You are on page 1of 30

SMJK PULAU SEBANG

( SEJARAH TINGKATAN 5 )

2014
1

Minggu Penggal 1

Tema/Tajuk 10$ K%M"&C"' & # & P%(K%M) &* & & +I,& 'I+M% +%HI&** P%( &* #"&I K%#"

Hasil Pembelajaran Memahami -aktor imperialisme )arat di sia Tenggara ras 1

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Men atakan takri! imperialisme 10.1.Kemunculan dan Men enaraikan kuasa perkembangan imperialis barat di Asia Tenggara nasionalisme di Asia Men atakan lokasi kuasa-kuasa Tenggara imperialis barat di Asia Tenggara Men atakan !aktor-!aktor a) Imperialisme Barat di Asia imperialisme barat di Asia Tenggara Tenggara ras 2 Meng"uraikan !akto-!aktor i. Imperialis Barat imperialisme Barat di Asia Tenggara Men usun secara kronologi ii. Faktor imperialisme kedatangan kuasa Barat ke Asia - Penguasaan ekonomi dan Tenggara politik ras . Merasionalkan keistime#aan Asia Tenggara ang menarik minat imperialisme Barat

Imperialis Imperialisme Kronologi

Perbincangan kumpulan : Faktor ang memba#a imperialisme Barat ke Asia Tenggara Melabel peta : $okasi penguasaan kuasakuasa imperialis barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungjawab kita %edia bertanggung &a#ab memperta"ankan negara Berbangga dengan keistime#aan negara

'

Minggu

Tema/Tajuk b) Peruba"an sistem politik

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

'

Memahami sistem politik /ang diperkenalkan oleh kuasa )arat di i. Pengenalan sistem birokrasi sia Tenggara Barat ras 1 Men enaraikan peruba"an pentadbiran kuasa Barat di Asia Tenggara ras 2 Meng"uraikan peruba"an pentadbiran di Asia Tenggara Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa pen&a&a"an barat di Asia Tenggara ras . Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi Barat c) *asionalisme di Asia Tenggara i) Faktor kemunculan nasionalisme Memahami gerakan nasionalisme di sia Tenggara ras 1 Men atakan takri! nasionalisme Men enaraikan !aktor ang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara Men enaraikan toko"-toko" nasionalis di Asia Tenggara ras 2 Meng"uraikan !aktor ang ang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara

Birokrasi

Pengurusan grafik ( Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa pen&a&a"an ole" kuasa Barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungjawab kita %edia bertanggung &a#ab memperta"ankan negara Berbangga dengan keistime#aan negara

*asionalisme *asionalis

Membina peta minda ( Pengaru" luar ter"adap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Mempertahankan kedaulatan negara %edia bekorban untuk memperta-"ankan bangsa dan negara

Minggu ii)

Tema/Tajuk Perkembangan nasionalisme ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah ,erakan Isla" ,erakan seder"ana ,erakan radikal ,erakan secular ,erakan massa -e.olusi %ekular

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan grafik ( Membandingkan gerakan nasionalisme T"ailand dengan nasionalisme negara-negara lain di Asia Tenggara Kajian teks ( %ala" Asu"an *oli Me Tangere

Men atakan ciri-ciri nasionalisme ta"ap pertama di Asia Tenggara Men atakan ciri-ciri nasionalisme ta"ap kedua di Asia Tenggara ras 2 Membincangkan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara ras . Membandingkan corak pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara Memahami perjuangan pemimpin setempat menentang )ritish ras 1 Men enaraikan toko" tempatan ang menentang Britis" Men atakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang Britis" Menceritakan peristi#a per&uangan pemimpin setempat menentang Britis" ras 2 Meng"uraikan sebab pemimpin setempat ber&uang menentang Britis" Membandingkan bentuk per&uangan pemimpin setempat menentang Britis"

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Mempertahankan kedaulatan negara %edia bekorban untuk memperta-"ankan bangsa dan negara

Catatan

10.' *asionalisme di Mala sia se"ingga Perang 0unia Kedua / a) Per&uangan pemimpin setempat menentang Britis" Pemerinta"an dan pentadbiran Britis".

Pemimpin setempat Anti-Britis" Marua" bangsa Pe&uang bangsa

Buku skrap : Biogra!i pemimpin setempat menentang Britis" Melabel peta : Tempat kebangkitan pemimpin setempat menentang Britis"

i.

