¤¢í°Lh:UŒ °WD MIDI Õ¡¤
ënÝX4@’ šW~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

53

MIDI Õ¡¤ën¨¯¹ÝüÈo
~Y

5.4

¯êÃ×’ Live ¯êÃ×hWfÝXY‹ nhopjŠ

Live ¯ ê Ã ×

¯êÃ×o Live ¯êÃ×Õ©üÞÃÈgøMúW
•(Y‹ShLgM~Y

×í¸§¯Èkf!Xk

"W•

‹DfD‹ Live Set K‰¯êÃ×’Ç£¹¯kÝXY‹ko Õ¡¤ëÖ馶xÉéÃ
°Wû nÕ©ëÀxÉíÃ×W~Y ¯êÃ×n°• ð’e›Y‹K Live kˆŠê
Õe›UŒ_ ð’ Return -ü’¼WfºšW~Y

Ö馶n Live ¯êÃ
×

Live ¯êÃ×o ªê¸Êë¯êÃ× ¯êÃ×h¨óÙíü×-šYyf’+€ `Q
gjO ªê¸ÊëÈéïnÇФ¹‚ÝXY‹ng nan•(„U‹k™H_¢¤
Ç¢nÝXk' ¿)gY Live ¯êÃ×nÇФ¹Á§üó’•\ Y‹ko ¯êÃ
ׄÇФ¹’ 1 d‚+~jDÈéïk¤óÝüÈY‹K Èéï’ 1 d‚+~jD
»Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåükÉéðW~Y ÇФ¹~_o¯êÃ
×’+€Èéïk¤óÝüÈUŒ_ Live ¯êÃ×o ¯êÃ×-šh Òkh:UŒ
~YL ÇФ¹o+~Œ~[“ ‹Hp Ùü¹¤ó¹È¥ëáóÈ’ô‰WfD‹È
éïkÙü¹é¤ón Live ¯êÃ×’ÉíÃ×Y‹ShogM~YL °•Èéï’
\ Y‹ShogM~[“
B‰KX•Ç£¹¯k< UŒfD‹ Live Set n¯êÃ×o
o »ÃÈnÞü¸ ’TÂg UD
µó×ën •Õ¡¤ëh
×nÝXhopjŠ~Y

Live ¯êÃ×gY

ÒkÇÕ©ëȯêÃ×-š’ÝXY‹Sho
.asd Õ¡¤ë…nÇÕ©ëȯêÃ×o è

sWO

Live ¯êÃ
’UFyM

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

54

ÇÕ©ëÈ$ ïü×û²¤óûÔÃÁ-š k¢Wfµó×ëkèÈ’ØQ~Y SŒ
kˆŠ µó×ëL»ÃÈk H‰Œ‹› -š Šk• UŒ~Y
¹ Live ¯êÃ
×o ó} nËóhWf %kÇ£¹¯kÝXUŒ~Y ‹Hp 1 dnªüÇ£ª¯
êÃ×’ PkU~V~jÐê¨ü·çónïü×ûÔÃÁû¨óÙíü×-š’LD
pnó}’\ W_hW~Y SnˆFj4 k Live ¯êÃ×hWf]Œ^ŒÝXY
‹ShLgM~Y ¯êÃ×oiŒ‚
µó×ë’ÂgWfD~YL Ö馶gSŒ
‰n Live ¯êÃ×’
k×ìÓåüY‹ShLgM~Y

5.5

Live Set

Live g\

5.5.1

UŒ q•Œ‹É-åáóÈ¿¤×’ Live Set h|s~Y

»ÃÈ’\

ûÝXû‹O

Õ¡¤ë áËåüK‰ °• ³ÞóÉ’xžWf Live Set ’\ W
‹O ~_
o
ÑnÕ¡¤ë’‹O ’xžWfâXn Live Set ’‹M~Y Õ¡¤ëÖ馶g
o Live Set ’ÀÖë¯êïY‹K Live Set ’xžWfK‰ Return -ü’¼Wf‹M
~Y
Õ¡¤ë áËåüK‰ ÝX ³ÞóÉ’xžY‹h
¶Kg Yyfn¯êÃ×h-š’+€ ÝXW~Y
% gÝX ’xžY‹h þB¹n Live Set k%
o XÇ£ì¯Èê… kÝXgM~Y

5.5.2

þ(n Live Set ’]n~~n

’ØQ

%nÇ£ì¯Èê

~_

»ÃÈnÞü¸

Live go »ÃÈnÞü¸ 2 dn»ÃÈ’ 1 dk~h•‹ nL!XgY pj‹Ðü
¸çó„}ò’D• •[f\mW_D4 k¿)gY B‹ Live Set K‰%n Live Set
xYyfnÈéï ê¿üóÈéïodO ’ H‹ko
H_D»ÃÈ’Õ¡¤
ëÖ馶K‰þ(n»ÃÈxÉéðW Èéïn¿¤ÈëÐüKÈéï ~_o
£nÉíÃרê¢xÉíÃ×W~Y ÉíÃ×UŒ_»ÃÈnÈéïo »Ã·çó

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

55

ÓåüJˆs¢ìó¸áóÈÓåün¯êÃ×
YyfL•Ë UŒ~Y

ÇФ¹

ªüÈáü·çóji’+€

Live Set n¤óÝüÈ(
»Ã·çóÓåüÉíÃ
רê¢

Live Set n¤óÝüÈ(
¢ìó¸áóÈÓåüÉ
íÃרê¢

»ÃÈK‰Èéï’ %k¤óÝüÈW_D4
Õ©ëÀnˆFkU‹Y‹ShLgM~Y

Õ¡¤ëÖ馶…n Live Set ’

»ÃÈ’U‹WfÈéÃ
¯’h:Y‹

SSg
W~Y

Èéï’ÉéðW

Sn

n

W_hJŠkÈéï’ÉíÃ×

ók:UŒ‹ Tango »ÃÈk+~Œ‹ 3 dnÈéïnFa 2 dk»Ã·çó
Óåü¯êÃ×L+~ŒfD~Y SŒ‰n¯êÃ×xo Èéï’U‹Y‹Shg¢
¯»¹Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

56

»ÃÈk+~Œ‹»Ã
·çóÓåü¯êÃ×’
h:Y‹

»Ã·çóÓåü¯êÃ×’ B_K‚ %n Live ¯êÃ× nˆFk »ÃÈK‰Öé
¦ºû×ìÓåüû¤óÝüÈY‹ShLgM~Y d~Š Live Set ’%n Live Set n
µ¦óÉ< «hWf•(Y‹ShLgM~Y

5.5.3

»Ã·çó¯êÃ×’°•»ÃÈhWf¨¯¹ÝüÈY‹

»Ã·çóÓåü¯êÃ×o Õ¡¤ëÖ馶xÉéðWf°• Live Set hWføM
úYShLgM~Y »ÃÈ’øMúYko ~Z »Ã·çóÓåü¯êÃ×’¯êÃ
~_o Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’•cf pn¯
¯WfÉéðY‹K
êï’ BkxžW~Y ]FWf ¯êÃ×’Õ¡¤ëÖ馶nÕ©ëÀkÉéÃ
°W Live LêÕ„kØQ‹ ð’••Y‹K %n ð’ØQfÝXW~Y

5.5.4

Æó×ìüÈ»ÃÈ

Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿Ön Æó×ìüÈÝX Ü¿ó’•Fh þ(n Live Set ’
Live Set Æó×ìüÈ Live Set hWfÝXW~Y Live o °• Live Set kþWfSnš’
-šnÇÕ©ëÈhWf•(W~Y å nˆFjShL-šgM~Y
ˆ ÞëÁÁãóÍëe›/ú›-š
ˆ

Èéïn EQ „ Compressor jin×ê»ÃÈÇФ¹

ˆ ³óÔåü¿-üÞÃÔó°
ˆ MIDI ÞÃÔó°

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

57

Live Set Æó×ìüÈ Template.als o Live n°ƒ-šÕ©ëÀknKŒ ³Ôü„J
do]SgLD~Y
Template.als gÇ£¹¯…’ "Y‹h SnÕ©ëÀ’‹d
Q‹ShLgM~Y

5.5.5

Live Set n µ ó × ë Â g n h :h

ô

þ(n Live Set kˆŠÂgUŒ‹µó×ënê¹È’h:Y‹ko
Õ¡¤ë á
ËåüK‰ Õ¡¤ë’¡
³ÞóÉ’xžW
»ÃÈ’¡
Ü¿ó’¯êïW
fK‰
µó×ë’h: Ü¿ó’¯êïW~Y Live o Live Set kˆcf•(U
Œ‹ µó×ë’é¤óh:W~Y µó×ë’•(WfD‹ Live Set …n¯êÃ×~_
o¤ó¹È¥ëáóÈnpoOD~[“ å n_ý’ŸLgM~Y
ˆ µ ó × ë n ¤ Û Õ¡¤ëÖ馶K‰µó×ë’ÉéðWê¹È…né¤ók
ÉíÃ×Y‹h Live Set L°•µó×ë’ÂgY‹ˆFkjŠ~Y ªüÇ£ª¯
êÃ×k•(UŒ‹µó×ëkþWf Live o ¯êÃ×n×íÑÆ£’ÝXW~
Y ïü×Þü«üo °WDµó×ëLäDµó×ëh XwU ~_o]Œˆ
Š‚wD4 ko]n~~Ý_Œ~YL äDµó×눊íD4 o!–UŒ~
Y
µó×ëÂgê¹Èné
¤óoiŒ‚µó×ën
ÉíÃ×HkjcfD~
Y

ˆ µó×ënÛÃȹïÃ×
é¤ónætnÛÃȹïÃ×µó×ë’•(W
þ(ÂgUŒfD‹µó×ënã•Šhj‹µó×ë’ éOÖ馺Y‹ShL
gM~Y µó×ë’ÉéðY‹nh XgYL Sn¹L éOLH~Y
µó×ëÂgê¹Èn
ÛÃȹïÃ×Ü¿ó

ˆ ÂgUŒ‹µó×ënèÆ
è¢×ê±ü·çó’•(W~Y
°ƒ-š n
Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿ÖK‰xžgM~Y
èÆÜ¿ó’¯êïY‹h Â
gUŒ‹µó×ëL è¢×ê±ü·çóg‹M~Y èƹ¤ÃÁL ¹j“

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

58

µó×ëoªÕé¤ókjŠ~Y ªüÇ£ª¯êÃ×g•(UŒ‹µó×ëkþ
Wf þ(nïü×Þü«ün»ÃÈo µó×ëwk
LjD4 n•Ý_Œ
~Y
µó×ëÂgê¹Ènè
ƹ¤ÃÁ

ˆ µ ó × ë í ± ü · ç ó nh: í±ü·çóko
_o Live é¤Öéê û ×í¸§¯È û]nÖ
Œ~Y

µó×ëL L¹
gB‹ ~
è
…kB‹ShLh:U

µó×ëÂgê¹Èní
±ü·çó«éà

5.6

Live × í ¸ § ¯ È

Live Project Live ×í¸§¯È
o Live k¢#Y‹Õ¡¤ë’+“`Õ©ëÀg
Y \ò\m’‹hWf Hf•~W‡F ~Z zn Live Set K‰\m’‹ËW~Y
!k ªüÇ£ª’2óW µó×ëÕ¡¤ë’\ WfDM~Y ~_o B‰KX•
( UŒ_µó×ë’ÉéðW~Y \mN ’ Xf pj‹Ðü¸çón Live Set
’ÝXWfJQp BhgÔ gM~Y \m-n}òk•D_D Live ¯êÃׄÇФ
¹×ê»ÃÈ’ÝXY‹Sh‚BŠ~Y Live ×í¸§¯È(n×í¸§¯ÈÕ©ëÀ’
•Hp \m-nyšn}òk¢#Y‹Õ¡¤ë’Yyf¡ Y‹ShLgM~Y Live
nÕ¡¤ëÞÍü¸ãko Õ¡¤ën¡ kÅ•jÄüëLÅ™UŒfD~Y

5.6.1

×í¸§ ¯ È h Live Set

Live go êÕg×í¸§¯ÈL\ UŒ‹_• KÕg\ Y‹Å•oBŠ~[
“ Live Set ’ °• ð’ØQfÝXW_Š °•Õ©ëÀí±ü·çókÝXY‹
h Live kˆŠ°•×í¸§¯ÈÕ©ëÀL\ UŒ Live Set LÕ©ëÀ…kÝXUŒ
~Y âXnLive ×í¸§¯Èk Live Set ’ÝXY‹4 o
nþa hjŠ~Y ]
Œgo ‹’(DfSnæ ’¬ WfDM~W‡F

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

59

°• Live Set kDOdKnªüÇ£ª’2óW~W_ SSg Live Set k Tango h
M’ØQ ǹ¯ÈÃ×kÝXW~Y Snæ ’LFh Live Ö馶koå nˆ
Fkh:UŒ~Y

Live ×í¸§¯ÈÕ©ë
À…n Live Set h]n2
ó…¹

×í¸§¯ÈÕ©ëÀ
Tango Project
ko Live Set
Tango.als
h Samples
Õ©ëÀL+~ŒfD~Y
Samples Õ©ëÀko 2 dnµó×ë’+“` Recorded
Õ©ëÀL+~ŒfD~Y Live ná¤ó¦£óɦk Project Tango Lh:UŒ‹_
• þ(Sn×í¸§¯Èg\m-gB‹ShL KŠ~Y
!k ×í¸§¯Èk%nÈéï’2óW~Y îc’ H_Ðü¸çón Live Set ’
% gÝXW MnÐü¸çóLjOj‰jDˆFkW~Y ÇÕ©ëÈn % gÝ
X ³ÞóÉ’••YŒp °•Ðü¸çón½ó°L Tango Project Õ©ëÀ…kÝ
XUŒ~Y

Live Set n 2 dînÐü
¸çóL×í¸§¯Èk
H‰Œ~W_

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

60

þ( Tango Project ko 2 dn Live Set h !¹n Live Set g•(UŒ‹µó×ë’
+€ Samples
Recorded Õ©ëÀL+~ŒfD~Y
SSg Dc_“qo •Š~Y
Õ¡¤ë áËåün °• ³ÞóÉ’xžW
µóÐnÁåüó’2óW~Y SŒo H{i~gn¿ó´ho~c_O¢ÂLjD
ng
Tango Project Õ©ëÀgojO ǹ¯ÈÃ×kÝXY‹ShkW~Y Live
kˆŠ
Samba Project h MLØQ‰Œ_°•×í¸§¯ÈÕ©ëÀL\ UŒ
Tango Project n£kMnUŒ~Y

Tango Project n£
k°•×í¸§¯ÈLý
UŒ~W_

SS~ggo Live ×í¸§¯Èn\ ¹Õh ×í¸§¯È…k Live Set npj‹Ðü
¸çó’ÝXY‹¹Õ’¬ W~W_ ]Œgo ×í¸§¯È’‹OkoiFYŒpˆ
DngW‡FK ×í¸§¯Èo ×í¸§¯Èk+~Œ‹ Live Set nDZŒK’‹Oh
‹M~Y
Tango with Piano.als ’ÀÖë¯êïY‹h »ÃÈh¢#Y‹×í¸§
¯ÈL‹M~Y ×í¸§¯Èo Live ¦£óɦn¿¤ÈëÐükh:UŒ~Y
Tango with Piano.als gn\mN g a‡ch1ÚW_hW~W‡F Cn‚nho
~c_Opj‹‚nkjcfW~c__• ìên×í¸§¯ÈhW_{FLˆU]Fg
Y ]Sg
% gÝX ³ÞóÉ’•D°• ð’ØQfÝXW~Y þ(n×í
¸§¯ÈhUFí±ü·çókÝXW_Dng ǹ¯ÈÃ×kÝXY‹ShkW~W‡
F

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

61

×í¸§¯ÈK‰ Live
Set ’ÝXW °•×í
¸§¯ÈLý UŒ~W
_

Sn°•×í¸§¯ÈÕ©ëÀko
Samples Õ©ëÀL ~` jDShkè W
fO`UD
Electro with Piano.als o ªê¸Êën Tango Project K‰Ô¢Îµ
ó×ë’ÂgWfD~Y
Tango Project LûÕ~_oJdUŒjDPŠ OLoB
Š~[“
Tango Project LûÕ~_oJdUŒfW~Fh
Tango with Piano.als
o
jµó×ëhjŠ~Y SŒo µó×ë’Æ•‹ ShkˆŠ2PShLgM~
Y
jµó×ëhjcfW~c_Œg‚ Live n
jµó×ë’ "Y‹Äüë
’•cfSnOL’ãzY‹ShLgM~Y
×í¸§¯Èn Live Set ’ ÅZW‚×í¸§¯Èn knDfJOÅ•oBŠ~[“
×í¸§¯ÈÕ©ëÀ…k}Mjp`QµÖÕ©ëÀ’\ W Å•kÜXfÕ¡¤ë’
ûÕWt Y‹ShLgM~Y
Live o ×í¸§¯Èk^UjD Live Set Live ¯êÃ×Jˆs×ê»ÃÈ‚+€ „
͹ÈUŒ_Õ©ëÀL X æü¶„ Live nÕ¡¤ë¡ ÄüëL÷qY‹Shnj
DˆFþV’ X~Y WKWjL‰ »ÃÈ„Õ¡¤ëLûÕW_Š ¨¯¹×íü
é Windows /Finder Mac ’ËWfp‰p‰kj‹h ³óÈíüëgMjOjŠ~
Y
çÐü¸çón Live ’T•(n4 : Live 6 go çÐü¸çóg\ UŒ_ Live Set ’
øMY‹ShogM~[“ ã•Šk
% gÝX Y‹ˆFh:UŒ~Y SnÍ
\’LFShkˆŠ °•kÝXUŒ_ Live Set ’×í¸§¯ÈÕ©ëÀknOShLg
M~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

5.6.2

62

×í¸§¯Èh×ê»ÃÈ

ÇÕ©ëÈgo °•¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È×ê»ÃÈo Live é¤Öéê k
Ý¡UŒ in×í¸§¯Èg‚•(Y‹ShLgM~Y WKW ×ê»ÃÈ’þ(n
×í¸§¯Èh ÒkÝXY‹{FLoD4 ‚BŠ~Y ‹Hp B‹\ÁkþWfã
ÿhj‹Þ¹¿ü EQ -š’DOdKÝXWfJM_D4 jigY Sn EQ ×ê»Ã
ÈoSn\Ágn•(kPšUŒfJŠ Ön×í¸§¯Ègo{h“i•(UŒ~[
“ SnˆFj 1K‰ ÇФ¹Ö馶…n ÇФ¹ko Current Project þ(
n×í¸§¯È
µÖÕ©ëÀLnKŒfD~Y ×ê»ÃÈ’ ÝX W_‰ SSx
ÉéðW~Y

×í¸§¯È’yšW_
×ê»ÃÈo ÇФ¹
Ö馶n Current
Project kh:UŒ~
Y

5.6.3

×í¸§¯È…nÕ¡¤ën¡

Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ãgo ×í¸§¯È’¡ Y‹_•n¿)jÄüë’•(Y
‹ShLgM~Y
Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡
³ÞóÉ’xžWfK

×í¸§¯È’¡
Ü¿ó’¯êïW~Y Õ¡¤ëÞÍü¸ãk ×í¸§
¯È…¹hÄüën‚³Lh:UŒ~Y
ˆ ×í¸§¯ÈL
ˆ

jµó×ëní±üÈ

èµó×ë’×í¸§¯È…kÆ•‹;

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

63

ˆ ×í¸§¯È…n•(UŒfDjDµó×ë’ê¹ÈY‹;
ˆ ×í¸§¯È’Live ÑïթüÞÃÈk ÛY‹;
ˆ ×í¸§¯Èn…¹’é¤Öéêk¨¯¹ÝüÈY‹.

5.7

Live é ¤ Ö é ê

Live é¤Öéêo Yyfn Live ×í¸§¯Èg•(gM‹µ¦óÉ< «hWf_ýW
~Y Live nÕ¡¤ëÖ馶go ÖïÞü¯’ËWfé¤Öéêk¢¯»¹Y‹S
hLgM~Y

é¤ÖéêÖïÞü¯
’xžY‹

¯êÃ×o ‹DfD‹ Live Set K‰é¤Öéênû nÕ©ëÀkÉéðWf Live
¯êÃ×Õ©üÞÃÈ gÝXY‹ShLgM~Y ÇФ¹×ê»ÃÈo ÇÕ©ëÈg
oé¤Öéê…kÝXUŒ~Y ×í¸§¯Èh ÒkÝXY‹ Sh‚ïýgY
×ê»ÃÈhLive ¯êÃ×’é¤ÖéêxÝXWf‚ ÂgY‹µó×ëoÝXUŒ~[
“ WKW Live ko Âgµó×ë’Æ•‹Äüë LÅ™UŒfJŠ é¤ÖéêLê
ñŒPY‹ˆF~h•‹ShLgM~Y
Ableton go ó}6\nMcKQhj‹é¤Öéê³óÆóĒЛWfD~Y ³ó
ÆóÄo
Õ¡¯Èêü Live Ñï hWf~h•‰ŒfD~Y Õ¡¯Èêü Live
Ñïo ¤ó¹Èüë CD DVD Ableton ¦§Öµ¤È2 kfЛUŒfD~Y
Õ¡¯Èêü Live Ñï’é¤Öéêk¤ó¹ÈüëY‹ko Live Ñïա¤ë

2 http://www.ableton.com/downloads

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

64

.alp ’ÀÖë¯êïWf Live ná¤ó¦£óɦkÉéðY‹K
Õ¡¤ë
áËåüK‰ Live Ñï’¤ó¹Èüë... ³ÞóÉ’xžWfí±üÈW~Y
þ(¤ó¹ÈüëUŒfD‹Õ¡¯Èêü Live Ñïnê¹Èo
°ƒ-š n ý
Á ¿ÖK‰º•gM~Y Live Ñï’JdY‹ko JdW_D Live Ñï’ê¹È
K‰xžW
¢ó¤ó¹Èüë Ü¿ó’¯êïW~Y
é¤ÖéêknKŒ_Õ¡¤ë~_oÕ©ëÀo Õ¡¯Èêü Live ÑïK‰¤ó¹
ÈüëUŒ_‚ngB‹K æü¶kˆŠnKŒ_‚ngB‹Kk¢•‰Z ûÕ J
d
ð ôY‹ShLgM~Y é¤Öéêo æü¶Lû gÍ\gM‹ Live …n¹
Úü¹gY

5.7.1

é¤Öéêí±ü·çón

ô

Live 5 é ¤ Ö é ê n ô°

é¤Öéêo ÏüÉÇ£¹¯nû ní±ü·çóknOShLgM~Y
°ƒš n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿ÖkB‹ é¤Öéêѹ Ü¿ó’¼Yh é¤Öéê
Õ©ëÀ’xžY‹À¤¢í°Lh:UŒ~Y

°ƒ-š
êѹ

ѹ’xžY‹h þ(né¤Öéê’xžUŒ_í±ü·çók~h•‹KiFK’
m‹À¤¢í°Lh:UŒ~Y SnÍ\n¹œo °WDí±ü·çókˆŠpjŠ~
Y
ˆ í±ü·çóLznÕ©ëÀn4
Y

þ(né¤Öéê…¹o]Sx³ÔüUŒ~

ˆ í±ü·çóL Live 6 Õ©üÞÃÈné¤Öéên4
þ(né¤ÖéêLí
±ü·çók³ÔüUŒ í±ü·çókâkB‹é¤Öéê…¹o ôUŒ~[

né¤Öé

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

65

ˆ í±ü·çóL Live 5 Õ©üÞÃÈné¤Öéên4
Live
é¤ÖéêLô°
UŒ~Y SnÍ\oÖŠˆYShLgM~[“ Live 5 Õ©üÞÃÈné¤Öéê
nÕ©ëÀË o °WD Live 6 Õ©üÞÃÈkiY‹ˆF ôUŒ~Y ]nŒ
g þ(né¤Öéê…¹o âXné¤Öéê…¹h~h•‰Œ~Y ô°UŒ
_é¤Öéêko äDÕ¡¤ëh°WDÕ¡¤ën!¹L+~Œ~YL Live 5 g
•(Y‹ShogM~[“ SŒåM Live 5 ’•(WjD4
~_oé¤Öéê
nÐï¢Ã×’%khcfB‹4 kn• SnÍ\’ŸLY‹Sh’Jç•W
~Y

5.7.2

é¤Öéêxn×í¸§¯Èn¤óÝüÈ

Live ×í¸§¯Èn…¹’é¤Öéêx~h•
Y‹ShLgM~Y
1) ×í¸§¯Èn Live Sets ’‹M
~Y
2)

Õ¡¤ë

áËåüK‰

3)

×í¸§¯È’¡

Ön×í¸§¯Èg‚)(gM‹ˆFk

Sn×í¸§¯È’þ(n×í¸§¯ÈkW

Õ¡¤ë’¡

³ÞóÉ’xžW~Y

Ü¿ó’¯êïW~Y

4) ætn Òb’¯êïWf é¤Öéêx¨¯¹ÝüÈ
W
¨¯¹ÝüÈ Ü¿ó’¯êïW~Y

»¯·çó’U‹

1 K‰ 3 nK ’LFã•Šk Õ¡¤ëÖ馶n×í¸§¯ÈÕ©ëÀ’
(PC) / Ctrl
(Mac) W
×í¸§¯È’¡
³ÞóÉ’xžY‹Sh‚gM~Y

5.8

jµó×ëní±üÈ

í±ü·çóL
jµó×ë’ÂgY‹ Live Set Live ¯êÃ×~_o×ê»ÃÈ’’
íüÉY‹4
Live n¹Æü¿¹Ðü á¤ó¹¯êüón j
kfJáûü¸
Lh:UŒ~Y
jµó×ë’ÂgY‹¯êÃׄ¤ó¹È¥ëáóÈnµó×ë¹
íÃÈo
ªÕé¤ó hh:UŒ
jµó×ënã•Šk!óL• UŒ~Y
Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ãko
jêó¯’î©Y‹ÄüëLÅ™UŒfD~Y
¹Æü¿¹Ðünáûü¸’¯êïW Äüëk¢¯»¹gM~Y
SnÍ\o

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

66

Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡
³ÞóÉ’xžW
»ÃÈ’¡
Ü¿
ó’¯êïW
jÕ¡¤ë »¯·çón í±üÈ Ü¿ó’¯êïY‹Í
\n·çüÈ«ÃÈhWf‚)(gM~Y
Õ¡¤ëÞÍü¸ãk
jÕ¡¤ëh
¢#Y‹³óÈíüënê¹ÈLh:UŒ~Y

Õ¡¤ëÞÍü¸ãn
µó×ënê¹È

5.8.1

KÕkˆ‹î©

µó×ëÂg’KÕgî©Y‹ko Õ¡¤ëÖ馶g
jµó×ë’í±üÈ
W Õ¡¤ëÞÍü¸ãxÉéðW
jÕ¡¤ënê¹ÈnþÜY‹é¤óxhÉ
íÃ×W~Y ÉíÃ×UŒ_µó×ëL,Sk
jµó×ëgB‹KiFKkdDf
o Live o•XW~[“ngTè O`UD Live khcf µó×ëÂgnî©o µ
ó×ëÂgn¤Û h XkjŠ~Y

5.8.2

êÕî©

Live go µó×ëÂgnî©k ¿)jêÕ "_ý’•(Y‹ShLgM~Y Live
’ "kKQ‹ko
êÕ " »¯·çón Go Ü¿ó’¯êïW~Y êÕ
"_ýk¢Y‹ª×·çó’h:Y‹ko £n ÒbnÜ¿ó’¯êïW~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

67

Õ¡¤ëÞÍü¸ãnê
Õ׷çó

ˆ

Y

Õ©ëÀn "
æü¶š©nÕ©ëÀh]nµÖÕ©ëÀL "k+~Œ~
Õ©ëÀ’xžY‹ko
Õ©ëÀ’-š Ü¿ó’¯êïW~Y

ˆ

×í¸§¯È’

ˆ

é¤Öéê’

"

"

Sn»ÃÈn ×í¸§¯ÈÕ©ëÀ ’ "W~Y
Live é¤Öéê ’ "W~Y

ˆ

ú •µó×ënhº’
hº’ "W~Y

"

KÕ~_oêÕgî©LL•Œ_µó×ën

ˆ

Œh ôn•
Œhk ôY‹µó×ën• úUŒ~Y Live o µó×ë
º•n_•kØÃÀhªüÇ£ªÇü¿nÕ£ó¬ü×êóÈ’•(W~Y ]n
_•
"kDO‰KB“LKKŠ~Y

ˆ

Õ©ëÀn•¹-ãó
Õ©ëÀL•¹-ãóUŒ þ(n Õ¡¤ë·¹Æ
ànLive ¤óÇï¹ `QgjO Yyfnµó×ëL "UŒ~Y Sn¹Õg
ÏüÉÇ£¹¯’ "Y‹h ¤óÇï¹K‰nÅ1’•cf "Y‹ˆŠ‚K
jŠB“LKKŠ~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

68

êÕ "’LFh
jµó×ëkþY‹
FjPœL H‰Œ~Y

ܵó×ë

úUŒ~Y

ܵó×ëjW
gí±üÈW~Y

"_ýnaö’

Hf‚F

ˆ

ܵó×ë’ 1 d
W~Y

ú

ܵó×ë’

ˆ

Ü µ ó × ë ’ p ú ÛÃȹïÃ×Ü¿ó
Ü¿óê¹Èn é¤óæ
tji ’¯êïW Õ¡¤ëÖ馶k ܵó×ëL ÛÃȹïÃ×âüÉ
hWfh:UŒ‹ˆFkW~Y SŒg Õ¡¤ëÖ馶n ܵó×ë’ÀÖ
ë¯êïWfíüÉY‹ShLgM~Y

5.9

"Y‹K

å

ˆ

Live oSn

¦

L

µó×ë’KÕ

jµó×ëgB‹h$-

èµó×ë’Æ•‹

jµó×ëÂg L+~ŒjDˆF Live ko»ÃÈn ×í¸§¯ÈÕ©
Live Set k
ëÀ kµó×ë’ ³ÔüjikˆŠ
Æ•‹ ª×·çóLÅ™UŒfD~Y Sn
Í\o Õ¡¤ëÞÍü¸ãK‰LD~Y
ˆ

Õ¡¤ë

ˆ

»ÃÈ’¡

ˆ

áËåüK‰

èµó×ë

Õ¡¤ë’¡

³ÞóÉ’xžW~Y

Ü¿ó’¯êïW~Y
»¯·çón ÒbÜ¿ó’•cfU‹W~Y

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

69

èµó×ë’Æ•‹

Õ¡¤ëÞÍü¸ão í±ü·çó é¤Öéê Ön×í¸§¯È
‰nµó×ëji kˆŠ ^UŒfJŠ å ’h:W~Y

èÉé¤ÖK

ˆ µó×ëphµó×ëkˆŠ•(UŒfD‹Ç£¹¯¹Úü¹
ˆ Õ¡¤ëÖ馶kµó×ëê¹È’h:Y‹
ˆ µó×ëÎÆn‹Ëhãd’LF

áâ Õ¡¤ëÞÍü¸ãn
ŒjDgO`UD

oD/DDH

Æ•fÝX

h:

Ü¿ó

ŠÿHÜ¿ó

Ü¿ó’¯êïWf

ºšY‹Sh’Ø

Õ¡¤ëÞÍü¸ãn
Æ•fÝX Ü¿ó

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

70

Õ¡¤ë áËåün Yyf’Æ•fÝX ³ÞóÉo þ(n»ÃÈkˆŠÂgU
Œ‹Yyfn èµó×ë é¤ÖéêK‰n‚n‚+€ ’Æ•fÝXY‹·çüÈ
«ÃÈhWfÍM~Y é¤Öéêko'‹nÞëÁµó×ëL p+~ŒfD‹_•
Sn³ÞóÉ’ŸLY‹h KjŠnpnµó×ëL³ÔüUŒ~YngTè O`U
D

5.10

í±üÈhÎÆ’~h•fLF

¯ê¨¤Æ£Öj\m’LcfD‹“o z Y‹OL’hŠBHZ x„cf]n\m
kÆ-W Œg~h•f]nOL’ãzW_D h FShLBŠ~Y Live nÕ¡¤ë
ÞÍü¸ã’•(YŒp
jµó×ë’‹dQ‹Sh h èµó×ë’Æ•‹Sh
L þ(n Live Set kþWf`QgjO å kþWf‚LH~Y
ˆ é¤Öéê
Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡

é¤Öéê’¡
Ü¿ó’¯êïW~Y
ˆ þ ( n Live × í ¸ § ¯ È
Õ¡¤ë
’xžWfK‰
×í¸§¯È’¡

³ÞóÉ’xžWfK

áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡
Ü¿ó’¯êïW~Y

ˆ Live × í ¸ § ¯ È Live Ö馶n×í¸§¯Èg
D
×í¸§¯È’¡
ª×·çó’xžW~Y

(PC) /

Ctrl

³ÞóÉ
(Mac) ’•

ˆ y š n Õ © ë À J ˆ s ] n µ Ö Õ © ë À … n Y y f n × í ¸ § ¯ È Õ¡¤
ëÖ馶nÕ©ëÀg
(PC) / Ctrl
(Mac) ’•D
×í¸§¯È’¡
³ÞóÉ’xžW~Y
ˆ Live Set
n4@g
Y

Live ¯ ê Ã ×
(PC) / Ctrl

Live × ê » Ã È n x ž è
Õ¡¤ëÖ馶nû
(Mac) ’•D
Õ¡¤ë’¡
³ÞóÉ’xžW~

Í\LŒ†W_‰ Õ¡¤ëÞÍü¸ã
èn Æ•fÝX
fO`UD ¯êïWjDh
ô…¹LÃÄUŒ~Y

Ü¿ó’ÅZ¯êïW

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

5.11

•(UŒfDjDµó×ën

71

"

Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ão ×í¸§¯È…n•(UŒfDjDµó×ë’‹dQú
YShLgM~Y
úUŒ_¢¤Æà’º•W JdY‹Å•LB‹KiFK’ %
k~_o~h•f$-Y‹ShLgM~Y
•(UŒfDjD µó×ë’ "Y‹
h Live o×í¸§¯ÈÕ©ëÀ…n µó×ë’¹ W ×í¸§¯È…n Live Set
Live ¯êÃ× ÇФ¹×ê»ÃÈkˆŠµó×ëLÂgUŒfD‹KDjDK’º•
W~Y ÂgUŒfDjQŒp ]nµó×ëo _hH%n×í¸§¯È„×í°éà
L]nµó×ë’•(WfDf‚ •(UŒfDjD‚nh•jUŒ~Y
þ(‹DfD‹×í¸§¯Èn•(UŒfDjDµó×ë’‹dQ‹ko
Õ¡¤ë
áËåün Õ¡¤ë’¡
³ÞóÉ’xžW
×í¸§¯È’¡
Ü¿ó’¯
êïWfK‰
•(UŒfDjDµó×ë n£kB‹ ÒbnÜ¿ó’¼WfU‹
Wf h: Ü¿ó’¯êïW~Y
h: Ü¿ó’¯êïY‹h Õ¡¤ëÖ
馶k•(UŒfDjDµó×ënê¹ÈLh:UŒ~Y SSg µó×ën×ì
Óåü ’LD Å•kÜXfµó×ë’JdW~Y
é¤ÖéêK‰•(WfDjDµó×ë’¢YSh‚gM~Y
‰ Õ¡¤ë’¡
³ÞóÉ’xžW
é¤Öéê’¡
‰ •(UŒfDjDµó×ë »¯·ç󒺕W~Y

Õ¡¤ë áËåüK
Ü¿ó’¯êïWfK

~_ yšnÕ©ëÀ Jˆs]nµÖÕ©ëÀ …kB‹ Yyfn×í¸§¯Èg•
(UŒfDjDµó×ë’‹dQ‹Sh‚gM~Y Õ¡¤ëÖ馶nÕ©ëÀg
(PC) / Ctrl
(Mac) W
×í¸§¯È’¡
³ÞóÉ’xžWfK‰
•(UŒ
fDjDµó×ë »¯·ç󒺕W~Y Live o ×í¸§¯È’ %k¹ W
nÕ©ëÀ…n%n×í¸§¯ÈLSnµó×ë’•(WfDf‚
•(UŒfDj
Dµó×ë hWf ^W~Y ~Zµó×ë’ ên×í¸§¯ÈkÆ•fK‰ •(
UŒfDjDµó×ën×í¸§¯È’ˆ»Y‹h “Ucfˆ»WfW~FShLBŠ
~[“

5.12

× í ¸ § ¯ È ’ Live Ñ Ã ¯ k

ÛY‹

Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ãgo Live ×í¸§¯È ’Live ÑïթüÞÃÈhWf~
h•‹ShLgM~Y Live ÑïթüÞÃÈk~h•‹h ¢ü«¤ÖxnÝX„â
k¿)gY SnÍ\’LFko
Õ¡¤ë áËåüK‰ Õ¡¤ë’¡
³Þ

CHAPTER 5. Õ¡¤ëh»ÃÈn¡

72

óÉ’xžW
×í¸§¯È’¡
Ü¿ó’¯êïWfK‰
ÑÃ-ó° n£
kB‹ ÒbnÜ¿ó’¯êïWfU‹W~Y
Live Ñï’\
Ü¿ó’¯êÃ
¯WfÕ¡¤ëxžÀ¤¢í°’‹M °•Live Ñïա¤ën Mhí±ü·çó’
šW~Y ×í¸§¯ÈK‰°• Live Ñï’\ Wf‚ ×í¸§¯Èkoj“n
‚ X~[“ ×í¸§¯È’JdW_D4 o Õ¡¤ëÖ馶’•cfJdY‹
ShLgM~Y
Live o ï '.€S’•(W Live ÑïnÕ¡¤ëµ¤º’
Pk‘H~Y ×í
¸§¯È…nªüÇ£ª Pkˆcfo
' 50 Ñü»óÈ~gÕ¡¤ëµ¤º’.
Y‹ShLgM~Y
Live Ñï’ãÍY‹ ªê¸ÊënLive ×í¸§¯È’©CY‹ ko Live ÑÃ
¯Õ¡¤ë .alp ’ÀÖë¯êïWf Live ná¤ó¦£óɦkÉéðY‹K
Õ¡¤ë áËåüK‰ Live Ñï’¤ó¹Èüë... ³ÞóÉ’xžWfí±üÈ
W~Y °•×í¸§¯Èní±ü·çó’xžW~Y áâ Õ¡¯Èêü Live Ñï
Ableton kˆŠÐ›UŒ‹ o êÕ„k Live é¤Öéê k¤ó¹ÈüëUŒ~Y

73

Chapter 6

¢ìó¸áóÈÓåü
¢ ì ó ¸ á ó È Ó å ü go ¢ ì ó ¸ á ó È ’h:W~Y
f ÞëÁÈéïÆü×n• g줢¦ÈUŒfD~Y

òn¿¤àé¤ók¿c

¢ìó¸áóÈÓåüg
n줢¦È‹

¢ìó¸áóÈÓåüo MIDIûëü×ûµ¦óɨէ¯ÈûÓǪ
h¢ìó¸Lïýj ÑïÕëjèÆÄüëgY

}òjin

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

74

6.1 Í \
Live ¢ìó¸áóÈÓåünºüà„¹¯íüë’
~Y
6

1

2

éOLFko

3

4

å

nˆFkÍ\W

5

¢ìó¸áóÈÓåün
Í\

1. ºüàn¦ D’ ôY‹ko ¢ìó¸áóÈÓåü nÓüÈ¿¤àëü
éü…’‚ô¹ kÉéðW~Y ¹¯íüëY‹ko 4s¹ kÉéÃ
°W~Y
2. xžè nºüà¤óB‹DoºüࢦȒLFko ³óÔåü¿n-ü
ÜüÉn
×é¹ h
ޤʹ -ü’•(W~Y Óåü’¹é¤É
Alt
(PC) /
(Mac) -ü’¼W_~~ÉéðW
Y‹ko Ctrl Alt
~Y
3. ¢ìó¸áóÈûªüÐüÓåüo ònhSó’:W_‚ngY ònoX
•K‰B•Š~g’Yyfh:WfD~Y Òrn*DÚgÏKŒ_w¹b
o ¢ìó¸áóÈÇ£¹×줅kh:UŒfD‹¢ìó¸è h
Wf
D~Y ¢ìó¸áóÈÇ£¹×줒¹¯íüëY‹ko w¹bn…t’
¯êïW æókÉéðW~Y Ç£¹×ì¤nºüà¤óB‹Doºü
ࢦȒLFko w¹bn…t’¯êïW
kÉéðW~Y
4. ¢ìó¸áóÈÇ£¹×ì¤nh:è
éðW~Y

ôY‹ko

w¹bnæóï’É

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

75

5. ¢ìó¸áóÈÇ£¹×ì¤…è’ è „k‚chsWO‹_D4 ko
ªüÐüÓåü…’¯êïW
¹ kÉéðWfºüàW~Y ¢ìó
¸áóÈÇ£¹×ì¤o 4skÉéðY‹Sh‚gM~Y SnÍ\kˆ
Š ¢ìó¸ninè g‚Õ©ü«¹hºüàLÞ¦¹Í\ 1 dgïýkj
Š~Y
6. ½ó°Ý¸·çók •[ ¢ìó¸áóÈÇ£¹×줒êÕg¹¯íüë
U[‹ko
êÕ¹¯íüë ¹¤ÃÁ’ªókY‹K
ª×·çó á
ËåüK‰ êÕ¹¯íüë ³ÞóÉ’xžW~Y

6.2 È é ó ¹ Ý ü È
³óÔåü¿-üÜüÉhÞ¦¹’•cf
hLgM~Y

Live nÈéó¹ÝüÈ’³óÈíüëY‹S

1. ³óÈíüëÐün •
Ü¿ó’¯êïWf¢ìó¸áóÈn• ’‹
ËW
\b Ü¿ó’¼Wf• ’\bW~Y -üÜüÉn¹Úü¹-ü
’•cf‚ ¢ìó¸áóÈ• nªóhªÕ’ ŠÛH‹ShLgM~Y
³óÈíüëÐün
\b Ü¿ó

2. ¢ìó¸áóÈ’¯êïWf¹ÅY‹?eÞü«ü’Sa ¢ìó¸áóÈ
• Mn’-šgM~Y
\b Ü¿ó’ÀÖë¯êïY‹h ¢ìó¸
áóÈMnL 1.1.1 k;Š~Y

?eÞü«üK‰¢ìó
¸áóÈn• L‹ËU
Œ~W_

?eÞü«üMnK‰gojO \bMnK‰•
-ü’¼W_~~¹Úü¹-ü’¼W~Y

’•‹Y‹ko

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

76

3. Èéï n¹¯é֨ꢒ¯êïY‹h • L¯êïUŒ_Mnx
¸ãó×W~Y ¸ãó×nµ¤ºo ³óÈíüëÐün¯ªó¿¤º-š
k“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y ¹¯éÖ¨ê¢gÞ¦¹Ü¿ó’¼WfD‹
“ ¢ìó¸áóÈn è L¯ªó¿¤º-š$ nwUgêÔüÈ• U
Œ~Y ¯ªó¿¤º-š$L UD4
~_o None k-šUŒfD
‹4
òhS’ Wf¹¯éÖLïýkjŠ~Y

¢ìó¸áóÈ•
¯éÖY‹

4. ½ó°Ý¸·çóo
K‰¿ÀgM~Y

³óÈíüëÐün

¢ìó¸áóÈMn

ˆ SnÕ£üëÉ…’

À-Í-16

ó

kÉéðW~Y

ˆ ¯êïWfp$’e›W

ko

Õ£üëÉ
¢ìó¸áóÈMn
Õ£üëÉg• Mn’
-šY‹

¢ìó¸áóÈMn Õ£üëÉgo ½ó°Ý¸·çóL
&gh:UŒfD~Y å nˆFkWfp$’ ôW~Y

ˆ p$n—

’¹

-üh

hit

Return

-ü’¼W~Y

-ü’•(W~Y

5. ¯êÃ×Óåün¹¯é֨ꢒ•cf ¯êÃ×nyšnݸ·çóK‰
¢ìó¸áóÈn• ’‹ËY‹ShLgM~Y
6. ¢ìó¸áóÈ• Mno

é¦óÁïýjí±ü¿’•cf-šgM~Y

³óÔåü¿-ü„ MIDI áûü¸o iŒg‚Èéó¹ÝüȳóÈíüëkÞÃ×
Y‹ShLgM~Y K kdDfo rSY‹à’TÂgO`UD

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

77

6.3 í ± ü ¿ ’ • c _ ¢ ì ó ¸ á ó È n é ¦ ó Á

í±ü¿’•c_¢ìó
¸áóÈgné¦óÁ•

í±ü¿o ¢ìó¸áóÈ…niSxg‚-ngM~Y
í±ü¿’-š Ü¿ó’
•cf • ~_o2ó-kê¢ë¿¤àg-nY‹ShLgM ³óÈíüëÐün¯
ªó¿¤º-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y ¢ìó¸áóÈL• WfDjD4 k
í±ü¿’-š Ü¿ó’¯êïY‹h ?eÞü«ü~_oxžè n‹ËMnk
í±ü¿L-nUŒ~Y í±ü¿o Èéï èn¹¯éÖ¨ê¢n³óƯ¹Èá
Ëåü ~_o ?e áËåüK‰‚-ngM~Y °WO H‰Œ_í±ü¿nMn
o ³óÈíüëÐün¯ªó¿¤º-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y

í±ü¿³óÈíüë

í±ü¿’¯êïY‹K
í±ü¿-š Ü¿ó! n M/!ní±ü¿ Ü¿ó’
•cf í±ü¿’|súY ¸ãó×Y‹ ShLgM~Y í±ü¿o MIDI/-ü
ÞÃÔó°’•cf|súYSh‚gM~Y í±ü¿o¯ªó¿¤ºUŒ‹ShkY
Wf UD í±ü¿’ÀÖë¯êïY‹hí±ü¿LxžUŒ ]ní±ü¿MnK
‰¢ìó¸áóÈL• UŒ~Y
¢ìó¸áóÈ…n
~_o Œní±ü¿x¸ãó×W_Œ M/!ní±ü¿
ó’¯êïY‹h ¢ìó¸áóÈ‹Ë~_oB†Mnxh¸ãó×W~Y

Ü¿

Ééð B‹Do³óÔåü¿-üÜüÉnâp-ü’•cfí±ü¿’ûÕY‹Sh
LgM~Y

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

78

í±ü¿n ð’ ôY‹ko
ÒbnÞü«ü¯êïWfxžW èÆáËåü
R (Mac) ’•
n ð ô³ÞóÉ’xž ~_o·çüÈ«ÃÈ Ctrl R (PC) /
( W~Y í±ü¿o
~_o Delete -üû?eáËåüû í±ü¿’J
d Ü¿ó’•cfJdY‹ShLgM~Y
í±ü¿n
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün !ní±ü¿këü×
ÞóÉ’•cf 2dní±ü¿“nëüו LLH~Y

³

í±ü¿n
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ½ó°¹¿üÈ¿¤à’S
Sx-š ³ÞóÉ’•cf
xžè g• L‹Ë Y‹ÇÕ©ëÈ’!¹kY‹S
hLgM~Y Sn³ÞóÉLxžUŒfD‹4
• oí±ü¿K‰‹ËUŒ~Y

6.4 ¢ ì ó ¸ á ó È ë ü ×
³óÈíüëÐünëü
×¹¤ÃÁ

Live g¢ìó¸áóÈ»¯·çó’pŠÔW• Y‹ko ³óÈíüëÐünëü×¹
¤ÃÁ’¯êïW ¢ìó¸áóÈëü×’ ¹kW~Y

³óÈíüëÐünÕ£üëÉkp$’e›W ëü×nwU’-šW~Y ætn
Õ£üëÉgoëü×n‹ËMn’-šW ótnÕ£üëÉgoëü×nwU’-šW
~Y
èÆáËåüK‰ëü×’xžn³ÞóÉ’ŸLY‹h
nÍ\’ ¦kLH~Y
Sn³ÞóÉo ¢ìó¸áóÈëü×’ ¹kW ëü×Öìü¹’¢ìó¸áóÈg
xžUŒ_¿¤à¹Ñók •[f-šW~Y

ëü׋ËÕ£üëÉ
æ hëü×wÕ£ü
ëÉ ó

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

79

¢ìó¸áóÈnëü×
Öìü¹

ëü×Öìü¹o
f¿ÀgM~Y
ˆ
ˆ

Þ¦¹’•cfxžW

³óÔåü¿-üÜüÉK‰³ÞóÉ’•c

-üh
-ü’•cf þ(n°êÃÉ/¯ªó¿¤¼ü·çó-šk“Dëü
×Öìü¹’æóx WZdÕKW~Y
-üh

-ü’•cf

ëü×Öìü¹’æóx·ÕÈU[~Y

ˆ

Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’æóâp-ühqk•(Y‹h
šk“Dëü×’íOW_ŠwOW_ŠY‹ShLgM~Y

þ(n°êÃÉ-

ˆ

Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’
âp-ühqk•(Y‹h
kW_ŠJ kW_ŠY‹ShLgM~Y

ëü×nwU’

~_ ¢ìó¸áóÈnëü×Öìü¹’ÉéðWf-šY‹Sh‚gM~Y Þü
«ünæó!ï’ÉéðWf ëü×n‹ËMnhB†Mn’zšW~Y ëü×…’
¯êïWfÉéðY‹h wU’ HjDgëü×’ûÕU[‹ShLgM~Y
ëü×n
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ½ó°¹¿üÈ¿¤à’SS
x-š ³ÞóÉ’•cf
xžè g• L‹Ë Y‹ÇÕ©ëÈ’!¹kY‹Sh
LgM~Y Sn³ÞóÉLxžUŒfD‹4
• oëü×¹¿üÈK‰‹ËUŒ~
Y

6.5 ¯ ê Ã × n û Õh µ ¤ º

ô

ªüÇ£ª„ MIDI o Live nÈéï nû n½ó°Ý¸·çókMnUŒ_¯êÃ
×hWf¢ìó¸áóÈÓåü kh:UŒfD~Y

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

80

¯êÃ×nûÕ

¯êÃ×’ÉéðWf %n½ó°Ý¸·çó~_o%ÈéïkûÕW~Y

¯êÃ×nwU

¯êÃ×næïB‹Doóï’ÉéðWf

¯êÃ×nwU’ ôW~Y

6.6 ¯ ê Ã × h ¿ ¤ à n x ž
¯êÃ×nûÕ„µ¤º ô’dDf Live gn¢ìó¸áóÈèÆo xžWfK‰
LFnLú,gY d~Š Þ¦¹’•cf¢¤Æà’xžW «ÃÈû³ÔüûÚü¹
Èû ýjináËåü³ÞóÉ’ŸLY‹hDF¹ÕgY SnèƹÕ`h !K’
•cf¹‡ˆO\mLLH~Y
¹nKgÞ¦¹„ÈéïÑÃÉ’ÍŠ ‚FG¹n
Kg-üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ„áËåü³ÞóÉ’Í\Y‹ShLgM~Y áËåü
o-üÜüÉn·çüÈ«ÃÈ’Á§Ã¯Y‹_•k•(W ·çüÈ«ÃÈ’;(Y‹
Sh’JYY•W~Y
]Œgo

inˆFkxžY‹nK’‹fDM~W‡F

ˆ ¯êÃ×o

¯êïWfxžW~Y

ˆ ¢ìó¸áóÈÌo’¯êïWf
Y‹Þü¯kˆcf:UŒfD~Y
ˆ ¿¤à¹Ñó’xžY‹ko

¿¤àMn’xžW~Y

¿¤àMno¹Å

¯êïW_ŒÉéðW~Y

ˆ èÆY‹_•k¯êÃ×…
… n¿¤àk¢¯»¹Y‹ko
Ü¿ó’¯êïWfÈéï’ U‹ W~Y

Èéï

ðnækB‹

ô

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

81

U‹W_ÈéïnØU
¿À

U‹W_Èéï’4sk rWfD‹é¤ó
t ’ÉéðWf Èéï
nØU’¿ÀW~Y ¯êÃ×n4s¶¹ÈêÃ× nâbh:…’¯êïW
fÉéðY‹h ¯êÃ×…n¿¤à’xžgM~Y Alt
(PC) / Alt
(Mac)
-ü’¼WjL‰
Ü¿ó’¼W hÈéï’ ¦k‹OShLgM~Y
ˆ ëü×Öìü¹’¯êïY‹h èÆáËåünëü×xž³ÞóÉn·çüÈ
«ÃÈhWf_ýW~Y Sn³ÞóÉ’•Fh ëü×…nYyfn PLxž
UŒ~Y
ˆ

-ü’¼WjL‰¯êïWf
žè ’ƒR‹ShLgM~Y

Èéï…~_o

pÈéï“nx

ëü×Öìü¹’¯êÃ
¯Wfëü×’xžWè
ÆY‹

6.7 è Æ° ê Ã É ’ • F
èÆ\m’!XkY‹_• «ü½ëo ½ó°ÆóÝáü¿ü:;’:Y°êÃÉé¤
ók8@UŒ~Y °êÃÉo
ºüàiÜ ~_o úš k-šgM~Y
¢ìó¸áóÈÓåüÈéï¨ê¢ ~_o ¯êÃ×ÓåüÇ£¹×ì¤n
(PC) /
Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•cf ºüàiÜ°êÃÉ ~_oúš°êÃ
Éné¤ónE’-šY‹ShLgM~Y

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

82

ª×·çó áËåü³ÞóÉnå
¿ÀY‹ShLgM~Y
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

1 (PC) /
Ʀ’ kW~Y
Ctrl

Ctrl

2

Ʀ’J

(PC) /
kW~Y

3 (PC) /
°êÃÉ’ 8

Ctrl

p
Ctrl

~Y

°êÃÉ’

éO

1 (Mac) -ü’•cf °êÃÉ’í
í•
‹ 8 ó&K‰ 16 ó&x

°êÃÉé¤ón

(Mac) -ü’•cf °êÃÉ’ƒ
ƒR
‹ 8 ó&K‰ 4 ó&x

°êÃÉé¤ón

2

3 (Mac) -ü’•cf 3 # & âüÉk
ó&K‰ 8 ó&n 3 #&k ôW~Y

ŠÿH~Y

‹H

4 (Mac) -ü’•cf °êÃÉ8@nªóhªÕ’ ŠÛH
4 (PC) /
°êÃÉLªÕ`h «ü½ëoáü¿ü:;k8@UŒ~[“

Ctrl
5 (PC) /
5 (Mac) -ü’•cf
âüÉ’ ŠÛH~Y

þ(n°êÃÉé¤ón“”o
h:UŒ~Y

6.8

n·çüÈ«ÃÈ’•(Wf

¿ ¤ à ’ ...

úš°êÃÉâüÉhiÜ°êÃÉ

¢ìó¸áóÈÓåü~_oÈéïÓåünó

ïk

³ÞóÉn•(

«ÃÈ ³Ôü Úü¹Èji
8n³ÞóÉLþ(nxžè kqÿY‹nkþW
f
¿¤à’... ³ÞóÉo ¿¤à’?eW_ŠJdW_ŠWf ÈéïYyfk
\(W~Y
ˆ ¢ìó¸áóÈK‰xžUŒ_¿¤à’ ¿ ¤ à ’ « Ã È ’ŸLWf«ÃÈY‹
h «ÃÈUŒ_è n!tkB‹¿¤àé¤ó nªüÇ£ª„ MIDI L’Dk¥
ÑW~Y Sn³ÞóÉ’ŸLY‹h «ÃÈW_wU `Q¢ìó¸áóÈnw
UL. UŒ~Y
¿¤à’«ÃÈ ³ÞóÉo xžUŒ_Èéï`Qgo
jOYyfnÈéïkqÿW~YngTè O`UD

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

83

¯êÃ×’xžW
¿
¤à’ˆ» ³ÞóÉ’
ŸLW¯êÃדn
®ãÃ×’ˆ»W~W
_

ˆ

¿ ¤ à ’ Ú ü ¹ È o ³ÔüUŒ_¿¤à’¢ìó¸áóÈkÖŠØQ~Y
SŒkˆŠ ³ÔüW_¿¤ànwU `QhSnwULöwUŒ~Y

ˆ

¿ ¤ à ’ ý o xžUŒ_¿¤à¹Ñón³Ôü’¢ìó¸áóÈkÖŠØ
Q~Y SŒkˆŠ xžUŒ_wUn `QhSnwULöwUŒ~Y

ˆ ¢ìó¸áóÈK‰xžUŒ_¿¤à’ ¿ ¤ à ’ J d gˆ»Y‹h «ÃÈU
Œ_è n!tkB‹¿¤àé¤ó nªüÇ£ª„ MIDI L’Dk¥ÑW~Y S
n³ÞóÉ’ŸLY‹h ˆ»W_wU `Q¢ìó¸áóÈnwUL. UŒ~
Y
¿¤àˆ» ³ÞóÉo xžUŒ_Èéï`QgojOYyfnÈéÃ
¯kqÿW~YngTè O`UD
ˆ

6.9

! ó è ’ ? e o ¢ìó¸áóÈ
Œ_4@nMk?eW~Y

¯êÃ×n

r³ÞóÉo
¯êÃ×’J k

kxžUŒ_Äò

n!óè

’xžU

r

¯êÃ×’ rW_Š

¯êÃ×n è’¯êÃ×K‰ âU[~Y

rY‹ko å nˆFkLD~Y

1. Èéï’U‹W~Y
2. âbB‹Do MIDI Ç£¹×줅g¯êÃ×’
~Y
3.

rW_DMn’¯êïW

r³ÞóÉ’ŸLW~Y

¯êÃ×n è’¯êÃ×K‰ âU[‹ko å nˆFkLD~Y

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

84

1. Èéï’U‹W~Y
2. âbB‹Do MIDI Ç£¹×줅g
~Y
3.

r³ÞóÉLŸLUŒ

âU[_Dè

ªê¸Êë¯êÃ×L3

’ÉéðWfxžW

rUŒ~Y

rUŒ_¯êÃ×

6.10

¯êÃ×nP

P ³ÞóÉo ¢ìó¸áóÈÓåün
Èéïk&vµó×ë
D¯êÃ×k\ŠÿH~Y Ë
’LFnk' ¿)gY

P’•cf°W

pn¯êÃ×’P U
[ 1dn¯êÃ×kW
~W_

èÆ

B‹Do

O-k

¢ìó¸áóÈëü×âüÉ gYp‰WDµ¦óÉ’Og‹¯

CHAPTER 6. ¢ìó¸áóÈÓåü

85

êÃ×줢¦È’z‹W_hW~Y ¢ìó¸áóÈK‰ì¤¢¦Èè ’xžW è
ÆáËåünëü×xž³ÞóÉL•H~Y
P ³ÞóÉ’ŸLWf°WDëüׯ
êÃ×’
Y‹ShLgM~Y °WD¯êÃ×o »Ã·çóÓåü»ì¯¿K‰
»Ã·çóÓåü¹íÃÈxÉéðWfê¢ë¿¤àg¢ìó¸Y‹ShLïýgY
ªüÇ£ª¯êÃ×’P Y‹h xžUŒ_YyfnÈéïg°WDµó×ë’
W~Y °WDµó×ëo éïn¨Õ§¯ÈÁ§üóhß-µükˆ‹æ kHLY
‹¿¤àïüÔó°¨ó¸ónªüÇ£ªú›’2óW_nh,ê„k X‚ngY
“cf P UŒ_µó×ëko ¯êÃ×…n p ¿¤àïü× ÔÃÁ·ÕÈ U
‰k ¯êÃרóÙíü×L+~Œ~YL ¨Õ§¯Èo+~Œ~[“ ¨Õ§¯ÈL
KKc_µó×ë’•cf°WDµó×ë’
Y‹ko
Ç£¹¯køMúY ³Þ
óÉ’•(WfO`UD
°•µó×ëo
µó×ë / æ
/ P
nþ(n»ÃÈn ×í¸§¯È
Õ©ëÀ …knKŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~g °•µó×ëo BÕ©ëÀ gšW_í±ü·çók‹Š~Y

86

Chapter 7

»Ã·çóÓåü
Live n¢ìó¸áóÈÓåügo Ön·ü±ó¹×í°éàh XˆFk ½ó°n¿
¤àé¤ók¿cfYyfL2LWfDM~Y WKW Ön{h“in½ÕȦ§¢
o ]nË n_• å nˆFj¶ÁkþÜgM~[“
ˆ é¤Ö O-B‹Do DJ O- ò
f K‰jDShLˆOBŠ~Y
ˆ

‡go

¹Æü¸nÕMk

„ònwU

1 ò-nÑüÈn

jLM‚c

•[fµ¦óÉ’³óÈíüëWjQŒpjŠ~[

ˆ }ò„ ;n¹³¢’\òY‹›ko ¢ÉêÖgD•D•fWjL‰\ò\m’
‹ËW
B„jÕ R’ŒgLFhZchu ›xn:ÀL'MO ¹‡ˆO\
òLLH~Y

SnˆFj( S] Live L— hY‹ ÎgY

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

87

7.1 » Ã · ç ó Ó å ü ¯ ê Ã ×

»Ã·çóÓåü¯êÃ
×n³óÈíüë

1. ¯êÃו ’‹ËY‹ko »Ã·çóÓåün ¯êÃ× næïn Ò
Ü¿ó’Þ¦¹¯êïY‹K ¯êÃ×’¯êïWfxžW³óÔåü¿
n Return -ü’¼W~Y ¯êÃ×LxžUŒfD‹4 ko âp-ü’
•cf£ŠBF¯êÃ×kûÕgM~Y ¯êÃו nÕ\’«¹¿Þ¤º
Y‹¹ÕkdDfo ÞËå¢ën¯êÃו –™-šn ’TÂgO`U
D
2. c¹bn¯êÃ×\bÜ¿ó’¯êïY‹h Èéï¹íÃÈn¯êÃ×
B‹Do»Ã·çó°êÃÉ èn È é à ¯ ¹ Æ ü ¿ ¹ Õ £ ü ë É …n
¯êÃו L\bW~Y
¯êÃ×o ³óÔåü¿n-üÜüÉ~_o MIDI ³óÈíüé’•cfêâüÈg³
óÈíüëY‹ShLgM~Y ¯êÃ×’ MIDI ÎüÈÄòkÞÃ×W JóŽg•
Y‹Sh‚gM~Y
¯êÃ×o Ddg‚ inˆFj •g‚• LïýgY ¯êÃ×줢¦Èo•
n jh¢ÂBŠ~[“ »Ã·çó°êÃÉkˆŠ»Ã·çó…n¯êÃ×xnéóÀ
àj¢¯»¹LïýgY
»Ã·çóÓåü¯êÃ×n• ’\bWf‚ ³óÈíüëÐün• Ü¿óoÍâh
:n~~kjŠ ¢ìó¸áóÈݸ·çóÕ£üëÉoÕ\’šQ~Y Õ£üëÉ
oó}nAŒk¿cfD‹ng é¤ÖÑÕ©üÞó¹-„ ¢ìó¸áóÈk2ó-g

»Ã·çó¯êÃ×nÕ\h¢ÂjO ½ó°B“…nݸ·çó’Ddg‚º•
Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

88

³óÈíüëÐün\bÜ¿ó’ 2 ¦¼¯êïY‹h ¢ìó¸áóÈݸ·çó
Õ £ ü ëÉ’ 1.1.1. k; W Live Set h Sn • ’\ bY ‹ S h L g M ~ Y

¢ìó¸áóÈݸ·ç
óÕ£üëÉh \b
Ü¿ó

7.2 È é Ã ¯ h · ü ó
&k&v ’ Èéï hDD Èéïgo ¦k 1 dn¯êÃ×L• UŒ~Y
X ko ! • W_D< c_¯êÃ× ½ó°ÑüÈ Ééàëü×nÐê¨ü
·çóji ’MnY‹hDDgW‡F

»Ã·çóÓåüÈéÃ
¯

pn¯êÃ×k ¦k¢¯»¹Y‹ko »Ã·çóÓåüÈéï’¯êïWfx
žWfK‰ ¿¤ÈëÐün ’ÉéðWfµ¤º’ ôY‹h¿)gY Èéï
o
X• g. Y‹Sh‚gM
¯êÃ×né¦óÁ Ü¿ó„Èéï³óÈ
íüënh:¹Úü¹’ƒR‹ShLgM~Y

»Ã·çóÓåün·ü
ó

*k&vL’
· ü ó h|s~Y
¿üÈéï kMnUŒfD~Y
X

·üó•
Ü¿óo
jókB‹Þ¹
k&vYyfn¯êÃ×’ Bké¦óÁY

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

‹ko
Òbn ·üó•
Ü¿ó’¯êïW~Y
’é¤Ö OY‹›k^8k¿)gY

89
pnÑüÈk

KŒ_}ò

é¦óÁUŒ_·üón kB‹·üóo é¦óÁ-šn • Bk!n·üó’x
ž ª×·çóg ªÕ LxžUŒfDjDPŠ êÕ„k!ké¦óÁUŒ‹·üó
hWfxžUŒ~Y
K‰ k·üóLÈê¬üUŒ~Yng B‰KX•·üó’
xžWfJOÅ•oBŠ~[“ ³óÔåü¿n-üÜüÉ~_o MIDI ³óÈíüé’
•cf ·üó’• W ·üó“g¹¯íüëY‹ShLgM~Y
·üóo èÆáËåün ð ôÕ£üëÉ’•cf ð ôgM~Y Sn³ÞóÉ
’•c_Bh
Tab -ü’•cf·üóK‰·üóxûÕWf éO ð ôY‹S
hLgM~Y
·üóko ÆóÝ-šL·üó ðn èhWfÝXUŒ • Bk×í¸§¯ÈÆ
óÝ’ ôY‹ShLgM~Y ÆóÝ ôo ·üó’xžW ŸLïýjÆóÝ’
Òk ð ôWf ‹Hp 96 BPM
LD~Y Live LqH‹ÆóݳóÈíüën
Äò 20 - 999 BPM gBŒp ÆóÝ’ê1k-šgM~Y

Sn·üónÆóÝ’
96 BPMk ôW~Y

7.3 È é Ã ¯ ¹ Æ ü ¿ ¹ Õ £ ü ë É
Èéïß-µü³óÈíüën èkB‹Èéï¹Æü¿¹Õ£üëÉg
éïn¶Á’º•Y‹ShLgM~Y

þ(nÈ
ëü×Y‹»Ã·çó¯
êÃ×’• -nÈéÃ
¯

ѤÁãüÈ¢¤³óo ëü×Y‹»Ã·çó¯êÃ×’hW~Y 8nótnpW
o ëü×nwU’Íg:W ætnpWo• ‹ËK‰ëü×L• UŒ_Þp’:W
~Y

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

90

1 Þ`Q• UŒ‹»Ã
·çó¯êÃ×

2L¶ÁÐü¢¤³óo ïó·çÃÈ ëü×WjD
Y p$o ‹Šn• B“’
ÒghWfD~Y

»Ã·çó¯êÃ×’hW~

e›’âË¿üY‹

e›’âË¿üY‹ªüÇ£ªÈéïko Þ¤¯íÕ©ón¢¤³óLh:UŒ~
Y MIDIÈéïn4
Èéïk-üÜüÉ¢¤³óLh:UŒ~Y

ÈéïL ¢ìó¸áóÈg¯êÃ×’•
’hY UjÇ£¹×ì¤Lh:UŒ~Y

WfD‹4

-n¢ìó¸áóÈ

¢ìó¸áóÈn¯êÃ×

7.4 » Ã · ç ó Ó å ü ° ê Ã É n - š
¯êÃ×o Õ¡¤ëÖ馶K‰¤óÝüÈY‹K
kÖŠ¼~Œ~Y

2óY‹Shg»Ã·çóÓåü

»Ã·çóÓåüx p
n¯êÃ×’ÉíÃ×Y

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

91

pn¯êÃ×’»Ã·çóÓåükÉéðY‹h Live o ÉéðUŒ_¯êÃ×
’‚ôkMnW~Y 1 dn·üók¯êÃ×’~h•f&y_D4 o Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼WjL‰ÉíÃ×W~Y
¯êÃ×o Ééð&ÉíÃ×g»Ã·çó°êÃÉ…’ÕKYShLgM~Y
p
n¯êÃ×’ BkûÕY‹ko
-ü ~_o Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’
•cfûÕU[_D¯êÃ×’xžWfÕKW~Y zn¹íÃÈ’¯êïW ]SK
‰ éÐüÐóÉ xžY‹Sh‚gM~Y ·üón&sÿH‚Ééð¢óÉÉíÃ
×gLH~Y

7.4.1

‹Ën›nxž

ÇÕ©ëÈgo »Ã·çóÓåün ¯êÃ×né¦óÁÜ¿ó ’¯êïY‹h
é¦óÁUŒ‹¯êÃ×LxžUŒ~Y WKW ê¿üóÈéïnÇФ¹-šLF
~OgMfD‹KiFK ¯êÃ×’• Wf•‹4 jio é¦óÁUŒ‹¯êÃ
×kÕ©ü«¹’ûÕWjD¹L¿)jSh‚BŠ~Y ¯êÃׄ·üón• Bk
Óåü’ûÕU[_OjD4 ko é¦óÁ-šn ¯êÃ×’• Bkh: ª×
·çó’ªÕkWfJM~Y

7.4.2

¯êÃ×\bÜ¿ónJd

¯êÃ×\bÜ¿ónj
D¹íÃÈ

èÆ áËåüK‰ \bÜ¿óný /Jd ³ÞóÉ’xžW °êÃÉK‰ ¯
êÃ×\b Ü¿ó’ý JdLLH~Y Sn³ÞóÉo ·üóné¦óÁÕ\’B
‰KX•-šWfJM_D4 k¿)gY ·üó 3 L·üó 4 kqÿWjDˆF-šW
_D4 o ·üó 3 h·üó 4 n\bÜ¿ó’JdWfJOhDDgW‡F

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

7.4.3

92

·üónèÆ

èÆ áËåüh
KBŠ~Y

?e

áËåüko

·üóki(Y‹h¿)j³ÞóÉLDOd

ˆ

· ü ó ’ « Ã È o »Ã·çóÓåüK‰xžUŒ_¹íÃÈ `Q ·üó
’«ÃÈW~Y «ÃÈY‹h ·üónÏpo Š~Y
·üó’«ÃÈ ³
ÞóÉo xžUŒ_¹íÃÈLB‹Èéï`QgojO YyfnÈéïk
qÿW~YngTè O`UD

ˆ

·üó’Úü¹È o
Úü¹È ³ÞóÉh XˆFk_ýW~YL Úü
¹ÈUŒ‹è n kzn·üó’?eW~Y Live o ¯êÃ×ÜüÉk B
ÝXUŒ_ PLYyfÎ~‹ˆF Å•jpn·üó’êÕ?eW~Y °WD
·üóo þ(xžUŒfD‹è nŒk?eUŒ~Y

ˆ

·üó’ ý o
ý ³ÞóÉh XˆFk_ýW~YL
‹è n kzn·üó’?eW~Y Live o ¯êÃ×ÜüÉk
PLYyfÎ~‹ˆF Å•jpn·üó’êÕ?eW~Y

ˆ

· ü ó ’ J d o »Ã·çóÓåüK‰xžUŒ_¹íÃÈhYyfn·üó
’JdW~Y JdY‹h ·üónÏpo Š~Y
·üó’Jd ³ÞóÉ
o xžUŒ_¹íÃÈLB‹Èéï`QgojO YyfnÈéïkqÿW
~YngTè O`UD

ˆ
ˆ

·üón?e

o þ(xžUŒfD‹è

Úü¹ÈUŒ
BÝXUŒ_

n kzn·üó’?eW~Y

· ü ó n Ö Š ¼ • h ? e o þ(xžUŒfD‹è n k°WD·üó’?
eW °WD·üókÕ\-n¯êÃ×n³Ôü’MnWf ó}’\bU[jD
g°WD·üó’• W~Y Sn³ÞóÉo »Ã·çóÓåüg P’\ W
fD‹4 k•Fh¿)gY °WD·üó ¯êÃ×n×íÑÆ£ ô ¯êÃ
×’U~V~kD• •[fŸ WjL‰
kec_µ¦óÉ’s§k 2Y‹
ShLgM~Y

7.5 ¢ ì ó ¸ á ó È k » Ã · ç ó ’ 2ó Y ‹
• -n»Ã·çóÓåü’¢ìó¸áóÈk2óY‹ShLgM~Y
p ½ó°„}òx ýk¢ÉêÖ’ H‹ShLgM~Y

Sn_ý’•H

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

93
³óÈíüëÐün
ó Ü¿ó

Ü¿óLªón4

2

Live oYyfnÕ\’¢ìó¸áóÈk 2W~Y

ˆ ¯êÃ×né¦óÁ
ˆ ¯êÃ×n×íÑÆ£n

ô

ˆ ß-µü„ÇФ¹³óÈíüën ôhª
ªü È á ü · ç ó

2ó’\bY‹ko

Ü¿ó’‚F ¦¼YK •

’\bW~Y

¢ìó¸áóȻ쯿

2óPœ’ºK•‹ko ¢ìó¸áóÈÓåü’‹M~Y Live o 2ó-ké¦óÁ
UŒ_¯êÃ×nÈéïh½ó°Ý¸·çó’cºk¢ìó¸áóÈk³ÔüW~Y
XÈéïn»Ã·çó¯êÃ×h¢ìó¸áóȯêÃ×o ø’k6PUŒf
JŠ 2 d’ Bk• Y‹ShogM~[“ »Ã·çó¯êÃ×’é¦óÁY‹
h Live o¢ìó¸áóÈn• ’\bW~Y ¯êÃ×n \b Ü¿ó’¯êïY
‹h ¢ìó¸áóÈn• L\bUŒ !ókjŠ~Y
¢ìó¸áóÈx;
‹ Ü¿ó

¢ìó¸áóÈn• o
¢ìó¸áóÈk;‹ Ü¿ó’¯êïWfLD~Y
¢ìó¸áóÈk;‹ Ü¿óL¹oWfDŒp þ( ¢ìó¸áóÈgojDóL
ôcfD‹hDFShkjŠ~Y

CHAPTER 7. »Ã·çóÓåü

94

h¯êÃ×\b
ó

¢ìó¸áóÈn¯êÃ×Yyf’ Bk\bY‹ko Þ¹¿üÈéï¹Æü¿¹
Õ£üëÉn h¯êÃ×\b Ü¿ó’¯êïW~Y ¢ìó¸áóÈÓåüh»Ã
·çóÓåün¯êÃ×o % kX(WfD~Yng ¢ìó¸áóÈxn ôoU¦
g‚LH~Y
»Ã·çó°êÃÉ…kP‰Z ³Ôü&Úü¹È ~_o
~_o
»ì¯¿x¯
êÃ×’ÉéðWf »Ã·çóÓåüK‰¢ìó¸áóÈB‹Do]n k¯êÃ×
’ÕKYShLgM~Y
¢ìó¸áóÈK‰»Ã·çóÓåüx P’Úü¹ÈY‹4
Live o
P’ K
‰ x&vˆFMnW ¯êÃ×Ë ’-ü×W~Y ·üó’ K‰ k• WfDQ
p ¢ìó¸áóÈË ’•þY‹ShLgM~Y YgkŒ W_}ò’ PkWf
¢ÉêÖ O’LF4 jik¿)gY

Ü¿

95

Chapter 8

¯êÃ×Óåü
¯ ê Ã ×Óåügo

¯êÃ××íÑÆ£n-šh¿ÀLLH~Y

¯êÃ×Óåü

¯êÃ×Óåüo ¯êÃתüÐüÓåü’¯êïY‹K »Ã·çóÓåü~_o
¢ìó¸áóÈÓåün¯êÃ×’ÀÖë¯êïY‹h‹M~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

96

¯êÃתüÐüÓåü
’¯êïWf¯êÃ×
Óåü’‹M~Y

»Ã·çóÓåügo Èéï¹Æü¿¹Õ£üëÉ’¯êïY‹h¯êÃ×Óåü
L‹M Èéï…gþ(• -n¯êÃ×’èÆgM~Y

»Ã·çóÓåüÈéÃ
¯¹Æü¿¹Õ£üëÉ
’¯êïWf¯êÃ×
Óåü’‹M~Y

¯êÃ×ÓåügÞëÁxžW 1då n¯êÃ×n×íÑÆ£’ BèÆY‹ShL
gM~Y ÞëÁxž’LFko xžW_D¯êÃ×’ÉéðWÍâh:U[‹K
~Z1d’xžWfK‰ Ctrl
(PC) /
(Mac) ~_o
-ü’•cfý xž
W~Y ÞëÁxžn›k¯êÃ×Óåükh:UŒ‹×íÑÆ£n.^o ¯êÃ×n
…¹kˆŠpjŠ~Y
,„k xžUŒ_¯êÃ×kq n×íÑÆ£Lh:UŒ~
Y

¯êÃ×nÞëÁxž

¹é¤Àü„ÎÖjin³óÈíüëÕ\o ÞëÁxžBko
pjŠ~Y ÞëÁ
xžUŒfD‹¯êÃ×L yšnÎÖ„¹é¤ÀünÑéáü¿ ¯êÃ×nû¿j
i hpj‹$’:WfD‹4
$n E Lh:UŒ ³óÈíüë’•cf]n
E’¿ÀY‹ShLgM~Y ÎÖ„¹é¤Àü’ '$~_o
$~gÉéðY‹
h ¯êÃ×-šL ôW
n$g¿ÀïýkjŠ~Y
Live n MIDI ¯êÃ×hªüÇ£ª¯êÃ×o ]Œ^Œpj‹×íÑÆ£’ cfD‹
ng ¯êÃ×Óåün³óÈíüë‚pjŠ~Y Sn 2 dn¯êÃ׿¤×nq ¹

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

97

oå n ŠgY
ˆ ¯ ê Ã × Ü Ã ¯ ¹ ko

,¯êÃ×-šL+~Œ~Y

ˆ ¨ ó Ù í ü × Ü Ã ¯ ¹ h¨
¨ ó Ù í ü × ¨ Ç £ ¿ o¯êÃ×n¨óÙíü×’Í\
W ¨Õ§¯Èûß-µüû¯êÃ×ûMIDI ³óÈíüë’¿Àk•(W~Y
¯êÃרóÙíü×h¯êÃ×Óåün³óÝüÍóÈk¢Y‹s0kdDf
o ÞËå¢ë…nrSà’TÂgO`UD
ˆ • â ü É Ü Ã ¯ ¹ go ¯êÃ×n• âüÉ’-šW~Y • Üï¹o
»Ã·çóÓåün¯êÃ×kn•h:UŒ~Y »Ã·çóÓåü¯êÃו
×íÑÆ£n-škdDfo ÞËå¢ën%àgsWO¬ WfD~Y

ªüÇ£ª¯êÃ×ko
íüëLBŠ~Y

,¯êÃ×-šk

nˆFj¯êÃ×Óåü³óÈ

ˆ µ ó × ë Ç £ ¹ × ì ¤ o ¯êÃ×Óåünókh:UŒ_¨óÙíüרǣ¿
’ ŠÿH Livenµó×ëïü×_ýh¯êÃו -š’³óÈíüëW~Y
ˆ µ ó × ë Ü Ã ¯ ¹ go ¯êÃ×LinˆFkµó×ë’•
’LD µó×ëÇ£¹×ì¤k]n-š…¹’h:W~Y

Y‹Kk¢Y‹-š

ªüÇ£ª¯êÃ×n¯
êÃ×Óåü

MIDI ¯êÃ×ko
~ŒfD~Y

,¯êÃ×-šk

H

å

n¯êÃ×Óåü³óÈíüëL+

ˆ MIDI ¨ Ç £ ¿ go ¯êÃ×Óåünókh:UŒ_¨óÙíüרǣ¿’
ÿH MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆh\ LLH~Y
ˆ Î ü È Ü Ã ¯ ¹ go Live kˆ‹ MIDI ¯êÃ×n•
š…¹o MIDI ¨Ç£¿kh:UŒ~Y

k¢Y‹-š’LD

Š

]n-

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

98

MIDI ¯êÃ×n¯êÃ
×Óåü

µó×ëh:è ’—„Yko ¯êÃ×Üï¹n ¯êÃ×ÓåüÜï¹ »ì¯
¿’•cf • âüÉû¨óÙíü×ûµó×ëûMIDI Üï¹nh:h^h:’
ŠÿH~Y µó×ë/ÎüÈÜï¹ ¨óÙíü×Üï¹n¿¤ÈëÐü’]Œ^Œ
¯êïWf µó×ëÇ£¹×ì¤/MIDI ¨Ç£¿h¨óÙíüרǣ¿’ ŠÿH
‹Sh‚gM~Y

¯êÃ×ÓåüÜï¹
»ì¯¿g¯êÃ×
Óåü…n³óÝüÍó
Ènh:h^h:’ Š
ÿH‹

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

99

8.1 ¯ ê Ã × Ü Ã ¯ ¹

¯êÃ×Üï¹

8.1.1

¯êÃ×¢¯Æ£Ùü¿¹¤ÃÁ

Sn¹¤ÃÁ’•cf¯êÃ×’!¹k ŠÛH »Ã·çóÓåükf ~_o¢ìó
¸áóÈ• -k¯êÃ×L• WjDˆFkW~Y »Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸
áóÈÓåün
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•(W ¯êÃ×n ¹
h!¹’ ŠÛH‹ShLgM~Y

