RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 1 DAN 2 TEMA / TAJUK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, enge!a dan 1.2.2 Mendengar, e a'a & dan ILMU en"e#$% #$n"& #a'a(a, &a&%$ a#)ad, en"e#$% )en&(3)en&( a"a% dengan Ka)&an Te +a%an ($*$ *a%a, +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% (%r$*%$r #&naan a"a% "ang #e%$dengan #e%$-. dan %e+a%. NILAI MURNI 2.2.. Me #a!a dan e a'a & Ka(&' (a"ang 2.2 Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% dar&+ada #er& #$'an a+&%an dar&+ada EMK +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Pend&d&*an A-a #e%$-. "ang #e%$-.
Se*&%ar KB Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a3Meng'$#$ng*a&%*an Meng*a%eg1r&*an

..2.2 Men$-&( a"a% da-a +erenggan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, (e!ara e*an&( dengan #e%$- dan ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan *e a(. #e%$- dan *e a(. /.1.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an (e!ara d&d&* '&#$r. e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1.1 Me a'a & dan engg$na*an KP *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' 0.1 Me a'a & dan engg$na*an #&-angan dengan #e%$eng&*$% In%er+er(1nag1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ver#a-3-&ng$&(%&* *1n%e*(. 0.1.. Me a'a & dan engg$na*an BCB *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ba!aan &n%en(&,

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU . TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : SER4N4KN5A MEMBA6A STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. PENGISIAN KURIKULUM
ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Kera)&nan Ker)a(a a EMK : TMK

2...1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, -an!ar, ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan (e#$%an "ang )e-a( dan #e%$- dan *e a(. &n%1na(& "ang #e%$-. /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r ..2.7 Men$-&( a"a% a) $* (e!ara (en& e*an&( da-a #en%$* %$-&(an da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara #erang*a& dengan #e%$- dan d&d&* '&#$r. *e a(. /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* 0.1 Me a'a & dan engg$na*an -ag$ "ang engand$ng& n&-a& g1-1ngan dan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

KB : Menge!a K1n%e*(%$a- 8 Meng'$#$ng*a&%*an Men)ana*an &dea KP : In%er+er(1naV&($a- r$ang M$9&*

MUKA SURAT 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
(e!ara d&d&* '&#$r. 0.1.1. Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' #&-angan dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU /

TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : MELAN64NG DENGAN KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. 2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU Se)ara' NILAI MURNI Ka(&' (a"ang

2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

Pa%r&1%&( e EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK KB

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
... Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat den an betul! ..... Me #&na dan en$-&( )a;a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-.
Me #$a% ga #aran en%aMengena- +a(%& Meng'$#$ng*a&%*an Men"$($n $r$%an Men)ana*an &dea KP K&ne(%e%&* Ver#a-3-&ng$&(%&*

/.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a 0.1 Me a'a & dan engg$na*an (e!ara d&d&* '&#$r. g1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. .

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU 0 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN < KEBERSIHAN TAJUK : AMALAN SIHAT HIDUP 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% 2./.1 Me #a!a dan e a'a & "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada a*-$ a% $n%$* engena+e-#aga& #a'an $n%$* e #er& +a(%& re(+1n( &dea $%a a dan &dea dengan #e%$(a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan ../ Men$-&( & -a* dengan %e+a%. %e+a%. STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

ILMU 1...2. Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ Pend&d&*an Ke(&'a%an (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara NILAI MURNI -&(an dengan #e%$-. Ke(&'a%an Ke#er(&'an EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK

KB Meng'$#$ng*a&%*an Mengana-&(&( ../.1 Men$-&( +er*a%aan #er& #$'an Menge!a +&n)a an dengan e)aan "ang %e+a% Men)ana*an &dea KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Mera aM$9&* BCB Mendengar dengan !e*a+

/.1 (e!ara & -a* Menyebut dan mema"ami unsur seni dalam la u melalui nyanyian se#ara didik "ibur! /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan 0.1 Me a'a & dan engg$na*an +enga)aran (e!ara #er+and$ dan g1-1ngan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. (e!ara d&d&* '&#$r.
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 5

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT .. Mendengar..2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea dengan #e%$-...RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0./. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI MURNI Ke#er(&'an 2.. . Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. STANDARD PEMBELAJARAN 1. e a'a & dan e #er&*an re(+1n( dengan en"a +a&*an +e(anan "ang #e%$eng&*$% $r$%an./ Membina dan menulis perkataan.... MINGGU 2 7 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : BERSIH < SIHAT STANDARD KANDUNGAN 1. s$alan dan pesanan yan diden ar den an betul! ./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. 2.1.. Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-.. Ker)a(a a 6&n%a a*an a-a EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& (e*&%ar . mema"ami dan memberi < resp$ns ter"adap sesuatu ara"an. Menden ar.