Memartabatkan perjuangan tokohtokoh tanah air Berani memperta-"ankan marua" bangsa dan negara Meng"arga i pengorbanan dan per&uangan toko"toko" tana" air

Minggu ii. 1

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan 0 7Pemimpin setempat( Pe&uang atau pemberontak8 7Bulat air kerana pembetung3 bulat manusia kerana mua!akat8

Peristi#a penentangan ras . pemimpin setempat Memba"askan per&uangan 20ol %aid3 -entap3 pemimpin setempat sebagai pe&uang % eri! Masa"or3 0ato bangsa Ma"ara&a $ela3 Men&elaskan kepentingan 4amtuan Anta"3 0ato5 pemua!akatan untuk mencapai Ba"aman3 Mat %alle"3 matlamat sesuatu per&uangan Tok 6anggut3 Antanom3 Abdul -a"man $imbong) ,erakan nasionalisme se"ingga Perang 0unia Kedua Faktor-!aktor ang men umbang kepada perkembangan nasionalisme Memahami perkembangan gerakan nasionalisme sehingga Perang #unia Kedua ras 1 Men atakan !aktor-!aktor ang men umbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme ras 2 Meng"uraikan !aktor ang men umbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme ras 1 Men enaraikan toko" ang terlibat dalam ,erakan Isla" Men atakan maksud dan matlamat ,erakan Isla" Men atakan matlamat ,erakan Isla" ,erakan Isla" Kaum Muda Kaum Tua *asionalis

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Memartabatkan perjuangan tokohtokoh tanah air Berani memperta-"ankan marua" bangsa dan negara Meng"arga i pengorbanan dan per&uangan toko"toko" tana" air

Catatan

b)

i. 9

Projek Buku Skrap : Biogra!i per&uangan toko"toko" tempatan Britis" menentang Simulasi : Per&uangan toko"-toko" tempatan menentang Britis" Forum : Isu-isu per&uangan Kaum Muda

Kesepakatan dalam perjuangan :idup bersatu padu %edia memperta"ankan marua" bangsa Membuda akan ilmu dalam kehidupan M empelbagaikan strategi mencapai matlamat ang

ii.

,erakan Isla"

ras 2 Meng"uraikan per&uangan gerakan Isla" ras . Menilai #a#asan Kaum Muda dalam mendaulatkan bangsa Mela u Minggu iii. 1 < 1 Persatua n %a"abat Pena 2PA%PAM) Kesatuan Mela u %elangor Kesatuan Mela u Muda 2KMM) Kesatuan Kebangsaan Mela u %ara#ak Perkembangan dan peranan ak"bar dan ma&ala" 2Al Imam3 %eruan Al-A="ar3 Pili"an Timur3 Ma&ala" ,uru3 >arta Mala a3 Ma&lis3 ?tusan Mela u3 %audara3 Fa&ar %ara#ak3 $ida" Benar3 Alras 1 Men enaraikan ak"bar dan ma&ala" ang berperanan dalam gerakan nasionalisme Men atakan perkembangan peranan ak"abar3 ma&ala" dan no.el dalam gerakan nasionalisme ras 2 Pengurusan grafik : Melengkapkan carta isu per&uangan ak"bar dan ma&ala" Kajian teks : Kar a-kar a penulisan sebelum Perang 0unia Tema/Tajuk Per&uangan badanbadan dan kesatuan Kesatuan Mela u %ingapura 2KM%) ras 1 Men atakan tu&uan pertubu"an ras 2 Meng"uraikan isu ang diper&uangkan ole" badan-badan dan kesatuan dalam gerakan nasionalisme Hasil Pembelajaran Pan-Islamisme

satu B er!ikiran kreati! dalam meng"asilkan idea

Konsep/ Istilah %osio-ekonomi %osio-politik

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pen usun !rafik : Matlamat Per&uangan parti

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Sedia berkorban Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

Catatan

1 1 1

i..

10

Sedia berkorban Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

"jian 2ormatiPertama

Ik"#an)

Men&elaskan peranan ak"bar dan ma&ala" dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme ras . Menilai keberkesanan peranan ak"bar dan ma&ala" dalam kebangkitan semangat nasionalisme Mengklasi!ikasikan isu3 per&uangan ak"bar dan ma&ala" dalam gerakan nasionalisme Hasil Pembelajaran Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa ras 1 Mentakri!kan konsep negara dan bangsa Men enaraikan ciri-ciri negara dan bangsa ras 2 Menerangkan latar belakang pembinaan negara 6erman dan Itali Meng"uraikan ciri-ciri negara dan bangsa ras . Menilai kepentingan pembentukan negara dan bangsa Membandingkan proses pembinaan negara dan bangsa kera&aan Madina"3 Itali dan 6erman Konsep/ Istilah *egara Bangsa *egara bangsa Kera&aan Piagam Perlembagaan @-eal Politics5 ?ndang

Kedua

Minggu

Tema/Tajuk 11$ P%M)I& & &%* ( # & ) &*+ K% ( H K%M"&C"' & &%* ( M ' 3+I )%(# "' T

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan berkumpulan : Airi-ciri negara dan bangsa Simulasi : Mentrans!ormasikan konsep negara ke dalam proses pembinaan sebua" kelas cemerlang

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kebanggaan warisan bangsa dan negara Men an&un g #arisan bangsa Kesultanan Mela u Melaka ang berdaulat Bersama memperta"ankan kedaulatan negara

