SMJK PULAU SEBANG

( SEJARAH TINGKATAN 5 )

2014
1

Minggu Penggal 1

Tema/Tajuk 10$ K%M"&C"' & # & P%(K%M) &* & & +I,& 'I+M% +%HI&** P%( &* #"&I K%#"

Hasil Pembelajaran Memahami -aktor imperialisme )arat di sia Tenggara • ras 1

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

1

Men atakan takri! imperialisme 10.1.Kemunculan dan • Men enaraikan kuasa perkembangan imperialis barat di Asia Tenggara nasionalisme di Asia • Men atakan lokasi kuasa-kuasa Tenggara imperialis barat di Asia Tenggara • Men atakan !aktor-!aktor a) Imperialisme Barat di Asia imperialisme barat di Asia Tenggara Tenggara ras 2 • Meng"uraikan !akto-!aktor i. Imperialis Barat imperialisme Barat di Asia Tenggara • Men usun secara kronologi ii. Faktor imperialisme kedatangan kuasa Barat ke Asia - Penguasaan ekonomi dan Tenggara politik ras . • Merasionalkan keistime#aan Asia Tenggara ang menarik minat imperialisme Barat

Imperialis Imperialisme Kronologi

Perbincangan kumpulan : Faktor ang memba#a imperialisme Barat ke Asia Tenggara Melabel peta : $okasi penguasaan kuasakuasa imperialis barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungjawab kita • %edia bertanggung &a#ab memperta"ankan negara • Berbangga dengan keistime#aan negara

'

Minggu

Tema/Tajuk b) Peruba"an sistem politik

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

'

Memahami sistem politik /ang diperkenalkan oleh kuasa )arat di i. Pengenalan sistem birokrasi sia Tenggara Barat ras 1 • Men enaraikan peruba"an pentadbiran kuasa Barat di Asia Tenggara ras 2 • Meng"uraikan peruba"an pentadbiran di Asia Tenggara • Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa pen&a&a"an barat di Asia Tenggara ras . • Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi Barat c) *asionalisme di Asia Tenggara i) Faktor kemunculan nasionalisme Memahami gerakan nasionalisme di sia Tenggara ras 1 • Men atakan takri! nasionalisme • Men enaraikan !aktor ang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara • Men enaraikan toko"-toko" nasionalis di Asia Tenggara ras 2 • Meng"uraikan !aktor ang ang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara

Birokrasi

Pengurusan grafik ( Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa pen&a&a"an ole" kuasa Barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungjawab kita • %edia bertanggung &a#ab memperta"ankan negara • Berbangga dengan keistime#aan negara

*asionalisme *asionalis

)

Membina peta minda ( Pengaru" luar ter"adap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Mempertahankan kedaulatan negara • %edia bekorban untuk memperta-"ankan bangsa dan negara

)

Minggu ii)

Tema/Tajuk Perkembangan nasionalisme ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah ,erakan Isla" ,erakan seder"ana ,erakan radikal ,erakan secular ,erakan massa -e.olusi %ekular

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan grafik ( Membandingkan gerakan nasionalisme T"ailand dengan nasionalisme negara-negara lain di Asia Tenggara Kajian teks ( %ala" Asu"an *oli Me Tangere

+

Men atakan ciri-ciri nasionalisme ta"ap pertama di Asia Tenggara • Men atakan ciri-ciri nasionalisme ta"ap kedua di Asia Tenggara ras 2 • Membincangkan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara ras . • Membandingkan corak pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara Memahami perjuangan pemimpin setempat menentang )ritish ras 1 • Men enaraikan toko" tempatan ang menentang Britis" • Men atakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang Britis" • Menceritakan peristi#a per&uangan pemimpin setempat menentang Britis" • • ras 2 Meng"uraikan sebab pemimpin setempat ber&uang menentang Britis" Membandingkan bentuk per&uangan pemimpin setempat menentang Britis"

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Mempertahankan kedaulatan negara • %edia bekorban untuk memperta-"ankan bangsa dan negara

Catatan

10.' *asionalisme di Mala sia se"ingga Perang 0unia Kedua / a) Per&uangan pemimpin setempat menentang Britis" Pemerinta"an dan pentadbiran Britis".

Pemimpin setempat Anti-Britis" Marua" bangsa Pe&uang bangsa

Buku skrap : Biogra!i pemimpin setempat menentang Britis" Melabel peta : Tempat kebangkitan pemimpin setempat menentang Britis"

i.