3 Me &nda'*an OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT ! ... e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(. K1n(%r$*%&:&( e 8 Menerang*an dan en)ana*an &dea Mengana-&(&( Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. dengan #e%$.3 Menga+-&*a(&*an Me #$a% anda&an 0.1.1 Me a'a & dan engg$na*an 0..1. 0.eng&*$% *1n%e*(.eng&*$% *1n%e*(. KB Me #$a% $r$%an K1n%e*(%$a.2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a *a%a dengan #e%$. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. /./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&. .

Meng'$#$ng*a&%*an Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan Men"$($n eng&*$% %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an $r$%an $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Meng&%-a* #e%$-..(e!ara #er%a%a($(&-a. 2.(e!ara #er%a%a($(&-a./ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul! 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU = DAN > TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN 1.1r a.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! .0.< Men%aKB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e 8 2.2 K1n%e*(%$a. Me adan*an .3 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$Meng'$#$ng*a&%*an eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.dan %&da* .. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU 1. frasa dan ayat daripada pelba ai Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang sumber den an sebutan yan betul! engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-.1r a.2. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT " ./ Ber%$%$r..1r a.2 Memba#a dan mema"ami perkataan. #er#$a..1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan Pend&d&*an Ke(&'a%an engg$na*an a"a% "ang gra a%&( NILAI MURNI da-a (&%$a(& ././. 2.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara < dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& . Ke#er(&'an ?&9&*a.dan %&da* .1r a.

0. #e%$.eng&*$% *1n%e*(.eng&*$% *1n%e*(.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 . e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.. /.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a&. Ba!aan &n%en(&. dan *a%a +eng$a% dengan *a%a dengan #e%$. Men!a%a% n1%a /.>.1.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT # .1 Me a'a & dan engg$na*an Me a'a & dan engg$na*an *a%a g1-1ngan ad)e*%&. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&..0 0..1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an KP #$*an (a(%era "ang d&dengar. In%er+er(1nad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang BCB gra a%&(.. dit$nt$n atau diba#a den an betul! .

.(e!ara #er%a%a($(&-a.0 Me #a!a.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$STANDARD PEMBELAJARAN 1.1r a(e!ara #er%a%a($(&-a.2 Ber#$a./ Ber%$%$r. /./ Me-a./ Menulis imlak den an tepat! 2.1r a./..ra(a dan a"a% "ang ada Mengana-&(&( +er*a%aan #er& #$'an +&n)a an dengan e)aan dan %anda #a!a "ang K1n(%r$*%&:&( e 8 Meng'$#$ng*a&%*an %e+a% (e!ara & -a* Menge!a /.2 Men$-&( .dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& . e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.dan %&da* . #er#$a.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Ke#eran&an EMK Sa&n( dan Te*n1-1g& KB Meng'$#$ng*a&%*an .1 Mende*-a a(& (a)a* dengan(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$% Me adan*an K1n%e*(%$a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 1@ DAN 11 TEMA / TAJUK TEMA .1r a./. : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SENTIASA DIRI STANDARD KANDUNGAN 1. AAASI 2./.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* .8 Meng'$#$ng*a&%*an KP In%er+er(1na- OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 10 .0.

2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a BCB *a%a dengan #e%$.1. eng&*$% *1n%e*(.eng&*$% *1n%e*(.eng&*$% *1n%e*( na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$Mendengar a*%&. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 11 . Ba!aan &n%en(&.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&.1.1 Me a'a & dan engg$na*an 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0. 0.