Catatan

11

11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa a) $atar belakang konsep negara dan bangsa( Pembinaan negara bangsa Kera&aan Islam Madina"3 Kera&aan Itali dan 6erman

i) 1

ii) Airi-ciri negara dan bangsa

Memahami 4iri14iri negara dan bangsa /ang 5ujud pada 6aman Kesultanan Mela/u Melaka dan negeri1negeri

1'

Bangsa *egara Kera&aan Perlembagaan

Mela/u selepas Melaka ras 1 Men enaraikan ciri-ciri asas negara dan Meng"uraikan ciri-ciri negara dan bangsa

*egara Bangsa

Peta minda : Airi-ciri negara dan bangsa

"#$% P&'$&N!()(N P&N!!(* + ,--./0.-/+1 2 0/./0.-/+13

Minggu

Tema/Tajuk b) Kesultanan Mela u Melaka - Airi-ciri negara dan bangsa ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Peta minda : Airi-ciri negara dan bangsa pada =aman Kesultanan Mela u Melaka

1)

Men enaraikan ciri-ciri asas negara dan bangsa pada =aman Kesultanan Mela u Melaka ras 2 Meng"uraikan ciri-ciri negara dan bangsa ang diamalkan pada =aman Kesultanan Mela u Melaka ras 1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Mela u Meng"orm ati institusi pemerinta"an negara

Catatan

c) 1+ i. ii. 1/

>arisan negeri-negeri Mela u 6o"or ?ndang-undang Tubu" Kera&aan 6o"or Terengganu Ittqan ilmuluk bitadil il-suluk

Men atakan ciri-ciri #arisan Kesultanan Mela u Melaka dalam undang-undang Kera&aan 6o"or

Peta minda : Airi-ciri negara dan bangsa pada =aman Kera&aan 6o"or

ras 1 Men atakan ciri-ciri #arisan Kesultanan Mela u Melaka dalam undang-undang Kera&aan Terengganu ras 1

Kajian 4okumen: ?ndang-?ndang Tubu" Terengganu

iii.

Kelantan

Peta Konsep :

11

%istem 6emaa" Menteri

Men atakan %istem 6emaa" Menteri di Kelantan

Tugas 6emaa" Menteri

Minggu

Tema/Tajuk i.. *egeri %embilan - Prinsip 0emokrasi - Konsep persekutuan ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah $embaga Buapak %uku Perut Menobat

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan grafik : %truktur pentabiran di *egeri %embilan

19

Memeri"alkan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di *egeri %embilan ras 2 Membandingkan sistem pentadbiran ang di#arisi ole" negeri-negeri Mela u selepas Kesultanan Mela u Melaka ras . Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa ang terdapat pada =aman Kesultanan Mela u Melaka ang di#arisi ole" negeri-negeri Mela u Membandingkan amalan demokrasi dalam adat pepati" dengan amalan demokrasi masa kini Memahami proses pembentukan Mala/an "nion dan Perlembagaan Tanah Mela/u 1748 ke arah pembinaan negara dan bangsa ras 1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Mela u Meng"orm ati institusi pemerinta"an negara

Catatan

1;

d) Mala an ?nion 1<+1 dan Persekutuan Tana" Mela u 1<+;. i. Mala an ?nion

,agasan

Perbincangan

Berbangga sebagai

<

- Kandungan perlembagaan

Men atakan ciri-ciri ,agasan Mala an ?nion 1<+1 ras 2 Meng"uraikan isi-isi Per&an&ian Mala an ?nion 1<+1

Mala an ?nion 6us %oli

Kumpulan: Airi-ciri Mala an ?nion *awatan kelas: Perpustakaan negeri untuk mencari ba"an tentang Mala an ?nion Kui5: Mala an ?nion

rak at Mala sia Meng"ormati ra&a dan pemimpin negara Bersemangat Kekitaan Men&alinkan semangat bersatupadu dan ber"armoni

Minggu

Tema/Tajuk d) Mala an ?nion 1<+1 dan Persekutuan Tana" Mela u 1<+;. - Penentangan ter"adap Mala an ?nion

Hasil Pembelajaran Memahami proses pembentukan Mala/an "nion dan Perlembagaan Tanah Mela/u 1748 ke arah pembinaan negara dan bangsa ras 1 Menceritakan penentangan orang Mela u ter"adap Mala an ?nion 1<+1 Men enaraikan banta"an orang Mela u3 -a&a-ra&a dan sokongan orang dagang kepada Mala an ?nion ras 2 Meng"uraikan langka"langka" pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; 2pembubaran Mala an ?nion 1<+1) ras 2 Meng"uraikan sebab-sebab penentangan orang Mela u dan sokongan orang dagang kepada Mala an ?nion 1<+1 ras . Meng"ubungkaitkan Mala an ?nion 1<+1 dengan

Konsep/ Istilah

"adangan (kti6iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

,agasan Mala an ?nion 6us %oli

1<

Simulasi: 0emostrasi menentang Mala an ?nion ole" orang Mela u *awatan kelas: Perpustakaan negeri untuk mencari ba"an tentang Mala an ?nion *atihan indi6idu: Menulis esei pendek tentang parti-parti ang menentang dan men okong Mala an ?nion