8.1.2

¯êÃ×

ðhh:r

¯êÃ× ðÕ£üëÉgo ¯êÃ×k M’ØQ‹ShLgM~Y ÇÕ©ëÈg
o ¯êÃ× ðoÂgHnÕ¡¤ëh Xk-šUŒfD~YL Õ¡¤ë h Xg
jOf‚K~D~[“
ªüÇ£ª¯êÃ×n ð’ ôWf‚ ÂgHµó×ëÕ¡¤ën ðo •Š~[
“ Õ¡¤ën ð’ ôY‹ko Live nÕ¡¤ëÖ馶K‰Õ¡¤ë’xžW è
ÆáËåüK‰ ð ôª×·çó’ŸLW~Y
¯êÃ×h:r»ì¯¿’•cf

¯êÃ×nh:r’xžY‹ShLgM~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

8.1.3

100

¯êÃ×n¿÷

¯êÃ×n¿÷Õ£üëÉ’•cf ªüÇ£ª¯êÃ×nµó×ën¿÷’-šgM~
Y Sn-šoµó×ëh:kn•¢ÂW µó×ën• koqÿW~[“

8.1.4

°ëüÖ

¯êÃ×°ëüֻ쯿go ¯êÃ×kþY‹°ëüÖn¿
¿¤ × ’xžWf-šW~
Y ‹Hp
Swing 8 ’xžY‹h 8 ó&n°ëüÖLi(UŒ~Y

°íüÐë°ëüÖ³óÈíüëgo
íüëW~Y

Live Set …nh¯êÃ×n°ëüÖnÏ
Ï ’³óÈ

]Œgo inˆFk_ýY‹K‹fDM~W‡F ¿÷L 4/4 n 1 Àn MIDI ¯êÃ
×LB‹hW~Y MIDI ¯êÃ×o 4 Ín ÍTh B‹Do Ín“k• UŒ‹
8 ó&gË UŒfD~Y ¯êÃ×°ëüÖ’ Swing 8 k-šY‹h 1 À¯êÃ
×n¿¤ßó°o D•péÐüÐóÉ’ ÍkÔógúšW ÔóhÔóhn“n´à
o_•“gD‹ˆFj¶KgY ÍhÍn“kB‹ 8 ó&o ÍnMkår·ÕÈW~
Y ‹Hp °íüÐë°ëüÖ-šL 50 `h Ín 3 n 2 ~g 8 ó&n 3 #&
L• UŒ‹Ý¸·çók0TY‹~g …cfK‰ ÎüÈL• UŒ~Y
16 ó&h 32 ó&n¹¤ó°‚ ØkÍM~YL :¦L. UŒ~Y ÎüÈo 1
dJMk 16 ó&~_o 32 ó&n 3 #&nݸ·çóx KcfM~_oŒx·ÕÈ
W~Y
éÐüÐóÉ’•c__hHk;‹h Swing 8 LŸ›kqÿY‹no 8 ó&`Qgo
jDShL KŠ~Y Ín kMa“hÍjcfDjDÎüÈoYyf éÐüÐóÉ
Lös_› ]nqÿ’×Q‹ShkjŠ~Y SŒko 16 ó&„ 32 ó&‚+~Œ
~Y
Øk Swing 16 8 ó& âŒ_ݸ·çókéÐüÐóÉLúšUŒfD
‹ o 32 ó&kqÿ’Ê|W~Y
°ëüÖo MIDI ¯êÃ×k‚ªüÇ£ª¯êÃ×k‚i(gM~Y ªüÇ£ª¯êÃ
×k°ëüÖ’i(Y‹ko ïü×¹¤ÃÁ’ªókW ïü×âüÉL Re-Pitch å
kxžUŒfD‹Å•LBŠ~Y ªüÇ£ª¯êÃ×LÓüÈâüÉn4
Èéó

³óÈíüëÐün°
íüÐë°ëüÖ³óÈ
íüë

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

101

¸§óÈL¯êÃ×°ëüֻ쯿n¹¤ó°-šh XK]Œå k-šUŒfDj
QŒpjŠ~[“
‹Hp Èéó¸§óÈ-šL 1/16 nhM Swing 8 h Swing 16
o•(ïýgYL Swing 32 ’•(Y‹ShogM~[“
Sn_ýoÎüÈn¿¤ßó°k•XWfD‹ng
ŠnPœ’úY_•ko °
ëüÖ’i(Y‹Mk MIDI ¯êÃ×’¯ªó¿¤ºWfJOhoDgW‡F ªüÇ£
ª¯êÃ×kþWfo ‚hnµó×ë…k+~ŒfD‹¹¤ó°’'~Kkïü×Þü
«ü’-šY‹Shg °ëüÖ-šn ºå„j ¹¤ó°’i(U[‹MkÖŠdO
ShLgM~Y

8.1.5

¯êÃ×nªÕ»ÃÈhÊø

• -n¯êÃ×…’ °íüÐ믪󿤺g-šW_XMg¸ãó×Y‹ko
êÃ×Üï¹n Nudge Êø
Ü¿ó’•D~Y

¯

Êø Ü¿ó’•c
f¯êÃ×…’¸ãó×
Y‹

SnÜ¿óo -ü„ MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹Sh‚gM~Y MIDI ÞÃ×âü
Égo
Êø Ü¿ón“k ¹¯éÖ ³óÈíüëLh:UŒ
¹¯éÖ ³
óÈíüë’íü¿êü¨ó³üÀk¢µ¤óW#šWf¹¯éÖY‹ShLgM~Y

MIDI ÞÃ×âüÉn
¹¯éÖ ³óÈíü
ë

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

¯ªó¿¤º$L 1 À*€k-šUŒfD‹4
×…’¹¯éÖWf¯êÃ×’é¦óÁY‹Shg
ו ’!XkªÕ»ÃÈY‹ShLgM~Y

102
Êø Ü¿ó’•FK ¯êÃ
Live nÞ¹¿ü¯íïK‰¯êÃ

¯êÃ×nÇ£¹×ì¤
kh:UŒ_°íüÐë
¿¤àK‰n¯êÃת
Õ»ÃÈ

nˆFk °íüÐ뿤àK‰¯êÃו LªÕ»ÃÈUŒfD‹4
µó×
ëÇ£¹×ì¤~_o MIDI ¨Ç£¿…k Uj¹L¹oW ªÕ»ÃÈ‹ËMn’h:
W~Y

Keep
Revert Ü
¿ó’•c_áü¿üª
Õ»ÃÈn¡

¹g:UŒfD‹þ(nªÕ»ÃÈo ¹¿üÈÞü«ü’¹nMn~gÕKWúšY‹
ShLgM~Y SnÕ\o
Êø Ü¿ó n Keep
Ü¿ó’•cf‚
LH~Y
Revert
Þ© Ü¿ó’•Hp þ(nªÕ»ÃÈ’Þ©Y‹ShLgM
~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

103

8.2 µ ó × ë Ü Ã ¯ ¹
8.2.1

ïü׳óÈíüë

µó×ëÜï¹nïü
׳óÈíüë

ïü×¹¤ÃÁLªÕn4
þ(nLive Set nÆóÝh¢ÂjO Live oµó×ë’ª
ê¸Êën n n ÆóÝg• W~Y SŒo Ñü«Ã·çóÒÃÈûàüÉóû
µ¦óɨէ¯ÈûqWðji êºàË LjDµó×ën4 k¿)gY êºà
Ë LB‹µó×ë µó×ëëü×ûó}2óûòhSji n• ’þ(n½ó°Æ
óÝk
U[‹ko ïü×¹¤ÃÁ’ªókW~Y
³óÈíüëÐünÆó
ݳóÈíüë

³óÈíüëÐünÆóݳóÈíüë’
Ýk“F

U[‹hïü×µó×ën¹ÔüÉLÆó

Live ko ¹ÈìÃÁn ij¯ªêÆ£’—‹_•k¿¤àïüÔó°¨ó¸ó’¿À
Y‹³óÈíüë’ p…5WfD~Y ïü×’cºkLF_•ko µó×ënû‹
Ë ’ Live L ãWfDjQŒpjŠ~[“ ÆóÝhµó×ënwUoêÕ —UŒ
Ma“hëü×Y‹ˆF¿tUŒ~Y {h“in4
—Pœocºg gMBLc
_µó×ëoYPU~ Live g•(Y‹ShLgM~Y WKW
—LF~ODKZ
K’ H‹Å•LB‹4 ‚BŠ~Y sWOo ÆóݳóÈíüëhïüÔó°
nà’TÂgO`UD

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

8.2.2

104

µó×ë ë ü × /ê
êü ¸ ç ó h Ç £ ¹ × ì ¤

ºüàh¹¯íüë

¯êÃ׺üà/¹¯
íüë¨ê¢

µó×ëÇ£¹×줅nºüàh¹¯íüëo ¢ìó¸áóÈÓåügn4 h X
ˆFkLD~Y ºüà/¹¯íüë¨ê¢ âbn J
g
kÉéðWfºü
àìÙë’ ôW æókÉéðWfÇ£¹×줒¹¯íüëY‹ShLgM~Y

¯êÃתüÐüÓåü

¯êÃתüÐüÓåü•cf‚ ºüà„¹¯íüëLLH~Y ªüÐüÓåük
o ¯êÃ×hSLh:UŒ~Y ªüÐüÓåükh:UŒ_w¹bn
Òr
o ¯êÃ×hSnFa þ(h:UŒfD‹è ’:WfD~Y
’¯êïWf
K‰
æókÉéðYŒp ºüà„¹¯íüëLïýgY
• Mnk •[fµó×ëÇ£¹×줒¹¯íüëU[‹ko
êÕ¹¯íüë
¹¤ÃÁ’ªókY‹K
ª×·çó áËåüK‰ êÕ¹¯íüë ³ÞóÉ’x
žW~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

105
êÕ¹¯íüë
¤ÃÁ

¯êÃ×n•

¹

h¹¯éÖ

¯êÃ×Lé¦óÁUŒ_4
µó×ëninè L• UŒ‹KkdDfo ¯êÃ
×nêü¸çóhëü׳óÈíüëg-šW~Y ëü×WjD¯êÃ×o ¹¿üÈ
Þü«üMnK‰• UŒ ¨óÉÞü«üMng\bW~Y ~_o\bLŸLUŒ‹
~g• ’šQ~Y

¯êÃ×n¹¿üÈÞü
«üh¨óÉÞü«ü

Þü«üo ¯êïWfxžW µó×ëÇ£¹×줅’ÉéðY‹K

h
-ü’•cfÕKYShLgM~Y ¯êÃ×êü¸çóhS ¹¿üÈÞü«ü
h¨óÉÞü«ün!¹ ’ÕKW_D4 o ~Z¹¿üÈÞü«ü’xžW
-ü’¼W_~~âp-ü’•cfÕKW~Y

¯êÃ׋ËhB†³ó
Èíüë’•cf¯êÃ
×nwU’ ôY‹

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

106

µó×ëÇ£¹×ì¤ænÕ£üëÉkp$’e›Wf ¯êÃ×n‹ËhB†’p
$g¿ÀY‹Sh‚gM~Y ïü×Y‹¯êÃ×n4
Õ£üëÉ…kp$L
À-Í-16 ó& gh:UŒ ïü×WjD¯êÃ×n4
-Ò-ß껫óÉ g
h:UŒ~Y
Set Ü¿ó’•Hp • -kÞü«ü’SdShLgM~Y Þü
«üMno °íüÐ믪󿤺-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y
¹¯éÖ¨ê¢ âbn J ~_oÓüÈ¿¤àëüén
êïUŒ_4@x¸ãó×Wf• UŒ~Y

’¯êïY‹h

¯

¯êÃ×n¹¯éÖ¨ê
¢

¸ãó×nµ¤º wU o °íüÐ믪󿤺-šk“D¯ªó¿¤ºUŒ
6 (Mac), 7 ,
~Y ¯ªó¿¤º-šo ·çüÈ«ÃÈ-ü Ctrl 6 (PC) /
8 û 9 û 0 ’•cf
éO ôY‹ShLgM~Y ¹¯éÖ¨ê¢kÞ¦¹ªü
ÐüWfÞ¦¹Ü¿ó’¼W_~~kY‹h ¯ªó¿¤º-šgxžUŒfD‹wU
`Q ¯êÃ×LpŠÔW• UŒ~Y ¯ªó¿¤º-šn-š$L UD4 „
None k-šUŒfD‹4 o òhS’ WfiSg‚¹¯éÖY‹ShLgM~
Y
¯êÃ×nëü×
¯êÃ×’ !Pû PkP‰Z ëüו Y‹ko
ë ü × ¹¤ÃÁ’ªókW
~Y
ëü× ’ªókY‹ko
ïü× ¹¤ÃÁLªókjcfD‹Å•LBŠ
~Y ïü×WjD¯êÃ×’ëüו Y‹ShogM~[“

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

107

µó×ëÇ£¹×ì¤në
ëü×Öìü¹’ÉéðY‹K Ç£¹×ì¤æn Position M
n
Length wU
Õ£üëÉxp$’ô¥e›Wf ëü×Öìü¹nMnhw
U’ ôY‹ShLgM~Y

¯êÃ×ëü׳óÈ
íüë

ëü×Öìü¹o Þ¦¹gxžY‹ShLgM~Y
-üÜüÉK‰å n³ÞóÉ’•cf ôgM~Y
ˆ
ˆ

Öìü¹Mno

³óÔåü¿

-üh
-ü’•cf þ(n°êÃÉ/¯ªó¿¤¼ü·çó-šk“Dëü
×Öìü¹’æóx WZdÕKW~Y
-üh

-ü’•cf

ëü×Öìü¹’æóx·ÕÈU[~Y

ˆ

Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼W
×Öìü¹’íOW_ŠwOW_ŠW~Y

ˆ

Ctrl
(PC) /
W_ŠW~Y

(Mac) -ü’¼W

þ(n°êÃÉ-šk“cfëü
ëü×nwU’

kW_ŠJ

ëü×Öìü¹nMnk¢ÂjO ¯êÃ×o¹¿üÈÞü«üLS_Œ_MnK‰•
’‹ËW~Yng ¯êÃ×L -K‰ëüו Y‹ˆF-šY‹Sh‚ïýgY

k

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

108

¯êÃ×Lëü×k•e
Y‹ˆF-šY‹

ëü×n Position
Length Õ£üëÉko
f• -këü×’\ Y‹ShLgM~Y

Set

Ü¿óLBŠ

SnÜ¿ó’•c

ˆ ¯êÃ×’• U[fK‰ ëü×ݸ·çó-š Ü¿ó’¯êïY‹h
ëü׋ËMnLþ(n• MnkûÕW °íüÐ믪󿤺-šk“D¯
ªó¿¤ºUŒ~Y
ëü×’‹ËW~Y ]nBh
ëü×w-š Ü¿ó
’¯êïY‹h ëü×B†MnLþ(n• MnkûÕW~Y SnˆFkW
f ëü×’ªóû¶ûÕé¤g\ Y‹ShLgM~Y
ˆ ëü×LªÕn4
ëü×w-š Ü¿ó’¯êïY‹h ×ê»ÃÈw’
ôWjOf‚ þ(n• Mngëü×LB†Y‹ˆF-šgM~Y Sn-š
’LFh ëü×Lªók ŠÛ•Š~Y

Set Ü¿óû Loop ¹¤ÃÁûëü×Öìü¹ ¹¿üÈÞü«üh¨óÉÞü
«üo iŒ‚MIDI ³óÈíüëkÞÃ×Y‹ShLgM~Y ‹Hp íü¿êü¨
ó³üÀ’•cf ¯ªó¿¤º-šgxžUŒ_XMgëü×’ÕKW_ŠY‹Sh‚
ïýgY

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

8.2.3

109

¯êÃ×ÔÃÁh²¤ó

¯êÃ×ÔÃÁh²¤ó
³óÈíüë

Èéó¹Ýüº³óÈíüëgo
~Y
ÇÁåüóÕ£üëÉgo
gM~Y

¯êÃ×nó

¯êÃײ¤ó¹é¤Àügo
Y

8.2.4

¯êÃ×ÔÃÁ’JóXMg·ÕÈU[‹ShLgM
’»óÈ

100 »óÈ

¯êÃ×n²¤ó’ dB XMg

XMg®¿t

ôY‹ShLgM~

µó×ënÇÕ©ëȯêÃ×-š’ÝXY‹

ÇÕ©ëȯêÃ×ÝX
Ü¿ó

ÇÕ©ëȯêÃ×ÝXÜ¿óo µó×ënþ(n¯êÃ×-š’ÝXW~Y
¦Ý
XY‹h Live oµó×ëL Live Set kÉíÃ×UŒ‹_s ïü×Þü«ük¢Y‹
þ(n¯êÃ×-šLÇÕ©ëÈ-šk ôW~Y wDÕ¡¤ë’
g• Y‹k
o Live kïü×Þü«üLcºk-šUŒfD‹Å•LBŠ~YL Sn4
n
-š’)(Y‹h' ¿)gY ~_ ÝXÜ¿óo YgkX(Y‹¯êÃ×koqÿ
’Ê|W~[“ ÝXÜ¿ógo SŒåMSnµó×ë’•(Y‹¯êÃ×nÇÕ©ë
È-š`QLÝXUŒ~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

¯êÃ×Çü¿o

µó×ëk4F

110
•Õ¡¤ën èhjŠ~Y

ÇÕ©ëȯêÃ×-š’µó×ëh ÒkÝXY‹Sho ¯êÃ×’Live ¯êÃ×h
WfÝXY‹ShhopjŠ~Y Live ¯êÃ×hWfÝXY‹4 k‚ ÇФ¹hÇ
Ф¹-šLÝXUŒ~Y

8.2.5

ØÁêÜ“

ØÁê•

¹¤ÃÁ

ØÁê• ¹¤ÃÁLªón4
Live oˆŠ ôUŒ_µó×ëìüÈ Û¢ë´êº
à’•(W~Y Sn¢ë´êºà’•(Y‹h CPU wh MÿHk µ¦óɯª
êÆ£L
W~Y µó×ë’Èéó¹ÝüºY‹›„ ÖŠ¼~Œ_µó×ënµó
×êó°ìüÈ’·¹Æànµó×êó°ìüÈkÞÃÁU[‹4
Hi-Q ¢ë´êºà
gæ UŒ_µó×ëo ykØhâp/ßnÇ£¹Èü·çóL
W~Y Sn_ý
ko µó×ëìüÈ ÛWK+~ŒfJ‰Z ¿¤à¹ÈìÃÁn¯ªêÆ£o+~Œ
fD~[“ngTè O`UD ¹ÈìÃÁ×íÑÆ£n¿Ào
(n³óÈíüë’
•cfLD~Y

8.2.6

¯êÃ׋ËhB†Õ§üÉ

¯êÃ×Õ§üɹ¤Ã
Á

¯êÃ×Õ§üÉ ¹¤ÃÁLªónhM ¯êÃ×n‹ËhB†è kíDÕ§ü
ÉLKKŠ ¯êÃ×n è g¯êïó ÑÁÃhDFó Le‹n’2N~Y
Õ§üÉnwUo 0 K‰ 4 ß껫óÉnÄògá÷kˆŠ ÕW~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

8.2.7

111

¯êÃ× RAM â ü É

RAM âüÉ

Á

RAM âüÉ Lªón4
Live o ¯êÃ×nÂgHgB‹ªüÇ£ª’Ç£¹¯
K‰ê¢ë¿¤àk-•¼~jDg ³óÔåü¿náâêk-•¼•~Y å nˆF
jOLLz W_4
RAM âüÉk ŠÛHf•fO`UD
ˆ ³óÔåü¿nÏüÉÇ£¹¯næ
¦LEO •(W_DÈéï
pnÈ
éï
nªüÇ£ª’ê¢ë¿¤àg›fgMjD4
ÏüÉÇ£¹¯k¢
Y‹OLkdDfns0o ÞËå¢ë…nrS ’TÂgO`UD
ˆ ì¬üÈâüÉg¯êÃ×’•

-

ªüÇ£ªnÉíÃ×¢¦ÈLwS‹4

,„k RAM o ³Y‹ShL Dê½ü¹gYng RAM âüÉn•(oNÍk
LcfO`UD ³óÔåü¿o ÏüÉÇ£¹¯’•cf RAM …kÝXUŒfD‹
…¹nFa Ñ•(UŒfDjD‚n’ ¹ïÃ×¢¦È
áâêkzM’\‹_•…
¹’¹ïÃ×Õ¡¤ëkú›Y‹Sh W~Y RAM âüÉgÕ\WfD‹¯êÃ×L
QŒp D{i ¯êÃ×L¹ïÃ×¢¦ÈUŒ‹ïý'oØOjŠ~Y Live o
¹ïÃ×¢¦ÈUŒ_ö@ªüÇ£ªˆŠ‚ Ç£¹¯nªüÐüíüÉxnþæ’—
hW~Y Ç£¹¯nªüÐüíüÉoßåüÈ’ MwSW~YL RAM nªüÐü
íüÉoßåüÈY‹`QgjO ó’êºß«ëk--U[fW~D~Y

8.2.8

µó×ënêÐü¹

êÐü¹Ü¿ó

þ(n¯êÃ×nÂgHgB‹µó×ë’ÏÔYShg °WDµó×ë’\ Y‹_ý
gY °WDµó×ëko äD¯êÃ×n-š’i(W i(k›WfnDOdKn

¹¤Ã

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

112

ëüëkdDfoSnBh¬ W~Y
ªê¸Êëµó×ë’¯êÃ×ÓåünêÐü
¹µó×ëh¤ÛW~Y °•µó×ëo Live Set ’ÝXW_Œ
µó×ë / æ
/ P
nþ(n»ÃÈn ×í¸§¯È Õ©ëÀ …knKŒ~Y »ÃÈLÝ
XUŒ‹~g °•µó×ëo BÕ©ëÀ g-šW_í±ü·çók‹Š~Y
êÐü¹æ o DOdKnëüëkúeDfL•Œ~Y ~Z ïü×Þü«üo
µ ó × ë … n ݸ·çóK‰ûÕW~[“ d~Š ¯êÃ×n 2 ÀînÀ¦ó
ÓüÈ 7Í knKŒ_ïü×Þü«üo êÐü¹æ ’LFh
ŒK‰ 2 Àî
nÀ¦óÓüÈknKŒ‹hDFShgY ¯êÃ×/ëü×êü¸çó-š‚
XˆF
kÕêÃ×UŒ~Y þWf ¯êÃרóÙíü×o
B “ n ݸ·çóK‰û
ÕW~[“ d~Š ¯êÃ×MJnÜêåüà’ R‹ß-µüÜêåüà¨óÙíü
×LB‹hY‹h Sn¨óÙíü×oêÐü¹æ ’Lc_Œ‚ XˆFkÕ\W~Y
MJnÜêåüà’ R~Y
êÐü¹æ o Ô „Ø gL•Œ~Y
ýh XO‰Dn¹ÔüÉ L µó×ë
LwDhæ k
B“LKKŠ~Y Sn4
Live ¹¯êüó èn¹Æü¿¹Ðü
gæ ¶Á’º•Y‹ShLgM~Y ×í°éà…nÍ\o
B„kíïUŒ~Y
• -n¯êÃ×o• ’šQ~Y
Live nµó×ëÇ£¹×ì¤k°WDâbLh
:UŒË•_‰ êÐü¹¯êÃ×’• W ×í°éà…nÖnÍ\’•‹gM~Y
µó×ëLêÐü¹UŒ‹h ×í°éà’B†Y‹~gêÐü¹µó×ëxnêó¯o
Ý_Œ
X¯êÃ×’¬Bk•êÐü¹ ~_o ý Y‹ShLgM~Y
é¤ÖÑÕ©üÞó¹-k¯êÃ×nêÐü¹’LFh Live Lïü×hëü×-š’•
i(Y‹›k w L X‹Sh‚BŠ~Yng j‹yO•Q_¹LˆDgW‡F

8.2.9

µó×ën¯íÃ×

(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåüko
µó×ë
µó×ëÇ£¹×ì¤n
’¯íÃ× ³ÞóÉL+~ŒfD~Y Sn_ýo êÐü¹_ý h<fD~Y þ
(•(UŒfD‹µó×ëL³ÔüUŒ Ÿ›k•(UŒ‹è k 50 ßêÒnÞü¸ó
’!ïk H_œ‹è `QL°•µó×ëhWf\ UŒ~Y °•µó×ëo Live
Set ’ÝXW_Œ
µó×ë / æ
/ ¯íÃ× nþ(n»ÃÈn ×í¸§
¯È Õ©ëÀ …knKŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~go °•µó×ëo BÕ©
ëÀ kˆŠ šUŒ_í±ü·çóknKŒ~Y

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

8.2.10

113

µó×ën¤ÛhèÆ

¯êÃ×nÂgHgB‹µó×ë’%nµó×ëh¤ÛY‹ko °WDµó×ë’Õ¡
¤ëÖ馶K‰ô¥¯êÃ×ÓåüxÉíÃ×W~Y ÔÃÁ„Üêåüàjin¯
êÃ×-šo ]n~~Ý_Œ~Y ïü×Þü«üo °WDµó×ënµó×ëwL
äDµó×ënµó×ëwh XgB‹4 kn•Ý_Œ~Y
µó×ëÇ£¹×ì¤n
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåüko
µó×ë
’‹: ³ÞóÉL+~ŒfD~Y Sn³ÞóÉ’•(Y‹h xžUŒfD‹¯êÃ
×LÂgY‹µó×ë’+€þ(n»ÃÈnÕ¡¤ëÞÍü¸ãL‹M~Y ]SK‰
µó×ën¤Û„4ÊèÆ LgM~Y SSgLF ôo µó×ë’ÂgY‹¯êÃ×
h¤ó¹È¥ëáóÈYyfkqÿW~Y

8.3 Î ü È Ü Ã ¯ ¹

ÎüÈÜï¹

8.3.1

ÆóݳóÈíüë

Orig. BPM Õ£üëÉgo ¯êÃ×n MIDI L2óUŒ‹ÆóÝ’ Live LãÈW_
p$Lh:UŒfD~Y ªê¸Êë BPM Õ£üëÉ’
kÉéðY‹K :2 „ *2
Ü¿ó’¯êïY‹h MIDI ¨Ç£¿nÎüÈLÍ\k •[f¹ÈìÃÁUŒ_Š
'.UŒ_ŠY‹nL KŠ~Y Live náÈíÎüàjinÂgÆóÝ’••jDg2
óW_ÎüÈn&s’]•H‹nkSn_ý’•Fh¿)gY

CHAPTER 8. ¯êÃ×Óåü

8.3.2

Ðó¯h×í°éà

114

ô

Live o MIDI Ðó¯»ì¯È/×í°éàÁ§ó¸áûü¸’’ èÇФ¹k áY
‹ShLgM~Y SŒ‰n³óÈíüë-šk“D ¯êÃו ’‹ËW_4 k‚
Ðó¯»ì¯È/×í°éàÁ§ó¸áûü¸L áUŒ~Y Sn_• MIDI n·ó
»xn ák Live ’•(WfD‹4
Live Set …n MIDI ¯êÃ×o ·ó» gp
j‹µ¦óÉ’• Y‹ShLgM~Y Live o ]Œ^Œ 128 nµÖÐó¯’ d 128
nÐó¯kMnUŒ_128n×í°éà’…5WfD~Y T•(n·ó»µ¤¶ün¬
ø’J-•kjŠ •(ïýjáûü¸p’Tº•O`UD ¯êÃ×L Ðó¯/×
í°éà ônáûü¸’ áWjDˆFkY‹ko Ðó¯/×í°éà»ì¯¿’
None k-šW~Y

8.3.3

MIDI ëü × /ê
êü ¸ ç ó

Sn³óÈíüëgo MIDI ¯êÃ×…¹LinˆFk• UŒ MIDI ¨Ç£¿…gi
nˆFkh:UŒ‹K’-šW~Y ªüÇ£ª¯êÃ×n-šh ØgY
MIDI ¨Ç£¿go ºüà/¹¯íüëÄòoÓüÈ¿¤àëüénYP
éÖ¨ê¢o]nYP kBŠ~Y

kBŠ

¹¯

8.4 ¯ ê Ã × Ç Õ © ë È h ô° ì ü È
Live kˆŠ Õ\-n¯êÃ×k¯êÃ×Óåü-šLi(UŒ‹ìüÈ’ ôY‹Sh
LgM~Y ¯êÃ×Óåün
o 2ó/ïü×/é¦óÁ-šn ¯êÃ×ô°ìü
È »ì¯¿gxžUŒfD‹ìüÈk“D¯ªó¿¤ºUŒ~Y • âüÉ„ïü×
âüÉjinˆFk ¯êÃ×-šn-ko °•¯êÃ×YyfkþWfÇÕ©ëÈh
Wf-šgM‹‚n‚BŠ~Y SŒ‚ 2ó/ïü×/é¦óÁ-šK‰-šgM~Y

115

Chapter 9

ÆóݳóÈíüëhïüÔó°
Æüׄ
8nǸ¿ëªüÇ£ªïü¯¹Æü·çókÝXUŒfD‹ó}hpj
Š Live gÍ\Y‹ó}o >›' ’1D~[“ Live go Ç£¹¯K‰n¹È
êüßó°- þ(n Live Set nÆóÝk·ó¯íY‹ˆF µó×ë’ ¿ ¤ à ï ü
× Y‹ShLïýgY ïüÔó°o ÔÃÁkqÿ’ H~[“ ÔÃÁo ïüÔ
ó°ho%k ôgM~Yng ½ü¹npj‹ªüÇ£ªnß-·ó°hÞÃÁó°L
hf‚!XgY

9.1 Æ ó Ý
9.1.1

ÆóÝn-š
³óÈíüëÐün
óÝ Õ£üëÉ

³óÈíüëÐün ÆóÝ Õ£üëÉgo Live Set n• ÆóÝ’Ddg‚ê¢ë
¿¤àg ôY‹ShLgM~Y ÆóÝ’ ª ü È á ü · ç ó
Wf ½ó°n¿¤
àé¤ók¿cf¹àüºk~_o%ÀkÆóÝ’ ôY‹ShLgM~Y

Æ

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

116

è·ü±óµü ~_oÉéàÞ·üó L Live k
Wf• Y‹ˆF-šW_
Š Live L·ü±óµük
Wf• Y‹ˆF-šY‹ShLgM~Y Sn-šo
MIDI/
-šK‰LD~Y
ÆóÝ ³óÈíüë*n EXT ¹¤ÃÁ’ ¹k
Wf Live ’ è MIDI ¯íï½ü¹k
U[~Y sWOo
n ’TÂgO
`UD

9.1.2

ÆóÝn¿ÃÔó°
¿Ã×ÆóÝ

Ü¿ó

¿Ã×ÆóÝ_ý’•cfÆóÝ’-šgM~Y ³óÈíüëÐün ¿Ã×ÆóÝ
Ü¿ó’ 1 ÍThk¯êïY‹h Live Set o ¯êïg-šUŒ_ÆóÝk“D
ôUŒ~Y
-üÞÃ×âüÉ
¤ÃÁ

¿Ã×Ü¿óo Þ¦¹’•cfÍ\Y‹ˆŠ³óÔåü¿n-ük¢µ¤óWfJOh
¿)gY ³óÈíüëÐün KEY ¹¤ÃÁ’¯êïWf-üÞÃ×âüÉ’ªó
kW
¿Ã×ÆóÝ Ü¿ó’xžW~Y ¿ÃÔó°k•D_D³óÔåü¿n-ü
’¼W
KEY ¹¤ÃÁ’‚F ¦¯êïWf-üÞÃ×âüÉ’ãdW~Y -ü
ÞÃ×âüÉLãdUŒ‹h Bk -ün¢µ¤óL ¹kjŠ~Y
¿Ã×Æó
Ý Ü¿óo ÕÃȹ¤ÃÁji MIDI ÎüÈ„³óÈíüék‚ XˆFk¢µ¤
óY‹ShLgM~Y Live o ¿ÃÔó°k éOÍÜW~YL ½ÕȦ§¢Õ\L
‹n’2P_• •ZKk¤Êü·ã c' LKKŠ~Y ¿Ã×LwQŒpwD{
i ¿Ã×nÞpL QŒp D{i
LiveL
nÆóÝ’$-W„YOjŠ~Y
¿Ã×’«¦óȤók•(Y‹Sh‚gM~Y
‹h ¿Ã×UŒ_ÆóÝg½ó°’• W~Y

¿÷L 4

n 4 n4

4 Þ¿Ã×Y

¹

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

117

9.2 µ ó × ë n ¿ ¤ à ï ü ×
ªüÇ£ªµó×ë’xžUŒ_ÆóÝg• Y‹Live n_ýo Ök^’‹jD
¿)g´Íj_ýgY êºànAŒ’ ïü× W
Õ£üêó° k

ÎüÈ’%nMnkûÕY‹Sh‚gM~Y
¯êÃ×nïüÔó°×íÑÆ£o
Üï¹ K‰-šgM~Y

'
H

¯êÃ×ÓåünµÖ»¯·çógB‹ µó×ë

µó×ëÜï¹nïü
׳óÈíüë

SSg‚ch‚Í•hj‹³óÈíüëo ¯êÃ×nïüÔó°nªóhªÕ’ Šÿ
H‹ ïü×¹¤ÃÁ gY Live °ƒ-š n ïü× »¯·çóK‰°•¯êÃ
×kþY‹ïü×nÇÕ©ëÈ-š’LH~YL ¯êÃ×ThkSSgn-šhpj‹
-šk ôY‹ShLgM~Y
ïü×¹¤ÃÁLªÕn4
þ(nLive Set nÆóÝh¢ÂjO Live oµó×ë’ª
ê¸Êën n n ÆóÝg• W~Y SŒo Ñü«Ã·çóÒÃÈûàüÉóû
µ¦óɨէ¯ÈûqWðji êºàË LjDµó×ën4 k¿)gY êºà
Ë LB‹µó×ë µó×ëëü×ûó}2óûòhSji n• ’þ(n½ó°Æ
óÝk
U[‹ko ïü×¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Live kˆ‹°•µó×ënã•’
°ƒ-š n 2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Ö’
•cf6¡Y‹ShLgM~Y
íó°µó×ënêÕïü× Lªón4
Live
o Live Set nÆóÝk
Wf• UŒjQŒpj‰jDó}Líó°µó×ëk+~
ŒfD‹‚nhîšW~Y íó°µó×ëL]n~~ ïü×WjDg • UŒ‹ˆ
FkW_D4 o Sn-š’ªÕkW~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

9.2.1

118

ÆóÝÞ ¹ ¿ ü /¹
¹ì ü Ö

¢ìó¸áóÈÓåünïüׯêÃ×ko ‚F 1 dª×·çóLý UŒfD~Y
ïüׯêÃ×o Þ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁ’ ŠÿH‹Shg
ÆóÝÞ¹¿ü
hWfš©Y‹ShLgM~Y ¯êÃ×oDOdg‚ÆóÝÞ¹¿ühWf-šY‹S
hLgM~YL Ÿ›ko
¦k 1 dn¯êÃ×n•LÆóÝÞ¹¿ühWfÕ\Y
‹ShLgM~Y Sn4
þ(¢ìó¸áóÈÓåüg• UŒfD‹¯êÃ×nF
a
j n¯êÃ×LÆóÝÞ¹¿ühjŠ~Y
þ(nÆóÝÞ¹¿ühjcfD‹¯êÃ×o B_K‚ïüÔó°L ªÕ gB‹K
nˆFk• UŒ~YL Live Set nÖn¯êÃ×oïü×UŒ‹_• þ(nÆóÝÞ
¹¿ük
Wf• UŒ~Y
SŒo ÆóÝÞ¹¿ü¯êÃ×nwUn `QÞ¹¿üÈéïkÆóݪüÈáü
·çó’ H‹ShkˆŠLH~Y Sn¶Kn4
Live n³óÈíüëÐünÆóÝ
Õ£üëÉL!¹kjŠ~Y SŒo YyfnÆóݳóÈíüëLÆóÝÞ¹¿ü¯
êÃ×kûUŒfD‹K‰gY
¯êÃ×nÞ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁ’ ŠÿH‹K ÆóÝÞ¹¿ük-šUŒfD
‹¯êÃ×’JdY‹h Þ¹¿üÈéïnÆóݪüÈáü·çóL•sJdUŒ
êü¸çókþWfi jÆóÝL©CUŒ~Y
W_ÆóݪüÈáü·çó’i
(WjDQŒi ªüÈáü·çónÍ\’šQ_DhDF4
³óÈíüëÐünÆ
óÝÕ£üëÉg
(PC) / Ctrl
(Mac) ’•(W
ÆóݪüÈáü·çón¹ìü
Öãd ³ÞóÉ’xžW~Y ¯êÃ×oYyf ¹ìüÖ k-šUŒ~YL Æó
ݪüÈáü·çóo¹ìüÖk ôUŒ~[“
Live n EXT ¹¤ÃÁLªón4
Wfh:UŒ~Y

9.2.2

Þ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁoqÿ[Z

!¹h

ïü×Þü«ü

µó×ë’
ó}¿¤à ëüéü kÔógúšY‹´àÐóÉnˆFj‚nh H
fO`UD Live go SnÔó’ ï ü × Þ ü « ü h|s~Y ïü×Þü«üo
z•‰Œ_ó}B“kµó×ë…nz•‰Œ_4@x_iŠ@OˆF ½ÕȦ§¢’Í
\W~Y
pnïü×Þü«ü’•cf ó}áü¿ükµó×ënªê¸Êëêºà
’û kÞÃÔó°Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

119

ïü×Þü«üo ¯êÃ×Óåünµó×ëÇ£¹×ì¤np$°êÃÉÞü«ü p
r ’ÀÖë¯êïWf-šW~Y ïü×Þü«üo Ééð~_oâp-ü’
•cf ¯êÃ×…’ÕKYShLgM~Y ïü×Þü«üo ÀÖë¯êï ~_
o xžWfK‰³óÔåü¿-üÜüÉn
~_o Delete -ü’¼WfJdY‹
Sh‚gM~Y

°êÃÉÞü«ü’ÀÖ
ë¯êïWfïü×
Þü«ü’\ Y‹

µó×ë’•c_\m-k • k •[f Live Lµó×ëÇ£¹×줒¹¯íüëY
‹ˆF-šY‹ShLgM~Y ³óÈíüëÐün êÕ¹¯íüë ¹¤ÃÁ’•c
f Sn_ý’ ¹kW~Y ¯êÃ×Óåüh»Ã·çóÓåünÈéï¨ê¢n“
k KŒ_ƒLÚ’ÉéðWf µó×ëÇ£¹×줒&¹ kµ¤º ôY‹Sh
LgM~Y
³óÈíüëÐün ê
Õ¹¯íüë ¹¤ÃÁ

ïü×Þü«ünÝX
ïü×Þü«üo Live Set hqkêÕ„kÝXUŒ~YL µó×ëÕ¡¤ëh Òk
ÝXY‹Sh‚gM~Y SFWfÝXWfJQp Live xhÕ¡¤ë’ÉéðY‹›
k•Ë UŒ~Y µó×ëh ÒkÝXY‹ko ¯êÃ×Óåün ÝX Ü¿ó’
¯êïW~Y
µó×ëk ïü×Þü«ü»ÃÈL
[“ SnˆFj4 ko
(PC) /
•cfêÕïü×’wÕW~Y

ÒkÝXUŒfD‹4
êÕïü×o_ýW~
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün³ÞóÉ’

Ctrl

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

9.2.3

120

ïü×Þü«ü’•(Y‹

å n go ¿¤àïü×µó×ën•(ÕkdDf¬
¯êÃ×ný ×íÑÆ£gY

WfD~Y

ïüÔó°o

¹ÈìüÈëü×n
1 2 4 8 ÀThkMa“h: ‰Œëü×kjcfD‹µó×ë’ÖŠ¼€4
8 Live oxžUŒ_ÆóÝk
U[fëüו Y‹ShLgM~Y µó×ënË
•hB•Šk 1 dZdïü×Þü«üLnKŒ~Y

ÇÕ©ëÈg¯êÃ×
Óåükh:UŒ_ 1
Àëü×

Orig. BPM Õ£üëÉko Live L¨,Y‹ëü×nÆóÝLh:UŒ~Y ëü
×nÆóÝL KcfD‹4
SnÕ£üëÉkÆóÝ’ô¥e›Y‹Sh‚gM~
Y Live o ëü×ÆóÝ’Ÿ›nJ B‹Do 2 k“UcfãÈY‹ShLBŠ~
Y ]n4
*2 h :2 g h:UŒ_Ü¿ó’¯êïWfîcW~Y :2 ’¯êï
Y‹h Live nµó×ëÆóÝLîcUŒ µó×ëo 2 n¹ÔüÉg• UŒ~Y
Snîc…¹o ¿¤à¹ÈìÃÁ‡’zšY‹›kÂgUŒ~Y
¢ó«ÃÈëü×n
Ma“hëü×WfDjDµó×ë’-•¼€h Live o ëü×’^
g• W~
Y µó×ën‹Ëè n, 1 ÍînMk!óè LB‹hW~Y SnˆFj4
1 hh:UŒ_ïü×Þü«ü’ÍPn
n-PókûÕU[ !XkîcgM~

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

121

Y
X• g ïü×Þü«ü’µó×ënóïkûÕU[
JdY‹ShLgM~Y

ëü×nŒn!óè

«ÃÈnªDëü×kþ
Y‹ïü×Þü«ünš

•c_wUnëü×n
Àëü×nµó×ë’-•¼€h Live o Snëü×’ 8 À wUkˆcfo 4
À hîšW ^
g• W~Y cWO• U[‹ko
ŒnÞü«üL 9 go
jO 8 hh:UŒfDjQŒpjŠ~[“ SnˆFj4 n-šo å nˆFkWf
LD~Y

7

1.

Œnïü×Þü«ü’ÀÖë¯êïWJdW~Y

2.

8 n ’¯êïW °WDïü×Þü«ü’\ W~Y

3. °WDïü×Þü«ü’µó×ënB•ŠxÉéðW~Y
Live Lëü×’ 4 ÀhîšWfD‹4
4 o ïü×Þü«ü’~Zµó×ën

8 ko¢¯»¹Y‹ShLgM~[“ Sn
ŒK‰ækÉéðW 8 ’h:U[~Y

Ö go
nˆFkÍ\YŒp 7 Àëü×L• UŒ‹oZgY WKWŸ›
ko Þü«ü’ûÕY‹h ëü×n‹ËhB†MnLd‰Œf ôWfW~FShL
BŠ~Y SŒo ëü×hÞü«ü°êÃÉLdjLcfJŠ áü¿ü°êÃÉ’š
©Y‹ïü×Þü«üh ÒkûÕY‹_•gY Live o µó×ëkëü×LiÜY‹
ˆF¿tY‹_• Å•kÜXf ïü×Þü«ü’ ôWµó×ënwU’ ôY‹Å
•LBŠ~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

122

°ëüÖnÍ\
pWn°êÃÉÞü«ü’ÀÖë¯êïWf ïü×Þü«ü’}Mjp`Q\ gM
~Y
¹ÈìüÈ këü×WfD‹µó×ëxÉéðWf DOdKïü×Þü
«ü’-šW_ŒgÕKW ¹œ’º•Y‹ShLgM~Y ïü×Þü«ükoå n
2 dnÍMLBŠ~Y
1. µó×ë…nêºà’cºk$-Y‹ShLgM‹ˆFkj‹
2. µó×ë…n¿¤àÕíü’•aƒOaƒkY‹
Ñü«Ã·çóëü×…n¤ÙóÈLEŒfz Y‹4 ko ïü×Þü«ü’¤Ùó
ÈkúšY‹h ïü×Þü«ün¿¤ßó°gzóUŒ~Y hŠnÓüÈݸ·çó
’úšWf µó×ë…nÑ£Äòxnqÿ’jOYSh‚ïýgY

°ëüÖnÍ\kïü×
Þü«ü’•(Y‹

ïü×Þü«ü’i(Wfµó×ën‚hn°ëüÖ’ ÖŠdO h Liven
°
ëüÖ’ê¢ë¿¤àg¯êÃ×kSfo•‹_ýhøWW ' J‚W•D¹œL—‰
Œ~Y
w•nòn
×í¸§¯Èxq gM‹ˆF Live nê
ê Õ ï ü × ¢ë´êºàkˆŠíó°µó×
ë„ 1 òhSL–™UŒ~Y Ö馶’•cf íó°µó×ëûMP3ûAACûOgg
VorbisûOgg FLACûFLAC Õ¡¤ë’¤óÝüÈY‹ShLgM~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

123

wYNf ëü×WfD‹nK ïó·çÃÈ j ëü×WfDjD nKn$-Ld
MkODÕ¡¤ë’ Live kÉéðY‹4
Live o ¯êÃ×’êÕïü×Y‹ˆFÇ
Õ©ëÈUŒfD~Y Sn-šo °ƒ-šn 2ó/ïü×/é¦óÁ -šK‰ ô
Y‹ShLgM~Y
êÕïü×nÕD•L_ýY‹_•k Õ¡¤ëL×í°éàk •f¤óÝüÈUŒ‹
› Õ¡¤ëk •æ ’½YÅ•LBŠ~Y ]n_• Õ¡¤ë’s§k• ûèÆ
Y‹ShogM~[“ ÞËå¢ën
•Õ¡¤ë n g¬ WfD‹ Š
(PC)
/ Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåün ªüÇ£ªn • ³ÞóÉ’•cf •æ
’ÐÃÁæ Y‹ShLgM~Y
•LB•Œp Õ¡¤ënêÕïü×Pœ’h:
Wº•Y‹ShLgM~Y

¯êÃ×Óåükh:U
Œ_êÕïü×Pœ

êÕïü×LF~O_ýYŒp Live Set n×í¸§¯ÈÆóÝk
Wf¯êÃ×L•
UŒ~Y WKW êÕïü×LF~O_ýWjKc_4
êÕïü×’KÕg¿t
Y‹ShLgM~Y SSgo Live nêÕïü×_ý’¿ÀY‹¹ÕkdDf¬ Wf
DM~Y SnÍ\’LF4
³óÈíüëÐünáÈíÎüà’•Fh¿)gY
áÈíÎüà
Á

êÕïü×go ÆóÝoc8k•XUŒ‹L À¦óÓüÈ 7Í ’“Ucf•XY
‹ShLBŠ~Y SnˆFj4
å nˆFkWfîcY‹ShLgM~Y
ˆ ºüàW

1.1.1 Þü«ü’

ˆ ¹¿üÈÞü«ün
1.1.1 ’SSx- š

nMnxÉéðW~Y

(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•cf
³ÞóÉ’xžW~Y

¹¤Ã

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

124

³óƯ¹ÈáËåü’
•cfêÕïü×’¡
Y‹

êÕïü×n¡ o cºk«ÃÈUŒ_ëü×’¤óÝüÈW_4 koÔ „!X
kLH~Y
...
À ë ü × h W f ï ü × ³ÞóÉ’•cf êÕïü×Lëü×k
“FˆF-šgM~Y Live o þ(n Live Set nÆóÝkiW_ëü×w’Ð:W~
Y Live Set nÆóÝ’ R‹h Live oëü×’ ‹Hp 180 BPM n 16 ÀK‰ 90
BPM n 8 ÀkkÐ:$’ ôW~Y
êÕïü×’U‰kcºk¡ Y‹Å•LB‹4 ‚BŠ~Y SnˆFj4 o æK
‰óx kïü×’¿tWfDOnLÙ¹ÈgY p$°êÃÉÞü«ü pr ’ÀÖ
ë¯êïWfþ(ïü×WfD‹è nótxïü×Þü«ü’-šWfDM~Y ¯
êÃ×nëü×Öìü¹h¹¿üÈ/¨óÉÞü«ün·çüÈ«ÃÈ’•Fh æ L
éOLH~Y
-ü~_o Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼WjL‰ïü×Þü«ü’xžW
pnïü×Þü«ü’ BkûÕY‹Sh‚gM~Y
4 dn SSK‰ïü× ³ÞóÉ’•cf ïü×Þü«ü’U~V~j¹Õg•-š
Y‹ShLgM~Y xžUŒfD‹°êÃÉÞü«ü~_oïü×Þü«ünó’•šW ætnïü×Þü«üo ôWjDg]n~~kWfJOShLgM~Y Sn³
ÞóÉo ¹¿üÈÞü«üK‰‚xžgM~Y
ˆ

S S K ‰ ï ü × ³ÞóÉo þ(xžUŒfD‹Þü«ünókB‹ÞÆê¢
ëkêÕïü×¢ë´êºà’ŸLW~Y

ˆ

S S K ‰ ï ü × ... K ‰ ¹ ¿ ü È
³ÞóÉo þ(n Live Set nÆóÝ’Æ
óÝÈéÃ-ó°n¹¿üÈMnhWf•(Y‹ˆF êÕïü×k :’LD~
Y å nˆFkÍ\’LD~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

1. ¯êÃ×nïü×¹¤ÃÁ’!¹kW
ˆFkW~Y

125
¯êÃ×Lïü×[Z•

2. ³óÈíüëÐün ¿Ã×ÆóÝ Ü¿ó’•cf
k FˆF Live Set nÆóÝ’-šW~Y

UŒ‹

¯êÃ×nÆóÝ

3. ïü×’•sªók ŠÛH
SSK‰ïü× ... K‰¹¿üÈ
³
ÞóÉ’•cf ¿Ã×W_ÆóÝ’ÂgWfïü×Y‹ˆFêÕïü×
k :’LD~Y
ˆ

SSK‰ïü× ¹ÈìüÈ
³ÞóÉo ÆóÝnÐê¨ü·çóLX(W
jD¯êÃ×gB‹Sh Sn¯êÃ×o³óÔåü¿’•cf\ UŒ_‚ng
B‹Sh ’êÕïü×k H~Y êÕïü×o êÕïü×kˆcfjUŒ_
Õ¡¤ënªê¸ÊëÆóÝnã•k“D ïü×Þü«ü’ 1 d-šW~Y

ˆ

S S K ‰... BPM ï ü × ³ÞóÉo ïü×Þü«ü’ 1 d-šW~YL
Sn4
êÕïü×o Live Set nÆóÝkŒhkÞÃÁWfD‹hWf¯êÃ×
’ãÈW~Y Sn-šo ¯êÃ×L³óÔåü¿g\ UŒfDf ocMŠ
hW_ BPM $L KcfDf ïü×Y‹Mkp$’³óÈíüëÐükô¥e›
Y‹ShLgM‹4 k•(Y‹h¿)gY

ÞëÁ¯êÃ×ïüÔó°
wUnIWD¯êÃ×LÞëÁxžUŒfD‹4
]nFa 1 dn¯êÃ×kþWf
ïü×Þü«üný „ ô’LFh
nïü×Þü«üLYyfn¯êÃ×ki(
UŒ~Y
Xêºà’ d pnÈéïLBŠ
ì³üÇ£ó°n¿¤ßó°’
Øk ôW_D4 k¿)gY
,„j‹hWf ÐóÉ OnÞëÁÈéÃ-ó°L
BŠ~Y ßåü¸·ãón OohShWfÆóÝL cfD‹QŒi ¿¤ßó°ê
SkOLLB‹hDF4 k
nÍ\’LFShLgM~Y
ïü×Þü«ün³Ôü
ïü×Þü«üo xžWf¯êÃ×K‰¯êÃ×x³Ôü~_oÚü¹ÈY‹ShLg
M~Y ³ÔüW_ïü×Þü«ü’ªê¸ÊëhWf XÐükÚü¹ÈY‹Å•oB
Š~[“

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

126

xžUŒ_ 3 dnïü
×Þü«ü

å nK gLD~Y
1. ³ÔüW_Dïü×Þü«ü’Þ¦¹¯êïWfxžW~Y
nïü×
Þü«ü’xžW_‰
’¼W_~~!nïü×Þü«ü’xžWf
Ctrl
ïü×Þü«üÄò’xžY‹K
(PC) /
(Mac) - ¯êïWf
ïü×Þü«ü’ %kxžW~Y
2. YyfxžgM_‰
Y

èÆ

áËåüK‰

³Ôü

³ÞóÉ’xžW~

3. ³ÔüHn¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’¯êïWfxžW~Y
4. ³ÔüH¯êÃ×n¯êÃ×Óåüg °WDïü×Þü«üLJKŒ‹¹
¿üÈݤóÈhWfïü×Þü«ü’iŒKrhd¯êïWfxžW~
Y
5.

èÆ áËåüK‰ Úü¹È
¯êÃ×kÚü¹ÈUŒ~Y

³ÞóÉ’xžW~Y

ïü×Þü«üL

9.3 ¹ È ì Ã Á ¯ ª ê Æ £ n ¿ À
Live go B‰†‹.^nªüÇ£ª P’iÜU[‹ p On¹ÈìÃÁó°âüÉ
L•(gM~Y
¯êÃ×n¿¤à¹ÈìÃÁó°âüÉh¢#Ñéáü¿o ¯êÃ
×Óåün µó×ëÜï¹ K‰-šgM~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

127

ïü×âüÉgo U~V~j’¶ °ì¤ó¶
€SL p•(UŒfD~Y ’

o µó×ën è
°ì¤ó
’êÔüÈW_Š¹-Ã×W_ŠY‹Sh
g ¿¤à’'.ûá5U[~Y ïü×âüÉo °ì¤ó“nªüÐüéÃ×h¯í
¹Õ§üÉns0„xžUŒ_°ì¤ókˆŠpjŠ~Y
in¿¤×ná÷kinïü×âüÉL ijnK
Œ§ k¹ÈìÃÁY‹koïü
Ôó°³óÈíüë’inˆFk¿tYŒpDDnK -š’ ôWjL‰¹œ’ºK•
f•fO`UD ³óÈíüë’•cf ¹ÈìÃÁó°’ ê6k
U[f‚J‚W
•D¹œL ~Œ~Y

9.3.1

ÓüÈâüÉ

ÓüÈâüÉo êºàL7D P Ééàëü× ¨ì¯ÈíËïÀó¹ó}ji
k•(Y‹h¹œ„gY ÓüÈâüÉn’¶æ o ªüÇ£ª PnÈéó¸§óÈ

¢¿Ã¯ ÎüÈn-Pó ’ÝdnkiWfD~Y
È é ó ¸ § ó È ³óÈíüë’•cf Live Lâb…kÈéó¸§óÈ• ’‹dQ
„YOj‹ˆF-šW~Y ‹Hp Gp 16 ó&nêºàkÕMLjQŒp 8 ’
xs~Y
•c_êºà’
Y‹ko ÔÃÁ’âMU[ Èéó¸§óÈ$’'M
OW~Y

9.3.2

ÈüóâüÉ

ÈüóâüÉo ocMŠhW_ÔÃÁË ’‚d P
¤óji n¹ÈìÃÁó°k•(Y‹h¹œ„gY

Üü«ë

Xó}h

Ùü¹é

° ì ¤ ó µ ¤ º o •(UŒ‹°ì¤ónsG„jµ¤º’ JJ~Kk³óÈíü
ëW~Y Ÿ›n°ì¤óµ¤ºo á÷k•XW~Y á÷nÔÃÁL ocMŠhW
_IØÚ’ÏDfD‹4
U•n°ì¤óLiWfD~Y ÔÃÁnIØÚLocM
ŠWjD4
°ì¤ó’'MOWf ï '. j•ji ’2PShLgM~YL
ÈìüɪÕLêÔüÈWf^SH‹ShLBŠ~Y

CHAPTER 9. ÆóݳóÈíüëhïüÔó°

9.3.3

128

Ư¹ÁãüâüÉ

Ư¹ÁãüâüÉo ÔÃÁLÏOIØÚL
-jµ¦óÉƯ¹Áãü
ðªü
±¹Èéó} Τº ðò nB‹ÑÃÉ k•(Y‹h¹œ„gY SnâüÉg
o B‰†‹µ¦óÉ’¯ê¨¤Æ£Öj¹ÕgÍ\Y‹ShLgM~Y
° ì ¤ ó µ ¤ º ³óÈíüëgo •(UŒ‹°ì¤ónµ¤º’-šW~Y
ÈüóâüÉhpjŠ Ư¹ÁãüâüÉgo Live o á÷ny´’• hWfÖŠ
¼~Z Sn-š’ «Wf•(W~Y
Õé¯Áå¨ü·çó
ú‰N o
Oj‹h
n¦ DL'MOjŠ~Y

9.3.4

æ

éÕk

U[~Y

p$L'M

êÔÃÁâüÉ

êÔÃÁâüÉn4
Live oó}n¿¤à¹ÈìÃÁ„'.’LD~[“L ã•Š
k • ìüÈ’¿tWf¹ÈìÃÁó°’LD~Y d~Š
• ¹ÔüÉ’ 2 k
R‹_•k 1 ª¯¿üÖ R‹ hDFæ ’LD~Y DJ L • ¹ÔüÉnUF
¿üóÆüÖëg• UŒfD‹ 2 dnì³üÉ’
U[‹_•k•F DJ ¹ÈìÃ
Á „ µó×éüLû¿W_›kµó×ëkwS‹þak<_¹œgY
ÇÁåüóêÔÃÁâüÉgo
(W~[“

9.3.5

Èéó¹Ýüº

h

ÇÁåüó

³óÈíüëo•

³ó×ìï¹âüÉ

³ó×ìï¹âüÉo Önïü×âüÉg«ÐüUŒ‹y'’D• •[‹
á
÷’›fY‹ˆFǶ¤óUŒ_ïü×¹ gY 1 òhS ÓüÈûÈüóûƯ¹
ÁãüL+~Œ‹ ’ïü×Y‹4 k•(Y‹h¹œ„gY
³ó×ìï¹âüÉo CPU wnØD_ýg Önïü×âüÉkÔy 10
¦
nCPU ’ˆ»W~Y ³ó×ìï¹âüÉg\mY‹4 ko ÈéïnÕêüº
_ý’•FK Í\Pœ’°•¯êÃ×hWf2óWf•(Y‹Sh’JYY•W~Y

129

Chapter 10

MIDI Îü È h Ù í·Æ£n èÆ
Live n MIDI ¯êÃ×o MIDI ¤ó¹È¥ëáóÈn• kÅ•jÎüÈh³óÈíüé
Çü¿’+“gD~Y ¤ó¹È¥ëáóÈo MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üónîÅ
¤ó¹È¥ëáóÈgB‹4 h Èéïnú›ëüÆ£ó°’ËWf¥šUŒ‹ è
·ó»gB‹4 LBŠ~Y MIDI ¯êÃ×o ÎüÈÔÃÁ wU ݸ·çó À
¤Ê߯¹ MIDI (žgÙ
Ù í · Æ £ h|pŒ~Y ’ šY‹ó}¹³¢’ÇФ¹k
›fW~Y MIDI o Live n MIDI ¨Ç£¿g\ ~_oèÆgM~Y

10.1

z n MIDI ¯ ê Ã × ’ \

Y‹

å nˆFj4 kMIDI¯êÃ×L\ UŒ~Y
ˆ 2ókˆ‹4
ˆ MIDI Èéïnzn»Ã·çó¹íÃÈ’ÀÖë¯êïY‹
ˆ MIDI Èéïnzn»Ã·çó¹íÃÈ’ÀÖë¯êïW
MIDI ¯êÃ×’?e ³ÞóÉ’xžY‹

?eáËåün

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

ˆ ¢ìó¸áóÈÓåüg MIDI Èéï…n¿¤à¹Ñó’xžW
n MIDI ¯êÃ×’?e ³ÞóÉ’xžY‹

130
?eáËåü

10.2 MIDI ¨ Ç £ ¿
MIDI ¨Ç£¿’‹Oko MIDI ¯êÃ×’ÀÖë¯êïWf¯êÃ×Óåü’‹M~
Y ¯êÃ×ÓåüÜï¹’•cf ÎüÈÜï¹Lh:UŒfD‹Kº•WfK
‰ ÎüÈÜï¹n¿¤ÈëÐü’¯êïW ¹¯êüóótx MIDI ¨Ç£¿’‹
M~Y

MIDI¨Ç£¿

MIDI ¨Ç£¿o 2 dnèƦ£óɦK‰Ë UŒfD~Y
tkMnUŒ_ÎüÈ
¨Ç£¿h
tnÙí·Æ£¨Ç£¿gY Ùí·Æ£¨Ç£¿o Ùí·Æ£¨Ç£
¿hÎüȨǣ¿nƒLÚ’ÉéðWfµ¤º ôY‹ShLgM~Y æ èkM
nUŒ_ rÜ¿ó’•cfh:h^h:’ ŠÿH‹Sh‚gM~Y
³óÈíüëÐünÉ
íüâüɹ¤ÃÁ

³óÈíüëÐünÉíüâüɹ¤ÃÁ’ªókW ÉíüâüÉk ŠÿH~Y É
íüâüÉgo Þ¦¹’•cf MIDI ÎüÈ’ÎüȨǣ¿ kÏOShLgM~
Y ÉíüâüÉLªÕn4
ÎüÈ’xžW ÉéðWfÕKYShLgM~Y
ó ’ ôY‹ko‚ô¹ x B“ݸ·çó’ ôY‹kosL¹ xÕKW~Y

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

131

MIDI ÎüÈn×ì
Óåü

MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üók¤ó¹È¥ëáóÈL+~ŒfD‹4
MIDI ¨
Ç£¿n ×ìÓåü ¹¤ÃÁ’ªókW ÎüÈ’xžûûÕWjL‰ftY‹Sh
LgM~Y
ÎüÈnÙí·Æ£o Ùí·Æ£¨Ç£¿nÞü«ü’ÉéðWf¿tW~Y Ùí
·Æ£¨Ç£¿nÉíüâüÉ’•(Y‹Sh‚gM~Y ÉíüâüÉgo °êÃ
É ¿¤ë …nYyfnÎüÈk
nÙí·Æ£’ÉíüW~Y
DOdKÎüÈ’ÏDfûÕU[_‰ ÎüȨǣ¿nÍ\ÕkdDffs~W‡F
èÆkdDfsWO¬ Y‹Mk MIDI¨Ç£¿nÊÓ²ü·çókdDf¬ W~Y

10.3

MIDI ¨ Ç £ ¿ Ê Ó ² ü · ç ó h È é ó ¹ Ý ü È

ÎüÈnݸ·çóL‚
ô¹ k ÓüÈB“L
4s¹ kh:UŒfD
~Y

MIDI ¨Ç£¿ko

‚ô¹

h4s¹

nÊÓ²ü·çóLBŠ~Y

4søk¿F¿

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

132

¤àëüéüo ¿¤àé¤ógnÎüÈݸ·çó’h:WfD~Y ‚ôøko ª
¯¿üÖ’ C0 K‰ C10 gh:Y‹ÎüÈëüéühuäL:UŒfD~Y Ô¢Îíü
ë j kB‹ ×ìÓåü ¹¤ÃÁLªón4
Ô¢Îíüën• ’3gº•Y
‹ShLgM~Y
2

1

3

5

6

MIDI ¨Ç£¿nÊÓ
²ü·çó

1. ¿¤ànºüàn¦ D’¹àüºk ôY‹ko ¿¤àëüéü’‚ô¹
kÉéðW~Y ¿¤àëüéü’æK‰óx¹¯íüëY‹ko ëü
éü…’4s¹ kÉéðW~Y
2. h:UŒ‹ª¯¿üÖ’ ôY‹ko ÎüÈëüéü…’‚ô¹ kkÉ
éðW~Y MIDI ÎüÈh-üÜüÉn‚ô¹ nºüàn¦ D’ ô
Y‹ko 4s¹ kÉéðW~Y
3. xžÄò’ šY‹ko ~Z pnÎüÈ ’ÉéðWfxžW~Y
ÎüÈëüéü ’ÀÖë¯êïY‹h xžÄòLêÕ„kºüàUŒ~
Y ÎüÈLrhd‚xžUŒfDjD4
ÎüÈëüéü’ÀÖë¯êÃ
¯Y‹h¯êÃ×…n jNDÎüÈK‰ jØDÎüÈnÄòkºüàW~
Y
4. þ(xžUŒfD‹Äògºüà¤óh¢¦È’LFko
n+-üh--ü’•D~Y

³óÔåü¿-ü

5. MIDI ¨Ç£¿nYP kB‹¯êÃתüÐüÓåü‚ÊÓ²ü·çók•
(gM~Y ªüÐüÓåüo xžUŒ_ MIDI ¯êÃ×’Yyfh:Wf

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

133

D~Y Ònw¹bn
o þ(¨Ç£¿kh:UŒfD‹¯êÃ×è ’
:WfD~Y ¹¯íüëY‹ko
…’¯êïWæókÉéðW~
Y ºüà¤óh¢¦Èo
kÉéðWfLD~Y
6. ¨Ç£¿…kh:UŒfD‹è nwU’
Óåün
næóï’ÉéðW~Y

ôY‹ko

¯êÃתüÐü

7. ¨Ç£¿…kh:UŒfD‹è ’ éO
Óåü…nº•W_Dè ’¯êïW
K æókÉéðWf¹¯íüëW~Y

ôY‹ko ¯êÃתüÐü
¹ kÉéðWfºüàY‹

8. ³óÔåü¿-üÜüÉnÚü¸¢Ã×hÚü¸À¦ó-üo ÎüȨǣ
¿’&¹ k¹¯íüëW~Y Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼Yh ¹
¯íüën¹ L4sk •Š~Y
³óÈíüëÐüný•
¹¤ÃÁ

ÎüȨǣ¿kh:UŒ‹Snè o ³óÈíüëÐüný•¹¤ÃÁ’•cf
h Bk¹¯íüëY‹ˆF-šY‹ShLïýgY

MIDI ¯êÃ×n¹¯é
Ö¨ê¢

ÓüÈ¿¤àëüé n¹¯é֨ꢅ’¯êïW ¯êï0¹K‰• ’¹¿ü
ÈY‹ShLgM~Y • ‹Ën¿¤ßó°o°íüÐ믪󿤺-šk“D~
Y
ëü×/êü¸çó³óÈíüëh·çüÈ«ÃÈkdDfåcfJOh MIDI ¨
Ç£¿„• nxžÄònÍ\n›k¿)gY
MIDI ’Í\WfD‹h ¹¯êüón¹Úü¹L³ŠjDh X‹ShLBŠ~Y ]
n4 o »Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåü’ rY‹¦£óɦ’‚ô¹
kÉéðW MIDI ¨Ç£¿’á'Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

134

»Ã·çóÓåüh¯
êÃ×Óåü’ rY‹
¦£óɦ’ÉéðW
f MIDI ¨Ç£¿’á'
W~Y

10.4

MIDI ’ è ÆY ‹

10.4.1

^4揮

èÆáËåün¢óÉ¥³ÞóÉ’•Hp Ddg‚ MIDI ¯êÃ×’Mn¶Kk;YS
hLgM~Y U‰k èÆUŒ_ MIDI ¯êÃ×LÏüÉÉé¤Ö…n MIDI Õ¡¤ë
K‰\ UŒ_4 ‚ èÆ\m…¹o‚hn MIDI Õ¡¤ëk ô’ H~[“ Live
o ÖŠ¼•n›k Live Set k]n…¹’D•¼•~Y

10.4.2

Õ©üëÇ£ó°hëüÔó°

MIDI ¨Ç£¿nÍ•j_ýk æ èkMnUŒ_Õ©üëÉÜ¿óLBŠ~Y SnÜ
¿ó’ªókY‹h MIDI ÎüÈ’+~jDL~_o- ü È é à ¯ LYyfs§k^h
:kjŠ~Y Sn_ýo ‹HpÑü«Ã·çó-ÃÈ’Í\WfD‹hMk' ¿)
gY Ñü«Ã·çó-ÃÈo WpWp-üÜüÉk¿cfÑü«Ã·çó¿¤× Ï
¤ÏÃÈ·óÐëK‰ 2 ª¯¿üÖ k»ÃÈUŒ_¹Í¢ji kþÜY‹»¯·çó
kÞÃÔó°UŒfD~Y SnˆFjÞÃÔó°kˆcf\ UŒ_ MIDI Õ¡¤ë’
Í\Y‹4 o
¿¤×nÑü«Ã·çóµ¦óÉL 1,2 d••ŒfJŠ -üÜüÉ
nhÄò’h:Y‹Å•LBŠ~Y

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

135
Õ©üëÉÜ¿óo-ü
Èéïk+~Œ‹Îü
È’ÖŠúW~Y

MIDI ’èÆY‹› ¯êÃ×nþ(^SHfD‹è ’ ôW_Š pŠÔWf^O_
•këü×’-šW_Dh FShLBŠ~Y ]Œko ëü×/êü¸çóÞü«ü’
•D~Y

ëü×/êü¸çóÞü
«ü’•cf¯êÃ×n
• Äò’xžW~Y

10.4.3

°êÃÉ8@

MIDI ¨Ç£¿n{h“in_ýo °êÃÉ8@kqÿUŒ~Y Alt
(Mac) -ü’¼WjL‰Í\’LFh 8@’Þ•Y‹ShLgM~Y
ÎüÈnûÕo °êÃÉkøþY‹ÎüÈn‚hnMnkúeO
UŒ~Y ÅZW‚ ïc Y‹Å•njD°ëüÖ„ëüºj•
¿)gY

10.4.4

(PC) /

ªÕ»ÃÈ k8@
¹¿¤ë’Ýdnk

MnhÎüÈn¯ªó¿¤º

SŒ~g‹fM_ˆFk MIDI ¨Ç£¿…nÎüÈo4s¹
B“ nݸ·çó
ô k‚‚ô¹
ó n ô k‚ÕKYShLgM~Y ûÕko Ééð~_o
³óÔåü¿nâp-ü’•D~Y ia‰n4 k‚ °êÃÉhªÕ»ÃÈ8@nþ
ahjŠ~Y ÎüÈ’ûÕ-k¯êÃ×’• Y‹h Þ¦¹Ü¿ó’ã>Y‹Mg
‚ ÉéðWjL‰°WDrŠSfgÎüÈ’^OShLgM~Y

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

136

pnÎüÈ’xžW BkÕKYSh‚gM~Y
éÐüÐóÉ o zn¹Úü¹
’¯êïY‹Þ¦¹Í\ dg pnÎüÈ’xžW
¹ kþÒÚ kÉéð
Wfh:UŒ_é¤ókÎüÈ’ÖŠ¼€ShLgM~Y
-ü’•cf
ÎüÈ„ éÐüÐóÉ gxžUŒ_è ’þ(nxžè k
ý Y‹ShLgM~Y
-ü’¼WjL‰ÎüÈ’¯êïW X nÎüÈ’
-ü’¼W_~~Ô¢Îíüë’¯êÃ
xžè K‰ÖŠdOSh‚gM~Y
¯Y‹h Yyfn-ü’X -üÈéïkxžgM~Y
Live gMIDI ÎüÈ’¯ªó¿¤ºY‹ko 2 dn¹ÕLBŠ~Y Ygk¬ W
_ Š ÎüÈ’ÕKWfï–°êÃÉk8@U[‹nL 1 dn¹ÕgY ‚F1d
n¹Õo ÎüÈ’xžWfèÆáËåüK‰ ¯ªó¿¤º ³ÞóÉ’xžY‹
U (Mac) ÛÃÈ-ü’•(W~Y SFY‹h ¯ªó¿¤º
K Ctrl U (PC) /
ª×·çó’xžY‹À¤¢í°Üï¹L‹M~Y

MIDI ÎüÈn¯ªó¿
¤º

SSkh:UŒ_ª×·çó’•cf ¯ªó¿¤º$’xžWÎüÈ‹Ë~_oB†
B‹Doia‰‚ L¯ªó¿¤ºUŒ‹ˆF-šY‹ShLgM~Y ÎüÈB†’
¯ªó¿¤ºY‹hÎüÈL¹ÈìÃÁUŒ xžUŒ_XMgB†Y‹ˆFkjŠ~
Y ÎüÈ’¯ªó¿¤º$nÑü»óÈgÕKY
Amount ³óÈíüë’•cf
ÎüÈ’¯ªó¿¤ºY‹h ¯ªó¿¤º’ XU[jDê6j¯ªó¿¤ºLLH~
Y

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

10.4.5

ÎüÈn\

137

hèÆ

ÎüÈ XìB‹Do p ’xžY‹h èÆáËåün³Ôü„Úü¹ÈhDc_³
ÞóÉL)(gM~Y Úü¹È„³ÔüUŒ_ÎüÈo ‚hnÎüÈh XÔÃÁh
wUg Óåün X4@kþŒ~Y gYng ÓåüLÚü¹ÈkHËcf¹¯íü
ëUŒjQŒp ³Ôüo‚hnÎüÈkÍm‰Œ Þ¦¹„âp-ü’•cfÕKY~
g:%Y‹ShLgM~[“ Ctrl
(PC) / Alt
(Mac) -ü’¼WjL‰¯êÃ×’¯
êïW gM_³Ôü’°WDí±ü·çókÉéðY‹Sh‚ïýgY
èÆáËåünëü×xž³ÞóÉgo ëü×Öìü¹…gË~‹YyfnÎüÈ’x
žY‹ShLgM~Y ëü×xž³ÞóÉo ëü×Öìü¹’¯êïYŒp á
ËåüxžjWgŸLY‹ShLïýgY Sn³ÞóÉ’•Hp ëü×Öìü¹n
·çüÈ«ÃÈhD• •[fnèÆL éOLH‹ˆFkjŠ~Y ÎüȨǣ¿k
1 Ànëü×’MnW Snëü×’DOdK ýW_DhW~Y ëü×Ö줹’
¯êïWfëü×…g‹ËY‹ÎüÈ’xžW èÆáËåüK‰³Ôü³ÞóÉ’Ÿ
L ]nBh³óÔåü¿-üÜüÉn
-ü’•cfëü×wThkóx·ÕÈU[
‹ShLgM~Y ]FWf èÆáËåüK‰Úü¹È³ÞóÉ’ŸLW~Y

ëü×n³Ôü
Úü¹È ó

SŒ~gk‹fM_ Š ÉíüâüÉ’ªókWÎüȨǣ¿…gÉíüY‹`Qn
!XÍ\g MIDI ÎüÈ’\ gM~Y MIDI ÎüÈo ÉíüâüÉLªÕnhMkÀ
Öë¯êïWfý hJdLïýgY
ÉíüâüÉg‚ô¹ xÕKYh Ùí·Æ£’ ôW~Y d~Š 4s¹ h‚ô
¹ kÕK[p Þ¦¹Ü¿ó’ã>Y‹ShjO pnÎüÈhÙí·Æ£’ÉíüY
‹ShLgM~Y ‚ô¹ nÕMgÙí·Æ£’ ôY‹h Live o ô…¹’ 2
W BhgÏKŒ‹ÎüÈk°WDÙí·Æ£’•(W~Y
Ééð~_oÉíüY‹Shg °WDÎüÈ’âXnÎüÈn kMnY‹ShLB
Š~Y °WDÎüÈL‚hK‰B‹ÎüÈnË~Šè hÍjc_4
‚hnÎüÈ

æ

h

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

138

o;b K‰ˆHfW~DW~Y ‚hnÎüÈo h:UŒfDjOf‚X(WfJ
Š °WDÎüÈLûÕUŒŒp•sh:UŒ~Y °WDÎüÈL‚hnÎüÈnB•
Šè kÍj‹h ‚hnÎüÈnwUL ôW °WDÎüÈLË~‹~g‚hnÎü
ÈLšM~Y SnÕ\‚Ck;YShLgM~Y äDÎüÈnwUo °WD¯êÃ
×LûÕUŒŒpCk;Š~Y

10.4.6

ÎüÈnwU’

ôY‹

ÎüÈnæóï’ÉéðW~Y
Y Ééð-k Alt
(PC) /
~Y

wUoÉíüâüÉLªÕnhMkn• ôïýg
(Mac) -ü’¼WfDjD4 o¯ªó¿¤ºUŒ

ÎüÈnwU’

ÒóÈ
XwUnÎüÈ’°ëü×k-šY‹ko ~ZYyf’xžW
ÎüÈn Œ’¯êïWfwUL¼íkj‹~gÉéðWfK‰npW~Y

ôY‹

jwD

MIDI ÎüȹÈìÃÁ

ÎüÈ’¹ÈìÃÁ
³ÞóÉ’•cf\ U
Œ_ 3 dnÐê¨ü
·çó

pnÎüÈLÎüȨǣ¿gxžUŒfD‹4
(PC) / Ctrl
(Mac) ’•cf
ÎüÈ’¹ÈìÃÁ ³ÞóÉ’³óƯ¹ÈáËåüK‰•(Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

139

Î ü È ¹ È ì à Á Þ ü « ü LÎüȨǣ¿kh:UŒ ÎüÈ’¿¤àkþWfÔ‹
„k ,Y‹ShLgM~Y Þü«üo Dn¤ó¸±ü¿g xžè n
h Œ
nÎüÈk8@W~Y
Þü«ü’4skÉéðY‹h xžUŒ_ÎüÈLûÕWf¹ÈìÃÁW
kx
žUŒ_B¹h Xr n¿¤àL-ü×UŒ~Y °êÃÉLh:UŒfDjD4
~_oÉéð-k Alt
(PC) /
(Mac) -üL¼UŒfD‹4 ’dM Îüȹ
ÈìÃÁÞü«üo ÎüȨǣ¿n°êÃÉé¤ók8k8@W~Y
1 dnÞü«ü’‚F 1 dnÞü«ü’ŠHfÉéðW_4
Èn L Cn&s k¢#W Í
UŒ~Y Snþao
Sh‚BŠ~Y

¹ÈìÃÁUŒ_Îü
L Õ\h|pŒ‹

Þ¦¹Ü¿óLêêü¹UŒ‹MkÎüȹÈìÃÁk+~Œ‹ÎüÈk ôL X‹
h ¹ÈìÃÁÕ\LÖŠˆUŒ~Y ‹Hp MIDI ¯êÃ×L°•ÎüÈ’•cf
BkªüÐüÀÖ2óUŒ_4 jik X‹ShLBŠ~Y

10.4.7

Ùí·Æ£nèÆ

MIDI ÎüÈnÙí·Æ£’ ôY‹ko Ùí·Æ£¨Ç£¿…n¢#Y‹Þü«ü’É
éðW~Y
Þ¦¹L MIDI ÎüÈnÙí·Æ£Þü«ün ’ ‹h Live oÞü
«ü’ÍâU[‹ng!Xkí±üÈY‹ShLgM~Y
Ùí·Æ£n
o Þü
«ün n¿¤àëüéü…kh:UŒ~Y

ÎüÈÙí·Æ£’
Y‹

ÎüȨǣ¿…nÍ\h XˆFk
«ü’xžW ôY‹ShLgM~Y

-ü’¼WjL‰

pnÙí·Æ£Þü

ô

CHAPTER 10. MIDI ÎüÈhÙí·Æ£nèÆ

140

ÒóÈ
XÙí·Æ£nÎüÈ’°ëü×k-šY‹ko Ùí·Æ£¨Ç£¿nÞü
«ü’xžW
ØÙí·Æ£$~gÉéðWfK‰
n$~g RfDM~Y
Hk‹_ Š ÉíüâüÉgo YyfnÎüÈkhO XÙí·Æ£’ÉíüY‹S
hLgM~Y
-ü’¼W_~~Í\Y‹h Ùí·Æ£nÉíüoþ(xžUŒ
fD‹ÎüÈkP‰Œ~Y rhdrhdÞü«ü’ ‹Hp¯ì÷§óÉh Òk
Ctrl
4 (PC) /
4 (Mac) ·çüÈ«ÃÈ’•cf°êÃÉ8@’
ÉíüY‹ko
!¹kY‹K Alt
(PC) /
(Mac) -ü’¼WšQ~Y

G jÙí·Æ£
h¯ì÷§óÉ
’ÉíüY‹

ÒóÈ
X-üÈéïkB‹ÎüÈ’ dÙí·Æ£¾œ’ÉíüY‹ko
-ü’¼WjL‰Ô¢Îíüë’¯êïWf
n-üÈéï…nÎüÈYyf’x
žW ÉíüâüÉL ¹jn’º•WfK‰Ùí·Æ£¨Ç£¿k¾œ’ÏDfDM~
-ü’¼WjL‰ÉíüW~Y
Y xžUŒ_ÎüÈkn•qÿY‹ˆF
ÎüȨǣ¿nÎüÈo ]Œ^Œn«éügÙí·Æ£’h:W~Y d~Š

Drgh:UŒfD‹ÎüÈo½ÕÈk• UŒ~Y Ùí·Æ£¨Ç£¿’‹KZk
ÎüÈ„xžè nÙí·Æ£’ ôY‹ko Alt
(PC) /
(Mac) -ü’¼Wj
L‰‚ô¹ kÉéðW~Y

10.4.8

ÎüÈ’!¹kY‹

MIDI ¨Ç£¿…nÎüÈ’!¹kY‹ ßåüÈY‹ ko ÎüÈ’xžWfK‰
(PC) / Ctrl
(Mac) -üg³óƯ¹ÈáËåük¢¯»¹W~Y
ÎüÈ’!¹k
Y‹ ³ÞóÉoÎüÈ’ßåüÈW ÎüÈLprgÇ£¹×ì¤kh:UŒ~Y
ÎüÈ’•s ¹kY‹ko ³óƯ¹ÈáËåün ÎüÈ’ ¹kY‹ ³ÞóÉ
’•D~Y

æ
ó

141

Chapter 11

¯êÃ×né¦óÁ
Live n»Ã·çóÓåüo ßåü¸·ãóL_ njD6\°ƒgó};ÕLLH‹
ˆF ~_ ÑÕ©üÞó¹h¢ÉêÖ OLU‰kLD„YOj‹ˆF- UŒfD~
Y »Ã·çóÓåü’ 'Pk;(Y‹_•ko »Ã·çóÓåü¯êÃ×n-šL
Í•kjŠ~Y Snàgo »Ã·çóÓåü¯êÃ×nÈê¬ü~_o é¦óÁ
wÕ Õ\n-š¹ÕkdDf¬ W~Y

11.1

é¦óÁÜï¹

¯êÃ×’é¦óÁ Ü¿ó~_oêâüȳóÈ
»Ã·çóÓåün¯êÃ×o
íüëkˆŠ• L‹ËUŒ~Y ¯êÃ×é¦óÁn-šo
é¦óÁÜï¹ g
LD~Y é¦óÁÜï¹o »Ã·çóÓåün¯êÃ×n•ki(UŒ~Y ¢ì
ó¸áóÈÓåün¯êÃ×oé¦óÁUŒ~[“L ¢ìó¸áóÈMnk“cf•
UŒ~Y
é¦óÁÜï¹’h:Y‹ko ¯êÃ×’ÀÖë¯êïWfK‰ jæn¯êÃ
×ÓåüÜﹻ쯿ÑÍë’ ¹kW »Ã·çóÓåü¯êÃ×n¯êÃ×
Óåü’‹M~Y

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

142

¯êÃ×ÓåüÜï¹
»ì¯¿’•cfé¦ó
ÁÜï¹’h:

pn¯êÃ×’xžWfK‰¯êÃ×Óåü’‹Oh
êÃ×kþWf BkLH~Y

11.2

èÆhé¦óÁ-š’

é¦óÁâüÉ

¯êÃ×é¦óÁâüÉ
»ì¯¿

é¦óÁâüÉ »ì¯¿go Þ¦¹¯êïû³óÔåü¿n-üÜüÉûMIDI
ÎüÈÍ\’Lc_4
¯êÃ×LinˆFkÍÜY‹K’xžY‹ShLgM~Y
ˆ Triger Èê¬ü
-ü’ ¼ Y h¯êÃ×L•
Y
-üK‰ ’âY Õ\o!–UŒ~Y

’Ë•~Y

-ü’

;

ˆ Gate ²üÈ
-ü’ ¼ W š Q ‹
-üK‰ ’qUjD h¯êÃ×L
• UŒ~Y -ü’ ; Y
-üK‰ ’âY h¯êÃ×n• L\bW~
Y
ˆ Toggle È°ë
-ü’ ¼ Y h¯êÃ×L• ’Ë•~Y -ü’ ; Y
-üK‰ ’âY Õ\o!–UŒ~Y ‚F ¦-ü’¼Yh ¯êÃ×n•
L\bW~Y
ˆ Repeat êÔüÈ
Þ¦¹Ü¿ó/-üL¼UŒfD‹PŠ
¤ºìüÈk“D ¯êÃ×LpŠÔWÈê¬üUŒ~Y

¯êÃ×n¯ªó¿

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

11.3

143

¯êÃ×ìÙ믪󿤺

¯êÃׯªó¿¤º»
쯿

¯êÃׯªó¿¤º»ì¯¿go ¯êÃ×nÈê¬ükþY‹ªó»ÃÈ¿¤ßó°
Ücn¿À’LH~Y ¯êÃׯªó¿¤¼ü·çó’!¹kY‹ko
None ’
xžW~Y
³óÈíüëÐün°íüÐ믪󿤺-š’•(Y‹ko
W~Y °íüÐ믪󿤺-šo ·çüÈ«ÃÈ-ü
(Mac), 7 , 8 , 9 , 0 ’•cf éO ôY‹ShLgM~Y

Ctrl

°íüÐë
6 (PC) /

’xž
6

None å k-šY‹h ¯êÃ×’ Õ©íüû¢¯·çó ’•cfÈê¬üW_4
¯êÃ×né¦óÁL¯ªó¿¤ºUŒ~Y

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

11.4

144

Ùí·Æ£

Ùí·Æ£¢Þ¦ó
Õ£üëÉ

È

Ùí·Æ£¢Þ¦óÈ ³óÈíüëgo ¯êÃ×ÜêåüàkþW MIDI ÎüÈ
Ùí·Æ£LqÿY‹¦ D’¿ÀW~Y ¼ík-šW_4
Ùí·Æ£oÜêåü
àkhOqÿ’ H~[“ 100 Ñü»óÈk-šW_4
TO½ÕÈjÎüÈo!ó
g• UŒ~Y MIDI ¢#n¯êÃו k¢Wfo rSà’TÂgO`UD

11.5

ì¬üÈâüÉ

ì¬üÈâüɹ¤ÃÁ

1 dnÈéïkëüׯêÃ×’DOdKÆ•
DhW~Y ¯ªó¿¤º-šk'Mj$ 1 Àå
]FY‹h ó}hþL6PUŒfW~D~Y

U[_~~¯êÃ×’ ŠÿH_
’-šY‹Sh‚gM~YL

SnˆFj4
¯êÃ×’ ì ¬ ü È â ü É kY‹ShgþægM~Y Sn¹Õ
`h ¯ªó¿¤º’ªÕkWfÍ\Y‹ShLgM~Y ì¬üÈâüÉn¯êÃ×L
é¦óÁUŒ‹h
XÈéï…g• UŒ_¯êÃ×n• MnL M™LŒ~Y
SFYŒp Ddg‚ inˆFjìüÈg‚
’1FShjO¯êÃ×’ ŠÿH‹
ShLgM~Y

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

145

ì¬üÈâüÉgo %nëü×’ B„k• W Èéï…gMk• UŒfD_‚
nk¸ãó×Wf;‹ShLgM~Y Öìü¯n\ kSnÍ\’•(Y‹h¿)g
Y
¢#Y‹Yyfn¯êÃ×L
nµó×ë’• WfDf ¯êÃ×-š`QLp
j‹ hDF¶ÁgjD4
ì¬üÈâüÉg¯êÃ×’• Y‹hÉíÃ×¢¦È
Lz Y‹ShLBŠ~Y SŒo µó×ë…nˆ gMjD4@k¸ãó×Y‹_
• Live o ‹MkÇ£¹¯K‰íüÉY‹ShL ïýgB‹ShˆŠwSŠ~Y S
nOLL X_4 o OL’Ÿàhj‹¯êÃ×’¯êÃ× RAM âüÉk ŠÛHf
•fO`UD

11.6

Õ©íüû¢¯·çó

Õ©íüû¢¯·çóo
• Š ~_oéóÀàk ~_o]nia‰‚ Èê¬ü
UŒ‹¯êÃ×nÁ§üó’\ Y‹_ýgY ¯êÃ×n Õ © í ü û ¢ ¯ · ç ó g
o B‹¯êÃ×n• Œ
X°ëü×…n¯êÃ×kULwS‹K’-šW~Y °
ëü×o
XÈéïnŒš¹íÃÈkMnUŒ_¯êÃ×hgË UŒ~Y ÈéÃ
¯…ko}Mjp`Q°ëü×’\ gM~Y °ëü×h°ëü×n“o zn¹íÃ
È’•cf: Š~Y

1

2
Õ©íüû¢¯·ç
³óÈíüë

3

ó

1. Õ©íüû¢¯·çón ¿¤à ³óÈíüëgo • L‹ËUŒ_¯
êÃ×…nݤóÈK‰‹f iSg DdÕ©íüû¢¯·çóLwS‹K

À Í 16 ó&g-šW~Y

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

146

2. Õ©íüû¢¯·çó»ì¯¿go
d’xžW~Y
3.