: SENTIASA SELAMAT TAJUK : SEDIAKAN PA5UNG SEBELUM HUJAN 1.2 men unakan Me a'a & dan engg$na*an *a%a den an betul '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$. KP /. #er#$a.+a(%& 2.MINGGU 12 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 TEMA .. dengan #e%$-. K$n(%r$*%&:&( e Menge #ang*an &dea Menaa*$- Me #$a% $r$%an .1r a. MUKA SURAT 12 .dan %&da* .1r a..a*-$ a% "ang $n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %er($ra% %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dan %er(&ra% dar&+ada #a'an dengan +r1(a #e%$-./ Me-a. .0. /.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& ./. ..1r a. e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$%.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.(e!ara #er%a%a($(&-a..0 Me #a!a.dan BCB )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a Ba!aan &n%en(&. Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( Meng'$#$ng*a&% frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan K1n%e*(%$a#e%$-. e a'a & dan 2.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! 0.dan %&da* .%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$./. Ber#$a.1r a..1 Ver#a-3-&ng$&(%&* Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$./ Ber%$%$r.2 Me #a!a. e a'a & dan enaa*$enaa*$./ Membina dan menulis perkataan.1. TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai murni Ra(&1naKB Mengena.(e!ara #er%a%a($(&-a. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 0.da-a (&%$a(& .eng&*$% *1n%e*(. 1..

(e!ara #er%a%a($(&-a 2./ KP Men"a%a*an +er &n%aan %en%ang In%er+er(1na(e($a%$ +er*ara dengan Ver#a-3-&ng$&(%&* engg$na*an *a%a dan #a'a(a #adan "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* .1r a. Ber#$a.0 Memba#a./ Bertutur. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! 1./.1r a. : SENTIASA SELAMAT TAJUK : BERINGAT SEBELUM KENA STANDARD KANDUNGAN 1.dan %&da* .1r a. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: N&-a& M$rn& Ke#eran&an KB Meng'$#$ng*a&%*an Menaa*$K1n%e*(%$aMen)ana &dea 2./. berbual dan menyatakan permintaan tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber dalam situasi f$rmal dan tidak f$rmal se#ara bertatasusila! STANDARD PEMBELAJARAN 1. DAN 1/ TEMA / TAJUK TEMA .%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$...0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 13 .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 INGGU 1.(e!ara #er%a%a($(&-a.da-a (&%$a(& .

2 Me #a!a.1..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 .1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan men unakan +enga)aran "ang den an betul d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 14 .1. e a'a & dan Menulis untuk menyampaikan enaa*$.#a'an +r1(a $n%$* maklumat tentan sesuatu perkara e &nda'*an a*-$ a% *e+ada den an men unakan ba"asa yan #en%$* +$&(& dengan #e%$-. d&d&* '&#$r.2.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an /.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$. 0. /. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. santun! . 0.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r a*-$ a% #er#en%$* ($ra%. -a+1ran (en& dan !er&%a dengan )e-a( (er%a da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! .

(e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& .&*&r (e!ara KB *rea%&. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raPend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang 2.a!ana..1.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara /.1 d&d&* '&#$r Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan Me #$a% ga #aran en%aMen)ana &dea K1n%e*(%$aMengana-&(&( Men"e($a&*an MUKA SURAT 15 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) . Membina dan menulis perkataan.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era 2...2.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! STANDARD PEMBELAJARAN 1.0. /. Meng'$#$ng*a&%*an .1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%. .../ frasa dan ayat den an betul! Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 10 TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : PR4GRAM KHIDMAT MAS5ARAKAT STANDARD KANDUNGAN 1. en&ng*a%*an da"a #er..1 Se anga% dan Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& #er a("ara*a% #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* e $+$* &na% e #a!a.

0. MINGGU 12 DAN 17 TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : KHIDMAT SEBA5A RAKAN STANDARD KANDUNGAN 1.engg$na*an a"a% "ang engand$ng& .7 M$9&* Me a'a & dan engg$na*an *a%a K&ne(%e%&* #an%$. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%.a!ana.1.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! KP men unakan Ver#a-3-&ng$&(%&* den an betul 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. 0. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI Ker)a(a a OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1 .

2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.2 Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& Memba#a pelba ai ba"an sastera dan #a'an #$*an (a(%era $n%$* bukan sastera yan sesuai ba i engena..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 EMK 2. memupuk minat memba#a! .2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n .2.2.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$. $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0. /. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1! . *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.2 2.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men)ana &dea Men&-a& K1n%e*(%$aMengana-&(&( K1n(%r$*%&:&%&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan &n%en(&. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r.1 #er!er&%a Mema"ami dan men unakan (e!ara d&d&* '&#$r.. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a 0.1.+a(%& n&-a& $rn&.