Berbangga sebagai rak at Mala sia Meng"ormati ra&a dan pemimpin negara Bersemangat Kekitaan Men&alinkan semangat bersatupadu dan ber"armoni

10

pembinaan negara dan bangsa Menganalisis kepentingan Mala an ?nion 1<+1 kepada politik orang Mela u P%P%(IK+ & P%(T%&* H & T H"& P%P%(IK+ & P%(T%&* H & T H"& "#$% P&'$&N!()(N $()#N ,-7./8.-/+1 2 +8./9.-/+13

'0 '1

Minggu Penggal 2

Tema/Tajuk ii. Persekutuan Tana" Mela u 1<+; - ?sa"a ke ara" pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; - Kandungan perlembagaan ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan kelas: Membincangkan upacara menan-datangani Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u pada '1 6an. 1<+;

Men enaraikan isi-isi Per&an&ian Persekutuan 1<+; Men enaraikan toko"-toko" ang terlibat dalam proses membentuk Persekutuan Tana" Mela u 1<+; Men enaraikan langka"langka" pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; ras 2 Meng"uraikan langka"langka" pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; 2pembubaran Mala an ?nion 1<+1) Membincangkan peranan toko"-toko" utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; ras .

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Berdisiplin dan berbudi pekerti Bertindak #a&ar Bersemangat setia negara Bersedia berkorban untuk negara dan bangsa Berusaha dan produktif Men okon g dan melibatkan diri dalam usa"a pem-bangunan

Catatan

11

Meng"uraikan kepentingan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; dalam pembentukan negara dan bangsa Meng"ubungkaitkan Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u dengan Per&an&ian Merdeka 1</9

Minggu

Tema/Tajuk e) Kemunculan negara ang berdaulat )1 Bgos 1</9 i. %istem A"li Pakatan murni

Hasil Pembelajaran Memahami usaha1usaha ke arah kemun4ulan negara dan bangsa /ang berdaulat ras 1 Men atakan maksud %istem A"li Men atakan "asil pakatan murni ras 2 Meng"uraikan kepentingan %istem A"li Meng"uraikan kepentingan pakatan murni ras 1 Men atakan s arat per&an&iaan Persekutuan Tana" Mela u 1</9 Menceritakan pergerakan politik di %ara#ak dan %aba" ras 2

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan "jian 2ormatiKedua

Pakatan murni

' ii.

Kajian dokumen: Pengis ti"aran Kemerdekaan di Melaka

Bertoleransi bermuafakat untuk kepentingan negara Mengamalkan sikap bertolak ansur

iii. i..

Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u 1</9 Pergerakan politik di %ara#ak dan %aba"

Kemerde-kaan Kedaulatan Pemas "u-ran

*awatan : Memorial Almar"um Tuanku Abdul -a"man Putra $a angan 6ideo :

Memartabatkan bangsa dan kedaulatan negara Meng"arg ai kedaulatan negara

1'

Men&elaskan usa"a ke ara" kemerdekaan negara Men&elaskan senario pergerakan politik di sara#ak dan %aba" ras . Meng"ubungkaitkan Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u 1</9 dengan kedaulatan negara dan bangsa Membincangkan kepentingan kemunculan pergerakan politik di %ara#ak dan %aba" ke ara" pembentukan kera&aan negeri.

Pengis ti-"aran

0etik-detik pengis ti"aran kemerdekaan 1</9 Simulasi : ?nsur toleransi pakatan murni dilaksanakan dalam kelas

Minggu !) i. ii.

Tema/Tajuk Pembentukan Mala sia 11 %eptember 1<1) Idea pembentukan Mala sia -eaksi ter"adap pembentukan Mala sia

Hasil Pembelajaran Memahami matlamat pembentukan Mala/sia ras 1 Men atakan idea pembentukan gagasan Mala sia Men enaraikan sebab pembentukan Mala sia Men atakan reaksi dalam negara ter"adap pembentukan Mala sia Men atakan reaksi negara-negara luar ter"adap pembentukan Mala sia ras 2 Meng"uraikan sebab-sebab pembentukan Mala sia Men usun secara kronologi peristi#a pembentukan Mala sia

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keranamu Mala/sia % edia berkorban

Catatan

,agasan Kon!rantasi

Simulasi : Pengis ti"aran kemerdekaan Kajian dokumen : Per&an&ian Persekutuan 1</9 Kajian gambar : Pengis ti"aran kemerdekaan *awatan : Mu=ium dan arkib Kajian gambar : Peristi#a pembentukan Mala sia

- 0alam negara + - *egara-negara luar

1)

iii. Per&an&ian Mala sia 1<1)

Men&elaskan reaksi negara luar ter"adap pembentukan Mala sia ras . Menganalisis usa"a pemimpin negara menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara Mala sia ang berdaulat ras 1 Men enaraikan s arat per&an&ian Mala sia 1<1)