AûB 2dnÕ©íüû¢¯·çóK‰ 1

Áãó¹ A h Áãó¹ B ³óÈíüëgo Õ©íüû¢¯·çóL
wS‹º‡’ %k-šY‹ShLgM~Y ¯êÃ×nÁãó¹-š$’
]Œ^Œ 1
Áãó¹A h 0
Áãó¹B k-šY‹h ¯êÃ×
• n_sk Õ©íüû¢¯·çóALz W~Y Sn‹K‰‚ K‹
ˆFk Áãó¹L 0 k-šUŒfD‹h ]n¢¯·çóoz W~[

X‹g Áãó¹ B ’ 10 k-šY‹h Õ©íüû¢¯·çó A
Lz Y‹º‡o B kÔyfP“h jOjŠ B L 10 Þz Y‹Thk A
L 1 Þz
~Y

Õ©íüû¢¯·çóo 8.^K‰xžgM~Y
Stop o
Õ©íüû¢¯·çó¿¤à g-šUŒ_• B“’NN‹h ¯
êÃ×n• ’\bW~Y Sn-šo ¯êÃ×nëü×/êü¸çó-šk*HW~Y
ngTè O`UD
Play Again o

¯êÃ×’•s•

W~Y

Previous o Mn¯êÃ× þ(• -n¯êÃ×n 1 dM
Next o °ëü×…n!n¯êÃ×
kšO¯êÃ×
ëü×…n j n¯êÃ×kSn-šLL•ŒfD‹4
¬üUŒ~Y
First o

°ëü×…n

j
Œ

j

n¯êÃ×’•

Last o

°ëü×…n

n¯êÃ×’•

Any o

°ëü×…n¯êÃ×’iŒK 1 d•

’Èê¬üW~Y
’Èê¬üW~Y °
j n¯êÃ×LÈê

W~Y
W~Y

W~Y

Other o
Any h<fD~YL þ(n¯êÃ×L°ëü×…n/
×gjDPŠ ¯êÃ×LšQf• UŒ~[“
No Action ’xžY‹K
Sh‚gM~Y

»ì¯¿’z

n¯êÃ

kWfÕ©íüû¢¯·çó’ªÕkY‹

Õ©íüû¢¯·çóo ¯êÃׯªó¿¤¼ü·çóL None ~_o Global
å k-šUŒfDjD4 ’dDf
Õ©íüû¢¯·çó¿¤à g šW_B“

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

147

LLNW_ôŒk\ÕW~Y Õ©íüû¢¯·çóo °íüÐ믪󿤼ü·ç
ó’Þ•W~YL ¯êÃׯªó¿¤¼ü·çóoÞ•W~[“
]Œgo Sn-šn;(±ü¹kdDf Hf•~W‡F ó}hDF‚no pŠÔ
W êÔüÈ h
kˆcfË UŒ~YL ëüׄíDáíÇ£üé¤ó’Ùü
¹kW_ó}n4
µ¦óÉLÕMnjD‚nkjcfW~FShLBŠ~Y Õ©
íüû¢¯·çó’•Hp êÔüÈn-k‚ˆó n
L ~Œ
DLQjDó}
Ë LïýkjŠ~Y Õ©íüû¢¯·çó’•c_¢ÉêÖ Oo ‚a•“2óg
M~YK‰ Sn_ý’•cf°WDÞÆê¢ë’\ŠúYShLgM~Y
å n go

11.6.1

Õ©íüû¢¯·çó’•c_wS‹„¢¤Ç¢’9ËW~Y

¯êÃ×nëü×è

w•n¯êÃ×’• W_D4
¯êÃ×n Œn 8 À`Q’ëü×U[_DhW~
Y Õ©íüû¢¯·çó_ý’•Hp å nˆFjK gëü×’-šY‹ShLg
M~Y
1. ¯êÃ×’¢ìó¸áóÈÓåükÉéðW ¯êÃ×Óåün ëü×¹
¤ÃÁ LªÕkjcfD‹Sh’º•W~Y èÆáËåün
r ³Þ
óÉ’xžW ¯êÃ×’ëü×è hëü×U[jDè hk Q~Y
2. »Ã·çóÓåü»ì¯¿kÞ¦¹ªüÐüW~Y
rW_ 2 dn¯êÃ×
’¯êïWfxžWf»Ã·çóÓåüxÉéðW Èéïx¯êÃ×
’ÉíÃ×W~Y 2 dn¯êÃ×’ Õ©íüû¢¯·çón°ëü×kšW~Y
2

3

2dn¯êÃ×’°ëü
×k-š

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

3.

148

n¯êÃ× ëü×WjD¯êÃ× k Õ©íüû¢¯·çó’-šW
~Y
Õ©íüû¢¯·çó¿¤à ko ¯êÃ×wh X¿¤à’-š
W~Y
Õ©íüû¢¯·çó A »ì¯¿K‰ Next ’xžW_ g
-š$’ 1 k-šW~Y Õ©íüû¢¯·çó B koU‚-šW~[“
SnˆFk-šY‹h ëüׯêÃ×kHËa Sn¯êÃ×L• UŒ~
Y

4. !n¯êÃ×
Y

ëü×U[‹¯êÃ×

n¯êÃ×n Œ~g• UŒ‹h
×o \bY‹~gëüו UŒ~Y

11.6.2

kþY‹ëü×¹¤ÃÁ’ªókW~

!n¯êÃ×L•

UŒ~Y

2dîn¯êÃ

µ¤¯ën\

Õ©íüû¢¯·çó’•cfLFÍ\nFag‚yFjno µó×ë°ëü×’•c
fó}µ¤¯ë’b gM‹ShgY
pn¯êÃ×’°ëü×hWf~h•
¯
êÃ×kÕ©íüû¢¯·çó Next ’i(YŒp ¯êÃ×o\bY‹~g!Pk•
’šQ~Y
Õ©íüû¢¯·çók Any ’xžWÁãó¹’N•k-šW_ g U‰kÕ©
íüû¢¯·çó’ H_ŠY‹h µ¤¯ë¢ìó¸krhsûH‹ShLgM~Y

11.6.3

B„këü×WfD‹¯êÃ×

B„jëü×n\ kÕ©íüû¢¯·çó’)(Y‹h b}D¹œL—‰Œ~Y
ÇÕ©ëÈgo Õ©íüû¢¯·çónÁãó¹nr o 1 0 k-šUŒfD~Y
SF-šUŒfD‹4
Õ©íüû¢¯·çó¿¤àLLNWf‚ U‚wSŠ~[
“ d~Š Õ©íüû¢¯·çóL-šUŒfDjDnh X¶KgB‹hDFSh
gY SSg ¯êÃ×L 1 d`Qn°ëü×LB‹hWf Õ©íüû¢¯·çó A
k Play Again ’xžWfÁãó¹’ 8 k-šW Õ©íüû¢¯·çó B k No
Action ’xžWfÁãó¹’ 1 k-šWf•~Y ¯êÃ×kow•nµó×ëL
•(UŒfJŠ Õ©íüû¢¯·çó¿¤ào 1 Àk-šUŒfD‹hW~Y SS
g¯êÃ×’¯êïY‹h ~Z
n 1 ÀL• UŒ ]nBh ‚F ¦
n

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

1

149

ÀL• UŒ~Y U¦KSnˆFj• ’pŠÔW_na ¢¯·çó B d~Š
No Action LŸLUŒ ]ŒåMoµó×ën‹Šnè LšQf• UŒ~Y

¯êÃ׋Ëè K‰yšnMn Õ©íüû¢¯·çóL Next ’ŸLY‹Mn
~g¯êÃ×’• U[‹Sh‚gM~Y °ëü×…n!n¯êÃ×k XÕ¡¤ë’
•(Y‹ShLgM~YL !n¯êÃ×koëü×’-šY‹ShLgM~Y !n¯
êÃ×koÕ©íüû¢¯·çó’-šY‹ShLgM~YK‰ ¯êÃ×’!Pk•
U[_Š éóÀàÁãó¹kˆŠ°ëü×…n!n¯êÃ×xûÕY‹~gn šB“
`Q• U[_Šh U~V~k-šgM~Y

11.6.4

gÐê¨ü·çó’

H‹

Õ©íüû¢¯·çó’ ¯êÃרóÙíü×hïüÔó°hqk•(Wf < c_
¯êÃ×gË UŒ‹°ëü×kÐê¨ü·çó’ H‹ShLgM~Y ‹Hp Õ©
íüû¢¯·çó’•cf MIDI ³óÈíüé¯êÃרóÙíü×nB‹¯êÃ×’È
ê¬üY‹Shg °ëü×…n¯êÃ×Lø’\(Y‹›¤ó¹È¥ëáóÈh·ó»
nÔÃÁ«üÖ„â¸åìü·çókJ0jÐê¨ü·çó’ •úYShLgM~Y
ªüÇ£ª¯êÃ×o ¨Õ§¯È~_o¯êÃ×Èéó¹Ýüº-šk •[fbK’
U[~Y
Õ©íüû¢¯·çóhì¬üÈâüÉ’ Òk•(Y‹h áíÇ£„ÓüÈn
L
ÑïÕëkjŠ~Y ‹Hp hO XáíÇ£¯êÃ×gË UŒ‹°ëü×LB‹h
W~Y °ëü×…n¯êÃ×o ì¬üÈâüÉg• UŒ‹ˆF-šUŒfD~Y
ì¬üÈâüÉkˆŠ °WD• MnhäDMnLÓüÈ¿¤àg
WfD‹ng
Õ©íüû¢¯·çóLŸLUŒ!n¯êÃ×xûÕWf‚áíÇ£o •Š~[“
¯êÃ×n-šh¯êÃרóÙíü× B‹Do MIDI ¯êÃ×…nÎüÈ o`“
`“hiÜWfDOng áíÇ£o†cOŠh bWfDM~Y

11.6.5

áíÇ£hÓüÈnßï¹

Õ©íüû¢¯·çókˆŠ ˆ, ïýjêß﹄½íLL•Œ‹ˆF-šgM~
Y ~Z ÓüÈ~_oáíÇ£’+€¯êÃ×’•cf°ëü×’\Š~Y ßï¹
W_DÓüÈ„áíÇ£’DOdK•cf‚DDgW‡F
¯êÃ×n‹ËMnhB†
Mno ¯êÃרóÙíü×h]nÖn¯êÃ×-š Ø ]Œ^Œ %k-šgM~

CHAPTER 11. ¯êÃ×né¦óÁ

150

Y • W_D¯êÃ×nwUh
¯êÃ×…nÕ©íüû¢¯·çó¿¤à’ ôU
[
¯êÃ×nÕ©íüû¢¯·çóÁãó¹-š$’]Œ^ŒÐéÐék-šWfK
‰¯êÃ×’• YŒp
D‚ˆ‰jDPœL ~Œ~Y

11.6.6

Í©WjDË

nËÉ

Õ©íüû¢¯·çó’•Hp X jêÔüÈ’pŠÔYShkhi~‰jDó}Ë
’D•Ëf‹ShLgM µ¦óÉËÉk' ¿)gY °ëü×…n ¯êÃ×nÕ©
íüû¢¯·çó¿¤à’Gpg-šY‹ 1.3.5... h ¯êÃ×L’DkqÿW D
ÎÞ®™kpjcf• UŒ~Y ¯êÃ×koÕ©íüû¢¯·çó’ 2 d-šY‹S
hLgM~Yng Áãó¹kU~V~j$’-šWfWf•f UD

151

Chapter 12

ë üÆ£ó ° he ›/ú
ú›
Live go Èéïná÷½ü¹nxžh áH Èéïne›„ú› ’-šY‹S
h’ ëüÆ£ó° hDD~Y ëüÆ£ó°o YyfnÈéïká÷½ü¹h
áH’-šY‹»ì¯¿LB‹ß-µün È é à ¯ e › /ú
ú › » ¯ · ç ó g-šW~
Y ß-µün e›/ú› »¯·çóo Liven ÑÃÁÙ¤ gY
e›/ú› »¯·çóo ]Œ^Œh:h^h:’»Ã·çóÓåüh¢ìó¸áóÈ
ÓåüK‰ ŠÿH‹ShLgM~Y ß-µü»¯·çó»ì¯¿’•(Y‹K ~_
o h: áËåün e›/ú› ª×·çóg ŠÿH‹ShLgM~Y

ß-µün e›/ú
› »¯·çóh ßµü»¯·çónh
:/^h: Ü¿ó

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

Þ¹¿üÈéï’dOYyfnÈéïko
k‚ XˆFk줢¦ÈUŒfD~Y

152
e›/ú›

»¯·çóLinÈéï

ˆ

tn»ì¯¿Ú¢
Audio/MIDI From
go Èéïne›’xžW~Y
ªüÇ£ªÈéïkoªüÇ£ªe› MIDI Èéïko MIDI e›LdDfD
~Y ê¿üóÈéïo ]Œ^Œn»óÉK‰e›’×áW~Y

ˆ

âË¿ü n鸪ܿógo âË¿üâüÉn4
finÈéïe›L^SH‹K’xžW~Y

ˆ

tn»ì¯¿Ú¢
Audio/MIDI To
go Èéïnú›’xžW~Y ¤
ó¹È¥ëáóÈnjD MIDI Èéï’dM YyfnÈéïkoªüÇ£ªú
›LdDfD~Y ¤ó¹È¥ëáóÈo MIDI ’ªüÇ£ªk ÛW~Y

~_oÈéï’

W

»ì¯¿Ú¢ èn»ì¯¿go á÷n«Æ´ê ªüÇ£ª~_o MIDI ¤ó¿ü
Õ§ü¹’ËW_ 襚n«Æ´ê Ext. ji ’xžW~Y Sn»ì¯¿’
e›/ú›¿¤×»ì¯¿ h|s~Y Sná÷¿¤×kµÖ»ì¯·çó~_oµÖ
ÁãóÍëLB‹4 o
è»ì¯¿ e›/ú›ÁãóÍë»ì¯¿ K‰xžgM~
Y
Ext. n‹go ªüÇ£ª/MIDI e›hú›L
kX(Y‹ShkjŠ~Y

12.1

âË¿êó°

Livego Èéïne›á÷’Èéïnú›x H‹Sh’ âË¿êó° hDD
~Y ªüÇ£ªÈéïL®¿üK‰e›á÷’×áY‹ˆF-šW_hY‹h âË
¿êó°o é¤Ö OUŒ‹®¿üá÷LÈéïnÇФ¹Á§üó’ËWfÈéÃ
¯nú›kJOSh’ sW~Y Èéïnú›L Þ¹¿ü k-šUŒfD‹4
¨Õ§¯Èæ „ ªüÇ£ªÏüɦ§¢¤ó¿üÕ§ü¹kˆŠz Y‹ìüÆ
ó·ükˆŠÇ£ì¤UŒ_®¿üá÷L¹Ôü«ü’ Wf^SH~Y
ªüÇ£ªÈéïh MIDI Èéïn e›/ú› »¯·çóko
Ü¿óLBŠ å n 3 dnª×·çóLxžgM~Y

âË¿ü

鸪

ˆ ÇÕ©ëÈ-šn ª ü È âË¿êó°-šo 2óÍ\L ÑgjD4 k•
(W~Y ÈéïL¢üàUŒfD‹4
âË¿êó°LªókjŠ~YL
ÈéïL¯êÃ×’• WfD‹“oâË¿êó°L‘6UŒ~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

153

ªüÇ£ªh MIDI nÈ
éï ¢üà Ü¿ó

ˆ ÈéïL¢üàUŒfD‹K ¯êÃ×L• -gB‹KkKK•‰Z ÈéÃ
¯ne›’8kâË¿êó°W_D4
In ’xžW~Y SF-šY‹h
ÈéïL Aux k Šÿ•Š~Y Èéïo2óko•(UŒ~[“L ÖK
‰ ‹HpReWire¹ìüÖ×í°éà K‰á÷’ÖŠ¼€nk•(UŒ~Y S
n4
SnÈéïn¯êÃ×nú›o^SH~[“
e›/ú› »¯·çó
Lh:UŒfDjOf‚ âË¿üL In k-šUŒfD‹4
Èéïn¢¯
Æ£Ùü¿¹¤ÃÁLªìó¸kh:UŒ‹ngYPk KŠ~Y
ˆ

Off ’xžW âË¿êó°’ªÕkY‹Sh‚gM~Y
èß-·ó°³ó
½üë’âË¿êó°k•(W_Š ³óÔåü¿’••Z ô¥âË¿êó°
gM‹ªüÇ£ªÏüɦ§¢¤ó¿üÕ§ü¹’•cf z ’ËWf âË
¿êó°UŒ‹ ¢³ü¹Æ£Ã¯û¤ó¹È¥ëáóÈ2ón4 k¿)gY
,„k cf ìüÆó·üL UD pß껫óÉ ¦n ªüÇ£ª¤ó
¿üÕ§ü¹’•FShL ~WDgW‡F âË¿êó°’ Off kWf Live
k2óY‹4
ªüÇ£ª °ƒ-šn ìüÆó·ü ’¿ÀY‹hˆDg
W‡F ìüÆó·ün¿ÀkdDfo ×í°éà…5nÁåüÈê¢ë’TÂ
g UD

12.2

è ª ü Ç £ ª e› /ú
ú›

ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹ne›o ªüÇ£ªÈéïne›¿¤×»ì¯¿K‰
Ext. In ’x“` gxžW~Y e›ÁãóÍë»ì¯¿o
e›ÁãóÍë’h
:W~Y »ì¯¿n¨óÈê n*koáü¿üLBŠ á÷ìÙëhªüÐüíüÉ
áü¿üLdO¹ÅW~Y ’º•gM~Y ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹nú›nšo ú›»ì¯¿Ú¢’ËWf XˆFk-šgM~Y
xžïýje›hú›nê¹Èo ªüÇ£ª°ƒ-šn-š…¹k•XW~Y ªü
Ç£ª-šxo e›hú›ÁãóÍë»ì¯¿n Con gure... K‰¢¯»¹gM~

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

154

Y
ªüÇ£ª -šgo
e›-š h ú›-š x¢¯»¹Y‹ ÁãóÍë
-š À¤¢í°’h:W~Y À¤¢í°go ine›hú›L•(UŒ‹K’-š
W Live g âÎéë~_o¹ÆìªÚ¢nia‰’•(Y‹K’-šW~Y Áãó
Íë-šÀ¤¢í°o ³óÔåü¿hªüÇ£ª³óÝüÍóÈn¥šk¢Y‹Å1
’Live k H~Y

12.2.1

âÎéë /¹
¹Æ ì ª

Û

âÎéëá÷LªüÇ£ªÈéïne›hWfxžUŒfD‹4
Èéïo âÎ
éëµó×ë’2óW~Y ]Œå n4 o ¹Æ쪵ó×ë’2óW~Y ÈéÃ
¯ne›LâÎéën4 „ ÈéïLâÎéëµó×ë’• Y‹4 g‚ ÈéÃ
¯nÇФ¹Á§üóná÷o8k¹ÆìªkjŠ~Y
æóÁãóÍëk% ná÷’•(Wf âÎéë’¹Æìªk H‹ShLgM~Y
ÈéïLâÎéëú›kLïUŒfD‹4
æóÁãóÍëo —UŒ ¯êÃÔó
°’2P_• 6 dB k pUŒ~Y

12.3

è MIDI e ›/ú
ú›

èK‰n MIDI o ªüÇ£ªh Øk Live këüÆ£ó°UŒ~Y MIDI Èéïn
e›¿¤× »ì¯¿K‰ yšn MIDI e›ÝüÈ’xžY‹K
è MIDI ÝüÈY
yfnÏ e›hj‹ All Ins ’xžY‹ShLgM~Y
e›ÁãóÍë »ì¯
¿go xžUŒ_ MIDI ÝüÈn e›ÁãóÍëh hÁãóÍë’Ï W_á÷g
B‹ All K‰xžgM~Y ªüÇ£ªe›h XˆFk e›ÁãóÍë»ì¯¿n
¨óÈên*ko
e›ÁãóÍënÕM’h:Y‹áü¿üLh:UŒ~Y

12.3.1

°ƒ-š

n MIDI Ý ü È ê ¹ È

°ƒ-š n MIDI
ÝüÈê¹È

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

155

°ƒ-š n MIDI/
¿Ön MIDI Ý ü È »¯·çó’•cf in MIDI
ÝüÈL Live g•(ïýK’-šY‹ShLgM~Y xžïýje›Jˆsú›ÝüÈ
oYyfSSkê¹ÈUŒ~Y Live nÈéïLyšn MIDI ÝüÈx MIDI ’×á/
ágM‹ˆF
Èéï n¹¤ÃÁ’ On kWfJOÅ•LBŠ~Y Èéï
n MIDI e›/ú›xo MIDI ÝüÈ’}Mjp`Q•(Y‹ShLgM~Y ß-µü
ne›/ú›»ì¯¿’•cf ]Œ^Œ% k¢¯»¹Y‹ShLgM~Y

12.3.2

³óÔå ü ¿ n - ü Ü ü É ’ • c _ MIDI n •

³óÔåü¿n-üÜüÉo ³óÔåü¿n-üÜüɹÈíü¯K‰ MIDI ÎüÈ’
Y‹îóÝüÈhWf•(Y‹ShLgM~Y Sn_ý’•Hp
,in MIDI
e›ÝüÈ’••jOf‚ MIDI ’
Y‹ShLgM~Y ³óÔåü¿n MIDI -ü
ÜüÉ’ªókY‹ko ³óÈíüëÐün ³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ Ü¿ó
K (PC) /
K (Mac) ·çüÈ«ÃÈ’•cf ª×·ç
’•FK Ctrl
ó áËåüK‰³ÞóÉ’ŸLW~Y
³óÔåü¿ MIDI -ü
ÜüÉ’ ¹kY‹

-üÜüÉ-.n4s
‡W-ü ouän}ukþÜWfJŠ æK‰ C5 goX
~cfD~Y uänÒuo
µ n4s LþÜWfD~Y -üÜüÉn 4s
n jæn 4 dn-üo ÎüÈÄònÈéó¹ÝüºhÙí·Æ£n-šk•(W~
Y $’ ôY‹h Live ¹¯êüó
èn¹Æü¿¹Ðük ôPœLh:UŒ~
Y
³óÔåü¿n-üÜüÉL C3 K‰ C4 n“nÎüÈ’ áY‹ˆF-šUŒfD‹4
-üo -üÜüÉ-.n4s
ASDF... L Impulse Ñü«Ã·çóµó×éün
µó×ë¹íÃÈkþÜY‹ˆF MIDI ÎüÈkÞÃ×UŒfD~Y Sn_• Éé
àÑ¿üó’éÃ×ÈÃ× g• 2óY‹ShLgM~Y
³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ’ ¹kY‹h Live ¤ó¿üÕ§ü¹nêâüȳóÈ
íüëk¢µ¤óUŒfD‹-ü’ ×( WfW~D~Y ³óÔåü¿ MIDI -ü
ÜüÉ’•(WjD4 kªÕk ŠÛH Sn¶Á’2N~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

12.3.3

156

è·ó»µ¤¶ün¥š

è·ó»µ¤¶üxn MIDI nëüÆ£ó°o D_cf!XgY ·ó»µ¤¶üL
¥šUŒfD‹ MIDI ÝüÈk ú›¿¤×»ì¯¿’-šW~Y ú›ÁãóÍë»ì
¯¿o MIDI ÁãóÍë’ ‹KiFK’xžY‹nk•(W~Y
Í • Live g OY‹_•nÞ¹¿ü-üÜüÉhWf ~_
Bkó•hWf 1 d
n-üÜüɷ󻵤¶ü’•(WfD‹4
·ó»µ¤¶ün íü«ëªÕ _
ý’ÅZº•WfO`UD Yyfn·ó»µ¤¶ükoSn_ýL- UŒfJŠ
-üÜüÉ’ó•K‰ âW 2 dn³óÝüÍóÈ’% nÇФ¹gB‹KnˆFk
Í\Y‹ShLgM~Y Sn_ý’•Hp -üÜüÉK‰ MIDI ’×áW ×áW_
MIDI „¯êÃ×K‰n MIDI ’Å•kÜXf áY‹ MIDI ¹¿¸ªnÏÖhWf Live
’)(Y‹ShLgM~Y

12.3.4

MIDI e › /ú
ú› ¤ ó ¸ ± ü ¿

Live n³óÈíüëÐüko @áhzá MIDI ’h:Y‹ LED ¤ó¸±ü¿L 3
DBŠ~Y ¤ó¸±ü¿o á÷nX(’:Y`QgjO
• ( ¶Á‚h:W~
Y 1 Dn LED go
tn¤ó¸±ü¿L¹ÅWf MIDI áûü¸n@á’:W
tn¤ó¸±ü¿L¹ÅWf MIDI áûü¸n á’:W~Y

3 dn¤ó¸±ü¿Ú¢o å ’:WfD~Y æK‰ó
1. Ön·ü±óµh
Éá÷

WfD‹Liveg•(UŒ‹

MIDI ¯íïh¿¤à³ü

2. êâüȳóÈíüëUŒfD‹ Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹•
UŒ‹ MIDI áûü¸
3. MIDI ÈéïK‰

k•(

~_o MIDI Èéïx ‰Œ‹Live n MIDI áûü¸

Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹• ’êâüȳóÈíüëY‹ˆFÞÃ×UŒfD‹
MIDI áûü¸o êâüȳóÈíü뢵¤ók )›’j•Œ fW~D MIDI
ÈéïxѹUŒ~[“ ÷qW]Fj4 o ¤ó¸±ü¿’‹f¶Á’º•Y‹h
ˆDgW‡F

³óÈíüëÐün
MIDI ¤ó¸±ü¿

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

12.4

157

Þ¹¿üh-åü¢¦È

ÇÕ©ëÈgo Þ¹¿üÈéïLªüÇ£ªá÷n áHk-šUŒfD~Y
k Þ¹¿üÈéïo èªüÇ£ªú›këüÆ£ó°UŒfD~Y
- å ü /×
×ì Ó å ü ú › o
%kLïW
ËWfÈéïn-åü’LFShLïýgY

12.5

Ø

µó×ën×ìÓåü„ØÃÉÕ©ó’

ReWire ¹ ì ü Ö n ë ü Æ £ ó °

Live o Ön ReWire ¢×ê±ü·çóh#:W ReWire Þ¹¿ü~_o¹ìüÖhW
fÕ\Y‹ShLgM~Y ReWire Þ¹¿ühWf Live o
³óÔåü¿…n
ReWire ¹ìüÖ¢×ê±ü·çók MIDI ’ áW_Š ¢×ê±ü·çóK‰ªüÇ£
ª’×áY‹ShLgM~Y

Reason K‰ªüÇ£ª
’×áY‹ªüÇ£ªÈ
éïh Reason k
MIDI ’ áY‹MIDIÈ
éï

Live n MIDI ÈéïK‰ Propellerhead Reason n¤ó¹È¥ëáóÈk MIDI ’
áW ªüÇ£ªÈéïxªüÇ£ª’e›Y‹¹Õ’å n‹g¬ Wf•~W‡
F
1.

Hk

Live ’wÕW~Y

2. Live ’ wÕ WfK‰ Reason ’wÕW Reason éï’-šW~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

3. MIDI Èéïn ú›¿¤×
4.

158
»ì¯¿K‰ Reason ’xžW~Y

ú›ÁãóÍë »ì¯¿k þ( Reason éïkB‹¤ó¹È¥ëáó
Ènê¹ÈLh:UŒ~Y ¢Éì¹’hŠ_D¤ó¹È¥ëáóÈ’xžW
~Y

5. ªüÇ£ªÈéïn e›¿¤×

»ì¯¿K‰ Reason ’xžW~Y

6. ªüÇ£ªÈéïn e›ÁãóÍë »ì¯¿K‰ MIDI ’
ó¹È¥ëáóÈkþÜY‹ªüÇ£ªÁãóÍë’xžW~Y
7. ªüÇ£ªÈéïnâË¿ü鸪ܿó’

In

áY‹¤

k»ÃÈW~Y

8. MIDI Èéïne›¿¤×»ì¯¿K‰ All Ins ’xžW~Y
9. MIDI Èéï’¢üàW~Y
SŒg Live g• UŒ‹ MIDI L Yyf Reason x ‰Œ‹ˆFk-šY‹ShLg
M~W_ Reason o ªüÇ£ª’ªüÇ£ªÈéïk
W
UŒ_ªüÇ£
ª’ Live nß-µü„¨Õ§¯Èjig åY‹ShLgM~Y Reason ’‹KZk\
m’šLW_D4 o ªüÇ£ªÈéïn¢üà’LD 2óâüÉkWf Reason
nªüÇ£ª’2óW~Y

12.6

êµó×êó°

Live nÞ¹¿üú›’
ªüÇ£ªÈéïxëüÆ£ó°W2ó
êµó×êó
° Y‹ ShLgM~Y êµó×êó°o þ( Live Set gjUŒfD‹Í\’YP
U~ÖŠ¼• µó×ë’\ Y‹nk¿)jÄüëgY ×í»Ãµ wnØDÇФ
¹L+~ŒfD‹Èéï’2óY‹›k•(W ÇФ¹’ˆ»W_ŠÇ£¹¯xøM
úYMk
éO×ìÓåü’LFShLgM~Y
ªüÇ£ªÈéïn e›¿¤× »ì¯¿K‰ êµó×êó° ’xžW Þ¹
¿üú›’ÈéïxëüÆ£ó°W~Y êµó×êó°W_D‚n’xžW ÈéÃ
¯nßåüÈû½í„ Þ¹¿üú›’›fY‹ˆF¿ÀW~Y ]nŒ Þ¹¿üÜ
êåüàáü¿ü’•cf ÜêåüàìÙë’¯êÃÔó°nwS‰jDÄòg '
ìÙëk~g R~Y áü¿üLdrgh:UŒ‹h¯êÃÔó°LwSŠ~Y
Èéï’¢üàW zn¯êÃ×¹íÃÈx2óW~Y 2ó-nÈéïêSnú›
o êµó×êó°-‘6UŒ 2óko+~Œ~[“

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

159

)µó×êó°kˆŠ
UŒ_µó×ëo
Samples
Recorded n kB‹ þ
(n»ÃÈn Project Õ©ëÀ kÝ¡UŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~g °•µó
×ëo BÕ©ëÀ g-šW_í±ü·çók‹Š~Y

12.7

…èëüÆ£ó°

Live nß-µüo Èéï“ëüÆ£ó°LïýgY …èëüÆ£ó°o
Ñg
YL ¯ê¨¤Æ£ÖgƯ˫ëjÍ\L pïýkjŠ~Y Èéï“gëüÆ£
ó°Y‹¹Õko 2 dBŠ~Y
1. Èéï A Lú›á÷’Èéï B k ‹ˆF-šW~Y ú›¿¤×»ì¯
¿k Èéï A K‰i j¿¤×nú›á÷’×ágM‹ÈéïLYyf
ê¹Èh:UŒ~Y
2. Èéï B Le›á÷’Èéï A K‰×áY‹ˆF-šW~Y Èéï B
ne›¿¤×»ì¯¿ko i j¿¤×ná÷’ áY‹ÈéïLYyf
ê¹Èh:UŒ~Y

Èéï A ’Èéï
B këüÆ£ó°Y
‹2dn¹Õ

ia‰n¹Õ’hcf‚ Èéï A nú›LÈéï B k›fUŒ‹ˆFkjŠ~Y
n¹Õ`h Èéï B ne›/ú›-šo ôUŒjDng Èéï B kú›’
‹Èéï’ý Y‹ShLgM~Y Sn-š¹Õo µÖß﹄
n¤ó¹
È¥ëáóÈ’• Y‹ pn MIDI Èéï’
pkþWf 1 d ëüÆ£ó°Y‹
4 k•(W~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

160

þWf 2 dîn¹Õgo ú›n è’% ŠY‹Èéï B o%hWf Èéï A
ko ô’ H‹ShLgM~[“ Èéï A nú›’Yyf% Y‹Èéï B n
ˆFjÈéï’ pý Y‹ShLgM~Y ¤ó¹È¥ëáóÈì¤äêó°jiL
1 dkþWf p ëüÆ£ó°Y‹-šnoD‹gY

12.7.1

…èëüÆ£ó°Ý¤óÈ

á÷o Live nÈéïK‰ ÇФ¹Á§üóxh2• Èéïß-µükeŠ~
Y Èéïß-µügo ÈéïnÕ§üÀkˆŠá÷LÑóUŒ_ŠìÙëL ô
UŒ_ŠW~Y
Èéïn Audio From e›»ì¯¿g%nÈéïL-šUŒfD‹4
Mð»¯
·çón 2 dîn¹Õ
@áY‹á÷o e›ÁãóÍë»ì¯¿K‰xžUŒfD‹
3 dnpj‹Ý¤óÈ
Pre FX
Post FX
Post Mixer nDZŒKK‰
UŒ~Y

Tap Points for Track
Routing.

ˆ

Pre FX o ÈéïK‰ô¥„cfO‹á÷’ ÈéïnÇФ¹Á§üó
FX ~_oß-µük0TY‹Mk •W~Y ]n_•
•UŒ_Èéï
nÇФ¹~_oß-µüx H‹ ôo
•UŒ_á÷’
U[~[“

ˆ

Post FX o ÈéïnÇФ¹Á§üó FX ’ NW_hS•g ÈéÃ
¯ß-µüx0TY‹Mká÷’ •W~Y ]n_•
•UŒ_ÈéïnÇ
Ф¹x H‹ ôo
•UŒ_á÷’
U[~YL ß-µüx H‹ ô
o á÷’
U[~[“

ˆ

Post Mixer o
_Œg •W~Y

Èéïn

Bú›’

ÇФ¹Á§üóhß-µü’

NW

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

161

éïnëüÆ£ó°Ý¤óÈ

Èéïn Á§üók
þY‹ •Ý¤óÈ

ÈéïnÇФ¹Á§üók 1 då n Racks LB‹4
…èëüÆ£ó°Ý¤óÈ
Pre FX Post FX Post Mixer ’éï…n Á§üók‚•(gM~Y Sn4
éï‚e›ÁãóÍë»ì¯¿kê¹ÈUŒ~Y
ˆ

éï
| Á§üó
| Pre FX
á÷o
Á§üónÇФ¹k0TY‹Mk •UŒ~Y

ˆ

éï
| Á§üó
| Post FX
á÷o
ónß-µük0TY‹Mk •UŒ~Y

ˆ

éï
| Á§üó
L~h•‰Œéïnú›’
Œ~Y

12.7.2

éïk0TY‹0¹g

Á§üónB†0¹g

| Post Mixer á÷o éï…nYyfnÁ§üó
Y‹Mk Á§üónß-µünú›K‰ •U

…èëüÆ£ó°’;(Y‹

Sn»¯·çógo

礟

DOdKn…èëüÆ£ó°‹’sWO¬ WfD~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

162

¨Õ§¯ÈŒn2ó
Live k®¿üó’ÖŠ¼• ÈéïThk½ó°’\ WjL‰Æ¤¯’ÍmfD‹h
W~Y ÈéïThk% n¨Õ§¯ÈÁ§üó’•D pj‹¨Õ§¯È’Ƥ¯T
hkSfo•_¹L¹œnú¹o'MOjŠ~YL 2óY‹ M k ®¿üá÷k¨
Õ§¯È Τº²üÈ„¢ó×âÇëji ’KQ ¨Õ§¯ÈLKKc_á÷’2ó
W_DBkoiFYŒpˆDgW‡FK

¨Õ§¯ÈŒ2ón-š

®¿üá÷næ hâË¿ükyšnªüÇ£ªÈéï’BfLHp !XkÍ\LL
H~Y Èéï’ Guitar h ØQ ]nÇФ¹Á§üók•(W_D¨Õ§¯È
’ÉéðW~Y SSgo
Guitar Èéïxô¥2óW~[“ ã•Šk 2ó
(k•(Y‹Èéï’DOdK\ W~Y ]Wf \ W_ÈéïL®¿üÈéÃ
¯ne› Post FX ’×áY‹ˆF-šW~Y
Guitar ÈéïK‰ìÙë~_oÑó
’2óW_D4
Post Mixer g •Y‹Sh‚ïýgY
Live Lþ(inˆFkÕ\WfD‹KkKK•‰Z Èéïn®¿üó’8k^OS
hLgM‹ˆF ®¿üÈéïn âË¿ü 鸪ܿó’ In kW~Y ÖnÈ
éïn âË¿ü 鸪ܿóo Off k-šW~Y
MIDI ’ªüÇ£ªhWf2ó Y‹
MIDI h Ñj½ÕȦ§¢¤ó¹È¥ëáóÈ’•cf\mY‹4
MIDI ’2óY
‹ˆŠ‚ gMBLc_ªüÇ£ª’2óY‹¹Lý LˆDSh‚BŠ~Y ‹H
p Native Instruments >n×í°éà Absynth go
MIDI ÎüÈLX ógojO
òn ènˆFk^SH‹µ¦óÉ’\ Y‹ShLgM~Y SFY‹h MIDI ¯êÃ

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

×…nX ÎüÈhWfgojOªüÇ£ªâbhWfh:UŒ‹_•
’Ô Y‹›kyk¿)gY

163
èƪ׷çó

ªüÇ£ªÈéïn
Ñj¤ó¹È¥ëáóÈ
nú›’2óY‹

gn¬ hˆO<_K g-š’LD~Y îó¤ó¹È¥ëáóÈLB‹ MIDI È
éï’ ý UŒ_ªüÇ£ªÈéïk¥šWf¤ó¹È¥ëáóÈn• Pœ’2
óW~Y
µÖßï¹n\

Ééà-ÃÈnÉéà’
]Œ^ŒµÖßï¹Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

164

Ééà-ÃÈnÉéàL ÞëÁÈéï2ónî„g]Œ^Œ% nÈéïkB‹h
W~Y ßï¹go
ÉéànÜêåüà’!Xk ôY‹ShLgM~YL Éé
à-ÃÈhSnÜêåüàn¿Ào ò’Ë Y‹Ön}hè hÔy‹h ]F!Xg
oBŠ~[“ SnˆFj4
°_kªüÇ£ªÈéï’\ W ]SgÉéà’µ
Ößï¹Y‹ShLgM~Y ÉéàÈéïLYyfµÖßï¹Èéïkú›Y
‹ˆF-šW µÖßï¹Èéï’Þ¹¿üxú›U[~Y µÖßï¹Èéï
’•FShg Ééà-ÃÈhSnÜêåüà¿tL!XkjŠ~Y
n¤ó¹È¥ëáóÈ’

pn MIDI Èéà ¯ g•

Y‹

ÑÃɵ¦óÉ’• Y‹ Simpler nˆFjîó¤ó¹È¥ëáóÈ’ d MIDI ÈéÃ
¯LB‹hîšW~Y
X¤ó¹È¥ëáóÈ’•cf%nƤ¯’ H_Dh c_
hMk YgkSnÈéïk2ó •n MIDI ¯êÃ×LX(WfD‹hW~Y °_
k MIDI Èéï’\ W SnÈéïx%n Simpler ’ÉéðY‹Sh‚ïýgY
L ÑÃÉÈéïn Simpler ’)(Wf ÑÃɵ¦óÉn
’!ÈéïnÎüÈ
kqÿU[‹ko iFYŒpDDgW‡FK

ý UŒ_ MIDI ÈéÃ
¯’âXn MIDI ÈéÃ
¯k Š ¤ó¹È¥ë
áóÈ’•)(Y‹

°WD MIDI Èéïn ú›¿¤× »ì¯¿’ Pad k-šYŒp
nˆFjÍ
\LïýkjŠ~Y
Pad k-šY‹h
ú›ÁãóÍë »ì¯¿kxžïý
jú›Hê¹ÈLh:UŒ~Y °WDÈéïnú›’ÑÃÉÈéïne›k ‹
K Simpler kô¥¢Éì¹Y‹Sh‚gM~Y
ú›ÁãóÍë n Track In o
ÑÃÉÈéïne›á÷ 2óUŒ‹á÷ ’:WfD~YL SSgSnª×·çó

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

165

’xžY‹Å•oBŠ~[“
Simpler Ch. 1 ’xžW 2ónФѹh¹Æü¸n
âË¿êó°’LF Simpler k °WDÈéïn MIDI L ‰Œ‹ˆFkW~Y SF
YŒp !Èéïn°WDƤ¯n2ó’xžW !Èéïg XÑÃɵ¦óÉ’
• Y‹ShLgM~Y

¤ó¹È¥ëáóÈL
(Èéïk”âUŒ~
W_

ÑÃÉÈéï’ßåüÈY‹
¢¯Æ£Ùü¿ ¹¤ÃÁ’ªÕkY‹ h Ön
MIDI Èéï‚ßåüÈUŒfW~D~Y ÖnÈéïo• ’šQ~YL MIDI `
Qoßï¹ n¤ó¹È¥ëáóÈkˆcf• UŒ~Y Sn¶Áo ÑÃÉÈéÃ
¯K‰¯êÃ×’«ÃÈW ìêkßåüÈn-šLLH‹ U‰kMIDI¨Õ§¯È’n
OShngM‹ , 3 nÈéïk¯êÃ×’Úü¹ÈYŒp !XkîcgM~Y S
n-š’LFh ‚hnÑÃÉÈéïo ¤ó¹È¥ëáóÈneŒihWfn•_ý
W~Y °WD¯êÃ×’SnÈéïk2óY‹•QgojDng
e›¿¤× »
쯿o No Input k-šWfJM~Y
¢üà Ü¿óo^h:kjŠ ß-µü
n e›/ú› »¯·çóL^h:g‚÷qY‹ShLBŠ~[“
¤ó¹È¥ëáóÈK‰

ú›’ÖŠúY

Live n Impulse Ñü«Ã·çóµó×éünˆFk ½ÕȦ§¢¤ó¹È¥ëáóÈ
n-ko
Y‹á÷nÞëÁªüÇ£ªú›’ d‚nLBŠ~Y ÇÕ©ëÈg
o Impulse o]n 8 dnµó×ë¹íÃÈnú›’…ègßï¹W ¤ó¹È¥ëá
óÈnªüÇ£ªú›k Š~Y
ÈéïknKŒ_Impulse nŒkšOªüÇ£
ª¨Õ§¯ÈoYyf ßï¹UŒ_á÷’æ W~Y WKW4 kˆcfo B‹
Éé൦óÉ’ßï¹K‰ÖŠúW
%kæ „ßï¹’LD_DSh‚BŠ~

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

166

Y Impluse o µó×ë¹íÃÈ’ÖnÈéïkþY‹ªüÇ£ª½ü¹hWfЛ
WfD‹_• SnˆFjÍ\LïýkjŠ~Y

Impulse n ú›’•D
µó×ë¹íÃÈ’ %
kæ Y‹

ªüÇ£ªÈéï’\ W e›¿¤×»ì¯¿K‰ Impulse LB‹Èéï’xž
Y‹h e›ÁãóÍë»ì¯¿ko
Pre FX
Post FX
Post Mixer k
H
¹íÃÈk•(UŒ_µó×ë k“D} UŒ_ Impulse n 8 dnú›Lh
:UŒ~Y
ú›’ Impulse K‰ÖnÈéïxLïY‹h Impulse n…èßï¹
K‰á÷LÖŠúUŒ~Y Sn_ýo' ¿)gYL ×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈ
go OL*þÜkjcfD~Y
ÞëÁÆ£óÐü×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈ’•F
×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈo {h“iLÞëÁÆ£óÐü’µÝüÈWfD~Y
ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈho % n MIDI ÁãóÍëg MIDI ’×áY‹
pn¤ó¹È¥ëáóÈ ÑüÈ
áü«ükˆŠ ðLpjŠ~Y ’ 1 dk~h•
_ˆFj‚n’DD~Y
8 ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈko ÑüÈTh
kú›LBŠ ÑüÈ’]Œ^Œ %kß-µüxëüÆ£ó°Y‹ShLgM~Y ~
_ ¤ó¹È¥ëáóÈkµÖß-µüLB‹Sh‚BŠ~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

167

ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹
È¥ëáóÈnÑüÈk
MIDI ’ ŠªüÇ£ª
n è’ ‹Èéï

ÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈxn MIDI n áo
g¬ UŒfD‹±ü¹h
<fD~Y MIDI ÈéïkÞëÁÆ£óÐü¤ó¹È¥ëáóÈLBŠ
ÑüÈx
n MIDI áko ý UŒ_ MIDI ÈéïL•(UŒ~Y ý UŒ_ MIDI Èéï
ko]Œ^Œ ¤ó¹È¥ëáóÈLnKŒfD‹ÈéïkþY‹ ú›ÁãóÍë
»ì¯¿h ¿ü²ÃÈ MIDI ÁãóÍë’xžY‹ ú›ÁãóÍë »ì¯¿LBŠ
~Y ý UŒ_ªüÇ£ªÈéïo Ygk¬ UŒfD‹ Š ¤ó¹È¥ëáó
Èn
nú›’ •Y‹nk•(UŒ~Y
µ¤ÉÁ§üóe›n›f
¨Õ§¯Èn-ko D•†‹ µ¤ÉÁ§üóe› ’ d‚nLBŠ~Y ‹Hp
ܳüÀo B‹á÷ ¹ÔüÁji K‰ÖŠúUŒ_¹Ú¯Èëny´’ %ná÷
¹Èêó°ÑÃÉji kâ(Wfú›W~Y ܳüÀo ªüÇ£ª¨Õ§¯Èh
Wf¹Èêó°Èéïk?eUŒ~Y ÈéïkB‹¹ÔüÁá÷nµ¤ÉÁ§üó
o %ÈéïK‰ ‰Œ~Y
¹ÔüÁ hDF MnªüÇ£ªÈéï’ý \
W ú›¿¤×»ì¯¿’ ¹Èêó° Èéïk-šWf•~W‡F ú›Áãó
Íë»ì¯¿K‰ ܳüÀnµ¤ÉÁ§üóe›’xžW~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

168

¹ÔüÁá÷’ܳüÀ
nµ¤ÉÁ§üóe›k
LïW~Y

ܳüÀ×é°¤ón-ko
-ãê¢ á÷’
Y‹ ÓëȤó·ó»µ¤¶ü
’+€‚nLBŠ~Y Sn4 o ܳüÀ¤ó¹È¥ëáóÈ’ªüÇ£ªÈéï
kgojO MIDI ÈéïkÉéðW~Y µ¤ÉÁ§üóªüÇ£ªn›fo
g¬ UŒ_ ŠkÍ\Wf-šW~Y
¤ó¹È¥ëáóÈnì¤äêó°
¹Èê󰵦óÉ’• Y‹¤ó¹È¥ëáóÈ’+€ MIDI ÈéïLBŠ
n
ÎüÈ’• Y‹Öé¹µ¦óÉ’¹Èê󰵦óÉk H
j•‰KU ’ H_
DhW~Y Öé¹µ¦óÉ’• Y‹¤ó¹È¥ëáóÈ’+€ MIDI Èéï’ H
‹e›¿¤×»ì¯¿’-šW ¹Èêó°Èéïn Post FX á÷n è’Èéï
ke›Y‹ˆF-šY‹Shg!XkÍ\gM~Y

¤ó¹È¥ëáóÈ’ì
¤äüY‹nk è
MIDI Èéï’•(W
~Y

CHAPTER 12. ëüÆ£ó°he›/ú›

169

¹Èêó°Èéïnú›o MIDI gojOªüÇ£ªnoZjng inˆFk_ý
Y‹nK
pk FK‚WŒ~[“ MIDI e›’%nÈéïK‰ëüÆ£ó°Y‹
4
MIDI ¨Õ§¯ÈnŒ ¤ó¹È¥ëáóÈnYPM nè g MIDI Lâ UŒ~
Y

170

Chapter 13

ß-·ó°
13.1

Live ß - µ ü

Live kØ^Y‹ß-µüo 2 .^nÓåüK‰¢¯»¹LïýgY

¢ìó¸áóÈÓåüß
-µü

¢ìó¸áóÈÓåügo ß-µüoÈéïóè k4s¹ÈéÃ׶kh:UŒ~
Y Èéïnß-µü³óÈíüëYyf’h:Y‹ko Èéï ðn*kMnU

CHAPTER 13. ß-·ó°

Œ_
Ü¿ó’¯êïWÈéï’U‹W~Y
ŠêÕ„k¿tUŒ~Y

171
ÈéïnØUo

ß-µüpkˆ

»Ã·çóÓåüßµü

»Ã·çóÓåüo ¹¿óÀüÉj&‹ß-µü줢¦ÈgY »Ã·çóÓåüß
-µüo ¢ìó¸áóÈÓåüß-µükÔyô „g KŠ„YD줢¦Èhjc
fD~Y
¹ ¢ìó¸áóÈÓåüß-µüo ªüÈáü·çó’•cf\mY‹
›kyk¿)gY
Tab -ü’¼Wf ¢ìó¸áóÈÓåüh»Ã·çóÓåü’
ŠÿH‹ShLgM~Y
å kê¹ÈUŒ_ h: áËåünª×·çóo ß-µün³óÝüÍóÈ’h:
h^h:’ ŠÛH~Y »Ã·çóÓåüh¢ìó¸áóÈÓåünß-µüh:o
å n‚nLBŠ~Y
ˆ e›/ú›
ˆ »óÉ
ˆ ê¿üó
ˆ ß-µü
ˆ Èéïǣì¤
ˆ ¯í¹Õ§üÀ

¹¯êüóótnß-µü»¯·çó»ì¯¿’•(Y‹h
h: áËåü³ÞóÉ
L ýUŒ Ø jß-µü³óÝüÍóÈnh:h^h:L éOLH~Y

CHAPTER 13. ß-·ó°

172

ß-µü»¯·çó»ì
¯¿

ß-µü³óÈíüëoå nˆFkÍ\W~Y
5

6

4

3

1

2
4

1

5
6

2

1. áü¿ko Èéïn RMS sG
-o e›ìÙë’h:W~Y
2. Üêåüà³óÈíüëo

3

ß-µü³óÈíüë

hÔü¯ìÙëLh:UŒ~Y

âË¿

Èéïnú›ìÙë’¿ÀW~Y

3. Ñó³óÈíüëo ¹ÆìªÕ£üëÉgnÈéïú›næónMn’šW~Y Ñó³óÈíüë’ê»ÃÈWݸ·çó’»ó¿ük;Yko
À¤¢ë èn
Òb’¯êïW~Y
4. Èéïú›’ßåüÈY‹ko
ÕkW~Y

ÈéƣÙü¿

¹¤ÃÁ’ª

5.

½í ¹¤ÃÁ’ªókY‹h ÖnÈéïLßåüÈUŒ~Y Sn
Ü¿óo-åük‚•(gM~Y Èéïo 2ó/ïü×/é¦óÁ-šg
’Ö½í ª×·çóLªÕk-šUŒfDjQŒp ½íkjŠ~Y ~
_ Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼WjL‰ pnÈéï’½íkY‹
Sh‚gM~Y

6.

¢üà Ü¿óLªónhM Èéï’¢üà 2ó–™ Y‹ShLg
M~Y Èéïo 2ó/ïü×/é¦óÁ-šg ’Ö¢üà ª×·çó

CHAPTER 13. ß-·ó°

173

LªÕk-šUŒfDjQŒp ¢üàUŒ~Y ~_ Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼WjL‰ pnÈéï’¢üàY‹Sh‚gM~Y

13.1.1

»Ã·çóß-µü_ý

»Ã·çóß-µün‹

»Ã·çóß-µün ß - µ ü »¯·çóko ÇÕ©ëÈgo^h:hjcfD‹ý
_ýLBŠ~Y ß-µüoµ¤º ôLïýg ß-µü è’ ¹ kÉéðY
‹h Èéïáü¿üLöwUŒ Èéïáü¿ün¹±üëîÛ Üêåüà’p
$gh:Y‹Õ£üëÉ Ôü¯ìÙë¤ó¸±ü¿Lh:UŒ~Y Sn¶KgÈéÃ
¯nE’ƒR‹h áü¿ü¹±üën*kÇ·Ùë$Lh:UŒ~Y
SŒ‰n7 _ýo “enß-·ó°-škJQ‹•(k •[_dOŠkjcfD~
YL ß-µü»¯·çóLh:UŒfD‹4 j‰Ddg‚•(gM~Y
Live n 32 ÓÃÈÕíüÆ£ó°Ý¤óȪüÇ£ª¨ó¸ónè'jØÃÉëüàkˆ
Š Live náü¿üLdrkjcf‚ á÷n¯êÃÔó°L X~[“ á÷L 0 dB
’ŠH‹nLOLhj‹no µ¦óÉ«üÉjinÕ£¸«ë¤ó×ÃÈh¢¦È×Ã
Èx ~_oÕ£¸«ë¤ó×ÃÈh¢¦È×ÃÈK‰ëüÆ£ó°UŒfD‹4 h
ªüÇ£ª’Õ¡¤ëkÝXY‹4 `QgY

CHAPTER 13. ß-·ó°

174

]n4 ‚ Live go 0 dB ’…H‹á÷nÕ£üÉÐï’YyfnÈéïgº•Y
‹ShLgM~Y

13.2

ª ü Ç £ ª h MIDI È é Ã ¯

Hk¬ UŒfD‹ Š Live nªüÇ£ªh MIDI Èéïko¯êÃ×LnKŒ
êÃ×oÈéïg• UŒ~Y
?e ³ÞóÉ’•cf
H‹ShLgM~Y

¯

°•ªüÇ£ª„ MIDI Èéï’ Live Set nß-µük

Èéïo Ö馶nÕ¡¤ë’ÀÖë¯êïY‹K Õ¡¤ë’xžWfK‰
Return -ü’¯êïY‹K Ö馶K‰»Ã·çóÓåüÈéïnón¹Úü¹~
_o¢ìó¸áóÈÓåüÈéïn n¹Úü¹kªÖ¸§¯È’ÉéðWf\ Y
‹ShLgM~Y Sn¹Õg Live kíüÉUŒ_ÇФ¹„Õ¡¤ëo ]Œ^ŒiW
_¿¤×nÈéï’\ W~Y MIDI Õ¡¤ë„¨Õ§¯È’ÉéðY‹h MIDI
ÈéïL\ UŒ~Y
Èéïo È é à ¯ ¿ ¤ È ë Ð ü g:UŒ~Y Èé¦ÈëÐü’¯êïWf
Èéï’xžW
ð ô jin èÆ áËåü³ÞóÉ’ÈéïkŸLY‹
ShLgM~Y Sn³ÞóÉ’•c_Bh
Tab -ü’•cf¿¤ÈëÐüK‰¿
¤ÈëÐüxûÕW
éO ð ôY‹ShLgM~Y

ÈéïoÈé¦
ÈëÐüg:UŒ~Y

Èéïo ¿¤ÈëÐü’ÉéðWf•¢ìó¸W_Š
·çóÓåün4
„ØU ¢ìó¸áóÈÓåün4
Y
Èéïo

ï’ÉéðWfE »Ã
’ ôY‹ShLgM~

èÆ áËåün Jd ³ÞóÉ’•cfJdgM~Y

CHAPTER 13. ß-·ó°

13.3

175

ÈéïhÞ¹¿üÈéïnê¿üó

Live Set ko ¯êÃ×’• Y‹ÈéïnÖk
ê¿üóÈéï h Þ¹¿ü
È é à ¯ ’ 12 ~g-šgM~Y SŒ‰nÈéïo ¯êÃ×’• Y‹Sho
gM~[“L á÷’Õì-·Öëkæ W ëüÆ£ó°’LFShLgM~Y
ê¿üóÈéïhÞ¹¿üÈéïo »Ã·çóÓåügoß-µünót
¸áóÈÓåügo èkMnUŒfD~Y
h: áËåüK‰
H‹ShLgM~Y

ê¿üó

’xžW

¢ìó

ê¿üóÈéïnh:h^h:’

Šÿ

8n¯êÃ×Èéïh XˆFk ê¿üóÈéïhÞ¹¿üÈéïk‚ ¨
Õ§¯È’}Mjp`QMnY‹ShLgM~Y WKW ¯êÃ×ÈéïknKŒ_
¨Õ§¯ÈLÈéï…nªüÇ£ªkn•\(Y‹nkþW ê¿üóÈéïgo
Ø jÈéïK‰ ‰Œ_ªüÇ£ª’~h•fæ Y‹ShLgM~Y
‹Hp ǣ줨է¯ÈLKKc_êºß«ëj¨³ü’\ W_DhW~Y ¨
Õ§¯È’ 8n¯êÃ×ÈéïxÉéðY‹h • -nÈéï`Qk¨³üL
KKŠ~Y WKW
X¨Õ§¯È’
pnÈéïK‰ªüÇ£ª’×áY‹ê
¿üóÈéïkKQ‹h YyfnÈéïk¨³üLKKŠ~Y

»óÉ ³óÈíüë
Pre/Post ¹¤ÃÁ

h

¯êÃ×Èéïn »óÉ ³óÈíüëgo ê¿üóÈéïe›xnú›Ï’¿
ÀW~Y ê¿üóÈéïú›’ê¿üóÈéïêSne›kLïY‹Sh‚gM
Õ £ ü É Ð Ã ¯ LïýgY Õ£üÉÐïL´pW óÏL•6'MOj‹ShL
BŠ~Yng Sn_ý’•F4 koA Tè O`UD
ê¿üóÈéïko Pre/Post ¹¤ÃÁLBŠ ¯êÃ×ÈéïK‰ ‰Œ‹á
÷L ß-µü ÑóûÜêåüàûÈéƣֳóÈíüëji k0TY‹
MhŒnia‰K‰»óÉUŒ‹K’-šW~Y
Pre k-šY‹h á¤ónßÃ
¯¹k Hf % nµÖßï¹ ê¿üóÈéïgæ UŒ~Y ’
Y‹Sh

CHAPTER 13. ß-·ó°

176

LgM~Y ê¿üóÈéï’% nú›kLïU[‹ShLgM‹ng ÐóÉ…n
ßåü¸·ãón_•k % nâË¿üßï¹’-šY‹hMjik¿)gY
ÇÕ©ëÈgo ÈéïK‰ ‰Œ‹á÷oÞ¹¿üÈéïkÆ•‰Œ~Y ßï
¹UŒ_á÷’Þ¹¿üú›K‰ú›UŒ‹Mkæ Y‹ko Þ¹¿üÈéïx¨
Õ§¯È’ÉéðW~Y Þ¹¿üÈéïn¨Õ§¯Èko ‹Hp³ó×ì÷ç
ó„ EQ nˆFjÞ
Þ¹¿êó°¢Ân_ý’ d¨Õ§¯È’•D~Y
?e áËåüK‰ ê¿üóÈéï’?e ³ÞóÉ’xžW
pnê¿üóÈ
éï’\ Y‹ShLgM~YL Þ¹¿üÈéïo 1 dWKBŠ~[“

13.4

Live n ¯ í ¹ Õ § ü À ’ •F

Live ko pj‹Èéïg• UŒfD‹¯êÃדnó’¹àüºk ŠÛH‹Sh
ngM‹ ¯í¹Õ§üÀ LØ^WfD~Y Liven¯í¹Õ§üÀo DJ ß-µün
¯í¹Õ§üÀh XˆFk•(gM~YL 2 då nÈéï ê¿üóÈéï‚
+€ ’¯í¹Õ§üÉY‹_ý’ cfD~Y

¯í¹Õ§üÀh»ì¯
¿

¯í¹Õ§üÀo »Ã·çóÓåünß-µü»ì¯¿K‰¢¯»¹gM~Y ¯í¹
Õ§üÉ«üÖko 7 .^BŠ iY‹‚n’xžY‹ShLgM~Y «üÖ’ ôY
‹ko ¯í¹Õ§üÀ ’
(PC) / Ctrl
(Mac) W ³óƯ¹ÈáËåüK‰¨ó
Èê’xžW~Y

CHAPTER 13. ß-·ó°

177

7 dn¯í¹Õ§üÀ
«üÖK‰xžY‹

¯í¹Õ§üÀo MIDI³óÈíüé vþ~_oøþ kÞÃÔó°Y‹ShLgM~
Y ¯í¹Õ§üÀn-.¹é¤Àü`QgjO !ïnݸ·çó óïhæï ‚
]Œ^Œ MIDI ~_o-üÜüÉkÞÃÔó°Y‹ShLgM~Y ¯í¹Õ§üÀnê
âüȳóÈíüëoå n 2 ŠBŠ~Y
ˆ 3 dn¯í¹Õ§üÀMn æû-.ûó nFaDZŒKkÞÃ×UŒ_-üo
¯í¹Õ§üÀnæïhóï’ ŠÛH~Y
ˆ 3 dnFa 2 d’ÞÃÔó°Y‹h ¢µ¤óUŒ_-ünFa 1 d’¼WjL‰
‚F 1 dn-ü’¼WfK‰ ’âYh
¹ÊÃ×Ðï
CnhS•xóm
Ô‹Õ\ LwSŠ~Y

¯í¹Õ§üÉ¢µ¤ó
Ü¿ó

Èéïko ¯í¹Õ§üÉ¢µ¤óÜ¿óL 2 d
Õ§üÀn¶K’ 3 dK‰-šgM~Y

AhB

ˆ ¯í¹Õ§üÉ¢µ¤óÜ¿óLia‰‚ªÕnhM
kqÿW~[“
ˆ A Lªón4

dDfD~Y

¯í¹

¯í¹Õ§üÀoÈéï

¯í¹Õ§üÀLp$Enætkhi~‹PŠ

Èéïo

CHAPTER 13. ß-·ó°

178

Õ§üÉ¢¦ÈWjDg• UŒ~Y ¯í¹Õ§üÀL-.’SHfótxûÕ
Y‹h ÈéïoÕ§üÉ¢¦ÈW~Y ¯í¹Õ§üÀLDap“óxûÕW
fW~Fh ÈéïoßåüÈkjŠ~Y
ˆ

X• g
êåüàL

B Lªón4
W~Y

¯í¹Õ§üÀL-.’ŠHfætxûÕY‹hÜ

¯í¹Õ§üÉ¢µ¤óÜ¿óo á÷nëüÆ£ó°kqÿW~[“ ¯í¹Õ§üÀ
o
Èéïn²¤óµŽgnÜêåüàkn•qÿW~Y ¯í¹Õ§üÉ¢µ¤ó
ho¢ÂjO Èéïo
nú›Ð¹këüÆ£ó°UŒ~Y ¹¿¸ª(ž’•c
f¬ Y‹hYŒp ¯í¹Õ§üÀoªóû¶ûÕé¤gÆ•‰Œ_ VCA °ëü×h
H‹ShLgM~Y
Live nÖnÍ\h XO ¯í¹Õ§üÉnÍ\o ]nŒnèÆk™Hf¢ìó¸
áóÈk2óY‹ShLgM~Y
Èéïn¯í¹Õ§üÉ¢µ¤ó’èÆY‹k
o ¨óÙíü׻쯿K‰ Mixer ’xžW ³óÈíüë»ì¯¿K‰ X-Fade
Assign ’xžW~Y ¯í¹Õ§üÀnªüÈáü·çó«üÖo Þ¹¿üÈéï
nÇФ¹»ì¯¿g Mixer LxžUŒ ³óÈíüë»ì¯¿g Crossfade Lx
žUŒfD‹4 k¢¯»¹LïýgY

13.5

½íh-åü

ÇÕ©ëÈgo ÖnÈéï’ßåüÈWfÈéï’½íg• W~Y ½íÈéÃ
¯ná÷o ½íÈéïnú›’ Wf^SH~Y
ÈéïnÑó-šo-ü×U
Œ~Y ¯êÃ×Èéïn½ío ê¿üóÈéïkoqÿW~[“L ê¿üóÈ
éïn½ío]nÖnÈéïYyfkqÿW~Y
Live go
8n½ínÍ\’- å ü nÍ\hnMÛH DJ ß-µügì³üÉ’
-åüg^OhMnˆFkÈéï’×ìÓåüY‹ShLgM~Y Sn_ýkˆŠ
Èéï’ßï¹k H‹Mk¯êÃ×nxžh¨Õ§¯È¿À’LH~Y ªüÇ£
¨ó¹k¿À-nµ¦óÉ’^KŒfW~FSh‚BŠ~[“
Live ’-åü_ýhWf•FˆF»ÃÈ¢Ã×Y‹ko
(ú› 4 d B‹Do (¹
Æìªú› 2 d ’™H_ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹LÅ•gY »Ã·çóÓåüß
-µüK‰]Œ^Œ-šgM~Y
h: áËåüg ß-µü h e›/ú› Lx
žUŒfD‹Sh’º•WfO`UD

CHAPTER 13. ß-·ó°

4

5

3

2

179

1

-åük¢Y‹»Ã·ç
óß-µün³óÈíü
ë

Þ ¹ ¿ ü ú › »ì¯¿go
nú›’xžW~Y

1.
2.

3.

á¤óú›hWf••Œ‹¤ó¿üÕ§ü¹

- å ü ú › »ì¯¿go -åük••Œ‹Ïüɦ§¢¤ó¿üÕ§ü
¹ nú›’xžW~Y Þ¹¿ükxžUŒfD‹ú›å nú›’xžW
~Y »ì¯¿kxžW_Dú›Lh:UŒjD4 o ªüÇ£ª-š’º
•WfO`UD
Y

½ í/-åüâüÉ

¹¤ÃÁ’

-åü

keŒ

-åü’

¹kW~

4. Èéïn½í¹¤ÃÁLØÃÉÕ©óÞü¯n-åü¹¤ÃÁknMÛH‰
Œ~W_ Èéïn-åü¹¤ÃÁ’¼Yh -åüú›»ì¯¿gxžU
ŒfD‹ú›’ WfÈéïnú›á÷L^SH~Y Sn4 k‚
ÈéïnÈéƣÙü¿¹¤ÃÁgÈéïnÞ¹¿üú›’³ó
ÈíüëW~Y
5.

-åüÜêåüà
W~Y

³óÈíüëo

-åüUŒ‹ú›nÜêåüà’¿À

-åüL ¹j4
Ö馶g×ìÓåü-nªüÇ£ªÕ¡¤ënú›o
›’ WftOSh‚gM~Y

-åüú

CHAPTER 13. ß-·ó°

13.6

180

Èéïǣì¤

ÈéÃ¯Ç£ì¤ ³óÈíüëo Live n ÈéïkBŠ~Y Sn³óÈíüë
’•cf Èéïú›’ß껫óÉXMgÇ£ì¤~_o×êÇ£ì¤W º„ûó
ÿ ûÏüɦ§¢kˆ‹Ç£ì¤’ÜcY‹ShLgM~Y
ÈéÃ¯Ç£ì¤ ³óÈíü뻯·çóo
‰xžWfh:W~Y

ß-µü

»¯·çón»ì¯¿K

Èéïǣ줳óÈ
íüëh»ì¯¿

¹Æü¸ O-nÈéÃ¯Ç£ì¤ ôoJYY•W~[“ ªüÇ£ªá÷k¯êï
ó„ÝÃ×óLz Y‹ïý'LB‹_•gY »Ã·çóÓåü¯êÃ×n®™jªÕ
»ÃÈo ¯êÃ×Óåün Êø Ü¿ó’•cf-šgM~YL ¢ìó¸áóÈ
n®™jªÕ»ÃÈko Èéïǣ줒•FShLgM~Y
×é°¤óh Live ÇФ¹nÇ£ì¤Üco]Œ^Œ% n_ýg ÇÕ©ëÈgoê
ÕgÜcUŒ‹ˆFkjcfD~Y Èéïǣì¤-šLå kØKc_Š ×é°
¤óK‰ìüÆó·üL úUŒ‹h ½ÕȦ§¢n ¦LUWkN W~Y ¤ó¹
È¥ëáóÈ• ~_o2ó-kìüÆó·ük¢#W_OLLz Y‹4
fWkÇ
Ф¹nÇ£ì¤Üc’ªÕkWf•f‚DDgW‡F _`W
8oJYY•gM‹
¹ÕgoBŠ~[“
Èéïǣ줒
k¿ÀWf•‹n‚KgY
Èéï
Ç£ì¤ ³óÈíüëo ÇФ¹Ç£ì¤ÜcLªÕn4 ko•(gM~[“

181

Chapter 14

°WD¯êÃ×n2ó
Snàgo ªüÇ£ªh MIDI e›á÷K‰°WD¯êÃ×’\ W2óY‹¹Õkd
Df¬ WfD~Y ¢ìó¸áóÈk»Ã·çó¯êÃ×’ÖŠ¼€4 hopjŠ~
YngTè O`UD
ªüÇ£ª2ó’LFko ~ZªüÇ£ª’i k-šWfJOÅ•LBŠ~Y sW
Oo ªüÇ£ª-šk¢Y‹×í°éà…5ìùó’TÂg UD U‰k Þ¤¯
íÕ©óû®¿üû¿üóÆüÖëjihDc_ÇФ¹o é¤óìÙëgo_ýW~
[“ d~Š 2ók™Hf
ÇФ¹nìÙë’ R‹Å•LBŠ~Y SFDc_
ÇФ¹ko ×ê¢ó×…5nªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹~_o è×ê¢ó×’•
FÅ•LBŠ~Y

14.1

e›xž

Èéïo e›/ú›»¯·çókh:UŒ‹e›½ü¹’2óW~Y e›/ú›»¯
·çóo
h: áËåün e›/ú› ’xžY‹hh:UŒ~Y ¢ìó¸áóÈ
Óåügo e›/ú›»¯·çó’h:U[‹_•kÈéï’U‹Wfµ¤º ôY‹
Å•LBŠ~Y

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

182

¢ìó¸áóÈÓåü
æ h»Ã·çó
Óåü ó nÈéï
e›/ú›»¯·çó

ªüÇ£ªÈéïo
èe›Ú¢ 1/2 K‰¹Æìªá÷’2óY‹ˆFÇÕ©
ëÈ-šUŒfD~Y MIDI Èéïo
¹j èe›ÇФ¹’ Wf›fUŒ‹
MIDI ’2óY‹ˆFÇÕ©ëÈ-šUŒfD~Y ³óÔåü¿n-üÜüÉo îó
MIDI e›ÇФ¹hWf_ýY‹ˆFÇÕ©ëÈ-šUŒfJŠ MIDI ³óÈíüé
Ïüɦ§¢’•(WjOf‚ -üÜüÉ’•(Wf MIDI ’2óY‹ShLgM~
Y
Èéïko ÇÕ©ëÈn{K âÎéë~_o¹Æìª èe›ûyš MIDI e›
ÇФ¹nyš MIDI ÁãóÍëûReWire ¹ìüÖ×í°éàK‰nªüÇ£ªûÖnÈ
éïK‰ ‰Œ‹á÷jiK‰ e›½ü¹’xžgM~Y ª×·çók¢Y‹s0
o ëüÆ£ó°nà’TÂgO`UD

14.2

Èéïn¢üà

¢ìó¸áóÈnÈéÃ
¯¢üàÜ¿ó æ h
»Ã·çóß-µünÈ
éï¢üàÜ¿ó
ó

2óY‹Èéï’xžY‹ko Èéïn ¢üà Ü¿ó’¯êïW~Y »Ã
·çóÓåük‚ ¢ìó¸áóÈÓåük‚ ¢üà Ü¿óLBŠ~YL 2 dn
Óåüo XÈéï»ÃÈ’q WfD‹_• ia‰nÜ¿ó’•cf‚K~D~[

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

183

¢üàUŒ_Èéï’âË¿üY‹ˆF ÇÕ©ëÈg-šUŒfD~Yng ÈéÃ
¯e›LÇФ¹Á§üó’ NWú›UŒ 2óUŒ‹ØP’3gºK•jL‰Í\Y
‹ShLgM~Y Sn_ý’ êÕâË¿êó° hDD Å•k •[f-š’
ôY‹ShLgM~Y
Èéïn ¢üà Ü¿ó’iŒK 1 d¯êïY‹h ]nÖnYyfnÈéïn
Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼W
¢üàLãdUŒ~Y 2óL!¹kjŠ~Y
_~~Èéïn ¢üà Ü¿ó’¯êïY‹h ¢üàoãdUŒ~[“ ÈéÃ
¯’¢üàY‹h Bk]nÈéïLxžUŒ~Yng ÈéïÓåünÇФ¹k
éO¢¯»¹Y‹ShLgM~Y

14.3

2óo »Ã·çóÓåü~_o¢ìó¸áóÈÓåünia‰g‚LH~Y 1 då
nÈéï’ Bk2óW_D4 „ 2ón2L¶Á’B“nAŒk¿cfÁ§Ã¯W
_D4 o ¢ìó¸áóÈÓåügn2óLiWfD~Y 2ó…¹’·üàì¹kD
OdKn¯êÃ×k Q_D4 „ Live g¯êÃו ’•cf2óW_D4 o
»Ã·çóÓåü’•(Y‹hˆDgW‡F

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

14.3.1

184

¢ìó¸áóÈxn2ó
1

6

3
4

2
5

¢ìó¸áóÈxn2ó

1. ³óÈíüëÐün
’‹ËW~Y
2. 2óY‹h
¯êÃ×L
3.