.2. frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! .1./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&.1 K1n(%r$*%&:&( e Men$-&( $n%$* en"a +a&*an K1n%e*(%$aa*-$ a% "ang #e%$.. MINGGU 1= TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : SKUAD PRIHATIN STANDARD KANDUNGAN 1.2.&9&*a- 2. dengan #e%$. en%aMeng'$#$ng*a&%*an Men)ana &dea .1.eng&*$% *1n%e*(.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! STANDARD PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai Murni Ker)a(a a Ke#er(&'an .2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.. Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan KB #er& #$'an a+&%an dar&+ada Meng'$#$ng*a&%*an +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Me #$a% ga #aran "ang #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0.2 Memba#a dan mema"ami perkataan.dengan MUKA SURAT 1" OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .2.

2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /.2. KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Ba!aan &n%en(&.2.2 Mema"ami dan men unakan 0.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1# . (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang *rea%&. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. 3*an. 8&.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M$9&* TEMA 0 : 1.2. MINGGU 1> TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. /.1 pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* &nda' '&#$r dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r 0.

.2. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar.+a(%& Mengana-&(&( . . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$2.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan K1n%e*(%$a(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(... EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men(&n%e(&( Mengena. 8&. Mema"ami dan men unakan *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-. &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&.1 Ba!aan Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an.. dan #a'a(a #adan PM "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r Ma&n +eranan 0. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. NILAI Pa%r&1%&( e 2. (er%a pembentukan kata yan sesuai dalam & #$'an +&n)a an dengan #e%$pelba ai situasi den an betul! da-a +e-#aga& (&%$a(&. 3*an..1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an. 0. dengan #e%$-.7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.2 & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r /. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 20 .7.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 IRAMA AARISAN gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar.. /. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&...

+engg$naan *a%a. %anda #a!a.=.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a. & #$'an dan (%r$*%$r a"a%.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan.... KB Meng&%-a* Mengena. Menge!a K1n(%r$*%&:&( e KP MUKA SURAT 21 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 2@ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga.. sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul 2..dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar.= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul! .2.+a(%& Mengana-&(&( Men)ana &dea .2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! SERUPA TETAPI BERBEBA 2. Memba#a kuat pelba ai ba"an ba#aan den an lan#ar. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a TEMA 0 : 1.

/.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! MINGGU 21 DAN 22 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1./ Melafa&kan dan mema"ami puisi den an int$nasi yan betul men unakan ba"asa yan inda" se#ara didik "ibur! BCB /.dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.2 Me #&na dan e a'a & (a)a* Ba!aan &n%en(&. 0. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran MUKA SURAT 22 TEMA 0 : 1.7 KENALI AARISAN Berbin#an dan men emukakan BANGSA pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara TAJUK : bertatasusila! UNIK < KREATI? OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .7. 3*an. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. 0. 8&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Ver#a-3-&ng$&(%&* /.1 Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an.adan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$. . (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.2. (e!ara %er*a.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.

. PAK dengan #e%$-. BCB /. dan de(*r&+%&. dit$nt$n atau diba#a den an betul! .1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% $n%$* engena. /. Menga*(e( . Mera ad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.+a(%& &dea $%a a dan &dea (a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan %e+a%..7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! . enge-a( #er#en%$* & ag&na%&.dan Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.>./.2 Meng$ +$.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* Ba!aan &n%en(&.7./. Krea%&:&%& dan In1:a(& KB Men(&n%e(&( Mengana-&(&( Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e .1 Me a'a & dan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) engg$na*an MUKA SURAT 23 .a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r 0...> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 (1(&1#$da"a 2.1 KM' Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar./ Me-a.

TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : KEMAJUAN PERTANIAN STANDARD KANDUNGAN 1..0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&. eng&*$% *1n%e*( 0. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! 0...da-a +e-#aga& (&%$a(&.1. 0. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$.2. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Per%an&an Pend&d*an A-a Se*&%ar OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 24 . Mendengar.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$. e a'a & dan < e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an. MINGGU 2.1 Mendengar. e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-.eng&*$% *1n%e*(.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 g1-1ngan *a%a dengan #e%$%er(e#$%. (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

dan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r. (a)a* (e!ara %er*a.anan dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea KB dengan #e%$-.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! /. Men)ana &dea . 0.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 25 . pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$.. Mengena.+a(%& .a.2. .0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2.da-a +e-#aga& (&%$a(&. K1n%r$*%&:&( e ..2 Men"$($n $r$%an Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% K1n%e*(%$a!ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er././ Me-a.2 Mema"ami dan men unakan 0././ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-.2 Me #&na dan e a'a & Ba!aan &n%en(&.2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Ke$(a'a. EMK 2. BCB /.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.

2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.dan enge-a( KP In%er+er(1naBCB MUKA SURAT 2 ...anan < TAJUK : KAMBING TENUSU BI4TEKN4L4GI 2.7. /.. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( dan Te*n1-1g& EMK Ke$(a'a./ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul! KB 2...RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 2/ TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN STANDARD KANDUNGAN 1. (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.. dengan #e%$-.. dan de(*r&+%&. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) . e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara -&(an dengan #e%$-. #er#en%$* & ag&na%&. Mendengar..2 Mendengar.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an Meng$ +$. STANDARD PEMBELAJARAN 1./. Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Meng'$#$ng*a&%*an "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men&-a& $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan #e%$-.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /.. K1n(%r$*%&:&( e Men)ana &dea .. e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an.

.da-a +e-#aga& (&%$a(&.dan %&da* ..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& 0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 2! .. 0./.1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga. Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&.1r a.dan en"a%a*an < +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& .1r a.dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$./ Ber%$%$r.1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( da-a (&%$a(& . #er#$a. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! MINGGU 20 DAN 22 TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : HASIL GUNA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.(e!ara SERBA #er%a%a($(&-a.1r a.dan %&da* PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a (e*&%ar EMK 1.

. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-... dit$nt$n atau diba#a den an betul! /. MUKA SURAT 2" . Ba!aan en%a-&( ..1r a. d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(..1. 0.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-...1 Me a'a & dan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) engg$na*an /..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2. Men(&n%e(&( Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP In%er+er(1naBCB Ba!aan &n%en(&.>. Ke$(a'a.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar. Meng&%-a* Meng'$#$ng*a&%*an . Membina dan menulis perkataan.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.anan Krea%&:&%& dan In1:a(& 2..0 Me #a!a.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar.a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. .(e!ara #er%a%a($(&-a.0. frasa dan ayat den an betul! . Me #&na dan en$-&( )a.

1.1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga. MINGGU 27 DAN 2= TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : STANDARD KANDUNGAN 1. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$./ Ber%$%$r./. 0. 0.. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&.eng&*$% *1n%e*(..%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1ra- OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 2# .7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$.dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$.2 Ber#$a. #er#$a..dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& STANDARD PEMBELAJARAN 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 g1-1ngan *a%a dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 PEKERTI MULIA AMALAN KITA .0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&. dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan 0. 2. .1r a./ Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-.. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.. NILAI Ker)a(a a Ka(&' (a"ang KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aK1n(%r$*%&:&( e Menge!a KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan & #a(an /.(e!ara #er%a%a($(&-a.1.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /. Mema"ami dan membina ayat yan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 30 .a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-.. 0.0 Me #a!a. .1r a(e!ara #er%a%a($(&-a. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$.ra(a dan a"a% dengan #e%$-... Me #&na dan en$-&( +er*a%aan.1 Meng$)ar*an a"a% "ang engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara gra a%&( *rea%&.dan %&da* . 0.1r a.0. (e($a& da-a (&%$a(& %&da* .1 Me a'a & dan engg$na*an &dea "ang %e+a% (e a(a g1-1ngan #er!er&%a *a%a dengan #e%$.2. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dengan (e#$%an "ang #e%$'&#$r. (e!ara d&d&* '&#$r.eng&*$% *1n%e*(..eng&*$% *1n%e*(. e a'a & dan enaa*$.2 Me #a!a. .

MINGGU 2> TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : 6INTA NEGARA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1../ Ber%$%$r. dan a"a% +a(&. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 31 . Ber#$a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 betul dalam pelba ai situasi! 0.dan %&da* .dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& AKAN . #er#$a.1r a..da-a +e-#aga& (&%$a(&.da-a PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an NILAI Pa%r&1%&( e 1.1r a.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&. dengan #e%$..%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$./.(e!ara #er%a%a($(&-a.

. e a'a & dan enaa*$. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&. Me #a!a.(e!ara #er%a%a($(&-a.1r a. dan a"a% +a(&.1r a.0 Memba#a.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%... He a' T&ngg& KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aMe #$a% $r$%an KP In%er+er(1naVer#a-3-&ng$&(%&* BCB Men!a%a% n1%a /. 2.2.dan )e-a(..... dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.. . 0.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! (&%$a(& . mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! ..dan %&da* .0. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 32 . dengan #e%$. /..#a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2.