Perbincangan kumpulan : -eaksi negara-negara luar ter"adap pembentukan Mala sia

Sumbangsaran : % arat-s arat Per&an&ian Mala sia

Kesepakatan untuk kestabilan negara % entiasa bersatu padu

Minggu

Tema/Tajuk 11.' %istem pemerinta"an dan pentadbiran negara selepas merdeka a) Airi-ciri 0emokrasi Berparlimen Perlembagaan -a&a Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran Memahami 4iri14iri #emokrasi )erparlimen di Mala/sia ras 1 Mentakri! 0emokrasi Berparlimen Men enaraikan ciri-ciri 0emokrasi Berparlimen Men&elaskan konsep kelu"uran perlembagaan Men enaraikan kuasa 4ang 0i Pertuan Agong ras 2 Men&elaskan ciri-ciri 0emokrasi Berparlimen

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Sistem demokrasi sebagai ideologi pemerintahan negara Mendokon g amalan demokrasi negara kita Keluhuran Perlembagaan Memperta" ankan dan

Catatan

0emokrasi Perlemba-gaan Kelu"uran Perlembagaan -a&a Berperlembagaan

Kajian 4okumen 0 Perlembagaan *egara 2Perkara )3/3;3 1131/'31/)) Perbincangn berkumpulan : Bidang kuasa 4ang 0i Pertuan Agong

i. / ii.

1+

Men&elaskan kepentingan perlembagaan Men&elaskan proses pindaan perlembagaan ras . Men&elaskan kepentingan pindaan perlembagaan Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara ang tidak bole" dipersoalkan Me#a&arkan peranan rak at dalam menentukan pemerinta"an negara

mendaulatkan Perlembagaan *egara Kesetiaan kepada raja dan negara M eng"ormati ra&a dan pemimpin negara

Minggu iii.

Tema/Tajuk Badan pemerinta" ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah Parlimen 6emaa" Menteri Pengasingan kuasa Badan pelaksana Badan ke"akiman

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincanga berkumpulan : Bidang kuasa 4ang 0i Pertuan Agong3 Badan Pemerinta" dan Badan Ke"akiman

Men enaraikan badan-badan pemerinta" dan !ungsin a ras 2 Membandingkan !ungsi badanbadan pemerinta"

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kedaulatan undangundang Patu" kepada peraturan dan undangundang

Catatan

Badan Perundangan 0e#an negara

1/

0e#an rak at Brdinan Cnakmen Akta i.. .. Pili"anra a Parti politik ras 1 Pili"anra a Simulasi : Proses pili"anra a Pengurusangrafik ( Perkembangan parti-parti politik di Tana" Mela u3 %aba" dan %ara#ak Kepimpinan melalui teladan Bertanggu ng&a #ab dalam kepimpinan Pilihan ra a penting dalam sistem demokrasi Menunaikan "ak dan tanggung&a#ab Men atakan proses pili"anra a Men atakan pi"ak ang terlibat dalam pili"anra a Men enaraikan parti politik ang ditubu"kan se"ingga ta"un 1<1) ras 2 Meng"uraikan proses pili"anra a Menggalurkan perkembangan parti politik di Tana" Mela u3 %ara#ak dan %aba" selepas Perang 0unia Kedua se"ingga ta"un 1<1) ras . Me#a&arkan peranan rak at dalam menentukan pemerinta"an negara

Minggu b) i.

Tema/Tajuk Kera&aan Persekutuan Kera&aan Pusat

Hasil Pembelajaran Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan &egeri ras 1 Men atakan kera&aan persekutuan Men atakan senarai kuasa kera&aan pusat dan kera&aan negeri Men atakan bidang kuasa senarai bersama ras 2

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Persefahaman dalam kerajaan Persekutuan menjamin kesejahteraan negara Mengamal kan sikap bermua!akat

Catatan

Kera&aan persekutuan Kera&aan pusat Kera&aan negeri %enarai bersama

ii. Kera&aan *egeri

Pengurusan grafik : Bidang kuasa kera&aan pusat3 bidang kuasa3 kera&aan negeri dan senarai bersama

11

Meng"uraikan bidang kuasa kera&aan pusat3 kera&aan negeri dan senarai bersama ras . Meng"uraikan kepentingan ker&asama kera&aan pusat dan kera&aan negeri bagi me#u&udkan sebua" kera&aan persekutuan ang kuku" Merasionalkan kepentingan pemba"agian kuasa

Keka aan negara dinikmati bersama

Minggu c) i. ; iii.

