You are on page 1of 2

Globalni sustav piramida Mi i dalje govorimo o senzacionalne rezultate tibetanske ekspedicije , u organizaciji tjednika " AIF " ruskog

Eye i plastinu kirurgiju ministarstvo zdravstva i a!kirski !tedionici " #ekspedicija vo$a %ro&esor Ernst Muldas'ev govori (yatkov )ic'olas" * Ernest +i&gatovic' , rekli ste da ste prona!li link koji ,ete na,i u skupinu tibetanski' piramida s drugim spomenicima antike " * Glavni spomenici - i meskikanskie egipatske piramide , .skr!nji otok ikompleks #tone'enge u Engleskoj / na lice nasumice razbacane na planeti " )o, ako seistra0ivanje je bilo ukljueno 1ibetanski piramidalni kompleks , onda postojistrogi matematiki sustav nji'ovog polo0aja na (emljinoj povr!ini " 2onkretno , ako jeglavna piramida 1ibetu * Mount 2ailas' dr0e osovinu na drugoj strani svijeta , ovaj os ,e ukazati tono """ .skr!nji otok sa svojim tajanstvenim kamenim idolima " Ako ,emo spojiti Meridian piramidalni %lanina 2ailas' s egipatskim piramidama ,pro!irenje ove linije ponovno prikazuje na .skr!njem otoku , audaljenost od egipatski' piramida do 2ailas' je tono jedna etvrtina zenitu linija 2ailas' * oko " .skrs " )o, nije sve " Ako u$emo u .skr!nji otok meksikim piramidama ,nastavak ove linije prikazuje na planini 2ailas' , audaljenost od .skr!njeg otoka na meksikim piramidama , tako$er je tono jedna etvrtina meridijan linije " .skrs * 2ailas' " * 1o jeudaljenost od egipatski' piramida do tibetskom i od .skr!njeg otoka na meksikim piramidama suisti 3 * 4a " 1o je mogao vidjeti bilo koga na svijetu " %roveli smo izraune na raunalni model svijeta " Ispalo je da su dvije linije koje povezuju s 2ailas' .skr!njeg otoka u egipatskim i meksikim piramidama , iznijeti tono jednu etvrtinu (emljine povr!ine " Ako ,emo povezati linije egipatske i meksike piramide , ovaj " etvrt" na svijetu je podijeljena u dva jednaka trokuta " * I to se odnosi na ovaj geogra&skoj sustav za antikvitete #tone'enge spomenik u Engleskoj 3 * Ako se spojite na liniju piramide 2ailas' #tone'enge spomenik ,pro!irenje ove linije ponovno prikazuje na .skr!njem otoku , audaljenost od 2ailasa #tone'enge je tono jedna tre,ina meridijalne 2ailas' * o tome " .skrs " 5va linija dijeli navedenu etvrtinu svijeta na pola " * A ako ste stavili na kocku tre,inu udaljenosti od .skr!njem otoku """ * 1u ,e biti ermudski trokut " * 6elite re,i da u ermudski trokut , u skladu s navedenom programu , potonuo je spomenik antikog doba3 * 1o se ne mo0e iskljuiti " #ve legende o ermudskom trokutu postaje razumljivo , ako pretpostavimo da supotopljeni spomenik poput piramida i kamena "zrcalo" od 2ailas' , mijenja tijekom vremena , savija prostor , itd" I vjerujem legendu , za etvrtinu ekspedicije smo o legendi i prona,i svoju znanstvenu osnovu" * %rema va!em krugu , na suprotnoj strani tibetanske piramide svijeta je .skr!nji otok " 1u su

kamene statue , ali piramide , na0alost , nema " I na 2ailasa imati oboje " * Mislim da je na podruju .skr!njem otoku , a zapravo bi trebao biti potonuli piramidy" olee dodatak , 7elena lavatsky , postoje indicije da je negdje u %aci&iku potopljena veliku piramidu " * Ernest +i&gatovic' i tibetanski tekstovi ne mogu na,i spomen o postojanju globalnog sustava piramida 3 * )ije prona$en " )o,va0no 'int na to , mislim da jevisina glavnog piramide 1ibeta * Mount 2ailas' * 89:; metara " <injenica da jeudaljenost od 2ailasa na #tone'enge spomenik je 89:; km , kao i od #tone'engea do ermudskog trokuta i ermudski trokut na .skr!njem otoku " 5sim toga ,udaljenost od #jevernog pola 2ailas' previ!e je 8"9:; km " %otonji je posebno zanimljiv , jer se u drevnim tibetanskim vjerskim tekstovima i lavatsky spominje da je prije potopa ,#jeverni pol se nalazi na podruju 1ibeta , a bio jedom " sinovi bogova " , apoplava je uzrokovana pomak polova (emlje " Mogu,e je da jestvar u Mount 2ailas' jetoka biv!e #jevernom polu , tajanstveni graditelji piramida ogleda visinu piramide 1ibeta daleko ili dolaze polova dogodilo " * )o, u jednom sluaju istaknuta metara , audrugoj * kilometrima """ Globalni sustav piramida Meridijani , povezivanje na Mount 2ailas' sa piramida ,kugla se dijeli na jednake etvrtine %iramida , mislim , izgra$ena su u svr'u ulaska u svijet suptilni' energija " #uptilni svijet , prema &izici , &raktali -djelomini dimenzija u prostoru / , odnosno objekti suptilnog svijeta " samo* slino " na razliitim razinama " 4akle , 89:; metara i 89:; km su dvije osobine veliki' &raktalnog " 1ako$er treba napomenuti da je glavni zapadni " zrcalo " 2ailas usmjerena upravo na egipatski' piramida , i dvije sjeverne " zrcala " * u Meksiku " .sput ,egipatska s&inga gleda 2ailas' " * =ogino ,isto paralelni sustav od piramida i spomenika trebala postojati na suprotnoj strani globusa " )o, tu prona!ao piramide " * 2ad mi je nacrtao isti sustav na suprotnoj strani , !to se ispostavilo da su sva sjedala , paralelni egipatske i meksike piramide i #tone'enge spomenik , su pod vodom " 4akle , mi ne znamo o njima " Mo0da jednog dana oni ,e se na,i i druge istra0ivae " >eliki +uski &iziar George 1ertys'ny analizirali ovaj svjetski sustav piramida i do!li do zakljuka da je postojanje (emlje i drugi' piramidalni' kompleksa " * Ako je tako , za ono !to je cilj bio stvoriti svjetski sustav piramide i spomenika antike 3 * )emam znanja za odgovor na to pitanje " Izme$u ostalog , mo0e se pretpostaviti da jesustav piramide je izra$en od strane nekoga , a jednom zbog (emlje u svemir "