#er#$a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI ./ Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 33 .dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& 1./.@ DAN .1 TEMA 7: P4TERT MALA5SIA TAJUK : 1./ Ber%$%$r.

. +engg$naan *a%a. BCB Ba!aan &n%en(&. 2.1 Me #a!a dan e a'a & Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP Ver#a-3-&ng$&(%&* #er. 2.2. frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! 2.1r a. da"a +e-#aga& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an .= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 34 .dan %&da* . & #$'an dan (%r$*%$r a"a%.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a.&*&r (e!ara *rea%&. %anda #a!a. .2 Memba#a dan mema"ami perkataan.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan. Ba!aan & #a(an .dan %&da* Pa%r&1%&( e KB Men)ana &dea Menge!a 2.. gra a%&( da-a (&%$a(& ..1r a.1r a.(e!ara #er%a%a($(&-a. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-..2.(e!ara #er%a%a($(&-a.1r a.=.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 NEGARAKU GEMILANG .

Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.eng&*$% *1n%e*(./ 0. 0. '&#$r.1.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 35 ...1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /. dengan #e%$..

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 .2 DAN . TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN 1.0. Men"$($n $r$%an Men)ana &dea BCB Ba!aan & #a(an Men!a%a% n1%a /.1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* MUKA SURAT 3 +e-#aga& #a'an #$*an (a(%era $n%$* $rn&. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Me #$a% r$)$*an .2 Me #a!a dan e a'a & KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an K1n%e*(%$aMenge!a .2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a....0. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& . ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK TAJUK : SUMBER PENDAPATAN 2.2. engena.a!ana..anan 2.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 1..0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! /..+a(%& n&-a& .2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er. Ke$(a'a.

1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$.1.2. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 3! . +e #en%$*an *a%a "ang (e($a& da-a +e-#aga& (&%$a(& dengan #e%$-.da-a +e-#aga& (&%$a(&. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. .2 Me a'a & dan engg$na*an 0.. '&#$r.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 dengan *rea%&. 0. 0. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.a!ana..0 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : PENGUSAHA BERAAAASAN 1. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$...2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan 2.anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Menaa*$Mengana-&(&( K1n(%r$*%&:&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* PM Ba!aan KM' Mengg$na*an & ag&na(& dan *rea%&:&%& MUKA SURAT 3" .2 ./ DAN .1 bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an da"a #er.0.&*&r (e!ara *rea%&.engg$na*an a"a% "ang engand$ng& .2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga.2. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar.2.. ..2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK Ke$(a'a.1 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) . 2.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 2.. 2. 1.

da-a +e-#aga& (&%$a(&.. 0.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN MUKA SURAT 3# OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) ./ Me-a. /.dengan engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a../.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a %er(e#$%. 0..eng&*$% *1n%e*(.1.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r. /. 0. a*-$ a% "ang #e%$.da-a +e-#aga& (&%$a(&. dengan #e%$. dan a"a% +a(&. Me a'a & dan e #&na a"a% "ang #e%$.

..anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Meng&%-a* K1n(%r$*%&:&( e KP . Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%. MUKA SURAT 40 .2.1 ILMU E*1n1 & NILAI Berd&*ar& EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Ke$(a'a..> ..7 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : MENGURUS AANG 2.1 In%er+er(1naBCB Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an Menulis ulasan tentan pelba ai #$*an (a(%era "ang d&dengar.2 %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n..2 1.2 DAN ..2. a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. ba"an sastera dan bukan sastera d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Berbi#ara untuk menyampaikan Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an maklumat tentan sesuatu perkara a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan daripada pelba ai sumber den an %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara tepat se#ara bertatasusila! (e!ara #er%a%a($(&-a.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% . -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1 Me #a!a +e-#aga& #a'an dengan -an!ar. (e#$%an "ang )e-a( dan "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( &n%1na(& "ang #e%$-. 1..>. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan 2..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 KURIKULUM .