Tema/Tajuk $ambang-lambang negara 6ata *egara

Hasil Pembelajaran Memahami kepentingan memartabatkan lambang1lambang negara ras 1 Men enaraikan lambanglambang negara Men atakan makna ang terdapat pada lambang-lambang negara

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

%etia negara 6ati diri 6ata

ii. Bendera Kebangsaan $agu Kebangsaan

Buku skrap : $ambang-lambang negara dan ta!sirann a Pertandingan melukis : $ambang-lambang negara

*ambang negara simbol kedaulatan Meng"orm ati dan meng"a ati lambang-lambang

19

ras 2 Menta!sir lirik lagu kebangsaan Meng"uraikan !ungsi lambanglambang negara ras . Mengaplikasikan cara-cara meng"ormati lambang-lambang negara Menganalisis peranan lambang-lambang negara ke ara" penguku"an &ati diri bangsa Mala sia Menghasilkan mural : $ambang-lambang negara Simulasi : Men an i lagu kebangsaan dan menaikkan Bendera 6alur ,emilang

negara Memartab atkan lambanglambang negara

:ati diri bangsa kita Bersikap &ati diri

Minggu

Tema/Tajuk 11$. Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan a) Pembangunan Ckonomi

Hasil Pembelajaran Menilai ran4angan1ran4angan pembangunan ekonomi negara untuk kesejahteraan rak/at ras 1 Men enaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Kajian teks 0 -ancangan ekonomi lima ta"un

Keka aan negara dinikmati bersama Bersikap berdikari

1;

i. -ancangan $ima Ta"un - -ancangan Mala a Pertama < - -ancangan Mala a Kedua - -ancangan Mala sia Pertama - -ancangan Mala sia Kedua - -ancangan Mala sia Ketiga - -ancangan Ma-la sia Keempat - -ancangan Mala sia Kelima

Men atakan matlamat dan usa"a-usa"a ang dilaksanakan dalam -ancangan $ima Ta"un ras 2 Meng"uraikan matlamat dan usa"a-usa"a ang dilaksanakan dalam -ancangan $ima Ta"un Mengelaskan ob&ekti!3 matlamat dan usa"a-usa"a ang dilaksanakan dalam 0asar Ckonomi Baru ras . Membincangkan ke&a aan 0asar Ckonomi Baru 0CB) ke ara" perpaduaan dan kese&a"teraan rak at

*awatan : Memorial Tun Abdul -a=ak3 :IABM3 MA-A3 FC$0A Projek : Meng"asilkan biogra!i Tun Abdul -a=ak

Minggu

Tema/Tajuk iii. 0asar-dasar Pembangunan Ckonomi *egara - 0asar Pertanian *egara - 0asar Pens#astaan ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah Pens arikatan Pens#astaan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan grafik : 0asarpembangunan ekonomi negara

Men atakan dasar-dasar ekonomi negara ras 2 Men&elaskan dasar-dasar Pembangunan Ckonomi *egara

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kejituan perancangan menjamin kesejahteraan rak at Taba" meng"adapi

Catatan "jian 2ormatiKedua

1<

10 - 0asar Pens arikatan - 0asar :ala Aara Baru - 0asar Peningkatan 0a a Pengeluaran *egara 0asar Kependudukan

cabaran

Minggu

Tema/Tajuk b) Pembangunan dan perpaduan bangsa i. -ukun *egara

Hasil Pembelajaran Memahami usaha1usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa ras 1 Men enaraikan usa"a ke ara" pembangunan dan perpaduan bangsa Mela!a=kan prinsip-prinsip -ukun *egara

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Perpaduan menjamin keamanan Melibatkan diri dalam program

Catatan

Simulasi : Mela!a=kan ikrar -ukun *egara Perbincangan kumpulan :

ii. 0asar Pendidikan Kebangsaan dan

'0

11

Falsa!a" Pendidikan Kebangsaan

Men atakan langka"-langka" ke ara" pembentukan 0asar Pendidikan Kebangsaan Men atakan kandungan Falsa!a" Pendidikan Kebangsaan ras 2 Meng"uraikan kepentingan prinsip-prinsip -ukun *egara Men&elaskan kepentingan 0asar Pendidikan Kebangsaan dan Falsa!a" Pendidikan Kebangsaan ras . Mengupas prinsipprinsip -ukun *egara sebagai ideologi ke ara" perpaduan

Menta!sir prinsip -ukun *egara Pengurusan grafik : $angka"-langka" 0asar Pendidikan Kebangsaan

ke ara" perpaduan Sistem pendidikan negara kita bertaraf dunia Membuda akan ilmu Kepimpinan berwawasan Berbangga dengan pemimpin ber#iba#a

Minggu

Tema/Tajuk iii. Akta Ba"asa Kebangsaan i.. 0asar Kebuda aan Kebangsaan .. %ukan untuk

Hasil Pembelajaran Memahami usaha1usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa ras 1 Men atakan kandungan penggubalan Akta Ba"asa Kebangsaan Men atakan prinsip-prinsip

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

*awatan : Institusi penga&ian tinggi 0e#an Ba"asa dan Pustaka Kajian teks 0

'1

1'

perpaduan

0asar Kebuda aan Kebangsaan Men atakan kepentingan sukan untuk perpaduan ras 2 Men&elaskan peranan Ba"asa Kebangsaan3 Kebuda aan Kebangsaan dan sukan ke ara" membentuk perpaduan Meng"uraikan langka"langka" ke ara" memartabatkan Ba"asa Mela u

0asar Pela&aran Kebangsaan Memba"askan slogan 7Mala sia Bole"8 ke ara" pembentukan perpaduan

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran Memahami usaha Mala/sia menghadapi 4abaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju ras 1

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

11.+ Mala sia ke ara" negara ma&u a. >a#asan '0'0

,lobalisasi

*awatan : - Putra&a a

Berda a saing untuk kemajuan

''

- Idea dan konsep 1) - %embilan cabaran utama

Men atakan matlamat >a#asan '0'0 Men enaraikan sembilan cabaran >a#asan '0'0 Men atakan usa"a-usa"a untuk mencapai matlamat >a#asan '0'0 ras 2 Meng"uraikan sembilan cabaran >a#asan '0'0 Men&elaskan usa"a-usa"a ang diambil untuk mencapai matlamat >a#asan '0'0 ras . Membincangkan strategi Mala sia dalam meng"adapi cabaran masa kini Membincangkan tanggung&a#ab murid dalam merealisasikan >a#asan '0'0

- A ber&a a

T aba" meng"adapi cabaran

"#$% P&'$&N!()(N P&N!!(* %% ,+0./;.-/+1 2 -+./;.-/+13

Minggu

Tema/Tajuk 12$ M ' 3+I # & K%(9 + M

Hasil Pembelajaran Memahami pun4a dan kesan Perang #unia Pertama dan Perang #unia

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

')

&T ( ) &*+ 1'.1 Kon!lik Antarabangsa a) Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua

1+

Kedua ras 1 Men atakan negara ang terlibat dalam Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar ang terlibat dalam Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Men atakan sebab meletusn a Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Men enaraikan kesan Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Men atakan tu&uan penubu"an $iga Bangsa ras 2 Membandingkan sebab Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Meng"uraikan kesan Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Meng"uraikan sebab-sebab kegagalan $iga Bangsa ras . Meng"ubungkaitkan kesan perang 0unia Pertama dengan tercetus Perang 0unia Kedua Menganalisis implikasi perang dunia ter"adap keamanan dan kese&a"teraan se&agat

Kuasa Paksi Kuasa Berikat Kuasa besar

Pengurusan grafik : %ebab dan kesan - Perang 0unia Pertama - Perang 0unia Kedua - Perang 0ingin Menonton 6ideo0 Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Bercerita 0 Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Melabel peta : $okasi negara- negara terlibat

Persefahaman membawa keharmonian sejagat Bersatu padu dan ber"armoni Kepatuhan kepada undang-undang membawa kesejahteraan Meng"orm ati kedaulatan negara-negara ang merdeka Bersikap adil dan bertimbang rasa Mematu"i peraturan dan undang-undang

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/

Cadangan kti!iti

"nsur #an

Catatan

'+

Istilah b) Kemunculan Blok 0unia dan Perang 0ingin 2Kemunculan negaranegara 0unia Ketiga) Memahami sebab1sebab berlakun/a kemun4ulan )lok #unia dan Perang #ingin ras 1 Men atakan maksud Blok 0unia Men atakan maksud Perang 0ingin Men enaraikan sebab pembentukan Blok 0unia Men enaraikan negara-negara ang tergolong dalam Blok 0unia Men enaraikan sebab berlakun a Perang 0ingin ras 2 Meng"uraikan sebab berlaku Perang 0ingin Meng"uraikan kesan Perang 0ingin ter"adap kemunculan negara dunia ketiga ras . Meng"ubungkaitkan kesan Perang 0ingin ter"adap rantau Asia Tenggara

Pembelajaran

Tingkahlaku Patriotisme

Blok 0unia Tabir Besi Perang 0ingin Idealogi *egara dunia ketiga Kapitalisme Komunisme

Melabel peta : $okasi negara- negara terlibat Pengurusan grafik : Perbandingan ideolog ikomunisme dengan kapitalisme Peta minda : %ebab dan kesan Perang 0ingin

1/

Keamanan sejagat Tolak ansur dalam meng"adapi kon!lik

'/

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah 0asar luar :ubungan diplomatik pro-barat 0asar Berkecuali

Cadangan kti!iti Pembelajaran Membina peta minda 0 Asas penggubalan dasar luar Perbincangan 0 Kepentingan dasar luar negara

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Mala sia men inari pentas dunia Bangga sebagai rak at Mala sia Beker&asa ma dalam mengekalkan keamanan dunia

Catatan

11

1'.' Peranan dan sumbangan Memahami dasar luar Mala/sia Mala sia dalam ras 1 pertubu"an antarabangsa Men atakan dasar luar Mala sia a) 0asar luar Mala sia Men atakan asas penggubalan dasar luar Mala sia i. Asas penggubalan Men enaraikan kepentingan dasar luar Mala sia ii. Kepentingan dasar luar Men atakan perkembangan Mala sia dasar luar Mala sia ras 2 iii. Perkembangan Meng"uraikan asas-asas ang dasar luar Mala sia mempengaru"i penggubalan dasar luar Mala sia Membincangkan perkembangan dasar luar Mala sia selepas merdeka ras . Merasionalkan sebab peruba"an dasar luar dari pro-Barat kepada dasar berkecuali Men&elaskan kepentingan "ubungan luar

'1

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

19

b) Mala sia dalam Memahami peranan dan sumbangan pertubu"an antarabangsa Mala/sia di peringkat antarabangsa ras 1 a. Koman# Men atakan maksud el pertubu"an antarabangsa Men atakan penubu"an b. Pertubu" pertubu"an antarabangsa dan an Bangsa-bangsa matlamatn a Bersatu Men enaraikan pertubu"an antarabangsa ang dianggotai c. Pertubu" Mala sia an *egara-negara Men atakan peranan dan Berkecuali sumbangan Mala sia dalam pertubu"an antarabangsa d. *egara Men enaraikan toko"-toko" negara %elatan Mala sia ang men inari pentas dunia ras 2 e. Pertubu" Meng"uraikan peranan dan an Persidangan Islam sumbangan Mala sia dalam 2BIA pertubu"an antarabangsa Men&elaskan !aeda" ang diperole" Mala sia sebagai a"li pertubu"an antarabangsa ras . Membuktikan keberkesanan peranan Mala sia di peringkat antarabangsa

Kuasa .eto Koman#el

Perbincangan Kumpulan : Peranan dan sumbangan Mala sia dalam pertubu"an antarabangsa Kajian dokumen0 Isi kandungan Peris ti"aran $angka#i Pengurusan grafik : Faeda" ang Mala sia sebagai anggota pertubu"an antarabangsa Bibliografi : %umbangan Perdana Menteri di peringkat antarabangsa

'9

Minggu

Tema/Tajuk c) Mala sia dalam pertubu"an serantau ii. iii. B i.. A%CA* A%A MAP:I$I*0

Hasil Pembelajaran Memahami peranan dan sumbangan Mala/sia dalam pertubuhan serantau ras 1 Men atakan maksud pertubu"an serantau Men atakan pertubu"an ang dianggotai Mala sia di peringkat serantau Men atakan tu&uan penubu"an A%A3 MAP:I$I*0B dan A%CA* Men enaraikan peranan dan sumbangan Mala sia dalam pertubu"an serantau Men atakan !aeda" ang diperole" Mala sia sebagai anggota pertubu"an serantau ras 2 Men&elaskan tu&uan dan pencapaian A%A3 MAP:I$I*0B dan A%CA* Meng"uraikan peranan dan sumbangan Mala sia dalam A%CA* Men&elaskan !aeda" ang diperole" Mala sia sebagai anggota A%CA* ras . Men&elaskan peranan toko" Mala sia sebagai pen&ana idea dalam pertubu"an serantau

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Mala sia negara kita Berse!a"a man dan bermua!akat Taba" meng"adapi cabaran %emangat ke&iranan Keprihatian Mala sia ke arah kesejahteraan sejagat Peka ter"adap isu-isu antarabangsa Mala sia tanah airku Bersedia meng"adapi cabaran Berbangga men&adi rak at Mala sia

Catatan

DBPFA* %erantau

Pengurusan grafik : Penubu"an dan matlamat pertubu"an antarabangsa Kajian peta 0 *egara anggota A%CA* Keratan akhbar: Mengumpul maklumat mengenai peranan dan sumbangan Mala sia dalam A%CA* Pengurusan grafik : Perkembangan keanggotaan A%CA*

1;

';

Meng"ubungkaitkan DBPFA* dengan keaman dan kestabilan serantau

Minggu

Tema/Tajuk d) Aabaran masa depan - IAT3 K-Ckonomi dan K-%ociet )

Hasil Pembelajaran Memahami usaha Mala/sia menghadapi 4abaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju ras 1 Men atakan maksud globalisasi Men atakan maksud IAT3 K-

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

,lobalisasi IAT

Perbincangan kumpulan 0 - Kepentingan menguasai IAT3 K-Ckonomi dan

Negara kita tanggungjawab kita Merealisas ikan >a#asan

'<

1<

Ckonomi dan K-%ociet E Men atakan kepentingan penggunaan IAT3 K-Ckonomi dan K%ociet dalam era globalisasi ras 2 Meng"uraikan kepentingan IAT3 K-Ckonomi dan K-%ociet dalam era globalisasi Men&elaskan langka"-langka" Mala sia menga"adapi globalisasi ras . Meng"ubungkaitkan globalisasi ter"adap Mala sia dari aspek ekonomi3 sosial dan politik

K-Ckonomi K-%ociet

K-%ociet - Kesan-kesan globalisasi

'0'0 Kreatif dan ino6atif Mampu mereka cipta

'0 '1 ''

P%P%(IK+ P%P%(IK+

"' &*K 9I & P%(C") & P%(C")

& +PM & +PM

"#$% (K)%' $()#N ,--.++.-/+1 2 /1./+.-/+83 *%M ")%N !#(N SM:K P#*(# S&B(N! -/+1

)0