Memartabatkan perjuangan tokohtokoh tanah air • Berani memperta-"ankan marua" bangsa dan negara • Meng"arga i pengorbanan dan per&uangan toko"toko" tana" air

+

Minggu ii. 1

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan 0 7Pemimpin setempat( Pe&uang atau pemberontak8 7Bulat air kerana pembetung3 bulat manusia kerana mua!akat8

Peristi#a penentangan ras . pemimpin setempat • Memba"askan per&uangan 20ol %aid3 -entap3 pemimpin setempat sebagai pe&uang % eri! Masa"or3 0ato bangsa Ma"ara&a $ela3 • Men&elaskan kepentingan 4amtuan Anta"3 0ato5 pemua!akatan untuk mencapai Ba"aman3 Mat %alle"3 matlamat sesuatu per&uangan Tok 6anggut3 Antanom3 Abdul -a"man $imbong) ,erakan nasionalisme se"ingga Perang 0unia Kedua Faktor-!aktor ang men umbang kepada perkembangan nasionalisme Memahami perkembangan gerakan nasionalisme sehingga Perang #unia Kedua ras 1 • Men atakan !aktor-!aktor ang men umbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme ras 2 • Meng"uraikan !aktor ang men umbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme ras 1 Men enaraikan toko" ang terlibat dalam ,erakan Isla" Men atakan maksud dan matlamat ,erakan Isla" Men atakan matlamat ,erakan Isla" ,erakan Isla" Kaum Muda Kaum Tua *asionalis

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Memartabatkan perjuangan tokohtokoh tanah air • Berani memperta-"ankan marua" bangsa dan negara • Meng"arga i pengorbanan dan per&uangan toko"toko" tana" air

Catatan

b)

i. 9

Projek Buku Skrap : Biogra!i per&uangan toko"toko" tempatan Britis" menentang Simulasi : Per&uangan toko"-toko" tempatan menentang Britis" Forum : Isu-isu per&uangan Kaum Muda

Kesepakatan dalam perjuangan • :idup bersatu padu • %edia memperta"ankan marua" bangsa Membuda akan ilmu dalam kehidupan • M empelbagaikan strategi mencapai matlamat ang

ii.

,erakan Isla"

• •

;

/

ras 2 • Meng"uraikan per&uangan gerakan Isla" ras . • Menilai #a#asan Kaum Muda dalam mendaulatkan bangsa Mela u Minggu iii. 1 < 1 Persatua n %a"abat Pena 2PA%PAM) Kesatuan Mela u %elangor Kesatuan Mela u Muda 2KMM) Kesatuan Kebangsaan Mela u %ara#ak Perkembangan dan peranan ak"bar dan ma&ala" 2Al Imam3 %eruan Al-A="ar3 Pili"an Timur3 Ma&ala" ,uru3 >arta Mala a3 Ma&lis3 ?tusan Mela u3 %audara3 Fa&ar %ara#ak3 $ida" Benar3 Alras 1 • Men enaraikan ak"bar dan ma&ala" ang berperanan dalam gerakan nasionalisme • Men atakan perkembangan peranan ak"abar3 ma&ala" dan no.el dalam gerakan nasionalisme ras 2 Pengurusan grafik : Melengkapkan carta isu per&uangan ak"bar dan ma&ala" Kajian teks : Kar a-kar a penulisan sebelum Perang 0unia Tema/Tajuk Per&uangan badanbadan dan kesatuan Kesatuan Mela u %ingapura 2KM%) ras 1 Men atakan tu&uan pertubu"an ras 2 Meng"uraikan isu ang diper&uangkan ole" badan-badan dan kesatuan dalam gerakan nasionalisme Hasil Pembelajaran Pan-Islamisme •

satu B er!ikiran kreati! dalam meng"asilkan idea

Konsep/ Istilah %osio-ekonomi %osio-politik

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pen usun !rafik : Matlamat Per&uangan parti

• •

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Sedia berkorban • Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

Catatan

1 1 1

i..

10

Sedia berkorban • Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

"jian 2ormatiPertama

1

Ik"#an)

Men&elaskan peranan ak"bar dan ma&ala" dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme ras . • Menilai keberkesanan peranan ak"bar dan ma&ala" dalam kebangkitan semangat nasionalisme • Mengklasi!ikasikan isu3 per&uangan ak"bar dan ma&ala" dalam gerakan nasionalisme Hasil Pembelajaran Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa ras 1 • Mentakri!kan konsep negara dan bangsa • Men enaraikan ciri-ciri negara dan bangsa ras 2 • Menerangkan latar belakang pembinaan negara 6erman dan Itali • Meng"uraikan ciri-ciri negara dan bangsa ras . • Menilai kepentingan pembentukan negara dan bangsa • Membandingkan proses pembinaan negara dan bangsa kera&aan Madina"3 Itali dan 6erman Konsep/ Istilah *egara Bangsa *egara bangsa Kera&aan Piagam Perlembagaan @-eal Politics5 ?ndang

Kedua

Minggu

Tema/Tajuk 11$ P%M)I& & &%* ( # & ) &*+ K% ( H K%M"&C"' & &%* ( M ' 3+I )%(# "' T

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan berkumpulan : Airi-ciri negara dan bangsa Simulasi : Mentrans!ormasikan konsep negara ke dalam proses pembinaan sebua" kelas cemerlang

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kebanggaan warisan bangsa dan negara • Men an&un g #arisan bangsa Kesultanan Mela u Melaka ang berdaulat • Bersama memperta"ankan kedaulatan negara

Catatan

11

11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa a) $atar belakang konsep negara dan bangsa( Pembinaan negara bangsa Kera&aan Islam Madina"3 Kera&aan Itali dan 6erman

i) 1

ii) Airi-ciri negara dan bangsa

Memahami 4iri14iri negara dan bangsa /ang 5ujud pada 6aman Kesultanan Mela/u Melaka dan negeri1negeri

9

1'

-

Bangsa *egara Kera&aan Perlembagaan

Mela/u selepas Melaka ras 1 • Men enaraikan ciri-ciri asas negara dan Meng"uraikan ciri-ciri negara dan bangsa

*egara Bangsa

Peta minda : Airi-ciri negara dan bangsa

"#$% P&'$&N!()(N P&N!!(* + ,--./0.-/+1 2 0/./0.-/+13

Minggu

Tema/Tajuk b) Kesultanan Mela u Melaka - Airi-ciri negara dan bangsa ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Peta minda : Airi-ciri negara dan bangsa pada =aman Kesultanan Mela u Melaka

1)

Men enaraikan ciri-ciri asas negara dan bangsa pada =aman Kesultanan Mela u Melaka ras 2 • Meng"uraikan ciri-ciri negara dan bangsa ang diamalkan pada =aman Kesultanan Mela u Melaka ras 1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Mela u • Meng"orm ati institusi pemerinta"an negara

Catatan

c) 1+ i. ii. 1/

>arisan negeri-negeri Mela u 6o"or ?ndang-undang Tubu" Kera&aan 6o"or Terengganu Ittqan – ilmuluk bita’dil il-suluk

Men atakan ciri-ciri #arisan Kesultanan Mela u Melaka dalam undang-undang Kera&aan 6o"or

Peta minda : Airi-ciri negara dan bangsa pada =aman Kera&aan 6o"or

ras 1 Men atakan ciri-ciri #arisan Kesultanan Mela u Melaka dalam undang-undang Kera&aan Terengganu ras 1

Kajian 4okumen: ?ndang-?ndang Tubu" Terengganu

iii.

Kelantan

Peta Konsep :

;

11

-

%istem 6emaa" Menteri

Men atakan %istem 6emaa" Menteri di Kelantan

Tugas 6emaa" Menteri

Minggu

Tema/Tajuk i.. *egeri %embilan - Prinsip 0emokrasi - Konsep persekutuan ras 1 •

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah $embaga Buapak %uku Perut Menobat

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan grafik : %truktur pentabiran di *egeri %embilan

19

Memeri"alkan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di *egeri %embilan ras 2 • Membandingkan sistem pentadbiran ang di#arisi ole" negeri-negeri Mela u selepas Kesultanan Mela u Melaka ras . • Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa ang terdapat pada =aman Kesultanan Mela u Melaka ang di#arisi ole" negeri-negeri Mela u • Membandingkan amalan demokrasi dalam adat pepati" dengan amalan demokrasi masa kini Memahami proses pembentukan Mala/an "nion dan Perlembagaan Tanah Mela/u 1748 ke arah pembinaan negara dan bangsa ras 1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keunikan sistem pemerintahan kerajaan Mela u • Meng"orm ati institusi pemerinta"an negara

Catatan

1;

d) Mala an ?nion 1<+1 dan Persekutuan Tana" Mela u 1<+;. i. Mala an ?nion

,agasan

Perbincangan

Berbangga sebagai

<

- Kandungan perlembagaan

Men atakan ciri-ciri ,agasan Mala an ?nion 1<+1 ras 2 • Meng"uraikan isi-isi Per&an&ian Mala an ?nion 1<+1 •

Mala an ?nion 6us %oli

Kumpulan: Airi-ciri Mala an ?nion *awatan kelas: Perpustakaan negeri untuk mencari ba"an tentang Mala an ?nion Kui5: Mala an ?nion

rak at Mala sia • Meng"ormati ra&a dan pemimpin negara Bersemangat Kekitaan • Men&alinkan semangat bersatupadu dan ber"armoni

Minggu

Tema/Tajuk d) Mala an ?nion 1<+1 dan Persekutuan Tana" Mela u 1<+;. - Penentangan ter"adap Mala an ?nion

Hasil Pembelajaran Memahami proses pembentukan Mala/an "nion dan Perlembagaan Tanah Mela/u 1748 ke arah pembinaan negara dan bangsa ras 1 • Menceritakan penentangan orang Mela u ter"adap Mala an ?nion 1<+1 • Men enaraikan banta"an orang Mela u3 -a&a-ra&a dan sokongan orang dagang kepada Mala an ?nion ras 2 • Meng"uraikan langka"langka" pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; 2pembubaran Mala an ?nion 1<+1) ras 2 Meng"uraikan sebab-sebab penentangan orang Mela u dan sokongan orang dagang kepada Mala an ?nion 1<+1 ras . • Meng"ubungkaitkan Mala an ?nion 1<+1 dengan

Konsep/ Istilah

"adangan (kti6iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

,agasan Mala an ?nion 6us %oli

1<

Simulasi: 0emostrasi menentang Mala an ?nion ole" orang Mela u *awatan kelas: Perpustakaan negeri untuk mencari ba"an tentang Mala an ?nion *atihan indi6idu: Menulis esei pendek tentang parti-parti ang menentang dan men okong Mala an ?nion

Berbangga sebagai rak at Mala sia • Meng"ormati ra&a dan pemimpin negara Bersemangat Kekitaan • Men&alinkan semangat bersatupadu dan ber"armoni

10

pembinaan negara dan bangsa Menganalisis kepentingan Mala an ?nion 1<+1 kepada politik orang Mela u P%P%(IK+ & P%(T%&* H & T H"& P%P%(IK+ & P%(T%&* H & T H"& "#$% P&'$&N!()(N $()#N ,-7./8.-/+1 2 +8./9.-/+13

'0 '1

Minggu Penggal 2

Tema/Tajuk ii. Persekutuan Tana" Mela u 1<+; - ?sa"a ke ara" pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; - Kandungan perlembagaan ras 1 •

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan kelas: Membincangkan upacara menan-datangani Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u pada '1 6an. 1<+;

1

Men enaraikan isi-isi Per&an&ian Persekutuan 1<+; • Men enaraikan toko"-toko" ang terlibat dalam proses membentuk Persekutuan Tana" Mela u 1<+; • Men enaraikan langka"langka" pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; ras 2 • Meng"uraikan langka"langka" pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; 2pembubaran Mala an ?nion 1<+1) • Membincangkan peranan toko"-toko" utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; ras .

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Berdisiplin dan berbudi pekerti • Bertindak #a&ar Bersemangat setia negara • Bersedia berkorban untuk negara dan bangsa Berusaha dan produktif • Men okon g dan melibatkan diri dalam usa"a pem-bangunan

Catatan

11

Meng"uraikan kepentingan Persekutuan Tana" Mela u 1<+; dalam pembentukan negara dan bangsa Meng"ubungkaitkan Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u dengan Per&an&ian Merdeka 1</9

Minggu

Tema/Tajuk e) Kemunculan negara ang berdaulat )1 Bgos 1</9 i. %istem A"li Pakatan murni

Hasil Pembelajaran Memahami usaha1usaha ke arah kemun4ulan negara dan bangsa /ang berdaulat ras 1 • Men atakan maksud %istem A"li • Men atakan "asil pakatan murni ras 2 • Meng"uraikan kepentingan %istem A"li • Meng"uraikan kepentingan pakatan murni ras 1 Men atakan s arat per&an&iaan Persekutuan Tana" Mela u 1</9 • Menceritakan pergerakan politik di %ara#ak dan %aba" ras 2 •

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan "jian 2ormatiKedua

Pakatan murni

' ii.

Kajian dokumen: Pengis ti"aran Kemerdekaan di Melaka

Bertoleransi bermuafakat untuk kepentingan negara • Mengamalkan sikap bertolak ansur

iii. i..

Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u 1</9 Pergerakan politik di %ara#ak dan %aba"

Kemerde-kaan Kedaulatan Pemas "u-ran

*awatan : Memorial Almar"um Tuanku Abdul -a"man Putra $a angan 6ideo :

Memartabatkan bangsa dan kedaulatan negara  Meng"arg ai kedaulatan negara

1'

)

Men&elaskan usa"a ke ara" kemerdekaan negara • Men&elaskan senario pergerakan politik di sara#ak dan %aba" ras . • Meng"ubungkaitkan Per&an&ian Persekutuan Tana" Mela u 1</9 dengan kedaulatan negara dan bangsa • Membincangkan kepentingan kemunculan pergerakan politik di %ara#ak dan %aba" ke ara" pembentukan kera&aan negeri.

Pengis ti-"aran

0etik-detik pengis ti"aran kemerdekaan 1</9 Simulasi : ?nsur toleransi pakatan murni dilaksanakan dalam kelas

Minggu !) i. ii.

Tema/Tajuk Pembentukan Mala sia 11 %eptember 1<1) Idea pembentukan Mala sia -eaksi ter"adap pembentukan Mala sia

Hasil Pembelajaran Memahami matlamat pembentukan Mala/sia ras 1 • Men atakan idea pembentukan gagasan Mala sia • Men enaraikan sebab pembentukan Mala sia • Men atakan reaksi dalam negara ter"adap pembentukan Mala sia • Men atakan reaksi negara-negara luar ter"adap pembentukan Mala sia ras 2 • Meng"uraikan sebab-sebab pembentukan Mala sia • Men usun secara kronologi peristi#a pembentukan Mala sia

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keranamu Mala/sia • % edia berkorban

Catatan

,agasan Kon!rantasi

Simulasi : Pengis ti"aran kemerdekaan Kajian dokumen : Per&an&ian Persekutuan 1</9 Kajian gambar : Pengis ti"aran kemerdekaan *awatan : Mu=ium dan arkib Kajian gambar : Peristi#a pembentukan Mala sia

- 0alam negara + - *egara-negara luar

1)

iii. Per&an&ian Mala sia 1<1)

Men&elaskan reaksi negara luar ter"adap pembentukan Mala sia ras . • Menganalisis usa"a pemimpin negara menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara Mala sia ang berdaulat • ras 1 Men enaraikan s arat per&an&ian Mala sia 1<1)

Perbincangan kumpulan : -eaksi negara-negara luar ter"adap pembentukan Mala sia

Sumbangsaran : % arat-s arat Per&an&ian Mala sia

Kesepakatan untuk kestabilan negara • % entiasa bersatu padu

Minggu

Tema/Tajuk 11.' %istem pemerinta"an dan pentadbiran negara selepas merdeka a) Airi-ciri 0emokrasi Berparlimen Perlembagaan -a&a Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran Memahami 4iri14iri #emokrasi )erparlimen di Mala/sia ras 1 • Mentakri! 0emokrasi Berparlimen • Men enaraikan ciri-ciri 0emokrasi Berparlimen • Men&elaskan konsep kelu"uran perlembagaan • Men enaraikan kuasa 4ang 0i Pertuan Agong ras 2 • Men&elaskan ciri-ciri 0emokrasi Berparlimen

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Sistem demokrasi sebagai ideologi pemerintahan negara • Mendokon g amalan demokrasi negara kita Keluhuran Perlembagaan • Memperta" ankan dan

Catatan

0emokrasi Perlemba-gaan Kelu"uran Perlembagaan -a&a Berperlembagaan

Kajian 4okumen 0 Perlembagaan *egara 2Perkara )3/3;3 1131/'31/)) Perbincangn berkumpulan : Bidang kuasa 4ang 0i Pertuan Agong

i. / ii.

1+

Men&elaskan kepentingan perlembagaan • Men&elaskan proses pindaan perlembagaan ras . • Men&elaskan kepentingan pindaan perlembagaan • Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara ang tidak bole" dipersoalkan • Me#a&arkan peranan rak at dalam menentukan pemerinta"an negara

mendaulatkan Perlembagaan *egara Kesetiaan kepada raja dan negara • M eng"ormati ra&a dan pemimpin negara

Minggu iii.

Tema/Tajuk Badan pemerinta" • ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah Parlimen 6emaa" Menteri Pengasingan kuasa Badan pelaksana Badan ke"akiman

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincanga berkumpulan : Bidang kuasa 4ang 0i Pertuan Agong3 Badan Pemerinta" dan Badan Ke"akiman

Men enaraikan badan-badan pemerinta" dan !ungsin a ras 2 • Membandingkan !ungsi badanbadan pemerinta"

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kedaulatan undangundang • Patu" kepada peraturan dan undangundang

Catatan

1

Badan Perundangan 0e#an negara

1/

0e#an rak at Brdinan Cnakmen Akta i.. .. Pili"anra a Parti politik • • ras 1 Pili"anra a Simulasi : Proses pili"anra a Pengurusangrafik ( Perkembangan parti-parti politik di Tana" Mela u3 %aba" dan %ara#ak Kepimpinan melalui teladan • Bertanggu ng&a #ab dalam kepimpinan Pilihan ra a penting dalam sistem demokrasi • Menunaikan "ak dan tanggung&a#ab Men atakan proses pili"anra a Men atakan pi"ak ang terlibat dalam pili"anra a • Men enaraikan parti politik ang ditubu"kan se"ingga ta"un 1<1) ras 2 • Meng"uraikan proses pili"anra a • Menggalurkan perkembangan parti politik di Tana" Mela u3 %ara#ak dan %aba" selepas Perang 0unia Kedua se"ingga ta"un 1<1) ras . • Me#a&arkan peranan rak at dalam menentukan pemerinta"an negara

Minggu b) i.

Tema/Tajuk Kera&aan Persekutuan Kera&aan Pusat

Hasil Pembelajaran Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan &egeri ras 1 • Men atakan kera&aan persekutuan • Men atakan senarai kuasa kera&aan pusat dan kera&aan negeri • Men atakan bidang kuasa senarai bersama ras 2

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Persefahaman dalam kerajaan Persekutuan menjamin kesejahteraan negara • Mengamal kan sikap bermua!akat

Catatan

Kera&aan persekutuan Kera&aan pusat Kera&aan negeri %enarai bersama

ii. Kera&aan *egeri

Pengurusan grafik : Bidang kuasa kera&aan pusat3 bidang kuasa3 kera&aan negeri dan senarai bersama

9

11

Meng"uraikan bidang kuasa kera&aan pusat3 kera&aan negeri dan senarai bersama ras . • Meng"uraikan kepentingan ker&asama kera&aan pusat dan kera&aan negeri bagi me#u&udkan sebua" kera&aan persekutuan ang kuku" • Merasionalkan kepentingan pemba"agian kuasa

Keka aan negara dinikmati bersama

Minggu c) i. ; iii.

Tema/Tajuk $ambang-lambang negara 6ata *egara

Hasil Pembelajaran Memahami kepentingan memartabatkan lambang1lambang negara ras 1 • Men enaraikan lambanglambang negara • Men atakan makna ang terdapat pada lambang-lambang negara

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

%etia negara 6ati diri 6ata

ii. Bendera Kebangsaan $agu Kebangsaan

Buku skrap : $ambang-lambang negara dan ta!sirann a Pertandingan melukis : $ambang-lambang negara

*ambang negara simbol kedaulatan • Meng"orm ati dan meng"a ati lambang-lambang

19

ras 2 • Menta!sir lirik lagu kebangsaan • Meng"uraikan !ungsi lambanglambang negara ras . • Mengaplikasikan cara-cara meng"ormati lambang-lambang negara • Menganalisis peranan lambang-lambang negara ke ara" penguku"an &ati diri bangsa Mala sia Menghasilkan mural : $ambang-lambang negara Simulasi : Men an i lagu kebangsaan dan menaikkan Bendera 6alur ,emilang •

negara Memartab atkan lambanglambang negara

:ati diri bangsa kita • Bersikap &ati diri

Minggu

Tema/Tajuk 11$. Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan a) Pembangunan Ckonomi

Hasil Pembelajaran Menilai ran4angan1ran4angan pembangunan ekonomi negara untuk kesejahteraan rak/at ras 1 • Men enaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Kajian teks 0 -ancangan ekonomi lima ta"un

Keka aan negara dinikmati bersama • Bersikap berdikari

1;

i. -ancangan $ima Ta"un - -ancangan Mala a Pertama < - -ancangan Mala a Kedua - -ancangan Mala sia Pertama - -ancangan Mala sia Kedua - -ancangan Mala sia Ketiga - -ancangan Ma-la sia Keempat - -ancangan Mala sia Kelima

Men atakan matlamat dan usa"a-usa"a ang dilaksanakan dalam -ancangan $ima Ta"un ras 2 • Meng"uraikan matlamat dan usa"a-usa"a ang dilaksanakan dalam -ancangan $ima Ta"un • Mengelaskan ob&ekti!3 matlamat dan usa"a-usa"a ang dilaksanakan dalam 0asar Ckonomi Baru ras . • Membincangkan ke&a aan 0asar Ckonomi Baru 0CB) ke ara" perpaduaan dan kese&a"teraan rak at

*awatan : Memorial Tun Abdul -a=ak3 :IABM3 MA-A3 FC$0A Projek : Meng"asilkan biogra!i Tun Abdul -a=ak

Minggu

Tema/Tajuk iii. 0asar-dasar Pembangunan Ckonomi *egara - 0asar Pertanian *egara - 0asar Pens#astaan ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah Pens arikatan Pens#astaan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan grafik : 0asarpembangunan ekonomi negara

Men atakan dasar-dasar ekonomi negara ras 2 • Men&elaskan dasar-dasar Pembangunan Ckonomi *egara

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kejituan perancangan menjamin kesejahteraan rak at • Taba" meng"adapi

Catatan "jian 2ormatiKedua

1<

10 - 0asar Pens arikatan - 0asar :ala Aara Baru - 0asar Peningkatan 0a a Pengeluaran *egara 0asar Kependudukan

cabaran

Minggu

Tema/Tajuk b) Pembangunan dan perpaduan bangsa i. -ukun *egara

Hasil Pembelajaran Memahami usaha1usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa ras 1 • Men enaraikan usa"a ke ara" pembangunan dan perpaduan bangsa • Mela!a=kan prinsip-prinsip -ukun *egara

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Perpaduan menjamin keamanan • Melibatkan diri dalam program

Catatan

Simulasi : Mela!a=kan ikrar -ukun *egara Perbincangan kumpulan :

ii. 0asar Pendidikan Kebangsaan dan

'0

11

Falsa!a" Pendidikan Kebangsaan

Men atakan langka"-langka" ke ara" pembentukan 0asar Pendidikan Kebangsaan • Men atakan kandungan Falsa!a" Pendidikan Kebangsaan ras 2 • Meng"uraikan kepentingan prinsip-prinsip -ukun *egara • Men&elaskan kepentingan 0asar Pendidikan Kebangsaan dan Falsa!a" Pendidikan Kebangsaan ras . • Mengupas prinsipprinsip -ukun *egara sebagai ideologi ke ara" perpaduan

Menta!sir prinsip -ukun *egara Pengurusan grafik : $angka"-langka" 0asar Pendidikan Kebangsaan

ke ara" perpaduan Sistem pendidikan negara kita bertaraf dunia • Membuda akan ilmu Kepimpinan berwawasan • Berbangga dengan pemimpin ber#iba#a

Minggu

Tema/Tajuk iii. Akta Ba"asa Kebangsaan i.. 0asar Kebuda aan Kebangsaan .. %ukan untuk

Hasil Pembelajaran Memahami usaha1usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa ras 1 • Men atakan kandungan penggubalan Akta Ba"asa Kebangsaan • Men atakan prinsip-prinsip

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

*awatan : Institusi penga&ian tinggi 0e#an Ba"asa dan Pustaka Kajian teks 0

'1

1'

perpaduan

0asar Kebuda aan Kebangsaan Men atakan kepentingan sukan untuk perpaduan ras 2 • Men&elaskan peranan Ba"asa Kebangsaan3 Kebuda aan Kebangsaan dan sukan ke ara" membentuk perpaduan • Meng"uraikan langka"langka" ke ara" memartabatkan Ba"asa Mela u •

0asar Pela&aran Kebangsaan Memba"askan slogan 7Mala sia Bole"8 ke ara" pembentukan perpaduan

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran Memahami usaha Mala/sia menghadapi 4abaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju ras 1

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

11.+ Mala sia ke ara" negara ma&u a. >a#asan '0'0

,lobalisasi

*awatan : - Putra&a a

Berda a saing untuk kemajuan

''

- Idea dan konsep 1) - %embilan cabaran utama

Men atakan matlamat >a#asan '0'0 • Men enaraikan sembilan cabaran >a#asan '0'0 • Men atakan usa"a-usa"a untuk mencapai matlamat >a#asan '0'0 ras 2 • Meng"uraikan sembilan cabaran >a#asan '0'0 • Men&elaskan usa"a-usa"a ang diambil untuk mencapai matlamat • >a#asan '0'0 ras . • Membincangkan strategi Mala sia dalam meng"adapi cabaran masa kini • Membincangkan tanggung&a#ab murid dalam merealisasikan >a#asan '0'0

- A ber&a a

T aba" meng"adapi cabaran

"#$% P&'$&N!()(N P&N!!(* %% ,+0./;.-/+1 2 -+./;.-/+13

Minggu

Tema/Tajuk 12$ M ' 3+I # & K%(9 + M

Hasil Pembelajaran Memahami pun4a dan kesan Perang #unia Pertama dan Perang #unia

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

')

&T ( ) &*+ 1'.1 Kon!lik Antarabangsa a) Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua

1+

Kedua ras 1 • Men atakan negara ang terlibat dalam Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua • Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar ang terlibat dalam Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua • Men atakan sebab meletusn a Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua • Men enaraikan kesan Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua • Men atakan tu&uan penubu"an $iga Bangsa ras 2 • Membandingkan sebab Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua • Meng"uraikan kesan Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua • Meng"uraikan sebab-sebab kegagalan $iga Bangsa • • ras . Meng"ubungkaitkan kesan perang 0unia Pertama dengan tercetus Perang 0unia Kedua Menganalisis implikasi perang dunia ter"adap keamanan dan kese&a"teraan se&agat

Kuasa Paksi Kuasa Berikat Kuasa besar

Pengurusan grafik : %ebab dan kesan - Perang 0unia Pertama - Perang 0unia Kedua - Perang 0ingin Menonton 6ideo0 Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Bercerita 0 Perang 0unia Pertama dan Perang 0unia Kedua Melabel peta : $okasi negara- negara terlibat

Persefahaman membawa keharmonian sejagat • Bersatu padu dan ber"armoni Kepatuhan kepada undang-undang membawa kesejahteraan • Meng"orm ati kedaulatan negara-negara ang merdeka • Bersikap adil dan bertimbang rasa • Mematu"i peraturan dan undang-undang

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/

Cadangan kti!iti

"nsur #an

Catatan

'+

Istilah b) Kemunculan Blok 0unia dan Perang 0ingin 2Kemunculan negaranegara 0unia Ketiga) Memahami sebab1sebab berlakun/a kemun4ulan )lok #unia dan Perang #ingin ras 1 • Men atakan maksud Blok 0unia • Men atakan maksud Perang 0ingin • Men enaraikan sebab pembentukan Blok 0unia • Men enaraikan negara-negara ang tergolong dalam Blok 0unia • Men enaraikan sebab berlakun a Perang 0ingin ras 2 • Meng"uraikan sebab berlaku Perang 0ingin • Meng"uraikan kesan Perang 0ingin ter"adap kemunculan negara dunia ketiga ras . • Meng"ubungkaitkan kesan Perang 0ingin ter"adap rantau Asia Tenggara

Pembelajaran

Tingkahlaku Patriotisme

Blok 0unia Tabir Besi Perang 0ingin Idealogi *egara dunia ketiga Kapitalisme Komunisme

Melabel peta : $okasi negara- negara terlibat Pengurusan grafik : Perbandingan ideolog ikomunisme dengan kapitalisme Peta minda : %ebab dan kesan Perang 0ingin

1/

Keamanan sejagat • Tolak ansur dalam meng"adapi kon!lik

'/

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah 0asar luar :ubungan diplomatik pro-barat 0asar Berkecuali

Cadangan kti!iti Pembelajaran Membina peta minda 0 Asas penggubalan dasar luar Perbincangan 0 Kepentingan dasar luar negara

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Mala sia men inari pentas dunia • Bangga sebagai rak at Mala sia • Beker&asa ma dalam mengekalkan keamanan dunia

Catatan

11

1'.' Peranan dan sumbangan Memahami dasar luar Mala/sia Mala sia dalam ras 1 pertubu"an antarabangsa • Men atakan dasar luar Mala sia a) 0asar luar Mala sia • Men atakan asas penggubalan dasar luar Mala sia i. Asas penggubalan • Men enaraikan kepentingan dasar luar Mala sia ii. Kepentingan dasar luar • Men atakan perkembangan Mala sia dasar luar Mala sia ras 2 iii. Perkembangan • Meng"uraikan asas-asas ang dasar luar Mala sia mempengaru"i penggubalan dasar luar Mala sia • Membincangkan perkembangan dasar luar Mala sia selepas merdeka ras . • Merasionalkan sebab peruba"an dasar luar dari pro-Barat kepada dasar berkecuali • Men&elaskan kepentingan "ubungan luar

'1

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

19

b) Mala sia dalam Memahami peranan dan sumbangan pertubu"an antarabangsa Mala/sia di peringkat antarabangsa ras 1 a. Koman# • Men atakan maksud el pertubu"an antarabangsa • Men atakan penubu"an b. Pertubu" pertubu"an antarabangsa dan an Bangsa-bangsa matlamatn a Bersatu • Men enaraikan pertubu"an antarabangsa ang dianggotai c. Pertubu" Mala sia an *egara-negara • Men atakan peranan dan Berkecuali sumbangan Mala sia dalam pertubu"an antarabangsa d. *egara• Men enaraikan toko"-toko" negara %elatan Mala sia ang men inari pentas dunia ras 2 e. Pertubu" • Meng"uraikan peranan dan an Persidangan Islam sumbangan Mala sia dalam 2BIA pertubu"an antarabangsa • Men&elaskan !aeda" ang diperole" Mala sia sebagai a"li pertubu"an antarabangsa ras . • Membuktikan keberkesanan peranan Mala sia di peringkat antarabangsa

Kuasa .eto Koman#el

Perbincangan Kumpulan : Peranan dan sumbangan Mala sia dalam pertubu"an antarabangsa Kajian dokumen0 Isi kandungan Peris ti"aran $angka#i Pengurusan grafik : Faeda" ang Mala sia sebagai anggota pertubu"an antarabangsa Bibliografi : %umbangan Perdana Menteri di peringkat antarabangsa

'9

Minggu

Tema/Tajuk c) Mala sia dalam pertubu"an serantau ii. iii. B i.. A%CA* A%A MAP:I$I*0

Hasil Pembelajaran Memahami peranan dan sumbangan Mala/sia dalam pertubuhan serantau ras 1 • Men atakan maksud pertubu"an serantau • Men atakan pertubu"an ang dianggotai Mala sia di peringkat serantau • Men atakan tu&uan penubu"an A%A3 MAP:I$I*0B dan A%CA* • Men enaraikan peranan dan sumbangan Mala sia dalam pertubu"an serantau • Men atakan !aeda" ang diperole" Mala sia sebagai anggota pertubu"an serantau ras 2 • Men&elaskan tu&uan dan pencapaian A%A3 MAP:I$I*0B dan A%CA* • Meng"uraikan peranan dan sumbangan Mala sia dalam A%CA* • Men&elaskan !aeda" ang diperole" Mala sia sebagai anggota A%CA* ras . • Men&elaskan peranan toko" Mala sia sebagai pen&ana idea dalam pertubu"an serantau

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Mala sia negara kita • Berse!a"a man dan bermua!akat • Taba" meng"adapi cabaran • %emangat ke&iranan Keprihatian Mala sia ke arah kesejahteraan sejagat • Peka ter"adap isu-isu antarabangsa Mala sia tanah airku • Bersedia meng"adapi cabaran • Berbangga men&adi rak at Mala sia

Catatan

DBPFA* %erantau

Pengurusan grafik : Penubu"an dan matlamat pertubu"an antarabangsa Kajian peta 0 *egara anggota A%CA* Keratan akhbar: Mengumpul maklumat mengenai peranan dan sumbangan Mala sia dalam A%CA* Pengurusan grafik : Perkembangan keanggotaan A%CA*

1;

';

Meng"ubungkaitkan DBPFA* dengan keaman dan kestabilan serantau

Minggu

Tema/Tajuk d) Aabaran masa depan - IAT3 K-Ckonomi dan K-%ociet )

Hasil Pembelajaran Memahami usaha Mala/sia menghadapi 4abaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju ras 1 • Men atakan maksud globalisasi • Men atakan maksud IAT3 K-

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

,lobalisasi IAT

Perbincangan kumpulan 0 - Kepentingan menguasai IAT3 K-Ckonomi dan

Negara kita tanggungjawab kita • Merealisas ikan >a#asan

'<

1<

Ckonomi dan K-%ociet E Men atakan kepentingan penggunaan IAT3 K-Ckonomi dan K%ociet dalam era globalisasi ras 2 • Meng"uraikan kepentingan IAT3 K-Ckonomi dan K-%ociet dalam era globalisasi • Men&elaskan langka"-langka" Mala sia menga"adapi globalisasi ras . • Meng"ubungkaitkan globalisasi ter"adap Mala sia dari aspek ekonomi3 sosial dan politik •

K-Ckonomi K-%ociet

K-%ociet - Kesan-kesan globalisasi

'0'0 Kreatif dan ino6atif • Mampu mereka cipta

'0 '1 ''

P%P%(IK+ P%P%(IK+

"' &*K 9I & P%(C") & P%(C")

& +PM & +PM

"#$% (K)%' $()#N ,--.++.-/+1 2 /1./+.-/+83 *%M ")%N !#(N SM:K P#*(# S&B(N! -/+1

)0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful