You are on page 1of 132

BNG TNH H THNG CP NC SINH HOT

1/ Thng k s ngi:

Tng
Tng1 & lng
Tng 2
Tng 3
Tng 4
Tng 5
Tng 6
Tng 7
Tng 8
Tng 9
Tng 10
Tng 11
Tng 12
Tng 13
Tng 14
Tng 15
Tng 16
Tng 17
Tng 18
Tng 19
Tng cng

Nh hng
Restaurant
(m2)

Cn h
(m2)

Phng
khch
(phng)

Shop

Dch v

Cn h

1500

1496

1500

1496

11
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
283

Tiu chun
(m2/ngi)

10

10

200

S ngi

150

250

1132

Ghi ch

2/ Tnh ton nhu cu nc sinh hot hng ngy v b cha nc d tr ca cng trnh:
Tng din
Nhu cu s
tch hoc
dng nc tiu s phng
chun
(m2) hoc
(l/ngi/ngy) khi tch
(m3)

Tng s
ngi

Khi tch
nc s
dng 1
ngy (m3)

S th t

Khu vc

Phng cng
cng

25

1500

150

3.75

Dch v

25

1496

250

6.25

T l c
tnh

(c tnh
10m2/ngi)
(c tnh
6m2/ngi)

Ghi ch

Cn h

200

283

1132

226.4

Ngi phc
25
10
v
5
Bi u xe
2
3037
D tr cho
6
gii nhit
Tng cng sinh hot cho 1 ngy
Tng cng sinh hot cho 2 ngy
Tng cng b cha nc(1.5*sinh hot, gii nhit)
Ngoi ra:
Nc d tr cho h thng cha chy: (vch tng, sprinkler, mng
ngn chy drencher)
4

0.25
6.074

(c tnh 4
ngi/cn
h)
(c tnh
10m2/ngi)
2l/m2/ngy

350 cho bn tm

0
243
486
486

m3
m3
m3

400

m3

M t
B cha nc thy cc: bao gm: nc thy cc d
tr cho sinh hot, nc gii nhit, nc cha chy

Khi tch

n v

886

m3

Chn khi tch b cha nc

900

m3

m3

Khi tch
nc d
tr trn
mi (m3)

Chn b
nc mi
(m3)

107.3

110.0

Do chn khi tch b cha nc nh sau:


Stt
1
3

Ghi ch

3/ Tnh ton kt nc mi:


- Khi tch nc d tr cho h thng gii nhit trn tng mi: V =
(h thng thng gi v iu ha khng kh cung cp)

S th t

Nc
Nhu cu nc
30% nhu cu 1 cha chy
sinh hot 1
ngy (m)
trong 10
ngy(m)
pht

243.0

81.0

26.3

Ghi ch

4/ Tnh ton h thng bm trung chuyn cp nc ln b nc mi:


a. Lu lng bm:
Lu lng bm:
Qp= 1/3* Qngy*n
Bng tnh ton:

S th t

Nhu cu nc
sinh hot 1
ngy (m)

H s: n

Qp (m3/h)

Chn Qp
(m3/h)

243.0

1.30

106.0

110.0

Q(m3/h)

V (m/s)

D (mm)

DN(mm)

110.0

139.4714

150

S lng Lu lng 1
bm (ci) bm (m3/h)
1.0

Ghi ch

110.0

b. ng knh ng:
Din gii
ng chnh
c. Ct p bm:
- Ct p bm:

H = (H1 + H2 + H3)*n

V(thc)
(m/s)
1.73

Ghi ch

n=
1.35
H1 =
65 m
Ct p tnh:
1,852
(-1,167)
H s mt p theo cng thc ca Hazen William :
J = 6,824x(V/C)
xD
Bng tnh ton:
ng knh
V (m/s)
L(m)
C
J
Hf1
ng (mm)
150
1.73
105
140
0.018
1.917

Ghi ch

Tn tht cc b = (10% -20%)* tn tht trn chiu di ng (TCXD 33-2006, ph lc 14)


Hf2 = 20% * Hf1 =
0.383 m
2.300 m
Do : tng tn tht:
H2 = Hf1 + Hf2 =
- p lc yu cu u ra:
H3 =
5m
- p lc cn thit:
H = (H1 + H2 + H3)*n =
98 m
=>Chn ct p bm:
H=
100 m
Do , Thng s bm cp nc trung chuyn c chn nh sau:
Stt

M t

Qp (m3/h)

Ct p
bm (m)

H bm trung
chuyn (bm
in)

110.0

100.0

Cng sut
S lng
(kw)
58.9

2.0

5/ Tnh ton h thng bm tng p cp nc tng mi (cho 3 tng trn cng):


a. Tnh lu lng bm
- Lu lng: Q = a * 0.2 * N * 3.6
Bng 11mc 6.9, TCVN 4513:1988:a =
2.5
Bng tnh ton
Vi nc
Thit b
Vi sen
Bn tm nm
Lavabo
Bn cu
my git
ng
1.5
1.5
0.33
0.5
1
lng
S lng
88
0
88
88
48
Tng ng
132
0
29.04
44
48
lng N
Tng cng N

301.04

Lu lng
Qr (m3/h )

31.3

Lu lng cha chy: Qc = 2*2.5*3.6 =


Lu lng cp cho h nc nng:Qn=
Vy lu lng bm: Q = Qr + Q c =

Ghi ch
1 chy+ 1 d phng (2 bm chy
lun phin)

u tiu

Chu bp Ghi ch

0.17

48

48

18 m3/h
0 m3/h
50.0 m3/h

b. Tnh ton ng knh ng:


Din gii
ng chnh

Q(m3/h)

V (m/s)

D (mm)

DN(mm)

V(thc)
(m/s)

50.0

94.032

100

1.77

c. Tnh ct p bm:
o
Trng hp cp cho sinh hot:
H = (H1 + H2 + H3)*n
Ct p bm:
n=
H1 =
Ct p tnh:

1.2
2m

Ghi ch

H s mt p theo cng thc ca Hazen William :


Bng tnh ton:
ng knh
V (m/s)
L(m)
C
ng (mm)
100
1.77
50
140

J = 6,824x(V/C)

1,852

(-1,167)

xD

Hf1

0.031

1.527

Ghi ch

Tn tht cc b = (10% -20%)* tn tht trn chiu di ng (TCXD 33-2006, ph lc 14)


Hf2 = 20% * Hf1 =
0.305 m
1.833 m
Do : tng tn tht:
H2 = Hf1 + Hf2 =
p lc yu cu u ra:
H3 =
10 m
p lc cn thit:
H = (H1 + H2 + H3)*n =
17 m
Chn ct p bm:
H=
20 m
o
Trng hp cp cho cha chy
H1 =
21 m (p lc hng cha chy)
- Hf1 = H ma st dc ng, vi ng ng knh Dn100, lu lng 50m3/h th tn tht
trn 1 m chiu di l 0.031 m. Tng chiu di on ng tnh ton 50 (m)
Hf1 = 0.031 * 50 =
1.55 m
Hf2 = H ma st cc b = 10 %* Hf1 (Theo TCVN 4513 -1988, im 6.16)
Hf2 = 10 % * Hf1=
0.155 m
- H3 = H tn tht trn cun vi (Theo TCVN 4513 - 1988 im 6. 19)
H3 = Kp * Q2 * L= 0.012 * ((2.5)^2) * 20
=
1.5 m
=>
H = (H1+H2+H3) *n
Chn h s : n =
1.2
Ct p bm l: Hb = 1.2* H =
=
29.0 m
Chn ct p bm: Hb=
30 m
Do , Thng s bm bin tn cp nc tng mi (cp cho 3 tng trn cng):
Stt

M t

Qp (m3/h)

Ct p
bm (m)

H bm bin
tn (bm
in)

50.0

30.0

Cng sut
S lng
(kw)
6.9

2.0

Ghi ch
1 chy+ 1 d phng (2 bm chy
lun phin)

6/ Tnh ton ng knh ng cp ti cc tng v cc khu v sinh:


a. Thng k s lng thit b v sinh
No.
1

Tn phng
Tng 19
Cn h
Tng 17-18
Cn h
Tng 13-16
Cn h
Tng 9-12
Cn h

Sanitary
ware
N

WC

lavabo

Urinal

0.5

0.33

0.17

Kitchen
Sink
1

S lng
phng

Bn cu

lavabo

u tiu

Chu bp

16

24

24

32

64

64

64

128

64

128

Shower

Bath-tub

Tap

1.5

1.5

P. Tm
ng
Vi sen

Bn tm
nm

Vi
nc

16

24

16

32

64

32

128

64

128

64

128

64

128

64

Tng 5-8
Cn h

64

128

Cn h

60

Tng s
lng thit b

300

128

64

122

64

120
120
59
Bng thng k thit b cc tng trn cng

91

66

592

592

299

557

11

306

296

195.36

299

835.5

16.5

306

V(m/s)

D(mm)

Dn(mm)

V(thc-m/s)

Ghi ch

Tng hm-4

b. Tnh ton ng cp nc cc tng:


Tn phng
Tng N
Q(l/s)
Tng 17-19
Tng 3 tng

301.04

8.68

1.50

85.81

100.00

1.10

Chn Dn100

426.24

10.32

1.50

93.61

100.00

1.31

Chn Dn100

426.24

10.32

1.50

93.61

100.00

1.31

Chn Dn100

421.74

10.27

1.50

93.36

100.00

1.31

Chn Dn100

373.10

9.66

1.50

90.54

100.00

1.23

Chn Dn100

Tng 13-16
Tng 4 tng
Tng 9-12
Tng 4 tng
Tng 5-8
Tng 4 tng
Tng hm-4
Tng 4 tng

H bi

Lobby
1898
1000

191

3089

Chiu rng
C. di
C. cao
din tch
khi tch
t l
c. rng o
c. di o

8.666666667
16.46666667
1.4
142.7111111
199.7955556
1.733333333
5
9.5

Tap
1

BNG TNH H THNG THOT NC THI SINH HOT

1/ Tnh ton thng s cc b nc thi:


a. Tnh khi tch b t hoi khu nh khch:
Th tch b t hoi:
Wp = (Wn + Wc)*n
trong :
Wn = N * q
q=
25
Wc: th tch cn

lit/ngi

WC

[aT (100 W1 )bc]N


(100 W2 ) x1000

Lng cn trung bnh mt ngi thi ra l


a=
0.5
Thi gian gia hai ln ly cn trung bnh (ng ngi)
T=
180
Thi gian gia hai ln ly cn trung bnh (t ngi)
T=
1080
m ca cn ti vo b
W1 =
95
m ca cn khi ln men
W2 =
90
H s k n vic gim th tch cn khi ln men
b=
0.7
H s k n vic li mt phn cn ln men
c=
1.2
S ngi
N=
Nhu cu dng nc trung bnh
q=
Bng tnh ton sau:
Bng tnh khi tch b t hoi

No. B t hoi
1 Cn h
2 Thng mi / dch v

Wn

Wc

W p

1132
300

25
25

28.3
7.5

42.7896
11.34

72
19

/v
Unit
m3
m3

l/person/day
day
day
%
%

ngi
l/ngi/ngy

S lng
Q'ty

W p (m3)

91.0

2/ Tnh ton thy lc h thng thot nc thi sinh hot:


- Lu lng thot nc thi:
Q=Qc+Qdc
(l/s)
trong :
Q: Lu lng thot nc thi(l/s)
Qc: Lu lng cp nc (l/s)
Qdc: lu lng ca thit b v sinh c lu lng ln nht (l/s)
- Tnh ton v chn ng knh ng thot nc thi theo TCVN 4478: 1987, mc: 6.8
- Tnh ton chn ng knh ng thng hi theo TCVN 4474: 1987, mc 5.11
a. Tnh ton ng thot nc thi ng:
Lu lng v ng lng tng ng thot nc ca cc thit b v sinh
Stt Thit b v sinh
Bncu
lavabo
u tiu Chu bp Vi sen BT nm Vi nc
1
q(l/s)
0.9
0.33
0.3
1
0.2
1.1
0.07
2
N
4.5
1.65
1.5
5
1
5.5
0.35