Ü¿ó’ªókW

Ü¿ó’¼Wf2ó

¢üà Ü¿óLªókjcfD‹YyfnÈéïk°WD
UŒ~Y

ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁLªón4
°WD¯êÃ×ko Èéïh°
WDe›á÷n÷ á÷LÖŠ¼~Œ~Y ªüÐüÀÖo MIDI Èéï
kn•i(UŒ~Y

4. ÑóÁ¤óMnˆŠM’2óWjD4
ÑóÁ¤ó ¹¤ÃÁ’ªókW
~Y SnÜ¿óo 2óW_OjDÈéÃ¯è ’ÝwW_Š
¦©üß
ó°¢Ã× B“’-šY‹4 jik¿)gY ÑóÁ¤óMno ¢ìó
¸áóÈëü×n‹ËMnh XgY
5. ÑóÁ¢¦ÈMnˆŠŒ’2óWjD4
ÑóÁ¢¦È ¹¤ÃÁ’ªó
kW~Y ÑóÁ¢¦ÈMno ¢ìó¸áóÈëü×nB†Mnh Xg
Y

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

185

6. ¢ìó¸áóÈëü×k2óWfD‹4
Ç£ªoYyf]n~~-ü×UŒ~Y

ëü×ѹn“k•

UŒ_ªü

èÆ áËåüK‰ ÖŠˆW ³ÞóÉ’U¦KŸLY‹K ~_o ¯êÃ×
Óåün°éգï’Í\W ëü×2ó’BhK‰ U‹ Y‹ShLgM~Y
ëü×’2óW_Bh °WO\ UŒ_¯êÃ×’ÀÖë¯êïY‹h ëü×2ó
-k• UŒ_ªüÇ£ªYyf’+€íó°µó×ëL¯êÃ×Óåünµó×ëÇ£
¹×ì¤kh:UŒ~Y ¯êÃ×Óåün ëü×Öìü¹ o
Œnëü×gÖŠ¼
~Œ_ªüÇ£ªè ’:WfD~Y Þü«ü’ækÕKYh ]ŒˆŠMnëü×g
2óUŒ_ªüÇ£ª’tOShLgM~Y

»Ã·çó¹íÃÈxn2ó

14.3.2

»Ã·çó¹íÃÈko
Y

4

3

2

ªóû¶ûÕé¤g°WD¯êÃ×’2óY‹ShLgM~

1

»Ã·çóÓåük°W
D¯êÃ×’2óY‹

1. °íüÐ믪󿤼ü·çó»ì¯¿’
×L¯ªó¿¤ºUŒ‹ˆFkW~Y

None

å

k-šW

¯êÃ

2. 2óW_DÈéïn ¢üà Ü¿ó’ªókW~Y 2óY‹Èéïn
zn¹íÃÈ…k
¯êÃ×2ó Ü¿óLh:UŒ~Y

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

186

3. J}•n ¯êÃ×2ó Ü¿ó’¯êïW 2ó’‹ËW~Y °WD¯
êÃ×L¹íÃÈ…kþŒ • ‹ËÜ¿óLdO¹oWfþ(2ó-gB‹
Sh’:W~Y
¯êÃו
Ü¿ó’¼Yh 2ó¶KK‰ëüו
k Šÿ•Š~Y
4.

¯êÃ×\b Ü¿ó’¼YK ³óÈíüëÐün \b Ü¿ó’¼W
f‚2ó’\bY‹ShLgM~Y Sn4
°WD¯êÃ×o• UŒ~
[“

ÇÕ©ëÈgo »Ã·çóÓåün·üó ’• Wf‚ Sn·üókB‹zn2óï
ý¹íÃÈxn2óL‹ËWjDˆFk-šUŒfD~Y WKW 2ó/ïü×/é¦ó
Á-šn ·üó• g2ó‹Ë ª×·çó’•(Wf zn·üó¹íÃÈk2
2ó ’
‹Ë Y‹ˆF-šY‹ShLgM~Y

14.3.3

MIDI Ñ ¿ ü ó n ª ü Ð ü À Ö 2 ó

Live go ÉéàÑ¿üón2óL!XkLH~Y Live n Impulse ¤ó¹È¥ëáóÈ
hå k9ËY‹Æ¯Ëï’•(Wf Í\Pœ’3gºK•jL‰ÉéàÑ¿üó’
\ Y‹ShLgM~Y ~_ ¯íÞƣïj JóŽ ×ì¤Lïýj Simpler ’
•(Wf áíÇ£„ÏüâËü’ÎüÈThk\ Y‹Sh‚gM~Y
1. °íüÐ믪󿤼ü·çó»ì¯¿’ 1 Ík-šW~Y
2. 2óY‹ÎüÈ’êÕg¯ªó¿¤ºW_D4
ógi j$’xžW~Y

2ó¯ªó¿¤¼ü·ç

3. MIDI Èéïn»Ã·çóÓåü¹íÃÈ Impulse ~_o]nÖn¤ó¹
È¥ëáóÈLB‹¹íÃÈ ’ iŒK 1 dxžWfÀÖë¯êïY‹
h zn¯êÃ×L¹íÃÈkþŒ~Y ÇÕ©ëÈgo °WD¯êÃ×n
ëü×wo 1 ÍgYL ¯êÃ×’ÀÖë¯êïWfëü×n×íÑÆ£’
ôW ëü×w’ H‹ShLgM~Y
4. Èéï’2óïýkW~Y
5. ¯êÃ×’• W~Y
6. • UŒ‹ÎüÈoëü×Y‹¯êÃ×k
Á’º•gM~Y

H‰Œ

¯êÃ×Óåüg2ó¶

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

187

7. ÇÕ©ëÈgo ³óÈíüëÐün ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁoªókjc
fD~Yng ì¤äüThkÑ¿üó’\ Y‹ShLgM~Y WKW
êÏüµë’Y‹ng2ó’\bW_D4 jio
ªüÐüÀÖ ¹¤Ã
Á’ªÕkWf‚K~D~[“ ¯êÃ×o• ’šQ~Yng 2ó[Zk
¯êÃ×k •[f OY‹ShLgM~Y 2ógM‹¶Kkjc_‰
ªüÐüÀÖ ¹¤ÃÁ’‚F ¦ªók ŠÛH~Y
8.

¯êÃ×\b
’\bW~Y

Ü¿óK

³óÈíüëÐün

\b

Ü¿ó’¼Wf2ó

Alt
(PC) / Alt
(Mac) -ü’¼W_~~zn¹íÃÈ’ÀÖë¯êïWf°WD¯
êÃ×’
Y‹h Èéïo2óïýkjŠ¯êÃ×L• UŒ~YngTè O`
UD

ªüÐüÀÖ2ó-g‚
ÖŠˆW ³ÞóÉ’•(Wf ŒnƤ¯’JdY‹Sh
LgM~Y ~_ ¯êÃ×ÓåünÎüȨǣ¿gÎüÈnÉíüûûÕûJd‚ï
ýgY
ªüÐüÀÖ
h‚ïýgY

14.4

¹¤ÃÁLªón4

âXn»Ã·çó¯êÃ×kÎüÈ’

H‹S

Œg½ó°ÆóÝ’ ôW_4 g‚ Live o 2óUŒ_ªüÇ£ªhMIDIn
’Ý
a~Y Live go 2óMû2óŒnÆóÝn ôo‚a•“ 2ó-nÆóÝ ô‚ï
ýgYng €S„k OLãWDÑüÈn2ón› ÆóÝ’ Rf2óW ŒCnÆ
óÝk;YhDc_Í\‚ïýgY
Sn_• YyfL
kjŠ~Y

g•

UŒ‹ˆF

g2ó

Y‹ShL^8kÍ•
áÈíÎüà
Á

2óg j!Xj¹Õo •
áÈíÎüà’•(Y‹ShgY

WjL‰2óY‹K ¢×ê±ü·çók…5UŒ_
áÈíÎüào ³óÈíüëÐün¹¤ÃÁ’•c

¹¤Ã

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

fªókY‹ShLgM
\’Ë•~Y

188
Ü¿ó’¼YK

¯êÃ×n•

L‹ËUŒ‹h

BkÕ

×ìÓåüÜêåüàÎ
Ö

áÈíÎüànÜêåüà’¿ÀY‹ko
•D~Y

ß-µün

×ìÓåüÜêåüà

ÎÖ’

Live kˆ‹• ªüÇ£ªnû‹ãÈkdDfo
ï ü × Þ ü « ü ’•cfèÆY
‹ShLgM~Y ïü×Þü«üo ¿¤ßó°¨éü’îcW_Š 2ón°ëüÖ
„ðò ’ ôY‹nk••Œ~Y ,e
ÑjèÆ’Å•hW_Š îc ïýj
2ónîc‚ ïü×Þü«ü’•Hp!XkÍ\gM~Y
Øk MIDI nû‹ãÈ
‚ MIDI ¯êÃ×n ªê¸Êë BPM ³óÈíüë ’•cf2óŒk ôY‹ShL
gM~Y

14.5

¯ ª ó ¿ ¤ º U Œ _ MIDI Î ü È n 2 ó

MIDI ’2óY‹4
MIDI ÎüÈ’êÕ„k¯ªó¿¤ºY‹ShLgM~Y
è
Æ áËåün 2ó¯ªó¿¤¼ü·çó »ì¯¿go 2óUŒ_ÎüÈL¯ª
󿤺UŒ‹XM’xžgM~Y »Ã·çó¹íÃÈ~_o¢ìó¸áóÈk2óY
‹4
2ó¯ªó¿¤¼ü·çóo Live nÖŠˆWet’)(Y‹› ìênyŠj
¹ÆÃ×’_iŠ~Y d~Š 2ó¯ªó¿¤¼ü·çó’ 8 ó&n 3 #& k
-šWf2óW_4
ŒgSn-š’ÖŠˆ]Fh èÆ áËåüK‰ ÖŠˆW
³ÞóÉ’•cf‚ ¯ªó¿¤¼ü·çó-šLÖŠˆUŒ‹`Qg ¯ªó¿¤¼ü
·çó-š’•cf2óUŒ_óoÖŠˆUŒ~[“ ¯ªó¿¤ºUŒ_~~kjŠ~
Y
»Ã·çóh¢ìó¸áóÈn2ógo
ôY‹ShogM~[“

2ó¯ªó¿¤¼ü·çó-š’-“2ók

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

189

ªüÐüÀÖ2óg¯êÃ×Óåüëü×L ¹j4
ôY‹h Sn¹œLYPkþŒ~Y Sn4 ‚
ÖŠˆYShogM~[“

2ó¯ªó¿¤¼ü·çó’
èÆáËåün³ÞóÉ ô’

MIDI èÆnàg¬ UŒfD‹ Š
èÆ áËåün ¯ªó¿¤º ³ÞóÉ’
•Hp 2ó •n MIDI ÎüÈ’BhK‰¯ªó¿¤ºY‹Sh‚gM~Y

14.6

«¦óȤóûì³üÇ£ó°

ì³üÇ£ó°n«¦óȤóo Live n 2ó/ïü×/é¦óÁ-š ¿ÖK‰-šg
M~Y «¦óȤóL None å k-šUŒfD‹4
«¦óȤóLŒ†Y‹
~g Live o2ó’‹ËW~[“ ³óÈíüëÐün¢ìó¸áóÈMnÕ£üëÉk
o «¦óȤóL À-Í-16 ó&gªìó¸rh:UŒ~Y
³óÈíüëÐükh:
UŒ_«¦óȤó

«¦óȤóo ޤʹ$n À-Í-16 ó& ‹Hp«¦óȤó-š 2 Àn4
-2.1.1. K‰«¦óȤó‹Ë K‰
' 1.1.1. 2óL‹ËY‹0¹ nÄògÕ\W
~Y
«¦óȤóo Live L è MIDI ÇФ¹k
f•(UŒfD‹4 koi(UŒ~[“

14.7

ˆ

„ ReWire ¹ìüÖhW

2ókˆŠ\

UŒ_µó×ëÕ¡¤ë

Õ¡¤ë¿¤×n-š

2ó/ïü×/é¦óÁ
k¢#WfD~Y
ˆ

WfD‹4

¿Önå

n-šo

°ƒ-š
Live g

n 2ó/ïü×/é¦óÁ ¿Ön Õ¡¤ë¿¤× »ì¯¿K
W_Dµó×ëÕ¡¤ë¿¤×’xžY‹ShLgM~Y

°ƒ-š
‰ Live g
~Y

n 2 ó/ï ü ×/é ¦ ó Á ¿ Ö n Ó Ã È Ç × ¹ » ì ¯ ¿ K
2óY‹µó×ëÕ¡¤ënÓÃÈÇ×¹’xžY‹ShLgM

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

190

2óY‹¯êÃ×nÇÕ©ëÈ’ 2ó/ïü×/é¦óÁ -š¿Ög-šY‹h Í\
L¹ÔüÉ¢Ã×W~Y yk ï ü × â ü É ki jâüÉ’-šW 2óY‹µ¦
óÉn`D_Dn«Æ´ê’-šWfJOh¿)gY ŒK‰½ó°ÆóÝ’ ôWf
‚ µ¦óÉÁê’ÝdˆF×í°éàkˆŠêÕ¿ÀLL•Œ~Y

14.8

2óUŒ_µó×ënÝ¡4@

2óUŒ_µó×ëo
Samples
Recorded n kB‹ þ(n»ÃÈn Project
Õ©ëÀ kÝ¡UŒ~Y »ÃÈLÝXUŒ‹~g °ƒ-š Õ¡¤ë/Õ©ëÀ ¿
Ön
BÕ©ëÀ -šg šUŒ_í±ü·çó’- W~Y °•»ÃÈn2ók Live nÇ£¹¯¹Úü¹L ³Y‹ShnjDˆF
BÕ©ëÀoA kzMnB‹
Éé¤Ö/ÑüÆ£·çó…k\ WfO`UD

14.9

2ókêâüȳóÈíüë’•F

-üÞÃ×âüÉh MIDI ÞÃ×âüÉ’•Hp
\Y‹ShLgM~Y

Live n2ó_ý’Þ¦¹’••ZkÍ

Èéïn ¢üà Ü¿óh XˆFk ³óÈíüëÐün2óhÈéó¹Ýüȳ
óÈíüë‚ÞÃ×Y‹ShLïýgY »Ã·çó¹íÃÈxn2ón› ÊÓ²ü
·çó³óÈíüëh ¹íÃÈ’ÞÃ×W êâüÈg2ó’‹ËY‹ShLgM~
Y

·üón

·üó’

k¸ãó×Y‹nk•(UŒ~Y

Ü¿ó

CHAPTER 14. °WD¯êÃ×n2ó

191

Èéï•

ÈéïkJQ‹2ón• h‹Ë’LD~Y

Ü¿ó

192

Chapter 15

¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È
nÍ\
Live n Èéïko Live ÇФ¹’MnY‹ShLgM~Y
Š~Y
o

MIDI á÷k\(W

ÇФ¹ko 3 .^B

ˆ

MIDI ¨ Õ § ¯ È
~Y

MIDI Èéïkn•nOShLgM

ˆ

ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È o ªüÇ£ªá÷k\(W ªüÇ£ªÈéïk
nOShLgM~Y ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈL¤ó¹È¥ëáóÈn À¦ó¹È
êüà n4
MIDI ÈéïknOSh‚gM~Y

ˆ

¤ó¹È¥ëáóÈ o
ªüÇ£ª’ú›W~Y

MIDI ÈéïknKŒ‹ÇФ¹g

MIDI ’@áW

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

193

ÈéïÓåünÇФ
¹

ÈéïÓåügo ÇФ¹’xžUŒ_Èéïk?eûh:û¿ÀY‹ShLgM
~Y Èéï ð’ÀÖë¯êïWfÈéï’xžW ÈéïÓåü’‹DfÇ
Ф¹k¢¯»¹Y‹h ÈéïÓåüL Live ¹¯êüó èkh:UŒ~Y
ÇФ¹n_ýhÍ\kdDfo Live ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ LiveMIDI¨
Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹ Live¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹’TÂg UD
¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èn°ëü× h]n•(¹ÕkdDfo
áóÈh¨Õ§¯Èéï nà’TÂgO`UD
Ñéáü¿’ MIDI ~_o-üêâüȳóÈíüë x¢µ¤óW
ªó ³óÈíüëgM~Y

¤ó¹È¥ë

ÇФ¹’

Ïóº

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

15.1

194

Live Ç Ð ¤ ¹ ’ • F

Live ÇФ¹Ö馶

ÇФ¹»ì¯¿’¯êïW Live nÓëȤóÇФ¹ÑìÃÈk¢¯»¹W~
Y MIDI ¨Õ§¯ÈûªüÇ£ª¨Õ§¯Èû¤ó¹È¥ëáóÈn Õ©ëÀLÖé
¦¶knKŒfD‹nL KŠ~Y
ÇФ¹’ÈéïknO j!Xj¹Õo Ö馶gÇФ¹’ÀÖë¯êïY‹
ShgY °•ÈéïL\ UŒ ÇФ¹LnKŒ~Y ~_ ÇФ¹’JM_D
Èéï’¯êïWfxžWfK‰ Ö馶K‰ÇФ¹~_o×ê»ÃÈ’xž
Return ’¼WfxžW_Èéïk H‹Sh‚gM~Y
W
~_ ÇФ¹’ÈéïxÉéðW_Š »Ã·çóÓåüû¢ìó¸áóÈ
ÓåüûÈéïÓåüxÉíÃ×Y‹Sh‚gM~Y
áâ
èe›á÷’•cf Live ÈéïxÇÕ©ëÈ-š’›fWfD‹4
È
éïnÇФ¹Á§üónÇФ¹’ NY‹e›’^Oko ß-µü…nÈéï
n ¢üà Ü¿ó’ ¹kY‹Å•LBŠ~Y

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

195

MIDI hªüÇ£ªnÈ
éï¢üàÜ¿ó

SF-šYŒp ‹Hp
Og•(WfD‹}h’Èéïn¨Õ§¯Èk Wf•
W_Š Èéïn¤ó¹È¥ëáóÈn• k MIDI -üÜüÉne›’•FShL
gM~Y Sn»ÃÈ¢Ã×K‰ °WD¯êÃ×n2óxnûÕo!XgY âË¿ê
ó°-šLpj‹4 n-škdDfo âË¿êó°n ’TÂgO`UD
ÈéïkÇФ¹’ H‹ko ÈéïxÉéðY‹K ÇФ¹ ’ÀÖë¯
êïWÇФ¹Á§üók H~Y ÇФ¹Á§üóná÷o 8kæK‰óxhû
ÕW~Y
ªüÇ£ª¨Õ§¯Èo ªüÇ£ªÈéïnÇФ¹Á§üónû nMnkÉíÃ
×Y‹ShLgM~Y ¨Õ§¯Èn&s o
X‹µ¦óÉkqÿW~YngTè
O`UD MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üón4 ‚ ØgY
¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È ’ MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üókÉíÃ×Y‹h ¤ó¹È¥
ëáóÈn!kB‹ ókB‹ á÷oªüÇ£ªá÷hjŠ ªüÇ£ª¨Õ§¯È
`Qk ¹hjŠ~Y ¤ó¹È¥ëáóÈnMkB‹ ækB‹ á÷o MIDI á÷h
jŠ MIDI ¨Õ§¯È`Qk ¹hjŠ~Y d~Š MIDI ÈéïnÇФ¹Á§ü
óko ~Z MIDI ¨Õ§¯È !k¤ó¹È¥ëáóÈ
ŒkªüÇ£ª¨Õ§¯È
h 3 .^YyfnÇФ¹’nOShLgM~Y

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

196

MIDI ÈéïnÇФ
¹Á§üóo 3dnÇ
Ф¹¿¤×Yyf’+
€ShLgM~Y

Á§üóK‰ÇФ¹’JdY‹ko ÇФ¹n¿¤ÈëÐü’¯êïW³óÔåü
~_o Delete -ü’¼YK
èÆ áËåüK‰ Jd ’xžW~Y
¿n
ÇФ¹n&s ’ ôY‹ko ÇФ¹n¿¤ÈëÐü’ÉéðW Èéï
ÓåünÖnÇФ¹n]pkÉíÃ×W~Y ÈéïÓåüK‰»Ã·çó~_o¢
ìó¸áóÈÓåüxÉéðW ÇФ¹’~h•fÖnÈéïkûÕY‹Sh‚g
M~Y ÇФ¹nMnû•MnûJdkˆŠ ªüÇ£ª¹ÈêüàL--UŒ‹Sh
o 8BŠ~[“

ÇФ¹¢¯Æ£Ùü¿
¹¤ÃÁ

ÇФ¹o
¢¯Æ£Ùü¿ ¹¤ÃÁ’•cfªóhªÕ’ ŠÿH‰Œ~Y ÇÐ
¤¹’ªÕk ŠÿH‹no ÇФ¹’ B„kJdW_ˆFj¶KgY á÷oæ
UŒZ ÇФ¹o CPU ’ˆ»W~[“ Live ÇФ¹o
8 ªÕn4 ko CPU
’ˆ»W~[“ s0kdDfo CPU wk¢Y‹ ’TÂgO`UD SSg¬ U
ŒfD‹ Èéï’Õêüº ³ÞóÉo CPU wnØDÇФ¹’•cf\mY‹
›kyk¿)gY
Live ÈéïnÇФ¹ko e›hú›ìÙëáü¿üLBŠ~Y
ÇФ¹Á§üókB‹OLnB‹ÇФ¹’¢WúYnk¿)gY

Snáü¿üo
á÷nìÙëLN

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

197

YN‹4 „ á÷LhO@áUŒjD4
ìÙëáü¿ük¶ÁLh:UŒ‹ng
ÇФ¹’ªÕkW_ŠÖŠ W_ŠWf ÇФ¹-š’¿tY‹ShLgM~Y

Á§üónÇФ¹“n
ìÙëáü¿ü

ØÃÉëüào!Pjng ÇФ¹“k¯êÃÔó°o X~[“ ¯êÃÔó°o
ìÙënp8kØDá÷Lú›k áUŒ_4 „µó×ëkøM H‰Œ_4 kz
W~Y
ê¿ü
Live nÈé¦×kdDfo ëüÆ£ó°hI/Onà’TÂgO`UD
ó È é à ¯ ’•cf X nÇФ¹n¹œ’ pnÈéïx¢µ¤óY‹¹Õji
L¬ UŒfD~Y Live nÇФ¹n•D¹’f“`‰ ¯êÃרóÙíü×nà‚
TÂg UD
¯êÃ×nÇФ¹Ñéáü¿nâ¸åìüȹÕL¬ UŒfD~
Y

15.1.1

Live ÇÐ ¤ ¹ × ê » Ã È

Live ÇФ¹o Ñéáü¿-š’ × ê » Ã È hWfÝXW|súYShLgM~
Y Live ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èn×ê»ÃÈo ÇФ¹Ö馶K‰¡ Y
‹ShLgM~Y Ö馶ko ÇФ¹LÕ©ëÀhWfh:UŒ Õ©ëÀ…k×
ê»ÃÈLÝXUŒfD~Y

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

198

ÇФ¹Ö馶kh:
UŒ_×ê»ÃÈ

³óÔåü¿n-üÜüÉ’•cf
Y
ˆ

-üh

-ü’•cf

ˆ

-üh

-ü’•cf

ˆ

Return

-ü’¼Wf

×ê»ÃÈ’Ö馺WíüÉY‹ShLgM~
k¹¯íüëW~Y

ÇФ¹Õ©ëÀ’‹‰W~Y

ÇФ¹~_o×ê»ÃÈ’íüÉW~Y

ÛÃȹïÃ××ê»Ã
ÈÜ¿ó

ÇФ¹n ÛÃȹïÃ××ê»ÃÈ Ü¿ó’¯êïY‹h
B„kÖ馶L
ÇФ¹kêó¯UŒ ÇФ¹Ö馶kÇФ¹n×ê»ÃÈL|súUŒ~Y Ç
Ф¹hÖ馶Lêó¯WfD‹“ ×ê»ÃÈnÖ馺ûíüÉûªüÇ£·çó
LLH~Y %nÇФ¹n×ê»ÃÈ’xžWf þ(nÇФ¹hÖŠÿH‹Sh‚
gM~Y ÇФ¹nÇÕ©ëÈÕ¡¯Èêü»ÃÆ£ó°’íüÉY‹ko ÇФ¹
Õ©ëÀK‰×ê»ÃÈnªÕ©ëÀ ÇФ¹ LØD_Õ©ëÀ ’xžW~Y
ÇФ¹Ö馶hÇФ¹nêó¯o %nÓåüLxžUŒ‹K ÛÃȹïÃ×Ü
Esc
-ü’¼Wf
¿ó’‚F ¦¼Yh Œ~Y ×ê»ÃÈnÛÃȹïÃ×o
‚-ãó»ëgM~Y
×ê»ÃÈo Ö馶’ËWf¤óÝüÈY‹¹ÕnÖk
Finder Mac K‰Live xô¥ÉíÃ×Y‹Sh‚gM~Y

¨¯¹×íüé Windows /

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

199

×ê»ÃÈnÝX
ÇФ¹Ö馶go

×ê»ÃÈ’}Mjp`Q\

WÝXY‹ShLgM~Y

×ê»ÃÈÝXÜ¿ó

×ê»ÃÈÝXÜ¿ó’¯êïWf ÇФ¹nþ(n-š’°•×ê»ÃÈhWfÝ
XY‹ShLgM~Y SnÜ¿ó’•Fh Ö馶kêÀ¤ì¯ÈUŒ~Y ]Sg
Return -ü’¼W Live LêÕgdQ‹ M’•(Y‹K û g ôW~Y
nà ’TÂgO`U
Ö馶nÍ\k¢Wf sWOo Õ¡¤ëh»ÃÈn¡
D ×í¸§¯È’yšW_×ê»ÃÈnÝ¡k¢Wf sWOo rSn ’TÂgO
`UD

15.2

×é°¤ón•(

Live g•(Y‹ÇФ¹o
× é ° ¤ ó hWfý Y‹ShLgM~Y Live
o Steinberg Media n VST ×é°¤ób h Apple Computer n Audio Unit ×é
°¤ób
Mac OS X n• ’µÝüÈWfD~Y
VST „ Audio Unit AU ×é°¤ó’•c_\mo Live ÇФ¹’•c_\mh{h
“i •Š~[“ VST h AU ¤ó¹È¥ëáóÈo Live n MIDI Èéï knK
Œ Live ¤ó¹È¥ëáóÈh Øk MIDI ’@áWªüÇ£ªá÷’ú›W~Y ×
é°¤óªüÇ£ª¨Õ§¯Èo ªüÇ£ªÈéï K Œk¤ó¹È¥ëáóÈL
šO4 kn••(gM~Y sWOo Mún
Live ÇФ¹’•cf\mY‹
’TÂgO`UD

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

200

×é°¤óÇФ¹Öé
¦¶

VST h Audio Unit ×é°¤óo ×é°¤óÇФ¹Ö馶’•cfÖ馺W_Š¤
óÝüÈY‹ShLgM~Y Ö馶ko »ì¯¿K‰¢¯»¹gM~Y ×é°¤
ó¤ó¹È¥ëáóÈo Ö馶n×é°¤ó¨Õ§¯Èho:%Wfh:UŒ~Y
¤ó¹È¥ëáóÈo-üÜüÉ¢¤³ógh:UŒ~Y
Ö馶n "_ýo Audio Unit ×é°¤ókn• ¹gY ×ê»ÃÈníüÉo
ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’ËWfÈéïÓåünÇФ¹K‰ô¥L•Œ~Y Audio
Unit nÕ¡¯Èêü×ê»ÃÈLÖ馶kh:UŒjDShLBŠ~Y ]n4
Ç
Ф¹’ÈéïknM ÛÃȹïÃ×Ü¿ó’ ¹kY‹h ×ê»ÃÈLh:UŒ
‹ˆFkjŠ~Y
á â Live ’ •fwÕY‹4
×é°¤óÇФ¹Ö馶k×é°¤óLh:UŒ
~[“ ~Z ×é°¤ó½ü¹’
¹ kY‹Å•LBŠ~Y ×é°¤ó½ü¹’
¹kY‹h in×é°¤ó’•(Y‹K ³óÔåü¿niSk×é°¤óLB‹K
L Live k H‰Œ~Y ×é°¤ó½ü¹n ¹h!¹k¢Y‹s0o Snàn VST
×é°¤óÕ©ëÀhAudio Unit ×é°¤ón g¬ WfD~Y
Intel Mac ’•(Y‹4 : Intel×í»Ãµ- n Mac go PowerPC ×éÃÈÕ©ü
à( VST Jˆs AU ×é°¤ó’ͤƣ֟LY‹ShogM~[“
æËÐüµ
ë ~_o Intel ¿¤×n×é°¤ón• Live g•(Y‹ShLgM~Y
×í°éàÕ\-k×é°¤ó’¤ó¹Èüëh¢ó¤ó¹ÈüëY‹4
Live o ô
’ å[Z ×í°éà’•wÕY‹~g ×é°¤óÇФ¹Ö馶…k×é°¤ó
Lh:UŒ~[“
×é°¤ó -šn • ¹ - ã ó Ü¿ó’•Hp Live LÕ\

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

201

-k×é°¤ó’•¹-ãóW ¤ó¹ÈüëUŒ_ÇФ¹’sBk×é°¤óÇФ
¹Ö馶K‰xžY‹ShLgM~Y
×é°¤óÇü¿üÙü¹h:nô°k‚ •¹-ãó’LFh¿)gY Alt
(PC)
/ Alt
(Mac) -ü’¼W_~~ •¹-ãó ’¯êïY‹h äD×é°¤óÇü
¿üÙü¹LJdUŒ °_k×é°¤óÇü¿üÙü¹LËÉUŒ~Y

15.2.1

ÈéïÓåün×é°¤ó

ÈéïÓåün VST
×é°¤ó

×é°¤ó’Ö馶K‰ÈéïxÉéðY‹h ×é°¤óLÈéïÓåükh
:UŒ~Y ×é°¤óÑÍëh:o Live ÑÍëk Šÿ•Š~Y Live ÑÍëo ×
é°¤ónpLuïk D4
B‹Doê¢ë¿¤àg¿Àïýj4 gjQŒp ×
é°¤óÑéáü¿’YyfŒhjbgh:W~Y ×é°¤óL YN‹4 ko ×
é°¤óìênèÆÑÍëL%¦£óɦg‹M~Y

×é°¤óU‹Ü¿ó

×é°¤ón¿¤ÈëÐükB‹
Ü¿ó’¯êïW
nh:h^h:’ ŠÛH‹ShLgM~Y

VST ×é°¤ónÑéáü¿

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

202

X-Y ³óÈíüëÕ£üëÉo 2 dn×é°¤óÑéáü¿’ ¦k³óÈíüëY‹
ShLgM é¤Ö Ogn³óÈíüëkyk¿)gY 2 dn×é°¤óÑéáü¿
’ Live ÑÍën X-Y Õ£üëÉk¢µ¤óY‹ko Õ£üëÉ nÉíÃ×À¦óá
Ëåü’•(W~Y
×é°¤óo
M~Y

Èéïk×é°¤óLnKŒ‹h

Live ÇФ¹nˆFkqFShLg

ˆ Ñéáü¿oYyfèÆY‹ShLgM ªüÇ£ª¨Õ§¯Èh¤ó¹È¥ëá
óÈnëüëk“D ÇФ¹Á§üó„Èéïn%í±ü·çókÉéðY
‹ShLgM~Y
ˆ MIDI ³óÈíüéáûü¸’Ñéáü¿kÞÃ×Y‹ShLgM~Y
ˆ ¯êÃרóÙíü×’•cf

#šÑéáü¿’Í\gM~Y

ˆ ÈéïëüÆ£ó°-šn½ü¹„¿ü²ÃÈhWf¢µ¤óW ×é°¤ón
ÞëÁe›/ú›_ý’•FSh‚gM~Y sWOo
ëüÆ£ó°hI/O n
à’TÂgO`UD

×é°¤óÑÍë’%¦£óɦgh:Y‹

×é°¤óèÆÜ¿ó

×é°¤óèÆ Ü¿ó’¼Yh VST ~_o Audio Unit ×é°¤óÑÍë’%¦£ó
ɦk‹M~Y %¦£óɦ…gnÑéáü¿n ô‚ Live ÑÍëgn ôh Øk
_ýW~Y
°ƒ-šn

×é°¤ó -šg

×é°¤óèƦ£óɦk¢Y‹-š’LD~Y

ˆ

× é ° ¤ ó ¦ £ ó É ¦ ’ ê Õ g ‹ O L ¹n4
×é°¤óLÖ馶K‰
Èéï kwÕUŒ_› ×é°¤óèƦ£óɦLêÕ„k‹M~Y

ˆ

Þ ë Á × é ° ¤ ó ¦ £ ó É ¦ ª×·çóL ×é°¤ó -šgxžUŒfD
‹4
×é°¤ó¦£óɦ’ ¦k}Mjp`Q‹OShLgM~Y Snª

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

203

×·çóLxžUŒfDjOf‚ Ctrl
(PC) /
(Mac) -ü’¼W_~~°W
D×é°¤ó¦£óɦ’‹Oh Ygk‹DfD‹¦£óɦ’‰XjDg°W
D¦£óɦ’‹OShLgM~Y
ˆ

× é ° ¤ ó ¦ £ ó É ¦ ’ ê Õ g Y go þ(•(-nÈéïknKŒfD
‹×é°¤ón¦£óɦ`QL Live Ç£¹×ì¤kh:UŒ‹ˆF-šY‹Sh
LgM~Y

h:

P (PC) /
áËåün ×é°¤ó¦£óɦ ³ÞóÉ ~_o Ctrl Alt
P (Mac) -ün·çüÈ«ÃÈ’•(Wf ‹DfD‹×é°¤ó¦£óÉ
¦nh:h^h:’ ŠÛH‹ShLgM~Y ×é°¤óèƦ£óɦ…n¿¤Èë
Ðüko ×é°¤óLnKŒfD‹Èéï Lh:UŒ~Y
Alt

Macintosh n4
VST ×é°¤óko èƦ£óɦL³óÔåü¿n-üÍ\nq
ÿ’×QjD‚nLBŠ~Y
,„k ×é°¤óêSnŸÅ¨éügB‹ShL H
‰Œ~Y ¢óíï³üÉ„·ê¢ëÊóÐü’e›Y‹nk ×é°¤ó¦£óɦ
kô¥e›Y‹Å•LB‹4 o
-ü’¼W_~~
×é°¤óèÆ Ü¿ó
’¯êïW~Y èƦ£óɦL
8n Í\¦£óɦkh:UŒ ô¥e›L
ïýkjŠ~Y Sn_ýo SnˆFj×é°¤ón6P’Þ•Y‹î„gý UŒf
D~Y e›LB•c_‰¦£óɦ’‰X Í\Mk×é°¤óÑéáü¿’•(W•
s¦£óɦ’‹OSh’Jç•W~Y

15.2.2

×é°¤óÑÕ©üÞó¹

CPU -ško ×é°¤ónìüÆó·ühÑÕ©üÞó¹nÐéó¹’ÝdˆF¿
ÀY‹ ×é°¤óÐÃÕ¡µ¤º -šLBŠ~Y SSgo ×é°¤óL ¦kæ
Y‹µó×ëp’-šY‹ShLgM~Y -š$’ R‹h ÑÕ©üÞó¹o
W~YL ìüÆó·ü‚'MOjŠ~Y
ªüÇ£ªÐÃÕ¡ -šLxžUŒfD‹4
×é°¤óo ³óÔåü¿nµ¦
óÉ«üÉLß껫óÉThkæ Y‹µó×ëp’cºk —W~Y SF-šY‹
h ÉíÃ×¢¦È„ÑÕ©üÞó¹ nOL yk DSP «üÉn4
L jOjŠ~
Y
³óÔåü¿nµ¦óÉ«üÉÐÃÕ¡ µ¦óÉ«üÉLß껫óÉThkæ
µó×ëp o
ªüÇ£ª -šn ÐÃÕ¡µ¤º K‰-šgM~Y

Y‹

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

15.3

VST × é ° ¤ ó

15.3.1

VST ×é ° ¤ ó Õ © ë À

204

Live ’ •fwÕY‹4
VST ×é°¤ó’•(Y‹Mk VST ×é°¤ó½ü¹’
¹kY‹Å•LBŠ~Y ³óÔåü¿n×éÃÈÕ©üàkˆcfo •(W_D
ÇФ¹’+€ VST ×é°¤óÕ©ëÀní±ü·çó’ Live k H‹Å•LBŠ~
Y VST ½ü¹’-šY‹ko ×é°¤óÇФ¹Ö馶n
¹ Ü¿ó’¼Y
Ctrl
, (PC) /
, (Mac) ’¼Wf Õ¡¤ë/Õ©ëÀ -š’‹M
K
¹
½ü¹ »¯·çóK‰-šW~Y

VST ×é°¤ó½ü¹’
Windows k»ÃÈ¢Ã
×Y‹

Windowsgo å nˆFkWf»ÃÈ¢Ã×’LD~Y
1. VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ¨óÈê’•cf Live k VST ×é°¤ón
í±ü·çó’å‰[~Y
Ö é ¦ º Ü¿ó’¯êïWfÕ©ëÀ "
À¤¢í°’‹M i jÕ©ëÀ’í±üÈWxžW~Y
2. VST «¹¿àÕ©ëÀ’xžW Live n¹-ãóLB†Y‹hѹLh:UŒ
~Y Windows go Ö馺WjOf‚ Live Lѹn츹Èê’‹dQ
‹ShLBŠ~Y
3.

VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ ª×·çóL ªó k-šUŒfD‹
Sh’º•W~Y
ªó k-šUŒfDŒp xžUŒ_Õ©ëÀo Live
kJQ‹ VST ×é°¤ón ¹½ü¹hjŠ~Y
VST ×鰤󫹿à
Õ©ëÀ ª×·çó’ ªÕ kWf VST ×é°¤ó’••jDˆFkšY‹Sh‚gM~Y

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

205

Mac OS X k VST ×é°
¤ó½ü¹’»ÃÈ¢Ã
×Y‹

Mac OS X go å

nˆFk VST ×é°¤ón»ÃÈ¢Ã×’LD~Y

1. VST ×é°¤óo
8 ÛüàÕ©ëÀn /Library/Audio/Plug-Ins/VST
Ç£ì¯Èêk¤ó¹ÈüëUŒfD~Y
·¹ÆàÕ©ëÀ ª×·çó
n VST ×é°¤ó•( K‰ Live ×é°¤ónªóhªÕ’ ŠÛH‹S
hLgM~Y
2. VST ×é°¤ó’ÝXY‹Õ©ëÀL%kX(Y‹4 LBŠ~Y ×é°¤
óL Live gn••(UŒfD‹4 k OwS‹þagY
Sn4
·¹
ÆàÕ©ëÀk Hf B‹Do·¹ÆàÕ©ëÀnã•Šk
Sn VST ×
é°¤óÕ©ëÀ’•FShLgM~Y Live kSnÕ©ëÀní±ü·çó
’ H‹ko VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ¨óÈê*n Ö é ¦ º Ü
¿ó’¯êïWfÕ©ëÀ "À¤¢í°’‹M SnÕ©ëÀ’í±üÈ
WfxžW~Y
3.

VST ×鰤󫹿àÕ©ëÀ ª×·çóK‰ VST ×é°¤ón•
( ’xžW SnÕ©ëÀn VST ×é°¤ó’ªÕkY‹ShLgM~Y

×é°¤ó-š’Œ†Y‹h VST ×é°¤óÕ©ëÀhµÖÕ©ëÀ…k
yfn×é°¤óL×é°¤óÇФ¹Ö馶kh:UŒ~Y

úUŒ_Y

T•(n³óÔåü¿…k\ UŒ_Õ©ëÀkÝXUŒfD‹ VST ×é°¤ó’•(Y
‹Sh‚gM~Y ~Z VST ×é°¤óLÝXUŒfD‹Õ©ëÀn ¨ ¤ ê ¢ ¹
’\ WfK‰ Live n Õ¡¤ë/Õ©ëÀ -šgxžUŒfD‹ VST ×é°¤ó«
¹¿àÕ©ëÀ (Mac OS X go VST ×é°¤ó·¹ÆàÕ©ëÀ) k¨¤ê¢¹’ H
~Y ¨¤ê¢¹o T•(n³óÔåü¿nÑüÆ£·çó~_oÏüÉÉé¤Öxd
jLcfD‹_• VST ×é°¤óÕ©ëÀk Hf¨¤ê¢¹Õ©ëÀ…‚ "UŒ~
Y
VST ×é°¤óko

¨éüL+~ŒfD‹‚n„ Live kþÜWfDjD‚n‚BŠ

S

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

206

FDc_×é°¤óo ¹-ãóæ -n¯é÷ånŸàhjŠ~Y ¯é÷åY‹
h Live ’•wÕY‹›kÀ¤¢í°Lh:UŒ OL’ MwSWfD‹×é°¤óL
h:UŒ~Y Live kˆ‹×é°¤ón úPœkÜXf ×é°¤ó’•¹-ãóY‹
K ×é°¤ó’!¹kY‹K’xžY‹À¤¢í°Lh:UŒ~Y •¹-ãó’xž
W_4
×í°éàL•s¯é÷åY‹h Live oOLnB‹×é°¤ó’êÕ„k
!¹k ŠÛH~Y Sn×é°¤óo •¤ó¹ÈüëUŒ‹~g×é°¤óÇФ¹
Ö馶koh:UŒjOjŠ~Y

15.3.2

VST ×í ° é à h Ð ó ¯

VST ×é°¤óo]Œ^Œ
×í°éà n Ðó¯ ’ @
éàko ×é°¤ón³óÈíüë-š$L+~ŒfD~Y

WfD~Y

×í°

VST ×é°¤ó×í°é
à»ì¯¿

×é°¤ónÐó¯K‰×í°éà’xžY‹ko ¿¤ÈëÐü n»ì¯¿’•(W
~Y Ðó¯Thn×í°éàpoz~cfD~Y Í\o þ(xžUŒfD‹×í°
éà…gL•Œ~Y d~Š ×é°¤ón³óÈíüëk H‰Œ_ ôo Yyf×
í°éàn èkjŠ~Y
VST ×é°¤ó×í°éào Live ÇФ¹×ê»ÃÈhopjŠ~Y Live ÇФ¹n
×ê»ÃÈo Live Set h¤ó¹¿ó¹YyfLq WfD‹nkþW VST ×í°éà
o VST ×é°¤ónyš¤ó¹¿ó¹L
WfD~Y
VST ×é°¤ó×í°é
àn ð ô

þ(n×í°éàn ð’ ôY‹ko VST ×í°éà»ì¯¿’xžW
èÆ á
ËåüK‰×é°¤ó×ê»ÃÈn
ð ô ³ÞóÉ’ŸLW~Y °WD×í°é
à ’¿¤×e›W_‰ Return -ü’¼WfºšW~Y

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

207
VST ×í°éà/Ðó¯
íüÉÜ¿ó æ hÝ
XÜ¿ó ó

VST ×í°éàhÐó¯o Õ¡¤ëK‰¤óÝüÈShLgM~Y VST ×í°éàn
íüÉ Ü¿ó’¯êïY‹h
8nÕ¡¤ë’‹OÀ¤¢í°Lh:UŒ
nÕ¡¤ë’í±üÈY‹ShLgM~Y
Windows n 4
VST ÇФ¹×í°éàÕ¡¤ë ~_o VST ÇФ¹Ðó¯Õ¡¤
ënia‰’í±üÈY‹K Õ¡¤ë¿¤×áËåüK‰xžW~Y
þ(xžUŒfD‹×í°éà’Õ¡¤ëhWfÝXY‹ko VST ×í°éà/Ðó¯n
ÝX Ü¿ó’¯êïW Õ¡¤ëÝXÀ¤¢í°’h:U[~Y Õ©üÞÃÈá
Ëåü Macn4 )/Õ¡¤ë¿¤×áËåü Windowsn4
K‰ VSTÇФ¹×í
°éà ’xžW Õ©ëÀh ð’xžW~Y Ðó¯hS’Õ¡¤ëhWfÝXY‹
ko
XˆFkÍ\W Õ¡¤ë¿¤×/Õ©üÞÃÈk VSTÇФ¹Ðó¯ ’xž
W~Y

15.4

Audio Unit × é ° ¤ ó

Audio Unit ×é°¤óo
M~Y

Mac OS X gn••(ïýg

VST ×é°¤óh{|

ØkÍ

Audio Units×é°¤ó

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

208

Live ’ •fwÕY‹4
Audio Unit ×é°¤óo×é°¤óÇФ¹Ö馶kh
:UŒ~[“ Audio Unit ’×é°¤ó½ü¹hWf ¹kY‹ko ×é°¤óÇФ
, (Mac) ’¼Wf Õ¡¤
¹Ö馶n
¹ Ü¿ó’¼YK Ctrl , (PC) /
ë/Õ©ëÀ -š’‹M
½ü¹’ ¹kY‹ »¯·çóK‰-šW~Y
Audio
Unit ’•(Y‹ ’ªókY‹h Audio Unit ×é°¤óL ¹kjŠ ×é°¤óL×
é°¤óÇФ¹Ö馶kh:UŒ~Y
Audio Unit ’•(WjD4 ko

Snª×·çó’ªÕk ŠÿH‹ShLgM~Y

Audio Unit ×é°¤ó’
¹kY‹

Audio Unit ×é°¤óko ÇФ¹âüÉxž_ý’ d‚nLBŠ~Y ‹Hp
êÐüÖnìóÀê󰯪êÆ£ìÙë’xžY‹ShngM‹×é°¤óLX(W~
Y SFDc_»ì¯¿xo ªê¸Êën×é°¤óÑÍëK‰WK¢¯»¹gM~[
“ ×é°¤óÑÍëo ×é°¤óèÆÜ¿ó’•cf‹OShLgM~Y

Audio Unit ×é°¤ó
¦£óɦ’‹O

Audio Unit ko Live ¨Õ§¯Èn×ê»ÃÈh Øk_ýY‹×ê»ÃÈLØ^WfD
~YL Sn×ê»ÃÈo-•ÖŠ (hjcfD‹_• Ö馶…’ÉéðWfí
±ü·çó’ ôY‹ShogM~[“
Audio Unit ×ê»ÃÈo
.aupreset
Ç£ì¯ÈêkÝXUŒ~Y

hDF¨¯¹Æó·çóLØDfJŠ

[Ûüà]/Library/Audio/Presets/[áü«ü ]/[×é°¤ó ]

å

n

CHAPTER 15. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯ÈnÍ\

15.5

209

ÇФ¹Ç£ì¤Üc

Live o Live h×é°¤ó¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È ê¿üóÈéïnÇФ
¹’+€ kˆcf X‹Ç£ì¤’êÕÜcW~Y Ç£ì¤o ÇФ¹Le›á÷
hú›Pœ’æ Y‹nkKK‹B“kˆŠ X~Y Üc¢ë´êºào ÇФ¹n
Õ\kKK•‰Z Live Èéï’Yyf
kÝa • Õ\hón• n“nÇ£ì¤
’gM‹`Q jOW~Y
8 ÇФ¹Ç£ì¤Üc’¿ÀY‹Å•oBŠ~[“ WKW Live 4 åMnÐü
¸çóg\ UŒ_ Live Set o ÇФ¹Ç£ì¤ÜcjWg‹M~Y ìüÆó·üÜ
cnªóhªÕ’KÕg ŠÛH‹ko
ª×·çó áËåüK‰ Ç£ì¤Üc
’xžW~Y
Èéïǣì¤Lp8k'MD4 „ ×é°¤óK‰ìüÆó·üLêÝüÈUŒ_
4 o ½ÕȦ§¢Õ\ ¦L'EkN W~Y ¤ó¹È¥ëáóÈn2ó~_o•
-kìüÆó·ü¢#nOLL X_4
ÇФ¹Ç£ì¤Üc’ªÕkWf•f
UD
8kªókWfJOSh’JYY•W~Y
Èéïǣ줒 %k¿ÀY
‹n‚¹œ„gY
ÇФ¹Ç£ì¤Üco
w’ H~Y

•(UŒfD‹ÈéïhÇФ¹npkÔ‹Wf

CPU k

210

Chapter 16

¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯È
éï

ªüÇ£ª¨Õ§¯È
éï

éïo ÈéïnÇФ¹Á§üón¨Õ§¯Èû×é°¤óû¤ó¹È¥ëáóÈ
’Í\Y‹Õì-·ÖëjÄüëgY éïo
Ñjá÷×í»Ãµ À¤Êßï
jÑÕ©üÞó¹(¤ó¹È¥ëáóÈ ÑïÕëj·ó»µ¤¶üjinËÉk•(Y
‹ShLgM~Y Í•j³óÈíüë’~h•‹Shg ÇФ¹Á§üó’ý‡ Y
‹Sh‚gM~Y éïo
pnÇФ¹nÍ\k*ŒfD~YL X ÇФ¹n
Ñéáü¿n³óÈíüë¢Â’°_k-šY‹ShkˆŠ ÇФ¹n_ý’U‰k8
pYSh‚gM~Y

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

211

éïo Live 5 k{4W_ÇФ¹°ëü×_ý’á5W_‚ngY Live 5 K‰¤ó
ÝüÈUŒ_ Live Set nÇФ¹°ëü×o Live 6 kˆŠéïkêÕ„k ÛUŒ~
Y Live Set o
¦ Ý X UŒ‹h ä DÐü ¸ ç ó n Live g ‹ O S h o g M ~ [ “ n
gTè O`UD

16.1

éïn‚•

16.1.1

á÷Õíüh&

ÇФ¹Á§üó

Live nÈéïko ÇФ¹L Ç Ð ¤ ¹ Á § ü ó kô k¥šUŒfJŠ á÷Læ
K‰óxÇФ¹K‰ÇФ¹xh ‰Œ~Y ÇÕ©ëÈgo ÈéïÓåükoX
nÁ§üón•Lh:UŒ~YL Èéï…k+~Œ‹Á§üópko6PoBŠ~
[“
éïo ý ÇФ¹Á§üó’û nÈéïk H‹ShLgM~Y Èéïk
pnÁ§üóLB‹4
Á§üóo & W f Õ\W~Y
Á§üóko
ne
›á÷L Bk@áUŒ~YL @ጠá÷oÁ§üónÇФ¹’ NW ô k æ
UŒ~Y
& Á§üónú›o æ Œ~h•‰Œéïú›hjŠ~Y
éïk+~Œ‹‚nYyf’~h•f XSnÇФ¹h H‹ShLgM~Y
éïnh:’. h:k ŠÿH‹h {h“i¹Úü¹’hŠ~[“ ÈéïnÇ
Ф¹Á§üógéïnŒk pnÇФ¹LšO4
“eiJŠ éïnú›o
ŒšnÇФ¹k M™LŒ~Y

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

16.1.2

212

Þ¯í³óÈíüë

Þ¯í³óÈíüë

éïkìyn_ýhWf

Þ¯í³óÈíü ë LBŠ~Y

Þ¯í³óÈíüëo 8 dnÎÖL 1 »ÃÈhjcfJŠ éïkB‹ÇФ¹nû
nÑéáü¿’DOdg‚¢Éì¹Y‹ShLgM~Y Þ¯í³óÈíüë’inˆ
Fk•(Y‹Ko æü¶!,gY Í•jÇФ¹Ñéáü¿k!Xk¢¯»¹gM‹
ˆF)(W_Š a‡ch •c_Ñéáü¿’ p-šWfêºàhór’
U[_
Š è'j·ó»µ¤¶ü’ËÉW_ g«¹¿Þ¤ºW_·ó×ëj¤ó¿üÕ§ü¹
’Kv[‹ji U~V~j•D¹LgM~Y
Þ¯í³óÈíüë’ è³óÈíüëµüÕ§¹kMIDI ÞÃÔó° W
‰kñ•‹ShLgM~Y

16.2

hþ¹Õ’U

éïn\

éïko
¤ó¹È¥ëáóÈéï
ªüÇ£ª¨Õ§¯Èéï
MIDI ¨
Õ§¯Èéï n 3 .^LBŠ Live nÇФ¹Yyf’«ÐüWfD~Y ÈéÃ
¯¿¤× Ø
é¦×o éïk+~Œ‹ÇФ¹k“D]n'êLpjŠ~
Y
ˆ MIDI ¨ Õ § ¯ È é à ¯ koMIDI ¨Õ§¯Èn•L+~Œ
OShLgM~[“

MIDI ÈéïkWKn

ˆ ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È é à ¯ koªüÇ£ª¨Õ§¯Èn•L+~Œ

ªüÇ£

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

ªÈéïkWKnOShLgM~[“ ¤ó¹È¥ëáóÈn
à gB‹4 o MIDIÈéïknOSh‚gM~Y

213
À¦ó¹Èêü

ˆ ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È é à ¯ ko¤ó¹È¥ëáóÈL+~Œ~YL MIDI ~_o
ªüÇ£ª¨Õ§¯È’ý Y‹ShLgM~Y Sn4
kYyfn MIDI
¨Õ§¯ÈL¤ó¹È¥ëáóÈéïnÇФ¹Á§üón
knKΠ!k
¤ó¹È¥ëáóÈLšM
ŒkªüÇ£ª¨Õ§¯ÈLnKŒ~Y

éïoU~V~j¹Õg\ Y‹ShLgM~Y zn°•éïo
–éï×ê
»ÃÈ
ª ü Ç £ ª ¨ Õ § ¯ È é à ¯ ji ’ ÇФ¹Ö馶K‰Èéïx
ÉéðWf\ Y‹ShLgM~Y ]nŒ ÇФ¹’ô¥éïn Á§üóê¹
È ~_o ÇФ¹ ÓåükÉíÃ×W~Y Sn 2 dkdDfo !n g ¬
WfD~Y
Èéïk éïhWf°ëü× W_D 1 då nÇФ¹LYgknKŒfD‹4
ÈéïÓåüK‰ÇФ¹n¿¤ÈëÐü’xžW
èÆ áËåün ° ë ü
×
³ÞóÉ’•(W~Y ~_o xžW_¿¤ÈëÐü g
(PC) / Ctrl
(Mac) Wf³óƯ¹ÈáËåü’‹M
X³ÞóÉ’xžW~Y
XÇФ¹kS
n³ÞóÉ’pŠÔW•(Y‹h éï…kéïL\ UŒ~Y
ÇФ¹n°ëü×’ãdWéï’ãSY‹ko
é à ¯ n¿¤ÈëÐü’xž
W
èÆ áËåü~_o³óƯ¹ÈáËåüK‰ °ëü×ãd ’xžW~Y

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

16.3

214

éïn‚³

1

2

3

4

5

éïn³óÝüÍóÈ

1. éïko 3 dnÓåüLBŠ Å•kÜXfh:h^h:’ ŠÿH‹Sh
LgM~Y
éïnæïkB‹ Óåü«éà ko
Óåü’xžY
‹»ì¯¿LØDfD~Y
2. Þ¯í³óÈíüë
3. Á§üóê¹È
4. ÇФ¹
5. éïnÒo8Oò~ŒfJŠ ƒLL KŠ„YOjcfD~Y ÇФ¹
ÓåüLh:UŒfD‹4
Sn ¨óÉÖé±ÃÈ kˆŠƒLLocM
Šh:UŒ éïnŽd¢Â’$%Y‹ShLgM~Y
éïhS’ ¦kûÕû³ÔüûJdY‹ko éïn¿¤ÈëÐü’xžW~Y
éïk+~Œ‹ÇФ¹n¿¤ÈëÐügoBŠ~[“
éï’xžWfD‹

èÆ áËåün
ð ô ³ÞóÉ’•(Wf éïn M’ ôY‹Sh
‚gM~Y
éïnÓåüYyfL^h:n4
¯L. h:UŒ~Y

¿¤ÈëÐüLÓåü«éàk˜Š¼~Œ

éÃ

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

215

³óѯÈkjc_éÃ
¯

KÕgéï…¹’Á§Ã¯Y‹ShjO éï…nyšnÇФ¹kí±üÈW_D
4
¿)j·çüÈ«ÃÈLBŠ~Y ÈéïÓåü»ì¯¿ g
(PC) / Ctrl
(Mac) Y‹h ÈéïnÇФ¹Á§üókB‹hÇФ¹nŽdê¹ÈLh:UŒ~
Y ê¹ÈK‰xžY‹`Qg Live L]nÇФ¹’xžWf;bkh:W~Y

³óƯ¹ÈáËåü’
•cféïx éO¢
¯»¹Y‹

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

16.4

216

Á§üóê¹È

Á§üóê¹È

á÷Léïke›UŒ‹h ~Z
k NY‹Shkj‹nLÁ§üóê¹ÈgY
]Sg SSg WÁ§üóê¹ÈkdDf¬ WfJM_Dh D~Y
Á§üóê¹Èo @áY‹á÷n •Ý¤óÈ’:WfD~Y
& ÇФ¹Á§ü
óo ê¹ÈneŠãhWfSSK‰¹¿üÈW~Y ê¹Èn oÉíÃרê¢k
jcfJŠ ×ê»ÃÈ ÇФ¹ âXnÁ§üó’Ééð & ÉíÃ×Wf°_k
Á§üó’ H‹ShLgM~Y
ÈéïÓåükoÇФ¹Á§üóL ¦k 1 dWKh:UŒjD_• Á§üóê¹
È’ÊÓ²ü·çóhWf•(Y‹Sh‚gM~Y ê¹ÈgxžUŒfD‹‚nL £
nÇФ¹Óåük ÇФ¹ÓåüL‹DfD‹4
h:UŒ~Y Á§üóê¹È
h
-ü’•cf éïn-«’ éO ŠÿH‹
g³óÔåü¿-üÜüÉn
ShLgM~Y
Á§üóê¹Èo Á§üónÞëÁxžk‚þÜWfJŠ ³Ôü„Sû Y‹›k¿
)gY Sn4
þ(xžUŒfD‹Á§üónpLÇФ¹Óåükh:UŒ~Y
Á§üóko Üêåüà¹é¤Àü Á§üó¢¯Æ£Ùü¿ ½í ÛÃȹïÃ
× Ü¿óLØDfD~Y Live ¯êÃ× Ø Á§üóhS’ÝXW_Š ×ê»ÃÈh
WfÇФ¹Ö馶 g|súYShLgM~Y Á§üó’xžWfK‰ èÆ á
Ëåün
ð ô ³ÞóÉ’xžW Á§üók M’ØQ‹ShLgM~Y éÃ
¯L'MO Ñj‚nkj‹kdŒf …¹’:Y M’ØQfJOShL^8kyk
ËcfM~Y

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

16.4.1

217

ªüÈ»ì¯È

ªüÈ»ì¯È ¹¤ÃÁLªón4
þ(á÷’æ WfD‹Á§üóLÁ§üó
ê¹È…kxžUŒ~Y Sn_ýo ¾üóh#ÕWfÍM~Y
ÑjéïnÈé
Öë·åüÆ£ó°kykËd¾üókdDfo !n g¬ W~Y

16.5

¾üó

¾üóo éï…n Á§üón¹¿üÈè k™•cfD‹
#nÇü¿Õ£ë¿
gY ¾üókˆŠ ÇФ¹Á§üóxh NY‹ShngM‹$nÄòLzšUŒ~
Y ÇÕ©ëÈgo ¾üóo N„kÕ\W æü¶L]næ ’•XY‹ShLjD
ˆF-šUŒfD~Y WKW û k•-š’LD
ôUŒ_³óÈíüë-š’L
FShLgM~Y ¾üóko -ü
Key)
Ùí·Æ£
Vel
Á§üó»ì
¯È
Chain n 3 .^LBŠ Á§üóê¹È nÜ¿ó’•cf ¨Ç£¿’ Š
ÿH‹ShLgM~Y
^h:
Hide Ü¿óo Yyfn¨Ç£¿’^h:k Š
ÿH~Y
á â - ü ¾ ü ó h Ù í · Æ £ ¾ ü ó o MIDI Ç ü ¿ n • ’ Õ £ ë ¿ Y ‹ _ •
Ç£ª¨Õ§¯ÈéïkoBŠ~[“

ªü

¾üóo 2 dn»¯·çók KŒfJŠ
tná¤ó»¯·çóo¾üóêSnµ¤
º ôhûÕk•(UŒ ELíOjcfD‹ tn»¯·çóoÕ§üÉÄòn-šk
•(UŒ~Y
»¯·çónµ¤º ôo »¯·çónæóï’ÉéðWfLD~
Y »¯·çónûÕo »¯·çónïå nè ’ÉéðWfLD~Y

16.5.1

¾üó…ná÷Õíü

¾üónÍM’ ãY‹_•k MIDI ¨Õ§¯Èéïgná÷Õíü’‹k‹fDM
~W‡F MIDI ¨Õ§¯Èéïo MIDI ÈéïnÇФ¹Á§üókBŠ MIDI á
÷’æ W~Y SSgo Snéïk& ÇФ¹Á§üóL 4 d+~ŒfJŠ
ÇФ¹Á§üóko MIDI ¨Õ§¯ÈL 1 dnKŒfD‹hW~W‡F
1. Èéï…n MIDI Çü¿oYyf
¯Èûéïxh0TW~Y

ÇФ¹Á§üó’

NW

MIDI ¨Õ§

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

2. MIDI ¨Õ§¯ÈéïkoÇФ¹Á§üóL 4 dBŠ
L X MIDI Çü¿’ Bk@áW~Y

218
YyfnÁ§üó

3. MIDI Çü¿o ÇФ¹Á§üóxhe‹Mk SnÁ§üón¾üó’
NgM‹ˆFkjcfDjQŒpjŠ~[“ MIDI ¨Õ§¯Èûéïn
Á§üóko -ü Ùí·Æ£ Á§üó»ì¯Èn 3 dn¾üóLBŠ~
Y
4. @á MIDI ÎüÈo Á§üón-ü¾üóhÔ UŒ~Y MIDI ÎüÈL
-ü¾üó…kBŒp !n¾üóxhûÕUŒ•sÔ UŒ~Y -ü¾ü
ókjQŒp SnÎüÈo Á§üó…nÇФ¹xhûÕUŒ~[“
5. Á§üónÙí·Æ£¾üóhÁ§üó»ì¯È¾üókdDf‚
UŒ~Y ÎüÈL!¾üónÄò…kB‹4
Á§üó…n
¤¹ne›xh ‰Œ~Y

ØkÔ
nÇÐ

6. Yyfn& Á§üónú›o~h•‰Œ MIDI ¨Õ§¯Èûéïn B
ú›hjŠ~Y ÈéïnÇФ¹Á§üónéïkšDf%nÇФ¹
LnKŒfD‹4
SnÇФ¹o éïnú›’×áWæ W~Y

16.5.2

-ü¾üó

-ü¾üó¨Ç£¿

-ü Ü¿óLxžUŒfD‹4
Á§üóê¹Ènók-ü¾üó¨Ç£¿Lh:

Á§üóLÕë MIDI ÎüÈìó¸ {| 11 ª¯¿üÖ kÞÃÔó°UŒfD
‹K’:W~Y Á§üóo -ü¾üó…kB‹ MIDI ÎüÈkn•ÍÜW~Y
nÁ§üón¾üóo -ü’DOdg‚qFShLgM‹_• Õì-·Öëj -ü
ÜüÉ r -šLïýkjŠ~Y

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

-ü¾üóÕ§üÉÄòo

16.5.3

219

Á§üóke›UŒ‹ÎüÈnÙí·Æ£’ pW~Y

Ùí·Æ£¾üó

Ùí·Æ£¾üó¨Ç£
¿

¤ó¹È¥ëáóÈûéï~_o MIDI ¨Õ§¯Èûéïn Á§üókoÙí·
Æ£¾üóLBŠ MIDI ÎüȪóÙí·Æ£nÄò’-šY‹ShLgM~Y
Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿’h:Y‹h Á§üóê¹Èókh:UŒ_-ü¾üó¨
Ç£¿LÙí·Æ£¾üó¨Ç£¿k Šÿ•Š~Y MIDI ÎüȪóÙí·Æ£o 1
K‰ 127 n¹±üëg:UŒ ¨Ç£¿ èk$ÄòLh:UŒ~Y ]nÖn_ýkd
Dfo-ü¾üó¨Ç£¿h ØgY
Ùí·Æ£¾üóÕ§üÉÄòo
Y

Á§üóke›UŒ‹ÎüÈnÙí·Æ£’

pW~

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

16.5.4

220

Á§üó»ì¯È¾üó

Á§üó»ì¯È¨Ç£
¿

Chain Ü¿ó’ªókY‹h Á§üó»ì¯È¨Ç£¿Lh:UŒ~Y Yyf.
^néïkÁ§üó»ì¯¿¾üóLBŠ X nÑéáü¿’•cfû kÁ§üó
’Õ£ë¿Y‹ShLgM~Y ¨Ç£¿ko Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿k<_ 0-127
n¹±üëLØQ‰ŒfD~Y $¹±üën ko
Á§üó»ì¯¿ h|pŒ
‹ Ééðïýj¤ó¸±ü¿LØDfD~Y
Ön¾üóh Ø Á§üó»ì¯È¾üóoÇü¿Õ£ë¿gY éïnÁ§üóY
yfLe›á÷’×áW~YL Á§üó»ì¯¿nþ(n$hÍjŠ FÁ§üó»ì
¯È¾üó’ dÁ§üó`QL¢Éì¹UŒ ú›’
W~Y
MIDI ¨ Õ § ¯ È û é à ¯ go Á§üó»ì¯È¾üóoÎüÈ`QgjOYyfn@
á MIDI ¤ÙóÈ MIDI CC ji ’Õ£ë¿W~Y Õ§üÉÄòo Á§üóke›
UŒ‹ÎüÈnÙí·Æ£’ pW~Y
ªüÇ£ªá÷’ú›Y‹ ¤ó¹È¥ëáóÈûéïhªüÇ£ª¨Õ§¯ÈûéÃ
¯go Õ§üÉÄòkˆŠ
Á§üónú›nÜêåüàìÙëL pUŒ~Y ]
Œgo þ(µ¦óÉL• UŒfD‹Á§üó»ì¯È¾üó kÁ§üó»ì¯¿L
ûÕW_4 oiFj‹ngW‡FK ¾üóLÕ§üÉÄò…gB•‹4
Á§üó
nú›Üêåüào¼ík pUŒ Á§üó»ì¯¿o¾üó kjŠ~Y ¾üók
Õ§üÉÄòLjD4
ú›Üêåüào p U Œ Z Á§üón¨Õ§¯È wD
êÐüÖn‹ÿó„Ç£ì¤ji L]Œ^Œn-šk“DÕ§üÉ¢¦ÈW~Y
]ŒgoSSg
DM~W‡F

ÑÕ©üÞó¹kÁ§üó»ì¯È¾üó’•(Y‹¹ÕkdDf‹f

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

221

Á§üó»ì¯È’•c_×ê»ÃÈÐó¯n\

Á§üó»ì¯È¾üó
’•cf¨Õ§¯È×ê
»ÃÈ’\ Y‹

Ön¾üó¿¤×hpjŠ Á§üó»ì¯È¾üónÇÕ©ëÈnwUo 1 ÇÕ©ë
È$o 0 kjcfD~Y Sn4
Á§üó»ì¯È¨Ç£¿’•cf ×ê»ÃÈÐ
ó¯ ’ éO\ Y‹ShLgM~Y
SSg‚ ‹hWf 4 dnÁ§üó’ déï’•(W~Y
Á§üókoU~V~
j¨Õ§¯ÈL+~ŒfJŠ ¨Õ§¯ÈK‰¨Õ§¯Èx ŠÿHf•(W_DhW~
Y
Ïóºªó gÍ\Y‹_• Á§üó»ì¯¿’ è³óÈíüëµüÕ§¹n
¨ó³üÀk MIDI ÞÃÔó°WfJM~Y
]Œgo 2 jîh 3 jînÁ§üónÁ§üó»ì¯È¾üó’
¾üónÄòL£
¥Y‹ˆFûÕW~Y
nÁ§üón¾üó$o 0 2 jînÁ§üón¾üó$o
1 3 jînÁ§üón¾üó$o 2 4 jînÁ§üón¾üó$o 3 gY
Á§üó»ì¯È¾üóo]Œ^Œìên$’ cfJŠ 2 dn¾üóLÍjŠ c
fDjD_•
¦k 1 dnÁ§üón• Á§üó»ì¯¿n$ ¨Ç£¿n j k
h: hIWOjŠ~Y ]nPœ Á§üó»ì¯¿’ÕKWf inÁ§üóLá÷
’æ Y‹K’zšY‹ShLgM~Y MIDI ¨ó³üÀ’•cf ¤ó¹È¥ëáó
È~_o¨Õ§¯Èn-š’!Xk ŠÿH‹ShLgM~Y

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

222

Õ§üÉÄò’•c_×ê»ÃÈÐó¯n¯í¹Õ§üÉ

Á§üó»ì¯È¾üó
’•cf¨Õ§¯È×ê
»ÃÈ“’¯í¹Õ§ü
ÉY‹

Mn‹’ i2•f Á§üó»ì¯È¾üó’®¿tW×ê»ÃÈ“’¹àüºkûÕ
Wf•~W‡F SnÍ\ko ¾üónÕ
Õ§ü ÉÄò ’;(W~Y
Õ§üÉko¹Úü¹LÅ•hj‹_• ¾üónwU’ W8pWfJM~W‡F
ón¾üó-šgo ×ê»ÃÈkþW]Œ^Œìên$L 4 d-šUŒfJŠ ]
Œ^Œk 1 õ@ Ön 3 dL^SHjDè LBŠ~Y ×ê»ÃÈ“n¯í¹Õ§ü
Éo 8 µŽgL•Œ~Y •(UŒ‹ PkþWf 8 µŽn¨ûgo—YN‹4
¾üónMn’ ôW Õ§üÉÄò’ 'kƒR~Y

16.6

Þ¯í³óÈíüën•(

ÞÃ×âüÉgÞ¯í³
óÈíü뢵¤ó’L
F

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

223

SnˆFj ÑjÇФ¹Á§üó’ËÉY‹_ýk H Þ¯í³óÈíüë’•Hp
éïnÍ•jÑéáü¿’!XkÍ\Y‹ShLgM~Y ‚a•“ Í\W_DÑé
áü¿’û kxžY‹ShLgM~Y ÞÃÔó°-š’Lc_‰ ]nÖnéï’
^h:k ŠÿH‹ShLgM~Y
Þ¯í³óÈíüëÓåün Map Mode Ü¿ó’ªókY‹h ÞÃ×âüÉk
ÿ•Š~Y ÞÃ×âüÉ’ªókY‹h å n 3 dnShLwSŠ~Y
ˆ éïnÇФ¹nÑéáü¿nFaÞÃÔó°ïýj‚nYyfL
UŒ~Y
ˆ Þ¯í³óÈíüëÀ¤¢ën k

Š

«éüh:

Map Ü¿óLh:UŒ~Y

ˆ ÞÃÔó°Ö馶 L‹M~Y

ÞÃÔó°’‹ËY‹ko å nK gLD~Y
1.

Map Mode Ü¿ó’¯êïW

Þ¯íÞÃ×âüÉ’ªókW~Y

2. ÞÃÔó°W_DÇФ¹Ñéáü¿’ 1 ¦`Q¯êïWfxžW~Y
3. Þ¯í³óÈíüën Map Ü¿ó’¯êïW
Y ÞÃÔó°Ö馶ks0Lý UŒ~Y

Ñéáü¿’ÞÃ×W~

4. Å•kÜX ÞÃÔó°Ö馶n Min/Max ¹é¤Àü’•cf$Äò’
¿tW~Y
Min ¹é¤Àün$’ Max ¹é¤Àün$ˆŠ‚'MO
-šY‹Shg ÍâÞÃÔó°’\ Y‹ShLgM~Y ÞÃÔó°Öé
(PC) / Ctrl
(Mac) ’¼W þ(n$’ÍâY‹Sh
¦¶n¨óÈê g
‚gM~Y
5. U‰kÞÃÔó°W_D4 o %nÇФ¹Ñéáü¿’xžW~Y Þ¯
íÞÃ×âüÉ’B†Y‹4 o
Map Mode Ü¿ó’‚F ¦¯êï
W~Y
Þ¯í³óÈíüëk ¦¢µ¤óY‹h ÇФ¹Ñéáü¿nÍ\oYyfÞ¯í³
óÈíüëkÔm‰Œ‹_• Ñéáü¿o!¹hWfh:UŒ~Y
èK‰ ¯êÃ×
¨óÙíü× ’•cfâ¸åìüÈY‹ShoïýgY
ÞÃÔó°Ö馶’•cf Ddg‚¢µ¤ónèÆ„JdLLH~Y
ÞÃ×âüÉLªón4 kn•h:UŒ~Y

Ö馶o

CHAPTER 16. ¤ó¹È¥ëáóÈh¨Õ§¯Èéï

16.7

224

éï…néï

SŒ~g éï’Ë Y‹Yyfn³óÝüÍóÈkdDf¬ WfM~W_ ]Œg
oSSg U‰k2“`³ó»×ÈkdDf‹fDM~W‡F éïnÇФ¹Á§ü
ó…èk éï’ H‹Sh‚gM~Y Snàn j
g¬ W_Sh’ DúW
fD_`QŒp
ãY‹ShL]FãWOojDoZgY ]Œo
éïk+
~Œ‹‚nYyf’~h•f XSnÇФ¹h H‹ShLgM‹ hDF‚ngW
_ SŒ’ ~HŒp ÇФ¹Á§üók°•éï’ý Y‹Sho ÇФ¹’ý
Y‹Shh •ŠLjD hDFShLJ KŠD_`Q‹h D~Y

MIDI ¨Õ§¯ÈûéÃ
¯k‚F 1 dn MIDI ¨
Õ§¯ÈûéïL+~
ŒfD‹‹

~Z ÖŠ¼•_Déï’xžWfK‰
èÆ áËåün °ëü×
³ÞóÉ
’xžW~Y ÈéïÓåügo éïk+~Œ‹…¹o Öé±ÃÈk ~Œ_b
gh:UŒ~Y éï…kéïLB‹4
Öé±ÃÈn…tk‚FrhdÖé±Ã
ÈLh:UŒ~Y
éïûÁ§üóûÇФ¹o ÉéðgéïkeŒ_ŠéïK‰úW_ŠWf
Èéï“’ê1kÕKYShLgM~Y Á§üó’xžWfK‰ »Ã·çóÓåü
~_o¢ìó¸áóÈÓåüxÉéðY‹h Mnk •[fÕ©ü«¹L Šÿ•Š
~Y ÈéïÓåüL‹M Á§üó’@šnMnkÉíÃ×Y‹ShLgM~Y

225

Chapter 17

ªüÈáü·çóh¨óÙíü×
nèÆ
Live nß-µühÇФ¹’Í\Y‹› òk •[f³óÈíüë’6¡W_Dh F
ShLˆOBŠ~Y òn¿¤àé¤ók¿c_³óÈíüënÕ\’
ªüÈáü
· ç ó h|s~Y ¿¤àé¤ók¿cf$L
Y‹Sh’ ª ü È á ü · ç ó
hDD~Y Live nòÆóÝûß-µüûÇФ¹³óÈíüën{h“iL þ
ŸkoªüÈáü·çó UŒfD~Y

17.1

ªüÈáü·çón

2

ªüÈáü·çón\ o!XgY ³óÈíüëÐün 2ó ¹¤ÃÁLªónBk
ôUŒ_³óÈíüëo ªüÈáü·çóhWfYyf 2UŒ~Y ß-µü„Ü
êåüà¹é¤Àüjin³óÈíüëk 2óªüÈáü·çó’\ Wf•~W‡
F 2óŒ• YŒp ³óÈíüënÕMkˆ‹¹œ’îh3gº•gM~Y ³óÈ
íüëLªüÈáü·çóhWf 2UŒ‹h ¹é¤ÀüÎÖn LED L¹oW~Y È
éïnÑóËó°„ÈéƣÙü¿¹¤ÃÁ‚ ªüÈáü·çóhWf 2
Y‹h¿)gY ªüÈáü·çóL\ UŒ‹h LEDLæ èk¹oW~Y

CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ

226

ªüÈáü·çóhWf
2UŒ_Üêåüàû
ÑóûÈéƣ
Ùü¿¹¤ÃÁ

17.2

ªüÈáü·çónJd

ªüÈáü·çó’JdY‹ko ªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüë’¯êïW
fxžW èÆáËåüK‰ ¨óÙíü×’Jd ³ÞóÉ’xžW~Y ªüÈáü
·çó’:Y LED oˆH ³óÈíüënp$oò- škÝ_Œ~Y ¯êïWfx
žY‹ShogMjD_• ÈéƣÙü¿¹¤ÃÁjinªüÈáü·çó’
Sn¹ÕgJdY‹ShogM~[“ ¹¤ÃÁnªüÈáü·çóo ¨óÙíü×n
Öìü¯Ý¤óÈ’èÆWfJdW~Y

17.3

ªüÈáü·çó’!¹kY‹

\ W_ªüÈáü·çó’ ôW_OjDQŒi °_k³óÈíüë’ÕKWf•_
ýk ô’ H‹ShLg
DhDF4 LBŠ~Y ÖŠˆWet !6PgYK‰
M~YL âXÇü¿’ øM[Z ³óÈíüënªüÈáü·çó’ B„k!¹k
W_D4 n-š‚TO!XgY 2óâüÉL ª Õ nB ªüÈáü·çó UŒ_
³óÈíüë$k ô’ H‹h ªüÈáü·çó’:Y LED LˆH ³óÈíüë
nªüÈáü·çóLªÕkjc_Sh’å‰[~Y ªüÈáü·çógo þ(nÞ
Ëå¢ë-šL*
*HW~Y
¢ìó¸áóÈx;
‹ Ü¿ó

Live Set nªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüëLªÕn4
³óÈíüëÐün
¢ìó¸áóÈx;‹ Ü¿óL¹oW~Y SnÜ¿óko 2dnyîLBŠ~
Y

CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ

227

1. ¢ìó¸áóÈg-ã×ÁãüUŒ_¶Kn³óÈíüëh
j‹Sh’å‰[~Y

þ(n¶KLp

2. SnÜ¿ó’¯êïWf YyfnªüÈáü·çó’•s ¹kW
Èáü·çóL¢ìó¸k 2UŒfD‹¶Kk;YShLgM~Y

17.4

ªü

ªüÈáü·çónÉíühèÆ

¢ìó¸áóÈÓåügo
:ûèÆgM~Y

ªüÈáü·çó«üÖoÖìü¯Ý¤óÈ«üÖhWfh
3

5

1

4

2

¢ìó¸áóÈÓåün
ªüÈáü·çó¨óÙ
íü×

1. Èéïn¨óÙíü×k¢¯»¹Y‹ko
¯êïW~Y

Èéï

ð*n

2. Èéïnß-µü~_oÇФ¹³óÈíüë’¯êïY‹h
Èíüën¨óÙíü×Lh:UŒ~Y

Ü¿ó’
]n³ó

3. ¨óÙíü×o ªüÇ£ªâb~_o MIDI Ç£¹×ì¤n j kh:U
Œ~Y ‚ôøo³óÈíüë$’ 4søoB“’:WfD~Y ¹¤ÃÁ
h鸪ܿók¢Wfo p$øo #škjcfD~Y
4. ªüÈáü·çóÇФ¹»ì¯¿go Èéïß-µü~_oÈéïÇ
Ф¹’xžY‹K
None ’xžWf¨óÙíü×’ YShLgM~
Y ªüÈáü·çó UŒ_ÇФ¹néÙë*n LED h:kˆŠ ªüÈ
áü·çóÇФ¹’ §Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ

228

5. ªüÈáü·çó³óÈíüë»ì¯¿go ªüÈáü·çóÇФ¹»ì
¯¿gxžUŒ_ÇФ¹K‰³óÈíüë’xžW~Y ªüÈáü·çó
UŒ_³óÈíüënéÙëko LED L¹oW~Y

17.4.1

¨óÙíü×nÉíü

ÉíüâüÉgo
gM~Y

¨óÙíü׫üÖ’¯êï~_oÉéðWfÉíüY‹ShL

Éíüâüɹ¤ÃÁ

ÉíüâüÉ’ªókY‹ko
ª×·çó áËåüK‰ ÉíüâüÉ ’x
Ctrl
B (PC) /
žW ³óÈíüëÐünÉíüâüɹ¤ÃÁ’¯êïY‹K
B (Mac) -ühB’ Bk¼W~Y

¨óÙíüÖ’ÉíüY

ÉíüY‹h ï–°êÃÉnEk •[ Žµ¶n¹ÆÃ×L\ UŒ~Y ï–°
êÃÉo ·çüÈ«ÃÈ’•cf-šW~Y ª×·çóáËåüK‰ °êÃÉk8
4 (Mac) ’•D ê1k
@ ª×·çó’•FK ·çüÈ«ÃÈ Ctrl 4 (PC) /
KøMgÉíüY‹_•k°êÃÉ’^h:kY‹ShLgM~Y

17.4.2

Öìü¯Ý¤óÈèÆ

ÉíüâüÉLªÕn4
¨óÙíü×Ç£¹×ì¤nh:hÍMopjŠ~Y é¤
óhé¤ó’djPÖìü¯Ý¤óÈo ÉéðWfÕKYShLgM~Y ¨óÙ
íü×o Ðï°é¦óÉ’¯êïY‹K ÉéðWfxžW~Y å n_ý’
ŸLgM~Y

CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ

ˆ °WDÖìü¯Ý¤óÈ’\
êïW~Y

Y‹ko

ˆ Öìü¯Ý¤óÈ’ˆ»Y‹ko

229
é¤ó

nݸ·çó’ÀÖë¯

ݤóÈ’ÀÖë¯êïW~Y

ˆ Öìü¯Ý¤óÈnûÕo ÉéðgLD~Y ÉéðY‹Öìü¯Ý¤óÈ
Lþ(xžxžUŒfD‹Äò…kB‹4
xžUŒfD‹Äò…nÖnÖìü
¯Ý¤óÈ‚ ÒkûÕW~Y
xžUŒfD‹Äò…n
Öìü¯Ý¤óÈ’~h
•fÕKYko iŒK
dnÖìü¯Ý¤óÈ
’ÉéðW~Y

Y

-ü’¼WjL‰ÉéðWf Öìü¯Ý¤óÈ’ˆ»Y‹ShLgM~
(PC) /
(Mac) -ü’¼WjL‰ÉéðWf ®¿t’LD~Y

Ctrl

ˆ Öìü¯Ý¤óÈk ~Œ_é¤ó’ÉéðWf ‚ô¹ kÕKYShLgM
~Y Öìü¯Ý¤óÈnMnL
k
W~Y
é¤óLþ(xžUŒfD
‹Äò…kB‹4
¨óÙíü×o xžUŒ_¿¤à¹Ñóg‚ô¹ kÕM
~Y Live o xžUŒ_Äò…`QgûÕY‹ˆF xžUŒ_Äò…né¤ó
n!ïkÖìü¯Ý¤óÈ’?eW~Y

¨óÙíü×é¤ó’É
éðWf‚ô¹ kû
Õ

17.4.3

¨óÙíü×níï

¯êÃ×’ûÕY‹h
8 Live oYyfnªüÈáü·çó’¯êÃ×h ÒkûÕ
U[~Y ¯êÃ×gojO½ó°Ý¸·çók¨óÙíü×’íïW_D4 ko

CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ

230

¢ìó¸áóÈÓåün

¨óÙíü×’úš

Ü¿ó’¯êïW~Y

ª×·çóáËåüK‰

¨óÙíü×’úš

’xžWf-šY‹Sh‚gM~Y

¨óÙíü×’úš
¹¤ÃÁ

17.4.4

èÆáËåün³ÞóÉ

¨óÙíü×èÆk¿)j³ÞóÉ’ èÆáËåüK‰xžgM~Y
ÈéïK‰ªüÈáü·çó’«ÃÈ~_o³ÔüY‹ko èÆáËåüK‰]Œ^
Œ ¨óÙíüÖn«ÃÈ
¨óÙíü×n³Ôü ’xžW~Y
鎕nΏk
pn¨óÙíü×n³ÔühÚü¹È’
íü×’ ý ³ÞóÉ’xžW~Y

BkLFko

¨óÙ

Live go ¨óÙíü×nÕM’B“nAŒk¿cf³Ôü&Úü¹ÈgM‹`Qgoj
O Ñéáü¿n“gn³Ôü&Úü¹È‚ïýgY WKW ûÕL s’jUjDS
h‚BŠ ÑónÕM’¤³é¤¶hâpxûÕU[‹4 ji
Live LŸLgM‹n
o
nÝXkP‰Œ~Y

17.4.5

ÆóÝnªüÈáü·çó’èÆ

ÆóÝk
WjL‰ ªüÇ£ªn¹ÈìÃÁh'.’À¤ÊßïkLH‹no Live
n'Mjy´gY Live go ½ó°ÆóÝ‚ªüÈáü·çó UŒ_³óÈíüën
1 dkjcfD~Y
½ó°ÆóÝn¨óÙíü×’èÆY‹ko Þ¹¿üÈéï’U‹W
tn¨óÙ
íü׻쯿K‰ Mixer ’xžW
tn»ì¯¿K‰ Song Tempo ’xžW~
Y

CHAPTER 17. ªüÈáü·çóh¨óÙíü×nèÆ

231

ÆóݨóÙíü×

ÆóݨóÙíü×n¿tko p$øÇ£¹×줒•FSh‚gM~Y SnÇ£¹
×ì¤o ¨óÙíü׻쯿n kB‹p$Üï¹h#ÕWf_ýWfD~Y æ
tnÜï¹oÆóÝn
$’ ótnÜï¹oÆóÝn '$’ BPM gh:Wf
D~Y
2 dn³óÈíüëgo
šW~Y

ÆóÝkrŠSf‰Œ_ MIDI ³óÈíüénp$nÄò’z

232

Chapter 18

¯êÃרóÙíü×
Live n ¯êÃ×ko ]Œ^Œ ¯êÃרó Ù í ü × L+~ŒfD~Y ¯êÃ×
¨óÙíü×kqÿUŒ‹¯êÃ×n'¶o ¯êÃ×n¿¤×h-šk•XW~Y ¯
êÃרóÙíüÖo MIDI ³óÈíüéÇü¿hWf•(UŒ_Š ÇФ¹nÑé
áü¿’¿ÀW_ŠgM~Y Snàgo ~Z¯êÃרóÙíüÖn\ ûèƹÕ
’¬ W ]n•D¹kdDfsWO¬ WfDM~Y

18.1

¯êÃרóÙíü֨ǣ¿

¯êÃ×ÓåüÜï¹
»ì¯¿’•cf¨óÙ
íü×Üï¹’h:Y

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

233

¯êÃרóÙíüÖ’Í\Y‹ko
jón¯êÃ×ÓåüÜﹻ쯿ÑÍë
’ ¹kW ¯êÃ×Óåün ¨óÙíü× Üï¹’h:U[~Y ¨óÙíü×
Üï¹ko»ì¯¿L 2 dBŠ ¨óÙíü×nh:hèÆLLH~Y

¯êÃ×Óåün¨óÙ
íü×Üï¹

j náËåüoÇФ¹»ì¯¿gY ÇФ¹»ì¯¿go Í\Y‹³óÈíü
ën ,«Æ´ê’xžW~Y ÇФ¹»ì¯¿n¨óÈêo ¯êÃ×n.^kˆŠ
pjŠ~Y
ˆ ªüÇ£ª¯êÃ×ko
Clip
¯êÃ×nµó×ë³óÈíüë ûÈéÃ
¯nÇФ¹Á§üókB‹Yyfn¨Õ§¯Èûß-µüL¨óÈêUŒfD~
Y
ˆ MIDI ¯êÃ×ko
MIDI Ctrl
MIDI ³óÈíüéÇü¿ hÈéïnÇФ
¹Á§üókB‹YyfnÇФ¹L¨óÈêUŒfD~Y

j náËåüo³óÈíüë»ì¯¿gY ³óÈíüë»ì¯¿go
j ná
ËåügxžUŒ_¢¤Æàn³óÈíüë’xžW~Y ÇФ¹~_o³óÈíüë
»ì¯¿nDZŒn4 ‚ ¯êÃרóÙíüÖ’+€¢¤Æàn ðko LED L¹o
Y‹ng !Xk$%gM~Y
¯¤Ã¯»ì¯¿

Ü¿óg èÆUŒ_³óÈíüë’xžW~Y

áËåü~_o¯¤Ã¯»ì¯¿Ü¿ó’¯êïY‹h µó×ëh:~_o MIDI ¨
Ç£¿kã•Š xžUŒ_¨óÙíü×’:Y¨óÙíü֨ǣ¿Lh:UŒ~Y
Sample
Notes
Envelopes Üï¹n¿¤ÈëÐü’¯êïW h:’ Š
ÿH‹ShLgM~Y
¯êÃרóÙíüÖn\

hèÆnƯËïo

¢ìó¸áóÈÓåügnªüÈ

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

áü·çó¨óÙíü×n\

234
hèÆnK

h<fD~Y

pŠÔW•D_D¨óÙíü×»¯·çó’\
D

W_4

ko

å

’fWf•fO`U

1. ëü×Öìü¹ KcS gò“gëü×Äò’xžW ¯êïgÖìü¹
’xžW~Y SFY‹Shg èÆáËåün ëü×xž ³ÞóÉLŸ
LUŒ ëü×…nYyfn PLxžUŒ~Y
2. ¨óÙíü×’³ÔüW~Y -üÜüÉ’•cfÍ\Y‹4
C (Mac)’¼W~Y
(PC) /
3. -üÜüÉn
U[~Y

-ü’•cf

âp-ü’•Hp
éOëü×Öìü¹’¿ÀY‹ShLgM~Y
íü×nèÆ\mLoKiŠ ' ¿)gY
¯êÃרóÙíüÖ’JdY‹ ÇÕ©ëÈ$k;Y
f’xž ’xžWfK‰
Jd ’xžW~Y

18.2

Ctrl

C

ëü×Öìü¹’1ëü×wThóx·ÕÈ

4. ¨óÙíü×’Úü¹ÈW~Y -üÜüÉ’•cfÍ\Y‹4
V (Mac)’¼W~Y
(PC) /

]Œgo

o

ko

o

Ctrl

V

¯êÃרóÙ

èÆáËåüK‰

Yy

¯êÃרóÙíüÖn•(¹Õ’‹f•~W‡F

ªüÇ£ª¯êÃרóÙíüÖ

¯êÃרóÙíüÖo Live nªüÇ£ªk >›' ’ H Live ’7›jµ¦óÉ
Ƕ¤óÄüëk «U[~Y ªüÇ£ª¯êÃ×k¯êÃרóÙíüÖ’•Hp
µ¦óÉn®¿tK‰hO°WDµ¦óÉ\ kó‹~g
n¯êÃ×’•cfJÌ
jÐê¨ü·çó’ê¢ë¿¤àk\ Y‹ShLgM~Y

18.2.1

¯êÃרóÙíüÖn^4Ê'

¯êÃרóÙíüÖ’•Hp Ç£¹¯ nµó×ëk ô’ HZk°WDµ¦óÉ

Y‹ShLgM~Y Live o ¨óÙíü׿À’ê¢ë¿¤àgLD~Yng

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

235

nµó×ë’LPkWf
\ Y‹ShLgM~Y

hOUc_µ¦óÉn¯êÃ×’}Mjp`Q Live Set k

°•k\ UŒ_µ¦óÉo
ó¸áóÈÓåügo
P
~Y

øMúW ~_oêµó×êó°WfÝXgM~Y ¢ì
³ÞóÉ’•cf°WDµó×ë’\ Y‹ShLgM

18.2.2

ÔÃÁn

ôhÎüÈThnÁåüËó°

Ö馶K‰Live xµó×ëëü×’ÉíÃ×Wf• W~Y ¨óÙíü×n Transpose
¯¤Ã¯»ì¯¿Ü¿ó’¯êïY‹h µó×ë…nÎüÈnÔÃÁLâMY‹n’
3gºK•jL‰ ô’ H‹ShLgM~Y
ÉíüâüÉk ŠÛH °êÃÉk¿cf¹ÆÃ×’ÏDfDQp
éO ôgM~
Y Öìü¯Ý¤óÈ„é¤ónèÆn›ko ÉíüâüÉ’ªÕk ŠÛH~Y Ö
ìü¯Ý¤óÈ’4skûÕU[f¹ÆÃ×’j•‰KkW_D4 k‚ ÉíüâüÉ
’ªÕkY‹h¿)gY

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

236

¹ÆÃ׋n⿨óÙ
íüÖ
h¾œ‹n
⿨óÙíü×

ïü×-šgo Live n¿¤àïüÔó°¨ó¸óL¨óÙíü×nb’iŒO‰Dcº
ki(Y‹K’zšW~Y ÈüóhƯ¹ÁãüâüÉn°ì¤óµ¤º$’ UOY
‹K ÓüÈâüÉnÈéó¸§óȳóÈíüëk U•n$’xžYŒp ì¹Ýó
¹ ¦o OjŠ~Y
µó×ë…nÎüÈnÁåüËó°’ ôY‹ko
WjL‰Öìü¯Ý¤óÈ’Éíü~_oûÕW~Y
Ç£¹×줒¹¯íüëU[‹ko
jL䃎̡W~Y

Ctrl

Alt

Ctrl

(PC) /

(PC) /
Alt

(Mac) -ü’¼
(Mac) -ü’¼W

ÔÃÁo
Ø „ k¿ÀUŒ~Y ⿨óÙíü×nú›o
Transpose ³ó
Èíüë$kØ UŒ~Y
ôPœo ïýÄò Sn4 -48 K‰ 48 Jó khi
~‹ˆF¯êÃ×UŒ~Y

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

18.2.3

µó×ë…nÎüÈnßåüÈh

237

p

¨óÙíü×n Volume ¯¤Ã¯»ì¯¿Ü¿ó’¯êïWf ªüÇ£ª¯êÃ×
nÜêåüà¨óÙíü×k¢¯»¹W~Y ÉíüâüÉg¹ÆÃ×’ÏOK ~_o
Öìü¯Ý¤óÈ’•cfb’tH µó×ëkû nÜêåüà¨óÙíü×’i(Y
‹ShLgM~Y

µó×ëkÜêåüà¨
óÙíü×’i(Y‹

Üêåüà¨óÙíü×nú›o ¯êÃ×Üêåüà¹é¤Àünþ($nÔ‡hWf
ãÈUŒ~Y ]n_• ¯êÃרóÙíüÖ’ ôWf‚Üêåüà-š$’…H‹
ShoBŠ~[“L ¯êÃרóÙíüÖkˆŠïtÜêåüàL!ók~g L‹S
hLBŠ~Y

18.2.4

ÓüÈn¹¯éóÖë

¯êÃרóÙíüÖn¯ê¨¤Æ£Öj•(¹Õk µó×ëªÕ»ÃÈn ¿LBŠ
~Y µó×ëªÕ»ÃÈ ¿o êºàµó×ëk•(Y‹h¹œ„gY ªÕ»ÃÈ
n ¿o ïü×nÓüÈïü×âüÉ gÕ\Y‹ˆF-šUŒ_¯êÃ×kn•ïý
gY
ÀnÉéàëü×’•cf µó×ëªÕ»ÃÈ ¿’fWf•~W‡F ~Z
Beats âüÉLxžUŒfD‹Sh’º•WfO`UD ¨óÙíü×Üï¹…n
ÇФ¹»ì¯¿K‰ Clip ’ ³óÈíüë»ì¯¿K‰ Sample Offset ’]Œ^
ŒxžW~Y Y‹h ‚ôn°êÃɪüÐü줒 d¨óÙíü֨ǣ¿Lh:
UŒ~Y SSg ¨óÙíü×ÉíüâüÉg¼íå n$k¹ÆÃ×’-šY‹h
ëü×L¹¯éóÖëY‹nL^SH~Y

1

B‹ªüÇ£ªLÆü×ØÃÉK‰-•Ö‰ŒfDf

Æü×ØÃÉnݸ·çóL¨ó

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

238

Ùíü×kˆcf¿tUŒfD‹hW~Y ¨óÙíü×L›fY‹$LØQŒpØD{
i Æü×ØÃÉo»ó¿üݸ·çóK‰âŒf-šUŒ~Y ×é¹$n¨óÙíü
×o ØÃÉ’þ(n0¹K‰ *e xhÕKW ޤʹ$n¨óÙíü×o ØÃ
É’þ(n0¹K‰ N» xhûÕU[~Y Live go Sn¿ÀL»óÁXMgoj
OÍXMgL•Œ~Y &n°êÃÉoªÕ»ÃÈn 16 ó&kB_Š ×é¹ 2 ó
&K‰Þ¤Ê¹ 2 ó&nÄòg¿ÀY‹ShLgM~Y
µó×ëªÕ»ÃÈ¿À’LFh ÓüÈëü×nÐê¨ü·çó’ éO\ gM~
Y
•„j «ÃÈh™N •[‹_•k SnƯËï’)(Y‹ShoJY
Y•W~[“ Live n¢ìó¸áóÈÓåü’•(WfLF¹L!XgY ~_ ¿À
Œ °WD¯êÃ×kq Y‹n‚!XgY

µó×ëªÕ»ÃȨó
Ùíü×’•cf¹ÆÃ
×’êÔüÈW¿¤àn
¦’=hW~Y

µó×ëªÕ»ÃȨóÙíü×ko y´nB‹¹œ’:Y‚nLBŠ~Y ‹Hp
M ¨¹«ìü¿ b¶go ¨óÙíü׋Ëè g¹ÆÃ×LêÔüÈUŒ~Y
XˆFk é„Kj Mœb’ÏOb¶go ¿¤à ¦L=a œbÒ¦L 45 ¦K
‰ZŒ‹h
sñDvŒ¹œL ~Œ~Y Èéó¸§óÈ’ 1/32 k-šW Sn¹
œ’fWf•fO`UD

18.2.5

¯êÃ×’Æó×ìüÈhWf•(Y‹

¯êÃרóÙíüÖ’•(Wf6\’šQfDOh ¨óÙíü×’+€¯êÃ×o
ªê¸Êëµó×ëhhOpjc_ìênó’Og‹ˆFkjŠ~Y ]n¯êÃ×nš’Önµó×ëki(U[f•_‰i“jókj‹`•Fh sL•OK‚WŒ~[
“ S“jhMo ¯êÃ×’xžWf¯êÃ×Óåü’h:W Õ¡¤ëÖ馶û
»Ã·çóÓåüû¢ìó¸áóÈÓåüK‰J}Mjµó×ë’¯êÃ×ÓåükÉ

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

éðY‹`QgY
`QL¤ÛUŒ~Y

18.3

¨óÙíü×’+€¯êÃ×-šo~c_O

239
ôUŒZ

µó×ë

ß-µühÇФ¹¯êÃרóÙíü×

¯êÃרóÙíü×o ß-µühÇФ¹³óÈíüën¿
¿ À k•(UŒ~Y ß
-µühÇФ¹³óÈíüëo ¢ìó¸áóÈnªüÈáü·çó¨óÙíü×g‚
Í\gM‹_• ÷qY‹K‚WŒ~[“ WKWjL‰ ¯êÃרóÙíü×hªü
Èáü·çó¨óÙíü×ko B‹¹gÍ•jUDLBŠ~Y ªüÈá·çó¨óÙ
íü×LB“…n šUŒ_ݤóÈkJQ‹³óÈíüë$’ š © Y‹nkþW
¯êÃרóÙíü×n_ýo š©UŒ_$k q ÿ ’ H ‹ ShkPšUŒ~Y
SnUDkˆŠ 2 dnpj‹¿¤×n¨óÙíü×’¿ŒU[jL‰
Ñéáü¿’
¿tY‹ShLgM~Y
4 ÀKQf†cOŠÕ§üÉ¢¦ÈY‹ˆFk 2UŒ_ªüÇ£ª¯êÃ×nÜ
êåüàªüÈáü·çóLB‹hW~Y 4 ÀKQf†cOŠß-µüÜêåüà’
R‹¯êÃרóÙíü×’\ Y‹h Õ§üÉ¢¦ÈoinˆFk
Y‹gW‡
F ~Z ¯êÃרóÙíü×kˆŠªüÈáü·çó¨óÙíü×g-šUŒ_Äò
’ÜêåüàL LcfDOkdŒ ÜêåüàoÕ§üÉ¢¦È’Ë•jDg¯ìÃ
·§óÉW~Y WKW]nŒ ªüÈáü·çó$L LŠ
Y‹¯êÃרóÙ
íü×$h¤îY‹h ªüÈáü·çókˆŠvþ³óÈíüë$ ¯êÃרóÙ
íü×nÍ\ïýÄò L LŠ Õ§üÉ¢¦ÈLË~Š~Y

18.3.1

ß-µüÜêåüàh»óÉn¿À

Ÿê„ko ¯êÃ×Üêåüàhß-µüÜêåüàn2dnÜêåüà¿ÀLBŠ~
Y ß-µüÜêåüào ß-µün²¤ó¹Æü¸kþY‹¿Àg ¨Õ§¯ÈLK
Kc_á÷’ R RW~Y ß-µünÜêåüà¹é¤Àüd~•n kB‹ Uj
¹Lþ(¿À-nÜêåüà-š’:WfD‹ng ÷qY‹ShoBŠ~[“

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

240
ß-µüÜêåüà’¿
ÀW~Y ¿ÀUŒ‹Ü
êåüào Üêåüà
¹é¤Àüd~•n k
B‹ Uj¹g:UŒ~
Y

Üêåüà¹é¤Àü’
KŠ~Y

U[‹h

¹L¹é¤ÀünÕMk

•[fûÕY‹nL

Èéïn»óɳóÈíüën¿Ào!XgY ¿Ào øþÑü»óÈgLD~Y
SSg‚ ¯êÃרóÙíü×o»óÉÎÖnÄò’…Hf»óÉ’‹OShogM~
[“L þ(n»óÉ$’ޤʹ!P dB ~g
Y‹ShLgM~Y

18.3.2

Ñón¿À

Ñó¨óÙíü×o ß-µünÑókþWføþ„k¹œ’ H~Y ÑónÎÖnM
ng¿Àn¦ D’-šW~Y ÑónÎÖL-.k-šUŒfD‹4
¯êÃרó
Ùíü×kˆ‹¿Ào jæK‰ jó~gnÄòg ¹gY ¿À¢Þ¦óÈo Ñó
nÎÖLæókÕOkdŒêÕ„k
W~Y ‹Hp ÑónÎÖ’ jæ~gÕKY
h Ñó¯êÃרóÙíü×oUn¹œ‚þW~[“

18.3.3

ÇФ¹³óÈíüën¿À

¯êÃ×nÈéïkB‹ÇФ¹oYyf ¯êÃרóÙíü×ÇФ¹»ì¯¿…
kê¹È¢Ã×UŒ~Y ÇФ¹n³óÈíüën¿Ào!XkLH~Y ÇФ¹³
óÈíüë’¿ÀY‹›ko ¯êÃרóÙíü×hÇФ¹-šnø’\(kdDf
è Y‹Å•LBŠ~Y ÇФ¹×ê»ÃÈhUD ¯êÃרóÙíü×oÇФ¹
n³óÈíüë$’š©Y‹ShogMZ þ(n-škøþWf³óÈíüë$’ ô
Y ‹ ShWKgM~[“

»óÉ’¿ÀW~Y »
óÉÎÖnݸ·çóê
ó°o¿À$’:W~
Y

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

18.4

241

MIDI ³ ó È í ü é ¯ ê Ã × ¨ ó Ù í ü ×

Live kô¥ 2óUŒ_ °WD MIDI ¯êÃ×’•cfÍ\WfD‹4
~_oÕ¡¤ë
K‰n MIDI ¯êÃ×’•cfÍ\WfD‹4 kKK•‰Z Live go ¯êÃרó
Ùíü×b n¯êÃ×kþW MIDI ³óÈíüéÇü¿nèÆh\ ’LFShLïý
gY
MIDI ¯êÃ×nÇФ¹»ì¯¿K‰ MIDI Ctrl ’xžW ÇФ¹»ì¯¿n k
B‹³óÈíüë»ì¯¿’•cf MIDI ³óÈíüé’xžW~Y ¹ÆÃ×’ÏOK
Öìü¯Ý¤óÈ’•(Wf ê¹ÈUŒfD‹³óÈíüékþY‹°WD¯êÃר
óÙíü×’\ Y‹ShLgM~Y MIDI Õ¡¤ën èhWfÖŠ¼~Œ_Š °
WD¯êÃ×n2ó-k\ UŒ_³óÈíüéÇü¿n¯êÃרóÙíü×h:’è
ÆY‹Sh‚gM~Y Ygk¯êÃרóÙíü×’ d³óÈíüén ðo ³ó
Èíüë»ì¯¿k Uj LED hqkh:UŒ~Y
Live o 119k ‹{h“in MIDI ³óÈíüé’µÝüÈWfD~Y ³óÈíüé
koáËåüótn¹¯íüëÐüK‰¢¯»¹Y‹ShLgM~Y MIDI ³óÈíü
éáûü¸n áHÇФ¹o MIDI ³óÈíüëÁãóÍë}än¹ k“•jD
ShLBŠ ‹Hp ÔÃÁÐóÉ ~_o Ñó jio
ML:Y_ý Šk_ý
WjDShLBŠ~Y

MIDI³óÈíüé¯
êÃרóÙíü×

å n go ¯êÃ×K‰¯êÃרóÙíü×nêó¯’ Y ¹ÕL¬ UŒfJ
Š _OU“nƯËïL9ËUŒfD~YL MIDI ³óÈíüé¯êÃרóÙíü
×’•F4 k‚Sfo•f H‹ShLgM~Y

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

242

¯êÃרóÙíü×nêó¯’

18.5

Y

¯êÃרóÙíü×ko ìênëü×/êü¸çó-š’LFShLgM~Y ¯êÃ
×K‰¨óÙíü×nêó¯’ YShg :À„g¯ê¨¤Æ£Öjª×·çó’JÌ
k\ Y‹ShLgM~Y xž¢nFaDOdKkdDfo Snàg¬ WfD~
Y

Live Set n Õ § ü É ¢ ¦ È ’ × í ° é à Y ‹

18.5.1

~Zo!Xj‹K‰‹fDM~W‡F B‹¯êÃ×L• UŒ‹h Õ§üÉ¢¦ÈL
8 ÀKQfL•Œ‹ˆF Live Set ’-šW_DngYL ëü×o 1 ÀWKBŠ~[

2

1

4

¯êÃרóÙíü×’
•cf ëü×LpŠÔ
UŒ‹FakÕ§üÉ¢
¦ÈY‹ˆF-šW~
Y

3

1. ¯êÃ×Üêåüàn¨óÙíü×’xžW
W ~Y

µó×ëK‰n

êó¯’

¯êÃרóÙíü×nëü×Öìü¹LrdMgh:UŒ Sn¨óÙíü
×kìênëü×/êü¸çó-šLB‹ShL KŠ~Y ¨óÙíü×ÜÃ
¯¹nëü×/êü¸çó³óÈíüëL•(ïýkjŠ~Y
2. ¨óÙíü×nëü×¹¤ÃÁLªÕgB‹Sh’º•WfO`UD µó×
ëÜï¹nëü×¹¤ÃÁoqÿUŒ~[“ ¨óÙíü×o
ÞMŠ

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

Y

ëü×WjD

g•

243
WfD‹k‚KK•‰Z

µó×ëoëü×’šQ~

3. æïkB‹¨óÙíü×nëü×wp$Üï¹k 8 ’e›W~Y
4. ¨óÙíü×n¿¤àëüéü’¯êïWf
íü×Ç£¹×줒 '~gá'W~Y
5. iY‹êü¸çókÖìü¯Ý¤óÈ’?eW
gÉéðW~Y
Í\’BHfK‰¯êÃ×’•
¢¦ÈY‹nLº•gM~Y

Y‹h

1

¹

kÉéðW

j

¨óÙ

¼íÑü»óÈ

Ànëü×L 8

ÀKKcfÕ§üÉ

è
êó¯âüÉ’ ŠÿH‹h ¨óÙíü×Çü¿L ôUŒ~Y
’ ŠÿH‹h ¨óÙíü×Çü¿oˆ»UŒ~Y Mn¶Kk;Yko
Ëåün ÖŠˆW ³ÞóÉ’•(WfO`UD

18.5.2

íDëü×’•cfwDëü×’\

~

âüÉ
èÆá

Y‹

]Œgo
dHn¹ÆÃ×x2•~W‡F »ÃÈ…npj‹ÑüÈk
X1 À
ëü×’•(W_DngYL _`êÔüÈU[‹`QgoJ‚W•OBŠ~[“ iF
kKWf Snëü×’wDëü×k H_DhW~Y
8 ÀKQfÕ§üÉ¢¦ÈY‹ˆF-šW_¯êÃ×’•cf•~W‡F ¯êÃ×Ü
êåüà¨óÙíü×nëü×¹¤ÃÁ’ªókW~Y Sn¯êÃ×’• Wf•‹
h 8 ÀnÕ§üÉ¢¦ÈLpŠÔUŒfD‹nL KŠ~Y ¨óÙíü×o É
íü„èÆ’LDµó×ëëü×kÍm •[‹ShLgM~YL Üêåüà`Qgo
jO ]nÖn³óÈíüëk‚ XˆFkÍ\LLH~Y 4 ÀThk¹¤ü×Y‹
Õ£ë¿ji’•cf•‹hDDgW‡F
¨óÙíüרǣ¿…go ëü×Öìü¹’h:ƒLÚ~gÉéðY‹K ëü
×/êü¸çó³óÈíüëxp$’e›Wf Å•j `Q¿¤à\ ’LH~Y
¨óÙíü×ko ëü×w’û g-šgM~Y 3û2û1 hDc_Gp’-šY‹
Sh‚ïýgY 1 dn¯êÃ×kDOdKnGpwn¨óÙíü×’-šY‹h
Ñ
g÷qW_ X’ úY‹ShLgM~Y

CHAPTER 18. ¯êÃרóÙíü×

244

µó×ëëüתջÃ
ÈÞü«ü æ h¨ó
Ùíü×¹¿üÈÞü
«ü ó

ÑjË ’F~O6¡Y‹ko ÂgMnL ôWfD‹ShLÍ•gY ¹¿üÈ
Þü«üg ¯êÃו ¹¿üÈBnµó×ë~_o¨óÙíü×n• ‹ËݤóÈ
’ šW~Y
¹¿üÈ/¨óÉÞü«ühëü×Öìü¹o
êÃÉk•XW~Y

18.5.3

¨óÙíü×nÉíü

Ø

ºüàiÜ°

µó×ëkêºàÑ¿üó’-šY‹

SS~gg
Ujëü×kþY‹wD¨óÙíü×n-škdDf¬ W~W_ SS
g SŒhÍþk\(Y‹J‚W•DÍ\kdDf‚¬ W~W‡F wUp {in½
ó°µó×ëLB‹hW~Y Snµó×ëgo 1 ÀnÜêåüà¨óÙíü×ëü
×’+€¯êÃ×L• WfD~Y SnÜêåüà¨óÙíü×ëü×o ½ó°kp
ŠÔW t’‹Q
3ÍThk1Í’ÖŠdM~Y SFDc_Ñ¿üó’•Hp Ön
Ñéáü¿kdDf‚J‚W•D¿À’LFShLgM~Y

18.5.4

LFOh
hW f n ¯ ê Ã × ¨ ó Ù í ü ×

µ¦óÉ
k sLB‹æü¶j‰ LFO hWfníü«ëëü×’+€¯êÃרó
Ùíü×kdDf‚ H‹ShLB‹gW‡F Sn4
LFO o×í¸§¯ÈÆóÝk
WfÕ\WfD~YL ×í¸§¯ÈÆóÝk
WjD¨óÙíü×’øMúYˆ
F ëü×h ’-šY‹ShLgM~Y °êÃÉ’^h:kWf ¯êÃרóÙ
íü×nëü׋ËhB†Mn’áü¿ü°êÃÉk¢ÂjO-šY‹ShLgM~Y

245

Chapter 19

եc_\m
Live o ]nÕì-·Öëj¢ü-ƯÁãkˆŠ ÓǪk •[_ó}ý\k‚ i
jÄüëhjcfD~Y ÓǪ¯êÃ×’ÈêàW è ’xžWfK‰ ï ü × Þ ü
« ü ’•cfÓǪhqkó}’¢ìó¸áóÈÓåükM Y‹ShLgM~Y
ÓǪÍ\’Ë•‹Mk ÆóݳóÈíüëhïüÔó° nà’J-•kjŠ
‚õk WcŒfJOSh’Jç•W~Y
Live h èÓǪ_hn

19.1

kdDf sWOo

]n

nà’TÂgO`UD

ÓǪn¤óÝüÈ

Live o àüÓü’ Apple >n Quicktime b
.mov g¤óÝüÈW ÓǪ¯êÃ
×hWf•(gM~Y àüÓüÕ¡¤ëo ªüÇ£ªÕ¡¤ë„ Live Set h&“g
Live nÕ¡¤ëÖ馶…kh:UŒ ÖnÕ¡¤ë Ø Live Set kÉéðY‹`Qg
!Xk¤óÝüÈY‹ShLgM~Y
Live ko ¢ìó¸áóÈÓåüknKŒ_ÓǪ¯êÃ×nÓǪn•h:UŒ~Yn
gTè O`UD »Ã·çóÓåükíüÉUŒ_àüÓüÕ¡¤ëo ªüÇ£ª¯
êÃ×hWfÖŠq•Œ~Y

CHAPTER 19. եc_\m

246

19.2

Live g n Ó Ç ª n

³

19.2.1

¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×

¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×o ¿¤ÈëÐük
UŒ‹å
ªüÇ£ª¯êÃ×h XˆFkh:UŒ~Y

¹×í±ÃÈt

Lh:

Quicktime Þü«ünB
‹ÓǪ¯êÃ×

Live o ¢ìó¸áóÈÓåüJˆs¯êÃ×ÓåükàüÓüÕ¡¤ën Quicktime
Þü«üLB‹4
]Œ‚h:W~Y Quicktime Þü«üo
èªüµêó°¢×
ê±ü·çókˆŠ\ UŒ~Y Live gÞü«ü’xžûèÆY‹ShogM~[“
L ÓǪk •[fó}ý\’LF4 k-åün°éգïh:hWf)(Y‹S
hLgM~Y Þü«üo8kªê¸ÊënàüÓüÕ¡¤ëK‰-•¼~Œ Live Set
~_oÓǪ¯êÃ×…koÝXUŒ~[“ngTè O`UD
{h“in4
¢ìó¸áóÈÓåügnÓǪ¯êÃ×o ªüÇ£ª¯êÃ×h
ØkqFShLgM~Y ‹Hp æó…’ÉéðWf ¯êÃ×’ÈêàY‹ShL
gM~Y WKWjL‰ èƳÞóÉn-ko ÓǪ¯êÃ×ki(Y‹h ÓǪ
¯êÃ×LªüÇ£ª¯êÃ× ÓǪ³óÝüÍóÈ’ _jD¯êÃ× kîWÿH
fW~F‚n‚BŠ~Y îWÿHo¢×ê±ü·çó…ègn•wS‹‚ng ªê¸
ÊënàüÓüÕ¡¤ëL ôUŒ‹ShoBŠ~[“ SnˆFjþaLwS‹³Þó
Éo P
êÐü¹ ¯íÃ× gY

CHAPTER 19. եc_\m

19.2.2

247

ÓǪ¦£óɦ

ÓǪ¦£óɦo %k‹KŒ‹¦£óɦg Live ná¤ó¦£óɦ k8Bh:
UŒ~Y ¦£óɦoû nMnxÉéðY‹ShLgM Live n k ŒfW~F
ShoBŠ~[“ ÇÕ©ëÈgo ¦£óɦoÓǪ¯êÃ×h InãϦg‹K
Œ~YL ¦£óɦnó …’ÉéðWf ¦£óɦµ¤º’ ôY‹ShLgM
~Y ÓǪ¦£óɦ’ÀÖë¯êïW ÓǪ’Õ빯êüógh:Y‹ShL
gM~Y ¶ÁkÜXf%nâË¿ükh:Y‹Sh‚ïýgY
è

Èéï’4FàüÓü

Quicktime b n4
ªüÇ£ªhÓǪn³óÝüÍóÈLàüÓühSnwUkT
WfDjOf‚K~D~[“ • -n®ãÃׂ1¹UŒfD~Y ÓǪn®ãÃ×
n4
Live nÓǪ¦£óɦkÖé﹯êüóLh:UŒ~Y ªüÇ£ªn
®ãÃ×n4
!ókjŠ~Y

19.2.3

¯êÃ×Óåü

Live n¯êÃ×ÓåükB‹ÆóÝÞ¹¿üo µ¦óÉÈéï\ò¶khcf' ¿
)j_ýgY ÓǪk •[fó}ý\’LF4
ÓǪ¯êÃ×o 8ÆóÝÞ¹

CHAPTER 19. եc_\m

248

¿ühWf ªüÇ£ª¯êÃ×oÆóݹìüÖhWf-šUŒ~Y ]nPœ SŒ
‰n¯êÃ×o ¢ìó¸áóÈÓåün¯êÃ×nïü××íÑÆ£ÇÕ©ëÈhjŠ
~Y Sn4
ïü×Þü«ü’ÓǪ¯êÃ×ký Y‹h ó}L
Y‹ •
Mn L-šUŒ~Y ¯ ê Ã × ’ Æ ó Ý Þ ¹ ¿ ü k - š Y ‹ k o Ó Ç ª ¯ ê Ã × n
ïü×¹¤ÃÁL ¹kjcfD‹Å•LBŠ~YngTè O`UD

ÓǪ¯êÃ×’ÆóÝ
Þ¹¿ük-šY‹

ÆóݳóÈíüëhïüÔó° nàn¬ k‚B‹hJŠ
pn¢ìó¸áóȯ
êÃ×nÆóÝÞ¹¿üª×·çó’ ¹kWf‚ Ÿ›kÕ\Y‹no
j kB‹
þ(• UŒfD‹¯êÃ×nÆóÝÞ¹¿ü`QhjŠ~Y
d~Š þ(ÆóÝÞ¹¿ügjDÓǪ¯êÃ×’ïü×W
¦£óɦ…kïü×UŒ_ÓǪ’ú›Y‹ShLgM~Y

]nPœhWfÓǪ

ïü×Þü«ü
ÓǪ¯êÃ×kØ^Y‹ïü×Þü«ü’ÉéðY‹h ÓǪ¦£óɦnh:L
ÓǪÕìüàk •[fô°UŒ~Y ]n_• ó}nû nMn’ ÓǪ¯êÃ
×nû nMnk!Xk •[‹ShLgM~Y
Live go àüÓüÕ¡¤ëkË•¼~Œ_ Quicktime Þü«üLh:UŒ‹ng ïü
×Þü«ü’-šY‹›k-åün°éգïh:hWf;(Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 19. եc_\m

19.3

µ¦óÉ’ÓǪk

249

•[‹

Live go ÓǪ’•c_\mk!XkÖŠ›K‹ShLgM~Y ]Œgo
èÆ~_oÒÃÈݤóÈkó}’ •[‹
,„j‹g‹fDM~W‡F

n

1. Live n¢ìó¸áóÈÓåüLh:UŒfD‹Sh’º•W~Y T•(n³
óÔåü¿n-üÜüÉn
-ü’•cf »Ã·çóÓåüh¢ìó
¸áóÈÓåü’ ŠÿH‹ShLgM~Y
2. Live nÕ¡¤ëÖ馶K‰ Quicktime àüÓü’ÉéðW ¢ìó¸áó
ÈÓåünªüÇ£ªÈéïkÉíÃ×W~Y ÓǪ¦£óɦL‹M
àüÓüÕ¡¤ënÓǪ³óÝüÍóÈLh:UŒ~Y
¦£óɦoû
nMnxûÕY‹ShLgM~Y
3. ÓǪ¯êÃ×LíüÉUŒ_‰ ªüÇ£ª¯êÃ×’¢ìó¸áóÈ
ÓåükÉíÃ×W~Y ¯êÃ×kþWf°•ÈéïLêÕ„k\ UŒ
~Y Èéï nækB‹
Ü¿ó’¯êïW Èéï’ 2 dh‚U
‹W~Y
4. ÓǪ¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’ÀÖë¯êïW ¯êÃ×’¯êÃ×
Óåükh:W~Y µó×ëÜï¹gïü×Ü¿óLxžUŒfD‹Sh
’º•W~Y ¢ìó¸áóÈÓåü…nïü×UŒ_¯êÃ×’ ÆóÝÞ
¹¿ü~_o¹ìüÖk-šY‹ShLgM~Y Þ¹¿ü/¹ìüÖ¹¤ÃÁ
’ Þ ¹ ¿ ü k - š Y ‹ h Live Set …nÖn¯êÃ×LÓǪ¯êÃ×nÆ
óÝ ÓǪ¯êÃ×n•
¦ji kiÜW~Y
5. SSg ïü×Þü«ü ’ÓǪ¯êÃ×k HfK‰}MjˆFk¿ÀW
~Y ïü×Þü«ünMnkˆŠ ó}hÓǪn
ݤóÈLš©UŒ
~Y ¢ìó¸áóÈÓåükh:UŒ_ÓǪ¯êÃ×nâbo
ôk
•[fô°UŒ~Y
6. Å•kÜXf ¢ìó¸áóÈëü× ’ªókW
[‹Sh‚gM~Y

}òn

è

k&¹’

7. \mLB•c_‰ Live nÕ¡¤ëáËåüK‰ Ç£¹¯køMúY ³
ÞóÉ’xžW~Y YyfnªüÇ£ªoßï¹À¦óUŒ X nªü
Ç£ªÕ¡¤ëhWfÝXUŒ~Y SnÕ¡¤ëo T•(nÓǪªüµ
êó°×í°éàk¤óÝüÈY‹ShLgM~Y

CHAPTER 19. եc_\m

19.4

250

ÓǪÈêßó°nƯËï

8 \ò¶o ó}Le‹è nMkpÒ nz}L?eUŒ_àüÓüÕ¡¤ë’×
QÖŠ~Y Sn×êíüë
2 Óü×
o ß-·ó°¨ó¸Ë¢khcfo
ÂghWf_ýWfD~Y ¨ó¸Ë¢o \ò¶nªüÇ£ªÕ¡¤ëk‚ X×ê
íüëL?eUŒfD‹Sh’ •~Y WKW ó}6\’LF4
Sn×êíüë
o\ò¶khcf„ËjOLhjŠ~Y \ò¶L\m’Y‹4
àüÓü¢¯·çó
L½ó°¿¤àn 1.1.1 h SMPTE ¿¤àn 00:00:00:00 K‰¹¿üÈY‹¹Lê6gY
SnˆFj4
å nˆFjK gÓǪ¯êÃ×’Èêßó°W þÜY‹ShLï
ýgY
~Z

àüÓüÕ¡¤ë’¢ìó¸áóÈn‹Ëè

1.1.1 xÉíÃ×W~Y

¢ìó¸áóÈ‹Ëè
nÓǪ¯êÃ×

!k ÓǪ¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’ÀÖë¯êïW ¯êÃ×n…¹’¯êÃ×
Óåükh:W~Y ¹¿üÈÞü«ü’óxÉéðW ÓǪ¯êÃ×L¢¯·çó
n‹Ëè g¹¿üÈY‹ˆFkW~Y

¹¿üÈÞü«ü’×ê
íüënŒ•xÉéð
Y‹

CHAPTER 19. եc_\m

251

SŒg ¢¯·çóh\òUŒ‹ó}L 1.1.1 / 00.00.00.00 K‰¹¿üÈY‹ˆFkjŠ
~W_ 6\LŒ†W Ç£¹¯køMúY –™LgM_‰ ×êíüë’•sCk;
YÅ•LBŠ~Y
¢ìó¸áóÈÓåüg YyfnÞÆê¢ë’xž
ž
WfK‰ pÒ óxÉéðW~Y

èÆ

áËåü/

Yyfx

ÓǪ¯êÃ×hó}n
Õ¡¤Êë¯êÃ×

SSg ÓǪ¯êÃ×n¿¤ÈëÐü’¯êï ]nÖYyfnxž’ãd WfK
‰ ÓǪ¯êÃ×næï’æxÉéðW ×êíüëL•sþŒ‹ˆFkW~Y

ÓǪ¯êÃ×k×ê
íüëL•sØQ‰Œ~
W_

Ç£¹¯køMúY ³ÞóÉo ¢ìó¸áóÈnxžè k •[fµó×ëÕ¡
¤ë’
W~Y Sn4
ÓǪ¯êÃ×LxžUŒ_~~jng µó×ëÕ¡¤
ëo ×êíüë’+€ªê¸ÊënàüÓüÕ¡¤ëh~c_O XwUgøMúUŒ
~Y

252

Chapter 20

Live ªüÇ £ ª ¨ Õ§¯ÈêÕ¡
ìó¹
Live ko «¹¿àǶ¤ónÓëȤóûªüÇ£ª¨Õ§¯ÈL p…5UŒfD~
Y
¤ó¹È¥ëáóÈhÇФ¹’•c_\m nàg Live gn¨Õ§¯Ènú,
„j•D¹’¬ WfD~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.1

Auto Filter

253

ªüÈÕ£ë¿

ªüÈգ뿨է¯
È

Auto Filter o x‹„j¢Êí°Õ£ë¿n¨ßåìü¿gY ¨óÙíü×ûÕ©
í¢h LFO B‹Do]nia‰K’•cf ÕMnB‹Õ£ë¿¹œ’ •úW~Y
ªüÈÕ£ë¿ko íüѹûϤѹûÐóÉѹûÎÃÁn 4 dn¿¤×LBŠ
~Y X-Y ³óÈíüë’•cf hâp X ø ’Ééð h Q ì¾Êó¹h‚D
F Y ø ’Ééð ’¿tW~Y hâph Q np$h:Ç£¹×줒¯êïW
fp$’ô¥e›Y‹Sh‚gM~Y
Q n-š$LNDhգ뿫üÖELƒOjŠ -š$LØDhµ¦óÉnÔü¯Lí
OjŠqô ì¾Êó¹ W~Y ÐóÉѹգë¿êó°go
Ná÷nÐóÉE
L-šgM~Y
Quantize Beat
¯ªó¿¤ºÓüÈ ³óÈíüëo Õ£ë¿hâpk¯ªó¿¤
ºâ¸åìü·çó’ H~Y
Quantize Beat LªÕn4
hâpâ¸åìü·ç
ó
¿ o³óÈíüë½ü¹k“D~Y ªón4
Þ¹¿üÆóÝk •[fê
ºß«ëkÕ£ë¿â¸åìü·çóLô°UŒ~Y Ü¿ónpWo 16 ó&’:W
fD~Y d~Š Quantize Beat$k 4 h-šY‹h 1 ÍThk ¿W~Y
Envelope
¨óÙíüÖ »¯·çógo ¨óÙíü×â¸åìü·çóLÕ£
ë¿hâpkiF\(Y‹K’-šW~Y
Amount ³óÈíüëgo ¨óÙíü
×LÕ£ë¿hâpk\(Y‹Äò’-šW
Attack ³óÈíüëgo ìÙëL
LcfDOe›á÷kþY‹¨óÙíü×nÍÜ’-šW~Y
Attack n-š$LN
Dh e›ìÙëkþY‹ì¹Ýó¹LéOjŠ ØDh • k
Wì¹Ýó¹‚é
„Kg†cOŠkjŠ~Y ì¹Ýó¹k¤Êü·ã c' ’ H_DhMk•Fh¹
œ„gY

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

254

Release -š$LNDh ìÙëL MY‹e›á÷xn¨óÙíü×nì¹Ýó¹
LéOjŠ ØDh ¨óÙíü×nÇ£±¤LwOjŠ~Y
ªüÈÕ£ë¿ko LFO L…5UŒfJŠ Õ£ë¿hâp’h „kâ¸åìüÈY‹
ShLgM~Y
Amount ³óÈíüëgo LFOLÕ£ë¿k\(Y‹¦ D’šW~Y
Rate ³óÈíüëgo LFOn¹ÔüÉ’ šW~Y ØëÄg-šW_Š
ÆóÝx
W h „jÕ£ë¿êó°6¡LïýkjŠ~Y

½ó°

•(gM‹âbko Sine µ¤óâ j`‰Kj ¹h ’ÏO¹àüºjâ¸åìü
·çó’
ûébâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûγ®êâ ó© L
Š ûSample and Hold µó×ëû¢óÉûÛüëÉ éóÀàkc nâ¸åìü
·çó$’
g ]Œ^ŒâÎéëû¹Æìªg)(gM~Y
2 dn LFO o ]Œ^Œ¹ÆìªÁãóÍënæóÁãóÍëkrŠSf‰ŒfD~Y
Phase
Õ§üº h Offset
ªÕ»ÃÈ ³óÈíüëg 2 dn LFO n¢Â
’-šW~Y
Phase o 2dn LFO ’ XhâpkÝa~YL 2 dn LFO nâb’ pø kšY‹h ¹Æ쪵¦óÉ’\ŠúYShLgM~Y LFO ú›o 'g 180 ¦âŒf
D‹ng
¹n LFO ’ 180 k-šY‹h ‚FG¹o NìÙëkjŠ~Y
Spin o 2 dn LFO n¹ÔüÉ’øþ„kÇÁåüóW~Y
¹ÆìªÁãóÍë
opj‹hâpgâ¸åìüÈUŒ ]nhâpo Spin -š$kˆŠz~Š~Y
Phase h Spin ³óÈíüë-š$o Sample and Hold koqÿ[Z µ¦óÉ
xnqÿ‚BŠ~[“
Auto Filter ko 2 .^n Sample and Hold L…5UŒfD
~Y »ì¯¿K‰xžgM‹ tn¿¤×o æóÁãóÍëkþWf
kéóÀà
â¸åìü·çó’LD ¹Æìª
tn¿¤×o !ÁãóÍë’
ná÷gâ
¸åìüÈW~Y âÎéë

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.2

Auto Pan

255

ªüÈÑó

ªüÈÑó¨Õ§¯È

Auto Pan o LFO ’•cf¢ó×êÁåüÉ /E hÑó’³óÈíüëY‹Sh
kˆŠ êÕÑóËó°ûÈìâíû/Eâ¸åìü·çóh Ík
W_ÁçÃÔó
°¹œ’ •úW~Y
Auto Pan n LFO o µ¤óâû Òâûγ®êâ
(Dfæó¹ÆìªÁãóÍën/E’¿ÀW~Y

ó©

Shape ³óÈíüëo âb’]n Ph P~gƒR âb’
U[~Y âbo
Normal ~_o Invert k-šgM~Y
Mnγ®êâkÍâU[‹ko
Invert k-šW~Y

ûéóÀàâ’
uïjbk
b
Mnγ®êâ’

Phaser n LFO o
Rate ³óÈíüë’•cfØëÄXMg³óÈíüëW~Y
Rate o ½ó°ÆóÝk
Y‹Sh‚gM~Y
LFO o 2 dh‚ XhâpgÕ\W~YL
Phase ³óÈíüëo 2 dnâb’ø
þ„kÜc ªÕ»ÃÈ Y‹Shg µ¦óɹÆìªnÕMkyËa~Y
180
k-šY‹h LFO nMøL
ôkj‹ 180 ¦âŒ‹ ng
¹n LFO LÔü¯
kTY‹h ‚F ¹oìÙëL NkjŠ~Y
Phase o ÓÖéüȨէ¯È
’ XU[‹¹œ‚BŠ~Y
Offset ³óÈíüëo

LFO n‹ËMn’âb gZ‰W~Y

@áá÷kþY‹ÇФ¹nqÿ¦ Do

Amount ³óÈíüëg-šW~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.3

Beat Repeat

256

ÓüÈêÔüÈ

ÓüÈêÔüȨէ¯
È

Beat Repeat
~Y

’•Hp

6¡~_oéóÀàk@áá÷’êÔüÈU[‹ShLgM

Interval ³óÈíüëg
Beat Repeat L°•ÞÆê¢ë’-ã×ÁãüW Ö
Š¼• ÞÆê¢ënêÔüÈ’‹ËY‹;¦’-šW~Y
Interval o
1/32
K‰ 4 À nÄòg½ó°ÆóÝk
WfD~Y
Offset ³óÈíüëo
Interval gzšUŒ_Mn’M¹kZ‰W~Y
Interval L 1 À
Offset
L 8/16 k-šUŒfD‹hY‹h 1 ÀThk 1 Þ 3 Íî 1 Àn “- 16
n8nè g kÞÆê¢ëL-ã×ÁãüUŒ~Y
Chance ³óÈíüë’•cf Snæ kéóÀà'’ H‹ShLgM~Y
Chance go
Interval „ Offset ³óÈíüëkˆŠ\ UŒ‹êÔüÈnz
Y‹‹¼• º‡ ’š©Y‹³óÈíüëgY
Chance L 100 Ñü»óÈn4
Interval h Offset g-šUŒ_ ŠkÅZêÔüÈW~YL 0 k-šUŒf
D‹4
~c_OêÔüÈUŒ~[“
Gate go êÔüÈè nwU’ 16 ó&XMg-šW~Y
4/16 k-šUŒ
fD‹4
Interval h Offset gš©UŒ_‹ËMnK‰ 1 Í LêÔüÈUŒ~
Y
Repeat Ü¿ó’ªókY‹h
n³óÈíüë-šLYyf!–UŒ YPU~Þ
Æê¢ën-ã×ÁãüL¹¿üÈW Repeat Ü¿ó’ªÕkY‹~gêÔüÈ’šQ
~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

257

Grid ³óÈíüëgo °êÃɵ¤º êÔüÈUŒ‹ ¹é¤¹nµ¤º
’-šW~Y
1/16 k-šY‹h 16 ó& n¹é¤¹L-ã×ÁãüUŒ
Gate g-šW_wU `Q
Repeat ’ªÕk ŠÛH‹~g êÔüÈUŒ~
Y
Grid $’'MO-šY‹hêºàëü×L ~Œ
UO-šY‹h ê6gº
å„jóÿ¹œL ~Œ~Y
No Triplets
3 #&jW Ü¿óo °êÃÉ r’
2 2Õ rk-šW~Y
°êÃɵ¤ºo
Variation ³óÈíüë’•(WféóÀàk ôU[‹Sh
LgM~Y
Variation ’ 0 k-šY‹h°êÃɵ¤ºLúšUŒ~YL ¼
툊'Mj$k-šY‹h
Grid -š$ØÑg°êÃÉL'Ek ÕW~Y
Variation nâüÉkoå nˆFj‚nLBŠ
n»ì¯¿K‰xžgM~Y
Trigger go êÔüÈLÈê¬üUŒ‹›k°êÃÉnÐê¨ü·çóL\ UŒ
~Y
–ó go Èê¬ü’ 1/4û1/8û1/16 K‰xžgM~Y
Auto go
êÔüÈn¦k°WDéóÀàÐê¨ü·çóL Beat Repeat ki(UŒ~Y
Auto o
Beat Repeat n°êÃÉÐê¨ü·çónFa j ÑjÕ©üàgY
3 #&L ¹j4 oyk ÑkjŠ~Y
Beat Repeat nêÔüÈo êÔüÈè nÔÃÁ’ R‹Shgìynóÿ¨Õ§
¯È’ H‹ShLgM~Y ÔÃÁo
Beat Repeat ’êµó×êó°W »°á
óÈ’öwY‹ShkˆŠ¿ÀgM~Y SFYŒp wU ôkþY‹¿Àn_•k•
'.Y‹Å•jWk ÔÃÁ’ R‹ShLgM~Y WKWSn_•
Pitch $L'
MOj‹h êºàË LKjŠBD~Dkj‹Sh‚BŠ~Y
Pitch Decay ³óÈ
íüëoÔÃÁ«üÖ’• ké„KkW • UŒ‹ êÔüȹ餹’ k Mk
• UŒ_¹é¤¹ˆŠ‚ NDÔÃÁg• W~Y è
SnÑéáü¿o
Beat
Repeat nÑéáü¿n-g j ãY‹nL€ZKWDÑéáü¿gY
Beat Repeat ko ÇФ¹n NhâpE’zšY‹íüѹhϤѹ’D•
•[_Õ£ë¿LD•¼~ŒfD~Y Õ£ë¿o ªóhªÕk ŠÛH‹ShLïý
g
³óÈíüë’•cf-.hâph Nhâp/ßE’-šY‹ShLgM~Y
Beat Repeat e›g×áY‹ ªê¸Êëá÷o
Beat Repeat g\ UŒ‹ê
ÔüÈhßï¹UŒ~Y ßï¹âüÉo ªê¸Êëá÷LÇФ¹’ NW]S
kêÔüÈL •‹ Mix
êÔüÈ• -koªê¸Êëá÷L!ó UŒ‹L ]
Œå nBoá÷L NY‹ Insert
êÔüÈn•L NY‹ Gate n3dK‰1d
’xžgM~Y
Gate âüÉo ê¿üóÈéïk¨Õ§¯ÈLnKŒfD‹4
kyk¿)gY

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

Volume ³óÈíüë’•cfÇФ¹nú›ìÙë’-šW
ÔüÈ’Õ§üÉ¢¦ÈU[‹ShLgM~Y

20.4

Chorus

258
Decay

Hfê

³üé¹

³ü鹨է¯È

Chorus ¨Õ§¯Èo sLWf¿¤àâ¸åìüÈUŒ‹ 2 dnǣ줒•cf
³üé¹ óLÍjcfD‹ˆFk^SH‹ ¹œ„Õéó¸ó°¹œ’ •úW~Y
Ç£ì¤koǣ줿¤à³óÈíüëLdDfJŠ ß껫óÉXMg-šgM
~Y Ç£ì¤ 1 nϤѹգë¿o ¨Õ§¯ÈóK‰Nóß’«ÃÈW~Y Ϥ
ѹ-š$L'MOj‹h …Øóßn•LÇ£ì¤1x TW~Y
Ç£ì¤ 2 o 3 dnpj‹âüÉnªó/ªÕ’-šW~Y ªÕk-šY‹h Ç£ì
¤ 1 `QL^SH~Y
Fix âüÉgo Ç£ì¤ 1 nǣ줿¤à`QLâ¸å
ìüÈUŒ~Y
Mod Lªón4
Ç£ì¤ 2 oÇ£ì¤ 1 h XˆFkâ¸å
ìü·çóUŒ~Y
!Ç£ì¤é¤ó’Ç£ì¤ 1 nǣ줿¤à³óÈíüëg¿ÀgM‹ˆF-šY‹
ko êó¯Ü¿ó( = )’ ¹kW~Y êó¯Ü¿óo 1 dnÍ\g!¹nÇ£ì
¤’ ôW_DhMkyk¿)gY
â¸åìü·çó X-Y ³óÈíüé’•cf µ¦óÉk ÕM ’ H~Y Ç£ì
¤¿¤ànâ¸åìü·çóìüÈ’ ôY‹ko 4s¹ kÉéðW~Y â¸å
ìü·çó¢Þ¦óÈ’ ôY‹ko ‚ô¹ kÉéðW~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

259

X-Y ³óÈíüé n Amount h Rate n Õ£üëÉkÑéáü¿$’e›Wf
ôY‹Sh‚gM~Y
Amount $nXMoß껫óÉ â¸åìü·çóhâp
ìüÈnXMoØëÄgY
*20 ¹¤ÃÁ’¼Yh
kjŠ~Y

â¸åìü·çóhâpL 20

kjŠ

U‰kuïjµ¦óÉ

Feedback
Õ£üÉÐï ³óÈíüëgo ú›á÷ne›á÷kþY‹Õ£ü
ÉÐïϒ-šW~Y
Polarity ¹¤ÃÁo ]n n ŠÝéêÆ£ Mø ’šW~Y ÝéêÆ£’ ôY‹h {h“in¨Õ§¯ÈgÕ£üÉÐïÏL 'k
jŠ ǣ줿¤àLíO
W~Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y
Chorus ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y

20.5

Compressor I

³ó×ìõü1

³ó×ìõü1¨Õ§
¯È

Compressor o -šUŒ_¹ì÷çëÉìÙë’…H‹á÷n²¤ó’N Y‹
¨Õ§¯ÈgY '. ³ó×ì÷çó Y‹ShkˆŠÔü¯ìÙëLNOjŠ
ØÃÉëüàLƒL‹_•á÷nìÙëLhS„k LŠ~Y PœhWf '.æ ’
LcfDjDá÷kÔy 'MOÑóÁnB‹µ¦óÉkjŠ~Y
Compressor kJDfÍ•jÑéáü¿o
Ratio
ì·ª n2dgY

Threschold

¹ì÷çëÉ

h

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

260

¹ì÷çëɹé¤Àüg '.n‹ËMn’-šW~Y ¹ì÷çëÉìÙë’…
HjDá÷o'.UŒ~[“ á÷L¹ì÷çëÉìÙë’…H‹h ì·ªÑéáü
¿ e›á÷hú›á÷n“nÔ’zš g-šUŒfD‹$k“cf p
'. U
Œ~Y ¹ì÷çëÉìÙë’…H‹á÷n— ÏL 3 dB n4
ì·ª’ 3:1 k-š
WfDŒp
Compressor ú›n— Ïo 1 dB hjŠ~Y
XˆFk ¹ì÷ç
ëÉìÙë’…H‹á÷n— ÏL 6 dB n4
Compressor ú›n— Ïo 2 dB
hj‹•QgY
G.R.
²¤óêÀ¯·çó áü¿üko þB¹kJQ‹²¤ónêÀ¯·çó
N
ÏLdrgh:UŒ~Y êÀ¯·çóL'MOj‹{i ¨Õ§¯Ènït¦
oØOjŠ~Y ²¤óêÀ¯·çóL 6 dB å kj‹h óÏ ó' o
n'M
U~g L‹K‚WŒ~[“L µ¦óÉL'Ek
W À¤ÊßÃ¯Ë LÊŒfW
~FShLˆOBŠ~Y Snµ¦óÉ
o ]nŒnæ gÖŠˆYShLgM~[
“ ³ó×ìõüûêßÿüûµ¦óÉóÏ ' Äüë’Þ¹¿üÁãóÍëk•
(Y‹›ko ]n¹kE è W •DYNjDˆFkW~W‡F
'.kˆŠ óÏá÷nÜêåüàLN WØÃÉëüàLƒL‹ng
Out
ú
› ¹é¤Àü’•cfØÃÉëüà P~gÔü¯’ R‹ShLgM~Y
Out
áü¿üo ú›á÷nìÙë’h:W~Y
Compressor kJQ‹2dînÍ•jÑéáü¿o
¿¤àgY SŒ‰nÑéáü¿go e›ìÙën
¦’-šW~Y

Attack ¿¤àh Release
kþY‹³ó×ìõünÍÜ

Attack go á÷L¹ì÷çëÉìÙë’…HfK‰ '³ó×ì÷çók0T
Y‹~gnB“’-šW~Y
Release go á÷L¹ì÷çëÉìÙëå k
LcfK‰³ó×ìõün¹MîL Œ‹~gnB“’-šW~Y
¢¿Ã¯¿¤à’í• 5 K‰ 10 ß껫óÉ k-šY‹h Ôü¯L* ån~~
•Š À¤Ê߯¹’- Y‹ShLgM~Y Ôü¯kˆŠªüÐüíüÉLwS‹
4 ko ¢¿Ã¯¿¤à’íOWf•fO`UD WKW ¢¿Ã¯¿¤àLB~Ší
Dh á÷n¨Ã»ó¹LˆHfW~c_Š Ç£¹Èü·çókˆ‹®™j FjŠ
L X_Š‚W~Y êêü¹¿¤à’í•k-šY‹h '.’’LFyMKiFKz
•Km‹_• ÝóÔó°nŸàhjŠ~Y ÝóÔó°o}~WOjD¹œh H‰Œ
fD~YL ìyn 8
¹œ’F~O)(WfÕëÉéà»ÃÈkKv[_ŠY‹¨
ó¸Ë¢‚D~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.6

Compressor II

261

³ó×ìõü2

³ó×ìõü2¨Õ§
¯È

Compressor II o Hïn'.æËÃÈgY êßÃÆ£ó° óÏ ' jinEƒ
DÀ¤ÊßÃ¯æ ’LFnk inÄüëgY
Compressor II nǶ¤ó- o
Compressor I hÔyf<µk ôUŒ ]ný›‚
WfD~Y µ¤ÉÁ§üó
EQ ’•c_û nhâpkˆ‹'.
ôïýjH-•¿¤àh2dnì¹Ý󹿤
à Peak Ôü¯ h RMS ji’-šY‹ShLgM~Y þY‹ Compressor I ‚
~_ ]n·ó×ëUhRJŠUgµ¦óÉk ¨ •c_ÕìüÐü’ H‹ '
(jµ¦óÉǶ¤óÄüëgY
³ó×ìõüoá÷e›kÍÜW~Y ¢¿Ã¯/êêü¹¨óÙíüׂ]Sk
•‹_• ¨Õ§¯Èóo8k WEŒfú›UŒfW~D~Y WKW Ǹ¿ëû
³ó×ìõügo e›á÷’ W`Q ‰[‹ShgSnOL’!XkãzgM~
Y
Compressor II go 3 dn×êǣ줿¤à 0 ß껫óÉû1 ß껫ó
Éû10 ß껫óÉ ’xžgM~Y ǣ줿¤à’inwUk-šY‹KˆŠ ^
SH¹kKjŠUDLúfM~Y 10 ß껫óÉn×êǣ줒•(Y‹h ú›o
KjŠEŒ~YngTY O`UD Ç£ì¤UŒ_Èéï’ÖnÈéïh
U[
‹ko ·ó×ëǣ줒•cf]nÖnÈéï’E‰[‹Å•LBŠ~Y
Compressor II o á ÷ … n í D Ô ü ¯ B ‹ D o å ï ý j ó Ï k Í Ü W f Õ
\’‹ËW~Y SŒk¢#Y‹-šÑéáü¿o
Peak/RMS ¹¤ÃÁgY
Compressor II ’Þ¹¿ü»¯·çógêßÿühWf•(W_D4 o
Peak
k-šY‹há÷ìÙëxnÍÜLoOjŠ~Y
RMS k-šY‹h ia‰KhD
Fhó}„jÍÜkjŠ~Y '.k¢Wfo Ñéáü¿’SfkY‹ˆŠ‚ Ÿ›n
ó’3gºK•jL‰-šY‹nLDDgW‡F

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

262

Compressor II n_ýn-g‚ ‚y´„jnL µ¤ÉÁ§üó EQ gY
µ¤É
Á§üó oá÷n èg ³ó×ìõün6¡k•(UŒ~Y y%kU‚-šWj
Dh µ¤ÉÁ§üóá÷oe›á÷h
ná÷gYL !nˆFj4 ko Õ£ë
¿’KQf³ó×ìõünÕ\’6¡Y‹ShLgM~Y йÉéàû¹Í¢û³ü
Ép LÐïk• UŒfD‹hW~Y йÉéànìÙëoKjŠØD_• ³ó
×ìõüo 8йÉéàkÍÜWfW~D~Y SSg µ¤ÉÁ§üó EQ ’ªó
k ŠÛH
Freq
hâp ’ 100 Hz k
Gain
²¤ó ’ -15 dB k-šY‹
h йÉéào'.kqÿWjOjŠ ³ó×ìõünÕ\o'MO
W~Y ~
_
Freq ’ 1 kHz B_Šk-šWf Gain ’ R‹h ³ó×ìõüL¹Í¢
kÍÜY‹ˆFkjŠ~Y EQ oµ¤ÉÁ§üókn•kX(W
8ná÷ѹko
X(WjD_• EQLe›á÷nµ¦óÉkô¥qÿY‹ShoBŠ~[“
•‹n
o ³ó×ìõünhâpkþY‹ÍÜn•gY
Compressor I hopjŠ
Compressor II o '.LŸàgz Y‹²¤óí¹’
-ŒY‹ÓëȤóÜc¹Æü¸’- WfD~Yng ÖnÑéáü¿¿tL!Xg
Y
êºß«ëj½ü¹n'.n4 ko ¢¿Ã¯hêêü¹¿¤àn®¿tL' Í•k
jŠ~Y ³ó×ìõü’•DcŒ‹~g Ééàëü×’• WjL‰ ¢¿Ã¯û
êêü¹û¹ì÷çëÉû²¤ó’¿ÀWjL‰
’ºK•f•‹hDDgW‡F

20.7

Dynamic Tube

À¤ÊßïÁåüÖ

À¤ÊßïÁåüÖ¨
Õ§¯È

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

263

Dynamic Tube o ÁåüÖµÁåìü·çóy'’µ¦óÉkèeY‹¨Õ§¯Èg
Y q UŒ_¨óÙíü×ûÕ©íïüL e›á÷nìÙëk¢#WfÀ¤Êßï
jórÐê¨ü·çó’
W~Y
3 .^nâÇë A B C kˆŠ —E¡n¹œhWfˆO剌‹Ç£¹Èü·çó
y'L—‰Œ~Y ÁåüÖ A o
Bias
Ф¢¹ LNO-šUŒfD‹4 k
oÇ£¹Èü·çó’
W~[“L e›á÷L šn¹ì÷çëÉ’…H‹h\Õ
W Öé¤ÈjÏüâ˯¹’
W~Y ÁåüÖ C oênªD z¡¢ó×’âÇë
kWfJŠ Dd‚Ç£¹Èü·çó’
W~Y ÁåüÖ B o A h C n-“kMn
Y‹ên z¡’âÇëhWfD~Y
Tone
Èüó ³óÈíüëo Ç£¹Èü·çón¹Ú¯Èë
’-šW
¹Èü·çó’U‰kØD¹Ú¯Èëx B‹Do-ßK‰ xh˜ W~Y

Ç£

Drive
Éé¤Ö ³óÈíüëgo ÁåüÖk0TY‹á÷nìÙë’-šW~
Y Éé¤ÖLØQŒpØD{i ú›kÀüÈ ZŒ L X~Y ÁåüÖn¹œn
7¦o
Bias À¤¢ëg¿ÀW~Y Ф¢¹LØQŒpØD{i y´„jÎóê
ˢǣ¹Èü·çókÑOjŠ~Y Ф¢¹$’uïkØO-šY‹h á÷L
Œ
ŒkjŠË•~Y
Bias Ñéáü¿o ¨óÙíü×ûÕ©íïü’•cf×é¹Jˆsޤʹkâ
¸åìüÈY‹ShLgM~Y ¨óÙíü×ûÕ©íïüo
Envelope ÎÖ’•c
f³óÈíüëY‹ShLgM~Y ¨óÙíü×ni(¦LØQŒpØD{i e›á
÷ìÙëkˆ‹Ð¤¢¹Ý¤óÈxnqÿ¦LØ~Š~Y
Attack
¢¿Ã¯ h Release
êêü¹ o e›á÷gnÜêåüà ôk¨
óÙíü×LÍÜY‹ ¦’zšY‹¨óÙíü×y'gY Ç£¹Èü·çónÀ¤Ê
ßïy'’ bW~Y ¨óÙíü×L¼ík-šUŒfD‹4
qÿoBŠ~[“
ngTè O`UD
Output
¢¦È×ÃÈ
~_oÖü¹ÈW~Y

À¤¢ë’•cf

ÇФ¹n

B„já÷ìÙë’«ÃÈ

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.8

EQ Eight

264

¤ü-åü¨¤È

EQ Eight ¨Õ§¯È

EQ Eight ¨Õ§¯Èo
e›ÁãóÍëk 8 dnÑéáÈêïգë¿K‰j‹
¤³é¤¶gY µ¦óÉnóê’
U[‹nk¿)gY EQ Eight go SŒ~gUŒfD_ EQ Four ÇФ¹n_ýLá5UŒfJŠ EQ Four n×ê»ÃÈk‚Œh
’ÛWfD~Y
e›á÷o Stereo L/R M/S n 3 .^nâüÉK‰DZŒK 1 d’•cfæ Y‹S
hLgM~Y Stereo âüÉgo Xì«üÖ’•cf¹Æìªe›n!ÁãóÍë’
IWOÕ£ë¿W~Y L/R âüÉgo ¹Æìªe›næóÁãóÍëkþW %k¿
Àïýjգ뿫üÖ’•(gM~Y
¹ M/S âüÉ Mid/Side go M/S ¨ó
³üÇ£ó°’•(Wf2óUŒ_á÷kþW
Øn_ý’•(gM~Y
L/R h M/S âüÉ’•(Y‹4
2 dn«üÖL hWf Bkh:UŒ~YL è
ÆY‹ShLgM‹no ¹jÁãóÍë`QgY
Edit ¹¤ÃÁko ¹jÁãó
ÍëLh:UŒ~Y 2 dn«üÖ’ ŠÿH‹nkSn¹¤ÃÁ’•(gM~Y
Õ£ë¿oå n 5 .^K‰xžgM~Y
ˆ Ϥ«ÃÈ
ˆ Ϥ·§ëÕ

šnhâp’…H‹hâp’«ÃÈW~Y
šnhâp’…H‹hâp’Öü¹È~_o«ÃÈW~Y

ˆ Ùë«üÖ hâpnÄòk•_cfÖü¹È~_o«ÃÈW~Y
ˆ íü·§ëÕ
ˆ íü«ÃÈ

šnhâp’ Þ‹hâp’Öü¹È~_o«ÃÈW~Y
šnhâp’ Þ‹hâp’«ÃÈW~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

265

Õ£ë¿ÐóÉo
%kªóûªÕ-šLïýgY
k-šWf CPU w’ý gM~Y

•(UŒfDjDÐóÉ’ªÕ

գ뿫üÖ’¿tY‹ko XY Ç£¹×ì¤ nÕ£ë¿ÉÃÈ ¹ ’Ééð
W~Y 4s¹ kÕKWfÕ£ë¿nhâp ‚ô¹ kÕKWfÕ£ë¿n²¤ó’
¿tW~Y Õ£ë¿n Q ì¾Êó¹B‹DoÐóÉEh‚|pŒ~Y ’¿ÀY‹k
o Alt
(PC) / Alt
(Mac) -ü’¼WjL‰ÉéðW~Y
j÷ndD_գ뿻쯿ܿógèÆY‹ÐóÉ’xžW
Gain
²¤ó ûQ n Ñéáü¿$’-šW~Y

Freq

U‰kWWDգ뿹œ’—‹ko
f~Y

nÕ£ë¿krŠS

nÑéáü¿’ 2 då

hâp

գ뿒Öü¹ÈY‹hìÙëL LŠ «ÃÈY‹hìÙëL LŠ~Y
Õ£üëÉ’•D ú›ìÙëLÔü¯’ŠHfj~jDˆF¿ÀgM~Y
Scale
¹±üë Õ£üëÉo ²¤ó’µÝüÈY‹YyfnÕ£ë¿
ÈJˆsíü«ÃÈ’dOYyf n²¤ó’ pW~Y

20.9

EQ Three

û

²¤ó
Ϥ«Ã

¤ü-åü¹êü

EQ ¹êü¨Õ§¯È

DJß-µü’•c_ShLBŒp
EQ Three LUjnKYPkt“he‹gW‡
F
EQ Three o Nû-ûØhânìÙë’ %k¿ÀY‹ShngM‹ EQ gY
Gain ³óÈíüë’•cf

ޤʹ!P dB K‰ +6 dB nÄòg ÐóÉ’¿ÀW

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

266

~Y SFWf Önhâp’]n~~kÝajL‰ ÈéïnÙü¹Ééà„Ùü¹
é¤ó`Q’ŒhkÖŠdO hDc_æ LïýkjŠ~Y
Gain ³óÈíüë n ªó/ªÕ Ü¿ó’•cf
/ßnªóhªÕ’
H~Y ³óÔåü¿n-üÜüÉkSnÜ¿ó’rŠSffJOh¿)gY

Šÿ

EQ Three go
hâp/ßká÷LX(WfD‹ShL 3 dnÑr LED g:UŒ
~Y /ßLªÕkjcfDf‚ ÐóÉ…ká÷L@áWfDŒp LED L¹oY‹ng
KŠ~Y LED n…è¹ì÷çëÉo -24 dB k-šUŒfD~Y
/ßnhâpEo
FreqLo h FreqHi n¯í¹ªüÐü³óÈíüëg-šW~
Y
FreqLo L 500 Hz
FreqHi L 2000 Hz k-šUŒfD‹4
N/ß íü
ÐóÉ o 0 HzK‰ 500 Hz -/ß ßÃÉÐóÉ o 500 Hz K‰ 2000 Hz Ø/ß
ϤÐóÉ o 2000 Hz K‰µ¦óÉ«üÉ~_oµó×ëìüÈLµÝüÈY‹ P
~ghjŠ~Y
Í•j³óÈíüëk
24 dB/48 dB ¹¤ÃÁLBŠ~Y Sn¹¤ÃÁo Õ£ë
¿L¯í¹ªüÐühâpgá÷’«ÃÈY‹›n«ÃÈn ·ãü×U ’zšW~
Y -š$LØDhգ뿹œo7~Š~YL CPU wLØOjŠ~Y
áâ
EQ Three nÕ£ë¿o ¯êüójǸ¿ëÕ£ë¿hDFˆŠ ÑïÕ
ëj¢Êí°Õ£ë¿’«¹±üÉ¥šW_ˆFk^SH‹ˆF- UŒfD~Y y
k 48 dB âüÉn4 ko !â LŒhkoL•ŒjD_• Yyfn³óÈíüë
L 0.00 dB k-šUŒfDf‚ PœhWfe›á÷L®™k
W~Y SFDc_
oSnûqnÕ£ë¿goÍWOjO Sny´S]L EQ Three nìyjµ¦ó
É’ •úWfD‹h‚ H~Y Sn¹œ’ ~jD4 o 24 dB âüÉ’xžY‹
K
EQ Eight ’T•(O`UD

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.10

Erosion

267

¤íü¸çó

Erosion¨Õ§¯È

Erosion o ·çüÈǣ줒գë¿Î¤º~_oµ¤óâ’•cfâ¸åìüÈ
W e›á÷’£ U[‹¨Õ§¯ÈgY Sn¨Õ§¯È’•Hp ¨¤ê¢·ó°„
À¦óµó×êó°æ ’Lc_BnˆFjǸ¿ë¨nÇ£¹Èü·çó„ºåΤº
’µ¦óÉk H‹ShLgM~Y
µ¤óhâp ~_oΤºÐóÉn-Ãhâp’ ôY‹ko X-Y Õ£üëÉ’ X
øk¿cfÉéðW~Y øo â¸åìü·çónKKŠw ’³óÈíüëW~
Y Y øgΤºÐóÉE’³óÈíüëY‹ko Alt
(PC) / Alt
(Mac) -ü’¼
W_~~ X-Y Õ£üëÉ’¯êïW~Y
Freq
hâp ³óÈíüëgo órûóêûÇ£¹Èü·çó’¿ÀW~Y
Mode ³óÈíüëL Noise k-šUŒfD‹4
Freq ³óÈíüëo
Width ³óÈíüë ΤºÐóÉE’-šY‹ h#ÕWfÕ\W~Y Sn$L
NDh -šhâpØÑnhâpkn•Ç£¹Èü·çóLKKŠ~YL $LØDh
e›á÷hSkqÿW~Y
Width o Sine âüÉgo•(gM~[“
Noise h Sine oX nâ¸åìü·çóû¸§Íìü¿gYL
Wide Noise
koæóÁãóÍëk% nΤº¸§Íìü¿LBŠ ®™j¹Æ쪹œ’\ŠúW
~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.11

Filter Delay

268

Õ£ë¿Ç£ì¤

Õ£ë¿Ç£ì¤¨Õ§
¯È

Filter Delay ko êó¯UŒ_íüѹhϤѹգë¿kHLY‹ìËW_Ç£
ì¤é¤óL 3 dBŠ~Y Sn_• yšne›á÷hâp Õ£ë¿-škˆŠz
šUŒ‹ kǣ줒i(Y‹ShLgM~Y
Ç£ì¤K‰nÕ£üÉÐïo
գ뿒 WfL•Œ~Y
Ç£ì¤o ]Œ^Œ %kªó/ªÕ’ ŠÛH‹ShLgM~Y
Filter Delay
o Ç£ì¤ 1 ’e›á÷næÁãóÍë Ç£ì¤ 2 ’æóÁãóÍë Ç£ì¤ 3 ’
óÁãóÍëkrŠSf~Y Ñó³óÈíüëo Ç£ì¤ÁãóÍënú›’!¹k
Y‹ShLgM~YL
Ç£ì¤o e›LL•Œ_ÁãóÍëkú›W~Y
Ç£ì¤ÁãóÍënÕ£ë¿nªó/ªÕ¹¤ÃÁo ]Œ^Œ X-Y ³óÈíüén
ætkBŠ~Y X-Y ³óÈíüé’•cf
Ç£ì¤níüѹhϤѹգë¿
’ Bk¿ÀY‹ShLgM~Y Õ£ë¿nÐóÉE’îcY‹ko Y ø ’ÉéÃ
°W~Y Õ£ë¿hâp’-šY‹ko X ø ’ÉéðW~Y
½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko
Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h
Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š
4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d
4 ó& hj
Š~Y
Sync âüÉLªón4
Delay Time Õ£üëÉnÑü»óÈ$’ ô
Y‹h ǣ줿¤àLè „kíOjc_ŠwOjc_ŠW ÉéàÞ·üókB‹
ˆFk ¿¤ßó°L ¹¤ó° Y‹¹œL X~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

269

Sync ¹¤ÃÁLªÕn4
ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Feedback go ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y N
¦kØDp$k-šY‹h Õ£üÉÐïn´ph'/E’ MwSW~Y Õ£üÉ
Ðï-š$’ 'kY‹›ko ¹Ôü«ü„3kªqÿ’ HjDˆFE è Wf
O`UD
Ç£ì¤ÁãóÍëko]Œ^Œ Volume ³óÈíüëLBŠ~Y
R‹ShLgM e›n›n'EjÕ£ë¿êó°’ÜŒgM~Y

+12 dB ~g

Dry
Éé¤ ³óÈíüëo Éé¤ ¨Õ§¯ÈLKKcfDjD
êåüà’¿ÀW~Y ê¿üóÈéïgǣ줒•(WfD‹4 o
W~Y

20.12

Flanger

ónÜ
k-š

Õéó¸ãü

Õéó¸ãü¨Õ§¯È

Flanger o &

ǣ줒•(WfÕéó¸ó°¹œ’

•úY¨Õ§¯ÈgY

Flanger nÇ£ì¤o
Delay Time ³óÈíüëg¿ÀW~Y
Feedback ³
óÈíüëg ú›á÷n è’ÇФ¹ne›k;W~Y ÝéêÆ£o ÝéêÆ£
¹¤ÃÁ
+ ~_o gzšW~Y
Delay Time h Feedback o X-Y ³
óÈíüé’•cf Bk¿ÀY‹ShLgM~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

270

¨óÙíü×»¯·çó’•cf ǣ줿¤à’h „k³óÈíüëY‹ShLg
M~Y ¨óÙíü×¢Þ¦óÈ’— W ~_o¨óÙíü×nb’ޤʹ$gÍâ
U[ fK‰ Attack h Release ³óÈíüë’•cf ¨óÙíü×n·§ü×’
zšW~Y
Flanger ko æó¹ÆìªÁãóÍënǣ줿¤à’¿ÀY‹ 2 dn LFO LUŒfD~Y LFO ko µ¤óâûébâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûÎ
³®êâ ó© LŠ ûéóÀàn 6 dnâbLBŠ~Y Ç£ì¤kþY‹ LFO n
qÿÄòo
Amount ³óÈíüëg-šW~Y
Auto Pan n LFO o
Rate ³óÈíüë’•(Wf¿ÀW~Y
Rate ³óÈ
íüëoØëÄg-šW~Y
Rate o ×í¸§¯ÈÆóÝk
W Í rnXM
16 ó&ji g-šY‹ShLgM~Y
Phase ³óÈíüëo 2 dnâb’øþ„kÜc ªÕ»ÃÈ Y‹Shg µ¦
óɹÆìªnÕMkyËa~Y
180 k-šY‹h LFO nMøL
ôkj‹
180 ¦âŒ‹ ng
¹n LFO LÔü¯kTY‹h ‚F ¹oìÙëL NkjŠ
~Y
Spin o 2 dn LFO ¹ÔüÉ’øþ„kÇÁåüóW~Y
pj‹hâp
Spin gzš gâ¸åìüÈUŒfD~Y
HiPass
Y

³óÈíüë’¿ÀWf

Ç£ì¤o

]Œ^Œ

Ç£ì¤á÷K‰Nhâ’«ÃÈY‹ShLgM~

Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y
Flanger ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.13

Gate

271

²üÈ

²üȨէ¯È

²üÈo æü¶L-šW_¹ì÷çëÉ’…H‹óÏná÷n•’ NU[‹¨Õ§
¯ÈgY ²üÈo á÷há÷hn“kz Y‹ìÙënNDΤº’ÖŠdD_Š
êÐüÖ„Ç£ì¤nÇ£±¤è ’«ÃÈWf¨Õ§¯Èk
’dQ_Š ¤ó¹
È¥ëáóÈnÇ£±¤’«ÃÈY‹ShLgM~Y
²üÈL‹O ¦o Thresh
¹ì÷çëÉ ¹é¤Àüg-šW~Y ²üÈL
‹Má÷L cfD‹ á÷L¹ì÷çëÉ’…HfD‹ 4
ÑrLEDL¹oW~
Y
Floor
Õí¢ Ñéáü¿o¹ì÷çëÉÕ§üÀn kBŠ~Y SnÑéáü
¿o ¹ì÷çëÉìÙë’ Þ‹á÷’«ÃÈY‹ngojO ]nìÙë’• k
R~Y -inf dB k-šY‹h ²üÈL‰•‰Œ e›á÷oßåüÈW~Y 0.00
dB k-šY‹h ²üÈL‰~cf‚á÷koUnqÿ‚ H~[“ Sn“n$g
²üÈL‰~cfD‹›nìÙën LŠw ’-šW~Y
Attack o á÷L¹ì÷çëÉìÙë’…H_hMk²üÈL‹O¹ÔüÉ’-š
W~Y ¢¿Ã¯¿¤àLuïkíDh·ãü×gKachW_µ¦óÉhjŠ
kw
Dhµ¦óÉnËa LŠL½ÕÈkjŠ~Y
á÷L¹ì÷çëÉìÙëå k L‹h
Hold L¹›’zîW~Y
Qáâ ²üÈkoÒ¹Æê·¹ etþa LBŠ êêü¹o¹ì÷çëÉK‰ 3
dB {i gz W~Y
ÛüëÉ¿¤àB†Œ
Release Ñéáü¿g-šUŒ_
¿¤àk“cf²üÈL• k‰X‰Œ~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.14

Grain Delay

272

°ì¤óÇ£ì¤

°ì¤óǣ줨է
¯È

Grain Delay o e›á÷’0KD’ SŒ’ grain
°ì¤ó h|s~Y k
Š Q °ì¤óThkǣ줒KQ‹¨Õ§¯ÈgY ªê¸Êëá÷hoUc_
ÔÃÁ ó
’ H‹Sh‚gM~Y ÔÃÁhǣ줿¤à’éóÀàkY‹Sh
g ªê¸Êëá÷K‰óÏ‚gMjD{i Øjµ¦óÉhêºàn
S’\ŠúY
ShLgM‹_• °WDµ¦óÉhê ’\ŠúYnk' Í•j¨Õ§¯ÈgY
½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko
Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h
Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š
4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d
4 ó& hj
Š~Y
Sync âüÉLªón4
Delay Time Õ£üëÉnÑü»óÈ$’ ô
Y‹h ǣ줿¤àLè „kíOjc_ŠwOjc_ŠW ÉéàÞ·üókB‹
ˆFk ¿¤ßó°L ¹¤ó° Y‹¹œL X~Y
Sync ¹¤ÃÁLªÕn4
ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Ñéáü¿o X-Y ³óÈíüén X øh Y økrŠSf‹ShLgM~Y X økÑ
éáü¿’rŠSf‹ko X ø nÑéáü¿K‰x“g¯êïW~Y Y økÑé
áü¿’rŠSf‹ko Y ønænÑéáü¿K‰x“g¯êïW~Y
Feedback go ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y N
¦kØDp$k-šY‹h Õ£üÉÐïn´ph'/E’ MwSW~Y Õ£üÉ

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

Ðï-š$’
O`UD

'kY‹›ko

273

¹Ôü«ü„3kªqÿ’

°ì¤ónó ’Èéó¹ÝüºY‹ko
áü¿o ó ’'~Kk·ÕÈU[~Y

Pitch

HjDˆFE

Ñéáü¿’•(W~Y

è

Wf

SnÑé

Spray
¹×ìü ³óÈíüëo ǣ줿¤à’éóÀàg ôW~Y -š
$LNDh B“L_dThká÷L ® kjŠ µ¦óÉk
WU
Τº
L •Š~Y -š$LØDh ½ü¹á÷nË LŒhkÊŒ êºàL)Œ~Y ¢
Êü-üjµ¦óÉLJ}•j¹kJYY•gY
Rand Pitch
éóÀàÔÃÁ ³óÈíüëo
°ì¤ónÔÃÁ’éóÀàg
U[~Y -š$LNDh
p³üé¹¹œ’ •Š -š$LØDh ªê¸Êë
nÔÃÁLhO K‰jOjŠ~Y SnÑéáü¿o á¤ón Pitch ³óÈíüë
h#ÕWfµ¦óÉnó Ë n‰š¦’6¡W~Y
°ì¤ónµ¤ºh™š “o
Frequency Ñéáü¿g-šW~Y
Spray nµ¦óÉo SnÑéáü¿kˆŠ'MOæóUŒ~Y
°ì¤óÇ£ì¤oDry/Wet³óÈíüë’…5WfJŠ
•cf¿tgM~Y

20.15

Phaser

Pitch

h

X-Y ³óÈíüén‚ôø’

Õ§¤¶ü

Õ§¤¶ü¨Õ§¯È

Phaser o
#nªüëѹգ뿒•D
È’ •úY¨Õ§¯ÈgY

µ¦óÉnhâp/ßkÕ§¤º·Õ

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

274

Poles ³óÈíüëo hâp/ßkÎÃÁ’\ W~Y \ Œ Feedback ³ó
Èíüë’•Hp âb’ÍâWfÎÃÁ’Ôü¯ ~_oÝüë kâÛY‹ShLg
M~Y Õ£ë¿n«ÃȪÕhâpo Frequency ³óÈíüëK‰ ôgM~Y
Frequency h Feedback o ¨Õ§¯ÈnX-Y³óÈíüé’•cf Bk¿ÀY
‹ShLgM~Y
Phaser ko Space h Earth n2dnâüÉL-šUŒf~Y /ßgnÎÃÁ
n“”’ H µ¦óÉn «éü ’ ôY‹nk•(W~Y
Color ³óÈíü
ë’•cfU‰k¿ÀY‹Sh‚gM~Y
¨óÙíü×»¯·çó’•cf Õ£ë¿hâp’h „k³óÈíüëY‹ShLg
M~Y ¨óÙíü×¢Þ¦óÈ’— W ~_o¨óÙíü×nb’ޤʹ$gÍâ
U[ fK‰ Attack h Release ³óÈíüë’•cf ¨óÙíü×n·§ü×’
zšW~Y
Phaser ko æó¹ÆìªÁãóÍënǣ줿¤à’¿ÀY‹ 2 dn LFO LUŒfD~Y LFO ko µ¤óâûébâû Òâûγ®êâ ó© LŠ ûÎ
³®êâ ó© LŠ ûéóÀàn 6 dnâbLBŠ~Y Ç£ì¤kþY‹ LFO n
qÿÄòo
Amount ³óÈíüëg-šW~Y
Auto Pan n LFO o
Rate ³óÈíüë’•(Wf¿ÀW~Y
Rate ³óÈ
íüëoØëÄg-šW~Y
Rate o ½ó°ÆóÝk
W Í rnXM 16
ó&ji g-šY‹ShLgM~Y
Phase ³óÈíüëo 2 dnâb’øþ„kÜc ªÕ»ÃÈ Y‹Shg µ¦
óɹÆìªnÕMkyËa~Y
180 k-šY‹h LFO nMøL
ôkj‹
180 ¦âŒ‹ ng
¹n LFO LÔü¯kTY‹h ‚F ¹oìÙëL NkjŠ
~Y
Spin o 2 dn LFO ¹ÔüÉ’øþ„kÇÁåüóW~Y
Ç£ì¤o
pj‹hâp
Spin gzšUŒ_ gâ¸åìüÈUŒfD~Y

]Œ^Œ

Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y
Phaser ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.16

Ping Pong Delay

275

ÔóÝóÇ£ì¤

ÔóÝóǣ줨է
¯È

Ping Pong Delay o X n¿Ã×Ç£ì¤é¤ó’•cfæK‰óx¸ãó×Y‹
ǣ줒\ŠúY¨Õ§¯ÈgY
SnÇ£ì¤koíüѹhϤѹգë¿LHLWfD~Y Õ£ë¿o X-Y ³ó
Èíüég³óÈíüëY‹ShLgM~Y ÐóÉE’-šY‹ko X-Y ³óÈíü
ë ’‚ô¹ kÉéðW~Y hâp’-šY‹ko X-Y ³óÈíüë ’sL¹
kÉéðW~Y
½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko
Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h
Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š
4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d
4 ó& hj
Š~Y Snǣ줿¤ào e›á÷LæÁãóÍëkJO~gnB“’:WfD~
Y e›hóÁãóÍë“nǣ줿¤ào æÁãóÍëhÔyf 2 nwUkjŠ
~Y
Sync ¹¤ÃÁLªÕn4
ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Feedback o ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y Õ£ü
ÉÐïëü×koU‰k Õ£üÉÐﵦóÉ’ rW #š„k¨³üY‹pê
nÆ£óÖë ó¿ ’ •úYÕ£ë¿L…5UŒfD~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

276

F n‡Wgh:UŒ‹ Freeze
Õêüº Ü¿ó’ªókY‹h SnÜ¿ó’
¼W_›kÇ£ì¤nÐÃÕ¡…kB‹ªüÇ£ªLÇ£ì¤kˆŠ¨óÉì¹kµ¤¯
ëUŒ ÕêüºLãdUŒ‹~g°•e›o!–UŒ~Y
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y
Ping Pong Delay ’ê
¿üóÈéïk•(WfD‹4 o 100 Ñü»óÈk-šW~Y

20.17

Redux

êÀï¹

êÀ﹨է¯È

Ensoniq Mirage Fairlight CMI ³âÉüë Commodore-64 ji ãϦnNDµ¦óÉ
kι¿ë¸ü’ X‹ShoBŠ~[“K êÀï¹’•Hp µ¦óÉLBnǸ
¿ë—ÒBãx ;Š Sn¨Õ§¯Èo á÷nµó×ëìüÈhÓÃÈãϦ’ R
‹¨Õ§¯ÈgY
Downsample
À¦óµó×ë »¯·çóko
ëâüɹ¤ÃÁn 2 dnÑéáü¿LBŠ~Y

Downsample

hÀ¦óµó×

Downsample À¤¢ëL 1 k-šUŒfD‹4
Yyfne›µó×ëoú›x
•Š á÷o •Š~[“
2 k-šUŒfD‹4
µó×ë 1 dJMkæ U
Œ‹ng µ¦óÉL Ǹ¿ë ¨k
W~Y p$LØD{iµó×ëìüÈoN
OjŠ µ¦óÉo 1ËÉ„ kjŠ~Y À¦óµó×êó°nWO•o ;Ïkâ
¶¤¯¨Õ§¯È’Kv[_¶K’óÏY‹h KŠ„YDgW‡F Å1ÏL Š Ö
íï“k·ãü×j•LgM‹•QgY

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

277

À¦óµó×ëâüɹ¤ÃÁo À¦óµó×êó°L Äòk?eUŒ‹
ÕÈ
20.0 µó×ë~g K ƒÄò’…Hf?eUŒjDˆFkY‹
É
200 µó×ë~g K’š©W~Y

½
Ïü

Bit Reduction
ÓÃÈêÀ¯·çó o Downsample k<fD~YL
Downsample
goÆóÝk •[f°êÃÉLØ UŒ‹nkþW
Bit Reduction go/Ek •
[f°êÃÉLØ UŒ~Y
Bit Reduction À¤¢ë’ 8 k-šY‹h /EìÙëo 256 ¹ÆÃ× 8 ÓÃÈãÏ
¦ k¯ªó¿¤ºUŒ~Y 1 k-šY‹h
µó×ëná÷o 'cB‹Do '
n 2 µŽn• “LhOjD hjŠ PœhWf' —Îjµ¦óÉhjŠ~Y
Bit Reduction o 0 dB ne›á÷’ 16 ÓÃÈhš©W~Y 0 dB å ná÷o¯êÃ
×UŒ ªüÐüíüÉ’:Ydr LED L¹oW~Y
ÓÃÈêÀ¯·çó’ªÕkY‹h

20.18

Resonators

CPU

w’B‹ ¦ý gM~Y

ì¾Íü¿

ì¾Íü¿¨Õ§¯È

Resonators o e›½ü¹kór n-ã鯿ü’ H‹ 5 dn& ì¾Íü¿g
Ë UŒfD~Y ¹Èêó°’oXOóK‰Ü³üÀnˆFj¨Õ§¯È~g U~V
~jµ¦óÉ’\ŠúYShLgM~Y ì¾Íü¿oJóXMg¿‹UŒfD‹ng
}hnˆFk¿tY‹ShLgM~Y ì¾Íü¿ 1 gëüÈnÔÃÁ’š©W ]nÖ
4 doì¾Íü¿ 1 gš©UŒ_ÔÃÁ’Ck¿‹UŒ~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

278

e›á÷o ~Zգ뿒 NWì¾Íü¿k •Š~Y íüѹûÐóÉѹûÏ
¤Ñ¹ûÎÃÁn4dne›Õ£ë¿¿¤×LxžgM~Y e›Õ£ë¿nhâpo
Frequency Ñéáü¿g¿ÀW~Y
ì¾Íü¿ 1 oæó!¹ne›ÁãóÍëK‰e›UŒ~Y ì¾Íü¿ 2 h 4 oæÁã
óÍë ì¾Íü¿ 3 h 5 oóÁãóÍëk-šUŒf~Y
Note ÎüÈ Ñéáü¿o hì¾Íü¿nëüÈÔÃÁ’ C1 K‰ C5 g-šW~
Y
Fine
Õ¡¤ó Ñéáü¿’•cf »óÈ Jón 100 n 1 XMkÔÃ
Á’ÇÁåüóY‹Sh‚gM~Y
Decay Ñéáü¿o ì¾Íü¿Ló’zWf
K‰!ókj‹~gnB“’¿ÀW~Y Ç£±¤¿¤àLwQŒpwD{i Pœo
ÈüÊë d~Š>›nB‹órhjŠ~Y ÀóÑü’••jDgԢΒ>D_hM
nÔ¢În&h X¶KgY
Ç£±¤¿¤àoÔÃÁkˆcfz~Š Nón¹LØ
󈊂wO šW~Y
Const
³ó¹¿óÈ ¹¤ÃÁo ,enó kKK•
‰Z Ç£±¤¿¤à’ šk-ü×W~Y
Resonators ko 2 dnì¾Íü·çóâüÉL-šUŒfD~Y âüÉ A o ê
¢ëjì¾Íü·ç󒵦óÉk H‹nk•(W~Y þWfâüÉ B o ì¾Íü
¿ 1 n Note Ñéáü¿LN•nÔÃÁk-šUŒfD‹hMk•(Y‹h J‚W•
D¹œ’zîW~Y
µ¦óÉn ¦o

Color

«éü ³óÈíüë’•cf¿tW~Y

Yyfnì¾Íü¿ko On/Off ¹¤ÃÁh Gain ³óÈíüëLdDfD~Y ì
¾Íü¿’ªÕkY‹h CPU w’N gM~Y ì¾Íü¿ 1 ’ªÕkWf‚ Ön
ì¾Íü¿koqÿW~[“
ì¾Íü¿ 2 K‰ 5 o ì¾Íü¿ 1 g-šUŒ_ Note Ñéáü¿k“D~YL
Pitch ³óÈíüë’•cf ì¾Íü¿’ +/- 24 Jógû¿W
Detune ³óÈ
íüë’•cf»óÈXMgÇÁåüóY‹Sh‚gM~Y
ú›»¯·çóko
Dry/Wet ³óÈíüëh Width Ñéáü¿LÕ£üÁãü
UŒfD~Y
Width Ñéáü¿o¨Õ§¯Èó`QkqÿW ¼ík-šY‹hì
¾Íü¿ 2 K‰ 5 xnú›oâÎéëkjŠ~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

20.19

Reverb

279

êÐüÖ

êÐüÖ¨Õ§¯È

20.19.1

Input Processing

eݾ

e›á÷o ~ZϤ«ÃÈÕ£ë¿híü«ÃÈգ뿒 NW~Y Õ£ë¿ü
n X-Y ³óÈíüé’•D ÐóÉn-Ãhâp X ø hÐóÉE Y ø ’ ôW~
Y
գ뿒ªÕkY‹Shg CPU w’N gM~Y
Predelay
×êÇ£ì¤ o
n
Í óLú‹~gnB“’ß껫óÉX
Mg-šW~Y Sn-š’LFh e›á÷køþWf
Í óLEŒ~Y ëüà
µ¤ºn¤áü¸ ^SHw
o SnÇ£ì¤kˆŠz~‹è ‚ jOBŠ~[

ê6 jókW_D4 o 1 ms K‰ 25 ms n“k-šY‹hDDgW‡F

20.19.2

Early Re ections

Í

ó

Í óo µ¦óÉLèKnÁK‰ómÔcfO‹hMk
‹ÿón Ƥë
Œè‹ÿó kHLWf^SH~Y
ˆcf èKnpaL •cfM~Y

k^SH‹Íÿóg
Í ón/Eh
k

Shape
·§¤× ³óÈíüëo
Í ón×íßÍó¹ †w h ‹ÿó
nÍ è ’ kŠ úW~Y Sn-š$LNDh Íÿóo†cOŠhÇ£±¤W
µ¦óÉoÔ „éOácW~YK‰ ³óÝüÍóÈnÍ L'MOjŠ~Y þW
f -š$LØDh ÍÿóoÔ „éOÇ£±¤W µ¦óÉo†cOŠácW~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

½ü¹n -¦’B‹ ¦Ø•_D4 o-š$’Ø•k
Y‹4 ko-š$’N•kY‹hoDgW‡F

280
¹àüºjÇ£±¤’Å•h

Spin
¹Ôó o
Í ókâ¸åìü·çó’KQ~Y X-Y ³óÈíüë’•
D â¸åìü·çónÇ×¹hhâp’-šW~Y Ç×¹n$L'MDh «éüL
„O ¹Ú¯Èë„k-'n †cOŠW_ácì¹Ýó¹hjŠ~Y â¸åìü·ç
ónhâpLØYN‹h ½ü¹µ¦óÉnÉÃ×éühâpâÛLwSŠ þŸâŒW
_ÑË󰹜’ •úW~Y
Spin ’ªÕkY‹Shg CPU w’N gM~
Y

20.19.3

Global Settings

°íüÐë-š

Quality
¯ªêÆ£ »ì¯¿go êÐüÖ¯ªêÆ£hÑÕ©üÞó¹“nÈ
ìüɪՒ¿ÀW~Y
Eco âüÉkY‹h CPU wL
kjŠ
High âü
ÉkY‹hÍÿón¯ªêÆ£L ØkjŠ~Y
Size
µ¤º Ñéáü¿go èKn'MU’-šW~Y -š$L'MOj‹
h êÐüÖkƒLŠnB‹Ç£ì¤¹œ’ H~Y
k-š$L UOj‹h á¿
êïjðò kjŠ~Y
Stereo Image
¹Æ쪤áü¸ ³óÈíüëo ú›n¹Æ쪤áü¸nE’
-šW~Y
'-š$o 120 ¦g ÍÿÁãóÍëLæón3k% k^SH~Y Ÿ
›n¤…gnóáck‚SnˆFjy´LBŠ~Y
-š$’
kY‹h ú›á÷
oâÎéëkjŠ~Y

20.19.4

Diffusion Network

Diffusion Network go
³óÈíüëo Í ón
kÅ•jB“’¿tW~Y

Ç£Õåü¸çóÍÃÈïü¯

Í ókšOŒè‹ÿó’-šW~Y
n/EìÙëK‰ 1000 n 1 -60 dB

Decay Time
k~g L‹n

Ϥ·§ëÓó°Õ£ë¿híü·§ëÓó°Õ£ë¿go ‹ÿó’¿ÀW~Y Ϥ
·§ëÓó°o z ûÁûëüà…n]nÖn P º“„«üÚÃÈji kˆ‹µ
¦óÉn¨Íë®ü8Î’âÇêó°W~Y íü·§ëÓó°o „•nÇ£±¤’
H~Y
գ뿒ªÕkY‹Shg CPU w’ý gM~Y

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

281

Freeze
Õêüº ³óÈíüëo e›µ¦óÉnácì¹Ýó¹’Õêüº
ÍP U[~Y
Freeze Lªón4
ÍÿóoJ8E„k šW~Y
Cut
«ÃÈ o Õêüº-nÍÿóke›á÷L •‹n’2N~Y
Flat
Õ
éÃÈ o
Freeze LªónB Ϥhíü·§ëÕգ뿒ФѹW~Y
Flat LªÕnB Õêüº-nÍÿóoϤ·§ëÓó°Õ£ë¿híü·§ëÓó
°Õ£ë¿nqÿ’pŠÔW×Q‹ShkjŠ~Y
Echo Density
¨³üƦ h Scale
¹±üë Ñéáü¿o ácnƦh—
U’³óÈíüëW~Y ëü൤ºLuïk UDh áckˆŠz Y‹ór
k'MOqÿW~Y
Chorus
³üé¹ »¯·çóo ‹ÿókâ¸åìü·çóhÕM’ H~Y
Spin »¯·çóh Ø â¸åìü·çóhâph/E’³óÈíüëgM~Y

20.19.5

Output

ú›

êÐüÖú›go
Re ect Level
êÕì¯ÈìÙë h Diffuse Level
Ç£Õü
ºìÙë ³óÈíüë’•cfDry/Wetßï¹hÍÿhácn/E’¿tY‹ShL
gM~Y

20.20

Saturator

µÁåìü¿

µÁåìü¿¨Õ§¯È

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

282

Saturator o µ¦óÉkÀüÈ ZŒ ûÑóÁû–K•’ H‹âbb ¨Õ§¯
ÈgY ½ÕÈjµÁåìü·çó„U~V~jÇ£¹Èü·çó’e›á÷k H‹S
hLgM~Y
X-Y °êÃÉko
Saturator n·§üÔó°«üÖL°éգïh:UŒ~Y
·§¤Ñüne›hú›$o ]Œ^Œ X h Y økÞÃÔó°UŒ~Y «üÖkˆŠ
T¢pLzšUŒ~Y e›$k¢#Wfú›$LiŒ{i ÕY‹K’h:W~Y
8Snæ oÎóêË¢gB‹_• @áY‹á÷o ]nB ná÷ìÙëkÜXf
•s·§üÔó°UŒ~Y
@áY‹á÷o ~Z Drive ³óÈíüëg-šUŒ_ dB ìÙëk¯êÃ×UŒ~
Y Ç£¹×ì¤ótnáü¿üko
Saturator ná÷xnqÿ¦Lh:UŒ~Y
á÷·§üÔó°ko
Analog Clip
¢Êí°¯êÃ×
Soft Sine
½Õȵ
¤ó
Medium Curve
ßÇ£¢à«üÖ
Hard Curve
ÏüÉ«üÖ
Sinusoid Fold
·Ì½¤ÉÕ©üëÉ
Digital Clip
Ǹ¿ë¯êÃ× n 6
.^núšâüÉLBŠ~Y ~_ ¿Àïýj 6 dnâbb Ñéáü¿’yrhY
‹ Õì-·Öëj Waveshaper
¦§üÖ·§¤Ñü âüÉ’xžY‹Sh‚g
M~Y
Analog Clip Jˆs Digital Clip âüÉgo á÷oYPU~Œhk¯êÃ×UŒ~
Y
Soft Sine
Medium Curve
Hard Curve âüÉgo U~V~jr g
á÷¯êÃÔó°LéŒUŒ~Y
Sinusoid Fold âüÉo y%j¨Õ§¯Ègn•
(k igY
‚ch‚‡„j¨Õ§¯Èo ìên³óÈíüë»ÃÈ’…5W_ Waveshaper
«üÖ’xžWf\ gM~Y Ñéáü¿Õ£üëÉk¢¯»¹Y‹ko
Saturator
n¿¤ÈëÐükB‹
Ü¿ó’¯êïW ¦£óɦ’U‹W~Y
Waveshaper âüÉný Ñéáü¿ko
Period n 6 dLBŠ~Y

Drive

Lin

Curve

Damp

ˆ

Drive go
Waveshaper Ñéáü¿ne›á÷kþY‹qÿ¦’zšW~
Y
Drive ’¼ík-šY‹h ¨Õ§¯Èn¹œoŒhk!¹hjŠ~Y

ˆ

Lin o
Curve h Depth
nôÚè ’
U[~Y

ˆ

Curve

Ñéáü¿hqk\(W

o;k 3 ! ó’e›á÷ký W~Y

·§üÔó°«üÖ

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

283

ˆ

Damp o °êÃÉ˹ѺkB‹á÷’ÕéÃÈkW~Y
²üÈhWfÕ\W~Y

…Ø

nΤº

ˆ

Depth
~Y

o

Ç£¹Èü·çó«üÖkÍm‰ŒfD‹µ¤óân/E’6¡W

ˆ

Period

o

µ¤óâkÍm‰ŒfD‹êÃ×ënƦ’zšW~Y

Color Ü¿ó’ªókY‹h 2 dnÕ£ë¿L ¹kjŠ~Y 1 jînÕ£ë¿
o Base ³óÈíüëK‰¿ÀgM Nhâè xn¹œn— ’LD~Y 2 jîn
Õ£ë¿o,ê„ko¤³é¤¶g Øhâè n¿Àk•(W~Y Õ£ë¿n·§ü
×o
Freq
«ÃȪÕhâp û Width û Depth ³óÈíüë’•cf¿
ÀW~Y
Output ³óÈíüëo
Saturator ú›ìÙë’ pW~Y
Soft Clip
ÁL ¹n4
Saturator oú›k Analop Clip «üÖ‚i(W~Y

¹¤Ã

Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y
Saturator ’ê¿üóÈ
éïk•(WfD‹4 o
100% k-šW~Y

20.21

Simple Delay

·ó×ëÇ£ì¤

·ó×ëǣ줨է
¯È

Simple Delay
D~Y

go

æón

ÁãóÍëkÇ£ì¤é¤óL

dZdrŠSf‰Œf

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

284

½ó°ÆóÝkǣ줿¤à’i(Y‹ko
Sync ¹¤ÃÁ’ªókW~Y
Sn¹¤ÃÁLªókj‹h
Delay Time ÓüȻ쯿L•(ïýkjŠ~Y
Delay Time Ü¿óku‰Œ_pWo ǣ줿¤à’ 16 ó&g:W_‚ng
Y d~Š
4 ’xžY‹h ǣ줿¤ào 16 ó& 4 d
4 ó& hj
Š~Y
Sync ¹¤ÃÁLªÕn4
ǣ줿¤àoß껫óÉkˆ‹-šk;Š~Y
Sn4 kǣ줿¤à’îcY‹ko ǣ줿¤àÕ£üëÉ…’ÉéðWf
¿tY‹K $’ô¥e›W~Y
Feedback o ú›á÷LÇ£ì¤é¤óe›x;‹Ï’³óÈíüëW~Y ìËW
_Õ£üÉÐïëü×L2dB‹ShkjŠ~Yng æÁãóÍëná÷oóÁãó
ÍëkÕ£üÉÐïW~[“W óÁãóÍëná÷‚æÁãóÍëkÕ£üÉÐï
W~[“
Dry/Wet ³óÈíüë’•cf ¨Õ§¯ÈLKKc_ ¦§ÃÈ á÷h¨Õ§¯
ÈnKKcfDjD Éé¤ á÷nÐéó¹’¿ÀW~Y
Simple Delay ’ê¿ü
óÈéïk•(WfD‹4 o
100% k-šW~Y

20.22

Utility

æüÆ£êÆ£

æüÆ£êÆ£¨Õ§¯
È

Utility koDOdKn¿)j•D¹LBŠ~YL
hyk¿)gY

ÖnÇФ¹hD•

•[f•F

Mute Ü¿ó’ªókY‹h @áY‹á÷LßåüÈkjŠ~Y Ò ó È : ÈéÃ
¯n¢¯Æ£Ö/ßåüȳóÈíüëoá÷Á§üón ŒkÕ\W~YL
Utility

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

285

o¨Õ§¯ÈÁ§üónû nMnknOShLgM~Y
Utility nßåüÈ_ý’
•(W Ç£ì¤é¤óne›’«ÃÈW_Š ÇФ¹nú›’ªÕkY‹ShjOê
ÐüÖ’KQ‹ShLgM~Y
Gain ³óÈíüëo e›á÷nìÙë’ +/- 35 dB nÄòg¿ÀW~Y
ÁãóÍëâüɻ쯿’•(Wf µó×ënæóÁãóÍë’xžWfæ Y‹S
hLgM~Y
Left LxžUŒfD‹4
óÁãóÍëo!–UŒ æÁãóÍë
L!ú›kþŒ~Y Sn_ýo æóÁãóÍëkpj‹Å1’ d¹ÆìªÕ¡¤ë
nG¹nÁãóÍë`Q’•D_DhMkyk¿)gY
Panorama »ì¯¿go ¹ÆìªÕ£üëÉnû nMngá÷’ÑóY‹ShL
gM~Y Sn»ì¯¿o ¤ó¹È¥ëáóÈéï~_o¨Õ§¯ÈéïnRack's
sL Y ‹ÇФ¹Á§üó ’ %kÑóY‹nk;k•(UŒ~Y
Width ³óÈíüëo -š$L 0 K‰ 100 Ñü»óÈn4
¹Æìª/âÎéë
³óÈíüéhWf_ýW~Y -š$L 100 Ñü»óÈ’…H‹h ú›L s•¼~
Œ ‹ˆFkjŠ~Y 200 Ñü»óÈn4
æóÁãóÍënîn•Lú›k+~Œ
~Y
Channel Mode »ì¯¿gæóDZŒKnÁãóÍëLxžUŒfD‹4
Width ³óÈíüëo_ýWjD_• !¹k Šÿ•Š~Y
Phase
Õ§üº ³óÈíüëoæó ÁãóÍëThkBŠ ÇФ¹n
knKŒfD~Y
ML:YhJŠ
ÁãóÍënÕ§üº’ÍâU[~Y

20.23

Vinyl Distortion

j

ÓËüëÇ£¹Èü·çó

ÓËüëÇ£¹Èü·ç
ó

CHAPTER 20. LIVE ªüÇ£ª¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

286

Vinyl Distortion o ¢Êí°ì³üÉ• Bk X‹Ç£¹Èü·çó ónj•
’¨ßåìüÈW_‚ngY SnÇ£¹Èü·çóo Ýhì³üÉ•hn“n~Uf
„¢ÂkˆŠ X~Y Sn¨Õ§¯Èko ¯éï븧Íìü¿ ì³üÉ• k X‹ÑÁÑÁó’z U[‹ _ý‚dDfD~Y
Tracing Model
Èìü·ó°âÇë »¯·çóo e›á÷kvp ónÇ£
¹Èü·çó’ H~Y Ç£¹Èü·çón
o Drive ÎÖg¿tY‹K
Tracing Model n X-Y Ç£¹×줒‚ô¹ kÉéðW~Y Ç£¹Èü·çóh
âp„«éü’¿tY‹ko X-Y Ç£¹×ì¤nsL¹ kÉéðY‹K
Freq
hâp Õ£üëÉ’ÀÖë¯êïWp$’ô¥e›W~Y hâp/ßn Q Ðó
ÉE ’ ôY‹ko Alt
(PC) / Alt
(Mac) -ü’¼WjL‰ X-Y Ç£¹×줅
’4skÉéðW~Y
Pinch
ÔóÁ¨Õ§¯È »¯·çóo e›á÷kGp ó’ H~Y Sn
Ç£¹Èü·çó’•FShkˆŠ 180 ¦MøLZŒ JKj¹Æ쪵¦óɹœL
~Œ~Y
Pinch o Tracing Model h XˆFk³óÈíüëgM~YL
U
Œ‹µ¦óÉkoKjŠUDLBŠ~Y
Drive ³óÈíüëgo
Tracing Model h
Èü·çónhSÏ’— Y‹ShLgM~Y

Pinch

n!¹K‰

UŒ_Ç£¹

Ç£¹ È ü · ç óâüÉo
Soft
½ÕÈ h Hard
Ï ü É n2d g Y
Soft âüÉoÀÖ×ìüÈ’·ßåìüÈWfJŠ
Hard âüÉo¹¿óÀüÉ
jÓËüëì³üÉ’¤áü¸WfD~Y
Stereo/Mono ¹¤ÃÁo ÔóÁÇ£¹Èü·çóL¹ÆìªhâÎéënia‰g
z Y‹K’-šW~Y
Vinyl Distortion ’ê¢ëk·ßåìüÈW_D4 o ¹
Æ쪒xžWfO`UD
Crackle
Density
Èíüëg

¯éÃ¯ë »¯·çóo Τº’á÷k H~Y
Çó·Æ£ ³óÈíüëg¿tW~Y
Volume
ΤºnóÏ’¿tW~Y

ΤºnƦo
Üêåüà ³ó

287

Chapter 21

LiveMIDI ¨ Õ § ¯ ÈêÕ¡ìó¹
Liveo «¹¿àǶ¤ón MIDI ¨Õ§¯È’ p…5WfD~Y Live gn¨Õ§¯
Ènú,„j•D¹kdDfo
¤ó¹È¥ëáóÈhÇФ¹’•c_\m nà’
TÂg UD

21.1

Arpeggiator

¢ëÚ¸¨ü¿

¢ëÚ¸¨ü¿¨Õ§¯
È

Liven

Arpeggiator

¨Õ§¯Èo

¼uUŒfD‹³üÉn]Œ^Œn MIDI ÎüÈ

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

288

~_oX nÎüÈ ’ÖŠ¼• ÎüÈ’êºàÑ¿üóg• W~Y • Ñ¿ü
ón·ü±ó¹h¹ÔüÉoÇФ¹K‰³óÈíüëY‹ShLgM x‹„j¢ëÚ
¸¨ü¿hWf‚_ýW~Y
¢ëÚ¸¨ü¿o 80tãn·ó»ó}kx‹„j• gY ¢ëÚ¸¨ü¿n Mo
¢ëÚ¸ª k1eW Œó’ BkgojO cWf• Y‹Sh’ sW~Y
¢ëÚ¸ª Arpeggio) o Ïü×’d~>OhDF sn¤¿ê¢ž arpeggiare
’ž•hWfD~Y

21.1.1

Style

¢ëÚ¸¨ü¿n
¹’zšW~Y

¹¿¤ë
Style

h Rate

»ì¯¿go

ìüÈ

»¯·çó

êºàÑ¿üóg•

UŒ‹ÎüÈn·ü±ó

Up

h

Down

UpDown
DownUp

h

Down & Up
& Down

Converge
Diverge

h

h

Up

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

289

Con & Diverge

Pinky Up
UpDown

h

Pinky

Thumb Up h
Thumb UpDown

Play Order âüÉgo Ñ¿üó…nÎüÈL-ü’¼W_ k·ü±ó¹UŒ~
Y gYng SnâüÉo1då n³üÉB‹DoÎüÈL• UŒ‹4 gjQŒ
p¹œLBŠ~[“
n Arpeggiator ¹¿¤ënÖk éóÀàj¹¿¤ëLBŠ~Y
Random
o @á MIDI ÎüÈ’éóÀàkxžWf• W~Y
Random Other o @á
MIDI néóÀàÑ¿üó’\ W ³üÉ’éóÀàkêÔüÈ• W~Y
Random
Once o @á MIDI néóÀàÑ¿üó’\ W Èéó¹Ýüº~_oÈê¬üUŒ
f°WDÑ¿üóL\ UŒ‹~g ]nÑ¿üó’êÔüÈ• W~Y
¢ëÚ¸¨ü¿o
Rate ³óÈíüëg-šUŒ_¹ÔüÉgÎüÈÑ¿üó’•
W~Y ¹ÔüÉo
Sync/Free Ü¿ó’•cfß껫óÉ~_oÍPg¿tgM
~Y
Sync ’xžY‹h
Arpeggiator o½ó°ÆóÝk
W~Y
Rate ³óÈíüënókB‹ Gate ³óÈíüëgo ¢ëÚ¸¨ü¿g• U
Œ‹ÎüÈnwU’ þ(n Rate -š$nÑü»óÆü¸g-šW~Y ]n_•
-š$L 100 Ñü»óÈ’…H‹h• UŒ‹ÎüÈLªüÐüéÃ×W~Y ì¬ü
È
¢ëÚ¸¨ü¿g
UŒ_êºàÑ¿üóo ÅZW‚!s~ågB‹Å•oBŠ~[
“ âüɻ쯿 n³óÈíüë’•cf Ñ¿üók°ëüô’ H‹ShLgM
~Y ¢ëÚ¸¨ü¿n Groove o ¯êÃ×x•(Y‹4 h XˆFk_ýW~Y
ng °ëüÖn71o³óÈíüëÐüK‰-šgM~Y

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

290

Hold Ñéáü¿L ¹j4
-üÜüÉn-üK‰ ’âW_Œ‚¢ëÚ¸¨ü¿
oÑ¿üón• ’šQ~Y Ñ¿üóo -üÜüÉn%n-üL¼UŒ‹~gpŠÔ
W• UŒ~Y
Hold L ¹g ªê¸Êë-ünFaDZŒKL¼UŒ_~~k
jcfD‹4
ÎüÈ’• WfÑ¿üók H‹ShLgM~Y Sn4
ÎüÈ
’‚F ¦• Y‹hÑ¿üóK‰ÖŠdOShLgM~Y SnˆFkWf B“nL
Nhqk• WjL‰Ñ¿üób h•M LLH~Y
ÒóÈ
Y

Ñ¿üón•

’\bW_D4

o

Hold

B„k!¹k

ŠÛH~

Offset Ñéáü¿o Sn³óÈíüëgxžUŒ_4@nj÷kˆŠ Ñ¿üó…
nÎüÈn·ü±ó¹’·ÕÈU[ Z‰W ~Y ‹’•cf¬ Wf•~W‡F
-š 1 go Ñ¿üó…n 2 jîkMnY‹ÎüÈ’·ü±ó¹n
k 1 jîn
ÎüÈ’·ü±ó¹n ŒkW~Y SnÑ¿üó’ ¹¿üÈk-šUŒ_0¹K‰B
ÞŠn¹ k2€ÎüÈn*hWf H‹h
Offset Ñéáü¿o ÎüÈn*n
2L¹ ’ÍB ÞŠk âU[ ~_¹¿üÈ0¹’ÿHjL‰• Y‹ˆF
U[
~Y
Repeat Ñéáü¿’•cf Ñ¿üóLêÈê¬üUŒ‹~gnêÔüÈÞp’-š
Y‹ShLgM~Y
inf k-šY‹h Ñ¿üóo!PkêÔüÈW~Y ¢ É Ð ¤
¹ Sn_ýo ®¿ünKMô‰Wn¨ßåìüÈ„³üÉ’¢ëÚ¸ªg 1 2 ÞM
V€nk' ¿)gY ~_
Retrigger Ñéáü¿hD• •[‹h b}D¹œ’
—‹ShLgM~Y SŒkdDfo g¬ W~Y
Sn_ý’•Hp
bg:
‰Œ_êºß«ëj¢ëÚ¸ª’\ Y‹ShLgM~Y
Ñéáü¿oÑ¿üó’ê»ÃÈW ‚F ¦
K‰• ’¹¿üÈU[~Y
Retrigger o
Off
!¹ û Note
ÎüÈL¼uUŒ‹hêÈê¬üY
‹ û Beat
yšn½ó°Ý¸·çó~_oÍB“k0TY‹hêÈê¬üY‹
n3dk-šgM~Y
Beat go ÎüÈ~_o À’yšY‹ShLgM ½ó°
ݸ·çók •[‹ShLgM~Y »¯·çóó n LED L¹oW Ñ¿üóLêÈ
ê¬üUŒfD‹Sh’:W~Y

21.1.2

Transpose
·çó

¢ëÚ¸¨ü¿kˆŠ

Èéó¹Ýüº

h Velocity

UŒ_Ñ¿üó’Èéó¹Ýüº

Ùí·Æ£
û¿

»¯

Y‹ShLgM~

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

291

Y ¢ëÚ¸¨ü¿nÈéó¹Ýüº³óÈíüëo yšnw¿~_oí¿kÈéó
¹ÝüºW_Š
Transpose »ì¯¿n Shift ª×·çó’•cf JókÈé
ó¹ÝüºY‹Sh‚gM~Y Èéó¹Ýüºn“”o
Distance ³óÈíüë’
•cfó
w¿ûí¿nû¿n4
~_oJó
Shift ’•c_û¿n4
g
-šW~Y
Steps Ñéáü¿K‰ ·ü±ó¹nÈéó¹ÝüºÞp’xžgM~
Y 8 k-šY‹h ·ü±ó¹ohèg 8 ÞÈéó¹ÝüºUŒ Èéó¹ÝüºUŒ
‹¦k nÎüÈg• UŒ~Y
¢ëÚ¸¨ü¿nÀ¤Ê߯¹o
Velocity »¯·çóg¿tW~Y ‹Hp
Velocity ’ On k
Target ’ 0 k-šY‹h ·ü±ó¹o†cOŠÕ§ü
É¢¦ÈW ]nFaÙí·Æ£ 0 k0TW~Y
Decay ³óÈíüëgo ¢
ëÚ¸¨ü¿L Target g-šW_Ùí·Æ£$k0TY‹~gnB“’-šW~Y
Retrigger L ¹j4
·ü±ó¹’êÈê¬üY‹hÙí·Æ£n¹íüׂêÈ
ê¬üUŒ~Y
ÒóÈ
Velocity »¯·çón Retrigger ª×·çó’ Beat nêÈê¬üh#
ÕWf•(W À¤Êßï¹íü×kêºà’ H‹ShLgM~Y

21.2

Chord

³üÉ

³üɨէ¯È

Chord o
MK‰‚ K‹ Š @áY‹ ÎüÈhæü¶š©nÔÃÁ 6 d
~g K‰³üÉ’èÆY‹¨Õ§¯ÈgY ³üÉn èhj‹ÎüÈnÔÃÁ’
Shift 1-6 ÎÖ’•cf‚hnÎüÈK‰ +/-36 »ßÈüó Jó nÄògxžgM
~Y ‹Hp
Shift 1 ’ +4 »ßÈüók-šW
Shift 2 ’ +7 »ßÈüók-š

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

Y‹h @áUŒ‹ÎüÈ’ëüÈhY‹á¸ãü³üÉ

292
wΗ

L X~Y

Shift ÎÖn n Velocity ³óÈíüë’•Hp ¤ó¹È¥ëáóÈgÙí·
Æ£n_ýhWfÜêåüà„ór’
U[‹ShLgM‹_• U‰kÏüâËï
jó}b LïýkjŠ~Y 1 K‰ 200 Ñü»óÈ~g 100 Ñü»óÈoÙí·Æ£
L@áY‹ MIDI ÎüÈnÙí·Æ£h Xk-šUŒfD‹¶K’hW~Y nøþ³
óÈíüëg-šW~Y
W`QªüÐüÈüó
ó ’ H_Š ]nÖn³üÉ
¨ìáóÈn O’ ® kY‹nk Velocity ³óÈíüë’•(Y‹hDDgW‡
F
³üÉkÔÃÁ’ H‹ •oB~ŠÍ•goBŠ~[“ ‹Hp
Shift 1 n³óÈ
íüëkˆŠ +12 »ßÈüó·ÕÈ’-šY‹nh
Shift 6 g +12 »ßÈüó’-š
W_nhgo¹œo XkjŠ~Y
ÔÃÁn 2 dnÎüÈo³üÉ’b Y‹ShLgM~[“
X·ÕÈ$’ 2 Þx
žY‹ ‹Hp
Shift 2 h Shift 3 k +8 »ßÈüó’-šY‹ h Bhn¹n³
óÈíüëo!¹hjŠ ŒÍ-šjng*•(gB‹Sh’:W~Y Livego
ÔÃÁn 2 dnÎüÈL Bk• UŒ‹ShoBŠ~[“

21.3

Note Length

ÎüÈìó°¹

ÎüÈì󰹨է¯
È

Note Length o @áY‹ MIDI ÎüÈnwU’ ôW~Y ~_ ÎüȪóáÃ
»ü¸nã•Šk MIDI ÎüȪÕáûü¸K‰ÎüÈ’Èê¬üY‹nk‚•(U
Œ~Y

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

293

ÇФ¹LÎüȪóáûü¸K‰Èê¬üY‹ˆF-šUŒfD‹4 o ¿¤ßó
°³óÈíüën••(ïýhjŠ~Y ÎüÈnwUo ßêÒg¿ÀW_Š ½ó°
nÆóÝk •[f
Y‹ShLgM~Y
Gate o ÎüÈL-ü×UŒ‹wU
gB‹ Length $nr ’zšW~Y 200 Ñü»óÈn4
Gate Ñéáü¿o
ÎüÈnwU’ kW~Y
ÇФ¹LÎüȪդÙóÈ • UŒ_ÎüÈLêêü¹UŒ_B¹ gÈê¬üY
‹ˆF-šUŒfD‹4
ÎüÈn@ῤßó°o ÎüÈnwUkˆŠÇ£ì¤U
Œ~Y ,e ¹ È Ã × Y‹MnK‰ ¹ ¿ ü È Y‹_•gY
Note Length ]nÖ
n-škˆŠ °_kÈê¬üUŒ_ÎüÈn™šB“LzšUŒ~Y
å n 3 dnÑéáü¿’
(gM~Y

ÇФ¹’ÎüȪÕáûü¸K‰Èê¬üY‹4

k•

ª ó/ª
ªÕ Ð é ó ¹ On/Off Balance
ú›ÎüÈnÙí·Æ£’zšW~Y @áY
‹ÎüÈnÎüȪóhÎüȪÕÙí·Æ£nÐéó¹’-šW~Y T•(n MIDI
-üÜüÉL MIDI ÎüȪÕÙí·Æ£kþÜWfDjD4
¼ík-šW~Y
Ç £ ± ¤ ¿ ¤ à Decay Time
@áY‹ÎüÈnÙí·Æ£L¼í~g pY‹nk
Å•jB“gY Ç£±¤o
Note Length L MIDI ÎüȪóáûü¸’×QÖ‹
h Bk¹¿üÈW~Y ÎüȪÕnB¹gn$L ú› MIDI ÎüÈnÙí·Æ£h
jŠ~Y
- ü ¹ ± ü ë Key Scale
@áY‹ÎüÈnÔÃÁoú›ÎüÈnwU’ ôY‹n
k•(gM~Y ×é¹n$k-šY‹h C3 ˆŠNDÎüÈo• kwOjŠ C3 ’
…H‹ÎüÈoíOjŠ~Y ޤʹn$k-šY‹h ×é¹n$n4 n kjŠ
~Y

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

21.4

Pitch

294

ÔÃÁ

ÔÃÁ¨Õ§¯È

Pitch o @áY‹ÎüÈÔÃÁ’ +/-48 »ßÈüóg

U[‹â¿ÄüëgY

Range h Lowest ³óÈíüë’•cf ÎüÈL NïýjÔÃÁÄò’š©W
~Y -šUŒ_ÔÃÁÄò oÖíïUŒ~Y ÖíïUŒfD‹h ¨Õ§¯È
n LED L¹ÅW~Y
ÔÃÁÄò

21.5

o

¨Õ§¯ÈLâ¿’LFMnÔÃÁkúeDf6PUŒ~Y

Random

éóÀà

éóÀà¨Õ§¯È

Random
Chance

o ÔÃÁÑéáü¿kcS
j¨ìáóÈ’ H‹¨Õ§¯ÈgY
Áãó¹ ³óÈíüëg @áÎüÈnÔÃÁLéóÀàp$g ôY‹

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

ïý'’-šW~Y
H‹hDDgW‡F

295

éóÀàUkþY‹Éé¤/¦§ÃȳóÈíüënˆFj‚nh

ÔÃÁ ô’zšY‹éóÀàp$o 2 dn pK‰
UŒ~Y
Choices
Áç
¤¹ ³óÈíüëg pj‹éóÀàÎüÈnp’ 1 K‰ 24 n“g-šW~Y
Scale
¹±üë ³óÈíüëko Choices ³óÈíüë$LKQ—UŒ ]n
Pœ$L @áÎüÈnÔÃÁkøþWféóÀàÎüÈnÔÃÁkqÿ’ H~Y
‹Hp
Chance ’ 50 Ñü»óÈk-šW
Choices ’ 1
Scale ’ 12 k-š
Y‹h PœhWf X‹ÎüÈnJ L‚hnÔÃÁg• UŒ ‹ŠnJ o 12 »
ßÈüóØO• UŒ~Y WKW
Chance ’ 50 Ñü»óÈ
Choices ’ 12
Scale ’ 1 k-šY‹h PœhWf X‹ÎüÈnJ o‚hnÔÃÁg• U
Œ 12 »ßÈüóØDDZŒKnÔÃÁg• UŒ~Y
å n‹o
Sign
µ¤ó L Add k-šUŒfD‹Sh’MÐk¬ WfD~
Y
Sign ³óÈíüëgo éóÀà
L‚hnÎüÈnÔÃÁk H‰Œ‹K
îW KŒ‹K
’ia‰‚ WZdLFK’-šW~Y
Sign ³óÈíüë
n LED o ú›ÔÃÁL‚hnÔÃÁkþWfiFqÿWfD‹K’°éգïgh:
WfD~Y
ÒóÈ
Scale ¨Õ§¯È’ Random ¨Õ§¯ÈnBhk•(W
géóÀà$LzšUŒ‹ˆFkY‹ShLgM~Y

21.6

Scale

yšn

óE

¹±üë

¹±üë¨Õ§¯È

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

296

Scale o ¹±üëÞÃÔó°kúeDf@áÎüÈÔÃÁ’
U[‹¨Õ§¯Èg
Y @áÎüÈk]Œ^ŒkøþY‹záÎüÈ’-šW ¨Õ§¯Èn X-Y ÞÃ× g
‹‹ShLgM~Y ‹Hp @á C ’zá D k ÛY‹ShLgM~Y
X-Y ¹±üëÞÃ×ko &* 12 nÛÒbL&“gJŠ Õ몯¿üÖ 12 nÎü
ÈkþÜWfD~Y ÃDrnÛÒbo uä nÒu’:WfD~Y ÞÃ×kh:U
Œ_þÒÚnÙü¹ æ nÛÒb o
Base
Ùü¹ ³óÈíüë’•cf ô
Y‹ShLgM~Y ÞÃ×n X øo @áÎüÈn$’:W Y øoøþY‹záÎü
È’:W~Y @áÎüÈL¹±üë niSgzáUŒ‹K’š©WfD‹ÄrnÛÒ
bo Þ¦¹¯êï’•cfÕKW_ŠJdW_ŠgM~Y
¹±üëÞÃ× n
ÎüÈ’JdY‹h ]nÎüÈo• UŒ~[“
Range
ìó¸ h Lowerest
í¦¨¹È ³óÈíüëgo ¹±üëÞÃÔ
ó°L ¹kj‹ÎüÈÄò’-šW~Y Sn 2 dn³óÈíüëg-šUŒ_Äò
go
Scale ¨Õ§¯È’i(U[‹ShogM~[“ ¨Õ§¯ÈkˆŠæ UŒj
DÎüÈLBŠ ]Œ‰nÎüÈL ôUŒjDÎüÈg• UŒfD‹h LED L¹Å
Wfå‰[~Y

21.7

Velocity

Ùí·Æ£

Ùí·Æ£¨Õ§¯È

Velocity o 127 µŽn MIDI ÎüÈÙí·Æ£$’•ÞÃ×W~Y
Operation
»ì¯¿n-škˆcfo MIDI ÎüȪó~_oÎüȪÕáûü¸hWf_ýW
~Y

CHAPTER 21. LIVEMIDI ¨Õ§¯ÈêÕ¡ìó¹

297

Out Low h Out Hi ÎÖgo X-Y Ç£¹×ì¤ n Y øk:UŒ‹záÙí·
Æ£ 1 K‰ 127 ’³óÈíüëW~Y Ç£¹×줅kh:UŒ_@áÙí·Æ£
o
Range h Lowest ³óÈíüëgxžUŒ_Äò…kBŠ X øg:UŒ~
Y PœhWf X‹«üÖo ¨Õ§¯ÈkˆŠÙí·Æ£L
W_ØP’:WfD
~Y
Lowest h Out Low Lia‰‚¼ík-šUŒfJŠ
Range h Out
Hi L 127 k-šUŒfD‹4
Ç£¹×ì¤ko~cYPjþÒÚLh:UŒ ¨
Õ§¯ÈФѹkøSY‹‚n’:W~Y ½ÕÈk• UŒ_ÎüÈo
Ujók
ú›UŒ~Y
k
Out Hi ’¼ík-šW
Out Low ’ 127 k-šY‹h
Ún¾œo
MhjŠ ½ÕÈk• UŒ_ÎüÈL'Mjógú›UŒ‹ˆFkjŠ
~Y
Range h Lowest ³óÈíüëg-šW_Äò g@áY‹ÎüÈoiFj‹ng
W‡FK SŒkdDfo inâüÉLxžUŒfD‹KkˆŠ~Y
Clip âüÉ
LxžUŒfD‹h @áÎüÈÙí·Æ£’¯êÃ×W ÎüÈLÄò…khi~‹ˆ
FkW~Y
Gate âüÉn4 o Ùí·Æ£LÄò kj‹@áÎüÈ’Yyf
ÖŠdM~Y ²üÈkˆŠÎüÈLÖíïUŒfD‹h X-Y Ç£¹×ì¤ n LED
L¹ÅW~Y
Fixed
úš âüÉgo @áÎüÈÙí·Æ£n$k¢ÂjO
Out Hi Ùí·Æ£LzáÎüÈÙí·Æ£YyfkdDfzšW~Y
Random _ýo hÙí·Æ£kþW
«üÖkprgh:UŒ~Y

éóÀàp$’

W~Y

Ç£¹×ì¤

Drive h Compand ³óÈíüë’D• •[ U‰k Ñj«üÖ’\ Y‹S
hLgM~Y
Compand o á5h'.L BkLH‹ÄüëgY p$L¼íå
k-šUŒfD‹h @áÎüÈ’«üÖnƒLÚn txhÕKW • ¶K’½
ÕÈ~_o -k
U[~Y
¹
Compand $L¼íå n4
záÙí·
Æ£L-óßkûÕW~Y
Drive o «üÖ…nhp$’u$ x¼WúW~Y À
¤ÊßÃ¯Ë nb „‹ôWk Sn 2 dn³óÈíüë’•FhDDgW‡F

298

Chapter 22

Live ¤ó¹ È ¥ ë áóÈêÕ¡ì
ó¹
Live ko «¹¿àǶ¤ónÓëȤóû¤ó¹È¥ëáóÈL p…5UŒfD~
Y Live gn¤ó¹È¥ëáóÈnú,„j•D¹kdDfo
¤ó¹È¥ëáóÈh
ÇФ¹’•c_\m nà’TÂg UD
Live 6 nÜï¹Ðü¸çóko ¨ à » ó · ã ë û ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È û ³ ì ¯ · ç
ó LØ^WfD~Y ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóo ¾0
kµó×êó°UŒ³xUŒ_¤ó¹È¥ëáóÈnp®¬Ð¤ÈkJˆvé¤Öéê
g Simpler Jˆs °n¢Éªó¤ó¹È¥ëáóÈ Sampler gYPk•(gM~
Y ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çókÎ2UŒ_µ¦óÉxn¢¯
»¹¹ÕkdDfo Snàn Œg ¬ WfD~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.1

Impulse

299

¤óÑë¹

¤óÑ빤ó¹È¥ë
áóÈ

Impulse o
Ñj¿ÀLïýjÉéàµó×éügY ¨óÙíü×ûµÁåìü
·çóûÑóûÜêåüàn³óÝüÍóÈ’•(Wf ¿¤à¹ÈìÃÁûÕ£ë¿û
åji éóÀà~_oÙí·Æ£Ùü¹n¿Àn{h“i’
Impulse nµó×
ë¹íÃÈkíüÉUŒ_8dnÉéàµó×ëkLH~Y

22.1.1

µó×ë¹íÃÈ

Ö馶 »Ã·çóÓåü ¢ìó¸áóÈÓåüK‰
Impulse nDZŒK 1 d
nµó×ë¹íÃÈkµó×ë’Ééð&ÉíÃ×W~Y
µó×ë¹íÃÈnÛÃ
ȹïÃ×Ü¿ó’•cf µó×ë’ÛÃȹïÃ×Y‹Sh‚gM~Y íüÉW_
µó×ënJdo T•(n³óÔåü¿-üÜüÉn
~_o Delete -ü’•c
fLD~Y
MIDI -üÜüÉL Live k¥šUŒfJŠ •XUŒfDŒp ÖŠ¼~Œ_µó×ëL
-üÜüÉ kêÕ„kÞÃ×UŒ~Y -üÜüÉn C3 o
jænµó×ë’Èê
¬üW Önµó×ëo C3 K‰ C4 ~gª¯¿üÖXMgšM~Y
Fold Ü¿ó
Lªón4
šUŒ_-üL MIDI ÎüÈ’+~jOf‚ MIDI ¨Ç£¿n-üÈ
éï…k Impulse n8dn¹íÃÈLéÙëh:UŒ~Y ÞÃÔó°o ÇÕ©ë
ÈK‰ÔÃÁÇФ¹’i(WfÈéó¹ÝüºW_Š ¹±üëÇФ¹’i(Wf•
¢ìó¸W_ŠY‹ShLgM~Y
8dnµó×ëko

]Œ^ŒÑéáü¿»ÃÈLdDfD~Y

Ñéáü¿oµó×ë

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

300

¹íÃÈ kBŠ µó×ë’¯êïY‹hh:UŒ~Y µó×ë-šn¿Ào
°WDÎüÈ’¼W_0¹g •f 2UŒ~Y þ(• -nÎüÈkoqÿW~[

SnÍ\’LFh ¯êÃרóÙíü×~_oªüÈáü·çó °WDÎüÈ
L• UŒ‹hi(UŒ~Y nÑéáü¿’ ôW_4 n Impulse nÍÜL
W~Y • -nÎüÈk ôPœ’Í U[_D4 o
Simpler
·ó×éü ’
•(Y‹hoDgW‡F
¹íÃÈ 8 nÑéáü¿ko
Link
êó¯ Ü¿óLdDfD~Y
Link Ü¿
óoæ …kBŠ ¹íÃÈ 8 ’¹íÃÈ 7 hêó¯WfD~Y Sn 2 dn¹íÃÈ’
êó¯U[‹h ¹íÃÈ 7 Lªókj‹h¹íÃÈ8n• L\bW_Š ¹íÃÈ8L
ªókj‹h¹íÃÈ7n• L\bY‹ˆFkjŠ~Y Sn_ýo ϤÏÃÈ·ó
Ðë’‰X‹hóLb~‹¶K’!WfǶ¤óUŒfD~Y ‚a•“ ]nÖnî„
g•cf‚K~D~[“
³óÈíüë’Þ¦¹ªüÐüWfh:W
¹ïÃ×Y‹ShLgM~Y

22.1.2

¹íÃÈ’•

Start ¹ ¿ ü È
Transposition
Stretch ¹ È ì Ã Á

û½íûßåüÈûÛÃÈ

Èéó¹Ý¸·çó

Start ³óÈíüëgo
Impulse Lµó×ë• ’iSg‹ËY‹K’-šW~
Y Ÿ›nµó×ë• ‹ËMnK‰ 100 ms ß껫óÉ Œ~gnÄò…g-šY
‹ShLgM~Y
Transposition go µó×ënâ¿’ +/- 48 »ßÈüóg¿ÀW
_Š þÜY‹Õ£üëÉ…g-šUŒ_@áÎüÈÙí·Æ£~_oéóÀàp$kˆ
Š¿t’LFShLgM~Y
Stretch ³óÈíüëko -100 K‰ 100 Ñü»óÈ~gnp$L:UŒfD~Y
p$Lޤʹ`hµó×ëLíOjŠ p$L×é¹`hµó×ëk¹ÈìÃÁLKK
Š~Y 2 dnpj‹¹ÈìÃÁó°¢ë´êºàLxžgM âüÉ A o ¿à„й
jiN•nµ¦óÉk¹œ„g âüÉ B o·óÐëjinØ•nµ¦óÉkiWfD~
Y
Stretch $o MIDI ÎüÈÙí·Æ£’•cf¿tY‹Sh‚ïýgY

22.1.3
Filter

Filter

Õ£ë¿

»¯·çógoU~V~j¿¤×nÕ£ë¿LЛUŒfD~Y

Õ£ë¿

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

301

’•cf šnhâp/ß’ÖŠdOShkˆŠ U~V~jóÿy´’µó×ëk H
‹ShLgM~Y
Frequency ³óÈíüëgo Õ£ë¿L ó¹Ú¯Èë…ni
Ski(UŒ‹K’-šW~Y
Resonance ³óÈíüëgo ݤóÈÑOgnh
âpnÖü¹È’³óÈíüëW~Y Õ£ë¿nhâpo éóÀàp$~_o MIDI
ÎüÈÙí·Æ£K‰‚¿ÀgM~Y

22.1.4

Saturator

µÁåìü¿

h¨óÙíü×

Saturator o µó×ë’Õ¡ÃÈg8•nB‹¢Êí°c}Dµ¦óÉkW ¹¤Ã
Á’•cf]n¹œnªó/ªÕ’ ŠÿH‹ShLgM~Y
Drive ³óÈíüë
o á÷’Öü¹ÈWÇ£¹Èü·çó’ H~Y SnÕ\’LFh {h“iná÷
n4 óÏL LŠ~Yng µó×ënÜêåüà³óÈíüë’ Rf¿ÀWfO`
UD íüÔÃÁµ¦óÉk Extreme Drive ’-šY‹h ªüÐüÉé¤ÖnKKc
_¢Êí°·ó»Éé൦óÉL ~Œ~Y
¨óÙíü×o
Decay ³ ó È í ü ë ’ • c f 60 Ò ’ P k ¿ À g M ~ Y
Impulse ko Ç£±¤âüÉL2dBŠ~Y
Trigger âüÉgo µó×ë
LÎüÈhqkÇ£±¤W~Y
Gate âüÉgo ¨óÙíü×oÎüȪÕáÃ
»ü¸’…cfK‰Ç£±¤’‹ËW~Y SnâüÉo ϤÏÃÈ·óÐëji p
j‹Ç£±¤wLÅ•j4 k•(Y‹h¿)gY

22.1.5

Pan

Ñó

h Volume

Üêåüà

µó×ëko
Volume h Pan ³óÈíüëLBŠ ]Œ^Œ/Eh¹ÆìªÝ
¸·çó’¿ÀY‹ShLgM~Y ³óÈíüëoia‰‚¿Àïýg
Pan oÙ
í·Æ£~_oéóÀàp$
Volume oÙí·Æ£kˆŠ¿ÀUŒ~Y

22.1.6

°íüÐë³óÈíüë

µó×ë¹íÃÈnótkB‹Ñéáü¿o°íüÐë³óÈíüëg
Impulse
ß…nYyfnµó×ëki(UŒ~Y
Volume g ¤ó¹È¥ëáóÈnhSìÙ
ë’¿ÀW
Pitch ghµó×ënâM’¿ÀW~Y
Time ³óÈíüëo hµ

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

302

ó×ën¿¤à¹ÈìÃÁhÇ£±¤’¡ W íDÉé൦óÉh¹ÈìÃÁUŒ_
Éé൦óÉn“gµ¦óÉ’ bU[‹ShLgM~Y

22.1.7

nú›

Impulse n°WD¤ó¹¿ó¹LÈéïxÉéðUŒ‹h Èéïná÷oÖ
n¤ó¹È¥ëáóÈhÈéïnªüÇ£ªÁ§üók\(WfD‹¨Õ§¯Èh÷V
Š D~Y ¤ó¹È¥ëáóÈ„¤ó¹È¥ëáóÈn Ééàµó×ë’ âW
]ná÷’%nÈéïx ‹¹LDDgW‡F
Impulse ná÷hS~_o
n
µó×ë¹íÃÈk
nÍ\’LF¹ÕkdDfo ëüÆ£ó°nà’TÂgO`U
D

22.2

Operator

ªÚìü¿

ªÚìü¿¤ó¹È¥ë
áóÈ

Operator o
hâp ¿
FM hx‹„j —
n‚õ’D• •[_
Õì-·ÖëgØ'ýj·ó»µ¤¶ügY 4dnÞëÁâbª·ìü¿’•(W
f hâp’â¸åìüÈY‹ShLgM
Ñjór’\ŠúYShLgM~Y
Operator ko գ뿻¯·çóûLFOû°íüÐë³óÈíüën{K ª·
ìü¿ûÕ£ë¿ûLFOûÔÃÁkþY‹ %n¨óÙíü×L+~ŒfD~Y
ÕëÐü¸çón Operator o Live n 8Ðü¸çóko+~ŒfJŠ~[“ Live
ny%_ýhjcfJŠ T
kˆŠ% J·DB•D_`OShkjŠ~Y s

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

303

0kdM~Wfo Ableton ¦§Ö·çÃ×1 ’T‰“ UD ¦§Ö·çÃ×go
¢óíÃ
Operator nªóé¤óüeLïýgY J·DB•D_`M~W_‰
¯ nànK k“D T•(Mk¢óíï’LcfO`UD

22.2.1

‚ì

Operator n¤ó¿üÕ§ü¹o
Ç £ ¹ × ì ¤ h]nhŠ’ò€ · § ë n
2 dnè K‰Ë UŒfD~Y ·§ëo ;•jÑéáü¿’ ìh:WfJŠ 8
dn»¯·çók KŒfD~Y ætkoª·ìü¿»¯·çó ótko
K
‰LFOûգ뿻¯·çóûÔÃÁ»¯·çóû°íüÐëÑéáü¿L&“gD~
Y ·§ëÑéáü¿nFa iŒK 1 d’ ôY‹h -.Ç£¹×ì¤k]ns0L
h:UŒ~Y ‹Hp µ¦óÉ\ n› ª·ìü¿ìÙëhhâpx·§ë’ËWf
s§k¢¯»¹Y‹ShLgM~Y
ª·ìü¿n¨óÙíü×ûâbû]nÖnÑé
áü¿n¿Ào -.nÇ£¹×ì¤K‰LD~Y
Operator go
èæn ÒÜ¿ó’•D -.Ç£¹×ì¤nh:h^h:’ Š
ÛH‹ShLgM~Y Ç£¹×ì¤s0k¢¯»¹Y‹Å•LjDBo -.Ç£¹×
줒‰XfJOh¿)gY

Operator
¶K

Operator n ª·ìü¿o ]ná÷’ô¥ú›Y‹K Önª·ìü¿’â¸å
ìüÈY‹nk•(Y‹ShLgM~Y
Operator ko š© •n ¢ ë ´ ê º
à L 11 d( UŒfD~Y ¢ë´êºào ª·ìü¿LinˆFk¥šUŒ‹K
’zšW~Y ¢ë´êºà’xžY‹ko
èó °íüÐë »¯·çó’xžY
‹hh:UŒ‹°íüÐëÇ£¹×ì¤K‰ ¥šË ’:W_¢¤³ónFa iŒK
1 http://www.ableton.com/shop

’‰X_

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

1 d’¯êïW~Y á÷o
K‰ xhÕíüW~Y

304

¢ë´êºà¢¤³ó…kh:UŒ‹ª·ìü¿…’

Operator n°íü
ÐëÇ£¹×ì¤

,„j FM
go
µ¤óâ’)(Wfâ¸åìüÈW U‰k Ñjâb’\Š
úWfD~Y WKW Operator o µ¦óÉǶ¤ó’!XkW µ¦óÉ\ nï
ý'LƒL‹ˆF Τº’+€ Øjâb’
Y‹Ç¶¤ó- LjUŒfD~Y
Sn¤ó¹È¥ëáóÈo LFOûÔÃÁ¨óÙíü×ûգ뿻¯·çógË UŒ
fD~Y
x‹„ j FM
·ó»µ¤¶ün Oo Õ£ë¿jWg t‰WDµ
¦óÉ’\ŠúYShLgM~YK‰ ~Zoգ뿒•(WjDg FM ’fW Å•
kÜXfգ뿒 HfDOhˆDgW‡F
Operator o µ¦óÉǶ¤ó’ýBW_Dæü¶n¹ k igY
ªÖ¸§¯
È’ÐéÐékW_Œ •ËÉWf•_D hDF4 ko ¯êÃרóÙíüׄÈ
éïªüÈáü·çó’•cf
Operator n³óÈíüë’â¸åìüÈWf•‹
n‚DDgW‡F

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.2.2

305

ª·ìü¿»¯·çóh¨¤ê¢·ó°

ª·ìü¿ D nÇ£¹
×ì¤h·§ëÑéáü
¿

ú,„kª·ìü¿o µ¤óâûébâûγ®êâû ÒâûΤºn 5 .^nâb
’• gM~Y âbo
ª·ìü¿Ç£¹×줅n Wave »ì¯¿K‰xžW
~Y ~ZË•k»ì¯¿k&“gD‹no
‹g¾Æjµ¤óâg
On FM ór
kþW ~Z, kxžUŒ‹Shn DâbgY FM
o Ïüɦ§¢·ó»µ
¤¶ügwD“•(UŒfMfD~Y ]Sg Ableton go ÓóÆü¸ûǸ¿ëû
·ó»µ¤¶ünê¢ëjâÇêó°’ïýkY‹
µ¤óân ØjÐê¨ü·çó
’ý W~W_ ]Œ^Œnµ¤óânUDoJ0g µ¦óÉkˆŠ ¹œL'MOp
jŠ~Y SŒk H ìÈíjµ¦óÉ’ €Shg ³âÉüë 64 Õ¡ókv'j
º ’‡‹ Sine 4 Bit h Sine 8 Bit
Ǹ¿ëÙü¹µ¦óÉk¹œ„jǸ¿ë
âb Saw D h Square D ‚ý UŒ~W_ ‚F dnyŠj±ü¹o Τºâ
bgY SŒoê¢ëΤºgojO éóÀàû¸§Íìü¿kˆŠ ~Œ‹ ëü
×Τºµó×ëgY ‚ch q „j ΤºLÅ•j4
%nª·ìü¿ ~
_o LFO K‰nê¢ëΤº’•cf Τºª·ìü¿’â¸åìüÈW~Y éb
âû Òâûγ®êâo ]Œ^Œn óbnÑ<$’•
W_‚ngY h:
ð
Square 6 ji kdDfD‹pWo •
k•(UŒ‹ ónp’:WfD~
Y pWL QŒp UD{iµ¦óÉoáí¦kjŠ ØDÔÃÁg•(Wf‚¨
¨¤ ê
¢ · ó °’z Y‹ShLB~ŠBŠ~[“
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåü’•c
¢ É Ð ¤ ¹ ª·ìü¿âbo
f 1 dnª·ìü¿K‰%nª·ìü¿x³ÔüÚü¹ÈgM~Y
¨¤ê¢·ó°j•o Ǹ¿ë
g X‹TO ,„jo\(g µó×ëìüÈk
PLLB‹Shh Ǹ¿ëû·¹ÆàL¾ÆgB‹ShkˆŠwSŠ~Y {h“i

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

306

n4
Øhâkz W~Y FM
go Ø ó’ (W_µ¦óÉ\ Lïýj_
• Sn.n¹œ’ X‹ShLyk OjŠ~Y d~Š
Saw 32 nˆFjyk
Ñjª·ìü¿âbo
µ¤óâkÔy ¨¤ê¢·ó°kO kjŠLagB‹DF
ShgY ¨¤ê¢·ó°ko ŒÍnøÍY‹• LBŠ~Y ¨¤ê¢·ó°L{“
n WB‹h ¯üëjµ¦óÉL ~Œ~YL ]ŒL Wg‚ YN‹h ØóL%
kû nÔÃÁk L‹› ÔÃÁn•åLgMjD_• órL•
ýkjcfW
~FngY °íüÐ뻯·çón Tone
Èüó Ñéáü¿’•cf ¨¤ê¢
·ó°’³óÈíüëY‹ShLgM~Y SnÑéáü¿n¹œo íüѹգë¿
k<_‚nkj‹Sh‚BŠ~YL µ¦óÉêSn'êkà‹è LBŠ
Økˆ,
Y‹ShogM~[“ ¨¤ê¢·ó°µ¦óÉkcŒ‹ko
Tone Ñéáü¿’
'~g R KjŠØ•nÎüÈ’DOdK• Wf•‹hDDgW‡F
ènóL
ÖnóhhOUcf^SH‹nL K‹oZgY
Tone ’ R‹h¹œLN W~Y
L µ¦óÉnÖé¤È͹oN W~Y
ª·ìü¿nhâpo
ª·ìü¿·§ën Coarse
³ü¹ h Fine
Õ¡¤
ó ³óÈíüë’•cf¿ÀgM~Y
8 ª·ìü¿nhâpo • UŒfD‹
ÎüÈnhâpk“D~YL µ¦óÉkˆcfo DOdKnª·ìü¿’úšhâp
k •[‹h¿)gY
ª·ìü¿n Fixed (úšhâpªó)Ü¿ó’ ¹kWf
ª·ìü¿kþW hâp’-šY‹ShLgM~Y SFYŒp pj‹ÎüÈL•
UŒ‹4
óro
Y‹QŒiÁåüËó°o]n~~ hDc_µ¦óÉ\ L
ïýkjŠ~Y
Fixed âüÉo
c}DÉé൦óÉn\ jik¿)gY
U‰k Fixed âüÉgo 0.1 Hz ~gnNhâ’\ Y‹ShLgM~Y
Fixed
âüÉgo ª·ìü¿nhâpo ª·ìü¿·§ën Freq
hâp h Multi
³óÈíüë’•cf¿ÀW~Y
Operator ko
ª·ìü¿k Osc<Vel
ª·ìü¿<Ùí·Æ£ ³óÈíü
ëLdDfJŠ Ùí·Æ£_ýhWf hâpk ô’ H‹ShLgM~Y Sn_
ýo
ÎüÈnÙí·Æ£L0KO¿ÀUŒfD‹·ü±ó¹µ¦óÉ’•cf\mY
‹› hf‚¿)gY Sn_ýn 1 dk £¥Y‹ Q
¯ªó¿¤º ³óÈíü
ëLBŠ~Y Sn³óÈíüëL ¹n4
hâpo
Coarse ³óÈíüë’K
Õg¿ÀW_KnˆFktpg
W~Y ¯ªó¿¤ºL ¹gjD4
hâpo¯
ªó¿¤ºjWn¶Kx·ÕÈW PœhWfÇÁåüó~_o TŒnµ¦óÉkjŠ
~Y ‚a•“ •VhÇÁåüó~_o TŒkWf‚K~D~[“
ª·ìü¿n/Eo ·§ë…n Level
ª·ìü¿ú›ìÙë -šh ]n¨óÙ
íü×kˆŠpjŠ~Y ¨óÙíü×oÇ£¹×줅kh:UŒ ]SK‰¿ÀgM
~Y
ª·ìü¿Ç£¹×ì¤ èkB‹
Level<Vel
ú›ìÙë<Ùí·Æ£

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

307

h Level<Key
ú›ìÙë<-ü Ñéáü¿’•cf
ÔÃÁkˆŠ¿ÀY‹ShLgM~Y

ÎüÈÙí·Æ£hÎüÈ

ª·ìü¿nÕ§üºo Ç£¹×줅n
•cf¿ÀY‹ShLgM~Y

Õ§üº

Phase

³óÈíüë’

Mðn Š °íüÐëÇ£¹×ì¤n¢ë´êºà’•cf-šWfJQp ª·ìü
¿L’Dkâ¸åìüÈW FShLïýkjŠ~Y ª·ìü¿ D o Ç£¹×ì¤
…n Feedback
Õ£üÉÐï Ñéáü¿’ËWf ª·ìü¿ D ê«’â¸å
ìüÈY‹ShLgM~Y B‹ª·ìü¿L%nª·ìü¿’â¸åìüÈWfD‹B
ko 2 dn'êL]nPœ’æóW~Y 2 dn'êho â¸åìüÈ’LcfD‹
ª·ìü¿n/Eh !ª·ìü¿“nhâpÔ‡gY

22.2.3

LFO » ¯ · ç ó

Operator
éáü¿

Operator n LFO o Ÿê„k 5 dînª·ìü¿h H‹ShLgM~Y LFO
o ªüÇ£ªìüÈgÕ\W Önª·ìü¿nhâp’â¸åìüÈW~Y
ª·
ìü¿ hÕ£ë¿ kþY‹LFO nâ¸åìü·çónªóhªÕo LFO Ç£¹×
줅n Destination Ü¿ó’•cf ŠÛH‹ShLgM~Y LFO ’•(WjD4
ªÕkY‹Sh‚gM~Y
LFO go
,„j LFO âbûµó×ë&ÛüëÉ S&H ûΤºLxžgM~Y µ
ó×ë&ÛüëÉo LFO nìüÈgxpŒ_éóÀàjpW’•(W éóÀà¹ÆÃ
×’\ W~Y ìÈíûÕåüÁãê¹Æ£Ã¯j SF µ¦óÉk•Fh¿)gY Î
¤ºâbo ÐóÉѹgÕ£ë¿W_ΤºgY

n LFO Ñ

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

308

Ò ó È FM
o Ñü«Ã·çóµ¦óÉn\ k¹œ„k•(Y‹ShLgM~
Y Τºâbn LFO ’ϤÏÃÈh¹Í¢k•Fh¹œ„gY
LFO nhâpo ·§ë…n LFO Rate
ìüÈ ³óÈíüëh ]n£n LFO ì
ó¸Ü¿ókˆ‹íü/Ϥ-š L~_oH kˆŠz~Š~Y LFO nhâpo Îü
ÈÔÃÁk“FˆFkY‹K úškY‹K ]n-“k-šY‹ShLgM -šo
LFO Ç£¹×줅n Rate<Key Ñéáü¿gLD~Y
LFO n7¦o ·§ë…n Mod
LFO¢Þ¦óÈ ³óÈíüëg-šW~Y Sn
Ñéáü¿o Ç£¹×ì¤n LFO Amt<Vel
¢Þ¦óÈ<Ùí·Æ£ ³óÈíü
ë’ËW ÎüÈÙí·Æ£kˆŠâ¸åìüÈY‹ShLgM~Y LFO n7¦o ]
n¨óÙíü×kˆcf‚qÿUŒ~Y

22.2.4

¨óÙíü×

Operator ko 7 dn¨óÙíü×LBŠ~Y
ª·ìü¿k 1 dZd գ뿨
óÙíü× ÔÃÁ¨óÙíü× LFOkþY‹¨óÙíü×L 1 dZdBŠ~Y ¨ó
Ùíü×oiŒ‚ ØnË ’WfJŠ
šnëü×âüÉLÕ£üÁãüUŒfD~
Y
¨óÙíü×n·§ü×o 3 dnìüÈh 3 dnìÙëK‰ ‹ 6 dnÑéáü¿k
ˆŠz~Š~Y ìüÈho B‹ìÙëK‰!nìÙëx0TY‹~gnB“nShg
Y x‹„jÑÃɵ¦óÉ’‹kÖ‹h ~Z ¤ Ë · ã ë ìÙën -inf dB
!
ón¶K g¹¿üÈW
¢ ¿ à ¯ ìüÈgûLWjL‰]n Ô ü ¯ ìÙëk
TW U‰k]SK‰ Ç £ ± ¤ ìüÈg µ ¹ Æ ¤ ó ìÙëxhûLW~Y ]
Wf Œk ÎüȪÕLz W_Œ
ê ê ü ¹ ìüÈg -inf dB k;Š~Y
Operator nÇ£¹×ì¤go ¨óÙíü׫üÖnhb’Ÿ›kº•Y‹ShLg
M Öìü¯Ý¤óÈ’¯êï~_oÉéðWf«üÖ’¿ÀY‹ShLgM~Y
Öìü¯Ý¤óÈo¯êïW_Œ‚xžÄò’- W~Y -üÜüÉnâp-ü’
•cf xžÄò’¿tY‹ShLgM~Y
(PC) / Ctrl
Ò ó È ¨óÙíü×n·§ü×o
Operator …’³ÔüÚü¹ÈY‹ShLgM~Y

(Mac) ³óƯ¹ÈáËåüg

FM
’•Hp &yÿHnwS‹®Èj¨óÉì¹ûµ¦óÉ’\ Y‹Sh
LgM~Y SSguhj‹no
¨óÙíü×’ëü×U[‹ ShgY
Loop
ëü× âüÉo Ç£¹×ì¤næ èkB‹»ì¯¿K‰xžW~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

309

Operator n¨óÙíü×o ëü×âüÉkB‹4
ÎüÈ™š-kµ¹Æ¤óì
Ùëk0TY‹hêÈê¬üUŒ~Y SnÕ\nìüÈo ëü× Time
¿¤à
Ñéáü¿gzšW~Y
ëü×âüÉn¨óÙíü×o éDëü×Lïýj_•
8o¨óÙíü×û¸§Íìü¿kˆcf—‰ŒjD¹œ’—‹nk•(Y‹Sh‚g
M~Y
ëü×âüÉo Ư¹Áãü„Ÿ „jµ¦óÉkiWfD~YL
Operator g
o êºß«ëjµ¦óÉ\ L!XkLH‹
Beat
ÓüÈ û Sync
âüÉ‚xžgM~Y
Beat âüÉgo êÔüÈ¿¤àL½ó°¿¤ànïpg
š©UŒ~YL ÎüÈo¯ªó¿¤ºUŒ~[“ ÎüÈ’•ZKk^
g•
Y‹h êÔüÈoŒhkL•Œ~YL ^
gB‹Sho •Š~[“ WKW
Sync âüÉgo
nêÔüÈL ‚Ñ¥W_ 16 ó&k¯ªó¿¤ºUŒ P
œhWf ]ŒåMnêÔüÈohf ½ó°ÆóÝk
UŒ~Y
Sync âüÉ
o ½ó°L• UŒfD‹4 kn•Õ\W ]Œå n4 koÓüÈâüÉh Ø
kÕ\W~Y
áâ
¤ Ë · ã ë ì Ù ë K‰ê¹¿üÈY‹ShkˆŠ¯êïóLz Y‹n’
2P_• ëü×Y‹¨óÙíü×o þ ( n ì Ù ë K‰ê¹¿üÈW -š •n¢
¿Ã¯ìüÈgÔü¯ìÙëxûLW~Y
Operator …nh¨óÙíü×nìüÈo ·§ë…n°íüÐ뻯·çókB‹
Time
¿¤à ³óÈíüëg ‰k¿ÀgM~Y ÓüÈâüÉû
âüÉgn
ÓüÈ¿¤à$o °íüÐ뿤àÑéáü¿kqÿUŒ~[“ ¨óÙíü×ìüÈ
o °íüÐ뻯·çónÇ£¹×줅kB‹ Time<Key Ñéáü¿K‰ Îü
ÈÔÃÁgU‰k¿ÀY‹ShLgM~Y
Time<Vel Ñéáü¿K‰ Ùí·Æ£
g ¨óÙíü×nìüÈ’¿ÀY‹Sh‚gM~Y ëü×_ýh#ÕW_SŒ‰nâ
¸åìü·çókˆŠ ئk Ñj\ LïýkjŠ~Y
ª·ìü¿h LFO nÔÃÁ¨óÙíü×o Ç£¹×줅n ABCD h Destination
LFO xž Ü¿ó’•cf ªóhªÕh ŠÛH‹ShLgM~Y ·§ënÔÃÁ
»¯·çóK‰ hè~h•fªÕk ŠÛH‹Sh‚gM~Y ÔÃÁ¨óÙíü×¢
Þ¦óÈo Ü¿ónYP£kB‹ Pitch Env
ÔÃÁ¨óÙíü×¢Þ¦óÈ ³ó
Èíüë’•cf¿ÀW~Y
Ò ó È ÔÃÁ¨óÙíü×L LFO kn•i(UŒëü×WfD‹4
ÔÃÁ¨óÙ
íü×o 2 dîn LFO hWfÕ\W 1 dîn LFO nìüÈ’â¸åìüÈW~Y ~
_ LFO ê«n¨óÙíü×oëü×ïýgYK‰ SŒ‚~_ 3 dîn LFO hWfÕ
\W 1 dîn LFO n7¦’â¸åìüÈW~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.2.5

310

գ뿻¯·çó

Operator nÕ£ë
¿»¯·çó

Hk‚¬ W_ Š Õ£ë¿o Operator ¤ó¹È¥ëáóÈn;•è goBŠ~
[“ WKW ª·ìü¿kˆŠ\ŠúUŒ‹óÿnJKjór’îcY‹› ^8k¿
)k•(gM‹Sh‚BŠ~Y ª·ìü¿ko ¢Êí°·ó»µ¤¶ün ,„jâ
b‚™•cfD~Yng գ뿒•cf —¹ n·ó»µ¤¶ü’!XkËÉY‹
ShLgM~Y
գ뿻¯·çóko íüѹ Ϥѹ ÎÃÁÕ£ë¿LBŠ ]Œ^Œ 12 dB
~_o 24 dB ¹íü×K‰xžgM~Y 24 dB âüÉn4
Õ£ë¿UŒ_hâpL
U‰k'Ek pUŒ~Y Ùü¹ÑÃÁn\ kWpWp•(UŒ~Y
գ뿫ÃȪÕhâphì¾Êó¹o ·§ëK‰¿ÀgM~Y Õ£ë¿hâ
po ÎüÈÙí·Æ£ûÎüÈÔÃÁûLFOûգ뿨óÙíü×kˆcf‚â
¸åìüÈUŒ~Y Õ£ë¿Ç£¹×줅n Freq<Vel
Õ£ë¿hâp<Ùí·
Æ£ û Freq<Key
Õ£ë¿hâp<-ü û Envelope
¨óÙíü× ³óÈ
íüëo ]Œ^Œ M Šn_ý’-šW~Y

22.2.6

°íüÐë³óÈíüë

Operator n B• ïýj 'ܤ¹ ÎüÈ po °íüÐëÇ£¹×줅n
Voice
ܤ¹ Ñéáü¿g¿ÀgM~Y
óhWfo • -nܤ¹LªÕ
kj‰jDÄògSn-š’gM‹`QØOWfJM_DhS•gYL CPU ˆ»’ n
Wf 6 K‰ 12 O‰Dk-šWfJOhˆDgW‡F

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

311

Ò ó È µ¦óÉkˆcfo ]n'êkˆŠ Xóg• WjQŒpj‰jD‚n‚
BŠ~Y SŒod~Š 1 ܤ¹WK•(gMjDhDFShgY ÕëüÈjiLS
ŒkSfo~Š~Y
SFDc_4 ko ܤ¹Ñéáü¿’ 1 k-šW~Y S
F-šY‹ShkˆŠ !nˆFj%n¹œL ~Œ~Y ªüÐüéÃ×Y‹Ü¤¹o
ì¬üÈg• UŒ ܤ¹K‰Ü¤¹xûLWf‚¨óÙíü×oêÈê¬üUŒZ
ÔÃÁn•L
W~Y
ª·ìü¿h LFO nÜ“¢ë´êºà’³óÈíüëY‹ HiQ
Ϥ¯ªêÆ£š o °íüÐëÇ£¹×ì¤K‰ªóhªÕ’ ŠÛH‹ShLgM~Y Sn-š
o
ènâbnµ¦óÉk'MOqÿW ykΤºâb
CPU ê½ü¹k‚qÿW
~Y
°íüÐëÜêåüà
Volume
hÈéó¹Ýüº
Transpose
³óÈíüë
o ·§ë…n°íüÐ뻯·çókBŠ~Y
Pan
Ñó ³óÈíüëo °
íüÐ뻯·çónÇ£¹×줅kBŠ~Y
Pan o £n Rad
Ñó<éó
Àà h Key
-ü ³óÈíüë’•cf ÎüÈÔÃÁ~_oéóÀàÂpg]
Œ^Œâ¸åìüÈgM~Y
MIDI ÔÃÁÙóÉáûü¸o ÔÃÁ»¯·çóÇ£¹×줅n PB Range
ÔÃÁÙóÉìó¸ ³óÈíüë-šk“D
Operator k\(W~Y

22.2.7

Glide

°é¤É

h Spread

¹×ìÃÉ

Operator
»¯·çó

Operator ko ÝêÕ©Ëï
¹j4
°WDÎüÈo Mk•

ð û°é¤É_ýLdDfD~Y Sn_ýL
UŒ_ÎüÈnÔÃÁg• ’¹¿üÈW ]n

nÔÃÁ

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

312

Œ†cOŠÎüÈú nÔÃÁkûŠ •Š~Y °é¤É_ýo
³óÈíüë’•cfªóhªÕ’ ŠÛH_Š¿ÀW_ŠgM~Y

°é¤É¿¤à

Operator koU‰k
Spread Ñéáü¿LdDfD~Y
Spread ’•H
p
ÎüÈk2 dnܤ¹’•(W ]nܤ¹’æókÑóËó°WfJKj¹Æì
ª³üé¹’\ Y‹ShLgM~Y ܤ¹oÇÁåüóY‹ShLgM ÇÁåüó
n¢Þ¦óÈo Spread ³óÈíüë’•cf¿ÀgM~Y
¢ É Ð ¤ ¹ ¹×ìÃÉLyšnÎüÈki(UŒ‹KiFKo ÎüȪó¤ÙóÈ
-n Spread Ñéáü¿-šk•XW~Y ‹Hp
Spread ’ 0 k-šW ¹
×ìÃÉLDOdKnÎüÈkþWfn•ªókj‹ˆFj·ü±ó¹’\ Y‹h b
}D¹œL—‰Œ~Y ¹×ìÃÉLi(UŒ_ÎüÈo¹Æìªg• UŒ ÖnÎü
ÈoâÎéëg• UŒ~Y

22.2.8

CPU ˆ » ’ N

Y‹¹Õ

CPU Ñïü’»üÖW_D4 o •(WjD_ý’ªÕkY‹K ܤ¹p’ ‰W~
Y yk µ¦óÉk¢•ŠnjDգ뿄 LFO oªÕkWfJOhDDgW‡F
CPU ê½ü¹’»üÖY‹_•ko ܤ¹p’ 6 K‰ 12 n“kj‹ˆF ‰W_Š
¹×ìÃÉ_ýn•(’§H•kY‹hDDgW‡F Ϥ¯ªêÆ£-š’ªÕkWf
‚ CPU ê½ü¹’À gM~Y
ª·ìü¿’ªÕkWf‚ CPU Ñïü’»üÖgM~[“ngTè

22.2.9

UD

Œk

Operator o FM
kþY‹7DS`•Šh Yahama SY77ûYamaha TX31ZûNED
Synclavier IIhDc_ äMoMÏüɦ§¢ FM ·ó»µ¤¶ükþY‹ h.«K
‰ ~Œ_¤ó¹È¥ëáóÈgY FM
o ³óÔåü¿ó}nHÆ gB‹\
ò¶ John Chowning kˆŠ 1960 tãk vLL•Œ~W_ 1973 tko ¹¿ó
Õ©üÉ'fLäÞÏhnÐ:’‹ËW ó}¤ó¹È¥ëáóÈò
'nÒÃÈ\h
j‹ DX7 ’‚_‰W~W_
John Chowning o
’•Hp !Xk FM

‚õ’úk t‰WD\Á’
LLH‹ngY

•úW~W_ Live n Operator

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

313

Operator ’•cf ó}6\’iF^X kJ}W• UD

22.2.10

Ñéáü¿hê¹È

Operator Ñéáü¿n_ýkdDfo å n ’TÂg UD Live
Operator
¢#nè ’+€ n³óÈíüëk¢Y‹¬ o ³óÈíüëè xÞ¦¹ªüÐü
W ¤óÕ©ÓåüK‰-€Sh‚gM~Y Ñéáü¿ê¹Èo
Operator …kh
:UŒfD‹4@%k]Œ^Œ»¯·çó QUŒfD~Y
°íüÐë·§ëhÇ£¹×ì¤
¿¤à

Time

h¨óÙíü×ìüÈkþY‹°íüÐë³óÈíüëgY

È ü ó Tone
Operator oØhânÆ£óÐü ór ’\ŠúYShLgM~
YL PœhWf¨¤ê¢·ó°ûΤº’ •úYShLBŠ~Y Èüó-šo µ
¦óÉnØhâè ’³óÈíüëW~Y -š$LØDhÖé¤ÈkjŠ~YL ¨¤
ꢷó°L X„YOjŠ~Y
Üêåüà

Volume

¤ó¹È¥ëáóÈnÏSÜêåüà’-šW~Y

¢ ë ´ ê º à ª·ìü¿oÖnª·ìü¿’â¸åìüÈY‹ShLgM ~_Önª
·ìü¿’•cf%nâ¸åìü¿’â¸åìüÈY‹Sh‚ïýgY ¢ë´êºào
ª·ìü¿“n¥š’š©Y‹_• \ UŒ_µ¦óÉk'MOqÿW~Y
Ü ¤ ¹ Voices
Bkô‰YShngM‹ÎüÈnp’-šW~Y • ïýjܤ
¹pˆŠ DÎüÈnpL-šUŒ_4
jäDÎüÈK‰«ÃȪÕUŒ~Y
Ø Á ê â ü É HiQ
ª·ìü¿hLFOnÜ“¢ë´êºà’ ôW~Y ªÕkY‹
h órL—OjŠ~Y ykΤºâb
ªÕkY‹hCPU ˆ»’DO‰K»üÖg
M~Y
¿ ¤ à < - ü Time<Key
h¨óÙíü×nìüÈoÎüÈÔÃÁg³óÈíüëg
M~Y
°íüÐ뿤à<-ü Ñéáü¿$LØO-šUŒfD‹4
Øóßn
ÎüÈL• UŒ‹h¨óÙíü×nÕ\¹ÔüÉo OjŠ~Y
Ñ ó Pan
ÎüÈn‚³’¿tY‹nk•(W~Y
fâ¸åìüÈWfD‹›kyk¿)gY

¯êÃרóÙíü×’•c

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

314

Ñ ó <-ü Key
Ñó<-ü $LØ•k-šUŒfD‹4
NóßnÎüÈoÔ
„æÁãóÍëtk ØóßnÎüÈoóÁãóÍëtkÑóW~Y Ô¢ÎnˆFj
µ¦óÉkWpWp•(UŒ~Y
Ñ ó <é
é ó À à Rnd
ò’-šW~Y

æóÁãóÍën“g

ÎüÈLéóÀàkrŠSf‰Œ‹Ä

ÔÃÁ·§ëhÇ£¹×ì¤
Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × ª ó ÔÃÁ¨óÙíü×nªóhªÕ’
ŠÛH‹h CPU ˆ»’»üÖgM~Y

ŠÛH~Y

ªÕk

Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × ¢ Þ ¦ ó È Pitch Env
ÔÃÁ¨óÙíü×n7¦’-šW~
Y -š$L 100% n4
ÔÃÁ ôoÔÃÁ¨óÙíü×nìÙëkˆŠz~Š~
Y -100% n4
ÔÃÁ¨óÙíü×ìÙ뵤óLÍâW~Y
¹ × ì Ã É Spread
¹×ìÃÉ’ R‹h ·ó»µ¤¶üoÎüÈThkÇ
ÁåüóUŒ_ܤ¹’ 2 d æó¹ÆìªÁãóÍëk 1 dZd •(W ³üé¹µ
¦óÉ’
W~Y ¹×ìÃÉo CPU ˆ»nØD¨Õ§¯ÈgY
È é ó ¹ Ý ü º Transpose
¤ó¹È¥ëáóÈn°íüÐëÈéó¹Ýüº-šg
Y SnÑéáü¿’ ôY‹h Ygk• -nÎüÈkqÿW~Y
ÔÃÁÙóÉìó¸
Y

PB Range

MIDI ÔÃÁÙóÉáûü¸nqÿ¦’zšW~

Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel
SnÑéáü¿o Õ£ë¿û
ÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·çó…
kê¹ÈUŒfD~Y
°é¤É G
°é¤ÉLªón4
MÞ• UŒ_ÎüÈnÔÃÁK‰ÊÞnÔÃ
ÁxÎüÈL¹é¤ÉW~Y ÎüÈLì¬üÈg• UŒfD‹4
¨óÙíü×o
êÈê¬üUŒ~[“
° é ¤ É ¿ ¤ à Time
°é¤ÉLªón4
MÞ• UŒ_ÔÃÁK‰ B„j
ÔÃÁkÎüÈL¹é¤ÉY‹nkKK‹B“gY °é¤ÉLªÕn4
Sn-šo
\(W~[“

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

315

Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × K ‰ ª · ì ü ¿ Destination A-D
×oþÜY‹ª·ìü¿nhâpk\(W~Y
Ô Ã Á ¨ ó Ù í ü × K ‰ LFO
LLFOnhâpk\(W~Y

Destination LFO

ªónB

ªón4

ÔÃÁ¨óÙíü

ÔÃÁ¨óÙíü×

գ뿷§ëhÇ£¹×ì¤
Õ £ ë ¿ ª ó Õ£ë¿nªóhªÕ’
HfJQp CPU ˆ»’»üÖgM~Y

ŠÛH~Y

•(WjD4

oªÕk

ŠÛ

Õ £ ë ¿ ¿ ¤ × íüѹ ÐóÉѹ Ϥѹoì¾Êó¹’ d 2 !Õ£ë¿g
Y ]Œ^Œn ðL ¹œnÄò’:WfD~Y ÎÃÁÕ£ë¿o-.hâpå ’
W Nì¾Êó¹-šn4 k^SH~Y 24 dB Õ£ë¿âüÉn4
Õ£ë¿U
Œ_hâpL 12 dB âüÉkÔyU‰k'Ek pUŒ~Y
Õ £ ë ¿ h â p Freq
Õ£ë¿n»ó¿ü~_o«ÃȪÕhâp’-šW~Y
PœhWf X‹hâpo ÎüÈÙí·Æ£hգ뿨óÙíü×’•cfU‰kâ
¸åìüÈY‹ShLgM~Y
Õ £ ë ¿ ì ¾ Ê ó ¹ Res
íüѹhϤѹգë¿nÕ£ë¿hâpnì¾Êó
¹h ÐóÉѹhÎÃÁÕ£ë¿E’-šW~Y
Õ £ ë ¿hâ p<Ù
Ùí·Æ£ Freq<Vel
í·Æ£kˆŠâ¸åìüÈUŒ~Y

Õ£ë¿hâpoSn-šk–X_ÎüÈÙ

Õ £ ë ¿ h â p <- ü Freq<Key
Õ£ë¿hâpoSn-šk–X_ÎüÈÔÃÁ
kˆŠâ¸åìüÈUŒ~Y 100% n4
hâpoª¯¿üÖThk2 kjŠ~Y
Sn_ýn»ó¿üݤóÈo A#4 gY
Õ £ ë ¿ ¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel
SnÑéáü¿o Õ£ë
¿ûÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·ç
ó…kê¹ÈUŒfD~Y
Õ £ ë ¿ h â p <¨
¨ ó Ù í ü × Envelope
Õ£ë¿hâpoSn-šk–X_Õ£
뿨óÙíü×kˆŠâ¸åìüÈUŒ~Y 100% n4
¨óÙíü×o 9 ª¯
¿üÖn 'hâp·ÕÈ’\ŠúYShLgM~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

316

LFO·
·§ ë h Ç £ ¹ × ì ¤
LFO ª ó LFO nªóhªÕ’
p CPU ˆ»’»üÖgM~Y

ŠÛH~Y

•(WjD4

oªÕk

ŠÛHfJQ

LFO â b
LFO âbK‰xžW~Y S&H µó×ë&ÛüëÉ oéóÀà¹ÆÃ×
’\ W Noise Τº oÐóÉÑ¹Õ£ë¿ åUŒ_Τº’ H~Y ¯êÃ
¯ónz ’2P_• âbohfhâp/ßL6PUŒfD~Y ª°âboÎüȪ
óáûü¸g•¹¿üÈW~Y
LFO ì ó ¸ LFO o^8kØÄònhâp/ß’«ÐüW~Y 50 »«óÉK‰ 30 Hz
n/ßko Low
8 Hz K‰ 12 kHz n/ßko Hi ’xžW~Y ØhâkJDf
o LFO o 5 dînª·ìü¿hWf‚_ýW~Y
LFO ì ü È Rate
LFO nìüÈ’-šW~Y Ÿ›nhâpo
LFO ìüÈ<-ü ³óÈíüë-škˆcf‚æóUŒ~Y

LFO ìó¸h

LFO ¢ Þ ¦ ó È Mod
LFO n7¦’-šW~Y
Ùíü×kˆcf‚æóUŒ~Y

Ÿ›n¨Õ§¯È¹œo LFO ¨ó

LFO K ‰ ª · ì ü ¿
pk\(W~Y

LFO oþÜY‹ª·ìü¿nhâ

Destination A-D

ªónB

LFO ¨ ó Ù í ü × ì ü È <Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel
SnÑéáü¿o Õ£ë¿û
ÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·çó…
kê¹ÈUŒfD~Y
LFO ìüÈ<-ü Rate<Key
LFO hâpoÎüÈÔÃÁhWf‚_ýW~Y 100%
k-šW_4
ª¯¿üÖThk LFO hâpL 2 kjŠ
8nª·ìü¿h X
ˆFk_ýW~Y
LFO ¢ Þ ¦ ó È<Ù
Ùí · Æ £
ìüÈw ’-šW~Y

Amt<Vel

ÎüÈÙí·Æ£kˆ‹ LFO 7¦nâ¸å

ª · ì ü¿ A-D ·§ëhÇ£¹×ì¤
ª·ìü¿ªó

ª·ìü¿nªóhªÕh ŠÛH~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

317

ª · ì ü¿³ü¹hâ p Coarse
ª·ìü¿hâphÎüÈÔÃÁn¢Âo Coarse ³ü
¹ hFine Õ¡¤ó 2dnÑéáü¿gz~Š~Y ³ü¹gr ’-š tpge
› W
ón¢Â’\ŠúW~Y
ª · ì ü¿Õ¡¤óh âp Fine
ª·ìü¿hâphÎüÈÔÃÁn¢Âo Coarse ³ü
¹ hFine Õ¡¤ó 2dnÑéáü¿gz~Š~Y Õ¡¤ógr ’0KO-š
tpge› W
TŒn¢Â’\ŠúW~Y
ª · ì ü ¿ ú š h â p ª ó Fixed
Fixed úš âüÉgo
ÔÃÁkÍÜ[Z ã•Škúšnhâp’• W~Y

ª·ìü¿oÎüÈ

ª · ì ü ¿ ú š h â p Freq
ª·ìü¿nhâp’ØëÄgh:WfD~Y
ÈÔÃÁLiFgB•Fh Snhâpo šg •Š~[“

Îü

ª·ìü¿úš
Multi
úšhâpE’-šW~Y Ÿ›nhâp’ØëÄg—
úY‹ko ª·ìü¿nhâp Freq ÎÖ’•cfSnp$h›Q •[~Y
ª · ì ü ¿ ú › ì Ù ë Level
ª·ìü¿nú›ìÙë’-šW~Y ª·ìü¿L
Ö’â¸åìüÈWfD‹4
ú›ìÙëoPœhWf •úUŒ‹Æ£óÐü ó
r k'MOqÿW~Y ìÙëLØQŒpØD{i
8Öé¤ÈgΤ¸üjµ¦ó
ÉL ~Œ~Y
ª · ì ü ¿ â b Wave
âbê¹ÈK‰âb’xžW~Y µ¤óâK‰> W_â
bo ÓóÆü¸ûǸ¿ëûÏüɦ§¢û·ó»µ¤¶ün¨ßåìü·çón\
k•(Y‹hyk¹œ„gY
ª · ì ü ¿ Õ § ü º Phase
ª·ìü¿n¤Ë·ãëÕ§üº’-šW~Y
o 1 µ¤¯ëhS’hWfD~Y

ìó¸

ª · ì ü ¿ h â p <Ù
Ù í · Æ £ Osc<Vel
ª·ìü¿hâphÎüÈÔÃÁn¢Â
o Coarse ³ü¹ hFine Õ¡¤ó 2dnÑéáü¿gz~Š~Y cn$goª
·ìü¿nÔÃÁL LŠ
n$goÔÃÁL LŠ~Y
ª · ì ü ¿ h â p <Ù
Ùí · Æ £ ¯ ª ó ¿ ¤ º É Q
hâp<Ùí·Æ£Ñéáü¿n
¨Õ§¯È’¯ªó¿¤ºY‹ShLgM~Y ªókY‹h
ÎüÈn³ü¹Ñé
áü¿’ÞËå¢ëg ôW_nh XPœL—‰Œ~Y
Ü ê å ü à ¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel
SnÑéáü¿o Õ£ë
¿ûÔÃÁûLFOûÜêåüà¨óÙíü×k+~ŒfD‹_• ¨óÙíü×»¯·ç
ó…kê¹ÈUŒfD~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

318

ª · ì ü ¿ ú › ì Ù ë<Ù
Ù í · Æ £ Vel
ª·ìü¿ìÙënÎüÈÙí·Æ£kþ
Y‹•X¦’zšW~Y
¿Y‹ª·ìü¿kSŒ’i(Y‹h Ùí·Æ£k•XY
‹Æ£óÐü ór L ~Œ~Y
ª · ì ü ¿ ú › ì Ù ë<-ü Key
ª·ìü¿ìÙënÎüÈÔÃÁkþY‹•X¦
’zšW~Y Sn_ýn»ó¿üݤóÈoC3gY
ª · ì ü ¿ D Õ £ ü É Ð Ã ¯ Feedback
ª·ìü¿ D oª·ìü¿ D ê«’â
¸åìüÈW~Y â¸åìü·çóo Õ£üÉÐï³óÈíüë-š`QgjOª
·ìü¿ìÙëh¨óÙíü×kˆŠz~Š~Y Õ£üÉÐï$LØQŒpØD{
i
ÑjâbL ~Œ~Y
¨óÙíü×Ç£¹×ì¤
¨ ó Ù í ü × ¢ ¿ Ã ¯ ¿ ¤ à Attack
ÎüÈL¤Ë·ãëìÙëK‰Ôü¯ìÙë
kTY‹B“’-šW~Y ¨óÙíü×nSnè nb¶oêË¢gY
¨ ó Ù íü×Ç£± ¤¿¤à Decay
ÎüÈLÔü¯ìÙëK‰µ¹Æ¤óìÙëk
TY‹B“’-šW~Y ¨óÙíü×nSnè nb¶o¨¯¹ÝÍó·ãëgY
¨ ó Ù í ü × ê ê ü ¹ ¿ ¤ à Release
ÎüȪÕáûü¸L×áUŒ_Œ Îü
ÈLŒhkÕ§üÉ¢¦ÈY‹nkKK‹B“gY Snè nb¶o¨¯¹ÝÍó·ã
ëgY inè L¢¯Æ£ÖgB‹KkKK•‰Z ÎüȪÕáûü¸Lz Y‹
h¨óÙíü×$K‰ÎüÈLÕ§üÉ¢¦ÈW~Y
¨óÙíüפ˷ãëìÙë
¨óÙíü×Ôü¯ìÙë

Initial

Peak

¨óÙíü×n

$’-šW~Y

ÎüÈ¢¿Ã¯B•ŠnÔü¯ìÙëgY

¨ ó Ù í ü × µ ¹ Æ ¤ ó ì Ù ë Sustain
ÎüÈÇ£±¤B•Šnµ¹Æ¤óìÙë
gY Loop ëü×
Sync
Beat ÓüÈ âüÉgjQŒp ¨óÙíü
×oÎüÈêêü¹~gSnìÙë’-ü×W~Y
¨ ó Ù íü×âüÉ Mode
Loop ëü× k-šY‹h ¨óÙíü×oÇ£±¤
è ’NN‹h•s¹¿üÈW~Y Beat ÓüÈ ~_oSync
k-šY‹h
-šUŒfD‹ÓüÈ¿¤àŒk¹¿üÈW~Y
âüÉn4
SnÕ\o½ó°
¿¤àk¯ªó¿¤ºUŒ~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

319

¨ ó Ù í ü × Ó ü È/
ì ü È Repeat
¨óÙíü×o ªógB‹PŠ Sn
ÓüÈ¿¤àLNŒkêÈê¬üUŒ~Y êÈê¬üUŒ‹h -šUŒfD‹¢¿Ã
¯ìüÈgþ(nìÙëK‰Ôü¯ìÙëxûÕW~Y
¨ ó Ù í ü × ë ü × ¿ ¤ à Time
Ç£±¤/µ¹Æ¤óè ’NNf‚ÎüÈLªó
n4
¨óÙíü×o
$K‰•s¹¿üÈW~Y µ¹Æ¤óìÙëK‰
$x
ûLY‹nkKK‹B“oSnÑéáü¿gzšW~Y
¨ ó Ù í ü × ì ü È<Ù
Ù í · Æ £ Time<Vel
¨óÙíü×n è oSSg-šU
Œ_ÎüÈÙí·Æ£kˆŠ ¿UŒ~Y ëü×Y‹¨óÙíü×n›ykb}D¹œ
’zîW~Y Beat ÓüÈ ~_oSync
âüÉn4
ÓüÈ¿¤àkoqÿ
W~[“L¨óÙíü×è êSk\(W~Y

22.3

Sampler

µó×éü

Sampler
ëáóÈ

Sampler o Live níOjªüÇ£ª¨ó¸ón)¹’Æ•Y‹ ¹ÞüÈjL‰‚
7›jÞëÁµó×êó°¤ó¹È¥ëáóÈgY p®¬Ð¤ÈkÊv¤ó¹È¥ëá
óÈûé¤Öéê’!XkqD {h“in ,„jé¤ÖéêûÕ©üÞÃÈ’¤ó
ÝüÈY‹ShLgM~Y
Sampler ’•Hp ]n…è ¿·¹ÆàkˆŠµ¦ó
Én{|Yyfn• ’qFShLgM Live nµ¦óÉ·§ü×€Snïý'L~Y~
Y'MOƒLŠ~Y
ÕëÐü¸çón Sampler o
ny%_ýhjcfJŠ T

Live n 8Ðü¸çóko+~ŒfJŠ~[“ Live
kˆŠ% J·DB•D_`OShkjŠ~Y s

¤ó¹È¥

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

320

0kdM~Wfo Ableton ¦§Ö·çÃ×2 ’T‰“ UD ¦§Ö·çÃ×go
¢óíÃ
Sampler nªóé¤óüeLïýgY J·DB•D_`M~W_‰
¯ nànK k“D T•(Mk¢óíï’LcfO`UD
Sampler ’•(Y‹no ÇФ¹Ö馶K‰×ê»ÃÈ’xžY‹nh XO‰
D!XgY ÖnYyfn Live ÇФ¹ Ø
Sampler n×ê»ÃÈo
ðn k
ê¹ÈUŒ_Õ©ëÀK‰í±üÈY‹ShLgM~Y µüÉÑüÆ£ýnµó×ëé
¤ÖéêK‰¤óÝüÈUŒ_×ê»ÃÈ‚ SSn ¤ ó Ý ü È Õ©ëÀ…kê¹
ÈUŒ~Y
Sampler ×ê»ÃÈ’ÈéïkíüÉW_‰ ]nÈéï’2óïýk ¢ü
à W ¢üàY‹h• W_D MIDI ÎüÈL^SH‹ˆFkjŠ~Y
• ’‹Ë
W~Y

22.3.1

ÞëÁµó×êó°

Hk2€Mk
Þ ë Á µ ó × ê ó ° hDF‚õkdDf¬ W~Y Sn€So
À¤Êßïjóê
’ •úY¤ó¹È¥ëáóÈn Ñ'’cºkIH‹_•k
•(UŒ~Y ÞëÁµó×êó°go 1 dn2óµó×ë’_`Xkû¿Y‹noj
O ¤ó¹È¥ëáóÈnóÄòK‰Í•jè ’ ÍkÖŠ¼•~Y d~Š U~V
~jÔÃÁ„7¿nìÙë
Onón'MU kJQ‹¤ó¹È¥ëáóÈnó’ÖŠ
¼€hDFShgY Snæ nPœ X‹ Þ ë Á µ ó × ë ho ]Œ^Œ %k2ó
UŒ_µó×ëÕ¡¤ë’Yyfrhdk~h•_‚nkj‹•QgY
Sampler o æü¶n}•kÜX_ÞëÁµó×êó°LLH‹ˆF- UŒfD~
Y Ableton n¨
¨ à » ó · ã ë û ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È û ³ ì ¯ · ç ó n×ê»ÃÈ
Ø ÞëÁµó×ë×ê»ÃÈ’íüÉû• W_Š µüÉÑüÆ£ýnÞëÁµó×
ë’¤óÝüÈY‹ShLgM‹`QgjO ¼íK‰ê gÞëÁµó×ë’\ Y‹
Sh‚gM~Y
µüÉÑüÆ£ýnÞëÁµó×ën¤óÝüÈ
µüÉÑüÆ£ýnÞëÁµó×ë’¤óÝüÈY‹ko Live nÕ¡¤ëÖ馶K‰
Õ¡¤ëx¢¯»¹W Live é¤Öéêxh¤óÝüÈW~Y
AKAI Õ © ü Þ Ã È n
2 http://www.ableton.com/shop

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

CD-ROM n 4
§O`UD

SnMk‚F 1 dK

321

€Å•LBŠ~Y

sWOo!n

’T

¤óÝüÈY‹h °• Sampler ×ê»ÃÈL\ UŒ~Y ×ê»ÃÈo ÇФ¹
Ö馶n Sampler ~_o ¤óÝüÈ K‰º•gM~Y Live kˆŠêÕ„kÇ
Ф¹Ö馶LËa LŠ °•×ê»ÃÈLh:UŒ~Y î„kÜX Ééð
½üÈ
ð ô JdW~Y
ÞëÁµó×ëÕ¡¤ëkˆcfo ªê¸Êëncºj¨ßåìüÈk•(UŒ‹
Sampler ¤ó¹¿ó¹’+€ ¤ó¹È¥ëáóÈéï ×ê»ÃÈk ÛUŒ‹Sh‚
BŠ~Y
Apple EXS24/GarageBand Jˆs Kontakt å nÞëÁµó×ën4
Live oŸ›n
ªüÇ£ªÇü¿’ Live é¤Öéêx¤óÝüÈW~Y Live é¤Öéêko°•µó×
ëhWfh:UŒ~Y
Sampler ~_o ¤óÝüÈ gº•gM~Y
d~Š
°• Sampler ×ê»ÃÈo ªê¸ÊënÞëÁµó×ëLX(Y‹KiFKk¢ÂjO
_ýW~Y
Apple EXS24/GarageBand Jˆs Kontakt nÞëÁµó×ë’¤óÝüÈY‹_• Live
o ªê¸Êën WAV ~_o AIF Õ¡¤ë’ÂgY‹°• Sampler ×ê»ÃÈ’\ W
~Y d~Š ªê¸Êën WAV ~_o AIF Õ¡¤ë’JdY‹h °• Sampler ×ê
»ÃÈo•( ïýkjŠ~Y Live nÕ¡¤ëÞÍü¸ã’•Hp SFDc_ èµ
ó×ë’é¤Öéê…k Æ•fÝX Y‹ ShLgM~Y
AKAI ÞëÁµó×ë CD nÞ¦óÈ
AKAI Õ©üÞÃÈb n CD-ROM K‰ÞëÁµó×ë’¤óÝüÈY‹ko Live L
CD n…¹’•XgM‹ˆF ~Z CD-ROM ’Þ¦óÈY‹Å•LBŠ~Y SnˆF
jK ’ ~jQŒpj‰jDno AKAI CD n쬷üÕ©üÞÃÈb ’ ªÚìü
Æ£ó°·¹Æà g – CD-ROM Õ©üÞÃÈh Økæ Y‹ShL ïýgB‹
_•gY
– CD-ROM Õ©üÞÃÈb n4
CD ’?eY‹hêÕ„k…¹LÞ¦
óÈUŒ Live nÕ¡¤ëÖ馶 gÖ馺Y‹ShLgM~Y å nK gLD
~Y
1. AKAI Õ©üÞÃÈb nµó×ë CD ’?eW~Y
2. Mac n 4
Live nÕ¡¤ëÖ馶n¿¤ÈëÐü’¯êïW
Yy
fnÜêåüà ’xžW~Y PC n 4
LivenÕ¡¤ëÖ馶n¿¤

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

ÈëÐü’¯êïW
ïü¯¹Úü¹
Úü¹xhÊÓ²üÈW~Y
3.

µó×ë CD ’¢Y...
W~Y

n

j

322
’xžWf

Ö馶’ïü¯¹

kh:UŒ_Ö馶¢¤Æà’¯êï

4. ÀÖë¯êïWfCD n…¹’¤óÝüÈW~Y

22.3.2

Sampler ¿ Ö

Sampler ’•DË•‹h _ýL¿Ökˆcf ^ût UŒfD‹ShL•K‹h D
~Y ¿Öxo Sampler n¿¤ÈëÐüK‰¢¯»¹gM~Y SSgo ¿ÖThk
]n_ý’¬ WfDM~Y

¿¤ÈëÐün Sampler
¿Ö

22.3.3

¾üó

Zone

¿Ö

-ü¾üó¨Ç£¿

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

323

Zone ¿Ö’¯êïY‹h Sampler n¾üó¨Ç£¿h:k Šÿ•Š~Y ¾ü
ó¨Ç£¿koÏóºªóû¤ó¿üÕ§ü¹LBŠ µó×ë’-ü~_oÙí·Æ£
ÄòkÞÃÔó°Y‹ShLgM~Y
¾üó¨Ç£¿o ÈéïÓåün kìênÓåü’‹M~Y Sn줢¦È
g Sampler nÖn¿Öh •[f•(Y‹h ÞëÁµó×ën\ hèÆL éOL
H~Y
¾üó¨Ç£¿nætko µó×ëì¤äüê¹ÈLBŠ ÞëÁµó×ëLt UŒ
~Y ÞëÁµó×ëk+~Œ‹
nµó×ëL Yyfê¹È…kh:UŒ~Y ê
¹Ègo µó×ëL ì¤äü hWfh:UŒ~Y
Óåünótko µó×ëì¤äükþÜY‹ 2 dn¨Ç£¿ -ü¾üó¨Ç£¿
Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿ nia‰K 1 dLh:UŒ~Y ¨Ç£¿o
(PC) /
Ctrl
(Mac) ’¼Wf³óƯ¹ÈáËåü’‹M µ¤ºª×·çó’xžWf4s
¹ kºüàY‹ShLgM~Y
ª ü È » ì ¯ È Auto
MIDI ÎüÈL Sampler x0TY‹h
µó×ëì¤äü
n-ühÙí·Æ£¾üókˆŠÕ£ë¿UŒ~Y ªüÈ»ì¯ÈLxžUŒfD‹4
@áY‹ÎüÈ’• Y‹ShLgM‹Yyfnµó×ëì¤äüL ÎüÈnwU
`Qµó×ëì¤äüê¹È…kxžUŒ~Y
¾ ü ó Õ§üÉâüÉ Lin/Pow
SŒ‰nÜ¿ó’•cf Yyfn¾üónÕ§ü
ÉâüÉ’êË¢~_ošû› ¨¯¹ÝÍó·ãë ¹íü×nDZŒKk ŠÿH~
Y
¾ ü ó ¨ Ç £ ¿ Ó å ü Key/Vel
SŒ‰nÜ¿ó’•cf
í·Æ£¾üó¨Ç£¿nh:’ ŠÿH~Y

-ü¾üó¨Ç£¿hÙ

µó×ëì¤äüê¹È
þ(íüÉUŒfD‹ÞëÁµó×ëk+~Œ‹Yyfnµó×ëo µó×ëThkì
¤äükt UŒ SSkê¹Èh:UŒ~Y ^8k'MjÞëÁµó×ën4
ê
¹ÈnwUop~ì¤äü kj‹Sh‚BŠ~Y ì¤äüko
ðhWf¬ ’
H‹ShLgM‹ ëüÈ-üji ng¿)gY û nì¤äü’xžY‹h ]n
µó×ëL µó×ë ¿Ö…kíüÉUŒ~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

324

-ü¾üó
-ü¾üógo
µó×ëL• UŒ‹ MIDI ÎüÈÄò’š©W~Y µó×ëo
@áY‹ MIDI ÎüÈLSn-ü¾üónÄò…gB‹4 kn•Èê¬üUŒ~Y
µó×ëk]Œ^Œìên-ü¾üó’š©Y‹ShLgM 1 K‰ 127 ~g-ü’-š
gM~Y
ÞëÁµó×ëû¤ó¹È¥ëáóÈko U~V~j-ü¾üók cW_µó×ëL
p+~ŒfD~Y µó×ëo ¤ó¹È¥ëáóÈnܤ¹Äò…nyšn-ü µ
ó×ën ë ü È - ü g-ã×ÁãüUŒfD~Y p»ßÈüó
kÈéó¹Ýü
ºWf‚ ókÂDLú~[“
8 ܤ¹Äòoµó×ën-ü¾üók ôW~
Y ¾üó nÄòo Å•kÜXfý µó×ëkˆŠhUŒ~Y
ÇÕ©ëÈgo °_k¤óÝüÈUŒ_µó×ën-ü¾üóo MIDI ÎüÈÄòh
S’«ÐüW~Y ¾üóo ¢ìó¸áóÈn¯êÃ× Ø æónï’ÉéðWf
µ¤º ôW ¾üó’ÉéðWfMn’ûÕY‹ShLgM~Y
¾üónæó ï’ÉéðWf
pn»ßÈüók•_cf¾üón!ï’Õ§ü
ÉY‹ShLgM~Y -üÜüÉ gnÄòLÍj‹4 n £Š Fµó×ë“n
¹àüºj¯í¹Õ§üÉL!XkLH~Y µó×ëì¤äüê¹È n Lin h
Pow nÈ°ëÜï¹ko ¾üóLêË¢~_o¨¯¹ÝÍó·ãënia‰nb
gÕ§üÉY‹KLh:UŒ~Y
Ùí·Æ£¾üó
µó×ëkoÙí·Æ£¾üó‚BŠ µó×ëLÍÜY‹ MIDI ÎüȪóÙí·
Æ£nÄò’š©W~Y
On}hnóêo
O7¦kˆŠ'MO
W~Y gY
ng
ØÁênÞëÁµó×ë’\ Y‹ko Xk
nÎüÈ’-ã×ÁãüY‹
`QgjO
ÎüÈ’pj‹Ùí·Æ£g-ã×ÁãüY‹Å•LBŠ~Y
Ùí·Æ£¾üó¨Ç£¿k ŠÿH‹h µó×ëì¤äüê¹Èhqkh:L Šÿ
•Š~Y Ùí·Æ£o 1 K‰ 127 n¹±üëg:UŒ ¨Ç£¿ èk¹±üëLh:
UŒ~Y ]Œå nÙí·Æ£¾üó¨Ç£¿n_ýo -ü¾üó¨Ç£¿n_ýh
gY

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.3.4

µó×ë

Sample

325

¿Ö

Sample

µó×ë¿Ögo
nµó×ën• y'’-šY‹ShLgM~Y Sn¿Ö…n
'è ko þ(xžUŒfD‹µó×ënâbLh:UŒ~Y Sn¿Ökh:UŒ‹
$n Oo þ(xžUŒfD‹µó×ën•’þahWfD~Yng Tè O`U
D
Sample »ì¯¿ko þ(nµó×ëì¤äü Lh:UŒ~Y ~_ »ì¯
¿’•(WfèÆ-kì¤äü’ ŠÿH‹Sh‚gM~Y
RootKey
ëüÈ-ü
Detune
ÇÁåüó
Vol
Üêåüà
Pan
Ñó n Ñéáü¿o ÞëÁµó×ën éD\ h®¿t’LFµó×
ëThnß-·ó°ÄüëhWf•(gM~Y
ê Ð ü ¹ Reverse
â¸åìüÈïýj°íüÐë³óÈíüëg ÞëÁµó×ë
hS’ ¹ k• W~Y ¯êÃ×ÓåünêÐü¹_ýhopjŠ °•µó×ë
Õ¡¤ëo\ UŒ~[“ µó×ë• o µó×ënB†MnK‰Ë~Š
ëü×
L¢¯Æ£ÖgB‹4 o µ¹Æ¤ónëü×’Lf µó×ën‹ËMngB•Š~
Y
¹ Ê Ã × Snap
‹ËMnhB†MnLâbn¼í¤îMn /EL¼ínMn k
8@W ¯êïó’2N~Y Simpler Ø 8@o¹Æ쪵ó×ënæÁãóÍë
kúeDfL•Œ‹_• ¯êïó’Œhkˆ»Y‹ko¯í¹Õ§üÉ$’ UOW
jQŒpj‰jD4 ‚BŠ~Y
µ ó × ë Sample
þ(nµó×ëì¤äü ’h:W~Y
ó×ënµó×ëì¤äü’ éOxžY‹nk•(gM~Y
ëüÈ-ü

Root Key

íüÉUŒ_ÞëÁµ

þ(nµó×ënëüÈ-ü’š©W~Y

¿Ö

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

ÇÁåüó
gM~Y

Detune

Ü ê å ü à Volume
óÈíüëgY
Ñ ó Pan
M~Y

326

µó×ënÁåüËó°’ +/- 50 »óÈXMg¿ÀY‹ShL
Œh

µó×ëo

pK‰ +24 dB n²¤ók•_‹

¹ÆìªÑÎéÞ…nû

nMnk

ƒÄjÜêåüà³
%kÑóY‹ShLg

µó×ë•
å n y šnµó×ëkþ Y‹ Ñéáü¿oYyf
Õ£ë¿/°íüÐë Filter/Global
¿Ö…n ° í ü Ð ë Üêåüà¨óÙíü×hqk\(W Sampler ¤ó¹È¥ëá
óÈnú,ܤ¹’b W~Y ¨óÙíü×kdDf sWOo Operator n¨
¨óÙ
í ü × n ’TÂgO`UD
Sn¿Ö…kh:UŒ‹B“Ùü¹n$oYyf µó×ëB‹DoB:Ò:ßêÒXMg
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåüg Š
h:UŒ Ñéáü¿Üï¹ g
ÿH‹ShLgM~Y S S g F µ ó × ë h o Ç ¸ ¿ ë ª ü Ç £ ª k J D f , š ï
ýj
XMnShgBŠ
8 µó×ë h|“gD‹Õ¡¤ë]n‚nhopj
Š~Y
µ ó × ë¹¿ü È Sample Start
• L‹ËUŒ‹MnnB“$gY Üêåüà¨
óÙíü×n¢¿Ã¯Ñéáü¿LØ•n$k-šUŒfD‹4
µó×빿üÈg
xžW_$ˆŠ‚ WEŒf• L‹ËUŒ‹ˆFktSH~Y
µ ó × ë ¨ ó É Sample End
ëü×L ¹gjD4
• LB†Y‹MnnB
“$gY Üêåüà¨óÙíü×LB†WfDjOf‚ • oSSg-šW_Mng
\bW~Y
µ ¹ Æ ¤ ó â ü É Sustain Mode
µ¹Æ¤óëü×go ÎüÈL¨óÙíü×n
µ¹Æ¤óµŽkB‹hMkêÔüÈ• UŒ‹µó×ënêü¸çó’š©W~Y µ
¹Æ¤óëü×’ ¹kY‹h êêü¹ëü×’ ¹kY‹ShLgM~Y

\’LFh DOdKn• ª×·çóLxžgM‹ˆFkjŠ~Y
µ ¹ Æ ¤ ó ë ü × j W- µó×ë¨óÉk0TY‹~g
íü×Lêêü¹’Œ†Y‹~g ôÚ„k• UŒ~Y

~_oÜêåüà¨óÙ

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

327

µ ¹ Æ ¤ ó ë ü × ¹ ëüרóÉk0TY‹~gôÚ„k• W_Œ ëü
×¹¿üÈxh¸ãó×Wfëü×’šQ~Y êêü¹âüÉL OFF n4
Ü
êåüà¨óÙíü×nêêü¹LŒ†Y‹~g µ¹Æ¤óëü×…gëü×LpŠÔ
UŒ~Y
€ © µ ¹ Æ ¤ ó ë ü × ¹ ëüרóÉ~g• W_Œ ëü×¹¿üÈx0
TY‹~g ;ŠW ]nŒ‚F ¦ëüרóÉ~g• W~Y êêü¹âüÉL
OFF n4
Üêåüà¨óÙíü×nêêü¹LŒ†Y‹~g SnÑ¿üóLp
ŠÔUŒ~Y
ê ó ¯ Link
ê󯹤ÃÁ’ ¹kY‹h µó×빿üÈhëü×¹¿üÈL
XMnk-šUŒ~Y Sn4
µó×빿üÈÑéáü¿nCn-š$L ôU
Œ‹•QgojO !¹kj‹`QgYng ¯êïrhdg~_CnMnk;YSh
LgM~Y
ê ê ü ¹ â ü É Release Mode
¹kY‹ShLgM~Y

µ¹Æ¤óëü×L

¹j4

ª Õ OFF
Üêåüà¨óÙíü×nêêü¹o ¹gYL
×…kBŠ ëüרóÉ’ŠHf• UŒ‹ShoBŠ~[“

êêü¹âüÉ’
µ¹Æ¤óëü

ê ê ü ¹ ¹- Üêåüà¨óÙíü×Lêêü¹µŽk0TY‹h
É~gôÚ„k• UŒ~Y

µó×ë¨ó

ê ê ü ¹ ë ü × ¹ Üêåüà¨óÙíü×Lêêü¹µŽk0TY‹h µó
×ë¨óÉ~gôÚ„k• W ]nŒêêü¹ëü×xh¸ãó×W Üêåüà¨ó
Ùíü×nêêü¹LŒ†Y‹~gëüו ’šQ~Y
€ © ê ê ü ¹ ë ü × ¹ Üêåüà¨óÙíü×Lêêü¹µŽk0TY‹h
µó×ë¨óÉ~gôÚ„k• W ]nŒ êêü¹ëü×k0TY‹~g ;ŠWf
K‰ ‚F ¦µó×ë¨óÉk Kcf• UŒ~Y Üêåüà¨óÙíü×nê
êü¹LŒ†Y‹~g SnÑ¿üóLpŠÔUŒ~Y
µ ¹ Æ ¤ ó/ê
ê ê ü ¹ ë ü × ¯ í ¹ Õ § ü É Crossfade
ëüׯí¹Õ§üÉg
o ëü×ndjNîè kz Y‹¯êïó’ÖŠdOShLgM~Y
µ ¹ Æ ¤ó/ê
êêü¹ëü×ÇÁåüó Detune
]‚]‚ëü×o/EgB‹_•
µó×ënÔÃÁo ëü×n™šB“køþWfëü×…g ÕW~Y
Detune ’
•Hp SŒ‰nêü¸çónÔÃÁ’Önµó×ëh ôU[‹ShLgM~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

328

Ü “ (Interpol) Èéó¹ÝüºUŒ_µó×ën¾¦’zšY‹°íüÐë-šgY
¯ªêÆ£ìÙë’ Normal å k-šY‹h CPU ’WWOˆ»W~YngTè
O`UD
RAM â ü É RAM
ÞëÁµó×ëhS’ RAM kíüÉY‹°íüÐë³óÈíü
ëgY ¹¿üÈMnh¨óÉMn’â¸åìüÈY‹4 k¹œ’zîW~YL µ
¤ºn'MjÞëÁµó×ë’ RAM kíüÉY‹h Ön¿¹¯kþY‹ RAM L ³
W~Y ÑÕ©üÞó¹k'MOqÿW~Yng ïýjPŠ¹Ïn'MD RAM ’³ó
Ôåü¿k- Y‹Sh’Jç•W~Y

22.3.5

ÔÃÁ /ª
ª· ì ü ¿

Pitch/Osc

¿Ö

Pitch/Osc

â¸åìü·çóª·ìü¿
Sampler ko 1 ܤ¹Thk 1 dnâ¸åìü·çóª·ìü¿LBŠ ÞëÁµó×
ë’hâph/Egâ¸åìü·çó FM ~_o AM ¿ Y‹ShLgM~Y Sn
ª·ìü¿oÕë_ý’™HfJŠ 21 .^nâbk H ëü×ïýj/E¨óÙíü
×’•c_À¤Êßïjâbnb LïýgY Snª·ìü¿oâ¸åìü·çón
•’LD~Y ª·ìü¿nú›’ô¥^OShogM~[“ ^OShLgM‹no
ª·ìü¿ú›LÞëÁµó×ëk\(W_ P œ X‹ógY

¿Ö

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

329

ÔÃÁ¨óÙíü×
ÔÃÁ¨óÙíü×o µó×ënÔÃÁ’â¸åìüÈW~Y
ìü¿L ¹j4 o ]nÔÃÁ‚â¸åìüÈW~Y

22.3.6

Õ£ë¿ /°
°í ü Ð ë

Filter/Global

â¸åìü·çóª·

¿Ö

Filter/Global

Õ£ë¿

Filter

Sampler o âb·§üÑü’4FÑïÕëgâüÕ£ó°ïýjգ뿒řWfD
~Y Õ£ë¿o íüѹ ÐóÉѹ Ϥѹ ÎÃÁ ]Wf•síüѹx
h #šWf bY‹ShLïýgY Õ£ë¿nâüÕ£ó°o ‚a•“ ªüÈáü
·çó Y‹ShLïýgY
24dB níüѹ ÐóÉѹ ϤѹâüÉo
Jˆs 24dB âüÉ’ÜŒW~Y

âüÕ£ó°ïýjÕ£ë¿n 12dB

Üêåüà¨óÙíü×
Üêåüà¨óÙíü×o°íüÐëk\(W Sampler nܤ¹n¢üÆ£-åìü
·çó’š©W~Y Sampler n ¤ó¹¿ó¹K‰ Bk Ø 32 ܤ¹’š©gM~
Y ܤ¹»ì¯¿nó£kB‹•Èê¬üÜ¿ó’ªókY‹Shg ܤ¹n•Èê
¬ü’¶ÁkÜX ¹k ŠÿH‹ShLgM~Y

¿Ö

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.3.7

â¸åìü·çó

Modulation

330

¿Ö

Modulation

â¸åìü·çó¿Ögo ëü×ïýjý ¨óÙíü×k H
pnÑéáü¿n
â¸åìüÈLïýj 3 dn LFO ’•(Y‹ShLgM~Y LFO ’•cf LFO ’â
¸åìüÈY‹Sh‚gM~Y
LFO o »ÃÈnÆóÝk
W_Š Live Set nÆ
óÝh¢ÂjO•(Y‹Sh‚gM~Y LFO n 2 h 3 o ¹Æìª ¿n¹œ’
Y
‹Sh‚gM~Y

22.3.8

MIDI ¿ Ö

MIDI

MIDI ¿ÖnÑéáü¿’•Hp Sampler LÀ¤Êßïj O(¤ó¹È¥ëáóÈ
k «W~Y - ü Ù í · Æ £ ê ê ü ¹ Ù í · Æ £ Á ã ó Í ë × ì Ã · ã ü
Ô Ã Á Ù ó É hDc_ú, MIDI ³óÈíüé’ 2 õ@kÞÃÔó°W ]nqÿ¦’]
Œ^Œ¿ÀY‹ShLgM~Y

¿Ö

¿Ö

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.4

Simpler

331

·ó×éü

·ó×éü¤ó¹È¥ë
áóÈ

Simpler o µó×éünú,• h –„j·ó»µ¤¶üÑéáü¿’ S W_
¤ó¹È¥ëáóÈgY
Simpler óðo æü¶š©ïýjµó×뻯·çóg•
UŒ ¨óÙíü×ûÕ£ë¿ûLFOûÜêåüàûÔÃÁ³óÝüÍóÈkˆŠ k
æ UŒ~Y
Sampler ’TüeD_`D_æü¶g Simpler ’•cf\ W_‚n’ Sampler g•(
W_D4 o Simpler n¿¤ÈëÐün
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåü
K‰ Simpler -> Sampler ³ÞóÉ’xžW Simpler nþ(n-š’ Sampler (k Û
Y‹ShLgM~Y

22.4.1

Sample View

µó×ëÓåü

µó×ëÓåüko µó×ëâbLh:UŒ~Y µó×ëo Ö馶K‰ô¥ ~
_o »Ã·çóÓåüB‹Do¢ìó¸áóÈÓåüK‰¯êÃ×nbg Simpler
kÉéðY‹ShLgM~Y ÓåüK‰ÉéðY‹4
Simpler o ¹¿ü
È/¨óÉÞü«ü~_oëü×Þü«ükˆcf: UŒ‹µó×ëè n•’)(W~
Y µó×ë’¤ÛY‹ko °WDµó×ë’ÉéðY‹K ÛÃȹïÃ×Ü¿ó
’ªókW~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.4.2

332

µó×ë³óÈíüë

Simpler o µó×ë³óÈíüën°ëü×g-šUŒ_yšnêü¸çó~_o
ëü×’• W~Y
Start h Length ³óÈíüëo
Simpler n‹ËhB†Mn
Simpler Lµ
ó×ën¹¤ü×’B†Y‹Mn’yšW~Y
MK‰‚óÏgM‹ˆFk
Start
go µó×ë• L‹ËY‹4@’-šW~Y µó×ëo
Length Ñéáü¿g
-šUŒ_B“`Q• ’šQ~Y !Ñéáü¿o êü¸çóhSkþY‹Ñü»ó
Æü¸g-šUŒ~Yng ‹Hp Start ’ 25 Ñü»óÈ Length’ 50 Ñü»óÈk
-šY‹h µó×ën 4 n 1 nè g• L‹ËUŒ 4 n 3 nÞü¯ µó×ë
’ 50 Ñü»óÈ•(W_è
g• L\bW~Y
µó×ëo
Loop ¹¤ÃÁn¶Kkˆcf
¦MŠ ~_oëü×g Simpler
kˆŠ• UŒ~Y ëü×L ¹nhMo µó×ë• nB†Œ ëü×wL
Loop ³óÈíüëkˆŠzšUŒ‹ˆFkjŠ~Y
Simpler o ëü×µó×
ën
n¤ó¹¿ó¹’ Start g-šUŒ_MnK‰• W ëü×êü¸çón•
• ’šQ~Y
µó×빿üÈ~_o¨óÉMnLûÕW_4
Simpler o
Length -š’¿tW ëü×nwU’- WˆFhª•~Y

Start

Loop

ëü×µó×ën‹ËhB†Mnn“g âb/E µó×ënóÏji LŸàg w
„4ÂóLz Y‹ShLBŠ~Y
Snap ¹¤ÃÁo
Simpler nëü×Þü
«ü’µó×ën ¼ í ¤ î Mn /EL¼íkj‹è
k8@U[ SŒ‰n w
’ý W~Y áâ 8@o ¹Æ쪵ó×ënæÁãóÍëgL•Œ~Y SŒo
d~Š 8@L ¹gBcf‚ ¹Æ쪵ó×ën4 ko4ÂóL X‹ShLB‹
hDFShgYngTè O`UD
Fade ³óÈíüë’•cf ëüרóÉhëü×¹¿üÈMn’¯í¹Õ§üÉ
W ëü×ndjNî’¹àüºkY‹ShLgM~Y wOf¿Æjµó×ë’qF›
k^8k¿)gY

22.4.3

Zoom

ºüà

µó×ënw•nêü¸çóK‰Ë•f‚
B„ko]nFa{“n èWK••j
D hDFShLoOBŠ~Y Simpler nµó×ëÓåügo Live nÖnè
Ø

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

ºüà„ÑóLLH~Y ºüàY‹ko‚ô¹
:’ÑóY‹ko4s¹ kÉéðW~Y

22.4.4

333
kÉéðW

Óåü…gµó×ëh

¨óÙíü×

Simpler ko {h“in·ó»µ¤¶ük‹‰Œ‹ˆFj µó×ënÀ¤Êßïj
ÍÜ’b\‹x‹„j ADSR ¨óÙíü×L 3 d…5UŒfD~Y ÜêåüàûÕ£
ë¿hâpûÔÃÁn â¸åìü·çóoYyf ¨óÙíü×»¯·çón Ü¿ó
’ ŠÿH‹Shg ôY‹ShLgM~Y
Attack ³óÈíüëo ÎüÈL•
UŒ_Œ ¤ó¹È¥ëáóÈLµó×ëá÷’ '/Eg• Y‹nkÅ•jB“’
ß껫óÉg³óÈíüëW~Y
Decay ³óÈíüëo µó×ëL Sustain
µ ¹ Æ ¤ ó ìÙë dB ’ R‹nkKK‹B“’³óÈíüëW~Y µ¹Æ¤
óìÙëo ÎüÈLêêü¹UŒ‹~g-ü×UŒ~Y
Release ¿¤ào
ÎüÈB†Œ µó×ë/ELµ¹Æ¤óìÙëK‰¼ík;‹~gkKK‹B“gY
ÔÃÁhգ뿫ÃȪÕxn¨óÙíü×nqÿ¦o
¢Þ¦óȳóÈíüë Env n-škˆŠpjŠ~Y

22.4.5

Filter

»¯·çón¨óÙíü×

Õ£ë¿

Filter »¯·çógo 12 dB„24 dB níüѹգë¿ûÐóÉѹûϤѹû
ÎÃÁjin ,„jÕ£ë¿LЛUŒfD~Y
գ뿒•cf šnhâp/
ß’ÖŠdOShkˆŠ U~V~jóÿy´’µó×ëk H‹ShLgM~Y

Í•jÑéáü¿o
Frequency
hâp h Resonance
ì¾Êó¹ n 2 d
gY
Frequency go Õ£ë¿L ó¹Ú¯Èë…niSki(UŒ‹K’-šW
~Y
Resonance ³óÈíüëo i(ݤóÈÑOghâp’Öü¹ÈW~Y
³óÈíüën¹œ’
W‡F

ãY‹ko

WjL‰³óÈíüë’•(Wf•‹hoDg

Frequency Ñéáü¿o LFOûÎüÈÙí·Æ£û¨óÙíü×»¯·çókˆŠ
¿ÀUŒ~Y
Filter »¯·çóko ]Œ^Œ¢Þ¦óȳóÈíüëLdDfD~
Y
Key ³óÈíüëgo Õ£ë¿nhâp’ÎüÈÔÃÁk“cf·ÕÈY‹S
hLgM~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.4.6

334

LFO

LFO low frequency oscillator Nh⪷ìü¿ »¯·çógo µ¤óâûébâû
Òâûγ®êâ ó© LŠ ûγ®êâ ó© LŠ ûéóÀàn âb’x
žgM~Y LFO o 0.01 K‰ 30 Hz nÄògÆóÝh¢ÂjOÕ\Y‹K ~_o»Ã
ÈÆóÝn è k
WfÕ\Y‹Sh‚gM~Y LFO o
Simpler n
ܤ
¹
• UŒ_ÎüÈ k]Œ^Œi(Y‹ShLgM~Y
-üÑéáü¿o @áY‹ÎüÈnÔÃÁkÔ‹Y‹ LFO nìüÈ’ ,W~Y
Key -š$LØDh Ø•nÎüÈkþWf Ø•n LFO ìüÈL-šUŒ~Y
Key L 0 k-šUŒfD‹h hܤ¹n LFO o
ìüÈhjŠ ]Œ^Œn
Õ§üºgUc_‚nhjŠ~Y
LFO o
»¯·çón LFO ¢Þ¦óȳóÈíüën-šk“D
ÁûÑÎéÞûÜêåüà’â¸åìüÈW~Y
LFO L '7¦kTY‹nkÅ•jB“o

22.4.7

Glide

°é¤É

Õ£ë¿ûÔÃ

¢¿Ã¯³óÈíüëkˆŠzšUŒ~Y

h Spread

¹×ìÃÉ

Simpler ko°é¤É_ýLdDfD~Y Sn_ýL ¹j4
°WDÎüÈo
Mk• UŒ_ÎüÈnÔÃÁg• ’¹¿üÈW ]nŒ†cOŠÎüÈú nÔÃÁ
kûŠ •Š~Y °é¤ÉâüÉo âÎÕ©Ëïn Glide
°é¤É h Ý
êÕ©Ëïn Portamento
Ýë¿áóÈ n 2 .^K‰xžgM~Y °é¤É
o °é¤É¿¤à³óÈíüëkˆcf‚¿ÀUŒ~Y
Simpler koU‰k
Spread Ñéáü¿LdDfD~Y
Spread ’•Hp
ÎüÈk2 dnܤ¹’•(W ]nܤ¹’æókÑóËó°WfJKj¹Æìª
³üé¹’\ Y‹ShLgM~Y ܤ¹oÇÁåüóY‹ShLgM ÇÁåüón
¢Þ¦óÈo Spread ³óÈíüë’•cf¿ÀgM~Y
¢ É Ð ¤ ¹ ¹×ìÃÉLyšnÎüÈki(UŒ‹KiFKo ÎüȪó¤ÙóÈ
-n Spread Ñéáü¿-šk•XW~Y ‹Hp
Spread ’¼ík-šW ¹×
ìÃÉLDOdKnÎüÈkþWfn•ªókj‹ˆFj·ü±ó¹’\ Y‹h b}
D¹œL—‰Œ~Y ¹×ìÃÉLi(UŒ_ÎüÈo¹Æìªg• UŒ ÖnÎüÈ
oâÎéëg• UŒ~Y

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

22.4.8

Pitch
¤¹

ÔÃÁ

Pan

Ñó

335

Volume

Üêåüà

Voices

Simpler o @á MIDI ÎüÈL C3 n4
µó×ë’‚hnÔÃÁg• W~Y
L
Transpose ³óÈíüë’•Hp • ’ +/- 48 »ßÈüógÈéó¹Ýüº
Y‹ShLgM~Y
Pitch o Sn»¯·çón¢Þ¦óȳóÈíüë’•c
f LFO ~_oÔÃÁ¨óÙíü×K‰‚â¸åìüÈY‹ShLgM~Y ÔÃÁ¨ó
Ùíü×o Ñü«Ã·Öjµ¦óÉn\ kyk¿)gY
Simpler o MIDI ÔÃ
ÁÙóÉáûü¸k +/- 5 »ßÈüó Jó nÄògÍÜW~Y ¯êÃרóÙ
íü×h è³óÈíüé’•(Wf
Transpose Ñéáü¿’¿ÀY‹Sh‚gM
~Y
Voices Ñéáü¿o
Simpler L B• gM‹ 'ܤ¹p’-šW~Y
Voice »ì¯¿gM W_på nܤ¹LÅ•j4
ܤ¹û¹Æ£üêó
° LwSŠ °WDܤ¹’*HWf• UŒäDܤ¹n• L\bUŒ~Y ‹H
p
Voice Ñéáü¿L 8 k-šUŒfD‹hS•k ܤ¹’ 10 • WˆFh
Y‹h ܤ¹LäD¹K‰ 2 d =W~Y
Simpler o ܤ¹û¹Æ£üêó
°’j‹yOîË_jDˆFk¿ÀW~Y
Voice ³óÈíüëÑOn LED L¹Å
W ܤ¹û¹Æ£üêó°LwScfD‹Sh’å‰[~Y
Ñ Î é Þ o Pan ³ ó È í ü ë g š © U Œ ~ Y L
Š LFO kˆŠâ¸åìüÈUŒ‹ShLBŠ~Y

éóÀàkæók¤îLú_

Œk
Simpler nú›ÜêåüàL Volume ³óÈíüëkˆŠ¿tUŒ~Y
Velocity ³óÈíüëkˆŠ¿tW_4
ÎüÈÙí·Æ£k‚•XW~Y LFO
LÜêåüàÑéáü¿’â¸åìüÈgM‹ˆF-šYŒp Èìâí¹œ’—‹Sh
LgM~Y

22.4.9

CPU ˆ» ’ N

Y‹¹Õ

ê¢ë¿¤à
o KjŠn —ý›’Å•hW~Y WKWjL‰ DOdKn¹Õ
g CPU íüÉ’N Y‹ShLgM~Y
Simpler •(n›n CPU ˆ»’N Y‹k
o å nÍ\’LD~Y
ˆ Õ£ë¿LÅ•gjD4

ªÕk ŠÿH~Y

Ü

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

336

ˆ ïýjPŠ ý•nգ뿿¤×’•(W~Y Õ£ë¿n CPU ˆ»Ïo ¹
íü×n¾œÒ¦k¢ÂW~Y
LP 24 o
LP 12 kÔyˆ»ÏLØOjŠ
~Y
ˆ LFO ’ªÕkY‹h

CPU nˆ»Ï’ý W~Y

ˆ ¹Æ쪵ó×ëoâÎéën 2
CPU ˆ»LWWOØOjŠ~Y
ˆ

Voice ³óÈíüë’•cf

22.5

LÅ•j_•

âÎéëµó×ëkÔy

Bk•(ïýjܤ¹p’ ‰W~Y

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó

Live 6 nÜï¹Ðü¸çóko
¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì
¯ · ç ó LØ^WfD~Y ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó
o SONiVOX çSonic Implants n×ìߢàû³ì¯·çóK‰¾0kµó×êó°
UŒ³xUŒ_¤ó¹È¥ëáóÈn p®¬Ð¤ÈkJˆvé¤ÖéêgY
è
À¦óíüÉüen4
¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóo
Ø^WfD~[“ WKW ]n4 ‚ ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯
·çó’ % g×QÖ‹ª×·çó’xžY‹ % ™ÑLKKŠ~Y 3 ShLgM~
Y

22.5.1

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çón¤ó¹
Èüë

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çó EIC o Live n¤ó¹Èüëh
o% kL•Œ~Y EIC DVD kÎ2UŒ_¤ó¹È¥ëáóÈo
Live Ñï k°
ëü× QUŒfJŠ Å•kÜXf
k¤ó¹ÈüëY‹ShLgM~Y Live ÑÃ
¯’¤ó¹ÈüëY‹ko Live Ñïա¤ë .alp ’ÀÖë¯êïWf Live ná
¤ó¦£óɦkÉéðY‹K
Õ¡¤ë áËåüK‰ Live Ñï’¤ó¹Èü
ë... ³ÞóÉ’xžWfí±üÈW~Y
3 http://www.ableton.com/shop

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

337

EIC Live ÑïL¤ó¹ÈüëgM_‰ ¢óíï³üÉ’•cfÑï’¢óíï
Y‹Å•LBŠ~Y ¢óíï³üÉo Live 6 Üï¹k± UŒfD~Y ¢ó
, (Mac) ’•cf Live
íïY‹ko -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ Ctrl , (PC) /
n °ƒ-š ’‹M
ýÁ ¿Ö’xžW~Y
ýÁ ¿Öko T•(nÖn
Ableton ýÁk&s ¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çóLê¹ÈUŒ
fD~Y sWOo ¢óíï Live nà’TÂgO`UD

22.5.2

¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çónÞëÁ
µó×ëxn¢¯»¹

¤ó¹ÈüëW_‰ Live nÇФ¹Ö馶K‰¤ó¹È¥ëáóÈk¢¯»¹
Y ‹ S h L g M ~ Y ¤ ó ¹ È ¥ ë á ó È o Instruments Õ © ë À … k n K Œ
Instrument Rack presets hh:UŒ~Y ªü±¹Èé(¤ó¹È¥ëáóÈn
Oo Å•áâêJˆs CPU LND Lite
é¤È Ðê¨ü·çó’xžY‹Sh
‚gM~Y
EIC ×ê»ÃÈoYyf Þ¯í³óÈíüë kÞÃÔó°UŒ~Y

22.5.3

Î2¤ó¹È¥ëáóÈ

å nÞëÁµó×ë¤ó¹È¥ëáóÈLÎ2UŒfD~Y
ˆ ¢³ü¹Æ£Ã¯uä}h
ˆ ûPuä}h

°éóÉÔ¢Î

û PԢΠMK 1

Ïü×·³üÉ

B3 ¸ã º ª ë ¬ ó

Á§ì¹¿

B3 í Ã ¯ ª ë ¬ ó

ˆ ª ü ± ¹ È é ( & } h ½ í & } h ì ¬ ü È :³
³ó È é Ð ¹
é Фªêó ¢óµóÖë&}h ì¬üÈ ÔÁ«üÈ

礒

ô£ª

ˆ ª ü ± ¹ È é ( Ñ ¡ } h ½ í Ñ ¡ } h ì ¬ ü È :Õ
Õì ó Á Û ë ó Ð ¹ È í
ó Ü ü ó Á å ü Ð Em
m
ÈéóÚÃÈ ¢óµóÖëÑ¡}h ì¬üÈ
¹¿Ã«üÈ
ˆ ª ü ± ¹ È é ( ( ¡ } h ½ í ( ¡ } h ì ¬ ü È ì ¬ ü È û Ó Ö é ü È :¤
¤
ó°ê÷åÛëó Õ¡´ÃÈ ¯éêÍÃÈ ÕìóÁªüܨ ³óµü
ÈÕëüÈ ¢ëȵ¯½Õ©üó ¢óµóÖë(¡}h ì¬üÈ

CHAPTER 22. LIVE ¤ó¹È¥ëáóÈêÕ¡ìó¹

338

ˆ ¥&}h Ïü× Õ£ó¬ü
¸ãºÙü¹ P Ùü¹ Õ£ó¬ü ÔÃ
¯
6 &ʤíó®¿ü Èüó ³üÉ
Strat Clean È ü ó ³ ü É
ˆ ÞìÃÈ}h
ˆ ܤ¹

D4

÷ð³üé¹

ÏüÉÞìÃÈ
¢ü

·íÕ©ó

ÏüÉÞìÃÈ

ªü

®¿üJˆsÙü¹Ðó¯ny%_ý
¨Ã»ó·ãëû¤ó¹È¥ëáóÈû³ì¯·çón®¿ü¤ó¹È¥ëáóÈko
X -ü³üÉ ¹Èéßó°Ø (ný Ðó¯LBŠ~Y ~_ PÙü¹¤ó¹
È¥ëáóÈko Ôï’•c_À¦ó¹Èíü¯~_o¢Ã×¹Èíü¯(n Øn
Ðó¯LBŠ~Y ia‰nÐó¯‚ Nª¯¿üÖgoÀ¦ó¹Èíü¯ ت¯¿ü
Ögo¢Ã×¹Èíü¯L• UŒ~Y

339

Chapter 23

MIDI h- ü ê â üȳóÈíüë
Live n³óÈíüën{h“io Þ¦¹’••jDg è MIDI ³óÈíü鄳ó
Ôåü¿n-üÜüÉ’•cf ê â ü È ³ ó È í ü ë gÍ\Y‹ShLgM~Y S
nàgo Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹n³óÈíü뿤×kÞÃÔó°Y‹¹Õ
’¬ WfD~Y
1. »Ã·çóÓåü¹íÃÈ MIDI h³óÔåü¿-üo ¹íÃÈknKŒ
_¯êÃ×gojO ¹íÃÈêSk¢µ¤óUŒ~YngTè O`UD
2. ¹¤ÃÁ„Ü¿ó ÈéïhÇФ¹¢¯Æ£Ùü¿¹¤ÃÁû³óÈíü
ëÐün ¿Ã×ÆóÝ Ü¿óûáÈíÎüàûÈéó¹ÝüȳóÈíü
ëji
3. 鸪ܿó U.^KB‹ª×·çón-K‰ 1 d’xžW~Y 鸪Ü
¿óo ‹Hp
Èéïn ¯í¹Õ§üÀ¢µ¤ó »¯·çók•(
UŒfJŠ 3 dnª×·çóK‰xžgM‹ˆFkjcfD~Y Èéï
o
¯í¹Õ§üÀnݸ·çó A k¢µ¤óY‹ K
¯í¹Õ§üÀ
K‰qÿ’×QjD K
¯í¹Õ§üÀnݸ·çóBkqÿ’×QfD
‹ Kn 3 dK‰xžgM~Y
4. #š³óÈíüë
5. ¯í¹Õ§üÀ

ß-µünÜêåüàûÑóû»óÉji
ÞËå¢ënrSY‹ g¬ WfD‹¯í¹Õ§üÀÕ\

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.1

340

MIDI ê â ü È ³ ó È í ü ë

Live o MIDI -üÜüÉ~_o³óÈíüéÜï¹jin è MIDI ³óÈíüëµü
Õ§¹’•cfêâüȳóÈíüëLïýgY Live o Mackie Control ‚µÝüÈW
fD~Yng Þ¦¹’••jDg×í°éà’Í\Y‹ShLïýgY sWOo r
SY‹à’TÂg UD
êâüȳóÈíüën¢µ¤óLinˆFkL•Œ inˆFk•(UŒ‹KkdDf
¬ Y‹Mk ~Z MIDI êâüȳóÈíüëh Live gn MIDI n•( MIDI ÈéÃ
¯xne› nUD’:%U[~W‡F MIDI -üÜüÉ’•cf Live n MIDI ÈéÃ
¯knKŒ_ ¤ó¹È¥ëáóÈ’• WfD‹hW~Y MIDI -üÜüÉn C-1
’ »Ã·çóÓåün ¯êÃ×né¦óÁ Ü¿ók¢µ¤óY‹h -ü’¼Wf

C-1 LzY‹óo MIDI Èéïn¤ó¹È¥ëáóÈ go• UŒjOjŠ
-üo
¯êÃ×né¦óÁ Ü¿óhWfn•_ýY‹ˆFkjŠ~Y
ê â ü ȳ óÈíü 뢵 ¤ón è hj c_ MIDI - ü o MIDI È é à ¯ n e › h W
f• (Y‹ShLgM~[“ ÷qW]Fkjc_‰ ³óÈíüëÐün MIDI ¤ó¸
±ü¿’‹Œp YPk¶ÁL ãgM‹oZgY
MIDI ¢µ¤ó’LFMk ¤•(n³óÈíüëµüÕ§¹’•XY‹ˆF Live ’-š
Y‹Å•LBŠ~Y Sn-šo Live n °ƒ-š n MIDI/
¿ÖK‰LH~
, (Mac) ’•cf‹OSh
Y ¿Öo -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ Ctrl , (PC) /
LgM~Y

23.1.1

ͤƣÖþÜn³óÈíüëµüÕ§¹

³óÈíüëµüÕ§¹o
MIDI/
¿Ö ènÆüÖëK‰-šW~Y
o
¦k 6 d~gn³óÈíüëµüÕ§¹’•(gM~Y

Live g

³óÈíüëµüÕ§¹
’-šY‹

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

341

³óÈíüëµüÕ§¹
j n»ì¯¿’‹M T•(n³óÈíüëµüÕ§¹
kLive LþÜWfD‹KiFKº•gM~Y »ì¯¿kê¹ÈUŒfDŒp ³óÈ
íüëµüÕ§¹ ’xžW ón«éàg MIDI e›hú›ÝüÈ’-šW~Y ³ó
ÈíüéLê¹ÈUŒfDjD4 ‚ KÕgxžY‹ShLgM~Y sWOo !n
³óÈíüëµüÕ§¹nÞËå¢ëþÜ ’TÂgO`UD
³óÈíüékˆcfo Live o-š’Œ†Y‹_•k ×ê»ÃÈÀó× ’ŸLWj
QŒpj‰jD4 LBŠ~Y ]n4
Live n °ƒ-š n³óÈíüëµüÕ§
¹»ì¯¿ón Àó× Ü¿óL ¹kjŠ~Y Ü¿ó’¼YMk ³óÈíüë
µüÕ§¹L×ê»ÃÈÀó×’×áY‹ShLïýKiFKº•WfO`UD ×áï
ýkY‹¹Õo áü«üJˆsýÁkˆŠpjŠ~Y Ïüɦ§¢kØ/Y‹¬ ø
’Tº•O`UD
Œk
Àó× Ü¿ó’¼W~Y Live kˆŠ T•(nÏüÉ
¦§¢LêÕ„k»ÃÈ¢Ã×UŒ~Y
¤ó¹¿óÈÞÃÔó°
Live go {h“in4
Õ£¸«ë³óÈíüëxn_ýhÑéáü¿nÞÃÔó
°o –„j¹ÕgL•Œ~Y ‚a•“ ³óÈíüëµüÕ§¹gnÎÖû¹é¤
ÀüûÜ¿ón-škˆŠ ]n¹ÕoU~V~gY SnˆFj_ýk•XY‹-š

¤ó¹¿óÈÞÃÔó° h|s~Y
Live k…5UŒfD‹ìùó ³óÈíüëµüÕ§¹êÕ¡ìó¹ ko þÜY
‹Ïüɦ§¢L]n¤ó¹¿óÈÞÃÔó°Å1hqkê¹ÈUŒfD~Y ìùó
Óåüo
h: áËåüK‰ ìùó ª×·çó’xžWf¢¯»¹Y‹ShL
gM~Y
ÒóÈ: ¤ó¹¿óÈÞÃÔó°n…¹o KÕg¢µ¤ó ôY‹ShLgM~Y
ôY‹4
T•(n³óÈíüëµüÕ§¹g•(Y‹ MIDI ÝüÈn êâüÈ ¹
¤ÃÁ’ªókWfJM~Y Sn-šo
°ƒ-š n MIDI/
¿Ön MIDI
ÝüÈ »¯·çóK‰LH~Y sWOo !n ’TÂgO`UD
¤ó¹¿óÈÞÃÔó°o ³óÈíüëµüÕ§¹n³óÈíüé’êÕ„k•¢µ¤
óW Live gþ(xžUŒfD‹ÇФ¹’³óÈíüëY‹ShLgM‹¿)j_ýg
Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

342

³óÈíüëµüÕ§¹
oxžUŒ_ÇФ¹k
“D~Y

ͤƣÖþÜn³óÈíüëµüÕ§¹o ÇФ¹nxžk“F`QgjO yšn
ÇФ¹k íï Y‹ShLgM~Y þ(nÕ©ü«¹L Live Set …niSkB‹
Kk¢•‰Z ÏóºªógÇФ¹k¢¯»¹Y‹ShLgM~Y íï’ãdY‹
ko ÇФ¹n¿¤ÈëÐüg
(PC) / Ctrl
(Mac) ’•(WfK‰ ³óƯ¹È
áËåün ...kíï K‰•(W_D³óÈíüé’xžW~Y h:UŒ‹³óÈ
íüéo
°ƒ-š n MIDI/
¿Ög-šW_³óÈíüëµüÕ§¹nê¹
Èh
gY

Ïóºªó: ³óÈíü
ëµüÕ§¹’ÇФ¹
kíïY‹

íïUŒ_ÇФ¹n¿¤ÈëÐüko
¯¶K’:W~Y

K

nb’W_¢¤³óLh:UŒ

íÃ

ÒóÈ ³óÈíüëµüÕ§¹kˆcfo ÇФ¹xníïkþÜWfDjD‚n
‚BŠ~Y sWOo ìùó ³óÈíüëµüÕ§¹êÕ¡ìó¹ k
UŒf

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

D~Y
h: áËåüK‰
ìùók¢¯»¹gM~Y

23.1.2

ìùó

343
ª×·çó’xžW

Live k…5UŒfD‹

³óÈíüëµüÕ§¹nÞËå¢ë-š

T•(n MIDI ³óÈíüëµüÕ§¹L °ƒ-š n MIDI/
¿Ön³óÈíü
ëµüÕ§¹»ì¯¿kê¹ÈUŒfDjD4 o ¿Ön MIDI ÝüÈ »¯·çó
K‰KÕÞÃÔó°’ ¹kY‹ShLgM~Y

³óÈíüëµüÕ§¹
’KÕg-šY‹

MIDI ÝüÈÆüÖëko xžïýj MIDI e›hú›ÝüÈLYyfê¹ÈUŒ~
Y Live nêâüȳóÈíüëke›ÝüÈ’•(Y‹ko e›ÝüÈn êâü
È ¹¤ÃÁL On
ªó kjcfD‹Sh’º•W~Y êâüÈÞÃÔó°k
o MIDI ÇФ¹}Mjp`Q•(gM~Y Live o MIDI ÇФ¹n@á MIDI á÷
’~h•~Y
Õ£¸«ë~_oÓ¸å¢ëÕ£üÉÐï’úY³óÈíüëµüÕ§¹’•(Y‹4
‚ ú›ÝüÈn êâüÈ ¹¤ÃÁ’ªókY‹Å•LBŠ~Y $L ôUŒ_
4
Live o ³óÈíüëµüÕ§¹h áY‹Å•LBŠ~Y
áY‹Shg
âü¿üÕ§üÀnMn~_oLEDn¶KLÞÃÁY‹ˆFô°Y‹ShLgM~Y
-š’ƹÈY‹ko MIDI Çü¿’³óÈíüëµüÕ§¹K‰ Live x áWf•~
Y Live L@á MIDI áûü¸’ úY‹h ³óÈíüëÐün MIDI ¤ó¸±ü¿
L¹ÅW~Y
Live kˆŠ³óÈíüéL•XUŒ‹h »ÃÈ¢Ã×oŒ†gY
°ƒ-š ’‰X
‹Mk Ƥ¯ªüÐüâüÉ n-š’LFSh’Jç•W~Y
!o T•(n³
óÈíüëµüÕ§¹h Live “n MIDI ÞÃÔó°n\ gY ÞÃÔó°n\ o!X
gY
¦k 1 Ñéáü¿’-šY‹`QgK~D~[“

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.1.3

344

Ƥ¯ªüÐüâüÉ

MIDI ³óÈíüénÆ
¤¯ªüÐüâüÉ

vþ$’ áY‹ MIDI ³óÈíüë Õ§üÀji LÐ󯹤ÃÁ-šg•(UŒ
‹4
³óÈíüéÐó¯’•cf pnpj‹Ñéáü¿k¢Éì¹Y‹
Ðó¯
n¹¤ÃÁŒ •f³óÈíüë’ÕKY›kwS‹$n¸ãó×kþW Live Linˆ
FkÍÜY‹K’-šY‹Å•LBŠ~Y Ƥ¯ªüÐüâüÉo3dnâüÉK‰x
žgM~Y
Î ü È Note
PU~ áUŒ

Õ£¸«ë³óÈíüëLÕOh
8 %Àk$L ôW~Y

Bk

°WD$LÑéáü¿kY

Ô Ã ¯ ¢ Ã × Pick-Up
Õ£¸«ë³óÈíüë’ÕKWf‚ Ñéáü¿$kTY
‹~goUn¹œ‚BŠ~[“ þaÑéáü¿$h³óÈíüë$LIWOj‹h 1:1
gÍ\gM‹ˆFkjŠ~Y Snª×·çógo ¹àüºk$’ ôY‹ShLgM
~YL Ôï¢Ã×LiSg X‹K’cºkˆ,Y‹ShoðãgY
Ð ê å ü ¹ ± ü ê ó ° Value Scaling
Snª×·çóo $n¨ûL¹àüºkW
_DhMk•(W~Y Õ£¸«ë³óÈíüën$hþaÑéáü¿$’Ô W ³ó
ÈíüëLÕO› 2 dn$L¹àüºkÎ_Y‹ˆF —W~Y þaÑéáü¿$h
³óÈíüë$LIWOj‹h 1:1 gÍ\gM‹ˆFkjŠ~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.2

345

ÞÃÔó°Ö馶

ÞÃÔó°Ö馶h»
쯿

Þ¯í³óÈíüë nÞÃÔó°o
ÞÃÔ
KÕ MIDI ³óÔåü¿-üÜüÉ
ó°Ö馶 kˆŠ¡ UŒ~Y ÞÃÔó°Ö馶o 3 dnÞÃÔó°âüÉn
DZŒKL ¹kj‹hh:UŒ~Y h:UŒ‹h þ(nâüÉnÞÃÔó°’Yy
fh:W~Y
ÞÃÔó°n³óÈíüë•
ÞÃ×UŒ_Ñéáü¿xnѹ Ñ
éáü¿
ÞÃÔó°n
Min
Jˆs
' Max
$ÄòLê¹ÈUŒ
~Y ¢µ¤óUŒ_
$h '$Äòo Ddg‚èÆY‹ShLgM~Y ~_
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹ÈáËåü³ÞóÉ’•cf éOÍâU[‹Sh
‚gM~Y ÞÃÔó°nJdo T•(n³óÔåü¿n
~_o Delete -ü’
•cfLD~Y
¤ó¹¿óÈÞÃÔó° o]nþakˆŠÞÃÔó°…¹Lpj‹_• ÞÃÔó°Ö
馶koh:UŒ~[“ ÞÃÔó°Ë o
h: áËåüK‰ ìùó ª×
·çó’xžWfK‰ ³óÈíüëµüÕ§¹êÕ¡ìó¹ ’‹M Live nÍ\-k
h:U[‹ShLgM~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.2.1

346

MIDI ê â ü È ³ ó È í ü ë n ¢ µ ¤ ó
MIDI ÞÃ×âüɹ
¤ÃÁ

êâüȳóÈíüë-šL MIDI/
-šgš©UŒfDŒp !Xk MIDI ³óÈ
íüéhÎüÈkêâüȳóÈíüë’¢µ¤óY‹ShLgM~Y
1. Live nó …n MIDI ¹¤ÃÁ’¼W MIDI ÞÃ×âüÉk ŠÿH~Y ¢
µ¤óïýj¤ó¿üÕ§ü¹• LRrg7¿h:UŒ ÞÃÔó°Öé¦
Ctrl
Alt
B (PC)
¶L•(ïýkjŠ~Y Ö馶L‰XfD‹4 o
Alt
B (Mac) g‹OShLgM~Y
/
2. MIDI ’ËWf³óÈíüëW_D Live nÑéáü¿’¯êïW~Y
3.

3. MIDI ³óÈíüén-üÜüÉn-ü’¼W_Š ÎÖ’ÞW_Š
Wf MIDI áûü¸’ áW~Y °WD MIDI ÞÃÔó°LÞÃ
Ôó°Ö馶kê¹ÈUŒ~Y

4. MIDI ¹¤ÃÁ’‚F ¦¼W MIDI ÞÃ×âüÉ’B†W~Y ÞÃÔó°
Ö馶LˆH~YL MIDI ÞÃ×âüÉk ŠÿH Ddg‚ÞÃÔó°
’º•Y‹ShLgM~Y

23.2.2

MIDI Î ü È k Þ Ã × Y ‹

MIDI ÎüÈo Live n¤ó¿üÕ§ü¹• k !XjÎüȪóJˆsÎüȪÕáÃ
»ü¸’ áW~Y áûü¸o Live n³óÈíüëkå nˆFjqÿ’ H~
Y
ˆ » à · ç ó Ó å ü ¹ í Ã È ÎüȪóhÎüȪÕáûü¸o
šk“D ¹íÃÈn¯êÃ×kqÿW~Y
ˆ ¹¤ÃÁ

ÎüȪóáûü¸o

ˆ 鸪ܿó
~Y

âüÉ-

¹¤ÃÁn¶K’ ŠÿH~Y

ÎüȪóáûü¸o

xžïýjª×·çó’!

k

ŠÿH

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

ˆ

347

. Ñ é á ü ¿ X nÎüÈk¢µ¤óUŒ‹h ÎüȪóáûü¸LÑé
áü¿’
$h '$n“g ŠÿH~Y ÎüÈÄòk¢µ¤óUŒ‹h
ÎüÈLÑéáü¿n$ÄòkJDf#šWjD$kI“”g¢µ¤óUŒ~Y

Ò ó È: »Ã·çóÓåü¹íÃÈo JóŽ• n MIDI ÎüÈìó¸k¢µ¤óY‹
ShLgM~Y ~Z ë ü È -ü ÇÕ©ëÈnÈéó¹Ýüºg¯êÃ×’• Y
‹-ü ’• W ëüÈ-ü’¼
¼W j L ‰ ëüȈŠØó~_oNón-ü’¼Wf
Äò’-šW~Y

23.2.3

v þ MIDI ³ ó È í ü é k Þ Ã × Y ‹

vþ MIDI ³óÈíüéo 0 K‰ 127 nÄò…nvþ$g Live káûü¸’ áW~
Y ¢µ¤óUŒfD‹ Live ³óÈíüën¿¤×!,g Sn$K‰pj‹PœL
X~Y ‹Hp áûü¸$’ 127 k-šY‹h Live ÈéïnÜêåüà³óÈ
íüëL
Y‹K »Ã·çó¯êÃ×L• UŒ~Y wS„k Fh 0 K‰ 127
nMIDI³óÈíüéáûü¸o Live n³óÈíüëkå nˆFj¹œ’ H~Y
ˆ » à · ç ó Ó å ü ¹ í Ã È ³óÈíüé$L 64 ’…H‹h ÎüȪóáûü
¸h ØkÖŠq•Œ~Y ³óÈíüé$L 63 k€_jDh ÎüȪÕáÃ
»ü¸h ØkÖŠq•Œ~Y
ˆ ¹ ¤ à Á ³óÈíüé$L 63 ’…H‹h
íüé$L 64 k€_jDhªÕkjŠ~Y

¹¤ÃÁLªókjŠ~Y

ˆ é ¸ ª Ü ¿ ó ³óÈíüén 0...127 np$Äòo
gÞÃ×UŒ~Y

³óÈ

xžïýjª×·çónÄò

ˆ # š³ ó È í ü ë ³óÈíüén 0...127 np$Äòo
ÄògÞÃ×UŒ~Y

xžïýjª×·çón

Live o ÔÃÁÙóÉáûü¸h -š$L 0...16383 k•_‹Ø¾¦
14ÓÃÈ¢
Ö½êåüÈ
³óÈíüéáûü¸’µÝüÈWfD~Y
n šo $nÄ
òn-ÃL 8191/8192 gjDPŠ ÔÃÁÙóÉhؾ¦³óÈíüék‚i(UŒ~
Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.2.4

348

ø þ MIDI ³ ó È í ü é k Þ Ã × Y ‹

MIDI³óÈíüéko vþ MIDI $nã•Šk
¤ó¯êáóÈ —
$ h Ç
¯êáóÈ
$ áûü¸’ ‹ShLgM‹‚nLBŠ~Y SŒ‰n³óÈ
íüëo Live n³óÈíüë¶Kh þÜY‹Ïüɦ§¢ MIDI ³óÈíüén³ó
ÈíüëLpj‹4
Ñéáü¿L¸ãó×Y‹n’2N~Y ‹Hp T•(n³ó
ÈíüëµüÕ§¹n Ñó ÎÖ’ Live nÈéïnÑóÑéáü¿k¢µ¤óWf
D‹hW~Y Ïüɦ§¢³óÈíüë’ jóxÑóW Live ³óÈíüë’ j
æxÑóW_4 k ¢Ö½êåüÈ vþ $’ ‹Ïüɦ§¢n Ñó ÎÖLÕ
M Live k ókÑóY‹ ˆF :Lú‹h ÈéïnÑóËó°-k¸ãó×Y‹
ŸàhjŠ~Y þWf ìéÆ£Ö øþ áûü¸go — áûü¸o Livek
þ(nMnn WækÑó h}äY‹`Qjng ìéÆ£Öáûü¸’ áY‹
ÑóÎÖgo ¸ãó×’2PShLgM~Y
øþ³óÈíüéko
Signed Bit
ment n 4 ¿¤×LBŠ~Y

Signed Bit 2

Bin Offset

ÕØ (Mode)

¤ó¯êáóÈ

øþ(Signed Bit)
øþ (Signed Bit 2)
øþ (Bin Offset)
øþ (2's Comp.)

001 - 064
065 - 127
065 - 127
001 - 064

Twos Comple-

ǯêáóÈ
065 - 127
001 - 064
063 - 001
127 - 065

³óÈíüéo
êË¢ âüÉg‚•(gM~Y MIDI ¨ó³üÀko % k³
óÈíüë’ÕKW_4 k…èg
W $L'Ek ôY‹‚nLBŠ~Y Í
¤Æ£ÖþÜWfDjD³óÈíüëµüÕ§¹kþWf Live o SnˆFj
L•(UŒfD‹³óÈíü鿤×KiFK’º•W~Y
¢µ¤óY‹›køþ³óÈíüé’†cOŠhæxhÕKW •Xæ ’
Y‹Sh
LgM~Y Live o ¹Æü¿¹Ðün âüÉ »ì¯¿k úPœ’h:W~YL
øþ³óÈíüén¿¤×L$ WfD‹4
KÕgxžY‹ShLgM~Y
øþ MIDI ³óÈíüéáûü¸kdDf
ˆ »Ã·çóÓåü¹íÃÈ

Live oå nSh’LD~Y

$¤ó¯êáóÈ

áûü¸o

ÎüȪó

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

349

áûü¸h XˆFkq•Œ~Y $ǯêáóÈ
ȪÕáûü¸h XˆFkq•Œ~Y
ˆ ¹ ¤ à Á ¤ó¯ìáóÈáûü¸o
áûü¸o¹¤ÃÁ’ªÕkW~Y

áûü¸o

¹¤ÃÁ’ªókW~Y

Îü

ǯêáóÈ

ˆ é ¸ ª Ü ¿ ó ¤ó¯êáóÈáûü¸o 鸪ܿó’!nª×·çóx
¸ãó×U[~Y ǯêáóÈáûü¸oé¸ªÜ¿ó’ ¹ k¸ãó×U
[~Y
ˆ # š ³ ó È í ü ë ìéÆ£Ö³óÈíüén¿¤×o]Œ^Œ MIDI ³óÈíü
én 0...127 n$Äò…g ¤ó¯êáóÈ$hǯêáóÈ$kdDfpjc_ã
È’LD~Y

ìéÆ£Ö MIDI ³óÈíüék¢Y‹sWDÅ1kdDfo
Y‹¬ ø’TÂgO`UD

MIDI ³óÈíüékØ/

»Ã·çóÓåün¢#ÊÓ²ü·çó
¹íÃÈh·üókŒ
Œ h Þ Ã Ô ó ° Y‹`QgojO ¢ # Þ Ã Ô ó ° WfÍâW_
·üó’ûÕW_Š ÍâW_¯êÃ×’ûÕY‹Sh‚gM~Y
MIDI ÞÃ×âüÉJˆs -üÞÃ×âüÉ go
j³óÈíüëLh:UŒ~Y
4

3

»Ã·çó°êÃÉ
1

k¢µ¤óïý

2

»Ã·çóÓåünÞÃ
Ôó°¹ÈêÃ×

1. SŒ‰nÜ¿ó’-üûÎüÈû³óÈíüék¢µ¤óW

kÕKW~Y

ÍâW_·üó

2. ·üóÊóÐüÜï¹’ MIDI ³óÈíüé gMŒp#šÎÖn‚n k
¢µ¤óW ·ü󒹯íüëW~Y s0kdDfo M n ¢#ÞÃ×

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

350

âüÉ’TÂgO`UD
3. SŒ‰nÜ¿ó’ ÍâY‹·üóné¦óÁk¢µ¤óW~Y
2ó/ïü
×/é¦óÁ ¿Ög • Bk!n·üó’xž ª×·çóLxžUŒfD
Œp ·üóL! kšM~Y
4. SŒ‰nÜ¿ó’
Y

Èéï…nÍâY‹·üóné¦óÁk¢µ¤óW~

Live o ÍâW_·üó’»Ã·çóÓåün-.kh:W~Y
°’)(Y‹h 'Mj Live Set nÍ\k¿)gY

»Ã·çónÞÃÔó

¯êÃ×Óåü³óÈíüëxÞÃÔó°Y‹
¯êÃ×Óåüko þ(xžUŒfD‹¯êÃ×n-šLh:UŒ~Y ¯êÃ×
Óåüko ¯êÃ×nÞëÁxžk¢Y‹-šLh:UŒ‹Sh‚BŠ~Y
O-k
ˆóWjDˆFj¶ÁLz Y‹n’•Q‹_•k‚ ¯êÃ×Óåün³óÈíüëk
þWfêâüȳóÈíüënÞÃÔó°’LFh Live Set …n Y y f n ¯êÃ×
kqÿY‹Sh’ØŒjDˆFkW~W‡F Ñéáü¿n¸ãó×’2P_•k‚ ¯
êÃ×Óåün³óÈíüë’ìéÆ£Ö MIDI ³óÈíüékÞÃ×Y‹Sh’JYY
•W~Y

23.2.5

³óÔåü¿-üÜüÉêâüȳóÈíüë
-üÞÃ×âüÉ
¤ÃÁ

³óÔåü¿n-üÜüÉk³óÈíüëµüÕ§¹’¢µ¤óY‹¹Õo
XgY

D_cf!

1. Live ¹¯êüónó ¹kB‹ KEY ¹¤ÃÁ’¯êïW -üÞÃ×
âüÉ’ªókW~Y -üÞÃ×âüÉLªókj‹h ¢µ¤óïýj¤
ó¿üÕ§ü¹LÍâW~Y ÞÃÔó°Ö馶‚•(ïýkjŠ~Y Ö
馶L^h:n4
h: áËåün³ÞóÉ’•cfh:U[fJM
~Y

¹

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

351

2. -ük¢µ¤óW_D Live Ñéáü¿’¯êïW~Y drh:UŒfD‹
³óÈíüën• ÞÃÔó°ïýgB‹Shkè WfO`UD
3. ³óÈíüë’¢µ¤óW_D³óÔåü¿n-ü’¼W~Y
馶k°WDÞÃÔó°ns0Lh:UŒ~Y

ÞÃÔó°Ö

4. Live n KEY ¹¤ÃÁ’‚F ¦¼W -üÞÃ×âüÉ’B†W~Y
ÞÃÔó°Ö馶LˆH~YL -üÞÃ×âüÉk ŠÿH Ddg‚
ÞÃÔó°’º•Y‹ShLgM~Y
-üÜüÉ¢µ¤óo Live kå nˆFjqÿ’ H~Y
ˆ »Ã·çóÓåü¹íÃÈn¯êÃ×o
×UŒ_-ükˆŠqÿ’×Q~Y

¯êÃ×n•

ˆ ¹¤ÃÁk¢µ¤óUŒfD‹-ü’¼Yh

âüÉ-šk“D

¹¤ÃÁn¶K’

ˆ 鸪ܿók¢µ¤óUŒfD‹-ü’¼Yh
ŠÿH~Y

ÞÃ

ŠÿH~Y

xžïýjª×·çó’!

k

êâüȳóÈíüë_ýh ¤ó¹È¥ëáóÈ’•cf³óÔåü¿n-ü¹Èíü
¯K‰MIDI ÎüÈ’
Y‹ShLïýjîó MIDI -üÜüÉhWf-üÜüÉ’•(
Y‹ Live n_ý’÷qWjDˆFkW~W‡F

23.3

Mackie Control

ì„j Mackie Control ß-·ó°µüÕ§¹’•Hp
6\L
dg!XkÍ\gM~Y

Live n7•gB‹ê¢ë¿¤à

Mackie Control ’•Hp Þ¦¹’•(Y‹ShjO×í°éànÍ\hÊÓ²ü·çó
LLH~Y Live hMackie Control “n̹ ¥š’ X ×í°éà gjUŒ_ ô
oYyfß-·ó°µüÕ§¹kÍ UŒ µüÕ§¹ n ô‚~_×í°éàkÍ
UŒ~Y ̹ ¥š’ºËY‹ko Live n°ƒ-šK‰MIDI/
¿Ö’‹M~Y
¦£óɦ èk
êâüȳóÈíüëµüÕ§¹ ª×·çóLBŠ~Y µü
Õ§¹³óÈíüë»ì¯¿K‰ Mackie Control ’xžWfK‰e›hú›’-šY
‹h Live h³óÈíüëµüÕ§¹“n¥šLºËUŒ~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

352

Mackie Control nÁãóÍë¹ÈêÃ×po Ïüɦ§¢¨¯¹Æó·çó’•cf—
„YShLgM~Y ¨¯¹Æó·çóo Live n°ƒ-šg %k-šW~Y ³óÈ
íüë»ì¯¿go MackieControlXT hh:UŒ~Y
Mackie Control ¨¯¹Æó
·çóL j n»ì¯¿gxžUŒfD‹4
¨¯¹Æó·çóo×í°éàæ¹K
‰Ë~‹ Live Èéï’³óÈíüëW~Yng Mackie Control ß-·ó°µüÕ§¹
nætk¨¯¹Æó·çó’nOˆFkW~Y ~_ ¨¯¹Æó·çóL ¹n»ì¯
¿gxžUŒfD‹4
á¤ón Mackie Control nótk¨¯¹Æó·çó’nM~
Y
å n go Live k•(Y‹4 n Mackie Control nÍ\¹ÕkdDf¬ WfD~
Y Live nÈéï³óÈíüënMnhÍ\k¢Wfo ß-·ó°nà‚ kWf
UD

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.3.1

353

ÁãóÍë¹ÈêÃ×

8dnÁãóÍë¹È
êÃ×hÞ¹¿ü¹È
êÃ×

Mackie Control n8dnÁãóÍë¹ÈêÃ×hÞ¹¿ü¹ÈêÃ×o Live nÈéï
kêÕ„krŠSf‰Œ~Y ¹ÈêÃ×ko]Œ^Œ âü¿üÕ§üÀûV-Potji
nÈéï³óÈíüëLdDfJŠ ÈéïÑéáü¿’³óÈíüëY‹ShLg
M~Y Mackie Control nÐó¯/ÁãóÍë³óÈíüëkˆŠ ÁãóÍë¹ÈêÃ×
’•srŠSf !pnLive Èéïx¢¯»¹Y‹ShLgM~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

354

1. Arm ¢ ü à
ÇÕ©ëÈgo ÖnÈéïL’dUŒ SrÈéï
`QLXìg2óâüÉkjŠ~Y ^’Ö„k ÖnÈéïk Hf S
rÈéï’2óâüÉkY‹ko Mackie Control nControl ³ ó È í ü
ë Ü¿ó’¼W_~~SnÜ¿ó’¼W~Y Live n ,-š¿Ög’Ö
¢üà’ªÕk ŠÛH‹ShLgM~YL SSgªÕk ŠÛH_4
SnÎÖnÕ\ ’Ö~_o^’Ö¢üà o kjŠ~Y
2. Signal LED · ° Ê ë LED
2óâüÉnÈéïn MIDI ~_oªüÇ£
ªK‰ne›á÷ìÙë’h:W~Y 2óâüÉgjDÈéïnú›á÷
ìÙë‚h:W~Y
3. Solo ½ í
ÖnÈéïkþWf’Ö„k SrÈéïn½ínªóh
ªÕh ŠÛH~Y ^’Ö„k ÖnÈéïk Hf ½í’ ŠÛH‹
ko Mackie Control nControl ³ ó È í ü ë Ü¿ó’¼W_~~SnÜ
¿ó’¼W~Y Live n ,-š¿Ög’ֽ풪Õk ŠÛH‹ShLg
M~YL SSgªÕk ŠÛH_4
SnÎÖnÕ\ ’Ö~_o^’Ö
½í o kjŠ~Y
4. Mute ß å ü È
H~Y

^’Ö„k

ÈéïnßåüÈnªóhªÕ’

ŠÛ

5. Select »ì¯È
(W~Y

Live ~_o Mackie Control nÈéï’xžY‹nk•

6. V-Pot/Fader V-Pot/Õ
Õ§ ü À
SnÕ§üÀo ÇÕ©ëÈgoÈéï
Üêåüà’³óÈíüëW~YL ÍâU[‹Shg ÈéïÑóËó°
’6¡Y‹Sh‚gM~Y V-Pot k¢Y‹s0kdDfo ! ’TÂg
UD

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.3.2

355

V-Pots h ¢ µ ¤ ó á ó È ¹ ¤ Ã Á

V-Pots h ¢µ¤óáó
ȹ¤ÃÁ

Mackie Control n V-Pot o d~“gÞYSh‚¼YSh‚gM‹ˆFkjcfJŠ
{h“in4
ŒÍn_ý’ cfD~Y X nÑéáü¿ ÈéïÇФ¹k
Ø^Y‹Ñéáü¿ji n¿Àk•(Y‹4
xžª×·çónB‹³óÈíüë
գ뿿¤×»ì¯¿ji ’Í\-kV-Pot ’¼Yh ª×·çóL • Škx
žUŒ~Y xžª×·çóL 2 dWKjD³óÈíüë ªó/ªÕ¹¤ÃÁji n

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

4

356

V-Pot ’¼Yhxžª×·çóL Šÿ•Š~Y

Mackie Control nÁãóÍë¹ÈêÃ×óko 6 dn¢µ¤óáóȹ¤ÃÁLBŠ~
Y Sn¹¤ÃÁgá¤ó;bgh:UŒ‹Ñéáü¿’xžW V-Pot ’•cf³óÈ
íüëgM‹ˆFÑéáü¿’-šW~Y ¢µ¤óáóȹ¤ÃÁ nÇ£¹×ì¤
2 Ah: o þ(xžUŒfD‹¢µ¤óáóÈâüÉ’h:W~Y
1. I/O V-Pot há¤ó;b’ I/O âüÉk ŠÛH~Y SŒg
Wf Live nÈéïe›hú›’-šY‹ShLgM~Y
ˆ Èéïn Input Type
`Q¯êïW~Y

e›¿¤×

ˆ Èéïn Input Channel
o 2 Þ¯êïW~Y
ˆ

Output Type
W~Y

ˆ

Output Channel
êïW~Y

ú›¿¤×

»ì¯¿’xžY‹ko

e›ÁãóÍë

»ì¯¿’xžY‹k

»ì¯¿’xžY‹ko

ú›ÁãóÍë

V-Pot ’•(

3 Þ¯êï

»ì¯¿’xžY‹ko

4 Þ¯

2. Send » ó É
V-Pot ’ ŠÛH þ(xžUŒfD‹ÈéïYyfn
Send ³óÈíüënìÙë’6¡W~Y »óÉL 8 då X(Y‹4
M ~_o ! Ü¿ó’•cfnÊÓ²üÈLïýgY 5. ’TÂg
UD
3. Pan

Ñó

V-Pot há¤ó;b’ Pan ³óÈíüëk¢µ¤óW~Y

4. Devices ÇФ¹
1Þ¼Yh þ(xžUŒfD‹Èéïkf•(ïý
jÇФ¹LYyfá¤ó;bkh:UŒ~Y
Úü¸ Ü¿ó 5. ’TÂ
g UD ’•cfÇФ¹’¹¯íüëh:U[ V-Pot ’¼WfèÆW_
DÇФ¹’xžW~Y ÇФ¹-šnèÆLB•c_‰ %nÈéï’
xžY‹K ÇФ¹¢µ¤óáóȹ¤ÃÁ’‚F ¦¼Wf¹¯íüëh
:;bk;Š~Y
ÇФ¹-šL ôUŒ‹h xžUŒfD‹ÇФ¹n ðh-šLá¤
ó;bkh:UŒ~Y V-Pot ’•cf SnànoX•g¬ W_ ŠÑé
áü¿$’ ôY‹ShLgM~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

5. Previous/Next M/!
!
¢µ¤óáóÈâüÉ ykÇФ¹ g Ñ
éáü¿L 1 Úü¸å X(Y‹4
SnÜ¿ó’•cf¹¯íüëh:Y
‹ShLgM~Y þ(‹DfD‹Úü¸nMŒkÚü¸LB‹4
¹¤Ã
Á n LED L¹oW~Y

357

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.3.3

358

Ðó¯ /Á
Áã ó Í ë h Õ ê Ã × /ê
ê¿ ü ó

Ðó¯ûÁãóÍëûÕ
êÃ×ûê¿üóÜ¿ó

1. Bank Ðó¯
Live gÈéïL 8 då •(UŒfD‹4
SnÜ¿ó
’•cfÈéï’|súW Mackie Control n8dnÁãóÍë¹ÈêÃ×
k-šY‹ShLgM~Y Ðó¯n + h - Ü¿óo ÁãóÍë¹È
êÃ×’8dZd Õ§üÀá5æËÃÈL¤ó¹ÈüëUŒfD‹4 o8d
å
æókÚü¸h:W~Y
~_o ŒnÚü¸k¸ãó×Y‹k

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

o
È

+ ~_o - Ü¿ó’¼WjL‰ Mackie Control n
Ü¿ó’¼W~Y

359
Shift

·Õ

2. Channel Á ã ó Í ë
ÁãóÍën + h - Ü¿ó’•cf ÈéÃ
¯’1dZd¹¯íüëh:W Mackie Control n8dnÁãóÍë¹ÈêÃ×
k-šY‹ShLgM~Y
~_o ŒnÈéïk¸ãó×Y‹ko
·ÕÈ
+ ~_o - Ü¿ó’¼WjL‰ Mackie Control n Shift
Ü¿ó’¼W~Y
3. Flip Õ ê Ã ×
ÕêÃ×âüÉLªón4
ªón4 SnÜ¿ón
kB‹ LED L¹oW~Y
V-Pot hÕ§üÀn_ýLeŒÿ•Š~Y Sn
Ü¿óoYyfn¢µ¤óáóÈâüÉg•(ïýgY
4. Return ê ¿ü ó
ÇÕ©ëÈgo ÁãóÍë¹ÈêÃ×ko¯êÃ×’
+€ Live Èéïn•h:UŒ~Y ê¿üóâüÉLªón4
ªón4
SnÜ¿ón kB‹ LED L¹oW~Y
ÁãóÍë¹ÈêÃ×oê¿ü
óÈéï’h:W6¡’LD~Y SŒ’dDf ¢µ¤óáóÈhâüÉ
oYyf XˆFk_ýW~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.3.4

360

Èéó¹ÝüÈ

Èéó¹ÝüȳóÈ
íüë

1. Previous/Next Locator M /!
!n í ± ü ¿
SnÜ¿ó’•cf í±ü¿
K‰í±ü¿x¢ìó¸áóÈ…’ûÕY‹ShLgM~Y ¢ìó¸áóÈ
‹ËhB†Mnní±ü¿o‹H~[“L SnÜ¿ó’•cfÖní±ü¿
h XˆFkí±üÈY‹ShLgM~Y ûÕgM‹í±ü¿LMŒkB‹
4
M/!ní±ü¿ Ü¿ó n LED L¹oW~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

2. Loop On/Off ë ü × ª ó/ª
ªÕ
ªÕ’ ŠÛH~Y

361
¢ìó¸áóÈëü×¹¤ÃÁnªóh

3. Punch-In/Punch-Out Ñ ó Á ¤ ó /Ñ
Ñó Á¢¦È
óÁ¢¦È ¹¤ÃÁnªóhªÕh ŠÛH~Y
Ûüà

4. Home

B†

5. End

¢ìó¸áóÈ‹ËMn

Live n

ÑóÁ¤ó/Ñ

1.1.1. k¸ãó×W~Y

¢ìó¸áóÈB†Mnk¸ãó×W~Y

6. Rew/Forw M/Œ
Œ
SnÜ¿ó’ ¦`Q¼Yh • MnLMŒk 1 Í
ûÕW~Y ¼W_~~kY‹h ¢ìó¸áóÈ• -n4 o 1 ÀZ
d ¢ìó¸áóÈ\b-n4 o 1 ÍZdMŒkûÕW~Y ¢ìó¸áó
È• -k Mackie Control n Alt Ü¿ó’¼W_~~kW_4 ‚ 1 ÍZd
MŒkûÕW~Y
7. Stop

\b

¢ìó¸áóÈ• ’\bW~Y

8. Play •
¢ìó¸áóÈ’½ó°n¹¿üÈÞü«ü~_o?eÞü
«üMnK‰• W~Y
9. Record

10. Arrows

âp

Ü¿ónªóhªÕh ŠÛH~Y

ˆ »Ã·çóÓåügo »Ã·çóÓåün°êÃÉ’Í\Y‹nkâp
’•(W~Y âpn -g ºüà Ü¿ó’¼Yh þ(xžUŒ
fD‹¯êÃ×L• UŒ‹K þ(xžUŒfD‹¹íÃÈLzn4
o
Èéï…n¯êÃ×n• ’\bW~Y xžUŒfD‹
¯êÃ×n• ’\bY‹ko
ºüà Ü¿ó’¼W_~~ Mackie
Control n Options ª × · ç ó
Ü¿ó’¼W
Alt Ü¿ó’
•cf xžW_¹íÃÈn ¯êÃ×\b Ü¿ó’ý ~_oJdW
~Y

ºüà Ü¿ókØ•Y‹ LED ko ¯êÃ×n• ¹Æü¿¹Lh
:UŒ~Y LED o ¯êÃו -ko¹oW • oË~cfDjD
QŒi¯êÃ×LÈê¬üUŒ_¶Kgo¹ÅW ¯êÃ×L• WfD
jD4 „¹íÃÈLzn4 koˆoW~Y
ˆ ¢ìó¸áóÈÓåüg
ºüà Ü¿óLªón LED L¹oWfD
‹ 4
âpÜ¿ó’•cfþ(xžUŒfD‹Èéï…’ºüà~

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

_o¹¯íüëY‹ShLgM~Y
ºüà
p’•cfÈéï’xžY‹ShLgM~Y

362
Ü¿óLªÕn4

â

11. Scrub ¹ ¯ é Ö
»Ã·çóÓåü…gþ(xžUŒfD‹·üó’•
W~Y ¢ìó¸áóÈÓåükoqÿ’ H~[“ ¯êÃ×’\bY‹k
o SnÜ¿ó’¼W_~~ Mackie Control n Options ª × · ç ó
Ü¿ó’¼W~Y
12. Jog Wheel ¸ ç ° Û ¤ ü ë
»Ã·çóÓåügo ¸ç°Û¤üë’
•cf·ü󒹯íüëY‹ShLgM~Y ¢ìó¸áóÈÓåüg
o • Mn’ÕKYnk¸ç°Û¤üë’•(W~Y °íüÐ믪ó
¿¤º-š’ ôY‹ko ¸ç°Û¤üë’Í\WjL‰ Mackie Control
n Control ³ ó È í ü ë
Ü¿ó’¼W~Y ¢ìó¸áóÈÓåüg
o Mackie Control n Alt Ü¿ó’•cf • Mn’ ôY‹ShLg
M~Y

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

23.3.5

½ÕȦ§¢ú

363

n³óÈíüë

½ÕȦ§¢ú
Èíüë

1. Shift · Õ È ûOption ª × · ç ó ûControl ³ ó È í ü ë
Mackie Control ný ª×·çóxn¢¯»¹k•(W~Y
2. SMPTE/Beats SMPTE/Í
Í
hn“g ŠÛH~Y

¿¤à;b…nh:’ Í/ À

ûAlt

h SMPTE

n³ó

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

364

3. Name/Value Í ü à/Ð
Ðê å ü
á¤ó;bnªó/ªÕnáü¿ü’ Š
ÛH~Y áü¿üoÑ󢵤óáóÈâüÉL ¹j4 kn•h:UŒ
~Y
4. F-Keys Õ ¡ ó ¯ · ç ó - ü
hLgM~Y

Live n³óÈíüëkê1kÞÃ×Y‹S

5. ViewArr (On) ¢ ì ó ¸ á ó È Ó å ü ª ó
T¢ìó¸áóÈÓåüh
»Ã·çóÓåü’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü’
¼W_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h ¢ìó¸áóÈÓåü~_o»Ã
·çóÓåü þ(¹¯êüókh:UŒfD‹¹ k×í°éàLÕ©ü«
¹UŒ~Y
6. ToggleDetail (Rec/Rdy) s 0 È ° ë 2 ó/–
–™
¯êÃ×ÓåühÈ
éïÓåü’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü’¼W
_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h ¯êÃ×Óåü~_oÈéïÓåü
þ(¹¯êüókh:UŒfD‹¹ k×í°éàLÕ©ü«¹UŒ~Y
7. ViewBrowser (SnapShot) Ö é ¦ ¶ n Ó å ü ¹ Ê Ã × · ç Ã È
Öé
¦¶nh:h^h:’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü’
¼W_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h Ö馶k×í°éàLÕ©ü«
¹UŒ~Y .
8. ViewDetail (Touch) s 0 h : ¿ Ã Á
¯êÃ×ÓåühÈéï
Óåünh:h^h:’ ŠÛH~Y Machie Control nShift · Õ È -ü
’¼W_~~Sn³óÈíüë’Í\Y‹h ¯êÃ×Óåü~_oÈéï
Óåü þ(¹¯êüókh:UŒfD‹¹ k×í°éàLÕ©ü«¹UŒ
~Y
9. Undo Ö Šˆ W h Redo „Šô W
Live Set kjUŒ_ °n ô’Ö
ŠˆW/„ŠôW~Y ÖŠˆW/„ŠôWLïýj4
LED L¹oW~Y
10. BTA (Cancel) ¢ ì ó ¸ á ó È x ; ‹ - ã ó » ë
¢ìó¸áóÈh
pj‹• ’LcfD‹ »Ã·çóÓåü¯êÃ×n• ’\bW ¢ìó
¸áóÈn• k;Š~Y ;‹ShngM‹¢ìó¸áóÈLX(Y‹4
LED L¹oW~Y
11. Locator (Marker) í ± ü ¿ Þ ü « ü
þ(í±ü¿LxžUŒfJŠ
½ó°L\bWfD‹4
í±ü¿LJdUŒ~Y ]nÖn4
þ(n

CHAPTER 23. MIDI h-üêâüȳóÈíüë

Mnk°•í±ü¿L\ UŒ~Y

12. DrawMode (Enter) É í ü â ü É e ›
ÎüÈ„¨óÙíü×’É
íüY‹ ÉíüâüÉnªóhªÕ’ ŠÛH~Y
13. Follow (Mixer) êÕ ¹¯íüë ß-µ ü
• k •[f Live nÇ£
¹×줒êÕ¹¯íüëU[‹
êÕ¹¯íüë âüÉnªóhªÕ’
ŠÛH~Y

365

366

Chapter 24

h ReWire
24.1

MIDI ’ Ë W _

MIDI ×íȳëo ·ü±óµ
’ 2 dn¹Õgš©W~YL
ÝüÈWfD~Y ia‰n×íȳë‚
á÷’ áY‹
eM_ýW
¹ìüÖ kˆŠ¿tUŒfD~Y

Live o]n!¹’µ
Þ ¹ ¿ ü n‚õkú

ˆ MIDI ¯íï MIDI ¯íïo ;•néDáÈíÎüànˆFj‚ngY @
áUŒ‹áÈíÎüàón¹ÔüÉo ònÆóÝk •[f
W~Y
W
fD‹Þ¹¿ü ÉéàÞ·üóji gÆóÝ’ ôY‹h ¹ìüÖnÆóÝ
‚ •[f ôUŒ~Y ~_ MIDI ¯íï×íȳëo ½ó°Ý¸·çó’
:Yáûü¸’ áW~Y MIDI ¯íïkþW Live o MIDI
Þ¹¿üB
‹Do¹ìüÖhWf_ýY‹ShLïýgY
ˆ MIDI ¿¤à³üÉ
MIDI ¿¤à³üÉo SMPTE ×íȳën MIDI Hg
ªüÇ£ªû ;mLkJQ‹Æü×Þ·ó„³óÔåü¿n
n –•<g
Y MIDI ¿¤à³üÉáûü¸o Ò„Õìüà ÒˆŠ nXM g¿¤à’
-šW~Y Live o ¿¤à³üÉáûü¸’¢ìó¸áóÈnݸ·çóhW
fãÈW~Y ¿¤à³üÉáûü¸o ÍPk¢Y‹Å1o H~[“ MIDI
¿¤à³üÉ’•(Y‹·ü±óµ Live ’¹ìüÖhWf)(Y‹4
ÆóÝo

CHAPTER 24.

h REWIRE

367

KÕg¿tY‹Å•LBŠ~Y ÆóÝ’ ôWf‚ó o ôUŒ~[“ MIDI
-škdDfo ŒnàgsWO¬ WfD~Y MIDI ¿¤à³üÉkþW Live
o¹ìüÖhWfn•_ýW~Y Þ¹¿ühWf_ýY‹ShogM~[“

24.1.1

è MIDI Ç Ð ¤ ¹ ’ Live k

U[‹

Live o
è MIDI ·ü±óµ ~_oÉéàÞ·üó k MIDI ¯íïáûü¸’
áY‹ShLgM~Y ·ü±óµ’ Live k¥šW MIDI
’×áY‹ˆF-šW
_‰ °ƒ-šn MIDI/
-šK‰ MIDI
ú › H hWfÇФ¹’ªókW~
Y

Live xn MIDI ¹ìüÖ
’xžY‹

Live L
áûü¸’ è·ü±óµk áWfD‹h
Ü¿ó*n LED ¤ó¸±ü¿L¹ÅW~Y

24.1.2

Live ’

è MIDI Ç Ð ¤ ¹ k

³óÈíüëÐün

EXT

U[‹

Live o MIDI ’ËWf è·ü±óµk
U[‹ShLgM~Y
k¥šW MIDI
’×áY‹ˆF-šW_‰ Live n MIDI/
šW~Y

·ü±óµ’ Live
-šK‰¥š’-

Live ’ MIDI ¹ìüÖk
-šY‹

³óÈíüëÐün EXT Ü¿ó’¼WfK‰
ª×·çó áËåün
è
³ÞóÉ’xžW
è
’ªókW~Y Live L•(ïýj
áûü¸
’×áY‹h ³óÈíüëÐün EXT Ü¿ó*n EXT ¤ó¸±ü¿L¹ÅW~
Y

CHAPTER 24.

h REWIRE

368

è

Live L è MIDI ÇФ¹k
UŒfD‹hM ÇФ¹n½ó°Ý¸·çóݤó¿
’ ÆóÝ`QgjO½ó°…nݸ·çó‚
g×Q‹ShLgM~Y Þ¹¿üL
½ó°…n°WDݸ·çók¸ãó×Y‹4
Live ‚ XˆFk¸ãó×W~Y W
KW ³óÈíüëÐünëü×¹¤ÃÁLªón4 o • oëü×W~YL ½ó
°Ý¸·çóݤó¿oëü×wk ûM¼~Œ ~Y

24.1.3

MIDI ¿ ¤ à ³ ü É ª × · ç ó

¿¤à³üɪ׷çóo MIDI ÇФ¹Thk-šY‹ShLgM~Y
MIDI/
K‰ MIDIÝüÈ ê¹È’xžWf-šW~Y

°ƒ-šn

MIDI ¿ ¤ à ³ ü É Õ ì ü à ì ü È -šo
MIDI ¿¤à³üÉ L MIDI
¿
¤× áËåüK‰xžUŒfD‹4 kn•¢ÂW~Y
MIDI ¿¤à³üÉìüÈ
»ì¯¿go Live L
Y‹¿¤à³üÉn¿¤×’xžW~Y
,„j SMPTE Õ
ìüàìüÈoYyfxžgM~Y ìüÈk SMPTE All LxžUŒ_4
Live o

áûü¸n¿¤à³üÉ’êÕ úW
úPœk“Dáûü¸’ãÈW~
Y ¢ìó¸áóÈÓåügnh:k•(UŒ‹¿¤à³üÉnÕ©üÞÃÈo
ª×
·çó áËåün B“ønh:b
µÖáËåü’‹Df¿ÀY‹ShLgM~
Y
MIDI ¿ ¤ à ³ ü É ª Õ » Ã È -š‚
MIDI ¿¤à³üÉ L MIDI
¿
¤× áËåüK‰xžUŒfD‹4 kn•¢ÂW~Y Sn³óÈíüë’•c
f SMPTE ¿¤àªÕ»ÃÈ’yšY‹ShLgM~Y Live o Sn$’¢ìó¸á
óÈn¹¿üÈ¿¤àhWfãÈW~Y

24.1.4

Ç£ì¤

Ç £ ì ¤ ³óÈíüëo
MIDI ÇФ¹kBŠ~Y Sn³óÈíüë’
•cf Live n
á÷kþY‹…èB“Ùü¹kǣ줒KQ‹ShLgM~Y S
n-šo â kˆŠz Y‹á÷nEŒ Ç£ì¤ nÜck¿)gY MIDI ÇФ
¹n
Ç£ì¤o
MIDI/
-šn
¹ÇФ¹ ê¹ÈK‰ MIDI ÇФ¹’

¹¤ÃÁ

CHAPTER 24.

h REWIRE

369

xžY‹hh:UŒ~Y
ǣ줒¿ÀY‹ko Live hÖn·ü±óµ!¹gê
ºß«ëjS}hÑ¿üó’• WjL‰ !¹nú›’tM µ¦óÉL·ó¯íY‹
~g
ǣ줳óÈíüë’Í\W~Y

Ç£ì¤n¿À

24.2

ReWire ’ ËW _ ¥ š

Live o
³óÔåü¿…gÕ\Y‹ ReWire ’ÛªüÇ£ª×í°éà’¥šY‹
ReWire ¤ó¿üÕ§ü¹’µÝüÈWfD~Y
ReWire o Propellerhead Software kˆŠ‹zUŒ_€SgY
’•Hp å nˆFjÍ\LïýkjŠ~Y
ˆ ªüÇ£ªÏüɦ§¢xnq
ˆ q

ReWire ’Û×í°éà

¢¯»¹

â _ý

ˆ ªüÇ£ªïüɯíïh½ó°Ý¸·çón
ˆ ªüÇ£ª¹Èêüàn¤Û

ReWire ¥šY‹ShngM‹×í°éàko ìyn_ýLBŠ~Y ReWire Þ ¹ ¿ ü
o ªüÇ£ªÏüɦ§¢k¢¯»¹W ß-·ó°_ý’ H~Y ReWire ¹ ì ü
Ö o ªüÇ£ªÏüɦ§¢kô¥êó¯UŒfD~[“L ã•Šk ªüÇ£ªú
›’Þ¹¿ünß-µüx Š~Y
,„j ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çóko Digidesign Pro Tools Steinberg Cubaseû
Nuendo Emagic Logic Audio MOTU Digital Performer Cakewalk Sonar Cycling 74
Max/MSPjiLBŠ~Y
,„j ReWire ¹ìüÖ¢×ê±ü·çóko Propellerheads
Rebirth Propellerheads Reason Arturia Storm Cakewalk Project 5 Cycling 74 Max/MSPj
iLBŠ~Y Live o ReWire Þ¹¿ü~_o¹ìüÖhWf_ýW~Y

CHAPTER 24.

h REWIRE

370

ReWire ×íȳëêSo CPU ’ˆ»W~[“L ªüÇ£ªkÆ W_×í°éàL 2
d Bk1 dn³óÔåü¿gÕ\YŒp X gÕ\Y‹hMˆŠ‚ CPU woØOj
Š~YngTè O`UD

24.2.1

ReWire Þ ¹ ¿ ü â ü É g Live ’ Õ\ U [ ‹

MIDI áh ReWire ¹ìüÖ×í°éàK‰nªüÇ£ª×ánK
Æ£ó°nàkf¬ WfD~Y

24.2.2

kdDfo

ëü

ReWire ¹ ì ü Ö â ü É g Live ’ Õ\ U [ ‹

ReWire ¹ìüÖâüÉgo Live oÞ¹¿ü¢×ê±ü·çóK‰ MIDI ’×áW_Š
Þ¹¿ü¢×ê±ü·çókªüÇ£ª’ áY‹ShLgM~Y Live n MIDI ÈéÃ
¯oYyf Þ¹¿ü¢×ê±ü·çókMIDI á÷n áHhWf¢¯»¹Y‹ShLg
M ¤ó¹È¥ëáóÈ’+€ªüÇ£ªÈéïh MIDI ÈéïoYyf ªüÇ£
ªó•hWf¢¯»¹Y‹ShLgM~Y
Live LwÕWfDjD4
¹ÈüëWfO`UD

o

~Z Live ’wÕW

ReWire ¨ó¸ó’·¹Æà…k¤ó

wÕn› Live o Õ\-n ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çó’ åY‹h
¹ìüÖâüÉgwÕW~Yng ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çó’~Z
W ]nŒ Live ’wÕWfO`UD

ReWire
kwÕ

Øk Live ’HkB†WfK‰ ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çó’B†W~Y
ReWire ¹ìüÖâüÉgn Live nÍ\o

8n4 nÍ\h

pjŠ~Y

ˆ Live o ªüÇ£ª¤ó¿üÕ§ü¹kô¥¢¯»¹W~[“ ªüÇ£ªe›/ú
›o ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çókˆŠÍ\UŒ~Y ªüÇ£ªe›o
Live go)(gMjOjŠ~Y
ˆ µó×ëìüÈo Live gojO۹Ȣ×ê±ü·çókˆŠzšUŒ~Y
ˆ

è
o!¹kjŠ~Y ã•Šk ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çók
W~
Y
Live o
áûü¸B‹Do³óÈíüëáûü¸’ MIDI ú›x á
W~[“ MIDI ’ËWfn Live Í\o ¹gY

CHAPTER 24.

h REWIRE

371

ˆ ¹ìüÖâüÉgo Live ’ ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çóhWf_ýU[‹S
hogM~[“ ‹Hp Live L Cubase n ReWire ¹ìüÖhWfÕ\WfD‹4
Rebirth ’ Live n ReWire ¹ìüÖhWfÍ\Y‹ShogM~[“ Cubase
n¹ìüÖhWf Live h Rebirth ’ BkÕ\U[‹ShoïýgY

24.2.3

ReWire k d D f

Live ’yšn ReWire Þ¹¿ü¢×ê±ü·çók¥šY‹¹Õk¢Wfo
ÁåüÈê¢ë¦§Öµ¤È1 ’T§O`UD
ReWire k¢Y‹OLL X_4 o
]Œg‚ãzWjD4

~Z Ableton FAQ ¦§Öµ¤È2 ’T§O`UD

ko Ableton µÝüÈÁüà3 ~gT#aO`UD

1 http://www.ableton.com/tutorials
2 http://www.ableton.com/faq
3 http://www.ableton.com/support

Ableton

372

Chapter 25

³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹
hþV
ê¢ë¿¤ànªüÇ£ªæ o h —æ „¤ó¿üÍÃÈgn•(’MÐhW_
,„j³óÔåü¿khcfo wnØD\mgY Live nˆFj¢×ê±ü·çón•
(ko ÑïÕëj CPU hØ nÏüÉÇ£¹¯LÅ•gY Sn»¯·çógoSF
Dc_‹Äkî’ Q ³óÔåü¿’•cfªüÇ£ª’qF›kwS‹OLnˆ2h
ãzVkdDf¢ÉФ¹W~Y

25.1

CPU

wn¿t

ªüÇ£ªÏüɦ§¢’ Wfµ¦óÉ’™šWfú›Y‹_•ko Live oÎÒT
hk‚nYTDpn —æ ’L•jQŒpjŠ~[“ CPU LSnæ kdDfLQ
jDh ªüÇ£ªkhNŒ„¯êïó «ÁÃhDFó LecfW~D~Y ³ó
Ôåü¿næ
¦kqÿ’Ê|Y• ko CPU n¯íï ¦ MHz „ GHz ghU
Œ~Y
¢ü-ƯÁã áâêü-ã÷ånÑÕ©üÞó¹ CPU LáâêK‰
Çü¿’ÖŠ¼€¹‡
·¹Æàйn/ßELBŠ B‰†‹Çü¿L NY‹³ó

CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV

373

Ôåü¿n Ѥ×é¤ó hjcfD~Y SFDc_ 1K‰ ªüÇ£ªk¢•‹×
ín{h“iL ó}6\k i UŒ_³óÔåü¿’•(WfD~Y
Live o ÞëÁ³¢JˆsÞëÁ×í»Ãµ·¹ÆàkþÜWfD~Y ¤ó¹È¥ëá
óÈû¨Õ§¯ÈûI/O jiK‰næ
w’ •(ïýjê½ü¹k cY‹ShLg
M~Y Þ·óJˆs Live Set kˆcfo æ ý›oç·¹Æànp kjŠ~Y
ÞëÁ³¢~_oÞëÁ×í»Ãµ·¹Æàg\mWfD‹4
CPU ¿ÖK‰ªók ŠÿH‹hˆDgW‡F

Live

°ƒ-š

n

CPU íüÉáü¿ü

³óÈíüëÐün CPU áü¿üko þ(n³óÔåü¿•(‡L1¹ÏkþY‹Ñü
»óÆü¸gh:UŒ~Y ‹Hp 10 Ñü»óÈhh:UŒfD‹4
³óÔåü¿
o…_n¶KkjcfD~Y 100 Ñü»óÈhh:UŒfD‹4
CPU o{|PLk
TWfD~Yng hNŒ„¯êïóL^SH_Š ªüÇ£ªkU~V~jOLLz
W~Y CPU áü¿ükoªüÇ£ªæ kˆŠz Y‹ wL ,UŒ ]nÖn³
óÔåü¿nŸLæ
Live næü¶ü¤ó¿üÕ§ü¹ji kdDfo ,UŒ~[

Live kJDfo ªüÇ£ªn —æ L *HUŒ~Y “cf CPU íüÉáü¿ü
LØ$’:WfDf‚ ªüÇ£ª¹Èêüào--UŒ~[“ WKW Í•'nND
_ý ¹¯êüón•h:ji næ
¦LEOj‹ShLBŠ~Y Sn ¦N
o ªüÇ£ªæ nNÍL
ý UŒfK‰]nÖn¿¹¯LÍ\UŒ‹_•k X
‹‚ngY

25.1.1

ÞëÁÁ ã ó Í ë ª ü Ç £ ª k ˆ ‹ CPU

w

CPU ’-š„kˆ»Y‹‚nk ªüÇ£ªÏüɦ§¢hnÇü¿â æ LBŠ~
Y ×í¸§¯ÈkÅ•njDe›hú›’!¹kY‹Shg Snæ kˆ‹ w’
Pk‘H‹ShLgM~Y ªüÇ£ª-škoe›hú›-šÀ¤¢í°k¢¯»¹
Y‹2dnÜ¿óLBŠ e›hú›n ¹/!¹’
k-šY‹ShLgM~Y
ªüÇ£ª-š
oªüÇ£ª’

ônꯨ¹ÈLjUŒ‹h
8
B„k--WfW~F_• Live o

ªüÇ£ªÏüɦ§¢Éé¤Ð
•(UŒfDjDÁãóÍë’ê

CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV

Õg!¹k

25.1.2

374

ŠÿH‹ShoW~[“

Èéï h Ç Ð ¤ ¹ k ˆ ‹ CPU

w

,„k Hp Live …g•(UŒ‹ÈéïhÇФ¹oYyf CPUkB‹ ¦n
w’KQ~Y WKW Live o _ýWfDjDÈéïhÇФ¹kþY‹ CPU µ¤
¯ën!Ä’2P¹ÞüÈ- LjUŒfD~Y
‹Hp Õ\WfDjD Live Set kÇФ¹’ÉéðWf‚ CPU n wo]Œ{i
LŠ~[“
wo ¯êÃו L‹ËUŒ_ŠªüÇ£ªL¨Õ§¯Èk›fUŒ_
ŠWf •f LŠ~Y ecfO‹ªüÇ£ªLU‚jD4
¨Õ§¯Èo!kÅ•
hUŒ‹~gÕ\’\bW~Y
¨Õ§¯ÈLêÐüÖ„Ç£ì¤hDc_ Ƥë
’\ Y‹4 o Yyfn —æ LŒ†WfK‰Õ\’\bW~Y
SnÕD•o Live Set n CPU wsG’N Y‹nk' ¹œ„gYL Ôü¯ w’
ý Y‹ShogM~[“ uP¶KgBcf‚ Live Set LºŸk™š• UŒ‹’ºK
•‹ko YyfnÇФ¹’•(ïýkW YyfnÈéïg Bk¯êÃ×’•
Wf•fMa“h• UŒ‹Kº•W~Y

25.1.3

ÈéïÕêüº

Live n ÈéïnÕêüº ³ÞóÉo ÇФ¹„¯êÃ×»ÃÆ£ó°kˆŠ CPU
kKK‹ wn¿tkyËa~Y Èéï’xžW Èéï’Õêüº ³ÞóÉ’
ŸLY‹h Live o ]nÈéïk »Ã·çó¯êÃ×(h¢ìó¸áóÈ(nµó
×ëÕ¡¤ë’\ W~Y Snæ ’LFh ]ŒåMÈéï…n¯êÃ×o CPU
wnØDÇФ¹„¯êÃ×»ÃÆ£ó°’ê¢ë¿¤àgæ Y‹ngojO ]Œ
^Œn ÕêüºÕ¡¤ë ’• W~Y
Èéï’Õêüº ³ÞóÉo Live n
èÆ áËåü ~_oÈéïh¯êÃ×n
(PC) / Ctrl
(Mac) ³óƯ¹Èá
ËåüK‰ŸLgM~Y
æ ý›LA gBŒp ³óÔåü¿n'ýL Lc_‰
ÕêüºUŒfD‹È
éï’xžW èÆáËåüK‰ Õêüºnãd ’xžWfÇФ¹~_o¯êÃ
×»ÃÆ£ó°’ ôY‹ShLgM~Y æ ý›L]Œ{iØOjDÞ·ón4
o CPU wnØDÈéï’ÕêüºãdWfèÆW èÆLŒ†W_B¹g•sÕ
êüºY‹hDDgW‡F

CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV

375

èÆ_ýn Oo ÕêüºW_Èéïx‚•(gM~Y ¯êÃ×né¦óÁoê1
kLH ÜêåüàûÑóû»óÉjinß-µü³óÈíüë‚•(ïýgY {Kk
‚å nˆFj_ýLLH~Y
ˆ ¯êÃ×nèÆ

«ÃÈ

³Ôü

Úü¹È

ý

Èêà

ˆ ß-µüªüÈáü·çóhß-µü¯êÃרóÙíü×nÉíühèÆ
ˆ P
ˆ »Ã·çóÓåü¯êÃ×né¦óÁ’¢ìó¸áóÈÓåük
ˆ »Ã·çóÓåü·üón\

ûÕ

2

ý

ˆ ÕêüºW_ MIDI ¯êÃ×’ªüÇ£ªÈéïxÉéð

êÐüÖji¿¤àÙü¹n¨Õ§¯È’+€ÕêüºUŒ_ÈéïkþWfèÆ’L
F4
ÈéïnÕêüº’ãdY‹h 4 kˆcfoÕêüºãdMhpjcf^
SH‹4 LBŠ~Y SŒo ÈéïLÕêüºWfD‹4
•(UŒfD‹¨
Õ§¯Èo~c_O —UŒfDjD_• èÆUŒ_e›kþY‹ÍÜ’ ôY‹Sh
LgMjD_•gY ÈéïL•sÕêüºãdUŒ‹h Yyfn¨Õ§¯ÈLê¢
뿤àg• —UŒ~Y

êÐüÖƤënB‹
ÕêüºUŒ_¢ìó¸
áóÈÈéï

Ò ó È ÕêüºUŒfD‹¢ìó¸áóÈÓåünÈéïo ¯êÃ×nwU’…H
‹ÞÆê¢ë’• W~Y
Reverb ¨Õ§¯Èn Ƥë è ji
ÕêüºU
Œ_Ƥëo ¢ìó¸áóÈ…nþÜY‹¯êÃ×n£kœ¤sLÚ!Ønêü¸çó
hWfh:UŒ~Y ÕêüºUŒ_Ƥëo ÕêüºãdUŒ‹hˆH‹ ãdUŒ
‹hê¢ë¿¤àgæ UŒ‹_• % n
B„j ¯êÃ×hWfq•Œ~Y ]
n_• ¢ìó¸áóÈ…nÕêüºUŒ_¯êÃ×’ûÕY‹4
ÕêüºUŒ_¯
êÃ×`QgjOÕêüºUŒ_ Æ¤ë ¯êÃׂ ÒkûÕWfJOhoDgW‡
F

CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV

ÕêüºUŒ_»Ã·çó¯êÃ×n4
ëL 2 dWK+~ŒfD~[“ d~Š
4F¯êÃ×o ÕêüºUŒfD‹4
Y

376

ÕêüºUŒ_¯êÃ×koëü×µ¤¯
êó¯UŒfDjD¯êÃרóÙíü× ’
2 ëü×µ¤¯ënBhpjcf• UŒ~

ÈéïnÕêüº kˆŠ
UŒ_µó×ëo Live Set LÝXUŒ‹~g B2
óÕ©ëÀ…kÝXUŒ~Y Live Set LÝXUŒ‹h Õêüºµó×ëo ×í¸§¯
ÈÕ©ëÀ nµÖÇ£ì¯Èê Samples/Processed/Freeze xûUŒ~Y
ÕêüºUŒ_Èéï’ s_O Y‹Sh‚gM~Y
ën¯êÃ×hÇФ¹LªüÇ£ªknMÛH‰Œ~Y
èÆ áËåüK‰xžgM~Y

Snæ ’LFh ªê¸Ê
ÕéÃÈ
³ÞóÉo

Èéï’Õêüº ³ÞóÉ’•Hp ÇФ¹L O•(UŒ_ÈéïkˆŠ
X‹ CPU wLN Y‹`QgjO ³óÔåü¿“n×í¸§¯Èq L!XkjŠ
~Y æ ý›nND³óÔåü¿ g‚ CPU wnØDÈéï’ÕêüºY‹Sh
g '‹n Live Set nÕ\LïýkjŠ~Y ~_ Live Set g•(UŒfD‹ÇФ¹
L¤ó¹ÈüëUŒfDjD³óÔåü¿g‚ Õêüºµó×ë’•HpSn»ÃÈ’
• Y‹ShLgM~Y

25.2

Ç£¹¯

wn¿t

ÏüÉÇ£¹¯n¢¯»¹¹ÔüÉ Þâ ¦k‚¢ÂWfD~YL Þâ ¦hhO
XhDF•QgoBŠ~[“ kˆŠ Live nÑÕ©üÞó¹L6PUŒ‹ShLBŠ~
Y ªüÇ£ªk i UŒ_³óÔåü¿n OL ¦ 7200 RPM å nÉé¤Ö’•
(WfD~Y éÃ×ÈÃ×oÑïüˆ»’N Y‹_• 5400 RPM ~_o]ŒˆŠ‚N
nÉé¤Ö’- WfD‹ShL O ]n_• éÃ×ÈÃ× n×í¸§¯Ègo
ÈéïpL jDnL 8gY Live L
Y‹Ç£¹¯¢¯»¹Ïo
¦k-•ø
MUŒ‹ªüÇ£ªÁãóÍëphJJ~KkÔ‹WfD~Y ¹Æ쪵ó×ë’•
WfD‹Èéïo âÎéëµó×ë’• WfD‹ÈéïkÔyfÇ£¹¯¢¯»
¹ÏL OjŠ~Y
ÏüÉÇ£¹¯N
ó¸±ü¿

CHAPTER 25. ³óÔåü¿ªüÇ£ªê½ü¹hþV

ÏüÉÇ£¹¯LªüÇ£ªn-•øMn ¦’B‹ ¦kÝfjOj‹h
¹¯N w¤ó¸±ü¿L¹ÅW~Y ªüÇ£ª’2ón›kN wLz
óUŒ_µó×ëkhNŒL X • BkóL =W~Y

377
ÏüÉÇ£
Y‹h 2

ÏüÉÇ£¹¯nN w’2Pko å nSh’LcfO`UD
ˆ ªüÇ£ª-šnÁãóÍë-šÀ¤¢í°g¹Æìªe›nã•ŠkâÎéëe
›’xžWf øM¼•LL•ŒfD‹ªüÇ£ªÁãóÍë’ ‰W~Y
ˆ xžUŒ_¯êÃ×k RAM âüÉ’•(W~Y
ˆ ïýj‰p ¹Æ쪵ó×ënã•ŠkâÎéëµó×ë’•cf • -n
ªüÇ£ªÁãóÍë’ ‰W~Y LiveK‰|sú[‹Ç¸¿ëªüÇ£ªèÆ×
í°éà’•cf ¹Æ쪵ó×ë’âÎéëk ÛY‹ShLgM~Y

378

Chapter 26

Live -üÜ ü É · çüÈ«ÃÈ
26.1

Óåünh:h^h:
Windows

Õ빯êüóâüÉxn ŠÿH
»Ã·çó/¢ìó¸áóÈÓåün
ŠÿH
Èéï/¯êÃ×Óåün ŠÿH
Èéï/¯êÃ×Óåünh:/^h
:
¤óÕ©Óåünh:/^h:
Ö馶nh:/^h:
ªüÐüÓåünh:/^h:
eú›nh:/^h:
»óÉnh:/^h:
ß-µünh:/^h:

Macintosh

F11

Ctrl

Ctrl
Alt
L
¯
êÃ×/Èéï’À
Öë¯êï
?

F11

Alt
L
¯
êÃ×/Èéï’À
Öë¯êï
?

Ctrl

Alt

B

Alt

B

Ctrl

Alt

O

Alt

O

Ctrl

Alt

I

Alt

I

Ctrl

Alt

S

Alt

S

Ctrl

Alt

M

Alt

M

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

379

Windows
¯í¹Õ§üÀnh:/^h:
°ƒ-š’‹O
¦£óɦ/À¤¢í°’‰X‹

26.2

Ctrl

Alt

Ctrl

,

Macintosh
Alt

F

F

,

Esc

Esc

áËåüxn¢¯»¹

Windowsgo Alt
háËåü n
n¢ëÕ¡ÙÃÈ’¼WfáËåük¢¯»¹
F -ü’
Y‹ShLgM~Y ‹Hp
Õ¡¤ë áËåüxn¢¯»¹ko Alt
¼W~Y
áËåüL‹DfD‹4
å n-ü’•(gM~Y
ˆ

o

ˆ

-üo £Š FáËåü’‹Onk•(W~Y

ˆ

Return

26.3

áËåü¢¤ÆànÊÓ²üÈk•(W~Y

-üo

áËåü¢¤Æà’xžY‹nk•(W~Y

p$¿À
Windows

¤ó¯êáóÈ —
/ǯêáó
È
'Mj¤ó¯êáóÈ —
/ǯ
êáóÈ
ÇÕ©ëÈk;‹
p$’e›
!nÕ£üëÉxûÕY‹
À.Í.16 ó&
p$e›n-b
p$e›nzš

Page

Macintosh

Page

Page

Page

Delete
0

..

.

,

9

0

..

.

,

Esc

Esc

Return

Return

9

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.4

380

Ö馺

Ö馶go SSk9ËUŒ_·çüÈ«ÃÈk
Sh‚gM~Y

H

èÆ·çüÈ«ÃÈ’•(Y‹

Windows
k¹¯íüë
Õ©ëÀ’‹O/‰X‹
xžUŒ_Õ©ëÀ’Ö馶nëü
Èk-šY‹
úUŒ_¢¤Æà’Ö馶K‰
íüÉY‹
xžUŒ_Õ¡¤ë’×ìÓåüY‹
Ö馶 " âüÉ’ªókY‹
"Pœx¸ãó×Y‹

26.5

Macintosh

Return

Return

Return ~_oÀÖë
¯êï

Return ~_oÀÖë
¯êï

Return
Ctrl

Return
F

F

Èéó¹ÝüÈ
Windows

¹¿üÈÞü«üK‰• /\b
\bMnK‰‚F ¦•
¢ìó¸áóÈÓåüxžè ’•

¢ìó¸áóÈk;‹
Èéï 1..8 n ¹/!¹

Macintosh

Space

Space
Space

Ctrl

Space

F9

Alt

Space

F9

F10
F1

Space

F10

..

F8

F1

..

F8

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.6

381

èÆ
Windows

«ÃÈ
³Ôü
Úü¹È
ý
Jd
ÖŠˆW
„ŠôW
ð ô
Yyf’xž

Ctrl

X

X

Ctrl

C

C

Ctrl

V

V

Ctrl

D

D

Delete
Ctrl

Z

Z

Ctrl

Z
R

R

Ctrl

A

A

å

n³ÞóÉ’å

Windows
hÈéïn¯êÃ×h¹íÃÈ
hÈéïn¿¤à
¨óÙíü×nxžè
ð

Z

Ctrl

·çüÈ«ÃÈ-ü’¼WjL‰Í\Y‹h
ShLgM~Y

-üo

Macintosh

Alt

nÍ\k‚•(Y‹

Macintosh

Alt

ôn›kÈéï~_o·üó’ kûÕY‹nk•(gM~Y

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.7

382

ë ü × Ö ì ü ¹ h ¹ ¿ ü È /¨
¨ó É Þ ü « ü

ëü×Öìü¹h¹¿üÈ/¨óÉÞü«üLxžUŒ‹h
ˆFkjŠ~Y

¹¿üÈÞü«ü’ݸ·çóxûÕ
ëü×’æókÊø
ëü×wXMgëü×’ûÕ
ëü×w’ /J kY‹
ëü×ní./öw
ëü×…n P’xž

å

Windows
¯êï

n³ÞóÉ’xžgM‹

Macintosh
¯êï

Ctrl
Ctrl

ë ü × ì ' ’
¯ ê Ã ¯ ~ _ o
Ctrl

L

ë ü × ì ' ’
¯ ê Ã ¯ ~ _ o
L

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.8

383

»Ã·çóÓåü³ÞóÉ

èƳÞóÉ‚TÂg

UD
Windows

xž¯êÃ×/¹íÃÈn•
£Š F¯êÃ×/¹íÃÈnxž
h¯êÃ×/¹íÃÈnxž
¯êÃ×n³Ôü
¹íÃÈÜ¿óný /Jd
MIDI¯êÃ×n?e

·üón?e
ÖŠ¼~Œ_·üón?e
Ö馶¯êÃ×’·üóhWfÉ
íÃ×

Macintosh

Return

Ctrl

Return

A

A

Ctrl

Ééð

Ctrl

E

Ctrl
Ctrl

Ééð
E

Ctrl
M ~_
o¹íÃÈ’ÀÖë
¯êï
Ctrl

Alt

I

M ~_
o¹íÃÈ’ÀÖë
¯êï
I

I

I

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.9

384

¢ìó¸áóÈÓåü³ÞóÉ

ºüà 8@/Éíü ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo
Óåüg‚•(gM~Y èƳÞóÉ‚TÂg UD
Windows
¯êÃ×’xžè g r
xžè ’¯êÃ×kP
ëü×xž
!óè ’?e
xžè ’æókÑó
hÈéï’U‹
• k •[fÇ£¹×줒¹¯
íüë

26.10

¢ìó¸áóÈ

Macintosh

Ctrl

E

E

Ctrl

J

J

Ctrl

L

L

Ctrl

I

I

Ctrl

Alt

Alt

Alt

U‹Ü¿ó

Ctrl

F

Alt

U‹Ü¿ó
F

Èéïn³ÞóÉ

èƳÞóÉ‚TÂg

UD
Windows

ªüÇ£ªÈéïn?e
MIDIÈéïn?e
ê¿üóÈéïn?e
xžÈéïn ð ô
ð ôn› !nÈéïxûÕ
pnÈéïn2ó–™/½í
Ö馶K‰ÇФ¹’ý

Ctrl

Macintosh

T

T

Ctrl

T

Ctrl

Alt

T

Ctrl

R

Ctrl
¯êï
ÀÖë¯êï

T
Alt

T

R

¯êï
ÀÖë¯êï

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.11

385

Öìü¯Ý¤óȨóÙíü×n³ÞóÉ

ºüà 8@/Éíü ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo ¨óÙíüרǣ
¿Jˆs¢ìó¸áóÈÓåüg‚•(gM~Y èƳÞóÉ‚TÂg UD
Windows
ÉéðY‹›nãϦ’ R‹
Öìü¯Ý¤óÈ nÉéð’ ¹
kY‹

26.12

Macintosh

Ctrl

- ü /MIDI Þ Ã × â ü É h ³ ó Ô å ü ¿ MIDI - ü
ÜüÉ
Windows

MIDIÞÃ×âüÉk ŠÿH‹
-üÞÃ×âüÉk ŠÿH‹
³óÔåü¿ MIDI -üÜüÉ

Ctrl

M

Ctrl

K

Ctrl

Macintosh
M
K
K

K

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.13

ºüà

386

Ç£¹×ì¤

Windows
ºüà¤ó
ºüࢦÈ
Ééð/¯êïWfxžè k
H‹
£n¯êÃ×’¯êïWfÞëÁx
žk H‹
Ñ¥WjD¯êÃ×’¯êïWfÞ
ëÁxžk H‹
êÕ¹¯íüë
xžè ’æókÑó

26.14

Macintosh

+

+

-

-

Ctrl

Ctrl

F

F

Ctrl

Alt

Alt

¯êÃ×Óåüµó×ëÇ£¹×ì¤

ºüà ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo
~Y
Windows
xžïü×Þü«ü’ûÕ
ïü×Þü«ü’xž
• k •[fÇ£¹×줒¹¯
íüë
¹¿üÈÞü«üg¯êÃ×êü¸ç
ó’ûÕ

µó×ëÇ£¹×ì¤g‚•(gM

Macintosh

Ctrl
Ctrl

F

F

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.15

387

¯ ê Ã × Ó å ü MIDI¨
¨Ç £ ¿

ºüà 8@/Éíü ëü×/êü¸çó-šn·çüÈ«ÃÈo
(gM~Y
Windows
¯ªó¿¤º
¨Ç£¿’&¹ k¹¯íüë
¨Ç£¿’*¹ k¹¯íüë
ÎüÈn³Ôü
ÎüȨǣ¿K‰Ùí·Æ£’ ô
èÆâüÉgÎüÈ’ý /Jd
• k •[fÇ£¹×줒¹¯
íüë
¹¿üÈÞü«üg¯êÃ×êü¸ç
ó’ûÕ

26.16

Ctrl

Macintosh

U

Page

U

Page
Page

Ctrl

Page

F

Page

Page

Ééð
Ééð
ÀÖë¯êï
Ctrl

Alt

Ctrl

MIDI¨Ç£¿g‚•

Page

Ééð
Ééð
ÀÖë¯êï
Alt

F

°êÃÉ8@hÉíü
Windows

ÉíüâüÉk ŠÿH‹
°êÃÉ’íO
°êÃÉ’ƒO
3#&°êÃÉ
°êÃÉk8@
úš/ºüàiÜ°êÃÉ
Ééð-nФѹ8@

Macintosh

Ctrl

B

B

Ctrl

1

1

Ctrl

2

2

Ctrl

3

3

Ctrl

4

4

Ctrl

5

5

Alt

Page

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.17

388

°íüÐ믪󿤺
Windows

16 ó&g¯ªó¿¤º
18 ó&g¯ªó¿¤º
4 ó&g¯ªó¿¤º
1 Àg¯ªó¿¤º
¯ªó¿¤ºjW

26.18

Macintosh

Ctrl

6

6

Ctrl

7

7

Ctrl

8

8

Ctrl

9

9

Ctrl

0

0

»ÃÈh×í°éà’•c_\m
Windows

°•Live»ÃÈ
Live»ÃÈ’‹O
Live»ÃÈ’‰X‹
Live»ÃÈ’ÝX
Live»ÃÈ’% gÝX...
Live’B†
Live’ Y
Ç£¹¯køMúY
MIDIÕ¡¤ë’øMúY

Macintosh

Ctrl

N

N

Ctrl

O

O

Ctrl

W

W

Ctrl

S
Ctrl

Ctrl

S
S

Q

S
Q
H

Ctrl

R

R

Ctrl

E

E

CHAPTER 26. LIVE -üÜüÉ·çüÈ«ÃÈ

26.19

389

×é°¤óhÇФ¹’•c_\m
Windows

×é°¤ó¦£óɦnh:/^h:
×é°¤óèÆÜ¿óØn¦£óɦ
’ p‹O
×é°¤óèÆÜ¿óØnMac-ü¹
Èíü¯¦£óɦ’‹O
ÇФ¹n°ëü× /°ëü×ãd
°ëü×…nYyfnÇФ¹’
¹/!¹kY‹
ÇФ¹’¯êïWfý ÇФ¹
xžUŒ_ÇФ¹’Ö馶K‰
íüÉ

26.20

Ctrl

Macintosh

P

P

G

G

Ctrl

Ctrl

Alt
ÇФ¹¢¯
Æ£Ùü¿

Alt
ÇФ¹¢¯
Æ£Ùü¿

Return ~_oÀÖë
¯êï

Return ~_oÀÖë
¯êï

³óƯ¹ÈáËåün•(

³óƯ¹ÈáËåü’•Hp Live gr“q“k•(UŒ‹áËåük éO¢¯»¹
Y‹ShLgM~Y ³óƯ¹ÈáËåük¢¯»¹Y‹ko ¤ó¿üÕ§ü¹ n
³ÞóÉ’ŸLW_Dè g
(PC) / Ctrl
(Mac) ’¼W~Y Live n³óƯ¹È
áËåüko °ƒ-šn-š îhÍ Y‹‚n‚BŠ~YL SŒ‰nª×·çó’
ôY‹h þ(xžWfD‹è `QgjO×í°éàhSn-šL ôUŒ‹ShL
BŠ~Yng
ô’LF4 oA kè Wf UD
³ÞóÉko ³óƯ¹ÈáËåügW
W K ŸLgMjD‚n‚BŠ~Y ³óƯ
¹ÈáËåükPšUŒ‹noå n³ÞóÉgY Ö馶n Õ©ëÀ’\
ªüÇ£ª’ •
Õ©ëÀ…’ "
YyfnÕ©ëÀ’‰X‹
ô° ³
ÞóÉ ªüÈïü×’-šY‹°êÃÉÞü«ü¢#³ÞóÉ ºüàiÜJˆsú
š°êÃÉé¤óEns0ª×·çó Operator n¨óÙíü×Jˆsª·ìü¿n³
Ôü&Úü¹È