You are on page 1of 12

PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

KAEDAH NYANYIAN DALAM MENINGKATKAN INGATAN DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN LIMA BAGI TAJUK TENAGA
Nama Penyelidik Penilai I Penilai II Penyelia : Siti Zulaiha binti Mohd Zin : Tn.Hj.Taufik bin Abd.Razak : Dr.Siti Hajar binti Man : Dr.Azman bin Jusoh

REFLEKSI PdP
Murid bersemangat di awal proses PdP
Pertengahan PdP : Ada murid yang mula mengeluh

Lembaran kerja Jawapan kurang tepat Ditinggalkan kosong

ISU KAJIAN
Murid sukar mengaitkan kandungan pembelajaran dengan konsep Sains yang berkaitan. Tinjauan Masalah
Pemerhatian Berstruktur Pemerhatian Tidak Berstruktur Soal Selidik

Fokus kajian : Masalah kesukaran murid untuk mengingati dan memahami fakta

TINJAUAN LITERATUR
Gardner, 1983 Bruner, 1970 Brewer, 2008 Noraini, 2010
Setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan pelbagai yang wujud pada darjah yang berbeza-beza Masih dapat dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran Penyampaian enaktif, ikonik dan simbolik Penyampaian simbolik menerusi penerapan muzik membantu murid memahami ilmu baru di samping dapat memperbetulkan sebarang salah faham Integrasi muzik dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sangat efektif Pendekatan ini sesuai untuk diaplikasikan kepada semua individu tanpa mengira peringkat umur Iringan irama lagu beserta dengan rentak tertentu dapat menguatkan lagi daya ingatan serta menambahkan kefahaman murid Mengurangkan kebosanan

OBJEKTIF KAJIAN
1. Untuk mengkaji sama ada kaedah nyanyian dapat meningkatkan kebolehan murid mengingati fakta bagi tajuk Tenaga. 2. Untuk mengkaji sama ada kaedah nyanyian dapat membantu murid untuk memahami fakta bagi tajuk Tenaga.

SOALAN KAJIAN
1. Adakah kaedah nyanyian dapat meningkatkan kebolehan murid mengingati fakta bagi tajuk Tenaga? 2. Adakah kaedah nyanyian dapat membantu murid untuk memahami fakta bagi tajuk Tenaga?

METODOLOGI
KUMPULAN SASARAN
PERLAKSANAAN TINDAKAN

PENGUMPULAN DATA

KUMPULAN SASARAN

Tahun 5

8 orang

11 tahun

MERANCANG TINDAKAN
Kenalpasti isu kajian Tinjauan masalah Tinjauan literatur

REFLEKSI
Rumusan dapatan Cadangan kajian seterusnya

MELAKSANAKAN TINDAKAN
Kumpulan sasaran Kaedah nyanyian

PEMERHATIAN
Pemerhatian Berstruktur Ujian Soal Selidik

Rajah 6.1 Kitaran Model Penyelidikan Tindakan Kurt Lewin

PENGUMPULAN DATA
Pemerhatian berstruktur Ujian Soal Selidik

Senarai semak

10 soalan

- 8 item - Skala Likert

Dilaksanakan semasa proses P&P berlangsung


ANALISIS DATA

Dilaksanakan selepas proses PdP

Dilaksanakan selepas proses PdP

ANALISIS DATA

ANALISIS DATA

RUMUSAN
Murid menunjukkan perubahan positif. Kaedah nyanyian ini dapat membantu meningkatkan ingatan dan kefahaman murid bagi tajuk Tenaga.

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Mengkombinasikan kaedah nyanyian dengan pergerakan fizikal Penggunaan alat muzik sebagai instrumen tambahan Menggunakan video beserta animasi

Mengaplikasikan kaedah nyanyian bagi tajuk-tajuk lain di dalam subjek Sains.

SEKIAN, TERIMA KASIH