Stt

Ghi ch
Remark

S b t hoi: n =
2
Khi tch 1 b t hoi: V = Wp/n =
45.5
m3 ~=
50
m3
Chn khi tch mt b: V1 =
50
m3
Chn b t hoi c 3 ngn, ngn 1: 50% th tch b, ngn 2= ngn 3 = 25% th tch b

Tuyn thot

Bncu

1 Trc ng: mi tng - 1 v sinh


2
Tng 1& lng
2
Tng 2
2
Tng in hnh(3-19)
38
ng thot phn
ng thot nc thi sinh
hot
Tng 15
Tng 14
Tng in hnh(5-13)
Tng 15
Tng 14
Tng in hnh(5-13)

lavabo
2
2
2
38

Bng tnh ng thot nc thi ng


u tiu Chu bp
Vi sen BT nm
0

2
2
2
38

38
64
128
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

64
128
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2
2
2
38

3
0

38

128
#REF!

0
#REF!

#REF!

Vinc

Ghi ch
TCVN 4474: 1987

Qc
(l/s)

Qdc
(l/s)

Q(l/s)

171

6.54

0.90

7.44

150

38

130.5

5.71

1.10

6.81

150

32

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

52.1
47.7
Tng lu lng nc
thi tp trung cho 1 b t
hoi block 1:

199.5
van
toc
A

Prepare by M&E engineer


Name : on Hng Hng
Signature :

Approval by M&E Chief


Name : L Vn Xun
Signature :

Dn
(mm)

2
2
2
38

Approval by M&E Manager


Name : Tran Le Quang
Signature :

4.0
0.05
0.064
0.252

BNG TNH TON H THNG THOT NC MA


Tiu chun tham chiu
TCVN 4513-1988
:Internal water supply. Design standard
TCXD 33:2006
: Water supply. External networks and facilities. Design standard
Other foreign standard
Thng tin d n
tng cng: 19 tng + 1 tng hm
3/ Tnh ton thy lc
Lu lng nc ma mi
Q=k*F*q5/10000
trong
Q: lu lng thot nc ma (l/s)
F: din tch thot nc ma (m3)
F=Fmi + 0.3*Ftng
k=
2
q5 =
496
l/s/ha
1/
2/

stt M t
Lu lng phu thot
1 nc mi
Lu lng ng thot
2 ng

Stt

Tng

80

Bng thng s tiu chun lu lng thot nc ma


100
150
200
Ghi ch

12

35

10

20

50

1 Thot nc ma

(mc 9.10-TCVN 4474)

80

Bng tnh ton lu lng thot nc ma mi


Phu thot sn
Ftng Q (l/s)
Dn
S lng
Q(l/s)
0
172.112
100
15
180.00
2520
217.248
150
7
245.00
2520
389.36 100 & 150
22
425.00

1 Tng mi
1735
2 Tng k thut
1350
3 Tng cng
3085
Chn s lng nh sau:
S lng phu thot nc ma mi
Phu
S
Stt
Tng
n v
thu
lng
1
Tng mi
100
15.00
ci
2
Tng k thut
150
15.00
ci

stt M t

(mc 9.10-TCVN 4474)

I
I
I
I
I

Stt
1
2

Dn
100
100
100

ng thot nc ma
S lng Chn
Q(l/s)
9.00
15.00
300
11.00
15.00
300
20.00
30.00 600.00

S lng ng ng thot nc ma mi
ng
Tng
S lng n v Chi ch
thot
100
Tng mi
15
ng
100
Tng k thut
15
ng

Bng tnh ton ng thot nc ma nm ngang


S ng
q = Q/n
F
Ftng Q (l/s) thot ma
Dn (mm) i
(l/s)
(n)
3085
2520
389.36
2
194.68
400
0.005

V(m/s)
d/D
0.49

A(m2)
0.1909

1.02