/.1./ Me-a.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 yan diden ar. *a%a +er&n%a' dan *a%a den an betul +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a men unakan #an%$.2 +$&(& Me #&na dan e a'a & (a)a* #e%$.adan &nda' ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.(e!ara %er*a. /. Ba!aan -$n!$ran Ba!aan & #a(an /. 0. 0. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN MUKA SURAT 41 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .a9*an dan e a'a & dengan &n%1na(& "ang engg$na*an #a'a(a "ang (e!ara d&d&* '&#$r. dit$nt$n atau diba#a dan engg$na*an #a'a(a "ang Per#&n!angan den an betul! gra a%&(.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 KURIKULUM . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ke("$*$ran Pa%r&1%&( e 2.= TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH 1.2.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) BCB Ba!aan &n%en(&. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1.. /. KB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Men)ana &dea K1n%e*(%$a. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1. MUKA SURAT 42 .2.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga... Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a..1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan KP Ver#a-3-&ng$&(%&* TAJUK : ALAM SEKITAR TANGGUNGJAAAB KITA .2.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar.. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! /.

0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 43 . *a%a na a dan *a%a ad)e*%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&d&* '&#$r. 8&. +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.1 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&. 3*an.2 0.2.

> DAN /@ TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : LESTARIKAN ALAM KITA 1. ./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-..7.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK 2.2. 2. K1n(%r$*%&:&( e ./. &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&.1. dengan #e%$-.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan Men)ana &dea K1n%e*(%$aMenge!a KP In%er+er(1na- .1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. /.1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an.eren( #e%$-. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 44 .. Krea%&:&%& dan In1:a(& Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men(&n%e(&( $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Me #$a% &n.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1..1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. /.

eng&*$% *1n%e*(.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! ganda (e+ara dengan #e%$.1.2. 0. Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 45 .da-a +e-#aga& (&%$a(&.2 0.2. 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

dan de(*r&+%&.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila! 1.2.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4 .1 Meng$)ar*an a"a% "ang gra a%&( dengan (e#$%an "ang #e%$. #er#en%$* & ag&na%&.dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a Men)ana &dea Menge!a BCB Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&..0 Memba#a.1 2. /. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! KB Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada Mer$ $( #a'an +r1(a dengan #e%$-.7.0.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan In1:a(& /1 TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : SA5ANGI ALAM SEKITAR 1. Menaa*$. Men$-&( +erenggan Ba!aan -$n!$ran ..7. dengan #e%$-.

2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&.. 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. Me a'a & dan engg$na*an *a%a a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 (e!ara d&d&* '&#$r.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4! . /. 0.2.

0. KM' Mera a-*an /2 DAN /.a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Te*n1-1g& Ma*-$ a% dan K1 $n&*a(& KB Men(&n%e(&( Men)ana &dea Me #$a% $r$%an Menge!a K1n(%r$*%&:&( e Mengana-&(&( BCB /.2.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a "ang &nda' dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a Ba!aan &n%en(&. 2.2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er. ..0. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4" .1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.2 Me #a!a.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! 1. TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : SAINS DALAM KEHIDUPAN 1. /..2. e a'a & dan enaa*$.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! .0 Memba#a.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r.eng&*$% *1n%e*(. 0.1 Me a'a & dan engg$na*an g1-1ngan *a%a dengan #e%$. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$.1.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&.1.eng&*$% *1n%e*(. 0. 0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4# .2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(.

. .. #er#en%$* & ag&na%&. .2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a. dan de(*r&+%&..2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. dengan #e%$-. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.#a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.. e a'a & dan enaa*$.. e-a-$& -a*1nan (e!ara OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Men)ana &dea KP In%er+er(1naBCB Per#&n!angan MUKA SURAT 50 ..2. Me #a!a.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /.0.7.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1. 2.0 Me #a!a. /.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an TEKN4L4GI SEMAKIN 6ANGGIH 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Menge!a Mere*a !&+%a K1n%e*(%$a- // TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : 1.

Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&.1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga.dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$... OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 51 . dan &n%1na(& "ang #e%$..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&d&* '&#$r. 0.dan )e-a(.. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.

. Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.2 2.eren( K1n(%r$*%&:&( e Mer$ $( B6B Per#&nn!angan /0 TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : BIJAK MEN6IPTA 1.2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an #$*an (a(%era $n%$* engena.>.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an Me #$a% &n. d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.2. dit$nt$n atau diba#a den an betul! .7. . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 52 .+a(%& n&-a& $rn&.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila! 1. 2.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar.2..

1 Me a'a & dan g1-1ngan *a%a dengan #e%$- engg$na*an eng&*$% *1n%e*(.. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 53 . 0. /..eng&*$% *1n%e*(.1.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&..2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful